Page 1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ ประจาปี 2561 หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง มี น โยบายให้ ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาจั ด กิจ กรรม เพื่ อ ช่ วยเหลื อนัก ศึกษาและบัณ ฑิตของมหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ มีงานทาหรื อพั ฒ นาทักษะที่จาเป็ น ให้ พร้ อมที่จะทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา เป็ นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึงได้ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา อาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ อง 204 อาคารสานักวิชา 3 (E3B) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการสมัครงาน และทัก ษะในการสัมภาษณ์ ง าน รวมถึ งการน าเสนอศั ก ยภาพของตนเองเป็ นภาษาอัง กฤษให้ เด่ น ชั ด ในภาคปฏิบัติ การพั ฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวเพื่ อสร้ างความประทับใจระหว่างการสัมภาษณ์งาน เป็ นการเพิ่มโอกาสได้ รับการพิจารณาเข้ าทางานในสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรที่ให้ ความสนใจ เข้ าร่วมการอบรมและให้ ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หากมีข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการจัดการอบรม โปรดแจ้ งฝ่ ายอบรม วิจัยและแนะแนวอาชีพ จักขอบคุณยิ่ง ฝ่ ายอบรม วิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มิถุนายน 2561


สารบัญ 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ความนา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธกี ารประเมินผล 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล 4.2 ระดับความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 5.4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ ดัชนีช้ ีวัดความสาเร็จ 6.1 เชิงปริมาณ 6.2 เชิงคุณภาพ สรุปงบประมาณในการดาเนินงาน ภาคผนวก รายละเอียดโครงการ ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

หน้า 1 2 2 2

2

5

5 6


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 204 อาคารสานักวิชา 3 (E3B) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร การด าเนิ น งานจั ด กิจ กรรมอบรมภาษาอัง กฤษเพื่ อการพั ฒนาอาชี พ ในหั วข้ อ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน สาหรั บนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึ กษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ที่สนใจ ระหว่ างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ อง 204 อาคารสานักวิชา 3 (E3B) มหาวิทยาลัย แม่ ฟ้ าหลวง มี ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มอบรมทั้ง สิ้น 41 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.00 ของกลุ่ ม เป้ าหมาย (50 คน) โดยกิจกรรมดังกล่าวใช้ งบประมาณจานวน 34,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ คิดเป็ นจานวนเงินต่อผู้เข้ าร่วม 829.27 บาท/คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ดังนี้ ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจ นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาพรวม ด้ านเนื้อหา 4.82 5.00 4.91 ด้ านวิทยากร 4.91 5.00 4.96 ด้ านทั่วไป 4.67 4.75 4.71 รวมค่าเฉลีย่ 4.80 4.92 4.86 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และสัมภาษณ์ งาน มีความพึ งพอใจภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่สุด (4.86) แบ่ งผู้ เข้ าร่ วมอบรมออกเป็ น 2 กลุ่ม คือนักศึกษา (4.80) และศิษย์เก่า (4.92) การดาเนินกิจกรรมตามดัชนีช้ วี ัดความสาเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 1. เชิงปริมาณ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80.00 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมอบรม ร้ อยละ 82.00 2. เชิงคุณภาพ แผน ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมอบรมจากแบบประเมิน ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.25 ผล ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ ระดับ 4.86 แผน ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียน ประวัติย่อและการสัมภาษณ์งานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 ผล ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ระดับ 4.80 แผน ผู้เข้ าร่วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียน ประวัติย่อและการสัมภาษณ์งานไปประยุกต์ใช้ ได้ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 ผล ผู้เข้ าร่วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ กบั การทางานได้ ระดับ 4.83


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

2

ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมมี ข้อ เสนอแนะ ดั งนี้ ควรปรั บ ช่ ว งเวลาการจั ดกิจกรรมให้ อยู่ ในช่ วงก่อ น ปิ ดภาคเรี ยน และควรเปิ ดโอกาสให้ นักศึ กษาชั้นที่ 3 สามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ จากเดิมกาหนดให้ เฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 เพื่อให้ นักศึกษาที่มีความสนใจได้ รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 2. ความนา เนื่ อ งด้ ว ย ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง มี ภ ารกิ จ หนึ่ ง ในการช่วยเหลือให้ บัณฑิตมีงานทาหรือพัฒนาทักษะที่จาเป็ นให้ บัณฑิตทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็ นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงาน ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ นการเพิ่ มพู น ความรู้ แ ละทักษะให้ นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่สนใจ ส่วนจัดหางานฯ จึงกาหนดจัดกิจกรรม เพื่ อให้ นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึ กษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่สนใจ มีความพร้ อมในการสมัครงานและ การทางาน ผ่านกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน ให้ ศิ ษย์เก่ าและนัก ศึก ษาก่อนสาเร็จการศึกษา โดยมีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในการสมัครงานและทัก ษะในการสัมภาษณ์ งาน รวมถึงการน าเสนอศั กยภาพของตนเอง เป็ นภาษาอังกฤษให้ เด่นชัดในภาคปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวเพื่อสร้ างความประทับใจ ระหว่างการสัมภาษณ์งาน เป็ นการเพิ่มโอกาสได้ รับการพิจารณาเข้ าทางานในสถานประกอบการมากยิ่ งขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่ อให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมอบรมมีความรู้ และทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนประวั ติย่อและ การสัมภาษณ์งาน 3.2 เพื่อให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กับการสมัครงาน จริงได้ และมีโอกาสได้ รับการพิจารณาให้ เข้ าทางานมากยิ่งขึ้น 4. ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินกิจกรรม 4.2 ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สด ุ  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อย  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.01-1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สด ุ 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรที่เข้ าร่ วมกิจกรรม จานวน 41 ชุด จากผู้เข้ าอบรม จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมข้ อมูลทั่วไปดังนี้


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N = 41)

ศิษย์เก่า

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการอบรม

32

3

6

0

4.84 5.00

2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการอบรม

31

3

7

0

4.82 5.00

3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการอบรม

31

3

7

0

4.82 5.00

4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการทางานและหางานทา

30

3

8

0

4.79 5.00

รวมค่าเฉลีย่

ศิษย์เก่า

นักศึกษา

ความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหา

นักศึกษา

จานวนระดับความพึงพอใจ มากที่สุด (5) มาก (4) ค่าเฉลีย่

4.82 5.00

ค่าเฉลีย่ รวม 4.92 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด

4.91 มากที่สุด

หมายเหตุ ไม่มีผ้ ูประเมินความพึงพอใจด้ านเนื้อหาในระดับปานกลาง (3) น้ อย (2) และน้ อยที่สดุ (1) ผู้เข้ าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหาของการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.91) นักศึกษา (4.82) ศิษย์เก่า (5.00) โดยมีความพึ งพอใจระดับมากที่สุดทุกหัวข้ อ ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการอบรม (4.92) ประโยชน์ ท่ีได้ รั บจากการอบรมและเนื้ อ หาสาระที่ได้ รั บจากการอบรม (4.91) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการทางานและหางานทา (4.90) ตามลาดับ 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N = 41) จานวนระดับความพึงพอใจ มากที่สุด (5)

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

ค่าเฉลีย่

ศิษย์เก่า

มาก (4)

นักศึกษา

ความพึงพอใจ ด้านวิทยากร

1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

35

3

3

0

4.92

5.00

2. ความสามารถในการสรุปประเด็น

34

3

4

0

4.89

5.00

3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

36

3

2

0

4.95

5.00

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการอบรม

34

3

4

0

4.89

5.00

รวมค่าเฉลีย่

4.91 5.00

ค่าเฉลีย่ รวม 4.96 มากที่สดุ 4.95 มากที่สดุ 4.98 มากที่สดุ 4.95 มากที่สดุ

4.96 มากที่สุด

หมายเหตุ ไม่มีผ้ ูประเมินความพึงพอใจด้ านเนื้อหาในระดับปานกลาง (3) น้ อย (2) และน้ อยที่สดุ (1)

3


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

ผู้เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านวิทยากรของการอบรมภาษาอังกฤษเพื่ อการพั ฒนา อาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.96) นักศึกษา (4.91) และศิษย์เก่า (5.00) โดยมีความพึ งพอใจมากที่สุดทุกหัวข้ อ ได้ แก่ ความเหมาะสม ของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.98) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.96) ความสามารถในการสรุปประเด็นและความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการอบรม (4.95) ตามลาดับ 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N = 41) จานวนระดับความพึงพอใจ มากที่สุด (5)

ศิษย์เก่า

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

ค่าเฉลีย่

นักศึกษา

ปานกลาง (3)

ศิษย์เก่า

มาก (4)

นักศึกษา

ความพึงพอใจ ด้านทัว่ ไป

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม

27

1

11

2

0

0

4.71

4.33

2. ความเหมาะสมของระยะเวลา

23

2

13

1

2

0

4.55

4.67

27

3

9

0

2

0

4.89

5.00

29

3

9

0

0

0

4.76

5.00

3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องอบรม 4. การให้ บริการ/การประสานงานของส่วน จัดหางานฯ

รวมค่าเฉลีย่

4.67 5.00

ค่าเฉลีย่ รวม 4.52 มากที่สดุ 4.61 มากที่สดุ 4.83 มากที่สดุ 4.88 มากที่สดุ

4.71 มากที่สุด

หมายเหตุ ไม่มีผ้ ูประเมินความพึงพอใจด้ านเนื้อหาในระดับน้ อย (2) และน้ อยที่สดุ (1) ผู้เข้ าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านทั่วไปของการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หั ว ข้ อ ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสมั ค รงานและสั ม ภาษณ์ ง าน ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (4.71) โดยมีความพึงพอใจมากที่สดุ ทุกหัวข้ อ ได้ แก่ การให้ บริการ/การประสานงานของส่วนจัดหางานฯ (4.88) ความเหมาะสมของระยะเวลาและอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องอบรม (4.83) ความเหมาะสมของระยะเวลา (4.61) และความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (4.52) ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิจ กรรมเห็น ว่ า ควรจั ด การอบรมดั ง กล่ า วอี ก ในครั้งต่อไป ร้ อยละ 100.00 หัวข้ อการอบรมที่อยากให้ จัดในครั้งต่อไป - เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษด้ วยความมั่นใจ - ทักษะการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC - การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในการทางาน 5.4 ข้ อเสนอแนะ - ควรปรับช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้ อยู่ในช่วงก่อนปิ ดภาคเรียน - ควรเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาชั้นที่ 3 สามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ จากเดิมกาหนดให้ เฉพาะ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 เพื่อให้ นักศึกษาที่มีความสนใจได้ รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

4


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

6. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80.00 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมอบรม ร้ อยละ 82.00 กลุ่มเป้ าหมายเป็ นศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 50 คน ดังนั้นต้ องมีผ้ ูเข้ าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 40 คน ในกิจกรรม นี้ มี ผ้ ู เข้ าร่ วมการอบรมทั้งหมด 41 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 82.00 ซึ่ ง บรรลุ วัตถุประสงค์ตามดัชนีช้ ีวัด 6.2 เชิงคุณภาพ การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามดัชนีช้ ีวัดทุกข้ อ ดังนี้ แผน ความพึ งพอใจของผู้ เข้ า ร่ วมอบรมจากแบบประเมิ นไม่ น้ อยกว่ า ระดับ 4.25 ผล ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ ระดับ 4.86 แผน ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีความรู้และทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียน ประวัติย่อและการสัมภาษณ์งานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.25 ผล ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ระดับ 4.80 แผน ผู้ เข้ า ร่ วมอบรมสามารถน าความรู้ แ ละทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ ในการเขี ยนประวั ติ ย่ อ และการสั ม ภาษณ์ ง านไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ได้ ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.25 ผล ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมสามารถน าความรู้ และทัก ษะไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การทางาน ระดับ 4.83 6.1 เชิงปริมาณ

7. สรุปงบประมาณในการดาเนินงาน - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 34,000 บาท ใช้ ไป 34,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 - งบประมาณที่ใช้ /ผู้เข้ าร่วม จานวน 829.27 บาท/คน รายละเอียดค่าใช้ จ่ายมีดังนี้ 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ท่าน x 750 บาท X 6 คาบ X 2 วัน) 2. ค่าอาหารว่างผู้เข้ าอบรม (50 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน ) รวม ******************************************

27,000 บาท 7,000 บาท 34,000 บาท

5


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสมัครงาน ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา นางสาวกิตติยา ทาเกิด ชื่อโครงการ

หลักการและเหตุผล ส่วนจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา มีภ ารกิจหนึ่ งในการเตรี ยมความพร้ อมให้ นั กศึ กษา ในด้ านต่างๆ ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา เนื่องจากส่วนจัดหางานฯ เห็นว่าความรู้ทางด้ านวิชาการเพียง อย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาประสบความส าเร็จในการใช้ ชี วิ ตในสังคมของการท างานได้ และในปั จ จุ บั น พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่เ พิ่ ง ส าเร็จ การศึ ก ษามั ก ประสบปั ญ หาในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การสมัครงาน ดังนั้น ส่วนจัดหางานฯ จึงกาหนดจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อภาษาอังกฤษ เพื่ อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ให้ ศิษย์เก่าและนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการสมัครงานและทักษะในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงการนาเสนอศักยภาพ ของตนเองเป็ นภาษาอังกฤษให้ เด่นชัดในภาคปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวเพื่อสร้ างความ ประทับใจระหว่างการสัมภาษณ์งาน เป็ นการเพิ่มโอกาสได้ รับการพิจารณาเข้ าทางานในสถานประกอบการ มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ ผ้ ู เข้ า ร่ วมอบรมมีความรู้ และทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนประวั ติย่อและ การสัมภาษณ์งาน 2. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กับการสมัครงานจริงได้ และมีโอกาสได้ รับการพิจารณาให้ เข้ าทางานมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ศิษย์เก่า นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ จานวน 50 คน วิทยากร อาจารย์ ดร.อลันด์ คงไทย อาจารย์ตรัยธนา เชาวนปรีชา และอาจารย์ชนิดา พงศ์นภารักษ์ อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามของผู้เข้ าร่วมอบรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ - จานวนผู้เข้ าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย 2. เชิงคุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมอบรมจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 - ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ค วามรู้ และทั ก ษะการใช้ ภาษาอั ง กฤษในการเขี ย นประวั ติ ย่ อ และ การสัมภาษณ์งานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.00 - ผู้เข้ าร่ วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนประวัติย่อและ การสัมภาษณ์งานไปประยุกต์ใช้ ได้ ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.00 ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้ อง 204 อาคารสานักวิชา 3 (E3B) งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พั นบาทถ้ ว น) โดยเบิกจ่ ายจากงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุน การจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่ายงานอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้ านอาชีพ ตารางประมาณการงบประมาณ ลาดับ รายการ 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (วิทยากร 3 คน x 750 บาท X 6 คาบ X 2 วัน) 2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ าร่วมโครงการ 50 คน X 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน) รวม (สามหมืน่ สี่พนั บาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 27,000.00 7,000.00 34,000.00

7


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมสามารถเขี ย นประวั ติ ย่ อ และสั ม ภาษณ์ ง านด้ ว ยภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ 2. ผู้ เข้ าร่ วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการสมัครงานได้ จริ งและ มีโอกาสได้ รับการพิจารณาให้ เข้ าทางานมากยิ่งขึ้น

8


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

9

แบบประเมินอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 204 อาคารสานักวิชา 3 B (E3B) .............................................. คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของ หมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สุด

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

บุคลากร

ส่วนที่ 1 การอบรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ลาดับ หัวข้อการประเมิน ที่ 1 ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้ อนี้ 2 หลังการอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้ อนี้ 3 เนื้อหาการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนหรือการปฏิบัติงานได้ ด้านเนื้ อหา 1 ความเหมาะสมของหัวข้ อในการอบรม 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการอบรม 3 เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการอบรม 4 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย, คาพูด, นา้ เสียง) 4 ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการอบรม

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ส่วนที่ 2 ภาพรวมการจัดการอบรม ลาดับที่ ด้านทัวไป ่ 1 2 3 4 5 6

หัวข้อการประเมิน

ความเหมาะสมของสถานที่ ความเหมาะสมของระยะเวลา ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องอบรม การให้ บริการ/การประสานงานของส่วนจัดหางานฯ ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอร์ด/ไวนิล ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ( ) ควร

สานักวิชา/สาขาวิชา ( ) ไม่ควร

เพื่อน/รุ่นพี่

ส่วนที่ 3 หัวข้ อการอบรมที่อยากให้ จัดในครั้งต่อไป คือ .................................................................................. ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มฟล.


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

10

แบบประเมินอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 204 อาคารสานักวิชา 3 B (E3B) .............................................. คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของ หมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สุด

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

บุคลากร

ส่วนที่ 1 การอบรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ลาดับ หัวข้อการประเมิน ที่ 1 ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้ อนี้ 2 หลังการอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้ อนี้ 3 เนื้อหาการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนหรือการปฏิบัติงานได้ ด้านเนื้ อหา 1 ความเหมาะสมของหัวข้ อในการอบรม 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการอบรม 3 เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการอบรม 4 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย, คาพูด, นา้ เสียง) 4 ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการอบรม

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ส่วนที่ 2 ภาพรวมการจัดการอบรม ลาดับที่ ด้านทัวไป ่ 1 2 3 4 5 6

หัวข้อการประเมิน

ความเหมาะสมของสถานที่ ความเหมาะสมของระยะเวลา ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องอบรม การให้ บริการ/การประสานงานของส่วนจัดหางานฯ ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอร์ด/ไวนิล ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ( ) ควร

สานักวิชา/สาขาวิชา ( ) ไม่ควร

เพื่อน/รุ่นพี่

ส่วนที่ 3 หัวข้ อการอบรมที่อยากให้ จัดในครั้งต่อไป คือ .................................................................................. ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มฟล.


รายงานสรุปผลการดาเนินงานการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้ อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจาปี 2561

ภาพกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ ประจาปี 2561 หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 204 อาคารสานักวิชา 3 (E3B)

11

รายงานสรุปผลการดำเนินงานอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2561  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2561  
Advertisement