Page 1

Tijdschrift van de 足 Koninklijke 足Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Jaargang 30 l Juni 2013

Deltavliegers

klimmen tot hoog boven Groningen KNVvL vliegtuigplaatjes verzamelen

Nederland heeft altijd de drang om meer en meer 足belastende regels te maken


inhoud

Het laatste nieuws via

www.knvvl.nl

Juni 2013

3 Voorwoord Frits Brink, Voorzitter KNVvL 4 Jaarverslag 6 Zeilvliegen Dubbel vliegplezier op Stadskanaal 8 Ballonvaren WEC 2015 in Nederland 9 modelvliegsport Voorzitter gezocht 10 modelvliegsport Pylon RACE 2013 12 paramotor What’s in a name 15 Historie KNVvL vliegtuigplaatjes verzamelen 16 parachutespringen Nieuwe voorzitter 17 parachutespringen Nachtspringen in Rotterdam 18 Mededelingen Agenda en verder

Verschijnt 4x per jaar en is een u ­ itgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). KvK 40409050 ‘s-Gravenhage. NE ISSM 0040/6023 Adres: KNVvL, Houttuinlaan 16A, 3447 GM Woerden, T: (0348) 437 060, F: (0348) 437 069, E: communicatie@knvvl.nl Redactie en acquisitie: Marijke van Geem, Brenda Knibbe Aan dit nummer werkten mee: Tekst: Tekst: Frits Brink, Rutger Coucke, Aukje Engel, Marijke van Geem, Corrie in ‘t Goren, Rinus in ‘t Groen, Harm J. Hazewinkel, Joris Hercules, Rob Metkemeijer, Frank Moorman, Gerard Rutten, Aart Soeteman Foto’s: Foto’s: Leo Benetti - Longhini, Rutger Coucke, Aukje Engel, Harm J. Hazewinkel, Rob Metkemeijer, Frank Moorman, Ger Mulder, Ronald Overdijk, Gerard Rutten, Aart Soeteman, Karin Zegwaard Ontwerp en ­vormgeving: Verheul ­Communicatie, ­Alphen aan den Rijn. Druk en verzending: Okay Color Graphics, Alphen aan den Rijn. Kopij: aanleveren in Word (*.doc) als ‘platte tekst’ (= zonder enige opmaak). De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of niet te plaatsen. Geplaatste artikelen geven niet noodzakelijk de mening weer van redactie en uitgever (KNVvL), tenzij zij expliciet in functie zijn onderschreven. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst, evenals bijdragen met lasterlijke uitlatingen jegens personen of instanties. Beeldmateriaal: van digitale foto’s het onbewerkte bronbestand uit de camera aanleveren. Bestandgrootte 1 MB, liefst groter, vanwege de voor druk vereiste resolutie (300 dpi). De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden beeld­ materiaal op kwaliteit te beoordelen, te selecteren of niet te plaatsen. KNVvL voor leden Ledenadministratie: richard.schotanus@knvvl.nl Financiële zaken: charlotte.zinnekeveld@knvvl.nl Operationele zaken: maya.de.best@knvvl.nl Communicatie: marijke.van.geem@knvvl.nl KNVvL Examinering Instituut (KEI): kei@knvvl.nl Directie en bestuur via: annemiek.claessens@knvvl.nl Kijk voor contact met onze ­afdelingen op www.knvvl.nl/contact voor de betreffende e-mailadressen. Meer informatie over brevetten van het KEI: www.brevet.aero Adres- of contactgegevens gewijzigd? Wijzig zelf je gegevens via mijn.knvvl.nl Opzeggen lidmaatschap Het opzeggen van uw lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden en kan ­uitsluitend door het lid persoonlijk ­worden verricht. De opzegging dient uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar te zijn ontvangen door de ledenadministratie van de KNVvL of, als uw pas “CLB” vermeldt, door uw clubsecretaris. U ontvangt altijd een schriftelijke b ­ evestiging van uw opzegging. Heeft u deze niet ontvangen, dan mag u er niet van uitgaan dat uw lidmaatschap is opgezegd. Aspirant-leden (code op pas ASP) hoeven niet op te zeggen, het lidmaatschap verloopt automatisch op 31 december. Publicatierechten: tenzij de inzender anders aangeeft, gaan redactie en uitgever (KNVvL) er vanuit dat ingezonden tekst en beeld­ materiaal vrij van rechten in ‘Air Sports Mail’ gepubliceerd kunnen worden en ook ter beschikking staan voor gehele of gedeeltelijke publicatie op officiële websites van de ‘KNVvL’. Voor het overige mag niets uit deze uitgave op enigerlei wijze worden g ­ ereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ©All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced in any form or by any means without prior permission from the publisher. Advertenties: tarieven voor zakelijke advertenties zijn opvraag­ baar op het redactieadres, zie boven, of via communicatie@knvvl.nl.

2

| Juni 2013


Werk aan de winkel Foto Leo Benetti - Longhini

De actie op initiatief van minister Kamp om jonge mensen te ­stimuleren voor technische opleidingen te kiezen, spreekt mij zeer aan. Vooral omdat dit goed aansluit bij vele initiatieven voor jongeren ­binnen de KNVvL. De eerste aanraking met onze sportieve activiteiten, bijvoorbeeld modelvliegsport of zweefvliegen, betekent veelal een ­opstap naar een studie of zelfs een beroep in de luchtvaart of de ­luchtvaarttechniek. Zo is en blijft de KNVvL de kraamkamer voor de luchtvaart! Het is daarom des te meer te betreuren dat we onophoudelijk moeten knokken tegen de verdere marginalisering van onze luchtsporten. Het weren van het parachutespringen bij Rotterdam, de beperkingen voor zweefvliegers op Eindhoven, de voor de kleine luchtvaart zorgelijke ontwikkelingen rond Lelystad, de problematiek voor zweefvliegers op Twente en het Valkenburg-drama; stuk voor stuk dossier waarin de rechten voor luchtsporters ondergeschikt worden gemaakt aan belangen van andere gebruikers van ons luchtruim. Ook vanuit onze zeer ­gewaardeerde Raad van Advies is aangedrongen op ondermeer een strategische inzet van de publiciteit om onze eigen positie veilig te stellen. Ondertussen gaan we onvermoeibaar verder met het vergroten van onze professionaliteit. Vooral op het terrein van veiligheidsmanagement wordt goede voortgang geboekt. Vanuit ons bureau wordt de kennis op dit terrein binnen de afdelingen gecoördineerd. Op uitnodiging van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid hebben we hierover gesproken met dit instituut. We mogen vaststellen dat we op de goede weg zijn! Binnen onze vereniging mogen we twee nieuwe afdelingsvoorzitters ­begroeten: Hans van Rooy (modelvliegsport) en Eelco Huininga (parachutespringen) wens ik veel succes toe in hun nieuwe functie.

Met de nieuwe directeur Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rob Huyser, hebben we inmiddels een constructief gesprek mogen voeren. De KNVvL rekent op een prettige samenwerking met hem en verwacht bij hem een positieve houding ten opzichte van de kleine(re) luchtvaart. Boeiend was de brede discussie over drones. Onze insteek is dat de bestaande regeling voor modelvliegtuigen - tot stand gekomen in goede samenwerking met de KNVvL - als basis moet dienen voor het gebruik van alle modelvliegtuigen. Nieuwe regel­ geving voor commercieel gebruik van onbemande toestellen - daaronder ook het gebruik van deze toestellen door de overheid - moet worden ontwikkeld in goed overleg met ons. Immers de regelgeving kan ook voor onze leden de nodige consequenties hebben. Het is goed dat het eerste overleg al is opgestart, wij doen graag mee. Er is werk aan de winkel. Een vereniging als de onze is met een grote schare zeer deskundige leden steeds in de weer om het beoefenen van luchtsporten veiliger en vooral ook leuker te maken. Dat geldt voor recreatieve en voor topsporters. Gelukkig zien we een nog steeds ­toenemende belangstelling om lid te worden van een onzer afdelingen. En dat stimuleert ons van dag tot dag.

Frits Brink, Voorzitter KNVvL

| Juni 2013

3


KNVvL

De KNVvl en het jaar 2012 Tijdens de buitengewone Algemene

Januari

­Ledenvergadering van het NOC*NSF

Naar aanleiding van het onjuiste

is de Sportagenda 2016 vastgesteld.

­Telegraafartikel ‘Sportvlieger gevaar in februari

de lucht’ zijn er Kamervragen gesteld over de kleine luchtvaart.

De zevende editie van iFly is gestart. Tevens wordt het eerste convenant

maart

over veilig gebruik van de transponder

Staatssecretaris van

vrije zone bij Hilversum ondertekent.

Infrastructuur en april

­Milieu Joop Atsma bezoekt de KNVvL op vliegveld Teuge. Huib Holsteijn

Vrijspraak in Oostvaardersplassenzaak, de commissie Operationele Zaken is

mei

wordt a­ angesteld als veiligheidsmanager KNVvL.

­opgericht en het strand op de Maasvlakte wordt opengesteld voor duinsoaren. juni

Veiligheidsconferentie van KNVvL & AOPA ­‘Sportvlieger gevaar in de lucht?’ en ondertekening van het General Aviation protocol

FAI president John Grubbstrom bezoekt de KNVvL. 60 jaar International

juli

voor alcohol-, drugs- en medicijngebruik.

augustus

Schermvlieger Lino de Wit

Air Cadet Exchange in Nederland.

wint Precisie Stand Up 2012

Angele Linders behaalt een 9e plaats tijdens het EK ballonvaren voor vrouwen. september

KNVvL voorzitter Frits Brink is ­toe­getreden tot

oktober

het FAI bestuur. Felix Baumgartner springt naar 3 wereldrecords.

november

André Kuipers wordt benoemd tot KNVvL erelid.

4

| Juni 2013

december

Klaas van der Ham wint de Fiets van Messel Award


ballonvaren Tekst en foto’s Rutger Coucke

Traditie getrouw vindt het Nederlands kampioenschap heteluchtballonvaren plaats in het weekend van Hemelvaart. En ook dit jaar werd het kampioenschap ­gecombineerd met dat van onze zuiderburen.

NK Ballonvaren Navigatiekampioenen van de Lage Landen

H

et was een drukte van belang in

van een kruispunt waar hij naar toe zal

Uitslag

het Drentse Wezuperbrug waar

varen. Hoe dichter hij bij dat punt komt,

Over all kampioenschap

27 deelnemers dit jaar meededen

hoe meer punten.

1. Steven Vlegels (B)

- Fly in: hierbij wordt een doel opgegeven

2. David Barensnood (UK)

Belgische kampioenschap heteluchtballon-

en moet de piloot zelf opstijgen en zo

3. Johannes Kooistra (NL)

varen. Ook was de wedstrijd opengesteld

dicht mogelijk bij het doel in de buurt

aan het gecombineerde Nederlandse en

voor enkele Britten, Tsjechen en een Let. De wedstrijdleiding was in handen van de Hongaar Zoltàn Pálhegyi.

zien te komen.

Nederlands kampioenschap:

- Angel: hierbij moet de piloot een zo groot

1. Johannes Kooistra

mogelijke hoek proberen te bewerkstelligen.

2. Jan Oudenampsen 3. Bert Stuiver

Navigeertaken

Scoren

Doordat heteluchtballonnen allemaal met

Scoren kan met een ‘marker’: een lang,

Belgisch kampioenschap:

de wind mee drijven, gaat een kampioen-

­gekleurd lint met een klein zandzakje aan

1. Steven Vlegels

schap niet over snelheid of afstand, maar

het uiteinde. Op het lint staat het wedstrijd­

2. Luc Herrewijn

over wie het beste kan navigeren. Hiervoor

nummer van de piloot en zo kunnen de

3. Jan Timmers

krijgen de deelnemers allerlei opdrachten

‘grondtroepen’ meten wat het resultaat is.

of ‘tasks’, bijvoorbeeld:

Dankzij de GPS tracker is het mogelijk de

- Pilot Declared Goal: hierbij moet de piloot

koers van de ballon te volgen en dus nieuwe

voor hij opstijgt de coördinaten opgeven

‘tasks’ uit te voeren. <

| Juni 2013

5


EHST Records Vele records zijn er vanaf Stadskanaal 足gebroken. Bijvoorbeeld deltavliegen naar Maagdenburg in Duitsland over een afstand van maar liefst 250 km! En dit allemaal na een sleep van een paar minuten naar 365 m hoogte. Deze hoogte is voldoende om 足urenlang in de lucht te zijn en te genieten van de kracht van de natuur.

6

| Juni 2013


zeilvliegen Tekst Corrie in ‘t Groen, Rinus in ‘t Groen, Karin Zegwaard foto’s Ger Mulder, Karin Zegwaard

Dubbel vliegplezier op Stadskanaal

Delta en MLA Op de vliegclub Westerwolde in Stadskanaal (EHST) gaan deltavliegen en MLA vliegen hand in hand. Sterker nog, wanneer de deltavliegers de lucht in willen, kunnen zij rekenen op een sleep van de ultralichte DragonFly.

‘E

r gaat niets boven Groningen’ is de

Maar de integratie gaat verder. Stadskanaal

de lining up en de final approach. Het is

slogan van onze meest noordelijke

is al zes jaar lang de thuisbasis van de

een soepel samenspel van voorrang geven

provincie. Maar boven Stadskanaal

­DragonFly. Deze MLA met een 65 Pk 2-takt

en duidelijk voorspelbaar vliegen met als

laten MLA- en deltavliegers zien dat er

motor, is ontwikkeld door Bob Bailey bij de

hulp het onderling ­radiocontact en vooral

wel degelijk iets boven Groningen gaat:

firma Moyes LiteFlite in Australië. Het dikke

het continue scannen van het luchtruim.

luchtsport! De diversiteit van het landschap;

vleugelprofiel zorgt ervoor dat de DragonFly

van zwarte akkers, groene weilanden, gouden

zeer langzaam kan vliegen, vergelijkbaar met

Verbroedering

korenvelden tot bossen, wegen en water

een snorfiets. Daarom is dit kleine wonder

Iedere piloot op Stadskanaal kent zijn

geven de kans een goede thermiek te creëren.

op vlieggebied dus zeer geschikt om delta-

­verantwoordelijkheden en daardoor is het

Deltavliegers maken dankbaar gebruik van

vliegers, met behulp van een 60 m lange

combineren van MLA- en deltavliegen

de stijgende warme lucht en klimmen tot

superlichte dyneema lijn, op hoogte te slepen.

­uitstekend te doen. Voor het publiek dat op

hoog boven Groningen. De MLA vloot,

Er is goed nagedacht en gediscussieerd met

zonnige dagen maar al te graag het vliegveld

­bestaande uit zo’n tachtig toestellen, heeft

de juiste personen om sleepactiviteiten te

bezoekt, zijn deze dynamische sleep­activiteiten

vanaf Stadskanaal een prachtig basis om te

kunnen laten integreren op EHST, waarbij

een waar genot om naar te kijken vanaf

vliegen boven Nederland en Duitsland.

de veiligheid natuurlijk hoge prioriteit heeft.

het terras. Het goed onderhouden groene

De integratie van de MLA- en deltavliegers

Uiteindelijk is er een protocol tot stand

vliegveld met een vloot van circa 80 MLA

is mogelijk gemaakt door separatie van

­gekomen en zijn er duide­lijke afspraken

toestellen is een prachtig gezicht. En dankzij

­circuits: MLA verkeer begeeft zich zuidelijk

gemaakt met alle gebruikers van het vlieg-

de goede afspraken en de verbroedering van

van de runway en delta verkeer houdt de

veld. Er is een goede communicatie tussen de

MLA- en deltavliegers staat EHST ­garant

noordelijke zijde van de runway aan.

Havenmeester en de DragonFly-piloot bij

voor dubbel zoveel vliegplezier.

| Juni 2013

7


ballonvaren Tekst en foto Rutger Coucke

WEC 2015 in Nederland Europees Kampioenschap Ballonvaren voor vrouwen Ballonvaarder Angela Linders debuteerde tijdens het Womens European Championship met een negende plaats. Op de terugweg van dit succesvolle kampioenschap ontstond binnen team Linders/DBCC het idee om in 2015 de WEC in Nederland te organiseren. dat plan liet het team niet meer los.

V

oor de organisatie van het regu­liere Europese Kampioenschap is Nederland simpelweg te klein. Maar het dameskampioenschap met 25 tot 30 deelnemers is voor ons land

wel te behappen. We hebben inmiddels al ­gecombineerde Nederlandse en Belgische kampioenschappen georganiseerd in het Drentse Wezuperbrug. Dat zou voor een WEC een uitmuntende locatie zijn. Het team van de Dutch Balloon Competition Club (DBCC) ziet reële mogelijkheden, maar waar moesten we beginnen?

Bid voor WEC

Om een Europees of Wereldkampioenschap te mogen organiseren, moet allereerste de wereldsportbond voor Ballonvaren worden overtuigd. Bij deze Commission Inter­nationale d’Aerostation (CIA) is de ­afgevaardigde voor Nederland Mathijs de Bruijn. Hij adviseerde ons een ‘bid’ te doen voor de WEC van 2015. Zo’n bid is vergelijkbaar met wat steden doen om de Olympische Spelen binnen te halen, alleen dit is natuurlijk op een veel kleinere schaal. We

Haarhuis, (Rutger Coucke, red.) en de KNVvL om een flitsende

moesten onszelf dus presenteren qua financiële middelen, maar ook

presentatie en brochure voor de WEC 2015 te maken, waarmee

zeer belang­rijk zijn de accommodatie, de kwaliteit van de officials,

Sanne Haarhuis de WEC 2015 voor Nederland zou ­binnenhalen.

de geschiktheid van de omgeving, de bereisbaarheid etc. We kunnen! Alles uit de kast

We hebben er geen seconde aan getwijfeld: de bid is binnen!

Onze bid voor de WEC 2015 zou plaatsvinden op de jaarvergadering

Maar nu begint het pas. De organisatie van de wedstrijd is in

van de CIA in Rio de Janeiro. Maar maanden voor die vergadering

­ervaren handen. De omgeving is gewend aan ballon­wedstrijden en

moesten onze bid gegevens al bij het CIA bestuur liggen, waar een

de lokale overheid staat daar positief tegenover. Een prestigieuze

commissie beoordeeld hoe serieus een bid is. Na die beoordeling

wedstrijd als het WEC biedt een geweldige kans om positieve

bleek dat Nederland geen concurrentie had voor het organiseren

­aandacht voor onze sport te genereren. Zal de organisatie de

van WEC 2015. Maar een gelopen race was het nog niet, de

­juiste snaren weten te raken en het ­evenement aantrekkelijk

­vergadering kon onze bid nog afwijzen. Daarom is alles uit de kast

­genoeg maken om sponsors van formaat aan te trekken? We zullen

gehaald door o.a. Mathijs de Bruijn, Marije Rozendaal, Sanne

het zien in 2015.

8

| Juni 2013


modelvliegsport Tekst en foto’s Gerard Rutten

De afdeling Modelvliegsport is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter, nadat in maart van dit jaar Peter Mooij vanwege ­gezondheidsomstandigheden noodgedwongen

Modelvliegsport

moest aftreden

zoekt voorzitter

V

anuit de afdeling wordt een beroep gedaan op alle

operationele zaken (instructie & veiligheid, sport, terreinen,

­besturen van modelvliegclubs om een nieuwe voorzitter

­recreatief en pr) zijn commissies actief die middels de commissie-

aan te dragen. De voorkeur gaat uit naar iemand met

voorzitter ook binnen het afdelingsbestuur vertegenwoordigd zijn.

­bestuurlijke kwaliteiten. Het beoefenen van de modelvliegsport is geen vereiste. De afdeling Modelvliegsport heeft circa 4000 leden

Bent u of kent u diegene die ervoor kan zorgen dat alles op

en er zijn meer dan 70 aangesloten clubs. Zonder voorzitter is

rolletjes loopt? Die commissies kan motiveren en de ruimte biedt

het lastig om zowel activiteiten als belangenbehartiging intern en

om mooie initiatieven in de modelvliegsport te ontplooien?

extern te organiseren.

Neem dan contact op met secretaris Paul Beks via

De nieuwe voorzitter heeft veel mogelijkheden om samen met het

secretaris@modelvliegsport.nl of vice-voorzitter Hans van Rooy

afdelingsbestuur het toekomstig beleid uit te zetten. Voor de diverse

via terreinen@modelvliegsport.nl voor meer informatie.

Advertorial

Driessen & Rappange Verzekeringen uit Amsterdam is het enige gespecialiseerde luchtvaartverzekeringsbedrijf in ­Nederland en bijvoorbeeld ook de huisverzekeraar van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Alle leden van de afdeling zweefvliegen beschikken over een collectieve aansprakelijkheidverzekering, maar ook een collectieve verzekering voor al het rollend materieel van de zweefvliegclubs, behoren tot het verzekeringspakket van de Nederlandse zweefvlieger dat door Driessen & Rappange verzekeringen wordt gevoerd. Begin 2013 heeft Driessen & Rappange een spectaculaire nieuwe reisverzekering ontwikkeld en op de markt gebracht.

Naast een verzekering voor luchtvaartrisico’s kan de verzeke-

In deze Air Sport Mail treft u hiervan de flyer aan. Vliegers

ring desgewenst ook dienen als gewone vakantie reisverzekering

kunnen profiteren van de zeer uitgebreide dekking dat deze

voor u en eventueel voor uw gezin. De verzekering biedt

reisverkering biedt t.o.v. andere reisverkeringen. Zo is bij deze

standaard een Werelddekking.

verzekering elke vlucht een reis. Er is dus ook in Nederland

Deze reisverzekering geldt voor, parachutisten, zweefvliegers,

standaard dekking voor o.a. hulpverlening, buitengewone

schermvliegers, zeilvliegers, motorvliegers.

kosten en bagage zonder dat er sprake is van een geboekte reis zoals gebruikelijk bij reisverzekeringen. Dus moet u extra

Nieuwsgierig geworden, lees de flyer en vraag vandaag naar

kosten maken voor een gedwongen hotelovernachting, of

de mogelijkheden. Meer informatie treft u aan op de website

wordt uw kostbare GPS of logger gestolen in verband met

van Driessen & Rappange Verzekeringen.

een vlucht dan is deze verzekering onontbeerlijk. Ook is er een ongevallendekking van toepassing tijdens het vliegen.

www.driessenrappange.nl/plv


De succesvolle Nederlandse ploeg op het WK Pylon Race 2011 in AustraliĂŤ.

Wereldkampioenschap Pylon Race 2013 op vliegbasis Deelen

10

| Juni 2013


modelvliegsport Tekst en foto’s Rob Metkemeijer

Pylon racemodel Insomnia-Dago draait scherp rond de pylon. Een bocht met 40 g is geen uitzondering!

Van 22 tot 28 juli 2013 wordt op vliegbasis Deelen het wereldkampioenschap in de klasse Pylon Racing (F3D) gehouden. De organisatie is in handen van de afdeling Modelvliegsport in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht, die in 2013 haar 100 jarig bestaan viert.

H

et wordt ook wel de Formule 1

Op Deelen zullen twee parcoursen worden

motoren en de ontwikkeling van nieuwe

race klasse binnen de FAI/CIAM

ingericht voor de deelnemers, die naar

propellers. Hiervoor is zelfs een speciale

genoemd; het F3D Pylon Race

­verwachting uit totaal 20 zo’n 25 landen

windtunnel gemaakt.

wereldkampioenschap dat sinds 1987

verspreid over alle werelddelen, zullen

­gehouden wordt. De wedstrijden worden

­komen. Sterke landen in deze klasse zijn

Kom kijken

gevlogen met radiobestuurde, propeller

de Verenigde Staten en Australië, waar de

De races voor het wereldkampioenschap

aangedreven modellen met een spanwijdte

huidige wereldkampioen Chris Callow

zullen worden gevlogen van 24 tot en

van 1,5 – 1,8 m. aangedreven door 6,5 cc

vandaan komt.

met 27 juli. Op zondag 28 juli zijn de

zuigermotoren. De snelheid van de modellen

­superfinales: tussen 9.00 en 13.00 uur

ligt in de orde van 320 - 350 km per uur,

Nederlands team kanshebber

strijden de 12 best geklasseerde piloten

waarbij ze tussen 5 en 25 meter boven

Maar ook ons eigen land is in deze klasse

om de wereldtitel. Mocht u belangstelling

de grond vliegen. De reden om laag te

sterk vertegenwoordigd, met in 2009

hebben een wedstrijddag bij te wonen dan

­vliegen is dat de piloot zich zo goed op de

­Robbert van de Bosch die individueel

bent u van harte welkom. Het is echter

pylons kan oriënteren en daardoor zo

­wereldkampioen werd. In de afgelopen

noodzakelijk dat u zich uiterlijk twee

nauwkeurig en snel mogelijk rond het

10 jaar werd het Nederlandse team twee

­weken van te voren aanmeldt in verband

­parcours kan vliegen.

maal wereldkampioen en twee maal reserve­

met de toegangsprocedures op Deelen.

kampioen. Dit jaar bestaat de Nederlandse

Voor vragen kunt u zich wenden tot Arno

Internationale klasse

ploeg uit Robbert van den Bosch, Martijn

Keijzer via info@wcf3d2013.nl

In de races wordt met drie modellen tegelijk

van Doesburg en Marcel Huisman.

gevlogen in een driehoekig parcours van

Het team werkt momenteel hard aan het

Kijk voor meer informatie op

40 meter breedte en 180 meter lengte.

verbeteren van de betrouwbaarheid van de

www.wcf3d2013.nl.

| Juni 2013

11


Paramotor What’s in a name

De snorvliegers van de KNVvL gaan verder onder de nieuwe naam paramotor. Sinds de legalisering in 2004 stonden piloten die met een paramotor en een scherm vliegen bekend onder de naam snorvliegen, alhoewel dit niet de lading dekte. De term paramotor doet dat beter en is bovendien internationaal gebruikelijk.

O

p de nieuwe website www.paramotorweb.nl staat veel informatie over deze interessante en vrije

manier van luchtsport. Het doel van deze website is informatie verschaffen voor ­paramotorvliegers, mensen die geïnteresseerd zijn in deze luchtsport en bijvoorbeeld overheden die vanuit hun functie meer van deze sport moeten weten om juiste ­beslissingen te kunnen nemen. Voortgang overleg

Ondanks verwoedde pogingen van de KNVvL is er na ruim drie jaar overleg nog geen ­definitieve oplossing voor de opstijg- en landingsproblematiek voor paramotors. De RBML geeft een aantal mogelijkheden om op te stijgen en te landen. Primair zijn dit de reguliere luchthavens, maar daar paramotors vrijwel nooit welkom. Dat is

daarmee invulling te geven aan de motie

borgt. Eenmaal in de lucht valt een

ook niet onlogisch vanwege de zeer lage

de Rouwe/Meeuwis. Het betreft de vierde

­paramotor onder het Luchtverkeersvoor-

snelheid en het feit, dat opstijgen en landen

poging om gezamenlijk tot een oplossing

schrift (LVR). Daarmee wordt de veilige

altijd tegen de wind in moet gebeuren.

te komen.

operatie in de lucht geregeld. Beide zijn

Een andere mogelijkheid is gebruik te

goede ­regelingen en voorschriften, maar

­maken van ‘terreinen niet zijnde lucht­

Regeldrang

Nederland heeft de drang om meer en

havens’, de ‘luchthavenregeling’ en de

Verlangend kijken paramotors naar de

meer ­belastende regels te maken. Het

‘TUG’. Op de website staat meer informatie

ons omringende landen, waar vaak voor

­vliegen met een paramotor is geen enkel

over deze knelpunten. In mei van dit jaar

opstijgen en landen niet meer dan toe-

probleem, want dat is in het LVR goed

is op initiatief van het ministerie van

stemming van de landeigenaar nodig is.

­geregeld. Slechts de paar passen die nodig

­Infrastructuur en Milieu een ultieme

In Nederland geldt de Regeling Veilig

zijn om op te stijgen en te landen zijn de

­poging gedaan om de provincies te bewegen

­Gebruik Luchthavens en andere Terreinen

oorzaak van discussie. En dat maakt de

tot een passende oplossing te komen en

(RVGLT), die de veiligheid aan ‘landzijde’

­situatie zo vreemd.

12

| Juni 2013


Gemotoriseerd vliegen Tekst en foto’s Frank Moorman

Vliegtraining

De opstijg- en landingsproblematiek voor paramotors maakt het opleiden van nieuwe piloten lastig. Vliegscholen die para­ motorlessen aanbieden gaan regelmatig naar het buitenland om cursisten de ­gelegenheid te geven voldoende uren te maken. Helaas worden deze cursisten niet in de Nederlandse situatie opgeleid. ­Scholen zorgen er daarom voor dat een cursist niet eerder op examen gaat voordat

De opstijg- en landingsproblematiek voor paramotors maakt het opleiden van nieuwe piloten lastig

hij of zij ook optimaal is voorbereid op de ­Nederlandse omstandigheden.

| Juni 2013

13

>


De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt met een GoPro HD camera.

Wintervliegen Voor veel luchtsporters is het voorjaar het begin van een nieuw vliegseizoen, maar paramotors kunnen het hele jaar door vliegen. Wintervliegen is, zeker als er sneeuw ligt, prachtig en ­tegen de kou kunnen piloten zich warm aankleden. Overigens blijft een warme bak thee of chocolademelk na een mooie winterse vlucht wel zeer welkom. Het starten is vanwege de dikke lucht bij lage temperaturen nog makkelijker dan bij hogere temperaturen. De lucht is meestal Safety Management System

van e­ lkaar leren. In het Engels wordt dit

boterzacht, waardoor puur en intens

Net als andere luchtsporten willen de

de ‘just culture’ genoemd; een uitdrukking

­genoten kan worden van de vrijheid, die

­paramotors ook het Safety Management

die in de grote luchtvaart langer bekend is.

­alleen vogels van nature kennen.

­Systeem (SMS) invoeren. Dit blijkt lastiger dan bij goed georganiseerde sporten of clubs

KNVvL voordelen

die van reguliere luchthavens gebruik­

De KNVvL kan een rol spelen in een meer

maken. Niet alle ­paramotors zijn lid van

georganiseerde beoefening door para­motors,

Er valt nog iets te winnen. Overigens is

de KNVvL en ­paramotorverenigingen

bijvoorbeeld door aantrekkelijke voordelen

een paramotor volgens het Luchtverkeers-

zijn er niet. Vaak vliegen paramotors in

van het lidmaatschap. Onderzocht wordt

reglement een ‘zweeftoestel’. Naast een

vriendenclubs, of onderhouden ze contact

of voor paramotors net als bij (motor)

meer georganiseerde toepassing van het

met de vliegschool waar ze zijn opgeleid.

zweefvliegtuigen een collectieve WA

Safety Management Systeem valt er nog

Hoewel paramotorvliegen tot één van de

­verzekering via het KNVvL lidmaatschap

meer te zeggen voor vereniging van de

veiligste luchtsporten gerekend wordt,

afgesloten kan worden. De premies in

­paramotors onder de vlag van de KNVvL.

kan een ­ongeluk in een klein hoekje zitten.

­Nederland zijn nu hoger dan in België

Zo kunnen we een sterkere onder­

Juist door open en eerlijk met elkaar

en Frankrijk, terwijl de dekking lager is.

handelings­positie verwerven in de zoek-

hierover te communiceren zonder naar de

Vreemd, want de onderliggende

tocht naar de passende oplossing voor

schuldvraag te kijken kunnen paramotors

verzekerings­maatschappij is dezelfde.

­opstijg- en landingsmogelijkheden.

14

| Juni 2013


Historische Luchtvaart Tekst en foto’s Harm J. Hazewinkel

KNVvL vliegtuigplaatjes verzamelen Plaatjes verzamelen – wie doet het niet of heeft het niet gedaan? Tegenwoordig zijn het vooral plaatjes van voetballers, waarmee ’s lands grootste kruidenier

Z

klandizie poogt te vergroten. Er zijn door o’n zestig jaar geleden rookten vele vaders onder

de jaren heen echter ook diverse series

­aandrang van hun kroost de – naar verluidt – weinig

vliegtuigplaatjes op de markt geweest.

smakelijke Croydon sigaretten. Moeders kochten koek

en thee­beschuitjes van bakkerij Hus vanwege de bijgevoegde vliegtuigplaatjes. En niet te vergeten de nog steeds gekoesterde prachtige albums ‘Vliegende Vleugels’ van de firma Theodorus

album geweest moeten zijn, dat wij overigens nooit hebben gezien.

Niemeijer – in koffie en thee – met tekst van de bekende

Gelet op de afbeeldingen moet dit zich in de jaren vijftig hebben

­luchtvaartjournalist C. van Steenderen. Zo zouden we nog wel

afgespeeld.

even kunnen doorgaan en dan hebben we het nog niet eens over­ ­buitenlandse en vooroorlogse albums gehad.

Naamsbekendheid

Hoe dat verspreiden trouwens ging is niet duidelijk, want snoep Red Band

zat toen vaak in rolletjes en daar past zo’n plaatje niet in.

Weinigen zullen zich wellicht herinneren dat er ook een band is

­Inmiddels weten we wel dat te veel snoepen slecht is, voor

geweest tussen de KNVvL en vliegtuigplaatjes. Althans, wij bezitten

­kinderen en volwassen – net zoals trouwens het roken van die

een aantal plaatjes (formaat 6,5 x 4,5 cm) met daarop naast het

­sigaretten. Maar voor de KNVvL moet het destijds een gelegenheid

afgebeelde vliegtuig ‘foto K.N.V.V.L.’. Ze werden ­blijkens de achter-

zijn geweest g­ rotere naamsbekendheid te verwerven. Immers, de

kant verspreid door de snoepfabrikant ‘Red Band’ te Roosendaal

vereniging stelde zich toen in de eerste plaats ten doel Nederland

en de serie bestond uit 100 verschillende plaatjes. Er zal dus een

luchtvaartgezind te maken.

| Juni 2013

15


parachutespringen Tekst Joris Hercules Foto Ronald Overdijk

Nieuwe voorzitter Parachutespringen Tijdens de ledenraad van de afdeling ­Parachutespringen op 9 april jl. zijn ­voorzitter Adwin Beerendonk en penning­ meester Peter Smit afgetreden. De ledenraad bedankte beide heren voor hun jarenlange belangenloze inzet voor de ­afdeling. De nieuwe voorzitter Eelco Huininga is diezelfde avond geïnstalleerd. Als relatief

Adwin Beerendonk (rechts) feliciteert Eelco Huininga (links) met het voorzitterschap

nieuw en enthousiast lid zal hij zich de ­komende periode inzetten voor de afdeling.

aan de opleidingen voor de bevoegdheden

De afdeling Parachutespringen wenst Eelco

Behalve bestuurslid is hij ook deelnemer

Instructeur en Accelerated Free Fall (AFF).

veel succes met het voorzitterschap.

advertentie

Spor ters

winnen met Lotto! Met Lotto maakt u elke zaterdag kans om miljonair te worden. Maar wist u dat u ook automatisch de Nederlandse sport steunt? Dankzij de jaarlijkse miljoenenbijdrage van Lotto worden sportbonden, sportverenigingen en top- en amateursporters ondersteund, wordt talent ontwikkeld en worden lokale clubhuizen en trainingsfaciliteiten verbeterd. Dus als u van sport houdt, speelt u Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel. Sporters winnen met Lotto!

lotto.nl Sport algemeen A5 liggend V03.indd 1

07-02-13 09:31


parachutespringen Tekst en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s Aart Soeteman

Nachtspringen in Rotterdam Na drie eerdere vergeefse pogingen konden de parachutisten bij Skydive ­Rotterdam op zaterdag 30 maart eindelijk een sprong in het donker wagen. Na de voorbereiding van het landingsterrein en de passage van een lichte sneeuwbui kon rond 20.15 uur de kist met 12 springers aan boord de lucht in. De geopende parachutes ­verlicht door lampjes waren een heel mooi gezicht. En hoewel een aantal springers deze ervaring net zo spannend vond als hun eerste sprong, kwam alles veilig binnen. Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze bijzondere nachtsprong.

| Juni 2013

17


KEI: verleng uw brevet tijdig Het vliegseizoen is weer aangebroken en dat houdt in dat iedereen weer alle vliegspullen tevoorschijn haalt en zijn/haar brevet opzoekt. Soms blijkt het brevet dan niet meer geldig te zijn, of op zeer korte termijn te moeten worden verlengd. Hoewel het KEI graag iedereen

Belangrijkste ­wijzigingen VFR kaart 2013

zo spoedig mogelijk van een nieuw brevet wil voorzien, is het niet mogelijk om alle aanvragen met spoed te behandelen. Vraag daarom tijdig een nieuw brevet aan! Als extra service stuurt de KNVvL ­brevetherinneringen uit om alle gebrevetteerden te attenderen op het verlopen van hun brevet. De piloot is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van verlenging.

Het uiterlijk van de nieuwe VFR kaart is gewijzigd doordat de kaart is gemaakt door een andere ­leverancier. De kleurstelling is nagenoeg in lijn met ICAO voorschriften. Op deze nieuwe kaart zijn alle g ­ egevens op één zijde afgedrukt.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de VFR kaart van 2012 zijn: - De introductie van de Eindhoven TMA’s 1 t/m 4; - De structurele aanpassing van de ondergrens van het klasse B luchtruim van de Nieuw Milligen TMA-D naar FL065;

Lotto doneert ruim € 269.000 aan KNVvL In april ontving NOC*NSF voorzitter André Bolhuis een cheque ter waarde van 43,8 miljoen euro voor de Neder-

- De weergave van de Maastricht CTR wijzigingen;

landse sport. Algemeen Directeur van De Lotto, Joost

- De correcte weergave van de diverse EHR gebieden, na de

­Otterloo overhandigde de cheque samen met ­Pieter van

vele pencorrecties op editie 2012; - De ophoging van de bovengrenzen van de militaire ATZ’s naar 2500ft;

ambassadeur van De Lotto. De bijdrage werd overhandigd tijdens de start van de Nationale Sportweek in Tilburg.

- De actualisatie van de obstakelgegevens voor obstakels van 100 meter of hoger.

Het bedrag van De Lotto is bedoeld voor zowel de topsport als de breedtesport en wordt verdeeld over de verschillende

-V  oor de meest actuele gegevens dient u de NOTAM en

de pencorrecties zoals deze gepubliceerd worden in het ­Nederlandse AIP in hoofdstuk GEN 3.2 te raadplegen.

Op de nieuwe kaart zijn alle g ­ egevens op één zijde afgedrukt

18

den Hoogenband, drievoudig Olympisch zwemkampioen en

| Juni 2013

sportbonden. Ruim €269.000 van het totale bedrag over 2012 wordt afgedragen aan Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart.


mededelingen

agenda en verder Evenementen 2013

World Games

WK F1 senior

WK F3B

p­arachutespringen

- modelvliegsport

- Modelvliegsport

WK F3C/F3N

Datum: 25 juli t/m

Datum: 3 t/m 10 augustus

Datum: 4 t/m 10 augustus

- Modelvliegsport

5 augustus

Locatie: Moncontour,

Locatie: Nardt, Duitsland

Datum: 19 t/m 28 juli

Locatie: Cali, Colombia

Frankrijk

EK & WC PA

Locatie: Wloclawek, Polen

Klippeneck competitie

Nationaal Modelvlieg-

Parachutespringen

NK Berg Zeilvliegen

Zweefvliegen

kamp 2013

Datum: 20 t/m 28 augustus

Datum: 20 t/m 26 juli

Datum: 26 juli t/m

Datum: 3 t/m 10 augustus

Locatie: Grozny, Rusland

Locatie: Laragne, Frankrijk

3 augustus

Locatie: Eibergen

EK & WC CP

WK F3D

Locatie: Vliegveld Klippeneck,

Nationale junioren

­Parachutespringen

- Modelvliegsport

Zuid Duitsland

­wedstrijd Zweefvliegen

Datum: 25 t/m 31 augustus

Datum: 22 t/m 29 juli

Datum: 2 t/m 10 augustus

Locatie: Cheboksary,

Locatie: Deelen, Nederland

Locatie: Venlo

Rusland

advertentie

Noodsituatie parachutespringen

GEEF ZE VOOR EEN DAG VLEUGELS Steun Stichting Hoogvliegers

Op 12 maart verstuurde voorzitter Frits Brink

Stichting Hoogvliegers stuurt chronisch en ernstig zieke kinderen de lucht in. Als het kan laten we ze zelfs het vliegtuig besturen. Voor één dag piloot! Voor één dag je ziekte helemaal vergeten!

een brandbrief aan de ­Minister van Infrastructuur }& Milieu over de penibele situatie waarin e­nkele ­paracentra zich nu bevinden.

Hoe doen we dat?

Aanleiding hiervoor zijn de structurele en toenemende ­incidentele hoogtebeperkingen zoals die door LVNL aan de centra worden opgelegd. Dit leidt tot onacceptabele ­verliezen, met mogelijk dreigende sluiting tot gevolg. Dit geldt het sterkst voor de springclub te Rotterdam, doch al het springen in de Randstad dan wel vallend binnen de ‘area of influence’ van Schiphol wordt bedreigd. Zelfs paracentrum Teuge op 100 km van Amsterdam ontkomt niet aan beperkingen ten gevolge van Schiphol verkeer. Nu is de KNVvL het niet oneens met de groei van Schipholverkeer, maar wel met de manier waarop daar door LVNL ­uitvoer aan wordt gegeven. Deze situatie noopte tot deze actie. De brief is onbedoeld ­opgepikt door diverse media wat tot ­publiciteit voor deze kwestie heeft geleid. Hopelijk kunnen de para­centra hier hun voordeel mee doen. In ieder geval is de ­Minister nu

Doneer op 6747

Verschillende piloten stellen belangeloos hun vrije tijd en helikopter of vliegtuig beschikbaar. We vliegen het hele jaar door, vanaf elk vliegveld in Nederland. Enkele keren per jaar is er een Grote Hoogvliegersdag. Dan maken we er met veel kinderen tegelijk een feest van. We halen ze thuis op en brengen ze - indien nodig met aangepast vervoer - naar het dichtstbijzijnde vliegveld. Daar beleven ze een avontuur. Met brandweer, politie, stoere vrachtwagens en vette auto’s. Maar vooral met helikopters en vliegtuigen! We organiseren overigens ook Individuele Hoogvliegersdagen.

Hoe kunt u ons helpen? Een bedrijf kan voor € 25.000 hoofdsponsor Wat ons helpt is geld. Vanaf € 100 worden van een Grote Hoogvliegersdag. helpen we al een kind de lucht in.

www.stichtinghoogvliegers.nl Volg Stichting Hoogvliegers via Social Media.

door­drongen van de ernst van de situatie, ­nadere gesprekken moeten hier meer duidelijkheid over verschaffen.

| Juni 2013

19


De KNVvL laat je ­zorgeloos

vliegen! Onder andere door:

✓ Verzekeringen; voor de v ­ erschillende v ­ liegende ­afdelingen zijn collectieve W ­ A-verzekeringen afgesloten ✓ Belangen­behartiging op n ­ ationaal en i­nternationaal niveau op het gebied van lucht­ruim, luchtvaartterreinen en wet- en regelgeving ✓ Juridische ondersteuning ✓ Het verzorgen van o ­ pleidingen en b ­ revetering ✓ Ledenkorting op brevetten uitgegeven door het KEI ✓ 25% korting Libéma attractieparken, zoals Aviodrome, ­Safaripark Beekse Bergen, Dierenrijk, Sportiom, ­Nederlands ­Stripmuseum, Klimrijk en Speelland Beekse Bergen ✓ Korting op producten en diensten van Opticien George de Jong ✓ Gratis inloggen op de KNMI Meteo ­luchtvaart informatie ✓ Aanzienlijk voordeel op de zorg- en­schadeverzekeringen van OHRA ✓ 4 keer per jaar het luchtvaartstijdschrift ‘Airsportsmail’ en het afdelingsblad

4X

per jaar het luchtvaarttijdschrift Airsportsmail

Airsportsmail 2013-02 (30)  
Airsportsmail 2013-02 (30)