__MAIN_TEXT__

Page 1

Gaál Eva

SAFIR ésSAFINA Afrikában A szerző rajzaiva|


*..

!g;-"

.í .

='

t'

,,

"'-' trr.t

- "-51

Már éppentiz évtelt el azóta, I.rogySafirralleröppent Gazcli életébe. cazdi ffrikátall é|,arra, ahol az Egyclliiiő oszti.rkctti a fö|dct. Kcrtjela lró;ltrsi r/ lróscg virágözörrrrel, írriásikaktuszokkal ékesítette, finom gytimölcsökkel J , .,' dobálta tele, éspálmafákkal koronázta. l

# l.YffiM;#${r

-l'x-l

lIáza telis_telekülörrleges kagylókkal éslliivényekkel,ahogy egy terrnészetbaráté1.litő papa_ Iltri'r'Ószhez illik. A verar-rd1rn terpeszkedika rragy kalitka, Safina biroclalma.Szegél-ry q.rjkisasszot-ty már felacltaa reményt,hogy férjhezadj1rk,pedig milyerr boldogar.rrikácsolrra a párjával! Mégis megtalálta életecéljírt: fiókarreveléslrelyett nyelvtanulásra adta fejét, rlrikiizlleIrólónk figyelemmel vesz részta lráznépéletében cica, t;azdi kiirii] kisebb állatseregletnyüzsiig: öt izmos angoIvizsla, háron rrevellretetletl ..gt' iirr'a fchór rryuszi, ketlecrryi pityegíí györrgytyúk, továbbá gekkílk, gyíkok, ezerlábú . \()I11]()lttluk, sztimtalan gyatrÍtsrovar, bogár, éspersze moszkitó, rnindetrmennyiségllen.A ....lrtitíl|;aIrúszkáló halak ésa tóparton tanyázó kacsák, ílliszekésgérnekmár kívtil esnek ..rlirralátílkiirí'rl.A kertbe tévedtkóbor kígyílkatpedig a berrnsztilottszolgák Molran-rerl és _ ril ttttqtt teszik ártalmatlirnná. Ésrre feledkezzünk el liarorírl, Gazcli.jobbkezérííl, aki i$ú .. 'ra tita szolÍ:1t] a házbarr. I)c kczc|jiika ttirténetetaz clejérr...

--P--


Messze-távol a kerttőI, azúrkék hullámok futkároztak a Papagáj-sziget

partjain. A sziget egyik oldalán, a kis halászfalu pálmafedeles kunyhói között vidáman nyüzsögtek a bennszíilöttek. A másik oldalon, a korallsziklákkal csipkézettárterületen, mangroveerdő dús lombjai szúrtékát a szikrázó napsugarakat.

A fák léggyökerei, mint apró dárdák, meredeztek ki a cuppogós talajból. Az iszapban kerek éscsúcsoscsigák lapultak, ésmohó rákok lesték,milyen harapnivalót sodor ki a víz. Ez az öreg erdő a nagy szürke papagájok _ a jákók _ birodalma. Innen indultak el élénk rikácsolás ésjód|izás felhójébené|e|emszerző portyáikra, éside tértek meg napnyugta előtt odúikba. Itt esküdött egy fiatal jákópár holtomiglan- holtodiglan húségetegymásnak.

at p

\ !3

-" t

j

r,iiit:i*i

,I I

IT

li

ll


Gyümölcséréselótt elérkezetta családalapításidőszaka. Ajákópár is összekapta odúját,hogy a fehér'tqjásokigazi otthonbapottyanjanak' Ezekbena hetekbencsak'a költésnek éltek.

Előszijr a lányfióka kocogtatta meg a tojás héját, hogy szülei örö. ,mérevaksin éscsupaszon, a világra erólkö{ie magát. Azután a másik tojás is repedéznikezdett.éshamarosan :' meg]elent a trónörökös imbolygó, kopasz feje. '. Az ikrek gyors fejlődésnekindultak' Napokon belül már pihés lrabaruhában sivalkodtak: izgatottan követelték, hogy jákópapa a bögyében ft'lpuhítottmaggal megtömje bendőjüket. Hamarosan ugrálni, majd verdes. ni kezdtek szárnyukkál. Elóször a lányfióka tett egy bizonytalan kört a levegóben: remegó lábakkal, bukdácsolva eséttüssza az odúba. A fiú már ügyesebb volt, két merész kört is kanyarintott erymás.- . után. Jákómamabüszlqén pislogott körül, ki lá{ia a mutatVányt, de . l ; . ' , ''.t csak egy un&t'kaméleon förgatta szemeit a s2omszédfán. E

Itrlt I r'l .!

ü$$il


t

l lrt

I

i. 'l .-3.* i ,

.,,,i. rl ..:

!l-

B,

f,.,t:ri:1. s

,...4..

A FÁJDALoM Élszan<Ala , \ l ) a p a g i i js z i r . t c n t l i i s i k o I c l ; r l i i ltl e t r ri s r r l c r t ( ' ka z i k r e k . i \ l ó Q t t c r l l r c 1 l i i l l r c t t e ka l r a s a s rllitjtltrrkett1,('rÍ.i,tli ésa ÍirlLIQirbtQLtt.llalrtizairtil|i ]i.iirtltt'It[.r.c, í.stlctlt litthirttii|i a forríl ] t t l t l l t l k < lLl lt g r i i I t ir, ' a u r .i t r ' í z b c t rÍ ' r i i t . s k i j lgíri ' c t . c k e k c ts e t t r . l : g r ' h o l t l 1 ( ' l l r . té s j i c II ( ' 1 r t cikl r , , a k t l t I t a;kr l l t i t t l t . l t . t t l ' t f |i i.ki i z i i t t '| | a l k z t i r e j k L i s z r l t tf e l k i g 1 t i k i ' r r ta l . a t i i r . z s i ' r ló,s c g 1 ,z s i i k s z J r j at a 1 l a d ta z t l t l L iJ l t ' ) i i r - i t t i i lP. ai r' r í e s z i i l tp i l l a r r a tt r t á l r r i r ' i i l [ í ' rsc 1 ; c s z t e t Iscz í ' ta z í ' j s z a k al l . i r s o r l r ' i . i tr ,l t l l I dc g l t I t t r t l t t tQl i i I l 1 . l c t rkrci z t l t c a f a o l d a l i i t . ' \ . j i i l i t i c s a I i r tr lí ' n l i i I t c r Í r e I r i a t I r ' ar ',a l i . t t tíl' st c ] l c t c t l c r l i r l]. e 1 l r i lbt c i t k c l c p c ( ' l l t .| l e t t e t l e vt c r t | e s t cs z á r t l r L r | i a t ,ó s c . q l . t r l í t s h tilizl t j t | l ' cl i e r e s t i ' ka s z a I l i t t l t t l l tú s t j i i t ' D c e rz s i i k l l c z á r . u l t ,( ' s t í [ e g r .r c I c I l l t l t t d t j b ] l art'le r Q í í t l t clkr ( . I t I l e . , S t l k i t i it]t r I . t t r tatz ú t , i l l ' c g r ' c I t ] c t t 'lsl i r r l l l . i I l j z . i s,'\ z e l c s i u J l z o t tj i r l i t i ks z o r i l s a t ri j s s z e l l L ij r l a , t c s tt i | i t r r c I t ' q ó r , er ,Ii g a s z t i r l t il i' 1 q r t l l l , t s t ' I { e Q ! e |] l i t t t g t l s| l c s z Ú t Il t a l l t l t s z ' r l '( tr r l i t j t .|t z s i i k s z á j i t t - i ' s l l r i r cl r 1 ' í l t é , sf é l r - , sLrr.:.iir hatolt ir szentrililrc. l:gr li'li.etckt:z ntr'!r.r!adta jiikr-rpaptit,aki tcljes c r . t ' j [ ' l ; íl líelI c I r a r . a1 l t l tt a r , a s k t l sI r i i i , e l rl ' t r j j l r i rI. ) i i l l i j c I t r r t l í t i i sk i i z , I ; c r r t i i g t t l t k i a r t i , í | í r s z, ( ' I I l c l ci t . c s z t r ' e ' j ; i k r i t r l a t l l ia, ikti, e Q v | . ' i i z e l i 1 r r i i r . l rr.rai 1 l 1 l c r r Et .Q v í ó r l i I r a r ] Qi ' l e s t t l s z i t k t l z r j t l t r t ta, I r l i i s i l t t l i i r r r l i i c l , t n l c r rt c s e t í í z i itt' , \ z t ; i I tc g r . c s t l t r t r l s| t i ' zl t i r t c lctt Irrtlzrltllitt(altrrirrkiilla szoríttltt a .jiikri1la1lirÍ.t'jét, l i . i l t t t z l .i rt I L l q l . , l l ) , rllr(')s l r ' l r . s. r s , / i l i l i t l l ( )\ 7 ,tl.ll,t. J1rkírpapa [t'|cclbicsakltlt t, szenrci c||rtltrrírlvosoclta k.

L

$ ,

.-l'.r\^í-.]

I t

I


L1

tF'

fr

7,,,

A hevesen tiltakozó fiókákra rácsukódott egy ágakból összerótt, ormótlan kalitka ajtaja. Jákómama fájdalomtól megzavarodva, ideoda szaladgált az ágon, azután órákon át rótta


SAFIR ES

SAFINA

Mármagasanjártanap,deTibomégmindigkcdvenc.majomkenyérfájatövébenkuporgott. is elszajkózta egymás után: r."c" u ,..iatiro játorit retietlittentfejielTigyeltea fitlt, aki százszor - Safir, Safir, Safir... időnként a szigeten termett, A ják;fiú attól a bajszos fehér embertől kapta a nevét,aki Ilyenkor bejárta a partot' tarka papagájha.lat ésvörös sügért vá-sáioljol-rTibo apjától. hog; 'r"Eí'ut"i nyíló űregeln. gi,.r:tó.tt,es vegigbujkált a korallbarlangok egymásba


Tegnap is megérkezett.Eppen azt panaszo|ta apának, hogyan lógott meg két hete kedvenc papagája: Pili-Pili_Ho-Ho, mikor a kunyhóba toppant Egyfogú Bakari. A kövér bennszü|ött Irüvelykujján piszkos, átv érzettkötés éktelenkedett. Pi|i-Pili-Ho.Ho túl későn került gazdájához, ésmár nem vo|t hajlandó megszelídülni. Ifjú éveitegy hajón töltötte, éselsajátított pár cifra szitkozódást a tengerészektó|. Egyfogú Bakari érdeklódve hallgatta a történetet, mert éppen azért jőtt, hogy kétjákófi_ ókát ajánljon fel a fehérembernek _ természetesenméregdrága áron. _ Egy fiú' egy |ány _ vakkantott elégedetten'feltartva az ormótlan kalitkát. _ Legyen a nevük Safir és Safina _ mondta a bajszos _, két elpusztult gyöngytyúkom emlékére.(Azt már nem említette,hogy a tyúkocskák tepsiben, ropogósra sütve fejeztékbe életüket.)- De kettő nem kell! _ nézettTibora, aki sóvárogva vakargatta az egyik fióka nyakát. _ Ha a fiú megígéri,hogy gondját viseli, kifizetem a másikat is. - Vigyázok rá' Jó dolga lesz! _ nézetta fiú könyörgő szemmel apjára, majd a kalitkára. Apa bólintott. Levágta Safir szárnyán a tollakat, madzagot kötött a lábára, ésa végétTibo kezébenyomta. _ Aztán megtartsd, amit ígértél! A majomkenyérfa kellemesen dörzsölte a fiú hátát. Üreges belsejébenis gyakran álmodozott, a fülledt félhomályban. Kívül, a fa törzsébe, kemény karókat vert följárónak , egészen a koronáig. Innen sok izgalmas dolgot megfigyelhetett: mennyi mangóval indul Karisa a piacra, vagy hogy rúgja oldalba lompos sauna a szornszédkecskéjét. _ Safir' Safir, Safir... _ ismételgetteTibo, éskedveskedve a fióka tol|ai közé fújt. Ajákófiú finoman harapdálta a fiú orrát, nem is sejtve, hogy egy közeli fa sűrű lombjában elrejtózve, gyengédszemekke| figye|i jákómama.

.

Profile for KIA

Safin é safina  

Safin é safina  

Profile for kia35
Advertisement