Turistične kolesarske poti po Trbovljah

Page 1

AVTORJI PROJEKTA:

Ožbej Bokal, 9. b, Tinkara Visinski, 9. b, Harun Mešić, 9. b, Tamara Ostojić, 9. b in Lan Vozel, 9. a

MENTORICE:

Tanja Božiček Simnovčič, prof. glasbe; mag. Urša Bajda, uni. dipl. bibl.; Nina Vučilovski, prof. nem.

OŠ TONČKE ČEČ, Keršičeva cesta 50, 1420 Trbovlje

TRBOVLJE, februar 2023

37. državni festival TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Zahvala

Člani projektne skupine Turizmu pomaga lastna glava OŠ Tončke Čeč bi se radi zahvalili prav vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri nastajanju turistične naloge.

Še posebej bi izpostavili in se zahvalili naslednjim:

 gospe ravnateljici Katarini Pajer Povh, ki nas je podprla pri odločitvi, da sodelujemo pri projektu Turizmu pomaga lastna glava;

 gospe pomočnici ravnateljice Nataši Pišek, ki je pomagala pri organizacijskiizvedbi;

 učiteljici Urški Kuhar, ki je našo nalogo lektorirala;

 Občini Trbovlje; podžupanji gospe Vesni Jesih in višji svetovalki gospe Zvezdani Lamovšek za sodelovanje, pomoč in podporo pri uresničitvi naših idej;

 gospe Jožefi Kukovič, predsednici Turističnega društva Trbovlje;

 gospe Valentini Moljk, direktorici Zavoda za mladino in šport Trbovlje in sodelavkam v projektu Narava navdihuje: gospe Venesi Smodiš in gospe Tjaši Golob.

 gospe Anji Drnovšek, predsednici Konjeniškega društva Trbovlje;

 sekretarju Strelskega društva Trbovlje, gospodu Franciju Ceferinu;

 gospe Niki Barič, ki je kot vrhunska športnica podprla našo pobudo

TRajBi kolo za zdravo telo;

 učiteljem športa naše šole za pomoč pri delih projektne naloge;

 gospodu Antonu Liscu, predsedniku RMED Perkmandeljc Trbovlje;

 mentoricam, ki so nas spodbujale in verjele, da zmoremo.

2
Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023 3 KAZALO VSEBINE 1 UVOD 5 2 OD IDEJE DO URESNIČITVE............................................................................................ 5 2.1 NAČRT 6 2. 1. 1 INTENZIVNO DVODNEVNO PROJEKTIRANJE ........................................................ 6 2. 2 RAZISKOVANJE 7 2. 2. 1 ANKETI ZA UČITELJE IN UČENCE 11 2. 3 AKCIJA 16 3 POVEZOVANJE IN PROMOCIJA 17 3. 1 OBČINA TRBOVLJE......................................................................................................17 3. 2 POGOVOR Z ZAVODOM ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE 18 3. 3 POGOVOR S PREDSEDNICO TURISTIČNEGA DRUŠTVA TRBOVLJE 19 3. 4 KONJENIŠKO DRUŠTVO TRBOVLJE 19 3. 5 DRUŠTVO PERKMANDELJC TRBOVLJE 19 4 NAŠ TURISTIČNI PRODUKT............................................................................................21 4. 1 POT »DULINA« 22 4. 2 POT »KNAPI« 23 4. 3 POT »RETJE«...............................................................................................................25 5 FINANČNI IZRAČUN 26 6 AKTUALNOST – VIZIJA – PROMOCIJA 27 7 ZAKLJUČEK......................................................................................................................28 8 LITERATURA IN VIRI 29
Projektna
4 KAZALO SLIK Slika 1. Načrtovanje kolesarskih poti …………………………………… 7 Slika 2. Raziskovanje med knjigami in spletom 7 Slika 3. Sproščanje med raziskovanjem ………………………………………… 7 Slika 4. Spanje v šoli…………………………………………………………………………………………………………..7 Slika 5. Kolaž fotografij Tamara in Tinkara na Jamatlonu 2022 8 Slika 6. 4. točka učne poti Pot rudarjenja (2015) .................................................................................................. 8 Slika 7. Knap trail 9 Slika 8. Športni park Kipe 9 Slika 9. Športni park Ledenica 9 Slika 10. Športni park Rudar 9 Slika 11. Trim steza Mladost 10 Slika 12. Trim steza BajerTREK ……… … 10 Slika 13. Posnetki zaslona poslanih sporočil 10 Slika 14. Nika Barič podpira naš turistični produkt kolesarskih poti … ….….10 Slika 15. TRajBi postaja pri Delavskemu domu Trbovlje 17 Slika 16. Sestanek na Občini Trbovlje 18 Slika 17. Sestanek z odgovornimi na sedežu Zavoda za mladino in šport Trbovlje 18 Slika 18. Gospa Joži v naši šolski knjižnici 19 Slika 19. Promocijski material Turističnega društva Trbovlje …… .19 Slika 20. Na sedežu Konjeniškega društva Trbovlje 19 Slika 21. Med konji in s konji 19 Slika 22. Vabilo na pohod po poti SREČNO 20 Slika 23. Smerokaz na poti 20 Slika 24. Vzajemno sodelovanje naše šole z 20 Slika 25. Logotip našega turističnega produkta 21 Slika 26. Priprava turistične zgibanke našega turističnega produkta 21 Slika 27. QR kodi TRajBi in CŠOD misija 21 Slika 28. Načrt za Pot DULINA 22 Slika 29. Primeri CŠOD misije POT DULINA na mobilnem aparatu 23 Slika 30. Načrt za Pot KNAPi 24 Slika 31. Primeri CŠOD misije POT KNAPi na mobilnem aparatu 24 Slika 32. Načrt za Pot RETJE 25 Slika 33. Primeri CŠOD misije POT RETJE na mobilnem aparatu........................................................................ 25
naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

1 UVOD

Letošnja tema 37. osnovnošolskega državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava je Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. Začeli smo v šolski knjižnici, kjer smo skupaj z učiteljicami premišljevali o mnogih idejah, ki bi jih lahko izvedli. Pomembno se nam je zdelo, da bi naše zamisli resnično zaživele.

Zelo smo se razveselili letošnje tematike, ki povezuje šport, mladino in turizem.

Mentorice so k sodelovanju povabile vse učence 7., 8. in 9. razreda, ki jih je tematika in raziskovalno delo zanimalo.

K sodelovanju so se prijavile 3 skupine učencev z različnimi idejami. Sedmošolci so predlagali tekmovanje, ki bi potekalo enkrat letno in bi ga poimenovali Tončkin exatlon. Osmošolci so imeli predlog o športnem festivalu, ki bi potekal na šoli in bi vključeval neobičajne športne igre, kot je met frizbija in nogometni golf.

Naša skupina devetošolcev pa se je tematike lotila z druge strani. Razmišljali smo o tem, kaj vse v Trbovljah že obstaja, pa ni izkoriščeno.

Najprej smo pomislili na mestna kolesa, ki v naši občini niso tako zaživela, kot bi si želeli. Razmišljali smo, kako bi jih lahko kreativno vključili v naš projekt. Ker nam je bila v lanskem letu zelo všeč učna ura z uporabo aplikacije CŠOD misija, smo pomislili, da bi ustvarili posebno odpravo, ki bi vključevala športne poti skozi Trbovlje.

Mentorice je prepričala predstavitev naše ideje, a takoj so nas opozorile, da imamo v Trbovljah

že kar nekaj športnih in poučnih poti, kot so tudi Pot srečno, Etnološka pot in Pot rudarjenjavse v bližini naše šole. Glede na to, da živimo v tem okolju, smo ugotovili, da nobena od njih v resnici ni zaživela. Odločili smo se, da jih oživimo tako, da jih povežemo.

Z inovativno idejo smo zmagali na šolskem tekmovanju in kmalu zatem smo prišli do rešitve, o kateri lahko preberete v nadaljevanju naše raziskovalne naloge.

2 OD IDEJE DO URESNIČITVE

Vsi smo se zavedali, da se bomo morali potruditi, če bomo želeli uresničiti naše ambicije. Vemo tudi, da je za vsak uspešen projekt ključno načrtovanje.

Ker to tekmovanje temelji na raziskovanju in znanju, so nam mentorice razdelile raziskovalne naloge, da bi lahko s sodelovanjem opravili čim več uspešnega dela.

Naloge so bile razdeljene takole:

- raziskovanje in ogled okolice,

- raziskovanje spletnih virov o turističnih atrakcijah,

- raziskovanje lastništva,

5

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

- predstavitev in povezovanje z društvi in pristojnimi v lokalni skupnosti,

- pisanje raziskovalne naloge,

- priprava CŠOD misije,

- izvedba – uresničenje ideje turističnega produkta,

- priprave na predstavitve.

Na srečanjih, ki so potekala 1X tedensko, smo poročali o vseh novostih, ki smo jih odkrili in ugotovitvah, ki so nam bile v pomoč pri načrtovanju aktivnosti v nadaljevanju.

2.1 NAČRT

Delo smo načrtovali po sledečih korakih, ki so razvidni v spodnji tabeli.

Tabela 1. Načrtovanje našega dela

Vrstni red Vsebina

1. Tekmovanje – izbira idej in tima

2. Tedenski sestanki tima

3. Raziskovanje

4. Delovni vikend

5. Dokončna izdelava naloge

6. Pregled in preizkus turističnega produkta v praksi

7. Priprava na promocijo v lokalni skupnosti in širše

8. Promocija na tržnici

9. Tekmovanje – izbira idej in tima

Vsak teden smo se srečevali v šolski knjižnici, kjer smo razvijali svoje ideje in načrtovali naslednje korake. Ugotovili smo, da so kolesa TRajBi v lasti občine, zato smo v stik stopili tudi z županom Trbovelj, gospodom Zoranom Pozničem, ki je odobril srečanje z nami še v istem tednu.

Napisali smo več elektronskih sporočil lokalnim organizacijam, za katere smo menili, da bi lahko pripomogle k izvedbi našega načrta.

Nad našimi predlogi in idejami so bili navdušeni še: Konjeniško društvo Trbovlje, Strelsko društvo Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, Društvo Perkmandeljc Trbovlje in Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Po vseh sestankih s predstavniki omenjenih organizacij smo prišli do odločitve, da bomo za naš projekt potrebovali več časa skupaj, zato smo sklenili, da bomo s petka na soboto prespali v šoli.

2. 1. 1 INTENZIVNO DVODNEVNO PROJEKTIRANJE

V petek, 27. 1. 2023, smo se v šolo vrnili ob 16. uri. Najprej smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina se je lotila oblikovanja promocijskega materiala, druga pa se je odpravila na teren, kjer so preizkušali zamišljene kolesarske poti.

6

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

2. 2 RAZISKOVANJE

V knjigah in na spletu smo raziskovali športni turizem in vpliv športa tako na ljudi kot na okolje. V Enciklopediji o športu (2001) smo prebrali, da ljudje gojimo šport zaradi potrebe po krepitvi telesne moči ali pa preprosto zaradi veselja do gibanja.

»Že zelo kmalu se je pokazalo, da je človek kljub temu, da je telesno razmeroma šibak, zmogljivejši od živali. Če je hotel preživeti v naravi, ki je bila pogosto sovražna, je moral čim bolje izkoristiti svoje telesne zmogljivosti. To mu je uspelo tako, da je povečal telesno moč, prožnost in vzdržljivost. Ko je iskal hrano, poskušal premagati ovire ali se postaviti po robu sovražnikom, je ugotovil, da je zanj bolje, če zna dobro teči, plezati, skakati, metati in se tepsti. Sčasoma je v teh različnih dejavnostih začel uživati; začel se je ukvarjati z njimi preprosto zato, da bi izboljšal svoj nastop in izživel potrebo po tekmovanju. Tako je nastal šport.« (Šport, 2001, str. 8).

V učbeniku za geografijo na spletni strani www.sio.si, smo prebrali: »Vplivi turizma so različni. Pozitivno vpliva na gospodarstvo in družbene značilnosti, negativno pa na okolje. To velja zlasti za množični turizem, saj se zaradi velikega števila turistov povečajo količina odpadkov, poraba vode, onesnaženost ozračja, pojavi se erozija tal, spremeni se podoba pokrajine. Negativni vplivi množičnega turizma so očitni zlasti v alpskih smučarskih središčih in na obalah

7
Slika 1. Načrtovanje kolesarskih poti Slika 2. Raziskovanje med knjigami in spletom Slika 3. Sproščanje med raziskovanjem Slika 4. Spanje v šoli

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Sredozemskega morja. Turizem je lahko priložnost za razvoj manj razvitih območij, ohranjanje

tradicije in zaposlovanje lokalnega prebivalstva.« (Geografija 1 [eucbenik.sio.si])

Milan Detela je v knjigi Abeceda turizma (2007) zapisal, da je turist oseba, ki je za določen čas zapustila svoj dom in odpotovala v tuj kraj zato, da bi si tam na različne načine nabrala življenjskih moči. Sklepamo lahko, da sta turizem in šport medsebojno povezana in se dopolnjujeta. Šport - kot poklicna, ljubiteljska ali rekreativna dejavnost - vključuje veliko potovanj, ki omogočajo tekmovanja na različnih destinacijah in državah. Kot meni Kališnik (2022), lahko športni turizem poimenujemo tudi kot turizem sprostitve ali rekreacije.

Raziskali smo tudi vse že obstoječe športne objekte, dogodke in panoge v Trbovljah. Imamo

uspešen Nogometni klub Rudar, Košarkaški klub Rudar in Košarkaško društvo Felix za dekleta, Rokometni klub Rudar, Plavalni klub Rudar, Karate klub Trbovlje, Teniški klub Trbovlje, Atletski klub Rudar, Strelsko društvo, Smučarsko društvo, Konjeniško društvo.

Vendar nismo našli nobenega vidnejšega dogodka, ki bi privabil mlade turiste. Raziskali smo še zanimive enkratne dogodke: Jamatlon, Knaptrail, Rudarski tek Zasavje, mednarodni turnir v karateju.

Spomnili smo se tudi učne poti naše šole Pot rudarjenja, Etnološke poti po rudarskih kolonijah in poti Srečno, ki povezuje občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Laško.

8
Slika 5. Kolaž fotografij Tamara in Tinkara na Jamatlonu 2022 (foto: Barbara Hanžič) , Slika 6.4. točka učne poti Pot rudarjenja (2015) (Foto: Barbara Hanžič)

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Mladi radi zahajamo v športni park Ledenica, kjer se lahko preizkusimo na rolkarskem poligonu, plezamo po plezalnih balvanih ali pa telovadimo v zunanjem fitnesu. Če si zaželimo malo več miru, se odpravimo na drugo stran mesta na Kipe, kjer prav tako najdemo kombinacijo naprav za zunanjo aerobno vadbo in klasične lesene trim vadbene elemente. Okrog fitnesa je speljana tudi urejena pot, ki je primerna tako za tek kot tudi za sproščene sprehode.

Če pa si zaželimo teka sredi mesta, pa nam je na razpolago Športni park Rudar z urejeno tekaško progo in vadbenimi elementi.

Ponosni smo tudi na Trim stezo Mladost,

vodi preko označenih točk z vajami.

9
Slika 7. Knap trail Vir: https://www.knaptrail.si/en/home/ Slika 8. Športni park Kipe Vir: https://www.visittrbovlje.si/sportne-aktivnosti/sportni-park-kipe/ Slika 9. Športni park Ledenica Slika 10. Športni park Rudar Vir: https://zmst.si/infrastruktura/sportni-park-ledenica/ Vir: https://zmst.si/sportni-park-rudar/ kjer se v gozdnem pobočju skriva proga, ki obiskovalce

Lansko leto smo v okvir projekta Turizmu pomaga lastna glava okoli bližnjega ribnika (bajerja)

naredili tudi mi krajšo trim stezo BajerTREK.

Ob vsem tem raziskovanju se je porodila ideja povezati športne dogodke ter uporabiti mestna

kolesa TRajBi. Tako so nastale naše kolesarske poti, ki povezujejo šport, turizem in mlade v Trbovljah. Med razmišljanjem o mestnih kolesih, smo se domislili tudi novega slogana

»TRAJBI KOLO ZA ZDRAVO TELO«.

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023 10

Večkrat smo slišali za besedno zvezo TRAJNOSTNI TURIZEM in med brskanjem po spletu smo ugotovili, da naša ideja vključuje prav to, kar trajnostni turizem pomeni: poudarjanje

lokalnega pristopa do potovanj, uporabo vlaka, lokalnih avtobusov in koles, hkrati pa se spoštuje lokalno identiteto in lokalne posebnosti obiskanega kraja.

»Sodobna smernica v turističnem razvoju je trajnostni − sonaravni ali zeleni turizem, ki je »prijazen« tako do okolja kot do turistov.« (Geografija 1 [eucbenik.sio.si])

Ogromno časa nam je vzelo razmišljanje o znanih športnikih v našem okolju

Najuspešnejša športnica iz Trbovelj je trenutno košarkarica Nika Barič, ki je kot prva zvezda vpisana na mostu slavnih v Trboveljskem športnem parku Ledenica. Še isti dan, ko smo ji pisali, se nam je odzvala, da našo pobudo in turistični produkt kolesarskih poti podpira.

Slika 11. Trim steza Mladost Vir: https://zmst.si/trim-steza-mladost/ Slika 12. Trim steza BajerTREK Slika 13. Posnetki zaslona poslanih sporočil Slika 14.Nika Barič podpira naš turistični produkt kolesarskih poti

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Nika Barič, slovenska košarkarica, se je rodila 2. septembra leta 1992 v Trbovljah. Košarko je začela trenirati že v osnovni šoli pri Jing Jang Trbovlje. S petnajstimi leti je leta 2007 prestopila v vodilni slovenski klub ŽKK Celje. V Celju je igrala štiri sezone in bila vodilna igralka ekipe (v 30 min, 14,3 točke, 4,2 podaji in 3,0 skoka na tekmo v treh sezonah).

Profesionalno igra košarko v Rusiji od leta 2011. Od 2011 do 2015 je igrala za Spartak Moskvo, potem za vodilni evropski in ruski klub UMMC Jekaterinburg. Z ekipo UMMC je trikrat osvojila pokal Evrolige in štirikrat naslov ruskih prvakinj. Od sezone 2019 - 2020 igra za Dinamo Kursk v Evroligi in ruskem prvenstvu.

Od leta 2008 je stalna reprezentantka slovenskih košarkaric. Nastopila je na dveh evropskih prvenstvih v letih 2017 in 2019. Od začetka kvalifikacij za EP 2019 (jesen 2017) je kapetanka reprezentance. (Povzeto s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Nika_Bari%C4%8D) Kljub temu, da ni obiskovala naše šole, ampak OŠ Trbovlje, ji je naša ideja o kolesarskih poteh in s tem popestritvi športnega turizma v Trbovljah všeč in jo podpira.

Kako so s športnim turizmom v Trbovljah zadovoljni učitelji in učenci naše šole pa v nadaljevanju naloge.

2. 2. 1 ANKETI ZA UČITELJE IN UČENCE

Med učenci 8. in 9. razreda ter učitelji naše šole smo izvedli anketo. Anketo smo izdelali v elektronski obliki s pomočjo aplikacije za izdelavo anket - 1ka.

Vprašanja v anketnem vprašalniku so bila zaprtega in odprtega tipa.

INTERPRETACIJA REZULTATOV

Vprašalnik vsebuje 12 vprašanj. V anketi je sodelovalo 116 učencev in učiteljev, na vprašanja jih je v celoti odgovorilo 81.

Na vprašanje, kakšna se jim zdi ponudba športnih dejavnosti v Trbovljah, je večina, to je 56% odgovorila, da je ponudba srednja, tretjina pa, da je ponudba majhna. Le 14% se zdi ponudba velika.

Kakšna se vam zdi ponudba športnih dejavnosti v Trbovljah?

11
Graf 1. Kakšna se vam zdi ponudba športnih dejavnosti v Trbovljah?

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Ali uporabljate mestna kolesa TRajBi?

Iz odgovorov na vprašanje ali uporabljajo mestna kolesa TRajBi je razvidno, da je tovrstno kolo med vsemi anketiranci doslej uporabljal le en posameznik. Razveselili pa so nas odgovori na naslednje vprašanje, saj jih le 17% še ni bilo na tematskih poteh po Trbovljah.

Ali ste že kdaj prehodili kakšno športno pot v Trbovljah (na primer: pot Srečno, Etnološka pot ...)?

Na vprašanje, kakšni se jim zdijo športni dnevi na naši šoli, je večina odgovorila, da so zabavni (54%), dvema osebama niso všeč, kar 42% pa jih meni, da niso nič posebnega.

Kakšni se vam zdijo športni dnevi na naši šoli?

12
Graf 2. Ali uporabljate mestna kolesa TRajBi? Graf 3. Ali ste že kdaj prehodili kakšno športno pot v Trbovljah (na primer: pot Srečno, Etnološka pot ...)? Graf 4. Kakšni se vam zdijo športni dnevi na naši šoli?

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Zanimalo nas je tudi, če radi kolesarijo. Odgovori so kar obetavni, saj jih 40% rado kolesari, skoraj še enkrat toliko - 38% pa jih rado kolesari, a le včasih.

Ali radi kolesarite?

Ko smo anketirance vprašali, kaj bi spremenili, da bi jim bili športni dnevi bolj všeč, je večina (62%) odgovorila, da nič. 38 % pa jih je kot odgovor na 'odprto vprašanje' navedlo, da bi si želeli še:

več pohodov v hribe; več iger; večkrat obisk bazena, potovanj; kolesarski športni dan; drsanje; da bi manj hodili; več plavanja v bazenu in podobnih dejavnosti; večje zanimanje učencev; vmesne zabavne dejavnosti, ki razbijejo načrtovano; boljšo malico; ples; rokomet; več športov; da je več športov v enem športnem dnevu; kegljanje; pico; da jih imamo več in da hodimo na izlete; da bi manj hodili; boljšo malico in raznolike poti; kolesarjenje��; da čim prej končamo; več športnih dni in izletov; da ne gremo vedno na enaka mesta (hribe, sprehode itd.); kolesarjenje; da gremo v Dubaj; da bi bili bolj zabavni; da ni vsako leto isto - večkrat gremo lahko drsat; več tekmovanj med razredi.

13
Graf 5. Ali radi kolesarite? Kaj bi dodali športnim dnevom na naši šoli? Graf 6. Kaj bi dodali športnim dnevom na naši šoli?

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Zanimalo nas je še, ali domačini prepoznavamo naše mesto kot turistično destinacijo. Velika večina, kar 69% Trbovelj ne zazna kot mesto, ki bi privabilo turiste.

Ali prepoznavaš Trbovlje kot turistično destinacijo?

Prav tako kar tri četrtine – 75% vprašanih meni, da bi bile Trbovlje lahko bolje turistično razvito mesto.

Ali meniš, da je Trbovlje turistično dobro razvito mesto?

Kljub temu, da večina meni, da Trbovlje niso dovolj turistično razvito mesto, bi jih kar 42% vseeno predlagalo naše mesto kot zanimivo za turiste, kot je razvidno iz odgovorov na naslednje vprašanje.

Ali bi Trbovlje predlagal za turistično zanimivo mesto?

14
Graf 7. Ali prepoznavaš Trbovlje kot turistično destinacijo? Graf 8. Ali meniš, da je Trbovlje turistično dobro razvito mesto? Graf 9. Ali bi Trbovlje predlagal za turistično zanimivo mesto?

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Zanimalo nas je, kaj je tisto, kar bi pritegnilo turiste v Trbovlje, zato smo v anketi postavili tudi

vprašanje o tem, če se jim zdi zanimiva zgodovina Trbovelj. 57% jih meni, da je zgodovina Trbovelj zanimiva, ostalih (32% in 11%) pa zgodovina Trbovelj ne prepriča kot turistična atrakcija.

Ali misliš, da je zgodovina Trbovelj zanimiva?

V nadaljevanju nas je zanimalo še, če se učenci 8. in 9. razreda naše šole in učitelji sploh rekreirajo. Kot je razvidno iz 11. grafa, jih je 33% odgovorilo, da se jih rekreira večkrat, 53% vaj 1-krat do 3-krat na teden, 14% pa se jih ne rekreira. Kolikokrat na teden se rekreiraš?

Anketirance smo povprašali tudi o tem, če se v prostem času ukvarjajo s športom in seveda s katerim. Večina (63%) se jih tudi v svojem prostem času ukvarja s športom, kot je razvidno v 12. grafu. Najpogosteje so navedli odbojko in sprehode/hojo/pohodništvo (po 8-krat) in

15
Graf 10. Ali misliš, da je zgodovina Trbovelj zanimiva? Graf 11. Kolikokrat na teden se rekreiraš?

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

kolesarjenje (7-krat). Sledila sta tek in košarka �� 5-krat ; nogomet 4-krat. Po 3-krat so navedli

plesne vaje, smučanje in fitnes; po dvakrat pa so navedli karate in namizni tenis. Posamično so se pojavili še: boks, rokomet, plezanje, jogging, plavanje, atletika, kegljanje, tenis in streljanje.

Ali se v svojem prostem času ukvarjaš s kakšnim športom? Če da, s katerim?

12.

Z anketnimi vprašalniki smo ugotovili, da večina meni, da Trbovlje nudijo srednjo ponudbo

športnih dejavnosti, a o razvitosti Trbovelj večina meni, da bi bilo lahko bolje. Večina Trbovelj ne prepozna kot turistično destinacijo in je ne bi predlagalo turistom, hkrati pa se večini vprašanih zdi zgodovina Trbovelj zanimiva.

Večina jih je že hodila po tematskih poteh v Trbovljah, kot sta na primer: SREČNO in Etnološka pot. Kljub temu, da večina rada kolesari vsaj občasno, skoraj nihče ne uporablja električnih koles TRajBi.

Športni dnevi se polovici vprašanih zdijo zabavni, drugi polovici pa nič posebnega. Ko smo jih vprašali, kaj bi dodali v ponudbo športnih dni, pa je večina odgovorila, da nič. Večina anketirancev se dodatno rekreira večkrat na teden in najpogosteje so navedli poleg odbojke in sprehodov/hoje/pohodništva, prav kolesarjenje.

Naša ideja o turističnem produktu zajema prav vse našteto.

2. 3 AKCIJA

Da bi našo idejo lahko uresničili, smo se morali povezati z odgovornimi v lokalni skupnosti. Najprej smo se pozanimali o tem, če bi lahko napajalno postajo za kolesa TRajBi, ki so v lasti občine, imeli tudi v bližini naše šole. Hitro smo ugotovili, da bi bil to prevelik finančni zalogaj in poseg v prostor. Vsekakor pa smo pristojne na Občini Trbovlje spodbudili k razmišljanju o širitvi njihove ponudbe.

16
Graf Ali se v svojem prostem času ukvarjaš s kakšnim športom? Če da, s katerim?

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

bi lahko pripomogle k izvedbi našega načrta, smo napisali elektronska sporočila in jih povabili, da bi se sestali z nami na naši šoli.

za

3 POVEZOVANJE IN PROMOCIJA

Prijazno sta se na naše povabilo odzvala tako predsednik Društva Perkmandeljc, gospod Anton Lisec kot tudi predsednica Turističnega društva Trbovlje, gospa Jožefa Kukovič in nas obiskala na šoli.

Nad našimi predlogi in idejami so bili navdušeni še v Konjeniškem društvu Trbovlje, kamor so nas povabili na ogled in sestanek, prav tako so nas podprli v Strelskem društvu Trbovlje, a možnosti za povezavo v tistem trenutku niso našli, ker niso del turistične ponudbe Trbovelj. Najprej so nas na obisk povabili odgovorni na Občini Trbovlje in v Zavodu za mladino in šport Trbovlje.

3. 1 OBČINA TRBOVLJE

Mentorica se je dogovorila za sestanek na občini Trbovlje. Na sestanku sta nas sprejeli podžupanja, predsednica društva Trbovlje - novomedijsko mesto, ter predsednica Regijske turistične zveze Kum gospa Vesna Jesih in višja svetovalka ter koordinatorka za turizem v lokalni skupnosti, gospa Zvezdana Lamovšek. V imenu občine sta se takoj strinjali z našimi idejami, dali pa sta nam tudi veliko dobrih usmeritev, ki so se usklajevale z našimi. Ponudili sta nam tudi podporo in pomoč pri uresničevanju našega projekta ter nam zagotovili sredstva, ki jih za to potrebujemo. Obljubili so nam pomoč pri promocijskem materialu in posredovanju pri povezovanju. Ko so slišali vse naše predloge za širjenje turistične ponudbe s povezovanjem

17
Slika 15. TRajBi postaja pri Delavskemu domu Trbovlje Vir: https://nase-zasavje.si/dajmo-trajbi-se-en-krog/ Lokalnim organizacijam, katere smo menili, da

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

že obstoječih turističnih produktov, se jim je porodila ideja, da nas povabijo na sejem AlpeAdria, kjer bomo lahko dobili širši pogled na promocijo v turizmu.

3. 2 POGOVOR Z ZAVODOM ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE

Prijazno so nas sprejeli tudi na Zavodu za mladino in šport Trbovlje – bivšem Mladinskem centru. Povedali so, da so pravkar začeli z izvajanjem evropskega projekta Narava navdihuje in bi lahko povezali naš turistični produkt Turistične kolesarske poti po Trbovljah z raznolikimi dejavnostmi v okviru omenjenega projekta. Dogovorili smo se za sodelovanje in finančno podporo za postavitev informacijskih tabel za vsako od poti in informacijskih zgibank, ki jih bomo skupaj grafično oblikovali. Zgibanke smo na intenzivnem vikendu že zasnovali in so že pripravljene za tisk (glej sliko 26).

18
Slika 16. Sestanek na Občini Trbovlje Slika 17. Sestanek z odgovornimi na sedežu Zavoda za mladino in šport Trbovlje

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

3. 3 POGOVOR S PREDSEDNICO TURISTIČNEGA DRUŠTVA TRBOVLJE

Na šoli nas je obiskala predsednica Turističnega društva Trbovlje, gospa Jožefa Kukovič. Predstavila nam je delovanje društva in zagotovila podporo s sodelovanjem.

3. 4 KONJENIŠKO DRUŠTVO TRBOVLJE

Sedež Konjeniškega društva Trbovlje se nahaja v Retju nad Trbovljami. Sprejela nas je predsednica društva, gospa Anja Drnovšek. Nad predstavitvijo naše povezovalne ideje in turističnega produkta je bila navdušena in je ponudila kar nekaj predlogov z možnostmi za sodelovanje.

Ker konji delujejo terapevtsko, je ponudila ogled njihovih prostorov in konjev. Ponujajo pa tudi

vodeno ježo konj za simboličen prispevek.

3. 5 DRUŠTVO PERKMANDELJC TRBOVLJE

Celotni naziv Društva Perkmandeljc je Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Perkmandeljc Trbovlje, zato ga zapisujejo tudi s kratico RMED Perkmandeljc Trbovlje. Na naše povabilo k

sodelovanju se je odzval tudi njihov dolgoletni predsednik gospod Anton Lisec. Predstavil nam

19
Slika 18. Gospa Joži v naši šolski knjižnici Slika 19. Promocijski material Turističnega društva Trbovlje Slika 20. Na sedežu Konjeniškega društva Trbovlje Slika 21. Med konji in s konji

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023 20

je njihovo novo pridobitev, ki naj bi združevala vse rudarske občine – Pot SREČNO, ki je medobčinska in prva medregijska pot v Sloveniji. Enkrat letno bodo organizirali skupinski, voden pohod, sicer pa se lahko po poti sprehodijo posamezniki kadarkoli si to želijo. Prvi pohod z otvoritvijo poti so opravili v soboto, 8. oktobra 2022.

SREČNO Vir: https://www.youtube.com/watch?v=DklAP9GIRns

Pozdravil je našo idejo, saj tudi Turistične kolesarske poti po Trbovljah vključujejo del poti SREČNO in z uporabo aplikacije CŠOD misija skrbimo za poznavanje in ohranjanje rudarske

dediščine našega kraja (več o tem v naslednjem poglavju). Ob predhodno najavljenih ekipnih podvigih so pripravljeni sodelovati z nami z raznimi športnimi igrami, kot je na primer met škornja čez ramo.

Slika 22. Vabilo na pohod po poti Slika 23. Smerokaz na poti Slika 24. Vzajemno sodelovanje naše šole z Vir: https://zon.si/events/pohod-po-poti-srecno Društvom Perkamndeljc Trbovlje

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

4 NAŠ TURISTIČNI PRODUKT

Naš turistični produkt so Turistične kolesarske poti po Trbovljah v treh smereh in težavnostnih stopnjah. Pri tem lahko uporabimo lastno kolo ali pa si izposodimo električno kolo TRajBi, ki jih nudi Občina Trbovlje. Oblikovali smo slogan, logotip in zgibanko za naš turistični produkt.

zgibanke našega turističnega produkta Za vsako od poti smo pripravili posebno misijo oziroma odpravo s pomočjo zabavne in poučne interaktivne aplikacije CŠOD misija. Ta je lahko naš mobilni vodič za samostojno učenje oziroma orientacijo na prostem. Na vsaki poti nas čakajo tudi zanimivi izzivi in če jih rešimo dovolj, nas na koncu čaka tudi nagrada. Aplikacijo si lahko naložimo na naš mobilni aparat.

Dostopna je na spletni strani http://misija.csod.si/si/

Oblikovali smo tudi QR kodi tako za dostopanje do vsebin o e-kolesih TRajBi kot o CŠOD misiji.

21
Slika 25. Logotip našega turističnega produkta Slika 26. Priprava turistične Slika 27. QR kodi TRajBi in CŠOD misija

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

4. 1 POT »DULINA«

Prva in najlažja težavnostna pot se nahaja po tako imenovani »dulin«, kot rečemo v trboveljskem narečju. Trbovlje se raztezajo v ozki, več kot 7 km dolgi dolini ob potoku Trboveljščica,s pretežno strnjeno pozidavo. Ker so Trbovlje mesto, obdano s hribi, se večina infrastrukture nahaja v dolini. Ko gremo od doma in nas kdo vpraša, kam gremo, Trboveljčani navadno rečemo: »U dulino.«

Pot DULINA je kondicijsko najmanj zahtevna. Primerna je za vse turiste in tudi družine z otroki, ki si želijo ogledati naše mesto. Med potjo si lahko ogledamo mestne in zgodovinske znamenitosti. Pelje nas do najnovejše športne infrastrukture v Trbovljah. Malo bolj zagreti športniki si pot lahko popestrijo z dodatnimi športnimi aktivnostmi na izbranih športnih točkah misije.

22
Slika 28. Načrt za Pot DULINA Spodnje slike prikazujejo primer uporabe mobilne aplikacije CŠOD misija na poti DULINA.

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Druga, srednje zahtevna pot nas popelje skozi zgodovino Trbovelj. Spoznali bomo najpomembnejše dogodke, ki so zaznamovali Trbovlje skozi zgodovino1. Trbovlje so razcvet doživele z izkopavanjem premoga od leta 1804 dalje. Število prebivalcev je takrat začelo strmo naraščati, graditi so se začele ceste in naselja za rudarje, t.i. kolonije. Trbovlje tako niso bile več prostor za peščico kmetov, ampak so pridobile družbeni razred delavcev in meščanov ter so se tako razvile v mesto. Danes nas na obdobje rudarjenja spominjajo številni vhodi v rove, rudarske kolonije in razna obeležja. V Trbovljah rudarjem rečemo KNAPI, zato smo drugo pot poimenovali po njih.

Tudi po poti KNAPi se lahko odpravimo s kolesom. Mogoče jo je tudi prehoditi, saj ta pot vsebuje kar 17 zanimivih izzivov, ki jih rešujemo prek že omejene mobilne aplikacije (CŠOD Misija). V primerjavi s potjo Dulina in Retje ima ta pot še več zabavnih nalog ali izzivov, preko katerih izvemo marsikaj novega o Trbovljah in njihovi zgodovini. Na točki Bajer se je mogoče

1 Trbovlje so mesto od sredine 20. stoletja, vendar so se ljudje v teh krajih naseljevali že davno prej, o čemer pričajo najdbe, kot je na primer kamnito kladivo v Lakonci. Naselja po Trbovljah so bila majhna, večinoma le nekaj kmetij, ki pa so bile vpisane v Otokarjevem urbarju iz leta 1265. Število kmetij se je povečevalo počasi, ker je bila zemlja bolj skopa in jo je bilo malo. Ljudje so se sprva naseljevali na vrhovih. Tam so sredi 19. stoletja zgradili cesto. Z njo so povezali dolino s Savinjsko dolino. (Povzeto po: Trbovlje (2023). Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Trbovlje)

23
Slika 29. Primeri CŠOD misije POT DULINA na mobilnem aparatu 4. 2 POT »KNAPi«

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

še dodatno razgibati, tako da opravimo telovadne vaje in pretečemo poljubno število krogov virtualne trim steze BAJERtrek

24
Slika 30. Načrt za Pot KNAPi Slika 31. Primeri CŠOD misije POT KNAPi na mobilnem aparatu

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

4. 3 POT »RETJE«

Ta najzahtevnejša pot omogoča "športanje" na najvišjem nivoju. Turiste popelje po obrobju mesta, ki pa je tudi bolj hribovito. Tudi po tej poti se lahko peljemo s kolesom TRajBi, vendar je priporočeno osebno kolo in oprema, saj je ta pot fizično zahtevnejša. Na tej poti spoznamo, kje so s premogom delali nekdanji rudarji in kje so živeli, na določenih mestih so celo zgodovinski ostanki delovišč. Kljub temu, da je pot napornejša, pa se lahko še dodatno razgibamo v konjeniškem društvu ali v športnem parku Kipe.

25
Slika 32. Načrt za Pot RETJE Slika 33. Primeri CŠOD misije POT RETJE na mobilnem aparatu

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

5 FINANČNI IZRAČUN

Pri finančnem načrtovanju stroškov smo se usmerili v stroške, ki bodo nastali z vpeljavo našega turističnega produkta v lokalnem okolju in na stroške, ki jih bodo imeli obiskovalci –turisti na naših turističnih kolesarskih poteh.

Tabela 2. Stroškovnik za vzpostavitev in promocijo turističnega produkta

Stroški v Tabeli 2 bodo v dogovoru z Zavodom za mladino in šport Trbovlje poravnani v sklopu evropskega projekta Narava navdihuje.

Stroški v tabeli 3 so za turiste - obiskovalce na Turističnih kolesarskih poteh, ki bi lahko nastali, ni pa nujno. Če ima obiskovalec lastno kolo, mu ni potrebno plačati akontacije za uporabo kolesa TrajBi. Akontacija je zavarovanje v primeru poškodbe e-kolesa. Prav tako se po poteh lahko odpravijo brez vodenega ogleda, saj jim mobilna aplikacija omogoča samostojno brezplačno uporabo.

V Konjeniškem društvu Trbovlje je voden ogled konj in prostorov brezplačen, vendar le ob predhodni najavi. Sprehajanje po ogradah, kjer se pasejo konji in hranjenje konj brez vednosti članov je prepovedano, saj lahko pride do nesreč tako za obiskovalce kot za konje.

Naziv Opis

TRajBi

Konjeniško društvo

Voden ogled

Pogodba 50 € (kavcija za izposojo e-kolesa)

1 krog po maneži = vodena ježa = 2€

OGLED BREZPLAČEN

1 oseba = 10 €/ na osebo Skupina 3 do 10 = 7 €/ na osebo

Otroci do 12 let brezplačno v spremstvu odrasle osebe.

26
VSEBINA CENA VREDNOST Promocijski material – letaki 0,60 €/ 1 kos 60 €/ 100 kosov Informacijske table 100 €/ 1 kos 300 €/ 3 kosi Grafično oblikovanje info tabel 50 €/ 1 kos 150 €/ 3 kosi Postavitev tabel 50 €/ 1 kos 150 €/ 3 kosi
Tabela 3. Stroškovnik za obiskovalce Turističnih kolesarskih poti

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

V primeru vodenih ogledov naša šola ne more izdajati računov, ker ne opravlja pridobitvene dejavnosti, zato smo se dogovorili, da bi se vodeni ogledi izvajali v dogovoru s Turističnim društvom Trbovlje, ki za to dejavnost lahko izda račun.

6 AKTUALNOST – VIZIJA – PROMOCIJA

Glede na odzive lokalnih institucij se nam naša tema zdi zelo aktualna. Povezuje vse pomembnejše turistične in športne lokacije v Trbovljah. Omogoča samostojno raziskovanje s pomočjo aplikacije, ki je enostavna za uporabo, a hkrati zanimiva. Dovoljuje pa tudi možnost

vodenih ogledov in dodatnih aktivnosti.

Ključnega pomena je tudi povezava z najpomembnejšimi organizacijami lokalne skupnosti v turizmu, športu in za mladino. Občina Trbovlje, Zavod za mladino in šport ter Turistično društvo Trbovlje so nam obljubili, da nam bodo pomagali in tako bodo tudi oni postali del naše ideje. Poleg tega so tu še druga športna društva, s katerimi bomo sodelovali.

Zaenkrat računamo na manjše skupine, ki pridejo v Trbovlje turistično ali preko določenih projektov (npr. ZMŠT - Erasmus ipd.). Pomislili smo tudi na turiste, ki v Trbovlje prihajajo na določen športni dogodek, kot npr. na Jamatlon, Knap trail ali mednarodni karate turnir. S športniki pridejo tudi navijači, družinski člani, ki imajo čas raziskovati Trbovlje.

Vizija pa je še nekoliko drznejša, namreč oblikovati ponudbo za športne ali naravoslovne dneve za druge slovenske šole.

Kot promocija je bil vsekakor zadetek v polno vključitev neuporabljenih TRajBi koles v naš turistični produkt, saj so nam na občini povedali, da prav zdaj razmišljajo, kako bi električna kolesa promovirali, da bi prišla bolj v rabo in je zato naša ideja odlična. Poleg tega so nam na občini razložili, da je del poti Knapi in Retje tudi na območju, ki je predvideno kot potencialno turistično območje v razvojni viziji mesta.

S promocijo našega turističnega produkta bomo dodatno obudili kolesarstvo v Trbovljah in s tem poskrbeli ne le za 'zdrav duh v zdravem telesu', temveč tudi za medgeneracijsko druženje mladih in malo manj mladih na zabaven način.

Mladi imamo dandanes vedno manj časa. Vedno se nam nekam mudi, ogromno je zunanjih pritiskov, dodatnih dejavnosti, pritiskov medijev, pritiskov socialnih omrežij ipd. Zato je sprostitev in skrb za svoje psihično in fizično stanje zelo pomembno. Že naš slogan pove vse:

TRAJBI KOLO ZA ZDRAVO TELO.

27

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

7 ZAKLJUČEK

Tema ‘Športna doživetja bogatijo mladinski turizem’ nam je zelo blizu. Med raziskovanjem in pisanjem naloge smo se zelo zabavali, se naučili veliko novega (kot npr.: postavitev anketnih vprašalnikov in analiziranje odgovorov), spoznali nove ljudi in pomembne posameznike iz naše lokalne skupnosti.

Namen naše raziskovalne naloge je bil dosežen, saj resnično verjamemo v naš turistični produkt. Želja po ustvarjanju nečesa novega, inovativnega nas je gnala, da smo preteklost naših babic in dedkov prepleti s športnim duhom in ustvarili produkt za mlade. Kolesarstvo je namreč šport, ki ima veliko pozitivnih učinkov na človeško telo in na splošno počutje. Med načrtovanjem, organizacijo in izvedbo našega turističnega produkta smo bili deležni ogromno podpore lokalne skupnosti že pri sami realizaciji načrtovanih kolesarskih poti. Sredstva za vzpostavitev naše ideje ter njene promocije so nam v ZMŠT zagotovili kar iz evropskih sredstev. Veseli smo, da bo tako naš turistični produkt resnično zaživel.

Ko smo analizirali anketne vprašalnike, smo ugotovili, da je s strani anketirancev resnično velika želja in potreba po novih inovativnih pristopih k športnemu turizmu v našem kraju. Menimo, da ima mesto Trbovlje še veliko skritih kotičkov, ki jih lahko raziščemo tako mi kot tudi tisti, ki pridejo na obisk v našo ‘dulino’ in hribe.

Nova znanja, ideje, poznanstva in vezi, druženja, sodelovalno in timsko delo so za nas vsekakor nove izkušnje in so plod našega truda, ki smo ga vložili v to projektno delo. Zadovoljni smo, da je ideja naletela na plodna tla in bomo ta projekt resnično lahko realizirali s pomočjo lokalne skupnosti in naših mentorjev.

Naučili smo se, da ne smemo biti tiho, če imamo določeno idejo, ki se nam zdi dobra. Pomembno je, da jo znamo dobro predstaviti, poslušati in upoštevati tudi nasvete drugih, se povezati z njimi, narediti načrt. Tako lahko iz ideje nastane nekaj zelo dobrega in uporabnega. Upamo, da bodo naše kolesarske poti zaživele in vsem, ki si to želijo, razkrile, koliko zanimivih, zabavnih, športnih in poučnih stvari lahko najdemo v našem prekrasnem mestu.

28

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

8 LITERATURA IN VIRI

Literatura:

DETELA, M. (2007). Abeceda turizma. Ljubljana : Turistična zveza Slovenije, 2007.

ISBN 978-961-6402-11-8

GOODMAN, P. (2006). Šport in tvoje telo. Ljubljana : Grlica, 2006. 48 str.

ISBN 961-244-036-0

MURPHY, S. (2010). Hoja. Tržič : Učila International, 2010. 121 str.

ISBN 978-961-00-0824-8

ODLAZEK, L. (2014). Med hauzi : Takšne in drugačne iz Žabje vasi. Trbovlje : Knjižnica

Toneta Seliškarja, 2014. 135 str. ISBN 978-961-93625-0-1

ROZINA, R. (2009). V 3 krasne : vodnik po Zasavju. Zagorje ob Savi : Regionalni center

za razvoj, 2009. 213 str. ISBN 978-961-90712-6-7

ŠPORT (2001). Tržič: Učila International, založba d. o. o., 2001. (Zbirka Enciklopedija za mlade). 96 str. ISBN 961-233-404-8

ZASAVJE A-Ž : priročnik za popotnika in poslovnega človeka (1998). Murska Sobota : Pomurska založba, 1998. 168 str. ISBN 86-7195-219-3

Spletni viri:

Nika Barič (2023). Dostopno na spletni strani:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nika_Bari%C4%8D Uporabljeno: 2023/02/02.

KRALJ Serša, M.; Jeršin Tomassini, K. in Nemec L. (2016). Geografija 1. i-učbenik za Geografijo v 1. letniku gimnazij. ZRSŠ. Dostopno na spletni strani:

https://eucbeniki.sio.si/geo1/2558/index.html Uporabljeno: 2023/02/02.

KALIŠNIK, P. (2022) Kaj je športni turizem? V: Spletni časopis Delo (16. 10. 2022).

Dostopno na spletni strani: https://www.delo.si/polet/kaj-je-sportni-turizem/ Uporabljeno: 2023/01/23.

TRBOVLJE (2023). Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Trbovlje

Uporabljeno: 2023/02/02.

1Ka (2023). Dostopno na: https://www.1ka.si/d/sl Uporabljeno: 2023/01/23.

CŠOD misija (2023). Dostopno na: http://misija.csod.si/si/ Uporabljeno: 2023/01/23.

29

Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava učencev OŠ Tončke Čeč Šolsko leto 2022/2023

Viri fotografij:

Knap trail (2023). Dostopno na spletni strani: https://www.knaptrail.si/en/home/ Uporabljeno: 2023/01/23.

Športni park Kipe (2023). Dostopno na spletni strani: https://www.visittrbovlje.si/sportne-aktivnosti/sportni-park-kipe/ Uporabljeno: 2023/01/23.

Športni park Ledenica (2023). Dostopno na: https://zmst.si/infrastruktura/sportni-parkledenica/ Uporabljeno: 2023/02/02.

Športni park Rudar (2023). Dostopno na: https://zmst.si/sportni-park-rudar/ Uporabljeno: 2023/02/02.

Trim steza Mladost (2023). Dostopno na: https://zmst.si/trim-steza-mladost/ Uporabljeno: 2023/02/02.

TRajBi postaja pri Delavskemu domu Trbovlje (2023). Dostopno na spletni strani:: https://nase-zasavje.si/dajmo-trajbi-se-en-krog/ Uporabljeno: 2023/01/23.

Vabilo na pohod po poti SREČNO (2022). Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=DklAP9GIRns Uporabljeno: 2023/02/07.

Smerokaz na poti (2023). Dostopno na: https://zon.si/events/pohod-po-poti-srecno/ Uporabljeno: 2023/02/07.

Promocijski potencial (2023). Dostopno na spletni strani: https://www.srcnotrbovlje.si/veste-kako-poteka-registracija-v-sistem-trajbi-in-izposojakoles/ Uporabljeno: 2023/01/23.

30

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.