2020 New Life Center Foundation Annual Report THAI

Page 1

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ม ก ร า ค้ ม - ธั นุ ว า ค้ ม 2 0 2 0


2

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี มกราคม - ธันวาคม 2020

การค้​้ามนุ​ุษย์​์เป็​็นอาชญากรรมที่​่�เลวร้​้ายที่​่�เกิ​ิดขึ้​้�นรอบตั​ัวเรา เหยื่​่�อกว่​่า 30% เป็​็นเด็​็ก มั​ักถู​ูก บั​ังคั​ับให้​้ใช้​้แรงงาน ถู​ูกแสวงหาประโยชน์​์ทางเพศ และถู​ูกล่​่วงละเมิ​ิดในรู​ู ปแบบอื่​่�นๆ เรา ต้​้องทำำ�ให้​้มากกว่​่านี้​้� เพื่​่�อนำำ�อาชญากรเข้​้าสู่​่�กระบวนการยุ​ุติ​ิธรรม และให้​้ความช่​่วยเหลื​ือผู้​้� ที่​่�ตกเป็​็นเหยื่​่�อการค้​้ามนุ​ุษย์​์ ให้​้กลั​ับมาใช้​้ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ได้​้อี​ีกครั้​้�ง” United States Department of State. (2020, June). 2020 Trafficking in Persons Report - United States of America. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420FINAL.pdf, p. 17

3สาส์นจาก โต๊ะผู้บริหาร ตลอดหนึ่​่� ง ปี​ี ที่�่ ผ่​่ า นมา โลกได้​้ ทนทุ​ุ ก ข์​์ กั​ั บ โรคระบาดที่​่� เ รา ไม่​่ เ คยประสบมาก่​่ อ นตลอดช่​่ ว งชี​ีวิ​ิ ตข องเรา เราต่​่ า งก็​็ เ ศร้​้ า โศกกั​ั บ การเสี​ียชี​ีวิ​ิ ต และหายนะทางเศรษฐกิ​ิ จ ที่​่� เ พื่​่� อ นมนุ​ุ ษ ย์​์ ทั่​่� วโลกต้​้องประสบ เช่​่นเดี​ียวกั​ันกั​ับองค์​์กรอื่​่� น งานของมู​ูลนิ​ิธิ​ิ ศู​ู น ย์​์ ชี​ีวิ​ิ ต ใหม่​่ ก็​็ ทำำ� ได้​้ อ ย่​่ า งจำำ�กั​ั ด อั​ั น เนื่​่� องมาจากข้​้ อ จำำ�กั​ั ด ทางการเงิ​ินบวกกั​ับมาตรการเว้​้นระยะห่​่างทางสั​ังคม อย่​่างไร ก็​็ตามเรายั​ังคงมุ่​่�งมั่​่�นทำำ�ตามวิ​ิสั​ัยทั​ัศน์​์ที่�่มี​ี นั่​่�นคื​ือการสร้​้างสั​ังคม ที่​่� ป ราศจากการล่​่ ว งละเมิ​ิ ด และการแสวงหาประโยชน์​์ จ าก ชาติ​ิ พั​ันธุ์​์� ด้​้ วยการเสริ​ิมสร้​้างชุ​ุ มชนและครอบครั​ัวให้​้เข้​้มแข็​็ง งานนี้​้� มี​ีค วามจำำ� เป็​็ น มากยิ่​่� ง กว่​่ า เดิ​ิ ม และเรายั​ั ง คงเดิ​ิ น หน้​้ า ต่​่ อไป ในรายงานฉบั​ับนี้​้�คุ​ุณจะได้​้ เห็​็นบางส่​่วนในงานที่​่� เราทำำ� ในปี​ี พ.ศ. 2563 สิ่​่ง� เหล่​่านี้​้�เกิ​ิดขึ้​้�นได้​้จากการทุ่​่�มเทของเจ้​้าหน้​้าที่​่� และการสนั​ับสนุ​ุนจากองค์​์กรเครื​ือข่​่าย เที​ียมจั​ันทร์​์ กมลกล้​้าผจญ “บี​ี”

ผู้​้�อำำ�นวยการมู​ูลนิ​ิธิศู ิ ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่

5


การเสริมสร้าง ครอบครัวและชุมชน เพื่​่�อตอบสนองต่​่อการร้​้องขอของผู้​้�นำำ�ชุ​ุมชน มู​ูลนิ​ิธิ​ิศู​ูนย์​์ชิ​ิวิ​ิตใหม่​่ได้​้เตรี​ียมคนในท้​้องถิ่​่�น เพื่​่�อแก้​้ไขปั​ัญหาการค้​้ามนุ​ุษย์​์และส่​่งเสริ​ิมสิ​ิทธิม ิ นุ​ุษยชนในชุ​ุมชนของตนเองผ่​่าน: • การจั​ัดกิ​ิจกรรมรณรงค์​์สร้​้างความตระหนั​ักรู้​้� 10 ครั้​้�ง ซึ่​่�งเข้​้าถึ​ึงคนมากกว่​่า 1,000 คน ในเรื่​่�องการเฝ้​้าระวั​ังภั​ัยจากการค้​้ามนุ​ุษย์​์ ความปลอดภั​ัยในการใช้​้อิ​ินเตอร์​์เน็​็ต บทบาท หญิ​ิงชาย ความรุ​ุนแรงในครอบครั​ัว และการฝึ​ึกอบรมล่​่ามภาษา • การสำำ�รวจข้​้อมู​ูลพื้​้� นฐาน 4 ชุ​ุมชนร่​่วมกั​ับผู้​้�นำำ�ท้​้องถิ่​่�นเพื่​่�อประเมิ​ินปั​ัจจั​ัยเสี่​่�ยงที่​่�ทำำ�ให้​้ เกิ​ิดอั​ัตราสู​ูงในเรื่​่�อง ความเครี​ียด หนี้​้�สิน ิ ความผิ​ิดปกติ​ิในการใช้​้สารเสพติ​ิด ความขั​ัดแย้​้ง ในครอบครั​ัว การขาดโอกาสทางการศึ​ึกษา และการท้​้องก่​่อนวั​ัยอั​ันควร • การเข้​้าร่​่วมกิ​ิจกรรมเครื​ือข่​่าย 32 กิ​ิจกรรม เพื่​่�อสร้​้างพั​ันธมิ​ิตรเชิ​ิงกลยุ​ุทธ์กั ์ ับหน่​่วยงาน ภาครั​ัฐและภาคเอกชนต่​่างๆ เพื่​่�อทำำ�ให้​้เกิ​ิดความเป็​็นธรรม และความเป็​็นกลางในเรื่​่�อง การต่​่อต้​้านการค้​้ามนุ​ุษย์​์ สิ​ิทธิม ิ นุ​ุษยชน และความเป็​็นพลเมื​ือง • การให้​้บริ​ิการล่​่ามภาษาแก่​่ตำำ�รวจภู​ูธรภาค 5 ศาลปกครองเชี​ียงใหม่​่ สำำ�นั​ักงานพั​ัฒนา สั​ังคมและความมั่​่�นคงของมนุ​ุษย์​์ และหน่​่วยงานอื่​่�นๆ 36 ครั้​้�ง

6

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


7


8

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


โครงการทุนการศึกษาสร้างฝัน กองทุนซีเวิร์ท ลาร์สัน นั​ักเรี​ียน/นั​ักศึ​ึกษา 214 คน ได้​้รั​ับทุ​ุนการศึ​ึกษาเรี​ียนในระดั​ับ ปวช. ปวส. และปริ​ิญญาตรี​ี • 54 คน สำำ�เร็​็จการศึ​ึกษาระดั​ับปริ​ิญญาตรี​ี และ 5 คน สำำ�เร็​็จการศึ​ึกษา ระดั​ับปวส. • 78% ของผู้​้�สำำ�เร็​็จการศึ​ึกษาได้​้มี​ีงานทำำ� • หนึ่​่�งคนเรี​ียนผู้​้�ช่​่วยพยาบาล แต่​่ไม่​่สามารถฝึ​ึกงานในช่​่วงเวลาที่​่�สถาบั​ัน กำำ� หนดไว้​้ ไ ด้​้ เนื่​่� องจากสถานการณ์​์ โ รคระบาด อย่​่ า งไรก็​็ ต ามคาดว่​่ า จะสามารถฝึ​ึกงานและสำำ�เร็​็จการศึ​ึกษาได้​้ภายในปี​ี พ.ศ.2564 นี้​้� • ทุ​ุก 3 เดื​ือน เจ้​้าหน้​้าที่​่ผู้ � ้�ประสานงานทุ​ุนการศึ​ึกษาจะทำำ�การติ​ิดตามนั​ักเรี​ียน เพื่​่� อ ดู​ู ค วามคื​ืบหน้​้ า ของแต่​่ ล ะคน และให้​้ ก ารสนั​ั บ สนุ​ุ น ในการปรั​ั บ ตั​ั ว ของนั​ักเรี​ียน ตลอดจนเสริ​ิมกำำ�ลั​ัง และให้​้ความช่​่วยเหลื​ือในการรั​ับมื​ือกั​ับ ความท้​้าทาย

9


10

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


ทุนการศึกษา สนับสนุนความยั่งยืน *ปานเติ​ิบโตมาในชุ​ุมชนที่​่�ทำำ�การเกษตรแบบพอเพี​ียงบนดอยแม่​่ไร ปานเป็​็นลูก ู คนที่​่� 3 จากลู​ูก

ทั้​้�งหมด 4 คนในครอบครั​ัวชาวม้​้ง ปานพั​ักอยู่​่�ประจำำ�ที่​่�โรงเรี​ียนและกลั​ับบ้​้านไปเจอพ่​่อกั​ับแม่​่ ช่​่วงวั​ันเสาร์​์อาทิ​ิตย์​์เพื่​่�อช่​่วยงานในไร่​่ ตอนที่​่�ปานเรี​ียนชั้​้�นมั​ัธยมศึ​ึกษาปี​ีที่�่3 พ่​่อของปานถู​ูกจั​ับ

และติ​ิดคุ​ุกอยู่​่�หลายเดื​ือน ข้​้อหาไม่​่ชำ�ำ ระหนี้​้�เงิ​ินกู้​้�ที่​่�กู้​้�ไปจ่​่ายค่​่าใช้​้จ่​่ายในไร่​่และค่​่าเทอมลู​ูก ดั​ังนั้​้�น ปานจึ​ึงกู้​้�เงิ​ินด้​้วยตั​ัวเองเพื่​่�อเอามาจ่​่ายหนี้​้�ของพ่​่อ เพื่​่�อให้​้พ่อ ่ ได้​้ออกจากคุ​ุก และครอบครั​ัวก็​็ได้​้

ช่​่วยกั​ันทำำ�ไร่​่อย่​่างหนั​ักเพื่​่�อจ่​่ายหนี้​้�ที่�่ปานกู้​้�มา ต่​่อมาปานเรี​ียนจบชั้​้�นมั​ัธยมศึ​ึกษาตอนปลาย

ปานสามารถสอบเข้​้าเรี​ียนพยาบาลที่​่ม � หาวิ​ิทยาลั​ัยได้​้ แต่​่ไม่​่มี​ีเงิ​ินจ่า่ ยค่​่าเล่​่าเรี​ียน ปานจึ​ึงเปลี่​่ยน � จากการเรี​ียนพยาบาลหลั​ักสู​ูตร 4 ปี​ี ไปเรี​ียนผู้​้�ช่​่วยพยาบาลแทน ซึ่​่�งเรี​ียนจบได้​้เร็​็วกว่​่า เพราะ ด้​้วยความจำำ�เป็​็นที่​่�จะต้​้องรี​ีบทำำ�งานหาเงิ​ินเพื่​่�อช่​่วยเหลื​ือครอบครั​ัว ปานจึ​ึงได้​้สมั​ัครขอทุ​ุน

จากมู​ูลนิ​ิธิศู ิ น ู ย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่และได้​้รับ ั ทุ​ุน หลั​ังจากเรี​ียนผู้​้�ช่​่วยพยาบาลได้​้ 6 เดื​ือนก็​็สำ�ำ เร็​็จหลั​ักสู​ูตร ปานจึ​ึงได้​้งานทำำ�ที่​่�กรุ​ุ งเทพ ทำำ�งานเป็​็นคนดู​ูแลผู้​้�สู​ูงอายุ​ุที่�่บ้​้านแห่​่งหนึ่​่�ง ปั​ัจจุ​ุบั​ันปานมี​ีรายได้​้ เลี้​้�ยงตั​ัวเอง และยั​ังสามารถส่​่งเงิ​ินให้​้ที่�่บ้า้ นเพื่​่�อช่​่วยเหลื​ือครอบครั​ัวที่​่�ดอยแม่​่ไรได้​้อี​ีกด้​้วย *ปานเป็​็นชื่​่�อสมมุ​ุติ​ิ

11


สถานะบุคคล มู​ูลนิ​ิธิ​ิศู​ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ได้​้ร่​่วมมื​ือกั​ับองค์​์กรเครื​ือข่​่ายสถานะบุ​ุ คคล ซึ่�่งเป็​็นองค์​์กรที่​่� เกิ​ิดจากการรวมตั​ัวขององค์​์กรทั้​้�งภาครั​ัฐและเอกชนในประเทศไทยกว่​่า 32 องค์​์กร เพื่​่�อผลั​ักดั​ันให้​้เกิ​ิดการเปลี่​่�ยนแปลงระดั​ับนโยบายและกฎหมายของประเทศไทย ผลจากการดำำ�เนิ​ินงานในช่​่วงที่​่�ผ่​่านมาจากการร่​่วมมื​ือกั​ับองค์​์กรเครื​ือข่​่ายสถานะ บุ​ุคคล ทำำ�ให้​้ผู้​้�พั​ักอาศั​ัยกั​ับมู​ูลนิ​ิธิศู ิ น ู ย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ได้​้รับ ั สถานะบุ​ุคคล ดั​ังต่​่อไปนี้​้�: • 1 คนได้​้รับ ั สั​ัญชาติ​ิไทยอย่​่างสมบู​ูรณ์​์และได้​้ถ่​่ายบั​ัตรประชาชน • 1 คน ได้​้รั​ับอนุ​ุญาตให้​้ได้​้สั​ัญชาติ​ิไทยได้​้ แต่​่เนื่​่�องด้​้วยมี​ีข้​้อมู​ูลที่​่�ไปซ้ำำ�ซ้​้อนกั​ับ บุ​ุคคลอื่​่�น จึ​ึงยั​ังไม่​่ได้​้รับ ั การออกบั​ัตรประจำำ�ตั​ัวประชาชนให้​้ ตอนนี้​้�งานทะเบี​ียน ของสำำ�นั​ักงานอำำ�เภอกำำ�ลั​ังทำำ�การสื​ืบสวนเพิ่​่ม � เติ​ิม • 3 คน อยู่​่�ในขั้​้�นตอนการยื่​่�นเอกสารเพื่​่�อขอรั​ับสั​ัญชาติ​ิไทย และกำำ�ลั​ังดำำ�เนิ​ินการ ร่​่วมกั​ันกั​ับหน่​่วยงานภาครั​ัฐที่​่�เกี่​่�ยวข้​้อง คนที่​่�เคยไร้​้สัญ ั ชาติ​ิมาก่​่อนเมื่​่�อได้​้รับ ั สั​ัญชาติ​ิไทยแล้​้ว พวกเขาสามารถเข้​้าถึ​ึงโอกาส และสิ​ิทธิข ิ องประชาชนไทยได้​้ตามที่​่รั� ฐ ั ธรรมนู​ูญไทยได้​้บัญ ั ญั​ัติไิ ว้​้ ส่​่วนคนที่​่ไ� ด้​้รับ ั การ ลงทะเบี​ียนไว้​้ด้​้วยสถานะอื่​่�นที่​่�ไม่​่ใช่​่สั​ัญชาติ​ิไทย ถึ​ึงแม้​้ว่​่าจะไม่​่ได้​้รั​ับสิ​ิทธิ​ิดั​ังกล่​่าว ก็​็ตาม แต่​่จะได้​้รั​ับการยื​ืนยั​ันตามกฏหมายตามสถานะในบั​ัตรที่​่�ถื​ืออยู่​่� ซึ่�่งก็​็ทำำ�ให้​้ ยั​ังมี​ีความหวั​ังต่​่อไปว่​่าพวกเขาอาจจะได้​้รับ ั การยกสถานะขึ้​้�นในอนาคต

12

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


“สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 มีคนที่ได้รับการ ลงทะเบียนกับรัฐบาลไทยไว้ว่าเป็นคนไร้สัญชาติ มากถึง 479,943 คน” UNHCR The UN Refugee Agency Thailand. (2021). Statelessness [Web page]. https://www.unhcr.org/th/en/statelessness

13


การป้องกัน • เด็​็ ก ผู้​้� ห ญิ​ิ ง และสตรี​ีช าติ​ิ พั​ั น ธุ์​์� 39 คน จาก 11 กลุ่​่�ม ชาติ​ิพันธุ์​์� ั ได้​้รับ ั การดู​ูแลด้​้านที่​่�พัก ั อาศั​ัยอย่​่างครอบคลุ​ุม • 22 คน ที่​่� เ ป็​็ น ผู้​้� เ สี​ียหายจากการล่​่ ว งละเมิ​ิ ด ทางเพศ ความรุ​ุ นแรงในครอบครั​ัว การค้​้ามนุ​ุษย์​์ และเหตุ​ุการณ์​์ รุ​ุ นแรงรู​ู ปแบบอื่​่�นได้​้รั​ับการบำำ�บั​ัดฟื้​้� นฟู​ูทั้​้�งทางด้​้านสั​ังคม และจิ​ิตวิ​ิทยา • 4 คน ได้​้รับ ั การดู​ูแลเป็​็นการชั่​่�วคราวในกรณี​ีฉุ​ุกเฉิ​ิน • นั​ั ก เรี​ีย น 3 คน กลั​ั บ เข้​้ า สู่​่�สั​ั ง คมได้​้ หลั​ั ง เรี​ียนจบชั้​้� น มั​ัธยมศึ​ึกษาปี​ีที่�่ 3 ในปั​ัจจุ​ุบัน ั สามารถใช้​้ชี​ีวิ​ิตได้​้ด้​้วยตั​ัวเอง และได้​้รับ ั ทุ​ุนเรี​ียนต่​่อสายอาชี​ีพ • นั​ั ก เรี​ี ย น 5 คน สำำ� เร็​็ จ การศึ​ึกษาระดั​ั บ มั​ั ธ ยมศึ​ึกษา ตอนปลาย หรื​ือเที​ียบเท่​่า และในจำำ�นวนนี้​้�มี​ี 4 คน ได้​้รับ ั ทุ​ุน จากมู​ูลนิ​ิธิศู ิ ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ให้​้เรี​ียนต่​่อในระดั​ับมหาวิ​ิทยาลั​ัย และอี​ีก 1 คน ได้​้รับ ั ทุ​ุนเรี​ียนต่​่อในระดั​ับปวส.

14

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


15


เสียงที่มีคนรับฟัง * เ ม ลิ​ิ น เ ป็​็ นลู​ู ก ข อ ง คุ​ุ ณ แ ม่​่ วั​ั ยรุ่​่�น ที่​่� อ า ยุ​ุ ยั​ั ง น้​้ อ ย ที่​่� ต ก เ ป็​็ น เ ห ยื่​่� อ ก า ร ถู​ู ก บั​ั ง คั​ั บ ให้​้ แ ต่​่ ง งาน และชี​ีวิ​ิ ตคู่​่� ที่​่� ต้​้ อ ง แ ย ก ท า ง กั​ั น ไ ม่​่ น า น ห ลั​ั ง แ ม่​่ ข อ ง เ ม ลิ​ิ น ตั้​้� ง ท้​้ อ ง เ ม ลิ​ิ น ไ ม่​่ เ คย ไ ด้​้ เ ห็​็ น ห น้​้ า พ่​่ อ แม่​่ เธอโตมากั​ั บ คุ​ุ ณ ยายที่​่� อ าศั​ั ย อยู่​่�ใน หมู่​่�บ้​้ า นบนดอยที่​่� ห่​่ า งไกล ตอนเมลิ​ิ น อายุ​ุได้​้ 11 ปี​ี แม่​่ของเมลิ​ินแต่​่งงานใหม่​่และ ขอให้​้ เ มลิ​ิ นย้​้ า ยไปอยู่​่�ด้​้ วยในตั​ั วเมื​ือง เ ม ลิ​ิ นดี​ี ใ จ ที่​่� จ ะ ไ ด้​้ เ จ อ คุ​ุ ณ แ ม่​่ แ ล ะ เ ข้​้ า โรงเรี​ียน พ่​่อเลี้​้�ยงเป็​็นคนใจดี​ี แต่​่ก็​็ต้​้องมา ตายจากไปอย่​่างไม่​่คาดคิ​ิดก่​่อนเวลาอั​ันควร หนึ่​่�งเดื​ือนหลั​ังจากพ่​่อเลี้​้�ยงเสี​ียไป คุ​ุณแม่​่ ของเมลิ​ิ นก็​็ แ ต่​่ ง งานใหม่​่ อี​ี ก เมลิ​ิ นย้​้ า ย ไปอยู่​่�กั​ั บ แม่​่ กั​ั บ พ่​่ อ เลี้​้� ย งคนที่​่� ส อง คน นี้​้� ไ ม่​่ เ หมื​ือนคนก่​่ อ นหน้​้ า พ่​่ อ เลี้​้� ย งคนนี้​้�

16

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


มั ก จะบั ง ค้ั บ ค้วบคุ้ ม และโมโหร้ า ย์ เมลิ นุ ตักใจมากที่​่� เ ห็ นุ แม่ กั บ พ่อ เล่� ย์ งค้นุใหม่ เ ป็ล่ อ ย์และม่ อ ะไรกั นุ ตั่ อ หนุ้ า เธอ ไม่ นุ านุนุั ก พ่ อ เล่� ย์ งก็ เ ริ� ม คุ้ ย์ อวดกั บ ค้นุในุหมู่ บ้ า นุว่ า ได้ ที่�ั ง แม่ ขึ้ องเมลิ นุ และเมลิ นุ มาเป็​็ นุ “เม่ย์” พอเมลินุอาย์ุได้ 13 ป็ี เร่ย์นุอย์ู่ช�ันุป็ระถูมศ้กษาป็ีที่�่ 4 เมลินุตั​ั�งที่้องกับพ่อเล่�ย์ง พออาย์ุค้รรภั์ได้ 5 เด่อนุ แม่ก็พาเมลินุไป็โรงพย์าบาล เมลินุจ้งได้เล่าเร่�องที่​่�ถู​ูกล่วงละเมิดที่างเพศแก่พย์าบาล พย์าบาล ได้ตัิดตั่อและราย์งานุไป็ย์ังบ้านุพักเด็กและค้รอบค้รัวมารับตั​ัวเมลินุไป็ไว้ในุการดูแลจนุค้ลอดเด็กออกมา เป็​็นุเพศชาย์ และหาค้นุรับไป็เป็​็นุลูกบุญธรรม บ้านุพักเด็กและค้รอบค้รัวฟื้​้องร้องดำาเนุินุค้ด่กับพ่อเล่�ย์ง พ่อเล่�ย์งถู​ูกตั​ัดสินุว่ากระที่ำาค้วามผู้ิดและถู​ูกจำาคุ้ก ตัอนุเมลินุเขึ้​้ามาที่​่�มูลนุิธิศูนุย์​์ช่วิตัใหม่ เมลินุอาย์ุ 14 ป็ี ม่อาการทีุ่กขึ้์ที่รมานุจากบาดแผู้ลในุจิตัใจ และ ม่ภัาวะที่​่� ไม่พูดในุบางสถูานุการณ์ร่วมด้ วย์ เมลินุเป็​็นุเด็ กที่​่� ขึ้าดค้วามมั�นุใจในุตั​ั วเอง และม่ค้วามสับสนุ ที่างอารมณ์ แตั่ตั่อมาก็เริม ั พันุธ์กับค้นุอ่�นุที่​่�พก ั อย์ูที่ ่ �่มูลนุิธฯ ิ ในุระหว่างการให้ค้ำาป็ร้กษา เมลินุ � ย์อมม่ป็ฏิสม เริม ั เมลินุรูส ้ ก ้ ป็ลอดภั​ัย์ที่​่�พก ั อย์ูก ่ ับมูลนุิธศ ิ นุ ู ย์​์ชว่ ิตัใหม่ และเขึ้​้าเร่ย์นุในุโรงเร่ย์นุแล้ว เมลินุเริม � พูด ป็ัจจุบนุ � พูด ถู้งค้วามหวังเก่�ย์วกับอนุาค้ตัขึ้องตั​ัวเอง และกำาลังเร่ย์นุรูก ้ ารมอบค้วามรักและเมตัตัาให้กับตั​ัวเอง *เมลินเป็นชื่​่�อสมมุติ​ิ

17


18

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


กิจกรรมบำ�บัดฟื้นฟู • ผู้​้พั � ก ั อาศั​ัย 10 คน ได้​้รับ ั การดู​ูแลทางการแพทย์​์หรื​ือทั​ันตกรรมตามความเหมาะสมและจำำ�เป็​็น • ผู้​้�พั​ักอาศั​ัยทุ​ุกคนได้​้รั​ับการประเมิ​ินด้​้านการศึ​ึกษา ร่​่างกาย อารมณ์​์ สั​ังคม และการบำำ�บั​ัดฟื้​้� นฟู​ู ตามความจำำ�เป็​็น • ผู้​้พั � ก ั อาศั​ัย 35 คน เข้​้าร่​่วมกิ​ิจกรรมการให้​้คำำ�ปรึ​ึกษาแบบรายบุ​ุคคลและแบบกลุ่​่�ม รวมถึ​ึงกิ​ิจกรรม งานฝี​ีมื​ือ ศิ​ิลปะบำำ�บัด ั การทำำ�ขนม และการออกกำำ�ลั​ังกาย ส่​่วนกิ​ิจกรรมบำำ�บัด ั อื่​่�นๆ ได้​้งดไว้​้ชั่​่�วคราว ตามมาตรการเว้​้นระยะห่​่างทางสั​ังคมอั​ันเนื่​่�องมาจากสถานการณ์​์โรคระบาด ผู้​้�ที่�่เข้​้าร่​่วมกิ​ิจกรรม เหล่​่านี้​้�ต่​่างก็​็ได้​้รับ ั ประโยชน์​์ ได้​้เรี​ียนรู้​้�เรื่​่�องความอดทน ความมุ่​่�งมั่​่�น ความตั้​้�งใจ การทำำ�งานเป็​็นที​ีม และการแก้​้ปั​ัญหา • ผู้​้�พั​ักอาศั​ัยคนหนึ่​่�ง กล่​่าวว่​่า “ยิ่​่�งฉั​ันฝึ​ึกทำำ�งานฝี​ีมื​ือมากเท่​่าไร ฉั​ันก็​็ยิ่​่�งทำำ�ได้​้เก่​่งขึ้​้�น มั​ันทำำ�ให้​้ฉั​ัน มี​ีความมั่​่�นใจ ในอนาคตฉั​ันจะใช้​้ทั​ักษะและความสามารถนี้​้�ในการทำำ�งานหาเงิ​ินมาจุ​ุนเจื​ือครอบครั​ัว ของฉั​ัน”

19


ศูนย์การเรียนรู้ และให้คำ�ปรึกษา มู​ู ล นิ​ิ ธิ​ิ ศู​ู น ย์​์ ชี​ีวิ​ิ ต ใหม่​่ ไ ด้​้ จั​ั ด ฝึ​ึ ก อบรม 3 ครั้​้� ง ในหั​ั ว ข้​้ อ การจั​ั ด การด้​้ า นการเงิ​ิ นส่​่ ว นบุ​ุ คค ล ให้​้กั​ับเจ้​้าหน้​้าที่​่�ในองค์​์กรอื่​่�นๆ 83 คน หลั​ังการ ฝึ​ึ ก อบรม ผู้​้� เ ข้​้ า ร่​่ ว มอบรมได้​้ ใ ห้​้ ข้​้ อ เสนอแนะ ว่​่ า การอบรมมี​ีประโยชน์​์ ม าก และช่​่ ว ยให้​้ พวกเขาได้​้รับ ั ทั​ักษะที่​่�นำำ�ไปใช้​้ปฏิ​ิบัติ ั ิได้​้จริ​ิง

20

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


21


22

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


บุคคลผู้เป็นกระบอกเสียง มากด้วยประสบการณ์ (นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ)

คุ​ุณวั​ั นดี​ี ชื่​่�นชู​ูไพร เป็​็นชนเผ่​่ากระเหรี่​่�ยงโปว์​์ ทำำ�หน้​้าที่​่� นั​ักสั​ังคมสงเคราะห์​์อาวุ​ุ โสที่​่� มู​ูลนิ​ิธิศู ิ ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่มานานกว่​่า 14 ปี​ี คุ​ุณวั​ันดี​ีรั​ับผิ​ิดชอบในด้​้านการบริ​ิหารจั​ัดการเคส ให้​้คำำ�ปรึ​ึกษาและประเมิ​ินครอบครั​ัว สนั​ับสนุ​ุนงานด้​้านสั​ัญชาติ​ิ และบริ​ิหารจั​ัดการสถานสงเคราะห์​์บ้​้านเด็​็กศู​ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ นอกจากนี้​้�คุ​ุณวั​ันดี​ียั​ังทำำ�หน้​้าที่​่�ผู้​้�ประสานงานของมู​ูลนิ​ิธิ​ิฯ กั​ับหน่​่วยงานภาครั​ัฐหลาย หน่​่วยงานอี​ีกด้​้วย เช่​่น กระทรวงการพั​ัฒนาสั​ังคมและความมั่​่�นคงของมนุ​ุษย์​์จั​ังหวั​ัด มู​ูลนิ​ิธิเิ ครื​ือข่​่ายสถานะบุ​ุคคล ที​ีมสหวิ​ิชาชี​ีพจั​ังหวั​ัดเชี​ียงใหม่​่ ในปี​ีพ.ศ. 2563 คุ​ุณวั​ันดี​ี ได้​้รับ ั เชิ​ิญเพื่​่�อเข้​้าร่​่วมทำำ�งานเป็​็นคณะอนุ​ุกรรมการป้​้องกั​ันและปราบปรามการค้​้ามนุ​ุษย์​์ จั​ังหวั​ัดเชี​ียงใหม่​่ ซึ่​่�งเป็​็น 1 ใน 2 ตั​ัวแทนองค์​์กรภาคเอกชน (เอ็​็นจี​ีโอ) คุ​ุณวั​ันดี​ี กล่​่าวว่​่า “ฉั​ันเชื่​่�อว่​่าพระเจ้​้าทรงเลื​ือกฉั​ันให้​้อุ​ุทิ​ิศตั​ัวทำำ�งานด้​้านสั​ังคมสงเคราะห์​์ ฉั​ันมี​ีภาระใจที่​่�จะยกระดั​ับและสร้​้างองค์​์กรให้​้เข้​้มแข็​็งขึ้​้�น องค์​์กรที่​่�รับ ั ใช้​้ผู้ที่ ้� �่รอดจากการ ประสบบาดแผลในจิ​ิตใจ ฉั​ันรู้​้�สึ​ึกพอใจในงานที่​่�ฉั​ันทำำ�อยู่​่�มาก” เมื่​่�อถู​ูกถามว่​่าคุ​ุณกลาย มาเป็​็นผู้ที่ ้� �่ให้​้ความช่​่วยเหลื​ือและทำำ�งานเพื่​่�อผู้​้�อื่​่�นอย่​่างเข้​้มแข็​็งเช่​่นนี้​้ไ� ด้​้อย่​่างไร คุ​ุณวั​ันดี​ี ตอบว่​่า “คนที่​่�ได้​้รั​ับการบริ​ิการจากมู​ูลนิ​ิธิ​ิศู​ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่เหล่​่านั้​้�น คื​ือครู​ู ที่�่ดี​ีที่​่�สุ​ุดของฉั​ัน ช่​่วยพั​ัฒนาฉั​ันในการปฏิ​ิบัติ ั ิหน้​้าที่​่�นัก ั สั​ังคมสงเคราะห์​์” ในช่​่วงเวลาว่​่างของคุ​ุณวั​ันดี​ี คื​ือ การมี​ีความสุ​ุขกั​ับการได้​้ใช้​้เวลากั​ับหลานๆ ทั้​้�ง 5 คน 23


ความยั่งยืนขององค์กร • มู​ูลนิ​ิธิศู​ู ิ นย์​์ชี​ีวิต ิ ใหม่​่ได้​้ใช้​้ความพยายามอย่​่างมากในการรั​ับผิ​ิดชอบ บริ​ิ ห ารจั​ั ด การทรั​ั พ ยากรทุ​ุ ก อย่​่ า งที่​่� มี​ี ได้​้ แ ก่​่ ทรั​ั พ ยากรบุ​ุ คค ล ทรั​ัพย์​์สิน ิ เงิ​ิน และความสั​ัมพั​ันธ์อั ์ ันดี​ีกั​ับองค์​์กรเครื​ือข่​่าย • มู​ูลนิ​ิ ธิ​ิ ศู​ู นย์​์ชี​ีวิ​ิ ต ใหม่​่ มุ่​่� งมั่​่� น ที่​่� จ ะมี​ีความเป็​็ น เลิ​ิ ศ ในการบริ​ิ ห าร จั​ัดการองค์​์กรทุ​ุกด้​้าน รวมถึ​ึงการปฎิ​ิบั​ัติ​ิตามหลั​ักการบั​ัญชี​ีสากล ด้​้ ว ยการจั​ั ด ให้​้ มี​ี การตรวจสอบบั​ั ญ ชี​ีจากบุ​ุ คค ลภายนอกโดย ผู้​้�ตรวจสอบบั​ัญชี​ีอิ​ิสระ และมี​ีการรายงานการตรวจตราและการ ควบคุ​ุมดู​ูแลการดำำ�เนิ​ินงานขององค์​์กรต่​่อคณะกรรมการบริ​ิหาร ของมู​ูลนิ​ิธิ​ิ หน่​่ายงานภาครั​ัฐและแหล่​่งทุ​ุนผู้​้�ให้​้การสนั​ับสนุ​ุน และ มี​ีขั้​้�นตอนในการติ​ิดตามและประเมิ​ินผลโครงการ • ผู้​้�มี​ีส่​่วนได้​้ส่​่วนเสี​ียกั​ั บมู​ูลนิ​ิธิ​ิศู​ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ทุ​ุกคนมี​ีอิ​ิ ทธิ​ิพลต่​่ อ นโยบาย กระบวนการและงานบริ​ิการของมู​ูลนิ​ิธิ​ิศู​ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ ผ่​่านการสะท้​้อนความคิ​ิดเห็​็นเชิ​ิงแนะนำำ�ให้​้กั​ับเจ้​้าหน้​้าที่​่�บริ​ิหาร อาวุ​ุโสของมู​ูลนิ​ิธิฯ ิ ปี​ีละสองครั้​้�ง • มู​ูลนิ​ิธิ​ิศู​ูนย์​์ชี​ีวิ​ิตใหม่​่ลงทุ​ุนในการพั​ัฒนาศั​ักยภาพของเจ้​้าหน้​้าที่​่� ผ่​่านการฝึ​ึกอบรมและการให้​้โอกาสทางการศึ​ึกษา ในปี​ีพ.ศ. 2563 เจ้​้าหน้​้าที่​่�ของมู​ูลนิ​ิธิฯ ิ เข้​้าร่​่วมการฝึ​ึกอบรมต่​่างๆ มากกว่​่า 20 ครั้​้�ง

24

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)

งบประมาณปี 2563 : 8,550,000 14% งบสำ�หรับบริหาร 59% งบสำ�หรับกิจกรรม 27% งบสำ�หรับบ้านพักสถาน สงเคราะห์

14% 27%

59%


25


ขอบพระคุณ มู​ู ล นิ​ิ ธิ​ิ ศู​ู น ย์​์ ชี​ีวิ​ิ ต ใหม่​่ ข อแสดงความขอบคุ​ุ ณ อย่​่ า งสุ​ุ ด ซึ้​้� ง ต่​่ อ บุ​ุ คค ล คริ​ิ ส ตจั​ั ก ร กลุ่​่�มประชาคม และองค์​์ ก รเครื​ือข่​่ า ยที่​่� ไ ด้​้ ทำำ� งาน ร่​่วมกั​ับเรา เพื่​่�อสร้​้างสั​ังคมที่​่�มี​ีความเป็​็นธรรมให้​้แก่​่กลุ่​่�มชาติ​ิพันธุ์​์� ั ในอนุ​ุภู​ูมิ​ิภาคลุ่​่�มแม่​่น้ำำ�โขง

ขอขอบคุ​ุณเป็​็นพิเิ ศษสำำ�หรั​ับบุ​ุคคลและองค์​์กรต่​่อไปนี้​้�สำ�ำ หรั​ับการสนั​ับสนุ​ุนอย่​่างสั​ัตย์​์ซื่� อ ่ มาโดยตลอด: • คณะคริ​ิสตจั​ักรอเมริ​ิกั​ันแบ๊​๊พติ​ิสท์​์ ประเทศสหรั​ัฐอเมริ​ิกา (American Baptist Churches, USA)

• อิ​ินเทอร์​์แรค เอเชี​ีย (Interact Asia)

• มู​ูลนิ​ิธิเิ บลเลวู​ู ไฮท์​์ ฮิ​ิวแมนนิ​ิแทเรี​ียน (Bellevue Heights Humanitarian Foundation)

• มู​ูลนิ​ิธิป ิ ระภาคาร (Lighthouse Foundation)

• ครอบครั​ัวบาวเออร์​์ (The Bauer Family)

• สภาคริ​ิสตจั​ักรในประเทศไทย (The Church of Christ in Thailand) • ดร.นี​ีล และโรบิ​ิน เดวี​ีส์​์ (Dr. Neil and Robyn Davies)

• คริ​ิสตจั​ักรอี​ีแวนเจลิ​ิคอล ลู​ูเธอแรน ในอเมริ​ิกา (The Evangelical Lutheran Church in America) • คริ​ิสตจั​ักรเฟิ​ิร์ส ์ เพรสไบที​ีเรี​ียน เมื​ืองเบิ​ิร์ก ์ ลี​ีย์ รั ์ ฐ ั แคลิ​ิฟอร์​์เนี​ีย (First Presbyterian Church, Berkeley, CA)

• กลุ่​่�มกรี​ีนไลท์​์เซอร์​์วิ​ิสกรุ๊​๊�ป โรงเรี​ียนนานาชาติ​ินิส ิ ท์​์ (Green Light Service Group at NIST International School)

• พั​ันธกิ​ิจระหว่​่างประเทศ (International Ministries, ABCUSA) • ดอนน่​่า แมคดี​ีล (Donna McDill)

• มู​ูลนิ​ิธิพั ิ น ั ธกิ​ิจพระพร (Operation Blessing International) • กระทรวงพั​ัฒนาสั​ังคมและความมั่​่�นคงของมนุ​ุษย์​์ (The Royal Thai Government Ministry of Social Development and Human Security)

• ตำำ�รวจภู​ูธรภาค 5 (The Royal Thai Police, Region 5) • ทิ​ิม กั​ับคอนนี่​่� ซอเออร์​์ (Tim and Connie Sauer)

• มู​ูลนิ​ิธิมู ิ ล ู นิ​ิธิทุ​ุ ิ นการศึ​ึกษาสร้​้างฝั​ัน ของคุ​ุณซี​ีเวิ​ิร์ด ์ ลาส์​์สัน ั (Sievert Larsson/Create Your Future Scholarship Foundation)

“ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พน ้ จากความกลัวทั้งสิ้น คนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบาน เขาจะไม่อดสู” สดุดี 34:4-5 26

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี (มกราคม - ธันวาคม 2020)


27


มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

226 ม.2 ต. สันพริะเนตริ อ. สันท์ริาย จั. เชียงใหม� 50210 โทร: 053-351312 แฟกซ์: 053-380871 อีเมล์: newlifecenterfoundation@gmail.com เวบไซต์: www.newlifecenterfoundation.org ผู้​้�อำานวิยการี: ค่ณเท์ียมจั​ันท์ริ์ กมลกล้าผจัญ

ราย์งานุฉบับนุ่้จัดที่ำาขึ้​้​้นุโดย์ค้วามช่วย์เหล่อจากเจ้าหนุ้าที่​่​่ขึ้องมูลนุิธศ ิ ูนุย์​์ช่วิตัใหม่ทีุ่กค้นุ เค้รดิตั ภัาพ: ซึ่าร่าห์ บราวนุ์, เที่​่ย์มจันุที่ร์ กมลกล้าผู้จญ, ไบรอันุ ลิป็ป็ิ นุค้อที่ (www.sharingdots.org) ค้ิที่ ริพล่ย์​์, พินุิจ ถูนุอมวรกุล, เค้รก ที่อมป็์ ซึ่ันุ (www.discipledesign.com) เฟื้ย์​์ วิมลสุขึ้สุวรรณ, นุารา พิสัย์เลิศ

่ หมาย์เหตัุ: ภัาพบางภัาพที่​่​่ใช้ป็ระกอบราย์งานุฉบับนุ่้ ถู่าย์ก่อนุเช่้อโค้วิด 19 จะระบาด ตั​ั้งแตั่โรค้ได้เริมระบาด เจ้าหนุ้าที่​่​่มูลนุิธศ ิ ูนุย์​์ช่วิตัใหม่ และผูู้้พักอาศัย์ได้ค้อย์ตัิดตัามและป็ฏิบัตัิตัามค้ำาแนุะนุำาทีุ่กอย์่างจากรัฐบาลไที่ย์ รวมถู้งการใส่หนุ้ากากและการเว้นุระย์ะห่างที่างสังค้ม