Page 1

º∞∫∂§√™

AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ √‰ËÁfi˜ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

¢È·‚¿ÛÙÂ

√Ï· Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 36-41

¶ƒ√ºπ§ ΔÔ who is who Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

¶ƒ√√¶Δπ∫∂™ ¢Â‰Ô̤Ó˜ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ·

÷ÌËÏÔ› Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ë ∂ÓˆÛË ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙÔ 2011 ÌÂÈÒıËΠηٿ 7,1% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Ì ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ηٿ 7,9% Î·È ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ Ì ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ηٿ 6,5%

™ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ∂∞∂∂ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 61 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜-̤ÏË, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ 96,3% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÔÈ 50 ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 94,2% Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È 22 ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ 99,0%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙÔ 2011 ¤ÊÙ·ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο Ù· 4,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiÔ˘ ÙÔ 44,4% ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ 55,6% ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ˙ˆ‹˜, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ 61 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 2010 ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ‹ Û˘Á-

¯ˆÓ‡ÙËÎ·Ó Ì ¿ÏϘ), Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ 2011 ‹Ù·Ó 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ 2010, 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ -20,7%). øÛÙfiÛÔ ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 30,3%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ 2011 Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ‹Ù·Ó 367,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2010 Ô˘ ‹Ù·Ó 282 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˙ËÌÈÒÓ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÂÚÛ·›· Ô¯‹Ì·Ù· (-15,2%), Ù· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ (-16,8%), ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·Á·ıÒÓ (14,1%), ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÁÈ· ÁÂÓÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË (-9,9%), ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÁÈ· ˘ÚηÁÈ¿ Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘ (8,7%), ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ

Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (-3,6%). ∏ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ˆ‰Âη̋ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Î·È ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ˙ˆ‹˜ ‹Ù·Ó 533 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó 623 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (-14,4%). ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fï˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (-14,7%) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010 ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, fiÔ˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÊÙ·Û ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 26


∂Ú¢ӷ ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 25

·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ Ù· 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (-4,8%). ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fï˜ ÙÒÛË ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ (-6,5%) ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 9 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011, fiÔ˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÊÙ·Û ٷ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶ƒøΔ∞™º∞§π™∂π™ √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚˆÙ·ÛʷϛۈÓ, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ 2011 ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 6,5%. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٿ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ¤ÊÙ·ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο Ù· 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂∞∂∂, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ì 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È 51,5% ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ʇÛ˘, Ì 415 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 15,6%. ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› Â›Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙˆÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì 339 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (12,8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘), ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·Á·ıÒÓ Ì 120 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (4,5% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘) Î·È Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ì 84 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (3,2% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘). ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2010, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÚˆÙ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ÙÔ 2011 ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ (-55,4%). ΔÔ 2010 ÔÈ ÚˆÙ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙÔ 2011 Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 1,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ¿ÏÏÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÙˆÙÈο

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ (ÂηÙ. ¢ÚÒ) 2011

2010

∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜

2.115,07

2.295,69

-7,9%

∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ

2.653,38

2.838,86

-6,5%

™‡ÓÔÏÔ

4.768,45

5.134,50

-7,1%

√È ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Ì ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ηٿ 7,9% Î·È ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ Ì ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ηٿ 6,5%

2010 ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 2,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ - 7,9%). √ÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ˙ˆ‹˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο. ∂ÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ (-23,3%), ˙ˆ‹˜ (-20,7%) Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ (-14,4%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ

‹Ù·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ (18,3%), Ù· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ (16,8%) Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·Á·ıÒÓ (-14,1%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·fi ·ÂÚÔÛοÊË (+45,5%), ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ (+42,7%) Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ (+20,9%). ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÚˆÙ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ 2011 ¤ÊÙ·Û ٷ 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ

MÂÙ·‚ÔÏ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ 2011 (ú)

2010 (ú)

ªÂÙ·‚ÔÏ‹

ú

2011

2010

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ (%)

338.675.387,36

399.318.006,77

-15,2%

27.563.597,31

33.112.582,51

-16,8%

∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ

3. ÃÂÚÛ·›· Ô¯‹Ì·Ù·

ΔÚ›ÌËÓÔ

725.188.425,26

773.793.324,52

-6,3%

7. ªÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ

EÍ¿ÌËÓÔ

1.411.084.386,30

1.482.096.824,99

-4,8%

8. ¶˘Úη˚¿ Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛˆ˜

415.015.754,83

454.742.174,16

-8,7%

119.641.270,24

139.271.088,45

-14,1%

1.366.790.740,43

1.418.034.041,62

-3,6%

76.434.753,70

84.824.517,79

-9,9%

EÓÓ¿ÌËÓÔ

2.033.564.838,18

2.174.298.301,70

-6,5%

9. §ÔÈ¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·Á·ıÒÓ

¢ˆ‰ÂοÌËÓÔ

2.653.378.108,62

2.838.865.553,06

-6,5%

10. ∞ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

AÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ΔÚ›ÌËÓÔ

533.719.464,26

623.773.399,39

-14,4%

EÍ¿ÌËÓÔ

1.014.734.103,69

1.190.234.690,94

-14,7%

EÓÓ¿ÌËÓÔ

1.525.979.107,73

1.700.376.190,63

-10,3%

¢ˆ‰ÂοÌËÓÔ

2.115.071.122,08

2.295.631.140,68

-7,9%

ΔÚ›ÌËÓÔ

1.258.907.889,52

1.397.566.723,91

-9,9%

EÍ¿ÌËÓÔ

2.425.818.489,99

2.672.331.515,93

-9,2%

EÓÓ¿ÌËÓÔ

3.559.543.945,91

3.874.674.492,33

-8,1%

13. °ÂÓÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË

™‡ÓÔÏo

¢ˆ‰ÂοÌËÓÔ ¶∏°∏: ∂∞∂∂, ª·ÚÙÈÔ˜ 2012

26

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ (%)

·ÛÊ¿ÏÂȘ ˘Á›·˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 30,3% Î·È 34,2% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ¤ÏÔ˜, ̤۷ ÛÙÔ 2011 ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙÔ˘˜. ∏ ∂∞∂∂ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ù˘ Î·È Ù· ÌÂÁ¤ıË ·fi ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ. Δ· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÏfiÁˆ ·Î˘ÚÒÛÂˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ/ηχ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÌË ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ·fi Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ‹ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ‹ Â¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∏ ∂∞∂∂ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÌËÓÈ·›· ÂͤÏÈÍË (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011 ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2011) ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¿ÊËηÓ. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˙ˆ‹˜ ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˙ˆ‹˜

4.768.449.230,70

5.134.496.693,74

-7,1%

ú π. ∑ˆ‹˜

2011

2010

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ (%)

1.299.437.135,39

1.638.219.746,56

-20,7%

367.480.593,24

281.936.633,52

+30,3%

πππ. ∑ˆ‹˜ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, fiÔ˘ ÂÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÛ¿. ªfiÓÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ̛· Û¯ÂÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÒÚ· ÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰· ·fi fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. √È ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÙÒÚ· ·fi ÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (ÎÏ¿‰ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ) ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011. ∞fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ fï˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2011 ›¯·Ó ÌÂȈı› ·ÚÎÂÙ¿, ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ fï˜ Ì‹Ó˜ ·Ó Î·È ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¿ÓÔ‰Ô ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ›‰È· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂∞∂∂, ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ôχ ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ˙ˆ‹˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù· ÌÂÁ¤ıË ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›‰·. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˙ˆ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÌÂ

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÚˆÙ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ 1. ∞Ù˘¯‹Ì·Ù· 2. ∞Ûı¤ÓÂȘ

2011 (ú)

2010 (ú)

ªÂÙ·‚ÔÏ‹

54.557.766.87

54.640.021,82

-0,2%

15.478.403,58

12.803.145,74

+20,9%

338.675.387,36

399.318.006,77

-15,2%

193.923,43

301.138,11

-35,6%

6.¶ÏÔ›· (ı·Ï¿ÛÛÈ·, ÏÈÌÓ·›·, ÔÙ¿ÌÈ·)

15.737.007,27

19.255.262,91

-18,3%

7. ªÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ

27.563.597,31

33.112.582,51

-16,8%

3. ÃÂÚÛ·›· Ô¯‹Ì·Ù· 5. ∞ÂÚÔÛοÊË

8. ¶˘Úη˚¿ Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛˆ˜

415.015.754,83

454.742.174,16

-8,7%

9. §ÔÈ¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·Á·ıÒÓ

119.641.270,24

139.271.088,45

-14,1%

1.366.790.740,43

1.418.034.041,62

-3,6%

897.033,08

616.348,15

+45,5% -4,4%

10. ∞ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ 11. ∞ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·fi ·ÂÚÔÛοÊË 12. ∞ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÏÔ›ˆÓ

6.915.682,33

7.230.767,92

13. °ÂÓÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË

76.434.753,70

84.824.517,79

-9,9%

14. ¶ÈÛÙÒÛÂȘ

44.543.076,31

43.103.803,37

+3,3%

15. ∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ

1.893.568,82

4.249.796,14

-55,4%

16. ¢È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ

32.804.177,70

22.980.338,04

+42,7%

17. ¡ÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·

51.929.489,21

56.767.154,26

-8,5%

18. μÔ‹ıÂÈ·

84.306.476,18

87.615.365,30

-3,8%

2.653.378.108,62

2.838.865.553,06

-6,5%

™‡ÓÔÏÔ

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙÔ 2011 ¤ÊÙ·ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο Ù· 4,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiÔ˘ ÙÔ 44,4% ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ 55,6% ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ

ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ˘„ËÏ¿ Û¯ÂÙÈο Â›‰·, ÂÓÒ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. E.™.

∏ Allianz ÌÂÙÚ¿ 20 ¤ÙË ·Úo˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿

∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÛÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ

∏ Allianz, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ·ÚÔ¯‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ªÂ ¿Óˆ ·fi 141.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Ô fiÌÈÏÔ˜ Allianz Â͢ËÚÂÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 78 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÏ¿Ù˜ Û 70 ¯ÒÚ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·Ù¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011 Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Allianz ÍÂ¤Ú·Û ٷ 103,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, Ë Allianz Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ٷ ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÚ›ÙˆÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1,3 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ∏ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Allianz Group, ̤۷ ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜. √È ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ·˜,

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

∏ Allianz Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ٷ ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÚ›ÙˆÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1,3 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011

ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÁΘ fiˆ˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ Î·È «Ú¿ÛÈÓ˜» χÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë Allianz ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË ‰›Î·ÈË ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ΔÔ 2011 ‚ڋΠÙËÓ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 325.000 ÂÏ¿Ù˜. √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ·Ó‹Ïı Û 233,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ù˘ Î¤Ú‰Ë ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 18,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∞ÛÊ¿ÏÈÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ∏ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ̤۷ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ All For 1 ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ˜, ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ηχ„ÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ë Allianz ÚÔÛ¤ıÂÛ ÙÔ All For 1 Economy ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ χÛÂȘ

Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2012. ∏ Ó¤· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Allianz ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë Allianz ˆ˜ Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ All For 1: ● ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ● ∂È‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ● ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÊÈÏÈÎÔ‡ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ● ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË.

27


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ∞¡Δø¡∞∫∞∫∏, °ÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

¢Â‰Ô̤ÓË Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ‡ÊÂÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ̤۷ ÛÙÔ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÌÂÈÒıËΠ·ÈÛıËÙ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010. √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ. ªÂÁ¿Ï· Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Î·È ÙȘ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘Ó¯Ҙ ÂÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓË ‡ÊÂÛË, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ȤÛÂȘ ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ. ™ÙÂϤ¯Ë Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011-2013. ∞Ú·ÁÂ Ë ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ıÂÙÈο ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ; ¶ÔÈ· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ˙Ë̛˜; ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ ∫¤Ú‰Ô˜» Ë Î˘Ú›· ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∞ÓÙˆ «∫ Ó¿ÎË, ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ➤ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹ Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Û·˜ Î·È fiÛÔ ¤ ¯Ô˘Ó ÂȉÂÈÓˆı› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ Î‹ ÎÚ›ÛË; ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì›· ·ÁÔÚ¿ ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜. Δ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ 2% Ì 2,2%, ÂÓÒ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 8%. ΔÔ 2011 Ë ·ÁÔÚ¿ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 6,5% (Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›·). 줂·È·, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÏ-

28

ÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ôχ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ. ÃÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ. √̈˜, ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fï˜, Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜.

∏ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ò˜ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ò˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì Ӥ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ·ÏÒ‚ËÙË ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÏfiÁˆ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ PSI, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∫·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¿Ú· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËϤ˜ ÎÂʷϷȷΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Solvency II. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ôχ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Solvency II Î·È ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ➤ ªÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·¿ Ù˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ · ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ; ∏ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·¿ÙË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5% Â› Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (‚Ϥ ·‡ÍËÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ

Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ) Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·¿Ù˘ (‚Ï. ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ). ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂȉÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·¿Ù˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÍÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ÂȉÈο Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› Î·È Ô‰ËÁËı› ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î˘ÎÏÒÌ·Ù· ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ➤ √È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ PSI Î·È ÌÂÏÏÔ ÓÙÈο ÙÔ˘ Solvency II ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈ Û˘: ∂Í·ÁÔÚ¤˜, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, Û˘ ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ôχ Èı·ÓfiÓ ÔÏ Ï¿ ÏÔ˘Î¤Ù·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ› ÍÂȘ; √ˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ÙÔ Solvency II Â›Ó·È Ì›· Â˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÛÔÙÈΤ˜ (ÎÂʷϷȷΤ˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË) ÙȘ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÏËÚÔ› οı ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ∂È‚¿ÏÏÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‹‰Ë ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ PSI. ∞Ú· ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ‰Â‰Ô̤ÓË Î·ıÒ˜ ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ·ÚÔ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ➤ ™˘ÓÔÏÈο, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï› ÛÙÚˆÓ ÙÔ 2011 ÌÂÈÒıËΠηٿ 7,1%. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÏÈÙ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ·

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˙Ë̛˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘; √ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ· Î·È ·Ú·¿Óˆ, Ì ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Â›Ó·È 6,5% ÁÈ· ÙÔ 2011, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘‰¤ÔÙ ¤ÁÈÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÒıËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ‹‰Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∫·È fiˆ˜ ›·ÌÂ, Ë ·ÁÔÚ¿ ˘¤ÛÙË ÔÏÏ·Ï¿ Ï‹ÁÌ·Ù· ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÏfiÁˆ PSI. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÂÍfi‰ˆÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÒıËÛË ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ - fiˆ˜ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË - ·ÊÂÓfi˜ ı· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (‚Ï. ·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜) Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘. ➤ ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ȉȈ ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ ÛÙÈÎÒÓ; ∏ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ò˜ ı·

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ò˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂȉÈο Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ì›·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Á΢ڛ·˜ fiÔ˘

Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ÈÔ ··Ú·›ÙËÙ· ·fi ÔÙ¤. °ÂÓÈο, ηӤӷ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛË-

Ì·›ÓÂÈ ˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fï˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË Î·È Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ˘Á›·˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √È Û˘Ó¯›˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ˘Á›·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÂÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› Ì Â¿ÚÎÂÈ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∞ÁÔÚ¿, Ô˘ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Solvency II Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ۯ‰ȿÛÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È Ì›· ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ 1Ô ˘ÏÒÓ· (ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË) ·ÏÏ¿ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔÓ 2Ô ˘ÏÒÓ· (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ù·Ì›·) Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ 3Ô (ȉȈÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·). ª›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ı· ·Ô‰Âȯı› ˆÊ¤ÏÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ·˘Ùfi Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ˘ÏÒÓ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. √È Ôϛ٘, fï˜, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÓÔÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.

29


√‰ËÁfi˜ ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

∂˘ÂÏÈÍ›· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ®®

∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¿ÊËÛ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ - ·ÏÒ‚ËÙË ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ò˜ ·ÓÙȉڿ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù¤˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ·ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ¶·Ú¿ ÙË ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙ·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ˆ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›

ALLIANZ ∏ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Allianz Group, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÚ·Â˙È΋˜, Û ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ 2010 Ë Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 317.000 ÂÏ¿Ù˜ ̤۷ ·fi 15 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, 1.260 Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, 446 Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È 265 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ù˘ ˘ËÚÂۛ˜. √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 236,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ù˘ Î¤Ú‰Ë ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 19,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ̤ۈ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Allianz ∞∂¢∞∫, ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ‡„Ô˘˜ 420 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞˘ÍË̤ÓË ‹Ù·Ó ÙÔ 2010, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, Î·È Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘ Allianz ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô °ÂÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 41,1% ÛÙ· 15,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ∑ˆ‹˜ ηٿ 12,9% ÛÙ· 3,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ· ∫·ı·Ú¿ ∫¤Ú‰Ë ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙȘ °ÂÓÈΤ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙ· 8,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÛÙȘ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ∑ˆ‹˜ ÛÙ· 0,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ËÁ‹: <http://www.allianz.com.gr/>

ARAG ∏ ∞RAG Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ¡ÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1935 ·fi ÙÔÓ

30

Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ∫·ıÒ˜ Ë ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ›˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ

‰ÈÎËÁfiÚÔ Heinrich Fassbender. ø˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ‰··ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ú·Á‰·›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ™‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È Ì ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û 14 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙȘ ∏¶∞. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ¢ڇ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ

ÙÚfiÔ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ˆ˜ ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â˘ÂÏÈÍ›·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ∫¤Ú‰Ô˜» ÂÙԛ̷Û ¤Ó·Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi ÛÙÔÓ ΔÔ «∫ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔÊ›Ï Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÊÈÏÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ ˆ˜ ı· Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì›· ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘, fi¯È ÌfiÓÔ Û ÂıÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1972, ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ¶ËÁ‹: <http://www.arag.gr/>

∞Ã∞ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ΔÔ 1999 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Alpha ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·ÓÓÈ΋˜ ∑ˆ‹˜ Î·È ∑ËÌÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó‹Î ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Alpha Bank. ΔÔ 2007 Ë Alpha ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠∞Ã∞ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ηıÒ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ∞Ã∞, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î¿Ï˘„˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ AÃ∞ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Î¿ı Í¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‹ ÔÌ·‰È΋˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ∑ˆ‹˜ Î·È ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∂›-

Û˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Bancassurance, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Alpha Bank, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ¢ڤˆ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È¤ıÂÙ 360.000 ÂÏ¿Ù˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.300 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜), ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰¿ Ù˘ ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· 199 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ù· ηı·Ú¿ Ù˘ Î¤Ú‰Ë Ù· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ËÁ‹: <http://www.axainsurance.gr/>

CHARTIS H Chartis ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ °ÂÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 90 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË «¯¿ÚÙ˘», ··Û¯ÔÏ› 40.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Â͢ËÚÂÙ› 45 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÏ¿Ù˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 160 ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÏÈÙ›˜. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 ηÈÓÔÙfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ù· ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›· Ù˘ Chartis. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ 1935 Î·È 75 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë Chartis ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh PA, ÂÙ·ÈÚ›·˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ Chartis Inc., Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÔÙ›·˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔ 2010 ‰È¤ıÂÙ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘, Û ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·,

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


√‰ËÁfi˜ ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ¿ÏϘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 96 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ËÁ‹: <http://www.chartisinsurance.com/ gr-home_843_222400.html>

CNP MARFIN INSURANCE HOLDINGS ∏ CNP Marfin Insurance Holdings Â›Ó·È Ë ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Marfin Û ∫‡ÚÔ Î·È ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂٷ͇ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ CNP Assurances Î·È Ù˘ Marfin Popular Bank, Ë CNP Assurances ·¤ÎÙËÛ ÙÔ 50,1% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ Marfin Insurance Holdings, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 49,9% ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Marfin Popular Bank. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Marfin ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ Á·ÏÏÈ΋ CNP Assurances SA, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1850, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∑ˆ‹˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Ì ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 30 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ·ÚÔ˘Û›· Û 7 ¯ÒÚ˜. ™Â fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ ‹ Ù· ÙÔÈο Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·. ¶ËÁ‹: <http://www.cnpmarfin.com/>

EFG EUROLIFE ∞™º∞§π™Δπ∫∏

·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 500 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ / Ú¿ÎÙÔÚ˜. ¶ËÁ‹: <http://www.eurolife.gr/>

E.I.G. EVIMA INSURANCE GROUP π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1974 Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Proton ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛʷϛۈÓ. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Ô fiÌÈÏÔ˜ Aspis Holdings Plc ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÔχÏ¢Ú˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Proton Bank AE, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ 92,71% Ù˘ Proton ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ∞∂ ¤Ó·ÓÙÈ 7,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ªÂ ÙË Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Bancassurcance. ™ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘, Ë ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ۠¶ÚÒÙË ∞ÓÒÓ˘ÌË ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010, ∏ ¶ÚÒÙË ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋, ̤ۈ ·‡ÍËÛ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Evima SA Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠Evima ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋. To 2010 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi 20 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Proton Bank, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙ· 27 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ËÁ‹: <http://www.evima.gr/>

GROUPAMA º√π¡π• ªÂ ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 195 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ë Groupama ºÔ› -

ÓÈÍ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Â‰Ò Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ¯ÚfiÓÈ·. ∂Ù·ÈÚ›· Ì fiÓÔÌ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ, Ë ºÔ›ÓÈÍ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Groupama, ÂÓfi˜ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ì ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 17,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ 2010 ÛÙȘ 13 ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ, ÂÎÙfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¤‰Ú· Ù˘. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˙ËÌÈÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1928, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˘Á›·˜ Ì‹Î ÙÔ 1985. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 350.000, ÂÓÒ Ë ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ Â›Ó·È 616 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ 2010, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÛÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ËÌÈÒÓ ¿ÁÁÈÍ·Ó Ù· 123,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ˆ‹˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 63,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ËÁ‹: <http://www.groupamaphoenix.com/>

GENERALI HELLAS ∏ Generali Â›Ó·È Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ 1886 Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ssicurazioni Generali ÙÔ 1980 Î·È Û ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ 1991, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Generali Hellas ∞∞∂. ΔÔ 1986 Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Ë Generali Life Ë ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÚÔ˚fiÓÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ˘Á›·˜, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ΔÔ 1993, Ë Generali Life ÂÍ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ Schweiz Life (˘Ô-

ηٿÛÙËÌ· Ù˘ Swiss Re). ΔÔ 1998, Ë Generali Hellas ÂÍ·ÁfiÚ·Û ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ù˘ Zurich Insurance ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 15 ÚÒÙ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 61.500 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È 297 ÂÙ·ÈÚ›˜ (107 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È 119 holding, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È real estate ÂÙ·ÈÚ›˜). ¶ËÁ‹: <http://www.generali.gr/>

ING ∂§§∞¢∞™ ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô fiÌÈÏÔ˜ ING ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1980 Î·È Û‹ÌÂÚ· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Û ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Û‡ÓÙ·Í˘. ∂¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ‰›ÎÙ˘· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.199 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, 18 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È 26 ÁÚ·Ê›·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 400.000 ÂÏ¿Ù˜. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 85 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÏ¿Ù˜, ÂÓÒ ÙÔ 2009 η٤Ϸ‚ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ˆ˜

∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Eurobank EFG (100% ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Eurobank EFG) Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ EFG Eurolife ∞∂∞∑ (∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ∑ˆ‹˜) Î·È ÙËÓ EFG Eurolife ∞∂°∞ (°ÂÓÈΤ˜ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ). ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· Ì ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Eurobank, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ EFG Eurolife ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - Ú¿ÎÙÔÚ˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë EFG Eurolife ‹Ù·Ó Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ 2009, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘„ËÏ‹ ÎÂʷϷȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ˘ÂÚηχÙÂÈ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 400.000 ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ∂›Û˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 65.670 ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˙ˆ‹˜, ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛʷϛۈÓ. Δ¤ÏÔ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ 250 ¿ÙÔÌ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ

32

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ˆ˜ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Global Fortune 500 . ™‹ÌÂÚ· ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 100.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ING Group , Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 40 ¯ÒÚ˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘. ¶ËÁ‹: <http://www.ing.gr/>

INTERAMERICAN √ªπ§√™ π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1969 ˆ˜ Interamerican ∂¶∂ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÎ. ¢. ∫ÔÓÙÔÌËÓ¿ Î·È A. Δ·ÌÔ˘Ú¿ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Interamerican °ÂÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1974 Î·È ÙÔ 1988 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÛ‹Úı ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Intertrust, Ë ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÚÒÙË È‰ÈˆÙÈ΋ Î·È ÌË ÙÚ·Â˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∞fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘ÚˆÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıË ÓÒÓ . ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Megatrust Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1999 Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ ÔÚÙÔBanco Á·ÏÈ΋ ÙÚ¿Â˙· μCP (B Comercial Portugues ). Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÓÔÛËÏ¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Ù˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ‰‡Ô Ӥ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ (ÙËÓ ∂˘ÚˆÎÏÈÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ∞ıËÓ·˚΋ ∫ÏÈÓÈ΋) Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏ˘È·ÙÚ›Ԣ Medifirst ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜. ΔÔ 2008 ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô‡ÏËÛ ÙfiÛÔ ÙËÓ ∂˘ÚˆÎÏÈÓÈ΋ ∞ıËÓÒÓ fiÛÔ Î·È Ù˘ ∂˘ÚˆÎÏÈÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1.000.000. ¶ËÁ‹: <http://www.interamerican.gr/>

ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ú·ÎÙÔÚ›· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ Interlife ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ Alpha Trust Ì ηı·Úfi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi 5.091.792 ¢ÚÒ. ª¤Û· ÛÙÔ 2010, Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 50.795.723 ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 3,40% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, Ë ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ Û ·Î›ÓËÙ· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ¤Êı·Û ٷ 89.770.610 ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 18,90 % ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2009. ¶ËÁ‹: <http://www.interlife.gr/>

INTERNATIONAL LIFE ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ 1956, fiÙ·Ó Ô πˆ¿ÓÓ˘ ªÚ¿‚Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ RAS ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Ù· 54 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô fiÌÈÏÔ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Û ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 1984 Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÌÂÙÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÙËÓ International Hellas AE, Ë ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ. ™Ù·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1991, Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ International Holding AE, ÛÂ

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Aachener und Munchener Group. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ȉڇıËÎÂ Î·È Ë International Life AEAZ, ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔÔ 2003 ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ̤ۈ Ù˘ UVS International GmbH, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë International Life ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙËÓ Praxis International ∞Ã∂¶∂À ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Metronet ∂¶∂À Î·È Symetron AXE, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·ÒÏËÛ ÙÔ 2009. ΔÔ 2010 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÍ·ÁfiÚ·ÛÂ Î·È ·ÔÚÚfiÊËÛ ÙfiÛÔ ÙËÓ ING ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞°∂∞, fiÛÔ Î·È ÙËÓ International ∞∂∞∑. ¶ËÁ‹: <http://www.inlife.gr/>

INTERLIFE ∞∞°∂∞ ∏ Interlife ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· °ÂÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ 1991 Û ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯È΋ ‚¿ÛË. ™‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù·. Δ· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È¿ Ù˘ ÙÔ 2010 ¤Êı·Û·Ó Ù· 20.145.349 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ÌÂÙÔ¯È΋ Ù˘ ‚¿ÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 1.500 ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ¤Ó· ¢ڇ ‰›ÎÙ˘Ô ˆÏ‹ÛˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Û ∞ı‹Ó· Î·È ƒfi‰Ô, ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∫Ú‹ÙË, §·Áη‰¿ Î·È ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

33


√‰ËÁfi˜ ERGO ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 19 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, Ô Ergo ¤¯ÂÈ 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÏ¿Ù˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, Ë Ergo ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÌÂÚ›‰ÈÔ ‰ËÏ·‰‹ 24%. ™Â fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞Û›· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙË ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ergo, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011, ‰È·ÙËÚ› 8 ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÁÚ·Ê›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔˆı› ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ (·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜) Û οı ÓÔÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ÂÓÂÚÁÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 1.400. ¶ËÁ‹: <http://www.ergohellas.gr/main.ht m>

∞π°∞π√¡ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1995, Ì ·ÚÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙȘ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ¶ÏÔ›ˆÓ, ™Î·ÊÒÓ ∞Ó·„˘¯‹˜ Î·È ºÔÚÙ›ˆÓ. ΔÔ 2004 η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÛÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô ¶ÏÔ›ˆÓ & ™Î·ÊÒÓ ∞Ó·„˘¯‹˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‹‰Ë ηٷÍȈ̤Ó˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜. ∞fi ÙfiÙÂ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó·˘Ù·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ··ÈÙËÙÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙÔ 1999 Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â¤ÎÙÂÈÓ ‰˘Ó·ÌÈο ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˙ËÌÈÒÓ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË Û ¤Ó· ¢ڤˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™‹ÌÂÚ·, Ë ∞ÈÁ·›ÔÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2.000 ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÏÔ›· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘, η٤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ 31% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ó·˘Ù·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÛÙÔȯ›· 31/12/ 2009). ¶ËÁ‹: <http://212.54.203.36/aigaion/>

∞TE ∞™º∞§π™Δπ∫∏ I‰Ú‡ıËΠÙÔ 1980 Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ∞ÁÚÔÙÈ΋ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· °ÂÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, Ì ·ÚÈÔ Ì¤ÙÔ¯Ô ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ 1999, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi, ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ

34

οı ‚·ıÌÔ‡. ∏ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ë ∞Δ∂. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2005 ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘, Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÂÌÔÚÈÎfi fiÓÔÌ·, ∞Δ∂ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋. ™‹ÌÂÚ·, Ë ∞Δ∂ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ. ªÂ ÌfiÙÔ «∫ÔÓÙ¿ Û·˜ fi, ÙÈ ÎÈ ·Ó Ù‡¯ÂÈ», ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂȉÈο ۯ‰ȷÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ηχ„ÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰›ÎÙ˘· ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· οı ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ¶ËÁ‹: <http://www.ateinsurance.gr/>

∞Δ§∞¡Δπ∫∏ ∂¡ø™π™ √ ·ÚÈÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÚ·Â˙Ô·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Deutscher Ring, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÏÔÛÛÈ·›· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏ‚ÂÙ›·˜ La Baloise. ∏ Deutscher Ring ȉڇıËΠÙÔ 1913 ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÙÚ·Â˙Ô·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ √Ì›ÏÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ΔÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 6,9 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4.450.000 Û˘Ì‚fiÏ·È·, ÂÓÒ ··Û¯ÔÏ› 3. 824 ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë La Baloise Â›Ó·È ¤Ó·˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ¿ÚÔ¯Ô˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. √ fiÌÈÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘, ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, ÙÔ˘ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ, Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È ··Û¯ÔÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 9.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Baloise Holding Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ (SMI). ∂›Û˘, Ë ∞ÙÏ·ÓÙÈ΋ ∂ÓˆÛË Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÌfiÓÈ̘ ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 15 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶ËÁ‹: <http://www.atlantiki.gr/>

∂£¡π∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∏ ∂ıÓÈ΋ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ú¯·È-

fiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - Î·È Ë ÌfiÓË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ - Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯‹ ·ÈÒÓ·. Δ· 119 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯˘Úfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. À‹ÚÍ ¿ÓÙÔÙ ·fi ÙȘ ËÁ¤Ùȉ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÛʷϛۈÓ. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂Δ∂ Î·È Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 210 ÁÚ·Ê›·, 3.894 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È 1.676 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÌÂÛ›Ù˜ (brokers). ™ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·˘Ùfi, ¤¯ÂÈ ÚÔÛÙÂı› Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ bancassurance ̤۷ ·fi Ù· 580 ÂÚ›Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ bancassurance ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ó¤·, Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË, ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ˆÏ‹ÛˆÓ. ¶ËÁ‹: <https://www.ethnikiasfalistiki.gr/>

∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™π™ ∞∂∂°∞-∞™º∞§∂π∞π ªπ¡∂ΔΔ∞ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ȉڇıËΠÙÔ 1973 ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈÓ¤ÙÙ· Î·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‹ÌÂÚ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ÂÓÒ Û˘Ó¯Ҙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛȘ ∞∂∂°∞ - ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·È ªÈÓ¤ÙÙ· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ fiˆ˜ Swiss Re, Scor, Lloyds of London, NEW RE, Markel Î·È Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Lloyd’s Brokers. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·fi 320.000. ¶ËÁ‹: <http://www.minetta.gr/>

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞ π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1977 ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· 19 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ 1994 ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ Î‡ÚÈ·

·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹. ∏ ∂˘Úˆ·˚ ΋ ¶›ÛÙË ∞∂°∞ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ù¤ÙÔÈ· ›ÛÔ‰Ô. ΔÔ 2007 ˘‹ÚÍ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ηıÒ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈ Ú·ÈÒ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘. ™‹ÌÂÚ·, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙfiÛÔ Û ȉÈÒÙ˜ fiÛÔ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÚˆÙÔÔÚȷο Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Û Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ 2.700 Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 270.000 ÂÏ¿Ù˜. √ ˘„ËÏfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤ıÂÛ ̤۷ ÛÙÔ 2010 ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· 131 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘, fiÔ˘ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ¶‹ÁË: <http://www.europaikipisti.gr/gr /Home>

∫À¶ƒ√À ∑ø∏™ ∂›Ó·È Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ȉڇıËΠÙÔ 2000 ˆ˜ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ Eurolife ∫‡ÚÔ˘ , Ì›·˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. H EuroLife ȉڇıËΠ·fi ÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙË Manufacturers Life ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ÙÔ 1989. ΔÔ 1994 Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ηıÒ˜ Ë EuroLife Á›ÓÂÙ·È Ï‹Ú˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘. ª¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë EuroLife ‰È·ÙËÚ› ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Á‡Úˆ ÛÙÔ 30%, ÂÓÒ Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ bancassurance. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ë ∫‡ÚÔ˘ ∑ˆ‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ·Â˙Ô·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ËÁ‹: <http://www.bankofcyprus.gr/Ins urance_gr/lifeinsurance_gr/>

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


Δ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ

AXA ∞™º∞§π™Δπ∫∏

ALLIANZ

À°∂π∞

À°∂π∞

™À¡Δ∞•π√¢√Δ∏™∏

Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· «ÀÁ›· ÁÈ· √ÏÔ˘˜» Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙ· Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÈÌ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚·ÛÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ηχÙÂÈ ÙÔ 100% Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ 80% ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÈÛfi‚È· ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ¤ˆ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1.200 ¢ÚÒ, ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÔÛÔ‡ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ˘„ËÏ¿ ÂȉfiÌ·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÂÈϤÍÂÈ ÎÚ·ÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‹ ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË.

ΔÔ My Health Prestige ηχÙÂÈ ÓÔÛËÏ›˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û ∏¶∞ Î·È ∫·Ó·‰¿, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚfiÛıÂÙ· ÔʤÏË Ì ˘„ËÏ¿ fiÚÈ· Î¿Ï˘„˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯Ú‹Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÓÔÛËÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· ̤ÏË. ∂›Û˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ˘„ËÏÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÓÔÛËÏ›·˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ™˘Ì‚‚ÏË̤ӷ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· ‰›ÎÙ˘· ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ, 24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÚ›ı·Ï„‹ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ È·ÙÚÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Mondial Assistance ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÓÔÛËÏ›·˜ «My Health Card».

My Pension ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «M πÛfi‚È· ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË ™‡ÓÙ·ÍË» Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ٷ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 2,5% (Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ), ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ fiÛÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ·fi‰ÔÛË. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂÈı˘Ì›, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: All Pension, «My Pension - ÕÌÂÛË ™‡ÓÙ·ÍË» Î·È All Pension Capital.

™À¡Δ∞•∏ ΔÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ AXA ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛfi‚È· ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË ‹ ÂÊ¿·Í ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÂΛÓÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ÂÚ·Ô‰fiÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘: ∂Ù‹ÛÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏËڈ̋˜ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙË/ÛÙÔ Û‡˙˘ÁÔ ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ· 5 ‹ 10 ¤ÙË ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ 2/3 ·˘Ù‹˜ ÈÛfi‚È·, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ 3,35%, ηıÒ˜ Î·È ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔϤ˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘.

36

∫∞Δ√π∫π∞ ΔÔ ·Î¤ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηÙÔÈΛ·˜ All House Basic ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ

ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ¶˘ÚηÁÈ¿˜ ‹ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡, ¢Ú›·˜ ¤ÎÚË͢, ÙÒÛ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ˙ËÌȤ˜ ·fi ηÓfi ˘ÚηÁÈ¿˜, ˘ÚηÁÈ¿ ·fi ‰¿ÛÔ˜, ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙÒÛË ‰¤Ó‰ÚˆÓ ‹ ÎÏ·‰ÈÒÓ Î·È ÛÙ‡ÏˆÓ ‹ ηψ‰›ˆÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÍÔ‰· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ Û˘ÓÙÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÌÔÓ‹, ¤ÍÔ‰· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÁÈ· ÛÂÈÛÌfi Î·È ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÙ‹ÛÈ· ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ªÂÚÈο ·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Û ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤ÓË ·Í›· (ÎÙÈÚ›Ô˘/ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘) ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‡„Ô˜ ˙ËÌÈ¿˜ (ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ˘·ÛÊ¿ÏÈÛ˘), ηıÒ˜ Î·È Ë ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Allianz, ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ˙ËÌ›· Ô˘ Ù˘¯fiÓ Û˘Ì‚Â›, οı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


EFG EUROLIFE À°∂π∞ ΔÔ Premium Health ÚÔÛʤÚÂÈ 100% Î¿Ï˘„Ë ÂÍfi‰ˆÓ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÂÎÈÙfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ‰·¿Ó˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 80% ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È 70% Û ∏¶∞ Î·È ∫·Ó·‰¿, fiˆ˜: ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û ∞’ ı¤ÛË ÓÔÛËÏ›·˜, ‰·¿Ó˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ‰·¿Ó˜ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ, ·ÌÔÈ‚‹ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÒÓ, ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (Û ÌË Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ›Ó·Î·˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·ÌÔÈ‚ÒÓ), ¤ÍÔ‰· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ÓÔÛËÏ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÓÔÛËÏ›·˜, 500 ¢ÚÒ ÂÊ¿·Í Â›‰ÔÌ· ÁÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÎÂÙfi ‹ ηÈÛ·ÚÈ΋ ÙÔÌ‹, Â›ÁÔ˘Û· È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î.¿. ∂›Û˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ˆ˜

700.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÓÔÛËÏ›·˜, fiÚÈÔ Ô˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ 10.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ì ·¢ı›·˜ ÂÍfiÊÏËÛË, ÛÙ· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÍfiÊÏËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ÛÙ· ÌË Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ÓÔÛÔÎÔÌ›·.

™À¡Δ∞•∏ Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ EFG Eurolife ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÔÈΛÏÏÔ˘Ó: Easy, Easy Plan, Value, Easy Life, Easy Plus, Fund Î·È Flexi. ∏ ‚¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ›‰È·, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛfi‚È·˜ ÂÁÁ˘Ë̤Ó˘ Û‡ÓÙ·Í˘, Ù· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË.

∂Í·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÈÛfi‚È· ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ‹ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÊ¿·Í ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÂÈϤÔÓ fiÊÂÏÔ˜ ·fi Ù˘¯fiÓ ˘ÂÚ·Ô‰fiÛÂȘ, ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ ηٿ 5% οı ¯ÚfiÓÔ, Ì›ˆÛË ÊfiÚÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ‰˘Ó·Ùfi-

ÙËÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘¯fiÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (˘ÂÚ·Ô‰fiÛÂȘ) ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘.

∏ÁÂÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ INTERAMERICAN ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘Á›·˜ ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· (ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Â›‰ÔÌ·) Î·È ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ■ ÕÌÂÛË π·ÙÚÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· √È ˘ËÚÂۛ˜ ÕÌÂÛ˘ π·ÙÚÈ΋˜ (¶ÚÔÛˆÈ΋˜) μÔ‹ıÂÈ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù˘ È·ÙÚÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ȉÈfiÎÙËÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ‹ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ.

ŒÚ¢Ó˜ ÁÓÒÌ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ˆ˜ ÚÒÙË ÛÙȘ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ‰·¿Ó˜ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, ʤÚÓÂÈ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘Á›·˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤·, Ë INTERAMERICAN η٤¯ÂÈ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·ÈÛıËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ··ÓÙ¿ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ – ·fi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ì¤¯ÚÈ ÙË ÓÔÛËÏ›· Î·È ·ÔıÂÚ·›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ȉÈfiÎÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÛÙ· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰›ÎÙ˘· Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ È·ÙÚÒÓ, ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.

ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÀÁ›·˜

¶ÚÔÛÈÙfi ÎfiÛÙÔ˜ ∏ INTERAMERICAN ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˘Á›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ¢Ú›· ÎÏÈ̿ΈÛË ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 10 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ٷ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó·ÓÂÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· "Smart", ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ı¤ÛË ÓÔÛËÏ›·˜.

∂˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ μ·ÛÈ˙fiÌÂÓË Û ÌÈ· ·Ôχو˜ ÂÏ·ÙÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÏÔÁÈ΋, ·fi ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ηχ„ÂȘ

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

ÀËÚÂÛ›· ÕÌÂÛ˘ π·ÙÚÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜

̤¯ÚÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ë INTERAMERICAN ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘Á›·˜ ¿Óˆ Û ٤ÛÛÂÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ■ Medisystem ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Ì 5 ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜. √È Î·Ï‡„ÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó È·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ¤ÍÔ‰· ̤¯ÚÈ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÙ‹ÛÈÔ

check-up, ˘ËÚÂۛ˜ ÕÌÂÛ˘ π·ÙÚÈ΋˜ (¶ÚÔÛˆÈ΋˜) μÔ‹ıÂÈ·˜ Î·È Û˘Ó¯‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙË °Ú·ÌÌ‹ ÀÁ›·˜ 1010. ■ Medihospital, ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÓÔÛËÏ›·˜ Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· ·fi Î¿Ï˘„Ë ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 500.000 ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÚÔ¯‹ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (check-up), ÂχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο, ÚÔÛı‹ÎË ÕÌÂÛ˘ π·ÙÚÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ■ Medicash ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ˘Á›·˜

ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Medisystem ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÕÌÂÛ˘ π·ÙÚÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜: ■ 1.200 Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ■ 226 Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ■ 16 ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ΤÓÙÚ· Û ∞ı‹Ó· (7), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (5) Î·È ∫Ú‹ÙË (4), ■ ‰›ÎÙ˘Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÒÓ – ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â¤Ì‚·ÛË Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ INTERAMERICAN, ■ 2 ÔÏ˘˚·ÙÚ›· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ (ÙÔ Medifirst ÛÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ ∞ıËÓ·˚΋ Mediclinic ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜).

∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ŸÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘Á›·˜ Ù˘ INTERAMERICAN ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô °Ú·Ê›ˆÓ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÌÂÛ›Ù˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ӷ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Millennium, FBB Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

37


√‰ËÁfi˜ INTERNATIONAL LIFE À°∂π∞ ΔÔ ™‡ÛÙËÌ· ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ «∂Ó ÀÁ›·» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· (∂͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋) Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· (¡ÔÛÔÎÔÌÂȷ΋) ÂÚ›ı·Ï„Ë. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË (Â›‰ÔÌ·) Û ÂÚ›ÙˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 3 ∫¿ÚÙ˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÏËڈ̋ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙ· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ‰›ÎÙ˘· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Î¿ÚÙ· Greek Flying Doctors Club ηχÙÂÈ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ∂.∂. ̤ۈ Ù˘ Greek Flying Doctors, Ë Î¿ÚÙ· ÀÁ›·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÛÙ· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ·ÔÙÂÏ› Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜

˘ËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜, ÂÓÒ Ë Î¿ÚÙ· EuroCross International Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Î·È Â›ÁÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÚÔÛʤÚÂÈ Â›ÁÔ˘Û· È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Ì ·¢ı›·˜ ÂÍfiÊÏËÛË ÂÍfi‰ˆÓ 100% ̤ۈ Ù˘ Eurocross Assistance.

™À¡Δ∞•∏ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÈÏ‹ ™‡ÓÙ·ÍË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ÂÊ¿·Í, ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ (1/3) ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ·¯ı› ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ª¤ÏÏÔ˘Û· ™‡ÓÙ·ÍË ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÛfi‚È· ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ‹ ¤Ó· ÂÊ¿·Í ÛÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù· ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ·ÛÊ¿ÏÈ-

CHARTIS

ÛÙÚ· Î·È Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Inlife ™›ÁÔ˘ÚË ™‡ÓÙ·ÍË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜. √ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÚÔÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÊfiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÂÊ¿·Í ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ›ÛÔ˘ Ì ‰‡Ô ÂÙ‹ÛȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ 3% ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ Inlife Flexible ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ̤۷ ·fi Ì›· ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔÓÔÌȷ΋ Â¤Ó‰˘ÛË.

¶∂ƒπ√À™π∞ Δ· Home Master Care (Ï‹Ú˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ∫·ÙÔÈΛ·),

GENERALI ™À¡Δ∞•∏

À°∂π∞ ¶ÚÔÛÙ·Û›·» ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶ οı ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. √È ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘, ηٿ ¿ÙÔÌÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∞Ô˙ËÌ›ˆÛË 10.000 ¢ÚÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, Î¿Ï˘„Ë È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ 1.000 ¢ÚÒ, ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi Â›‰ÔÌ·, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ̤¯ÚÈ 180 Ë̤Ú˜, ‡„Ô˘˜ 155 ¢ÚÒ, Î¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ‰È·ÎÔÌȉ‹˜ ·fi ·Ù‡¯ËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È 500 ¢ÚÒ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi Â›‰ÔÌ· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ‡„Ô˘˜ 500 ¢ÚÒ.

Home Plus (ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÙÔÈΛ·), ÙÔ Home Basic (·Î¤ÙÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÙÔÈΛ·, fiˆ˜ ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ˙ËÌȤ˜ ·fi ÎϤÊÙË, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷, ¤ÍÔ‰· ¿ÓÙÏËÛ˘ ˘‰¿ÙˆÓ) Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë International Life ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ¤ÍÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √Ï· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ÊÚÔÓÙ›‰· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÛÙ·Û›· Bonus-Malus, ˙ËÌȤ˜ ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ fi¯ËÌ·, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÚ›ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·fi ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÛÂ Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·fi ¢È·ÚÚÔ‹ ˘ÁÚÒÓ Î·È Ú˘ÌÔ‡ÏÎËÛË Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÂ›· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

ΔÔ Pension Plus ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfiÓ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÙ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ˘„ËϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ. °È· fiÔÈÔÓ ÂÈϤÍÂÈ ÌËÓ·›· ηٷ‚ÔÏ‹ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÈÏÔÁ¤˜: πÛfi‚È· Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÔÛÔ‡, ‹ ÈÛfi‚È· Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÔÛÔ‡ Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· 5 ‹ 10 ¯ÚfiÓÈ· (Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ı· Û˘Ó¯›-

ÛÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 5 ‹ 10 ÂÙÒÓ) ‹ ÂÊ¿·Í ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Û ÔÛÔÛÙfi 80% ÛÙÔ/ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘.

∫∞Δ√π∫π∞ ΔÔ HOME Comfort ηχÙÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘. ∂¯ÂÈ ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜, ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÙȘ Ù˘¯fiÓ ·ÌÔÈ‚¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤-

¯ÚÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ ÛÔÎ ÌÈ·˜ ‰È¿ÚÚË͢. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û «∞Í›· ∞ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘», ‰ËÏ·‰‹ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÛÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘, ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ›‰È·˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÈÎfi‰Ô, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ì ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ÂÈÛ΢‹ οı ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ.

∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√ ∏ Chartis ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÌfiÏȘ 196 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∫·Ì›· Ì›ˆÛË ÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ¤ˆ˜ Î·È 3 ¯ÚfiÓÈ·, fiÚÈÔ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ ·fi 30.000 ¢ÚÒ, Î¿Ï˘„Ë ÎÏÔ‹˜ Î·È ÛÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ·ÚÔ¯‹ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ Î·È 90 Ë̤Ú˜, ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÏÈ΋˜ ÎÏÔ‹˜ Û ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÁÈ· οı ˙ËÌ›· Ì ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÙÚ›ÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È 15.000 ¢ÚÒ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·Ú¤¯ÂÈ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ fiˆ˜: ª¤¯ÚÈ Î·È 15% ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi Ô‰ËÁfi, 10% ÏfiÁˆ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜, 5% Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, 5% ÛÙ· ˘‚ÚȉÈο Ô¯‹Ì·Ù·, 5% ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù· Ì Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë, 5% ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ̤ÏË Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·ıÚÔÈÛÙÈο.

38

CNP MARFIN INSURANCE HOLDINGS À°∂π∞ ΔÔ Ó¤Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘Á›·˜ Ù˘ CNP Marfin ∑ˆ‹˜, Bonjour Health, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ Î·È ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ªÂ ÙÔ Bonjour Health, Ô ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘, ̤ۈ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Û ˘ËÚÂۛ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ (È·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ‰ˆÚÂ¿Ó ‹ Ì ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜, ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ¤ÎÙˆÛË 80% ‹ 85% Î·È ¤ˆ˜ 1.500 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, check up Î.¿.). ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ ‰··ÓÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÓÔÛËÏ›·˜ (ÂÎÈÙfiÌÂÓÔ ÔÛfi 400, 1.000, 1.500 ‹ 3.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜,

Î¿Ï˘„Ë ÂÍfi‰ˆÓ ¤ˆ˜ 1.000.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÌÂ Î¿Ï˘„Ë 100% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË) Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ‰·¿Ó˜ ÚÔ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. °È· ¤Ó·Ó ÂÏ¿ÙË 30 ÂÙÒÓ Ì ÂÎÈÙfiÌÂÓÔ ÔÛfi 1.500 ¢ÚÒ, ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ Â›Ó·È 52 ¢ÚÒ, ÂÓÒ, ·Ó ÙÔ ÂÎÈÙfiÌÂÓÔ ÔÛfi Â›Ó·È 3.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ Â›Ó·È 42 ¢ÚÒ.

™À¡Δ∞•∏ ΔÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Pension+ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ·ÌȇÛÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ (·fi

50 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ) Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ¯ˆÚ›˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÙ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË 3%, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÂÚ·Ô‰fiÛÂˆÓ Î·È Â‡ÎÔÏ·, Ì ¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ‹ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Ù˘ Marfin Egnatia Bank ΔÔ Pension+ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË, ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó, ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ ‹ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÊ¿·Í ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÏËıÂÈÛÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·.

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


√‰ËÁfi˜ GROUPAMA º√π¡π•

ING ∂§§∞¢∞™

À°∂π∞ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Safe Life Ù˘ Groupama ºÔ›ÓÈÍ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë ¤ˆ˜ 1.000.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÓÔÛËÏ›·˜ ÏfiÁˆ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ‹ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ fiÔÈ·˜ ı¤Û˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÂÈı˘Ì› Ô ÂÏ¿Ù˘, ·ÎfiÌË Î·È ÛÔ˘›Ù·, ÛÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. ∂›Û˘, ·Ú¤¯ÂÈ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·È¯Ì‹˜ ·fi È·ÙÚÔ‡˜ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ¤ÎÙˆÛË ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÛfi‚È·˜ Î¿Ï˘„˘, 24ˆÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹ (20% Ù˘ ‰·¿Ó˘, Ì ̤ÁÈÛÙË ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹ 1.200 ¢ÚÒ ÁÈ· ¿Á·ÌÔ Î·È 2.400 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·) Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ Ù˘ οÚÙ·˜ «ÀÁ›·˜ ¢ÒÚÔÓ». ∏ ÂȉÈ΋ ·˘Ù‹ οÚÙ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ‰›ÎÙ˘· ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¢π∞°¡ø™∏ Î·È EUROMEDICA- ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂȉÈο ÚÔÓfiÌÈ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· °ÂÓÈ΋ ∞›Ì·ÙÔ˜ Ì 2,90 ¢ÚÒ, ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ·fi 8,30 ¢ÚÒ Î·È °ÂÓÈ΋ √‡ÚˆÓ Ì 1,80 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ Ì 15 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï‹„Ë, Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Ì 35 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÚԂϤÂÙ·È 30% ¤ÎÙˆÛË Â› ÙÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ȉȈÙÒÓ Ù˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ

À°∂π∞ Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÀÁ›·˜ (Basic, Premium, Maximum) ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÏËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. √È ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ fiÚÈÔ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 500 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ, ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û 800 ÂÚ›Ô˘ È·ÙÚÔ‡˜, 20 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, Û 75 fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì 25 ¢ÚÒ ·Ó¿ Â›Û΄Ë, ÂÓÒ ÛÙ· ÂÈϤÔÓ ÚÔÓfiÌÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Euromedica. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‚·ÛÈΤ˜ ηχ„ÂȘ: ∂χıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‹ ÎÏÈÓÈ΋˜, ¤ÍÔ‰· ÓÔÛËÏ›·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ 100% ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È ·Ù‡¯ËÌ·, ·ÌÔÈ‚¤˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡, ‚ÔËıÔ‡ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˘, Â›‰ÔÌ· ÙÔÎÂÙÔ‡, ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 30 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË ÓÔÛËÏ›·, Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÓÔÛËÏ›· Î·È Ì¤Û· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 4 ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ÓÔÛËÏ›·, ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ Î·È ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›˜ (ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÛËÏ›·), ·ÚÔ¯‹ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԣ ∏̤ڷ˜ Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘-

INTERLIFE ¶∂ƒπ√À™π∞ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· OIKOS Basic Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ηÙÔÈΛ·˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηχ„ÂȘ ηٿ ˙ËÌÈÒÓ

40

οÙÔ¯ÔÈ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ οÚÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÓfiÌÈ· ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‹ ÎfiÛÙÔ˜, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· fiÔȘ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ ı¤ÏÔ˘Ó.

¶∂ƒπ√À™π∞ Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘ Groupama ºÔ›ÓÈÍ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ·fi Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Î·ÙÔÈ˘, ̤¯ÚÈ ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Motor Care ÚÔÛʤÚÔ˘Ó: ˘ËÚÂÛ›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ (KEZA), ÌÈ· Ï‹ÚË Áο̷ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (∂.π.Ã.): Minima - 5%, Magna -10%, Optima -15%, Suprema -20% Î·È Femina -10%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ Safe House ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Û ȉÈÔÎً٘ Ô˘ ȉÈÔηÙÔÈÎÔ‡Ó, ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ (·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘), ȉÈÔÎً٘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË (·ÛÊ¿ÏÈÛË ÎÙÈÚ›Ô˘) ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, Â·ÎfiÏÔ˘ı· ¤ÍÔ‰·, ηıÒ˜ Î·È ÁÂÓÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ Safe House ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ·Í›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘.

∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ Ì·, ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË, ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ··ÏÏ·Á‹˜, Â›ÁÔ˘Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ¤ÍÔ‰· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÓÔÛÔÎfiÌ·˜.

™À¡Δ∞•∏ SUPER ™‡ÓÙ·ÍË-∂ÓÈ·›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›Δ· «S ÛÙÚÔ˘» Î·È «S SUPER ™‡ÓÙ·ÍË-ΔÌËÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ» ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜: ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÁÁ˘Ë̤Ó˘ ÈÛfi‚È·˜ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘, ‹ ·ÚÔ¯‹ ÈÛfi‚È·˜ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Ì 10ÂÙ‹ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ‹ ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜ ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÈÛfi‚È·˜ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ¿Ó‰Ú·˜ 40 ÂÙÒÓ Ì ¤Ó·ÚÍË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Ì ηٷ‚ÔÏ‹ 10.000 ¢ÚÒ ÂÓÈ·›Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÈÛfi‚È· ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË 138 ¢ÚÒ Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 100 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÁÁ˘Ë̤Ó˘ ÈÛfi‚È·˜ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ 274 ¢ÚÒ. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È 10 ¤ÙË, ÂÓÒ Ô ·ÛÊ·ÏÈ-

Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· Î·È ÛÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηχ„ÂȘ: ¶˘ÚηÁÈ¿, ÎÂÚ·˘Ófi˜, ηÓfi˜, ¤ÎÚËÍË Î·È ÙÒÛË ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ΔÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ηχÙÂÈ Î·È Ô¯Ï·ÁˆÁ›Â˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ-

Ṳ̂ÓÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 60Ô˘ Î·È 70Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘.

∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√ ∏ ∞Δ∂ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÓÙ Ӥ·, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ·Î¤Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (SUPER AutoPLAN 3∞ - SUPER AutoPLAN 4∞ SUPER AutoPLAN 5∞ - SUPER AutoPLAN 7∞ - SUPER AutoPLAN 8∞). √È ‚·ÛÈΤ˜ ηχ„ÂȘ ÙÔ˘ ÈÔ ·ÏÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∞ÛÙÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, 0˘ÚηÁÈ¿, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÔÏÈ΋ ÎÏÔ‹, ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ÚÔÛˆÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·, ÊÚÔÓÙ›‰· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ·fi ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË, ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ fi¯ËÌ·, ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂÓÙfi˜ Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Bonus Malus. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ıÚ·‡ÛË ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ, ÌÂÚÈ΋ ÎÏÔ‹ Î·È Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. Δ¤ÏÔ˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ºÈÏÈÎÔ‡ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Î¿ı ·Ó·›ÙÈÔ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ù˘ ÁÈ· ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ̤¯ÚÈ 6.000 ¢ÚÒ Î·È ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ̤¯ÚÈ 9.000 ¢ÚÒ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ 3.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ.

˜, ηÎfi‚Ô˘Ï˜ ‚Ï¿‚˜, Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ‰È¿ÚÚËÍË OIKOS Extra ÛˆÏËÓÒÛˆÓ, ˘Âگ›ÏÈÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ, ÎÏÔ‹ Ì ‰È¿ÚÚËÍË ‹ ·ÓÙÈÎÏ›‰È (ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ· ÌfiÓÔ) Î·È ˙Ë̛˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·fi ÎÏÔ‹ (ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ· ÌfiÓÔ) ̤¯ÚÈ 3.000 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ OIKOS Super ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘: μÚ·¯˘Î‡Îψ̷ ̤-

À°∂π∞ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∑ˆ‹˜ Ù˘ ING ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿Ï˘„Ë ˙ˆ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ô‚ÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÂȉÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ¿, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1.200 ¢ÚÒ. Δ· fiÚÈ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›ӷÈ: ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù· 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¿Ó‰Ú˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜ ·fi 20 ˆ˜ 60 ÂÙÒÓ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. °È· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰¤Î· ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊfiÚÔ˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û ÂÙ‹ÛȘ, ÂÍ·ÌËÓÈ·›Â˜ ‹ ÙÚÈÌËÓÈ·›Â˜ ηٷ‚ÔϤ˜.

™À¡Δ∞•∏ ∂Ó· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ™‡ÓÙ·Í˘ ING» Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Î·Ù¿ 3%, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ™Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÛÙ·ıÂÚfi ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ‹ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ 3%, ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· (Ù· ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘, ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1.200 ¢ÚÒ), ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ∞·ÏÏ·Á‹˜ ¶ÏËڈ̋˜ ∞ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ (∞¶∞), Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÈ΋˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘.

¯ÚÈ 5% Â› ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙Ô̤ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù· 1.500 ¢ÚÒ, ıÚ·‡ÛË ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ 1.000 ¢ÚÒ, ·ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÔÈΛԢ ̤¯ÚÈ 5% Â› ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙Ô̤ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù· 3.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Î¿Ï˘„Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÌfiÓÈÌ˘ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ Î.¿.

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


∂£¡π∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏

INTERAMERICAN

À°∂π∞ ∫¿ı ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘Á›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ηχ„ÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Î¿Ï˘„Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ÙÔ˘˜, ÙÔ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¶ÚÔÛÙ·Û›· Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ¤·, ÂÓÒ ÙÔ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ¤· Î·È Ì ÚÔÛÈÙfi ÎfiÛÙÔ˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ù·: ¡¤Ô ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ∂ȉÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ∂ȉÈÎfi Plus Î·È ¶ÏÂÔÓÂÎÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

™À¡Δ∞•∏ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ∞ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ Ó· «¯Ù›ÛÂÈ» ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÂÈı˘Ì›. ∂›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ ÛÙȘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓˆÓ, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ô ÂÏ¿Ù˘, fiÔÙ ÙÔ ÂÈı˘Ì› Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂˘¤ÏÈÎÙË ∂ıÓÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍË» ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙÂ, ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁ-

Ì‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ¤Ó·Ú͢ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ËÏÈΛ· Ù· 50 ¤ÙË Î·È Ì¤ÁÈÛÙË Ù· 75), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·ÎfiÌ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ ¤Ó·Ú͢ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ (ηٷ‚ÔÏ‹ ÌËÓÈ·›·˜ ™‡ÓÙ·Í˘ ‹ ∂Ê¿·Í ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜) Î·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ (ÈÛfi‚È·, ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓË, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË Î.Ï.) Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Û˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘.

∫∞Δ√π∫π∞ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂ıÓÈ΋ & ™›ÙÈ» ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ηÙÔÈÎÈÒÓ (›Ù ȉÈÔηÙÔÈÎÔ‡Ó, ›Ù fi¯È), ÙÔ˘˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ∞ÛÊ·Ï›˙ÂÈ (οı ¤Ó· ·fi Ù· ·Î¤Ù· ÙÔ˘) ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ Î‡ÚȈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ (·Ôı‹Î˜, Áηڿ˙, Î.Ï.) Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û οı ηÙÔÈΛ· Î·È ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·) Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ (Ï‚ËÙÔÛÙ¿ÛÈ·, ·Û·ÓÛ¤Ú Î.Ï.). Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ·Î¤Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ¢ÂÏÈÍ›· ÙfiÛÔ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘. Δ· ·Î¤Ù· ·˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÚÔ¯ÒÓ, ··Ú·›ÙËÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ηχ„ÂȘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Â›Ù Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ (ÙÚ¤¯Ô˘Û˜) ·Í›Â˜, ›Ù Û ·Í›Â˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘.

À°∂π∞ ΔÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÀÁ›·˜ Ù˘ Interamerican ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· Î·È fi¯È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÓÒ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘. ΔÔ Medisystem ηχÙÂÈ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ‰›ÎÙ˘Ô 1.200 È·ÙÚÒÓ, ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ¤ÍÔ‰· Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 1.070.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÙ‹ÛÈÔ check-up, ÁÚ·ÌÌ‹ ÀÁ›·˜ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ Î·È ¿ÌÂÛË È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. √È ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ MediHospital Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘ Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 550.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ MediCash ·Ú¤¯ÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Â›‰ÔÌ· ÓÔÛËÏ›·˜ Î·È Â›‰ÔÌ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘.

™À¡Δ∞•∏ H Interamerican ÚÔÛʤÚÂÈ ‰‡Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÔ Interamerican ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË ™‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙÔ Interamerican Capital Pension . ΔÔ ÚÒÙÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û ÔÌfiÏÔÁ· ÈÛ¯˘ÚÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ 2% Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚfi ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Interamerican Capital Pension Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓfi˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙÔ Capital Pension ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯·ÌËÏfi ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘„ËÏÒÓ ·Ô‰fiÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ.

∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™π™ ∞∂∂°∞ - ∞™º∞§∂π∞π ªπ¡∂ΔΔ∞ À°∂π∞ ∏ ªinetta Life ÚÔÛʤÚÂÈ ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˘Á›·˜, ÙÔ Medical Gold Î·È ÙÔ Medical Diamond, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· Ï‹Ú˜ Û‡ÛÙËÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ Î·È Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. Δo Medical Gold ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ·Ú¤¯ÂÈ: ÈÛfi‚È· ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Î¿Ï˘„Ë Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·¢ı›·˜ ÂÍfiÊÏËÛË ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙ· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ, fiÚÈÔ Î¿Ï˘„˘ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Û ∂ÏÏ¿‰· & Â͈ÙÂÚÈÎfi 200.000 ¢ÚÒ, ·ÌÔÈ‚‹ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡ & ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ( 0%, 10%, 25%), Î¿Ï˘„Ë 100% ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ıÂÚ·›·˜ (ª∞º/ª∂£ Î.Ï.) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· , ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›˜ & ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÔÛËÏ›·, ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ¤ÍÔ‰· (ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 90 Ë̤Ú˜ ÚÔ ÓÔÛËÏ›·˜ Î·È 60 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô), ÙÔÎÂÙfi, ‰ÈfiÚıˆÛË

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

‰È·ıÏ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ, ·ÚÔ¯‹ Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 650 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÙˆÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÂÎÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜-¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Û˘Ì‚fiÏ·È·. √È ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Medical Diamond Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘ, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ fiÚÈÔ Î¿Ï˘„˘ ÛÙ· 2.000.000 ¢ÚÒ.

™À¡Δ∞•∏ ∏ Minetta Life ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Pension Benefit, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ (ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹, ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜, ÈÛfi‚È· ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË), ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜

·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ (3ÌËÓÔ, 6ÌËÓÔ, ÂÙ‹ÛÈÔ), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi. ∂›Û˘, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Pension Benefit ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË 3,35% (Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ) Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∂ÈϤÔÓ, οı ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÂÓÒ -Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 100% Ù˘ ·Í›·˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË.

¶∂ƒπ√À™π∞ √È ∞ÛÊ¿ÏÂȘ ªÈÓ¤ÙÙ· ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÔ μ·ÛÈÎfi ¶·Î¤ÙÔ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙÔ Minetta Auto Pack, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÔ¯‹ √‰È΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜, ºÚÔÓÙ›‰· ∞Ù˘¯‹-

Ì·ÙÔ˜ Î·È ºÈÏÈÎÔ‡ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ μ·ÛÈÎfi ¶·Î¤ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 500.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 500.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ Î·È Î¿Ï˘„Ë ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ fi¯ËÌ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹ÚË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÔÈ› Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÒÛÙ ӷ ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÌfiÓÈÌ˘ ‹ ÂÍÔ¯È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜, fiÛÔ ÙˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‹ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘.

41


¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ 1

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ - ̤ÏË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜

ËÁ‹: www.eaee.gr

ALLπ∞¡∑ ∂§§∞™ ∞∞∂

AXA ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂

CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE SA

¶Úfi‰ÚÔ˜ MERKLE THOMAS ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ¶∂Δƒ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ¶∂Δƒ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∂ÀΔÀÃπ¢∏™ ∞°°∂§√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∞£∏¡ø¡ 110 - ∫Δπƒπ√ °` 104 42 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 690 5500 Fax 210 692 6059 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email CustomerContact@allianz.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.allianz.gr

¶Úfi‰ÚÔ˜ JEAN RAYMOND ABAT ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ERIC KLEIJNEN ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ERIC KLEIJNEN ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¢È‡ı˘ÓÛË ªπÃ∞§∞∫√¶√À§√À 48 115 28 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 726 8000 Fax 210 726 8810 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@axa-insurance.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.axa-insurance.gr

¶Úfi‰ÚÔ˜ MICHEL BERNARD ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ SUTTON RICHARD °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ SUTTON RICHARD ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË SUTTON RICHARD ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫∞∫√Àƒ∏ ∞£∏¡∞ ¢È‡ı˘ÓÛË ª∏Δƒ√¶√§∂ø™ 45 105 56 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 328 3532, 210 328 3545 Fax 210 328 3520 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@ca-life.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ca-life.gr

CHARTIS

DEMCO INSURANCE LIMITED

¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ GIUSEPPE ZORGNO ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË GIUSEPPE ZORGNO ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞À§√™ ∫∞¡∂§§√¶√À§√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 119 151 24 ª∞ƒ√À™π ΔËϤʈÓÔ 210 8127 600 Fax 210 8127 189 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ UK email info.gr@chartisinsurance.com <mailto:info.gr@chartisinsurance.com> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.chartisinsurance.com <http://www.chartisinsurance.com>

¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫√¡Δ√ª∏¡∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞§μ∂ƒΔ∏™ §∞Àƒ∂¡Δ∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ƒ√Àμ∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË •À¡√°∞§∞™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË 40,2 ¯ÏÌ. ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, ™∂∞ 1 ªÂÛÔÁ›ˆÓ 190 02 ¶·È·Ó›· ΔËϤʈÓÔ 212 212 7800 Fax 212 212 7899 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∫À¶ƒ√™ email info@demcoins.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.demcoins.gr

AMERICAN LIFE INSURANCE (ALICO) ¶Úfi‰ÚÔ˜ μ∞™π§∂π√À ∞¡¢ƒ∂∞™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ª∞∑∞ƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™¢ƒ∞∫∞™ ∞Ãπ§§∂∞™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 119 151 24 ª∞ƒ√À™π ΔËϤʈÓÔ 210 878 7000 Fax 210 612 3722 - 612 3728 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∞ª∂ƒπ∫∏ email contact@alico.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.alico.gr

AR∞G ALLGEMEINE R.S.VERSICHERUNGS CREDIT AGRICOLE INSURANCE ∞∂°∞ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Δ™∂∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Δ™∂∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢È‡ı˘ÓÛË º∂π¢π¶¶π¢√À 2 115 26 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 749 0800 Fax 210 777 0368 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ °∂ƒª∞¡π∞ email arag@hol.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.arag.gr

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË

Δ∑∂∏™ °∂ƒ∞™πª√™ Δ∑∂∏™ °∂ƒ∞™πª√™ ¶∞¶∞∑∞ƒ∫∞¢∞ ª∞ƒπ∞ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 97 115 23 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 725 9179 Fax 210 725 9129 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ √§§∞¡¢π∞ email info.gr@atradius.com <mailto:info.gr@atradius.com> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.atradius.com <http://www.atradius.com>

42

¶Úfi‰ÚÔ˜ FRANCOIS JEAN - LUC ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶∞¶∞ªπÃ∞§√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞¶∞ªπÃ∞§√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË °∂ƒ√¡Δ∞™π√À ƒ∞§§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ª∏Δƒ√¶√§∂ø™ 45 105 56 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 328 3563 Fax 210 328 3561 email info@ca-insurance.gr <mailto:info@cainsurance.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.cains.gr <http://www.cains.gr>

D∞S ∏∂LL∞S ¡.∞™º.∂Δ.°∂¡.¡√ª.¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ¶Úfi‰ÚÔ˜ STOECKL PETER ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™Δ∞Àƒ√°π∞¡¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™Δ∞Àƒ√°π∞¡¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 44 117 42 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 900 1300 Fax 210 923 5875 - 921 5134 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email dasathen@hol.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.dashellas.gr

EFG EUROLIFE ∞¡ø¡. ∂Δ∞πƒ. °∂¡π∫ø¡ ∞™º. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ª¶∞§§∏™ μÀƒø¡ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™∞ƒƒ∏°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞¶√™Δ√§√À ∏§π∞™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™∞ƒƒ∏°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞¶√™Δ√§√À ∏§π∞™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 209 - 211 171 21 ¡∂∞ ™ªÀƒ¡∏ ΔËϤʈÓÔ 210 930 3900 Fax 210 930 3988 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@eurolife.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.eurolife.gr

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ERGO ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ∑ø∏™

EUR√ƒ ∞SSπSΔ∞¡C∂

HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG

¶Úfi‰ÚÔ˜ SCHMITZ JUERGEN ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ SCHMITZ JUERGEN °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫√∫∫∞§∞™ ∫. £∂√¢øƒ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫√∫∫∞§∞™ ∫. £∂√¢øƒ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Δ™∞√À™∏™ ∂À™Δ∞£π√™ ¢È‡ı˘ÓÛË Δ™πªπ™∫∏ 21 546 24 £∂™™∞§√¡π∫∏ ΔËϤʈÓÔ 2310 371 100 - 210 370 5300 Fax 2310 371 392 - 210 370 5550 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email ergo@ergohellas.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ergohellas.gr <http://www.ergohellas.gr>

°ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË

°ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μ∞°π∞∫∞∫√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË μ∞°π∞∫∞∫√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞¶∞™¶Àƒ√¶√À§√À E§π¡∞ ¢È‡ı˘ÓÛË √ª∏ƒ√À 11 ∫∞π μ∏™™∞ƒπø¡√™ 1 106 72 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 725 9181 - 183 Fax 210 725 9177 - 725 9178 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ °∂ƒª∞¡π∞ email hellas@hdi-gerling.gr <mailto:hellas@hdigerling.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.hdi-gerling.com <http://www.hdi-gerling.com>

BEGGIATO EZIO BEGGIATO EZIO ™Δ∞Àƒπ∞¡∞∫∏™ μ∞™./ª∞ƒ∞∫∏™ ∂À∞° ¢È‡ı˘ÓÛË ¶∂πƒ∞πø™ 205 & Ã∞ª√™Δ∂ƒ¡∞™ 4Ô˜ √ƒ√º√™ 17 778 Δ∞Àƒ√™ ΔËϤʈÓÔ 210 349 7000-1 Fax 210 341 2413 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ °∞§§π∞ email dstaikos@europ-assistance.gr <mailto:dstaikos@europ-assistance.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.europ.assistance.gr <http://www.europ.assistance.gr>

EVIMA GROUP ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ERGO ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ∑∏ªπø¡ ¶Úfi‰ÚÔ˜ SCHMITZ JUERGEN ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ SCHMITZ JUERGEN °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫√∫∫∞§∞™ ∫. £∂√¢øƒ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫√∫∫∞§∞™ ∫. £∂√¢øƒ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Δ™∞√À™∏™ ∂À™Δ∞£π√™ ¢È‡ı˘ÓÛË Δ™πªπ™∫∏ 21 546 24 £∂™™∞§√¡π∫∏ ΔËϤʈÓÔ 2310 371 100 - 210 370 5300 Fax 2310 371 392 - 210 370 5550 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email ergo@ergohellas.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ergohellas.gr <http://www.ergohellas.gr>

EULER HERMES EMPORIKI AAE ¶π™Δø™∂ø¡ ∞.∂. ¶Úfi‰ÚÔ˜ DELZANT NICOLAS ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ RUTILI STEPHANE °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ °∞μƒπ∏§√°§√À ∞§∂•∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË RUTILI STEPHANE ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË °∞μƒπ∏§√°§√À ∞§∂•∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∞√¢π∫∂π∞™ 16 & ¡Àªº∞π√À 1 - 3 115 28 π§π™π∞ - ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 690 0000 Fax 210 690 0001-2 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info.greece@eulerhermes.com πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.eulerhermes.com

EURO INSURANCES LTD ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∂Δƒ√ÀΔ™√™ ∫ø™Δ∞™ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞. ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À 17 151 24 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 689 8760 Fax 210 682 5665 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ πƒ§∞¡¢π∞ email Costas.Petroutsos@leaseplan.gr

ING ∂§§∏¡π∫∏ ∞¡ø¡. ∞™º. ∂Δ∞πƒπ∞ ∑ø∏™ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

§π∞°∫∞™ μ∞™π§∂π√™ Δ™∞√Àƒ¢∞™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™∞μμ∞ï¢∏™ £∂√¢øƒ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Δ™∞√Àƒ¢∞™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫∞Δ™√À§∞∫∏™ / ™∞μμ∞π¢∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË ™Δ∞¢π√À 5 105 62 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 741 8040 Fax 210 741 8061 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@evima.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.evima.gr

GENWORTH FINANCIAL - FINANCIAL INS.CO LTD °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫π√À∫∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫π√À∫∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¡π∫√§∞™ ∞ƒμ∞¡πΔ∞∫∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫√Àª¶∞ƒ∏ 5 106 74 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 3380 800 Fax 210 3380 880 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∞°°§π∞ email info.gr@genworth.com πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.genworth.com

GROUPAMA º√π¡π• ∞∂∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ PIERRE LEFEVRE °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ WOIRHAYE BERTRAND ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË WOIRHAYE BERTRAND ¢È‡ı˘ÓÛË √ª∏ƒ√À 2 105 64 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 329 5111 Fax 210 323 9135 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@groupama-phoenix.com πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.groupama-phoenix.com

G∂¡∂R∞Lπ H∂LL∞S ∞∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞¡¢ƒ∂√À ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫∞ƒƒ∞ ª∞ƒπ∞ ¢È‡ı˘ÓÛË ∏§π∞ ∏§π√À 35 - 37 ∫∞π ¶À£∂√À 117 43 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 809 6400 Fax 210 809 6361 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email simona.sideratou@generali.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.generali.gr

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

¶Úfi‰ÚÔ˜ BOON BRAM ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ BOON BRAM ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË BOON BRAM ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Ã∂πƒ∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 198 176 71 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 950 6000 Fax 210 952 4493 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@ing.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ing.gr

INTERASCO ∞∂°∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫√Δ™π§π¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™∞π∞™ ∫∞ƒ§√ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™∞π∞™ ∫∞ƒ§√ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫√Δ™π§π¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 188 ∫∞π ¡∂™Δ√ƒ√™ 1 152 31 Ã∞§∞¡¢ƒπ - ∞ΔΔπ∫∏™ ΔËϤʈÓÔ 210 677 6111 Fax 210 677 6035 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@interasco.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.interasco.gr <http://www.interasco.gr>

I¡C∏C∞ƒ∂ ∞™º∞§∂π∂™ ∞¡.∂Δ. ∞™º.∫∞Δ∞ ∑∏ªπø¡ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞ƒ∞μ∞¡∏™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ƒ∞μ∞¡∏™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ã∞ƒ¢√Àμ∂§∏ ™√À∑∞¡ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Ã∞ƒ¢√Àμ∂§∏ ™√À∑∞¡ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∏ƒ∞∫§∂π√À 455 141 22 ∏ƒ∞∫§∂π√ ΔËϤʈÓÔ 210 280 8000 - 280 8630 Fax 210 285 1653 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@Inchcapeinsurance.gr <mailto:info@Inchcapeinsurance.gr>

I¡Δ∂R ƒ∞RΔ¡∂R ∞SSπSΔ∞¡C∂ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¢∏ª. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 379 175 64 ¶. º∞§∏ƒ√ ΔËϤʈÓÔ 210 947 5900 Fax 210 940 9585 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ μ∂§°π√ email info@inter-partner.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.inter-partner.gr

43


¢È¢ı‡ÓÛÂȘ I¡Δ∂RLπF∂ ∞∞∂°∞

MARFIN ∑ø∏™ ∞∞∂

MπΔSUπ ª∞Rπ¡∂ & FπR∂ π¡S.C√.(∂UR√ƒ∂) LΔD

¶Úfi‰ÚÔ˜ μ√Δ™∞ƒπ¢∏™ ¶. πø∞¡¡∏™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ√Δ™∞ƒπ¢∏™ ¶. πø∞¡¡∏™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μ√Δ™∞ƒπ¢∏™ ¶. πø∞¡¡∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË μ√Δ™∞ƒπ¢∏™ ¶. πø∞¡¡∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ μ√Δ™∞ƒπ¢∏™ ∫.μ√Δ™∞ƒπ¢∏™ ¶. ¢È‡ı˘ÓÛË 14o çª. ∂.√. £/∫∏™-¶√§À°Àƒ√À 570 01 £∂ƒª∏ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ΔËϤʈÓÔ 2310 499 000 - 210 933 4994 Fax 2310-499 099 - 210 933 4773 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email secretariat@interlife.gr <mailto:secretariat@interlife.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.interlife.gr <http://www.interlife.gr>

¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ã∏™ £∂√¢øƒ√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ã∏™ £∂√¢øƒ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞Ã∏™ £∂√¢øƒ√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∞ª∞§π∞™ 26 ∞ 105 57 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 322 7932 - 322 1835 Fax 210 322 5540 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∞°°§π∞ email horizon@hol.gr <mailto:horizon@hol.gr>

ª¶√À§√ÀΔ∞™ £. ∂À£. º∂π¢π∞™ §. Ãπ™Δ√¢√À§√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™¶∞¡√™ ¶. ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™¶∞¡√™ ¶. ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ƒ∞°∞Δ™∞¡π√À 8 - 3Ô˜ √ƒ√º√™ 105 59 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 327 9420 Fax 210 327 9414 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email marfinlife@marfinlife.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.marfinlife.gr

MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

¶Úfi‰ÚÔ˜ ª¶ƒ∞μ√™ π.ºø∫πø¡ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ §πμ∞™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ª¶ƒ∞μ√™ ºø∫πø¡ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË §πμ∞™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 7 151 23 ª∞ƒ√À™π ΔËϤʈÓÔ 210 811 9000 Fax 210 811 9309 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email inlife@inlife.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.inlife.gr

Ã∞Δ∑∏¶ƒ√¢ƒ√ª√À ∞¡¡π °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ XATZH¶ƒ√¢ƒ√ª√À ªπÃ∞§∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Ã∞Δ∑∏¶ƒ√¢ƒ√ª√À ªπÃ∞§∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Ã∞Δ∑∏¶ƒ√¢ƒ√ª√À ∞¡¡π ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ƒ∂ª∂Δ∏™ 10 173 42 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 998 8100 Fax 210 994 3053 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ √§§∞¡¢π∞ email communication@mondial-assistance.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.mondial-assistance.gr

I¡Δ∂R¡∞Δπ√¡∞L LπF∂ AEA Zø∏™

M∞L∞À∞¡ π¡SUR∞¡C∂ C√ LΔD

¶Úfi‰ÚÔ˜ ªπ§Δπ∞¢∏™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ §πμ∞™ ¶∂ƒπ∫§∏™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ °π∞¡¡∏™ ª¶ƒ∞μ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ªπ§Δπ∞¢∏™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ª¶ƒ∞μ√™ ºø∫πø¡ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 7 151 23 ª∞ƒ√À™π ΔËϤʈÓÔ 210 811 9000 Fax 210 811 9309 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@inlife.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.inlife.gr

¶Úfi‰ÚÔ˜ ™Δ∞ª∞Δ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞™ °. ¶∞À§√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ãπ™Δ√¢√À§π∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞™ °.¶∞À§√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Ãƒπ™Δ√¢√À§π∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 320 176 73 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 925 0110 - 20- 30 Fax 210 924 4434 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ºπ§π¶¶π¡∂™ email genka@asfgenka.gr <mailto:genka@asfgenka.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.asfgenka.gr <http://www.asfgenka.gr>

I¡Δ∂R¡∞Δπ√¡∞L LIFE ∞∂°∞

L∞ Vπ∂ ∞¡ø¡. ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ À°∂π∞™ M∞ƒFR∂ ∞SπSΔ∂¡Cπ∞ C√.π¡Δ∂R¡.D∂ S∂GUR.S∞ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË

¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™∫∞§∫∂∞ ™√ºπ∞ ¢È‡ı˘ÓÛË ºπ§∞¢∂§º∂ø™ & ∫∂º∞§∞ƒπ√À 1 145 62 ∫∏ºπ™π∞ ΔËϤʈÓÔ 210 623 4330 Fax 210 628 7040 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email lavieaccounting@gaholdings.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.lavie.gr

44

°ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞£∞¡∞™π√À πø∞¡¡∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞£∞¡∞™π√À °π∞¡¡∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ª∂™√°∂πø¡ 473 153 43 ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ΔËϤʈÓÔ 210 650 4020 Fax 210 654 3692 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ π™¶∞¡π∞ email info@eurosos.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.mapfre.com/asistencia

NP INSURANCE-¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ∞∂∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∑∞Ã√™ °∂øƒ°π√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∑∞Ã√™ °∂øƒ°π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∑∞Ã√™ °∂øƒ°π√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∑∞Ã√™ °∂øƒ°π√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∑∞Ã√™ ¡π∫√§∞√™ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Àƒπ¶π¢√À & ¶À§∏™ 17 185 32 ¶∂πƒ∞π∞™ ΔËϤʈÓÔ 210 417 3300 Fax 210 413 5139 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@np-insurance.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.np-insurance.gr

N∞Δπ√¡∞L U¡π√¡ π¡S.C√.√F ƒπΔΔSμ.ƒ∞-US∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ WHITWELL MICHAEL ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ GIUSEPPE ZORGNO ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË GIUSEPPE ZORGNO ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞À§√™ ∫∞¡∂§§√¶√À§√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 119 151 24 ª∞ƒ√À™π ΔËϤʈÓÔ 210 812 7600 Fax 210 802 7189 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∞ª∂ƒπ∫∏ email Natalie.konisti@shartisinsurance.com

P∂RS√¡∞L π¡SUR∞¡C∂ ∞∂°∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂§∂À£∂ƒπ√À Ã∞ƒ∞-π¡Δ∞ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂§∂À£∂ƒπ√À Ã∞ƒ∞-π¡Δ∞ ¢È‡ı˘ÓÛË KAƒÀ™Δ√À 5 115 23 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 699 6690-5 Fax 210 699 6682 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email personalweb@personal-insurance.gr <mailto:personalweb@personal-insurance.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.personal-insurance.gr <http://www.personal-insurance.gr>

R√À∞L - SU¡ ∞LLπ∞¡C∂ π¡SUR∞¡C∂ ƒLC ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

LUCAS PATRIC J.M. BRAULT DE BOURNONVILLE °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ BOURBON ANTOINE ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞¡Δ∂§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË °ƒ∞ªª∂§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Àƒπ¶π¢√À 2∞ 176 74 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 219 999 9260 Fax 210 941 4275, 210 941 4296 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∞°°§π∞ email info@willis.kendriki.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.rsa.com

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


SOGECAP SA ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ MARIE - THERESE PUYO ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË MARIE - THERESE PUYO ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË LAURENCE HUGHES ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ª∂™√°∂πø¡ 109 - 111, ∫Δπƒπ√ μ` 115 10 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 696 7714 Fax 210 696 7712 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ °∞§§π∞ email sogecap@geniki.gr <mailto:sogecap@geniki.gr>

TOKIO ª∞Rπ¡∂ EURORE INSURANCE LIMITED ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

LUCAS PATRIC J.M. BRAULT DE BOURNONVILLE °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ BOURBON ANTOINE ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞¡Δ∂§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË °ƒ∞ªª∂§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Àƒπ¶π¢√À 2∞ 176 74 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 219 999 9260 Fax 210 941 4275, 210 941 4296 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∞°°§π∞ email info@willis.kendriki.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.willis.com

∞∂°∞ ∞™º∞§∂π∞π °. ™π¢∂ƒ∏™ ∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ æ∞ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™π¢∂ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™π¢∂ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™π¢∂ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË §∂øΔ™∞∫√À ÃÀ™√À§∞ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂∫∫∞ 3 - 5 105 63 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 322 4484 - 323 2005 Fax 210 323 1066 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email siderisa@acci.gr <mailto:siderisa@acci.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.siderisins.gr <http://www.siderisins.gr>

∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞¡Δ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ã∞Δ∑∏πø™∏º π√ƒ¢∞¡∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Ã∞Δ∑∏πø™∏º π√ƒ¢∞¡∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ºπ§π¶¶√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 163 171 21 ¡∂∞ ™ªÀƒ¡∏ ΔËϤʈÓÔ 210 937 9100 - 931 1777 Fax 210 935 8924 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@agroins.com <mailto:info@agroins.com> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ateinsurance.gr <http://www.ateinsurance.gr>

∞π°∞π√¡ ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ μ∂§§π∞¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ∂§§π∞¢∏™ ¡π∫√§∞√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μ∂§§π∞¢∏™ ¡π∫√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË μ∂§§π∞¢∏™ ¡π∫√§∞√™

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË μ∂§§π∞¢√À ª∞ƒπ∞∂§∂¡∏ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº√ƒ√™ μ√À§π∞°ª∂¡∏™ 90 16 674 °§Àº∞¢∞ ΔËϤʈÓÔ 210 911 9900 Fax 210 962 3836 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@aigaion.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.aigaion.gr

∞Δ§∞¡Δπ∫∏ ∂¡ø™π™ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™Δ∞™π¡√¶√À§√™ ™∞ƒ∞¡Δ√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ §∞¶∞Δ∞™ πø∞¡¡∏™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ §∞¶∞Δ∞™ πø∞¡¡∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË §∞¶∞Δ∞™ πø∞¡¡∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË §Àª¶∂ƒ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢È‡ı˘ÓÛË ª∂™√°∂πø¡ 71 & ∏§π¢√™ 115 26 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 745 4000 Fax 210 779 4446 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email atlantiki@atlantiki.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.atlantiki.com.gr

°∂¡π∫∏ ¶∞¡∂§§∞¢π∫∏ ™À¡. ¶. ∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™¶∏§πøΔ∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ºƒ√À™√™ ∂À™Δ∞£π√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ºƒ√À™√™ ∂À™Δ∞£π√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶√§πΔ∞∫√™ ∫ø™Δ∞™ ¢È‡ı˘ÓÛË μ√À§∏™ 7 105 62 ΔËϤʈÓÔ 210 321 7801 - 210 321 7805 Fax 210 321 7109 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@genikipanelladiki.gr <mailto:info@genikipanelladiki.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.genikipanelladiki.gr <http://www.genikipanelladiki.gr>

¢π∂£¡∏™ ∂¡ø™π™ ∞¡ø¡. ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ μ∞§Àƒ∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ∞§Àƒ∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË μ∞§Àƒ∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË μ∞™π§∞∫√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË ∏§π∞ ∏§π√À 66 117 44 ¡∂√™ ∫√™ª√™ ΔËϤʈÓÔ 210 902 1600 Fax 210 902 6505 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email d.enosis@diethisenosis.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.diethnisenosis.gr

¢À¡∞ªπ™ ∞∂°∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜

∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞™ ¶∞À§√™ ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞™ ¶∞À§√™ Ãπ™Δ√¢√À§π∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞™ ¶∞À§√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Xƒπ™Δ√¢√À§π∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 320 176 73 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 900 6900 Fax 210 923 7768 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@dynamis.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.dynamis.gr

∂¡ø™∏ ∞™º∞§π™Δø¡ LLOYD’S §√¡¢π¡√À °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶∞¶∞¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ¶∞¶∞¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ ¢È‡ı˘ÓÛË μ√À∫√Àƒ∂™Δπ√À 25∞ 106 71 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 363 9156 Fax 210 363 9362 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∞°°§π∞ email marianna.papadakis@lloyds.com

∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™π™ ∞∂∂°∞-∞™º.ªπ¡∂Δ∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ μ∞™π§∂π√™ £∂√Ã∞ƒ∞∫∏™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ∞™π§∂π√™ £∂√Ã∞ƒ∞∫∏™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ª¶∂ƒΔ™π∞™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË °. ªπ¡∂Δ∞™/ ∫. ª¶∂ƒΔ™π∞™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 193 - 195 & Ã. ™ªÀƒ¡∏™ 2 171 21 ¡∂∞ ™ªÀƒ¡∏ ΔËϤʈÓÔ 210 9309400-499/9309500-599 Fax 210 931 0329 - 931 0960 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email minetta@attglobal.net <mailto:minetta@attglobal.net> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.minetta.gr <http://www.minetta.gr>

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞¡Δ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ã∞§∫π√¶√À§√™ ¡./μ∂ƒ∑√μπΔ∏™ ™Δ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË °∂øƒ°∞∫√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Ã∞§∫π√¶√À§√™ ¡./ §À™πª∞Ã√À Δƒ. ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∫∏ºπ™π∞™ 274 152 32 Ã∞§∞¡¢ƒπ ΔËϤʈÓÔ 210 682 9601 - 7 Fax 210 684 4780 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@europisti.gr <mailto:info@europisti.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.europaikipisti.gr <http://www.europaikipisti.gr>

∂Àƒø¶∏ ∞∂°∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ª∞∫ƒ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª∞∫ƒ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ª∞∫ƒ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ¢È‡ı˘ÓÛË ºπ§∂§§∏¡ø¡ 25 105 57 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 323 0707 - 9 Fax 210 324 0327 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email info@europe-aega.gr <mailto:info@europe-aega.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.europe-aega.gr <http://www.europe-aega.gr>

45


¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∏ ∂£¡π∫∏ ∞¡ø¡. ∂§§. ∂Δ∞πƒπ∞ °∂¡. ∞™º∞§∂πø¡

π¡Δ∂ƒ∞ª∂ƒπ∫∞¡ ∂§§. ∞™º∞§. ∂Δ∞πƒπ∞ ∑ø∏™ ∞∂

¶Úfi‰ÚÔ˜ £∂√∫§∏Δ√™ §∂ø¡π¢∞™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ πø∞¡¡∏™ ∫∞Δ™√Àƒπ¢∏™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞™ ™Δ./∫∞§√°∂ƒ∞™ ∞. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË πø∞¡¡∏™ ∫∞Δ™√Àƒπ¢∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™Δ∞Àƒ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 103 - 105 117 45 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 909 9000 Fax 210 909 9111 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email gram.gen.manager@insurance.nbg.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ethniki-asfalistiki.gr

¶Úfi‰ÚÔ˜ ¡Δƒ√À∫∞™ °∂øƒ°π√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ £øª√¶√À§√™ ∂À∞°°∂§√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 350 (9o˜ ŸÚÔÊÔ˜) 176 80 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 946 1111 Fax 210 940 1041 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email health@interamerican.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.interamerican.gr <http://www.interamerican.gr>

πª¶∂ƒπ√ §∞´º ∞∂∞∂ ∑ø∏™

∫À¶ƒ√À ∞™º. À¶ .∂§.Δ∏™ °/∫∂™ ∞. ∫À¶ƒ√À §Δ¢

¶Úfi‰ÚÔ˜ °∂øƒ°π√™ ∫øΔ™∞§√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °∂øƒ°π√™ ∫øΔ™∞§√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË °∂øƒ°π√™ ∫øΔ™∞§√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 350 - ¶Àƒ°√™ INTERAMERICAN 176 80 KA§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 946 1111 Fax 210 946 1041 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞

°ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË

π¡Δ∂ƒ∞ª∂ƒπ∫∞¡ μ√∏£∂π∞™ ∞∂ °∂¡. ∞™º∞§. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μ∞§∞∏™ °∂øƒ°π√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË μ∞§∞∏™ °∂øƒ°π√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 350 (9o˜ OÚÔÊÔ˜) 176 80 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 946 1490 Fax 210 940 4083 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email valais@interamerican.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.interamerican.gr <http://www.interamerican.gr>

π¡Δ∂ƒ∞ª∂ƒπ∫∞¡ ∂§§. ∞™º∞§. ∂Δ∞πƒπ∞ ∑ø∏™ ∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ADRIAN HEGARTY ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ƒ√Àμ∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 350 (9o˜ ŸÚÔÊÔ˜) 176 80 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 946 1490 Fax 210 940 4083 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email fiamegosa@interamerican.gr <mailto:fiamegosa@interamerican.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.interamerican.gr <http://www.interamerican.gr>

ª∞∫ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ª∞∫ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ª∞ƒ∫√À§∏™ °π∞¡¡∏™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ª∂™√°∂πø¡ 170 (5Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜) 115 61 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 647 7384 - 6 Fax 210 647 7389 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∫À¶ƒ√™ email insurane@bankofcyprus.gr <mailto:insurane@bankofcyprus.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.bankofcyprus.gr <http://www.bankofcyprus.gr>

∫À¶ƒ√À ∑ø∏™ (À¶√∫. EUROLIFE LIMITED) ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £∂√Ã∞ƒ∏™ μ∞™π§∂π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ £∂√Ã∞ƒ∏™ μ∞™π§∂π√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË £∂√Ã∞ƒ∏™ μ∞™π§∂π√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫√ÀΔ™√À∫√™ Ã∏™Δ√™ ¢È‡ı˘ÓÛË º∂π¢π¶¶π¢√À 26 & Ã∞§∫∏¢√¡√™ 115 26 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 776 5301 Fax 210 776 5309 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∫À¶ƒ√™ email kyprouzois@bankofcyprus.gr

ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email horizon@hol.gr/info@orizonins.gr <mailto:horizon@hol.gr/info@orizonins.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.orizonins.gr <http://www.orizonins.gr>

™À¡∂Δ∞πƒπ™Δπ∫∏ ∞¡. ∂§§. ∂Δ∞πƒπ∞ °∂¡. ∞™º∞§. ¶Úfi‰ÚÔ˜ πø∞¡¡π¢∏™ £øª∞™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∑√ƒª¶∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∑√ƒª¶∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË √π∫√¡√ª√À ∞£∞¡./ª¶∂™™∞ ¡∂∫Δ. ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 367 175 64 ¶∞§∞π√ º∞§∏ƒ√ ΔËϤʈÓÔ 210 949 1280 - 99 Fax 210 940 3148 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email gm@syneteristiki.gr <mailto:gm@syneteristiki.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.syneteristiki.gr <http://www.syneteristiki.gr>

À¢ƒ√°∂π√™ ∞∞∞∂ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫∞™∫∞ƒ∂§∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫∞™∫∞ƒ∂§∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫∞™∫∞ƒ∂§∏™ ¶∞À§√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫∞™∫∞ƒ∂§∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫∞™∫∞ƒ∂§∏™ ¶∞À§√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 254 - 258 176 72 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 947 7200 Fax 210 959 0074 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email ydrogios@ydrogios.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ydrogios.gr

§∞π∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂¶∂ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™Δ∂º∞¡√™ ™Δ∂º∞¡π¢∏™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ™Δ∂º∞¡√™ ™Δ∂º∞¡π¢∏™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ª∞ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ƒ∞°∞Δ™∞¡π√À 8 105 59 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 3279 496 210 3279 434 Fax 210 3279 432 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∫À¶ƒ√™ email sstephanides@marfinbank.gr <mailto:sstephanides@marfinbank.gr>

π¡Δ∂ƒ∞ª∂ƒπ∫∞¡ ∂§§. ∂Δ∞πƒπ∞ ∞™º. ∑∏ªπø¡ ∞∂ √ƒπ∑ø¡ ∞∂°∞ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ƒ√Àª¶√™ ¡π∫√§∞√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∫øΔ™∞§√™ °∂øƒ°π√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ™À°°ƒ√À 350 176 80 ∫∞§§π£∂∞ ΔËϤʈÓÔ 210 946 1111 Fax 210 940 1003 ÃÒÚ· ¤‰Ú·˜ ∂§§∞¢∞ email interzimion@interamerican.gr <mailto:interzimion@interamerican.gr> πÛÙÔÛÂÏ›‰· www.interamerican.gr <http://www.interamerican.gr>

46

¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ã∏™ Ã. °∂øƒ°π√™ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ã∏™ Ã.£∂√¢øƒ√™ °ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ã∏™ Ã.£∂√¢øƒ√™ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ∞Ã∏™ Ã.£∂√¢øƒ√™ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË §À™πª∞Ã√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ¢È‡ı˘ÓÛË §∂øº. ∞ª∞§π∞™ 26 ∞ 105 57 ∞£∏¡∞ ΔËϤʈÓÔ 210 322 7932 - 6 Fax 210 322 5540

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™


∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ 2

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞. ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√π º√ƒ∂π™ ∂§§∏¡π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ www.eias.gr ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞π°∞π√À www.actuar.aegean.gr ñ ΔÌ‹Ì· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ & ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ñ ¢‡Ô ·ÎÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ (ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ›, 8 ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ) ·. √ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ & ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‚. √ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™ www.unipi.gr ñ ΔÌ‹Ì· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ & ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ñ ¶ÚÔÙ˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ (8 ÂÍ¿ÌËÓ·) ñ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ (3 ¤ˆ˜ 6 ÂÍ¿ÌËÓ·) ∂ƒ∂À¡∏Δπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À ª∞∫∂¢√¡π∞™ www.uom.gr/epi ñ ∂Ù‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ (250 ÒÚ˜) Δ∂π ∫ƒ∏Δ∏™ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∞°π√À ¡π∫√§∞√À www.finance-ins.teicrete.gr ñ ΔÌ‹Ì· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ & ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Δ∂π ∏¶∂πƒ√À ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ & √π∫√¡√ªπ∞™ www.preveza.teiep.gr /finance/index.php ñ ΔÌ‹Ì· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ & ∂ÏÂÁÎÙÈ΋˜ Δ∂π ∫∞§∞ª∞Δ∞™ ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ & √π∫√¡√ªπ∞™ www.teikal.gr/dept/dept.html ñ ΔÌ‹Ì· ∂ÏÂÁÎÙÈÎÒÓ & ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ¢∏ª√™π∞ ∫∞π π¢πøΔπ∫∞ π∂∫ ñ Δ›ÙÏÔ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜: ∂ȉÈÎfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (¤ˆ˜ 4 ÂÍ¿ÌËÓ·) ∞™º∞§π™Δπ∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ∫À¶ƒ√À www.iic.org.cy

μ. ¶π™Δ√¶√π∏ª∂¡∞ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫∞ ∫∂¡Δƒ∞ ¢π∞ª∂™√§∞μ√À¡Δø¡ 1. ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ∑ø∏™ ∫∞π À°∂π∞™ À‡ı. Î. π. ¶ÂÂÏ¿Û˘ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 4 - 6 ∞ı‹Ó· 117 42 2. ALICO AIG Life À‡ı. Î. ª·›ÚË ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 119 ª·ÚÔ‡ÛÈ 151 24 3. ALPHA A™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∞∂ À‡ı. Î. ¶. §ÂfiÔ˘ÏÔ˜ ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 48 ∞ı‹Ó· 115 28 4. ALLIANZ AÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ / ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ À‡ı. Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∞ÎÚÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 124, ∞ı‹Ó· 115 26 5. ∞™¶π™: ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∂Δ∞πƒπø¡ √ªπ§√À ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ À‡ı. Î. ∂ÌÌ·Ó. ΔÛÈÎÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 29 & ∫ÔÓ›ÙÛ˘ ª·ÚÔ‡ÛÈ 151 25 6. CO√RDINATORS SA ™Àªμ√À§√π ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ª∞ƒ∫∂Δπ¡°∫ -∞™º∞§∂πø¡ À‡ı. Î. ¶. ∫·ÚÓ·¯ˆÚ›Ù˘ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 25 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 121 31 7. ∂£¡π∫∏: ∞∂∂°∞ ∏ ∂£¡π∫∏ / ¢/¡™∏ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À / Δ√ª∂∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ À‡ı. Î. ÃÚ˘Û. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ó¿ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 103 - 105 ∞ı‹Ó· 117 45 8. ∂π∞™: ∂§§∏¡π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ À‡ı. Î. πÂÚ. ¢ÂϤӉ·˜, Î. Δ˙. μ¿ÚÛÔ˘ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106 ∞ı‹Ó· 117 41 9. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞ À‡ı. Î. ª¿ÚÈÔ˜ ™ÎÔÚ‰‹˜ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 274 ÷ϿӉÚÈ 152 32 10. ING EAAEZ Y¢ı. Î. ∞fiÛÙ. ¡ÙfiÎÔ˜ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 198 ∫·ÏÏÈı¤· ∞ÙÙÈ΋˜ 176 71

15Ô ¯ÏÌ. £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶∂ƒ∂∞™ £∂™™∞§√¡π∫∏ 551 02 12. π.Ã.√.™. : π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ Ã∏ª∞Δ√√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ À‡ı. Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, Î. ™ˆÊÚÔÓ¿˜ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 117 & ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 59 - 61 ª·ÚÔ‡ÛÈ 151 80 13.¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ - ∂.¶.π. ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ª∞∫∂¢√¡π∞™ À‡ı. ∫·ıËÁËÙ‹˜ Î. ∂Ï¢ı. ™Î·Ï›‰Ë˜, ∂. ∫·ıËÁ. Î. £. ÷Ù˙ËÁ¿ÁÈÔ˜ ∂ÁÓ·Ù›·˜ 156 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 540 06 14.º√π¡π•-METROLIFE∂ª¶√ƒπ∫∏ Y‡ı. Î. ºÒÙÈÔ˜ ¢Ô˘ÏÁÂÚ¿Î˘ Î·È Î. ™ÔÊ›· ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ 2 ∞ı‹Ó· 105 64 15.√ªπ§√™ π¡Δ∂ƒ¡∞™π√¡∞§ §∞´º À‡ı. Î. ∂ÌÌ·Ó. ÃÂÈÚ¿Î˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 7 & ¡Â·fiψ˜ 2 ª·ÚÔ‡ÛÈ 151 23 16. GENERALI LIFE AEAZ À‡ı. Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÈÌfi‰ÔÛÏ˘

∏Ï›· ∏ÏÈÔ‡ 35 - 37 & ¶˘ı¤Ô˘ ∞ı‹Ó· 117 43 17. GENERALI HELLAS AEAZ À‡ı. Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÈÌfi‰ÔÛÏ˘ ∏Ï›· ∏ÏÈÔ‡ 35 - 37 & ¶˘ı¤Ô˘ ∞ı‹Ó· 117 43 18. ∞Δ§∞¡Δπ∫∏ ∂¡ø™∏ ∞∂°∞ À‡ı. Î. ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ 71 & ◊ÏȉԘ 36 ∞ı‹Ó· 115 26 19.INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ∑ø∏™ ∞∂ À‡ı. Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™ˆÊÚÔÓ¿˜ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 124 - 126 ∞ı‹Ó· 20. ∫∂¡Δƒ√ Δ∂á√§√°π∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ¶∂πƒ∞π∞ & ¡∏™ø¡ (™˘Ó‰Â‰. Ì Δ∂π ¶∂πƒ∞π∞) ¶. ƒ¿ÏÏË Î·È £Ë‚ÒÓ 250 ∞ÈÁ¿Ïˆ 122 44 21. Δ∂π ∏¶∂πƒ√À / ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™ Δª∏ª∞ Ã∏ª∞Δ√√π∫√¡√ªπ∫∏™ & ∂§∂°∫Δπ∫∏™ §. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 210 ¶Ú¤‚Â˙· 481 00 22. Δ∂π ∫ƒ∏Δ∏™ / ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∞°π√À ¡π∫√§∞√À Δª∏ª∞ Ã∏ª∞Δ√√π∫√¡√ªπ∫∏™ & ∞™º∞§π™Δπ∫∏™ §·ÙÔ‡˜ 25 ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫Ú‹Ù˘ 72 100 23. §π∞°∫∞™ μ∞™π§∂π√™ & Àπ√π √∂ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 26 ΔڛηϷ 42 100 24. EFG EUROLIFE AEAZ Àfi„Ë Î·˜ ¶·Ú. ºÏÒÚÔ˘ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 209 - 211 ¡. ™Ì‡ÚÓË 171 21 25. ∂Δπ ∂ÏÏËÓÈÎfi ΔÚ·Â˙ÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Àfi„Ë Î. ∫. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™›Ó· 11 ∞ı‹Ó· 106 80 26. Δ∂π ∫∞μ∞§∞™ / ¢/¡™∏ ¢π√∫. √π∫. / Δª. §√°π™Δ. Àfi„Ë Î. ∫ËÔ˘ÚÔ‡ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË ∞Á. §Ô˘Î¿˜ ∫·‚¿Ï· 65 404 27. ∫∂∫ ∞¶√æ∏ ∂¶∂ Àfi„Ë Î. ÷Ú. ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˘ ª. ªfiÙÛ·ÚË 33 ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· ¶ÂÈÚ·È¿˜ 186 48 28. ∫∂∫ ACME ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫∏ À. £·Ó. μ·ÛÈÏ›Ԣ 4Ô ¯ÏÌ. ∂.√. Ã∞§∫π¢∞™ - ¡. ∞ƒΔ∞∫∏™ & ∞ª∞ƒ∞¡Δø¡ ÷ÏΛ‰· 29. ∫∞¶√À∞¡√ ª∂™πΔ∞π ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ Àfi„Ë Î. ª. ∫∞¶√À∞¡√ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 37 ÷ϿӉÚÈ 152 31

11. π¡Δ∂ƒ™∞§√¡π∫∞ √ªπ§√™ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ À‡ı. Î. ¶·¿˜

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

47


∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛȘ ∞∂∂°∞ - ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·È ªÈÓ¤ÙÙ·

¶ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛȘ ∞∂∂°∞ - ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·È ªÈÓ¤ÙÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ È‰Ú˘ı› ÙÔ 1973 ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈÓ¤Ù·, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·. ª¤Û· Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ë ªÈÓ¤ÙÙ·, Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ì›·˜ Û¯¤Û˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙÂϤ-

¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÏËÚ¤ÛÙ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î¿ı ÂÏ¿ÙË ÂÍ·ÙÔÌÈ·ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘

¯ˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÈÌfiÚʈÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Ï-

∏ ∞Δ∂ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ∞¶∂

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Û º/μ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ

∏ ∞Δ∂ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋, ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ۯ‰›·Û ‰‡Ô ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Τ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿ ÔÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Τ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È «Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘» Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˙ËÌÈ¿ ‹ ·ÒÏÂÈ· Û˘Ì‚Â›, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜.

48

Ï¿ Î·È ÛÙȘ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÏËÚ¤ÛÙ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î¿ı ÂÏ¿ÙË ÂÍ·ÙÔÌÈ·ÔÓÙ·˜

ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·fi 320.000 ÂÏ¿Ù˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙË ªÈÓ¤ÙÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ̤۷ ·fi Ì›· Ôχ¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ 2005, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈfi Ù˘ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ¤Ó·Ó ÔÈÔÙÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Δ· ۯ‰fiÓ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ªÈÓ¤ÙÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î¿ı ÂÏ¿ÙË Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·.

√È º/μ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È «Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘» Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˙ËÌÈ¿ ‹ ·ÒÏÂÈ·, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜

Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞ Δø¡ ¶ƒ√´√¡Δø¡

® TOY | πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞¢√À§∞∫∏

1. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi οı ΛӉ˘ÓÔ Ë Â¤Ó‰˘ÛË (ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜) Ë ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ›ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË (·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ).

2. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È: ·. °È· ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi Ì˯·ÓÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜, ˘ÚηÁÈ¿, ÎÂÚ·˘Ófi, ÙÒÛË ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ˘ÚηÁÈ¿ ·fi ‰¿ÛÔ˜, ¢Ú›· ¤ÎÚËÍË, ÏËÌ̇-

Ú·, ı‡ÂÏÏ·, ηٷÈÁ›‰·, ¯ÈfiÓÈ, ¯·Ï¿˙È, ·ÁÂÙfi, ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÂÚÁ›Â˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ηÎfi‚Ô˘ÏË ‚Ï¿‚Ë, ˘ÚηÁÈ¿ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÎÏÔ‹ Î·È ˙ËÌȤ˜ ÎϤÙË

Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο, ÎÏÔÓÈÛÌfi ·fi ÛÂÈÛÌfi Î·È ˘ÚηÁÈ¿ ·fi ÛÂÈÛÌfi. ‚. °È· ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ Û˘ÓÂ›· ·Ô˙ËÌȈ٤·˜ ˙ËÌÈ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ¿Óˆ Î·Ï˘ÙfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÔÏÈ΋˜ ‹ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Á. °È· ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ›ÙˆÓ ÁÈ· ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜. Δ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ï‹Ú˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1,3%Ô - 2%Ô ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 2%Ô - 2,35%Ô, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÛfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

√ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶··‰Ô˘Ï¿Î˘ Â›Ó·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

KEP¢O™

/KER_1305_FULL  

http://www.kerdos.gr/Documents/KER_1305_FULL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you