Keceli Hírek - 2022. november

Page 1

Keceli Hírek A múlt története Kecel KC 2022-23 Kisiskolás- és Gyerekbajnokság A Kecel FC a Puskás Arénában Cikk a 10-11. oldalon. Itt az advent, közeleg a karácsony
www.kecel.hu
Fotó: Varga Eszter INGYENES
2022.
Átadták a díjakat
KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA
november
2

RENDEZVÉNYEK 2023

Kecel város jövő évi rendezvénynaptára olvasható a www.kecel.hu honlapon, a bal oldali „Rendezvények” menüpontban. A dokumentum tervezet, kérjük, időszakosan visszatérve kísérjék figyelemmel!

ÉRTÉKTÁRI HÍREK

A Keceli Értéktár Bizottság november 25 i a Városi Múze umban megtartott ülésén a következő értékek kerültek fel vételre a Keceli Értéktárba: Emlékmű a Ligetben épített környezet 18 évesek köszöntése kulturális örökség Kálvária szoborcsoport épített környezet, kulturális örökség Fazekas gyűjtemény kulturális örökség

A bizottság november 26 án, a művelődési ház Adventre han goló rendezvényén okleveleket, emléklapokat adott át a 2020-22 között helyi értéktárba került ér tékek létrehozóinak, őrzőinek és a javaslattevőknek, ezzel is kö szönve munkájukat. A továbbiakban is várjuk a helyi lakosok javaslattételét a www. kecel.hu honlapon „Értéktár” menüpontban található infor mációk szerint.

Kiss Csaba elnök

FELHÍVÁS

Kecel Város Önkor mányzata várja a település polgárai nak javaslattételét díszpolgári címre, Kecel városáért, Kecel város fejlő déséért díjra, Év vállalkozója/Év vállalkozása kitüntető címre, valamint Pro Cultura elis merésre. A javaslatnak tartal maznia kell a jelölt adatait, tevékenységének, munkássá gának ismertetését a vonatkozó formanyomtatványok szerint, melyek letölthetők a www.kecel.

hu honlapról. A ja vaslatok 2023. janu ár 19. (csütörtök) 12 óráig nyújthatók be a rendezveny@kecel. hu e mail címen (aláírt szkennelt és szerkeszthető for mában is) vagy pos tai úton keresztül, ebben az esetben a papíralapú külde ményt Kecel Város Polgármes terének címezve (6237 Kecel, Fő tér 1.) olyan időpontban kell postára adni, hogy az bizton sággal beérkezzen a fenti határ időig.

KEDVES KECELI LAKOSOK!

Második alkalommal került meg rendezésre városunkban a művelő dési ház által szervezett Adventre hangoló. Az esemény alkalmával az ünnepi készülődés mellett átadtuk a Keceli Értéktár okleveleit és önkor mányzatunk tanulmányi támoga tását. A város adventi koszorúján plébános atyával meggyújtottuk az első gyertyát, a hit gyertyáját. Az elkövetkező vasárnapok esti szent miséire és az azt követő gyertyagyúj tásokra szeretettel várjuk a város lakosságát, hogy együtt, közösség ben éljük meg a várakozás örömét. Kecel adventi koszorúját a Város gazdálkodási csoport munkatársai készítették, valamint ünnepi deko rációikkal több helyen is szépítették a tereket, főbb találkozási pontokat. Köszönöm munkájukat, ahogyan az intézmények, közösségek, egy házak adománygyűjtő munkáját,

ajándékozásait, műsorait és a város érdekében tett egyéb karitatív mun kájukat.

Évzáró képviselő-testületi ülésün ket december 15-én tartjuk, melyen a hagyományok szerint az óvodások adnak karácsonyi műsort. Ennek közvetítését és valamennyi ünnepi program felvételét a Kecel TV mű során tekinthetik meg. Én azonban biztatok mindenkit arra, hogy vá lasszon a gazdag ünnepi kínálat ból, és személyesen találkozzunk a 2022-es év lezárására a közösségi rendezvényeken. Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok minden ke celi lakosnak!

Haszilló Ferenc polgármester

3 2022. november
Keceli Hírek

Az alsó tagozaton az ének ver sennyel kezdődtek meg a ta nulmányi versenyek ebben a tanévben, október 25-én. Az első évfolyamon 12, a másodikon 15, a harmadikon 13, a negyedik év folyamon 10 fő indult. A kis éne kes pacsirták hetek óta lelkesen készülődtek. Főként óvodai és is kolai dalokat énekeltek.

Eredmények: 1. évfolyam: I. Lehoczki Zsombor 1. b, II.

ÉNEK VERSENY

Béleczki Barbara 1. a, Tamás Réka 1. a, III. Tóth János 1. a.

2. évfolyam: I. Haszilló Zalán 2. a, Varga Csenge 2. a, II. Benyák Hunor 2. a, Vén Loretta 2. a, III. Csúzi Adél 2. a. 3. évfolyam: I. Hugyecz Anna 3. a, II. Laza Róza 3. a, Kókai Botond 3. a, III. Farkas Janka 3.a, Janó Kendra 3. a. 4. évfolyam: I. Kévés Medárd 4. a, II. Stenczel Zsófi 4. a, III. Balázs Viola 4. a, Kovács Júlia 4. a.

INGENIUM KUPA A TEKÓBAN

A hatcsapatos tornán két cso portban folytak a küzdelmek, majd a helyosztókat követően már a különböző színű érme kért vívták a mérkőzéseket a lelkes sportolók. Iskolánk csa pata először a Felsővárosi Ál talános Iskolát 6:3-ra, majd a jánoshalmi Szent Anna Kato likus Óvoda és Általános Isko la csapatát 5:3-ra múlta felül, így következhetett a döntő, ahol sajnos vereséget szenvedtünk 3:1 arányban a jobban játszó

tompai Szabó Dénes Általános Iskola csapatától.

A torna legtechnikásabb játéko sa Jakab Zsolt lett a Kecel csa patából, a gólkirály 10 góllal a tompai Friebert Viktor, míg a torna legjobb kapusa címet a felsővárosis Jacsó Dávid nyer te el.

A keceli csapat tagjai: Sebők Kristóf, Deregi Nándor, Kapitány Bálint, Jakab Zsolt, Deregi Ádám, Kállai Kornél, Györgye Alex, Huszti Péter.

KECEL KC 2022-23 KISISKOLÁS- ÉS GYEREKBAJNOKSÁG

Augusztus végén kezdték a baj nokságokra való felkészülést csa pataikkal: Az U8-9-es fiú és lány csapat ősz szel nem versenyez, csak ismer kedik a játékkal, tanulják az alap mozgáselemeket, tornákra ta vasszal kerül sor.

Az FLU11 es csapatokkal októ berig gyakoroltak, majd október közepén napi két mérkőzéssel Simontornyán, illetve Kiskun majsán kezdték a bajnoki mérkő zéseket. Ebben a korosztályban a célkitűzés a nyitott védekezés és valamennyi játékos versenyezte tése. A kézilabda szabályait kell betartani a mérkőzésen, az ered ményt nem számolják, és a mér kőzés végén nem jegyzik fel. „A gyerekek hozzáállásával és szor galmával nagyon elégedett va gyok. Elsős koruk óta edzenek együtt, ami mára csapattá ková csolta őket. A tavalyi évben szer zett meccsrutin nagy hasznunkra vált, ami az első forduló képe alapján tisztán látszik. A rend szeres, hetente három napon végzett szorgalmas edzésmunká

val eredményes és sikeres csapa tot építünk” -nyilatkozta Varga Bálint edző.

Haszilló Tamás edző így véleke dik csapatáról: „Nagy élményt jelent nekem is, amikor látha tom az apróságokat teljes szív ből küzdeni az edzéseken és a mérkőzéseken. Látom, ahogy közösség formálódik lassan be lőlünk. Látom, ahogy a szülőket is magával ragadja a gyerekek lelkesedése.”

Az FU13-as csapat már két for dulót játszott le Kecskeméten, illetve Abonyban. Az első félidő ben nyitott, a másodikban zárt védekezést kell a mérkőzéseken alkalmazni. Náluk is a kézilabda versenyszabályait kell betartani, célkitűzés valamennyi játékos szerepeltetése a mérkőzéseken. A félidei és mérkőzés végi ered ményt számolják és jegyzik fel. Papp Mihály edző: „Jól sikerült a felkészülésünk, a fiúk szorgal masan járnak az edzésekre. Két forduló alapján a védekezésünk kezd hatékonnyá válni. Táma dásban sok jó megoldást mu

tattak, játékuk sokat fejlődött. Kitűnő csapategység alakult ki.” Az LU15-ös csapat már három fordulón van túl: Kalocsa, Kecel, Mohács. Hét csapat játszik az első három helyért az ősz folya mán. Tavasszal új csoportbeosz tás van. Első félidőben nyitott, másodikban zárt védekezés a kötelező. A kézilabda szabá lyai alapján online jegyzőköny vet vezetnek, itt már jegyeznek mindent, mint a nagyoknál (gól szerző, eredmény, pontok). Szvetnyik Bence edző: „A lá nyok a kézilabdát és a verseny zést kissé későn kezdték, majd

a COVID is akadályozta a játé kukat, fejlődésüket. Ebben az évben technikai és taktikai tu dásuk utolérte korosztályukat, egyre több sikert érnek el, csa pattá kovácsolódtak.”

U 15 ös lánycsapatunk tagja, Sebestyén Noémi a kalocsai Szent István Gimnázium csa patával a diákolimpia megyei döntőjében szerepelt Kiskunha lason, ahol a Bibó István Gimná zium, a Szilády Áron Gimnázium és a Kecskeméti SZC Szent-Györ gyi Albert Technikum csapatait megelőzve továbbjutottak az or szágos elődöntőbe.

4 Iskola Keceli Hírek 2022. november

DOBOGÓIG „TÁJOLÓDTAK”

Iskolánk hetedikes csapata, Tusoriné Szóráth Klára tanárnő tanítványai, a KEVI Matek Tájoló csapatversenyén az előkelő har

madik helyen végeztek. A csapat tagjai: Kiss Nóra, Palásti Zorka és Suhajda Csenge. Gratulálunk lányok!

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

November 16-án rendeztük meg iskolánkban a tovább tanulás előtt álló diákok és szüleik számára a pályaválasz tási tájékoztatót. A szép szám mal megjelent érdeklődők először rövid tájékoztatást kap tak a középfokú beiskolázásról és a legfontosabb határidők

ről. Meghívásunknak eleget téve 11, elsősorban környékbe li középiskola képviselője jelent meg, és külön osztálytermek ben adtak tájékoztatást a náluk folyó képzésekről. Reméljük si került hozzájárulnunk végzős diákjaink sikeres pályaválasz tásához.

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS A

PEDAGÓGUS-DÍSZKÚTNÁL

MÁRTON-NAP

Idén sem maradhatott el a Már ton-nap a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanu lói számára. November 11-én pénteken már a délelőtt is a Szent Márton-napi hagyomá nyok felelevenítésével és krea tív kézműves foglalkozásokkal telt. A tanulók megtekintet tek egy Márton püspökről szóló mesét, készítettek lampiont, szí nes képeket, illetve interaktív kvízben is megmutathatták a té máról való tudásukat. Énekórá kon pedig Márton-napi daloktól zengett az iskola. Délután a felsős német tagoza tos gyerekek nagy lelkesedéssel készítették el az ilyenkor elma radhatatlan zsíros kenyeret. Két órán át szorgoskodtak, hogy es tére elkészüljenek a vendégváró falatok. Jó hangulatban, vidám éneklés közepette gyorsan kész lett a több mint 30 kg kenyér.

17:30-kor kezdődött a szoká sos hangulatos lampionos felvo nulás, ami után egy nagyszerű előadást láthattunk városunk templomában. A Szent Márton életéről szóló műsort a 3. a ta nulói adták elő Pap Józsefné Emese néni szervezésében. Köszönetet mondunk mindazok nak, akik segítették rendezvé nyünket: Hatvani Gábornénak, a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének és Fekete Szabolcs plébánosnak, akik többek között anyagi támo gatásukkal is hozzájárultak az est sikeréhez, Pap Józsefnénak és Illésné Márin Évának a mű sorért, Nehéz István konyha főnöknek, Radva Zoltánnak és csapatának, a gyerekeknek, a szülőknek és természetesen minden megjelent kollégánknak és kolléganőnknek.

Német Nyelvi Munkaközösség

November 2-án este 6 órakor sokan gyűltek össze, hogy Fekete Szabolcs plébános atya és isko lalelkész gondolataival, valamint Csiszér László, illetve az énekkar dalaival emlékezzenek az elhunyt iskolai dolgozókra. A közös imád

ságot követően mindenki elhe lyezhette az emlékezés mécsesét. „Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tün dökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok….” - Dániel könyve -

VERSMONDÓ VERSENYT TARTOTTUNK

Iskolánk 2-4. évfolyamán a ha gyományok szerint ősszel tartjuk a versmondó háziversenyünket. Szebbnél szebb költeményeket adtak elő a kis szavalók. A helyezések a következőképpen alakultak: 2. évfolyam: I. Csúzi Adél 2. a, II. Haszilló Zalán 2. a, III. Mucsi Gyula 2. a. 3. évfolyam: I. Hugyecz Anna 3. a, II. Kókai Bo tond 3. a, III. Balla Gergő 3. a. 4. évfolyam: I. Csík Máté 4. a,

II. Németh Sára 4. b, III. Tóth Hajnalka 4. b.

A zsűri döntése alapján iskolán kat az akasztói versenyen Csúzi Adél 2. a osztályos tanuló képvi seli. A felső tagozatosokat a 6. a osztályos Kovács Brigitta kép viselte volna. Távolléte miatt végül az 5. a osztályos Hugyi Hanna Laura vett részt a verse nyen. Gratulálunk a résztvevőknek és helyezetteknek!

5 2021. május 2022. november
Keceli Hírek Iskola

FESZTIVÁLHANGULATBAN TELT AZ ÚJBORKÓSTOLÓ BORVACSORA IMREHEGYEN

Újborkóstoló borvacsora ke rült megrendezésre november 19-én a Keceli Gasztro és Bor Egyesület égisze alatt a Kápta lani Majorban Imrehegyen.

A főszervezők, Lajkó Gábor –aki az egyesület elnöke –, vala mint Farkas József és Benyák Zoltán egyesületi tagok min den szakértelmüket és elképze lésüket beleszőtték az – ebben a

megismerje a helyi lehetősége ket, valamint szeretnének egy egységes arculatot teremteni a keceli boroknak. Rendezvényeik alkalmával érté kelik a visszajelzéseket is, amik tükrözik a mai kor borbarátai nak ízlésvilágát és elvárásait. A bormustrán 6 borász – akik közül négyen az egyesület tagjai – mutatta be az idei év legígére tesebb újborait:

formában – első alkalommal ki vitelezett nagyszabású rendez vénybe.

Az egyesület, amely eredeti leg egy baráti társaság törekvé seként indult 1992-ben, három évvel ezelőtt került hivatalos be jegyzésre.

A ma már 21 fővel büszkélkedő, túlnyomórészt borászokból álló közösség székhelye Imrehegyen, a Káptalani Majorban található, aminek érdekessége, hogy egy kor a kalocsai érsekség borásza ta volt.

A társaság kéthetente tart ösz szejöveteleket egy keceli ven déglátóegységben, ahol minden alkalommal tematikus borkós tolót szerveznek. Emellett bor túrákat is indítanak, amelyek szélesebb körben is nyitottak az érdeklődők előtt.

A nagyközönség elé azonban most léptek ki először, és mu tatták meg publikusan, hogy milyen borokkal foglalkoznak, ugyanis az évek folyamán bebi zonyosodott, hogy a tagok már olyan borokat tudnak felmutat ni, amik megállják a helyüket minden szakmai fórumon. Célkitűzéseik között a közös ségépítésen kívül a szakma szeretetének bemutatása és a lo kálpatriotizmus is szerepel. Ezen kívül fontosnak tarják, hogy az érdeklődő közönség

Béla Zoltán második generá ciós borász, a Béla Borászat tu lajdonosa, ami egy 1991 óta Imrehegyen működő csalá di vállalkozás. Számos hazai és külföldi borversenyen eredmé nyesen szerepelt, és a 2020-as VinAgora Nemzetközi Borver senyen aranyérmet hozott el. Saját termelésű szőlőből reduk tív, valamint fahordós érlelésű gyümölcsös virágillatú borokat készít. Nevéhez kötődik a sok el ismerést begyűjtött kései szüre telésű édes Nektár bor is.

A borestre egy bio Cserszegi Fű szerest hozott, ami elmondása szerint egy „elsőbálos munka”, egy Sauvignon Blanc-ot, ami tartályminta, egy Nektárt, ami száraz, és valószínűleg fahor dóba fog kerülni, valamint egy Irsai Olivért. Ezeken kívül Kék frankos Rosét, Néró Kékfrankos Rosé házasítást, bio Kékfran kost, ami újdonságnak számít, és egy Cabernet Franc ot, ami egy jó ivású vörösbor. Igyekszik a borvidéknek megfelelő boro kat készíteni. Fontos számára a fajtajelleg megőrzése, a teltség, és az imrehegyi jelleg kihangsú lyozása. Kedvence az Irsai Oli vér, mert csodaszép gyümölcs és virágillatok vannak benne. Csanádi Bálint szőlőtermesztő és borász szakmérnök: 2020-ban az év feltörekvő bo

rász tehetségének választották Bács Kiskun megyében. A Csa nádi Szőlőbirtok oszlopos tagja, aki a dél-alföldi borkészítés ha gyományait igyekszik tovább vinni. Az általuk megtermelt szőlő reduktív feldolgozásából tiszta és fajtakarakteres borok készülnek. A gyümölcsös jelle gű, üde, technológiai borokat ré szesíti előnyben. Fehér és rosé újborokat hozott, Irsai Olivért, Sauvignon Blancot és Kékfrankos Rosét, ami már forgalmi tétel. Valamint Char donnay-t, Cserszegi Fűszerest, amik tartályminták, és még nincsenek forgalomban, ezen kívül két barrik fahordós vörös bort, Kékfrankost és Cabernet Sauvignont. A vörösborokból a Kékfrankos barrik a kedvence, mert megmaradtak a gyümöl csös jegyei, valamint a reduk tívakból a Sauvignon Blanc áll legközelebb hozzá, mert egzoti kus ízeket lehet előcsalni belőle. Úgymint őszibarack, sárgadiny nye füves, zöldes jelleggel. Benyák Zoltán borszakíró/táj borász. Szintén második gene ráció óta űzi ezt a szakmát. Bio és organikus borászattal foglalkozik. Technológiájának lényege, hogy a folyamatokban nincs adalékanyag, a bor ma gától érik be a spontán, saját élesztőkkel történő erjesztést követően. Főként a Kövidinka, Ezerjó és a Pozsonyi fehér, vala mint a Portugéza és a Kadarka fajtákat részesíti előnyben. Tö rekvése, hogy az alföldi borok a megfelelő helyükre kerüljenek. Az általa felvonultatott tájborok az adott földrajzi egység termé séből származnak. Minda Gábor kisüzemi borásza ta főként technológiai bor forgal mazásával foglalkozik. Hagyományos szőlőtermesztő

családból származik, és számos verseny dobogós helyezésének büszke tulajdonosa. Pálinkáit, valamint borait a legjobbak kö zött jegyzik, de most kézműves borait mutatta be a vendégek nek. A szőlőfajták közül a Riz lingszilvánit részesíti előnyben, és kiemelkedő törekvése, hogy ennek az eltűnőben lévő fajtá nak az értékeit próbálja meg menteni.

Elmondása szerint borként is ez a kedvence. Most a bormustrán Rizlingszilvánival, Generosaval, bodzavirág illatú Cserszegi Fűszeressel, Alettával, ami szin tén egy illatos bor, Kékfrankos Rosé-val, ami szamóca illatú, és Zweigelttel örvendeztette meg a borrajongó közönséget.

Ifj. Hugyi László sommelier/bo rász, aki otthoni kis pincéjében tevékenykedik, 2020-ban 29 évesen a Kecel város feltörekvő borásza címet nyerte el.

Jelenleg a Vinartis Kft. nyu gat magyarországi területi kép viselője, de szeretné, ha majd egyszer naggyá nőné ki magát a borászata. Főként technológi ai borokat készít, most viszont kézműves boraival is meglep te a kóstolókat. A borestre Irsai Olivért, Királyleánykát hozott, valamint Sauvignon Blanc-ot, Merlot, Kékfrankos Rosét és Cabernet Franc ot. Az Auróra Cuvée a kedvence, ami egy pro vence-i jellegű rozé.

Ifj. Herczeg Gábor, a Her-Ritt Családi Szőlészet és Pincészet ígéretes ifjú keceli borásza és fe lesége a saját birtokukról szár mazó kiváló minőségű szőlőből főleg technológiai borokat készí tenek.

Új keletű pincészetük eredeti leg csemegeszőlőt termesztett, és három éve kezdtek borászat tal foglalkozni. Cserszegi Fűsze

6 2022. november Közösség Keceli Hírek

rest, Rajnai Rizlinget, Traminit, Irsai Olivért, Kékfrankos Rosét állítottak ki a kóstolón. Kedven cük a Rajnai Rizling és az Irsai Olivér, mert ezek sikerültek az idei évben a legjobban, és tiszta ízűek, jó illatúak. Jövőbeni cél juk minél jobb bort készíteni és minél jobb áron értékesíteni. Ennek a szép történelmi hely színen lebonyolított ren dezvénynek fesztiváljelleget kölcsönzött, hogy a pinceágak egyikében a kiállító borászok nak hosszú stand lett felállítva,

ami mellett az értő vagy csak műkedvelő közönség sétálós borkóstolón vehetett részt. Itt mutathatta be minden borász a saját borát a 150 fős vendégse regnek, akik az egyesület logó jával ellátott, ajándékba kapott gravírozott poharakból kóstol hatták az idei év reményteli új borait.

A bormustrán 35-40 tétel, fő ként beaujolais /ejtsd: bozsolé, újbor/ típusú, fehér- és rozébor dominált, amihez a szervezők frissen sütött ciabattát kínáltak

különböző ízű krémekkel, vala mint házi készítésű birsalma sajttal, hogy úgymond jobban csússzon a bor.

Ezt követte a három pinceág egyikében felterített svédasz talos vacsora, amit Badacsonyi Tamás catering /vendéglátó/ szolgáltatása biztosított. A menü az alkalomhoz illő, ízletesen el készített sült csülök volt kemen cés burgonyával, valamint egy csirkés étel rizzsel és desszert ként somlói galuska. Hogy teljes legyen a fesztivál

hangulat, a szervezők a vendé gek zenés szórakoztatásáról is gondoskodtak. Így egy harmadik pinceágban berendezett disz kóban rophatták kifulladásig a táncot, miután eredményesen végigkóstolták a hat borász kel lemesen vérpezsdítő újborait.

Az esemény támogatói voltak: Kecel Város Hegyközsége, Imre hegyi Hegyközség.

A rendezvényt Bakos Veronika /Stúdió Bakos/ örökítette meg képekben.

Forrás: vira.hu

NAGY ZENÉSZEK, NAGY SZERELMEK – PUCCINI

A Városi Múzeumban október 26-án, szerda este újra vendégelő adónk volt Bősze Ádám, zenei antikvárius, műsorvezető és zene történész. Nyári előadásához hasonlóan most is dr. Agócs Ákos, a keceli Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnökének a meg hívására érkezett hozzánk a Bartók Rádió méltán ismert és népsze rű műsorvezetője.

Az előadó elegáns stílusa a standup műfajból ismerhető hu morral ötvözve nyújtott könnyed hangvételű, közérthető, de tör ténetileg alapos és szórakoztató programot a zene és a zeneszer zők iránt érdeklődők számára. Egy rövid ízelítő, hogy miről is hallhattunk a „Nagy zenészek, nagy szerelmek” előadássorozat Puccinivel foglalkozó részében: Nagy zeneszerzők és az ő szerel

mi életük: házastársak, szeretők, beteljesült és reménytelen sze relmek, törvényes és törvényte len gyermekek. És ami mindezt körülveszi és befolyásolja: szü lők, testvérek, barátok, riválisok és a korabeli erkölcsi normák. Bősze Ádám előadássorozata el sősorban a fennmaradt – meg lehetősen változatos, olykor érzelmes, túláradó, máskor egé szen illetlen és merész hang vételű, magyar nyelven számos esetben nem hozzáférhető – le velezések, naplóbejegyzések és más írásos emlékek segít ségével, gyakran viharos és el lentmondásos viszonyaikon keresztül igyekszik feltárni a nagy zeneszerzők jellemét, azok hibáit sem elhallgatva. Ezen az estén Puccini szerelmi életéről

tudhattunk meg többet: Miért maradt Elvira Gemignani a ki csapongó, sőt kétes viszonyai ra egyenesen büszke zeneszerző mellett? Jelent-e komolyabb akadályt az udvarlásban, ha nem beszélünk közös nyel vet a hölggyel? (Spoiler: nem.) Mit tett Puccini, amikor szere tőjével felismerték egy opera előadáson? Mennyire állt távol tőle a vulgaritás? (Spoiler: ke vésbé, mint gondolnánk.) Efféle kérdésekre kaptunk válaszokat szórakoztató anekdotákból, tör ténetekből, melyekkel az előadás

végigvezetett bennünket a kom ponista életútján.

A hét közepére eső, az esti időpont ellenére teltház előtt megtartott előadás közvetlen és jó hangu latban telt. Bősze Ádám most is igyekezett bevonni, megszólíta ni a közönséget, s ezzel még élet tel telibbé váltak a történetek. Az előadás után a Városi Múzeum kiállításának megtekintésével egybekötött spontán közönségta lálkozóval zárult a program. Érdeklődve várjuk, legközelebb milyen előadással érkezik vissza hozzánk Bősze Ádám. BF

7 Keceli Hírek 2021. május 2022. november Közösség

ISMÉT A NÉPDALOKÉ VOLT A FŐSZEREP

A vírushelyzet miatt tavaly sajnos nem kerülhetett megrendezés re a kétévente tartandó Zenésdalos találkozó, de az idei évben már nem ütközött akadályba. Így november 5 én a Városi Könyv tár és Művelődési Ház adhatott ismét otthont a rendezvénynek. Az este házigazdája, Juhász Anikó, a keceli Kéknefelejcs Népdalkör vezetője köszöntötte a meghívottakat, majd Haszilló Ferenc polgármester megnyitó beszédét hallhatta a közönség. A megnyitó után kezdetét vette a műsor, melyen a csoportok előadhatták az általuk válasz tott népdalokat. Elsőként a Táz

lári Rozmaring Asszonykórus, másodiknak a Bogárzó Citera zenekar Kecelről, harmadiknak a Búzavirág Asszonykórus Solt vadkertről, negyediknek a Kiste leki Citerazenekar, és végezetül, de nem utolsó sorban a Kéknefe lejcs Népdalkör léphetett a szín padra. A színvonalas produkciók után közös éneklésre is sor ke rült, ezt követően pedig a csopor tok vezetői egy-egy ajándékot és emléklapot vehettek át. A prog ram vacsorával folytatódott, majd Flaisz József „Lecsó” ze nélt a vendégeknek.

A szervezők ezúton szeret nék megköszönni minden

támogatónak a segítséget: Béla Borászatnak, Csanádi Szőlő birtoknak, Minda Gábornak, Hatvani Gábornak és feleségének, Herczeg Anikónak,

ÁTADTÁK A DÍJAKAT

A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház adott otthont 2022. ok tóber 29-én a Pintér Kupa Amatőr Autocross díjátadó gálának. A hagyományoknak megfelelően ezen az estén vehették át az elis meréseiket és díjaikat a versenyzők.

Ezúttal Greksa Zoltán, a Kul turális, Sport és Idegenforgal mi Bizottság tagja és Tukacs Tamás, a keceli Motocross SE elnöke adták át a díjakat. A jó hangulatú estén közel 300-an voltak jelen. A vacsorát a Fürtös Vendéglő biztosította, a házi sü teményeket pedig a keceli szer vezők családtagjai sütötték. A lemezeket a Dual S Deejays –Sebestyén Zoltán és Kiss Sán dor – pörgette.

Az idei szezon tavasszal kez dődött egy szombat-vasárna pi kétnapos edzőnappal, majd pár hétre rá, áprilisban elkez dődött a Pintér Kupa sorozat. A pandémia az idei évben már nem szólt bele a rendezésbe, így tárt kapukkal vártak mindenkit, versenyzőt és nézőt egyaránt. „Idén újítás volt a versenyzők számára, hogy minden futa munk be volt jelentve az MNASZ-

nél – Magyar Nemzeti Autósport Szövetség –, így az országos hi vatalos versenynaptárba is be került a nevünk. Újdonság volt az is, hogy az év elejétől beve zettük a transponders időmérő rendszerünket, amit az elején még tesztelgettünk, majd a sze zon végére már 100%-osan ki forrott technika lett. A 2022-es évünkben is hat futammal ké szültünk, amiből kettő egyna pos, míg a többi négy kétnapos rendezésű volt. A kétnapos fu tamokon családias hangulatú versenyeket szerveztünk, ahol szombat esténként még egy egy retró diszkóval is kedveske dünk. Régi emlékeket idéztünk fel azzal, hogy pár év elteltével ismét elvittünk egy fordulót más helyszínre. Ez a futam Keceltől 220 km-re lévő Nyirád Racing Centerben került megrendezés re, amely az idén egy Rally Cross

Európa Bajnokságnak is helyet adott. Ezen a pályán ez idáig a versenyzőink 99%-a még nem rótta a köröket, és minden vá gyuk az volt, hogy itt is lehető ségük legyen az életben legalább egyszer versenyezni. A futam megrendezése számunkra is ha talmas kihívás volt, hiszen szin te az egész szervező csapatot vittük, és más körülmények kö zött kellett hozni a színvonalat, mint a Kecel Ringen. Az év utol só futama emlékezetes marad.

Az égiek már nem kedveztek nekünk, hiszen az előző napok csapadéka oly sok volt, hogy a délelőtti edzés és pár futam in kább a sárdagasztásáról szólt, mint hogy verseny legyen. A nap folyamán viszont kisütött a nap, a nyomvonal megszáradt, és akciódús futamokat láthattunk. Ebben az évben el tudtuk indí tani a női, illetve a szerelő kate góriájú versenyeket is, amit már sokan vártak. Ezekből a kategó riákból most, az év végén bajno kokat is avattunk.

Az év elején belekezdtünk egy kivitelezési munkába, mely nek során azt terveztük, hogy a versenyirodánk tetőszerkezetét lecseréljük, illetve zárt irodahe lyiséget hozunk létre. Sajnos ez nem jött össze, így egész évben tető nélkül maradtunk.

A versenyeinken minden futa mon 80-85 nevezés volt, az év utolsó bajnoki fordulóján a 100at is átléptük.

A Pintér Kupán kívül sem pihent

Flaisz Józsefnek (Lecsó), Greksa Zoltánnak, Kecel Város Önkormányzatának, valamint a Városi Könyvtár és Művelődési Háznak.

egyesületünk, hiszen a saját ren dezéseinken kívül még tartot tunk két 6 órás, egy 10 órás és egy 24 órás futamot. Az Orszá gos Roncsderbi Bajnokság két bajnoki futamát is nálunk ren deztük, és a quados versenye ink közül egy országos bajnoki és két amatőr bajnoki futamot is megrendeztünk. Így több mint 10 hétvégén volt rendezvény a Kecel Ringen.

Az újdonságok közül még meg említeném, hogy elindítottunk egy vándorkupát, aminek talpa zatába belekerül annak a neve, aki az egész évadban a legtöbb pontot gyűjti. Elsőként Dobszay Győző neve kerül fel a kupára” – számolt be Tukacs Tamás, a Motocross SE elnöke.

Találkozzunk 2023-ban újra a Kecel Ringen! Mert Kecelre jönni érdemes!

A kategóriák eredményeit a vira. hu oldalon olvashatják.

Forrás: vira.hu

Közösség Keceli Hírek 2022. november

„Pálinkás Szilvia könyve nem csupán családjának, hanem az Alföld, a Kiskunság közönségé nek is egy nem várt meglepetés, egy igazi honismereti csemege, irodalmi ajándék.”

Végső István történész

Genomba zárt örökség – Vajon te mindent tudsz a családod ról? Ezzel a címmel jelent meg Pálinkás Szilvia első kötete. A családregényt november 18-án

A MÚLT TÖRTÉNETE

mutatta be a Városi Könyv tár és Művelődési Házban, ahol Flaiszné Sendula Margit be szélgetett vele. Az írónő elmond ta, hogy regényének alapját édesanyjától hallotta gyermek korában, aki szintén örökül kapta a történetet, miszerint ükanyukája, Bor Terézia módos paraszti családból származott. Csakhogy beleszeretett a náluk szolgáló kocsislegénybe, amit apja nem nézett jó szemmel, és

kitagadta a lányát. A két fiatal a szerelmet választotta, összehá zasodtak, és szép sorjában ér keztek a gyerekek. A megélhetés nehézsége okán Terézia javas asszonyként segítette a szegé nyeket, és ez is okozta a vesztét. A megrendítő kortörténet a fő szereplő jellemfejlődését is be mutatja. Az est során Cserni Zoltánné és Herczeg Mihályné egy-egy részlet felolvasásával tette még megfoghatóbbá a histó

VÁROSUNK LAKÓI BIZONYÍTOTTÁK, HOGY FONTOS SZÁMUKRA A KULTÚRA

Városi Könyvtár

Jótékonysági bálján, amely egy ben Márton-napi mulatság és újbor kóstoló is volt.

Az utóbbi években nehezített körülmények között működött hazánk számos intézménye, köztük a keceli Városi Könyv tár és Művelődési Ház is. Előbb a pandémia miatt kellett al kalmazkodni egy merőben új helyzethez számos pozitív visz szajelzés bizonyítja, hogy prog ramjaikkal, foglalkozásaikkal, szolgáltatásaikkal az intézmény dolgozói és a keceli lakosok együtt sikeresen átvészelték ezt az időszakot , most viszont a megemelkedett energiaárak miatt került veszélybe a kulturá lis ágazat zavartalan működése. Ebből az okból kifolyólag került megrendezésre a Jótékonysági bál, hogy továbbra is legyen le hetőségük a művelődő közössé geknek alkalmaik megtartására, folyamatos maradjon a szolgál tatás, és a helyieknek ne kelljen hiányt szenvedniük a kultúra te rületén.

A Márton napi mulatság Cseke Katinka és Zsiga László szín

művészek Kabaré-Kabaré című előadásával vette kezdetét. A Patachich Gábor Borrend bo rászainak közreműködésével és támogatásával újbor kósto lón vehettek részt a nemes nedű kedvelői. A jó hangulathoz a zenét a Soundwitch Zenekar szolgáltatta, a vacsorát a Fürtös Vendéglő készítette.

A Városi Könyvtár és Művelő dési Ház valamennyi dolgozója köszöni mindazoknak a cégek nek, vállalkozásoknak, egyesü leteknek, civil szervezeteknek, magánembereknek, köztisztvi selőknek és az önkormányzat dolgozóinak, akik munkájuk kal és támogatásukkal segítették és segítik működésüket, hogy sokan fontosnak érezték az in tézmény támogatását és részt vettek rendezvényükön.

Támogatók: Ági Lakástextil; Andika Vegyes boltja; Anita Optika; Antóni Tüzép; Astron; Autogén Kft.; Bal láné Szűcs Adél; Béla Borászat;

Benyeda László; Beszedics László Festék és Tapétabolt; Bio Natura Ajándékbolt „Olaf” Delikát; Bor virág; Compana; Csanádi Borá szat; Csilla Bazár; Csodabogár Bababolt; Dekor és Gyöngy Es küvői Dekoráció; Dolce Vita Piz zéria és Étterem; Dóri Illatszer; Dr. Beke és Társa Állatgyógy ászati Kft.; Dr. Suhajda János; Drenkovics Gábor; Dubai László né; Életház Alapítvány; Érzékek Kertje; Evelin Ajándék és Bizsu; Farkasné Kugelmann Krisztina; Fekete Judit; Femme Fatale Fe hérnemű; Ferencziné Benyeczki Ibolya Zöldség, Gyümölcs Nagy kereskedés; „Fett” Kft.; Flaisz Nándor; Frézia Virágbolt; Frizurázó Fodrászat; Gärtner László; Giuseppe Pizzéria; Greksa Tra fik és Sarki Csemege; Grúber Márta; Haszilló Ferenc; Hatva ni Lovastanya; Herczeg Imre; Her-Ritt Családi Szőlészet és Pin cészet; Horszi-Trade Kft.; Hunya diné Miklai Mária; Kecel Város

riát. A szerző azt is elárulta, hogy már dolgozik a történet folytatá sán, melyet kíváncsian várunk. A könyvbemutató dedikálással zárult.

A családregény kölcsönözhető a könyvtárban.

Önkormányzata; Kétszél Szín játszó Kör; Király Ilonka; Király Pékség; Kovács Anna; Kovács és Társa Kft.; Kovács Ottó Vil lamossági Szaküzlet; Kovács Tibor; Lajkó László; László Erika; Levendula Gyógynövénybolt; Matécsa Kft.; Mikó Imre; Minda Borászat; Molnár Takarmány; Mtz Alkatrész Szaküzlet; Műsza ki Áruház Kecel; Nefelejcs Vi rágbolt; Óber István; Orchidea Szépségszalon; Palástiné Cserni Márta; Pálinkásné Rózsa Anita; Radva Zoltán; Répási Csaba; Rózsa Attila; Rózsa-Kart; Sendula Attila; Senduláné Kiss Erzsébet; Sipi-Ker Bt.; Szabó Franciska; Szent Imre Pincészet Kft.; Sző lőfürt Mg. Szövetkezet; Takács János; Tartálygyár Kft.; Tu-Ti Lak; Vágó Mária; Vulman József; Zentai Norbert Zoltán

Az intézmény vezetője külön kö szöni a könyvtár minden dol gozójának és családjuknak a kitartó és odaadó munkát.

9 2021. május 2022. november Keceli Hírek
A és Művelődési Ház zavartalan működését támo gatták a jelenlévők az intézmény

ITT AZ ADVENT, KÖZELEG

Advent a várakozás, a befelé fordulás, a lelassulás, a remény, az ünnepre való készülés időszaka. A Városi Könyvtár és Művelődé si Ház advent első vasárnapját megelőző szombaton, november 26-án Adventre hangoló rendezvényére várt mindenkit.

10 órától „Guruló” zongora show hirdette és hívta városszerte a lakosságot a közös ünneplésre. Az intézmény előtti tér karácso nyi fényekbe öltözött. A kicsiket kézműves foglalkozás, mézes kalács díszítés és népi fajáté kok várták. Ezen a napon öltötte fel ünnepi díszét a város kará csonyfája, valamint a betlehem.

A közös díszítés hangulatáról a Musical Stúdió növendékei és a Kéknefelejcs Népdalkör gon doskodott egy-egy karácsonyi dalcsokorral. A fenyőfára az óvo dások saját készítésű díszei ke rültek, amelyeket a gyerekek helyeztek el a fán. Az adventi forgatag jó hangulatához hozzá járult a helyi és vidéki kézműve sek, árusok, termelők jelenléte.

A gyerekek kikapcsolódását a Garabonciás Játszó-rét fajátékai biztosították, ahol ki-ki képessé gének, érdeklődésének megfele lően tehette próbára ügyességét, kitartását. A nap folyamán a je lenlévőket forralt borral, teával és karácsonyi süteményekkel kínálták. A lélekmelegítő for ralt bort Minda Gábor borász és a Her-Ritt Családi Szőlészet és Pincészet felajánlásának kö szönhetően térítésmentesen fo

gyaszthatta a nagyközönség. A sok finom süteményt Wiedner Klaudia, Benyeda Lászlóné, Kogler Kinga és a Városi Könyv tár és Művelődési Ház ajánlotta fel.

Az adventi rendezvény ünne pi műsorát 15 órakor a Danubia Ütőegyüttes koncertje nyitot ta. A színvonalas előadásban klasszikus karácsonyi és egyhá zi dallamok teremtették meg a meghitt hangulatot. Haszilló Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket és mondta el ad venti gondolatait.

A Keceli Értéktár Bizottság a 2020-2022 közötti időszakra vo natkozóan oklevéllel köszön tötte az értéktárba került helyi értékek őrzőit, létrehozóit, gon dozóit, valamint emléklappal a javaslattevőket.

Oklevelet vett át Dr. Csapi Géza, Fekete Szabolcs plébános, Varga Józsefné, Travnik János tűzoltóparancsnok, Ferróné Mencsik Rita intézményvezető és Haszilló Ferenc polgármester. Zsigár István számára az okle velet postai úton juttatják el. Emléklapban részesült Varga Józsefné, Agócs Ákosné, Maszlik Károly és Stenczel

10 Adventre hangoló 2022. november Keceli Hírek

KÖZELEG A KARÁCSONY

Lívia könyvtáros. Kovács Anna Katalin számára az emléklapot eljuttatják.

A jutalmazottaknak Haszilló Fe renc polgármester, dr. Agócs Ákos önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke, Fe kete Szabolcs plébános és Kiss Csaba, a Keceli Értéktár Bizott ság elnöke gratulált.

Ezt követően Kecel Város Ön kormányzata tanulmányi tá mogatását Haszilló Ferenc polgármester, dr. Agócs Ákos ön kormányzati képviselő, a kultu rális bizottság elnöke és Fekete Szabolcs plébános adta át.

Az idei évben Babucsik Szintia és Orcsik Ádám kitűnő érettsé gi vizsgájukkal, Kőszegi Ervin pedig jeles szakmai vizsgájával találtatott méltónak az elisme résre, és vehette át az önkor mányzat ajándékutalványait.

Ezt követően főtisztelendő Feke te Szabolcs plébános atya beszélt az adventi ünnepkörre való han golódásról, az ünnep üzenetéről. Megszentelte a város karácsony fáját, a betlehemet és az adven ti koszorút, majd polgármester úrral közösen meggyújtották az első gyertyát. A betlehem, és a karácsonyfa fényeit Haszilló Ferenc polgármester kap csolta be. Közben a Danubia Ütőegyüttes folytatta ünnepi koncertjét.

Az est folyamán a Jugglers of the

Village tűzzsonglőr produkciót csodálhatták meg a jelenlévők, ahol főszerepet kapott a fény, amely az adventet jelképezi.

A Városi Könyvtár és Művelő dési Ház köszöni a megvaló sításhoz nyújtott segítséget: a Keceli Patachich Gábor Bor rendnek, Minda Gábor borász nak, a Her-Ritt Családi Szőlészet és Pincészetnek, Wiedner Kla udiának, Benyeda Lászlóné nak és Kogler Kingának. Kecel Város Önkormányzatának, a Városgazdálkodási csoport ve zetőinek, Radva Zoltánnak és Balláné Szűcs Adélnak, vala mint munkatársaiknak. A Mu sical Stúdió növendékeinek és művészeti vezetőjüknek, Illésné Márin Évának, a Kéknefelejcs Népdalkörnek és vezetőjüknek, Juhász Anikónak, Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Böl csődéjének, főtisztelendő Fekete Szabolcs plébánosnak, Kovács Ottónak és a Greksa Sarki Csemegének. Továbbá köszönik a szép fenyőfát Herczegné Ko vács Petrának, a város adven ti koszorújához a fenyőágakat Fejes Józsefnek. Minden kedves érdeklődőt sze retettel várnak vasárnaponként 18 órára a gyertyagyújtásokra.

Békés adventi időszakot és áldott karácsonyt kívánnak a szervezők mindenkinek!

11 2021. május 2022. november Adventre hangoló Keceli Hírek

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK

Idén harmincadik alkalommal rendezték meg október 9-én a Kalocsa Kupa úszóversenyt. A megmérettetésre az ország szá mos városából érkeztek verseny zők – többek között: Szekszárd, Siklós, Bonyhád, Selye, Baja, Kiskőrös –, és 11 csapat neve zett a kupára. Kecelről három fiatal vett részt, akiknek fárad ságos munkája kiváló eredmé nyeket hozott. Polgár Bence

pillangó-, gyors-, mell- és hát úszásban a dobogó harmadik fo kára állhatott fel. Benyák Kolos pillangó-, gyors-, mell- és hát úszásban második helyezést ért el, valamint Schaffer Balázs gyorsúszásban a harmadik, míg mell- és hátúszásban a máso dik helyet tudhatta magáénak. Edzőjük: Polgár Tibor. Gratulálunk a fiúknak és további sok sikert kívánunk!

ELKÉSZÜLT A MŰFÜVES LABDARÚGÓPÁLYA

A Kecel FC egy sikeres TAO pályázatnak köszönhetően kezdhette el egy műfüves lab darúgópálya megépítését. A beruházásról Verba József el mondta, hogy a stadionfejlesztés első ütemtervének megfelelően a nagyméretű műfüves labdarú gópálya elkészült. A beruházás teljes költsége 171.500.000 forint volt. A pá

lyát jelen állapotában egyelőre csak edzésekre használhatják a Kecel FC csapatai, mivel a me gyei labdarúgó szövetség előre láthatólag a második ütemterv megvalósítása után tudja hitele síteni. Az építkezés második fázisa vár hatóan 2023 májusától indul, szintén TAO támogatási kere tek között. Mindez tartalmaz

za a pálya hosszanti oldalainak a labdafogó hálóit, kerítést, két kispadot, valamint a pályavilágí tást. Amikor ezek a fejlesztések is megvalósulnak, akkor már hi vatalos bajnoki mérkőzéseket is lehet rajta játszani.

A harmadik és egyben utolsó ütemterv 2024 szeptemberé re várható, az új öltöző elké szültével. A helyi önkormányzat Haszilló Ferenc polgármester hozzájárulásával egy ideiglenes kerítés felállításával igyekszik biztonságossá tenni az új objek tumot. Az őszi szezonban leját szott utolsó bajnoki mérkőzést

A KECEL FC A PUSKÁS ARÉNÁBAN

követően – november végén –, szintén az önkormányzat támo gatásának köszönhetően elké szül a centerpálya automatikus locsolórendszere is.

A Kecel FC vezetősége, Vata Zalán elnök irányításával kéri a helyi és vidéki lakosokat, ha va lami rongálásra utaló eseményt tapasztalnak a sporttelepen, akkor azt azonnal jelentsék a megfelelő szerveknek.

Kérik, hogy mindenki nagy kö rültekintéssel használja a sport pályákat, és vigyázzanak a hatalmas költséggel megterem tett értékekre! Forrás: vira.hu

A Magyarország-Görögország vá logatott nemzetközi barátságos labdarúgó-mérkőzést november 20-án rendezték meg.

A Kecel FC immáron negyedik alkalommal tette lehetővé után pótlás csapatainak a részvé telt hasonló eseményen. Ezúttal a Bozsik programban szereplő

U9-es csapat játékosai utazhat tak Budapestre, összesen 24-en.

A jegyeket az MLSZ bocsátot ta térítésmentesen az egyesület rendelkezésére. Négy magán személy (Haszilló Ferenc, Flaisz István, Császár Ferenc és Verba József), a futballklub és a helyi önkormányzat járult hozzá anya

gilag az útiköltséghez. Az egye sület üdítőket is biztosított az utazásra.

Nagyon jó hangulatban telt az út, valamint a mérkőzés is. Ha talmas élmény volt ez minden ki számára, pláne úgy, hogy a magyar válogatott győzelemmel zárta az évet. A meccs végére be rekedtek a hangszálak, hiszen végig zúgott a Ria-Ria Hungária biztatás.

A keceli futballtársadalom ismét összefogott és bizonyította: közös erővel nagyon messzire lehet jutni. 2022-ben minden korosz tályos csapat és játékos eljutott

egy magyar válogatott mérkő zésre vagy Magyar Kupa-döntő re. Ezzel szeretné megköszönni az egyesület mindenkinek a sze replést, játékot, melyet zöld-fe hérben (a Kecel FC hivatalos színkombinációja) nyújtott.

Külön köszönet a kísérőknek: Császár Ferenc, Flaisz István, Haszilló Ferenc, Herczeg Ró bert, Kertész Béla, Verba Jó zsef, Vén-Morvai Andrea.

Közeleg az év vége, egyesületünk mindenkinek békés, áldott kará csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván!

Sportbaráti üdvözlettel: Kecel FC

12
Sport

A kereszténység november vége, december eleje táján figyel mét Jézus Krisztus megtestesü lése felé fordítja: beköszönt az Advent, azaz a Jézus Krisztus születését jelentő Karácsony ün nepére felkészítő, várakozással teli, idén négy teljes hetet magá ban foglaló szent időszak. Ehhez kívánok segítséget, gon dolat-ébresztő összefüggése ket feltáró megfogalmazásokat ajánlani a tisztelt Olvasónak egy szentéletű, tudós, koraközépko ri püspök-egyházatya, Ruspei Szent Fulgentius (Kr. u. 467533) egyik karácsonyi beszédé ből (Sermo 2; Patroligia Latina 65;726-729.):

„Amikor a mai nap ünnepléséről kívánunk mondani valamit, akkor (...) egyáltalán nem találunk olyan szavakat, amelyekkel valami kielé gítőt tudnánk mondani róla.

Ezért hát csodálkozzatok el a ke gyelem nagyságán, szeretet test vérek, és ismerjétek fel, micsoda

KARÁCSONYRA

kedvezményt méltóztatott adni az embernek Isten, (...) amikor szere tetét nekünk adta, akkor Fia felvet te tőlünk a mi természetünket, és az egyszülött Isten, aki az angyalok ke nyere, hogy az emberek kenyerévé is tegye magát, felvette az ember testét és lelkét is.

Mindkettőt felvette valósággal, mindkettőt szentként, mindkettőt tisztaként. Felvette lelkünket a bűn nélkül, felvette testünket a halandó sággal, felvette az igaz lelket, amely által lelkünknek visszaadja az igaz ságosságot, méltóztatott felvenni a halandó testet azért, hogy annak megfelelően meghaljon, halállal győzzön a halálon, annak megfele lően feltámadjon, ami által a mi tes tünket is feltámasztja. Nagy misztérium ez, szeretet testvé rek, az isteni szeretet hatalmas jele. Az Istent megvető ember eltávolo dott Istentől, az embert szerető Isten eljött az emberekhez. Szerette a go noszt, hogy igazzá tegye, szerette a beteget, hogy egészségessé tegye, sze

rette az elfajzottat, hogy egyenessé tegye, szerette a holtat, hogy élővé tegye.

Mi többet mondjak még? Amikor az egyszülött Isten annyira szerette az emberi természetet, hogy (…) min den jó angyal fölé is helyezte az Atya jobbjára. (…) Most hát mindannyian az Úrhoz könyörögjünk, hogy amint azon a napon népének örvendezést adott, (…) népét hitben és szeretet ben megőrizze. Ámen.”

Ezekkel a gondolatokkal Istentől megáldott Karácsonyt kívánok a Keceli Hírek kedves Olvasóinak, Munkatársainak és Városunk minden Lakójának: Fekete Szabolcs plébános

Szeretettel ajánlom ezen fohá szokat minden jóakaratú ember figyelmébe imádságként az idei Ádvent napjaira: Istenünk, a Te akaratodból a Szűz anya méhében emberi testet önként öltött az örök Ige, a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus, kérünk, engedd,

PAPSZENTELÉS ÉS ÚJMISE

Katolikus közösségünk nagy örömére Dr. Bábel Balázs érsek a kalocsai Főszékesegy házban november 12-én szom baton 10 órakor kezdődő érseki mise keretében pappá szentel te Hirling Attilát. A váci szüle tésű újonnan felszentelt 2021 óta a Keceli Plébánián teljesí tette a szentelés előtti gyakor lati lelkipásztori évet, melynek keretében idén áprilisban érsek úr előbb szerpappá (di akónussá) szentelte, majd fel készülése befejeztével most nyílhatott meg számára a papi rend újabb szentségi fokozatá nak elérése.

Másnap is ünnepre ébredhetett a keceli katolikusság, hiszen a papszentelést a hagyomá nyokhoz híven követő újmise, primícia napja virradt.

A lélekemelő 10 órai szentmi se kezdetén az „első szó” a fi ataloké és a gyermekeké volt: a II. János Pál Katolikus Ál talános Iskola és Óvoda felső tagozatos hittanosai versselénekkel ajándékozták meg az újmisést – felkészítő pedagó gusaik, Pap Józsefné hitoktató és Illésné Márin Éva énekkar

vezető jóvoltából. Hangszeren közreműködött Csiszér Lász ló és zenekara, akik egyébként Kiss Mihály és Györgye Dávid kántorokkal együtt a szentmise énekesi és zenei szolgálatát is ellátták. A hivatalos megszóla lások sorában először Haszilló Ferenc, Kecel város polgár mestere köszöntötte és ajándé kozta meg a fiatal papot, majd Lavati Gabriella, Imrehegy község polgármestere szólt az ünnepelthez, s adta át a falu ajándékát. Berger József, a II. János Pál Katolikus Általá nos Iskola és Óvoda igazgató ja munkatársként üdvözölte és ajándékozta meg az intéz ményben hitoktató Attila atyát, majd a ministránsok nevében Bobek Boldizsár kapott szót. A köszöntők sorát Fekete Sza bolcs plébános zárta, aki ki fejezte jókívánságait a majd’ háromszáz éves keceli egy házközség időrendi sorrend ben 118. káplánjává szentelt Hirling Attilának, megemlé kezett néhai édesapjáról és pap-kollégája Vácott élő édes anyjáról. Ezután a plébános bemutatta a többi vendég-pa

pot: Bokros Levente cserháti plébánost, aki Attila atya kéré sére vállalta a hagyományos új misés szónoklat tartását, Szűcs Tibor vaskúti, Seffer Attila kiskunhalasi, Kapás Mihály pálmonostori és Jurinka Szil veszter pannonhalmi bencés plébánost, illetve a Pap József fel szerpapi szolgálatot ellátó Juhász Péter diakónust.

hogy mi is részt kapjunk az Ő iste ni életéből.

Kérünk, Istenünk, töltsön el min ket, akik szerető jóságodban bízva bízunk, az a vágy, hogy Szentlel ked által lángra gyúlva, mint tiszta fény, úgy ragyogjunk az eljövendő Krisztus előtt.

Add, hogy mi, akik Szent Fiad szü letésének tiszteletre méltó ünne pét várjuk, valóban be is fogadjuk lelkünk templomába irgalmas Üd vözítőnket, és így megváltásunk kö zelgő ünnepére méltó tisztelettel készüljünk.

Istenünk, Te, aki sokféle segítő ke gyelmeddel kormányzod népedet, támogass és oltalmazz bennünket mind a jelenben, mind a jövőben, hogy hűségesen törekedjünk sze reteted civilizációjának építésére és az örökkévaló értékek megszer zésére – miközben isteni irgalmad által megmenekedhetünk min den veszedelemtől és megpróbálta tástól. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A primíciát követő szokásos ünnepélyes újmisés áldások után a Keceli Plébánia nevében a plébános fogadást adott az ünnepelt tiszteletére, ahol Ju hász Anikó vezetésével a kece li Kéknefelejcs Népdalkör és a Molnár János vezette Bogárzó citeraegyüttes is fellépett ün nepi összeállítással.

Fekete Szabolcs plébános

13
2021. május 2022. november
Hitélet Keceli Hírek

IN MEMORIAM

LIZI JÁNOS

Szomorúan adunk hírt róla, hogy 2022. november 10-én gondozói körében, a Csendes Ősz Idősek Otthonában 86 éve sen elhunyt Frank János, akit mindenki Lizi Jani, Lizi Barát néven ismert, szeretett, tisztelt. Naponta megfordult a városban, Kecel közösségi helyein, rendez vényein, és jártában keltében mindenkihez volt jó szava, mo solya. Mindannyiunknak hiá nyozni fog. Búcsúzunk tőle gondozói szava ival: „Fogadja be az Úr a lelkét! Legyen könnyű neki a Föld!”

POLGÁR JÓZSEFNÉ

Polgár Józsefné Eszter óvó néni 2022. november 5-én itt hagyott bennünket. Egy másik dimen zióban talán épp most is boldog gyermekeket terelget, szépre, jóra nevelve. Sok éven át búcsúzott ovis-ballagáson az iskolába menő óvodásoktól, most tőlünk, volt- és mostani kollégáktól, óvodai dol gozóktól búcsúzik, mi pedig tőle. Akkor volt folytatás, sajnos most nincs.

Sok éven át a keceli óvodák óvó nénije volt. Miután Kecskemé ten Felsőfokú Óvónőképzőben, 1970-ben diplomát szerzett, Kis kőrösön, a Rákóczi úti óvodában kezdett dolgozni. Pár év után tel jesült a kívánsága, sikerült ha zakerülni Kecelre, a Központi Óvodába. A Nyírjesi Óvodában is dolgozott hosszabb ideig, munkás

évei legnagyobb részét ott töltötte. Két és fél évig az óvodavezető he lyett felelős vezető, valamint több éven át gyermekvédelmi felelős volt. A valamikori Szőlőfürt Óvoda gyermekei is ismerhették. Végül a Központi Óvodából ment nyug díjba. Mindig nyitott, segítőkész, együttműködő volt. Időközben férjhez ment. Család jában három gyermeket nevelt fel. Mindig sokan vették körül. A nagy család központja nála volt, míg egészsége engedte. Betegsége ne hezítette mindennapjait, de gon doskodó szeretete nem szűnt meg az utolsó percig. Búcsúzunk, emlékét őrizzük, nyu godjon békében!

Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje volt és jelenlegi dolgozói „Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet, Elbúcsúzom, de itt marad belőlem né hány pillanat.” (Republic: A csend beszél tovább)

PERJÉSI GYŐZŐ ISTVÁN

(1943. december 17 – 2022. november 3.)

Kecelen született 1943. decem ber 17-én. Általános iskolai ta nulmányait itt végezte. 1958-tól 1962-ig a budapes ti Bláthy Ottó Erősáramú Ipari Technikum diákja. Érettségi után felvételt nyert a budapesti Mű szaki Egyetem Villamosmérnö ki Karának Erősáramú szakára. Az egyetemet munka mellett vé gezte, okleveles villamosmérnö ki diplomáját 1969-ben szerezte. Budapestet elhagyva dolgozott Dunaújvárosban, Székesfehérvá ron, Kecskeméten, ezt követően pedig Imrehegyen. Közben 1976. október 9-én há zasságot kötött Vörös Gizellával. 1978. május 12-én megszüle tett első gyermekük, Anita, majd 1984-ben második gyermekük, Nándor.

Az igazi nagy változást az 1993-as év jelentette, amikor feleségével megalapították családi vállalko zásukat. A Perjési és Társa Kft. apróvadgazdálkodással foglalko zott és foglalkozik ma is, amely nek fiuk, Nándor is részese lett. Zsenialitását tükrözte, hogy új neveléstechnikai módszereket vezetett be, melyek mai napig el terjedtek, s az ország legjelen tősebb cégévé emelte ebben az ágazatban.

Állatszeretete egész életén ke resztül végigkísérte. Még kis fiúként saját kutyája, madarai voltak, korán megértette a ter mészet nyelvét. Iskolai évei alatt végig volt háziállata, majd fel nőttként a drótszőrű magyar vizsla tenyésztés egyik ma gyarországi képviselőjévé vált. Kecel-Hátsági Kennel néven te nyészetet indított. 1993-ban Eu rópa Fajtagyőztes címet nyert kutyájával. Tagja volt a Magyar Vizsla Club bírói testületének és a magyar válogatottal Európa számos országában letette név jegyét.

A versenyszellem és az állat szeretet új hobbit indított el: a postagalambászatot, amiben fi ában, Nándorban társra talált. Tagja a postagalamb sportegye sületnek, rövid- és hosszú távú versenyeken galambjaival kiváló

eredményeket ért el.

A keceli Béke Vadásztársa ság tagja, majd vadászmeste re, amelyet 15 évig társadalmi munkában végzett.

A Kecel Kézilabda Club techni kai vezetője, társadalmi mun kában közel 10 évig. Ebben a korszakban nyert az egyesület NB II-es bajnokságot.

Sok-sok évi önzetlen munkájá ért „Kecel Városáért” díjat vehe tett át 2009-ben.

Végre unokával dicsekedhe tett, amire már nagyon vágyott. 2010-ben megszületett Mirjam, majd 2015-ben Marcell. Imá dott unokáival töltött idő beara nyozta életét, minden bajra és betegségre igazi gyógyszert je lentettek.

Tartalmas életének motivációja az új utak keresése, a jóság, a se gíteni akarás és a szeretet. Sem mit nem vett félvállról. Amibe belefogott, azt teljes odaadás sal végezte. Zsenialitása mellett állandó tenni akarása hajtotta előre, amíg egészsége engedte.

Társasági ember volt. Vállalko zó, cégépítő. Példakép. Szellemi sége, életfelfogása maradandó nyomot hagyott azokban, akik közel álltak hozzá.

Példás családapa és férj szíve örökre megszűnt dobogni há zasságuk 46. évében.

Forrás: perjesivad.hu

14
Emlékezés Keceli Hírek 2022. november

született 1938-ban. 1957-től Kecelen tanított alsó tagozatos tanítóként, majd szakfelügye lője, Gaál Sándor biztatására elvégezte a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát, így rajzföldrajz szakos tanár lett. Felső tagozatban rajzot tanított, s negyedszázadon át vezette az is kola képzőművészeti szakkörét,

KECELI ÉRTÉKTÁR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

„KERESZTEK ÚTJÁN” – ÚT MENTI KERESZTEK MINT A KECELI NÉPI VALLÁSOSSÁG JELKÉPEI

A korábbi évszázadokban elter jedt szokás volt, hogy a közsé gekbe vezető utak mentén, az útkereszteződésekbe feszületet állítottak.

Eleinte fakeresztre fából faragott vagy lemezből formázott kor puszt készítettek.

A XIX. század második felétől a kőkeresztekre öntött bronz vagy vas korpuszok kerültek. Kecel népessége újratelepíté

sénél fogva alapvetően római katolikus vallású.

Az út menti keresztek állításá nak sok évszázados hagyomá nya volt a katolikusok körében, amelyek a nép hitének megtes tesült szimbólumai.

A legújabb kort Kecel bel és kül területén 19 kereszt érte meg. A legrégebbiek az 1830-50-es évekből származnak.

Az értéket javasolta: Filus Attiláné

FALUSI (FILUS) MIHÁLY MUNKÁSSÁGA 1899-1973

A falu plébánosa, Kurcz Adolf figyelt fel elsőként a tehetséges, jól rajzoló keceli fiúra, Filus Mi hályra, és tovább taníttatta. Elemi iskolája után kőműves inas volt, majd sírkövet készítő iparos segédmunkás Kiskunha lason, egy sírkövesnél. 1923-ban kőfaragó munkát vál lalt Budapesten, a Bajza utcai Epreskertben. Ekkor találkozott Bory Jenővel, a Képzőművészeti Főiskola tanárával, aki tanít ványául fogadta, s így 1924-27

között szobrászatot tanult a fő városban.

Falusi (Filus) Mihály a hajdani keceli művészek közül valószí nűleg az egyetlen akadémikus végzettségű szobrász. Életműve nem csak lokális, hi szen keceli alkotásain kívül az országban több helyen számos köztéri szobor, síremlék és köz épületet díszítő szobra tanúsko dik művészetéről.

Az értéket javasolta: Filus Attiláné

ahol diákjaival a batikolás mel lett festettek, agyagoztak, gyap jút fontak, nemezeltek, szőttek, az iskola több tantermének falát színes „festményeikkel” díszí tették.

A tanítás mellett maga is rajzolt, festett. Ma már textiltervező iparművész.

Munkássága túlnő a település, a megye, sőt az ország határain is kiállításai, művészeti munkája elismeréseként.

Az értéket javasolta: Kovács Anna Katalin

15
2022. november Értéktár Keceli Hírek
B. BOROS ILONA TANÍTÓ, RAJZTANÁR, TEXTILTERVEZŐ IPARMŰVÉSZ PEDAGÓGIAI ÉS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGE B. Boros Ilona Kecskeméten
16 Elmúlás Keceli Hírek 2022. november

ANYAKÖNYVI HÍREK

2022. október 20. – 2022. november 20.

FELVONULTAK AZ OVISOK

November 10-én, csütörtö kön tartottuk a keceli óvodá sok hagyományos Márton-napi ünnepségét. A lampionos fel vonulást megelőzően minden óvodában megismerkedtek a gyerekek Szent Márton törté netével, libás verseket, éne keket tanultak, lámpásokat barkácsoltak. A felvonulás es téjére sok gyermek, szülő és ér deklődő érkezett. Az óvodában tanult dalokkal színesítettük a felvonulás hangulatát, melyhez a szülők és a vendégek is szíve sen csatlakoztak. Utunk a kece li Szentháromság-templomba vezetett, ahol Fekete Szabolcs atya kedves szavakkal köszön tötte a gyerekeket és a vendé

geket. Közös imát követően az óvoda Hétszínvirág Bábcsoport ja elevenítette fel Szent Már ton történetét, majd a templom mellett felállított asztaloknál a hagyományokhoz híven zsíros kenyér, lilahagyma és meleg tea várta a felvonulókat. Az előké születekben való segítségért kö szönetet mondunk a plébánia munkatársainak, az óvoda dol gozóinak, a szülői munkaközös ség tagjainak, a támogatóknak, a média képviselőinek, illetve a helyszín biztosításáért a polgár őröknek. Bízunk benne, hogy jövőre is lehetőségünk nyílik a rendezvény megszervezésére. Galántai Katalin, intézményvezető

Jónás Gergő (a. n. Csúzi Anita)

Mintál Roland (a. n. Kállai Erzsébet)

Farkas Janka (a. n. Kovács Klára)

Király Ferenc Dominik (a. n. Király Krisztina)

Hugyi Zádor Pál (a. n. Paplanos Zsuzsanna)

Gubik Péter (a. n. Németh Katalin Mária)

Répási Bella Róza (a. n.: Kisák Barbara)

Farkas Tamás - Balla Rita

Csonka Gábor - Király Dóra

Tóth Tamás - Almási-Szabó Diána Katalin

Szauter István - Szentgyörgyi Márta Bettina

Pohankovics Zoltán - Kovács Annamária

Benedek Dániel - Takács Gréta

Kirándulótársam keresem. Jánoshalmi 60-as hölgy. Tel.: 30/419-6818

APRÓK

Dióbél eladó. Tel.: 20/384-7167

Cserni Ferencné szül. Orcsik Julianna 83 éves

Hegedűs Ferencné szül. Mészáros Ilona Margit 85 éves

Sebestyén Antal 74 éves

Baltás László 70 éves Frank János 86 éves

Fekete Sándorné szül. Kardos Rozália 92 éves

Gébl Antalné szül. Lentner Julianna 89 éves

Perjési Győző István 78 éves

Polgár Józsefné szül. Lajkó Eszter Zsuzsanna 72 éves Bóna András 64 éves

A város szélén eladó egy 11000 m2 területű szőlő és rajta 20x5 m-es beton építésű árutároló pince. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 20/341-6614

2800 m2, 3300 m2-es termő bodzások Kölesérben eladók. Tel.: 20/237-2858

Hízó és kisbálás szalma eladó. Tel.: 70/262-8336

Gabona vetőgép, 2-es eke, kukoricavető gép jó állapotban eladó. Tel.: 20/384-7167

Kecel, Vasút utcai zöldségbolt dolgozóinak!

Hálás szívvel mondunk köszönetet Ibolyának és minden dolgozónak, akik szeretettel és sok-sok finom sággal okoztak nekünk örömmel teli szép napokat. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván: Patrik és Dédmamája

17 2022. november

KECELI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Okmányiroda

hétfő: 07.00 – 17.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 08.00 – 18.00

Gyámügy

hétfő: 08.00 – 16.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható.

Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255

Dr. Beke József: 20/971-8180

Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

EBRENDÉSZET

Tel.: 20/4949-705

GYÓGYSZERTÁRAK

NYITVATARTÁSI IDEJE

Kristály Gyógyszertár

Vasút u. 3. Tel.: 78/422-740 hétfő-péntek: 08.00 – 16.00, Páratlan szombatokon: 08.00 – 12.00 Ügyelet nincs.

Szent György Gyógyszertár

Rákóczi F. u. 1. Tel.: 78/420-150 hétfő-péntek: 08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 Páros szombatokon: 08.00 – 12.00 Készenlét: hétfő-péntek 19.00 – 21.00

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, kedd: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szerda, péntek: 08.00 – 12.00 szombat: 09.00 – 12.00 vasárnap: zárva Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szombat, vasárnap: zárva Tel.: 78/420-630

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059 hétfő, kedd, szerda: 08.00 – 11.30 és 13.00 – 15.00 pénztár 17.30-ig csütörtök, péntek: 08.00 – 11.30

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044 hétfő, szerda, csütörtök: 08.00 – 16.00 kedd: 08.00 – 12.00 péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Hétfő, szerda: 8:00-14:00 Kedd: 6:30-12:30 Csütörtök: 8:00-20:00 Péntek: 6:30-12:30 Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE hétfő-csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 péntek: 08.00 – 12.00

HEGYKÖZSÉG

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE hétfő, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 Tel.: 78/421-308

HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE kedd, szerda: 07.00 – 16.00 szombat: meghatározott napokon 8.00 – 12.00 A befizetésről igazolást kell vinni. Tel.: 30/345-54-23

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS Városháza portaszolgálata Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG Tel.: 70/3329600

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

KECEL VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS: Dr. Zsember Katalin kedd: 10.00 – 12.00 Dr. Percs Ágnes szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

Vezetékes telefonszáma: 78/421-000 Mobil: 30/859-66-70 Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

CSENDES ŐSZ

IDŐSEK OTTHONA

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető Tel.: 78/521-850 Bentlakásos ellátás Tel.: 78/521-852

Konyha, pénztár, nappali ellátás Tel.: 78/521-851

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI REND

1. körzet: H 08.00-10.00

Kovácsné Veréb Gabriella 2. körzet: K 08.00-10.00 Fejesné Kókai Judit 3. körzet: Sze 08.00-10.00 helyettesített körzet 4. körzet: Cs 08.00-10.00

Grúberné Kirschner Erika VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: Minden csütörtökön 08.00-11.30 Tel.: 78/420-555

Impresszum

Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető és felelős szerkesztő: Molnár Elvira E-mail: media@kecel.hu Állandó munkatársaink: Ferró Zsófia, Gyalogné Klajkó Eszter, Kecskés Tamás, Ridegné Szilágyi Bettina Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.

Megjelenik havonta 3450 példányban.

ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00

Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án

18 2022. november
Közérdekű Keceli Hírek

A KECELI KATOLIKUS TEMPLOMOK ÜNNEPI MISERENDJE 2022. ÉV,

December 19-23. hétfő-péntek: 06:00 Rorate-szentmisék a Szentháromság-templomban (Beltér)

December 24. szombat, Ádám-Éva napja, SZENTESTE: 08:00 Utolsó adventi reggeli szentmise (Újfalu) 15:00 Ünnepi szentmise a Szent Család-templomban (Újfalu)

24:00 Éjféli szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér)– amennyiben a járvány ügyi és kijárási korlátozások lehetővé teszik!

December 25. vasárnap, karácsony főünnepe: 07:30 Pásztorok szentmiséje a Szent Család-templomban (Újfalu)

09:00 Ünnepi szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér)

11:00 Imrehegyi szentmise 17:00 Esti szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér)

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

December 26. hétfő, karácsony másnapja, Szent István diakónus vértanú ünnepe: 09:00 Ünnepi szentmise a Szentháromság-templomban (Beltér) 11:00 Imrehegyi szentmise

December 27. kedd, Szent János apostol és evangélista ünnepe: 10:00 Bor- és kalácsszentelés a Szentháromság-templomban (Beltér) 17:00 Esti szentmise a Szent háromság-templomban (Beltér)

December 28. szerda, aprószentek ünnepe: 17:00 Esti szentmise a meg nem született magzatokért a Szent háromság-templomban (Beltér)

December 29. csütörtök: 17:00: Esti szentmise a Szent háromság-templomban (Beltér)

December 30. péntek, a Szent család, Jézus, Mária és József ünnepe:

17:00: Templombúcsú szent miséje a családokért a Szent Család-templomban (Újfalu)

December 31. szombat, Szent Szilveszter pápa emléknapja: 17:00 Esti szentmise és ünnepélyes év végi hálaadás a Szentháromság-templomban (Beltér)

2023. január 1. vasárnap, újév főünnepe, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepe, illetve a Béke Világ napja: 07:30 Reggeli szentmise a Szent Család-templomban (Újfalu) 09:00 Ünnepi szentmi se a békéért Szentháromságtemplomban (Beltér) 11:00 Imrehegyi szentmise 17:00 Esti szentmise a békéért a Szentháromság-templomban (Beltér)

2023. január 2-5. kedd-csütörtök: 17:00 Esti szentmisék a Szent háromság-templomban (Beltér)

2023. január 6. péntek, Urunk megjelenése, vízkereszt főünnepe: 08:00 Reggeli ünnepi szentmise és vízszentelés a Szent Családtemplomban (Újfalu) 11:00 Imrehegyi ünnepi szentmise és vízszentelés 17:00 Esti ünnepi szentmise és vízszentelés a Szentháromságtemplomban (Beltér)

A Vízkereszt Főünnepe körü li napokban és azt követően vé gezzük a házszenteléseket. A házszenteléssel kapcsolatos kérést kérjük a Plébánia irodá jában előre jelezni, hogy össze tudjuk állítani az időbeosztást. (A házszentelés térítésmentes.)

Az ünnepi szentmisék szertar tások ezen rendje 2022. novem ber végén került összeállításra. Amennyiben a világi vagy a felet tes egyházi hatóságok korlátozá sokat léptetnek életbe, annak megfelelően kerül majd módosí tásra jelen időrendi tervezet.