Page 1

º∞∫∂§√™

Logistics ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

&

∂∫Δπª∏™∂π™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ¶ƒ√√¶Δπ∫∂™ Δ∞™∂π™

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

ªÂϤÙË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ

™∂§. 29

ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Cosco ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÌÂϤÙË Ù˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (∂/∫). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‰È·Î›ÓËÛË ∂/∫ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ - Ô ÔÔ›Ô˜ ηχÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 90% Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ - ˘ÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· 2,7 ÂηÙ. TEUs ÙÔ 2012 ·fi 0,85 ÂηÙ. TEUs ÙÔ 2010, fiÙ·Ó Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÌÂÛÔÁÂȷο ÏÈÌ¿ÓÈ· ·˘Í‹ıËΠÌfiÓÔ Î·Ù¿ 20% ηٿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ÙÛÈ, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂/∫ ·ÔÚÚfiÊËÛ·Ó ÙÔ 5,5% Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ 2012 (·fi 2% Î.Ì.Ô. ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20082010). ∏ ÌÂϤÙË ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÙÚȘ Î˘Ú›Â˜ ºÚ·ÁΛÛη μÔ˘Ì‚¿ÎË, ª·Ú›· ™¿‚‚· Î·È ∞ı·Ó·Û›· ∫Ô˘ÙÔ‡˙Ô˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ٷ Ê˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ∂/∫ ¤¯ÂÈ ÂÙ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· 600 ÂηÙ. TEUs ÙÔ 2011. ∏ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙÔÓ Û˘Ó¯Ҙ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, Ù· ÌÂÛÔÁÂȷο ÏÈÌ¿ÓÈ· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ∂/∫ ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙÔ 9%. ∫·ıÒ˜ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·ÒÏÂȘ Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ 10% ÙÔ 2011 ·fi 20% ÙÔ 1990, Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ӥ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂/∫, ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· Â¿Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ∫·ıÒ˜ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÚÔÒÓ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1 ÂηÙ. TEUs, Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘: ªÂ-

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿

™∂§. 31

Ù·ÊfiÚÙˆÛË (transshipment) Î·È ‰È¤Ï¢ÛË (transit) ∂/∫. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛË ∂/∫ Ô˘ ηχÙÂÈ ϤÔÓ ÂÚ›Ô˘ Ù· ? Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ófi‰Ô˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô ‰È·Î›ÓËÛ˘ ∂/∫. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‚¿ÛÂÈ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ (ÌÈÎÚ‹ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ™Ô˘¤˙ Ì ÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú) ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (·‡ÍËÛË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ 60%), Ë ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛË ∂/∫ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ı· ·˘ÍËı› Û 2,5 ÂηÙ. TEU ÙÔ 2015 (7,6% Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘) ·fi 2 ÂηÙ. TEU ÙÔ 2012 (6,8% Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘). ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ı· ·˘ÍËı› Û 5,7 ÂηÙ. TEUs ÙÔ 2015 ·fi 3,6 ÂηÙ. TEUs ÙÔ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· Ù˘ Cosco.

¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ∂/∫, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÊÔÚÙ›ˆÓ (transit) ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ - ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÌÔ‡ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ £ÚÈ·Û›Ô˘ - Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÊÔÚÙ›· ∂/∫ ·fi ÙËÓ ∞Û›· ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ∂/∫. Δ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô-ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ∂/∫ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ‰ÈÏ‹: (i) ¿ÌÂÛË, ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È (ii) Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË, ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (cluster) ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.


ƒÂÔÚÙ¿˙ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙȘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

¢ÈÂıÓ‹˜ ‡ÏË ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ® TOY | μ∞™π§∏ ¢∞¡∂§§∏ ™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Cosco Î·È ÙË HewlettPackard ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÎÔÏÔÛÛfi˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ Cosco Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Ó¤· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, Ì‹ÎÔ˘˜ 17 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ £ÚÈ¿ÛÈÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙÔ πÎfiÓÈÔ, ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ·ÈÓ√™∂ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÚÈÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ‹‰Ë Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ Ë Dell, Ë LG, Ë Samsung, Ë Lenovo, Ë Sony, Ë Hyundai Î·È Ë SAP. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ∏ƒ Ì ÙËÓ Cosco ÚԂϤÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ 20.000 ÙfiÓˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞fi ·˘Ù¿, Ë ΔÚ·ÈÓ√™∂ ̤ۈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ‰È·ÎÈÓ› ÂÚ›Ô˘ 2.000 ÙfiÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ ‰‡Ô ÙÚ¤Ó· ÙˆÓ 40 ‚·ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ù˘ ∏ƒ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ÏÔ›· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ·fi ÂΛ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÚ¤Ó· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ë ΔÚ·ÈÓ√™∂ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ¤ÛÔ‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 12 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛÙ· 70 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, ·Ó Ê˘ÛÈο ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ·ÚfiÌÔȘ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È Ì ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ··ÈÙËı› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 1,5 ÂηÙ. ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Ì¤Û· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·, ηıÒ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, Û˘ÓÙÔ̇ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ

22

∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Cosco ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·¤ÊÂÚ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞Ó Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù· ÂfiÌÂ-

Ó· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙÂÏ› «·ÓÙ›‰ÔÙÔ» ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Cosco ·¤ÊÂÚ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›-

ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 2012, ÙÔ 30% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ (32 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ (√§¶) ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÙÒÓ ππ Î·È πππ, ÂÓÒ fiÛÔ Ë Cosco ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √§¶. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ηχÙÂÚ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË, ·ÚΛ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘ ™∂¶ ∞∂ (™Ù·ıÌfi˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿), ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Cosco ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2012, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013 ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ™∂¶ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 19,86 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 6,5 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Ë Cosco ‰È·Î›ÓËÛ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÂÚ›Ô˘ 350.000 ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ, ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÔ˘Û›·Û 7% ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. °›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ‡ÛÙÂÚ· Î·È ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∏ƒ, Ù˘ Cosco Î·È Ù˘ ΔÚ·ÈÓ√™∂.

«ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹» Ù˘ Hewlett-Packard

∏ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë ∏ƒ ·ÔÎÙ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Û ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. √ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ 20% Û ¯ÚfiÓÔ, ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÙfiÛÔ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÊԉȷÛÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∏ƒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û 60 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ηÙ¢ı˘Óı› ϤÔÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. √ˆ˜ ÂÍËÁ› ÛÙÔ «∫» Ë Î˘Ú›· ∞ÓÙÈÁfiÓË ∑‹ÎÔ˘, Communication &

Enterprise Marketing Manager Ù˘ Hewlett-Packard Hellas: «∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈԇ̷ÛÙÂ. √È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì¿˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ Ì›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ë ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ - ˆ˜ ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙȘ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì, ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È». Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë Î˘Ú›· ∑‹ÎÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏ· ÏÈÌ¿ÓÈ·

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜» Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ë Ù·¯‡ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ÂÊԉȷÛÙÈ΋ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ HP. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤¯ÂÈ Ì›· ȉ·ÓÈ΋, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙ - ·Ó·Áη›Ô ¤Ú·ÛÌ· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· - ÂÓÒ Â›Ó·È Î·È Û ı¤ÛË Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û·, ηıÒ˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠ÂÙ¿ Ë̤Ú˜, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ·Ú·¿Óˆ. ∂›Û˘, ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ¤·ÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜».

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

KEP¢O™


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ √ οÙÂÓ ºÔ˘ ΔÛÂÓÁÎ ∫ÈÔ˘, ÌÈÏ¿ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» ÁÈ· Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ·

™∂¶: «¢È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘» ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË Cosco. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ΔÚ·ÈÓ√™∂ Î·È ÙË Hewellet-Packard ·ÓÔ›ÁÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎfi ÎÔÏÔÛÛfi. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿ (™∂¶ ∞∂), οÙÂÓ ºÔ˘ ΔÛÂÓÁÎ ∫ÈÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ «∫» ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ➤ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ Cosco ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô; ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Î·È ÂȉÈο Ô ™∂¶ ∞∂ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Û ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ë Cosco ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ™Ù·ıÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÓfiÙÈ· ‡ÏË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂȉÈο Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û ·˘Ù¤˜. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Cosco ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics Î.¿.

√ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿ (™∂¶ ∞∂), οÙÂÓ ºÔ˘ ΔÛÂÓÁÎ ∫ÈÔ˘

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ HUB Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ‡ÏË Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ηıÒ˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ì ˘ËÚÂۛ˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÊÔÚÙ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ó· ›̷ÛÙ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÏÈ̤ӈÓ. ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ˘„ËϤ˜, value-for-money ˘ËÚÂۛ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘ Î·È Ì ˘„ËÏ¿ ΛÓËÙÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ì·˜, ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ËÁÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜.

➤ ∂›Ó·È Ë Ó¤· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈ Í¤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ˆ˜ ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË; ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ™∂¶ Î·È ÙË Ó¤· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘). ➤ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿; ΔÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ô ™∂¶ ÙÔ

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

23


Δ¿ÛÂȘ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜»

ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÓ·¤ÚȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ΔÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∞ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ (¢∞∞) ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ-Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙ› ÛÙËÓ Â·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ «sea-air». ∏ ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ H e w l e t t P a c k a r d ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο Î·È ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ˘fiıÂÛË, ϤÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ∫¤Ú‰Ô˜ » Ô Î. ∞ Ï ¤ Í Ë ˜ ™ È Ò Ú Ë ˜ , ÛÙÔ «∫ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢∞∞. ∫‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙÔ˘ «∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÂÓ·¤ÚȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ̤ÛÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. ➤ ¶Ò˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ Î¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜; ªÂÙ¿ ÙÔ 2011 Î·È Ùo 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ π∞Δ∞, ÔÈ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙˆÙÈΤ˜ (ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 1,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011). ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë Ì›ˆÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔ 3%. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ̛· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ 11%. ∏Ù·Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë 4Ë ‰È·‰Ô¯È΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ηıÔ‰È΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 76.400 ÙfiÓÔ˘˜, ÂÚ›Ô˘ 40% οو ·fi ÙÔ˘˜ 122.000 ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÎÈÓËı› ÙÔ 2008. ∫·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÂʤÙÔ˜ Ë Ì›ˆÛË ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ›

24

√ Î. ∞Ϥ͢ ™ÈÒÚ˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢∞∞

√ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ-Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙ› ÛÙËÓ Â·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ sea-air ÛÙÔ 4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2012. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· Í·Ó·Ìԇ̠۠·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ. ➤ ΔÈ Ì¤ÙÚ· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¢∞∞ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ; ΔÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢∞∞ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂȂϤÂÈ ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ËÁÂ›Ù·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ

¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ΛÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë, Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ì›· ˘fiıÂÛË Û˘ÏÏÔÁÈ΋. ΔÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â›Ó·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ΢Úȷگ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÎÔÈÓ‹˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˘fi ÙË ÛΤË ÙÔ˘ ¢∞∞, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ (∂∂∫∞). ∏ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·˘Ù‹ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· Û˘Ó‰¤ÂÈ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓ‹ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ Î·È ÎÔÈÓ¤˜ χÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. ∏ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘Ó¤ÚÁÂȘ Ô˘ Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ Û ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ Û ÙÂψÓÂȷΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·‰Èηۛ˜ fiÛÔ Î·È Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÚÔ¤˜, fiˆ˜ Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÂψÓ›Ԣ ÛÙÔ ¢∞∞ Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰È·ÙÚÔÈÎÒÓ ÚÔÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ¢∞∞ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ù˘ÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ı·Ï¿ÛÛÈÔ, Ô‰ÈÎfi Î·È ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÛΤÏÔ˜. ΔÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÌÈÁÒ˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÂÊÈÎÙ‹ ÙË ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi ÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ §ÂοÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË μ. ∂˘ÚÒË Î·È μ. ∞ÌÂÚÈ΋. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÏÈ̤ӷ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ‰ËÏ. ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (√§¶) Î·È ÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿ (™∂¶), Ô ¢∞∞ Î·È Ë ÙÔÈ΋

ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Û ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Î·È Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÔÏÏÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ-Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ ∞ı‹Ó·˜, Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ· Û ̛· ‹ ‰‡Ô Ë̤Ú˜. ➤ ∏ ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο Î·È ÙȘ ÂÓ·¤ÚȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜; ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ sea-air ̤ۈ πÎÔÓ›Ô˘ Î·È ¢∞∞, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ™∂¶ Î·È Hewlett Packard ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ «sea-air» Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Û ¤Ó·Ó ‡ÏÔÁÔ fiÁÎÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢∞∞. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ıˆÚÒ, ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙË, ·Û‡ÌÊÔÚË ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ «air-train», ¤Ó· ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÂȯÂÈÚ‹ıËΠÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ã90 ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. ➤ √ ˘. ∞Ó¿Ù˘Í˘ Û ÚfiÛÊ·ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎÚÈ‚fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤ ÙÛÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ. ™Î¤ÙÂÛı ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ (.¯. Ù¤ÏË, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÙÏ.); ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·‚¤‚·ÈÔ Î·È Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ Î·È Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2013, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÎÙÒÛÂȘ ·fi 20% ¤ˆ˜ 30% Â› ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

KEP¢O™


Δ¿ÛÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂∫∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤ÛÈÛ˘ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÏË Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Î·È GSA’s. ➤ ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› Û·˜ ÛÙfi¯ÔÈ; ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ۯ‰ȿÛÂÈ Ì›· Ó¤· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ. ∂ÓÒ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∏ Ó¤· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÓfiÌ·ÙÈ ∞∂π (the Airport Export Initiative) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û‡ÛÛˆÌË ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·fi Ì›· ˘ÔÔÌ¿‰· Ù˘ ∂∂∫∞ (∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘), ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ (GSA’s) Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢∞∞. ∏ ΛÓËÛË ∞∂π ÛÙԯ‡ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ (ηıÂÙÔÔÈË̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ Î·È ÂÌÔÚÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÚÂۂ›˜, ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î.Ô.Î.) ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ª¤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ·Ó fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ηÌ¿ÓÈ· ÚÔÒıËÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ B2B Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÚÁ·-

ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓË̤ڈÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È workshops Ì ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∞∂π ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ Û οı ÂÏ¿ÙË ÌÈ·˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ «one-stop-shop», Ì ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ¶Ú·ÎÙÈο, Ù· ·ÈÙ‹Ì·-

Ù· ı· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢∞∞ Û ¤Ó· pool Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ¢∞∞, ̤ۈ ÙÔ˘ «hotline» ·˘ÙÔ‡, ı· η٤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.

25


K·ÈÓÔÙÔÌ›· ΔÔ FR8 ΤډÈÛ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞thens Startup Weekend

26

™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ ÚÔfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

Online Ï·ÙÊfiÚÌ· ÁÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ÊÔÚÙ›·

√È ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

∏ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ·ÔÎÙ¿ ÙË ‰È΋ Ù˘ online Ï·ÙÊfiÚÌ·, ÙÔ FR8. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ηÈÓÔÙfiÌÔ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈԘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. « ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ̛· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ·ÁÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ∫¤Ú‰Ô˜ » Ô ¤Ó·˜ ÂÎ Ù›ˆÓ » ϤÂÈ ÛÙÔ «∫ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ÙÔ˘ FR8, Î. ∞ Ó ‰ Ú ¤ · ˜ ª · Û Ù Ô Ú ¿ Î Ô ˜ . ΔÔ FR8 Â›Ó·È Ì›· online Ï·ÙÊfiÚÌ·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÛÙÔÏ›˜ ·Á·ıÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Û real time, ‰ËÏ·‰‹ Û ηÓÔÓÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ¤Í˘ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ̤ۈ GPS ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ. « ΔÔ FR8 ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È Ì›· ÏËıÒÚ· ÂÈÏÔÁÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Â›Â‰Ô » ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ dream team ÙÔ˘ FR8, ÔÈ ÎÎ. ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜, Δ ˙ Ô Ó ª · Ú › Ó Ô ˜ ¶ ·  · Á  ˆ Ú Á › Ô ˘ , ª ¿ Ú È Ô ˜ μ Ï · ¯ Ô Á Â Ò Ú Á Ô ˜ Î·È μ· Û › Ï Ë ˜ § · Ì  Ú › ‰ Ë ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞thens Startup Weekend <http://athens.startupweekend.org /> Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 15-17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. « ∏ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ FR8 ÍÂΛÓËÛ fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ‹ÌÔ˘Ó ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. °È· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÌÔ˘ Δ˙ÔÓ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÛÙÔ ∞thens Startup Weekend fiÔ˘ Î·È ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô » Ì·˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜. ΔÒÚ· Ù· ·È‰È¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ coworking ¯ÒÚÔ 123p, fiÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÏ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘˜ Û ̛· start-up Âȯ›ÚËÛË. ª¤Ûˆ Ù˘ online Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÔÈ ÊÔÚو٤˜ - ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·, ¯ÔÓ‰Ú¤ÌÔÚÔÈ, ÏÈ·Ó¤ÌÔÚÔÈ, ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ - ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ì¤Û· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fi,ÙÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘˜ (ÈÛÙÔÚÈÎfi, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÎÙÏ.), ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ÁÏ˘ÙÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·. √È ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ÊÔÚÙ›·. √ ÙÚfiÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, fï˜, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹ ·Ï¿ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÊÔÚÙ›·. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÙÒÓ ÛÙËÓ Cosco ¤ÏÎÂÈ ÊÔÚÙ›· Î·È Î·Ù¤ÛÙË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √̈˜ Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÊÔÚÙ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó Ï›Á· Ù· ÊÔÚÙ›· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· HP-Cosco ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó Ù· container ÚÔ˜ ÙÔ μÔÚ¿ Î·È Ë ΔÚ·ÈÓ√™∂ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ Î‡Îψ̷ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ô ÂÁ¯ÒÚÈÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ Logistics ‰ÂÓ ˆÊÂÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ·, fï˜ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ‰›Ô‰Ô˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ̤ۈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜. √Ù·Ó fï˜ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È transit ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ı· ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎfiÌÈÛÙÚÔ Ù˘ ΔÚ·ÈÓ√™∂. °È· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÊÔÚÙ›·, ‚¤‚·È·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙˆÓ containers, Ô˘ fï˜ Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›·. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÈ̤ӈÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘, Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘. ∏‰Ë ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËΠÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÈ̤ӈÓ. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, Ë ƒ·Ê‹Ó· Î·È ÙÔ §·‡ÚÈÔ Ù· ÂÈ‚·ÙÈο Î·È Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿, ÂÓÒ Ù· ÂÌÔÚÈο Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, πÎfiÓÈÔ Î·È §·‡ÚÈÔ. ™‹ÌÂÚ·, οı ۯ¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ӥ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈ-

√È ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜, 3PL ÂÙ·ÈÚ›˜ - ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÊÔÚÙ›· ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜

ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó·˙ËÙ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÏ¿Ù˜. ∞Ú¯Èο ÙÔ target group Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÏ¿Ù˜ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ FR8. « ƒfiÏÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÔ˘Ì Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ò˜ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ » ϤÂÈ Ô Ó·Úfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎfi ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÛÙfiÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÓÙ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜.

∏ ȉ¤· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌË (ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜, 3PL ÂÙ·ÈÚ›˜, ÎÙÏ.) ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÊÔÚÙ›· ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ı· ÌÂȈı›, ı· ·˘ÍËı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·˘ÍËı› Î·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÏfiÁˆ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο Î·È ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ logistics (3PL) Î·È consulting. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ FR8 ı· ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ fiˆ˜ fiÁÎÔÈ, Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÙÈ̤˜ ·Ó¿ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ·, ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÎÙÏ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ FR8 ÂÓÒ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ

ΔÔ FR8 ÔˆÛ‰‹ÔÙ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ¶ÔÏÏÔ› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. « ¢ÂÓ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ηӤӷ ÂÌfi‰ÈÔ » ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜. ΔÔ FR8 ı· ¤ÚıÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ›Ûˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ı· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜. ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ϤÔÓ ·fi Ó¤Ô˘˜ Û ËÏÈΛ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηϋ

Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Í˘Ó˜ Û˘Û΢¤˜. « √È Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚÒÙÔÈ ÂÌ›˜ ÂÈÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ȉ¤· Ì·˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌË. ∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ÈÛÙ‡ˆ Ôχ » ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜. ¶ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ FR8. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ early seeding ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ϛÁ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ·˘Ùfi ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘. « ∂Ì›˜ ÁÈ· ·Ú¯‹ ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ì ‰Èο Ì·˜ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞Ú¯Èο ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜ » ÂÍËÁ› Ô Î. ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ·È‰È¿ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÎÒ‰Èη fiˆ˜ ϤÓ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·. ∞Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Ù¯ÓÈΤ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ˘ÔÙ˘҉˜ ·Ú¯Èο ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ΔÔ Ù¿ÈÌÈÓÁÎ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi.

∂.™Δ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

KEP¢O™

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

® TOY | °∂øƒ°π√À ª¶∞ª¶∞§∏

∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ Ù· ΛÓËÙÚ· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ˘„ËÏ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Êı›. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚ¤ÓÔ, Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û ÔÈ· ·ÁÔÚ¿ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î¿ı ÏÈ̤ӷ˜. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰È·ÙËÚ› ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Â›ÓÂÈÔ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Ë ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. ∏ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· ÌÔÚ› ˘fi Û˘Óı‹Î˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÌ‹Ì· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ∂˘ÚÒ˘, οÙÈ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· Û Â›Â‰Ô Ro-Ro. ΔÔ ‰ÈËÂÈÚˆÙÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∞Û›·-ªÂÛfiÁÂÈÔ˜-∂˘ÚÒË Î·Ù¤ÏËÁÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· (√ÏÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·) ÎÈ ·fi ÂΛ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. °È· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È·‰ÚfiÌˆÓ ‰È·ÙËÚ› fiÌÔÈÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ¯ÂÚÛ·›Ô˘ Ù·Íȉ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ÁÏ˘ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¶¤Ú· ·fi ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ˆÊ¤ÏÂÈ·, Ë Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfiÏÔ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÈÛÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎÙÂψÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο Û ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ·fi ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ‹ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·fi Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË. μ·ÛÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ԉ‰ÂÈÁ̤Ó˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ı¤Ì· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ô‡Ù ‚·ıÈ¿˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÊÔÚÙ›· ·ÎfiÌË Î·È Ì ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È Ôχ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ·ÚΛ Ó· ˘‹Ú¯Â Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ηΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Û ԉÈÎfi, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Úfi-

‚Ï„˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÙÚ‚ÏÒÛˆÓ. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ٷ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ÊÔÚÙ›·. √̈˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Û ͇ÏÈÓ· fi‰È·. ªÂ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÎÚ›ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ·Ô˘Û›· ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ fiÚÔÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ Ù˘. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ô‰fi Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È ÙË Ó¤· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Ô‰fi Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙȘ πÙ·ÏÈΤ˜ ∞ÏÂȘ. °È· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ˘ÏÒÓ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÏ˘Â›Â‰Ë Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘, ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ Ù· ΛÓËÙÚ· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ˘„ËÏ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·. ∫›ÓËÙÚ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Â›Û˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ÂÏ΢ÛÙÈο. ∏ Û‡ÌÚ·ÍË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ˆÊÂÏ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ È‰ÈÒÙË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Â¤Ó‰˘Û˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË. ™‹ÌÂÚ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂͤÏÈ͢ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÔ˜ Â¤Ó‰˘ÛË.

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ì·Ï‹˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

27


∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Ë 4Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÎıÂÛË ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜

ªÂ Ó¤Ô ·¤Ú· Î·È Ó¤Â˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ªÂ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ٤ٷÚÙË ¯ÚÔ∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ÓÈ¿ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË «∂ ∞Ï˘Û›‰· - ªÂÙ·Ô›ËÛË - ™˘Û΢·Û›· Logistics 2013». ∏ ¤ÎıÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Metropolitan Expo, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ «∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜». ªÂ Ó¤Ô ·¤Ú· Î·È Ì Ӥ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘, Ë 4Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÎıÂÛË ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶¿Óˆ ·fi 100 ÂÎı¤Ù˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘ËÌÂÚ›‰Â˜ LOGI.C 2013 ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 1.000. ∏ 4Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÎıÂÛË ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ˘. ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ & ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ˘. ¡·˘ÙÈÏ›·˜ & ∞ÈÁ·›Ô˘. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È Ù· ÔÏ˘Û˘Ó¤‰ÚÈ· LOGI.C ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÊÔÚ›˜-˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÔÈ: ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Logistics, ∫˘Úȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Logistics, ∫ÚËÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Logistics, ILME, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ & ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Logistics ∂ÏÏ¿‰Ô˜, √ÌÔÛÔÓ‰›· ºÔÚ-

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÛÙ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜.

™¿‚‚·ÙÔ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ∏ÌÂÚ›‰·: «H Û˘Û΢·Û›· ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ & ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: CLA. ∂ÛÂÚ›‰·: «Outsourcing your company’s needs… increase your profit», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: beyond the Best. Workshop: «¶Ú¿ÛÈÓ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ¡.∞. ∂˘ÚÒË: ÀÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË & ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: À. ÀÔ‰ÔÌÒÓ-ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ-¢ÈÎÙ‡ˆÓ - ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘.

∫˘Úȷ΋ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘

¶¿Óˆ ·fi 100 ÂÎı¤Ù˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÔχËÌÂÚ›‰Â˜ LOGI.C 2013 ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 1.000 ÙËÁÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ∂ÓˆÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ∂ÌÔÚÈÎfi & μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂ÓˆÛË ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ æ‡¯Ô˘˜, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ

¶Ï·ÛÙÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÎÙ˘ˆÙÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È Ù· ÔÏ˘Û˘Ó¤‰ÚÈ· LOGI.C ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ‰ÈÌÂÚ‹ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·: ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi, ∂ÏÏËÓÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi, ∂ÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi, ∂ÏÏËÓÔ·ÊÚÈηÓÈÎfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ù· Logistics Conferences, LOGI.C 2013. Δ· LOGI.C 2013 Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂSupply Chain & Logistics» Î·È ÚÈÔ‰ÈÎfi «S ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÂÊԉȷÛÌÔ‡. ΔȘ ËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ÙȘ ÂÛÂÚ›‰Â˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

∏ÌÂÚ›‰·: «H ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰·, fi¯ËÌ· ÁÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜ ¡.∞. ∂˘ÚÒ˘. ∂ÛÂÚ›‰·: «√‰ËÁfi˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ & ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· Ô‰ÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Project You. Workshop: «Intermodal Green Supply Chain: ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ LPG-CNG ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Logistics Way.

¢Â˘Ù¤Ú· 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Workshop: «Supply Chain & Logistics Snapshot - ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ 2013», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Boxnet. ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ: «6 ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì›· ‚ÈÒÛÈÌË ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰·», Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Close the Loop..

ΔÔ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó Î·È ÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ ·¤Û·Û·Ó Ù· ÂÊÂÙÈÓ¿ Â˘Úˆ·ïο ‚Ú·‚›·

∏ ∂∂ ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙȘ ‚ÈÒÛÈ̘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ΔÔ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó, ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ™¯Â‰›ˆÓ μÈÒÛÈÌ˘ ∞ÛÙÈ΋˜ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ì›· fiÏË ÂÚ›Ô˘ 220.000 ηÙԛΈÓ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ˘ÎÓ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ù· ȉȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ΔÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ μÈÒÛÈÌ˘ ∞ÛÙÈ΋˜ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ‚ÈÒÛÈ̘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (∂∂∫) ÁÈ· ÙÔ 2012, Â›Ó·È ¤Ó· «·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ» ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ fiÏË Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ

28

ªÂ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 80% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÂȘ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ·ÂÈÊÔÚ›· Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û ÈÛ¯˘Ú‹ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙÔ 2012 («∫ÈÓԇ̷ÛÙ ÚÔ˜

ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË») Î·È ÁÈ· 62 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 150.000 Ôϛ٘. ªÂ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 80% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÂȘ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ·ÂÈÊÔÚ›· Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜. Δ· ‚Ú·‚›· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Sustainable Urban Mobility (μÈÒÛÈÌË ∞ÛÙÈ΋ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·) Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÚfiˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ʤÚÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «Do the Right Mix», ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· οı ÌÂÙ·ÊÔÚ¿,

·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (∂∂∫) ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ‚ÈÒÛÈ̘ ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û fiÏÂȘ Î·È ÂÚÈʤÚÂȘ Ì Âͤ¯Ô˘Û˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

KEP¢O™


∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

∏ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ logistics Ì ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó Î·È ÌÔÚÊÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ «È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁλ. ∞˘Ù‹ ›ӷÈ: «¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰Ô˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·˘ÙÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì·˜». ø˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù· Logistics ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ‚·ÛÈÎfiÙ·ÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¤Ú‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÓÔÏÈο. ∏ «ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ» ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ logistics Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ, ·ÔʤÚÂÈ ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfi Â›Â‰Ô ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ «ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·» ··ÈÙ› ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ‰È¿ıÂÛ˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜», Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È logistics. ΔÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ/administration/logistics ›ӷÈ

® TOY | ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫∞§√°∂ƒ∞∫√À

∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Logistics Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Marketing Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ, ·ÔʤÚÂÈ ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfi Â›Â‰Ô ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ «Î¤Ú‰Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜», Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfi fiÊÂÏÔ˜. ∞fi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë, Ô ¿ÚÈ-

ÛÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ù¢Í˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË (Minimizing) ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ logistics, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤Ó· Â›Â‰Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ηٷӷψً. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ logistics ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ıˆÚÂ›Ù·È Û·Ó «ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·» ·fi Ù· logistics, ÂÂȉ‹ ÔÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÂÏÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Î¤Ú‰Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙ· logistics ‹ Ì›· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ logistics ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ Ù· logistics ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ «ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜» ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ logistics Â›Ó·È ·Ú¿ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ «¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙfiÔ˘/¯ÒÚÔ˘ (location)» Â›Ó·È Ë ·Í›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‹ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ fiÙ·Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ÁÈ· ηٷӿψÛË ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙfiÔ (¯ÒÚÔ). ∏ «¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ¯ÚfiÓÔ˘/¯ÒÚÔ˘» Â›Ó·È Ë ·Í›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó Î¿ÙÈ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ «·Ó·Áη›·» ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔʛ̈Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ (ÙÚfiÊÈÌ·), ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·-

‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. ª›· ·ÔÙ˘¯›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË. Δ· logistics ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË «Drop on Time» ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ·Í›· ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

√ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Greenwoods Insurance Brokers Ltd Coverholder at Lloyd’s

GAT Aiolos Team Logistics

√ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∏ GAT Aiolos Team Logistics , ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì›· ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÂȉÈÎÒÓ Î·È ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ Î·È ·ÔıË·ۈÓ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ȉÈfiÎÙËÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·È-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

Ú›·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ service Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ì·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ È‰ÈÒÙ˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÚÂۂ›˜, Ô›ÎÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘Û΢·Û›· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÈÎÔÛ΢ÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ fiÙÈ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·. ™ÙËÓ GAT Aiolos Team Ô fiÚÔ˜ «ÔÈÎÔÛ΢‹» ¤¯ÂÈ

·Ó·¯ı› Û οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·›ÚÂÈ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯·˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ›‰Ë Î·È ¤ÈÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÛÊ·Ï‹ ¯¤ÚÈ·. ∏ Áο̷ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·‚·ÙfiÚÈ· ·Ó˘„ˆÙÈο ÔÏÏÒÓ Ù‡ˆÓ, ÎÏÂÈÛÙ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ÂÚÔÓÔÊfiÚ· ·Ó˘„ˆÙÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ¯ÂÈÚÔ¿ÏÏÂÙ· fiˆ˜ Î·È ÁÂÚ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ

ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÂÎı¤ÛˆÓ. ∂›Û˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÓÔÌÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ Û ȉÈfiÎÙËÙ˜, Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞fi‰ÂÈÍË Ù˘ ¿ÚÈÛÙ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Gat Aiolos. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ - ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈfi Ù˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ.

www.gataiolosteam.gr

29


Business H Intertrans ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

¢˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ H Intertrans AE, ÂÙ·ÈÚ›· Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ΤÓÙÚ·, ¤Ó· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¤Ó· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ›ڷ Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ì ¿ÚÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÔχÏ¢ÚË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ 2005 ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› Ì ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì EN ISO 9001:2008 ·fi ÙËÓ TUV NORD. ªÂ ÙËÓ online Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Cargo Track & Trace (online ·Ó·˙‹ÙËÛË ÊÔÚÙ›Ô˘) ηχÙÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ∏ Intertrans ∞∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Î·È ¯ˆÚËÙÈÎÔًوÓ, ̤ۈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ

ªÂ ÙËÓ online Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Cargo Track & Trace ηχÙÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘

Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

AIOLOS COURIER

30

Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ aller-retour ÊÔÚÙËÁÒÓ Û Ú·ÁGPS Fleet Tracking) ηı’ Ì·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ (G fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈEdifact) Ì ΋˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (E ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜.

¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ËÚÂۛ˜ ¿ÓÙ· Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë CMR √‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ (groupaze) ● ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi °ÂÚÌ·Ó›· - √ÏÏ·Ó‰›· - μ¤ÏÁÈÔ. ● ∂‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi °·ÏÏ›· πÙ·Ï›· - πÛ·Ó›· - ∞˘ÛÙÚ›· - μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÃÒÚ˜ μ·ÏÙÈ΋˜. ● ∂‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ °ÂÚÌ·Ó›· - √ÏÏ·Ó‰›· - μ¤ÏÁÈÔ - °·ÏÏ›· - μÔ˘Ï-

Á·Ú›· - ÃÒÚ˜ μ·ÏÙÈ΋˜. √‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ï‹ÚˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ (complete) ● Δ·ÎÙÈΤ˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂ȉÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ● √È ÂȉÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î·È Â-

ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì Ï‹ÚË Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ¤ÚÁÔ˘. ÀËÚÂۛ˜ Logistics ● ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Û Â›Â‰Ô ·Ï¤Ù·˜/ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘/ÙÂÌ·¯›Ô˘, picking ·Ó¿ Û˘Û΢·Û›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ¢È·ÓÔÌ‹ Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ● √È ‰È·ÓÔ̤˜ Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÌÔ-

ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·Ú·Ï‹Ù˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙÔÏ›˜.

H UTC ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚ· Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë

∞ÍÈfiÈÛÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ

™ˆÛÙ‹ Î·È Ù·¯Â›· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Aiolos Courier ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·fi ÙÔ 1991 Î·È ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §Â‚¤ÓÙË 5 - 121 32 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÛÙfiÏÔ Ì 30 ȉÈfiÎÙËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È 60 ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù·. ªÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Track & Trace οı ·ÔÛÙÔÏ‹ Έ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ì ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ‹˜ Ù˘, ÒÛÙ οı ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹. ∏ οı ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Û 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙ¿‰È·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ERP ÙÔ ÔÔ›Ô Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ì ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.aioloscourier.gr ÛÙÔ ‰›Ô (on line ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÔÛÙÔ Ï‹˜) ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ ·Ô ÛÙÔÏ‹˜ Û·˜ Î·È ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

∏ ÂÙ·ÈÚ›· United Tranport Company ∞∂ ȉڇıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ·fi ¤Ó· ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. μ·ÛÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓˆÒÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ÏÔ›· Ù˘ ÔÓÙÔfiÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ∂ÚÁˆÓ Δ¤¯Ó˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔχÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ 1981, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛˆÛÙ‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ù˘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∏ UTC ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Î·È ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ÙfiÛÔ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. √È ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì fiϘ ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ∂ÙÛÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ›-

‰Â›Ù ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Aiolos Courier Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ∏ Aiolos Courier Service ·Ó¤Ù˘Í ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ηχÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÂÍ‹˜ ˘ËÚÂۛ˜: 1. ÀËÚÂÛ›· ·ÁÔÚÒÓ, 2. ÀËÚÂÛ›· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÈÛڿ͈Ó, 3. ÀËÚÂÛ›· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÁÂÓÈÎÒÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, 4. √Ì·‰ÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, 5. ∞ÔÛÙÔϤ˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ÂÔ̤Ó˘, 6. ∞ÔÛÙÔϤ˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ıËÌÂÚfiÓ, 7. Express ·ÔÛÙÔϤ˜, 8. ¢È·ÓÔÌ‹ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Δ‡Ô˘, 9. ∞ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Ì ¤Ó· Ï‹Ú˜ ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ηχÙÂÈ 100 ÂÚ›Ô˘ fiÏÂȘ Î·È 15.000 ·ÎfiÌË ÛËÌ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û ΈÌÔfiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Ì ·Ú¿‰ÔÛË ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ, (·Ú·Ï·‚¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ - ·ÓÙÈηٷ‚ÔϤ˜), 10. ∞ÔÛÙÔϤ˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Aiolos Courier ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏÒÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏÒÓ ÂÈÛڿ͈Ó, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ˘ËÚÂÛ›· ÂÈÛÙÚÔ Ê‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ - ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏÒÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚÁ¿ÛÈÌË ·fi ÙË ‰ÈÂÎ ڷ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ.

∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ

ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Û·˜ ı· ‰ÈÂÎÂڷȈı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ - Ô‰ÈΤ˜ - ı·Ï¿ÛÛȘ) fiˆ˜ Â›Û˘ Ë Ï‹Ú˘ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜, ÛÙȘ ·ÔıË·ÛÂȘ, ‰È·ÓÔ̤˜, ÂÎÙÂψÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÊÔÚÙ›Ô˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË Ï‡ÛË Î¿ı ÊÔÚÙ›Ô˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

KEP¢O™


Business ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ GS1

™‡Á¯ÚÔÓ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· √ GS1 Association-Greece Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ GS1 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ GS1 Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË GS1 Έ‰ÈÎÒÓ barcodes Ì ÚÔı¤Ì·Ù· 520 Î·È 521. ∂›Ó·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ۈ̷Ù›Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ GS1. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ GS1 Association-Greece, fiˆ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ GS1 Û 113 ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ χÛÂȘ Î·È Ì¤Û·, ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙ· ÚfiÙ˘· GS1, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. Δ· ÚfiÙ˘· GS1, Â› 40 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ·» ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∞¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 20 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi 2.500.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 6 ‰ÈÛ. Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. Δ· Û‡ÛÙËÌ· GS1 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ● Δ· GS1 Barcodes, ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ı¤ÛˆÓ, - - ¶ÚfiÙ˘· GS1 eCom ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ● ¶ÚfiÙ˘· GS1 EPC ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ì¤Ûˆ Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓÔًوÓ. ● ¶ÚfiÙ˘· GS1 GDSN ÁÈ· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂٷ͇ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ì ¯Ú‹ÛË datapools (ËÏÂÎÙÚÔ-

H ¢›Ô‰Ô˜ ¢ÈÂıÓ›˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ AE ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ¢ÂÏÈÍ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∂¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ Î·È ÔχÏ¢ÚË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÁÚ·Ê›· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙË Ã·ÏΛ‰· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηıÒ˜ Î·È ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙfiÏÔ ·fi ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈ-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 ∞¶ƒπ§π√À 2013

°È·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Âȯ›ÚËÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· GS1;

● 2.500.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¯ÚË-

● ∏ ηٷ¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û GS1 «Ë-

ÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÚfiÙ˘· GS1 Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ● ¢›ÓÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û οı Âȯ›ÚËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘. ● √È «·Ú·‰ÔÛȷΤ˜» ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜. ● ΔÔ «ÎÏ·ÛÈÎfi» ηٿÛÙËÌ· ÚÔ¿ÁÂÙ·È Î·È Û «ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi», ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿.

ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜» (datapools), οÓÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ¿ÌÂÛ· «ÔÚ·Ù¿» Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ● ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ GS1 ·fi fiÏË ÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· Î·È Ë Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘ ˆ˜ TSD (Trusted Source of Data) Ô‰ËÁ› ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ªËÙÚÒÔ˘ GEPIR.

ÓÈÎÔ› ηٿÏÔÁÔÈ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ). ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô GDSN ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10.000.000 Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚfiÙ˘· Î·È Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË È¯ÓËÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Î·È ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηÈÓÔÙfi̘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, fiˆ˜ mobile commerce (μ2C) Ì ÙË ¯Ú‹ÛË smartphones. Δ· ÚfiÙ˘· GS1 ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù˘ÔÔ›ËÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·‡ÍËÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ì›ˆÛË ÎfiÛÙÔ˘˜, ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù·¯‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ηْ Â¤ÎÙ·ÛË ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ·-

ÁˆÁ¤˜, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ӥ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË.

GEPIR - Global Electronic Party Information Registry: ¢È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋, ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·-

¢π√¢√™ ¢π∂£¡∂π™ ª∂Δ∞º√ƒ∂™ AE

¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÌÔ‡˜. √ˆ˜ Ôχ ‡ÛÙÔ¯· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì›· Ó¤· ‰›Ô‰Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙfiÏÔ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Normal trailers, Mega trailers Î·È Frigo trailers, Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ·Ó·¯ˆÚ‹-

ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÛÙË Ã·ÏΛ‰·, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË

‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ GS1 Έ‰ÈÎÔ‡˜ 2.500.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ̤ۈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ٷ ÂıÓÈο ÁÚ·Ê›· GS1, ·fi Ù· ÔÔ›· Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›ٷÈ. ∞ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ GS1 ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ GS1 Barcodes Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ·Ó‡ÚÂÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÂψÓ›·/‰ËÌfiÛȘ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌfi Ï·ÛÙÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂıÓÈο ÁÚ·Ê›· GS1 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ GS1 Logger, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ GS1 barcodes, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰·. √ GS1 Association Greece ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ barcodes GS1 (ÚÔı¤Ì·Ù· 520 Î·È 521), ηٷ¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ªËÙÚÒÔ ∫ˆ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ GS1, GEPIR, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ GS1 Î·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘Ó¯‹ ÂÓË̤ڈÛË, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û οı Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ √‰ËÁ›·/Ú‡ıÌÈÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ηْ ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ «ËÁ‹».

ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘. ∂¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Î·È ¤Ó·Ó ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙfiÏÔ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ¢›Ô‰Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Groupage Î·È ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜: √ÏÏ·Ó‰›·, μ¤ÏÁÈÔ, °ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›·, °·ÏÏ›·, ∞ÁÁÏ›·, πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ì ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÂÓÒ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙË ÊfiÚÙˆÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.

31


LOGISTIK%2004_2013FULL  

http://www.kerdos.gr/Documents/LOGISTIK%2004_2013FULL.pdf