Page 1

NEWSLETTER 2020 จ ด ห ม า ย ข่ า ว 2 5 6 3

.CPD ,NOITACUDE EVITAREPO OC DNA TNEMECALP FO NOISIVID

THE DPC. ISSUE MFU Pride Job Fair Online live in MFU MFU Job Hunting Hall of Fame อาชีพมันคง และมาแรง หลังวิกฤตโควิด-19


รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิร ิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง (มฟล.) ประกาศค่านิยม (Core Value) ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง โดยใช้ MFU·FIRST มฟล. เปนหนึง แสดงถึงวัฒนธรรม องค์กรของมหาวิทยาลัยทีให้ ความสําคัญกับองค์กรเปนอันดับ แรกเสมอ โดยค่านิยมนีได้ผา่ น การระดมสมองจากตัวแทน พนักงานทุกส่วน เพือสะท้อนวิถี แห่งมหาวิทยาลัยทีดําเนินมาอย่าง ต่อเนืองตลอดระยะเวลา 22 ป และหวังให้เปนกลไกในการ ขับเคลือนมหาวิทยาลัย ดําเนินการ กิจกรรมต่างๆ สําเร็จตามเปาหมาย ตามวิสย ั ทัศน์และภารกิจของ มหาวิทยาลัย เพือก้าวสู่ มหาวิทยาลัยชันนํา 1 ใน 5 ของ อาเซียนภายในระยะเวลา 10 ป ******** F-Flexibility We change for the best.

I-Integrity We always do what is right.

R-Resourcefulness We create innovation.

S-Spirit We work with heart.

T-Teamwork We get it done together.

PRIDE


JOB FAIR ONLINE LIVE IN MFU

ส่วนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม Job Fair Online 2020 Live in MFU โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิร ิ อธิการบดี เปนประธานในพิธเี ปดกิจกรรม พร้อมเปดตัว ระบบ Job Hunting การสมัครงานออนไลน์ระหว่างผูป ้ ระกอบการและนักศึกษา มฟล. โดยมี รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. ร่วมงานในครังนี กิจกรรมครังนีจัดขึนเพือให้นก ั ศึกษา มฟล. ทีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรืออยูใ่ นระหว่างการ หางาน รวมถึงผูท ้ ีสนใจได้รบ ั ทราบถึงแนวทางและข้อมูลสําหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ โลกการทํางาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรับฟงประสบการณ์ ตรงจากรุน ่ พีทีประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพต่าง ๆ ภายในกิจกรรมมีการจัดเสวนาออนไลน์โดยศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และแขกรับเชิญ สุดพิเศษ คุณปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น Content creator & Youtuber เจ้าของ Channel “Bon Jakobsen” พร้อมด้วยคุณบอย ธงชัย ชลศิรพ ิ งษ์ Editor กองบรรณาธิการและพิธก ี ร รายการ Brand Inside ทีมาร่วมพู ดคุยให้ขอ ้ คิดในการทํางานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย ซึงกิจกรรมทังหมดนีมีผรู้ บ ั ชมผ่านสือออนไลน์กว่า 30,000 คน


MFU JOB HUNTING ท่ามกลางสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีประเทศไทยกําลังเผชิญอยูใ่ น ขณะนี สร้างผลการทบต่อทุก ภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจเปน อย่างมาก หนึงในนันคือภาค แรงงานทีการจ้างงานลดลง อย่างรวดเร็ว สถานประกอบการ ลดจํานวนการจ้างงานลง ตลอด จนบางสถานประกอบการต้องปด กิจการไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง ในฐานะ หน่วยงานผูส ้ นับสนุนการจัดหางานแก่นก ั ศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง จึงคิดค้นและจัดทําแพลทฟอร์มการสมัครงานออนไลน์ “MFU Job Hunting” เพือให้นก ั ศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้สมัครงานและ สมัครฝกปฏิบต ั ิงานกับสถานประกอบการทีตนสนใจภายใต้แพลทฟอร์มนี ซึงปจจุบน ั มีสถานประกอบการรับสมัครงานนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง ผ่านระบบดังกล่าวกว่า 50 บริษัท และประกาศ ตําแหน่งงานว่างกว่า 200 ตําแหน่ง


HALL OF FAME ส่วนจัดหางานและฝกงาน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย แม่ฟาหลวง เข้ารับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือ ข่ายอุ ดมศึกษา ภาคเหนือ ตอนบน ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 5 รางวัล ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ อุ ษณีย์ คําประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เปนผูม ้ อบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดําเนินการ สหกิจศึกษานานาชาติดเี ด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดําเนินการ นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 ผูป ้ ฏิบต ั ิการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวท ิ ยา สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


HALL OF FAME

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดเี ด่น นายธัญ นิตยะ และ นายประทาน พุ ม ่ พวง นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ ผลงาน โครงร่างระบบ GATK บนระบบปฏิบต ั ิการ Ubuntu ในรูปแบบ เซิรฟ ์ เวอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาสหกิจศึกษาทีมีโครงงาน/ ผลการปฏิบต ั ิงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดเี ด่น Mr. SAI LAUNG HSAI นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ ผลงาน GPS ans IoT System Analysis at ATC


อ า ชี พ มั น ค ง แ ล ะ ม า แ ร ง ห ลั ง วิ ก ฤ ต โ ค วิ ด - 1 9 “อาชีพอะไรจะมาแรงกันนะ?” คําถามนีคงอยูใ่ นใจใครหลายคน จากข้อมูลทีถูก สํารวจผ่านแบบสํารวจทางสังคมออนไลน์ อาชีพเหล่านีในอีก 10 ปข้างหน้าทีคนคิดว่า จะมาแรง! จากช่วงโควิด-19 ทีผ่านมาทําให้เกิดการปรับเปลียนเรืองของการทํางาน เรารวมอาชีพทีจะมาแรงหลังจากนีมาฝากกัน นักการตลาดออนไลน์ ทุกวันนีผูค ้ นใช้โทรศัพท์มอ ื ถือเช็คข้อมูล ข่าวสารกันแทบจะทุกวินาที สิงทีติดตามมากับ ข้อมูลก็คือ โฆษณา ทีนักการตลาดออนไลน์เปน ผูอ ้ อกแบบ ผลิตโฆษณาแบบเนียน ๆ ทําให้เราต้อง ควักเงินซือสินค้า หรือบริการทีนักการตลาด ต้องการสือสารให้ผรู้ บ ั ข้อมูลได้รบ ั รูถ ้ ึงเรืองราว ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาชีพในอนาคตทีน่าสนใจ คงหนีไม่พน ้ นักการตลาดออนไลน์ ใครเก่งมีฝมือ จริง รับรองไม่ตกงาน นักเขียน Application ถ้าในอดีตนักเขียนเว็บไซต์ ออกแบบ เว็บไซต์คงเปนทีนิยม แต่ในปจจุบน ั และอนาคต อาชีพทีจะมาแรงคงหนีไม่พน ้ นักออกแบบ เขียน โปรแกรม Application บนมือถือ Smart Phone เนืองจากผูค ้ นในยุคข้อมูลข่าวสารต้องการเสพ ข้อมูลทีดูง่าย มีการจัดหมวดหมูอ ่ ย่างเปนระเบียบ ค้นหาง่าย อ่านง่าย สบายตา หรือแม้แต่ App ทีช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ก็เปน เรืองทีจําเปนอย่างยิงในอนาคตอันใกล้


เจ้าของ Start Up กิจกรรมทีมาแรงในยุคนีไม่มใี ครปฏิเสธว่า เหล่า Start Up นันเปนทีนิยมกันมาก วัยรุน ่ หลายคนมีฝนใหญ่อยากประสบความสําเร็จตังแต่ อายุยง ั น้อย เปนอายุนอ ้ ยร้อยล้าน ต่างก็ตบเท้า เข้ามาลองเชิงทําธุรกิจ Start Up และแน่นอน ทีสุดว่าเทรนด์ของ Start Up เพิงจะเริมต้น เท่านันเอง ใครมีไอเดียดี ๆ อย่าเก็บเอาไว้ ลองเอา มันออกมาสร้างฝนให้เปนจริง ถ้าทําสําเร็จรับรอง รวย !

นักบริหารความสัมพันธ์ ในยุคนีคนเรามักจะขัดแย้งกันบ่อยจาก การโพสต่อว่ากันไปมาบนสือออนไลน์ต่าง ๆ บาง ครังกระทบกับสินค้า หรือบริการของบริษัทใหญ่ ๆ แต่ไม่รวู ้ า่ จะแก้ปญหาอย่างไร เนืองจากหากบริษัท เหล่านันชีแจงด้วยตนเองอาจทําให้คนทีรับข้อมูล รูส ้ ก ึ ไม่เชือถือ ทําให้เกิดอาชีพใหม่ขนมา ึ นักบริหาร ความสัมพันธ์ โดยเปนบล็อกเกอร์ หรือ fluencer เก่ง ๆ ทีมีคนติดตามอยูเ่ ยอะ เวลาโพสอะไรไปก็จะ มีนาหนั ํ กมากกว่าทีเจ้าของผลิตภัณฑ์เปนผูโ้ พส

กูรอ ู อนไลน์ เพราะในยุคนีเปนยุคข้อมูลข่าวสารที ข้อมูลเปนเรืองทีใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ แต่ขอ ้ มูลดิบ ๆ ทีไม่ได้ผา่ นการคิดวิเคราะห์แยกแยะออกเปนส่วน ๆ หรือไม่ได้ผา่ นการย่อยให้เข้าใจง่าย ๆ ก็จะไม่ได้ รับความนิยม สําหรับคนทีคิดจะพัฒนาตัวเอง มัก จะเลือกอ่านข้อมูลทีถูกย่อยมาเปนอย่างดี เข้าใจ ง่าย ไม่ซบ ั ซ้อน นันจึงเกิดอาชีพใหม่ คือ กูรู ออนไลน์ ทีคอยชีทางให้กับมือใหม่ ไม่วา่ จะเปน เรืองการลงทุน ไปจนถึงการตกแต่งบ้าน แต่งหน้า ทาปาก ทําสวย ทําหล่อ ลงทุน ออกกําลังกาย ฯลฯ สิงเหล่านีล้วนทําเงินได้ ถ้าเรารูจ้ ริง


นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ อีกเมกะเทรนด์ทีกําลังจะเกิดขึนในบ้านเรา ก็คือ รถไฟฟาสายสีต่าง ๆ จะกําเนิดเกิดขึนอย่าง มากมาย และรวดเร็ว ทําให้มก ี ารพลิกหน้าดินใหม่ ๆ เพิมก่อสร้างคอนโดมิเนียมริมรถไฟฟา ติดสถานีรถไฟฟา และแน่นอนทีสุดว่ามีของจะขาย มากมายขนาดนีก็ต้องการนักการตลาดมาโปรโมท สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิงอสังหาฯ ประเภท คอนโดมิเนียม ใครทําตลาดเก่ง ๆ รับรองเงิน เดือนสูงลิว มีการดึงตัวกันไปมา และจะกลายเปน มนุษย์ทองคําอย่างไม่ต้องสงสัย ผูด ้ แ ู ลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ อาชีพนีจะคอยสนับสนุน หรือ Support ทุกอาชีพทีเกียวข้องกับตลาดออนไลน์ สือออนไลน์ Social Media รูปแบบต่าง ๆ ทีบริษัทใหญ่ ๆ จะใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สน ิ ค้าของตนเอง ตลอด จนข้อมูลในลักษณะของ Big Data ทีบริษัทใหญ่ ๆ ต้องใช้ในการวิเคราะห์ความเปนไปของกิจการ ดังนันผูด ้ แ ู ลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงมีความจําเปนสูง ใครเก่งด้านนีเตรียมตัวไว้ได้ เลย

ข้อสรุปของอาชีพทังหมดนันเปนเพียงแนวทาง หรือแนวโน้มทีจะเกิดขึนในอนาคต หากคนรับรูข้ อ ้ มูลข่าวสารกันมาก ๆ และหันไปทําอาชีพคล้ายกันไปหมด อาชีพเหล่านันก็อาจ จะหมดเสน่ห์ และกลายเปนอาชีพล้นตลาดเหมือนกับทีเคยเกิดกับอาชีพอืน ๆ ก็เปนไปได้ ทางทีดีเราควรเรียนในสิงทีเราถนัด เลือกประกอบอาชีพทีเหมาะสมกับเรา และสอดคล้องกับ ตลาด ก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนทีสุด

ขอขอบคุณ : Plearn เพลิน by KrungSri GURU

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/popular-jobs-in-the-next-covid-crisis.html


"เตรียมพร้อมบัณฑิต พิชต ิ ตลาดแรงงาน สูก ่ ารพัฒนาประเทศ"

ส่วนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง

+66(0)5391-6363 +66(0)5391-6434 +66(0)5391-6366 internship@mfu.ac.th http://www.mfu.ac.th/divisio n/placement/ http://www.facebook.com/i nternship.mfu

Profile for Kittiya Takerd

News Letter 2020  

News Letter 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded