Julehilsen fra Kirkefondet

Page 1

Glædelig Jul K K II R RK K EE FF O ON ND D EE TT

Ø ØN N SS K K EE R R

EE N NJulen står for døren og endnu et travlt år for Kirkefondet er ved at rinde ud. Vi vil derfor sende en stor og varm hilsen til alle venner og samarbejdspartnere med en tak for interesse og samspil gennem 2023. Kirkefondet har i årets løb fået ny designprofil, og vores logo er blevet fornyet så det har et mere moderne udtryk samtidig med, at det stadig bygger på Kirkefondets tradition og historie. Året har også budt på en succesfuld arkitektkonkurrence for en Tiny Church i Nordhavn med en overvældende interesse fra mere end 100 deltagende forslag, en spændende konference om ”Kirke på nye vilkår” samt masser af konsulentopgaver over hele landet bl.a. med rådgivning om sammenlægning af storpastorater og befolkningstilvækst i nye boligområder. Desuden er to medarbejdere involveret i langsigtede konsulentopgaver for hhv. Københavns Stift og Folkekirkens Migrantarbejde. Vil du vide mere om Kirkefondets arbejde i 2023, kan du læse årsberetningen her https://tinyurl.com/fxesfn94 Vi ses i det nye år.


K I R K E F O N D E T G L Æ D E L I G J U L O G

Ø N S K E R E N E T G O D T N Y T Å R !

Julen 2023


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.