Page 1

Newsletter 2019

g

WHAT IS INSIDE?

02 l เส้นทางที่มากกว่าความสาเร็จ 03 l ทักษะการทางานในยุค disruption 04 l มฟล. เตรียมความพร้อมบุคลากร 05 l ไปเยี่ยม ไปเยือน 06 l ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ Division of Placement and Co-Operative Education


เส้นทางที่มากกว่า ความสาเร็จ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียม ความพร้ อ มก่ อ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี 2562 ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2-3 จ านวน กว่า 2,400 คน ที่จะเข้ารับการฝึก ปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หรือที่รู้จักกันในนาม ผูว้ ่าฯถ้าหลวง จากการปฏิบัติงานเป็นผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน แห่งชาติถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) จังหวัดเชียงราย เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษให้ข้อคิด ในการทางานแก่นักศึกษา ท่ า นผู้ ว่ า ฯ ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด แก่ นั ก ศึ ก ษาว่ า การท างานที่ ดี มั ก เกิ ด มาจากการตั้ ง ใจเรี ย น ในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ความรู้ ใ นการท างานและต่ อ ยอดพั ฒ นาทั ก ษะ การทางานได้ การทางานที่ดีต้องมีการวางแผน ซักซ้อมแผน ทดลองใช้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา งานอยู่ เ สมอ จึ ง จะเกิ ด เป็ น ลั ก ษณะการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบความส าเร็ จ นอกจากนี้นักศึกษาควรฝึกให้ตนเองมีความอดทน ไม่เลือกงาน ตั้งใจทางานที่ได้รับ มอบหมาย ให้สาเร็จอย่างดี บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม จากการบรรยายดังกล่าว ทาให้นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจ ผ่านการปฏิบัติงานของ ท่านผู้ว่าฯ และนาข้อคิดที่ได้ไปพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป


ทักษะการทางานในยุค ในยุคที่การทางานกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น สิ่งรอบตัวก้าวเข้าสู่ ความเป็นดิจิทัลที่มีการ disrup กันอย่างรวดเร็ว คนรุ่นใหม่จึงจาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งนี้ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ผู้ทางานด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ชี้ให้เห็น ว่าทักษะของคนทางานในยุคนี้มีอยู่ 2 สิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการทางานยุค disruption คือ ความใฝ่รู้ (Curiosity) คนที่มีความใฝ่รู้สูง แม้จะไม่ได้ จบการศึกษาสูง แต่จะเป็นคนที่มีความรู้เพราะสามารถค้นคว้า หาข้อมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ พัฒนา จนเป็ น ทั ก ษะใหม่ ๆ ได้ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ สู ง ซึ่ง เป็ น ที่ น่ า สัง เกตว่ า กลุ่ม คนที่ มี ค วามใฝ่ รู้ สู ง ในประเทศคื อ "กลุ่มคนรุ่นใหม่" ความมานะบากบั่ น (Persistence) คื อ คนที่ มี ค วาม อดทนในการทางานจนสาเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ที่คนกลุ่ม Gen x ขึ้นไปมีมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความบากบั่นที่มาพร้อม กับวัยและประสบการณ์ อย่างไรก็ตามสามารถฝึกทักษะนี้ได้ผ่าน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยฝึกที่จะไม่ด่วนสรุปหรือล้มเลิก ความตั้งใจเร็ว เกินไปเมื่อ เจออุปสรรค ปัญ หา แต่ค้นหาวิธี ท า จนสาเร็จได้ แนวโน้ มการท างานในยุค disruption เป็น สิ่งที่ทุ ก คนไม่อาจมองข้ามได้ ต้ องมีการ เรียนรู้เทคโนโลยีใ หม่ ๆ การปรับตัว และการเปลี่ยนวิธี การทางานให้สอดคล้องอยู่เสมอ หากเราสามารถเรียนรู้และดึงศักยภาพตัวเราผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ก็จะทาให้ เกิดผลดีต่อการทางานและนาไปสู่ความสาเร็จในองค์กรได้


มฟล. เตรียมความพร้อมบุคลากร ผู้ดาเนินงานด้านการฝึกปฏิบัติงาน ส่ ว นจั ด หางานและฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษา ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของ บุ ค ลากร ที่ ด าเนิ น งานด้ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน มุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ในสร้ า ง คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย และสถานประกอบการ จึ ง มี ก ารด าเนิ น การ สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งแก่ ค ณาจารย์ ผู้ ด าเนิ น งานด้ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ของมหาวิทยาลัย อาทิ

กิ จ กรรมแบ่ ง ปั น ความรู้ สู่ ผู้ ด าเนิ น งานด้ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน โดยเป็ น กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากร มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่แ ละมีแนวทางในการดูแ ล ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กิจกรรมเครียด เหงา ซึมเศร้า...เราเข้าใจ กิจกรรมที่ เสริ ม สร้ า งบุ ค ลากรที่ ด าเนิ น งานด้ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต สามารถดูแล ให้ ค าปรึ ก ษา และแนะน านั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นภาวะดั ง กล่ า ว ได้อย่างเหมาะสม กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ "แนวทางการติ ด ตาม นักศึกษานอกแผนและนักศึกษาตกแผนที่ต้องเข้ารับการฝึก ปฏิ บั ติ ง าน" ส าหรั บ บุ ค ลากรที่ ด าเนิ น งานด้ า นการฝึ ก ปฏิบัติงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามดูแลนักศึกษาที่ ไม่ ไ ด้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านตามแผนการศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ พ ลาดข่ า วสารและการเข้ า ร่ ว มกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานได้ครบถ้วน


ไปเยี่ยม ไปเยือน ส่ ว นจั ด หางานและฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษา ได้ดาเนินการโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน ประกอบการเป็นประจาทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กับภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ ต่ า งประเทศ เพื่ อ รองรั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของ นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

สถานประกอบการ ด้านการบัญชี

สถานประกอบการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ คงจะดี ไ ม่ น้ อ ยหากเราได้ รู้ จั ก ตั ว เองตั้ ง แต่ แ รก ว่ า ชอบอะไร อยากท าอาชี พ อะไร มีความฝันอย่างไร เพื่อเราจะประสบความสาเร็จในการทางาน ได้ทางานในสิ่งที่ตัวเองชอบและ ถนัดจริง ๆ วันนี้ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ขอแนะนาช่องทางที่จะช่วยทาให้ เราได้รู้จัก ตัวเองมากขึ้น ผ่าน "แบบทดสอบค้นหาอาชีพ" จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความชอบหรือความถนัด วิเคราะห์บุคลิกภาพ ตลอดจนอาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ และอาชีพที่เหมาะสมกับเรา ไปทดสอบผ่านการแสกน QR Code กันเลยจ้า

Profile for Kittiya Takerd

Newsletter 2019  

Newsletter 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded