News Letter 2020

Page 1

NEWSLETTER 2020 จ ด ห ม า ย ข่ า ว 2 5 6 3

.CPD ,NOITACUDE EVITAREPO OC DNA TNEMECALP FO NOISIVID

THE DPC. ISSUE MFU Pride Job Fair Online live in MFU MFU Job Hunting Hall of Fame อาชีพมันคง และมาแรง หลังวิกฤตโควิด-19


รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิร ิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง (มฟล.) ประกาศค่านิยม (Core Value) ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง โดยใช้ MFU·FIRST มฟล. เปนหนึง แสดงถึงวัฒนธรรม องค์กรของมหาวิทยาลัยทีให้ ความสําคัญกับองค์กรเปนอันดับ แรกเสมอ โดยค่านิยมนีได้ผา่ น การระดมสมองจากตัวแทน พนักงานทุกส่วน เพือสะท้อนวิถี แห่งมหาวิทยาลัยทีดําเนินมาอย่าง ต่อเนืองตลอดระยะเวลา 22 ป และหวังให้เปนกลไกในการ ขับเคลือนมหาวิทยาลัย ดําเนินการ กิจกรรมต่างๆ สําเร็จตามเปาหมาย ตามวิสย ั ทัศน์และภารกิจของ มหาวิทยาลัย เพือก้าวสู่ มหาวิทยาลัยชันนํา 1 ใน 5 ของ อาเซียนภายในระยะเวลา 10 ป ******** F-Flexibility We change for the best.

I-Integrity We always do what is right.

R-Resourcefulness We create innovation.

S-Spirit We work with heart.

T-Teamwork We get it done together.

PRIDE


JOB FAIR ONLINE LIVE IN MFU

ส่วนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม Job Fair Online 2020 Live in MFU โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิร ิ อธิการบดี เปนประธานในพิธเี ปดกิจกรรม พร้อมเปดตัว ระบบ Job Hunting การสมัครงานออนไลน์ระหว่างผูป ้ ระกอบการและนักศึกษา มฟล. โดยมี รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. ร่วมงานในครังนี กิจกรรมครังนีจัดขึนเพือให้นก ั ศึกษา มฟล. ทีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรืออยูใ่ นระหว่างการ หางาน รวมถึงผูท ้ ีสนใจได้รบ ั ทราบถึงแนวทางและข้อมูลสําหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ โลกการทํางาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรับฟงประสบการณ์ ตรงจากรุน ่ พีทีประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพต่าง ๆ ภายในกิจกรรมมีการจัดเสวนาออนไลน์โดยศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และแขกรับเชิญ สุดพิเศษ คุณปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น Content creator & Youtuber เจ้าของ Channel “Bon Jakobsen” พร้อมด้วยคุณบอย ธงชัย ชลศิรพ ิ งษ์ Editor กองบรรณาธิการและพิธก ี ร รายการ Brand Inside ทีมาร่วมพู ดคุยให้ขอ ้ คิดในการทํางานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย ซึงกิจกรรมทังหมดนีมีผรู้ บ ั ชมผ่านสือออนไลน์กว่า 30,000 คน


MFU JOB HUNTING ท่ามกลางสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีประเทศไทยกําลังเผชิญอยูใ่ น ขณะนี สร้างผลการทบต่อทุก ภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจเปน อย่างมาก หนึงในนันคือภาค แรงงานทีการจ้างงานลดลง อย่างรวดเร็ว สถานประกอบการ ลดจํานวนการจ้างงานลง ตลอด จนบางสถานประกอบการต้องปด กิจการไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง ในฐานะ หน่วยงานผูส ้ นับสนุนการจัดหางานแก่นก ั ศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง จึงคิดค้นและจัดทําแพลทฟอร์มการสมัครงานออนไลน์ “MFU Job Hunting” เพือให้นก ั ศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้สมัครงานและ สมัครฝกปฏิบต ั ิงานกับสถานประกอบการทีตนสนใจภายใต้แพลทฟอร์มนี ซึงปจจุบน ั มีสถานประกอบการรับสมัครงานนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง ผ่านระบบดังกล่าวกว่า 50 บริษัท และประกาศ ตําแหน่งงานว่างกว่า 200 ตําแหน่ง


HALL OF FAME ส่วนจัดหางานและฝกงาน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย แม่ฟาหลวง เข้ารับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือ ข่ายอุ ดมศึกษา ภาคเหนือ ตอนบน ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 5 รางวัล ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ อุ ษณีย์ คําประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เปนผูม ้ อบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดําเนินการ สหกิจศึกษานานาชาติดเี ด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดําเนินการ นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 ผูป ้ ฏิบต ั ิการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวท ิ ยา สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


HALL OF FAME

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดเี ด่น นายธัญ นิตยะ และ นายประทาน พุ ม ่ พวง นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ ผลงาน โครงร่างระบบ GATK บนระบบปฏิบต ั ิการ Ubuntu ในรูปแบบ เซิรฟ ์ เวอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาสหกิจศึกษาทีมีโครงงาน/ ผลการปฏิบต ั ิงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดเี ด่น Mr. SAI LAUNG HSAI นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ ผลงาน GPS ans IoT System Analysis at ATC


อ า ชี พ มั น ค ง แ ล ะ ม า แ ร ง ห ลั ง วิ ก ฤ ต โ ค วิ ด - 1 9 “อาชีพอะไรจะมาแรงกันนะ?” คําถามนีคงอยูใ่ นใจใครหลายคน จากข้อมูลทีถูก สํารวจผ่านแบบสํารวจทางสังคมออนไลน์ อาชีพเหล่านีในอีก 10 ปข้างหน้าทีคนคิดว่า จะมาแรง! จากช่วงโควิด-19 ทีผ่านมาทําให้เกิดการปรับเปลียนเรืองของการทํางาน เรารวมอาชีพทีจะมาแรงหลังจากนีมาฝากกัน นักการตลาดออนไลน์ ทุกวันนีผูค ้ นใช้โทรศัพท์มอ ื ถือเช็คข้อมูล ข่าวสารกันแทบจะทุกวินาที สิงทีติดตามมากับ ข้อมูลก็คือ โฆษณา ทีนักการตลาดออนไลน์เปน ผูอ ้ อกแบบ ผลิตโฆษณาแบบเนียน ๆ ทําให้เราต้อง ควักเงินซือสินค้า หรือบริการทีนักการตลาด ต้องการสือสารให้ผรู้ บ ั ข้อมูลได้รบ ั รูถ ้ ึงเรืองราว ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาชีพในอนาคตทีน่าสนใจ คงหนีไม่พน ้ นักการตลาดออนไลน์ ใครเก่งมีฝมือ จริง รับรองไม่ตกงาน นักเขียน Application ถ้าในอดีตนักเขียนเว็บไซต์ ออกแบบ เว็บไซต์คงเปนทีนิยม แต่ในปจจุบน ั และอนาคต อาชีพทีจะมาแรงคงหนีไม่พน ้ นักออกแบบ เขียน โปรแกรม Application บนมือถือ Smart Phone เนืองจากผูค ้ นในยุคข้อมูลข่าวสารต้องการเสพ ข้อมูลทีดูง่าย มีการจัดหมวดหมูอ ่ ย่างเปนระเบียบ ค้นหาง่าย อ่านง่าย สบายตา หรือแม้แต่ App ทีช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ก็เปน เรืองทีจําเปนอย่างยิงในอนาคตอันใกล้


เจ้าของ Start Up กิจกรรมทีมาแรงในยุคนีไม่มใี ครปฏิเสธว่า เหล่า Start Up นันเปนทีนิยมกันมาก วัยรุน ่ หลายคนมีฝนใหญ่อยากประสบความสําเร็จตังแต่ อายุยง ั น้อย เปนอายุนอ ้ ยร้อยล้าน ต่างก็ตบเท้า เข้ามาลองเชิงทําธุรกิจ Start Up และแน่นอน ทีสุดว่าเทรนด์ของ Start Up เพิงจะเริมต้น เท่านันเอง ใครมีไอเดียดี ๆ อย่าเก็บเอาไว้ ลองเอา มันออกมาสร้างฝนให้เปนจริง ถ้าทําสําเร็จรับรอง รวย !

นักบริหารความสัมพันธ์ ในยุคนีคนเรามักจะขัดแย้งกันบ่อยจาก การโพสต่อว่ากันไปมาบนสือออนไลน์ต่าง ๆ บาง ครังกระทบกับสินค้า หรือบริการของบริษัทใหญ่ ๆ แต่ไม่รวู ้ า่ จะแก้ปญหาอย่างไร เนืองจากหากบริษัท เหล่านันชีแจงด้วยตนเองอาจทําให้คนทีรับข้อมูล รูส ้ ก ึ ไม่เชือถือ ทําให้เกิดอาชีพใหม่ขนมา ึ นักบริหาร ความสัมพันธ์ โดยเปนบล็อกเกอร์ หรือ fluencer เก่ง ๆ ทีมีคนติดตามอยูเ่ ยอะ เวลาโพสอะไรไปก็จะ มีนาหนั ํ กมากกว่าทีเจ้าของผลิตภัณฑ์เปนผูโ้ พส

กูรอ ู อนไลน์ เพราะในยุคนีเปนยุคข้อมูลข่าวสารที ข้อมูลเปนเรืองทีใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ แต่ขอ ้ มูลดิบ ๆ ทีไม่ได้ผา่ นการคิดวิเคราะห์แยกแยะออกเปนส่วน ๆ หรือไม่ได้ผา่ นการย่อยให้เข้าใจง่าย ๆ ก็จะไม่ได้ รับความนิยม สําหรับคนทีคิดจะพัฒนาตัวเอง มัก จะเลือกอ่านข้อมูลทีถูกย่อยมาเปนอย่างดี เข้าใจ ง่าย ไม่ซบ ั ซ้อน นันจึงเกิดอาชีพใหม่ คือ กูรู ออนไลน์ ทีคอยชีทางให้กับมือใหม่ ไม่วา่ จะเปน เรืองการลงทุน ไปจนถึงการตกแต่งบ้าน แต่งหน้า ทาปาก ทําสวย ทําหล่อ ลงทุน ออกกําลังกาย ฯลฯ สิงเหล่านีล้วนทําเงินได้ ถ้าเรารูจ้ ริง


นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ อีกเมกะเทรนด์ทีกําลังจะเกิดขึนในบ้านเรา ก็คือ รถไฟฟาสายสีต่าง ๆ จะกําเนิดเกิดขึนอย่าง มากมาย และรวดเร็ว ทําให้มก ี ารพลิกหน้าดินใหม่ ๆ เพิมก่อสร้างคอนโดมิเนียมริมรถไฟฟา ติดสถานีรถไฟฟา และแน่นอนทีสุดว่ามีของจะขาย มากมายขนาดนีก็ต้องการนักการตลาดมาโปรโมท สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิงอสังหาฯ ประเภท คอนโดมิเนียม ใครทําตลาดเก่ง ๆ รับรองเงิน เดือนสูงลิว มีการดึงตัวกันไปมา และจะกลายเปน มนุษย์ทองคําอย่างไม่ต้องสงสัย ผูด ้ แ ู ลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ อาชีพนีจะคอยสนับสนุน หรือ Support ทุกอาชีพทีเกียวข้องกับตลาดออนไลน์ สือออนไลน์ Social Media รูปแบบต่าง ๆ ทีบริษัทใหญ่ ๆ จะใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สน ิ ค้าของตนเอง ตลอด จนข้อมูลในลักษณะของ Big Data ทีบริษัทใหญ่ ๆ ต้องใช้ในการวิเคราะห์ความเปนไปของกิจการ ดังนันผูด ้ แ ู ลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงมีความจําเปนสูง ใครเก่งด้านนีเตรียมตัวไว้ได้ เลย

ข้อสรุปของอาชีพทังหมดนันเปนเพียงแนวทาง หรือแนวโน้มทีจะเกิดขึนในอนาคต หากคนรับรูข้ อ ้ มูลข่าวสารกันมาก ๆ และหันไปทําอาชีพคล้ายกันไปหมด อาชีพเหล่านันก็อาจ จะหมดเสน่ห์ และกลายเปนอาชีพล้นตลาดเหมือนกับทีเคยเกิดกับอาชีพอืน ๆ ก็เปนไปได้ ทางทีดีเราควรเรียนในสิงทีเราถนัด เลือกประกอบอาชีพทีเหมาะสมกับเรา และสอดคล้องกับ ตลาด ก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนทีสุด

ขอขอบคุณ : Plearn เพลิน by KrungSri GURU

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/popular-jobs-in-the-next-covid-crisis.html


"เตรียมพร้อมบัณฑิต พิชต ิ ตลาดแรงงาน สูก ่ ารพัฒนาประเทศ"

ส่วนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง

+66(0)5391-6363 +66(0)5391-6434 +66(0)5391-6366 internship@mfu.ac.th http://www.mfu.ac.th/divisio n/placement/ http://www.facebook.com/i nternship.mfu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.