Page 1

http://eshop.kerdos.gr

www.kerdos.gr

ÃÚ‹ÛÈÌ· ‚È‚Ï›· Î·È ÔÏϤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÏÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ·fi

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙo

¤Ó· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÈÙÂÏ›Ô

online

∫¤Ú‰Ô˘˜» ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ «∫

www.kerdos.gr HMEPHΣIA OIKONOMIKH EΦHMEPIΔA

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ APIΘ. ΦYΛ. 7382 • ETOΣ ΚΕ • f1,30

®® Δ∞ ¡∂∞ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ 2010, ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÃÚÔÓÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ·Ô‰fiÛˆÓ, Ì ‰È„‹ÊÈ· ¿ÓÔ‰Ô, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÛÔ Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ı· Ì·›ÓÂÈ Û ʿÛË ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô·fi‰ÔÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈο Â›‰·. ®® ™∂§. 26-27

√È ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ √È ·ÒÏÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË. ª¿ÏÈÛÙ·, ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ Mid Cap ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. ®® ™∂§. 25

√È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ∏ Bank of America/Merrill Lynch, Ë Nomura, Ë Commerzbank, Ë BNP Paribas, Ë Morgan Stanley Î·È Ë Credit Suisse ÚԂϤÔ˘Ó Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÒÚÈ̘ Î·È ÔÈ ®® ™∂§. 24 ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜.

™Â Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ - ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,4300 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,4380 ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1,4300 Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 1,4250, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ®® ™∂§. 29

∏ ª∂°∞§∏ ¶ƒ√∫§∏™∏ Δ∏™ ∂Δ∞πƒπ∫∏™ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂À£À¡∏™

∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÔ Û › · Ï  Ô Ù , Ë Û ˆ › Ú Â˘·ÈÛıËÛ›· η∏È ÔÙÂÈÎÂÌËÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ T

∫¤Ú‰Ô˜» Â¤ÏÂÍ ۋÌÂÚ·, ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ô «∫ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. √‡ÙÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ë̤ڷ ·Á¿˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô‡ÙÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÔ˘ ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜. ™ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·, ηıÒ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Ù¿ÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘», ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˆ˜ «ÂÙ·ÈÚÈÎÔ› Ôϛ٘» Ì fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ΔÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·» Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ˆ˜ ΤډԘ ÁÈ· ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘˜ - ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿ÌÂÛ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ Ù‡¯Ô˜ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ¯Ú‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÁÓÒÛË ·fi ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¤Ó·Ó ıÂÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó.


179

¢¯¤˜ ÁÈ· ˘Á›·, Â˘Ù˘¯›· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ 2010

Θωμάς Λιακουνάκος

Ρίτα Αλαμάνου - Πολυχρόνη

Ιωάννης Αγγελακόπουλος, Αμαλία Αγορογιάννη, Μαρία Αδάμη, Σάββας Αθανασίου AγγελοςAθανασόπουλος Σωτήρης Αλαμάνος Xρήστος Aλεξίου Δημήτριος Ανδρέου Γιάννης Ανδριώτης Βαγγέλης Αντωνόπουλος Μάρθα Απαλοπούλου Μαρία Αρώνη Aννα Βάλβη Ελένη Βασιλάκη Μιχάλης Βασιλάκης Γεωργία Βιδάλη Oνούφριος Bίδος Πετρούλα Βουλγαρέλη Γιώργος Βρεττάρος Ζαχαρίας Βρεττάρος Αμαλία Γαρνέλη Mιχαήλ Γαρουφαλιάς Μαρία Γάτσια Στυλιανός Γελίδης Πάνος Γερμανός Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Μαρία Γεωργιάδου Γιώργος Γεωργοστάθης Αιμιλία Γισδάκη Nικόλαος Γκόλιας Ειρήνη Γκρεκ Σοφία Δέδε Αθανάσιος Διακουμής ΤασίαΔιονυσοπούλου BάγιαΔουδάκη Δημήτριος Δράτσας Ευάγγελος Eυαγγελοδήμος Γιάννης Ευστρατουδάκης Κωνσταντίνος Ευφροσύνης Γωγώ Ζαββού - Καλοπίση Σταυρούλα Ζάπρη Βασίλης Ζέππος Ηλίας Ζέππος Μανώλης Ζούλιας Παν. Ηλιού Σωτήρης Θεοδωρόπουλος Aλέξανδρος Iωαννίδης Χρήστος Καζάς Γιώργος Καλορίτης Ευγενία Καλπακόγλου Σταύρος Καμινογιαννάκης Γιώργος Καμπερίδης Στέφανος Καντερόγλου Μάρω Καπετάνη Ιωάννα Καπίρη Αθ. Κάππος Nικόλαος Kαραγιαννόπουλος Ελένη Καραμήτσου Νana Kapanadze Φωτεινή Καρλή Kωνσταντίνος Κάρμανι Ιωάννης Κεοσσές Εφη Κόκκορη Ιωάννα Κολοβού Νικ. Κονδυλόπουλος Σταυρούλα Κοντογεώργου Μαρίνος Κορρές Φώφη Κορίδη Αφροδίτη Κόσιβα - Παπαοικονόμου Ρούλα Κοτσέτα Δημήτριος Κούκουρης Νίκος Κουλουκτσής Νίκος Κουλουλιάς Ελένη Κουντουριώτη Ελευθερία Κούρταλη Ξένια Κούση Kων/νος Kουτσομίχας Γιώργος Κουφάκης Ολγα - Μαρίνα Κραντίνου Ερασμία Κωνσταντίνωφ Γεώργιος Κωνσταντινίδης Γεωργία Κωτσιαντή ΓιάννηςΛακών ΝικόλΛειβαδάρη ΓιάννηςΛεοντάρης Παναγιώτης Λιακούσης Αθηνά Μαλάτου Αν. Μαντικίδης Λίλιαν Μαργαρίτη Ιωάννης Μαρκόπουλος Ελευθερία Μαρούγκα Σωτήρης Μαστρανδρίκος Αναστασία Μαστρογιώργη Nικόλαος Mαυροβίτης Δώρα Μαυρομάτη Νικ. Μαστροπαύλος Κώστας Μερεντίτης Αλέξανδρος Μονεμβασιώτης Αγγελος Μόσχοβας Γεώργιος Mούλας Βαγγέλης Μουστάκας Νικόλαος Μουτσουρούφης Σπυριδούλα Μπαλαούρα Αθανασία Μπιδίου Θοδωρής Μπότσας Αθανάσιος Μπούκλας Κατερίνα Μπούρα Τριάδα Μπράτσιου Μαρίνα Μπρούσκου Αλέκα Νικολιά Ελένη Νικολοπούλου Κώστας Ντα-

Δημήτρης Ευαγγελοδήμος

κόγιαννης Αντώνης Ξυδούς Στυλιανός Οικονομίδης Χριστόδουλος Παγώνης Στέφανος Πανταζόπουλος Αναστασία Παπαγεωργίου Ευσταθία Παπαδάτου Ιωάννης Παπαδάκης Γιάννης Παπαδόπουλος Ντίνα Παπαδοπούλου Λεωνίδας Παπαδόπουλος Εύη Παπαδοσηφάκη Σακ.Παπακωνσταντίνου Νίκη Παπανικολάου Σπυρίδων Παρασκευαΐδης Ιωάννης Περδίκης Δάφνη Πετρίδου Δήμητρα Πετροπούλου Μαρ.Πετροπούλου Κυρέλα Πέτρου Γιώργος Πιτσιρίλλο Ελένη Πλαϊνιώτη Νίκος Ράπτης Αννα Ροζάκη Τζώρτζης Ρούσσος Γεώργιος Ρούσσος Αλέκα Σαγιά Βίκυ Σαντοριναίου Θεόδωρος Σαφράμης Παναγιώτης Σαφράμης Μάλαμα Σεϊτανίδου Βασίλειος Σκαβάρας Στεφανία Σούκη Ιωάννης Σοφιανός Νατάσσα Σπαγαδώρου Λίλυ Σπυροπούλου Γιώργος Σταματόπουλος Νικόλαος Στασινός Κυριακή Σταυράκη Γιάννης Στεβής Αν. Σχοινά Ιωάννα Ταξιάρχου Γεωργία Ταραντίλη - Δεβενοπούλου Θόδωρος Τζαλαβράς Αννυ Τριανταφύλλου Γιώργος Τριανταφύλλου Ιωάννης Τσαλούμας Μαριλένα Τσελώνη Κώστας Τσιτσιρίγγος Χρήστος Τσιτσιρίγγος Θανάσης Τσιχλακίδης Δημήτρης Τσουπαρόπουλος Kωνσταντίνα Tσώρου Παναγιώτης Τυλομένος Παύλος Φακατσέλης Αθηνά Φαρμάκη Bαγγέλης Φεργάδης Aναστασία Φραγκούλη Εφη Φρεμεντίτη Γιάννης Φρέσκος Σπύρος Φωτόπουλος Σταύρος Χαλιάσος Σταύρος Χαρίτος Βασίλης Χατζημουράτης Γιώργος Χατζηπαναγιώτου Ζαφ. Χατζοπούλου Ξένια Χουλιάρα Πασχαλίνα Χρηστίδου

Η διοίκηση, η διεύθυνση και το προσωπικό του «Κέρδους» και εφέτος στέλνουν τις ευχές τους μέσα από τις στήλες της εφημερίδας. Το ποσό που αναλογεί σε δώρα και κάρτες, το «Κέρδος» παραχωρεί για την κάλυψη αναδοχής πέντε παιδιών από τον αναπτυσσόμενο κόσμο μέσω της Action Aid, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και της οφειλόμενης κοινωνικής ευαισθησίας


4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ EDITORIAL

„ p

HMEPH™IA OIKONOMIKH EºHMEPI¢A

I¢IOKTH™IA KEP¢O™ EK¢OTIKH A.E.

°È·Ù› ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¶Úfi‰ÚÔ˜ - ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜:

® Δ√À | ¢∏ª∏Δƒ∏ ∂À∞°°∂§√¢∏ª√À

P›Ù· AÏ·Ì¿ÓÔ˘ - ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ¢π∂À£À¡ΔH™:

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÔ‰‹ÌÔ˜ AƒÃπ™À¡Δ∞∫Δ∂™: OÈÎÔÓÔÌ›·: °È¿ÓÓ˘ ™Ù‚‹˜ ¢ÈÂıÓ‹: K·ÙÂÚ›Ó· MÔ‡Ú· EȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ∞ÁÔÚ¤˜: ∂ϤÓË ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫¿ÚÌ·ÓË (karmani@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781540 ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ °ÈÒÚÁÔ˜ BÚÂÙÙ¿ÚÔ˜ (g_vretaros@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781507 ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ - M. AÁÁÂϛ˜ M·ÚÈϤӷ TÛÂÏÒÓË (mtseloni@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781566, Fax: 210-6756661, 2106747890 IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ›/¢È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ¡·Ù¿ÛÛ· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (natasa@kerdos.gr), TËÏ.: 210-6781567, Fax: 210-6756302 §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ™. AÏ·Ì¿ÓÔ˜, (alaman@kerdos.gr) ΔËÏ.: 210-6781600 ¢È·ÓÔÌ‹ ∫. ¡Ù·ÎfiÁÈ·ÓÓ˘ (vis@kerdos.gr), ΔËÏ.: 210-6747881-9

°PAºEIA - ™YNTA•H B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 44 & ∫¿Ï‚Ô˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 152 33 Aı‹Ó· ΔËÏ.: 210-6747880 (10 ÁÚ·Ì̤˜), FAX: 210-6747893, 210-6742003 e-mail: mail@kerdos.gr

BOƒ∂πA E§§∞¢A ¢È‡ı˘ÓÛË: M·Ú›· °¿ÙÛÈ· (thes8@kerdos.gr) TÛÈÌÈÛ΋ 33, TK. 54624, TËÏ.2310-280285 & 2310-283292, Fax: 2310-220464 ™‡ÓÙ·ÍË: TÚÈ¿‰· MÚ¿ÙÛÈÔ˘ (thes4@kerdos.gr) ANTI¶PO™ø¶OI / ¢IANOMEI™ ΔO ¢π∞¡Eª∂Δ∞π ME ¢π∫∞ Δ√À ª∂™∞ ™E O§H THN ∞ΔΔπ∫∏, Δ√¡ ¡√ª√ £∂™™∞§√¡π∫∏™, ∫∞£ø™ ∫∞π ™Δπ™ ∂•∏™ ¶√§∂π™: X›Ô˜: X·ÓÈ¿, P¤ı˘ÌÓÔ & HÚ¿ÎÏÂÈÔ: ¶¿ÙÚ·: Iˆ¿ÓÓÈÓ·: Pfi‰Ô˜: BfiÏÔ˜: IÂÚ¿ÂÙÚ·:

°. MÈÛÂÙ˙‹˜, ÙËÏ.: 22710-81201 °. ™ÔÏȉ¿Î˘, TËÏ.: 28210-40150 ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ñ 2610-910917 ™Ù. X·ÏÈ¿ÛÔ˜ ñ 26510-78248 ∞Ê·ÓÙÈÓfi˜ & ™π∞ √∂ ñ 22410-52490 £ÂÛ/Τ˜ EΉfiÛÂȘ ñ 24210-23303 Iˆ·Ó. °ÂÚ·ÎÈ·ÓÓ¿Î˘ ñ 28420-89580 28420-89052 E. ™¿‚‚· ñ 24670-82408 ¶. ZÈ¿ÌÚ·˜ ñ 24610-24206 I. K·ÛÛÈÒÙ˘ ñ 693-7186909 ª. ª·ÎÔ‡ÛË ñ 26610-22802 X. NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ñ 26210-31240 °. TÛÈÙÒÙ·˜ ñ 2410-285490 μ. ªÏ·ÙÛԇη ñ 22310-44637 ¶. TÚÈηÏÈ¿Ú˘ ñ 24310-39055 K. Z·¯·ÚÈ¿˜ ñ 28410-22871 E˘·ÁÁÂÏ›· ¶·¿ ñ 26820-29521 Aı. ™˘ÚfiÎÔ˜ ñ 26410-29789 I. ºÚ¤ÛÎÔ˜ ñ 27210-91167 K. ¶·Ó··Î›‰Ë˜ ñ 23510-26270 ¶. ∫·ÚηÓÙ‹˜ ñ 25510-89160 A. TÛ›Áη˜ ñ 23310-72744 I. ¶·ÙÛÈÔ‡Ú·˜ ñ 25410-73376 ¶. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ñ 25210-48550 X. K·˙¿˜ ñ 23210-45517 A. XÚ˘ÛÔ‡ÏË ñ 2510-620670-1 £. μÔÛ‚ÔÏ›‰Ë˜ ñ 25310-81500 Ã. ¢. §ÔÁ‰·Ó›‰Ë˜ ñ 24630-54556 °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ñ 24670-23330 §. ∫·Ê¿Û˘ & ™π∞ √∂ ñ 23857-70100 X. B·ÊÂÈ¿‰Ô˘ ñ 22210-26632

M˘ÙÈÏ‹ÓË: KÔ˙¿ÓË: ™‡ÚÔ˜: K¤Ú΢ڷ: ¶‡ÚÁÔ˜: §¿ÚÈÛ·: §·Ì›·: TڛηϷ: AÁ. NÈÎfiÏ·Ô˜: ¶Ú¤‚Â˙·: AÁÚ›ÓÈÔ: K·Ï·Ì¿Ù·: K·ÙÂÚ›ÓË: AÏÂÍ/ÔÏË: B¤ÚÔÈ·: •¿ÓıË: ¢Ú¿Ì·: ™¤ÚÚ˜: K·‚¿Ï·: KÔÌÔÙËÓ‹: ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·: K·ÛÙÔÚÈ¿: ºÏÒÚÈÓ·: X·ÏΛ‰·: AÚÁÔ˜, ¡·‡ÏÈÔ, ™¿ÚÙË: N. AÓ·ÛÙ·Û¿ÎË ñ 27510-23855

™YN¢POM∂™ TËÏ: 210-6747880 (10 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: 210-6756404 ñ Site: www.kerdos.gr E™øTEPIKOY

TÚ›ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÍ¿ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ TÚ·Â˙ÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

90,00 • 180,00 • 360,00 • 390,00 •

E•øTEPIKOY EYƒø¶∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ - ∞À™Δƒ∞§π∞ ∞™π∞ ∞ºƒπ∫∏ ∫À¶ƒ√™

720,00 • 960,00 • 840,00 • 720,00 • 600,00 •

°π∞ ™À¡¢ƒ√ª∂™ ∫∞§∂™Δ∂ ¢øƒ∂∞¡

8001134100 ΔO ¢π∞¡Eª∂Δ∞π ∞À£∏ª∂ƒO¡ ME T√ ¶PAKTOPEIO AP°O™ ™E O§H THN E§§A¢A. ∞¶∞°Oƒ∂ÀΔ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋ ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√√

www.kerdos.gr

√ √ƒ√™ ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ «‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË» Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô fiÚÔ˜ ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. Δ√¡ Δ∂§∂ÀΔ∞π√ ηÈÚfi Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÙÔ‡ÙË Ë ¤ÓÓÔÈ· ÂÍÂȉÈ·ıËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË». ø˜ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏ˘Â›Â‰Ô ϤÁÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∫∞¶√À ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· ·ÎfiÌË: ΔËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, Ë ÔÔ›· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ù·¯‡Ù·Ù· ·fi Ï‹ıÔ˜

ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÙ·›ÚÔ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ «ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÔÏ›ÙË». ∂¡∞¡ «¶√§πΔ∏» Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ›‰È˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, fiˆ˜ οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È ÌÂÙ¤¯ÂÈ

ÈÛfiÙÈÌ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ¤Ú· ·fi fiÛ· ÛÙÂÓ¿ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∞ÀΔ∏¡ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙËÓ «Î·Ù·‚ÔÏ‹» ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ. Δ√ «∫∂ƒ¢√™» Â¤ÏÂÍ ӷ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ô‰ËÁfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÛÔ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·˘ÙfiÓ. √º∂π§√Àª∂ fï˜ Ó· ÛËÌÂÈ-

ÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ë ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô‡ÙÂ Ë ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Î·È ÔÈ ¯ÔÚËÁ›Â˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. √‡ÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÔÎfiÌÈÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∂π¡∞π Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, Â›Ó·È Ë ·ÌÔÈ‚·›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜. ¶∞¡ø ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Î·È ·ÂÓÔ¯ÔÔÈ› ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∂›Ó·È ηÈÓÔÙÔÌ›·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ‰›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ª∂™∞ ·fi Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «∫¤Ú‰Ô˘˜» Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ¤Ú· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛÈÓ...

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

μ·ıȤ˜ ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ™∂§. 6 ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ™∂§. 43 ÚfiÛˆÔ

ΔÈ Â›Ó·È Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË

™∂§. 7

∏ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ™∂§. 9 ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ‰ˆÚÂÒÓ Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

™∂§. 10

√Ù·Ó Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ‚Ú·‚‡ÂÙ·È

™∂§. 12

∂Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁψÛÛ¿ÚÈ

™∂§. 14

∂˘·›ÛıËÙ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ™∂§. 44-46 ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∏ ηٿٷÍË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ™∂§. 47 Accountability Rating ¢ÈÏfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ - ÔÙÒÓ Î·È ™∂§. 48-49 Ù· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ

13 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ - ··ÓÙ‹ÛÂȘ ™∂§. 16-18 ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂

™À¡∂¡Δ∂À•∏

¶ÔÈÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË

¡π∫√™ ∞¡∞§ÀΔ∏™

Δ· 7 ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·

™∂§. 19

™∂§. 20-22

«∂¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÛÙ¿ÓÙ·Ú» ™∂§. 8

∏ ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™∂§. 50-51 ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ™∂§. 52-53 ÎÏ¿‰Ô˘

¶ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ Chiquita Hellas ∏ ∫ÔÙfiÔ˘Ï· ∂ÍÔ¯‹˜ ∞Ì‚ÚÔÛÈ¿‰Ë˜ ∞μ∂∂ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ ∏ ·ÂÈÊÔÚ›· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ DNA Ù˘ Henkel

™∂§. 58

Euromedica: ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ë ∂∫∂ ÁÈ· ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜

™∂§. 54-55

∫·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

™∂§. 56-57

∂ÈÙ˘¯Â›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ Intralot ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙ›· °ÈÔÚÙ‹ ∞Á¿˘ ·fi ÙË Misko

™∂§. 59

™Δ√¡ ∫√™ª√ ∏ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™∂§. 60-61 ·ÔÌfiÓˆÛ˘


6

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√ √ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ∂∫∂ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ·Ù› Û οı ¯ÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÂÓÒ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ™ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË μ›‚ÏÔ Ù˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 2001, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ: « ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ». °È· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂: « ∂Ù·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ë ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ». ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÚ›· ÛËÌ›·, ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ΔÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ∂∫∂, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ÂÈÏÔÁ‹.

√√

∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏ „ p

www.kerdos.gr

∏ ∂∫∂ À¶∏ƒ•∂ ¢π∞ÃÀΔ∏ ª∂™∞ ™Δ√À™ ∞πø¡∂™ ∫∞π ¶∏ƒ∂ ¢π∞º√ƒ∂™ ª√ƒº∂™ ∫∞π √¡√ª∞™π∂™

μ·ıȤ˜ ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

Ó Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÚÔÏÔÁ›· Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. √ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘‹ÚÍ ‰È¿¯˘ÙË Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È ‹Ú ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜, fiˆ˜ ¯ÔÚËÁ›·, ¢ÂÚÁÂÛ›·, ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, fiÔ˘ ·fi ÙË ÁˆÚÁÈ΋ Ô‰ËÁËı‹Î·Ì ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÌÔÓ٤Ϸ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂͤÊÚ·˙·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· (ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ .¯. ηÙÔÈΛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î.Ï.). ªÂ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÚ·¯ ÙÔ˘ 1929, ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÓÔÌÈΤ˜, Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔ-

¯¤ÚÈ Ì ¯¤ÚÈ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘.

™À°Ãƒ√¡∂™ ∂•∂§π•∂π™

ÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ (the business of business is business), ¤ÊÂÚ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

ΔÔ 1987, Ù· ∏ӈ̤ӷ ∂ıÓË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÙËÓ ∂ÎıÂÛË Brundland, Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô fiÏÂÌÔ˜ ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘¯Ó¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó

™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ √‰ËÁÔ‡ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È: ■ ∏ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ì ٷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ■ ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. ■ ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ■ ∏ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Â›Ó·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·›ÛıËÙË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË.

∂Àƒø¶∞´∫∂™ ¶ƒøΔ√μ√À§π∂™

ΔÔ 1994, Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ Î ‹ ˜ ∂  È Ù Ú Ô  ‹ ˜ (∂∂) Î. ∑ · Î ¡ Ù Â Ï fi Ú Î¿ÏÂÛ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. ΔÔ 1995, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ C S R E u r o p e , ÙÔ ËÁÂÙÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ΔÔ 2001, Ë ∂∂ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶ Ú ¿ Û È Ó Ë μ › ‚ Ï Ô

Ù Ë ˜ Á È · Ù Ë Ó ∂ ∫ ∂ , Ë ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚¿ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ¢ڇ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ. ΔÔ 2002, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¿ÏÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂∂ ¤Ó· ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ıÂÌ·ÙÈο ‰›· Ù˘ ∂∫∂. ΔÔ 2004, ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ·Ú¤‰ˆÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂. ΔÔ 2006, Ë ∂∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ìڷ͢ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂» Ô˘ Â›Ó·È Ì›·

ÔÏÈÙÈ΋ «ÔÌڤϷ» ÁÈ· Ӥ˜ ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂∫∂ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ªÌ∂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡Ìڷ͢ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ CSR Europe Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ÙÔ 2007, 18 ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, οı ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÚ¢ӋÛÂÈ Ì ÔÈÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ıÂÌ·ÙÈο ‰›· Ù˘ ∂∫∂.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

7 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

p

Δπ ∂π¡∞π ∫∞π Δπ ¢∂¡ ∂π¡∞π ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏

∂¤Ó‰˘ÛË Î·È ËÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ë ∂∫∂

H

ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ‹ ÂÌÔÚÈ΋ ¯ÔÚËÁ›·, ·ÏÏ¿ Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ËÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ú¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÈ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘.

‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ‹ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. ªÔÚ› Ù· fiÚÈ· οÔÈˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ó· ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È ‹ Ó· ÂÈηχÙÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ù˘ ÙËÓ ∂∫∂ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÓٛʷÛË ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÎÔfi Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔʤÏÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù˘. √̈˜, ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ú¿ÍÂȘ. √Ï· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ù¿, ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘˜.

Δπ ¢∂¡ ∂π¡∞π ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏ ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔÓ Ë

Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙȘ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ∂∫∂ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ÂΛӘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÓfiÌÔ˘˜. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ¯ÔÚËÁ›·. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÈÔ ¿Óˆ, Ë ∂∫∂ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯ÔÚËÁ›Â˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ-

√√

Δπ ∂π¡∞π ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏

■ ∂›Ó·È Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ∂ÂÓ-

‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·Ê·Ó‹, ÈÛfiÙÈÌÔ Î·È Û˘Ó¯‹ ‰È¿ÏÔÁÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Â›Â‰Ô ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡, ·Ú¤¯ÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁÂȘ Î·È Û˘Ó¯›˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, fiÔ˘ Ë

ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÔȈӉ‹ÔÙ ‰Ú¿ÛˆÓ. ■ ∂›Ó·È «Â¤Ó‰˘ÛË» Ô˘ ·ÔʤÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fiψÓ. ■ ∂›Ó·È ËÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ¢È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›· χÛÂˆÓ Ô˘, ·Ó ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÈʤÚÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ¶·Ú¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË, Ì›· ÂÚÈÔ¯‹, ¤Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ .¯. Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î.Ï.


8

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

H ™À¡∂¡Δ∂À•∏ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™

®®

p

www.kerdos.gr

√√

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, ıˆÚ› ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Î. ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·Ï˘Ù‹˜. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ «∫», Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Û˘ÓÈÛÙ¿ ϤÔÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ì ÔʤÏË Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙfi ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ôχ ÈÔ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂ÈϤÔÓ Ô Î. ∞Ó·Ï˘Ù‹˜ ıˆÚ› ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÎÙÒ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ.

¡π∫√™ ∞¡∞§ÀΔ∏™, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË

∂¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÛÙ¿ÓÙ·Ú 

™À¡∂¡Δ∂À•∏ ™Δ√¡ °π∞¡¡∏ ∞¡¢ƒπøΔ∏ andriotis@kerdos.gr

® ™ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· η΋ ÔÈÎÔ ÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, fiÛÔ ÂÊÈÎÙfi Â›Ó·È ÁÈ· Ì›· Âȯ› ÚËÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Î· Ïfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ, ¿Ú· Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ Ì›˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ·È ÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ fiÔ˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ, fiÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ Â›Ó·È Ù· ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ·, ·ÏÏ¿ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË (∂∫∂) Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÚÔÔÙÈ΋, ˘ÁÈ‹ · ÓÙ · Á ˆ Ó È Û Ù È Î fi Ù Ë Ù · Î · È ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÚÔ·Û›˙ÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Â͈ÁÂÓÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï‹„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. √Ϙ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Û ‚·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ ÙÚfi-

Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ ÂÓ‰ È· Ê Â Ú fi Ì Â Ó· Ì ¤ Ú Ë ÙÔ ˘ ˜ , ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Î·È ı· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Û οı ÂÚ›ÙˆÛË.

® ¶fiÛÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ ÓË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Úfi ÛˆÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Á‡ Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈ ÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË; ¢È· ‚ϤÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ·Ó Ó·È, ·˘Ù¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ıˆ Ú›Ù Ò˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂȯÂÈ Ú‹ÛˆÓ; ∞fi ÙÔ˘˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ªÌ∂ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ; °ÂÓÈο ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Ì¤Ï Ë Ì · ˜ Û ˘Ó ÂÈ ‰ Ë ÙÔ  Ô È Ô ‡ Ó fiÙÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÙȘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. √ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Î·Ï¿ ۯ‰ȷṲ̂ӷ Î·È ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ÂӉȷÊÂ-

ÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ÙÔ˘˜, Û˘Ì‚¿Ï Ô ˘Ó Û Ù Ë ‰ È· Ù ‹ Ú Ë Û Ë Ù Ë ˜ ηϋ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ¢È·‚Ϥˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ̤ÁÂıÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘  ¢ ı ˘ Ó fi Ù Ë Ù· . ∂ Î Â ›  Ô ˘ ›Ûˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ηχÙÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 92% Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂‰Ò ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∫∂.

ª∂π√¡∂∫Δ∏ª∞

® ¶·Ú’

fiÏÔ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ∂∫∂ Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ô Ï‡Ùˆ˜ Î·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙÈ Â›Ó·È ÙÈ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∂∫∂. ¶ÔÏÏÔ› ÙËÓ Û˘Ó ‰¤Ô˘Ó .¯. Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿Ï·Û˘, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ∂∫∂ › -

√Ϙ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Û ‚·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋

Ó·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯ÔÚË Á›Â˜. ¢ÂÓ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ fiÏÔ Ï·›ÛÈÔ; ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ¢Ú›· ¤ÓÓÔ È·  Ô ˘  Â Ú È ÎÏ Â› ÂÈ fi Ï · ÂΛӷ Ù· ı¤Ì·Ù·, fiϘ ÂÎÂ›Ó Â ˜ Ù È ˜  Ú Ô ÎÏ ‹ Û ÂÈ ˜ ,  Ô ˘ ·  · Û ¯ Ô Ï Ô ‡ Ó Û ‹ Ì Â Ú · ÙË Ó ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜. √ ηٿÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È  Â Ú È Ï · Ì ‚ ¿ Ó Â È Ì È· Û Â È Ú ¿ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞·Û¯ÔÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Û·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û·Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, Û·Ó ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ı ·  Ú ¤  Â È Ó· · Ê ‹ ÓÔ ˘ Ó ·‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ «ÂÓÂÚÁÔ› ÂÙ·ÈÚÈÎÔ› Ôϛ٘» ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ‹ ¯ Ô Ú ËÁ ›· - ¤ ¯ Ô ˘ Ì Â  Ú Ô ÔÏÏÔ‡ ʇÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙË Û¯¤ÛË - ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ - ·Ó Î·È Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ· - ·ÏÏ ¿  › Ó· È Ì È· Ï · Ù Ê fi Ú Ì · Î Ô È Óˆ ÓÈ Î Ô ‡ ‰ È· Ï fi ÁÔ ˘ , Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ · Ì Ô È ‚ · ›· ˜ Â Ì  È Û ÙÔ Û ‡ Ó Ë ˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ Ì ‚·ÛÈ΋   È ‰ › ˆ Í Ë Ù Ë ‰ Ë Ì È Ô ˘ ÚÁ ›· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ fiÏ· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ı· Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ӷ.

® ∞Ó

ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘ ÁÎÚÈıԇ̠̠ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·Ï¤˜ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈ -

‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÈ ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ∂∫∂; ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈ Î¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˆ˜ ¯ÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·‰Â› ÍÔ˘ÌÂ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î· Ï˘Ù¤Ú¢ÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹Û ˆÓ; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ÁÈ·Ù› Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ¿ÏϘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. √ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ· Î·È ÈÔ ¿Óˆ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂  Ô Ì ¤ Óˆ ˜ ı · ¤ Ï Â Á· fi Ù È ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ Ë · Ú Î ÂÙ fi ‰ Ú fi Ì Ô Á È· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ Ô ‡ Ï Â Ô Ó Â Î Ù ‹ Ì · Ù Ô ˜ ı · ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ οÙÈ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Û ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏Ù·Ó Ë ·˘ıfiÚÌËÙË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007. ∞Ó ÂÔ̤ӈ˜ ‰ËÌÈÔ ˘ ÚÁ ‹ Û Ô ˘ Ì Â Â Î Â › Ó Â ˜ Ù È ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‰›Ô Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

p

ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì·.

«¶ƒ∞™π¡∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏»

® ΔÈ ‚‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘ ͢; √È ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÈ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó Ó·È, Ì ÔÈ ÔÓ ÙÚfiÔ; Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ηÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÈÔ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·.

® ∂∫∂

9 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜: À¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË, Î·È ·Ó Ó·È, fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î·È Î· ٷʤÚÓÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓË; √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Â›Ó·È ÔÏ˘Û¯È‰Â›˜ Î·È ÔÏ˘‰È¿Ûٷ٘, fiˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·ÁÔÚ¿, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰È·Ê ÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÎÙÒ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛˆÓ. ∂ › Ó· È Â  Ô Ì ¤ Óˆ ˜ Ê · Ó Â Ú ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· Ì  Ô Ú Ô ‡ Û Â · Ê Â Ó fi ˜ Ó· Ï Â È ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˘‡ı˘Ó˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ËÁ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ Ì ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ì·˜.

∫π¡∏Δƒ∞ ™Δπ™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∫∞π ∞™º∞§π™Δπ∫∂™ ¢π∫§∂π¢∂™ °π∞ ∞¶√Δƒ√¶∏ ∫∞Δ∞Ã∏™∂ø¡

∏ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ‰ˆÚÂÒÓ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ¢. Δ™√À¶∞ƒ√¶√À§√™ - °. Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

 ÏÏ Ë Ó È Î ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Ì ‰ÈÙÙfi ÙÚfiÔ: ∞fi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΛÓËÙÚ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÔʤÏË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ΛÓËÙÚ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÏËÓ fï˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â¿Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √È ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó Ù Ë Ó  Â Ú › Ô ‰ Ô Ù ˆ Ó Î· Ù· ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007, ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ηٿ ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÎÈÙfiÌÂÓˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ˘‹ÚÍ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Î · Ó ¤ Ó· Ê Ô Ú Ô Ï Ô Á È Î fi Ì  fi ÓÔ˘˜.

Ã√ƒ∏°π∂™ ∫∞π ¢øƒ∂∂™ ¶√À ∂∫¶π¶Δ√À¡ ∫ ¤ Ú ‰ Ô ˜ » Έ‰ÈÎÔÔÈ› ÙȘ ΔÔ «∫ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi Ù· · ηı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘

‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó: Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù· Ë̉·¿ ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ù· ÎÚ·ÙÈο Î·È ‰ËÌÔÙÈο ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ Â›Ó·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ.

1.

∏ ·Í›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ·Á·ı¿, ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÊÂϤ˜ ›‰Ú˘Ì· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «Δƒ∞¶∂∑∞ Δƒ√ºπªø¡ π¢ƒÀª∞ °π∞ Δ∏¡ ∫∞Δ∞¶√§∂ª∏™∏ Δ∏™ ¶∂π¡∞™».

2.

∏ ·Í›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ Û ÌÔ˘Û›· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ÓÔÌÔıÂÛ›·. Δ· ÌÓËÌ›· ηٷٛıÂÓÙ·È Û ÎÚ·ÙÈο ÌÔ˘Û›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ Û ÌÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÎÙÈÌËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÔÛÔÛÙfi 15% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎ›ÙÂÈ.

3.

∏ ·Í›· ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ‰ËÌÔÙÈο ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

4.

∏ ·Í›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘ÂÚ‚·›ˇÓÂÈ Ù· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi 1.1.2008 ¤ˆ˜ ∂ȉÈÎfi 31.12.2009 ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ÎÙ· ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ (∂Δ∞∂∞). √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ‰ˆÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÌfiÓÈˇÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007.

5.

Δ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÚÔ˜ Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ȉڇ̷ٷ, Ù· ۈ̷Ù›· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ˘ÔÙÚÔʛ˜, ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ √ÚÔ˘˜, ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, Ù· ¶·ÙÚȷگ›· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ Î·È πÂÚÔÛÔχ̈Ó, ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ™ÈÓ¿, ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, Ù· Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ù· Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Î·È Ù· ÔÔ›· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¡. 1514/1985, Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÓfiÌÈÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷Ù›Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÓfiÌÈÌ· Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰ˆÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.

6.

Δ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%) ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÏfiÁˆ ¯ÔÚËÁ›·˜

7.

ÚÔ˜ Ù· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÛÎÔÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÛÎÔÔ› Â›Ó·È È‰›ˆ˜, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, fiˆ˜ Ù¤¯Ó˘, Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂıÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ. √Ù·Ó Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘ÔÂÚ›ÙˆÛ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ˆÚÂÔ‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘, ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÓÂÓ‹ÓÙ· (290) ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È Û ÙÚ¿Â˙·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·fi Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÈΛ·˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

8.

Δ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ ÚÔ˜ ·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο, ÁÈ· οı ‰ˆÚÂÔ‰fi¯Ô, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÓÓÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· (2.950) ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·˘Ù¿ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ (10%) ÛÙÔ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· (2.950) ¢ÚÒ ÔÛfi Ù˘ ‰ˆÚ¿˜. ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÔÛÔÛÙfi ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%) ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ¯ÔÚËÁÈÒÓ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù· ÂηÙfi (100) ¢ÚÒ.

9.


10

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

www.kerdos.gr

√√

¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™

Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘

fi ÙÔ 1987, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›ÛËÌ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô fiÚÔ˜ «‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË», ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ Ù˘ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) ‰›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

®®

∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ï˘·Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙfiÙ ı· ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ‹ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ Ú¿ÍË

® √È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈ-

Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚfiÏÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ï¿ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÈÔ Û‡ÓıÂÙË, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜.

® ∞fi Ú·ÎÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ fï˜ ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÎÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜.

® ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ï˘·Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙfiÙ ı· ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ‹ ÊÈÏ·Ó-

ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÁÓÒÛË Ì·˜ ·fi ·ÏȤ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ·˘Ù‹Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÈÔ ‚¤‚·ÈÔÈ ı· ›̷ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜.

ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ˘fiıÂÛË fiÙÈ fiÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÚÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜, ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÙÔ marketing.

® ª¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·Ó·‰Â›-

® √Ï· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Ó·›ÚÂÛ·Ó ÙÔÓ ·-

® ∂Âȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜

® ∏ Ê‹ÌË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜

ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Ë ·‡ÍËÛË ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ›ÂÛ˘, Ë ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

¯ıËÎÂ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Ô Û‡ÓıÂÙÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ¤Ú· ·fi fiÛ· ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÌÔıÂۛ˜ Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËΠfiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘ÔÛ‡ÓÔÏÔ.

ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ.

® ∂ÈϤÔÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ηϋ ıÚˆÈ΋ Ú¿ÍË. √ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚¿ÛË ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜, ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·.

Δ∂™™∂ƒ∞ ¶∂¢π∞

® ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯ÔϤ˜ ÛΤ„˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Ó·Ú͢ ÁÈ· ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ì›· Ó¤· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ· ‰›·: ∏ıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, «¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» Î·È Ê‹ÌË, Ô˘ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘.

® ∏ ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÎÔÓ Ó· Â›Ó·È Î·ÏÔ› Ôϛ٘ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ó «ÙÔ ÛˆÛÙfi». ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÌÔÚÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÈÌ¿ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ fiˆ˜ ÙÈÌÈfiÙËÙ·, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ·ÌÂÚÔÏË„›· Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó

·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ì ‚¿ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ıÔ˘˜, ÙfiÙÂ Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Ì ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

® ∏ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ∂Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÈÔ ¿Óˆ, ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘80 ·fi ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›‰· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Gro Harlem Brundtland, Ô˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «ΔÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ» ϤÂÈ fiÙÈ: «μÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ».

® √È ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÌÂٷ͇ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡, ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ fiÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÓÂÚfi, ηı·Úfi ·¤Ú·, ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î.Ï.

® °È· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË, Ì ÂΛӘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘È-

ÔıÂÙÔ‡Ó ·Í›Â˜ Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ÙËÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

® ∏ ¤ÓÓÔÈ· «¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË. ∞ÊÂÓfi˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË Ï‹„Ë ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ÔÈ ˘‡ı˘Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË «Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» ÙÔ˘˜ Û·Ó ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ Û ̛· ·ÁÔÚ¿ ‹ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Û·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ visa. ∏ ÂÈΤÓÙÚˆÛË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ڢıÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηٷӷψ٤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∏ ÌË Ï‹„Ë Ù˘ «¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î.Ï.

® ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ Ê‹ÌË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Û˘Ó‹ıÂȘ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ¤ÓÓÔÈ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ú¿-

Ê‹ÌË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ fiÙ·Ó ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ ‹ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜.

¶ƒ√∏°ª∂¡∏ ™∫∂æ∏

® °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔËÁ̤ÓË ÛΤ„Ë Î·È Ï‹„Ë ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ.

® ™Î¤„Ë Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ù·¯¤ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘.

® ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ‰È·ÔÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ıÔ˘˜, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î.Ï., ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiˆ˜ .¯. ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î.Ï.

® ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÒÓ, Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ Û‡ÓıÂÙË.

® À¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٿ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

® ™‡Ìʈӷ Ì ̛· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¢·Ó›·, «·Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiıÂÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÓˆÛÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜».

® ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›·:

® ¶ÚÒÙÔÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î·Ù·‰˘Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Ï‡ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏË ÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ï˘Û›‰· ηÈ

® ¢Â‡ÙÂÚÔÓ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙË ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ «ÂȯÂÈÚ›ӻ. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û ȤÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Â›‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ «ÂÙ·ÈÚÈÎÔ› Ôϛ٘» Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·.

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË

p

11 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏


12

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

www.kerdos.gr

p

√√

°ƒ∏°√ƒ∏™ ∞¡Δø¡π∞¢∏™

√Ù·Ó Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ‚Ú·‚‡ÂÙ·È... ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È· ÊËÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ 2001 ›¯Â ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ∞ÚÈÛÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. Δ· ∞ÚÈÛÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ¤ÎÙÔÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.

® ™ÙËÓ 5Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù· ∞ÚÈÛÙ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË (∂¢∂∫∂) Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂) Î·È ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ϤÔÓ Û ∞ Ú È Û Ù Â › · ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡ Ó˘.

® ΔÔ

ı¤Ì· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ η٤¯ÂÈ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÎÈ ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

® ∏ ÔÏÈÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹, Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

® ¢ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÎÒ‰ÈΘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ∂∫∂, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.

® ªÂ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Â›Û˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂∫∂

¤Ú· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÔÙ¤ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ··›ÙËÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

® ™Â

ÌÈ· ÂÔ¯‹ Û˘Ó¯ÒÓ Î·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

® √È

«™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜»

ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ fiÛË Â˘ı‡ÓË Ê¤ÚÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ¿ÏÏË ÙfiÛË Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÏÏ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË.

® ™ÙË

ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ÂÔ¯‹, Ô˘ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ‹ ÎÂÎÙË̤ÓÔ, ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ··ÈÙ›

Ó· ‚ϤÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ.

® ∂ʤÙÔ˜

Ô ™¢∂ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ Ù· ∞ÚÈÛÙ›·, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ԢÌ ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

® ªÂ

ÙËÓ 3Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù· ∞ÚÈÛÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ.

®∏

4Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ËÌÂÚ›‰·, Ì ٛÙÏÔ «∏ÁÂÛ›· Ì fiÚ·Ì·, Marketing Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·», ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ °∞π∞ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ.

® ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

® ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ·˘Ù‹ ÙË

ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜.

ÊÔÚ¿ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2 0 1 0 ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú‡ÙÛË.

® ∏ 1Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÔÚ˘ÊÒ-

® °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘

ıËΠ̠ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ 26˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001 ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹.

¤·ÈÍ ÚfiÏÔ ÙÔ fiÙÈ Ô ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÈÛÙ› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Î·È Ì ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ™¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 400 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÂÙ¿ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜.

® ∏ 2Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Athens Hilton».

® ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙË, ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙË ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Î·È ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ÌÈÎÚ¿ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·.

® ∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÁÓÒÌÔÓ˜ fiÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÂÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ›¯·Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·fi Ù· ªª∂, ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, Ì·˙Èο Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·.

®∏

Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌË Î·È ··Ú·›ÙËÙË fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ¯ÔÚËÁÔ› Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜.

√ Î. °ÚËÁfiÚ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÊËÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

√√ ∞ƒπ™Δ∂IA ∂∫∂ √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ 5˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÚÈÛÙ›ˆÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ 2009, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÊËÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË (∂¢∂∫∂) Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂) . √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 68 Â›Ó·È ·fi 39 ÂÙ·ÈÚ›˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ›ӷÈ: ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·, ∞ÎÙˆÚ, Apivita, Attica Group, ∞ÙÙÈ΋ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ï. ¶›ÙÙ·˜, °¤Ê˘Ú·, Campus-¡¤· °ÂÓÈ¿ ∑ËÚ›‰Ë, Coca-Cola, Coca-Cola ΔÚ›· ∂„ÈÏÔÓ, Cocomat, Cosmote, ¢¿ÊÓË ∂ÈÎÔÈӈӛ˜, Diageo, ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ, ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ï·˝˜Unilever, ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ, ∂ƒΔ, Iso Plus, Kosmocar, ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜, L’oreal Hellas, Mega, Novartis, OTE, Piscines Ideales, Politics, Publicworld, Rolco μÈ·Ó›Ï, Sanofi-Aventis, ΔÈÙ¿Ó, ΔÚ·Ì, ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, Ã¿Ï˘„ ¢ÔÌÈο ÀÏÈο, Vivartia-∫Ï¿‰Ô˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ & æ˘¯·ÁˆÁ›·˜, Vodafone, Wind. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∫ÔÈÓˆÓ›·» ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 25, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» ÛÙȘ 17, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi» ÛÙȘ 5, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ/∞ÁÔÚ¿» ÛÙȘ 5 Î·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «™˘Ó¯‹˜ ¢¤ÛÌ¢ÛË/¶ÚÔÛÊÔÚ¿» ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 16. ∏ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÎÔÚ˘Êˆı› Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ∞ÚÈÛÙ›ˆÓ ∂∫∂ 2009, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.

p

13 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏


14

KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

www.kerdos.gr

√√

∂Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁψÛÛ¿ÚÈ Triple Bottom Line (ΔBL) ΔÚÈÏ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∏ ȉ¤· fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Â›‰ÔÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·, ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, 2001) ∏ TBL ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Í›· Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Í›· Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. ™ÙË ÛÙÂÓfiÙÂÚË ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ô fiÚÔ˜ «triple bottom line» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó Ï·›ÛÈÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ô fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÍÈÒÓ, ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Í›·. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ stakeholders Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ - ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÂÏ·ÙÒÓ, ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ΢‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡.

Sustainable development μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË. ∞Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È·Î‡‚¢ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. (¶ËÁ‹: The Brundtland Report, UN World Commission on Environment and Development, 1987)

Stakeholders ∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË. √ÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÙȘ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÏ¿Ù˜, ̤ÙÔ¯ÔÈ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜,

ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ®® ∞fi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ·ÓÙÏԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂∫∂ Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î.Ï.

Corporate Social Responsibility

Social report

∂Ù·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ∂›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ stakeholders ÙÔ˘˜. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, 2002)

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. ªË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ stakeholders Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘. (¶ËÁ‹: MHC International) √È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Â›‰Ú·ÛË Ì·˙› Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË. ªÂ fiÏÔ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÓÓ¤· ı¤Ì·Ù·: ∞ÔÛÙÔÏ‹, fiÚ·Ì· Î·È ·Í›Â˜, ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Îϛ̷, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÁÔÚ¿. (¶ËÁ‹: CSR Europe)

Socially Responsible Investing (SRI) ∏ ÂÓۈ̿وÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηÏÂ›Ù·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓË Â¤Ó‰˘ÛË (KYE). ∏ ∫À∂ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ fiÛÔ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÙËÓ ∫À∂, «ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·». ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ∫À∂: ∂ÏÂÁ¯Ô˜, ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·. (¶ËÁ‹: Social Investment Forum)

Social label ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÙÈΤٷ. §¤ÍÂȘ ηÈ

ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ‚·ÛÈο ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚfiÙ˘· Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ϤÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ fiˆ˜ Ë ·È‰È΋ Î·È Ë Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ù· «Î¿ÙÂÚÁ·». (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, 2001)

Corporate Governance

ۇ̂ÔÏ· ¿Óˆ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔÓ ÂËÚ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÌÈ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ stakeholders. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, 2001) ªÈ· ÛÊÚ·Á›‰· ‹ ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ Â¿Óˆ Û ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘·. (¶ËÁ‹: www.eco-labels.org)

Social auditing ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˘ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚfiÙ˘· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, 2001)

Social Accountability 8000 (SA8000) ¢ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂ

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Social Accountability International (SAI), ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) ÛÙȘ ∏¶∞. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ SA8000 Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ËıÈ΋ ÚԤϢÛË. ΔÔ SA8000 Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÂÈÔıÂϤ˜ ÚfiÙ˘Ô Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ ÚfiÙ˘Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‹ Ó· Â·˘Í‹ÛÂÈ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ. ΔÔ SA8000 ı¤ÙÂÈ ‚·ÛÈο ÚfiÙ˘· ÁÈ·: ¶·È‰È΋ ÂÚÁ·Û›·, ηٷӷÁηÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÏ¢ıÂÚ›· Û˘Ó‰Èηϛ˙ÂÛÙ·È Î·È ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈı·Ú¯›·˜, ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ). (¶ËÁ‹: Ellipson)

∂Ù·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˘ı˘ÓÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ stakeholders Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Â› ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ë ‰ÔÌ‹ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ̤۷ Â›Ù¢Í˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. (¶ËÁ‹: OECD, 1999)

Corporate Citizenship ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ì ËıÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ stakeholders ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏÔ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙˆÓ stakeholders Ù˘ ÙfiÛÔ Ì¤Û· fiÛÔ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹Ó. (¶ËÁ‹: ILO Enterprise Forum, Geneva, Nov.1999)

Ethical trade

Corporate citizenship

∏ıÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ, Û ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. (¶ËÁ‹: European Commission, 2001)

Code of conduct ∫Ò‰Èη˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ∂›ÛËÌË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÓ›ÔÙÂ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ù‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ Ù˘ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ù˘. (¶ËÁ‹: European Commission, 2001)

Business case ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ∂¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÌÂÛ˜ ‹ ¤ÌÌÂÛ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÂÈÚÚÔ¤˜. (¶ËÁ‹: IPPR, A new agenda for business)

Benchmarking ™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ̤·. ∫·ıÈÛÙ¿ Â›Û˘ ÂÊÈÎÙ¤˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌȘ Ù¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ ÙÔ̤ˆÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË.

p

15 KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏


16

KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ

www.kerdos.gr

√√

13 ··ÓÙ‹ÛÂȘ

√Ï· fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂

ª

Âٷ͇ ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·  Ô Ù ˘  Ò ÓÔ ÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:

1.

°È·Ù› ı· ¤ÚÂ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ ÛÂȘ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔ ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜; ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈË̤Ó˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘. √È ËıÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔÈ. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó. ªÂ ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂∫∂ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ıÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÔÎÙÔ‡Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ Û ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡˜ Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Û˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ∂∫∂ Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Â·‡ÍËÛË Ù˘

Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ë Ê‹ÌË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘, Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂∫∂ ÌÔÚ› Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ, Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ (stakeholders), ÈÛÙfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜.

2.

À¿Ú¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂∫∂ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔ ÓÔÌÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ ¯ÂÈÚ‹ÛˆÓ; ∂¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÌÂϤÙ˜ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿-

Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·. ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ (68%) Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó ıÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â›‰Ô Û˘ (Margolis & Walsh, 2001). √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ηٷϋÁÔ˘Ó fiÙÈ, ÁÂÓÈο, ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô. To London Business School ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∞fi 80 ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ, ÔÈ 42 ¤‰ÂÈÍ·Ó ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, ÔÈ 19 ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÔÈ· Û¯¤ÛË, ÔÈ 15 ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÈÎÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ 4 ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ Â ›‰Ú·ÛË (Smith, 2001). ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Harvard, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ڋΠfiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (stakeholders) ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿-

Ù˘Í˘ ·fi ÂΛӘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.

3.

£· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·Ïˆ Ù¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ ÓË Âȯ›ÚËÛË; ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂϤÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ 70% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ηٷӷψÙÒÓ Ï¤ÁÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∫∂ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ Ì›·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∂Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈ Î ¿ η È  Â Ú È ‚ · ÏÏ ÔÓÙ È Î ¿ ˘‡ı˘Ó·. ∞  fi ÙËÓ  Ú fi Û Ê · ÙË Ì ÂÏ ¤ÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ı· Â¤ÏÂÁ·Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·, ‰ÂÓ

Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â ÈϤÔÓ Ù›ÌËÌ·. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ∂∫∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

4.

ªÔÚ› Ë ∂∫∂ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË/ÂÈÎfiÓ· Ì›·˜ Âȯ› ÚËÛ˘; ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÂÈÎfiÓ· Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·˘Ù¿ Ù· ¿˘Ï· ÛÙÔȯ›· ηχÙÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 95% Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ∏ Ê‹ÌË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÔÚ·Ù‹ Û ηٷӷψ٤˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ›ÂÛ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚ› ›Ù ӷ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Â›Ù ӷ ˘Ô‰·˘Ï›ÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ı¤ÛË Ù˘. ª›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ∂∫∂ ÌÔÚ› Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÈÛÙfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û‹Ì· Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘.

√√ 5.

¶ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¤¯ÂÈ (ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô) ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜; ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ› Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·-

¯ı› ÛÙ· ·ÚÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ›ӷÈ: ■ ¶¿Óˆ ·fi 20 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi

Ì ۯ¤ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ■ ¶¿Óˆ ·fi 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î‡-

ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ■ ∞ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰Ú¿-

ÛÂˆÓ ∂∫∂ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ οıÂ

·›ÙËÛË Ì ‚¿ÛË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ : ■ ΔÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÈÙÔ‡Û· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ■ ΔÔ ÚÔÊ›Ï ∂∫∂ Ù˘ ·ÈÙÔ‡Û˘ ■ ΔȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ·ÈÙÔ‡Û· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ■ ΔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-

Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˆÊÂÏËı› Ë ·ÈÙÔ‡Û· ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ› Û ÔÌfiʈÓË ‚¿ÛË Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ, Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ‹ Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

6.

∂ӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·Á Ì·ÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌ ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂; ∏ ∂∫∂ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ôχ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÂϯÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Î·Ï¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ - fï˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı¤ÏÔ˘Ó Â›Û˘ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. √ˆ˜ ›Â Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì›·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ «ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·Ì˯·Ó›· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ô˘Ó ÁÈ· ÔÈÔÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È». MÂϤÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Cherenson ÙÔ 2001 ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ 78% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· Âȯ›ÚËÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ê‹ÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈÛıfi Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ ÙÔ 17% › fiÙÈ ı· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ì›· Âȯ›ÚËÛË Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÂÓȯڋ Ê‹ÌË. ∏ ∂∫∂ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ‹ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ.

7.

ªÔÚ› Ë ∂∫∂ Ó· ÌÂÈ ÒÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜; ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂∫∂ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·Ô‰ Ô Ù È Î fi ÙË Ù· Û ÙË ¯ Ú ‹ Û Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÒÏËÛË ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂∫∂ Ô˘ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ fiˆ˜ .¯. Ë Î·ıȤڈÛË Î·ÓfiÓˆÓ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î.Ï.

8.

ª‹ˆ˜ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂∫∂ Â›Ó·È Ì›· Ìfi‰· Ô˘ ı· ÂÚ¿ ÛÂÈ; ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿-

™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 18

p

17 KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏


18

KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

®® 13.

¶ÔÈÔ fiÊÂÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· Âȯ›ÚË ÛË ·fi ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ Î‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË; ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ :

■ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰›ÎÙ˘· Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ■¶ÚÔÛˆÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘.

¶§∏ƒ√ºOƒ∏™∏

™Àªμ√À§∂™ ∫∞π ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏

■ ¢ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰ÂηÂÓı‹-

ÌÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Newsletter ÙÔ˘ CSR Europe, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù˘ ∂∫∂ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ■ ¢ˆÚÂ¿Ó ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ CSR Europe, Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÂıÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÂȉÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∂∫∂. ■ ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Ï‹ÚË ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ■ ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, http://www.csrhellas.gr, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 17

ÏË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ∂∫∂, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ § È Û · ‚ fi Ó· ˜ (2324.03.2000) «¤ıÂÛ ˆ˜ Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ù˘ ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010, Ë ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ı· Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË (·ÂÈÊfiÚÔ) ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹». ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ‹Ù·Ó Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ μ›‚ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ì›·˜ ÛÂÈÚ ¿ ˜ ‰ Ú ¿ Û Â ˆ Ó Á ‡ Ú ˆ ·  fi ÙË Ó ∂∫∂ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (stakeholders) Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÚÔÛÊ¤Ú Ô ÓÙ· È  Ú Ô ˜ fi Ï Ô ˘ ˜ ·  fi Ù Ë Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ.

9.

ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∂∫∂ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË/ηٷӷψً; √ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂∫∂ ˆÊÂÏ› fiÏÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Û·Ó Î · Ù· Ó· Ï ˆ Ù ‹ ˜ Ó·  · › Í Â È ÙÔ Ó ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ.

10 .

ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ∂∫∂ Û ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô

∞¡∞¶ΔÀ•∏ ∫∞§ø¡ ¶ƒ∞∫Δπ∫ø¡ ■ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ï˄˘ ËÁÂÙÈÎÔ‡ Úfi-

ÏÔ˘ Û ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂∫∂ Û ÙÔÌ›˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÓ-

■ ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ■ ¶·ÚÔ¯‹ ÂÈÙfiÔ˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË

√√

‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ fiˆ˜ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ■ ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ EKE. ■ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞η‰ËÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂∫∂ Û ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ· ÂıÓÈο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ■ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂.

¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

¢πA§√°√™ ■ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Â› ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù˘ ∂∫∂. ■ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fora Î·È ÂÓË̤ڈÛË

ª‹ˆ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ÎÔÈ ÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÚÔÎÂÈ Ì¤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜; °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÛÙÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¤Ú‰Ô˘˜, οÙÈ Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔ-

www.kerdos.gr

■ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Û fiÏ· Ù· ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ■ ¶ÚfiÛıÂÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·›˙Ô˘Ó ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

ÛÎÔfi. √È ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜. ªÂ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔ ÓÙ· È Û ’ · ˘ Ù¤ ˜ Ù È ˜  È ¤ Û Â È ˜ , ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (stakeholders) fiÙÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó

ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÏˆÓ Â›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ù ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Ó¤ˆÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ‡·ÚÍË ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ, ηχÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿, Â›Ù¢ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÚÔ ÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Î.Ï.

11 .

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Û ̛· ÂÔ¯‹ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ∏ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Â›Ó·È Ì›· ¤ÓÓÔÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi οÔȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ Ô È Î ÔÓÔ Ì ›· ˜ . ª  Ô Ú Â› Î ¿  Ô È· ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó· ·Ó·ÛÙ·ÏÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù›ÔÙÂ.

12 .

ª‹ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ Á‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ ÙˆÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¯Ô ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú ÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈ ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ ·˜; ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ‚ϤÔ˘Ì ̛· Û˘Ó¯fiÌÂÓË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ∂¯Ô˘Ì ‰ËÏ · ‰ ‹ Ì Â› ˆ Û Ë Î ¿  Ô È ˆ Ó ˘  Ô ¯ÚˆÙÈÎÒÓ ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) ·ÚÔ¯ÒÓ. ¶Èı·ÓfiÓ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÓfiÌˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √̈˜, Ë ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰Ú¿ÛÂȘ ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ fi  Ô È Â ˜ ÓÔ Ì Ô ı ÂÙË Ì ¤ Ó Â ˜ ˘  Ô ¯ÚÂÒÛÂȘ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

¶ÔÈÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË

ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ı¤Ï·Ì ӷ ˙Ô‡ÌÂ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂. ªÂ ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ www.csrhellas.org, Û˘ÓÔÙÈο ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂӉȷʤÚÂÈ: ■ ΔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ ÌÈÎÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ˘‡ı˘ÓÔ «ÂȯÂÈÚ›ӻ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ■ ΔÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô ÂÚÁÔ‰fiÙË: ■ ΔÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο «‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ·» ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ■ ΔÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Â›Â‰Ô Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂ӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ˙Ô˘Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜, Û fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó.

p

19 KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏


20

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

www.kerdos.gr

√√

√¢∏°√™ ∂Δ∞πƒπ∫∏™ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂À£À¡∏™ °π∞ ªπ∫ƒ√ª∂™∞π∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

Δ· 7 ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·

°

È· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂∫∂ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ë Âȯ›ÚËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÙ¿ ‚‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Û ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Tagline ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· π‰ÂÒÓ E¶E. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚‹Ì·Ù·:

μ∏ª∞ 1 ¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√™ Δ√À ™∫√¶√À ∫∞π Δ√À √ƒ∞ª∞Δ√™ Δ∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™ ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î¤Ú‰Ô˘˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; √È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÂÎÙ›ÌËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ù˘; ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ıˆÚ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Û·Ó ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜; ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ıˆÚ› fiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Á›ÙÔÓ·˜; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÙÈ ·fi Ù· ÈÔ ¿Óˆ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ù˘.

ÂÈÙ˘¯›· ‹ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.

μ∏ª∞ 3 ∫∞£√ƒπ™ª√™ ¶ƒ√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δø¡ ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂∫∂ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiϘ Ì·˙›. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈË̤ÓË Î.Ï. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ∞Ó .¯. Ë Âȯ›ÚËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÍfiڢ͢, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ó· Â›Ó·È ÚÒÙ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ Î·Ï‹ Ê‹ÌË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂∫∂ ÁÈ· ηÈÓÔ-

ÙÔÌ›·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, ηχÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î.Ï. £· Ú¤ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂∫ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.

μ∏ª∞ 4 ¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√™ Δø¡ ∂¡¢π∞º∂ƒ√ª∂¡ø¡ ª∂ƒø¡ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ fiÚÔ «ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË». μ·ÛÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Â›Ó·È: √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,

7

6

μ∏ª∞ 2 √ƒπ™ª√™ À¶∂À£À¡√À °π∞ Δ∏¡ ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏ √Ú›ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Û·˜ ‹ ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ ̤۷ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. √ ÚfiÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ïfi˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ fiÔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓ‹ ηٷÓfiËÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¿ÙÔÌ· ·fi ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È marketing, ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÈfiÙËÙ·˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î.Ï. √̈˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ‹ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ‰ÈfiÙÈ, ÙÂÏÈο, ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ

1

5 4 3 2

Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. °È· οı ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô˘ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙› Ù˘ Ë Âȯ›ÚËÛË. ∏ ηٿ Ù·ÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Ì ٷ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ÌÔÚ› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ - Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜. ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙfi¯ÔÈ ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ∂∫∂.

μ∏ª∞ 5: ∫∞£√ƒπ™ª√™ ∂¡√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏™ À¶∂À£À¡√Δ∏Δ∞™ ªÂÙ¿ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È

ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ £¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ: ∂›ÛËÌË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË «‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË» (‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜). ¢È·Ú΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Âȯ›ÚËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ ˘ Û Ù ‹ Ì · Ù·  Â Ú È ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ª › ˆ Û Ë ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÓٛΠ٠˘  ˆ Ó Î· È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û fiÏË ÙË Ó È Â Ú ·Ú ¯ ›· η È fiϘ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜. ¢¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·È ·Ú ·ÁˆÁ‹ · Ó· Î ˘ ÎÏ ˆ Ì ¤ Óˆ Ó Î· È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Û΢·Û›· ̤۷ ·fi ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ∞ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ¿Óıڷη Ì ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ .¯. ‰ÂÓÙÚÔÊ˘Ù‡ÛˆÓ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ £¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ: À·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ÔÈ Ôԛ˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Û ·˘ÙÔ‡˜. ªÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ÌÔÈ· ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË .¯. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘. ∏ ηٿÚÙÈÛË ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ˙ˆ‹ Î.Ï.


21 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

p

∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ ‹ ˜ η È  Ú Ô Û ˆ  È Î ‹ ˜ ˙ ˆ ‹ ˜ , fiˆ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ Î.Ï. ¶·ÚÔ¯‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ˘Á›·˜ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ÁȤ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ·ÏÎÔfiÏ ‹ Ô˘ÛÈÒÓ). À·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ. À·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÌÈÛıÔ‡˜, ηٿÚÙÈÛË ‹ ·fiÏ˘ÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á¤ÓÔ˜, ÙË Ê˘Ï‹, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔ Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÙË ıÚËÛΛ·. ∂›Û˘, ‡·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ ηÈ

Ù˘ ηٷ‰˘Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹ ›Û˘ ·Í›·˜ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÁÈ· ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ‹ ˘¤Ú‚·ÛË Ùˆ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Âȯ›ÚËÛË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰Èηϛ˙ÂÛı·È. ¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ £¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ: ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ‰È·ÓÔ̤ˆÓ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÁÈ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ‡·ÚÍË ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. °ÓÒÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ó ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹

ÙÔ˘˜ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∫ÔÈÓˆÓ›· £¤Ì·Ù· Ô˘ · Ó· Ê ¤ Ú Ô ÓÙ· È ÛÂ: ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ˆ ˜ Û Ë Ì · ÓÙ È ÎÔ‡ ÂӉȷÊÂÚ fi Ì Â ÓÔ ˘ Ì ¤ ÚÔ˘˜. ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ›ٷÈ

ÂÓ‹ÌÂÚË ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÔÈ fiÔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Û ·˘Ù‹Ó, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. À ·Ú Í Ë ÎÔ È Óˆ ÓÈ ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ  Ô ˘ Â Ó ı ·ÚÚ ‡ ÓÔ ˘Ó ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â ÚÁ· ˙ Ô Ì ¤ Óˆ Ó Î· È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û ›‰Ô˜. ∂ÛÙ›·ÛË Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ¶·ÚÔ¯‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·fi Ù· ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 22


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

„ p

www.kerdos.gr

√√

Û˘. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Î·È Ë Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘. °È· ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Ì¿ıËÛË, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÚÔˆı› ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ. π‰·ÓÈο, ÌÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ· ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ∂∫∂ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. μÂÏÙ›ˆÛË ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ .¯. Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó. √̈˜, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÈÔÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ .¯. Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ∂∫∂ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙfiÛÔ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô) ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù·: ∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ‹ ·Ó¿ıÂÛË Û Âȯ›ÚËÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ. ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË.

™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 21 ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô ˘ η È ÙÔ ˘ ˜  ÚÁ· ˙ Ô Ì ¤ ÓÔ ˘ ˜ . ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓÒÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ô ›Ó·Î·˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê¿ÛÌ· ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ∂∫∂. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ÂΛÓË Î·È Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË Ù˘ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηÈÓÔÙÔÌÒÓÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· «·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·».

μ∏ª∞ 6 ∂º∞ƒª√°∏ ¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏ ∂º∞ƒª√°∏™ - ª∂Δƒ∏™∏ ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ‰È·‰ÈÎ·Û ›· Â Ê ·Ú Ì ÔÁ‹ ˜ ·  · È Ù› ÙË Ó ÂÌÏÔ΋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √̈˜, Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô‰ËÁfi Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∏ ÚÒÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ - ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È - Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙȘ οÓÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤ ¯ Ô ˘Ó ÙË Á ÓÈ Î ‹ Û ÙÚ · ÙËÁ È Î ‹ ¿Ô„Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. °ÂÓÈο, Â›Ó·È Î·Ï‹ ȉ¤· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ì ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Ë ÔÌ¿‰· ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆ-

1. 2. 3.

®® μ∏ª∞ 7 ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ - ¢∏ª√™π√¶√π∏™∏ ∏ Û˘Ó¯‹˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Âȯ›ÚËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Ê‹ÌË Ù˘, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË, ·Ú·ÎÈÓ› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË - ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ‰Â›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.csrhellas.gr ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Í›· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î.Ï. ªÂÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∞ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ̤ÛÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓıÔÛÙfiÏÈÛÙ˜ ϤÍÂȘ ÎÂÓ¤˜

ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Î›ÓËÛË ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ: « À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙ· Î·È ¿ÏÏ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ». ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ì›· ÌÔÚÊ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘, ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È,

·ÍÈÔÏÔÁ›˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÛ·È ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ηÈ, Â›Û˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ٷ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË, ÙË Ê‹ÌË Ù˘, ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÚÔÏËÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û ¤Ó· ÔÏÔ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


Portfolio

√π ¶π¡∞∫∂™ Δ√À Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√À ∫∞π Δø¡ ∞ª√πμ∞πø¡ ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 10-19

¶·Ú·Û΢‹ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¢π∞μ∞™Δ∂

2010: ΔÈ

ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ

ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ

ÎfiÛÌÔ ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 4-5

√È ÎÚ˘ÊÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ■ ™ÂÏ›‰· 5

Ã∞: ¶Ò˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ■ ™ÂÏ›‰· 3

∞ÎfiÌË... ∞Ó¿Ï˘ÛË: EÍÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ■ ™ÂÏ›‰· 2

¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· ■ ™ÂÏ›‰· 7

∂ ¶ ∂ ¡ ¢ À ™ ∂ π ™

&

∞ ° √ ƒ ∂ ™


OÈ ·ÁÔÚ¤˜ MORGAN STANLEY

∫ÏÂȉ› Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Morgan Stanley ÛÙÔ outlook Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. ΔÔ 2009, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜, ›¯·Ì ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢. ∂ÙÛÈ, ÙÔ 2010 Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·fiÛ˘ÚÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜, ı· ¤ÏıÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÊȯÙfiÙÂÚ˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∏ Morgan Stanley ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Û fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰‡Ó·ÌË Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· Û fiϘ Ù˘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ΔÔ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ηÓ›˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ 2010.

CREDIT SUISSE ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ 2010 Ì ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Credit Suisse , ˆ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤·, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ 12 Ì‹Ó˜ Ì¿˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰¿ÍÂÈ ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2010 ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì›· ·ÔÏËıˆÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛ˘, ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·ÓÔ‰Èο. ΔÔ ÎÏÂȉ› ¿ÓÙˆ˜ fiÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi «collateral» ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

2/24

Δ√ ª∂§§√¡

¶ø™ £∞ ∫π¡∏£√À¡ √π øƒπª∂™ ∫∞π √π ∞¡∞¢À√ª∂¡∂™ √π∫√¡√ªπ∂™

∂ÍÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ® ∞¡∞§À™∏ | ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∫√ÀƒΔ∞§∏ ekourt@kerdos.gr

ΔÔ 2009 Ù· ›¯Â fiÏ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ì·‡ÚË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË, fï˜ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌËÓÒÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ú¿ÏÈ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏÔ‡ Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È ·ÏÏÔ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛʇÚÈÍ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∏ Bank of America/ Merrill Lynch , Ë Nomura , Ë Commerzbank , Ë BNP Paribas , Ë Morgan Stanley Î·È Ë Credit Suisse ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010.

BANK OF AMERICA ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· Â›Ó·È ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Ù˘Èο ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì›·˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ‡ÊÂÛ˘, ÂÎÙÈÌ¿ Ë Bank of America/ Merrill Lynch . ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ fiÙ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÈÔ ÛÊȯً ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·ıÔ‰Èο Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘fi ·Ó·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÔ˘˜. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ μÔfA, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ı· Â›Ó·È ‚Ô˘‚‹, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi˜ Î·È Ë Î·Ì‡ÏË ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·fiÙÔÌË (steep yield curve). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ı· οÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈο Ù· ÎÚ·ÙÈο Î·È Ù· ÂÙ·ÈÚÈο ÔÌfiÏÔÁ·.

NOMURA ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ 2010, Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ‡ÊÂÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÂ Ó¤Ô report Ù˘ Ë Nomura . ∏ Û˘ÚÚ›-

∏ BANK OF AMERICA/ MERRILL LYNCH, ∏ NOMURA, ∏ COMMERZBANK, ∏ BNP PARIBAS, ∏ MORGAN STANLEY ∫∞π ∏ CREDIT SUISSE ∞¡√π°√À¡ Δ∞ Ã∞ƒΔπ∞ Δ√À™ ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∞∂¶ ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ G10 ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜, ÔÈ Ê¿ÛÂȘ ‡ÊÂÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔ-‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È, Ì ÙËÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ ‚ÔËı›·˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. Èڛ˜ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÔÎ, οÙÈ Ô˘ Ë Nomura ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„˘, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ 2010 Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 4,2%. √̈˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜, Ô ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ì ·Ó¿Ù˘ÍË 2% Î·È 6,6% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· «¯·Ì¤Ó·» Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ô˘ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË - ∏¶∞, ∂˘ÚÒË Î·È π·ˆÓ›· ‰ËÏ·‰‹ - ı· Â›Ó·È ‚Ô˘‚‹ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

COMMERZBANK ΔÔ 2009 ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ Î·ÈÚÒ ÂÈÚ‹Ó˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 1945 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3% ÙÔ 2010, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ outlook Ù˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Commerzbank . ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ , Ë ∞Û›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, fï˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜

Ô›ÎÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¢¡Δ ÚÈÓ 12 Ì‹Ó˜ ›¯Â οÓÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜ fiÙ·Ó ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ∞Û›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∂ÙÛÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÈÛÈfi‰Ô͘. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi ·fi fi,ÙÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Commerzbank, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÙÔ 2010 Ì ÙȘ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∏¶∞ Î·È ∞Û›·.

BNP PARIBAS ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ 2010, fï˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ›ÛË Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë BNP Paribas . √È ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ™ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÙȘ ÒÚÈ̘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ·Ú¯Èο ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, fï˜ ÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· soft patch ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̛· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜, ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ G7 Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ Ì›ˆÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë BNP, Â›Ó·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ì›· ‚·ÛÈ΋ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2010.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


∞ÁÔÚ¿ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ™Δ. ∫. Ã∞ƒπΔ√™ - sxaritos@kerdos.gr

∞°√ƒ∞

OÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Merit Â›Ó·È «fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¯·ÌËÏÒÓ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘, ˘„ËÏÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ, ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›ÌËÓ· ÙÔ˘ 2008, Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ÛÙ· Â›‰· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙˆÓ, Ù· Ó¤· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Ì ÚÔÂͤ¯Ô˘Û· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ (Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ Û ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ), ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ Û ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·fi η̛· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘». Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô (∂Δ∂, ∫‡ÚÔ˘) Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ 2009 Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÌÂÙÔ¯¤˜ fiˆ˜ ¢∂∏, √¶∞¶, √Δ∂, ΔπΔ∞¡ Î·È Coca-Cola 3E, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ˘Ô·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2009.

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∏ ¶√ƒ∂π∞ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ª∂Δ∞ Δπ™ À¶√μ∞£ªπ™∂π™

™Ù· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ASE 20, Ô˘ ›Ù ÛÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ›Ù ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÌÔÓÔˆÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Í¯·Ṳ̂ÓË ÌÂÛ·›· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û Â›‰· ÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √È ·ÒÏÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÛÛ. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 7/12) fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. Δ¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Mid Cap 40. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ O§£ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 9,94%, Alapis 6,67%, I·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ 3,08%, ª∂Δ∫∞ 1,08%. ™¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ Mid Cap ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. ∂Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¿ÓÙˆ˜, ˘¤Î˘„ ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, ı· Ì·˜ Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ Merit ∞Ã∂¶∂À, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Ã∞. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∞Ã∂¶∂À ·Ó·Ì¤ÓÂÈ (ÙÔ Ã∞) «Ó· ÎÈÓËı› fiˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡˙¢ÍË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ΔÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌË̤ÓË ϤÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ

H ¶√ƒ∂π∞ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ Δ√À FTSE-40 ∞¶√ Δ∏¡ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ¶√À ∞ƒÃπ™∞¡ √π À¶√μ∞£ªπ™∂π™ ∞¶√ Δ√À™ √π∫√À™ ∞•π√§√°∏™∏™ 07-12-2009 √§£ ALAPIS π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√)

23-12-2009

13,68

15,04

9,94%

0,45

0,48

6,67%

1,3

1,34

3,08%

9,3

9,4

1,08%

SARANTIS

4,62

4,65

0,65%

FRIGOGLASS (∫√)

7,49

7,41

-1,07%

∫∞∂ (∫√)

6,09

6

-1,48%

INTRACOM HOLDINGS

1,26

1,24

-1,59%

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

1,31

1,28

-2,29%

EUROBANK PROPERTIES

8,22

8,03

-2,31%

∂§μ∞§ (∫∞)

1,73

1,69

-2,31%

º√Àƒ§∏™ HOLDING (∫)

9,25

9,01

-2,59%

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

6,68

6,48

-2,99%

∂À¢∞¶

5,85

5,64

-3,59%

LAMDA-DEVELOPMENT

7,78

7,5

-3,60%

°∂¡π∫∏

0,82

0,79

-3,66%

ª¶. μøμ√™-¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

4,43

4,25

-4,06%

∞¡∂∫ (∫ªæ)

0,68

0,65

-4,41%

¢√§ (∫√)

2,06

1,96

-4,85%

√§¶

15,8

15

-5,06%

6,3

5,97

-5,24%

AEGEAN AIRLINES

3,48

3,29

-5,46%

J & P ∞μ∞• (KO)

3,06

2,87

-6,21%

FORTHNET (KO)

1,21

1,13

-6,61%

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,47

1,36

-7,48%

°∂∫ Δ∂ƒ¡∞

JUMBO* (KO)

8,98

8,2

-8,69%

À°∂π∞

1,84

1,68

-8,70%

™ø§∏¡. ∫√ƒπ¡£√À (∫√)

1,57

1,38

-12,10%

SPRIDER

1,32

1,16

-12,12%

8,2

7,2

-12,20%

∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ

5,21

4,5

-13,63%

FOLLI FOLLIE (∫√)

15,9

13,39

-15,79%

À¶∏ƒ•∞¡ ∞ƒ∫∂Δ∂™ ª∂Δ√Ã∂™ Δ∏™ ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ¶√À ∞¡Δ∂•∞¡ ™Δπ™ ¶π∂™∂π™ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡, Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ·

‰È·Ù‹ÚËÛË ˘„ËÏÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÔÚȷο ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔ spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢Ù› ÛÙȘ 270 Ì.‚. Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ 300 Ì.‚. ̤۷ ÛÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2010».

25/3


∞Ó¿Ï˘ÛË ® ∞¡∞§À™∏ | M. ∞¡∞™Δ∞™π√À

Δ√ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√ Δ√¶π√, √π ∫ƒÀº√π ∫π¡¢À¡√π ∫∞π √... ∂§§∏¡ ∞™£∂¡∏™

ΔÈ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÃÚÔÓÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ·Ô‰fiÛˆÓ, Ì ‰È„‹ÊÈ· ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜, ηıÒ˜ Ù· «Â‡ÎÔÏ·» Î¤Ú‰Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ «Á‡ÚÈÛÌ·» ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·fi ÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ (17 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ. ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜) ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÔ Ì¤Á· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2010, ϤÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Â›Ó·È ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi. √È ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (lead indicators) Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ (quantitative easing). √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·ÎfiÌ· ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ (spare production capacity). ª›· ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ıÂÙÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ (upgrades), οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜. √ˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÂÎÙÈÌËı› ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙ› ÏÈÁfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∂ÙÛÈ, ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ıˆڋÛÂÈ ÁÂÚ¿ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ ƒ/∂ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ (rerating) ‹ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·Ó¿Ô‰Ô, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‹ ‚¿ıÔ˜. √È ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· Ó¤· Â›‰· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û ÌÂÛÔÚfiıÂ-

4/26

√È ÙÈ̤˜-ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Ù˘ Citi ∞ÁÔÚ¤˜

AÔ‰fiÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ 2009

¢Â›ÎÙ˜

ΔÈ̤˜ ÛÙfi¯ÔÈ

∏¶∞

S&P 500

1.150

∂˘ÚÒË

¢J Stoxx

260

μÚÂÙ·Ó›·

FTSE 100

6.000

π·ˆÓ›·

Topix

1.150

MSCI Asia ex. Jp

520

MSCI LatAm

4.800

S&P/ASX 200

5.500

∞Û›· ÂÎÙfi˜ π·ˆÓ›·˜ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ A˘ÛÙÚ·Ï›·

∞ÓÂÙ˘Á̤Ó˜

¶ËÁ‹: Citi Investment Research and Analysis

∫‡ÚÔ˜

42,59%

°ÂÚÌ·Ó›·

21,23%

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

36,43%

¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·

16,15%

∂Ï‚ÂÙ›·

16,80%

∂ÏÏ¿‰·

21,38%

∫·Ó·‰¿˜

27,55%

π·ˆÓ›·

14,48%

∞˘ÛÙÚ·Ï›·

24,94%

¶ÚԂϤ„ÂȘ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ HSBC ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ 2010

∂˘Úˆ˙ÒÓË

17,31%

ÃÒÚ·

πÙ·Ï›·

15,48% 26,63%

™‡ÛÙ·ÛË

¢Â›ÎÙ˜

ΔÈÌ‹ ÛÙfi¯Ô˜*

∏¶∞

Under

S&P 500

1.225

πÛ·Ó›·

E˘ÚÒË

Over

FTSE Eurofirst 300

1.250

°·ÏÏ›·

17,91% 22,06%

∂˘Úˆ˙ÒÓË

Over

EUROSTOXX 50

3.700

∏¶∞

π·ˆÓ›·

Neutral

TOPIX

1.100

ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›·

17,20% 41,32% 38,94%

μÚÂÙ·Ó›·

Under

FTSE 100

5.900

™Ô˘Ë‰›·

°·ÏÏ›·

Neutral

CAC 40

4.600

∞˘ÛÙÚ›·

7.500

∞Ó·‰˘fiÌÂÓ˜

°ÂÚÌ·Ó›·

Over

DAX 30

∫›Ó·

Over

MSCI China

75

∞›Á˘ÙÔ˜

40,93%

μÚ·˙ÈÏ›·

Neutral

Bovespa

74.000

ƒˆÛ›·

πÓ‰›·

Under

SENSEX

18.000

ƒÔ˘Ì·Ó›·

66,19%

ÃÈÏ‹

47,24%

ƒˆÛ›·

Over

RTS

1.850

123,17%

* ªÔÓ¿‰Â˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, Under Ì›ˆÛË ı¤ÛˆÓ, Over ·‡ÍËÛË ı¤ÛˆÓ, Neutral Ô˘‰¤ÙÂÚË ı¤ÛË

Δ·˚Ï¿Ó‰Ë

59,04%

¶ËÁ¤˜: HSBC, Thomson FInancial Datastream, MSCI

∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹

105,20%

∫∞Δ∞ Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ√À ¡∂√À ∂Δ√À™ £∞ ∂ªº∞¡π∑√¡Δ∞π √§√ ∫∞π ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∂™ ∞¶√∫§π™∂π™ ™Δ∏¡ √π∫√¡√ªπ∫∏ ∞¶√¢√™∏, ∂¡ø Δ∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ¢∂πá√À¡ √Δπ Δ√ 2010 £∞ ∂π¡∞π ªπ∞ π™Δ√ƒπ∞ «¢À√ ∫√™ªø¡» ÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÎÂÚ‰ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ¶Èı·Ófi ÛËÌÂ›Ô ·ÓËÛ˘¯›·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ leading indicators Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010.

™˘ÓÔÏÈο, ÏÔÈfiÓ, ·Ó Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ·fi‰ÔÛË Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÛÔ Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ı· Ì·›ÓÂÈ Û ʿÛË ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ‹/Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì›· ÙfiÛÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙȘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÛ‰Ô˘. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÏÔÈfiÓ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¿ÊıÔÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ıÂÙÈÎfi. ∫·ıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Î¤Ú‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ̛· ÈÔ ÒÚÈÌË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘

ΔÔ˘ÚΛ·

86,64%

¡fiÙÈÔ˜ ∞ÊÚÈ΋

27,43%

ª·Ï·ÈÛ›·

44,51%

™ÈÁηÔ‡ÚË

57,52%

ΔÛ¯›·

29,18%

ªÂÍÈÎfi

42,24%

πÓ‰ÔÓËÛ›·

85,15%

¶Ôψӛ·

29,78%

Δ·˚‚¿Ó

68,88%

¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·

46,47%

πÛÚ·‹Ï

82,08%

πÓ‰›·

73,31%

√˘ÁÁ·Ú›·

66,52%

ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ

47,18%

μÚ·˙ÈÏ›·

77,88%

μÔ˘ÏÁ·Ú›·

15,04%

∫›Ó·

86,59%

¶∏°∏: Marfin Egnatia Bank, Bloomberg

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


∞Ó¿Ï˘ÛË ∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∂ª∂∞

Overweight

ª·Ï·ÈÛ›·

ΔÛ¯›·

Underweight

ºÈÏÈ›Ó˜

Neutral Underweight

ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÚfiÛ‚·Û˘ ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô·fi‰ÔÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ (25% ·fi Ù· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ÔÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ (΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈο Â›‰·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fï˜ Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Î·È ·Ù¤˜ ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯È΋ ·ÁÔÚ¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ô-·Ô‰›‰ÂÈ. £ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó Î·È Ë ËÈfiÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ Moody’s ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂÈʇϷÍË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ÌfiÓÈÌË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó.

√π ∂§§√Ã∂À√¡Δ∂™ ∫π¡¢À¡√π

Δ∞ ¢À√ «∞°∫∞£π∞»

¢ÈÂıÓÒ˜ ÙÒÚ·, Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙË ıÂÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿: √ ÙÚfiÔ˜ Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ ÂÂÎÙ·ÙÈΤ˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∞ÏψÛÙÂ, ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ª›· ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì›·˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ™˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜: ª›· ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ (Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ 2010) ÌÔÚ› Ó· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó. ∂Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ·ÔÙÂÏ› Ì·ÎÚfiÓÔË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋.

∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ· ÏËÚÒÓÂÈ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È 25% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÙfiÎÔÈ Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ı· ÂÈηχ„Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‚¿Û˘ Ù˘ ∂∫Δ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ϤÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. °È· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î‡ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘, ·Ó ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. ∏ ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ... ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ-

∞›Á˘ÙÔ˜

Overweight

Δ·˚‚¿Ó

√˘ÁÁ·Ú›·

Overweight

Δ·˚Ï¿Ó‰Ë

Overweight Underweight

πÛÚ·‹Ï

Underweight

§·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋

Neutral

¶Ôψӛ·

Underweight

μÚ·˙ÈÏ›·

Neutral

Overweight

ªÂÍÈÎfi

ƒˆÛ›· Î·È ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó ¡. ∞ÊÚÈ΋

Underweight

ΔÔ˘ÚΛ·

∞ÏϘ Ï·ÙÈÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜

Overweight Underweight

Overweight

∏∞∂

Off Benchmark

Underweight

∫·Ù¿Ú

Off Benchmark

∫›Ó·

Overweight

∫Ô˘‚¤ÈÙ

Off Benchmark

πÓ‰›·

Underweight

™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·

Off Benchmark

∞Û›·

πÓ‰ÔÓËÛ›·

Neutral

∫ÔÚ¤·

Neutral

ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Î¤Ú‰Ë Á›ÓÔÓÙ·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 25% ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 (΢ڛˆ˜ fï˜ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜), ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÂÍfi‰ˆÓ, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ô‰ËÁ› Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë, Ë ÔÔ›· ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Â›Û˘ Û ̛· ‹È· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È Ì›· ̤ÙÚÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÎfiÛÙË ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∂ӉȷʤÚÔÓ Â›Û˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ë Ì¤ÛË ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ 10ÂÙÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ÂÓÒ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ì›· «ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ÎfiÛ̈ӻ, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηχÙÂÚ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜.

√π ∂¶π§√°∂™ ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÔÈ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‹‰Ë ÙȘ Ó›ÁÔ˘Ó, ‚ϤÔ˘Ó ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ˘ ·ÔÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ. ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓË Ú¢-

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√Ï· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

¶ËÁ‹: HSBC, Thomson Financial Datastream

1. 2.

3.

4.

›‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘, fiÛÔ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿‰ÔÍÔ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ıˆÚËÙÈο Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ 50% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Ã∞, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂıˆÚ›ÙÔ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi hub ÁÈ· Ù· μ·ÏοÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÓ›·Û‹˜ Ù˘ Ì ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∂ÙÛÈ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ̤ۈ Ì›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú¿ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ·¢ı›·˜. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÈÛÙÔÚÈο ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ô ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ ·ÛÙ·ı¤˜ Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ë ·Û¿ÊÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· «ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ì» ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÁ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â›Ó·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ - ÍÂοı·Ú· Î·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù·ÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ‰È·Ê·Ó¤˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (.¯. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÓÂÚÁÂȷο ¿Úη) Î·È ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ fï˜ Û·Ó ÂÏÂÁÎÙ‹˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó).

5/27


∂ÌÔÚ‡̷ٷ ® °ƒ∞º∂π | ∫Àƒ∂§∞ ¶∂Δƒ√À petrou@kerdos.gr

¶∂ƒ∞πΔ∂ƒø ª∂πø™∏ ™Δπ™ Δπª∂™ ¶∞ƒ∞°ø°√À

√™¶ƒπ∞

∞Ê›ÍÂȘ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

Δ¿ÛÂȘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ™Ù·ıÂÚÔÔÈËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘, ÂÓÒ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹, ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÙÈ̤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· 2,15 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ô͇ÙËÙ·˜ 0,3% Î·È ÛÙ· 1,71-1,72 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎfi ·Úı¤ÓÔ Ô͇ÙËÙ·˜ 5%. √È ÙÈ̤˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Úı¤Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· 2,22 2,25 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·-

∫∞Δ∂æÀ°ª∂¡∞ ∞§π∂Àª∞Δ∞

∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ∞˘ÍË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Î·Ù„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ïȇ̷ٷ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ›‰Ë delicatessen (·ÛÙ·ÎÔ›, Á·Ú›‰Â˜), Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 25% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁË Ì›ˆÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜. ¶·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôχ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁË Î›ÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÁÚ·Ê› Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜.

6/28

ª∂ƒ√™ Δ∏™ ∂¶π¢√Δ∏™∏™ ¶√À ∂§∞μ∞¡ √π ¶∞ƒ∞°ø°√π Δπ™ Δ∂§∂ÀΔ∞π∂™ ∏ª∂ƒ∂™ ∂∫Δπª∞Δ∞π √Δπ ¶∂ƒπ√ƒπ™∂ §π°√ Δ∏¡ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ÁˆÁÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 2,05 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. √ÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ò˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜

Ë̤Ú˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÚÈfiÚÈÛ ϛÁÔ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿.

™¶√ƒ∂§∞π∞ ªÈÎÙ¤˜ Ù¿ÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÛÔڤϷȈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ∏¶∞ Ì ÙÔ Â˘ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ËÏȤϷÈÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 700-710 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜, ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ·Ú·‚ÔÛÈ٤ϷÈÔ˘ ÛÙ· 750 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜, ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ÌË ÁÂÓÂÙÈÎÒ˜ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÛÔÁȤϷÈÔ˘ ÛÙ· 700 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ÊÔÈÓÈΤϷÈÔ˘ ÛÙ· 590 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜.

μ∞ªμ∞∫π

∫ƒ∂∞™

∞ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∂ÓÙÔÓË ˙‹ÙËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. ΔÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, fiÔ˘ Î·È ˆÏ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó Î·È Ù· 1,66 ‰ÔÏ. ÁÈ· ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‚·Ì‚¿ÎÈ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ¤˜, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· Â›‰·, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ·Ú·ÁˆÁ‹, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. øÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Èı·Ó‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ˘„ËϤ˜ Î·È «·ÓıÂÎÙÈ-

Èڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚË Î›ÓËÛË ¤Ú·ÛÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÛÚ›ˆÓ, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ê›ÍÂȘ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ʷΤ˜ ∫·Ó·‰¿, ÁÈ· fiÏ· Ù· ›‰Ë (¤ÛÙÔÓ, ÏÂÚÓÙ, Ú›ÙÛÏÈ). ™Â ÛÙ·ıÂÚ¿ Â›‰· ÙÈÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê·Î¤˜ Ú¤ÁÎÈÔ˘Ï·Ú ∏¶∞, fiˆ˜ Î·È Ù· Ê·ÛfiÏÈ· ÓfiÚıÂÚÓ ∏¶∞. ™Â ÛÙ·ıÂÚ¿ Â›‰· ÙÈÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÚÌÔ‡ÓÈ· ∫·Ó·‰¿, fiˆ˜ Î·È Ù· Ì·˘ÚÔÌ¿ÙÈη Ê·ÛfiÏÈ· ¶ÂÚÔ‡, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜ ∫›Ó·˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÔÈ ÙÈ̤˜, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ‰ÔÏ. Ô ÙfiÓÔ˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÎÏÂÈ̷ۛٷ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1.480 ‰ÔÏ. Ô ÙfiÓÔ˜. ™Ù· Ú‚›ıÈ· ªÂÍÈÎÔ‡ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¤ıË ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë Ó¤· ÂÛԉ›· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ.

Τ˜» ÙÈ̤˜ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

∞ÚÎÂÙ‹ ˙‹ÙËÛË ∞ÚÎÂÙ‹ ΛÓËÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ·ÁÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë Î›ÓËÛË ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Î·È fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, οÔÈ· ÊÔÚÙ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ï›ÁÔ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ηχÊıËΠÏ‹Úˆ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Á·ÏÔԇϘ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ ·ÚÓ›, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ôχ ηϿ. ™Â ηϿ Â›‰· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÎÔÙfiÔ˘Ï· Î·È ÌÔÛ¯¿ÚÈ·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿, Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· √π Δ∞™∂π™

Δ√ ∂¡π∞π√ ¡√ªπ™ª∞ ∂∫§∂π™∂ Δ∏¡ ∂μ¢√ª∞¢∞ ∫√¡Δ∞ ™Δ∞ 1,4250 ¶√À ∞¶√Δ∂§∂π ¡∂√ Ã∞ª∏§√ 3ª∏¡√À

™Â ÎÏÔÈfi ȤÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ® ∂¶πª∂§∂π∞| ¡. ªπÃ∞∏§π¢∏™

¢π∞Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∞°√ƒ∞ ™À¡∞§§∞°ª∞Δ√™ (21/12/2009-24/12/2009)

- μ. Δ™∞¶ƒ√À¡∏™

∂Àƒø - ¢√§∞ƒπ√ ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ - ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,4300 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,4380 ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1,4300 Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 1,4250 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ∂ÌÊ·Ó‹˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‹‰Ë ·ÒÏÂÛ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 900 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ. √È Û˘Ó¯›˜ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÙËÓ Ì›· ÂϤˆ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ë ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ∂˘ÚÒË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÎÚ·ÙÔ‡Ó fiÌËÚÔ ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ·˘Ù¿ Â›‰·. μ·ÛÈο ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ Ô˘ÁÁÚÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·, ÊfiÚÈÓÙ, Ë ÙÛ¯È΋ ÎÔÚfiÓ· Î·È ÙÔ ÔψÓÈÎfi ˙ÏfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘Ùfi ÙÔÓ Ì‹Ó·, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›· - Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ - ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ó¤Â˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜.

ANOI°ª∞ Àæ∏§O Ã∞ª∏§O ∫§∂π™πªO (¶·Ú·Û΢‹)

1. 2. 3.

KEP¢O™

1,4150 1,3650 1,3000

∞Ó Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Û ͤÓÔ ÓfiÌÈÛÌ·. √È ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ - ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·È ı· Ê·Ó› ·Ó fiÓÙˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ì›· ·Ï‹ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ ÂϤˆ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‹ fiÓÙˆ˜ ԉ‡ԢÌ ÚÔ˜ ·ÏÏ·Á‹ Ù¿Û˘. Δ· Â›‰· ÙÔ˘ 1,4150 ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ

ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜. ∞fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ›¯·Ì ·fi ∏¶∞ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ fiÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 7,4% ÛÙ· 6,54 ÂηÙ. ·fi 6,09 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Dow Jones Newswires , ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 3,3%. Δ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 1,3% ÛÙ· 3,52 ÂηÙ. ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·ÙÔÈ˘.

¢√§∞ƒπ√ - ºƒ∞°∫√ ªÂ Ó¤· ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ÊÚ¿ÁÎÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,0400 Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,0510 ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ Ù· 1,0480 fiÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

¢√§∞ƒπ√ - °∂¡ ∂ÓÙÔÓ· ·ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Ì ÙÔ ÁÂÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤Ô ˘„ËÏfi ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 90,00 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù·

¢√§∞ƒπ√ / ∂§μ. ºƒ∞°∫√

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

¢O§∞ƒπ√/E§B∂Δπ∫√ ºPA°∫√ ¢O§∞ƒπ√/°EN ™TEP§INA/¢O§∞ƒπ√ 1,0370 90,50 1,6150 1,0500 91,80 1,6230 1,0360 90,30 1,5910 1,0480 91,50 1,5950 OÈ ÈÛÔÙÈ̛˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̤Û˜ ÙÈ̤˜ (mid prices)

√π ∂¶√ª∂¡∂™ ∂μ¢√ª∞¢∂™ £∞ ∂π¡∞π ∫ƒπ™πª∂™ °π∞ Δ∏¡ π™√Δπªπ∞ ∂Àƒø ¢√§∞ƒπ√À ∫∞π £∞ º∞¡∂π ∞¡ √¡Δø™ ∞ÀΔ√ ¶√À μπø¡√Àª∂ ∂π¡∞π ªπ∞ ∞¶§∏ ∫∞Δ√ÃÀƒø™∏ ∫∂ƒ¢ø¡ ∂§∂ø Δ√À Δ∂§√À™ Δ∏™ Ã√¡π∞™, ‘∏ √¡Δø™ √¢∂À√Àª∂ ¶ƒ√™ ∞§§∞°∏ Δ∞™∏™

EYƒø / ¢√§∞ƒπ√ E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢

EYPø/¢O§∞ƒπ√ 1,4350 1,4400 1,4210 1,4260

1,4480 1,4830 1,5150

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1. 2. 3.

1,0200 1,0000 0,9800

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

1,0520 1,1080 1,1800

91,80 ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ Ù· 91,40 ÂÚ›Ô˘ fiÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (0,8480) ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ¤Ú·Ó ÙˆÓ 700 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‹ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 9% ÂÚ›Ô˘. ª›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô˜ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‰È·ÙËÚËı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› ÚÒÙ· Ì›· ¤ÛÙˆ ÌÈÎÚ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË.

™Δ∂ƒ§π¡∞ - ¢√§∞ƒπ√ ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÛÙÂÚϛӷ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Î·È Û¿˙ÔÓÙ·˜ Â›‰· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ·. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,6200 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,5910 ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,5950 ÂÚ›Ô˘ fiÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÎÏ›ÛÈÌÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1,6000 Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ó¤ÔÓ Î‡ÎÏÔ ¤ÓÙÔÓˆÓ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,5000 ·ÎfiÌË. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â›‰ËÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ fiÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ‰ÂÓ ÎÚ›ıËÎ·Ó Â·ÚΛ˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ outlook ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∂Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ë ÛÙÂÚϛӷ ÎÈÓ‹ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ∞fi Ù· 0,8850 Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 0,8950 ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 0,8900.

¢√§∞ƒπ√ / °∂¡ E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1. 2. 3.

88,80 87,00 84,80

™Δ∂ƒ§π¡∞ / ¢√§∞ƒπ√

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

92,20 94,40 94,60

E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1. 2. 3.

1,5900 1,5000 1,4500

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

1,6850 1,7050 1,7500

29/7


IÛÔÙÈ̛˜ ¶ËÁ‹: FINANCIAL TIMES

Country Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Azores Bahamas Bahrain Balearic Is Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burma Burundi Cambodia Cameroon Canada Canary Is Cape Verde Cayman Is Cent. Afr. Rep Chad Chile China Colombia Comoros Congo Congo (DemRep) Costa Rica Cote d’Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Rep. Denmark Djibouti Rep Dominica Dominican Rep Ecuador Egypt El Salvador Equat’l Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Is Faroe Is Fiji Is Finland France French Cty/Africa French Guiana French Pacific Is Gabon Gambia Georgia Germany

8/30

Currency Afghani Lek Dinar Euro Readj Kwanza E Carib $ Peso Dram Guilder A$ Euro New Manat Euro Bahama $ Dinar Euro Taka Barb $ Rouble Euro B$ CFA Fr Bermudian $ Ngultrum Boliviano Marka Pula Real Brunei $ Lev CFA Fr Kyat Burundi Fr Riel CFA Fr Canadian $ Euro CV Escudo CI $ CFA Fr CFA Fr Chilean Peso Yuan Col Peso Fr CFA Fr Congo Fr Colon CFA Fr Kuna Cuban Peso Euro Koruna Danish Krone Djib Fr E Carib $ D Peso US $ Egyptian í Colon CFA Fr Nakfa Kroon Ethiopian Birr Falk í Danish Krone Fiji $ Euro Euro CFA Fr Euro CFP Fr CFA Fr Dalasi Lari Euro

$ US

Euro

45,5000 95,8050 72,5682 0,7026 88,7675 2,7000 3,8055 373,000 1,7900 1,1414 0,7026 0,8035 0,7026 1,0000 0,3770 0,7026 69,1750 2,0000 2876,00 0,7026 1,9500 460,903 1,0000 46,8050 7,0200 1,3743 6,8517 1,7873 1,4071 1,3742 460,903 6,4100 1230,50 4147,00 460,903 1,0603 0,7026 73,9000 0,8200 460,903 460,903 507,450 6,8281 2059,43 345,677 460,903 899,801 574,655 460,903 5,1173 1,0000 0,7026 18,5147 5,2297 172,550 2,7000 36,1500 25000,0 5,5058 8,7475 460,903 15,0000 10,9939 12,6915 0,6275 5,2297 1,9463 0,7026 0,7026 460,903 0,7026 83,7901 460,903 27,0000 1,6843 0,7026

64,7556 136,350 103,279 1,0000 126,334 3,8427 5,4160 530,854 2,5476 1,6244 1,0000 1,1436 1,0000 1,4232 0,5366 1,0000 98,4499 2,8464 4093,12 1,0000 2,7753 655,957 1,4232 66,6129 9,9909 1,9558 9,7513 2,5437 2,0025 1,9558 655,957 9,1227 1751,25 5902,01 655,957 1,5091 1,0000 105,174 1,1671 655,957 655,957 722,203 9,7178 2930,97 491,968 655,957 1280,60 817,850 655,957 7,2830 1,4232 1,0000 26,3500 7,4429 245,573 3,8427 51,4487 35580,0 7,8358 12,4495 655,957 21,3480 15,6465 18,0625 0,8931 7,4429 2,7700 1,0000 1,0000 655,957 1,0000 119,250 655,957 38,4266 2,3970 1,0000

Country Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Irish Rep Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea North Korea South Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Fyrom Madagascar Madeira Malawi Malaysia Maldive Is Mali Rep Malta Martinique Mauritania Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Is Nepal Netherlands Netherlands/Antilles New Zealand Nicaragua Niger Rep Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Papua New Guinea

Currency Cedi Gib í Euro Danish Krone E Carib $ Euro US $ Quetzal Fr CFA Fr Guyanese $ Gourde Lempira HK $ Forint Icelandic Krona Indian Rupee Rupiah Rial New Iraqi Dinar Euro Shekel Euro Jamaican $ Yen Jordanian Dinar Tenge Kenya Shilling Australian $ Won Won Kuwaiti Dinar Som New Kip Lats Lebanese í Maloti Liberian $ Libyan Dinar Swiss Fr Litas Euro Pataca Denar Ariary Euro Kwacha Ringgit Rufiya CFA Fr Maltese Lira Euro Ouguiya Maur Rupee Mexican Peso Leu Euro Tugrik Euro E Carib $ Dirham Metical Dollar Australian $ Nepalese Rupee Euro A/Guilder NZ $ Gold Cordoba CFA Fr Naira Nor. Krone Rial Omani Pak. Rupee Balboa Kina

$ US

Euro

1,4280 0,6275 0,7026 5,2297 2,7000 0,7026 1,0000 8,3115 5010,00 460,903 203,240 39,7500 18,8950 7,7551 193,068 128,130 46,8050 9490,00 9900,00 1150,05 0,7026 3,7965 0,7026 89,1250 91,7850 0,7078 148,430 76,1500 1,1414 143,050 1180,08 0,2874 44,0250 8467,00 0,4971 1502,00 7,7511 65,5000 1,2286 1,0492 2,4261 0,7026 7,9878 43,0500 1950,00 0,7026 145,989 3,4335 12,8000 460,903 0,7026 0,7026 263,000 29,0000 12,9650 12,3150 0,7026 1432,50 0,7026 2,7000 7,9477 30,7000 7,7511 1,1414 74,8880 0,7026 1,7900 1,4258 20,8155 460,903 149,145 5,8896 0,3850 84,3350 1,0000 2,6465

2,0324 0,8931 1,0000 7,4429 3,8427 1,0000 1,4232 11,8289 7130,24 655,957 289,251 56,5723 26,8914 11,0371 274,775 182,355 66,6129 13506,2 14089,7 1636,75 1,0000 5,4031 1,0000 126,843 130,628 1,0073 211,246 108,377 1,6244 203,589 1679,48 0,4090 62,6564 12050,2 0,7075 2137,65 11,0313 93,2196 1,7485 1,4933 3,4529 1,0000 11,3682 61,2689 2775,24 1,0000 207,772 4,8866 18,2170 655,957 1,0000 1,0000 374,302 41,2729 18,4518 17,5267 1,0000 2038,73 1,0000 3,8427 11,3111 43,6924 11,0313 1,6244 106,581 1,0000 2,5476 2,0292 29,6247 655,957 212,263 8,3820 0,5480 120,026 1,4232 3,7666

Country

Currency

Paraguay Peru Philippines Pitcairn Is Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Is. de la Romania Russia Rwanda Saint Christopher Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre & Miquelon Saint Vincent San Marino Sao Tome Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Is Somali Rep South Africa Spain Spanish Ports N Africa Sri Lanka Sudan Rep Surinam Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Rep Tonga Is Trinidad/Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks & Caicos Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican Venezuela Vietnam Virgin Is-British Virgin Is-US Western Samoa Yemen (Rep of) Zambia Zimbabwe

Guarani New Sol Peso í Sterling Zloty Euro US $ Riyal Euro New Leu Rouble Fr E Carib $ í E Carib $ Euro E Carib $ Euro Dobra Riyal CFA Fr Dinar(3) Rupee Leone $ Euro Euro $ Shilling Rand Euro Euro Rupee Dinar Dollar Lilangeni Krona Fr í $ Somoni Shilling Baht CFA Fr Pa’anga $ Dinar New Lira Manat US $ Australian $ New Shilling Hryvna Dirham í US $ Peso Uruguay Sum Vatu Euro Bolivar Dong US $ US $ Tala Rial Kwacha $

$ US

Euro

4515,00 2,8814 46,5100 0,6275 2,9396 0,7026 1,0000 3,6414 0,7026 2,9659 30,5951 568,711 2,7000 0,6275 2,7000 0,7026 2,7000 0,7026 15525,0 3,7507 460,903 67,7200 11,1710 3867,09 1,4071 0,7026 0,7026 7,9523 1427,00 7,7511 0,7026 0,7026 114,325 2,3198 2,7450 7,7511 7,3486 1,0492 45,5000 32,3520 4,3795 1331,00 33,2550 460,903 1,8875 6,3569 1,3296 1,5285 14215,0 1,0000 1,1414 1903,51 7,9700 3,6731 0,6275 1,0000 19,7500 1510,84 100,710 0,7026 2,1473 18474,5 1,0000 1,0000 2,5329 207,060 4680,00 353,200

6425,76 4,1008 66,1931 0,8931 4,1836 1,0000 1,4232 5,1825 1,0000 4,2210 43,5429 809,390 3,8427 0,8931 3,8427 1,0000 3,8427 1,0000 22095,2 5,3380 655,957 96,3792 15,8986 5503,65 2,0025 1,0000 1,0000 11,3383 2030,91 11,0313 1,0000 1,0000 162,707 3,3015 3,9067 11,0313 10,4586 1,4933 64,7556 46,0434 6,2329 1894,28 47,3285 655,957 2,6866 9,0471 1,8923 2,1754 20230,8 1,4232 0,6156 2709,08 11,3429 5,2276 0,8931 1,4232 28,1083 2150,23 143,331 1,0000 3,0561 26292,9 1,4232 1,4232 3,6066 294,688 6660,58 502,674

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


∞ÁÔÚ¤˜ TMHMA ANA§Y™EøN Δ∏§.: 210 3363800-FAX:210 3243903

¢π∂£¡∏ ¡∂∞

ME§O™ TOY X.A.A.

∞¡∞™∫√¶∏™∏

Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ù¿ÛÂȘ

∏ ª∂Δ√Ã∏ Δ∏™ ∂Δ∂ ¶ƒøΔ∞°ø¡π™Δ∏™∂ ÷ÌËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ·‡ÍËÛË Û ηٷӷψÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ‰·¿Ó˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙȘ ∏¶∞. ∫·ıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÁȈı› Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÏËڈ̋˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ˆ˜ οÔÈ· ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ. ΔËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ∫›Ó·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Bloomberg. √ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î. Mikhail Prokhorov Î·È ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ÔÏÈÁ¿Ú¯Â˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ˘ÂÚÙÚ¿Â˙· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Ôχ Èı·Ó‹ Â›Ó·È Ë ÒÏËÛË Ù˘ Volvo ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Geely Holding Group, fiˆ˜ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ford Motor ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂. ™Â Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ÛÙËÓ Moody’s ÚÔ¯ÒÚËÛ ÁÈ· ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ ÂʤÙÔ˜ Ë Berkshire Hathaway ÙÔ˘ Î. Warren Buffett, ηıÒ˜ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‚ϤÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋. ¶Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ˆÏ‹ÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙȘ ∏¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 7,4%. ÷ÌËÏfiÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ·Ó·ıˆڋıËÎ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ™ÙÔ 2,2% ÙÔ ∞∂¶. ∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ô √¶∂∫ ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÛÙË §Ô˘¿ÓÙ· Ù˘ ∞ÁÎfiÏ·, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ηÚÙ¤Ï ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 24,845 ÂηÙ. ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ™. ∞Ú·‚›·˜ Î. Ali al-Naimi Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘.

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ªÂ ‰‡Ô ÚfiÛˆ· ÙÔ Ã∞ ¢ÈÔÚıˆÙÈο ÍÂΛÓËÛÂ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙË ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 2.118,60 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË 2,30%. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ spread ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ ÂÈ‚·Ú˘Ì̤ÓÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·ÏÏ¿ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô √¶∞¶ , ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ËÁÂÛ›·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∏ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 30/12, Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÙÚ›ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Û ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ã∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¤Ê·ÏË ¿Óˆ ·fi 2 Ì‹Ó˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο! √È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ (ΔΔ, ∞Δ∂ ) Â¤‰ÂÈÍ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‹ÚÂÌ· ıÂÙÈÎfi ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ÙË ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙȘ 2.213,47 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô 4,48%. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ M o o d y ’ s Û ∞1, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ rating ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜

√π 10 ª∂Δ√Ã∂™ ª∂ Δ∏ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ∞¡√¢√ ™E§MAN (KMæ) ALAPIS KTHMA §AZAPI¢H ATTICA HOLDINGS ATTICA BANK K§ø™TOΩºANT. NAY¶AKTOY MOX§O™ (KO) A°POTIKH TPA¶EZA INTPA§OT (KO) VIVARTIA

Û ·ÚÓËÙÈΤ˜. ∏ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ Ì›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÙËΠηıÒ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ˆ˜ ÂÓ¤¯˘ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ∏ ›‰ËÛË ·˘Ù‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙȘ ªerill Lynch ÁÈ· ∂Δ∂ Î·È ∞§º∞ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ¤ÓÙÔÓÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ÙËÓ ∂Δ∂ Ó· ηٷÎÙ¿ Î·È ¿ÏÈ Ù· 18 ¢ÚÒ Î·È Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙ· 18,15 ¢ÚÒ Ì ¿ÓÔ‰Ô 7,40%. ∂›Ó·È

√π 10 ª∂Δ√Ã∂™ ª∂ Δ∏ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ¶Δø™∏ 14,04% 9,09% 7,69% 6,66% 6,33% 5,88% 5,56% 5,41% 5,32% 5,05%

E§§HNIKA XPHMATI™THPIA (KO) TITAN (KO) Y°EIA CENTRIC MULTIMEDIA ™I¢ENOP FOLLI FOLLIE (KO) ™ø§HN. KOPIN£OY (KO) EM¶OPIKH BIOXA§KO (KA) MOTOP O´§ E§§A™

-7,69% -7,41% -6,67% -6,67% -6,64% -6,62% -4,17% -3,94% -3,86% -3,75%

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÌÂ Û˘¯Ó¤˜ ÙȘ «‰È·‰ÚÔ̤˜» ÙÔ˘ 1 ¢ÚÒ. √ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Ì ÙË ∂Àƒøμ ÛÙÔ +8,84%, ¶∂πƒ + 6,75% Î·È ∞§º∞ ÛÙÔ + 3,33%. ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ·Ú¯Èο Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, ·Ú¿ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÓÔ‰ÈÎfi momentum Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏÈο ÛÙȘ 2.207,94 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ·ÒÏÂȘ 0,25%. ∏ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ· ¤Ó· year end rally Î·È Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ spreads (οو ·fi 250 Ì.‚.,) ‹Ù·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë ÔÔ›· ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂Δ∂ , Ô˘ Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˙›ÚÔ ÎÈÓ‹ıËΠϛÁÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ٷ 19 ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏÈο ÛÙ· 18,45 ¢ÚÒ Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,65%. ¶È¤ÛÂȘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ∂∂∂∫ Ô˘ ¤¯·Ó ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Î·È Ù· 16 ¢ÚÒ Î·È ÙÂÏÈο ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 15,90 ¢ÚÒ. ™Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ Îϛ̷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜ fï˜, Ì ٷ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Ó¤· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ.

31/9


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 3500

∞Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

°ÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘

(Û ÂηÙ. ¢ÚÒ)

(Û ÌÔÓ¿‰Â˜)

3000

5000

2500 4000 2000 3000 1500

1160 1140 1120 1100 1080 1060 1040

ñ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ã∞ 23/12/2009 83,748 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ñ ¢È·ÊÔÚ¿ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ 1,287 ÂηÙ. ¢ÚÒ

ñ ∞Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ 440 ÂηÙ. ¢ÚÒ

1000

ñ ª¤ÛË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó¿ Û˘Ó‰ڛ·ÛË 146,63 ÂηÙ. ¢ÚÒ

500

ñ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ -35,20% 25/8/2006 15/12/2006 16/4/2007

8/8/2007

29/11/2007 28/3/2008

¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

24/7/2008 17/11/2008

13/3/2009

14/7/2009

2400

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

23-12

FTSE-80 0,43%

405 400

17-12

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ.

20-12

410

23/12/2009

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

2450 17-12

415

0 3/5/2006

2500

420

1000

FTSE/ASE-40 -0,33%

2600 2550

ñ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ 1,56%

2000

0 2/1/2006

FTSE/ASE-20 -0,54%

6000

20-12

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

23-12

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

17-12

3050 3000 2950 2900 2850 2800 2750

20-12

23-12

FTSE/XA INTERNATIONAL -0,51%

17-12

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

20-12

23-12

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 0.98

2.36

39.30%

1.81

2.01

7 777 481

5.40%

1.95

· ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞

π™√§. 2008

0.44

0.22

1.9

59.3

M·˚-06

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,05 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

M·˚-08

905 444 444

0.03

0.86%

25.38%

0.6

1.11

-20.70%

0.64

0.66

258 460

1.60%

0.65

· ∞¡∂∫ (∫ªæ)

π™√§. 2008

1.2

0.25

0.5

-

AÚ-07

“17Ó ∫/ 10 ∫ ‹ ¶ + 1,05 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

157 360 940

-

0.16%

53.94%

1.89

4.52

-34.40%

2.31

2.31

0

0.00%

2.31

∞¡∂∫ (¶ªæ-90)

π™√§. 2008

0.22

0.14

1.8

-

AÚ-07

“17Ó ∫/ 10 ∫ ‹ ¶ + 1,05 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

374 596

-

0.00%

5.74%

1.35

2.1

-26.30%

1.4

1.45

59

-3.40%

1.4

· ∞¡∂∫ (¶ªæ-96)

π™√§. 2008

0.34

0.02

1.1

-

AÚ-07

“17Ó ∫/ 10 ∫ ‹ ¶ + 1,05 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

3 563 655

-

0.00%

7.27%

3.18

5.49

-3.40%

3.88

4.08

483 524

-3.90%

3.98

 μπ√Ã∞§∫√ (∫∞)

π™√§. 2008

1.06

0.51

0.4

-

M·Ú-00

10Ó/10

IÔ˘Ï-09

199 474 091

-

0.24%

14.24%

2.85

7.45

78.70%

5.76

5.99

423 561

1.70%

5.97

 °∂∫ Δ∂ƒ¡∞

π™√§. 2008

1

0.33

0.7

14.7

¢ÂÎ-04

∞ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ °∂∫

IÔ˘Ó-09

85 882 688

0.41

0.49%

74.65%

0.57

1.4

-21.40%

0.75

0.79

3 328 596

1.30%

0.79

 °∂¡π∫∏

π™√§. 2008

1.03

0.29

0.7

-

IÔ˘Ï-09

“2,2Ó/1+0,72 ¢ÚÒ”

M·Ú-02

354 998 669

-

0.94%

74.94%

2.45

5.43

9.70%

4.46

4.7

50 128

2.00%

4.65

 SARANTIS

π™√§. 2008

0.93

0.12

1.7

7

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-09

38 350 940

0.66

0.13%

95.24%

1.72

3.4

-6.70%

1.88

1.96

75 775

3.70%

1.96

 ¢.√.§. (∫√)

π™√§. 2008

1.51

0.21

1.8

-

A˘Á-05

“1,022Ó/10,Ó· ÔÓ.·ÍÈ·”

M·˚-08

83 000 000

-

0.09%

17.48%

10.86

16.99

19.60%

13.12

13.8

3 039 124

4.20%

13.8

¢∂∏

π™√§. 2008

0.66

0.24

0.6

-

¢ÂÎ-01

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

232 000 000

-

1.31%

74.52%

8.27

27.79

51.20%

16.9

18.45

15 633 121

1.00%

18.45

 ∂£¡π∫∏

π™√§. 2008

1.11

0.58

1.2

7.1

IÔ˘Ï-09

“2Ó/9+11,30 ¢ÚÒ”

M·˚-08

607 021 884

2.61

2.58%

104.24%

0.8

2.16

94.30%

1.6

1.75

93 806

-6.10%

1.69

 ∂§μ∞§ (∫∞)

π™√§. 2008

1.01

0.19

0.4

-

¢ÂÎ-07

Stock Options

IÔ˘Ó-08

124 100 815

-

0.08%

7.46%

3.56

6.66

20.60%

5

5.22

1 228 942

-2.10%

5.16

· ∂§§∞∫Δøƒ ∞.∂

π™√§. 2008

1.08

0.15

0.8

6.6

¢ÂÎ-07

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ¶·ÓÙ¯ÓÈ΋˜ IÔ˘Ó-09

177 001 313

0.78

0.69%

40.30%

5

8.74

52.60%

8.03

8.28

624 512

-0.70%

8.24

3.83

10.43

31.00%

7

7.75

1 303 970

-7.70%

7.2

4.08

7.62

12.10%

4.76

4.97

123 227

-1.60%

4.82

∂À∞£ ∞.∂ (∫√)

π™√§. 2008

0.94

0.14

4.82

7.4

8.00%

5.62

5.8

180 541

-2.80%

5.64

∂À¢∞¶

π™√§. 2008

1.14

0.19

3.41

5.15

-20.70%

3.52

3.58

45 122

-0.80%

3.52

· π∞™ø (∫√)

π™√§. 2008

0.78

0.02

1.12

1.88

11.70%

1.3

1.34

95 282

-0.70%

1.34

· π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√)

π™√§. 2008

1.08

0.54

2.01

69.90%

1.19

1.26

1 026 118

4.20%

1.24

 INTRACOM HOLDINGS

π™√§. 2008

1.78

2.86

5.4

32.00%

3.87

4

1 398 611

5.30%

3.96

 π¡Δƒ∞§√Δ (∫√)

π™√§. 2008

3.26

7.46

4.50%

6

6.15

38 038

-2.90%

6

 ∫∞∂ (∫√)

0.35

0.86

-46.20%

0.38

0.42

589 715

5.00%

0.42

 ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫∞)

5.5

11.02

42.00%

9.08

9.4

161 349

2.50%

9.4

 ª∂Δ∫∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.13

1.1

2.28

-7.20%

1.22

1.28

504 730

3.20%

1.28

 ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.15

0.91

1.72

-11.80%

0.93

0.97

132 532

3.20%

0.97

 ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

6.94

12.76

34.60%

10.28

10.62

377 251

-3.70%

10.28

1.64

10

-52.60%

4.23

4.68

1 281 928

-2.50%

4.25

3.26

6.82

26.80%

4.97

5.14

768 896

-1.60%

5.02

9

17.23

52.20%

14.5

15.04

5 382

2.30%

15.04

9

 ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.02

0.26

1

86.7

OÎÙ-03

∞ÔÚÚfiÊËÛË ¶∂Δƒ√§∞

OÎÙ-09

305 635 185

0.09

0.20%

13.51%

· ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.15

0.18

2.9

7.2

™Â-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,15 ¢ÚÒ / ÌÂÙÔ¯‹”

M·˚-09

65 368 563

0.99

1.99%

116.18%

1.9

11.6

¢ÂÎ-07

1Ó/1

A˘Á-09

36 300 000

0.42

0.34%

25.66%

0.7

19.2

I·Ó-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

106 500 000

0.29

0.17%

8.30%

1.4

8.8

IÔ˘Ï-08

“Split 20,6Ó/100”

IÔ˘Ï-09

53 155 053

0.4

0.08%

12.83%

0.03

0.7

10.5

M·˚-07

∞ª∫

IÔ˘Ï-09

86 735 980

0.13

0.11%

26.05%

0.15

0.4

-

I·Ó-08

Stock Options

A˘Á-08

133 026 017

-

0.77%

76.58%

1.02

0.06

1.9

6

I·Ó-08

Stock Options

M·˚-09

158 961 721

0.66

0.88%

93.38%

π™√§. 2008

0.69

0.09

2.1

6.7

ºÂ‚-00

4Ó/10

IÔ˘Ï-09

52 675 000

0.89

0.07%

5.61%

π™√§. 2008

0.88

0.16

0.5

-

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

M·˚-06

21 920 570

-

2.69%

105.79%

0.01

3.1

10.9

NÔÂ-99

3Ó/5+1100‰Ú¯

M·˚-09

51 950 600

0.86

0.31%

29.63%

0.14

0.4

4.3

M·˚-03

2Ó/10

IÔ˘Ó-09

66 937 526

0.3

0.75%

110.29% 45.77%

π™√§. 2008

1.15

0.16

0.3

3.2

M·˚-03

2Ó/10

IÔ˘Ó-06

25 968 987

0.3

0.51%

ª√Δ√ƒ √´§ ∂§§∞™

π™√§. 2008

0.5

0.17

3.7

14.5

¢ÂÎ-09

“¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 0,20 ¢ÚÒ”

¢ÂÎ-09

110 782 980

0.71

0.34%

40.48%

ª¶. μøμ√™-¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

π™√§. 2008

0.16

0.02

0.3

-

M·˚-01

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-06

33 930 000

-

3.78%

356.63%

π™√§. 2008

1.17

0.13

0.7

18.7

¢ÂÎ-07

14Ó/10

M·˚-09

116 984 338

0.27

0.66%

71.12%

π™√§. 2008

1.17

0.17

1.3

28.6

A˘Á-01

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

10 080 000

0.53

0.05%

16.08% 13.91%

· ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£

18.46

54.30%

14.8

15.3

20 830

-3.40%

15

π™√§. 2008

0.73

0.01

2.1

67

A˘Á-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-09

25 000 000

0.22

0.08%

14.22

24.1

-26.90%

14.22

15.3

4 826 266

-3.40%

15.11

· √¶∞¶

√§¶

π™√§. 2008

0.65

0.09

7.1

6.6

¢ÂÎ-07

“¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 0,60 ¢ÚÒ”

¢ÂÎ-09

319 000 000

2.28

1.51%

63.58%

9.84

13.14

-12.80%

10.34

10.58

3 743 846

-1.00%

10.38

 √Δ∂ (∫√)

π™√§. 2008

0.84

0.29

2.3

8.5

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

IÔ˘Ó-09

490 150 389

1.22

0.76%

65.59%

3.23

13.3

30.70%

7.7

8.22

4 273 926

-0.60%

8.2

· ¶∂πƒ∞πø™

π™√§. 2008

1.03

0.03

0.9

8.3

IÔ˘Ó-09

1Ó/47

M·˚-08

336 272 519

0.99

1.27%

90.87%

4.48

5.74

-14.00%

4.83

4.95

8 371

3.40%

4.9

 ¶§∞π™π√ (∫√)

π™√§. 2008

1.03

0.05

2.2

25.4

OÎÙ-00

2Ó/10+1100‰Ú¯

M·˚-09

22 080 000

0.19

0.04%

3.42%

2.6

6.58

40.60%

4.5

4.73

433 177

-6.60%

4.5

 ™π¢∂¡√ƒ

π™√§. 2008

0.92

0.21

0.6

13.5

¢ÂÎ-07

Stock Options

IÔ˘Ó-08

96 129 491

0.33

0.45%

30.18%

0.82

2.37

56.80%

1.32

1.4

150 696

-4.20%

1.38

 ™ø§∏¡. ∫√ƒπ¡£√À (∫√)

π™√§. 2008

0.64

0.01

1.4

5

ºÂ‚-05

“1Ó/2 + 0,78”

IÔ˘Ó-02

124 170 201

0.27

0.12%

96.65%

2.81

5.78

-0.90%

4.22

4.56

2 733 151

4.70%

4.44

π™√§. 2008

0

0

1.2

-

IÔ˘Ó-09

“1Ó/1+3,70 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-08

284 465 964

0.01

0.96%

48.96%

2.92

2.92

0.00%

2.92

2.92

0

0.00%

2.92

1.22

0.22

0.3

273.4

IÔ˘Ó-99

1Ó/1+900‰Ú¯

IÔ˘Ó-08

45 964 500

0.01

0.00%

-

3.68

6.92

67.90%

6.4

6.58

504 333

-1.50%

6.48

0

0

1.9

29.6

¢ÂÎ-08

·ÔÚÚfiÊËÛË ·Ô °∂∫ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ

AÚ-09

109 333 400

0.22

0.46%

15.17%

3.68

5.94

-27.80%

3.8

3.85

2 728

1.30%

3.8

· Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.02

0.1

1.1

3.4

IÔ˘Ó-08

1Ó/10

IÔ˘Ï-09

37 797 375

1.12

0.01%

3.85%

11.74

26.2

43.70%

19.8

20.88

346 921

-7.40%

19.98

 ΔπΔ∞¡ (∫√)

π™√§. 2008

0.87

0.34

1.2

8

I·Ó-09

Stock Option

IÔ˘Ó-09

76 977 814

2.48

0.45%

25.86%

9.2

18.5

42.40%

13.72

13.9

1 235

-0.70%

13.9

 ΔπΔ∞¡ (¶√)

π™√§. 2008

0.82

0.23

0.8

5.6

M·˚-05

1Ó/1

M·˚-08

7 568 960

2.48

0.02%

4.50%

1.6

6.14

83.50%

4.73

4.95

7 549 489

3.80%

4.9

· Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À

π™√§. 2008

0.88

0.18

1.4

5.8

IÔ˘Ï-08

∂·ÓÂ¤Ó‰˘ÛË ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

NÔÂ-09

593 744 532

0.85

1.27%

108.78%

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ · Δ∂ƒ¡∞ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

À°∂π∞

∞08 π™√§. 2008

1.52

2.5

-7.30%

1.67

1.75

310 560

-6.70%

1.68

π™√§. 2008

1.18

0.08

0.6

13.2

OÎÙ-09

“3Ó/10+2,20 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

163 320 183

0.13

0.19%

16.75%

4.76

12.15

80.20%

8.6

9.01

375 601

4.80%

9.01

 º√Àƒ§∏™ HOLDING (∫)

π™√§. 2008

0.96

0.21

2.3

8.3

IÔ˘Ï-02

10Ó/10

IÔ˘Ó-08

50 952 920

1.09

0.74%

33.60%

0.67

1.98

81.30%

1.34

1.4

28 686

-2.90%

1.36

· Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

π™√§. 2008

0.94

0.07

0.6

-

IÔ˘Ó-06

™˘ÁÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊ. Ù˘ Fitco

IÔ˘Ó-08

101 279 627

-

0.03%

19.88%

2.52

4.77

13.10%

3.23

3.3

20 577

-3.20%

3.29

π™√§. 2008

0

0

1.1

8

IÔ˘Ï-07

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-09

71 417 100

0.41

0.03%

22.63%

0.41

0.91

6.00%

0.48

0.53

54 249 193

9.10%

0.48

π™√§. 2008

1.16

0

0.5

17.8

A˘Á-09

“1Ó/1+0,46 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-09

1 961 200 440

0.03

2.77%

87.57%

3.37

12.92

35.30%

8.05

8.37

10 306 737

-3.50%

8.25

· ALPHA BANK

π™√§. 2008

1.1

0.65

0.9

8.6

NÔÂ-07

“3Ó/10+8,00 ¢ÚÒ”

AÚ-08

534 269 648

0.96

1.93%

91.33%

8.01

17.16

67.90%

15.6

16.65

2 276 718

-2.50%

15.9

· COCA-COLA

π™√§. 2008

0.85

0.06

2

24.2

NÔÂ-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,50 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

IÔ˘Ó-09

365 539 075

0.66

0.62%

27.31%

3.53

12.61

43.10%

7.35

8

5 629 269

0.60%

8

 EUROBANK ERGASIAS

π™√§. 2008

0.9

0.36

0.9

6.4

A˘Á-09

2Ó/98

M·˚-08

538 594 955

1.26

1.05%

64.21%

5.26

8.57

43.90%

7.7

8.03

97 482

0.80%

8.03

π™√§. 2008

0

0

0.7

12.7

NÔÂ-07

3Ó/2 + 9 ¢ÚÒ

¢ÂÎ-09

61 000 000

0.63

0.16%

14.56%

4.68

17

130.90%

12.61

13.4

546 644

-6.60%

13.39

IÔ˘Ï-09

32 946 875

3.01

1.66%

66.61%

0.66

2.17

59.20%

1.1

1.13

672 902

3.70%

1.13

-

155 431 324

-

0.43%

84.30%

2.81

9.21

117.90%

7.3

7.62

135 752

-1.20%

7.41

1.64

4.03

26.40%

2.82

2.88

56 978

-3.40%

2.87

AEGEAN AIRLINES · ALAPIS

EUROBANK PROPERTIES  FOLLI FOLLIE (∫√)

π™√§. 2008

0.86

0.18

1.2

4.4

ºÂ‚-00

“1Ó/1,5Ó/10+3000‰Ú¯”

 FORTHNET (KO)

π™√§. 2008

0.87

0.22

0.5

-

IÔ˘Ï-08

“3Ó/1+ 2,57¢ÚÒ”

π™√§. 2008

1.14

0.12

2.3

12.7

OÎÙ-08

∂¶π™Δƒ√º∏ ∫∂º∞§∞π√À

¢ÂÎ-08

40 200 610

0.58

0.34%

47.01%

· J & P ∞μ∞• (KO)

FRIGOGLASS (∫√)

π™√§. 2008

0.91

0.19

0.9

9

IÔ˘Ó-03

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

77 654 850

0.32

0.07%

15.41%

3.88

9.5

88.90%

7.8

8.2

1 081 414

0.00%

8.2

 JUMBO* (KO)

π™√§. 2008

1.16

0.08

3.7

12.9

¢ÂÎ-08

1Ó/1

¢ÂÎ-09

129 808 390

0.64

0.83%

41.91%

3.88

8.36

77.70%

7.22

7.7

40 788

-2.30%

7.5

 LAMDA-DEVELOPMENT

π™√§. 2008

0.7

0.13

0.7

5

ºÂ‚-06

Stock Options

M·˚-07

44 029 950

1.49

0.09%

16.94%

1.15

3.41

22.10%

2.21

2.32

10 099 586

-2.50%

2.32

126.74%

1.94

3.62

-25.30%

1.94

2.04

6 283 216

0.50%

2.04

0.88

2.04

-18.90%

1.06

1.16

550 357

0.00%

1.16

4.23

7.65

-38.60%

4.54

4.7

16 358

4.00%

4.7

MARFIN POPULAR BANK

π™√§. 2008

0

0

0.5

4.8

IÔ˘Ó-08

E·ÓÂ¤Ó‰˘ÛË ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

M·˚-09

842 371 440

0.48

1.20%

π™√§. 2008

0.32

0.08

0.3

8.4

IÔ˘Ó-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,20 ¢ÚÒ/ÌÂÙÔ¯‹”

IÔ˘Ó-06

760 115 358

0.24

0.83%

52.52%

π™√§. 2008

0.66

0.04

1.3

6.8

¢ÂÎ-07

1Ó/2

IÔ˘Ï-08

78 787 980

0.17

0.70%

41.92%

π™√§. 2008

0.88

0.1

0.8

12.5

™Â-09

“1Ó/3 + 4,00”

IÔ˘Ó-09

41 425 760

0.38

0.04%

5.65%

ALPHA ETF FTSE Athex 20

π™√§. 2007

-

-

-

-

IÔ˘Ï-08

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

-

5 956 041

-

0.28%

89.30%

NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.

π™√§. 2008

-

-

-

-

IÔ˘Ó-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

279 525

-

0.07%

-

π™√§. 2008

0.83

0.16

2

-

M·Ú-02

2Ó/10

IÔ˘Ó-02

27 318 347

-

0.06%

10.59%

 MARFIN INVESTMENT GROUP SPRIDER · S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ª√πμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ 7.42

15.59

19.80%

11.07

11.5

16 502

1.80%

11.5

0

3.60%

21.42

22.38

186

0.30%

22.38

0

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ª∂™∞π∞™ ∫∞π ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 0.97

10/32

2.81

-14.20%

1.42

1.5

17 306

6.60%

1.45

 ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

0.45

0.9

-29.20%

0.6

0.63

3 403

-4.50%

0.63

 ∞°ƒ√Δ. √π∫. ™¶Àƒ√À

π™√§. 2008

1.24

0

0.5

-

ºÂ‚-08

Stock Option

A˘Á-06

28 438 268

-

0.01%

3.91%

1.35

2.02

-0.40%

1.66

1.8

1 352

6.50%

1.79

 ∞π√§π∫∏

π™√§. 2008

1.04

0.05

0.7

-

A˘Á-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï¿ÈÔ˘ 0,15 ¢ÚÒ”

AÚ-08

11 178 000

-

0.01%

2.07%

0.6

0.99

10.10%

0.64

0.76

7 752

18.80%

0.76

 ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√)

π™√§. 2008

0.78

0.14

0.2

21.4

AÚ-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-07

13 000 000

0.04

0.06%

1.74%

0.4

0.71

-13.70%

0.42

0.44

50 973

7.30%

0.44

 ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√)

π™√§. 2008

1.51

0.09

0.3

2

IÔ˘Ï-07

1Ó/10

IÔ˘Ó-09

43 001 440

0.22

0.12%

14.87%

0.89

1.53

-18.40%

0.89

0.93

15 767

3.30%

0.93

 ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∞§√Àªπ¡π√À

π™√§. 2008

0.96

0.21

0.1

2.4

M·˚-00

“5Ó/10,3Ó/10+2750‰Ú¯”

IÔ˘Ï-09

22 016 250

0.39

0.07%

18.28%

1.1

1.79

-12.20%

1.22

1.25

24 615

-6.20%

1.22

∞§º∞ °∫ƒπ™π¡

π™√§. 2008

0.47

0.01

1.9

45.1

IÔ˘Ï-07

1Ó/1

M·˚-08

11 172 500

0.03

0.22%

9.75%

0.67

0.67

0.00%

0.67

0.67

0

0.00%

0.67

∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.6

0.04

-

-

¢ÂÎ-04

“0,74940644 Ó/1  + 0,70”

IÔ˘Ï-00

73 366 520

-

0.00%

-

0.74

1.71

-43.30%

0.79

0.85

443

9.00%

0.85

 ∞Δ§∞¡Δπ∫

π™√§. 2008

-0.14

0.05

0.4

-

M·˚-05

∞ÔÚÚfiÊËÛË À¶∂ƒ∫∞Δ/Δ∞ ∞ƒπ™Δ∞ ∞∂

A˘Á-06

28 468 777

-

0.00%

4.60%

0.91

2.42

9.90%

1.55

1.72

540

-7.70%

1.55

· ∞ΔΔπ∫∞π ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

π™√§. 2008

1.41

0.16

2

10.7

¢ÂÎ-99

30Ó/10

IÔ˘Ï-09

15 300 000

0.15

0.00%

4.04%

0.2

0.68

86.40%

0.41

0.41

551 234

0.00%

0.41

 ∞ΔΔπ∫∞Δ (∫√)

π™√§. 2008

1.35

0

0.3

-

OÎÙ-99

“2Ó/1, split ¡¤· √Ó. ∞Í›·”

IÔ˘Ï-08

81 644 555

-

0.68%

57.84%

1.4

2.51

-26.30%

1.58

1.7

225 317

6.30%

1.68

 ATTICA BANK

π™√§. 2008

1.12

0.5

0.9

32.6

™Â-09

“2,5770651723 Ó / 10  + 1,40”

IÔ˘Ó-08

244 885 573

0.05

0.09%

7.42%

0.39

0.84

-33.90%

0.39

0.42

33 920

-15.20%

0.39

 ∞º√π ∫√ƒ¢∂§§√À (∫∞)

π™√§. 2008

0

0

0.3

4.1

AÚ-06

1Ó/5

IÔ˘Ï-08

21 224 340

0.1

0.16%

7.76%

0.48

0.97

22.50%

0.85

0.87

2

2.40%

0.87

 μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√)

π™√§. 2008

1.39

0.02

0.4

37.2

™Â-99

“1Ó/3+900‰Ú¯,3Ó/10”

IÔ˘Ó-05

6 459 132

0.02

0.00%

7.46%

0.59

0.99

-34.30%

0.65

0.66

8 575

1.60%

0.65

 μ∞ƒ¢∞™

π™√§. 2008

1.14

0.01

0.4

6.3

¢ÂÎ-01

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

11 880 000

0.1

0.07%

12.30%

0.97

1.95

21.90%

1.34

1.67

510

24.60%

1.67

· μπ™ (∫√)

π™√§. 2008

0.97

0.01

0.6

12.3

¢ÂÎ-98

3Ó/10

IÔ˘Ï-98

4 968 000

0.14

0.01%

1.75%

1.61

2.62

-16.00%

1.61

1.74

7 508

-2.80%

1.73

 μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS

π™√§. 2008

0.96

0.03

0.4

3.9

OÎÙ-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-08

6 325 000

0.45

0.12%

4.94%

0.39

0.69

-6.70%

0.39

0.42

8 777

5.00%

0.42

π™√§. 2008

1.09

0.02

0.4

11.6

IÔ˘Ï-03

2Ó/1

A˘Á-08

14 076 360

0.04

0.06%

15.10%

0.34

0.61

-7.50%

0.37

0.37

64 538

2.80%

0.37

· °∂¡. ∂ª¶. μπ√ª. (∫)

π™√§. 2008

0.88

0.02

0.4

3.8

I·Ó-00

1Ó/1

A˘Á-09

24 060 000

0.1

0.27%

30.08%

4.58

7.7

-7.70%

6.44

6.5

3 611

-6.60%

6.5

 ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.09

0

3.2

281.4

IÔ˘Ï-00

4Ó/1

IÔ˘Ï-07

15 000 000

0.02

0.02%

3.26%

0.4

0.79

39.10%

0.61

0.64

115 523

3.20%

0.64

 ¢π∞™

π™√§. 2008

1.04

0.09

0.7

-

IÔ˘Ó-06

“1Ó/1+1,24”

IÔ˘Ó-08

105 371 746

-

0.11%

17.33%

°∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™

0.55

1.8

62.70%

1.37

1.47

37 661

-3.50%

1.37

0.43

1.78

161.10%

1.39

1.41

29 796

2.90%

1.41

¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™

π™√§. 2008

0.63

0.13

1.2

11.3

A˘Á-09

1Ó/4

IÔ˘Ó-08

24 326 250

0.12

0.15%

23.71%

π™√§. 2008

0.84

0.05

0.8

117.1

M·Ú-04

1Ó/2

IÔ˘Ï-05

16 027 958

0.01

0.19%

37.25%

0.57

1.49

17.30%

1.15

1.15

20

9.50%

1.15

0.3

0.96

52.90%

0.51

0.52

44 875

2.00%

0.52

 ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√)

π™√§. 2008

1.65

0.02

0.4

-

A˘Á-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-04

3 961 300

-

0.00%

18.64%

π™√§. 2008

0.35

0

0.5

-

A˘Á-07

Split 1Ó/1

IÔ˘Ó-08

34 720 000

-

0.13%

0.61

1.33

-25.30%

0.73

0.75

40 094

-2.60%

0.74

 ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√)

30.20%

π™√§. 2008

1.5

0.11

0.6

146.6

IÔ˘Ï-01

1Ó/1

IÔ˘Ï-06

13 673 200

0.01

0.29%

14.58%

0.32

0.92

26.20%

0.5

0.53

26 672

8.20%

0.53

π™√§. 2008

0.87

0.54

1.11

0.00%

0.64

0.67

3 986

-8.30%

0.66

 ∂∫Δ∂ƒ (∫√)

π™√§. 2008

1.06

0.06

0.6

14.3

¢ÂÎ-07

Stock options

IÔ˘Ï-07

23 203 125

0.04

0.11%

22.21%

0.14

0.3

5.4

™Â-02

“∞ÔÚÚfiÊËÛË “”∏º∞π™Δ√™ “””

IÔ˘Ï-09

11 250 000

0.12

0.04%

0.91

1.67

-1.00%

0.98

1.03

3 714

-2.90%

1.02

 ∂§μ∂

π™√§. 2008

1

18.41%

0.16

0.6

3

IÔ˘Ó-07

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÙ¯

IÔ˘Ï-09

13 230 000

0.34

0.03%

0.55

1.34

-9.50%

0.71

0.76

17 025

2.70%

0.76

∂§°∂∫∞ (∫√)

π™√§. 2008

17.62%

0.97

0.01

0.3

2.9

IÔ˘Ï-06

1Ó/1

IÔ˘Ï-07

31 937 030

0.26

0.05%

21.11%

2.14

3.19

-21.60%

2.18

2.28

12 274

-1.30%

2.21

∂§π¡√´§

1.04

1.73

-0.90%

1.13

1.21

79 945

2.70%

1.13

· ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ *

π™√§. 2008

0.3

0.02

1.1

39.6

ºÂ‚-09

“7Ó/20 + 2,00 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-07

23 828 130

0.06

0.05%

11.37%

π™√§. 2008

1.13

0.08

0.2

5.3

¢ÂÎ-06

2Ó/10

¢ÂÎ-05

36 748 909

0.22

0.22%

1.15

2.34

-8.30%

1.31

1.37

17 796

0.00%

1.32

14.61%

· ∂§§. ∫∞§ø¢π∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.98

0.02

0.3

-

¢ÂÎ-07

Stock Options

IÔ˘Ó-08

27 226 360

-

0.07%

45.59%

0.33

0.61

-31.40%

0.33

0.35

44 012

0.00%

0.35

35.06

59.16

17.70%

44.17

45.53

34 097

1.60%

45.45

 ∂§§. Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞

π™√§. 2008

0.86

0.02

0.1

-

ºÂ‚-02

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ªÙ¯ ·fi ·ÔÚÚÔÊ.

IÔ˘Ï-06

13 692 227

-

0.32%

11.96%

 ∂§§∞¢√™

π™√§. 2008

0.73

0.27

-

4

IÔ˘Ï-05

1Ó/3

AÚ-09

19 864 886

11.33

0.17%

10.42%

1.94

3.42

-33.00%

2.1

2.22

2 777

-10.10%

2.13

 ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.22

0.06

8.8

5.9

IÔ˘Ï-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

0.42

0.74

17.00%

0.59

0.62

28 550

1.60%

0.62

 ∂§Δ√¡

π™√§. 2008

0.72

0.13

0.6

6.7

M·Ú-07

“1Ó/10+0,90 ¢ÚÒ”

1.95

3.22

5.10%

2.77

2.87

4 718

-0.70%

2.77

∂§Δƒ∞∫ ∞.∂.

π™√§. 2008

0.97

0.18

0.7

5.3

M·˚-06

0.36

1.2

31.10%

0.58

0.59

3

1.70%

0.59

 ∂§ºπ∫√ (∫√)

π™√§. 2008

0.74

0.14

0.2

-

IÔ˘Ï-01

0.3

0.56

2.60%

0.38

0.41

28 731

2.60%

0.4

 ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) *

π™√§. 2008

0.95

0.01

0.4

-

I·Ó-07

0.56

1.12

9.70%

0.64

0.69

21 114

4.60%

0.68

π™√§. 2008

0.99

0.12

0.3

-

0.49

1.04

-24.00%

0.52

0.57

37 731

7.50%

0.57

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.17

0.01

0.6

-

1.48

2.77

37.10%

2.63

2.77

230 674

4.90%

2.77

∂Àƒø™Àªμ√À§√π

π™√§. 2008

1.37

0.11

2

13.4

NÔÂ-05

7.06

12.69

53.40%

11.58

12.69

6 212

1.40%

12.3

∑∞ª¶∞

π™√§. 2008

0.66

0

0.8

19.3

2.1

3.26

-12.70%

2.62

2.65

2 409

-0.40%

2.62

π™√§. 2008

0.88

0.02

1.4

6.7

1.19

3.29

76.80%

2.4

2.51

31 542

2.00%

2.51

π™√§. 2008

0.44

0.03

0.9

8.9

IÔ˘Ó-07

0.4

0.89

35.40%

0.62

0.66

30 817

-3.00%

0.65

π™√§. 2008

1.06

0

0.7

13.8

0.64

1.05

-4.60%

0.67

0.69

77 447

1.50%

0.69

π§À¢∞

π™√§. 2008

0.63

0.08

1.1

12.2

0.68

1.6

-21.80%

0.84

0.88

3 647

6.20%

0.86

 π¡Δ∂∞§ (∫)

π™√§. 2008

0

0

0.5

3.2

8.26

8.26

0.00%

8.26

8.26

0

0.00%

8.26

π¡Δ∂∞§ (¶)

π™√§. 2008

0

0

4.7

31.1

0.34

1.11

62.20%

0.71

0.73

154 587

1.40%

0.73

π¡Δƒ∞∫∞Δ

π™√§. 2008

0.93

0.05

0.8

0.5

0.97

-3.40%

0.55

0.56

76 489

3.70%

0.56

 ∂§∞™Δƒ√¡

π™√§. 2008

1.02

0.13

0.2

4.02

6.04

-16.70%

4.88

5

1 182

2.50%

5

· ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.18

0

0.7

-

M·Ú-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-07

17 000 000

-

0.01%

3.97%

0.78

1.79

-6.40%

1.31

1.39

1 062

-4.40%

1.31

 ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∞.∂

π™√§. 2008

1.18

0.05

0.3

17.9

M·Ú-01

∞ÏÏ·Á‹ ÂˆÓ˘Ì›·˜

IÔ˘Ó-03

14 679 792

0.07

0.01%

5.33%

0.74

1.55

-37.80%

0.87

0.92

6 296

2.20%

0.92

 ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.11

0.15

0.3

11.6

IÔ˘Ï-00

“5Ó/10+1900‰Ú¯,5Ó/10”

A˘Á-09

9 742 920

0.08

0.06%

5.51%

0.36

0.94

-40.10%

0.42

0.46

14 873

9.50%

0.46

 NUTRIART

π™√§. 2008

0.82

0.04

0.3

-

A˘Á-09

“1Ó/1+0,96”

IÔ˘Ó-07

42 501 273

-

0.03%

11.84%

0.31

0.52

-26.50%

0.34

0.36

43 720

5.90%

0.36

 ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À

π™√§. 2008

0.6

0.04

0.2

-

IÔ˘Ó-00

2Ó/10+1000

IÔ˘Ó-05

11 510 102

-

0.38%

10.71%

4.94

7.37

33.20%

6.9

7.12

65 635

1.50%

6.9

π™√§. 2008

0

0

3.8

20

M·˚-08

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

11 550 000

0.34

0.57%

17.77%

0.75

1.25

-23.30%

0.79

0.83

13 946

-1.30%

0.79

 ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂

π™√§. 2008

1.09

0.01

0.4

16

¢ÂÎ-99

“10Ó/10,3Ó/10+1500 ‰Ú¯”

IÔ˘Ï-05

7 125 216

0.05

0.20%

34.76%

∫ƒπ-∫ƒπ

π™√§. 2008

0.4

0.05

1.3

12.4

¢ÂÎ-08

3Ó/10

IÔ˘Ï-09

23 340 096

0.11

0.01%

6.49%

π™√§. 2008

1.05

0.12

0.4

8.9

M·Ú-04

“1Ó/10 + 2,40”

IÔ˘Ó-09

15 804 800

0.08

0.17%

8.73%

π™√§. 2008

0.67

0.02

1.7

9

M·Ú-02

2Ó/5

A˘Á-00

4 181 450

0.42

1.43%

9.14%

4.8

A˘Á-00

2Ó/10+1500 ‰Ú¯

A˘Á-08

15 190 320

0.09

0.05%

15.15%

 ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√)

∂∫¢√Δπ∫√™ √π∫√™ §πμ∞¡∏

 ∂Δ∂ª

 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡* (∫√) ∫.§.ª ∞∂  π∫Δπ¡√™-∂§§∞™

∫√ƒƒ∂™ A.E

-

8 000 000

0.36

0.03%

6.07%

IÔ˘Ó-09

26 730 187

0.09

0.11%

19.53%

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÙ¯

IÔ˘Ó-09

14 685 620

0.53

0.03%

3.88%

1Ó/10

IÔ˘Ï-03

4 492 190

-

0.00%

4.39%

1Ó/10

¢ÂÎ-03

52 979 733

-

0.05%

11.10%

IÔ˘Ó-00

“1Ó/1,8Ó/10+1000‰Ú¯”

IÔ˘Ó-08

30 009 210

-

0.07%

11.61%

IÔ˘Ó-07

∞‡ÍËÛË ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘

M·˚-08

27 503 677

-

0.14%

16.07%

2Ó/10

IÔ˘Ó-09

5 652 000

0.21

4.08%

40.42%

OÎÙ-97

¡¤·.ÔÓÔÌ.·ÍÈ·

IÔ˘Ï-09

1 002 280

0.64

0.62%

13.04%

¢ÂÎ-00

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,5 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

¢ÂÎ-08

17 250 000

0.39

0.01%

16.24%

2Ó/10

M·˚-09

24 750 288

0.28

0.13%

83.09%

ºÂ‚-07

2Ó/1

A˘Á-09

28 580 100

0.05

0.11%

29.02%

IÔ˘Ó-09

1Ó/4 split

M·˚-09

18 000 000

0.06

0.43%

52.77%

IÔ˘Ï-08

4 Ó ∫/ 1 ∫ ‹ ¶

A˘Á-93

8 022 467

0.27

0.05%

14.83%

IÔ˘Ï-08

4 Ó ∫/ 1 ∫ ‹ ¶

A˘Á-93

276 000

0.27

0.00%

0.00%

96.3

A˘Á-09

“∞ª∫ ÏfiÁˆ ·Ó·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ CYBARCO,

8.6

OÎÙ-07

£. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™, EYROKAT”

IÔ˘Ó-05

92 617 000

0.01

0.17%

50.05%

2Ó/1 split

IÔ˘Ï-09

37 296 000

0.07

0.21%

36.29%

1.21

2.1

-3.50%

1.37

1.37

1 910

1.50%

1.37

0.5

0.91

20.70%

0.65

0.7

26 171

7.70%

0.7

1.75

4.99

101.60%

3.7

3.75

59 806

1.40%

3.75

0.4

1.3

-64.60%

0.4

0.45

8 012

4.70%

0.45

 ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

π™√§. 2008

0.44

0.11

0.4

0.68

2.08

-51.40%

0.68

0.75

14 388

-4.20%

0.68

 §∞¡∞∫∞ª (∫)

π™√§. 2008

0.98

0.01

0.3

-

M·˚-00

“¡. √Ó. ∞Í›·, 1Ó/1,1Ó/1”

IÔ˘Ï-03

5 939 268

-

0.24%

9.81%

0.5

0.71

6.70%

0.63

0.64

13 822

1.60%

0.64

 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ (∫)

π™√§. 2008

1.03

0.24

0.4

33.3

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

A˘Á-07

8 321 682

0.02

0.17%

21.03%

0.47

0.74

22.00%

0.61

0.61

0

0.00%

0.61

0.49

0.92

16.90%

0.73

0.76

20 050

-2.60%

0.76

0.31

0.58

5.40%

0.39

0.39

0

0.00%

0.39

0.73

2.09

75.30%

1.42

1.43

8 000

-0.70%

1.42

1.64

2.24

-6.40%

1.71

1.83

7 545

6.10%

1.75

0.41

0.86

-24.60%

0.41

0.46

15 846

-8.50%

0.43

 ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

2.92

3.46

-4.10%

3.05

3.19

4 711

-2.90%

3.05

 ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ (∫√)

0.83

1.41

-34.80%

0.86

0.88

7 035

-4.30%

0.88

ª¶∏Δƒ√™ HOLDING (∫√)

π™√§. 2008

0.98

0.08

0.55

1.5

44.10%

0.85

0.85

900

0.00%

0.85

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

π™√§. 2008

1.38

0.01

1.39

2.15

-3.60%

1.9

1.99

19 055

4.20%

1.98

 ªÀ§√π §√À§∏ (∫√)*

0.48

0.48

0.00%

0.48

0.48

0

0.00%

0.48

0.62

1.23

-44.10%

0.62

0.67

32 593

-1.60%

0.62

0.47

1.39

66.70%

0.77

0.88

17 119

-8.00%

0.5

1.13

5.30%

0.58

0.6

1 073 594

0.00%

0.57

1.04

-39.00%

0.58

0.61

6 250

5.20%

0.49

0.85

-3.30%

0.56

0.62

2 408

0.00%

0.52

1.08

20.70%

0.63

0.7

354

11.10%

0.7

0.47

1.02

12.80%

0.51

0.54

9 252

0.00%

0.53

1.05

2.69

15.80%

1.32

1.36

74 660

-0.80%

1.32

1.1

1.72

17.90%

1.28

1.43

7 266

-2.90%

1.32

2.91

4.72

13.70%

3.45

3.66

2 875

2.20%

1.61

2.8

12.20%

2.75

2.8

28 818

0.40%

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

 ∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ ∫À§. ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ (¶)  ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂ ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ · ªπ¡∂ƒμ∞ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏

π™√§. 2008

0.91

0

0.4

31.7

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

A˘Á-09

2 160 524

0.02

0.00%

5.66%

π™√§. 2008

0.32

0.11

0.6

-

I·Ó-04

29Ó/30

A˘Á-07

9 819 370

0

0.20%

11.33% 3.36%

π™√§. 2008

0.98

0

2.2

-

NÔÂ-07

“1Ó/20 + 1,20 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-04

9 567 289

-

0.00%

π™√§. 2008

0.83

0.01

0.4

8.3

OÎÙ-98

¡¤· ÔÓÔÌ.·Í›·

IÔ˘Ó-09

6 200 000

0.17

0.13%

8.32%

π™√§. 2008

0

0

0.6

8.2

IÔ˘Ó-05

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-09

5 130 000

0.21

0.15%

15.58%

π™√§. 2008

0.97

0.12

0.2

-

I·Ó-00

“1Ó∫/1Ó∫‹¶, ¡¤· √Ó. ∞Í›·”

IÔ˘Ï-08

32 188 050

-

0.05%

3.73%

π™√§. 2008

0.77

0

0.8

-

ºÂ‚-03

Stock Opion Plan

IÔ˘Ï-08

9 264 198

-

0.05%

10.39%

0.2

-

M·˚-00

1Ó/2

IÔ˘Ï-09

16 051 484

-

0.04%

3.88%

0.4

11.5

I·Ó-02

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

6 700 000

0.07

0.01%

10.73% 16.94%

π™√§. 2008

0.89

0.06

0.4

-

ºÂ‚-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,50 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

I·Ó-02

16 622 832

-

0.11%

π™√§. 2008

1.04

0

1.7

-

M·Ú-08

“4Ó/10+0,70 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-00

141 992 473

-

0.00%

-

· ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.17

0.02

0.6

23.3

IÔ˘Ó-00

3v/1

IÔ˘Ó-09

23 935 280

0.03

0.14%

8.08%

0.8

 ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂

π™√§. 2008

1.14

0.05

0.3

-

¢ÂÎ-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-03

23 463 874

-

0.07%

6.99%

0.6

 ¡∏ƒ∂À™

π™√§. 2008

1.07

0

0.2

33.8

NÔÂ-08

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Kego

IÔ˘Ï-08

63 610 644

0.02

1.69%

116.50%

0.61

 ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂

π™√§. 2008

1.37

0

0.3

-

A˘Á-00

“5Ó/10,5Ó/10+1100”

IÔ˘Ï-08

15 492 480

-

0.04%

11.82%

0.58

 •À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.78

0

0.5

-

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-08

9 096 354

-

0.03%

14.38%

 •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√)

π™√§. 2008

0.61

0.01

0.6

-

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-08

2 566 836

-

0.01%

5.90%

 ¶∞πƒ∏™ (∫√)

π™√§. 2008

1.2

0

0.3

-

OÎÙ-03

“1Ó/4+1,61”

IÔ˘Ï-07

4 971 466

-

0.19%

17.69%

 ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ. (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.06

0.6

5.9

M·Ú-00

“1Ó/3+750‰Ú¯, π‰. ΔÔ.”

IÔ˘Ó-97

20 210 127

0.22

0.37%

105.53%

TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶.

π™√§. 2008

0

0

0.6

7.3

M·Ú-06

1Ó/10

ºÂ‚-09

54 888 240

0.18

0.01%

5.44%

3.66

 ¶∂Δƒ√¶√À§√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.88

0.01

0.7

5.7

OÎÙ-07

“¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 2007 - 0,12 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

AÚ-09

7 070 400

0.64

0.04%

7.84%

2.76

· ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏

π™√§. 2008

1.06

0.02

1.2

24

M·Ú-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-01

46 875 000

0.11

0.06%

15.72%

¡∞ÀΔ. ∂Δ. §∂™μ√À (∫√)

33/11


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

0.56

0.95

28.60%

0.79

0.83

75 986

-2.40%

0.81

 ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™

π™√§. 2008

0.92

0

0.4

11.2

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-08

45 949 500

0.07

0.17%

2.82

4.05

25.90%

3.63

3.9

8 901

-5.40%

3.69

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™

π™√§. 2008

0.2

0

1

13.7

A˘Á-04

“2Ó/10, 10Ó/10”

IÔ˘Ï-09

27 379 200

0.27

0.03%

2.66%

0.54

1.17

59.30%

0.92

0.96

14 686

0.00%

0.94

ƒ∂μ√´§ ∞∂ ¶∂Δƒ∂§∞π√∂π¢∏

π™√§. 2008

0.7

0

1.1

14.4

ºÂ‚-07

3Ó/1

AÚ-08

22 280 000

0.07

0.07%

16.10%

2.75

4.75

-1.40%

3.34

3.51

3 657

1.20%

3.51

 ƒπ§∫∂¡

π™√§. 2008

1.04

0.12

0.7

37

ºÂ‚-99

¡¤·.ÔÓÔÌ.·ÍÈ·

IÔ˘Ï-09

3 360 050

0.09

0.11%

29.52%

0.13

0.89

170.80%

0.58

0.65

322 512

14.00%

0.65

 ™∂§ª∞¡ (∫ªæ)

π™√§. 2008

1.02

0.01

0.2

-

ºÂ‚-00

“1Ó/2,1Ó/2+1600‰Ú¯”

IÔ˘Ï-02

35 187 490

-

0.92%

71.14%

0.42

1

-10.80%

0.56

0.59

64 109

1.80%

0.58

™∂§√¡Δ∞

π™√§. 2008

1.17

0.11

0.2

13.3

ºÂ‚-00

“1Ó/4,1Ó/1+1900‰Ú¯”

IÔ˘Ï-08

29 281 594

0.04

0.22%

42.71%

1.22

2.38

-10.40%

1.55

1.64

5 240

1.20%

1.64

™π¢ª∞

π™√§. 2008

0

0

0.3

-

M·˚-05

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

10 000 000

-

0.05%

14.06%

1.21

2.09

-29.40%

1.42

1.44

995

4.30%

1.44

™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™

π™√§. 2008

0.81

0.08

0.7

6.1

I·Ó-07

2Ó/10

IÔ˘Ó-09

7 500 000

0.24

0.01%

5.99%

0.84

2

-10.60%

1.25

1.27

826

1.60%

1.27

· ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

π™√§. 2008

1.16

0

0.4

8.2

IÔ˘Ï-07

Split 2Ó/1

IÔ˘Ó-08

39 572 400

0.15

0.00%

6.72%

0.38

0.83

-52.50%

0.38

0.39

3 023

-5.00%

0.38

· Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

π™√§. 2008

1.17

0.02

1

6.8

ºÂ‚-02

Stock Option Plan

IÔ˘Ï-02

6 523 780

0.06

0.05%

31.21%

0.4

0.73

-10.60%

0.42

0.42

18 540

-6.70%

0.42

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ (∫∞)

π™√§. 2008

0.68

0.03

0.2

3.3

AÚ-00

“2Ó/1+1000,1Ó/1, split”

IÔ˘Ï-07

12 700 000

0.13

0.15%

5.59%

1.57

2.28

-5.80%

1.6

1.62

2 750

0.60%

1.62

· ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏

π™√§. 2008

0.44

0.13

0.5

9.6

IÔ˘Ï-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

NÔÂ-09

6 340 000

0.17

0.04%

1.86%

0.27

0.76

10.50%

0.42

0.42

0

0.00%

0.42

 ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

π™√§. 2008

0.8

0.02

0.2

-

IÔ˘Ï-01

4Ó/10

IÔ˘Ï-06

7 326 648

-

0.00%

10.74%

0.25

0.66

5.30%

0.37

0.4

106 526

5.30%

0.4

 Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À HOLDING (∫O)

π™√§. 2008

0.8

0.06

0.3

6

ºÂ‚-08

“3Ó/4 + 0,98 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-05

71 683 906

0.07

0.15%

39.62%

0.86

1.92

-1.00%

1

1.07

3 373

-10.50%

1.02

· Ã∞π¢∂ª∂¡√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.33

0.01

0.3

4.6

IÔ˘Ï-01

1Ó/10

IÔ˘Ó-09

8 340 750

0.22

0.04%

11.59%

0.36

0.68

-4.60%

0.45

0.48

131

-2.00%

0.48

 Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ√À (∫√)

π™√§. 2008

0.74

0.02

0.4

-

I·Ó-09

“1Ó/3 + 0,34 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-05

8 069 900

0

0.00%

4.05%

0.74

1.25

-9.30%

0.77

0.88

2 156

3.50%

0.88

 μπ√∫∞ƒ¶∂Δ

π™√§. 2008

0.85

0.01

0.2

27

M·Ú-00

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

23 986 500

0.03

0.01%

7.85%

0.63

1.51

103.40%

1.29

1.34

9 030

0.80%

1.32

ALPHA TRUST-∞¡¢ƒ√ª∂¢∞

π™√§. 2008

0.36

0.05

0.6

-

™Â-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,06 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” A˘Á-07

27 500 000

-

0.03%

4.10%

0.74

1.39

2.40%

0.84

0.84

15

0.00%

0.84

ALSINCO

π™√§. 2008

1.36

0.01

1

66.8

M·Ú-02

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-05

5 025 000

0.01

0.00%

6.70%

0.59

1.14

0.00%

0.72

0.75

74 881

-2.70%

0.73

· AS COMPANY

π™√§. 2008

1.26

0.02

0.9

5.1

IÔ˘Ó-01

40Ó/10

IÔ˘Ï-09

21 876 700

0.14

0.34%

12.62%

0.62

1.58

-9.60%

0.82

0.87

178 541

0.00%

0.85

· ASPIS BANK

π™√§. 2008

0.94

0.55

0.3

-

I·Ó-08

Stock Options

AÚ-08

64 064 054

-

0.28%

55.50%

0.61

2.32

-58.70%

0.73

0.74

38 154

1.40%

0.74

π™√§. 2008

1.02

0.1

0.2

13.9

IÔ˘Ï-07

Stock options

IÔ˘Ï-08

17 273 645

0.05

0.22%

17.44%

1.04

2.19

63.90%

1.97

2

43 581

0.50%

2

 AUTOHELLAS (∫√)

π™√§. 2008

0.84

0.02

0.7

5.4

M·˚-08

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,30 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

IÔ˘Ó-09

36 360 000

0.37

0.12%

7.17%

0.65

1.41

-4.30%

0.65

0.67

55 559

0.00%

0.67

· AXON HOLDING (∫√)

π™√§. 2008

1.23

0.14

0.1

-

™Â-08

∞ª∫ Î·È ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ∞.μ.À.Δ

A˘Á-06

40 511 610

-

0.14%

24.24%

0.81

1.39

-20.80%

0.81

0.84

17 036

3.70%

0.84

 BYTE (∫√)

π™√§. 2008

0.91

0.01

0.6

5.7

IÔ˘Ï-00

2Ó/1

IÔ˘Ï-09

15 816 009

0.15

0.11%

8.21%

0.75

1.57

-19.30%

0.82

0.88

394 813

-6.70%

0.84

π™√§. 2008

0.89

0.01

1.4

4.4

™Â-09

Stock options

IÔ˘Ï-09

24 774 887

0.19

1.59%

186.77%

3

9.15

103.00%

7.39

7.66

7 950

-3.40%

7.39

 CRETA FARM (KO)

π™√§. 2008

0.79

0

3.2

155.5

A˘Á-07

Split 1Ó/1

IÔ˘Ó-09

29 480 000

0.05

0.03%

3.72%

0.47

1.19

22.00%

0.66

0.72

15 875

0.00%

0.72

 CYCLON ∂§§∞™

π™√§. 2008

1.01

0.06

0.7

8.9

IÔ˘Ï-99

“1Ó/10, 3Ó/10+1200‰Ú¯.”

IÔ˘Ó-05

26 664 840

0.08

0.06%

19.56%

· DIONIC (∫O)

155.09%

AUDIOVISUAL

CENTRIC MULTIMEDIA

13.71%

0.4

0.89

-33.30%

0.41

0.45

268 279

4.80%

0.44

π™√§. 2008

1.56

0.09

0.4

5.6

¢ÂÎ-07

∞‡ÍËÛË ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ

A˘Á-09

29 039 986

0.08

0.92%

0.39

1.35

125.00%

1.07

1.35

19 737

27.40%

1.35

EUROBROKERS

π™√§. 2008

0

0

2.8

-

AÚ-04

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

6 000 000

-

0.33%

68.78%

0.6

0.96

-10.30%

0.68

0.7

51 414

0.00%

0.7

 EURODRIP (KO)

π™√§. 2008

0.79

0.01

0.8

19.9

¢ÂÎ-08

Stock Option Plan

IÔ˘Ó-05

44 081 600

0.04

0.12%

11.38%

0.9

1.45

-5.60%

1.18

1.18

0

0.00%

1.18

IÔ˘Ï-08

10 629 194

-

0.00%

1.99%

4.24

6.36

6.50%

4.7

4.9

402 807

3.80%

4.9

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ À„ËÏ‹˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∫Ú‹Ù˘”

M·˚-08

43 640 820

-

0.92%

9.77%

1Ó/10

IÔ˘Ó-09

8 593 750

0.13

0.01%

37.13%

EUROLINE ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ · EUROMEDICA

π™√§. 2008

0.02

0.02

0.6

-

AÚ-06

™˘Á¯. Î·È ·ÔÚ. Marfin Global Investments

π™√§. 2008

0.97

0.05

1

-

NÔÂ-08

“∞ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ: °ÂÓÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ £ÂÛ/ÓÈ΢, Euromedica ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È π·ÙÚÈÎfi

1.08

2.06

1.5

1 137

0.91

1.82

24.00%

0.22

1.06

148.40%

1.19

1.2

182 083

0.00%

1.19

0.77

0.8

25 203

-8.30%

0.77

3.52

4.59

-2.10%

3.72

0

0.20%

4.01

4.19

132

12.60%

4.19

4.05

4 188 439

0.20%

4.01

7.22

8.16

3.70%

7.8

7.88

17 850

-1.50%

7.8

0.55

1.16

1.03

1.86

-19.50%

0.59

0.62

97 385

3.30%

7.90%

1.29

1.36

35 532

3.80%

1.3

2.12

0.7

1.37

-26.80%

1.3

1.36

13 599

-0.70%

1.34

8.10%

0.88

0.94

2 852

-1.10%

0.93

0.67

1.35

-19.20%

0.78

0.8

67 846

-2.40%

1.48

2.89

19.70%

2.21

2.25

43 249

0.72

1.67

36.50%

1

1.04

351 605

0.35

0.84

-17.40%

0.38

0.38

2.2

4.15

33.80%

3.45

3.68

0.96

1.58

-30.10%

0.96

1.09

0.9

2.37

123.40%

2.11

0.54

0.93

-9.20%

0.51

0.97

12.30%

2.41

4.14

1.5

1.5

1.17

2.61

0.65

1.08

0.46

2.11

0

1.17

-26.80%

1.44

4.20%

1.5

FASHION BOX ∂§§∞™ F.G EUROPE A.E (∫)

π™√§. 2008

1.04

0.01

1.5

11.8

IÔ˘Ó-07

π™√§. 2008

0

0

1.2

4.4

M·Ú-08

∞ÏÏ·Á‹ ÂˆÓ˘Ì›·˜

A˘Á-08

54 580 374

0.27

0.33%

4.86%

π™√§. 2008

1.17

0

0.5

18.2

IÔ˘Ó-08

1Ó/10

A˘Á-08

24 772 000

0.04

0.10%

20.95%

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

π™√§. 2008

0.65

0.03

0.1

2.8

M·˚-04

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

468 700

1.5

0.03%

38.05%

MIG REAL ESTATE

π™√§. 2008

0

0

1.1

18.7

IÔ˘Ï-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

12 340 000

0.21

33.94%

-

 FLEXOPACK

π™√§. 2008

0.67

0.02

2.7

28.9

¢ÂÎ-02

1Ó/1

IÔ˘Ï-09

11 720 024

0.27

0.15%

16.01%

0.62

 IMPERIO - ∞ƒ°ø °∫ƒ√À¶ (KO)

π™√§. 2008

0.6

0.02

0.4

17.5

IÔ˘Ï-08

1Ó/4

A˘Á-06

21 203 000

0.04

0.46%

53.82%

1.36

INFO-QUEST ∞.∂.μ.∂ (KO)

π™√§. 2008

1.31

0.01

0.3

-

AÚ-06

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,5 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

™Â-08

48 705 220

-

0.07%

16.95%

 INFORM ¶. §À∫√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.19

0.3

4.2

I·Ó-08

STOCK OPTIONS

IÔ˘Ï-09

20 506 434

0.32

0.07%

10.81%

 INTERINVEST

π™√§. 2008

0.79

0

0.6

-

IÔ˘Ó-06

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Nexus

IÔ˘Ó-01

11 150 000

-

0.03%

5.84%

0.8

 INTERTECH (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.03

0.3

17.5

IÔ˘Ï-99

“2Ó/1,3Ó/10+1500 ‰Ú¯”

IÔ˘Ï-09

11 233 200

0.05

0.60%

25.21%

-1.30%

2.25

· KLEEMANN (∫√)

π™√§. 2008

1.02

0.17

0.6

4.4

IÔ˘Ï-08

1Ó/1

IÔ˘Ï-09

23 648 700

0.52

0.18%

15.00%

-1.00%

1.01

· LAVIPHARM (KO)

π™√§. 2008

1.18

0.02

2.8

-

™Â-07

“3Ó/10+3,20 ¢ÚÒ”

A˘Á-07

51 081 030

-

0.69%

107.25%

0

0.00%

0.38

LOGISMOS

π™√§. 2008

1.6

0.02

0.3

19.7

M·Ú-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

4 740 000

0.02

0.00%

22.37%

1 168

-2.90%

3.64

MEDICON

π™√§. 2008

1.1

0.01

0.9

11

IÔ˘Ï-04

1Ó/10

IÔ˘Ï-09

4 178 856

0.33

0.03%

2.87%

3 394

4.80%

1.09

MEVACO (∫√)

π™√§. 2008

1.34

0.08

0.4

6.1

M·˚-00

“3Ó/10,2Ó/10+1500 π‰. ΔÔ.”

IÔ˘Ó-08

10 500 000

0.18

0.03%

6.16%

2.14

89 630

-1.40%

2.12

MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏

π™√§. 2008

0.8

0.03

1.9

14.5

I·Ó-08

Stock options

IÔ˘Ï-08

12 417 000

0.15

0.72%

105.15%

0.59

0.61

21 496

-1.70%

0.59

π™√§. 2008

0.71

0.06

0.4

2.7

NÔÂ-07

2Ó/1

IÔ˘Ï-09

18 810 000

0.22

0.11%

7.87%

0.64

0.66

34 722

-1.50%

0.64

NEWSPHONE HELLAS

π™√§. 2008

0.65

0.06

0.9

5.2

™Â-03

3Ó/1

A˘Á-09

27 848 000

0.12

0.12%

31.14%

-17.20%

2.61

2.7

2 583

-4.70%

2.65

NEXANS HELLAS (∫√)

π™√§. 2008

1.05

0.01

0.5

6.9

IÔ˘Ó-01

“¡¤· √Ó. ∞Í›·, 1Ó/10 ‰ˆÚ¿Ӕ

IÔ˘Ó-09

6 132 500

0.39

0.04%

14.26%

0.00%

1.5

1.5

0

0.00%

1.5

OPTIMA ∞.∂.∂.Ã

A05

0

0

0.9

-

ºÂ‚-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

3 225 000

-

0.00%

-

-46.00%

1.24

1.32

11 603

6.70%

1.27

PASAL DEVELOPMENT

π™√§. 2008

0

0

0.2

1

I·Ó-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-08

14 967 940

1.33

0.08%

45.79%

12.30%

0.9

0.91

68 270

1.10%

0.91

PROFILE ∞.∂.μ.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

π™√§. 2008

0.4

0

0.7

8.9

I·Ó-08

Stock options

IÔ˘Ï-09

12 187 500

0.1

0.56%

40.45%

193.40%

1.73

1.8

702 759

-0.60%

1.79

PROTON BANK

π™√§. 2008

0

0

0.4

-

I·Ó-05

“∞ÔÚ. ∂•∂§π•∏, ∂Àƒø¢À¡∞ªπ∫∏, ARROW”

M·˚-08

62 683 822

-

1.12%

199.51%

· F.H.L. ∏. ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ (∫√)

 MODA BAGNO (KO)

2

-27.50%

1.19

1.22

14 380

-2.50%

1.19

REDS ∞.∂

π™√§. 2008

1.06

0.08

0.5

-

IÔ˘Ó-09

“9Ó/10 + 1,40”

IÔ˘Ó-08

57 434 884

-

0.03%

5.26%

0.3

0.64

-31.10%

0.31

0.32

7 329

-3.10%

0.31

 RIDENCO

π™√§. 2008

0.96

0.13

0.4

-

IÔ˘Ó-02

1Ó/1

IÔ˘Ï-08

23 059 688

-

0.03%

7.15%

0.39

0.79

-2.30%

0.39

0.42

177 064

2.40%

0.42

 SATO A.E

π™√§. 2008

1.24

0.05

0.4

-

IÔ˘Ï-06

2Ó/10

IÔ˘Ï-07

28 056 518

-

0.63%

53.96%

0.33

0.78

71.10%

0.63

0.65

789 916

0.00%

0.65

 SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡

π™√§. 2008

1.16

0.03

0.5

-

NÔÂ-07

“1Ó/1 + 1,30 ¢ÚÒ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË” IÔ˘Ï-08

163 054 482

-

0.48%

11.21%

0.46

0.8

-26.50%

0.49

0.52

21 967

2.00%

0.5

 SPACE HELLAS (KO)

π™√§. 2008

1.67

0.09

0.9

7.8

AÚ-02

3Ó/1

IÔ˘Ó-01

26 326 120

0.06

0.08%

2.93%

0.46

0.87

-23.20%

0.5

0.53

3 380

3.90%

0.53

 YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

π™√§. 2008

0.8

0.04

0.4

-

™Â-02

·ÔÚÚ. Ù˘ VELLIFEST

IÔ˘Ï-09

13 191 620

-

0.03%

8.29%

0.21

0.84

112.10%

0.68

0.7

190 192

0.00%

0.7

 VELL GROUP A.E

π™√§. 2008

0.84

0.06

2

-

M·Ú-01

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË

M·˚-05

33 480 000

-

0.57%

27.02%

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ Ã∞ª∏§∏™ ¢π∞™¶√ƒ∞™ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ 0.35

1.19

9.30%

0.59

0.63

6 496

-7.80%

0.59

· ∞£∏¡∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.25

0.01

0.3

-

M·Ú-06

“4Ó/10+1,00”

A˘Á-04

49 152 904

-

0.01%

1.48%

0.88

1.92

-50.30%

0.92

0.95

24 998

0.00%

0.95

· μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞

π™√§. 2008

1.76

0.1

0.3

1.3

M·Ú-03

Reverse Split

IÔ˘Ï-92

20 121 710

0.71

0.12%

18.86%

21.92

36.04

42.50%

36.02

36.04

794

0.10%

36.04

0.23

0.49

-42.50%

0.23

0.24

424 788

-4.20%

0.23

6

8.99

23.70%

7.72

8

1 240

0.00%

7.72

0.17

0.59

-44.40%

0.17

0.2

61 053

11.10%

0.2

0.13

0.32

-56.30%

0.13

0.14

21 800

0.00%

1.21

3.46

-54.30%

1.39

1.58

700

23.40%

4.23

7.13

-26.80%

4.39

4.52

112 124

-3.90%

· μ∞™π§√¶√À§√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.69

0.02

3.4

14

IÔ˘Ï-02

3Ó/10

IÔ˘Ó-09

12 732 720

2.57

0.01%

8.53%

· μπ√Δ∂ƒ (∫√)

π™√§. 2008

1.09

0

0.2

33.1

™Â-07

“1,5Ó/10”

A˘Á-06

70 319 016

0.01

0.60%

83.76%

· °∂∫∂ (∫√)

π™√§. 2008

0.45

0

0.9

9.5

M·Ú-06

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹1,05 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

IÔ˘Ó-09

8 418 750

0.81

0.01%

0.79%

· ∂¢ƒ∞™∏ (∫√)

π™√§. 2008

0.94

0.03

0.1

-

™Â-08

1Ó/10

A˘Á-07

31 390 444

-

0.19%

23.02%

0.14

 ∂π∫√¡∞ ∏Ã√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.73

0.06

0.6

-

NÔÂ-07

“1Ó/1+ 0,50 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-07

20 860 000

-

0.10%

11.87%

1.58

 ∂§ª∂∫ ™¶√ƒΔ

π™√§. 2008

1.14

0.12

1.2

7.2

A˘Á-00

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÙ¯

IÔ˘Ï-08

55 400 000

0.22

0.00%

0.41%

4.39

∂ª¶√ƒπ∫∏

π™√§. 2008

1.17

0.45

1.1

-

AÚ-09

“7Ó / 6 + 5,50 ¢ÚÒ”

M·˚-04

286 848 176

-

0.04%

6.53%

4.99

8.42

-32.40%

5.5

5.6

7 776

-1.20%

5.56

· ∏ƒ∞∫§∏™ (∫√)

π™√§. 2008

0.98

0.03

0.6

6.6

NÔÂ-01

∞ÔÚ.ΔÛÈÌ.÷ÏΛ‰Ô˜&ΔÛÈÌ.÷ÏÎ.∂.

¢ÂÎ-08

71 082 707

0.84

0.01%

2.38%

13.64

17.38

-13.60%

13.64

13.64

50

0.00%

13.64

· π√¡π∫∏ •∂¡√¢.

π™√§. 2008

0.87

0.02

1.6

22.3

M·Ú-92

5Ó/2+1000 ‰Ú¯

AÚ-01

13 404 440

0.61

0.00%

0.36%

40.32

69.5

37.70%

60.3

63.75

165

-5.40%

60.3

3.39

7.11

-14.40%

3.39

3.56

5 639

3.20%

3.56

18.42

· ∫∞ƒ∂§π∞™ ∫∂∫ƒ√æ (∫√)

0.65

0.23

0.8

5.9

I·Ó-01

0.87

0.05

1

-

IÔ˘Ï-99

22

1.90%

20.21

20.6

2 246

-1.90%

20.21

0.34

1.17

-69.90%

0.34

0.37

380

-15.00%

0.34

0.12

0.12

0.00%

0.12

0.12

0

0.00%

0.12

2.82

4.98

-31.40%

3.13

3.24

100 078

1.90%

3.24

 ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫√)

0.12

0.35

18.80%

0.18

0.19

173 821

5.60%

0.19

 ª√ç√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.92

0.16

0.39

4.50%

0.21

0.23

30 512

9.50%

0.23

· ª¶√ÀΔ∞ƒ∏ (∫)

π™√§. 2008

1.05

12/34

§∞ªæ∞

π™√§. 2008 π™√§. 2008

· §Àª¶∂ƒ∏ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ (∫√)

¡¤· √Ó. ∞Í›·

IÔ˘Ó-09

2 760 000

10.19

0.01%

1.09%

“ 1Ó/10, 2Ó/10+1000‰Ú¯.”

IÔ˘Ï-04

3 300 689

-

0.17%

13.63%

π™√§. 2008

0.79

0.18

4.8

35.6

I·Ó-04

“4Ó/10+7,5 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-09

21 364 000

0.57

0.01%

0.73%

π™√§. 2008

1.65

0.01

0.4

16.8

OÎÙ-00

2Ó/1

IÔ˘Ó-00

19 146 000

0.02

0.00%

3.70%

∞08

1.12

0.12

0.2

3

M·Ú-01

1Ó/1+1.32 ¢ÚÒ

IÔ˘Ï-06

22 000 000

0.04

0.00%

-

π™√§. 2008

1.22

0.11

0.8

69.6

IÔ˘Ó-00

1Ó/3

IÔ˘Ï-08

70 926 000

0.05

0.14%

1.89%

0

0.2

3.7

IÔ˘Ï-06

Reverse Split

IÔ˘Ó-05

73 410 192

0.05

0.24%

27.16%

0.02

0.4

-

™Â-00

1Ó ∫/1 ∫‹¶+600 ‰Ú¯

A˘Á-94

25 828 000

-

0.12%

22.18%

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

0.3

0.35

-8.80%

0.31

0.31

540

0.00%

0.31

0.92

2.21

-33.80%

1.3

1.43

7 228

2.10%

1.43

0.18

0.49

8.00%

0.26

0.27

18 586

3.80%

0.27

0.4

0.66

-19.30%

0.5

0.51

25 540

-2.00%

0.5

7.42

17.45

-14.70%

13.2

13.2

1

0.00%

5.28

13.5

-19.30%

10.9

10.9

0

7.2

7.95

-2.00%

7.45

7.46

2 036

2.58

4.51

0.90%

3.45

3.55

1.68

4.51

-60.10%

1.79

1.84

2.62

2.62

0.00%

2.62

2.62

0.43

1.1

-41.10%

0.43

0.24

0.48

10.30%

7.34

9.16

12.80%

0.18

0.69

-52.30%

0.72

1.17

50.00%

0.36

1.04

0.23

0.68

1.2 1.4

Ã∂√°ƒ∞º∞

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

π™√§. 2008

0.65

0.01

0.5

-

™Â-00

1Ó ∫/1 ∫‹¶+600 ‰Ú¯

A˘Á-94

1 540 000

-

0.04%

2.44%

π™√§. 2008

0.25

0.14

1.5

-

M·˚-00

3Ó/10+2000‰Ú¯.

IÔ˘Ï-08

20 231 328

-

0.04%

0.51%

· ™∞¡À√ ∂§§∞™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏

π™√§. 2008

1.2

0.1

0.2

-

A˘Á-03

Reverse split

IÔ˘Ï-08

51 083 993

-

0.04%

11.72%

· Δ∂°√¶√À§√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.2

0.11

0.4

0.6

I·Ó-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,93 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

AÚ-05

54 547 634

0.89

0.05%

5.87%

13.2

 Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.52

0.01

4.3

-

¢ÂÎ-98

¡¤· √ÓÔÌ·ÛÙÈÎË ∞Í›·

IÔ˘Ï-05

365 000

-

0.00%

7.12%

0.00%

10.9

 Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

π™√§. 2008

0.56

0

3.6

-

¢ÂÎ-98

¡¤· √ÓÔÌ·ÛÙÈÎË ∞Í›·

IÔ˘Ï-09

245 000

-

0.00%

4.16%

-0.10%

7.45

· ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

π™√§. 2008

1.34

0.15

1

17.4

IÔ˘Ó-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·Ú-09

14 000 000

0.43

0.01%

1.93%

12 685

0.90%

3.51

π™√§. 2008

1.08

0.21

1.1

-

NÔÂ-08

“1Ó/2 + 4,68 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-03

63 900 000

-

0.02%

4.91%

124 938

6.70%

1.8

 ATTICA HOLDINGS

π™√§. 2008

1.08

0.17

0.5

11.5

¢ÂÎ-09

“4Ó/10 + 2,00”

IÔ˘Ï-09

141 613 700

0.16

0.09%

2.79%

0

0.00%

2.62

· BLUE STAR GROUP

∞08

1.09

0.12

1.2

12.2

¢ÂÎ-08

·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙËÓ Attica ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ

IÔ˘Ó-08

105 000 000

0.21

0.00%

-

0.53

12 908

23.30%

0.53

 ELBISCO HOLDING

π™√§. 2008

0.66

0

0.4

-

A˘Á-07

“1Ó/5+1,68 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-01

53 760 000

-

0.02%

0.24%

0.3

0.32

5 840

6.70%

0.32

 CPI*

π™√§. 2008

0.93

0

0.7

-

ºÂ‚-02

1Ó/2

OÎÙ-05

9 907 500

-

0.06%

7.95%

8.28

8.4

230

3.50%

8.28

CROWN HELLAS CAN

π™√§. 2008

0.76

0.09

1.4

10.8

IÔ˘Ó-04

1Ó/4

IÔ˘Ó-09

24 062 500

0.77

0.00%

0.11%

0.18

0.22

12 581

-4.50%

0.21

· FIERATEX ∞¡∂∑√À§∞∫∏

π™√§. 2008

1.44

0

0.1

-

OÎÙ-99

5Ó/10

IÔ˘Ï-07

10 203 575

-

0.12%

12.94%

1.17

1.17

0

0.00%

1.17

πª∞∫√ MEDIA S.A

π™√§. 2008

0.53

0.08

1.2

147.9

NÔÂ-07

Split 1Ó/1

IÔ˘Ï-05

13 570 096

0.01

0.00%

100.22%

-64.40%

0.37

0.37

0

0.00%

0.37

INFORMER (KO)

π™√§. 2008

0.79

0.06

0.4

1

¢ÂÎ-08

ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

IÔ˘Ï-08

23 067 482

0.39

0.00%

0.73%

-12.90%

0.27

0.28

8 935

-3.60%

0.27

INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™

π™√§. 2008

0.41

0

0.1

1.8

M·Ú-05

2Ó/10

IÔ˘Ï-05

10 722 000

0.15

0.08%

12.76%

5.04

1.60%

1.92

1.95

5 636

2.70%

1.92

 MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞

π™√§. 2008

1.09

0.47

0.7

13.4

™Â-07

∞ÔÚÚfiÊËÛË ·fi MARFIN BANK

AÚ-07

288 855 236

0.14

0.00%

0.38%

2.36

-18.90%

1.4

1.54

50

10.00%

1.54

 OLYMPIC CATERING (∫√)

π™√§. 2008

1.2

0

1.2

3.5

IÔ˘Ó-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

6 957 500

0.44

0.00%

1.31%

0.13

0.42

-29.20%

0.16

0.2

32 750

-15.00%

0.17

PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™

π™√§. 2008

0.74

0

0.5

-

¢ÂÎ-07

2Ó/1

IÔ˘Ï-01

11 859 270

-

0.28%

5.06%

0.21

0.46

-15.20%

0.28

0.28

90

7.70%

0.28

PC SYSTEMS (KO)

∞08

0.88

0

1

-

NÔÂ-07

“1Ó/1+ 0,50 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-05

41 033 942

-

0.00%

3.03%

0.2

0.39

-21.20%

0.24

0.26

100

8.30%

0.26

0.81

1.46

57.00%

1.46

1.46

0

0.00%

1.46

1.48

3.08

50.20%

3.08

3.08

0

0.00%

3.08

0.19

0.48

26.10%

0.27

0.29

33 102

3.60%

0.29

0.16

0.35

-25.90%

0.18

0.2

285 353

11.10%

0.2

25

-10.10%

21.39

22.88

1 389

5.00%

22.47

1.24

-13.30%

0.78

0.85

3 540

2.60%

0.78

19.45 0.64

· ª¶√ÀΔ∞ƒ∏ (¶)

ÃÚ‹ÛË

¶. °. ¡π∫∞™ (∫∞)

ASTIR PALACE (KO)

 Q&R (KO)

π™√§. 2008

0.58

0.01

0.6

-

M·˚-03

Stock Opion Plan

IÔ˘Ï-05

27 345 120

-

0.00%

3.02%

RAINBOW AE *

π™√§. 2008

1.51

0

1.6

7.6

¢ÂÎ-07

1Ó/1 split

OÎÙ-08

7 500 000

0.19

0.00%

118.19%

SINGULARLOGIC

105.74%

π™√§. 2008

1.55

0

2.1

14.2

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-02

43 524 010

0.22

0.00%

 SPIDER (∫√)

π™√§. 2008

0.5

0

0.4

-

OÎÙ-01

3Ó/1

A˘Á-07

30 400 000

-

0.11%

12.17%

 UNIBIOS HOLDING (KO)

π™√§. 2008

1.14

0

1

-

¢ÂÎ-07

“1Ó/2 ‹ +0,30”

IÔ˘Ï-02

91 770 944

-

0.31%

19.92%

VIVARTIA

π™√§. 2008

0.91

0.05

3.1

61.2

IÔ˘Ï-08

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,32 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” IÔ˘Ó-06

81 578 722

0.37

0.00%

8.59%

· VIVERE A.E

π™√§. 2008

0

0

0.9

-

IÔ˘Ó-08

™˘Á. Ì ·ÔÚ. Ù˘ ∫∞∑π¡√ ∫∞π •∂¡π∞ £ƒ∞∫∏™ IÔ˘Ï-02

32 909 330

-

0.01%

3.07%

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ 2

2.88

-16.80%

2.15

2.38

1 975

10.70%

2.38

EPSILON NET

π™√§. 2008

0

0

1.4

7.9

ºÂ‚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-08

5 587 720

0.3

0.04%

1.09%

2.03

2.87

-13.10%

2.19

2.19

20

0.00%

2.19

MEDITERRA

π™√§. 2008

0

0

3.1

114

ºÂ‚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

7 300 000

0.02

0.00%

0.28%

3.53

4.6

-13.90%

3.53

3.92

3 460

-9.90%

3.53

ENVITEC

π™√§. 2008

0

0

1.6

3.1

A˘Á-08

1Ó/1

IÔ˘Ï-09

9 920 000

1.13

0.03%

1.04%

2.25

3.1

-14.20%

2.66

2.66

0

0.00%

2.66

DOPPLER

π™√§. 2008

0

0

3.2

58

M·˚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-08

10 600 010

0.05

0.00%

0.11%

3.23

4.03

8.90%

4.03

4.03

0

0.00%

4.03

EUROXX

π™√§. 2008

0

0

4.7

55.2

M·˚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-09

9 784 000

0.07

0.00%

0.26%

1.29

1.81

-15.20%

1.4

1.4

0

0.00%

1.4

ENTERSOFT

π™√§. 2008

0

0

2.4

11.1

A˘Á-09

Split 1Ó/1

IÔ˘Ó-08

8 912 000

0.13

0.00%

1.34%

FOODLINK

π™√§. 2008

0

0

2.5

10.3

A˘Á-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-09

7 247 000

0.2

1.86%

-

ALPHA TRUST

π™√§. 2008

0

0

3.2

200.9

A˘Á-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-08

31 100 000

0

0.00%

1.09%

0

0

0.00%

2.02

2.07

135 000

-2.40%

2.02

0.93

1.5

-33.30%

1

1

0

0.00%

1

0.66

3.16

-20.30%

2.52

2.52

0

0.00%

2.52

2.3

3.19

-6.90%

2.7

2.8

36

-3.60%

2.7

PERFORMANCE TECHNOLOGIES

π™√§. 2008

0

0

3.3

-

™Â-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

™Â-08

3 908 990

-

0.00%

4.05%

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§√°π∂™

π™√§. 2008

0

0

2.9

8.1

¢ÂÎ-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

3 333 500

0.33

0.00%

1.29%

0

0

1.00%

1.05

1.05

0

0.00%

1.05

∫ƒ∏Δø¡

π™√§. 2008

0

0

1.4

14.5

ºÂ‚-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-09

4 250 000

0.07

0.00%

-

0

0

45.30%

2.47

2.47

0

0.00%

2.47

μπ√π∞Δƒπ∫∏

π™√§. 2008

0

0

1.7

6.8

M·˚-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

5 400 000

0.36

0.00%

-

· ∞∂°∂∫ (∫O)

π™√§. 2008

1.29

0.04

1.5

-

IÔ˘Ï-09

Reverse split

IÔ˘Ó-03

33 301 715

-

0.36%

318.50%

 ∞ƒπ™Δ√μ. °. ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫√)

π™√§. 2008

1.1

0.15

-

-

I·Ó-07

Stock Options

IÔ˘Ó-94

25 583 146

-

0.24%

32.38%

 μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂ (∫∞)

π™√§. 2008

1.07

0.02

0.1

-

¢ÂÎ-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-02

10 305 079

-

0.01%

3.12%

∞08

1.18

0.01

0.2

-

IÔ˘Ï-00

“1Ó/20,π‰.ΔÔÔı¤ÙËÛË”

IÔ˘Ï-05

17 894 046

-

0.00%

-

π™√§. 2008

0.63

0

0.8

-

M·Ú-04

∂·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ªÂÙÔ¯ÒÓ

IÔ˘Ï-96

6 722 100

-

0.00%

0.24% 29.82%

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏™ 1.04

4.07

-4.20%

1.17

1.37

118 910

15.10%

1.37

0.16

0.55

42.90%

0.35

0.41

60 232

14.30%

0.4

0.13

0.34

-31.80%

0.13

0.15

1 440

15.40%

0.15

0.1

0.1

0.00%

0.1

0.1

0

0.00%

0.1

¢π∂∫∞Δ (∫√)

4

8.90%

3.9

3.95

166

-1.30%

3.9

· ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√)

2 0.1

0.32

30.00%

0.12

0.13

66 581

0.00%

0.13

 ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π (∫√)

π™√§. 2008

0.68

0

0.4

-

¢ÂÎ-06

1Ó/1

A˘Á-08

30 390 000

-

0.22%

0.09

0.17

-25.00%

0.09

0.1

2 761

-10.00%

0.09

· ∂ª¶√ƒ. ¢∂™ª√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.77

0

0.7

-

IÔ˘Ó-99

“2(∫√‹¶√)/2Ó∫√+0,74”

IÔ˘Ó-95

24 605 397

-

0.01%

4.88%

0.1

0.17

-17.60%

0.14

0.14

0

0.00%

0.14

· ∂ª¶√ƒ. ¢∂™ª√™ (¶√)

π™√§. 2008

0.44

0.01

1

-

IÔ˘Ó-99

“15Ó/10+250‰Ú¯,1Ó/10”

IÔ˘Ï-96

1 182 903

-

0.00%

6.10%

0.15

0.36

-40.00%

0.15

0.18

75 947

-21.10%

0.15

 ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™

0.69

1.52

33.30%

1.38

1.46

16 990

-5.30%

1.44

∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡

π™√§. 2008

0.18

0.06

-

-

™Â-03

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

A˘Á-02

10 959 789

-

0.69%

6.21%

∑∏¡ø¡

π™√§. 2008

0.85

0.01

7.5

-

¢ÂÎ-05

“2Ó/5+3,74”

IÔ˘Ï-04

6 490 436

-

0.26%

23.32% 0.72%

0.27

0.5

-46.00%

0.27

0.27

52

0.00%

0.27

π¶¶√Δ√Àƒ (∫)

π™√§. 2008

0.61

0.03

-

-

OÎÙ-05

1Ó/7

™Â-93

17 898 763

-

0.00%

0.46

0.88

47.90%

0.71

0.83

50 000

-14.50%

0.71

∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏

π™√§. 2008

0.77

0.03

2.8

-

¢ÂÎ-02

2Ó/10

OÎÙ-86

24 619 524

-

0.20%

5.81%

0.07

0.21

-10.00%

0.08

0.09

45 685

28.60%

0.09

π™√§. 2008

1.17

0.02

-

-

M·Ú-03

Reverse split

A˘Á-01

20 663 047

-

0.22%

22.58%

0.08

0.22

-46.70%

0.08

0.09

5 055

-11.10%

0.08

 ∫§ø¡∞Δ∂• HOLD. (¶√)

π™√§. 2008

1.25

0.01

-

-

M·Ú-03

Reverse split

IÔ˘Ï-02

7 840 373

-

0.06%

19.65%

0.23

0.72

-13.20%

0.33

0.36

39 207

-5.70%

0.33

 ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

π™√§. 2008

1.14

0.06

-

-

A˘Á-00

3Ó/1+1000

IÔ˘Ï-00

17 544 600

-

0.22%

25.65%

0.09

0.25

-47.40%

0.1

0.1

0

0.00%

0.1

π™√§. 2008

1.03

0.02

0.1

-

ºÂ‚-00

3Ó/1+900 ‰Ú¯

IÔ˘Ï-02

15 015 000

-

0.00%

22.80%

0.19

0.46

-9.10%

0.27

0.3

244 510

7.10%

0.3

π™√§. 2008

0.99

0.39

0.2

-

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

M·˚-07

73 176 746

-

0.33%

23.65%

0.29

0.99

91.70%

0.69

0.69

0

0.00%

0.69

0.26

1.07

-7.80%

0.58

0.65

820

-9.20%

0.59

 ∫§ø¡∞Δ∂• HOLD. (K√)

ª∞•πª-¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™  ª∞π§§∏™ ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√´√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™  ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

π™√§. 2008

1.04

0

1.7

-

™Â-03

“1Ó/5+2,5 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-05

17 240 776

-

0.00%

1.15%

π™√§. 2008

1.03

0.01

4.3

-

IÔ˘Ó-08

“1Ó/2,5 ∫ ‹ ¶”

IÔ˘Ï-97

9 550 386

-

0.01%

6.75%

0.54

1.54

-64.90%

0.54

0.54

0

0.00%

0.54

π™√§. 2008

0.62

0.01

4

-

IÔ˘Ó-08

“1Ó/2,5 ∫ ‹ ¶”

IÔ˘Ï-97

1 306 368

-

0.00%

0.29%

0.12

0.43

47.10%

0.25

0.27

166 008

-10.70%

0.25

· ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.26

0

0.3

-

IÔ˘Ï-07

Reverse split

IÔ˘Ï-02

24 319 250

-

0.68%

33.18%

0.05

0.14

0.00%

0.05

0.07

432 221

40.00%

0.07

 UNITED TEXTILES

π™√§. 2008

1.11

0

-

-

IÔ˘Ó-07

ªÂÙ·ÙÚÔ‹ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ

A˘Á-00

89 616 200

-

0.48%

24.41%

0.38

0.8

73.30%

0.78

0.78

0

0.00%

0.78

™∞√™ º∂ƒƒÀ™

∞08

1.29

0.01

0.8

-

¢ÂÎ-07

™˘Á¯. Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ™∞√™ º∂ƒƒÀ™

IÔ˘Ï-00

51 119 371

-

0.00%

0.01%

0.12

0.33

-63.60%

0.12

0.18

4 500

-33.30%

0.12

 Δ∂•∞¶ƒ∂Δ *

π™√§. 2008

1.11

0.05

0.2

-

A˘Á-00

“¡¤· √Ó.∞Í›·,2Ó/10,3Ó/1(split)”

¢ÂÎ-00

13 920 000

-

0.03%

2.71%

0.16

0.63

79.20%

0.42

0.43

467 010

0.00%

0.43

 Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.13

0.2

0.2

IÔ˘Ï-07

“1Ó/4+1,05”

IÔ˘Ï-06

165 625 000

2.21

0.28%

36.93%

0.12

0.12

0.00%

0.12

0.12

0

0.00%

0.12

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

π™√§. 2008

0.99

0.02

5

-

M·˚-99

1Ó/1+250‰Ú¯

IÔ˘Ï-97

26 408 040

-

0.00%

-

0.45

0.95

69.20%

0.88

0.88

0

0.00%

0.88

øª∂°∞ ∞.∂.∂.Ã.

π™√§. 2008

0

0

0.9

-

IÔ˘Ï-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

9 000 000

-

0.00%

6.08%

0.09

0.33

60.00%

0.16

0.17

7 835

0.00%

0.16

∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂.

π™√§. 2008

1.51

0.03

-

-

ºÂ‚-06

Reverse Split

OÎÙ-06

21 382 067

-

0.04%

10.20%

0.11

0.28

-9.50%

0.15

0.19

965 651

18.80%

0.19

π™√§. 2008

1.35

0.06

-

-

™Â-99

5Ó/10+1200 ‰Ú¯

IÔ˘Ó-01

100 353 000

-

0.96%

51.57%

0.72

1.08

17.60%

1.07

1.07

0

0.00%

1.07

ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏

π™√§. 2008

0.43

0.11

0.9

IÔ˘Ï-08

5 280 000

-

0.00%

9.39%

0.06

0.08

-25.00%

0.06

0.06

0

0.00%

0.06

BETANET

∞08

0.54

0

0

0.3

¢ÂÎ-07

“3Ó/5 + 1,25 ¢ÚÒ”

A˘Á-08

21 676 536

0.23

0.00%

7.48%

0.07

0.25

22.20%

0.09

0.11

50 611

22.20%

0.11

COMPUCON

π™√§. 2008

1.15

0

0.3

-

IÔ˘Ï-03

3Ó/1

IÔ˘Ó-03

12 431 980

-

0.41%

41.16%

1.02

2.39

-20.20%

1.09

1.16

11 401

8.40%

1.16

HELLAS ONLINE

π™√§. 2008

1.66

0.09

5.6

-

ºÂ‚-09

“1Ó/3 + 1,60 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-02

126 769 232

-

0.01%

2.52%

0.37

0.9

-12.30%

0.64

0.64

0

0.00%

0.64

MICROLAND (KO)

π™√§. 2008

1.73

0.11

-

-

IÔ˘Ï-05

∞ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Altcom

-

13 555 100

-

0.00%

2.73%

0.12

0.27

-52.00%

0.12

0.14

107 602

0.00%

0.12

π™√§. 2008

0.27

0.06

1

-

OÎÙ-08

“1,569Ó/1+0,32”

A˘Á-00

197 161 741

-

0.05%

0.95%

 ALTEC (∫√)

· PLIAS

-21/6/20006 “√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË, 1Ó/10”

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏: HITECH SNT, Ã∞Δ∑∏πø∞¡√À ∏OLDING (¶), ∞§À™π¢∞, §∞¡-¡∂Δ. (1) ™ÙË ÛÙ‹ÏË Δπª∏™ ∫§∂π™πª∞ΔO™: ·= ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ·fi ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ = ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ·fi ˆÏËÙ¤˜. (2) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ÃÚ‹ÛË: π™O§. 2006= ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2006, ∞07= ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ 2007. (3) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ªÂÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË = % ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜. (4) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ΔÈÌ‹ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Í›· = ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰È· Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ·Ó¿ ÌÙ¯. (5) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ƒ/∂ = ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰È· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÙ¯.

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

35/13


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

ª∂ƒπ¢π∞

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

16.3127 12.2989 19.2848 12.0543 17.6975 11.3123 11.4842 10.8165 5.4306 12.2395 9.3315 12.3967 9.7744 9.1473 5.7595 7.5809 6.7185 2.1916 4.1856 3.9822 4.7755 4.4715

-0.15% 0.03% 3.12% 0.58% 0.29% 0.23% 0.26% 0.26% 0.30% -0.09% 0.19% 2.54% 0.79% 2.39% 4.79% 0.43% 0.00% 3.27% 3.08% 0.72% 0.50% -0.15%

16.6390 12.4219 20.2490 12.6570 18.5824 11.8779 12.0584 11.3573 5.5392 12.4843 9.5181 13.0165 9.9699 9.6047 6.0475 7.6946 6.7185 2.2683 4.2275 4.0220 4.8233 4.4939

16.1496 12.1759 19.0920 11.9338 17.5205 11.0861 11.2545 10.6002 5.3763 12.1171 9.2382 12.2727 9.6767 9.0558 5.7019 7.5809 6.7185 2.1916 4.1019 3.9026 4.6800 4.4380

4.97% 3.12% 30.65% 20.54% 37.95% 28.27% 30.97% 39.05% 22.48% 13.00% 2.56% 15.25% -2.26% 34.37% 23.85% 2.17% 2.98% 30.40% 32.10% 7.72% 38.49% 13.87%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™.

8.1904 11.4894 8.6099 5.8383 3.3941 6.4139 8.2889

0.61% 2.62% 2.92% 0.02% 3.24% 0.40% 3.88%

8.3133 11.8915 9.0404 5.8383 3.5129 6.6384 8.5790

8.1290 11.3745 8.5238 5.7799 3.3602 6.3498 8.2060

1.78% 9.31% 4.89% 2.89% 22.02% 47.63% 28.18%

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•.

“ALICO AIG A∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.12.300), URL: WWW.ALICOMFUNDS.GR” ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

83 697 352.63 30 337 910.20 42 841 564.23 14 022 758.86 22 597 216.28 6 531 106.56 3 060 208.11 2 694 957.05 1 822 860.89 24 121 942.04 1 098 133.06 1 997 354.90 1 175 929.07 5 329 418.80 26 517 177.47 13 160 929.40 4 470 222.49 18 033 903.31 1 586 231.84 4 623 822.56 2 059 930.92 4 739 223.71

5 130 815.60 2 466 709.24 2 221 524.87 1 163 301.85 1 276 856.58 577 347.31 266 471.99 249 151.73 335 662.00 1 970 829.70 117 680.53 161 119.44 120 307.41 582 619.40 4 604 083.27 1 736 061.43 665 356.03 8 228 467.10 378 977.53 1 161 111.57 431 358.13 1 059 868.64

24 103 577.53 15 604 524.57 49 746 735.91 7 965 521.71 16 327 046.57 2 512 304.81 17 616 146.87

2 942 917.21 1 358 163.77 5 777 852.66 1 364 348.35 4 810 365.55 391 698.45 2 125 267.28

135 671 459.31 172 465 491.87 36 517 803.20 6 108 799.73 30 003 024.35 37 550 050.90 17 940 125.28 72 108 076.01 339 420 035.62 205 904 044.53 2 068 243.17 195 629 398.07 22 173 326.12 2 184 022.30 107 450 257.52 33 492 750.61 34 392 416.09 13 447 013.22 15 883 660.01 24 143 703.58 67 922 162.94 7 859 903.82 17 552 923.81

15 069 187.72 38 220 125.03 5 259 464.14 907 730.77 3 541 167.07 3 717 262.45 1 846 586.97 6 931 135.28 30 772 855.42 16 045 994.68 461 598.95 15 171 553.18 2 699 391.56 214 980.47 11 766 626.97 2 947 008.33 4 191 626.19 2 085 049.04 4 972 076.94 1 722 374.23 5 956 041.00 929 633.53 1 441 363.63

9.0032 4.5124 6.9433 6.7297 8.4726 10.1015 9.7153 10.4035 11.0299 12.8321 4.4806 12.8945 8.2142 10.1592 9.1318 11.3650 8.2050 6.4493 3.1946 14.0177 11.4039 8.4548 12.1780

0.29% -0.08% -0.08% 0.17% 0.10% 0.27% 0.40% 0.25% 0.01% 3.50% -0.18% 3.49% 4.41% 1.08% 2.38% 0.96% -0.13% -0.56% 0.35% 4.12% 4.88% 0.59% 0.98%

9.0032 4.5124 6.9433 6.7297 8.8962 10.4045 10.0068 10.5075 11.0299 12.9604 4.5702 13.0234 8.2963 10.2608 9.2231 11.4787 8.4512 6.5138 3.2265 14.1579 11.4609 8.5393 12.2998

8.9357 4.4786 6.8912 6.6792 8.3031 9.8995 9.5210 10.2995 11.0299 12.7038 4.4358 12.7656 8.1321 10.0576 9.0405 11.2514 8.0409 6.3848 3.1627 13.8775 11.3127 8.3703 12.0562

7.41% 3.93% 5.08% 16.40% 1.70% 10.17% -3.86% -0.04% 1.36% 23.08% 13.68% 23.44% 26.15% 4.38% 12.26% 4.30% -0.21% 38.26% 11.21% 25.76% 25.32% 22.20% 55.68%

1 184 842.38 3 396 343.33 5 861 421.52 217 096.84 351 279.89 531 358.97 1 271 833.24 370 778.82 336 569.38 2 282 988.98 2 032 582.44 423 039.28 2 100 669.53

40.0031 14.1610 6.0037 6.4458 7.0480 5.4330 10.7057 10.0047 10.0888 6.9308 3.9304 3.9480 5.5181

2.76% 2.53% 2.90% 3.16% 2.42% 0.77% 2.22% 1.64% 2.18% 0.47% 0.12% 0.40% 0.06%

40.8032 14.4442 6.1238 6.5747 7.1890 5.5417 10.8930 10.1798 10.2149 7.0521 3.9992 4.0171 5.5181

39.6031 14.0194 5.9437 6.3813 6.9775 5.3787 10.5986 9.9047 9.9879 6.8615 3.8911 3.9085 5.4629

17.15% 10.68% 21.67% 15.35% 22.12% 32.45% 16.42% 6.13% 20.21% 2.74% 20.08% -0.49% 1.81%

142 781 682.12 107 941 823.29

4.7604 3.5292

1.82% 0.85%

4.7604 3.5292

4.7604 3.5292

10.92% 3.96%

“ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-62.89.300), URL: WWW.ALPHATRUST.GR” ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

47 397 423.32 48 095 526.39 35 190 011.03 1 399 359.12 2 475 830.18 2 886 889.41 13 615 927.87 3 709 537.36 3 395 580.42 15 822 902.76 7 988 767.14 1 670 160.54 11 591 764.33

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (Δ∏§.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 679 698 013.20 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 380 943 959.72

“ASPIS INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.27.800), URL: WWW.ASPISFUNDS.GR” AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

2 664 020.24 26 409 941.62 14 811 983.25 10 085 086.28

424 743.03 5 236 317.50 2 256 128.98 3 433 159.65

6.2721 5.0436 6.5652 2.9376

2.82% 0.49% 0.01% 4.08%

6.5857 5.1445 6.5783 3.0845

6.2094 4.9427 6.4339 2.8788

6.81% 0.74% 2.27% 8.97%

3 446 171.17 14 646 458.53 1 457 314.51 9 151 463.31 1 529 622.77 1 837 930.10 2 689 755.19 2 029 774.85 5 942 168.22 1 615 394.73

9.0110 5.6904 1.1526 3.6718 4.8629 2.3324 7.1100 6.9001 6.1470 6.8369

0.30% 3.17% 2.63% 1.42% 0.75% 0.51% 0.35% 0.04% 0.50% 0.02%

9.0110 5.6904 1.1526 3.6718 4.8629 2.3324 7.1100 6.9001 6.1470 6.8369

8.9434 5.6335 1.1411 3.6351 4.8143 2.3091 7.0567 6.9001 6.0855 6.7856

2.19% 17.97% 25.34% 10.01% 8.97% 15.36% 3.59% 2.02% 11.50% 9.57%

3.04% 2.02% 0.24% 0.70% 2.31% 0.06% 0.25% 0.06%

1.3369 6.7725 7.3760 5.2730 6.8461 3.6076 2.8535 3.1723

1.3039 6.6057 7.1943 5.1997 6.6775 3.5896 2.7832 3.1282

14.69% 19.52% 21.26% 0.31% 7.03% 1.02% 12.79% 3.21%

8.8473 9.6577 1.7193 22.3685 15.2068 5.4030 10.5007 10.1688 3.4332 5.7059 3.7857 4.6837 9.8935 11.1482 9.3684 10.5771 11.4253 1.9387 3.2979 10.0068 11.6345 10.7610 5.7472

8.8473 9.5611 1.7021 22.3685 15.0547 5.3490 10.3957 10.1688 3.3989 5.7059 3.7478 4.6837 9.4224 10.6173 8.8777 10.0230 10.8812 1.9193 3.2649 9.9568 11.6345 10.7610 5.7472

5.96% 20.03% 31.69% 3.50% 10.07% 7.49% 5.33% 5.32% 19.18% 15.84% 15.28% 15.35% 5.84% 4.65% 9.01% 6.69% 8.77% 19.91% 6.21% 11.37% 0.51% 12.96% 9.34%

“∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.47.793), URL: WWW.ATE.GR” ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

31 053 493.24 83 344 763.94 1 679 707.63 33 602 480.89 7 438 369.89 4 286 715.54 19 124 047.71 14 005 661.97 36 526 344.46 11 044 369.79

“ATTICA WEALTH MANAGEMENT (Δ∏§.: 210-33.96.860), URL: WWW.BANKOFATTICA.GR” ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

12 541 359.79 868 750.10 935 667.80 7 661 831.06 5 845 648.90 12 368 742.69 23 734 567.07 20 898 525.98

9 522 243.20 130 199.62 128 755.44 1 461 727.32 866 670.80 3 431 907.88 8 442 409.76 6 627 322.83

1.3171 6.6724 7.2670 5.2416 6.7449 3.6040 2.8113 3.1534

“∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-90.07.400), URL: WWW.DIETHNIKI.GR” ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

120 000 423.30 184 156 765.13 28 997 495.93 6 252 545.59 78 219 274.49 28 082 553.09 13 259 072.08 16 384 714.91 22 617 162.91 306 109 657.18 34 748 721.76 30 094 241.66 29 184 633.25 60 517 406.00 138 524 054.30 56 054 883.75 1 305 748.64 80 330 168.05 9 590 493.71 37 411 853.05 293 670 457.41 17 293 640.69 5 576 145.24

13 563 576.98 19 068 469.56 16 866 113.52 279 525.00 5 143 698.50 5 197 622.69 1 262 688.27 1 611 276.64 6 587 730.46 53 647 940.23 9 178 978.93 6 425 289.17 3 097 351.09 5 699 860.49 15 525 574.63 5 564 652.06 120 000.00 41 435 836.56 2 908 100.87 3 738 637.83 25 241 345.54 1 607 058.96 970 235.75

8.8473 9.6577 1.7193 22.3685 15.2068 5.4030 10.5007 10.1688 3.4332 5.7059 3.7857 4.6837 9.4224 10.6173 8.9223 10.0734 10.8812 1.9387 3.2979 10.0068 11.6345 10.7610 5.7472

0.27% 3.76% 4.19% 4.44% 2.29% 1.10% 1.05% 0.98% 1.00% -0.12% 0.90% 0.69% 0.00% -0.53% 0.45% -0.02% -0.04% 2.70% 0.96% 0.52% 0.00% 0.16% -0.16%

“EFG ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.52.800), URL: WWW.EUROBANK.GR” EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•.

58 815 377.36 57 202 908.69 8 607 088.12 62 978 783.61 109 657 912.11 127 294 494.56 61 222 174.97 14 920 794.55 58 124 376.43 7 897 390.09 39 278 689.30 217 842 328.69 65 151 999.89 50 113 763.93 205 700 936.29 69 703 413.59 10 034 422.43 16 123 022.25 41 477 790.77

6 099 504.78 45 318 709.97 653 889.77 6 039 322.16 34 749 534.48 38 887 480.32 5 680 216.76 1 410 672.28 6 021 470.61 2 345 582.08 3 390 427.17 14 482 886.22 8 826 592.68 3 020 043.56 8 122 554.95 12 245 629.42 374 243.05 1 229 680.22 4 254 241.59

14/36

56 698 966.53 127 902 507.91 10 696 463.51 26 906 148.18 3 871 952.31 96 994 789.82

7 186 454.93 6 991 769.74 4 265 442.93 3 536 823.20 659 551.34 29 679 761.32

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

8.1085 3.9419 6.6953 1.4652 2.3033 2.3882 2.4292 3.5444 3.1247 1.9803

-0.03% 0.81% 3.48% 0.65% 1.10% 0.67% 0.90% -0.03% -0.04% 2.37%

8.2301 4.2573 6.8962 1.5092 2.3724 2.4479 2.5021 3.5976 3.1716 2.1387

8.1085 3.9419 6.6283 1.4505 2.2803 2.3643 2.4049 3.5444 3.1247 1.9803

4.20% 1.17% 23.21% 19.25% 45.30% 28.76% 29.03% 13.72% 10.25% 9.97%

2 257 457.18 156 259 730.15 1 772 567.82 5 008 480.64 4 110 125.69 4 549 015.20 721 878.77 5 970 801.31 513 766.63 1 812 540.88

7.6171 1.8954 46.7720 2.5895 4.7819 2.7550 3.7243 8.9362 9.8290 4.1995

0.49% 0.01% 3.22% 1.34% 1.37% 0.41% 0.50% 0.81% 4.40% 1.86%

7.6933 1.8954 47.9413 2.6542 4.9014 2.8239 3.7615 9.0926 10.0747 4.3045

7.6171 1.8954 46.7720 2.5895 4.7819 2.7550 3.7243 8.9362 9.8290 4.1995

3.86% 2.90% 19.54% 17.24% 49.59% 14.34% -2.25% 6.50% 14.84% 21.37%

5 207 689.84 17 708 665.20 5 154 799.33 2 472 497.79 15 321 238.68

10.1733 0.8563 3.4207 5.3375 2.0721

4.04% 2.93% 2.73% 0.00% 0.90%

10.3768 0.8734 3.4720 5.3375 2.1135

10.1733 0.8563 3.4207 5.3375 2.0721

24.53% 22.29% 14.11% 2.33% 13.53%

858 322.43 1 604 851.49 592 826.56 3 446 054.19 1 095 698.24 580 537.53

16.8255 5.5803 5.7955 4.0216 2.3154 3.2408

0.12% 1.66% -0.03% 3.21% 3.87% 0.43%

17.1620 5.8593 5.8100 4.2227 2.4312 3.3704

16.6572 5.5245 5.7665 3.9814 2.2922 3.2084

9.32% 3.81% 5.95% 14.49% 15.72% 26.17%

2 066 460.83 2 425 601.09 206 286.62 1 742 625.95 1 923 413.73 7 539 579.46 5 289 734.12 4 200 279.56 483 935.07 1 096 673.17

5.2003 3.3020 2.9677 4.8226 4.6387 2.9444 2.1347 3.6027 3.0509 3.0168

-0.10% -0.23% 0.05% -0.10% 0.01% 3.49% 2.69% 2.03% 0.74% 0.29%

5.2003 3.3680 2.9677 4.8226 4.6387 2.9444 2.1347 3.6027 3.0509 3.0168

5.1743 3.2690 2.9529 4.7985 4.6155 2.9297 2.1240 3.5847 3.0356 3.0017

4.25% 9.38% 5.84% 10.36% 2.57% 21.47% 23.84% 11.57% 1.70% 0.56%

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

3 429 892.44 5 947 208.63 9 706 715.45 4 184 896.11 1 483 200.02 3 734 000.64 1 423 661.76 13 229 260.20 3 484 193.39 4 708 441.08

422 997.85 1 508 701.01 1 449 782.64 2 856 229.85 643 934.55 1 563 517.50 586 070.78 3 732 487.74 1 115 050.93 2 377 622.62

“HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-36.46.484-91), URL: WWW.HSBC.GR” HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ.

17 195 259.26 296 169 605.32 82 906 557.68 12 969 412.28 19 654 048.00 12 532 756.65 2 688 462.92 53 356 303.05 5 049 818.93 7 611 779.98

9.6426 1.2622 13.1629 10.4281 3.1557 3.2734 10.7781 10.5771 9.6529 3.3669 11.5852 15.0414 7.3813 16.5937 25.3247 5.6921 26.8126 13.1116 9.7497

-0.08% 0.81% 0.59% 3.89% 0.06% 0.10% 0.19% 0.15% 0.18% 3.68% 0.00% 0.75% 0.00% 2.86% 3.88% 2.91% 0.39% 0.77% 0.65%

9.8355 1.2622 13.1629 10.4281 3.1557 3.3552 10.9937 10.7886 9.6529 3.3669 11.5852 15.1166 7.3887 16.7596 25.5779 5.7490 26.9467 13.2427 9.8472

9.4497 1.2496 13.0313 10.3238 3.1320 3.2079 10.5625 10.3656 9.4598 3.3332 11.5852 14.9286 7.3444 16.4278 25.0715 5.6352 26.6115 12.9805 9.6522

-0.10% 15.63% 59.08% 16.24% 3.64% 5.07% 5.58% 4.78% -8.32% 23.85% 1.46% 2.95% 0.16% 11.40% 26.18% 29.21% -4.34% 15.81% 56.19%

7.8897 18.2933 2.5077 7.6074 5.8706 3.2680

0.64% 3.94% 2.48% 2.63% 0.45% 0.00%

7.9686 18.8421 2.5829 7.8356 5.9880 3.2680

7.8503 18.1104 2.4826 7.5313 5.8119 3.2680

0.52% 18.89% 27.26% 12.07% 2.08% 0.72%

52 979 273.33 15 164 315.78 17 633 060.86 13 196 852.10 31 747 736.71

“INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.19.000), URL: WWW.INTERMF.GR” INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

14 441 711.66 8 955 489.76 3 435 697.17 13 858 707.69 2 536 964.63 1 881 413.14

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

10 746 141.90 8 009 300.95 612 201.64 8 403 999.97 8 922 076.81 22 199 297.72 11 292 169.17 15 132 284.65 1 476 452.61 3 308 478.16

“MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.73.750), URL: WWW.MARFINAEDAK.GR” MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£.

20 391 036.48 61 047 431.22 14 653 979.76 74 810 553.53 15 966 799.72 8 751 186.01 392 088 998.92

7 407 907.25 4 403 987.93 6 529 299.48 26 012 392.74 4 783 650.15 6 185 180.55 100 799 406.11

2.7526 13.8619 2.2443 2.8760 3.3378 1.4149 3.8898

0.15% 3.21% 2.39% 0.06% -0.15% 0.78% 0.02%

2.7801 14.0005 2.2667 2.9048 3.4379 1.4290 3.9092

2.7251 13.5847 2.1994 2.8472 3.2377 1.3866 3.8704

8.13% 21.47% 28.61% 7.07% 7.24% 18.63% 3.95%

3.7707 8.1486 3.8217 2.1018 2.2186 2.3628 1.8796

0.04% -0.01% 0.30% 3.92% 0.73% 2.65% 0.82%

3.8084 8.3116 3.8981 2.2069 2.3295 2.4809 1.9736

3.5822 7.9856 3.7453 2.0808 2.1742 2.3155 1.8420

1.92% 2.90% 3.12% 9.78% 12.18% 26.67% 8.78%

3.5472 3.6783 3.2728 2.3433

0.00% 0.35% 3.07% 2.43%

3.5472 3.6783 3.2728 2.3550

3.5295 3.6507 3.2401 2.3339

2.57% 5.12% 23.35% 13.16%

7.3186 14.4109 9.3703 2.8487

2.33% 0.67% 3.42% 3.43%

7.5382 14.6271 9.7451 2.9626

7.1722 14.2668 9.2766 2.8202

11.19% 0.62% 21.36% 21.70%

“MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-95.48.866), URL: WWW.MILLENNIUMBANK.GR” MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•.

258 311.28 11 402 381.12 6 886 132.99 28 037 279.02 5 181 262.70 18 238 609.92 2 946 010.18

68 504.91 1 399 302.99 1 801 841.57 13 339 485.88 2 335 376.83 7 719 008.96 1 567 332.65

“PROBANK ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.92.641), URL: WWW.PROBANK.GR” PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

7 436 173.48 8 522 632.38 8 592 631.72 1 058 301.52

2 096 331.08 2 317 011.81 2 625 502.34 451 625.06

“PROTON ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-90.05.580), URL: WWW.PROTON.GR” PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

3 820 240.10 4 216 297.58 5 883 072.09 616 053.49

521 988.79 292 577.28 627 844.49 216 255.27

“¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.88.222), URL: WWW.PIRAEUSAEDAK.GR” ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

40 019 279.36 7 682 332.16 15 952 633.52 49 809 324.01 36 779 773.81 1 028 403.02 1 319 662.31 589 225.66

4 064 238.71 9 454 639.25 4 858 142.22 9 346 460.51 3 790 711.29 120 000.00 150 492.23 38 204.60

9.8467 0.8125 3.2837 5.3292 9.7026 8.5700 8.7690 15.4229

3.95% 2.82% 2.53% 0.03% 0.53% 2.27% 2.22% 1.46%

10.0190 0.8267 3.3165 5.3292 9.7996 8.6557 8.8567 15.5771

9.6498 0.7963 3.2509 5.3292 9.6056 8.4843 8.6813 15.1144

22.05% 23.84% 8.93% 1.33% 1.10% 8.41% 7.52% 55.16%

2.3056 1.9222 2.3663 1.1081 3.2898 5.4323 9.6163

0.01% 0.40% 0.74% 0.97% -0.06% 1.09% 1.23%

2.3056 1.9222 2.3663 1.1303 3.3885 5.5953 9.6163

2.3056 1.9174 2.3604 1.0970 3.2240 5.3237 9.6163

3.33% -0.70% 10.95% 15.68% 7.92% 20.28% -3.84%

3.3662 12.5227 9.1515

0.86% 0.18% 0.45%

3.5345 13.1488 9.6091

3.3325 12.3975 9.0600

27.89% 25.23% 22.69%

“Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.16.644), URL: WWW.TTELTAAEDAK.GR” Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

82 566 701.65 10 501 732.08 16 594 501.32 920 851.03 5 612 221.93 1 808 278.26 2 119 205.48

35 812 057.22 5 463 265.65 7 012 880.48 831 009.56 1 705 956.46 332 875.56 220 377.20

“ALICO AIG A∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.12.300), URL: WWW.ALICOMFUNDS.GR” ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

15 509 014.54 2 712 875.86 1 832 183.78

4 607 242.21 216 636.44 200 206.56

“ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.42.800), URL: WWW.ALPHAMUTUAL.GR” ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•.

15 883 660.01 2 795 521.08 7 859 903.82 17 179 871.59 51 059 064.35 67 538 698.67

4 972 076.94 468 149.44 929 633.53 2 534 928.87 5 987 147.26 4 682 712.17

3.1946 5.9714 8.4548 6.7773 8.5281 14.4230

0.35% 0.03% 0.59% 1.07% 0.88% 1.30%

3.2265 6.0311 8.5393 6.8451 8.6134 14.5672

3.1627 5.9117 8.3703 6.7095 8.4428 14.2788

11.21% 2.97% 22.20% 22.76% 24.59% 61.96%

2 220 539.73

2.6706

1.32%

2.7240

2.6439

23.42%

1 274 704.39

3.3754

0.51%

3.3754

3.3416

22.85%

“ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-62.89.300), URL: WWW.ALPHATRUST.GR” ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

5 930 076.87

“∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.47.793), URL: WWW.ATE.GR” ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4 302 682.04

“∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-90.07.400), URL: WWW.DIETHNIKI.GR” ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√

10 249 507.73 72 759 120.62 30 575 979.35 16 604 596.18

994 560.07 8 020 439.56 3 519 504.57 2 079 895.69

10.3056 9.0717 8.6876 7.9834

-0.03% 0.30% 0.53% 0.89%

10.3056 9.0717 8.6876 7.9834

10.2025 8.9810 8.6007 7.9036

4.11% 11.22% 13.77% 21.07%

2.5336 2.9900

0.98% 0.38%

2.5336 2.9900

2.5083 2.9601

27.27% 10.88%

“EFG ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.52.800), URL: WWW.EUROBANK.GR” EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

“∂ª¶√ƒπ∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.13.900-2), URL: WWW.EMPORIKI-ASSET.GR” ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™.

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

ª∂ƒπ¢π∞

“ING ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 801 100 200 300), URL: WWW.INGIM.GR”

“ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.42.800), URL: WWW.ALPHAMUTUAL.GR” ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•.

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

“∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.19.799), URL: WWW.EUROPISTI-AEDAK.GR”

“ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.17.700), URL: WWW.ALLIANZ.GR” ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

53 560 997.91 59 687 605.47

21 140 366.29 19 962 722.94

“∂ª¶√ƒπ∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.13.900-2), URL: WWW.EMPORIKI-ASSET.GR” ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

5 461 272.03

932 325.65

5.8577

0.42%

6.0334

5.6820

15.30%

9.3086

0.78%

9.4948

9.3086

3.61%

“HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-36.46.484-91), URL: WWW.HSBC.GR” HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√

9 746 562.40

1 047 053.79

“MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.73.750), URL: WWW.MARFINAEDAK.GR” MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

46 354 203.10

17 467 849.58

2.6537

1.02%

2.7864

2.5210

22.26%

0.86% 0.47%

2.5858 2.9248

2.4134 2.7298

2.14% 0.99%

8.4808 9.2104 9.5231

8.3546 9.0732 9.3813

17.34% 14.59% 11.28%

119.7630 206.3670 72.4815 368.0985

114.0600 196.5400 69.0300 350.5700

28.11% 45.31% 44.35% 13.78%

“MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-95.48.866), URL: WWW.MILLENNIUMBANK.GR” MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO

36 866 823.06 5 629 770.61

14 970 032.10 2 021 129.42

2.4627 2.7855

“¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.88.222), URL: WWW.PIRAEUSAEDAK.GR” ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

3 637 244.52 5 274 131.67 1 965 519.48

432 096.76 576 924.35 207 942.45

8.4177 9.1418 9.4522

0.61% 0.47% 0.34%

“ASPIS INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (Δ∏§.: 210-37.27.800), URL: WWW.ASPISFUNDS.GR” FORTIS L FUND BOND ASIA EX-JAPAN USD(1) FLF BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING USD(1) FLF BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING HEDGED EUR(1) FORTIS L FUND BOND CORPORATE EURO(1)

20 310 227.65 251 654 914.88 115 764 449.66 198 969 074.14

178 064.16 1 280 420.53 1 677 055.77 567 565.18

114.0600 196.5400 69.0300 350.5700

-0.23% -0.04% -0.03% -0.08%

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

FORTIS L FUND BOND EURO(1) 568 415 939.21 FORTIS L FUND BOND EUROPE PLUS EUR(1) 661 296 267.09 FORTIS L FUND BOND GOVERNMENT EURO(1) 252 139 771.64 FORTIS L FUND BOND HIGH YIELD WORLD EUR(1) 66 093 541.07 FLF BOND HIGH YIELD WORLD (CLASSIC HEDGED USD)(1) 3 897 147.89 FORTIS L FUND BOND INFLATION-LINKED EURO(1) 119 220 418.65 FORTIS L FUND BOND MEDIUM TERM EURO(1) 115 094 112.41 FORTIS L FUND BOND USD(1) 107 417 851.40 FORTIS L FUND BOND WORLD EUR(1) 87 535 083.64 FORTIS L FUND EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) 474 619 891.69 FORTIS L FUND EQUITY EUROPE (EUR)(1) 194 050 442.07 FORTIS L FUND EQUITY JAPAN (JPY)(1) 4 735 272 056.00 FORTIS L FUND EQUITY CHINA (USD)(1) 555 370 521.06 FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING (EUR)(1) 234 589 963.01 FORTIS L FUND EQUITY WORLD EMERGING (USD)(1) 423 566 784.68 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION WORLD (EUR)(1) 28 329 089.45 FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY WORLD (EUR)(1) 78 233 716.04 FORTIS L FUND EQUITY ENERGY WORLD (EUR)(1) 74 817 924.98 FORTIS L FUND SHORT TERM EURO(1) 668 040 464.66 FORTIS L FUND SHORT TERM USD(1) 133 764 628.07 FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS EUROPE (EUR)(1) 64 977 476.13 FORTIS L FUND EQUITY HEALTH CARE WORLD (EUR)(1) 109 117 773.78 FORTIS L FUND EQUITY RUSSIA (EUR)(1) 282 514 926.77 FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD (EUR)(1) 19 561 577.83 FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER GOODS WORLD (EUR)(1) 94 099 915.82 FORTIS L FUND EQUITY FINANCE WORLD (EUR)(1) 28 629 236.77 FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES WORLD (EUR)(1) 95 944 505.99 FORTIS L FUND EQUITY TELECOM WORLD (EUR)(1) 106 822 612.91 FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE (EUR)(1) 5 943 136.15 FORTIS L FUND EQUITY GROWTH USA (USD)(1) 230 866 147.46 FORTIS L FUND EQUITY GERMANY (EUR)(1) 75 759 581.39 FORTIS L FUND EQUITY ASIA EMERGING (USD)(1) 216 159 589.35 FORTIS L FUND EQUITY BRAZIL (USD)(1) 446 484 024.56 FORTIS L FUND EQUITY GROWTH EUROPE (EUR)(1) 46 692 878.32 FORTIS L FUND GREEN FUTURE (EUR)(1) 49 264 540.99 FORTIS L FUND GREEN TIGERS (EUR)(1) 4 814 159.52 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN BALANCED (EUR)(1) 30 301 891.94 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN GROWTH (EUR)(1) 76 085 991.30 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN STABILITY (EUR)(1) 94 939 414.95 FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE ASIA (EUR)(1) 39 748 442.62 FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE EUROPE (EUR)(1) 98 241 926.30 FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE WORLD (EUR)(1) 163 130 445.57 FORTIS L FUND BOND CORPORATE HIGH YIELD EURO (EUR)(1) 63 113 418.67 FORTIS L FUND BOND EUROPE EMERGING (EUR)(1) 62 178 346.19 FORTIS L FUND BOND LONG EURO (EUR)(1) 119 690 743.52 FORTIS L FUND BOND WORLD EMERGING LOCAL (USD)(1) 72 137 944.44 FORTIS L FUND COMMODITY WORLD (USD)(1) 78 945 307.14 FORTIS L FUND CURRENCY WORLD (EUR)(1) 26 951 357.10 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN (EUR)(1) 53 962 541.06 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION JAPAN (JPY)(1) 3 924 042 395.00 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION USA (USD)(1) 44 177 672.42 FORTIS L FUND EQUITY BIOTECHNOLOGY WORLD (EUR)(1) 55 035 009.29 FORTIS L FUND EQUITY ENERGY EUROPE (EUR)(1) 106 238 800.14 FORTIS L FUND EQUITY HEALTH CARE EUROPE (EUR)(1) 69 174 943.64 FORTIS L FUND EQUITY INDONESIA (USD)(1) 29 162 158.38 FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY EUROPE (EUR)(1) 5 235 317.71 FORTIS L FUND EQUITY TURKEY (EUR)(1) 80 666 988.27 FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES EUROPE (EUR)(1) 31 856 531.88 FORTIS L FUND V350 (EUR)(1) 67 037 109.24 FORTIS L FUND BOND SRI EURO(1) 2 672 163.41 FORTIS L FUND OBAM EQUITY WORLD (EUR)(1) 359 327 726.52 FORTIS L FUND REAL ESTATE SECURITIES EUROPE (EUR)(1) 47 286 929.48 FORTIS L FUND REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC (EUR)(1) 25 552 251.40 FORTIS L FUND STRATEGY BALANCED WORLD (EUR)(1) 338 140 296.94 FORTIS L FUND STRATEGY GROWTH WORLD (EUR)(1) 197 000 229.98 FORTIS L FUND STRATEGY STABILITY WORLD (EUR)(1) 171 666 599.74 FORTIS L FUND V150 (EUR)(1) 119 567 058.44 FORTIS L FUND EQUITY EURO(1) 71 557 998.74 FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS USA (USD)(1) 26 213 595.74 FORTIS L FUND MODEL 1 (EUR)(1) 25 087 593.77 FORTIS L FUND MODEL 2 (EUR)(1) 63 435 388.35 FORTIS L FUND MODEL 3 (EUR)(1) 251 171 023.08 FORTIS L FUND MODEL 4 (EUR)(1) 228 299 717.36 FORTIS L FUND MODEL 5 (EUR)(1) 65 348 880.19 FORTIS L FUND MODEL 6 (EUR)(1) 19 277 434.26 FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND USA (USD)(1) 14 866 178.39 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES EURO PLUS (EUR)(1) 82 158 405.28 FORTIS L FUND EQUITY INDUSTRIALS WORLD (EUR)(1) 20 863 820.82 FORTIS L FUND EQUITY MATERIALS WORLD (EUR)(1) 157 276 160.64 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES EUROPE (EUR)(1) 5 232 803.09 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD)(1) 451 511 110.85 FLF BOND BEST SELECTION CONVERTIBLE EUROPE (EUR)(1) 138 269 410.80 FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD (EUR)(1) 38 786 696.92 FORTIS L FUND EQUITY INDIA (USD)(1) 183 816 297.37 FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC (EUR)(1) 8 739 385.40 FORTIS L FUND REAL ESTATE SECURITIES WORLD (EUR)(1) 18 621 391.52

ª∂ƒπ¢π∞

1 537 305.40 2 124 671.93 1 954 885.26 952 126.91 52 958.50 1 045 041.82 1 003 389.38 180 181.76 348 421.51 1 166 723.27 550 810.10 878 117.63 1 810 649.49 217 047.67 772 507.56 139 438.85 289 247.84 147 512.49 400 964.40 58 217.91 157 785.65 307 359.39 3 409 940.42 347 107.65 298 981.35 137 390.84 914 798.48 319 074.85 93 669.38 1 778 801.40 504 583.82 2 573 482.15 5 336 854.99 1 821 243.72 766 447.60 34 386.46 275 072.81 666 786.83 840 178.45 391 498.54 881 641.11 1 395 644.75 489 897.49 128 437.91 232 166.72 548 674.27 910 639.54 574 820.04 160 967.40 702 416.08 172 343.88 159 549.29 632 312.61 692 407.60 196 099.86 262 212.47 434 990.33 208 022.74 670 056.34 23 768.65 3 141 832.59 335 430.31 412 062.83 2 127 740.56 1 259 405.70 1 038 052.61 2 288 703.37 326 945.33 322 534.54 376 664.74 1 064 065.89 4 837 664.41 5 219 135.52 1 879 981.43 688 511.29 232 049.91 1 436 416.22 456 554.53 2 232 583.58 113 281.28 4 562 610.46 2 243 221.15 847 824.32 1 981 314.56 195 752.61 721 776.05

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

369.7500 311.2500 128.9800 69.4200 73.5900 114.0800 114.7100 596.1600 251.2300 406.8000 352.3000 5 393.0000 306.7200 1 080.8200 548.3000 203.1600 270.4700 507.2000 1 666.0800 2 297.6500 411.8100 355.0200 82.8500 56.3600 314.7400 208.3800 104.8800 334.7900 63.4500 129.7900 150.1400 83.9900 83.6600 25.6400 64.2800 140.0000 110.1600 114.1100 113.0000 101.5300 111.4300 116.8900 128.8300 484.1100 515.5400 131.4800 86.6900 46.8900 335.2400 5 586.0000 256.3300 344.9400 168.0200 99.9000 148.7100 19.9700 185.4500 153.1400 100.0500 112.4200 114.3700 140.9700 62.0100 158.9200 156.4200 165.3700 52.2400 218.8700 81.2700 66.6000 59.6200 51.9200 43.7400 34.7600 28.0000 64.0600 57.2000 45.7000 70.4500 46.1900 98.9600 61.6400 45.7500 92.7700 44.6500 25.8000

-0.18% -0.40% -0.35% -0.01% -0.01% -0.38% 0.04% -0.46% -0.51% -0.11% 1.45% 1.26% 1.37% 1.02% 0.32% 1.02% 0.85% 1.47% 0.01% 0.00% 0.53% 0.68% 0.89% 0.82% 0.73% 1.10% 0.36% 0.96% 1.41% 1.04% 1.62% 1.05% -0.32% 1.34% 0.58% 0.78% -0.06% -0.12% -0.02% 0.41% 0.42% 0.51% 0.05% 0.00% -0.78% -0.03% -0.35% 0.06% 0.77% 1.29% 1.17% 1.10% 1.90% 0.27% 0.29% 1.01% 1.75% 1.14% -0.13% -0.24% 0.82% 0.82% 0.39% 0.33% 0.53% 0.04% -0.06% 1.64% 1.10% -0.23% 0.03% 0.23% 0.44% 0.70% 0.90% 0.88% 0.00% 0.88% 1.25% 1.65% 0.48% 0.52% 1.13% 0.07% 0.47% 0.82%

388.2375 326.8125 135.4290 72.8910 77.2695 119.7840 120.4455 625.9680 263.7915 427.1400 369.9150 5 662.6500 322.0560 1 134.8610 575.7150 213.3180 283.9935 532.5600 1 749.3840 2 412.5325 432.4005 372.7710 86.9925 59.1780 330.4770 218.7990 110.1240 351.5295 66.6225 136.2795 157.6470 88.1895 87.8430 26.9220 67.4940 147.0000 115.6680 119.8155 118.6500 106.6065 117.0015 122.7345 135.2715 508.3155 541.3170 138.0540 91.0245 49.2345 352.0020 5 865.3000 269.1465 362.1870 176.4210 104.8950 156.1455 20.9685 194.7225 160.7970 105.0525 118.0410 120.0885 148.0185 65.1105 166.8660 164.2410 173.6385 54.8520 229.8135 85.3335 69.9300 62.6010 54.5160 45.9270 36.4980 29.4000 67.2630 60.0600 47.9850 73.9725 48.4995 103.9080 64.7220 48.0375 97.4085 46.8825 27.0900

369.7500 311.2500 128.9800 69.4200 73.5900 114.0800 114.7100 596.1600 251.2300 406.8000 352.3000 5 393.0000 306.7200 1 080.8200 548.3000 203.1600 270.4700 507.2000 1 666.0800 2 297.6500 411.8100 355.0200 82.8500 56.3600 314.7400 208.3800 104.8800 334.7900 63.4500 129.7900 150.1400 83.9900 83.6600 25.6400 64.2800 140.0000 110.1600 114.1100 113.0000 101.5300 111.4300 116.8900 128.8300 484.1100 515.5400 131.4800 86.6900 46.8900 335.2400 5 586.0000 256.3300 344.9400 168.0200 99.9000 148.7100 19.9700 185.4500 153.1400 100.0500 112.4200 114.3700 140.9700 62.0100 158.9200 156.4200 165.3700 52.2400 218.8700 81.2700 66.6000 59.6200 51.9200 43.7400 34.7600 28.0000 64.0600 57.2000 45.7000 70.4500 46.1900 98.9600 61.6400 45.7500 92.7700 44.6500 25.8000

8.41% 8.28% 4.17% 42.58% 42.84% 8.14% 7.42% 10.28% 6.46% 92.29% 28.42% 7.13% 42.69% 77.98% 68.60% 15.48% 43.74% 33.19% 1.33% 0.57% 33.20% 12.79% 134.11% 28.06% 12.08% 30.53% 1.03% 12.12% 21.39% 35.98% 21.13% 49.96% 112.82% 29.63% 19.24% 55.76% 1.34% 1.76% 1.46% 27.10% 36.59% 26.61% 59.17% 16.35% 3.22% 16.25% 15.03% -7.61% 50.22% 7.34% 26.17% 2.07% 50.83% 17.10% 136.35% 34.66% 92.48% 7.68% 0.05% 6.07% 59.25% 48.16% 29.46% 17.54% 24.50% 11.41% 0.23% 26.30% 29.23% 2.79% 6.73% 10.75% 14.35% 18.72% 20.95% 10.79% 3.72% 23.25% 55.62% 22.39% 26.79% 39.55% 17.49% 78.54% 35.14% 25.55%

5.2200 7.8900 11.5900 16.1600 140.4900 9.3400 11.4800 116.6900 14.9600 14.4100 90.5700 80.7300 6.7000 9.0300 91.0300 64.8600 118.7000

0.97% 1.28% 1.13% 1.06% 1.99% -0.32% -0.35% 1.16% 1.08% 1.05% 1.09% 0.34% 0.45% 1.12% 1.03% 0.56% 0.12%

5.4288 8.2056 12.0536 16.8064 146.1096 9.5268 11.7096 121.3576 15.5584 14.9864 94.1928 83.9592 6.9680 9.3912 94.6712 67.4544 121.0740

5.2200 7.8900 11.5900 16.1600 140.4900 9.3400 11.4800 116.6900 14.9600 14.4100 90.5700 80.7300 6.7000 9.0300 91.0300 64.8600 118.7000

20.00% 22.90% 29.64% 31.38% 19.70% 7.73% 8.51% 28.15% 43.98% 46.44% 37.52% 100.47% 102.42% 39.35% 44.06% 17.67% 1.31%

0.59% 38.1440 36.0700 0.21% 14.9954 14.1800 0.61% 27.7277 26.2200 0.33% 51.9021 49.0800 -0.07% 62.6288 60.2200 0.15% 34.8446 32.9500 -0.17% 12.5736 12.0900 -0.20% 36.7640 35.3500 0.00% 12.8400 12.8400 0.00% 14.3832 13.8300 -0.18% 18.0621 17.0800 0.64% 34.8658 32.9700 1.16% 27.5902 26.0900 -0.74% 36.0464 34.6600 0.41% 57.2425 54.1300 0.42% 32.8142 31.0300 0.78% 36.1920 34.8000 1.01% 1 895.0717 1 792.0300 1.88% 842.3728 796.5700 -0.90% 68.8010 65.0600 0.31% 34.3793 32.5100 0.00% 19.6456 18.8900 0.00% 13.0227 13.0227 0.62% 32.7402 30.9600 1.51% 37.0548 35.0400 0.80% 36.1136 34.1500 0.33% 19.2254 18.1800 -0.02% 66.8850 63.7000 0.28% 116.4135 110.8700 -0.99% 295.9320 281.8400 -0.30% 345.3555 328.9100 -0.26% 699.2055 665.9100 -0.23% 190.2915 181.2300 0.25% 224.1015 213.4300 -1.10% 313.4670 298.5400 -0.22% 132.4575 126.1500 1.01% 112.3395 106.9900 40.2780 38.3600 0.94% 150.4755 143.3100 0.07% 317.4885 302.3700 -0.61% 339.9060 323.7200 0.03% 122.4825 116.6500 119.0070 113.3400 -0.11% 180.0960 171.5200 0.78% 59.8605 57.0100 1.58% 102.5325 97.6500 -0.21% 184.0755 175.3100 1.67% 121.1910 115.4200 -0.32% 316.2705 301.2100 0.18% 106.2495 101.1900 -0.11% 165.3015 157.4300 -0.05% 122.6925 116.8500 1.30% 173.0295 164.7900 0.02% 108.9375 103.7500 -0.10% 143.8815 137.0300

56.42% 39.29% 31.10% 50.83% 29.67% 63.85% 8.04% 19.99% 0.36% 63.48% 35.99% 40.00% 23.65% 7.81% 27.97% 27.91% 12.77% 11.17% 12.49% 96.08% 22.91% 5.71% 0.01% 59.26% 37.63% 16.12% 29.40% 7.20% 12.56% 38.82% 36.42% 46.94% 10.19% 13.13% 45.84% 6.61% 34.87% -35.37% 79.29% 37.38% 62.33% 4.77% 1.98% 39.41% 21.97% 22.43% 8.78% 22.10% 5.64% 62.76% 9.07% 5.21% 21.16% 22.13% 13.38%

“ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (Δ∏§.: 210-37.17.700), URL: WWW.ALLIANZ.GR” AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH EUR CL A AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH USD CL A AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. EUR CL AX AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. USD CL AX AGIF ALLIANZ RCM EUR EQ.INDEX EUR CL AX AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT AGIF ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY EUR CL AT AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC EUR CL AX AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC USD CL AX AGIF ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY EUR CL AT AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY USD CL AT AGIF ALLIANZ RCM US EQUITY SYSTEMATIC USD CL AT AGIF ALLIANZ RCM GL. AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A AGIF ALLIANZ-DIT GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC III EUR

20 102 010.16 2 793 186.27 30 854 134.97 1 149 211.52 17 139 170.66 102 363 689.13 60 003 406.05 33 015 616.53 69 697 757.88 2 424 832.27 8 121 224.08 30 606 232.77 113 955 013.39 5 817 025.83 107 360 569.42 4 185 334.29 96 186 310.98

3 848 840.53 354 129.42 2 662 175.52 71 098.29 121 995.12 10 958 664.16 5 225 836.55 282 923.00 4 657 670.16 168 284.11 89 671.81 379 104.29 17 016 043.62 644 499.45 1 179 352.09 64 527.38 810 302.38

“ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (∞¡Δπ¶ƒ.) (Δ∏§.: 210-93.06.600), URL: WWW.ALPHA.GR” MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) 57 961 685.52 MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) 377 845 144.97 MORGAN ST. AMERICAN FRANCHISE (USD) 48 124 501.09 MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) 128 224 123.91 MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) 58 455 933.57 MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) 246 510 992.57 MORGAN ST. EURO BOND(EUR) 88 019 647.40 MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) 820 846 112.44 MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) 55 592 637.25 MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) 38 461 196.20 MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) 105 135 543.98 MORGAN ST. EUROPEAN SMALL CAP VALUE(EUR) 7 225 134.46 MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) 91 036 708.28 MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) 87 471 457.56 MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) 544 745 728.67 MORGAN ST. GLOBAL SMALL CAP VALUE(USD) 23 700 426.01 MORGAN ST. GLOBAL VALUE EQUITY(USD) 102 857 305.49 MORGAN ST. JAPANESE EQUITY ADVANTAGE(JPY) 2 066 490 598.27 MORGAN ST. JAPANESE VALUE EQUITY(JPY) 40 750 995 682.42 MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) 901 155 951.98 MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) 68 083 608.00 MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) 112 165 921.42 MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) 101 415 530.53 MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) 175 916 718.34 MORGAN ST. US PROPERTY(USD) 56 546 730.45 MORGAN ST. US SMALL CAP GROWTH(USD) 25 811 141.30 MORGAN ST. US VALUE EQUITY(USD) 84 323 560.44 B.N.P.PAM LUX PARVEST ABS EUR(1) 6 704 578.61 B.N.P.PAM LUX PARVEST TARGET RETURN+EUR(1) 131 187 730.46 B.N.P.PAM LUX PARVEST ASIA USD(1) 181 148 916.49 B.N.P.PAM LUX PARVEST ASIAN CONV BD USD(1) 169 264 354.69 B.N.P.PAM LUX PARVEST AUSTRALIA AUD(1) 125 962 787.45 B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) EUR(1) 85 936 246.25 B.N.P.PAM LUX PARVEST TARGET RETURN PLUS USD(1) 22 008 152.35 B.N.P.PAM LUX PARVEST CHINA USD(1) 309 359 562.98 B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) EUR(1) 26 781 985.88 B.N.P.PAM LUX PARVEST CONVERG. EUROPE EUR(1) 67 859 300.38 B.N.P.PAM LUX PARVEST CREDIT STRATEGIES EUR(6) 6 549 082.34 B.N.P.PAM LUX PARVEST EM MARK EUROP EUR(1) 98 914 986.87 B.N.P.PAM LUX PARVEST EMERGING MK BD USD(1) 40 347 388.59 B.N.P.PAM LUX PARVEST EMERGING MKTS USD(1) 105 144 045.62 B.N.P.PAM LUX PARVEST DYNAMIC EONIA EUR(1) 291 201 355.56 B.N.P.PAM LUX PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM EUR(9) 64 319 524.41 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUR.SMALL CAP EUR(1) 27 091 615.58 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPE REAL ESTATE EUR(1) 13 582 029.03 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPE ALPHA EUR(1) 572 568 746.03 B.N.P.PAM LUX PARVEST EURO BOND EUR(1) 294 851 991.21 B.N.P.PAM LUX PARVEST EURO EQUITIES EUR(1) 261 111 791.64 B.N.P.PAM LUX PARVEST EURO GVT BOND EUR(1) 220 415 627.45 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPE H.YIELD BD EUR(1) 208 117 294.28 B.N.P.PAM LUX PARVEST EURO MED TERM BD EUR(1) 524 988 530.44 B.N.P.PAM LUX PARVEST EURO ST BOND EUR(1) 411 500 339.60 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROP GROWTH EUR(1) 208 618 388.44 B.N.P.PAM PARVEST CORPORATE BD OPP EUR(1) 67 086 366.19 B.N.P.PAM LUX PARVEST EURO CORP BD EUR(1) 194 795 868.20

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

1 606 922.25 26 646 343.09 1 835 411.94 2 612 553.46 970 706.30 7 481 365.48 7 280 367.86 23 220 540.66 4 329 644.65 2 780 997.56 6 155 476.81 219 142.69 3 489 333.40 2 523 700.45 10 063 656.54 763 790.72 2 955 669.70 1 153 156.25 51 158 084.89 13 851 152.04 2 094 235.87 5 937 846.56 7 787 596.32 5 682 064.55 1 613 776.55 755 816.73 4 638 259.65 105 247.69 1 183 242.63 642 733.19 514 617.85 189 159.46 474 180.59 103 117.92 1 036 224.65 212 305.26 634 250.01 170 716.46 690 239.16 133 438.54 324 802.22 2 496 455.57 567 492.00 157 954.59 238 237.57 5 863 459.10 1 681 905.49 2 262 243.25 731 761.69 2 056 615.57 3 334 754.66 3 521 573.94 1 265 937.97 646 588.40 1 421 538.31

36.0700 14.1800 26.2200 49.0800 60.2200 32.9500 12.0900 35.3500 12.8400 13.8300 17.0800 32.9700 26.0900 34.6600 54.1300 31.0300 34.8000 1 792.0300 796.5700 65.0600 32.5100 18.8900 13.0227 30.9600 35.0400 34.1500 18.1800 63.7000 110.8700 281.8400 328.9100 665.9100 181.2300 213.4300 298.5400 126.1500 106.9900 38.3600 143.3100 302.3700 323.7200 116.6500 113.3400 171.5200 57.0100 97.6500 175.3100 115.4200 301.2100 101.1900 157.4300 116.8500 164.7900 103.7500 137.0300

AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPE DIVIDEND EUR(1) 590 447 831.86 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPE FINANC EUR(1) 24 272 509.25 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPE MID CAP EUR(1) 276 320 523.97 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPE VALUE EUR(1) 405 918 979.32 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPEAN BOND EUR(1) 75 235 630.55 B.N.P.PAM LUX PARVEST EUROPEAN CV BD EUR(1) 275 336 843.58 B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(2) 313 096 213.19 B.N.P.PAM LUX PARVEST FRANCE EUR(1) 77 761 653.46 B.N.P.PAM LUX PARVEST INDIA USD(1) 134 796 384.76 B.N.P.PAM LUX PARVEST EURO INFL. LINK BD EUR(1) 65 017 953.39 B.N.P.PAM LUX PARVEST JAPAN JPY(1) 16 174 807 503.00 B.N.P.PAM LUX PARVEST JAPAN CL HEDGED JPY(1) 2 729 588 014.00 B.N.P.PAM LUX PARVEST JAPAN SMALL CAP JPY(1) 2 811 920 163.00 B.N.P.PAM LUX PARVEST JAPAN YEN BOND JPY(1) 2 470 867 059.00 B.N.P.PAM LUX PARVEST LATIN AMERICA USD(1) 168 218 706.56 B.N.P.PAM LUX PARVEST ST CHF(1) 144 098 823.07 B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) 602 422 108.00 B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) 967 052 620.17 B.N.P.PAM LUX PARVEST ST GBP(1) 35 600 343.09 B.N.P.PAM LUX PARVEST SWITZERLAND CHF(1) 65 916 142.72 B.N.P.PAM LUX PARVEST UK GBP(1) 15 919 547.44 B.N.P.PAM LUX PARVEST US DOLLAR BOND USD(1) 94 430 023.23 B.N.P.PAM LUX PARVEST US HIGH YIE BD USD(1) 26 518 252.56 B.N.P.PAM LUX PARVEST US H.Y. BOND CL HEDGED USD(1) 3 596 823.60 B.N.P.PAM LUX PARVEST US MID CAP USD(1) 41 889 090.81 B.N.P.PAM LUX PARVEST US MID CAP CL HEDGED USD(1) 98 844 700.19 B.N.P.PAM LUX PARVEST US SMALL CAP USD(1) 95 919 053.96 B.N.P.PAM LUX PARVEST US VALUE USD(1) 97 825 124.10 B.N.P.PAM LUX PARVEST USA USD(1) 446 608 159.21 B.N.P.PAM LUX PARVEST GLOBAL EQUITIES USD(1) 49 639 176.78 B.N.P.PAM LUX PARVEST GLOBAL BOND USD(1) 43 129 890.70 B.N.P.PAM LUX PARVEST GLOBAL BRANDS USD(1) 18 038 395.41 B.N.P.PAM LUX PARVEST GLOBAL RESOURCES USD(1) 89 118 102.91 B.N.P.PAM LUX PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY USD(1) 32 318 281.63 B.N.P.PAM LUX PV EURO PREMIUM EUR(1) 17 617 613.44 B.N.P.PAM LUX PV BRIC USD(1) 476 071 897.38 BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR 124 043 740.32 BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP 110 753 339.57 BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD 177 205 343.31 BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD 66 208 994.13 BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR 82 931 201.62 BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR 1 773 162 541.13 BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD 2 532 125 581.88 BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR 47 303 718.84 BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD 67 559 256.93 BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR 622 842 716.03 BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD 889 394 044.42 BGF EURO BOND FUND A2 EUR 613 487 523.80 BGF EURO BOND FUND A2 USD 875 842 218.35 BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR 36 643 213.08 BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR 449 844 396.23 BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR 1 529 659 499.21 BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD 2 183 929 700.85 BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD 367 125 402.45 BGF EUROPEAN FUND A2 EUR 1 692 482 633.83 BGF EUROPEAN FUND A2 USD 2 417 170 820.41 BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR 91 503 913.08 BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD 130 719 875.83 BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 319 114 042.36 BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD 455 720 910.73 BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR 94 608 764.44 BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP 84 484 064.71 BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD 135 107 563.37 BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD 16 612 300.82 BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR 4 371 941 558.76 BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD 6 243 536 510.70 BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD 13 902 286.38 BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR 120 064.48 BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR 302 524 128.72 BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD 432 010 677.39 BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD 74 542 722.76 BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR 123 654 676.60 BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD 176 561 652.65 BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD 113 207 346.88 BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR 92 068 805.31 BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD 43 476 439.50 BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR 38 138 330.28 BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 70 882 543.01 BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD 101 205 416.76 BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR 132 439 459.11 BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD 189 133 339.55 BGF INDIA FUND A2 EUR 397 069 932.66 BGF INDIA FUND A2 USD 566 947 706.19 BGF JAPAN FUND A2 EUR 18 611 857.87 BGF JAPAN FUND A2 JPY 2 435 019 944.40 BGF JAPAN FUND A2 USD 26 558 705.91 BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 89 369 630.48 BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY 11 696 337 588.72 BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD 127 582 317.24 BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR 90 400 683.82 BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY 11 825 139 954.18 BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD 129 056 868.48 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR 4 234 684 727.08 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP 3 781 046 773.74 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD 6 047 045 052.75 BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR(1) 267 665 292.45 BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD 382 184 997.62 BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR 2 135 266 911.93 BGF NEW ENERGY FUND A2 USD 3 045 946 176.46 BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR 59 222 648.42 BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP 52 883 618.64 BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD 84 578 767.56 BGF RESERVE FUND A2 USD(6) 175 307 854.15 BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP(6) 12 682 132.20 BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR 18 749 102.80 BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (USD) A2 USD 45 421 946.42 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR 137 706 934.04 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP 122 955 070.16 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD 196 645 776.27 BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR 941 957 726.55 BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP 841 044 842.41 BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD 1 344 984 415.52 BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD 142 473 835.80 BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD 485 845 671.10 BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD 22 333 098.48 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR 886 967 662.58 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD 1 266 479 167.33 BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD 87 546 493.18 BGF US GROWTH FUND A2 EUR 89 522 164.19 BGF US GROWTH FUND A2 USD 127 779 499.32 BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 140 258 186.70 BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD 200 287 988.05 BGF WORLD BOND FUND A2 USD 78 982 289.60 BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR 2 209 414 712.62 BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD 3 154 897 666.81 BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR 141 209 013.82 BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD 201 598 673.96 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR 3 842 047 769.77 BGF WORLD GOLD FUND A2 USD 5 486 842 260.07 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR 212 002 492.58 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD 302 717 031.62 BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR 14 229 978.65 BGF WORLD INCOME FUND A2 USD 20 324 018.44 BGF WORLD MINING FUND A2 EUR 8 094 735 460.67 BGF WORLD MINING FUND A2 USD 11 559 023 091.13 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR 35 946 397.95 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP 32 133 196.61 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD 51 338 710.65 PF(LUX)-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR 37 088 824.57 PF(LUX)-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR 447 393 847.14 PF(LUX)-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 9 656 011.87 PF(LUX)-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 563 200.06 PF(LUX)-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD 29 921 185.93 PF(LUX)-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 2 644 977.80 PF(LUX)-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 5 338 642.90 PF(LUX)-BIOTECH-HR EUR 2 944 326.49 PF(LUX)-BIOTECH-R USD 106 060 467.63 PF(LUX)-CHF BONDS-R CHF 11 566 447.31 PF(LUX)-CHF LIQUIDITY-R CHF(7) 35 170 045.64 PF(LUX)-CLEAN ENERGY-R EUR 48 088 830.78 PF(LUX)-CLEAN ENERGY-R USD 145 540 103.54 PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR 1 801 629.42 PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION-R USD 9 785 346.65 PF(LUX)-EASTERN EUROPE-R EUR 57 683 933.03 PF(LUX)-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 21 315 959.51 PF(LUX)-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 24 276 443.30 PF(LUX)-EMERGING MARKETS INDEX-R USD 13 089 456.58 PF(LUX)-EMERGING MARKETS-R EUR 11 993 893.19 PF(LUX)-EMERGING MARKETS-R USD 73 675 864.61 PF(LUX)-EUR BONDS-R EUR 10 690 399.11 PF(LUX)-EUR CORPORATE BONDS-R EUR 100 022 484.73 PF(LUX)-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR 47 537 802.19 PF(LUX)-EUR HIGH YIELD-R EUR 31 122 811.53

ª∂ƒπ¢π∞

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

9 277 889.67 63.6400 351 313.54 69.0900 768 483.39 359.5700 3 576 448.51 113.5000 255 719.99 294.2100 2 307 362.93 119.3300 240 638.01 1 301.1100 207 052.09 375.5700 870 311.95 154.8800 528 339.90 123.0600 5 576 029.40 2 901.0000 392 102.76 6 961.0000 910 859.00 3 087.0000 119 637.80 20 653.0000 211 676.68 794.7000 468 412.40 307.6324 2 964 765.84 203.1938 4 675 917.03 206.8156 182 229.16 195.3603 121 646.73 541.8700 140 067.41 113.6600 237 323.38 397.9000 165 415.54 160.3100 23 469.42 153.2600 403 755.00 103.7500 878 731.17 112.4900 247 286.64 387.8900 1 302 312.87 75.1200 6 417 388.11 69.5900 425 212.00 116.7400 1 010 140.43 42.7000 73 584.40 245.1400 391 670.58 227.5300 376 605.64 85.8100 169 741.06 103.7900 3 267 725.00 145.6900 7 262 514.07 17.0800 7 262 514.07 15.2500 7 262 514.07 24.4000 2 575 223.42 25.7100 8 926 932.36 9.2900 22 487 793.80 78.8500 22 487 793.80 112.6000 6 119 497.91 7.7300 6 119 497.91 11.0400 33 360 616.82 18.6700 33 360 616.82 26.6600 30 613 149.89 20.0400 30 613 149.89 28.6100 3 189 139.52 11.4900 32 432 905.28 13.8700 100 967 623.71 15.1500 100 967 623.71 21.6300 20 648 222.86 17.7800 25 725 530.23 65.7900 25 725 530.23 93.9600 5 610 295.10 16.3100 5 610 295.10 23.3000 4 972 947.52 64.1700 4 972 947.52 91.6400 2 789 173.48 33.9200 2 789 173.48 30.2900 2 789 173.48 48.4400 1 612 844.74 10.3000 162 889 029.76 26.8400 162 889 029.76 38.3300 1 460 324.20 9.5200 12 665.03 9.4800 38 884 849.45 7.7800 38 884 849.45 11.1100 8 273 332.16 9.0100 30 759 869.80 4.0200 30 759 869.80 5.7400 5 162 213.72 21.9300 4 422 132.82 20.8200 3 096 612.50 14.0400 3 706 348.91 10.2900 3 229 273.03 21.9500 3 229 273.03 31.3400 3 547 802.28 37.3300 3 547 802.28 53.3100 25 817 290.81 15.3800 25 817 290.81 21.9600 1 887 612.36 9.8600 1 887 612.36 1 290.0000 1 887 612.36 14.0700 3 875 526.04 23.0600 3 875 526.04 3 018.0000 3 875 526.04 32.9200 15 218 970.34 5.9400 15 218 970.34 777.0000 15 218 970.34 8.4800 73 049 589.91 57.9700 73 049 589.91 51.7600 73 049 589.91 82.7800 15 088 235.20 17.7400 15 088 235.20 25.3300 344 954 266.87 6.1900 344 954 266.87 8.8300 3 502 226.40 16.9100 3 502 226.40 15.1000 3 502 226.40 24.1500 1 162 056.57 150.8600 67 108.33 188.9800 1 884 331.94 9.9500 1 833 008.33 24.7800 2 287 110.68 60.2100 2 287 110.68 53.7600 2 287 110.68 85.9800 31 242 378.99 30.1500 31 242 378.99 26.9200 31 242 378.99 43.0500 6 019 173.46 23.6700 25 925 596.11 18.7400 1 986 930.47 11.2400 86 449 089.92 10.2600 86 449 089.92 14.6500 5 710 795.38 15.3300 15 302 934.05 5.8500 15 302 934.05 8.3500 1 951 554.01 71.8700 1 951 554.01 102.6300 1 370 268.73 57.6400 140 906 550.55 15.6800 140 906 550.55 22.3900 12 848 863.86 10.9900 12 848 863.86 15.6900 114 380 701.69 33.5900 114 380 701.69 47.9700 20 114 088.48 10.5400 20 114 088.48 15.0500 1 582 867.48 8.9900 1 582 867.48 12.8400 179 962 993.79 44.9800 179 962 993.79 64.2300 4 650 245.53 7.7300 4 650 245.53 6.9100 4 650 245.53 11.0400 382 516.76 96.9600 4 180 078.92 107.0300 82 926.93 116.4400 5 371.48 104.8500 199 487.87 149.9900 30 620.26 86.3800 43 206.89 123.5600 15 805.92 186.2800 397 751.61 266.6500 28 195.03 410.2300 284 639.41 123.5600 835 600.88 57.5500 1 767 979.88 82.3200 24 031.34 74.9700 91 238.66 107.2500 194 818.92 296.0900 198 787.28 107.2300 158 163.03 153.4900 61 257.28 213.6800 34 807.28 344.5800 149 468.20 492.9200 28 404.72 376.3600 685 085.51 146.0000 410 516.43 115.8000 220 932.86 140.8700

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

1.63% 66.8220 63.6400 1.99% 72.5445 69.0900 1.26% 377.5485 359.5700 1.30% 119.1750 113.5000 -0.36% 308.9205 294.2100 0.46% 125.2965 119.3300 - 1 366.1655 1 301.1100 1.89% 394.3485 375.5700 -0.81% 162.6240 154.8800 -0.24% 129.2130 123.0600 0.10% 3 046.0500 2 901.0000 0.52% 7 309.0500 6 961.0000 -0.03% 3 241.3500 3 087.0000 0.14% 21 685.6500 20 653.0000 -0.02% 834.4350 794.7000 0.00% 323.0140 307.6324 0.00% 213.3535 203.1938 0.00% 217.1564 206.8156 0.00% 205.1283 195.3603 0.64% 568.9635 541.8700 1.86% 119.3430 113.6600 -0.56% 417.7950 397.9000 0.11% 168.3255 160.3100 0.37% 160.9230 153.2600 0.80% 108.9375 103.7500 1.07% 118.1145 112.4900 1.73% 407.2845 387.8900 1.23% 78.8760 75.1200 1.02% 73.0695 69.5900 1.07% 122.5770 116.7400 -0.16% 44.8350 42.7000 0.91% 257.3970 245.1400 1.32% 238.9065 227.5300 1.05% 90.1005 85.8100 -0.13% 108.9795 103.7900 -0.37% 152.9745 145.6900 1.12% 17.9340 17.0800 1.33% 16.0125 15.2500 0.78% 25.6200 24.4000 -0.31% 26.9955 25.7100 0.54% 9.7545 9.2900 -0.50% 82.7925 78.8500 -0.87% 118.2300 112.6000 0.26% 8.1165 7.7300 -0.09% 11.5920 11.0400 0.43% 19.6035 18.6700 0.08% 27.9930 26.6600 0.05% 21.0420 20.0400 -0.31% 30.0405 28.6100 -0.26% 12.0645 11.4900 0.07% 14.5635 13.8700 1.00% 15.9075 15.1500 0.60% 22.7115 21.6300 0.11% 18.6690 17.7800 0.67% 69.0795 65.7900 0.32% 98.6580 93.9600 0.62% 17.1255 16.3100 0.30% 24.4650 23.3000 0.50% 67.3785 64.1700 0.14% 96.2220 91.6400 1.13% 35.6160 33.9200 1.34% 31.8045 30.2900 0.75% 50.8620 48.4400 -0.29% 10.8150 10.3000 0.45% 28.1820 26.8400 0.08% 40.2465 38.3300 -0.31% 9.9960 9.5200 -0.42% 9.9540 9.4800 0.65% 8.1690 7.7800 0.36% 11.6655 11.1100 0.22% 9.4605 9.0100 0.75% 4.2210 4.0200 0.53% 6.0270 5.7400 -0.27% 23.0265 21.9300 -0.29% 21.8610 20.8200 0.14% 14.7420 14.0400 0.10% 10.8045 10.2900 0.87% 23.0475 21.9500 0.48% 32.9070 31.3400 0.97% 39.1965 37.3300 0.60% 55.9755 53.3100 0.92% 16.1490 15.3800 0.55% 23.0580 21.9600 0.92% 10.3530 9.8600 1.34% 1 354.5000 1 290.0000 0.43% 14.7735 14.0700 0.17% 24.2130 23.0600 0.70% 3 168.9000 3 018.0000 -0.24% 34.5660 32.9200 1.19% 6.2370 5.9400 1.57% 815.8500 777.0000 0.71% 8.9040 8.4800 -0.53% 60.8685 57.9700 -0.33% 54.3480 51.7600 -0.90% 86.9190 82.7800 18.6270 17.7400 -0.39% 26.5965 25.3300 0.65% 6.4995 6.1900 0.23% 9.2715 8.8300 1.20% 17.7555 16.9100 1.41% 15.8550 15.1000 0.79% 25.3575 24.1500 158.4030 150.8600 198.4290 188.9800 0.20% 10.4475 9.9500 0.04% 26.0190 24.7800 0.60% 63.2205 60.2100 0.83% 56.4480 53.7600 0.23% 90.2790 85.9800 0.84% 31.6575 30.1500 1.05% 28.2660 26.9200 0.47% 45.2025 43.0500 -0.46% 24.8535 23.6700 0.11% 19.6770 18.7400 -0.09% 11.8020 11.2400 0.69% 10.7730 10.2600 0.27% 15.3825 14.6500 -0.45% 16.0965 15.3300 1.04% 6.1425 5.8500 0.72% 8.7675 8.3500 1.00% 75.4635 71.8700 0.63% 107.7615 102.6300 -0.28% 60.5220 57.6400 0.90% 16.4640 15.6800 0.49% 23.5095 22.3900 0.92% 11.5395 10.9900 0.51% 16.4745 15.6900 -0.44% 35.2695 33.5900 -0.81% 50.3685 47.9700 0.19% 11.0670 10.5400 -0.20% 15.8025 15.0500 -0.11% 9.4395 8.9900 -0.47% 13.4820 12.8400 0.13% 47.2290 44.9800 -0.23% 67.4415 64.2300 1.31% 8.1165 7.7300 1.62% 7.2555 6.9100 0.91% 11.5920 11.0400 -0.15% 101.8080 96.9600 -0.25% 112.3815 107.0300 0.93% 122.2620 116.4400 1.17% 110.0925 104.8500 0.94% 157.4895 149.9900 0.33% 90.6990 86.3800 0.09% 129.7380 123.5600 0.54% 195.5940 186.2800 0.80% 279.9825 266.6500 0.30% 430.7415 410.2300 129.7380 123.5600 1.25% 60.4275 57.5500 1.01% 86.4360 82.3200 0.77% 78.7185 74.9700 0.54% 112.6125 107.2500 1.25% 310.8945 296.0900 -0.86% 112.5915 107.2300 -0.60% 161.1645 153.4900 1.31% 224.3640 213.6800 0.74% 361.8090 344.5800 0.51% 517.5660 492.9200 -0.23% 395.1780 376.3600 -0.08% 153.3000 146.0000 -0.34% 121.5900 115.8000 0.16% 147.9135 140.8700

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009 23.21% 34.78% 37.07% 25.51% 6.17% 30.66% 13.85% 19.08% 77.43% 7.91% 10.39% 9.60% 14.42% 2.01% 100.27% 0.35% 0.20% 0.82% 0.50% 22.34% 23.99% -1.78% 42.96% 43.91% 51.06% 52.65% 21.13% 33.36% 29.45% 25.23% 4.76% 35.84% 40.88% 59.80% -2.72% 80.96% 61.28% 50.69% 64.86% 26.09% 45.38% 83.46% 87.51% 22.50% 25.31% 67.90% 71.56% 10.90% 13.31% 18.82% 9.47% 30.38% 33.19% 45.38% 37.35% 40.41% 36.03% 39.02% 45.21% 48.43% 33.49% 24.80% 36.45% 19.35% 18.55% 21.18% 14.70% 14.08% 24.08% 26.83% 26.37% 29.68% 32.56% 3.98% 3.94% 49.68% 47.63% 35.91% 38.92% 31.12% 34.01% 73.79% 77.67% 0.10% 1.57% 0.07% 8.98% 10.63% 8.93% 4.58% 6.15% 4.56% 106.67% 93.13% 111.17% 6.29% 8.62% 17.01% 19.49% 25.82% 17.60% 28.59% 0.90% 1.04% 23.14% 24.65% 36.65% 27.73% 39.67% 27.92% 19.54% 30.73% 9.28% 45.72% 13.42% 20.56% 23.21% 6.98% 27.45% 30.27% 36.01% 39.01% 5.86% 30.88% 33.83% 27.49% 30.32% 40.49% 43.58% 20.05% 22.76% 9.63% 12.04% 90.84% 95.11% 52.47% 42.77% 55.93% -0.43% -1.10% 47.75% 47.28% 49.83% 8.42% 9.25% -1.70% -0.51% 7.68% 0.15% 41.47% 43.89% 36.76% 39.11% 131.41% 17.19% 18.60% 68.94% 65.27% 68.13% 3.15% 18.56% 4.12% 60.57%

37/15


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009 PF(LUX)-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR PF(LUX)-EUR LIQUIDITY-R EUR(3) PF(LUX)-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR PF(LUX)-EUROLAND INDEX-R EUR PF(LUX)-EUROPE INDEX-R EUR PF(LUX)EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR PF(LUX)-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR PF(LUX)-GENERICS-HR EUR PF(LUX)-GENERICS-R EUR PF(LUX)-GENERICS-R USD PF(LUX)-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR PF(LUX)-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR PF(LUX)-GREATER CHINA-R EUR PF(LUX)-GREATER CHINA-R USD PF(LUX)-INDIAN EQUITIES-R EUR PF(LUX)-INDIAN EQUITIES-R USD PF(LUX)-JAPAN INDEX-R JPY PF(LUX)-JAPANESE EQUITIES 130/30-R EUR PF(LUX)-JAPANESE EQUITIES 130/30-R JPY PF(LUX)-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR PF(LUX)-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PF(LUX)-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY PF(LUX)-JAPANESE MID-SMALL CAP-R EUR PF(LUX)-JAPANESE MID-SMALL CAP-R JPY PF(LUX)-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PF(LUX)-PREMIUM BRANDS-R EUR PF(LUX)-PREMIUM BRANDS-R USD PF(LUX)-SECURITY-R EUR PF(LUX)-SECURITY-R USD PF(LUX)-SMALL CAP EUROPE-R EUR PF(LUX)-TIMBER-R EUR PF(LUX)-TIMBER-R USD PF(LUX)-US EQUITIES-R USD PF(LUX)-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR PF(LUX)-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD PF(LUX)-USA INDEX-R USD PF(LUX)-USD BONDS-R USD PF(LUX)-USD LIQUIDITY-R USD(5) PF(LUX)-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD PF(LUX)-WATER-R EUR PF(LUX)-WATER-R USD PF(LUX)-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR PF(LUX)-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

71 790 470.40 213 458 452.39 162 363 218.99 23 950 234.96 53 854 907.05 6 314 230.45 62 765 249.73 7 991 202.94 205 261.30 53 351 061.97 29 707 705.70 62 272 375.07 20 494 563.75 96 089 801.10 23 754 413.57 144 835 908.71 2 588 604 864.11 297 395.66 625 680 982.29 3 433 259.19 12 886.31 2 068 890 609.50 207 702.22 127 665 519.86 51 852 932.91 34 295 373.53 198 287.44 5 042 653.62 47 020 827.28 14 492 493.79 3 416 176.61 544 201.69 8 125 368.66 14 823 618.25 53 418 473.05 73 975 918.77 10 327 557.14 80 865 194.83 35 186 440.96 319 361 077.77 4 725 768.45 2 239 759.30 2 983 461.76

ª∂ƒπ¢π∞

651 337.96 1 598 341.09 1 352 463.30 276 529.67 556 007.71 48 970.30 162 887.01 85 568.08 2 496.79 453 665.49 125 848.11 346 400.26 90 929.34 298 026.80 102 002.81 434 772.94 299 662.54 9 215.86 148 397.15 67 332.01 233.28 286 653.97 3 526.95 16 595.02 203 560.37 562 772.79 2 274.72 75 106.55 489 545.31 34 113.63 47 585.69 5 298.95 84 718.68 198 282.75 542 650.07 835 131.17 20 716.85 628 274.38 292 732.45 2 749 083.91 28 437.65 19 595.44 18 235.20

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

110.2200 133.5500 120.0500 86.6100 96.8600 128.9400 385.3300 93.3900 82.2100 117.6000 236.0600 179.7700 225.3900 322.4200 232.8800 333.1300 8 638.4000 32.2700 4 216.2600 50.9900 55.2400 7 217.3800 58.8900 7 693.0000 254.7300 60.9400 87.1700 67.1400 96.0500 424.8300 71.7900 102.7000 95.9100 74.7600 98.4400 88.5800 498.5100 128.7100 120.2000 116.1700 166.1800 114.3000 163.6100

-0.34% -0.05% 1.64% 1.21% 1.34% 1.11% 0.65% 0.88% 0.65% 0.04% 0.04% 1.05% 0.82% 0.63% 0.39% 1.42% 0.40% 1.19% 1.09% 0.33% 1.09% 0.22% 0.97% 0.49% 1.28% 1.04% 1.10% 0.87% 0.58% 1.23% 0.99% 1.11% 1.01% 1.03% 1.55% -0.59% -0.12% 0.67% 0.44% -0.59% -0.33%

115.7310 140.2275 126.0525 90.9405 101.7030 135.3870 404.5965 98.0595 86.3205 123.4800 247.8630 188.7585 236.6595 338.5410 244.5240 349.7865 9 070.3200 33.8835 4 427.0730 53.5395 58.0020 7 578.2490 61.8345 8 077.6500 267.4665 63.9870 91.5285 70.4970 100.8525 446.0715 75.3795 107.8350 100.7055 78.4980 103.3620 93.0090 523.4355 135.1455 126.2100 121.9785 174.4890 120.0150 171.7905

110.2200 133.5500 120.0500 86.6100 96.8600 128.9400 385.3300 93.3900 82.2100 117.6000 236.0600 179.7700 225.3900 322.4200 232.8800 333.1300 8 638.4000 32.2700 4 216.2600 50.9900 55.2400 7 217.3800 58.8900 7 693.0000 254.7300 60.9400 87.1700 67.1400 96.0500 424.8300 71.7900 102.7000 95.9100 74.7600 98.4400 88.5800 498.5100 128.7100 120.2000 116.1700 166.1800 114.3000 163.6100

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009 7.71% 0.78% 4.95% 25.14% 28.84% 29.34% 30.81% 41.50% 40.07% 42.49% 27.72% 27.54% 53.65% 56.30% 75.85% 78.88% 8.04% 8.32% 10.69% 2.66% 1.84% 4.07% 1.69% 3.90% 63.53% 45.06% 47.57% 36.10% 38.46% 35.70% 50.13% 52.71% 26.46% 24.85% 25.85% 26.38% -4.47% 0.44% 2.40% 18.46% 20.50% 0.04% 1.09%

“∫À¶ƒ√À ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (Δ∏§.: 210-77.65.441), URL: WWW.BANKOFCYPRUS.GR” UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) 77 004 036.87 UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) 162 652 265.29 UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) 263 237 070.89 UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) 204 740 474.69 UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) 163 490 731.22 UBS (LUX) EQUITY FUND-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) 53 034 993.10 UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) 137 893 343.70 UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) 136 458 480.37 UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) 939 537 423.53 UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) 1 577 147 157.92 UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) 52 426 371.07 UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) 177 476 145.47 UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) 606 786 973.24 UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN GROWTH (EUR) P-ACC(1) 51 702 132.77 UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) 447 044 704.34 UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) 46 336 396.66 UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) 403 136 174.28 UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) 201 178 560.32 UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) 1 070 499 146.84 UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) 167 057 290.23 UBS (LUX) EQUITY FUND-HONG KONG (USD) P-ACC(1) 69 422 994.21 UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) 8 345 217 401.00 UBS (LUX) EQUITY FUND-MALAYSIA (USD) P-ACC(1) 30 436 803.39 UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) 64 994 656.69 UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) 81 899 707.80 UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) 254 777 014.92 UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) 5 272 372 205.00 UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) 97 378 134.91 UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) 178 684 663.26 UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) 172 712 356.35 UBS (LUX) EQUITY FUND-COMMUNICATION (EUR) P-ACC(1) 92 716 866.09 UBS (LUX) EQUITY FUND-USA (USD) P-ACC(1) 1 810 483 349.40 UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) B(1) 184 729 016.07 UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) B(1) 94 369 622.58 UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) B(1) 35 207 829.09 UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) B(1) 794 646 440.80 UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) B(1) 253 598 754.29 UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) B(1) 98 070 063.14 UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) B(1) 1 649 667 972.04 UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) B(1) 504 003 057.27 UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) B(1) 208 756 019.91 UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) B(1) 1 643 564 905.09 UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) B(1) 520 831 136.12 UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) B(1) 296 850 784.26 UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) B(1) 608 968 779.01 UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) B(1) 235 524 738.33 UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) B(1) 175 222 797.89 UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC(1) 186 517 792.87 UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-ACC(1) 218 127 405.88 UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-ACC(1) 594 632 213.17 UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-ACC(1) 930 927 758.96 UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-ACC(1) 72 357 994.80 UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-ACC(1) 3 863 547 715.00 UBS (LUX) BOND FUND-USD P-ACC(1) 339 577 143.98 UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-ACC(1) 304 210 147.63 UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-ACC(1) 276 624 236.26 UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-ACC(1) 119 407 046.77 UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (EUR) P-ACC(1) 18 237 195.55 UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-ACC(1) 3 414 051 106.22 UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-ACC(1) 7 495 440 510.61 UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-ACC(1) 93 813 135.09 UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-ACC(1) 49 540 481.67

972 794.74 79.4200 241 827.40 673.6100 1 618 275.38 162.3800 290 317.17 704.6000 980 470.14 166.1800 571 903.11 92.8200 279 386.15 494.7400 6 664 742.95 20.5900 36 895 252.46 25.6100 14 450 392.37 108.9800 963 546.70 54.3200 1 843 622.02 96.0700 4 232 906.09 143.1300 2 005 386.45 25.7400 1 052 167.33 426.3700 762 219.73 60.9700 7 286 138.25 55.1300 2 040 248.10 99.2000 5 346 179.16 200.9600 1 395 966.73 119.5000 115 611.02 602.2900 1 657 026.38 4 773.0000 59 049.02 535.4300 149 304.84 434.2800 104 415.64 783.4200 315 885.74 857.6100 543 825.80 8 935.0000 283 891.69 343.7300 1 452 390.18 123.3700 1 194 173.65 144.4300 2 476 596.81 37.3900 22 074 107.92 81.9500 376 252.42 492.0000 339 106.31 278.8200 58 731.62 600.4900 457 840.44 1 732.6900 115 413.30 2 193.7900 43 045.06 2 274.6600 1 062 315.00 1 550.2600 271 834.30 1 851.1100 99 235.28 2 106.6000 918 340.07 1 786.8500 203 251.37 2 558.4000 120 755.19 2 453.1300 369 923.03 1 643.5700 106 310.05 2 211.9100 79 747.40 2 199.6400 562 430.50 330.9700 651 571.96 334.6000 264 045.31 2 247.5100 3 061 528.52 303.4600 454 140.48 158.7700 24 477.65 157 998.0000 1 324 710.22 255.4400 2 565 873.84 117.9700 2 541 549.42 109.9300 177 953.54 670.3300 46 923.64 389.0500 4 138 386.00 824.9700 4 368 618.04 1 715.7400

-0.56% 81.8026 79.4200 104.59% -0.02% 693.8183 673.6100 33.55% 1.06% 167.2514 162.3800 15.15% 0.65% 725.7380 704.6000 25.94% 0.93% 171.1654 166.1800 38.98% 1.21% 95.6046 92.8200 37.57% 0.85% 509.5822 494.7400 31.88% 0.93% 21.2077 20.5900 70.59% 1.23% 26.3783 25.6100 75.65% 1.59% 112.2494 108.9800 25.74% 1.46% 55.9496 54.3200 28.33% 2.00% 98.9521 96.0700 22.43% 1.95% 147.4239 143.1300 24.22% 0.82% 26.5122 25.7400 33.58% 1.73% 439.1611 426.3700 33.45% 2.26% 62.7991 60.9700 29.12% 0.77% 56.7839 55.1300 32.52% 2.74% 102.1760 99.2000 27.64% -0.61% 206.9888 200.9600 84.99% 0.99% 123.0850 119.5000 17.13% -0.06% 620.3587 602.2900 58.38% -0.21% 4 916.1900 4 773.0000 3.42% -1.38% 551.4929 535.4300 48.45% 0.38% 447.3084 434.2800 37.81% 1.19% 806.9226 783.4200 35.48% -1.06% 883.3383 857.6100 66.81% 0.40% 9 203.0500 8 935.0000 12.63% 2.18% 354.0419 343.7300 33.97% 1.48% 127.0711 123.3700 81.75% 1.08% 148.7629 144.4300 63.11% 0.84% 38.5117 37.3900 13.96% 0.81% 84.4085 81.9500 25.84% 1.10% 506.7600 492.0000 21.35% 1.00% 287.1846 278.8200 22.74% 1.25% 618.5047 600.4900 24.93% 0.55% 1 784.6707 1 732.6900 17.89% 0.76% 2 259.6037 2 193.7900 18.09% 0.70% 2 342.8998 2 274.6600 19.06% 0.35% 1 581.2652 1 550.2600 14.40% 0.47% 1 888.1322 1 851.1100 13.92% 0.72% 2 148.7320 2 106.6000 14.13% 0.12% 1 804.7185 1 786.8500 10.98% -0.13% 2 583.9840 2 558.4000 9.06% -0.25% 2 477.6613 2 453.1300 8.14% -0.13% 1 660.0057 1 643.5700 6.40% -0.19% 2 234.0291 2 211.9100 4.89% 0.15% 2 221.6364 2 199.6400 3.82% -0.08% 334.2797 330.9700 0.64% -0.29% 337.9460 334.6000 -0.34% -0.41% 2 269.9851 2 247.5100 11.33% -0.52% 306.4946 303.4600 7.66% -0.50% 160.3577 158.7700 4.68% 0.47%159 577.9800157 998.0000 5.85% -0.36% 257.9944 255.4400 9.97% -0.51% 119.1497 117.9700 44.61% 0.22% 111.0293 109.9300 68.71% -0.21% 677.0333 670.3300 2.19% -0.04% 392.9405 389.0500 0.92% 0.00% 824.9700 824.9700 1.03% 0.00% 1 715.7400 1 715.7400 0.50%

915 326.21

102.1800

0.16%

103.2018

102.1800

2.15%

487 936.96

101.2300

0.19%

102.2423

101.2300

1.23%

CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT- ∞¡Δπ¶ƒ. ∂ª¶√ƒπ∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.13.900-2) CAAM ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) 1 403 372 073.07 CAAM DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) 829 738 475.95 CAAM FUNDS - ARBITRAGE VAR2 (USD) CLASSIC-CAP(1) 18 237 776.05 CAAM FUNDS - ARBITRAGE VAR2 (GBP) CLASSIC-CAP(1) 1 225 476.25 CAAM FUNDS - ARBITRAGE VAR2 (EUR) CLASSIC-CAP(1) 53 608 400.62 CAAM FUNDS - DYNARBITRAGE VAR4 (EUR) CLASSIC-CAP(1) 53 505 612.66 CAAM FUNDS - EURO RESERVE (EUR) CLASSIC-CAP(1) 81 687 646.23 CAAM FUNDS - GLOBAL BOND (USD) CLASSIC-CAP(1) 139 119 489.80 CAAM FUNDS - EURO BOND (EUR) CLASSIC-CAP(1) 20 881 982.22 CAAM FUNDS - EURO INFLATION BOND (EUR) CLASSIC-CAP(1) 96 775 011.03 CAAM FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND (EUR) CLASSIC-CAP(1) 5 858 070.79 CAAM FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND (EUR) CLAS(1) 13 792 303.78 CAAM FUNDS - ASIAN GROWTH (EUR) CLASSIC-CAP(1) 78 831 909.13 CAAM FUNDS - ASIA PASIFIC RENAISSANCE (EUR) CLAS.(1) 6 845 888.04 CAAM FUNDS - EMERGING EUROPE (EUR) CLASSIC-CAP(1) 11 944 632.00 CAAM FUNDS - EUROPE SMALL COMP (EUR) CLASSIC-CAP(1) 13 605 196.03 CAAM FUNDS - GLOBAL FINANCE (EUR) CLASSIC-CAP(1) 7 334 975.88 CAAM FUNDS - INDIA (EUR) CLASSIC-CAP(1) 26 658 838.24 CAAM FUNDS - GREATER CHINA (EUR) CLASSIC-CAP(1) 115 931 909.33 CAAM FUNDS - SWITZERLAND C (EUR) CLASSIC-CAP(1) 4 404 051.23 CAAM FUNDS - ASIA PASIFIC RENAISSANCE (USD) CLAS.(1) 9 799 546.44 CAAM FUNDS - US OPPORTUNITIES (USD) CLASSIC-CAP(1) 23 671 618.20 CAAM FUNDS - GLOBAL EQUITIES (USD) CLASSIC-CAP(1) 94 329 172.82 CAAM FUNDS - EURO QUANT (EUR) CLASSIC-CAP(1) 31 553 228.37 CAAM FUNDS - DYNARBITRAGE VOLATILITY (EUR) CLAS.(1) 143 170 917.20 CAAM FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) CLASSIC(1) 85 615 025.48 CAAM FUNDS - DYNARBITRAGE VAR 4 (USD) CLASSIC-C.(1) 1 534 291.21 CAAM FUNDS - THAILAND (EUR) CLASSIC-CAP(1) 11 341 711.91 CAAM FUNDS - KOREA (USD) CLASSIC-CAP(1) 8 051 839.36 CAAM FUNDS - LATIN AMERICA EQ. (EUR) CLASSIC-CAP(1) 389 091 738.70 CAAM FUNDS - INDIA (USD) CLASSIC-CAP(1) 38 160 794.00 CAAM FUNDS - LATIN AMERICA EQ. (USD) CLASSIC-CAP(1) 556 965 369.36 CAAM FUNDS - SWITZERLAND C (CHF) CLASSIC-CAP(1) 6 580 973.76 CAAM FUNDS - ASIAN GROWTH (USD) CLASSIC-CAP(1) 112 843 936.33 CAAM FUNDS - EMERGING EUROPE (USD) CLASSIC-CAP(1) 17 098 143.48 CAAM FUNDS - EMERGING MARKETS (EUR) CLASSIC-CAP(1) 122 423 180.30 CAAM FUNDS - EMERGING MARKETS (USD) CLASSIC-CAP(1) 175 242 661.40 CAAM FUNDS - US OPPORTUNITIES (EUR) CLASSIC-CAP(1) 16 536 811.07 CAAM FUNDS - US DOLLAR RESERVE -C (USD)(1) 58 727 344.56 CAAM FUNDS - GEMS EUROPE (EUR) CLASSIC-CAP(1) 36 210 561.44 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS (EUR)(1) 5 979 043.57 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS II (EUR)(1) 18 513 342.90 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS III (EUR)(1) 49 650 799.60 CAAM FUNDS - GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) 37 264 511.96 CAAM FUNDS - GLOBAL RESOURCES -C (USD)(1) 2 819 772.20 CAAM FUNDS - GLOBAL RESOURCES -C (EUR)(1) 1 969 871.25 CAAM FUNDS - ASEAN NEW MARKETS -C (EUR)(1) 37 537 531.68 CAAM FUNDS - EMERGING INTERNAL DEMAND -C (EUR)(1) 12 437 036.77 INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(5) 8 759 932.50 CAAM FUNDS - MINIMUM VARIANCE EUROPE (EUR)(1) 9 408.01 CAAM FUNDS MULTI ASSET PROTECTED - C (EUR)(1) 37 191 046.79

16/38

424 254.16 124 317.45 150 885.78 10 450.93 461 506.30 482 817.60 6 627 604.15 6 008 788.63 1 428 956.82 744 041.14 445 697.98 1 314 403.04 5 041 319.75 646 690.76 447 397.88 2 151 726.55 1 074 304.34 264 583.89 355 812.52 837 792.32 646 690.76 2 366 164.30 13 111 598.74 4 741 894.64 1 234 484.19 5 815 444.86 14 154.82 281 678.41 455 824.97 896 891.55 264 583.89 896 891.55 837 792.32 5 041 319.75 447 397.88 6 050 708.37 6 050 708.37 2 366 164.30 4 860 629.38 525 208.16 58 301.30 168 792.11 494 050.46 498 269.18 36 967.24 36 967.24 806 259.93 224 671.50 84 566.92 80.28 363 966.09

3 307.8500 6 674.3500 120.8700 117.2600 116.1600 110.8200 12.3300 23.1500 14.6100 130.0700 13.1400 10.4900 15.6400 10.5900 26.7000 6.3200 6.8300 100.7600 325.8200 5.2600 15.1500 10.0000 7.1900 6.6500 115.9800 14.7200 108.3900 40.2600 17.6600 433.8200 144.2300 621.0000 7.8600 22.3800 38.2200 20.2300 28.9600 6.9900 12.0800 68.9500 102.5500 109.6800 100.4900 74.7900 76.2800 53.2900 46.5600 55.3600 103.5800 117.1900 102.1800

-0.07% 3 307.8500 3 307.8500 -0.03% 6 674.3500 6 674.3500 -0.06% 126.3092 120.8700 -0.07% 122.5367 117.2600 -0.07% 121.3872 116.1600 0.00% 115.8069 110.8200 0.00% 12.8849 12.3300 -0.39% 24.1918 23.1500 -0.27% 15.2675 14.6100 -0.22% 135.9232 130.0700 0.23% 13.7313 13.1400 0.48% 10.9621 10.4900 -0.76% 16.3438 15.6400 -0.84% 11.0666 10.5900 1.06% 27.9015 26.7000 0.80% 6.6044 6.3200 0.89% 7.1374 6.8300 -0.99% 105.2942 100.7600 -0.87% 340.4819 325.8200 0.77% 5.4967 5.2600 -0.66% 15.8318 15.1500 1.01% 10.4500 10.0000 0.98% 7.5136 7.1900 1.53% 6.9493 6.6500 0.04% 121.1991 115.9800 -0.07% 15.3824 14.7200 0.01% 113.2676 108.3900 -0.64% 42.0717 40.2600 -0.62% 18.4547 17.6600 -0.38% 453.3419 433.8200 -0.73% 150.7204 144.2300 -0.12% 648.9450 621.0000 0.77% 8.2137 7.8600 -0.49% 23.3871 22.3800 1.35% 39.9399 38.2200 -0.39% 21.1404 20.2300 -0.10% 30.2632 28.9600 0.87% 7.3046 6.9900 0.00% 12.6236 12.0800 1.58% 72.0528 68.9500 0.07% 105.6265 100.4990 0.25% 112.9704 106.3896 -0.19% 103.5047 95.4655 0.16% 78.1556 74.7900 1.03% 79.7126 76.2800 0.78% 55.6881 53.2900 -1.52% 48.6552 46.5600 -0.70% 57.8512 55.3600 106.6874 103.0621 0.95% 122.4636 117.1900 0.12% 106.7781 102.1800

10.48% 21.82% 9.07% 6.91% 12.03% 20.29% 0.74% 25.75% 11.36% 9.08% 67.18% 19.89% 51.99% 22.57% 94.75% 33.90% 22.84% 74.45% 60.52% 18.74% 26.14% 25.47% 30.02% 21.57% 1.88% 23.18% 15.64% 67.05% 43.58% 104.93% 79.64% 111.05% 19.82% 56.50% 100.52% 64.47% 69.36% 21.99% 0.25% 23.90% 2.54% 5.21% 0.49% 55.49% 37.27% 33.29% 55.98% 71.08% 3.58% 17.19% 2.18%

AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009 CAAM ATOUT PREMS ACTIONS (EUR)(1) CAAM FUNDS BRAZIL - C (EUR)(1) CAAM FUNDS INDEX EURO - I (EUR)(1)

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

80 713 031.31 85 417 300.14 57 365 068.22

ª∂ƒπ¢π∞

7 859 712.76 1 141 691.84 60 336.45

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

10.2600 74.8200 950.7500

0.10% -0.48% 1.56%

10.2600 78.1869 974.5188

10.2600 74.8200 950.7500

6.76% 122.15% 25.92%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. (Δ∏§.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA _ EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR

10 236 561.18 10 787 783.50 31 541 744.98 1 531 106.12 62 796 965.81 6 006 027.64 111 469 696.73 3 332 131.04 3 640 429.14 1 261 548.18 159 764 057.12 48 209 721.96 88 773 391.49 54 648 920.65 48 332 363.53 58 901 973.71 48 982 058.53 54 621 374.26 27 270 624.98 18 904 479.62 37 619 672.20 29 633 596.49 63 012 192.47 285 740 701.65 4 591 022.74 840 041.66 2 953 773.72 21 706 113.45 8 946 290.45

15 380 294.30 13 326 476.81 65 938 205.14 2 842 139.67 57 016 723.77 5 452 562.70 99 148 028.52 362 285.95 392 550.85 139 405.97 17 820 098.32 6 220 336.77 10 402 014.70 6 450 562.82 5 282 414.73 6 059 491.05 4 555 487.40 74 965 454.08 36 353 311.60 25 198 773.80 3 560 057.21 2 810 659.84 64 681 656.55 271 584 010.53 3 114 892.05 75 371.06 264 996.51 2 101 136.31 863 079.57

0.6656 0.8095 0.4784 0.5387 1.1014 1.1015 1.1243 9.1975 9.2738 9.0495 8.9654 7.7503 8.5342 8.4720 9.1497 9.7206 10.7523 0.7286 0.7502 0.7502 10.5672 10.5433 0.9742 1.0521 1.4739 11.1454 11.1465 10.3307 10.3655

0.83% 0.36% 3.91% 3.68% 0.00% 0.00% 0.14% 0.72% 0.73% 0.48% 0.62% 0.16% 0.46% 1.08% 1.18% 0.16% 0.20% 0.96% 0.67% 0.66% 0.06% 0.06% 0.22% 0.02% 3.77% 1.51% 1.51% 0.61% 0.62%

0.6656 0.8095 0.4784 0.5387 1.1014 1.1015 1.1243 9.1975 9.2738 9.0495 8.9654 7.7503 8.5342 8.4720 9.1497 9.7206 10.7523 0.7286 0.7502 0.7577 10.5672 10.5433 0.9742 1.0521 1.4739 11.1454 11.1465 10.3307 10.3655

0.6589 0.8014 0.4736 0.5333 1.1014 1.1015 1.1159 9.0136 9.0883 8.8685 8.7861 7.6728 8.4489 8.4720 9.1497 9.7206 10.6717 0.7213 0.7352 0.7427 10.3559 10.3324 0.9645 1.0521 1.4592 10.9225 10.9236 10.2532 10.3655

17.72% 66.74% 11.85% 26.07% 1.84% 1.82% 5.82% 4.77% 5.90% -7.35% -6.28% 5.49% 6.03% 6.75% 8.83% -2.79% 5.20% 27.40% 76.31% 76.31% 32.80% 28.96% 10.77% 3.52% 56.47% 13.11% 13.12% 3.31% 3.66%

INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) 114 639 234.02 INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) 114 639 234.02 INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) 2 883 421 553.94 INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) 2 883 421 553.94 INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) 34 859 809.29 INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) 34 859 809.29 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A 301 421 814.69 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) 301 421 814.69 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (USD) FUND A 9 702 895.57 INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) 23 364 461.70 INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) 23 364 461.70 INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) 165 669 506.80 INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) 165 669 506.80 INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) 33 336 653.52 INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) 33 336 653.52 INVESCO ENERGY FUND A (USD) 360 515 724.44 INVESCO ENERGY FUND E (EUR) 360 515 724.44 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) 910 984 131.11 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) 910 984 131.11 INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) 85 994 395.05 INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) 85 994 395.05 INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) 375 397 285.72 INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) 375 397 285.72 INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) 42 497 884.28 INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) 42 497 884.28 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) 79 445 569.04 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) 79 445 569.04 INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) 45 480 486.05 INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) 45 480 486.05 INVESCO GLOBAL GROWTH EQUITY FUND - A (USD) 7 308 062.11 INVESCO GLOBAL GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) 7 308 062.11 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) 37 015 314.62 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) 37 015 314.62 INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) 26 965 146.21 INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) 26 965 146.21 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) 483 790 559.63 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) 483 790 559.63 INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) 130 523 767.50 INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) 130 523 767.50 INVESCO NIPPON SELECT EQUITY FUND A (JPY) 12 165 203 328.83 INVESCO NIPPON SELECT EQUITY FUND E (EUR) 12 165 203 328.83 INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) 7 980 966 714.75 INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) 7 980 966 714.75 INVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQUITY FUND - A (EUR) 4 825 585.10 INVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQUITY FUND - E (EUR) 4 825 585.10 INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) 393 277 664.84 INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) 393 277 664.84 INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) 4 074 739.73 INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) 4 074 739.73 INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) 105 786 355.93 INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) 105 786 355.93 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) 250 675 069.18 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) 250 675 069.18 INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) 113 364 045.52 INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) 113 364 045.52 INVESCO US GROWTH FUND - A (USD) 13 560 020.88 INVESCO US GROWTH FUND - E (EUR) 13 560 020.88 INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) 159 084 743.26 INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) 159 084 743.26 INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) 5 885 468.91 INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) 5 885 468.91 INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) 240 674 912.33 INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) 240 674 912.33 INVESCO US 130/30 EQUITY FUND A (USD) 4 114 204.55 INVESCO US 130/30 EQUITY FUND E (EUR) 4 114 204.55 INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) 210 937 728.62 INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) 210 937 728.62 INVESCO ASIA PACIFIC REAL ESTATE SECURITIES - A (USD) 4 266 407.97 INVESCO ASIA PACIFIC REAL ESTATE SECURITIES - E (EUR) 4 266 407.97 INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) 12 112 082.46 INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) 12 112 082.46

623 103.71 141 870.63 128 130 839.60 36 930 539.52 5 035 298.52 6 287 184.67 17 026 717.48 6 597 935.45 940 485.75 255 855.44 288 959.36 1 183 527.53 416 082.26 1 221 753.18 1 201 458.64 11 552 266.83 1 927 238.70 18 675 212.90 22 619 871.59 2 448 737.30 2 341 631.89 288 122.00 283 407.65 5 081 577.75 971 968.63 2 334 475.28 202 698.85 2 088 544.76 378 697.22 729 263.14 143 967.13 2 203 660.08 50 078.66 246 682.23 14 422.70 7 800 205.99 5 215 138.07 2 472 195.40 845 840.74 41 340 152.49 10 239 977.78 8 638 426.98 655 452.08 132 934.52 33 900.43 22 761 860.95 2 112 024.45 36 723.44 16 776.97 9 599 680.64 529 714.55 15 699 345.59 1 871 563.98 833 034.78 118 313.72 3 721 008.34 217 792.63 4 056 655.16 701 789.00 227 636.75 191 450.57 11 920 355.31 4 018 755.88 2 157.61 3 330.53 2 806 456.03 168 953.23 162 910.40 31 711.00 369 340.62 24 357.63

81.6500 53.1500 12.7100 8.6600 2.8030 2.7678 10.6300 10.2800 10.1100 11.2700 11.0500 12.6070 8.7234 9.8900 6.7000 24.4100 15.9200 12.3099 12.2127 14.6014 14.4067 319.8100 317.8100 4.7808 4.7156 12.4900 12.0200 7.0921 4.7957 8.3000 5.7000 16.0600 10.4500 27.1500 19.4200 31.8900 20.8100 35.4600 24.2800 210.0000 1.5300 629.0000 4.4900 4.9200 4.8600 10.0500 9.5900 7.6300 7.5100 9.9400 9.2600 8.0200 7.3800 87.0000 60.7200 3.3100 2.2100 12.7000 8.3800 9.1700 9.0800 10.3300 7.1200 7.8900 5.4400 17.3100 9.8600 8.6100 5.9900 8.4600 5.3700

0.78% 0.82% 0.87% 0.93% 0.03% 0.03% 0.28% 0.29% 0.00% 0.18% 0.18% -0.06% -0.01% 0.51% 0.60% 1.20% 1.27% -0.22% -0.22% -0.18% -0.18% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% 0.89% 0.92% -0.58% -0.53% 0.97% 1.06% 1.01% 1.06% 0.67% 0.73% 0.60% 0.63% 0.65% 0.75% 1.94% 0.66% 0.32% -0.44% 1.65% 1.67% 1.21% 1.27% 1.06% 1.21% 0.30% 0.33% 1.13% 1.10% 0.00% 0.03% 1.22% 1.38% 0.95% 1.09% 0.11% 0.11% 0.98% 0.99% 0.90% 0.93% -0.52% -0.50% 0.82% 0.84% 0.59% 0.75%

85.9366 54.7938 13.3773 8.9278 2.9502 2.8534 11.1881 10.5979 10.6408 11.8617 11.3918 13.2689 8.9932 10.4092 6.9072 25.6915 16.4124 12.9562 12.5904 15.3680 14.8523 336.6000 327.6392 5.0318 4.8614 13.1457 12.3918 7.4644 4.9440 8.7358 5.8763 16.9032 10.7732 28.5754 20.0206 33.5642 21.4536 37.3217 25.0309 221.0250 1.5773 662.0225 4.6289 5.1783 5.0103 10.5776 9.8866 8.0306 7.7423 10.4619 9.5464 8.4411 7.6082 91.5675 62.5979 3.4838 2.2784 13.3668 8.6392 9.6514 9.3608 10.8723 7.3402 8.3042 5.6082 18.2188 10.1650 9.0620 6.1753 8.9042 5.5361

81.6500 53.1500 12.7100 8.6600 2.8030 2.7678 10.6300 10.2800 10.1100 11.2700 11.0500 12.6070 8.7234 9.8900 6.7000 24.4100 15.9200 12.3099 12.2127 14.6014 14.4067 319.8100 317.8100 4.7808 4.7156 12.4900 12.0200 7.0921 4.7957 8.3000 5.7000 16.0600 10.4500 27.1500 19.4200 31.8900 20.8100 35.4600 24.2800 210.0000 1.5300 629.0000 4.4900 4.9200 4.8600 10.0500 9.5900 7.6300 7.5100 9.9400 9.2600 8.0200 7.3800 87.0000 60.7200 3.3100 2.2100 12.7000 8.3800 9.1700 9.0800 10.3300 7.1200 7.8900 5.4400 17.3100 9.8600 8.6100 5.9900 8.4600 5.3700

52.99% 49.42% 42.01% 38.78% 4.97% 4.71% -4.83% -5.34% -5.87% 60.77% 60.14% 25.77% 23.30% 76.61% 72.24% 39.25% 36.07% 30.43% 30.11% 7.83% 7.67% 0.70% 0.55% 8.02% 7.86% 32.73% 31.80% 4.25% 0.92% 28.09% 25.00% 33.28% 30.30% 5.23% 5.89% 61.55% 57.77% 82.31% 78.27% 4.48% 1.32% 12.12% 8.45% 29.13% 28.23% 32.76% 32.09% 17.57% 16.98% 53.40% 52.05% 21.15% 20.00% 0.49% -1.30% 20.36% 18.18% 20.84% 18.36% -12.92% -13.44% 66.61% 62.56% 13.04% 10.12% 40.28% 37.33% 29.47% 26.91% 27.79% 25.47%

185 388.37 67 017.69 252 066.97 206 143.54 259 699.82 49 980.42 574 908.42 18 843.49 2 115.58 429 477.71 217 015.96 44 196.61 216 085.39 469 750.64 14 711.96 264 406.48 63 738.97 76 303.72 363.83 262 652.43 21 354.23 108 600.13 16 702.76 82 935.13 5 782.17 310 618.79 32 335.80 624 103.93 59 141.05 144 342.52 42 655.68 6 939.81 77 081.17 2 831.31 259 580.15 14 762.95 82 577.55 43 179.39 73 309.99 3 668.24 15 748.57 36 887 742.06 89 047 036.33 20 037 806.46 2 625 692.47 8 186 456.96 131 713 973.43 7 859 718.77 4 237 090.14 11 611 842.97 4 895 704.38 7 720 358.03 28 371 900.99

107.3200 104.3200 105.0400 98.9300 104.6500 96.9000 54.0700 48.5200 94.1200 114.1200 73.1100 67.7500 116.7600 95.4300 68.3700 133.2300 277.3100 327.1900 193.7600 83.5500 57.9800 94.1700 64.8000 459.2800 321.0200 196.8800 281.8700 2 184.0000 16.6800 23.9200 143.1300 99.9000 476.0000 332.8400 311.6700 217.5600 180.6100 126.1100 84.4800 171.1600 118.4000 12.7100 27.3500 12.3300 9.3000 28.7700 10.7300 56.4600 6.4500 18.3100 44.5500 49.8800 6.1600

0.10% 110.0030 107.3200 -0.04% 106.9280 104.3200 0.19% 108.4538 105.0400 0.16% 102.1452 98.9300 0.28% 108.0511 104.6500 0.32% 100.0493 96.9000 0.20% 56.1787 54.0700 0.39% 50.4123 48.5200 -0.11% 95.5318 94.1200 -0.22% 115.8318 114.1200 0.88% 75.9613 73.1100 1.12% 70.3923 67.7500 -0.38% 118.5114 116.7600 0.64% 99.1518 95.4300 0.89% 71.0364 68.3700 0.01% 133.2300 133.2300 -0.31% 281.4697 277.3100 -0.44% 332.0979 327.1900 0.01% 196.2789 193.7600 1.22% 86.8085 83.5500 0.96% 60.2412 57.9800 0.94% 97.8426 94.1700 0.68% 67.3272 64.8000 1.05% 477.1919 459.2800 0.79% 333.5398 321.0200 1.27% 204.5583 196.8800 1.54% 292.8629 281.8700 1.87% 2 269.1760 2 184.0000 0.48% 17.3305 16.6800 0.63% 24.8529 23.9200 0.98% 148.7121 143.1300 0.72% 103.7961 99.9000 1.24% 494.5640 476.0000 0.98% 345.8208 332.8400 0.48% 323.8251 311.6700 0.22% 226.0448 217.5600 0.98% 187.6538 180.6100 0.72% 131.0283 126.1100 1.48% 86.5920 84.4800 0.99% 177.8352 171.1600 0.72% 123.0176 118.4000 0.63% 13.2057 12.7100 0.22% 28.4167 27.3500 0.33% 12.8109 12.3300 0.54% 9.6627 9.3000 0.95% 29.8920 28.7700 1.04% 11.1485 10.7300 0.77% 58.6619 56.4600 1.10% 6.7016 6.4500 0.38% 19.0241 18.3100 1.04% 46.2875 44.5500 -0.50% 51.8253 49.8800 0.65% 6.4002 6.1600

17.88% 15.81% 22.87% 20.87% 27.13% 25.42% 37.51% 33.66% 13.91% 27.44% 59.32% 55.43% 17.73% 58.71% 54.26% 8.06% 20.94% 19.44% 61.45% 35.90% 34.28% 25.16% 23.69% 62.28% 60.34% 21.57% 23.03% 10.03% 7.61% 8.83% 42.50% 40.80% 29.09% 27.56% 82.49% 80.32% 20.08% 18.66% 17.14% 19.21% 17.79% 26.72% 62.03% 19.36% 22.05% 24.92% 28.81% 28.67% 21.24% -1.24% 65.92% 81.05% 21.98%

INVESCO FUNDS SICAV

“CITIBANK (Δ∏§.: 210-92.90.000), URL: WWW.CITIBANK.GR” LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A 37 163 836.41 LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 7 402 410.49 LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A 39 937 091.25 LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A 21 078 133.94 LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A 36 309 549.07 LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 5 441 093.97 LEGG MASON VALUE FUND A ACC -USD 31 085 298.00 LEGG MASON VALUE FUND A ACC -EUR 914 286.00 WESTERN ASSET US CORE BOND FUND A ACC - USD 199 118.00 WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND A ACC - USD 49 011 996.00 ROYCE US SMALL CAP FUND A OPPORTUNITY - USD 15 866 037.00 ROYCE US SMALL CAP FUND A OPPORTUNITY - EUR 2 994 320.00 BRANDYWINE GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND A ACC - USD 25 230 130.00 BATTERYMARCH PACIFIC EQUITY FUND A ACC - USD 44 828 304.00 BATTERYMARCH PACIFIC EQUITY FUND A ACC - EUR 1 005 857.00 LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A 39 466 335.35 LEGG MASON EURO CORE PLUS BOND EUR 23 265 865.27 LEGG MASON US $ CORE BOND FUND USD 26 515 071.13 LEGG MASON US $ HIGH YIELD BND FND USD 450 405.80 LEGG MASON US AGGRESSIVE GROWTH FUND USD 24 469 210.08 LEGG MASON US AGGRESSIVE GROWTH FUND EUR 24 469 210.08 LEGG MASON US GROWTH & VALUE FUND USD 17 210 002.51 LEGG MASON US GROWTH & VALUE FUND EUR 17 210 002.51 LEGG MASON ASIA PACIFIC (EX JAPAN) FUND USD 43 632 316.18 LEGG MASON ASIA PACIFIC (EX JAPAN) FUND EUR 43 632 316.18 LEGG MASON PAN EUROPE EQUITY FUND EUR 70 946 601.20 LEGG MASON PAN EUROPE EQUITY FUND USD 70 946 601.20 LEGG MASON JAPAN EQUITY FUND JPY 1 904 290 961.25 LEGG MASON JAPAN EQUITY FUND EUR 1 904 290 961.25 LEGG MASON JAPAN EQUITY FUND USD 1 904 290 961.25 LEGG MASON US LARGE CAP GROWTH FUND USD 7 390 827.00 LEGG MASON US LARGE CAP GROWTH FUND EUR 7 390 827.00 LEGG MASON US FUNDAMENTAL VALUE FUND USD 46 377 895.89 LEGG MASON US FUNDAMENTAL VALUE FUND EUR 46 377 895.89 LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD 995 849 560.67 LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR 995 849 560.67 LEGG MASON GLOBAL EQUITY FUND USD 29 024 092.02 LEGG MASON GLOBAL EQUITY FUND EUR 29 024 092.02 LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR 17 210 972.42 LEGG MASON GLOBAL EQUITY FUND CLASS C USD 29 024 092.02 LEGG MASON GLOBAL EQUITY FUND CLASS C EUR 29 024 092.02 JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD 468 745 503.99 JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD 2 435 055 110.14 JP MORGAN US VALUE FUND USD 247 106 988.52 JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD 24 429 018.67 JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR 235 518 118.06 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR 1 412 818 038.64 JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD 443 720 596.03 JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP 27 328 616.03 JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD 212 670 432.88 JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD 218 096 306.19 JP MORGAN EMERGING EUROPE EQUITY FUND USD 385 061 668.87 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR 174 661 446.13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

JP MORGAN CHINA FUND USD 2 456 410 573.08 JP MORGAN INDIA FUND USD 1 195 021 910.74 JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT FUND EUR 55 117 709.92 JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR 185 751 097.16 JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR 529 997 952.07 JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD 765 658.04 JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR 395 624 278.91 JP MORGAN EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND EUR 66 880 446.20 JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD 37 510 846.20 JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD 326 605 319.15 JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR 796 089 714.60 JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD 16 637 105.74 JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR 606 343 797.25 JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR 518 618 366.51 JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR 4 375 896.72 JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD 25 866 758.41 JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR 15 610 359.25 JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR 44 205 603.86 JP MORGAN US BOND FUND USD 29 975 417.61 JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR 41 125 957.23 JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR 805 951 897.82 JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD 52 102 230.49 JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR 86 471 408.55 JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD 8 078 575.86 JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR 5 786 226.02 JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD 30 270 250.81 JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD 5 148 293.93 JP MORGAN RUSSIA FUND USD 641 855 476.01 JP MORGAN US DYNAMIC FUND EUR 41 978 649.10 JP MORGAN US DYNAMIC FUND USD 157 958 550.03 JP MORGAN FUND BRAZIL ALPHA PLUS FUND USD 82 215 607.72 JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR 57 257 921.06 JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR 246 387 842.71 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR 652 727 185.00 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD 25 737 874.15 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED 61 798 841.52 SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR 705 694 219.52 SCHRODER PACIFIC EQUITY FUND USD 130 300 423.98 SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY 8 858 664 836.00 SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR 72 776 268.60 SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR 35 760 421.78 SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF 142 015 373.19 SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD 165 895 758.86 SCHRODER GREATER CHINA FUND USD 896 192 480.18 SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR 23 963 701.57 SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD 24 988 896.44 SCHRODER EURO EQUITY FUND USD 7 761 260.66 SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD 102 741 180.00 SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR 319 100 473.21 SCHRODER ASIAN BOND FUND USD 239 075 454.81 SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR 64 520 330.48 SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD 306 960 533.99 SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR 2 224 510 680.68 SCHRODER EURO DYNAMIC GROWTH FUND EUR 206 366 359.50 SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR 363 183 697.09 SCHRODER US DOLLAR BOND USD 124 115 085.79 SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. 1 290 612 890.71 SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. 464 024 663.76 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR 57 280 796.02 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD 20 338 926.86 SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD 27 473 554.96 SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR 36 663 709.53 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD 1 412 884 620.95 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR 468 223 475.67 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD 640 648 699.91 SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR 174 278 414.31 SCHRODERS MULTI MGR CONSERVIVE PRTF EUR 3 606 983.70 STS CONSERVATIVE PRTF SCHRODERS MM CL A1/USD 20 262 836.89 SCHRODERS MULTI MGR INCOME PRTF EUR 10 549 850.13 STS INCOME & GROWTH PRTF SCHRODERS MM CL A1/USD 21 178 805.16 SCHRODERS MULTI MGR BALANCED PRTF EUR 16 742 199.93 STS BALANCED PRTF SCHRODERS MM CL A1/USD 72 698 123.22 SCHRODERS MULTI MGR GROWTH PRTF EUR 7 724 067.56 STS GROWTH PRTF SCHRODERS MM CL A1/USD 37 328 824.55 SCHRODERS MULTI MGR AGGR GROW PRTF EUR 3 427 912.77 STS AGGRESSIVE GROWTH PRTF SCHRODERS MM CL A1/USD 11 219 972.14 SISF -ISF MIDDLE EAST FUND USD 98 441 257.04 SISF -ISF MIDDLE EAST FUND EUR 13 942 556.13 SISF -ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD 59 618 496.99 SISF -ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED 9 715 140.06 SISF -ISF EUROPEAN DEFENSIVE FUND EUR 92 194 047.52 SCHRODER ISF EM MRT DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL.A USD 288 908 432.27 SCHRODER ISF EM MRT DEBT ABSOLUTE RETURN CL.A EUR HEDGED 539 575 657.74 SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD 473 984 296.90 SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED 31 726 122.73 CREDIT SUISSE BOND FUND EURO EUR ABERDEEN(1) 767 697 489.50 CREDIT SUISSE BOND FUND US $ USD ABERDEEN(1) 238 984 525.90 CREDIT SUISSE BOND EMERGING EUROPE EUR ABERDEEN(1) 91 794 993.32 CREDIT SUISSE EQUITY JAPAN MEGATREND JPY ABERDEEN 4 480 582 957.00 CREDIT SUISSE EQUITY EASTERN EUROPE EUR ABERDEEN(1) 161 117 946.40 CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) 21 468 164.27 CREDIT SUISSE EQUITY (LUX) ASIAN PROPERTY USD ABERDEEN 236 733 379.20 CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1)180 213 293.80 CREDIT SUISSE EQUITY GLOBAL BIOTECH USD ABERDEEN(1) 36 437 111.17 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) LEADING BRANDS USD ABERDEEN(1) 31 666 108.90 CREDIT SUISSE EQUITY GLOBAL INFOTECH USD ABERDEEN(1) 49 463 583.42 CREDIT SUISSE EQUITY GLOBAL TELECOMS USD ABERDEEN(1) 14 862 581.25 CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) 41 022 538.30 CSAM EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) 46 998 777.24 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) GBP ABERDEEN(1) 58 858 845.29 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) FUTURE ENERGY EUR ABERDEEN(1) 84 646 222.15 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) DIVIDEND EUROPE EUR ABERDEEN(1) 169 288 372.70 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) CONVERT EUROPE EUR ABERDEEN(1) 210 336 539.50 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) HIGH YIELD EUR ABERDEEN(1) 73 495 061.86 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) RUSSIA EXPLORER EUR ABERDEEN(1) 66 234 790.85 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR 1 923 774 202.13 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD 2 746 616 237.10 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD 3 255 552 469.61 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR 2 279 510 397.78 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD 34 197 794.32 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR 23 965 192.04 BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD 6 672 483 609.41 BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR 4 672 673 047.08 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD 2 104 803 492.58 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR 1 474 080 807.77 BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP 251 484 961.46 BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD 402 207 533.23 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN OPPORTUN. USD 500 539 596.19 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN OPPORTUN. EUR 350 497 881.79 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD 149 856 263.13 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR 104 972 218.34 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD 256 431 020.37 BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR 179 574 173.58 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD 1 165 305 797.35 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR 816 243 557.46 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD 366 008 806.34 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD 7 700 309 022.49 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR 5 391 982 073.49 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD 15 612 177 142.47 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR 10 933 142 267.92 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD 4 377 064 952.83 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR 3 065 313 910.69 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR 1 997 908 493.49 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD 2 853 069 072.50 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR 180 721 169.27 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD 258 008 657.49 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR 273 601 618.74 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD 390 674 038.14 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR 65 628 399.64 BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD 93 730 599.23 BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR 2 712 499 348.89 BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD 3 869 364 983.96 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR 241 719 277.59 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD 345 192 999.96 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR 81 796 534.74 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD 116 788 309.74 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A 189 277 910.61 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A 132 560 487.92 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD 14 840 089 513.34 BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR 10 561 900 389.36

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ª∂ƒπ¢π∞

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

53 798 340.35 18 135 806.11 6 613 483.22 6 603 362.58 16 389 870.20 71 318.45 10 317 585.33 3 530 544.19 6 453 624.09 6 145 332.98 77 880 792.59 1 399 189.24 35 730 753.35 47 527 296.85 588 815.52 212 108.24 148 906.11 325 360.69 194 549.39 392 482.58 747 104.42 451 986.21 630 289.08 52 089.15 516 457.75 2 076 775.56 350 147.52 49 992 475.44 7 925 317.39 17 449 509.42 7 953 571.78 79 157.96 18 836 878.69 5 887 443.22 162 684.69 391 161.37 35 785 710.93 13 832 316.77 16 228 524.81 4 113 977.87 1 586 531.58 5 466 334.61 20 480 957.88 26 281 304.40 1 023 652.35 664 421.60 286 287.74 18 346 639.29 8 896 026.57 20 717 110.47

45.6600 65.8900 8.3300 28.1300 32.3400 10.7400 38.3400 18.9400 5.8100 53.1500 10.2200 11.8900 16.9700 10.9100 7.4300 121.9500 104.8300 135.8700 154.0800 104.7800 1 078.7700 115.2700 137.1900 155.0900 11.2000 14.5800 14.7000 12.8400 5.3000 9.0500 10.3400 723.3400 13.0800 110.8700 158.2100 157.9900 19.7200 9.4200 545.8700 17.6900 22.5400 25.9800 8.1000 34.1000 23.4100 37.6100 27.1100 5.6000 35.8700 11.5400

3 680 566.48 4 762 770.12 143 795 131.27 70 916 274.74 54 614 089.79 7 096 345.67 6 766 346.29 3 482 100.13 483 423.04 163 799.04 224 237.31 431 998.46 11 823 519.46 2 960 685.35 6 078 607.09 1 202 490.06 35 187.92 167 103.92 108 894.65 179 838.81 179 648.86 617 173.65 86 892.19 316 190.52 40 906.70 93 776.31 13 522 150.69 2 017 736.05 7 030 483.14 1 248 732.66 9 182 674.06

17.5300 64.4500 15.4700 2.9100 6.6500 17.4900 190.7400 133.2600 118.4900 124.1700 122.5200 84.8700 119.5000 110.5100 105.3900 101.2700 102.5100 121.2600 96.8800 117.7700 93.1900 117.7900 88.8900 118.0600 83.8000 119.6500 7.2800 6.9100 8.4800 7.7800 10.0400

-0.06% 1.05% -0.13% 1.39% 0.00% -0.29% 0.02% 0.32% 0.41% 0.40% 0.87% 1.17% -1.34% -1.37% -0.54% -0.55% 0.09% 0.09% 0.14% 0.19% 0.19% 0.22% 0.23% 0.24% 0.26% 0.23% 0.14% 0.44% 0.95% 1.17% 0.00%

17.7930 66.9636 15.7021 3.0235 6.7498 17.7524 198.1789 138.4571 120.2674 126.0326 127.2983 88.1799 124.1605 114.8199 109.5002 105.2195 105.0728 124.2915 99.3020 120.7143 96.2187 121.6182 91.7789 121.8970 86.5235 123.5386 7.5639 7.1795 8.8107 8.0834 10.4316

17.5300 64.4500 15.4700 2.9100 6.6500 17.4900 190.7400 133.2600 118.4900 124.1700 122.5200 84.8700 119.5000 110.5100 105.3900 101.2700 102.5100 121.2600 96.8800 117.7700 93.1900 117.7900 88.8900 118.0600 83.8000 119.6500 7.2800 6.9100 8.4800 7.7800 10.0400

12.52% 33.58% 16.49% 25.97% 4.40% 8.63% 75.55% 70.21% 11.33% 11.35% 40.07% 35.81% 25.71% 24.00% 7.17% 6.26% 23.60% 23.03% 26.03% 28.47% 29.59% 30.88% 32.10% 32.07% 31.64% 30.64% 27.05% 23.17% 39.47% 36.49% 2.03%

11 099 056.18

26.0300

-0.15%

26.4205

26.0300

16.94%

19 215 657.33 3 644 351.04

28.0800 130.0600

-0.18% 0.92%

28.5012 135.1323

28.0800 130.0600

16.27% 33.92%

0.94% 89.4579 86.1000 -0.25% 406.4263 400.4200 -0.57% 3 148.9462 3 102.4100 0.23% 192.7384 189.8900 1.27% 12 738.1400 12 260.0000 0.98% 83.6603 80.5200 0.78% 12.0524 11.6000 0.65% 12.9563 12.4700 0.32% 898.9532 865.2100 1.02% 67.1298 64.6100

32.87% 3.95% -0.10% 16.60% -2.94% 68.45% 20.46% 36.88% 45.93% 4.80%

0.78% 140.7741 135.4900 1.03% 37.8508 36.4300 0.39% 55.8047 53.7100 0.95% 309.6428 298.0200 1.23% 9.4237 9.0700 -0.62% 1 804.1321 1 777.4700

25.69% 48.75% 12.93% 20.68% 39.11% 1.75%

368 479.94 86.1000 1 917 248.23 400.4200 77 031.88 3 102.4100 483 409.86 189.8900 365 475.41 12 260.0000 2 000 883.41 80.5200 1 851 113.69 11.6000 18 978 303.44 12.4700 208 289.11 865.2100 563 921.35 64.6100 233 709.75 1 357 924.29 276 712.01 137 651.49 5 183 197.70 33 113.90

135.4900 36.4300 53.7100 298.0200 9.0700 1 777.4700

0.95% 47.4407 45.6600 0.41% 68.4597 65.8900 -0.60% 8.4550 8.3300 0.54% 29.2271 28.1300 1.16% 33.6013 32.3400 1.03% 11.1589 10.7400 -0.16% 39.8353 38.3400 0.48% 19.6787 18.9400 0.52% 6.0366 5.8100 -0.82% 55.2229 53.1500 0.20% 10.6186 10.2200 -0.67% 12.0684 11.8900 0.06% 17.6318 16.9700 0.55% 11.3355 10.9100 1.09% 7.7198 7.4300 -0.29% 123.7793 121.9500 -0.16% 106.4025 104.8300 0.27% 137.9081 135.8700 -0.16% 156.3912 154.0800 -0.33% 106.3517 104.7800 -0.08% 1 105.7393 1 078.7700 -0.16% 118.1518 115.2700 0.07% 139.2479 137.1900 -0.47% 158.9673 155.0900 0.45% 11.6368 11.2000 -0.82% 15.1486 14.5800 1.03% 15.2733 14.7000 -0.77% 13.3408 12.8400 0.76% 5.5067 5.3000 0.33% 9.4030 9.0500 0.49% 10.7433 10.3400 1.10% 751.5503 723.3400 1.08% 13.5901 13.0800 -0.41% 112.5331 110.8700 -0.80% 160.5832 158.2100 -0.39% 160.3599 157.9900 1.44% 20.4891 19.7200 0.86% 9.7874 9.4200 1.37% 567.1589 545.8700 0.91% 18.3799 17.6900 1.08% 23.4191 22.5400 1.13% 26.9932 25.9800 -0.61% 8.2215 8.1000 0.68% 35.4299 34.1000 -0.26% 23.7612 23.4100 0.83% 39.0768 37.6100 1.16% 28.1673 27.1100 0.36% 5.8184 5.6000 1.56% 37.2689 35.8700 -0.17% 11.7131 11.5400

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009 57.12% 67.79% 31.60% 36.29% 24.67% 37.16% 111.82% 30.62% 23.09% 102.94% 27.59% 10.30% 103.72% 59.97% 28.99% 0.97% 10.09% 9.63% 21.64% -0.01% 9.81% 7.86% 49.61% 12.20% 52.80% 33.27% 47.00% 159.39% 23.83% 26.22% 120.47% 38.73% 56.65% -2.45% -0.32% -3.00% 26.74% 57.79% 14.22% 81.44% 25.15% 17.77% 18.08% 63.94% 6.51% 52.70% 30.21% 12.68% 36.60% 3.87%

10 130 764.53

8.3600

0.60%

8.6860

8.3600

24.78%

1 338 683.55

126.4600

1.19%

131.3919

126.4600

25.68%

17 042 305.52 865 819.11

12.3400 84.8900

0.33% -0.09%

12.8213 86.1634

12.3400 84.8900

28.54% 56.88%

8 048 951.29 126 981 795.52 126 981 795.52 34 648 280.86 34 648 280.86 2 430 546.86 2 430 546.86 80 605 020.65 80 605 020.65 143 672 593.35 143 672 593.35 4 677 919.67 4 677 919.67 5 462 020.91 5 462 020.91

8.2300 15.1500 21.6300 93.9600 65.7900 14.0700 9.8600 82.7800 57.9700 14.6500 10.2600 53.7600 85.9800 91.6400 64.1700

0.86% 1.00% 0.60% 0.32% 0.67% 0.43% 0.92% -0.90% -0.53% 0.27% 0.69% 0.83% 0.23% 0.14% 0.50%

8.5510 15.7409 22.4736 97.6244 68.3558 14.6187 10.2445 86.0084 60.2308 15.2214 10.6601 55.8566 89.3332 95.2140 66.6726

8.2300 15.1500 21.6300 93.9600 65.7900 14.0700 9.8600 82.7800 57.9700 14.6500 10.2600 53.7600 85.9800 91.6400 64.1700

133.14% 30.38% 33.19% 40.41% 37.35% 0.07% 0.10% 111.17% 106.67% 23.21% 20.56% 27.73% 39.67% 48.43% 45.21%

4 552 134.36

32.9200

-0.24%

34.2039

32.9200

8.93%

4 552 134.36

23.0600

0.17%

23.9593

23.0600

8.98%

2 498 597.10

102.6300

0.63%

106.6326

102.6300

39.01%

2 498 597.10 40 730 716.44 40 730 716.44 16 689 868.05 160 523 431.78 160 523 431.78 243 066 746.73 243 066 746.73 195 491 958.59 195 491 958.59 25 338 091.23 25 338 091.23 16 444 146.43 16 444 146.43 25 958 407.85 25 958 407.85 8 490 090.51 8 490 090.51 438 206 679.95 438 206 679.95 6 475 201.65 6 475 201.65 3 726 493.61 3 726 493.61 32 975 245.75 32 975 245.75 387 166 436.56

71.8700 28.6100 20.0400 21.9300 47.9700 33.5900 64.2300 44.9800 22.3900 15.6800 78.8500 112.6000 10.9900 15.6900 10.5400 15.0500 7.7300 11.0400 6.1900 8.8300 37.3300 53.3100 21.9500 31.3400 5.7400 4.0200 38.3300

1.00% -0.31% 0.05% -0.27% -0.81% -0.44% -0.23% 0.13% 0.49% 0.90% -0.50% -0.87% 0.92% 0.51% 0.19% -0.20% 1.31% 0.91% 0.65% 0.23% 0.97% 0.60% 0.87% 0.48% 0.53% 0.75% 0.08%

74.6729 29.0392 20.3406 22.2590 49.8408 34.9000 66.7350 46.7342 23.2632 16.2915 81.9252 116.9914 11.4186 16.3019 10.9511 15.6370 8.0315 11.4706 6.4314 9.1744 38.7859 55.3891 22.8061 32.5623 5.9639 4.1768 39.2883

71.8700 28.6100 20.0400 21.9300 47.9700 33.5900 64.2300 44.9800 22.3900 15.6800 78.8500 112.6000 10.9900 15.6900 10.5400 15.0500 7.7300 11.0400 6.1900 8.8300 37.3300 53.3100 21.9500 31.3400 5.7400 4.0200 38.3300

36.01% 13.31% 10.90% 3.98% 43.58% 40.49% 95.11% 90.84% 33.83% 30.88% 83.46% 87.51% 27.49% 30.32% 20.05% 22.76% 52.47% 55.93% 17.01% 19.49% 31.12% 34.01% 35.91% 38.92% 32.56% 29.68% 21.18%

387 166 436.56

27.2800

0.07%

27.9620

27.2800

19.28%

AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR 261 537 976.53 BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD 373 625 680.76 MFS MERIDIAN EUROPEAN EQUITY FUND EUR(1) 183 608 796.58 MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR(1) 36 056 644.47 MFS MERIDIAN US MID CAP GROWTH FUND USD(1) 54 879 022.46 MFS MERIDIAN US LARGE CAP GROWTH FUND USD(1) 125 091 467.18 MFS MERIDIAN EUROPEAN BOND FUND EUR(1) 15 453 339.78 MFS MERIDIAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR(1) 21 015 981.76 MFS MERIDIAN MERIDIAN US VALUE FUND USD(1) 258 280 401.68 MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) 1 782 963.05 MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) 372 417 160.23 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) 16 839 157.49 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) 98 484 509.33 MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) 67 526 980.57 INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A 393 277 664.84 INVESCO BOND FUND USD 0.00 INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD 0.00 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR 9 702 895.57 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND USD 9 702 895.57 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR 79 445 569.04 INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A 7 980 966 714.75 INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E 7 980 966 714.75 INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A 483 790 559.63 INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E 483 790 559.63 INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR 85 994 395.05 INVESCO ENERGY USD CL.A 360 515 724.44 INVESCO ENERGY EUR CL.E 360 515 724.44 INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR 34 859 809.29 INVESCO NIPPON SELECT EQUITY FUND EUR 12 165 203 328.83 INVESCO NIPPON SELECT EQUITY FUND JPY 12 165 203 328.83 INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR 202 296 313.25 INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD 202 296 313.25 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR 37 015 314.62 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD 37 015 314.62 INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR 509 516 940.53 INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD 509 516 940.53 INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR 319 818 472.24 INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD 1 628 542 971.32 INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD 75 733 413.75 INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD 70 986 819.23 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR 229 890 003.28 JANUS TWENTY FUND USD 554 802 400.56 JANUS TWENTY FUND EUR 123 353 298.91 JANUS FLEXIBLE INCOME FUND USD 15 982 060.64 JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR 50 277 918.26 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) 3 194 221.84 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND(1) 3 227 013.48 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) 4 510 940.03 FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) 3 991 266.82 FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) 22 944 733.28 FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND(1) 66 302 254.31 FRANKLIN INCOME FUND USD(1) 42 306 327.30 FRANKLIN INDIA FUND USD(1) 37 841 822.73 FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) 43 720 966.50 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) 7 696 936.90 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) 9 046 412.82 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) 68 178 986.78 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) 92 696 063.44 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) 37 596 174.46 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) 17 476 846.63 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) 8 162 101.36 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) 304 364 465.90 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) 46 129 010.14 TEMPLETON BRIC FUND USD(1) 100 521 289.39 TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) 98 995 997.07 TEMPLETON CHINA FUND USD(1) 60 368 235.28 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) 37 360 731.55 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) 167 315 050.03 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) 44 591 316.05 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) 29 125 467.47 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) 66 657 864.41 TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) 8 892 629.13 TEMPLETON EUROPEAN FUND USD(1) 2 593 794.92 TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) 3 331 635.35 TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) 28 664 971.95 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) 691 771 197.02 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) 64 231 604.15 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD(1) 1 015 321.49 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) 809 616.60 TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) 9 807 405.53 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) 308 117 948.89 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) 26 226 103.40 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) 127 268 171.40 TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) 3 547 342.52 TEMPLETON U.S. VALUE FUND USD(1) 1 032 923.63 TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) 6 274 046.52 TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) 685 174.00 TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) 8 246 378.32 GOLDMAN SACHS GL EM MRK DEBT PRTF CLA USD 31 173 898.57 GOLDMAN SACHS GL EM MRK DEBT PRTF CLE EUR 15 018 161.23 GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD 511 625.49 GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR 1 163 902.09 GOLDMAN SACHS JAP SM CAP PRTF CL A USD 10 661 667.05 GOLDMAN SACHS JAP SM CAP PRTF CL E EUR 746 111.76 GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD 2 141 703.43 GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR 15 816 679.33 GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.A USD 6 892 522.22 GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR 953 794.82 GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD 37 117 693.18 GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR 266 224 233.24 GOLDMAN SACHS JAP CORE EQ PRTF CL A USD 1 658 065.51 GOLDMAN SACHS JAP CORE EQ PRTF CL E EUR 66 839 498.00 GOLDMAN SACHS GLOB CCY PRTF CL A USD 2 189 040.25 GOLDMAN SACHS GLOB CCY PRTF CL A EUR 705 545.71 GOLDMAN SACHS EURO CORE FLEX PRT CLA USD 2 421 346.28 GOLDMAN SACHS EURO CORE FLEX PRT CLE EUR 3 147 803.55 GOLDMSACHS EUR EQ TARG ALPHA PTF CLE EUR 175 834.99 GOLDMAN SACHS US CORE FLEX PRTF CL A USD 144 608.77 GOLDMAN SACHS US CORE FLEX PRTF CLE EUR 30 168.35 GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD 3 392 702.54 GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD 375 333.00 GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD 15 439 880.11 GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR 1 377 540.57 GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD 198 227 542.90 GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR 4 102 369.25 GOLDMAN SACHS GLOBAL LIBOR PLUS PORTFOLIO II USD 6 378 309.78 GOLDMAN SACHS GLOBAL LIBOR PLUS PORTFOLIO II EUR 10 804 108.37 GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR 59 690 150.03 GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD 35 040 622.67 PF(LUX)-PREMIUM BRANDS-R EUR 34 294 546.85 PF(LUX)-SECURITY-R USD 47 022 283.13 PF(LUX)-BIOTECH-R USD 106 060 771.91 PF(LUX)-BIOTECH-HR EUR 32 486 724.93 PF(LUX)-GENERICS-R USD 53 350 652.90 PF(LUX)-GENERICS-HR EUR 7 991 070.72 PF(LUX)-WATER-R EUR 319 366 939.69 PF(LUX)-CLEAN ENERGY-R USD 145 546 683.94 PF(LUX)-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR 447 399 234.43 PF(LUX)-EASTERN EUROPE-R EUR 57 684 287.19 PF(LUX)-EUROPE INDEX-R EUR 53 857 587.54 PF(LUX)-USA INDEX-R USD 73 980 043.67 PF(LUX)-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD 51 852 469.17 PF(LUX)-EMERGING MARKETS INDEX-R USD 13 089 675.64 PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD 9 785 005.90 PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR 1 801 629.42 PF(LUX)-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR 62 272 704.16 PF(LUX)-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD 29 708 296.70 PF(LUX)-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR 14 492 335.62 PF(LUX)-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR 14 822 671.36 PF(LUX)-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD 53 417 877.18 WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS C 92 966 727.85 WESTERN ASSET EURO LIQUIDITY FUND CLASS C 5 456 559.08 SCHRODER ISF EURO EQUITY SECURE 2010 5YRS 100%EUR(1) 3 635 882.50 SCHRODER ISF EURO EQUITY SECURE 2010 5YRS 100%USD(1) 6 608 332.36 MET LIFE BALANCED EUR(2) 5 308 374.33 MET LIFE GROWTH EUR(2) 8 194 547.39 MET LIFE DYNAMIC EUR(2) 22 729 167.77

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

15 312 527.90 15 312 527.90 10 639 907.22 2 986 983.71 1 768 035.40 14 184 856.64 1 028 390.94 1 734 458.77 20 706 596.99 154 077.13 15 187 430.91 1 320 481.08 5 619 113.04 5 440 481.01 22 761 860.95 4 341 284.89 6 353 938.47 6 597 935.45 940 485.75 2 334 475.28 8 638 426.98 655 452.08 7 800 205.99 5 215 138.07 2 448 737.30 11 552 266.83 1 927 238.70 5 035 298.52 10 239 977.78 41 340 152.49 352 996.43 6 778 888.56 50 078.66 2 203 660.08 406 734.11 66 635 991.20 36 930 539.52 128 130 839.60 2 116 049.56 4 192 960.38 18 675 212.90 45 823 909.74 6 714 494.61 959 479.08 1 875 795.25 404 318.28 536 307.78 674 841.53 232 773.47 1 812 621.09 6 156 386.57 2 830 639.67 1 845 764.00 2 508 431.37 1 478 749.35 2 479 283.93 5 296 854.69 4 221 065.22 2 449 241.72 3 285 510.86 2 364 984.57 8 283 832.38 1 792 902.95 6 041 266.76 7 023 836.80 2 806 824.71 1 622 430.81 4 822 382.35 2 459 369.52 2 292 347.60 2 575 459.46 1 181 051.80 147 460.57 271 131.65 2 817 145.62 30 554 869.72 5 399 764.04 102 072.03 89 250.17 514 502.14 15 707 770.28 1 911 415.63 2 991 490.30 263 852.91 104 325.47 439 939.24 50 582.10

17.0800 24.4000 17.2600 12.0700 31.0400 8.8200 15.0300 12.1200 12.4700 11.5700 24.5200 12.7500 17.5300 12.4100 10.0500 27.2900 11.6500 10.2800 10.1100 12.4900 629.0000 4.4900 31.8900 20.8100 14.6014 24.4100 15.9200 2.8030 1.5300 210.0000 5.8100 8.1000 10.4500 16.0600 3.2100 4.6500 8.6600 12.7100 35.7900 16.9300 12.3099 12.1100 12.9000 16.6600 18.8200 7.9000 6.0200 6.6800 17.1500 12.6600 10.7700 14.9500 20.5000 17.4300 5.2100 3.6500 12.8700 21.9600 15.3500 5.3200 3.4500 36.7400 25.7300 16.6400 14.0900 21.5100 23.0300 34.7000 18.1300 12.7100 25.8800 7.5300 17.5900 12.2900 10.1800 22.6400 11.9000 9.9500 9.0700 19.0600 19.6200 13.7200 42.5400 13.4400 9.9000 14.2600 13.5500

1.12% 0.78% 0.94% 0.67% 1.07% 0.80% -0.27% 0.08% 0.89% 0.09% -0.08% 0.55% 0.69% -0.56% 1.21% -0.66% 0.09% 0.29% 0.00% 0.89% 0.32% -0.44% 0.60% 0.63% -0.18% 1.20% 1.27% 0.03% 0.66% 1.94% 1.04% 1.00% 1.06% 1.01% 0.63% 0.87% 0.93% 0.87% 0.85% 0.65% -0.22% 0.25% 0.16% -0.12% -0.16% 0.64% 1.01% 0.75% 0.12% 0.08% 0.09% 0.34% -0.82% -0.40% 1.17% 1.67% -0.39% 0.87% 1.25% -0.93% -0.58% -0.65% -0.23% -0.66% -0.28% -0.51% 1.41% 1.02% -0.28% 0.16% -0.04% 1.35% 0.86% 1.24% -0.20% -0.18% 0.00% 0.81% 1.23% 0.37% -0.10% 0.22% -0.51% -0.15% 1.12% 0.28% 0.67%

17.7461 25.3516 17.9331 12.5407 32.2506 9.1640 15.2555 12.3018 12.9563 11.7436 24.8878 13.2473 18.2137 12.5962 10.4420 27.6994 11.8248 10.5370 10.3628 12.9771 653.5310 4.6247 33.1337 21.4343 14.8204 25.3620 16.3976 2.8450 1.5759 218.1900 6.0366 8.4159 10.7635 16.6863 3.3063 4.8314 8.9198 13.2057 37.1858 17.5903 12.4945 12.5823 13.4031 16.9099 19.1023 8.2081 6.2548 6.9405 17.8189 12.8499 10.9316 15.3238 21.2995 18.1098 5.4132 3.7924 13.0631 22.8164 15.9487 5.5275 3.5846 38.1729 26.7335 17.2890 14.6395 22.3489 23.9282 36.0533 18.8371 13.2057 26.2682 7.8237 18.2760 12.7693 10.3327 22.9796 12.0785 10.3381 9.4237 19.8033 19.9143 13.9258 44.1991 13.9642 10.2861 14.8161 13.9565

17.0800 24.4000 17.2600 12.0700 31.0400 8.8200 15.0300 12.1200 12.4700 11.5700 24.5200 12.7500 17.5300 12.4100 10.0500 27.2900 11.6500 10.2800 10.1100 12.4900 629.0000 4.4900 31.8900 20.8100 14.6014 24.4100 15.9200 2.8030 1.5300 210.0000 5.8100 8.1000 10.4500 16.0600 3.2100 4.6500 8.6600 12.7100 35.7900 16.9300 12.3099 12.1100 12.9000 16.6600 18.8200 7.9000 6.0200 6.6800 17.1500 12.6600 10.7700 14.9500 20.5000 17.4300 5.2100 3.6500 12.8700 21.9600 15.3500 5.3200 3.4500 36.7400 25.7300 16.6400 14.0900 21.5100 23.0300 34.7000 18.1300 12.7100 25.8800 7.5300 17.5900 12.2900 10.1800 22.6400 11.9000 9.9500 9.0700 19.0600 19.6200 13.7200 42.5400 13.4400 9.9000 14.2600 13.5500

61.28% 64.86% 28.33% 25.21% 40.33% 36.11% 6.67% 55.58% 17.98% 27.42% 31.12% 31.31% 27.58% 8.76% 32.76% -0.04% 34.99% -5.34% -5.87% 32.73% 12.12% 8.45% 61.55% 57.77% 7.83% 39.25% 36.07% 4.97% 1.32% 4.48% 27.69% 25.39% 30.30% 33.28% 61.31% 63.16% 38.78% 42.01% 54.73% 0.47% 30.40% 42.30% 41.45% 12.04% 12.63% 8.67% 9.06% 12.46% 46.58% 40.82% 47.13% 33.48% 70.69% 67.11% 55.99% 52.72% 3.96% 26.06% 23.39% -7.16% -9.69% 92.86% 88.91% 78.54% 74.81% 55.53% 90.49% 95.38% 63.78% 60.48% 46.55% 16.02% 21.39% 18.86% 15.68% 16.94% 7.59% 28.39% 26.50% 57.00% 31.06% 28.34% 91.88% 71.65% 35.06% 48.23% 44.46%

602 275.71 2 143 957.90 1 207 095.85 43 799.52 132 178.40 842 025.41 100 362.41 279 460.56 1 436 737.54

13.6900 14.5400 12.4400 11.6800 8.8100 12.6600 7.4300 7.6600 11.0100

0.29% -0.07% 0.48% 0.00% 0.57% -0.47% 0.00% -0.13% 0.55%

14.1007 14.7581 12.6266 12.1355 9.1536 13.1537 7.7198 7.9587 11.4394

13.6900 14.5400 12.4400 11.6800 8.8100 12.6600 7.4300 7.6600 11.0100

45.02% 28.67% 34.49% 27.37% 25.14% 7.20% 6.14% 29.83% 29.23%

550 419.75 83 307.19 2 429 369.59 20 608 917.42 237 310.90 11 643 074.88 236 381.95 71 984.62 358 235.11 458 867.78 24 595.95 21 952.33 5 127.30 484 036.92 39 721.22 1 256 600.88 257 372.96 21 759 765.06 279 019.50 58 081.60 99 767.02 6 925 584.25 3 337 130.95 562 772.79 489 545.31 397 751.61 159 623.38 453 665.49 85 568.08 2 749 083.91 1 767 979.88 4 180 078.92 194 818.92 556 007.71 835 131.17 203 560.37 61 257.28 91 238.66 24 031.34 346 400.26 125 848.11 34 113.63 198 282.75 542 650.07 701 462.57 43 392.07 2 382.42 6 111.76 5 188 305.03 8 128 209.85 24 396 938.21

12.5200 11.4500 15.2800 12.9200 6.9900 5.7400 9.2600 9.8000 6.7600 6.8600 7.1500 6.5900 5.8800 7.0100 9.4500 12.2900 5.3500 9.1100 14.7000 109.8200 108.2900 8.6200 10.5000 60.9400 96.0500 266.6500 203.5200 117.6000 93.3900 116.1700 82.3200 107.0300 296.0900 96.8600 88.5800 254.7300 213.6800 107.2500 74.9700 179.7700 236.0600 424.8300 74.7600 98.4400 132.5327 125.7501 1 063.2500 1 081.2500 1.0231 1.0082 0.9316

0.32% 13.0083 12.5200 0.97% 11.8966 11.4500 -0.26% 15.8759 15.2800 0.31% 13.4239 12.9200 -1.13% 7.2626 6.9900 -0.86% 5.9639 5.7400 0.00% 9.3989 9.2600 0.00% 9.9470 9.8000 0.00% 7.0236 6.7600 0.59% 7.1275 6.8600 0.56% 7.4289 7.1500 0.00% 6.8470 6.5900 0.51% 6.1093 5.8800 -0.28% 7.1152 7.0100 -0.42% 9.5918 9.4500 -0.57% 12.4744 12.2900 0.00% 5.4303 5.3500 0.11% 9.2467 9.1100 0.68% 14.9205 14.7000 0.20% 111.4673 109.8200 0.19% 109.9144 108.2900 0.70% 8.9562 8.6200 0.19% 10.9095 10.5000 1.28% 62.4635 60.9400 0.87% 98.4513 96.0500 0.80% 273.3163 266.6500 0.79% 208.6080 203.5200 0.65% 120.5400 117.6000 0.65% 95.7248 93.3900 0.67% 119.0743 116.1700 1.01% 84.3780 82.3200 -0.25% 109.1706 107.0300 1.25% 303.4923 296.0900 1.21% 99.2815 96.8600 1.55% 90.7945 88.5800 0.49% 261.0983 254.7300 1.31% 219.0220 213.6800 0.54% 109.9313 107.2500 0.77% 76.8443 74.9700 0.04% 181.5677 179.7700 0.04% 238.4206 236.0600 0.58% 435.4508 424.8300 1.01% 76.6290 74.7600 1.03% 100.9010 98.4400 0.00% 132.5327 132.5327 0.00% 125.7501 125.7501 - 1 063.2500 1 063.2500 - 1 081.2500 1 081.2500 -0.02% 1.0231 1.0231 -0.01% 1.0082 1.0082 -0.01% 0.9316 0.9316

25.20% 14.50% 93.17% 88.34% 1.90% -0.52% 0.87% 0.93% 20.50% 19.51% 24.35% 13.82% 10.94% 6.21% 12.23% 8.76% 8.74% 47.89% 51.86% 13.09% 13.43% 28.66% 33.42% 45.06% 38.46% -0.51% -1.00% 42.49% 41.50% 18.46% 43.89% -1.10% 131.41% 28.84% 26.38% 63.53% 68.94% 39.11% 36.76% 27.54% 27.72% 35.70% 24.85% 25.85% 0.71% 1.27% 9.93% 6.03% 15.26% 16.62% 16.13%

ª∂ƒπ¢π∞

“COMMERCIAL VALUE ∞.∞.∂. (Δ∏§.: 210-63.89.200/300), URL: WWW.COMMERCIALVALUE.GR” AVIVA INVESTORS PAN EUROPEAN EQUITY(EUR) AVIVA INVESTORS ASIA-PACIFIC EQUITY(USD) AVIVA INVESTORS AMERICAN EQUITY(USD) AVIVA INVESTORS EUROPEAN EQUITY(EUR) AVIVA INVESTORS JAPANESE EQUITY(JPY) AVIVA INVESTORS GLOBAL EQUITY (USD) AVIVA INVESTORS EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY(EUR) AVIVA INVESTORS FRENCH EQUITY (EUR) AVIVA INVESTORS SHORT TERM EUROPEAN BOND(EUR) AVIVA INVESTORS U.K. EQUITY (GBP) AVIVA INVESTORS EMERGING COUNTRIES EQUITY(USD) AVIVA INVESTORS GBP RESERVE (GBP) AVIVA INVESTORS EUR RESERVE (EUR) AVIVA INVESTORS LONG TERM EUROPEAN BOND(EUR)

10 233 902.73 29 326 366.33 19 287 804.86 73 224 182.44 1 505 111 734.92 32 531 710.20 31 580 035.98 691 911.19 21 360 508.22 7 844 914.73 25 948 670.19 4 512 974.58 3 798 821.88 17 320 932.88

1 145 833.85 6 435 142.45 4 383 685.67 14 273 605.70 22 548 868.42 9 616 708.78 7 902 735.89 204 485.79 1 543 117.94 2 571 432.93 7 228 611.67 1 690 058.33 413 987.79 294 705.51

8.9314 4.5572 4.3999 5.1300 66.7489 3.3828 3.9961 3.3837 13.8424 3.0508 3.5897 2.6703 9.1762 58.7737

0.72% 0.89% 0.08% 0.67% 0.68% -0.08% 0.97% 0.58% -0.02% 0.62% 0.37% 0.00% 0.00% -0.34%

9.3780 4.7851 4.6199 5.3865 70.0863 3.5520 4.1959 3.5528 14.2577 3.2033 3.7692 2.6970 9.2679 60.5369

8.9314 4.5572 4.3999 5.1300 66.7489 3.3828 3.9961 3.3837 13.8424 3.0508 3.5897 2.6703 9.1762 58.7737

23.11% 50.84% 29.96% 28.82% 7.90% 33.63% 41.95% 19.97% 2.56% 37.88% 63.67% 1.57% 1.46% 2.55%

39/17


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

ª∂ƒπ¢π∞

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

“EFG EUROBANK ERGASIAS PRIVATE BANKING (Δ∏§.: 1141), URL: WWW.EUROBANK.GR” GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER INDEX EUR(1) GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER INDEX USD(1) HENDERSON HORIZON ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME EUR HENDERSON HORIZON AMERICAN EQUITY USD HENDERSON HORIZON ASIA PACIFIC PROPERTY EQUITIES USD HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME USD HENDERSON HORIZON CHINA USD HENDERSON HORIZON CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY EUR HENDERSON HORIZON GLOBAL OPPORTUNITIES USD HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES USD HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY USD HENDERSON HORIZON JAPANESE EQUITY USD HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES USD HENDERSON HORIZON PACIFIC EQUITY USD HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY EUR HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES EUR HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR

14 162 291.18 70 054.20 28 620 162.88 292 366 467.14 286 453 481.35 119 386 921.71 156 553 677.60 86 425 374.71 9 000 705.13 424 556 018.23 491 653 261.84 22 540 221.74 6 972 387.97 36 785 403.40 11 491 648.60 880 433 372.09

1 574 199.68 8 000.00 1 583 426.96 26 569 880.25 12 396 189.59 6 200 685.10 9 561 675.92 3 803 509.20 696 643.18 24 180 632.24 16 187 322.71 2 436 324.33 327 468.57 511 677.18 931 772.14 60 481 623.92

8.9965 8.7568 18.0700 10.7800 11.7800 13.4400 12.9900 22.7200 12.7900 11.2600 28.8700 9.0400 20.4000 71.8400 11.9700 14.4500

0.08% 0.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.75% 1.72% 1.56% 0.24% 0.54% 0.77% -0.22% -0.15% 1.35% 1.53% 1.19%

8.9965 8.7568 18.0700 10.7800 11.7800 13.4400 12.9900 22.7200 12.7900 11.2600 28.8700 9.0400 20.4000 71.8400 11.9700 14.4500

8.9965 8.7568 18.0700 10.7800 11.7800 13.4400 12.9900 22.7200 12.7900 11.2600 28.8700 9.0400 20.4000 71.8400 11.9700 14.4500

5.13% 4.28% 3.20% 26.38% 47.25% 50.50% 113.65% 29.61% 32.95% 41.10% 56.31% 0.78% 17.51% 72.20% 25.87% 24.03%

243 816 008.10

13 007 159.68

16.9300

0.95%

16.9300

16.9300

31.55%

181 353 541.81

10 517 639.25

17.0500

0.83%

17.0500

17.0500

96.66%

“HSBC GLOBAL INVESTMENT FUND ∞¡Δπ¶ƒ. HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-36.46.484), URL: WWW.HSBC.GR” HGIF ASIA FREESTYLE EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF ASIA FREESTYLE EQUITY CLASS EC (USD) HGIF ASIA FREESTYLE EQUITY CLASS EC (GBP) HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC(EUR) HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC(USD) HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC (USD) HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC (GBP) HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC (USD) HGIF BRIC FREESTYLE CLASS M2C (EUR) HGIF BRIC FREESTYLE CLASS M2C (USD) HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC (USD) HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC (USD) HGIF US EQUITY CLASS EC (USD) HGIF CLIMATE CHANGE EQUITY CLASS EC (EUR) HGIF CLIMATE CHANGE EQUITY CLASS EC (USD) HGIF CLIMATE CHANGE EQUITY CLASS EC (GBP)

825 451.60 1 181 348.67 734 755.25 4 748 776.77 6 795 708.54 32 242 797.39 46 142 303.74 28 698 224.14 461 071.48 659 830.44 824 339 126.62 1 179 735 739.48 62 627 559.55 89 626 524.16 19 224 374.04 27 512 325.86 1 139 767.42 3 787 749.95 5 426 796.89 3 371 467.82

76 538.30 76 538.30 76 538.30 437 202.74 437 202.74 622 294.61 622 294.61 622 294.61 88 024.28 88 024.28 51 425 615.78 51 425 615.78 542 027.87 542 027.87 1 913 592.85 1 913 592.85 63 804.74 866 701.24 866 701.24 866 701.24

10.7850 15.4350 9.6000 10.8620 15.5440 51.8130 74.1490 46.1170 5.2380 7.4960 16.0300 22.9410 115.5430 165.3540 10.0460 14.3770 17.8630 4.3700 6.2610 3.8900

1.06% 0.98% 1.34% 0.72% 0.64% 1.13% 1.05% 1.41% 0.50% 0.42% 0.67% 0.59% 1.47% 1.39% 0.15% 0.07% 1.02% 0.69% 0.81% 1.04%

11.0550 15.8210 9.8400 11.1340 15.9330 53.1080 76.0030 47.2700 5.3690 7.6830 16.4310 23.5150 118.4320 169.4880 10.2970 14.7360 18.3100 4.4790 6.4180 3.9870

10.7850 15.4350 9.6000 10.8620 15.5440 51.8130 74.1490 46.1170 5.2380 7.4960 16.0300 22.9410 115.5430 165.3540 10.0460 14.3770 17.8630 4.3700 6.2610 3.8900

55.58% 57.97% 42.10% 59.24% 61.66% 47.81% 50.06% 34.98% -0.08% 1.35% 101.41% 104.48% 120.94% 124.31% 74.35% 76.99% 21.05% 20.72% 22.60% 10.20%

26.8400 38.3300 33.5900 47.9700 20.8200 20.0400 28.6100 33.9200 48.4400 30.2900 4.0200 5.7400 9.8600 14.0700 21.9300 78.8500 112.6000 14.6500 10.2600 26.6600 18.6700 22.3900 15.6800 64.2300 44.9800 27.2800 8.8300 6.1900 9.0100 6.3900 11.4900 10.9900 15.6900 10.5400 15.0500 11.5400 35.8700 48.0100 9.4200 34.1000 17.5300 7.2800 6.9100 130.0600 28.0800 26.0300 15.4700 105.3900 101.2700 119.5000 110.5100 9.3800 9.7100 1 078.7700 115.2700 116.8400 9.7300 9.3860 9.5000 15.6800 10.8000 16.9700 19.1600 6.8400 4.7200 155.0900 6.3600 9.9500 14.8500 14.5800 110.8700 158.2100 10.3400 157.9900 8.3500 7.1400

0.45% 27.3097 26.8400 0.08% 39.0008 38.3300 -0.44% 34.4298 33.5900 -0.81% 49.1693 47.9700 -0.29% 21.0282 20.8200 0.05% 20.2404 20.0400 -0.31% 28.8961 28.6100 1.13% 34.7680 33.9200 0.75% 49.6510 48.4400 1.34% 31.0473 30.2900 0.75% 4.1205 4.0200 0.53% 5.8835 5.7400 0.92% 10.1065 9.8600 0.43% 14.4218 14.0700 -0.27% 22.1493 21.9300 -0.50% 80.8213 78.8500 -0.87% 115.4150 112.6000 0.27% 15.0163 14.6500 0.69% 10.5165 10.2600 0.08% 27.3265 26.6600 0.43% 19.1368 18.6700 0.49% 22.9498 22.3900 0.90% 16.0720 15.6800 -0.23% 65.8358 64.2300 0.13% 46.1045 44.9800 0.07% 27.7574 27.2800 0.23% 9.0508 8.8300 0.65% 6.3448 6.1900 0.22% 9.1001 9.0100 0.16% 6.4539 6.3900 -0.26% 11.6049 11.4900 0.92% 11.2648 10.9900 0.51% 16.0823 15.6900 0.19% 10.8035 10.5400 -0.20% 15.4263 15.0500 -0.17% 11.6554 11.5400 1.56% 36.7668 35.8700 -0.58% 49.2103 48.0100 0.86% 9.6555 9.4200 0.68% 34.9525 34.1000 -0.06% 17.7053 17.5300 0.14% 7.4620 7.2800 0.44% 7.0828 6.9100 0.92% 133.3115 130.0600 -0.18% 28.3608 28.0800 -0.15% 26.2903 26.0300 -0.13% 15.6247 15.4700 -0.54% 108.0248 105.3900 -0.55% 103.8018 101.2700 -1.34% 122.4875 119.5000 -1.37% 113.2728 110.5100 -1.26% 9.6145 9.3800 -1.22% 9.9528 9.7100 -0.08% 1 097.6485 1 078.7700 -0.16% 117.2872 115.2700 -0.07% 118.8847 116.8400 1.14% 9.9733 9.7300 -0.66% 9.4799 9.3860 -0.52% 9.5950 9.5000 -0.13% 16.0720 15.6800 0.56% 11.0700 10.8000 0.06% 17.3943 16.9700 1.00% 19.6390 19.1600 0.88% 7.0110 6.8400 1.29% 4.8380 4.7200 -0.47% 157.8041 155.0900 0.79% 6.5190 6.3600 0.51% 10.1988 9.9500 -0.34% 15.2213 14.8500 -0.82% 14.9445 14.5800 -0.41% 113.6418 110.8700 -0.80% 162.1653 158.2100 0.49% 10.5985 10.3400 -0.39% 161.9398 157.9900 -1.76% 8.5588 8.3500 0.14% 7.3185 7.1400

18.55% 21.18% 40.49% 43.58% 3.94% 10.90% 13.31% 33.49% 36.45% 24.80% 29.68% 32.56% 0.10% 0.07% 3.98% 83.46% 87.51% 23.21% 20.56% 71.56% 67.90% 33.83% 30.88% 95.11% 90.84% 19.28% 19.49% 17.01% 26.37% 23.12% 18.82% 27.49% 30.32% 20.05% 22.76% 3.87% 36.60% 89.84% 57.79% 63.94% 12.52% 27.05% 23.17% 33.92% 16.27% 16.94% 16.58% 7.17% 6.26% 25.71% 24.00% 52.03% 53.88% 9.81% 7.86% 12.32% 24.90% 16.87% 31.58% 111.89% 27.51% 103.72% 58.87% 30.29% 23.56% 12.20% 37.07% 38.39% 108.27% 33.27% -2.45% -0.32% 120.47% -3.00% 62.77% 67.21%

2.4900 126.3300 520.8700 549.0000 766.5100 1 090.9900 750.3600 457.8800 1 168.4600 960.6500 942.3800 596.1700 248.4200 610.1000 178.8600 679.7900 30.1500 138.2900 7 448.0000 57.5000 16.5900 2 553.0400 832.3400 46.9600 54.1400 2 426.0000 95.5900 34.0000 209.8300 269.3300 257.9100 257.1200 909.4800 173.9100 259.4600 294.1500 163.0600 716.3500 193.4400 931.9600

-2.35% 0.73% 0.72% 1.03% 0.75% 0.98% 0.92% 1.30% 1.42% 1.47% 0.22% 0.73% 0.77% 0.80% 1.34% -0.88% 0.70% 0.80% 0.16% -0.26% 0.61% 0.05% -0.97% 1.14% 0.93% -0.16% 1.54% 1.46% 0.20% 0.77% 1.17% 1.30% 1.06% -0.23% -0.14% -0.69% 0.71% -0.09% -0.32% -0.46%

“HSBC BANK PLC (Δ∏§.: 801-11-72000), URL: WWW.HSBC.GR” BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR 4 371 941 558.76 BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD 6 243 536 510.70 BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR 3 842 047 769.77 BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD 5 486 842 260.07 BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR 92 068 805.31 BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR 613 487 523.80 BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD 875 842 218.35 BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR 94 608 764.44 BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD 135 107 563.37 BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP 84 484 064.71 BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR 123 654 676.60 BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD 176 561 652.65 BGF JAPAN CLASS A2 EUR 18 611 857.87 BGF JAPAN CLASS A2 USD 26 558 705.91 BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD 113 207 346.88 BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR 1 773 162 541.13 BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD 2 532 125 581.88 BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD 1 266 479 167.33 BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR 886 967 662.58 BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD 889 394 044.42 BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR 622 842 716.03 BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD 3 154 897 666.81 BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR 2 209 414 712.62 BGF WORLD MINING CLASS A2 USD 11 559 023 091.13 BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR 8 094 735 460.67 BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR 1 349 100 629.98 BGF NEW ENERGY FUND A2 USD 3 045 946 176.46 BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR 2 135 266 911.93 BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD 74 542 722.76 BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR 17 679 102.13 BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A 36 643 213.08 BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR 141 209 013.82 BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD 201 598 673.96 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR 212 002 492.58 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD 302 717 031.62 SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) 239 075 454.81 SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) 319 100 473.21 SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) 228 689 067.13 SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) 130 300 423.98 SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) 896 192 480.18 SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) 64 520 330.48 SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD 98 441 257.04 SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR 13 942 556.13 SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) 473 984 296.90 SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED 539 575 657.74 SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD 288 908 432.27 SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR 2 224 510 680.68 SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) 640 648 699.91 SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) 174 278 414.31 SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) 1 412 884 620.95 SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) 468 223 475.67 SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR 26 087 088.08 SCHRODERS AS GOLD & METALS USD 95 586 311.05 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR 805 953 835.16 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) 52 100 450.43 JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR 28 720 008.09 JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP 7 763 020.47 JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP 4 390 841.95 JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR 50 366 152.47 JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR 81 390 194.50 JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD 96 769 619.24 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR 606 350 884.35 JF GREATER CHINA A (ACC) - USD 256 175 802.34 JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) 15 753 213.03 JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED) 1 377 565.46 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD 8 078 506.27 JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR 2 482 927.97 JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD 31 081.31 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD 258 566 276.48 JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD 30 279 387.66 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR 652 740 829.80 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD 25 738 344.80 JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD 82 239 932.21 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED 61 799 584.85 JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD 8 324 144.14 JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD 18 133 185.68

162 889 029.76 162 889 029.76 114 380 701.69 114 380 701.69 4 422 132.82 30 613 149.89 30 613 149.89 2 789 173.48 2 789 173.48 2 789 173.48 30 759 869.80 30 759 869.80 1 887 612.36 1 887 612.36 5 162 213.72 22 487 793.80 22 487 793.80 86 449 089.92 86 449 089.92 33 360 616.82 33 360 616.82 140 906 550.55 140 906 550.55 179 962 993.79 179 962 993.79 49 453 835.41 344 954 266.87 344 954 266.87 8 273 332.16 2 766 682.65 3 189 139.52 12 848 863.86 12 848 863.86 20 114 088.48 20 114 088.48 20 717 110.47 8 896 026.57 4 763 363.20 13 832 316.77 26 281 304.40 3 680 566.48 13 522 150.69 2 017 736.05 3 644 351.04 19 215 657.33 11 099 056.18 143 795 131.27 6 078 837.65 1 720 928.35 11 823 302.27 4 236 933.09 2 781 139.45 9 844 110.30 747 104.42 451 986.21 245 806.30 797 843.83 467 807.58 5 301 700.26 5 190 701.18 8 960 149.93 35 730 753.35 13 370 344.59 2 303 101.32 291 857.09 52 089.15 390 397.48 3 123.75 17 411 870.47 2 076 775.56 5 887 443.22 162 684.69 7 953 571.78 391 161.37 996 903.49 2 539 661.86

“ING ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (Δ∏§.: 801 100 200 300), WWW.INGIM.GR” ING INTERNATIONAL GREECE EQUITY X CAP (EUR)(1) 5 240 621.24 ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR)(1) 97 535 766.08 ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR)(1) 91 258 884.86 ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD)(1) 67 287 635.77 ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD)(1) 109 543 091.54 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD)(1) 72 387 794.02 ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD)(1) 45 875 814.93 ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD)(1) 124 290 782.15 ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD)(1) 184 494 272.09 ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD)(1) 116 306 501.61 ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY X CAP (USD)(1) 55 835 788.35 ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES XCAP(USD)(1) 198 920 659.43 ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS X CAP (EUR)(1) 22 167 126.63 ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD)(1) 67 467 571.69 ING (L) INVEST EUROP.SECTOR ALLOCATION XCAP(EUR)(1) 82 787 567.47 ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD)(1) 259 667 545.19 ING (L) INVEST NEW TECH LEADERS X CAP (EUR)(1) 37 396 827.47 ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP(EUR)(1) 54 040 619.55 ING (L) INVEST JAPANESE SMALL&MID CAPS XCAP(JPY)(1) 893 890 265.06 ING (L) INVEST EMERGING MARKETS X CAP (USD)(1) 475 651 639.06 ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS X CAP(EUR)(1) 20 324 079.71 ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD)(1) 421 921 885.32 ING (L) INVEST NEW ASIA X CAP (USD)(1) 435 937 165.63 ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR)(1) 139 213 059.57 ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD)(1) 200 891 064.37 ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY)(1) 12 451 494 064.93 ING (L) INVEST EMU EQUITY X CAP(EUR)(1) 227 722 036.36 ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR)(1) 201 939 666.22 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR)(1) 703 907 525.13 ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR)(1) 37 484 990.88 ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND X CAP (EUR)(1) 56 045 357.17 ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR)(1) 490 335 487.03 ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR)(1) 245 742 858.81 ING (L) INVEST BALKAN XCAP (EUR)(1) 7 869 748.83 ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR)(1) 36 470 149.70 ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR)(1) 42 482 939.52 ING (L) INVEST CLIMATE FOCUS X CAP (EUR)(1) 9 476 447.72 ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR)(1) 69 194 360.84 ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL X CAP (EUR)(1) 136 003 846.44 ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD)(1) 107 080 375.78

18/40

2 102 424.01 5 792.86 17 443.20 6 315.09 2 339.75 5 341.17 3 545.50 3 755.12 16 791.77 11 286.54 2 831.16 6 736.29 14 458.10 10 114.09 8 627.30 45 310.40 368 800.66 101 226.31 15 613.20 243 394.88 606 025.11 18 812.10 23 668.98 747 935.15 76 066.18 399 842.00 19 651.82 365 631.96 250 431.89 4 128.98 16 889.78 258 128.21 6 291.89 7 487.59 752.97 1 666.27 4 447.29 404.18 13 079.68 16 054.85

2.5398 128.8566 531.2874 559.9800 781.8402 1 112.8098 765.3672 467.0376 1 191.8292 979.8630 961.2276 608.0934 253.3884 622.3020 182.4372 693.3858 30.7530 141.0558 7 596.9600 58.6500 16.9218 2 604.1008 848.9868 47.8992 55.2228 2 474.5200 97.5018 34.6800 214.0266 274.7166 263.0682 262.2624 927.6696 177.3882 264.6492 300.0330 166.3212 730.6770 195.3744 941.2796

2.4900 126.3300 520.8700 549.0000 766.5100 1 090.9900 750.3600 457.8800 1 168.4600 960.6500 942.3800 596.1700 248.4200 610.1000 178.8600 679.7900 30.1500 138.2900 7 448.0000 57.5000 16.5900 2 553.0400 832.3400 46.9600 54.1400 2 426.0000 95.5900 34.0000 209.8300 269.3300 257.9100 257.1200 909.4800 173.9100 259.4600 294.1500 163.0600 716.3500 193.4400 931.9600

21.02% 34.87% 33.12% 16.69% 19.05% 29.44% 33.97% 30.11% 33.77% 77.95% 7.48% 51.82% 24.40% 4.27% 37.02% 51.59% 60.89% 28.00% 7.32% 64.19% 57.40% 91.67% 46.21% 82.23% 21.09% -0.04% 33.00% 37.60% 17.54% 30.93% 32.28% 25.68% 20.61% 33.72% 8.36% 26.51% 19.31% 23.25% 7.10% 5.97%

AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

ING (L) RENTA FUND YEN X CAP(JPY)(1) ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR)(1) ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT X CAP (USD)(1) ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR)(1) ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD X CAP (USD)(1) ING (L) RENTA FUND GL. HIGH YIELD X CAP (EUR)(1) ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP (EUR)(1) ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR)(1) ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY X CAP(EUR)(1) ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD)(1) ING (L) RENTA FUND INFLATION LINKED XCAP(EUR)(1) ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR)(1) ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR)(1) ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR)(1) ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR)(1) ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND CCF EUROTOP 100(EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND CCF EURO(EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND CCF JAPAN(EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND CCF US (EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND CCF EURO II(EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 70 (EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 80 (EUR)(1) ING INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 90 (EUR)(1)

7 168 538 838.50 39 426 788.64 58 400 512.17 767 179 059.95 74 322 019.01 351 126 644.63 97 308 198.41 354 660 602.04 757 999 885.51 983 978 770.80 158 892 612.63 53 296 239.02 317 721 627.90 50 281 778.06 57 378 455.55 257 114 940.82 286 278 537.61 24 321 878.89 102 747 319.10 12 265 561.99 7 412 551.01 5 397 521.66 60 534 153.99 101 501 151.49 99 727 351.45

ª∂ƒπ¢π∞

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

13 219.99 78 796.0000 1 109.05 649.3900 3 538.12 1 166.4800 40 709.53 410.9200 6 014.25 809.5600 83 416.41 324.4200 87 311.55 147.6000 44 207.30 126.1300 15 076.89 3 058.5000 298 895.62 53.3700 11 219.21 279.7600 38 067.31 259.1800 7 636.58 799.9500 6 692.70 406.5300 3 386.38 394.4100 8 227.25 456.9200 24 856.75 238.5500 771 164.79 31.5400 3 446 849.23 29.8100 453 433.85 27.0500 266 986.37 27.7600 194 362.77 27.7700 2 406 281.54 25.1600 3 749 615.13 27.0700 3 502 298.52 28.4700

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

0.22% 79 583.9600 78 796.0000 -0.46% 655.8839 649.3900 -0.10% 1 178.1448 1 166.4800 -0.24% 415.0292 410.9200 -0.50% 817.6556 809.5600 0.09% 327.6642 324.4200 -0.54% 149.0760 147.6000 -0.10% 127.3913 126.1300 -0.20% 3 089.0850 3 058.5000 0.06% 53.9037 53.3700 -0.22% 282.5576 279.7600 0.00% 259.1800 259.1800 0.32% 811.9493 799.9500 0.06% 412.6280 406.5300 0.53% 400.3262 394.4100 0.28% 463.7738 456.9200 -0.03% 240.9355 238.5500 0.19% 31.6977 31.5400 0.24% 29.9591 29.8100 0.04% 27.1853 27.0500 0.22% 27.8988 27.7600 0.22% 27.9089 27.7700 0.52% 25.2858 25.1600 0.37% 27.2054 27.0700 0.21% 28.6124 28.4700

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009 0.05% 6.73% 36.69% 8.49% 11.98% 50.78% 5.05% 16.45% 48.53% 10.61% 7.38% -0.03% 19.44% 13.52% 23.23% 14.97% 18.55% 1.68% 2.33% 0.63% 2.36% 1.72% 3.33% 2.54% 2.08%

“¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (Δ∏§.: 210-32.88.222), URL: WWW.PIRAEUSAEDAK.GR” PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 4 177 475.64 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4 566 330.73 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) 42 619 669.39 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) 1 264 551 565.37 GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 28 401 808.34 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 10 595 660.46 GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) 102 324 395.43 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) 194 370 364.03 GS GLOB EMERG MKTS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 30 166 454.77 GS GLOB EMERG MKTS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 15 016 272.39 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) 28 274 569.06 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) 215 161 033.23 GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) 10 933 877.75 GS JAPAN SMALL CAP PORTOFOLIO CLASS BASE (JPY) 2 135 610 846.54 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 417 864 130.23 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) 4 043 634.13 GS GLOBAL EMERGING MRKTS EQUITY CLASS BASE (USD) 64 713 235.05 GS GLOBAL EMERGING MRKTS EQUITY CLASS E (EUR) 46 013 935.79 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 61 381 040.14 GS US GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 26 229 767.24 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 1 376 945.31 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 677 934.33 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 18 999 776.60 GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 5 376 266.43 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) 227 101.04 GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) 8 729 147.84 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) 18 519 782.57 GS JAPAN SMALL CAP PORTOFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 745 692.68 GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 37 120 767.27 GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 266 267 213.03 GS GLOBAL CURRENCY CLASS A (USD) 2 188 896.81 GS GLOBAL CURRENCY A SHARES EURO-HEDGED (EUR) 705 449.24 GS EUROPE EQUITY TARGET ALPHA CLASS BASE (EUR) 4 747 100.16 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) 1 668 050.36 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) 104 124 553.72 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 4 218 594.47 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) 511 578.44 GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) 9 980 636.33 GS US GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 18 182 668.21 GS GLOBAL EMERGING MRKTS EQUITY CLASS A (USD) 32 672 364.83 GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 15 747 395.81 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 18 356 667.48 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 15 443 624.84 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 198 231 459.67 GS GLOB EMERG MKTS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 31 173 147.81 GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 3 513 551.64 GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) 1 480 431.10 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) 3 393 098.82 GS US GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) 1 512 996.72 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 2 174 732.14 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) 2 994 993.35 GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 13 541 327.37 GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) 70 031 237.85 GS US$ LIQUID RESERVE (USD) 195 151 179.32 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) 6 891 255.21 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) 28 158 813.15 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) 953 867.36 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EQUILIBRIUM (EUR) 408 558.30 PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) 185 162 296.54 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) 138 826 378.27 PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) 133 360 015.79 PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) 4 792 338.57 PIONEER FUNDS - EUROPEAN SMALL COMPANIES (EUR) 29 453 717.64 PIONEER FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY (EUR) 9 077 527.34 PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUITY (EUR) 75 507 504.21 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) 376 166 349.95 PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY (EUR) 27 328 361.07 PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) 154 523 508.60 PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) 400 417 800.27 PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) 50 009 426.51 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) 829 016 499.64 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) 1 179 856 282.29 PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) 287 622 427.09 PIONEER FUNDS - EUROPEAN QUANT EQUITY (EUR) 317 251.55 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) 13 362 111.55 PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) 50 039 022.02 PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) 1 369 288.24 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) 79 416 998.55 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) 7 120 679.22 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) 85 565 587.13 PIONEER FUNDS - TOTAL RETURN CURRENCIES (EUR) 15 239 055.74 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CONTROL (EUR) 805 754.00 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) 121 776 943.60 PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) 569 874 613.34 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EQUITY (EUR)(4) 106 790 402.19 PF(LUX)-BIOTECH-R (USD) 106 060 771.91 PF(LUX)-BIOTECH-HR-EUR (EUR) 32 486 724.93 PF(LUX)-CLEAN ENERGY-R (USD) 145 546 683.94 PF(LUX)-CLEAN ENERGY-R-EUR (EUR) 48 088 830.78 PF(LUX)-GENERICS-R (USD) 53 350 652.90 PF(LUX)-GENERICS-HR-EUR (EUR) 7 991 070.72 PF(LUX)-PREMIUM BRANDS-R (EUR) 34 294 546.85 PF(LUX)-SECURITY-R (USD) 47 022 283.13 PF(LUX)-SECURITY-R-EUR (EUR) 5 042 653.62 PF(LUX)-WATER-R (EUR) 319 366 939.69

15 158.32 275.5900 21 756.77 209.8800 1 976 793.57 21.5600 1 677 124.09 754.0000 1 744 582.82 16.2800 677 905.34 15.6300 6 835 296.96 14.9700 30 134 940.16 6.4500 2 456 551.69 12.2800 1 207 095.85 12.4400 323 841.13 87.3100 22 648 529.81 9.5000 1 209 499.75 9.0400 1 632 730.01 1 308.0000 55 567 038.60 7.5200 346 201.55 11.6800 2 403 016.53 26.9300 2 271 171.56 20.2600 6 244 256.37 9.8300 3 198 752.10 8.2000 257 372.96 5.3500 95 618.38 7.0900 3 054 626.46 6.2200 393 001.93 13.6800 35 595.78 6.3800 1 467 083.67 5.9500 8 654 104.00 2.1400 100 362.41 7.4300 2 429 369.59 15.2800 20 608 917.42 12.9200 236 381.95 9.2600 71 984.62 9.8000 435 913.70 10.8900 174 117.99 9.5800 12 235 552.73 8.5100 613 167.80 6.8800 43 799.52 11.6800 1 100 400.92 9.0700 2 180 176.04 8.3400 1 139 998.77 28.6600 774 970.27 20.3200 1 620 182.48 11.3300 1 256 600.88 12.2900 21 759 765.06 9.1100 2 143 957.90 14.5400 370 627.81 9.4800 149 538.50 9.9000 484 036.92 7.0100 163 214.32 9.2700 24 276.98 89.5800 31 807.49 94.1600 135 861.62 99.6700 5 821.35 12 030.0600 16 343.28 11 940.7600 550 419.75 12.5200 3 652 245.55 7.7100 83 307.19 11.4500 7 803.21 52.3600 41 025 437.97 4.5100 20 371 466.19 6.8100 8 678 583.51 15.3700 1 379 512.58 3.4700 3 887 304.45 7.5800 2 951 823.06 3.0800 9 194 948.61 8.2100 9 721 913.49 38.6900 4 821 346.23 5.6700 31 737 290.78 4.8700 113 138 908.15 3.5400 13 364 204.33 3.7400 5 651 609.56 146.6900 5 651 609.56 208.7600 6 163 384.45 46.6700 6 352.16 49.9400 1 775 456.04 7.5300 6 717 856.94 7.4500 24 526.14 55.8300 11 631 214.75 6.8300 131 235.65 54.2600 14 831 148.25 5.7700 2 972 897.68 5.1300 15 095.42 53.3800 14 831 148.25 8.2100 113 138 908.15 5.0400 1 001 974.12 106.5800 397 751.61 266.6500 159 623.38 203.5200 1 767 979.88 82.3200 835 600.88 57.5500 453 665.49 117.6000 85 568.08 93.3900 562 772.79 60.9400 489 545.31 96.0500 75 106.55 67.1400 2 749 083.91 116.1700

1.39% 281.1018 275.5900 -0.12% 210.9294 209.8800 0.05% 21.9912 21.5600 0.67% 769.0800 754.0000 0.31% 16.6056 16.2800 -0.57% 15.7082 15.6300 0.00% 15.2694 14.9700 0.16% 6.4823 6.4500 -0.08% 12.3414 12.2800 0.48% 12.5022 12.4400 0.56% 89.0562 87.3100 0.53% 9.6900 9.5000 -0.11% 9.0852 9.0400 0.46% 1 334.1600 1 308.0000 0.13% 7.5576 7.5200 0.00% 11.9136 11.6800 -0.11% 27.4686 26.9300 0.50% 20.6652 20.2600 -0.51% 9.8792 9.8300 0.12% 8.3640 8.2000 0.00% 5.3768 5.3500 0.14% 7.1255 7.0900 0.32% 6.3444 6.2200 0.88% 13.9536 13.6800 0.63% 6.5076 6.3800 0.51% 6.0690 5.9500 -0.47% 2.1507 2.1400 0.00% 7.5786 7.4300 -0.26% 15.5856 15.2800 0.31% 13.1784 12.9200 0.00% 9.3063 9.2600 0.00% 9.8490 9.8000 0.55% 11.1078 10.8900 0.00% 9.7716 9.5800 0.59% 8.6802 8.5100 0.58% 7.0176 6.8800 0.00% 11.9136 11.6800 -0.11% 9.2514 9.0700 0.12% 8.5068 8.3400 -0.10% 29.2332 28.6600 0.30% 20.7264 20.3200 -0.44% 11.3867 11.3300 -0.57% 12.3515 12.2900 0.11% 9.1556 9.1100 -0.07% 14.6127 14.5400 -0.11% 9.5274 9.4800 -0.10% 9.9495 9.9000 -0.28% 7.0451 7.0100 0.76% 9.4554 9.2700 0.02% 90.0279 89.5800 0.02% 94.6308 94.1600 0.20% 100.1684 99.6700 0.00% 12 030.0600 12 030.0600 0.00% 11 940.7600 11 940.7600 0.32% 12.7704 12.5200 0.39% 7.8642 7.7100 0.97% 11.6790 11.4500 -0.08% 52.6218 52.3600 0.45% 4.6002 4.5100 0.89% 6.9462 6.8100 0.07% 15.6774 15.3700 0.58% 3.5394 3.4700 0.66% 7.7316 7.5800 0.65% 3.1416 3.0800 1.73% 8.3742 8.2100 0.57% 39.4638 38.6900 1.43% 5.7834 5.6700 0.83% 4.9674 4.8700 0.85% 3.6108 3.5400 0.81% 3.8148 3.7400 0.71% 149.6238 146.6900 0.12% 212.9352 208.7600 0.69% 47.6034 46.6700 0.58% 50.9388 49.9400 0.67% 7.5677 7.5300 -0.27% 7.4873 7.4500 -0.18% 56.1092 55.8300 -0.15% 6.8642 6.8300 0.04% 54.5313 54.2600 0.35% 5.7989 5.7700 0.00% 5.1557 5.1300 0.15% 53.6469 53.3800 -0.24% 8.2511 8.2100 0.20% 5.1408 5.0400 106.5800 106.5800 0.80% 266.6500 266.6500 0.79% 203.5200 203.5200 1.01% 82.3200 82.3200 1.25% 57.5500 57.5500 0.65% 117.6000 117.6000 0.65% 93.3900 93.3900 1.28% 60.9400 60.9400 0.87% 96.0500 96.0500 1.10% 67.1400 67.1400 0.67% 116.1700 116.1700

19.11% 0.80% 26.01% 7.96% 59.30% 11.72% 19.76% 57.32% 38.13% 34.49% 25.92% 29.96% 9.05% 9.64% 56.34% 28.92% 72.74% 67.85% 15.92% 40.65% 8.74% 12.90% 4.36% 54.40% 21.99% 15.98% 4.90% 6.14% 93.17% 88.34% 0.87% 0.93% 25.17% 25.39% 29.14% 25.32% 28.21% 19.03% 39.93% 72.03% 58.38% 15.73% 11.52% 55.99% 37.82% 11.92% 8.43% 10.39% 35.92% 8.40% 8.74% 13.08% 0.63% 0.18% 25.20% -22.67% 14.50% 7.10% 31.87% 63.70% 79.77% 30.94% 38.32% 25.71% 52.04% 16.75% 46.13% 21.14% 19.59% 25.08% 20.08% 22.94% 28.50% 27.59% 73.10% 6.89% 91.46% 17.35% 15.37% 29.08% 3.85% 5.93% 32.21% 22.63% 12.08% -1.99% -2.55% 43.89% 41.47% 42.49% 41.50% 45.06% 36.51% 32.95% 18.46%

“∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (Δ∏§.: 210-90.07.400), URL: WWW.NBG.GR” NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(10) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(10)

88 768.06 6 470 742.82 662 358.01 15 561 835.12 652 897.78 34 518 641.33 762 348.59 45 672 658.54 210 849.69 17 459 238.50 42 856.87 4 662 199.92 1 146 405.33 1 404 338.74 33 543 375.67 14 409 508.38 10 940.82 2 673 112.68

73.03 5 347.36 571.66 13 094.15 592.53 30 816.93 701.57 41 980.16 196.43 16 245.15 43.99 4 779.40 1 169.13 1 351.11 32 924.12 14 100.00 9.59 2 349.57

1 215.5300 1 210.0800 1 158.6700 1 188.4600 1 101.8800 1 120.1200 1 086.6300 1 087.9600 1 073.4100 1 074.7400 974.1700 975.4800 980.5600 1 039.4000 1 018.8100 1 021.9500 1 140.3800 1 137.7000

-0.09% -0.09% -0.07% -0.07% 0.87% 0.87% 1.42% 1.42% -2.43% -2.43% 1.01% 1.01% -0.17% -0.17% -0.19% -0.19% -

1 215.5300 1 210.0800 1 158.6700 1 188.4600 1 101.8800 1 120.1200 1 086.6300 1 087.9600 1 073.4100 1 074.7400 974.1700 975.4800 980.5600 1 039.4000 1 018.8100 1 021.9500 1 140.3800 1 137.7000

1 215.5300 1 210.0800 1 158.6700 1 188.4600 1 101.8800 1 120.1200 1 086.6300 1 087.9600 1 073.4100 1 074.7400 974.1700 975.4800 980.5600 1 039.4000 1 018.8100 1 021.9500 1 140.3800 1 137.7000

14.00% 14.04% 5.55% 5.59% 20.60% 20.65% 19.14% 19.19% 15.06% 15.10% 19.24% 19.29% 7.60% 7.65% 6.27% 6.31% 7.66% 1.32%

486 830.62 690 126.01 444 836.67 625 579.85 888 955.17 1 054 736.85 774 330.14 2 608 035.14 1 245 718.61 1 105 301.92 3 645 736.58 39 859 245.74 13 838 145.53 650 998.23 3 303 045.72 1 466 108.10 5 222 365.22 1 097 855.92 370 956.23 990 309.73

37.0985 39.2433 115.0505 42.3889 23.1527 41.2994 26.5195 29.6348 27.5364 10.0347 23.2381 27.3929 15.8297 29.2796 20.5195 22.9174 9.2438 10.6811 17.5979 11.1163

-0.28% -0.45% -0.25% -0.27% -0.14% -0.37% 1.26% -0.90% 0.96% 1.20% 0.86% 0.00% 0.00% 0.22% 0.08% 0.91% -0.47% 1.45% 1.63% 1.40%

37.6550 39.8320 116.7763 43.0247 23.5000 41.9189 27.1825 30.3756 28.2248 10.2855 23.8191 27.3929 15.8297 29.7188 20.8273 23.4904 9.4749 10.9482 18.0378 11.3942

37.0985 39.2433 115.0505 42.3889 23.1527 41.2994 26.5195 29.6348 27.5364 10.0347 23.2381 27.3929 15.8297 29.2796 20.5195 22.9174 9.2438 10.6811 17.5979 11.1163

17.54% 3.30% 6.36% 6.57% 11.51% 4.37% 25.55% 40.89% 27.64% 55.23% 49.03% 0.98% 0.54% 3.37% 54.13% 65.40% 50.74% 13.07% 23.78% 27.71%

“GENIKI BANK (Δ∏§.: 801-11-600300), URL: WWW.SGAM.COM” SGAM BONDS US OPPOTUNISTIC CORE PLUS (USD)A(1) SGAM BONDS EUROPE (EUR) A(1) SGAM BONDS EURO INFLATION LINKED(EUR) A(1) SGAM BONDS WORLD (USD) A(1) SGAM BONDS EURO CORPORATE A(1) SGAM BONDS EURO A(1) SGAM EQUITIES CONCENTRATED EUROPE (EUR)A(1) SGAM EQUITIES GOLD MINES (USD) A(1) SGAM EQUITIES GLOBAL. (USD) A(1) SGAM EQUITIES PACIFIC DUAL STRATEGIES (USD) A SGAM EQUITIES CHINA (USD) A SGAM MONEY MARKET EUROPE A(1) SGAM MONEY MARKET USD A(1) SGAM BONDS CONVERGING EUROPE(EUR) A(1) SGAM BONDS EUROPE HIGH YIELD(EUR) A(1) SGAM EQUITIES EASTERN EUROPE(EUR) A(1) SGAM EQUITIES GL. EMERG.COUNTRIES (USD) A(1) SGAM EQUITIES EUROLAND (EUR) A(1) SGAM EQUITIES EUROLAND CYCLICALS (EUR) A(1) SGAM EQUITIES EUROLAND FINANCIAL (EUR) A(1)

18 060 695.47 27 082 851.62 51 178 683.83 26 517 619.00 20 581 728.99 43 559 967.07 20 534 843.20 77 288 517.45 34 302 653.86 11 091 350.16 84 720 131.37 1 091 858 406.95 219 053 936.97 19 060 978.93 67 776 949.51 33 599 416.14 48 274 406.06 11 726 334.33 6 528 041.63 11 008 596.62

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009 SGAM EQUITIES GLOBAL ENERGY (USD)(1) SGAM EQUITIES JAPAN SMALL CAP(JPY) A SGAM EQUITIES US CONCENTRATED CORE(USD) A(1) SGAM EQUITIES US VALUE OPPORTUNITIES (USD) A(1) SGAM EQUITIES US LARGE CAP GROWTH(USD) A(1) SGAM EQUITIES US MID CAP GROWTH(USD) A(1) SGAM EQUITIES US MULTI STRATEGIES(USD) A(1) SGAM EQUITIES US RELATIVE VALUE(USD) A(1) SGAM EQUITIES US SMALL CAP VALUE(USD) A(1) SGAM BONDS EURO AGGREGATE(EUR) A(1) SGAM EQUITIES EUROLAND SMALL CAP (EUR) A(1) SGAM EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES(EUR) A(1) SGAM EQUITIES JAPAN CONCENTRATED VALUE(JPY) A SGAM EQUITIES JAPAN TARGET(JPY) A SGAM INDEX EUROLAND(EUR) A(1) SGAM INDEX JAPAN(JPY) A SGAM INDEX US(USD) A(1) SGAM EQUITIES INDIA(USD) A SGAM EQUITIES JAPAN CORE (JPY) A SGAM EQUITIES LATIN AMERICA (USD) A(1) SGAM EQUITIES GLOBAL RESOURCES (USD) A(1) SGAM EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE (USD) A(1) AGILEO P2 (EUR)(1) AGILEO P2 (USD)(1) SG DOLLAR GARANTI 12M (USD)(1) SG EURO GARANTI 12M (EUR)(1) SGAM INVEST EURO MONETAIRE (EUR)(1) SGAM AI EVOLUTION PLUS RE (EUR)(2) SGAM AI EVOLUTION MAX RE (EUR)(2) CALYPSO FUND (EUR)

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

6 125 175.21 435 086 143.00 22 902 349.26 185 779.86 8 444 330.13 8 609 660.09 22 871 792.04 144 593 958.59 1 007 173.45 25 660 134.23 10 297 280.01 7 701 770.05 232 534 868.00 1 706 599 514.00 1 550 066.69 123 200 937.00 1 570 157.36 21 653 124.48 13 661 651 987.00 5 314 930.57 6 228 023.92 14 784 131.58 17 796 680.42 1 348 160.40 5 958 442.99 43 063 374.90 31 299 107.84 1 884 587.46 1 030 519.80 9 286 276.85

ª∂ƒπ¢π∞

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

342 974.13 17.8590 406 801.69 1 069.5288 1 025 703.23 22.3284 11 713.64 15.8601 555 363.24 15.2051 290 387.28 29.6489 1 079 452.79 21.1883 7 051 866.44 20.5044 63 825.64 15.7801 219 727.59 116.7816 74 008.31 139.1368 73 503.73 104.7807 35 688.86 6 515.6145 1 046 122.58 1 631.3571 12 547.53 123.5356 13 256.29 9 293.7748 15 049.44 104.3333 172 864.52 125.2607 1 885 194.39 7 246.8134 47 706.84 111.4082 58 605.18 106.2709 161 196.18 91.7151 164 707.82 108.0500 13 637.07 98.8600 493.59 12 071.6200 20 069.80 2 145.6800 25 861.90 1 210.2400 19 994.82 94.2538 11 117.05 92.6972 111 607.85 83.4900

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

1.84% 18.3055 17.8590 0.48% 1 096.2671 1 069.5288 1.17% 22.8866 22.3284 1.06% 16.2566 15.8601 0.97% 15.5852 15.2051 1.07% 30.3901 29.6489 1.22% 21.7180 21.1883 1.39% 21.0170 20.5044 1.26% 16.1746 15.7801 -0.24% 118.5333 116.7816 0.81% 142.6152 139.1368 1.50% 107.4002 104.7807 0.97% 6 678.5049 6 515.6145 0.56% 1 672.1410 1 631.3571 1.90% 126.6240 123.5356 1.82% 9 526.1192 9 293.7748 1.02% 106.9416 104.3333 0.71% 128.3922 125.2607 0.89% 7 427.9837 7 246.8134 -0.04% 114.1934 111.4082 0.64% 108.9277 106.2709 1.48% 94.0080 91.7151 -0.02% 109.9409 108.0500 0.26% 100.5901 98.8600 0.00% 12 071.6200 12 071.6200 0.00% 2 145.6800 2 145.6800 0.00% 1 210.2400 1 210.2400 -0.03% 95.9032 94.2538 0.00% 94.3194 92.6972 -0.20% 84.9511 83.4900

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009 18.56% 17.90% 33.38% 18.51% 35.52% 43.54% 28.03% 27.51% 19.31% 7.80% 37.57% 23.97% 3.06% 4.06% 18.29% 13.77% 19.69% 69.15% 18.36% 71.23% 45.39% 43.56% 2.49% 0.54% 0.79% 0.90% 0.91% 1.95% 1.38% 3.16%

MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (Δ∏§.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(ACC) EUR 45 871 549.32 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(ACC) USD 342 221 323.18 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (ACC) USD 9 466 680.38 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(ACC) USD 45 704 001.49 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(ACC) EUR 89 688 140.47 FR’IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(ACC) EUR 87 547 767.78 FR’IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(ACC) USD 1 667 323.83 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(ACC) USD 46 218 904.59 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND- A(ACC) EUR 9 930 843.85 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(ACC) USD 22 024 220.96 FR’IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(ACC) USD 24 651 318.12 FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(ACC) EUR 41 110 552.03 FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(ACC) USD 69 474 542.84 FRANKLIN INDIA FUND- A(ACC) EUR 99 497 669.09 FRANKLIN INDIA FUND- A(ACC) USD 391 783 880.65 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(ACC) EUR 30 463 386.59 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(ACC) USD 629 101 792.01 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(ACC) EUR 1 316 821 970.05 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(ACC) USD 412 437 094.54 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(ACC) EUR 86 625 651.49 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(ACC) USD 193 968 616.07 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(ACC) EUR 1 755 957.55 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(ACC) USD 116 803 966.98 FR’IN T’TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(ACC) USD 62 547 807.79 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(ACC) EUR 2 897 873.29 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(ACC) JPY 5 003 055 263.21 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(ACC) USD 17 512 693.70 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(ACC) EUR 16 384 367.16 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(ACC) EUR HEDGED 13 267 749.25 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(ACC) USD 226 081 882.63 FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(ACC) USD 26 366 114.80 FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(ACC) USD 15 882 685.17 TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(ACC) EUR 46 331 655.37 TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(ACC) USD 266 497 138.13 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(ACC) EUR 323 935 135.28 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(ACC) USD 2 478 925 307.08 TEMPLETON BRIC FUND- A(ACC) EUR 179 013 917.55 TEMPLETON BRIC FUND- A(ACC) USD 1 685 714 867.78 TEMPLETON CHINA FUND- A(ACC) USD 751 148 002.47 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(ACC) EUR 472 234 605.99 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(ACC) USD 168 989 605.42 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(ACC) USD 423 709 027.95 TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(ACC) EUR 39 149 608.94 TEMPLETON EUROLAND FUND- A(ACC) EUR 110 205 475.34 TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(ACC) EUR 38 735 294.51 TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(ACC) USD 33 398 692.96 TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(ACC) EUR 25 532 515.33 TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(ACC) EUR 37 551 899.16 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(ACC) EUR 11 103 292.74 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(ACC) USD 115 315 021.65 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(ACC) EUR 89 198 026.80 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(ACC) EUR 462 870 420.09 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(ACC) USD 1 897 964 572.39 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(ACC) EUR HDG 554 343 606.05 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(ACC) EUR 815 125.20 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(ACC) USD 28 238 157.78 TEMPLETON GLOBAL FUND- A(ACC) USD 221 021 752.29 TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(ACC) EUR 4 862 249.74 TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(ACC) USD 42 890 874.42 TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(ACC) USD 73 162 274.01 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(ACC) EUR 54 872 832.00 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(ACC) EUR HDG 193 878 038.97 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(ACC) USD 1 079 968 639.50 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(ACC) EUR 3 992 495 022.96 TEMPLETON KOREA FUND- A(ACC) USD 71 655 650.50 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(ACC) USD 437 760 688.87 TEMPLETON THAILAND FUND- A(ACC) USD 127 403 858.50 TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(ACC) USD 99 837 773.17 TEMPLETON U.S. VALUE FUND- A(ACC) USD 9 336 847.94 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (ACC) USD 49 433 155.41 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (ACC) EUR 5 381 392.50 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (ACC) USD 26 899 785.34 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (ACC) EUR 1 661 980.75 T’TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(ACC)USD 165 116 247.77 T’TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(ACC)EUR 17 998 059.42 TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (ACC) USD 3 889 108.18 TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (ACC) EUR 2 120 708.32 FRANKLIN MENA FUND CL A (ACC) USD 12 975 326.18 FRANKLIN MENA FUND CL A (ACC) EUR 1 540 559.55 FRANKLIN U.S. FOCUS FUND CL A (ACC) USD 812 696.45 FRANKLIN U.S. FOCUS FUND CL A (ACC) EUR-H1 1 326 483.11 FR’IN T’TON GLBL EQUITY STRTGS FUND CL A(ACC)USD 9 709 393.44 FR’IN T’TON GLBL EQUITY STRTGS FUND CL A(ACC)EUR 26 653 889.22 FR’IN T’TON GLBL FUND STRTGS FUND CL A(ACC) USD 66 195 481.98 FR’IN T’TON GLBL FUND STRTGS FUND CL A(ACC) EUR 184 605 609.98 FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(ACC) EUR 2 699 954.53 FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(ACC) USD 2 594 045.61 FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(ACC) EUR 5 180 504.55 FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(ACC) USD 132 027.47 FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(ACC) USD 5 260 406.03 FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(ACC) EUR 3 538 566.63 TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(ACC) USD 5 685 278.69 TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(ACC) EUR 2 019 768.63 TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(ACC) USD 6 280 716.72 TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(ACC) EUR 10 677 203.83

10 563 015.33 55 329 164.62 804 323.54 5 270 593.28 10 916 574.96 4 991 200.20 66 670.65 4 639 788.39 1 587 426.60 3 171 057.89 1 335 666.94 3 607 330.06 5 932 267.44 5 508 327.49 18 407 427.97 1 017 999.83 14 765 054.17 87 631 371.37 19 258 385.27 8 397 327.71 15 958 567.61 427 975.58 20 011 196.77 3 638 644.63 772 268.18 10 186 200.57 3 272 032.29 1 619 056.35 1 280 409.41 15 652 841.72 2 625 619.31 1 272 526.18 3 641 589.60 17 774 477.39 17 485 270.72 93 702 167.39 12 280 431.83 98 163 624.08 35 013 777.61 19 232 416.21 4 830 135.13 12 757 791.73 7 057 080.16 8 962 843.04 2 969 921.81 1 799 387.81 2 400 895.11 3 300 231.98 778 954.32 5 676 895.96 7 166 545.81 29 493 296.19 84 845 553.29 33 843 573.64 89 250.17 2 728 796.86 8 661 771.88 412 571.48 3 212 524.43 2 647 504.23 3 808 577.43 13 026 387.60 52 555 060.17 468 457 028.94 13 655 632.95 5 382 118.41 11 984 472.93 8 546 260.40 897 475.27 5 902 259.61 914 170.47 2 381 971.76 209 416.35 24 008 912.38 2 609 641.82 361 703.85 281 040.29 3 073 425.63 523 793.04 89 303.98 241 214.95 1 056 588.07 4 132 794.44 7 114 677.70 28 250 311.31 207 180.17 177 416.58 439 994.79 10 740.54 427 482.15 300 382.39 277 946.04 103 154.20 439 941.03 781 029.23

4.3400 6.1900 11.7700 8.6700 8.2200 17.5400 25.0100 9.9600 6.2600 6.9500 18.4600 11.4000 11.7100 18.0600 21.2800 29.9200 42.6100 15.0300 21.4200 10.3200 12.1500 4.1000 5.8400 17.1900 3.7500 491.1600 5.3500 10.1200 10.3600 14.4400 10.0400 12.4800 12.7200 14.9900 18.5300 26.4600 14.5800 17.1700 21.4500 24.5500 34.9900 33.2100 5.5500 12.3000 13.0400 18.5600 10.6300 11.3800 14.2500 20.3100 12.4500 15.6900 22.3700 16.3800 9.1300 10.3500 25.5200 11.7900 13.3500 27.6300 14.4100 14.8800 20.5500 8.5200 5.2500 81.3400 10.6300 11.6800 10.4000 8.3800 5.8900 11.2900 7.9400 6.8800 6.9000 10.7500 7.5500 4.2200 2.9400 9.1000 5.5000 9.1900 6.4500 9.3000 6.5300 13.0300 14.6200 11.7700 12.2900 12.3100 11.7800 20.4500 19.5800 14.2800 13.6700

0.93% 0.81% 1.20% 1.29% 0.61% 0.63% 0.44% 0.81% 0.97% 0.87% 0.76% 0.09% 0.17% 0.84% 0.62% 0.74% 0.57% 0.67% 0.42% 0.59% 0.33% 0.99% 0.86% 0.64% 0.81% 1.31% 0.56% 0.60% 0.39% 0.35% 0.80% -0.16% 0.32% 0.07% 1.37% 1.11% 1.32% 1.06% 0.75% 1.03% 0.84% 0.82% 0.00% 0.74% 0.54% 0.32% -0.09% 0.80% 0.64% 0.45% 0.16% 0.32% 0.18% 0.18% 0.66% 0.49% 0.43% 0.60% 0.38% 0.40% 0.49% 0.20% 0.24% 0.71% 0.58% 1.61% 1.53% 0.00% 0.19% 0.36% 0.68% 0.00% 0.38% 0.88% 1.03% 0.19% 0.53% -0.47% -0.34% 0.44% 0.55% 0.66% 0.94% 0.32% 0.46% 0.70% 0.48% 0.51% 0.33% 0.57% 0.77% 0.44% 0.67% 0.14% 0.29%

4.5900 6.5500 12.4500 9.1700 8.6900 18.5500 26.4500 10.5300 6.6200 7.3500 19.5200 11.9100 12.2400 19.1000 22.5000 31.6400 45.0600 15.8900 22.6500 10.9100 12.8500 4.3400 6.1800 18.1800 3.9700 519.4000 5.6600 10.7000 10.9600 15.2700 10.6200 13.0400 13.2900 15.6600 19.6000 27.9800 15.4200 18.1600 22.6800 25.9600 37.0000 35.1200 5.5500 13.0100 13.7900 19.6300 11.1100 12.0300 15.0700 21.4800 13.0100 16.4000 23.3800 17.1200 9.6500 10.9500 26.9900 12.3200 13.9500 29.2200 15.0600 15.5500 21.4700 9.0100 5.5500 86.0200 11.2400 11.6800 11.0000 8.8600 6.2300 11.8000 8.3000 7.2800 7.3000 11.2300 7.8900 4.4600 3.1100 9.6200 5.8200 9.7200 6.8200 9.8300 6.9100 13.7800 15.4600 12.4500 13.0000 13.0200 12.4600 21.6300 20.7100 15.1000 14.4600

4.3400 6.1900 11.7700 8.6700 8.2200 17.5400 25.0100 9.9600 6.2600 6.9500 18.4600 11.4000 11.7100 18.0600 21.2800 29.9200 42.6100 15.0300 21.4200 10.3200 12.1500 4.1000 5.8400 17.1900 3.7500 491.1600 5.3500 10.1200 10.3600 14.4400 10.0400 12.4800 12.7200 14.9900 18.5300 26.4600 14.5800 17.1700 21.4500 24.5500 34.9900 33.2100 5.5500 12.3000 13.0400 18.5600 10.6300 11.3800 14.2500 20.3100 12.4500 15.6900 22.3700 16.3800 9.1300 10.3500 25.5200 11.7900 13.3500 27.6300 14.4100 14.8800 20.5500 8.5200 5.2500 81.3400 10.6300 11.6800 10.4000 8.3800 5.8900 11.2900 7.9400 6.8800 6.9000 10.7500 7.5500 4.2200 2.9400 9.1000 5.5000 9.1900 6.4500 9.3000 6.5300 13.0300 14.6200 11.7700 12.2900 12.3100 11.7800 20.4500 19.5800 14.2800 13.6700

39.10% 41.65% 57.77% 10.73% 47.58% 51.21% 54.10% 51.83% 10.80% 14.31% 48.63% 48.05% 41.77% 69.74% 73.01% 25.24% 27.69% 20.14% 22.40% 16.74% 19.00% 55.30% 58.27% 42.89% -8.54% -5.47% -6.63% 27.62% 30.15% 29.97% 41.01% 19.20% 19.89% 22.27% 92.22% 96.00% 78.02% 81.31% 57.37% 93.31% 97.02% 66.05% 3.16% 17.70% 20.41% 22.67% 16.30% 22.23% 18.16% 20.46% 8.45% 15.71% 17.99% 17.50% 27.34% 29.86% 29.54% 24.37% 26.78% 58.79% 29.82% 31.22% 32.24% 24.93% 63.04% 95.86% 75.12% -0.09% 36.30% 58.11% 55.00% 22.45% 20.30% 82.49% 79.22% 37.47% 35.06% 2.93% 1.03% 51.16% 48.65% 36.55% 34.10% 19.08% 16.82% 29.27% 31.71% 22.35% 24.65% 41.33% 38.59% 94.95% 91.21% 48.44% 45.58%

“TOP TEN INVESTMENT CONSULTING GMBH, À¶/ª∞ ∂§§∞¢√™ (Δ∏§.: 2410-53.41.77), URL: WWW.TOPTEN-CONSULTING.GR” IAM GLOBAL OPTIMIZER (EUR)

12 154 799.70

969 872.93

12.5300

0.72%

13.1900

12.5300

21.06%

11.6562 11.8288

0.43% 0.74%

12.3556 12.5385

11.4231 11.5922

2.88% 1.46%

4.4348 4.4642 3.9432 18.0212 19.2392 3.5898 2.9693 2.7921 3.1887 1.6186 2.3924 3.0596 5.2229 5.4588 5.3108

-0.29% -0.58% -0.76% -1.13% -0.99% -0.25% -0.31% -0.41% -0.20% -2.16% 0.37% 0.01% -0.14% -0.18% -0.24%

4.5235 4.5535 4.0221 18.3816 19.6240 3.6616 3.0287 2.8479 3.1887 1.6186 2.3924 3.0596 5.2229 5.4588 5.3108

4.3905 4.4196 3.9038 17.8410 19.0468 3.5539 2.9396 2.7642 3.1887 1.6186 2.3924 3.0596 5.2229 5.4588 5.3108

8.56% 11.60% 16.30% -2.81% -7.41% 11.16% 15.43% 18.00% 6.05% 15.77% 27.46% 1.63% 15.74% 23.09% 27.17%

“A°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (Δ∏§.: 210-93.79.100), URL: WWW.AGROINS.COM” ASSET LINKED ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∑ø∏™ 1 ASSET LINKED ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∑ø∏™ 2

3 016 241.26 6 508 017.80

258 767.78 550 186.44

“ALICO AIG A∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.12.300), URL: WWW.ALICOMFUNDS.GR” ALICO INVEST 1 ALICO INVEST 2 ALICO INVEST 3 ALICO CLASSIC ALICO LINK ALICO PENSION FUND I ALICO PENSION FUND II ALICO PENSION FUND III ALICO MULTIFUND I ALICO MULTIFUND II ALICO MULTIFUND III ALICO MONEY MARKET HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) HELLENIC FUTURE PLUS 2(BALANCED) HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED)

7 430 015.00 22 137 560.00 43 094 600.00 10 397 420.00 554 063.40 21 518 460.00 27 972 680.00 100 202.70 4 348 692.00 10 310 320.00 7 244 707.00 406 664.50 109 345.60 181 481.50 88 303.65

1 675 374.00 4 958 940.00 10 928 850.00 576 956.00 28 798.68 5 994 372.00 9 420 682.00 35 887.37 1 363 778.00 6 369 966.00 3 028 186.00 132 915.30 20 935.80 33 245.59 16 627.10

AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

ª∂ƒπ¢π∞

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

0.39% 0.75% 0.94%

3.0731 3.1693 3.2783

3.0123 3.1066 3.2134

1.42% 4.60% 8.19%

-0.12%

90.5352

88.7600

0.06%

- 3 618.4842 2.6303 2.4799

5.12% 11.08%

ALLIANZ ∂§§∞™ ∞.∂. (Δ∏§.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ∂•∞™º∞§π™∏™ HSBC EY ZHN ªπ∫Δ∏™ ∞¶√¢√™∏™ HSBC EY ZHN À¶∂ƒ∞•π∞™

38 840.18 75 111.12 101 342.35

12 765.09 23 936.45 31 222.40

3.0427 3.1379 3.2458

∂ª¶√ƒπ∫∏ ∑ø∏™ ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∑ø∏™ (Δ∏§.: 210-32.83.545) EMPORIKI ∂π™√¢∏ª∞ ™À¡

21 986 739.60

247 710.00

88.7600

“∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞.∂.°.∞ (Δ∏§.: 210-81.19.777/519), URL: WWW.EUROPISTI.GR” ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ PROFIT 125 PLUS ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫√ ª∂Δ∞μ§∏Δ√ ∫∂º.

1 315 319.00 3 126 978.26

363.50 1 248 301.91

3 618.4842 2.5050

-0.01% 0.33%

81 942 676.64 74 939 252.62 85 934 615.85 45 007 092.00 57 482 514.84 62 256 164.23 14 562 635.36

6 472 822.20 7 150 910.56 8 526 408.45 4 903 474.49 5 940 603.53 6 698 473.57 1 768 836.65

12.6595 10.4797 10.0786 9.1786 9.6762 9.2941 8.2329

-0.12% -0.25% -0.34% -0.67% 0.32% -0.15% 8.51%

12.6595 10.4797 10.0786 9.1786 9.6762 9.2941 8.2329

12.4063 10.2701 9.8770 8.9950 9.4827 9.1082 8.2329

6.42% 5.84% 6.88% 5.02% 12.01% 4.16% -17.67%

1 734 870.84 3 412 730.79 2 470 400.72 334 160.47

2.8256 2.9605 2.9072 4.5123

-0.47% -0.65% -0.84% -0.04%

2.8256 2.9605 2.9072 4.5123

2.8256 2.9605 2.9072 4.5123

4.83% 9.67% 12.20% 24.06%

EFG EUROLIFE ∞∂∞∑ (Δ∏§.: 210-93.03.800) EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST

“CITIBANK (Δ∏§.: 210-92.90.000), URL: WWW.CITIBANK.GR” CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE

4 901 996.86 10 103 330.54 7 181 887.42 1 507 838.52

“COMMERCIAL VALUE ∞.∞.∂. (Δ∏§.: 210-63.89.200/300), URL: WWW.COMMERCIALVALUE.GR” CV INVESTMENT PLUS CV √ª√§√°π∞∫√ CV ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ CV ∂¶π§∂°ª∂¡√ CV ASSET VALUE CV CASH BACK MEDICAL FUND CV INVESTMENT PLUS REGULAR CV ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ CV INVESTMENT BOND CV INVESTMENT BOND PLUS CV GOLDEN BOND CV ∂ª∫ ∫¡ø™™√™ (JP) CV ∂ª∫ ªÀ∫∏¡∞π (JP) CV ∂ª∫ √§Àª¶π∞ (JP) CV ¶√§À∂£¡π∫ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ (BP) CV ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ (BP) CV ∞™π∞Δπ∫√ ∂πƒ∏¡π∫√À (BP) CV ¶∞°∫√™ªπ√ ™Δ∞£∂ƒ√ (BP) CV ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ (BP) CV π∞¶ø¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ (BP) CV ∏¡øª∂¡√À μ∞™π§∂π√À ™Δ∞£∂ƒ√ (BP) CV ∫π¡∞™ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ (BP) CV Àæ∏§∏™ ∫∂º/¶√π∏™∏™ ∏¡øª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (BP) CV Δ∂á√§√°π∫√ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ (BP) CV ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À (BP) CV √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À (BP) CV ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À (BP) CV 21√˜ ∞πø¡ (BP) CV μ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™ (BP) CV SCOPLIFE ∂™øΔ∂ƒπ∫√ ª∂Δ∞μ§∏Δ√ CV ¶√§À∂£¡π∫ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ (AP) CV ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ (AP) CV ∞™π∞Δπ∫√ ∂πƒ∏¡π∫√À (AP) CV ¶∞°∫√™ªπ√ ™Δ∞£∂ƒ√ (AP) CV ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ (AP) CV π∞¶ø¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ (AP) CV ∏¡øª∂¡√À μ∞™π§∂π√À ™Δ∞£∂ƒ√ (AP) CV ∫π¡∞™ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ (AP) CV Àæ∏§∏™ ∫∂º/¶√π∏™∏™ ∏¡øª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (AP) CV Δ∂á√§√°π∫√ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ (AP)

1 364 952.04 1 334 049.83 693 979.80 14 955 273.96 14 220 741.03 1 539 271.26 749 620.89 703 303.80 634 998.36 590 763.18 423 062.11 40 749.12 175 746.17 137 568.86 27 588.84 132 339.41 337 784.79 422 504.47 452 543.20 83 696.57 288 656.79 1 650 975.45 72 273.99 683 252.46 27 501.90 2 351.89 3 469.52 11 515.02 3 374.91 743 585.12 63 322.74 242 846.44 141 200.51 539 893.27 746 017.29 61 314.45 340 965.54 432 123.34 118 496.80 299 141.65

768 716.04 336 776.21 600 861.99 6 963 444.95 14 575 233.79 409 153.43 422 172.78 1 250 943.43 1 864 497.79 2 006 241.05 178 632.68 3 535.76 17 825.51 6 663.56 17 684.46 66 153.84 48 495.61 175 963.87 79 534.27 88 883.83 103 978.06 146 149.38 34 199.57 1 667 437.41 5 900.34 944.65 2 565.97 2 824.99 1 265.35 346 772.68 45 962.36 136 395.00 21 946.98 266 330.48 143 701.91 72 282.69 137 936.09 41 830.60 63 010.18 766 230.46

1.7756 3.9612 1.1550 2.1477 0.9757 3.7621 1.7756 0.5622 0.3406 0.2945 2.3683 11.5249 9.8593 20.6449 1.5601 2.0005 6.9653 2.4011 5.6899 0.9416 2.7761 11.2965 2.1133 0.4098 4.6611 2.4897 1.3521 4.0761 2.6672 2.1443 1.3777 1.7805 6.4337 2.0272 5.1914 0.8483 2.4719 10.3303 1.8806 0.3904

1.03% 0.20% 0.62% 0.41% 3.38% 0.02% 1.03% 4.82% 1.56% 5.84% 0.00% 0.15% 0.05% 3.18% 0.43% 0.59% 1.35% -0.02% 1.31% 0.71% 8.33% 1.05% 2.50% 1.41% 0.48% 0.48% 4.02% 2.80% 2.79% 0.02% 0.43% 0.59% 1.37% -0.02% 1.31% 0.70% 8.42% 1.05% 2.53% 1.45%

1.7756 4.2141 1.2287 2.2848 1.0059 4.0022 1.8890 0.5981 0.3678 0.3180 2.5578 12.1314 10.3782 21.7315 1.6422 2.1058 7.3319 2.5275 5.9894 0.9912 2.9222 11.8910 2.2245 0.4313 4.9064 2.6207 1.4233 4.2907 2.8076 2.3158 1.5057 1.9459 7.0314 2.2155 5.6737 0.9271 2.7015 11.2900 2.0553 0.4267

1.7756 3.9612 1.1550 2.1477 0.9757 3.7621 1.7756 0.5622 0.3406 0.2945 2.3683 11.5249 9.8593 20.6449 1.5601 2.0005 6.9653 2.4011 5.6899 0.9416 2.7761 11.2965 2.1133 0.4098 4.6611 2.4897 1.3521 4.0761 2.6672 2.1443 1.3777 1.7805 6.4337 2.0272 5.1914 0.8483 2.4719 10.3303 1.8806 0.3904

-12.41% 0.39% -8.30% -3.93% -27.87% 6.08% -12.41% -8.27% 50.66% -7.13% -4.15% 6.58% 5.54% 18.00% 27.44% 24.14% 55.65% 2.22% 25.85% 2.24% 104.38% 55.27% 34.15% 43.88% 1.38% -1.75% 6.05% 4.08% 4.05% -11.93% 27.20% 23.75% 55.27% 1.44% 25.25% 1.69% 100.78% 54.50% 34.70% 43.76%

7.3135 7.7704 7.8979 7.8891 8.2024 10.0610 9.7303 9.2850 9.4530

0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.24% 0.00% 0.38% -0.13%

-

7.1672 7.6150 7.7399 7.7313 8.0384 9.8598 9.5357 9.0993 9.2639

-1.51% -1.27% -1.33% -1.77% -2.49% 0.61% -2.70% -7.15% -5.47%

4.2122 4.9408 4.2801

-0.01% 0.10% 0.07%

4.4650 5.1878 4.4941

4.2122 4.9408 4.2801

12.65% 13.92% 9.74%

3.4606 3.0984 2.6295 2.9744 2.8560 2.8131 3.0016 3.0096 3.0183 3.0013

0.00% 1.45% 2.28% 0.47% 0.70% 0.84% 0.12% 0.79% 1.53% 0.02%

3.5299 3.1604 2.7083 3.0042 2.8846 2.8412 3.0616 3.0698 3.1088 3.0313

3.4260 3.0675 2.6032 2.9744 2.8560 2.8131 2.9716 2.9795 2.9881 3.0013

1.38% 6.19% 17.55% 4.25% 5.96% 8.02% 0.05% 0.32% 0.61% 0.04%

“MARFIN ∑ø∏™ ∞.∂.∂. (Δ∏§.: 210-32.79.420), URL: WWW.MARFINBANK.GR” MARFIN ∂º∞¶∞• US01 MARFIN ∂º∞¶∞• US02 MARFIN ∂º∞¶∞• US03 MARFIN ∂º∞¶∞• US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07 MARFIN ∂π™√¢∏ª∞ US08

1 621 112.24 3 825 008.08 3 305 898.28 1 361 330.41 2 632 176.78 1 810 980.00 7 535 127.60 1 996 275.00 22 765 659.90

221 660.12 492 255.80 418 577.54 172 558.56 320 903.27 180 000.00 774 400.00 215 000.00 2 408 300.00

“∂£¡π∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (Δ∏§.: 210-90.99.000), URL: WWW.ETHNIKI-ASFALISTIKI.GR” UNIT LINKED-∂£¡π∫∏ ™À¡Δ∞•∏ UNIT LINKED-∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√ √ª√§√°√ UNIT LINKED-∂£¡π∫∏ & ¶∞π¢π

250 737 110.49 25 319 459.93 71 257 165.49

59 525 771.22 5 124 611.74 16 648 387.87

“GENERALI LIFE (Δ∏§.: 210-80.96.300), URL: WWW.GENERALI.GR” GENERALI STABLE GENERALI BALANCED GENERALI DYNAMIC HSBC ∂Y ∑HN ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ HSBC ∂Y ∑HN ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ & ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ HSBC ∂Y ∑HN ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ GENERALI HELLAS STABLE GENERALI HELLAS BALANCED GENERALI HELLAS DYNAMIC Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™ ∫∂º∞§∞π√À

4 994 400.88 1 445 113.09 3 038 508.80 154 281.19 788 380.23 1 600 441.07 20 014.41 20 067.70 20 125.74 50 268.17

1 443 200.26 466 399.77 1 155 565.41 51 869.25 276 040.11 568 923.08 6 667.95 6 667.95 6 667.94 16 749.02

“ING ∂§§∏¡π∫∏ ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∑ø∏™ (Δ∏§.: 210-95.06.000), URL: WWW.ING.GR” ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(3) ING (L) PROTECTED FUND 300(3) ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(3)

27 694 365.59 24 100 095.34 17 677 124.16

288 912.56 251 696.77 133 510.80

95.8600 95.7500 132.4000

-

-

95.8600 95.7500 132.4000

4.42% 3.49% 43.14%

8.5655 8.4172 8.2087

0.09% 0.09% 0.09%

-

8.4798 8.3330 8.1266

6.42% 5.92% 5.49%

“ING A.E.√.∞.∞.Z. (Δ∏§.: 210-95.51.055), URL: WWW.INGPIRAEUS.GR” ING ¶∂πƒ∞πø™ 10 (∂∫¢√™∏ 1) ING ¶∂πƒ∞πø™ 10 (∂∫¢√™∏ 2) ING ¶∂πƒ∞πø™ 10 (∂∫¢√™∏ 3)

31 765 670.48 20 560 580.93 14 897 638.77

3 708 578.31 2 442 695.94 1 814 849.52

“INTERAMERICAN ∂∞∂∑ (Δ∏§.: 210-94.61.111), URL: WWW.INTERAMERICAN.GR” EUROLAND ™∂¶Δ 2010 EUROLAND √∫Δ 2010 EUROLAND ¢∂∫ 2010 EUROLAND π∞¡ 2011 EUROLAND 2011 PLUS EUROLAND FIVE PLUS FIVE EUROLAND SEVEN PLUS NOV11 EUROLAND SEVEN PLUS DEC11 EUROLAND SEVEN PLUS JUL12 EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN ∫∂º∞§∞π√ ∑ø∏™ 2013 INTERAMERICAN ∫∂º∞§∞π√ ∑ø∏™ 2016 INTERAMERICAN ∫∂º∞§∞π√ ∑ø∏™ 2021 INTERAMERICAN ∫∂º∞§∞π√ ∑ø∏™ √ª√§√°π∞∫√ INTERAMERICAN ∫∂º∞§∞π√ ∑ø∏™ 2026 INTERAMERICAN ∫∂º∞§∞π√ ∑ø∏™ 2031

4 398 033.24 3 720 383.18 5 976 761.73 4 650 336.19 1 921 352.72 2 051 515.98 993 939.44 1 475 419.25 2 200 436.55 1 131 715.23 8 087 217.00 1 602 080.00 2 669 359.30 4 215 033.92 5 206 332.07 4 467 468.03 952 766.52 347 537.75

1 257.28 1 068.50 1 547.97 1 205.88 522.20 638.65 328.52 488.86 741.35 351.59 1 007 000.00 190 000.00 262 745.15 409 584.48 535 184.88 378 262.40 90 951.02 34 922.10

3 498.0572 3 481.8855 3 861.0399 3 856.3793 3 679.3279 3 212.2539 3 025.4612 3 018.0888 2 968.1509 3 218.8626 8.0310 8.4320 10.1595 10.2910 9.7281 11.8105 10.4756 9.9518

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.11% 0.14% 0.23% 0.57% 0.54% 0.51% 0.07% 0.33% 0.34%

10.3627 10.4968 9.9227 12.0467 10.6851 10.1508

3 498.0572 3 481.8855 3 861.0399 3 856.3793 3 679.3279 3 212.2539 3 025.4612 3 018.0888 2 968.1509 3 218.8626 8.0310 8.4320 10.1595 10.2910 9.7281 11.8105 10.4756 9.9518

6.22% 6.20% 6.13% 5.73% 5.85% 2.76% 2.84% 2.84% 1.14% 4.67% 0.27% 3.27% 0.88% 1.73% 1.69% 2.44% 1.20% 0.16%

946 604.42 902 479.81

3.7719 6.2280

0.01% -0.04%

6.2280

3.7425 6.2280

4.98% 6.57%

10.0322 9.4383 12.4083 11.8543 16.8488 16.0152 16.9343 16.2620 16.6306 16.0527 2.6678 2.5878 2.1414 2.0664 1.7066 1.6383 14.7883 14.7883 - 4 569.2647 8.5763 8.2849

14.99% 11.24% 15.16% 7.90% 5.27% 3.72% 5.43% 10.61% 4.90% 13.48% 7.46%

INTERNATIONAL LIFE ∞∂∞Z (Δ∏§.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL MASTER PLUS GUARANTEE INTERNATIONAL LIFE-∂°°À∏ª∂¡√ ∫∂º∞§∞π√

3 570 478.29 5 620 655.67

“GROUPAMA º√π¡π• ∞.∂.∞.∂. (Δ∏§.: 210-32.95.031), URL: WWW.GROUPAMA-PHOENIX.COM” METROLIFE-STAR LIFE I & II (EUR) METROLIFE-STAR LIFE III & IV (EUR) METROLIFE-STAR LIFE V (EUR) METROLIFE-STAR LIFE VI (EUR) METROLIFE-STAR LIFE VII (EUR) METROLIFE-VALUE PLUS I METROLIFE-VALUE PLUS II METROLIFE-VALUE PLUS III METROLIFE- ™À¡Δ∞•∏ ∂§∞Ãπ™Δ∏ ∂°°À∏™∏ 3% METROLIFE-CAPITAL GUARANTEED PLUS(8) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A (EUR)

4 521 413.52 715 687.06 2 293 058.08 521 463.19 3 473 009.86 1 483.56 2 554.25 1 478.06 27 541 390.19 1 678 428.00 546 803.00

469 469.10 59 770.06 141 032.05 31 745.60 214 187.36 573.29 1 236.08 902.18 1 862 379.64 367.33 66 000.00

9.6309 11.9740 16.2591 16.4263 16.2148 2.5878 2.0664 1.6383 14.7883 4 569.2647 8.2849

1.24% 0.51% 0.96% 0.57% 0.40% 1.29% 1.87% 2.50% 0.19% -0.05%

“UNIVERSAL LIFE ∂§§∞™ (Δ∏§.: 210-95.78.580), URL: WWW.UNIVERSALLIFE.COM” UNIVERSAL HELLENIC GROWTH FUND UNIVERSAL HELLENIC INCOME FUND UNIVERSAL INTERNATIONAL FUND

288 151.39 253 111.38 215 907.25

135 325.16 67 337.08 80 933.90

2.1293 3.7589 2.6677

-0.25% -0.16% -0.01%

2.2652 3.9155 2.8081

2.1293 3.7589 2.6677

8.19% 2.51% 5.12%

“∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ∞ÔÙ›ÌËÛ˘:(1) 21/12/09,(2) 18/12/09,(3) 17/12/09,(4) 15/12/09,(5) 14/12/09,(6) 11/12/09,(7) 07/12/09,(8) 03/12/09,(9) 09/11/09,(10) 30/10/09”

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

41/19


AKÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ∏ ¶√ƒ∂π∞

INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ E¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™∫√¶√™

∞¶∂À£À¡∂Δ∞π:

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ (‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 65% ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡) Û ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ·˘Ù¤˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ·ÍÈfiÏÔÁ˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜. ¢Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜, ÙÔ ·ÌÔÈ‚·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ηٷı¤ÛÂȘ, ̤۷ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Û ·Ú¿ÁˆÁ· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤۷.

ΔÔ ·ÌÔÈ‚·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰ÈÂÚÂ˘Ì¤ÓÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË, Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ·Í›· Î·È ÙȘ ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ·˘ÙÒÓ.

™ˆÚ¢ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË 1/2004-9/2009 INTERAMERICAN ∆υναμικό Μετοχικό Εσωτερικού

140% 120% 100%

∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘: £ÂÌ·ÙÔʇϷη˜: ∫·ÙËÁÔÚ›·: ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ∫›Ó‰˘ÓÔ˜: ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ √Ú›˙ÔÓÙ·˜: ¢Â›ÎÙ˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (benchmark):

EUROBANK EFG A∂¢∞∫ EFG Eurobank Ergasias AE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ À„ËÏfi˜ ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˜ °¢ Ã∞

(ÌËÓÈ·›· ÛÙÔȯ›· ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 9/2004 - 9/2009): ª¤ÛË ·fi‰ÔÛË (ÂÙËÛÈÔÔÈË̤ÓË): 6,27% Δ˘È΋ ·fiÎÏÈÛË (ÂÙËÛÈÔÔÈË̤ÓË): 23,35% Alpha: 0,02% (t-statistic 0,09) Beta: 0,849 (t-statistic 39,71) R-squared: 96,39% Sharpe ratio: A/K 0,124 °¢ Ã∞ 0,118 Treynor ratio: ∞/∫ 0,034 °¢ Ã∞ 0,032 Sortino Ratio: A/K 0,152 °¢ Ã∞ 0,149 Tracking Error: 6,07% VaR ∞/∫: 22,4% VaR ‰Â›ÎÙË ·Ó·ÊÔÚ¿˜: 24,9% ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰È¿ıÂÛ˘: ∞fi 0,3% ¤ˆ˜ 1% ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜: 1% ¢Â›ÎÙ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ: (2008) 2,6531% ¢Â›ÎÙ˘ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘: (2008) 103,94%

40% 20% 0%

30

/9/

09

/12 /08 31

0/0 7 6/1

7/3 /06

5 3/1 1/0

1/1

/04

-20%

∫Ï·‰È΋ ηٷÓÔÌ‹: ΔÚ¿Â˙˜ ∫·Ù·Û΢¤˜, ÛÙ¤Á·ÛË ¶ÔÙ¿ Î·È Î·Ófi˜ ∞Ó·„˘¯‹ & ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο ˘ÏÈο & ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÃËÌÈο ∞Ô‰fiÛÂȘ

√π ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∂™ Δ√¶√£∂Δ∏™∂π™: 34% 9% 9% 8% 6% 6% 5%

∫ÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ - ËÏÂÎÙÚÈÎfi & ·¤ÚÈÔ ¶ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÃÔÓ‰ÚÈÎfi & ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ™˘Û΢¤˜ & ÔÈÎȷο ›‰Ë ¢È·ÛΤ‰·ÛË & ¿ÏÏ· ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ §ÔÈ¤˜

4% 3% 3% 3% 2% 2% 6%

2004

2005

2006

2007

2008

∞/∫

22,90%

27,30%

21,10%

16,10%

-60,50%

°¢ Ã∞

23,09%

31,50%

19,93%

17,86%

-65,50%

1 ¤ÙÔ˜

3 ¤ÙË

5 ¤ÙË

∞fi ·Ú¯‹

∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂, ΔÚ. EFG Eurobank Ergasias AE, Coca-Cola EEE AE, Alpha ΔÚ¿Â˙· ∞∂, √Δ∂ ∞∂, √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÁ/ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ., ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞∂, ªfiÙÔÚ √˚Ï (∂ÏÏ¿‰·˜) ¢È˘Ï. ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ∞∂, °∂∫ ∞∂, ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ∞∂.

M¤ÁÂıÔ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡: MÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ∞/∫ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ):

¤ÙÔ˘˜

∞/∫

44,10%

1,85%

-26,18%

17,99%

°¢ Ã∞

48,97%

-6,83%

-32,30%

14,31%

9,24%

Χρηματικά ∆ιαθέσιμα 6,70% Μετοχές Εξωτερικού 1,50%

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Λοιπά στοιχεία 0,60%

∞Ô‰fiÛÂȘ

ªÂÁ¿ÏÔ

Μετοχές Εσωτερικού 90,70%

Ομόλογα Εξωτερικού 0,40% 0%

10%

20%

30%

Δ∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ¢∂¡ ∂Ã√À¡ ∂°°À∏ª∂¡∏ ∞¶√¢√™∏ ∫∞π √𠶃√∏°√Àª∂¡∂™ ∞¶√¢√™∂π™ ¢∂¡ ¢π∞™º∞§π∑√À¡ Δπ™ ª∂§§√¡Δπ∫∂™ ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞/∫ Î·È Ù˘ ∂£∂. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ¡. º›ÏÈ·

20/42

30/9/2009 28,9218 ú 29,0860 ú 17,6294 ú 241.401.951,95 ú 21/5/1991

ANA§À™∏ ∫π¡¢À¡√À

80% 60%

-40%

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜: ∫·ı·Ú‹ ÙÈÌ‹ ÌÂÚȉ›Ô˘: À„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ (12ÌËÓÔ): ÷ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ (12ÌËÓÔ): ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi: ∏Ì/Ó›· ¤Ó·Ú͢:

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

43

√√

EKE ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏ „ p

www.kerdos.gr

ª

¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›¯Â Û˘Ó‰Âı› ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÎÔÏÔ˘ı› ϤÔÓ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ÂȉÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ» Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚·ÛÈÎfi, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı·

Δ∞ ºøΔ∂π¡∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞ ∂Δ∞πƒ∂πø¡ ¶√À ¢π∞∫ƒπ£∏∫∞¡ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ∂∫∂

∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜, fund Î.Ï. Û ·˘Ù¤˜, ÂÓÒ Û·Ê¤Ûٷٷ ÂËÚ¿˙ÂÈ ϤÔÓ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ fiÙÈ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘Ó¯Ҙ Î·È ·‰È·Ï›Ùˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ÂÈı˘Ì› ‹ Î·È ··ÈÙ› ϤÔÓ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ «ÚfiÛˆÔ» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÈ-

∏ ·Ó¿ÁÎË - ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘

ϤÁÂÈ. ∏ ·Ó¿ÁÎË - ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً, Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ̤۷ ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ - Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ - ηÌ¿ÓȘ. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· «ÊˆÙÂÈÓ¿» ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› ÔÏÏ¿ÎȘ ÁÈ· Ù·

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, Ù· ÔÔ›· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ‚·ÚÈ¿˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÛÈ̤ÓÙˆÓ Î·È ÔÚ˘ÎÙÒÓ, ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, Ù˘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ·ÏÏ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ «Ôϛ٘».

√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

Δ

· ̤ÏË - ·ÚÈ·, ·Ï¿ Î·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ - ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

∫Àƒπ∞ ª∂§∏ Abbott Laboratories ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ ∞ıÏËÙÈ΋ ∂ÓˆÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ¶∞∂ Alpha Bank AE ∞ÏÔ˘Ì‡Ï ª˘ÏˆÓ¿˜ - μÈÔÌ˯·Ó›· ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ∞∂ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi ∂Ù·ÈÚ›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞∂ ∞ÙÏ¿ÓÙÈÎ ∞∂ μ·ÚÂÏ¿˜ ∞∂ Bayer ∂ÏÏ¿˜ ∞μ∂∂ μȂ¯ÚÒÌ ∞∂ BP ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ British American Tobacco ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ √ÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ C & C International - Cip AE Coca-Cola ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ Coca-Cola 3∂ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÌÊÈ·ÏÒÛˆ˜ ∞∂ CÔcÔ-ªat - ªaxi ∞μ∂∂ Cosmote ∫ÈÓËÙ¤˜ ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ∞∂ Cofely GdF Suez AE Det Norske Veritas AE Diageo ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ∞∂ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ ∞∂ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘

∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂ ∂∫√ ∞μ∂∂ ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ ∞∂ ∂ÏÏËÓÈο ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ∞∂ ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· ∞∂ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· ∞∂ ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ·Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Epikinonia Buniness Communications Network AE ∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ· ΔËÏÂfiÚ·ÛË ∞∂ √ÌÈÏÔ˜ EFG Eurobank ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ √ÌÈÏÔ˜ Galenica Glaxosmithkline ∂ÏÏ¿˜ AEBE Hay Group Interamerican AE πÓÙÂÚÌÂÙfiÓ ¢ÔÌÈο ÀÏÈο ∞∂ Intracom Holdings πntralot AE Janssen Cilag º·Ú̷΢ÙÈ΋ ∞∂μ∂ Johnson & Johnson ∂ÏÏ¿˜ ∞∂μ∂ Johnsondiversey ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ JT International ∂ÏÏ·˜ ∞∂μ∂ Kleemann ∂ÏÏ¿˜ ∞μ∂∂ Konica Minolta ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ §‡ÛÂȘ ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ Lamda Development ∞∂ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Marfin Egnatia Bank AE √ÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ Mellon Microsoft ∂ÏÏ¿˜ ∞μ∂∂

ªfiÙÔÚ √˚Ï ∂ÏÏ¿˜ ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ∞∂ Multirama AEBE ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ ∞∂ √ÌÈÏÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡ËÚ‡˜ ∞∂ π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ Ã›Ô˘ Novartis ∂ÏÏ¿˜ ∞∂μ∂ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∞√ ¶∞∂ Piscines Ideales AE ¶ÚfiÎÙÂÚ & °Î·ÌÏ ∂ÏÏ¿˜ ∂¶∂ PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE Public World AE sanofi-aventis AEBE S&B BÈÔÌ˯·ÓÈο √Ú˘ÎÙ¿ ∞∂ Sea Levant ∂ÏÏ¿˜ ∂¶∂ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∫·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞∂ Shell ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ ™‹Ì· ∞Δ∂ª∂ Sprint Advertising AE ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ∞∂ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ ΔÈÙ¿Ó Toyota ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ Tradelink Reputation Management AE ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ §Δ¢ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞∂ TUV ∞ustria Hellas ∂¶∂ TUV Hellas ∞∂

À‰¿ÙˆÚ ∞∂ º¿Á ∞∂ Frigoglass ∞μ∂∂ Vivartia ∞μ∂∂ Vodafone - ¶¿Ó·ÊÔÓ ∞∂∂Δ Ã¿Ï˘„ ¢ÔÌÈο ÀÏÈο ∞∂ Wind ∂ÏÏ¿˜ ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ∞∂μ∂

∞¶§∞ ª∂§∏ ∞ÎÙˆÚ ∞Δ∂ Alpha ª¤ÓÙˆÚ ∂¶∂ Amacon - EQI ∞∂ Apivita AE ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ· ∞∂°∞ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞∂ BPM ∞∂ British Council ∂ÏÏ¿˜ Brokins-3 ∫ÔÛÌ¿˜ π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ∞∂ √ÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ °ÂÚÔÏ˘Ì¿ÙÔ˜ Civitas Ketchum AE CMS Group - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ∞∂ Connective Communications Worldgroup Southeastern Europe Dart Communications ¢Ú¿ÎÔ˜-¶ÔϤÌ˘ ∞∂ μÈÔÌ˯·Ó›· ∞ÓÙÏÈÒÓ ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ∑ËÚ›‰Ë ∞∂ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ - ∞. ∞Ó‰ÚÈ·Ó¿ÎÔ˜ & ™π∞ √∂ Epsilon Net AE Eurocert A∂ Eurocharity - ™·Ófi˜ Ì. & äÈÏÌ·Ó ¶. √∂

Heliosphera AE IBM ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ ICAP Group πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ∂¶∂ IT Masters E¶∂ ∫ÔÚÚ¤˜ º˘ÛÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· AE ∫ڤ̷Ï˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Inform ¶. §‡ÎÔ˜ ∞∂ Manpower Team AE Meda Communication AE ªonotez ABEE √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ∞ıÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Nestle ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ √ÌÈÏÔ˜ Plias SCA Hygiene Products AE Sustainable Development E¶∂ Sunwing Hotels ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ ÃÚ˘Ûfi˜ √‰ËÁfi˜ - ∂ÓÙ˘Ë Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË ∞∂ Vario Clean ∞∂

™À¡¢∂¢∂ª∂¡∞ ª∂§∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∫·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ (¶™μ∫) Qualitynet Foundation ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ¶·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ∞Ì· ÍÒÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™º∂∂)


44

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

®®

„ p

www.kerdos.gr

√√

ΔÚÈÏ¿… ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ̤۷ ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ËıÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È·Ê·Ó›˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ΔÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ϤÔÓ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· οı ÙÚ¿Â˙· Î·È ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚ¿Â˙˜ ∫» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ΔÔ «∫ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·:

® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | §π§À ™¶Àƒ√¶√À§√À - lspyropoullou@kerdos.gr

∞¡∞§ÀΔπ∫∞ √π ¢ƒ∞™∂π™ Δø¡ Δ∂™™∞ƒø¡ ª∂°∞§ø¡ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ √ªπ§ø¡ ™∂ £∂ª∞Δ∞ ∂∫∂

∂˘·›ÛıËÙ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

ª

ÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿ Â˙·˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, ›ӷÈ: ■ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ■ ™˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ■ ∂Ó›Û¯˘ÛË Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·ÙfïÓ. ■ ¶·ÚÔ¯‹ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ Û ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜, ̤ۈ ÙˆÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, Û ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ™Ùo Ï·›ÛÈo ·˘Ùfi, Ë ∂ıÓÈ΋ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ¯ÔÚËÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ «∂˘ı‡ÓË», ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ηٷı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜ (ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Unicef, WWF, °È·ÙÚÔ› Èڛ˜ ™‡ÓÔÚ·, Greenpeace, ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ∂Ú·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢¿ÛÔ˜ - ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, À·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, Action Aid, ¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¢ÚÒÌÂÓ·- ¶·È‰› Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·, «√ √ÓËÛÈÌÔ˜», ªÔÓ‹ ÃÈÏ·Ó‰·Ú›Ô˘). ∏ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÛˆÌ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiˆ˜: ■ ∂ÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚΈÙÒÓ ∂ÎÙÈÌËÙÒÓ (™√∂).

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞

ªˆÛ·˚Îfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË ΔÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ϤÔÓ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· οı ÙÚ¿Â˙· Î·È ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ■ ∂ıÓÈο ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·. ■ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. ■ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È

μ È Ô Ì Ë¯ · ÓÈ Î Ò Ó ∂ Ú Â˘Ó Ò Ó (π√μ∂). ■ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂  È Ì ÂÏ Ë Ù ‹ Ú È Ô ∞ıËÓÒÓ (∂μ∂∞). ■ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (™∂μ). ∂›Û˘, ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Ë ΔÚ¿Â˙· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó¿Ï˄˘ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘

ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ë ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·‰Âȯı› ˆ˜ Ì›˙ÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ̛· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯·ÌËÏÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı¤ÙÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì ÛÎÔfi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÈÙÒÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ·fi ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi: ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ 2004 ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ FTSE4Good Europe Î·È FTSE4Good Global Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi EIRIS ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù˘ Â›‰ÔÛË. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì Â ÙÔ ‰ È Â ı Ó ¤ ˜ ¶ Ú fi Ù ˘  Ô I S O 14001, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘ Ï Ô  Ô È Â› ÂÙ ‹ Û È Ô  Ú fi ÁÚ · ÌÌ · ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜: ■ ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ■ ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ■ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ■ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ. ■ ¶ÚÔÒıËÛË Ú¿ÛÈÓ˘ ÙÚ·Â˙È΋˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

45 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

p

ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë Alpha Bank ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ¯ÔÚËÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ù· ÔÔ›· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ªª∂ Á›ÓÔÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙ¿ (ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Ûˆ˜, Î.Ï.).§fiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÔÏÏÒÓ Î·È ÔÈÎ›ÏˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÓÒÌÔÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Â›Ó·È Ë ·ÚˆÁ‹ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ó· ηٷϋÁÂÈ Û ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∂Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘. ∂›Û˘, Ë ΔÚ¿Â˙· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ıÏËÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÔÌ¿‰Â˜ ·ÂÍ·ÚÙ‹Ûˆ˜ ·fi Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÂȉÈΤ˜

∞LPHA BANK

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÈηÓfiÙËÙ˜ Û ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· .¯. Boccia. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ì¤ÛˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î.Ï. Û ۯÔÏ›·, ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ‹ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· ›ӷÈ: ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙË ÌfiÚʈÛË. ºÔÚ›˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, È·ÙÚÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È È‰Ú‡Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¢È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÌ¿‰Â˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë Alpha Bank ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó¿-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

∏ Alpha Bank ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ¯ÔÚËÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∂›Û˘, ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ■ ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂È-

‰›ˆÍË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӷÏÒÛˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ȉ¤·˜ Ù˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜ ¯·ÚÙÈÔ‡, Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ■ ÃÒÚÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ¿Ûˆ˜ ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰›‰ÂÙ·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÎÙ›ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ÏËÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ■ Δ‹ÚËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·fi ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·Î‡ÚˆÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Î·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÏËÚÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ■ ∂ÓË̤ڈÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ¿Â˙·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜. ■ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈÔ˘-

Û›·˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ■ Δ‹ÚËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ■ ¢ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ΔÚ¿Â˙· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ì·˜ ‰Ú¿Ûˆ˜. ■ ¢È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∂›Û˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Û ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ Alpha Bank, ÔÚ›ÛıËΠÂÊÂÍ‹˜ Ë 23Ë ª·˝Ô˘ ˆ˜ «∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ Alpha Bank».

™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 46


46

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

„ p

www.kerdos.gr

√√

™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 45

®®

Tƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™

ª

¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈ Ú·ÈÒ˜ (¶π√¶), Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘Û›ˆÓ, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ΔÔ ¶π√¶ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿, ‰È·ÛÒ˙ÂÈ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, fiˆ˜: ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ª·ÚÌ·ÚÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ Ù˘ Δ‹ÓÔ˘. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô £ÂÌ·ÙÈÎÒÓ ªÔ˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ °ã ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢, ·ÊÔ‡ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ 2000-2006, Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·, Û¿ÓÈÔ ‰Â›ÁÌ· ‰È·Ûˆ˙fiÌÂÓÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡

1.

2.

 ÙÚÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Ë Eurobank, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ˆ˜ «ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÏ›ÙË», ÛÙË ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÛÙÔ¯Ôı¤ÙËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ù˘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ù˘ Û Ú·ÎÙÈΤ˜ «Î·ÏÔ‡ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÏ›ÙË» Ì ‚¿ÛË ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Eurobank EFG ÛÙËÓ ·È‰Â›·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ 2008 fï˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007. ∏ Eurobank EFG, ̤ۈ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ∂˘-

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¢›ÎÙ˘Ô £ÂÌ·ÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÔ˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (¶π√¶). ™˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∂Ï·ÈÔ˘ÚÁ›·˜ §¤Û‚Ô˘ (ªμ∂§), ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ §¤Û‚Ô˘. ™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ 20002006 Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ °ã ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ §·‰ÈÔ‡ ÛÙË ™¿ÚÙË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÏÈ¿˜

3.

4.

Î·È Ù˘ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜, ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™Â Â›Â‰Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2004 Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ˘‹ÚÍ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ‰È¿ÛˆÛ˘, ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Â›‰Ô˘˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂÈ· ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ Monachus monachus, ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «ªOm» ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·ı·Ú‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ›¯Â ηÈ

¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ªª∂. ∂›Û˘, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «∞ƒ∫Δ√À-ƒ√™», ÂÓÒ Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÚ›Ô˘ 30.000 ʇÏÏ· Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË. ™Â ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «¶·È‰›, √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÀÁ›·» ·ÔÙÂÏ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÂÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙË £Ú¿ÎË Ì¤Ûˆ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÙfiÌˆÓ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÏËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Û ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ‰ˆÚ¿ 30 ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· Î.¿.

EUROBANK

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ EMAS (Eco-Management & Audit Scheme - ™‡ÛÙËÌ· √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘). °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Eurobank EFG Û ı¤Ì·Ù· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ FTSE4Good Europe

Î·È FTSE4Good World. ∂›Û˘, Ë Eurobank EFG ¤¯ÂÈ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ UN Global Compact, ÙÔ˘ ÈÔ ÂÎÙÂÓÔ‡˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ÂÓÒ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ˘ United Nations Environmental Program Finance

Initiative (UNEP FI). °È· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ÔÔ›· ·Ê ÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Eurobank EFG Î·È ÙȘ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ

Eurobank EFG Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ π‰Ú˘Ì· π. ™. §¿ÙÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ¤ÚÁ· ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÈÔ˘ §fiÊÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËηÓ

Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Global Reporting Initiative (GRI). √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë

ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ· Û 113 ‰‹ÌÔ˘˜ Û 18 ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‰·ÛÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ηÈ

ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ª›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û 135 ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Û 41 ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Eurobank EFG Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ π‰Ú˘Ì· π. ™. §¿ÙÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË 25 ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û 16 ÓÔÌÔ‡˜ ˘„›ÛÙ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008 Ô fiÌÈÏÔ˜ Eurobank EFG, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™∫∞ï, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ٛÙÏÔ «Δ· ªÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜». ∏ Eurobank EFG ·Ó¤Ï·‚ Â›Û˘ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‰›ÎÙ˘· ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ›· ‚Ô˘Ó¿. ΔÔ 2005 Ô fiÌÈÏÔ˜ Eurobank EFG ÂÁηÈÓ›·ÛÂ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ WWF ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜ Ì ٛÙÏÔ «°ÓˆÚ›˙ˆ, ™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, ¶ÚÔÛٷهˆ - ∂ıÓÈÎfi˜ ¢Ú˘Ìfi˜ ¶¿ÚÓËı·˜». ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÌÈ·˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

47 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

p

K·Ù¿Ù·ÍË ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ & ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ 100 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ £¤ÛË 2009 ∂Δ∞πƒ∂π∞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

∫Ï¿‰Ô˜

ΔπΔ∞¡ ∞∂ Δ™πª∂¡Δø¡ COCA-COLA ∂§§. ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∂ªºπ∞§ø™∏™ AE VODAFONE - ¶∞¡∞º√¡ ∞∂∂Δ ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞∂ ¢π∂£¡∏™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ∞£∏¡ø¡ ∞∂ COSMOTE Kπ¡∏Δ∂™ Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂ S&B μπ√ª∏Ã∞¡π∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞∂ √ƒ°∞¡π™ª√™ Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡πø¡ ∂§§∞¢√™ ∞∂ ª√Δ√ƒ √´§ (∂§§∞™) ¢πÀ§π™Δ∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂ ∏ƒ∞∫§∏™ ∞¡ø¡. °∂¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ Δ™πª∂¡Δø¡ ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞∂ Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞∂ ∂§μ∞§ ∂§§. μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∞§√Àªπ¡π√À ∞∂ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂ ALPHA BANK AE ∞§√Àªπ¡π√¡ ∞∂ ∂§∞´™ - UNILEVER HELLAS AEBE

μÈÔÌ˯·Ó›· ÙÛÈ̤ÓÙˆÓ μÈÔÌ˯·Ó›· ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ΔÚ¿Â˙˜ ÀËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ μÈÔÌ˯·Ó›· ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ μÈÔÌ˯·Ó›· ÙÛÈ̤ÓÙˆÓ ÀËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ΔÚ¿Â˙˜ ΔÚ¿Â˙˜ ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ & Ê˘ÈÛÎfi ·¤ÚÈÔ ΔÚ¿Â˙˜ ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· μÈÔÌ˯·Ó›· ÂȉÒÓ Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘

ACCOUNTABILITY RATING

ªÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤Ï·‚·Ó...

̤ÙÚËÛË ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÛ › · ˜ Accountability Rating ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÛÎÔ‡Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘Ó· Î·È Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ∫·Ù¿ fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÈÛfiÚÚÔ· ÎÔÈÓˆÓÈο, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÙÚËÛË Accountability Rating Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ 2004 ÁÈ· ÙȘ 100 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ (G100) ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ηٿ Ù·Í˘ Fortune Global 500. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ıÂÛÌfi Accountability Rating ˘ÏÔÔÈ› ·fi ÙÔ 2007 ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∫ · È Ó Ô Ù Ô Ì › · ˜ , ÂıÓÈÎfi˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ Account∞bility, Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘-

μ·ıÌÔÏÔÁ›·

Ï¢ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ· ‰›· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™ÙËÓ ÂÊÂÙÈÓ‹ ηٿٷÍË ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ˘   ˘ ı ˘ Ó fi Ù Ë Ù· ˜ «Accountability Rating Greece 2009», ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ 105 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚¿ÛÂÈ Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 31 ¤Ï·‚·Ó ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·  fi 6 4 , 3 ¤ ˆ ˜ η È 2 5 , ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÈÛ¿ÚÈı̘ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ï›ÛÙ·. Oˆ˜ ‰Â ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ: «√ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ 100 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÂʤÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 4,8% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ηٿٷ͢ ÁÈ· ÙÔ 2008 Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÙÔ 2009 ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜».

64,3 64,0 63,8 60,0 55,6 52,6 50,7 50,1 49,7 45,7 42,7 41,2 41,1 41,0 40,1 39,3 38,5 36,6

£¤ÛË 2009 ∂Δ∞πƒ∂π∞ 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

ª∂Δ∫∞ ª∂Δ∞§§π∫∞π ∫∞Δ∞™∫∂À∞π ∂§§∞¢√™ ∞∂ ∞£∏¡∞´∫∏ ∑À£√¶√ππ∞ ∞∂ EFG EUROBANK ERGASIAS Δƒ∞¶∂∑∞ ∞∂ Ã∞§∫√ƒ ∞∂ π¡Δ∂ƒ∞ª∂ƒπ∫∞¡ ∂§§∏¡π∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒEπ∞ ∑ø∏™ ∞∂ √ƒ°∞¡π™ª√™ ¶ƒ√°¡ø™Δπ∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ ¶√¢√™º∞πƒ√À (√¶∞¶) ∞∂ ∞§º∞ μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞∂ ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂ ∞∫Δøƒ ∞Δ∂ ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∏™ & ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ¶ƒøΔ∂À√À™∏™ ∞∂ (∂À¢∞¶) HOUSE MARKET AE (IKEA) ∂§§∏¡π∫∏ ƒ∞¢π√ºø¡π∞ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∂ƒΔ) ∞∂ WIND E§§∞™ Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂μ∂

∫Ï¿‰Ô˜

μ·ıÌÔÏÔÁ›·

μÈÔÌ˯·Ó›· μÈÔÌ˯·Ó›· ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ΔÚ¿Â˙˜ ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞ÛÊ¿ÏÂȘ

35,9 33,7 33,2 32,5 32,2

Δ˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· - η˙›ÓÔ

32,0

§È·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi˜/Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ÀËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜

31,0 31,0 28,5 27,8

§È·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ ƒ·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜

27,3 25,8 25,6

™∏ª.: ™˘ÓÔÏÈο ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó 105 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 74 ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 25 Î·È ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÂ›Ù·È ¶∏°∏: Accountability Rating


48

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

„ p

www.kerdos.gr

√√

μ∂§Δπø™∏ Δ√À ¶ƒ√ºπ§ ∫∞π ∞À•∏™∏ Δø¡ ¶ø§∏™∂ø¡ ª∂™ø ¢ƒ∞™∂ø¡ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ Δ∏¡ ∂∫∂

¢ÈÏfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔʛ̈Ó-ÔÙÒÓ Î·È Ù· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ∫Àƒ∂§∞ ¶∂Δƒ√À petrou@kerdos.gr

‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ·’ fiÔ˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. √ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤Ú¢Ó˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ı¤Ì·Ù· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÂȉÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÂÓÒ ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û’ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi Î·È Ó· ÙȘ ··ÈÙÔ‡Ó.

√√ ∂§∞´™-UNILEVER ∏ ∂Ï·˝˜ -Unilever ‚Ú¤ıËΠÂʤÙÔ˜ ÛÙËÓ 18Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Accountability Rating. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¯ÔÚËÁ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙËÓ Â˘ÂÍ›· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ô 26Ô˜ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ô 18Ô˜ Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ becel. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ÛÙÔ ·È‰›. ª¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ù˘ Ì ÙÔ World Food Programme, ÙÔ μÈÙ¿Ì ·fi ÙÔ 2007 ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛʤÚÂÈ Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.450.000 Á‡̷ٷ. ΔÔ μÈÙ¿Ì ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÚÔÊ‹˜ Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Û˘ Ë ∂Ï·˝˜ -Unilever ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰È΋˜ ∂˘ÂÍ›·˜ ÙÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞¡∞™∞, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, fiˆ˜ Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· Î·È ‚Ô˘ÏÈÌ›·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «ÊÈÏÈÎÒÓ» ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ Ù˘, ÂÓÒ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÏÂı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Δ∂π Ì 2.500 Ì·ıËÙ¤˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∂Ï·˝˜, ·fi ÙÔ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ϤÔÓ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ı¤Ì·Ù· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·, ηıÒ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÊÂÓfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ∞Ó¿ÏÔÁË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ϤÔÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ «Ú¿ÛÈÓˆÓ» ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ fiÏÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÔÏÈ-

ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Ù· ΤÓÙÚ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ¿ÏϘ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‚Ú·‚›· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶·Ú·Î¿Ùˆ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ϤÔÓ ÔÏ˘‚Ú·‚¢ı¤ÓÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Â›Ó·È Ë Coca-Cola 3E, Ë Unilever Î·È Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· Î·È ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Ë ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜.

®® COCA-COLA 3E ∏ C o c a - C o l a Δ Ú › · ∂ „ È Ï Ô Ó Î·È ÂʤÙÔ˜ ÂÈ‚Ú·‚‡ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ¿ Ù˘ Ì Ӥ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Accountability RatingΔª Ë ÂÙ·ÈÚ›· η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙË 2Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 100 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜. ∂›Û˘, Ó¤· ‰È¿ÎÚÈÛË ¤Ï·‚Â Î·È Ô ÂÙ·ÈÚÈÎfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2008 Ù˘ Coca-Cola ΔÚ›· ∂„ÈÏÔÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ CSR Reporting Forum 2009 Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ 30 ÔÌ›ÏˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÏÔÔÈ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÓÂÚÔ‡, ̤۷ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∞ÔÛÙÔÏ‹ ¡ÂÚfi» Î·È Ì ۇÓıËÌ· «¡ÔÈ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡ÂÚfi», ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Û ¤ÓÙ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ. ªÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, «it’s so easy being green», ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó·‰·ÛÒÛÂȘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ 3ÂÙ›·. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜,

¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜, ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «π·ÙÚÈ΋ ∞fi‚·ÛË ÛÙ·

∂ÏÏËÓÈο ¡ËÛÈ¿» Ô˘ ¯ÔÚËÁ› Ë ÂÙ·ÈÚ›·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∞ÏÏ·Í ™Ù¿ÛË. ª˜ ÛÙË ¢Ú¿ÛË!», ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

49 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

p

√√ ∞£∏¡∞´∫∏ ∑À£√¶√ππ∞

H ∞ ı Ë Ó · ˚ Î ‹ ∑ ˘ ı Ô  Ô È › · , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘, ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ë ÔÔ›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈ‚Ú·‚¢ı› Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ì ‚¿ÛË ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜: ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ø˜ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Ô‰‹ÁËÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2008 Ì ÙË ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË «¡ËÊ¿ÏÈÔÈ. ™ÙËÓ ÀÁÂÈ¿ Û·˜», ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ «¡ËÊ¿ÏÈÔ˜ √‰ËÁfi˜», ÂÓÒ Ì¤Û· ·fi ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiˆ˜ Ô ÂȉÈÎfi˜ ÚÔÛÔÌÔȈً˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Ù˘ Heineken ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ ÁÈ· ˘‡ı˘ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ∂∫∂ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜. ∏ ÚÒÙË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ) Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Amstel Eco.

®® ∞μ μ∞™π§√¶√À§√™ ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·, Ë ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÈÌ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ Retail Awards Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô CSR Retail Strategy ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÂÓÒ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙËÓ 25Ë ı¤ÛË Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Accountability Rating. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈο ΤÓÙÚ· Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘, fiÔ˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Û˘Û΢·Û›Â˜ (¯·ÚÙ›, Á˘·Ï›, Ï·ÛÙÈÎfi, ̤ٷÏÏÔ), Ì·Ù·Ú›Â˜, Ï·ÌÙ‹Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÁÂÈÚÈο Ï¿‰È·. ∂›Û˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi (§ÂˆÊ. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘) ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· Û ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 300 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ·ıÌfi ÈÛ¯‡Ô˜ 20KW, Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ·¢ı›·˜ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏. ™‡Ì-

ʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¢∂™ª∏∂, ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË 29.000 KWh, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, fiÙ·Ó Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ı· ÂÈ‚¿Ú˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì 30.000 ÙfiÓÔ˘˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ «Ú¿ÛÈÓÔ˘» ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· (˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜, ˘‡ı˘ÓÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜), ¿ÓıÚˆÔÈ (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞μ, ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ) Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì›ˆÛË Ú‡ˆÓ, ·Ó·Î‡ÎψÛË).


50

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

„ p

www.kerdos.gr

√√

Δπ ¢∂πá∂π ∏ ∂Δ∏™π∞ ∫∞Δ∞Δ∞•∏ Δ√À ACCOUNTABILITY RATING GREECE

∏ ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | °π∞¡¡∏™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™ andriotis@kerdos.gr

®®

ª

 ۇÓÔÏÔ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ 64,3 ¤Ó·ÓÙÈ 60 Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ 2008, Ô TÈÙ¿Ó·˜ η٤Ϸ‚Â Î·È ÂʤÙÔ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ηٿٷÍË ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Accountability ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Rating Greece, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ 105 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚¿ÛÂÈ Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ̛· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ̤ÙÚËÛ˘ ÂÚ›Ô˘ 170 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÙÔ ∞ccountability Rating ·ÍÈÔÏÔÁ› Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Accountability Rating

√√

√ÌÈÏÔ˜ ΔÈÙ¿Ó ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ΔÈÙ¿Ó Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓË Î¿Ì„Ë Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. √È ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È Ë

TM ÌÂÙÚ¿ÂÈ Û 10 ¯ÒÚ˜ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ˘‡ı˘Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ì¤ÙÚËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜. ∫·ıÒ˜ ÛÙÔ Accountability Rating Greece 2009, ·fi ÙȘ 105 ·ÍÈÔÏÔÁËı›Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ 74 ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 25, Ì ·ÔÙ¤-

ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ˆ˜ ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ηıÂÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙ›· Ì Û‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ô ÎÒ‰Èη˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Û·ÊÒ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È, ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ·, ·fi ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ.

√ TÈÙ¿Ó·˜ η٤Ϸ‚Â Î·È ÂʤÙÔ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË, ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚԤϢÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÔÈ «31». ªÂ ÚÒÙÔ ÙÔÓ ΔÈÙ¿Ó· ÙË ÌÂÚ›‰·

ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ «31» ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ë ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Â Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. H ηٿٷÍË Accountability Rating Greece 2009, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ

S&B μÈÔÌ˯·ÓÈο √Ú˘ÎÙ¿ (7Ë), ÙËÓ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ (10Ë), ÙËÓ ∂§μ∞§ (14Ë), ÙËÓ ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (17Ë), ÙË ª∂Δ∫∞ (19Ë), ÙË Ã·ÏÎfiÚ (22Ë) Î·È ÙË ™ˆÏËÓÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ (25Ë, ÈÛfi‚·ıÌË Ì ÙËÓ ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜) Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ΔÈÙ¿Ó·, ÔÈ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ô‰Âȯı› ÔχÙÈ̘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 100 Î·È ϤÔÓ ÂÙÒÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘.

∞°∂Δ

∏ ∞°∂Δ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂʤÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2012, ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î. Pierre Deleplanque, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ªÈ¯ÂÏ‹˜ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ˘Á›·˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ΢ڛ· μ›Î˘ °·˙ȉ¤ÏÏË, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜, ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ (ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô GRI) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ‰Ú¿Û˘ Û Â›Â‰Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012. √È ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ›, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ Lafarge ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ∞°∂Δ Û ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, fiˆ˜ Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. √È ÛÙfi¯ÔÈ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ 2012 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¤Ú· ·fi ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ˘Á›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÂÏ¿Ù˜, ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ Û ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜, Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÚԂϤÔ˘Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ï·ÙÔÌ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ. √ Î. Pierre Deleplanque, ‰‹ÏˆÛ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·: «∏ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ¯ˆÚ›˜ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ۇÌʈӷ Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ 2012 ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2007 Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·fi ÙË Lafarge, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ Ù˘ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÂÈÊÔÚ›·˜, fiÔ˘ ı· ÂÎı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Ì·˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÈÔ ÍÂοı·Ú˜ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜».


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√ √√

www.kerdos.gr

p

™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·fi‰ÔÛË Ù˘ ™ˆÏËÓÔ˘Ú Á›· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ , Ë ÔÔ›· ·fi ÙËÓ 39Ë ı¤ÛË ÙÔ 2008, ηÙÂÙ¿ÁË Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ 25Ë, Ì 31 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ™ˆÏËÓÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. °È· ÙË ™ˆÏËÓÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘

®®

51 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ô ‚·ıÌfi˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ı¤ÛË ‹ ‚·ıÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·˘Ù‹

∂§μ∞§ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ∂§μ∞§ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. ∏ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Áο̷˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ÔʤÏË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂§μ∞§ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÚfiÏ˄˘, ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·.

√√

S&B

∏ S & B μ È Ô Ì Ë ¯ · Ó È Î ¿ √ Ú ˘ Î Ù ¿ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 50,7 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ™‡ÛÙËÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·. √È ·Ú¯¤˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ S&B, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ¯ÚËÛÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ S&B ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÁÚ·Ù¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È ·fi Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ.

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ™ˆÏËÓÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Îϛ̷ ·ÓÔȯً˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆı› ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∂ÈϤÔÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË.

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∫·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ 17Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ Accountability Rating, Ë ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘, ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ (§√ª), ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ˘Á›· & ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ù∂. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÙ‡ˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÓÒ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜» ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Û’ ·˘Ù¿, οÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· «ªË‰¤Ó ∞Ù‡¯ËÌ·». ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ ‚ˆÍ›ÙË, ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ∞Ù∂ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÔÚ›·, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ›‰È· Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ Ù˘, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.

®® ÷ÏÎfiÚ

∂Ó·ÓÙÈ Ù˘ 29˘ ı¤Û˘ ¤Ú˘ÛÈ, Ë Ã·ÏÎfiÚ Î¤Ú‰ÈÛ ÂÙ¿ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘‡ı˘Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ù˘ ÔÚ›·˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÷ÏÎfiÚ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ª¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÙÚÈÏ‹˜ Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë Ã·ÏÎfiÚ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÷ÏÎfiÚ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÁÈ·: ÀÈÔı¤ÙËÛË ‰È·Ê·ÓÒÓ, ¤ÓÙÈÌˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. √È ˘ÏÒÓ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.


52

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

www.kerdos.gr

√√

® ƒ∂¶√ƒΔ∞∑ | ¡∞Δ∞™∞ ºƒ∞°∫√À§∏ - fragouli@kerdos.gr

®®

™Â ‚·ÛÈÎfi ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Á¿ÁÂÈ - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔȘ Ú¿ÁÌ·ÛÈ - ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ΔÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì¤Û· ·fi ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜.

√π ¢ƒ∞™∂π™ ∫∞π Δ∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ∂∫∂ Δø¡ ª∂°∞§ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ®® √Δ∂: ™¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘

È ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ √Δ∂ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Âȯ›ÚËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ù˘. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î˘Ú›· ¡Ù¤Ë Δ˙È̤·, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ «™¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘», Ô √Δ∂ ‰ڷÈÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˆ˜ «˘‡ı˘ÓÔ˘ ÔÏ›ÙË», ÂÓÒ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘·, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜. √ √Δ∂ ÔÓfiÌ·Û ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› «™¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘» ÁÈ·Ù› ıˆÚ› fiÙÈ Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂΛÓË Ô˘ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Û˘Ó¤-

ÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·«™¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘» ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ∏ Û¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ, ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ Û¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·È‰ÈÒÓ, Ó¤ˆÓ Î·È Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ, ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ Û¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ η-

Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô √Δ∂, ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∏ Û¯¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘, ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈϤÔÓ ·ÚÔ¯ÒÓ.

∏ ∂Δ∞πƒπ∫∏ À¶∂À£À¡√Δ∏Δ∞ ™Δ∏¡ COSMOTE

ÂÙ·ÈÚÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› È· ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ›Ûˆ˜ Î·È ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ, Ë Â˘ı‡ÓË ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ϤÔÓ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜Ôϛ٘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û Ú¿ÍÂȘ Î·È Û ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. °È· ÙËÓ Cosmote Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙȘ ·Í›Â˜, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙÚfiÔ ˘‡ı˘ÓÔ Î·È ¤ÌÚ·ÎÙÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹

ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›. ∏ Cosmote ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ‰Ú¿Û˘: ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ¿ÓÙ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë Cosmote ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ªÂ ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô: ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë fiÔÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi οı ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∂ÂÓ‰‡ÂÈ Û ¤Ó· ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈ-

ÓÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ . ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Û ·Ú¿ÏÏËÏË ÙÚԯȿ Ì ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. √ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. °È· fiÁ‰ÔË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·¤ÓÂÈÌ Û ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 189.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Cosmote ÙÔ 2002 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÓ›ÌÂÈ

81 ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È 178 ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηχ„ÂÈ ÙÔ 100% Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ηÓfiÓ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ËıÈ΋˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. °È· ÙËÓ Cosmote, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÈÎÙÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ·ÏÏ¿ ÊÔÚ¤·˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.


53 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

p

∏ellas Online: ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ Ë ∂∫∂

Δ√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏ ∂¶∂¡¢À™∏ °π∞ Δ∏ VODAFONE

°

È· ÙË Vodafone Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÔχÏ¢ÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË (·Ó¿Ï˘ÛË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÂΛӘ, Ô˘ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó, ›Ù ıÂÙÈο, ›Ù ·ÚÓËÙÈο, Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·˘Ù‹˜, Ë Vodafone ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ·ÊÂÓfi˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ï¿„Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ù· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ Vodafone, Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «ΔÔ ‘ڛͷ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË»,

ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ - ÁÈ· 7Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ - ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005, ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ

Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Ô˘ ÚÒÙË ÂÊ¿ÚÌÔÛ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 418 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ 400 ÂÈϤÔÓ Î¿‰Ô˘˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Û fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 140 ο‰ÔÈ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 110, ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ. Δ· ÛËÌ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ Vodafone ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 980 Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Vodafone ¤¯ÂÈ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150.000 ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È ¿Óˆ ·fi 14 ÙfiÓÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ ‰Â ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈ̈Ó

ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ù˘ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2007-2008 ·ÂÙÚ¿Ë Ë ÂÎÔÌ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 21.000 ÙfiÓˆÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÂÓÒ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 2.460.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙfi 0,15% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÓÂÚÁÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ÂÙ·ÈÚ›·, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û 123 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‚¿Û˘ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «Ú¿ÛÈÓÔ˘» ÛÙ·ıÌÔ‡ ‚¿Û˘, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ËÏȷ΋ Î·È ·ÈÔÏÈ΋. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ISO 14001 Î·È ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi EMAS ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

®® Wind: ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÛÙËÓ Ú¿ÍË

ÙË Wind ∂ÏÏ¿˜, Â‰Ò Î·È 16 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ Î·È ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «™ÙËÓ ¶Ú¿ÍË» ˘ÏÔÔÈ› ¤Ó· ¢ڇ Ï¿ÓÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜: À‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ WIND Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂ̤ÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi

ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ GreenLight ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÓÈÔ‡» (www.spotadolphin.gr) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·ÔÙÂÏ› Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· «Δ· ·È‰È¿ ÓÈοÓ»

Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È £Ô‰ˆÚ‹ ¶··ÏÔ˘Î¿. ∂ʤÙÔ˜, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Wind ·fi οı ηϿıÈ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ¶·Ú¿Ï-

ÏËÏ·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Skoda •¿Óı˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, fiÔ˘ οı ÁÎÔÏ ÙÔ˘˜ ı· «ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂÙ·È» Û 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ȉڇ̷ٷ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ •¿Óı˘ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2001 ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰ˆÚ¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û ۯÔÏ›· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ‹ Î·È ·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÏ›ÛÂÈ 320 Û¯ÔÏ›· ·fi 12 ÓÔÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÂʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È 12 Û¯ÔÏ›· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞Ú牛·˜ Ô˘ ϤÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ „ËÊȷΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ·ÊÔ‡ ÂÍÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· smartboard. °È· ÙË Wind ∂ÏÏ¿˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á›ÓÂÙ·È ¶ƒ∞•∏.

°È· ÙËÓ Hellas Online Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Ó¤· Ù¿ÛË, ·ÏÏ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ù˘. √È Î·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ Hellas Online ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜: ∫ÔÈÓˆÓ›· - ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi - ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∂¯ÔÓÙ·˜ ηıÈÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. ª¤Û· ·fi ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜, ·ÌÊ›‰ÚÔÌË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Û˘Ó¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ∏ Hellas Online, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ™Ù¤ÁË ¡¤ˆÓ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ SOS Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· PC lab Î·È ¯ÔÚËÁ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ & ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂ÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ̤ۈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∫Ù¶ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Û¯ÔÏ›· Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· «˘ÈÔı¤ÙËÛ» ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ ∂ÌÂÛÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ΤÓÙÚÔ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∞thens πnformation Δechnology. ∏ ÚÔۋψÛË Ù˘ Hellas Online ÛÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ΔÔ 2007 ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ Î‡Ì· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ·ı›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Hellas Online Ì·˙› Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Intracom , Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË Î·È ÛÙÔ ¶¿ÓÂÈÔ √ÚÔ˜. ¶ÚÔˆı› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, fiˆ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ Hellas Online, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ.


54

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

®®

Kleva: ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ «ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙԇ̠ÛÙËÓ Kleva», ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë Î˘Ú›· §¤ÙÙ· ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, «·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜». ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë Kleva ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ·: ■ ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˘ Î·È ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ Û fiÏÔ˘˜, ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. ■ ΔË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ■ ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Â›‰Ô, Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ΤÓÙÚ·. ■ ΔËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ̤ۈ ¯ÔÚËÁÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ, ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ fiˆ˜: ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS, ÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, π·ÙÚÔ› Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ∞√ ∏Ú·ÎÏ‹ ∫ËÊÈÛÈ¿˜, ∂§π∂∞.

„ p

®®

√ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ‰··ÓÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ∫·È Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú¿ÛÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÔÊ¿ Î·È ÒÚÈÌ·

Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ·fi ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ΔÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÂÔ̤ӈ˜ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ·, Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË - ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÂȉÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ

www.kerdos.gr

√√

ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÂÓÒ Ë ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÒÓ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ¤Ú·Û ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ› Ô Î·ÈÚfi˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ οÔÈÔÈ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ.

® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | NATA™™∞ ™¶∞°∞¢øƒ√À - nspagadorou@kerdos.gr

√π ¢ƒ∞™∂π™ ∫∞Δ∂À£À¡√¡Δ∞π ™∂ ∂À¶∞£∂π™ √ª∞¢∂™ ∫∞π ∞™£∂¡∂π™

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ë ∂∫∂ ÁÈ· ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜

μ

·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Pfizer Ë ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË. «∏ Pfizer Hellas» ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ - «Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙË ‰›Î·ÈË ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. Δ¤ÏÔ˜, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÏ˄˘, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ». ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Û 800 Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ, ηχÙÔÓÙ·˜ Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ Ù˘ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Praksis. ∏ Praksis, Ì ‚¿ÛË Ù· ‰‡Ô ÔÏ˘˚·ÙÚ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÚÔÛʤÚÂÈ Â‰Ò Î·È 13 ¯ÚfiÓÈ· ¿ÌÂÛË Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÓÔÌÈ΋

√√

™ÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ª∫√ Praksis Ë Pfizer ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, ¿ÔÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ÓÂÔ-·Êȯı¤ÓÙ˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ, ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ™˘ÓÔÏÈο, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ Ù˘ Praksis, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Â͢ËÚÂÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 10.000 Á˘Ó·›Î˜. °˘Ó·›Î˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙË ÁÏÒÛÛ·, Á˘Ó·›Î˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ΢ÓËÁË̤Ó˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ì‹Ó˜ Ì οı ̤ÛÔ, ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘. °˘Ó·›Î˜ ¿ÔÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ·fi Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. «™ÙËÓ Praksis ‚ϤÔ˘Ì Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Ê¿Ú̷η Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ¤ÁÎ˘Â˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ Ì‹Ó·, ÔfiÙÂ Î·È ÙȘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ì·˜

¤¯ÂÈ Ë ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË, ÏËÚÔÊfiÚËÛË ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ¿Û¯ËÌˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª¿Û·Ú˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ÔÏ˘˚·ÙÚÂ›Ô Ù˘ Praksis ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Pfizer ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ Ù˘ Praksis ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ¤ÙÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ¢™ Ù˘ Praksis Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Pfizer ‰‹ÏˆÛ «ıˆÚԇ̠ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘, ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Ì›·˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ Pfizer ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔ¿ÛÈÛ˘ Ù˘ ˘Á›·˜ ¢¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÏËı˘ÛÌÒÓ. ΔÔ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô Ù˘ Praksis ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘-

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Â›ÁÔÓÙ· ‹ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ Praksis ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ fiÙ·Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˘Á›· ·ÓıÚÒˆÓ, fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ “¶ÔÏÈÙ›· π‰ÈˆÙÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜ - ª∫√”, ¤¯Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ». ∂›Û˘, Ë Pfizer ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ¡fiÛÔ˘ Alzheimer Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ ∞ı‹Ó·˜ fi¯ËÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÓÔ˚ÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ «∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘». ΔÔ fi¯ËÌ· ÂÎÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ «∫¤ÓÙÚÔ˘ ∏̤ڷ˜», οÓÔÓÙ·˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ̛· ÌÔÓ¿‰· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

∞¡£ƒø¶π™Δπ∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶∞°∫√™ªπø™ ∞¶√ Δ∏ SANOFI - AVENTIS

∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË sanofi - aventis ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: ™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Û ¢¿ÏˆÙ˜ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ë sanofi - aventis ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 50 ÌÂÁ¿Ï· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Û›·, ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË, ÙËÓ ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·, ÙË Ê˘Ì·Ù›ˆÛË Î·È ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ó¤Â˜ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ıˆÚÒ-

ÓÙ·˜ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÙÔ Â¯¤ÁÁ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ sanofi aventis ‰ڿ˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Î·È ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ «§ÈÁfiÙÂÚÔ Ã·ÚÙ›... ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ∑ˆ‹» Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2008 Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú¿Û˘, Ë sanofi - aventis ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÚÔˆıËÙÈÎfi Ù˘ ˘ÏÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ www. sanofi-

aventis.gr Ì ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· Û΢¿ÛÌ·Ù¿ Ù˘. ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË «Climate Change Award», ÛÒ˙ÂÙ·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰¿ÛÔ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 5 ÙfiÓÔÈ ¯·ÚÙÈÔ‡ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∞ÍȤ·ÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ sanofi - aventis ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘, ÌÔÓ·‰È΋˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ªÔÓ¿‰·˜ ∂Áη˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «¶. & ∞. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡» ̤ۈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÁη˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ¿ÌÂÛË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË ÂԇψÛË ÙˆÓ ÂÁη˘Ì¿ÙˆÓ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 400 ·È‰È¿ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓ‹ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë sanofi - aventis ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

55 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

p

¶ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ë Abbott ∂ÏÏ¿˜ Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜

A b b o t t ∂ Ï Ï ¿ ˜ ÁÈ· 4Ë ÊÔÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Great Place to Work Institute , ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙË 2Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì 250 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ. ∞ÔÙÂÏ› ‰Â ÙËÓ ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ 2Ë Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ Abbott ∂ÏÏ¿˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ 2007, ÙËÓ 6Ë ÁÈ· ÙÔ 2005 Î·È ÙËÓ 7Ë ÁÈ· ÙÔ 2003 ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÔÚ›· Û˘Ó¯ԇ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 2005 Ë Abbott ∂ÏÏ¿˜ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Best Companies to Work in Europe Î·È ‚Ú·‚‡ÙËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 100 ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. « ™ÙËÓ ∞bbott ∂ÏÏ¿˜ - ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙË ÂÙ·ÈÚ›· - ηÏÏÈÂÚÁԇ̠¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ Î·È ·ÚÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∂ÈÎÚÔÙԇ̠ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì·˜ ÌÂ

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, fiˆ˜ ÙÔ ∂χıÂÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢È¿‰Ú·ÛË

ÂȉÈο ‚Ú·‚›·. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜. °È· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÔÙÚÔʛ˜ ». ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, fiˆ˜ ÙÔ ∂χıÂÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÂ

√È Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘ÏÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ Ù˘ Novartis Hellas Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢È¿ ‰Ú·ÛË ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Ì·ÎÚÈÓ‹˜ £ËÚ·ÛÈ¿˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. ∏ ‰Ú¿ÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∞ÁÔÓË °Ú·ÌÌ‹ °fiÓÈÌË», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË «¢È¿‰Ú·ÛË», ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ ÒÚ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 40 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 300 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô Î·È ¤Ï·‚·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ Ù˘ Abbott Û ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó È·ÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·ÎÚfi·ÛË Î·Ú‰È¿˜, Ó¢ÌfiÓˆÓ, ·ÁÁ›ˆÓ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Î·È ÎÔÈÏ›·˜, ·‰Ú‹ Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË, ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ËÏÂÎÙÚÔηډÈÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì Ô͢ÌÂÙÚ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Â›Û΄˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÌ‹ı¢Û ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Ì ÌÂÙÚËÙ¤˜ ۷ί¿ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÁÏ˘Îfi˙˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.

®® ∞lapis: ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Alapis, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙfiÛÔ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù˘ Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∫¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÁÈ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË. «¢¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜» - ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ■ «ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È ÂͤÏÈÍ‹ Ì·˜ Ó· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ Ì¤ÚÈÌÓ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÀfiÛ¯ÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ˘Á›· Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi: ■ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Í›· Î·È ¿ÁÈ· Âȉ›ˆÍË, Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘

ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘, Ù˘ ËıÈ΋˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ■ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Alapis ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÂÔ›ıËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ¯ÔÚËÁ›· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ■ ∏ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ÎÔÌ‚ÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÁÈ· ÙËÓ Alapis. °È’ ·˘Ùfi Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, «ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘» fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ - «Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ˘Á›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙÚ¤ÊÂÈ, ϤÔÓ, ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘». ™Ù·ıÂÚ‹ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë Alapis ˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ·˘ÙÒÓ.

√È Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Novartis Hellas ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÍÔÓ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™ÙË Novartis» - ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ - «ÔÙȉ‹ÔÙ Ú¿ÙÙÔ˘Ì ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹». ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ı‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂΛÓÔ˘˜ «Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ì·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹», fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·fiÏ˘ÙË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÙÈÌÈfiÙËÙ· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. «∞ÔÙÂÏԇ̻ - ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο - «·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ. √È ¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ì·˜. μ·Û›˙Ô˘Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ ¿Óˆ Û ·Ú¯¤˜ fiˆ˜ Ë ÙÈÌÈfiÙËÙ·, ÙÔ ‹ıÔ˜, Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ô ·ÌÔÈ‚·›Ô˜ Û‚·ÛÌfi˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜, ˘ÁÈÂÈÓfi, ·ÓÔÈÎÙfi ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ Novartis ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ˆ˜ “∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜” fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì›·˜ ˙ÂÛÙ‹˜ ·ÁηÏÈ¿˜, ÂÓfi˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ˘. ∞ÁηÏÈ¿Û·Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙ· “¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS”, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡۷Ì ̛· η̤ÓË Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ηÏψ›Û·Ì ٷ ¿Úη ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. °È· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿, ˙‹Û·Ì ̛· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡”». ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Âȉ›ˆÍË Ù˘ Novartis Hellas Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ ÏÂÏÔÁÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘.


56

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

„ p

www.kerdos.gr

√√

Δ∞ √º∂§∏ Δ√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™ «¡√™∏§∂π∞ ™Δ√ ™¶πΔπ»

¶ƒ√™º∞Δ∂™ ¶ƒøΔ√μ√À§π∂™ ∂Δ∞πƒ∂πø¡

ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ GlaxoSmithKline

∫·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

GlaxoSmithKline ÙfiÛÔ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ fiÛÔ Î·È Û ÂÁ¯ÒÚÈÔ Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚfiÛ‚·ÛË ·ÛıÂÓÒÓ Û ʿÚ̷η Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î˘Ú›· §¤Ó· §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, Government Affairs Director Ù˘ GlaxoSmithKline ·Â‚Â. ΔÔ 2009 Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓÈÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ¡ÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ∞Ûı¤ÓÂÈ· «ºÏfiÁ·» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ GSK ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¡ÔÛËÏ›· ÛÙÔ ™›ÙÈ» ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÓÂÔϷۛ˜, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ GSK ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ¤ÙË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÏÒÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ ·ÈÌÔÏË„›·, ÂÚÈÔ›ËÛË Î·ıÂÙ‹Ú· Hickman Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÓ¤ÛÈÌˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·fi ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜/˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ ÚȘ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ηÚΛÓÔ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¡ÔÛËÏ›· ÛÙÔ ™›ÙÈ» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË: ■ ªÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÏÈÁfiÙÂÚË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ■ ªÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘ Û ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ‹ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ■ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÏfiÁˆ ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ■ §ÈÁfiÙÂÚ˜ ¿‰ÂȘ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜. ■ ∫·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ̤ۈ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜.

√√

E¶π™∏ª∞¡™∂π™ ∞¶√ Δ∏ «º§√°∞»

∏ GSK ‡ÛÙÂÚ· ·fi 12ÂÙ‹ Û˘Ó¯‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ «ºÏfiÁ·˜» ÛÙȘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Barretstown ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ¤Ú¯ÂÙ·È ÂʤÙÔ˜ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË «ºÏfiÁ·», ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙË «¡ÔÛËÏ›· ÛÙÔ ™›ÙÈ», ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ÔÁÎÔÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· 2 ·È‰È·ÙÚÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛˆÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ıÂÚ·›· Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¡ÔÛËÏ›· ÛÙÔ ™›ÙÈ» ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ù˘ «ºÏfiÁ·˜» Î·È Â›Ì·ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ô˘ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ·-

∏ GlaxoSmithKline ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¡ÔÛËÏ›· ÛÙÔ ™›ÙÈ» ÁÈ· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ¤ÙË ■ ∫·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «¶. & ∞. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡», ÂÓÒ Ë ÚÒÙË ÈÏÔÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ‰‡Ô ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∂ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 38 ·È‰È¿ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÓÂÔϷۛ˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÛÊ·Ù· ÍÂΛÓËÛ ӷ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Â͢ËÚÂÙ› Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘

ΛÓËÛ˘ Î·È ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ∂ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 92 ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÈÛΤ„ÂȘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ÁÈ·Ù› ηχÙÂÈ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ∫·Ù¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ı· Â͢ËÚÂÙ› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Î·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ª·Ú›· ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «ºÏfiÁ·»

Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ıÂÚ·›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÁÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 270 Ӥ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ. ∏ ıÂÚ·›· ··ÈÙ› ηıËÌÂÚÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ·Ϥ˜ È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ 2004, Ë ÔÁÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·›‰ˆÓ «¶. & ∞. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡», Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜, ÙÔ 23% ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÂÚ›Ô˘ 300 ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔÓ Ì‹Ó· Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¡ÔÛËÏ›· ÛÙÔ ™›ÙÈ». √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î˘Ú›· §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘: «ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ηÚΛÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜».

®®

∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ (26o ηٿ ÛÂÈÚ¿) ÙÔ˘ Newsletter Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÏԇ̠ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚfiÛÊ·Ù˜ ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:

∏ Piscines Ideales ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘

Piscines Ideales, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚˆÙÈ¿˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Best Place to Work ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, Â›Ó·È ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Â ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙˆÓ «100 Best Workplaces in Europe 2009» Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË μȤÓË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·fi 50 ¤ˆ˜ 500 ¿ÙÔÌ·! ∂›Û˘, Ë ÚÒÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ì·Ú¿‰Â˜-ÁÔ˘ÚÔ˘-

Ó¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Piscines Ideales ÁÈ· ÙÔ 2009, ‚Ô‹ıËÛ ӷ ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ Action Aid Ë Tegist, ¤Ó· 8¯ÚÔÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ·fi ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›· Î·È Ô Malik ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ 9 ¯ÚÔÓÒÓ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó.

∂ΉÔÛË ÙÔ˘ «EuroCharity Yearbook 2008»

Δ

Ë Ó¤· Ù˘ ¤Î‰ÔÛË EuroCharity Yearbook «E 2008»: ¶Ú¿ÛÛÂÈÓ ∂ÏÏÔÁ· ¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË & ∞ÂÈÊÔÚ›·: ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·» ·ÚÔ˘Û›·Û ÚfiÛÊ·Ù· Ë EuroCharity. ∏ ÂÊÂÙÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ù›ıÂÙ·È Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, ÂÓÒ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù·

√√

ÔʤÏË Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÔ Ï‡Έ̷ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌËӇ̷ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·fi„ÂȘ ÂȉÈÎÒÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ª∫√, Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ı¤Ì·.

μπμ∂Ãøª ∫∞π... ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ μ›‚Â¯ÚˆÌ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. Ã. ΔÛԇη. √È ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· «Ì˘ËıÔ‡Ó» ̤۷ ·fi ·Ï¿ ÏfiÁÈ· Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Û ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈ-

ÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ¤ÓÓÔȘ «·ÚÂÙ‹», «Â˘ı˘ÎÚÈÛ›·», «ÊÚfiÓËÛË» Î·È «Ú¿ÍË», «ÎÔÈÓfi ηÏfi». ∏ μȂ¯ÚÒÌ, Â›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ù˘ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ӷ·ÎψÛ˘ (∂∂∞∞), ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ı¤Ì· «∞ӷ·ÎψÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜».


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

57 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

p

Green Month Campaign ·fi ÙËÓ Toyota

° Interamerican: «∫ÂÚΛÓË: ∏ Ï›ÌÓË Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ»

H

Interamerican ‹Ù·Ó ¯ÔÚËÁfi˜ ÙˆÓ ‰È‹ÌÂÚˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î·È Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ, ÙÔÔı¤ÙËÛË ψÙÔ‡ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ∂›Û˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ Interamerican ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ı¤Ì· «√ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ΔÔÍÈÎÔÂÍ¿ÚÙËÛ˘» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfïÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÚÒËÓ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÚÒËÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.

∏ JohnsonDiversey ηı·Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù˘ ∞Ó·‚‡ÛÛÔ˘

ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 14˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·ÎÙÒÓ, ‚˘ıÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ «∫·ı·Ú›ÛÙ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ 2009» ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS, Ë JohnsonDiversey Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ JohnsonDiversey Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜, ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞Ó·‚‡ÛÛÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, η٤ÁÚ·„·Ó Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, Û ÂȉÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·. Δ· Ê˘ÏÏ¿‰È· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È º˘ÛÈ΋˜ øηÓÔÁÚ·Ê›·˜, ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ÁÈ· Á›ÓÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS.

È· 5Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Toyota Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Green Month Campaign, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ› Ù˘ ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Inchcape ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÊÂÙÈÓ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Â›¯Â ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «‰Ú¿ÛÙÂ Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ». ª’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓıËÌ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Û ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô fiÌÈÏÔ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô οı ԉËÁfi˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ Î·È Ì·˙› ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ CO2. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ì›·˜ ·Ú·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ÌË-ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS Î·È ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ/ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿-

Û˘ (UNEP/MAP). ∂›Û˘ Ë Toyota ∂ÏÏ¿˜ Î·È Ë Toyota ∂˘ÚÒ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ Toyota Fund For Europe, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «√ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ªÂٷΛÓËÛ˘ -Ecomobility», ÙÔ ÔÔ›Ô

ÁÈ· ÙÔ 2008-2009 ‹Á ÛÙÔ 2o °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË ‰È·‚›ˆÛË Ì¤Û· ÛÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ fiÏÔÈ ˙Ô‡ÌÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Â, Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ √‰È΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë Toyota ∂ÏÏ¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ «¶¿ÓÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜» Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›-

ËÛ·Ó ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÔÚÔ‡Û Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Δ√P-25, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Toyota Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ‹ ÙÔÈΤ˜ ªKO/ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ÙÔ˘ «Alcokart», Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÔÈ Δ√ƒ-25, ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› Ô‰ËÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ Î·Ù¿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË.

∏ PwC ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

PricewaterhouseCoopers ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (PwC) ‰ÒÚÈÛ laptops ÛÙÔ ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¤Ó· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÂ ÙË ‰ˆÚ¿ ·˘Ù‹, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ¯Ú‹Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· 500 Ì·ıËÙ¤˜.

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ μP Hellas

H

BP Hellas ∞∂ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞’ & μ’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÂÛÙ ÈηÓÔًوÓ. ∂ȉÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÛÙ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ËÌÂÚÔÌËÓ›·.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·ÎÔ¤˜ & ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞

∂Î·›‰Â˘ÛË ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫ÈÏΛ˜

Δ

ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë Kleemann Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÎ·›‰Â˘ÛË 30 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∫ÈÏΛ˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¤Ï·‚·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ·fi ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜ & Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ - ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÂȉÈο ÎÏÂȉȿ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜.

· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·, ÁÈ· ‰¤Î·ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜, ·fi 18 - 25 ÂÙÒÓ, Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Û ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ Î·È ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ù· ∂§Δ∞ ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ‰ËÏ. ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·fiÎÙËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, Ì ‰È·ÎÔ¤˜ Û ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó‹Ïı·Ó Û 627, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ‰È¿¯˘ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙȘ Ӥ˜ ËÏÈ˘ fiÛÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·Ú·ÏÈÒÓ ÛÙË ƒfi‰Ô ÂÙ·ÈÚ›· ™¿ÓÁÔ˘ÈÓÁÎ ÃÔ٤Ϙ ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Thomas Cook Northern Europe Resorts & Hotels Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ʤÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ƒ¤ÓË 1 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· «Sunwing Resort Kallithea» & «SunGarden Rhodes». ™ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ Thomas Cook, ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ™¿ÓÁÔ˘ÈÓÁÎ ÃÔ٤Ϙ ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ Î·È ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi ·fi ÙȘ Ì·ÛÎfiÙ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ӷ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹.

ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ „·Ú‡ԢÌÂ... ÌfiÓÔ «Áfi˜»!

°

È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̠ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ JTI ÁÈ· ·Ú·Ï›Â˜ ηı·Ú¤˜ ·fi ·ÔÙÛ›Á·Ú·. H ÂÊÂÙÈÓ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì ٛÙÏÔ «ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ „·Ú‡ԢÌ ÌfiÓÔ... «Áfi˜!» ÂÂÎÙ¿ıËΠÂʤÙÔ˜ Û ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂÎ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.


58

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

∏ ·ÂÈÊÔÚ›· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ DNA Ù˘ Henkel

°

È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 130 ¯ÚfiÓÈ· Ë H e n k e l ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. « ∏ ·ÂÈÊÔÚ›· Î·È Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË (CSR) ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ DNA Ì·˜ », ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ « ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ì·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ Ì·˜ Û ·ÂÈÊfiÚ˜ Î·È ˘‡ı˘Ó˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ Ì¿ÚΘ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ì·˜ Î·È ˆ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ì ηӤӷ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¯‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·˜ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·Í›·˜ Ì·˜ - ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ù· logistics ¤ˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ».

Δ√ Ã∞ª√°∂§√ Δ∏™ HENKEL ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ Henkel ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, fiˆ˜ ÔÈ Ô¯ÙÒ ÛÙfi¯ÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 2015. ªÂ ÙÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ Henkel ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ï·ÙÊfiÚÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘. •Âοı·Ú˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂȉÈο ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÷ÌfiÁÂÏÔ˘ Ù˘ Henkel ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÔÌ›˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·È‰Â›· Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË, ۈ̷ÙÈ΋ ¢ÂÍ›· Î·È ˘Á›·, Ù¤¯Ó˜, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

„ p

www.kerdos.gr

√√

¢π∞¡√ª∏ ¶ƒ√´√¡Δø¡ ™∂ 18 ∫√π¡øº∂§∏ π¢ƒÀª∞Δ∞ ∫∞π ™øª∞Δ∂π∞ ¶∂ƒÀ™π

¶ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ Chiquita Hellas

Chiquita Hellas ∞∂ Û˘ÛÙ¿ıËΠÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ˆ˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Chiquita Brands πnternational Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·fi ÓˆÚ›˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Ë Chiquita Hellas ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û 18 ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ȉڇ̷ٷ Î·È ÛˆÌ·Ù›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 21-27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë Chiquita Hellas ‰È¤ÓÂÈÌ 185 ÎÈ‚ÒÙÈ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (~15.000 Ì·Ó¿Ó˜) ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· 18 ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο ۈ̷Ù›·, ·È‰Èο ȉڇ̷ٷ, ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›·, ÁËÚÔÎÔÌ›·, ΤÓÙÚ· Û›ÙÈÛ˘, ÌÔÓ¤˜, ª∫√: ∫È‚ˆÙfi˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, πˆÛËÊfiÁÏÂÈÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ μԇϷ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÂÈÔ, °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô «¶·Ó·Á›ÙÛ·», §‡ÚÂÈÔ ¶·È‰ÈÎfi π‰Ú˘Ì· «√È ∞ÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ», ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ, °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿, °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô «ºÚÔÓÙ›‰·», £ÂfiÊÈÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ∞‰ÂÚʤ˜ Ù˘ ∞Á¿˘, π‰Ú˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰› «¶·Ì̷οÚÈÛÙÔ˜», ∫·Ïfi˜ ™·Ì·Ú›Ù˘, ¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS, ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘ ∂ÓÔÚ›· ¢¿ÊÓ˘, °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ∫¿ÚÈÙ·˜ ∂ÏÏ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÙÈÛ˘, ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·Ù˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. ∂›Û˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.

™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˙› Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ REWE, ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ San San Pond Sak ÛÙÔÓ ¶·Ó·Ì¿

™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˙› Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰· super market R E W E , ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ San San Pond Sak ÛÙÔÓ ¶·Ó·Ì¿, Ë ÔÔ›· ¤ ¯ Â È · Ó· Î Ë -

Ú˘¯Ù› ÚÔ Ûٷ٢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ UNESCO ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈ‚·ÓÙÔÏÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. √È ‚·ÛÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô È Î Ô ÓÔ Ì È Î ‹ ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

1.

2.

3.

∏ ∫ÔÙfiÔ˘Ï· ∂ÍÔ¯‹˜ ∞Ì‚ÚÔÛÈ¿‰Ë˜ ∞μ∂∂ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿

ÂÙ·ÈÚ›· ∫ÔÙfiÔ˘Ï· ∂ÍÔ¯‹˜ ∞Ì‚ÚÔÛÈ¿‰Ë˜ ∞μ∂∂ Â›Ó·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÂȉÈο Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·È‰È¿. ∂ÙÛÈ ÂʤÙÔ˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·È‰ÈÎfi ÈÚÈfi ºÈχÚÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂȉÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ª¿Î˘ ∞Ì‚ÚÔÛÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ∞ÌÂ∞ Î·È ÂȉÈο Ù· ·È‰È¿. ∂›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈÔıÂÚ·›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙË ª¤ÚÈÌÓ· ¶·È‰ÈÔ‡ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È ¿ÓÙ· ·ÚÒÓ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Ì ‰ÒÚ· Î·È ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ

ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ÂȉÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂›Û˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È Ù˘ §ÂÙÔηڢ¿˜ ¶ÈÂÚ›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. ª¿Î˘ ∞Ì‚ÚÔÛÈ¿‰Ë˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È È‰Ú‡Ì·Ù·. ΔÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È

ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∂ÙÛÈ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· οıÂÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ıÂÙÔÔÈË̤ÓË ÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÍÔ¯‹ ¶ÈÂÚ›·˜. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

59 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

p

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂Δ∞πƒπ∫∏™ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂À£À¡∏™ ™∂ 6 μ∞™π∫√À™ ∞•√¡∂™

Euromedica: ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ

¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ë Euromedica ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û 6 ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ■ ΔËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‰˘ÛÚfiÛÈÙˆÓ Î·È ·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ■ ΔË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ■ ΔË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ■ ΔËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ■ ΔËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ■ TËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ °È· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Euromedica Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÂÈÙÚÔ‹ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰›· ÂÍÂȉ›Î¢Û˘. ª¤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ÔÈ: ¡ È Î fi Ï · Ô ˜ §  Á ¿ Î Ë ˜ , ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Texas A&M University Î·È Úfi‰ÚÔ˜

ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Ú¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ªÈÚ¤ÏÏ· ¶··ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ , ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∂ Ï È Û ¿ ‚  ٠¶ Ï ¤ Û Û · , πÛÙÔÚÈÎfi˜ Δ¤¯Ó˘ ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‰˘ÛÚfiÛÈÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, Ë Euromedica Â¤ÏÂÍ ӷ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÛÈÌ¿ ÙÂÈÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ∫˘ı‹ÚˆÓ, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÓÔÛËÏ›·˜, Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂȉÒÓ ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÏÔÈÔ‡ È·ÙÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË Û ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ∫˘ı‹ÚˆÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ È·ÙÚÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÚıÔ‰ÈÎfi, ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ Î·È „˘¯›·ÙÚÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ,

°ÈÔÚÙ‹ ∞Á¿˘ ·fi ÙË Misko

Misko ¤ÊÂÚ ٷ ÂÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙË ªÂÁ¿ÏË °ÈÔÚÙ‹ ∞Á¿˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙËÓ Δ¯ÓfiÔÏË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ „˘¯·ÁˆÁ‹ıËÎ·Ó Ì happenings, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, ‰ÒÚ· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ·fi ÙË Misko. ™ÙË ªÂÁ¿ÏË °ÈÔÚÙ‹ ∞Á¿˘ ·Ú¤ÛÙË Ô ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi˜, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Make-A-Wish (∫¿ÓÂ-ªÈ·-∂˘¯‹ ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂʤÙÔ˜ Ë Misko ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢¯¤˜ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜ ·È‰ÈÒÓ 3 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. √ÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ Misko ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Make-A-Wish (∫¿ÓÂ-ªÈ·-∂˘¯‹ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ÁÈ· ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÛÙÂÚÈÒÓ, ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë.

ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, Ë Euromedica ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì›· ÓfiÙ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ı·ÏˆÚ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Euromedica, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË Û ·›ÙËÌ· Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ· ÌÈÎÚÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞ÛÙ˘¿Ï·È·˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ.

ÙˆÓ ÂÓÙ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ·, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ªÂÚÈÌÓÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ̷ ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÓÔ ÛËÏ›·, Ë Euromedica ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·È‰ÔÔÁÎÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∞Ã∂¶∞. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.

∞£§∏Δπ™ª√™

∂∫¶∞π¢∂À™∏

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë Euromedica ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ª Ô Ó Ù ¤ Ú Ó Ô ˘ ¶ Â Ó Ù ¿ ı Ï Ô ˘ , ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ë Euromedica ıÂÛ›˙ÂÈ ∞ÚÈÛÙÂ›Ô 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Û ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ· Û ∞∂π, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ÿÏ΢, ¡¤·˜ μ‡ÛÛ·˜ ∂‚ÚÔ˘, ™·ÒÓ ƒÔ‰fi˘, æ·ÚÒÓ, ™¯ÔÈÓÔ‡Û·˜ ηÈ

Δ

Ë ‰È¿ÎÚÈÛË «Recogni-sed for Excellence in Europe - 4 Stars» ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Intralot, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙ›· ÙÔ˘ European Foundation for Quality Management (EFQM). ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÂÈ‚Ú·‚‡ıËΠ·fi Ùo EFQM ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯Â›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙȘ ¿ÚÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙ›· Ô˘ ÂÊ‹ÚÌÔÛ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â, fiÙ·Ó ¤Ú·Û ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ 2007. √Ï· Ù· Â›‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂›‰· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙ›·˜» ÙÔ˘ EFQM ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÔÎÙÒ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ú›ÛÙ¢Û˘: ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ËÁÂÛ›· Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚¿ÛÂÈ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Û˘Ó¯‹˜ ÁÓÒÛË, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂ-

∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô˘, Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÛÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Î·È ¤Ù˘¯·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· «∂ÈÛÙ‹ÌË», Ë Euromedica ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ı¤ÛÈÛË ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ 15.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Â›‰ÔÛË, ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË «¢È¿ÁÓˆÛË Î·È ÙË ıÂÚ·›· ÙˆÓ Ó¢ÚÔÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ı‹Ûˆӻ, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚÎÈÓÛÔÓ, ÙÔ ·ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È Ë ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ı‹ÛÂȘ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ϤÔÓ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ¤ÁηÈÚË Î·È ¤Á΢ÚË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ Ù˘ Euromedica ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘, Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ.

¢π∞∫ƒπ™∂π™ °π∞ Δ∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏

∂ÈÙ˘¯Â›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ Intralot ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙ›· ÛÌ· ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂), ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÂÙ·›ÚÔ ÙÔ˘ EFQM ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Ú¿‚¢Û ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ Intralot Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú¯¤˜ Î·È Ù· ÂÓÓ¤· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ EFQM, Ù· ÔÔ›· ηχÙÔ˘Ó ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ËÁÂÛ›·, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi‰ÔÛ˘.

√ EFQM √ EFQM Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2001, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ ÙȘ

ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ EFQM, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë πÓÙÚ·ÏfiÙ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Global Compact ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ΔÔ Global Compact Â›Ó·È Ì›· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1999 ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î. ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ.


60

KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™Δ√¡ ∫√™ª√

p

www.kerdos.gr

√√

√π ¶√§πΔπ∫∂™ ∏°∂™π∂™ ∫∞π √ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√™ ∫√™ª√™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ ∂¡ø¡√À¡ Δπ™ ¢À¡∞ª∂π™ Δ√À™

∏ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ® °ƒ∞º∂π | ª∞ƒ£∞ ∞¶∞§√¶√À§√À mapalopoulou@kerdos.gr

Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ 2005 Î·È ÙÔ 2006 ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, 13 ·fi Û˘ÓÔÏÈο 28 ‚Ú‹Î·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ 2007, 31 Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ - ÔÛÔÛÙfi 25% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ ¤Ó· 25% ·Ó·˙ËÙ› ÂÚÁ·Û›·.

 «∂˘Úˆ·˚Îfi ∂ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÔÌfiÓˆÛ˘» ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ÙÔ 2010. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Û ÔÛÔÛÙfi 16% Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Úfi‚ÏËÌ·. ™¯Â‰fiÓ 72 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ - ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ·È‰È¿ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÛÙË °ËÚ·È¿ ∏ÂÈÚÔ. ™ÙȘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ·¤˙˘, ‰È·ÛΤ„ÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô. ΔÔ ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ Î fi ∂ ÙÔ ˜ 2 0 1 0 ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· Â·Ó·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÊˆÓ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË. ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ì›· ËÁ‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ̤ÏË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Â›Ó·È Û·Ê‹˜: ™˘ÓÂÎÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚˆÌ·Ï¤· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚·‰›˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ. ¶Ú· ÎÙÈο, ÔÈ Â ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. °È· ·Ú ¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ¯·ÌËÏfi ˘fi‚·ıÚÔ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙȘ ÂÚÈ-

μƒ∂Δ∞¡π∞

ʤÚÂȘ fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ηÈÓÔÙfi̘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ηٷÔÏÂÌËı› Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜, ȉ›ˆ˜ Û ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÔ‡ «ÚÔʛϻ Î Ô È Ó fi Ù Ë Ù Â ˜ η È Û Â  Â Ú È Ô ¯ ¤ ˜ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ (mobi). ª Â Ù Ë Û ˘ ÌÌ Â Ù Ô ¯ ‹ Ù Ë ˜ Dassault Systemes Î·È Ù˘ I B M , ÙÔ mobi ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, fiÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ï˘Î›Ԣ, Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, fiÔ˘ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó ¤ ˆ Ó ¤ ¯ Ô ˘ Ó Â Î Ù È Ó· ¯ ı  › Û Ù Ô 30%, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô.

√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ¯·ÌËÏfi ˘fi‚·ıÚÔ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

ΔÔ mobi ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ Û ÂÈ ¤ Ó· ¿Á Óˆ Û ÙÔ · › Û ı Ë Ì · ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ¡· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ Ó· ¿ ÏÏ Ô  Ú fi ÁÚ · ÌÌ · , Ù Ô KPMG Mentoring Refugees P r o g r a m m e , ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙËÓ KPMG ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Û·Ó ‰¿ÛηÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ÙÔÓ Î ˆ ‰ È Î fi K P M G  Ú Ô ÂÙÔ È Ì ¿ ˙ ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì Âȉ›Î¢ÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È Â È ‰ È Î ¿  Π › ÓÔ ˘ ˜  Ô ˘ ¤ ¯ Ô ˘ Ó ÂÍÂȉÈ΢ٛ ÛÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. √ÏÔÈ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ ¿ ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ‚ È ÔÁÚ · Ê È Î ¿ Û Ë Ì ÂÈ Ò Ì · Ù· η È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û ÔÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ΔÔ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∂Ó Û˘Ó¯›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ KPMG, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Â Ó Ë Ì Â Ú Ò Ó Â È Ù Ô ˘ ˜  ı Â Ï Ô ÓÙ ¤ ˜ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÔfiÙ ٷ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ô ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ Î·È Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ηÚȤڷ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ‚ÚÂÈ ··Û¯fiÏËÛË. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù’ ȉ›·Ó ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÂÈÚfiÛıÂÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ªÂÙ¿ ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ¿ÏÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙ‹ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Â›Ù ÚÔÛˆÈο, ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο ›Ù ̤ۈ email Î·È Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó.

∂¶π¢ƒ∞™∂π™ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· Û ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ KPMG Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfi-


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

p

ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜  ·Á Î fi Û Ì È ˆ Ó ˙ Ë ÙË Ì ¿ Ù ˆ Ó Î· È ÁÈ· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙÔ 72% fiÛˆÓ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 2006 ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Û˘Ó È Û Ù Ô ‡ Û Â Î · È Û Â ¿ ÏÏ Ô ˘ ˜ Ù Ô KPMG ˆ˜ Ì›· ˘‡ı˘ÓË Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ-ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞  fi ÙÔ ˘ ˜ Ì ÂÙ· Ó ¿ Û Ù ˜  Ô ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ 2005 Î·È 2006, 13 ·fi ÙÔ˘˜ 28 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‚Ú‹Î·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ 2007, ÙÔ 25% ·fi 31 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‚ڋΠ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÓÒ 25% ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÂÍ·Î Ô Ï Ô ˘ ı Ô ‡ Û Â Ó· „ ¿ ¯ Ó Â È Á È· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ 2008, 22 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙÔ K P M G  Ú ·Á Ì · ÙÔ  Ô › Ë Û · Ó 4 Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È 10 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Leeds Ï·ÈÛ›ˆÛ·Ó Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ. ¶¿Óˆ ·fi 30 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÙÔ 2008. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ 25% ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Ò˜ ÙÔ KPMG ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË.

°∞§§π∞ ™ÙË °·ÏÏ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √̈˜, ÙÔ m o b i 3 › Ó· È ¤ Ó· Û ˘ ÏÏ ÔÁ È Î fi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ·fiÊ ÔÈÙÔ˘˜ Ï˘Î›Ԣ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË. ∞fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó·

√√

61 KEP¢O™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

™ÙË °·ÏÏ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √̈˜, ÙÔ mobi3 Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ï˘Î›Ԣ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô˘, ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË. ∞fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. √È ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ ¶·Ú È Û È Ô ‡ Í Â  Â Ú ÓÔ ‡ Ó ÙÔ 3 0 % ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È ÙÚÈÏ¿ÛÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ̤ÛÔ fiÚÔ. ΔÔ mobi3 ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÓfiÌÈ· Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÚΛ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ̤ÏË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ 4-5 ·ÙfïÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ οı ʿÛ˘ ÛÙÔÓ «Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜» ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ

Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ò˜ Ì  Ô Ú Â› Ó· · Ó·ÁÚ ¿ Ê ÔÓÙ· È Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ò˜ ı· ÙÔ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ò˜ ı· ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙÈο. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û οı ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÂȉÈ΋ ‚ Ô ‹ ı ÂÈ· η È Û ˘ Ì ‚ Ô ˘ Ï ¤ ˜ . √ È ·fiÊÔÈÙÔÈ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‚›Ô ÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ «Ù·Í›‰È». ∫ ¿ ı    È ¯  › Ú Ë Û Ë Â › Ó· È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÓÔ Ì È Î ‹ ÂÙ· È Ú Â›· D L A P i p e r ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘. ∏ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi οı ÔÌ¿‰· Û ¤Ó· ÛÒÌ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÈÔ ÂȉÈο Û ̛· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ 100% ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿Ï ˆ Ó  Ô ˘ Û ˘ ÌÌ ÂÙ¤ ¯ Ô ˘ Ó Û ÙÔ mobi3 ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Â›Ù Ì ηÏfi ‚·ıÌfi (25%) ›Ù Ì ¿ÚÈÛÙ· (75%) Î·È fiÏÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›·. √ÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔʤÏË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Ë Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Ù˘ ÁÚ·Ù‹˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· Á·ÏÏÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈο.

®® ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›· ÂÚ› ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÚÔ˜ ∞·Û¯fiÏËÛË (EASE) ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2006 Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Microsoft, Cisco, State Street Î·È R a n d s t a d Î·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ECDL, Exin Î·È eSCC , Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ Δ¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (πΔ) Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤· ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔˆıË̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ πΔ, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÁÈ· ·Ú·¿Óˆ ·fi 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ∏ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ EASE ÎÈÓÂ›Ù·È Â› ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ «Îϛ̷η˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹Ûˆӻ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ οı ̤ÏÔ˜ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ Î·È Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘.

∂ΛÓÔÈ Ô˘ ‚·ÛÈο ı· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È, Â›Ó·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ó¤ÔÈ. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÂ Û˘ÚÚÈÎÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÌÂÈÔÓÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ fiˆ˜ ηÈ, ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ù· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ¿˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. μ·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÌÂٷ͇ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ÂÓÂÚÁ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÙË ™ÎÔÙ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ Û˘Ó·Êı› Û˘Ìʈӛ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ D G E m p l o y m e n t Î·È ÙËÓ D G E n t e r p r i s e . ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë EASE ηÏ› ÎÈ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂȉÈο ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ˘„ËϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

¢π∂À∫√§À¡™∏ Δ∏™ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂¡Δ∞•∏™ ª∂™ø ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫ø¡ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δø¡

∂Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙˆÓ ·ÓÂȉ›ÎÂ˘ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È Î·Ù·ıÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘. √ √ÌÈÏÔ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ∫·Ù·ı¤ÛÂˆÓ (ESBG) ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ̤ۈ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.

ª¤Ûˆ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ESBG, Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË ÙÔÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Îϛ̷Θ. ∞Ó Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÏ·Ù›·˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ‰È΋ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÚÔ-

Û¿ıÂȘ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂∂ Ó· «ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ». °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi ηٷÛÙÚÒÓÂÙ·È ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‚·ÛÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ (1) ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊ·Ï›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÏ·ÙÒÓ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û fiÏÔ Ù· Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ Î·È (2) Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘Ô‚ÔËıËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ.

™ÙÔ ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ̤ۈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ηٷıÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ Û ÙÔÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ. ∂ȉÈ΋ ÚÔÛÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.


$

0,7005 ▲ 1,1177 ▼

K§EI™IMO

¶POH°/NO

ª∂Δ∞μO§∏ %

∂Àƒø/¢O§APIO

1,4276

1,4279

-0,02%

¢O§APIO/°∂¡

90,82

90,82

0,00%

0,6714 ▲

∂Àƒø/°∂¡

130,95

130,83

0,09%

1,463

1,463

0,00%

0,0076 ▼

∂Àƒø/™Δ∂ƒ§π¡∞

0,8947

0,8931

0,18%

¢O§APIO/ºPA°KO E§BETIA™

1,0658

1,0658

0,00%

∂Àƒø/ºPA°KO E§BETIA™

1,4895

1,4987

-0,61%

∂Àƒø/¢O§. ∫∞¡∞¢∞

1,4983

1,5109

-0,83%

∂Àƒø/¢O§. ∞À™Δƒ∞§π∞™

1,6270

1,6259

0,07%

EURIBOR MHNO™ 0,475%

°∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

I™OTIMIE™ ‚·ÛÈÎÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ¢EIKTE™

™Δ∂ƒ§π¡∞/¢O§APIO

H M E P H ™ I A

O I K O N O M I K H

▼ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▼ ▼ ▲

2200 2180 2160

2.208

2.119

2140 2120 2100

21-12-09

22-12-09

23-12-09

¶ ∞ ƒ∞ ™ ∫ ∂ À ∏

2 5

¢ ∂ ∫ ∂ ª μ ƒ π √ À

∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·...

XPHMATI™THPIA

Afi‰ÔÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ 18/12/2009 - 23/12/2009 ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

®®ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Â›¯·Ó Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ Ã∞ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 1,340 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ·ÁÔÚ¿ ¤ÊÙÂÈ Ì ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 135 Ì 140 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂¯ÂÙ η̛· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ ÔÈo˜ Ô˘Ï¿ÂÈ; ΔÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¿ÂÈÚÔ short. ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÏfiÁˆ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi. ¢ËÏ·‰‹, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ËÁ¤˜ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ã∞, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È short¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ¯·ÚÙ˙ËÏ›ÎÈ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.

WALL STREET 1,70 10.300,63 10.476,04 Aª™Δ∂ƒ¡Δ∞ª 2,53

®®Quiz: ¶ÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÈÛËÁ̤Ó˘ ÛÙÔ Ã∞; ®®∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÛÙ· dealing rooms ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ΔÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘... ∂¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ı· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ Û ‰ÔÏ¿ÚÈÔ...

324,63

332,83

Mπ§∞¡O 2,83 22.472,43 23.109,12 μƒY•∂§§∂™ 1,49

®®∞˘Ùfi fï˜, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·Ôχ-

®®°È· Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¯¿Ûˆ: ¢‡Ô ÌÂÁ¿Ï· deals ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÂÈÛËÁ̤ӈÓ. ΔÔ ·˘Ù› ÌÔ˘ ‹Ú ÁÈ· ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. £· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÂÓ Î·ÈÚÒ.

2 0 0 9

¢IE£NH

®®∫·ÏË̤ڷ Û·˜...

Ùˆ˜. 濯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌÔ˘ ›‰· fiÙÈ ÙÔ «·ÈÌ·ÙËÚfi» ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 2008, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ı˘Ì¿Ù·È ÔÈ ÂÎÚÔ¤˜ ·fi ÙȘ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 3,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÓÓÔ›ٷÈ, ˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ô‡ÏËÛ·Ó ı¤ÛÂȘ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ; √¯È, ‚¤‚·È·, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Moody’s Î·È ÔÈ Ô›ÎÔÈ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È brokers ÛÙÔ Ã∞, ‰›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.

E º H M E P I ¢ A

2220

2.453,06 2.489,56

¶∞ƒπ™π 3,07

3.794,44 3.910,75

ºƒ∞°∫ºOYƒΔ∏

∞ÎfiÌË Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÎÎ. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·). ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ô‰fi˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶fiÏË ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı, Ô˘ ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ ··Á¯ÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∂’…

®®Δ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, Ì·ı·›Óˆ, ÙÚ›‚ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ã∞ ·fi ÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ÌÈÏԇ̠ÁÈ· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ, ÙfiÓÈÛ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏ· ·fi ÙÔ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ Ã∞. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂Ã∞∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Ã∞.

ο Ë Baikal ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Û·Ó «·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜» ·fi ÙÔ LSE ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ΔÔ LSE ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤· Ï·ÙÊfiÚÌ· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Tourqoise (fiˆ˜ Î·È ¿ÏϘ Ï·ÙÊfiÚ̘) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ȤÛÔ˘Ó Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÛÙË. ΔÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙÔÓ ¤Ù˘¯·Ó ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯·Ó ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÒÚ· «Î·ÏÔ‡ÓÙ·È» Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· (fiˆ˜ ÙÔ LSE) Ó· ÙȘ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó.

®®¡· ¯·ÚÒ ÂÁÒ MifiD... £˘Ì¿ÛÙ ÙÈ ÓÙfi-

®®∂›ı ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ó·

ÚÔ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Ï·ÙÊfiÚÌ· Â͈¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Î·È «ΔÈÚÎÔ˘¿˙». ¢È·‚¿Û·Ì ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Δ‡Ô ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· fiÙÈ Ô˘Ï‹ıËÎÂ! ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 60% Ù˘ «ΔÈÚÎÔ˘¿˙» ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ London Stock Exchange (LSE), Ô˘ › fiÙÈ ı· ÙËÓ «ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ» ÛÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ «dark pool» Baikal. √˘ÛÈ·ÛÙÈ-

·Ì‚χÓÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √¯È ÁÈ· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ͤÚÂÙ ÁÈ· ÔÈ·, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÛÔÙ...

∫¿ı ∫˘Úȷ΋

√ ÕÁÈÔ˜

2,16

5.831,21 5.957,44

™π¢¡∂´ -100,00 4.650,521

0

XON°∫ ∫ON°∫ 0,72 21.175,88 21.328,74 TOKIO 2,33

10.142,05 10.378,03

§O¡¢π¡O 3,38

5.196,81 5.372,38

ZYƒπX∏ 1,79

6.464,32 6.579,98


http://www.kerdos.gr/documents/KER_2512_FULL  

http://www.kerdos.gr/documents/KER_2512_FULL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you