Page 1

ព័ន្ធព័ត៌មានជនរង

ះនិង

ះថាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវ

របា យកា រណ៍

កម្ពុជា

េ ចា ំ ឆា ំ

២ ០ ០ ៩

កសួងមហាផ្ទ

កសួងសុខាភិបាល

សំគល់ ៈ របាយការណ៍នះអាចធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញ លុប សំរាប់

លក់ដូរឡើយ។

កសួងសាធារណការ

អង្គការជនពិការអន្តរជាតិ

និងដឹកជញ្ជូន

បលហ្សិក

លផ្នកណាមួយ ផលិតឡើវិញ បក

គហទំព័រ ៈ www.roadsafetycambodia.info

ផ្នកណាមួយ ឬទាំងមូល

យសរី ប៉ុន្តមិន


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ម#ក ម#ក.................................................................................................................................................................... i តរងរ ូបភព........................................................................................................................................................iv ពកយសរេសរកត់ ...............................................................................................................................................vii អរមភបទ ............................................................................................................................................................. viii ចំណប់អរមមណព ៍ 2 ឯកឧតតមរដឋមរនត2រកស ួងសធរណករ នងដ<កជញជូ ន

នងជរធនគណៈកមមធករជ#សុវ#ថភពចរចរណ៍ផូវេគក ល .......................................................... viii

ចំណប់អរមមណព ៍ 2 ឯកឧតតមរដឋមរនត2រកស ួងសុខDបល ........................................................................... x ចំណប់អរមមណព ៍ 2ឯកឧតតមតំណងរកស ួងមហៃផទ...................................................................................xi ចំណប់អរមមណព ៍ 2 នយកអងគករសុខភពពភពេលក............................................................................xii ចំណប់អរមមណព ៍ 2 នយកអងគករជនពករអនតរជ#ែបលហសក............................................................. xiii េសចTតសេងខប .....................................................................................................................................................xv ត ួេលខសំខន់ៗ .............................................................................................................................................xvi អនុសសន៍................................................................................................................................................... xviii ១. េសចTតេផតម X ...................................................................................................................................................... 1 ២. រភពទនន ន យ ័ ................................................................................................................................................ 2 ៣. ចំនច ុ សំខន់ៃនករ[វតតនទ ៍ នន ន យ ័ .............................................................................................................. 4 ៤. ត ួេលខទ ូេទ .................................................................................................................................................... 7 ៤.១ ករេរៀបេធៀបថនក់តប ំ ន់ នងថនក់ជ# ................................................................................................ 7 ៤.២ ព័តម ៌ នជនរងេរគះ................................................................................................................................ 8 ៤.២.១ អយុ ................................................................................................................................................... 9 ៤.២.២ េភទ .................................................................................................................................................. 11 ៤.២.៣ មុខរបរ.............................................................................................................................................. 11 របរ ៤.២.៤ របេភទអនកេរបរបស់ផូវល ...................................................................................................................... 12

៤.២.៥ ករបញូជ នេទមនទីរេពទយ ...................................................................................................................... 14 ៤.២.៦ ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម ..................................................................................................................... 14

៤.២.៧ របេភទៃនរបួសសនម.......................................................................................................................... 15 ម ៤.២.៨ ករពក់ែខសរកវត់ ែខសរកវត់សវុ តថិភព................................................................................................................ 16 ព

៤.៣. ព័តម ៌ នេរគះថនក់ ................................................................................................................................ 17 ៤.៣.១ បុកប៉ះ េហយរត់ ................................................................................................................................ 17 ៤.៣.២ របេភទៃនករប៉ះទងគិច ........................................................................................................................ 17 ៤.៣.៣ របេភទផលូវ ......................................................................................................................................... 19 ៤.៣.៤ លកខណៈផលូវ ....................................................................................................................................... 20 ៤.៣.៥ ទីរបជុំជន និងជនបទ......................................................................................................................... 21 ជនបទ

i


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ៤.៤. ព័តម ៌ នយនពក់ពន ័ ធ ........................................................................................................................... 22 ៤.៤.១ របេភទយនពក់ព័ន.ធ .......................................................................................................................... 22 ៤.៤.២ ករេបកបរៃនយន ............................................................................................................................. 23 ៤.៤.៣ លកខណៈៃនរថយនត ............................................................................................................................ 23

៤.៥ បុពេវ ហតុៃនេរគះថនក់ចរចរណ៍........................................................................................................... 23 ៥. អនកជិះម៉ត ូ ូ នងករេរ2រeស់ម ួកសុវ#ថភព ............................................................................................... 26 ៦. ករេប2កបរហ ួសេលបឿនកំណត់ .................................................................................................................... 32 ៧. ករេប2កបរេនេពលរសjង ......................................................................................................................... 37 ៨. អនកេថមXរេជីង.................................................................................................................................................... 42 ៩. ទ2តំងេជីងកប............................................................................................................................................... 47

៩.១ ភនំេពញ .................................................................................................................................................... 47 ៩.២ េខតតកំពង់ចម....................................................................................................................................... 48 ៩.៣ េខតតកណ ត ល......................................................................................................................................... 49 ៩.៤ េខតតេសៀមរប....................................................................................................................................... 51 តរង .................................................................................................................................................................. 52 ១. ករវ ិវតតន៍ៃនទិននន័យកនុងរយៈេពលេពញមួយឆនំៗ ........................................................................................... 52

២. ទំេនរៃនរបជជន យនយនតចុះបញជី និងអនកសលប់តមឆនំនីមួយៗ.................................................................. 55

៣. ចំនួនអនកសលប់េនតមផលូវជតិ និងតមឆនំនីមួយៗ ........................................................................................ 55

៤. ចំនួនអនកសលប់កុងមួ ន យគីឡូែម៉រត េនតមផលូវជតិ និងតមឆនំនីមួយៗ............................................................. 56

៥. ចំនួនអនកសលប់ទូទំងរបេទស តមែខ និងឆនំនីមួយៗ ..................................................................................... 56 ៦. ចំនួនអនកសលប់េនរជធនីភំេន ពញ តមែខ និងឆនំនីមួយៗ............................................................................... 57 ៧. ចំនួនអនកសលប់េនរជធនីភំេន ពញ តមខណឌ និងឆនំនីមួយៗ.......................................................................... 57 ៨. ចំនួនអនកសលប់ តមបំែណងែចកអយុ និងឆនំនីមួយៗ .................................................................................... 58 ៩. ចំនួនអនកសលប់ តមរបេភទយនជំនិះ និងឆនំនីមួយៗ..................................................................................... 58 ១០. ចំនួនជនរងេរគះ តមេម៉ ង និងភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម – ២០០៩ ............................................................ 59 ១១. ចំនួនអនកសលប់ តមេម៉ ង និងែខ – ២០០៩ ................................................................................................. 60 ១២. ចំនួនអនកសលប់ តមេម៉ ង និងរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩ ........................................................................... 61 ១៣. ចំនួនជនរងេរគះ តមែខ និងភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម – ២០០៩................................................................ 61 ១៤. ចំនួនជនរងេរគះ តមរបេភទយនជំនិះ ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩.............. 62 ១៥. ចំនួនអនកសលប់តមរបេភទយនជំនិះ េភទ និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ ................................................. 63 ១៦. ចំនួនអនកសលប់តមរបេភទយនជំនិះ របេភទអនកេរបរបស់ផូវល និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩..................... 64

១៧. ចំនួនជនរងេរគះតមរបេភទយនជំនិះ េភទ និងភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម – ២០០៩ .................................. 65 ១៨. ចំនួនជនរងេរគះតមរបេភទយនជំនិះ ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម និងែខ – ២០០៩...................................... 66 ១៩. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម និងែខ – ២០០៩ ..................................................... 67

២០. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ .............................. 68 ២១. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ របេភទអនកេរបរបស់ផូលវ និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ ............................... 69

២២. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម និងរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩............................... 70

ii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ២៣. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ របេភទអនកេរបរបស់ផូលវ និងភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម – ២០០៩ ..................... 71 ២៤. ចំនួនជនរងេរគះតមេខតត និងភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម – ២០០៩ .............................................................. 72

២៥. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងែខ – ២០០៩.................................................................................................... 73 ២៦. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩............................................................................. 74 ២៧. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩............................................................................. 75 ២៨. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងកតតមនុសស – ២០០៩ ...................................................................................... 76 ២៩. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងឆនំ២០០៦ – ២០០៩......................................................................................... 77 ៣០. ទំរង់ែបបបទរបមូលទិនន ន ័យ ...................................................................................................................... 78 ៣១. មតិេយបល់ ............................................................................................................................................. 81

សទទនុរកម......................................................................................................................................................... 82 ឯកសរេយង..................................................................................................................................................... 85

ទំនក់ទន ំ ង ........................................................................................................................................................ 86

iii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

តរងរ ូបភព រូបភពទី១ លំហូរៃនកររបមូលទិននន័យៃនរបព័នធព័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក កនុងឆនំ២០០៩ ....................1 រូបភពទី២ ភគរយៃនអនករបួស និងអនកសលប់ រយករណ៍មក RCVIS េដយនគរបលចរចរណ័ និងសថប័នសុខភព – ២០០៩ ....2

រូបភពទី៣ ចំនូនមណឌលសុខភព មនទីរេពទយ និងនគរបលចរចរណ៍រសុក/ខណឌេនតមេខតតរយករណ៍មក RCVIS...................3 រូបភពទី៤ ករវ ិវតតន៍ៃនអនកសលប់ របជជន និងយនយនតចុះបញជីរបេទសកមពុជ ១៩៩៨ – ២០០៩ (មូលដឋន១០០=១៩៩៨)............4

រូបភពទី៥ អរតសលប់កុនងរបេទសកមពុជ ១៩៩៨ – ២០០៩ និងទិសេដឆនំ២០១០ និង២០២០ (១) .................................................4

រូបភពទី៦ អរតសលប់គណនកនុងម៉ូតូ និងរថយនត១០.០០០ េរគឿង ចុះបញជី (២) ២០០៧ – ២០០៩.................................................5 រូបភពទី៧ ចំនួនអនកសលប់េនេលបណ ត ញផលូវជតិ ២០០៧ – ២០០៩ ............................................................................................5 រូបភពទី៨ ករវ ិវតតន៍ចំនួនអនកសលប់តមបុណយសំខន់ៗ ២០០៧ – ២០០៩ ....................................................................................6 រូបភពទី៩ ករវ ិវតតន៍ចំនួនអនកសលប់ តមែខ ២០០៧ – ២០០៩ ......................................................................................................6 រូបភពទី១០ អរតសលប់ – េធៀបរវងរបេទសជសមជិកអស៊នែដលបនេរជសេរ ស – ២០០៩...................................................7 រូបភពទី១១ ចំនួនអនកសលប់តមេខតត – ២០០៩ ............................................................................................................................7 រូបភពទី១២ ចំនួនអនកសលប់តមខណឌនីមួយៗេនរជធនីភំនេពញ ២០០៧ – ២០០៩ .....................................................................8 រូបភពទី១៣ បំែណងែចកជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម ២០០៦ – ២០០៩ ..................................................................8 រូបភពទី១៤ បំែណងែចកៃថលខតបង់ែផនកេសដឋកិចចេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩.............9 រូបភពទី១៥ បំែណងែចកអនកសលប់តមរកុមអយុ ២០០៧ – ២០០៩.............................................................................................9 រូបភពទី១៦ ពីរ៉មីតអយុអនកសលប់ ែចករវងៃថង និងយប់ – ២០០៩ .............................................................................................10 រូបភពទី១៧ ភគរយអនករបួស និងអនកសលប់អយុពី០–១៤ឆនំ តមរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩....................................................10 រូបភពទី១៨ ចំនួនអនកសលប់តមេភទ – បំែណងែចករកុមអយុ – ២០០៩ ....................................................................................11 រូបភពទី១៩ ភគរយៃនេភទជនរងេរគះ ទទួលរងេរគះេដយសរតកតតមនុសស – ២០០៩ ........................................................11 រូបភពទី២០ ភគរយៃនអនករបួស និងអនកសលប់ តមរបេភទមុខរបរ – ២០០៩..............................................................................12 រូបភពទី២១ ចំនួនអនកសលប់តមរបេភទយនជំនិះ ២០០៧ – ២០០៩..........................................................................................12 រូបភពទី២២ ភគរយៃនជនរងេរគះតមតមរបេភទអនកេរបរបស់ផូលវ និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩...............................13

រូបភពទី២៣ ភគរយៃនជនរងេរគះតមតមរបេភទយនជំនិះ និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩.................................................13 រូបភពទី២៤ រយៈេពលេទដល់មនទីរេពទយ េនរជធនីភំនេពញ និងបណ ត េខតត – ២០០៩...............................................................14 រូបភពទី២៥ ភគរយៃនជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ ...............................................................................14 រូបភពទី២៦ ភគរយៃនជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម និងេម៉ ងេរគះថនក់ – ២០០៩ .................................................15 រូបភពទី២៧ ភគរយៃនជនរងេរគះតមរបេភទៃនរបួសសនម – ២០០៩ ....................................................................................15 រូបភពទី២៨ ភគរយៃនជនរងេរគះជអនកេបកបររថយនតពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព – ២០០៩ .......................................................16 រូបភពទី២៩ ភគរយៃនអនកេបកបររថយនតេរបរបស់ែខសរកវត់សុវតថិភព តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ ........................16 រូបភពទី៣០ ភគរយៃនេរគះថនក់ និងអនកសលប់ ែដលជលទធផលមកពីករបុកប៉ះ េហយរត់ ២០០៧–២០០៩ .............................17 រូបភពទី៣១ ភគរយៃនអនកសលប់ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩ ......................................................................................18 រូបភពទី៣២ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច និងភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ – ២០០៩..........................................18 រូបភពទី៣៣ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមរបេភទផលូវ និងរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩ ..............................................................19 រូបភពទី៣៤ ភគរយៃនេរគះថនក់េដយសរកតតមនុសស និងរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩....................................................19 រូបភពទី៣៥ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមរបេភទផលូវ និងមូលេហតុកតតមនុសស – ២០០៩ ...............................................................20 រូបភពទី៣៦ ភគរយៃនេរគះថនក់ និងអនកសលប់ តមលកខណៈផលូវ – ២០០៩ ...............................................................................20 រូបភពទី៣៧ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ និងលកខណៈផលូវ – ២០០៩ .......................................................21

រូបភពទី៣៨ ភគរយៃនេរគះថនក់េនទីរបជុំជន និងទីជនបទ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩............................................21 រូបភពទី៣៩ យនប៉ ន់របមណែដលពក់ព័នធកុនងេរគះថនក់ – ២០០៩ .......................................................................................22 រូបភពទី៤០ ភគរយៃនយនពក់ព័នធ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩ ................................................................................22

iv


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៤១ ភគរយៃនយនពក់ព័នធ តមរបេភទៃនករេបកបរយន – ២០០៩..........................................................................23 រូបភពទី៤២ ភគរយៃនលកខណៈរថយនត តមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ – ២០០៩.........................................................................23 រូបភពទី៤៣ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមបុពវេហតុៃនេរគះថនក់ – ២០០៩ ....................................................................................24 រូបភពទី៤៤ ភគរយៃនេរគះថនក់ និងអនកសលប់ បងកេឡងេដយកតតមនុសស – ២០០៩ ................................................................24 រូបភពទី៤៥ ភគរយៃនេរគះថនក់ េនេពលៃថង េធៀបនឹងេពលយប់ បងកេឡងេដយកតតមនុសស – ២០០៩....................................25 រូបភពទី៤៦ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ និងមូលេហតុបងកេដយកតតមនុសស – ២០០៩ ............................25 រូបភពទី៤៧ ចំនួនជនរងេរគះជិះម៉ូតូ តមឆនំ និងភពធងន់ធងរៃនរបូសសនម – ២០០៩..................................................................26 រូបភពទី៤៨ ចំនួនអនកជិះម៉ូតូសលប់ តមៃថងៃនសបតហ៍ ២០០៧ – ២០០៩ .....................................................................................26 រូបភពទី៤៩ ចំនួនជនរងេរគះេបកបរម៉ូតូ តមបំែណងែចកអយុ និងភពធងន់ធងរៃនរបូសសនម – ២០០៩.....................................27 រូបភពទី៥០ ចំនួនជនរងេរគះជិះម៉ូតូ តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ ...............................................................27 រូបភពទី៥១ ភគរយៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ តមេម៉ ង – ២០០៩......................................................................................................28 រូបភពទី៥២ ភគរយៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់រងរបួសកបល ២០០៧–២០០៩ .....................................................................................28 រូបភពទី៥៣ ភគរយៃនជនរងេរគះជិះម៉ូតូ តមែខនីមួយៗ និងករេរបរបស់មួកសុវតថិភព – ២០០៩ .........................................29 រូបភពទី៥៤ ភគរយៃនជនរងេរគះជិះម៉ូតូេរបរបស់មួកសុវតថិភព រវងេពលយប់ និងេពលៃថង – ២០០៩ ....................................29 រូបភពទី៥៥ ទីកែនលងសំខន់ៗេរគះថនក់ម៉ូតូ និងករមិនពក់មួកសុវតថិភពេនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩......................................30 រូបភពទី៥៦ ទីកែនលងសំខន់ៗេរគះថនក់ម៉ូតូ និងករមិនពក់មួកសុវតថិភពេនតមបណ ត េខតត – ២០០៩......................................31 រូបភពទី៥៧ ចំនួនជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ និងករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ២០០៦–២០០៩ .........................32 រូបភពទី៥៨ ភគរយៃនអនកសលប់ បំែណងែចកតមេម៉ ងេរគះថនកក់បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ២០០៦–២០០៩ ......32 រូបភពទី៥៩ ចំនួនជនរងេរគះតមែខនីមួយៗ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ២០០៧–២០០៩ ...................................32 រូបភពទី៦០ ភគរយៃនជនរងេរគះតមៃថងៃនសបតហ៍ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ – ២០០៩..................................33 រូបភពទី៦១ ភគរយៃនជនរងេរគះ តមអយុ និងរបេភទយនជំនិះ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ – ២០០៩ ............33 រូបភពទី៦២ ចំនួនជនរងេរគះ តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ – ២០០៩ ...........34 រូបភពទី៦៣ ទីតំង ”េជងកប” ៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ េនរជធនីភំនេពញ– ២០០៩ ......................35 រូបភពទី៦៤ ទីតំង ”េជងកប” ៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ េនតមបណ ត េខតត – ២០០៩ ......................36 រូបភពទី៦៥ ចំនួនជនរងេរគះ តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង – ២០០៩ ...............................37 រូបភពទី៦៦ ភគរយៃនអនកសលប់ តមេម៉ ង បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង – ២០០៩ ........................................................37 រូបភពទី៦៧ ភគរយៃនអនកសលប់ េនេពលៃថង និងយប់ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង – ២០០៩........................................37 រូបភពទី៦៨ ភគរយៃនជនរងេរគះ (អនករបួស និងអនកសលប់) កនុងេរគះថនក់េបកបរេនេពលរសវ ឹង – ២០០៩ ..............................38 រូបភពទី៦៩ ភគរយៃនអនកសលប់ តមរកុមអយុ និងរបេភទយនជំនិះ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង – ២០០៩.................38

រូបភពទី៧០ ចំនួនអនកសលប់ តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង – ២០០៩ ......................39 រូបភពទី៧១ ទីតំងេជងកបៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង េនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩ ................................40 រូបភពទី៧២ ទីតំងេជងកបៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង េនតមបណ ត េខតត – ២០០៩ ................................41 រូបភពទី៧៣ ចំនួនជនរងេរគះជអនកេថមរេជង តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម ២០០៦–២០០៩......................................................42 រូបភពទី៧៤ ចំនួនអនកេថមរេជងសលប់ តមេម៉ ង – ២០០៩ ...........................................................................................................42 រូបភពទី៧៥ ចំនួនអនកេថមរេជងសលប់ តមែខ ២០០៧–២០០៩.....................................................................................................42 រូបភពទី៧៦ ភគរយអនកេថមរេជងរបួស និងសលប់ តមបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ .....................................................................43 រូបភពទី៧៧ ចំនួនអនកេថមរេជងសលប់ តមបំែណងែចកអយុ និងទីតំង – ២០០៩ .......................................................................43 រូបភពទី៧៨ ភគរយៃនអនកេថមរេជងរបួស និងសលប់ បងកេដយកតតមនុសស – ២០០៩ ..................................................................44 រូបភពទី៧៩ ចំនួនជនរងេរគះេថមរេជង តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩.............................................................44 រូបភពទី៨០ ទីតំងេជងកបៃនជនរងេរគះជអនកេថមរេជងេនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩ ...............................................................45 រូបភពទី៨១ ទីតំងេជងកបៃនជនរងេរគះជអនកេថមរេជងេនេខតត – ២០០៩................................................................................46 រូបភពទី៨២ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩..............................................................................................47 រូបភពទី៨៣ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនេខតតកំពង់ចម – ២០០៩ ..............................................................................................48

v


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៨៤ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនេខតតកណ ត ល – ២០០៩ ................................................................................................50 រូបភពទី៨៥ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនេខតតេសៀមរប – ២០០៩ ...............................................................................................51

vi


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ពកយសរេសរកត់ ADB

ធនគរអភិវឌឍន៍អសុី

ASEAN

សមគមរបជជតិអសុីអេគនយ៍

GPS

ឧបករណ៍កំនត់ទីតំងភូេគល

HIB

អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក

ISS

របព័នត ធ មដនរបួសសនមទូេទ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍

MoH

រកសួងសុខភិបល

MoI

រកសួងមហៃផទ

NR

ផលូវជតិ គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

NRSC RCVIS WHO

របព័នព ធ ័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ អងគករសុខភពពិភពេលក

vii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

អរមភបទ ចំណប់អរមមណព ៍ 2 ឯកឧតតមរដឋមរនត2រកស ួងសធរណករ នងដ<កជញជូ ន

នងជរធនគណៈកមមធករជ#សុវ#ថភពចរចរណ៍ផូវេគក ល

រសបេពលែដលកំេណនេសដឋកិចជ ច តិមនកររ ីកចេរមនេលរគប់វ ិស័យ ចំនួនយនយនតរគប់របេភទក៏បនេកន េឡងជេរៀងរល់ឆនំ គិតមកដល់ឆនំ២០០៩ ចំនួនយនយនតែដលបនចុះបញជីករមនចំនួនជិត ១.៤០០.០០០េរគឿង។ េដយករយល់ដឹងរបស់អនកេរបរបស់ផូលវ អំពីចបប់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនមនករមិត ែដលជមូលេហតុបងកេរគះថនក់

ចរចរណ៍ បនេធវឱយចំនួនមនុសសសលប់េកនេឡងេទវដង និងជមធយមកនុងមួយៃថងជិត ០៥នក់ បនសលប់េដយសរ

េរគះថនក់ចរចរណ៍ និងរបួសជិត ៥៥នក់ េដយមិនទន់គិតគូរកូនកំរព រសតីេមម៉ យ ពិករភព ែដលបណ ត លឱយ មនផលប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់របជជន

និងេធវឱយជះឥទធិពលអវ ិជជមនដល់េគលនេយបយកត់បនថយ

ភពរកីរករបស់រជរដឋភិបល។ មយ៉ ងេទៀតេរគះថនក់ចរចរណ៍បនទមលក់បនទុកដល់សថនភពហិរញញ វតថុរបស់សមជិក

រគួសរ ែដលេនរស់មនជីវ ិត និងរកុមរគួសរជនរងេរគះផងែដរ។

េដមបីេឆលយតបនឹងសថនភពេរគះថនក់ចរចរណ៍នេពលបចចុបបននេនះ រជរដឋភិបលៃនរពះរជណរកកមពុជ

និងគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក រយៈេពល០៥ឆនំ

ដំណក់កលទី១

បនដក់េចញនូវែផនករសកមមភពទំង១៥ចំណុច

(២០០៦–២០១០)

សរមប់

និងកំពុងេរៀបចំែផនករសកមមភពសរមប់រយៈេពល១០ឆនំ

ដំណក់កលទី២ (២០១១–២០២០)។ ែផនករសកមមភពជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលួវេគកដំណក់កលទី២េនះមន

លកខណៈពិេសសេដយែឡកមួយ (Decade

of

Actions)

គឺវបនផសភជប់េទនឹងយុទស ធ រសត

ទសវតសរ ៍ៃនសកមមភពសុវតថិភពចរចរណ៍

ែដលជយុទស ធ រសតថីម ម ួយេទបនឹងរតូវបនយកមកផសពវផសយេនកនុងកិចរច បជុំថនក់រដឋមរនតី

អនតរជតិ ែដលបនរបរពធេឡងេនទីរកុងម៉ូសូគ របេទសរុសសី កលពីែខវ ិចឆិក ឆនំ២០០៩កនលងេទេនះ កនុងេគលបំណង េធវយ៉ងណសំេដបេងកនរបសិទភ ធ ពកនុងករទប់សកត់ កត់បនថយេរគះថនក់ឱយមនរបសិទភ ធ ព។ កនុងនមរជរដឋភិបល និងគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក ខញំុសូមេលកទឹកចិតតដល់ករយក ចិតទ ត ុកដក់ និងទទួលខុសរតូវខពស់របស់រកសួង សថប័នពក់ព័នធ អជញធររគប់ជន់ថនក់ អងគករមិនែមនរដឋភិបល រកុមហ៊ុនឯកជន

ែដលកំពុងែតជួយេរជមែរជងយ៉ ងមមញឹកកនុងករកសងែផនករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

ដំណក់កលទី២ ែដលតមរយៈករកសងែផនករេនះអចឱយេឃញថ េយងកំពុងរបឹងែរបងតមលទធភពែដលខលួន មន

េដមបីរបយុទត ធ ស៊ូជមនះេលសមរភូមិេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក

រពះរជណចរកកមពុជេយង។

ែដលកំពុងេកតមនគួរឱយរពួយបរមភេនកនុង

ខញំុសូមអបអរសទរ និងវយតៃមលខស ព ់ ចំេពះករចូលរួមរបស់អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក ែដលបន ជួយដល់រជរដឋភិបលៃនរពះរជណចរកកមពុជេដយបនេធវកិចស ច ហរបតិបតតិករដ៏លរអ បេសរជមួយរជរដឋភិបល

និងគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក កនុងយុទន ធ ករអប់រ ំផសពវផសយចបប់ចរចរណ៍ផលូវេគក ដល់អនក េរបរបស់ផូលវឱយខិតខំផលស់បូតរឥរ ិយបថ ែដលធលប់ែតមនភពអនធិបេតយយ មិនេគរពចបប់ មករបកន់យកឥរ ិយបថ

ែដលមនសណ ត ប់ធនប់រេបៀបេរៀបរយលអ មនករអធយរស័យ និងេគរពចបប់ ចរចរណ៍វ ិញ េនេពលេធវដំេណរ ឬេន េពលេបកបរយនយនត។

viii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ជទីបញចប់

ខញំុសូមអំពវនវជពិេសសចំេពះអនកេរបរបស់ផូលវរគប់ៗគនឱយចូលរួមកនុងករទប់សកត់កត់បនថយ េរគះថនក់ចរចរណ៍ តមរយៈករេគរពចបប់។ មនែតករចូលរួមយ៉ ងសកមម ពីអក ន េរបរបស់ផូលវរគប់ៗគនេទ េទបអច

ទប់សកត់េរគះថនក់ចរចរណ៍េកតេឡងបន កនុងករមិតទបបំផុត ដូចែដលមនកំណត់កុងេគលេដៃនែផនករអស ន ៊ ន៕

រដឋមរនត2រកស ួងសធរណករ នងដ<កជញជូ ន នងជ

រធនគណៈកមមធករជ#សុវ#ថភពចរចរណ៍ផូវេគក ល

ix


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ចំណប់អរមមណព ៍ 2 ឯកឧតតមរដឋមរនត2រកស ួងសុខDបល រកសួងសុខភិបលបនចូលរួមសហកររកសួងមហៃផទ

អងគករសុខភពពិភពេលក

គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

និងអងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិកេដមបីរបមូលផតុំរល់ទិនន ន ័យែដលទក់ទងេទនឹង

េរគះថនក់ចរចរណ៍ និងេរគះថនក់េផសងៗ េនតមមនទីរេពទយ មណឌលសុខភព តមដងផលូវសធរណៈទូទំងរបេទស កមពុជ។ ទិនន ន ័យទំងេនះរតូវបនវ ិភគ និងចងរកងជរបយករណ៍ ”របព័នធព័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់

ចរចរណ៍” ថនក់ជតិសំរប់េធវករផសពវផសយព័ត៌មនដល់សថប័នរដឋភិបល និងអងគករពក់ព័នន ធ ន។ បនបងហញឱយេឃញចបស់នូវចំនួនៃនេរគះថនក់

ចរចរណ៍ជេដម។ល។

ចំនួនអនកសលប់

មូលេហតុែដលបងកឱយមនរបួស

ករវ ិភគេនះ

និងេរគះថនក់

តមរយៈបទពិេសធន៍របស់របព័នធព័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ និងបញ ហ របួសសនមេផសងៗ

បនេកនេឡងគួរឱយកត់សំគល់ ែដលជផលប៉ះពល់ដល់សុខភពសធរណៈ រកសួងសុខភិបលបនខិតខំែកែរប

និងពរងីកបែនថម “របព័នព ធ ័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ េទជទរមង់ របព័នព ធ ័ត៌មនេរគះថនក់ចរចរណ៍ និងរបួសសនមទូេទ” ែដលកំពុងែតអនុវតតសពវៃថងេនតមមនទីរេពទយ និងមណឌលសុខភព។ េដយេរគះថនក់ចរចរណ៍េនែតមនអរតខពស់

រកសួងសុខភិបលបនចូលរួមយ៉ ងសកមមកុងករទប់ ន សកត់

និងបងកររបួស និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ តមរយៈករអប់រ ំសុខភពសធរណៈ ពីថនក់ជតិ ដល់ថនក់មូលដឋន អំពីផល ប៉ះពល់សុខភពែដលបណ ត លមកពីរបួស និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ ចបប់ចរចរណ៍ផលូវេគក និងករពក់មួកសុវតថិភព

ឱយបនរតឹមរតូវេដមបីករពរអយុជិវ ិត។ ជពិេសសកំពុងបនតពរងឹងបែនថមនូវេសវសេរងគះេវជជសរសតបនទន់ឱយកន់ែត មនភពរបេសរខលំងេឡង និងរបកបេដយគុណភពខពស់ តមរយៈករបំពក់នូវឧបករណ៍សេរងគះ ទំងេនមនទីរេពទយ

ករបណុត ះបណ ត លជំនញសេរងគះជិវ ិតជមូលដឋនដល់បុគគលិកសុខភិបល និងមរនតី នគរបលចរចរណ៍ទូទំងរបេទស កនុងេគលបំណងេធវករសេរងគះជីវ ិតជនរងេរគះឱយបនទន់េពលេវល េនទីកែនលង

និងេលរថយនតសេរងគះបនទន់

េកតេហតុមុននឹងបញូជ នមកដល់មនទីរេពទយ។

រកសួងសុខភិបល នឹងខិតខំចូលរួមយ៉ ងសកមម េដមបីេរតៀមបងករ និងទប់សកត់េរគះថនក់ចរចរណ៍ និង

របួសសនមេផសងៗកនុងរបេទសកមពុជ និងេនែតបនតសហករជមួយ រកសួងមហៃផទ គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភព

ចរចរណ៍ផលូវេគក

អងគករសុខភពពិភពេលក អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក និងអងគករអនតរជតិនន កនុង ករបនតរសង់ទិននន័យេរគះថនក់ចរចរណ៍ និងេរគះថនក់េផសងៗ ឱយកន់ែតមនភពលអរបេសរ េដមបីយកមកេរបរបស់ កនុងករេធវអនតរគមន៍ឱយបនទន់េពលេវល និងចូលរួមផសពវផសយដល់រគប់សថប័នពក់ព័នន ធ ន ពីលទធផលៃន របយករណ៍ជនរងេរគះេដយេរគះថនក់ចរចរណ៍ និងេរគះថនក់េផសងៗឱយកន់ែតមនសរៈរបេយជន៍ខស ព ់។ រកសួងសុខភិបល សូមអរគុណចំេពះអងគករសុខភពពិភពេលក ែដលបនយកចិតតទុកដក់កុងករជួ ន យ

ឧបតថមទ ភ ំងថវ ិក និងបេចចកេទសដល់សកមមភពចរចរណ៍របស់រកសួងសុខភិបល េដមបីចូលរួមកនុងករកត់បនថយនូវ បញ ហ សលប់

សធរណៈ។

និងរបួស

ែដលបណ ត លមកពីេរគះថនក់ចរចរណ៍

េហយក៏សូមអរគុណផងែដរចំេពះ

និងេរគះថនក់េផសងៗែដលប៉ះពល់ដល់សុខភព

អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក

ែដលបនេធវករសហករ

ជមួយរកសួងសុខភិបលកនលងមកេលករចងរកង វ ិភគទិននន័យេរគះថនក់ចរចរណ៍ និងេរគះថនក់េផសងៗ។ េនទីបពចប់

ខញំុសូមជូនពរដល់របជពលរដឋទំងអស់ែដលេធវដំេណរតមដងផលូវ សូមរបកបេដយសុខ សុវតថិភព នឹងចូលរួមយ៉ ងសកមមកុនងករេគរពចបប់ចរចរណ៍ និងពក់មួកសុវតថិភពករពរជីវ ិត⁄ែខសរកវត់សុវតថិភព ឱយបនរតឹមរតូវរគប់េពលេវលរល់ករេធវដំេណរតមផលូវសធរណៈ៕

រដឋមរនត2រកស ួងសុខDបល

x


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ចំណប់អរមមណព ៍ 2ឯកឧតតមតំណងរកស ួងមហៃផទ សណ ត ប់ធនប់ សុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគកឆនំ២០០៩ កនលងេទ ពិតែមនែតករណីេរគះថនក់មនករថយចុះ

េបេរបៀបេធៀបេទនឹងអរតយនយនត ប៉ុែនតកររងេរគះថនក់បណ ត លឱយសលប់ របួស និងខូចខតរទពយសមបតតិ េនែត មនលកខណៈធងន់ធរង ។ របឈមនឹងវ ិញញសរដ៏សុគស ម ម ញេនះ េរកមករដឹកនំរបស់ សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ន ុ ែសន

នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមព ន ករដឋននគរបលជតិបនខិតខំយ៉ងសកមមកុង ន នរពះរជណចរកកមពុជ និងរកសួងមហៃផទ អគគសង ករអនុវតតន៍ចបប់ចរចរណ៍ផលូវេគក និងករអប់រ ំផសពវផសយចបប់សីព ត ីចរចរណ៍េនទូទំងរបេទស។ ករវ ិវឌឍន៍ជវ ិជជមនែដលទទួលបនពីករខិតខំេនះ

គឺករែកែរបឥរ ិយបថរបស់អនកេរបរបស់ផូលវេទកន់

វបបធម៌ៃនករេគរពរបតិបតតិចបប់ េដយករទមលប់ពក់មួកសុវតថិភព ករដក់កញចក់េមលេរកយ ករបំពក់សលកេលខ ករពក់ែខសរកវត់េពលេបកបររថយនត ករេគរពសញញចរចរណ៍ កររតួតពិនិតយលកខណៈបេចចកេទសយនយនត ជ េដម។ល។ ទនទឹមេនះ ក៏បនជំរញ ុ យ៉ ងសកមមនូវករទប់សកត់ករណីេបកបរេលសេលបឿនកំណត់ និងករណីេបកបរកនុង

សថនភពរសវ ឹង ែដលបនបងកឱយមនេរគះថនក់ធន ង ់ធរង ។

ករអប់រ ំផសពវផសយេលកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីចបប់

និងអនុសសន៍ែណនំរបស់របមុខរជរដឋភិបល រតូវ

បនជំរញ ុ យ៉ ងសកមម តមរគប់រប ូ ភព េហយរតូវបនែផនកឯកជនែដលពក់ព័នធវ ិស័យចរចរណ៍ មនជអទិ៍ រកុមហ៊ុន ដឹកជញូជ នទំនិញ

រកុមហ៊ុនដឹកជញូជ នអនកដំេណរ

រកុមហ៊ុនេរបងឥនធនៈ

សលេបកបរ

រកុមហ៊ុនេភសជជៈ

និង

សធរណជន ចូលរួមេគរពរបតិបតតិចបប់ ជុំរញ ុ ឱយវ ិស័យសុវតថិភពចរចរណ៍ទទួលបនេជគជ័យ។ កិចស ច ហរបតិបតតិករដ៏លរអ វងសថប័នជតិ និងអនតរជតិ កនុងករជួយឧបតថមគ ភ ំរទទំងសមរតី និងសំភរៈ ក៏រតូវ បនជុំរញ ុ យ៉ ងខលំងកល ែដលបនរួមចំែណកេលកសទួយសុវតថិភពចរចរណ៍េនកមពុជឱយមនករវ ិវឌឍន៍ជលំដប់។ វ ិធនករទំងេនះ

ជចំែណកយ៉ ងសំខន់កុងករកត់ ន បនថយេរគះថនក់ចរចរណ៍

េធវឱយសណ ត ប់់ធនប់

ចរចរណ៍កន់ែតរបេសរេឡង ែដលរតូវបនសធរណៈមតិអបអរសទរ និងក៏ជសកខីភពសំែដងឱយេឃញនូវករេបតជញ ចិតខ ត ស ព ់របកបេដយសមរតីទទួលខុសរតូវរបស់អគគសង ន ករដឋននគរបលជតិ។ ជំនួសមុខឱយថនក់ដឹកនំអគគសង ន ករដឋននគរបលជតិ

ខញំុសូមសំែដងនូវករេកតសរេសរដ៏េសមះចំេពះ កងកំលំងនគរបលចរចរណ៍ែដលបនខិតខំបំេពញភរកិចច សូមសំែដងអំណរគុណចំេពះសថប័នជតិ អនតរជតិ ែផនក ឯកជន និងរបជពលរដឋទំងអស់ែដលបនចូលរួមយ៉ ងសកមមកុនងបុពេវ ហតុសុវតថិភពចរចរណ៍។ េឆលៀតឱកសេនះ អគគសង ន ករដឋននគរបលជតិ សូមអំពវនវដល់របជពលរដឋរគប់រប ូ សូមេមតតេបកបរកនុង

សមរតីេគរពចបប់ចរចរណ៍ េចះេយគយល់អធយរស័យ និងជួយសេរងគះគនេទវ ិញេទមក េដមបីដំេណររបកបេដយ សុវតថិភពរបស់េយងទំងអស់គន៕

អគគសង ន ករនគរបលជ#

xi


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ចំណប់អរមមណព ៍ 2 នយកអងគករសុខភពពភពេលក តមរបយករណ៍ សតីពីសថនភពសកលេលករបស់អងគករសុខភពពិភពេលក សតីពីសុវតថិភពចរចរណ៍

ករសលប់

និងរបួសេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក

គឺជជមងឺធងន់ធងរមួយកនុងចំេណមជមងឺធងន់ធរង ជេរចនែដល

ដក់បនទុកដល់ពិភពេលកទំងមូល។ េរៀងរល់ឆនំ មនមនុសសជង១,២៧លននក់បនសលប់បត់បង់ជីវ ិត និងរងរបួស ជង៥០លននក់េផសងេទៀតេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍។

េរគះថនក់ចរចរណ៍េកតេឡងេលមនុសសរគប់វ ័យ

ពិេសសវ ័យេកមងៗ េហយភគេរចនៃនេរគះថនក់ទំងេនះ គឺេកតេឡងេនកនុងរបេទសែដលកំពុងអភិវឌឍន៍។

េដយសរែតសនទុះៃនកំេណនេសដឋកិចច និងកររ ីកចេរមនកនុងទីរកុងប៉ុនមនឆនំថីមៗេនះ បនេធវឱយ ្ បរ ិមណយនយនតកុងរបេទសកមព ន េរគះថនក់ចរចរណ៍ែដលបងកឱយមន ុជេកនេឡងយ៉ ងឆប់រហ័ស។

ករសលប់បត់បង់ជីវ ិត

និងរបួស

កំពុងែតមនលកខណៈធងន់ធរង

េរគះថនក់ចរចរណ៍ខពស់បំផុតេនកនុងតំបន់។

េនឆនំ២០០៩

មនមនុសសចំនួន១,៧១៧នក់

សរែតេរគះថនក់ចរចរណ៍។ ថនក់ចរចរណ៍។

និងសថិតកនុងចំេណមរបេទសែដលមន

េយងតមរបយករណ៍ៃនរបព័នធទិននន័យ បនសលប់

េនះមនន័យថ

RCVIS

និង១៩.១៣៩នក់េផសងេទៀត

បនឱយដឹងថ

បនរងរបួសេដយ

មនមនុសសជង៤នក់សលប់េរៀងរល់ៃថងេដយសរេរគះ

អងគករសុខភពពិភពេលក សូមេកតសរេសរចំេពះករេបតជញរបស់រជរដឋភិបលកមពុជ េលបញ ហ សុវតថិភព

ចរចរណ៍កនុងរបេទស។ អងគករសុខភពពិភពេលក កំពុងែតេធវករងរយ៉ ងជិតសនិទជ ធ មួយនឹងរកសួងពក់ព័នធ និងៃដ

គូននេដមបីេរៀបចំកមមវ ិធី និងសកមមភពកនុងករកត់បនថយករសលប់ របួស និងពិករភពែដលបងកេឡងេដយេរគះ ថនក់ចរចរណ៍។ ៃដគូទំងេនះរួមមន គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក រកសួងសុខភិបល រកសួង

មហៃផទ រកសួងសរធរណករ និងដឹកជញូជ ន រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក

កកបទរកហមកមពុជ អងគករJICA និងអងគករៃដគូសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគកសកល។ េនឆនំ២០០៩េនះ

េយងបនខិតខំយ៉ងសរសក់សរសំកុនងករកសងសមតថភព

ផសពវផសយសធរណៈ

រ ឹតបនតឹងករអនុវតតន៍ចបប់េលមួកសុវតថិភព េបកបរកនុងេពលរសវ ឹង េលសេលបឿនកំណត់ និងកកតហនិភ័យេផសងៗ

េទៀត។ កនុងេនះផងែដរ េយងបនេឃញករវ ិវឌឍន៍យ៉ងេរចនេកតេឡង។ េនឆនំ២០០៩ អរតសលប់កុងយនយនត ន ១០.០០០េរគឿង ែដលបនចុះបញជីបនថយចុះពី១៥,១េទ១២,៣នក់។ អរតពក់មួកសុវតថិភពបនេកនេឡងជ

លកខណៈសរវនតពី៤៥% (េនមុនេពលរ ឹតបនតឹងករអនុវតតន៍ចបប់ែខមករឆនំ២០០៩) ដល់៦៥% (ចុងឆនំ២០០៩)។

កនុងបរ ិបទេនះ វពិតជមនសរៈសំខន់ខលំងណស់ កនុងកររកសបននូវរបព័នទ ធ ិនន ន ័យេរគះថនក់ចរចរណ៍ មួយែដលរបកបេដយភពេជឿជក់ កនុងករផតល់អទិភពដល់បញ ហ សុខភពសធរណៈ និងកនុងករេរៀបចំវ ិធនករ

អនតរគមន៍សុវតថិភពចរចរណ៍ែដលរបកបេដយរបសិទភ ធ ព។ េយងសុទិដិន ឋ ិយមថ និរនតរភពៃនករសរមបសរមួល

និងកិចស ច ហករលអកុនងជួររដឋភិបល ៃដគូអភិវឌឍន៍ និងសងគមសុីវ ិល នឹងនំេទរកលទធផលេជគជ័យ និងជក់ែសតងកនុង

ករកត់បនថយេរគះថនក់ចរចរណ៍កនុងរបេទសកមពុជ។ ចុងេរកយ

អងគករសុខភពពិភពេលកកំពុងខិតខំផល ត ់ជំនួយបេចចកេទសជបនតបនទប់ដល់រជរដឋភិបល–

កមពុជ េលកមមវ ិធីសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក និងអនតរគមន៍ែដលចំបច់េផសងៗេទៀត េដមបីធនសេរមចឱយបននូវ េគលបំណង និងេគលេដកនុងករបេញជៀសករសលប់ របួស និងពិករភពកុំឱយេកតមនេនកនុងរបេទសកមពុជ៕

នយកអងគករសុខភពពិភពេលក របច ំកមពជ ុ xii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ចំណប់អរមមណព ៍ 2 នយកអងគករជនពករអនតរជ#ែបលហសក ជ។ ចំនួនេរគះថនក់ អនកសលប់ សុវតថិភពចរចរណ៍ គឺជវ ិញញសរដ៏មនសរៈសំខន់មួយេនកនុងរបេទសកមពុជ

និងពិករភពេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ គឺេនែតមនលកខណៈធងន់ធរង េនេឡយ។ រយៈេពលរបំឆនំចុងេរកយេនះ ចំនួនករណីេរគះថនក់បនេកនេឡង ២១៧% និងចំនួនអនកសលប់បនេកនេឡងេសទរែតេទវដង។ េរគះថនក់ចរចរណ៍ ិសមមរតេទេល បនបងក ឱយមនផលប៉ះពល់ជលកខណៈវ ិសមមរត បនបងកឱយមនផលប៉ ឱយ មរតេទេលជនែដលងយរងេរគះបំផុត។ ជនរងេរគះេដយសរេរគះ ថនក់ចរចរណ៍ជិត ៩០% គឺសុទស ធ ឹងជអនកេបកបរម៉ូតូ េថមរេជង និងអនកជិះកង់។ េទះបីជអរត សលប់កុងយនយនត ន

១០.០០០េរគឿងែដលបនចុះបញជីបនថយចុះក៏ពិតែមន េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ប៉ុែនតចំនួនអនកសលប់សរុបជក់ែសតង និង អរតកនុងចំេណមរបជជន ១០០.០០០នក់ េនែតបនតេកនេឡង។ េយងតមករសិកសរសវរជវសតីពីករខតបង់ េដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ ែដលេធវេឡងេដយអងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក េដយមនជំនួយបេចចកេទស ពី Institute of Mobility-Hasselt University របេទសែបលហសិក េរគះថនក់ចរចរណ៍េនឆនំ២០០៩ បនបងកឱយមន ផលប៉ះពល់យ៉ងធំេធងដល់សុខមលភព និងេសដឋកិចស ច ងគមៃនរបេទសកមពុជ េដយបនេធវឱយកមពុជខតបង់អស់

ថវ ិក ២៤៨លនដុ ២៤៨លនដុលលអេមរ ិកកន ិក ុងមួយឆនំ ែដលចំនួនេនះមនករេកនេឡងចំនួន ១៣៥លនដុលលអេមរ ិក ែដលបន

រកេឃញកលពីឆនំ ២០០៣។

ទំងអងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក

ជមួយនឹងៃដគូននែដលមិនអចកត់ៃថលបន

ដូចជ៖

រកសួងមហៃផទ រកសួងសុខភិបល គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក និងអងគករសុខភពពិភពេលក

ពិតជមនេមទនភពបំផុតែដលបនេចញផសយរបយករណ៍ RCVIS របចំឆនំ២០០៩េនះ។ របយករណ៍េនះ បន កលយេទជឯកសរេយងដ៏ចំបច់មួយ សរមប់ែផនករយុទស ធ រសតសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក និងជពិេសសវបន កលយេទជសមបទនមួយដល់ករកសង

ែផនករសកមមភពជតិសវុ តថិភពចរចរណ៍ផលូវេគកឆនំ ២០១១– ២០១១–២០២០។ ២០២០ របយករណ៍េនះ បនរ ំេលចពីករវ ិវឌឍន៍ៃនេរគះថនក់ចរចរណ៍ចប់តំងពីឆនំ២០០៤ រពមទំងកតតហនិភ័យចមបងៗ េដយមនភជប់ជមួយនឹងអនុសសន៍ែដលពក់ព័នធ

សតីពីករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់

ករេបកបរេនេពលរសវ ឹង

អនកេរបរបស់ផូលវែដលងយរងេរគះ (អនកេបកបរម៉ូតូ អនកេថមរេជង អនកជិះកង់) និងទីតំងែដលមនហនិភ័យខពស់េនេល

កំណត់ផូវននកន ល ុងរបេទសកមពុជ។ របយករណ៍េនះក៏បនបងហញ នូវករវ ិវឌឍន៍ៃនអនតរគមន៍សុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវ

េគកកនុងរបេទសកមពុជ ពិេសសសតីពីរបសិទភ ធ ពៃនករអនុវតតន៍ចបប់េទេលករពក់មួកសុវតថិភព ែដលជកររួម ចំែណកដល់ករកត់បនថយកររងរបួសកបល កនុងចំេណមអនកជិះម៉ូតូសលប់េដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ (៨៦%េន

ឆនំ២០០៨ និង៧៦% េនឆនំ២០០៩)។

ជងេនះេទេទៀត ឆនំ២០០៩ គឺជឆនំែដលកត់សមគល់េឃញថមនករវ ិវឌឍន៍ជសរវនត ែដលរួមមនករេផទរ របព័នទ ធ ិនន ន ័យេទឱយសមភគីរដឋភិបល

រកសួងសុខភិបល។

របព័នធេនះរតូវបនពរងីកឱយកលយេទជរបព័នត ធ ម

ដនរបួសសនមទូេទ (ISS) ែដលសថិតេនេរកមរចនសម័ពនរធ បស់រកសួងសុខភិបល។ កនុងេនះករបណុត ះបណ ត ល រតូវបនេរៀបចំេឡង េដមបីចត់តំងមរនតីកុនងរកសួងឱយរបតិបតតិករ។ របព័នធទិននន័យ ISS រតូវបនកសង និងដក់ឱយ

អនុវតតសកលបង។ េដយមនករេបតជញចិតខ ត ស ព ់ពីរដឋភិបល និងពីករបណុត ះបណ ត ល របព័នេធ នះរតូវបនតំេឡង និង

ដក់ឱយដំេណរករ កនុងរកសួងមហៃផទកលពីេដមឆនំ២០១០។ សូមអរគុណដល់កិចស ច ហកររបស់េយង ជមួយនឹង របព័នទ ធ ិនន ន ័យេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកអនតរជតិ (IRTAD) ែដលអចឱយរបព័នរធ បស់េយងមនលទធភពេធវបចចុបបនន ភព តមរយៈកររចបច់បញូច លគនរវងទិនន ន ័យរបស់នគរបលចរចរណ៍ និងសថប័នសុខភព។ របព័នធេនះនឹងរតូវ ដក់ឱយដំេណរករសកលបង និងតំេឡងេនកនុងគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍េនចុងឆនំ២០១០។ េយងសូមេកតសេសរដល់កិចស ច ហករ សុខភិបល

និងឆនទៈរបស់សមភគីរដឋភិបល

និងគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

រកសួងមហៃផទ

រកសួង–

រពមទំងបុគល គ ិកទំងអស់របស់សថប័នទំងេនះ

ែដលបនចំណយេពលេវលរបស់ខួលនបំេពញទំរង់សរមង់ទិនន ន ័យនីមួយៗ

និងករខនះែខនងរគប់រគងរបព័នេធ នះេរកយ xiii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ េពលេផទរ។ សថប័ននីមួយៗ បនចូលរួមេធវឱយមនភពេជគជ័យ និងករទទួលសគល់របព័នធេនះទំងេនកនុងតំបន់ និង

ពិភពេលក។ កនុងេនះផងែដរ សូមេកតសរេសរជពិេសសដល់មចស់ជំនួយែដលមនចិតស ត បបុរសរបស់េយង ដូចជ៖ កិចស ច ហរបតិបតតិករៃនរបេទសែបលហសិក និងសហគមន៍អឺរប ុ ៉ សរមប់ជំនួយជបនតបនទប់របស់ពួកេគ េលបញ ហ ដ៏មន សរៈសំខន់មួយេនះ និងជំនួយកនុងករេបះពុមផ ភ សយរបយករណ៍េនះ៕

នយកអងគកររចំកមពុជ េលក េយ៉រន ៉ុ សតុល

xiv


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

េសចTតសេងខប របយករណ៍របព័នព ធ ័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍របចំឆនំ២០០៩ បងហញនូវនិននករចំបងៃនេរគះថនក់ ចរចរណ៍ េនកនុងរបេទសកមពុជេរបៀបេធៀបនឹងឆនំមុនៗ។ កនុងឆនំ២០០៩ ជនរងេរគះេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ ចំនួន ២១.៥១៩នក់ បនរយករណ៍េទរបព័នព ធ ័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក (RCVIS) ែដលជលទធផលេកតេឡងពីករប៉ ន់សមន េរគះថនក់ចរចរណ៍ចំនួន ១២.៥៣៨ករណី។ កនុងចំេណមជនរងេរគះ

ទំងេនះមន ១.៧១៧នក់ បនបត់បង់ជីវ ិត (ជមធយមមនមនុសស ៤,៧នក់ បនសលប់កុងមួ ន យៃថង) េហយ ៧.០២២ នក់

របួសធងន់។

តមករប៉ ន់សមន

មនយនចំនួន

១៨.៤១០េរគឿង

បនពក់ព័នធកុងេរគះថ ន ន ក់ខងេលេនះ។

ចំនួនអនកសលប់បនេកនេឡងចំនួន៥% េធៀបនឹងឆនំ២០០៨។ របយករណ៍បងហញថ រយៈេពលរបំឆនំចុងេរកយេនះ ចំនួនអនកសលប់េកនេឡង១៤២%។

អរតសលប់កុងយនយនត ន ១០.០០០េរគឿង ែដលបនចុះបញជី បនថយចុះពី១៥,១

កនុងឆនំ២០០៨ មក ១២,៣ កនុងឆនំ២០០៩ េទះបីជយ៉ ងណក៏េដយ បនេកនេឡងពី១២,៣ កនុងឆនំ២០០៨ ដល់ ១២,៧ កនុងឆនំ២០០៩។

អរតសលប់កុងរបជជន១០០.០០០នក់ ន

របយករណ៍េនះ បនបងហញយ៉ ងចបស់ថបុពេវ ហតុែដលនំឱយមនេរគះថនក់ចរចរណ៍ អនកសលប់ និងរបួស (អច ឈនដល់ពិករភព) គឺពក់ព័នធនឹងករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ និងករេបកបរេនេពលរសវ ឹង គួបផសំនឹងអរតពក់ មួកសុវតថិភពទប ជពិេសសកនុងចំេណមអនករួមដំេណរ និងកុមរ។ េសទរែត ៧០%ៃនអនកសលប់ បនរងេរគះេដយ សរករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ និងករេបកបរេពលរសវ ឹង។ បែនថមពីេលេនះ េរចនជង៧០%ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់

មនរងរបួសកបល។ េយងេជឿជក់ថ េរគះថនក់ចរចរណ៍អចបងករបន ជមួយនឹងវ ិធនករណ៍សមរសបននេនះ ចំនួនអនកសលប់ និងរបួសសនមែដលឈនេទរកពិករភពអស់មួយជីវ ិតនឹងអចកត់បនថយបនេនកនុងរបេទសកមពុជ។ វគួរឱយចប់អរមមណ៍ផងែដរថ អនកេរបរបស់ផូលវែដលងយរងេរគះបំផុត បនតជកងវល់ដ៏ធំសំរប់រជរដឋភិបលកមពុជ

និងសថប័នពក់ព័នធ។ ែផអកេលរបយករណ៍បចចុបបនន អនកសលប់េរចនជងេគបំផុត គឺជអនកជិះម៉ូតូ និងអនកេថមរេជង ែដល

មនចំែណកេរចនជង៨០%ៃនអនកសលប់សរុប។ េនកនុងឆនំ២០០៩ អនកសលប់ជិះម៉ូតូភគេរចន គឺជអនកេរបរបស់ផូវវ ល ័យ េកមង អយុចេនលះពី១៥ េទ២៩ឆនំ ខណៈែដល អនកេថមរេជងសលប់ភគេរចន គឺជកុមរ និងមនុសសចស់ ែដលជធមមត ពួកេគទទួលរងេរគះថនក់េនេពលរេសៀល និងេពលយប់។ របយករណ៍េនះ បនរ ំេលចឱយេឃញផងែដរ នូវទីតំងែដលរបកបេដយេរគះថនក់បំផុតសំរប់អនកេរបរបស់ផូលវ និង

អនកេថមរេជង េដយករេរបរបស់របព័នធកំនត់ទីតំងភូេគល (GPS)។ របយករណ៍េនះក៏បនឆលុះបញ ច ំងនូវទិននន័យគួរ

ឱយកត់សំគល់ ែដលពក់ព័នធនឹងអនកេថមរេជង អនកជិះម៉ូតូ រកុមអយុ និងេរគះថនក់ពក់ព័នក ធ រេបកបរហួសេលបឿន

កំណត់ ករេបកបរេនេពលរសវ ឹង ឬឥរ ិយបថេផសងៗពក់ព័នធនឹងកតតហនិភ័យ។ ទីតំងននែដលបនកំណត់េន កនុងរបយករណ៍ ជទីតំងែដលមនកតតហនិភ័យខពស់សំរប់អនកេរបរបស់ផូលវ បេណ ត យផលូវជតិៃហេវ ៉ េនរជធនីភំេន ពញ េខតតកំពង់ចម និងេខតតកណ ត ល។

និងអនកេថមរេជង

គឺសិត ថ េនតម

ជងេនះេទេទៀត េដយែផអកេទេលករសិកសរសវរជវ េរគះថនក់ចរចរណ៍បងកឱយមនផលប៉ះពល់ជេរចនេទេល សុខុមលភពសងគម

និងេសដឋកិចចៃនរបេទសកមពុជកនុងឆនំ២០០៩

ែដលកររសវរជវេនះេរៀបចំេឡងេដយអងគករ

ជនពិករអនតរជតិែបលហសិក និងវ ិទយសថនIMOB–សកលវ ិទយល័យហែសលេនរបេទសែបលហសិក។ ករសិកសេនះ បនប៉ ន់របមណថ

ករខតបង់ែផនកេសដឋកិចចេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍កនុងឆនំ២០០៩

មនតៃមលរបែហលជ

២៤៨ លនដុលលអេមរ ិក។ ករប៉ ន់របមណេនះបងហញពីករេកនេឡងពី១៣៥ លនដុលលអេមរ ិក កនុងឆនំ២០០៣។ របយករណ៍េនះ

លំអិតអំពីកររកេឃញសំខន់ៗអំពីព័ត៌មនជនរងេរគះ

និងេរគះថនក់ចរចរណ៍

និងផតល់នូវ

អនុសសន៍េទេលករេរបរបស់តួេលខទំងេនះ េដមបីេធវឱយសថនភពចរចរណ៍កនុងរបេទសកមពុជរបេសរេឡង។ xv


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ត ួេលខសំខន់ៗ តួេលខទូេទ –

កនុងឆនំ២០០៩ ជនរងេរគះេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍បនរយករណ៍ចំនួន ២១.៥១៩នក់។ កនុងចំេណមជន រងេរគះទំងអស់មន១.៧១៧នក់ បត់បង់ជីវ ិត និង៧.០២០នក់ របួសធងន់។ ចំនួនអនកសលប់េកនេឡង៥%េធៀប េទនឹងឆនំ២០០៨។

ករខតបង់ែផនកេសដឋកិចចេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍កនុងឆនំ២០០៩ មនតៃមលរបែហលជ ២៤៨ លនដុលល

អេមរ ិក។ ករប៉ ន់របមណេនះបងហញពីករេកនេឡងពី១៣៥ លនដុលលអេមរ ិក កនុងឆនំ២០០៣។

កនុងរយៈេពល៥ឆនំចុងេរកយេនះ ចំនួនអនកសលប់េកនេឡងេសទរេទវដង។ រសបេពលគនេនះែដរ ចំនួនរបជជនបន េកនេឡង៦% និងចំនួនយនយនតចុះបញជីបនេកនេឡង១៤២%។

មនករេកនេឡងតិចតួចៃនអរតសលប់កុងរបជជន១០០.០០០នក់ ន ពីមួយឆនំ េទមួយឆនំចប់តំងពីឆនំ២០០៥ (ពី

៧,១ េទ ១២,៧)។ – –

ចំនួនអនកសលប់េនកំឡុងេពលបុណយចូលឆនំែខមរ បនេកនេឡងចប់តំងពីឆនំ២០០៧។ េបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួន

អនកសលប់េនកំឡុងេពលបុណយភជុំបិណយ បនេកនេឡង២២% និងកំឡុងេពលចូលឆនំែខមរ េកនេឡង១៤%។

ចំនួនខពស់បំផុតៃនអនកសលប់ អនករបួសធងន់ និងអនករបួសរសល េកតេឡងេនកំឡុងេពលលងច។ ករមិតខពស់បំផុត

រតូវបនសំគល់េនចេនលះេម៉ ង៧យប់ ដល់៨យប់។ – – –

ចំេណមរបេទសជសមជិកអស៊ន របេទសកមពុជមនអរតសលប់ខស ព ់ជងេគ កនុងយនយនត១០.០០០េរគឿង។

ករមិតខពស់ៃនអនកសលប់ បនបតូរពីអយុ២៥–២៩ឆនំ កនុងឆនំ២០០៧ និង២០០៨ េទ២០–២៤ឆនំ កនុងឆនំ២០០៩។ ភគរយៃនអនកសលប់មនលកខណៈរសេដៀងេទនឹងភគរយៃនជនរងេរគះែដរ៖ កសិករមនភគរយខពស់ជងេគ រួម ចំែណកេរចនជងេគេនកនុងរកុមៃនអនកសលប់ និងអនករបួស (៣៥%ៃនអនកសលប់ និង៣០%ៃនអនករបួស) បនទប់មក កមមករ និងសិសស។

– – – –

៨%ៃនជនរងេរគះបនបត់បង់ជីវ ិត និង៣៣%រងរបួសធងន់។ ៥៨%ៃនអនកសលប់ទំងេនះ គឺសលប់េនកែនលងេកត េហតុ បនទប់មកសលប់េនមនទីរេពទយ (៣៥%) និងសលប់េនេពលបញូជ នមកកន់មនទីរេពទយ (៧%)។

េនកនុងឆនំ២០០៩ ម៉ូតូមនចំែណកេរចនជងេគ (៧០%) ៃនយនែដលពក់ព័នធេនកនុងេរគះថនក់ បនទប់មករថយនត ដឹកអនកដំេណរ (១៥%) និងរថយនតដឹកទំនិញ (៦%)។ សមមរតៃនអនកសលប់សរុប(៦៨%) មនករមិតខពស់បំផុតគឺេនតមផលូវជតិ។

កតតមនុសសមនចំែណក៩៧%ៃនេរគះថនក់សរុប។

កតតយនមនរបែហល៣,៥%

និងកតតបរ ិយកសមន

ចំែណក២%។

អនកជិះម៉ូតូ និងករពក់ ករពក់មួកសុវតថិភព –

៧១%ៃនអនកសលប់ គឺជអនកជិះម៉ូតូ។ េបេធៀបេទនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអនកជិះម៉ូតូសលប់ និងអនកេថមរេជងសលប់ េកន េឡង១០% និង៤%េរៀងគន។

៧៦%ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ មនរងរបួសទងគិចកបល កនុងឆនំ២០០៩។ ភគរយៃនករប៉ះទងគិចកបល ថយចុះ េធៀបនឹង ឆនំ២០០៨ (៨៦%) និង២០០៧ (៨៤%)។

ភគរយៃនជនរងេរគះែដលពក់មួកសុវតថិភពបនេកនេឡងពី៦% កនុងឆនំ២០០៨ េទ២០% កនុងឆនំ២០០៩។ អរត ពក់មួកសុវតថិភពកនុងចំេណមជនរងេរគះេនរជធនីភំេន ពញ មនករមិតខពស់ជងេនតមបណ ត េខតត (២៥% និង

១៨% េរៀងគន)។

xvi


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ –

៣៦,៦៣%ៃនអនកសលប់ បនបត់បង់ជីវ ិតកនុងករប៉ះទងគិចរវងម៉ូតូ និងរថយនត (រថយនតដឹកអនកដំេណរ និងរថយនត

ដឹកទំនិញ) និង១៧,៤៦% េផសងេទៀត គឺប៉ះទងគិចរវងម៉ូតូ និងម៉ូតូ។

េរគះថនក់ពក់ព័នន ធ ឹងេលបឿន –

េបកបរហួសេលបឿនកំណត់ គឺជបុពេវ ហតុចមបងៃនេរគះថនក់កុនងរបេទសកមពុជ។ េលបឿនេនះរួមចំែណកេរចនជង

ខណៈែដល ១៧%េផសងេទៀតបងកេឡងេដយេបកបរេនេពលរសវ ឹង។ របែជងកនុងសថនភព េរគះថនក់ ក៏មនសមមរតខពស់ (១២%) កនុងចំេណមអនកសលប់ផងែដរ។ ៥០%ៃនអនកសលប់

ករមិតខពស់ៃនអនកសលប់ បងកេឡងេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង បនសំគល់េនចេនលះពីេម៉ ង៦លងច ដល់េម៉ ង ៨យប់។

រជធនីភំេន ពញ ទទួលរងផលប៉ះពល់បំផុតេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ ែដលបងកេឡងេដយករេបកបរហួស– េលបឿនកំណត់ (១៦%) បនទប់មក េខតតេសៀមរប (១២%) និងេខតតកំពង់ចម (៩%)។

េរគះថនក់ពក់ព័នន ធ ឹងករេបកបរេពលរសវ ឹង –

ភគេរចនៃនអនកសលប់បងកេឡងេដយេរគះថនក់េបកបរេនេពលរសវ ឹង បនេកតេឡងពីេម៉ ង៦លងច ដល់េម៉ ង១១ និង៥៩នទីយប់។ ករមិតខពស់រតូវសំគល់េនចេនលះពីេម៉ ង៦លងច ដល់៨យប់។

កនុងេរគះថនក់េបកបរេពលរសវ ឹង ភគេរចនៃនអនកសលប់ គឺជអនកេថមរេជង។ អនកសលប់អយុចេនលះពី៥–៩ឆនំ គឺជ អនកជិះម៉ូតូ និងអនកសលប់អយុចេនលះពី ០–៤ឆនំ គឺជអនកេថមរេជង។

អនកេថមរេជង –

១៣%ៃនអនកសលប់ គឺជអនកេថមរេជង។ ជងពក់កណ ត លៃនពួកេគ (៨% កនុងចំេណម១៣%) គឺសលប់េដយសរករ ប៉ះទងគិចជមួយនឹងរថយនត។

េបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនៃនអនកេថមរេជងសលប់ េកនេឡងខលំងបំផុតេនែខកកកដ (៦០%) និងែខតុល (៣៨%)

ប៉ុែនតថយចុះេនែខធនូ (៤៥%)។

ករមិតខពស់បំផុតៃនអនកសលប់ សំគល់េឃញេនកនុងចំេណមអយុេរចនជង ៥៥ឆនំ (២៤%) ខណៈែដលភគរយៃន អនករបួសមនែត១១%។

ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ គឺជបុពេវ ហតុែដលបណ ត លឱយមនអនកេថមរេជងរបួស និងសលប់ (៦១% និង៦៦% េរៀងគន)។

xvii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

អនុសសន៍ ែផអកេលសិត ថ ិបងហញ និងករវ ិភគសថនភពសុវតថិភពចរចរណ៍េនកនុងរបេទស េនកនុងរបយករណ៍េនះ អនុសសន៍ សំខន់ៗ បនបងហញេនកនុងែផនកេនះ។ បែនថមេលេនះ របព័នព ធ ័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកនឹង

ផដល់នូវអនុសសន៍នន

េដយែផអកេលកតដហនិភ័យសំខន់ៗ

េគលបំណងៃនអនុសសន៍ទំងេនះ ២០១១-២០១២

និងរកុមអនកេរបរបស់ផូលវែដលងយរងេរគះបំផុត។

គឺេដមបីចូលរួមចំែណកអភិវឌឍន៍ែផនករសកមមភពជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ឆនំ

ជពិេសសេផដតេទេលករអភិវឌឍន៍ែផនករសកមមភពសដីអំពីករពក់មួកសុវតថិភព

ករេបកបរេន

េពលរសវ ឹង និងេបកបរហួសេលបឿនកំណត់។

កំណត់កតតហនភយ ័ សំខន់ៗជអទភព ១. ករេប2កបរហ ួសេលបឿនកំណត់ េរគះថនក់ែដលបងកេឡងេដយសរករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់

មនចំែណកេរចនជង៥០%ៃនអនកសលប់េន

របេទសកមពុជ កនុងឆនំ២០០៩។ ករេបកបរហួសេលបឿនែដលចបប់បនកំំណត់ និងករេបករបរកនុងេលបឿនមិនសមរសប សំរប់លកខ័ណននេនេលផូលវ គឺជកតដហនិភ័យខពស់បំផុតែដលកំណត់េដយរបព័នធព័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះ

ថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក។ អនុសសន៍មួយចំនួនគួរែតចត់វ ិធនករណ៍៖

ែផនករសកមមភពជតិសីអ ដ ំពីេលបឿនគួរបេងកតេឡងេដមបីធននូវរបសិទិភ ធ ពៃនករអនដរគមន៍

និងករ

សហរបតិបតដិករណ៍ េនកនុងចំេណមសថបន័ពក់ពនធ័។

ករផសពវផសយសធរណៈគួរែតបេងកន o

គួរែតេផដតសំខន់េន ែខេមស េដយសរអរតេរគះថនក់ចរចរណ៍បនេកនេឡងគួរឱយកត់សំគល់ កនុងកំឡុងរដូវបុណយចូលឆនំែខមរ។

o

អនកេរបរបស់ផូលវវ ័យេកមងអយុចេនលះពី១៥–២៩ឆនំគួរែតជេគលេដជក់លក់។

o

ភូមិននេនតមដងផលូវយនតបទ េនេខតដកំពង់ចម រជធនីភំេន ពញ និងេខតដេសៀមរប គួរែតជេគល

េដជក់លក់។

ករអនុវតដន៍ចបប់គួរែតបេងកន៖ o

ឧបករណ៍សមរសបសំរប់ករអនុតដន៍ចបប់រតួតពិនិតយេលបឿន គួរែតផដល់ជូនមរនដីនគរបលចរចរណ៍។ វគគបណុដ ះបណ ដ ល សដីអំពីជំនញបេចចកេទសគួរផដល់ជូនមរនដីនគរបលចរចរណ៍ េដមបីេរបរបស់នូវ

ឧបករណ៍ែដលមនបេចចកវ ិទយទំេនបេដមបីអនុវតដចបប់សីអ ដ ំពីេលបឿន។ o

គួរបេងកតនូវតំបន់បនថយេលបឿន

ជពិេសសេនជុំវ ិញសលេរៀន

េដមបីធនថេលបឿនរតូវបនកត់

បនថយ (ឧទហរណ៍ េលបឿនរតឹម៣០គីឡូែម៉រតកនុងមួយេម៉ ង)។ o

គួរបេងកតេគលេដរតួតពិនិតយេលបឿនេនតំបន់ែដលរបកបេដយហនិភ័យខពស់

េដមបីអនុវតដេល

េលបឿនកំណត់។ េគលេដរតួតពិនិតយទំងេនះគួរេរៀបចំចប់ពីេម៉ ង៦លងច ដល់ េម៉ ង៨យប់ េនៃថង ចុងសបដហ៍តមតំបន់ដូចខងេរកមេនះ៖ 

រជធនីភំេន ពញ •

ផលូវសហព័នរធ ស ុ សី ភូមិតងួន សងកត់កកប ខណឌដេងក xviii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ • • 

មហវ ិថីរពះនេរតដម ែកងនឹងផលូវ៣១០ សងកត់បឹងេកងកង១ ខណឌចំករមន ផលូវ២៧១ សងកត់ទំនប់ទឹក ខណឌចំករមន

បណ ដ េខតដនន • •

ផលូវ៧មករ សងកត់បួន រកុងរពះសីហនុ េខតដរពះសីហនុ ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិៃរពសវយ បឹងខនរ ខនចរមស និងេដមេរចស ឃុំបឹងខនរ រសុកបកន េខតដេពធិសត់

• • •

ផលូវឯករជយ ភូមិមណឌល២ សងកត់២ រកុងរពះសីហនុ េខតដរពះសីហនុ ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិប៉លីល័យ ឃុំេប៉ យែប៉ត រកុងេប៉ យែប៉ត េខតដបនទយមនជ័យ

ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិអូរតេប៉ ង ឃុំអូរតេប៉ ង រសុកបកន េខតដបត់េពធិសត់

២. ករេប2កបរេពលរសjង ករេបកបរេពលរសវ ឹង គឺជកតដហនិភ័យនំមុខទី២ែដលបងកឱយមនេរគះថនក់ និងអនកសលប់ (១៣% និង១៧%)។ សកមមភពសំខន់ៗ រតូវបនែណនំដូចខងេរកម៖

ែផនករសកមមភពជតិសីអ ដ ំពីករេបកបរេពលរសវ ឹងគួរបេងកតេឡង និងអនុវតដ។

ករអនុវតដន៍ចបប់គួរែតបេងកន៖ o

ឧបករណ៍សមរសបសំរប់ករអនុតដន៍ចបប់រតួតពិនិតយជតិរសវ ឹង

គួរែតផដល់ជូនមរនដីនគរបល

ចរចរណ៍។ វគគបណុដ ះបណ ដ លសដីអំពីជំនញបេចចកេទស គួរផដល់ជូនមរនដីនគរបលចរចរណ៍ េដមបី

េរបរបស់ជមួយឧបករណ៍បេចចកវ ិទយទំេនបកនុងករអនុវតដចបប់សីអ ដ ំពីករេបកបរេនេពលរសវ ឹង។ o

គួរបេងកតនូវេគលេដរតួតពិនិតយករេបកបរេនេពលរសវ ឹង

េនតំបន់ែដលរបកបេដយហនិភ័យ

ខពស់។ េគលេដរតួតពិនិតយទំងេនះ គួរេរៀបចំចប់ពីេម៉ ង៦លងច ដល់េម៉ ង១១និង៥៩នទីយប់ ជពិេសសេនៃថងេសរ ៍ និងៃថងអទិតយេនតមតំបន់ដូចខងេរកមេនះ៖ 

រជធនីភំេន ពញ • • •ផលូវសហព័នរធ ស ុ សី ភូមិតងួន សងកត់កកប ខណឌដេងក ផលូវ១១០ សងកត់រសះចក ខណឌដូនេពញ

ផលូវ២៤៥ ែកងនឹងផលូវ៩៣ សងកត់បឹងេកងកង១ ខណឌចំករមន

បណ ដ េខតដនន • •

ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិអនលង់វ ិល និងភូមិេបង ឃុំអនលង់វ ិល រសុកសែងក េខតដបត់ដំបង ផលូវេខតត ភូមិទី១ ឃុំសមច់មនជ័យ រកុងេខមរភូមិនទ េខតដេកះកុង ផលូវតូចកនុងេខតត េខតដរពះវ ិហរ

ផលូវេខតដ ភូមិវតដ ឃុំរកេចះ រកុងរកេចះ េខតដរកេចះ ផលូវ៣៣៤ ភូមិតរងបល់ និងភូមិេមេភលង ឃុំកុយរតែបក និងឃុំសវយេរៀង រកុងសវយេរៀង

ភូមិអណូត ងេពធិ

និងភូមិឡឥដឋ

ឃុំកំពង់របណក

រកុងរពះវ ិហរ

េខតដសវយេរៀង

ផលូវេខតដេលខ២១១ ភូមិតេខម ឃុំតេខម រកុងតេខម េខតដកណ ដ ល xix


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ករផសពវផសយសធរណៈគួរែតបេងកន o

យុទន ធ ករអប់រ ំផសពវផសយសធរណៈ

ែដលេផដតេទេលឥរ ិយបថេបកបរេនេពលរសវ ឹង

ចំេណមរបជជនវ ័យេកមងអយុចេនលះពី២០–២៩ឆនំ។ o

យុទន ធ ករអប់រ ំផសពវផសយសដីអំពីករេបកបរេនេពលរសវ ឹង មន៖ េខតដកំពង់ចម រជធនីភំេន ពញ និងេខតដេសៀមរប។

កនុង

េនកនុងតំបន់ែដលមនហនិភ័យខពស់រម ួ

៣. ករពក់ម ួកសុវ#ថភព ៧៦%ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់បនរងប៉ះទងគិចកបល។

ជករចំបច់ណស់ែដលករពក់មួកសុវតថិភពគួរែតេលកកំពស់

និងអនុវតដចបប់ ករពក់មួកសុវតថិភពេនកនុងចំេណមអនកជិះម៉ូតូ។

គួរែកសំរល ួ និងដក់ឱយអនុវតដនូវែផនករសកមមភពជតិ សដីអំពីករពក់មួកសុវតថិភពសំរប់ឆនំ២០១១ ខង មុខ។

គួរែកសំរល ួ ចបប់៖ o

ែកសំរល ួ ចបប់ចរចរណ៍

េដយតំរវូ ឱយអនករួមដំេណរពក់មួកសុវតថិភពជចំបច់

ចំេណមកុមរ។ o

ជពិេសសកនុង

បេងកនៃថលផកពិន័យែដលមនរសប់ចំេពះអនកមិនពក់មួកសុវតថិភព។

បេងកនករផសពវផសយសធរណៈ និងអប់រ ំ៖ o

េរៀបចំយុទន ធ ករផសពវផសយសធរណៈេលករពក់មួកសុវតថិភពឱយបនរតឹមរតូវ

និងករេរជសេរ ស

មួក សុវតថិភពែដលមនសដង់ដររតឹមរតូវ។ o

បេងកនករពក់មួកសុវតថិភព (ឧទហរណ៍ ករលក់មួកកនុងតៃមលជំនួយឧបតថមភ ឬករខចីមួកសុវតថិភពេន

តមសលេរៀន)។

បេងកនករអនុវតដចបប់៖

បេងកតេគលេដរតួតពិនិតយេដមបីអនុវតដចបប់សីអ ដ ំពីករពក់មួកសុវតថិភព។

េគលេដរតួតពិនិតយទំងេនះគួរេរៀបចំចប់ពីេម៉ ង៦លងច ដល់េម៉ ង៨យប់ ជពិេសសៃថងចុងសបដហ៍កុង ន ចំេណមអនកជិះម៉ូតូ (អយុចេនលះពី១៦–២៥ឆនំ)។

េគលេដអនកេរ2រeស់ផវែដលងយរងេរគះ ូល ៤. អនកជិះម៉ត ូ ូ អនកជិះម៉ូតូ គឺជអនកេរបរបស់ផូលវែដលងយរងេរគះជងេគបំផុតេនកនុងរបេទសកមពុជ។ ពួកេគតំណងឱយ៧១%ៃនអនក សលប់សរុប។ ៧៦%ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ មនរងករប៉ះទងគិចកបល។ សកមមភពសំខន់ៗរតូវបនែណនំដូចខងេរកម៖

វ ិធនរ ឹតបនដឹងករអនុវតដន៍ចបប់ និងយុទន ធ ករផសពវផសយសធរណៈ គួរែតបេងកត និងបេងកនករអនុវតដន៍ េនកំឡុងបុណយជតិសំខន់ៗ

ជពិេសសបុណយចូលឆនំែខមរ។

យ៉ ងេហចណស់េខតដ-រជធនីចំនួន៣

ែដលមនអទិភព៖ រជធនីភំេន ពញ េខតដេសៀមរប និងេខតដកណ ដ ល។

បេងកតនូវគនលងផលូវឱយដច់សំរប់ម៉ូតូេនតមផលូវជតិ និង ផលូវធំេនទីរបជុំជន។

តំបន់េគលេដខងេរកមរតូវបនកំណត់សំរប់ករបេងកនករអនុវតដន៍ចបប់

និងេធវឱយរបេសរេឡងនូវករ

ជួយសេរងគះបនទន់ (ដូចបនេលកេឡងេនកនុងអនុសសន៍ទី៧ និងទី១០ខងេរកមេនះ) េដយសរតំបន់ xx


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ទំងេនះរបកបេដយហនិភ័យខពស់សំរប់អនកជិះម៉ូតូ ែដលមនករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ករេបកបរ េនេពលរសវ ឹង និងកររបែជងកនុងសថនភពេរគះថនក់ ជពិេសសេនយប់ៃថងេសរ ៍៖ រជធនីភំេន ពញ

oមហវ ិថីសហព័នរធ ស ុ សី រពំរបទល់ភូមិរតពំងលវ និងភូមិតងួន សងកត់កកប ខណឌដេងកផលូវេចមេច រពំរបទល់ភូមិរតពំងថលឹង និងភូមិេចមេច សងកត់េចមេច ខណឌដេងក ផលូវជតិេលខ៤ រពំរបទល់ភូមិថល ន ់បំែបក និងភូមិៃរពរពីង សងកត់េចមេច ខណឌដេងក

  

មហវ ិថីសហព័នរធ ស ុ សី ែកងនឹងផលូវ១០៧ សងកត់មិតភ ដ ព ខណឌ៧មករ

េនផលូវរងវង់មូល (ផលូវជតិេលខ២ មហវ ិថីរពះនេរតដម និងមហវ ិថីរពះមុនីវងស) សងកត់ទេនល– បសក់ ខណឌចំករមន

បណ ដ េខតដនន

oភូមិ១ សងកត់សមច់មនជ័យ រកុងេខមរភូមិនទ េខតដេកះកុង។ផលូវ៧មករ សងកត់៤ រកុងរពះសីហនុ េខតដរពះសីហនុ។ ផលូវជតិេលខ៦ និង៥៦ ភូមិសំពង់សវយ ភូមិបី និងភូមិមួយ ឃុំកំពង់សវយ និងរពះពនលរកុងេសរ ីេសភ័ណ េខតដបនទយមនជ័យ។ 

ផលូវេខតដេលខ២២ ភូមិសពនថម ភូមិរតពំងរពីង និងភូមិកណ ត ល សងកត់សឹង ទ ែរតង រកុងសទឹងែរតង េខតដសឹង ទ ែរតង។ផលូវឯករជយ ភូមិមណឌល២ សងកត់២ រកុងរពះសីហនុ េខតដរពះសីហនុ។

៥. អនកេថមរX េជីង អនកេថមរេជង

គឺជអនកេរបរបស់ផូលវែដលងយរងេរគះទី២េនកនុងរបេទសកមពុជ។

រកុមអនកេថមរេជងែដលមនភព

របថុយរបថនខពស់ គឺកុមរអយុចេនលះពី០–៩ឆនំ ពួកេគតំណងឱយ៣០%ៃនអនកេថមរេជងសលប់សរុប និងមនុសសចស់ ែដលមនអយុេរចនជង៥៥ឆនំ

ពួកេគតំណងឱយ២៤%ៃនអនកេថមរេជងសលប់សរុប។

អនុសសន៍សំខន់ៗរតូវបន

េរៀបរប់ដូចខងេរកម៖

គួរបេងកតនូវយុទន ធ ករអប់រ ំ និងផសពវផសយ

ចំេពះឥរ ិយបថរបកបេដយសុវតថិភព

សំរប់អនកេថមរេជង

ចំេពះរកុមអយុែដលងយរងេរគះដូចែដលេគលេដបនកំណត់ (ជពិេសស េកមង និងមនុសសចស់)។ គួរសងកត់ធងន់េទេលឥរ ិយបថឆលងកត់ផូវរបកបេដយសុ ល វតថិភព និងភពេមលេឃញេនេពលយប់។

ករសិកសរសវរជវសុីជេរមេទេលឥរ ិយបថអនកេថមរេជង

គួរេធវេឡងេដមបីកំណត់

និងសកលបង

យុទស ធ រសដអនដរគមន៍សមរសប េដមបីកត់បនថយអនកេថមរេជងរងរបួស និងសលប់។

សុវតថិភពចរចរណ៍តំបន់សលេរៀន គួរបេងកតេឡងេដមបីេលកកមពស់សុវតថិភពសិសសេនេពលចូល និង េចញពីសលេរៀន។ វ ិធនករនន រួមបញូច ល ករបេងកនករអនុវតដន៍ចបប់េលករកំណត់េលបឿនេបកបរ

សមរសបេនតំបន់ទំងេនះ

និងធនថចំណុចឆលងកត់ផូវេនតមសលបនដក់ ល គំនូសសញញចបស់

លស់ និងមនេគេគរព។ បែនថមពីេលេនះ េគលគំនិតៃនសុវតថិភពចរចរណ៍តំបន់សលេរៀន គួរែតដក់ បញូច លេទកនុងកមមវ ិធីសិកសថនក់ជតិ។ ែផអកេលទិនន ន ័យែដលបងហញថកុមរេថមរេជងរងរបួស តំបន់មួយចំនួនបនែណនំេដមបីេធវឱយរបេសរេឡងសុវតថិភពចរចរណ៍តំបន់សលេរៀន ៖ o

និងសលប់

រជធនីភំេន ពញ xxi


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩     o

ផលូវ១១០ ែកងនឹងផលូវេលខ១០៧ សងកត់មិតភ ដ ព ខណឌ៧មករ មហវ ិថីរពះមុនីវងស រពំរបទល់សងកត់បឹងរតែបក និងបឹងេកងកង១ ខណឌចំករមន

បណ ដ េខតដនន     

ផលូវេលខ២៧១ សងកត់ទំនប់ទឹក ខណឌចំករមន មហវ ិថីរពះមុនីវងស រពំរបទល់សងកត់វតដភំន និងរសះចក ខណឌដូនេពញ

ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិអនលង់វ ិល និងភូមិេបង ឃុំអនលង់វ ិល រសុកសែងក េខតដបត់ដំបង ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិចុងេកស៊ូ សងកត់សរល កម រកុងេសៀមរប េខតដេសៀមរប

ផលូវជតិេលខ៥៦ ភូមិពីរ សងកត់កំពង់សវយ រកុងេសរ ីេសភ័ណ េខតដបនទយមនជ័យ ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិអណូដ ងេរចះ ឃុំអំពិល រសុកកំពង់េសៀម េខតដកំពង់ចម

ផលូវេខតដ ភូមិថីម ឃុំតេខម រកុងតេខម េខតដកណ ដ ល

គួរេធវឱយរបេសរេឡងនូវេហដឋរចនសម័ពនស ធ ំរប់អនកេថមរេជងរួមមន ផលូវឆលងកត់ សពន ចិេញចមផលូវ េនកនុង តំបន់ដូចខងេរកម៖ o o o

ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិេរកលេគ សងកត់គីឡូែម៉រតេលខ៦ ខណឌឬសសីែកវ រជធនីភំេន ពញ មហវ ិថីមុនីេរ ៉ត ភូមិេភនៀត និងភូមិដំណក់ធំ សងកត់សឹង ទ មនជ័យ ខណឌមនជ័យ រជធនីភំេន ពញ ផលូវជតិេលខ៥ រពំរបទល់ភូមិប៉លីល័យ េខតដបនទយមនជ័យ

និងភូមិកបលសពន

សងកត់េប៉ យែប៉ត

រកុងេប៉ យែប៉ត

េធវ2ឱយរេស2រេឡ2ងន ូវកររគប់រគងសុវ#ថភពចរចរណ៍ ៦. ករកសងសមតថភពគណៈកមមធករជ#សុវ#ថភពចរចរណ៍ផវេគក ូល គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

គឺជសថប័នមួយមនតួនទីរគប់រគង

និងសរមបសរមួលជរួមេល

បញ ហ សុវតថិភពចរចរណ៍េនរបេទសកមពុជ។ េទះបីេយងសេងកតេឃញថ សមតថភពពួកេគមនភពរបេសរេឡងេន

រយៈេពលប៉ុនមនឆនំថីមៗេនះ ក៏សថប័នមួយេនះ បនដរតូវករនូវព័ត៌មន និងករកសងសមតថភពេដមបីពរងឹងលទធភព ពួកេគកនុងករសេរមចឱយបននូវលទធផលសំខន់ៗេលករកត់បនថយេរគះថនក់ចរចរណ៍ អនកសលប់ និងរបួសេនតម

ដងផលូវកនុងរបេទសកមពុជ។ ឆនំ២០១០–២០១១ គឺជឆនំដ៏មនសរៈសំខន់សំរប់ករ អភិវឌឍន៍គណៈកមមធិករជតិ– សុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក ខណៈែដលគណៈកមមធិករមួយេនះនឹងេដរតួេដមបីបេងកត និងអនុវតដនូវែផនករ

សកមមភពរយៈេពល១០ឆនំមួយ េដមបីសុវតថិភពចរចរណ៍េនកមពុជ។ ែផនករសកមមភពថមីនឹេនះនឹងបេងកតេឡងរសប

តមទសវតសរ ៍ៃនសកមមភពេដមបីសុវតថិភពចរចរណ៍ឆនំ២០១១–២០២០ របស់អងគករសហរបជជតិ។

៧. ករកសងសមតថភព នងជ ួយគំរទដល់ ទដល់នគរបលកន គរបលកនងកររv តបនតង w ករអនុវតតនច ៍ បប់ ុ បែនថមេលេនះ

េដមបីជួយគំរទសមតថភពរបស់គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

សកមមភពេនតមតំបន់អទិភព អទិភពទំងេនះ។

និងកំណត់ឱយបនចបស់លស់នូវេគលនេយបយ

របព័នធរ ឹតបនដឹងករអនុវតដន៍ចបប់ជតិ

រតូវែតទទួលករគំរទ

េដមបីកំណត់

េដមបីបងហញអំពីតំរវូ ករ

េដមបីធនករអនុវតដន៍ែផនករ

សកមមភព និងេគលនេយបយរបស់គណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក មនភពេពញេលញ និងរតឹម

រតូវ។ រជរដឋភិបលកមពុជ និងមចស់ជំនួយទំងឯកេតតភគី និងេទវភគី គួរែតេធវអទិភវូបនីយកមមផល ត ់នូវលកខណៈ

បេចចកេទស និងជំនួយហិរញញ វតថុដល់នគរបលចរចរណ៍។ ឧបករណ៍ពិេសសៗ និងវគគបណុដ ះបណ ដ លនន គឺរតូវករ

xxii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ េដមបីពរងឹងសមតថភពមរនដីនគរបលចរចរណ៍កមពុជ

និងអចឱយពួកេគមនលទធភពរ ឹតបនដឹងករអនុវតដន៍ចបប់

ចរចរណ៍របស់របេទសកមពុជបនរគប់ទិដភ ឋ ពទំងអស់។

៨. ករបណុត ះបណ ត លអនកេប2កបរ នងករេចញប័ណណេប2កបរ សលបេរងៀនេបកបរ

មនតួនទីសំខន់កុងករបណ ន ដ លអនកេបកបរេនកនុងរបេទសកមពុជនេពលអនគត។ ុដ ះបណ

ដូេចនះ វមនភពចំបច់ េនកនុងករបំពក់បំប៉នដល់អនកេរបរបស់ផូលវជំនន់េរកយថមីៗ នូវឥរ ិយថេបកបររបកបេដយ សុវតថិភព។ របព័នព ធ ័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក ផដល់អនុសសន៍ថ គួរេរៀបចំេធវករវយតៃមល

ចំេពះសលបេរងៀនេបកបរ និងរបព័នេធ ចញប័ណណេបកបរឱយបនមុឺងម៉ ត់។ េគលបំណងៃនករវយតៃមលេនះ គួរែតរួម បញូច លករវយតៃមលកមមវ ីធីសិកស កមមវ ិធីអនុវតដ និងនិតិវ ិធីរបលងយកប័ណណេបកបរ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត កមមវ ិធីសិកសបណុដ ះ បណ ដ លអនកេបកបរ គួរសងកត់ធងន់េទេលឥរ ិយបថរបថុយរបថនសំខន់ៗែដលជកតដនំឱយមនេរគះថនក់ចរចរណ៍ េនកនុងរបេទសកមពុជ។

៩. កររសវរជវ កររសវរជវេលសុវតថិភពចរចរណ៍

មនសរៈសំខន់ណស់េនកនុងករេធវឱយរបេសរេឡងនូវចំេណះដឹង

និងករ

យល់ដឹងសុីជេរមសដីពី កតដែដលរួមចំែណកនំឱយេកតមនេរគះថនក់ចរចរណ៍។ កររសវរជវមួយគួរែតចងរកងកនុង

េគលបំណងផដល់នូវ

គុណភពៃនករយល់ដឹងេទេលឥរ ិយបថែដលនំឱយេកតមនេរគះថនក់ចរចរណ៍។

ករ

រសវរជវអំពីចំេណះដឹងមូលដឋន ភសតុតងែផអកេលេគលនេយបយ និងយុទស ធ រសដអចរតូវបនបេងកតេឡង និង មូលនិធិសំរប់ករបងករសុវតថិភពចរចរណ៍ អចទទួលបនយ៉ ងងយ េដយែផអកេលករយល់ដឹងទូលំទូលយមួយ។ អនុសសន៍សំរប់ករសិកសរសវរជវរួមមន៖

ករសិកសវយតៃមលេលឥរ ិយបថេនេលដងផលូវរបកបេដយេរគះថនក់កុនងបរ ិបទរបេទសកមពុជ

ជពិេសស

េផដតេលឥរ ិយបថ េបកបរហួសេលបឿនកំណត់ និងករេបកបរកនុងេពលរសវ ឹង។

ករវ ិភគសថនភពៃនអនកេរបរបស់ផូលវែដលងយរងេរគះជងេគេនរបេទសកមពុជ េដយេផដតជក់លក់េល

អនកជិះម៉ូតូ អនកេថមរេជង អនកជិះកង់ កុមរ និងជនពិករ។

ជំហនេផសងៗ រតូវែតធនផដល់នូវព័ត៌មនជបនដបនទប់ ទូលំទូលយ និងជក់លក់ ដល់អនកេធវេសចកដីសំេរចចិតេដ ន របេទសកមពុជ ជពិេសសគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក ខណៈែដល បរ ិបទសុវតថិភពចរចរណ៍េន កមពុជកំពុងវ ិវតដន៍យ៉ងឆប់រហ័ស។ គបបីបេងកតរកុមរសវរជវកនុងរសុកែដលមនសមតថភពកនុងកររសវរជវពក់ព័នធ

នឹងសុវតថិភពចរចរណ៍ែដលកំពុងេកតមនេឡង េដមបីធនថែផនករសកមមភព និងេគលនេយបយែដលកំពុង េផដតេលសុវតថិភពចរចរណ៍នេពលអនគត រតូវបេងកតេឡងរសបជមួយនឹងព័ត៌មនថមីៗ និងជក់លក់។

១០. ១០. េសវេវជជសរសតសេរងគះបនទន់ របយករណ៍េនះ បនេសនរករយកចិតតទុកដក់ពីរជរដឋភិបលកមពុជ មចស់ជំនួយ និងសថប័នពក់ព័នធបញ ហ សុវតថិភព ចរចរណ៍នន

របេសរេឡង

េដមបីកសងនូវយុទស ធ រសដ

រួមជមួយនឹងយុទស ធ រសដែសវងរកថវ ិករ

សកមមភពននគួរេផដតេល៖

និងែផនករសកមមភពសដីពីរបព័នធេវជជសរសដសេរងគះបនទន់ឱយកន់ែត

េដមបីបំេពញនូវកងវះខតេនកនុងវ ិស័យសុវតថិភពចរចរណ៍។

ករសេរងគះបឋម និងកររគប់រគងេននឹងកែនលង៖ បេងកនសមតថភពៃនករសេរងគះបឋមតមតំបន់ ចំេពះ អនកជួយសេរងគះដំបូង (នគរបលចរចរណ៍ និងអនកពនលត់អគគីភ័យ) និងអនកសម័រគចិតត ដ មសហគមន៍ េនតម តំបន់ែដលមនេរគះថនក់ញឹកញប់ ដូចបនកំណត់កុងរបយករណ ន ៍ េនះ។ xxiii


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ករដឹកជញជូ ន៖ បេងកតរកុមរថយនដសេរងគះបនទន់ (ផគត់ផគង់បរ ិកខរ បុគល គ ិកែដលទទួលបនករបណុដ ះបណ ដ ល) ករកំណត់នូវមេធយបយដឹកជញូជ នសមរសបេផសងៗេទៀត (ដូចជ សុីកូល តក់សុី) និងករសេរងគះសមរសប តមផលូវ ជពិេសសេនតមផលូវជតិនន។

សមតថភពៃនមនទីរេពទយ៖ ករបេងកនសមតថភពបុគល គ ិកមនទីរេពទយកនុងរបព័នស ធ េរងគះបនទន់ និងករែកសរមួល ឧបករណ៍សេរងគះបនទន់។

យនតករកនុងកររគប់រគងរបព័ន៖ធ ែកលមអមជឍមណឌលបញូជ នជនរងេរគះ (និតិវ ិធី និងសតង់ដរករងរ បុគល គ ិក

ែដលទទួលបនករបណុដ ះបណ ដ ល និងបរ ិកខរ) កសងអងគភពសរមបសរមួល និងបេងកតេគលនេយបយ ចបប់ និង បទបញ ជ ។

១១.. ភពជៃដគ ូ ១១ សុវតថិភពចរចរណ៍ គឺជករសិកសមួយែដលមនេរចនមុខវ ិជជ េរចនែផនក េហយមិនអចទទួលបនេជគជ័យេដយ ភនក់ងរណមួយបនេឡយ។ កិចស ច ហរបតិបតដិករណ៍ និងភពជៃដគូរដ៏រ ឹងមំ គឺជធតុដ៏សំខន់េដមបីទទួលបន ភពេជគជ័យៃនករអនតរគមន៍ននរបស់របេទស។ រជរដឋភិបល អងគករសងគមសុីវ ិល និងរកុមហ៊ុនឯកជននន គួរែតរកសឱយបនភពជៃដគូរ និងកិចស ច ហរបតិបតដិករណ៍ទំងេនះ េដមបីេធវឱយករអនតរគមន៍កន់ែតមនរបសិទិភ ធ ព ខពស់។

ភពជៃដគូរនន

គួរពរងឹងពីថនក់ជតិដល់ថនក់មូលដឋន

និងពីថនក់រសុកដល់ថនក់តំបន់

និងអនដរជតិ។

យុទស ធ រសដ និងេគលបំណងទូេទ គឺមនសរៈសំខន់កុងករកត់ ន បនថយ េរគះថនក់ អនកសលប់ អនករបួស និងពិករភព

ខណៈែដលេបសកកមម និងសកមមភពននរបស់សថបន័ពក់ព័ន្ធអចមនករែរបរបួល។

xxiv


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១. េសចTតេផតXម របភពថវ ិករ និងសកមមភពករងរសុវតថិភពចរចរណ៍ េសចកតីសំេរចចិតត េគលនេយបយ និងយុទស ធ រសត បន កំណត់ និងអនុវតតយ៉ងមនរបសិទិភ ធ ពខពស់ េដយែផអកេទេលកររបមូលទិនន ន ័យជក់ែសតង តមរយៈរបព័នរធ បមូល ទិនន ន ័យដ៏រតឹមរតូវ និងជក់លក់។ ដូេចនះ អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក បនេផតតធនធន េដមបីបេងកតរបព័នធ ព័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ (RCVIS) ចប់តំងពីឆនំ២០០៤ មកេមលះ កនុងកិចស ច ហរបតិបតតិករណ៍ យ៉ ងជិតសនិទជមួយរកសួងសុខភិបល រកសួងមហៃផទ និងរកសួងសធរណករ និងដឹកជញូជ ន។ RCVIS បន ពរងីក េដមបីរគបដណតប់ ១៩៣ រសុក⁄រកុង កនុង២៤េខតត េដយកររបមូល ករេធវមជឈករ ករវ ិភគ និងករផសពវផសយ ព័ត៌មន ែដលបនផតល់េដយរបភពបីេផសងគន៖ សថប័នសុខភពសធរណៈ គលីនិចឯកជន និងនគរបលចរចរណ៍។ ទិសេដ របស់ RCVIS គឺេដមបីផតល់នូវព័ត៌មន ែដលមនភពជក់លក់ ជប់បនត និងទូលំទូលយ ទំងេរគះថនក់ ចរចរណ៍ផលូវេគក និងជនរងេរគះ ដល់រដឋភិបល និងសថប័នអភិវឌឍន៍ទំងឡយេនកនុងរបេទសកមពុជ សំរប់េគល បេងកនករយល់ដឹងអំពីសថនភពសុវតថិភពចរចរណ៍

ករេរៀបចំែផនករេឆលយតបសមរសប

និងេគលនេយបយ

និងករវយតំៃលនូវផលប៉ះពល់ៃនគំនិតផតួចេផតម នបចចុបបនន និងអនគត។ រូបភពទី១ លំហូរៃនកររបមូលទិននន័យៃនរបព័នធព័ត៌មនជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក កនុងឆនំ២០០៩

ឥឡូវេនះ RCVIS បនទទួលសគល់េដយសថប័នជតិ និងអនតរជតិ ែដលវជរបភពទិននន័យជនរងេរគះ និងេរគះ ថនក់ចរចរណ៍ ជផលូវករណ៍ែតមួយគត់កុនងរបេទសកមពុជ។ ចប់តំងពីេដមឆនំ២០០៩ RCVIS បនបនតេធវករេផទររបព័នទ ធ ិនន ន ័យេទឱយសមភគីរដឋភិបល រួមមន រកសួងមហៃផទ រកសួងសុខភិបល និងគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក (NRSC)។ េដមបីពរងឹងនិរនតភពៃនរបព័នធ

ទិនន ន ័យ បនទប់ពីករេផទរ អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក នឹងេនែតបនតផល ត ់នូវជំនួយខងែផនកបេចចកេទសេទដល់

រកសួងទំងេនះ ជពិេសសេទេលកររគប់រគងរបព័នទ ធ ិនន ន ័យ និងករវ ិភគទិននន័យសុីជេរម េដមបីឱយរបដកថរបយ ករណ៍ែដលផលិតបនមនគុណភពលអ។ កំែណទំរង់ថីៃម នកររចបច់ទិននន័យបញូច លគន សំរប់ NRSC សងឃឹមថនឹង

រតូវបនដក់ឱយដំេណរករសកលបងេនចុងឆនំេនះ

បនទប់ពីភពេជគជ័យៃនករេផទររបព័នទ ធ ិនន ន ័យេទឱយរកសួង–

1


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ មហៃផទ។

វគគបណុត ះបណ ត លអំពីករបេងកនសមតថភពេទេលកររគប់រគងរបព័នទ ធ ិនន ន ័យ

នឹងេនែតបនតផល ត ់ចំេពះ

បុគល គ ិកែដលបនចត់តំងេដយសថប័នទំងបី។ របយករណ៍េនះ

បនមកពីករវ ិភគព័ត៌មនែដលរបមូលេដយ

កនុងឆនំ២០០៩។ ២០០៩ វគឺជករសំេយគៃន ២០០៩ របយករណ៍របចំែខទំងអស់ ែដលបនេចញផសយេពញមួយឆនំ២០០៩។ របយករណ៍របចំឆនំមុនៗ (របយករណ៍ RCVIS

របចំឆនំ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ និង២០០៨) ក៏ដូចជរបយករណ៍របចំែខទំងអស់ និងព័ត៌មនេផសងៗ ែដលពក់ព័នធនឹងសុវតថិភពចរចរណ៍ េលកអនកអចរកបនតមរយៈេគហទំព័រ៖ www.roadsafetycambodia.info

២. រភពទនន ន យ ័ RCVIS គឺជកររចបច់បញូច លគនរវងទិនន ន ័យពីររបភព (នគរបលចរចរណ៍ និងសថប័នសុខភព)។ េដមបីេជៀសវង

ករបញូច លសទួនគនរវងទិនន ន ័យរបស់សថប័នសុខភព និងនគរបលចរចរណ៍ េពលែដលជនរងេរគះមនក់បនរយ– ករណ៍ ទំងសថប័នសុខភព និងនគរបលចរចរណ៍ ទិនន ន ័យេនះរតូវបនរកសទុកែតមួយគត់ (សទួនគន៨%កនុង

ចំេណមអនកសលប់ និង៦%កនុងចំេណមអនករបួស)។ កនុងឆនំ២០០៩ នគរបលចរចរណ៍ បនេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កុនង កររបមូលទិននន័យអនកសលប់។ ដូចរូបភពខងេរកមបនបងហញថ េសទរែត៩៥%ៃនអនកសលប់ ទូទំងរបេទសកមពុជបន រយករណ៍េដយនគរបលចរចរណ៍។ េទះបីជសថប័នសុខភព បនរយករណ៍រតឹមែត ១៥% ៃនអនកសលប់ ក៏េដយ ក៏ពួកេគេនែតេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កុនងកររបមូលទិននន័យអនករបួសេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍។ េរចនជង៥០%ៃន

អនករបួសទំងេនះ បនរយករណ៍េដយបុគគលិកមនទីរេពទយ និងមណឌលសុខភព។

រូបភពទី២ ភគរយៃនអនករបួស និងអនកសលប់ រយករណ៍មក RCVIS េដយនគរបលចរចរណ័ និងសថប័នសុខភព – ២០០៩

មនករេកនេឡងបនតិចនូវចំនួនរសុកែដលរយករណ៍េដយនគរបលចរចរណ៍

ប៉ុែនតតំបន់រគបដណតប់ែដលរយ

ករណ៍នគរបលចរចរណ៍ េនែតរកសដែដលដូចកលពីឆនំមុន (ទូទំងរបេទស)។ ករេកនេឡងចំនួនរសុកទំងេនះ េរពះែតមនករេរៀបចំរចនសមព័នរធ សុកថមី។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត េទះបីជចំនួនមនទីរេពទយ និងមណឌលសុខភពែដលរយ ករណ៍េនះមនករេកនេឡង េបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ក៏កររសង់ទិននន័យមិនបនរយករណ៍ និងេផញរមកេទៀងទត់ ែដរ។ ឧទហរណ៍ ដូចជេនរជធនីភំេន ពញ មនែតមនទីរេពទយធំចំនួន២ ែដលបនចូលរួមរសង់ទិននន័យេទៀងទត់។ េនះជបុពេវ ហតុដ៏ចមបង ែដលបងកឱយមនករណ ឱយមនករណីរយករណ៍តិចជងករពិតជក់ែសតង ជពិេសសទិនន ន ័យអនករបួស។ ឱយ

2


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៣ ចំនួនមណឌលសុខភព មនទីរេពទយ និងនគរបលចរចរណ៍រសុក/ខណឌេនតមេខតតរយករណ៍មក RCVIS1 រយករណ៍ េដយ

2006 មណឌល សុខភព

មនទីរេពទយ

2007 នគរបល

មណឌល

រសុក/ខ័ណឌ

សុខភព

មនទីរេពទយ

2008 នគរបល

មណឌល

រសុក/ខ័ណឌ

សុខភព

មនទីរេពទយ

2009 នគរបល

មណឌល

រសុក/ខ័ណឌ

សុខភព

មនទីរេពទយ

នគរបល រសុក/ខ័ណឌ

បនទយមនជ័ យ

4

3

8

7

2

8

3

2

8

4

1

8

បត់ ដំបង

1

4

9

0

2

11

0

1

12

1

1

13

កំ ពង់ ចម

10

9

13

10

9

16

5

10

16

5

10

16

កំ ពង់ ឆនំង

3

2

7

0

2

7

0

2

7

2

2

7

កំ ពង់ សឺ ព

4

2

7

3

3

8

3

2

8

1

1

7

កំ ពង់ ធំ

6

2

7

4

2

8

2

2

8

0

3

9

កំ ពត

0

4

8

1

4

8

0

3

8

0

4

8

កណ ត ល

16

3

9

8

3

9

2

1

10

0

2

10

ែកប

2

1

2

0

1

2

0

1

2

2

1

2

េកះកុ ង

0

2

6

0

2

6

0

0

6

0

0

7

រកេចះ

1

2

5

0

1

5

0

0

5

0

1

5

មណឌលគី រ ី

0

0

5

0

2

5

0

2

5

0

1

5

ៃប៉ លិន

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

ភនំេពញ

0

11

7

0

10

7

0

6

7

0

5

8

រពះវ ិហរ

3

1

5

7

1

7

7

1

7

9

0

6

ៃរពែវង

6

3

12

3

5

12

6

1

12

2

6

12

េពធិ សត់

0

2

5

0

1

6

0

0

6

0

0

7

រតនៈគី រ ី

0

1

6

0

0

9

0

0

9

3

1

7

េសៀមរប

1

3

7

1

3

11

1

3

12

1

3

10

រពះសីហនុ

0

1

2

0

1

3

0

1

3

0

1

4

សទឹងែរតង

0

1

2

0

1

4

0

1

4

0

1

5

សវយេរៀង

1

3

7

0

3

7

0

2

7

0

3

8

តែកវ

0

1

9

0

2

10

0

1

10

0

1

10

ឧតតរមនជ័ យ

3

1

3

1

2

5

1

0

5

1

1

6

សរុប

61

62

153

45

62

176

30

42

179

31

49

182

1

មនទីរេពទយ និងមណឌលសុខភពមួយចំនួនមិនបនរយករណ៍េពញមួយឆនំេទ។

3


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៣. ចំនច ុ សំខន់ៃនករ[វតតនទ ៍ នន ន យ ័ ចំនួនេរគះថ េរគះថនក់ចរចរណ រចរណ៍ ជនរងេរគះ និងអនកសលប់ បនតេកនេឡងេរចនជងអរត ជងអរតកំ អរតកំេណនចរចរណ៍ និងរបជជន។ របជជន។ 2 រយៈេពល៥ឆនំកនលងេទេនះ ចំនួនអនកសលប់េកនេឡងេសទរ ែតេទវដង។ ង រសបេពលគនេនះែដរ ចំនួនរបជជន មនករេកន

េឡង៦% និងចំនួនយនយនតចុះបញជីេក េកនេឡង១៤២% ១៤២%។ រូបភពទី៤ ករវ ិវតតន៍ៃនអនកសលប់ របជជន និងយនយនតចុះបញជីរបេទសកមពុជ3 ១៩៩៨ – ២០០៩ (មូលដឋន១០០=១៩៩៨)

មនករេកនេឡងបនតិច នូវអរតអនកសលប់កុងរបជជន ន ១០០.០០០ នក់ ពីមួយឆនំេទមួយឆនំ ចប់តំងពីឆនំ២០០៥ (េកនពី

៧,១ េទ ១២,៧)។ ផទុយមកវិញ អរតអនកសលប់កុងយនយនត ន ចុះបញជី ១០.០០០ េរគឿង ថយចុះចប់តំងពីឆនំ២០០៦ (ថយពី

១៨,១ មក ១២,៣)។

រូបភពទី៥ អរតសលប់កុនងរបេទសកមពុជ ១៩៩៨ – ២០០៩ និងទិសេដឆនំ២០១០ និង២០២០ (១)

2 3

ចំនួនរបជជន គណនេដយេរបអរតប៉ ន់របមណ កនុងេសៀវេភជំេរឿនរបជជនរបេទសកមពុជ ឆនំ២០០៨

របភពៈ ចំនួនអនកសលប់ ពីឆនំ១៩៩៨ ដល់ឆនំ២០០៥ ែផអកេទេលទិននន័យនគរបលចរចរណ៍ និងពីឆនំ២០០៦ ដល់ឆនំ២០០៩ ែផអកេទេល RCVIS

4


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រសបេពលេនះែដរ អរតសលប់កុងចំ ន េណមអនកជិះម៉ូតូ និងរថយនត ក៏មនករថយចុះផងែដរ។ រូបភពទី៦ អរតសលប់គណនកនុងម៉ូតូ និងរថយនត១០.០០០ េរគឿង ចុះបញជី (២) ២០០៧ – ២០០៩

កនុងរបេទសកមពុជ េរចនជងពក់កណ ត លៃនអនកសលប់ គឺសលប់េនតមផលូវជតិសំខន់ៗ។ េរបៀបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ផលូវជតិ េលខ៥ ល េលខ៦ និងេលខ៧។ ករេកនេឡងរតូវបនអេងកតេឃញ េលខ៥ មនចំែណកចំនួនអនកសលប់េរចនជងេគ បនទប់មកគឹផួវជតិ

េនផល ំ ពីឆន២០០៧។ ំ២០០៧។ ចំនួនអនកសលប់ក៏មនករេកនេឡងខលំងេនតមផលូវជតិេលខ៦ និងេលខ៧។ េនផលូវជតិេលខ៥ លខ៥ ចប់តង ផទុយេទវិញ ករថយចុះខលំង បនសំគល់េនផលួវជតិេលខ៤ (ចុះ៤៥%)។ រូបភពទី៧ ចំនួនអនកសលប់េនេលបណ ត ញផលូវជតិ ២០០៧ – ២០០៩

ករេរបៀបេធៀបអរតសលប់កុនងមួយគីឡូែម៉រត កនុងឆនំ២០០៩ ផលូវជតិេលខ លខ១ ១ មនអរតសលប់េរចនជងេគ បនទប់មកផលូវ ជតិេលខ៥ និងផលូវជតិេលខ៦អ។ េបេធៀបេទនឹងឆនំ២០០៨ ផលូវជតិេលខ៤ មនករថយចុះគួរឱយកត់សំគល់។ ជទូេទ ចំនួនេរគះថនក់ចរចរណ៍មនករេកនេឡងគួរឱយកត់សំគល់កុនងកំឡុងេពលបុណយសំខន់ៗ ែដលេកនេឡង េសទរែត១២% ៃនអនកសលប់កុងឆ ន ន ំ២០០៩។

ចំនួនអនកសលប់កុងកំ ន ឡុងបុណយចូលឆនំែខមរ េនែតរកសករេកនេឡងចប់តំងពីឆនំ២០០៧។ េរបៀបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨

ចំនួនអនកសលប់កុងកំ ន ឡុងបុ បុណយភជ យភជំុបិណឌ េកនេឡង២២% និងកំឡុងបុណយចូលឆនំែខមរ េកនេឡង១៤%។ ផទុយមកវ ិញ កនុងកំឡងបុ ំ ិន ចំនួនអនកសលប់ថយចុ ថយចុះ ១០% និង២៧% ង ២៧% េរៀងគន។ ុ បុណយអុំទូក និងចូលឆនច 5


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៨ ករវ ិវតតន៍ចំនួនអនកសលប់តមបុណយសំខន់ៗ ២០០៧ – ២០០៩

េនកនុងឆនំ២០០៩ ចំនួនអនកសលប់ខស ព ់ជងេគ គឺេនកនុងែខេមស។ ចំនួនអនកសលប់េកនេឡងេសទរែតរគប់ែខេបេធៀបនឹង ឆនំ២០០៧ េលកែលងែតែខកញញ និងវ ិចឆិក។ ករេកនេឡងរវងឆនំ២០០៨ នឹងឆនំ២០០៩ សំគល់គល់េឃញេនកនុង ែខសីហ (េកន៦៤%)។

រូបភពទី៩ ករវ ិវតតន៍ចំនួនអនកសលប់ តមែខ ២០០៧ – ២០០៩

េនរជធនីភំេន ពញ ចំនួនអនកសលប់សរុប ថយចុះ១៥% េបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨។ ករថយចុះខលំង គឺេនែខឧសភ មិថុន និងធនូ។ បែនថមពីេលេនះ ករេកនេឡងខលង ំ សំគល់េឃញេនែខសីហ (១៣១%) ១៣១%) េធៀបនឹងឆនំ២០០៨។

6


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៤. តួេលខទូេទ ៤.១ ករេរៀបេធៀបថនក់តំបន់ នងថនក់ជ# េរបៀបេធៀប អរតសលប់កុងយនយនត ន ចុះបញជី១០.០០០េរគឿង ជមួយរបេទសជសមជិកអស៊ន (៣) របេទសកមពុជ មនអរតខពស់ជងេគ។ អរតសលប់កុងរបជជន១០០.០០០នក់ ន របេទសកមពុជ េនមនកំរ ិតទបជងរបេទសេវៀតណម បនតិច ប៉ុែនតខស ព ់ជងរបេទសឡវ។

រូបភពទី១០ អរតសលប់ – េធៀបរវងរបេទសជសមជិកអស៊នែដលបនេរជសេរ ស – ២០០៩

រជធនីភំេន ពញ គឺជកែនលងែដលមនអនកសលប់ខស ព ់ជងេគកនុងឆនំ២០០៩ បនទប់មកេខតតកំពង់ចម និងេខតតកណ ត ល។ ផទុយមកវ ិញេខតតែដលមនអនកសលប់តិចជងេគ គឺេខតតែកប និងេខតតៃប៉លិន។

រូបភពទី១១ ចំនួនអនកសលប់តមេខតត – ២០០៩

េបេធៀបនឹងដង់សុីេតរបជជន អរតសលប់ខស ព ់ជងេគ គឺេខតតេកះកុង េខតតែកប រជធនីភំេន ពញ និងេខតតរពះសីហនុ ។ េនរជធនីភំេន ពញ មនចំ មនចំែណកអនកសលប់របែហលជ ១៥% ១៥% ៃនអនកសលប់សរុប។ ខណឌដេងក គឺជខណឌែដលមនអនកសលប់ េរចនជងេគ បនទប់មកខណឌឬសសីែកវ។ ចំនួនអនកសលប់ មនករេកនេឡងខលំងេនកនុងខណឌដេងក ចប់តំងពីឆនំ២០០៧។ 7


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ផទុយមកវិញ ករថយចុះកនុងចំនួនអនកសលប់ អេងកតេឃញេសទរែតរគប់ខណឌេនរជធនីភំនេពញ េនះវជមូលេហតុែដលនំឱយ មនករថយចុះ១៥% ជសរុប េបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨។ រូបភពទី១២ ចំនួនអនកសលប់តមខណឌនីមួយៗេនរជធនីភំនេពញ ២០០៧ – ២០០៩

៤.២ ព័តម ៌ នជនរងេរគះ ែផនកេនះបងហញអំពីព័ត៌មនជនរងេរគះេដយេរគះថនក់ចរចរណ៍

េហយេធវបំែណងែចកតមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម

ែដលលទធផលមកពីេរគះថនក់ចរចរណ៍។ កនុងឆនំ២០០៩ មនជនរងេរគះចំនួន ២១. ២១.៥១៩ នក់ បនរយករណ៍។ កនុង ចំេណមពួកេគមន ១.៧១៧ នក់សលប់ និង ៧.០២០ នក់របួ របួសធងន់។ េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអន នអនកសលប់េកនេឡង៥% ។ រូបភពទី១៣ បំែណងែចកជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម ២០០៦ – ២០០៩

ឆនំ

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

2006

1,292

6,033

17,836

985

26,146

2007

1,545

7,150

17,655

1,053

27,403

2008

1,638

7,226

15,985

947

25,796

2009

1,717

7,022

12,117

663

21,519

េនចុងឆនំ២០០៩ អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក សហករជមួយវិទយសថន IMOB–េនសកលវិទយល័យ Hasselt ៃនរបេទសែបលហសិក បនេធវករសិកសរសវរជវ អំពីករខតបង់ែផនកេសដឋកិចចេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ េនកនុង របេទសកមពុជ។ កររសវរជវបនរកេឃញថ េរគះថនក់ចរចរណ៍កនុងឆនំ២០០៩ បនេធវឱយរបេទសកមពុជបង់ខតថវិករ

ចំនួន ២៤៨ លនដុលលអេមរិច (៤) ។ បែនថមពីេលេនះ ថវិករែដលខតបង់ជមធយម (គិតជដុលលអេមរិច) េទេលរទពយ សមបតតិ ករឈឺចប់ ថនំពយបល និងេផសងៗេទៀត មិនបនរប់បញូច លផង។

8


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី១៤ បំែណងែចកៃថលខតបង់ែផនកេសដឋកិចចេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍ តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩

ៃថលខតបង់សរុប បរ ិយយ

សលប់

របួសធងន់

ជសះេសបយ

ពិករភព

របួសរសល

ខូចខត

សរុប

ខូចខតសំភរៈ

$2,520,147

$48,706,472

$706,244

$5,053,407 $3,199,056

$60,185,326

ចំណយែផនករដឋបល

$4,837,134

$28,572,432

$414,300

$5,033,274 $3,432,464

$42,289,604

បត់បង់ផលិតភពៃនជនរង េរគះមនក់

$37,755,682

$8,654,545

$6,347,301

ចំណយេលករពយបល

$2,585,659

$13,228,188

ចំណយេលករឈឺចប់

$13,502,117

ៃថលខតបង់សរុប

$61,200,737

$817,292

$0

$53,574,820

$599,777

$1,771,944

$0

$18,185,567

$52,371,515

$4,899,738

$2,699,057

$0

$73,472,426

$151,533,152

$12,967,360

$15,374,975 $6,631,520

$247,707,744

៤.២.១ អយុ –

អយុមធយមៃនអនករបួស គឺអយុ២៨ឆនំ និងអយុមធយមៃនអន អនកសលប់ គឺ៣១ឆ ៣១ឆន។ ំ ៣១

របជជនែដលេពញកំលំងេធវករ (អយុពី២០–៥៤ឆនំ) គឺជអនកទទួលរងេរគះខលំងជងេគ តំណងឱយ៧៩ ៧៩% ៧៩%ៃនអន ៃនអនក សលប់។

របជជនអយុចេនលះពី ០–៩ឆនំ តំណង៧%ៃនជនរងេរគះ និង៦%ៃនអនកសលប់។ ផទុយមកវ ិញ របជជនអយុ េរចនជង៥៥ឆនំ តំណង៦%ៃនជនរងេរគះ ប៉ុែនតតំណង១០%ៃនអនកសលប់ មនន័យថមនុសសវ ័យចំណស់មនក់ មនឱកសសលប់េរចនជងេកមងមនក់។

-

ករមិតខពសៃ់ នអនកសលប់ បនបតូរពីអយុ២៥–២៩ឆនំ កនុងឆនំ២០០៧ និង២០០៨ េទ២០ ២០– ំ២០០៩ ២០–២៤ឆ ២៤ឆនំ កនុងឆន២០០៩។ ២០០៩ រូបភពទី១៥ បំែណងែចកអនកសលប់តមរកុមអយុ ២០០៧ – ២០០៩

400 350 300 250 200 150

សមមរតៃនអនកស កសល ប់វ ័យកណ ២០–២៩ឆ ជង ត ល (អយុ២០– ២០ ២៩ឆន)ំ ទទួលរងេរគះ េដយេរគះថនក់ចរចរណ៍េនេពលយប់ជង េនេពលៃថង (៤៤% ៤៤% េធៀបនឹង២៩%) ២៩%) ខណៈែដល សមមរតៃនអនកសលប់អយុចេនលះពី០ េទ១៤ឆនំ ទទួលរងេរគះេន េពលៃថង េពលៃថងជងេពលយប់ (១៣ (១៣% ១៣% េធៀបនឹង ៣%)។ %)

9


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី១៦ ពីរ៉មីតអយុអនកសលប់ ែចករវងៃថង និងយប់ – ២០០៩

កនុងឆនំ២០០៩ ចំនួនេកមង (អយុ០–១៤ឆ ំ២០០៨។ ពួកេគតំណង៨%ៃន ១៤ឆន)ំ រងរបួស េនរកសលំ េនរកសលំនឹងដែដលេប ដែដលេបេធៀបនឹងឆន២០០៨។ អនកសលប់សរុប និង១១% ៃនជនរងេរគះសរុប។ –

៦៤% ៃនពួកេគ គឺជសិសស ។

៨៣% ៃនពួកេគ គឺរងេរគះេនតមេខតត។

២៩% ៃនពួកេគ គឺរងេរគះកនុងករប៉ះទងគិចរវងម៉ូតូនឹងអនកេថមរេជង បនទប់មកករប៉ះទងគិចរវងម៉ូតូនឹងម៉ូតូ (២២%)

និងករប៉ះទងគិចរវងម៉ូតូនឹងកង់ (៩%)។ –

េម៉ ងែដលេកមងរងេរគះខពស់ជងេគ គឺពីេម៉ ង៥លងច េទ៦លងច។

៥២% ៃនពួកេគ គឺរងរបួសេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ បនទប់មកករមិនេគរពសិទិអ ធ ទិភព (១០%)។

៤២% ៃនពួកេគ គឺជអនកជិះម៉ូតូ បនទប់មកអនកេថមរេជង (៣៦%) និងអនកជិះកង់ (១៤%)។

សំគល់ ជងពក់កណ ត លៃនេកមងសលប់ គឺជអនកេថមរេជង។ រូបភពទី១៧ ភគរយអនករបួស និងអនកសលប់អយុពី០–១៤ឆនំ តមរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩

10


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ៤.២.២ េភទ កនុងឆនំ២០០៩ បុរស មន៧៣ មន៧៣% ៧៣% ៃនជនរងេរគះ។ បុរស មនេរចនេលសលប់ជងរសតី ែដលសលប់េដយេរគះថនក់ ចរចរណ៍។ គួរឱយកត់សំគល់ផងែដរថ ចំនួនអនកសលប់ជរសតីែដលមនអយុេរចនជង៥៥ឆនំ គឺមនករមិតខពស់ជង រកុមអយុរសតីេផសងេទៀត។ រូបភពទី១៨ ចំនួនអនកសលប់តមេភទ – បំែណងែចករកុមអយុ – ២០០៩

រសតី រងេរគះកនុងេរគះថនក់ចរចរណ៍ េដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ មនករមិតេរចនជងបុរស (៦១% េធៀបនឹង ៥៦%) ខណៈែដរ បុរសរងេរគះេដយករេបកបរកនុងេពលរសវ ឹង មនករមិតេរចនជងរសតី (១៨% េធៀបនឹង៨%)។ រូបភពទី១៩ ភគរយៃនេភទជនរងេរគះ ទទួលរងេរគះេដយសរតកតតមនុសស – ២០០៩

៤.២.៣ មុខរបរ –

របជជនែដល ំ េធវករ (សិសស កមមករ និងកសិករ) ំ បំផុតេដយ របជជនែដលេពញកំ ែដលេពញកំលង រ) គឺជរកុមែដលទទួលរងករប៉ះពល់ខលង េរគះថ េរគះថនក់ចរចរណ៍។ 11


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ –

ភគរយៃនអនកសលប់ តមរបេភទមុខរបរ មនលកខណៈរសេដៀងេទនឹងភគរយៃនជនរងេរគះែដរ៖ កសិករមន ភគរយខព ់ ងេគ រួមចំែណកេរចនជងេគេនកនុងរកុមៃនអនកសលប់ និងអនករបួស (៣៥%ៃនអនកសលប់ និង៣០%ៃន ភគរយខពសជ អនករបួស) បនទប់មកកមមករ និងសិសស។

រូបភពទី២០ ភគរយៃនអនករបួស និងអនកសលប់ តមរបេភទមុខរបរ4 – ២០០៩

ចំនួនជនរងេរគះជកសិករ េនែតបនតកំេណនពីមួយឆនំេទមួយឆនំ។ រវងឆនំ២០០៨ និងឆនំ២០០៩ ចំនួនអនកសលប់ជ កសិករេកនេឡង១៦% ខណៈែដល អនកសលប់ជសិសសថយចុះបនតិច (៥%)។ ជងេនះេទេទៀត កសិករ រួមចំែណក របែហលជ៤០%ៃនជនរងេរគះេនបណ ត េខតត

ខណៈែដលពួកគត់មនែត៦%ៃនជនរងេរគះេនរជធនីភំេន ពញ។

ផទុយមកវ ិញ កមមករ មនភគរយខពស់េនរជធនីភំេន ពញជងបណ ត េខតត (៣៦% េធៀបនឹង១៧%)។

៤.២.៤ របេភទអនកេរបរបស់ផូវល របែហលជ៧១% ៃនអនកសលប់ គឺជអនកជិះម៉ូតូ។ េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអនកជិះម៉ូតូសលប់ និងអនកេថមរេជងសលប់ េកន េឡង ១០% និង៤% េរៀងគន។ រូបភពទី២១ ចំនួនអនកសលប់តមរបេភទយនជំនិះ ២០០៧ – ២០០៩

4

កុមរ គឺអយុចេនលះពី០ េទ ៥ឆនំ។

12


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ –

អរតអន ងសល ប់ អរតអនកេថមរេជងស

មនករមិតេសទរ ែតេទវដងៃនអរតអនករបួស

ចំេណមអនកសលប់)។ –

(៧%កនុងចំេណមអនករបួ ករបួស

ប៉ុែនត

១៣% ១៣%កនុង

អនកជិះម៉ូតូ មនចំែណកយ៉ ងធំ រគប់ភពធងន់ធរង ៃនរបួស គឺ ៧៧%ៃនអនករបួសធងន់ និង ៧១%ៃនអនកសលប់។ រូបភពទី២២ ភគរយៃនជនរងេរគះតមតមរបេភទអនកេរបរបស់ផូលវ និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩

ដូចរូបភពបងហញខងេរកមៈ – – –

ភគរយខពស់ជងេគបំផុតៃនអនកជិះម៉ូតូ បនអេងកតេឃញកនុងចំេណមជនរងេរគះអយុចេនលះពី១៥–២៩ឆនំ។

េកមង (អយុតិចជង១៥ឆនំ) និងមនុសសវ ័យចំណស់ (អយុេរចនជង៥៤ឆនំ) គឺរកុមអនកេរបរបស់ផូលវែដលងយរង េរគះថនក់ ដូចជអនកេថមរេជង ែដលពួកគត់សមមរតខពស់កុនងចំេណមបណ ត របេភទយនេផសងៗ។

អនកជិះកង់ មនសមមរតខពស់កុនងចំេណមេកមងអយុចេនលះពី៥ េទ១៤ឆនំ េបេធៀបនឹងរកុមអយុេផសងេទៀត។ រូបភពទី២៣ ភគរយៃនជនរងេរគះតមតមរបេភទយនជំនិះ និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩

13


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ៤.២.៥ ករបញូជ នេទមនទីរេពទយ រថយនតគិលនសេរងគះ បនេដរតួនទីជួយជនរងេរគះេនរជធនីភំេន ពញរបេសរជងេនតមបណ ត េខតត។ ៥៩%ៃន ជនរងេរគះេនរជធនីភំេន ពញ បនបញូជ នេទមនទីរេពទយេដយរថយនតគិលនសេរងគះ ខណៈែដល ៦៥%ៃនជនរង– េរគះេនតមបណ ត េខតត បនបញូជ នតមរយៈយនជំនិះេផសងៗេដយខលួនឯង េហយ៤០%ៃនពួកគត់ រតូវចំណយ

េពលេរចនជង២េម៉ ង េដមបីេទមនទីរេពទយ⁄មណឌលសុខភព។ មនែត៣០% ប៉ុេណណះៃនជនរងេរគះេនតមបណ ត េខតត ចំណយេពលតិចជង៣០នទី េដមបីេទដល់មនទីរេពទយ។ រូបភពទី២៤ រយៈេពលេទដល់មនទីរេពទយ េនរជធនីភំនេពញ និងបណ ត េខតត – ២០០៩

ជងេនះេទេទៀត រយៈេពលៃនករបញូជ នេទមនទីរេពទយ គឺកន់ែតពិបកកនុងចំេណមអនករបួសធងន់។ េនទូទំងរបេទស ៤៣%ៃនអនករបួសធងន់ បនបញូជ នេទមនទីរេពទយ េដយចំណយេពលេរចនជង២េម៉ ង។ មនែតពក់កណ ត លៃនអនក របួសធងន់ទំងេនះ បនបញូជ នេដយរថយនតគិលនសេរងគះ។

៤.២.៦ ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម ៨%ៃនជនរងេរគះ បនបត់បង់ជីវ ិត និង៣៣% គឺរបួសធងន់។ ៥៨% ំ េនះ គឺសលប់េននឹងកែនលងេកត ៥៨% ៃនអនកសលប់ទង េហតុ បនទប់មកសលប់េនមនទីរេពទយ (៣៥%) និងសលប់េនតមផលូវេពលបញូជ នេទមនទីរេពទយ (៧%)។ រូបភពទី២៥ ភគរយៃនជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩

14


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ចំនួនអនកសលប់ របួសធងន់ និងរបួសរសលខពស់ជងេគ គឺេកតេឡងលងច។ ករមិតខពស់ជងេគបំផុត បនអេងកតេន ចេនលះពីេម៉ ង៧យប់ ដល់ ៨យប់។ រូបភពទី២៦ ភគរយៃនជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម និងេម៉ ងេរគះថនក់ – ២០០៩

៤.២.៧ របេភទៃនរបួសសនម ជសរុប ៣៩% ៃនជនរងេរគះទទួលរងរបួសកបល។ របួស ដច់រលត់អវយវៈេល និងអវយវៈេរកម មនចំែណក ២០% ២០% ៃនជនរងេរគះ និង ែបកបក់អវយវៈេល និងអវយវៈេរកម មនចំនួន២០% ២០%។ ភគរយៃនអនករបួសកបលថយចុះ គួរឱយចប់អរមមណ៍ពី៤៥% កនុងឆនំ២០០៨ មក ៣៩% កនុងឆនំ២០០៩។ រូបភពទី២៧ ភគរយៃនជនរងេរគះតមរបេភទៃនរបួសសនម5 – ២០០៩

5

ភគរយទំងេនះបូកបញូច លគនេរចនជង១០០% ពីេរពះជនរងេរគះមនក់អចរបួសេរចនជងមួយកែនលង

15


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ៤.២.៨ ករពក់ែខសរកវត់ ែខសរកវត់សវុ តថិភព េនកនុងឆនំ២០០៩ បនទប់ពីមនកររ ឹតបនតឹងចបប់េដយនគរបលចរចរណ៍ខលំងជងមុន េទេលករពក់ែខសរកវត់ សុវតថិភពកនុងចំេណមអនកេបកបររថយនត និងអនករួមដំេណរែដលអងគុយេនេកអីមុខ ករពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព េកន

េឡងកនុងចំេណមជនរងេរគះ ពី១៤% កនុងឆនំ២០០៨ េទ៣៤% កនុងឆនំ២០០៩។ ករពក់ែខសរកវត់សុវតថិភពចំេពះ អនកេបកបររថយនតដឹកអនកដំេណរ មនករមិតខពស់ជងអនកេបកបររថយនតដឹកទំនិញ (១៦% និង ១០% េរៀងគន)។ ជនរងេរគះជអនកេបកបររថយនត

អយុចេនលះពី៣៥–៣៩ឆនំ

តំណងឱយភគរយខពស់ៃនអនកពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព

(៤៦%)។ ភគរយទបៃនអនកពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព បនសំគល់េឃញកនុងចំេណមជនរងេរគះអយុពី២០–២៤ឆនំ។ រូបភពទី២៨ ភគរយៃនជនរងេរគះជអនកេបកបររថយនតពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព – ២០០៩

ករពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព អចកត់បនថយភពធងន់ធរង ៃនរបួសេនេពលេរគះថនក់។ ដូចបងហញកនុងរូបភពខងេរកម ៤៥%ៃនជនរងេរគះ

ែដលពួកគត់មិនបនពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព

គឺទំងរងរបួសធងន់

ឬសលប់

ខណៈែដល

ភគរយតិច (៣៦%) គឺបនអេងកតេឃញកនុងចំេណមអនកជនរងេរគះពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព។ រូបភពទី២៩ ភគរយៃនអនកេបកបររថយនតេរបរបស់ែខសរកវត់សុវតថិភព តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩

16


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៤.៣. ព័តម ៌ នេរគះថនក់ ៤.៣.១ បុកប៉ះ េហយរត់ េរគះថនក់បុកប៉ះ េហយរត់ គឺេនេពលែដលអនកេបកបរមនេចតនរត់េគចេចញពីកែនលងេកតេហតុបនទប់ពីមនេរគះ ថនក់េកតេឡង។ កនុងឆនំ២០០៩ េរគះថនក់បុកប៉ះ េហយរត់ មន២៤% ៃនេរគះថនក់ទំងអស់ និង៣៧%ៃនអនកសលប់។ វគួរឱយចប់អរមមណ៍ថ ភគរយៃនអនកសលប់ បងកេដយករបុកប៉ះ េហយរត់ ថយចុះពីមួយឆនំ េទមួយឆនំ។ រូបភពទី៣០ ភគរយៃនេរគះថនក់ និងអនកសលប់ ែដលជលទធផលមកពីករបុកប៉ះ េហយរត់ ២០០៧–២០០៩

ករបុកប៉ះ េហយរត់ មនករមិតខពស់េនចេនលះពីេម៉ ង ៦លងច េទ ៨យប់។

២៩% ៃនេរគះថនក់បុកប៉ះ េហយរត់ គឺករប៉ះទងគិចចំពីមុខ។

េរគះថនក់បុកប៉ះ េហយរត់ េកតេឡងេនតមបណ ត េខតត េរចនជងេនរជធនីភំេន ពញ (៨៨% េធៀបនឹង១២%)។

កនុងេរគះថនក់បុកប៉ះ េហយរត់ ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ តំណងឱយ ៥១% ៃនេរគះថនក់ទំងអស់ បនទប់មក របែជងកនុងសថនភពេរគះថនក់ (១២%)។

៤.៣.២ របេភទៃនករប៉ះទងគិច ៣៦, ៣៦,៦៣% ៦៣% ៃនអនកសលប់ រងេរគះេដយករប៉ះទងគិចរវងម៉ូតូនឹងរថយនត (រថយនតដឹកអនកដំេណរ និងរថយនតដឹកទំនិញ) និង ១៧,៤៦% េផសងេទៀត គឺប៉ះទងគិចរវងម៉ូតូនឹងម៉ូតូ។ ១៣% ន េថមរេជង។ ជងពក់កណ ត លៃនពួកេគ (៨% កនុងចំេណម ១៣% ១៣% ៃនអនកសលប់ គឺអក ១៣%) គឹសលប់េដយករប៉ះទងគិចជ មួយរថយនត។

17


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៣១ ភគរយៃនអនកសលប់ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩

ករប៉ ះទងគិច

ម៉ូតូ

រថយនតដឹកអនកដំេណរ រថយនតដឹកទំនិញ

យនយនតកសិកមម⁄ ែកៃចនកុងរសុ ន ក

កង់

េផសងៗ

សរុប

ម៉ូតូ

17.46%

រថយនតដឹកអនកដំេណរ

22.34%

1.06%

រថយនតដឹកទំនិញ

14.29%

2.00%

1.76%

3.00%

0.41%

0.18%

0.06%

កង់

1.99%

1.18%

0.77%

0.06%

-

អនកេថមរេជង

4.59%

5.70%

2.47%

0.47%

-

-

13.23%

វតថុគមនចលន

4.53%

0.59%

0.24%

-

-

-

5.36%

សតវ

1.18%

-

-

0.06%

-

-

1.24%

យនដួល⁄រកឡប់ខួលនឯង

6.23%

2.12%

1.59%

1.41%

-

េផសងៗ

1.59%

0.30%

0.12%

-

0.12%

សរុប

77.20%

13.36%

7.13%

2.06%

យនយនតកសិកមម⁄ ែកៃចនកុងរសុ ន ក

17.46% 23.40% 18.05% 3.65% 4.00%

0.12% 11.47% 2.13%

-

0.12% 0.12%

100%

េរគះថនក់បុកចំពីមុខ មន២៨ មន២៨% ២៨% ៃនេរគះថនក់សរុប បនទប់មកេរគះថនក់បុកពីចំេហៀង (២៦%) និងេរគះថនក់បុកពី េរកយ (១៧%)។ បុកចំពីមុខ មនអរតខពស់កុងករណ ន ី េរគះថនក់សលប់ និងេរគះថនក់ធន ង ់។ ករបុកពីចំេហៀង មន

ភគរយខពស់កុនងករណីេរគះថនក់ធន ង ់

និងេរគះថនក់រសល។

បែនថមពីេលេនះ

េរគះថនក់មនអនកេថមរេជងពក់ព័នធ

ក៏មនចំែណកេរចនគួរឱយសំគល់ផងែដរ កនុងករណីេរគះថនក់សលប់។ រូបភពទី៣២ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច និងភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ – ២០០៩

បុកចំពីមុខ

និងបុកចំពីេរកយ

មនករមិតខពស់េនេពលយប់ជងេពលៃថង

ខណៈែដលបុកចំពីចំេហៀង

និងេកៀរពី

ចំេហៀង មនករមិតខពស់េនេពលៃថងជងេពលយប់។ បុកចំពីមុខ មនសមមរតរបែហលគន កនុងចំេណមរបេភទផលូវទំងអស់។ សមមរតខពស់ៃនករបុកពីចំេហៀង េកត េឡងេនផលូវរបសពវ (ផលូវែបកជបួន និងផលូវែបកជបី រងអកសរ T និងY) ខណៈែដល យនមួយរកឡប់ដួលខលួនឯង េរចន េកតេឡងេនេលសពន ផលូវចំេណត និងផលូវេកង។

18


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៣៣ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមរបេភទផលូវ និងរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩

េរចនជង៦០% ៃនេរគះថនក់ែដលេកតេឡងេដយសរ “ករេបកបរបរញ ច សទិសចរចរណ៍” គឺបុកចំពីមុខ។ របែហល ជ៥០% ៃន “ករបតូរទិសេដេដយមិនរបុងរបយ័ត”ន និង “មិនេគរពសិទិអ ធ ទិភព” គឺបុកចំពីចំេហៀង។ រូបភពទី៣៤ ភគរយៃនេរគះថនក់េដយសរកតតមនុសស និងរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩

៤.៣.៣ របេភទផលូវ មិនមនភពខុសគនខលំង រវងភគរយៃនេរគះថនក់ែដលេកតេនេលផូលវជតិេនេពលៃថង និងេពលយប់។ ផទុយមកវ ិញ េរគះថនក់ែដលេកតេឡងេនេលផូលវធំ និងតូចេនកនុងរកុង មនករមិតខពស់េនេពលយប់ជងេពលៃថង។ កនុងឆនំ២០០៩ ផលូវជតិ មនសមមរតខពស់ៃនអនកសលប់សរុប (៦៨%)។ េបកបរហួសេលបឿនកំ ឱយមនេរគះថនក់ចរចរណ ចរចរណ៍ េនេលរគប់របេភទផលូវ។ េលបឿនកំណត់ គឺជមូលេហតុ េហតុចមបងែដលបងកឱយមនេរគះថ ឱយ វ។ វមន

ឹង។ ចំែណកេរចនជង៥០ ។ ជង៥០% ៥០%ៃនេរគះថនក់សរុប បនទប់មក គឺករេបកបរេនេពលរសវ ឹង

19


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៣៥ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមរបេភទផលូវ និងមូលេហតុកតតមនុសស – ២០០៩

៤.៣.៤ លកខណៈផលូវ ៧៨% ៃនេរគះថនក់ទង ំ អស់ េកតេឡងេនេលផល ផូវរតង់ ល េហយវមនចំែណក ៨១% ៃនអនកសលប់។ រូបភពទី៣៦ ភគរយៃនេរគះថនក់ និងអនកសលប់ តមលកខណៈផលូវ – ២០០៩

ភគរយខពស់ៃនេរគះថនក់សលប់ គឺសំគល់េឃញេនេលផូលវចំេណត និងសពន។

20


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៣៧ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ និងលកខណៈផលូវ – ២០០៩

៤.៣.៥ ទីរបជុំជន និងជនបទ ទីជនបទ គឺជតំបន់ែដលមិនមនអគរជិតៗគន សល ទីផសរ និងរបជជនរស់េនតមដងផលូវ។ សមមរតៃនេរគះ

ថនក់ែដលេកតេឡងេនទីជនបទេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ មនករមិតខពស់ជងេនទីរបជុំជន (៥៨% និង ៥០%) រសបគនេនះែដរ ករមិនេគរពសិទិអ ធ ទិភព មនភគរយខពស់េនទីរបជុំជនជងេនទីជនបទ (១៨% និង ១៣%)។ ៧៦% ៃនេរគះថនក់សលប់ េកតេឡងេនទីជនបទ។ ករប៉ះទងគិចចំពីមុខ មនអរតខពស់េនទីជនបទជងេនទីរបជុំជន (៣២% និង ២២% េរៀងគន) រសបេពលែដល ករបុក ពីចំេហៀង មនអរតខពស់េនទីរបជុំជនជងេនទីជនបទ (៣៣% និង ២៧% េរៀងគន)។ រូបភពទី៣៨ ភគរយៃនេរគះថនក់េនទីរបជុំជន និងទីជនបទ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩

21


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៤.៤. ព័តម ៌ នយនពក់ពន ័ ធ ធ ឹងេរគះថ ចរចរណ៍ ែដលកន េនកនុងឆន២០០៩ ំ២០០៩ រតូវបនេគប៉ ន់របមណថ មនយនចំ មនយនចំនួន ១៨. ១៨.៤១០េរគឿង ៤១០េរគឿង ពក់ព័នន េរគះថនក់ចរចរណ ែដលកនុង យនមួយេរគឿង បងកឱយមនអន យមនអនករបួសយ៉ ងតិចមនក់។

៤.៤.១ របេភទយនពក់ របេភទយនពក់ព័នធ េនកនុងឆនំ២០០៩ ម៉ូតូមនចំែណកេរចនជងេគ (៧០%) ៃនយនែដលពក់ព័នធេនកនុងេរគះថនក់ បនទប់មករថយនត ដឹកអនកដំេណរ (១៥%) និងរថយនតដឹកទំនិញ (៦%)។ បែនថមពីេលេនះ ម៉ូតូជេរចន ពក់ព័នធកុងេរគះថ ន ន ក់េនេពលយប់េរចនជងេពលៃថង (៦៦% និង៦៤% េរៀងគន)។

រថយនតដឹកអនកដំេណរ ពក់ព័នធកុងេរគះថ ន ន ក់េនេពលយប់ខស ព ់ជងេពលៃថង (២៦% និង២១% េរៀងគន) េនរជធនី–

ភនំេពញ ប៉ុែនតេនតមបណ ត េខតត រថយនតដឹកអនកដំេណរពក់ព័នធកុងេរគះថ ន ន ក់េនេពលៃថងខស ព ់ជងេពលយប់ (១៩% និង

១៦% េរៀងគន)។

រូបភពទី៣៩ យនប៉ ន់របមណែដលពក់ព័នធកុនងេរគះថនក់6 – ២០០៩

របេភទយនជំនិះ

ចំនួន

ភគរយ

កង់

834

5%

ម៉ូតូ

12,832

70%

រថយនតដឹកអនកដំេណរ

2,754

15%

រថយនតដឹកទំនិញ

1,186

6%

452

2%

352

2%

18,410

100%

យនយនតកសិកមម⁄ែកៃចនកុនងរសុក េផសងៗ សរុប

ករណីបុកចំពីមុខ

បុកចំពីេរកយ

និងបុកពីចំេហៀង

រួមចំែណកយ៉ ងធំេនកនុងេរគះថនក់កុងចំ ន េណមរបេភទយន

នីមួយៗ។ សំគល់ថ បុកចំពីមុខ និងបុកពីចំេហៀង មនសមមរតខពស់កុនងករណីេរគះថនក់ម៉ូតូជងេរគះថនក់យន

េផសងៗ រសបេពលែដល បុកចំពីេរកយ មនសមមរតខពស់កុនងករណីេរគះថនក់កង់។

រូបភពទី៤០ ភគរយៃនយនពក់ព័នធ តមរបេភទៃនករប៉ះទងគិច – ២០០៩

6

ចំនួនយន គឺប៉ន់របមណេដយែផអកេទេលរបភពទិននន័យទំងពីរៈ នគរបលចរចរណ៍ និងសថប័នសុខភព

22


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ៤.៤.២ ករេបកបរៃនយន ជសរុប ៧៩% ធ ុងេរគះថ ន ន ក់ េកតេឡងខណៈែដលកំពុងេបកេទរតង់ បនទប់មកបត់េឆវង (១០%) និង ៧៩% ៃនយនពក់ ៃនយនពក់ព័នក

វ៉ ែជង (៥%)។ ភគរយៃនករ ់ លង ំ ចំេពះកង់ (២៥ ភគរយៃនករបត់ ៃនករបត់េឆវង មនអរតខពសខ (២៥%) ២៥%) េធៀបនឹងេរគះថនក់យនេផសងៗ។ រូបភពទី៤១ ភគរយៃនយនពក់ព័នធ តមរបេភទៃនករេបកបរយន – ២០០៩

៤.៤.៣ លកខណៈៃន ណៈៃនរថយនត ណៈ ៃនរថយនត ៦៦% ធ ុងេរគះថ ន ំ េសទរែត ២០%ៃនរថយនត ៦៦%ៃនរថយនត ៃនរថយនតពក់ព័នក ងេរគះ ថនក់ ជរថយនតចងកូតេឆវង និង១៥% ១៥% ជរថយនតចងកូតសត។ ដឹកអនកដំេណរ និងរថយនតដឹកទំនិញ ជរថយនតចងកូតសតំ។ ភពធងន់ធរង ៃនេរគះថនក់មិនមនភពខុសគនខលំងរវងរថយនតចងកូតេឆវង និងរថយនតចងកូតសតំ។ រូបភពទី៤២ ភគរយៃនលកខណៈរថយនត តមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ – ២០០៩

៤.៥ បុពេវ ហតុៃនេរគះថនក់ចរចរណ៍ េរគះថនក់ចរចរណ៍មួយ

អចេកតេឡងេដយសរកតតជេរចន។

កតតននែដលរួមចំែណកកនុងេរគះថនក់ចរចរណ៍

គឺវមនសរៈសំខន់ខលំងណស់កុងករបេងក ន តជកូនេសរសកមមភពេដមបីទប់សកត់េរគះថនក់ចរចរណ៍

និងអនករបួស។

23


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ RCVIS បនែចកមូលេហតុៃនេរគះថនក់ចរចរណ៍ជបីែផនក៖ កតតមនុសស (កំហុសឆគងរបស់មនុសស) កតតបរ ិសថន (កតត ផលូវ និងកតតអកសធតុ) និងកតតយន។ ជទូេទ កំហស ុ ឆគងរបស់មនុសសែតមួ សែតមួយ មនចំែណក ៩៧% ៃនេរគះថនក់ចរចរណ៍។ កតតយន មនរបែហល៣,៥% និងកតតបរ ិសថន មនរបែហល ២%។ រូបភពទី៤៣ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមបុពវេហតុៃនេរគះថនក់ – ២០០៩

ដូចរូបខងេរកមបនបងហញ ករេបកបរហួសេលបឿនកំ ជបុពេវ ហតុចមបងៃនេរគះថនក់ កនុងរបេទសកមពុជ។ េលបឿនកំណត់ជបុ ជ វមន ឹង។ ករែជង ចំែណកេរចនជង៥ ៥០%ៃនអនកសលប់ ខណៈែដល ១៧%េផសងេទៀត បងកេឡងេដយករ ករេប ករេបកបរេនេពលរសវ បរេនេពលរសវ ឹង កនុងសថនភពេរគះថនក់ ក៏មនចំែណកសមមរតខពស់ (១២%) កនុងចំេណមអនកសលប់។ ភគរយៃនអនកសលប់េដយសរ េលបឿន និងេបកបរេនេពលរសវ ឹង មនករមិតខពស់ជងភគរយៃនេរគះថនក់ ែដលេនះបញ ជ ក់ឱយេឃញថ មនុសស របឈមមុខនឹងករសលប់ខស ព ់ េដយសរេលបឿន េបកបរេនេពលរសវ ឹង ជងបណ ត មូលេហតុេផសងៗែដលមនកនុង កតតមនុសស។

រូបភពទី៤៤ ភគរយៃនេរគះថនក់ និងអនកសលប់ បងកេឡងេដយកតតមនុសស – ២០០៩

24


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ មនសមមរតរបែហលគនរវងេរគះថនក់េពលៃថង និងេពលយប់ (របែហលជ៥០%)។ ករេបកបរកនុងេពលរសវ ឹង រួមចំែណក២១%ៃនេរគះថនក់េនេពលយប់ និង ៩%ៃនេរគះថនក់េនេពលៃថង។ ផទុយមកវ ិញ “ករែជងកនុងសថនភពេរគះថនក់” និង”ករមិនេគរពសិទិអ ធ ទិភព” មនភគរយខពស់េនេពលៃថងជងេពលយប់។ រូបភពទី៤៥ ភគរយៃនេរគះថនក់ េនេពលៃថង េធៀបនឹងេពលយប់ បងកេឡងេដយកតតមនុសស – ២០០៩

ករេបកបរហួ បរហួសេលបឿនកំ េលបឿនកំណត់ គឺជមូលេហតុចមបងែដលបងកឱយមនេរគះថនក់ទង ំ េនរជធនីភំេន ពញ និងបណ ត េខតត នន។ េរគះថនក់បណ ត លមកពី“ករមិនេគរពសិទិអ ធ ទិភព” មនសមមរតខពស់េនរជធនីភំេន ពញជងបណ ត េខតត។ ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ េបកបរកនុងេពលរសវ ឹង និងែជងកនុងសថនភពេរគះថនក់ មនសមមរតយ៉ ងធំកុង ន េរគះថនក់សលប់ េធៀបនឹងេរគះថនក់ធន ង ់ និងេរគះថនក់រសល ដូចបងហញកនុងរូបទី៤៦។

រូបភពទី៤៦ ភគរយៃនេរគះថនក់ តមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ និងមូលេហតុបងកេដយកតតមនុសស – ២០០៩

25


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៥. អនកជិះម៉តូ ូ នងករេរ2រeស់ម ួកសុវ#ថភព 7

៨២%ៃនយនយនតចុះបញជ7ី

គឺជម៉ូតូ។ ៧៧%ៃនជនរងេរគះថនក់ចរចរណ៍ គឺជអនកជិះម៉ូតូ។ ចំនួនអនកជិះម៉ូតូសលប់

េកនេឡង ១០% េធៀបនឹងឆនំ២០០៨។ រូបភពទី៤៧ ចំនួនជនរងេរគះជិះម៉ូតូ តមឆនំ និងភពធងន់ធងរៃនរបូសសនម – ២០០៩

ឆនំ

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

មធយម2006–2008

942

5,020

12,929

638

19,529

2006

749

4,110

12,924

568

18,351

2007

971

5,349

13,375

663

20,358

2008

1,107

5,600

12,489

683

19,879

2009

1,218

5,384

9,507

498

16,607

កនុងឆនំ២០០៩ ករមិតខពស់បំផុតៃនអនកសលប់ជិះម៉ូតូ គឺេនៃថងេសរ ៍។ េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអនកសលប់ េកនេឡងេសទរែត េរៀងរល់ៃថង េលកែលងែតៃថងច័ន។ ទ រូបភពទី៤៨ ចំនួនអនកជិះម៉ូតូសលប់ តមៃថងៃនសបតហ៍8 ២០០៧ – ២០០៩

ឆនំ

ច័នទ

អងគរ ៍

ពុធ

រពហសបតតិ៍

សុរក

េសរ ៍

អទិតយ

សរុប

មធយម 2006-2008

130

106

119

124

77

225

162

942

2006

99

97

84

101

74

170

124

749

2007

133

92

134

118

76

220

198

971

2008

157

128

140

152

80

286

164

1,107

2009

142

141

172

167

98

291

207

1,218

ចំនួនអនកជិះម៉ូតូសលប់ រងេរគះេរចនេនេដមឆនំ ជមួយសមមរតខពសេ់ នកនុងែខេមស ែដលែខេមស មនបុណយ ចូលឆនំែខមរ។ េបេធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអនកសលប់េកនេឡង ៧១% កនុងែខមិន និង៧២% កនុងែខសីហ។

ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ គឺជបុពេវ ហតុចមបងែដលបណ ត លឱយអនកជិះម៉ូតូជជនរងេរគះ ជជនរងេរគះ និងអនកសលប់ (៥១% ជជន ៥១% និង ៤០%) ៤០%)។ %)។

ករេបកបរកនុងេពលរសវ ឹង

មនភគរយខពស់ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ជងភគរយៃនអនកជិះម៉ូតូជជនរងេរគះ

(២០% និង១៦%) បនទប់មកករែជងកនុងសថនភពេរគះថនក់ (១៤% និង ១០%)។ បនទប់មកផលូវេកង (៩%)។ អនកជិះម៉ូតូសលប់ រងេរគះេលផូវេកងេន ល ៨៣% ល ៨៣%ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ រងេរគះេនេលផូវរតង់ តមបណ ត េខតតជងេនរជធនីភំេន ពញ (១០% និង៣%)។ ផទុយមកវ ិញ អនកជិះម៉ូតូសលប់ រងេរគះេនផលូវែបកជបួនេន រជធនីភំេន ពញេរចនជងេនតមបណ ត េខតត (១១% និង ២%)។ ៥៣% ំ ៥៣% ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ អយុចេនលះពី ១៥ េទ២៩ េទ២៩ឆ ២៩ឆន។

7 8

សថិតិៃនយនយនតចុះបញជីកុនងឆនំ២០០៩ េដយរកសួងសធរណករ និងដឹកជញូជ ន មួយៃថងរប់ចប់ពីេម៉ ង ០៦:០០នទី រពឹក ដល់០៥:៥៩នទីរពឹក

26


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៤៩ ចំនួនជនរងេរគះេបកបរម៉ូតូ តមបំែណងែចកអយុ និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩

រកុមអយុ 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 >=55 មិនដឹង សរុប

ចំនួន 0 2 102 226 170 75 88 68 66 30 53 8

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

ភគរយ 0% 0% 11% 25% 19% 8% 10% 8% 7% 3% 6% 1%

ចំនួន 1 39 572 991 729 328 315 263 235 126 180 40

ភគរយ 0% 1% 15% 26% 19% 9% 8% 7% 6% 3% 5% 1%

ចំនួន 1 54 1007 1714 1307 610 507 365 316 171 265 60

ភគរយ 0% 1% 16% 27% 20% 10% 8% 6% 5% 3% 4% 1%

ចំនួន 0 1 41 86 60 30 15 21 13 11 13 13

ភគរយ 0% 0% 5% 10% 7% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

ចំនួន 2 96 1,722 3,018 2,267 1,043 925 717 630 338 511 121

ភគរយ 0% 1% 15% 26% 20% 9% 8% 6% 6% 3% 4% 1%

100%

3,819

100%

6,377

100%

304

34%

11,391

100%

888

រជធនីភំេន ពញ ជកែនលងែដលមនជនរងេរគះេដយេរគះថនក់ចរចរណ៍េរចនជងេគ (១៩% ៃនជនរងេរគះជិះម៉ូតូ សរុប) បនទប់មកេខតតកណ ត ល (១០%) និងេខតតកំពង់ចម (១០%)។ រូបភពទី៥០ ចំនួនជនរងេរគះជិះម៉ូតូ តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ េខតត បនទយមនជ័យ

បត់ដំបង

កំពង់ចម

កំពង់ឆនំង

កំពង់សឹព

កំពង់ធំ

កំពត

កណ ត ល ែកប

េកះកុង

រកេចះ

មណឌលគីរ ី

សលប់ ចំនួន

របួសធងន់

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

របួសរសល ចំនួន

ភគរយ

មិនដឹង ចំនួន

សរុប

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ 5%

76

6%

298

6%

519

5%

6

1%

899

54

4%

254

5%

493

5%

23

5%

824

5%

150

12%

466

9%

917

10%

57

11%

1,590

10%

41

3%

158

3%

458

5%

26

5%

683

4%

44

4%

169

3%

226

2%

18

4%

457

3%

59

5%

186

3%

437

5%

17

3%

699

4%

20

2%

222

4%

394

4%

31

6%

667

4%

139

11%

486

9%

945

10%

39

8%

1,609

10%

2

0%

22

0%

69

1%

5

1%

98

1%

11

1%

45

1%

122

1%

3

1%

181

1%

36

3%

162

3%

183

2%

4

1%

385

2%

4

0%

38

1%

44

0%

34

7%

120

1%

27


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ សមមរតដ៏ធំៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ េកតេឡងេនចេនលះេម៉ ង ៣រេសៀល េទ១១យប់។ អនកជិះម៉ូតូសលប់ខស ព ់ជងេគ សំគល់េឃញពីេម៉ ង ៦លងច ដល់៨យប់។ រូបភពទី៥១ ភគរយៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ តមេម៉ ង – ២០០៩

៧៦% ំ២០០៩។ ភគរយៃនករប៉ះទងគិចកបល ថយចុះ េធៀបនឹង ៧៦%ៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់ មនរងរបួសប៉ះទងគិចកបល កនុងឆន២០០៩។ ឆនំ២០០៨ (៨៦%) និង២០០៧ (៨៤%)។ រូបភពទី៥២ ភគរយៃនអនកជិះម៉ូតូសលប់រងរបួសកបល ២០០៧–២០០៩

88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72%

86% 84%

76%

រសបេពលគនេនះែដរ ភគរយៃនជនរងេរគះពក់មួកសុវតថិភព េកនេឡងពី៦% កនុងឆនំ២០០៨ េទ ២០% កនុងឆនំ ២០០៩។ អរតពក់មួកសុវតថិភពេនរជធនីភំេន ពញ មនករមិតខពស់ជងេនតមបណ ត េខតត (២៥% េធៀបនឹង១៨%)។ អរតពក់មួកសុវតថិភព គឺខស ព ់េនេពលៃថង (២២%) ជងេពលយប់ (១៧%)។ បែនថមេលេនះ អរតពក់មួកសុវតថិភព គឺខស ព ់កុនងចំេណមជនរងេរគះជអនកេបកបរ (២៥%) ជងកនុងចំេណមជនរងេរគះជអនករួមដំេណរជមួយ (៨%)។ ជករពិត េដយសរែតករពក់មួកសុវតថិភព គឺតរមូវចំេពះែតអនកេបកបរម៉ូតូ និងមនកររ ឹតបនតឹងេដយនគរបល ចរចរណ៍ ចប់តំងពីែខមករ ឆនំ២០០៩ ជពិេសសេនរជធនីភំេន ពញ។

28


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ករសិកសរសវរជវមួយ េធវេឡងេដយអងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក បនបងហញថ អរតពក់មួកសុវតថិភពជ

មធយមេនរជធនីភំេន ពញ (៤)9 កលពីែខសីហ ឆនំ២០០៩ គឺ៨៥% ៨៥% កនុងចំេណមអនកេបកបរម៉ូតូ និង១១% ៨៥ ១១% កនុងចំេណម អនករួមដំេណរជមួយ។ បែនថមពីេលេនះ ែផអកេទេលកររសវរជវរបស់រកសួងសុខភិបលកលពីចុងឆនំ២០០៩(៤) អរតពក់កុងចំ ន េណមអនកេបកបរ គឺ៦៥% ៦៥% និង៩% គឺជអនករួមដំេណរជមួយេនកនុងេខតតចំនួន៧៖ េខតតបត់ដំបង ៦៥

េខតតកំពង់ចម េខតតកំពង់ឆនំង េខតតកំពង់ធំ េខតតកណ ត ល េខតតេសៀមរប និងេខតតតែកវ។ ភគរយៃនជនរងេរគះជិះម៉ូតូពក់មួកសុវតថិភព

ហក់បីដូចជមនករមិតខពស់បនតិចចប់ពីែខកកកដ

ឆនំ២០០៩។

ដល់ែខធនូ

រូបភពទី៥៣ ភគរយៃនជនរងេរគះជិះម៉ូតូ តមែខនីមួយៗ និងករេរបរបស់មួកសុវតថិភព – ២០០៩

អរតពក់មួកសុវតថិភព មនករមិតខពស់េនេពលៃថង (២២%) ជងេពលយប់ (១៧%)។ រូបភពទី៥៤ ភគរយៃនជនរងេរគះជិះម៉ូតូេរបរបស់មួកសុវតថិភព រវងេពលយប់ និងេពលៃថង – ២០០៩

ទីតំងសំខន់ៗជេរចន

រតូវបនកំនត់សំរប់េរៀបចំសកមមភព

េដយែផអកេលទិនន ន ័យពីរបព័នធកំនត់ទីតំងភូេគល

(GPS) េដមបីករពរេរគះថនក់ចរចរណ៍ចំេពះអនកជិះម៉ូតូ េនរជធនីភំេន ពញ ៖ ករសិកសអំពីករពក់មួកសុវតថិភពេនះ េរៀបចំេឡងេដយអងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក កនុងរយៈេពល៦ៃថង េនេដមែខកុមភៈ ឆនំ២០០៩ េនេពលេវលនិងទីតំងេផសងៗគន េដមបីវស់ែវងពីរបសិទធភពៃនយុទធនករផសពវផសយអប់រ ំអំពីករពក់មួកសុវតថិភពកនុងឆនំ២០០៩។

9

29


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ •

ទីតំង៥កែនលង ែដលមនចំនួនម៉ូតូេរគះថនក់េរចនជងេគ o

មហវ ិថីសហព័នរធ ស ុ សី រពំរបទល់ភូមិរតពំងលវ និងភូមិតងួន សងកត់កកប ខណឌដេងក

o

ផលូវេចមេច រពំរបទល់ភូមិរតពំងថលឹង និងភូមិេចមេច សងកត់េចមេច ខណឌដេងក ផលូវជតិេលខ៤ រពំរបទល់ភូមិថល ន ់បំែបក និងភូមិៃរពរពីង សងកត់េចមេច ខណឌដេងក

o o o

មហវ ិថីសហព័នរធ ស ុ សី ែកងនឹងផលូវ១០៧ សងកត់មិតភ ដ ព ខណឌ៧មករ

េនផលូវរងវង់មូល (ផលូវជតិេលខ២ មហវ ិថីរពះនេរតដម និងមហវ ិថីរពះមុនីវងស) សងកត់ទេនលបសក់ ខណឌចំករមន

ទីតំង៥កែនលង ែដលមនចំនួនជនរងេរគះមិនពក់មួកសុវតថិភពេរចនជងេគេនេពលេរគះថនក់ o o o o

ផលូវមុនីវងស សងកត់វតតភំន និងសងកត់រសះចក ខណឌដូនេពញ ផលូវសហព័នរធ ស ុ សី ភូមិតងួន សងកត់កកប ខណឌដេងក

ផលូវសុីសុវតថិ ែកងនឹងផលូវ១៤៨ សងកត់ផសរកណ ត ល និងសងកត់ជ័យជំនះ ខណឌដូនេពញ ផលូវ២០៥ ែកងនឹងផលូវ២៧៤ សងកត់់វលវង់ និងសងកត់ទួលសវយៃរព២ ខណឌចំករមន

និង

ខណឌ៧មករ

o

ផលូវេចមេច ភូមិេចមេច និងភូមិរតពំងថលឹង សងកត់េចមេច ខណឌដេងក

រូបភពទី៥៥ ទីកែនលងសំខន់ៗេរគះថនក់ម៉ូតូ និងករមិនពក់មួកសុវតថិភពេនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩

30


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ បែនថមពីេលេនះ GPS ក៏បនកំណត់ទីតំងសំខន់ៗេនតមបណ ត េខតត សំរប់ករអនតរគមន៍ចំេពះអនកជិះម៉ូតូ៖ •

ទីតំង៥កែនលង ែដលមនចំនួនម៉ូតូេរគះថនក់េរចនជងេគ o

ភូមិទី១ ឃុំសមច់មនជ័យ រកុងេខមរភូមិនទ េខតតេកះកុង

o

ផលូវជតិេខតត៦ និង៥៦ ភូមិសំពងសវយ ភូមិ៣ និងភូមិ១ សងកត់កំពង់សវយ និងសងកត់រពះពនល រកុងេសរ ីេសភណឌ េខតតបនទយមនជ័យ

o

ផលូវេខតតេលខ២២ ភូមិសពនថម ភូមិរតពំងរពីង និងភូមិកណ ត ល សងកត់សឹង ទ ែរតង រកុងសទឹងែរតង េខតតសឹង ទ ែរតង

o

ផលូវឯករជយ ភូមិមណឌល២ សងកត់២ រកុងរពះសីហនុ េខតតរពះសីហនុ

ទីតំង៥កែនលង ែដលមនចំនួនជនរងេរគះមិនពក់មួកសុវតថិភពេរចនជងេគេនេពលេរគះថនក់ o

ផលូវេខតតេលខ២២ ភូមិសពនថម ភូមិរតពំងរពីង និងភូមិកណ ត ល សងកត់សឹង ទ ែរតង រកុងសទឹងែរតង េខតតសឹង ទ ែរតង

o

ផលូវជតិេលខ៧៨ ភូមិ៣ និងភូមិ១ សងកត់ឡបនេសៀក រកុងបនឡុង េខតតរតនៈគីរ ី ផលូវជតិេខតត៦ និង៥៦ ភូមិសំពងសវយ ភូមិ៣ និងភូមិ១ សងកត់កំពង់សវយ និងសងកត់រពះពនល

o

រកុងេសរ ីេសភណឌ េខតតបនទយមនជ័យ

o o

ផលូវជតិេលខ ៥ ភូមិអនលង់វ ិល និងភូមិេបង ឃុំអនលង់វ ិល រសុកសែងក េខតតបត់ដំបង ផលូវជតិេលខ២១េប ែកងនឹង១១៥ ភូមិរពះសំេរង សងកត់តេខម រកុងតេខម េខតតកណ ត ល

រូបភពទី៥៦ ទីកែនលងសំខន់ៗេរគះថនក់ម៉ូតូ និងករមិនពក់មួកសុវតថិភពេនតមបណ ត េខតត – ២០០៩

31


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៦. ករេប2កបរហ ួសេលបឿនកំណត់ ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ គឺជបុពវេហតុចមបងែដលបងកឱយមនេរគះថនក់ និងជនរងេរគះកនុងរបេទសកមពុជ។ កនុង ឆនំ២០០៩ មនជនរងេរគះចំនួន៨.៤៧៦នក់រងរបួស កនុងេរគះថនក់េដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់។ កនុងចំេណម

ពួកេគមន ៨៣៩ (១០%) នក់ បនបត់បង់ជីវ ិត និង៣.២៨៥ (៣៥%) នក់ គឺរបួសធងន់។ េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអនក

សលប់េកនេឡង៣%។ រូបភពទី៥៧ ចំនួនជនរងេរគះតមភពធងន់ធងរៃនេរគះថនក់ និងករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ២០០៦–២០០៩

ឆនំ មធយម2006-2008 2006 2007 2008 2009

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

731 614 762 818 839

3,264 2,543 3,481 3,767 3,285

7,460 6,842 8,036 7,502 4,253

367 332 423 346 99

សរុប 11,822 10,331 12,702 12,433 8,476

ករមិតខពស់ៃនអនកសលប់ េដយសរករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ បនអេងកតេឃញេនចេនលះពីេម៉ ង ៦លងច ដល់៨យប់។ រូបភពទី៥៨ ភគរយៃនអនកសលប់ បំែណងែចកតមេម៉ ងេរគះថនក់បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ២០០៦–២០០៩

ចំនួនអនកសលប់េដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ េកនេឡងពីមួយឆនំេទមួយឆនំ ចប់តំងពីឆនំ២០០៦។ េធៀបនឹងមធយម ៃនឆនំ២០០៦–២០០៨ ចំនួនអនកសលប់េកនេឡងេសទរែតេរៀងរល់ែខ េលកែលងែតែខកកកដ និងែខវិចឆិក។ រូបភពទី៥៩ ចំនួនជនរងេរគះតមែខនីមួយៗ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ២០០៧–២០០៩

32


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ភគរយខពសៃ់ នអនកសលប់ និង១៦%) ១៦%)។ %)។

េដយករេប ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់

រូបភពខងេរកម

បនសំគល់េឃញេនៃថង ៃថងេសរ៍

និងអទិតយ

(២៣% ២៣%

បនបងហញថភគរយៃនអនកសលប់េនេពលយប់ៃថងេសរ៍ គឺរងេរគះេរចនជងេពលៃថង

(៣១% និង១៥%)។ សមមរតខពស់ជងេគ គឺអេងកតេឃញេនយប់ៃថងេសរ៍។ រូបភពទី៦០ ភគរយៃនជនរងេរគះតមៃថងៃនសបតហ៍ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ – ២០០៩

ម៉ូតូរម ួ ចំែណកេរចនជងេគបំផុតៃនអនកសលប់កុងេរគះថ ន ន ក់េដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់។ ភគរយខពស់ជងេគ

បំផុត

គឺអេងកតេឃញេនអនកសលប់អយុចេនលះពី១៥–២៩ឆនំ។

ភគេរចនៃនកុមរអយុតិចជង១៥ឆនំ

បនរងេរគះ

េដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ គឺជអនកេថមរេជង។ សមមរតយ៉ ងធំៃនអនកជិះកង់សលប់ បនសំគល់េឃញេន កនុងចំេណមអនកយុវវ ័យ (អយុពី១០–១៤ឆនំ)។ រូបភពទី៦១ ភគរយៃនជនរងេរគះ តមអយុ និងរបេភទយនជំនិះ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ – ២០០៩

សមមរតខពស់ៃនអនកសលប់ េដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ គឺេកតេឡងេនផលូវរតង់ទំងេនរជធនីភំេន ពញ និង

តមបណ ត េខតត ប៉ុែនតវគួរឱយសំគល់ផងែដរថ ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ បងកឱយមនអនកសលប់េរចន គឺេនផលូវែបក ជបួន េនរជធនីភំេន ពញ ជងេនតមបណ ត េខតត (១៣% និង២%)។ ផទុយមកវ ិញ អនកសលប់េដយករេបកបរហួស េលបឿនកំណត់ មនភគរយខពស់េនតមបណ ត េខតតជងរជធនីភំេន ពញ (៩% និង៤%)។

33


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ េនរជធនីភំេន ពញ

ទទួលរងផលប៉ះពល់បំផុតេដយសរេរគះថនក់ចរចរណ៍

ែដលបងកេឡងេដយករេបកបរ–

ហួសេលបឿនកំណត់ (១៦%) បនទប់មក េខតតេសៀមរប (១២%) និងេខតតកំពង់ចម (៩%)។ រូបភពទី៦២ ចំនួនជនរងេរគះ តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ – ២០០៩

សលប់

េខតត

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

47

6%

145

4%

251

6%

0

0%

443

5%

បត់ដំបង

52

6%

145

4%

276

6%

8

8%

481

6%

កំពង់ចម

99

12%

277

8%

387

9%

7

7%

770

9%

កំពង់ឆនំង

37

4%

99

3%

200

5%

2

2%

338

4%

កំពង់សឹព

29

3%

82

2%

81

2%

1

1%

193

2%

កំពង់ធំ

51

6%

100

3%

127

3%

1

1%

279

3%

កំពត

23

3%

184

6%

204

5%

2

2%

413

5%

កណ ត ល

74

9%

215

7%

399

9%

12

12%

700

8%

ែកប

2

0%

12

0%

29

1%

3

3%

46

1%

េកះកុង

14

2%

44

1%

72

2%

2

2%

132

2%

រកេចះ

44

5%

131

4%

113

3%

1

1%

289

3%

មណឌលគីរ ី

5

1%

22

1%

29

1%

4

4%

60

1%

ឧតតរមនជ័យ

27

3%

54

2%

124

3%

3

3%

208

2%

ៃប៉លិន

0

0%

14

0%

25

1%

0

0%

39

0%

រជធនីភំនេពញ

96

11%

436

13%

831

20%

24

24%

1387

16%

រពះសីហនុ

23

3%

107

3%

83

2%

1

1%

214

3%

រពះវ ិហរ

11

1%

30

1%

47

1%

1

1%

89

1%

ៃរពែវង

42

5%

169

5%

179

4%

3

3%

393

5%

េពធិសត់

53

6%

147

4%

168

4%

6

6%

374

4%

រតនៈគីរ ី

6

1%

22

1%

23

1%

0

0%

51

1%

េសៀមរប

55

7%

627

19%

312

7%

7

7%

1001

12%

សទឹងែរតង

5

1%

47

1%

98

2%

1

1%

151

2%

សវយេរៀង

18

2%

72

2%

83

2%

1

1%

174

2%

តែកវ

26

3%

103

3%

111

3%

9

9%

249

3%

បនទយមនជ័យ

េដយែផអកេលទិនន ន ័យពីរបព័នធកំនត់ទីតំងភូេគល

(GPS)

ទីតំងសំខន់ៗែដលបងកេឡងេដយករេបកបរហួស

េលបឿនកំណត់ជេរចនរតូវបនកំនត់ ដូចជករណីអនកសលប់ និងេរគះថនក់ែដលខពស់ជងេគេនរជធនីភំេន ពញ ៖ •

ទីតំង៣កែនលង ែដលចំនួនេរគះថនក់េដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់េរចនជងេគរតូវបនកំណត់ o o o

ផលូវេលខ១១០ ភូមិតងួន សងកត់កកប ខណឌដេងក មហវ ិថីរពះនេរតតម ែកងនឹងផលូវ៣១០ សងកត់បឹងេកងកង១ ខណឌចំករមន ផលូវេលខ២៧១ សងកត់ទំនប់ទឹក ខណឌចំករមន

34


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៦៣ ទីតំង ”េជងកប” ៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ េនរជធនីភំនេពញ– ២០០៩

េដយែផអកេលទិនន ន ័យពីរបព័នធកំនត់ទីតំងភូេគល

(GPS)

ទីតំងសំខន់ៗែដលបងកេឡងេដយករេបកបរហួស

េលបឿនកំណត់ជេរចនរតូវបនកំនត់ ដូចជករណីអនកសលប់ និងេរគះថនក់ែដលខពស់ជងេគេនតមបណ ត េខតត ៖ •

ទីតំង៥កែនលង បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ រតូវបនកំណត់ o o

ផលួវ៧មករ សងកត់៤ រកុងរពះសីហនុ េខតតរពះសីហនុ ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិៃរពសវយ ភូមិបឹងខនរ ភូមិខនចរមស និងភូមិេដមេរចះ ឃុំបឹងខនរ រសុកបកន េខតតេពធិសត់

o o o

ផលូវឯករជយ ភូមិ២ សងកត់២ រកុងរពះសីហនុ េខតតរពះសីហនុ ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិប៉លីល័យ សងកត់េប៉ យែប៉ត រកុងេប៉ យែប៉ត េខតតបនទយមនជ័យ ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិអូរតេប៉ ង ឃុំអូរតេប៉ ង រសុកបកន េខតតេពធិសត់

35


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

រូបភពទី៦៤ ទីតំង ”េជងកប” ៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ េនតមបណ ត េខតត – ២០០៩

36


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៧. ករេប2កបរេនេពលរសjង ករេបកបរេនេពលរសវឹង គឺជបុពវេហតុទី២ៃនេរគះថនក់ចរចរណ៍ និងជនរងេរគះកនុងរបេទសកមពុជ។ កនុងឆនំ២០០៩ មនជនរងេរគះ២.៣៥៣នក់ រងេរគះេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង។ កនុងចំេណមពួកេគ មន២៨៤ (១២%) នក់សលប់ និង៧៩៧ (៣៤%) នក់របួសធងន់។ េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអនកសលប់ េនរកសលំនឹងដែដល។

រូបភពទី៦៥ ចំនួនជនរងេរគះ តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង – ២០០៩

ឆនំ មធយម2006-2008 2006 2007 2008 2009

សលប់ 271 243 287 284 284

របួសធងន់ 932 920 956 920 797

របួសរសល 2,675 3,083 2,750 2,192 1,247

មិនដឹង 119 133 113 111 25

សរុប 3,997 4,379 4,106 3,507 2,353

អនកសលប់េដយសរេរគះថនក់រសវ ឹង េរចនេកតេឡងេនចេនលះពីេម៉ ង ៦លងច ដល់េម៉ ង១១និង៥៩នទី។ ខពស់បំផុត សេងកតេឃញេនចេនលះពីេម៉ ង៦លងច ដល់េម៉ ង៨យប់។ រូបភពទី៦៦ ភគរយៃនអនកសលប់ តមេម៉ ង បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង – ២០០៩

ភគរយខពស់បំផុតៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹងសំគល់េឃញេនយប់ៃថងេសរ ៍ និងយប់ៃថងអទិតយ។ រូបភពទី៦៧ ភគរយៃនអនកសលប់ េនេពលៃថង និងយប់ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង – ២០០៩

37


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ មនមនុសសសលប់េរចនជងរបួស កនុងេរគះថនក់េបកបរេនេពលរសវ ឹង កនុងចំេណមមនុសសែដលមនអយុេរចនជង ២៩ឆនំ ។ របែហលជពក់កណ ត លៃនអនករបួស និងអនកសលប់ មនអយុចេនលះពី១៥–២៩ឆនំ។ រូបភពទី៦៨ ភគរយៃនជនរងេរគះ (អនករបួស និងអនកសលប់) កនុងេរគះថនក់េបកបរេនេពលរសវឹង – ២០០៩

អនកសលប់អយុចេនលះពី២០–៣៤ឆនំ មនសមមរតេនភនំេពញខពស់ជងេនតមបណ ត េខតត ខណៈែដល អនកសលប់អយុ ចេនលះពី១៥–១៩ឆនំ និងអយុចេនលះពី៤៥–៤៩ឆនំ មនសមមរតេនបណ ត េខតតខស ព ់ជងេនភនំេពញ។ កនុងេរគះថនក់េបកបរេនេពលរសវ ឹង ភគេរចនៃនអនកសលប់ គឺជអនកជិះម៉ូតូ។ អនកសលប់អយុពី៥–៩ឆនំទំងអស់ គឺជ អនកជិះម៉ូតូ និងអនកសលប់អយុពី០–៤ឆនំទំងអស់ គឺជងអនកេថមរេជង។ អនកជិះម៉ូតូ និងអនកជិះកង់ មនចំែណកេសមគនកនុងចំេណមអនកសលប់អយុពី១០–១៤ឆនំ។ រូបភពទី៦៩ ភគរយៃនអនកសលប់ តមរកុមអយុ និងរបេភទយនជំនិះ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង – ២០០៩

សមមរតខពស់ៃនអនកសលប់កុងេរគះថ ន ន ក់េបកបរេនេពលរសវឹង គឺេនេលផូវរតង់ ល េនរជធនីភំនេពញ និងតមបណ ត េខតត។

បែនថមេលេនះ អនកសលប់េនេលផូវេកង ល មនភគរយេនតមបណ ត េខតតខពស់ជងេនរជធនីភំនេពញ (៩% និង៤%)។

៨៦%ៃនអនកសលប់េនសងកត់នន ែដលេនជយរកុងភនំេពញ គឺសលប់េនេលផូវរតង់ ល េធៀបនឹង៥៤%ៃនអនកសលប់េនសងកត់ នន ែដលេនកណ ត លរកុង។ ២៧%ៃនអនកសលប់េនសងកត់កណ ត លរកុង គឺសលប់េនផលូវែបកជបួន។

38


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រជធនីភំនេពញ

េខតតកំពង់ចម

និងេខតតេសៀមរប

រសវឹង។

មនចំនួនអនកសលប់ខស ព ់ជងេគបំផុតកនុងេរគះថនក់េបកបរេនេពល

រូបភពទី៧០ ចំនួនអនកសលប់ តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង – ២០០៩

េខតត បនទយមនជ័យ បត់ដំបង

សលប់ ចំនួន ភគរយ

របួសធងន់ ចំនួន ភគរយ

របួសរសល ចំនួន ភគរយ

មិនដឹង ចំនួន ភគរយ

សរុប ចំនួន ភគរយ

21

7%

50

6%

61

5%

1

4%

133

6%

12

4%

32

4%

81

6%

2

8%

127

5%

កំពង់ចម

52

18%

113

14%

164

13%

4

16%

333

14%

កំពង់ឆនំង

3

1%

25

3%

47

4%

1

4%

76

3%

កំពង់សឹព

0

0%

6

1%

13

1%

0

0%

19

1%

កំពង់ធំ

6

2%

16

2%

23

2%

0

0%

45

2%

កំពត

3

1%

23

3%

31

2%

1

4%

58

2%

កណ ត ល

27

10%

55

7%

106

9%

1

4%

189

8%

ែកប

0

0%

1

0%

9

1%

0

0%

10

0%

េកះកុង

4

1%

11

1%

23

2%

0

0%

38

2%

រកេចះ

11

4%

24

3%

19

2%

0

0%

54

2%

មណឌលគីរ ី

0

0%

2

0%

3

0%

0

0%

5

0%

ឧតតរមនជ័យ

4

1%

19

2%

29

2%

0

0%

52

2%

ៃប៉លិន

0

0%

12

2%

9

1%

0

0%

21

1%

រជធនីភំនេពញ

40

14%

108

14%

190

15%

4

16%

342

15%

រពះសីហនុ

5

2%

23

3%

38

3%

2

8%

68

3%

រពះវ ិហរ

7

2%

15

2%

25

2%

0

0%

47

2%

ៃរពែវង

10

4%

19

2%

32

3%

1

4%

62

3%

7

2%

11

1%

21

2%

0

0%

39

2%

រតនៈគីរ ី

6

2%

12

2%

11

1%

0

0%

29

1%

េសៀមរប

16

6%

113

14%

131

11%

4

16%

264

11%

សទឹងែរតង

2

1%

5

1%

13

1%

1

4%

21

1%

សវយេរៀង

35

12%

57

7%

85

7%

1

4%

178

8%

តែកវ

13

5%

45

6%

82

7%

2

8%

142

6%

មិនដឹង

0

0%

0

0%

1

0%

0

0%

1

0%

េពធិសត់

េនរជធនីភំេន ពញ េដយែផអកេលទិនន ន ័យពីរបព័នធកំនត់ទីតំងភូេគល (GPS) ទីតំងសំខន់ៗែដលមនអនកសលប់េរចន ជងេគកនុងេរគះថនក់េបកបរេនេពលរសវ ឹងជេរចនរតូវបនកំនត់ ៖ •

ទីតំង៣កែនលង ែដលចំនួនេរគះថនក់េដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹងេរចនជងេគរតូវបនកំណត់ o o o

ផលូវេលខ១១០ ភូមិតងួន សងកត់កកប ខណឌដេងក ផលូវេលខ១១០ សងកត់រសះចក ខណឌដូនេពញ

ផលូវេលខ២៤៥ ែកងនឹងផលូវេលខ៩៣ សងកត់បឹងេកងកង១ ខណឌចំករមន

39


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

រូបភពទី៧១ ទីតំងេជងកបៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង េនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩

េនតមបណ ត េខតត េដយែផអកេលទិនន ន ័យពីរបព័នធកំនត់ទីតំងភូេគល (GPS) ទីតំងសំខន់ៗែដលមនអនកសលប់េរចន ជងេគកនុងេរគះថនក់េបកបរេនេពលរសវ ឹងជេរចនរតូវបនកំនត់ ៖ •

ទីតំង៦កែនលង ែដលចំនួនេរគះថនក់េដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹងេរចនជងេគរតូវបនកំណត់ o o o o

ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិអនលង់វ ិល ឃុំអនលង់វ ិល រសុកសែងក េខតតបត់ដំបង ផលូវេខតត ភូមិទី១ សងកត់សមច់មនជ័យ រកុងេខមរភូមិនទ េខតតេកះកុង

ផលូវតូច ភូមិអណូត ងេពធិ និងភូមិឡឥដឋ សងកត់កំពង់របណក រកុងរពះវ ិហរ េខតតរពះវ ិហរ ផលូវេខតត ភូមិវតត សងកត់រកេចះ រកុងរកេចះ េខតតរកេចះ

o

ផលូវេខតតេលខ៣៣៤ ភូមិតរងបល់ រកុងសវយេរៀង េខតតសវយេរៀង

និងភូមិេមេភលង

សងកត់កុយរតែបក

o

ផលូវេខតតេលខ២១១ ភូមិតេខម សងកត់តេខម រកុងតេខម េខតតកណ ត ល

និងសងកត់សវយេរៀង

40


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

រូបភពទី៧២ ទីតំងេជងកបៃនអនកសលប់ បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវឹង េនតមបណ ត េខតត – ២០០៩

41


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៨. អនកេថមXរេជីង អនកេថមរេជង គឺជអនកងយរងេរគះ េដយគមនមួកសុវតថិភព ែខសរកវត់សុវតថិភព ឬវ ិធនករេផសងៗសំរប់ករពរ។ កនុងឆនំ២០០៩ អនកេថមរេជងចំនួន១.៦៣៥នក់ បនរងរបួស ឬបត់បង់ជីវ ិត។ កនុងចំេណមពួកេគ ២១៥ (១៣%) នក់ បនសលប់បត់បង់ជីវ ិត និង ៥៨៩ (៣៦%) ទទួលរងរបួសធងន់។ េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ អនកេថមរេជងសលប់ េកនេឡង៤%។ ចំនួនអនកសលប់ បនេកនេឡងចប់តំងពីឆនំ២០០៦។ រូបភពទី៧៣ ចំនួនជនរងេរគះជអនកេថមរេជង តមភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម ២០០៦–២០០៩

ឆនំ

មធយម2006-2008 2006 2007 2008 2009

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

204

568

198 206 207 215

582 585 537 589

1,183

79

2,034

1,162 1,260 1,127 790

119 71 48 41

2,061 2,122 1,919 1,635

េរចនជងពក់កណ ត លៃនអនកេថមរេជង បនបត់បង់ជីវ ិតចប់ពីេម៉ ង៣រេសៀល ដល់ពក់កណ ត លយប់។ ខពស់ជងេគ បំផុតបនអេងកតេឃញេនចេនលះេម៉ ង៣រេសៀល ដល់៤រេសៀល។ រូបភពទី៧៤ ចំនួនអនកេថមរេជងសលប់ តមេម៉ ង – ២០០៩

េធៀបនឹងឆនំ២០០៨ ចំនួនអនកេថមរេជង េកនេឡងខលំងេនែខកកកដ (៦០%) និងែខតុល (៣៨%) ប៉ុែនតថយចុះេនែខធនូ

(៤៥%)។

រូបភពទី៧៥ ចំនួនអនកេថមរេជងសលប់ តមែខ ២០០៧–២០០៩

42


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ របយអយុៃនអនកេថមរេជងសលប់

គឺមនលកខណៈខុសគនខលំងពីរបយអយុៃនអនកសលប់ទូេទ។

ភគរយខពស់ៃនអនក

េថមរេជង គឺទំងអនករបួស និងសលប់អយុចេនលះពី០–៩ឆនំ (៤២% និង៣០%)។ ករមិតអនកសលប់ខស ព ់ បនសំគល់េឃញកនុងចំេណមមនុសសអយុេរចនជង ៥៥ឆនំ (២៤%) ខណៈែដល ភគរយៃនអនក

របួស មនែត ១១%ប៉ុេណណះ។ េនះបងហញឱយេឃញពីករមិតអនកសលប់កុងចំ ន េណមមនុសស េនេពលែដលពួកគត់រង

េរគះកនុងេរគះថនក់ចរចរណ៍។

រូបភពទី៧៦ ភគរយអនកេថមរេជងរបួស និងសលប់ តមបំែណងែចកអយុ – ២០០៩

សមមរតៃនអនកេថមរេជងសលប់ជកុមរ (អយុតិចជង១០ឆនំ) និងមនុសសចស់ (អយុេរចនជង៥៥ឆនំ) េនតមបណ ត េខតត គឺមនករមិតេរចនជងេនរជធនីភំេន ពញ (៥៧% និង៣០%) ខណៈែដល អនកេថមរេជងសលប់អយុចេនលះពី ២០– ២៩ឆនំ េនរជធនីភំេន ពញ គឺមនករមិតខពស់ជងេនតមបណ ត េខតត (៤២% និង១៣%)។ រូបភពទី៧៧ ចំនួនអនកេថមរេជងសលប់ តមបំែណងែចកអយុ និងទីតំង – ២០០៩

េរចនជង៧០%ៃនអនកេថមរេជង គឺសលប់េនតមផលូវជតិ និង១៣%េផសងេទៀត េនតមផលូវលំ។ ករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ ជបុពេវ ហតុចមបងែដលបងកឱយមនអនករបួស និងអនកសលប់ (៦១% និង៦៦%) បនទប់មក ករេបកបរេនេពលរសវ ឹង។

43


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ រូបភពទី៧៨ ភគរយៃនអនកេថមរេជងរបួស និងសលប់ បងកេដយកតតមនុសស – ២០០៩

េខតតកណ ត ល េខតតកំពង់ចម និងរជធនីភំេន ពញ មនសមមរតខពស់ជងេគកនុងចំេណមបណ ត េខតតនន។ រូបភពទី៧៩ ចំនួនជនរងេរគះេថមរេជង តមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩

េខតត បនទយមនជ័យ បត់ដំបង

កំពង់ចម

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

19

9%

43

7%

31

4%

1

2%

94

6%

17

8%

46

8%

35

4%

7

17%

105

6%

22

10%

51

9%

101

13%

0

0%

174

11%

កំពង់ឆនំង

4

2%

14

2%

38

5%

2

5%

58

4%

កំពង់សឹព

5

2%

7

1%

15

2%

1

2%

28

2%

កំពង់ធំ

17

8%

21

4%

47

6%

1

2%

86

5%

កំពត

3

1%

24

4%

39

5%

3

7%

69

4%

កណ ត ល

35

16%

53

9%

92

12%

2

5%

182

11%

1

0%

4

1%

6

1%

0

0%

11

1%

ែកប

េកះកុង

4

2%

9

2%

4

1%

0

0%

17

1%

រកេចះ

7

3%

29

5%

14

2%

0

0%

50

3%

មណឌលគីរ ី

0

0%

7

1%

6

1%

5

12%

18

1%

6

3%

17

3%

29

4%

1

2%

53

3%

0

0%

8

1%

4

1%

0

0%

12

1%

ឧតតរមនជ័យ ៃប៉លិន

44


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ RCVIS បនកំណត់ទីតំង២កែនលងែដលមនចំនួនជនរងេរគះជអនកេថមរេជងេរចនជងេគេនរជធនីភំេន ពញ៖ • •

ផលូវជតិេលខ៥ ភូមិេរកលេគ សងកត់គីឡូេលខ៦ ខណឌឬសសីែកវ ផលូវមុនីេរ ៉ត ភូមិេភនៀត និងភូមិដំណក់ធំ សងកត់សឹង ទ មនជ័យ ខណឌមនជ័យ រូបភពទី៨០ ទីតំងេជងកបៃនជនរងេរគះជអនកេថមរេជងេនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩

45


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ទីតំងេផសងមួយេទៀត គឺរតូវបនកំណត់ េដយមនចំនួនជនរងេរគះជអនកេថមរេជងេរចនជងេគកនុងេខតតបនទយមនជ័យ៖ ផលូវជតិេលខ៥ រពំរបទល់ភូមិប៉លីល័យ និងភូមិកបលសពន សងកត់េប៉ យែប៉ត េខតតបនទយមនជ័យ។ រូបភពទី៨១ ទីតំងេជងកបៃនជនរងេរគះជអនកេថមរេជងេនេខតត – ២០០៩

46


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៩. ទ2តំងេជីងកប ចប់តំងពីែខកកកដ ឆនំ២០០៦ អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក និងរកសួងមហៃផទ បនសេរមចចិតតែណនំឧបករណ៍ របព័នធកំណត់ទីតំងភូេគល (GPS ) េទដល់នគរបលចរចរណ៍េនរគប់េខតត។ បេចចកវិទយ GPS អចកំណត់ទីតំង េរគះថនក់េនេលបណ ត ញផលូវកនុងរបេទសកមពុជបនយ៉ ងរសួល

ភូមិសរស្ត

(GIS)

ែផនទី។

ទិនន ន ័យទំងេនះ

ឆប់រហ័ស

បនេរបេដមបីកំណត់ទីតំង

ឬរបួសេរចនជងេគ

និងរតឹមរតូវ

េដយេរបរបព័នធព័ត៌មន

ែដលមនចំនួនេរគះថនក់

អនកសលប់

និងេរបេដមបីសិកសពីលកខណៈៃនេរគះថនក់។

របព័នធេនះក៏អចជួយឱយេយងបេងកតែផនករសកមមភពអទិភព

េដមបីែកលមអលកខខណឌផលូវ

ឬកររគប់រគងទីតំងែដលរបកបេដយេរគះថនក់ េដយអនុវតតវ ិធីសរសតសមរសបចំេពះទីតំងទំងេនះ។

ពកយ “េជងកប” េនកនុងរបយករណ៍េនះ បនកំណត់ថ េនេលកំណត់ផូលវមួយ ែដលមន មនចំ មនចំនួនេរគះថនក់ࣀ⁄អនកសលប់⁄ ជនរងេរគះេរចនជងេគ កនុងរយៈេពលមួយឆនំ កនុងតំបន់ែដលបនេរជសេរស ដូចជរជធនីភំេន ពញ ឬបណ ត េខតតនន។ ែផអកេលនិយមន័យេនះ ទីតំងេជងកប បនកំណត់េនរជធនីភំនេពញ េខតតកំពង់ចម េខតតកណ ត ល និងេខតតេសៀមរប។

៩.១ ភនំេពញ ែផនទីខងេរកមបងហញពីទីតំងេរគះថនក់ម៉ូតូ ជនរងេរគះជអនកេថមរេជង ជនរងេរគះជសិសស េរគះថនក់បងកេដយ ករេបកបរេនេពលរសវ ឹង េរគះថនក់បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ និងជនរងេរគះមិនពក់មួកសុវតថិភព។ រូបភពទី៨២ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនរជធនីភំនេពញ – ២០០៩

47


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៩.២ េខតតកំពង់ចម ទីតំងខងេរកម បនកំណត់ថជទីតំងេជងកបកនុងេខតតកំពង់ចម៖ •

ទីតំងែដលមនចំនួនេរគះថនក់ម៉ូតូេរចនជងេគ o o o o o

ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិ៥ និងភូមិសលបេកតង ឃុំវលវង់ និងឃុំជប់ រសុកកំពង់ចម និងរសុកតបូងឃមុំ ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិអណូត ងេរចះ ឃុំអំពិល រសុកកំពង់េសៀម

ទីតំងែដលមនចំនួនជនរងេរគះមិនពក់មួកេរចនជងេគ o o o o

ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិអណូត ងេរចះ ឃុំអំពិល រសុកកំពង់េសៀម ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិ៥ និងភូមិ៤ ឃុំវលវង់ រសុកកំពង់ចម

ទីតំងែដលមនចំនួនជនរងេរគះជសិសសេរចនជងេគ o

ផលូវជតិេលខ៧១ ភូមិថល ន ់ែបក ឃុំសវយទប រសុកចំករេល ផលូវជតិេលខ៧១ ភូមិសមគគី ឃុំបុសខនុរ រសុកកំពង់េសៀម

ផលូវជតិេលខ៧១ ភូមិថល ន ់ែបក ឃុំសវយទប រសុកចំករេល ផលូវជតិេលខ៧១ ភូមិសមគគី ឃុំបុសខនុរ រសុកចំករេល

ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិអណូត ងេរចះ ឃុំអំពិល រសុកកំពង់េសៀម ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិ៥ និងភូមិសលបេកតង ឃុំវលវង់ និងឃុំជប់ រសុកកំពង់ចម និងរសុកតបូងឃមំុ

ទីតំងែដលមនចំនួនេរគះថនក់បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់េរចនជងេគ o o

ផលូវជតិេលខ៧១ ភូមិតអុង ឃុំតអុង រសុកចំករេល ផលូវជតិេលខ៧ ភូមិ៥ និងភូមិ៤ ឃុំវលវង់ រសុកកំពង់ចម រូបភពទី៨៣ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនេខតតកំពង់ចម – ២០០៩

48


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៩.៣ េខតតកណ ត ល ទីតំងខងេរកម បនកំណត់ថជទីតំងេជងកបកនុងេខតតកណ ត ល៖ •

ទីតំងែដលមនចំនួនេរគះថនក់ម៉ូតូេរចនជងេគ

o ផលូវជតិេលខ៤ ភូមិៃរពបឹង ឃុំកេនតក រសុកអងគសួល ន

o ផលូវជតិេលខ៤ ឃុំេពក រសុកអងគសួល ន

o ផលូវជតិេលខ២១េប ភូមិែរពកសំេរង សងកត់តេខម រកុងតេខម o ផលូវជតិេលខ២ ភូមិេដមេមៀន សងកត់េដមេមៀន រកុងតេខម

o ផលូវជតិេលខ១ ភូមិកសំ ឃុំបនទយែដក រសុកេកៀនសវយ •

ទីតំងែដលមនចំនួនជនរងេរគះជសិសសេរចនជងេគ o o

ទីតំងែដលមនចំនួនជនរងេរគះមិនពក់មួកសុវតថិភពេរចនជងេគ o o o o o o

ផលូវជតិេលខ២១េប ភូមិែរពកសំេរង សងកត់តេខម រកុងតេខម ផលូវជតិេលខ២ ភូមិេដមេមៀន សងកត់េដមេមៀន រកុងតេខម

ផលូវជតិេលខ៨ ភូមិអនលង់ ឃុំតមក់ រសុកខសច់កណ ត ល ផលូវជតិេលខ១ ភូមិែរពកជងរពំ ឃុំវលសបូវ រសុកេកៀនសវយ ផលូវជតិេលខ១ ភូមិកសំ ឃុំបនទយែដក រសុកេកៀនសវយ ផលូវជតិេលខ២ ភូមិែរពកហូរ សងកត់ែរពកហូរ រកុងតេខម

ទីតំងែដលមនចំនួនេរគះថនក់បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់េរចនជងេគ o o o o o

ផលូវេខតត ភូមិតេខម សងកត់តេខម រកុងតេខម ផលូវេខតតេលខ២០១ ែកងនឹងផលូវ១១០ ភូមិថីម សងកត់តេខម រកុងតេខម

ផលូវជតិេលខ២ ែកងនឹងផលូវេខតតេលខ១២០ ភូមិកណ ត ល ឃុំរលួស រសុកកណ ត លសទឹង ផលូវជតិេលខ១ ភូមិកបលេរជយ ឃុំកំពង់ភំន រសុកេលកែដក ផលូវេខតត ភូមិែរពកៃរជ ឃុំសពនថម រសុកកណ ត លសទឹង ផលូវជតិេលខ២ ភូមិតេខម សងកត់តេខម រកុងតេខម

ផលូវេខតតេលខ២០១ ែកងនឹងផលូវ១១០ ភូមិថីម សងកត់តេខម រកុងតេខម

ទីតំងែដលមនចំនួនេរគះថនក់បងកេដយករេបកបរេនេពលរសវ ឹងេរចនជងេគ o

ផលូវេខតតេលខ២១១ ភូមិតេខម សងកត់តេខម រកុងតេខម

49


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

រូបភពទី៨៤ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនេខតតកណ ត ល – ២០០៩

50


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៩.៤ េខតតេសៀមរប ទីតំងខងេរកម បនកំណត់ថជទីតំងេជងកបកនុងេខតតេសៀមរប៖ •

ទីតំងែដលមនចំនួនេរគះថនក់ម៉ូតូេរចនជងេគ o o o

ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិបនទយចស់ សងកត់សរល កម រកុងេសៀមរប

ទីតំងែដលមនចំនួនជនរងេរគះមិនពក់មួកសុវតថិភព o o

ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិចុងេកស៊ូ សងកត់សរល កម រកុងេសៀមរប ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិគួស សងកត់សវយដងគំុ រកុងេសៀមរប

ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិចុងេកស៊ូ សងកត់សរល កម រកុងេសៀមរប ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិបនទយចស់ សងកត់សរល កម រកុងេសៀមរប

ទីតំងែដលមនចំនួនេរគះថនក់បងកេដយករេបកបរហួសេលបឿនកំណត់ o o

ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិចុងេកស៊ូ សងកត់សរល កម រកុងេសៀមរប ផលូវជតិេលខ៦ ភូមិេរចះ ឃុំសពនេតនត រសុកជីែរកង រូបភពទី៨៥ ទីតំងេជងកបទំងអស់េនេខតតេសៀមរប – ២០០៩

51


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

តរង ១. ករវ ិវតតន៍ៃនទិននន័យកនុងរយៈេពលេពញមួយឆនំៗ10 ព័ ត៌មនេរគះថនក់ចរចរណ៍

2008

2009

ភនំេពញ

បណ ត េខតត

ទូទំងរបេទស

ភនំេពញ

បណ ត េខតត

ទូទំងរបេទស

ចំនួនេរគះចរចរណ៍

1,202

8,813

10,015

2,116

10,422

12,538

ចំនួនយនពក់ព័នធ

4,791

16,514

21,305

3,140

15,270

18,410

របេភទយនពក់ព័នធ កង់

4%

186

ម៉ូតូ

83%

3,852

រថយនតដឹកអនកដំេណរ

10%

រថយនតដឹកទំនិញ

5%

805

5%

991

3%

101

70% 11,526

72%

15,378

73%

2,302

466

14%

2,302

13%

2,768

15%

4%

176

7%

1,162

6%

1,338

យនយនតកសិកមម⁄ែកៃចនកុនងរសុក

0%

0

2%

307

1%

េផសងៗ

2%

111

2%

412

43%

517

35%

57%

685

28%

5%

733

5%

834

69% 10,530

70%

12,832

456

15%

2,298

15%

2,754

7%

212

6%

974

6%

1,186

307

0%

0

3%

452

2%

452

2%

523

2%

69

2%

283

2%

352

3,085

36%

3,601

43%

915

35%

3,668

37%

4,582

2,468

31%

3,153

66%

1,396

35%

4,085

44%

5,481

ៃថងេរគះថនក់ ភគរយៃនេរគះថនក់ែដលេកតេឡងេនចុងសបត ហ៍ (ពីែថងសុរក េម៉ ង៦លងច ដល់ៃថងអទិតយ ពក់កណ ត លយប់) េម៉ ងេរគះថនក់ ភគរយៃនេរគះថនក់ែដលេកតេឡងេនេពលយប់ (ពីេម៉ ង៦លងច ដល់េម៉ ង៥និង៥៩នទីរពឹក) កំរ ិតខពស់បំផុតៃនជនរងេរគះ

10pm-12pm

6pm-8pm

7pm-8pm

11pm-12pm

6pm-7pm

6pm-7pm

មូលេហតុៃនេរគះថនក់ េរគះថនក់បណ ត លពីកតតមនុសស

10

99%

1,190

98%

8,637

98%

9,827

99%

2,089

97% 10,084

97%

12,173

មកពីេលបឿនេលឿនេពក

44%

529

48%

4,230

48%

4,759

46%

965

52%

5,195

49%

6,160

មកពីករេរបរបស់េរគឿងរសវ ឹង

14%

168

14%

1,234

14%

1,402

14%

287

14%

1,375

13%

1,661

មកពីមិនេគរពសិទិធអទិភព

20%

240

13%

1,146

14%

1,386

16%

333

13%

1,349

13%

1,682

មកពីករែជង/វ៉ កុនងសថនភពេរគះថនក់

10%

120

10%

881

10%

1,002

11%

236

9%

941

9%

1,177

បតូរទិសេដេដយមិនរបយ័តន

4%

48

8%

705

8%

753

4%

93

4%

429

4%

522

ចំនួនេរគះថនក់ និងយនពក់ព័នធ កនុងឆនំ២០០៨ និង២០០៩ គឺប៉ន់របមណេដយែផអកេលរបភពទិននន័យទំង២៖ នគរបលចរចរណ៍ និងសថប័ន

សុខភព។

52


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

ព័ ត៌មនេរគះថនក់ចរចរណ៍

2008 ភនំេពញ

បណ ត េខតត

2009 ទូទំងរបេទស

ភនំេពញ

បណ ត េខតត

ទូទំងរបេទស

របេភទៃនករប៉ះទងគិច បុកចំពីមុខ

32%

385

25%

2,203

26%

2,588

45%

948

26%

2,751

30%

3,699

បុករុញពីខងេរកយ

10%

120

16%

1,410

15%

1,530

11%

224

17%

1,742

16%

1,966

បុកពីចំេហៀង

32%

385

27%

2,380

28%

2,764

23%

485

26%

2,691

25%

3,176

េកៀរពីចំេហៀង

5%

60

11%

969

10%

1,030

5%

106

8%

878

8%

984

រកឡប់/ដួលខលួនឯង

1%

12

6%

529

5%

541

1%

22

6%

637

5%

659

បុកអនកេថមរេជង

5%

60

7%

617

7%

677

8%

169

9%

941

9%

1,110

ករណីបុកេហយរត់

27%

325

22%

2,058

24%

2,382

29%

608

24%

2,456

24%

3,064

រថយនតចងកូតេឆវង

72%

298

62%

1,486

63%

1,784

74%

494

62%

2,029

64%

2,523

រថយនតចងកូតសតំ

8%

31

22%

534

20%

566

6%

40

17%

556

15%

596

27%

325

22%

1,939

23%

2,263

23%

494

35%

3,620

33%

4,113

េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេនេលផូលវជតិនន 21%

252

63%

5,552

58%

5,805

24%

508

63%

6,576

57%

7,084

លកខណៈៃនរថយនត

េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេនទីរបជុំជន ទីកែនលងេរគះថនក់

េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេនេលផូលវេខតត

0%

0

13%

1,146

11%

1,146

0%

0

13%

1,340

11%

1,340

េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេនេលផូលវលំ

1%

12

18%

1,586

16%

1,598

1%

30

18%

1,851

15%

1,881

េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេលផូលវរកលេកស៊ូ

98%

1,178

75%

6,610

78%

7,788

99%

2,097

79%

8,234

82%

10,332

73%

877

77%

6,786

77%

7,663

68%

1,439

79%

8,271

77%

9,710

25%

301

14%

1,234

15%

1,534

29%

588

11%

1,158

14%

1,746

1%

12

8%

705

7%

717

2%

41

7%

781

7%

821

លកខណៈៃនរបេភទផលូវ េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេនេលផូលវរតង់ េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេនេលផូលវ របសពវ (ផលូវែបកជបួន ផលូវរងអកសរT ផលូវរងអកសរY Y និងផលូវរងវង់មូល) េរគះថនក់ែដលបនេកតេឡងេនេលផូលវេកង

53


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ព័ ត៌មនជនរងេរគះ ចំនួនជនរងេរគះ

2008

2009

ភនំេពញ

បណ ត េខតត

ទូទំងរបេទស

ភនំេពញ

បណ ត េខតត

ទូទំងរបេទស

6,137

19,659

25,796

3,620

17,899

21,519

ភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម សលប់

5%

297

7%

1,341

6%

1,638

7%

243

8%

1,474

8%

1,717

21%

1,321

30%

5,914

28%

7,235

26%

958

34%

6,064

33%

7,022

70%

4,287

62%

11,698

62%

15,985

63%

2,281

55%

9,837

56%

12,117

បុរស

73%

4,470

74%

14,468

73%

18,938

73%

2,633

73%

13,108

73%

15,741

រសតី

27%

1,640

26%

5,092

26%

6,732

27%

968

27%

4,896

27%

5,864

០–៤

3%

203

3%

587

3%

790

3%

115

2%

446

3%

561

៥–៩

5%

278

5%

859

4%

1,137

3%

123

4%

731

4%

854

១០–១៤

3%

194

3%

606

3%

800

3%

104

4%

661

4%

765

របួសធងន់ (រតូវករអនតរគមន៍វះកត់ ពីែផនកសេរងគះបនទន់) របួសរសល េភទ

អយុជនរងេរគះ

១៥–១៩

9%

556

11%

2,060

10%

2,616

13%

476

15%

2,729

15%

3,205

២០–២៤

21%

1,281

18%

3,532

19%

4,813

26%

954

21%

3,841

22%

4,795

២៥–២៩

29%

1,775

24%

4,608

25%

6,383

22%

779

15%

2,738

16%

3,517

៣០–៣៤

9%

514

7%

1,398

7%

1,912

9%

339

8%

1,420

8%

1,759

៣៥–៣៩

6%

376

8%

1,497

7%

1,873

6%

213

7%

1,251

7%

1,464

៤០–៤៤

5%

272

6%

1,188

6%

1,460

4%

137

6%

1,086

6%

1,223

>=៤៥

10%

602

15%

3,065

14%

3,667

9%

341

16%

2,789

15%

3,130

អនកេបកបរ

62%

3,785

56%

10,918

57%

14,703

24%

881

58%

10,417

53%

11,298

អនករួមដំេណរ

30%

1,840

35%

6,941

34%

8,781

67%

2,434

32%

5,787

38%

8,221

អនកេថមរេជង

7%

437

8%

1,482

7%

1,919

8%

277

8%

1,358

8%

1,635

អនកជិះម៉ូតូ

84%

5,167

75%

14,712

77%

19,879

84%

3,049

76%

13,558

77%

16,607

អនកជិះរថយនតដឹកអនកដំេណរ

3%

173

7%

1,314

6%

1,507

3%

96

6%

1,097

6%

1,193

អនកជិះរថយនតដឹកទំនិញ

1%

39

3%

574

2%

613

1%

27

3%

522

3%

549

អនកជិះកង់

4%

218

4%

824

4%

1,042

3%

101

4%

748

4%

849

34%

1,875

20%

3,721

22%

5,596

26%

951

19%

3,356

20%

4,307

របេភទអនកេរបរបស់ផូលវ

ជនរងេរគះតមរបេភទយនជំនិះ

មុខរបរជនរងេរគះ សិសស កសិករ

3%

147

34%

6,327

25%

6,474

4%

140

34%

6,072

29%

6,212

បុគគលិកកមមករ

28%

1,562

18%

3,327

19%

4,889

8%

295

16%

2,836

15%

3,131

54


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ 2008

ព័ត៌មនជនរងេរគះ

ភនំេពញ

បណ ត េខតត

2009 ទូទំងរបេទស

ភនំេពញ

បណ ត េខតត

ទូទំងរបេទស

រយៈេពលបញូជ នជនរងេរគះេទមនទីរេពទយបនទប់ ពីេរគះថនក់ តិចជង១០នទី

4%

168

ចេនលះពី១០ េទ៣០នទី

48%

2,269

23%

2,105

37%

4,374

39%

924

25%

1,956

28%

2,880

ចេនលះពី៣០នទី េទ១េម៉ ង

18%

871

15%

1,332

16%

2,203

19%

440

15%

1,163

16%

1,603

ចេនលះពី១ េទ២េម៉ ង

13%

612

16%

1,395

13%

2,007

14%

333

16%

1,262

16%

1,595

េរចនជង២េម៉ ង

17%

834

44%

3,994

31%

4,828

19%

437

40%

3,139

35%

3,576

េដយរថយនតគិលនសេរងគះ

29%

1,445

26%

2,627

27%

4,072

84%

1,154

54%

4,517

58%

5,671

េដយយនជំនិះរបស់ពួកេគ

65%

3,221

64%

6,537

64%

9,758

2%

28

35%

2,929

31%

2,957

2%

190

3%

358

9%

213

4%

298

5%

511

មេធយបយបញួជ នជនរងេរគះេទមនទីរេពទយ

២. ទំេនរៃនរបជជន យនយនតចុះបញជ ី និងអនកសលប់តមឆនំនីមួយៗ ឆនំ

របជជន

យនយនត ចុះបញជី

អនកសលប់

អនកសលប់ (មធយមកន មធយមកនុងមួយៃថង)

អនកសលប់កុងរបជជន ន 100,000នក់ នក់

អនកសលប់កុងយនយនត ន ចុះ បញជី10,000េរគឿង េរគឿង

1998

11437656

277211

102

0.3

0.9

3.7

1999

11623304

304918

196

0.5

1.7

6.4

2000

11805103

335069

401

1.1

3.4

12.0

2001

11989745

369298

459

1.3

3.8

12.4

2002

12177275

420418

535

1.5

4.4

12.7

2003

12367738

447428

824

2.3

6.7

18.4

2004

12561180

485612

1042

2.9

8.3

21.5

2005

12757648

574829

904

2.5

7.1

15.7

2006

12957189

714,463

1,292

3.5

10.0

18.1

2007

13,182,721

868,852

1,545

4.2

11.7

17.8

2008

13,388,910

1,084,320

1,638

4.5

12.3

15.1

2009

13,595,099

1,391,656

1,717

4.7

12.7

12.3

៣. ចំនួនអនកសលប់េនតមផលូវជតិ និងតមឆនំនីមួយៗ

55


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៤. ចំនួនអនកសលប់កុនងមួយគីឡូែម៉រត េនតមផលូវជតិ និងតមឆនំនីមួយៗ ផលូវជតិ

ផលូវជតិ1

ផលូវជតិ2

ផលូវជតិ3

ផលូវជតិ4

ផលូវជតិ5

ផលូវជតិ6

ផលូវជតិ6អ ផលូវជតិ7

មធយម 2006-2008

2006

2007

2008

2009

%េធៀបនឹ េធៀបនឹង 2008

0.49

0.45

0.50

0.52

0.66

27%

0.42

0.34

0.42

0.50

0.43

-15%

0.16

0.13

0.14

0.21

0.16

-22%

0.70

0.69

0.63

0.78

0.45

-42%

0.53

0.47

0.54

0.57

0.59

4%

0.43

0.37

0.57

0.39

0.53

36%

0.57

0.44

0.77

0.51

0.56

10%

0.27

0.26

0.30

0.25

0.33

32%

៥. ចំនួនអនកសលប់ទូទំងរបេទស តមែខ និងឆនំនីមួយៗ ែខ

មធយម 2006-2008

2006

2007

2008

2009

%េធៀបនឹ េធៀបនឹង 2008

មករ

141

130

143

151

156

3%

កុមភៈ

118

67

125

163

156

-4%

មិន

130

145

105

139

180

29%

េមស

177

174

161

195

208

7%

ឧសភ

105

85

111

119

136

14%

មិថុន

105

96

110

109

135

24%

កកកដ

114

89

117

136

121

-11%

សីហ

98

88

117

88

144

64%

កញញ

119

91

132

135

135

0%

តុល

127

122

152

107

109

2%

វ ិចឆិក

126

93

144

140

99

-29%

ធនូ សរុប

132

112

128

156

138

-12%

1,492

1,292

1,545

1,638

1,717

5%

56


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៦. ចំនួនអនកសលប់េនរជធនីភំនេពញ តមែខ និងឆនំនីមួយៗ ែខ

មធយម 2006-2008

2006

2007

2008

2009

%េធៀបនឹ េធៀបនឹង 2008

មករ

21

18

24

20

31

55%

កុមភៈ

21

12

20

32

21

-34%

មិន

22

22

24

20

19

-5%

េមស

24

17

20

36

21

-42%

ឧសភ

24

15

30

26

15

-42%

មិថុន

25

19

22

34

15

-56%

កកកដ

28

18

32

33

20

-39%

សីហ

18

13

27

13

30

131%

កញញ

21

13

31

20

32

60%

តុល

21

19

29

16

21

31%

វ ិចឆិក

21

9

21

32

18

-44%

ធនូ

17

19

18

15

8

-47%

263

194

298

297

251

-15%

សរុប

៧. ចំនួនអនកសលប់េនរជធនីភំនេពញ តមខណឌ និងឆនំនីមួយៗ មធយម 2006-2008

2006

2007

2008

2009

%េធៀបនឹ េធៀបនឹង 2008

ចំករមន

34

18

38

46

31

-33%

ដូនេពញ

26

19

28

30

20

-33%

៧មករ

7

7

8

6

13

117%

ទួលេគក

23

20

25

24

22

-8%

មនជ័យ

34

27

33

41

39

-5%

ដេងក

66

41

77

81

67

-17%

ឬសសីែកវ

71

61

83

69

48

-30%

ែសនសុខ

N/A

N/A

N/A

N/A

8

N/A

ខណឌ

57


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៨. ចំនួនអនកសលប់ តមបំែណងែចកអយុ និងឆនំនីមួយៗ រកុមអយុ

មធយម 2006-2008

2006

2007

2008

2009

%េធៀបនឹ េធៀបនឹង 2008

0-4

42

35

45

47

36

-23%

5-9

65

66

72

57

61

7%

10-14

27

31

22

29

36

24%

15-19

99

80

98

119

207

74%

20-24

231

175

248

269

357

33%

25-29

326

271

331

376

255

-32%

30-34

115

101

125

120

141

18%

35-39

137

131

141

138

134

-3%

40-44

101

86

102

114

114

0%

45-49

97

96

92

103

118

15%

50-54

58

54

64

55

70

27%

>=55

157

129

161

180

164

-9%

មិនដឹង

37

37

44

31

24

-23%

សរុប

1,492

1,292

1,545

1,638

1,717

5%

៩. ចំនួនអនកសលប់ តមរបេភទយនជំនិះ និងឆនំនីមួយៗ មធយម 2006-2008

2006

2007

2008

2009

%េធៀបនឹ េធៀបនឹង 2008

ម៉ូតូ

942

749

971

1107

1218

10%

េថមរេជង

204

198

206

207

215

4%

កង់

70

67

73

71

65

-8%

រថយនតដឹកអនកដំេណរ

110

102

116

111

99

-11%

រថយនតដឹកទំនិញ

95

92

115

78

75

-4%

យនយនតកសិកមម⁄ែកៃចនកុនងរសុក

33

29

35

36

33

-8%

េផសងៗ

29

31

28

27

12

-56%

របេភទយនជំនិះ

58


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១០. ចំនួនជនរងេរគះ តមេម៉ ង និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ េម៉ ង

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

00:00 - 00:59

24

96

101

4

225

01:00 - 01:59

36

62

132

5

235

02:00 - 02:59

19

53

77

5

154

03:00 - 03:59

18

38

74

0

130

04:00 - 04:59

13

68

103

6

190

05:00 - 05:59

32

87

125

13

257

06:00 - 06:59

40

218

359

20

637

07:00 - 07:59

48

299

530

34

911

08:00 - 08:59

51

283

579

27

940

09:00 - 09:59

60

311

545

33

949

10:00 - 10:59

74

315

549

24

962

11:00 - 11:59

54

302

679

29

1,064

12:00 - 12:59

49

307

515

32

903

13:00 - 13:59

92

317

670

26

1,105

14:00 - 14:59

74

367

596

34

1,071

15:00 - 15:59

103

440

713

29

1,285

16:00 - 16:59

108

445

747

40

1,340

17:00 - 17:59

95

487

926

50

1,558

18:00 - 18:59

156

584

915

35

1,690

19:00 - 19:59

169

590

956

33

1,748

20:00 - 20:59

105

410

605

34

1,154

21:00 - 21:59

107

281

394

13

795

22:00 - 22:59

79

215

288

14

596

23:00 - 23:59

61

204

221

13

499

មិនដឹង

50

243

718

110

1,121

59


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១១. ចំនួនអនកសលប់ តមេម៉ ង និងែខ – ២០០៩ យនយនតកសិកមម⁄

ម៉ូតូ

េថមរេជង

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹក ទំនិញ

00:00 - 00:59

21

2

0

1

0

ែកៃចនកុនងរសុក 0

01:00 - 01:59

25

6

0

3

2

0

02:00 - 02:59

10

2

0

3

3

03:00 - 03:59

7

4

1

4

04:00 - 04:59

9

2

1

05:00 - 05:59

15

5

06:00 - 06:59

20

07:00 - 07:59

31

08:00 - 08:59

េម៉ ង

េផសងៗ

សរុប

0

24

0

36

1

0

19

2

0

0

18

1

0

0

0

13

1

6

5

0

0

32

6

7

4

0

2

1

40

8

3

1

2

2

1

48

30

7

3

5

2

4

0

51

09:00 - 09:59

40

11

4

3

1

1

0

60

10:00 - 10:59

51

7

4

2

9

1

0

74

11:00 - 11:59

30

9

5

7

3

0

0

54

12:00 - 12:59

28

5

3

4

5

3

1

49

13:00 - 13:59

65

9

5

8

5

0

0

92

14:00 - 14:59

46

11

3

5

7

2

0

74

15:00 - 15:59

72

18

1

3

4

3

2

103

16:00 - 16:59

79

12

4

6

3

4

0

108

17:00 - 17:59

72

11

3

2

4

2

1

95

18:00 - 18:59

119

16

9

6

1

2

3

156

19:00 - 19:59

141

15

3

4

3

3

0

169

20:00 - 20:59

82

10

3

4

6

0

0

105

21:00 - 21:59

87

14

0

3

1

1

1

107

22:00 - 22:59

66

6

2

3

0

1

1

79

23:00 - 23:59

41

10

0

3

6

0

1

61

មិនដឹង

31

9

0

8

1

1

0

50

សរុប

1,218

215

65

99

75

33

12

1,717

60


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១២. ចំនួនអនកសលប់ តមេម៉ ង និងរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩ យនយនតកសិកមម⁄

ម៉ូតូ

េថមរេជង

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹក ទំនិញ

21 25 10 7 9 15 20 31 30 40 51 30 28 65 46 72 79 72 119 141 82 87 66 41

2 6 2 4 2 5 6 8 7 11 7 9 5 9 11 18 12 11 16 15 10 14 6 10

0 0 0 1 1 1 7 3 3 4 4 5 3 5 3 1 4 3 9 3 3 0 2 0

1 3 3 4 1 6 4 1 5 3 2 7 4 8 5 3 6 2 6 4 4 3 3 3

0 2 3 2 0 5 0 2 2 1 9 3 5 5 7 4 3 4 1 3 6 1 0 6

ែកៃចនកុនងរសុក 0 0 1 0 0 0 2 2 4 1 1 0 3 0 2 3 4 2 2 3 0 1 1 0

មិនដឹង

31

9

0

8

1

សរុប

1,218

215

65

99

75

េម៉ ង 00:00 - 00:59 01:00 - 01:59 02:00 - 02:59 03:00 - 03:59 04:00 - 04:59 05:00 - 05:59 06:00 - 06:59 07:00 - 07:59 08:00 - 08:59 09:00 - 09:59 10:00 - 10:59 11:00 - 11:59 12:00 - 12:59 13:00 - 13:59 14:00 - 14:59 15:00 - 15:59 16:00 - 16:59 17:00 - 17:59 18:00 - 18:59 19:00 - 19:59 20:00 - 20:59 21:00 - 21:59 22:00 - 22:59 23:00 - 23:59

េផសងៗ

សរុប

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 1

24 36 19 18 13 32 40 48 51 60 74 54 49 92 74 103 108 95 156 169 105 107 79 61

1

0

50

33

12

1,717

១៣. ចំនួនជនរងេរគះ តមែខ និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ ែខ

មករ

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

156

740

1,504

46

2,446

61


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១៤. ចំនួនជនរងេរគះ តមរបេភទយនជំនិះ ភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ របេភទយនជំនិះ

ភពធងន់ធងរៃន របួសសនម

0-4

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55 មិនដឹង សរុប

េថមរេជង

របួសរសល

138

235

71

53

53

39

30

26

19

31

19

68

8

790

របួសធងន់

55

143

45

40

41

36

33

22

38

28

17

85

6

589

សលប់

19

44

11

11

17

12

11

6

7

11

9

50

7

215

សរុប

212

422

127

104

111

87

74

54

64

70

45

203

21

1,594

របួសរសល

192

169

211 1,575 2,380 1,768 827

658

499

427

285

428

88

9,507

របួសធងន់

49

72

130

សលប់

10

10

6

សរុប

251

របួសរសល

ម៉ូតូ

853 1,356 927

426

382

336

306

183

308

56

5,384

167

105

102

91

86

45

79

11

1,218

251

347 2,595 4,031 2,906 1,358 1,142 926

819

513

815

155

16,109

20

63

122

92

43

31

15

15

18

22

14

35

2

492

របួសធងន់

4

23

57

55

19

13

11

12

8

12

13

39

5

271

សលប់

1

2

10

5

6

4

1

3

5

6

2

19

1

65

សរុប

25

88

189

152

68

48

27

30

31

40

29

93

8

828

របួសរសល

19

14

10

54

119

106

80

64

65

46

32

43

4

656

របួសធងន់

4

9

10

31

65

75

37

35

25

29

14

40

13

387

សលប់

2

2

4

8

19

10

7

14

6

8

8

9

2

99

សរុប

25

25

24

93

203

191

124

113

96

83

54

92

19

1,142

របួសរសល

4

10

12

41

66

55

26

12

6

17

8

11

7

275

របួសធងន់

2

6

4

21

32

26

21

15

12

16

9

14

3

181

សលប់

3

2

2

9

12

12

14

6

3

5

2

3

2

75

សរុប

9

18

18

71

110

93

61

33

21

38

19

28

12

531

យនយនតកសិកមម⁄

របួសរសល

8

4

25

51

32

24

17

14

14

9

4

10

2

214

ែកៃចនកុនងរសុក

របួសធងន់

3

12

11

21

23

13

9

11

6

11

6

3

0

129

សលប់

1

1

3

6

7

4

1

1

2

2

3

2

0

33

សរុប

12

17

39

78

62

41

27

26

22

22

13

15

2

376

របួសរសល

4

5

4

25

39

31

21

16

11

15

3

9

1

184

របួសធងន់

1

1

1

12

16

12

9

7

5

5

8

3

0

80

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹកទំនិញ

េផសងៗ

295

211

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន៦៦៣នក់ មិនដឹងពីភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម។

62


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១៥. ចំនួនអនកសលប់តមរបេភទយនជំនិះ េភទ និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ របេភទយនជំនិះ

េភទ

0-4

ម៉ូតូ

របុស

3

7

5

129

263

192

87

92

70

73

30

61

6

1,018

រសី

7

3

1

37

31

19

18

10

21

13

15

18

1

194

សរុប

10

10

6

167

295

211

105

102

91

86

45

79

11

1,218

របុស

12

26

9

8

12

10

6

4

5

8

6

12

2

120

រសី

7

18

2

3

5

2

5

2

2

3

3

38

2

92

សរុប

19

44

11

11

17

12

11

6

7

11

9

50

7

215

របុស

0

1

6

4

1

2

1

2

2

5

1

13

1

39

រសី

1

1

4

1

5

2

0

1

3

1

1

6

0

26

សរុប

1

2

10

5

6

4

1

3

5

6

2

19

1

65

របុស

0

2

3

6

14

10

5

10

4

5

6

8

1

74

រសី

2

0

1

2

5

0

2

4

2

3

2

1

1

25

សរុប

2

2

4

8

19

10

7

14

6

8

8

9

2

99

របុស

2

2

2

7

9

12

13

5

2

2

1

3

1

61

រសី

1

0

0

2

3

0

1

1

1

3

1

0

1

14

សរុប

3

2

2

9

12

12

14

6

3

5

2

3

2

75

យនយនតកសិកមម⁄

របុស

1

0

2

4

5

3

1

1

2

2

1

2

0

24

ែកៃចនកុងរសុ ន ក

រសី

0

1

1

2

2

1

0

0

0

0

2

0

0

9

សរុប

1

1

3

6

7

4

1

1

2

2

3

2

0

33

របុស

0

0

0

1

0

2

2

1

0

0

0

2

1

9

រសី

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

3

សរុប

0

0

0

1

1

2

2

0

0

0

1

2

1

10

េថមរេជង

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹកទំនិញ

េផសងៗ

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55 មិនដឹង សរុប

ចំណំ៖ មនអនកសលប់ចំនួន៩នក់ មិនដឹងេភទ។

63


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១៦. ចំនួនអនកសលប់តមរបេភទយនជំនិះ របេភទអនកេរបរបស់ផូវល និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ របេភទយនជំនិះ

អនកេរបរបស់ផូលវ

ម៉ូតូ

អនកេបក

0

0

2

102

226

170

75

88

68

66

30

53

8

888

អនករួមដំេណរ

10

10

4

63

67

40

30

14

23

20

15

25

3

324

មិនដឹង

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

1

0

6

សរុប

10

10

6

167

295

211

105

102

91

86

45

79

11

1,218

អនកេថមរេជង

19

44

11

11

17

12

11

6

7

11

9

50

7

215

សរុប

19

44

11

11

17

12

11

6

7

11

9

50

7

215

អនកេបក

0

1

10

4

6

4

1

3

5

6

2

19

1

62

អនករួមដំេណរ

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

សរុប

1

2

10

5

6

4

1

3

5

6

2

19

1

65

អនកេបក

0

0

0

3

3

6

3

7

1

1

5

2

0

31

អនករួមដំេណរ

2

2

4

5

16

4

4

7

5

7

3

7

2

68

សរុប

2

2

4

8

19

10

7

14

6

8

8

9

2

99

អនកេបក

0

0

0

0

3

7

7

3

2

2

0

0

0

24

អនករួមដំេណរ

3

2

2

9

9

5

7

3

1

3

2

3

2

51

សរុប

3

2

2

9

12

12

14

6

3

5

2

3

2

75

យនយនតកសិកមម⁄ អនកេបក

0

0

0

2

4

2

0

0

0

0

0

2

0

10

ែកៃចនកុងរសុ ន ក

អនករួមដំេណរ

1

1

3

4

3

2

1

1

2

2

3

0

0

23

សរុប

1

1

3

6

7

4

1

1

2

2

3

2

0

33

អនកេបក

0

0

0

1

0

2

2

1

0

0

0

2

1

9

អនករួមដំេណរ

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

3

សរុប

0

0

0

1

1

2

2

2

0

0

1

2

1

12

េថមរេជង

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹកទំនិញ

េផសងៗ

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55 មិនដឹង សរុប

64


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១៧. ចំនួនជនរងេរគះតមរបេភទយនជំនិះ េភទ និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ របេភទយនជំនិះ

េភទ

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

ម៉ូតូ

របុស

1,018

4,189

7,095

352

12,654

194

1,184

2,356

132

3,866

សរុប

1,212

5,373

9,451

484

16,520

របុស

120

324

451

18

913

រសី

92

262

334

21

709

សរុប

212

586

785

39

1,622

របុស

39

149

288

8

484

រសី

26

119

203

13

361

សរុប

65

268

491

21

845

របុស

74

244

459

41

818

រសី

25

142

194

9

370

សរុប

99

386

653

50

1,188

របុស

61

129

210

16

416

រសី

14

51

64

2

131

សរុប

75

180

274

18

547

របុស

24

90

134

7

255

រសី

9

39

79

4

131

សរុប

33

129

213

11

386

របុស

9

61

113

18

201

រសី

3

19

70

3

95

សរុប

12

80

183

21

296

រសី េថមរេជង

កង់

រថយនតដឹកអនកដំេណរ

រថយនតដឹកទំនិញ

យនយនតកសិកមម⁄ ែកៃចនកុនងរសុក េផសងៗ

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន១១៥នក់ មិនដឹងេភទ។

65


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១៨. ចំនួនជនរងេរគះតមរបេភទយនជំនិះ ភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម និងែខ – ២០០៩ របេភទយនជំនិះ

ភពធងន់ធងរៃន របួសសនម

មករ

កុមភៈ

ម៉ូតូ

របួសរសល

1,219

957

របួសធងន់

606

419

529

សលប់

117

108

130

សរុប េថមរេជង

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹកទំនិញ

មិន េមស ឧសភ មិថុន កកកដ សីហ កញញ តុល វ ិចឆិក

ធនូ

សរុប

664

651

761

667

675

499

654

540

9,507

624

393

441

414

350

429

375

385

419

5,384

151

98

88

94

103

97

70

69

93

1,218

1,126 1,094

1,942 1,484 1,785 1,869 1,155 1,180 1,269 1,120 1,201

944

1,108 1,052 16,109

របួសរសល

107

89

107

86

46

40

60

40

60

57

48

50

790

របួសធងន់

54

45

61

54

56

46

53

33

52

50

37

48

589

សលប់

13

21

28

22

15

20

16

10

19

22

17

12

215

សរុប

174

155

196

162

117

106

129

83

131

129

102

110

1,594

របួសរសល

60

42

48

39

54

31

40

33

27

27

38

53

492

របួសធងន់

28

16

31

16

29

22

22

18

23

23

23

20

271

សលប់

8

5

7

7

6

2

5

4

7

6

5

3

65

សរុប

96

63

86

62

89

55

67

55

57

56

66

76

828

របួសរសល

51

61

59

64

49

44

39

54

60

40

37

98

656

របួសធងន់

22

43

31

30

24

41

24

30

44

26

14

58

387

សលប់

5

7

8

9

9

15

1

12

5

8

2

18

99

សរុប

78

111

98

103

82

100

64

96

109

74

53

174

1,142

របួសរសល

21

22

35

71

22

26

18

15

18

10

9

8

275

របួសធងន់

10

13

21

21

14

22

9

17

17

15

8

14

181

សលប់

5

7

5

10

5

8

4

11

6

1

5

8

75

សរុប

36

42

61

102

41

56

31

43

41

26

22

30

531

យនយនតកសិកមម⁄ របួសរសល

19

16

16

63

14

13

16

9

6

11

18

13

214

ែកៃចនកុងរសុ ន ក

របួសធងន់

11

11

7

32

10

6

7

10

1

5

14

15

129

សលប់

5

6

2

7

1

2

1

3

0

2

1

3

33

សរុប

35

33

25

102

25

21

24

22

7

18

33

31

376

របួសរសល

27

22

13

12

15

9

13

23

15

10

11

13

183

របួសធងន់

9

2

10

8

6

13

15

7

3

3

2

3

81

េផសងៗ

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន៦៦៣នក់ មិនដឹងពីភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម។

66


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

១៩. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ ភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម និងែខ – ២០០៩ មុខរបរ សិសស

ភពធងន់ធងរៃន របួសសនម

អនករកសុី មរនតីរជករ េផសងៗ

អនករត់ម៉ូតូឌុប

179

167

2,512

85

115

105

110

106

1,451

14

22

20

21

13

230

224

314

279

310

286

4,193

39

32

33

36

507

14

12

9

14

170

276

165

163

191

125

166

93

157

163

103

134

114

14

31

19

28

17

17

14

សរុប

523

383

489

467

285

314

319

51

57

63

64

34

30

37

31

របួសធងន់

11

11

22

26

14

12

13

12

0

3

8

4

8

2

7

6

4

1

2

4

49

សរុប

62

71

93

94

56

44

57

49

57

45

44

54

726

312

242

257

218

146

142

150

170

122

102

117

111

2,089

154

103

119

130

88

105

99

117

84

78

75

93

1,245

32

22

35

36

30

19

23

33

28

15

17

24

314

498

367

411

384

264

266

272

320

234

195

209

228

3,648

356

270

347

516

263

231

281

242

260

174

249

223

3,412

195

160

211

266

171

166

153

99

180

137

152

188

2,078

51

49

67

67

43

39

35

38

45

38

35

54

561

602

479

625

849

477

436

469

379

485

349

436

465

6,051

របួសធងន់

របួសរសល

របួសរសល

របួសធងន់ សរុប

របួសរសល របួសធងន់

សរុប

របួសរសល

េមស ឧសភ មិថុន កកកដ សីហ កញញ

27

20

21

25

14

15

27

20

26

11

11

14

231

របួសធងន់

9

6

6

11

7

17

11

13

10

9

8

7

114

4

2

2

6

4

1

6

6

2

1

1

2

37

សរុប

40

28

29

42

25

33

44

39

38

21

20

23

382

របួសរសល

13

16

22

9

8

6

10

12

14

11

13

10

144

3

7

10

8

7

5

5

8

10

4

13

7

87

សលប់

1

2

5

3

2

1

3

3

2

4

2

1

29

17

25

37

20

17

12

18

23

26

19

28

18

260

របួសរសល

65

56

79

54

53

43

79

69

48

43

50

42

681

របួសធងន់

32

26

38

34

37

29

28

21

37

32

16

31

361

6

9

6

13

4

9

4

6

4

3

5

7

76

សរុប

103

91

123

101

94

81

111

96

89

78

71

80

1,118

31

32

57

17

24

29

35

25

18

18

23

22

331

របួសធងន់

14

8

6

14

15

19

14

15

10

16

7

16

154

សលប់

4

2

8

3

2

6

3

3

4

4

1

4

44

49

42

71

34

41

54

52

43

32

38

31

42

529

របួសរសល

48

34

34

36

32

20

26

26

26

10

18

23

333

21

17

15

21

11

25

19

18

13

17

17

13

207

3

3

2

3

5

7

4

6

6

5

2

5

51

របួសធងន់

សរុប

អនកជំនួញ⁄

154

313

សលប់

ប៉ូលីស

177

259

សលប់

ទហន

សរុប

343

របួសរសល

សលប់

កសិករ

ធនូ

មិន

សលប់

កមមករ

វ ិចឆិក

កុមភៈ

សលប់

កុមរ

តុល

មករ

សលប់

របួសរសល

សរុប

របួសធងន់ សលប់

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន៦៦៣នក់ មិនដឹងពីភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម។ 67


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២០. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ ភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ មុខរបរ សិសស

កុមរ

ភពធងន់ធងរៃន របួសសនម

កសិករ

របួសរសល

0

375

439

1,004

549

120

10

3

1

1

2

1

7

2,512

0

210

244

586

339

52

5

3

1

1

4

0

6

1,451

សលប់

0

48

31

90

49

11

0

0

0

0

0

0

1

230

0

633

714

1,680

937

183

15

6

2

2

6

1

14

4,193

របួសធងន់

សរុប

របួសរសល របួសធងន់ សរុប

មរនតីរជករ េផសងៗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

36

12

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

49

184

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

726

1

1

279

705

520

223

126

92

64

28

33

17

2,089

0

0

0

159

373

332

126

99

63

44

14

23

12

1,245

សលប់

0

0

2

39

111

69

33

23

14

9

6

4

4

314

សរុប

0

1

3

477

1,189

921

382

248

169

117

48

60

33

3,648

0

0

6

361

785

629

321

323

262

251

148

294

32

3,412

របួសធងន់

0

2

5

177

452

333

191

194

174

173

138

219

20

2,078

0

0

3

42

101

94

0

2

14

580

0

0

0

5

35

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0 0

របួសធងន់

របួសរសល

46

55

52

55

33

77

3

561

558

572

488

479

319

590

55

6,051

40

40

40

34

25

7

5

0

231

15

17

23

20

11

16

8

3

1

114

4

3

7

6

3

7

1

4

0

37

7

54

60

70

66

48

48

16

12

1

382

0

1

19

29

19

28

16

18

8

5

1

144

0

1

8

10

4

16

18

25

5

0

0

87

0

0

0

2

1

5

6

5

6

3

1

0

29

0

0

2

29

40

28

50

39

49

16

6

1

260

0

0

0

33

136

167

96

77

55

52

28

31

6

681

0

0

0

14

58

76

36

40

41

36

22

33

5

361

សលប់

0

0

0

6

19

8

7

6

9

12

3

5

1

76

0

0

0

53

213

251

139

123

105

100

53

69

12

1,118

របួសរសល

0

0

0

3

45

107

28

25

28

30

25

35

5

331

0

0

0

1

14

33

13

11

24

14

11

30

3

154

0

0

0

0

4

4

6

4

7

7

4

8

0

44

0

0

0

4

63

144

47

40

59

51

40

73

8

529

0

0

0

9

52

68

65

50

26

35

15

9

4

333

0

0

0

3

32

50

32

29

19

21

10

8

3

207

0

0

0

0

8

9

10

6

6

6

1

5

0

51

សរុប

របួសរសល

របួសធងន់ សរុប

របួសរសល របួសធងន់ សរុប

អនករកសុី

0

53

0

សលប់

អនកជំនួញ⁄

119

538

សលប់

ប៉ូលីស

385 117

របួសរសល

សលប់ ទហន

សរុប

5-9

សលប់ កមមករ

10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55 មិនដឹង

0-4

របួសរសល របួសធងន់ សរុប

របួសធងន់ សលប់

សរុប

អនករត់ម៉ូតូឌុប របួសរសល របួសធងន់

សលប់

1,338 1,056

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន៦៦៣នក់ មិនដឹងពីភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម។ 68


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២១. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ របេភទអនកេរបរបស់ផូលវ និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ មុខរបរ

សិសស

អនកេរប របស់ផូវល

អនកេថមរេជង អនកេបកបរ

អនករួមដំេណរ

កុមរ

សរុប

ប៉ូលីស

អនករកសុី មរនតីរជករ េផសងៗ

127

48

9

2

0

0

0

0

0

0

1

518

44

242

1,147

735

163

13

5

0

2

3

1

11

2,366

0

273

350

505

205

26

3

1

1

0

3

0

2

1,369

648

719

1,700

949

191

16

6

1

2

6

1

14

4,253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

321

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

333

90

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

426

559

191

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

755

0

0

0

24

37

25

20

12

16

6

6

9

1

156

0

0

1

217

769

659

251

177

119

87

36

33

22

2,371

0

1

2

240

413

240

116

58

34

24

8

18

11

1,165

0

1

3

481

1,219

924

387

247

169

117

50

60

34

3,692

0

0

1

18

36

24

30

23

27

35

22

101

6

323

0

0

6

310

858

733

353

400

307

289

170

301

37

3,764

0

2

6

254

446

310

178

157

165

155

125

194

13

2,005

0

2

13

582

561

580

499

479

317

596

56

6,092

0

0

0

0

3

0

3

1

1

1

0

2

0

11

0

0

0

4

39

49

55

55

38

40

14

8

2

304

អនករួមដំេណរ

0

0

0

2

11

9

11

13

9

9

3

2

0

69

0

0

0

6

53

58

69

69

48

50

17

12

2

384

អនកេថមរេជង

0

0

0

0

1

0

0

1

5

3

0

0

0

10

0

0

0

1

23

34

22

41

37

44

14

6

1

223

អនករួមដំេណរ

0

0

0

1

4

5

2

7

2

2

3

0

0

26

0

0

0

2

28

39

24

49

44

49

17

6

1

259

អនកេថមរេជង

0

0

0

4

4

9

3

4

2

6

4

5

1

42

0

0

0

36

159

178

112

81

73

56

37

40

10

782

អនករួមដំេណរ

0

0

0

17

50

67

28

39

30

39

13

24

2

309

0

0

0

57

213

254

143

124

105

101

54

69

13

1,133

អនកេថមរេជង

0

0

0

0

2

2

0

0

4

1

1

3

0

13

0

0

0

4

54

113

34

33

50

43

32

61

4

428

0

0

0

0

9

29

12

7

6

6

9

9

4

91

0

0

0

4

65

144

46

40

60

50

42

73

8

532

0

0

0

0

0

2

3

0

0

1

1

0

0

7

0

0

0

11

88

118

97

79

51

57

26

20

6

553

0

0

0

2

5

6

8

7

2

5

2

2

1

40

អនកេបកបរ

សរុប

អនកេថមរេជង

អនកេបកបរ

សរុប

អនកេថមរេជង អនកេបកបរ

សរុប

អនកេថមរេជង

អនកេបកបរ

សរុប

អនកេបកបរ

សរុប

អនកជំនួញ⁄

331

100

អនករួមដំេណរ

ទហន

0 0 0

អនករួមដំេណរ

កសិករ

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55 មិនដឹង សរុប

220

អនកេថមរេជង អនករួមដំេណរ

កមមករ

0-4

អនកេបកបរ

សរុប

អនកេបកបរ

អនករួមដំេណរ

សរុប

អនករត់ម៉ូតូឌុប អនកេថមរេជង អនកេបកបរ

អនករួមដំេណរ

1,340 1,067

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន៣៦៣នក់ មិនដឹងពីរបេភទអនកេរបរបស់ផូលវ។ 69


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២២. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ ភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម និងរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩ មុខរបរ សិសស

ភពធងន់ធងរៃន របួសសនម របួសរសល របួសធងន់ សលប់

កុមរ

សរុប

របួសរសល របួសធងន់ សលប់

កមមករ

សរុប

របួសរសល

របួសធងន់ សលប់

កសិករ

សរុប

របួសរសល

ប៉ូលីស

អនកជំនួញ⁄ អនករកសុី មរនតីរជករ េផសងៗ

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹក ទំនិញ

1,860

274

247

54

31

ែកៃចនកុនងរសុក 30

1,070

174

120

35

16

25

145

55

16

6

3

5

0

230

3,075

503

383

95

50

60

27

4,193

239

195

29

24

5

9

6

507

63

90

4

3

3

6

1

170

16

25

1

2

4

1

0

49

318

310

34

29

12

16

7

726

1,722

67

36

100

66

47

51

2,089

1,011

68

35

54

45

19

13

1,245

237

18

9

17

23

7

3

314

2,970

153

80

171

134

73

67

3,648

េផសងៗ

សរុប

16

2,512

11

1,451

2,789

134

120

138

90

92

49

3,412

1,652

123

87

77

52

59

28

2,078

420

59

32

18

11

16

5

561

សរុប

4,861

316

239

233

153

167

82

6,051

194

5

3

17

9

2

1

231

84

5

0

15

5

4

1

114

សលប់

30

1

0

4

1

1

0

37

308

11

3

36

15

7

2

382

របួសរសល

126

2

1

12

0

1

2

144

74

6

0

3

2

0

2

87

សលប់

27

1

0

1

0

0

0

29

របួសរសល

របួសធងន់ សរុប

របួសធងន់

សរុប

របួសរសល របួសធងន់ សលប់

សរុប

របួសរសល

227

9

1

16

2

1

4

260

566

17

6

58

13

6

15

681

270

22

3

44

11

5

6

361

57

2

0

14

3

0

0

76

893

41

9

116

27

11

21

1,118

288

2

2

33

2

0

4

331

119

10

0

21

4

0

0

154

30

1

0

10

3

0

0

44

សរុប

437

13

2

64

9

0

4

529

314

4

1

7

0

0

7

333

របួសធងន់

192

2

1

4

1

0

7

207

របួសធងន់ សលប់

អនករត់ម៉ូតូឌុប

េថមរេជង

របួសធងន់ សលប់

ទហន

យនយនតកសិកមម⁄

ម៉ូតូ

របួសរសល

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន៦៦៣នក់ មិនដឹងពីភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម។ 70


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២៣. ចំនួនជនរងេរគះតមមុខរបរ របេភទអនកេរបរបស់ផូលវ និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ មុខរបរ សិសស

អនកេរបរបស់ផូលវ

អនកេថមរេជង អនកេបកបរ

អនករួមដំេណរ

កុមរ

សរុប

អនកេថមរេជង អនកេបកបរ

អនករួមដំេណរ

កមមករ

អនករកសុី

15

សរុប 518

108

829

1,369

60

2,366

66

435

839

29

1,369

229

1,438

2,482

104

4,253

25

90

195

11

321

0

1

7

0

8

79

304

19

426

170

506

30

755

18

68

67

3

156

អនកេបកបរ

183

822

1,319

47

2,371

112

346

684

23

1,165

313

1,236

2,070

73

3,692

59

123

134

7

323

359

1,289

2,035

81

3,764

142

636

1,185

42

2,005

560

2,048

3,354

130

6,092

1

5

5

0

11

28

90

173

13

304

8

19

41

1

69

37

114

219

14

384

1

6

2

1

10

អនកេបកបរ

27

72

116

8

223

1

8

15

2

26

សរុប

29

86

133

11

259

2

22

17

1

42

អនកេបកបរ

46

222

484

30

782

27

109

169

4

309

75

353

670

35

1,133

1

10

2

0

13

អនកេថមរេជង

សរុប

អនកេថមរេជង អនកេបកបរ សរុប

អនកេថមរេជង

អនកេបកបរ សរុប

អនកេថមរេជង

អនករួមដំេណរ

អនកជំនួញ⁄

មិនដឹង

274

49

អនករួមដំេណរ

ប៉ូលីស

របួសរសល

174

24

អនករួមដំេណរ ទហន

របួសធងន់

55

សរុប

អនករួមដំេណរ កសិករ

សលប់

អនកេថមរេជង

អនករួមដំេណរ សរុប

មរនតីរជករេផសងៗ អនកេថមរេជង អនកេបកបរ

អនករួមដំេណរ

សរុប

33

113

273

9

428

10

27

52

2

91

44

150

327

11

532

ចំណំ៖ មនជនរងេរគះចំនួន៣៦៣នក់ មិនដឹងពីរបេភទអនកេរបរបស់ផូលវ។ 71


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២៤. ចំនួនជនរងេរគះតមេខតត និងភពធងន់ធងរៃនរបួសសនម – ២០០៩ េខតត

សលប់

របួសធងន់

របួសរសល

មិនដឹង

សរុប

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

ចំនួន

ភគរយ

110

6%

397

6%

651

5%

10

2%

1,168

5%

បត់ដំបង

94

5%

381

5%

673

6%

37

6%

1,185

6%

កំពង់ចម

221

13%

661

9%

1,275

11%

64

10%

2,221

10%

កំពង់ឆនំង

57

3%

221

3%

606

5%

35

5%

919

4%

កំពង់សឹព

53

3%

203

3%

284

2%

28

4%

568

3%

កំពង់ធំ

98

6%

252

4%

578

5%

19

3%

947

4%

កំពត

30

2%

319

5%

525

4%

39

6%

913

4%

កណ ត ល

200

12%

632

9%

1,209

10%

48

7%

2,089

10%

ែកប

4

0%

29

0%

91

1%

5

1%

129

1%

េកះកុង

23

1%

70

1%

160

1%

4

1%

257

1%

រកេចះ

61

4%

244

3%

244

2%

7

1%

556

3%

មណឌលគីរ ី

5

0%

55

1%

62

1%

49

7%

171

1%

ឧតតរមនជ័យ

42

2%

156

2%

381

3%

31

5%

610

3%

ៃប៉លិន

4

0%

63

1%

114

1%

1

0%

182

1%

រជធនីភំនេពញ

251

15%

977

14%

2,325

19%

145

22%

3,698

17%

រពះសីហនុ

43

3%

224

3%

223

2%

4

1%

494

2%

រពះវ ិហរ

22

1%

76

1%

203

2%

8

1%

309

1%

ៃរពែវង

70

4%

283

4%

352

3%

12

2%

717

3%

េពធិសត់

70

4%

208

3%

217

2%

13

2%

508

2%

រតនៈគីរ ី

22

1%

84

1%

149

1%

7

1%

262

1%

េសៀមរប

84

5%

845

12%

614

5%

15

2%

1,558

7%

សទឹងែរតង

17

1%

78

1%

202

2%

6

1%

303

1%

សវយេរៀង

70

4%

233

3%

416

3%

33

5%

752

3%

តែកវ

66

4%

323

5%

537

4%

36

5%

962

4%

មិនដឹង

0

0%

8

0%

26

0%

7

1%

41

0%

1,717

100%

7,022

100%

12,117

100%

663

100%

21,519

100%

បនទយមនជ័យ

សរុប

72


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២៥. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងែខ – ២០០៩ តុល

វ ិចឆិក

ធនូ

សរុប

7

14

6

6

110

4

10

7

6

3

94

11

20

10

10

8

23

221

5

7

5

0

1

3

9

57

6

4

2

7

3

1

1

5

53

9

10

9

8

14

12

5

4

9

98

5

1

2

4

4

0

5

2

3

2

30

20

24

28

21

12

11

15

16

13

14

17

200

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

4

េកះកុង

0

3

5

1

5

3

3

0

1

1

1

0

23

រកេចះ

4

5

9

8

5

6

1

1

2

6

6

8

61

មណឌលគីរ ី

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

5

ឧតតរមនជ័យ

4

2

2

16

2

2

3

4

2

1

4

0

42

ៃប៉លិន

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

4

រជធនីភំនេពញ

31

21

19

21

15

15

20

30

32

21

18

8

251

រពះសីហនុ

10

2

6

3

3

5

3

6

3

2

0

0

43

រពះវ ិហរ

1

2

2

6

3

0

1

1

2

0

0

4

22

ៃរពែវង

6

6

3

9

4

8

7

6

8

0

4

9

70

េពធិសត់

5

8

8

5

3

4

2

4

7

10

7

7

70

រតនៈគីរ ី

3

0

3

8

1

0

2

0

0

3

0

2

22

េសៀមរប

12

7

3

5

3

14

10

8

6

4

3

9

84

សទឹងែរតង

1

2

4

3

0

0

1

0

0

0

2

4

17

សវយេរៀង

3

6

8

11

2

4

6

9

5

5

5

6

70

តែកវ

6

3

15

8

8

2

7

3

4

1

3

6

66

សរុប

156

156

180

208

136

135

121

144

135

109

99

138

1,717

េខតត

មករ

កុមភៈ

មិន

េមស ឧសភ មិថុន កកកដ សីហ កញញ

បនទយមនជ័យ

9

12

13

16

9

5

7

6

បត់ដំបង

11

8

10

15

6

9

5

កំពង់ចម

23

29

21

21

22

23

កំពង់ឆនំង

4

7

5

6

5

កំពង់សឹព

6

3

8

7

កំពង់ធំ

3

9

6

កំពត

2

0

កណ ត ល

9

ែកប

73


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២៦. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងបំែណងែចកអយុ – ២០០៩ េខតត

0-4

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 35-39 40-44 45-49 50-54 >=55 មិនដឹង សរុប

បនទយមនជ័យ

3

2

4

11

26

14

11

10

6

9

2

12

0

110

បត់ដំបង

2

7

2

9

25

7

8

3

6

6

4

8

7

94

កំពង់ចម

5

12

6

29

37

18

25

27

20

17

8

17

0

221

កំពង់ឆនំង

0

1

1

7

10

14

0

7

1

5

1

8

2

57

កំពង់សឹព

3

2

0

3

20

4

1

4

1

4

3

8

0

53

កំពង់ធំ

3

1

7

13

13

10

5

10

9

12

5

9

1

98

កំពត

0

2

0

5

7

4

3

2

1

3

0

3

0

30

កណ ត ល

7

10

1

29

36

34

18

11

9

10

5

27

3

200

ែកប

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

4

េកះកុង

0

2

0

3

3

3

3

1

0

3

1

3

1

23

រកេចះ

1

3

3

5

11

13

4

4

6

2

4

5

0

61

មណឌលគីរ ី

0

0

0

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

5

ឧតតរមនជ័យ

1

2

1

4

13

4

4

4

4

1

1

3

0

42

ៃប៉លិន

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

4

រជធនីភំនេពញ

3

1

3

32

63

60

25

17

15

7

8

12

5

251

រពះសីហនុ

1

0

0

7

7

10

6

0

3

3

3

2

1

43

រពះវ ិហរ

0

3

1

3

4

2

0

1

3

1

1

2

1

22

ៃរពែវង

0

5

0

8

14

9

5

9

3

7

1

9

0

70

េពធិសត់

0

3

1

5

13

12

4

4

5

8

4

10

1

70

រតនៈគីរ ី

0

0

0

3

5

3

2

2

2

3

1

1

0

22

េសៀមរប

1

4

0

5

25

15

6

2

4

4

11

5

2

84

សទឹងែរតង

1

0

2

1

2

0

3

2

2

2

0

2

0

17

សវយេរៀង

1

1

0

11

10

10

5

5

8

5

4

10

0

70

តែកវ

4

0

3

11

11

6

3

8

5

5

2

8

0

66

74


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២៧. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងរបេភទយនជំនិះ – ២០០៩ េខតត

ម៉ូតូ

េថមរេជង

កង់

រថយនតដឹក អនកដំេណរ

រថយនតដឹក ទំនិញ

យនយនតកសិកមម⁄

បនទយមនជ័យ

76

19

3

4

3

5

0

0

110

បត់ដំបង

54

17

7

6

6

3

1

0

94

កំពង់ចម

150

22

9

23

11

6

0

0

221

កំពង់ឆនំង

41

4

1

4

5

1

1

0

57

កំពង់សឹព

44

5

0

2

1

0

0

1

53

កំពង់ធំ

59

17

10

6

2

3

1

0

98

កំពត

20

3

1

3

3

0

0

0

30

កណ ត ល

139

35

8

8

10

0

0

0

200

ែកប

2

1

0

0

1

0

0

0

4

េកះកុង

11

4

0

5

2

1

0

0

23

រកេចះ

36

7

1

13

3

1

0

0

61

មណឌលគីរ ី

4

0

0

0

0

1

0

0

5

ឧតតរមនជ័យ

33

6

1

0

0

2

0

0

42

ៃប៉លិន

2

0

0

0

1

1

0

0

4

រជធនីភំនេពញ

208

18

5

12

5

0

3

0

251

រពះសីហនុ

35

3

1

2

2

0

0

0

43

រពះវ ិហរ

17

1

0

0

1

3

0

0

22

ៃរពែវង

49

11

5

4

0

1

0

0

70

េពធិសត់

38

14

4

1

11

1

1

0

70

រតនៈគីរ ី

18

0

0

2

1

1

0

0

22

េសៀមរប

69

11

2

1

1

0

0

0

84

សទឹងែរតង

12

1

1

2

1

0

0

0

17

សវយេរៀង

56

8

0

1

2

2

1

0

70

តែកវ

45

8

6

0

3

1

3

0

66

ែកៃចនកុនងរសុក

េផសងៗ

មិនដឹង សរុប

75


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២៨. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងកតតមនុសស – ២០០៩ េខតត

េបកបរហួស

េបកបរេន

េលបឿនកំណត់ េពលរសវ ឹង

ែជងកនុងសថន

មិនេគរព

ភពេរគះថនក់

សិទិធអទិភព

បតូរទិសេដ

េបកបរ

មិនរបយ័តន

បរញ ច សទិស

េផសងៗ មិនដឹង សរុប

បនទយមនជ័យ

47

21

16

4

9

2

5

6

110

បត់ដំបង

52

12

6

7

1

2

5

9

94

កំពង់ចម

99

52

34

4

8

1

9

14

221

កំពង់ឆនំង

37

3

4

2

2

0

2

7

57

កំពង់សឹព

29

0

15

2

3

0

0

4

53

កំពង់ធំ

51

6

7

5

2

2

14

11

98

កំពត

23

3

0

0

0

1

0

3

30

កណ ត ល

74

27

32

29

4

9

7

18

200

ែកប

2

0

0

0

0

0

2

0

4

េកះកុង

14

4

4

0

0

0

0

1

23

រកេចះ

44

11

0

2

0

1

0

3

61

មណឌលគីរ ី

5

0

0

0

0

0

0

0

5

ឧតតរមនជ័យ

27

4

2

3

1

0

1

4

42

ៃប៉លិន

0

0

0

1

0

0

1

2

4

រជធនីភំនេពញ

96

40

35

25

11

7

5

32

251

រពះសីហនុ

23

5

4

5

1

2

0

3

43

រពះវ ិហរ

11

7

2

0

0

0

0

2

22

ៃរពែវង

42

10

4

2

2

2

4

4

70

េពធិសត់

53

7

4

0

0

0

0

6

70

រតនៈគីរ ី

6

6

3

0

3

0

3

1

22

េសៀមរប

55

16

1

5

3

0

2

2

84

សទឹងែរតង

5

2

3

5

0

0

0

2

17

សវយេរៀង

18

35

3

2

4

3

1

4

70

តែកវ

26

13

13

7

1

1

1

4

66

សរុប

839

284

192

110

55

33

62

142

1,717

76


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

២៩. ចំនួនអនកសលប់តមេខតត និងឆនំ២០០៦ – ២០០៩ េខតត

មធយម 2006-2008

2006

2007

2008

2009

%េធៀបនឹ េធៀបនឹង2008

រជធនីភំនេពញ

263

194

298

297

251

-15%

កំពង់ចម

202

183

224

199

221

11%

កណ ត ល

168

134

148

223

200

-10%

បនទយមនជ័យ

68

50

62

92

110

20%

កំពង់ធំ

81

61

120

62

98

58%

បត់ដំបង

82

80

83

84

94

12%

េសៀមរប

70

70

65

76

84

11%

ៃរពែវង

51

50

46

56

70

25%

េពធិសត់

43

37

51

42

70

67%

សវយេរៀង

45

40

47

47

70

49%

តែកវ

62

51

70

64

66

3%

រកេចះ

39

36

35

45

61

36%

កំពង់ឆនំង

60

66

62

51

57

12%

កំពង់សឺព

73

92

53

75

53

-29%

រពះសីហនុ

48

40

51

52

43

-17%

ឧតតរមនជ័យ

16

6

12

30

42

40%

កំពត

25

18

32

24

30

25%

េកះកុង

31

24

20

48

23

-52%

រពះវ ិហរ

11

9

9

16

22

38%

រតនៈគីរ ី

16

6

22

19

22

16%

សទឹងែរតង

8

6

8

9

17

89%

មណឌលគីរ ី

10

7

14

10

5

-50%

ែកប

7

8

4

9

4

-56%

77


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៣០. ទំរង់ែបបបទរបមូលទិននន័យ មនទំរង់ែបបបទរបមូលទិនន ន ័យ២េផសងគន

ែដលបនេរបរបស់៖

ទំរង់ែបបបទរបមូលទិនន ន ័យរបស់មនទីរេពទយ

េរបរបស់ព័ត៌មនជនរងេរគះជចំណុចសនូល

និងទំរង់ែបបបទរបមូលទិនន ន ័យរបស់នគរបលចរចរណ៍

េរបរបស់

ករបញូច លទិនន ន ័យសទួនគន រតូវបនរតួតពិនិតយេឡងវ ិញេដយេរបរបស់េឈមះ ជនរងេរគះ េម៉ ង និងៃថងែខឆនំ េរគះថនក់ និងទីកែនលងេរគះថនក់។ ព័ត៌មនេរគះថនក់ជចំណុចសនូល។

ទំរង់ទិននន័យេរគះថនក់ចរចរណ៍ និងេរគះថនក់េផសងៗ

78


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩ ទំរង់ែបបបទេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគករបស់នគរបលចរចរណ៍

79


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

80


របព័នព ធ ័តម ៌ នជនរងេរគះ និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគកេនកមពុជ របយករណ៍របចំឆន ំ ២០០៩

៣១. មតិេយបល់ សូមេផញទំរង់ែបបបទេនះរតឡប់េទអស័យដឋនខងេរកម៖ តមសំបុរត៖ អងគករជនពិករអនតរជតិ–អនកសរមបសរមួលគំេរងសុវតថិភពចរចរណ៍–ផទះ១៨ ផលូវ៤០០–ភនំេពញ

 

តមទូរសរ៖ +៨៥៥ (០)២៣⁄២១៦ ២៧០េឈមះអងគករ៖ …………………………………របេភទអងគករ៖:

□ អងគករេរករដឋភិបល (NGO)

□ រកុមហ៊ុនឯកជន

□ អងគករអនតរជតិ

□ េផសងេទៀត (សូមបញ ជ ក់)៖…………………..

□ រកសួង 

របេភទសកមមភពរបស់អងគករ៖

□ សុខភិបល

□ សុខមលភព⁄សិទិធកុមរ

□ អប់រ ំ

□ ករអភិវឌឍន៍ជីវភព និងជនបទ

□ ដឹកជញូជ ន

□ កែសត–របព័នធផសពវផសយ

□ បរ ិសថន

□ សថប័នរសវរជវ

□ ពិករភព និងករសតរ

□ េផសងៗ (សូមបញ ជ ក់)៖……………….េឈមះអនកទទួលខុសរតូវ៖ …………………………… មុខតំែណង៖ ………………………………………... អស័យដឋនអុីែម៉ល៖ ………………………………... អស័យដឋនៃរបសណីយ៍៖ …………………………… េលខទូរស័ពទ៖ ………………………………………..គុណភពរបយករណ៍៖

េតអនកវយតំៃលរបយករណ៍របចំឆនំេនះយ៉ ងណ? (សូមគូសកនុងតរងខងេរកម) លអរបេសរ

លអ

មធយម

អន់

សូមបករសយលំអិត

ករបងហញជូនអំពីរបយករណ៍

………………………………..

គុណភពទិននន័យែដលបនផតល់

………………………………..

បរ ិមណទិនន ន ័យែដលបនផតល់

………………………………..

ពក់ព័នធេទនឹងករវ ិភគខលីៗែដលបនផតល់

………………………………..

េតអនកចង់ទទួលបនរបយករណ៍េនះជអវី? □ ជ Hard copy 

□ ចបប់ឯកសរេអឡិចរតូនិច

□ ជ Floppy Disk/CD

េតអនកចង់ឱយមនករបែនថមព័ត៌មនេផសងេទៀតេនកនុងរបយករណ៍េនះេទ? (សូមបញ ជ ក់)

………………………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………….….………… េតអនកេរបរបស់របយករណ៍េនះេនកនុងករងររបស់អនកដូចេមតចែដរ?

………………………………………………………………………………………………………….….………… ………………………………………………………………………………………………………….….………… ………………………………………………………………………………………………………….….………… មតិបែនថម

………………………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………….……………… 81


RbB½n§B½t’manCnrgeRKaH nigeRKaHfñak;cracrN_pøÚveKakenAkm<úCa r)aykarN_RbcaMqñaM 2007 សទទនុរកម កតតបរ ិសថន

ករផសំរវងលកខខណខផលូវ និងអកសធតុ ែដលបងកឱយមនេរគះថនក់។

កតតមនុសស

េរគះថនក់ទំងឡយណ ែដលបងកេឡងេដយកំហុសឆគងរបស់មនុសស។

កតតផលូវ

លកខខណខផលូវែដលបងកឱយមនេរគះថនក់។

កតតអកសធតុ

អកសធតុែដលបងកឱយមនេរគះថនក់ចរចរណ៍។

កមមករ

អនកេធវករេនកនុងេរងចរក⁄សិបបកម្ម⁄កររដឋនសំណង់។

កសិករ

អនកេធវែរស ចំករ។

ករែជងកនុងសថនភពេរគះថនក់

ករែជងេដយមិនបនេមលសថនភពចរចរណ៍។

កុមរ (កន (កនុងរូបភព) ភព)

មនុសសែដលមនអយុតិចជង៦ឆនំ។

េកៀរពីចំេហៀង

យនប៉ះទងគិចគនេដយតួចំេហៀងរបស់យនទំងពីរ ខណៈែដលយនទំងេនះមន ទិសដូចគន។

កំហស ុ េរបេភលងហ ងហវ

ករេរបរបស់េភលងហវខុសេនេពលយប់។

រកឡប់⁄ដួលខលួនឯង

េរគះថនក់ែដលបងកេឡងេដយយនែតមួយ។

ខូចខតសំភរៈ

េរគះថនក់ទំងឡយណែដលមិនបនបងកឱយមនអនករបួស។

រគូបេរងៀន

អនកបេរងៀន⁄ែណនំដល់របជជនេហយពួកេគមនសញញបរតបញ ជ ក់រគូបេរងៀន។

េរគះថនក់ធន ង ់

េរគះថនក់ទំងឡយណែដលបងកឱយមនមនុសសមនក់យ៉ងតិច ចូលសំរកពយបល េនមនទីរេពទយ យ៉ ងតិច២៤េម៉ ង ប៉ុែនតមិនមននរណមនក់សលប់។

េរគះថនក់សលប់

េរគះថនក់ទំងឡយណ ែដលបងកឱយមនយ៉ ងតិចមនុសសមនក់សលប់ភលមៗ ឬសលប់ កនុងរយៈេពល៣០ៃថងេរកយពីេរគះថនក់។

េរគះថ េរគះថនក់រសល

េរគះថនក់ទំងឡយណ បងកឱយមនមនុសសមនក់យ៉ងតិច ចូលសំរកពយបលកនុង មនទីរេពទយតិចជង២៤េម៉ ង ប៉ុែនតមិនមនអនកណរបួសធងន់ ឬសលប់។

ជនរងេរគះ

មនុសសែដលបនសលប់ ឬទទួលរងរបួសកនុងេរគះថនក់ចរចរណ៍។

េជងកប

របែវងផលូវមួយកំណត់ ែដលមនចំងយតិចជងឬេសម៣០០ែម៉រត េហយមនចំនួន េរគះថនក់⁄អនកសលប់⁄ជនរងេរគះេរចនជងេគកនុងរយៈេពលមួយឆនំ េនកនុងតំបន់ ែដលបនេរជសេរ ស។

ទីរបជុំជន

ជកែនលងែដលមនអគរ ឬផទះសងសង់ជិតៗគន េហយផលូវេចញចូលមនដក់ផលក

សញញ ឬេឈមះទីរកុង⁄រជធនី េទះបីជេនេពលយប់ឬៃថង។ េនផទះ⁄េមផទះ⁄អនកបំេរ 

អនកេនផទះ េដមបីេមលែថរគួសរ ឬអនកេបសសំអតផទះឱយអនកេផសងេទៀត។

បុកចំពីមុខ

តួខងមុខរបស់យនទំងពីរជល់គន។

បុកប៉ះ េហយរត់

េពលែដលអនកេបកបរមនេចតនរត់េគចពីកែនលងេកតេហតុ បនទប់ពីេរគះថនក់។

បុកពីេរកយ

តួខងមុខរបស់យនទីមួយប៉ះទងគិចជមួយតួខងេរកយរបស់យនទីពីរ។

82


RbB½n§B½t’manCnrgeRKaH nigeRKaHfñak;cracrN_pøÚveKakenAkm<úCa r)aykarN_RbcaMqñaM 2007 បុកពីចំេហៀង

តួខងមុខរបស់យនទីមួយប៉ះទងគិចជមួយតួចំេហៀងរបស់យនទីពីរ។

បុកសតវ

យនកំពុងមនចលនប៉ះទងគិចជមួយសតវ។

បុកវតថុគមនចលនេនែកបរផលូវ

យនកំពុងមនចលនប៉ះទងគិចជមួយវតថុគមនចលនេនែកបរផលូវ (ឧ. េដមេឈ …)។

បុកវតថុគមនចលនេនេលផូវល

យនកំពុងមនចលនប៉ះទងគិចជមួយវតថុគមនចលនេនេលផូលវ (ឧ.របំងផលូវ…)។

បុកយនែដលចតេសងៀម

យនកំពុងមនចលនប៉ះទងគិចជមួយយនែដលចតេសងៀម។

បុកអនកេថមរេជង

យនកំពុងមនចលនប៉ះទងគិចជមួយអនកេថមរេជង។

េបកបរេនេពលរសវ ឹង

េរគះថនក់ចរចរណ៍ែដលបងកេឡងេដយអនកមនជតិអលកុលកនុងឈម

ែដល

ករមិតេនះេលសពីចបប់កំណត់។ ករសននិដឋនរបស់នគរបលចរចរណ៍។ េបកបរបរញ ច សទិស

អនកបញ ជ យនទំងឡយណែដលេបកបរបរញ ច សនឹងទិសចរចរណ៍

េលកែលង

ែតអនកេថមរេជង។ េបកបរហួសេលបឿនកំណត់

រគប់យនទំងអស់ ែដលេរបរបស់េលបឿនេលឿន េលសចបប់បនកំណត់ េលបឿនមិនសមរសបេទតមសថនភពភូមិសរសត

ឬេរប

និងសថនភពអកសធតុ

ចរចរណ៍ សភពយន និងករផទុក។ េរបរបស់សព ័ ៃទ ដ

ករេរបរបស់ទូរស័ពទ េនេពលកំពុងេបកបរ េដយមិនមនឧបករណ៍សំរប់តភជប់ ឬមិនឈប់យនេនែអបខងៃនផលូវ។

បតូរទិសេដេដយមិនរបយ័តន

េបកេទរតង់ េហយភលមៗេនះអនកេបកបររតូវករបត់េឆវង ឬសតំ ឬតប់រតឡប់ថយ េរកយ េនះែដរ។

េដយមិនបនឱយសញញរបប់ដំណឹងដល់អនកដៃទែដលកំពុងេរបរបស់ផូលវ

បតូរគនលងេដយមិនរបយ័តន

បតូរគនលងផលូវេទេឆវង ឬសតំ ខណៈែដលកំពុងេបកេទទិសដែដល (េទរតង់) េដយ មិនផតល់សញញរបប់ដំណឹងដល់អនកដៃទែដលកំពុងេរបរបស់ផូលវេនះែដរ។

ផលូវរកលេកស៊ូ

ផលូវែដលមនចក់េកស៊ូ ឬេកស៊ូលយរគួស។

ផលូវជតិ

ផលូវចមបងៗែដលតភជប់ពីទីរបជុំជនធំៗ និងេខតននកនុងែផនកេផសងៗៃនរបេទស េហយ អនុញញតឱយេរបេលបឿនដល់៩០គីឡូែម៉រតកនុងមួយេម៉ ង។

ផលូវតូចកនុងរកុង

ផលូវទំងឡយណែដលសថិេនកនុងរជធនី⁄រកុង ែដលគមនែខសបនទត់កណ ត លពីរ។

ផលូវធំកុងរកុ ន ង

ផលូវទំងឡយណែដលសថិតេនកនុងរជធនី⁄រកុង ប៉ុែនតមិនែមនជផលូវជតិ ឬផលូវេខតត។

ផលូវែបកជបួន

ផលូវែបកែខវង ឬផលូវបំែបកជបួនទិស។

ផលូវរបសពវរងអកសរ Y

ផលូវបំែបកែដលមនរងជអកសរ Y។

ផលូវរបសពវរងអកសរ T

ផលូវែដលេចញេទបញចប់នឹងផលូវមួយេទៀត ឬផលូវបំែបករងអកសរ T។

ផលូវលំ

ផលូវែដលភជប់ពីផូលវជតិ⁄ផលូវេខតត េឆពះេទភូមិ⁄ឃុំេនជនបទ ឬផលូវេនជយរកុង។

ភពធងន់ធរង ៃនេរគះថនក់

ភពធងន់ធរង ៃនេរគះថនក់ អរស័យេទេលសភពរបួសរបស់អនកពក់ព័នធ។

ភពធង ភពធងន់ធរង ៃនរបួសសនម

ករមិតៃនរបួសសនម សំរប់អនកពក់ព័នធកុងេរគះថ ន ន ក់មនក់។

មរនតីរជករេផសងៗ

រគប់មរនតីរជករទំងអស់ េលកែលងែតប៉ូលីស ទហន និងរគូបេរងៀន។

ែដលមនែខសបនទត់កណ ត លពីរ

83


RbB½n§B½t’manCnrgeRKaH nigeRKaHfñak;cracrN_pøÚveKakenAkm<úCa r)aykarN_RbcaMqñaM 2007 ម៉ូតូ⁄យនយនតកង់ពីរ

យនកង់ពីរែដលមនម៉ សុីន។

មិនរកលេកស៊⁄ូ េបតុង

ផលូវែដលមិនមនចក់េកស៊ូ ឬចក់សុីម៉ង់ត៍។

មិនេគរពផលកសញញចរចរណ៍

រគប់អក ន េបកបរទំងអស់ែដលេបកេដយគមនករេគរពផលកសញញចរចរណ៍។

មិនេគរពេភលងចរចរណ៍

រគប់អក ន េបកបរទំងអស់ែដលេបកេនេពលេភលងចរចរណ៍ព៌ណរកហម។

មិនេគរពសិទិអ ធ ទិភព

មិនផតល់សិទិធឱយអនកេថមរេជង និងយនដៃទេនេលដងផលូវ ជពិេសសេនផលូវរបសពវ។

មិនមនអនកងរេធវ

អនកមិនមនករងរពិតរបកដ ឬមិនមនករងរ។

យនយនតកង់បួន

រគប់របេភទរថយនតដឹកអនកដំេណរ និងរថយនតដឹកទំនិញ។

យនយនតកសិកមម⁄ែកៃចនកុងរសុ េពលខលះវរតូវបនេគែកៃចនកុនងរសុក ន ក ជយនែដលយកេទេរបេនកនុងែរសចំករ។ ែដលផសំេឡងេដយយកម៉ សុីនេផសងេទផគំុនឹងតួៃនយនេផសងេទៀត។ ឧ. េគយនត។ រថយនតដឹកទំនិញ

យនយនតែដលមនកង់ចប់ពីបួន េរបសំរប់ដឹកទំនិញ។

រថយនតដឹកអនកដំេណរ

យនែដលមនកង់ចប់ពីបួន

េរបសំរប់ដឹកអនកដំេណរពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយ

េទៀត (រួមទំងរថយនតមីនីបឺស រថយនតរកុង) របួសធងន់

អនកចូលសំរកពយបលេនមនទីរេពទយ

យ៉ ងតិច២៤េម៉ ង

បនទប់ពីេរគះថនក់

ចរចរណ៍។ សិសស

អនកែដលកំពុងសិកសេនសល ចប់ពីបឋមសិកស ដល់មហវ ិទយល័យ។

សលប់េនកែនលងេកតេហតុ

ជនរងេរគះសលប់ភលមៗេនេពលកំពុងមនេរគះថនក់។

សលប់េនមនទីរេពទយ

ជនរងេរគះសលប់បនទប់ពីមកដល់មនទីរេពទយ។

សលប់េពលបញូជ នេទមនទីរេពទយ

ជនរងេរគះសលប់េនេពលកំពុងបញូជ នេទកន់មនទីរេពទយ។

សលប់⁄អនកសលប់

មនុសសសលប់ភលមៗ ឬសលប់កុងរយៈេពល៣០ៃថង ន េរកយពីេរគះថនក់។

អនកជំនួញ⁄អនករកសុី

អនកមនមុខរបរទិញ និងលក់ទំនិញ។

អនកេថមរេជង

អនកេដរ⁄ឈរេនេលផូលវ ឬេនចិេញចមផលូវ េនេពលមនេរគះថនក់។ ពួកេគមិនែមនជ

យន។ អនកេទសចរ⁄ េទសចរ⁄ជនបរេទស

បរេទស ែដលមកេធវករ ឬសនក់េនបេណ ត ះអសននកុនងរបេទសកមពុជ េហយមិន

មនអតតសញញណប័ណណសំគល់ខួនជជនជតិ ល កមពុជ។ អនកេបកឡន

ែដលរបកបមុខរបរជអនកេបករថយនតដឹកអនកដំេណរ⁄រថយនតដឹកទំនិញ។

អនកេបកបរ

អនកេបកបរ ឬអនកបញ ជ យនមនម៉ សុីន ឬយនគមនម៉ សុីន (រួមមន អនកជិះកង់ អនកជិះសតវ)។

អនករត់ម៉ូតូឌុប

អនករបកបរបររត់ម៉ូតូឌុប។

អនករួមដំេណរ

អនកេធវដំេណរកនុង⁄េលយន េដយមិនបនបញ ជ យនេនះ (ឧ. អនកអងគុយេនេលម៉ូតូ កងពីេរកយ ឬអនកអងគុយេនកនុងរថយនតពីេរកយ…)។

84


RbB½n§B½t’manCnrgeRKaH nigeRKaHfñak;cracrN_pøÚveKakenAkm<úCa r)aykarN_RbcaMqñaM 2007 ឯកសរេយង ១. National Road Safety Committee. National Road Safety Action Plan 2006-2010, 2006. Phnom Penh, Royal Government of Cambodia National Road Safety Committee. ២. "Statistics of vehicle registered in 2009." (2010): Department of Public Work and Land Transport (Jan, 2010). ៣. Jonathon Passmore, Road Safety & Injury Prevention/Team Leader NCD/HP, WHO Vietnam and Handicap International Belgium, LAO PDR. ៤. Handicap International Belgium. Cost Analysis of Road Crashes in Cambodia. Phnom Penh: Handicap International Belgium, 2010. ៥. Department of Preventive Medicine. Helmet Survey, 2009. Phnom Penh, Ministry of Health, WHO.

85


RbB½n§B½t’manCnrgeRKaH nigeRKaHfñak;cracrN_pøÚveKakenAkm<úCa r)aykarN_RbcaMqñaM 2007 ទំនក់ទំនង ករវ ិភគ និងព័ត៌មនបែនថម អចផតល់ជូនបនតមករេសនសុំ។ សូមកំសទក់េសទរកនុងករទក់ទងមកនរណមនក់ខង

េរកមេនះ៖

ិភគ⁄  សំរប់ព័ត៌មនែដលទក់ទិនសថនភពសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគកកមពុជ និងករវ ិភគ ⁄របយករណ៍៖ កញញ សន សុជត អនករគប់រគងកមមវ ិធីសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក ទូរស័ពទៃដ៖ ០១២ ៥៦៣ ១៧២ អុីែម៉ល៖ sann.socheata@hib-cambodia.orgេលក ែសម បញញវុឌឍ

កញញ អ៊ូ អមរ

អនករគប់រគងរបព័នព ធ ័ត៌មនជនរងេរគះ

មរនតីរបព័នធព័ត៌មនជនរងេរគះ

និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក (RCVIS)

និងេរគះថនក់ចរចរណ៍ផលូវេគក (RCVIS)

អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក

អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក

ទូរស័ពទៃដ៖ ០១២ ៥៤៥ ៣៣៤

ទូរស័ពទៃដ៖ ០១៦ ៣៣៨ ១៧៨

អុីែម៉ល៖ sem.panhavuth@hib-cambodia.org

អុីែម៉ល៖ rcvis@hib-cambodia.org

សំរប់ព័ ពត ័ ៌មនទក់ មនទក់ទិននឹងែផនករជតិសវុ តថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក វេគក៖ ៖ ឯកឧតតម អុឹង ជុនហួរ អគគនយកៃនអគគនយកដឋនដឹកជញូជ ន

សមជិកអចិៃរនតយ៍ ៃនគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

អគគេលខធិករ ៃនគណៈកមមធិករជតិសុវតថិភពចរចរណ៍ផលូវេគក

រកសួងសធរណករ និងដឹកជញូជ ន ទូរស័ពទៃដ៖ ០១២ ៨១៨ ៨៣៥

អុីែម៉ល៖ chunhour@hotmail.com 

សំរប់ព័ ពត ័ ៌មនទក់ទិននឹងករអនុវតតចបប់ចរចរណ៍ផលូវេគក៖ វេគក៖

េលក ឧតតមេសនីយរ៍ តី ហុម ឹ យន របធននយកដឋនសណ ត ប់ធនប់ អគគសង ន ករនគរបលជតិ រកសួងមហៃផទ ទូរស័ពទៃដ៖ ០១២ ៥៩០ ៩៧៨ 

សំរប់ព័ត៌មនទក់ទិននឹងករសេរងគះបនទន់៖ េលករសី េវជជបណិឌ ត របក់ ពិសដ ិ រឋ ងសី របធននយកដឋនករពរសុខភព រកសួងសុខភិបល ទូរស័ពទៃដ៖ ០១២ ៨៦២ ០២២ អុីែម៉ល៖ pisethsey@yahoo.com 86


អនកេរៀបេរៀង

RCVIS អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក ផទះេលខ ១៨ ផលូវេលខ ៤០០ ភនំេពញ រពះរជណចរកកមពុជ ទូរស័ពទ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៧ ២៩៨

អុីែម៉ល៖ rcvis@hib-cambodia.org េគហទំព័រ៖ www.handicapinternational.be

អងគករជនពិករអនតរជតិែបលហសិក

ឧបតថមេភ ដយ៖

សហគមន៍អឺរប ុ៉

សហរបតិបតតិករែបលហសិក

អងគករសុខភពពិភពេលក

Road Crash and Victim Information System 2009  
Road Crash and Victim Information System 2009  

More than 4 people die of road crash in Cambodia. Protect your life, drive safely

Advertisement