Page 1

ПЛАНЕТАРИЗАМ   PLANETARISM


КИРО УРДИН ПУКНАТИНИ KIRO URDIN CREVICES Kiro Urdin - Planetarism | Official Website | www.kirourdin.info

© за изданието на македонски и англиски јазик: МАГОР ДОО Скопје, 2012 magor@t-home.mk

Превод на англиски јазик Марија и Метју Џонс

© for the Macedonian and the English edition: MAGOR LTD Skopje, 2012 www.magor.com.mk Translation into English Marija and Matthew Jones


Желбите се како габите, или се храните со нив, или се отровни. 1

Wishes are like mushrooms, you either feed on them, or they poison you.


Замислете ја човечката душа како права линија, до колку универзуми таа може да стигне. 2

Think of the human soul as a straight line, as many a universe it might reach.


Тула по тула ѕид, камен по камен ѕид, збор по збор ѕид. 3

Brick by brick you build a wall, stone by stone you build a wall, word by word you build a wall.


Во вреќата без дно може да се става од двете страни, а да се вади од средината. 4

The bottomless sack can be filled from both sides and emptied from the middle.


Петте минути во животот или ќе си ги создадеш сам, или ќе дојдат во погрешно време. 5

You make your five minutes in life happen or they will come at the wrong time.


Има маса на која се јаде, маса на која се блее и маса на која духот тлее. 6

There is a table to eat on, a table to bleat on and a table on which the spirit is aglow.


Универзумот е најголем, но просторот зад него е уште поголем. 7

The universe is the largest, but the space beyond it is even larger.


Да посадиме уште едно дрвце во шумата што ќе гори. 8

Let us plant another tree in the forest that will burn.


Пендрекот има два краја, со едниот го убива телото, а со другиот го понижува духот. 9

The truncheon has two ends: one to kill the body, the other to debase the spirit.


Не грешам јас, грешат тие што знаат повеќе од мене. 10

I am not wrong; wrong are those that know more than me.


Линијата кога ќе се сретнат денот и ноќта е нијанса. 11

The line of meeting between day and night is a nuance.


Микроорганизми и макробандитизми. 12

Microorganisms and macrobanditism.


Во првиот дел од предговорот ја напишав книгата, а во вториот крајот. 13

In the first half of the preface I wrote the book and its end is in the second.


Анализирај ја уметноста потоа, ако го сториш пред тоа, ќе ја ограничиш. 14

Analyze art afterwards, if you do that before it starts, you will limit it.


Моето постоење е на коцка, зависи која рака ќе ја почне играта. 15

My existence is the wager; it relies on the hand to start playing.


Јас сакам да ја замислам демократијата како куќа на повеќе ката, а на секој кат што повеќе прозорци. 16

I want to see democracy as a multi-storey building and as many windows as possible on each floor.


Примитивните луѓе се племе бидејќи живеат на своја територија, а другите се цивилизирани бидејќи им ја одземаат. 17

Primitive people are a tribe because they live in their own territory; the others are civilized because they are going to take it away from them.


Како да одам лево-десно а да не го сменам курсот на партијата. 18

How can I swing from left to right and not change the course of the party.


Сè додека течат реки од луѓе, ќе има суша и сè додека има жед за вода, ќе мечтаеме по реки. 19

As long as rivers of people flow, there’ll be draughts and as long as there’s thirst for water, we’ll long for rivers.


Застарените роботи ќе одржат штрајк, новиот модел сам им ги одзеде работните места на сите. 20

Outdated robots will go on strike; the new model has taken away all their jobs.


Сакам да ў служам на странската сила, домашната ја познавам и не ми е интересна. 21

I would like to serve a foreign power; I know the domestic to well to find it interesting.


Секоја мала капка е идниот голем бран во морето. 22

Every small drop is a future great wave in the sea.


Законот стапи во сила, слободата на говорот е загарантирана со казна. 23

A new law has been enforced: freedom of speech is guarantied by punishment.


Џет сосајати, џет етернити, џет морталити. 24

Jet set, jet eternity, jet mortality.


Денес е воена вежба, портпаролот побара да грчи радиото кога ќе држи говор. 25

There is a military exercise today; the spokesman asked for bad radio reception during his speech.


Белата чума се раѓа во Европа, а не живее во Азија. 26

White plague was born in Europe and does not live in Asia.


Униформата ќе ми стои уште поубаво ако духот ми го испеглаат и по вторпат. 27

My uniform will suit me better if they iron my spirit one more time.


Првиот дел од книгата го напишав, а вториот ќе ў го посветам на рутината. 28

I wrote the first half of the book, I will dedicate the second half to routine.


Можам да бидам транспарентен на суво, но во калта нема шанси. 29

I can be transparent on dry land; I stand no chance in the mud.


Ако си под мојата капа ќе бидеш и под чадор, ако не, ќе имаш главоболки. 30

If you are under my wing, you are under the umbrella, if not, you’ll suffer headaches.


Прашајте ја рајската птица што мисли за рајот кога сачмата патува кон неа. 31

Ask the bird-of-paradise about its opinion of haven when the pellet travels towards it.


Една точка насекаде – универзум, сите точки во една – универзум. 32

One point everywhere – the universe; all points in one – the universe.


Сè што кажува опозицијата е спротивно од партијата на власт, но понекогаш и спротивното е во право. 33

The opposition always opposes the party in power, but sometimes the opposite can also be right.


Умните луѓе имаат едно одбранбено оружје, живеат осамено. 34

Wise people have only one weapon of defense – they live alone.


Ако си тргнал на пазарот со сопствена стока, научи се да лажеш. 35

If you are going to the market with your own goods, learn how to lie.


Замислете дупките на асфалтот да се во домен на законодавците, би ги пополниле аналогно со обичаите пред тоа. 36

Imagine the potholes being under legislators’ jurisdiction, they would fill them analogously with the customs of yore.


Ако патот до целта е бездна, обиди се да ја прескокнеш, ако е дупка, израмни ја. 37

If the road to your goal is an abyss, try leaping over it, if it is a hole, flatten it.


Првиот пат кога ја читав книгата разбрав нешто, потоа и така и така и на крајот не било така. 38

When I read the book the first time, it was so clear, the second time was so-so and the last time it turned out not to be so.


Трпение, спасение, ако има воскресение. 39

Salvation comes to those who wait, if there is resurrection.


Извадете го громобранот од атомските централи, тие сакаат да дознаат дали боли кога ќе ги удри. 40

Take all lightning rods off the nuclear power plants; they want to learn whether it hurts when it strikes.


Животните, луѓето и топовите издадоа заедничка декларација: гладни сме за храна. 41

Animals, people and cannons issued a joint statement: we are hungry for food.


Удри гром од ведро небо во облакот над мојата глава. 42

A lightning struck from a clear blue sky and hit the cloud above my head.


Сè се смени во меѓувреме, но ќе продолжам да владеам на ист начин за да се прекине континуитетот. 43

Everything has changed in the meantime, but I’ll continue my rule the same way to avoid a break in continuity.


Тоа што тој го кажа е лудница, богами умен човек. 44

What he said was crazy – what a clever man!


Се движам од ров до ров, надвор започна војна за спас на планетата Земја. 45

I move from one trench to another. The war for the planet Earth has commenced outside.


Ќе има тектонски поместувања, можеби земјотресот ќе ме исфрли на подобро работно место. 46

Tectonic shifts expected! Perhaps the earthquake will cast me out to a better job.


Мојот претпоставен знае повеќе од мене, секретарката повеќе од него, чистачката од неа, а метлата од сите заедно. 47

My superior knows more than me, his secretary more than him, the cleaning lady more than her and the broom knows more than all of us together.


Ќе си ги покажам забите, но ако си заболекар ќе се предомислам. 48

I will bare my teeth, but if you are a dentist I might change my mind.


Ќе го валоризираме новиот светски рекорд според политичките заслуги на победникот. 49

We will evaluate the new world order by judging the political merits of the winner.


Мозокот ми работи под полна пареа, но мислата ми се затна. 50

My brain works on full throttle, but my thought is choked.


Нема казна за вербален деликт. Ако е напишана на хартија, има затвор. 51

There is no fine for verbal abuse. But if it is written down on paper, there is prison.


Од каде му е тој проток на информации кога е изолиран од секаде. 52

Where does he get that flow of information when he is completely isolated?


Е тоа ти е судбина, се мразам, а треба да глумам дека другите ги сакам исто како себе. 53

My destiny is to hate myself and to pretend that I love my neighbor as I love myself.


Има три вида катастрофи: пожари, поплави и земјотреси, четвртата е во атомите насекаде. 54

There are three types of catastrophes: fires, floods and earthquakes; the fourth is in the atoms all about.


Прв степен изгореници по телото, втор по срцето, а трет по душата. 55

First degree burns on the body, second degree burns on the heart and third degree burns on the soul.


Го поминав просторот, но се оддалечив од времето. 56

I have crossed the space but I have moved away from the time.


Уметноста е во нијансите, боите се униформа. 57

Art lies in nuances; colors are uniform.


Не ми е тешко да ја сокријам лагата, потешко е јас да се сокријам од неа. 58

It is not hard to hide away lies; it is much harder to hide away from lies.


Најмногу греши умот, затоа толку знае. 59

The mind makes the most mistakes and that is why it knows so much.


Пак сакаш да почнам отпочеток. Тогаш стави го почетокот на крајот. 60

If you want me to start again from the beginning, place the beginning at the end.


Господа, да го издиференцираме дневниот ред – ќе зборуваме за право или правда? 61

Gentlemen, let us define the agenda – are we going to discuss rights or righteousness?


Барам спас на сите страни, но и други се дават околу мене. 62

I seek salvation all over the place, but others are drowning too.


Највисокиот партиски интерес е да се освои власта, а најдолгиот е да се задржи таа. 63

The highest priority for a party is to win power, while the longest is to keep it.


Расизмот се комплетира, црната кожа смее да се вика црна, или во два збора, но нема право да се вика само кожа. 64

Racism has reached its conclusion: black skin can be called black, but cannot be called just skin.


Две усти се скараа меѓу шишето со две тапи, која тапа на која од нив припаѓа. 65

Two mouths quarreled about a bottle with two stoppers: which gob will get which stopper.


Како да си го решам проблемот со егото, кога сака да го плаќам скапо. 66

How can I resolve my ego problem when it wants me to pay for it dearly?


Со телескопот човекот оди подалеку, а со микроскопот сè поблиску. 67

With a telescope you can go further and with a microscope you can come closer.


Начнав нова тема, беше торта. 68

I tried out a new subject: it was a cake.


Каде да тргнам – напред, назад, лево, десно или да останам во центарот како гравитациска сила. 69

Where should I go – back or forth, right or left, or shall I stay in the center as gravitational force?


Компромисот кој ми го предложи ќе го прифатам кога ќе имам понизок крвен притисок. 70

I will accept the compromise you propose when my blood pressure lowers.


Кога трчаат брзо нозете, трагите не се јасни, а бавно се ретки. 71

When the feet run fast, the footprints are blurred and when they walk slowly they are scarce.


Својство на природата е да се шири, а на луѓето да го стеснат просторот околу човекот. 72

It is in nature’s nature to expand and in human nature to contract its space.


Ние сме на прво место по сè, на второ по нешто, а на трето по ништо. 73

We hold the first place in everything, the second place in something and the third place in nothing.


Поединецот халуцинира, јавното мнение осцилира, државата се демократизира. 74

Individuals hallucinate, public opinion oscillates and the state democratizes.


Рекордот беше соборен, а ќе падне кога ќе стане. 75

A world record was broken; it will fall when it’s erect again.


Некои работи се учат на училиште, други во животот, а кога би можело, некои по смртта. 76

Some things are learnt at school, others in life, and if it was possible, some would be learnt in death.


Човечкиот род е една фамилија која ги дели луѓето на четири раси. 77

The human kind is a family that divides people into four races.


Сакам да кажам нешто смешно, но сите гледаат во мене со воздржана желба. 78

I wanted to say something funny, but everybody stares at me with suppressed desire.


Лекарот ми препорача еколошка бања, а претпоставениот – бања во фабрички оџак. 79

Environmental baths were recommended by my doctor and a bath in the factory chimney by my superior.


Ме ставија во дипломатски триаголник, а циркуларното писмо кружи околу мене. 80

They placed me in a diplomatic triangle and a circular letter circles above my head.


Човекот живее од земјоделството, а се збогатува со плодовите на индустријата. 81

Man lives off agriculture, but the fruits of industry make him rich.


Економската рецесија ги зафати сите, богатите имаат помалку, а сиромашните премалку. 82

Recession has affected everyone: the rich have little less and the poor too little.


Занаетот се учи кога се греши, а јас грешам за да го проверам тоа. 83

One learns one’s craft through mistakes; I make mistakes to test this.


Не дразни го центарот на моќта, тој не е фригиден. 84

Don’t provoke the center of power; it is not frigid.


Денес е распродажба на моите продукти, а утре ќе го валоризираме успехот на добрата пропаганда. 85

Today I put my produce on sale and tomorrow I will evaluate the success of excellent propaganda.


Имам вода во коленото, а лекарот ми вели дека Сахара ќе го рехабилитира. 86

I have water on the knee and the doctor says that the Sahara desert will rehabilitate it.


Или ќе бидеш, или ќе станеш еден од тие што беа. 87

You will either be or become one of the has-beens.


Да влеземе во нова ера, оваа е без излез. 88

Let us enter a new era; there is no way out of this one.


Не додавај го тоа што се подразбира, ако е веќе реченицата сложена. 89

Don’t add anything easily implied if the sentence is already complex.


Краткорочен кредит, долгорочно ропство. 90

Short term credit – long term slavery.


Заедничка куќа на луѓето е Земјата, а заеднички дом Небото. 91

The Earth is people’s common house but their common home is the Heavens.


Средината на прагот е линијата каде што се среќавам со стариот и новиот ден. 92

The middle of the doorstep is the line where I meet the old and the new day.


Некогаш пазарот се приспособуваше кон уметноста, а сега таа го прави тоа кон него. 93

It used to be that the market adjusted itself to art and now art adjusts to the market.


Да живеат расите, да умре расизмот, да надживее разликата меѓу луѓето. 94

Long live the human races and death to racism! Long live the differences between people!


Биди во нијансите на животот, во боите секој бргу ќе те открие. 95

Live in the nuances, your colors will son be revealed.


Дојдоа бурни времиња, сè повеќе бродови, а сè помалку место за водата во морето. 96

Stormy times have come: more and more ships and less and less room for sea water.


Идејата да се стигне до целта почнува и завршува во тебе. 97

The idea of reaching the goal starts and ends within you.


Ако сакаш да влезеш во историјата, биди учесник во неа, ако не, ќе читаш како што ја напишале други. 98

If you want to become part of history, be a participant, otherwise, you will read it as others have written it.


Законите во физиката не важат веќе, авионите паѓаат, а возовите полетуваат. 99

Laws of physics are no longer valid, planes crash and trains take off.


Зад полниот погодок остана дупка. 100

The bullseye shot left a hole behind it.


CIP - Каталогизација во публикација, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје 821.163.3-84 УРДИН, Киро Пукнатини / Киро Урдин ; [превод на англиски јазик Марија и Метју Џонс] = Crevices / Kiro Urdin ; [translation into English Maria and Matthew Jones]. – Скопје : Магор = Skopje : Магор, 2012. – 104 стр. ; 14x5 см. – (Планетаризам = Planetarism) – Текст на мак. и англ. јазик ISBN 978-608-223-090-0 I. Urdin, Kiro види Урдин, Киро COBISS.MK-ID 91227402


КИРО УРДИН ПУКНАТИНИ

KIRO URDIN CREVICES

МАГОР ДОО Скопје За издавачот: Павлина Аџи Митреска Лазаревска

MAGOR LTD Skopje For the publisher: Pavlina Adzi Mitreska Lazarevska

Превод на англиски јазик: Марија и Метју Џонс

Translation into English: Marija and Matthew Jones

Јазична редакција: Сузана В. Спасовска

Proof reading: Suzana V. Spasovska

Печати: СТЕДАГРАФИКА, Скопје Тираж: 1000 примероци

Printed by: STEDAGRAFIKA, Skopje Circulation: 1000 copies

Crevices  
Crevices  

Crevices is one of the the ten books of aphorisms written by Kiro Urdin published by Magor publishing house between 2011 and 2012. It repres...

Advertisement