Årsmelding 2009

Page 1

K R I S T I A N S U N D

B O L I G B Y G G E L A G

Ă…rsmelding og regnskap Generalforsamling 14. juni 2010 Behandlet i styremøte 26. mai 2010

2009

09

A L


Årsmelding 2009 Kristiansund Boligbyggelag med forretningskontor i Kristiansund er et samvirkeforetak som har til hovedmål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte - samt å forvalte boliger for andelseierne. Styret har i perioden bestått av: Anders Marthinussen (leder), Kristian Roksvåg*, Yngve Pettersen*, Monika Eeg, Erna Grundstrøm, Heidi Knutsen (ansattes representant) og kommunens representant har vært Hedda Evjen Nielsen. Vararepresentanter: Ture Haugen*, Liv Berit Bach*, Margrethe Schut*, William Storvik*, Inger Lise Berg (ansattes representant) og Roger Hagen (kommunens representant). Valgkomitéen: Irene Gjerde*, Per Gunnar Aasprong*, Steinar Betten*, Gunn Tove Myrseth* og Anders Marthinusssen (styrets representant). Varamedlemmer: Inger Lise Berg*, Eivind Gjerde*, Karl W. Strand*, Jan Reitan* og Erna Grundstrøm (styrets representant). (De representantene som er merket med * er på valg i 2010) Revisor: Statsautorisert revisor André Hansø AS, v/statsautorisert revisor André Hansø. Administrasjonen: Administrasjonen har bestått av administrerende direktør Vidar Solli, kontorleder Britt Stokke, regnskapsansvarlig Inger Lise Berg, kunderådgiver Toril Gustad, kunderådgiver Berit Ludvigsen, autorisert regnskapsfører Inger Øksenvåg, fagansvarlig for eiendomsmegling Heidi Knutsen, megler Rune Johansen, eiendomsmegler Karen Heggset Monge, jurist/eiendomsmegler Øystein Svendsen, oppgjørsmedarbeider Berit Bjercke, teknisk sjef Johan Grønvik, byggmester/ takstmann Pål Sæther og seniorrådgiver Per Dagfinn Fagerli. Vidar Fagerheim sluttet 30.09.09, mens kunderådgiver Kirsti Stene ble ansatt 15.06.09, megler Espen Bugge Larssen ansatt 01.07.09 og arkitekt Karstein Sogge ansatt 20.09.09. I 2010 er i tillegg Eli Kvåle tilsatt som kundeveileder og Jan Soleim som prosjektleder. Vidar Solli har i tillegg til sin stilling i KBBL vært daglig leder i datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. Hovedtrekk Den mye omtalte finanskrisen ga en viss spenning i starten av året 2009, men det viste seg raskt at aktiviteten hos oss ble større enn i det foregående året. Vi har hatt økt aktivitet hos økonomi/forvaltning og ikke minst i eiendomsmeglingen. Veksten har gitt behov for økning av antall ansatte. Det er ferdigstilt mange nye boliger, men

Brattøya Sjøstuer Borettslag. (Foto forside: Terje Holm)

2

igangsettingen av nye har vært tilnærmet fraværende på grunn av markedssituasjonen. Imidlertid synes det nå å være bedring i markedet, og det er derfor i 2009 lagt til rette for at nyprosjekter kan gjennomføres i 2010 og 2011. Ved årsskiftet hadde KBBL 3 656 medlemmer. Økningen i medlemsmassen de senere årene viser at mange finner det formålstjenelig å være medlem i boligbyggelaget. Likeledes er det flere etablerte boligselskap som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører. Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb selv om det til tider kan være hektisk. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2009. Samlet sykefravær har vært 139 av totalt 4 049 dager, hvilket utgjør 3,4 %. Det forholdsvis høye sykefraværet gjelder i hovedsak en langtidssykemelding som skyldtes skade på fritiden. Likestilling Pr. 31.12.09 hadde bedriften sytten ansatte, hvorav åtte menn og ni kvinner. Styret består av tre menn og fire kvinner. Styret har ut fra vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Forsknings- og utviklingsaktiviteter I 2009 hadde KBBL ingen store forsknings- eller utviklingsaktiviteter ut over ordinær forretningsutvikling. Det ble imidlertid lagt til rette for oppstart av utviklingsprosjektet om Passivhus som skal gjennomføres i 2010 – 2011. Dette er et prosjekt i forbindelse med miljørettet boligbygging og spesielt med tanke på energisparing. Økonomi og forvaltning KBBL er en seriøs aktør i markedet og stadig flere ser merverdien av å ha et boligbyggelag som hjelper styrene med hele den forvaltningsmessige delen og ikke bare det regnskapsmessige. Det blir gitt service på mange plan, blant annet sekretærtjenester, deltakelse i styremøter, generalforsamlinger og opplæring av tillitsvalgte. Våre ansatte er alltid beredt til å hjelpe styrene med de utfordringene de måtte ha, og vi har også NBBLs ekspertise å støtte oss til om det skulle være nødvendig. For å lette arbeidet for de tillitsvalgte tilbyr nå KBBL styrene å inngå avtale om bruk av et nettbasert verktøy/styreportal. Her får styrene tilgang til regnskapsdata, informasjon om andelene, dokumenter/arkiv og elektronisk godkjenning av faktura. Det er seks lag som har vært med


i et prøveprosjekt fra desember 2009, og man regner med at mange vil ta i bruk dette i løpet av 2010. Ansatte i økonomi og forvaltningsavdelingen bemanner også vår avdeling på Futura enkelte lørdager, og dette gjør at våre medlemmer også kan få bistand ut over den normale arbeidstiden. KBBL arbeider stadig for å få gode tilbud for våre medlemmer og boligselskap. På grunn av vår store forvaltningsportefølje har vi blant annet klart å fremforhandle et meget godt banktilbud, noe som gir lavere rente på lån og høyere avkastning på innskudd enn det de ville ha fått ved å stå alene. I tillegg til at nybyggingen har gitt KBBL flere forvaltningsoppdrag, kommer det stadig henvendelser om forretningsførsel fra frittstående borettslag og sameier. Fra 01.01.09 har vår forvaltningsmasse økt med fire frittstående lag og to tilknyttede lag. Dette utgjør i alt 138 leiligheter. Et lag med fire andeler har blitt oppløst. KBBL har i 2009 utført forretningsførsel for totalt 1 936 enheter. Av disse var 257 leiligheter i frittstående borettslag og 76 i sameie, aksjeselskap og stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap for boligselskap har avdelingen også sekretær- og regnskapstjenester for alle datterselskapene og KBBLs eget regnskap. KBBL eiendomsmegling: Aktiviteten i bruktmarkedet for boliger ble som forventet noe treg fra starten av året, men utviklingen videre ble bedre og bedre. KBBL eiendomsmegling var også i 2009 den megleren som solgte flest boliger i storkommunen Kristiansund. Tall hentet fra omsetninger på finn.no viser at KBBL eiendomsmegling har hatt en markedsandel på 31 % i 2009, og på slutten av året var vi oppe i 40 % markedsandel i Kristiansund. Pr mai 2010 er markedsandelen i kommunene Kristiansund og Averøy på hele 50 %. På grunn av økt aktivitet, samt målsetning om ytterligere å øke vår markedsandel, ble staben på eiendomsmeglingen fra 1. juli 2009 utvidet med megler Espen Bugge Larssen. I siste kvartal åpnet vi også vårt lokale på Amfi Futura, hvor vi har utstilling og er bemannet annen hver dag. Her har vi fine utstillingsvinduer sentralt plassert. Vi så allerede på slutten av året at et "utsalgssted" på kjøpesenter var "gull verdt", for her treffer vi mange potensielle boligselgere. Vår markedsføring har vært målrettet, og vi vises på de steder folk er. Vi har konsentrert annonsering i Tidens Krav, finn.no og utstilling på Futura - i tillegg til i Langveien, og dette har vist seg å være effektivt. Vi går inn i salgsåret 2010 med ambisjoner om å beholde den markedsandelen vi har oppnådd og har forhåpninger om å øke den ytterligere.

Midtbyen Hage Borettslag.

Tekniske tjenester: KBBL leverer de fleste tekniske konsulenttjenester til boligselskapene og KBBL`s datterselskap, men også til andre samarbeidspartnere ved behov. I 2009 har aktiviteten vært rimelig stor i forbindelse med rehabilitering av eksisterende borettslag og oppfølging av ulike forsikringsskader. Mange nye boliger er ferdigstilt, men det har vært færre igangsettinger av nye enheter. I 2009 ble Teknisk avdeling utvidet ved ansettelse av sivilarkitekt Karstein Sogge. Han skal bistå borettslagene og våre samarbeidspartnere med ulike arkitekttjenester. KBBL besluttet i 2009 å satse på energisparende boliger for våre medlemmer. To av de ansatte har tatt etterutdanning ved NTNU i faget lavenergiboliger og passivhus. Dette for å tilegne seg nødvendig kunnskap til bruk ved prosjektering av denne type boliger. Teknisk avdeling har også utført en rekke eksterne oppdrag som prosjektleder for reguleringsarbeidet for Meløya og Skorpa, byggeleder for utbyggingen av boligområdet på Draget og som assisterende prosjektleder for byggeprosjekter på Kristiansund videregående skole og Atlanten videregående skole. Rehabilitering 2009/2010: • Innlandet Borettslag: skiftet vinduer, etterisolert ytterveggene og skiftet bordkledning. • Nedre Enggate 13 Borettslag: omtekking av skifertak. • Makrellsvingen Borettslag: asfaltering av parkeringsplasser og etablering av porttelefoner. • Sørsundveien 37 Borettslag: skiftet entredører i alle leilighetene med nytt låsesystem. • Talgøenga Borettslag, lag 1: skiftet vinduer, etterisolerer ytterveggene og skiftet bordkledning. I tillegg utvides balkongene.

3


lag trinn II (22), Dahlbakken Borettslag (4), Breilisikten Borettslag (4), Rådhustunet Borettslag (2), Brattøya Borettslag (3) og Småbruket på Brattøya Sjøstuer Borettslag (2). Det ble igangsatt (ikke ferdigstilt) en fritidsbolig på Småbruket Brattøya. I 2010 er det planlagt igangsatt fem boliger og åtte passivhus på Draget. Regnskap/økonomi: Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat

Dalegata 40 Borettslag.

Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent

2009 20.458.877 2.460.293 2.061.323 31.12.2009 30.661.222 15.839.557 51,7 %

2008 15.575.397 -215.917 825.280 31.12.2008 21.471.869 13.714.034 63,9 %

2007 14.347.931 -399.658 3.298.075 31.12.2007 16.922.833 12.829.354 75,8 %

Regnskapet for 2009 viser igjen positive tall for boligbyggelaget etter to år med små negative driftsresultat. Omsetningen har også økt vesentlig siden året før. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfredsstillende og foreslår at årsoverskuddet på kr. 2 061 323,-, disponeres ved Rådhustunet Borettslag.

• Stavnesveien Borettslag: skiftet taktekke, skiftet vinduer, etterisolering av ytterveggene og skiftet bordkledning. • Ganger Rolfsgate Borettslag: skiftet taktekke, skiftet vinduer, etterisolert ytterveggen og skiftet bordkledning. I tillegg er balkongene utvidet. • Grendalsgata 1-5 Borettslag: etterisolering og skifting av bordkledning på gavlvegger. Bestilt / oppstartes i 2010: Storenggata 1-6 Borettslag, Sameiet Storgata 18 og H. Brinchmannsvei Borettslag har under planlegging rehabiliteringsarbeid som skal settes i gang i løpet av 2010. Teknisk avdeling skal i 2010 bistå Idrettsbarnehagen med byggeledelse ved utvidelse av barnehagen som ligger i Nordvesthallen. Det jobbes også med å finne alternative og gode løsninger for de lagene som i dag har varmeanlegg med olje som varmekilde. I 2010 vil Teknisk avdeling tilby bistand ved energimerking av boliger ved kjøp og salg, samt ved utleie. Nye Boliger: I 2009 ble det ferdigstilt 37 enheter, henholdsvis 32 boliger og 5 fritidsboliger. Disse var Midtbyen Hage Boretts-

4

Overføring til fond for vurderingsforskjeller Overføring til annen egenkapital Totalt

kr. 514 529 kr. 1 546 794 kr. 2 061 323

Samfunnsengasjement KBBL har de siste årene markert seg som en viktig aktør i utviklingen av kulturaktiviteter i Kristiansund med Tahitibrygga, Tahiti-festivalen, Nordic Light og KBK som de bærende elementer. Vårt mål er å ha et samfunnsengasjement som bidrar til å skape opplevelse som et ledd i et utvidet bomiljøbegrep og være med å støtte sunn aktivitet for barn og unge. KBBL har derfor sponset idrett og kultur med vel 300 000 kroner i 2009. Møter Styret har avholdt 8 møter og behandlet i alt 60 protokollførte saker. Valgkomiteen har hatt ett møte. Godtgjørelser Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2009 har vært kr 50.674,-. I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 8. juni 2009 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar .................... kr 44 000,Styremedlemmers honorar ......... kr 11 000,Møtegodtgjørelse .......................kr. 1 000,- pr. møte


Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. For dette styrearbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2009 utgiftsført med kr. 180.000,-.

Dahlbakken Borettslag.

Medlemsmassen I løpet av 2009 er det tegnet 214 nye medlemmer i KBBL. Utmeldinger og strykninger har kommet til fradrag i medlemstallet med 78. Ved årets utgang har KBBL totalt 3 656 medlemmer. Medlemsfordeler Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktigste fordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg arbeides det med å oppnå tilpassede og konkurransedyktige avtaler for KBBL sine medlemmer. Det er i dag inngått avtaler med 17 lokale samarbeidspartnere. Vi arbeider stadig med å forbedre tilbudene, og avtalene skal være eksklusive for KBBLs medlemmer. På nasjonalt plan har NBBL Partner i kraft av sin størrelse forhandlet fram flere svært gunstige tilbud på blant annet forsikring og telefoni. Medlemskortet som også omtales som "fordelskortet", kan man gå på nettet og aktivere. Man vil da få flere tilbud og høyere rabatt på de nasjonale medlemsfordelene.

informasjon, renteopplysninger og medlemsfordeler – samt andre aktuelle saker. I løpet av året har flere av våre borettslag blitt presentert i bladet. På hjemmesidene blir det presenteret regelmessig nyheter fra både KBBL, NBBL, borettslagene og medlemmene. Her finnes opplysninger om bl.a. nye prosjekter, medlemsfordeler og samarbeidspartnere - samt omtale av borettslagene. Alle boliger som til enhver tid er for salg hos KBBL eiendomsmegling blir lagt ut her.

Medlemsbladet og hjemmesiden Medlemsbladet "Bomagasinet" kommer ut seks ganger i året til samtlige medlemmer, samarbeidspartnere og offentlige instanser i Kristiansund - og har et opplag på rundt 3 800. KBBL er ett av ca 15 boligbyggelag i Norge som er med i dette bladsamarbeidet, som presenterer både lokalt og nasjonalt stoff. Bomagasinet er bindeleddet mellom KBBL og det enkelte medlem, og her publiseres artikler om både juridiske spørsmål, byggteknisk

Kursvirksomhet Nye tillitsvalgte i boligselskapene ble i mai 2009 invitert til et kveldskurs om styrearbeid. Mange hadde satt av denne kvelden for å sette seg inn i de oppgavene de har påtatt seg som nyvalgt styremedlem, og de ga uttrykk for at de satte pris på informasjonen administrasjonen kunne gi i oppstartsfasen. Kurset ble holdt i KBBL-smuget i Tahiti-Brygga, som er et lokale styrene kan benytte i styresammenheng og til generalforsamlinger.

Bentnesveien Borettslag.

5


Brattøya Sjøstuer Borettslag.

I februar 2010 ble det invitert til temakveld. Teamet var generalforsamling/årsregnskap og skulle være en oppfriskning for styrene før de avholdt sine generalforsamlinger. I tillegg var det også et innlegg om driften av KBBL Servicesentral. Det var stor interesse for å delta også her, og det var om lag 90 deltakere denne kvelden.

H. Brinchmannsvei Borettslag.

I september 2009 ble det avholdt kurs for tillitsvalgte, som ble gjennomført over to kvelder. Advokat fra NBBL var innhentet for å redegjøre om vedlikehold i fellesarealer samt om reglene rundt framleie og godkjenning av ny andelseier. Fra ansatte i KBBL ble det undervist i budsjettering. Den ene kvelden var avsatt til brannforebygging, og representanter fra brannvesenet var også til stede. Til slutt ble det øvelse i praktisk brannslokking. Dette var et tema som engasjerte, og mange fikk her kunnskap som en kunne ta med hjem for gjennomføring av brannøvelser i eget borettslag.

6

Sameiet KBBL Servicesentral På grunn av stor pågang har man nå sett nødvendigheten av å utvide arbeidsstokken i servicesentralen, og fra januar 2010 ble det ansatt to nye medarbeidere. Det er nå i alt seks ansatte, og man er godt rustet til å ta de oppgavene som blir bestilt. Tilbudet med utarbeidelse av tilsynsrapporter for lagene har blitt svært godt mottatt og er viktig med hensyn til å ta vare på boligmassen. En viser for øvrig til Sameiet KBBL Servicesentral sin egen årsmelding. Datterselskaper KBBL Utleieboliger AS er utvidet med en leilighet og består nå av seks boliger som leies ut. Driften i selskapet er god, og det vil i tiden framover også bli arbeidet med å vurdere ulike prosjekt for utvidelse av utleievirksomheten. KBBL Prosjekt AS foretar utbygging av prosjekter i egenregi og er i tillegg deleier i selskaper hvor vi samarbeider med andre utbyggere om prosjektutvikling. Selskapet er 50 % eier i KBBL Bygg AS og Kristiansund Boligutvikling


Norfinn Bo & Ro Borettslag.

– samt 33,3 % eier i Skorpa Eiendom AS. Selskapene har som formål å foreta investeringer i eiendommer for videreutvikling til blant annet boliger.

benytte seg av denne kunnskapen. I 2010 vil KBBL tilby bistand ved energimerking av boliger ved kjøp og salg samt ved utleie.

Tahiti-Brygga AS er i 2010 solgt med fortjeneste, men denne transaksjonen berører ikke regnskapet for 2009. Sundbåten Nordsund AS er i 2010 solgt til pari kurs. De tidligere tapsavsetningene i selskapet vil bli inntektsført først i 2010.

Vårt gode dataverktøy, erfaring og høy kompetanse på drift av boligselskap gjør at vi står godt rustet til å ta nye oppdrag fra frittstående borettslag og sameier, og vi vil se positivt på de henvendelsene vi får om oppdrag for disse.

Planer fremover Det arbeides fortløpende med forbedring av tilbudet til våre medlemmer. Vi regner med at stadig flere av boligselskapene vil ta i bruk Styreportalen – samt at vår nysatsning på lavenergiboliger og passivhus vil bli positivt mottatt. Vi håper at det også er borettslag som vurderer rehabilitering av eksisterende boligmasse, som ønsker å

Vi tror Kristiansund med omegn vil fortsette den positive befolkningsutviklingen vi har sett den siste tiden. Boligbygging er et hovedformål for KBBL, og vi har derfor lagt til rette for flere spennende utbyggingsprosjekter som vi mener lokalsamfunnet har behov for. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2009!

Kristiansund, 26. mai 2010. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Anders Marthinussen (styreleder) Yngve Pettersen (styremedlem)

Kristian Roksvåg (nestleder)

Monika Eeg (styremedlem)

Hedda Evjen Nielsen (kommunens representant)

Erna Grundstrøm (styremedlem)

Heidi Knutsen (ansattes repr.)

Vidar Solli (adm. dir.)

7


Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Resultat 2009

Resultat 2008

4.464.197 5.202.043 9.377.096 655.548 3.167 756.826 20.458.877

3.903.305 4.898.730 5.124.453 618.652 650.495 379.763 15.575.397

1.484.113 11.514.211 572.162 4.428.099 0 17.998.584

1.753.577 9.744.226 557.486 3.736.026 0 15.791.314

2.460.293

(215.917)

677.086 77.281 754.367

1.393.235 1.033.003 2.426.238

119.999 144.454 162.557 427.010

0 911.275 457.101 1.368.376

327.357

1.057.862

2.787.650

841.945

726.327

16.665

ORDINÆRT RESULTAT

2.061.323

825.280

ÅRSRESULTAT

2.061.323

825.280

OVERFØRINGER Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

514.529 1.546.794 2.061.323

936.134 (110.854) 825.280

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader

Noter

1, 2 3

DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap Sum finanskostnader

4

4

NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat

8

5


Balanse EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forretningsbygg Langvn. 16 og tomt Andre varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler

2009

2008

3, 7 3, 7 3, 7

7.147.294 1.220.000 226.000

4.197.000 1.205.000 0

4 4 8

7.337.821 518.143 166.501 16.615.759

6.823.292 1.500.000 286.500 14.011.792

220.000 20.394 276.307 6.750.656 6.778.106 14.045.463 30.661.222

0 929.216 1.565.625 3.421.956 1.543.281 7.460.077 21.471.869

1.550.850 3.230.000 4.780.850

1.486.650 3.230.000 4.716.650

Opptjent egenkapital Fond for vurderingforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

5.027.421 6.031.286 11.058.707

4.512.892 4.484.492 8.997.384

Sum egenkapital

15.839.557

13.714.034

11

444.097 444.097

443.429 443.429

7

8.940.162 8.940.162

3.952.627 3.952.627

2.066.210 725.686 1.395.194 1.250.316 5.437.406

1.184.705 47.236 1.007.404 1.122.433 3.361.779

30.661.222

21.471.869

Omløpsmidler Prosjekter under arbeide Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Noter

4 10

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Overkursfond (oppskrivningsfond) Sum innskutt egenkapital

Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

5

SUM EGENKAPITAL og GJELD

Kristiansund, den 31. desember 2009 / 26. mai 2010. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Anders Marthinussen

Kristian Ove Roksvåg

Erna S. Grundstrøm

Styrets formann

Styremedlem

Styremedlem

Monika Garshol Eeg

Yngve Pettersen

Hedda Evjen Nielsen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Heidi Knutsen Styremedlem (ansattes representant)

9


Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 16 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

I år 8.047.276 1.345.056 1.461.605 660.273 11.514.211

Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

fjor 7.324.131 1.168.080 918.931 333.084 9.744.226

876.918 180.000 37.374 3.300 10.000 50.674

Note 2 - Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. 2009 2008 Antall personer som omfattes 17 15 Aldersfordeling: <30 år 2 2 30-40 år 4 4 40-50 år 7 6 50-60 år 4 3 >60 år 0 0

10

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Avskrivningstablå for varige driftsmidler Forretningsbygg Andre Driftsløsøre i Langvn. 16 og tomt varige dr. verktøy kontor

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 + Tilgang - Avgang

3.232.072 3.150.328 0

5.692.832 430.509 120.034

0 229.453 0

8.924.903 3.810.289 120.034

Anskaffelseskost pr. 31/12

6.382.400

6.003.306

229.453

12.615.159

Oppskrivning pr. 1/1 - Avgang Oppskrivning pr. 31/12

3.230.000 0 3.230.000

0 0 0

0 0 0

3.230.000 0 3.230.000

Akk. av/nedskr. pr 1/1 + Ordinære avskrivninger + Avskr. på oppskrivning - Tilbakeført avskrivning + Ekstraord nedskrivninger

2.265.072 135.034 65.000 0 0

4.487.832 368.675 0 73.200 0

0 3.453 0 0 0

6 752 903 507 162 65.000 73.200 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

2.465.106

4.783.306

3.453

7.251.865

Balanseført verdi pr 31/12

7.147.294

1.220.000

226.000

8.593.294

1-10

10-33

14-14

Prosentsats for ord.avskr

Note 4 - Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Firma / kontorsted

Anskaffelseskost

KBBL Prosjekt AS KBBL Utleieboliger AS Tahiti Brygga AS Sundbåten Nordsund AS Tollbodenbygningen AS Totalt

1.000.000 105.400 505.000 200.000 500.000 2.310.400

Balanseført Egenkapital 5.250.962 1.508.911 1.155.889 (124.100) (54.086)

Eier- og stemmeandel 100% 100% 50% 50% 20%

Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL Prosjekt AS KBBL Utleieb. AS Tahiti Brygga AS Inngående balanse pr 01.01. 4.582.096 1.500.692 662.006 +/- Inntektsført resultat 668.867 8.187 -84.062 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 5.250.962 1.508.911 577.944

Inngående balanse pr 01.01. +/- Inntektsført resultat - Utbytte mv i året + Innbetalt aksje- og selskapskapital +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12.

Sundbåten Nordsund AS 10.137 -10.136 0 0

Tollbodenbygningen AS 65.361 -65.360 0 0

1

1

Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det foreligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden. Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Virksomhetstype: Pr 31.12. i år Pr 31.12. i fjor Kortsiktig fordring Datterselskap 276.307 1.565.625 Langsiktig fordring Datterselskap 518.143 1.500.000 Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap 0

0


Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt = Netto skattbar formue (avrundet)

Note 8 - Investeringer i aksjer og andeler 2.787.650 -328.974 -2.387 2.456.290 8.104.000

Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat Formuesskatt = Sum betalbar skatt + Endring utsatt skatt (bokført) - For mye avsatt tidligere = Ordinær skattekostnad

687.760 24.312 712.072 668 27 712.713

Skattesats 31.12

28

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen

712.072 712.072

Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld

Aksjer i Nordic Light AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Aksjer i Kvernberget Vekst AS Andel i Sameiet KBBL Servicesentral

1 100.000 25.000 25.000 15.000 1.500

Note 9 - Klientmidler (bundne bankinnskudd) Bundne bankinnskudd ut over bankinnskudd for skattetrekk fordeler seg på følgende poster; 31.12.2009 31.12.2008 Bankkonto for klientmidler eiendomsmegling Sum Klientmidler (bundne bankinnskudd)

49.673.507 30.390.597 49.673.507 30.390.597

Klientansvar eiendomsmegling Sum Klientansvar

49.673.507 30.390.597 49.673.507 30.390.597

Klientmidler stemmer med klientansvar. Klientmidler er underlagt særskilt kontroll av Kredittilsynet. Det avgis årlig revisorbekreftede rapporter til Kredittilsynet.

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Gjeld, pantsettelser og garantiansvar

Bundne bankinnskudd for skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 481.390,- og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 352.859,-.

Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 8.940.162

I fjor 3.952.627

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 Øvrig driftstilbehør Driftsløsøre Sum pantsatte eiendeler

7.147.294 1.220.000 226.000 8.593.294

4.197.000 1.205.000

+ Driftsmidler inkl. goodwill - Andre avsetninger for forpliktelser = Grunnlag utsatt skatt

5.402.000

Utsatt skatt

Note 11 - Utsatt skatt

2009 1.876.612 290.549 1.586.063

2008 1.701.056 117.380 1.583.676

444.097

443.429

Revisjonsberetning Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr 2 061 323,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av boligbyggelagets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Kristiansund, den 27.05.2010. Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

11


Boligselskap og andre selskap tilsluttet KBBL som forretningsfører

Nedre Enggate 13 Borettslag Vestre Bydel I Borettslag Vestre Bydel II Borettslag Talgøenga lag 1 Borettslag Talgøenga lag 2 Borettslag Talgøenga lag 3 Borettslag Talgøenga lag 4 Borettslag Talgøenga lag 5 Borettslag Stavnesveien Borettslag Bendiksens gate Borettslag Allanengen Borettslag Skonnertgt./Schjetnansgt. Borettslag Galeasgt./Skonnertgt. Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Knudtzondalen Borettslag Tors vei Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Teistholmveien Borettslag Gomalandets Borettslag Storenggata 1–6 Borettslag Gomagata 29–35 Borettslag Gomagata 30–34 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Kvennberggata 43–47 Borettslag Kvennberggata 31–39 Borettslag Grendalsgate 24–34 Borettslag Grendalsgate 6–22 Borettslag Grendalsgate 1–5 Borettslag Dalegata 3–5 Borettslag Nordlandets Borettslag Ganger Rolvsgate Borettslag Omagata Borettslag Innlandets Borettslag Bentnesveien Borettslag Hegerberget 16–34 Borettslag Hegerberget 2–8 Borettslag

A L

Storgata 89–95 Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Kariveien Borettslag Kokkolaveien Borettslag Härnösandveien Borettslag Solsvingen Borettslag Grindalsenga Borettslag Myra Borettslag Milnveien 1 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Karihola Borettslag Havgapet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Liabø Borettslag Liatun Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Boxaspenenga Borettslag Roligheten Borettslag Storskarven Borettslag Karitunet Borettslag Horisonten Borettslag Kirkelandet Borettslag Jørihaugen Borettslag Kroghkaia Borettslag Rensviktunet Borettslag Ole Jullumsgt Borettslag Røsandåsen Borettslag Kjørsetorget Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Marcussundet Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Jøritunet Borettslag Rådhustunet Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag

K R I S T I A N S U N D

Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Hauggata 22 Borettslag Dahlbakken Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Byhagen Kristiansund Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Dalegata 54 B - C - D Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Måseveien 20 Borettslag Dalegt. 21 Borettslag Fredericiaveien Borettslag Rensvik Borettslag Storbakken Borettslag Parken Borettslag Kyrhaug Hyttefelt Borettslag Fredericiaveien 41 Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Ørnvika Borettslag Havsikten Borettslag Marstrandsgt. 19 Borettslag Karo 1 Borettslag Sameiet Freivn. 79 Sameiet Storgata 18 Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Sameiet KBBL Servicesentral Kr.sund Boligutvikling AS KBBL Bygg AS Skorpa Eiendom AS KBBL Utleieboliger AS KBBL Prosjekt AS KBBL

B O L I G B Y G G E L A G

HOLM Kristiansund 71 57 10 70 • Baksidefoto: Terje Holm

Tahiti-Brygga er en sentral del av kulturbeltet på Innlandet, og er en viktig arena under bl.a. Nordic Light fotofestival og Tahiti-festvalen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.