Issuu on Google+

Årsberetning 2012

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Årsberetning 2012 MED BILAG


Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision ................................................................................. 5 Forord ............................................................................................................................................ 7 Sektorbeskrivelser: Miljø- og Teknikudvalget ............................................................................................................... 9 Børn-, Unge- og Kulturudvalget ................................................................................................... 12 Social- og Sundhedsudvalget........................................................................................................ 16 Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 19 Økonomisk beretning ................................................................................................................. 23 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 28 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 29 Driftsregnskab – opgjort pr. fagudvalg .................................................................................... 35 Driftsregnskab – opgjort pr. hovedkonto ................................................................................ 36 Balance......................................................................................................................................... 37 Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning ............................................................................................ 39 Note 2, Miljø- og Teknikudvalget ................................................................................................ 40 Note 3, Børn-, Unge- og Kulturudvalget ...................................................................................... 42 Note 4, Social- og Sundhedsudvalget ........................................................................................... 44 Note 5, Økonomiudvalget............................................................................................................. 46 Note 6, Personaleoversigt ............................................................................................................. 47 Note 7, Anlægsarbejder - projektopdelt ....................................................................................... 48 Note 8, Anlægsarbejder - jordforsyning ....................................................................................... 50 Note 9, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb ....................................................................... 52 Note 10, Anlægsoversigt .............................................................................................................. 56 Note 11, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele ............................................................................. 56 Note 12, Langfristede tilgodehavender ........................................................................................ 57 Note 13, Finansieringsoversigt ..................................................................................................... 57 Note 14, Udvikling i egenkapital.................................................................................................. 58 Note 15, Langfristet gæld ............................................................................................................. 58 Note 16, Leasingaftaler ................................................................................................................ 59 Note 17, Kautions- og garantiforpligtigelser ................................................................................ 60 Note 18, Swap-aftaler ................................................................................................................... 61 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 62

Bilag Hovedoversigt .............................................................................................................................. 67 Regnskabsoversigt – Drift Miljø- og Teknikudvalget: ............................................................................................................ 69 Fritid, Bibliotek og Kultur ......................................................................................................... 71 Veje og Grønne områder ........................................................................................................... 71 Miljø .......................................................................................................................................... 72

1


Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 73 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning............................................................ 74 Børn-, Unge- og Kulturudvalget:................................................................................................... 81 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 83 Folkeskoler ................................................................................................................................ 84 Børnepasning ............................................................................................................................. 89 Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 92 Sundhed .................................................................................................................................... 95 Social- og Sundhedsudvalget: ....................................................................................................... 97 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 99 Ældreområdet ............................................................................................................................ 99 Voksne handicappede .............................................................................................................. 103 Sundhed ................................................................................................................................... 106 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 107 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 107 Økonomiudvalget: ....................................................................................................................... 109 Redningsberedskab .................................................................................................................. 111 Byråd og administration .......................................................................................................... 111 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 112 Sundhed ................................................................................................................................... 113 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 113 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 113 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 113 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg ....................................... 115 Børn-, Unge- og Kulturudvalget .................................................................................................. 117 Social- og Sundhedsudvalget....................................................................................................... 117 Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 117 Regnskabsoversigt – Anlæg ...................................................................................................... 123 Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder .......................................................................................................... 125 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 125 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 127 Folkeskoler .............................................................................................................................. 127 Børnepasning ........................................................................................................................... 127 Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet .......................................................................................................................... 129 Voksne handicappede .............................................................................................................. 129 Økonomiudvalget: Byråd og administration .......................................................................................................... 131 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 131 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 131 Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 133 Balanceforskydninger ............................................................................................................... 135 Artsoversigt ............................................................................................................................... 141 Finansiel status........................................................................................................................... 143

2


Statusbalance ................................................................................................................................ 145 Afvigelsesrapport Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 153 Veje og grønne områder .......................................................................................................... 153 Miljø ........................................................................................................................................ 154 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 155 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 156 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 163 Folkeskoler .............................................................................................................................. 164 Børnepasning ........................................................................................................................... 169 Børne- og Familiecentret ......................................................................................................... 172 Sundhed ................................................................................................................................... 175 Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 177 Ældreområdet .......................................................................................................................... 177 Voksne handicappede .............................................................................................................. 181 Sundhed ................................................................................................................................... 184 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 185 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 185 Økonomiudvalget: Redningsberedskab .................................................................................................................. 187 Byråd og administration .......................................................................................................... 187 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 189 Sundhed ................................................................................................................................... 189 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 189 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 190 Afvigelsesrapport - Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg: Børn-, Unge- og Kulturudvalget .............................................................................................. 191 Social- og Sundhedsudvalget................................................................................................... 191 Økonomiudvalget .................................................................................................................... 191

3


4


Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2012 – 31. december 2012

Adresse:

Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333 Telefax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk

Kommunalbestyrelse:

Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Knud Appel (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Hans Hammann (V) Niels Rosenberg (C) Anette Møller (C)

Direktion:

Kenth Halfdan Ferning, Kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, Direktør for Social, Sundhed, Beskæftigelse og Kultur Mads Gammelmark, Direktør for Børn, Unge, Teknik og Miljø

Revision:

BDO Kommunernes Revision

5


6


Forord Grund til optimisme Med udgangen af 2012 er der lyse udsigter for Odder Kommunes økonomi. For første gang i rigtig mange år har de enkelte områder været i stand til at holde deres budgetter! Regnskabet for 2012 udviser et overskud på den ordinære drift på 74,7 mio. kr., en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. og vi kommer ud af 2012 med en gennemsnitlig kassebeholdning på 77,2 mio. kr. Med sådan et regnskab – og med den bevidsthed, der nu findes i organisationen om at holde budgetterne – er der grund til optimisme. Kommunens økonomi er god, omend ikke særdeles god, og det er derfor fortsat nødvendigt at have fokus på at holde budgettet, og måske ikke mindst, at finde nye måder at gøre tingene på. Den økonomiske status viser, at den store spareplan fra 2010 har virket efter hensigten. Vi skruede som bekendt ned for serviceniveauet på de fleste områder, og nogle af de områder, der blev hårdest ramt, prøver vi at rette op på i de kommende år. Men det tager tid at vende en stor skude. Med vedtagelsen af budgettet for 2013, der skete med tilslutning fra hele byrådet, er der ligeledes grund til optimisme. For første gang i flere år var der plads til enkelte udvidelser på driften, og det er et budget, der peger fremad. Her tænker jeg ikke mindst på, at der i byrådet er enighed om at afsætte penge til at rette Grobshulevej ud, så vi får lavet første etape af en vestlig forbindelsesvej. Byrådet har også bevilget penge til en udvikling af VitaPark, hvor det allerede er lykkedes at tiltrække private aktører på sundhedsområdet. Det nye udviklingssekretariat UdviklingOdder er flyttet ind i helt nye og moderne faciliteter, og på kulturområdet er der masser af aktiviteter. Det tegner til en lys fremtid for VitaPark som et af de lokale vækst-lokomotiver. Elever og lærere i kommunens skoler har nu et års erfaringer med at bruge iPads i undervisningen. I løbet af året har vi oplevet en ualmindelig stor interesse fra mange steder både i ind- og udland, der ville høre mere om vore meget positive erfaringer. Derfor besluttede vi at afvikle en serie meget velbesøgte konferencer for lærere, pædagoger, embedsmænd og politikere, og det hele kulminerede med besøg af både Folketingets børne- og undervisningsudvalg og børne- og undervisningsminister Christina Antorini. 2012 blev på flere måder et markant sportsår i Odder Kommune. Som bekendt fik vi besøg af det internationale cykelløb Giro d’Italia, hvilket gav tusinder af mennesker en god og berigende oplevelse, lige midt i Odder By. I oktober afviklede Odder Kommune og Spektrum Odder for første gang en stor Oddergalla, hvor fremtrædende folk fra kultur- og erhversområdet samt sportsfolk og frivillige først blev hyldet for deres flotte præstationer og derefter udnævnt til ambassadører for Odder Kommune. Med Oddergallaen blev der født en tradition, som vil blive fulgt op i de kommende år. I 2011 oplevede Odder Kommune for første gang i mange år, at befolkningstallet gik tilbage, en udvikling man kan tilskrive finanskrisen og krisen på boligmarkedet. Heldigvis er udviklingen vendt, og i 2012 har vi igen set en vækst i befolkningsudviklingen, og dermed er der grundlag for at kunne føre byrådets visioner om vækst ud i livet. Odder Kommune er fortsat et attraktivt sted at bo. Derfor fortsætter vi med at udvikle vore boligområder, og der er nye, attraktive udstykninger på vej i Odder Vest, i Saksild og i Hou. Desværre falder børnetallet fortsat, og for at tilpasse kapaciteten på pasningsområdet, besluttede byrådet i december 2012 at nedlægge en af kommunens børnehaver, Randlev Børnehave. Odder Kommune fik status som Klimakommune i 2012, da vi underskrev en aftale med Danmarks

7


Naturfredningsforening om at reducere udledningen af CO2 med to procent over de næste tre år. Byrådet ønsker, at Odder Kommune skal være en grøn kommune og en kommune, hvor miljøpåvirkningerne begrænses mest muligt. Byrådet har derfor også vedtaget en ambitiøs målsætning om, at kommunen vil være CO2-neutral i år 2030. På det administrative plan skete der nogle væsentlige ændringer i løbet af 2012, idet byrådet besluttede at reducere antallet af direktører fra fire til tre. Samtidigt blev der gennemført et generationsskifte i direktionen. Som en konsekvens af reduktionen fra fire til tre direktører, valgte byrådet ikke at forlænge Teknisk Direktør Søren Hjortsø Kristensens ansættelse, og denne fratrådte den 30. april. Kommunaldirektør Jesper Hjort blev den 1. august afløst af Kenth Halfdan Ferning, og med ansættelsen af Ferning er jeg sikker på, at udviklingen af Odder Kommune er i trygge hænder. Samtidig er jeg glad for, at Jesper Hjort fortsætter i kommunen frem til sommeren 2014, idet han indtil da skal arbejde med at udvikle VitaPark til et attraktivt center for sundhed, erhverv og kultur. Ved udgangen af 2012 gik kulturdirektør Gerda Pedersen på pension, herved sagde vi farvel til et menneske, der på mange måder har været med til at præge udviklingen i Odder Kommune gennem mere end tre årtier. Gerda Pedersens afløser i direktionen er Mads Gammelmark, som begyndte i sit nye job ved indgangen til 2013. Samtidig med reduktionen i antallet af direktører er der også sket en ny fordeling af fagområderne, og direktionen består nu af følgende: Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning, som udover at havde det overordnede administrative ansvar for Odder Kommune, også er direktør for rådhusets Plan-afdeling. Jette Rud Knudsen, som udover at fortsætte som direktør for social, sundhed og beskæftigelse, også har fået ansvaret for kultur og folkeoplysning, rådhusets borgerbutik samt tandplejen. Mads Gammelmark er direktør for børnepasning, skoler, teknik og miljø. Jeg ønsker den nye direktion held og lykke i arbejdet med at udvikle Odder Kommune.

Elvin J. Hansen Borgmester Maj 2013

8


Miljø- og Teknikudvalget Miljø Handleplaner for vand og Natura 2000 Staten godkendte vand- og naturplaner i henhold til Miljømålsloven i december 2011. Byrådet har som opfølgning herpå i 2012 godkendt Vandhandleplan for Odder Kommune samt Natura 2000 handleplaner for Horsens Fjord og for Kysing Fjord. Handleplanerne fastsætter de tiltag, kommunen vil iværksætte for at opnå målsætninger for vand og natur indenfor de givne frister. Den efterfølgende realisering af målene vil medføre betragtelige omkostninger som vil blive finansieret via tilskuds- og støttemidler samt takstfinansiering. Vådområdeprojekt ved Odder Å Staten har i 2012 iværksat forhandlinger med berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Forhandlingerne er iværksat på baggrund af, at Byrådet i 2011 besluttede, at Odder Kommune søgte om tilsagn om 5 mio. hos Staten til realisering af vådområdeprojektet. Byrådet besluttede samtidigt, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Affaldsregulativer Byrådet godkendte i 2012 nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet har medført, at intensionerne i Affaldsplan 2010-12, med opdeling af dagrenovation i restaffald og emballageaffald, anvendelse af plastbeholdere i stedet for plastsæk, samt krav om placering af beholderne ved skel, er blevet gennemført. Den ændrede ordning medførte ikke øgede udgifter til affaldshåndteringen for borgerne. Byrådet godkendte også et nyt regulativ for erhvervsaffald, som blandt andet gennemførte en lovpligtig ændring, hvor kommunerne ikke længere må opkræve et generelt rådighedsgebyr for adgang til genbrugspladsen ved alle virksomheder og derved give virksomhederne fri adgang til genbrugspladserne. Virksomhederne skal nu i stedet aktivt tilmelde sig for at kunne bruge genbrugspladsen. Miljøsamarbejde på Tunø På baggrund af Odder Kommunes dialog med beboerforeningen på Tunø er der i 2012 igangsat et samarbejde om at skabe en række tiltag på Tunø for at opkvalificere og nyudvikle øens tilbud til natur- og friluftsgæster. Samarbejdet er organiseret som et Grønt Partnerskab. Projektet omfatter bl.a. forslag om initiativer til forbedring af havneområdet, hytter ved teltpladsen, udkigstårn, toiletter i det fri samt formidling af øens historie. Projektet vil søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Klimastrategi I foråret 2012 vedtog Byrådet en klimastrategi for Odder Kommune. Strategien fokusere på to områder: hvordan reduceres kommunens CO2-udledning, og hvordan håndteres de klimaforandringer der må forventes i form af mere nedbør, flere skybrud og højere havvandstand. Sidstnævnte munder ud i en klimatilpasningsplan der skal ligge færdig ved udgangen af 2013.

9


Plan Trafik I 2012 er en trafiksanering i Saksild påbegyndt. Som et led i sikring af skolevejene er etableret cykelsti ved Hov skole og gadebelysning på Alrøvej mellem Falling og Margrethelyst Friskole. Desuden er trafiksikkerhedsplanen revideret. Lokalplanlægning I 2012 blev de følgende lokalplaner vedtaget: 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder 1117 Blandet bolig-, butiks – og erhvervsområde ved Østergade 2, Odder 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder (Etagebolig) 1119 Område til centerformål ved Rådhusgade 1 og Polititorvet, Odder 4008 To boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup 5033 Boligområde ved Øster Allé og Hov Strand 6008 Område til offentlige formål ved Hovedgaden i Gylling 4 nye lokalplaner for sommerhusområderne I 2012 besluttede Byrådet, at den gældende lokalplan 3008 for kommunens sommerhusområder ved Norsminde, Rude, Saksild og Dyngby skal afløses af 4 nye lokalplaner. Behovet for at ændre lokalplan 3008 udsprang af en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, som fastslog, at lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør bygningshøjder på op til 5 m i skel. Det er uhensigtsmæssigt. De to første forslag til lokalplaner for Norsminde og Saksild er sendt i høring med frist den 25. januar 2013 for bemærkninger. I løbet af 2013 følger de to resterende lokalplanforslag. Anlæg Byrådet godkendte i foråret 2012 lokalplan (nr. 1119) for renovering af Polititorvet og ombygning af Tinghuset endeligt. Renovering af torvet er så småt begyndt bl.a. med fjernelse af muren mellem Tinghuset og den nuværende parkeringsplads. Herudover er der i 2012 byggemodnet yderligere 42 grunde i Odder vest. I den forbindelse er der etableret et nyt regnvandsbassin ved opdæmning af Stampmøllebækken, som samtidig fungerer som naturområde til gavn for såvel borgerne som miljøet.

Byggeri Byggesager Der har i 2012 været behandlet/truffet afgørelse i 435 byggesager og modtaget 642 nye sager. Der er meddelt tilladelse til 25 nye enfamiliehuse og 22 nye sommerhuse. Der er fortsat mange sager om lovliggørelse af byggeri opført uden ansøgning eller med ukorrekt placering. Der har været gennemført 2 hegnsyn, modtaget 14 huslejenævnssager og 4 beboerklagenævnssager.

10


Anlæg Som følge af Energihandleplanen er der foretaget genopretning og optimering af ventilations- og varmeanlæg i kommunale bygninger. Dertil vinduesudskiftning en række steder, bl.a. Hundslund skole, Parkvejens skole, Skovbakkeskolen og Børnehaven Skovbakken. Arbejder som disse giver både resultat på energisiden såvel som på almindelig vedligehold af klimaskærmene. Det giver også gevinst ift. bedre indeklima for brugerne. Der er gennemført ombygning af Ålykkecentret og Saksild skole. På rådhuset er mødelokale 1 og 2 renoveret og hovedtavlen er udskiftet med større kapacitet og strømbesparelser til følge. VitaPark Der er renoveret lokaler til Udvikling Odder (Erhvervshuset) og Jobcentrets kursusdel. Renovering af en fløj til Visitationsteamet og hjælpemiddeldepotet samt værksted blev også påbegyndt og er klar til indflytning 1. feb. 2013. Udlejningsprocenten er således oppe på ca. 70 % med en blanding af kommunal-aktivitet og udlejning til private indenfor behandler-miljøet. Digital løsning til anmeldelse af rotter I 2012 var kommunerne forpligtet til at etablere en digital-løsning til anmeldelse af rotter og andre skadedyr. Borgere har således kunnet anmelde rotter digitalt siden juli måned. Anmeldelserne går direkte til et bekæmpelses-firma uden om kommunens administration.

Vej & Park Der er igennem 2012 brugt mange ressourcer på at reparere/udskifte ledningsnettet der bortleder vejvand. For at få et overblik over de kommende års udgifter til vedligeholdelse af vejvands-ledningsnettet, er der i 2012 påbegyndt en kontrol og registrering af vejvands-ledningerne, således der skabes overblik over tilstanden. Der er i 2012 og 2013 afsat flere midler til at forbedre asfaltslidlaget på de veje der ikke vedligeholdes af et eksternt asfaltfirma. For at sikre optimal udnyttelse af midlerne er der i 2012 i gang sat skadespoint registrering der færdiggøres i foråret 2013. Registreringen skal sikre at der sættes ind på de rigtige steder, og dermed kommer på forkant med nogle af problemerne. Der er udskiftet mange vejskilte der var svært læselige og manglede reflektering. Et område der bliver arbejdet videre med i de kommende år.

11


Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Efter arbejdet med ”Fremtidens folkeskole” og vedtagelsen af strategien for denne har Byrådet igangsat et lignende generelt strategisk arbejde omkring kvaliteten og strukturen i ”Fremtidens dagtilbud.” På linje med arbejdet med ”Fremtidens Folkeskole” vil arbejdet med ”Fremtidens Dagtilbud” lede frem mod fastlæggelse af den fremtidige vision og strategi for dagtilbudsområdet i Odder kommune. Strategien skal adresserer både strukturelle og kvalitetsmæssige spørgsmål i forhold til dagtilbudsstrukturen og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har i 2012 både afholdt temadag om daginstitutionerne og dagplejen i Odder Kommune, ligesom udvalgsmedlemmerne har stiftet bekendtskab med hverdagen i daginstitutionerne ved at være i praktikophold i institutionerne i Odder Kommune. Endeligt er der afholdt et åbent borgermøde, hvor Børn-, Unge- og Kulturudvalget lod sig udfordre og inspirerer af de fremmødte i forhold til Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune. Arbejdet med Fremtidens Dagtilbud fortsætter igennem 2013 og en endelig strategi forventes fremlagt for Byrådet i slutningen af 2013. Forældretilfredshedsundersøgelse I 2012 gennemførte Odder Kommune for første gang en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre, der har børn i kommunens daginstitutioner (dagpleje, vuggestuer, børnehaver). Forældrene blev bedt om at svare på spørgsmål om den pædagogiske indsats, samarbejdet med personale og institution, samt de fysiske rammer. 725 forældre svarede på undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 55. Samlet set udtrykte 80 pct. af forældrene tilfredshed med personalets pædagogiske indsats. Forældrene er især tilfredse med personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt med personalets omsorg for børnene. På disse områder er henholdsvis 87 pct. og 86 pct. af forældrene tilfredse. Helt overordnet svarer 86,1 pct. af forældrene, at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”, med deres børns institution. Kun 5,4 pct. erklærer sig decideret utilfredse, mens de resterende 8,3 pct. svarer ”hverken/eller”. De enkelte institutioner har fået specifikke rapporter om deres egne forhold, som vil blive brugt i arbejdet med at udvikle institutionerne. Faldende børnetal Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Byrådet har også pligt til at tilpasse udbuddet, ud fra en vurdering af den aktuelle efterspørgsel sammenholdt med den fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser. Gennem længere tid har børnetallet været faldende i Odder Kommune, og udviklingen fortsætter i de kommende år. Der sker løbende en personalemæssig nednormering i institutionerne, så normeringerne er i overensstemmelse med det reelle børnetal.

12


Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle yderligere nednormeres. Dermed ville institutionen ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Byrådet besluttede derfor at lukke Randlev Børnehave med virkning fra d. 1. august 2013.

Dagplejen På grund af det faldende børnetal gennem de seneste år har det også i 2012 været nødvendigt at reducere antallet af dagplejepladser. Det skete i årets første kvartal. I andet halvår anedes så småt en stagnation i faldet af 0-3 årige. Det har betydet en stabilitet i antallet af ansatte dagplejere og en forsigtig optimisme i forhold til fremtiden. Antallet af private pasningsordninger er uændret, hvilket også har været medvirkende til at fastholde antallet af ansatte i Dagplejen.

Skoler Skolestrategi I februar 2012 vedtog byrådet en ny skolestrategi. Strategien indeholder fem pejlemærker: Demokrati Fællesskab Faglighed Nytænkning Balance Skolerne er i gang med at udvikle på elementerne i skolestrategien. I nedenstående redegøres for fire af pejlemærkerne Demokrati Der er oprettet et fælleselevråd for alle skolerne. Fælles elevrådet mødes med udvalget for Børn, unge og kultur en gang årligt. Fællesskaber Inklusion handler også om fællesskaber. Skolerne har i skoleåret 2012/13 fokus på inklusion. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at udarbejde en kommunal handleplan. 50 lærere og 8 pædagoger har fået et diplommodul i social inklusion. Hundslund skole har lavet en ny organisering med aldersintegration og holddeling. De har derudover indledt et forsøg med rullende skolestart. Hou skole har lavet forsøg med aldersintegreret undervisning og holddeling. Nytænkning I 2012 gennemførte skolerne en implementering af iPad til alle lærere, pædagoger og elever. Der er blevet forhandlet aftaler hjem på digitale læremidler og lærerne har gennemført intensive IT didaktiske og tekniske kurser.

13


Det er projektets mål at understøtte, at elevernes hverdag reflekteres i skolens undervisning. Let adgang til elektroniske og digitale medier vil forandre undervisningen og i langt højere grad gøre det muligt for personalet at lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning. Projektet er et skridt i retning af en skole, der i højere grad også er med til at udvikle elevernes ”bløde” kompetencer. Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er derfor arbejdet med de lærings- og innovationskompetencer, der i flere undersøgelser vurderes at blive efterspurgte i fremtidens samfund. Dette gælder evnen til: kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Med udleveringen af iPads til alle lærere og elever ønsker Odder kommune at understøtte læringen, den enkelte brugers frihed, styrke ejerskabet og prioritere midlerne så tæt på undervisningen som muligt. Til at bidrage med implementeringen har kommunen identificeret 60 leadusere blandt eleverne fra 6. – 9. klasse. Leadusere er elever, som er særlig kreative og nytænkende i forhold til IT. Leaduserprojektet udvikles på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen og er treårigt. Balance En arbejdsgruppe har arbejdet med principperne i En skole i Balance. Principperne har mange lighedstræk med regeringens nye skolepolitiske udspil, som udkom primo december 2012. Udvalget for Børn, unge og kultur vedtog derfor på et møde i december, at dele ressourcer til en skole i balance skulle gå til forsøg med aktivitetstimer på skolerne i skoleåret 2013/14.

Kultur og fritid Folkeoplysningsstrategi På baggrund af ny lovgivning oprettede kommunen i 2012 et folkeoplysningsudvalg, der skal sikre borgernes indflydelse på væsentlige politiske beslutninger på folkeoplysningsområdet, herunder budget og tildeling af tilskud til foreninger og aftenskoler. Folkeoplysningsudvalget består af to politikere samt to medlemmer fra de fire råd: Kulturrådet, Idrætsrådet, Aftenskolerådet og Rådet for de Uniformerede Korps. Folkeoplysningsudvalget fordeler også midler til kulturelle aktiviteter. En af udvalgets første opgaver er at formulere udkast til en folkeoplysningsstrategi og tildelingsprincipper for udviklingspuljen, der bl.a. yder tilskud til aktiviteter for borgere uden foreningstilknytning samt aktiviteter på tværs af foreninger. Folkeoplysningsområdet administreres af Odder bibliotek, der beregner og fordeler midler til kommunens foreninger og aftenskoler. Kulturring I 2012 udløb den kulturaftale, som kommunen i 2009 indgik med seks kommuner i Østjylland, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Samsø og Odder. Aftalen har givet kommunernes borgere kulturelle oplevelser og tilbud, som de enkelte kommuner ikke kunne ”løfte” alene. Senest i september 2012 fik 480 elever i Odder Kommunes 8. og 9. klasser en stor teateroplevelse på Odder Bibliotek. I 2013 træder en ny kulturaftale i kraft. Aftalen løber indtil 2016 og ”spiller” op til Aarhus som kulturby 2017, hvor Odder Kommune også deltager.

14


Biblioteket I begyndelse af januar fik alle kommunens folkeskoleelever iPads, der ændrede dagligdagen for elever og lærere. Biblioteket mærker også, at Odder Kommune er blevet en iPad-kommune, idet efterspørgslen efter ebøger på eReolen.dk og lydbøger fra netlydbog.dk, er stigende. Skolebørnenes sommerbogs-anmeldelser 2012 kunne laves på iPad og herefter scannes via QR-koder. Biblioteket har ligeledes arrangeret fyraftensmøder for forældre mv. om brug af iPads. Odder Galla I september 2012 løb Odder Gallaen af stablen. 350 borgere fyldte en aften Spektrum Odder og hyldede en række lokale kunstnere, sportsfolk og ”ildsjæle” med velfortjente priser. Odder Gallaen blev en stor succes, der gentages i 2013.

15


Social- og Sundhedsudvalget Aktiv Hverdag I Odder Kommune vokser andelen af ældre kraftigt i løbet af de kommende år. Der vil således i 2022 være 49 % flere ældre borgere på 76-85 år. Dermed vokser behovet for hjemmehjælp og sygepleje, og det giver et øget pres på den kommunale økonomi. For at ruste kommunen, så kommunen også fremover kan yde støtte og hjælp til de borgere, der har behov for det, har kommunen indført Aktiv Hverdag, der er kommunens store satsning inden for hverdagsrehabilitering. Målet med Aktiv Hverdag er så vidt muligt at gøre borgerne i stand til at klare deres hverdag på egen hånd. Aktiv Hverdag tilbydes til borgere, der søger om hjemmehjælp eller sygepleje. Kommunen etablerede pr. 1. marts et rehabiliteringsteam, der er et tværfagligt team af sygeplejerske, terapeuter, visitatorer, sosu-hjælpere og –assistenter. Teamet bistår borgeren gennem et intensivt træningsforløb, hvor borgeren arbejder målrettet med at genvinde tabte færdigheder. Samtidig har samtlige medarbejdere gennemgået et kompetenceudviklingsforløb, så de er i stand til at arbejde både kompenserende, aktiverende og rehabiliterende, og så de kan hjælpe med at motivere og støtte op om borgerne gennem træningsforløbet. Siden projektet startede er 154 borgere blevet visiteret til Aktiv Hverdag. Heraf er 58 % blevet helt selvhjulpne, mens 19 % får mindre hjælp, end da de startede forløbet. Sygepleje er kommet til som en særskilt ydelse under Aktiv Hverdag, og her er det nu 56 % af borgerne, der efter et træningsforløb, er selvhjulpne. På trods af merudgiften til rehab-teamet, har kommunen sparet knap 1 mio. kr. Aktiv Hverdag går i drift i 2013, hvor det er forventningen, at der kan realiseres en tilsvarende besparelse. Ud over den økonomiske gevinst har mange borgere udtrykt glæde ved forløbet, fordi de er blevet i stand til at klare hverdagens gøremål uden at være afhængig af hjælp fra andre.

Mad fra bunden på plejecentrene Odder Kommunes aftale med Det Danske Madhus Odder A/S udløb d. 31. december 2012. Madhuset har siden 2006 varetaget madproduktionen til kommunens hjemmeboende borgere, daghjem samt til de kommunale plejecentre. Odder Kommune var med en aktieandel på 40 % medejer af aktieselskabet. I forbindelse med, at der skulle gennemføres udbud og findes en ny madleverandør, blev det besluttet, at der fremover skal være mulighed for at lave mad fra bunden i op til tre dage om ugen på de kommunale plejecentre. Ugens fire øvrige dage leveres maden fra Det Danske Madhus, som vandt udbuddet. For kommunens hjemmeboende borgere er situationen uændret. Kombinationen af mad fra bunden og mad leveret udefra giver beboere og personale på plejecentrene mulighed for en mere fleksibel og spontan madlavning samtidig med, at der eksisterer en leverancesikkerhed, der mindsker sårbarheden ved eksempelvis sygdom. Endelig ser beboere og personale frem til, at mad fra bunden vil give langt flere sanseindtryk, end man hidtil har været vant til på plejecentrene.

16


Omlægning af mentorstøtte På lige fod med landets øvrige kommuner, står Odder Kommune med en stor udfordring med den nye og voksende gruppe af borgere med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, derunder ADHD, borgere med nervøse og stressrelaterede tilstande og borgere med affektive lidelser, typisk depression. Tidligere var det kun muligt at bevilge mentorstøtte til borgere, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, flexjob eller et beskæftigelsesfremmende tilbud. Rammerne for anvendelse af mentorordningen er dog blevet udvidet, så målgruppen nu omfatter alle offentligt forsørgede og ordinært ansatte. Mentorordningen giver derved mulighed for i højere grad at sammentænke den sociale- og den beskæftigelsesrettede indsats ved, at én og samme mentor kan støtte borgeren i sociale kompetencer og samtidig rette indsatsen mod beskæftigelse. Udvidelsen af mentorbegrebet betyder også, at støtten kan bevilges i henhold til en anden lovgivning, hvor der gives 50 % i statsrefusion. Støtten er således uændret, men på grund af statsrefusionen får kommunen et økonomisk råderum, der gør det muligt at metodeudvikle samt give støtte til flere borgere indenfor den samme økonomiske ramme uden at ændre på serviceniveauet.

Partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse Som et led i den nationale Kræftplan III har kommunerne fået ansvaret for at sikre, at kræftpatienter med behov for rehabilitering får et relevant tilbud. På den baggrund indgik Odder Kommune i 2012 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse med henblik på i fællesskab at etablere et rehabiliteringstilbud til kræftramte borgere. Odder Kommune har gennem flere år haft et konstruktivt samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Odder samt med foreningens regionskonsulent. Kommunen har været i løbende dialog med foreningen for at afdække, hvilke behov, kræftramte og deres familier har, og kommunen har sideløbende hermed igangsat konkrete forebyggende initiativer. Den gode og konstruktive dialog har nu ført til et mere formaliseret samarbejde i form af en partnerskabsaftale mellem Kræftens Bekæmpelse og Odder Kommune. Med aftalen ønsker kommunen og foreningen at skabe et sammenhængende tilbud til kræftramte, hvor foreningen og kommunen varetager egne opgaver, der tilsammen supplerer hinanden og skaber det bedst tænkelige tilbud til borgerne. Kræftens Bekæmpelse bidrager blandt andet med cafetilbud med henblik på netværksskabelse, svømning i varmtvandsbassin med undervisning af erfaren instruktør og åben rådgivning. Odder Kommune tilbyder blandt andet (hverdags)rehabilitering, genoptræning og kursusforløb, der giver målrettet hjælp til afklaring af borgerens aktuelle personlige og arbejdsmæssige situation.

Omlægning af klubtilbud i Rosenhuset Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende og omfatter værested og støtte i eget hjem. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012 besluttede Byrådet at øremærke ca. 300.000 kr. til en udvidelse af åbningstiden i Rosenhuset. Pr. 10. april 2012 blev Rosenhusets tilbud udvidet fra 29½ time pr. uge til 34 timer pr. uge. Tilbuddet kan inddeles i to dele: samværstilbud og aktivitetstilbud.

17


Samværstilbuddet giver mulighed for, at brugerne kan opleve samvær og fællesskab med andre mennesker, herunder social træning. Tilbuddet skal være et trygt miljø for brugerne, et fristed som giver god mulighed for at opretholde eller forbedre den enkeltes personlige færdigheder eller livsvilkår. Aktivitetstilbuddet har til formål dels at tilgodese de brugere, der ikke i dag benytter samværstilbuddet, dels at kvalificere og differentiere det samlede udbud af aktiviteter, der tilgodeser hele den varierede gruppe, som Rosenhusets brugere består af. Det er tanken at planlægge aktiviteterne med kortere sigte end tidligere og ud fra brugergruppens forskellige ønsker og behov. I efteråret 2012 er der eksempelvis gennemført et kursus om skånejob i samarbejde med Jobcentret, der tilbydes undervisning gennem Center for Specialundervisning for Voksne og der udbydes forskellige motionstilbud. Der er ligeledes etableret en såkaldt servicegruppe, hvor brugerne har mulighed for at deltage på baggrund af individuelle aftaler og interesser. Fælles for servicegruppens aktiviteter er, at de naturligvis udføres med henblik på at skabe værdi for den enkelte bruger, men også for de øvrige brugere af Rosenhuset. En evaluering af omlægningen foreligger primo 2013.

18


Økonomiudvalget Udvikling I 2012 har Odder Kommune fortsat arbejdet med at udmønte de indsatsområder der er udpeget i den vækststrategi som Byrådet vedtog forrige år. Vækststrategien – ”Vejen til vækst” skal styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I modsætning til nabokommunerne, har Odder Kommune fået en befolkningsudvikling, der ligger under landsgennemsnittet. Det betyder, at Odder Kommune løbende har måttet nedjustere forventningerne til befolkningsudviklingen. Bosætning bliver derfor et af de vigtigste indsatsområder for Byrådet i de kommende år. Byrådet besluttede derfor i efteråret 2012, at igangsætte et arbejde med formuleringen af en bosætningsstrategi. Målet er ganske enkelt at få flere til at bosætte sig i Odder Kommune. Strategien skal udarbejdes i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og medarbejdere. I forlængelse af strategien planlægger Byrådet endvidere at iværksætte en offensiv markedsføringskampagne, der skal sikre øget bosætning i Odder Kommune.

Erhverv Det er vigtigt med et sundt erhvervsliv i Odder Kommune. Odder Kommune har heldigvis mange veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som trodser krisen. Og kommunen har flere virksomme iværksættere, der har mod på at starte op, selv om tiderne er vanskelige. Odder Kommune opleves også almindeligvis som et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommune har generelt en god dialog med erhvervslivet. Det gælder både gennem UdviklingOdder og når kommunen selv mødes direkte med erhvervslivet. Odder kommune indledte i slutningen af 2012 en besøgsrunde hos udvalgte virksomheder, med det formål at styrke dialogen og samarbejdet omkring erhvervsudviklingen i Odder Kommune. En anden vigtig aktør, i indsatsen for at fremme erhvervsklimaet i Odder Kommune, er UdviklingOdder. UdviklingOdder er netop sat i verden for at styrke og servicere erhvervslivet i Odder Kommune. Med indvielsen af det nye erhvervshus Vokseværket i efteråret 2012 er der skabt endnu bedre rammer for den erhvervsservice, som Odder Kommune kan tilbyde de lokale virksomheder i området.

VitaPark Vokseværket er det sidste skud på stammen i VitaPark. Etableringen af Vokseværket understøtter blandt andet Byrådets ønske om, at VitaPark danner rammen om et inspirerende iværksættermiljø for små virksomheder i området. VitaPark er for alvor begyndt at tage form i 2012. VitaPark har således allerede et bredt udbud af sundhedsfunktioner og der arbejdes også på at få skabt et bredt udbud af kulturtilbud. Målet er, at der bliver noget for alle aldersgrupper.

19


VitaPark skal på sigt indfri Byrådets vision om at skabe ”Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder”. VitaPark bliver samtidigt et vigtigt aktiv for kommunen i bestræbelserne på at sikre vækst og øget bosætning. VitaPark skal således også gerne medvirke til, at flere får lyst til at bosætte sig i Odder Kommune.

Planlægning Den 8. maj 2012 vedtog Byrådet Plan og Agenda 21 strategi 2011 for Odder endeligt med en række tilføjelser, som følge af de modtagne bemærkninger i offentlighedsfasen. Desuden vedtog Byrådet, at strategien skulle danne grundlag for en fuld revision af kommuneplanen. Den 22. og 23. august 2012 deltog det samlede Byråd i en tematur om kommuneplanrevisionen. Tematuren blev 5. november 2012 fulgt op af et temamøde i Spektrum for Byrådet. På såvel tematur som temamøde var drøftelserne koncentreret om landbrug, det åbne land, byvækst og infrastruktur. På baggrund af planstrategi, tematur og temamøde har forvaltningen udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2013-2025 for Odder Kommune, som forelægges Økonomiudvalg og Byråd i januar/februar 2013 med henblik på offentliggørelse i foråret 2013. I efteråret 2012 afsluttede det udvalg til bevarelse af kulturarv, som Økonomiudvalget nedsatte i forlængelse af vedtagelsen af Kommuneplan 2009-2021, sit arbejde. Udvalget foreslår udpeget i alt 40 kulturmiljøer i kommuneplanen. Der er tale om 18 nye, 8 eksisterende som er sammenlagt til 3, og 1 der er udtaget.

Beskæftigelse Ledigheden faldt en anelse i 2012 og er oktober 2012 på 4,8 % mod 4,9 % året før, og ledighedsniveauet er nu 0,8 % under gennemsnittet for regionen og 1,5 % under landsgennemsnittet. Der er november måned 2012 482 arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed ved udgangen af 2012. Da ændringerne i dagpengeperioden for forsikrede ledige fik fuld virkning i 2012, blev der vedtaget og iværksat en akut-indsats for udfaldstruede ledige. I Odder Kommune er ca. 150 personer i risiko for at miste retten til dagpenge i løbet af 1. halvår 2013. Foreløbig er 37,6 % af disse afmeldt som det højeste antal i region Midt, og indsatsen er fortsat fokuseret på at undgå, at flest muligt mister deres forsørgelse. Kommunens indsats måles og sammenlignes med 7 andre kommuner med sammenlignelige vilkår for indsatsen, og Odder Kommune er for 2. gang i træk – i modsætning til de 3 foregående år - placeret i den nederste halvdel for de 4 mål, som beskæftigelsesministeren udpegede for 2011. Især resultaterne i det andet halvår trak i den forkerte retning. I 2012 blev den nye strategi for aktiveringen af ledige og sygemeldte sat i gang. Konkret mundede det ud i, at der blev ansat ekstra personaleressourcer i en øget tidlig og virksomhedsrettet indsats for arbejdsmarkedsparate ledige, for sygemeldte og for ledige fleksjobbere. Herudover er Jobcentrets egne vejledningstilbud styrket i.f.t. brugen af andre private aktører. Der er klare succeser i en markant forbedret rettidighed, fald i ledighed og et øget antal aktive ledige og sygemeldte. Dog har den fulde effekt af strategien ikke kunnet opfyldes, men det forventes at man i 2013 opnår den lovede effekt. I 2012 blev der til ikrafttræden fra 2013 vedtaget en stor reform af førtidspensions- og fleksjoblovgivningen, hvor implementeringen heraf vil have stort fokus sammen med den fortsatte implementering af aktiveringsstrategien.

20


Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Dette arbejde har betydet, at Odder Kommune på landsplan ligger på en delt fjerdelplads mht. antal borgere tilmeldt Post på Borger.dk. I alt har 24,4 % af borgerne i Odder Kommune en digital postkasse. Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi har som vision at Odder Kommune vil være førende med effektiv udbredelse og udnyttelse af digitale løsninger. Alle bidrager derfor til digitalisering, der er: Effektiv Sammenhængende Opfindsom Kommunikationen med borgerne i Odder sker således ikke kun på den traditionelle hjemmeside, men har også bredt sig til Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har næstflest ”venner” ift. indbyggertal. Tendensen er at kommentarer og ”Likes” fra borgerne er stærkt stigende. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne.

21


22


Økonomisk beretning Regnskabsresultat Budget 2012 -1.191,0 888,1 255,5 8,2 -39,2 40,2 -8,5 -7,5 -16,8 15,4 -3,1 -12,0

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning – anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2012 -1.195,5 858,5 256,5 5,8 -74,7 31,2 2,0 -41,5 -12,0 14,4 -8,5 -47,6

Afvigelse 2012 -4,5 -29,6 1,0 -2,4 -35,5 -9,0 10,5 -34,0 4,8 -1,0 -5,4 -35,6

Der var for 2012 budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 12,0 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et historisk stort overskud på den ordinære drift på 74,7 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2012 er 35,6 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: at der i 2012 ikke har været uforudsete udgifter, og dermed er budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. fuldt ud anvendt til styrkelse af kassebeholdningen, at reserven på 5,3 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte driftsoverskud ikke er anvendt i 2012, at der generelt kan konstateres et mindreforbrug på stort set samtlige driftsområder, især på Voksenhandicap og Ældreområdet, at udgifter til arbejdsskader, barselsfond og lov- og cirkulæreprogramspuljen var 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret, at nettorenteudgifterne er 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes den lave rente samt større kassebeholdning og at midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, og bloktilskuddet giver en merindtægt på 7,5 mio. kr. I modsat retning trækker dog den kommunale andel af tilbagebetaling af grundskyld på 3,2 mio. kr. som følge af en række klagesager om fradrag for forbedringer. I 2012 er der anvendt 31,2 mio. kr. på anlæg, hvilket er 9,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Af nettoforbruget på 2,0 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 6,0 mio. kr. og udgifter til byggemodning 8,0 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoindtægt på 8,5 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser samt kursreguleringer.

23


De samlede driftsudgifter udgør 1.115 mio. kr., hvilket er 28,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 23% og serviceudgifter udgør 77%. Indkomstoverførslernes andel af de samlede driftsudgifter har været stigende. I 2011 udgjorde andelen 22%.

Forbrug 2012 fordelt på udgiftsområder - mio. kr.

Børne- og familiecenter; 72,3 Børnepasning; 90,4

;,

Overførsler; 256,5

Folkeskoler; 181,1

Serviceudgifter; 858,5

Ældreområdet; 169,1

Voksne handicappede; 81,9

Veje og Grønne områder; 25,9 Øvrige områder; 49,9

Sundhed; 82,1

Byråd og administration; 105,6

Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 858,5 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21%, Ældreområdet: 20 %, Byråd og administration: 12 %, Børnepasning: 11 % og Sundhed: 10%.

Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 55% Generelle tilskud: 21% Refusioner: 12% Drifts- og Anlægsindtægter: 11 % Finansforskydninger m.v.: 1%

24


Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen i 2012 på 12,0 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2012 var en kassebeholdning på 13,3 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr., hvilket er 35,6 mio. kr. mere end budgetteret. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2012 udgør 60,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 var på 77,2 mio. kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 28,3 mio. kr. ved udgangen af 2012 (note 9). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2012 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 16,5 mio. kr. som overføres til 2013 (note 9).

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. En kommune bør som minimum have 2.300 kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 77,2 mio. kr. svarer til 3.541 kr. pr. indbygger.

Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle) Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)

25


Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Låneadgang i henhold til dispensationer givet af ØIM efter modregning af kvalitetsfondstilskud Ombygning af Hou færgehavn Energibesparende foranstaltninger Indefrosne ejendomsskatter Restlåneramme fra 2011 I alt låneramme

6,7 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 3,0 mio. kr. 13,9 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen: Låneoptagelse i henhold til restlåneramme fra 2011 Byggekredit Låneoptagelse 2012*) Restlåneramme for 2012 (låneoptagelsen effektueres i 2013) I alt anvendelse

3,0 mio. kr. 9,0 mio. kr. 12,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 13,9 mio. kr.

*)

Udover de oplyste låneoptagelser er lån fra 2008 på 78,5 mio. kr. konverteret fra 2 til 4 rentetilskrivninger årligt for at opnå en lavere rente.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden 2009 - 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden 1996 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2012 er der udbetalt 762,8 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *) 2010 *) 2011 *) 2012 *) 2013 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.344 2.512 2.593 2.663 2.756 2.756 2.959 2.982 3.043 3.278

Stigning i udskrivningsgrundlag 1,7 % 7,2 % 3,2 % 2,7 % 3,5 % 0% 7,4 % 0,8 % 2,0 % 7,7 %

Kommunal skatteprocent 20,1 20,4 20,4 24,12 **) 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1

*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent.

26


Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

Befolkningsudvikling I 2012 er indbyggertallet steget med 51 personer (0,2 %). Ændringen fordeler sig med et fald på 1,8 % for aldersgruppen 0 - 16 år og 0,5 % for de 17 – 64-årige. I aldersgruppen 65+ er der sket en stigning på 4,9 %. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2009 1.612 3.288 13.104 3.589 21.593

1.1.2010 1.536 3.333 13.123 3.729 21.721

1.1.2011

1.1.2012

1.523 3.317 13.116 3.896 21.852

1.443 3.292 12.927 4.087 21.749

1.1.2013 1.389 3.260 12.865 4.286 21.800

Personaleforbrug I 2012 udgjorde personaleforbruget 1358,6 fuldtidsstillinger ekskl. personer i fleksjob. I 2012 er antallet af fuldtidsstillinger reduceret med 41 stillinger i forhold til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes nednormering af børnepasningsområdet. Udviklingen i personaleforbruget kan ses i note 6. Diagrammet viser den procentvise andel af det samlede personaleforbrug på 1358,6 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto.

27


Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2008

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Regnskab 2012

-30,9 184,9 -2,8

8,0 86,2 -8,3

-14,9 1,3

-57,1 6,3

-74,7 -41,5

1.169,5 -6,6 59,3

1.189,1 39,3 -7,2

1.037,3 51,3 31,2

1.086,2 60,5 13,3

1.281,3 40,2 60,9

783,1 105,9 325,2 81,6 7,9

733,3 99,5 362,7 93,8 25,8

579,7 94,4 392,7 92,0 53,0

603,2 105,6 391,0 108,1 60,3

814,8 128,1 387,2 105,4 52,5

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

129,7

43,7

35,1

64,4

77,2

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

2.747

-333

1.427

613

2.794

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)

15.071

16.664

17.942

17.948

17.732

126.252 24,9 27,5

129.274 24,9 27,4

132.760 24,9 27,4

139.935 25,1 30,3

150.367 25,1 30,3

21.593

21.721

21.852

21.749

21.800

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder *) Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser **) Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld

Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille

Indbyggertal pr. 31.12.

*) Spildevandsområdet blev i 2010 udskilt til aktieselskab. Odder Kommunes gæld udgør 10,1 mio. kr. ultimo 2012. **) Arbejdsskadeforpligtelsen er optaget med 28,2 mio. kr. efter aktuarmæssig beregning pr. 31.12.2012. I de foregående år har den forventede årlige omkostning til arbejdsskader i stedet for været optaget (1,7 mio. kr. ultimo 2011), og der har derfor ikke tidligere været foretaget beregninger på et niveau for hensættelser. Pensionsforpligtelser til tjenestemænd udgør 96,6 mio. kr. og forpligtelsen til åremålsansættelser og eftervederlag til politikere udgør 3,3 mio. kr. Ultimo 2012 er der i alt optaget hensatte forpligtigelser svarende til 128,1 mio. kr.

28


Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

29


Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ØIM og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

30


Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne.

31


Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2011. ØIM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2012. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

32


Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysninger.

33


34


Driftsregnskab Opgjort pr. fagudvalg Noter 1

2 3 4 5

7

8

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

35

Budget 2012

Korrigeret Regnskab Budget 2012

-881,5 -309,4 -1.191,0

-878,6 -317,2 -1.195,7

-878,3 -317,1 -1.195,5

37,6 387,1 349,5 369,4 1143,6 -47,4 8,2 -39,2

39,9 388,5 353,7 358,0 1140,1 -55,6 8,4 -47,2

41,8 383,2 341,5 348,6 1115,0 -80,5 5,8 -74,7

15,4 23,9 3,3 -2,3 40,2

15,9 22,1 5,7 1,7 45,4

6,9 18,3 2,5 3,6 31,2

-12,1 3,6 -8,5

-2,9 19,5 16,6

-6,1 8,0 2,0

-7,5 -7,5

14,9 14,9

-41,5 -41,5


Driftsregnskab Opgjort pr. hovedkonto Noter 1

7

8

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

36

Budget 2012

Korrigeret Regnskab Budget 2012

-881,5 -309,4 -1.191,0

-878,6 -317,2 -1.195,7

-878,3 -317,1 -1.195,5

38,4 231,0 88,0 637,3 148,9 1.143,6 -47,4 8,2 -39,2

43,2 233,5 87,5 645,8 130,1 1.140,1 -55,6 8,4 -47,2

39,2 233,2 86,5 631,8 124,2 1.115,0 -80,5 5,8 -74,7

11,4 21,8

17,7 19,8

10,8 16,5

4,4 2,7 40,2

7,0 1,0 45,4

3,2 0,6 31,2

-12,1 3,6 -8,5

-2,9 19,5 16,6

-6,1 8,0 2,0

-7,5 -7,5

14,9 14,9

-41,5 -41,5


Balance Noter

10

11 12

13

14

15

16 17 18

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2011

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Leasingaftaler Kautions- og garantiforpligtelser udgør 661 mio. kr. Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 147,8 mio. kr.

37

Ultimo 2012

211.019 387.432 45.365 10.742 139.505 794.064 0

210.774 377.006 44.368 15.753 137.706 785.607 0

256.380 47.205 -11.410 292.175 0 57.375 3.075 13.338

450.371 55.522 -10.137 495.756 0 58.023 -17.799 60.904

1.160.027

1.382.492

29.670 821.769 0 -248.255 603.184 105.560 390.346 633 60.304

29.154 814.477 0 -28.874 814.757 128.067 386.564 644 52.460

1.160.027

1.382.492


38


Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Budget 2012

Skatter, tilskud og udligning (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 0762

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

-1.190.991

-1.195.735

-1.195.460

Tilskud og udligning

-309.449

-317.163

-317.136

076280

Udligning og generelle tilskud

-256.278

-256.026

-256.044

076281

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

8.604

8.604

8.604

076282

Kommunale bidrag til regionerne

2.643

2.643

2.688

076286

Særlige tilskud

-64.418

-72.384

-72.384

Refusion af købsm om s

0

0

18

Refusion af købsmoms

0

0

18

0765 076587 0768

Skatter

-881.542

-878.572

-878.343

076890

Kommunal indkomstskat

-762.925

-762.831

-762.831

076892

Selskabsskat

-4.877

-4.877

-4.877

076893

Anden skat pålignet visse indkomster

-156

-156

-308

076894

Grundskyld

-113.584

-110.708

-110.326

39


Note 2 Budget 2012

Miljø- og Teknikudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

37.626

39.947

41.794

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

2.397

4.841

3.208

0022

Jordforsyning

1.627

1.340

-350

0025

Faste ejendomme

-1.715

-1.095

-694

0028

Fritidsområder

314

947

798

0032

Fritidsfaciliteter

389

1.056

1.076

0038

Naturbeskyttelse

555

1.077

835

0048

Vandløbsvæsen

629

629

496

0052

Miljøbeskyttelse m.v.

630

1.198

1.020

0055

Diverse udgifter og indtægter

-51

-331

-111

0058

Redningsberedskab

20

20

137

Transport og infrastruktur

28.602

28.256

29.103

0222

Fælles funktioner

13.296

6.543

5.661

0228

Kommunale veje

11.244

17.429

18.541

0232

Kollektiv trafik

4.545

4.766

5.365

0235

Havne

-482

-482

-464

02

03

Undervisning og kultur

5.859

5.884

7.060

0322

Folkeskolen m.m.

5.822

5.839

6.949

0332

Folkebiblioteker

37

45

80

0335

Kulturel virksomhed

0338

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

04 0462 05

1 31

Sundhedsom rådet

79

184

Sundhedsudgifter m.v.

79

184

Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

580

700

2.023

0525

Dagtilbud til børn og unge

451

440

1.520

0528

Tilbud til børn og unge med særlige behov

0532

Tilbud til ældre og handicappede

130

130

397

0535

Rådgivning

0538

Tilbud til voksne med særlige behov

130

71

0568

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

06

16

0

19

Fællesudgifter og adm inistration m .v

188

188

217

0645

Administrativ organisation

188

188

214

0648

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bemærkninger: 00.22 og 00.25 På området er rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse budgetteret med 2.241.300 kr. i 2012. Fra regnskab 2011 er overført underskud på 326.000 kr. Årets drift udviser et merforbrug på 225.000 kr. I alt et merforbrug på udvendig bygningsvedligeholdelse i 2012 på 551.000 kr. Udgiften til udvendig bygningsvedligeholdelse afholdes på hovedfunktionen for den enkelte ejendoms primære anvendelse. 00.38 Naturbeskyttelse udviser et mindreforbrug på 242.000 kr., som primært skyldes at puljemidlerne til Grønt Partnerskab ved Hou Kyststi har et overskud på 290.000 kr., som overføres til 2013.

40

3


00.48 Vedligeholdelse af vandløb udviser et mindreforbrug på 133.000 kr. 02.22 Vej og Park har et overført overskud fra 2011 på 917.000 kr., der ikke er brugt i 2012. 02.28 På vintertjeneste er der et merforbrug på 897.000 kr. Vejbelysning har et overskud i 2012 på 421.000 kr. Et forventet overskud som overføres til 2013, hvor udskiftning af lyskilder forventes igangsat. Veje og grønne områder udviser et merforbrug på 713.000 kr. 02.32 Det samlede underskud på kollektiv trafik udgør 599.000 kr. Heraf udgør Tunø færgens merforbrug 707.000 kr., som bl.a. skyldes et fald i indtægter på persontransport, ca. 190.000 kr. En langtidssygemelding har betydet personaleændringer – en merudgift i 2012 på 331.000 kr. Der er afholdt ekstraordinære engangsudgifter på 233.000 kr. 03.22 En merudgift til skolekort på 354.000 kr. Det skyldes blandt andet, at flere børn fra Randlev og Ørting i dag køber skolekort, samt at 2 strækninger er blevet klassificeret som farlig skolevej, og derfor skal alle børn i 06 klasse have et skolekort. Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør 461.000 kr. – Budgettet indgår i rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse – se jordforsyning / faste ejendomme. 04.62 Merforbruget skyldes vedligeholdelse af tandplejeklinikker. 05.25 Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør 1.030.000 kr. – Budgettet indgår i rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse – se jordforsyning / faste ejendomme.

41


Note 3 Budget 2012

Børn-, Unge- og Kulturudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

0022

Jordforsyning

0028

Fritidsområder

0032

Fritidsfaciliteter

03

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

387.074

388.458

383.175

5.582

6.278

5.503

150

150

105

926

152

5.432

5.203

5.246

Undervisning og kultur

221.443

223.953

222.392

0322

Folkeskolen m.m.

201.969

202.418

203.126

0330

Ungdomsuddannelser

229

229

219

0332

Folkebiblioteker

6.277

6.720

6.665

0335

Kulturel virksomhed

3.503

4.068

3.760

0338

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

9.465

10.518

8.623

11.738

11.232

11.957

04 0462 05

Sundhedsom rådet Sundhedsudgifter m.v. Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

11.738

11.232

11.957

139.748

140.163

136.158

0522

Central refusionsordning

-734

-734

-380

0525

Dagtilbud til børn og unge

92.526

91.765

91.448

0528

Tilbud til børn og unge med særlige behov

40.262

42.163

38.759

0535

Rådgivning

1.235

468

364

0557

Kontante ydelser

6.459

6.501

5.966

Fællesudgifter og adm inistration m .v

8.563

6.832

7.165

Administrativ organisation

8.563

6.832

7.165

06 0645

Bemærkninger: 00.28 De grønne områder ved Spektrum Odder udviser et mindre forbrug på 774.000 kr. Overskuddet er akkumuleret over flere år. En plan for området er udarbejdet og arbejdet er påbegyndt i 2012. 03.35 Kulturel virksomhed udviser et mindreforbrug på 308.000 kr., som skyldes, at et budget på 250.000 kr. til Fremme af kulturprojekter og et budget på 50.000 kr. til et Ungdomsråd er uforbrugte i 2012. 03.38 På Folkeoplysningsområdet udgør det samlede mindreforbrug 1.894.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig primært på følgende 2 områder: Lokaletilskud til frivillige foreninger der benytter kommunens idrætshaller og svømmehal udviser et mindreforbrug på 1.086.000 kr. Overskuddet er akkumuleret over flere år – der er fra 2011 overført et overskud på 600.000 kr. Et mindreforbrug på 458.000 kr. til voksenundervisning, mellemkommunale betalinger. Det betyder, at der ikke har været så mange af kommunens borgere som har gået til voksenundervisning udenbys som forventet. Det resterende mindreforbrug på 350.000 kr. fordeler sig på øvrige områder under Folkeoplysningen. 03.22 På Folkeskolen m.v. udgør det samlede merforbrug ca. 700.000 kr. Merforbruget kan forklares ved følgende forhold: Overskud på henholdsvis forsøgs- og udviklingspuljen og IT-puljen, akkumulerede underskud på folkeskolerne, som overføres til 2013, og endelig underskud på Børne- og Familiecentret på området vedr. undervisning. Dette underskud opvejes af overskud på andre områder under Børne- og Familiecentret, som samlet set overfører 2.600 kr. i underskud.

42


04.62 På sundhedsområdet udgør det samlede merforbrug 725.000 kr. Afvigelsen skyldes primært et akkumuleret underskud på ca. 950.000 kr. der er oparbejdet gennem de sidste år på børnetandplejen. Dette underskud opvejes til dels af et overskud på sundhedsplejerskernes telefonvagt. 05.28 Mindreforbruget på ca. 3.400.000 kr. på området med tilbud til børn og unge med særlige behov kan primært forklares ved følgende forhold: Et mindreforbrug på henholdsvis aflastningsområdet, døgnophold for handicappede børn samt familiebehandling på tilsammen ca. 4.300.000 kr. Herudover et merforbrug på ca. 1.000.000 kr. vedr. døgnophold til forældre og den unge. Mindreforbruget på 5.28 opvejes af et merforbrug på andre området under Børne- og Familiecentret.

43


Note 4 Budget 2012

Social- og Sundhedsudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00 0025 03

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

349.462

353.724

341.453

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

1.051

1.051

1.027

Faste ejendomme

1.051

1.051

1.027

Undervisning og kultur

1.641

1.641

1.420

328

328

448

0322

Folkeskolen m.m.

0330

Ungdomsuddannelser

1.313

1.313

971

Sundhedsom rådet

75.288

75.140

73.227

04 0462 05

Sundhedsudgifter m.v. Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

0522

Central refusionsordning

0528

Tilbud til børn og unge med særlige behov

0532

Tilbud til ældre og handicappede

0535

Rådgivning

0538

Tilbud til voksne med særlige behov

0548

Førtidspensioner og personlige tillæg

0557

Kontante ydelser

0572

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

06 0645

75.288

75.140

73.227

264.514

268.224

257.250

-1.865

-1.865

-1.305

1.395

1.395

1.777

186.690

188.379

182.820

1.932

1.932

961

59.046

61.066

56.656

1.949

1.949

1.910

14.868

14.868

14.050

500

501

380

Fællesudgifter og adm inistration m .v

6.968

7.668

8.530

Administrativ organisation

6.968

7.668

8.530

Bemærkninger: 04.62 På sundhedsområdet udgør det samlede mindreforbrug 1.913.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig over så godt som hele sundhedsområdet, som indeholder udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, hospiceophold, færdigbehandlede patienter og begravelseshjælp. På vederlagsfri fysioterapi er der et merforbrug på 71.000 kr. 05.32 Det samlede mindreforbrug udgør 5.559.000 kr. Ældreservice har i 2012 et merforbrug på 1.392.000 kr. Beløbet kan henføres til overført merforbrug fra 2009 på 2.443.000 kr., som i perioden 2010 til og med 2012 er nedbragt med i alt 1.053.000 kr. Visitationsteamet har et mindreforbrug på 5.674.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig i hovedtræk således: Frit-valgsområdet ca. 4.500.000 kr., Hjælpemiddelområdet ca. 1.100.000 kr., opholdsbetaling fra andre kommuner ca. 2.900.000 kr. Der er merforbrug på plejeboligområdet på ca. 1.800.000 kr. og på Sygepleje og pasning af døende på ca. 1.300.000 kr. På området vedr. støtte efter SL §65 er der et mindreforbrug på i alt ca. 873.000 kr., som fordeler sig således: Rosenhuset 340.000 kr., Åhusene 353.000 kr. og Fabos 180.000 kr. 05.35 Det samlede mindreforbrug udgør 972.000 kr. På administration af hjælpemidler er der et mindreforbrug på 338.000 kr. På området vedr. rådgivning til borger med tale- og hørehandicap er udgifterne bogført under 03.22, mens budgettet ligger på 05.35. Derfor ses her et mindreforbrug på 634.000 kr. i 2012. På området vedr. rådgivning til borger med tale- og hørehandicap er udgifterne bogført under 03.22, mens budgettet ligger på 05.35. Derfor ses her et mindreforbrug på 634.000 kr. i 2012. Budgettet er fra 2013 flyttet til 03.22. 05.38 og 05.28 På det specialiserede socialområde for voksne samt børn og unge udgør mindreforbruget ca. 4.028.000 kr. Mindreforbruget kan primært forklares ved en kombination af mindreudgifter i botilbud og øvrige

44


foranstaltninger samt mindreforbrug på døgnbehandling indenfor både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Mindreforbruget fordeler sig således: Social Service: voksne 3.800.000 kr., unge 380.000 kr. og Fabos 600.000 kr. 05.57 Det samlede mindreforbrug udgør 818.000 kr. Beløbet vedrører hovedsagelig et mindreforbrug på ”Hjælp til enkeltudgifter og flytning.” 06.45 Merforbruget på 861.000 kr. vedrører administration af Visitationsteamet.

45


Note 5 Budget 2012

Økonom iudvalget (afrundede tusinde kr.) Sam let resultat 00

Byudvikling, bolig- og m iljøforanstaltninger

0025

Faste ejendomme

0058

Redningsberedskab

02

Transport og infrastruktur

0222

Fælles funktioner

0235

Havne

03

Undervisning og kultur

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

369.396

357.984

348.563

3.849

5.571

4.274

1.406

694

3.849

4.165

3.580

-3.123

-2.800

-3.930

161

81

36

-3.284

-2.882

-3.966

2.050

2.050

2.341

0322

Folkeskolen m.m.

0330

Ungdomsuddannelser

2.050

2.050

2.313

Sundhedsom rådet

946

1.046

1.155

Sundhedsudgifter m.v.

946

1.046

1.155

232.507

236.735

236.417

04 0462 05

28

Sociale opgaver og beskæftigelse m .v

0525

Dagtilbud til børn og unge

0546

Tilbud til udlændinge

3.207

3.407

3.668

0548

Førtidspensioner og personlige tillæg

74.573

71.073

70.238

0557

Kontante ydelser

98.673

107.523

104.958

0558

Revalidering

40.275

39.345

40.347

0568

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

06

333

Fællesudgifter og adm inistration m .v

0642

Politisk organisation

0645

Administrativ organisation

0648

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

0652

Lønpuljer m.v.

15.779

15.387

16.874

133.166

115.382

108.307

4.338

5.130

4.974

87.631

93.126

91.197

5.372

4.585

3.400

35.826

12.541

8.736

Bemærkninger: 00.25 Området, som omfatter VitaPark Odder, udviser et overskud på 712.000 kr. Det skyldes primært, at udgifterne til indvendig bygningsvedligeholdelse i VitaPark på 811.000 kr. er afholdt på funktion 00.25 under Miljø- og Teknikudvalget. 00.58 Investeringsplan for indkøb af nye køretøjer til Brandstationen udviser et overskud på 581.000 kr. 02.35 Hou Havn udviser i 2012 et mindre forbrug på 1.083.000 kr. Skyldes, at der er sparet op til fremtidig udgifter til sikring og vedligeholdelse af bolværk og spuns, anodearbejde mv. Arbejder der udføres med års mellemrum. 05 – overførsler Det samlede mindreforbrug udgør ca. 650.000 kr. (eksklusiv 05.25) ud af et budget på 236.735.000 kr. Inden for rammen er der tale om et mindreforbrug på førtidspensioner og på kontante ydelser, medens der er tale om et merforbrug på revalidering og udgifter til aktivering. Der er tale om ”forbundne kar,” hvor der altid vil være forskydninger i forbrug mellem de enkelte hovedområder. 06.45 Det samlede mindreforbrug udgør 1.929.000 kr. Mindreforbruget på administrationen skyldes merindtægter på 1.025.000 kr. i gebyrer samt indtægter vedr. Jobcentret til øremærkede projekter på 1.200.000 kr. Desuden et nettomerforbrug på 296.000 kr. på en lang række øvrige konti, bl.a. er der til konsulentbistand på madservice et merforbrug på 295.000 kr.

46


06.48 Det samlede mindreforbrug udgør 1.185.000 kr. Beløbet vedrører hovedsageligt uforbrugt pulje til fremme af udvikling af Odder Kommune. Der er afholdt udgifter til dækning af Den Økologiske Have`s konkurs på 157.445 kr. vedr. garantiforpligtelser til hhv Merkur Bank (51.445 kr.) og Region Midtjylland (106.000 kr.) 06.52 Det samlede mindreforbrug udgør 3.805.000 kr. Beløbet vedrører mindreforbrug på diverse budgetpuljer på i alt 4.454.000 kr. Budgetpuljerne består af barselsfond, kompetenceudvikling, lov- og cirkulæreprogram, lønpuljer og arbejdsskadeforsikringer. Derudover et merforbrug på 649.000 kr. vedr. tjenestemandspensionsudbetalinger.

Note 6

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2008 9,2 8,9 52,0 425,0 34,5 798,8 153,0 1481,3

2009 10,2 7,9 52,5 433,9 35,3 861,2 159,4 1560,4

2010 10,0 0 52,1 421,4 32,4 840,1 158,6 1514,6

2011 2012 10,1 11,4 0 0 46,5 41,7 377,7 358,2 32,0 32,6 780,6 755,2 153,0 159,5 1399,9 1358,6

De samlede lønudgifter i 2012 udgjorde 535 mio. kr. Personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp er ikke medtaget i oversigten.

47


Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

002510 Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

I

-22.428

002510 Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

U

1.013.162 -6.222

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

-22.428 2.500.000

1.013.162

2.500.000

002510 Energihandleplaner for kommunens bygninger

x

I

002510 Energihandleplaner for kommunens bygninger

x

U

11.588

353.000

955.581

1.274.000

002510 Køb af Odder Sygehus

x

U

476.653

1.490.400

24.886.228

26.000.000

002510 Salg af arealer mm. Randlevvej 2

x

002513 Erhvervshus i Vitapark 002513 Flytning af Visitation til Vitapark Odder

x

-6.222

-5.000.000

I x

U

2.099.231

2.100.000

2.099.231

2.100.000

U

474.111

1.204.000

474.111

1.204.000

002513 Salg af Blichergården

x

I

002513 Salg af Blichergården

x

U

47.129

168.843

002513 Salg af Gyllinghjemmet

x

I

-1.400.000

-1.400.000

002513 Salg af Gyllinghjemmet

x

U

801

002513 Salg af Ørting Lokalcenter

x

I

-2.563.037

002513 Salg af Ørting Lokalcenter

x

U

421.789

002515 Midtbyplan - polititorvet og torvet

x

U

002515 Polititorvet

x

003231 Tilskud Ørting Hallen

-1.950.000

227.046

447.084

1.370.000

U

621.235

6.000.000

621.235

6.000.000 1.000.000

U

1.000.000

1.000.000

1.000.000

022811 Trafiksikkerhedsplan, Saksild

x

U

593.854

970.000

593.854

970.000

022822 Grobshulevej

x

U

79.710

500.000

79.710

40.500.000

022823 Grobshulevej

x

U

7.500

022823 LMK kontrakt vejvedligeholdelse

x

U

2.802.456

2.600.000

10.334.880

29.250.000

x

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder - projektopdelt

Igangværende

Note 7

1

7.500

022823 Renovering af fortorve/cykelstier

x

U

385.000

400.000

385.000

400.000

2

022823 Reparation af vejbroer, rammebeløb

x

U

399.999

400.000

399.999

400.000

2

022823 Udbedring af skader på vejnettet

x

U

1.000.000

1.000.000

2.802.000

1.802.000

2

022823 Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej

x

1.200.000

023540 Ombygning af Hou Færgehavn

x

I

1.134.960

023540 Ombygning af Hou Færgehavn

x

U

126.758

935.900

49.047.859

48.920.000

032201 Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

301.604

410.000

301.604

410.000

032201 Gylling skole, ventilation i SFO

x

U

121.650

110.000

121.650

110.000

032201 Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

369.039

250.000

369.039

250.000

032201 Hou skole, udskiftning af vinduer og døre

x

U

66.587

871.000

66.587

871.000

032201 Hou skole, ventilation i SFO

x

U

583.944

610.000

583.944

610.000

032201 Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

447.504

850.000

447.504

850.000

U

-936.965

032201 Hundslund skole, udskiftn. vinduer og omfugning

x

U

447.539

430.000

447.539

430.000

032201 Parkvejens SFO, ventilation

x

U

1.121.028

1.121.000

1.121.028

1.121.000

x

032201 Parkvejens skole - renoveringsafs. C

U

802.885

802.600

12.303.263

12.303.000

032201 Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv

x

U

1.078.058

1.100.000

1.078.058

1.100.000

032201 Parkvejens skole, renovering af tagudhæng

x

U

527.860

524.000

527.860

786.000

032201 Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre

x

U

1.255.566

2.220.000

1.255.566

2.200.000

032201 Saksild skole - renoveringsafs. B

x

U

288.509

690.000

7.988.110

8.090.000

032201 Saksild skole, renovering/genopretn. vent.varme mv

x

U

2.700

2.000

2.700

2.000

032201 Salg af Randlev Skole

x

I

-49.639

-4.049.639

032201 Salg af Randlev Skole

x

U

032201 Salg af Ørting Falling skole

x

I

43.117

-3.956.883

032201 Salg af Ørting Falling skole

x

U

032201 Salg af Åbygade 7

x

U

032201 Skovbakkeskolen, renovering/genopretning

x

U

1.142.098

1.142.000

1.142.098

032201 Skovbakkeskolen, udskiftning af vinduer og døre

x

U

4.680

5.000

4.680

5.000

200.000

210.579

200.000

502.800

8.073.212

7.885.000

44.950

53.833 30.491

032201 Skovbakkeskolen, vandindtrængen i teknikkanaler

x

U

210.579

032201 Tablets til folkeskolen

x

U

690.980

48

1.142.000

3


Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

032208 Specialklasselokaler, Parkvejens skole

x

U

6.468.646

7.249.800

15.336.911

16.118.000

032218 Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej

x

U

56.514

92.900

1.357.888

1.394.200

-5.109

033564 Flytning af Lokalhistorisk Arkiv

x

I

033564 Flytning af Lokalhistorisk Arkiv

x

U

75.530

116.600

259.342

300.400

033870 Hou Medborgerhus, udskiftning af tag

x

U

469.237

469.000

469.237

469.000

052513 Børnehaven Egholm, udskiftning af vinduer/døre

x

U

363.180

304.000

363.180

304.000

052513 Børnehaven Skovbakken, udskiftning af vinduer

x

U

113.437

105.100

113.437

105.000

-5.109

052513 Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer

x

U

271.012

900.000

271.012

900.000

053230 Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning

x

U

318.515

2.869.100

19.455.562

21.594.000

914.025

1.400.000 100.000

053232 Ålykkecentret - ombygning i.h.t. plejeboligplan

u

424.466

053232 Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem

x

U

914.025

1.400.000

053232 Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger

x

U

1.500

100.000

1.500

053232 Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem

x

U

581.046

670.000

581.046

670.000

053850 Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum

x

U

259.822

700.000

259.822

2.850.000

064550 Rådhuset - renovering af tag

x

U

35.861

293.500

4.327.304

4.585.000

U

343.364

300.000

343.364

300.000

U

230.400

360.000

230.400

360.000

31.223.231

45.423.700

161.533.154

253.504.600

x

064551 Renovering af møderum 1 + 2 på Rådhuset 064551 Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen I alt anlægsudgifter - projektopdelt

x x

Bemærkninger

Afsluttet

U: udgift / I: indtægt

Igangværende

Anlægsarbejder - projektopdelt

4

Afsluttede anlægsprojekter, hvor anlægsudgiften er under 2. mio. kr., behandles ikke særskilt i Byrådet, men godkendes i forbindelse med kommunens samlede regnskab. Bemærkninger: 1) Anlægssag vedrørende Midtbyplan – Polititorvet og Torvet afsluttes. Renovering af Polititorvet føres på ny anlægssag. 2) I forbindelse med budgetlægning 2013 blev budgettet overført til drift. 3) Merforbruget skyldes merudgifter til klargøring af iPads. 4) Korrigeret byggeregnskab for ombygningen af Ålykkecenteret

49


Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

002202 12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning

x

U

002202 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

I

002202 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

U

335.247

002202 Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

x

U

4.478.412

6.372.000

002202 Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

I

002202 Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

U

13.098

93.000

002202 Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

-2.050.500

002202 Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

54.373

002202 Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

-731.500

002202 Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

435.889

002202 Diverse jordsalg

x

I

-20.000

002202 Diverse jordsalg

x

U

114.513

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

2.000.000 -2.067.781

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder - jordforsyning

Igangværende

Note 8

7.510.000 -2.067.781 335.247

2.150.000

10.366.603

12.260.000

-1.521.050 3.971.209

5.328.500

-18.690.001 145.000

5.605.662

7.645.000

-22.398.734 525.000

8.538.988

12.074.000

-1.051.435 153.430

002202 Espelunden, 24 grunde

x

I

-2.028.125

002202 Espelunden, 24 grunde

x

U

142.000

7.758.872

7.900.000

1

002202 Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39

x

U

280.206

1.310.000

1.330.643

2.360.000

2

U

720.720

1.500.000

720.720

1.500.000

002202 Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou

x

002202 Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

I

-679.000

002202 Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

U

288.167

002202 Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

I

1.122.500

002202 Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

U

15.625

-1.535.850 766.000

2.064.556

3.450.000

1.122.500 15.625

2.086.000

002202 Køb af Ballevej 132

x

U

6.184.390

6.600.000

002202 Køb af jord i Gylling

x

I

-15.625

002202 Køb af jord i Gylling

x

U

2.931.341

002202 Køb af Maltheseje

x

I

-4.208.369

002202 Køb af Maltheseje

x

U

18.635.279

18.350.000

002202 Køb af Snærildvej 178

x

U

83.012.274

83.325.000

002202 Køb af Vestermarken 5

x

I

-218.750

002202 Køb af Vestermarken 5

x

U

7.911.667

002202 Køb af Vestermarken 9

x

U

5.743.903

002202 Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

I

002202 Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

U

002202 Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde

x

I

002202 Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde

x

U

002202 Projektering af en byggemodning på 42 gr. Vestby

x

U

002202 Rønshøj Ager

x

I

002202 Rønshøj Ager

x

U

002202 Salg af byggegrunde

x

I

002202 Salg af byggegrunde

x

002202 Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou

2.086.000

15.904

1.124.000

15.621.886

74.062

157.000

2.728.534

2.750.000

34.000

240.900

275.000

351.000

5.635.408

1.400

-1.640.000

002202 Salg af Åbygade 7

x

I

-1.640.000

002202 Salg af Åbygade 7

x

U

32.702

002202 Smedegade, byggemodning af 13 grunde

x

I

002202 Smedegade, byggemodning af 13 grunde

x

U

002202 Torupvej, byggemodning af 7 grunde

x

I

002202 Torupvej, byggemodning af 7 grunde

x

x

U

32.702 -6.751.539

67.305

882.000

4.073.178

4.950.000

-3.163.495

U

002202 Østerlunden, byggemodning af 8 grunde

5.560.000

-2.886.000

33.475

I

3

-19.291.229 343.850

-5.350

x

15.240.000

-7.182.195

U

002202 Østerlunden, byggemodning af 8 grunde

7.500.000

-94.909.859 406.905

U x

3.000.000

-2.144

575.000

2.156.361

2.795.000

-8.010.210 8.766

50

405.000

1.869.149

2.130.000

4


002203 Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

I

002203 Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

U

002203 Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

I

002203 Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

U

I alt jordforsyning

Forbrug 2012

Rådighedsbeløb 2012

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Igangværende

Anlægsarbejder - jordforsyning

-9.021.000 362.091

500.000

3.671.454

5.870.000

-2.118.498

1.974.060

568.000

1.437.823

2.346.700

16.649.000

-1.918.566

224.955.200

Afsluttede anlægsprojekter, hvor anlægsudgiften er under 2. mio. kr., behandles ikke særskilt i Byrådet, men godkendes i forbindelse med kommunens samlede regnskab. Bemærkninger: 1) Mindreforbrug skyldes primært at licitationsprisen for etablering af kloak- og vejanlægget var lavere end budgetteret. 2) De faktiske udgifter til den arkæologiske udgravning af området samt udgifter til afgrødeerstatning var mindre end budgetteret. 3) Licitationsprisen for færdiggørelsesarbejdet, incl. reparation af skader og udlægning af asfaltslidlag var lavere end budgetteret. 4) Mindreforbrug skyldes primært at omkostningerne til nedrivning af gamle landbrugsbygninger var mindre end budgetteret. Der var ingen udgifter til bortskaffelse af forurenet jord eller ekstra udskiftning af jord pga. blødbunds forhold.

51


Note 9 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene Drift

Til 2012

Til 2013

Institutioner med kontrakt: Dagplejen Bifrost Blæksprutten / Ørting Vuggestue Børnehaven Vennelund Børnehuset Gylling Børnehuset Saksild Børneinstitutionen Skovbakken Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Hou Børnehave Krible Krable Huset Parkvejens Børnehave Randlev Børnehave Solstrålen Stjernehuset

-348.500 -332.800 63.200 380.700 283.300 -270.200 213.600 -402.000 301.800 167.000 -185.100 -73.400 -67.400 76.300

-194.900 -101.800 12.800 466.600 268.600 -4.000 83.900 -210.000 372.400 -12.100 -171.100 -52.800 -98.500

Gylling skole Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Saksild skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen

220.500 -608.100 -53.100 563.000 15.700 665.800 -353.000

-20.500 -1.235.600 -23.300 468.800 -244.200 739.600 -705.100

Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Tandplejen Børne- og familiecentret

296.100 -113.800 332.800 -898.700 413.300

-154.300 159.400 121.100 -954.700 -2.600

-1.449.900 0 1.000.000 1.475.800 307.400 262.000

-1.369.500 2.000.000 1.000.000 747.000 339.000 353.200

363.200 917.600 315.800

-99.500 552.900 580.600 4.500 1.082.800 -356.000 1.160.800

Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Social Service / Voksen handicap området Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) Vitapark Odder Vej og Park, incl. vejbelysning Redningsberedskabet (investeringsplan) Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan) Hou Havn Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads Rådhuset

665.700 187.000 1.754.400

52


Drift

Til 2012

IT-udviklingsplan I alt kontraktområder:

Øvrige områder med overførselsadgang: Drift af iPad`s på folkeskoleområdet Energimærkning / Energipulje Folkeoplysningsudvalget Forsikringspulje til dækning af særlig høj selvrisiko Forsøgs- og udviklingspulje Fremme af kulturprojekter Grønne områder ved Spektrum Grønt Partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi Indsatspuljen skimmelsvamp IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler Klimakommune Kompetenceudvikling og lederuddannelse Kompetenceudvikling lærer Landdistriktspulje LBR – Lokale beskæftigelsesråd Lov- og cirkulæreprogram, bloktilskudsmidler Lønpuljer Natur og miljø PAU-elever Pulje løsøreforsikring Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Skolebiblioteket Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Trafiksikkerhed Trepartsmidler Udadrettede aktiviteter Udvendig bygningsvedligeholdelse Udvikling Odder Ungdomsråd (budgetforlig 2012) Ungdomsuddannelsesvejledning Vedligeholdelse af ejendomme I alt øvrige område med overførselsadgang :

1.340.000 7.426.000

969.500 5.473.000

596.000 454.700 1.279.900

-182.000 666.200 1.847.300 128.300 704.800 250.000 773.500 290.400 280.000 969.500 100.000 1.868.500 702.000 267.000 101.000

561.900 615.000

159.100

104.600 168.700 411.300 288.100 511.900 -37.300 41.000 102.500 900 743.800 -9.800 3.032.100 -1.000 -13.800

I alt overførte driftsbevillinger: Negative beløb angiver underskud

53

Til 2013

306.100 -600 747.200 1.144.500 43.500 29.800 164.200 28.400

-551.500 -196.300 50.000 449.700

49.300 -326.400 8.732.500

10.981.500

16.158.500

16.454.500


Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Byggemodning, 2 storparceller og dagligvarebutik, Vestbyen Byggemodning, Lystgårdsparken 12 grunde Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde Byggemodning, Østerlunden 8 grunde Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse, Smedegade 8 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde Espelunden, 24 grunde Grobshulevej Gylling by, 10 grunde Rønhøjs Ager Smedegade, 8 grunde Projektering af byggemodning, Overskov og Høghus, 42 grunde Energihandleplaner – ramme til energibesparelser Energihandleplaner for kommunens bygninger Forundersøgelse lokalplanområde 5033, Hou Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39 Trafiksikkerhedsplan, Saksild Polititorvet Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej I alt miljø- og Teknikudvalget: Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Specialklasselokaler – Parkvejens skole Flytning af Lokalhistorisk Arkiv Tablets i folkeskolen Gylling skole, renovering og genopretning Gyllin skole, ventilation i SFO Hou Skole, renovering og genopretning Hou Skole, udskiftning af vinduer og døre Hou Skole, ventilation i SFO Hundslund Skole, renovering og genopretning Parkvejens Skole, renovering og genopretning Parkvejens Skole, udskiftning af vinduer og døre Parkvejens Skole – renoveringsafsnit C Parkvejens Skole – renovering af tagudhæng Parkvejens Skole – specialklasselokaler Saksild Børnehus, renovering af tag og vinduer Saksild skole, renoveringsafsnit B Dræning af Bisgårdsvej - cirkuspladsen I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget:

Til 2012

Til 2013

500.000 157.000 6.372.000 882.000

139.300

575.000 145.000 525.000 405.000 568.000 1.124.000

1.893.600 848.100 2.000.000 577.100 135.700 96.000 568.000 717.100 688.400 2.086.000

142.000 93.000 351.000 766.000 34.000 353.000

412.800 79.900 7.100

1.509.300 347.600 779.300

1.310.000

14.302.000

376.100 5.378.800 1.200.000 19.840.200

1.953.800 116.600 502.800 108.400 -11.700 -119.000 804.400 26.100 402.500 21.900 964.400 1.168.600

92.900 3.834.700

54

-3.900 781.200 629.000 401.500 36.400 4.041.200


Anlæg

Til 2012

Social- og Sundhedsudvalget: Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum Ombygning i.h.t. plejeboligplan, Ålykkecentret Stenslund / Bronzealdervej – personsikringssystem Foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem I alt Social- og Sundhedsudvalget:

2.869.100

2.869.100

Økonomiudvalget: Flytning af Visitationsteam til VitaPark Køb af Odder Sygehus Ombygning Hou Færgehavn Tagrenovering rådhuset og tagrenovering kantineområdet Rådhuset – udskiftning af hovedtavlen I alt Økonomiudvalget:

Til 2013 440.200 600.000 88.900 98.500 211.000 1.438.600

2.819.800

729.900 1.013.700 809.200 257.600 129.600 2.940.000

I alt overførte rådighedsbeløb:

23.825.600

28.260.000

Overførsler i alt:

Til 2012

Driftsbevillinger: Kontraktområder Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger:

7.426.000 8.732.500 16.158.500

5.473.000 10.981.500 16.454.500

Rådighedsbeløb: Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

14.302.000 3.834.700 2.869.100 2.819.800 23.825.600

19.840.200 4.041.200 1.438.600 2.940.000 28.260.000

Negative beløb angiver underskud

55

1.590.400 935.900 293.500

Til 2013


Note 10

211.019 280 -1.575 1.050 210.774 0 0 0

601.794 4.010 -8.172 10.307 607.939 -214.361 -22.649 0

216.183 5.010 -4.976 0 216.217 -170.818 -4.892 0

60.681 2.010 -933 10.717 72.476 -49.939 -7.412 0

139.505 19.225 0 -21.025 137.706 0 0 0

Immate -rielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6.077

3.862

628

0

0

10.566

0

-230.934

-171.848

-56.724

0

0

-459.505

210.774

377.006

44.368

15.753

137.706

0

785.607

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

1.883 208.891

18.121 358.884

9.080 35.288

69 15.684

137.706

0 0

29.154 756.454

Afskrives over antal år

ingen

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.12 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.12 Ned- og afskrivninger 1.1.12*) Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.12*) Regnskabsmæssig værdi 31.12.12

Tekniske Bygninger anlæg mv.

Grunde

15-50 år

8-50 år

Inventar mv.

Aktiver under udførelse

3-10 år

I alt 1.229.182 30.536 -15.656 1.050 1.245.112 -435.118 -34.953 0

ingen

*) Akkumulerede ned- og afskrivninger

Ejendomsværdi for fast ejendom er 721,2 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering 1.10.2012.

Note 11

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

0,142 % 27,8 % 1/800 del 40 %

2012 Indre værdi i kr. 1.709.907.991 49.270.913 7.373.000.000 5.985.893

100 %

422.620.000

Ejerandel

HMN Naturgas I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Det Danske Madhus A/S Kommune Holding Odder Spildevand A/S *) I alt

Kommunal andel i kr. 2.428.069 13.695.987 9.216.250 2.394.357 16.180 422.620.000 450.370.843

Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2011. *) Odder Spildevand A/S egenkapital er i regnskab 2011 opskrevet som følge af ændrede regler for værdisætning af selskabets regnskabsmæssige indgangsværdier. Korrektionen har påvirket egenkapitalen med 205 mio. kr.

56


Note 12 Langfristede tilgodehavender i mio. kr.

2011

2012

Udlån til beboerindskud *) Deponerede beløb for lån m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender **) Lån til ejendomsskat I alt

3,0 0 19,0 25,2 47,2

4,3 0 24,2 27,0 55,5

*) og **) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab de sidste 7 år. Tabet er beregnet til 0,9 mio. kr. på beboerindskud, 0,05 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 1,1 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 63,7 mio. kr. ultimo 2012.

Note 13 Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Regnskab

Budget vs. regnskab

13,3

Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Nettoændring likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo

57

7,5 16,8 3,1

41,5 12,0 8,5

34,0 -4,8 5,4

-15,4 12,0

-14,4 47,6 60,9

1,0 35,6


Note 14

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2011

603.184

Primokorrektioner: Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender / gæld Regulering af hensatte forpligtelser til arbejdsskader ift. aktuarberegning ultimo 2012 Regulering af hensatte forpligtelser til eftervederlag til politikere Regulering af ejerandel på spildevandsområdet Mellemværende – Kirkelige skatter og afgifter Primokorrektioner i alt:

305 -20.480 -510 194.021 315 173.652

Egenkapital 1.1.2012 Bevægelser på fysiske aktiver Bevægelser på balancekontoen Egenkapital 31.12.2012

776.836 -7.808 45.729 814.757

Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift:

2.754 -41.519 -38.765

Afskrivninger løn – differencer på A-skat, AER, ATP og AM-bidrag 2007 – 2011 Afskrivninger – forældet tilgodehavender for året 2008 på fleksydelsesbidrag Afskrivninger – forældet tilgodehavender for året 2008 ATP-bidrag og ATP fleksydelse Afskrivninger – restancer Lejerbo – mellemværende vedr. ældreboliger Leasing – afdrag Værdiregulering aktier / ejerandele m.m. Regulering af hensatte forpligtelser Restancer – Opus debitor Direkte bogføringer på 9.99: Årets bevægelser på balancekontoen i alt:

105 1.010 47 80 323 -3.778 36 1.518 -6.305 -6.964 -45.729

Note 15 Langfristet gæld mio. kr.

2011

2012

Hovedstol

Kommunekredit Ældreboliger Finansielt leasede aktiver *) Langfristet gæld i alt *) Note 16

270,9 108,1 11,3 390,3

270,8 105,4 10,3 386,5

298,5 113,8

58

Afdrag i 2012 12,1 2,3

Udløb år 2016 - 2038 2038 - 2042


Note 16

Leasingaftaler Kontrakt

Beskrivelse

80.218.953 Pavillon A06435 Fiat Ducato Van 2,3 JDT A06668 Udstyr til sikringsrum A06834 Udstyr og Ombygning af tandklinik A07578 Fiat Ducato 18 minibus A07638 Klinikudstyr - tilgang i 2007 - optaget i 2007 A06881 Oplevelsescenter A07816 El- barnevogne A07613 IP Telefoni A08831 Flygel A07408 Legeplads indretning A08170 Legeplads indretning A08530 Canon Kopiudstyr A08695 Gaffeltruck A10555 Bizhub 253 A09437 Fiat doblo Cargo med opbygning A09438 Fiat Panda 1,2 Dynamic A10100 Fiat Ducato - dobb. Kabine A10150 Fiat Panda 1,2 Dynamic A09832 Kopiudstyr A10537 Piano A09958 Bizhub C253 A09716 Klinikudstyr - Tilgang A09895 Kopimaskine A10275 Bizhub C253 A11295 Kopiudstyr A11199 Kopiudstyr A11509 Fiat Ducato 3,0 DJT A10472 Fiat grande Punto A11472 Fiat Panda A11473 Fiat Panda A11964 Fiat Panda A12805 Canon kopiudstyr A12140 Bizhub C280 A12089 telefonsystem A10943 Miele udstyr A11200 Canon IRC 408i A10882 Legeplads A12602 Volkswagen Crafter A10663 Fiat Florian Van A12676 Kopiudstyr A11039 Konica kopiudstyr A12422 Bizhub C452 A11201 Canon IRC 238i A11644 Canon IRC2380 A12652 Bærbar PC-udstyr A12809 Canon Kopiudstyr A12864 Bizhub C253 og 601 A13210 Bizhub C280 A13425 Betalingsstander A13379 Fiat Ducato 33 A13540 150 PDA HTC A14156 IT + server A15912 Bizhub 280 A16162 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs A16163 Fiat scudo 1,6 JTD A16251 Fiat ducato A16281 Bizhub C452 og 652 A16408 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs A16578 Elcykler - 10 stk. A17061 Bizhub C452 A17071 Bizhub C652 A17129 interaktive tavler Tilgang 2012: A17172 DSI-Tand A17900 Bizhub C452 A18191 Fiat Scudo 1,6 MTJ90 A18190 Inventar og IT-udstyr A18625 9 Toyota Yaris Hybrid 1,5 H2 A18665 Toyota Yaris 1,5 HSD H" A19115 Toyota Yaris Hybrid I alt pr. 31.12.2012

Leasing saldo

Ydelse

37.000 7.000 30.000 10.000 304.298 90.610 145.000 717.492 28.071 97.930 75.772 136.235 179.887 103.931 59.507 41.776 42.716 1.014.272

131.606 27.047 22.401 138.889 33.051 38.293 121.765 12.000 19.244 6.637 13.607 9.658 19.500 25.325 12.000 28.133 300.000 29.144 43.330 22.000 6.806 9.000 298.442 17.000 15.000 116.028 21.000 55.103 18.162 66.665 137.715 23.958 17.698 9.614 80.873 8.218 21.000 62.054 70.270 15.735 68.393 68.000 16.697 10.000 10.000 37.304 7.082 26.394 9.734 103.065 41.224 143.567 360.341 9.380 25.083 36.396 74.386 60.319 27.115 30.238 13.910 14.394 212.322

259.066 79.907 148.797 253.805 1.245.149 141.653 145.098 10.258.676

26.558 37.432 85.837 226.739 21.943 24.066 3.951.892

27.500 23.000 552.361 96.868 0 249.643 0 41.020 35.454 27.837 19.931 102.768 0 85.108 0 30.000

36.384 1.466.978

359.548 0 245.110 68.069 74.454 168.078 28.013 17.000 10.000 322.313 47.030 303.886 267.393 74.844 68.000 16.000

Rente

707 151 638 215 6.690 1.114 3.188 15.430 664 1.528 1.183 2.913 2.699 1.622 1.450 1.001 1.040 24.352

131.606 26.598 22.000 129.667 29.013 38.293 117.689 12.000 18.826 4.868 13.089 9.227 19.500 23.312 12.000 27.010 300.000 27.567 43.330 22.000 5.057 9.000 280.412 17.500 15.000 109.127 21.000 50.892 14.766 65.453 134.978 23.661 17.330 9.394 77.412 7.047 21.000 55.222 64.647 14.203 66.923 68.000 16.345 10.000 10.000 36.597 6.931 25.756 9.519 96.375 40.111 140.379 344.911 8.716 23.555 35.214 71.473 57.621 25.493 28.788 12.909 13.354 187.970

1.176 2.322 3.730 12.412 1.432 1.340 174.596

25.382 35.139 82.106 214.327 20.511 22.726 3.777.826

449 401 9.223 4.038 4.076 418 1.768 518 431 2.013 1.123 1.577

1.749 18.029

6.901 4.211 3.395 1.212 2.736 297 368 220 3.461 1.171 6.832 5.623 1.532 1.470 352

59

Afdrag

Område Bifrost Hjælpemidler Rådhuset Tandplejen Parkvejens Skole Tandplejen Skovbakkeskolen Dagplejen Ældreservice Musikskolen Krible Krable huset Parkvejens Børnehave Ældreservice Tunø Færgefart Dagplejen Ældreservice Ældreservice Højmarken Visitationsteamet Saxild Skole Musikskolen BFC Tandplejen Bibliotek Hundslund Skole Rådhuset Ældreservice Ældreservice Rosenhuset Ældreservice Ældreservice Ældreservice Egholmgård Ungdomsskolen Rådhuset Visitationsteamet Visitationsteamet Saxild Skole Fabos Tandplejen Skovbakkeskolen Parkvejens Skole Randlev Skole/Ældreservice Ældreservice Redningsberdskab Rådhuset Ældreservice Vestermarkskolen Musikskolen Tunø færgefart Højmarken Ældreservice Rådhuset Rådhuset Ældreservice Ældreservice Redningsberedskab Parkvejens Skole Ældreservice Ældreservice Dagplejen Hou skole Skoleområdet Tandpleje Saxild Skole Højmarken Vitapark Ældreservice Visitationsteamet Rosenhuset


Note 17

Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v.

Debitor

Matr. nr.

8 Andelsboligforeningen 26 ba 11 Andelsboligforeningen 12 ac 16 Andelsboligforeningen 47 c Abf. saloparken 50 al 18a Andelsboligforeningen 51 c Vennepunktet 39 bh Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 7 ag Chr. lund 1 no 19 Andelsboligforeningen 17 ds 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 20 Andelsboligforeningen 5 ds Andelsboligforening 1 bs Andelsboligforening 1 bs 21a Andelsboligforeningen 24 a/e Bo.kollev 24 gb 22 Andelsboligforeningen 1 pz Privatperson 26 ad Odder håndværkerfore. 1q 23 Andelsboligforeningen 25 lg 24 Andelsboligforeningen 5 kv Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 go Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gp Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gt Boligselskabet Lejerbo/Odder 1 qa Boligselskabet Lejerbo/Odder 1bg Andelsforeningen Østerlund 24fy Andelsboligforeningen Rathloushus29x 21B Andelsboligforeningen 24h 21B Andelsboligforeningen 24h 25 Andelsboligforeningen 1br 25 Andelsboligforeningen 1br 27 Andelsboligforeningen 32D Stenslund Plejecenter 24GF Andensboliforeningen 25AI Andensboliforeningen 5lt Andensboliforeningen/banegårdsgade 3 ck Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Odder Boligselskab, Gersdorffsgade31x Hou søsportscenter 20B Andelsboligforeningen Afd. 29 33D Andelsboligforeningen Afd. 20A

Dato for Amtets tilladelse 05-03-1958

Spøttrup Saxild

Rodst.eje Rodst.eje Gylling

Odder Odder Halling Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Gylling Gylling Torup Torup Odder Odder Odder Halling Odder Odder Odder Halling Halling

Oprindeligt beløb 700.000 410.000 7.693.000 11.396.000 37.363.200 11.600.300 3.970.000 1.515.900 7.496.000 6.864.000 11.814.700 62.651.400 2.723.300 7.222.990 5.847.200 2.952.300 2.421.000 7.020.800 7.241.700 407.928 1.311.400 38.680.900 16.941.400 6.567.000 850.400 15.780.000 17.482.000 7.688.000 33.986.400 11.940.000 6.015.200 13.479.200 3.509.500 5.640.600 4.504.000 1.401.100 36.878.000 31.544.000 28.636.000 14.560.000 15.044.000 28.815.000 518.000 1.791.000 53.346.000 61.703.460

Ialt

Restgæld 31.12.-2012 59.909 119.208 350.600 48.068 4.760.091 1.208.603 412.589 140.037 544.085 269.466 884.193 10.537.215 442.373 1.200.795 692.476 435.713 393.007 1.008.790 5.814.000 305.791 459.578 31.162.374 14.564.545 2.456.050 311.483 5.698.670 6.405.933 6.365.403 30.564.902 8.238.118 5.147.815 11.699.079 3.070.713 4.935.366 3.918.824 1.219.273 35.945.226 21.344.373 21.222.179 11.514.749 15.044.000 24.529.374 446.876 655.702 53.346.000 60.538.675

Kommunegaranti Oprindeligt beløb 70.265 211.150 719.296 2.131.052 4.390.176 2.169.256 746.360 284.989 1.415.998 1.238.568 1.388.227 8.699.147 378.539 1.699.027 1.093.426 552.080 568.935 1.649.888 1.704.267 47.012 1.311.400 38.841.660 4.840.158 3.614.060 425.000 4.782.025 5.089.656 2.253.161 7.687.724 2.792.766 1.127.850 2.527.350 793.849 1.275.904 1.018.805 316.929 22.021.602 7.128.944 10.445.237 4.159.792 3.511.270 8.232.446 147.993 1.791.000 35.005.645 35.747.286

Kommunegaranti omfatter 2.396 61.392 72.038 12.729 1.277.256 232.027 76.574 27.702 130.035 136.692 281.827 1.855.424 71.393 358.660 161.847 107.627 117.046 237.066 1.385.052 28.133 757.793 5.827.828 4.680.068 4.072.984 516.547 5.441.751 6.076.506 1.817.795 9.151.925 1.973.808 1.055.051 2.385.579 715.859 1.150.555 913.574 284.242 21.525.787 4.883.281 4.650.375 3.371.227 3.513.704 7.018.859 130.175 666.655 34.849.519 35.747.286 169.811.650

60


Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor Sammenslutningen af diakonhjem Odder Roklub Odder Spildevand A/S Odder Varmeværk Odder Varmeværk Odder Varmeværk Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Hundslund Vandværk Reno syd Reno syd Odder Civile Hundeførerforening Thunø museum Margrethelyst friskole Randlevskolen Udbetaling Danmark *)

Kreditorer Kreditf. Danmark Kreditf. Danmark Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit BG-bank/DDB Nykredit Nordea Nordea Kommunekredit

Dato for tilladelse

Oprindeligt beløb

20-12-1995

8.796.100 304.800 700.000 7.750.000 7.300.000 8.804.079 8.747.058 10.017.000 1.350.000 1.040.000 11.357.792 24.826.606 2.000.000 7.000.000 2.500.000 750.710 31.000.000 17.500.000 205.000 300.000 2.500.000 2.500.000 650.000.000

21-12-2006 04-08-2010 03-10-2006 24-09-2009 24-09-2009 25-11-2010

24-04-2006 09-10-2009 13-10-2010

13-12-2012

Restgæld 31.12.-2012

Kommunegaranti omfatter

7.628.940 273.395 700.000 5.750.000 6.257.143 5.758.392 7.750.816 5.621.075 1.207.139 394.884 10.617.708 17.004.211 142.859 6.206.894 1.526.499 685.467 27.900.000 15.750.000 39.000 266.295 2.175.197 2.082.555 370.697.526

Ialt

2.528.985 102.497 700.000 5.750.000 6.257.143 5.758.392 7.750.816 5.621.075 1.207.139 394.884 10.617.708 17.004.211 142.859 6.206.894 1.526.499 685.467 27.900.000 15.750.000 39.000 253.819 2.175.197 2.082.555 370.697.526 491.152.667

*) solidarisk hæftelse

Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2012 Pengeinstitut

Antal lånere

Arbejdernes Landsbank - Århus Sparekassen Kronjylland Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

1 2 4 9 23 39

Kautionslåneforpligtelse 13.461 36.053 67.152 101.283 237.006 454.955

Note 18 Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Nordea – lån nr. 877459/1082573 Nordea – lån nr. 877470/1082584 Nordea – lån nr. 1128263/1447894

Rente 2,97 3,49 1,90

Udløb november 2014 november 2019 november 2032

61

Valuta DKK DKK DKK

Restgæld 41,6 mio. kr. 27,7 mio. kr. 78,5 mio. kr.


Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster 2010 2011

2009

2012

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

366 382 440 440 440

339 390 454 454 454

351 401 472 472 472

355 416 484 484 484

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Udbringning af mad

49 46 17 23

50 47 18 24

46 45 18 -

47 46 18 -

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

16

17

17

17

Eventuelle kompensationsbeløb til leverandører på grundlag af efterkalkulationer for år 2012 vil blive udbetalt medio 2013.

62


Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2009

2010

2011

2012

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

8.046 1.007 860 8.193

9.088 1.125 917 9.296

8.089 1.025 756 8.358

8.281 1.030 743 8.568

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

4.074 241 1.229 3.086

3.427 219 426 3.220

3.459 205 428 3.236

3.530 208 350 3.388

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

23.661 3.694 12.743 14.612

24.500 5.051 14.298 15.253

22.821 3.267 15.021 11.067

23.072 3.238 13.325 12.985

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2014, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

63


Bilag


Hovedoversigt

Oprindeligt budget

Regnskab Udgift

Indtægt

Udgift

Korrigeret budget

Indtægt

Udgift

Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

23.739.233

-9.727.549

Heraf refusion

19.217.800

-51.811

-6.338.600

26.554.385

-57.400

-8.813.400 -57.400

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur

37.002.942

-11.830.437

36.775.600

-11.296.300

37.014.727

-11.559.300

266.766.161

-33.552.606

254.657.800

-23.665.500

259.916.027

-26.387.900

Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse

-266.524

-30.000

87.466.699

-944.104

88.252.800

-280.300

87.740.400

-242.300

917.609.625

-285.762.519

902.895.100

-265.545.200

906.579.137

-260.757.100

Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration

-30.000

-188.006.393

-191.623.500

-189.513.500

131.862.977

-7.644.263

151.061.200

-2.176.300

133.015.224

-2.946.100

1.464.447.637

-349.461.477

1.452.860.300

-309.302.200

1.450.819.900

-310.706.100

Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

-188.324.728

-191.710.900

-189.600.900

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

13.784.250

-7.494.930

13.086.000

-17.086.000

34.182.400

5.395.277

1.134.960

6.900.000

8.005.900

16.532.737

-11.631

21.753.000

19.768.700

3.247.003

4.375.100

7.048.200

609.625

2.660.000

-7.886.000

1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration

953.500

Anlægsvirksomhed i alt

39.568.893

-6.371.602

48.774.100

-17.086.000

69.958.700

-7.886.000

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

7.333.539

-1.575.863

9.269.000

-1.020.000

10.191.000

-1.780.000

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

47.174.446

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

-2.700.629

-5.359.766

-1.777.000

Balanceforskydninger i alt

44.473.817

-5.359.766

10.183.800

2.523.000

14.091.000

14.091.000

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E) og P/L

11.960.800

14.086.802 1.569.910.687

-362.768.708

318.306

-12.000.000

16.884.000

-334.020.000

1.535.178.200

2.523.000

-327.408.200

1.547.583.600

-320.372.100

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 – 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE

-14.297.500 -16.779.000 16.839.000

-326.288.000

-17.179.000 16.839.000

-334.002.000

18.362 4.645.001

-882.987.648

770.000

-882.312.000

864.000

-879.436.000

21.865.669

-1.229.007.648

17.609.000

-1.225.379.000

17.703.000

-1.244.914.500

1.591.776.356

-1.591.776.356

1.552.787.200

-1.552.787.200

1.565.286.600

-1.565.286.600

67


Miljø- og Teknikudvalget

30.000

25.000

Tusinde

20.000

15.000

10.000

5.000

0

TU - Veje og Grønne områder

TU - Miljø

TU - Trafik og Havne

TU - Udlejning og vedlighold

Forbrug 2012

25.942.414

2.239.927

10.166.167

3.499.137

Opr. budget 2012

25.629.600

1.763.100

8.997.900

1.381.700

Procentvis fordeling af forbruget

25%

7% 63%

5%

TU - Veje og Grønne områder

TU - Miljø

TU - Trafik og Havne

69

TU - Udlejning og vedlighold


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Andre fritidsfaciliteter

Udgifter

Indtægter

54.216.322

-12.422.136

50.297.700

-12.671.500

151.548

-205.008

160.100

-306.200

1500000003

151.548

-205.008

160.100

-306.200

003235

151.548

-205.008

160.100

-306.200

Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

75.395

Personale

Udgifter 2.276.512

90.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

33.557

-13.040

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

41.699

-191.968

27.789.488

-1.847.074

Veje og Grønne områder

69.700

-17.500 -306.200

26.689.700

17.500

-1.060.100

950.015

Vej og Park - skatm

1300000000

445.344

-1.319.888

-800.000

121.364

Fælles formål

022201

447.236

-1.239.376

-800.000

121.364

-1.239.376

-800.000

1.553

Bygninger, grunde og udenomsarealer

333.412

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-9.093

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

121.365

Mandskabs- og timeregistreringer 022205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v.

-33.204

-1.892

-33.204 -47.308

022811

-47.308

Vej og Park - Fælle

1300000001

Fælles formål

002201

1.455.702

Mandskabs- og timeregistreringer 002202

11.112.000

-7.339.934 36.831

32.374

36.831

2.621

2.621

2.621

Mandskabs- og timeregistreringer 002510

2.621

117.294

45.200

61.199

1.916

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

75.822

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

36.316

115.200

-57.960

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-70.000

61.199

Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål

-20.717

34.195 1.821

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

121.364

-1.892

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Boligformål

022201

Personale

61.199

726.116

10.428.000

-7.525.753

11.298.254

11.920.000

36.000

18.565

Forsikringer

25.894

Bygninger, grunde og udenomsarealer

933.193

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

161.000

19.908

Møder, rejser og repræsentation

69.226

60.000

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-3.164.029

-1.713.000

Mandskabs- og timeregistreringer

-8.474.896

Administrationsudgifter

-8.479.353 917.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

022205

575.476

Bygninger, grunde og udenomsarealer

406.795

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

124.334

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-52.819 1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

003231

85.168 -277.329

4.537.700

-260.100

6.522.515

873.131

-74.749

347.800

-64.100

632.771

182.970

-72.949

347.800

-64.100

57.389

-1.800 249.900

-26.000

249.900

-26.000

802.184

632.771 -14.202

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

639.881

-14.202

639.880

Mandskabs- og timeregistreringer

639.881 -188.053

-170.000

-46.746

-170.000

-141.308

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 022811

8.857.267

-325

3.562.165

Bygninger, grunde og udenomsarealer

280.904

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.023.400

5.249.863

3.023.400

98.000

-325

-137.664

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

5.151.862

Mandskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v.

-120.000

11.578.345

-1.728

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vejvedligeholdelse m.v.

758.800 -20.717

164.032

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Driftsbygninger og -pladser

85.168

632.771

Mandskabs- og timeregistreringer Stadion og idrætsanlæg

638.800

85.169

Mandskabs- og timeregistreringer

Grønne områder og naturpladser

-20.717

11.998

Forsikringer

Veje og grønne områd

44.200

897

Forsikringer

Driftsbygninger og -pladser

Indtægter

022812

1.045.763

71

5.151.863 916.600


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

916.600

5.493.811

3.596.000

944.986

022814

5.493.811

3.596.000

944.986

1.131.043

1.938.600

3.288.867

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.685.300

114.340

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

1.256

Administrationsudgifter

8.284 31.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

944.986

Mandskabs- og timeregistreringer

944.986

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-1.058.900 1300000006

5.568.173

-120.000

3.183.700

566.884

022201

5.568.173

-120.000

3.183.700

566.884

197.859

-120.000

Forsikringer

766.690

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.318.797

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.243.700

-366

Administrationsudgifter

-281.691

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-60.000

566.884

Mandskabs- og timeregistreringer

566.884

1300000007

2.933.205

3.354.500

022811

2.933.205

3.354.500

2.448.388

3.102.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

577.613

252.100

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-92.796

Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertj.,skat-moms

1310000000

-56.039

Vintertjeneste

022814

-56.039 -56.039

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Parkeringsfond Fælles formål

1600000001

-53.100

022201

-53.100 -53.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

2100000001

314.908

353.100

-9.800

022811

314.908

353.100

-9.800

314.908

353.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser

-9.800 341.200

2200000001

30.500

003231

310.700

-310.700

310.700

-310.700

2200000010

211.500

454.700

002510

211.500

454.700

30.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Energipulje Fælles formål

-310.700

002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

211.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud

454.700 2.794.732

Miljø Veje og grønne områd Skove

765.882 231.564

003853

213.168

25.000

231.564

20.162 9.772

25.000

-48.330 231.564

Mandskabs- og timeregistreringer

231.564

1701000001

641.403

-20.000

530.200

290.418

003850

543.773

-20.000

314.100

290.418

-20.000

314.100

290.418

202.520

Personale

21.212

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

319.069

Rådgivning, konsulentydelser og revision

973

Møder, rejser og repræsentation 003851

97.630

216.100

79.487

Personale

216.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.143

Rådgivning, konsulentydelser og revision Miljøbeskyttelse

-735.100

25.000

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Natura 2000

2.498.200

213.168

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Naturforvaltningsprojekter

-554.804

1300000002

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Naturbeskyttelse

Indtægter

5.036

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Udgifter

1.020.788

Personale

Maskiner og materiel

Indtægter

1300000003

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

Udgifter

24.974

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertjeneste

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1702000001

93.031

72

11

19.500

-97.700

44.200


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Fælles formål

005280

Udgifter

72.331

19.500 005281

20.700

11

-97.700

20.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-97.700 11

Administrationsudgifter Miljøtilsyn, planlæg

1702000003

Fælles formål

005280

1.005.910

-78.870

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 005287

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

912.700

-255.800

523.700

44.200

44.200

-44.200

-44.200

44.200

44.200

-44.200

-44.200

44.200

567.900

8.157

116.500

17

116.500

8.140

Rådgivning, konsulentydelser og revision 005289

997.753

-78.870

752.000

-211.600

752.000

-211.600

227.958

Personale

30.124

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

165.059

37.668

Rådgivning, konsulentydelser og revision

535.465

-26.433

211

Administrationsudgifter

38.937

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-90.105

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb

567.900 1703000001

496.210

680.500

004871

496.210

629.300

1.010

Personale

8.856

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

629.300

485.876

Rådgivning, konsulentydelser og revision

468

Administrationsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

51.200

005289

51.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

1704000001

345.010

-455.946

330.300

-381.600

-279.800

005591

345.010

-455.946

330.300

-381.600

-279.800

15.000

-455.946

330.300

-381.600

-5.913.933

15.924.600

-6.926.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

330.010

Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetpuljer og overførte over/underskud

-279.800 16.080.101

Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål

8.585

30.000

4.221

023230

8.585

30.000

4.221

4.364

30.000

4.221

Mandskabs- og timeregistreringer

Busdrift

4.221

1400000001

8.672.488

-1.403.256

8.370.600

-1.351.000

023231

2.363.949

-361.390

2.268.700

-184.000

-361.390

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.363.949

Kommunale tilskud og overførsler

-161.500 -22.500

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.308.538

-1.041.866

6.101.900

-1.167.000

-23.000

934.797

-1.041.866

48.800

-1.130.300

-23.000

13.900

Administrationsudgifter

5.373.742

Kommunale tilskud og overførsler

6.039.200 -36.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Færgen skat mom Færgedrift

1500000001

6.549.379

-887.930

6.650.700

-897.400

216.494

023233

6.549.379

-887.930

6.650.700

-897.400

216.494

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.478.803

3.332.800

220.270

276.900

1.069.231

1.396.200

29.494

25.930

Leasingudgifter

1.679.105

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-887.930

1.548.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.078

Møder, rejser og repræsentation

19.396

18.500

Administrationsudgifter

41.567

77.700

-897.400

187.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tunø Havn

-23.000

2.268.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder Befordring af elever i grundskolen

197.715

1300000005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

Indtægter

60.187

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Udgifter

19.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn - virksomheder

Indtægter

12.144

Forsikringer

Jordforurening

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1500000002

849.650

73

-1.314.916

873.300

-1.355.100


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Havne

023540

849.650

Bygninger, grunde og udenomsarealer

190.070

Leasingudgifter

103.065 53.973

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-3.196.400 -126.800

7.400.454

-3.901.317

1000000000

325.670

-280.000

104.500

002515

325.670

-280.000

104.500

1100000001 002202

1.030.532

-2.626.194

1.057.100

-2.666.200

43.240

-10.100

67.900

-10.100

43.240

-10.100

67.900

-10.100

002205

118.890

-82.067

80.500

-82.400

118.890

-82.067

80.500

-82.400

300

002510

Personale

413.522

410.300

378.652

370.000

6.756

Forsikringer

8.360

Bygninger, grunde og udenomsarealer

19.298

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-693.695

287.200

-701.000

-693.695

287.200

-701.000

202.106

-1.602.862

206.200

-1.635.100

202.106

-1.602.862

206.200

-1.635.100

1.694

-237.469

5.000

-237.600

1.694

-237.469

5.000

-237.600

1100000002

64.212

-995.123

-977.200

002202

68.000

-599.241

-601.500

68.000

-599.241

-601.500

-639

-600

002511

250.779 5.129

Forsikringer

245.550

Bygninger, grunde og udenomsarealer

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

002511

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-68.000 -193.100

-3.788

-108.227

-193.100

-46.137 002512

-1.614 2.031

2.241.300

-326.400

002205

2.031

2.241.300

-326.400

2.031

2.241.300 -326.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Offentlige formål

1210000000

90.669

002204

90.669 90.669

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje 57 Ubestemte formål Forsikringer

-114.000

1200000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Banegårdsgade 5

-114.000

-163.789 -1.614

002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ubestemte formål

-170.902 -7.113

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Bygningsvedligehold

-68.000

-68.363

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme

-600

-68.363 -154.364

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervsejendomme

-639

-3.788

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

40.300

455

Specielle artskonti

Erhvervsformål

362.900

104.500

300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Boligformål

-3.643.400

002203

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udlejn. af egne boli

5.025.100

-280.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme

3.900

-128.204

141.799

Erhvervsejendomme

-1.266.300

-3.323.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beboelse

245.500

-2.179.628

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Fælles formål

-1.262.196

-3.323.200

183.871

Ubestemte formål

-88.800

-2.307.832

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Erhvervsformål

172.000

023233

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Boligformål

-52.720

-2.307.832

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Udlejn. af egne boli

-1.355.100

1510000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Byfornyelse

Udgifter

451.900

22.268

Administrationsudgifter

Byfornyelse

873.300

Indtægter

6.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Færgedrift

Udgifter

2.125

Forsikringer

Tunø Færgen

-1.314.916

471.649

Personale

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1210000001

40.419

002205

40.419 2.232

74

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Ubestemte formål

1210000002

10.239

002205

10.239

1210000003

2.920

002511

2.920 2.920

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43,61Beboelse

1210000004

50.029

002511

50.029 3.651

Forsikringer

46.378

Bygninger, grunde og udenomsarealer Havrevænget 9

1210000005

27.509

Beboelse

002511

27.509 523

Forsikringer

26.986

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang 37-45 Beboelse

1210000007

14.350

002511

14.350 1.152

Forsikringer

13.198

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 10 Beboelse

1210000008

1.677

002511

1.677 638

Forsikringer

1.039

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhusgade 39-43 Erhvervsejendomme

1210000009

123.514

002512

123.514 11.219

Forsikringer

112.295

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme

1210000010

35.539

002512

35.539 3.119

Forsikringer

32.420

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme

1210000011

58.342

002513

58.342 1.478

Forsikringer

56.864

Bygninger, grunde og udenomsarealer Balshavevej 50 Andre faste ejendomme

1210000012

1.801

002513

1.801 1.801

Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg

1210000013

2.472

003231

2.472 1.162

Forsikringer

1.310

Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter

1210000014

1.067

003235

1.067 1.067

Forsikringer Observatorium Andre kulturelle opgaver

1210000015

58

033564

58 58

Forsikringer Alrøvej 357, Fritids

1210000016

5.939

Fælles formål

033870

5.939 5.939

Bygninger, grunde og udenomsarealer Odder Museum Museer

1210000017

581

033560

581 581

Forsikringer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

1210000018

4.920

002512

4.920 4.920

Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg

1210000020

338.000

338.000

003231

338.000

338.000

338.000

338.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Havnegade 2CD, Hou Andre faste ejendomme

1210000021

8.086

002513

8.086 8.086

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole

Tillægsbevillinger Udgifter

9.351

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

Indtægter

888

Forsikringer

Tunø Hovedgade 3 a,b

Budget Udgifter

38.187

Bygninger, grunde og udenomsarealer Mejerivej 3

Indtægter

1220000001

13.801

75

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Folkeskoler

032201

Folkeskoler

13.801 13.801

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole

Indtægter

1220000002

2.870

032201

2.870 420

Forsikringer

2.450

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund Skole

1220000003

36.230

Folkeskoler

032201

36.230 36.230

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Skole

1220000004

41.993

Folkeskoler

032201

41.993 41.993

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole Folkeskoler

1220000006

54.134

032201

54.134 54.134

Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen

1220000007

139.115

Folkeskoler

032201

139.115 139.115

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler

1220000008

71.939

032201

71.939 71.939

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen

1220000010

16.545

Folkeskoler

032201

16.545 16.545

Bygninger, grunde og udenomsarealer 10. Klasse Center

1220000011

80.583

Folkeskoler

032201

80.583 80.583

Bygninger, grunde og udenomsarealer Skolebiblioteker

1220000012

2.558

Folkeskoler

032201

2.558 2.558

Personale Ørting Vuggestue

1220000013

1.002

Vuggestuer

052512

1.002 1.002

Bygninger, grunde og udenomsarealer Randlev Børnehave Børnehaver

1220000014

32.053

052513

32.053 32.053

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable Huset Børnehaver

1220000015

353.370

052513

353.370 353.370

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave Børnehaver

1220000016

10.689

052513

10.689 10.689

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver

1220000017

5.492

052513

5.492 5.492

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Integrerede daginstitutioner

1220000018

227.642

052514

227.642 227.642

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver

1220000019

39.640

052513

39.640 39.640

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver

1220000020

168.582

052513

168.582 168.582

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

1220000021

48.050

052513

48.050 48.050

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Blæksprutte Børnehaver

1220000022

29.983

052513

29.983 29.983

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

1220000023

3.225

052513

3.225 3.225

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver

1220000024

1.222

052513

1.222

76

Budget Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Børnehaver

1220000026

109.637

052513

109.637

Redningsberedskab

1220000030

136.775

19.600

005895

136.775

19.600

136.775

19.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Heldagsskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

1220000032

33.600

032208

33.600

Folkebiblioteker

1220000033

27.257

033250

27.257

Plejehjem og beskyttede boliger

1220000034

22.722

9.700

053234

22.722

9.700

22.722

9.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset Administrationsbygninger

1220000036

74.493

064550

74.493 74.493

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ældreservice Plejehjem og beskyttede boliger

1220000037

222.864

053234

222.864 222.864

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kildegade 6, Vis. Administrationsbygninger

1220000038

5.463

064550

5.463 5.463

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vej og Park - Fælle

1300000001

15.300

Fælles formål

022201

15.300 15.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Havn, skatmoms Havne

1300000004

1.498

023540

1.498 1.498

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vitapark Odder Andre faste ejendomme

2300060000

811.160

002513

811.160 811.160

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler

3102000001

122.992

58.100

032201

122.992

58.100

122.992

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling SFO Skolefritidsordninger

3102000002

64

032205

64 64

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou skole Folkeskoler

3103000001

62.833

58.100

032201

62.833

58.100

62.833

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Specialkl. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3103000003

667

032208

667 667

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø skole Folkeskoler

3103000004

3.755

9.800

032201

3.755

9.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.755

9.800

Vestermarkskolen

3104000001

322.449

164.800

Folkeskoler

032201

322.449

164.800

322.449

164.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund skole

3105000001

38.501

58.100

Folkeskoler

032201

38.501

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

38.501

58.100

Parkvejens skole

3106000001

285.598

235.100

Folkeskoler

032201

285.598

235.100

285.598

235.100

3108000001

44.501

58.100

032201

44.501

58.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler

Indtægter

27.257

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret

Tillægsbevillinger Udgifter

33.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket

Indtægter

109.637

Bygninger, grunde og udenomsarealer Redningsberedskab

Budget Udgifter

1.222

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen

Indtægter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

44.501

58.100

Skovbakkeskolen

3109000001

258.952

234.400

900

Folkeskoler

032201

258.952

234.400

900

77


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter 258.952

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed

Indtægter

3111000006

24.835

033876

24.835

Dagpleje - øvr

3202000003

5.397

Dagpleje

052511

5.397

Børnehaver

2.942

19.400

052513

2.942

19.400

2.942

19.400

3204030001

44.143

29.600

052513

44.143

29.600

44.143

29.600

3204040001

48.620

22.000

052513

48.620

22.000

48.620

22.000

3204050001

38.738

32.700

052513

38.738

32.700

38.738

32.700

3204060001

5.788

31.100

-11.100

052513

5.788

31.100

-11.100

5.788

31.100

-11.100

3204071001

56.455

85.800

052513

56.455

85.800

56.455

85.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3204072001

19.410

052516

19.410 19.410

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

3204080001

77.981

53.400

052513

77.981

53.400

77.981

53.400

3204091001

8.188

24.600

052513

8.188

24.600

8.188

24.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,vuggst. Vuggestuer

3204092001

5.915

052512

5.915 5.915

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

3204100001

8.357

21.800

052513

8.357

21.800

8.357

21.800

3204110001

2.818

28.300

052513

2.818

28.300

2.818

28.300

3204120001

31.182

18.900

052513

31.182

18.900

31.182

18.900

3204130001

57.686

25.200

052513

57.686

25.200

57.686

25.200

3205300001

74.799

57.800

052514

74.799

57.800

74.799

57.800

3502000001

52.899

37.400

7.600

033250

52.899

37.400

7.600

52.899

37.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

182.919

79.200

046285

182.919

79.200

182.919

Sekretariat og forvaltninger

79.200

3901010001

48.485

10.100

39.900

032204

48.485

10.100

39.900

48.485

10.100

39.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Administration BFC

7.600

3601000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR

Indtægter 900

3204020001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset

Tillægsbevillinger Udgifter

5.397

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Børnehaver

234.400

Indtægter

24.835

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Randlev børnehave

Budget Udgifter

3901010004

915

064551

915

78


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3901010005

801

052516

801

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

3901010007

15.730

052821

15.730

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

5200000000

18.768

056890

18.768 18.768

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

5440100000

38.964

130.300

053850

38.964

130.300

38.964

130.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

5440200000

13.428

053852

13.428 13.428

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskyttet beskæf. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

5440300000

18.736

053858

18.736 18.736

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde Ældreboliger

5440400000

6.560

62.600

053230

6.560

62.600

6.560

62.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5444100000

5.600

053233

5.600 5.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200101

15.271

053232

15.271 15.271

Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejeboliger adm. dr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200201

84.749

053232

84.749 84.749

Bygninger, grunde og udenomsarealer Servicearealer, vedl Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200205

51.800

053232

51.800 51.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200401

232

053233

232 232

Bygninger, grunde og udenomsarealer Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200501

43.331

053233

43.331 43.331

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200601

1.291

053232

1.291

053234

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5610200800

769

046282

769

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5610305501

359

053540

359

Administrationsbygninger

-51.800

51.800

-51.800

5610307001

4.080

4.600

064550

4.080

4.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger

51.800

359

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kildegade 6

-51.800

769

Bygninger, grunde og udenomsarealer Adm hjælpemidler

51.800

1.291

Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejehjem og beskyttede boliger

Tillægsbevillinger Udgifter

15.730

Bygninger, grunde og udenomsarealer Komm. besk.indsats

Indtægter

801

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjemmehos'er

Budget Udgifter

915

Bygninger, grunde og udenomsarealer SSP

Indtægter

6501001001

4.080

4.600

128.959

182.900

79

Indtægter


Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Administrationsbygninger

064550

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

Budget Udgifter

128.959

182.900

128.959

182.900

6751000001

2.880

064867

2.880 2.880

80

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter


Børn-, Unge- og Kulturudvalget

200.000 180.000 160.000 140.000

Tusinde

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

BUK - Fritid, Bibliotek og Kultur

BUK Folkeskoler

BUK Børnepasning

BUK - Børne- og Familiecenter

BUK - Sundhed

Forbrug 2012

24.915.297

181.091.664

90.377.869

72.349.947

8.474.286

Opr. budget 2012

25.330.900

181.735.600

89.630.200

75.317.300

8.601.200

Procentvis fordeling af forbruget 2% 19%

7%

48%

24%

BUK - Fritid, Bibliotek og Kultur

BUK - Folkeskoler

BUK - Børne- og Familiecenter

BUK - Sundhed

81

BUK - Børnepasning


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Ungdomsskolevirksomhed

2.776.204

-1.433.700

27.408.141

-2.492.843

27.699.100

-2.368.200

3.202.818

-603.100

3111000004

476.390

-17.462

329.900

033876

476.390

-17.462

329.900

411.909 51.575

138.500 -17.462

145.800 4.400

12.906

Administrationsudgifter

41.200

3111000005

574.618

-210.130

816.300

-311.500

-267.940

110.000

052516

574.618

-210.130

816.300

-311.500

-267.940

110.000

Personale Forsikringer

485.097

647.200

1.000

-5.500

-223.740

24.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

85.217

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-2.730

149.800

-30.100

-44.200

3.304

Administrationsudgifter

-207.400

Brugerbetalinger

Ungdomsskolevirksomhed

-281.400

110.000

3111000006

3.111.236

-157.671

2.921.500

-13.700

338.100

033876

3.111.236

-157.671

2.921.500

-13.700

338.100

Personale Forsikringer

2.380.376

2.608.000

37.979

-1.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

186.747

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

375.008

42.000

166.000 -129.021

348.300

7.414

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

90.133

Indkomstoverførsler til personer

33.579

48.000 1.400

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-28.650

Betaling til/fra andre off. myndigheder

7.900

-1.300 -12.400

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

-256.500

296.100

3500000001

152.157

925.700

002820

152.157

925.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

84.647

925.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

67.510

Fritidsområder Grønne områder og naturpladser

Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

3501000001

5.176.045

5.375.700

-238.000

003231

5.176.045

5.375.700

-238.000

5.393.300

-238.000

38.477

Forsikringer

5.137.568

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker

-17.600 3502000001

7.171.534

-505.823

6.906.500

-605.000

848.200

-355.000

033250

7.152.574

-487.663

6.856.700

-580.000

798.000

-355.000

4.492.230

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.577.400

19.774

-12.000

184.462

188.900

2.256.426

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-454.102

34.877

Møder, rejser og repræsentation

147.591

Administrationsudgifter

1.511.700

17.600 -49.300

7.800 -33.561

-87.400

-136.900 -18.160

033562

49.800

332.800 -25.000

49.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-18.160

Betaling til/fra andre off. myndigheder 033564

-49.800 -25.000

18.961

100.000 100.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Personale Forsikringer

-49.800

18.961

Personale

Musikarrangementer

-355.000

-530.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Musikskole

621.700 48.000

719.800

Brugerbetalinger

Andre kulturelle opgaver

-134.700

17.213

Leasingudgifter

Teatre

Indtægter

-50.837.700

Møder, rejser og repræsentation

Fritidsundervisning

Udgifter

431.452.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

-60.770.193

Personale

Klub 10 - 14 årige

Udgifter

437.979.257

Fritid, bibliotek og Kultur Ungdomsklubber

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3503000001

2.879.536

-1.222.122

2.894.300

-1.323.100

248.058

-358.100

033563

2.879.536

-1.222.122

2.894.300

-1.323.100

248.058

-358.100

2.685.609

2.830.600

2.500

-3.300

Leasingudgifter

23.176

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

65.202

Møder, rejser og repræsentation

14.146

83

-93.631

25.600

298.158

63.700


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter 88.902

Administrationsudgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-577.221

-371.600

Brugerbetalinger

-551.270

-951.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

3504000001 033870

5.489.987

-282.857

6.318.200

-114.900

20.137

1.146.952

10.000 -262.421

1.291.300

-114.900

-85.165 3.073

Møder, rejser og repræsentation Kommunale tilskud og overførsler

804.138

Betaling til/fra andre off. myndigheder

334.218

883.800 -177.256

407.500

-114.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

340.600 033873

724.824

-113

714.600

13.200

-113

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

724.824

Kommunale tilskud og overførsler

714.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

13.200 033874

3.598.075

-20.323

4.312.300

361.000

4.312.300

-50.000

-20.323

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.597.958

Kommunale tilskud og overførsler

117

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Museer

411.000 3505000001

1.696.599

1.696.700

033560

1.696.599

1.696.700

1.696.599

Kommunale tilskud og overførsler Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

680.039

Offentlige formål

002204

104.577

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.696.700 -96.778

003231

623.900

149.600

1.823

6.600

97.116

143.000

69.887

56.300

8.600

2.398

Forsikringer

67.489

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver

440.000

5.638

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Stadion og idrætsanlæg

033564

405.374

46.100

18.800

10.200

-10.200

210.100

625.500

66.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

343.405

Kommunale tilskud og overførsler

144.100

373.400

61.969

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles formål

252.100 033870

100.202

-96.778

2.504

Forsikringer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.621

Administrationsudgifter

1.260

11.100 -96.778

12.900

033875

10.200

Kommunale tilskud og overførsler Folkeskoler 3101100001

-21.113.427

198.113.100

-16.377.500

2.974.790

35.453.106

-2.448.171

37.984.200

-1.669.000

-1.313.988

-1.636.600

-482.988

4.873.539

-2.242.507

6.405.100

748.683

-13.500

342.800

Leasingudgifter

240.893

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

032201

-10.200

202.205.091

Personale

Folkeskoler

-10.200

2.700

Forsikringer

Fælles skole

11.100

90.816

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

340.600

5.523

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Odder Museum

724.800 10.000

1.570 033872

Personale

Lokaletilskud

-179.500

18.567

Møder, rejser og repræsentation

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

-178.600

-113.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Folkeoplysende voksenundervisning

Indtægter

41.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Folkeoplysning

Udgifter

1.646.912

500.812

621.500 -389.465

1.202.200

-1.839.542

1.475.000

125.000

163.950 85.069 889 1.987.142

84

-1.636.600

-1.500.000


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Bidrag til statslige og private skoler

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler

032212

2.763.600

-1.108.800

1.173.000

-831.000

104.575

-320

1.173.000

24.794.005

-102.048

24.716.800

-32.400

24.794.005

-102.048

24.716.800

-32.400

5.680.986

-103.296

5.689.300

-103.296

5.675.700

3101100002

162.500

032201

162.500

-831.000

162.500 3101100003

256.445

-253.718

032201

256.445

-253.718

256.445

Personale

-253.718

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3101100004

38.436

102.500

-41.200

032201

38.436

102.500

-41.200

Personale

28.436

102.500

-41.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

10.000

Modersmål - undervisning Folkeskoler

Fælles SFO Skolefritidsordninger

3101200001

9.747.397

-16.686.519

9.176.700

-14.701.100

809.500

-1.500.000

032205

6.762.796

-16.675.693

6.192.100

-14.701.100

809.500

-1.500.000

186.900

-160.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.700

-4.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.500

-5.900

5.695.800

1.000.000

Personale

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.589.831

Betaling til/fra andre off. myndigheder

172.965

-114.947

296.200

-16.560.746

Brugerbetalinger

Folkeskoler

2.984.601

-10.826

2.984.600

2.984.601

-10.826

2.984.600

3102000001

6.649.201

-80.944

6.323.500

287.350

032201

6.649.201

-80.944

6.323.500

287.350

5.891.569

-3.830

5.668.400

-27.774

032210

Personale

19.292

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

373.363

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

351.732

Møder, rejser og repræsentation

5.791

Administrationsudgifter

7.454

28.900 512.900 -70.734

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

-78.964

1.473.900

101.770

1.652.738

-78.964

1.473.900

101.770

1.425.400

101.770

1.597.172 1.800 53.443

-78.964

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.300 3103000001

8.152.126

-16.170

7.224.700

032201

8.152.126

-16.170

7.224.700

-83.548

6.361.500

122.878

6.700.785

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-83.548

27.932

24.900

1.014.598

672.800

405.635

193.800

-3.961

-28.300

-608.100

28.568

Leasingudgifter

315.425

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

16.979

Administrationsudgifter

47.839

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale

53.800

324

Møder, rejser og repræsentation

Skolefritidsordninger

320.500

1.652.738

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SFO Hou skole

-20.200

032205

Forsikringer

Folkeskoler

-5.376

3102000002

Personale

Hou Skole

133.500

-6.380

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SFO Gylling skole

-1.500.000 -19.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole

-100.000 -14.601.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

Indtægter

13.600

Personale

Folkeskoler

Udgifter

-320

5.680.755

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Lønudbetaling fra andre kommuner

Indtægter

104.575

Kommunale tilskud og overførsler

Folkeskoler

Udgifter

231

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Skolebibliotekskonsulent

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-16.170

3103000002

2.451.602

3.149.900

-1.039.307

032205

2.451.602

3.149.900

-1.039.307

2.339.032

3.082.700

-1.038.707

85


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Budget

Indtægter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.689

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

90.806

76.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-9.600 3103000003

2.779.338

1.623.000

1.277.977

032208

2.779.338

1.623.000

1.277.977

2.764.806

1.613.100

1.277.977

Personale

2.700

Forsikringer

11.781

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.900

51

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

-600

1.081

Administrationsudgifter

Tunø skole

Tillægsbevillinger Udgifter

494

Møder, rejser og repræsentation

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Indtægter

2.500

Forsikringer

Hou skole specialklasser

Udgifter

-4.000 3103000004

854.320

832.300

032201

854.320

832.300

775.376

687.800

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.905

3.200

67.421

107.400

6.975

30.100

481

Møder, rejser og repræsentation

1.163

Administrationsudgifter

6.100 -2.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vestermarkskolen

3104000001

22.383.669

-84.878

21.301.700

-1.843.014

Folkeskoler

032201

22.383.669

-84.878

21.301.700

-1.843.014

19.162.496

18.491.200

-1.467.389

56.830

173.000

Personale Forsikringer

1.932.427

Bygninger, grunde og udenomsarealer

725.438

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.194.500 -84.878

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

-22.625

-62.400

-353.000

458.928

Administrationsudgifter

SFO Vestermarkskolen

505.400

47.549

Møder, rejser og repræsentation

3104000002

604.163

866.100

1.757.570

032205

604.163

866.100

1.757.570

504.406

691.800

1.751.170

177.100

6.400

Personale

900

Forsikringer

96.399

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

738

Møder, rejser og repræsentation

1.720

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.800

Hundslund skole

3105000001

6.002.594

-45.524

6.022.700

-12.487

Folkeskoler

032201

6.002.594

-45.524

6.022.700

-12.487

5.465.690

-3.200

5.357.600

46.213

Personale

18.970

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

301.746

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

206.444

Møder, rejser og repræsentation

3.082

Administrationsudgifter

6.663

30.700 513.800 -42.324

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger

141.800

-5.600

-21.200

-53.100

3105000002

1.661.617

1.475.000

90.583

032205

1.661.617

1.475.000

90.583

1.609.830

1.425.800

93.783

54.700

-3.200

Personale

1.600

Forsikringer

48.990

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.196

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.500

Parkvejens skole

3106000001

31.316.960

-628.091

27.473.700

1.522.216

Folkeskoler

032201

31.316.960

-628.091

27.473.700

1.522.216

25.157.794

-152.982

22.921.100

1.199.509

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

101.894

79.800

3.417.870

3.763.500

86

-206.915

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Budget

Indtægter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

2.213.353

-462.552

62.004

-7.463

3.130

Betaling til/fra andre off. myndigheder

809.300

-33.378

-100.000

563.000

-5.094

Budgetpuljer og overførte over/underskud

3.024

Specielle artskonti 3106000002

4.915.145

4.481.900

173.042

032205

4.915.145

4.481.900

173.042

4.767.489

4.334.600

163.442

Personale

5.400

Forsikringer

4.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

139.989

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

1.198

Administrationsudgifter

1.068

161.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Tillægsbevillinger Udgifter

293.614

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

Indtægter

64.277

Leasingudgifter

Parkvejens skole SFO

Udgifter

4.900

-14.000 3106000004

4.896.759

7.985.400

163.706

032208

4.896.759

7.985.400

163.706

4.812.344

7.598.200

163.706

Personale

6.600

Forsikringer Leasingudgifter

33.051

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

44.530

370.400

234

Møder, rejser og repræsentation

40.900

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-24.100

Parkvejens Skole Specialklasse SFO

3106000005

4.733.128

4.109.700

-164.400

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

4.733.128

4.109.700

-164.400

4.721.435

3.892.500

-164.400

Personale

5.600

Forsikringer

48.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

75.900

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

6.068

62.700

25

42.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole Folkeskoler

-12.500 3107000001

97

032201

97

Personale

97

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev skole Folkeskoler

3108000001

7.016.234

-62.303

6.551.300

178.760

032201

7.016.234

-62.303

6.551.300

178.760

5.704.885

5.851.600

171.013

36.796

24.000

752.924

502.300

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

89.050

Leasingudgifter

384.855

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

-23.100

15.700

21

Indkomstoverførsler til personer

Personale

-7.953

40.745

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

196.500

6.936

Møder, rejser og repræsentation

Saksild SFO

-62.303

21

Rådgivning, konsulentydelser og revision

3108000002

2.111.802

2.034.400

43.470

032205

2.111.802

2.034.400

43.470

2.063.065

1.964.200

42.170

77.800

1.300

2.600 48 45.694 300 95

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-7.600

87

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Skovbakkeskolen

3109000001

28.669.049

-377.776

28.687.700

961.830

Folkeskoler

032201

28.669.049

-377.776

Personale Forsikringer

28.687.700

961.830

23.282.600

24.008.600

461.569

81.981

120.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.077.848

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.055.258

-372.946

185.000 47.000 -4.830

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

95.100

5.531.163

-70.202

5.090.800

242.217

032205

5.531.163

-70.202

5.090.800

242.217

5.413.467

-70.202

4.943.400

252.256

165.200

-27.839

-17.800

17.800

5.400

Forsikringer

110.201

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.400

Møder, rejser og repræsentation

694

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-95.100 3109000002

Personale

Skovbakke Specialkl.

395.589

48.020

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

-222.428

881.400

123.341

Møder, rejser og repræsentation

SFO Skovbakkeskolen

3.772.800

3109000003

4.806.243

4.734.800

-395.600

032208

4.806.243

4.734.800

-395.600

4.806.243

4.701.200

-362.000

56.800

-56.800

-23.200

23.200

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud 10. Klasse Center

3111000001

4.237.046

-233.612

3.638.400

86.843

Folkeskoler

032201

4.237.046

-233.612

3.638.400

86.843

3.233.700

91.100

-233.612

404.700

-4.257

3.699.682

Personale

4.858

Forsikringer

531.249

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.257

Administrationsudgifter E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3111000002

1.704.730

-46.557

1.471.600

19.700

032208

1.704.730

-46.557

1.471.600

19.700

1.422.300

19.700

1.513.194

Personale

1.300

Forsikringer

27.206

Bygninger, grunde og udenomsarealer

156.210

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

255

Møder, rejser og repræsentation

5.287

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

58.100

1.277

Rådgivning, konsulentydelser og revision

U-Klasse

65.300 -46.557

-74.100 3111000007

590.174

796.100

032201

590.174

796.100

574.630

796.100

Personale

15.544

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skolebiblioteker

3112000001

710.248

658.600

-7.400

102.500

Folkeskoler

032201

710.248

658.600

-7.400

102.500

57.188

44.000 -7.400

30.600

Personale

400

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

651.848

610.300

813

2.900 4.300

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning

71.900

3113000001

2.279.562

2.191.600

49.300

032214

2.279.562

2.191.600

49.300

1.527.415

284.300

Personale

1.600

Forsikringer

750.547

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Unge-pakken

-2.900

1.913.900 -6.600 488.400

3113000002

88

49.300

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

116.531.961

Fælles formål

-26.859.500

60.144

1.152.400

14.915.284

-25.369.326

13.001.900

-1.089.900

1.811.400

-24.617.200

7.998.875

-674.603

8.621.100

-1.089.900

-335.600

1.288

052513

1.288 1.288

3201000001 052510

174.300 122.428

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-24.337

137.000

744

Møder, rejser og repræsentation

44.809

Kommunale tilskud og overførsler Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.523.393

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.261.501

6.111.200 -180.929

Budgetpuljer og overførte over/underskud 052511

1.133.273

63.580

1.258.123

318.265

052516

161.087

-620.800

-12.253.149

1.331.900

-12.239.500

-2.543.129

299.900

052519

Kommunale tilskud og overførsler 052821

-2.552.700

-793.650

167.200

3201000010

-666.300

3.138.777

3.580.900

-845.000

3.138.777

3.580.900

-845.000

843.304

799.900

318.050

052510

44.217

052513

272.254

-666.300

167.200

843.304

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-2.552.700

299.900

-793.650

Brugerbetalinger

-12.239.500

1.331.900

161.087

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-620.800

135.100

-2.543.129

Brugerbetalinger

799.900 -251.622

44.217

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-251.622

37.250

Personale

220.319

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.685

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-251.622

Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

135.100

318.265

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Børnehaver

-8.537.900

-640.594

-12.253.149 052514

-8.537.900

1.057.900

1.258.123

Brugerbetalinger

Fælles formål

1.057.900

-640.594 052513

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Frokostordning i daginstitutioner

-8.464.200

63.580

Brugerbetalinger

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-429.500

-8.464.200 052512

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

-600.000

1.133.273

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

71.000 -489.900

801.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Integrerede daginstitutioner

1.500.000

-469.337

Brugerbetalinger

Børnehaver

-114.100

33.700

46.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Vuggestuer

Indtægter

116.489.700

Personale

Dagpleje

Udgifter

-26.154.092

3102000003

Personale Fælles børnepasning før skole, Egest.

Indtægter

488.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnehaver

Udgifter 488.400

032214

Børnepasning Børnehuset Gylling

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

052821

1.579 1.579

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje

3202000001

957.900

-9.220.900

-957.900

9.220.900

Dagpleje

052511

957.900

-9.220.900

-957.900

9.220.900

957.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-9.220.900

Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsførende Dagpleje

3.330.064

-156.114

3.277.400

29.300

052511

3.330.064

-156.114

3.277.400

29.300

3.330.064

-156.114

3.289.000

29.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje Personale

9.220.900

3202000002

Personale

Dagpleje - øvrige

-957.900

-11.600 3202000003

30.260.558

-60.300

32.759.800

-2.277.275

052511

30.260.558

-60.300

32.759.800

-2.277.275

29.975.482

-60.000

32.514.700

-1.928.775

Forsikringer

46.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.037

Leasingudgifter

26.021

89

-86.400


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter 110.351

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter -300

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

412.000

1.313

Møder, rejser og repræsentation

84.054

Administrationsudgifter

40.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-120.600

-348.500

Fælles vuggestue

3203000001

135.100

-620.800

-135.100

620.800

Vuggestuer

052512

135.100

-620.800

-135.100

620.800

135.100

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-135.100 -620.800

Brugerbetalinger

620.800

Fælles børnehave

3204010001

1.899.900

-12.787.500

-1.899.900

12.787.500

Børnehaver

052513

1.899.900

-12.787.500

-1.899.900

12.787.500

1.899.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-12.787.500

Brugerbetalinger Randlev børnehave Børnehaver

2.797.525

-2.792

2.329.400

277.816

052513

2.797.525

-2.792

Forsikringer

2.329.400

277.816

2.607.427

2.171.100

351.216

5.016

13.700

108.949

Bygninger, grunde og udenomsarealer

56.995

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

102.000 -2.792

52.200

954

Møder, rejser og repræsentation

18.184

Administrationsudgifter

-300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

12.787.500

3204020001

Personale

Krible Krable huset

-1.899.900

-9.300

-73.400

3204030001

3.673.069

3.293.500

382.053

052513

3.673.069

3.293.500

382.053

3.011.186

3.017.400

214.153

5.565

18.800

341.262

185.200

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

13.607

Leasingudgifter

265.669

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

84.400

900

1.303

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

22.777

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

11.700

-700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-11.600

167.000

3204040001

3.489.564

-17.050

3.330.200

541.338

052513

3.489.564

-17.050

3.330.200

541.338

3.045.961

3.111.400

64.438

5.761

12.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

304.946

141.000

175.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

123.571

77.500

100

Hou børnehave Børnehaver Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

1.093

Administrationsudgifter

8.233

-14.650

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver

3.762.016

-1.717

3.475.900

374.366

3.762.016

-1.717

3.475.900

374.366

3.412.370

3.254.900

160.866

6.579

12.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

166.204

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

119.111

Møder, rejser og repræsentation

14.214

Administrationsudgifter

43.539

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

124.500 -1.717

96.200

-100

-600 -11.700

213.600

3204060001

3.560.444

3.600.800

-58.525

052513

3.560.444

3.600.800

-58.525

3.275.698

3.413.500

35.175

6.625

-500

4.400

205.067

121.100

115.000

61.902

81.900

-31.700

Møder, rejser og repræsentation

2.111

Administrationsudgifter

8.519

Indkomstoverførsler til personer

301.800

052513

Forsikringer

Børnehaver

-11.900 3204050001

Personale

Børnehuset Saksild

-500

-2.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

7.000 -300

6.500

-14.900

-194.900

522

Budgetpuljer og overførte over/underskud

90


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Egholmgård Børnehaver

Budget

Indtægter -22.228

6.689.300

-166.871

052513

6.959.283

-22.228

Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.689.300

-166.871

6.215.475

6.068.800

232.229

21.540

69.300

384.769

303.300

13.273

Leasingudgifter

283.231

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-22.228

35.160

Administrationsudgifter

-24.400

-402.000

3204072001

2.890.024

-31.598

2.874.500

178.600

052516

2.890.024

-31.598

2.874.500

178.600

2.634.721

2.655.700

178.600

8.586

71.100

120.156

72.100

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.424

Leasingudgifter

103.229

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-31.598

17.082

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-10.300 3204080001

11.260.457

-26.521

10.829.100

896.037

052513

11.260.457

-26.521

10.829.100

896.037

10.544.036

10.254.900

509.537

18.547

33.100

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

290.895

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

357.976

362.900 -23.361

44.990

Administrationsudgifter

-600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-34.800

380.700

3204091001

3.039.137

2.947.400

128.574

052513

3.039.137

2.947.400

128.574

2.792.648

2.753.100

67.474

5.136

4.200

156.566

123.900

72.910

77.600

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-2.100

352

Møder, rejser og repræsentation

11.526

Administrationsudgifter

-200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Vuggestuer

5.800

-3.160

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Blæksprutten, vuggestue afdeling

213.600

4.013

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaver

85.900

1.827

Møder, rejser og repræsentation

Blæksprutten, børnehave afdeling

2.900

-900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

273.200

5.835

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaven Vennelund

Tillægsbevillinger Udgifter

6.959.283

Forsikringer

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

3204071001

Personale

Egestammen

Udgifter

-11.200

63.200

3204092001

2.828.200

2.723.500

76.300

052512

2.828.200

2.723.500

76.300

2.168.263

2.297.100

66.400

4.904

7.100

Personale Forsikringer

576.367

369.700

8.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

64.471

58.400

1.900

Administrationsudgifter

14.196

-300

3204100001

3.565.210

2.827.000

626.263

052513

3.565.210

2.827.000

626.263

3.236.490

2.621.900

548.263

5.094

31.000

86.177

133.400

225.209

50.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-8.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Stjernehuset Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

790

Møder, rejser og repræsentation

10.921

Administrationsudgifter

-100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave Børnehaver Personale Forsikringer

1.700

530

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-9.600

76.300

3204110001

3.315.531

-720

3.647.800

-406.234

052513

3.315.531

-720

3.647.800

-406.234

3.142.303

3.364.600

-170.634

27.625

62.800

91

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter 103.051

Bygninger, grunde og udenomsarealer

28.730

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-720

72.500

-13.600

-185.100

3204120001

3.653.721

-4.548

3.292.500

638.891

052513

3.653.721

-4.548

3.292.500

638.891

3.328.966

3.023.000

353.991

13.458

53.800

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

138.938

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

118.206

160.500 -4.548

67.000

1.600

670

Møder, rejser og repræsentation

53.483

Administrationsudgifter

-300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-11.500

283.300

3204130001

3.771.086

-209.558

3.093.700

447.473

052513

3.771.086

-209.558

3.093.700

447.473

3.428.190

-209.558

2.847.600

506.173

Personale

36.593

64.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

169.497

131.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

119.881

61.100

Forsikringer

8.700

2.102

Møder, rejser og repræsentation

14.823

Administrationsudgifter

-600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Integrerede daginstitutioner

-50.500

-400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles integrerede daginst.

-10.600

-67.400

3205100001

299.900

-2.552.700

-299.900

2.552.700

052514

299.900

-2.552.700

-299.900

2.552.700

299.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-299.900 -2.552.700

Brugerbetalinger

2.552.700

Den integrerede institution Bifrost

3205300001

9.141.448

9.036.000

Integrerede daginstitutioner

052514

9.141.448

9.036.000

20.638

8.030.212

8.364.700

350.938

Personale

15.972

12.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

499.609

334.600

Leasingudgifter

131.606

184.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

372.814

172.800

Forsikringer

Administrationsudgifter

39.446

Anlæg

51.000 -32.200 167.200

-587.700

-167.200

587.700

052516

167.200

-587.700

-167.200

587.700

167.200 -10.747.322

80.269.500

-4.952.200

-2.445.648

3901010001

8.690.742

-1.011.264

6.036.600

-900.100

2.243.700

032204

8.690.742

-1.011.264

6.036.600

-900.100

2.243.700

7.177.796

-143.707

5.855.900

5.000

Forsikringer

874.241

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

396.247

115.700

69.817

90.000

36.366

15.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

230.000

150.000 -867.557

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forsikringer

905.000

131.274

Administrationsudgifter

Personale

958.700

-40.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kommunal sundhedstjeneste

587.700

83.097.269

Personale

Sundhedspleje

-167.200 -587.700

Brugerbetalinger Børne- og familiecenter

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

-332.800

3206000001

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

PPR

2.500

-500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

20.638

789

Møder, rejser og repræsentation

Klubber

Indtægter

161.900

3.124

Administrationsudgifter

Børnehaver

Udgifter

119

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaven Solstrålen

Indtægter

920

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Børnehaver

Udgifter

9.658

Leasingudgifter

Børnehuset Gylling

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-900.100

3901010003

3.872.819

-390.000

3.136.900

472.100

046289

3.872.819

-390.000

3.136.900

472.100

3.099.900

472.100

3.803.692 3.200 43.362

17.000

8.340

20.000

92

-521.000


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

3901010004

7.256.879

-91.396

8.563.100

-1.731.383

064551

7.256.879

-91.396

8.563.100

-1.731.383

7.207.770

-56.259

7.283.000

-496.283

Personale

875.000

-875.000

1.994

145.000

-140.000

36.994

110.000

-80.000

150.100

-150.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

3.222

Møder, rejser og repræsentation

10.000

Administrationsudgifter

-35.136

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3901010005

553.210

-15.103

559.900

052516

553.210

-15.103

559.900

529.137

Personale

23.039

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3901010006

1.956.658

1.463.200

466.900

052821

1.956.658

1.463.200

466.900

1.911.545

1.428.100

466.900

Personale

1.300

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5.100 30.000

2.450.800

2.287.000

052821

2.450.800

2.287.000

2.197.093

2.095.400

51.524

176.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

175.663

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

26.154

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.000

366

Møder, rejser og repræsentation

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

2.413 41.400 3901010007

Personale

Budgetregulering

3901010009

-861.400

673.179

032204

-861.400

673.179

-861.400

673.179

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

3901020001

5.367.754

-1.645.209

3.251.400

-2.161.800

032201

5.357.090

-1.645.209

3.051.500

-2.161.800

Personale

1.347.482

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.999.115

348.700 -1.645.209

032203

10.664

199.900 200

Forsikringer

10.464

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Specialundervisning i regionale tilbud

3901020002 032207

6.240.960

-1.586.666

435.137

-2.006.100

-152.200

-69.700

7.000 433.381

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032208

5.518.209

550.000 -1.586.666

341.731

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.176.478

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.601.200

-69.700 -793.500

2.000.000 -1.586.666

13.956.400

-1.050.800

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032216

68.450

28.700

68.450

28.700

340

932.300

93

-152.200

-800.000 -793.500

-250.800

-7.355.200

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

-793.500

557.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Bidrag til statslige og private skoler

10.348.500

1.757

Personale

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-2.161.800

199.900

Personale

Underv.specialskoler

2.702.800

10.492

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Syge- og hjemmeundervisning

36.800

40

Administrationsudgifter

Hjemmehos'er

-15.103

595

Møder, rejser og repræsentation

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

523.100

400

Forsikringer

Familieterapeuter

Indtægter

6.900

Forsikringer

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Udgifter

-390.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SSP

Indtægter

12.473

Administrationsudgifter

Sekretariat og forvaltninger

Udgifter

1.752

Møder, rejser og repræsentation

Administration BFC

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-885.600

-152.200


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

033046

218.824

3901020003

86.000

3.995.966

-660.738

032205

Budgetpuljer og overførte over/underskud 032208

3.995.966

-660.738

3.412.186

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-660.738

3901020005

4.142.956

-3.861.671

032208

4.142.956

-3.861.671

3901020006

2.656.178

-76.328

032208

2.656.178

-76.328

3901030001 052510

Personale

052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder

9.024.300

-178.900

-692.100

-357.100

2.631.300

-1.815.565

241.040

1.415.400

-1.252.765

242.497

297.700

-76.665

1.117.700

-1.176.100

770.992

1.215.900

-562.800

770.992

1.215.900

-562.800

3901040001

27.024.074

-1.408.948

34.630.200

-379.613

052207

052820

8.377.345

-82.790

3.890.586

Personale Forsikringer

12.086

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

35.029

Rådgivning, konsulentydelser og revision

17.168

-78.303

-3.897.367

-11.700

-618.017

28.800

-733.600 9.797.300

-169.800

4.192.100

-170.779

288.900

-319.900

5.316.300

-127.338

4.422.477

Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

0

-4.000

8.840.132

-946.545

-488

Brugerbetalinger 052821

2.081.448

Personale

-169.800

28.800

8.360.300

983.155

4.522.500

-654.344

337.200

138.133

2.103.100

1.122.066

800.000

-550.000

597.500

927.300

3.700

Forsikringer

130.172

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

37.554

Rådgivning, konsulentydelser og revision

68

Administrationsudgifter

5.256.966

Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.330.224

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-99.578 -824.767

Statsrefusion

-22.200

Brugerbetalinger 052823

8.652.000

13.927.700

-14.500

-3.009.605 -180.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

-917.900 -733.600

-379.613

Statsrefusion

Døgninstitutioner for børn og unge

-357.100

1.012.032

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-692.100

127

Møder, rejser og repræsentation

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

-178.900

-1.984

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

5.079.000

400

Forsikringer

SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.

-735.100

-76.328

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Særlige dagtilbud og særlige klubber

642.800

-357.100

2.656.178

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

-735.100

-3.861.671

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Børnepasning

-1.427.200

4.142.956

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-178.900

642.800

-3.945.300

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Transport - specialskoler

5.721.800

583.780

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-885.600

156.324

Indkomstoverførsler til personer

Underv. Intern Skole private opholdssted

Indtægter

143.300 62.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Udgifter

229.300

Personale

Skolefritidsordninger

Indtægter

932.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SFO

Udgifter

340

Indkomstoverførsler til personer

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

8.652.000

94

13.927.700

-2.829.605

-40.500


Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Udgifter

052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

1.310.000

-486.000

790.650

1.310.000

-486.000

363.947

1.234.900

-766.900

0

744.800

-744.800

60.727

490.100

-22.100

7.876.241

4.788.000

2.289.088

7.876.241

4.788.000

2.289.088

93.741 7.782.500

4.788.000

2.289.088

8.736.796

-262.509

8.881.500

-280.300

-1.015.900

38.000

3601000001

8.736.796

-262.509

8.881.500

-280.300

-1.015.900

38.000

046285

8.736.796

-262.509

8.881.500

-280.300

-1.015.900

38.000

6.811.970

-31.431

6.749.000

11.000

9.778

-8.100

8.100

11.943

5.200

Sundhed

Personale

790.650

052820

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal tandpleje

502.359

526.500

-32.000

1.098.416

-37.457

1.093.700

-33.000

4.000

Administrationsudgifter

104.737

-461

104.900

-10.200

12.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

197.592

-58.364

290.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter -40.500

3901040002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tandpleje

Udgifter

303.220

Indkomstoverførsler til personer Serviceloven private opholdssteder

Indtægter -14.500

Brugerbetalinger Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-134.796

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

120.300

95

-99.100

30.000

-138.000

8.000 -1.019.000


Social- og Sundhedsudvalget

200.000 180.000 160.000

Tusinde

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 SSU - Ældre

SSU - Voksen handicappede

SSU - Sundhed

SSU - Øvrige

Forbrug 2012

169.119.249

81.944.677

72.489.065

1.940.227

Opr. budget 2012

172.560.300

84.192.700

73.872.600

2.019.700

Procentvis fordeling af forbruget 0%

22% 52% 26%

SSU - Ældre

SSU - Voksen handicappede

97

SSU - Sundhed

SSU - Øvrige


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

383.014.771

Øvrige sociale formål

-57.521.553

Udgifter 375.487.000

Indtægter -42.841.700

900

5410000000

181.446

210.300

900

057299

181.446

210.300

900

181.446

210.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

900 197.845.782

Ældreområdet

Andre sundhedsudgifter

-28.726.533

590.938

968.700

046290

590.938

968.700

206.231

-879.960

288.000

-857.000

053230

206.231

-879.960

288.000

-857.000

-879.960

288.000

-857.000

159.968

509.700

-104.100

90.000 5.651

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

74.678

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

11.991 23.911

Rådgivning, konsulentydelser og revision 5610050001

46.533

331.669

052207

331.669

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

423.200

5610010001

Personale

Indtægter fra den centrale refusionsordning

46.533

-171.701

509.700

-104.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.146

-72.634

509.700

-4.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

36.387

053232

-99.067

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-99.300

5610200101

-1.362.160

-107.758

1.600.000

-1.000.000

053232

-1.362.160

-107.758

1.600.000

-1.000.000

2.209.311

-33.321

1.600.000

-1.600.000

Personale

2.570

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

284.084

Leasingudgifter

589.892

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

612.912

-74.437

2.699

Møder, rejser og repræsentation

85.297

Administrationsudgifter

-5.148.925

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Ledelse/administ. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

600.000 5610200102

299.744

-225.964

-92.900

053232

299.744

-225.964

-92.900

266.861

-3.560

Personale

6.433

Leasingudgifter

26.450

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-49.019

Brugerbetalinger 5610200103

198.950

053232

198.950

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200104

132.400

053232

132.400 9.187.198

Personale

-9.054.798

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200105

654.674

286.458

053232

654.674

286.458

3.793.239

286.458

Personale

-3.138.565

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 4

-37.500

198.950

Personale Distrikt 2

-55.400

- 268

Indkomstoverførsler til personer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-170.487 -2.630

Administrationsudgifter

Distrikt 1

1.874.739

545.500 100.433

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles udg. og indt.

-16.459.700

490.504

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Ældreboliger

189.020.000

5510040001

Indkomstoverførsler til personer

Ældreboliger

Indtægter

3.604.596

210.300

Kommunale tilskud og overførsler

Andre sundhedsudg

Udgifter

181.446

Fritid, bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5610200106

-30.559

99

127.500

657.600


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

127.500

8.054.745

127.500

1.218.471

053232

1.218.471 8.702.970

5610200109

235.214

053232

235.214 1.396.825

Personale

-1.161.611

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% 5610200201

6.116.500

-3.110.934

2.618.300

053232

6.116.500

-3.110.934

2.618.300

Personale

914.293

-1.193.224

Forsikringer

279.211

Plejeboliger adm. dr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.800.129

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.519.060

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

58.821

Møder, rejser og repræsentation

325.199

Administrationsudgifter

5610200202 053232

195.725

-516.984

32.999

195.725

-516.984

32.999

-21.079.129

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% 5610200203

2.937.456

-5.842.082

1.448.800

-4.156.500

053230

1.998.755

-5.184.121

1.448.800

-4.156.500

1.456.082

-5.177.520

985.400

50.947

-6.601

332.200

850

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

21.200

138.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision 053232

938.701

-657.961

93.838 93.838

-657.961

Brugerbetalinger

-24.413.433

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% 5610200205

698.800

053232

698.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

698.800 5610200206

-29.435

053232

-29.435 -29.435

Personale Ledelse og adm. Sundhedsfremme og forebyggelse

5610200301

6.812.061

7.251.200

33.800 053232

Personale

6.812.061

7.251.200

-1.323.775

6.780.715

6.527.400

126.125

137.000

Forsikringer

11.170

Leasingudgifter

145.951

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

679.900

1.909

Møder, rejser og repræsentation

30.601

Administrationsudgifter

-158.285

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud So.Su elever

-1.289.975 33.800

046288

Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-4.156.500

110.000

25.352.134

Personale

Ørting Lokalcenter

93.838

352.876

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

32.999 -516.984

Brugerbetalinger

Servicearealer, vedl

459.500

21.274.854

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

192.100 - 3.786

6

Specielle artskonti

Ældreboliger

1.594.600

-656.899

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Bronzealdervej

372.100 - 984.631

62.559

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-929.293

814.120

Leasingudgifter

Stenslundcentret

Udgifter

-7.484.499

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Indtægter

-30.559

5610200108

Personale

Døgnplejen, nat

Udgifter

-8.085.304

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Døgnplejen aften

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-93.100 5610200302

-71.297

100

76.481

57.300

-1.449.900

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

-71.297

Personale

13.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.953.744

2.551.000

2.953.744

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

250.166

-231.644

053232

250.166

-231.644

10.904.402

-231.644

-10.654.236 5610200305

187.370

72.386

053232

187.370

72.386

187.370

72.386

5610200307

767.987

053232

767.987 767.987

5610200308

6.336.307

5.569.500

73.414

053232

6.336.307

5.569.500

73.414 73.414

6.336.307

5.569.500

5610200309

1.936.563

1.646.400

053232

1.936.563

1.646.400

Personale Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.936.563

1.646.400

5610200401

1.838.043

2.273.300

053233

1.838.043

2.273.300

1.825.747

2.216.700

Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale

22.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

63.600

-17.685

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

-7.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200501

113.109

-223.469

053233

113.109

-223.469

290

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.937

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

76.672

Administrationsudgifter

32.210 -223.469

Brugerbetalinger Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200601

2.940

053232

2.940

053234

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

698.800

-698.800

698.800

-698.800

698.800

-698.800

2.940

Personale Plejehjem og beskyttede boliger

5610200701

52.067

87.900

053234

52.067

87.900

48

14.400

Personale

8.966

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.713

49.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.933

12.200

1.406

Administrationsudgifter Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tillægsbevillinger Udgifter

2.551.000

5610200304

Personale Kort-tids pl. Ørting

57.300

Indtægter

4.825

053232

Personale Dist.terapeuter

71.656

2.551.000

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

57.300

2.953.744

Personale

Vikarkorps

76.481

5610200303

Personale Sygeplejersker

Udgifter

-84.297

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5% Elever

Budget

Indtægter

12.200

5610200800

190.232

-32.542

446.700

527.000

046282

190.232

-32.542

446.700

527.000

3.599.027

-32.322

35.200

10.000

3.100 637.155

Leasingudgifter

16.905

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

52.687

101

517.000 -220

411.500

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter

5610300101

57.699.858

-3.507.984

053232

57.699.858

-3.226.370

1.819.763

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-438.437

-2.787.933

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610300201

60.628.933

-270.607

58.537.800

053232

60.628.933

-270.607

58.537.800

60.628.933

-270.607

Budgetpuljer og overførte over/underskud

10.597.906

8.692.600

1.115.900

053232

10.597.906

8.692.600

1.115.900

8.295.600

1.512.900

397.000

-397.000

10.597.906

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610300401

8.815.365

-325.786

9.437.700

-282.600

053232

8.815.365

-325.786

9.437.700

-282.600

8.775.316

-325.786

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

40.050

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

9.437.700 -6.691.059

-7.111.700

053232

-6.691.059

-7.111.700

-6.691.059

-7.111.700

5610301001

3.164.413

-6.164.852

3.073.500

-3.150.400

053232

3.164.413

-6.164.852

3.073.500

-3.150.400

89

Møder, rejser og repræsentation

3.164.324

-6.164.852

3.073.500

-3.150.400

5610303001

13.758.285

-773.208

14.518.800

-365.000

-71.400

053235

13.758.285

-773.208

14.518.800

-365.000

-71.400

13.802.800

-365.000

-413.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

13.503.160

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.371

Administrationsudgifter

59.600

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

253.754

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-266.924 -506.284

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

656.400 5610305001

1.027.470

510.600

053237

1.027.470

510.600

Personale

577.578

510.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

387.349

Pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

62.544

Betaling til/fra andre off. myndigheder Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-282.600

5610300501

Brugerbetalinger

Hjælpemi, boligindr

43.100

5610300301

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.616.700

56.696.700

Personale

Betaling oph.andre k

-749.600

1.798.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

678.500 57.370.400

Personale

Brugerbetalinger

1.616.700

54.060

Administrationsudgifter

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-749.600

26.147

Møder, rejser og repræsentation

Madservice

58.141.800

92.900 53.301.246

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.616.700

2.498.642

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Sygepleje

-749.600

-281.614

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

58.141.800

-281.614

052207

Statsrefusion

Plejehjemspladser

Udgifter

-4.131.761

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Indtægter

13.066

Administrationsudgifter

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Udgifter

54

Møder, rejser og repræsentation

Pers/pr. hjælp

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5610305501

795.533

-10.025

1.123.500

053540

795.533

-10.025

1.123.500

375.473

626.300

700 17.146

102

26.700

341.600

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

92.349

-8.000

15.558

-2.025

Administrationsudgifter

294.308

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sekretariat og forvaltninger

-48.124

6.695.000

772.019

-48.124

6.695.000

772.019

6.416.300

287.019

7.217.002 12.099 3.490 84.229 834.199

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

26.000 -48.924

519.400

800

172.300

420

Rådgivning, konsulentydelser og revision

21.660

Møder, rejser og repræsentation

161.403

Administrationsudgifter

46.000 -413.000

413.000

5610307001

243.542

273.100

-72.000

064550

243.542

273.100

-72.000

173.576

273.100

-72.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Bygninger, grunde og udenomsarealer

68.945

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.021

Administrationsudgifter

110.257.486

Voksne handicappede

-28.312.808

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

100

033046

100 100 1.312.600

-331.000

033046

792.828

1.312.600

-331.000

99.155

1.312.600

-331.000

693.673 5431100000

454.590

-6.201

327.900

032217

454.590

-6.201

327.900

424.134

-6.201

307.900

3.463.180

-2.009.494

3.331.800

-2.524.900

3.331.800

-2.524.900

30.456

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Plfam/oph.st. 18-22 Indtægter fra den centrale refusionsordning

5431200000

20.000

-14.237

052207

-14.237

Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052820

3.463.180

-1.995.257

1.025.471

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

106.363

Indkomstoverførsler til personer

611.134

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

132.837

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.587.375

1.003.200 -44.371

910.700 1.417.900

-1.942.302

-2.453.600

-8.584

Statsrefusion

- 71.300

Brugerbetalinger Forebyg. Foran18-22 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5431300000

374.619

-65.077

846.700

-258.900

052821

374.619

-65.077

846.700

-258.900

846.700

Personale

374.619

Indkomstoverførsler til personer

-65.077

Betaling til/fra andre off. myndigheder Pl./oms. Ældre/hand. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

4.395.857

-47.292

5.050.100

29.000

053232

4.395.857

-47.292

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.050.100

29.000

4.025.299

4.998.600

29.000

370.558

51.500 -47.292

Brugerbetalinger

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5431600000

6.297.248

-1.151.254

7.263.000

-1.340.500

-1.366.000

053233

6.297.248

-1.151.254

7.263.000

-1.340.500

-1.366.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

682.001

384.400

4.673.395

6.055.800

-1.366.000

4.123

Rådgivning, konsulentydelser og revision

937.729

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.133.349

822.800

-17.905

Brugerbetalinger Rådg. Og rådg.inst

-258.900

5431500000

Personale

Forebyg. Ældre

2.106.557

792.828

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Specialpædagogisk bistand til voksne

-26.324.600

5431000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sppæd. Bist. Voksne

110.517.300

5260000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ungdomsudd for unge

34.100 369.800

8.334.502

Leasingudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Indtægter

29.900

8.334.502

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdudd.for unge

Udgifter

064551

Forsikringer

Administrationsbygninger

Indtægter

5610306001

Personale

Kildegade 6

Udgifter 36.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Adm. visitation

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5431700000

175.112

103

808.600

-1.340.500

657.600


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

1.211.608

-605.804

997.500

-493.800

053842

1.211.608

-605.804

997.500

-493.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.937

10.000

1.209.671

987.500 -605.804

Statsrefusion

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

1.344.697

-53.382

1.026.900

053844

1.344.697

-53.382

1.026.900

82.383 1.262.314

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

378.000

053844

193.061

378.000

193.061

378.000

5432000000

1.462.427

-32.983

1.317.600

10.000

053845

1.462.427

-32.983

1.317.600

10.000

1.307.600

10.000

270.464 -177.983

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.369.946

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-5.474

5432010000

750.685

1.000.000

053845

750.685

1.000.000 1.000.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

750.685

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar. Indtægter fra den centrale refusionsordning

5432100000

25.220.060

-4.062.712

25.220.060

-2.881.081

606.398

Budgetpuljer og overførte over/underskud

3.683.443

052207

053852

3.683.443

-285.100

-158.962

-285.100

-85.678

3.845.100

10.000

10.000

-1.154.391

3.821.000

-1.080.000

053852

3.816.047

-1.154.391

3.821.000

-1.080.000

3.816.047

-638.047

3.821.000

-649.000

-516.344

-431.000

5432210001

6.568.175

-18.111

4.512.300

053852

6.568.175

-18.111

4.512.300

6.568.175

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.512.300 -18.111

Brugerbetalinger 5432300000

26.688

053853

26.688 600

104

-577.900

-577.900 3.799.300

3.816.047

Brugerbetalinger

-577.900

45.800

5432210000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forsikringer

1.000.000 -275.100

-85.678

Brugerbetalinger

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

3.845.100

-158.962

3.065.786

Betaling til/fra andre off. myndigheder

St.kt.pers.sindslid.

-3.004.800

551.128

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-244.640

66.528

Personale

Andre priv. opholds.

230.200 -769.800

-617.500 5432200000

Statsrefusion

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-3.004.800

27.503.100 -2.881.081

Statsrefusion

Tornsbjerggård og Ha

-1.580.000 30.087.800 3.202.200

24.612.960

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

230.200

702

Administrationsudgifter

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-4.584.800 -1.580.000

-1.181.631 053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud midlert.

30.087.800

-1.181.631

052207

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

10.000

-27.509

Brugerbetalinger

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

80.000

193.061

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Privat narkobeh.

946.900 -53.382

5431900001

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

-493.800

5431900000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Privat Alkoh-/beh.hj

Udgifter

808.600

5431800000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkhjem og behhjem

Indtægter

808.600

97.780

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

175.112

Udgifter

77.332

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud 05.42

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Udgifter

5432300001

585.754

-70.954

963.500

-37.000

053853

585.754

-70.954

963.500

-37.000

Personale

290.694

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

201.913 93.147

Betaling til/fra andre off. myndigheder

326.000 55.700

053853

79.791

55.700

Personale

56.192

50.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

23.599

Beskyttet beskæft. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-54.534

1.664.300

-54.500

155.500

053858

990.552

-54.534

1.664.300

-54.500

155.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

864.211

4.272.200

3.629.585

4.272.200

142.231

100.000

3.487.354

4.172.200

1.014.720

-145.380

973.300

-135.700

053859

1.014.720

-145.380

973.300

-135.700

1.014.720 176.083

-60.480

97.900

053859

176.083

-60.480

97.900

176.083 5432600000

67.991

-13.325.303

577.300

-14.167.000

-237.000

053850

67.991

-4.645.272

577.300

-4.802.400

-237.000

67.991

Betaling til/fra andre off. myndigheder 053852

Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

577.300 -4.802.400

-5.886.155

-6.294.400

-5.886.155

-6.294.400

-2.793.876

-3.070.200

6.740.932

-810.692

6.432.900

-657.600

053850

6.740.932

-810.692

6.432.900

-657.600

5.821.587

-106.889

5.921.000

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

11.882

-8.676

237.448

-233.988

647.432

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-461.139

527.900

-657.600

-517.900

-16.000

1.491.800

5440200000

12.656.721

-728.314

10.628.800

2.062.900

053852

12.656.721

-728.314

10.628.800

2.062.900

11.753.067

-51.441

8.357.500

4.211.200

-676.873

2.344.400

-2.221.400

-73.100

73.100

6.014.200

-1.209.400

Personale

12.200

Forsikringer

184.261

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.953

Leasingudgifter

644.798

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.764

Møder, rejser og repræsentation

57.677

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

657.600

45.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale

927.700 -276.200 185.000

19.423

Administrationsudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

657.600

1.114

Møder, rejser og repræsentation

Beskyttet beskæf.

927.700

2.045

Leasingudgifter

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-3.070.200

5440100000

Personale

Botilb. Midlertidig

-237.000

-4.645.272

-2.793.876

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar.

97.900 -60.480

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-135.700

5432510001

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

973.300 -145.380

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Soc.Serv. - Fabos

155.500 -54.500

5432510000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

1.393.600

3.629.585

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

And priv. akt. sam.

-54.534

053859

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

270.700

5432500000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tornsbjerggård og Ha

5.000

990.552 126.341

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-37.000

5432400000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Akt./samværstilbud

Indtægter

176.700 -70.954

79.791

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Udgifter

460.800

5432300002

Kt.pers døvblinde

Indtægter

26.088

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Leds Pers.neds.ftev.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5440300000 033046

8.572.299 158.447 155.758 2.688

105

-1.759.437

657.600


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Personale

-1.759.437

6.014.200

-1.209.400

5.813.069

-201.512

4.554.400

-604.600

-900

575.900

1.460.700

-1.230.700

1.693.702

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.384.931

992

Møder, rejser og repræsentation

45.212

Administrationsudgifter

50.000

169.769

Indkomstoverførsler til personer

-172.994

Betaling til/fra andre off. myndigheder 5440300001

-191.129

053858

-191.129 -191.129

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ældreboliger

5440400000

293.446

-915.943

171.600

-670.200

053230

293.446

-915.943

171.600

-670.200

42.620

Personale

51.400

7.124

Forsikringer

7.300

208.815

-747.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.450

-168.943

Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.438

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5442100000

4.639.178

896.436

-70.733

4.011.000

896.436

6.778.249

3.463.600

553.036

15.318

-300

348.603

223.900

-10.400

046282

-10.400 053233

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.639.178

-60.333

44.437

Leasingudgifter

-2.630.388

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

56.000 -60.333

82.958

Administrationsudgifter

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

10.580.110

-728.570

8.727.600

-44.600

1.516.121

053233

10.579.210

-728.570

8.727.600

-44.600

1.516.121

9.648.666

8.598.500

23.452

-34.200

88.091

Bygninger, grunde og udenomsarealer

753.807

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

11.395

Administrationsudgifter

53.800

65.500 -567.559

-28.400 053858

73.872.600

-708.600

62.718.634

-248.653

64.811.900

-2.000.000

046281

62.718.634

64.811.900

-2.000.000

62.718.634

64.444.300

-2.000.000

367.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5510020001

865.882

922.900

046282

865.882

922.900

865.882

524.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

262.000

5510010001

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sundhedsfremme og forebyggelse

78.000

900 72.737.718

Sundhed

Sundhedsfr./forebyg.

-44.600

900

Forsikringer

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

70.300 55.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Komm. Genoptr.

1.176.121

-161.011

Brugerbetalinger

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

307.400

5444100000

Forsikringer

Aktivitetsbes. medf.

36.000

-11.200

Personale

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

232.800 46.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælp efter §85 i SL

-670.200

4.011.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede

86.800

26.100

Administrationsudgifter Hjælp efter §85 i SL

Udgifter

75.268

Leasingudgifter

Fabos, boliger Lunde

Indtægter

8.413.852

583.317

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Udgifter

32.523

Forsikringer

Beskyttet beskæftige

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

398.400 5510030001

770.282

-245.994

278.500

410.000

046288

770.282

-245.994

278.500

410.000

766.591

244.700

3.691 -245.994

Betaling til/fra andre off. myndigheder

106

Indtægter


Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudg Andre sundhedsudgifter

5510040001

536.311

390.200

046290

536.311

390.200

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

396.043

5.800

3.191

384.400 3.089.700

700.000

046284

3.860.807

3.089.700

700.000

3.060.300

700.000

3.822.844 37.963

29.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610300601

3.985.801

-2.659

4.379.400

181.400

046282

3.985.801

-2.659

4.379.400

181.400

3.926.800

308.800

329.771

-1.879

3.656.030

-780

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Beboelse

325.200

127.400 -152.064

1.866.800

-57.400

5310000000

161.048

-161.048

116.500

-57.400

002511

161.048

-161.048

116.500

-57.400

-109.237

116.500

160.968

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-57.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-51.811

Statsrefusion

Driftssikring af boligbyggeri

5330000000

589.227

992.100

002518

589.227

992.100

589.227

992.100

5410000000

198.504

289.600

057299

198.504

289.600

4.304

225.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

136.000

Administrationsudgifter

58.200

Kommunale tilskud og overførsler Beskyttet beskæf. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

64.300

5440300000

19.916

331.000

033046

19.916

331.000 331.000

Personale

19.846

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

70

Administrationsudgifter Ældreboliger Ældreboliger

5610010001

504.387

8.984

468.600

053230

504.387

8.984

468.600

-911

397.800

9.895

70.800

83.104

Bygninger, grunde og udenomsarealer

421.284

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

519.259

-81.496

5310000000

519.259

-81.496

002511

519.259

-81.496

896

-81.496

Arbejdsmarked Beboelse Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

331.000

80

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Driftssik. Boligbyg.

-127.400

1.473.081

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodning Beboelse

410.000

3.860.807

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Udgifter

5510050001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Genoptræning

Indtægter

137.077

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Udgifter 33.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vederlagsfri fys.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

475.551

Indkomstoverførsler til personer

31.910

Betaling til/fra andre off. myndigheder

10.903

107

Indtægter


Økonomiudvalget

140.000

6.000 5.000

120.000

4.000 100.000

3.000 2.000

Tusinde

Tusinde

80.000 60.000

1.000 0 -1.000

40.000

-2.000 20.000 0

-3.000 -4.000 ØK - Byråd og Adm.

Forbrug 2012

105.639.808

Opr. budget 2012

130.250.500

-5.000 ØK Redningsber edskab

ØK- Trafik og Havne

ØK - Erhvervsfr emme og Turisme

ØK - Øvrige

Forbrug 2012

3.579.982

-3.966.429

2.838.130

4.687.128

Opr. budget 2012

3.849.300

-3.284.400

3.077.000

3.248.300

Procentvis fordeling af forbruget 2%

3%

4%

3%

88%

ØK - Redningsberedskab

ØK - Byråd og Adm.

ØK - Arbejdsmarked

ØK - Øvrige

Trafik og havne er udeladt.

109

ØK - Erhvervsfremme og Turisme


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Redningsberedskab

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

135.448.271

-21.496.316

146.159.800

-9.019.100

-12.857.712

5.444.704

-1.864.723

5.355.700

-1.506.400

315.800

1800000000

-1.182.037

-1.000.300

005895

-1.182.037

-1.000.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-267.670

-187.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-914.367

Redningsb. skatmoms Redningsberedskab

Redningsberedskabet Redningsberedskab

5.444.704

-682.686

5.355.700

-506.100

315.800

005895

5.444.704

-682.686

5.355.700

-506.100

315.800

3.646.535

3.615.300

Forsikringer

141.970

137.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

226.083

181.000

10.000

Leasingudgifter

1.306.968

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

79.997

Administrationsudgifter

33.151

1.300.300

-506.100

13.100 6.393

54.000 315.800

111.252.233

Byråd og administration 6401000001 022201

Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-5.612.425

132.421.300

-2.170.800

-17.109.566

708.480

272.600

267.108

36.000

161.300

-80.000

36.000

161.300

-80.000

672.480

111.300

347.108

474.853

115.300

59.646

Møder, rejser og repræsentation

16.475

Administrationsudgifter

121.507

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud

88.000

50.000

-92.000

297.108

6402000001

3.927.759

3.839.800

297.000

064241

3.927.759

3.839.800

297.000

2.808.551

3.257.900

Tjenestemænd

395.661

101.000

Leasingudgifter

37.304

Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

Kommissioner, råd og nævn

7.108

62.600

545.191

418.300

6403000001

124.246

-4.426

224.800

-100.800

064242

124.246

-4.426

224.800

-100.800

149.500

-55.400

75.300

-45.400

51.416

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.219

Møder, rejser og repræsentation

49.629

Kommunalvalg

6404000003

4.060

Valg m.v.

064243

4.060 2.977

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.084

Administrationsudgifter

Administrationsbygninger

6501001001

2.326.290

-109.175

2.054.300

-61.900

064550

2.326.290

-109.175

2.054.300

-61.900

2.054.300

-61.900

30.508

Forsikringer

1.806.334

Bygninger, grunde og udenomsarealer

489.448

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Adm., med skat-moms Sekretariat og forvaltninger

Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler

-109.175

6502001000

-29.695

-35.400

064551

-29.695

-35.400

-29.695

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administration

-4.426

4.982

Administrationsudgifter

Adm.bygninger

297.000

133.945

Administrationsudgifter Kommissioner, råd, n

-2.782.000

55.000 -689.079

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

Indtægter

-813.000

1800000001

Personale

Fælles formål

Udgifter

-35.400

6502001001

78.099.185

-4.069.767

71.587.400

-1.432.000

4.898.898

064551

78.099.185

-4.069.767

71.587.400

-1.432.000

4.898.898

47.760.984

-720.753

42.693.100

731.790

1.515.598

1.105.500

547

61.900

441.214

113.600

23.528.037

-727.412

21.366.500

2.133.549

-201.948

1.373.600

727.175 2.371.007 -98.993

Betaling til/fra andre off. myndigheder

527.351

-1.415.032

-137.262 -44.798

Brugerbetalinger

111

133.000 534.000

500.000

-42.936

Indkomstoverførsler til personer

-21.100

3.851.000

-1.013.000

-440.000

-769.800


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter -52.289

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-397.900 584.100

3.094.400

-6

Specielle artskonti Kantinen

Udgifter

-822.562

71.755

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

6502001003

659.961

-667.966

656.200

-703.400

064551

659.961

-667.966

656.200

-703.400

250.158

Personale

239.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

453.235

Møder, rejser og repræsentation

-41.722

- 667.966

416.800

-1.710

Administrationsudgifter

- 703.400

Brugerbetalinger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

6503001001

10.452.446

-559.500

10.864.400

97.466

064553

10.452.446

-559.500

10.864.400

97.466

10.864.400

97.466

10.452.446

Personale

-559.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse

6504001001

982.211

930.800

064554

982.211

930.800

982.211

930.800

6505001001

1.625.609

1.524.500

60.500

064555

1.625.609

1.524.500

60.500

1.604.430

1.524.500

60.500

Personale Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personale

300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

20.879

Rådgivning, konsulentydelser og revision Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

6506001001

130

-2.443

064860

130

-2.443 -1.562

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Forv.u. overf.adg. Sekretariat og forvaltninger

6701000001 064551

130

-881

12.132.334

-93.744

11.012.800

1.153.700

-769.800

2.716.059

-93.744

2.183.900

1.269.900

-769.800

-93.744

2.079.400

1.269.800

104.500

-104.500

11.846

Personale

2.550.534

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

55.617

Administrationsudgifter

58.892

Indkomstoverførsler til personer

39.170 -769.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

104.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

064860

Administrationsudgifter 065272

65.568

600.500

180.800

8.580.286

8.228.400

-297.000

8.013.553

Tjenestemænd

Innovation og anvendelse af ny teknologi

6701000003

209.514

064866

8.228.400

-297.000

-75.709

29.453.700

-23.721.538

-22.027

1.856.500

-734.000

1.856.500

-734.000

26.388.300

-22.950.238

26.388.300

-22.950.238

1.208.900

-37.300

1.208.900

-37.300

-22.027

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer

180.800

566.733

Personale

Budgetpuljer

600.500

770.421

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tjenestemandspension

835.989

-18.682

065270

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-18.682

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer

065274

209.514

-35.000

209.514

Forsikringer

-35.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Fakturaer vedr. løn Sekretariat og forvaltninger

9000000002

7

064551

7 7

Specielle artskonti

1.233.818

-5.200.247

1.282.200

-4.566.600

665.700

-263.000

1300000004

1.233.818

-5.200.247

1.282.200

-4.566.600

665.700

-263.000

023540

1.233.818

-5.200.247

1.282.200

-4.566.600

665.700

-263.000

Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne Personale

424.086

112

440.300


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

281.238

-85.109

144.200

-207.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

494.073

-5.115.137

1.736.400

-4.359.200

17.166

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-1.038.700

665.700

1.154.508

946.400

100.000

6040010001

559.834

449.800

046288

559.834

449.800

489.138

449.800

Sundhed

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.196

Møder, rejser og repræsentation

1.500

Administrationsudgifter Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse

6040100001

594.674

496.600

100.000

046288

594.674

496.600

100.000

594.274

496.600

100.000

Personale

400

Forsikringer

4.125.930

Erhversvfremme og turisme Fælles formål

-1.287.800

3.082.500

-5.500

250.000

162.000

249.000

064240

249.000

250.000

162.000

100.000

162.000

Kommunale tilskud og overførsler

150.000

250.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

-1.000 6506001001

-1.800

5.600

-5.500

064860

-1.800

5.600

-5.500

-1.800

5.600

-5.500

Administrationsudgifter Tilskudsområder Turisme

6701000002

1.068.591

2.117.500

-764.518

525.100

-525.100

525.100

-525.100

896.591

842.400

51.000

896.591

842.400

51.000

172.000

750.000

-290.418

064862

Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri

064867

Kommunale tilskud og overførsler Udvikling af yder- og landdistriktsområder

064868

150.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

22.000

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri

750.000

-290.418

6751000001

2.807.339

-1.286.000

797.400

530.472

064867

2.807.339

-1.286.000

797.400

530.472

797.400

544.272

2.116.239

Personale

1.360

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

242.103

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

323.749

Rådgivning, konsulentydelser og revision

47.250

Møder, rejser og repræsentation

29.106

Administrationsudgifter

47.432

-1.286.000

Kommunale tilskud og overførsler

100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

-13.800

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Vitapark Odder Erhvervsejendomme

2300060000

3.564.693

-2.870.203

3.925.200

-2.519.000

3.564.693

-2.870.203

3.925.200

-2.519.000

-1.864.847

002512

-1.458.000

-1.864.847

Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme

14.954

6401000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

-263.000

100

Møder, rejser og repræsentation

Sundhedsfremme og forebyggelse

002513

3.564.693

-1.458.000

-1.005.357

3.925.200

Forsikringer

1.330.128 44.658

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.572.596

-999.957

2.371.000

435.390

-5.400

150.000

Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

32.031

Møder, rejser og repræsentation

93.475 8.672.384

Arbejdsmarked

Folkeskoler

5250000000 032201

392.214 27.889

113

-1.061.000

1.308.000 46.000

56.415

Administrationsudgifter

Erhvervsgrundudd.

Indtægter

17.155

Forsikringer

Sundhedsfremme

Udgifter

-1.061.000

50.200 -4.660.919

3.071.700

-769.800

-769.800

769.800


Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter

033045

31.462

052513

332.863

Produktionsskoler

5350000000

1.749.797

1.380.300

033044

1.749.797

1.380.300 1.380.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.688.347

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

5370000000

769.800

-769.800

-769.800

769.800

056891

769.800

-769.800

-769.800

769.800

769.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personale Forsikringer

-769.800 -769.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Lønt. Led. I kom.

Indtægter

61.450

Personale

Jobcentre

Udgifter

332.863

Personale Andre faglige udd.

Indtægter

31.462

Personale Børnehaver

Tillægsbevillinger

Budget Udgifter

27.889

Personale Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Indtægter

5390000000

6.530.373

-4.660.919

921.600

056895

6.530.373

-4.660.919

921.600

6.520.273

921.600

10.100 -4.660.919

Indkomstoverførsler til personer

114

769.800


Indkomstoverførsler - Alle udvalg

250.000

Tusinde

200.000

150.000

100.000

50.000

0

BUK Indkomstoverførsler

SSU Indkomstoverførsler

ØK Indkomstoverførsler

Forbrug 2012

5.966.218

15.960.151

234.611.333

Opr. budget 2012

6.458.500

16.816.800

232.255.400

Indkomstoverførsler fordelt på udvalg 2%

6%

92%

BUK - Indkomstoverførsler

SSU - Indkomstoverførsler

115

ØK - Indkomstoverførsler


Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Regnskab Samlet resultat Børn- Unge og Kulturudvalget

Tillægsbevillinger

Budget

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

453.788.981

-197.251.278

449.462.900

-193.932.200

2.160.000

11.927.462

-5.961.244

12.917.000

-6.458.500

42.000

Indkomstoverførsler

3901050001

11.927.462

-5.961.244

12.917.000

-6.458.500

42.000

Sociale formål

055772

11.927.462

-5.961.244

12.917.000

-6.458.500

42.000

Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41

6.348.482

Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42

5.578.980

6.450.000

Sociale formål

52.167.455

-36.207.304

52.270.600

-35.453.800

5050000000

2.458.171

-1.521.862

3.080.800

-1.504.700

055772

2.458.171

-1.521.862

3.080.800

-1.504.700

52.679

Udgifter vedr. samværsret med børn

57.500

Hjælp til udgifter til sygebehandling

343.477

-164.057

612.000

Hjælp til enkeltudgifter og flytning

896.088

-397.038

1.143.300

1.151.247

Merudg. for voksne med nedsat fktevne

1.196.600

13.443

Efterlevelseshjælp

3.855

Betaling til/fra kommuner

-957.000

Refusion

1.238

Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion

-16.486 8.864

Refusion vedr. gr. 004 - 015 og 017

Boligydelser til pensionister

-1.504.700 51.000 20.400

Hjælp til udg. flytning-uden refusion

Boligydelse til pensionister

5130000000

34.179.990

-26.318.938

33.948.700

-25.803.500

055776

34.179.990

-26.318.938

33.948.700

-25.803.500

20.586.982

Tilskud til lejere

20.000.000

57.000

89.900

Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

1.475.740

1.599.900

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

12.049.684

Lån til ejere af en- og tofamilieshuse

160.308

Betaling til/fra kommuner

Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse

Boligsikring

12.000.000 -409.110

-149.724

Efterreguleringer

Boligsikring

200.000

-327.049

-156.000

-25.582.779

-25.267.500

5150000000

10.523.900

-5.270.781

10.294.000

-5.147.100

055777

10.523.900

-5.270.781

10.294.000

-5.147.100

1.850.222

1.624.000

Alm. Boligsikring

9.177.792

8.670.000

-510.782

Efterergulering

-5.250.204

Refusion af boligsikring

-5.147.100

7.644

Boligsikring efter særligt behov, u. ref

-20.577

Betaling til/fra kommuner

-976

Efterreg. efter særligt behov , 0 refus.

Personlige tillæg m.v.

5230000000

5.005.394

-3.095.723

4.947.100

-2.998.500

054867

5.005.394

-3.095.723

4.947.100

-2.998.500

2.135

Tandlægebeh., pers. Tillæg

3.817

Fys, fodterapi, kirop. og psyk.beh.,pers Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til

39.384

Andre pers. Tillæg

22.532

51.000

Briller, helbredstillæg

32.235

120.000

50.000

1.296.915

1.224.000

Tandlægebeh., helbredstillæg

375.636

350.000

Tandprotese, helbredstillæg

542.358

700.100

Medicin, helbredstillæg

85.001

Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel

227.513

Fodbehandling, helbredstillæg

102.000 2.886

2.377.868

Varmetillæg 75% ref.

-1.315.208

Refusion af varmetillæg

-1.783.401

Økonomiudvalget Førtidspension med 50 pct. refusion

389.694.063

-155.082.730

384.275.300

-152.019.900

2.118.000

2.110.000

18.421.816

-9.951.841

20.000.100

-10.000.000

-2.830.000

1.415.000

054868

18.421.816

-9.951.841

20.000.100

-10.000.000

-2.830.000

1.415.000

16.485.718 1.044.977

Alm. Og forh. førtidspension 50% ref.

891.121

Betaling til/fra kommuner Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension

Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler

-2.998.500

5011000000

Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref.

Førtidspensioner med 35% ref.

250.000 2.100.000

Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg

Førtidspensioner med 50% ref.

-380.000

58.900

Boligsikring som tilskud

Personlige tillæg

42.000 -6.458.500

50.000

Særlige ydelser

Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål

2.110.000

6.417.000 -5.961.244

Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17

Indtægter

-1.186.493

18.000.100

-2.575.000

1.200.000

-255.000

800.000

-8.242.859

-9.400.000

-522.489

-600.000

1.285.000 130.000

5012000000

19.571.028

-7.723.078

20.000.100

-6.987.000

-815.000

275.000

054869

19.571.028

-7.723.078

20.000.100

-6.987.000

-815.000

275.000

117


Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Højeste og mellemste førtidsp.35% ref. Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref.

17.620.325

18.000.000

-600.000

1.064.750

1.200.100

-215.000

885.953

Betaling til/fra kommuner

-1.183.301

800.000

Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp

-6.167.114

-6.555.000

Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen

-372.663

-432.000

Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler

84.625.144

-34.705.041

84.646.000

-33.086.100

-2.060.000

515.000

054870

84.625.144

-34.705.041

84.646.000

-33.086.100

-2.060.000

515.000

80.249.426

80.246.000 -28.087.299

Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref.

-2.060.000 -28.086.000

515.000

4.375.718

-6.617.742

4.400.000

-5.000.100

5030000000

53.327.944

-16.159.374

46.700.100

-14.679.900

7.050.000

-2.050.000

055771

53.327.944

-16.159.374

46.700.100

-14.679.900

7.050.000

-2.050.000

Betaling til/fra kommuner

Sygedagpenge

70.000

5013000000

Førtidspension med 35% refusion

Sygedagpenge

205.000

9.762.167

Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.

8.100.000

1.550.000

-3.760

Sygedagpenge u. ref. Pga. mgl. Opfølgnin

7.364.558

Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref.

8.500.000

61.235

Dagp.til forældre med alv. syge bør 50%

500.000 -464.951

-200.000

Ref. sygedagpenge gr. 003,005,008,009

-7.545.640

-6.999.900

Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b

-30.618

-250.000

Regresindtægter