Page 1

º∞∫∂§√™

Green P int ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

EN∂ƒ°∂π∞

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

+

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

¢π∞μ∞™Δ∂

¶ÚÔÔÙÈΤ˜: ¡¤· ¤ÚÁ· Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο

¶Ú¿ÛÈÓ˜

∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ: √È ∞¶∂ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ

ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ڢıÌfi

∫·ÈÓÔÙÔÌ›·: ∂Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Â͢ÓÔÈ ÌÂÙÚËÙ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜

fast track

√ Helios ÙÔÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ™ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ‹ÏÈÔ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÂÊ¿Ï·È·, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ 26Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∏Ïȷ΋ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· (26th Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition) ›¯Â ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi: ΔËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Helios, ÂÓfi˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ı· ·ÔʤÚÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ù·Ì›· ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 200.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ì ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 25 ¤ÙË.

® Δ√À | μ∞™π§∏ ¢∞¡∂§§∏ ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ Î·ı·Ú‹ Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·Ú¯Èο ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020 Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤Ó˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú·ÁfiÌÂÓË ·fi ∞¶∂. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·-

ÙË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ë Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÓÔ˚΋ ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ·ÚÎÂÙ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ∞¶∂. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÂÌϷΛ ·fi ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 30


ƒÂÔÚÙ¿˙ ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 29

Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 4.000 Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 26Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ∏Ïȷ΋ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· - ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È 999 ÂÎı¤Ù˜ ·fi 75 ¯ÒÚ˜ - Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μfiÏÊ·ÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Ô ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Î. ¡fiÚÌÂÚÙ ƒfiÙÁÎÂÓ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î. °ÈfiÛÂÓ ÃfiÌ·Ó, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î. ª¿ÚÎÔ˘˜ ∫¤ÚÌÂÚ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Helios. ªÂ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚfiÙÚ˘ÓÂ Î·È ÂΛÓÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¡· ÛËÌÂȈı›, ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Helios Â›Ó·È ˘„ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Helios, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÂȉÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ (Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ¢∂∏), ÔÈ Ôԛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏ ÚÈÓ ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ οı Â¤Ó‰˘Û˘ ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÁ·‚¿Ù Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÂÏÈο ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi 3.000 ˆ˜ 10.000 ÌÂÁ·‚¿Ù, Ô˘ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ù·Ì›· Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 10 Ì 30 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Helios, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ˘„ËÏ‹ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 300 Ë̤Ú˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ

30

·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ̛· Â¤Ó‰˘ÛË ›‰ÈˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ë ÔÔ›· ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Û οÔÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ μÔÚÚ¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1.800 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ 1.285 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜. ∂›Û˘, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÌÂٷ͇ 35 ¯ˆÚÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ernst & Young. Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ - ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Ô˘ ı· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Helios, ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞¶∂ ηٿ 20% ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈfi ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi fi,ÙÈ ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ›‰È˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ μÔÚÚ¿. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔ Helios ı· ʤÚÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰·, ı· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ Î·È Ë ∂∂ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ηıÒ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ηٷχÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ Î·ı·Ú‹ Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·Ú¯Èο ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂∂ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο 20 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÂÍ¿ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË ÚԂϤÂÈ Ì›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤ۈ πÙ·Ï›·˜ Î·È ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ¤ÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡

Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛˆÓ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚˆÓ ËÏȷ΋˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¯¿Ú·ÍË Ì›·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔ˜ Ù· μ·ÏοÓÈ·, ̤ۈ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·, ÙË μÔÛÓ›·, ÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‹ Ù· ™ÎfiÈ·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ·Ô‰ÂȯÙ› ÈÔ ÎÔÛÙÔ‚fiÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÂÓÈ·›·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ̤ۈ Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ 2014, ÂÓÒ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· fiÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÂÏÈο ÚÔÎÚÈı›, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ 2016, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ ·ÂÌÏÔ΋˜ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Ï›ÛÙ· «™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡Ûˆӻ

¶Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ڢıÌfi fast track ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ¢Âο‰Â˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ˘fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂), ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ 20 ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 15 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ∞¶∂, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 94 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Invest in Greece, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó fiÛ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÈηӤ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙËÓ ·ÛıÌ·›ÓÔ˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 20 ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚÈı›, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ RF Energy ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 21 ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÈÛ¯‡Ô˜ 579MW ÛÙË ¡fiÙÈ· ∂‡‚ÔÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ Ì ˘„ËÏfi ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì-

32

∏ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ RF Energy ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ‰›Ô ÚfiÛÊÔÚÔ ÁÈ· ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ Ì›·˜ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (HVDC - Û˘Ó¯¤˜ Ú‡̷), ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÛÙÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̤ۈ Ì›·˜ ˘fiÁÂÈ·˜ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 984 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ RF Energy ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ∞¶∂ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ‰›Ô ÚfiÛÊÔÚÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ 2010 Ë ÂÁη-

ÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ¤Êı·Û ÌfiÏȘ Ù· 1.208 MW, ÂÓÒ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ˘„ËÏ‹. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÈÛ¯‡Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 1.300 MW, ÂÓÒ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020 Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ¿ÏÏ· 7.500 MW, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 300MW ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘ÂÚ¿ÎÙÈ· ·ÈÔÏÈο ¿Úη. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ› Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Ë RF Energy ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ¿‰ÂȘ Î·È Â›¯Â Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÔÛfi 3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∞Ó·ÁοÛÙËÎÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ë Ôχ¯ÚÔÓË ·Ó·ÌÔÓ‹, ˆÛÙfiÛÔ, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÔχÙÈÌ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› √Δ∞ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ·¤ÊÂÚÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯¿ıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ·Ó¿Û· ÓÔ‹˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›·. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ë RF Energy, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û‹˜ Ù˘, ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÚÁˆÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙËÓ Invest in Greece. ÀÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ƒ∞∂ Î·È ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÍÂÎfiÏÏËÛ·Ó Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô fast track Î·È ‹Ú ÙËÓ ÚÒÙË ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 144 MW. ™‡ÓÙÔÌ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ı· Ù˘ ¯ÔÚËÁËı› Î·È Ë ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ¿ÏÏˆÓ 150 MW. ∞ÏÏÔ ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÍÂÌÏfiηÚ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Maxi, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·-

ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯·ÚÙÈÔ‡. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ·˘Ù‹, ‡„Ô˘˜ 15 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ 43 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÍ¿ÁÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Î·È Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ª›· ·ÎfiÌË Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ fast track Â›Ó·È ÙÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÔʤÚÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ 200 MW. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ·ÏÈ¿ ˘‹Ú¯·Ó ÏÈÁÓÈÙˆÚ˘¯Â›·, Ì 21 ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fï˜ Ì ÙË ¢∂∏. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ 21 ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ 15 ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ ¢∂∏, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 49%, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 51% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ̤۷ Û ̛· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∏ ÙÈÌ‹ ı· Â›Ó·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË, ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë Û˘Ìʈӛ·.

«¶Ú¿ÛÈÓ˜» ÚÔÔÙÈΤ˜ °È·Ù› fï˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ «Ú¿ÛÈÓ˜» ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ; ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, ÙÔ 2009 ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 6,1% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ηχÊıËΠ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 32

ÛÙȘ, Ì ٷ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤ÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Â¯Ù› Î·È Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈ ÌÏÂ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ Die ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· «D Ziet», Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂÔ̤ӈ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ËÏȷο ¿Úη. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û˘Ó¤ÂÛ·Ó ¯ÚÔÓÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ù˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 2022. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Î·ıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ ˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› «Ú¿ÛÈÓË» ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ·ÔϤÛÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·fi Ù· ˘ÚËÓÈο, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛÙȘ ∞¶∂. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÚΛ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÓ ÙË ÁÂÓ¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∏‰Ë ‰‡Ô ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ 600 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ··ÈÙ› Ë ¢∂∏ ÁÈ· Ó· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÏÔÈfiÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ «Ú¿ÛÈÓÔ ÚÔʛϻ Ù˘. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÓÙ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÓÂÏ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Ù· 198 MW. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 2.200 MW ¤ˆ˜ ÙÔ 2020 ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Ì·ÎÚÈÓfi˜.

Δ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰·È‰·ÏÒ‰ÂȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ-

34

¶·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ RF Energy ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 20 ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚÈı›, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ RF Energy ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 21 ·ÈÔÏÈÎÒÓ ·ÚÎÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜ 579MW ÛÙË ¡fiÙÈ· ∂‡‚ÔÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ Ì ˘„ËÏfi ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ Ì›·˜ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (HVDC - Û˘Ó¯¤˜ Ú‡̷), ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÛÙÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̤ۈ Ì›·˜ ˘fiÁÂÈ·˜ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 984 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

ÏÔ˘ıËıÔ‡Ó Î·È ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó Û οı Èı·Ófi ‹ ·›ı·ÓÔ ÂÌfi‰ÈÔ, Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰Âο‰Â˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·. Àfi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó·. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ˆÛÙfiÛÔ Ô ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˝Ù˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· «∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - •ÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ÂÌfi‰È·» Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ: ∂Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÂÈÛΤÊÙËΠ¤Ó· ÌÈÎÚfi ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙÔ fiÔÈÔ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ȉȈÙÈ΋˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ14 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı›, ηıÒ˜ Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1997. ∏ ÔÏ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ ÂÈÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ë ·ÛÙ·ı‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ fiÛÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ̷ٷȈı› ÌÂÏÏÔÓÙÈο. √È ÔÌ¿‰Â˜ ·ÂÌÏÔ΋˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· «™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡Ûˆӻ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ fast-track, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯·ıÔ‡Ó ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ÂÈÙ˘¯¤˜ ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 15 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∞¶∂ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÊÈÏÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·» Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÈϤÔÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË 63 ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ̤ۈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ À¶∂∫∞ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÁÎÚ›ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


∂ÚÁ· ΔÔ À¶∂∫∞ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

øıËÛË ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ® TOY | μ∞™π§∏ ¢∞¡∂§§∏ ™Â Ì·Ú¿˙ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÍÂÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÛÂÈÚ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ∂ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, fiˆ˜ Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜, ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂∫∞. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÎÚ›ÛÈÌ· ¯ÚfiÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ó· ·Ô‚·›ÓÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ¿‰ÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘. ™ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ∞¶∂, fiˆ˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ÈÛ¯‡Ô˜ 2 MW, Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi, ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜,

36

ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10 MW, Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ¡›Î·È·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ∞ÎÙ›Ô˘-μfiÓÈÙÛ·˜, ÙÚ›· ÌÂÛ·›·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 80 MW, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 288 ªW. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ÌÂÛ·›·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÈÛ¯‡Ô˜ 13,8 MW, ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¿ 24 MW ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË «¶ÂÚ‰ÈÎÔ‚Ô‡ÓÈ» μÔȈٛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¿ÚÎÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˜

42 MW Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙË ı¤ÛË «ª·Ú›ÛÙȪ·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ» £‹‚·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Ó‰ÚÔ (Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 119,6 ªW ÂÙËÛ›ˆ˜) Î·È ÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ (ÈÛ¯‡Ô˜ 167,9 MW). ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ¶·ÏÏ‹ÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘

·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ À¶∂∫∞ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Edison Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ 150 ªW ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ Verbund. ∂ÈϤÔÓ, ÚfiÛÊ·Ù· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ψÙfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (∞™º∞), ÁÈ· ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 300 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ À¶∂∫∞ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹ Â¤ÎÙ·ÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ∂∂§ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ÏË-

ı˘ÛÌÔ‡ ηٿ 100.000, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ∂∂§ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ºÒηȷ Ì 211.000 ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ §ËÏ·ÓÙ›ˆÓ (Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ã·ÏÎȉ¤ˆÓ), ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂˘‚Ô›·˜ Ì 27.800 ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi Î·È Ù˘ ∂∂§ ∞Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜ Ì 18.600 ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ¤Ï·‚Â Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ

ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ∂∂§ ªÂÙÛfi‚Ô˘ Ì 8.000 ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi, Ë ∂∂§ Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ÚÔÌ¿¯ˆÓ ∞Úȉ·›·˜ Ì 2.550 ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi, Ë ∂∂§ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì 9.500 ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi, ∂∂§ ∂ÚÂÛÛÔ‡ (Ó˘Ó ¢. §¤Û‚Ô˘) Ì ¤ÍÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È 7.200 ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi Î.¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿‰ÂÈ· ¤Ï·‚Â Î·È Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Û‡ÌÌÈÎÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ 100.000 ÙfiÓˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙËÓ ∏Ï›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì˯·ÓÈ΋ ‰È·ÏÔÁ‹, ·Ó·ÂÚfi‚È· ¯ÒÓ¢ÛË Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ¯ÒÚÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔÀ). ∂›Û˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ¤ÚÁ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ πfiÓÈ·˜ √‰Ô‡ Ì ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ πfiÓÈ·˜ √‰Ô‡ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ ∞ÓıÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î·È ªÂÙÛfi‚Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ∞ÎÙ›Ô˘ - ¶Ú¤‚Â˙·˜, ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∫ÈÏΛ˜ Î·È ∞Ê›ÛÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÍÂÌÏfiÎ·Ú·Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ fiˆ˜ - ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ· - Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú¿Î·Ì„˘ ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ›Ô˘ - ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞ÚÓ·›·˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜, Ë Î·Ù·Û΢‹ ·Ú¿Î·Ì„˘ ∞Ú¿¯ˆ‚·˜ μÔȈٛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘, ¿‰ÂÈ· ¤Ï·‚Â Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· °·‰Ô˘Ú¿, Ì ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi 150.000 (60.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜) Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏËı˘ÛÌfi 300.000 (120.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡ ·Ó¿ Ë̤ڷ),

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÓfiÙÈ· Î·È ÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ƒfi‰Ô. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÌÈÎÚÒÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ æ¿ı˘ ÛÙËÓ ∫›ÌˆÏÔ, ÂÓfi˜ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ∫¿Ï˘ÌÓÔ, ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ηٷʇÁÈÔ˘ ÛÙË ™¿ÚÙË Ã·ÏÎȉÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ·ÎÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∞¯·˝· Î.¿. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û ¤ÚÁ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›Ԣ ·ÛÙÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §·Áη‰¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹ Ë ˘fiÁÂÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÌÂÙ·ÏÏ›Ԣ Ì·ÁÓËÛ›ÙË (Ï¢ÎfiÏÈıÔ˘) ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ï·ÙÔÌ›Ԣ Ú·‰ÈÔÏ·ÚÈÙÒÓ ÛÙËÓ ∞¯·˝·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È 400 ÎÏÈÓÒÓ ÛÙË ı¤ÛË æ·Ï›‰È ÛÙËÓ ∫ˆ, ÂÓÒ ÍÂÌÏfiÎ·Ú·Ó Î·È Ù· Û¯¤‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È Û ¿ÏÏ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: «ΔÔ À¶∂∫∞ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘, Û‚fiÌÂÓ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ËÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘». Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆÛÙfiÛÔ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘Ú-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ À¶∂∫∞ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Edison Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ Verbund

Á›· Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Û ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ë ¯ÒÚ· Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. PUBLI

ANAKYΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δπ∫∏ ∂À£À¡∏ ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞ӷ·ÎψÛË ™˘Û΢ÒÓ ∞∂ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÊÔÚ¤·, ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ÌË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌË Âȉ›ˆÍ˘ ÎÂÚ‰ÒÓ. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Â‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∏ ∞ӷ·ÎψÛË ™˘Û΢ÒÓ ∞∂ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô.

∂¶Δ∞ Ã√¡π∞ ∞•π√™∏ª∂πøΔ∏™ ¢√À§∂π∞™ ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋. ∞fi ÙÔ 2004, ¯ÚÔÓÈ¿ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ∞ӷ·ÎψÛË ™˘Û΢ÒÓ ∞∂ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Î·È ·Ó·Î˘Îψı› ¿Óˆ ·fi 12 ÂηÙ. ÙÂÌ¿¯È· Û˘Û΢ÒÓ. ™˘Û΢¤˜ Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·Î˘Îψı›, ı· ›¯·Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÛÙË Ê‡ÛË, ı· ›¯·Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ‹ ı· ›¯·Ó η› Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ∫·Ù¿ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤‰ˆÛ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ï·ÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·. ΔÔ 2008 ˘‹ÚÍ ¤ÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ӷ·ÎψÛË ™˘Û΢ÒÓ ∞∂. ∂›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÏϤÍÂÈ 47.141

ÙfiÓÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ª¤Û· ÛÙÔ 2009, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË Ì 66.000 ÙfiÓÔ˘˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ô˘ ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, ·Ó·Î˘ÎÏÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ô˘ Â¤ÊÂÚ ̤۷ ÛÙÔ 2010 ÙÒÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËηÓ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙ· Â›‰· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ 2008. ¶·Ú’ fiÏ· Ù·‡Ù·, Ù· ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒıËÎ·Ó ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009 ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20%, ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÓÂÚÁ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· οı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·-

΢ÎÏÒÛÂÈ ¿¯ÚËÛÙ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜.

™À§§√°π∫∏ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ ∏ ∞ӷ·ÎψÛË ™˘Û΢ÒÓ ∞∂ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ì›·˜ ¿ÚÚËÎÙ˘ Û¯¤Û˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ·˘ÙÔ‡˜. ¢›ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. °È·Ù› Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Û˘Û΢ÒÓ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË fiÏˆÓ Ì·˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÓÙ·Ó·ÎÏԇ̠¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜.

37


ƒÂÔÚÙ¿˙ ΔÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

¡¤Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ® Δ√À| Ã∏™Δ√À ¶√À§∞∫∏ ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì¤Ûˆ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 20% ÙÔ˘ ηٷӷÏÈÛÎfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ∞¶∂ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020. ™ËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ fast track, ÙÚÈÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ‡„Ô˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 1.2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 714. £ÂÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 458 MW. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™Â٤̂ÚË. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ ı· ‰ÈÂÎÂڷȈıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ù·¯Â›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ì ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· Ù˘ Invest in Greece, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ù·¯‡ÙÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·ÊÔÚÔ‡Ó: ■ ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÈÛ¯‡Ô˜ 200MW ÛÙÔ §ÈÁÓÈÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ∂ÔÚ‰·›·˜ Î·È ∫Ô˙¿Ó˘ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∫Ô˙¿Ó˘. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∏§π∞∫√ μ∂§√™ ∂¡∞ ∞∂ (̤ÙÔ¯Ô˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 100% Â›Ó·È Ë ¢∂∏ ∞¡∞¡∂ø™πª∂™ ∞∂) Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 450 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ (350 ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù·Û΢‹˜ Î·È 100 ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÂıÓÒ˜. ■ ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË 39 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ

38

¿ÚΈÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 131,2 ªW Û ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¢. ¶·Ó·Á¿ÎÔ˜ - ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 301,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 210 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ■ ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 126,82MW. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ™π§™π√ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¶¿Úη ∞∂ (Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Damko Energy ∞.∂ Î·È ¢ÈÂıÓ‹˜ ∫·Ù·Û΢‹ ∞ΔΔ¡∂), Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 332,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 54 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÙÛÈ, Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ·

Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› fast track Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ˘ Invest in Greece Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ.

∂Ó›Û¯˘ÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ˙ËÙ› Ô ™∂μ∂ ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ˙‹ÙËÛÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÛÈÎÔ‡Ú·˜. √ Î. ΔÛÈÎÔ‡Ú·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÙÔ

ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ·fi ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ «™¿Úη Î·È ÔÛÙ¿» ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙ ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Ë ‰È·‰Èηۛ· Î˘Ï¿ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÏ› Ë ¢∂∏ fiÛÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¶ÒÏËÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ 100 kW ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢∂™ª∏∂ ·fi 01.02.2011 Î·È Ì¤¯ÚÈ 31.08.2011. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Î˘Ï¿ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢∂∏. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜ fiÛÔÈ, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ,

·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¢∂∏ Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÚ›ÌËÓË ·Ú¿Ù·ÛË, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶∞™∂°∂™ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ·fi ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ̤ۈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¿ÚÎÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Â›Ó·È ϤÔÓ ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ.

ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ «ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ˘ã ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÂÍ·ÁÒÁÈÌÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜», ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Â͈ÊÚÂÓÈο ÂÌfi‰È· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂÓÒ Î·Ù¤ıÂÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. «™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ì ۋÌÂÚ·, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ˙ËÙԇ̠¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô˘ ηٷϋͷÌ ۋÌÂÚ· ‰Ò. ∂›Ó·È fï˜ ϤÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ó· ·Ó·˙ËÙԇ̠χÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘, ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™∂μ∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. «ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¿ÌÂÛ˜ ÙÔ̤˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ¢ηÈڛ˜, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ» Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. «™‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯·ı›, Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË. £· Ú¤ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÌÂÛ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ· Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ». «ª›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· 1 KW/p ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·Ô‰›‰ÂÈ Û ̤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÂÚ›Ô˘ 600-800 KW/h. ª›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· 1 KW/P ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¿Óˆ Û ȯÓËÏ¿ÙË ‰‡Ô ·ÍfiÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 2.200 KW/h. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·fi‰ÔÛË Î·Ù¿ 300%», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™∂μ∂ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ ˆ˜ «ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ¡Ô.1 ÂÍ·ÁÒÁÈÌÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜».

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


∂ȉ‹ÛÂȘ ÀÔ¯ÚˆÙÈο Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·ïο Û Ӥ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ (;)

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Photonics ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· «∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÔÁÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙÔ ª·ÚfiÎÔ: ∂Ó Ì¤ÚÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 1.940 ÒÚ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª¿ÚÎÔ §·ÌÛÔ‡ÁÎÂÚ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞∂ Photonics. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÚ·Ê›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∏ ∞∂ Photonics ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2008, ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚfiˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·Û¯ÔÏËı› ·Ú¯Èο Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Ë ›‰È· ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ¤ÚÁˆÓ.

¶ÂÚÈԉ›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Schuco, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Schuco Demo Truck, Ù·Íȉ‡ÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ¤Ó· ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ¤ÎıÂÛ˘, Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÂÚÈԉ›· ·˘Ù‹ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Ù˘ Schuco ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÛÙ¿ÛÂȘ: 19.09.2011 ÛÙËÓ ¶·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜,20-21.09.2011 ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, 22.09.2011 ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ΋Ô Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜, 23-24.09.2011 ÛÙ §Â˘Îfi ‡ÚÁÔ, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 25.09.2011 ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·˜ Ù˘ §·Ì›·˜, 27.09.2011 ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, 28.09.2011 ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶ÂÙÚÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ΔÚÈÒÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·

ΔËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙË ÛÙ¤ÁË Î¿ı ӤԢ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È, ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ıÂÛ›ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ΔËÓ ÚfiıÂÛË ·˘Ù‹ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ôχ ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙȘ Ӥ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, «Ì ¤Ó· ÛÎÂÙÈÎfi ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfiÙËÙ·˜» Û ÛÙ¤Á˜ Î·È Û ٷڿÙÛ˜. ΔÔ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ Ó¤Ô °ÂÓÈÎfi √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi (°√∫), Ô ÔÔ›Ô˜ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓۈ̷وı› Ë ·‡ÍËÛË ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È ÛÙÔÓ ·ÛÙÈ-

Îfi ÈÛÙfi. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ fiÔÈÔ˘ ıÂÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¤Ê˘Á ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â˘ı¤ˆ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ °√∫ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ∞¶∂ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο «Î·È ı· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÙÔ ¿Ì ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ». ¶¿ÓÙˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Û οÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÒÛÙ ӷ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ÁÈ· ÙȘ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÚÔËÁËı› ‰È·‚ԇϢÛË, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÙÔ˘ °√∫.

™ÙÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê/‚ ¿ÚÎÔ ÛÙË ¯ÒÚ· EÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿Úη, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ÈÛ¯‡Ô˜ 8 MWp ¤ÚÁÔ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠¤ÎÙ·ÛË 160 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÂÂÓ‰‡ıËÎ·Ó ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¢∞∞ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 11 ÂηÙ. ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ۯ‰fiÓ 20% Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ 9% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ CO2 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 10.000 ÙfiÓÔ˘˜/¤ÙÔ˜, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· 25ÂÙ›·˜ Î·È ¿Óˆ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ۠ÂÚ›Ô‰Ô 6 ÌËÓÒÓ ·Ó Î·È Ë fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂ¤Ú·Û ٷ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘

ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¢∞∞ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ô ¢∞∞ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ¿ÏÏˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ‹ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ Ë ÁˆıÂÚÌ›· Î·È Ë Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ì ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ.

∏ π∫∂∞ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¢¤Î· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· π∫∂∞, ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·, ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÈÓÂ˙Èο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿ÓÂÏ ÛÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· π∫∂∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó¤Ï·‚ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫ÈÓ¤˙ÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· GK-Solar, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ì 39.000 ¿ÓÂÏ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ÏÂÙÔ‡ ˘ÌÂÓ›Ô˘ (thin film). ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı›, ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 4.000. Δ· ÎÈÓÂ˙Èο ·˘Ù¿ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈο ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·.

40

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


∂ȉ‹ÛÂȘ

ΔÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ (¶∞™Àº) ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÚÂȘ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ¶∞™Àº ˘¤‚·ÏÏ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î. °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Trackers. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ΛÓËÙÚ· Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Û ∂ÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∞¶∂.

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Praktiker, Ô fiÌÈÏÔ˜ Eurobank EFG Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Dionic Solar ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Dionic Solar Ô˘ ÂȉÈ·ÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Û ¤ÓÙ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Praktiker ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜, ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Î·È Ù· ÔʤÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ٷÈ, ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ Eurobank EFG.

∂ÚÁ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·fi ÙËÓ Egnatia Energy ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Egnatia Energy ηٿÊÂÚÂ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤ÓÙ ¤ÚÁ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 1.82 MWp. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ó¤Ï·‚ ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÂÁη٤ÛÙËÛ ¤ÚÁÔ 0.49 MWp ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¤Û‚Ô˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ 0.505 MWp ÛÙ· ΔڛηϷ, Î·È ÙˆÓ 0.524 MWp ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Solar ∂Ó¤ÚÁÂÈ· AE. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Greenel ∞∂ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙËÓ Egnatia Energy Ó· ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο 0.3 MWp ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÏÂÛ›Ó·˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ë Egnatia Energy ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ¤ÚÁ· 1.0 MWp ¤ˆ˜ 2.0 MWp.

42

ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿Úη Û £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ΔÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È Ô‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ΢ڛ· ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÈÛ¯‡Ô˜ 4,032MW Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Quest ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ∞∂μ∂ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Óˆ ∞ÚÁ˘ÏÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÈÛ¯‡Ô˜ 3 MWp Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ A l m y r o s Energy Solution ∞∂∂ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi °¤ÚÂÎÏÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ, ÈÛ¯‡Ô˜ 5.496,66 KWp Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ H e l l e n i c S u n

Solution ∞∂ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤Ó· Ó¤Ô ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ, ÈÛ¯‡Ô˜ 100 kWp, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË ÛÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Lokris Energy Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÂÁηٿÛÙËÛ 526 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙË ı¤ÛË ƒ¿¯Ë, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ °. ΔÛ¿Ì˘ ∂∂. ΔÔ Ó¤Ô ¿ÚÎÔ ı· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ 150.000 kwh ηı·Ú‹˜ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È 50 ÌÈÎÚ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÂȈı› Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú‡ˆÓ Î·È ‰ÈÔÍÂȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ηٿ 220 ÙfiÓÔ˘˜.

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ Δ· Û›ÙÈ· Î·È ÔÈ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÂÛٛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 8.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÛÙË ¢∂∏ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, 28,1 ÌÂÁ·‚¿Ù ·Ú¿¯ıËÎ·Ó ·fi ȉÈÒÙ˜, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ ÛÙ· 5,2 ÌÂÁ·‚¿Ù. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÔÈÎȷο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ Ú¿ÛÈ-

Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·È Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜. ™˘ÓÔÏÈο 40 ϤÁÌ·Ù· LUMETA, Ù‡Ô˘ PowerPlyì 400 Î·È ÈÛ¯‡Ô˜ 16 kWp, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ VITEX, ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ °È·ÓÓ›‰Ë ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ, ηχÙÔÓÙ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 116 Ù.Ì. Δ· LUMETA Â›Ó·È Î·ÈÓÔÙfiÌ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜, ÂÈÎfiÏÏËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. §fiÁˆ Ù˘ ÏÂÙ‹˜ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ Â ÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏËÏÔÛÎÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ ÛÙË ºıÈÒÙȉ· ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ ÈÛ¯‡Ô˜ 98.9 kw, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §È‚¿‰È ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ºıÈÒÙȉ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ, ·fi Ù· ÙÚÈ· ¿Úη, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· SABO SA. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚÎÔ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì 8 ‰È·ÍÔÓÈÎÔ‡˜ Tracker Ù‡Ô˘ SR80+, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ë ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ¿ÓÂÏ ÈÛ¯‡Ô˜ 235W Î·È ÙÚÈÊ·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ Ù˘ Danfoss. √È Trackers Ù˘ SABO SA ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ TUV Hellas. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘Ùfi-

ÓÔÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶¤Ú· ·fi Ù· Trackers, ÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô Scada. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ SABO. ΔÔ Scada ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜, ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚Ï¿‚Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ª¤Û· ÛÙÔ 2012 ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¿Úη.

μÚ·‚Â›Ô ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Upsolar ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘ ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ 3 ÎÈÏÔ‚¿Ù. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Silcio, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘, ı¤ÏËÛ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘, 14 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ï·›ÛÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ 210 ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Î·È μÈÒÛÈÌˆÓ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (ReSEL) ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙ· ÷ÓÈ¿. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ë Silcio ·Ú¤‰ˆÛÂ Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ˘Ú·ÓfiÌÂÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔʤ·, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÔıfiÓË fiÔ˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ̤ۈ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿, Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ‚ÈÒÛÈ̘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Upsolar Â›Ó·È Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙˆÓ ÂÊÂÙÈÓÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Solar Industry Awards. ∏ Upsolar ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·ÎÚÈı› ¤Ó·ÓÙÈ 2.000 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ Upsolar ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. Δ· ‚Ú·‚›· Industry Awards ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «SOLAR International - A PV Management Magazine». «∂¯Ô˘Ì ÙËÓ

ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Ù·˘ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, Ó· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜-ÂÙ·›ÚÔ˘˜, Û οı Â›Â‰Ô Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜». «√ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ı· ·ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ò˜ Ó· οÓÔ˘Ì ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. Zhe Jiang, ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Upsolar, fiÙ·Ó ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô.

∂ÙÔÈÌÔÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ √È ·ÁÚfiÙ˜ ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜... ÛÙËÓ Ú›˙·. ¶¿Óˆ ·fi 1.100 ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜ 100 kW ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢∂™ª∏∂ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 31/08/2011. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ 01/02/2011. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·˘Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË, ÌÈ·˜ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ. ¶ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ̤۷ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· leasing Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰˘Ô Ì‹Ó˜, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ.

¶Ú¿ÛÈÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ΔÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘, ÈÛ¯‡Ô˜ 200 MW, (Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·fi ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó 15. √È 15 ϤÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂∏ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012, ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÚÔÛÊÔÚÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ 500 ÌfiÓÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È 200 ı¤ÛÂȘ, fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Â›ÛËÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ 55.000 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ıÒ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÎÔÌ‹˜ Ú‡ˆÓ CO2 ÂÚ›Ô˘ 300.000 tn.

44

∂˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ΔÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· PV Legal ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ì ٷ ÙÔÈο ‰›ÎÙ˘· Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜. ™Â ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. «ªfiÓÔ Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο

Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·¯·Ú›Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ΔÔ PV Legal, Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË «μ·ÛÈΤ˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ PV LEGAL», ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È·, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û οı ¯ÒÚ· Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ οı ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂‰Ò ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ PV LEGAL: <http://www.pvlegal.eu/fileadmin/free/P VLEGAL-Key_recommendationsshort_version-Sept_2011.pdf>

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


∞ÚÈıÌÔ› ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ 1.432 MW

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ™Ù· 2.020 MW ¤Êı·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ·fi ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ∞¶∂ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ˘ÂÚηχÙÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ¿ÁÁÈÍ ٷ 283 MW, Ì ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ 1.432 MW. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ì ·‡ÍËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 341 ªW, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ϤÔÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 2.200 ªW (¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÁÚÔÙÈο, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ fiÚÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘), ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Û ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 2020 ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. ∂›Û˘, ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ¿ÏÏˆÓ 1.947 MW. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο Ì 206 MW Î·È Ë ‚ÈÔÌ¿˙· Ì 41 MW. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÌÔÚʤ˜ ∞¶∂ (ÁˆıÂÚÌ›·, ËÏÈÔıÂÚÌÈο, ˘‚ÚȉÈο) ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. ™ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ

·‰ÂÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (1.900 MW) Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ (1.351 MW), ‰‡Ô ÌÂÁ¤ıË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÈÛ¯‡ ∞¶∂, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ À¶∂∫∞, ÔÈ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ 2014 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ∞¶∂ Ôχ ÂÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÈÔÏÈο ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËı› ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˜ 1.461MW, ÂÓÒ Ì ۇ̂·ÛË ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ Â›Ó·È 272 MW. ∏ ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 2010, ÁÈ· Ù· ·ÈÔÏÈο Â›Ó·È 4.000 MW ÙÔ 2014 Î·È 7.500 MW ÁÈ· ÙÔ 2020. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜

˘fi„Ë ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Ó‰ÂÛ˘ (3.320 MW) Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (18.432 MW), Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚÎ·Ï˘Êı›. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο (·‡ÍËÛË ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ 15 MW), Ì ۇ̂·ÛË ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 22,5 MW, Ì ¿‰ÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ 66,5 MW, Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Ó‰ÂÛ˘ 161 MW Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 931 MW. ∏ ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜, ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È 300 MW ÁÈ· ÙÔ

2014 Î·È 350 MW ÁÈ· ÙÔ 2020. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ¿˙· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÈÛ¯‡˜ Ì ۇ̂·ÛË ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ (7,9 MW), ·ÏÏ¿ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ 2014 Î·È ÙÔ˘ 2020, Ô˘ Â›Ó·È 200 MW Î·È 350 MW ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙ¿‰È· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (362 MW), ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜.

∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ªÂ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·

46

πÛ¯‡˜

ªÂ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜

ªÂ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Ó‰ÂÛ˘

ªÂ ¿‰ÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘

ªÂ ۇ̂·ÛË ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜

™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜

¤ˆ˜

¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜

¤ˆ˜

¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜

¤ˆ˜

¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜

¤ˆ˜

¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜

¤ˆ˜

¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜

¤ˆ˜

2010

30/6/2011

2010

30/6/2011

2010

30/6/2011

2010

30/6/2011

2010

30/6/2011

2010

30/6/2011

∞ÈÔÏÈο

MW

61.791,0

65.395,1

14.373,4

18.432,4

3.601,5

3320,2

1.249,2

1.460,6

360,3

272,5

1.297,7

1.431,9

μÈÔÌ¿˙·

MW

1.461,9

1.517,6

243,4

361,9

42,3

51,0

21,2

24,4

0,8

5,5

44,0

43,5

°ÂˆıÂÚÌ›·

MW

340,5

340,5

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ªÈÎÚ¿ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο

MW

2.220,9

2.255,7

886,3

931,4

189,3

161,5

79,2

66,5

28,0

22,5

196,3

205,6

ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο

MW

4.255,0

5.387,3

1.564,6

1.947,0

524,9

2.557,2

320,2

348,5

497,4

1.048,0

198,3

341,1

∏ÏÈÔıÂÚÌÈο

MW

963,2

1.013,8

0,0

320,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

À‚ÚȉÈο

MW

1.742,8

1.828,7

262,8

382,3

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

™‡ÓÔÏÔ

MW

72.775,3

77.738,7

17.338,5

22.383,4

4.358,0

6.089,9

1.669,9

1.900,1

886,5

1.348,5

1.736,3

2.022,2

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


PUBLI

Δ¿ÛÂȘ ∫›ÓËÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ – Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ H ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊıËÓÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ √ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ¯Ú‹ÛË Î·ı·ÚfiÙÂÚˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Â›‰Ô˜ η˘Û›ÌÔ˘. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, ÂÓÒ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙË ˙‹ÙËÛË ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, Ë ˘ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ·, ·ÔÙÂÏ› ı¤Ì· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌË Ì η‡ÛÈÌ· fiˆ˜ ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ, ÂÓÒ Û ÂÌÔÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. øÛÙfiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ˆ˜ η˘Û›ÌÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË, Ì ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ ÂÈχÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË. ∞ÏÒ˜ Ù· ÚÒÙ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (fiÏÂȘ) ÛÙÔÓ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ô ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜, ÂÓÒ Ë «Î·ı·ÚfiÙËÙ·» ÙÔ˘, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ «Î·ı·ÚfiÙËÙ·» ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ η˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û οı ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹ Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· Ì ¿ÏÏ·, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ˘ÁÚ·¤ÚÈÔ ‹ LPG (Liquified Petroluem Gas), Ì ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ΔËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010, Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ fiÛÔÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ LPG, ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘. øÛÙfiÛÔ ÙÔ LPG, ·Ó Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË, ÛÙËÓ

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

Ô˘Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi η‡ÛÈÌÔ. ∞ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘, ηıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÚÒÙË ‡ÏË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ë ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÓÙ›˙ÂÏ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi η‡ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔΛÓËÛË, Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÛÙË Û˘ÌÈÂṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ (Compressed Natural Gas – CNG). O ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹ ¿ÏÏˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÚÔηÏ› ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ·ÊıÔÓ›· ·fi ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ η‡Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙÂÚË ËÁ‹ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ÌÔÚʤ˜. Δ· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓˆÓ Ú‡ˆÓ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Û˘Ì‚·ÙÈο η‡ÛÈÌ·, ÂÓÒ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË. ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ¤¯Ô˘Ó ˆı‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î›ÓËÙÚ·, ΢ڛˆ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈο, ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔΛÓËÛË. ø˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰Â, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÔÓ٤Ϸ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ, ψÊÔÚ›ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‚¿Ó Î·È ¿ÏψÓ, ›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· η‡ÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·¤ÚÈÔ˘, ›Ù ÁÈ· η‡ÛË ‰‡Ô η˘Û›ÌˆÓ (‚ÂÓ˙›ÓË – CNG, ÓÙ›˙ÂÏ- CNG). ◊‰Ë ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 11,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÚ›Ô˘ 1,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 500.000 ÙÔ 2003, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙÔ˘ Ê.·. ÛÙËÓ ·˘ÙÔΛÓËÛË. ¶ÚÒÙË Û ÛÙfiÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ê.·. ¤Ú¯ÂÙ·È Ë πÙ·Ï›· Ì ÂÚ›Ô˘ 750.000 ÌÔÓ¿‰Â˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ì ˘„Ë-

ÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Ë ∂∂ ¤¯ÂÈ ‰· Ù˘ HYPERLINK ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÈÔΛÓËÛË ÛÙËÓ ÂÓÂÚ"http://www.depa.gr/" \o ÁÂȷ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù˘ ÔÏÈ"blocked::http://www.depa.gr/" ÙÈ΋, ÂÓÒ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙËwww.depa.gr ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Î¿ı ̤ÏË Ù˘ ∂.∂. ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÙÈÌ‹ ÛÂ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏfi. ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ Ù˘ øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¯Ú‹Û˘ Ê˘ÛÈË ·Ú¯‹. ∏ ¢∂¶∞ ∏ η‡ÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÂÚ›Ô˘ Û ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÛÙ· ·˘ÙÔηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î›ÓËÙ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ˘ Â¤ÎÙ·ÛË ·ÚÔ¯‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÙÚˆÓ ÁÈ· ΛÓËÛË ÛÙË ·fi 90% Î·È ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Â ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔ˘ η˘·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Û›ÌÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ (CO2) ¤ˆ˜ Î·È 20% ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓ¤Ú‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ú·ÙËÁÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÊԉȿÂÓfi˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ·ı˙Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÌÒÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·¤ÚÈÔ. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 5 Ú·ÙËΔ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ú›ˆÓ ÛÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ΢ÎÏÔΔÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∏ ÊÔÚÔ‡ÓÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, 2 ÛÙËÓ ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÂÚ›Ô˘, ˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·fi 1 Û μfiÏÔ ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Î·È Î·È §¿ÚÈÛ·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È¤ÓÂÈÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘ Î·È ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ Ù· Û˘Ó‰¤ÂÈ. ∂‰Ò Î·È Ì›· 6ÂÙ›·, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹∏ ¢∂¶∞ ÂÎÙÈÌ¿ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÛÂÈ ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ú·ÙËÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙ· §ÈfiÛÈ· Î·È ÛÙËÓ Ú›ˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ı· ·ÔÙÂϤ∞ÓıÔ‡Û·, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÚÔÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÊÔ‰ÔÙ› 414 ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô˘ 120 ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ¤‰È·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù· Ô˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔˆı› ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ηχÙÔ˘Ó Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ Û˘ÌÚˆÙ‡ԢϤÔÓ fiÏË ÙË Áο̷, ·fi Ì›ÓÈ ÂÈ‚·Û·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·ÔÚÚÈÌÙÈο, ̤¯ÚÈ Ô‡ÏÌ·Ó Î·È ÊÔÚÙËÁ¿. Ì·ÙÔÊfiÚˆÓ Â›Û˘. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù·ÎÙÈ΋ ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¢∂¶∞ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÂÊԉȷfiÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÏÔÎÏËÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÓıÔ‡Û·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒıËΠÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÈÂÊԉȷÛÌfi Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ Ô˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ 800 Ú·ÙËÚ›ˆÓ ¯Ú‹Û˘, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ‹‰Ë ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÛ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÓÙ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ÈÏÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ Ù¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘ÍËı› Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ (‚ÂÓ˙›Ó˘-Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘), Ù· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Û 85.000 ÌÂÁ¤ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ·fi Â˘Úˆ·˚ıË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û Τ˜ ¯ÒÚ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›75.000).

47


∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ √È ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ·

√È ∞¶∂ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÛÂÈÚ¿˜ Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ ∂∂ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ 2020 ÔÈ ∞¶∂ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηٿ 18% ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÚı¿ ÚÔ¯ÒÚËÛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÔÌÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∞¶∂ ηٿ 20% ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÂȉÈο ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞¶∂ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 35% 40% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ Û ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 9%, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi 14%. ∂¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ. √È ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ∫¿ÔÈÔÈ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ·›ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ Û·ÊÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ·ÏÏ¿ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÚ·Á›· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.

T· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ™˘ÓÔÙÈο, Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜ (ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿): ● °Ú·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·: ∞ÚÁÔÔÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ÔÏÏÒÓ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ● ∂ÏÏÈ‹˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ: √È ÛÙÔ›‚˜ Ô˘ «Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È» ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ∞Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ù˘ ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ● ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘: ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‹‰Ë ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË ·Ó¿Ù˘Í˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 2010-2014 (ª∞™ª) ÙÔ˘ ¢∂™ª∏∂ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ● ∞Ô˘Û›· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚË -

48

® TOY | ∞Ãπ§§∂∞ ¶§∏£∞ƒ∞

™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 9%, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 14% Û˘: πÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› (ÔÚı¿) fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÛÙË ¢·Ó›·, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ͯÓÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÂΛ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‹ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·‰ÂÈÒÓ. ¶¯. ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜, Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, ¿ÚÙÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û¯¤‰È· ÎÔÎ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓ ÙË ·Ô˘Û›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Ù· Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ì¤ÚË ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ● ∞Ô˘Û›· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ÂÓË̤ ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ: ™Â ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È Ë ¢·Ó›· Ë ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ¤ÁηÈÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ı‹ÎÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜. ∂‰Ò Ë ÂÓË̤ڈÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â-

‰›ˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ● ∞Ô˘Û›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ √Δ∞: √Ù·Ó ÛÙË ¢·Ó›· ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÚˆÙÔfiÚÔ ÛÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ √Δ∞. ∂ÙÛÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ·ÊÔÚ¿ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ fiÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ Î·È ÔÈ √Δ∞ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÈ Ôϛ٘ ıˆÚÔ‡Ó ÙȘ ∞¶∂ ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· Î·È ¤¯Ô˘Ó οı fiÊÂÏÔ˜ Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Û fiÚÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·’ ¤Íˆ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÓÙ›‰ˆÚÔ Ì›· ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¤Ó· ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ● ∞Û·Ê›˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜: ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ÌÔÓÔÌÈ¿˜ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì 10.000 -15.000 MW ∞¶∂, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ¶ÔȘ ÌÔÚʤ˜ ∞¶∂, Ô‡, fiÙÂ Î·È Ò˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ∞À/º1/ÔÈÎ.19598/1.10.2010 ÁÈ· ÙËÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ∞¶∂, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∞¶∂. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÏËıÒÚ· ·Î·ÓfiÓÈÛÙˆÓ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, fiˆ˜ fast track ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘, ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê/‚ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÎÔÎ. Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ● ∫·Î¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÌÂÚ›‰·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ: ∏ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ feed-in-tariff Î·È ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ·ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÔÏÏÔ‡˜ «·ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙ¤˜» Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ˘ÂÚÎ¤Ú‰Ë Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ÙÛÈ Î¿ÔÈÔÈ

·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÌ·, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ·ÊfiÚËÙ· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·‰ÂÈÒÓ, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î¿ÎÈÛÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó Ôϛ٘ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˆÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·¤Ú·, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ ÂÔÓ›‰ÈÛÙÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔÈ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ··ÍÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ∞¶∂ ● ∞Û¯ËÌÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Îϛ̷: ªÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â·ÚÎÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ∏ ÚÔ‹ fiÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏ¿ ÒÚÈÌ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ó· ÙÂÏÔ‡Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ● ªÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· Û ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ  ÎÙfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡: ™‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ∞¶∂ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ (ı¤ÚÌ·ÓÛË, „‡ÍË, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÁˆıÂÚÌÈο ‰›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·, Ë ‚ÈÔÌ¿˙· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Î·˘Û›ÌˆÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ‰·ÛÈÎÒÓ-ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ, Ë ËÏȷ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È „‡ÍË ·ÁÓÔÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ ÚÈÌÔ‰ÔÙÂ›Ù·È fiÛÔ Î·È fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ● ∞‰˘Ó·Ì›· ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·Î˘ ‚‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞¶∂: √È ∞¶∂ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi Ú˘ÔÁfiÓ˜ ‹ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ‚ÈÔÌË-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


¯·Ó›·˜ (·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û‹ÌÂÚ· Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔʤÏË ÙˆÓ ∞¶∂ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ Δ· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÎfiÌ· ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ∞¶∂. √̈˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ÎÔÈÓfi ÎÙ‹Ì· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °È·Ù› ηο Ù· „¤Ì·Ù·, Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË Ë ‰˘ÛÈÛÙ›· ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÚÔ·ÙÂÈ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÚfiÙÂÚ˘ Î·È ·ÚÔ‡Û˘ ÂÌÂÈÚ›·˜, ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Â·ÚÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ∞Ó Û ·˘Ù¿ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ Ì ۷ʋ Î·È ·Ïfi ÙÚfiÔ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‡ÎÔÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠ˆ˜ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ∞¶∂ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó·

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÍˆıÂÓ Î·Ï‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ - ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË - ·‚ÂÏÙËÚ›·˜ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ. √ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ 3851/2010, Ô ÓfiÌÔ˜ 4001/2011 Î·È Ô ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∞‰ÂÈÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∞¶∂ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜. ∞Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÙÔ À¶∂∫∞ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ƒ∞∂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ À¶∂∫∞ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÁÔÚÁ‹ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi, fï˜ ÙÒÚ· ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ηıÒ˜ Ôχ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó fiÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È Ô ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ modus operandi ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ Î·È ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Û ƒ∞∂, À¶∂∫∞ Î·È ¿ÏÏ· «Û˘Ó·ÚÌfi‰È·» ˘Ô˘ÚÁ›· (‚Ï. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜). √È ∞¶∂ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó. √ÏÔÈ fiÛÔÈ ÓÔÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ̛· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÏÏ¿ ηϿ ÌÂÏÂÙË̤ÓË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂. ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ;

¡· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó √§∞ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∏ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ÂΉ›ˆÍË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ̤۷ ·fi ÙÔ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓÔ „·Ï›‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ¡· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ‰È·‰Èηۛ˜ fast track, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ Î·È ˆıÔ‡Ó a priori ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ù·¯ıÔ‡Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ٤ÙÔȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¡· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÂÓÂÚÁ¿ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ¿ÌÂÛ· Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ó¤· ÂÏ·ÙÂȷο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √Ù·Ó ¿ÏÏÔÈ ÎfiÙÔÓÙ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÏÈı¿Óıڷη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ WWF ∂ÏÏ¿˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ì ·ÙÚ¿ÓÙ·¯Ù· ÛÙÔȯ›· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿ ÎfiÚÔÓ ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË ÛÙËÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

ª¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηχÙÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ∞¶∂. √Ù·Ó ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· spreads, ÙÔ WWF ∂ÏÏ¿˜ ·Ó·‰Â›ÎӢ (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ) Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔʤÏË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ ÔÈ ∞¶∂ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ·. √̈˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÌfiÓÔ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙˆÓ - ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ - Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ËıÈ΋˜. √È ∞¶∂ Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi ÛÎÔfi. √̈˜ Ô ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ ·ÁÈ¿˙ÂÈ Ù· ̤۷. ∞˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ∞¶∂ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ¯‹Ó· Ô˘ οÓÂÈ ¯Ú˘Û¿ ·˘Á¿. ∂›Ù ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ›Ù ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ· ı· ÂÍÂÏȯı› Û ̛·Ó ·ÎfiÌË ÊÔ‡Ûη.

√ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÏËı¿Ú·˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ WWF ∂ÏÏ¿˜

49


¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¶Ò˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛı› Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û·Ù¿ÏË ÁËÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

∞fiÛ˘ÚÛË... ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Δ· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ Î·Ù·Û΢¿ÛıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ fiÚ·Ì·. ∂ÁÈÓ·Ó Úfi¯ÂÈÚ· Ì ÛÎÔfi Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÙȘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ù·¯‡Ù·Ù· ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ‘50, ÙÔ˘ ‘60 Î·È ÙÔ˘ ‘70 ηÈ, ̤ۈ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙÚ‚Ïfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂ Ì›· ÌfiÓÔ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ·˘Ù‹Ó Ù˘ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹˜, ÔÈ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ, Ì ¿‰ÂȘ Ô˘ Â͉›‰ÔÓÙÔ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·Ê¿ÓÈÛ·Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ fiÏÂÒÓ Ì·˜ ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ï¤˜ Î·È ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ·Î·Ï·›ÛıËÙ·, ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ÛÙÚ·‚Ô¯˘Ì¤Ó· Î·È ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ· ÙÛÈÌÂÓÙfiÎÔ˘Ù·. ™ÙÔ ÊÚÂÓ‹ÚË Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Î·È Â‡ÎÔÏÔ˘ ΤډԢ˜ ‰ÂÓ ‰fiıËΠη̛· ÚÔÛÔ¯‹ Û ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∫·È ·fi «‰È·Ì·ÓÙfiÂÙÚ· ÛÙ˘ Á˘ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È» Ë ∞ı‹Ó· ηٿÓÙËÛ ̛· ·ÊÈÏfiÍÂÓË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ô˘ ÙËÓ ·Á¿ËÛ·Ó, Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘, Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó, ¯¿ÚËÎ·Ó Î·È ¤ÎÏ·„·Ó ÛÙȘ fiÌÔÚʘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘, ·Ó·ÁοÛıËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Û˘ÓÔÈ˘ ÔÏfiÎÏËÚ˜, ‚ϤÔÓÙ¿˜ Ù˜ Ó· ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È ÒÚ· ÙÒÚ·, Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. ¡· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ· ·˘Ù¿ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ηÙÔÈ˘ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Î·È ı· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ. Δ· Û¯ÂÙÈο Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷο: ∏‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ì ÛÎÔfi, ·Ú¯Èο Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ηْ ÂÎÙ›ÌËÛÈÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÌÂϤÙË ‹ Â›‚Ï„Ë, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ˘ÂډȷÛÙ·ÛÈÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ (1981),

50

® TOY | °∂ƒ∞™πª√À ª∞™√Àƒ√À

∏‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÎÙ›ÚÈ· ηٷÛ΢¿ÛıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÏÒ˜ «‰Â›ÁÌ·Ù·» Ù¤ÙÔÈˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù˘Èο ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. √È È‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ˘ÂÚÂÎÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi Î·È Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ԉ›¯ıËΠÏÈÁfiÙÂÚË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. ªÂ ÙÔÓ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛ˘ (∫∂¡∞∫) ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ô˘ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁοÛıËÎ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÛÂÈÚ¤˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ, Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓÂÙ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù¿ Ì·˜, ›̷ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ (ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·) Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ Ϥ‚ËÙ˜ Î·È Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¿ÊıÔÓË ÔÛfiÙËÙ· ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡. ΔÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi, Ô‰ËÁ›ٷÈ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÈÛ¯‡ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË, ÛÙ· ˘ÂډȷÛÙ·ÛÈÔÏÔÁË̤ӷ ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· Ù˘

ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÓÈÒıÔ˘Ì ˙ÂÛÙ¿, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÛÙË ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ÈÎfi ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÂȷο ·Û‡ÌÊÔÚÔ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ·˘Ù¿, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‚¿ÛÂÈ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ / ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÒÚ˜ οı ̤ڷ, ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi. ∂¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Ì ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fiÏÔÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‚ÈÒÛÂÈ, fiÙÈ, ÛÙȘ ÌÂÓ Îڇ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ Â·ÚΛ, ÂÓÒ ÛÙȘ οˆ˜ ÈÔ ˙ÂÛÙ¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔ ÌÈÛfi ÎÙ›ÚÈÔ (Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô˘ «‚ϤÂÈ» Ô ‹ÏÈÔ˜), ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·ÓÔÈÎÙ¿ ·Ú¿ı˘Ú·. ª›· ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÂÙڤϷÈÔ, ‹, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· η˘Û›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÈ·, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٷ‚fiıÚ·. μ‚·›ˆ˜ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì (Î·È ÙÒÚ· È· fi¯È ÊıËÓ¿) ηÈ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ, ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È„‹ÊÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘, ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌfiÓÔ ˆ˜ Ú˘·ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ Ϥ‚ËÙ· / η˘ÛÙ‹Ú· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÎÙ›ÚÈÔ (Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‹ı˘ ÂÚ›ÙˆÛË), ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ô˘ ı· ··ÈÙ›ÙÔ ·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‹Ù·Ó Â·ÚÎÒ˜ Î·È ÛˆÛÙ¿ ıÂÚÌÔÌÔӈ̤ÓÔ, Ë Û·Ù¿ÏË Î·˘Û›ÌÔ˘ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ 50%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ë ˙¤ÛÙË «ÂÚÓ¿ÂÈ» ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÌfiÓˆÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛ¯‡Ô˜, Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û·Ù¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. º˘ÛÈο, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. °È· Ó· ηٷÛÙ› Ê·ÓÂÚfi, Û ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚËÙ‹, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌfiÓÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÈÛ¯‡ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË

ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· Ó· «Î˘ÎÏÔÊÔÚ›» ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔÓ Ï¤‚ËÙ· Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘, Â›Ó·È Ì›· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÓÙÏ›· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ (ÛÙȘ ÈÔ ıÂṲ́˜ ˙ÒÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜) Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ ÛÙȘ „˘¯ÚfiÙÂÚ˜ ˙ÒÓ˜. ∞Ó Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ÈÛ¯‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi fiÛË ı· ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó Â›Ó·È ˘ÂډȷÛÙ·ÛÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜, Û·Ù·Ï¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‹ı˘ ÂÚ›ÙˆÛË, Û fiÏ· Ù· ÎÙ›ÚÈ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞ÎfiÌË Î·È ÂΛ Ô˘ ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛı› ÛˆÛÙ¿, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏÔÁËı› ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤگÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË. √È Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÎÚ·›Â˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ÙÛÈ, ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚËÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÛÙÚÔʤ˜, Û ÌÂÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì √‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÓÙϛ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÈÛ¯‡Ô˜, ˘„ËÏ‹˜ fï˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‚‚ȷṲ̂Ó˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ı· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù¤˜, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı›, Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚËÙÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÔÏÈο ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 23 ÙÂÚ·‚·ÙÒÚ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ΔfiÛË ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÍÈ ÌÂÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÏÈÁÓ›ÙË. ∞˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÎÔÌ‹ 11 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙfiÓˆÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (ÂÚ›Ô˘) οı ¯ÚfiÓÔ, Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Â ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ (°1 - 0,05400 ú/KWh, ·fi 0 ¤ˆ˜ 800KWh), Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηٷӿψÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ¤Êı·Ó ٷ 1,242 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ(!) Δ· ÌÂÁ¤ıË Á›ÓÔÓÙ·È ·Û‡ÏÏËÙ· ÌÂÁ¿Ï·, ·Ó ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Á›ÓÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÛˆÛÙ¿ ıÂÚÌÔÌÔӈ̤ӷ ÎÂχÊË ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· (ÎÙ›ÚÈ·) ı· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ηÈ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÂÙË ‰È·‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó.

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û·Ù¿Ï˘ ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ‹ ı· ÂÍ·Ï›„Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û·Ù¿ÏË Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∂¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÓÙ·¯ı› Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, Û·Ó ¯ÒÚ· ı· ÙÚ¤¯Ô˘Ì ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ª›· ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ·Ï·ÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘ «ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ» Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·Ù·Û΢¤˜ ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛ˘, ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ï·ÈÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο, ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘ Î·È ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË, ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿) Î.Ï. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È ıˆÚËÙÈο, fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ™Â ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È, Ì Ôχ ·ÚÁfi ‚¤‚·È· Ú˘ıÌfi Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, ÛÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ (‡‰Ú¢Û˘, ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î.Ï.) ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹/Î·È ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ (‰›ÎÙ˘· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î.Ï.). √̈˜, ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ, ÔÏfiÎÏËÚË ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¿Óˆ Û ηÎÔÊÙÈ·Á̤ӷ ÔÏ˘ÒÚÔÊ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÔÓËı› ·fi ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚı› Ì ·Úˆ¯Ë̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· beton Î·È ¯¿Ï˘‚·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ·Ó Û‹ÌÂÚ· ˘‚¿ÏÂÙÔ ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ë ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 50, 60, 70 ‹ ·ÎfiÌË Î·È 80, ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∏ ÂÌÂÈÚ›·, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È Ë Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ó¤·, ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· fiÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ˘ÔÛÙ˘ÏÒÌ·Ù· Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÏÔÈfiÓ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô Ê¤ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·Ûı› Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ·, Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈο ·ÓÂ·Ú΋ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó·

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

✓ ª‹ˆ˜ ‹Úı ÏÔÈfiÓ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·›ÁÏË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ fiÌÔÚʘ fiÏÂȘ Ì·˜, ıÂÚ·‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ·ÂÚ›ÛÎÂÙ· ÚÔηϤ۷ÌÂ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜; ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Richter, Ô˘ ˆ˜ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹˜ ¯ÒÚ·, Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó. £· ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ, Ù¤ÙÔÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜. ªÂ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· ÂÌ‚·‰¿ Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ Ô˘ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘fiÓÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÏfiÙÂÚˆÓ (ηٿ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Ë ı¤· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ) Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓˆÓ ·Ï·ÈÒÓ, Ô˘ ı· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜

¯ÒÚÔ˘˜, ¿Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfiÙÂÚÔ˘ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ÙÔ˜, Ï·Ù‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ˘fiÁÂÈ· parking Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó¤· ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË Ì Ӥ· ÎÙ›ÚÈ·, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ™Ù· ÎÙ›ÚÈ· ·˘Ù¿ ı· ¤¯Ô˘Ì χÛÂÈ ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ (ÛˆÛÙ¤˜ Ú¿Ì˜ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¢ڇ¯ˆÚÔ˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜, ÛˆÛÙ¿ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈ·), ı· ¤¯Ô˘Ì ÚԂϤ„ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ԉ‡ÛÂȘ Î·È Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ıÂÚÌÔÌÔӈ̤ӷ ÎÂχÊË. ∂ÛˆÙÂÚÈο ı· ¤¯Ô˘Ì ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi ¯ÒÚˆÓ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ˘ÏÈο ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠·Ó‡ÎÔÏ· ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ∂›Û˘, Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú· Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο fiÏ· Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó··Ï·ÈÒÛÔ˘ÌÂ, ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ηٿÏÏËÏ· Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ì ٷ ¿ÎÔÌ„·, ·Î·Ï·›ÛıËÙ· Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· Ô˘ ·Ï¿ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔχÙÈÌÔ ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ì›· ·Ôχو˜ ·Ó¿ÁÎË, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. 줂·È· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ∫·Ï·ÙÚ¿‚·, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ Ù¯ӛÙ˜, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Û‹ÌÂÚ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ÔÔ›·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ

ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·, Â›Ó·È ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Ù˘ ͤÓ˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ·˜ ÛÎÂÊıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙÂÓ·ÁÌfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·˜ οÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ÛÔ‚·Ú¿, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ˘‡ı˘Ó· Ë ·Ï˘Û›‰· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ë ÔÔ›·, ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ·Ó·ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞ÏψÛÙ ٷ ·Ï·È¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο ı· ¿„Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ̤ڷ Î·È ı· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ∂›Û˘ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ı· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ·Ó ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙ· ·Ï·È¿ ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ fiÏÂÒÓ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· Û ÛÙÚ·‚¿ Ô‰¿ÚÈ·. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿Ì ӷ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ¢ÂÓ ‰È·ÓÔËı‹Î·Ì ÔÙ¤ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ӤԢ˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, ËÏÂÎÙÚÈο ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÈÔ ¿ÓÂÙ· ηı›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ·Ï·È¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ÂÙ¿Í·ÌÂ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ì Ӥ· Î·Ù·Ï˘ÙÈο. ∂‰Ò Â›Ó·È Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÔÈ ÏÔÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ªfiÓÔ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì (ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘ÌÂ Û·Ó ¯ÒÚ·), ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘, º¶∞ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ (Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ √∞∂¢), ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛ˘ οı ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ôχ - Ôχ ÌÈÎÚfi.

√ Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ª·ÛÔ‡ÚÔ˜ Â›Ó·È Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ∂ª¶

51


∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Δ· Smart Grids ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ÌÂÙÚËÙ¤˜

∂Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Í˘ÓÔÈ ÌÂÙÚËÙ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À Δ· ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¤Í˘Ó·. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÈ, fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020 οı ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ, Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ 80%, Ù· ·Ï¿ ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù· Ó¤· Â˘Ê˘‹ ‰›ÎÙ˘· Smart Grids. Δ· ‰›ÎÙ˘· ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒË, Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ 50 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. ∂›Û˘, ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ȉÈÒÙ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂ Ù· Smart Grids, fï˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷӿψÛ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ôχ. ¶Ò˜ fï˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·˘Ùfi; ∂Ó· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· πΔ, ÚÔ˚fiÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ICT ·ÏÁfiÚÈı̈Ó, ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌÈ·›· ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘. Δ· „ËÊȷο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi πΔ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó¤· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÓÂÚÁÂȷο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ηٷӷψً. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿ ¤Ó· ·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘, Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ̤ۈ ÌÈ·˜ ÔıfiÓ˘. ∫·ıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù· Smart Grids ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. √È ·ÏÈÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË fï˜ Ù˘ ̤ÙÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹, ηıÒ˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. ∂ÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Smart Grids Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÈÙÈÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÓÔ-

52

∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤‰ˆÛ ÙÔ «Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ «¤Í˘ÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ» Û 5 ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿

̤· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù· ¤Í˘Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ̤ÙÚËÛ˘, ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÙÛÈ, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÛÂÈ. ªÂ Ù· ¤Í˘Ó· ·˘Ù¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë Alcatel-Lucent, Ë LG, Ë Cisco, Ë IBM, Ë Nokia Siemens Networks Î.¿. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ «¤Í˘ÓˆÓ ‰È-

ÎÙ‡ˆÓ» Û 5 ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ (ª‹ÏÔ˜, §‹ÌÓÔ˜, ™·ÓÙÔÚ›ÓË, §¤Û‚Ô˜ Î·È ∫‡ıÓÔ˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‡„Ô˘˜ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¢∂∏ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ELENA, ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ∂ÈϤ¯ıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È fi¯È οÔÈ· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂΛ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜ ‚Ï¿‚˜ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÈο ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷. Δ· Smart Grids ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÊÔÚ-

Ù›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ Greenpeace ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2005 ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ §¤Û‚Ô˘ Ì Smart Grids. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ 24/7» Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ 2009, ÙÔ ÓËÛ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Û ∞¶∂. ªÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙÚËÙÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ §¤Û‚Ô˘ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ªÂ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ›‰È·˜ ¤ÎıÂÛ˘, ÙÔ 2008, Ë ¢∂∏ Ífi‰Â„ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ Î. ∑ÂÚ‚fi˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Economist, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¢∂∏, ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛËÌ·›ÓÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÙˆÓ Smart Grids Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Smart Grids Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ë ƒ·Ê‹Ó·, Ë §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ §·‡ÚÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ‰‹ÏˆÛ «ÚÔˆıԇ̠ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË 60 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¤Í˘ÓˆÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘, ÌÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÈÏÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ 160 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¤Í˘ÓˆÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ Û ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈËı› Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ». ªÂ Ù· Smart Grids ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÈ ÒÚ· ı· ‚¿ÏÔ˘Ì Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ‹ ÙÈ ÒÚ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏. Δ· ¤Í˘Ó· ‰›ÎÙ˘· ‰Â ‚ÔËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ∞ÓÙȉڿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Ë ∂ÓˆÛË ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÚÔÛʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ

Δ· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ·, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ® TOY | μ∞™π§∏ ¢∞¡∂§§∏ ™Â Ì›· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·fi, ÚÔ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‚ÈÔη‡ÛÈÌ·, ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ™ÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ¤Ó· Boeing 747 Ù˘ Virgin Atlantic ·ÔÁÂȈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Heathrow ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. ™ÙÔÓ ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ Boeing 747 ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ÂÈ‚¿Ù˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ‰Âο‰Â˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Â›ÛËÌÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· ÂÚȤÚÁÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÂΛÓË ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ù‹ÛË ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ì ‚ÈÔη‡ÛÈÌ·. √ˆ˜ ‰‹ÏˆÓ ÂΛÓÔ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Î. ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ªÚ¿ÓÛÔÓ, È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Virgin, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù‹ÛË ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó· ›ڷ̷, ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Û ¤Ó· Ù·Í›‰È Ô˘ οÔÈ· Ë̤ڷ ı· η٤ÏËÁ ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù‹ÛˆÓ. ΔÔ Ù·Í›‰È ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚ‡. ΔÚ›· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ›ڷ̷ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. √È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Úfiı˘Ì˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ÛÙ· ·ÂÚÔÛοÊË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ∂ÌÔÚ›·˜ ƒ‡ˆÓ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012, ÙȘ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Â›Ù ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â›Ù ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ Ú˘ÔÁfiÓÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ̤۷ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 10% ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

54

¤Ó· ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Ù·Í›‰È ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ·Ú¿ÁÂÈ 800 ÎÈÏ¿ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÁÈ· οı ¤Ó·Ó ÂÈ‚¿ÙË Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ̤ÙÚÔ˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi 72 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙfiÓˆÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÙËÛ›ˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ 26% ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ ·fi fiÛÔ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ·ÂÚÔÛοÊË Ô˘ ÂÙÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈο η‡ÛÈÌ·. ªfiÓÔ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ ı· ¤ÛÔ˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Î·È ·fi ÙË Ì¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ 2004-6, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÌfiÏȘ ÙÔ 96% ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ú‡ˆÓ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. Δ· Û¯¤‰È· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÏÔÈfiÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Û fiϘ ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·Ó Ë ‚¿ÛË Ù˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ fi¯È. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈ· ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÔÚʈı›, ı· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ı· ÌÂÙ·Î˘Ï›ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ¤Ó· ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ì ̛· ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚ÈÔη‡ÛÈÌ·, Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ı· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·fi 2 ˆ˜ 12 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∂Λ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓˆÛ˘ ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (π∞Δ∞), Î. ΔfiÓÈ Δ¿ÈÏÂÚ, Ë ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂Œ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË, ηıÒ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÌfiÓÔ

∏ Ú˘ÔÁfiÓÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ̤۷ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 10% ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘

ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ›‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020 Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÂÏÈο ˆ˜ Ë ∂ÓˆÛË ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô Î. Δ¿ÈÏÂÚ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·Ú·‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ̠ÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ı· ¯ÚÂÒÓÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ Û ̛· ·˘ÛÙڷϤ˙ÈÎË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ·ÔÁÂÈÒıËΠ·fi οÔÈÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ΔfiÓÈÛ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Ë ∞ÌÂÚÈ΋, Ë ∫›Ó· Î·È Ë πÓ‰›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜. ∏ ∂ÓˆÛË ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÚÂȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹ fi¯È. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ù· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Û ۯÂÙÈο ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Ë Lufthansa ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÌÂٷ͇ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘ - ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙ˘, fiÔ˘ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÂÚÔÛοÊË ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ‚ÈÔη‡ÛÈÌ·. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, Â›Ó·È Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÎËÚÔ˙›ÓË Î·È ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÚÈıÔ‡Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ÙfiÙÂ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙ· ·ÂÚÔÛοÊË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Lufthansa, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÎfiÛÙÈÛ ÂÚ›Ô˘ 6,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ù· 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ηٿ 1.500 ÙfiÓÔ˘˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∏ ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·-

ÊÔÚ¤˜ ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ª∫√, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ‰¤Î· ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÌÔÚ›Ô˘, η٤ıÂÛ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ηÏ› ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÔ‡Ó Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ·ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÊÔÈÓÈΤϷÈÔ, ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÎfiÛÌÔ. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ. ∏ British Airways, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ·fi ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ·ÚÎÂÙ¿ Û‡ÓÙÔÌ·, ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 Ù· ·ÂÚÔÛοÊË Ù˘ Ó· ÂÙ¿Ó ÌÂ… ÛÎÔ˘›‰È·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ë Sapphire Energy, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜. ∏ ȉ¤· Ù˘ Sapphire Energy Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ·fi ʇÎÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


Business OÌÈÏÔ˜ Solar Cells Hellas

™˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË √ fiÌÈÏÔ˜ Solar Cells Hellas Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤۷ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ (Ê‚) ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ê‚ ÛÙ·ıÌÒÓ. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ 2006 Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Solar Cells Hellas AE Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Soltech AE ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÈÛΛˆÓ ˘ÚÈÙ›Ô˘, ËÏÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ê‚ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÛÙË μπ.¶∂ ¶·ÙÚÒÓ, Ô fiÌÈÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Solar Cells Hellas ¤ÁÈÓÂ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηıÂÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ¡.∞. ∂˘ÚÒ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ê‚ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÛÙË £‹‚·, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ¤Êı·Û ٷ 80MW ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 300 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (ËÏȷο ÎÂÏÈ¿) ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·¯ı› Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì›· ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ηٿ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ ISO 9001:2008 (Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜), 14001:2004 (Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘) Î·È √∏SAS 18001 (Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Solar Cells Hellas ∞∂ ÂÓÙ¿¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ «Strongest Companies in Greece» Ù˘ Icap Group, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ Ù· EN IEC 61215:2005 ed.2 Î·È EN IEC 61730: 2007 part I & II ÁÈ· Ù· Ê‚ Ï·›ÛÈ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Solar Cells Hellas ∞∂, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÙ¿¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ «Strongest Companies in Greece” Ù˘ ICAP Group, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·. Δ¤ÏÔ˜, Ù· Ê‚ Ï·›ÛÈ· ÈÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ Û‹Ì· «made in EU», Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂȉfiÙËÛË Ù·Ú›Ê·˜ Û fiÛÔ˘˜ ÙÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. √ fiÌÈÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Solar Cells Hellas ·Ú¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ê‚ ¿ÚÎˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ê‚ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. √ fiÌÈÏÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ Ê‚ ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ¿Óˆ ·fi 300MW. ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÂÚ› ÙˆÓ 5MW ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ Ê‚ ¿ÚÎˆÓ ÈÛ¯‡Ô˜ 3,2MW ÛÙËÓ ∏Ï›·, 1ªW ÛÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi Î·È 600KW ÛÙË §‹ÌÓÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο, ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ê‚ ¿ÚÎˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 25MW. π‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›-

Ô˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ˘·ÁˆÁ‹ 39 Ê‚ ¿ÚÎˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 131,04MW, ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· fast track. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ë ÂÙ·ÈÚ›· Solar Concpet-Spes Solaris AE Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Î. ¶·Ó·Á¿ÎÔ˘ - ‚·ÛÈÎÔ‡ ̤ÙÔ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Solar Cells Hellas, Soltech Î·È Admotech - Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÔʤÏË. Δ· Ê‚ ¿Úη Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÌÂÛ·›·˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ (fiÏ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 1MW) Î·È Û ·˘Ù¿ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ê‚ Ï·›ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

∏ Scheuten Solar Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È μ·ÏοÓÈ·

∞ÍÈfiÈÛÙ˜ χÛÂȘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ∏ Scheuten Solar ·ÔÙÂÏ› ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Scheuten, Ì›·˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Î·È Ù·¯‡Ù·Ù· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Á˘·ÏÈÔ‡ Î·È ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1950 ÛÙÔ Venlo Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Á˘·ÏÈÔ‡. ∞fi ÙÔ 2000, Ë Scheuten ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓË ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. Δ· º/μ Ï·›ÛÈ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Gelsenkirchen Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Û ̛· ·fi ÙȘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Scheuten Solar ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ ISO 14001 Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

O fiÌÈÏÔ˜ Scheuten ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÁÚ·Ê›· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· º/μ Û‡ÛÙËÌ· ÈÛ¯‡Ô˜ 250 kWp ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. O fiÌÈÏÔ˜ Scheuten ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÁÚ·Ê›· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. ΔÔ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Scheuten ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2008 Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ· ʈÙÔ-

‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı‡ÛÂÈ º/μ Ï·›ÛÈ· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 20 MW ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ΢ڛˆ˜ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ Ù˘ Scheuten Solar ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ Scheuten ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ˙ˆ‹. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Scheuten Solar Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ¤Í˘Ó˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ χÛÂȘ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ º/μ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ.

55


Business ∏ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘

¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ·Á·ıfi ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. À¿Ú¯ÂÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÏÂÈ„˘‰Ú›· Î·È ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÂÈÙÒÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ˘‰ÚÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ·, ¢ı‡ÓË Ù˘ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂ Û˘ÓÂÙfi Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÙÚfiÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Lafarge , Ë ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ΔÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· οı ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÈÂڷگ› ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘. ΔÔ ªËÏ¿ÎÈ, ˆ˜ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ¤ÓÙÔÓË

ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ªËÏ·Î›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË Î‡ÎÏÔ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÂÈ„˘‰Ú›·, ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠÙÔ 2010 Ì ÙÔ Global Water Tool, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ªËÏ·Î›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô

ηχÙÂÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË Î‡ÎÏÔ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ë ÌÔÓ¿‰· ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Î·È Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ 2010. ∞ÔÙÂÏ› Â¤Ó‰˘ÛË ‡„Ô˘˜ 1,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È Ì›· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔËÁ̤ÓË Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ì ·Ê·Ï·ÙˆÌ¤ÓÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û ÓÂÚfi ÁÈ· ¿ÌÂÛË ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ∂ Ï Ï Ë Ó È Î fi ∫¤ÓÙÚÔ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ( ∂ § ∫ ∂ £ ∂ ) Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Èı·Ófi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜

Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆÎ·ÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∏ ÚÒÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂§∫∂£∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∏̤ڷ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ªËÏ·Î›Ô˘ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ªËÏ·Î›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ fiÌ‚ÚÈˆÓ Î·È ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ΔÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰È·‚ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘·›ıÚÈˆÓ ÛˆÚÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ̤ۈ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÓÔÓÈÒÓ, ÙË ‰È·‚ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È¿¯˘Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Î·È ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Û˘ÏϤÁÂÙ·È Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È·‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÔÙ›ÛÌ·Ù·.

SUNERA

√È ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· ÔÈÎȷο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Sunera AE ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2009 Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤ˆ˜ 10 Kw. ∫·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ¤ˆ˜ 100 kw. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÔÈÎȷο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·’ fi,ÙÈ Ë ˘fiÏÔÈË ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ οı ÂÁηٿÛÙ·Û˘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ οı ÂÏ¿ÙË, ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì›· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ Û ̛· ÔÈΛ·,, Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È (ÌÂϤÙË, ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË, ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ¢∂∏, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î.Ï.) ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ηıfiÏÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ∏ Sunera ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙÔ Î·Ïfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì›·˜ ηٷÍȈ̤Ó˘ Î·È ·fiÏ˘Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÛÙ· ÔÈÎȷο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÂÙ·ÈÚ›·˜ ̤ۈ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙˆÓ ÂÌÔÚ›·˜ ηÈ

56

ÒÏËÛ˘ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Sunera ∞fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Sunera Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ «·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜» ÂÓfi˜ oÈÎÈ·ÎÔ‡ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙfiÛÔ ÂÓË̤ڈÛË fiÛÔ Î·È Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È¢ڇÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ - franchisees Î·È Û˘ÓÙÂÏ› Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ - ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, Û˘Ó‰Ú¿ÌÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˘ ¤ÚÁÔ ÛÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


Business RENES DEVELOPMENT AE

ªÂ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∏ Renes Development AE Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∞¶∂ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ·˘ÙÔ‡, ÙÔ 1996. ™Ùfi¯o˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ηٷÛ΢‹ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂, ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ Îϛ̷η˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË utility scale projects ∞¶∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ηٷÍȈ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ú›Û˘ «¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·Ó›˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ·˘Ù‹ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÍË ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ fiÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÚÌÔÓÈο. ∞fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘

˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÚÁˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Ù· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ٷ ¤ÚÁ· Û‚fiÌÂÓÔÈ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯. Natura Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ fi¯ÏËÛË. ™ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¤ÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÂÓ‰‡Ô˘ÌÂ

ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ fiÌÈÏfi˜ Ì·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘Ù‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ Ì·˜ ·¢ı›·˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È Â·Ê¤˜ Ì ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ηıÒ˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙ· Ó¤· ¤ÚÁ·». ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ·ÈÔÏÈο ¿Úη ·ÏÏ¿ Î·È ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ¤ÚÁ· ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË. ™ÙÔ portfolio ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ∞¶∂ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙ¿‰È· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ Û ·ÈÔÏÈο Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿Úη.

SILCIO

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô H Silcio - www.silcio.gr- Â›Ó·È ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ oÌ›ÏÔ˘ ∫ÔÂÏÔ‡˙Ô˘ Î·È ÙÔ˘ oÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋˜. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Ê˘ÛÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∞¶∂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Silcio, Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ··Û¯ÔÏ› 200 ¿ÙÔÌ·, Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔËÁ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Silcio ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηıÂÙÔÔÈË̤Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ Silcio Ì·˙› Ì ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›· Piritium, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· Ï‹Úˆ˜ ηıÂÙÔÔÈË̤ÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ Piritium Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ¯‡Ù¢ÛË ÔÏ˘ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ˘ÚÈÙ›Ô˘ ˘„ËÏ‹˜ ηı·ÚfiÙË-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

Ù·˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 40MW ÊÂÙÒÓ ˘ÚÈÙ›Ô˘ (wafers) ÂÙËÛ›ˆ˜. ™ÙË Silcio Á›ÓÂÙ·È ¯ËÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÊÂÙÒÓ ˘ÚÈÙ›Ô˘ ̤۷ Û ¯ÒÚÔ ˘„ËÏ‹˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ (clean room) Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ·ÙÙ·Ú· (PV cells), ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30 MW. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ·ÙÙ·Ú· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ

ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ï·›ÛÈ· (PV modules), Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ù· ÙÂÏÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È 20 MW Î·È Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ï·›ÛÈ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Â›Ù Û ÔÈÎȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿Úη. ∏ Silcio ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙȘ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ï·›ÛÈ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi ÂÏÏËÓÈο ·ÙÙ·Ú·. ∞fi ÙËÓ

1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Ë Silcio ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Û 12 ¤ÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·fi‰ÔÛ˘. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ 25ÂÙ‹ ÂÁÁ‡ËÛË ·fi‰ÔÛ˘, Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ï·›ÛÈ· Ù˘ Silcio ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔn ̤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ·fi‰ÔÛ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Silcio ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Î·È Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Silcio ¤¯ÂÈ ÂÍ·Á¿ÁÂÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ï·›ÛÈ· Î·È Î‡ÙÙ·Ú· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ΢ڛˆ˜ ·ÁÔÚ¿ (πÙ·Ï›·, ΔÔ˘ÚΛ·, πÛ·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ∞˘ÛÙÚ›·). ∏ Silcio, ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ, η٤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÛÙÂÁÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ.

57


Business SMA Solar Technology AG

Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ËÏÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ ∂Ó· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·. √ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ Â›Ó·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ, Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∂ÈϤÔÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Ê˘¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ SMA Solar Technology AG Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ËÏÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤ˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. √ fiÌÈÏÔ˜ SMA, Ì ¤‰Ú· ÛÙÔ Niestetal Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰ÂηÂÓÓ¤· ¯ÒÚ˜, Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ··Û¯ÔÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 5.300 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ (ϤÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘), ÂÓÒ ÙÔ 2010 Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 1,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ SMA ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÚÔ˚ÔÓÙÈÎfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· ÁÈ· οı ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ·fi ÎÈÏÔ‚¿Ù (kW) ¤ˆ˜ ÌÂÁ·‚¿Ù (MW), ÁÈ· ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ, ÂʉÚÈο ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ. ∏ SMA ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹. ÿÚË

ÛÙËÓ Â˘¤ÏÈÎÙË Î·È ÎÏÈ̷Έً ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ÙȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ù· ηÈÓÔÙfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

√È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·È¯Ì‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ SMA ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÈÎÚ‹˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘

∂‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·, Ë SMA Solar Technology AG Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚfiÙ˘· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÛÙÔ 26Ô EU PVSEC ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, Ë SMA ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Sunny Tripower 20000TL High Efficiency, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ·fi‰ÔÛ˘ 99%. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· Ù˘ SMA ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ¤ÚÁÔ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. √ ˘„ËÏfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜

·fi‰ÔÛ˘, ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ χÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ë ·‰È¿ÎÔË ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi‰ÔÛ˘, Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ Ù˘ SMA ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ SMA Hellas ȉڇıËΠÙÔ 2007. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ˘ËÚÂۛ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÎÈÓËÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ on-site service, ˘ËÚÂÛ›· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤ˆÓ (exchange pool), Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â¤ÎÙ·Û˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îo‡ Û·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·È¯Ì‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ SMA ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÈÎÚ‹˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ø˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ¤ÌÂÈÚ˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë SMA ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

ADVARTIA

¡¤· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∏ Advartia , Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· Ó¤· Ù˘ ¤ÚÁ·. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 3 Ì‹Ó˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤ÚÁ· Û 6 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ ÔÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È Ù· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ¤ÚÁ· 400 kWp ÛÙ· ªÔ˘‰·ÓÈ¿ ÷ÏÎȉÈ΋˜, 100 kWp ÛÙË ªÂÏ›ÎË ∏Ì·ı›·˜, 100 kWp ÛÙÔ ¶ÔχηÛÙÚÔ ∫ÈÏΛ˜, 1 MWp ÛÙËÓ ™¿ÚÙË, 2¯100 kWp ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚÈÓË Î·È 5x20 kWp ÛÙ·

58

πˆ¿ÓÓÈÓ·, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ οı ¤ÚÁÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë Advartia ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·ÎfiÌ· 10 ¤ÚÁˆÓ Û 3 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ˘ÏÔ-

ÔÈÔ‡ÓÙ·È 6¯80 kWp, ÛÙË ƒfi‰Ô 3¯100 kWp Î·È ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ∞¯·˝·˜ 300 kWp. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı ÌÔÓ¿‰·˜, Ë Advartia ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ‰›ÎÙ˘Ô ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (∂¢∂ª), ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜, ·fi fiÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ̤ۈ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙȘ οÌÂÚ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011

KEP¢O™


/GreenPoint_3009_FULL  

http://www.kerdos.gr/documents/GreenPoint_3009_FULL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you