__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FnrrrlreNN LÁszt'TtrtÉ

EstilldnakésZsombornak

VmÁcos KATEDRÁM TÖRTÉNETEK EGY KERESZTYÉN TANÍTTNÓ ÉLETÉBŐL

: i

a

a

:

Budapest, 2014.


TlnTALoMIEGYZÉK A s z e r u eő | ő s z a v a A j á n l ós z a k v é l e m é. .n. y' . Előszó .

@ Frittrnann Lász|rné, 2014 Minden jog fermtartva. Al1 rights reserved.

SzerzőikÁdas: Frittmarm Lászlóné 1048 Budapest Megyeiitl9{.

z. eÍÍL4.

''.....' 9 .......10 .... '. 11

Avakokiskolája .. '..... 16 Nevetőlovak .......... 19 Gyertyaláng ,.......... 21' A s z a l st z i l v a ...........23 DicséÍetekháZa ,.,..... 26 A j á r d ak ö v e i .. '. '..... 29 H o l tm a d á r ............ 32 Csakjáték ,.,.........33 P a r a d i c s o m o s k á p o s. z. 't' a' ' ' ' . . 36 séta Sas.hegyen .......38 Mandulaműtét '...'....41'

Szelkesáette: Mészráros|ohanna ésFrittrnann ZsomboÍ BoÍítóterv, tipo8Íáfia: MészáÍosPéieÍ Nyomdai murikálatok: Conint-Print Kft. ISBN 978-9ó3.12-0308-0

A tanítónő Több mint betű Hol van a szülőföldem? Tanévnyitóünnepéty.. . . . Jolika ími tanul . Ferike hazamegy Énésa kutya Nyak|ánc

43. Jkl 44 4',7 50 52 56 60 63


Tollpihe. Mirkó adventje A t a n a c s. Atétésazára..... Hangverseny . Csak húzd ki magad! . . . . Mesekönyvem ésa Bibliám Vizsga . Azénmérőzsinórom.... osztályom ésa Bibliám . . Amustármag tanítása. .. . Pettyes ruha A l i l i o m ú jr u h á j a. . . . . . . Kokárda . J ó s ú g óR' o s s zs ú g ó . . . . . Pünkcisd ünnepe , , T i é d a h a t a l o m. '.'. . . . . Viharban

Ekhósszekér..... New orleans-i képeslap Milyenek az angyalok? . Uvö|tés. megtaláltaa kulcsot .... AzÚr JézLts

C'"laá Márton . A nagymama öröksége Arcmás . Neked adom a hegyet . . Bohócok Alyukaspaplan...... VirraSZtáS Karácsonyityúk...... A felajánlott szavak . . .

.66 .69 .12 .75 .18 .80 .83 .85 .87 .89 .92 .96 .99 t02 104 107 108 110 114 117 121 123 1Zl

12Q,olá"l 130 133 134 137 139 't41 143 146 148

149 151 153 i55 t5'7 160 163 165 168 llo 171 1',75

Mirci . . Maradandó érték . , F u t ó v e r s e ncys i g á k n a k. . . . . . . Madarak voltunk . AZ alagútvége ' . . Fényesangyal szá|lt a házl:a ' . . Csillag éspuding Mazsola . . PünkÓsd ' Kéregetókközt koldusan Hi|ó... A boJdogöregkor |elé

IJarcitsá Bálvány

180 182 r85 187 190 193 195 r98

Étotáng . A r i t k ag y ö n g y ' ' . . A vásárfia Nagykabát....'.. Strucctoll Kelo... Afáküzenete.....

IjmlaLezós

201, oláal

Edesanyám.....

Ajánlás a szerző eddig megjelentműveiből Az Ujpesti Baptista Gyülekezet kiadványai

206 207


AszEnzi

ELószAvA

l

' |].'' tl..,/t(.l(.ttcl nvújtomát keclvesOlvasóimnak a,,Virágos kated|||l|l'|l)('s,,.,léskötet harmadik kiadását. Már hónapok óta nem l , l r.'|.'l]r|t'tli a kön}.v ilárt érdeklódők igényét,ezértadjuk ki újra. ,. l r'r.|.r',s.llk.l1.lcsolatbanazt a célt tűztem ki, hogy próbáljuk meg . .'tt l||ll l||,t.Llc]igisrleretlen olvasótáborhoz,lehetóségetkínálva,lrogy ' 'l' |. lllll'|(.s\egóvel ismerjék rrreg a régi idók eseményeit,elgondol. r . r l.rt'lttlr.1seküZenetén.Életutam szakaszait külÓnálló fejezetbe l..||'t tl')llrI[' nlegtaláljuk őket a ,,GyermekkoÍ,,,,,A tanitónő,,, a . |.| .| ',|t.rl.itság',ésaz,,Emlékezés,,címszavak alatt. Az idóközben . .' trr.r..ritrlLxi] is beillesztetttinknéhányat:a ,,Madarak volfunk,,eS ' ' | .r' r. l ' rtlrl l r t.rték,,a család témaköIben talá]hatók meg. A ,,Ferike ' ''ll. l'r,' t tt)l[ie]beszélést átvettük a másik kótetból, hogy a kedves ., 'l' rrrl'rtrttt.ril ('sszegyűjtöttemlékekközÓtt találja meg méltó helyét. | . Il |] (|l i11'ver.sckvilágítanak r.áaz emlékek tanulságaila. Természete. ' '||..|.',,iiks.'8csnek láttuk, ott megváltoztathrk a neveket. .'t |l| \()ll.lL segítséBemÍeebben a nagy vállalkozásban. Szeletnék 'Il.'|l'l rlltrtttl.ltrinekik. A legfontosabb számomla a családom szerei |.i. |." /l!lr(.l('tutlndok fiamnak, Frittmann Zsombomak, aki az egész i ' l ' | .|t(l()lg()ZáSt a kezében tartotta, Mészáros Péternek,aki a kÖny' l rrl..1r'l h'lscjét tervezte ésSzerkesztette.A szöVe8et Szommer Hai ' ' . |'l\l|()tlJ .l tó|e megszokott Precizitással. Segítségükné]kül nem ' . ||lll| \ l)|l].lc|\'éceznia munkát! ) . ' ,'lll]i)l]l barátaimnak, testvéreimnek'ho8y beszámoltak é]mé. i r.'|, rlrl'|\,ckettörténeteirnváItottak ki belőlük. Köszönom, hogy . ll.r;I'1( .Ifgn1! KöSZon.jm Réz Gábornénak, egykori igazgató'r'. I rrrr'Ir'rrhangú ajiirüását' Az ő igazgatósága idején vezettük be 't.||.l|.'l)]('|.('ttantáIg'vat,éSőévekigfigyelteennekeredményét'így '

''..'rrrr.riq.lzátt hiteles a Véleménye.Különleges aiándéknak tekin. lr l r,L'tlcsétryiLászIó, régi tanítványom szakértői véleményét, |..'| '1 lisztcleten é5megbecsüIésentúl meleg szeretetárad' ]' ..1il()k(iPPen kÓszönöm a ió lstennek hogy megéIhettemaZ úi .' rllt'ujclclrését!Áldásbarr és sikerben bizakodva nyújtom át r..l.,rlgi ésújolvasóimnak. ' ' l r ' r L- " ( ' r e l e l l e l ! A szcrzo


AlÁNló szaxvÉr'Bn,rÉNy FnrrrnttNN LÁszt,ót.lÉxoNyvptnőr, Egy életút.A kétkötet szerzője a vítt.osperenrénekéscentfumának talá]kozásaközelébenneVelkedetttjsZtesésmagasfbkúemberi tisztességetváJlaló alsó középosztá|ybelicsaládban.]tt eszmélt'itt neVelkedettember.ré, igónyes' rnásrais figyelő, a szííkközössógcn tÚli identitástválIaló értelmiséivé. tanítóVá' A történelmiidő' mclyre ez az emberréválás esik, embertpr.óbíló idő' a XX' század kőz'epe. A h/rború,a vészkorszak/ részvéttela szcmlé]teaZ üldöZöttekct / az ostrom gyerekriasztóé|ményei, megannyi né]kiilöZés / az ostromlókbanapját tbgságbaejtő hódítókattapasztalt.a háborúutáni csztendíjksivársága,rnajdaz,56 teménysége, az elbuki,rstragédiája. E 1éketesziirke díszletekelőtt a megtaltó család rlelIettjó iskolák jutottakMagdolnának.többször. is megelevenedő enllék:egykori tanulmányainakszírrhclyén kezdhetitanítói nunkáját. alka|mazóigazgató;a(tudvália fiatal kolleganő viI1rgnézcti autonómiájáró|.erryhénszólva,,alternatiVitásáró|'') szeretettelkíséripályakezdése idején.(A pályakezdőernlékeknek magamis tanúja voltam.részeseaz első' beavatótanévemberi kalandjának_ ez az első osztály fel is idéződika kötetben.hir nem is mincligaz enyetnmel azonos hangsúlyokkal.) jegyébentelt éstelik. A csaFrittmannLász|ónépályája a hííség Iádhoz, az anyirintéznényhez,a haz'ához,a nemzetheZ,meIynek hodzontja a várt világniérctűenyhii|és sodr.ásában egyretágul,s eléri aZ óceán parÜait_ e büszke nemzettudatsohasemkirekesztő.mcgIendítőtörténetekszólnak integrációs sikereiről. S kieme|kedik a köztil egy: ez pedig a mélyenmegé|tkeresz,,hííségnyilatkozatok,, _ S a tanításokbavetetthit _ adnak bátoÍítástsatyón hite. E taníti.lsai jít ólcténekgondjaiban,S olykor reménytelennek tűnő pedagógiai beavatkozásiri esetében is. A kétalapvetőenaZ életÍlt időrendjét kcivetőelbeszélésesszékötet ennek aZ egySZerrenagyszeríÍ ésnemesértelemben VettegysZefÍí életneksummázata.Erzékletes.l.inomtollúérzclmesíriisokfüzérét o1vashatjuk. Nem szakmódszertanimunka,nem pedagógiaiszakírás, ellibben a szépirodalorn ézékletességét idézőpublicisztikák.ilIetve az egyházi irodalorlból isrncrthitvallás míífajinormái 1e|é. 10

l

t]' rrrl ltz tíIcltllíí nrintaadó közvetítése indokolttá teszi' hogy 1.r l'lilet|lcn rnegörökíttessenek a nyilvánosság számára is. 1 l ' r Ii l t t l i i sv ó l e l m e z e t to l v a s ó i k ö r e a h o s s z úé ] e t Í l t I 4 a | k a Ir(||l()ll clsííosztályt .'koronatanúi',,továbbá az Anyanyel' ]' |(.Il(.illszcrvezésébennregannyi határon túli azóta l.elnőtt ' 't,'tt'k igcn szé|esköre' S kollegái, a szélesrokonszenvező, lr'r lillr,e|íí.tank(inyveiből tanító, tanulók közcissége.

Dr. Trencséu,iLúszlo t t.\(lct i rlrnctt.s.EI TE

Erősző

I l'|\(ilclcscnelhivatottemberek,akik Íbglalkozásuka| nemcsak Ill(.l('\ |lliltttlblytatják'hanemélik,rnagaaz é1etük. Ha valakiki' r.'l'zi rllLrnkÍját. azt mondják,,,elTeszületett'', szü|etett színész' .'L.'r A '.Virágoskatedránr,' címíÍ könyv írójakozé1lcclagtigus. ' rtrlzi|..' l]t.ittmann Lász.|óné, Magdi nóni rnéggyermekkorában t.,ttltllir'atitsát. rnár a középiskolíbantanultaa gyermekekkel l, ','lltIkrlzlÍs titkait.Mennyire fontos volt ez, hiszenmégserdülÓ ||.l' l'(itl1tcrnlészetesen élteát azokata játékokat,me|yeketmajd llrrltiritlis.iítszhat,vagy saját bőrénérzékelte azokata szabá. L] ]ll(|\'ckctlnaJda rábíZott gyerekekkelkelI elfogadtatlria, betaÍ. \ lvernlek őszinteségével. tisztasígával.tiszteletével késztilt l .rllr'(iyaktlrliisáhoza mércét a hitébő|Í.akadósegíteniakarás j L.'||lliísríge szolgiirltatta. Mint a ,,A tétésaz ára'' címűelbeszélér .,IrlrsllltljLrk, eZéfivállalhatottt.elsúlyosanbeteggyernreketaz l lr Lr]ziissócbe,lnerta gyenge!gyámolításraszoruló Zso]tikane. Ill|)iliisa nemcsaka kisfiúgyógyulását.tanulásbanvaló előrc|'|''Il \/()Igiílta. hanemaz egészosztályköZÖsségét is' A kisdiákok . tIL.rr Iijzelr.őlérzékelték osztálytársukbetegségét, tolerálták,sőt ] |||.ILcdtck azokona nehézségeken, rnelyekke|szembekerülteka . ' rrcrtil.tctcggyermekke|Való lekötöttségemiatt. | . .',,lr rlLlókbó]'emberségből télévalattegészéletreszóló, el nem l l l.'l.' l]lintítkaptak. . |.ls!\'cl.me kkor és a kisiskoláskorélményeimeghatározóakaz . l t.r:cisz ó]ctére'Magdi néniViharostÖrténelmi körtilmérryek,a 11


második vil1rgháború emberyróbá|óidőszakábanvoIt eszrné|ő, tudatosttlógyermek' majd pályakezdése közvetlenü] az |956-osÍilrraclalom utáni gyanakvirsokka|' mcgtorlásokkalterhesidőszakÍracsctt.A flatalSágában tapasztaltnehéz'időnkéIrt életvesZélyeri k('riiImények. a felnőttek kiszolg/lltatottsígának érzékelése' és a tény.hogy t-e|kell állni' ki kell egyenesednia Iegkilátástalanabbnak látsztiheIyzctb(í| is' számárais hasorrlóviselkedésmintákat tettterméSZetesSé. rneger(ísítve. támaszkodvaarra a biza|omra.n-relyethite jelcnt gondo|ittaiban ilányítvacselekedeteit. Ezértr'álhatnaka reménytelcnnek indulti.szomorútorténetek is mosoIygóssávagy meghatottörörnet kivá|ttivij Manapság. a tanítiisnl(ldszertaniforradalmánakidőszaktibanÍlgyelmeztetarra' hogy az emberi őszinteség,az egymÍs ir.iintérzett felelősségn,lit]tnlinta a legÍbntosabb eleme a gyerekckkelva|ti l'oglalkozásnak' ami nem helyettesíthető a leglátványosabbmetodikai megoldásokkalsern.Ugyanakkor mennyiretermészetcs, ós a legha' Iadóbbeszközök köZé tartozikaz ''En rnérőzsinórom', cíIlű elbeszélésbenolvasottmegoIdíts. rneIya bibliaismeretmint iskolai tantírrgy tanításának kezdeténaZ önismeret. az önmagunkkal va|ó szcmbcnézés' önmagunk cselekerleteinekvállalásának nélkülöZhetetlenségét segített megértetni a tlii.rkjaival. ..Arragondo1tam. késZíttink egy ntérőónt' mindenki nragiinak'éselmondom' hogy mérnekvclc. Aztán a r r ó l b e s z é l t ü n k .h o g y a n h a s z n á ] t a I s t e n a m a g a n r ó r ő ó n i á t Belsazár lelki házáná|. Nem javítottákki az egyenetlcnsógckct.és a végénösszedőlt Belsazítr.,'hi..rza.'és a birodalom ''háza..is...Majd Magdi nénisaját magiiríllbeszélvemondtaa gyereknek:''Az ón fu|am sem egyenes.A kitiirerlkedő dudorok sértéseket, rossz dolgokat jelentenek,a nlé|yedések az eI nem végzettszoIgílatokatjuttatj á k e s z e m b e .' .' ' A gyerekek megdÖbbenve|ílgattáka rnérőzsinórt,és látszottrajtuk, hogy belső hrizuklirllit mérikvele. Az elbeszélóseket olvasva végigkísérhetjük Magdi néniéletét kisgyermekkortóla l.elnőtté. édesanyáváváláson át' eljutvaa nagysZülői gondoskodásidőszaktiig.Mindegyik történeta cSaládésa hivatiís egységétszinrbolizí|.ia. Lírthattivá,kézzeltbghatóvávr:tlik.hogy a szívében 1akó szelctetI]a8yonsokfeléoszthatószét'nelncsaka ktizjut bclőle. hanemváltakozó osztályainakdiírkVetlenköInyezetének jai is élvezhetikmelcgsógót.Pályaválasztáselőtt álló diákok szi.rmá12

'rlr .r kiittvr'cltllvas/lsát, lriszen megelősíti őket bbln, hogy Il . Il'.|(.,,cI l5óg.qc|.a választott hivatás irírntikíviincsisitggal' ' |' ..(.I t.r'tlctncsclkczdcni a tanulást. melynek során |ccndő ' | . ' , , l i | | ] c kS' l ó p p ó l d á j a e z a k ö n y v a Z é l e t l i ) g y t i gt a Í t ót a 'r rrrlri |i'llilgísnítl nemesebb szemlé|eténekis. Gyakran l LL'!l\ .l IirrlIalkozásr'iiltások korát éljiik. ehhez szüksóges az r r; .r I l I li s t t l c t . c t cckl s a j á t í t á s aA. k ö n y v v i s z o n t n y i l v á n v a l ó v á '.. .rz igitziin nlcgta|ált hivatás életreszó|ó. r'rgyanakkorter. rr lL.Itelclcziaz ó|ctre szóló tanulás sztikségességót. tnagár r | ' . ' r l l r li iIr k l r t l ri il y c n i r á n y úi g é n y t ' . ''l Irrr lrjiinlhattii] könyv a gyakorló pedagtigustlknak is a , r('l('l lxil(|i,l illkónt' va|anrint azon változatos nrtidszcrcknek IL..(.('l1. |llcIyckkcl Í.elkelthetőa gyermekek érdck|ődósc a l l.ll)|)|lilIllitszti tómák tanításakor is. PéldaéÍékÍí móg azért r'. ..||lt'szt'lósckt tanítzísi ór.ákon elvégzettlelirdalok és a nc||||('\/L.lcs iisszcklrpcsolódását is megmutadílk.Egy-cgy kózi' .,r'rttr.Ikr.iszílctt tÍugy.egy-egy veIS Vagy ének rncgtanuliisa ,,('|'.,/|]cl iil(inlct. válhat ajándékká a gyermekhez kijzcl álnr

,l

. Illl il l1lnít(iihitvallíst idézenr.mely a szerzííédesanyjiival ' '. .'.'Illllit is pÚ|dtizza:..Amikor otthon voItanl. kérte.nlcsólIek ' ' ' L t l t t r r lI' ' i g 1 ' ' c l tH. a k i s l y u k a t t a l á l t a m e s e S z Ó v e t é n r. ö g t ö n l'.'It't t.!l. kór.tlóssel.Figyeljek jobban a szegény gycrckekre. l . '.l1;rklrt'rtil.nri a kti]detésem.mint hívő tanító|lak..' Réz Gcibtllté dt: S:ltlui Er:sébet B' Zt' H' SJrihrr SüttJ,t Gitltlt,i:'ittttt e.\ AhdlLitrt,.\ l.\kt,h! !\tt:!:ttttiltr

t.l


,,Mert te vagy, Uram' reménységem, tc vagy' URam, bizodalmaln ifiúkoromóta. Tc voltál támaszomszületésemóta, tc hoztdl ki anydmméhébó,l' tlged dicsérlekszüntekn. Sokan csodálkoznak rajtam, m€ r t te vagJ erős oltalmam.,' Zsoltárok könwe 71. 5_7


A ,oLoL;'Lolai" Noémi meghívottÍirvola-tlipIornahangvelsenyére, a Vakok IntéZete Niidor Termébentaltotta a ben]utatót. BoldoganmentemrégiiskoIi.rmba. Hamarabbleszá|ltamir buszró|. hogy gyalog járhassall be kisisko|1ts korom úrtjait' a kerítósekkes. keny széleit.a macskitkövek ugr.óiskoláit.a loncevő kerítésckct ésa sziínkóutakat. A Damjanichutcábake||ettvolna mennemelemibe,mertaZ AngolkisasszonyokTanítóképzíjje ott volt.de mire énelkezdhettent az iskolít. már csak bombatölcsérékte|enkedett a heIyén.lgy jLltottxmLlVárosligetszélén levő mrisikiskoli.rba. A vakok adtakegy enlelctcta patináslrírÍí tanítóképző mtrnkírjÍnak fbJytatásához' A kicsik azértkclIet(ek,lrogygyakorolhassanak a képzősök:módszert,tanítást' sZcrctetet. Szívcscnmentcma NiiclorTcrcmbcNoémiértis, aklt négyóvig tanítottam'és az ő osztályukka|kaptam Iehetőséget. hogy órarcndbe bci1lesztve''Bibliaismeret''tantÍrgyat tanítsak. Micsoda négyóv volt cZ! Csak Istentud ekkora it1iindékot adni. A gyerekekBib|ititkaptak. clkezdtekÍbglalkoznivele. szinteegyiitttanultáka betííket ós a bibliai Íbgalnrakat. Hitre jutottak'ésmegvá|tozottaZ é|ettik. Noómi izraelitakislány volt, gyakorolti..rk is hitiiket,mégisszívesenhirllgatta aZ UjsZövetségüZenetét. A sZiiletéstörténet annyirameghatotta. hogy ő iS Szeretett volna virlamitvinniJézuselé.Egyik ór1rne|kértea Bib|iálnat_ amit aZ osztá|yk(iryvön taltottammindig _, éskértc,keresscrn ki neki Mária há|aénekét. Meg szeretnétanuIni'Kiengcdtcln a Íblyosóra'hogy nyugodtanlilg|a|kozzonvele. Húsz perc nlúlvabejött. ós aZ osztá]y előtt l.e|llondtaa magnificittszövegét.Szépen' hangsúlyozva. Nyolcóvcs Volt a kisliiny.ésez az ő korÍbanóriási teljesítmény. Szelettcnrvolna rlegjutalmazni.Csokitorta.ktinyv.jclző jutottesZembe.de ő Ícnnkö|trntlzdulattalutasított eI mindenajándékot...AZ a legnagyobbajándék'h()gyezt tudhatom'enné|t(ibbctnem adhatnekem a tanítónóniI'. gondolattlk, Felejthetetlen érzésck. emlékek!Nem csoda.hogy szí vesenhallgattamajátókít. E'gyid(íutrinazt vettemészte.hogy a ktstskolás em|ékeinrnagy er.ővclt(jrtekIím, éSminden igyekezeternellcnére i.rté|ek egy régiidőszakot. amikol énjátszottam a vakttk iskolÍrjábari. 16

' , , '

'

I L|l]|lL.|tli(lc íÍatottbe. nenl is (í fbgta a kczem. hogy évr r I L t t t ,L''\ t l v t t k va c z e t e t ts z e r e t e t t e lé. sk ó n e . j < i I j e g y e z z e m r rt rrtL'rtItlrInaptó]nekem kel| .iönn(jnl cgyedtil. KereStem l . . r r r I t | l . c z l c l í í . i e l e kpcót|'d á t r l a z e g y i k k c r í t é s e ne l m e n t '., r.rttlrlshiiz ct.kélyénegy gyönyötíí |ány Ílapozott,ezen 'rz..'lrr|s,z!il)nyílt aZ elhagyott kertbcn' Mísl]Jpra a SZín . ''||' (.\ ll (iísllcl tovatűnt. Azért l'a|ahogy nlégis cx]aér.terl. ' ' ||..ll|(.s\ icipici tcrcrnbe \,ezetettbenntinkct. a vírkok terl ',tL.tllit.lilliL' Tizcnhánnan t,oltLrnk.e i1órttink benne. Kirr..l'r ltLi jiirt aZ osztályba. De nlicsotla oszliiIyterenl \'oltl ] ..lIl|\t',/eti!:it.ő tivegszekrény.tele kit('|niÍtriIlattaI.üvegI L l . ' / | \ i l |l (cjt c l r ] c k k e l .c s o n t v á z a k k a | 'A z e g y i k s a r o k b a n ] l'..\ \ll ' Móg ir térdemis összck()ccilnt a l.ólclerlt(íl.amil p tter r . / l ) | ) l I I )|ié . ' . / l i | | \ c s a | (n ó g y h ó n a p i g t a f l ( Í t .d c o l y a n j t i l m e g t a n u l I l ||()i]t'cgéS éZ| c t t i n k b e n a g y h a s z n Í lVt c l ] e { t ü k . | trrtlk isktt|libtt a vakokkal' a |átílk ós a .'nenl |átók''' ilz ] . | | | | l ( ' kS' ( ) k i d ő t e l t c ] . m i l e r á i ( j t t c m .l r o g y n e r n i s v o l t l rrIr]tlllsr''t't köZ.jttünk. r'r'.r r rtl l ól tcttl r'ilágtalan társi]i|1lt.)|. irtílztanraz alcukon i,. l'trrItis a bíÍ.iikbeivódott lénles rcpcszszilánkoktól. Te|../l('Ill(.ikct.és csak sajntilkozni tlldtam. Néha írjgyerek \ ' r | ' r I r tirt]z r t r s z i t g b a n l ö r , e d é k k c l . j á t s z o t t aA k. szemük vilát t . | ' . ' r t e '( ) k v o l t a k a h á b o r úk é s e ií r | d o z a t a K i .ö n n y n é l k ü J r r..., lliirtalLtkhangja betöltötte a tni apró. |éle]nlekkelteli ' l . t i t l l r l Il l l i n d e n é l e t t e l e nd o l o g n a k v o l t s z c n l e , d e a p | a ] l . ' k i r . s il i i n y n a k m á r n e n l ' r .'lrrictllclelen tanultak. a nen liittik a második ésharma| ( )l. ()lt lilklilk. éJtektizennógy ér'eskortrkjg. Trrpogattáka L]|]il\/lill'lt. a tornaszclck rúd1ít.így taIáltirk nehezen | ] l'l|)()r.lt\illnentünk, utánoztl|k ííkct.ós nenl irkirrtunk ] .z. rIlltllúsil.gol okozni nckik' r' rr.it'rrit! sziindékellenéreóritisi l.cszliItsógVolt köZöttünk Il) \,/(.l]]nlcltigyelték apló lczzcnésiinkct. és segítettek ' |||i |\(}kllt Megtílnítottaka kapcs()latt.clvótelére. kcizös jír. \. ,,l(.k.IllcqlllLlfatták,hogyan scgíthetiinknckik. Lassan ] , ' | . ' I l I i | | li ]i j / c I e d n hi o z z á j u k . A r n c g s z í l | í t Íbr es .m u t a t k o .

17


Zás után meg kellett fognunk a keztiket. EZ je]entetteszámukra, nost énleszeka szemed'ok soha nem nyújtottákelsőkénta keztiket. gazdagodtamáltaluk' Amíg étrvo]tama Csodálatosélményekkel szernük,sétáltunka parkban.ésneséltemnekik. Egy idő után megnyíltak'éslegmélyebb1áidalnlukatis e]mondták.MegtUdtamtőliik' mit éltekz.rt, amikor véglegbcborultéletiikege. Eltínt lóla a riapfenyessége. csak a melegemaradt'Az embeleketnem kiilső tulajdonlágyságáúl. ságaik alapjánismerik meg,hanema hirngmélységéről, MeséIteka lrang,a lemáskéntpótoljr.rk. AZ elvesztettéIZékszervet MáS életetéltek. vcgő érdekestuIajdonságairól. Íbgtuk igazán' milyen mély vrilság indítottaa világtalan Fe| sern egy-egy |átó kislány kezét.Mi, kisfiúkat'hogy hetentemegkérrék a kcir.tbIyosóegy-cgy zugában' akik,,papírs-rnamást.''játSZottunk csak nevetttinkrajta'pedig a ké. nem |epődtiinkrnega lcánykérésen, sőbbi kudarcoktól való télelernindíthattaőket erle a szokatlanji..rték. vetttik'éSjátszottunkveliik' talán a szívükkelis. ra' Játékrrak nem Voltak a képzőben,a vakok Mivel más szetnléltetőeszköz.jk a BIaille. esZköZeithasználtáktanítóink.A domború1elszínitérkép. eszközök erősebbfogllmíltemirtikrri írás.a tapintássalérzékelhető makat vésteka tudatunkba,így nagy hasznunkraváltak. a házinyotl-lArrrikornagyobbaklenünk' felcllvasássalscgítettünk dában' Ezt a műhelyt egy vak nyomdász működtette',akinekfelolvastuk a nri tankcinyveinket, ő pedig vakírássalleírta.Igy egészítették ki a tankönyvál1om1rnyt.Erc|ekes mttnka t oIt. megtisZtelő is. arneIyekkeI feladat.MegisnlerkedtünkazokkaIa mestelségckke1 a zekenyeretkeleshetnek.A legncmesebbtehetség feInőttkorukban fíjzteőket. SZintemindegyikgyerek zongorázott'énekelt. néhez' Ebben a terembcnhallgattuka híresvakkón:st'a világtalanntivenEZek az em|ékeke]evcnedtekmeg bennema dékekhangversenyét' fuVoldátékalatt. Tapogatttm, A sZiinetbenelindultammegkeresnia IégitanteÍmet. jelek a lákat. mint régen. Kerestem menjek. de a elvesztek. metre volna.de setnmitnerrrláttam' fogva eIigaZíthattak amik helyzctükrrél mert sötétVolt. Lementem a kapuhoz.onnernbiztosaneligazodom' a portás'Pá| hiszen.|obbkóz felől volt a szánkómegőrző.bal kéznéI lépcsőt.elfelé. De onnannrerre?Ncm kellettezen tíínődnöm.átalakítottáka teret.minden máskéntnéZcttki. 1t

].jIlii(sllllat]u]álltarrr'hiába |áttam' mégsernvitt el a szemem oda, ]'|\.Iilkilf(iur-t. Behu|ytam a Szemem. és hirtelcn mindent megtalá|rr ,\ |lcttncIn ólő emlékekre Íriss fény Iagyogott' és nrinden ott ,Il rtlr. volt' olyan vo|t' mint régen. \ .'zír'crnbe lső tényérevilágosodtak meg. mint ahogy Noémit rs ] .) |.|)v \'czetteMária há|aénekéhez. liogy nreglássa a,.kegye|em' |(l].il(|()t1..gyönyöIíí éseIvezessc a kései utódot a Mes SZoIgi.1latát. L. ltszit|íthoz.

]{euető,lo,oL l|'||J()rti Fogtam a kezét,való.iá clőtt sokat sétáltamédesapímmal. ||l) lilrl()ttaszolosanaZ enyémet. Vo|t úgy'hogy meghúztam'mint ...|l!(,Í. Jöttek a ]ovak. és tneg akartamnózrri őket. Megál|tunk. l''zt't httszárok,máskor ltlvas rendőrók mcntek el rnellettünk. ' .'.lliIttrka ló éslovas tökéletespárosát. \..Irl1rly hóriaptelte| a boldog sétálásokután.ésegyszercsak gyii ' r'...'tltllcgváltozottminden.Átvonult a ltjiink felettegy vi|ágégés I l'||ll.|onlba dőlt házakat,temetetlenholtakat'elpusztultállatokat L '\ \ il ll)llg|t után.

\|il pisl/rkoltbennünkaz éIetláng;ri.Arcunk színezöldre vá|to.\ilk l| ( aZ élniakari|rs adottjrírtínyiefőt. Még a friss Jevegőtsem ]ll||l.el. bcletruktunka hóba az első szippantásután. De éltünk.éS |...rrl rIirt lrázból el kellettmenniink.otthonurrkmesszevolt tő|ünk. l tLrrlkclhagyottcsatatéren vezetettát. Február volt' aZ utakatjó i . 'rrr'lttl beleptea vastaghótakaró' mégistúlsok megrendítődolgot tt r r Lr r. _ mégha álItakis lélbeszabta \ lllj,/llkat a bonrbákkegyet|enéle. . lrrlt'gelierejebelehasított az otthonokba.kitártaa családoktitkait, ' .'zL.li)r bútorok' lc a gyermekekjátékait.Üszkös híztaIak'szetszdr.t , ''llrlls li.uyneműklátszottakmindeniitt. \ .'rl|iszerrrétté vírltholmi nemlégenrrrégér.ték volt, munkás élet L . . I r l r tct.t e l e go t t h o n .A h 1 r b o r m ú i n d e n ts Z é Í Z ű Z oAÍm t .j k o r e l r n _' ltttl]i anyuka,a testvéIemnrcg órr szembetalá]ttlk magunkat ll.rrilirr.ú heverő marirdványaival.A szemétte]. a romma|.de Lttcítn 79


ami et]nélSokka| SZölnyűbb vo|t: aZ elesett katonákka]és az elp u s z t u l tl o v a k k a l . A katonÍkatbe|eptea hó. szépl.ehér szemfedél]e] takarvl el ííket. győztes ésvcsztesköZött, semjó ésrossz kö Nem tettkti|ónbséget Zött. Beborította testüket.ki sem liitszottakaIóla.Csak egy-egykato nasapkavagy bakancsona figyclmcztetett.hogy kertiljtikki a szornyű halniot.Testvérem szeletettvolI]aegy katonasapkátf'elvenni,rte anyukal.clkaptaíít,ós sietvementlinkod:ibb. Az tttcÍtkon elpusztult]ovak Í.eküc|tck' amelyek órtelmc(lcn|ilveszí(ették cl élettiket. Nem áiltak cgyik olda]onsern.ártatlanii|doza. tokká váltak.Nagy teStükkiemelkedctta hótakaróból' ésIiittukhasu. kat. Mindcgyik a hátán feküdt.Fejlik nereven t.elfelé nózctt.kitillt a tbgsoruk.ós a nleglazultzabla hclyóle fuIcsavigyor t)gyott. A kéthónapnyi óvóhelyi sötétsógután nehézvolt lítni a csiIItlgó havat'ésnlóg nehczebbvolt néznia ncvető lovakat.HatévcscI,l csilcska kérdésckct tcttemÍ.elanyukámnak,dc ő nem válaszolt.Magamnirk kellettf.elt.edczneIl. hogy a lovak miértlckszeneka hánrkon'ós hogy nem is nevctnck'Az igazságtó|émelycgnikezdetta gyo|]]Kn]]. Az utcánkbaérvevégreélő lovat is |iíttam. Az egyik hzíz|rarnradik emeleti ablakából nézettki két szegóny pára' EttőI aztán nrajdncm öSszeestem.Anyukám is megti..lntorodott. majd gyorsanelkezdcttbeszélnia hazatórés örömeiről' hogy e|tcrc|jcfigyelmemeta Iovakról. Amikor hazaérttink. úgy rogyttlnk|c ópcn maradtotthonunkban. mint a ÍáradtviItig.járók. Anyuka Íiízöttabból, ami a h1tború c|őttről maradt,ettiink.ós negpr.óbáltunkó|ni a |ehetőségek szefil]t' Este összebújtunk'mcft fáZtunkésléltiink.Nckem olyankol előjöttck az átélteseményckképei.SzerettenrvoInaszabadulnitőlük' de tú|sÍgosan gyengc voltam.a borzalmakmeg nagyonis frissek voltak. Mé.gsemkcllctt belebetegedneIn a nevető lovak enr|ékébc. nrcrt jótékony egy anyuka elküldte kisgyernrekeképeskönyr'ét. A képck segítenekhclytikretenni nyomasZtí) é|ményeimet' Ez a gyÍíit(ífiizct a Vörösketeszt éIclctlcsomzrgjában érkezett' olyan korúgyernlekviigta-lagasztotta' mint énvoltarrrakkor.Li.rtsz()tt a keze nyoma. Iskolai leladatkéntkészíthette címűtirnaiyaghoz. ,'A |ó ési..rpolása'' Szírresképeksorakoztaklz olrla|akonelejétő|végig'Gyer.ckek éslovak szerepelteka képeken.Egyiken egy gyönyöIű litlnl' a rnásikon istii|lri.A keÍteketrendeskelítésvette körti|. Etették.itatták. 20

.'rrllrrzliika lovakat. Gyerckek ültek a hátukon, nénre|yikkép a i 'r rrlirril ésújszülöttcsikajÍról készült.szeretet'békeáradt a gyűjr rrtctlt'htj|. Sokat néZegettcmezt a képeskönyvet'Fo|gattam.]a'ztlrttl. bcleéltem magan]a kópcn látható gycrckck hclyóbc ós az ;.. | | | ' I l l i l | t iki ösr ü l m é n y e i b eL. a s s a n c s o d a t ö r t é n t m , e r t C s t é n k é na t i . 'rtr..ccskóm képeijelentek n]eg a .gondolatomban, és nem az ut''r ..rrrlókck'Az írjismeretckösszekapcsolódtaka régibókós élnré' r r'kl'cl.éserősebbé]ettek.A lckete képekelmosódtak,clszürküll' l.. srlk köz[ilük elveszett.(Nem is gyerekeknekva|tik.dc Í.clnőtL l , n L K S C I T I .)

\lrrs(is csak azértvetette|]-l újuk egy uto|sópillantíst. hogy kiszűr|'..''ril.bel(íleírzta tanu|Ságot. arrlelyetérdemes lnegíír.izni. póldául az l.'trltr:lrlgltsát a pusztulásÍ.elctt. aj(Íékonyleplekcsodír1iít. vagy a ki_ r .rilirlclókok segítőszerepét. meg tem]észetesen a l()vakszeretetét.

GyertyaIáng \ l||\(.|]tct.n)éSZetes. hogy sötétedéskor felkattirrtjuk a viIlanykapcso' ,t' ,\t.acla tény a szobi..tban. Barítainkká vá|nak a bútorokis. a ' .'rlrl lletííiis' A sötételszríll.vagy be sem tudjrinni. t ir et.ttlckkoromban egy időben rcjtegetnikelletta fényt,ós a sötét r l ' r ] tl t zo t t h o n o k aM t ' i k ü Z d ö t t ü n ke I I e n ed. e h i á b a . l,L.tligvolt egy szépcsillrírLrnk. A hálóágy fölé tették.Sokszor el'. ztt'rrr'Sziporkáző fényei á|onrba ringattak. A porcclánburrin ','rrr:r'Iiizérek |ógtak.Ha i.elkapcsoltuk a villanyt,ezekbő|az üvegr'lrrlr'ijkbíjlszikráZotta f.chér|)lra az ezerszíníí ragyogás'Néha l r | ] . ) | \ ! ( )at tb u r a é Sm o z g o t ta g y ö n g y s o r i s . I | y e n k o rt i i n c o l t a ka r ll i r ! o ka m e n n y e z e t e n . l lr ttllplendeletethoztak'hogy nerl szabadÍ.elgyÍr';tani a villany'rlllllil.Az ab|akokatsötét csomagolópapírral kellett beragasztani. ', llrrlv az életjele, a Íényegyct|cnsugarais elárulja.ho| lakunk. \|Llr:scrtl kijltözött be hozz1tnka sötét'mert vékonykis viaszgyerIl :]\'tiitottuDk. amelynekelIenzőjevolt. EZt is szelettem'A leolva1 , \ ill\,/liígvn]elegcseppjeittcnycrembevette]n.ésli)rlnáizgattaÍn. ' . , I i r l c r l lh ű l t . 21


Egyszer elfogytaka gyertyák'Mál.nem lehetettkapni.de a sötétségellen mégisf.clvcttlika harcot' A konyhánkbanál|t cgy tÍízhcly,azon ÍőZtünk.czzel IÍíttittiink (me].ta Szobábannellr volt kítlyha),ésezzel VilágítottLLDk is. Levet. tük a vaskarikát a közcpór.ől. ésa parázzsá égettfa ésszón VijföS ténye meghitt,családiasvi|ígosságotadott'Korbeülttika kályhírt.me. IegedtiinkiS meIlette.dc a legibntosabbaz volt. hogy Iáttukcgymást. S/rpadtarcunk kipiruIt a v(ir()sfényben.Mindenkinek kti|iirrös ténygyúlta szenrében. mintha t tííZbennünk égettvolna. ó!i a sZ|vtink tiizétláttuk r'olnabcnne. En mégolyan kicsi voltanl.hogy elfértema Íásládatetején, ha ebéd tltiin.vagy az esti ÍiiIdetósután |eÍ.ektetett anyukiim.onnan vitt taka. ósttrl késó.bb az i..rgyarnba. Jó Vo|tegytittlenni a családda|'anri nii|unk jelentctt. mindig sokadalrnatis A nehézidőkben anyukiítm maga ki)ré gyűjtötte háZasésegyecl|iliillti tcstVéI€ i t.jutott mindenkincka bablevesből.a kukolicakásábílI rrrcga melegbő|.fénybő|a kílyha kin.ii|. Abban az időben sokat kiisZk(idtenr egy hímZettÍalvédíí szövcgr.jr'e|.Furcsa.éfthetetlen SZ(jVcgótaddig .'si]abizáltaIn.'. amígcIa|L|dtam rajta.Már ismertenla nyomtatottna.cybetííket ésa kis[-rtÍíkct' az íIott.összekapcso|t betííket. tlc a..ttlj nednim netsi nojda..nemvi|ágosodottmeg sziimomlir. Hosszú sötét időszak utiin ÍrjrakivilágosodottaZ é|ettink.IgaZ. nem vo]t villany. se gyertya.dc Írjfénybenragyogottrnindcn.A kitört templomablakokszínescscrcpcin át renlényte|jesnek. szópnck llittunkmindent.Az élct lénycfagyogotta sötétségt.elett.Ebbcn a lénybenöröm volt,jtisiig éssZcIctet. Fényderült a lalvédíÍ.e ésaz o|vtrsásrais. Nern ir betííkkclvolt a baj. hanernaz olvaszisirluyhval. Milyen boldoganolvastatna lhlvidíjrőla kedvesszöveget: ''Adjon lsten minden.jót!.' Istenadottrninden.jtit. csal1tdomnak. nekem. Vajon háliis vagyok czértmindennap?MegkiisZ(inönra Íényt. a világosságot.a|neIyotthonombaárad.]lrnádtlnl.eaz Úr Jézust.aki a világ VillÍgossi,rga. és bctölti fényévelaz élctcnl.]t-etilök-e az lge melléolyan iihítattal, n,]i|]t régena kályha parazsameIlé')Töprcngek-c irnnyi1a nehezen órthctő lgéken.mint a lirIVéd(iszörcgón'', Es cgyliltt|an.,.it.tenr-e. hogy Fénnyé,Otthonníl.Eletté|ett nekem és éItemllz Isten Fia'j Csak azért.melt SZcfctctt. 22

Atrolt szilua .|'.,|(iclíítt.ic8yre kaptuk a lisztet' a cukrot. il kcnycrct óS min.' lrril lilt,tttts dolog tartozotthozzá: |egycn Iiszt a lÍszeresnél, l' r tLriljaatla'qo|ni a I5-20 dkg lisztet.ós legyenvalaki,aki a vé.]||'lllIlllll] sort végigállja.Iehetőlegkorán kezdje' hogy biztosabb . rrlr lt'jlrrlltg.I.cykaptuka kenyeretis. amibő| anyukaegy csftot ||.}|](. lcll' Ncnl szó]t semmit róla. de anlikol a 1iont után haza| | l I l I ke.l a s z á r a zk e n y é kr e l t e t é t l e t l eb e n n ü n k e t . \ ]|.',/l. il cukor Semtbgyhatottel utolsó szcnlig. abból a hálószor''t:zckt.ónyenrögött kialakítottrejtckhelyredugottel aZ édesrrrr Nctttszcrette.ha ott Vagyok olyankor'fóIt, hogy kibeszélem ' ,|..Iirirrkltl. ós akkor baj lesz. Elviszik, ésmegbiintctnck. '.' ltl (tl(|()tt mirrdigsorba állni az apukím, de az anyukám sem' 'l .r l.is|-tltba. iI testvéremle1bglalta.Beteg is volt' a |ógiriadótól .r1..rll cls tnlgas |áZatkapott.Ettől azutánsokÍiggycnge maradt' l rl.,.'rlllil|íltlltakkorín reggela kenyér-'a liszt-,a cukorváró sor.r..Irlr kijtíÍtÍít adottanyukaÍbnallal'mert az..Egy rcndeskislány rrrrtrilil.jtir!.. n]ondástnagyonkomoIyanvettc.Otéveslehetten. ' ||('I11 il cimát a tűre.babráltamvele. irztánlecsavartam.Szerin'r t.rllllisorbanállótsZórakoztattamveIe. r', rrtelrililIdogálÍts órákig tartott,néhakora reggcltőldéligon tölr'rl.;rzitlrjt'éscléggyakrannem érkezettáru' Hiiíbavolt minden. _ a niagammódján r |'lrrrrÚszkoc]Íts idejétigyekeztemkihasznr..r|ni 'r t'Itclna btlltot'a sorbanállókat,ha|lgattarrr a beszédüket' éslát' 'Lttliltz Lttcítn töfténik.Elég kerrrényisko|a volt ez egy óvodás r l r l t . ks z i i n r í t l a .

| '/l('\cllcln. hogy Győrikék' a boltosok hogy hígítjáka tejet, r |.L.r cr.ikbe a tejtölt, amiből nekem mindig adtak.mert SZeIet' \ |]L||l |r)(igöttmás készletvolt. mint a v1lsár|ókszemeelőtt.Egyr r.'t kÚrtcnl va|amita hosszúsor fii|e ha|latára:..A pult alól ké' ' r | | t t ' j I i i l ta. n y u k á mm o n d t a ,h o g y o t t n r i n d i gv a n ! ' .M i n d e n k i . t..tt.ki kiir(jrönlmel,ki kényszeredetten. ' ,r .'rl L lllicsi boltJaa házunkban volt. itz utciiró| nyílt az ajtaja. Az" z.rllltalktivtlslakás egyetlenszobájíltVílgtákki az utcafelé.ab ' |1ll,/LiZlct'oda jártunk mindig' ott vÍsi.trtrltunk, már amit lehe23

Profile for KIA

Virágos katerám  

Virágos katerám  

Profile for kia35
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded