__MAIN_TEXT__

Page 1

Ha elindulunk a hit tttián. váratlan veszedeLmekésmeglepő csodák leszlek táncol a hullám()kon' lI.'sszÍrtirratri' egyárbocosbárkánk tÍ.trelmetlell{il \zl nrondorl.ilven vitorlrissalkockáZatoslrosszúiÍra indulni? Igazadvan. De gondoljatra.lrtrgv a helycsirány, ésura lrrarada K'\Pt lÁN\'t]NK MAGA.IEZI]s KRISZT(JS, aki nregrrrutatja lc!':riharrrsabb|relyzctnekis' Nen hajózol egYedúl'testvércidnrltrr'árrraka l.cdélzetcn:

BeIllát,a kon.áIryos. Bátorságát'n},u8alnrát nrindnyájan tiszteljuk'

Balambér' az őrszc'n' ós Figyeli a vcszélycket. aZcvezésritnusátdiktália.

Áz ikrek a lujót gondozzák.BÚla hőski'dtk' hogy |eplezzerr1.rr|szivét' Bclla mégtélénkebb. de mittdkeltcntrgranak'ha segítcnikell'

Befti versclgetésé[ekcl' Sokszornagyonis belc.jona vezénylésbe'

Bcdtaislncri a gyóg}.lüvcket, bckiilöZi o scbekcl,de s7eÍeti be|eiitniaZoÍrátn]ásd()lgába'

BEEESZALI-ASI l]emát'Befii' Béla'l)ella' ésBeáta, BaIamltél BenjáminnrcgRebcka' iltfa-tcllrckésZa csapat_ a kilelcedik 'lc vagy rnagad!


Bibliai idézetek: (zso|táÍok71,2) ..J íc|lls l']e.g.sz.baditsfieg i[Eal,nasan!,, ad(|ka:/'énIste'ennek' ' '' (Róna J,8) ..,, ,]1á]iiÍ nek!'J]KósZönteDekbaúlaid.,,(3Jánosl, 15) ..1'él-!'ssé.9 (7'soltárck5'6) ..\c'rltiilliar'ak ''rc8 szemedelőll a dicsekn.ók''' I7,1) -- ' ,a hazltga ponosznyelwe ugyel'.,(PéLdabeszédek '..,\nagwalátóÍésa kevélyszivíilner/,tíiÍómmeg.,'(7sollaÍok10I'5) s7'ivú ' '.'. (Máté11,29) ,..' . anuliátokrne! lőIctll'hogy szeliclvagyok,ésalii;/atos igazságo\anvezeli.,,(ZsolláÍok25.9) ,,Al aLázalosakal (PéIdabeszédek 4,]4) ','''neiári a gonosztkútján!,, \,tégsok szigelvár Íánka ulesszilcnqeren lla nem tudszmindig veltiúklartani,ezen aZ oldalon elmeséljük'merre jártrmk' és mi történt Yelunk útkózbeB. tbgásait'a nyíll vizekÍeha'(iztunk.ElősZöI l' N,tiutána paÍloknellett ne8lanulluk a tengerészélet a zsáklnányukatMégis IRIGY-szi8eten stiÍga állatokőriztékÍéltékenyen k ötttink ki' aholirigYségtől sikcrüh élelenrhcz. viZheZjutnunk'ésnémiravaszsággall.eis mcgIi'itélcgy tehenet'Mennyivelrnás .'ssze'negpiszivvcl l.ogadtak rninketaz oRoM.szigeten! Szcbbnélszebbvirá8oklialbaÍátkoziunk ,l.avi|1ilsa sicazonnala scgitségére hcnli]nka naptólcsillllnlló tó pa|tj1ln. ésmikof ]Jcllaa tóba cscll. lctt. e|juloltt|k a .Ulel.k.l|ijl r\ll'\/r\-\7l3ElÍC ' ilhlnlnln a köszivÍiJlthokclíizték ]. Polip Lip(itscgílségével j(i Pásztorukal'sok iZgalon,! u1ÍnsikcÍtilta ki5 crlii s/i\íi Bcnjiintintkiragadnikö7tiltik. ésmár vclc A HLrsl](;-s,,igetén a kulv:ik.cbek.ktll.Y"usok éskulyulik,eltikij|la f.ülkavczór cgyiilthajóZtunkl()\'iíbb. (lc a kerílésen kivii] éló i.aÍk.lsoknak báÍánybúsra Kotlondonal. nilgyszeretetlellbgadlllkbenlrtinkcl. őIci a h.js Komondor.trtvLihbí l]oksz ésKoksz. a kapttrellclrl]retetlen láit a fogú. Benliil ébersége. nreDtettck Dregnrillkcta pus7fulásl(íl a zászlónkat'nlaid a Zugvaérkezó 3' Ilatatlas viharbakcúltünk.l]lóször Szélkonracsattogtatta akik óriási httllánlokkaldobálVihalc téptelDega vitorlát'NyonlábansiivitcttFörgctcgcsésoÍvk1ut, éselmerti|ta tajtékzót!'ngerbcn' alig tudtuklnelmenteni' trika bárkát'Bóla leso&ódotta l.edélzelről MásnapeB-Yhajótöróft. szenrtclcnkecskévelis saporodfunl(AZ oM.szigeten a szigcllakó ál]atok orát. mialatta li'bbi szigetlakó cgYrészecsz1elen buzgalommaldolgo7ottjápollaa virágokkaldís7ítetl tcspedten lrenyólt,nrégaZ cnniva]ótis szoÍgoscickányokadogattáka szájukba'Ebbiil a boloBdtársa. hozzánl. ságbólmentclliikki Rcbckát'aki öröÍnnel csat]akolo1t 'I.L]REI,IM-szigctre. ésa Mo4' Az álnok Súgri-búgó Ellenszelekncgakadá]yozlák'hogyeljussunka dc azlánnegundo. Il()-szigetÍe sodoíakbennÍirrket' I:|ószörkétmarékkall.alfuka filrtlIncsenlcgéket. méÍtékleéss7ó.ptől,tisztaűz utánr'ágyódtunk'l:gycdtilKecskc nru]lllo7ott rodtunka sok édességtől játékosok is, ahol alig fudtitkl]elliiíltinta f.éktclcn lcnti|újcimboriii\'al.AthaladtunkJ1|tékorságon akik kÓ7ött örólrmcl nregpilrenttink' köziil kinenteni' Sikertiltrátallllllnk szál*ivetctt tcs|véreinlÜe' Árl rnégaznapójjel rrrclekilDünkkc|lett,nert a l.cketekecskékcsapalaélénrál í tánlad|egy lrataltahosszabb.boldogid.islakolti'ltötnink cl: béketűrést tnas.gonoszgorilla.Végüla TtireleDr-szigeten trultunkkezesbáránvtestvércinktiil.

REJTELYE

,,Ments meB, szab

"._{ ")

:r

a

Mindenki a t-e amikor felsorakoz Hol a Kecske? - Mekuntam a par _ Mi meg beeelé Jobb is, ha elkiil ta magát ésünne1 beeennünket,ésr tiinket ésmegőriz meglanultunt' Há segítitekegynrást i.- U, mlly nregha nevetéstőlide-od Beeelerughato kicsit! A kormányoscsa -A kecskeazonn


REJTELYES ELLENSEG

,,Ments meg, szabadítsmeg irgalmasan!,,

1nt _.,\.,. : \ I

1

) e.I ,.-.4(

i\\ l_)

_ Mindenki a fedélzetre! adta ki az utasítástBernát, a kormányos,és szemléttartottfelettiink. amikorfe1sorakozhrnk, - Hol a Kecske?- kérdezte összevont szemöldökkel. _ mekegettKecske a ponyvaalól. parancsolgatást! Mekuntama _ Mi megbeeelédfáradtunk. panaszosan Bella. . . bégetett _ Jobbis, ha elkülönül, kevesebbvizet zavar legyintettBemát,majdkihúzfolytatta:- SzefetettKapitan}unkvezetetteddig ta magárt ésünnepélyesen beeennünket, ésvezet ezutánis. Súlyosveszélyekbőlmentettemeg az éle. tiinketésmegóríztebárkánkatis. Eddig hétszigetenjámrnk,éssok mindent hogy már jobban szeretitekés megtanultunk'Há1ásvagyokTeremtőnknek, egymást! segítitek _ o, mily megható!_ kezdetthullámzania ponyva,ahogyKecske a gúnyos _Ha, ha ha..' Mekkszakada szívem| nevetéstől ide.odagurultal aÍ1a _ Beeelerughatokegy kicsit? _ kérdezteBéla dühösen. _ Csak egészen kicsit! A konnányoscsalódott,szigorupillantásaazonbanvisszaparancsolta. _ A kecskeazonna|Íávozzon ésvizet feltéve,ha óhajtebédelni ahajófenékre, lefetyelni!


Valami távvezé getve szernét'hog vette az iÍányt. _ I _t Beeetyárélet! barira, aki a szem Ez kill.ukasztja r amit éppenel aka - bs etsulryeourl meredteka copla elindultunk! Újabb reccs!Aar nagy halfélemég Bernát kikapta ke - lorpeooa! -E,nrn kodjatok erősen! -

l ' ^ '

;

A kormányos tud Annyira tehetetle - Kapitány, segít Nagyon rövid vol Órszem! Kongz kétákat! kiálton rohantál a rakétá alatt egyre edzett


_ Valami távvezérlésűtorpedó lehet! _ kiáltott Balambér,a távcsőbe meregetve szernét,hogy kcizelebbről lássa a kitudjarnicsodát,amely ismétfelént vetteaZ irányt._ Kapaszkodjatokerősetl! _ bégetett Beeetyárélet! Béla. Kapaszkodj,Rebeeeka!_ kiáltott a tétova barira,aki a SzemüVegét igyekezettkikapirgálnia halászhálóból. _ Ez kilyukasztjaa hajót!_ sikoltottBerti,akinek torkánakadta ktlteménye, anrit éppenel akart dalolni nekünk. _jajgatottBella, éségnek Es elsüllyedünk!Beeeleful1adunk a tengerbeeee! _ meredtek a copfiai. En megmondtanr,énmár akkor megmondtam,anrikor elinclultunk! Ujabb reccs! Azrán egy sorozat óriási tiisszentésÍázta meg a levegőt, ésa nagy lralfélemégnresszebbretávolodott a bárkánktól.. . Bernát kikapta kezéből a távcsövet, ésmegmarkoltaaz árbocot. Torpedó?! Éninkább valami hihetetteniilhatalrnaslralnak nézem!Fogódz-

"''s: A kormátryostudta,hogytenniekell valamit,különben kitör a pánik.De mit? Annyira tehetetlennek éreztemagát.Es akkor hirteienfelkiáltott: Kapitány"segíts!KönyÓrülj rajtunk'mentsmegminket! Nagyonrövid vo|Í, ez az ima,de Bernátmáris tudta,mi a teendő! _ orszem! Kongasdnrega vészharangot! Te pedigrepítsdfel a vészje|zőrakétákat! kiáltottneked,mireTe hirtelennagyorrbátornakérezted magad,és pillantott rohantála rakétríkért. Bemát elismeron utánad.mert a sok oróba alattesvreedzettebbé Váltál.


a

SZOR M

,,...haLátadok

-E

_ Méghozzá jt Ez beeediliz omrnk előtt és Feldtihödött bánna akár a ]t Bárányevő? dett.- Beeele Benjáminkité bégicsélni kez _ Bőgőmasiná nem lett vohra szarvamratíiz A tengeri besti négyárbocosf bárka o1daláb

Profile for KIA

Kevély-sziget és Alázat-sziget  

Kevély-sziget és Alázat-sziget  

Profile for kia35
Advertisement