Page 1

Årsberetning 2012

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Årsberetning 2012 MED BILAG


Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision ................................................................................. 5 Forord ............................................................................................................................................ 7 Sektorbeskrivelser: Miljø- og Teknikudvalget ............................................................................................................... 9 Børn-, Unge- og Kulturudvalget ................................................................................................... 12 Social- og Sundhedsudvalget........................................................................................................ 16 Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 19 Økonomisk beretning ................................................................................................................. 23 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 28 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 29 Driftsregnskab – opgjort pr. fagudvalg .................................................................................... 35 Driftsregnskab – opgjort pr. hovedkonto ................................................................................ 36 Balance......................................................................................................................................... 37 Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning ............................................................................................ 39 Note 2, Miljø- og Teknikudvalget ................................................................................................ 40 Note 3, Børn-, Unge- og Kulturudvalget ...................................................................................... 42 Note 4, Social- og Sundhedsudvalget ........................................................................................... 44 Note 5, Økonomiudvalget............................................................................................................. 46 Note 6, Personaleoversigt ............................................................................................................. 47 Note 7, Anlægsarbejder - projektopdelt ....................................................................................... 48 Note 8, Anlægsarbejder - jordforsyning ....................................................................................... 50 Note 9, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb ....................................................................... 52 Note 10, Anlægsoversigt .............................................................................................................. 56 Note 11, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele ............................................................................. 56 Note 12, Langfristede tilgodehavender ........................................................................................ 57 Note 13, Finansieringsoversigt ..................................................................................................... 57 Note 14, Udvikling i egenkapital.................................................................................................. 58 Note 15, Langfristet gæld ............................................................................................................. 58 Note 16, Leasingaftaler ................................................................................................................ 59 Note 17, Kautions- og garantiforpligtigelser ................................................................................ 60 Note 18, Swap-aftaler ................................................................................................................... 61 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 62

Bilag Hovedoversigt .............................................................................................................................. 67 Regnskabsoversigt – Drift Miljø- og Teknikudvalget: ............................................................................................................ 69 Fritid, Bibliotek og Kultur ......................................................................................................... 71 Veje og Grønne områder ........................................................................................................... 71 Miljø .......................................................................................................................................... 72

1


Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 73 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning............................................................ 74 Børn-, Unge- og Kulturudvalget:................................................................................................... 81 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 83 Folkeskoler ................................................................................................................................ 84 Børnepasning ............................................................................................................................. 89 Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 92 Sundhed .................................................................................................................................... 95 Social- og Sundhedsudvalget: ....................................................................................................... 97 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 99 Ældreområdet ............................................................................................................................ 99 Voksne handicappede .............................................................................................................. 103 Sundhed ................................................................................................................................... 106 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 107 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 107 Økonomiudvalget: ....................................................................................................................... 109 Redningsberedskab .................................................................................................................. 111 Byråd og administration .......................................................................................................... 111 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 112 Sundhed ................................................................................................................................... 113 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 113 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 113 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 113 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg ....................................... 115 Børn-, Unge- og Kulturudvalget .................................................................................................. 117 Social- og Sundhedsudvalget....................................................................................................... 117 Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 117 Regnskabsoversigt – Anlæg ...................................................................................................... 123 Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder .......................................................................................................... 125 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 125 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 127 Folkeskoler .............................................................................................................................. 127 Børnepasning ........................................................................................................................... 127 Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet .......................................................................................................................... 129 Voksne handicappede .............................................................................................................. 129 Økonomiudvalget: Byråd og administration .......................................................................................................... 131 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 131 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 131 Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 133 Balanceforskydninger ............................................................................................................... 135 Artsoversigt ............................................................................................................................... 141 Finansiel status........................................................................................................................... 143

2


Statusbalance ................................................................................................................................ 145 Afvigelsesrapport Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 153 Veje og grønne områder .......................................................................................................... 153 Miljø ........................................................................................................................................ 154 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 155 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 156 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 163 Folkeskoler .............................................................................................................................. 164 Børnepasning ........................................................................................................................... 169 Børne- og Familiecentret ......................................................................................................... 172 Sundhed ................................................................................................................................... 175 Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 177 Ældreområdet .......................................................................................................................... 177 Voksne handicappede .............................................................................................................. 181 Sundhed ................................................................................................................................... 184 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 185 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 185 Økonomiudvalget: Redningsberedskab .................................................................................................................. 187 Byråd og administration .......................................................................................................... 187 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 189 Sundhed ................................................................................................................................... 189 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 189 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 190 Afvigelsesrapport - Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg: Børn-, Unge- og Kulturudvalget .............................................................................................. 191 Social- og Sundhedsudvalget................................................................................................... 191 Økonomiudvalget .................................................................................................................... 191

3


4


Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2012 – 31. december 2012

Adresse:

Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333 Telefax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk

Kommunalbestyrelse:

Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Knud Appel (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Hans Hammann (V) Niels Rosenberg (C) Anette Møller (C)

Direktion:

Kenth Halfdan Ferning, Kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, Direktør for Social, Sundhed, Beskæftigelse og Kultur Mads Gammelmark, Direktør for Børn, Unge, Teknik og Miljø

Revision:

BDO Kommunernes Revision

5


6


Forord Grund til optimisme Med udgangen af 2012 er der lyse udsigter for Odder Kommunes økonomi. For første gang i rigtig mange år har de enkelte områder været i stand til at holde deres budgetter! Regnskabet for 2012 udviser et overskud på den ordinære drift på 74,7 mio. kr., en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. og vi kommer ud af 2012 med en gennemsnitlig kassebeholdning på 77,2 mio. kr. Med sådan et regnskab – og med den bevidsthed, der nu findes i organisationen om at holde budgetterne – er der grund til optimisme. Kommunens økonomi er god, omend ikke særdeles god, og det er derfor fortsat nødvendigt at have fokus på at holde budgettet, og måske ikke mindst, at finde nye måder at gøre tingene på. Den økonomiske status viser, at den store spareplan fra 2010 har virket efter hensigten. Vi skruede som bekendt ned for serviceniveauet på de fleste områder, og nogle af de områder, der blev hårdest ramt, prøver vi at rette op på i de kommende år. Men det tager tid at vende en stor skude. Med vedtagelsen af budgettet for 2013, der skete med tilslutning fra hele byrådet, er der ligeledes grund til optimisme. For første gang i flere år var der plads til enkelte udvidelser på driften, og det er et budget, der peger fremad. Her tænker jeg ikke mindst på, at der i byrådet er enighed om at afsætte penge til at rette Grobshulevej ud, så vi får lavet første etape af en vestlig forbindelsesvej. Byrådet har også bevilget penge til en udvikling af VitaPark, hvor det allerede er lykkedes at tiltrække private aktører på sundhedsområdet. Det nye udviklingssekretariat UdviklingOdder er flyttet ind i helt nye og moderne faciliteter, og på kulturområdet er der masser af aktiviteter. Det tegner til en lys fremtid for VitaPark som et af de lokale vækst-lokomotiver. Elever og lærere i kommunens skoler har nu et års erfaringer med at bruge iPads i undervisningen. I løbet af året har vi oplevet en ualmindelig stor interesse fra mange steder både i ind- og udland, der ville høre mere om vore meget positive erfaringer. Derfor besluttede vi at afvikle en serie meget velbesøgte konferencer for lærere, pædagoger, embedsmænd og politikere, og det hele kulminerede med besøg af både Folketingets børne- og undervisningsudvalg og børne- og undervisningsminister Christina Antorini. 2012 blev på flere måder et markant sportsår i Odder Kommune. Som bekendt fik vi besøg af det internationale cykelløb Giro d’Italia, hvilket gav tusinder af mennesker en god og berigende oplevelse, lige midt i Odder By. I oktober afviklede Odder Kommune og Spektrum Odder for første gang en stor Oddergalla, hvor fremtrædende folk fra kultur- og erhversområdet samt sportsfolk og frivillige først blev hyldet for deres flotte præstationer og derefter udnævnt til ambassadører for Odder Kommune. Med Oddergallaen blev der født en tradition, som vil blive fulgt op i de kommende år. I 2011 oplevede Odder Kommune for første gang i mange år, at befolkningstallet gik tilbage, en udvikling man kan tilskrive finanskrisen og krisen på boligmarkedet. Heldigvis er udviklingen vendt, og i 2012 har vi igen set en vækst i befolkningsudviklingen, og dermed er der grundlag for at kunne føre byrådets visioner om vækst ud i livet. Odder Kommune er fortsat et attraktivt sted at bo. Derfor fortsætter vi med at udvikle vore boligområder, og der er nye, attraktive udstykninger på vej i Odder Vest, i Saksild og i Hou. Desværre falder børnetallet fortsat, og for at tilpasse kapaciteten på pasningsområdet, besluttede byrådet i december 2012 at nedlægge en af kommunens børnehaver, Randlev Børnehave. Odder Kommune fik status som Klimakommune i 2012, da vi underskrev en aftale med Danmarks

7


Naturfredningsforening om at reducere udledningen af CO2 med to procent over de næste tre år. Byrådet ønsker, at Odder Kommune skal være en grøn kommune og en kommune, hvor miljøpåvirkningerne begrænses mest muligt. Byrådet har derfor også vedtaget en ambitiøs målsætning om, at kommunen vil være CO2-neutral i år 2030. På det administrative plan skete der nogle væsentlige ændringer i løbet af 2012, idet byrådet besluttede at reducere antallet af direktører fra fire til tre. Samtidigt blev der gennemført et generationsskifte i direktionen. Som en konsekvens af reduktionen fra fire til tre direktører, valgte byrådet ikke at forlænge Teknisk Direktør Søren Hjortsø Kristensens ansættelse, og denne fratrådte den 30. april. Kommunaldirektør Jesper Hjort blev den 1. august afløst af Kenth Halfdan Ferning, og med ansættelsen af Ferning er jeg sikker på, at udviklingen af Odder Kommune er i trygge hænder. Samtidig er jeg glad for, at Jesper Hjort fortsætter i kommunen frem til sommeren 2014, idet han indtil da skal arbejde med at udvikle VitaPark til et attraktivt center for sundhed, erhverv og kultur. Ved udgangen af 2012 gik kulturdirektør Gerda Pedersen på pension, herved sagde vi farvel til et menneske, der på mange måder har været med til at præge udviklingen i Odder Kommune gennem mere end tre årtier. Gerda Pedersens afløser i direktionen er Mads Gammelmark, som begyndte i sit nye job ved indgangen til 2013. Samtidig med reduktionen i antallet af direktører er der også sket en ny fordeling af fagområderne, og direktionen består nu af følgende: Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning, som udover at havde det overordnede administrative ansvar for Odder Kommune, også er direktør for rådhusets Plan-afdeling. Jette Rud Knudsen, som udover at fortsætte som direktør for social, sundhed og beskæftigelse, også har fået ansvaret for kultur og folkeoplysning, rådhusets borgerbutik samt tandplejen. Mads Gammelmark er direktør for børnepasning, skoler, teknik og miljø. Jeg ønsker den nye direktion held og lykke i arbejdet med at udvikle Odder Kommune.

Elvin J. Hansen Borgmester Maj 2013

8


Miljø- og Teknikudvalget Miljø Handleplaner for vand og Natura 2000 Staten godkendte vand- og naturplaner i henhold til Miljømålsloven i december 2011. Byrådet har som opfølgning herpå i 2012 godkendt Vandhandleplan for Odder Kommune samt Natura 2000 handleplaner for Horsens Fjord og for Kysing Fjord. Handleplanerne fastsætter de tiltag, kommunen vil iværksætte for at opnå målsætninger for vand og natur indenfor de givne frister. Den efterfølgende realisering af målene vil medføre betragtelige omkostninger som vil blive finansieret via tilskuds- og støttemidler samt takstfinansiering. Vådområdeprojekt ved Odder Å Staten har i 2012 iværksat forhandlinger med berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Forhandlingerne er iværksat på baggrund af, at Byrådet i 2011 besluttede, at Odder Kommune søgte om tilsagn om 5 mio. hos Staten til realisering af vådområdeprojektet. Byrådet besluttede samtidigt, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Affaldsregulativer Byrådet godkendte i 2012 nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet har medført, at intensionerne i Affaldsplan 2010-12, med opdeling af dagrenovation i restaffald og emballageaffald, anvendelse af plastbeholdere i stedet for plastsæk, samt krav om placering af beholderne ved skel, er blevet gennemført. Den ændrede ordning medførte ikke øgede udgifter til affaldshåndteringen for borgerne. Byrådet godkendte også et nyt regulativ for erhvervsaffald, som blandt andet gennemførte en lovpligtig ændring, hvor kommunerne ikke længere må opkræve et generelt rådighedsgebyr for adgang til genbrugspladsen ved alle virksomheder og derved give virksomhederne fri adgang til genbrugspladserne. Virksomhederne skal nu i stedet aktivt tilmelde sig for at kunne bruge genbrugspladsen. Miljøsamarbejde på Tunø På baggrund af Odder Kommunes dialog med beboerforeningen på Tunø er der i 2012 igangsat et samarbejde om at skabe en række tiltag på Tunø for at opkvalificere og nyudvikle øens tilbud til natur- og friluftsgæster. Samarbejdet er organiseret som et Grønt Partnerskab. Projektet omfatter bl.a. forslag om initiativer til forbedring af havneområdet, hytter ved teltpladsen, udkigstårn, toiletter i det fri samt formidling af øens historie. Projektet vil søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Klimastrategi I foråret 2012 vedtog Byrådet en klimastrategi for Odder Kommune. Strategien fokusere på to områder: hvordan reduceres kommunens CO2-udledning, og hvordan håndteres de klimaforandringer der må forventes i form af mere nedbør, flere skybrud og højere havvandstand. Sidstnævnte munder ud i en klimatilpasningsplan der skal ligge færdig ved udgangen af 2013.

9


Plan Trafik I 2012 er en trafiksanering i Saksild påbegyndt. Som et led i sikring af skolevejene er etableret cykelsti ved Hov skole og gadebelysning på Alrøvej mellem Falling og Margrethelyst Friskole. Desuden er trafiksikkerhedsplanen revideret. Lokalplanlægning I 2012 blev de følgende lokalplaner vedtaget: 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder 1117 Blandet bolig-, butiks – og erhvervsområde ved Østergade 2, Odder 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder (Etagebolig) 1119 Område til centerformål ved Rådhusgade 1 og Polititorvet, Odder 4008 To boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup 5033 Boligområde ved Øster Allé og Hov Strand 6008 Område til offentlige formål ved Hovedgaden i Gylling 4 nye lokalplaner for sommerhusområderne I 2012 besluttede Byrådet, at den gældende lokalplan 3008 for kommunens sommerhusområder ved Norsminde, Rude, Saksild og Dyngby skal afløses af 4 nye lokalplaner. Behovet for at ændre lokalplan 3008 udsprang af en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, som fastslog, at lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør bygningshøjder på op til 5 m i skel. Det er uhensigtsmæssigt. De to første forslag til lokalplaner for Norsminde og Saksild er sendt i høring med frist den 25. januar 2013 for bemærkninger. I løbet af 2013 følger de to resterende lokalplanforslag. Anlæg Byrådet godkendte i foråret 2012 lokalplan (nr. 1119) for renovering af Polititorvet og ombygning af Tinghuset endeligt. Renovering af torvet er så småt begyndt bl.a. med fjernelse af muren mellem Tinghuset og den nuværende parkeringsplads. Herudover er der i 2012 byggemodnet yderligere 42 grunde i Odder vest. I den forbindelse er der etableret et nyt regnvandsbassin ved opdæmning af Stampmøllebækken, som samtidig fungerer som naturområde til gavn for såvel borgerne som miljøet.

Byggeri Byggesager Der har i 2012 været behandlet/truffet afgørelse i 435 byggesager og modtaget 642 nye sager. Der er meddelt tilladelse til 25 nye enfamiliehuse og 22 nye sommerhuse. Der er fortsat mange sager om lovliggørelse af byggeri opført uden ansøgning eller med ukorrekt placering. Der har været gennemført 2 hegnsyn, modtaget 14 huslejenævnssager og 4 beboerklagenævnssager.

10


Anlæg Som følge af Energihandleplanen er der foretaget genopretning og optimering af ventilations- og varmeanlæg i kommunale bygninger. Dertil vinduesudskiftning en række steder, bl.a. Hundslund skole, Parkvejens skole, Skovbakkeskolen og Børnehaven Skovbakken. Arbejder som disse giver både resultat på energisiden såvel som på almindelig vedligehold af klimaskærmene. Det giver også gevinst ift. bedre indeklima for brugerne. Der er gennemført ombygning af Ålykkecentret og Saksild skole. På rådhuset er mødelokale 1 og 2 renoveret og hovedtavlen er udskiftet med større kapacitet og strømbesparelser til følge. VitaPark Der er renoveret lokaler til Udvikling Odder (Erhvervshuset) og Jobcentrets kursusdel. Renovering af en fløj til Visitationsteamet og hjælpemiddeldepotet samt værksted blev også påbegyndt og er klar til indflytning 1. feb. 2013. Udlejningsprocenten er således oppe på ca. 70 % med en blanding af kommunal-aktivitet og udlejning til private indenfor behandler-miljøet. Digital løsning til anmeldelse af rotter I 2012 var kommunerne forpligtet til at etablere en digital-løsning til anmeldelse af rotter og andre skadedyr. Borgere har således kunnet anmelde rotter digitalt siden juli måned. Anmeldelserne går direkte til et bekæmpelses-firma uden om kommunens administration.

Vej & Park Der er igennem 2012 brugt mange ressourcer på at reparere/udskifte ledningsnettet der bortleder vejvand. For at få et overblik over de kommende års udgifter til vedligeholdelse af vejvands-ledningsnettet, er der i 2012 påbegyndt en kontrol og registrering af vejvands-ledningerne, således der skabes overblik over tilstanden. Der er i 2012 og 2013 afsat flere midler til at forbedre asfaltslidlaget på de veje der ikke vedligeholdes af et eksternt asfaltfirma. For at sikre optimal udnyttelse af midlerne er der i 2012 i gang sat skadespoint registrering der færdiggøres i foråret 2013. Registreringen skal sikre at der sættes ind på de rigtige steder, og dermed kommer på forkant med nogle af problemerne. Der er udskiftet mange vejskilte der var svært læselige og manglede reflektering. Et område der bliver arbejdet videre med i de kommende år.

11


Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Efter arbejdet med ”Fremtidens folkeskole” og vedtagelsen af strategien for denne har Byrådet igangsat et lignende generelt strategisk arbejde omkring kvaliteten og strukturen i ”Fremtidens dagtilbud.” På linje med arbejdet med ”Fremtidens Folkeskole” vil arbejdet med ”Fremtidens Dagtilbud” lede frem mod fastlæggelse af den fremtidige vision og strategi for dagtilbudsområdet i Odder kommune. Strategien skal adresserer både strukturelle og kvalitetsmæssige spørgsmål i forhold til dagtilbudsstrukturen og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har i 2012 både afholdt temadag om daginstitutionerne og dagplejen i Odder Kommune, ligesom udvalgsmedlemmerne har stiftet bekendtskab med hverdagen i daginstitutionerne ved at være i praktikophold i institutionerne i Odder Kommune. Endeligt er der afholdt et åbent borgermøde, hvor Børn-, Unge- og Kulturudvalget lod sig udfordre og inspirerer af de fremmødte i forhold til Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune. Arbejdet med Fremtidens Dagtilbud fortsætter igennem 2013 og en endelig strategi forventes fremlagt for Byrådet i slutningen af 2013. Forældretilfredshedsundersøgelse I 2012 gennemførte Odder Kommune for første gang en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre, der har børn i kommunens daginstitutioner (dagpleje, vuggestuer, børnehaver). Forældrene blev bedt om at svare på spørgsmål om den pædagogiske indsats, samarbejdet med personale og institution, samt de fysiske rammer. 725 forældre svarede på undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 55. Samlet set udtrykte 80 pct. af forældrene tilfredshed med personalets pædagogiske indsats. Forældrene er især tilfredse med personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt med personalets omsorg for børnene. På disse områder er henholdsvis 87 pct. og 86 pct. af forældrene tilfredse. Helt overordnet svarer 86,1 pct. af forældrene, at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”, med deres børns institution. Kun 5,4 pct. erklærer sig decideret utilfredse, mens de resterende 8,3 pct. svarer ”hverken/eller”. De enkelte institutioner har fået specifikke rapporter om deres egne forhold, som vil blive brugt i arbejdet med at udvikle institutionerne. Faldende børnetal Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Byrådet har også pligt til at tilpasse udbuddet, ud fra en vurdering af den aktuelle efterspørgsel sammenholdt med den fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser. Gennem længere tid har børnetallet været faldende i Odder Kommune, og udviklingen fortsætter i de kommende år. Der sker løbende en personalemæssig nednormering i institutionerne, så normeringerne er i overensstemmelse med det reelle børnetal.

12


Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle yderligere nednormeres. Dermed ville institutionen ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Byrådet besluttede derfor at lukke Randlev Børnehave med virkning fra d. 1. august 2013.

Dagplejen På grund af det faldende børnetal gennem de seneste år har det også i 2012 været nødvendigt at reducere antallet af dagplejepladser. Det skete i årets første kvartal. I andet halvår anedes så småt en stagnation i faldet af 0-3 årige. Det har betydet en stabilitet i antallet af ansatte dagplejere og en forsigtig optimisme i forhold til fremtiden. Antallet af private pasningsordninger er uændret, hvilket også har været medvirkende til at fastholde antallet af ansatte i Dagplejen.

Skoler Skolestrategi I februar 2012 vedtog byrådet en ny skolestrategi. Strategien indeholder fem pejlemærker: Demokrati Fællesskab Faglighed Nytænkning Balance Skolerne er i gang med at udvikle på elementerne i skolestrategien. I nedenstående redegøres for fire af pejlemærkerne Demokrati Der er oprettet et fælleselevråd for alle skolerne. Fælles elevrådet mødes med udvalget for Børn, unge og kultur en gang årligt. Fællesskaber Inklusion handler også om fællesskaber. Skolerne har i skoleåret 2012/13 fokus på inklusion. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at udarbejde en kommunal handleplan. 50 lærere og 8 pædagoger har fået et diplommodul i social inklusion. Hundslund skole har lavet en ny organisering med aldersintegration og holddeling. De har derudover indledt et forsøg med rullende skolestart. Hou skole har lavet forsøg med aldersintegreret undervisning og holddeling. Nytænkning I 2012 gennemførte skolerne en implementering af iPad til alle lærere, pædagoger og elever. Der er blevet forhandlet aftaler hjem på digitale læremidler og lærerne har gennemført intensive IT didaktiske og tekniske kurser.

13


Det er projektets mål at understøtte, at elevernes hverdag reflekteres i skolens undervisning. Let adgang til elektroniske og digitale medier vil forandre undervisningen og i langt højere grad gøre det muligt for personalet at lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning. Projektet er et skridt i retning af en skole, der i højere grad også er med til at udvikle elevernes ”bløde” kompetencer. Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er derfor arbejdet med de lærings- og innovationskompetencer, der i flere undersøgelser vurderes at blive efterspurgte i fremtidens samfund. Dette gælder evnen til: kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Med udleveringen af iPads til alle lærere og elever ønsker Odder kommune at understøtte læringen, den enkelte brugers frihed, styrke ejerskabet og prioritere midlerne så tæt på undervisningen som muligt. Til at bidrage med implementeringen har kommunen identificeret 60 leadusere blandt eleverne fra 6. – 9. klasse. Leadusere er elever, som er særlig kreative og nytænkende i forhold til IT. Leaduserprojektet udvikles på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen og er treårigt. Balance En arbejdsgruppe har arbejdet med principperne i En skole i Balance. Principperne har mange lighedstræk med regeringens nye skolepolitiske udspil, som udkom primo december 2012. Udvalget for Børn, unge og kultur vedtog derfor på et møde i december, at dele ressourcer til en skole i balance skulle gå til forsøg med aktivitetstimer på skolerne i skoleåret 2013/14.

Kultur og fritid Folkeoplysningsstrategi På baggrund af ny lovgivning oprettede kommunen i 2012 et folkeoplysningsudvalg, der skal sikre borgernes indflydelse på væsentlige politiske beslutninger på folkeoplysningsområdet, herunder budget og tildeling af tilskud til foreninger og aftenskoler. Folkeoplysningsudvalget består af to politikere samt to medlemmer fra de fire råd: Kulturrådet, Idrætsrådet, Aftenskolerådet og Rådet for de Uniformerede Korps. Folkeoplysningsudvalget fordeler også midler til kulturelle aktiviteter. En af udvalgets første opgaver er at formulere udkast til en folkeoplysningsstrategi og tildelingsprincipper for udviklingspuljen, der bl.a. yder tilskud til aktiviteter for borgere uden foreningstilknytning samt aktiviteter på tværs af foreninger. Folkeoplysningsområdet administreres af Odder bibliotek, der beregner og fordeler midler til kommunens foreninger og aftenskoler. Kulturring I 2012 udløb den kulturaftale, som kommunen i 2009 indgik med seks kommuner i Østjylland, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Samsø og Odder. Aftalen har givet kommunernes borgere kulturelle oplevelser og tilbud, som de enkelte kommuner ikke kunne ”løfte” alene. Senest i september 2012 fik 480 elever i Odder Kommunes 8. og 9. klasser en stor teateroplevelse på Odder Bibliotek. I 2013 træder en ny kulturaftale i kraft. Aftalen løber indtil 2016 og ”spiller” op til Aarhus som kulturby 2017, hvor Odder Kommune også deltager.

14


Biblioteket I begyndelse af januar fik alle kommunens folkeskoleelever iPads, der ændrede dagligdagen for elever og lærere. Biblioteket mærker også, at Odder Kommune er blevet en iPad-kommune, idet efterspørgslen efter ebøger på eReolen.dk og lydbøger fra netlydbog.dk, er stigende. Skolebørnenes sommerbogs-anmeldelser 2012 kunne laves på iPad og herefter scannes via QR-koder. Biblioteket har ligeledes arrangeret fyraftensmøder for forældre mv. om brug af iPads. Odder Galla I september 2012 løb Odder Gallaen af stablen. 350 borgere fyldte en aften Spektrum Odder og hyldede en række lokale kunstnere, sportsfolk og ”ildsjæle” med velfortjente priser. Odder Gallaen blev en stor succes, der gentages i 2013.

15


Social- og Sundhedsudvalget Aktiv Hverdag I Odder Kommune vokser andelen af ældre kraftigt i løbet af de kommende år. Der vil således i 2022 være 49 % flere ældre borgere på 76-85 år. Dermed vokser behovet for hjemmehjælp og sygepleje, og det giver et øget pres på den kommunale økonomi. For at ruste kommunen, så kommunen også fremover kan yde støtte og hjælp til de borgere, der har behov for det, har kommunen indført Aktiv Hverdag, der er kommunens store satsning inden for hverdagsrehabilitering. Målet med Aktiv Hverdag er så vidt muligt at gøre borgerne i stand til at klare deres hverdag på egen hånd. Aktiv Hverdag tilbydes til borgere, der søger om hjemmehjælp eller sygepleje. Kommunen etablerede pr. 1. marts et rehabiliteringsteam, der er et tværfagligt team af sygeplejerske, terapeuter, visitatorer, sosu-hjælpere og –assistenter. Teamet bistår borgeren gennem et intensivt træningsforløb, hvor borgeren arbejder målrettet med at genvinde tabte færdigheder. Samtidig har samtlige medarbejdere gennemgået et kompetenceudviklingsforløb, så de er i stand til at arbejde både kompenserende, aktiverende og rehabiliterende, og så de kan hjælpe med at motivere og støtte op om borgerne gennem træningsforløbet. Siden projektet startede er 154 borgere blevet visiteret til Aktiv Hverdag. Heraf er 58 % blevet helt selvhjulpne, mens 19 % får mindre hjælp, end da de startede forløbet. Sygepleje er kommet til som en særskilt ydelse under Aktiv Hverdag, og her er det nu 56 % af borgerne, der efter et træningsforløb, er selvhjulpne. På trods af merudgiften til rehab-teamet, har kommunen sparet knap 1 mio. kr. Aktiv Hverdag går i drift i 2013, hvor det er forventningen, at der kan realiseres en tilsvarende besparelse. Ud over den økonomiske gevinst har mange borgere udtrykt glæde ved forløbet, fordi de er blevet i stand til at klare hverdagens gøremål uden at være afhængig af hjælp fra andre.

Mad fra bunden på plejecentrene Odder Kommunes aftale med Det Danske Madhus Odder A/S udløb d. 31. december 2012. Madhuset har siden 2006 varetaget madproduktionen til kommunens hjemmeboende borgere, daghjem samt til de kommunale plejecentre. Odder Kommune var med en aktieandel på 40 % medejer af aktieselskabet. I forbindelse med, at der skulle gennemføres udbud og findes en ny madleverandør, blev det besluttet, at der fremover skal være mulighed for at lave mad fra bunden i op til tre dage om ugen på de kommunale plejecentre. Ugens fire øvrige dage leveres maden fra Det Danske Madhus, som vandt udbuddet. For kommunens hjemmeboende borgere er situationen uændret. Kombinationen af mad fra bunden og mad leveret udefra giver beboere og personale på plejecentrene mulighed for en mere fleksibel og spontan madlavning samtidig med, at der eksisterer en leverancesikkerhed, der mindsker sårbarheden ved eksempelvis sygdom. Endelig ser beboere og personale frem til, at mad fra bunden vil give langt flere sanseindtryk, end man hidtil har været vant til på plejecentrene.

16


Omlægning af mentorstøtte På lige fod med landets øvrige kommuner, står Odder Kommune med en stor udfordring med den nye og voksende gruppe af borgere med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, derunder ADHD, borgere med nervøse og stressrelaterede tilstande og borgere med affektive lidelser, typisk depression. Tidligere var det kun muligt at bevilge mentorstøtte til borgere, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, flexjob eller et beskæftigelsesfremmende tilbud. Rammerne for anvendelse af mentorordningen er dog blevet udvidet, så målgruppen nu omfatter alle offentligt forsørgede og ordinært ansatte. Mentorordningen giver derved mulighed for i højere grad at sammentænke den sociale- og den beskæftigelsesrettede indsats ved, at én og samme mentor kan støtte borgeren i sociale kompetencer og samtidig rette indsatsen mod beskæftigelse. Udvidelsen af mentorbegrebet betyder også, at støtten kan bevilges i henhold til en anden lovgivning, hvor der gives 50 % i statsrefusion. Støtten er således uændret, men på grund af statsrefusionen får kommunen et økonomisk råderum, der gør det muligt at metodeudvikle samt give støtte til flere borgere indenfor den samme økonomiske ramme uden at ændre på serviceniveauet.

Partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse Som et led i den nationale Kræftplan III har kommunerne fået ansvaret for at sikre, at kræftpatienter med behov for rehabilitering får et relevant tilbud. På den baggrund indgik Odder Kommune i 2012 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse med henblik på i fællesskab at etablere et rehabiliteringstilbud til kræftramte borgere. Odder Kommune har gennem flere år haft et konstruktivt samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Odder samt med foreningens regionskonsulent. Kommunen har været i løbende dialog med foreningen for at afdække, hvilke behov, kræftramte og deres familier har, og kommunen har sideløbende hermed igangsat konkrete forebyggende initiativer. Den gode og konstruktive dialog har nu ført til et mere formaliseret samarbejde i form af en partnerskabsaftale mellem Kræftens Bekæmpelse og Odder Kommune. Med aftalen ønsker kommunen og foreningen at skabe et sammenhængende tilbud til kræftramte, hvor foreningen og kommunen varetager egne opgaver, der tilsammen supplerer hinanden og skaber det bedst tænkelige tilbud til borgerne. Kræftens Bekæmpelse bidrager blandt andet med cafetilbud med henblik på netværksskabelse, svømning i varmtvandsbassin med undervisning af erfaren instruktør og åben rådgivning. Odder Kommune tilbyder blandt andet (hverdags)rehabilitering, genoptræning og kursusforløb, der giver målrettet hjælp til afklaring af borgerens aktuelle personlige og arbejdsmæssige situation.

Omlægning af klubtilbud i Rosenhuset Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende og omfatter værested og støtte i eget hjem. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012 besluttede Byrådet at øremærke ca. 300.000 kr. til en udvidelse af åbningstiden i Rosenhuset. Pr. 10. april 2012 blev Rosenhusets tilbud udvidet fra 29½ time pr. uge til 34 timer pr. uge. Tilbuddet kan inddeles i to dele: samværstilbud og aktivitetstilbud.

17


Samværstilbuddet giver mulighed for, at brugerne kan opleve samvær og fællesskab med andre mennesker, herunder social træning. Tilbuddet skal være et trygt miljø for brugerne, et fristed som giver god mulighed for at opretholde eller forbedre den enkeltes personlige færdigheder eller livsvilkår. Aktivitetstilbuddet har til formål dels at tilgodese de brugere, der ikke i dag benytter samværstilbuddet, dels at kvalificere og differentiere det samlede udbud af aktiviteter, der tilgodeser hele den varierede gruppe, som Rosenhusets brugere består af. Det er tanken at planlægge aktiviteterne med kortere sigte end tidligere og ud fra brugergruppens forskellige ønsker og behov. I efteråret 2012 er der eksempelvis gennemført et kursus om skånejob i samarbejde med Jobcentret, der tilbydes undervisning gennem Center for Specialundervisning for Voksne og der udbydes forskellige motionstilbud. Der er ligeledes etableret en såkaldt servicegruppe, hvor brugerne har mulighed for at deltage på baggrund af individuelle aftaler og interesser. Fælles for servicegruppens aktiviteter er, at de naturligvis udføres med henblik på at skabe værdi for den enkelte bruger, men også for de øvrige brugere af Rosenhuset. En evaluering af omlægningen foreligger primo 2013.

18


Økonomiudvalget Udvikling I 2012 har Odder Kommune fortsat arbejdet med at udmønte de indsatsområder der er udpeget i den vækststrategi som Byrådet vedtog forrige år. Vækststrategien – ”Vejen til vækst” skal styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I modsætning til nabokommunerne, har Odder Kommune fået en befolkningsudvikling, der ligger under landsgennemsnittet. Det betyder, at Odder Kommune løbende har måttet nedjustere forventningerne til befolkningsudviklingen. Bosætning bliver derfor et af de vigtigste indsatsområder for Byrådet i de kommende år. Byrådet besluttede derfor i efteråret 2012, at igangsætte et arbejde med formuleringen af en bosætningsstrategi. Målet er ganske enkelt at få flere til at bosætte sig i Odder Kommune. Strategien skal udarbejdes i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og medarbejdere. I forlængelse af strategien planlægger Byrådet endvidere at iværksætte en offensiv markedsføringskampagne, der skal sikre øget bosætning i Odder Kommune.

Erhverv Det er vigtigt med et sundt erhvervsliv i Odder Kommune. Odder Kommune har heldigvis mange veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som trodser krisen. Og kommunen har flere virksomme iværksættere, der har mod på at starte op, selv om tiderne er vanskelige. Odder Kommune opleves også almindeligvis som et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommune har generelt en god dialog med erhvervslivet. Det gælder både gennem UdviklingOdder og når kommunen selv mødes direkte med erhvervslivet. Odder kommune indledte i slutningen af 2012 en besøgsrunde hos udvalgte virksomheder, med det formål at styrke dialogen og samarbejdet omkring erhvervsudviklingen i Odder Kommune. En anden vigtig aktør, i indsatsen for at fremme erhvervsklimaet i Odder Kommune, er UdviklingOdder. UdviklingOdder er netop sat i verden for at styrke og servicere erhvervslivet i Odder Kommune. Med indvielsen af det nye erhvervshus Vokseværket i efteråret 2012 er der skabt endnu bedre rammer for den erhvervsservice, som Odder Kommune kan tilbyde de lokale virksomheder i området.

VitaPark Vokseværket er det sidste skud på stammen i VitaPark. Etableringen af Vokseværket understøtter blandt andet Byrådets ønske om, at VitaPark danner rammen om et inspirerende iværksættermiljø for små virksomheder i området. VitaPark er for alvor begyndt at tage form i 2012. VitaPark har således allerede et bredt udbud af sundhedsfunktioner og der arbejdes også på at få skabt et bredt udbud af kulturtilbud. Målet er, at der bliver noget for alle aldersgrupper.

19


VitaPark skal på sigt indfri Byrådets vision om at skabe ”Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder”. VitaPark bliver samtidigt et vigtigt aktiv for kommunen i bestræbelserne på at sikre vækst og øget bosætning. VitaPark skal således også gerne medvirke til, at flere får lyst til at bosætte sig i Odder Kommune.

Planlægning Den 8. maj 2012 vedtog Byrådet Plan og Agenda 21 strategi 2011 for Odder endeligt med en række tilføjelser, som følge af de modtagne bemærkninger i offentlighedsfasen. Desuden vedtog Byrådet, at strategien skulle danne grundlag for en fuld revision af kommuneplanen. Den 22. og 23. august 2012 deltog det samlede Byråd i en tematur om kommuneplanrevisionen. Tematuren blev 5. november 2012 fulgt op af et temamøde i Spektrum for Byrådet. På såvel tematur som temamøde var drøftelserne koncentreret om landbrug, det åbne land, byvækst og infrastruktur. På baggrund af planstrategi, tematur og temamøde har forvaltningen udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2013-2025 for Odder Kommune, som forelægges Økonomiudvalg og Byråd i januar/februar 2013 med henblik på offentliggørelse i foråret 2013. I efteråret 2012 afsluttede det udvalg til bevarelse af kulturarv, som Økonomiudvalget nedsatte i forlængelse af vedtagelsen af Kommuneplan 2009-2021, sit arbejde. Udvalget foreslår udpeget i alt 40 kulturmiljøer i kommuneplanen. Der er tale om 18 nye, 8 eksisterende som er sammenlagt til 3, og 1 der er udtaget.

Beskæftigelse Ledigheden faldt en anelse i 2012 og er oktober 2012 på 4,8 % mod 4,9 % året før, og ledighedsniveauet er nu 0,8 % under gennemsnittet for regionen og 1,5 % under landsgennemsnittet. Der er november måned 2012 482 arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed ved udgangen af 2012. Da ændringerne i dagpengeperioden for forsikrede ledige fik fuld virkning i 2012, blev der vedtaget og iværksat en akut-indsats for udfaldstruede ledige. I Odder Kommune er ca. 150 personer i risiko for at miste retten til dagpenge i løbet af 1. halvår 2013. Foreløbig er 37,6 % af disse afmeldt som det højeste antal i region Midt, og indsatsen er fortsat fokuseret på at undgå, at flest muligt mister deres forsørgelse. Kommunens indsats måles og sammenlignes med 7 andre kommuner med sammenlignelige vilkår for indsatsen, og Odder Kommune er for 2. gang i træk – i modsætning til de 3 foregående år - placeret i den nederste halvdel for de 4 mål, som beskæftigelsesministeren udpegede for 2011. Især resultaterne i det andet halvår trak i den forkerte retning. I 2012 blev den nye strategi for aktiveringen af ledige og sygemeldte sat i gang. Konkret mundede det ud i, at der blev ansat ekstra personaleressourcer i en øget tidlig og virksomhedsrettet indsats for arbejdsmarkedsparate ledige, for sygemeldte og for ledige fleksjobbere. Herudover er Jobcentrets egne vejledningstilbud styrket i.f.t. brugen af andre private aktører. Der er klare succeser i en markant forbedret rettidighed, fald i ledighed og et øget antal aktive ledige og sygemeldte. Dog har den fulde effekt af strategien ikke kunnet opfyldes, men det forventes at man i 2013 opnår den lovede effekt. I 2012 blev der til ikrafttræden fra 2013 vedtaget en stor reform af førtidspensions- og fleksjoblovgivningen, hvor implementeringen heraf vil have stort fokus sammen med den fortsatte implementering af aktiveringsstrategien.

20


Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Dette arbejde har betydet, at Odder Kommune på landsplan ligger på en delt fjerdelplads mht. antal borgere tilmeldt Post på Borger.dk. I alt har 24,4 % af borgerne i Odder Kommune en digital postkasse. Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi har som vision at Odder Kommune vil være førende med effektiv udbredelse og udnyttelse af digitale løsninger. Alle bidrager derfor til digitalisering, der er: Effektiv Sammenhængende Opfindsom Kommunikationen med borgerne i Odder sker således ikke kun på den traditionelle hjemmeside, men har også bredt sig til Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har næstflest ”venner” ift. indbyggertal. Tendensen er at kommentarer og ”Likes” fra borgerne er stærkt stigende. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne.

21


22


Økonomisk beretning Regnskabsresultat Budget 2012 -1.191,0 888,1 255,5 8,2 -39,2 40,2 -8,5 -7,5 -16,8 15,4 -3,1 -12,0

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning – anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2012 -1.195,5 858,5 256,5 5,8 -74,7 31,2 2,0 -41,5 -12,0 14,4 -8,5 -47,6

Afvigelse 2012 -4,5 -29,6 1,0 -2,4 -35,5 -9,0 10,5 -34,0 4,8 -1,0 -5,4 -35,6

Der var for 2012 budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 12,0 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et historisk stort overskud på den ordinære drift på 74,7 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2012 er 35,6 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: at der i 2012 ikke har været uforudsete udgifter, og dermed er budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. fuldt ud anvendt til styrkelse af kassebeholdningen, at reserven på 5,3 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte driftsoverskud ikke er anvendt i 2012, at der generelt kan konstateres et mindreforbrug på stort set samtlige driftsområder, især på Voksenhandicap og Ældreområdet, at udgifter til arbejdsskader, barselsfond og lov- og cirkulæreprogramspuljen var 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret, at nettorenteudgifterne er 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes den lave rente samt større kassebeholdning og at midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, og bloktilskuddet giver en merindtægt på 7,5 mio. kr. I modsat retning trækker dog den kommunale andel af tilbagebetaling af grundskyld på 3,2 mio. kr. som følge af en række klagesager om fradrag for forbedringer. I 2012 er der anvendt 31,2 mio. kr. på anlæg, hvilket er 9,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Af nettoforbruget på 2,0 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 6,0 mio. kr. og udgifter til byggemodning 8,0 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoindtægt på 8,5 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser samt kursreguleringer.

23


De samlede driftsudgifter udgør 1.115 mio. kr., hvilket er 28,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 23% og serviceudgifter udgør 77%. Indkomstoverførslernes andel af de samlede driftsudgifter har været stigende. I 2011 udgjorde andelen 22%.

Forbrug 2012 fordelt på udgiftsområder - mio. kr.

Børne- og familiecenter; 72,3 Børnepasning; 90,4

;,

Overførsler; 256,5

Folkeskoler; 181,1

Serviceudgifter; 858,5

Ældreområdet; 169,1

Voksne handicappede; 81,9

Veje og Grønne områder; 25,9 Øvrige områder; 49,9

Sundhed; 82,1

Byråd og administration; 105,6

Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 858,5 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21%, Ældreområdet: 20 %, Byråd og administration: 12 %, Børnepasning: 11 % og Sundhed: 10%.

Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 55% Generelle tilskud: 21% Refusioner: 12% Drifts- og Anlægsindtægter: 11 % Finansforskydninger m.v.: 1%

24


Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen i 2012 på 12,0 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2012 var en kassebeholdning på 13,3 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr., hvilket er 35,6 mio. kr. mere end budgetteret. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2012 udgør 60,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 var på 77,2 mio. kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 28,3 mio. kr. ved udgangen af 2012 (note 9). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2012 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 16,5 mio. kr. som overføres til 2013 (note 9).

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. En kommune bør som minimum have 2.300 kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 77,2 mio. kr. svarer til 3.541 kr. pr. indbygger.

Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle) Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)

25


Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Låneadgang i henhold til dispensationer givet af ØIM efter modregning af kvalitetsfondstilskud Ombygning af Hou færgehavn Energibesparende foranstaltninger Indefrosne ejendomsskatter Restlåneramme fra 2011 I alt låneramme

6,7 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 3,0 mio. kr. 13,9 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen: Låneoptagelse i henhold til restlåneramme fra 2011 Byggekredit Låneoptagelse 2012*) Restlåneramme for 2012 (låneoptagelsen effektueres i 2013) I alt anvendelse

3,0 mio. kr. 9,0 mio. kr. 12,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 13,9 mio. kr.

*)

Udover de oplyste låneoptagelser er lån fra 2008 på 78,5 mio. kr. konverteret fra 2 til 4 rentetilskrivninger årligt for at opnå en lavere rente.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden 2009 - 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden 1996 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2012 er der udbetalt 762,8 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *) 2010 *) 2011 *) 2012 *) 2013 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.344 2.512 2.593 2.663 2.756 2.756 2.959 2.982 3.043 3.278

Stigning i udskrivningsgrundlag 1,7 % 7,2 % 3,2 % 2,7 % 3,5 % 0% 7,4 % 0,8 % 2,0 % 7,7 %

Kommunal skatteprocent 20,1 20,4 20,4 24,12 **) 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1

*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent.

26


Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

Befolkningsudvikling I 2012 er indbyggertallet steget med 51 personer (0,2 %). Ændringen fordeler sig med et fald på 1,8 % for aldersgruppen 0 - 16 år og 0,5 % for de 17 – 64-årige. I aldersgruppen 65+ er der sket en stigning på 4,9 %. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2009 1.612 3.288 13.104 3.589 21.593

1.1.2010 1.536 3.333 13.123 3.729 21.721

1.1.2011

1.1.2012

1.523 3.317 13.116 3.896 21.852

1.443 3.292 12.927 4.087 21.749

1.1.2013 1.389 3.260 12.865 4.286 21.800

Personaleforbrug I 2012 udgjorde personaleforbruget 1358,6 fuldtidsstillinger ekskl. personer i fleksjob. I 2012 er antallet af fuldtidsstillinger reduceret med 41 stillinger i forhold til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes nednormering af børnepasningsområdet. Udviklingen i personaleforbruget kan ses i note 6. Diagrammet viser den procentvise andel af det samlede personaleforbrug på 1358,6 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto.

27


Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2008

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Regnskab 2012

-30,9 184,9 -2,8

8,0 86,2 -8,3

-14,9 1,3

-57,1 6,3

-74,7 -41,5

1.169,5 -6,6 59,3

1.189,1 39,3 -7,2

1.037,3 51,3 31,2

1.086,2 60,5 13,3

1.281,3 40,2 60,9

783,1 105,9 325,2 81,6 7,9

733,3 99,5 362,7 93,8 25,8

579,7 94,4 392,7 92,0 53,0

603,2 105,6 391,0 108,1 60,3

814,8 128,1 387,2 105,4 52,5

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

129,7

43,7

35,1

64,4

77,2

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

2.747

-333

1.427

613

2.794

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)

15.071

16.664

17.942

17.948

17.732

126.252 24,9 27,5

129.274 24,9 27,4

132.760 24,9 27,4

139.935 25,1 30,3

150.367 25,1 30,3

21.593

21.721

21.852

21.749

21.800

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder *) Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser **) Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld

Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille

Indbyggertal pr. 31.12.

*) Spildevandsområdet blev i 2010 udskilt til aktieselskab. Odder Kommunes gæld udgør 10,1 mio. kr. ultimo 2012. **) Arbejdsskadeforpligtelsen er optaget med 28,2 mio. kr. efter aktuarmæssig beregning pr. 31.12.2012. I de foregående år har den forventede årlige omkostning til arbejdsskader i stedet for været optaget (1,7 mio. kr. ultimo 2011), og der har derfor ikke tidligere været foretaget beregninger på et niveau for hensættelser. Pensionsforpligtelser til tjenestemænd udgør 96,6 mio. kr. og forpligtelsen til åremålsansættelser og eftervederlag til politikere udgør 3,3 mio. kr. Ultimo 2012 er der i alt optaget hensatte forpligtigelser svarende til 128,1 mio. kr.

28


Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

29


Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ØIM og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

30


Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne.

31


Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2011. ØIM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2012. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

32


Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysninger.

33


34


Driftsregnskab Opgjort pr. fagudvalg Noter 1

2 3 4 5

7

8

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

35

Budget 2012

Korrigeret Regnskab Budget 2012

-881,5 -309,4 -1.191,0

-878,6 -317,2 -1.195,7

-878,3 -317,1 -1.195,5

37,6 387,1 349,5 369,4 1143,6 -47,4 8,2 -39,2

39,9 388,5 353,7 358,0 1140,1 -55,6 8,4 -47,2

41,8 383,2 341,5 348,6 1115,0 -80,5 5,8 -74,7

15,4 23,9 3,3 -2,3 40,2

15,9 22,1 5,7 1,7 45,4

6,9 18,3 2,5 3,6 31,2

-12,1 3,6 -8,5

-2,9 19,5 16,6

-6,1 8,0 2,0

-7,5 -7,5

14,9 14,9

-41,5 -41,5


Driftsregnskab Opgjort pr. hovedkonto Noter 1

7

8

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

36

Budget 2012

Korrigeret Regnskab Budget 2012

-881,5 -309,4 -1.191,0

-878,6 -317,2 -1.195,7

-878,3 -317,1 -1.195,5

38,4 231,0 88,0 637,3 148,9 1.143,6 -47,4 8,2 -39,2

43,2 233,5 87,5 645,8 130,1 1.140,1 -55,6 8,4 -47,2

39,2 233,2 86,5 631,8 124,2 1.115,0 -80,5 5,8 -74,7

11,4 21,8

17,7 19,8

10,8 16,5

4,4 2,7 40,2

7,0 1,0 45,4

3,2 0,6 31,2

-12,1 3,6 -8,5

-2,9 19,5 16,6

-6,1 8,0 2,0

-7,5 -7,5

14,9 14,9

-41,5 -41,5


Balance Noter

10

11 12

13

14

15

16 17 18

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2011

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Leasingaftaler Kautions- og garantiforpligtelser udgør 661 mio. kr. Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 147,8 mio. kr.

37

Ultimo 2012

211.019 387.432 45.365 10.742 139.505 794.064 0

210.774 377.006 44.368 15.753 137.706 785.607 0

256.380 47.205 -11.410 292.175 0 57.375 3.075 13.338

450.371 55.522 -10.137 495.756 0 58.023 -17.799 60.904

1.160.027

1.382.492

29.670 821.769 0 -248.255 603.184 105.560 390.346 633 60.304

29.154 814.477 0 -28.874 814.757 128.067 386.564 644 52.460

1.160.027

1.382.492


38


Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Budget 2012

Skatter, tilskud og udligning (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 0762

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

-1.190.991

-1.195.735

-1.195.460

Tilskud og udligning

-309.449

-317.163

-317.136

076280

Udligning og generelle tilskud

-256.278

-256.026

-256.044

076281

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

8.604

8.604

8.604

076282

Kommunale bidrag til regionerne

2.643

2.643

2.688

076286

Særlige tilskud

-64.418

-72.384

-72.384

Refusion af købsm om s

0

0

18

Refusion af købsmoms

0

0

18

0765 076587 0768

Skatter

-881.542

-878.572

-878.343

076890

Kommunal indkomstskat

-762.925

-762.831

-762.831

076892

Selskabsskat

-4.877

-4.877

-4.877

076893

Anden skat pålignet visse indkomster

-156

-156

-308

076894

Grundskyld

-113.584

-110.708

-110.326

39


Note 2 Budget 2012

Miljø- og Teknikudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

37.626

39.947

41.794

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

2.397

4.841

3.208

0022

Jordforsyning

1.627

1.340

-350

0025

Faste ejendomme

-1.715

-1.095

-694

0028

Fritidsområder

314

947

798

0032

Fritidsfaciliteter

389

1.056

1.076

0038

Naturbeskyttelse

555

1.077

835

0048

Vandløbsvæsen

629

629

496

0052

Miljøbeskyttelse m.v.

630

1.198

1.020

0055

Diverse udgifter og indtægter

-51

-331

-111

0058

Redningsberedskab

20

20

137

Transport og infrastruktur

28.602

28.256

29.103

0222

Fælles funktioner

13.296

6.543

5.661

0228

Kommunale veje

11.244

17.429

18.541

0232

Kollektiv trafik

4.545

4.766

5.365

0235

Havne

-482

-482

-464

02

03

Undervisning og kultur

5.859

5.884

7.060

0322

Folkeskolen m.m.

5.822

5.839

6.949

0332

Folkebiblioteker

37

45

80

0335

Kulturel virksomhed

0338

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

04 0462 05

1 31

Sundhedsom rådet

79

184

Sundhedsudgifter m.v.

79

184

Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

580

700

2.023

0525

Dagtilbud til børn og unge

451

440

1.520

0528

Tilbud til børn og unge med særlige behov

0532

Tilbud til ældre og handicappede

130

130

397

0535

Rådgivning

0538

Tilbud til voksne med særlige behov

130

71

0568

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

06

16

0

19

Fællesudgifter og adm inistration m .v

188

188

217

0645

Administrativ organisation

188

188

214

0648

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bemærkninger: 00.22 og 00.25 På området er rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse budgetteret med 2.241.300 kr. i 2012. Fra regnskab 2011 er overført underskud på 326.000 kr. Årets drift udviser et merforbrug på 225.000 kr. I alt et merforbrug på udvendig bygningsvedligeholdelse i 2012 på 551.000 kr. Udgiften til udvendig bygningsvedligeholdelse afholdes på hovedfunktionen for den enkelte ejendoms primære anvendelse. 00.38 Naturbeskyttelse udviser et mindreforbrug på 242.000 kr., som primært skyldes at puljemidlerne til Grønt Partnerskab ved Hou Kyststi har et overskud på 290.000 kr., som overføres til 2013.

40

3


00.48 Vedligeholdelse af vandløb udviser et mindreforbrug på 133.000 kr. 02.22 Vej og Park har et overført overskud fra 2011 på 917.000 kr., der ikke er brugt i 2012. 02.28 På vintertjeneste er der et merforbrug på 897.000 kr. Vejbelysning har et overskud i 2012 på 421.000 kr. Et forventet overskud som overføres til 2013, hvor udskiftning af lyskilder forventes igangsat. Veje og grønne områder udviser et merforbrug på 713.000 kr. 02.32 Det samlede underskud på kollektiv trafik udgør 599.000 kr. Heraf udgør Tunø færgens merforbrug 707.000 kr., som bl.a. skyldes et fald i indtægter på persontransport, ca. 190.000 kr. En langtidssygemelding har betydet personaleændringer – en merudgift i 2012 på 331.000 kr. Der er afholdt ekstraordinære engangsudgifter på 233.000 kr. 03.22 En merudgift til skolekort på 354.000 kr. Det skyldes blandt andet, at flere børn fra Randlev og Ørting i dag køber skolekort, samt at 2 strækninger er blevet klassificeret som farlig skolevej, og derfor skal alle børn i 06 klasse have et skolekort. Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør 461.000 kr. – Budgettet indgår i rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse – se jordforsyning / faste ejendomme. 04.62 Merforbruget skyldes vedligeholdelse af tandplejeklinikker. 05.25 Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør 1.030.000 kr. – Budgettet indgår i rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse – se jordforsyning / faste ejendomme.

41


Note 3 Budget 2012

Børn-, Unge- og Kulturudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

0022

Jordforsyning

0028

Fritidsområder

0032

Fritidsfaciliteter

03

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

387.074

388.458

383.175

5.582

6.278

5.503

150

150

105

926

152

5.432

5.203

5.246

Undervisning og kultur

221.443

223.953

222.392

0322

Folkeskolen m.m.

201.969

202.418

203.126

0330

Ungdomsuddannelser

229

229

219

0332

Folkebiblioteker

6.277

6.720

6.665

0335

Kulturel virksomhed

3.503

4.068

3.760

0338

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

9.465

10.518

8.623

11.738

11.232

11.957

04 0462 05

Sundhedsom rådet Sundhedsudgifter m.v. Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

11.738

11.232

11.957

139.748

140.163

136.158

0522

Central refusionsordning

-734

-734

-380

0525

Dagtilbud til børn og unge

92.526

91.765

91.448

0528

Tilbud til børn og unge med særlige behov

40.262

42.163

38.759

0535

Rådgivning

1.235

468

364

0557

Kontante ydelser

6.459

6.501

5.966

Fællesudgifter og adm inistration m .v

8.563

6.832

7.165

Administrativ organisation

8.563

6.832

7.165

06 0645

Bemærkninger: 00.28 De grønne områder ved Spektrum Odder udviser et mindre forbrug på 774.000 kr. Overskuddet er akkumuleret over flere år. En plan for området er udarbejdet og arbejdet er påbegyndt i 2012. 03.35 Kulturel virksomhed udviser et mindreforbrug på 308.000 kr., som skyldes, at et budget på 250.000 kr. til Fremme af kulturprojekter og et budget på 50.000 kr. til et Ungdomsråd er uforbrugte i 2012. 03.38 På Folkeoplysningsområdet udgør det samlede mindreforbrug 1.894.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig primært på følgende 2 områder: Lokaletilskud til frivillige foreninger der benytter kommunens idrætshaller og svømmehal udviser et mindreforbrug på 1.086.000 kr. Overskuddet er akkumuleret over flere år – der er fra 2011 overført et overskud på 600.000 kr. Et mindreforbrug på 458.000 kr. til voksenundervisning, mellemkommunale betalinger. Det betyder, at der ikke har været så mange af kommunens borgere som har gået til voksenundervisning udenbys som forventet. Det resterende mindreforbrug på 350.000 kr. fordeler sig på øvrige områder under Folkeoplysningen. 03.22 På Folkeskolen m.v. udgør det samlede merforbrug ca. 700.000 kr. Merforbruget kan forklares ved følgende forhold: Overskud på henholdsvis forsøgs- og udviklingspuljen og IT-puljen, akkumulerede underskud på folkeskolerne, som overføres til 2013, og endelig underskud på Børne- og Familiecentret på området vedr. undervisning. Dette underskud opvejes af overskud på andre områder under Børne- og Familiecentret, som samlet set overfører 2.600 kr. i underskud.

42


04.62 På sundhedsområdet udgør det samlede merforbrug 725.000 kr. Afvigelsen skyldes primært et akkumuleret underskud på ca. 950.000 kr. der er oparbejdet gennem de sidste år på børnetandplejen. Dette underskud opvejes til dels af et overskud på sundhedsplejerskernes telefonvagt. 05.28 Mindreforbruget på ca. 3.400.000 kr. på området med tilbud til børn og unge med særlige behov kan primært forklares ved følgende forhold: Et mindreforbrug på henholdsvis aflastningsområdet, døgnophold for handicappede børn samt familiebehandling på tilsammen ca. 4.300.000 kr. Herudover et merforbrug på ca. 1.000.000 kr. vedr. døgnophold til forældre og den unge. Mindreforbruget på 5.28 opvejes af et merforbrug på andre området under Børne- og Familiecentret.

43


Note 4 Budget 2012

Social- og Sundhedsudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00 0025 03

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

349.462

353.724

341.453

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

1.051

1.051

1.027

Faste ejendomme

1.051

1.051

1.027

Undervisning og kultur

1.641

1.641

1.420

328

328

448

0322

Folkeskolen m.m.

0330

Ungdomsuddannelser

1.313

1.313

971

Sundhedsom rådet

75.288

75.140

73.227

04 0462 05

Sundhedsudgifter m.v. Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

0522

Central refusionsordning

0528

Tilbud til børn og unge med særlige behov

0532

Tilbud til ældre og handicappede

0535

Rådgivning

0538

Tilbud til voksne med særlige behov

0548

Førtidspensioner og personlige tillæg

0557

Kontante ydelser

0572

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

06 0645

75.288

75.140

73.227

264.514

268.224

257.250

-1.865

-1.865

-1.305

1.395

1.395

1.777

186.690

188.379

182.820

1.932

1.932

961

59.046

61.066

56.656

1.949

1.949

1.910

14.868

14.868

14.050

500

501

380

Fællesudgifter og adm inistration m .v

6.968

7.668

8.530

Administrativ organisation

6.968

7.668

8.530

Bemærkninger: 04.62 På sundhedsområdet udgør det samlede mindreforbrug 1.913.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig over så godt som hele sundhedsområdet, som indeholder udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, hospiceophold, færdigbehandlede patienter og begravelseshjælp. På vederlagsfri fysioterapi er der et merforbrug på 71.000 kr. 05.32 Det samlede mindreforbrug udgør 5.559.000 kr. Ældreservice har i 2012 et merforbrug på 1.392.000 kr. Beløbet kan henføres til overført merforbrug fra 2009 på 2.443.000 kr., som i perioden 2010 til og med 2012 er nedbragt med i alt 1.053.000 kr. Visitationsteamet har et mindreforbrug på 5.674.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig i hovedtræk således: Frit-valgsområdet ca. 4.500.000 kr., Hjælpemiddelområdet ca. 1.100.000 kr., opholdsbetaling fra andre kommuner ca. 2.900.000 kr. Der er merforbrug på plejeboligområdet på ca. 1.800.000 kr. og på Sygepleje og pasning af døende på ca. 1.300.000 kr. På området vedr. støtte efter SL §65 er der et mindreforbrug på i alt ca. 873.000 kr., som fordeler sig således: Rosenhuset 340.000 kr., Åhusene 353.000 kr. og Fabos 180.000 kr. 05.35 Det samlede mindreforbrug udgør 972.000 kr. På administration af hjælpemidler er der et mindreforbrug på 338.000 kr. På området vedr. rådgivning til borger med tale- og hørehandicap er udgifterne bogført under 03.22, mens budgettet ligger på 05.35. Derfor ses her et mindreforbrug på 634.000 kr. i 2012. På området vedr. rådgivning til borger med tale- og hørehandicap er udgifterne bogført under 03.22, mens budgettet ligger på 05.35. Derfor ses her et mindreforbrug på 634.000 kr. i 2012. Budgettet er fra 2013 flyttet til 03.22. 05.38 og 05.28 På det specialiserede socialområde for voksne samt børn og unge udgør mindreforbruget ca. 4.028.000 kr. Mindreforbruget kan primært forklares ved en kombination af mindreudgifter i botilbud og øvrige

44


foranstaltninger samt mindreforbrug på døgnbehandling indenfor både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Mindreforbruget fordeler sig således: Social Service: voksne 3.800.000 kr., unge 380.000 kr. og Fabos 600.000 kr. 05.57 Det samlede mindreforbrug udgør 818.000 kr. Beløbet vedrører hovedsagelig et mindreforbrug på ”Hjælp til enkeltudgifter og flytning.” 06.45 Merforbruget på 861.000 kr. vedrører administration af Visitationsteamet.

45


Note 5 Budget 2012

Økonom iudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

0025

Faste ejendomme

0058

Redningsberedskab

02

Transport og infrastruktur

0222

Fælles funktioner

0235

Havne

03

Undervisning og kultur

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

369.396

357.984

348.563

3.849

5.571

4.274

1.406

694

3.849

4.165

3.580

-3.123

-2.800

-3.930

161

81

36

-3.284

-2.882

-3.966

2.050

2.050

2.341

0322

Folkeskolen m.m.

0330

Ungdomsuddannelser

2.050

2.050

2.313

Sundhedsom rådet

946

1.046

1.155

Sundhedsudgifter m.v.

946

1.046

1.155

232.507

236.735

236.417

04 0462 05

28

Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

0525

Dagtilbud til børn og unge

0546

Tilbud til udlændinge

3.207

3.407

3.668

0548

Førtidspensioner og personlige tillæg

74.573

71.073

70.238

0557

Kontante ydelser

98.673

107.523

104.958

0558

Revalidering

40.275

39.345

40.347

0568

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

06

333

Fællesudgifter og adm inistration m .v

0642

Politisk organisation

0645

Administrativ organisation

0648

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

0652

Lønpuljer m.v.

15.779

15.387

16.874

133.166

115.382

108.307

4.338

5.130

4.974

87.631

93.126

91.197

5.372

4.585

3.400

35.826

12.541

8.736

Bemærkninger: 00.25 Området, som omfatter VitaPark Odder, udviser et overskud på 712.000 kr. Det skyldes primært, at udgifterne til indvendig bygningsvedligeholdelse i VitaPark på 811.000 kr. er afholdt på funktion 00.25 under Miljø- og Teknikudvalget. 00.58 Investeringsplan for indkøb af nye køretøjer til Brandstationen udviser et overskud på 581.000 kr. 02.35 Hou Havn udviser i 2012 et mindre forbrug på 1.083.000 kr. Skyldes, at der er sparet op til fremtidig udgifter til sikring og vedligeholdelse af bolværk og spuns, anodearbejde mv. Arbejder der udføres med års mellemrum. 05 – overførsler Det samlede mindreforbrug udgør ca. 650.000 kr. (eksklusiv 05.25) ud af et budget på 236.735.000 kr. Inden for rammen er der tale om et mindreforbrug på førtidspensioner og på kontante ydelser, medens der er tale om et merforbrug på revalidering og udgifter til aktivering. Der er tale om ”forbundne kar,” hvor der altid vil være forskydninger i forbrug mellem de enkelte hovedområder. 06.45 Det samlede mindreforbrug udgør 1.929.000 kr. Mindreforbruget på administrationen skyldes merindtægter på 1.025.000 kr. i gebyrer samt indtægter vedr. Jobcentret til øremærkede projekter på 1.200.000 kr. Desuden et nettomerforbrug på 296.000 kr. på en lang række øvrige konti, bl.a. er der til konsulentbistand på madservice et merforbrug på 295.000 kr.

46


06.48 Det samlede mindreforbrug udgør 1.185.000 kr. Beløbet vedrører hovedsageligt uforbrugt pulje til fremme af udvikling af Odder Kommune. Der er afholdt udgifter til dækning af Den Økologiske Have`s konkurs på 157.445 kr. vedr. garantiforpligtelser til hhv Merkur Bank (51.445 kr.) og Region Midtjylland (106.000 kr.) 06.52 Det samlede mindreforbrug udgør 3.805.000 kr. Beløbet vedrører mindreforbrug på diverse budgetpuljer på i alt 4.454.000 kr. Budgetpuljerne består af barselsfond, kompetenceudvikling, lov- og cirkulæreprogram, lønpuljer og arbejdsskadeforsikringer. Derudover et merforbrug på 649.000 kr. vedr. tjenestemandspensionsudbetalinger.

Note 6

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2008 9,2 8,9 52,0 425,0 34,5 798,8 153,0 1481,3

2009 10,2 7,9 52,5 433,9 35,3 861,2 159,4 1560,4

2010 10,0 0 52,1 421,4 32,4 840,1 158,6 1514,6

2011 2012 10,1 11,4 0 0 46,5 41,7 377,7 358,2 32,0 32,6 780,6 755,2 153,0 159,5 1399,9 1358,6

De samlede lønudgifter i 2012 udgjorde 535 mio. kr. Personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp er ikke medtaget i oversigten.

47


Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

002510 Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

I

-22.428

002510 Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

U

1.013.162 -6.222

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

-22.428 2.500.000

1.013.162

2.500.000

002510 Energihandleplaner for kommunens bygninger

x

I

002510 Energihandleplaner for kommunens bygninger

x

U

11.588

353.000

955.581

1.274.000

002510 Køb af Odder Sygehus

x

U

476.653

1.490.400

24.886.228

26.000.000

002510 Salg af arealer mm. Randlevvej 2

x

002513 Erhvervshus i Vitapark 002513 Flytning af Visitation til Vitapark Odder

x

-6.222

-5.000.000

I x

U

2.099.231

2.100.000

2.099.231

2.100.000

U

474.111

1.204.000

474.111

1.204.000

002513 Salg af Blichergården

x

I

002513 Salg af Blichergården

x

U

47.129

168.843

002513 Salg af Gyllinghjemmet

x

I

-1.400.000

-1.400.000

002513 Salg af Gyllinghjemmet

x

U

801

002513 Salg af Ørting Lokalcenter

x

I

-2.563.037

002513 Salg af Ørting Lokalcenter

x

U

421.789

002515 Midtbyplan - polititorvet og torvet

x

U

002515 Polititorvet

x

003231 Tilskud Ørting Hallen

-1.950.000

227.046

447.084

1.370.000

U

621.235

6.000.000

621.235

6.000.000 1.000.000

U

1.000.000

1.000.000

1.000.000

022811 Trafiksikkerhedsplan, Saksild

x

U

593.854

970.000

593.854

970.000

022822 Grobshulevej

x

U

79.710

500.000

79.710

40.500.000

022823 Grobshulevej

x

U

7.500

022823 LMK kontrakt vejvedligeholdelse

x

U

2.802.456

2.600.000

10.334.880

29.250.000

x

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder - projektopdelt

Igangværende

Note 7

1

7.500

022823 Renovering af fortorve/cykelstier

x

U

385.000

400.000

385.000

400.000

2

022823 Reparation af vejbroer, rammebeløb

x

U

399.999

400.000

399.999

400.000

2

022823 Udbedring af skader på vejnettet

x

U

1.000.000

1.000.000

2.802.000

1.802.000

2

022823 Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej

x

1.200.000

023540 Ombygning af Hou Færgehavn

x

I

1.134.960

023540 Ombygning af Hou Færgehavn

x

U

126.758

935.900

49.047.859

48.920.000

032201 Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

301.604

410.000

301.604

410.000

032201 Gylling skole, ventilation i SFO

x

U

121.650

110.000

121.650

110.000

032201 Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

369.039

250.000

369.039

250.000

032201 Hou skole, udskiftning af vinduer og døre

x

U

66.587

871.000

66.587

871.000

032201 Hou skole, ventilation i SFO

x

U

583.944

610.000

583.944

610.000

032201 Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

447.504

850.000

447.504

850.000

U

-936.965

032201 Hundslund skole, udskiftn. vinduer og omfugning

x

U

447.539

430.000

447.539

430.000

032201 Parkvejens SFO, ventilation

x

U

1.121.028

1.121.000

1.121.028

1.121.000

x

032201 Parkvejens skole - renoveringsafs. C

U

802.885

802.600

12.303.263

12.303.000

032201 Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv

x

U

1.078.058

1.100.000

1.078.058

1.100.000

032201 Parkvejens skole, renovering af tagudhæng

x

U

527.860

524.000

527.860

786.000

032201 Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre

x

U

1.255.566

2.220.000

1.255.566

2.200.000

032201 Saksild skole - renoveringsafs. B

x

U

288.509

690.000

7.988.110

8.090.000

032201 Saksild skole, renovering/genopretn. vent.varme mv

x

U

2.700

2.000

2.700

2.000

032201 Salg af Randlev Skole

x

I

-49.639

-4.049.639

032201 Salg af Randlev Skole

x

U

032201 Salg af Ørting Falling skole

x

I

43.117

-3.956.883

032201 Salg af Ørting Falling skole

x

U

032201 Salg af Åbygade 7

x

U

032201 Skovbakkeskolen, renovering/genopretning

x

U

1.142.098

1.142.000

1.142.098

032201 Skovbakkeskolen, udskiftning af vinduer og døre

x

U

4.680

5.000

4.680

5.000

200.000

210.579

200.000

502.800

8.073.212

7.885.000

44.950

53.833 30.491

032201 Skovbakkeskolen, vandindtrængen i teknikkanaler

x

U

210.579

032201 Tablets til folkeskolen

x

U

690.980

48

1.142.000

3


Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

032208 Specialklasselokaler, Parkvejens skole

x

U

6.468.646

7.249.800

15.336.911

16.118.000

032218 Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej

x

U

56.514

92.900

1.357.888

1.394.200

-5.109

033564 Flytning af Lokalhistorisk Arkiv

x

I

033564 Flytning af Lokalhistorisk Arkiv

x

U

75.530

116.600

259.342

300.400

033870 Hou Medborgerhus, udskiftning af tag

x

U

469.237

469.000

469.237

469.000

052513 Børnehaven Egholm, udskiftning af vinduer/døre

x

U

363.180

304.000

363.180

304.000

052513 Børnehaven Skovbakken, udskiftning af vinduer

x

U

113.437

105.100

113.437

105.000

-5.109

052513 Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer

x

U

271.012

900.000

271.012

900.000

053230 Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning

x

U

318.515

2.869.100

19.455.562

21.594.000

914.025

1.400.000 100.000

053232 Ålykkecentret - ombygning i.h.t. plejeboligplan

u

424.466

053232 Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem

x

U

914.025

1.400.000

053232 Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger

x

U

1.500

100.000

1.500

053232 Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem

x

U

581.046

670.000

581.046

670.000

053850 Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum

x

U

259.822

700.000

259.822

2.850.000

064550 Rådhuset - renovering af tag

x

U

35.861

293.500

4.327.304

4.585.000

U

343.364

300.000

343.364

300.000

U

230.400

360.000

230.400

360.000

31.223.231

45.423.700

161.533.154

253.504.600

x

064551 Renovering af møderum 1 + 2 på Rådhuset 064551 Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen I alt anlægsudgifter - projektopdelt

x x

Bemærkninger

Afsluttet

U: udgift / I: indtægt

Igangværende

Anlægsarbejder - projektopdelt

4

Afsluttede anlægsprojekter, hvor anlægsudgiften er under 2. mio. kr., behandles ikke særskilt i Byrådet, men godkendes i forbindelse med kommunens samlede regnskab. Bemærkninger: 1) Anlægssag vedrørende Midtbyplan – Polititorvet og Torvet afsluttes. Renovering af Polititorvet føres på ny anlægssag. 2) I forbindelse med budgetlægning 2013 blev budgettet overført til drift. 3) Merforbruget skyldes merudgifter til klargøring af iPads. 4) Korrigeret byggeregnskab for ombygningen af Ålykkecenteret

49


Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

002202 12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning

x

U

002202 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

I

002202 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

U

335.247

002202 Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

x

U

4.478.412

6.372.000

002202 Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

I

002202 Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

U

13.098

93.000

002202 Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

-2.050.500

002202 Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

54.373

002202 Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

-731.500

002202 Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

435.889

002202 Diverse jordsalg

x

I

-20.000

002202 Diverse jordsalg

x

U

114.513

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

2.000.000 -2.067.781

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder - jordforsyning

Igangværende

Note 8

7.510.000 -2.067.781 335.247

2.150.000

10.366.603

12.260.000

-1.521.050 3.971.209

5.328.500

-18.690.001 145.000

5.605.662

7.645.000

-22.398.734 525.000

8.538.988

12.074.000

-1.051.435 153.430

002202 Espelunden, 24 grunde

x

I

-2.028.125

002202 Espelunden, 24 grunde

x

U

142.000

7.758.872

7.900.000

1

002202 Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39

x

U

280.206

1.310.000

1.330.643

2.360.000

2

U

720.720

1.500.000

720.720

1.500.000

002202 Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou

x

002202 Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

I

-679.000

002202 Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

U

288.167

002202 Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

I

1.122.500

002202 Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

U

15.625

-1.535.850 766.000

2.064.556

3.450.000

1.122.500 15.625

2.086.000

002202 Køb af Ballevej 132

x

U

6.184.390

6.600.000

002202 Køb af jord i Gylling

x

I

-15.625

002202 Køb af jord i Gylling

x

U

2.931.341

002202 Køb af Maltheseje

x

I

-4.208.369

002202 Køb af Maltheseje

x

U

18.635.279

18.350.000

002202 Køb af Snærildvej 178

x

U

83.012.274

83.325.000

002202 Køb af Vestermarken 5

x

I

-218.750

002202 Køb af Vestermarken 5

x

U

7.911.667

002202 Køb af Vestermarken 9

x

U

5.743.903

002202 Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

I

002202 Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

U

002202 Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde

x

I

002202 Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde

x

U

002202 Projektering af en byggemodning på 42 gr. Vestby

x

U

002202 Rønshøj Ager

x

I

002202 Rønshøj Ager

x

U

002202 Salg af byggegrunde

x

I

002202 Salg af byggegrunde

x

002202 Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou

2.086.000

15.904

1.124.000

15.621.886

74.062

157.000

2.728.534

2.750.000

34.000

240.900

275.000

351.000

5.635.408

1.400

-1.640.000

002202 Salg af Åbygade 7

x

I

-1.640.000

002202 Salg af Åbygade 7

x

U

32.702

002202 Smedegade, byggemodning af 13 grunde

x

I

002202 Smedegade, byggemodning af 13 grunde

x

U

002202 Torupvej, byggemodning af 7 grunde

x

I

002202 Torupvej, byggemodning af 7 grunde

x

x

U

32.702 -6.751.539

67.305

882.000

4.073.178

4.950.000

-3.163.495

U

002202 Østerlunden, byggemodning af 8 grunde

5.560.000

-2.886.000

33.475

I

3

-19.291.229 343.850

-5.350

x

15.240.000

-7.182.195

U

002202 Østerlunden, byggemodning af 8 grunde

7.500.000

-94.909.859 406.905

U x

3.000.000

-2.144

575.000

2.156.361

2.795.000

-8.010.210 8.766

50

405.000

1.869.149

2.130.000

4


002203 Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

I

002203 Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

U

002203 Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

I

002203 Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

U

I alt jordforsyning

Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Igangværende

Anlægsarbejder - jordforsyning

-9.021.000 362.091

500.000

3.671.454

5.870.000

-2.118.498

1.974.060

568.000

1.437.823

2.346.700

16.649.000

-1.918.566

224.955.200

Afsluttede anlægsprojekter, hvor anlægsudgiften er under 2. mio. kr., behandles ikke særskilt i Byrådet, men godkendes i forbindelse med kommunens samlede regnskab. Bemærkninger: 1) Mindreforbrug skyldes primært at licitationsprisen for etablering af kloak- og vejanlægget var lavere end budgetteret. 2) De faktiske udgifter til den arkæologiske udgravning af området samt udgifter til afgrødeerstatning var mindre end budgetteret. 3) Licitationsprisen for færdiggørelsesarbejdet, incl. reparation af skader og udlægning af asfaltslidlag var lavere end budgetteret. 4) Mindreforbrug skyldes primært at omkostningerne til nedrivning af gamle landbrugsbygninger var mindre end budgetteret. Der var ingen udgifter til bortskaffelse af forurenet jord eller ekstra udskiftning af jord pga. blødbunds forhold.

51


Note 9 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene Drift

Til 2012

Til 2013

Institutioner med kontrakt: Dagplejen Bifrost Blæksprutten / Ørting Vuggestue Børnehaven Vennelund Børnehuset Gylling Børnehuset Saksild Børneinstitutionen Skovbakken Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Hou Børnehave Krible Krable Huset Parkvejens Børnehave Randlev Børnehave Solstrålen Stjernehuset

-348.500 -332.800 63.200 380.700 283.300 -270.200 213.600 -402.000 301.800 167.000 -185.100 -73.400 -67.400 76.300

-194.900 -101.800 12.800 466.600 268.600 -4.000 83.900 -210.000 372.400 -12.100 -171.100 -52.800 -98.500

Gylling skole Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Saksild skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen

220.500 -608.100 -53.100 563.000 15.700 665.800 -353.000

-20.500 -1.235.600 -23.300 468.800 -244.200 739.600 -705.100

Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Tandplejen Børne- og familiecentret

296.100 -113.800 332.800 -898.700 413.300

-154.300 159.400 121.100 -954.700 -2.600

-1.449.900 0 1.000.000 1.475.800 307.400 262.000

-1.369.500 2.000.000 1.000.000 747.000 339.000 353.200

363.200 917.600 315.800

-99.500 552.900 580.600 4.500 1.082.800 -356.000 1.160.800

Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Social Service / Voksen handicap området Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) Vitapark Odder Vej og Park, incl. vejbelysning Redningsberedskabet (investeringsplan) Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan) Hou Havn Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads Rådhuset

665.700 187.000 1.754.400

52


Drift

Til 2012

IT-udviklingsplan I alt kontraktområder:

Øvrige områder med overførselsadgang: Drift af iPad`s på folkeskoleområdet Energimærkning / Energipulje Folkeoplysningsudvalget Forsikringspulje til dækning af særlig høj selvrisiko Forsøgs- og udviklingspulje Fremme af kulturprojekter Grønne områder ved Spektrum Grønt Partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi Indsatspuljen skimmelsvamp IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler Klimakommune Kompetenceudvikling og lederuddannelse Kompetenceudvikling lærer Landdistriktspulje LBR – Lokale beskæftigelsesråd Lov- og cirkulæreprogram, bloktilskudsmidler Lønpuljer Natur og miljø PAU-elever Pulje løsøreforsikring Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Skolebiblioteket Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Trafiksikkerhed Trepartsmidler Udadrettede aktiviteter Udvendig bygningsvedligeholdelse Udvikling Odder Ungdomsråd (budgetforlig 2012) Ungdomsuddannelsesvejledning Vedligeholdelse af ejendomme I alt øvrige område med overførselsadgang :

1.340.000 7.426.000

969.500 5.473.000

596.000 454.700 1.279.900

-182.000 666.200 1.847.300 128.300 704.800 250.000 773.500 290.400 280.000 969.500 100.000 1.868.500 702.000 267.000 101.000

561.900 615.000

159.100

104.600 168.700 411.300 288.100 511.900 -37.300 41.000 102.500 900 743.800 -9.800 3.032.100 -1.000 -13.800

I alt overførte driftsbevillinger: Negative beløb angiver underskud

53

Til 2013

306.100 -600 747.200 1.144.500 43.500 29.800 164.200 28.400

-551.500 -196.300 50.000 449.700

49.300 -326.400 8.732.500

10.981.500

16.158.500

16.454.500


Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Byggemodning, 2 storparceller og dagligvarebutik, Vestbyen Byggemodning, Lystgårdsparken 12 grunde Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde Byggemodning, Østerlunden 8 grunde Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse, Smedegade 8 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde Espelunden, 24 grunde Grobshulevej Gylling by, 10 grunde Rønhøjs Ager Smedegade, 8 grunde Projektering af byggemodning, Overskov og Høghus, 42 grunde Energihandleplaner – ramme til energibesparelser Energihandleplaner for kommunens bygninger Forundersøgelse lokalplanområde 5033, Hou Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39 Trafiksikkerhedsplan, Saksild Polititorvet Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej I alt miljø- og Teknikudvalget: Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Specialklasselokaler – Parkvejens skole Flytning af Lokalhistorisk Arkiv Tablets i folkeskolen Gylling skole, renovering og genopretning Gyllin skole, ventilation i SFO Hou Skole, renovering og genopretning Hou Skole, udskiftning af vinduer og døre Hou Skole, ventilation i SFO Hundslund Skole, renovering og genopretning Parkvejens Skole, renovering og genopretning Parkvejens Skole, udskiftning af vinduer og døre Parkvejens Skole – renoveringsafsnit C Parkvejens Skole – renovering af tagudhæng Parkvejens Skole – specialklasselokaler Saksild Børnehus, renovering af tag og vinduer Saksild skole, renoveringsafsnit B Dræning af Bisgårdsvej - cirkuspladsen I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget:

Til 2012

Til 2013

500.000 157.000 6.372.000 882.000

139.300

575.000 145.000 525.000 405.000 568.000 1.124.000

1.893.600 848.100 2.000.000 577.100 135.700 96.000 568.000 717.100 688.400 2.086.000

142.000 93.000 351.000 766.000 34.000 353.000

412.800 79.900 7.100

1.509.300 347.600 779.300

1.310.000

14.302.000

376.100 5.378.800 1.200.000 19.840.200

1.953.800 116.600 502.800 108.400 -11.700 -119.000 804.400 26.100 402.500 21.900 964.400 1.168.600

92.900 3.834.700

54

-3.900 781.200 629.000 401.500 36.400 4.041.200


Anlæg

Til 2012

Social- og Sundhedsudvalget: Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum Ombygning i.h.t. plejeboligplan, Ålykkecentret Stenslund / Bronzealdervej – personsikringssystem Foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem I alt Social- og Sundhedsudvalget:

2.869.100

2.869.100

Økonomiudvalget: Flytning af Visitationsteam til VitaPark Køb af Odder Sygehus Ombygning Hou Færgehavn Tagrenovering rådhuset og tagrenovering kantineområdet Rådhuset – udskiftning af hovedtavlen I alt Økonomiudvalget:

Til 2013 440.200 600.000 88.900 98.500 211.000 1.438.600

2.819.800

729.900 1.013.700 809.200 257.600 129.600 2.940.000

I alt overførte rådighedsbeløb:

23.825.600

28.260.000

Overførsler i alt:

Til 2012

Driftsbevillinger: Kontraktområder Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger:

7.426.000 8.732.500 16.158.500

5.473.000 10.981.500 16.454.500

Rådighedsbeløb: Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

14.302.000 3.834.700 2.869.100 2.819.800 23.825.600

19.840.200 4.041.200 1.438.600 2.940.000 28.260.000

Negative beløb angiver underskud

55

1.590.400 935.900 293.500

Til 2013


Note 10

211.019 280 -1.575 1.050 210.774 0 0 0

601.794 4.010 -8.172 10.307 607.939 -214.361 -22.649 0

216.183 5.010 -4.976 0 216.217 -170.818 -4.892 0

60.681 2.010 -933 10.717 72.476 -49.939 -7.412 0

139.505 19.225 0 -21.025 137.706 0 0 0

Immate -rielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6.077

3.862

628

0

0

10.566

0

-230.934

-171.848

-56.724

0

0

-459.505

210.774

377.006

44.368

15.753

137.706

0

785.607

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

1.883 208.891

18.121 358.884

9.080 35.288

69 15.684

137.706

0 0

29.154 756.454

Afskrives over antal år

ingen

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.12 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.12 Ned- og afskrivninger 1.1.12*) Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.12*) Regnskabsmæssig værdi 31.12.12

Tekniske Bygninger anlæg mv.

Grunde

15-50 år

8-50 år

Inventar mv.

Aktiver under udførelse

3-10 år

I alt 1.229.182 30.536 -15.656 1.050 1.245.112 -435.118 -34.953 0

ingen

*) Akkumulerede ned- og afskrivninger

Ejendomsværdi for fast ejendom er 721,2 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering 1.10.2012.

Note 11

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

0,142 % 27,8 % 1/800 del 40 %

2012 Indre værdi i kr. 1.709.907.991 49.270.913 7.373.000.000 5.985.893

100 %

422.620.000

Ejerandel

HMN Naturgas I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Det Danske Madhus A/S Kommune Holding Odder Spildevand A/S *) I alt

Kommunal andel i kr. 2.428.069 13.695.987 9.216.250 2.394.357 16.180 422.620.000 450.370.843

Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2011. *) Odder Spildevand A/S egenkapital er i regnskab 2011 opskrevet som følge af ændrede regler for værdisætning af selskabets regnskabsmæssige indgangsværdier. Korrektionen har påvirket egenkapitalen med 205 mio. kr.

56


Note 12 Langfristede tilgodehavender i mio. kr.

2011

2012

Udlån til beboerindskud *) Deponerede beløb for lån m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender **) Lån til ejendomsskat I alt

3,0 0 19,0 25,2 47,2

4,3 0 24,2 27,0 55,5

*) og **) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab de sidste 7 år. Tabet er beregnet til 0,9 mio. kr. på beboerindskud, 0,05 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 1,1 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 63,7 mio. kr. ultimo 2012.

Note 13 Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Regnskab

Budget vs. regnskab

13,3

Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Nettoændring likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo

57

7,5 16,8 3,1

41,5 12,0 8,5

34,0 -4,8 5,4

-15,4 12,0

-14,4 47,6 60,9

1,0 35,6


Note 14

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2011

603.184

Primokorrektioner: Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender / gæld Regulering af hensatte forpligtelser til arbejdsskader ift. aktuarberegning ultimo 2012 Regulering af hensatte forpligtelser til eftervederlag til politikere Regulering af ejerandel på spildevandsområdet Mellemværende – Kirkelige skatter og afgifter Primokorrektioner i alt:

305 -20.480 -510 194.021 315 173.652

Egenkapital 1.1.2012 Bevægelser på fysiske aktiver Bevægelser på balancekontoen Egenkapital 31.12.2012

776.836 -7.808 45.729 814.757

Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift:

2.754 -41.519 -38.765

Afskrivninger løn – differencer på A-skat, AER, ATP og AM-bidrag 2007 – 2011 Afskrivninger – forældet tilgodehavender for året 2008 på fleksydelsesbidrag Afskrivninger – forældet tilgodehavender for året 2008 ATP-bidrag og ATP fleksydelse Afskrivninger – restancer Lejerbo – mellemværende vedr. ældreboliger Leasing – afdrag Værdiregulering aktier / ejerandele m.m. Regulering af hensatte forpligtelser Restancer – Opus debitor Direkte bogføringer på 9.99: Årets bevægelser på balancekontoen i alt:

105 1.010 47 80 323 -3.778 36 1.518 -6.305 -6.964 -45.729

Note 15 Langfristet gæld mio. kr.

2011

2012

Hovedstol

Kommunekredit Ældreboliger Finansielt leasede aktiver *) Langfristet gæld i alt *) Note 16

270,9 108,1 11,3 390,3

270,8 105,4 10,3 386,5

298,5 113,8

58

Afdrag i 2012 12,1 2,3

Udløb år 2016 - 2038 2038 - 2042


Note 16

Leasingaftaler Kontrakt

Beskrivelse

80.218.953 Pavillon A06435 Fiat Ducato Van 2,3 JDT A06668 Udstyr til sikringsrum A06834 Udstyr og Ombygning af tandklinik A07578 Fiat Ducato 18 minibus A07638 Klinikudstyr - tilgang i 2007 - optaget i 2007 A06881 Oplevelsescenter A07816 El- barnevogne A07613 IP Telefoni A08831 Flygel A07408 Legeplads indretning A08170 Legeplads indretning A08530 Canon Kopiudstyr A08695 Gaffeltruck A10555 Bizhub 253 A09437 Fiat doblo Cargo med opbygning A09438 Fiat Panda 1,2 Dynamic A10100 Fiat Ducato - dobb. Kabine A10150 Fiat Panda 1,2 Dynamic A09832 Kopiudstyr A10537 Piano A09958 Bizhub C253 A09716 Klinikudstyr - Tilgang A09895 Kopimaskine A10275 Bizhub C253 A11295 Kopiudstyr A11199 Kopiudstyr A11509 Fiat Ducato 3,0 DJT A10472 Fiat grande Punto A11472 Fiat Panda A11473 Fiat Panda A11964 Fiat Panda A12805 Canon kopiudstyr A12140 Bizhub C280 A12089 telefonsystem A10943 Miele udstyr A11200 Canon IRC 408i A10882 Legeplads A12602 Volkswagen Crafter A10663 Fiat Florian Van A12676 Kopiudstyr A11039 Konica kopiudstyr A12422 Bizhub C452 A11201 Canon IRC 238i A11644 Canon IRC2380 A12652 Bærbar PC-udstyr A12809 Canon Kopiudstyr A12864 Bizhub C253 og 601 A13210 Bizhub C280 A13425 Betalingsstander A13379 Fiat Ducato 33 A13540 150 PDA HTC A14156 IT + server A15912 Bizhub 280 A16162 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs A16163 Fiat scudo 1,6 JTD A16251 Fiat ducato A16281 Bizhub C452 og 652 A16408 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs A16578 Elcykler - 10 stk. A17061 Bizhub C452 A17071 Bizhub C652 A17129 interaktive tavler Tilgang 2012: A17172 DSI-Tand A17900 Bizhub C452 A18191 Fiat Scudo 1,6 MTJ90 A18190 Inventar og IT-udstyr A18625 9 Toyota Yaris Hybrid 1,5 H2 A18665 Toyota Yaris 1,5 HSD H" A19115 Toyota Yaris Hybrid I alt pr. 31.12.2012

Leasing saldo

Ydelse

37.000 7.000 30.000 10.000 304.298 90.610 145.000 717.492 28.071 97.930 75.772 136.235 179.887 103.931 59.507 41.776 42.716 1.014.272

131.606 27.047 22.401 138.889 33.051 38.293 121.765 12.000 19.244 6.637 13.607 9.658 19.500 25.325 12.000 28.133 300.000 29.144 43.330 22.000 6.806 9.000 298.442 17.000 15.000 116.028 21.000 55.103 18.162 66.665 137.715 23.958 17.698 9.614 80.873 8.218 21.000 62.054 70.270 15.735 68.393 68.000 16.697 10.000 10.000 37.304 7.082 26.394 9.734 103.065 41.224 143.567 360.341 9.380 25.083 36.396 74.386 60.319 27.115 30.238 13.910 14.394 212.322

259.066 79.907 148.797 253.805 1.245.149 141.653 145.098 10.258.676

26.558 37.432 85.837 226.739 21.943 24.066 3.951.892

27.500 23.000 552.361 96.868 0 249.643 0 41.020 35.454 27.837 19.931 102.768 0 85.108 0 30.000

36.384 1.466.978

359.548 0 245.110 68.069 74.454 168.078 28.013 17.000 10.000 322.313 47.030 303.886 267.393 74.844 68.000 16.000

Rente

707 151 638 215 6.690 1.114 3.188 15.430 664 1.528 1.183 2.913 2.699 1.622 1.450 1.001 1.040 24.352

131.606 26.598 22.000 129.667 29.013 38.293 117.689 12.000 18.826 4.868 13.089 9.227 19.500 23.312 12.000 27.010 300.000 27.567 43.330 22.000 5.057 9.000 280.412 17.500 15.000 109.127 21.000 50.892 14.766 65.453 134.978 23.661 17.330 9.394 77.412 7.047 21.000 55.222 64.647 14.203 66.923 68.000 16.345 10.000 10.000 36.597 6.931 25.756 9.519 96.375 40.111 140.379 344.911 8.716 23.555 35.214 71.473 57.621 25.493 28.788 12.909 13.354 187.970

1.176 2.322 3.730 12.412 1.432 1.340 174.596

25.382 35.139 82.106 214.327 20.511 22.726 3.777.826

449 401 9.223 4.038 4.076 418 1.768 518 431 2.013 1.123 1.577

1.749 18.029

6.901 4.211 3.395 1.212 2.736 297 368 220 3.461 1.171 6.832 5.623 1.532 1.470 352

59

Afdrag

Område Bifrost Hjælpemidler Rådhuset Tandplejen Parkvejens Skole Tandplejen Skovbakkeskolen Dagplejen Ældreservice Musikskolen Krible Krable huset Parkvejens Børnehave Ældreservice Tunø Færgefart Dagplejen Ældreservice Ældreservice Højmarken Visitationsteamet Saxild Skole Musikskolen BFC Tandplejen Bibliotek Hundslund Skole Rådhuset Ældreservice Ældreservice Rosenhuset Ældreservice Ældreservice Ældreservice Egholmgård Ungdomsskolen Rådhuset Visitationsteamet Visitationsteamet Saxild Skole Fabos Tandplejen Skovbakkeskolen Parkvejens Skole Randlev Skole/Ældreservice Ældreservice Redningsberdskab Rådhuset Ældreservice Vestermarkskolen Musikskolen Tunø færgefart Højmarken Ældreservice Rådhuset Rådhuset Ældreservice Ældreservice Redningsberedskab Parkvejens Skole Ældreservice Ældreservice Dagplejen Hou skole Skoleområdet Tandpleje Saxild Skole Højmarken Vitapark Ældreservice Visitationsteamet Rosenhuset


Note 17

Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v.

Debitor

Matr. nr.

8 Andelsboligforeningen 26 ba 11 Andelsboligforeningen 12 ac 16 Andelsboligforeningen 47 c Abf. saloparken 50 al 18a Andelsboligforeningen 51 c Vennepunktet 39 bh Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 7 ag Chr. lund 1 no 19 Andelsboligforeningen 17 ds 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 20 Andelsboligforeningen 5 ds Andelsboligforening 1 bs Andelsboligforening 1 bs 21a Andelsboligforeningen 24 a/e Bo.kollev 24 gb 22 Andelsboligforeningen 1 pz Privatperson 26 ad Odder håndværkerfore. 1q 23 Andelsboligforeningen 25 lg 24 Andelsboligforeningen 5 kv Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 go Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gp Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gt Boligselskabet Lejerbo/Odder 1 qa Boligselskabet Lejerbo/Odder 1bg Andelsforeningen Østerlund 24fy Andelsboligforeningen Rathloushus29x 21B Andelsboligforeningen 24h 21B Andelsboligforeningen 24h 25 Andelsboligforeningen 1br 25 Andelsboligforeningen 1br 27 Andelsboligforeningen 32D Stenslund Plejecenter 24GF Andensboliforeningen 25AI Andensboliforeningen 5lt Andensboliforeningen/banegårdsgade 3 ck Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Hou søsportscenter 20B Andelsboligforeningen Afd. 29 33D Andelsboligforeningen Afd. 20A

Dato for Amtets tilladelse 05-03-1958

Spøttrup Saxild

Rodst.eje Rodst.eje Gylling

Odder Odder Halling Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Gylling Gylling Torup Torup Odder Odder Odder Halling Odder Odder Odder Halling Halling

Oprindeligt beløb 700.000 410.000 7.693.000 11.396.000 37.363.200 11.600.300 3.970.000 1.515.900 7.496.000 6.864.000 11.814.700 62.651.400 2.723.300 7.222.990 5.847.200 2.952.300 2.421.000 7.020.800 7.241.700 407.928 1.311.400 38.680.900 16.941.400 6.567.000 850.400 15.780.000 17.482.000 7.688.000 33.986.400 11.940.000 6.015.200 13.479.200 3.509.500 5.640.600 4.504.000 1.401.100 36.878.000 31.544.000 28.636.000 14.560.000 15.044.000 28.815.000 518.000 1.791.000 53.346.000 61.703.460

Ialt

Restgæld 31.12.-2012 59.909 119.208 350.600 48.068 4.760.091 1.208.603 412.589 140.037 544.085 269.466 884.193 10.537.215 442.373 1.200.795 692.476 435.713 393.007 1.008.790 5.814.000 305.791 459.578 31.162.374 14.564.545 2.456.050 311.483 5.698.670 6.405.933 6.365.403 30.564.902 8.238.118 5.147.815 11.699.079 3.070.713 4.935.366 3.918.824 1.219.273 35.945.226 21.344.373 21.222.179 11.514.749 15.044.000 24.529.374 446.876 655.702 53.346.000 60.538.675

Kommunegaranti Oprindeligt beløb 70.265 211.150 719.296 2.131.052 4.390.176 2.169.256 746.360 284.989 1.415.998 1.238.568 1.388.227 8.699.147 378.539 1.699.027 1.093.426 552.080 568.935 1.649.888 1.704.267 47.012 1.311.400 38.841.660 4.840.158 3.614.060 425.000 4.782.025 5.089.656 2.253.161 7.687.724 2.792.766 1.127.850 2.527.350 793.849 1.275.904 1.018.805 316.929 22.021.602 7.128.944 10.445.237 4.159.792 3.511.270 8.232.446 147.993 1.791.000 35.005.645 35.747.286

Kommunegaranti omfatter 2.396 61.392 72.038 12.729 1.277.256 232.027 76.574 27.702 130.035 136.692 281.827 1.855.424 71.393 358.660 161.847 107.627 117.046 237.066 1.385.052 28.133 757.793 5.827.828 4.680.068 4.072.984 516.547 5.441.751 6.076.506 1.817.795 9.151.925 1.973.808 1.055.051 2.385.579 715.859 1.150.555 913.574 284.242 21.525.787 4.883.281 4.650.375 3.371.227 3.513.704 7.018.859 130.175 666.655 34.849.519 35.747.286 169.811.650

60


Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor Sammenslutningen af diakonhjem Odder Roklub Odder Spildevand A/S Odder Varmeværk Odder Varmeværk Odder Varmeværk Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Hundslund Vandværk Reno syd Reno syd Odder Civile Hundeførerforening Thunø museum Margrethelyst friskole Randlevskolen Udbetaling Danmark *)

Kreditorer Kreditf. Danmark Kreditf. Danmark Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit BG-bank/DDB Nykredit Nordea Nordea Kommunekredit

Dato for tilladelse

Oprindeligt beløb

20-12-1995

8.796.100 304.800 700.000 7.750.000 7.300.000 8.804.079 8.747.058 10.017.000 1.350.000 1.040.000 11.357.792 24.826.606 2.000.000 7.000.000 2.500.000 750.710 31.000.000 17.500.000 205.000 300.000 2.500.000 2.500.000 650.000.000

21-12-2006 04-08-2010 03-10-2006 24-09-2009 24-09-2009 25-11-2010

24-04-2006 09-10-2009 13-10-2010

13-12-2012

Restgæld 31.12.-2012

Kommunegaranti omfatter

7.628.940 273.395 700.000 5.750.000 6.257.143 5.758.392 7.750.816 5.621.075 1.207.139 394.884 10.617.708 17.004.211 142.859 6.206.894 1.526.499 685.467 27.900.000 15.750.000 39.000 266.295 2.175.197 2.082.555 370.697.526

Ialt

2.528.985 102.497 700.000 5.750.000 6.257.143 5.758.392 7.750.816 5.621.075 1.207.139 394.884 10.617.708 17.004.211 142.859 6.206.894 1.526.499 685.467 27.900.000 15.750.000 39.000 253.819 2.175.197 2.082.555 370.697.526 491.152.667

*) solidarisk hæftelse

Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2012 Pengeinstitut

Antal lånere

Arbejdernes Landsbank - Århus Sparekassen Kronjylland Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

1 2 4 9 23 39

Kautionslåneforpligtelse 13.461 36.053 67.152 101.283 237.006 454.955

Note 18 Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Nordea – lån nr. 877459/1082573 Nordea – lån nr. 877470/1082584 Nordea – lån nr. 1128263/1447894

Rente 2,97 3,49 1,90

Udløb november 2014 november 2019 november 2032

61

Valuta DKK DKK DKK

Restgæld 41,6 mio. kr. 27,7 mio. kr. 78,5 mio. kr.


Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster 2010 2011

2009

2012

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

366 382 440 440 440

339 390 454 454 454

351 401 472 472 472

355 416 484 484 484

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Udbringning af mad

49 46 17 23

50 47 18 24

46 45 18 -

47 46 18 -

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

16

17

17

17

Eventuelle kompensationsbeløb til leverandører på grundlag af efterkalkulationer for år 2012 vil blive udbetalt medio 2013.

62


Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2009

2010

2011

2012

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

8.046 1.007 860 8.193

9.088 1.125 917 9.296

8.089 1.025 756 8.358

8.281 1.030 743 8.568

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

4.074 241 1.229 3.086

3.427 219 426 3.220

3.459 205 428 3.236

3.530 208 350 3.388

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

23.661 3.694 12.743 14.612

24.500 5.051 14.298 15.253

22.821 3.267 15.021 11.067

23.072 3.238 13.325 12.985

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2014, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

63


Bilag


Hovedoversigt

Oprindeligt budget

Regnskab Udgift

Indtægt

Udgift

Korrigeret budget

Indtægt

Udgift

Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

23.739.233

-9.727.549

Heraf refusion

19.217.800

-51.811

-6.338.600

26.554.385

-57.400

-8.813.400 -57.400

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur

37.002.942

-11.830.437

36.775.600

-11.296.300

37.014.727

-11.559.300

266.766.161

-33.552.606

254.657.800

-23.665.500

259.916.027

-26.387.900

Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse

-266.524

-30.000

87.466.699

-944.104

88.252.800

-280.300

87.740.400

-242.300

917.609.625

-285.762.519

902.895.100

-265.545.200

906.579.137

-260.757.100

Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration

-30.000

-188.006.393

-191.623.500

-189.513.500

131.862.977

-7.644.263

151.061.200

-2.176.300

133.015.224

-2.946.100

1.464.447.637

-349.461.477

1.452.860.300

-309.302.200

1.450.819.900

-310.706.100

Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

-188.324.728

-191.710.900

-189.600.900

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

13.784.250

-7.494.930

13.086.000

-17.086.000

34.182.400

5.395.277

1.134.960

6.900.000

8.005.900

16.532.737

-11.631

21.753.000

19.768.700

3.247.003

4.375.100

7.048.200

609.625

2.660.000

-7.886.000

1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration

953.500

Anlægsvirksomhed i alt

39.568.893

-6.371.602

48.774.100

-17.086.000

69.958.700

-7.886.000

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

7.333.539

-1.575.863

9.269.000

-1.020.000

10.191.000

-1.780.000

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

47.174.446

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

-2.700.629

-5.359.766

-1.777.000

Balanceforskydninger i alt

44.473.817

-5.359.766

10.183.800

2.523.000

14.091.000

14.091.000

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E) og P/L

11.960.800

14.086.802 1.569.910.687

-362.768.708

318.306

-12.000.000

16.884.000

-334.020.000

1.535.178.200

2.523.000

-327.408.200

1.547.583.600

-320.372.100

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 – 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE

-14.297.500 -16.779.000 16.839.000

-326.288.000

-17.179.000 16.839.000

-334.002.000

18.362 4.645.001

-882.987.648

770.000

-882.312.000

864.000

-879.436.000

21.865.669

-1.229.007.648

17.609.000

-1.225.379.000

17.703.000

-1.244.914.500

1.591.776.356

-1.591.776.356

1.552.787.200

-1.552.787.200

1.565.286.600

-1.565.286.600

67


Miljø- og Teknikudvalget

30.000

25.000

Tusinde

20.000

15.000

10.000

5.000

0

TU - Veje og Grønne områder

TU - Miljø

TU - Trafik og Havne

TU - Udlejning og vedlighold

Forbrug 2012

25.942.414

2.239.927

10.166.167

3.499.137

Opr. budget 2012

25.629.600

1.763.100

8.997.900

1.381.700

Procentvis fordeling af forbruget

25%

7% 63%

5%

TU - Veje og Grønne områder

TU - Miljø

TU - Trafik og Havne

69

TU - Udlejning og vedlighold


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Andre fritidsfaciliteter

Udgifter

Indtægter

54.216.322

-12.422.136

50.297.700

-12.671.500

151.548

-205.008

160.100

-306.200

1500000003

151.548

-205.008

160.100

-306.200

003235

151.548

-205.008

160.100

-306.200

Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

75.395

Personale

Udgifter 2.276.512

90.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

33.557

-13.040

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

41.699

-191.968

27.789.488

-1.847.074

Veje og Grønne områder

69.700

-17.500 -306.200

26.689.700

17.500

-1.060.100

950.015

Vej og Park - skatm

1300000000

445.344

-1.319.888

-800.000

121.364

Fælles formål

022201

447.236

-1.239.376

-800.000

121.364

-1.239.376

-800.000

1.553

Bygninger, grunde og udenomsarealer

333.412

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-9.093

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

121.365

Mandskabs- og timeregistreringer 022205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v.

-33.204

-1.892

-33.204 -47.308

022811

-47.308

Vej og Park - Fælle

1300000001

Fælles formål

002201

1.455.702

Mandskabs- og timeregistreringer 002202

11.112.000

-7.339.934 36.831

32.374

36.831

2.621

2.621

2.621

Mandskabs- og timeregistreringer 002510

2.621

117.294

45.200

61.199

1.916

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

75.822

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

36.316

115.200

-57.960

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-70.000

61.199

Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål

-20.717

34.195 1.821

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

121.364

-1.892

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Boligformål

022201

Personale

61.199

726.116

10.428.000

-7.525.753

11.298.254

11.920.000

36.000

18.565

Forsikringer

25.894

Bygninger, grunde og udenomsarealer

933.193

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

161.000

19.908

Møder, rejser og repræsentation

69.226

60.000

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-3.164.029

-1.713.000

Mandskabs- og timeregistreringer

-8.474.896

Administrationsudgifter

-8.479.353 917.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

022205

575.476

Bygninger, grunde og udenomsarealer

406.795

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

124.334

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-52.819 1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

003231

85.168 -277.329

4.537.700

-260.100

6.522.515

873.131

-74.749

347.800

-64.100

632.771

182.970

-72.949

347.800

-64.100

57.389

-1.800 249.900

-26.000

249.900

-26.000

802.184

632.771 -14.202

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

639.881

-14.202

639.880

Mandskabs- og timeregistreringer

639.881 -188.053

-170.000

-46.746

-170.000

-141.308

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 022811

8.857.267

-325

3.562.165

Bygninger, grunde og udenomsarealer

280.904

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.023.400

5.249.863

3.023.400

98.000

-325

-137.664

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

5.151.862

Mandskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v.

-120.000

11.578.345

-1.728

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vejvedligeholdelse m.v.

758.800 -20.717

164.032

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Driftsbygninger og -pladser

85.168

632.771

Mandskabs- og timeregistreringer Stadion og idrætsanlæg

638.800

85.169

Mandskabs- og timeregistreringer

Grønne områder og naturpladser

-20.717

11.998

Forsikringer

Veje og grønne områd

44.200

897

Forsikringer

Driftsbygninger og -pladser

Indtægter

022812

1.045.763

71

5.151.863 916.600


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

916.600

5.493.811

3.596.000

944.986

022814

5.493.811

3.596.000

944.986

1.131.043

1.938.600

3.288.867

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.685.300

114.340

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

1.256

Administrationsudgifter

8.284 31.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

944.986

Mandskabs- og timeregistreringer

944.986

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-1.058.900 1300000006

5.568.173

-120.000

3.183.700

566.884

022201

5.568.173

-120.000

3.183.700

566.884

197.859

-120.000

Forsikringer

766.690

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.318.797

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.243.700

-366

Administrationsudgifter

-281.691

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-60.000

566.884

Mandskabs- og timeregistreringer

566.884

1300000007

2.933.205

3.354.500

022811

2.933.205

3.354.500

2.448.388

3.102.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

577.613

252.100

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-92.796

Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertj.,skat-moms

1310000000

-56.039

Vintertjeneste

022814

-56.039 -56.039

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Parkeringsfond Fælles formål

1600000001

-53.100

022201

-53.100 -53.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

2100000001

314.908

353.100

-9.800

022811

314.908

353.100

-9.800

314.908

353.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser

-9.800 341.200

2200000001

30.500

003231

310.700

-310.700

310.700

-310.700

2200000010

211.500

454.700

002510

211.500

454.700

30.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Energipulje Fælles formål

-310.700

002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

211.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud

454.700 2.794.732

Miljø Veje og grønne områd Skove

765.882 231.564

003853

213.168

25.000

231.564

20.162 9.772

25.000

-48.330 231.564

Mandskabs- og timeregistreringer

231.564

1701000001

641.403

-20.000

530.200

290.418

003850

543.773

-20.000

314.100

290.418

-20.000

314.100

290.418

202.520

Personale

21.212

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

319.069

Rådgivning, konsulentydelser og revision

973

Møder, rejser og repræsentation 003851

97.630

216.100

79.487

Personale

216.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.143

Rådgivning, konsulentydelser og revision Miljøbeskyttelse

-735.100

25.000

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Natura 2000

2.498.200

213.168

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Naturforvaltningsprojekter

-554.804

1300000002

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Naturbeskyttelse

Indtægter

5.036

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Udgifter

1.020.788

Personale

Maskiner og materiel

Indtægter

1300000003

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

Udgifter

24.974

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertjeneste

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1702000001

93.031

72

11

19.500

-97.700

44.200


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Fælles formål

005280

Udgifter

72.331

19.500 005281

20.700

11

-97.700

20.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-97.700 11

Administrationsudgifter Miljøtilsyn, planlæg

1702000003

Fælles formål

005280

1.005.910

-78.870

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 005287

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

912.700

-255.800

523.700

44.200

44.200

-44.200

-44.200

44.200

44.200

-44.200

-44.200

44.200

567.900

8.157

116.500

17

116.500

8.140

Rådgivning, konsulentydelser og revision 005289

997.753

-78.870

752.000

-211.600

752.000

-211.600

227.958

Personale

30.124

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

165.059

37.668

Rådgivning, konsulentydelser og revision

535.465

-26.433

211

Administrationsudgifter

38.937

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-90.105

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb

567.900 1703000001

496.210

680.500

004871

496.210

629.300

1.010

Personale

8.856

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

629.300

485.876

Rådgivning, konsulentydelser og revision

468

Administrationsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

51.200

005289

51.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

1704000001

345.010

-455.946

330.300

-381.600

-279.800

005591

345.010

-455.946

330.300

-381.600

-279.800

15.000

-455.946

330.300

-381.600

-5.913.933

15.924.600

-6.926.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

330.010

Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetpuljer og overførte over/underskud

-279.800 16.080.101

Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål

8.585

30.000

4.221

023230

8.585

30.000

4.221

4.364

30.000

4.221

Mandskabs- og timeregistreringer

Busdrift

4.221

1400000001

8.672.488

-1.403.256

8.370.600

-1.351.000

023231

2.363.949

-361.390

2.268.700

-184.000

-361.390

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.363.949

Kommunale tilskud og overførsler

-161.500 -22.500

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.308.538

-1.041.866

6.101.900

-1.167.000

-23.000

934.797

-1.041.866

48.800

-1.130.300

-23.000

13.900

Administrationsudgifter

5.373.742

Kommunale tilskud og overførsler

6.039.200 -36.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Færgen skat mom Færgedrift

1500000001

6.549.379

-887.930

6.650.700

-897.400

216.494

023233

6.549.379

-887.930

6.650.700

-897.400

216.494

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.478.803

3.332.800

220.270

276.900

1.069.231

1.396.200

29.494

25.930

Leasingudgifter

1.679.105

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-887.930

1.548.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.078

Møder, rejser og repræsentation

19.396

18.500

Administrationsudgifter

41.567

77.700

-897.400

187.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tunø Havn

-23.000

2.268.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder Befordring af elever i grundskolen

197.715

1300000005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

Indtægter

60.187

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Udgifter

19.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn - virksomheder

Indtægter

12.144

Forsikringer

Jordforurening

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1500000002

849.650

73

-1.314.916

873.300

-1.355.100


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Havne

023540

849.650

Bygninger, grunde og udenomsarealer

190.070

Leasingudgifter

103.065 53.973

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-3.196.400 -126.800

7.400.454

-3.901.317

1000000000

325.670

-280.000

104.500

002515

325.670

-280.000

104.500

1100000001 002202

1.030.532

-2.626.194

1.057.100

-2.666.200

43.240

-10.100

67.900

-10.100

43.240

-10.100

67.900

-10.100

002205

118.890

-82.067

80.500

-82.400

118.890

-82.067

80.500

-82.400

300

002510

Personale

413.522

410.300

378.652

370.000

6.756

Forsikringer

8.360

Bygninger, grunde og udenomsarealer

19.298

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-693.695

287.200

-701.000

-693.695

287.200

-701.000

202.106

-1.602.862

206.200

-1.635.100

202.106

-1.602.862

206.200

-1.635.100

1.694

-237.469

5.000

-237.600

1.694

-237.469

5.000

-237.600

1100000002

64.212

-995.123

-977.200

002202

68.000

-599.241

-601.500

68.000

-599.241

-601.500

-639

-600

002511

250.779 5.129

Forsikringer

245.550

Bygninger, grunde og udenomsarealer

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

002511

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-68.000 -193.100

-3.788

-108.227

-193.100

-46.137 002512

-1.614 2.031

2.241.300

-326.400

002205

2.031

2.241.300

-326.400

2.031

2.241.300 -326.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Offentlige formål

1210000000

90.669

002204

90.669 90.669

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje 57 Ubestemte formål Forsikringer

-114.000

1200000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Banegårdsgade 5

-114.000

-163.789 -1.614

002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ubestemte formål

-170.902 -7.113

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Bygningsvedligehold

-68.000

-68.363

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme

-600

-68.363 -154.364

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervsejendomme

-639

-3.788

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

40.300

455

Specielle artskonti

Erhvervsformål

362.900

104.500

300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Boligformål

-3.643.400

002203

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udlejn. af egne boli

5.025.100

-280.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme

3.900

-128.204

141.799

Erhvervsejendomme

-1.266.300

-3.323.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beboelse

245.500

-2.179.628

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Fælles formål

-1.262.196

-3.323.200

183.871

Ubestemte formål

-88.800

-2.307.832

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Erhvervsformål

172.000

023233

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Boligformål

-52.720

-2.307.832

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Udlejn. af egne boli

-1.355.100

1510000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Byfornyelse

Udgifter

451.900

22.268

Administrationsudgifter

Byfornyelse

873.300

Indtægter

6.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Færgedrift

Udgifter

2.125

Forsikringer

Tunø Færgen

-1.314.916

471.649

Personale

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1210000001

40.419

002205

40.419 2.232

74

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Ubestemte formål

1210000002

10.239

002205

10.239

1210000003

2.920

002511

2.920 2.920

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43,61Beboelse

1210000004

50.029

002511

50.029 3.651

Forsikringer

46.378

Bygninger, grunde og udenomsarealer Havrevænget 9

1210000005

27.509

Beboelse

002511

27.509 523

Forsikringer

26.986

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang 37-45 Beboelse

1210000007

14.350

002511

14.350 1.152

Forsikringer

13.198

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 10 Beboelse

1210000008

1.677

002511

1.677 638

Forsikringer

1.039

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhusgade 39-43 Erhvervsejendomme

1210000009

123.514

002512

123.514 11.219

Forsikringer

112.295

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme

1210000010

35.539

002512

35.539 3.119

Forsikringer

32.420

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme

1210000011

58.342

002513

58.342 1.478

Forsikringer

56.864

Bygninger, grunde og udenomsarealer Balshavevej 50 Andre faste ejendomme

1210000012

1.801

002513

1.801 1.801

Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg

1210000013

2.472

003231

2.472 1.162

Forsikringer

1.310

Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter

1210000014

1.067

003235

1.067 1.067

Forsikringer Observatorium Andre kulturelle opgaver

1210000015

58

033564

58 58

Forsikringer Alrøvej 357, Fritids

1210000016

5.939

Fælles formål

033870

5.939 5.939

Bygninger, grunde og udenomsarealer Odder Museum Museer

1210000017

581

033560

581 581

Forsikringer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

1210000018

4.920

002512

4.920 4.920

Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg

1210000020

338.000

338.000

003231

338.000

338.000

338.000

338.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Havnegade 2CD, Hou Andre faste ejendomme

1210000021

8.086

002513

8.086 8.086

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole

Tillægsbevillinger Udgifter

9.351

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

Indtægter

888

Forsikringer

Tunø Hovedgade 3 a,b

Budget Udgifter

38.187

Bygninger, grunde og udenomsarealer Mejerivej 3

Indtægter

1220000001

13.801

75

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Folkeskoler

032201

Folkeskoler

13.801 13.801

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole

Indtægter

1220000002

2.870

032201

2.870 420

Forsikringer

2.450

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund Skole

1220000003

36.230

Folkeskoler

032201

36.230 36.230

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Skole

1220000004

41.993

Folkeskoler

032201

41.993 41.993

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole Folkeskoler

1220000006

54.134

032201

54.134 54.134

Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen

1220000007

139.115

Folkeskoler

032201

139.115 139.115

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler

1220000008

71.939

032201

71.939 71.939

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen

1220000010

16.545

Folkeskoler

032201

16.545 16.545

Bygninger, grunde og udenomsarealer 10. Klasse Center

1220000011

80.583

Folkeskoler

032201

80.583 80.583

Bygninger, grunde og udenomsarealer Skolebiblioteker

1220000012

2.558

Folkeskoler

032201

2.558 2.558

Personale Ørting Vuggestue

1220000013

1.002

Vuggestuer

052512

1.002 1.002

Bygninger, grunde og udenomsarealer Randlev Børnehave Børnehaver

1220000014

32.053

052513

32.053 32.053

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable Huset Børnehaver

1220000015

353.370

052513

353.370 353.370

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave Børnehaver

1220000016

10.689

052513

10.689 10.689

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver

1220000017

5.492

052513

5.492 5.492

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Integrerede daginstitutioner

1220000018

227.642

052514

227.642 227.642

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver

1220000019

39.640

052513

39.640 39.640

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver

1220000020

168.582

052513

168.582 168.582

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

1220000021

48.050

052513

48.050 48.050

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Blæksprutte Børnehaver

1220000022

29.983

052513

29.983 29.983

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

1220000023

3.225

052513

3.225 3.225

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver

1220000024

1.222

052513

1.222

76

Budget Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Børnehaver

1220000026

109.637

052513

109.637

Redningsberedskab

1220000030

136.775

19.600

005895

136.775

19.600

136.775

19.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Heldagsskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

1220000032

33.600

032208

33.600

Folkebiblioteker

1220000033

27.257

033250

27.257

Plejehjem og beskyttede boliger

1220000034

22.722

9.700

053234

22.722

9.700

22.722

9.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset Administrationsbygninger

1220000036

74.493

064550

74.493 74.493

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ældreservice Plejehjem og beskyttede boliger

1220000037

222.864

053234

222.864 222.864

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kildegade 6, Vis. Administrationsbygninger

1220000038

5.463

064550

5.463 5.463

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vej og Park - Fælle

1300000001

15.300

Fælles formål

022201

15.300 15.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Havn, skatmoms Havne

1300000004

1.498

023540

1.498 1.498

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vitapark Odder Andre faste ejendomme

2300060000

811.160

002513

811.160 811.160

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler

3102000001

122.992

58.100

032201

122.992

58.100

122.992

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling SFO Skolefritidsordninger

3102000002

64

032205

64 64

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou skole Folkeskoler

3103000001

62.833

58.100

032201

62.833

58.100

62.833

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Specialkl. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3103000003

667

032208

667 667

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø skole Folkeskoler

3103000004

3.755

9.800

032201

3.755

9.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.755

9.800

Vestermarkskolen

3104000001

322.449

164.800

Folkeskoler

032201

322.449

164.800

322.449

164.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund skole

3105000001

38.501

58.100

Folkeskoler

032201

38.501

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

38.501

58.100

Parkvejens skole

3106000001

285.598

235.100

Folkeskoler

032201

285.598

235.100

285.598

235.100

3108000001

44.501

58.100

032201

44.501

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler

Indtægter

27.257

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret

Tillægsbevillinger Udgifter

33.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket

Indtægter

109.637

Bygninger, grunde og udenomsarealer Redningsberedskab

Budget Udgifter

1.222

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen

Indtægter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

44.501

58.100

Skovbakkeskolen

3109000001

258.952

234.400

900

Folkeskoler

032201

258.952

234.400

900

77


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter 258.952

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed

Indtægter

3111000006

24.835

033876

24.835

Dagpleje - øvr

3202000003

5.397

Dagpleje

052511

5.397

Børnehaver

2.942

19.400

052513

2.942

19.400

2.942

19.400

3204030001

44.143

29.600

052513

44.143

29.600

44.143

29.600

3204040001

48.620

22.000

052513

48.620

22.000

48.620

22.000

3204050001

38.738

32.700

052513

38.738

32.700

38.738

32.700

3204060001

5.788

31.100

-11.100

052513

5.788

31.100

-11.100

5.788

31.100

-11.100

3204071001

56.455

85.800

052513

56.455

85.800

56.455

85.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3204072001

19.410

052516

19.410 19.410

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

3204080001

77.981

53.400

052513

77.981

53.400

77.981

53.400

3204091001

8.188

24.600

052513

8.188

24.600

8.188

24.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,vuggst. Vuggestuer

3204092001

5.915

052512

5.915 5.915

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

3204100001

8.357

21.800

052513

8.357

21.800

8.357

21.800

3204110001

2.818

28.300

052513

2.818

28.300

2.818

28.300

3204120001

31.182

18.900

052513

31.182

18.900

31.182

18.900

3204130001

57.686

25.200

052513

57.686

25.200

57.686

25.200

3205300001

74.799

57.800

052514

74.799

57.800

74.799

57.800

3502000001

52.899

37.400

7.600

033250

52.899

37.400

7.600

52.899

37.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

182.919

79.200

046285

182.919

79.200

182.919

Sekretariat og forvaltninger

79.200

3901010001

48.485

10.100

39.900

032204

48.485

10.100

39.900

48.485

10.100

39.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Administration BFC

7.600

3601000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR

Indtægter 900

3204020001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset

Tillægsbevillinger Udgifter

5.397

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Børnehaver

234.400

Indtægter

24.835

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Randlev børnehave

Budget Udgifter

3901010004

915

064551

915

78


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3901010005

801

052516

801

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

3901010007

15.730

052821

15.730

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

5200000000

18.768

056890

18.768 18.768

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

5440100000

38.964

130.300

053850

38.964

130.300

38.964

130.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

5440200000

13.428

053852

13.428 13.428

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskyttet beskæf. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

5440300000

18.736

053858

18.736 18.736

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde Ældreboliger

5440400000

6.560

62.600

053230

6.560

62.600

6.560

62.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5444100000

5.600

053233

5.600 5.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200101

15.271

053232

15.271 15.271

Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejeboliger adm. dr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200201

84.749

053232

84.749 84.749

Bygninger, grunde og udenomsarealer Servicearealer, vedl Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200205

51.800

053232

51.800 51.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200401

232

053233

232 232

Bygninger, grunde og udenomsarealer Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200501

43.331

053233

43.331 43.331

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200601

1.291

053232

1.291

053234

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5610200800

769

046282

769

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5610305501

359

053540

359

Administrationsbygninger

-51.800

51.800

-51.800

5610307001

4.080

4.600

064550

4.080

4.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger

51.800

359

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kildegade 6

-51.800

769

Bygninger, grunde og udenomsarealer Adm hjælpemidler

51.800

1.291

Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejehjem og beskyttede boliger

Tillægsbevillinger Udgifter

15.730

Bygninger, grunde og udenomsarealer Komm. besk.indsats

Indtægter

801

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjemmehos'er

Budget Udgifter

915

Bygninger, grunde og udenomsarealer SSP

Indtægter

6501001001

4.080

4.600

128.959

182.900

79

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Administrationsbygninger

064550

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

Budget Udgifter

128.959

182.900

128.959

182.900

6751000001

2.880

064867

2.880 2.880

80

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter


Børn-, Unge- og Kulturudvalget

200.000 180.000 160.000 140.000

Tusinde

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

BUK - Fritid, Bibliotek og Kultur

BUK Folkeskoler

BUK Børnepasning

BUK - Børne- og Familiecenter

BUK - Sundhed

Forbrug 2012

24.915.297

181.091.664

90.377.869

72.349.947

8.474.286

Opr. budget 2012

25.330.900

181.735.600

89.630.200

75.317.300

8.601.200

Procentvis fordeling af forbruget 2% 19%

7%

48%

24%

BUK - Fritid, Bibliotek og Kultur

BUK - Folkeskoler

BUK - Børne- og Familiecenter

BUK - Sundhed

81

BUK - Børnepasning


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Ungdomsskolevirksomhed

2.776.204

-1.433.700

27.408.141

-2.492.843

27.699.100

-2.368.200

3.202.818

-603.100

3111000004

476.390

-17.462

329.900

033876

476.390

-17.462

329.900

411.909 51.575

138.500 -17.462

145.800 4.400

12.906

Administrationsudgifter

41.200

3111000005

574.618

-210.130

816.300

-311.500

-267.940

110.000

052516

574.618

-210.130

816.300

-311.500

-267.940

110.000

Personale Forsikringer

485.097

647.200

1.000

-5.500

-223.740

24.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

85.217

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-2.730

149.800

-30.100

-44.200

3.304

Administrationsudgifter

-207.400

Brugerbetalinger

Ungdomsskolevirksomhed

-281.400

110.000

3111000006

3.111.236

-157.671

2.921.500

-13.700

338.100

033876

3.111.236

-157.671

2.921.500

-13.700

338.100

Personale Forsikringer

2.380.376

2.608.000

37.979

-1.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

186.747

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

375.008

42.000

166.000 -129.021

348.300

7.414

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

90.133

Indkomstoverførsler til personer

33.579

48.000 1.400

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-28.650

Betaling til/fra andre off. myndigheder

7.900

-1.300 -12.400

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

-256.500

296.100

3500000001

152.157

925.700

002820

152.157

925.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

84.647

925.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

67.510

Fritidsområder Grønne områder og naturpladser

Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

3501000001

5.176.045

5.375.700

-238.000

003231

5.176.045

5.375.700

-238.000

5.393.300

-238.000

38.477

Forsikringer

5.137.568

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker

-17.600 3502000001

7.171.534

-505.823

6.906.500

-605.000

848.200

-355.000

033250

7.152.574

-487.663

6.856.700

-580.000

798.000

-355.000

4.492.230

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.577.400

19.774

-12.000

184.462

188.900

2.256.426

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-454.102

34.877

Møder, rejser og repræsentation

147.591

Administrationsudgifter

1.511.700

17.600 -49.300

7.800 -33.561

-87.400

-136.900 -18.160

033562

49.800

332.800 -25.000

49.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-18.160

Betaling til/fra andre off. myndigheder 033564

-49.800 -25.000

18.961

100.000 100.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Personale Forsikringer

-49.800

18.961

Personale

Musikarrangementer

-355.000

-530.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Musikskole

621.700 48.000

719.800

Brugerbetalinger

Andre kulturelle opgaver

-134.700

17.213

Leasingudgifter

Teatre

Indtægter

-50.837.700

Møder, rejser og repræsentation

Fritidsundervisning

Udgifter

431.452.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

-60.770.193

Personale

Klub 10 - 14 årige

Udgifter

437.979.257

Fritid, bibliotek og Kultur Ungdomsklubber

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3503000001

2.879.536

-1.222.122

2.894.300

-1.323.100

248.058

-358.100

033563

2.879.536

-1.222.122

2.894.300

-1.323.100

248.058

-358.100

2.685.609

2.830.600

2.500

-3.300

Leasingudgifter

23.176

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

65.202

Møder, rejser og repræsentation

14.146

83

-93.631

25.600

298.158

63.700


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter 88.902

Administrationsudgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-577.221

-371.600

Brugerbetalinger

-551.270

-951.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

3504000001 033870

5.489.987

-282.857

6.318.200

-114.900

20.137

1.146.952

10.000 -262.421

1.291.300

-114.900

-85.165 3.073

Møder, rejser og repræsentation Kommunale tilskud og overførsler

804.138

Betaling til/fra andre off. myndigheder

334.218

883.800 -177.256

407.500

-114.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

340.600 033873

724.824

-113

714.600

13.200

-113

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

724.824

Kommunale tilskud og overførsler

714.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

13.200 033874

3.598.075

-20.323

4.312.300

361.000

4.312.300

-50.000

-20.323

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.597.958

Kommunale tilskud og overførsler

117

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Museer

411.000 3505000001

1.696.599

1.696.700

033560

1.696.599

1.696.700

1.696.599

Kommunale tilskud og overførsler Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

680.039

Offentlige formål

002204

104.577

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.696.700 -96.778

003231

623.900

149.600

1.823

6.600

97.116

143.000

69.887

56.300

8.600

2.398

Forsikringer

67.489

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver

440.000

5.638

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Stadion og idrætsanlæg

033564

405.374

46.100

18.800

10.200

-10.200

210.100

625.500

66.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

343.405

Kommunale tilskud og overførsler

144.100

373.400

61.969

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles formål

252.100 033870

100.202

-96.778

2.504

Forsikringer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.621

Administrationsudgifter

1.260

11.100 -96.778

12.900

033875

10.200

Kommunale tilskud og overførsler Folkeskoler 3101100001

-21.113.427

198.113.100

-16.377.500

2.974.790

35.453.106

-2.448.171

37.984.200

-1.669.000

-1.313.988

-1.636.600

-482.988

4.873.539

-2.242.507

6.405.100

748.683

-13.500

342.800

Leasingudgifter

240.893

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

032201

-10.200

202.205.091

Personale

Folkeskoler

-10.200

2.700

Forsikringer

Fælles skole

11.100

90.816

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

340.600

5.523

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Odder Museum

724.800 10.000

1.570 033872

Personale

Lokaletilskud

-179.500

18.567

Møder, rejser og repræsentation

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

-178.600

-113.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Folkeoplysende voksenundervisning

Indtægter

41.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Folkeoplysning

Udgifter

1.646.912

500.812

621.500 -389.465

1.202.200

-1.839.542

1.475.000

125.000

163.950 85.069 889 1.987.142

84

-1.636.600

-1.500.000


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Bidrag til statslige og private skoler

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler

032212

2.763.600

-1.108.800

1.173.000

-831.000

104.575

-320

1.173.000

24.794.005

-102.048

24.716.800

-32.400

24.794.005

-102.048

24.716.800

-32.400

5.680.986

-103.296

5.689.300

-103.296

5.675.700

3101100002

162.500

032201

162.500

-831.000

162.500 3101100003

256.445

-253.718

032201

256.445

-253.718

256.445

Personale

-253.718

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3101100004

38.436

102.500

-41.200

032201

38.436

102.500

-41.200

Personale

28.436

102.500

-41.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

10.000

Modersmål - undervisning Folkeskoler

Fælles SFO Skolefritidsordninger

3101200001

9.747.397

-16.686.519

9.176.700

-14.701.100

809.500

-1.500.000

032205

6.762.796

-16.675.693

6.192.100

-14.701.100

809.500

-1.500.000

186.900

-160.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.700

-4.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.500

-5.900

5.695.800

1.000.000

Personale

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.589.831

Betaling til/fra andre off. myndigheder

172.965

-114.947

296.200

-16.560.746

Brugerbetalinger

Folkeskoler

2.984.601

-10.826

2.984.600

2.984.601

-10.826

2.984.600

3102000001

6.649.201

-80.944

6.323.500

287.350

032201

6.649.201

-80.944

6.323.500

287.350

5.891.569

-3.830

5.668.400

-27.774

032210

Personale

19.292

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

373.363

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

351.732

Møder, rejser og repræsentation

5.791

Administrationsudgifter

7.454

28.900 512.900 -70.734

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

-78.964

1.473.900

101.770

1.652.738

-78.964

1.473.900

101.770

1.425.400

101.770

1.597.172 1.800 53.443

-78.964

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.300 3103000001

8.152.126

-16.170

7.224.700

032201

8.152.126

-16.170

7.224.700

-83.548

6.361.500

122.878

6.700.785

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-83.548

27.932

24.900

1.014.598

672.800

405.635

193.800

-3.961

-28.300

-608.100

28.568

Leasingudgifter

315.425

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

16.979

Administrationsudgifter

47.839

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale

53.800

324

Møder, rejser og repræsentation

Skolefritidsordninger

320.500

1.652.738

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SFO Hou skole

-20.200

032205

Forsikringer

Folkeskoler

-5.376

3102000002

Personale

Hou Skole

133.500

-6.380

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SFO Gylling skole

-1.500.000 -19.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole

-100.000 -14.601.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

Indtægter

13.600

Personale

Folkeskoler

Udgifter

-320

5.680.755

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Lønudbetaling fra andre kommuner

Indtægter

104.575

Kommunale tilskud og overførsler

Folkeskoler

Udgifter

231

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Skolebibliotekskonsulent

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-16.170

3103000002

2.451.602

3.149.900

-1.039.307

032205

2.451.602

3.149.900

-1.039.307

2.339.032

3.082.700

-1.038.707

85


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Budget

Indtægter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.689

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

90.806

76.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-9.600 3103000003

2.779.338

1.623.000

1.277.977

032208

2.779.338

1.623.000

1.277.977

2.764.806

1.613.100

1.277.977

Personale

2.700

Forsikringer

11.781

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.900

51

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

-600

1.081

Administrationsudgifter

Tunø skole

Tillægsbevillinger Udgifter

494

Møder, rejser og repræsentation

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Indtægter

2.500

Forsikringer

Hou skole specialklasser

Udgifter

-4.000 3103000004

854.320

832.300

032201

854.320

832.300

775.376

687.800

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.905

3.200

67.421

107.400

6.975

30.100

481

Møder, rejser og repræsentation

1.163

Administrationsudgifter

6.100 -2.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vestermarkskolen

3104000001

22.383.669

-84.878

21.301.700

-1.843.014

Folkeskoler

032201

22.383.669

-84.878

21.301.700

-1.843.014

19.162.496

18.491.200

-1.467.389

56.830

173.000

Personale Forsikringer

1.932.427

Bygninger, grunde og udenomsarealer

725.438

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.194.500 -84.878

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

-22.625

-62.400

-353.000

458.928

Administrationsudgifter

SFO Vestermarkskolen

505.400

47.549

Møder, rejser og repræsentation

3104000002

604.163

866.100

1.757.570

032205

604.163

866.100

1.757.570

504.406

691.800

1.751.170

177.100

6.400

Personale

900

Forsikringer

96.399

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

738

Møder, rejser og repræsentation

1.720

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.800

Hundslund skole

3105000001

6.002.594

-45.524

6.022.700

-12.487

Folkeskoler

032201

6.002.594

-45.524

6.022.700

-12.487

5.465.690

-3.200

5.357.600

46.213

Personale

18.970

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

301.746

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

206.444

Møder, rejser og repræsentation

3.082

Administrationsudgifter

6.663

30.700 513.800 -42.324

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger

141.800

-5.600

-21.200

-53.100

3105000002

1.661.617

1.475.000

90.583

032205

1.661.617

1.475.000

90.583

1.609.830

1.425.800

93.783

54.700

-3.200

Personale

1.600

Forsikringer

48.990

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.196

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.500

Parkvejens skole

3106000001

31.316.960

-628.091

27.473.700

1.522.216

Folkeskoler

032201

31.316.960

-628.091

27.473.700

1.522.216

25.157.794

-152.982

22.921.100

1.199.509

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

101.894

79.800

3.417.870

3.763.500

86

-206.915

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Budget

Indtægter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

2.213.353

-462.552

62.004

-7.463

3.130

Betaling til/fra andre off. myndigheder

809.300

-33.378

-100.000

563.000

-5.094

Budgetpuljer og overførte over/underskud

3.024

Specielle artskonti 3106000002

4.915.145

4.481.900

173.042

032205

4.915.145

4.481.900

173.042

4.767.489

4.334.600

163.442

Personale

5.400

Forsikringer

4.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

139.989

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

1.198

Administrationsudgifter

1.068

161.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Tillægsbevillinger Udgifter

293.614

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

Indtægter

64.277

Leasingudgifter

Parkvejens skole SFO

Udgifter

4.900

-14.000 3106000004

4.896.759

7.985.400

163.706

032208

4.896.759

7.985.400

163.706

4.812.344

7.598.200

163.706

Personale

6.600

Forsikringer Leasingudgifter

33.051

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

44.530

370.400

234

Møder, rejser og repræsentation

40.900

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-24.100

Parkvejens Skole Specialklasse SFO

3106000005

4.733.128

4.109.700

-164.400

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

4.733.128

4.109.700

-164.400

4.721.435

3.892.500

-164.400

Personale

5.600

Forsikringer

48.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

75.900

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

6.068

62.700

25

42.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole Folkeskoler

-12.500 3107000001

97

032201

97

Personale

97

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler

3108000001

7.016.234

-62.303

6.551.300

178.760

032201

7.016.234

-62.303

6.551.300

178.760

5.704.885

5.851.600

171.013

36.796

24.000

752.924

502.300

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

89.050

Leasingudgifter

384.855

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

-23.100

15.700

21

Indkomstoverførsler til personer

Personale

-7.953

40.745

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

196.500

6.936

Møder, rejser og repræsentation

Saksild SFO

-62.303

21

Rådgivning, konsulentydelser og revision

3108000002

2.111.802

2.034.400

43.470

032205

2.111.802

2.034.400

43.470

2.063.065

1.964.200

42.170

77.800

1.300

2.600 48 45.694 300 95

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-7.600

87

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Skovbakkeskolen

3109000001

28.669.049

-377.776

28.687.700

961.830

Folkeskoler

032201

28.669.049

-377.776

Personale Forsikringer

28.687.700

961.830

23.282.600

24.008.600

461.569

81.981

120.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.077.848

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.055.258

-372.946

185.000 47.000 -4.830

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

95.100

5.531.163

-70.202

5.090.800

242.217

032205

5.531.163

-70.202

5.090.800

242.217

5.413.467

-70.202

4.943.400

252.256

165.200

-27.839

-17.800

17.800

5.400

Forsikringer

110.201

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.400

Møder, rejser og repræsentation

694

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-95.100 3109000002

Personale

Skovbakke Specialkl.

395.589

48.020

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

-222.428

881.400

123.341

Møder, rejser og repræsentation

SFO Skovbakkeskolen

3.772.800

3109000003

4.806.243

4.734.800

-395.600

032208

4.806.243

4.734.800

-395.600

4.806.243

4.701.200

-362.000

56.800

-56.800

-23.200

23.200

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud 10. Klasse Center

3111000001

4.237.046

-233.612

3.638.400

86.843

Folkeskoler

032201

4.237.046

-233.612

3.638.400

86.843

3.233.700

91.100

-233.612

404.700

-4.257

3.699.682

Personale

4.858

Forsikringer

531.249

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.257

Administrationsudgifter E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3111000002

1.704.730

-46.557

1.471.600

19.700

032208

1.704.730

-46.557

1.471.600

19.700

1.422.300

19.700

1.513.194

Personale

1.300

Forsikringer

27.206

Bygninger, grunde og udenomsarealer

156.210

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

255

Møder, rejser og repræsentation

5.287

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

58.100

1.277

Rådgivning, konsulentydelser og revision

U-Klasse

65.300 -46.557

-74.100 3111000007

590.174

796.100

032201

590.174

796.100

574.630

796.100

Personale

15.544

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skolebiblioteker

3112000001

710.248

658.600

-7.400

102.500

Folkeskoler

032201

710.248

658.600

-7.400

102.500

57.188

44.000 -7.400

30.600

Personale

400

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

651.848

610.300

813

2.900 4.300

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning

71.900

3113000001

2.279.562

2.191.600

49.300

032214

2.279.562

2.191.600

49.300

1.527.415

284.300

Personale

1.600

Forsikringer

750.547

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Unge-pakken

-2.900

1.913.900 -6.600 488.400

3113000002

88

49.300

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

116.531.961

Fælles formål

-26.859.500

60.144

1.152.400

14.915.284

-25.369.326

13.001.900

-1.089.900

1.811.400

-24.617.200

7.998.875

-674.603

8.621.100

-1.089.900

-335.600

1.288

052513

1.288 1.288

3201000001 052510

174.300 122.428

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-24.337

137.000

744

Møder, rejser og repræsentation

44.809

Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.523.393

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.261.501

6.111.200 -180.929

Budgetpuljer og overførte over/underskud 052511

1.133.273

63.580

1.258.123

318.265

052516

161.087

-620.800

-12.253.149

1.331.900

-12.239.500

-2.543.129

299.900

052519

Kommunale tilskud og overførsler 052821

-2.552.700

-793.650

167.200

3201000010

-666.300

3.138.777

3.580.900

-845.000

3.138.777

3.580.900

-845.000

843.304

799.900

318.050

052510

44.217

052513

272.254

-666.300

167.200

843.304

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-2.552.700

299.900

-793.650

Brugerbetalinger

-12.239.500

1.331.900

161.087

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-620.800

135.100

-2.543.129

Brugerbetalinger

799.900 -251.622

44.217

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-251.622

37.250

Personale

220.319

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.685

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-251.622

Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

135.100

318.265

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Børnehaver

-8.537.900

-640.594

-12.253.149 052514

-8.537.900

1.057.900

1.258.123

Brugerbetalinger

Fælles formål

1.057.900

-640.594 052513

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Frokostordning i daginstitutioner

-8.464.200

63.580

Brugerbetalinger

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-429.500

-8.464.200 052512

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

-600.000

1.133.273

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

71.000 -489.900

801.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Integrerede daginstitutioner

1.500.000

-469.337

Brugerbetalinger

Børnehaver

-114.100

33.700

46.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Vuggestuer

Indtægter

116.489.700

Personale

Dagpleje

Udgifter

-26.154.092

3102000003

Personale Fælles børnepasning før skole, Egest.

Indtægter

488.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnehaver

Udgifter 488.400

032214

Børnepasning Børnehuset Gylling

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

052821

1.579 1.579

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje

3202000001

957.900

-9.220.900

-957.900

9.220.900

Dagpleje

052511

957.900

-9.220.900

-957.900

9.220.900

957.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-9.220.900

Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsførende Dagpleje

3.330.064

-156.114

3.277.400

29.300

052511

3.330.064

-156.114

3.277.400

29.300

3.330.064

-156.114

3.289.000

29.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje Personale

9.220.900

3202000002

Personale

Dagpleje - øvrige

-957.900

-11.600 3202000003

30.260.558

-60.300

32.759.800

-2.277.275

052511

30.260.558

-60.300

32.759.800

-2.277.275

29.975.482

-60.000

32.514.700

-1.928.775

Forsikringer

46.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.037

Leasingudgifter

26.021

89

-86.400


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter 110.351

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter -300

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

412.000

1.313

Møder, rejser og repræsentation

84.054

Administrationsudgifter

40.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-120.600

-348.500

Fælles vuggestue

3203000001

135.100

-620.800

-135.100

620.800

Vuggestuer

052512

135.100

-620.800

-135.100

620.800

135.100

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-135.100 -620.800

Brugerbetalinger

620.800

Fælles børnehave

3204010001

1.899.900

-12.787.500

-1.899.900

12.787.500

Børnehaver

052513

1.899.900

-12.787.500

-1.899.900

12.787.500

1.899.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-12.787.500

Brugerbetalinger Randlev børnehave Børnehaver

2.797.525

-2.792

2.329.400

277.816

052513

2.797.525

-2.792

Forsikringer

2.329.400

277.816

2.607.427

2.171.100

351.216

5.016

13.700

108.949

Bygninger, grunde og udenomsarealer

56.995

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

102.000 -2.792

52.200

954

Møder, rejser og repræsentation

18.184

Administrationsudgifter

-300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

12.787.500

3204020001

Personale

Krible Krable huset

-1.899.900

-9.300

-73.400

3204030001

3.673.069

3.293.500

382.053

052513

3.673.069

3.293.500

382.053

3.011.186

3.017.400

214.153

5.565

18.800

341.262

185.200

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

13.607

Leasingudgifter

265.669

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

84.400

900

1.303

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

22.777

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

11.700

-700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-11.600

167.000

3204040001

3.489.564

-17.050

3.330.200

541.338

052513

3.489.564

-17.050

3.330.200

541.338

3.045.961

3.111.400

64.438

5.761

12.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

304.946

141.000

175.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

123.571

77.500

100

Hou børnehave Børnehaver Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

1.093

Administrationsudgifter

8.233

-14.650

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver

3.762.016

-1.717

3.475.900

374.366

3.762.016

-1.717

3.475.900

374.366

3.412.370

3.254.900

160.866

6.579

12.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

166.204

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

119.111

Møder, rejser og repræsentation

14.214

Administrationsudgifter

43.539

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

124.500 -1.717

96.200

-100

-600 -11.700

213.600

3204060001

3.560.444

3.600.800

-58.525

052513

3.560.444

3.600.800

-58.525

3.275.698

3.413.500

35.175

6.625

-500

4.400

205.067

121.100

115.000

61.902

81.900

-31.700

Møder, rejser og repræsentation

2.111

Administrationsudgifter

8.519

Indkomstoverførsler til personer

301.800

052513

Forsikringer

Børnehaver

-11.900 3204050001

Personale

Børnehuset Saksild

-500

-2.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

7.000 -300

6.500

-14.900

-194.900

522

Budgetpuljer og overførte over/underskud

90


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Egholmgård Børnehaver

Budget

Indtægter -22.228

6.689.300

-166.871

052513

6.959.283

-22.228

Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.689.300

-166.871

6.215.475

6.068.800

232.229

21.540

69.300

384.769

303.300

13.273

Leasingudgifter

283.231

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-22.228

35.160

Administrationsudgifter

-24.400

-402.000

3204072001

2.890.024

-31.598

2.874.500

178.600

052516

2.890.024

-31.598

2.874.500

178.600

2.634.721

2.655.700

178.600

8.586

71.100

120.156

72.100

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.424

Leasingudgifter

103.229

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-31.598

17.082

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-10.300 3204080001

11.260.457

-26.521

10.829.100

896.037

052513

11.260.457

-26.521

10.829.100

896.037

10.544.036

10.254.900

509.537

18.547

33.100

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

290.895

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

357.976

362.900 -23.361

44.990

Administrationsudgifter

-600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-34.800

380.700

3204091001

3.039.137

2.947.400

128.574

052513

3.039.137

2.947.400

128.574

2.792.648

2.753.100

67.474

5.136

4.200

156.566

123.900

72.910

77.600

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-2.100

352

Møder, rejser og repræsentation

11.526

Administrationsudgifter

-200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Vuggestuer

5.800

-3.160

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Blæksprutten, vuggestue afdeling

213.600

4.013

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaver

85.900

1.827

Møder, rejser og repræsentation

Blæksprutten, børnehave afdeling

2.900

-900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

273.200

5.835

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaven Vennelund

Tillægsbevillinger Udgifter

6.959.283

Forsikringer

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

3204071001

Personale

Egestammen

Udgifter

-11.200

63.200

3204092001

2.828.200

2.723.500

76.300

052512

2.828.200

2.723.500

76.300

2.168.263

2.297.100

66.400

4.904

7.100

Personale Forsikringer

576.367

369.700

8.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

64.471

58.400

1.900

Administrationsudgifter

14.196

-300

3204100001

3.565.210

2.827.000

626.263

052513

3.565.210

2.827.000

626.263

3.236.490

2.621.900

548.263

5.094

31.000

86.177

133.400

225.209

50.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-8.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Stjernehuset Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

790

Møder, rejser og repræsentation

10.921

Administrationsudgifter

-100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave Børnehaver Personale Forsikringer

1.700

530

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-9.600

76.300

3204110001

3.315.531

-720

3.647.800

-406.234

052513

3.315.531

-720

3.647.800

-406.234

3.142.303

3.364.600

-170.634

27.625

62.800

91

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter 103.051

Bygninger, grunde og udenomsarealer

28.730

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-720

72.500

-13.600

-185.100

3204120001

3.653.721

-4.548

3.292.500

638.891

052513

3.653.721

-4.548

3.292.500

638.891

3.328.966

3.023.000

353.991

13.458

53.800

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

138.938

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

118.206

160.500 -4.548

67.000

1.600

670

Møder, rejser og repræsentation

53.483

Administrationsudgifter

-300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-11.500

283.300

3204130001

3.771.086

-209.558

3.093.700

447.473

052513

3.771.086

-209.558

3.093.700

447.473

3.428.190

-209.558

2.847.600

506.173

Personale

36.593

64.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

169.497

131.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

119.881

61.100

Forsikringer

8.700

2.102

Møder, rejser og repræsentation

14.823

Administrationsudgifter

-600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Integrerede daginstitutioner

-50.500

-400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles integrerede daginst.

-10.600

-67.400

3205100001

299.900

-2.552.700

-299.900

2.552.700

052514

299.900

-2.552.700

-299.900

2.552.700

299.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-299.900 -2.552.700

Brugerbetalinger

2.552.700

Den integrerede institution Bifrost

3205300001

9.141.448

9.036.000

Integrerede daginstitutioner

052514

9.141.448

9.036.000

20.638

8.030.212

8.364.700

350.938

Personale

15.972

12.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

499.609

334.600

Leasingudgifter

131.606

184.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

372.814

172.800

Forsikringer

Administrationsudgifter

39.446

Anlæg

51.000 -32.200 167.200

-587.700

-167.200

587.700

052516

167.200

-587.700

-167.200

587.700

167.200 -10.747.322

80.269.500

-4.952.200

-2.445.648

3901010001

8.690.742

-1.011.264

6.036.600

-900.100

2.243.700

032204

8.690.742

-1.011.264

6.036.600

-900.100

2.243.700

7.177.796

-143.707

5.855.900

5.000

Forsikringer

874.241

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

396.247

115.700

69.817

90.000

36.366

15.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

230.000

150.000 -867.557

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forsikringer

905.000

131.274

Administrationsudgifter

Personale

958.700

-40.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kommunal sundhedstjeneste

587.700

83.097.269

Personale

Sundhedspleje

-167.200 -587.700

Brugerbetalinger Børne- og familiecenter

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

-332.800

3206000001

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

PPR

2.500

-500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

20.638

789

Møder, rejser og repræsentation

Klubber

Indtægter

161.900

3.124

Administrationsudgifter

Børnehaver

Udgifter

119

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaven Solstrålen

Indtægter

920

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Børnehaver

Udgifter

9.658

Leasingudgifter

Børnehuset Gylling

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-900.100

3901010003

3.872.819

-390.000

3.136.900

472.100

046289

3.872.819

-390.000

3.136.900

472.100

3.099.900

472.100

3.803.692 3.200 43.362

17.000

8.340

20.000

92

-521.000


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

3901010004

7.256.879

-91.396

8.563.100

-1.731.383

064551

7.256.879

-91.396

8.563.100

-1.731.383

7.207.770

-56.259

7.283.000

-496.283

Personale

875.000

-875.000

1.994

145.000

-140.000

36.994

110.000

-80.000

150.100

-150.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

3.222

Møder, rejser og repræsentation

10.000

Administrationsudgifter

-35.136

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3901010005

553.210

-15.103

559.900

052516

553.210

-15.103

559.900

529.137

Personale

23.039

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3901010006

1.956.658

1.463.200

466.900

052821

1.956.658

1.463.200

466.900

1.911.545

1.428.100

466.900

Personale

1.300

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5.100 30.000

2.450.800

2.287.000

052821

2.450.800

2.287.000

2.197.093

2.095.400

51.524

176.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

175.663

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

26.154

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.000

366

Møder, rejser og repræsentation

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

2.413 41.400 3901010007

Personale

Budgetregulering

3901010009

-861.400

673.179

032204

-861.400

673.179

-861.400

673.179

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

3901020001

5.367.754

-1.645.209

3.251.400

-2.161.800

032201

5.357.090

-1.645.209

3.051.500

-2.161.800

Personale

1.347.482

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.999.115

348.700 -1.645.209

032203

10.664

199.900 200

Forsikringer

10.464

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Specialundervisning i regionale tilbud

3901020002 032207

6.240.960

-1.586.666

435.137

-2.006.100

-152.200

-69.700

7.000 433.381

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032208

5.518.209

550.000 -1.586.666

341.731

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.176.478

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.601.200

-69.700 -793.500

2.000.000 -1.586.666

13.956.400

-1.050.800

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032216

68.450

28.700

68.450

28.700

340

932.300

93

-152.200

-800.000 -793.500

-250.800

-7.355.200

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

-793.500

557.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Bidrag til statslige og private skoler

10.348.500

1.757

Personale

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-2.161.800

199.900

Personale

Underv.specialskoler

2.702.800

10.492

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Syge- og hjemmeundervisning

36.800

40

Administrationsudgifter

Hjemmehos'er

-15.103

595

Møder, rejser og repræsentation

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

523.100

400

Forsikringer

Familieterapeuter

Indtægter

6.900

Forsikringer

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Udgifter

-390.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SSP

Indtægter

12.473

Administrationsudgifter

Sekretariat og forvaltninger

Udgifter

1.752

Møder, rejser og repræsentation

Administration BFC

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-885.600

-152.200


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

033046

218.824

3901020003

86.000

3.995.966

-660.738

032205

Budgetpuljer og overførte over/underskud 032208

3.995.966

-660.738

3.412.186

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-660.738

3901020005

4.142.956

-3.861.671

032208

4.142.956

-3.861.671

3901020006

2.656.178

-76.328

032208

2.656.178

-76.328

3901030001 052510

Personale

052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder

9.024.300

-178.900

-692.100

-357.100

2.631.300

-1.815.565

241.040

1.415.400

-1.252.765

242.497

297.700

-76.665

1.117.700

-1.176.100

770.992

1.215.900

-562.800

770.992

1.215.900

-562.800

3901040001

27.024.074

-1.408.948

34.630.200

-379.613

052207

052820

8.377.345

-82.790

3.890.586

Personale Forsikringer

12.086

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

35.029

Rådgivning, konsulentydelser og revision

17.168

-78.303

-3.897.367

-11.700

-618.017

28.800

-733.600 9.797.300

-169.800

4.192.100

-170.779

288.900

-319.900

5.316.300

-127.338

4.422.477

Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

0

-4.000

8.840.132

-946.545

-488

Brugerbetalinger 052821

2.081.448

Personale

-169.800

28.800

8.360.300

983.155

4.522.500

-654.344

337.200

138.133

2.103.100

1.122.066

800.000

-550.000

597.500

927.300

3.700

Forsikringer

130.172

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

37.554

Rådgivning, konsulentydelser og revision

68

Administrationsudgifter

5.256.966

Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.330.224

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-99.578 -824.767

Statsrefusion

-22.200

Brugerbetalinger 052823

8.652.000

13.927.700

-14.500

-3.009.605 -180.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

-917.900 -733.600

-379.613

Statsrefusion

Døgninstitutioner for børn og unge

-357.100

1.012.032

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-692.100

127

Møder, rejser og repræsentation

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

-178.900

-1.984

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

5.079.000

400

Forsikringer

SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.

-735.100

-76.328

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Særlige dagtilbud og særlige klubber

642.800

-357.100

2.656.178

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

-735.100

-3.861.671

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Børnepasning

-1.427.200

4.142.956

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-178.900

642.800

-3.945.300

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Transport - specialskoler

5.721.800

583.780

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-885.600

156.324

Indkomstoverførsler til personer

Underv. Intern Skole private opholdssted

Indtægter

143.300 62.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Udgifter

229.300

Personale

Skolefritidsordninger

Indtægter

932.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SFO

Udgifter

340

Indkomstoverførsler til personer

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

8.652.000

94

13.927.700

-2.829.605

-40.500


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Udgifter

052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

1.310.000

-486.000

790.650

1.310.000

-486.000

363.947

1.234.900

-766.900

0

744.800

-744.800

60.727

490.100

-22.100

7.876.241

4.788.000

2.289.088

7.876.241

4.788.000

2.289.088

93.741 7.782.500

4.788.000

2.289.088

8.736.796

-262.509

8.881.500

-280.300

-1.015.900

38.000

3601000001

8.736.796

-262.509

8.881.500

-280.300

-1.015.900

38.000

046285

8.736.796

-262.509

8.881.500

-280.300

-1.015.900

38.000

6.811.970

-31.431

6.749.000

11.000

9.778

-8.100

8.100

11.943

5.200

Sundhed

Personale

790.650

052820

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal tandpleje

502.359

526.500

-32.000

1.098.416

-37.457

1.093.700

-33.000

4.000

Administrationsudgifter

104.737

-461

104.900

-10.200

12.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

197.592

-58.364

290.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter -40.500

3901040002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tandpleje

Udgifter

303.220

Indkomstoverførsler til personer Serviceloven private opholdssteder

Indtægter -14.500

Brugerbetalinger Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-134.796

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

120.300

95

-99.100

30.000

-138.000

8.000 -1.019.000


Social- og Sundhedsudvalget

200.000 180.000 160.000

Tusinde

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 SSU - Ældre

SSU - Voksen handicappede

SSU - Sundhed

SSU - Øvrige

Forbrug 2012

169.119.249

81.944.677

72.489.065

1.940.227

Opr. budget 2012

172.560.300

84.192.700

73.872.600

2.019.700

Procentvis fordeling af forbruget 0%

22% 52% 26%

SSU - Ældre

SSU - Voksen handicappede

97

SSU - Sundhed

SSU - Øvrige


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

383.014.771

Øvrige sociale formål

-57.521.553

Udgifter 375.487.000

Indtægter -42.841.700

900

5410000000

181.446

210.300

900

057299

181.446

210.300

900

181.446

210.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

900 197.845.782

Ældreområdet

Andre sundhedsudgifter

-28.726.533

590.938

968.700

046290

590.938

968.700

206.231

-879.960

288.000

-857.000

053230

206.231

-879.960

288.000

-857.000

-879.960

288.000

-857.000

159.968

509.700

-104.100

90.000 5.651

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

74.678

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

11.991 23.911

Rådgivning, konsulentydelser og revision 5610050001

46.533

331.669

052207

331.669

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

423.200

5610010001

Personale

Indtægter fra den centrale refusionsordning

46.533

-171.701

509.700

-104.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.146

-72.634

509.700

-4.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

36.387

053232

-99.067

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-99.300

5610200101

-1.362.160

-107.758

1.600.000

-1.000.000

053232

-1.362.160

-107.758

1.600.000

-1.000.000

2.209.311

-33.321

1.600.000

-1.600.000

Personale

2.570

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

284.084

Leasingudgifter

589.892

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

612.912

-74.437

2.699

Møder, rejser og repræsentation

85.297

Administrationsudgifter

-5.148.925

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Ledelse/administ. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

600.000 5610200102

299.744

-225.964

-92.900

053232

299.744

-225.964

-92.900

266.861

-3.560

Personale

6.433

Leasingudgifter

26.450

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-49.019

Brugerbetalinger 5610200103

198.950

053232

198.950

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200104

132.400

053232

132.400 9.187.198

Personale

-9.054.798

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200105

654.674

286.458

053232

654.674

286.458

3.793.239

286.458

Personale

-3.138.565

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 4

-37.500

198.950

Personale Distrikt 2

-55.400

- 268

Indkomstoverførsler til personer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-170.487 -2.630

Administrationsudgifter

Distrikt 1

1.874.739

545.500 100.433

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles udg. og indt.

-16.459.700

490.504

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Ældreboliger

189.020.000

5510040001

Indkomstoverførsler til personer

Ældreboliger

Indtægter

3.604.596

210.300

Kommunale tilskud og overførsler

Andre sundhedsudg

Udgifter

181.446

Fritid, bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5610200106

-30.559

99

127.500

657.600


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

127.500

8.054.745

127.500

1.218.471

053232

1.218.471 8.702.970

5610200109

235.214

053232

235.214 1.396.825

Personale

-1.161.611

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% 5610200201

6.116.500

-3.110.934

2.618.300

053232

6.116.500

-3.110.934

2.618.300

Personale

914.293

-1.193.224

Forsikringer

279.211

Plejeboliger adm. dr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.800.129

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.519.060

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

58.821

Møder, rejser og repræsentation

325.199

Administrationsudgifter

5610200202 053232

195.725

-516.984

32.999

195.725

-516.984

32.999

-21.079.129

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% 5610200203

2.937.456

-5.842.082

1.448.800

-4.156.500

053230

1.998.755

-5.184.121

1.448.800

-4.156.500

1.456.082

-5.177.520

985.400

50.947

-6.601

332.200

850

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

21.200

138.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision 053232

938.701

-657.961

93.838 93.838

-657.961

Brugerbetalinger

-24.413.433

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% 5610200205

698.800

053232

698.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

698.800 5610200206

-29.435

053232

-29.435 -29.435

Personale Ledelse og adm. Sundhedsfremme og forebyggelse

5610200301

6.812.061

7.251.200

33.800 053232

Personale

6.812.061

7.251.200

-1.323.775

6.780.715

6.527.400

126.125

137.000

Forsikringer

11.170

Leasingudgifter

145.951

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

679.900

1.909

Møder, rejser og repræsentation

30.601

Administrationsudgifter

-158.285

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud So.Su elever

-1.289.975 33.800

046288

Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-4.156.500

110.000

25.352.134

Personale

Ørting Lokalcenter

93.838

352.876

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

32.999 -516.984

Brugerbetalinger

Servicearealer, vedl

459.500

21.274.854

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

192.100 - 3.786

6

Specielle artskonti

Ældreboliger

1.594.600

-656.899

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Bronzealdervej

372.100 - 984.631

62.559

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-929.293

814.120

Leasingudgifter

Stenslundcentret

Udgifter

-7.484.499

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Indtægter

-30.559

5610200108

Personale

Døgnplejen, nat

Udgifter

-8.085.304

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Døgnplejen aften

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-93.100 5610200302

-71.297

100

76.481

57.300

-1.449.900

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

-71.297

Personale

13.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.953.744

2.551.000

2.953.744

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

250.166

-231.644

053232

250.166

-231.644

10.904.402

-231.644

-10.654.236 5610200305

187.370

72.386

053232

187.370

72.386

187.370

72.386

5610200307

767.987

053232

767.987 767.987

5610200308

6.336.307

5.569.500

73.414

053232

6.336.307

5.569.500

73.414 73.414

6.336.307

5.569.500

5610200309

1.936.563

1.646.400

053232

1.936.563

1.646.400

Personale Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.936.563

1.646.400

5610200401

1.838.043

2.273.300

053233

1.838.043

2.273.300

1.825.747

2.216.700

Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale

22.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

63.600

-17.685

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-7.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200501

113.109

-223.469

053233

113.109

-223.469

290

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.937

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

76.672

Administrationsudgifter

32.210 -223.469

Brugerbetalinger Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200601

2.940

053232

2.940

053234

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

698.800

-698.800

698.800

-698.800

698.800

-698.800

2.940

Personale Plejehjem og beskyttede boliger

5610200701

52.067

87.900

053234

52.067

87.900

48

14.400

Personale

8.966

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.713

49.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.933

12.200

1.406

Administrationsudgifter Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tillægsbevillinger Udgifter

2.551.000

5610200304

Personale Kort-tids pl. Ørting

57.300

Indtægter

4.825

053232

Personale Dist.terapeuter

71.656

2.551.000

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

57.300

2.953.744

Personale

Vikarkorps

76.481

5610200303

Personale Sygeplejersker

Udgifter

-84.297

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Elever

Budget

Indtægter

12.200

5610200800

190.232

-32.542

446.700

527.000

046282

190.232

-32.542

446.700

527.000

3.599.027

-32.322

35.200

10.000

3.100 637.155

Leasingudgifter

16.905

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

52.687

101

517.000 -220

411.500

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter

5610300101

57.699.858

-3.507.984

053232

57.699.858

-3.226.370

1.819.763

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-438.437

-2.787.933

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610300201

60.628.933

-270.607

58.537.800

053232

60.628.933

-270.607

58.537.800

60.628.933

-270.607

Budgetpuljer og overførte over/underskud

10.597.906

8.692.600

1.115.900

053232

10.597.906

8.692.600

1.115.900

8.295.600

1.512.900

397.000

-397.000

10.597.906

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610300401

8.815.365

-325.786

9.437.700

-282.600

053232

8.815.365

-325.786

9.437.700

-282.600

8.775.316

-325.786

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

40.050

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

9.437.700 -6.691.059

-7.111.700

053232

-6.691.059

-7.111.700

-6.691.059

-7.111.700

5610301001

3.164.413

-6.164.852

3.073.500

-3.150.400

053232

3.164.413

-6.164.852

3.073.500

-3.150.400

89

Møder, rejser og repræsentation

3.164.324

-6.164.852

3.073.500

-3.150.400

5610303001

13.758.285

-773.208

14.518.800

-365.000

-71.400

053235

13.758.285

-773.208

14.518.800

-365.000

-71.400

13.802.800

-365.000

-413.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

13.503.160

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.371

Administrationsudgifter

59.600

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

253.754

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-266.924 -506.284

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

656.400 5610305001

1.027.470

510.600

053237

1.027.470

510.600

Personale

577.578

510.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

387.349

Pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

62.544

Betaling til/fra andre off. myndigheder Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-282.600

5610300501

Brugerbetalinger

Hjælpemi, boligindr

43.100

5610300301

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.616.700

56.696.700

Personale

Betaling oph.andre k

-749.600

1.798.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

678.500 57.370.400

Personale

Brugerbetalinger

1.616.700

54.060

Administrationsudgifter

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-749.600

26.147

Møder, rejser og repræsentation

Madservice

58.141.800

92.900 53.301.246

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.616.700

2.498.642

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Sygepleje

-749.600

-281.614

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

58.141.800

-281.614

052207

Statsrefusion

Plejehjemspladser

Udgifter

-4.131.761

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Indtægter

13.066

Administrationsudgifter

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Udgifter

54

Møder, rejser og repræsentation

Pers/pr. hjælp

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5610305501

795.533

-10.025

1.123.500

053540

795.533

-10.025

1.123.500

375.473

626.300

700 17.146

102

26.700

341.600

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

92.349

-8.000

15.558

-2.025

Administrationsudgifter

294.308

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sekretariat og forvaltninger

-48.124

6.695.000

772.019

-48.124

6.695.000

772.019

6.416.300

287.019

7.217.002 12.099 3.490 84.229 834.199

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

26.000 -48.924

519.400

800

172.300

420

Rådgivning, konsulentydelser og revision

21.660

Møder, rejser og repræsentation

161.403

Administrationsudgifter

46.000 -413.000

413.000

5610307001

243.542

273.100

-72.000

064550

243.542

273.100

-72.000

173.576

273.100

-72.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Bygninger, grunde og udenomsarealer

68.945

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.021

Administrationsudgifter

110.257.486

Voksne handicappede

-28.312.808

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

100

033046

100 100 1.312.600

-331.000

033046

792.828

1.312.600

-331.000

99.155

1.312.600

-331.000

693.673 5431100000

454.590

-6.201

327.900

032217

454.590

-6.201

327.900

424.134

-6.201

307.900

3.463.180

-2.009.494

3.331.800

-2.524.900

3.331.800

-2.524.900

30.456

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Plfam/oph.st. 18-22 Indtægter fra den centrale refusionsordning

5431200000

20.000

-14.237

052207

-14.237

Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052820

3.463.180

-1.995.257

1.025.471

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

106.363

Indkomstoverførsler til personer

611.134

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

132.837

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.587.375

1.003.200 -44.371

910.700 1.417.900

-1.942.302

-2.453.600

-8.584

Statsrefusion

- 71.300

Brugerbetalinger Forebyg. Foran18-22 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5431300000

374.619

-65.077

846.700

-258.900

052821

374.619

-65.077

846.700

-258.900

846.700

Personale

374.619

Indkomstoverførsler til personer

-65.077

Betaling til/fra andre off. myndigheder Pl./oms. Ældre/hand. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

4.395.857

-47.292

5.050.100

29.000

053232

4.395.857

-47.292

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.050.100

29.000

4.025.299

4.998.600

29.000

370.558

51.500 -47.292

Brugerbetalinger

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5431600000

6.297.248

-1.151.254

7.263.000

-1.340.500

-1.366.000

053233

6.297.248

-1.151.254

7.263.000

-1.340.500

-1.366.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

682.001

384.400

4.673.395

6.055.800

-1.366.000

4.123

Rådgivning, konsulentydelser og revision

937.729

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.133.349

822.800

-17.905

Brugerbetalinger Rådg. Og rådg.inst

-258.900

5431500000

Personale

Forebyg. Ældre

2.106.557

792.828

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Specialpædagogisk bistand til voksne

-26.324.600

5431000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sppæd. Bist. Voksne

110.517.300

5260000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ungdomsudd for unge

34.100 369.800

8.334.502

Leasingudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Indtægter

29.900

8.334.502

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdudd.for unge

Udgifter

064551

Forsikringer

Administrationsbygninger

Indtægter

5610306001

Personale

Kildegade 6

Udgifter 36.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Adm. visitation

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5431700000

175.112

103

808.600

-1.340.500

657.600


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

1.211.608

-605.804

997.500

-493.800

053842

1.211.608

-605.804

997.500

-493.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.937

10.000

1.209.671

987.500 -605.804

Statsrefusion

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

1.344.697

-53.382

1.026.900

053844

1.344.697

-53.382

1.026.900

82.383 1.262.314

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

378.000

053844

193.061

378.000

193.061

378.000

5432000000

1.462.427

-32.983

1.317.600

10.000

053845

1.462.427

-32.983

1.317.600

10.000

1.307.600

10.000

270.464 -177.983

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.369.946

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-5.474

5432010000

750.685

1.000.000

053845

750.685

1.000.000 1.000.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

750.685

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar. Indtægter fra den centrale refusionsordning

5432100000

25.220.060

-4.062.712

25.220.060

-2.881.081

606.398

Budgetpuljer og overførte over/underskud

3.683.443

052207

053852

3.683.443

-285.100

-158.962

-285.100

-85.678

3.845.100

10.000

10.000

-1.154.391

3.821.000

-1.080.000

053852

3.816.047

-1.154.391

3.821.000

-1.080.000

3.816.047

-638.047

3.821.000

-649.000

-516.344

-431.000

5432210001

6.568.175

-18.111

4.512.300

053852

6.568.175

-18.111

4.512.300

6.568.175

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.512.300 -18.111

Brugerbetalinger 5432300000

26.688

053853

26.688 600

104

-577.900

-577.900 3.799.300

3.816.047

Brugerbetalinger

-577.900

45.800

5432210000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forsikringer

1.000.000 -275.100

-85.678

Brugerbetalinger

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

3.845.100

-158.962

3.065.786

Betaling til/fra andre off. myndigheder

St.kt.pers.sindslid.

-3.004.800

551.128

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-244.640

66.528

Personale

Andre priv. opholds.

230.200 -769.800

-617.500 5432200000

Statsrefusion

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-3.004.800

27.503.100 -2.881.081

Statsrefusion

Tornsbjerggård og Ha

-1.580.000 30.087.800 3.202.200

24.612.960

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

230.200

702

Administrationsudgifter

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-4.584.800 -1.580.000

-1.181.631 053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud midlert.

30.087.800

-1.181.631

052207

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

10.000

-27.509

Brugerbetalinger

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

80.000

193.061

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Privat narkobeh.

946.900 -53.382

5431900001

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

-493.800

5431900000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Privat Alkoh-/beh.hj

Udgifter

808.600

5431800000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkhjem og behhjem

Indtægter

808.600

97.780

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

175.112

Udgifter

77.332

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud 05.42

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Udgifter

5432300001

585.754

-70.954

963.500

-37.000

053853

585.754

-70.954

963.500

-37.000

Personale

290.694

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

201.913 93.147

Betaling til/fra andre off. myndigheder

326.000 55.700

053853

79.791

55.700

Personale

56.192

50.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

23.599

Beskyttet beskæft. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-54.534

1.664.300

-54.500

155.500

053858

990.552

-54.534

1.664.300

-54.500

155.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

864.211

4.272.200

3.629.585

4.272.200

142.231

100.000

3.487.354

4.172.200

1.014.720

-145.380

973.300

-135.700

053859

1.014.720

-145.380

973.300

-135.700

1.014.720 176.083

-60.480

97.900

053859

176.083

-60.480

97.900

176.083 5432600000

67.991

-13.325.303

577.300

-14.167.000

-237.000

053850

67.991

-4.645.272

577.300

-4.802.400

-237.000

67.991

Betaling til/fra andre off. myndigheder 053852

Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

577.300 -4.802.400

-5.886.155

-6.294.400

-5.886.155

-6.294.400

-2.793.876

-3.070.200

6.740.932

-810.692

6.432.900

-657.600

053850

6.740.932

-810.692

6.432.900

-657.600

5.821.587

-106.889

5.921.000

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

11.882

-8.676

237.448

-233.988

647.432

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-461.139

527.900

-657.600

-517.900

-16.000

1.491.800

5440200000

12.656.721

-728.314

10.628.800

2.062.900

053852

12.656.721

-728.314

10.628.800

2.062.900

11.753.067

-51.441

8.357.500

4.211.200

-676.873

2.344.400

-2.221.400

-73.100

73.100

6.014.200

-1.209.400

Personale

12.200

Forsikringer

184.261

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.953

Leasingudgifter

644.798

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.764

Møder, rejser og repræsentation

57.677

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

657.600

45.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale

927.700 -276.200 185.000

19.423

Administrationsudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

657.600

1.114

Møder, rejser og repræsentation

Beskyttet beskæf.

927.700

2.045

Leasingudgifter

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-3.070.200

5440100000

Personale

Botilb. Midlertidig

-237.000

-4.645.272

-2.793.876

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar.

97.900 -60.480

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-135.700

5432510001

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

973.300 -145.380

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Soc.Serv. - Fabos

155.500 -54.500

5432510000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

1.393.600

3.629.585

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

And priv. akt. sam.

-54.534

053859

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

270.700

5432500000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tornsbjerggård og Ha

5.000

990.552 126.341

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-37.000

5432400000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Akt./samværstilbud

Indtægter

176.700 -70.954

79.791

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Udgifter

460.800

5432300002

Kt.pers døvblinde

Indtægter

26.088

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Leds Pers.neds.ftev.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5440300000 033046

8.572.299 158.447 155.758 2.688

105

-1.759.437

657.600


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Personale

-1.759.437

6.014.200

-1.209.400

5.813.069

-201.512

4.554.400

-604.600

-900

575.900

1.460.700

-1.230.700

1.693.702

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.384.931

992

Møder, rejser og repræsentation

45.212

Administrationsudgifter

50.000

169.769

Indkomstoverførsler til personer

-172.994

Betaling til/fra andre off. myndigheder 5440300001

-191.129

053858

-191.129 -191.129

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ældreboliger

5440400000

293.446

-915.943

171.600

-670.200

053230

293.446

-915.943

171.600

-670.200

42.620

Personale

51.400

7.124

Forsikringer

7.300

208.815

-747.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.450

-168.943

Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.438

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5442100000

4.639.178

896.436

-70.733

4.011.000

896.436

6.778.249

3.463.600

553.036

15.318

-300

348.603

223.900

-10.400

046282

-10.400 053233

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.639.178

-60.333

44.437

Leasingudgifter

-2.630.388

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

56.000 -60.333

82.958

Administrationsudgifter

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

10.580.110

-728.570

8.727.600

-44.600

1.516.121

053233

10.579.210

-728.570

8.727.600

-44.600

1.516.121

9.648.666

8.598.500

23.452

-34.200

88.091

Bygninger, grunde og udenomsarealer

753.807

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

11.395

Administrationsudgifter

53.800

65.500 -567.559

-28.400 053858

73.872.600

-708.600

62.718.634

-248.653

64.811.900

-2.000.000

046281

62.718.634

64.811.900

-2.000.000

62.718.634

64.444.300

-2.000.000

367.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5510020001

865.882

922.900

046282

865.882

922.900

865.882

524.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

262.000

5510010001

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sundhedsfremme og forebyggelse

78.000

900 72.737.718

Sundhed

Sundhedsfr./forebyg.

-44.600

900

Forsikringer

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

70.300 55.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Komm. Genoptr.

1.176.121

-161.011

Brugerbetalinger

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

307.400

5444100000

Forsikringer

Aktivitetsbes. medf.

36.000

-11.200

Personale

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

232.800 46.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælp efter §85 i SL

-670.200

4.011.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede

86.800

26.100

Administrationsudgifter Hjælp efter §85 i SL

Udgifter

75.268

Leasingudgifter

Fabos, boliger Lunde

Indtægter

8.413.852

583.317

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Udgifter

32.523

Forsikringer

Beskyttet beskæftige

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

398.400 5510030001

770.282

-245.994

278.500

410.000

046288

770.282

-245.994

278.500

410.000

766.591

244.700

3.691 -245.994

Betaling til/fra andre off. myndigheder

106

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudg Andre sundhedsudgifter

5510040001

536.311

390.200

046290

536.311

390.200

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

396.043

5.800

3.191

384.400 3.089.700

700.000

046284

3.860.807

3.089.700

700.000

3.060.300

700.000

3.822.844 37.963

29.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610300601

3.985.801

-2.659

4.379.400

181.400

046282

3.985.801

-2.659

4.379.400

181.400

3.926.800

308.800

329.771

-1.879

3.656.030

-780

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Beboelse

325.200

127.400 -152.064

1.866.800

-57.400

5310000000

161.048

-161.048

116.500

-57.400

002511

161.048

-161.048

116.500

-57.400

-109.237

116.500

160.968

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-57.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-51.811

Statsrefusion

Driftssikring af boligbyggeri

5330000000

589.227

992.100

002518

589.227

992.100

589.227

992.100

5410000000

198.504

289.600

057299

198.504

289.600

4.304

225.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

136.000

Administrationsudgifter

58.200

Kommunale tilskud og overførsler Beskyttet beskæf. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

64.300

5440300000

19.916

331.000

033046

19.916

331.000 331.000

Personale

19.846

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

70

Administrationsudgifter Ældreboliger Ældreboliger

5610010001

504.387

8.984

468.600

053230

504.387

8.984

468.600

-911

397.800

9.895

70.800

83.104

Bygninger, grunde og udenomsarealer

421.284

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

519.259

-81.496

5310000000

519.259

-81.496

002511

519.259

-81.496

896

-81.496

Arbejdsmarked Beboelse Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

331.000

80

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Driftssik. Boligbyg.

-127.400

1.473.081

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodning Beboelse

410.000

3.860.807

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Udgifter

5510050001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Genoptræning

Indtægter

137.077

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Udgifter 33.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vederlagsfri fys.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

475.551

Indkomstoverførsler til personer

31.910

Betaling til/fra andre off. myndigheder

10.903

107

Indtægter


Økonomiudvalget

140.000

6.000 5.000

120.000

4.000 100.000

3.000 2.000

Tusinde

Tusinde

80.000 60.000

1.000 0 -1.000

40.000

-2.000 20.000 0

-3.000 -4.000 ØK - Byråd og Adm.

Forbrug 2012

105.639.808

Opr. budget 2012

130.250.500

-5.000 ØK Redningsber edskab

ØK- Trafik og Havne

ØK - Erhvervsfr emme og Turisme

ØK - Øvrige

Forbrug 2012

3.579.982

-3.966.429

2.838.130

4.687.128

Opr. budget 2012

3.849.300

-3.284.400

3.077.000

3.248.300

Procentvis fordeling af forbruget 2%

3%

4%

3%

88%

ØK - Redningsberedskab

ØK - Byråd og Adm.

ØK - Arbejdsmarked

ØK - Øvrige

Trafik og havne er udeladt.

109

ØK - Erhvervsfremme og Turisme


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Redningsberedskab

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

135.448.271

-21.496.316

146.159.800

-9.019.100

-12.857.712

5.444.704

-1.864.723

5.355.700

-1.506.400

315.800

1800000000

-1.182.037

-1.000.300

005895

-1.182.037

-1.000.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-267.670

-187.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-914.367

Redningsb. skatmoms Redningsberedskab

Redningsberedskabet Redningsberedskab

5.444.704

-682.686

5.355.700

-506.100

315.800

005895

5.444.704

-682.686

5.355.700

-506.100

315.800

3.646.535

3.615.300

Forsikringer

141.970

137.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

226.083

181.000

10.000

Leasingudgifter

1.306.968

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

79.997

Administrationsudgifter

33.151

1.300.300

-506.100

13.100 6.393

54.000 315.800

111.252.233

Byråd og administration 6401000001 022201

Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-5.612.425

132.421.300

-2.170.800

-17.109.566

708.480

272.600

267.108

36.000

161.300

-80.000

36.000

161.300

-80.000

672.480

111.300

347.108

474.853

115.300

59.646

Møder, rejser og repræsentation

16.475

Administrationsudgifter

121.507

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud

88.000

50.000

-92.000

297.108

6402000001

3.927.759

3.839.800

297.000

064241

3.927.759

3.839.800

297.000

2.808.551

3.257.900

Tjenestemænd

395.661

101.000

Leasingudgifter

37.304

Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

Kommissioner, råd og nævn

7.108

62.600

545.191

418.300

6403000001

124.246

-4.426

224.800

-100.800

064242

124.246

-4.426

224.800

-100.800

149.500

-55.400

75.300

-45.400

51.416

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.219

Møder, rejser og repræsentation

49.629

Kommunalvalg

6404000003

4.060

Valg m.v.

064243

4.060 2.977

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.084

Administrationsudgifter

Administrationsbygninger

6501001001

2.326.290

-109.175

2.054.300

-61.900

064550

2.326.290

-109.175

2.054.300

-61.900

2.054.300

-61.900

30.508

Forsikringer

1.806.334

Bygninger, grunde og udenomsarealer

489.448

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Adm., med skat-moms Sekretariat og forvaltninger

Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler

-109.175

6502001000

-29.695

-35.400

064551

-29.695

-35.400

-29.695

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administration

-4.426

4.982

Administrationsudgifter

Adm.bygninger

297.000

133.945

Administrationsudgifter Kommissioner, råd, n

-2.782.000

55.000 -689.079

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

Indtægter

-813.000

1800000001

Personale

Fælles formål

Udgifter

-35.400

6502001001

78.099.185

-4.069.767

71.587.400

-1.432.000

4.898.898

064551

78.099.185

-4.069.767

71.587.400

-1.432.000

4.898.898

47.760.984

-720.753

42.693.100

731.790

1.515.598

1.105.500

547

61.900

441.214

113.600

23.528.037

-727.412

21.366.500

2.133.549

-201.948

1.373.600

727.175 2.371.007 -98.993

Betaling til/fra andre off. myndigheder

527.351

-1.415.032

-137.262 -44.798

Brugerbetalinger

111

133.000 534.000

500.000

-42.936

Indkomstoverførsler til personer

-21.100

3.851.000

-1.013.000

-440.000

-769.800


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter -52.289

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-397.900 584.100

3.094.400

-6

Specielle artskonti Kantinen

Udgifter

-822.562

71.755

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

6502001003

659.961

-667.966

656.200

-703.400

064551

659.961

-667.966

656.200

-703.400

250.158

Personale

239.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

453.235

Møder, rejser og repræsentation

-41.722

- 667.966

416.800

-1.710

Administrationsudgifter

- 703.400

Brugerbetalinger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

6503001001

10.452.446

-559.500

10.864.400

97.466

064553

10.452.446

-559.500

10.864.400

97.466

10.864.400

97.466

10.452.446

Personale

-559.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse

6504001001

982.211

930.800

064554

982.211

930.800

982.211

930.800

6505001001

1.625.609

1.524.500

60.500

064555

1.625.609

1.524.500

60.500

1.604.430

1.524.500

60.500

Personale Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personale

300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

20.879

Rådgivning, konsulentydelser og revision Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

6506001001

130

-2.443

064860

130

-2.443 -1.562

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Forv.u. overf.adg. Sekretariat og forvaltninger

6701000001 064551

130

-881

12.132.334

-93.744

11.012.800

1.153.700

-769.800

2.716.059

-93.744

2.183.900

1.269.900

-769.800

-93.744

2.079.400

1.269.800

104.500

-104.500

11.846

Personale

2.550.534

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

55.617

Administrationsudgifter

58.892

Indkomstoverførsler til personer

39.170 -769.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

104.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

064860

Administrationsudgifter 065272

65.568

600.500

180.800

8.580.286

8.228.400

-297.000

8.013.553

Tjenestemænd

Innovation og anvendelse af ny teknologi

6701000003

209.514

064866

8.228.400

-297.000

-75.709

29.453.700

-23.721.538

-22.027

1.856.500

-734.000

1.856.500

-734.000

26.388.300

-22.950.238

26.388.300

-22.950.238

1.208.900

-37.300

1.208.900

-37.300

-22.027

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer

180.800

566.733

Personale

Budgetpuljer

600.500

770.421

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tjenestemandspension

835.989

-18.682

065270

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-18.682

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer

065274

209.514

-35.000

209.514

Forsikringer

-35.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Fakturaer vedr. løn Sekretariat og forvaltninger

9000000002

7

064551

7 7

Specielle artskonti

1.233.818

-5.200.247

1.282.200

-4.566.600

665.700

-263.000

1300000004

1.233.818

-5.200.247

1.282.200

-4.566.600

665.700

-263.000

023540

1.233.818

-5.200.247

1.282.200

-4.566.600

665.700

-263.000

Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne Personale

424.086

112

440.300


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

281.238

-85.109

144.200

-207.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

494.073

-5.115.137

1.736.400

-4.359.200

17.166

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-1.038.700

665.700

1.154.508

946.400

100.000

6040010001

559.834

449.800

046288

559.834

449.800

489.138

449.800

Sundhed

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.196

Møder, rejser og repræsentation

1.500

Administrationsudgifter Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse

6040100001

594.674

496.600

100.000

046288

594.674

496.600

100.000

594.274

496.600

100.000

Personale

400

Forsikringer

4.125.930

Erhversvfremme og turisme Fælles formål

-1.287.800

3.082.500

-5.500

250.000

162.000

249.000

064240

249.000

250.000

162.000

100.000

162.000

Kommunale tilskud og overførsler

150.000

250.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

-1.000 6506001001

-1.800

5.600

-5.500

064860

-1.800

5.600

-5.500

-1.800

5.600

-5.500

Administrationsudgifter Tilskudsområder Turisme

6701000002

1.068.591

2.117.500

-764.518

525.100

-525.100

525.100

-525.100

896.591

842.400

51.000

896.591

842.400

51.000

172.000

750.000

-290.418

064862

Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri

064867

Kommunale tilskud og overførsler Udvikling af yder- og landdistriktsområder

064868

150.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

22.000

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri

750.000

-290.418

6751000001

2.807.339

-1.286.000

797.400

530.472

064867

2.807.339

-1.286.000

797.400

530.472

797.400

544.272

2.116.239

Personale

1.360

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

242.103

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

323.749

Rådgivning, konsulentydelser og revision

47.250

Møder, rejser og repræsentation

29.106

Administrationsudgifter

47.432

-1.286.000

Kommunale tilskud og overførsler

100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

-13.800

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Vitapark Odder Erhvervsejendomme

2300060000

3.564.693

-2.870.203

3.925.200

-2.519.000

3.564.693

-2.870.203

3.925.200

-2.519.000

-1.864.847

002512

-1.458.000

-1.864.847

Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme

14.954

6401000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

-263.000

100

Møder, rejser og repræsentation

Sundhedsfremme og forebyggelse

002513

3.564.693

-1.458.000

-1.005.357

3.925.200

Forsikringer

1.330.128 44.658

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.572.596

-999.957

2.371.000

435.390

-5.400

150.000

Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

32.031

Møder, rejser og repræsentation

93.475 8.672.384

Arbejdsmarked

Folkeskoler

5250000000 032201

392.214 27.889

113

-1.061.000

1.308.000 46.000

56.415

Administrationsudgifter

Erhvervsgrundudd.

Indtægter

17.155

Forsikringer

Sundhedsfremme

Udgifter

-1.061.000

50.200 -4.660.919

3.071.700

-769.800

-769.800

769.800


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter

033045

31.462

052513

332.863

Produktionsskoler

5350000000

1.749.797

1.380.300

033044

1.749.797

1.380.300 1.380.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.688.347

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

5370000000

769.800

-769.800

-769.800

769.800

056891

769.800

-769.800

-769.800

769.800

769.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personale Forsikringer

-769.800 -769.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Lønt. Led. I kom.

Indtægter

61.450

Personale

Jobcentre

Udgifter

332.863

Personale Andre faglige udd.

Indtægter

31.462

Personale Børnehaver

Tillægsbevillinger

Budget Udgifter

27.889

Personale Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Indtægter

5390000000

6.530.373

-4.660.919

921.600

056895

6.530.373

-4.660.919

921.600

6.520.273

921.600

10.100 -4.660.919

Indkomstoverførsler til personer

114

769.800


Indkomstoverførsler - Alle udvalg

250.000

Tusinde

200.000

150.000

100.000

50.000

0

BUK Indkomstoverførsler

SSU Indkomstoverførsler

ØK Indkomstoverførsler

Forbrug 2012

5.966.218

15.960.151

234.611.333

Opr. budget 2012

6.458.500

16.816.800

232.255.400

Indkomstoverførsler fordelt på udvalg 2%

6%

92%

BUK - Indkomstoverførsler

SSU - Indkomstoverførsler

115

ØK - Indkomstoverførsler


Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Regnskab Samlet resultat Børn- Unge og Kulturudvalget

Tillægsbevillinger

Budget

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

453.788.981

-197.251.278

449.462.900

-193.932.200

2.160.000

11.927.462

-5.961.244

12.917.000

-6.458.500

42.000

Indkomstoverførsler

3901050001

11.927.462

-5.961.244

12.917.000

-6.458.500

42.000

Sociale formål

055772

11.927.462

-5.961.244

12.917.000

-6.458.500

42.000

Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41

6.348.482

Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42

5.578.980

6.450.000

Sociale formål

52.167.455

-36.207.304

52.270.600

-35.453.800

5050000000

2.458.171

-1.521.862

3.080.800

-1.504.700

055772

2.458.171

-1.521.862

3.080.800

-1.504.700

52.679

Udgifter vedr. samværsret med børn

57.500

Hjælp til udgifter til sygebehandling

343.477

-164.057

612.000

Hjælp til enkeltudgifter og flytning

896.088

-397.038

1.143.300

1.151.247

Merudg. for voksne med nedsat fktevne

1.196.600

13.443

Efterlevelseshjælp

3.855

Betaling til/fra kommuner

-957.000

Refusion

1.238

Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion

-16.486 8.864

Refusion vedr. gr. 004 - 015 og 017

Boligydelser til pensionister

-1.504.700 51.000 20.400

Hjælp til udg. flytning-uden refusion

Boligydelse til pensionister

5130000000

34.179.990

-26.318.938

33.948.700

-25.803.500

055776

34.179.990

-26.318.938

33.948.700

-25.803.500

20.586.982

Tilskud til lejere

20.000.000

57.000

89.900

Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

1.475.740

1.599.900

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

12.049.684

Lån til ejere af en- og tofamilieshuse

160.308

Betaling til/fra kommuner

Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse

Boligsikring

12.000.000 -409.110

-149.724

Efterreguleringer

Boligsikring

200.000

-327.049

-156.000

-25.582.779

-25.267.500

5150000000

10.523.900

-5.270.781

10.294.000

-5.147.100

055777

10.523.900

-5.270.781

10.294.000

-5.147.100

1.850.222

1.624.000

Alm. Boligsikring

9.177.792

8.670.000

-510.782

Efterergulering

-5.250.204

Refusion af boligsikring

-5.147.100

7.644

Boligsikring efter særligt behov, u. ref

-20.577

Betaling til/fra kommuner

-976

Efterreg. efter særligt behov , 0 refus.

Personlige tillæg m.v.

5230000000

5.005.394

-3.095.723

4.947.100

-2.998.500

054867

5.005.394

-3.095.723

4.947.100

-2.998.500

2.135

Tandlægebeh., pers. Tillæg

3.817

Fys, fodterapi, kirop. og psyk.beh.,pers Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til

39.384

Andre pers. Tillæg

22.532

51.000

Briller, helbredstillæg

32.235

120.000

50.000

1.296.915

1.224.000

Tandlægebeh., helbredstillæg

375.636

350.000

Tandprotese, helbredstillæg

542.358

700.100

Medicin, helbredstillæg

85.001

Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel

227.513

Fodbehandling, helbredstillæg

102.000 2.886

2.377.868

Varmetillæg 75% ref.

-1.315.208

Refusion af varmetillæg

-1.783.401

Økonomiudvalget Førtidspension med 50 pct. refusion

389.694.063

-155.082.730

384.275.300

-152.019.900

2.118.000

2.110.000

18.421.816

-9.951.841

20.000.100

-10.000.000

-2.830.000

1.415.000

054868

18.421.816

-9.951.841

20.000.100

-10.000.000

-2.830.000

1.415.000

16.485.718 1.044.977

Alm. Og forh. førtidspension 50% ref.

891.121

Betaling til/fra kommuner Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension

Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler

-2.998.500

5011000000

Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref.

Førtidspensioner med 35% ref.

250.000 2.100.000

Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg

Førtidspensioner med 50% ref.

-380.000

58.900

Boligsikring som tilskud

Personlige tillæg

42.000 -6.458.500

50.000

Særlige ydelser

Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål

2.110.000

6.417.000 -5.961.244

Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17

Indtægter

-1.186.493

18.000.100

-2.575.000

1.200.000

-255.000

800.000

-8.242.859

-9.400.000

-522.489

-600.000

1.285.000 130.000

5012000000

19.571.028

-7.723.078

20.000.100

-6.987.000

-815.000

275.000

054869

19.571.028

-7.723.078

20.000.100

-6.987.000

-815.000

275.000

117


Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Højeste og mellemste førtidsp.35% ref. Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref.

17.620.325

18.000.000

-600.000

1.064.750

1.200.100

-215.000

885.953

Betaling til/fra kommuner

-1.183.301

800.000

Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp

-6.167.114

-6.555.000

Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen

-372.663

-432.000

Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler

84.625.144

-34.705.041

84.646.000

-33.086.100

-2.060.000

515.000

054870

84.625.144

-34.705.041

84.646.000

-33.086.100

-2.060.000

515.000

80.249.426

80.246.000 -28.087.299

Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref.

-2.060.000 -28.086.000

515.000

4.375.718

-6.617.742

4.400.000

-5.000.100

5030000000

53.327.944

-16.159.374

46.700.100

-14.679.900

7.050.000

-2.050.000

055771

53.327.944

-16.159.374

46.700.100

-14.679.900

7.050.000

-2.050.000

Betaling til/fra kommuner

Sygedagpenge

70.000

5013000000

Førtidspension med 35% refusion

Sygedagpenge

205.000

9.762.167

Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.

8.100.000

1.550.000

-3.760

Sygedagpenge u. ref. Pga. mgl. Opfølgnin

7.364.558

Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref.

8.500.000

61.235

Dagp.til forældre med alv. syge bør 50%

500.000 -464.951

-200.000

Ref. sygedagpenge gr. 003,005,008,009

-7.545.640

-6.999.900

Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b

-30.618

-250.000

Regresindtægter

-1.000.000

423.799

Ref. af driftsudg. med 50% ref. gr. 007 Sygedagpenge med 50 % refusion

7.642.840

5.500.000

Sygedagpenge med 30 % refusion

28.460.679

24.100.100

757

"Aktivprojektet", sygedagpengeprojekt Sygedagpenge med 50% refusion

5.500.000

-3.500.000

Sygedagpenge med 30% refusion

24.100.100

-20.600.100

35.707

Udg. t. hjælpemidler

-8.538.204

Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr. 006 Kontanthjælp Kontanthjælp

-7.230.000

23.977.268

-7.030.868

21.230.000

-6.359.000

2.640.000

-790.000

055773

23.977.268

-7.030.868

21.230.000

-6.359.000

2.640.000

-790.000

350.000

Kt til fors.og starthj t gifte o 25 år

100.000

Særlig støtte med

6.557

Løbende hjælp t visse persongr.

1.300.000

Kontanthjælp ikke-forsørgere over 25 år Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp til unge

112.091

90.000

65.348

500.000

4.006

Ikke refusionsberettigede udgifter Tilbagebetaling 35 % Ref. Kthjælp på 013,016-020 minus 097

97.514

Betaling til/fra kommuner

-56.884

-50.000

-6.981.807

-6.309.000

Kt.-og starthjælp t. pers.u.rettidigt tb Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r Særlig støtte med 30% refusion

489.228

200.000

13.247.421

13.000.000

312.977

200.000

6.578.064

5.200.000

300.000

30.000

Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref. Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref. Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref Kontanthj. t. unge, 30% refusion

391.668

400.000

2.672.394

2.200.000 -36.965

Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref.

-3.091

Ref. Kth.jgr. gr.091,093,095 m35% ref 5110000000

15.163.431

-6.248.300

15.500.000

-6.130.100

055775

15.163.431

-6.248.300

15.500.000

-6.130.100

Godtgørelse med 50% refusion

158.099

-1.000

250.000

Løntilskud til personer i tilbud

122.471

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Kthjp. og starthjp under forrevalidering Betaling til/fra kommuner

13.960 320.816

-243.837

Tilbagebetaling 50% ref.

-7.079

Tilbagebetaling 65% ref.

-2.608 1.695

Ref. udg. 65%

-4.005.613

Ref.udg.50% Særlig støtte med 50% refusion

72.143

-3.700.100 50.000

84.178

50.000

Forsørgelse af personer m. 30% ref.

5.851.776

7.400.000

Løntilskud til personer i tilbud m.50% r

1.588.601

1.600.000

Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref.

743.369

650.000

Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref.

385.872

1.100.000

Særlig støtte med 30% refusion

Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref

-790.000

-179.001 226.880

Berigtigelser

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

-1.050.000

5070000000

5.822.147

4.400.000 -10.263

Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref.

118


Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg -1.979.595

Refusion udgifter m. 30% ref.

-2.430.000

5160000000

41.919.062

8.660

42.412.000

2.000.000

055778

41.919.062

8.660

42.412.000

2.000.000

3.910.454

3.900.000

200.000

Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø

107.083

200.000

Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag

2.335.463

2.100.000

350.000

Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag

2.967.929

5.852

3.600.000

-300.000

Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr

32.491.327

2.809

31.812.000

1.750.000

Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige

-33.063

Dagp. i aktive per., 25% kom. bidr. 2010

-90.717

Dagp i passive per., 50% kom. bidr. 2010 Dagp. ved mgl. rettidigh.,fuld kom. fin.

230.586

Udd.ydelse u.6ugers selvv.udd. 70% komm. Revalidering Revalidering

800.000

5170000000

14.800.324

-8.403.206

21.300.000

-10.870.000

-5.050.000

1.620.000

055880

14.800.324

-8.403.206

21.300.000

-10.870.000

-5.050.000

1.620.000

Revalideringsydelse

927.367

4.000.000

-3.000.000

Hjælpemidler 50 % ref., LAB §§ 76-77

364.104

500.000

-150.000

330

Driftsudg. Ifm. Revalidering og udd.akti Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik

780.233

1.600.000

-900.000

7.138.249

5.200.000

2.500.000

-2.600

Tilbagebet. Af hjælp ydet med 65& ref. Ref. Af udg. Med 50% ref.

-2.977.073

-5.250.000

1.750.000

Ref. Af løntilskud med 65% ref.

-5.145.323

-4.420.000

-1.030.000

5.590.042

Revalideringsydelse med 50% refusion

Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

10.000.000 -278.210

Refusion udgifter m. 30% ref.

-3.500.000 -1.200.000

900.000

5190000000

74.356.910

-40.407.332

72.180.100

-42.335.000

1.450.000

1.050.000

055881

74.356.910

-40.407.332

72.180.100

-42.335.000

1.450.000

1.050.000

79.680

Løntils. til løn til pers.i fleksjob og

21.337

Udg. For personer på ledighedsyd. (2010) Ledighedsyd. Ikke refberettiget Løntilskud til pers. I løntilskudsstil.

4.785.750

2.600.000

480.043

800.000

2.600.000

42.204

Løntilskud til handicappede personer Ledighedsydelse under ferie

471.938

350.000

Driftsudg. For personer i fleksjob osv.

307.992

130.000

15.644

Løntilskud på 1/3 af lønnen Løntilskud på 1/2 af lønnen

6.809.740

7.600.100

Løntilskud på 2/3 af lønnen

47.811.089

47.300.000

-1.100.000

Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr.

581.627

500.000

Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd

901.854

1.500.000

Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek

2.786.370

2.500.000

500.000

Ledighedsydelse mellem fleksjob

3.051.613

3.900.000

-800.000

Ledighedsyd. under sygdom og barsel

357.941

Fleksjobpulje til kommunale institutione

2.374.729

Refusion35% Refsuion af udg. Til løntilskud 65%

Udg. til hjælpemidler og befordr.godtg.

15.371

Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re

1.924.708

1.600.000 -3.045.000

-250.000

-8.635.598

14.320.000

-7.560.000

33.000

056890

16.722.600

-8.635.598

14.320.000

-7.560.000

33.000

Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere

3.047.023

900.000 -14.792

2.400.000

-210.372

4.500.000

74.241

Øvrige driftsudgifter kontanthj.modtage

5.106.486

Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for

1.151.897

Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr

1.143.937

33.000

750.000 -400.000

2.000.000 -500

650.000

85.244 1.952.199 109.320

1.600.000 -200

1.614.308 -1.790.000

Refusion udgifter m. 50% ref.

-6.326.734 -293.000

FVU-forløb

291.413

119

20.000 1.500.000

Refusion komm. beskæftigelsesindsats

Forsikrede ledige, anden aktør

1.300.000 1.200.000

16.722.600

2.146.533

Driftsudg. deltagere 6 ugers selvv. udd.

500.000

5200000000

Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt.

Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt.

-1.265.000 -38.025.000

-2.454.297

Refusion udgifter m. 30% ref.

Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt.

1.470 -36.189.373 1.537.279

Ledighedsyd. til pers. i akt., 65% ref.

Driftsudg. ordinær udd. sygedagp.modt.

-400.000

-1.395.829

Refusion 50%

Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modtag

2.700.000

6.862

Berigtigelser

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

200.000 -371.965 -4.200

Indt. vedr. tilbagebet. Ledighedsyd. 35%

Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats

-550.000

-7.160.000


Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Kommunal beskæftigelse - skat-moms

5201000000

-336.548

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

056890

-336.548 -336.548

Kommunal besk.indsats-skatmoms Beskæftigelsesordninger Produktionsskoler

5210000000 033044

Produktionsskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

4.720.404

-2.047.765

499.900

461.772

499.900

100.000 056898

4.258.632

-2.047.765

1.781.922

Udg. t. mento t akt. Kthj.modt. & ressou

-13.950

700.000

-2.006.326

Ref. af mentorudg. med 50% ref.

271.659

Betaling til/fra andre kommuner

-1.468.000

4.919

2.166.121

Udg. til mentor for flere personer

2.235.000

10.714

Jobpræmie til enlige forsørgere

-32.408

Ref. af udgifter til jobpræmieordningen

21.694

Jobpræmie t kont.hj.modt. m. langv. ledi 5220000100

880.000

-330.000

-700.000

275.000

056897

880.000

-330.000

-700.000

275.000

880.000

Løn til personer i seniorjobs

Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold

5250000000

336.684

-266.524

199.900

-30.000

033045

336.684

-266.524

199.900

-30.000

0

EGU

199.900

255.835

Skoleydelse Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb

37.283

Supplerende tilskud

30.845 671

Udgifter til forløb på værkstedsskoler

-233.570

Ref. 65 % på gruppering 001

-30.000

-32.954

Ref. 50 % på gruppering 002 og 003

3.582

Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

5270000000

5.123.625

-4.003.638

5.452.000

-4.014.900

054660

5.123.625

-4.003.638

5.452.000

-4.014.900

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §

7.361

310.000

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §

7.067

122.000

Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c

98.555 686.274

Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d Udg.t tilbud t selvforsørgende iflg §23a

10.117

Udg. Til mentor for selvfors. Iflg. § 23

70.156

-5.351

617.000

5.000

Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg. Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2

2.187.715

1.350.000

Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg

968.413

2.060.000

Udg.t særligt tilrlagt danskudd. Iflg. §

684.444

Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk

269.869

875.000

77.981

Tolkeudgifter

103.000 1.000

Gebyr for deltagelse i danskuddannelse

-1.560.549

-2.000.000

Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes

89.166

-89.900

Restilskud for udl., der påbeg. komp.giv

-46.142

Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.

Restilskud for udl.der består prøve i dk Refusion af udg. På gr. 001-011+015-016 Refusion af udg. På gruppering 013

-425.000

10.000 -368.009

Refusion af udg. På gr. 012+017-019

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge

-134.935

43.377

Udg. til vejlederfunktion

Ydelse til udlændinge

-100.000 -1.400.000

8.197

Udg.kursus samfund,kultur mv. del af int

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme

-276.856 -1.701.962 4.099

Udg.kursus samfund,kultur mv. selvforsør

Introduktionsydelse

275.000

8.468

Betaling for EGU

Introduktionsprogram

-700.000 -330.000

Statsrefusion Erhvervsgrunduddannelser

-1.468.000

6.521

Udg. til hjælpemidler til akt. kontanthj

Seniorjob til personer over 55 år

3.015.000 80.000

Orlovsyd. t.kontanthjælpsmodt. & ress.fo

Seniorjob til personer over 55 år

-1.468.000

100.000

054660

Udg. ved underv. i dansk for akt. Kt.hj. Beskæftigelsesordninger

3.614.900

461.772

5290000000

5.118.791

-2.571.260

3.340.100

-1.670.000

400.000

-200.000

054661

5.118.791

-2.571.260

3.340.100

-1.670.000

400.000

-200.000

4.736.849

2.700.000

381.942

640.100

400.000

-5.717

Tilbagebet. Vedr. introyd. Med 50% ref

-18.013

Tilbet. Vedr. hjp i særlige tilfælde, 50

-2.365.566

Ref. Vedr. introyd. For udlændinge

120

-1.350.000

-200.000


Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg -181.964

Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for Repatriering Repatriering

5300000000

508

054665

508 508

Repatriering Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

-320.000

5360000000

11.039.458

-5.996.502

12.500.000

-6.499.900

056891

11.039.458

-5.996.502

12.500.000

-6.499.900

Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk. Pers. ass. til handicap. i erhverv

137.881

150.000

1.591.722

1.500.000 100.000

Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud

693.453

Løntilskud ved udd.aftaler for ledige

500.000 -769.008

Ref. af udgifter med 100 % ref.

-500.000

18.357

Ref. af udgifter med 75 % ref.

-24.877

Berigtigelser

-5.220.974

Ref. af udgifter med 50 % ref. Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/

-874.900

432.130

100.000

1.570.117

1.400.000

Løntilsk fors. led. o55,priv.virk 50%r

326.608

750.000

Løntilsk, fors. pers. m. handicap 50% r

155.785

Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r

6.056.207

Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg

8.000.000 -5.125.000

Ref. af udgifter med 50% refusion

75.555

Jobrotation m. 100% ref. § 98a stk. 4 Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

6503001001

61.550

-200.541

064553

61.550

-200.541

-10.700

-200.541

Jobcenter, indtægter

2.400

Adm.udg. f. andre akt. vedr. ikke forsik

69.850

Adm.udg. f. andre akt. vedr.forsikr. led Forvaltning uden overf.adgang Sekretariat og forvaltninger Projekter finansieret af LBR-midler

6701000001

407.518

-403.977

064551

407.518

-403.977

407.518

-403.977

121


Anlægsudgifter fordelt pr. hovedkonto

2% 10%

19%

19% 50%

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Transport og infrastruktur

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

Fællesudgifter og administration m.v

123

Undervisning og kultur


Regnskabsoversigt - anlæg Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Budget

Indtægter

14.148.956

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

18.986.000

16.472.000

5.889.755

12.900.000

170.000

5.889.755

12.900.000

170.000

621.235

6.000.000

621.235

6.000.000

593.854

800.000

170.000

593.854

800.000

170.000

022822

79.710

500.000

79.710

500.000

022823

4.594.956

5.600.000

LMK kontrakt vejvedligeholdelse

2.802.456

2.600.000

Udbedring af skader på vejnettet

1.000.000

1.000.000

Veje og Grønne områder Miljø- og Teknikudvalget Byfornyelse

002515

Polititorvet Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Trafiksikkerhedsplan, Saksild Vejanlæg Grobshulevej Standardforbedringer af færdselsarealer

Reparation af vejbroer, rammebeløb Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej Renovering af fortorve/cykelstier

399.999

400.000 1.200.000

385.000

Grobshulevej

400.000

7.500

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Miljø- og Teknikudvalget Boligformål

-28.650

Udgifter

002202

8.259.201

-28.650

6.086.000

16.302.000

8.259.201

-28.650

6.086.000

16.302.000

3.586.000

14.881.000

1.500.000

-1.500.000

6.873.761

Byggemodninger rammebeløb Byggemodning af 10 grunde i Gylling

13.098

93.000

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

77.606

766.000

343.850

351.000

8.766

405.000

Rønshøj Ager Østerlunden, byggemodning af 8 grunde Espelunden, 24 grunde Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse Smedegade, byggemodning af 13 grunde Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde Torupvej, byggemodning af 7 grunde Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39 Projektering af en byggemodning på 42 gr. Vestby Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou 12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning Erhvervsformål Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

142.000 1.124.000

33.910

882.000

74.062

157.000

-2.144

575.000

429.039

525.000

9.332

145.000 2.086.000

280.206

1.310.000 34.000

4.478.412

6.372.000

720.720

1.500.000 2.000.000

002203

360.691

1.068.000 568.000

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn Vestby Fælles formål Energihandleplaner for kommunens bygninger Energihandleplan, ramme til energibesparelser

406.905

360.691 002510

500.000

1.024.749

-28.650

11.588

-6.222

1.013.162

-22.428

125

2.500.000

353.000 353.000

2.500.000

Indtægter


Regnskabsoversigt - anlæg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Børn, Unge og Kulturudvalget Stadion og idrætsanlæg

003231

Tilskud Ørting Hallen Idrætsfaciliteter for børn og unge

032218

Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej Andre kulturelle opgaver

23.858.100

-1.780.300

1.601.280

-5.109

1.780.000

-101.500

1.601.280

-5.109

1.780.000

-101.500

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

56.514

92.900 92.900 -5.109

75.530

-5.109

033870

469.237

Børn, Unge og Kulturudvalget 032201

116.600 116.600 780.000

469.237

780.000

-311.000

20.973.000

-1.882.800

15.931.457

20.973.000

-1.882.800

9.462.810

15.477.000

-3.636.600

802.885

Saksild skole - renoveringsafs. B

288.509

Tablets til folkeskolen Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv. Gylling skole, ventilation i SFO Hou skole, udskiftning af vinduer og døre Hou skole, ventilation i SFO Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv. Hundslund skole, udskiftn. vinduer og omfugning Parkvejens skole, renovering af tagudhæng Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv Parkvejens SFO, ventilation Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre

690.980

5.485.000

301.604

410.000

121.650

110.000

Skovbakkeskolen, renovering/genopretning Skovbakkeskolen, udskiftning af vinduer og døre Skovbakkeskolen, vandindtrængen i teknikkanaler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Specialklasselokaler, Parkvejens skole

032208

Børnepasning Børn, Unge og Kulturudvalget Børnehaver Børnehaven Egholm, udskiftning af vinduer/døre Børnehaven Skovbakken, udskiftning af vinduer Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer

052513

-311.000

15.931.457

Parkvejens skole - renoveringsafs. C

Saksild skole, renovering/genopretn. vent.varme mv

Tillægsbevillinger Udgifter

-5.109

75.530

Hou Medborgerhus, udskiftning af tag

Indtægter

18.280.365

033564

Folkeskoler Folkeskoler

Udgifter

56.514

Flytning af Lokalhistorisk Arkiv Fælles formål

Budget

Indtægter

802.600 690.000 -4.982.200

66.587

721.000

583.944

610.000

369.039

250.000

447.504

850.000

447.539

430.000

527.860

524.000

1.078.058

1.100.000

1.121.028

975.000

1.255.566

2.220.000

2.700

180.000

-178.000

1.142.098

1.100.000

42.000

4.680

312.000

-307.000

210.579

200.000

6.468.646

5.496.000

1.753.800

6.468.646

5.496.000

1.753.800

747.628

1.105.100

204.000

747.628

1.105.100

204.000

747.628

1.105.100

204.000

363.180

250.000

54.000

113.437

105.100

271.012

750.000

127

150.000

146.000

150.000

Indtægter


Regnskabsoversigt - anlæg Social- og Sundhedsudvalgt Regnskab Udgifter Samlet resultat Ældreområdet Social- og Sundhedsudvalget Ældreboliger Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ålykkecentret - ombygning i h.t. plejeboligplanen Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger Voksne handicappede

053230

053232

Budget Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

2.499.375

3.270.000

2.469.100

2.239.552

2.570.000

2.469.100

2.239.552

2.570.000

2.469.100

318.515

2.869.100

318.515

2.869.100

1.921.038

2.570.000

-400.000

914.025

1.800.000

-400.000

581.046

670.000

424.466

Social- og Sundhedsudvalget Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum

Indtægter

053850

1.500

100.000

259.822

700.000

259.822

700.000

259.822

700.000

259.822

700.000

129

Indtægter


Regnskabsoversigt - anlæg Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Byråd og administration Økonomiudvalget Boligformål Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade Smedegade, byggemodning af 13 grunde Køb af Maltheseje Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

002202

Udgifter

-6.337.843

2.660.000

-17.086.000

4.023.800

9.200.000

1.940.097

-7.472.803

2.660.000

-17.086.000

-216.100

9.200.000

1.940.097

-7.472.803

2.660.000

-17.086.000

-216.100

9.200.000

804.489

-6.066.281

210.561

-679.000

6.850

-731.500

45.042

-2.050.500

15.625

1.122.500

114.513

-20.000

335.247

-2.067.781

32.702 002203

1.400

002510

476.653

002513

-1.640.000

-5.000.000

47.930 801

032201

1.490.400 -1.400.000 -1.400.000 -6.522 -49.639 43.117

064240

064550

2.000.000

-2.000.000

2.000.000

-2.000.000

35.861

293.500

35.861 064551

Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen Renovering af møderum 1 + 2 på Rådhuset Kollektiv trafik og havne Økonomiudvalget 023540

Ombygning af Hou Færgehavn Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Økonomudvalget

Flytning af Visitation til Vitapark Odder

1.490.400

47.129

Rådhuset - renovering af tag

Erhvervshus i Vitapark

9.200.000

-5.000.000

Salg af Ørting Falling skole

Andre faste ejendomme

-12.086.000

476.653

Salg af Randlev Skole

Havne

9.200.000

1.400

Salg af Gyllinghjemmet

Sekretariat og forvaltninger

-12.086.000

-5.350

Salg af Blichergården

Fælles formål Vitapark Odder. Etablering kommunale aktiviteter Administrationsbygninger

Indtægter

4.640.196

Salg af arealer mm. Randlevvej 2

Folkeskoler

Udgifter

15.904

Køb af Odder Sygehus Andre faste ejendomme

Indtægter

33.395

Diverse jordsalg 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby Salg af byggegrunde Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou Salg af Åbygade 7 Erhvervsformål Byg.modn. 2 storparceller + dagligvarefor. Vestby Fælles formål

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

002513

293.500

573.764

660.000

230.400

360.000

343.364

300.000

126.758

1.134.960

935.900

126.758

1.134.960

935.900

126.758

1.134.960

935.900

126.758

1.134.960

935.900

2.573.341

3.304.000

2.573.341

3.304.000

2.573.341

3.304.000

2.099.231

2.100.000

474.111

1.204.000

131


Regnskabsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter Regnskab Udgifter Samlet resultat Indskud i pengeinstitutter m.v.

28.875.497

-1.218.583.511

072205

Indskud i pengeinstitutter m.v. Investerings- og placeringsforeninger

072207

-284.643

- 760.000

-284.643

- 760.000

073220

-223.511 -223.511

073221

-760.000

-760.000

-760.000

-760.000 -260.000 -260.000

075254

Andre kommuner og regioner

2.525.644

367.000

922.000

1.369.397

367.000

922.000

1.156.247 075259

-751.629 -751.629

075568

Realkredit

334.998 57.645

Kommunale ældreboliger Kommunekreditforeningen

-1.151.580 -1.151.580

075256

Mellemregningskonto Realkredit

277.353 6.370.703

8.902.000

Kommunekreditforeningen

5.347.598

6.600.000

Kommunale ældreboliger

1.023.105

Udligning og generelle tilskud

075570

076280

Kommunal udligning

2.302.000 -256.044.000

-256.278.000

-174.516.000

-174.516.000

-76.032.000

-76.014.000

Statstilskud til kommuner Efterreguleringer

252.000

-5.748.000

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 076281 Udligning vedrørende udlændinge 076282

Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud

-5.748.000

14.196.000

-5.592.000

14.196.000

-5.592.000

14.196.000

-5.592.000

14.196.000

-5.592.000

2.688.000

2.643.000

2.688.000

2.643.000 -72.384.000

-64.418.000

Særlige tilskud

-6.348.000

-6.348.000

Tilskud til 'ø-kommuner'

-2.100.000

-2.100.000

Tilskud fra kvalitetsfonden

-7.836.000

076286

-7.836.000

-56.100.000

-48.134.000

Beskæftigelsestilskud Refusion af købsmoms

076587

Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat

076890

-54.300.340

-52.000.000

54.362.680

52.000.000

864.000

-763.695.118

770.000

-763.695.118 864.000

Afregning af selskabskat m.v. 076893

Grundskyld

076894

-763.695.000

94.000

-763.695.000 770.000

076892

Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer

94.000

-4.877.237

-4.877.000

-4.877.237

-4.877.000

-308.446

-156.000

-152.236

Grundskyld

-156.210

-156.000

3.781.001

-114.106.847

-113.584.000

2.876.000

3.781.001

-108.080.436

-108.997.000

2.876.000

-4.511.406

-4.587.000

-1.515.005 085570

Kommunekreditforeningen Anden skat på fast ejendom

-7.966.000

-43.978

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld Kommunekreditforeningen

-7.966.000

18.362

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat

252.000

252.000

Udligning af selskabskat

Kommunale bidrag til regionerne

-5.998.000

-18.723

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Mellemregningskonto

Indtægter

-18.723

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 073225

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Tilbagebetaling af grundskyld

1.016.000

-114.754 072815

Aktier og andelsbeviser m.v.

Andre kommuner og regioner

-1.226.399.000

Udgifter

-114.754

Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v.

26.878.000

Indtægter

-174.231 072814

Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Pantebreve

Udgifter

-174.231

Investerings- og placeringsforeninger Tilgodehavender i betalingskontrol

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

076895

-547.654

133

-16.779.000

-400.000

-16.779.000

-400.000

-935.000

534.000


Regnskabsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter Regnskab Udgifter Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Kommunekreditforeningen

-254.919 -292.735 085570

Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

085577

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-116.000

-796.000

650.000

-7.700.000

306.000

-7.700.000

306.000

-19.650.000

134

Indtægter

-139.000

-19.650.000

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Udgifter


Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter Samlet resultat 082201

13.514.592 Kontante beholdninger

90100002

0801 Driftscenter

90100003

0801 Redningsberedskab

90100010

0801 Skovbakkeskolen

90100013

0801 Odder Kommunale Ungdomsskole

90100014

0801 Bibliotek

90100016

0801 Ældreservice

90100017

0801 Børne- og Familiecentret

90100020

0801 Rosenhuset

90100021

0801 Bofællesskaberne Åhusene

90100022

0801 Fabos

082205

Oprindeligt budget

Indtægter 38.481.599

3.756 -37.841 1.749 2.286.636

0805 Danske Bank OBS

90500030

0805 Den Danske Bank - løbende konto

90500031

0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort

90500033

0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbend

90500035

0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling

90500037

0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinge

5.894

90500065

0805 Den Danske Bank - Lejerbo Bronzeald

3.120.434

90500070

0805 Tillægsbevilling kasseforbrug

082207

Placerings- og investeringsforeninger

90700001

0807 DDB 3007539843 Investeringsforening

-565 64.559 -7.095.499 5.184.841 1.031.516 -63.110

-34.343.100 49.932.801 49.932.801 -4.074.615

91200001

0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsv

-4.767.305

91200002

0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.

692.690

Tilgodehavender i betalingskontrol

-7.695.264

91401000

0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor

-4.468.789

91401001

Substituerende konto for deb samlekonto

91402000

0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor

91403000

0814 Restancekonto i KMD-Debitor

91403008

0814 TP indbetalinger

91403009

0814 Modersystem indbetalinger

91403010

0814 Fik indbetalinger

91407001

Restancekonto for krav i Opus Debitor

91407002

Mellemregningskonto for krav i Opus Debi

91407008

Mediekonto for indb. internt i Opus Debi

91407011

Renteindtægter fra Opus Debitor

91407012

Restance vedr SBS Forretningspartnerafta

91407013

Reserveret OPUS Debitor

0815 Boligydelse m. 75% refusion

91500010

0815 Diverse restancer Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår 0817 Mellemregninger foregå. og følg. re

082817 91700000 083223

11.960.800

38.565

Refusionstilgodehavender

0815 Boligsikring 50% refusion

-34.343.100

-6.613 -11.189

0805 Nordea - 9150 200 010

91500003

11.960.800

20.572 -10.361

90500020

91500002

-30.043.100

-4.696

Indskud i pengeinstitutter m.v.

Andre tilgodehavender

-4.818.200

-33.286

90500010

082815

Tillægsbevillinger Udgifter

-28.916

0805 Jyske Bank - 7250 149100-4

082814

12.314.000

Indtægter

-106.825

90500001

082512

Udgifter

364.619 34.919.039 -50.160.132 10.291 -35.765 24.503 33.102.081 -21.429.128 -12.807 -146.004 140.578 -3.750 -1.346.536 -17.283 -7.578 -1.321.675 -7.868.754

-5.300.000

5.300.000

-7.868.754

-5.300.000

5.300.000

Udlån til beboerindskud

1.423.203

92300001

0823 Ydede lån med statsrefusion

1.799.756

92300002

0823 Indgåede afdrag med statsrefusion

-486.181

92300003

0823 Ydede lån ombygn af Fabos §74,2

43.575

92300004

0823 Ydede lån §74,2

92300010

0823 Ydede lån - flygtninge

149.465

92300011

0823 Indgåede afdrag - flygtninge

-76.765

Udlån til beboerindskud

-10.710

1.000.000

-1.000.000

0824-001 Indskud af grundkapital - Lands

-10.710

1.000.000

-1.000.000

1.771.848

1.250.000

083223 92400100 083225

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

-6.648

92500010

0825 Restancer - Billån

92500011

0825 Lån til invalidebiler bev. Efter 01

-1.517.806

92500040

0825 Restancer - kontanthjælp

92500041

0825 Hjælp mod tilbagebetaling - mellemr

6.383.998

92500042

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - res

-226.804

92500043

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mel

92500044

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re

92500045

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me

-1.381.788

92500046

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - res

-6.691

1.517.806 -3.307.884

-3.337 -894.620

135

Indtægter -400.000


Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter

Oprindeligt budget

Indtægter

Udgifter

92500047

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mel

92500048

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re

-257.499

92500049

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me

-236.290

92500050

0825 Anden tilbagebet. pl. hjælp netto r

-11.127

92500051

0825 Anden tilbagebt. pl. hjælp netto me

-5.252

92500052

0825 Boligindskud - restance 190

92500053

0825 Boligindskud - mellemregn190

92500055

0825 Introduktionsydelse - mellemregn.19

92500062

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration,

-147.420

92500063

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration,

134.497

92500127

0825 Ørting Hallen

92500130

0825 Gylling Efterskole

92500135

0825 Hundslund Tennisklub

92500200

0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat

1.904.548

Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt

1.273.109

1.273.000

Gæld til Spildevandsselskab

1.273.109

1.273.000

083530 93000001 083837 93700001 084242

Staten 0837 Lån i henhold til lov om boligydels Legater

94200000

0842 Fælleslegat - Obligationsbeholdning

94200001

0842 Fælleslegat - sds 944 32 24106

94200003

0842 N.U. Yoga Ashrama

94200004

0842 Inges mindelegat Obligationsbeholdn

94200005

0842 Inges mindelegat

084243

Deposita

94300002

0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og ned

94300004

0843 Gældsbreve vedr. boligydelse

94300005

0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejend

94300006

0843 Svanegrundsruten

94300008

0843 Arv Ørting lokalcenter

94300009

0843 Arv Birkebo's beboere

94300400

0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

084546

Legater

94600001

0846 Legatkapital - Fælleslegat

94600002

0846 Legatbeholdning - Fælleslegat

94600004

0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama

94600006

0846 Legatkapital - Inges Mindelegat

94600007

0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat

084547

Deposita

94700001

0847 Vedr. leje

94700003

0847 Deposita på konto 08 42 430

94700004

0847 Arv Ørting Lokalcenter

94700005

0847 Arv Birkebos beboere

94700008

0847 Beboerindskud, Lundevej

94700400

0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

084849 94900001 085152

Indtægter

6.691

-743 -20.524 -1.240

1.250.000 -150.000 -6.667

288.384 288.384 -103.788 -46.329 -3.170 -817 -56.729 3.257 -2.168.829 -306.074 -40.000 -1.630.000 6 41 -2.056 -190.745 103.788 48.371 1.128 817 56.644 -3.172 2.210.510 4.331 1.976.069 -41 2.056 37.350 190.745

Staten

-288.384

0849 Lån i h.t. lov om boligydelse

-288.384

Anden gæld

-1.630.485

95200101

0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb

434.862.867

415.000.000

95200103

0852-001 Folkepens Skattefrit - edb

2.084.462

2.000.000

95200104

0852-001 Folkepens Regulering tidl. År

-37.567

95200300

0852-003 Suppl. Pensionsydelse - edb

8.970.497

95200400

0852-004 Ventetillæg edb

95200600

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattepl e

95200601 95200700 95200701

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattefri e

95200800

0852-008 Suppl. opsparingsordn. for ført

95200901

0852-009 Overførsel særligt børnetilskud

95200902

0852-009 Edb-ordinært

95200903

0852-009 Adoptionstilskud

95200904

0852-009 Edb-ekstra

95200905 95200906 95200907

0852-009 Uddannelsessøgende

95200908

0852 Invaliditetsydelse 100% ref., skatt

95201004 95201005

13.000.000

710.620

500.000

17.168.355

20.000.000

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattefri

4.223.476

5.000.000

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattepl ed

1.604.144

2.000.000

253.689

300.000

1.806.434

1.600.000

67.699

150.000

2.754.920

4.000.000

145.374

100.000

1.873.152

2.500.000

0852-009 Edb-særlig §4 stk. 3

982.932

1.700.000

0852-009 Edb-særlig grupper for børn

231.330

400.000

1.674

10.000

198.516

250.000

0852-010 Normalbidrag - bidragsberet. 20

-205.269

-200.000

0852-010 Normalbidrag - offentligt 2003

-121.036

-100.000

136

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter


Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter

Oprindeligt budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

95201007

0852-010 Ægtefællebidrag - bidragsberet.

95201009

0852-010 EDB-skattepl tillæg

95201010

0852-010 EDB-skattefri

95201012

0852-010 Ikke forskudsvise tillæg skatte

342.737

95201013

0852-010 Ikke forskudsvise bidrag skatte

64.588

95201101

0852-011 Forskudsvise bidrag 2003

-3.112.323

-3.800.000

95201102

0852-011 EDB-Skattefri

4.911.764

6.000.000

95201200

0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere

1.957.430

2.000.000

95201300

0852-013 Dagpenge i øvrigt

6.816.940

9.000.000

95201400

0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel

27.656.143

35.000.000

95201500

0852-015 ATP-bidrag - Aktiveringsydelse

95201501

0852-015 ATP-bidrag - Førtidspension

1.343.340

1.200.000

95201502

0852-015 ATP-bidrag - Ledighedsydelse

168.679

150.000

95201700

0852-017 ATP-bidrag jfr. integrationslov

23.220

95201800

0852-018 Delpension

300.234

95201900

0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm f

483.098

95203000

0852-030 Statens andel af boligindskudsl

-904.450

95204000

0852-040 Statens andel af boligindsk Fly

-72.700

95209000

0852-090 Refusion af offentlige pensione

-471.466.844

-457.900.000

95209200

0852-092 Refusion af børnetilskud

-6.057.081

-8.810.000

95209300

0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.f

-1.814.098

-1.600.000

95209400

0852-094 Refusion af andre familieydelse

-1.939.253

-2.600.000

95209500

0852-095 Refusion af dagpengeydelser

-36.430.513

-46.000.000

95209700

0852-097 Refusion af ATP-bidrag

-3.203.102

-3.050.000

95210000

0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og rev

492.295

350.000

95210100

0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge

846.802

750.000

95210200

0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge

302.006

450.000

95210401

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Kommun

95210403

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Afreg

95210600

0852-106 Fleksydelse

9.146.362

7.000.000

95210700

0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse

-1.305.468

-1.400.000

95210800

0852-108 Refusion vedr. fleksydelse

-9.925.364

-5.600.000

95211002

0852-110 Betalinger vedr. pas -diff.

95211200

0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kon

95211300

0852-113Tilbageb af flydbidr til pensord

085253

Kirkelige skatter og afgifter

-32.077 81.001 9.867

100.000

50.000

-186 504.355 1.580.115 -332

0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat

95301300

0853-013 Landskirkeskat

4.245.410

95301400

0853-014 Odder Kirkekasse

7.614.367

95301401

0853-014 Saxild Kirkekasse

1.347.760

95301405

0853-014 Randlev Kirkekasse

1.434.574

95301407

0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse

2.195.888

95301409

0853-014 Alrø Kirkekasse

95301410

0853-014 Ørting Kirkekasse

95301411

0853-014 Gylling Kirkekasse

95301413

0853-014 Hundslund Kirkekasse

95301414

0853-014 Torrild Kirkekasse

95301415

0853-014 Tunø Kirkekasse

1.117.753

95301416

0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudset

2.577.067

Skyldige feriepenge(frivillig)

-26.563.332

2.620.900

612.524 3.470.931 372.727 1.176.919 397.080

95500005

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0

29

95500006

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 1

-430.047

95500007

0855 Feriepenge afl. 1

95500009

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 3

95500011

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl.

95500021

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

1.841.100

95500022

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

-3.775.318

95500023

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

24.778

95500024

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

262.350

95500031

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl.

105.649

95500032

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl.

2.777.673

95500033

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl.

95500034

95601000

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt

95601001

Substituerende konto for lev. samlekonto

95601003

0856 Remittering børn og voksne

085256

100.000

25.728

95300100

085255

400.000

501.892 -1.814 -46.309

67.383 1.293.533 10.536.535 9.713.828 2.588.291 -93.385

137

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter


Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 95602000 085258 95802000 085259

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt Edb fejlopsamlingskonto 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENC Mellemregningskonto

Oprindeligt budget

Indtægter

-1.672.199 -19.462 -19.462 2.776.189

95900001

0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling

95900002

0859 Mellemkommunal afregn. Pension - ma

95900004

0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel -

95900006

0859 SAP - pensionistens andel - manuell

95900007

0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb

95900008

0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuel

95900010

0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden

95900011

0859 Manuel udligning

23.564

95900012

0859 Udland - Norden - manuelle udb

-3.163

95900013

0859 Boligsikring - mellemregning

95900017

0859 AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste -

95900018

0859 Fleksydelse - manuelle udb

95900051

0859 Sociale Pensioner - manuel - kildes

-1.293

95900052

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

148.285.049

95900053

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

-148.276.184

95900054

0859 Dagpenge Kildeskat

95900060

0859 KMD-Aktiv - kildeskat

95900061

0859 Fleksydelse - kildeskat

-1.887

95900063

0859 A conto pension

17.450

95900102

0859 Beboer 1

-2.261

95900103

0859 Beboer 2

-1.288

95900104

0859 Beboer 3

-3.786

95900105

0859 Beboer 4

141

95900106

0859 Beboer 5

1.941

95900107

0859 Beboer 6

2.331

95900108

0859 Beboer 7

-3.015

95900109

0859 Beboer 8

-103

95900110

0859 Beboer 9

2.058

95900111

0859 Beboer 10

-7.191

95900112

0859 Beboer 11

-4.965

95900113

0859 Beboer 12

-659

95900114

0859 Beboer 13

-1.215

95900115

0859 Beboer 14

3.398

95900116

0859 Beboer 15

-308

95900117

0859 Beboer 16

921

95900118

0859 Beboer 17

2.716

95900119

0859 Beboer 18

5.914

95900120

0859 Beboer 19

2.747

95900121

0859 Beboer 20

687

95900122

0859 Beboer 21

-4.391

95900123

0859 Beboer 22

2.377

95900125

0859 Beboer 24

-4.712

95900127

0859 Beboer 26

-718

95900128

0859 Beboer 27

1.788

95900129

0859 Beboer 28

-826

95900130

0859 Beboer 29

1.772

95900131

0859 Beboer 30

4.456

95900132

0859 Beboer 31

95900150

0859 Sociale pensioner ATP-bidrag

95900155

0859 Dagpenge - indeholdt ATP

295.560

95900156

0859 Dagpenge - ATP - Barsel

130.773

95900157

0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplæry

-40.241

95900158

0859 Boligydelse - mellemregning

-3.137

95900170

0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb

21.583

95900173

0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere

-25.083

95900177

0859 Afregning af Boligydelse

179.342

95900178

0859 Afregning af Boligsikring

95900180

0859 Afregning bidrag - NEM-konto

95900182

0859 Afregningskonto, pensionssystem

95900191

0859 Udgifter i forbindelse med konflikt

95900200

0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv

95900201

0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv

95900202

0859 Administrationskoni KMD-Aktiv

95900211

0859 Børnefamilieydelser

-528

95.603 -29.147 -2.015.010 -23.889 -3.721 -72 3.163

8.284 -349 -281.277

4.119 -16.689

-349 1.493.910

153.282 -335.534 -14.327 1.963 1.540.565 17.732 -12.138 44.918

138

Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter


Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 95900231

0859 Skatterestance

95900306

0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO

95900307

0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO

95900500

0859 System 1 gruppe 4

95900517

0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning

95900531

0859 Medarbejder PC - lærer

95900532

0859 Medarbejder PC - 2008

95900533

0859 Medarbejder bredbånd 2008

95900540

0859 Refusion af dagpenge

95900550

0859 Kildeskat

95900551

0859 AM-bidrag

95900560

0859 Regnskab med A-indkomst

359.813.527

95900561

0859 Regnskab med A-indkomst

-359.813.527

95900562

0859 Regnskab med AM-grundlag

381.989.283

95900563

0859 Regnskab med AM-grundlag

-381.989.283

95900564

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

380.605.148

95900565

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

-380.605.148

95900566

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

180.479

95900567

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

-180.479

95900568

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

1.569.719

95900569

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

-1.569.719

95900581

0859 ATP-bidrag

95900582

0859 AER arbejdsgivernes elevrefusion

95900590

0859 AKUT-bidrag

95900591

0859 AKUT-refusion

95900592

0859 AKUT-gebyr

95900600

0859 Direkte pensionsafregning

-1.926

95900610

0859 Gruppelivsforsikr - B-ordning

-6.610

95900682

0859 Afregning personaleforening

-2.530

95900800

0859 Uanbringelige indtægter

95900851

0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealder

-99.435

95900852

0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealderve

-288.299

95902010

0859 Interne debitorer SAP

973.557

95902020

0859 Interne kreditorer SAP

-1.311.242

95902110

0859 Interne debitorer SAP

-588.814

95902120

0859 Interne kreditorer SAP

95999010

0859 Told moms Momsafregning

95999020

0859 Told moms Indgående moms

2.359.611

95999030

0859 Told moms Udgående moms

-4.205.101

Kommunekreditforeningen

12.070.457

085570

Oprindeligt budget

Indtægter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

12.489.000

-16.779.000

-400.000

-16.779.000

-400.000

12.551 47.931 -47.931 8.873 -223.749 1.536 350 53.944 738.246 -2.131.737 445.320

2.088.339 -458.305 467.213

417

21.429

39.138

270

495

-2.718

676.877 2.976.783

-12.000.000

97000001

0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foren

97000010

0870 Afdrag på lån Kommunekreditforening

12.070.457

12.489.000

085577

Tillægsbevillinger

Udgifter

-12.000.000

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

2.016.345

1.602.000

97700002

0877 Afdrag på lån, ældreboliger

1.836.432

1.417.000

97700004

0877 Afdrag på lån, Lundevej

179.913

185.000

139


Artsoversigt

i 1.000 kr. Art IM

U/I

Samlet resultat

0

1

Lønninger

U

22

Fødevarer

U

4.303

23

Brændsel og drivmidler

U

14.739

27

Anskaffelser

U

407

29

Øvrige varekøb

U

40.012

40

Tjenesteydelser uden moms

U

94.513

45

Entreprenør- og håndværkerydelser

U

43.325

46

Betalinger til staten

U

80.313

47

Betalinger til kommuner

U

64.975

48

Betalinger til regioner

U

82.482

49

Øvrige tjenesteydelser m.v.

U

100.597

51

Tjenestemandspensioner m.v.

U

2.715

52

Overførsler til personer

U

388.626

59

Øvrige tilskud og overførsler

U

25.688

6

Finansudgifter

U

35.647

71

Egne huslejeindtægter

I

-11.035

72

Salg af produkter og ydelser

I

-69.318

76

Betalinger fra staten

I

-4.001

77

Betalinger fra kommuner

I

-48.689

78

Betalinger fra regioner

I

-181

79

Øvrige indtægter

I

-34.341

8

Finansindtægter

I

-1.546.212

86

Statstilskud

I

174.113

91

Overførte lønninger

U

94

Overførte tjenesteydelser

U

4.244

97

Interne indtægter

U

-10.072

141

561.320

5.828


Finansiel status

Aktiver 8

Primosaldo

Ultimosaldo

13.337.518

60.903.514

Aktiver

922

Likvide aktiver

092201

Kontante beholdninger

092205

Indskud i pengeinstitutter m.v.

092207

Investerings- og placeringsforeninger

401.548

294.722

6.895.962

4.244.433

6.040.008

56.364.359

Tilgodehavender hos staten

15.996.952

12.126.018

092512

Refusionstilgodehavender

15.996.952

11.922.337

092513

Andre tilgodehavender -12.922.085

-29.924.695

30.256.179

22.518.641

925

928 092814

Tilgodehavender i betalingskontrol

092815

Andre tilgodehavender

092817 932

203.681

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

1.391.605

-4.713

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

-44.569.869

-52.438.623

Langfristede tilgodehavender

498.437.860

505.892.916

093221

Aktier og andelsbeviser m.v.

450.401.180

450.370.843

093223

Udlån til beboerindskud

093225

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

935 093530 938 093837 942

3.795.169

4.282.644

44.241.511

51.239.429

Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder

-11.409.679

-10.136.570

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

-11.409.679

-10.136.570

Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe

4.113.856

4.402.240

Staten

4.113.856

4.402.240

62.205.071

59.929.261

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

094242

Legater

094243

Deposita

094244

Parkeringsfond

748.695

646.625

61.763.851

59.643.211

-307.475

-360.575

Materielle anlægsaktiver

794.063.547

785.607.242

095880

Grunde

211.018.613

210.774.310

095881

Bygninger

387.432.272

377.005.574

095882

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm

45.364.992

44.368.387

095883

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

10.742.320

15.752.829

095884

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger

139.505.349

137.706.141

Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg

57.375.466

58.023.372

Grunde og bygninger bestemt til videresalg

57.375.466

58.023.372

1.421.198.506

1.446.823.296

Primosaldo

Ultimosaldo

-62.838.400

-60.573.220

958

968 096887 Balance Passiver 9

Passiver

945

Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

094547

Deposita

094546

Legater

948 094849 951 095152 952

-748.695

-646.625

-62.089.705

-59.926.595

Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb

-4.113.856

-4.402.240

Staten

-4.113.856

-4.402.240

Kortfristet gæld til staten

-3.309.699

-4.369.129

Anden gæld

-3.309.699

-4.369.129

-57.205.624

-48.090.750

-6.818.442

-4.197.542

-47.175.736

-36.639.201

Kortfristet gæld i øvrigt

095255

Skyldige feriepenge

095253

Kirkelige skatter og afgifter

095259

Mellemregningskonto

095256

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

095258

Edb-fejlopsamlingskonto

955

-332

-447

-19.909

-3.210.998

-7.233.765

Langfristet gæld

-390.346.139

-386.563.857

095577

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

-270.914.187

-270.843.730

095579

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

-108.149.116

-105.461.451

095570

Kommunekreditforeningen

972 097290 975

-11.282.836

-10.258.676

Hensatte forpligtelser

-126.549.120

-128.067.417

Hensatte forpligtelser

-126.549.120

-128.067.417

Egenkapital

-776.835.667

-814.756.684

097593

Modpost for skattefinansierede aktiver

097599

Balancekonto

097592 Balance

Modpost for selvejende institutioners aktiver

143

-29.670.323

-29.153.671

-821.768.689

-814.476.943

74.603.345 -1.421.198.506

28.873.930 -1.446.823.296


Statusbalance

Ultimosaldo 2011 Samlet resultat 922

Likvide aktiver

092201

Kontante beholdninger

Ultimosaldo 2012

Bevægelse 0

0

0

13.337.518

47.565.996

60.903.514

401.548

-106.826

294.722

90100001

0801 Personlige udlæg

10.500

90100002

0801 Driftscenter

66.938

-28.916

90100003

0801 Redningsberedskab

6.928

-4.696

2.231

90100010

0801 Skovbakkeskolen

71.785

-33.286

38.498

90100013

0801 Odder Kommunale Ungdomsskole

28.423

20.572

48.995

90100014

0801 Bibliotek

47.685

-10.361

37.324

90100016

0801 Ældreservice

19.523

-6.613

12.910

90100017

0801 Børne- og Familiecentret

18.211

-11.189

7.022

90100020

0801 Rosenhuset

11.363

3.756

15.119

90100021

0801 Bofællesskaberne Åhusene

58.423

-37.841

20.583

90100022

0801 Fabos

60.594

1.749

62.343

90100023

0801 Borgerservice- pas, kørekort

1.175

-1

1.174

6.895.962

-2.651.530

4.244.433

092205

Indskud i pengeinstitutter m.v.

90500001

0805 Jyske Bank - 7250 149100-4

90500010

0805 Nordea - 9150 200 010

90500020

0805 Danske Bank OBS

90500030

0805 Den Danske Bank - løbende konto

90500031

0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort

90500033

0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbende konto

90500035

0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling

90500037

0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinger

90500042

0805 Deponering, salg af skoler

90500043

0805 DB Porteføljekonto 3629893504

90500050

0805 Sparekassen Odder 9486 49000 07237

90500065

0805 Den Danske Bank - Lejerbo Bronzealdervej

10.500 38.022

68.753

-565

68.188

229.269

64.559

293.828

15.942.039

-7.095.499

8.846.540

-17.573.055

5.184.841

-12.388.213

14.816

38.565

53.381

1.015.670

1.031.516

2.047.186

280.028

-63.110

216.919

48.696

5.894

54.590

5.002.262

-5.002.262 64.097

64.097

1.857.424

3.120.434

4.977.858

Investerings- og placeringsforeninger

6.040.008

50.324.351

56.364.359

0807 DDB 3007539843 Investeringsforeningsbeviser

6.040.008

50.324.351

56.364.359

Tilgodehavender hos staten

15.996.952

-3.870.934

12.126.018

Refusionstilgodehavender

15.996.952

-4.074.615

11.922.337

91200001

0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsvæsen

16.263.005

-4.767.305

11.495.700

91200002

0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.

-266.053

692.690

426.637

Andre tilgodehavender

203.681

203.681

0813 Momsrefusion supplementsperioden

203.681

203.681

-12.922.085

-17.002.610

-29.924.695 22.518.641

092207 90700001 925 092512

092513 91300001 928

10.059

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

092814

10.059

Tilgodehavender i betalingskontrol

30.256.179

-7.737.538

91401000

0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor

27.414.388

-4.468.789

22.945.599

91401001

Substituerende konto for deb samlekonto 91401000

-12.437.840

364.619

-12.073.221

91402000

0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor

-34.881.472

34.882.634

1.162

91403000

0814 Restancekonto i KMD-Debitor

50.160.132

-50.160.132

91403008

0814 TP indbetalinger

91403009

0814 Modersystem indbetalinger

91403010

0814 Fik indbetalinger

91407001

Restancekonto for krav i Opus Debitor

91407002

Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor

91407008

Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor

91407011

Renteindtægter fra Opus Debitor

91407012

Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler

91407013

Reserveret OPUS Debitor

092815

0815 Boligsikring 50% refusion

91500003

0815 Boligydelse m. 75% refusion

91500010

0815 Diverse restancer

91500022

0815 Grønland, skattepligtig pension

092817 91700000 932 093221

10.291

35.765

-35.765

-24.503

Andre tilgodehavender

91500002

-10.291

24.503 33.102.081

33.102.081

-21.434.997

-21.434.997

-12.807

-12.807

-146.004

-146.004

140.578

140.578

-3.750

-3.750

1.391.605

-1.396.318

-4.713

17.283

-17.283

7.578

-7.578

1.316.962

-1.321.675

49.782

-49.782

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

-44.569.869

-7.868.754

0817 Mellemregninger foregå. og følg. regnskabsår

-44.569.869

-7.868.754

-52.438.623

Langfristede tilgodehavender

303.584.879

202.308.037

505.892.916

Aktier og andelsbeviser m.v.

256.380.180

193.990.663

450.370.843

14.224.529

-528.542

13.695.987

16.180

-4.713 -52.438.623

92100001

0821 KMD

92100002

0821 Reno syd

92100003

0821 Kommunernes Pensionsforsikring

8.883.750

332.500

9.216.250

92100004

0821 Det Danske Madhus

2.422.306

-27.949

2.394.357

145

16.180


Statusbalance

193.654

Ultimosaldo 2012 2.428.069

228.599.000

194.021.000

422.620.000

Udlån til beboerindskud

3.004.169

1.278.475

4.282.644

92300001

0823 Ydede lån med statsrefusion

4.812.857

1.799.756

6.612.613

92300002

0823 Indgåede afdrag med statsrefusion

-1.545.426

-539.214

-2.084.640

92300003

0823 Ydede lån ombygn af Fabos §74,2

43.575

43.575

92300004

0823 Ydede lån §74,2

815

-12.343

-11.528

92300010

0823 Ydede lån - flygtninge

786.374

149.465

935.839

92300011

0823 Indgåede afdrag - flygtninge

-259.452

-76.765

-336.216

92300030

0823 Nedskrivning af tilgodehavende

92100006

0821 HMN Naturgas I/S

92100007

0821 Odder Spildevand A/S

093223

093225

Ultimosaldo 2011 2.234.415

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

92500010

0825 Restancer - Billån

92500011

0825 Lån til invalidebiler bev. Efter 01.01.2002

92500030

0825 Nedskrivning af lån ydet t. invalidebiler

92500040

0825 Restancer - kontanthjælp

92500041

0825 Hjælp mod tilbagebetaling - mellemregn 100

92500042

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - restance 120"

92500043

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mellemregn 12

92500044

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - restance 130

92500045 92500046

Bevægelse

-791.000

-86.000

-877.000

44.200.530

7.038.899

51.239.429 1.206.485

1.517.806

-311.321

-1.517.806

1.517.806

-40.981

-1.129.648

-1.170.629

3.307.884

1.895.604

5.203.488

-6.383.998

6.383.998

226.804

-226.804

3.337

-3.337

894.620

-894.620

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - mellemregn 1

1.381.788

-1.381.788

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - restance 140"

6.691

-6.691

92500047

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mellemregn 14

-6.691

6.691

92500048

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - restance 150

257.499

-257.499

92500049

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - mellemregn 1

236.290

-236.290

92500050

0825 Anden tilbagebet. pl. hjælp netto rest 170

11.127

-11.127

92500051

0825 Anden tilbagebt. pl. hjælp netto mel.regn 170

5.252

-5.252

92500052

0825 Boligindskud - restance 190

92500053

0825 Boligindskud - mellemregn190

92500055

0825 Introduktionsydelse - mellemregn.193

92500062

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration, restance

92500063

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration, mellemregn

92500110

0825 Grundejernes investeringsfond

92500115

0825 Fonden Ørting

92500120

0825 Gylling forsamlingshus tilskud

14.000

14.000

92500121

0825 Gylling forsamlingshus

130.000

130.000

92500122

0825 Torrild forsamlingshus

112.800

112.800

92500124

0825 Gosmer forsamlingshus

78.298

78.298

92500125

0825 Boulstrup forsamlingshus

76.146

76.146

92500126

0825 Tunø Forsamlingshus

50.000

50.000

92500127

0825 Ørting Hallen

2.250.000

2.250.000

92500128

0825 Hou Lystbådehavn

2.250.000

2.250.000

92500129

0825 Hou Maritime Idrætsefterskole

4.000.000

92500130

0825 Gylling Efterskole

3.500.000

92500131

0825 Odder Roklub

92500132

0825 Odder roklub byggeindexreg. Lån

92500133

0825 Det Danske Spejderkorps

92500134

0825 Sandbjerglejren

92500135

0825 Hundslund Tennisklub

92500136

0825 KFUM-spejderne

64.248

92500137

0825 DUI-spejderne - Falkevennen

74.870

92500200

0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat

92500210

0825 Hou Hallen

92500220

0825 Danske Diakonhjem

935 093530

134.497

259.556

259.556

4.100.000

4.100.000

4.000.000 -150.000

3.350.000

35.300

35.300

129.000

129.000

50.000

50.000

155.439

155.439

6.667

25.162.504

-6.667 64.248 74.870 1.891.274

1.500.000

27.053.779 1.500.000

266.650

266.650

-11.409.679

1.273.109

-10.136.570

2.428.310

1.273.109

0930 Tømningsordning

94200000

-134.497

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

S9300002

094242

-1.240 -147.420

-10.136.570

0930 Kloakfond

942

1.240 147.420

1.273.109

S9300001

93700001

-20.524

-11.409.679

Gæld til Spildevandsselskab

093837

-743

20.524

Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 93000001

938

743

-14.318.590

3.701.419 -14.318.590

480.600

480.600

Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe

4.113.856

288.384

4.402.240

Staten

4.113.856

288.384

4.402.240

0837 Lån i henhold til lov om boligydelse

4.113.856

288.384

4.402.240

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

62.205.071

-2.275.810

59.929.261

748.695

-102.071

646.625

46.329

-46.329

Legater 0842 Fælleslegat - Obligationsbeholdning

146


Statusbalance

94200001

0842 Fælleslegat - sds 944 32 24106

94200002

0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbeholdning

94200003

0842 N.U. Yoga Ashrama

94200004

0842 Inges mindelegat Obligationsbeholdning

94200005

0842 Inges mindelegat

094243

Ultimosaldo 2011 3.170

Deposita

Ultimosaldo 2012

Bevægelse -3.170

527.947

-2.376

2.268

-817

1.451

167.973

-52.635

115.337

1.008

3.257

4.265

61.763.851

-2.120.640

59.643.211

-306.074

10.233.635

94300001

0843 Pantebrevevedr ydelser i.h.t. omsorgsloven

94300002

0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og nedbrydning

94300004

0843 Gældsbreve vedr. boligydelse

94300005

0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejendomsskatter

94300006

0843 Svanegrundsruten

94300007

0843 Diverse deposita

94300008

0843 Arv Ørting lokalcenter

31.900

41

94300009

0843 Arv Birkebo's beboere

2.056

-2.056

94300010

0843 Fond for Odder bys udsmykning

68.892

94300011

0843 Rådhusets samt byens udsmukning

25.276

94300400

0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

94300401

0843 Åhusenes busopsparing

094244 94400001 945

75.000 10.539.710 560.000

-40.000

520.000

49.696.667

-1.630.000

48.066.667

3.870

6

437.556

0844 Parkeringsfond Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

094546

75.000

177.500

Parkeringsfond

Legater

525.571

3.875 177.500 31.940 68.892 25.276

-190.745

246.811

145.424

48.190

193.613

-307.475

-53.100

-360.575

-307.475

-53.100

-360.575

-62.838.400

2.265.181

-60.573.220

-748.695

102.071

-646.625

-48.371

48.371 1.128

94600001

0846 Legatkapital - Fælleslegat

94600002

0846 Legatbeholdning - Fælleslegat

-1.128

94600004

0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama

-1.954

817

-1.137

94600005

0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama

-528.261

2.376

-525.885

94600006

0846 Legatkapital - Inges Mindelegat

-168.205

52.550

-115.655

94600007

0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat

-776

-3.172

-3.948

-62.089.705

2.163.110

-59.926.595

094547

Deposita

94700001

0847 Vedr. leje

94700003

0847 Deposita på konto 08 42 430

94700004

0847 Arv Ørting Lokalcenter

94700005

0847 Arv Birkebos beboere

94700006

0847 Fond for Odder bys udsmykning

-68.892

94700007

0847 Rådhusets samt byens udsmukning

-25.276

94700008

0847 Beboerindskud, Lundevej

-37.350

37.350

94700400

0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

-437.556

190.745

94700401

0847 Åhusene busopsparing

-145.424

-47.400

-192.824

Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb

-4.113.856

-288.384

-4.402.240

Staten

-4.113.856

-288.384

-4.402.240

0849 Lån i h.t. lov om boligydelse

-4.113.856

-288.384

-4.402.240

Kortfristet gæld til staten

-2.782.700

-1.586.429

-4.369.129

Anden gæld

-2.782.700

-1.586.429

-4.369.129

1.139.402.316

-704.539.449

434.862.867

948 094849 94900001 951 095152 95200101

0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb

95200102

0852-001 Folkepens Skattepl. Kontant

95200103

0852-001 Folkepens Skattefrit - edb

95200104

-288.504

4.331

-284.173

-61.052.746

1.976.069

-59.076.678

-31.900

-41

-31.940

-2.056

2.056 -68.892 -25.276 -246.811

-90.204

90.204

5.613.090

-3.528.628

0852-001 Folkepens Regulering tidl. År

-78.152

40.585

-37.567

95200300

0852-003 Suppl. Pensionsydelse - edb

23.341.740

-14.371.243

8.970.497

95200400

0852-004 Ventetillæg edb

909.237

-198.617

710.620

95200500

0852-005 Eengangsbeløb - opsat pension

16.344

-16.344

95200600

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattepl edb

58.555.928

-41.387.573

17.168.355

95200601

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattefri edb

14.463.718

-10.240.242

4.223.476

95200700

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattepl edb

5.671.767

-4.067.623

1.604.144

95200701

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattefri edb

929.093

-675.404

253.689

95200800

0852-008 Suppl. opsparingsordn. for førtidspens.

4.278.295

-2.471.861

1.806.434

95200900

0852-009 Overførsel særligt børnetilskud

95200901

0852-009 Overførsel særligt børnetilskud 2003

95200902

0852-009 Edb-ordinært

95200903

0852-009 Adoptionstilskud

275.742

-130.368

145.374

95200904

0852-009 Edb-ekstra

6.663.787

-4.790.635

1.873.152

95200905

0852-009 Edb-særlig §4 stk. 3

4.585.753

-3.602.821

982.932

95200906

0852-009 Edb-særlig grupper for børn

1.017.343

-786.013

231.330

95200907

0852-009 Uddannelsessøgende

19.215

-17.541

1.674

95200908

0852 Invaliditetsydelse 100% ref., skattefri

753.917

-555.401

198.516

147

2.084.462

8.806

-8.806

414.432

-346.732

67.699

10.090.266

-7.335.346

2.754.920


Statusbalance

Ultimosaldo 2011 -678.680

473.411

Ultimosaldo 2012 -205.269

-192.231

71.195

-121.036

-8.833

8.833

Bevægelse

95201004

0852-010 Normalbidrag - bidragsberet. 2003

95201005

0852-010 Normalbidrag - offentligt 2003

95201006

0852-010 Uddannelsesbidrag 2003

95201007

0852-010 Ægtefællebidrag - bidragsberet.

-60.500

28.423

-32.077

95201009

0852-010 EDB-skattepl tillæg

98.900

-17.899

81.001

95201010

0852-010 EDB-skattefri

81.368

-71.501

9.867

95201012

0852-010 Ikke forskudsvise tillæg skattepl.

986.353

-643.616

342.737

95201013

0852-010 Ikke forskudsvise bidrag skattefri

95201101

0852-011 Forskudsvise bidrag 2003

95201102

0852-011 EDB-Skattefri

95201103

0852-011 EDB-Skattepligtig

95201200

0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere

95201300

0852-013 Dagpenge i øvrigt

95201400

0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel og adopt.

95201500

0852-015 ATP-bidrag - Aktiveringsydelse m.v.

95201501

0852-015 ATP-bidrag - Førtidspension

95201502

115.198

-50.610

64.588

-10.843.042

7.730.719

-3.112.323

17.237.721

-12.325.957

4.911.764

17.529

-17.529

5.723.572

-3.766.142

25.396.680

-18.579.740

1.957.430 6.816.940

103.776.804

-76.120.661

27.656.143

223.820

-223.820

3.537.522

-950.562

2.586.960

0852-015 ATP-bidrag - Ledighedsydelse

381.420

-63.724

317.696

95201700

0852-017 ATP-bidrag jfr. integrationslov

0

23.220

23.220

95201800

0852-018 Delpension

428.532

-128.298

300.234

95201900

0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm førtidspens

1.959.280

-1.476.182

483.098

95203000

0852-030 Statens andel af boligindskudslån

-2.149.554

-869.095

-3.018.649

95204000

0852-040 Statens andel af boligindsk Flygtninge

95205000

0852-000 Tilbagebet.pl. ydelser-gæld til Staten

95209000

0852-090 Refusion af offentlige pensioner

95209200

0852-092 Refusion af børnetilskud

95209300

-526.923

-72.700

-599.623

-2.388.118

-115.457

-2.503.575

-1.251.224.489

780.409.762

-470.814.727

-23.075.344

17.018.263

-6.057.081

0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.førtidspen.

-4.278.295

2.464.197

-1.814.098

95209400

0852-094 Refusion af andre familieydelser

-6.753.784

4.814.531

-1.939.253

95209500

0852-095 Refusion af dagpengeydelser

-134.897.056

98.466.543

-36.430.513

95209700

0852-097 Refusion af ATP-bidrag

-8.801.411

2.556.555

-6.244.856

95210000

0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering

1.142.561

-170.121

972.440

95210100

0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge

2.229.291

-618.994

1.610.297

95210200

0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge

1.283.130

-566.584

716.546

95210401

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Kommunedel

126.161

-80.668

45.493

95210403

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Afregn t. ATP

-25.728

46.900

21.172

95210600

0852-106 Fleksydelse

21.096.046

-11.949.684

9.146.362

95210700

0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse

95210800

0852-108 Refusion vedr. fleksydelse

95211200

0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kont. udb

95211300

0852-113Tilbageb af flydbidr til pensordn ej skpl

95211400

0852-114 Dagpenge til EØS-borgere

95216000

0852-Nedskrivning af boligindskudslån

952

Kortfristet gæld i øvrigt

095253

Kirkelige skatter og afgifter

-5.085.614

3.780.146

-1.305.468

-15.800.780

5.875.416

-9.925.364

800.204

-295.849

504.355

1.580.115

1.580.115

-3.843

3.843

527.000

1.176.750

1.703.750

-57.520.874

9.430.124

-48.090.750

-315.250

314.918

-332

-75.819.924

49.256.592

-26.563.332

1.441.687

-1.441.687

95300100

0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat

95300200

0853-002 Afregning af forskelsbeløb

95301300

0853-013 Landskirkeskat

10.389.083

-6.143.673

4.245.410

95301400

0853-014 Odder Kirkekasse

18.549.590

-10.935.223

7.614.367

95301401

0853-014 Saxild Kirkekasse

5.256.861

-3.909.101

1.347.760

95301402

0853-014 Nølev Kirkekasse

713.000

-713.000

95301405

0853-014 Randlev Kirkekasse

5.566.948

-4.132.374

1.434.574

95301407

0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse

7.921.681

-5.725.793

2.195.888

95301408

0853-014 Gylling-Alrø Præstegårdskasse

1.027.400

-1.027.400

95301409

0853-014 Alrø Kirkekasse

1.948.221

-1.335.697

612.524

95301410

0853-014 Ørting Kirkekasse

7.913.203

-4.442.272

3.470.931

95301411

0853-014 Gylling Kirkekasse

4.160.741

-3.788.014

372.727

95301412

0853-014 Hundslund-Torrild Præstegårdskasse

410.000

-410.000

95301413

0853-014 Hundslund Kirkekasse

4.247.495

-3.070.576

95301414

0853-014 Torrild Kirkekasse

1.594.555

-1.197.475

397.080

95301415

0853-014 Tunø Kirkekasse

2.068.374

-950.621

1.117.753

95301416

0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudsete udgifter

095255

Skyldige feriepenge

1.176.919

2.295.835

281.232

2.577.067

-6.818.442

2.620.900

-4.197.542

95500005

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0

17.036

29

17.064

95500006

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 1

-1.983.401

-430.047

-2.413.448

95500007

0855 Feriepenge afl. 1

1.568.084

501.892

2.069.976

148


Statusbalance

95500008

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 2

Ultimosaldo 2011 12.657

95500009

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 3

11.947

95500011

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 0

95500021

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 0

-73.353

1.841.100

1.767.748

95500022

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 1

-1.840.890

-3.775.318

-5.616.208

95500023

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 2

-24.578

24.778

200

95500024

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 3

-262.350

262.350

95500031

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 0

-105.649

105.649

95500032

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 1

-2.777.673

2.777.673

95500033

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 2

-67.383

67.383

95500034

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 3

-1.292.890

1.293.533

643

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

-47.175.736

10.536.535

-36.639.201

95601000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.

-48.401.830

9.713.828

-38.688.002

95601001

Substituerende konto for lev. samlekonto 95601000

1.589.993

2.588.291

4.178.284

95601003

0856 Remittering børn og voksne

545.418

-93.385

452.033

95602000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.

-909.317

-1.672.199

-2.581.516

Edb-fejlopsamlingskonto

-447

-19.462

-19.909

0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST

-447

-19.462

-19.909

-3.210.998

-4.022.768

-7.233.765 132.734

095256

095258 95802000 095259

Mellemregningskonto

Bevægelse

Ultimosaldo 2012 12.657

-1.814

10.133

-46.309

-46.309

95900001

0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling

95900002

0859 Mellemkommunal afregn. Pension - manuelle udb

37.131

95.603

513.858

-29.147

95900004

0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel - manuel udb

484.711

-3.622.046

-2.015.010

-5.637.056

95900006

0859 SAP - pensionistens andel - manuelle udb

95900007

0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb

-210.707

-23.889

-234.596

4.127

-3.721

95900008

0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuelle udb

406

72

-72

95900010

0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden - man udb

38.113

3.163

95900011

0859 Manuel udligning

-23.564

23.564

95900012

0859 Udland - Norden - manuelle udb

-38.113

-3.163

-41.276

95900013

0859 Boligsikring - mellemregning

-16.685

8.284

-8.401

95900017

0859 AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste - man udb

95900018

0859 Fleksydelse - manuelle udb

95900051

0859 Sociale Pensioner - manuel - kildeskat

3.505

-1.293

2.212

95900052

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

493.655.338

148.285.049

641.940.387

95900053

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

-493.667.328

-148.276.184

-641.943.512

95900054

0859 Dagpenge Kildeskat

4.119

4.119

95900060

0859 KMD-Aktiv - kildeskat

25.102

-16.689

8.413

95900061

0859 Fleksydelse - kildeskat

-13.948

-1.887

-15.835

95900063

0859 A conto pension

5.240

17.450

22.691

95900102

0859 Beboer 1

6.248

-2.261

3.987

95900103

0859 Beboer 2

5.129

-1.288

3.840

95900104

0859 Beboer 3

6.821

-3.786

3.034

95900105

0859 Beboer 4

4.450

141

4.591

95900106

0859 Beboer 5

5.473

1.941

7.414

95900107

0859 Beboer 6

12.051

2.331

14.382

95900108

0859 Beboer 7

9.665

-3.015

6.651

95900109

0859 Beboer 8

10.175

-103

10.072

95900110

0859 Beboer 9

0

2.058

2.058

95900111

0859 Beboer 10

15.955

-7.191

8.764

95900112

0859 Beboer 11

12.759

-4.965

7.794

95900113

0859 Beboer 12

9.850

-659

9.191

95900114

0859 Beboer 13

7.019

-1.215

5.804

95900115

0859 Beboer 14

3.538

3.398

6.935

95900116

0859 Beboer 15

1.959

-308

1.651

95900117

0859 Beboer 16

6.089

921

7.010

95900118

0859 Beboer 17

4.610

2.716

7.326

95900119

0859 Beboer 18

2.601

5.914

8.516

95900120

0859 Beboer 19

3.979

2.747

6.726

95900121

0859 Beboer 20

2.826

687

3.513

95900122

0859 Beboer 21

11.446

-4.391

7.055

95900123

0859 Beboer 22

2.659

2.377

5.035

95900125

0859 Beboer 24

8.883

-4.712

4.172

95900127

0859 Beboer 26

5.045

-718

4.327

95900128

0859 Beboer 27

4.187

1.788

5.974

95900129

0859 Beboer 28

9.490

-826

8.665

282.623

149

41.276

-349

-349

-281.277

1.346


Statusbalance

95900130

0859 Beboer 29

Ultimosaldo 2011 2.209

1.772

Ultimosaldo 2012 3.981

95900131

0859 Beboer 30

3.536

4.456

7.993

95900132

0859 Beboer 31

1.558

-349

1.210

95900133

0859 Beboer 32

16

3.120

3.136

95900134

0859 Beboer 33

386

847

1.233

95900150

0859 Sociale pensioner ATP-bidrag

3.619.940

1.493.910

5.113.850

95900155

0859 Dagpenge - indeholdt ATP

-295.560

295.560

95900156

0859 Dagpenge - ATP - Barsel

-130.773

130.773

95900157

0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplærydel - ATP

-245.892

-40.241

-286.133

95900158

0859 Boligydelse - mellemregning

-10.314

-3.137

-13.451

95900170

0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb

21.583

21.583

95900173

0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere

95900177

Bevægelse

26.075

-25.083

992

0859 Afregning af Boligydelse

2.984.200

179.342

3.163.542

95900178

0859 Afregning af Boligsikring

731.573

153.282

884.855

95900180

0859 Afregning bidrag - NEM-konto

335.534

-335.534

95900182

0859 Afregningskonto, pensionssystem

-61.514

-14.327

95900191

0859 Udgifter i forbindelse med konflikt

693

1.963

2.656

95900200

0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv

-2.360.244

1.540.565

-819.679

95900201

0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv

95900202

0859 Administrationskoni KMD-Aktiv

95900211 95900231 95900300

0859 Udgift, madordning Gylling Børnehus

95900301

0859 Indtægt, madordning Gylling Børnehus

95900302

0859 Udgift, madordning Blæksprutten, vuggestue

95900303

0859 Indtægt, madordning Blæksprutten, vuggestuen

95900304

0859 Udgift madordning Bifrost

95900305

0859 Indtægt madordning Bifrost

95900306

0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO

95900307

0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO

95900500

0859 System 1 gruppe 4

95900517

0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning

95900531

-75.841

-11.609

17.732

6.123

-268.611

-12.138

-280.749

0859 Børnefamilieydelser

-44.918

44.918

0859 Skatterestance

-12.551

12.551

27.750

27.750

-27.750

-27.750

45.863

45.863

-45.863

-45.863

312.950

312.950

-312.950

-312.950

22.038

47.931

69.969

-22.038

-47.931

-69.969

-8.873

8.873

198.963

-224.668

0859 Medarbejder PC - lærer

0

1.536

1.536

95900532

0859 Medarbejder PC - 2008

365.138

350

365.488

95900533

0859 Medarbejder bredbånd 2008

-236.952

53.944

-183.008

95900534

0859 Medarbejder PC - 2008 - slutafregning

180.888

-193.183

-12.295

95900540

0859 Refusion af dagpenge

-738.246

738.246

95900550

0859 Kildeskat

1.823.293

-2.003.703

95900551

0859 AM-bidrag

-437.345

437.345

95900560

0859 Regnskab med A-indkomst

1.479.271.257

359.813.527

1.839.084.785

95900561

0859 Regnskab med A-indkomst

-1.479.271.257

-359.813.527

-1.839.084.785

95900562

0859 Regnskab med AM-grundlag

1.579.075.855

381.989.283

1.961.065.137

95900563

0859 Regnskab med AM-grundlag

-1.579.075.855

-381.989.283

-1.961.065.137

95900564

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

1.567.606.530

380.605.148

1.948.211.677

95900565

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

-1.567.606.530

-380.605.148

-1.948.211.677

95900566

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

588.531

180.479

769.010

95900567

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

-588.531

-180.479

-769.010

95900568

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

3.874.815

1.569.719

5.444.534

95900569

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

-3.874.815

-1.569.719

-5.444.534

95900581

0859 ATP-bidrag

-2.076.407

2.096.498

20.091

95900582

0859 AER arbejdsgivernes elevrefusion

-310.392

-691.862

-1.002.254

95900590

0859 AKUT-bidrag

-466.512

467.630

1.118

95900591

0859 AKUT-refusion

-4.616

60.567

55.951

95900592

0859 AKUT-gebyr

-90

765

675

95900600

0859 Direkte pensionsafregning

1.926

-1.926

95900610

0859 Gruppelivsforsikr - B-ordning

6.610

-6.610

95900682

0859 Afregning personaleforening

2.530

-2.530

95900800

0859 Uanbringelige indtægter

2.718

-2.718

95900850

0859 Henlæggelser Bronzealdervej

-644.013

-213.966

95900851

0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealderv. Lejerbo

250.512

-99.435

151.077

95900852

0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealdervej Lejerbo

-2.055.759

-288.299

-2.344.058

95900853

0859 Over/underskud Bronzealdervej-Lejerbo

591.836

-237.482

354.354

95900860

0859 Henlæggelser Ældreboligerne v. Ålykkecentret

-70.000

-70.000

95900861

0859 Forskydninger tilgodeh. Ældreboliger Lejerbo

22.048

22.048

150

-25.705

-180.410

-857.979


Statusbalance

Ultimosaldo 2011

-1.170.173

Ultimosaldo 2012 -1.170.173

-171.129

-171.129

-70.000

-70.000

Bevægelse

95900862

0859 Forskydn. kortf. gæld Ældreboligerne Lejerbo

95900863

0859 Over/underskud Ældreboligerne Lejerbo

95900870

0859 Henlæggelser Lundevej 35 - Fabos

95900871

0859 Forskydninger tilgodeh. Lundevej 35 - Fabos

95900872

0859 Forskydn. kortf. gæld Lundevej 35 - Fabos

95900873

0859 Over/underskud Lundevej 35 - Fabos

86.112

86.112

95902010

0859 Interne debitorer SAP

1.843.718

973.557

2.817.275

95902020

0859 Interne kreditorer SAP

-1.424.632

-1.311.242

-2.735.874

95902110

0859 Interne debitorer SAP

-1.649.007

-588.814

-2.237.821

95902120

0859 Interne kreditorer SAP

1.307.635

676.877

1.984.511

95921001

0859 Udbetaling/Netto

223.930

223.930

95921002

0859 Nettoløn/kmd udbetaling

519.892

519.892

95921010

0859 A-skat AM-bidrag og SP-bidrag

515.730

515.730

95921050

0859 ATP

-1.109.740

-1.109.740

95921075

0859 AER

-1.040.793

-1.040.793

95921076

0859 AKUT

95921100

0859 Indkomstgrundlag

95921101

0859 Tilsvar indkomstgrundlag

95921200

0859 Pensionspræmie

95921250

0859 Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordning

95921300 95921310

53.689

53.689

-795.776

-795.776

-484.547

-484.547

236.755.264

236.755.264

-236.755.264

-236.755.264

-1.875

-1.875

-47.220

-47.220

0859 Netto ferie til afregning

-1.507.117

-1.507.117

0859 Netto ferie til feriekonto

-39.605

-39.605

95921502

0859 Diverse - medlemsskaber

-17.580

-17.580

95921503

0859 Gruppelivspræmie

1.959

1.959

95921560

0859 Udlæg

5.060

5.060

95921700

0859 Refusion

-867.544

-867.544

95922980

0859 Ferie

-86.827

-86.827

95922990

0859 Netto ferie til afregn.(fordeling omk.sted)

95999010

0859 Told moms Momsafregning

95999020

0859 Told moms Indgående moms

95999030

0859 Told moms Udgående moms

955 095570

1.177.493

2.976.783

4.154.276

14.405.977

2.359.611

16.765.588

-16.726.752

-4.205.101

-20.931.853

Langfristet gæld

-390.346.139

3.782.282

-386.563.857

Kommunekreditforeningen

-270.914.187

70.457

-270.843.730

97000001

0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foreningen

-304.654.348

21.740.161

-282.914.187

97000010

0870 Afdrag på lån Kommunekreditforeningen

33.740.161

-21.669.704

12.070.457

095571

Pengeinstitutter

97100000

0871 Låneoptagelse

97100001

0871 Afdrag på lån, pengeinstitutter

095577

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

-11.800.000

11.800.000

11.800.000

-11.800.000

-108.149.116

2.687.666

-105.461.451

-99.957.465

4.786.769

-95.170.696

4.786.769

-2.950.337

1.836.432

-13.428.428

450.008

-12.978.420

450.008

-148.434

301.574

0

549.659

549.659

1.024.160

-10.258.676

97700001

0877 Låneoptagelse, ældreboliger

97700002

0877 Afdrag på lån, ældreboliger

97700003

0877 Låneoptagelse, Lundevej

97700004

0877 Afdrag på lån, Lundevej

97700006

0877 Afdrag på lån, Ældreboliger Ålykkecentret

095579

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

-11.282.836

0879 Låneoptagelse finansielt leasede aktiver

-11.044.597

97900001 97960000

0879 Nedskrivning leasede anlægsaktiver

97970000 958 095880

-11.044.597

10.311.220

3.777.827

14.089.047

0879 Tilgang leasede anlægsaktiver

-10.549.459

-2.753.667

-13.303.126

Materielle anlægsaktiver

794.063.547

-8.456.305

785.607.242

Grunde

211.018.613

-244.303

210.774.310

98002000

0880-02 Selvejende institutioners aktiver

98003000

0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver

209.135.213

-244.303

208.890.910

Bygninger

387.432.272

-10.426.698

377.005.574

095881 98101000

0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver

98101100

1.883.400

1.883.400

1.995.633

1.995.633

0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.

-1.995.633

-1.995.633

98102000

0881-002 Grunde og bygninger S/I aktiver

24.816.242

915.000

98102100

0881-002 Grunde og bygninger S/I akkum. afskrivn.

-6.570.630

-1.039.477

-7.610.107

98103000

0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver

574.981.842

5.230.405

580.212.247

98103100

0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.

-205.795.182

-15.532.625

-221.327.807

45.364.992

-996.605

095882

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm

132.805.898

25.731.242

44.368.387

98201000

0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver

98201100

0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.

98202000

0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I aktiver

13.315.200

338.000

13.653.200

98202100

0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I akkum. afskr.

-3.878.678

-694.552

-4.573.231

151

132.805.898

-132.805.898

-132.805.898


Statusbalance

Ultimosaldo 2011 70.061.888

98203000

0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver

98203100

0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.

095883

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

98301000

0883-001 Inventar T/F aktiver

98301100

0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger

98302000

0883-002 Inventar S/I aktiver

98302100

0883-002 Inventar S/I akkum. afskrivninger

98303000

0883-003 Inventar Ø/S aktiver.

98303100

0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver

095884 98403000 968 096887 98703000 972 097290

-304.406

Ultimosaldo 2012 69.757.482

-34.133.418

-335.646

-34.469.064

10.742.320

5.010.509

15.752.829

Bevægelse

1.300.000

1.300.000

-1.300.000

-1.300.000

554.980

554.980

-450.190

-35.622

-485.813

58.826.210

11.795.144

70.621.355

-48.188.680

-6.749.013

-54.937.693

139.505.349

-1.799.208

137.706.141

139.505.349

-1.799.208

137.706.141

Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg

57.375.466

647.906

58.023.372

Grunde og bygninger bestemt til videresalg

57.375.466

647.906

58.023.372

0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver

57.375.466

647.906

58.023.372

Hensatte forpligtelser

-105.559.747

-22.507.670

-128.067.417

Hensatte forpligtelser

-105.559.747

-22.507.670

-128.067.417

99000001

0890-001 Ikke - forsikringsdæk. tjenestmandspens.

-101.378.886

312.003

-101.066.883

99000005 99000007

0890-001 Ikke -forsikringsdæk. tjenetemandsp-modre 0890-021 Åremålsansættelser, modregningskonto

-2.159.501

4.497.638 -1.094.534

4.497.638 -3.254.035

99000008

0890 Retssager/erstatningskrav

99000009

0890-024 Forpl. arbejdsskade, modregningskonto

975

-290.000

290.000

-1.731.360

-26.512.777

-28.244.137

-603.183.809

-211.572.875

-814.756.684

Modpost for selvejende institutioners aktiver

-29.670.323

516.652

-29.153.671

0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver

-29.670.323

516.652

-29.153.671

Modpost for skattefinansierede aktiver

-821.768.689

7.291.747

-814.476.943

0893 Modpost for skattefinansierede aktiver

-814.476.943

Egenkapital

097592 99200000 097593 99300000

-821.768.689

7.291.747

Balancekonto

248.255.204

-219.381.274

28.873.930

S9995001

Balancekonto 1

726.765.192

20.953.994

747.719.185

S9995002

Balancekonto Bronzealdervej - Lejerbo

S9995003

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender

S9995100 S9995101

097599

-191.990

323.451

131.461

8.746.639

1.136.276

9.882.915

Værdireguleringer, ejedomsværdi, udstykninger, kur

-279.433.177

-238.017.168

-517.450.345

Fysiske anlægsaktiver

-207.631.460

-3.777.827

-211.409.287

152


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Samlet resultat

41.794.186

39.946.912

1.847.274

-53.460

-146.100

92.640

1500000003

-53.460

-146.100

92.640

003235

-53.460

-146.100

92.640

75.395

90.400

-15.005

52.200

-31.683

Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Personale

897

Forsikringer

20.517

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Veje og Grønne områder

897

-150.269

-288.700

138.431

25.942.414

26.579.615

-637.201

Vej og Park - skatm

1300000000

-874.544

-678.636

-195.908

Fælles formål

022201

-792.139

-678.636

-113.503

-800.000

-105.964

1.553

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-905.964

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-9.093

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

121.365

Mandskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser

022205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Vej og Park - Fælle

1300000001

Fælles formål

002201

Mandskabs- og timeregistreringer

002202

Mandskabs- og timeregistreringer

002510

-35.096

-35.096

-47.308

-47.308 -47.308

1.434.985

3.772.066

-2.337.081

34.195

36.831

-2.636

32.374

36.831

-4.457

2.621

2.621

1.821

2.621

2.621

117.294

106.399

10.895

115.200

-39.378

75.822

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.916

36.316

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål

-35.096

1.916

Forsikringer

022201

Personale

36.316

-57.960

-70.000

61.199

61.199

12.040

726.116

2.902.247

-2.176.131

11.298.254

11.956.000

-657.746

Forsikringer

18.565

Bygninger, grunde og udenomsarealer

25.894 933.193

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1

-35.096

1.821

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

-9.093 121.364

-47.308

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Boligformål

1.553

18.565 25.894 161.000

772.193

Møder, rejser og repræsentation

19.908

Administrationsudgifter

69.226

60.000

9.226

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-3.164.029

-1.713.000

-1.451.029

Mandskabs- og timeregistreringer

-8.474.896

-8.479.353

4.457

917.600

-917.600

723.968

-169.209

758.800

-352.005

Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

022205

554.759

19.908

11.998

Forsikringer

11.998

Bygninger, grunde og udenomsarealer

406.795

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

103.617

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-52.819

-120.000

85.169

85.168

1

11.301.016

10.800.115

500.901

798.382

916.471

- 118.089

110.021

283.700

-173.679

Mandskabs- og timeregistreringer Veje og grønne områd Grønne områder og naturpladser

1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

103.617

55.589

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Mandskabs- og timeregistreringer

55.589

632.771

632.771

787.982

863.781

-75.799

Bygninger, grunde og udenomsarealer

164.032

223.900

-59.868

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-15.930

Mandskabs- og timeregistreringer

639.880

639.881

-1

-188.053

-170.000

-18.053

-46.746

-170.000

123.254

Stadion og idrætsanlæg

Driftsbygninger og -pladser

003231

67.181

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

153

-15.930


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab -141.308

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

583.679

3.562.165

3.121.400

440.765

280.579

280.579

-137.664

-137.664 5.151.863

-1

916.600

129.163

1.020.788

916.600

104.188

1300000003

5.493.811

4.540.986

952.825

022814

5.493.811

4.540.986

952.825

1.131.043

1.938.600

-807.557

2.685.300

603.567

24.974

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

8.273.263

1.045.763

022812

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertjeneste

-141.308

8.856.942

5.151.862

Mandskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v.

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Personale

24.974

5.036

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.288.867

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.036

114.340

114.340

Møder, rejser og repræsentation

1.256

1.256

Administrationsudgifter

8.284

Rådgivning, konsulentydelser og revision

944.986

Mandskabs- og timeregistreringer Budgetpuljer og overførte over/underskud Maskiner og materiel Fælles formål

8.284 31.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-31.000

944.986 -1.058.900

1.058.900

1300000006

5.448.173

3.750.584

1.697.589

022201

5.448.173

3.750.584

1.697.589

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

77.859

77.859

766.690

766.690

4.318.797

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.243.700

1.075.097

-60.000

-221.691

-366

Administrationsudgifter

-281.691

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-366

566.884

566.884

1300000007

2.933.205

3.354.500

-421.295

022811

2.933.205

3.354.500

-421.295

2.448.388

3.102.400

-654.012

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

577.613

252.100

325.513

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-92.796

-92.796

Mandskabs- og timeregistreringer Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertj.,skat-moms

1310000000

-56.039

-56.039

Vintertjeneste

022814

-56.039

-56.039

-56.039

-56.039

1600000001

-53.100

-53.100

022201

-53.100

-53.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Parkeringsfond Fælles formål

-53.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

314.908

343.300

-28.392

022811

314.908

343.300

-28.392

314.908

353.100

-38.192

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-9.800

9.800

2200000001

30.500

-30.500

002820

30.500

-30.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser

30.500

-30.500

2200000010

666.200

-666.200

002510

Bygninger, grunde og udenomsarealer Energipulje

-53.100

2100000001

666.200

-666.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

211.500

-211.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

454.700

-454.700

2.239.927

2.573.182

-333.255

1300000002

213.168

256.564

-43.397

003853

213.168

256.564

-43.397

25.000

-15.228

Fælles formål

Miljø Veje og grønne områd Skove

20.162

Bygninger, grunde og udenomsarealer

9.772

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

20.162

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-48.330

Mandskabs- og timeregistreringer

231.564

231.564

-1

621.403

820.618

-199.215

Naturbeskyttelse

1701000001

154

-48.330


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Naturforvaltningsprojekter

003850

1.212

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

003851

97.630

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

19.500

52.831

19.500

-19.500

20.711

-97.700

118.411

20.700

-97.700

118.400

927.040

1.224.800

-297.760

8.157

116.500

-108.343

17

116.500

-116.483

1.108.300

-189.417

12.144

1702000003 005287

11

8.140 005289

918.883

8.140

227.958

227.958

30.124

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

202.726

Rådgivning, konsulentydelser og revision

509.032

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

30.124 540.400

-337.674 509.032

211

211

38.937

38.937

-90.105

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

-90.105 567.900

-567.900

1703000001

496.210

680.500

-184.290

004871

496.210

629.300

-133.090

629.300

-620.444

Personale

1.010

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.856

1.010

485.876

Rådgivning, konsulentydelser og revision

485.876

468

Administrationsudgifter

005289

468 51.200

-51.200

51.200

-51.200

1704000001

-110.936

-331.100

220.164

005591

-110.936

-331.100

220.164

-440.946

-51.300

-389.646

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Skadedyrsbekæmpelse

60.187

11

Personale

Skadedyrsbekæmpelse

12.144

60.187 005281

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

18.143

72.331

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vedligeholdelse af vandløb

79.487

005280

Administrationsudgifter

Vandløbsvæsen

-216.100 171.242

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

216.100 -78.200

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Miljøtilsyn - virksomheder

-118.470

93.042

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn, planlæg

973 216.100

1702000001

Forsikringer

Jordforurening

-603.306 319.069

18.143

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Fælles formål

604.518

79.487

Personale

-80.745 202.520

973

Møder, rejser og repræsentation

Miljøbeskyttelse

604.518

319.069

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Natura 2000

523.773 202.520

Personale

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

330.010

Rådgivning, konsulentydelser og revision

330.010 -279.800

279.800

10.166.167

9.195.615

970.552

1300000005

8.585

34.221

-25.636

023230

8.585

34.221

-25.636

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.364

30.000

-25.636

Mandskabs- og timeregistreringer

4.221

4.221

1400000001

7.269.232

6.996.600

023231

2.002.559

2.084.700

-82.141

-361.390

-161.500

-199.890

2.363.949

2.268.700

95.249

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål

Busdrift Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler

-22.500

22.500

5.266.673

4.911.900

354.773

-107.069

-1.104.500

997.431

Betaling til/fra andre off. myndigheder Befordring af elever i grundskolen

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

5.373.742

Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder

155

272.632

13.900

-13.900

6.039.200

-665.458

-36.700

36.700


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Tunø Færgen skat mom Færgedrift

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

1500000001

5.661.449

5.969.794

-308.345

023233

5.661.449

5.969.794

-308.345

3.478.803

3.362.294

116.509

220.270

276.900

-56.630

1.069.231

1.396.200

-326.969

651.200

139.975

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

25.930

Leasingudgifter

791.175

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

25.930

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.078

Møder, rejser og repræsentation

19.396

18.500

15.078 896

Administrationsudgifter

41.567

77.700

-36.133

187.000

-187.000

Tunø Havn

1500000002

-465.266

-481.800

16.534

Havne

023540

-465.266

-481.800

16.534

471.649

451.900

19.749

83.200

54.150

-1.020.800

-187.423

22.268

3.900

18.368

1510000000

-2.307.832

-3.323.200

1.015.368

023233

-2.307.832

-3.323.200

1.015.368

-2.179.628

-3.196.400

1.016.772

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-128.204

-126.800

-1.404

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

3.499.137

1.744.600

1.754.537

1000000000

45.670

104.500

-58.830

002515

45.670

104.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale

2.125

Forsikringer

137.350

Bygninger, grunde og udenomsarealer

103.065

Leasingudgifter

-1.208.223

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

Færgedrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Byfornyelse Byfornyelse

141.799

Rådgivning, konsulentydelser og revision

1100000001 002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål

002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fælles formål

002510

Personale

-1.609.100

13.438

57.800

-24.660

33.140

57.800

-24.660

33.140

57.800

-24.660

36.823

-1.900

38.723

36.823

-1.900

38.723

413.522

410.300

3.222

378.652

370.000

8.652

300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

8.360 19.298

-413.800

-29.116

-413.800

-34.345

-1.400.756

-1.428.900

28.144

-1.400.756

-1.428.900

28.144

-235.775

-232.600

-3.175

-235.775

-232.600

-3.175

1100000002

-930.911

-977.200

46.289

002202

-531.241

-601.500

70.259

-531.241

-601.500

70.259

-639

-600

-39

-639

-600

-39

-68.363

-68.000

-363

-68.363

-68.000

-363

455

5.129

5.129

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer

002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

-442.916 -448.145

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Erhvervsformål

8.360

455 002511

Forsikringer

Boligformål

6.756 -21.002

Specielle artskonti

Udlejn. af egne boli

300

40.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre faste ejendomme

37.299 -280.000

33.140

6.756

Erhvervsejendomme

104.500

-1.595.662

Forsikringer

Beboelse

-58.830 183.871

-280.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Boligformål

6.500

183.871

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udlejn. af egne boli

103.065

6.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

TunøFærgen

2.125

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

156

100


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Beboelse

002511

Bygninger, grunde og udenomsarealer

002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Andre faste ejendomme

-193.100

-112.015

-193.100

-46.137

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervsejendomme

-158.152

002513

34.948 81.085 -46.137

-170.902

-114.000

-56.902

-163.789

-114.000

-49.789

-7.113

-7.113

-1.614

-1.614

-1.614

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-1.614

Bygningsvedligehold

1200000001

2.031

1.914.900

-1.912.869

Ubestemte formål

002205

2.031

1.914.900

-1.912.869

2.031

2.241.300

-2.239.269

-326.400

326.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Banegårdsgade 5 Offentlige formål

1210000000

90.669

90.669

002204

90.669

90.669

90.669

90.669

1210000001

40.419

40.419

002205

40.419

40.419

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje 57 Ubestemte formål

2.232

2.232

38.187

38.187

1210000002

10.239

10.239

002205

10.239

10.239

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Mejerivej 3 Ubestemte formål

888

888

9.351

9.351

1210000003

2.920

2.920

002511

2.920

2.920

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 3 a,b Beboelse

2.920

2.920

1210000004

50.029

50.029

002511

50.029

50.029

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43,61Beboelse Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.651

3.651

46.378

46.378

Havrevænget 9

1210000005

27.509

27.509

Beboelse

002511

27.509

27.509

523

523

26.986

26.986

1210000007

14.350

14.350

002511

14.350

14.350

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang 37-45 Beboelse

1.152

1.152

13.198

13.198

1210000008

1.677

1.677

002511

1.677

1.677

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 10 Beboelse

638

638

1.039

1.039

1210000009

123.514

123.514

002512

123.514

123.514

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhusgade 39-43 Erhvervsejendomme

11.219

11.219

112.295

112.295

1210000010

35.539

35.539

002512

35.539

35.539

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme

3.119

3.119

32.420

32.420

1210000011

58.342

58.342

002513

58.342

58.342

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme

1.478

1.478

56.864

56.864

1210000012

1.801

1.801

002513

1.801

1.801

1.801

1.801

2.472

2.472

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Balshavevej 50 Andre faste ejendomme Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl

1210000013

157


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 2.472

2.472

Forsikringer

1.162

1.162

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.310

1.310

1210000014

1.067

1.067

003235

1.067

1.067

1.067

1.067

1210000015

58

58

033564

58

58

Stadion og idrætsanlæg

Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter

003231

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Forsikringer Observatorium Andre kulturelle opgaver Forsikringer

58

58

Alrøvej 357, Fritids

1210000016

5.939

5.939

Fælles formål

033870

5.939

5.939

5.939

5.939

1210000017

581

581

033560

581

581

Bygninger, grunde og udenomsarealer Odder Museum Museer

581

581

1210000018

4.920

4.920

002512

4.920

4.920

Forsikringer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

4.920

Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg

338.000

338.000

0

003231

338.000

338.000

0

338.000

338.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Havnegade 2CD, Hou Andre faste ejendomme

Folkeskoler

8.086

8.086

002513

8.086

8.086

8.086

8.086

1220000001

13.801

13.801

032201

13.801

13.801

13.801

13.801

1220000002

2.870

2.870

032201

2.870

2.870

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole Folkeskoler

0

1210000021

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole

4.920

1210000020

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

420

420

2.450

2.450

Hundslund Skole

1220000003

36.230

36.230

Folkeskoler

032201

36.230

36.230

36.230

36.230

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Skole

1220000004

41.993

41.993

Folkeskoler

032201

41.993

41.993

41.993

41.993

1220000006

54.134

54.134

032201

54.134

54.134

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer

54.134

54.134

Skovbakkeskolen

1220000007

139.115

139.115

Folkeskoler

032201

139.115

139.115

139.115

139.115

1220000008

71.939

71.939

032201

71.939

71.939

71.939

71.939

1220000010

16.545

16.545

032201

16.545

16.545

16.545

16.545

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer 10. Klasse Center

1220000011

80.583

80.583

Folkeskoler

032201

80.583

80.583

80.583

80.583

Bygninger, grunde og udenomsarealer Skolebiblioteker

1220000012

2.558

2.558

Folkeskoler

032201

2.558

2.558

2.558

2.558

Personale Ørting Vuggestue

1220000013

1.002

1.002

Vuggestuer

052512

1.002

1.002

1.002

1.002

Bygninger, grunde og udenomsarealer

158


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Randlev Børnehave Børnehaver

1220000014

32.053

32.053

052513

32.053

32.053

32.053

32.053

1220000015

353.370

353.370

052513

353.370

353.370

353.370

353.370

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable Huset Børnehaver

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave

1220000016

10.689

10.689

Børnehaver

052513

10.689

10.689

10.689

10.689

1220000017

5.492

5.492

052513

5.492

5.492

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver

5.492

5.492

1220000018

227.642

227.642

052514

227.642

227.642

227.642

227.642

1220000019

39.640

39.640

052513

39.640

39.640

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver

39.640

39.640

1220000020

168.582

168.582

052513

168.582

168.582

168.582

168.582

1220000021

48.050

48.050

052513

48.050

48.050

48.050

48.050

1220000022

29.983

29.983

052513

29.983

29.983

29.983

29.983

1220000023

3.225

3.225

052513

3.225

3.225

3.225

3.225

1220000024

1.222

1.222

052513

1.222

1.222

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Blæksprutte Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver

1.222

1.222

1220000026

109.637

109.637

052513

109.637

109.637

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver

109.637

Bygninger, grunde og udenomsarealer Redningsberedskab Redningsberedskab

136.775

19.600

117.175

005895

136.775

19.600

117.175

136.775

19.600

117.175

Bygninger, grunde og udenomsarealer Heldagsskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

1220000032

33.600

33.600

032208

33.600

33.600

33.600

33.600

1220000033

27.257

27.257

033250

27.257

27.257

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket Folkebiblioteker

27.257

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

Administrationsbygninger

22.722

9.700

13.022

053234

22.722

9.700

13.022

22.722

9.700

13.022

1220000036

74.493

74.493

064550

74.493

74.493

74.493

74.493

1220000037

222.864

222.864

053234

222.864

222.864

222.864

222.864

1220000038

5.463

5.463

064550

5.463

5.463

5.463

5.463

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ældreservice Plejehjem og beskyttede boliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Kildegade 6, Vis. Administrationsbygninger

27.257

1220000034

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset

109.637

1220000030

Bygninger, grunde og udenomsarealer

159


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Vej og Park - Fælle

1300000001

15.300

-15.300

Fælles formål

022201

15.300

-15.300

15.300

-15.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Havn, skatmoms Havne

1300000004

1.498

1.498

023540

1.498

1.498

1.498

1.498

2300060000

811.160

811.160

002513

811.160

811.160

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vitapark Odder Andre faste ejendomme

811.160

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler

122.992

58.100

64.892

032201

122.992

58.100

64.892

122.992

58.100

64.892

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling SFO Skolefritidsordninger

3102000002

64

64

032205

64

64

64

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou skole Folkeskoler

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

62.833

58.100

4.733

032201

62.833

58.100

4.733

62.833

58.100

4.733

3103000003

667

667

032208

667

667

667

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø skole Folkeskoler

Folkeskoler

667

3103000004

3.755

9.800

-6.045

032201

3.755

9.800

-6.045

3.755

9.800

-6.045

3104000001

322.449

164.800

157.649

032201

322.449

164.800

157.649

322.449

164.800

157.649

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen

64

3103000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Specialkl.

811.160

3102000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund skole

3105000001

38.501

58.100

-19.599

Folkeskoler

032201

38.501

58.100

-19.599

38.501

58.100

-19.599

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens skole

3106000001

285.598

235.100

50.498

Folkeskoler

032201

285.598

235.100

50.498

285.598

235.100

50.498

3108000001

44.501

58.100

-13.599

032201

44.501

58.100

-13.599

44.501

58.100

-13.599

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen

3109000001

258.952

235.300

23.652

Folkeskoler

032201

258.952

235.300

23.652

258.952

235.300

23.652

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed

3111000006

24.835

24.835

033876

24.835

24.835

24.835

24.835

Bygninger, grunde og udenomsarealer Dagpleje - øvr

3202000003

5.397

5.397

Dagpleje

052511

5.397

5.397

5.397

Bygninger, grunde og udenomsarealer Randlev børnehave Børnehaver

2.942

19.400

-16.458

052513

2.942

19.400

-16.458

2.942

19.400

-16.458

3204030001

44.143

29.600

14.543

052513

44.143

29.600

14.543

44.143

29.600

14.543

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset Børnehaver

5.397

3204020001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave

3204040001

48.620

22.000

26.620

Børnehaver

052513

48.620

22.000

26.620

48.620

22.000

26.620

3204050001

38.738

32.700

6.038

052513

38.738

32.700

6.038

38.738

32.700

6.038

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer

160


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Børnehuset Saksild Børnehaver

3204060001

5.788

20.000

-14.212

052513

5.788

20.000

-14.212

5.788

20.000

-14.212

3204071001

56.455

85.800

-29.345

052513

56.455

85.800

-29.345

56.455

85.800

-29.345

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3204072001

19.410

19.410

052516

19.410

19.410

19.410

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

Børnehaver

77.981

53.400

24.581

052513

77.981

53.400

24.581

77.981

53.400

24.581

3204091001

8.188

24.600

-16.412

052513

24.600 24.600

3204092001

8.188 8.188 5.915

-16.412 -16.412 5.915

052512

5.915

Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,vuggst. Vuggestuer

Børnehaver

Børnehaver

8.357

21.800

-13.443

052513

8.357

21.800

-13.443

8.357

21.800

-13.443

3204110001

2.818

28.300

-25.482

052513

2.818

28.300

-25.482

2.818

28.300

-25.482

3204120001

31.182

18.900

12.282

052513

31.182

18.900

12.282

31.182

18.900

12.282

3204130001

57.686

25.200

32.486

052513

57.686

25.200

32.486

57.686

25.200

32.486

3205300001

74.799

57.800

16.999

052514

74.799

57.800

16.999

74.799

57.800

16.999

3502000001

52.899

45.000

7.899

033250

52.899

45.000

7.899

52.899

45.000

7.899

3601000001

182.919

79.200

103.719

046285

182.919

79.200

103.719

182.919

79.200

103.719

3901010001

48.485

50.000

-1.515

032204

48.485

50.000

-1.515

48.485

50.000

-1.515

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer Administration BFC Sekretariat og forvaltninger

3901010004

915

915

064551

915

915

915

915

3901010005

801

801

052516

801

801

Bygninger, grunde og udenomsarealer SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

801

801

3901010007

15.730

15.730

052821

15.730

15.730

15.730

15.730

5200000000

18.768

18.768

056890

18.768

18.768

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Bygninger, grunde og udenomsarealer Komm. besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

18.768

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

5.915

3204100001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv.

5.915

5.915

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset

19.410

3204080001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,bhv.afd

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

18.768

5440100000

38.964

130.300

-91.336

053850

38.964

130.300

-91.336

38.964

130.300

-91.336

Bygninger, grunde og udenomsarealer

161


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

5440200000

13.428

13.428

053852

13.428

13.428

13.428

13.428

5440300000

18.736

18.736

053858

18.736

18.736

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskyttet beskæf. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

18.736

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde Ældreboliger

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

6.560

62.600

-56.040

053230

6.560

62.600

-56.040

6.560

62.600

-56.040

5444100000

5.600

-5.600

053233

5.600

-5.600

5.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

15.271

15.271

053232

15.271

15.271

15.271

15.271

5610200201

84.749

84.749

053232

84.749

84.749

84.749

Bygninger, grunde og udenomsarealer Servicearealer, vedl Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

51.800

-51.800

053232

51.800

-51.800

51.800

-51.800

5610200401

232

232

053233

232

232

232

232

5610200501

43.331

43.331

053233

43.331

43.331

43.331

43.331

5610200601

1.291

1.291

053232

1.291

1.291

1.291

1.291

5610200800

769

769

046282

769

769

Bygninger, grunde og udenomsarealer Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

769

769

5610305501

359

359

053540

359

359

Bygninger, grunde og udenomsarealer Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

359

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kildegade 6 Administrationsbygninger

Administrationsbygninger

4.080

4.600

-520

064550

4.080

4.600

-520

4.080

4.600

-520

6501001001

128.959

182.900

-53.941

064550

128.959

182.900

-53.941

128.959

182.900

-53.941

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri

359

5610307001

Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger

84.749

5610200205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Daghjem

-5.600

5610200101

Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejeboliger adm. dr

18.736

5440400000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

6751000001

2.880

2.880

064867

2.880

2.880

2.880

2.880

Bygninger, grunde og udenomsarealer

162


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

383.175.282

388.458.204

-5.282.922

24.915.297

27.930.618

-3.015.321

3111000004

458.929

329.900

129.029

033876

458.929

329.900

129.029

411.909

138.500

273.409

34.114

145.800

-111.686

4.400

-4.400

12.906

41.200

-28.294

3111000005

364.489

346.860

17.629

052516

364.489

346.860

17.629

485.097

423.460

61.637

1.000

-5.500

6.500

24.800

-24.800

75.500

6.987

-207.400

-171.400

-36.000

3111000006

2.953.564

3.245.900

-292.336

033876

2.953.564

3.245.900

-292.336

2.380.376

2.650.000

-269.624

37.979

-1.600

39.579

Bygninger, grunde og udenomsarealer

186.747

166.000

20.747

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

245.986

348.300

-102.314

48.000

42.133

Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Klub 10 - 14 årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

82.487

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.304

Administrationsudgifter Brugerbetalinger Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Forsikringer

3.304

7.414

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

90.133

Indkomstoverførsler til personer

33.579

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-28.650

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

7.414 33.579 1.400

-1.400

6.600

-35.250

-12.400

12.400

39.600

-39.600

3500000001

152.157

925.700

-773.544

002820

152.157

925.700

-773.544

Bygninger, grunde og udenomsarealer

84.647

925.700

-841.054

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

67.510

Fritidsområder Grønne områder og naturpladser

Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

5.176.045

5.137.700

38.345

003231

5.176.045

5.137.700

38.345

5.137.568

5.155.300

-17.732

-17.600

17.600

3502000001

6.665.711

6.794.700

-128.989

033250

6.664.911

6.719.700

-54.789

4.492.230

4.442.700

49.530

19.774

-12.000

31.774

184.462

206.500

-22.038

38.477

Forsikringer Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

1.729.100

73.224

34.877

55.800

-20.923

632.400

-518.370

-530.700

530.700

195.900

-195.900

-18.160

-25.000

6.840

-18.160

-25.000

6.840

18.961

100.000

-81.039

100.000

-100.000 196.255

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

033562

Betaling til/fra andre off. myndigheder

033564

18.961

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Musikskole Musikarrangementer

17.213

1.802.324 114.030

Administrationsudgifter

Andre kulturelle opgaver

38.477

17.213

Leasingudgifter

Teatre

67.510

3501000001

18.961

3503000001

1.657.413

1.461.158

033563

1.657.413

1.461.158

196.255

2.685.609

3.128.758

-443.149

2.500

-3.300

5.800

Personale Forsikringer

163


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 23.176

Leasingudgifter

-28.429

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling 23.176

89.300

-117.729

Møder, rejser og repræsentation

14.146

Administrationsudgifter

88.902

41.400

47.502

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-577.221

-550.200

-27.021

Brugerbetalinger

-551.270

-1.131.000

579.730

-113.800

113.800

5.207.130

6.928.100

-1.720.970

20.137

10.000

10.137

Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysning Fælles formål

3504000001 033870

18.567

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Folkeoplysende voksenundervisning

14.146

033872

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.567

1.570

10.000

-8.430

884.531

1.517.000

-632.469

5.523

5.523

-85.165

-85.165

3.073

Møder, rejser og repræsentation

3.073

Kommunale tilskud og overførsler

804.138

883.800

-79.662

Betaling til/fra andre off. myndigheder

156.962

292.600

-135.638

340.600

-340.600

727.800

-3.089

724.824

714.600

10.224

13.200

-13.200

3.577.752

4.673.300

-1.095.548

4.262.300

-664.342

411.000

-411.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

033873

724.711 -113

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Lokaletilskud

033874

-20.323

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.597.958

Kommunale tilskud og overførsler

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Museer

Offentlige formål

1.696.599

1.696.700

-101

033560

1.696.599

1.696.700

-101

1.696.599

1.696.700

-101

3506000001

583.261

1.063.900

-480.639

002204

104.577

149.600

-45.023

1.823

6.600

-4.777

97.116

143.000

-45.884

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.638

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Stadion og idrætsanlæg

003231

69.887

Bygninger, grunde og udenomsarealer

033564

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler

033870

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.589

405.374

835.600

-430.226

0

66.000

-66.000

343.405

517.500

-174.095

252.100

-252.100

3.423

11.100

-7.677

2.504

11.100

61.969

-8.596

90.816

90.816

-91.157

-91.157

1.260

Administrationsudgifter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

2.398 64.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forsikringer

4.987

67.489

61.969

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles formål

5.638 64.900

2.398

Forsikringer

Andre kulturelle opgaver

117

3505000001

Kommunale tilskud og overførsler Øvrige kulturelle ti

-20.323

117

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Odder Museum

-113

033875

1.260 2.700

-2.700

2.700

-2.700

181.091.664

183.210.390

-2.118.726

3101100001

33.004.935

35.001.212

-1.996.277

032201

2.631.032

4.285.512

-1.654.480

Personale

735.183

843.612

-108.429

Leasingudgifter

240.893

621.500

-380.607

1.257.447

1.327.200

Forsikringer Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

164

-69.753

163.950

163.950

85.069

85.069


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 889

Administrationsudgifter

147.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Bidrag til statslige og private skoler

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler

032212

1.654.800

-1.654.800

342.000

-237.745

104.255

342.000

-237.745

24.691.957

24.684.400

7.557

24.691.957

24.684.400

7.557

5.577.690

5.689.300

-111.610

13.600

-13.600

Kommunale tilskud og overførsler

5.577.459

5.675.700

-98.241

162.500

-162.500

032201

162.500

-162.500

162.500

-162.500

Personale Lønudb.andre kom. Folkeskoler

231

3101100002

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Folkeskoler

309.200

231

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Skolebibliotekskon.

889 -161.600

104.255

Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

3101100003

2.728

032201

2.728

2.728

256.445

256.445

Personale

2.728

-253.718

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-253.718

3101100004

38.436

61.300

-22.864

032201

38.436

61.300

-22.864

Personale

28.436

61.300

-32.864

Betaling til/fra andre off. myndigheder

10.000

Modersmål-UV Folkeskoler

Fælles SFO Skolefritidsordninger

-6.939.122

-6.214.900

-724.222

032205

-9.912.897

-9.199.500

-713.397

26.000

-26.000

Personale

2.600

-2.600

6.695.800

-105.969

58.018

196.200

-138.182

-16.560.746

-16.101.100

-459.646

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.589.831

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

-19.000

19.000

2.973.775

2.984.600

-10.825

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

032210

2.973.775

2.984.600

-10.825

3102000001

6.568.257

6.610.850

-42.593

032201

6.568.257

6.610.850

-42.593

5.887.739

5.640.626

247.113

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler

10.000

3101200001

Personale

19.292

28.900

-9.608

Bygninger, grunde og udenomsarealer

373.363

512.900

-139.537

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

280.998

128.124

152.874

Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

5.791

Administrationsudgifter

7.454

7.454

-6.380

-6.380

Betaling til/fra andre off. myndigheder

300.300

-300.300

3102000002

1.573.774

1.575.670

-1.896

032205

1.573.774

1.575.670

-1.896

1.597.172

1.527.170

70.002

53.800

-79.321

-5.300

5.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Gylling SFO Skolefritidsordninger Personale

1.800

Forsikringer

-25.521

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

1.800

324

Møder, rejser og repræsentation

Hou skole

5.791

324

3103000001

8.135.956

7.141.152

994.804

032201

8.135.956

7.141.152

994.804

6.700.785

6.484.378

216.407

27.932

24.900

3.032

1.014.598

1.078.435

-63.837

189.839

109.416

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

28.568

Leasingudgifter

299.255

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

28.568

Møder, rejser og repræsentation

16.979

16.979

Administrationsudgifter

47.839

47.839

165


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

-636.400

636.400

3103000002

2.451.602

2.110.593

341.009

032205

2.451.602

2.110.593

341.009

2.339.032

2.043.993

295.039

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou SFO Skolefritidsordninger

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Personale

2.500

2.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.689

17.689

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

90.806

Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

494 1.081 -9.600

9.600

3103000003

2.779.338

2.900.977

-121.639

032208

2.779.338

2.900.977

-121.639

2.764.806

2.891.077

-126.271

13.900

-2.119

-4.000

4.000

Personale

2.700

Forsikringer

11.781

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

854.320

832.300

22.020

032201

854.320

832.300

22.020

775.376

687.800

87.576

2.905

3.200

-295

67.421

107.400

-39.979

6.975

30.100

-23.125

1.163

6.100

-4.937

-2.300

2.300

3104000001

22.298.791

19.458.686

2.840.105

032201

22.298.791

19.458.686

2.840.105

19.162.496

17.023.811

2.138.685

56.830

173.000

-116.170

1.932.427

2.194.500

-262.073

640.560

482.775

157.785

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

481

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

481

47.549

47.549

458.928

458.928 -415.400

415.400

3104000002

604.163

2.623.670

-2.019.507

032205

604.163

2.623.670

-2.019.507

504.406

2.442.970

-1.938.564

183.500

-87.101

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Vestermarksk.

51

3103000004

Personale

Vestermarkskolen

2.700

51

Administrationsudgifter

Tunø skole

14.606

1.081

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou Specialkl.

76.200

494

Personale

900

Forsikringer

96.399

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

900

738

738

1.720

1.720 -2.800

2.800

Hundslund skole

3105000001

5.957.070

6.010.213

-53.143

Folkeskoler

032201

5.957.070

6.010.213

-53.143

5.462.490

5.403.813

58.677

18.970

30.700

-11.730

Bygninger, grunde og udenomsarealer

301.746

513.800

-212.054

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

164.120

136.200

27.920

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

3.082

Administrationsudgifter

6.663

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund SFO Skolefritidsordninger

3.082 6.663 -74.300

74.300

3105000002

1.661.617

1.565.583

96.034

032205

1.661.617

1.565.583

96.034

1.609.830

1.519.583

90.247

51.500

-2.510

Personale

1.600

Forsikringer

48.990

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

166

1.600


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 1.196

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling 1.196

-5.500

5.500

Parkvejens skole

3106000001

30.688.869

28.995.916

1.692.953

Folkeskoler

032201

30.688.869

28.995.916

1.692.953

25.004.812

24.120.609

884.203

101.894

79.800

22.094

3.417.870

3.556.585

-138.715

775.922

974.878

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

64.277

Leasingudgifter

1.750.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

54.542

54.542

293.614

293.614

-1.964

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

3.024

4.915.145

4.654.942

260.203

032205

4.915.145

4.654.942

260.203

4.767.489

4.498.042

269.447

4.700

-4.700

166.200

-26.211

5.400

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

139.989

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

1.198

Administrationsudgifter

1.068

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-463.000

3106000002

Personale

Parkvej specialkl.

-1.964 463.000

3.024

Specielle artskonti Parkvejens SFO

64.277

5.400

1.198 1.068 -14.000

14.000

3106000004

4.896.759

8.149.106

-3.252.347

032208

4.896.759

8.149.106

-3.252.347

4.812.344

7.761.906

-2.949.562

Personale

6.600

6.600

Leasingudgifter

33.051

33.051

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

44.530

Forsikringer

Administrationsudgifter

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-40.900

234 -24.100

24.100

3.945.300

787.828

032208

4.733.128

3.945.300

787.828

4.721.435

3.728.100

993.335

48.500

-48.500

5.600

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

5.600 75.900

-75.900

6.068

62.700

-56.632

25

42.600

-42.575

-12.500

12.500

Leasingudgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

40.900 4.733.128

Personale

Randlev skole

-325.871

3106000005

Budgetpuljer og overførte over/underskud Specialklasse SFO

370.400

234

Møder, rejser og repræsentation

3107000001

97

97

032201

97

97

Personale

97

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler

97

3108000001

6.953.931

6.730.060

032201

6.953.931

6.730.060

223.871

5.704.885

6.022.613

-317.728

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

36.796

24.000

12.796

752.924

502.300

250.624

188.547

134.005

89.050

Leasingudgifter

322.552

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer

167

223.871

89.050

21

21

6.936

6.936

40.745

40.745

21

21


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

-7.400

7.400

3108000002

2.111.802

2.077.870

33.932

032205

2.111.802

2.077.870

33.932

2.063.065

2.006.370

56.695

Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Personale

2.600

Forsikringer

2.600

48

Bygninger, grunde og udenomsarealer

45.694

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

48 79.100

300

Møder, rejser og repræsentation

300

95

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-33.406 95

-7.600

7.600

Skovbakkeskolen

3109000001

28.291.273

29.649.530

-1.358.257

Folkeskoler

032201

28.291.273

29.649.530

-1.358.257

23.282.600

24.470.169

-1.187.569

81.981

120.000

-38.019

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.077.848

3.550.372

-472.524

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.682.313

1.276.989

405.324

123.341

185.000

-61.659

Administrationsudgifter

48.020

47.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-4.830

Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

SFO Skovbakkesk. Skolefritidsordninger

3109000002

5.460.961

5.333.017

127.944

032205

5.460.961

5.333.017

127.944

5.343.265

5.195.656

147.609

137.361

-27.160

Personale

5.400

Forsikringer

110.201

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.400

694

Administrationsudgifter

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

5.400

1.400

Møder, rejser og repræsentation

Skovbakke Specialkl.

1.020 -4.830

694

3109000003

4.806.243

4.339.200

467.043

032208

4.806.243

4.339.200

467.043

4.806.243

4.339.200

467.043

10. Klasse Center

3111000001

4.003.434

3.725.243

278.191

Folkeskoler

032201

4.003.434

3.725.243

278.191

3.699.682

3.324.800

374.882

400.443

-102.806

Personale

Personale

4.858

Forsikringer

297.637

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.257

Administrationsudgifter E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

1.658.173

1.491.300

166.873

032208

1.658.173

1.491.300

166.873

1.513.194

1.442.000

71.194

27.206

65.300

-38.094

109.654

58.100

51.554

1.300

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.300

1.277

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

1.277

255

255

5.287

5.287 -74.100

74.100

3111000007

590.174

796.100

-205.926

032201

590.174

796.100

-205.926

574.630

796.100

-221.470

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

1.257

3111000002

Personale

U-Klasse

4.858

Personale

15.544

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

15.544

Skolebiblioteker

3112000001

710.248

753.700

-43.452

Folkeskoler

032201

710.248

753.700

-43.452

57.188

44.000

13.188

651.848

633.500

18.348

813

2.900

-2.087

Personale

400

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

168

400


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning

2.240.900

2.279.562

2.240.900

38.662

1.527.415

284.300

1.243.115

1.913.900

-1.163.354

1.600 750.547

1.600 42.700

-42.700

3113000002

488.400

-488.400

032214

488.400

-488.400

488.400

-488.400

90.842.744

-464.875

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

90.377.869

Børnepasning

Børnehaver

38.662

2.279.562

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnehuset Gylling

-4.300 -69.000

032214

Forsikringer

Ungdommens Uddannelsesvejledning

4.300 69.000 3113000001

Personale

Unge-pakken

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

3102000003

1.288

1.288

052513

1.288

1.288

1.288

Personale Fælles børnepasn.

3201000001

Fælles formål

052510

1.288

-10.454.042

-10.893.800

439.758

7.324.271

7.195.600

128.671

60.200

-60.200

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

98.091

33.700

64.391

Rådgivning, konsulentydelser og revision

46.000

137.000

-91.000

Møder, rejser og repræsentation Kommunale tilskud og overførsler

744

744

44.809

44.809

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.523.393

6.182.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.080.572

1.010.100

70.472

-469.337

-600.000

130.663

372.400

-372.400

-7.330.926

-7.480.000

149.074

1.133.273

1.057.900

75.373

-8.464.200

-8.537.900

73.700

-577.014

-485.700

-91.314

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagpleje

052511

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Vuggestuer

052512

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Børnehaver

052513

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Integrerede daginstitutioner

052514

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

052516

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

052519

Kommunale tilskud og overførsler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Frokostordning dagin Fælles formål

-19.794

-10.995.027

-10.907.600

-87.427

1.258.123

1.331.900

-73.777

-12.253.149

-12.239.500

-13.649

-2.224.864

-2.252.800

27.936

318.265

299.900

18.365

-2.543.129

-2.552.700

9.571

-632.563

-499.100

-133.463

161.087

167.200

-6.113

-793.650

-666.300

-127.350

3.138.777

2.735.900

402.877

3.138.777

2.735.900

402.877

843.304

799.900

43.404

843.304

799.900

43.404 66.428

44.217

44.217

44.217

44.217

20.632

20.632

052513

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger

052821

37.250

37.250

220.319

220.319

14.685

14.685

-251.622

-251.622

1.579

1.579

1.579

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagpleje

-71.520

052510

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Dagpleje tilsynsføre

135.100 -620.800

66.428

Personale

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

63.580 -640.594

3201000010

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Børnehaver

341.193

1.579

3202000002

3.173.950

3.306.700

-132.750

052511

3.173.950

3.306.700

-132.750

169


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 3.173.950

Personale Budgetpuljer og overførte over/underskud

3.318.300

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling -144.350

-11.600

11.600

Dagpleje - øvr

3202000003

30.200.258

30.482.525

-282.267

Dagpleje

052511

30.200.258

30.482.525

-282.267

29.915.482

30.585.925

-670.443

Forsikringer

46.300

-86.400

132.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.037

Leasingudgifter

26.021

Personale

110.051

-301.949

84.054

40.100

43.954

-469.100

469.100

3204020001

2.794.733

2.607.216

187.517

052513

2.794.733

2.607.216

187.517

2.607.427

2.522.316

85.111

5.016

13.700

-8.684

108.949

102.000

6.949

54.203

52.200

2.003

18.184

-300

18.484

-82.700

82.700

3204030001

3.673.069

3.675.553

-2.484

052513

3.673.069

3.675.553

-2.484

3.011.186

3.231.553

-220.367

1.313

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

1.313

954

Møder, rejser og repræsentation

Krible Krable huset

26.021 412.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Randlev børnehave

17.037

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

954

5.565

18.800

-13.235

341.262

185.200

156.062

85.300

180.369

-700

23.477

155.400

-155.400

13.607

Leasingudgifter

265.669

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.607

1.303

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

22.777

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

11.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.303 11.700

Hou børnehave

3204040001

3.472.514

3.871.538

-399.024

Børnehaver

052513

3.472.514

3.871.538

-399.024

3.045.961

3.175.838

-129.877

5.761

12.700

-6.939

Bygninger, grunde og udenomsarealer

304.946

316.000

-11.054

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

123.571

77.600

45.971

-500

-5.917

289.900

-289.900

Personale Forsikringer

1.093

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

-6.417

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-2.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.093 -2.400

3204050001

3.760.299

3.850.266

-89.967

052513

3.760.299

3.850.266

-89.967

3.412.370

3.415.766

-3.396

6.579

12.600

-6.021

Bygninger, grunde og udenomsarealer

166.204

124.500

41.704

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

117.394

96.100

21.294

Børneinst. Skovbakke Børnehaver Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

14.214

Administrationsudgifter

43.539

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Saksild Børnehaver

14.214 -600

44.139

201.900

-201.900 18.169

3204060001

3.560.444

3.542.275

052513

3.560.444

3.542.275

18.169

3.275.698

3.448.675

-172.977

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

170

6.625

3.900

2.725

205.067

236.100

-31.033

61.902

50.200

11.702

2.111

7.000

-4.889


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 8.519

Administrationsudgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egholmgård Børnehaver

-209.800

209.800

522

6.937.056

6.522.429

414.627

052513

6.937.056

6.522.429

414.627

6.215.475

6.301.029

-85.554

21.540

69.300

-47.760

384.769

303.300

81.469

276.100

-15.096

35.160

-900

36.060

-426.400

426.400

3204072001

2.858.427

3.053.100

-194.673

052516

2.858.427

3.053.100

-194.673

2.634.721

2.834.300

-199.579

8.586

71.100

-62.514

120.156

72.100

48.056

85.900

-14.269

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

13.273

Leasingudgifter

261.004

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.273

5.835

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

2.319

3204071001

Personale

Egestammen

6.200

522

Indkomstoverførsler til personer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.835

4.424

Leasingudgifter

71.631

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

4.424

1.827

1.827

17.082

17.082 -10.300

10.300

3204080001

11.233.936

11.725.137

-491.201

052513

11.233.936

11.725.137

-491.201

10.544.036

10.764.437

-220.401

18.547

33.100

-14.553

Bygninger, grunde og udenomsarealer

290.895

362.900

-72.005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

334.615

219.400

115.215

-600

45.590

345.900

-345.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehv. Vennelund Børnehaver Personale Forsikringer

4.013

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

44.990

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-3.160

Budgetpuljer og overførte over/underskud Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver

3.039.137

3.075.974

-36.837

052513

3.039.137

3.075.974

-36.837

2.792.648

2.820.574

-27.926

5.136

4.200

936

156.566

123.900

32.666

72.910

75.500

-2.590

11.526

-200

11.726

52.000

-52.000

3204092001

2.828.200

2.799.800

28.400

052512

2.828.200

2.799.800

28.400

2.168.263

2.363.500

-195.237

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

352

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Vuggestuer

-3.160

3204091001

Personale

Blæksprutten,vuggst.

4.013

Personale

352

4.904

7.100

-2.196

576.367

377.700

198.667

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

64.471

60.300

4.171

Administrationsudgifter

14.196

-300

14.496

-8.500

8.500

3204100001

3.565.210

3.453.263

111.947

052513

3.565.210

3.453.263

111.947

3.236.490

3.170.163

66.327

5.094

31.000

-25.906

86.177

133.400

-47.223

225.209

52.100

173.109

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

Budgetpuljer og overførte over/underskud Stjernehuset Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

530

530

Møder, rejser og repræsentation

790

790

171


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 10.921

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehv. Børnehaver

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-100

11.021

66.700

-66.700 73.245

3204110001

3.314.811

3.241.566

052513

3.314.811

3.241.566

73.245

3.142.303

3.193.966

-51.663

27.625

62.800

-35.175

103.051

161.900

-58.849

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

9.658

Leasingudgifter

28.011

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

920

Møder, rejser og repræsentation

119

9.658 22.000

6.011 920 119

3.124

-400 -198.700

198.700

3204120001

3.649.173

3.931.391

-282.218

052513

3.649.173

3.931.391

-282.218

3.328.966

3.376.991

-48.025

13.458

53.800

-40.342

Bygninger, grunde og udenomsarealer

138.938

160.500

-21.562

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

113.658

68.600

45.058

53.483

-300

53.783

271.800

-271.800

3204130001

3.561.528

3.541.173

20.355

052513

3.561.528

3.541.173

20.355

3.218.633

3.353.773

-135.140

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Gylling Børnehaver Personale Forsikringer

670

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehv. Solstrålen Børnehaver Personale

3.524

670

36.593

64.400

-27.807

Bygninger, grunde og udenomsarealer

169.497

131.800

37.697

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

119.881

69.800

50.081

14.823

-600

15.423

-78.000

78.000

3205300001

9.141.448

9.056.638

84.810

052514

9.141.448

9.056.638

84.810

8.030.212

8.715.638

-685.426

Forsikringer

2.102

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Personale

2.102

15.972

12.300

3.672

Bygninger, grunde og udenomsarealer

499.609

334.600

165.009

Leasingudgifter

131.606

184.300

-52.694

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

372.814

175.300

197.514

-500

39.946

-365.000

365.000

Forsikringer

789

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

39.446

Anlæg

51.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

789 51.000

72.349.947

72.350.652

-705

3901010001

7.679.477

7.380.200

299.277

032204

7.679.477

7.380.200

299.277

7.034.089

6.814.600

219.489

5.000

-40.000

45.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

874.241

905.000

-30.759

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

396.247

345.700

50.547

69.817

90.000

-20.183

Børne- og familiecenter PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Personale Forsikringer

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Kommunal sundhedstjeneste

15.000

21.366

150.000

-18.726

-867.557

-900.100

32.543

3901010003

3.482.819

3.609.000

-126.181

046289

3.482.819

3.609.000

-126.181

3.803.692

3.572.000

231.692

17.000

26.362

Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedspleje

36.366 131.274

Personale

3.200

Forsikringer

43.362

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

172

3.200


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Rådgivning, konsulentydelser og revision

8.340

Møder, rejser og repræsentation

1.752

1.752

12.473

12.473

Administrationsudgifter

-390.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration BFC Sekretariat og forvaltninger

20.000

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling -11.660

-390.000

3901010004

7.165.484

6.831.717

333.767

064551

7.165.484

6.831.717

333.767

7.151.510

6.786.717

364.793 -3.006

Personale Forsikringer

6.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.994

5.000

36.994

30.000

6.994

3.222

10.000

-6.778

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

-35.136

Betaling til/fra andre off. myndigheder SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

538.107

559.900

-21.793

052516

538.107

559.900

-21.793

529.137

523.100

6.037

36.800

-28.864

400

Forsikringer

7.936

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.956.658

1.930.100

26.558

052821

1.956.658

1.930.100

26.558

1.911.545

1.895.000

16.545

5.100

-2.687

Forsikringer

1.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.413 41.400

30.000

11.400

2.450.800

2.287.000

163.800

052821

2.450.800

2.287.000

163.800

2.197.093

2.095.400

101.693

51.524

176.600

-125.076

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

175.663

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

26.154

11.154

3901010009

-188.221

188.221

032204

-188.221

188.221

366

Møder, rejser og repræsentation

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole

175.663 15.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

1.300

3901010007

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Budgetregulering

40

3901010006

Personale

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

595

40

Administrationsudgifter

Hjemmehos'er

400

595

Møder, rejser og repræsentation

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-35.136

3901010005 Personale

Familieterapeuter

6.900

366

-188.221

188.221

3901020001

3.722.545

1.089.600

2.632.945

032201

2.822.181

3.711.881

889.700

Personale

1.347.482

348.700

998.782

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.353.907

541.000

1.812.907

199.900

-189.236

199.900

-199.900

Folkeskoler

10.492

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Syge- og hjemmeundervisning

032203

10.664

Personale Forsikringer Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud

3901020002 032207

200

200

10.464

10.464

4.654.295

7.396.700

-2.742.405

435.137

487.300

-52.163

7.000

-7.000

433.381

480.300

-46.919

3.931.543

6.604.700

-2.673.157

1.757

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder

173

1.757

341.731

1.200.000

-858.269

3.589.812

12.759.900

-9.170.088

-7.355.200

7.355.200

68.450

28.700

39.750

68.450

28.700

39.750

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Bidrag til statslige og private skoler

10.492


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

032216

340

Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

033046

218.824

Personale

62.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3901020003

Skolefritidsordninger

3.335.228

032205

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

3.335.228

2.751.448

Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-423.372

-92.300

92.300

-92.300

92.300

3.850.900

-515.672

7.796.200

-5.044.752

-3.945.300

3.945.300

583.780

4.142.956 -3.861.671

3901020006

2.579.850

2.579.850

032208

2.579.850

2.579.850

2.656.178

2.656.178

-76.328 3901030001 052510

-76.328

1.012.032

815.735

196.297

241.040

162.635

78.405

242.497

221.035

21.462

400

400

-1.984

-1.984

127 052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3901040001 052207

Statsrefusion

052820

Personale

127 -58.400

58.400

770.992

653.100

117.892

770.992

653.100

117.892

25.615.126

29.803.233

-4.188.107

-379.613

-733.600

353.987

-379.613

-733.600

353.987

8.294.555

9.038.283

-743.728

3.890.586

4.021.321

-130.735

-31.000

-12.273

Budgetpuljer og overførte over/underskud

12.086

Forsikringer

-43.273

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer

12.086

17.168

17.168

4.422.477

4.422.477 5.188.962

-5.188.962

-488

-141.000

140.513

7.893.587

9.343.455

-1.449.868

2.081.448

3.868.156

-1.786.708

475.333

-345.161

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-4.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

3.758.600

4.142.956

Møder, rejser og repræsentation

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

-23.500 156.324

-3.861.671

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

86.000

281.285

Forsikringer

Serviceloven

-143.300

281.285

Personale

Særlige dagtilbud og særlige klubber

-10.476

143.300

032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles formål

229.300

281.285

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnepasning

340

281.285

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-46.700

3901020005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Transport - spec.sk

46.700

583.780

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Intern skole

-46.360

156.324

Indkomstoverførsler til personer SFO

46.700

340

Indkomstoverførsler til personer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

052821

Personale

-4.000

3.700

Forsikringer

130.172

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.700

37.554

Rådgivning, konsulentydelser og revision

37.554

68

Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer

3.225.166

2.031.800

250.000

-250.000

1.230.646

1.524.800

-294.154

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Brugerbetalinger

174

68

5.256.966

-824.767

-824.767

-22.200

-22.200


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Døgninstitutioner for børn og unge

052823

8.652.000

052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

180.000

11.098.095

-2.446.095

-55.000

55.000

790.650

824.000

-33.350

790.650

824.000

-33.350

363.947

468.000

-104.053

60.727

468.000

-407.273

303.220

Indkomstoverførsler til personer Servicel - priv. oph Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

-2.211.095

8.652.000

Brugerbetalinger Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

10.863.095 -180.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

303.220

3901040002

7.876.241

7.077.088

799.153

052820

7.876.241

7.077.088

799.153

7.782.500

7.077.088

705.412

93.741

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

93.741

8.474.286

7.623.300

850.986

3601000001

8.474.286

7.623.300

850.986

046285

8.474.286

7.623.300

850.986

6.780.539

6.760.000

20.539

9.778

0

9.778

11.943

5.200

6.743

502.359

494.500

7.859

1.060.959

1.064.700

-3.741

Administrationsudgifter

104.276

106.700

-2.424

Betaling til/fra andre off. myndigheder

139.228

220.900

-81.672

-134.796

-130.000

-4.796

-898.700

898.700

Sundhed Tandpleje Kommunal tandpleje Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

175


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 325.493.218

336.907.496

-11.414.278

181.446

211.200

-29.754

5410000000

181.446

211.200

-29.754

057299

181.446

211.200

-29.754

181.446

210.300

-28.854

Samlet resultat Fritid, bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Kommunale tilskud og overførsler

900

-900

169.119.249

174.435.039

-5.315.790

5510040001

590.938

968.700

-377.762

046290

590.938

968.700

-377.762

545.500

-545.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ældreområdet Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter

490.504

Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Ældreboliger

100.433

423.200

-322.767

-673.729

-569.000

-104.729

053230

-673.729

-569.000

-104.729

90.000

Personale

-805.282

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

11.991

Rådgivning, konsulentydelser og revision

23.911

Indtægter fra den centrale refusionsordning

5610050001

206.501

052207

331.669

053232

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

23.911 405.600

-199.099 331.669 331.669

-125.168

405.600

-530.768

-62.488

504.900

-567.388 36.387

-99.067

-99.300

233

5610200101

-1.469.918

600.000

-2.069.918

053232

-1.469.918

600.000

-2.069.918

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-236.282 11.991

36.387

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Fælles udgifter frit-valg

5.651 -569.000

331.669

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

90.000

5.651

Forsikringer

Fælles udg. Og indt.

490.504

5610010001

Betaling til/fra andre off. myndigheder Ældreboliger

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

2.175.990

Personale

2.175.990

2.570

2.570

Bygninger, grunde og udenomsarealer

284.084

284.084

Leasingudgifter

589.892

589.892

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

538.475

538.475

Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

2.699

2.699

85.297

85.297

-5.148.925

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

73.780

-92.900

166.680

053232

73.780

-92.900

166.680

263.301 -144.037

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-49.019

Brugerbetalinger

198.950

198.950

198.950

198.950

198.950

198.950

5610200104

132.400

132.400

053232

132.400

132.400

9.187.198

9.187.198

-9.054.798

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-9.054.798

5610200105

654.674

286.458

053232

654.674

286.458

368.216

3.793.239

286.458

3.506.781

Personale

-3.138.565

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Frit valg Distrikt 4

-11.519

053232

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-268 -37.500

5610200103

Personale

Frit valg Distrikt 3

-88.637 -2.630

-268

Indkomstoverførsler til personer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

6.433 -55.400

-2.630

Administrationsudgifter

Frit valg Distrikt 2

263.301

6.433

Leasingudgifter

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-600.000

5610200102

Personale

Frit valg Distrikt 1

-5.148.925 600.000

5610200106

177

-30.559

368.216

-3.138.565 127.500

-158.059


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

127.500

7.927.245

1.218.471

053232

1.218.471

1.218.471

8.702.970

8.702.970

-7.484.499

-7.484.499

5610200109

235.214

235.214

053232

235.214

235.214

1.396.825

1.396.825

-1.161.611

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

8.054.745

-8.085.304

Personale

Plejeboliger, adm. drift

-158.059

1.218.471

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

127.500

-8.085.304

Personale

Frit valg Døgnplejen, nat

-30.559

5610200108

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Frit valg Døgnplejen, aften

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-1.161.611

5610200201

3.005.566

2.618.300

053232

3.005.566

2.618.300

387.266 387.266

-278.930

-278.930

Forsikringer

279.211

279.211

Bygninger, grunde og udenomsarealer

870.835

Leasingudgifter

814.120

372.100

442.020

1.534.429

1.594.600

-60.171

Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

870.835

Rådgivning, konsulentydelser og revision

62.559

Møder, rejser og repræsentation

58.821

192.100

-133.279

321.413

459.500

-138.087

Administrationsudgifter

-656.899

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200202 053232

Personale Brugerbetalinger Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Bronzealdervej Ældreboliger

-321.259

32.999

-354.258

21.274.854

32.999

21.241.855

-516.984

-516.984

-21.079.129

-21.079.129 -2.613.862

-290.764

-3.185.366

-2.707.700

-477.666

352.876

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

053232

Personale Brugerbetalinger Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

21.200

-20.350

-3.721.438

-3.171.100

-550.338 -287.854

44.346

332.200

138.000

110.000

28.000

280.740

93.838

186.902

25.352.134

93.838

25.258.296

-657.961

-657.961

-24.413.433

-24.413.433

5610200205

698.800

-698.800

053232

698.800

-698.800

698.800

-698.800

5610200206

-29.435

-29.435

053232

-29.435

-29.435

-29.435

Personale Ledelse og administration Sundhedsfremme og forebyggelse

5610200301

6.812.061

046288 053232

Personale

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

33.800

-33.800 -33.800

5.927.425

884.636

6.780.715

6.653.525

127.190

137.000

-137.000 11.170 -533.949

11.170 145.951

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

850.836

6.812.061

Forsikringer Leasingudgifter

-29.435 5.961.225 33.800

Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

352.876

850

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ørting Lokalcenter

-354.258

-2.904.626

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

32.999

053230

Forsikringer

Servicearealer, vedligehold

6

-321.259

5610200203

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-656.899

6

Specielle artskonti Stenslundcentret

62.559

679.900

1.909

1.909

30.601

30.601

-158.285

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-158.285 -1.543.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

178

1.543.000


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

5610200302

5.184

57.300

-52.116

053232

5.184

57.300

-52.116

Personale

71.656

57.300

14.356

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.825

17.825

-84.297

-84.297

Social og Sundhedselever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200303

2.953.744

2.551.000

402.744

053232

2.953.744

2.551.000

402.744

2.953.744

2.551.000

402.744

Personale Sygeplejersker Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200304

18.522

053232

18.522

18.522

10.672.758

10.672.758

Personale

-10.654.236

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Vikarkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

187.370

72.386

114.984

053232

187.370

72.386

114.984

187.370

72.386

114.984

5610200307

767.987

767.987

053232

767.987

767.987

767.987

Personale Kort-tids pladser, Ørting Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

6.336.307

5.642.914

693.393

053232

6.336.307

5.642.914

693.393

6.336.307

5.642.914

693.393

5610200309

1.936.563

1.646.400

290.163

053232

1.936.563

1.646.400

290.163

1.936.563

1.646.400

290.163

5610200401

1.838.043

2.273.300

-435.257

053233

1.838.043

2.273.300

-435.257

1.825.747

2.216.700

-390.953

63.600

-56.319

Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale

22.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-17.685 -7.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

22.700

-17.685

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Aktivitetshuset

767.987

5610200308

Personale Pedeller

-10.654.236

5610200305

Personale Distriktsterapeuter, Ørting

18.522

7.000

5610200501

-110.360

-110.360

053233

-110.360

-110.360

290

290

3.937

3.937

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

76.672

76.672

Administrationsudgifter

32.210

32.210

-223.469

-223.469

5610200601

2.940

2.940

053232

2.940

2.940

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

Brugerbetalinger Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.940

Personale Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

2.940

5610200701

52.067

87.900

-35.833

053234

52.067

87.900

-35.833

48

14.400

-14.352 -22.387

Personale

8.966

Forsikringer

8.966

Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.713

49.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.933

12.200

2.733

1.406

12.200

-10.794

5610200800

157.691

973.700

-816.009

046282

157.691

973.700

-816.009

3.566.705

45.200

3.521.505

517.000

120.155

411.500

-359.033

Administrationsudgifter Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale

3.100

Forsikringer

637.155

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

16.905

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

52.467

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

179

3.100 16.905

54

54

13.066

13.066


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab -4.131.761

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budget Personlig/praktisk hjælp Indtægter fra den centrale refusionsordning

5610300101 052207

-4.131.761 59.008.900

-281.614

053232

54.473.488

-281.614 59.008.900

2.498.642

Personale

-4.535.412 2.498.642

92.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-4.817.026 -281.614

-281.614

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

54.191.874

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-92.900

52.862.809

52.862.809

Møder, rejser og repræsentation

26.147

26.147

Administrationsudgifter

54.060

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-968.170

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

58.987.100

-58.987.100

60.358.327

58.537.800

1.820.527

053232

60.358.327

58.537.800

1.820.527

1.798.000

-1.798.000

Personale

60.358.327

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Sygepleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

9.808.500

10.597.906

9.808.500

789.406

9.808.500

-9.808.500

10.597.906 8.489.579

9.155.100

053232

8.489.579

9.155.100

8.449.530

-9.155.100

-6.691.059

-7.111.700

420.641

-6.691.059

-7.111.700

420.641

-6.691.059

-7.111.700

420.641

5610301001

-3.000.439

-76.900

-2.923.539

053232

-3.000.439

-76.900

-2.923.539

-3.000.528

-76.900

-2.923.628

5610303001

12.985.077

14.082.400

-1.097.323

053235

12.985.077

14.082.400

-1.097.323

13.503.160

13.024.800

478.360

59.600

-59.600

89

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

40.050 9.155.100

053232

Møder, rejser og repræsentation

Hjælpemidler, boligindretn. M.v.

-665.521

5610300501

Brugerbetalinger

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-665.521 8.449.530

40.050

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Betaling ophold andre kommuner

10.597.906

5610300401

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

789.406

10.597.906

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Brugerbetalinger

60.315.227 -56.696.700

053232

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

43.100 56.696.700

5610300301

Personale

Madservice

-897.070

5610300201

Budgetpuljer og overførte over/underskud Plejehjemspladser

54.060 -71.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

89

1.371

Administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

1.371

-13.170

-13.170

-506.284

-506.284 998.000

-998.000

5610305001

1.027.470

510.600

516.870

053237

1.027.470

510.600

516.870

Personale

577.578

510.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

387.349

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pasning af døende i eget hjem Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

62.544

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

66.978 387.349 62.544

5610305501

785.508

1.123.500

-337.992

053540

785.508

1.123.500

-337.992

375.473

626.300

-250.827 -9.554

Personale

700

Forsikringer

700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.146

26.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

84.349

29.900

54.449

36.700

-36.700 -20.567

Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration, visitation

5610306001

180

13.533

34.100

294.308

369.800

-75.493

8.286.378

7.467.019

819.359


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Sekretariat og forvaltninger

064551

Personale

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Møder, rejser og repræsentation

265.875

21.660

46.000

-24.340

420

42.442

243.542

201.100

42.442

173.576

201.100

-27.524

68.945

68.945

1.021

1.021

81.944.677

86.956.857

-5.012.180

5260000000

0

100

-100

033046

0

100

-100

0

100

-100

5431000000

792.828

981.600

-188.773

033046

792.828

981.600

-188.773

99.155

981.600

-882.446

693.673

Betaling til/fra andre off. myndigheder

693.673

5431100000

448.389

327.900

120.489

032217

448.389

327.900

120.489

30.456

20.000

10.456

417.933

307.900

110.033

1.453.686

806.900

646.786

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

519.400

064550

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pl.fam. Og ophsteder.18-22 årige

785.275

-10.097

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Specialpædagogisk bistand til voksne

58.229

201.100

Voksne handicappede

Specialpædagogisk bistand til voksne

26.000

172.300

Administrationsudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

3.490

84.229

243.542

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ungdomsudd. for unge med særlige behov

12.099

162.203

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

513.683

5610307001

Administrationsudgifter

Ungdomsudd. for unge med særlige behov

819.359

6.703.319

420

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Administrationsbygninger

7.467.019

7.217.002 3.490

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kildegade 6

8.286.378 12.099

Forsikringer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

5431200000 052207

Statsrefusion

-14.237

-14.237

-14.237

1.467.923

806.900

1.025.471

1.003.200

22.271

61.992

910.700

-848.708

Indkomstoverførsler til personer

611.134

1.417.900

-806.766

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

132.837

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-354.927

-2.453.600

2.098.673

-71.300

71.300

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

052820

-14.237

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Brugerbetalinger Forebyggende foranstalt. 18-22 årige Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

132.837

-8.584

Statsrefusion

661.023

-8.584

5431300000

309.542

587.800

-278.258

052821

309.542

587.800

-278.258

846.700

-846.700

Personale Indkomstoverførsler til personer

374.619

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-65.077

-258.900

193.823

5431500000

4.348.565

5.079.100

-730.535

053232

4.348.565

5.079.100

-730.535

4.025.299

5.027.600

-1.002.301

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

370.558

51.500

319.058

Brugerbetalinger

-47.292

Pleje og omsorg af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale

Forebyg. indsats for ældre og handicap. Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5.145.994

4.556.500

589.494

053233

5.145.994

4.556.500

589.494

682.001

384.400

297.601

4.673.395

4.689.800

-16.405

-517.700

322.080

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.123

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-195.620

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.123

-17.905

Brugerbetalinger

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-47.292

5431600000

Personale

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

374.619

-17.905

5431700000

175.112

808.600

-633.488

053540

175.112

808.600

-633.488

77.332

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

181

77.332


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab 97.780

808.600

-710.820

5431800000

605.804

503.700

102.104

053842

605.804

503.700

102.104

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for personer m. soc. Problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

-493.800

-112.004

1.026.900

264.415

053844

1.291.315

1.026.900

264.415

82.383

946.900

-864.517

1.208.932

80.000

1.128.932

5431900001

193.061

378.000

-184.939

053844

193.061

378.000

-184.939

193.061

378.000

-184.939

5432000000

1.429.445

1.327.600

101.845

053845

1.429.445

1.327.600

101.845

-177.983

1.317.600

-1.495.583

1.364.472

10.000

1.354.472

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv. Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

270.464

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

750.685

1.000.000

-249.315

053845

750.685

1.000.000

-249.315

1.000.000

-1.000.000

750.685

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

750.685

5432100000

21.157.348

25.733.200

-4.575.852

052207

-1.181.631

-1.580.000

398.369

-1.181.631

-1.580.000

398.369

22.338.979

27.313.200

-4.974.221

606.398

2.432.400

-1.826.002 -2.890.140

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

-27.509

5432010000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilb. for længerevar. oph.,Soc.Service

270.464

-27.509

Brugerbetalinger Privat narkobehandling

-8.063 222.171

-605.804

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

10.000 987.500

1.291.315

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad

1.937 1.209.671 5431900000

Statsrefusion Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

702

Administrationsudgifter

702

Betaling til/fra andre off. myndigheder

24.612.960

27.503.100

Statsrefusion

-2.881.081

-3.004.800

123.719

382.500

-382.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Botilbud til midlert. oph., Soc.Service Indtægter fra den centrale refusionsordning

5432200000

3.438.803

2.992.100

446.703

052207

-158.962

-285.100

126.138

-158.962

-285.100

126.138

3.597.765

3.277.200

320.565

66.528

45.800

20.728

551.128

-577.900

1.129.028

3.065.786

3.809.300

-743.514

Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

053852

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

-85.678

Brugerbetalinger Tornsbjerggård og Hadruplund Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

2.661.656

2.741.000

-79.344

053852

2.661.656

2.741.000

-79.344

3.178.000

3.172.000

6.000

-516.344

-431.000

-85.344

5432210001

6.550.064

4.512.300

2.037.764

053852

6.550.064

4.512.300

2.037.764

6.568.175

4.512.300

2.055.875

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Andre priv. opholds. Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Betaling til/fra andre off. myndigheder

-18.111

-18.111

5432300000

26.688

26.688

053853

26.688

26.688

Brugerbetalinger Støtte- og kontaktperson for sindslid. Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne

-85.678

5432210000

5432300001

182

600

600

26.088

26.088

514.800

926.500

-411.700


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

514.800

926.500

-411.700

Personale

290.694

460.800

-170.106

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

201.913

176.700

25.213

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

053853

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

22.193

289.000

-266.807

5432300002

79.791

55.700

24.091

053853

79.791

55.700

24.091

Personale

56.192

50.700

5.492

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

23.599

5.000

18.599

5432400000

936.018

1.765.300

-829.282

053858

936.018

1.765.300

-829.282

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

126.341

426.200

-299.859

Betaling til/fra andre off. myndigheder

809.677

1.339.100

-529.423

5432500000

3.629.585

4.272.200

-642.615

053859

3.629.585

4.272.200

-642.615

142.231

100.000

42.231

3.487.354

4.172.200

-684.846

5432510000

869.340

837.600

31.740

053859

869.340

837.600

31.740

1.014.720

973.300

41.420

-145.380

-135.700

-9.680

5432510001

115.603

97.900

17.703

053859

17.703

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kontaktpersonordning for døvblinde Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Tornsbjerggård og Hadruplund Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre private Aktivitets- og samværstilb

115.603

97.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

176.083

97.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-60.480

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

Køb/salg af pladser på fabos Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

5432600000

-13.257.312

-13.826.700

569.388

053850

-4.577.281

-4.462.100

-115.181

67.991

340.300

-272.309

-4.645.272

-4.802.400

157.128

-5.886.155

-6.294.400

408.245

-5.886.155

-6.294.400

408.245

-2.793.876

-3.070.200

276.324

-2.793.876

-3.070.200

276.324

5440100000

5.930.240

7.360.600

-1.430.360

053850

5.930.240

7.360.600

-1.430.360

5.714.698

5.644.800

69.898

185.000

-181.540

10.000

176.292

19.423

45.000

-25.577

1.475.800

-1.475.800

5440200000

11.928.407

12.691.700

-763.293

053852

11.928.407

12.691.700

-763.293

11.701.626

12.568.700

-867.074

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

053852

Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for længerevarende ophold,Fabos Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Personale Forsikringer

3.206

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.460 186.292

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

12.200

12.200

184.261

184.261

-32.075

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.114

2.953

Leasingudgifter

Beskyttet beskæftigelse, Fabos

2.045

1.114

Møder, rejser og repræsentation

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

3.206

2.045

Leasingudgifter

Botilbud for midlertidigt ophold, Fabos

78.183 -60.480

5440300000 033046

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

183

2.953 123.000

-155.075

1.764

1.764

57.677

57.677

6.812.862

4.804.800

2.008.062

158.447

158.447

155.758

155.758

2.688

2.688


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Personale

1.849.615

3.949.800

1.661.757 32.523

575.000

75.268

Leasingudgifter

308.771

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

45.212

Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer

8.317 75.268

230.000

78.771

50.000

-4.788

992

Møder, rejser og repræsentation

992

169.769

169.769

-172.994

-172.994

5440300001

-191.129

-191.129

053858

-191.129

-191.129

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

4.804.800

5.611.557 583.317

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæftigelse - skatmoms

6.654.415 32.523

Forsikringer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-191.129

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-191.129

5440400000

-622.496

-498.600

-123.896

053230

-622.496

-498.600

-123.896

42.620

51.400

-8.780

7.124

7.300

-176

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-538.185

-583.400

45.215

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-156.493

Fabos, boliger Lundevej Ældreboliger Personale Forsikringer

-156.493

22.438

Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter

-26.100

4.907.436

-338.991

Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL

5442100000

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

046282

-10.400

053233

4.578.845

4.907.436

-328.591

6.778.249

4.016.636

2.761.613

15.318

-300

15.618

348.603

223.900

124.703

-10.400

-10.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede

4.568.445

22.438 26.100

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

44.437

56.000

-11.563

-2.690.720

268.800

-2.959.520

82.958

Administrationsudgifter

-10.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

46.200

36.758

296.200

-296.200

5444100000

9.851.541

10.199.121

-347.580

053233

9.850.641

10.199.121

-348.480

9.648.666

9.774.621

-125.955

Forsikringer

23.452

-34.200

57.652

Bygninger, grunde og udenomsarealer

88.091

65.500

22.591

186.247

103.700

82.547

Åhusene, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

11.395

Administrationsudgifter

53.800 -161.011

Brugerbetalinger

053858

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

5510010001

62.718.634

62.811.900

-93.266

046281

62.718.634

62.811.900

-93.266

62.718.634

62.444.300

274.334

367.600

-367.600

5510020001

865.882

922.900

-57.018

046282

865.882

922.900

-57.018

865.882

524.500

341.382

398.400

-398.400

688.500

-164.212

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhedsfremme og forebyggelse

900 -674.935

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

900 73.164.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal genoptræning og vedl.tr.

-233.600

72.489.065

Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering

900 900

Forsikringer

-2.100 -161.011

233.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

11.395 55.900

5510030001

184

524.288


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Sundhedsfremme og forebyggelse

046288

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Betaling til/fra andre off. myndigheder

524.288

688.500

-164.212

766.591

244.700

521.891

3.691

3.691

-245.994

-245.994 443.800

-443.800

5510040001

536.311

390.200

146.111

046290

536.311

390.200

146.111

396.043

5.800

390.243

3.191

384.400

-381.209

Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

137.077

Betaling til/fra andre off. myndigheder Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

3.860.807

3.789.700

046284

3.860.807

3.789.700

3.822.844 37.963

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

3.983.142

4.560.800

-577.658

4.235.600

-4.235.600

327.892 1.321.017

2.140.400

-819.383

59.100

-59.100

002511

59.100

-59.100

116.500

-64.769

80 51.732

-57.400 589.227

992.100

-402.873

002518

589.227

992.100

-402.873

589.227

992.100

-402.873

5410000000

198.504

289.600

-91.096

057299

198.504

289.600

-91.096

4.304

225.300

-220.996

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

136.000

Administrationsudgifter

64.300

-6.100

5440300000

19.916

331.000

-311.084

033046

19.916

331.000

-311.084

331.000

-331.000

Personale

19.846

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

70

5610010001

513.371

468.600

44.771

053230

513.371

468.600

44.771

83.104

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

83.104

420.373

397.800

22.573

9.895

70.800

-60.905

437.763

437.763

5310000000

437.763

437.763

002511

437.763

437.763

Arbejdsmarked

Beboelse

19.846

70

Administrationsudgifter

Beboelse

136.000

58.200

Kommunale tilskud og overførsler

Ældreboliger

57.400 -51.811

5330000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ældreboliger

80

-51.811

Statsrefusion

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2.692 3.655.250

5310000000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse, Fabos

325.200

3.655.250

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Øvrige sociale formål

-29.400

046282

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Øvrige sociale formål

-3.722.337

29.400

-577.658

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Driftssikring af boligbyggeri

3.760.300 4.560.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Driftssikring af boligbyggeri

71.107 3.822.844

3.983.142

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beboelse

71.107

5610300601

Personale

Beboelse

137.077

5510050001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Genoptræning

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-80.600

-80.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

475.551

475.551

Indkomstoverførsler til personer

31.910

31.910

Betaling til/fra andre off. myndigheder

10.903

10.903

185


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

113.951.954

121.500.988

-7.549.034

3.579.982

4.165.100

-585.118

1800000000

-1.182.037

-1.000.300

-181.737

005895

-1.182.037

-1.000.300

-181.737

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-267.670

-187.300

-80.370

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-914.367

-813.000

-101.367

1800000001

4.762.019

5.165.400

-403.381

005895

4.762.019

5.165.400

-403.381

3.646.535

3.615.300

31.235

Forsikringer

141.970

137.000

4.970

Bygninger, grunde og udenomsarealer

226.083

181.000

45.083

Samlet resultat Redningsberedskab Redningsberedskabet - skatmoms Redningsberedskab

Redningsberedskabet Redningsberedskab Personale

10.000

55.000

-45.000

617.889

794.200

-176.311

Møder, rejser og repræsentation

79.997

13.100

66.897

Administrationsudgifter

39.544

54.000

-14.456

315.800

-315.800

105.639.808

112.371.134

-6.731.326

6401000001

708.480

539.708

168.772

022201

36.000

81.300

-45.300

36.000

81.300

-45.300

672.480

458.408

214.072

474.853

115.300

359.553

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud Byråd og administration Fælles formål Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

59.646

Administrationsudgifter

16.475

59.646 16.475

121.507

138.000

-16.494

205.108

-205.108

6402000001

3.927.759

4.136.800

-209.041

064241

3.927.759

4.136.800

-209.041

2.808.551

3.257.900

-449.349

Tjenestemænd

395.661

398.000

Leasingudgifter

37.304

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

7.108

62.600

-55.492

545.191

418.300

126.891

133.945

Administrationsudgifter

-2.339 37.304

133.945

6403000001

119.820

124.000

064242

119.820

124.000

-4.180

Personale

51.416

94.100

-42.684

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.793

Møder, rejser og repræsentation

49.629

Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn

Administrationsudgifter

-4.180

13.793 29.900

19.729

4.982

4.982

Kommunalvalg

6404000003

4.060

4.060

Valg m.v.

064243

4.060

4.060

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.977

2.977

Administrationsudgifter

1.084

adm.bygninger Administrationsbygninger

1.084

6501001001

2.217.115

1.992.400

224.715

064550

2.217.115

1.992.400

224.715

1.992.400

-186.066

30.508

Forsikringer

1.806.334

Bygninger, grunde og udenomsarealer

30.508

380.273

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

380.273

Administration med skat-moms

6502001000

-29.695

-35.400

5.705

Sekretariat og forvaltninger

064551

-29.695

-35.400

5.705

-29.695

-35.400

5.705

6502001001

74.029.417

75.054.298

-1.024.881

064551

74.029.417

75.054.298

-1.024.881

47.040.231

44.208.698

2.831.533

731.790

1.105.500

-373.710

547

61.900

-61.353

441.214

113.600

327.614

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. administration Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

187


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

22.800.625

21.478.400

1.931.601

1.907.600

24.001

Møder, rejser og repræsentation

727.175

500.000

227.175

Administrationsudgifter

955.976

2.398.000

-1.442.024

Kommunale tilskud og overførsler

-42.936

Indkomstoverførsler til personer

-98.993

-98.993

Betaling til/fra andre off. myndigheder

390.088

390.088

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

-42.936

-44.798

Brugerbetalinger

1.322.225

-44.798

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-874.851

-397.900

-476.951

Budgetpuljer og overførte over/underskud

71.755

3.678.500

-3.606.745

-47.200

39.196

-6

Specielle artskonti Kantinen Sekretariat og forvaltninger

6502001003 064551

Personale

-8.005

-6

-8.005

-47.200

39.196

250.158

239.400

10.758

-214.731

416.800

-631.531

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-41.722

Møder, rejser og repræsentation

Brugerbetalinger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

10.961.866

-1.068.920

064553

9.892.946

10.961.866

-1.068.920

10.452.446

10.961.866

-509.420

-559.500

Administration vedrørende miljøbeskyttelse

982.211

930.800

51.411

064554

982.211

930.800

51.411

982.211

930.800

51.411

6505001001

1.625.609

1.585.000

40.609

064555

1.625.609

1.585.000

40.609

1.604.430

1.585.000

19.430

Personale

300

300

20.879

20.879

6506001001

-2.313

-2.313

064860

-2.313

-2.313

-1.562

-1.562

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision "Div. indt. & udg. efter forskellige lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-751

Administrationsudgifter forvaltning uden overf.adgang Sekretariat og forvaltninger

-559.500

6504001001

Personale Miljøbeskyttelse

703.400

9.892.946

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Administration vedrørende naturbeskyttelse

-1.710 -703.400

6503001001

Personale

Naturbeskyttelse

-41.722

-1.710

Administrationsudgifter

-751

6701000001

12.038.590

11.396.700

641.890

064551

2.622.315

2.684.000

-61.685

3.349.200

-892.410

11.846

Personale

2.456.790

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

11.846

Rådgivning, konsulentydelser og revision

55.617

55.617

Administrationsudgifter

58.892

58.892

Indkomstoverførsler til personer

39.170

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

064860

Administrationsudgifter

065272

54.689 770.421

65.568

781.300

-715.732

8.580.286

7.931.400

648.886 566.733

7.931.400

82.153

6701000003

133.805

5.732.162

-5.598.357

064866

-22.027

1.122.500

-1.144.527

1.122.500

-1.122.500

3.438.062

-3.456.744

-22.027

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer

-104.600

781.300

8.013.553

Tjenestemænd

Innovation og anvendelse af ny teknologi

104.600

566.733

Personale

Budgetpuljer

769.800

770.421

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tjenestemandspension

835.989

39.170 -769.800

065270

-18.682

-22.027

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-18.682

Betaling til/fra andre off. myndigheder

188

-18.682


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer

065274

174.514

Forsikringer

209.514

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-35.000

Fakturaer vedr. løn Sekretariat og forvaltninger

3.438.062

-3.438.062

1.171.600

-997.086 209.514 -35.000

1.171.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-1.171.600

9000000002

7

7

064551

7

7

Specielle artskonti

7

Kollektiv trafik og havne

-3.966.429

-2.881.700

-1.084.729

1300000004

-3.966.429

-2.881.700

-1.084.729

023540

-3.966.429

-2.881.700

-1.084.729

424.086

440.300

-16.214

196.129

-63.200

259.329

-4.621.064

-2.885.800

-1.735.264

Hou Havn, skatmoms Havne Personale

17.155

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Sundhedsfremme og forebyggelse

17.155

100

100

17.166

17.166 -373.000

373.000

1.154.508

1.046.400

108.108

6040010001

559.834

449.800

110.034

046288

559.834

449.800

110.034

489.138

449.800

39.338

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhed Sundhedsfremme

7

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.196

Møder, rejser og repræsentation

69.196

1.500

Administrationsudgifter

1.500

6040100001

594.674

596.600

-1.926

046288

594.674

596.600

-1.926

594.274

596.600

-2.326

2.838.130

3.091.954

-253.824

6401000001

250.000

411.000

-161.000

064240

250.000

411.000

-161.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

100.000

162.000

-62.000

Kommunale tilskud og overførsler

150.000

250.000

-100.000

Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse Personale

400

Forsikringer Erhversvfremme og turisme Fælles formål Fælles formål

-1.000

1.000

6506001001

-1.800

100

-1.900

064860

-1.800

100

-1.900

-1.800

100

-1.900

1.068.591

1.352.982

-284.391

896.591

893.400

3.191

896.591

893.400

3.191

172.000

459.582

-287.582

Budgetpuljer og overførte over/underskud "Div. indt. & udg. efter forskellige lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Administrationsudgifter Tilskudsområder Erhvervsservice og iværksætteri

6701000002 064867

Kommunale tilskud og overførsler Udvikling af yder- og landdistriktsområder

064868

150.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Erhvervsservice og iværksætteri

150.000

22.000

Kommunale tilskud og overførsler

Udvilking Odder

400

22.000 459.582

-459.582 193.467

6751000001

1.521.339

1.327.872

064867

1.521.339

1.327.872

2.116.239

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

193.467 2.116.239

1.360

1.360

242.103

242.103

-962.251

-962.251

Rådgivning, konsulentydelser og revision

47.250

47.250

Møder, rejser og repræsentation

29.106

29.106

Administrationsudgifter

47.432

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.341.672

-13.800

13.800

694.490

1.406.200

-711.710

694.490

1.406.200

-711.710

100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Vitapark Odder

47.432 1.341.672

Kommunale tilskud og overførsler

2300060000

189

100


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget

Regnskab

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-1.864.847

-1.458.000

-406.847

-1.864.847

-1.458.000

-406.847

2.559.337

2.864.200

-304.863

1.330.128

1.308.000

22.128

44.658

46.000

-1.342

Bygninger, grunde og udenomsarealer

572.640

1.310.000

-737.360

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

429.990

150.000

279.990

Erhvervsejendomme

002512

Budget incl. tillægsbevilling

Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme

002513

Personale Forsikringer

Rådgivning, konsulentydelser og revision

32.031

Møder, rejser og repræsentation

93.475

Administrationsudgifter

56.415

50.200

6.215

4.011.465

2.301.900

1.709.565

Arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser Folkeskoler

392.214

392.214

032201

27.889

27.889

27.889

27.889

31.462

31.462

033045

Personale Børnehaver

052513

Produktionsskoler

31.462

31.462

332.863

332.863

332.863

Personale Andre faglige uddannelser

1.749.797

1.380.300

369.497

033044

1.749.797

1.380.300

369.497

1.380.300

-1.380.300

61.450

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

61.450

1.688.347

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative

332.863

5350000000

Personale

Løntilskud til ledige ansat i kommuner

93.475

5250000000

Personale Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold

32.031

1.688.347

5390000000

1.869.454

921.600

947.854

056895

1.869.454

921.600

947.854

6.520.273

921.600

5.598.673

Personale Forsikringer Indkomstoverførsler til personer

190

10.100

10.100

-4.660.919

-4.660.919


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Overførsler - Alle udvalg

256.537.702

259.800.700

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling -3.262.998

5.966.218

Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Samlet resultat

6.500.500

-534.282

Indkomstoverførsler

3901050001

5.966.218

6.500.500

-534.282

Sociale formål

055772

5.966.218

6.500.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

-534.282

Personale

1.270.613

Indkomstoverførsler til personer

9.513.197

6.542.000

2.971.197

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.143.652

6.417.000

-5.273.348

-5.961.244

-6.458.500

497.256

15.960.151

16.816.800

-856.649

5050000000

936.309

1.576.100

-639.791

055772

936.309

1.576.100

-639.791

3.080.800

-1.201.089

-948.136

-1.504.700

556.564

5130000000

7.861.052

8.145.200

-284.148

055776

7.861.052

8.145.200

-284.148

33.692.633

33.592.700

99.933

-248.802

-180.000

-68.802

Statsrefusion Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål Sociale formål

260

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.879.711

Indkomstoverførsler til personer

Statsrefusion

Boligydelser til pensionister Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

Boligsikring

-25.582.779

-25.267.500

-315.279

5.253.119

5.146.900

106.219

055777

5.253.119

5.146.900

106.219

10.523.900

10.294.000

229.900

-5.250.204

-5.147.100

-103.104

5230000000

1.909.671

1.948.600

-38.929

054867

1.909.671

1.948.600

-38.929

5.005.394

4.947.100

58.294

-3.098.609

-2.998.500

-100.109

Indkomstoverførsler til personer

-20.577

Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Personlige tillæg Personlige tillæg m.v. Indkomstoverførsler til personer

Statsrefusion

234.611.333

236.483.400

-1.872.067

8.469.976

8.585.100

-115.124

054868

8.469.976

8.585.100

-115.124

17.530.695

16.370.100

1.160.595

-295.371

800.000

-1.095.371

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

-8.765.348

-8.585.000

-180.348

5012000000

11.847.950

12.473.100

-625.150

054869

11.847.950

12.473.100

-625.150

18.685.075

18.385.100

299.975

-297.348

800.000

-1.097.348

Statsrefusion Førtidspensioner med 35% ref. Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

-6.539.777

-6.712.000

172.223

5013000000

49.920.103

50.014.900

-94.797

054870

-94.797

Statsrefusion Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler

2.886

5011000000

Økonomiudvalget

Førtidspension med 50 pct. refusion

-20.577

2.886

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Førtidspensioner med 50% ref.

4.475

5150000000

Statsrefusion Boligsikring

260

4.475

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Boligydelse til pensionister

1.270.613

49.920.103

50.014.900

Indkomstoverførsler til personer

80.249.426

78.186.000

2.063.426

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-2.242.024

-600.100

-1.641.924

-28.087.299

-27.571.000

-516.299

5030000000

37.168.570

37.020.200

148.370

055771

37.168.570

37.020.200

148.370

Statsrefusion Sygedagpenge Sygedagpenge Personale

725

Administrationsudgifter

241

Indkomstoverførsler til personer

Kontanthjælp

241

52.801.267

53.550.100

-748.833

-15.633.663

-16.529.900

896.237

5070000000

16.946.400

16.721.000

225.400

055773

16.946.400

16.721.000

225.400

23.785.905

23.820.000

-34.095

-7.099.000

340.982

Statsrefusion Kontanthjælp

725

Indkomstoverførsler til personer

-81.487

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-6.758.018

Statsrefusion

191

-81.487


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Overførsler - Alle udvalg

5110000000

8.915.131

9.369.900

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling -454.769

055775

8.915.131

9.369.900

-454.769

14.922.679

15.500.000

-577.321

-5.983.513

-6.130.100

146.587

5160000000

41.927.722

44.412.000

-2.484.278

055778

41.927.722

44.412.000

-2.484.278

44.412.000

-44.412.000

Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Indkomstoverførsler til personer

-24.035

Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Indkomstoverførsler til personer

41.927.722

0

41.927.722

5170000000

6.397.118

7.000.000

-602.882

055880

6.397.118

7.000.000

-602.882

700.000

-700.000

15.550.000

-753.005

Betaling til/fra andre off. myndigheder Revalidering Revalidering Personale

729

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.796.995

Indkomstoverførsler til personer

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

-8.400.606

-9.250.000

849.394

33.949.578

32.345.100

1.604.478

055881

33.949.578

32.345.100

1.604.478

14.660.743

3.100.000

11.560.743

Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

70.530.100

-10.892.712 1.253.833

5200000000

8.087.002

6.793.000

1.294.002

056890

8.087.002

6.793.000

1.294.002

3.532.694

4.433.000

-900.306

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

107.993

107.993

2.135.904

2.135.904

243.998

243.998

7.623

7.623

69.623

69.623 9.520.000

-276.450 30.102

-7.160.000

-956.734

5201000000

-336.548

-336.548

056890

-336.548

-336.548

5210000000

2.672.639

2.146.900

525.739

461.772

499.900

-38.128

461.772

499.900

-38.128

100.000

-100.000

-336.548

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

033044

Indkomstoverførsler til personer Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

817.843

-8.116.734

Statsrefusion

Produktionsskoler

14.407

817.843

30.102

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskæftigelsesordninger

14.407

9.243.550

Indkomstoverførsler til personer

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

-328.332 -41.285.000

Personale

Kommunal beskæftigelse - skat-moms

10.945

-328.332 59.637.388

Statsrefusion

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

10.945

-40.031.167

Indkomstoverførsler til personer

Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats

729

5190000000

Statsrefusion Løntilskud til personer i fleksjob

-24.035

054660

-336.548

100.000

-100.000

2.210.867

1.547.000

663.867

Personale

1.915.595

1.535.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.162.047

Indkomstoverførsler til personer

1.059.039

Indkomstoverførsler til personer Beskæftigelsesordninger

056898

380.595 1.162.047

1.480.000

-420.961

-1.468.000

-570.734

5220000100

125.000

-125.000

056897

125.000

-125.000

Personale

180.000

-180.000

Statsrefusion

-55.000

55.000

70.160

169.900

-99.740

70.160

169.900

-99.740

232.164

199.900

32.264

112.919

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-2.038.734

Statsrefusion Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år

Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold

5250000000 033045

Personale

192

112.919


Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Overførsler - Alle udvalg

1.800

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling 1.800

96.302

96.302

Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Forsikringer Indkomstoverførsler til personer

6.418

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Introduktionsprogram Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

6.418

-266.524

-30.000

-236.524

5270000000

1.119.987

1.437.100

-317.113

054660

1.119.987

1.437.100

-317.113

Statsrefusion

667.247

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

667.247

700

700

67.094

67.094

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-2.001

-2.001

Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.355

22.355

2.621

Administrationsudgifter

2.621

4.361.258

5.452.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.794.381

-2.189.900

395.519

Statsrefusion

-2.204.906

-1.825.000

-379.906

5290000000

2.547.531

1.870.100

677.431

054661

2.547.531

1.870.100

677.431

5.095.061

3.740.100

1.354.961

-2.547.530

-1.870.000

-677.530

Indkomstoverførsler til personer

Introduktionsydelse Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Repatriering Repatriering

5300000000

508

508

054665

508

508

508

Rådgivning, konsulentydelser og revision Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

508

5360000000

5.042.956

056891

5.042.956

6.000.100

-957.144

0

10.250.000

-10.250.000 8.789.458

Personale

6.000.100

Indkomstoverførsler til personer

11.039.458

2.250.000

Statsrefusion

-5.996.502

-6.499.900

Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

-1.090.742

-957.144

503.398

6503001001

-138.991

-138.991

064553

-138.991

-138.991

2.400

2.400

-220.000

-220.000

Administrationsudgifter

28.882

28.882

Indkomstoverførsler til personer

40.968

40.968

8.759

8.759

6701000001

3.541

3.541

064551

3.541

3.541

153.300

153.300

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Betaling til/fra andre off. myndigheder forvaltning uden overf.adgang Sekretariat og forvaltninger Personale

25.303

25.303

Rådgivning, konsulentydelser og revision

7.600

7.600

Møder, rejser og repræsentation

8.122

8.122

-190.785

-190.785

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Betaling til/fra andre off. myndigheder

193


Årsberetning 2012

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Årsberetning 2012 MED BILAG

Aarsberetning_2012  

Odder Kommune: Årsberetning 2012 med bilag