Issuu on Google+

http://eshop.kerdos.gr

www.kerdos.gr

ÃÚ‹ÛÈÌ· ‚È‚Ï›· Î·È ÔÏϤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÏÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ·fi

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙo

¤Ó· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÈÙÂÏ›Ô

online

∫¤Ú‰Ô˘˜» ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ «∫

www.kerdos.gr HMEPHΣIA OIKONOMIKH EΦHMEPIΔA

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ APIΘ. ΦYΛ. 7382 • ETOΣ ΚΕ • f1,30

®® Δ∞ ¡∂∞ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ 2010, ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÃÚÔÓÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ·Ô‰fiÛˆÓ, Ì ‰È„‹ÊÈ· ¿ÓÔ‰Ô, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÛÔ Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ı· Ì·›ÓÂÈ Û ʿÛË ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô·fi‰ÔÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈο Â›‰·. ®® ™∂§. 26-27

√È ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ √È ·ÒÏÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË. ª¿ÏÈÛÙ·, ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ Mid Cap ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. ®® ™∂§. 25

√È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ∏ Bank of America/Merrill Lynch, Ë Nomura, Ë Commerzbank, Ë BNP Paribas, Ë Morgan Stanley Î·È Ë Credit Suisse ÚԂϤÔ˘Ó Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÒÚÈ̘ Î·È ÔÈ ®® ™∂§. 24 ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜.

™Â Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ - ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,4300 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,4380 ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1,4300 Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 1,4250, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ®® ™∂§. 29

∏ ª∂°∞§∏ ¶ƒ√∫§∏™∏ Δ∏™ ∂Δ∞πƒπ∫∏™ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂À£À¡∏™

∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÔ Û › · Ï  Ô Ù , Ë Û ˆ › Ú Â˘·ÈÛıËÛ›· η∏È ÔÙÂÈÎÂÌËÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ T

∫¤Ú‰Ô˜» Â¤ÏÂÍ ۋÌÂÚ·, ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ô «∫ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. √‡ÙÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ë̤ڷ ·Á¿˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô‡ÙÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÔ˘ ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜. ™ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·, ηıÒ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Ù¿ÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘», ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˆ˜ «ÂÙ·ÈÚÈÎÔ› Ôϛ٘» Ì fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ΔÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·» Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ˆ˜ ΤډԘ ÁÈ· ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘˜ - ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿ÌÂÛ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ Ù‡¯Ô˜ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ¯Ú‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÁÓÒÛË ·fi ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¤Ó·Ó ıÂÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó.


179

¢¯¤˜ ÁÈ· ˘Á›·, Â˘Ù˘¯›· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ 2010

Θωμάς Λιακουνάκος

Ρίτα Αλαμάνου - Πολυχρόνη

Ιωάννης Αγγελακόπουλος, Αμαλία Αγορογιάννη, Μαρία Αδάμη, Σάββας Αθανασίου AγγελοςAθανασόπουλος Σωτήρης Αλαμάνος Xρήστος Aλεξίου Δημήτριος Ανδρέου Γιάννης Ανδριώτης Βαγγέλης Αντωνόπουλος Μάρθα Απαλοπούλου Μαρία Αρώνη Aννα Βάλβη Ελένη Βασιλάκη Μιχάλης Βασιλάκης Γεωργία Βιδάλη Oνούφριος Bίδος Πετρούλα Βουλγαρέλη Γιώργος Βρεττάρος Ζαχαρίας Βρεττάρος Αμαλία Γαρνέλη Mιχαήλ Γαρουφαλιάς Μαρία Γάτσια Στυλιανός Γελίδης Πάνος Γερμανός Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Μαρία Γεωργιάδου Γιώργος Γεωργοστάθης Αιμιλία Γισδάκη Nικόλαος Γκόλιας Ειρήνη Γκρεκ Σοφία Δέδε Αθανάσιος Διακουμής ΤασίαΔιονυσοπούλου BάγιαΔουδάκη Δημήτριος Δράτσας Ευάγγελος Eυαγγελοδήμος Γιάννης Ευστρατουδάκης Κωνσταντίνος Ευφροσύνης Γωγώ Ζαββού - Καλοπίση Σταυρούλα Ζάπρη Βασίλης Ζέππος Ηλίας Ζέππος Μανώλης Ζούλιας Παν. Ηλιού Σωτήρης Θεοδωρόπουλος Aλέξανδρος Iωαννίδης Χρήστος Καζάς Γιώργος Καλορίτης Ευγενία Καλπακόγλου Σταύρος Καμινογιαννάκης Γιώργος Καμπερίδης Στέφανος Καντερόγλου Μάρω Καπετάνη Ιωάννα Καπίρη Αθ. Κάππος Nικόλαος Kαραγιαννόπουλος Ελένη Καραμήτσου Νana Kapanadze Φωτεινή Καρλή Kωνσταντίνος Κάρμανι Ιωάννης Κεοσσές Εφη Κόκκορη Ιωάννα Κολοβού Νικ. Κονδυλόπουλος Σταυρούλα Κοντογεώργου Μαρίνος Κορρές Φώφη Κορίδη Αφροδίτη Κόσιβα - Παπαοικονόμου Ρούλα Κοτσέτα Δημήτριος Κούκουρης Νίκος Κουλουκτσής Νίκος Κουλουλιάς Ελένη Κουντουριώτη Ελευθερία Κούρταλη Ξένια Κούση Kων/νος Kουτσομίχας Γιώργος Κουφάκης Ολγα - Μαρίνα Κραντίνου Ερασμία Κωνσταντίνωφ Γεώργιος Κωνσταντινίδης Γεωργία Κωτσιαντή ΓιάννηςΛακών ΝικόλΛειβαδάρη ΓιάννηςΛεοντάρης Παναγιώτης Λιακούσης Αθηνά Μαλάτου Αν. Μαντικίδης Λίλιαν Μαργαρίτη Ιωάννης Μαρκόπουλος Ελευθερία Μαρούγκα Σωτήρης Μαστρανδρίκος Αναστασία Μαστρογιώργη Nικόλαος Mαυροβίτης Δώρα Μαυρομάτη Νικ. Μαστροπαύλος Κώστας Μερεντίτης Αλέξανδρος Μονεμβασιώτης Αγγελος Μόσχοβας Γεώργιος Mούλας Βαγγέλης Μουστάκας Νικόλαος Μουτσουρούφης Σπυριδούλα Μπαλαούρα Αθανασία Μπιδίου Θοδωρής Μπότσας Αθανάσιος Μπούκλας Κατερίνα Μπούρα Τριάδα Μπράτσιου Μαρίνα Μπρούσκου Αλέκα Νικολιά Ελένη Νικολοπούλου Κώστας Ντα-

Δημήτρης Ευαγγελοδήμος

κόγιαννης Αντώνης Ξυδούς Στυλιανός Οικονομίδης Χριστόδουλος Παγώνης Στέφανος Πανταζόπουλος Αναστασία Παπαγεωργίου Ευσταθία Παπαδάτου Ιωάννης Παπαδάκης Γιάννης Παπαδόπουλος Ντίνα Παπαδοπούλου Λεωνίδας Παπαδόπουλος Εύη Παπαδοσηφάκη Σακ.Παπακωνσταντίνου Νίκη Παπανικολάου Σπυρίδων Παρασκευαΐδης Ιωάννης Περδίκης Δάφνη Πετρίδου Δήμητρα Πετροπούλου Μαρ.Πετροπούλου Κυρέλα Πέτρου Γιώργος Πιτσιρίλλο Ελένη Πλαϊνιώτη Νίκος Ράπτης Αννα Ροζάκη Τζώρτζης Ρούσσος Γεώργιος Ρούσσος Αλέκα Σαγιά Βίκυ Σαντοριναίου Θεόδωρος Σαφράμης Παναγιώτης Σαφράμης Μάλαμα Σεϊτανίδου Βασίλειος Σκαβάρας Στεφανία Σούκη Ιωάννης Σοφιανός Νατάσσα Σπαγαδώρου Λίλυ Σπυροπούλου Γιώργος Σταματόπουλος Νικόλαος Στασινός Κυριακή Σταυράκη Γιάννης Στεβής Αν. Σχοινά Ιωάννα Ταξιάρχου Γεωργία Ταραντίλη - Δεβενοπούλου Θόδωρος Τζαλαβράς Αννυ Τριανταφύλλου Γιώργος Τριανταφύλλου Ιωάννης Τσαλούμας Μαριλένα Τσελώνη Κώστας Τσιτσιρίγγος Χρήστος Τσιτσιρίγγος Θανάσης Τσιχλακίδης Δημήτρης Τσουπαρόπουλος Kωνσταντίνα Tσώρου Παναγιώτης Τυλομένος Παύλος Φακατσέλης Αθηνά Φαρμάκη Bαγγέλης Φεργάδης Aναστασία Φραγκούλη Εφη Φρεμεντίτη Γιάννης Φρέσκος Σπύρος Φωτόπουλος Σταύρος Χαλιάσος Σταύρος Χαρίτος Βασίλης Χατζημουράτης Γιώργος Χατζηπαναγιώτου Ζαφ. Χατζοπούλου Ξένια Χουλιάρα Πασχαλίνα Χρηστίδου

Η διοίκηση, η διεύθυνση και το προσωπικό του «Κέρδους» και εφέτος στέλνουν τις ευχές τους μέσα από τις στήλες της εφημερίδας. Το ποσό που αναλογεί σε δώρα και κάρτες, το «Κέρδος» παραχωρεί για την κάλυψη αναδοχής πέντε παιδιών από τον αναπτυσσόμενο κόσμο μέσω της Action Aid, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και της οφειλόμενης κοινωνικής ευαισθησίας


4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ EDITORIAL

„ p

HMEPH™IA OIKONOMIKH EºHMEPI¢A

I¢IOKTH™IA KEP¢O™ EK¢OTIKH A.E.

°È·Ù› ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¶Úfi‰ÚÔ˜ - ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜:

® Δ√À | ¢∏ª∏Δƒ∏ ∂À∞°°∂§√¢∏ª√À

P›Ù· AÏ·Ì¿ÓÔ˘ - ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ¢π∂À£À¡ΔH™:

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÔ‰‹ÌÔ˜ AƒÃπ™À¡Δ∞∫Δ∂™: OÈÎÔÓÔÌ›·: °È¿ÓÓ˘ ™Ù‚‹˜ ¢ÈÂıÓ‹: K·ÙÂÚ›Ó· MÔ‡Ú· EȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ∞ÁÔÚ¤˜: ∂ϤÓË ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫¿ÚÌ·ÓË (karmani@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781540 ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ °ÈÒÚÁÔ˜ BÚÂÙÙ¿ÚÔ˜ (g_vretaros@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781507 ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ - M. AÁÁÂϛ˜ M·ÚÈϤӷ TÛÂÏÒÓË (mtseloni@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781566, Fax: 210-6756661, 2106747890 IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ›/¢È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ¡·Ù¿ÛÛ· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (natasa@kerdos.gr), TËÏ.: 210-6781567, Fax: 210-6756302 §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ™. AÏ·Ì¿ÓÔ˜, (alaman@kerdos.gr) ΔËÏ.: 210-6781600 ¢È·ÓÔÌ‹ ∫. ¡Ù·ÎfiÁÈ·ÓÓ˘ (vis@kerdos.gr), ΔËÏ.: 210-6747881-9

°PAºEIA - ™YNTA•H B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 44 & ∫¿Ï‚Ô˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 152 33 Aı‹Ó· ΔËÏ.: 210-6747880 (10 ÁÚ·Ì̤˜), FAX: 210-6747893, 210-6742003 e-mail: mail@kerdos.gr

BOƒ∂πA E§§∞¢A ¢È‡ı˘ÓÛË: M·Ú›· °¿ÙÛÈ· (thes8@kerdos.gr) TÛÈÌÈÛ΋ 33, TK. 54624, TËÏ.2310-280285 & 2310-283292, Fax: 2310-220464 ™‡ÓÙ·ÍË: TÚÈ¿‰· MÚ¿ÙÛÈÔ˘ (thes4@kerdos.gr) ANTI¶PO™ø¶OI / ¢IANOMEI™ ΔO ¢π∞¡Eª∂Δ∞π ME ¢π∫∞ Δ√À ª∂™∞ ™E O§H THN ∞ΔΔπ∫∏, Δ√¡ ¡√ª√ £∂™™∞§√¡π∫∏™, ∫∞£ø™ ∫∞π ™Δπ™ ∂•∏™ ¶√§∂π™: X›Ô˜: X·ÓÈ¿, P¤ı˘ÌÓÔ & HÚ¿ÎÏÂÈÔ: ¶¿ÙÚ·: Iˆ¿ÓÓÈÓ·: Pfi‰Ô˜: BfiÏÔ˜: IÂÚ¿ÂÙÚ·:

°. MÈÛÂÙ˙‹˜, ÙËÏ.: 22710-81201 °. ™ÔÏȉ¿Î˘, TËÏ.: 28210-40150 ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ñ 2610-910917 ™Ù. X·ÏÈ¿ÛÔ˜ ñ 26510-78248 ∞Ê·ÓÙÈÓfi˜ & ™π∞ √∂ ñ 22410-52490 £ÂÛ/Τ˜ EΉfiÛÂȘ ñ 24210-23303 Iˆ·Ó. °ÂÚ·ÎÈ·ÓÓ¿Î˘ ñ 28420-89580 28420-89052 E. ™¿‚‚· ñ 24670-82408 ¶. ZÈ¿ÌÚ·˜ ñ 24610-24206 I. K·ÛÛÈÒÙ˘ ñ 693-7186909 ª. ª·ÎÔ‡ÛË ñ 26610-22802 X. NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ñ 26210-31240 °. TÛÈÙÒÙ·˜ ñ 2410-285490 μ. ªÏ·ÙÛԇη ñ 22310-44637 ¶. TÚÈηÏÈ¿Ú˘ ñ 24310-39055 K. Z·¯·ÚÈ¿˜ ñ 28410-22871 E˘·ÁÁÂÏ›· ¶·¿ ñ 26820-29521 Aı. ™˘ÚfiÎÔ˜ ñ 26410-29789 I. ºÚ¤ÛÎÔ˜ ñ 27210-91167 K. ¶·Ó··Î›‰Ë˜ ñ 23510-26270 ¶. ∫��ÚηÓÙ‹˜ ñ 25510-89160 A. TÛ›Áη˜ ñ 23310-72744 I. ¶·ÙÛÈÔ‡Ú·˜ ñ 25410-73376 ¶. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ñ 25210-48550 X. K·˙¿˜ ñ 23210-45517 A. XÚ˘ÛÔ‡ÏË ñ 2510-620670-1 £. μÔÛ‚ÔÏ›‰Ë˜ ñ 25310-81500 Ã. ¢. §ÔÁ‰·Ó›‰Ë˜ ñ 24630-54556 °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ñ 24670-23330 §. ∫·Ê¿Û˘ & ™π∞ √∂ ñ 23857-70100 X. B·ÊÂÈ¿‰Ô˘ ñ 22210-26632

M˘ÙÈÏ‹ÓË: KÔ˙¿ÓË: ™‡ÚÔ˜: K¤Ú΢ڷ: ¶‡ÚÁÔ˜: §¿ÚÈÛ·: §·Ì›·: TڛηϷ: AÁ. NÈÎfiÏ·Ô˜: ¶Ú¤‚Â˙·: AÁÚ›ÓÈÔ: K·Ï·Ì¿Ù·: K·ÙÂÚ›ÓË: AÏÂÍ/ÔÏË: B¤ÚÔÈ·: •¿ÓıË: ¢Ú¿Ì·: ™¤ÚÚ˜: K·‚¿Ï·: KÔÌÔÙËÓ‹: ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·: K·ÛÙÔÚÈ¿: ºÏÒÚÈÓ·: X·ÏΛ‰·: AÚÁÔ˜, ¡·‡ÏÈÔ, ™¿ÚÙË: N. AÓ·ÛÙ·Û¿ÎË ñ 27510-23855

™YN¢POM∂™ TËÏ: 210-6747880 (10 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: 210-6756404 ñ Site: www.kerdos.gr E™øTEPIKOY

TÚ›ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÍ¿ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ TÚ·Â˙ÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

90,00 • 180,00 • 360,00 • 390,00 •

E•øTEPIKOY EYƒø¶∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ - ∞À™Δƒ∞§π∞ ∞™π∞ ∞ºƒπ∫∏ ∫À¶ƒ√™

720,00 • 960,00 • 840,00 • 720,00 • 600,00 •

°π∞ ™À¡¢ƒ√ª∂™ ∫∞§∂™Δ∂ ¢øƒ∂∞¡

8001134100 ΔO ¢π∞¡Eª∂Δ∞π ∞À£∏ª∂ƒO¡ ME T√ ¶PAKTOPEIO AP°O™ ™E O§H THN E§§A¢A. ∞¶∞°Oƒ∂ÀΔ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋ ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√√

www.kerdos.gr

√ √ƒ√™ ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ «‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË» Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô fiÚÔ˜ ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. Δ√¡ Δ∂§∂ÀΔ∞π√ ηÈÚfi Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÙÔ‡ÙË Ë ¤ÓÓÔÈ· ÂÍÂȉÈ·ıËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË». ø˜ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏ˘Â›Â‰Ô ϤÁÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∫∞¶√À ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· ·ÎfiÌË: ΔËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, Ë ÔÔ›· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ù·¯‡Ù·Ù· ·fi Ï‹ıÔ˜

ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÙ·›ÚÔ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ «ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÔÏ›ÙË». ∂¡∞¡ «¶√§πΔ∏» Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ›‰È˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, fiˆ˜ οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È ÌÂÙ¤¯ÂÈ

ÈÛfiÙÈÌ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ¤Ú· ·fi fiÛ· ÛÙÂÓ¿ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∞ÀΔ∏¡ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙËÓ «Î·Ù·‚ÔÏ‹» ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ. Δ√ «∫∂ƒ¢√™» Â¤ÏÂÍ ӷ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ô‰ËÁfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÛÔ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·˘ÙfiÓ. √º∂π§√Àª∂ fï˜ Ó· ÛËÌÂÈ-

ÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ë ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô‡ÙÂ Ë ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Î·È ÔÈ ¯ÔÚËÁ›Â˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. √‡ÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÔÎfiÌÈÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∂π¡∞π Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, Â›Ó·È Ë ·ÌÔÈ‚·›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜. ¶∞¡ø ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Î·È ·ÂÓÔ¯ÔÔÈ› ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∂›Ó·È ηÈÓÔÙÔÌ›·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ‰›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ª∂™∞ ·fi Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «∫¤Ú‰Ô˘˜» Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ¤Ú· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛÈÓ...

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

™Δ∏¡ ¶ƒ∞•∏

μ·ıȤ˜ ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ™∂§. 6 ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ™∂§. 43 ÚfiÛˆÔ

ΔÈ Â›Ó·È Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË

™∂§. 7

∏ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ™∂§. 9 ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ‰ˆÚÂÒÓ Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

™∂§. 10

√Ù·Ó Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ‚Ú·‚‡ÂÙ·È

™∂§. 12

∂Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁψÛÛ¿ÚÈ

™∂§. 14

∂˘·›ÛıËÙ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ™∂§. 44-46 ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∏ ηٿٷÍË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ™∂§. 47 Accountability Rating ¢ÈÏfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ - ÔÙÒÓ Î·È ™∂§. 48-49 Ù· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ

13 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ - ··ÓÙ‹ÛÂȘ ™∂§. 16-18 ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂

™À¡∂¡Δ∂À•∏

¶ÔÈÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË

¡π∫√™ ∞¡∞§ÀΔ∏™

Δ· 7 ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·

™∂§. 19

™∂§. 20-22

«∂¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÛÙ¿ÓÙ·Ú» ™∂§. 8

∏ ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™∂§. 50-51 ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ™∂§. 52-53 ÎÏ¿‰Ô˘

¶ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ Chiquita Hellas ∏ ∫ÔÙfiÔ˘Ï· ∂ÍÔ¯‹˜ ∞Ì‚ÚÔÛÈ¿‰Ë˜ ∞μ∂∂ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ ∏ ·ÂÈÊÔÚ›· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ DNA Ù˘ Henkel

™∂§. 58

Euromedica: ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ë ∂∫∂ ÁÈ· ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜

™∂§. 54-55

∫·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

™∂§. 56-57

∂ÈÙ˘¯Â›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ Intralot ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙ›· °ÈÔÚÙ‹ ∞Á¿˘ ·fi ÙË Misko

™∂§. 59

™Δ√¡ ∫√™ª√ ∏ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™∂§. 60-61 ·ÔÌfiÓˆÛ˘


6

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√ √ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ∂∫∂ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ·Ù› Û οı ¯ÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÂÓÒ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ™ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË μ›‚ÏÔ Ù˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 2001, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ: « ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ». °È· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂: « ∂Ù·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ë ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ». ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÚ›· ÛËÌ›·, ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ΔÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ∂∫∂, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ÂÈÏÔÁ‹.

√√

∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏ „ p

www.kerdos.gr

∏ ∂∫∂ À¶∏ƒ•∂ ¢π∞ÃÀΔ∏ ª∂™∞ ™Δ√À™ ∞πø¡∂™ ∫∞π ¶∏ƒ∂ ¢π∞º√ƒ∂™ ª√ƒº∂™ ∫∞π √¡√ª∞™π∂™

μ·ıȤ˜ ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘

Ó Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÚÔÏÔÁ›· Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. √ˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘‹ÚÍ ‰È¿¯˘ÙË Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È ‹Ú ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜, fiˆ˜ ¯ÔÚËÁ›·, ¢ÂÚÁÂÛ›·, ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, fiÔ˘ ·fi ÙË ÁˆÚÁÈ΋ Ô‰ËÁËı‹Î·Ì ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÌÔÓ٤Ϸ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂͤÊÚ·˙·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· (ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ .¯. ηÙÔÈΛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î.Ï.). ªÂ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÚ·¯ ÙÔ˘ 1929, ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÓÔÌÈΤ˜, Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ë ·˘Í·ÓfiÌÂ��Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔ-

¯¤ÚÈ Ì ¯¤ÚÈ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘.

™À°Ãƒ√¡∂™ ∂•∂§π•∂π™

ÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ (the business of business is business), ¤ÊÂÚ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

ΔÔ 1987, Ù· ∏ӈ̤ӷ ∂ıÓË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÙËÓ ∂ÎıÂÛË Brundland, Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô fiÏÂÌÔ˜ ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘¯Ó¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó

™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ √‰ËÁÔ‡ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È: ■ ∏ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ì ٷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ■ ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. ■ ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ■ ∏ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Â›Ó·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·›ÛıËÙË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË.

∂Àƒø¶∞´∫∂™ ¶ƒøΔ√μ√À§π∂™

ΔÔ 1994, Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ Î ‹ ˜ ∂  È Ù Ú Ô  ‹ ˜ (∂∂) Î. ∑ · Î ¡ Ù Â Ï fi Ú Î¿ÏÂÛ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. ΔÔ 1995, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ C S R E u r o p e , ÙÔ ËÁÂÙÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ΔÔ 2001, Ë ∂∂ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶ Ú ¿ Û È Ó Ë μ › ‚ Ï Ô

Ù Ë ˜ Á È · Ù Ë Ó ∂ ∫ ∂ , Ë ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚¿ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ¢ڇ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ. ΔÔ 2002, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¿ÏÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂∂ ¤Ó· ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ıÂÌ·ÙÈο ‰›· Ù˘ ∂∫∂. ΔÔ 2004, ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ·Ú¤‰ˆÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂. ΔÔ 2006, Ë ∂∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ìڷ͢ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂» Ô˘ Â›Ó·È Ì›·

ÔÏÈÙÈ΋ «ÔÌڤϷ» ÁÈ· Ӥ˜ ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂∫∂ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ªÌ∂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡Ìڷ͢ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ CSR Europe Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ÙÔ 2007, 18 ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, οı ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÚ¢ӋÛÂÈ Ì ÔÈÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ıÂÌ·ÙÈο ‰›· Ù˘ ∂∫∂.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

7 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

p

Δπ ∂π¡∞π ∫∞π Δπ ¢∂¡ ∂π¡∞π ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏

∂¤Ó‰˘ÛË Î·È ËÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ë ∂∫∂

H

ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ‹ ÂÌÔÚÈ΋ ¯ÔÚËÁ›·, ·ÏÏ¿ Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ËÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ú¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÈ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘.

‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ‹ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. ªÔÚ› Ù· fiÚÈ· οÔÈˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ó· ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È ‹ Ó· ÂÈηχÙÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ù˘ ÙËÓ ∂∫∂ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÓٛʷÛË ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÎÔfi Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔʤÏÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù˘. √̈˜, ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ú¿ÍÂȘ. √Ï· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ù¿, ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘˜.

Δπ ¢∂¡ ∂π¡∞π ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏ ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔÓ Ë

Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙȘ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ∂∫∂ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ÂΛӘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÓfiÌÔ˘˜. ■ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ¯ÔÚËÁ›·. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÈÔ ¿Óˆ, Ë ∂∫∂ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯ÔÚËÁ›Â˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ-

√√

Δπ ∂π¡∞π ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏

■ ∂›Ó·È Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ∂ÂÓ-

‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·Ê·Ó‹, ÈÛfiÙÈÌÔ Î·È Û˘Ó¯‹ ‰È¿ÏÔÁÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Â›Â‰Ô ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡, ·Ú¤¯ÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁÂȘ Î·È Û˘Ó¯›˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, fiÔ˘ Ë

ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÔȈӉ‹ÔÙ ‰Ú¿ÛˆÓ. ■ ∂›Ó·È «Â¤Ó‰˘ÛË» Ô˘ ·ÔʤÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fiψÓ. ■ ∂›Ó·È ËÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ¢È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›· χÛÂˆÓ Ô˘, ·Ó ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÈʤÚÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ¶·Ú¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË, Ì›· ÂÚÈÔ¯‹, ¤Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ .¯. Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î.Ï.


8

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

H ™À¡∂¡Δ∂À•∏ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™

®®

p

www.kerdos.gr

√√

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, ıˆÚ› ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Î. ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·Ï˘Ù‹˜. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ «∫», Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Û˘ÓÈÛÙ¿ ϤÔÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ì ÔʤÏË Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙfi ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ôχ ÈÔ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂ÈϤÔÓ Ô Î. ∞Ó·Ï˘Ù‹˜ ıˆÚ› ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÎÙÒ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ.

¡π∫√™ ∞¡∞§ÀΔ∏™, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË

∂¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÛÙ¿ÓÙ·Ú 

™À¡∂¡Δ∂À•∏ ™Δ√¡ °π∞¡¡∏ ∞¡¢ƒπøΔ∏ andriotis@kerdos.gr

® ™ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· η΋ ÔÈÎÔ ÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, fiÛÔ ÂÊÈÎÙfi Â›Ó·È ÁÈ· Ì›· Âȯ› ÚËÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Î· Ïfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ, ¿Ú· Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ Ì›˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ·È ÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ fiÔ˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ, fiÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ Â›Ó·È Ù· ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ·, ·ÏÏ¿ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË (∂∫∂) Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÚÔÔÙÈ΋, ˘ÁÈ‹ · ÓÙ · Á ˆ Ó È Û Ù È Î fi Ù Ë Ù · Î · È ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÚÔ·Û›˙ÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Â͈ÁÂÓÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï‹„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. √Ϙ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Û ‚·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ ÙÚfi-

Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ ÂÓ‰ È· Ê Â Ú fi Ì Â Ó· Ì ¤ Ú Ë ÙÔ ˘ ˜ , ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Î·È ı· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Û οı ÂÚ›ÙˆÛË.

® ¶fiÛÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ ÓË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Úfi ÛˆÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Á‡ Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈ ÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË; ¢È· ‚ϤÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ·Ó Ó·È, ·˘Ù¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ıˆ Ú›Ù Ò˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂȯÂÈ Ú‹ÛˆÓ; ∞fi ÙÔ˘˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ªÌ∂ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ; °ÂÓÈο ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Ì¤Ï Ë Ì · ˜ Û ˘Ó ÂÈ ‰ Ë ÙÔ  Ô È Ô ‡ Ó fiÙÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÙȘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. √ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Î·Ï¿ ۯ‰ȷṲ̂ӷ Î·È ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ÂӉȷÊÂ-

ÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ÙÔ˘˜, Û˘Ì‚¿Ï Ô ˘Ó Û Ù Ë ‰ È· Ù ‹ Ú Ë Û Ë Ù Ë ˜ ηϋ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ¢È·‚Ϥˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ̤ÁÂıÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘  ¢ ı ˘ Ó fi Ù Ë Ù· . ∂ Î Â ›  Ô ˘ ›Ûˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ηχÙÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 92% Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂‰Ò ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∫∂.

ª∂π√¡∂∫Δ∏ª∞

® ¶·Ú’

fiÏÔ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ∂∫∂ Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ô Ï‡Ùˆ˜ Î·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙÈ Â›Ó·È ÙÈ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∂∫∂. ¶ÔÏÏÔ› ÙËÓ Û˘Ó ‰¤Ô˘Ó .¯. Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿Ï·Û˘, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ∂∫∂ › -

√Ϙ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Û ‚·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋

Ó·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯ÔÚË Á›Â˜. ¢ÂÓ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ fiÏÔ Ï·›ÛÈÔ; ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ¢Ú›· ¤ÓÓÔ È·  Ô ˘  Â Ú È ÎÏ Â› ÂÈ fi Ï · ÂΛӷ Ù· ı¤Ì·Ù·, fiϘ ÂÎÂ›Ó Â ˜ Ù È ˜  Ú Ô ÎÏ ‹ Û ÂÈ ˜ ,  Ô ˘ ·  · Û ¯ Ô Ï Ô ‡ Ó Û ‹ Ì Â Ú · ÙË Ó ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜. √ ηٿÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È  Â Ú È Ï · Ì ‚ ¿ Ó Â È Ì È· Û Â È Ú ¿ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞·Û¯ÔÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Û·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û·Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, Û·Ó ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ı ·  Ú ¤  Â È Ó· · Ê ‹ ÓÔ ˘ Ó ·‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ «ÂÓÂÚÁÔ› ÂÙ·ÈÚÈÎÔ› Ôϛ٘» ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ‹ ¯ Ô Ú ËÁ ›· - ¤ ¯ Ô ˘ Ì Â  Ú Ô ÔÏÏÔ‡ ʇÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙË Û¯¤ÛË - ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ - ·Ó Î·È Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ· - ·ÏÏ ¿  › Ó· È Ì È· Ï · Ù Ê fi Ú Ì · Î Ô È Óˆ ÓÈ Î Ô ‡ ‰ È· Ï fi ÁÔ ˘ , Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ · Ì Ô È ‚ · ›· ˜ Â Ì  È Û ÙÔ Û ‡ Ó Ë ˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ Ì ‚·ÛÈ΋   È ‰ › ˆ Í Ë Ù Ë ‰ Ë Ì È Ô ˘ ÚÁ ›· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ fiÏ· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ı· Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ӷ.

® ∞Ó

ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘ ÁÎÚÈıԇ̠̠ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·Ï¤˜ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈ -

‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÈ ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ∂∫∂; ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈ Î¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˆ˜ ¯ÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·‰Â› ÍÔ˘ÌÂ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î· Ï˘Ù¤Ú¢ÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹Û ˆÓ; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ÁÈ·Ù› Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ¿ÏϘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. √ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ· Î·È ÈÔ ¿Óˆ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂  Ô Ì ¤ Óˆ ˜ ı · ¤ Ï Â Á· fi Ù È ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ Ë · Ú Î ÂÙ fi ‰ Ú fi Ì Ô Á È· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ Ô ‡ Ï Â Ô Ó Â Î Ù ‹ Ì · Ù Ô ˜ ı · ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ οÙÈ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Û ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏Ù·Ó Ë ·˘ıfiÚÌËÙË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007. ∞Ó ÂÔ̤ӈ˜ ‰ËÌÈÔ ˘ ÚÁ ‹ Û Ô ˘ Ì Â Â Î Â › Ó Â ˜ Ù È ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‰›Ô Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

p

ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì·.

«¶ƒ∞™π¡∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏»

® ΔÈ ‚‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘ ͢; √È ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÈ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó Ó·È, Ì ÔÈ ÔÓ ÙÚfiÔ; Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ηÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÈÔ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·.

® ∂∫∂

9 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜: À¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË, Î·È ·Ó Ó·È, fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î·È Î· ٷʤÚÓÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓË; √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Â›Ó·È ÔÏ˘Û¯È‰Â›˜ Î·È ÔÏ˘‰È¿Ûٷ٘, fiˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·ÁÔÚ¿, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰È·Ê ÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÎÙÒ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛˆÓ. ∂ › Ó· È Â  Ô Ì ¤ Óˆ ˜ Ê · Ó Â Ú ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· Ì  Ô Ú Ô ‡ Û Â · Ê Â Ó fi ˜ Ó· Ï Â È ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˘‡ı˘Ó˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ËÁ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ Ì ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ì·˜.

∫π¡∏Δƒ∞ ™Δπ™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∫∞π ∞™º∞§π™Δπ∫∂™ ¢π∫§∂π¢∂™ °π∞ ∞¶√Δƒ√¶∏ ∫∞Δ∞Ã∏™∂ø¡

∏ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ‰ˆÚÂÒÓ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ¢. Δ™√À¶∞ƒ√¶√À§√™ - °. Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

 ÏÏ Ë Ó È Î ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Ì ‰ÈÙÙfi ÙÚfiÔ: ∞fi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΛÓËÙÚ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÔʤÏË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ΛÓËÙÚ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÏËÓ fï˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â¿Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √È ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó Ù Ë Ó  Â Ú › Ô ‰ Ô Ù ˆ Ó Î· Ù· ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007, ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ηٿ ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÎÈÙfiÌÂÓˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ˘‹ÚÍ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Î · Ó ¤ Ó· Ê Ô Ú Ô Ï Ô Á È Î fi Ì  fi ÓÔ˘˜.

Ã√ƒ∏°π∂™ ∫∞π ¢øƒ∂∂™ ¶√À ∂∫¶π¶Δ√À¡ ∫ ¤ Ú ‰ Ô ˜ » Έ‰ÈÎÔÔÈ› ÙȘ ΔÔ «∫ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi Ù· · ηı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘

‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó: Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù· Ë̉·¿ ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ù· ÎÚ·ÙÈο Î·È ‰ËÌÔÙÈο ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ Â›Ó·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·��� ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ.

1.

∏ ·Í›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ·Á·ı¿, ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÊÂϤ˜ ›‰Ú˘Ì· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «Δƒ∞¶∂∑∞ Δƒ√ºπªø¡ π¢ƒÀª∞ °π∞ Δ∏¡ ∫∞Δ∞¶√§∂ª∏™∏ Δ∏™ ¶∂π¡∞™».

2.

∏ ·Í›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ Û ÌÔ˘Û›· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ÓÔÌÔıÂÛ›·. Δ· ÌÓËÌ›· ηٷٛıÂÓÙ·È Û ÎÚ·ÙÈο ÌÔ˘Û›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ Û ÌÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÎÙÈÌËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÔÛÔÛÙfi 15% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎ›ÙÂÈ.

3.

∏ ·Í›· ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ‰ËÌÔÙÈο ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

4.

∏ ·Í›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘ÂÚ‚·›ˇÓÂÈ Ù· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi 1.1.2008 ¤ˆ˜ ∂ȉÈÎfi 31.12.2009 ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ÎÙ· ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ (∂Δ∞∂∞). √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ‰ˆÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÌfiÓÈˇÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007.

5.

Δ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰ˆÚ¿˜ ÚÔ˜ Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ȉڇ̷ٷ, Ù· ۈ̷Ù›· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ˘ÔÙÚÔʛ˜, ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ √ÚÔ˘˜, ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, Ù· ¶·ÙÚȷگ›· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ Î·È πÂÚÔÛÔχ̈Ó, ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ™ÈÓ¿, ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, Ù· Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ù· Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Î·È Ù· ÔÔ›· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¡. 1514/1985, Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÓfiÌÈÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷Ù›Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÓfiÌÈÌ· Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰ˆÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.

6.

Δ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%) ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÏfiÁˆ ¯ÔÚËÁ›·˜

7.

ÚÔ˜ Ù· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë̉·¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÛÎÔÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÛÎÔÔ› Â›Ó·È È‰›ˆ˜, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, fiˆ˜ Ù¤¯Ó˘, Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂıÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ. √Ù·Ó Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘ÔÂÚ›ÙˆÛ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ˆÚÂÔ‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘, ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÓÂÓ‹ÓÙ· (290) ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È Û ÙÚ¿Â˙·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·fi Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÈΛ·˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

8.

Δ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ ÚÔ˜ ·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο, ÁÈ· οı ‰ˆÚÂÔ‰fi¯Ô, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÓÓÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· (2.950) ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·˘Ù¿ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ (10%) ÛÙÔ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· (2.950) ¢ÚÒ ÔÛfi Ù˘ ‰ˆÚ¿˜. ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÔÛÔÛÙfi ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%) ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ¯ÔÚËÁÈÒÓ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù· ÂηÙfi (100) ¢ÚÒ.

9.


10

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

www.kerdos.gr

√√

¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™

Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘

fi ÙÔ 1987, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›ÛËÌ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô fiÚÔ˜ «‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË», ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ Ù˘ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) ‰›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

®®

∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ï˘·Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙfiÙ ı· ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ‹ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ Ú¿ÍË

® √È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈ-

Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚfiÏÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ï¿ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÈÔ Û‡ÓıÂÙË, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜.

® ∞fi Ú·ÎÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ fï˜ ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÎÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜.

® ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ï˘·Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙfiÙ ı· ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ‹ ÊÈÏ·Ó-

ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÁÓÒÛË Ì·˜ ·fi ·ÏȤ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ·˘Ù‹Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÈÔ ‚¤‚·ÈÔÈ ı· ›̷ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜.

ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ˘fiıÂÛË fiÙÈ fiÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÚÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜, ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÙÔ marketing.

® ª¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·Ó·‰Â›-

® √Ï· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Ó·›ÚÂÛ·Ó ÙÔÓ ·-

® ∂Âȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜

® ∏ Ê‹ÌË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜

ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Ë ·‡ÍËÛË ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ›ÂÛ˘, Ë ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

¯ıËÎÂ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Ô Û‡ÓıÂÙÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ¤Ú· ·fi fiÛ· ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÌÔıÂۛ˜ Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËΠfiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘ÔÛ‡ÓÔÏÔ.

ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ.

® ∂ÈϤÔÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ηϋ ıÚˆÈ΋ Ú¿ÍË. √ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚¿ÛË ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜, ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·.

Δ∂™™∂ƒ∞ ¶∂¢π∞

® ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯ÔϤ˜ ÛΤ„˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Ó·Ú͢ ÁÈ· ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ì›· Ó¤· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ· ‰›·: ∏ıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, «¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» Î·È Ê‹ÌË, Ô˘ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘.

® ∏ ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÎÔÓ Ó· Â›Ó·È Î·ÏÔ› Ôϛ٘ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ó «ÙÔ ÛˆÛÙfi». ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÌÔÚÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÈÌ¿ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ fiˆ˜ ÙÈÌÈfiÙËÙ·, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ·ÌÂÚÔÏË„›· Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó

·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ì ‚¿ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ıÔ˘˜, ÙfiÙÂ Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Ì ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

® ∏ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ∂Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÈÔ ¿Óˆ, ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘80 ·fi ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›‰· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Gro Harlem Brundtland, Ô˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «ΔÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ» ϤÂÈ fiÙÈ: «μÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ».

® √È ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÌÂٷ͇ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡, ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ fiÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÓÂÚfi, ηı·Úfi ·¤Ú·, ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î.Ï.

® °È· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË, Ì ÂΛӘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘È-

ÔıÂÙÔ‡Ó ·Í›Â˜ Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ÙËÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

® ∏ ¤ÓÓÔÈ· «¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË. ∞ÊÂÓfi˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË Ï‹„Ë ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ÔÈ ˘‡ı˘Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË «Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» ÙÔ˘˜ Û·Ó ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ Û ̛· ·ÁÔÚ¿ ‹ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Û·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ visa. ∏ ÂÈΤÓÙÚˆÛË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ڢıÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηٷӷψ٤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∏ ÌË Ï‹„Ë Ù˘ «¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜» ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î.Ï.

® ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ Ê‹ÌË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Û˘Ó‹ıÂȘ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ¤ÓÓÔÈ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ú¿-

Ê‹ÌË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ fiÙ·Ó ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ ‹ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜.

¶ƒ√∏°ª∂¡∏ ™∫∂æ∏

® °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔËÁ̤ÓË ÛΤ„Ë Î·È Ï‹„Ë ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ.

® ™Î¤„Ë Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ù·¯¤ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘.

® ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ‰È·ÔÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ıÔ˘˜, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î.Ï., ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiˆ˜ .¯. ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î.Ï.

® ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÒÓ, Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ Û‡ÓıÂÙË.

® À¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٿ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

® ™‡Ìʈӷ Ì ̛· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¢·Ó›·, «·Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiıÂÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÓˆÛÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜».

® ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›·:

® ¶ÚÒÙÔÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î·Ù·‰˘Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Ï‡ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏË ÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ï˘Û›‰· ηÈ

® ¢Â‡ÙÂÚÔÓ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙË ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ «ÂȯÂÈÚ›ӻ. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û ȤÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Â›‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ «ÂÙ·ÈÚÈÎÔ› Ôϛ٘» Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·.

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË

p

11 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏


12

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

www.kerdos.gr

p

√√

°ƒ∏°√ƒ∏™ ∞¡Δø¡π∞¢∏™

√Ù·Ó Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ‚Ú·‚‡ÂÙ·È... ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È· ÊËÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ 2001 ›¯Â ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ∞ÚÈÛÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. Δ· ∞ÚÈÛÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ¤ÎÙÔÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.

® ™ÙËÓ 5Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù· ∞ÚÈÛÙ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË (∂¢∂∫∂) Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂) Î·È ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ϤÔÓ Û ∞ Ú È Û Ù Â › · ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡ Ó˘.

® ΔÔ

ı¤Ì· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ η٤¯ÂÈ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÎÈ ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

® ∏ ÔÏÈÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹, Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

® ¢ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÎÒ‰ÈΘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ∂∫∂, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.

® ªÂ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Â›Û˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂∫∂

¤Ú· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÔÙ¤ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ··›ÙËÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

® ™Â

ÌÈ· ÂÔ¯‹ Û˘Ó¯ÒÓ Î·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

® √È

«™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜»

ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ fiÛË Â˘ı‡ÓË Ê¤ÚÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ¿ÏÏË ÙfiÛË Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÏÏ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË.

® ™ÙË

ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ÂÔ¯‹, Ô˘ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ‹ ÎÂÎÙË̤ÓÔ, ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ··ÈÙ›

Ó· ‚ϤÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ.

® ∂ʤÙÔ˜

Ô ™¢∂ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ Ù· ∞ÚÈÛÙ›·, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ԢÌ ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

® ªÂ

ÙËÓ 3Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù· ∞ÚÈÛÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ.

®∏

4Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ËÌÂÚ›‰·, Ì ٛÙÏÔ «∏ÁÂÛ›· Ì fiÚ·Ì·, Marketing Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·», ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ °∞π∞ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈÎ���˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ.

® ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

® ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ·˘Ù‹ ÙË

ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜.

ÊÔÚ¿ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2 0 1 0 ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú‡ÙÛË.

® ∏ 1Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÔÚ˘ÊÒ-

® °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘

ıËΠ̠ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ 26˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001 ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹.

¤·ÈÍ ÚfiÏÔ ÙÔ fiÙÈ Ô ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÈÛÙ› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Î·È Ì ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ™¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 400 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÂÙ¿ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜.

® ∏ 2Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Athens Hilton».

® ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙË, ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙË ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Î·È ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ÌÈÎÚ¿ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·.

® ∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÁÓÒÌÔÓ˜ fiÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÂÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ›¯·Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·fi Ù· ªª∂, ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, Ì·˙Èο Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·.

®∏

Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌË Î·È ··Ú·›ÙËÙË fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ¯ÔÚËÁÔ› Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜.

√ Î. °ÚËÁfiÚ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÊËÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

√√ ∞ƒπ™Δ∂IA ∂∫∂ √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ 5˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÚÈÛÙ›ˆÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ 2009, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÊËÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË (∂¢∂∫∂) Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂) . √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 68 Â›Ó·È ·fi 39 ÂÙ·ÈÚ›˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ›ӷÈ: ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·, ∞ÎÙˆÚ, Apivita, Attica Group, ∞ÙÙÈ΋ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ï. ¶›ÙÙ·˜, °¤Ê˘Ú·, Campus-¡¤· °ÂÓÈ¿ ∑ËÚ›‰Ë, Coca-Cola, Coca-Cola ΔÚ›· ∂„ÈÏÔÓ, Cocomat, Cosmote, ¢¿ÊÓË ∂ÈÎÔÈӈӛ˜, Diageo, ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ, ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ï·˝˜Unilever, ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ, ∂ƒΔ, Iso Plus, Kosmocar, ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜, L’oreal Hellas, Mega, Novartis, OTE, Piscines Ideales, Politics, Publicworld, Rolco μÈ·Ó›Ï, Sanofi-Aventis, ΔÈÙ¿Ó, ΔÚ·Ì, ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, Ã¿Ï˘„ ¢ÔÌÈο ÀÏÈο, Vivartia-∫Ï¿‰Ô˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ & æ˘¯·ÁˆÁ›·˜, Vodafone, Wind. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∫ÔÈÓˆÓ›·» ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 25, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» ÛÙȘ 17, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi» ÛÙȘ 5, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ/∞ÁÔÚ¿» ÛÙȘ 5 Î·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «™˘Ó¯‹˜ ¢¤ÛÌ¢ÛË/¶ÚÔÛÊÔÚ¿» ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 16. ∏ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÎÔÚ˘Êˆı› Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ∞ÚÈÛÙ›ˆÓ ∂∫∂ 2009, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.

p

13 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏


14

KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

www.kerdos.gr

√√

∂Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁψÛÛ¿ÚÈ Triple Bottom Line (ΔBL) ΔÚÈÏ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∏ ȉ¤· fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Â›‰ÔÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·, ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, 2001) ∏ TBL ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Í›· Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Í›· Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. ™ÙË ÛÙÂÓfiÙÂÚË ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ô fiÚÔ˜ «triple bottom line» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó Ï·›ÛÈÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ô fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÍÈÒÓ, ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Í›·. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ stakeholders Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ - ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÂÏ·ÙÒÓ, ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ΢‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡.

Sustainable development μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË. ∞Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È·Î‡‚¢ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. (¶ËÁ‹: The Brundtland Report, UN World Commission on Environment and Development, 1987)

Stakeholders ∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË. √ÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÙȘ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÏ¿Ù˜, ̤ÙÔ¯ÔÈ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜,

ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ®® ∞fi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ·ÓÙÏԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂∫∂ Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î.Ï.

Corporate Social Responsibility

Social report

∂Ù·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ∂›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ stakeholders ÙÔ˘˜. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, 2002)

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. ªË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ stakeholders Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘. (¶ËÁ‹: MHC International) √È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Â›‰Ú·ÛË Ì·˙› Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË. ªÂ fiÏÔ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÓÓ¤· ı¤Ì·Ù·: ∞ÔÛÙÔÏ‹, fiÚ·Ì· Î·È ·Í›Â˜, ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Îϛ̷, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÁÔÚ¿. (¶ËÁ‹: CSR Europe)

Socially Responsible Investing (SRI) ∏ ÂÓۈ̿وÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηÏÂ›Ù·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓË Â¤Ó‰˘ÛË (KYE). ∏ ∫À∂ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ fiÛÔ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÙËÓ ∫À∂, «ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·». ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ∫À∂: ∂ÏÂÁ¯Ô˜, ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·. (¶ËÁ‹: Social Investment Forum)

Social label ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÙÈΤٷ. §¤ÍÂȘ ηÈ

ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ‚·ÛÈο ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚfiÙ˘· Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ϤÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ fiˆ˜ Ë ·È‰È΋ Î·È Ë Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ù· «Î¿ÙÂÚÁ·». (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, 2001)

Corporate Governance

ۇ̂ÔÏ· ¿Óˆ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔÓ ÂËÚ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÌÈ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ stakeholders. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, 2001) ªÈ· ÛÊÚ·Á›‰· ‹ ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ Â¿Óˆ Û ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘·. (¶ËÁ‹: www.eco-labels.org)

Social auditing ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˘ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚfiÙ˘· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘. (¶ËÁ‹: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, 2001)

Social Accountability 8000 (SA8000) ¢ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂ

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Social Accountability International (SAI), ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) ÛÙȘ ∏¶∞. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ SA8000 Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ËıÈ΋ ÚԤϢÛË. ΔÔ SA8000 Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÂÈÔıÂϤ˜ ÚfiÙ˘Ô Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ ÚfiÙ˘Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‹ Ó· Â·˘Í‹ÛÂÈ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ. ΔÔ SA8000 ı¤ÙÂÈ ‚·ÛÈο ÚfiÙ˘· ÁÈ·: ¶·È‰È΋ ÂÚÁ·Û›·, ηٷӷÁηÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÏ¢ıÂÚ›· Û˘Ó‰Èηϛ˙ÂÛÙ·È Î·È ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈı·Ú¯›·˜, ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ). (¶ËÁ‹: Ellipson)

∂Ù·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚��ÚÓËÛ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˘ı˘ÓÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ stakeholders Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Â› ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ë ‰ÔÌ‹ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ̤۷ Â›Ù¢Í˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. (¶ËÁ‹: OECD, 1999)

Corporate Citizenship ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ì ËıÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ stakeholders ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏÔ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙˆÓ stakeholders Ù˘ ÙfiÛÔ Ì¤Û· fiÛÔ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹Ó. (¶ËÁ‹: ILO Enterprise Forum, Geneva, Nov.1999)

Ethical trade

Corporate citizenship

∏ıÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ, Û ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. (¶ËÁ‹: European Commission, 2001)

Code of conduct ∫Ò‰Èη˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ∂›ÛËÌË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÓ›ÔÙÂ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ù‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ Ù˘ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ù˘. (¶ËÁ‹: European Commission, 2001)

Business case ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ∂¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÌÂÛ˜ ‹ ¤ÌÌÂÛ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÂÈÚÚÔ¤˜. (¶ËÁ‹: IPPR, A new agenda for business)

Benchmarking ™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ̤·. ∫·ıÈÛÙ¿ Â›Û˘ ÂÊÈÎÙ¤˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌȘ Ù¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ ÙÔ̤ˆÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË.

p

15 KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏


16

KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ

www.kerdos.gr

√√

13 ··ÓÙ‹ÛÂȘ

√Ï· fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂

ª

Âٷ͇ ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·  Ô Ù ˘  Ò ÓÔ ÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:

1.

°È·Ù› ı· ¤ÚÂ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ ÛÂȘ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔ ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜; ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈË̤Ó˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘. √È ËıÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔÈ. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó. ªÂ ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂∫∂ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ıÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÔÎÙÔ‡Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ Û ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡˜ Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Û˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ∂∫∂ Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Â·‡ÍËÛË Ù˘

Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ë Ê‹ÌË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘, Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂∫∂ ÌÔÚ› Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ, Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ (stakeholders), ÈÛÙfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜.

2.

À¿Ú¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂∫∂ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔ ÓÔÌÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ ¯ÂÈÚ‹ÛˆÓ; ∂¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÌÂϤÙ˜ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿-

Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·. ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ (68%) Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó ıÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â›‰Ô Û˘ (Margolis & Walsh, 2001). √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ηٷϋÁÔ˘Ó fiÙÈ, ÁÂÓÈο, ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô. To London Business School ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∞fi 80 ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ, ÔÈ 42 ¤‰ÂÈÍ·Ó ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, ÔÈ 19 ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÔÈ· Û¯¤ÛË, ÔÈ 15 ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÈÎÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ 4 ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ Â ›‰Ú·ÛË (Smith, 2001). ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Harvard, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ڋΠfiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (stakeholders) ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿-

Ù˘Í˘ ·fi ÂΛӘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.

3.

£· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·Ïˆ Ù¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ ÓË Âȯ›ÚËÛË; ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂϤÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ 70% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ηٷӷψÙÒÓ Ï¤ÁÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∫∂ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ Ì›·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∂Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈ Î ¿ η È  Â Ú È ‚ · ÏÏ ÔÓÙ È Î ¿ ˘‡ı˘Ó·. ∞  fi ÙËÓ  Ú fi Û Ê · ÙË Ì ÂÏ ¤ÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ı· Â¤ÏÂÁ·Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·, ‰ÂÓ

Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â ÈϤÔÓ Ù›ÌËÌ·. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ∂∫∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

4.

ªÔÚ› Ë ∂∫∂ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË/ÂÈÎfiÓ· Ì›·˜ Âȯ› ÚËÛ˘; ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÂÈÎfiÓ· Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·˘Ù¿ Ù· ¿˘Ï· ÛÙÔȯ›· ηχÙÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 95% Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ∏ Ê‹ÌË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÔÚ·Ù‹ Û ηٷӷψ٤˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ›ÂÛ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚ› ›Ù ӷ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Â›Ù ӷ ˘Ô‰·˘Ï›ÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ı¤ÛË Ù˘. ª›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ∂∫∂ ÌÔÚ› Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÈÛÙfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û‹Ì· Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘.

√√ 5.

¶ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¤¯ÂÈ (ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô) ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜; ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ› Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·-

¯ı› ÛÙ· ·ÚÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ›ӷÈ: ■ ¶¿Óˆ ·fi 20 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi

Ì ۯ¤ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ■ ¶¿Óˆ ·fi 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î‡-

ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ■ ∞ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰Ú¿-

ÛÂˆÓ ∂∫∂ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ οıÂ

·›ÙËÛË Ì ‚¿ÛË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ : ■ ΔÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÈÙÔ‡Û· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ■ ΔÔ ÚÔÊ›Ï ∂∫∂ Ù˘ ·ÈÙÔ‡Û˘ ■ ΔȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ·ÈÙÔ‡Û· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ■ ΔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-

Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˆÊÂÏËı› Ë ·ÈÙÔ‡Û· ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ› Û ÔÌfiʈÓË ‚¿ÛË Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ, Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ‹ Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

6.

∂ӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·Á Ì·ÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌ ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂; ∏ ∂∫∂ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ôχ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÂϯÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Î·Ï¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ - fï˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı¤ÏÔ˘Ó Â›Û˘ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. √ˆ˜ ›Â Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì›·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ «ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·Ì˯·Ó›· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ô˘Ó ÁÈ· ÔÈÔÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È». MÂϤÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Cherenson ÙÔ 2001 ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ 78% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· Âȯ›ÚËÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ê‹ÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈÛıfi Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ ÙÔ 17% › fiÙÈ ı· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ì›· Âȯ›ÚËÛË Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÂÓȯڋ Ê‹ÌË. ∏ ∂∫∂ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ‹ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ.

7.

ªÔÚ› Ë ∂∫∂ Ó· ÌÂÈ ÒÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜; ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂∫∂ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·Ô‰ Ô Ù È Î fi ÙË Ù· Û ÙË ¯ Ú ‹ Û Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÒÏËÛË ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂∫∂ Ô˘ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ fiˆ˜ .¯. Ë Î·ıȤڈÛË Î·ÓfiÓˆÓ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î.Ï.

8.

ª‹ˆ˜ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂∫∂ Â›Ó·È Ì›· Ìfi‰· Ô˘ ı· ÂÚ¿ ÛÂÈ; ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿-

™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 18

p

17 KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏


18

KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

®® 13.

¶ÔÈÔ fiÊÂÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· Âȯ›ÚË ÛË ·fi ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ Î‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË; ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ :

■ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰›ÎÙ˘· Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ■¶ÚÔÛˆÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘.

¶§∏ƒ√ºOƒ∏™∏

™Àªμ√À§∂™ ∫∞π ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏

■ ¢ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰ÂηÂÓı‹-

ÌÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Newsletter ÙÔ˘ CSR Europe, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù˘ ∂∫∂ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ■ ¢ˆÚÂ¿Ó ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ CSR Europe, Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÂıÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÂȉÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∂∫∂. ■ ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Ï‹ÚË ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ■ ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, http://www.csrhellas.gr, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 17

ÏË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ∂∫∂, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ § È Û · ‚ fi Ó· ˜ (2324.03.2000) «¤ıÂÛ ˆ˜ Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ù˘ ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010, Ë ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ı· Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË (·ÂÈÊfiÚÔ) ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹». ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ‹Ù·Ó Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ μ›‚ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ì›·˜ ÛÂÈÚ ¿ ˜ ‰ Ú ¿ Û Â ˆ Ó Á ‡ Ú ˆ ·  fi ÙË Ó ∂∫∂ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (stakeholders) Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÚÔÛÊ¤Ú Ô ÓÙ· È  Ú Ô ˜ fi Ï Ô ˘ ˜ ·  fi Ù Ë Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ.

9.

ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∂∫∂ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË/ηٷӷψً; √ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂∫∂ ˆÊÂÏ› fiÏÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Û·Ó Î · Ù· Ó· Ï ˆ Ù ‹ ˜ Ó·  · › Í Â È ÙÔ Ó ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ.

10 .

ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ∂∫∂ Û ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô

∞¡∞¶ΔÀ•∏ ∫∞§ø¡ ¶ƒ∞∫Δπ∫ø¡ ■ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ï˄˘ ËÁÂÙÈÎÔ‡ Úfi-

ÏÔ˘ Û ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂∫∂ Û ÙÔÌ›˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÓ-

■ ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ■ ¶·ÚÔ¯‹ ÂÈÙfiÔ˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË

√√

‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ fiˆ˜ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ■ ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ EKE. ■ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞η‰ËÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂∫∂ Û ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ· ÂıÓÈο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ■ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂.

¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

¢πA§√°√™ ■ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Â› ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù˘ ∂∫∂. ■ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fora Î·È ÂÓË̤ڈÛË

ª‹ˆ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ÎÔÈ ÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÚÔÎÂÈ Ì¤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜; °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÛÙÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¤Ú‰Ô˘˜, οÙÈ Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔ-

www.kerdos.gr

■ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Û fiÏ· Ù· ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ■ ¶ÚfiÛıÂÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·›˙Ô˘Ó ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

ÛÎÔfi. √È ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜. ªÂ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔ ÓÙ· È Û ’ · ˘ Ù¤ ˜ Ù È ˜  È ¤ Û Â È ˜ , ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (stakeholders) fiÙÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó

ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÏˆÓ Â›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ù ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Ó¤ˆÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ‡·ÚÍË ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ, ηχÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿, Â›Ù¢ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÚÔ ÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Î.Ï.

11 .

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Û ̛· ÂÔ¯‹ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ∏ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Â›Ó·È Ì›· ¤ÓÓÔÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi οÔȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ Ô È Î ÔÓÔ Ì ›· ˜ . ª  Ô Ú Â› Î ¿  Ô È· ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó· ·Ó·ÛÙ·ÏÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù›ÔÙÂ.

12 .

ª‹ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ Á‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ ÙˆÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¯Ô ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú ÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈ ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ ·˜; ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ‚ϤÔ˘Ì ̛· Û˘Ó¯fiÌÂÓË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ∂¯Ô˘Ì ‰ËÏ · ‰ ‹ Ì Â› ˆ Û Ë Î ¿  Ô È ˆ Ó ˘  Ô ¯ÚˆÙÈÎÒÓ ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) ·ÚÔ¯ÒÓ. ¶Èı·ÓfiÓ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÓfiÌˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √̈˜, Ë ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰Ú¿ÛÂȘ ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ fi  Ô È Â ˜ ÓÔ Ì Ô ı ÂÙË Ì ¤ Ó Â ˜ ˘  Ô ¯ÚÂÒÛÂȘ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

¶ÔÈÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË

ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ı¤Ï·Ì ӷ ˙Ô‡ÌÂ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂. ªÂ ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ www.csrhellas.org, Û˘ÓÔÙÈο ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂӉȷʤÚÂÈ: ■ ΔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ ÌÈÎÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ˘‡ı˘ÓÔ «ÂȯÂÈÚ›ӻ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ■ ΔÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô ÂÚÁÔ‰fiÙË: ■ ΔÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο «‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ·» ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ■ ΔÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Â›Â‰Ô Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂ӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ˙Ô˘Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜, Û fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó.

p

19 KEP¢O™ ∏ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏


20

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

„ p

www.kerdos.gr

√√

√¢∏°√™ ∂Δ∞πƒπ∫∏™ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂À£À¡∏™ °π∞ ªπ∫ƒ√ª∂™∞π∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

Δ· 7 ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·

°

È· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂∫∂ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ë Âȯ›ÚËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÙ¿ ‚‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Û ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Tagline ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· π‰ÂÒÓ E¶E. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚‹Ì·Ù·:

μ∏ª∞ 1 ¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√™ Δ√À ™∫√¶√À ∫∞π Δ√À √ƒ∞ª∞Δ√™ Δ∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™ ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î¤Ú‰Ô˘˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; √È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÂÎÙ›ÌËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ù˘; ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ıˆÚ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Û·Ó ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜; ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ıˆÚ› fiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Á›ÙÔÓ·˜; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÙÈ ·fi Ù· ÈÔ ¿Óˆ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ù˘.

ÂÈÙ˘¯›· ‹ ·ÔÙ��¯›· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.

μ∏ª∞ 3 ∫∞£√ƒπ™ª√™ ¶ƒ√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δø¡ ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂∫∂ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiϘ Ì·˙›. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈË̤ÓË Î.Ï. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ∞Ó .¯. Ë Âȯ›ÚËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÍfiڢ͢, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ó· Â›Ó·È ÚÒÙ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ Î·Ï‹ Ê‹ÌË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂∫∂ ÁÈ· ηÈÓÔ-

ÙÔÌ›·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, ηχÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î.Ï. £· Ú¤ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂∫ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.

μ∏ª∞ 4 ¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√™ Δø¡ ∂¡¢π∞º∂ƒ√ª∂¡ø¡ ª∂ƒø¡ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ fiÚÔ «ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË». μ·ÛÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Â›Ó·È: √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,

7

6

μ∏ª∞ 2 √ƒπ™ª√™ À¶∂À£À¡√À °π∞ Δ∏¡ ∂Δ∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏ √Ú›ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Û·˜ ‹ ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ ̤۷ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. √ ÚfiÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ïfi˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ fiÔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓ‹ ηٷÓfiËÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¿ÙÔÌ· ·fi ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È marketing, ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÈfiÙËÙ·˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î.Ï. √̈˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ‹ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ‰ÈfiÙÈ, ÙÂÏÈο, ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ

1

5 4 3 2

Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. °È· οı ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô˘ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙› Ù˘ Ë Âȯ›ÚËÛË. ∏ ηٿ Ù·ÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Ì ٷ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË ÌÔÚ› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ - Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜. ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙfi¯ÔÈ ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ∂∫∂.

μ∏ª∞ 5: ∫∞£√ƒπ™ª√™ ∂¡√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏™ À¶∂À£À¡√Δ∏Δ∞™ ªÂÙ¿ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È

ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ £¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ: ∂›ÛËÌË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË «‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË» (‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜). ¢È·Ú΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Âȯ›ÚËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ ˘ Û Ù ‹ Ì · Ù·  Â Ú È ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ª › ˆ Û Ë ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÓٛΠ٠˘  ˆ Ó Î· È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û fiÏË ÙË Ó È Â Ú ·Ú ¯ ›· η È fiϘ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜. ¢¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·È ·Ú ·ÁˆÁ‹ · Ó· Î ˘ ÎÏ ˆ Ì ¤ Óˆ Ó Î· È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Û΢·Û›· ̤۷ ·fi ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ∞ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ¿Óıڷη Ì ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ .¯. ‰ÂÓÙÚÔÊ˘Ù‡ÛˆÓ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ £¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ: À·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ÔÈ Ôԛ˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Û ·˘ÙÔ‡˜. ªÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ÌÔÈ· ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË .¯. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘. ∏ ηٿÚÙÈÛË ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ˙ˆ‹ Î.Ï.


21 KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√√

www.kerdos.gr

p

∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ ‹ ˜ η È  Ú Ô Û ˆ  È Î ‹ ˜ ˙ ˆ ‹ ˜ , fiˆ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ Î.Ï. ¶·ÚÔ¯‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ˘Á›·˜ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ÁȤ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ·ÏÎÔfiÏ ‹ Ô˘ÛÈÒÓ). À·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ. À·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÌÈÛıÔ‡˜, ηٿÚÙÈÛË ‹ ·fiÏ˘ÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á¤ÓÔ˜, ÙË Ê˘Ï‹, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔ Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÙË ıÚËÛΛ·. ∂›Û˘, ‡·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ ηÈ

Ù˘ ηٷ‰˘Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹ ›Û˘ ·Í›·˜ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÁÈ· ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ‹ ˘¤Ú‚·ÛË Ùˆ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Âȯ›ÚËÛË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰Èηϛ˙ÂÛı·È. ¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ £¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ: ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ‰È·ÓÔ̤ˆÓ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÁÈ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ‡·ÚÍË ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. °ÓÒÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ó ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹

ÙÔ˘˜ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∫ÔÈÓˆÓ›· £¤Ì·Ù· Ô˘ · Ó· Ê ¤ Ú Ô ÓÙ· È ÛÂ: ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ˆ ˜ Û Ë Ì · ÓÙ È ÎÔ‡ ÂӉȷÊÂÚ fi Ì Â ÓÔ ˘ Ì ¤ ÚÔ˘˜. ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ›ٷÈ

ÂÓ‹ÌÂÚË ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÔÈ fiÔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Û ·˘Ù‹Ó, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. À ·Ú Í Ë ÎÔ È Óˆ ÓÈ ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ  Ô ˘ Â Ó ı ·ÚÚ ‡ ÓÔ ˘Ó ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â ÚÁ· ˙ Ô Ì ¤ Óˆ Ó Î· È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û ›‰Ô˜. ∂ÛÙ›·ÛË Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ¶·ÚÔ¯‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·fi Ù· ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 22


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™ H TEKMHƒπø™∏

„ p

www.kerdos.gr

√√

Û˘. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Î·È Ë Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘. °È· ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Ì¿ıËÛË, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÚÔˆı› ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ. π‰·ÓÈο, ÌÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ· ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ∂∫∂ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. μÂÏÙ›ˆÛË ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ .¯. Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó. √̈˜, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÈÔÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ .¯. Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ú·ÎÙÈÎ��Ó ∂∫∂ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙfiÛÔ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô) ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù·: ∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ‹ ·Ó¿ıÂÛË Û Âȯ›ÚËÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ. ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË.

™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 21 ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô ˘ η È ÙÔ ˘ ˜  ÚÁ· ˙ Ô Ì ¤ ÓÔ ˘ ˜ . ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓÒÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ô ›Ó·Î·˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê¿ÛÌ· ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ∂∫∂. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ÂΛÓË Î·È Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË Ù˘ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηÈÓÔÙÔÌÒÓÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· «·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·».

μ∏ª∞ 6 ∂º∞ƒª√°∏ ¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏ ∂º∞ƒª√°∏™ - ª∂Δƒ∏™∏ ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ‰È·‰ÈÎ·Û ›· Â Ê ·Ú Ì ÔÁ‹ ˜ ·  · È Ù› ÙË Ó ÂÌÏÔ΋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √̈˜, Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô‰ËÁfi Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∏ ÚÒÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ - ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È - Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙȘ οÓÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤ ¯ Ô ˘Ó ÙË Á ÓÈ Î ‹ Û ÙÚ · ÙËÁ È Î ‹ ¿Ô„Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. °ÂÓÈο, Â›Ó·È Î·Ï‹ ȉ¤· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ì ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Ë ÔÌ¿‰· ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆ-

1. 2. 3.

®® μ∏ª∞ 7 ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ - ¢∏ª√™π√¶√π∏™∏ ∏ Û˘Ó¯‹˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Âȯ›ÚËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Ê‹ÌË Ù˘, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË, ·Ú·ÎÈÓ› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË - ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ‰Â›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.csrhellas.gr ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Í›· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î.Ï. ªÂÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∞ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ̤ÛÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓıÔÛÙfiÏÈÛÙ˜ ϤÍÂȘ ÎÂÓ¤˜

ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Î›ÓËÛË ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ: « À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙ· Î·È ¿ÏÏ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ». ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ì›· ÌÔÚÊ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘, ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È,

·ÍÈÔÏÔÁ›˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÛ·È ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ηÈ, Â›Û˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ٷ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË, ÙË Ê‹ÌË Ù˘, ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÚÔÏËÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û ¤Ó· ÔÏÔ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


Portfolio

√π ¶π¡∞∫∂™ Δ√À Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√À ∫∞π Δø¡ ∞ª√πμ∞πø¡ ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 10-19

¶·Ú·Û΢‹ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¢π∞μ∞™Δ∂

2010: ΔÈ

ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ

ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ

ÎfiÛÌÔ ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 4-5

√È ÎÚ˘ÊÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ■ ™ÂÏ›‰· 5

Ã∞: ¶Ò˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ■ ™ÂÏ›‰· 3

∞ÎfiÌË... ∞Ó¿Ï˘ÛË: EÍÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ■ ™ÂÏ›‰· 2

¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· ■ ™ÂÏ›‰· 7

∂ ¶ ∂ ¡ ¢ À ™ ∂ π ™

&

∞ ° √ ƒ ∂ ™


OÈ ·ÁÔÚ¤˜ MORGAN STANLEY

∫ÏÂȉ› Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Morgan Stanley ÛÙÔ outlook Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. ΔÔ 2009, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜, ›¯·Ì ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢. ∂ÙÛÈ, ÙÔ 2010 Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·fiÛ˘ÚÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜, ı· ¤ÏıÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÊȯÙfiÙÂÚ˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∏ Morgan Stanley ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Û fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰‡Ó·ÌË Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· Û fiϘ Ù˘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ΔÔ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ηÓ›˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ 2010.

CREDIT SUISSE ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ 2010 Ì ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Credit Suisse , ˆ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤·, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ 12 Ì‹Ó˜ Ì¿˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰¿ÍÂÈ ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2010 ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì›· ·ÔÏËıˆÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛ˘, ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·ÓÔ‰Èο. ΔÔ ÎÏÂȉ› ¿ÓÙˆ˜ fiÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi «collateral» ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

2/24

Δ√ ª∂§§√¡

¶ø™ £∞ ∫π¡∏£√À¡ √π øƒπª∂™ ∫∞π √π ∞¡∞¢À√ª∂¡∂™ √π∫√¡√ªπ∂™

∂ÍÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ® ∞¡∞§À™∏ | ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∫√ÀƒΔ∞§∏ ekourt@kerdos.gr

ΔÔ 2009 Ù· ›¯Â fiÏ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ì·‡ÚË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË, fï˜ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌËÓÒÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ú¿ÏÈ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏÔ‡ Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È ·ÏÏÔ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛʇÚÈÍ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∏ Bank of America/ Merrill Lynch , Ë Nomura , Ë Commerzbank , Ë BNP Paribas , Ë Morgan Stanley Î·È Ë Credit Suisse ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010.

BANK OF AMERICA ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· Â›Ó·È ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Ù˘Èο ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì›·˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ‡ÊÂÛ˘, ÂÎÙÈÌ¿ Ë Bank of America/ Merrill Lynch . ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ fiÙ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÈÔ ÛÊȯً ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·ıÔ‰Èο Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘fi ·Ó·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÔ˘˜. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ μÔfA, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ı· Â›Ó·È ‚Ô˘‚‹, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi˜ Î·È Ë Î·Ì‡ÏË ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·fiÙÔÌË (steep yield curve). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ı· οÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈο Ù· ÎÚ·ÙÈο Î·È Ù· ÂÙ·ÈÚÈο ÔÌfiÏÔÁ·.

NOMURA ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ 2010, Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ‡ÊÂÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÂ Ó¤Ô report Ù˘ Ë Nomura . ∏ Û˘ÚÚ›-

∏ BANK OF AMERICA/ MERRILL LYNCH, ∏ NOMURA, ∏ COMMERZBANK, ∏ BNP PARIBAS, ∏ MORGAN STANLEY ∫∞π ∏ CREDIT SUISSE ∞¡√π°√À¡ Δ∞ Ã∞ƒΔπ∞ Δ√À™ ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∞∂¶ ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ G10 ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜, ÔÈ Ê¿ÛÂȘ ‡ÊÂÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔ-‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È, Ì ÙËÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ ‚ÔËı›·˜ ÚÔ˜ ·˘��‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. Èڛ˜ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÔÎ, οÙÈ Ô˘ Ë Nomura ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„˘, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ 2010 Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 4,2%. √̈˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜, Ô ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ì ·Ó¿Ù˘ÍË 2% Î·È 6,6% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· «¯·Ì¤Ó·» Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ô˘ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË - ∏¶∞, ∂˘ÚÒË Î·È π·ˆÓ›· ‰ËÏ·‰‹ - ı· Â›Ó·È ‚Ô˘‚‹ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

COMMERZBANK ΔÔ 2009 ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ Î·ÈÚÒ ÂÈÚ‹Ó˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 1945 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3% ÙÔ 2010, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ outlook Ù˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Commerzbank . ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ , Ë ∞Û›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, fï˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜

Ô›ÎÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¢¡Δ ÚÈÓ 12 Ì‹Ó˜ ›¯Â οÓÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜ fiÙ·Ó ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ∞Û›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∂ÙÛÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÈÛÈfi‰Ô͘. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi ·fi fi,ÙÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Commerzbank, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÙÔ 2010 Ì ÙȘ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∏¶∞ Î·È ∞Û›·.

BNP PARIBAS ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ 2010, fï˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ›ÛË Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë BNP Paribas . √È ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ™ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÙȘ ÒÚÈ̘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ·Ú¯Èο ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, fï˜ ÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· soft patch ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̛· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜, ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ G7 Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ Ì›ˆÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë BNP, Â›Ó·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ì›· ‚·ÛÈ΋ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2010.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


∞ÁÔÚ¿ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ™Δ. ∫. Ã∞ƒπΔ√™ - sxaritos@kerdos.gr

∞°√ƒ∞

OÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Merit Â›Ó·È «fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¯·ÌËÏÒÓ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘, ˘„ËÏÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ, ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›ÌËÓ· ÙÔ˘ 2008, Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ÛÙ· Â›‰· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙˆÓ, Ù· Ó¤· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Ì ÚÔÂͤ¯Ô˘Û· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ (Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ Û ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ), ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ Û ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·fi η̛· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘». Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô (∂Δ∂, ∫‡ÚÔ˘) Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ 2009 Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÌÂÙÔ¯¤˜ fiˆ˜ ¢∂∏, √¶∞¶, √Δ∂, ΔπΔ∞¡ Î·È Coca-Cola 3E, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ˘Ô·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2009.

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∏ ¶√ƒ∂π∞ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ª∂Δ∞ Δπ™ À¶√μ∞£ªπ™∂π™

™Ù· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ASE 20, Ô˘ ›Ù ÛÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ›Ù ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÌÔÓÔˆÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Í¯·Ṳ̂ÓË ÌÂÛ·›· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û Â›‰· ÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √È ·ÒÏÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÛÛ. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 7/12) fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. Δ¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Mid Cap 40. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ O§£ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 9,94%, Alapis 6,67%, I·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ 3,08%, ª∂Δ∫∞ 1,08%. ™¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ Mid Cap ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ô‰fiÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. ∂Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¿ÓÙˆ˜, ˘¤Î˘„ ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, ı· Ì·˜ Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ Merit ∞Ã∂¶∂À, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Ã∞. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∞Ã∂¶∂À ·Ó·Ì¤ÓÂÈ (ÙÔ Ã∞) «Ó· ÎÈÓËı› fiˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡˙¢ÍË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ΔÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌË̤ÓË ϤÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ

H ¶√ƒ∂π∞ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ Δ√À FTSE-40 ∞¶√ Δ∏¡ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ¶√À ∞ƒÃπ™∞¡ √π À¶√μ∞£ªπ™∂π™ ∞¶√ Δ√À™ √π∫√À™ ∞•π√§√°∏™∏™ 07-12-2009 √§£ ALAPIS π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√)

23-12-2009

13,68

15,04

9,94%

0,45

0,48

6,67%

1,3

1,34

3,08%

9,3

9,4

1,08%

SARANTIS

4,62

4,65

0,65%

FRIGOGLASS (∫√)

7,49

7,41

-1,07%

∫∞∂ (∫√)

6,09

6

-1,48%

INTRACOM HOLDINGS

1,26

1,24

-1,59%

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

1,31

1,28

-2,29%

EUROBANK PROPERTIES

8,22

8,03

-2,31%

∂§μ∞§ (∫∞)

1,73

1,69

-2,31%

º√Àƒ§∏™ HOLDING (∫)

9,25

9,01

-2,59%

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

6,68

6,48

-2,99%

∂À¢∞¶

5,85

5,64

-3,59%

LAMDA-DEVELOPMENT

7,78

7,5

-3,60%

°∂¡π∫∏

0,82

0,79

-3,66%

ª¶. μøμ√™-¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

4,43

4,25

-4,06%

∞¡∂∫ (∫ªæ)

0,68

0,65

-4,41%

¢√§ (∫√)

2,06

1,96

-4,85%

√§¶

15,8

15

-5,06%

6,3

5,97

-5,24%

AEGEAN AIRLINES

3,48

3,29

-5,46%

J & P ∞μ∞• (KO)

3,06

2,87

-6,21%

FORTHNET (KO)

1,21

1,13

-6,61%

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,47

1,36

-7,48%

°∂∫ Δ∂ƒ¡∞

JUMBO* (KO)

8,98

8,2

-8,69%

À°∂π∞

1,84

1,68

-8,70%

™ø§∏¡. ∫√ƒπ¡£√À (∫√)

1,57

1,38

-12,10%

SPRIDER

1,32

1,16

-12,12%

8,2

7,2

-12,20%

∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ

5,21

4,5

-13,63%

FOLLI FOLLIE (∫√)

15,9

13,39

-15,79%

À¶∏ƒ•∞¡ ∞ƒ∫∂Δ∂™ ª∂Δ√Ã∂™ Δ∏™ ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ¶√À ∞¡Δ∂•∞¡ ™Δπ™ ¶π∂™∂π™ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡, Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ·

‰È·Ù‹ÚËÛË ˘„ËÏÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÔÚȷο ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔ spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢Ù› ÛÙȘ 270 Ì.‚. Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ 300 Ì.‚. ̤۷ ÛÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2010».

25/3


∞Ó¿Ï˘ÛË ® ∞¡∞§À™∏ | M. ∞¡∞™Δ∞™π√À

Δ√ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√ Δ√¶π√, √π ∫ƒÀº√π ∫π¡¢À¡√π ∫∞π √... ∂§§∏¡ ∞™£∂¡∏™

ΔÈ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÃÚÔÓÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ·Ô‰fiÛˆÓ, Ì ‰È„‹ÊÈ· ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜, ηıÒ˜ Ù· «Â‡ÎÔÏ·» Î¤Ú‰Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ «Á‡ÚÈÛÌ·» ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·fi ÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ (17 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ. ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜) ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÔ Ì¤Á· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2010, ϤÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Â›Ó·È ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi. √È ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (lead indicators) Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ (quantitative easing). √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·ÎfiÌ· ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ (spare production capacity). ª›· ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ıÂÙÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ (upgrades), οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜. √ˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÂÎÙÈÌËı› ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙ› ÏÈÁfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∂ÙÛÈ, ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ıˆڋÛÂÈ ÁÂÚ¿ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ ƒ/∂ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ (rerating) ‹ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·Ó¿Ô‰Ô, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‹ ‚¿ıÔ˜. √È ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· Ó¤· Â›‰· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û ÌÂÛÔÚfiıÂ-

4/26

√È ÙÈ̤˜-ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Ù˘ Citi ∞ÁÔÚ¤˜

AÔ‰fiÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ 2009

¢Â›ÎÙ˜

ΔÈ̤˜ ÛÙfi¯ÔÈ

∏¶∞

S&P 500

1.150

∂˘ÚÒË

¢J Stoxx

260

μÚÂÙ·Ó›·

FTSE 100

6.000

π·ˆÓ›·

Topix

1.150

MSCI Asia ex. Jp

520

MSCI LatAm

4.800

S&P/ASX 200

5.500

∞Û›· ÂÎÙfi˜ π·ˆÓ›·˜ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ A˘ÛÙÚ·Ï›·

∞ÓÂÙ˘Á̤Ó˜

¶ËÁ‹: Citi Investment Research and Analysis

∫‡ÚÔ˜

42,59%

°ÂÚÌ·Ó›·

21,23%

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

36,43%

¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·

16,15%

∂Ï‚ÂÙ›·

16,80%

∂ÏÏ¿‰·

21,38%

∫·Ó·‰¿˜

27,55%

π·ˆÓ›·

14,48%

∞˘ÛÙÚ·Ï›·

24,94%

¶ÚԂϤ„ÂȘ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ HSBC ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ 2010

∂˘Úˆ˙ÒÓË

17,31%

ÃÒÚ·

πÙ·Ï›·

15,48% 26,63%

™‡ÛÙ·ÛË

¢Â›ÎÙ˜

ΔÈÌ‹ ÛÙfi¯Ô˜*

∏¶∞

Under

S&P 500

1.225

πÛ·Ó›·

E˘ÚÒË

Over

FTSE Eurofirst 300

1.250

°·ÏÏ›·

17,91% 22,06%

∂˘Úˆ˙ÒÓË

Over

EUROSTOXX 50

3.700

∏¶∞

π·ˆÓ›·

Neutral

TOPIX

1.100

ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›·

17,20% 41,32% 38,94%

μÚÂÙ·Ó›·

Under

FTSE 100

5.900

™Ô˘Ë‰›·

°·ÏÏ›·

Neutral

CAC 40

4.600

∞˘ÛÙÚ›·

7.500

∞Ó·‰˘fiÌÂÓ˜

°ÂÚÌ·Ó›·

Over

DAX 30

∫›Ó·

Over

MSCI China

75

∞›Á˘ÙÔ˜

40,93%

μÚ·˙ÈÏ›·

Neutral

Bovespa

74.000

ƒˆÛ›·

πÓ‰›·

Under

SENSEX

18.000

ƒÔ˘Ì·Ó›·

66,19%

ÃÈÏ‹

47,24%

ƒˆÛ›·

Over

RTS

1.850

123,17%

* ªÔÓ¿‰Â˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, Under Ì›ˆÛË ı¤ÛˆÓ, Over ·‡ÍËÛË ı¤ÛˆÓ, Neutral Ô˘‰¤ÙÂÚË ı¤ÛË

Δ·˚Ï¿Ó‰Ë

59,04%

¶ËÁ¤˜: HSBC, Thomson FInancial Datastream, MSCI

∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹

105,20%

∫∞Δ∞ Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ√À ¡∂√À ∂Δ√À™ £∞ ∂ªº∞¡π∑√¡Δ∞π √§√ ∫∞π ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∂™ ∞¶√∫§π™∂π™ ™Δ∏¡ √π∫√¡√ªπ∫∏ ∞¶√¢√™∏, ∂¡ø Δ∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ¢∂πá√À¡ √Δπ Δ√ 2010 £∞ ∂π¡∞π ªπ∞ π™Δ√ƒπ∞ «¢À√ ∫√™ªø¡» ÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÎÂÚ‰ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ¶Èı·Ófi ÛËÌÂ›Ô ·ÓËÛ˘¯›·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ leading indicators Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010.

™˘ÓÔÏÈο, ÏÔÈfiÓ, ·Ó Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ·fi‰ÔÛË Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÛÔ Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ı· Ì·›ÓÂÈ Û ʿÛË ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ‹/Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì›· ÙfiÛÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙȘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÛ‰Ô˘. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÏÔÈfiÓ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¿ÊıÔÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ıÂÙÈÎfi. ∫·ıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Î¤Ú‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ̛· ÈÔ ÒÚÈÌË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘

ΔÔ˘ÚΛ·

86,64%

¡fiÙÈÔ˜ ∞ÊÚÈ΋

27,43%

ª·Ï·ÈÛ›·

44,51%

™ÈÁηÔ‡ÚË

57,52%

ΔÛ¯›·

29,18%

ªÂÍÈÎfi

42,24%

πÓ‰ÔÓËÛ›·

85,15%

¶Ôψӛ·

29,78%

Δ·˚‚¿Ó

68,88%

¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·

46,47%

πÛÚ·‹Ï

82,08%

πÓ‰›·

73,31%

√˘ÁÁ·Ú›·

66,52%

ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ

47,18%

μÚ·˙ÈÏ›·

77,88%

μÔ˘ÏÁ·Ú›·

15,04%

∫›Ó·

86,59%

¶∏°∏: Marfin Egnatia Bank, Bloomberg

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


∞Ó¿Ï˘ÛË ∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∂ª∂∞

Overweight

ª·Ï·ÈÛ›·

ΔÛ¯›·

Underweight

ºÈÏÈ›Ó˜

Neutral Underweight

ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÚfiÛ‚·Û˘ ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô·fi‰ÔÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ (25% ·fi Ù· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ÔÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ (΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈο Â›‰·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fï˜ Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Î·È ·Ù¤˜ ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯È΋ ·ÁÔÚ¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ô-·Ô‰›‰ÂÈ. £ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó Î·È Ë ËÈfiÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ Moody’s ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂÈʇϷÍË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ÌfiÓÈÌË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó.

√π ∂§§√Ã∂À√¡Δ∂™ ∫π¡¢À¡√π

Δ∞ ¢À√ «∞°∫∞£π∞»

¢ÈÂıÓÒ˜ ÙÒÚ·, Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙË ıÂÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿: √ ÙÚfiÔ˜ Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ ÂÂÎÙ·ÙÈΤ˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∞ÏψÛÙÂ, ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ª›· ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì›·˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ™˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜: ª›· ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ (Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ 2010) ÌÔÚ› Ó· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó. ∂Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ·ÔÙÂÏ› Ì·ÎÚfiÓÔË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋.

∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ· ÏËÚÒÓÂÈ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È 25% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÙfiÎÔÈ Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ı· ÂÈηχ„Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‚¿Û˘ Ù˘ ∂∫Δ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ϤÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. °È· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î‡ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘, ·Ó ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. ∏ ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ... ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ-

∞›Á˘ÙÔ˜

Overweight

Δ·˚‚¿Ó

√˘ÁÁ·Ú›·

Overweight

Δ·˚Ï¿Ó‰Ë

Overweight Underweight

πÛÚ·‹Ï

Underweight

§·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋

Neutral

¶Ôψӛ·

Underweight

μÚ·˙ÈÏ›·

Neutral

Overweight

ªÂÍÈÎfi

ƒˆÛ›· Î·È ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó ¡. ∞ÊÚÈ΋

Underweight

ΔÔ˘ÚΛ·

∞ÏϘ Ï·ÙÈÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜

Overweight Underweight

Overweight

∏∞∂

Off Benchmark

Underweight

∫·Ù¿Ú

Off Benchmark

∫›Ó·

Overweight

∫Ô˘‚¤ÈÙ

Off Benchmark

πÓ‰›·

Underweight

™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·

Off Benchmark

∞Û›·

πÓ‰ÔÓËÛ›·

Neutral

∫ÔÚ¤·

Neutral

ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Î¤Ú‰Ë Á›ÓÔÓÙ·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 25% ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 (΢ڛˆ˜ fï˜ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜), ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÂÍfi‰ˆÓ, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ô‰ËÁ› Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë, Ë ÔÔ›· ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Â›Û˘ Û ̛· ‹È· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È Ì›· ̤ÙÚÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÎfiÛÙË ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∂ӉȷʤÚÔÓ Â›Û˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ë Ì¤ÛË ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ 10ÂÙÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ÂÓÒ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ì›· «ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ÎfiÛ̈ӻ, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηχÙÂÚ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜.

√π ∂¶π§√°∂™ ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÔÈ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‹‰Ë ÙȘ Ó›ÁÔ˘Ó, ‚ϤÔ˘Ó ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ˘ ·ÔÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ. ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓË Ú¢-

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√Ï· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

¶ËÁ‹: HSBC, Thomson Financial Datastream

1. 2.

3.

4.

›‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘, fiÛÔ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿‰ÔÍÔ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ıˆÚËÙÈο Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ 50% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Ã∞, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂıˆÚ›ÙÔ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi hub ÁÈ· Ù· μ·ÏοÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÓ›·Û‹˜ Ù˘ Ì ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∂ÙÛÈ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ̤ۈ Ì›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú¿ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ·¢ı›·˜. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÈÛÙÔÚÈο ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ô ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ ·ÛÙ·ı¤˜ Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ë ·Û¿ÊÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· «ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ì» ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÁ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â›Ó·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ - ÍÂοı·Ú· Î·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù·ÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ‰È·Ê·Ó¤˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (.¯. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÓÂÚÁÂȷο ¿Úη) Î·È ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ fï˜ Û·Ó ÂÏÂÁÎÙ‹˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó).

5/27


∂ÌÔÚ‡̷ٷ ® °ƒ∞º∂π | ∫Àƒ∂§∞ ¶∂Δƒ√À petrou@kerdos.gr

¶∂ƒ∞πΔ∂ƒø ª∂πø™∏ ™Δπ™ Δπª∂™ ¶∞ƒ∞°ø°√À

√™¶ƒπ∞

∞Ê›ÍÂȘ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

Δ¿ÛÂȘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ™Ù·ıÂÚÔÔÈËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘, ÂÓÒ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹, ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÙÈ̤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· 2,15 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ô͇ÙËÙ·˜ 0,3% Î·È ÛÙ· 1,71-1,72 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎfi ·Úı¤ÓÔ Ô͇ÙËÙ·˜ 5%. √È ÙÈ̤˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Úı¤Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· 2,22 2,25 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·-

∫∞Δ∂æÀ°ª∂¡∞ ∞§π∂Àª∞Δ∞

∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ∞˘ÍË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Î·Ù„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ïȇ̷ٷ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ›‰Ë delicatessen (·ÛÙ·ÎÔ›, Á·Ú›‰Â˜), Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 25% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁË Ì›ˆÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜. ¶·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôχ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁË Î›ÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÁÚ·Ê› Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜.

6/28

ª∂ƒ√™ Δ∏™ ∂¶π¢√Δ∏™∏™ ¶√À ∂§∞μ∞¡ √π ¶∞ƒ∞°ø°√π Δπ™ Δ∂§∂ÀΔ∞π∂™ ∏ª∂ƒ∂™ ∂∫Δπª∞Δ∞π √Δπ ¶∂ƒπ√ƒπ™∂ §π°√ Δ∏¡ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ÁˆÁÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 2,05 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. √ÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ò˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜

Ë̤Ú˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÚÈfiÚÈÛ ϛÁÔ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿.

™¶√ƒ∂§∞π∞ ªÈÎÙ¤˜ Ù¿ÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÛÔڤϷȈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ∏¶∞ Ì ÙÔ Â˘ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ËÏȤϷÈÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 700-710 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜, ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ·Ú·‚ÔÛÈ٤ϷÈÔ˘ ÛÙ· 750 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜, ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ÌË ÁÂÓÂÙÈÎÒ˜ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÛÔÁȤϷÈÔ˘ ÛÙ· 700 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ÊÔÈÓÈΤϷÈÔ˘ ÛÙ· 590 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜.

μ∞ªμ∞∫π

∫ƒ∂∞™

∞ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∂ÓÙÔÓË ˙‹ÙËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. ΔÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, fiÔ˘ Î·È ˆÏ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó Î·È Ù· 1,66 ‰ÔÏ. ÁÈ· ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‚·Ì‚¿ÎÈ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ¤˜, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· Â›‰·, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ·Ú·ÁˆÁ‹, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. øÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Èı·Ó‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ˘„ËϤ˜ Î·È «·ÓıÂÎÙÈ-

Èڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚË Î›ÓËÛË ¤Ú·ÛÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÛÚ›ˆÓ, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ê›ÍÂȘ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ʷΤ˜ ∫·Ó·‰¿, ÁÈ· fiÏ· Ù· ›‰Ë (¤ÛÙÔÓ, ÏÂÚÓÙ, Ú›ÙÛÏÈ). ™Â ÛÙ·ıÂÚ¿ Â›‰· ÙÈÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê·Î¤˜ Ú¤ÁÎÈÔ˘Ï·Ú ∏¶∞, fiˆ˜ Î·È Ù· Ê·ÛfiÏÈ· ÓfiÚıÂÚÓ ∏¶∞. ™Â ÛÙ·ıÂÚ¿ Â›‰· ÙÈÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÚÌÔ‡ÓÈ· ∫·Ó·‰¿, fiˆ˜ Î·È Ù· Ì·˘ÚÔÌ¿ÙÈη Ê·ÛfiÏÈ· ¶ÂÚÔ‡, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜ ∫›Ó·˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÔÈ ÙÈ̤˜, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ‰ÔÏ. Ô ÙfiÓÔ˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÎÏÂÈ̷ۛٷ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1.480 ‰ÔÏ. Ô ÙfiÓÔ˜. ™Ù· Ú‚›ıÈ· ªÂÍÈÎÔ‡ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¤ıË ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë Ó¤· ÂÛԉ›· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ.

Τ˜» ÙÈ̤˜ ÛÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

∞ÚÎÂÙ‹ ˙‹ÙËÛË ∞ÚÎÂÙ‹ ΛÓËÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ·ÁÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë Î›ÓËÛË ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Î·È fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, οÔÈ· ÊÔÚÙ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ï›ÁÔ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ηχÊıËΠÏ‹Úˆ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Á·ÏÔԇϘ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ ·ÚÓ›, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ôχ ηϿ. ™Â ηϿ Â›‰· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÎÔÙfiÔ˘Ï· Î·È ÌÔÛ¯¿ÚÈ·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿, Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· √π Δ∞™∂π™

Δ√ ∂¡π∞π√ ¡√ªπ™ª∞ ∂∫§∂π™∂ Δ∏¡ ∂μ¢√ª∞¢∞ ∫√¡Δ∞ ™Δ∞ 1,4250 ¶√À ∞¶√Δ∂§∂π ¡∂√ Ã∞ª∏§√ 3ª∏¡√À

™Â ÎÏÔÈfi ȤÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ® ∂¶��ª∂§∂π∞| ¡. ªπÃ∞∏§π¢∏™

¢π∞Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∞°√ƒ∞ ™À¡∞§§∞°ª∞Δ√™ (21/12/2009-24/12/2009)

- μ. Δ™∞¶ƒ√À¡∏™

∂Àƒø - ¢√§∞ƒπ√ ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ - ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,4300 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,4380 ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1,4300 Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 1,4250 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ∂ÌÊ·Ó‹˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‹‰Ë ·ÒÏÂÛ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 900 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ. √È Û˘Ó¯›˜ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÙËÓ Ì›· ÂϤˆ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ë ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ∂˘ÚÒË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÎÚ·ÙÔ‡Ó fiÌËÚÔ ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ·˘Ù¿ Â›‰·. μ·ÛÈο ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ Ô˘ÁÁÚÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·, ÊfiÚÈÓÙ, Ë ÙÛ¯È΋ ÎÔÚfiÓ· Î·È ÙÔ ÔψÓÈÎfi ˙ÏfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘Ùfi ÙÔÓ Ì‹Ó·, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›· - Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ - ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ó¤Â˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜.

ANOI°ª∞ Àæ∏§O Ã∞ª∏§O ∫§∂π™πªO (¶·Ú·Û΢‹)

1. 2. 3.

KEP¢O™

1,4150 1,3650 1,3000

∞Ó Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· Û ͤÓÔ ÓfiÌÈÛÌ·. √È ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ - ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·È ı· Ê·Ó› ·Ó fiÓÙˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ì›· ·Ï‹ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ ÂϤˆ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‹ fiÓÙˆ˜ ԉ‡ԢÌ ÚÔ˜ ·ÏÏ·Á‹ Ù¿Û˘. Δ· Â›‰· ÙÔ˘ 1,4150 ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ

ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜. ∞fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ›¯·Ì ·fi ∏¶∞ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ fiÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 7,4% ÛÙ· 6,54 ÂηÙ. ·fi 6,09 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Dow Jones Newswires , ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 3,3%. Δ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 1,3% ÛÙ· 3,52 ÂηÙ. ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·ÙÔÈ˘.

¢√§∞ƒπ√ - ºƒ∞°∫√ ªÂ Ó¤· ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ÊÚ¿ÁÎÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,0400 Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,0510 ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ Ù· 1,0480 fiÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

¢√§∞ƒπ√ - °∂¡ ∂ÓÙÔÓ· ·ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Ì ÙÔ ÁÂÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤Ô ˘„ËÏfi ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 90,00 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̤¯ÚÈ Î·È Ù·

¢√§∞ƒπ√ / ∂§μ. ºƒ∞°∫√

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

¢O§∞ƒπ√/E§B∂Δπ∫√ ºPA°∫√ ¢O§∞ƒπ√/°EN ™TEP§INA/¢O§∞ƒπ√ 1,0370 90,50 1,6150 1,0500 91,80 1,6230 1,0360 90,30 1,5910 1,0480 91,50 1,5950 OÈ ÈÛÔÙÈ̛˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̤Û˜ ÙÈ̤˜ (mid prices)

√π ∂¶√ª∂¡∂™ ∂μ¢√ª∞¢∂™ £∞ ∂π¡∞π ∫ƒπ™πª∂™ °π∞ Δ∏¡ π™√Δπªπ∞ ∂Àƒø ¢√§∞ƒπ√À ∫∞π £∞ º∞¡∂π ∞¡ √¡Δø™ ∞ÀΔ√ ¶√À μπø¡√Àª∂ ∂π¡∞π ªπ∞ ∞¶§∏ ∫∞Δ√ÃÀƒø™∏ ∫∂ƒ¢ø¡ ∂§∂ø Δ√À Δ∂§√À™ Δ∏™ Ã√¡π∞™, ‘∏ √¡Δø™ √¢∂À√Àª∂ ¶ƒ√™ ∞§§∞°∏ Δ∞™∏™

EYƒø / ¢√§∞ƒπ√ E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢

EYPø/¢O§∞ƒπ√ 1,4350 1,4400 1,4210 1,4260

1,4480 1,4830 1,5150

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1. 2. 3.

1,0200 1,0000 0,9800

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

1,0520 1,1080 1,1800

91,80 ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ Ù· 91,40 ÂÚ›Ô˘ fiÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (0,8480) ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ¤Ú·Ó ÙˆÓ 700 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‹ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 9% ÂÚ›Ô˘. ª›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô˜ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‰È·ÙËÚËı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› ÚÒÙ· Ì›· ¤ÛÙˆ ÌÈÎÚ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË.

™Δ∂ƒ§π¡∞ - ¢√§∞ƒπ√ ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÛÙÂÚϛӷ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ¯·ÌËÏ¿ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Î·È Û¿˙ÔÓÙ·˜ Â›‰· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ·. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ·fi Ù· 1,6200 Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,5910 ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,5950 ÂÚ›Ô˘ fiÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÎÏ›ÛÈÌÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1,6000 Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ó¤ÔÓ Î‡ÎÏÔ ¤ÓÙÔÓˆÓ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 1,5000 ·ÎfiÌË. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â›‰ËÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ fiÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ‰ÂÓ ÎÚ›ıËÎ·Ó Â·ÚΛ˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ outlook ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∂Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ë ÛÙÂÚϛӷ ÎÈÓ‹ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ∞fi Ù· 0,8850 Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 0,8950 ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 0,8900.

¢√§∞ƒπ√ / °∂¡ E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1. 2. 3.

88,80 87,00 84,80

™Δ∂ƒ§π¡∞ / ¢√§∞ƒπ√

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

92,20 94,40 94,60

E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1. 2. 3.

1,5900 1,5000 1,4500

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

1,6850 1,7050 1,7500

29/7


IÛÔÙÈ̛˜ ¶ËÁ‹: FINANCIAL TIMES

Country Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Azores Bahamas Bahrain Balearic Is Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burma Burundi Cambodia Cameroon Canada Canary Is Cape Verde Cayman Is Cent. Afr. Rep Chad Chile China Colombia Comoros Congo Congo (DemRep) Costa Rica Cote d’Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Rep. Denmark Djibouti Rep Dominica Dominican Rep Ecuador Egypt El Salvador Equat’l Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Is Faroe Is Fiji Is Finland France French Cty/Africa French Guiana French Pacific Is Gabon Gambia Georgia Germany

8/30

Currency Afghani Lek Dinar Euro Readj Kwanza E Carib $ Peso Dram Guilder A$ Euro New Manat Euro Bahama $ Dinar Euro Taka Barb $ Rouble Euro B$ CFA Fr Bermudian $ Ngultrum Boliviano Marka Pula Real Brunei $ Lev CFA Fr Kyat Burundi Fr Riel CFA Fr Canadian $ Euro CV Escudo CI $ CFA Fr CFA Fr Chilean Peso Yuan Col Peso Fr CFA Fr Congo Fr Colon CFA Fr Kuna Cuban Peso Euro Koruna Danish Krone Djib Fr E Carib $ D Peso US $ Egyptian í Colon CFA Fr Nakfa Kroon Ethiopian Birr Falk í Danish Krone Fiji $ Euro Euro CFA Fr Euro CFP Fr CFA Fr Dalasi Lari Euro

$ US

Euro

45,5000 95,8050 72,5682 0,7026 88,7675 2,7000 3,8055 373,000 1,7900 1,1414 0,7026 0,8035 0,7026 1,0000 0,3770 0,7026 69,1750 2,0000 2876,00 0,7026 1,9500 460,903 1,0000 46,8050 7,0200 1,3743 6,8517 1,7873 1,4071 1,3742 460,903 6,4100 1230,50 4147,00 460,903 1,0603 0,7026 73,9000 0,8200 460,903 460,903 507,450 6,8281 2059,43 345,677 460,903 899,801 574,655 460,903 5,1173 1,0000 0,7026 18,5147 5,2297 172,550 2,7000 36,1500 25000,0 5,5058 8,7475 460,903 15,0000 10,9939 12,6915 0,6275 5,2297 1,9463 0,7026 0,7026 460,903 0,7026 83,7901 460,903 27,0000 1,6843 0,7026

64,7556 136,350 103,279 1,0000 126,334 3,8427 5,4160 530,854 2,5476 1,6244 1,0000 1,1436 1,0000 1,4232 0,5366 1,0000 98,4499 2,8464 4093,12 1,0000 2,7753 655,957 1,4232 66,6129 9,9909 1,9558 9,7513 2,5437 2,0025 1,9558 655,957 9,1227 1751,25 5902,01 655,957 1,5091 1,0000 105,174 1,1671 655,957 655,957 722,203 9,7178 2930,97 491,968 655,957 1280,60 817,850 655,957 7,2830 1,4232 1,0000 26,3500 7,4429 245,573 3,8427 51,4487 35580,0 7,8358 12,4495 655,957 21,3480 15,6465 18,0625 0,8931 7,4429 2,7700 1,0000 1,0000 655,957 1,0000 119,250 655,957 38,4266 2,3970 1,0000

Country Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Irish Rep Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea North Korea South Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Fyrom Madagascar Madeira Malawi Malaysia Maldive Is Mali Rep Malta Martinique Mauritania Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Is Nepal Netherlands Netherlands/Antilles New Zealand Nicaragua Niger Rep Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Papua New Guinea

Currency Cedi Gib í Euro Danish Krone E Carib $ Euro US $ Quetzal Fr CFA Fr Guyanese $ Gourde Lempira HK $ Forint Icelandic Krona Indian Rupee Rupiah Rial New Iraqi Dinar Euro Shekel Euro Jamaican $ Yen Jordanian Dinar Tenge Kenya Shilling Australian $ Won Won Kuwaiti Dinar Som New Kip Lats Lebanese í Maloti Liberian $ Libyan Dinar Swiss Fr Litas Euro Pataca Denar Ariary Euro Kwacha Ringgit Rufiya CFA Fr Maltese Lira Euro Ouguiya Maur Rupee Mexican Peso Leu Euro Tugrik Euro E Carib $ Dirham Metical Dollar Australian $ Nepalese Rupee Euro A/Guilder NZ $ Gold Cordoba CFA Fr Naira Nor. Krone Rial Omani Pak. Rupee Balboa Kina

$ US

Euro

1,4280 0,6275 0,7026 5,2297 2,7000 0,7026 1,0000 8,3115 5010,00 460,903 203,240 39,7500 18,8950 7,7551 193,068 128,130 46,8050 9490,00 9900,00 1150,05 0,7026 3,7965 0,7026 89,1250 91,7850 0,7078 148,430 76,1500 1,1414 143,050 1180,08 0,2874 44,0250 8467,00 0,4971 1502,00 7,7511 65,5000 1,2286 1,0492 2,4261 0,7026 7,9878 43,0500 1950,00 0,7026 145,989 3,4335 12,8000 460,903 0,7026 0,7026 263,000 29,0000 12,9650 12,3150 0,7026 1432,50 0,7026 2,7000 7,9477 30,7000 7,7511 1,1414 74,8880 0,7026 1,7900 1,4258 20,8155 460,903 149,145 5,8896 0,3850 84,3350 1,0000 2,6465

2,0324 0,8931 1,0000 7,4429 3,8427 1,0000 1,4232 11,8289 7130,24 655,957 289,251 56,5723 26,8914 11,0371 274,775 182,355 66,6129 13506,2 14089,7 1636,75 1,0000 5,4031 1,0000 126,843 130,628 1,0073 211,246 108,377 1,6244 203,589 1679,48 0,4090 62,6564 12050,2 0,7075 2137,65 11,0313 93,2196 1,7485 1,4933 3,4529 1,0000 11,3682 61,2689 2775,24 1,0000 207,772 4,8866 18,2170 655,957 1,0000 1,0000 374,302 41,2729 18,4518 17,5267 1,0000 2038,73 1,0000 3,8427 11,3111 43,6924 11,0313 1,6244 106,581 1,0000 2,5476 2,0292 29,6247 655,957 212,263 8,3820 0,5480 120,026 1,4232 3,7666

Country

Currency

Paraguay Peru Philippines Pitcairn Is Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Is. de la Romania Russia Rwanda Saint Christopher Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre & Miquelon Saint Vincent San Marino Sao Tome Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Is Somali Rep South Africa Spain Spanish Ports N Africa Sri Lanka Sudan Rep Surinam Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Rep Tonga Is Trinidad/Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks & Caicos Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican Venezuela Vietnam Virgin Is-British Virgin Is-US Western Samoa Yemen (Rep of) Zambia Zimbabwe

Guarani New Sol Peso í Sterling Zloty Euro US $ Riyal Euro New Leu Rouble Fr E Carib $ í E Carib $ Euro E Carib $ Euro Dobra Riyal CFA Fr Dinar(3) Rupee Leone $ Euro Euro $ Shilling Rand Euro Euro Rupee Dinar Dollar Lilangeni Krona Fr í $ Somoni Shilling Baht CFA Fr Pa’anga $ Dinar New Lira Manat US $ Australian $ New Shilling Hryvna Dirham í US $ Peso Uruguay Sum Vatu Euro Bolivar Dong US $ US $ Tala Rial Kwacha $

$ US

Euro

4515,00 2,8814 46,5100 0,6275 2,9396 0,7026 1,0000 3,6414 0,7026 2,9659 30,5951 568,711 2,7000 0,6275 2,7000 0,7026 2,7000 0,7026 15525,0 3,7507 460,903 67,7200 11,1710 3867,09 1,4071 0,7026 0,7026 7,9523 1427,00 7,7511 0,7026 0,7026 114,325 2,3198 2,7450 7,7511 7,3486 1,0492 45,5000 32,3520 4,3795 1331,00 33,2550 460,903 1,8875 6,3569 1,3296 1,5285 14215,0 1,0000 1,1414 1903,51 7,9700 3,6731 0,6275 1,0000 19,7500 1510,84 100,710 0,7026 2,1473 18474,5 1,0000 1,0000 2,5329 207,060 4680,00 353,200

6425,76 4,1008 66,1931 0,8931 4,1836 1,0000 1,4232 5,1825 1,0000 4,2210 43,5429 809,390 3,8427 0,8931 3,8427 1,0000 3,8427 1,0000 22095,2 5,3380 655,957 96,3792 15,8986 5503,65 2,0025 1,0000 1,0000 11,3383 2030,91 11,0313 1,0000 1,0000 162,707 3,3015 3,9067 11,0313 10,4586 1,4933 64,7556 46,0434 6,2329 1894,28 47,3285 655,957 2,6866 9,0471 1,8923 2,1754 20230,8 1,4232 0,6156 2709,08 11,3429 5,2276 0,8931 1,4232 28,1083 2150,23 143,331 1,0000 3,0561 26292,9 1,4232 1,4232 3,6066 294,688 6660,58 502,674

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


∞ÁÔÚ¤˜ TMHMA ANA§Y™EøN Δ∏§.: 210 3363800-FAX:210 3243903

¢π∂£¡∏ ¡∂∞

ME§O™ TOY X.A.A.

∞¡∞™∫√¶∏™∏

Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ù¿ÛÂȘ

∏ ª∂Δ√Ã∏ Δ∏™ ∂Δ∂ ¶ƒøΔ∞°ø¡π™Δ∏™∂ ÷ÌËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ·‡ÍËÛË Û ηٷӷψÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ‰·¿Ó˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙȘ ∏¶∞. ∫·ıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÁȈı› Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÏËڈ̋˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ˆ˜ οÔÈ· ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ. ΔËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ∫›Ó·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Bloomberg. √ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î. Mikhail Prokhorov Î·È ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ÔÏÈÁ¿Ú¯Â˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ˘ÂÚÙÚ¿Â˙· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Ôχ Èı·Ó‹ Â›Ó·È Ë ÒÏËÛË Ù˘ Volvo ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Geely Holding Group, fiˆ˜ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ford Motor ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂. ™Â Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ÛÙËÓ Moody’s ÚÔ¯ÒÚËÛ ÁÈ· ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ ÂʤÙÔ˜ Ë Berkshire Hathaway ÙÔ˘ Î. Warren Buffett, ηıÒ˜ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‚ϤÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋. ¶Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ˆÏ‹ÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙȘ ∏¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 7,4%. ÷ÌËÏfiÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ·Ó·ıˆڋıËÎ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ™ÙÔ 2,2% ÙÔ ∞∂¶. ∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ô √¶∂∫ ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÛÙË §Ô˘¿ÓÙ· Ù˘ ∞ÁÎfiÏ·, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ηÚÙ¤Ï ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 24,845 ÂηÙ. ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ™. ∞Ú·‚›·˜ Î. Ali al-Naimi Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘.

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ªÂ ‰‡Ô ÚfiÛˆ· ÙÔ Ã∞ ¢ÈÔÚıˆÙÈο ÍÂΛÓËÛÂ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙË ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 2.118,60 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË 2,30%. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ spread ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ ÂÈ‚·Ú˘Ì̤ÓÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·ÏÏ¿ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô √¶∞¶ , ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ËÁÂÛ›·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∏ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 30/12, Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÙÚ›ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Û ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ã∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¤Ê·ÏË ¿Óˆ ·fi 2 Ì‹Ó˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο! √È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ (ΔΔ, ∞Δ∂ ) Â¤‰ÂÈÍ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‹ÚÂÌ· ıÂÙÈÎfi ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ÙË ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙȘ 2.213,47 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô 4,48%. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ M o o d y ’ s Û ∞1, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ rating ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜

√π 10 ª∂Δ√Ã∂™ ª∂ Δ∏ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ∞¡√¢√ ™E§MAN (KMæ) ALAPIS KTHMA §AZAPI¢H ATTICA HOLDINGS ATTICA BANK K§ø™TOΩºANT. NAY¶AKTOY MOX§O™ (KO) A°POTIKH TPA¶EZA INTPA§OT (KO) VIVARTIA

Û ·ÚÓËÙÈΤ˜. ∏ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ Ì›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÙËΠηıÒ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ˆ˜ ÂÓ¤¯˘ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ∏ ›‰ËÛË ·˘Ù‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙȘ ªerill Lynch ÁÈ· ∂Δ∂ Î·È ∞§º∞ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ¤ÓÙÔÓÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ÙËÓ ∂Δ∂ Ó· ηٷÎÙ¿ Î·È ¿ÏÈ Ù· 18 ¢ÚÒ Î·È Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙ· 18,15 ¢ÚÒ Ì ¿ÓÔ‰Ô 7,40%. ∂›Ó·È

√π 10 ª∂Δ√Ã∂™ ª∂ Δ∏ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ¶Δø™∏ 14,04% 9,09% 7,69% 6,66% 6,33% 5,88% 5,56% 5,41% 5,32% 5,05%

E§§HNIKA XPHMATI™THPIA (KO) TITAN (KO) Y°EIA CENTRIC MULTIMEDIA ™I¢ENOP FOLLI FOLLIE (KO) ™ø§HN. KOPIN£OY (KO) EM¶OPIKH BIOXA§KO (KA) MOTOP O´§ E§§A™

-7,69% -7,41% -6,67% -6,67% -6,64% -6,62% -4,17% -3,94% -3,86% -3,75%

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÌÂ Û˘¯Ó¤˜ ÙȘ «‰È·‰ÚÔ̤˜» ÙÔ˘ 1 ¢ÚÒ. √ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Ì ÙË ∂Àƒøμ ÛÙÔ +8,84%, ¶∂πƒ + 6,75% Î·È ∞§º∞ ÛÙÔ + 3,33%. ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ·Ú¯Èο Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, ·Ú¿ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÓÔ‰ÈÎfi momentum Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏÈο ÛÙȘ 2.207,94 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ·ÒÏÂȘ 0,25%. ∏ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ· ¤Ó· year end rally Î·È Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ spreads (οو ·fi 250 Ì.‚.,) ‹Ù·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë ÔÔ›· ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂Δ∂ , Ô˘ Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˙›ÚÔ ÎÈÓ‹ıËΠϛÁÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ٷ 19 ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏÈο ÛÙ· 18,45 ¢ÚÒ Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,65%. ¶È¤ÛÂȘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ∂∂∂∫ Ô˘ ¤¯·Ó ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Î·È Ù· 16 ¢ÚÒ Î·È ÙÂÏÈο ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 15,90 ¢ÚÒ. ™Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ Îϛ̷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜ fï˜, Ì ٷ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Ó¤· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ.

31/9


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 3500

∞Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

°ÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘

(Û ÂηÙ. ¢ÚÒ)

(Û ÌÔÓ¿‰Â˜)

3000

5000

2500 4000 2000 3000 1500

1160 1140 1120 1100 1080 1060 1040

ñ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ã∞ 23/12/2009 83,748 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ñ ¢È·ÊÔÚ¿ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ 1,287 ÂηÙ. ¢ÚÒ

ñ ∞Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ 440 ÂηÙ. ¢ÚÒ

1000

ñ ª¤ÛË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó¿ Û˘Ó‰ڛ·ÛË 146,63 ÂηÙ. ¢ÚÒ

500

ñ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ -35,20% 25/8/2006 15/12/2006 16/4/2007

8/8/2007

29/11/2007 28/3/2008

¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

24/7/2008 17/11/2008

13/3/2009

14/7/2009

2400

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

23-12

FTSE-80 0,43%

405 400

17-12

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ.

20-12

410

23/12/2009

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

2450 17-12

415

0 3/5/2006

2500

420

1000

FTSE/ASE-40 -0,33%

2600 2550

ñ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ 1,56%

2000

0 2/1/2006

FTSE/ASE-20 -0,54%

6000

20-12

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

23-12

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

17-12

3050 3000 2950 2900 2850 2800 2750

20-12

23-12

FTSE/XA INTERNATIONAL -0,51%

17-12

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

20-12

23-12

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 0.98

2.36

39.30%

1.81

2.01

7 777 481

5.40%

1.95

· ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞

π™√§. 2008

0.44

0.22

1.9

59.3

M·˚-06

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,05 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

M·˚-08

905 444 444

0.03

0.86%

25.38%

0.6

1.11

-20.70%

0.64

0.66

258 460

1.60%

0.65

· ∞¡∂∫ (∫ªæ)

π™√§. 2008

1.2

0.25

0.5

-

AÚ-07

“17Ó ∫/ 10 ∫ ‹ ¶ + 1,05 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

157 360 940

-

0.16%

53.94%

1.89

4.52

-34.40%

2.31

2.31

0

0.00%

2.31

∞¡∂∫ (¶ªæ-90)

π™√§. 2008

0.22

0.14

1.8

-

AÚ-07

“17Ó ∫/ 10 ∫ ‹ ¶ + 1,05 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

374 596

-

0.00%

5.74%

1.35

2.1

-26.30%

1.4

1.45

59

-3.40%

1.4

· ∞¡∂∫ (¶ªæ-96)

π™√§. 2008

0.34

0.02

1.1

-

AÚ-07

“17Ó ∫/ 10 ∫ ‹ ¶ + 1,05 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

3 563 655

-

0.00%

7.27%

3.18

5.49

-3.40%

3.88

4.08

483 524

-3.90%

3.98

 μπ√Ã∞§∫√ (∫∞)

π™√§. 2008

1.06

0.51

0.4

-

M·Ú-00

10Ó/10

IÔ˘Ï-09

199 474 091

-

0.24%

14.24%

2.85

7.45

78.70%

5.76

5.99

423 561

1.70%

5.97

 °∂∫ Δ∂ƒ¡∞

π™√§. 2008

1

0.33

0.7

14.7

¢ÂÎ-04

∞ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ °∂∫

IÔ˘Ó-09

85 882 688

0.41

0.49%

74.65%

0.57

1.4

-21.40%

0.75

0.79

3 328 596

1.30%

0.79

 °∂¡π∫∏

π™√§. 2008

1.03

0.29

0.7

-

IÔ˘Ï-09

“2,2Ó/1+0,72 ¢ÚÒ”

M·Ú-02

354 998 669

-

0.94%

74.94%

2.45

5.43

9.70%

4.46

4.7

50 128

2.00%

4.65

 SARANTIS

π™√§. 2008

0.93

0.12

1.7

7

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-09

38 350 940

0.66

0.13%

95.24%

1.72

3.4

-6.70%

1.88

1.96

75 775

3.70%

1.96

 ¢.√.§. (∫√)

π™√§. 2008

1.51

0.21

1.8

-

A˘Á-05

“1,022Ó/10,Ó· ÔÓ.·ÍÈ·”

M·˚-08

83 000 000

-

0.09%

17.48%

10.86

16.99

19.60%

13.12

13.8

3 039 124

4.20%

13.8

¢∂∏

π™√§. 2008

0.66

0.24

0.6

-

¢ÂÎ-01

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

232 000 000

-

1.31%

74.52%

8.27

27.79

51.20%

16.9

18.45

15 633 121

1.00%

18.45

 ∂£¡π∫∏

π™√§. 2008

1.11

0.58

1.2

7.1

IÔ˘Ï-09

“2Ó/9+11,30 ¢ÚÒ”

M·˚-08

607 021 884

2.61

2.58%

104.24%

0.8

2.16

94.30%

1.6

1.75

93 806

-6.10%

1.69

 ∂§μ∞§ (∫∞)

π™√§. 2008

1.01

0.19

0.4

-

¢ÂÎ-07

Stock Options

IÔ˘Ó-08

124 100 815

-

0.08%

7.46%

3.56

6.66

20.60%

5

5.22

1 228 942

-2.10%

5.16

· ∂§§∞∫Δøƒ ∞.∂

π™√§. 2008

1.08

0.15

0.8

6.6

¢ÂÎ-07

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ¶·ÓÙ¯ÓÈ΋˜ IÔ˘Ó-09

177 001 313

0.78

0.69%

40.30%

5

8.74

52.60%

8.03

8.28

624 512

-0.70%

8.24

3.83

10.43

31.00%

7

7.75

1 303 970

-7.70%

7.2

4.08

7.62

12.10%

4.76

4.97

123 227

-1.60%

4.82

∂À∞£ ∞.∂ (∫√)

π™√§. 2008

0.94

0.14

4.82

7.4

8.00%

5.62

5.8

180 541

-2.80%

5.64

∂À¢∞¶

π™√§. 2008

1.14

0.19

3.41

5.15

-20.70%

3.52

3.58

45 122

-0.80%

3.52

· π∞™ø (∫√)

π™√§. 2008

0.78

0.02

1.12

1.88

11.70%

1.3

1.34

95 282

-0.70%

1.34

· π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√)

π™√§. 2008

1.08

0.54

2.01

69.90%

1.19

1.26

1 026 118

4.20%

1.24

 INTRACOM HOLDINGS

π™√§. 2008

1.78

2.86

5.4

32.00%

3.87

4

1 398 611

5.30%

3.96

 π¡Δƒ∞§√Δ (∫√)

π™√§. 2008

3.26

7.46

4.50%

6

6.15

38 038

-2.90%

6

 ∫∞∂ (∫√)

0.35

0.86

-46.20%

0.38

0.42

589 715

5.00%

0.42

 ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫∞)

5.5

11.02

42.00%

9.08

9.4

161 349

2.50%

9.4

 ª∂Δ∫∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.13

1.1

2.28

-7.20%

1.22

1.28

504 730

3.20%

1.28

 ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.15

0.91

1.72

-11.80%

0.93

0.97

132 532

3.20%

0.97

 ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

6.94

12.76

34.60%

10.28

10.62

377 251

-3.70%

10.28

1.64

10

-52.60%

4.23

4.68

1 281 928

-2.50%

4.25

3.26

6.82

26.80%

4.97

5.14

768 896

-1.60%

5.02

9

17.23

52.20%

14.5

15.04

5 382

2.30%

15.04

9

 ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.02

0.26

1

86.7

OÎÙ-03

∞ÔÚÚfiÊËÛË ¶∂Δƒ√§∞

OÎÙ-09

305 635 185

0.09

0.20%

13.51%

· ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.15

0.18

2.9

7.2

™Â-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,15 ¢ÚÒ / ÌÂÙÔ¯‹”

M·˚-09

65 368 563

0.99

1.99%

116.18%

1.9

11.6

¢ÂÎ-07

1Ó/1

A˘Á-09

36 300 000

0.42

0.34%

25.66%

0.7

19.2

I·Ó-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

106 500 000

0.29

0.17%

8.30%

1.4

8.8

IÔ˘Ï-08

“Split 20,6Ó/100”

IÔ˘Ï-09

53 155 053

0.4

0.08%

12.83%

0.03

0.7

10.5

M·˚-07

∞ª∫

IÔ˘Ï-09

86 735 980

0.13

0.11%

26.05%

0.15

0.4

-

I·Ó-08

Stock Options

A˘Á-08

133 026 017

-

0.77%

76.58%

1.02

0.06

1.9

6

I·Ó-08

Stock Options

M·˚-09

158 961 721

0.66

0.88%

93.38%

π™√§. 2008

0.69

0.09

2.1

6.7

ºÂ‚-00

4Ó/10

IÔ˘Ï-09

52 675 000

0.89

0.07%

5.61%

π™√§. 2008

0.88

0.16

0.5

-

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

M·˚-06

21 920 570

-

2.69%

105.79%

0.01

3.1

10.9

NÔÂ-99

3Ó/5+1100‰Ú¯

M·˚-09

51 950 600

0.86

0.31%

29.63%

0.14

0.4

4.3

M·˚-03

2Ó/10

IÔ˘Ó-09

66 937 526

0.3

0.75%

110.29% 45.77%

π™√§. 2008

1.15

0.16

0.3

3.2

M·˚-03

2Ó/10

IÔ˘Ó-06

25 968 987

0.3

0.51%

ª√Δ√ƒ √´§ ∂§§∞™

π™√§. 2008

0.5

0.17

3.7

14.5

¢ÂÎ-09

“¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 0,20 ¢ÚÒ”

¢ÂÎ-09

110 782 980

0.71

0.34%

40.48%

ª¶. μøμ√™-¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

π™√§. 2008

0.16

0.02

0.3

-

M·˚-01

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-06

33 930 000

-

3.78%

356.63%

π™√§. 2008

1.17

0.13

0.7

18.7

¢ÂÎ-07

14Ó/10

M·˚-09

116 984 338

0.27

0.66%

71.12%

π™√§. 2008

1.17

0.17

1.3

28.6

A˘Á-01

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

10 080 000

0.53

0.05%

16.08% 13.91%

· ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£

18.46

54.30%

14.8

15.3

20 830

-3.40%

15

π™√§. 2008

0.73

0.01

2.1

67

A˘Á-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-09

25 000 000

0.22

0.08%

14.22

24.1

-26.90%

14.22

15.3

4 826 266

-3.40%

15.11

· √¶∞¶

√§¶

π™√§. 2008

0.65

0.09

7.1

6.6

¢ÂÎ-07

“¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 0,60 ¢ÚÒ”

¢ÂÎ-09

319 000 000

2.28

1.51%

63.58%

9.84

13.14

-12.80%

10.34

10.58

3 743 846

-1.00%

10.38

 √Δ∂ (∫√)

π™√§. 2008

0.84

0.29

2.3

8.5

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

IÔ˘Ó-09

490 150 389

1.22

0.76%

65.59%

3.23

13.3

30.70%

7.7

8.22

4 273 926

-0.60%

8.2

· ¶∂πƒ∞πø™

π™√§. 2008

1.03

0.03

0.9

8.3

IÔ˘Ó-09

1Ó/47

M·˚-08

336 272 519

0.99

1.27%

90.87%

4.48

5.74

-14.00%

4.83

4.95

8 371

3.40%

4.9

 ¶§∞π™π√ (∫√)

π™√§. 2008

1.03

0.05

2.2

25.4

OÎÙ-00

2Ó/10+1100‰Ú¯

M·˚-09

22 080 000

0.19

0.04%

3.42%

2.6

6.58

40.60%

4.5

4.73

433 177

-6.60%

4.5

 ™π¢∂¡√ƒ

π™√§. 2008

0.92

0.21

0.6

13.5

¢ÂÎ-07

Stock Options

IÔ˘Ó-08

96 129 491

0.33

0.45%

30.18%

0.82

2.37

56.80%

1.32

1.4

150 696

-4.20%

1.38

 ™ø§∏¡. ∫√ƒπ¡£√À (∫√)

π™√§. 2008

0.64

0.01

1.4

5

ºÂ‚-05

“1Ó/2 + 0,78”

IÔ˘Ó-02

124 170 201

0.27

0.12%

96.65%

2.81

5.78

-0.90%

4.22

4.56

2 733 151

4.70%

4.44

π™√§. 2008

0

0

1.2

-

IÔ˘Ó-09

“1Ó/1+3,70 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-08

284 465 964

0.01

0.96%

48.96%

2.92

2.92

0.00%

2.92

2.92

0

0.00%

2.92

1.22

0.22

0.3

273.4

IÔ˘Ó-99

1Ó/1+900‰Ú¯

IÔ˘Ó-08

45 964 500

0.01

0.00%

-

3.68

6.92

67.90%

6.4

6.58

504 333

-1.50%

6.48

0

0

1.9

29.6

¢ÂÎ-08

·ÔÚÚfiÊËÛË ·Ô °∂∫ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ

AÚ-09

109 333 400

0.22

0.46%

15.17%

3.68

5.94

-27.80%

3.8

3.85

2 728

1.30%

3.8

· Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.02

0.1

1.1

3.4

IÔ˘Ó-08

1Ó/10

IÔ˘Ï-09

37 797 375

1.12

0.01%

3.85%

11.74

26.2

43.70%

19.8

20.88

346 921

-7.40%

19.98

 ΔπΔ∞¡ (∫√)

π™√§. 2008

0.87

0.34

1.2

8

I·Ó-09

Stock Option

IÔ˘Ó-09

76 977 814

2.48

0.45%

25.86%

9.2

18.5

42.40%

13.72

13.9

1 235

-0.70%

13.9

 ΔπΔ∞¡ (¶√)

π™√§. 2008

0.82

0.23

0.8

5.6

M·˚-05

1Ó/1

M·˚-08

7 568 960

2.48

0.02%

4.50%

1.6

6.14

83.50%

4.73

4.95

7 549 489

3.80%

4.9

· Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À

π™√§. 2008

0.88

0.18

1.4

5.8

IÔ˘Ï-08

∂·ÓÂ¤Ó‰˘ÛË ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

NÔÂ-09

593 744 532

0.85

1.27%

108.78%

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ · Δ∂ƒ¡∞ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

À°∂π∞

∞08 π™√§. 2008

1.52

2.5

-7.30%

1.67

1.75

310 560

-6.70%

1.68

π™√§. 2008

1.18

0.08

0.6

13.2

OÎÙ-09

“3Ó/10+2,20 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-08

163 320 183

0.13

0.19%

16.75%

4.76

12.15

80.20%

8.6

9.01

375 601

4.80%

9.01

 º√Àƒ§∏™ HOLDING (∫)

π™√§. 2008

0.96

0.21

2.3

8.3

IÔ˘Ï-02

10Ó/10

IÔ˘Ó-08

50 952 920

1.09

0.74%

33.60%

0.67

1.98

81.30%

1.34

1.4

28 686

-2.90%

1.36

· Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

π™√§. 2008

0.94

0.07

0.6

-

IÔ˘Ó-06

™˘ÁÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊ. Ù˘ Fitco

IÔ˘Ó-08

101 279 627

-

0.03%

19.88%

2.52

4.77

13.10%

3.23

3.3

20 577

-3.20%

3.29

π™√§. 2008

0

0

1.1

8

IÔ˘Ï-07

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-09

71 417 100

0.41

0.03%

22.63%

0.41

0.91

6.00%

0.48

0.53

54 249 193

9.10%

0.48

π™√§. 2008

1.16

0

0.5

17.8

A˘Á-09

“1Ó/1+0,46 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-09

1 961 200 440

0.03

2.77%

87.57%

3.37

12.92

35.30%

8.05

8.37

10 306 737

-3.50%

8.25

· ALPHA BANK

π™√§. 2008

1.1

0.65

0.9

8.6

NÔÂ-07

“3Ó/10+8,00 ¢ÚÒ”

AÚ-08

534 269 648

0.96

1.93%

91.33%

8.01

17.16

67.90%

15.6

16.65

2 276 718

-2.50%

15.9

· COCA-COLA

π™√§. 2008

0.85

0.06

2

24.2

NÔÂ-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,50 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

IÔ˘Ó-09

365 539 075

0.66

0.62%

27.31%

3.53

12.61

43.10%

7.35

8

5 629 269

0.60%

8

 EUROBANK ERGASIAS

π™√§. 2008

0.9

0.36

0.9

6.4

A˘Á-09

2Ó/98

M·˚-08

538 594 955

1.26

1.05%

64.21%

5.26

8.57

43.90%

7.7

8.03

97 482

0.80%

8.03

π™√§. 2008

0

0

0.7

12.7

NÔÂ-07

3Ó/2 + 9 ¢ÚÒ

¢ÂÎ-09

61 000 000

0.63

0.16%

14.56%

4.68

17

130.90%

12.61

13.4

546 644

-6.60%

13.39

IÔ˘Ï-09

32 946 875

3.01

1.66%

66.61%

0.66

2.17

59.20%

1.1

1.13

672 902

3.70%

1.13

-

155 431 324

-

0.43%

84.30%

2.81

9.21

117.90%

7.3

7.62

135 752

-1.20%

7.41

1.64

4.03

26.40%

2.82

2.88

56 978

-3.40%

2.87

AEGEAN AIRLINES · ALAPIS

EUROBANK PROPERTIES  FOLLI FOLLIE (∫√)

π™√§. 2008

0.86

0.18

1.2

4.4

ºÂ‚-00

“1Ó/1,5Ó/10+3000‰Ú¯”

 FORTHNET (KO)

π™√§. 2008

0.87

0.22

0.5

-

IÔ˘Ï-08

“3Ó/1+ 2,57¢ÚÒ”

π™√§. 2008

1.14

0.12

2.3

12.7

OÎÙ-08

∂¶π™Δƒ√º∏ ∫∂º∞§∞π√À

¢ÂÎ-08

40 200 610

0.58

0.34%

47.01%

· J & P ∞μ∞• (KO)

FRIGOGLASS (∫√)

π™√§. 2008

0.91

0.19

0.9

9

IÔ˘Ó-03

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

77 654 850

0.32

0.07%

15.41%

3.88

9.5

88.90%

7.8

8.2

1 081 414

0.00%

8.2

 JUMBO* (KO)

π™√§. 2008

1.16

0.08

3.7

12.9

¢ÂÎ-08

1Ó/1

¢ÂÎ-09

129 808 390

0.64

0.83%

41.91%

3.88

8.36

77.70%

7.22

7.7

40 788

-2.30%

7.5

 LAMDA-DEVELOPMENT

π™√§. 2008

0.7

0.13

0.7

5

ºÂ‚-06

Stock Options

M·˚-07

44 029 950

1.49

0.09%

16.94%

1.15

3.41

22.10%

2.21

2.32

10 099 586

-2.50%

2.32

126.74%

1.94

3.62

-25.30%

1.94

2.04

6 283 216

0.50%

2.04

0.88

2.04

-18.90%

1.06

1.16

550 357

0.00%

1.16

4.23

7.65

-38.60%

4.54

4.7

16 358

4.00%

4.7

MARFIN POPULAR BANK

π™√§. 2008

0

0

0.5

4.8

IÔ˘Ó-08

E·ÓÂ¤Ó‰˘ÛË ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

M·˚-09

842 371 440

0.48

1.20%

π™√§. 2008

0.32

0.08

0.3

8.4

IÔ˘Ó-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,20 ¢ÚÒ/ÌÂÙÔ¯‹”

IÔ˘Ó-06

760 115 358

0.24

0.83%

52.52%

π™√§. 2008

0.66

0.04

1.3

6.8

¢ÂÎ-07

1Ó/2

IÔ˘Ï-08

78 787 980

0.17

0.70%

41.92%

π™√§. 2008

0.88

0.1

0.8

12.5

™Â-09

“1Ó/3 + 4,00”

IÔ˘Ó-09

41 425 760

0.38

0.04%

5.65%

ALPHA ETF FTSE Athex 20

π™√§. 2007

-

-

-

-

IÔ˘Ï-08

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

-

5 956 041

-

0.28%

89.30%

NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.

π™√§. 2008

-

-

-

-

IÔ˘Ó-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

279 525

-

0.07%

-

π™√§. 2008

0.83

0.16

2

-

M·Ú-02

2Ó/10

IÔ˘Ó-02

27 318 347

-

0.06%

10.59%

 MARFIN INVESTMENT GROUP SPRIDER · S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ª√πμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ 7.42

15.59

19.80%

11.07

11.5

16 502

1.80%

11.5

0

3.60%

21.42

22.38

186

0.30%

22.38

0

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ª∂™∞π∞™ ∫∞π ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 0.97

10/32

2.81

-14.20%

1.42

1.5

17 306

6.60%

1.45

 ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

0.45

0.9

-29.20%

0.6

0.63

3 403

-4.50%

0.63

 ∞°ƒ√Δ. √π∫. ™¶Àƒ√À

π™√§. 2008

1.24

0

0.5

-

ºÂ‚-08

Stock Option

A˘Á-06

28 438 268

-

0.01%

3.91%

1.35

2.02

-0.40%

1.66

1.8

1 352

6.50%

1.79

 ∞π√§π∫∏

π™√§. 2008

1.04

0.05

0.7

-

A˘Á-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï¿ÈÔ˘ 0,15 ¢ÚÒ”

AÚ-08

11 178 000

-

0.01%

2.07%

0.6

0.99

10.10%

0.64

0.76

7 752

18.80%

0.76

 ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√)

π™√§. 2008

0.78

0.14

0.2

21.4

AÚ-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-07

13 000 000

0.04

0.06%

1.74%

0.4

0.71

-13.70%

0.42

0.44

50 973

7.30%

0.44

 ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√)

π™√§. 2008

1.51

0.09

0.3

2

IÔ˘Ï-07

1Ó/10

IÔ˘Ó-09

43 001 440

0.22

0.12%

14.87%

0.89

1.53

-18.40%

0.89

0.93

15 767

3.30%

0.93

 ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∞§√Àªπ¡π√À

π™√§. 2008

0.96

0.21

0.1

2.4

M·˚-00

“5Ó/10,3Ó/10+2750‰Ú¯”

IÔ˘Ï-09

22 016 250

0.39

0.07%

18.28%

1.1

1.79

-12.20%

1.22

1.25

24 615

-6.20%

1.22

∞§º∞ °∫ƒπ™π¡

π™√§. 2008

0.47

0.01

1.9

45.1

IÔ˘Ï-07

1Ó/1

M·˚-08

11 172 500

0.03

0.22%

9.75%

0.67

0.67

0.00%

0.67

0.67

0

0.00%

0.67

∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.6

0.04

-

-

¢ÂÎ-04

“0,74940644 Ó/1  + 0,70”

IÔ˘Ï-00

73 366 520

-

0.00%

-

0.74

1.71

-43.30%

0.79

0.85

443

9.00%

0.85

 ∞Δ§∞¡Δπ∫

π™√§. 2008

-0.14

0.05

0.4

-

M·˚-05

∞ÔÚÚfiÊËÛË À¶∂ƒ∫∞Δ/Δ∞ ∞ƒπ™Δ∞ ∞∂

A˘Á-06

28 468 777

-

0.00%

4.60%

0.91

2.42

9.90%

1.55

1.72

540

-7.70%

1.55

· ∞ΔΔπ∫∞π ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

π™√§. 2008

1.41

0.16

2

10.7

¢ÂÎ-99

30Ó/10

IÔ˘Ï-09

15 300 000

0.15

0.00%

4.04%

0.2

0.68

86.40%

0.41

0.41

551 234

0.00%

0.41

 ∞ΔΔπ∫∞Δ (∫√)

π™√§. 2008

1.35

0

0.3

-

OÎÙ-99

“2Ó/1, split ¡¤· √Ó. ∞Í›·”

IÔ˘Ï-08

81 644 555

-

0.68%

57.84%

1.4

2.51

-26.30%

1.58

1.7

225 317

6.30%

1.68

 ATTICA BANK

π™√§. 2008

1.12

0.5

0.9

32.6

™Â-09

“2,5770651723 Ó / 10  + 1,40”

IÔ˘Ó-08

244 885 573

0.05

0.09%

7.42%

0.39

0.84

-33.90%

0.39

0.42

33 920

-15.20%

0.39

 ∞º√π ∫√ƒ¢∂§§√À (∫∞)

π™√§. 2008

0

0

0.3

4.1

AÚ-06

1Ó/5

IÔ˘Ï-08

21 224 340

0.1

0.16%

7.76%

0.48

0.97

22.50%

0.85

0.87

2

2.40%

0.87

 μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√)

π™√§. 2008

1.39

0.02

0.4

37.2

™Â-99

“1Ó/3+900‰Ú¯,3Ó/10”

IÔ˘Ó-05

6 459 132

0.02

0.00%

7.46%

0.59

0.99

-34.30%

0.65

0.66

8 575

1.60%

0.65

 μ∞ƒ¢∞™

π™√§. 2008

1.14

0.01

0.4

6.3

¢ÂÎ-01

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

11 880 000

0.1

0.07%

12.30%

0.97

1.95

21.90%

1.34

1.67

510

24.60%

1.67

· μπ™ (∫√)

π™√§. 2008

0.97

0.01

0.6

12.3

¢ÂÎ-98

3Ó/10

IÔ˘Ï-98

4 968 000

0.14

0.01%

1.75%

1.61

2.62

-16.00%

1.61

1.74

7 508

-2.80%

1.73

 μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS

π™√§. 2008

0.96

0.03

0.4

3.9

OÎÙ-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-08

6 325 000

0.45

0.12%

4.94%

0.39

0.69

-6.70%

0.39

0.42

8 777

5.00%

0.42

π™√§. 2008

1.09

0.02

0.4

11.6

IÔ˘Ï-03

2Ó/1

A˘Á-08

14 076 360

0.04

0.06%

15.10%

0.34

0.61

-7.50%

0.37

0.37

64 538

2.80%

0.37

· °∂¡. ∂ª¶. μπ√ª. (∫)

π™√§. 2008

0.88

0.02

0.4

3.8

I·Ó-00

1Ó/1

A˘Á-09

24 060 000

0.1

0.27%

30.08%

4.58

7.7

-7.70%

6.44

6.5

3 611

-6.60%

6.5

 ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.09

0

3.2

281.4

IÔ˘Ï-00

4Ó/1

IÔ˘Ï-07

15 000 000

0.02

0.02%

3.26%

0.4

0.79

39.10%

0.61

0.64

115 523

3.20%

0.64

 ¢π∞™

π™√§. 2008

1.04

0.09

0.7

-

IÔ˘Ó-06

“1Ó/1+1,24”

IÔ˘Ó-08

105 371 746

-

0.11%

17.33%

°∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™

0.55

1.8

62.70%

1.37

1.47

37 661

-3.50%

1.37

0.43

1.78

161.10%

1.39

1.41

29 796

2.90%

1.41

¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™

π™√§. 2008

0.63

0.13

1.2

11.3

A˘Á-09

1Ó/4

IÔ˘Ó-08

24 326 250

0.12

0.15%

23.71%

π™√§. 2008

0.84

0.05

0.8

117.1

M·Ú-04

1Ó/2

IÔ˘Ï-05

16 027 958

0.01

0.19%

37.25%

0.57

1.49

17.30%

1.15

1.15

20

9.50%

1.15

0.3

0.96

52.90%

0.51

0.52

44 875

2.00%

0.52

 ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√)

π™√§. 2008

1.65

0.02

0.4

-

A˘Á-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-04

3 961 300

-

0.00%

18.64%

π™√§. 2008

0.35

0

0.5

-

A˘Á-07

Split 1Ó/1

IÔ˘Ó-08

34 720 000

-

0.13%

0.61

1.33

-25.30%

0.73

0.75

40 094

-2.60%

0.74

 ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√)

30.20%

π™√§. 2008

1.5

0.11

0.6

146.6

IÔ˘Ï-01

1Ó/1

IÔ˘Ï-06

13 673 200

0.01

0.29%

14.58%

0.32

0.92

26.20%

0.5

0.53

26 672

8.20%

0.53

π™√§. 2008

0.87

0.54

1.11

0.00%

0.64

0.67

3 986

-8.30%

0.66

 ∂∫Δ∂ƒ (∫√)

π™√§. 2008

1.06

0.06

0.6

14.3

¢ÂÎ-07

Stock options

IÔ˘Ï-07

23 203 125

0.04

0.11%

22.21%

0.14

0.3

5.4

™Â-02

“∞ÔÚÚfiÊËÛË “”∏º∞π™Δ√™ “””

IÔ˘Ï-09

11 250 000

0.12

0.04%

0.91

1.67

-1.00%

0.98

1.03

3 714

-2.90%

1.02

 ∂§μ∂

π™√§. 2008

1

18.41%

0.16

0.6

3

IÔ˘Ó-07

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÙ¯

IÔ˘Ï-09

13 230 000

0.34

0.03%

0.55

1.34

-9.50%

0.71

0.76

17 025

2.70%

0.76

∂§°∂∫∞ (∫√)

π™√§. 2008

17.62%

0.97

0.01

0.3

2.9

IÔ˘Ï-06

1Ó/1

IÔ˘Ï-07

31 937 030

0.26

0.05%

21.11%

2.14

3.19

-21.60%

2.18

2.28

12 274

-1.30%

2.21

∂§π¡√´§

1.04

1.73

-0.90%

1.13

1.21

79 945

2.70%

1.13

· ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ *

π™√§. 2008

0.3

0.02

1.1

39.6

ºÂ‚-09

“7Ó/20 + 2,00 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-07

23 828 130

0.06

0.05%

11.37%

π™√§. 2008

1.13

0.08

0.2

5.3

¢ÂÎ-06

2Ó/10

¢ÂÎ-05

36 748 909

0.22

0.22%

1.15

2.34

-8.30%

1.31

1.37

17 796

0.00%

1.32

14.61%

· ∂§§. ∫∞§ø¢π∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.98

0.02

0.3

-

¢ÂÎ-07

Stock Options

IÔ˘Ó-08

27 226 360

-

0.07%

45.59%

0.33

0.61

-31.40%

0.33

0.35

44 012

0.00%

0.35

35.06

59.16

17.70%

44.17

45.53

34 097

1.60%

45.45

 ∂§§. Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞

π™√§. 2008

0.86

0.02

0.1

-

ºÂ‚-02

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ªÙ¯ ·fi ·ÔÚÚÔÊ.

IÔ˘Ï-06

13 692 227

-

0.32%

11.96%

 ∂§§∞¢√™

π™√§. 2008

0.73

0.27

-

4

IÔ˘Ï-05

1Ó/3

AÚ-09

19 864 886

11.33

0.17%

10.42%

1.94

3.42

-33.00%

2.1

2.22

2 777

-10.10%

2.13

 ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.22

0.06

8.8

5.9

IÔ˘Ï-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

0.42

0.74

17.00%

0.59

0.62

28 550

1.60%

0.62

 ∂§Δ√¡

π™√§. 2008

0.72

0.13

0.6

6.7

M·Ú-07

“1Ó/10+0,90 ¢ÚÒ”

1.95

3.22

5.10%

2.77

2.87

4 718

-0.70%

2.77

∂§Δƒ∞∫ ∞.∂.

π™√§. 2008

0.97

0.18

0.7

5.3

M·˚-06

0.36

1.2

31.10%

0.58

0.59

3

1.70%

0.59

 ∂§ºπ∫√ (∫√)

π™√§. 2008

0.74

0.14

0.2

-

IÔ˘Ï-01

0.3

0.56

2.60%

0.38

0.41

28 731

2.60%

0.4

 ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) *

π™√§. 2008

0.95

0.01

0.4

-

I·Ó-07

0.56

1.12

9.70%

0.64

0.69

21 114

4.60%

0.68

π™√§. 2008

0.99

0.12

0.3

-

0.49

1.04

-24.00%

0.52

0.57

37 731

7.50%

0.57

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.17

0.01

0.6

-

1.48

2.77

37.10%

2.63

2.77

230 674

4.90%

2.77

∂Àƒø™Àªμ√À§√π

π™√§. 2008

1.37

0.11

2

13.4

NÔÂ-05

7.06

12.69

53.40%

11.58

12.69

6 212

1.40%

12.3

∑∞ª¶∞

π™√§. 2008

0.66

0

0.8

19.3

2.1

3.26

-12.70%

2.62

2.65

2 409

-0.40%

2.62

π™√§. 2008

0.88

0.02

1.4

6.7

1.19

3.29

76.80%

2.4

2.51

31 542

2.00%

2.51

π™√§. 2008

0.44

0.03

0.9

8.9

IÔ˘Ó-07

0.4

0.89

35.40%

0.62

0.66

30 817

-3.00%

0.65

π™√§. 2008

1.06

0

0.7

13.8

0.64

1.05

-4.60%

0.67

0.69

77 447

1.50%

0.69

π§À¢∞

π™√§. 2008

0.63

0.08

1.1

12.2

0.68

1.6

-21.80%

0.84

0.88

3 647

6.20%

0.86

 π¡Δ∂∞§ (∫)

π™√§. 2008

0

0

0.5

3.2

8.26

8.26

0.00%

8.26

8.26

0

0.00%

8.26

π¡Δ∂∞§ (¶)

π™√§. 2008

0

0

4.7

31.1

0.34

1.11

62.20%

0.71

0.73

154 587

1.40%

0.73

π¡Δƒ∞∫∞Δ

π™√§. 2008

0.93

0.05

0.8

0.5

0.97

-3.40%

0.55

0.56

76 489

3.70%

0.56

 ∂§∞™Δƒ√¡

π™√§. 2008

1.02

0.13

0.2

4.02

6.04

-16.70%

4.88

5

1 182

2.50%

5

· ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.18

0

0.7

-

M·Ú-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-07

17 000 000

-

0.01%

3.97%

0.78

1.79

-6.40%

1.31

1.39

1 062

-4.40%

1.31

 ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∞.∂

π™√§. 2008

1.18

0.05

0.3

17.9

M·Ú-01

∞ÏÏ·Á‹ ÂˆÓ˘Ì›·˜

IÔ˘Ó-03

14 679 792

0.07

0.01%

5.33%

0.74

1.55

-37.80%

0.87

0.92

6 296

2.20%

0.92

 ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.11

0.15

0.3

11.6

IÔ˘Ï-00

“5Ó/10+1900‰Ú¯,5Ó/10”

A˘Á-09

9 742 920

0.08

0.06%

5.51%

0.36

0.94

-40.10%

0.42

0.46

14 873

9.50%

0.46

 NUTRIART

π™√§. 2008

0.82

0.04

0.3

-

A˘Á-09

“1Ó/1+0,96”

IÔ˘Ó-07

42 501 273

-

0.03%

11.84%

0.31

0.52

-26.50%

0.34

0.36

43 720

5.90%

0.36

 ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À

π™√§. 2008

0.6

0.04

0.2

-

IÔ˘Ó-00

2Ó/10+1000

IÔ˘Ó-05

11 510 102

-

0.38%

10.71%

4.94

7.37

33.20%

6.9

7.12

65 635

1.50%

6.9

π™√§. 2008

0

0

3.8

20

M·˚-08

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

11 550 000

0.34

0.57%

17.77%

0.75

1.25

-23.30%

0.79

0.83

13 946

-1.30%

0.79

 ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂

π™√§. 2008

1.09

0.01

0.4

16

¢ÂÎ-99

“10Ó/10,3Ó/10+1500 ‰Ú¯”

IÔ˘Ï-05

7 125 216

0.05

0.20%

34.76%

∫ƒπ-∫ƒπ

π™√§. 2008

0.4

0.05

1.3

12.4

¢ÂÎ-08

3Ó/10

IÔ˘Ï-09

23 340 096

0.11

0.01%

6.49%

π™√§. 2008

1.05

0.12

0.4

8.9

M·Ú-04

“1Ó/10 + 2,40”

IÔ˘Ó-09

15 804 800

0.08

0.17%

8.73%

π™√§. 2008

0.67

0.02

1.7

9

M·Ú-02

2Ó/5

A˘Á-00

4 181 450

0.42

1.43%

9.14%

4.8

A˘Á-00

2Ó/10+1500 ‰Ú¯

A˘Á-08

15 190 320

0.09

0.05%

15.15%

 ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√)

∂∫¢√Δπ∫√™ √π∫√™ §πμ∞¡∏

 ∂Δ∂ª

 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡* (∫√) ∫.§.ª ∞∂  π∫Δπ¡√™-∂§§∞™

∫√ƒƒ∂™ A.E

-

8 000 000

0.36

0.03%

6.07%

IÔ˘Ó-09

26 730 187

0.09

0.11%

19.53%

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÙ¯

IÔ˘Ó-09

14 685 620

0.53

0.03%

3.88%

1Ó/10

IÔ˘Ï-03

4 492 190

-

0.00%

4.39%

1Ó/10

¢ÂÎ-03

52 979 733

-

0.05%

11.10%

IÔ˘Ó-00

“1Ó/1,8Ó/10+1000‰Ú¯”

IÔ˘Ó-08

30 009 210

-

0.07%

11.61%

IÔ˘Ó-07

∞‡ÍËÛË ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘

M·˚-08

27 503 677

-

0.14%

16.07%

2Ó/10

IÔ˘Ó-09

5 652 000

0.21

4.08%

40.42%

OÎÙ-97

¡¤·.ÔÓÔÌ.·ÍÈ·

IÔ˘Ï-09

1 002 280

0.64

0.62%

13.04%

¢ÂÎ-00

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,5 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

¢ÂÎ-08

17 250 000

0.39

0.01%

16.24%

2Ó/10

M·˚-09

24 750 288

0.28

0.13%

83.09%

ºÂ‚-07

2Ó/1

A˘Á-09

28 580 100

0.05

0.11%

29.02%

IÔ˘Ó-09

1Ó/4 split

M·˚-09

18 000 000

0.06

0.43%

52.77%

IÔ˘Ï-08

4 Ó ∫/ 1 ∫ ‹ ¶

A˘Á-93

8 022 467

0.27

0.05%

14.83%

IÔ˘Ï-08

4 Ó ∫/ 1 ∫ ‹ ¶

A˘Á-93

276 000

0.27

0.00%

0.00%

96.3

A˘Á-09

“∞ª∫ ÏfiÁˆ ·Ó·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ CYBARCO,

8.6

OÎÙ-07

£. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™, EYROKAT”

IÔ˘Ó-05

92 617 000

0.01

0.17%

50.05%

2Ó/1 split

IÔ˘Ï-09

37 296 000

0.07

0.21%

36.29%

1.21

2.1

-3.50%

1.37

1.37

1 910

1.50%

1.37

0.5

0.91

20.70%

0.65

0.7

26 171

7.70%

0.7

1.75

4.99

101.60%

3.7

3.75

59 806

1.40%

3.75

0.4

1.3

-64.60%

0.4

0.45

8 012

4.70%

0.45

 ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

π™√§. 2008

0.44

0.11

0.4

0.68

2.08

-51.40%

0.68

0.75

14 388

-4.20%

0.68

 §∞¡∞∫∞ª (∫)

π™√§. 2008

0.98

0.01

0.3

-

M·˚-00

“¡. √Ó. ∞Í›·, 1Ó/1,1Ó/1”

IÔ˘Ï-03

5 939 268

-

0.24%

9.81%

0.5

0.71

6.70%

0.63

0.64

13 822

1.60%

0.64

 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ (∫)

π™√§. 2008

1.03

0.24

0.4

33.3

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

A˘Á-07

8 321 682

0.02

0.17%

21.03%

0.47

0.74

22.00%

0.61

0.61

0

0.00%

0.61

0.49

0.92

16.90%

0.73

0.76

20 050

-2.60%

0.76

0.31

0.58

5.40%

0.39

0.39

0

0.00%

0.39

0.73

2.09

75.30%

1.42

1.43

8 000

-0.70%

1.42

1.64

2.24

-6.40%

1.71

1.83

7 545

6.10%

1.75

0.41

0.86

-24.60%

0.41

0.46

15 846

-8.50%

0.43

 ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

2.92

3.46

-4.10%

3.05

3.19

4 711

-2.90%

3.05

 ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ (∫√)

0.83

1.41

-34.80%

0.86

0.88

7 035

-4.30%

0.88

ª¶∏Δƒ√™ HOLDING (∫√)

π™√§. 2008

0.98

0.08

0.55

1.5

44.10%

0.85

0.85

900

0.00%

0.85

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

π™√§. 2008

1.38

0.01

1.39

2.15

-3.60%

1.9

1.99

19 055

4.20%

1.98

 ªÀ§√π §√À§∏ (∫√)*

0.48

0.48

0.00%

0.48

0.48

0

0.00%

0.48

0.62

1.23

-44.10%

0.62

0.67

32 593

-1.60%

0.62

0.47

1.39

66.70%

0.77

0.88

17 119

-8.00%

0.5

1.13

5.30%

0.58

0.6

1 073 594

0.00%

0.57

1.04

-39.00%

0.58

0.61

6 250

5.20%

0.49

0.85

-3.30%

0.56

0.62

2 408

0.00%

0.52

1.08

20.70%

0.63

0.7

354

11.10%

0.7

0.47

1.02

12.80%

0.51

0.54

9 252

0.00%

0.53

1.05

2.69

15.80%

1.32

1.36

74 660

-0.80%

1.32

1.1

1.72

17.90%

1.28

1.43

7 266

-2.90%

1.32

2.91

4.72

13.70%

3.45

3.66

2 875

2.20%

1.61

2.8

12.20%

2.75

2.8

28 818

0.40%

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

 ∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ ∫À§. ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ (¶)  ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂ ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ · ªπ¡∂ƒμ∞ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏

π™√§. 2008

0.91

0

0.4

31.7

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

A˘Á-09

2 160 524

0.02

0.00%

5.66%

π™√§. 2008

0.32

0.11

0.6

-

I·Ó-04

29Ó/30

A˘Á-07

9 819 370

0

0.20%

11.33% 3.36%

π™√§. 2008

0.98

0

2.2

-

NÔÂ-07

“1Ó/20 + 1,20 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-04

9 567 289

-

0.00%

π™√§. 2008

0.83

0.01

0.4

8.3

OÎÙ-98

¡¤· ÔÓÔÌ.·Í›·

IÔ˘Ó-09

6 200 000

0.17

0.13%

8.32%

π™√§. 2008

0

0

0.6

8.2

IÔ˘Ó-05

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-09

5 130 000

0.21

0.15%

15.58%

π™√§. 2008

0.97

0.12

0.2

-

I·Ó-00

“1Ó∫/1Ó∫‹¶, ¡¤· √Ó. ∞Í›·”

IÔ˘Ï-08

32 188 050

-

0.05%

3.73%

π™√§. 2008

0.77

0

0.8

-

ºÂ‚-03

Stock Opion Plan

IÔ˘Ï-08

9 264 198

-

0.05%

10.39%

0.2

-

M·˚-00

1Ó/2

IÔ˘Ï-09

16 051 484

-

0.04%

3.88%

0.4

11.5

I·Ó-02

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

6 700 000

0.07

0.01%

10.73% 16.94%

π™√§. 2008

0.89

0.06

0.4

-

ºÂ‚-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,50 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

I·Ó-02

16 622 832

-

0.11%

π™√§. 2008

1.04

0

1.7

-

M·Ú-08

“4Ó/10+0,70 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-00

141 992 473

-

0.00%

-

· ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.17

0.02

0.6

23.3

IÔ˘Ó-00

3v/1

IÔ˘Ó-09

23 935 280

0.03

0.14%

8.08%

0.8

 ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂

π™√§. 2008

1.14

0.05

0.3

-

¢ÂÎ-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-03

23 463 874

-

0.07%

6.99%

0.6

 ¡∏ƒ∂À™

π™√§. 2008

1.07

0

0.2

33.8

NÔÂ-08

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Kego

IÔ˘Ï-08

63 610 644

0.02

1.69%

116.50%

0.61

 ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂

π™√§. 2008

1.37

0

0.3

-

A˘Á-00

“5Ó/10,5Ó/10+1100”

IÔ˘Ï-08

15 492 480

-

0.04%

11.82%

0.58

 •À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.78

0

0.5

-

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-08

9 096 354

-

0.03%

14.38%

 •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√)

π™√§. 2008

0.61

0.01

0.6

-

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-08

2 566 836

-

0.01%

5.90%

 ¶∞πƒ∏™ (∫√)

π™√§. 2008

1.2

0

0.3

-

OÎÙ-03

“1Ó/4+1,61”

IÔ˘Ï-07

4 971 466

-

0.19%

17.69%

 ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ. (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.06

0.6

5.9

M·Ú-00

“1Ó/3+750‰Ú¯, π‰. ΔÔ.”

IÔ˘Ó-97

20 210 127

0.22

0.37%

105.53%

TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶.

π™√§. 2008

0

0

0.6

7.3

M·Ú-06

1Ó/10

ºÂ‚-09

54 888 240

0.18

0.01%

5.44%

3.66

 ¶∂Δƒ√¶√À§√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.88

0.01

0.7

5.7

OÎÙ-07

“¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 2007 - 0,12 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

AÚ-09

7 070 400

0.64

0.04%

7.84%

2.76

· ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏

π™√§. 2008

1.06

0.02

1.2

24

M·Ú-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-01

46 875 000

0.11

0.06%

15.72%

¡∞ÀΔ. ∂Δ. §∂™μ√À (∫√)

33/11


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

0.56

0.95

28.60%

0.79

0.83

75 986

-2.40%

0.81

 ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™

π™√§. 2008

0.92

0

0.4

11.2

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-08

45 949 500

0.07

0.17%

2.82

4.05

25.90%

3.63

3.9

8 901

-5.40%

3.69

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™

π™√§. 2008

0.2

0

1

13.7

A˘Á-04

“2Ó/10, 10Ó/10”

IÔ˘Ï-09

27 379 200

0.27

0.03%

2.66%

0.54

1.17

59.30%

0.92

0.96

14 686

0.00%

0.94

ƒ∂μ√´§ ∞∂ ¶∂Δƒ∂§∞π√∂π¢∏

π™√§. 2008

0.7

0

1.1

14.4

ºÂ‚-07

3Ó/1

AÚ-08

22 280 000

0.07

0.07%

16.10%

2.75

4.75

-1.40%

3.34

3.51

3 657

1.20%

3.51

 ƒπ§∫∂¡

π™√§. 2008

1.04

0.12

0.7

37

ºÂ‚-99

¡¤·.ÔÓÔÌ.·ÍÈ·

IÔ˘Ï-09

3 360 050

0.09

0.11%

29.52%

0.13

0.89

170.80%

0.58

0.65

322 512

14.00%

0.65

 ™∂§ª∞¡ (∫ªæ)

π™√§. 2008

1.02

0.01

0.2

-

ºÂ‚-00

“1Ó/2,1Ó/2+1600‰Ú¯”

IÔ˘Ï-02

35 187 490

-

0.92%

71.14%

0.42

1

-10.80%

0.56

0.59

64 109

1.80%

0.58

™∂§√¡Δ∞

π™√§. 2008

1.17

0.11

0.2

13.3

ºÂ‚-00

“1Ó/4,1Ó/1+1900‰Ú¯”

IÔ˘Ï-08

29 281 594

0.04

0.22%

42.71%

1.22

2.38

-10.40%

1.55

1.64

5 240

1.20%

1.64

™π¢ª∞

π™√§. 2008

0

0

0.3

-

M·˚-05

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

10 000 000

-

0.05%

14.06%

1.21

2.09

-29.40%

1.42

1.44

995

4.30%

1.44

™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™

π™√§. 2008

0.81

0.08

0.7

6.1

I·Ó-07

2Ó/10

IÔ˘Ó-09

7 500 000

0.24

0.01%

5.99%

0.84

2

-10.60%

1.25

1.27

826

1.60%

1.27

· ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

π™√§. 2008

1.16

0

0.4

8.2

IÔ˘Ï-07

Split 2Ó/1

IÔ˘Ó-08

39 572 400

0.15

0.00%

6.72%

0.38

0.83

-52.50%

0.38

0.39

3 023

-5.00%

0.38

· Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

π™√§. 2008

1.17

0.02

1

6.8

ºÂ‚-02

Stock Option Plan

IÔ˘Ï-02

6 523 780

0.06

0.05%

31.21%

0.4

0.73

-10.60%

0.42

0.42

18 540

-6.70%

0.42

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ (∫∞)

π™√§. 2008

0.68

0.03

0.2

3.3

AÚ-00

“2Ó/1+1000,1Ó/1, split”

IÔ˘Ï-07

12 700 000

0.13

0.15%

5.59%

1.57

2.28

-5.80%

1.6

1.62

2 750

0.60%

1.62

· ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏

π™√§. 2008

0.44

0.13

0.5

9.6

IÔ˘Ï-00

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

NÔÂ-09

6 340 000

0.17

0.04%

1.86%

0.27

0.76

10.50%

0.42

0.42

0

0.00%

0.42

 ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

π™√§. 2008

0.8

0.02

0.2

-

IÔ˘Ï-01

4Ó/10

IÔ˘Ï-06

7 326 648

-

0.00%

10.74%

0.25

0.66

5.30%

0.37

0.4

106 526

5.30%

0.4

 Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À HOLDING (∫O)

π™√§. 2008

0.8

0.06

0.3

6

ºÂ‚-08

“3Ó/4 + 0,98 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-05

71 683 906

0.07

0.15%

39.62%

0.86

1.92

-1.00%

1

1.07

3 373

-10.50%

1.02

· Ã∞π¢∂ª∂¡√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.33

0.01

0.3

4.6

IÔ˘Ï-01

1Ó/10

IÔ˘Ó-09

8 340 750

0.22

0.04%

11.59%

0.36

0.68

-4.60%

0.45

0.48

131

-2.00%

0.48

 Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ√À (∫√)

π™√§. 2008

0.74

0.02

0.4

-

I·Ó-09

“1Ó/3 + 0,34 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-05

8 069 900

0

0.00%

4.05%

0.74

1.25

-9.30%

0.77

0.88

2 156

3.50%

0.88

 μπ√∫∞ƒ¶∂Δ

π™√§. 2008

0.85

0.01

0.2

27

M·Ú-00

1Ó/1

IÔ˘Ó-09

23 986 500

0.03

0.01%

7.85%

0.63

1.51

103.40%

1.29

1.34

9 030

0.80%

1.32

ALPHA TRUST-∞¡¢ƒ√ª∂¢∞

π™√§. 2008

0.36

0.05

0.6

-

™Â-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,06 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” A˘Á-07

27 500 000

-

0.03%

4.10%

0.74

1.39

2.40%

0.84

0.84

15

0.00%

0.84

ALSINCO

π™√§. 2008

1.36

0.01

1

66.8

M·Ú-02

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-05

5 025 000

0.01

0.00%

6.70%

0.59

1.14

0.00%

0.72

0.75

74 881

-2.70%

0.73

· AS COMPANY

π™√§. 2008

1.26

0.02

0.9

5.1

IÔ˘Ó-01

40Ó/10

IÔ˘Ï-09

21 876 700

0.14

0.34%

12.62%

0.62

1.58

-9.60%

0.82

0.87

178 541

0.00%

0.85

· ASPIS BANK

π™√§. 2008

0.94

0.55

0.3

-

I·Ó-08

Stock Options

AÚ-08

64 064 054

-

0.28%

55.50%

0.61

2.32

-58.70%

0.73

0.74

38 154

1.40%

0.74

π™√§. 2008

1.02

0.1

0.2

13.9

IÔ˘Ï-07

Stock options

IÔ˘Ï-08

17 273 645

0.05

0.22%

17.44%

1.04

2.19

63.90%

1.97

2

43 581

0.50%

2

 AUTOHELLAS (∫√)

π™√§. 2008

0.84

0.02

0.7

5.4

M·˚-08

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,30 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹”

IÔ˘Ó-09

36 360 000

0.37

0.12%

7.17%

0.65

1.41

-4.30%

0.65

0.67

55 559

0.00%

0.67

· AXON HOLDING (∫√)

π™√§. 2008

1.23

0.14

0.1

-

™Â-08

∞ª∫ Î·È ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ∞.μ.À.Δ

A˘Á-06

40 511 610

-

0.14%

24.24%

0.81

1.39

-20.80%

0.81

0.84

17 036

3.70%

0.84

 BYTE (∫√)

π™√§. 2008

0.91

0.01

0.6

5.7

IÔ˘Ï-00

2Ó/1

IÔ˘Ï-09

15 816 009

0.15

0.11%

8.21%

0.75

1.57

-19.30%

0.82

0.88

394 813

-6.70%

0.84

π™√§. 2008

0.89

0.01

1.4

4.4

™Â-09

Stock options

IÔ˘Ï-09

24 774 887

0.19

1.59%

186.77%

3

9.15

103.00%

7.39

7.66

7 950

-3.40%

7.39

 CRETA FARM (KO)

π™√§. 2008

0.79

0

3.2

155.5

A˘Á-07

Split 1Ó/1

IÔ˘Ó-09

29 480 000

0.05

0.03%

3.72%

0.47

1.19

22.00%

0.66

0.72

15 875

0.00%

0.72

 CYCLON ∂§§∞™

π™√§. 2008

1.01

0.06

0.7

8.9

IÔ˘Ï-99

“1Ó/10, 3Ó/10+1200‰Ú¯.”

IÔ˘Ó-05

26 664 840

0.08

0.06%

19.56%

· DIONIC (∫O)

155.09%

AUDIOVISUAL

CENTRIC MULTIMEDIA

13.71%

0.4

0.89

-33.30%

0.41

0.45

268 279

4.80%

0.44

π™√§. 2008

1.56

0.09

0.4

5.6

¢ÂÎ-07

∞‡ÍËÛË ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ

A˘Á-09

29 039 986

0.08

0.92%

0.39

1.35

125.00%

1.07

1.35

19 737

27.40%

1.35

EUROBROKERS

π™√§. 2008

0

0

2.8

-

AÚ-04

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

6 000 000

-

0.33%

68.78%

0.6

0.96

-10.30%

0.68

0.7

51 414

0.00%

0.7

 EURODRIP (KO)

π™√§. 2008

0.79

0.01

0.8

19.9

¢ÂÎ-08

Stock Option Plan

IÔ˘Ó-05

44 081 600

0.04

0.12%

11.38%

0.9

1.45

-5.60%

1.18

1.18

0

0.00%

1.18

IÔ˘Ï-08

10 629 194

-

0.00%

1.99%

4.24

6.36

6.50%

4.7

4.9

402 807

3.80%

4.9

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ À„ËÏ‹˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∫Ú‹Ù˘”

M·˚-08

43 640 820

-

0.92%

9.77%

1Ó/10

IÔ˘Ó-09

8 593 750

0.13

0.01%

37.13%

EUROLINE ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ · EUROMEDICA

π™√§. 2008

0.02

0.02

0.6

-

AÚ-06

™˘Á¯. Î·È ·ÔÚ. Marfin Global Investments

π™√§. 2008

0.97

0.05

1

-

NÔÂ-08

“∞ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ: °ÂÓÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ £ÂÛ/ÓÈ΢, Euromedica ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È π·ÙÚÈÎfi

1.08

2.06

1.5

1 137

0.91

1.82

24.00%

0.22

1.06

148.40%

1.19

1.2

182 083

0.00%

1.19

0.77

0.8

25 203

-8.30%

0.77

3.52

4.59

-2.10%

3.72

0

0.20%

4.01

4.19

132

12.60%

4.19

4.05

4 188 439

0.20%

4.01

7.22

8.16

3.70%

7.8

7.88

17 850

-1.50%

7.8

0.55

1.16

1.03

1.86

-19.50%

0.59

0.62

97 385

3.30%

7.90%

1.29

1.36

35 532

3.80%

1.3

2.12

0.7

1.37

-26.80%

1.3

1.36

13 599

-0.70%

1.34

8.10%

0.88

0.94

2 852

-1.10%

0.93

0.67

1.35

-19.20%

0.78

0.8

67 846

-2.40%

1.48

2.89

19.70%

2.21

2.25

43 249

0.72

1.67

36.50%

1

1.04

351 605

0.35

0.84

-17.40%

0.38

0.38

2.2

4.15

33.80%

3.45

3.68

0.96

1.58

-30.10%

0.96

1.09

0.9

2.37

123.40%

2.11

0.54

0.93

-9.20%

0.51

0.97

12.30%

2.41

4.14

1.5

1.5

1.17

2.61

0.65

1.08

0.46

2.11

0

1.17

-26.80%

1.44

4.20%

1.5

FASHION BOX ∂§§∞™ F.G EUROPE A.E (∫)

π™√§. 2008

1.04

0.01

1.5

11.8

IÔ˘Ó-07

π™√§. 2008

0

0

1.2

4.4

M·Ú-08

∞ÏÏ·Á‹ ÂˆÓ˘Ì›·˜

A˘Á-08

54 580 374

0.27

0.33%

4.86%

π™√§. 2008

1.17

0

0.5

18.2

IÔ˘Ó-08

1Ó/10

A˘Á-08

24 772 000

0.04

0.10%

20.95%

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

π™√§. 2008

0.65

0.03

0.1

2.8

M·˚-04

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

468 700

1.5

0.03%

38.05%

MIG REAL ESTATE

π™√§. 2008

0

0

1.1

18.7

IÔ˘Ï-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

12 340 000

0.21

33.94%

-

 FLEXOPACK

π™√§. 2008

0.67

0.02

2.7

28.9

¢ÂÎ-02

1Ó/1

IÔ˘Ï-09

11 720 024

0.27

0.15%

16.01%

0.62

 IMPERIO - ∞ƒ°ø °∫ƒ√À¶ (KO)

π™√§. 2008

0.6

0.02

0.4

17.5

IÔ˘Ï-08

1Ó/4

A˘Á-06

21 203 000

0.04

0.46%

53.82%

1.36

INFO-QUEST ∞.∂.μ.∂ (KO)

π™√§. 2008

1.31

0.01

0.3

-

AÚ-06

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,5 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

™Â-08

48 705 220

-

0.07%

16.95%

 INFORM ¶. §À∫√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.19

0.3

4.2

I·Ó-08

STOCK OPTIONS

IÔ˘Ï-09

20 506 434

0.32

0.07%

10.81%

 INTERINVEST

π™√§. 2008

0.79

0

0.6

-

IÔ˘Ó-06

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Nexus

IÔ˘Ó-01

11 150 000

-

0.03%

5.84%

0.8

 INTERTECH (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.03

0.3

17.5

IÔ˘Ï-99

“2Ó/1,3Ó/10+1500 ‰Ú¯”

IÔ˘Ï-09

11 233 200

0.05

0.60%

25.21%

-1.30%

2.25

· KLEEMANN (∫√)

π™√§. 2008

1.02

0.17

0.6

4.4

IÔ˘Ï-08

1Ó/1

IÔ˘Ï-09

23 648 700

0.52

0.18%

15.00%

-1.00%

1.01

· LAVIPHARM (KO)

π™√§. 2008

1.18

0.02

2.8

-

™Â-07

“3Ó/10+3,20 ¢ÚÒ”

A˘Á-07

51 081 030

-

0.69%

107.25%

0

0.00%

0.38

LOGISMOS

π™√§. 2008

1.6

0.02

0.3

19.7

M·Ú-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

4 740 000

0.02

0.00%

22.37%

1 168

-2.90%

3.64

MEDICON

π™√§. 2008

1.1

0.01

0.9

11

IÔ˘Ï-04

1Ó/10

IÔ˘Ï-09

4 178 856

0.33

0.03%

2.87%

3 394

4.80%

1.09

MEVACO (∫√)

π™√§. 2008

1.34

0.08

0.4

6.1

M·˚-00

“3Ó/10,2Ó/10+1500 π‰. ΔÔ.”

IÔ˘Ó-08

10 500 000

0.18

0.03%

6.16%

2.14

89 630

-1.40%

2.12

MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏

π™√§. 2008

0.8

0.03

1.9

14.5

I·Ó-08

Stock options

IÔ˘Ï-08

12 417 000

0.15

0.72%

105.15%

0.59

0.61

21 496

-1.70%

0.59

π™√§. 2008

0.71

0.06

0.4

2.7

NÔÂ-07

2Ó/1

IÔ˘Ï-09

18 810 000

0.22

0.11%

7.87%

0.64

0.66

34 722

-1.50%

0.64

NEWSPHONE HELLAS

π™√§. 2008

0.65

0.06

0.9

5.2

™Â-03

3Ó/1

A˘Á-09

27 848 000

0.12

0.12%

31.14%

-17.20%

2.61

2.7

2 583

-4.70%

2.65

NEXANS HELLAS (∫√)

π™√§. 2008

1.05

0.01

0.5

6.9

IÔ˘Ó-01

“¡¤· √Ó. ∞Í›·, 1Ó/10 ‰ˆÚ¿Ӕ

IÔ˘Ó-09

6 132 500

0.39

0.04%

14.26%

0.00%

1.5

1.5

0

0.00%

1.5

OPTIMA ∞.∂.∂.Ã

A05

0

0

0.9

-

ºÂ‚-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

3 225 000

-

0.00%

-

-46.00%

1.24

1.32

11 603

6.70%

1.27

PASAL DEVELOPMENT

π™√§. 2008

0

0

0.2

1

I·Ó-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-08

14 967 940

1.33

0.08%

45.79%

12.30%

0.9

0.91

68 270

1.10%

0.91

PROFILE ∞.∂.μ.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

π™√§. 2008

0.4

0

0.7

8.9

I·Ó-08

Stock options

IÔ˘Ï-09

12 187 500

0.1

0.56%

40.45%

193.40%

1.73

1.8

702 759

-0.60%

1.79

PROTON BANK

π™√§. 2008

0

0

0.4

-

I·Ó-05

“∞ÔÚ. ∂•∂§π•∏, ∂Àƒø¢À¡∞ªπ∫∏, ARROW”

M·˚-08

62 683 822

-

1.12%

199.51%

· F.H.L. ∏. ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ (∫√)

 MODA BAGNO (KO)

2

-27.50%

1.19

1.22

14 380

-2.50%

1.19

REDS ∞.∂

π™√§. 2008

1.06

0.08

0.5

-

IÔ˘Ó-09

“9Ó/10 + 1,40”

IÔ˘Ó-08

57 434 884

-

0.03%

5.26%

0.3

0.64

-31.10%

0.31

0.32

7 329

-3.10%

0.31

 RIDENCO

π™√§. 2008

0.96

0.13

0.4

-

IÔ˘Ó-02

1Ó/1

IÔ˘Ï-08

23 059 688

-

0.03%

7.15%

0.39

0.79

-2.30%

0.39

0.42

177 064

2.40%

0.42

 SATO A.E

π™√§. 2008

1.24

0.05

0.4

-

IÔ˘Ï-06

2Ó/10

IÔ˘Ï-07

28 056 518

-

0.63%

53.96%

0.33

0.78

71.10%

0.63

0.65

789 916

0.00%

0.65

 SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡

π™√§. 2008

1.16

0.03

0.5

-

NÔÂ-07

“1Ó/1 + 1,30 ¢ÚÒ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË” IÔ˘Ï-08

163 054 482

-

0.48%

11.21%

0.46

0.8

-26.50%

0.49

0.52

21 967

2.00%

0.5

 SPACE HELLAS (KO)

π™√§. 2008

1.67

0.09

0.9

7.8

AÚ-02

3Ó/1

IÔ˘Ó-01

26 326 120

0.06

0.08%

2.93%

0.46

0.87

-23.20%

0.5

0.53

3 380

3.90%

0.53

 YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

π™√§. 2008

0.8

0.04

0.4

-

™Â-02

·ÔÚÚ. Ù˘ VELLIFEST

IÔ˘Ï-09

13 191 620

-

0.03%

8.29%

0.21

0.84

112.10%

0.68

0.7

190 192

0.00%

0.7

 VELL GROUP A.E

π™√§. 2008

0.84

0.06

2

-

M·Ú-01

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË

M·˚-05

33 480 000

-

0.57%

27.02%

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ Ã∞ª∏§∏™ ¢π∞™¶√ƒ∞™ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ 0.35

1.19

9.30%

0.59

0.63

6 496

-7.80%

0.59

· ∞£∏¡∞ (∫√)

π™√§. 2008

1.25

0.01

0.3

-

M·Ú-06

“4Ó/10+1,00”

A˘Á-04

49 152 904

-

0.01%

1.48%

0.88

1.92

-50.30%

0.92

0.95

24 998

0.00%

0.95

· μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞

π™√§. 2008

1.76

0.1

0.3

1.3

M·Ú-03

Reverse Split

IÔ˘Ï-92

20 121 710

0.71

0.12%

18.86%

21.92

36.04

42.50%

36.02

36.04

794

0.10%

36.04

0.23

0.49

-42.50%

0.23

0.24

424 788

-4.20%

0.23

6

8.99

23.70%

7.72

8

1 240

0.00%

7.72

0.17

0.59

-44.40%

0.17

0.2

61 053

11.10%

0.2

0.13

0.32

-56.30%

0.13

0.14

21 800

0.00%

1.21

3.46

-54.30%

1.39

1.58

700

23.40%

4.23

7.13

-26.80%

4.39

4.52

112 124

-3.90%

· μ∞™π§√¶√À§√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.69

0.02

3.4

14

IÔ˘Ï-02

3Ó/10

IÔ˘Ó-09

12 732 720

2.57

0.01%

8.53%

· μπ√Δ∂ƒ (∫√)

π™√§. 2008

1.09

0

0.2

33.1

™Â-07

“1,5Ó/10”

A˘Á-06

70 319 016

0.01

0.60%

83.76%

· °∂∫∂ (∫√)

π™√§. 2008

0.45

0

0.9

9.5

M·Ú-06

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹1,05 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

IÔ˘Ó-09

8 418 750

0.81

0.01%

0.79%

· ∂¢ƒ∞™∏ (∫√)

π™√§. 2008

0.94

0.03

0.1

-

™Â-08

1Ó/10

A˘Á-07

31 390 444

-

0.19%

23.02%

0.14

 ∂π∫√¡∞ ∏Ã√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.73

0.06

0.6

-

NÔÂ-07

“1Ó/1+ 0,50 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-07

20 860 000

-

0.10%

11.87%

1.58

 ∂§ª∂∫ ™¶√ƒΔ

π™√§. 2008

1.14

0.12

1.2

7.2

A˘Á-00

√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÙ¯

IÔ˘Ï-08

55 400 000

0.22

0.00%

0.41%

4.39

∂ª¶√ƒπ∫∏

π™√§. 2008

1.17

0.45

1.1

-

AÚ-09

“7Ó / 6 + 5,50 ¢ÚÒ”

M·˚-04

286 848 176

-

0.04%

6.53%

4.99

8.42

-32.40%

5.5

5.6

7 776

-1.20%

5.56

· ∏ƒ∞∫§∏™ (∫√)

π™√§. 2008

0.98

0.03

0.6

6.6

NÔÂ-01

∞ÔÚ.ΔÛÈÌ.÷ÏΛ‰Ô˜&ΔÛÈÌ.÷ÏÎ.∂.

¢ÂÎ-08

71 082 707

0.84

0.01%

2.38%

13.64

17.38

-13.60%

13.64

13.64

50

0.00%

13.64

· π√¡π∫∏ •∂¡√¢.

π™√§. 2008

0.87

0.02

1.6

22.3

M·Ú-92

5Ó/2+1000 ‰Ú¯

AÚ-01

13 404 440

0.61

0.00%

0.36%

40.32

69.5

37.70%

60.3

63.75

165

-5.40%

60.3

3.39

7.11

-14.40%

3.39

3.56

5 639

3.20%

3.56

18.42

· ∫∞ƒ∂§π∞™ ∫∂∫ƒ√æ (∫√)

0.65

0.23

0.8

5.9

I·Ó-01

0.87

0.05

1

-

IÔ˘Ï-99

22

1.90%

20.21

20.6

2 246

-1.90%

20.21

0.34

1.17

-69.90%

0.34

0.37

380

-15.00%

0.34

0.12

0.12

0.00%

0.12

0.12

0

0.00%

0.12

2.82

4.98

-31.40%

3.13

3.24

100 078

1.90%

3.24

 ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫√)

0.12

0.35

18.80%

0.18

0.19

173 821

5.60%

0.19

 ª√ç√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.92

0.16

0.39

4.50%

0.21

0.23

30 512

9.50%

0.23

· ª¶√ÀΔ∞ƒ∏ (∫)

π™√§. 2008

1.05

12/34

§∞ªæ∞

π™√§. 2008 π™√§. 2008

· §Àª¶∂ƒ∏ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ (∫√)

¡¤· √Ó. ∞Í›·

IÔ˘Ó-09

2 760 000

10.19

0.01%

1.09%

“ 1Ó/10, 2Ó/10+1000‰Ú¯.”

IÔ˘Ï-04

3 300 689

-

0.17%

13.63%

π™√§. 2008

0.79

0.18

4.8

35.6

I·Ó-04

“4Ó/10+7,5 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-09

21 364 000

0.57

0.01%

0.73%

π™√§. 2008

1.65

0.01

0.4

16.8

OÎÙ-00

2Ó/1

IÔ˘Ó-00

19 146 000

0.02

0.00%

3.70%

∞08

1.12

0.12

0.2

3

M·Ú-01

1Ó/1+1.32 ¢ÚÒ

IÔ˘Ï-06

22 000 000

0.04

0.00%

-

π™√§. 2008

1.22

0.11

0.8

69.6

IÔ˘Ó-00

1Ó/3

IÔ˘Ï-08

70 926 000

0.05

0.14%

1.89%

0

0.2

3.7

IÔ˘Ï-06

Reverse Split

IÔ˘Ó-05

73 410 192

0.05

0.24%

27.16%

0.02

0.4

-

™Â-00

1Ó ∫/1 ∫‹¶+600 ‰Ú¯

A˘Á-94

25 828 000

-

0.12%

22.18%

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2008 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 23/12/09 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

0.3

0.35

-8.80%

0.31

0.31

540

0.00%

0.31

0.92

2.21

-33.80%

1.3

1.43

7 228

2.10%

1.43

0.18

0.49

8.00%

0.26

0.27

18 586

3.80%

0.27

0.4

0.66

-19.30%

0.5

0.51

25 540

-2.00%

0.5

7.42

17.45

-14.70%

13.2

13.2

1

0.00%

5.28

13.5

-19.30%

10.9

10.9

0

7.2

7.95

-2.00%

7.45

7.46

2 036

2.58

4.51

0.90%

3.45

3.55

1.68

4.51

-60.10%

1.79

1.84

2.62

2.62

0.00%

2.62

2.62

0.43

1.1

-41.10%

0.43

0.24

0.48

10.30%

7.34

9.16

12.80%

0.18

0.69

-52.30%

0.72

1.17

50.00%

0.36

1.04

0.23

0.68

1.2 1.4

Ã∂√°ƒ∞º∞

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ μ‹Ù· R-Sq

Beta

ΔÈÌ‹/ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 2/1/2009

π™√§. 2008

0.65

0.01

0.5

-

™Â-00

1Ó ∫/1 ∫‹¶+600 ‰Ú¯

A˘Á-94

1 540 000

-

0.04%

2.44%

π™√§. 2008

0.25

0.14

1.5

-

M·˚-00

3Ó/10+2000‰Ú¯.

IÔ˘Ï-08

20 231 328

-

0.04%

0.51%

· ™∞¡À√ ∂§§∞™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏

π™√§. 2008

1.2

0.1

0.2

-

A˘Á-03

Reverse split

IÔ˘Ï-08

51 083 993

-

0.04%

11.72%

· Δ∂°√¶√À§√™ (∫√)

π™√§. 2008

1.2

0.11

0.4

0.6

I·Ó-09

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,93 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜”

AÚ-05

54 547 634

0.89

0.05%

5.87%

13.2

 Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

π™√§. 2008

0.52

0.01

4.3

-

¢ÂÎ-98

¡¤· √ÓÔÌ·ÛÙÈÎË ∞Í›·

IÔ˘Ï-05

365 000

-

0.00%

7.12%

0.00%

10.9

 Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

π™√§. 2008

0.56

0

3.6

-

¢ÂÎ-98

¡¤· √ÓÔÌ·ÛÙÈÎË ∞Í›·

IÔ˘Ï-09

245 000

-

0.00%

4.16%

-0.10%

7.45

· ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

π™√§. 2008

1.34

0.15

1

17.4

IÔ˘Ó-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·Ú-09

14 000 000

0.43

0.01%

1.93%

12 685

0.90%

3.51

π™√§. 2008

1.08

0.21

1.1

-

NÔÂ-08

“1Ó/2 + 4,68 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-03

63 900 000

-

0.02%

4.91%

124 938

6.70%

1.8

 ATTICA HOLDINGS

π™√§. 2008

1.08

0.17

0.5

11.5

¢ÂÎ-09

“4Ó/10 + 2,00”

IÔ˘Ï-09

141 613 700

0.16

0.09%

2.79%

0

0.00%

2.62

· BLUE STAR GROUP

∞08

1.09

0.12

1.2

12.2

¢ÂÎ-08

·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙËÓ Attica ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ

IÔ˘Ó-08

105 000 000

0.21

0.00%

-

0.53

12 908

23.30%

0.53

 ELBISCO HOLDING

π™√§. 2008

0.66

0

0.4

-

A˘Á-07

“1Ó/5+1,68 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-01

53 760 000

-

0.02%

0.24%

0.3

0.32

5 840

6.70%

0.32

 CPI*

π™√§. 2008

0.93

0

0.7

-

ºÂ‚-02

1Ó/2

OÎÙ-05

9 907 500

-

0.06%

7.95%

8.28

8.4

230

3.50%

8.28

CROWN HELLAS CAN

π™√§. 2008

0.76

0.09

1.4

10.8

IÔ˘Ó-04

1Ó/4

IÔ˘Ó-09

24 062 500

0.77

0.00%

0.11%

0.18

0.22

12 581

-4.50%

0.21

· FIERATEX ∞¡∂∑√À§∞∫∏

π™√§. 2008

1.44

0

0.1

-

OÎÙ-99

5Ó/10

IÔ˘Ï-07

10 203 575

-

0.12%

12.94%

1.17

1.17

0

0.00%

1.17

πª∞∫√ MEDIA S.A

π™√§. 2008

0.53

0.08

1.2

147.9

NÔÂ-07

Split 1Ó/1

IÔ˘Ï-05

13 570 096

0.01

0.00%

100.22%

-64.40%

0.37

0.37

0

0.00%

0.37

INFORMER (KO)

π™√§. 2008

0.79

0.06

0.4

1

¢ÂÎ-08

ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

IÔ˘Ï-08

23 067 482

0.39

0.00%

0.73%

-12.90%

0.27

0.28

8 935

-3.60%

0.27

INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™

π™√§. 2008

0.41

0

0.1

1.8

M·Ú-05

2Ó/10

IÔ˘Ï-05

10 722 000

0.15

0.08%

12.76%

5.04

1.60%

1.92

1.95

5 636

2.70%

1.92

 MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞

π™√§. 2008

1.09

0.47

0.7

13.4

™Â-07

∞ÔÚÚfiÊËÛË ·fi MARFIN BANK

AÚ-07

288 855 236

0.14

0.00%

0.38%

2.36

-18.90%

1.4

1.54

50

10.00%

1.54

 OLYMPIC CATERING (∫√)

π™√§. 2008

1.2

0

1.2

3.5

IÔ˘Ó-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

-

6 957 500

0.44

0.00%

1.31%

0.13

0.42

-29.20%

0.16

0.2

32 750

-15.00%

0.17

PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™

π™√§. 2008

0.74

0

0.5

-

¢ÂÎ-07

2Ó/1

IÔ˘Ï-01

11 859 270

-

0.28%

5.06%

0.21

0.46

-15.20%

0.28

0.28

90

7.70%

0.28

PC SYSTEMS (KO)

∞08

0.88

0

1

-

NÔÂ-07

“1Ó/1+ 0,50 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-05

41 033 942

-

0.00%

3.03%

0.2

0.39

-21.20%

0.24

0.26

100

8.30%

0.26

0.81

1.46

57.00%

1.46

1.46

0

0.00%

1.46

1.48

3.08

50.20%

3.08

3.08

0

0.00%

3.08

0.19

0.48

26.10%

0.27

0.29

33 102

3.60%

0.29

0.16

0.35

-25.90%

0.18

0.2

285 353

11.10%

0.2

25

-10.10%

21.39

22.88

1 389

5.00%

22.47

1.24

-13.30%

0.78

0.85

3 540

2.60%

0.78

19.45 0.64

· ª¶√ÀΔ∞ƒ∏ (¶)

ÃÚ‹ÛË

¶. °. ¡π∫∞™ (∫∞)

ASTIR PALACE (KO)

 Q&R (KO)

π™√§. 2008

0.58

0.01

0.6

-

M·˚-03

Stock Opion Plan

IÔ˘Ï-05

27 345 120

-

0.00%

3.02%

RAINBOW AE *

π™√§. 2008

1.51

0

1.6

7.6

¢ÂÎ-07

1Ó/1 split

OÎÙ-08

7 500 000

0.19

0.00%

118.19%

SINGULARLOGIC

105.74%

π™√§. 2008

1.55

0

2.1

14.2

I·Ó-08

Stock Options

IÔ˘Ï-02

43 524 010

0.22

0.00%

 SPIDER (∫√)

π™√§. 2008

0.5

0

0.4

-

OÎÙ-01

3Ó/1

A˘Á-07

30 400 000

-

0.11%

12.17%

 UNIBIOS HOLDING (KO)

π™√§. 2008

1.14

0

1

-

¢ÂÎ-07

“1Ó/2 ‹ +0,30”

IÔ˘Ï-02

91 770 944

-

0.31%

19.92%

VIVARTIA

π™√§. 2008

0.91

0.05

3.1

61.2

IÔ˘Ï-08

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,32 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” IÔ˘Ó-06

81 578 722

0.37

0.00%

8.59%

· VIVERE A.E

π™√§. 2008

0

0

0.9

-

IÔ˘Ó-08

™˘Á. Ì ·ÔÚ. Ù˘ ∫∞∑π¡√ ∫∞π •∂¡π∞ £ƒ∞∫∏™ IÔ˘Ï-02

32 909 330

-

0.01%

3.07%

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ 2

2.88

-16.80%

2.15

2.38

1 975

10.70%

2.38

EPSILON NET

π™√§. 2008

0

0

1.4

7.9

ºÂ‚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-08

5 587 720

0.3

0.04%

1.09%

2.03

2.87

-13.10%

2.19

2.19

20

0.00%

2.19

MEDITERRA

π™√§. 2008

0

0

3.1

114

ºÂ‚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

7 300 000

0.02

0.00%

0.28%

3.53

4.6

-13.90%

3.53

3.92

3 460

-9.90%

3.53

ENVITEC

π™√§. 2008

0

0

1.6

3.1

A˘Á-08

1Ó/1

IÔ˘Ï-09

9 920 000

1.13

0.03%

1.04%

2.25

3.1

-14.20%

2.66

2.66

0

0.00%

2.66

DOPPLER

π™√§. 2008

0

0

3.2

58

M·˚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-08

10 600 010

0.05

0.00%

0.11%

3.23

4.03

8.90%

4.03

4.03

0

0.00%

4.03

EUROXX

π™√§. 2008

0

0

4.7

55.2

M·˚-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

M·˚-09

9 784 000

0.07

0.00%

0.26%

1.29

1.81

-15.20%

1.4

1.4

0

0.00%

1.4

ENTERSOFT

π™√§. 2008

0

0

2.4

11.1

A˘Á-09

Split 1Ó/1

IÔ˘Ó-08

8 912 000

0.13

0.00%

1.34%

FOODLINK

π™√§. 2008

0

0

2.5

10.3

A˘Á-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-09

7 247 000

0.2

1.86%

-

ALPHA TRUST

π™√§. 2008

0

0

3.2

200.9

A˘Á-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-08

31 100 000

0

0.00%

1.09%

0

0

0.00%

2.02

2.07

135 000

-2.40%

2.02

0.93

1.5

-33.30%

1

1

0

0.00%

1

0.66

3.16

-20.30%

2.52

2.52

0

0.00%

2.52

2.3

3.19

-6.90%

2.7

2.8

36

-3.60%

2.7

PERFORMANCE TECHNOLOGIES

π™√§. 2008

0

0

3.3

-

™Â-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

™Â-08

3 908 990

-

0.00%

4.05%

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§√°π∂™

π™√§. 2008

0

0

2.9

8.1

¢ÂÎ-08

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

3 333 500

0.33

0.00%

1.29%

0

0

1.00%

1.05

1.05

0

0.00%

1.05

∫ƒ∏Δø¡

π™√§. 2008

0

0

1.4

14.5

ºÂ‚-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

A˘Á-09

4 250 000

0.07

0.00%

-

0

0

45.30%

2.47

2.47

0

0.00%

2.47

μπ√π∞Δƒπ∫∏

π™√§. 2008

0

0

1.7

6.8

M·˚-09

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ï-09

5 400 000

0.36

0.00%

-

· ∞∂°∂∫ (∫O)

π™√§. 2008

1.29

0.04

1.5

-

IÔ˘Ï-09

Reverse split

IÔ˘Ó-03

33 301 715

-

0.36%

318.50%

 ∞ƒπ™Δ√μ. °. ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫√)

π™√§. 2008

1.1

0.15

-

-

I·Ó-07

Stock Options

IÔ˘Ó-94

25 583 146

-

0.24%

32.38%

 μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂ (∫∞)

π™√§. 2008

1.07

0.02

0.1

-

¢ÂÎ-99

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-02

10 305 079

-

0.01%

3.12%

∞08

1.18

0.01

0.2

-

IÔ˘Ï-00

“1Ó/20,π‰.ΔÔÔı¤ÙËÛË”

IÔ˘Ï-05

17 894 046

-

0.00%

-

π™√§. 2008

0.63

0

0.8

-

M·Ú-04

∂·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ªÂÙÔ¯ÒÓ

IÔ˘Ï-96

6 722 100

-

0.00%

0.24% 29.82%

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏™ 1.04

4.07

-4.20%

1.17

1.37

118 910

15.10%

1.37

0.16

0.55

42.90%

0.35

0.41

60 232

14.30%

0.4

0.13

0.34

-31.80%

0.13

0.15

1 440

15.40%

0.15

0.1

0.1

0.00%

0.1

0.1

0

0.00%

0.1

¢π∂∫∞Δ (∫√)

4

8.90%

3.9

3.95

166

-1.30%

3.9

· ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√)

2 0.1

0.32

30.00%

0.12

0.13

66 581

0.00%

0.13

 ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π (∫√)

π™√§. 2008

0.68

0

0.4

-

¢ÂÎ-06

1Ó/1

A˘Á-08

30 390 000

-

0.22%

0.09

0.17

-25.00%

0.09

0.1

2 761

-10.00%

0.09

· ∂ª¶√ƒ. ¢∂™ª√™ (∫√)

π™√§. 2008

0.77

0

0.7

-

IÔ˘Ó-99

“2(∫√‹¶√)/2Ó∫√+0,74”

IÔ˘Ó-95

24 605 397

-

0.01%

4.88%

0.1

0.17

-17.60%

0.14

0.14

0

0.00%

0.14

· ∂ª¶√ƒ. ¢∂™ª√™ (¶√)

π™√§. 2008

0.44

0.01

1

-

IÔ˘Ó-99

“15Ó/10+250‰Ú¯,1Ó/10”

IÔ˘Ï-96

1 182 903

-

0.00%

6.10%

0.15

0.36

-40.00%

0.15

0.18

75 947

-21.10%

0.15

 ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™

0.69

1.52

33.30%

1.38

1.46

16 990

-5.30%

1.44

∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡

π™√§. 2008

0.18

0.06

-

-

™Â-03

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

A˘Á-02

10 959 789

-

0.69%

6.21%

∑∏¡ø¡

π™√§. 2008

0.85

0.01

7.5

-

¢ÂÎ-05

“2Ó/5+3,74”

IÔ˘Ï-04

6 490 436

-

0.26%

23.32% 0.72%

0.27

0.5

-46.00%

0.27

0.27

52

0.00%

0.27

π¶¶√Δ√Àƒ (∫)

π™√§. 2008

0.61

0.03

-

-

OÎÙ-05

1Ó/7

™Â-93

17 898 763

-

0.00%

0.46

0.88

47.90%

0.71

0.83

50 000

-14.50%

0.71

∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏

π™√§. 2008

0.77

0.03

2.8

-

¢ÂÎ-02

2Ó/10

OÎÙ-86

24 619 524

-

0.20%

5.81%

0.07

0.21

-10.00%

0.08

0.09

45 685

28.60%

0.09

π™√§. 2008

1.17

0.02

-

-

M·Ú-03

Reverse split

A˘Á-01

20 663 047

-

0.22%

22.58%

0.08

0.22

-46.70%

0.08

0.09

5 055

-11.10%

0.08

 ∫§ø¡∞Δ∂• HOLD. (¶√)

π™√§. 2008

1.25

0.01

-

-

M·Ú-03

Reverse split

IÔ˘Ï-02

7 840 373

-

0.06%

19.65%

0.23

0.72

-13.20%

0.33

0.36

39 207

-5.70%

0.33

 ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

π™√§. 2008

1.14

0.06

-

-

A˘Á-00

3Ó/1+1000

IÔ˘Ï-00

17 544 600

-

0.22%

25.65%

0.09

0.25

-47.40%

0.1

0.1

0

0.00%

0.1

π™√§. 2008

1.03

0.02

0.1

-

ºÂ‚-00

3Ó/1+900 ‰Ú¯

IÔ˘Ï-02

15 015 000

-

0.00%

22.80%

0.19

0.46

-9.10%

0.27

0.3

244 510

7.10%

0.3

π™√§. 2008

0.99

0.39

0.2

-

A˘Á-05

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

M·˚-07

73 176 746

-

0.33%

23.65%

0.29

0.99

91.70%

0.69

0.69

0

0.00%

0.69

0.26

1.07

-7.80%

0.58

0.65

820

-9.20%

0.59

 ∫§ø¡∞Δ∂• HOLD. (K√)

ª∞•πª-¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™  ª∞π§§∏™ ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√´√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™  ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

π™√§. 2008

1.04

0

1.7

-

™Â-03

“1Ó/5+2,5 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ï-05

17 240 776

-

0.00%

1.15%

π™√§. 2008

1.03

0.01

4.3

-

IÔ˘Ó-08

“1Ó/2,5 ∫ ‹ ¶”

IÔ˘Ï-97

9 550 386

-

0.01%

6.75%

0.54

1.54

-64.90%

0.54

0.54

0

0.00%

0.54

π™√§. 2008

0.62

0.01

4

-

IÔ˘Ó-08

“1Ó/2,5 ∫ ‹ ¶”

IÔ˘Ï-97

1 306 368

-

0.00%

0.29%

0.12

0.43

47.10%

0.25

0.27

166 008

-10.70%

0.25

· ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

1.26

0

0.3

-

IÔ˘Ï-07

Reverse split

IÔ˘Ï-02

24 319 250

-

0.68%

33.18%

0.05

0.14

0.00%

0.05

0.07

432 221

40.00%

0.07

 UNITED TEXTILES

π™√§. 2008

1.11

0

-

-

IÔ˘Ó-07

ªÂÙ·ÙÚÔ‹ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ

A˘Á-00

89 616 200

-

0.48%

24.41%

0.38

0.8

73.30%

0.78

0.78

0

0.00%

0.78

™∞√™ º∂ƒƒÀ™

∞08

1.29

0.01

0.8

-

¢ÂÎ-07

™˘Á¯. Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ™∞√™ º∂ƒƒÀ™

IÔ˘Ï-00

51 119 371

-

0.00%

0.01%

0.12

0.33

-63.60%

0.12

0.18

4 500

-33.30%

0.12

 Δ∂•∞¶ƒ∂Δ *

π™√§. 2008

1.11

0.05

0.2

-

A˘Á-00

“¡¤· √Ó.∞Í›·,2Ó/10,3Ó/1(split)”

¢ÂÎ-00

13 920 000

-

0.03%

2.71%

0.16

0.63

79.20%

0.42

0.43

467 010

0.00%

0.43

 Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

π™√§. 2008

0.96

0.13

0.2

0.2

IÔ˘Ï-07

“1Ó/4+1,05”

IÔ˘Ï-06

165 625 000

2.21

0.28%

36.93%

0.12

0.12

0.00%

0.12

0.12

0

0.00%

0.12

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

π™√§. 2008

0.99

0.02

5

-

M·˚-99

1Ó/1+250‰Ú¯

IÔ˘Ï-97

26 408 040

-

0.00%

-

0.45

0.95

69.20%

0.88

0.88

0

0.00%

0.88

øª∂°∞ ∞.∂.∂.Ã.

π™√§. 2008

0

0

0.9

-

IÔ˘Ï-03

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

IÔ˘Ó-08

9 000 000

-

0.00%

6.08%

0.09

0.33

60.00%

0.16

0.17

7 835

0.00%

0.16

∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂.

π™√§. 2008

1.51

0.03

-

-

ºÂ‚-06

Reverse Split

OÎÙ-06

21 382 067

-

0.04%

10.20%

0.11

0.28

-9.50%

0.15

0.19

965 651

18.80%

0.19

π™√§. 2008

1.35

0.06

-

-

™Â-99

5Ó/10+1200 ‰Ú¯

IÔ˘Ó-01

100 353 000

-

0.96%

51.57%

0.72

1.08

17.60%

1.07

1.07

0

0.00%

1.07

ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏

π™√§. 2008

0.43

0.11

0.9

IÔ˘Ï-08

5 280 000

-

0.00%

9.39%

0.06

0.08

-25.00%

0.06

0.06

0

0.00%

0.06

BETANET

∞08

0.54

0

0

0.3

¢ÂÎ-07

“3Ó/5 + 1,25 ¢ÚÒ”

A˘Á-08

21 676 536

0.23

0.00%

7.48%

0.07

0.25

22.20%

0.09

0.11

50 611

22.20%

0.11

COMPUCON

π™√§. 2008

1.15

0

0.3

-

IÔ˘Ï-03

3Ó/1

IÔ˘Ó-03

12 431 980

-

0.41%

41.16%

1.02

2.39

-20.20%

1.09

1.16

11 401

8.40%

1.16

HELLAS ONLINE

π™√§. 2008

1.66

0.09

5.6

-

ºÂ‚-09

“1Ó/3 + 1,60 ¢ÚÒ”

IÔ˘Ó-02

126 769 232

-

0.01%

2.52%

0.37

0.9

-12.30%

0.64

0.64

0

0.00%

0.64

MICROLAND (KO)

π™√§. 2008

1.73

0.11

-

-

IÔ˘Ï-05

∞ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Altcom

-

13 555 100

-

0.00%

2.73%

0.12

0.27

-52.00%

0.12

0.14

107 602

0.00%

0.12

π™√§. 2008

0.27

0.06

1

-

OÎÙ-08

“1,569Ó/1+0,32”

A˘Á-00

197 161 741

-

0.05%

0.95%

 ALTEC (∫√)

· PLIAS

-21/6/20006 “√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË, 1Ó/10”

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏: HITECH SNT, Ã∞Δ∑∏πø∞¡√À ∏OLDING (¶), ∞§À™π¢∞, §∞¡-¡∂Δ. (1) ™ÙË ÛÙ‹ÏË Δπª∏™ ∫§∂π™πª∞ΔO™: ·= ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ·fi ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ = ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ·fi ˆÏËÙ¤˜. (2) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ÃÚ‹ÛË: π™O§. 2006= ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2006, ∞07= ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ 2007. (3) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ªÂÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË = % ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜. (4) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ΔÈÌ‹ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Í›· = ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰È· Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ·Ó¿ ÌÙ¯. (5) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ƒ/∂ = ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰È· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÙ¯.

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

35/13


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

ª∂ƒπ¢π∞

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

16.3127 12.2989 19.2848 12.0543 17.6975 11.3123 11.4842 10.8165 5.4306 12.2395 9.3315 12.3967 9.7744 9.1473 5.7595 7.5809 6.7185 2.1916 4.1856 3.9822 4.7755 4.4715

-0.15% 0.03% 3.12% 0.58% 0.29% 0.23% 0.26% 0.26% 0.30% -0.09% 0.19% 2.54% 0.79% 2.39% 4.79% 0.43% 0.00% 3.27% 3.08% 0.72% 0.50% -0.15%

16.6390 12.4219 20.2490 12.6570 18.5824 11.8779 12.0584 11.3573 5.5392 12.4843 9.5181 13.0165 9.9699 9.6047 6.0475 7.6946 6.7185 2.2683 4.2275 4.0220 4.8233 4.4939

16.1496 12.1759 19.0920 11.9338 17.5205 11.0861 11.2545 10.6002 5.3763 12.1171 9.2382 12.2727 9.6767 9.0558 5.7019 7.5809 6.7185 2.1916 4.1019 3.9026 4.6800 4.4380

4.97% 3.12% 30.65% 20.54% 37.95% 28.27% 30.97% 39.05% 22.48% 13.00% 2.56% 15.25% -2.26% 34.37% 23.85% 2.17% 2.98% 30.40% 32.10% 7.72% 38.49% 13.87%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™.

8.1904 11.4894 8.6099 5.8383 3.3941 6.4139 8.2889

0.61% 2.62% 2.92% 0.02% 3.24% 0.40% 3.88%

8.3133 11.8915 9.0404 5.8383 3.5129 6.6384 8.5790

8.1290 11.3745 8.5238 5.7799 3.3602 6.3498 8.2060

1.78% 9.31% 4.89% 2.89% 22.02% 47.63% 28.18%

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•.

“ALICO AIG A∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.12.300), URL: WWW.ALICOMFUNDS.GR” ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

83 697 352.63 30 337 910.20 42 841 564.23 14 022 758.86 22 597 216.28 6 531 106.56 3 060 208.11 2 694 957.05 1 822 860.89 24 121 942.04 1 098 133.06 1 997 354.90 1 175 929.07 5 329 418.80 26 517 177.47 13 160 929.40 4 470 222.49 18 033 903.31 1 586 231.84 4 623 822.56 2 059 930.92 4 739 223.71

5 130 815.60 2 466 709.24 2 221 524.87 1 163 301.85 1 276 856.58 577 347.31 266 471.99 249 151.73 335 662.00 1 970 829.70 117 680.53 161 119.44 120 307.41 582 619.40 4 604 083.27 1 736 061.43 665 356.03 8 228 467.10 378 977.53 1 161 111.57 431 358.13 1 059 868.64

24 103 577.53 15 604 524.57 49 746 735.91 7 965 521.71 16 327 046.57 2 512 304.81 17 616 146.87

2 942 917.21 1 358 163.77 5 777 852.66 1 364 348.35 4 810 365.55 391 698.45 2 125 267.28

135 671 459.31 172 465 491.87 36 517 803.20 6 108 799.73 30 003 024.35 37 550 050.90 17 940 125.28 72 108 076.01 339 420 035.62 205 904 044.53 2 068 243.17 195 629 398.07 22 173 326.12 2 184 022.30 107 450 257.52 33 492 750.61 34 392 416.09 13 447 013.22 15 883 660.01 24 143 703.58 67 922 162.94 7 859 903.82 17 552 923.81

15 069 187.72 38 220 125.03 5 259 464.14 907 730.77 3 541 167.07 3 717 262.45 1 846 586.97 6 931 135.28 30 772 855.42 16 045 994.68 461 598.95 15 171 553.18 2 699 391.56 214 980.47 11 766 626.97 2 947 008.33 4 191 626.19 2 085 049.04 4 972 076.94 1 722 374.23 5 956 041.00 929 633.53 1 441 363.63

9.0032 4.5124 6.9433 6.7297 8.4726 10.1015 9.7153 10.4035 11.0299 12.8321 4.4806 12.8945 8.2142 10.1592 9.1318 11.3650 8.2050 6.4493 3.1946 14.0177 11.4039 8.4548 12.1780

0.29% -0.08% -0.08% 0.17% 0.10% 0.27% 0.40% 0.25% 0.01% 3.50% -0.18% 3.49% 4.41% 1.08% 2.38% 0.96% -0.13% -0.56% 0.35% 4.12% 4.88% 0.59% 0.98%

9.0032 4.5124 6.9433 6.7297 8.8962 10.4045 10.0068 10.5075 11.0299 12.9604 4.5702 13.0234 8.2963 10.2608 9.2231 11.4787 8.4512 6.5138 3.2265 14.1579 11.4609 8.5393 12.2998

8.9357 4.4786 6.8912 6.6792 8.3031 9.8995 9.5210 10.2995 11.0299 12.7038 4.4358 12.7656 8.1321 10.0576 9.0405 11.2514 8.0409 6.3848 3.1627 13.8775 11.3127 8.3703 12.0562

7.41% 3.93% 5.08% 16.40% 1.70% 10.17% -3.86% -0.04% 1.36% 23.08% 13.68% 23.44% 26.15% 4.38% 12.26% 4.30% -0.21% 38.26% 11.21% 25.76% 25.32% 22.20% 55.68%

1 184 842.38 3 396 343.33 5 861 421.52 217 096.84 351 279.89 531 358.97 1 271 833.24 370 778.82 336 569.38 2 282 988.98 2 032 582.44 423 039.28 2 100 669.53

40.0031 14.1610 6.0037 6.4458 7.0480 5.4330 10.7057 10.0047 10.0888 6.9308 3.9304 3.9480 5.5181

2.76% 2.53% 2.90% 3.16% 2.42% 0.77% 2.22% 1.64% 2.18% 0.47% 0.12% 0.40% 0.06%

40.8032 14.4442 6.1238 6.5747 7.1890 5.5417 10.8930 10.1798 10.2149 7.0521 3.9992 4.0171 5.5181

39.6031 14.0194 5.9437 6.3813 6.9775 5.3787 10.5986 9.9047 9.9879 6.8615 3.8911 3.9085 5.4629

17.15% 10.68% 21.67% 15.35% 22.12% 32.45% 16.42% 6.13% 20.21% 2.74% 20.08% -0.49% 1.81%

142 781 682.12 107 941 823.29

4.7604 3.5292

1.82% 0.85%

4.7604 3.5292

4.7604 3.5292

10.92% 3.96%

“ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-62.89.300), URL: WWW.ALPHATRUST.GR” ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

47 397 423.32 48 095 526.39 35 190 011.03 1 399 359.12 2 475 830.18 2 886 889.41 13 615 927.87 3 709 537.36 3 395 580.42 15 822 902.76 7 988 767.14 1 670 160.54 11 591 764.33

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (Δ∏§.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 679 698 013.20 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 380 943 959.72

“ASPIS INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.27.800), URL: WWW.ASPISFUNDS.GR” AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

2 664 020.24 26 409 941.62 14 811 983.25 10 085 086.28

424 743.03 5 236 317.50 2 256 128.98 3 433 159.65

6.2721 5.0436 6.5652 2.9376

2.82% 0.49% 0.01% 4.08%

6.5857 5.1445 6.5783 3.0845

6.2094 4.9427 6.4339 2.8788

6.81% 0.74% 2.27% 8.97%

3 446 171.17 14 646 458.53 1 457 314.51 9 151 463.31 1 529 622.77 1 837 930.10 2 689 755.19 2 029 774.85 5 942 168.22 1 615 394.73

9.0110 5.6904 1.1526 3.6718 4.8629 2.3324 7.1100 6.9001 6.1470 6.8369

0.30% 3.17% 2.63% 1.42% 0.75% 0.51% 0.35% 0.04% 0.50% 0.02%

9.0110 5.6904 1.1526 3.6718 4.8629 2.3324 7.1100 6.9001 6.1470 6.8369

8.9434 5.6335 1.1411 3.6351 4.8143 2.3091 7.0567 6.9001 6.0855 6.7856

2.19% 17.97% 25.34% 10.01% 8.97% 15.36% 3.59% 2.02% 11.50% 9.57%

3.04% 2.02% 0.24% 0.70% 2.31% 0.06% 0.25% 0.06%

1.3369 6.7725 7.3760 5.2730 6.8461 3.6076 2.8535 3.1723

1.3039 6.6057 7.1943 5.1997 6.6775 3.5896 2.7832 3.1282

14.69% 19.52% 21.26% 0.31% 7.03% 1.02% 12.79% 3.21%

8.8473 9.6577 1.7193 22.3685 15.2068 5.4030 10.5007 10.1688 3.4332 5.7059 3.7857 4.6837 9.8935 11.1482 9.3684 10.5771 11.4253 1.9387 3.2979 10.0068 11.6345 10.7610 5.7472

8.8473 9.5611 1.7021 22.3685 15.0547 5.3490 10.3957 10.1688 3.3989 5.7059 3.7478 4.6837 9.4224 10.6173 8.8777 10.0230 10.8812 1.9193 3.2649 9.9568 11.6345 10.7610 5.7472

5.96% 20.03% 31.69% 3.50% 10.07% 7.49% 5.33% 5.32% 19.18% 15.84% 15.28% 15.35% 5.84% 4.65% 9.01% 6.69% 8.77% 19.91% 6.21% 11.37% 0.51% 12.96% 9.34%

“∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.47.793), URL: WWW.ATE.GR” ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

31 053 493.24 83 344 763.94 1 679 707.63 33 602 480.89 7 438 369.89 4 286 715.54 19 124 047.71 14 005 661.97 36 526 344.46 11 044 369.79

“ATTICA WEALTH MANAGEMENT (Δ∏§.: 210-33.96.860), URL: WWW.BANKOFATTICA.GR” ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

12 541 359.79 868 750.10 935 667.80 7 661 831.06 5 845 648.90 12 368 742.69 23 734 567.07 20 898 525.98

9 522 243.20 130 199.62 128 755.44 1 461 727.32 866 670.80 3 431 907.88 8 442 409.76 6 627 322.83

1.3171 6.6724 7.2670 5.2416 6.7449 3.6040 2.8113 3.1534

“∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-90.07.400), URL: WWW.DIETHNIKI.GR” ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

120 000 423.30 184 156 765.13 28 997 495.93 6 252 545.59 78 219 274.49 28 082 553.09 13 259 072.08 16 384 714.91 22 617 162.91 306 109 657.18 34 748 721.76 30 094 241.66 29 184 633.25 60 517 406.00 138 524 054.30 56 054 883.75 1 305 748.64 80 330 168.05 9 590 493.71 37 411 853.05 293 670 457.41 17 293 640.69 5 576 145.24

13 563 576.98 19 068 469.56 16 866 113.52 279 525.00 5 143 698.50 5 197 622.69 1 262 688.27 1 611 276.64 6 587 730.46 53 647 940.23 9 178 978.93 6 425 289.17 3 097 351.09 5 699 860.49 15 525 574.63 5 564 652.06 120 000.00 41 435 836.56 2 908 100.87 3 738 637.83 25 241 345.54 1 607 058.96 970 235.75

8.8473 9.6577 1.7193 22.3685 15.2068 5.4030 10.5007 10.1688 3.4332 5.7059 3.7857 4.6837 9.4224 10.6173 8.9223 10.0734 10.8812 1.9387 3.2979 10.0068 11.6345 10.7610 5.7472

0.27% 3.76% 4.19% 4.44% 2.29% 1.10% 1.05% 0.98% 1.00% -0.12% 0.90% 0.69% 0.00% -0.53% 0.45% -0.02% -0.04% 2.70% 0.96% 0.52% 0.00% 0.16% -0.16%

“EFG ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.52.800), URL: WWW.EUROBANK.GR” EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•.

58 815 377.36 57 202 908.69 8 607 088.12 62 978 783.61 109 657 912.11 127 294 494.56 61 222 174.97 14 920 794.55 58 124 376.43 7 897 390.09 39 278 689.30 217 842 328.69 65 151 999.89 50 113 763.93 205 700 936.29 69 703 413.59 10 034 422.43 16 123 022.25 41 477 790.77

6 099 504.78 45 318 709.97 653 889.77 6 039 322.16 34 749 534.48 38 887 480.32 5 680 216.76 1 410 672.28 6 021 470.61 2 345 582.08 3 390 427.17 14 482 886.22 8 826 592.68 3 020 043.56 8 122 554.95 12 245 629.42 374 243.05 1 229 680.22 4 254 241.59

14/36

56 698 966.53 127 902 507.91 10 696 463.51 26 906 148.18 3 871 952.31 96 994 789.82

7 186 454.93 6 991 769.74 4 265 442.93 3 536 823.20 659 551.34 29 679 761.32

Δπª∏ ∂•∞°√ƒ∞™

8.1085 3.9419 6.6953 1.4652 2.3033 2.3882 2.4292 3.5444 3.1247 1.9803

-0.03% 0.81% 3.48% 0.65% 1.10% 0.67% 0.90% -0.03% -0.04% 2.37%

8.2301 4.2573 6.8962 1.5092 2.3724 2.4479 2.5021 3.5976 3.1716 2.1387

8.1085 3.9419 6.6283 1.4505 2.2803 2.3643 2.4049 3.5444 3.1247 1.9803

4.20% 1.17% 23.21% 19.25% 45.30% 28.76% 29.03% 13.72% 10.25% 9.97%

2 257 457.18 156 259 730.15 1 772 567.82 5 008 480.64 4 110 125.69 4 549 015.20 721 878.77 5 970 801.31 513 766.63 1 812 540.88

7.6171 1.8954 46.7720 2.5895 4.7819 2.7550 3.7243 8.9362 9.8290 4.1995

0.49% 0.01% 3.22% 1.34% 1.37% 0.41% 0.50% 0.81% 4.40% 1.86%

7.6933 1.8954 47.9413 2.6542 4.9014 2.8239 3.7615 9.0926 10.0747 4.3045

7.6171 1.8954 46.7720 2.5895 4.7819 2.7550 3.7243 8.9362 9.8290 4.1995

3.86% 2.90% 19.54% 17.24% 49.59% 14.34% -2.25% 6.50% 14.84% 21.37%

5 207 689.84 17 708 665.20 5 154 799.33 2 472 497.79 15 321 238.68

10.1733 0.8563 3.4207 5.3375 2.0721

4.04% 2.93% 2.73% 0.00% 0.90%

10.3768 0.8734 3.4720 5.3375 2.1135

10.1733 0.8563 3.4207 5.3375 2.0721

24.53% 22.29% 14.11% 2.33% 13.53%

858 322.43 1 604 851.49 592 826.56 3 446 054.19 1 095 698.24 580 537.53

16.8255 5.5803 5.7955 4.0216 2.3154 3.2408

0.12% 1.66% -0.03% 3.21% 3.87% 0.43%

17.1620 5.8593 5.8100 4.2227 2.4312 3.3704

16.6572 5.5245 5.7665 3.9814 2.2922 3.2084

9.32% 3.81% 5.95% 14.49% 15.72% 26.17%

2 066 460.83 2 425 601.09 206 286.62 1 742 625.95 1 923 413.73 7 539 579.46 5 289 734.12 4 200 279.56 483 935.07 1 096 673.17

5.2003 3.3020 2.9677 4.8226 4.6387 2.9444 2.1347 3.6027 3.0509 3.0168

-0.10% -0.23% 0.05% -0.10% 0.01% 3.49% 2.69% 2.03% 0.74% 0.29%

5.2003 3.3680 2.9677 4.8226 4.6387 2.9444 2.1347 3.6027 3.0509 3.0168

5.1743 3.2690 2.9529 4.7985 4.6155 2.9297 2.1240 3.5847 3.0356 3.0017

4.25% 9.38% 5.84% 10.36% 2.57% 21.47% 23.84% 11.57% 1.70% 0.56%

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

3 429 892.44 5 947 208.63 9 706 715.45 4 184 896.11 1 483 200.02 3 734 000.64 1 423 661.76 13 229 260.20 3 484 193.39 4 708 441.08

422 997.85 1 508 701.01 1 449 782.64 2 856 229.85 643 934.55 1 563 517.50 586 070.78 3 732 487.74 1 115 050.93 2 377 622.62

“HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-36.46.484-91), URL: WWW.HSBC.GR” HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ.

17 195 259.26 296 169 605.32 82 906 557.68 12 969 412.28 19 654 048.00 12 532 756.65 2 688 462.92 53 356 303.05 5 049 818.93 7 611 779.98

9.6426 1.2622 13.1629 10.4281 3.1557 3.2734 10.7781 10.5771 9.6529 3.3669 11.5852 15.0414 7.3813 16.5937 25.3247 5.6921 26.8126 13.1116 9.7497

-0.08% 0.81% 0.59% 3.89% 0.06% 0.10% 0.19% 0.15% 0.18% 3.68% 0.00% 0.75% 0.00% 2.86% 3.88% 2.91% 0.39% 0.77% 0.65%

9.8355 1.2622 13.1629 10.4281 3.1557 3.3552 10.9937 10.7886 9.6529 3.3669 11.5852 15.1166 7.3887 16.7596 25.5779 5.7490 26.9467 13.2427 9.8472

9.4497 1.2496 13.0313 10.3238 3.1320 3.2079 10.5625 10.3656 9.4598 3.3332 11.5852 14.9286 7.3444 16.4278 25.0715 5.6352 26.6115 12.9805 9.6522

-0.10% 15.63% 59.08% 16.24% 3.64% 5.07% 5.58% 4.78% -8.32% 23.85% 1.46% 2.95% 0.16% 11.40% 26.18% 29.21% -4.34% 15.81% 56.19%

7.8897 18.2933 2.5077 7.6074 5.8706 3.2680

0.64% 3.94% 2.48% 2.63% 0.45% 0.00%

7.9686 18.8421 2.5829 7.8356 5.9880 3.2680

7.8503 18.1104 2.4826 7.5313 5.8119 3.2680

0.52% 18.89% 27.26% 12.07% 2.08% 0.72%

52 979 273.33 15 164 315.78 17 633 060.86 13 196 852.10 31 747 736.71

“INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.19.000), URL: WWW.INTERMF.GR” INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

14 441 711.66 8 955 489.76 3 435 697.17 13 858 707.69 2 536 964.63 1 881 413.14

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

10 746 141.90 8 009 300.95 612 201.64 8 403 999.97 8 922 076.81 22 199 297.72 11 292 169.17 15 132 284.65 1 476 452.61 3 308 478.16

“MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.73.750), URL: WWW.MARFINAEDAK.GR” MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£.

20 391 036.48 61 047 431.22 14 653 979.76 74 810 553.53 15 966 799.72 8 751 186.01 392 088 998.92

7 407 907.25 4 403 987.93 6 529 299.48 26 012 392.74 4 783 650.15 6 185 180.55 100 799 406.11

2.7526 13.8619 2.2443 2.8760 3.3378 1.4149 3.8898

0.15% 3.21% 2.39% 0.06% -0.15% 0.78% 0.02%

2.7801 14.0005 2.2667 2.9048 3.4379 1.4290 3.9092

2.7251 13.5847 2.1994 2.8472 3.2377 1.3866 3.8704

8.13% 21.47% 28.61% 7.07% 7.24% 18.63% 3.95%

3.7707 8.1486 3.8217 2.1018 2.2186 2.3628 1.8796

0.04% -0.01% 0.30% 3.92% 0.73% 2.65% 0.82%

3.8084 8.3116 3.8981 2.2069 2.3295 2.4809 1.9736

3.5822 7.9856 3.7453 2.0808 2.1742 2.3155 1.8420

1.92% 2.90% 3.12% 9.78% 12.18% 26.67% 8.78%

3.5472 3.6783 3.2728 2.3433

0.00% 0.35% 3.07% 2.43%

3.5472 3.6783 3.2728 2.3550

3.5295 3.6507 3.2401 2.3339

2.57% 5.12% 23.35% 13.16%

7.3186 14.4109 9.3703 2.8487

2.33% 0.67% 3.42% 3.43%

7.5382 14.6271 9.7451 2.9626

7.1722 14.2668 9.2766 2.8202

11.19% 0.62% 21.36% 21.70%

“MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-95.48.866), URL: WWW.MILLENNIUMBANK.GR” MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•.

258 311.28 11 402 381.12 6 886 132.99 28 037 279.02 5 181 262.70 18 238 609.92 2 946 010.18

68 504.91 1 399 302.99 1 801 841.57 13 339 485.88 2 335 376.83 7 719 008.96 1 567 332.65

“PROBANK ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.92.641), URL: WWW.PROBANK.GR” PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

7 436 173.48 8 522 632.38 8 592 631.72 1 058 301.52

2 096 331.08 2 317 011.81 2 625 502.34 451 625.06

“PROTON ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-90.05.580), URL: WWW.PROTON.GR” PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

3 820 240.10 4 216 297.58 5 883 072.09 616 053.49

521 988.79 292 577.28 627 844.49 216 255.27

“¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.88.222), URL: WWW.PIRAEUSAEDAK.GR” ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

40 019 279.36 7 682 332.16 15 952 633.52 49 809 324.01 36 779 773.81 1 028 403.02 1 319 662.31 589 225.66

4 064 238.71 9 454 639.25 4 858 142.22 9 346 460.51 3 790 711.29 120 000.00 150 492.23 38 204.60

9.8467 0.8125 3.2837 5.3292 9.7026 8.5700 8.7690 15.4229

3.95% 2.82% 2.53% 0.03% 0.53% 2.27% 2.22% 1.46%

10.0190 0.8267 3.3165 5.3292 9.7996 8.6557 8.8567 15.5771

9.6498 0.7963 3.2509 5.3292 9.6056 8.4843 8.6813 15.1144

22.05% 23.84% 8.93% 1.33% 1.10% 8.41% 7.52% 55.16%

2.3056 1.9222 2.3663 1.1081 3.2898 5.4323 9.6163

0.01% 0.40% 0.74% 0.97% -0.06% 1.09% 1.23%

2.3056 1.9222 2.3663 1.1303 3.3885 5.5953 9.6163

2.3056 1.9174 2.3604 1.0970 3.2240 5.3237 9.6163

3.33% -0.70% 10.95% 15.68% 7.92% 20.28% -3.84%

3.3662 12.5227 9.1515

0.86% 0.18% 0.45%

3.5345 13.1488 9.6091

3.3325 12.3975 9.0600

27.89% 25.23% 22.69%

“Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.16.644), URL: WWW.TTELTAAEDAK.GR” Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

82 566 701.65 10 501 732.08 16 594 501.32 920 851.03 5 612 221.93 1 808 278.26 2 119 205.48

35 812 057.22 5 463 265.65 7 012 880.48 831 009.56 1 705 956.46 332 875.56 220 377.20

“ALICO AIG A∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.12.300), URL: WWW.ALICOMFUNDS.GR” ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

15 509 014.54 2 712 875.86 1 832 183.78

4 607 242.21 216 636.44 200 206.56

“ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.42.800), URL: WWW.ALPHAMUTUAL.GR” ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•.

15 883 660.01 2 795 521.08 7 859 903.82 17 179 871.59 51 059 064.35 67 538 698.67

4 972 076.94 468 149.44 929 633.53 2 534 928.87 5 987 147.26 4 682 712.17

3.1946 5.9714 8.4548 6.7773 8.5281 14.4230

0.35% 0.03% 0.59% 1.07% 0.88% 1.30%

3.2265 6.0311 8.5393 6.8451 8.6134 14.5672

3.1627 5.9117 8.3703 6.7095 8.4428 14.2788

11.21% 2.97% 22.20% 22.76% 24.59% 61.96%

2 220 539.73

2.6706

1.32%

2.7240

2.6439

23.42%

1 274 704.39

3.3754

0.51%

3.3754

3.3416

22.85%

“ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-62.89.300), URL: WWW.ALPHATRUST.GR” ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

5 930 076.87

“∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.47.793), URL: WWW.ATE.GR” ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4 302 682.04

“∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-90.07.400), URL: WWW.DIETHNIKI.GR” ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√

10 249 507.73 72 759 120.62 30 575 979.35 16 604 596.18

994 560.07 8 020 439.56 3 519 504.57 2 079 895.69

10.3056 9.0717 8.6876 7.9834

-0.03% 0.30% 0.53% 0.89%

10.3056 9.0717 8.6876 7.9834

10.2025 8.9810 8.6007 7.9036

4.11% 11.22% 13.77% 21.07%

2.5336 2.9900

0.98% 0.38%

2.5336 2.9900

2.5083 2.9601

27.27% 10.88%

“EFG ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-33.52.800), URL: WWW.EUROBANK.GR” EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

“∂ª¶√ƒπ∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.13.900-2), URL: WWW.EMPORIKI-ASSET.GR” ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™.

Δπª∏ ¢π∞£∂™∏™

ª∂ƒπ¢π∞

“ING ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 801 100 200 300), URL: WWW.INGIM.GR”

“ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.42.800), URL: WWW.ALPHAMUTUAL.GR” ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•.

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ 1/1/2009

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

“∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.19.799), URL: WWW.EUROPISTI-AEDAK.GR”

“ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.17.700), URL: WWW.ALLIANZ.GR” ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

ª∂Δ∞μ. ∞¶√ ã∂™

∫∞£∞ƒ∏ Δπª∏

53 560 997.91 59 687 605.47

21 140 366.29 19 962 722.94

“∂ª¶√ƒπ∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-37.13.900-2), URL: WWW.EMPORIKI-ASSET.GR” ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

5 461 272.03

932 325.65

5.8577

0.42%

6.0334

5.6820

15.30%

9.3086

0.78%

9.4948

9.3086

3.61%

“HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-36.46.484-91), URL: WWW.HSBC.GR” HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√

9 746 562.40

1 047 053.79

“MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-81.73.750), URL: WWW.MARFINAEDAK.GR” MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

46 354 203.10

17 467 849.58

2.6537

1.02%

2.7864

2.5210

22.26%

0.86% 0.47%

2.5858 2.9248

2.4134 2.7298

2.14% 0.99%

8.4808 9.2104 9.5231

8.3546 9.0732 9.3813

17.34% 14.59% 11.28%

119.7630 206.3670 72.4815 368.0985

114.0600 196.5400 69.0300 350.5700

28.11% 45.31% 44.35% 13.78%

“MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-95.48.866), URL: WWW.MILLENNIUMBANK.GR” MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO

36 866 823.06 5 629 770.61

14 970 032.10 2 021 129.42

2.4627 2.7855

“¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (Δ∏§.: 210-32.88.222), URL: WWW.PIRAEUSAEDAK.GR” ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

3 637 244.52 5 274 131.67 1 965 519.48

432 096.76 576 924.35 207 942.45

8.4177 9.1418 9.4522

0.61% 0.47% 0.34%

“ASPIS INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (Δ∏§.: 210-37.27.800), URL: WWW.ASPISFUNDS.GR” FORTIS L FUND BOND ASIA EX-JAPAN USD(1) FLF BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING USD(1) FLF BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING HEDGED EUR(1) FORTIS L FUND BOND CORPORATE EURO(1)

20 310 227.65 251 654 914.88 115 764 449.66 198 969 074.14

178 064.16 1 280 420.53 1 677 055.77 567 565.18

114.0600 196.5400 69.0300 350.5700

-0.23% -0.04% -0.03% -0.08%

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KEP¢O™


AÌÔÈ‚·›· AMOIBAIA K∂º∞§∞π∞ 22/12/2009

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√

FORTIS L FUND BOND EURO(1) 568 415 939.21 FORTIS L FUND BOND EUROPE PLUS EUR(1) 661 296 267.09 FORTIS L FUND BOND GOVERNMENT EURO(1) 252 139 771.64 FORTIS L FUND BOND HIGH YIELD WORLD EUR(1) 66 093 541.07 FLF BOND HIGH YIELD WORLD (CLASSIC HEDGED USD)(1) 3 897 147.89 FORTIS L FUND BOND INFLATION-LINKED EURO(1) 119 220 418.65 FORTIS L FUND BOND MEDIUM TERM EURO(1) 115 094 112.41 FORTIS L FUND BOND USD(1) 107 417 851.40 FORTIS L FUND BOND WORLD EUR(1) 87 535 083.64 FORTIS L FUND EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) 474 619 891.69 FORTIS L FUND EQUITY EUROPE (EUR)(1) 194 050 442.07 FORTIS L FUND EQUITY JAPAN (JPY)(1) 4 735 272 056.00 FORTIS L FUND EQUITY CHINA (USD)(1) 555 370 521.06 FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING (EUR)(1) 234 589 963.01 FORTIS L FUND EQUITY WORLD EMERGING (USD)(1) 423 566 784.68 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION WORLD (EUR)(1) 28 329 089.45 FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY WORLD (EUR)(1) 78 233 716.04 FORTIS L FUND EQUITY ENERGY WORLD (EUR)(1) 74 817 924.98 FORTIS L FUND SHORT TERM EURO(1) 668 040 464.66 FORTIS L FUND SHORT TERM USD(1) 133 764 628.07 FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS EUROPE (EUR)(1) 64 977 476.13 FORTIS L FUND EQUITY HEALTH CARE WORLD (EUR)(1) 109 117 773.78 FORTIS L FUND EQUITY RUSSIA (EUR)(1) 282 514 926.77 FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD (EUR)(1) 19 561 577.83 FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER GOODS WORLD (EUR)(1) 94 099 915.82 FORTIS L FUND EQUITY FINANCE WORLD (EUR)(1) 28 629 236.77 FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES WORLD (EUR)(1) 95 944 505.99 FORTIS L FUND EQUITY TELECOM WORLD (EUR)(1) 106 822 612.91 FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE (EUR)(1) 5 943 136.15 FORTIS L FUND EQUITY GROWTH USA (USD)(1) 230 866 147.46 FORTIS L FUND EQUITY GERMANY (EUR)(1) 75 759 581.39 FORTIS L FUND EQUITY ASIA EMERGING (USD)(1) 216 159 589.35 FORTIS L FUND EQUITY BRAZIL (USD)(1) 446 484 024.56 FORTIS L FUND EQUITY GROWTH EUROPE (EUR)(1) 46 692 878.32 FORTIS L FUND GREEN FUTURE (EUR)(1) 49 264 540.99 FORTIS L FUND GREEN TIGERS (EUR)(1) 4 814 159.52 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN BALANCED (EUR)(1) 30 301 891.94 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN GROWTH (EUR)(1) 76 085 991.30 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN STABILITY (EUR)(1) 94 939 414.95 FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE ASIA (EUR)(1) 39 748 442.62 FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE EUROPE (EUR)(1) 98 241 926.30 FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE WORLD (EUR)(1) 163 130 445.57 FORTIS L FUND BOND CORPORATE HIGH YIELD EURO (EUR)(1) 63 113 418.67 FORTIS L FUND BOND EUROPE EMERGING (EUR)(1) 62 178 346.19 FORTIS L FUND BOND LONG EURO (EUR)(1) 119 690 743.52 FORTIS L FUND BOND WORLD EMERGING LOCAL (USD)(1) 72 137 944.44 FORTIS L FUND COMMODITY WORLD (USD)(1) 78 945 307.14 FORTIS L FUND CURRENCY WORLD (EUR)(1) 26 951 357.10 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN (EUR)(1) 53 962 541.06 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION JAPAN (JPY)(1) 3 924 042 395.00 FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION USA (USD)(1) 44 177 672.42 FORTIS L FUND EQUITY BIOTECHNOLOGY WORLD (EUR)(1) 55 035 009.29 FORTIS L FUND EQUITY ENERGY EUROPE (EUR)(1) 106 238 800.14 FORTIS L FUND EQUITY HEALTH CARE EUROPE (EUR)(1) 69 174 943.64 FORTIS L FUND EQUITY INDONESIA (USD)(1) 29 162 158.38 FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY EUROPE (EUR)(1) 5 235 317.71 FORTIS L FUND EQUITY TURKEY (EUR)(1) 80 666 988.27 FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES EUROPE (EUR)(1) 31 856 531.88 FORTIS L FUND V350 (EUR)(1) 67 037 109.24 FORTIS L FUND BO