Årsmelding 2008

Page 1

K R I S T I A N S U N D

B O L I G B Y G G E L A G

Ă…rsmelding og regnskap

2008

08

A L

Generalforsamling 8. juni 2009 Behandlet i styremøte 15. mai 2009


Årsmelding 2008 Kristiansund Boligbyggelag med forretningskontor i Kristiansund, er et samvirkeforetak som har til hovedmål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseierne. Styret har i perioden bestått av: Steinar Betten (leder)*, Anne Nilssen*, Kristian Roksvåg, Anders Marthinussen*, Yngve Pettersen, Heidi Knutsen (ansattes representant) og kommunens representant har vært Hedda Nielsen. Vararepresentanter: Erna Grundstrøm*, Astrid Aubert*, Svein Ottesen*, Liv Berit Bach*, Roger Hagen (kommunens representant) og de ansattes representant har vært Inger Lise Berg. Valgkomitéen: Irene Gjerde*, Per Gunnar Aasprong*, Axel Nilsson*, Gunn Tove Myrseth* og Steinar Betten (styrets representant). Varamedlemmer: Inger Lise Berg*, Ann Torunn Mack*, Stein Sættem*, Jan Reitan* og Kristian Roksvåg (styrets representant). (De representantene som er merket med * er på valg i 2009) Revisor: Statsautorisert revisor André Hansø AS, v/statsautorisert revisor André Hansø Administrasjonen: Administrasjonen har bestått av administrerende direktør Vidar Solli, kontorleder Britt Stokke, regnskapsansvarlig Inger Lise Berg, kunderådgiver Toril Gustad, kunderådgiver Berit Ludvigsen, autorisert regnskapsfører Inger Øksenvåg, fagansvarlig Heidi Knutsen, megler Rune Johansen, eiendomsmegler Karen Heggset Monge, jurist/ eiendomsmegler Øystein Svendsen, oppgjørsmedarbeider Berit Bjercke, teknisk sjef Johan Grønvik, byggmester og takstmann Pål Sæther, seniorrådgiver Per Dagfinn Fagerli samt markedsansvarlig/prosjektmedarbeider Vidar Fagerheim. Vidar Solli har i tillegg til sin stilling i KBBL vært daglig leder i datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. Hovedtrekk: Medlemstallet i KBBL vokste med 5,4 % i 2008, og vi har dermed 3 520 medlemmer ved årets slutt. Dette innebærer at vi de siste 10 år har hatt en medlemsvekst på 48,5 %. 2008 har vært preget av stagnasjon i samfunnsøkonomien. For KBBL sin del ga dette i første rekke utslag i redusert salg av boliger og mange henvendelser fra frittstående borettslag som ønsker oss som forretningsfører. Vi ser at borettslag som har KBBL som forretningsfører får betydelig lavere rente på lån – samtidig som boligene blir lettere å omsette. Styret i KBBL har vært restriktiv med hvilke borettslag man kan ta i mot. Før man er positiv til nye forretningsførerkontrakter må lagenes økonomi være grundig vurdert og styrene i disse lagene må ha en vilje til å rette opp driften der det trengs. Driftsresultatet for 2008 er negativt, noe som vi skal bestrebe oss på å ha positivt i årene fremover. I tillegg er målsettingen at vi skal ha et positivt resultat på finanspostene blant annet pga nybygging i aksjeselskapene. Fortjeneste i datterselskapene gir en sikrere plattform for driften i KBBL. Det siste året har KBBL vært aktiv i planlegging av nye boliger. Det er blant annet igangsatt byggearbeider for to nye borettslag, samtidig som vi har deltatt i utviklingen av de to nye boligfeltene Draget og Skorpa. Denne delen av virksomheten anses som viktig i forhold til vårt formål – samt at den har vesentlige positive synergieffekter på den øvrige driften. Det har vært relativt lav omsetning av nye boliger i 2008, men starten på 2009 ser vesentlig lysere ut. Arbeidsmiljø: Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt og de ansatte uttrykker at de trives på jobb, selv om det til tider kan være ganske hektisk. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2008. Samlet sykefravær har vært 38 av totalt 3 639 dager, hvilket utgjør 1 %. Likestilling: Bedriften har 15 ansatte, 7 menn og 8 kvinner. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

2

Nordvesten Terrasse BRL har en attraktiv beliggenhet i et historisk område, hvor det ble tørket klippfisk på bergene. Nedenfor borettslaget ligger bl.a. den gamle sildetråleren «Borgenes» og Norsk Klippfiskmuseum. (Foto forside: Terje Holm)

Ytre miljø: Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Forsknings- og utviklingsaktiviteter: Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Økonomi og forvaltning: Det er Statens Kartverk i Ullensvang som registrerer all overføring av andeler og pantenoteringer på leiligheter i borettslag. Det blir ikke gitt noen beskjed om overdragelsen fra kartverket til borettslaget eller boligbyggelaget, derfor må selger gi opplysninger til boligbyggelaget om overdragelsen, slik at eierskifte også blir registrert i KBBLs arkiver og lov og regler i borettslaget kan bli overholdt. KBBL er en seriøs aktør i markedet og stadig flere ser merverdien av å ha et boligbyggelag som hjelper styrene med hele den forvaltningsmessige delen og ikke bare det regnskapsmessige. I tillegg til at nybyggingen har gitt KBBL flere forvaltningsoppdrag, kommer det stadig henvendelser om forretningsførsel for frittstående borettslag og sameier. Fra 01.01.2008 har vår forvaltningsmassse økt med 3 frittstående og 5 tilknyttede borettslag. KBBL har i 2008 utført forretningsførsel for totalt 1 807 enheter. Av disse var 166 leiligheter i frittstående borettslag og 75 i sameier, aksjeselskap og stiftelser. Ny bankforbindelse / rentebetingelser: KBBL har hatt anbudsinnhenting på banktjenester og det beste tilbudet kom fra Sparebank 1 Nordvest. Dette medførte at boligselskapene skiftet bankforbindelse fra Fokus Bank til Sparebank 1 Nordvest fra 01.09.08. Renta fastsettes hver måned i henhold til 3 månedlig gjennomsnittlig Nibor rente, og det er kun 0,65 forskjell på lånerente og innskuddsrente. Dette er en meget god avtale som alle våre selskap får ta del i. KBBL eiendomsmegling: I 2008 var KBBL eiendomsmegling den megleren som solgte flest boliger i storkommunen Kristiansund. Gjennom året har vi valgt å utvide staben. Øystein Svendsen ble ansatt på eiendomsmeglingen fra 01.01.08. Øystein er utdannet jurist, og hans kompetanse vil styrke vår avdeling ytterligere. Blant annet kommer hans kompetanse godt med i de mange oppdrag vi får fra Nordmøre Tingrett rundt tvangssalgene for Nordmøre og Romsdal. Aktiviteten i eiendomsmarkedet var meget bra, helt til det på høsten ble preget av finanskrisen. Vi har derimot stor tro på at markedet igjen vil ta seg opp, og ser frem til salgsåret 2009. Tekniske tjenester: 2008 har også vært preget av stor aktivitet i nybygging og vedlikehold av eksisterende borettslag, samt oppfølging av ulike forsikringsskader. Disse arbeidene har vært gjennomført i KBBL eller vårt datterselskap KBBL Prosjekt AS. Rehabiliteringer 2008/2009: • Bentnesveien Borettslag har skiftet alle vinduer og balkongdører. • Omagata Borettslag har skiftet vinduer, tilleggsisolert og skiftet bordkledning. • Hegerberget 16-34 har skiftet tak. • Grindalsenga Borettslag har tekket om alle takene og utbedret gesimsløsninger. • Makrellsvingen Borettslag har tekket om deler av takene og utbedret gesimsløsninger. • Grendalsgata 6-22 Borettslag skifter vinduer, tilleggsisolerer og skifter bordkledning. • Gomagata 29-35 Borettslag skifter vinduer, tilleggsisolerer og skifter bordkledning. • Knudtzondalen Borettslag skifter vinduer. Bestilt / oppstartes i 2009: Innlandet Borettslag, Nedre Enggt 13 Borettslag, Makrellsvingen Borettslag og Sørsundveien 37 Borettslag har under planlegging rehabiliteringsarbeider som skal settes i gang i 2009. Det har vært intensjonen at teknisk avdeling skal kunne hjelpe borettslagene med utarbeidelse av langsiktige vedlikeholdsplaner for å få satt vedlikeholdet mer i system. Men på grunn av mangel på kapasitet ved teknisk avdeling, så har dette ikke blitt som forventet fra vår side. KBBL ser viktigheten av å kunne tilby disse tjenestene og vil i 2009 øke kapasiteten på dette området.


Nye boliger: Ferdigstilt i 2008: 19 boliger 6 boliger 3 boliger 5 fritidsboliger

Midtbyen HageBorettslag, trinn I Breilisikten Borettslag, trinn I Rådhustunet Borettslag Brattøya Borettslag

Igangsatt i 2008: 35 boliger

Igangsatt i 2009:

Midtbyen Hage Borettslag trinn II, Dahlbakken Borettslag, Breilisikten Borettslag trinn II og Rådhustunet Borettslag 3 fritidsboliger Brattøya Borettslag 4 boliger Breilisikten Borettslag, trinn II 3 fritidsbolger Småbruket på Brattøya

Regnskap / økonomi i 2008 2008 Driftsinntekter 15.575.397 Driftsresultat -215.917 Årsresultat 825.280

2007 14.347.931 -399.658 3.298.075

2006 15.45.966 1.552.896 1.196.074

31.12.2008 21.471.869 13.714.034 63,9%

31.12.2007 16.922.833 12.829.354 75.8%

31.12.2006 14.496.409 9.448.479 65,1%

Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent

Driftsresultatet for 2008 ble negativt, men årsresultatet ble positivt på grunn av at resultatet i våre datterselskap føres som kapitalinntekt/kapitalkostnad. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponeringer: Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet på kr 825.280: Overføring til annen egenkapital -110.854 Overføring til fond for vurderingsforskjeller 936.134 Totalt 825.280 Møter: Styret har avholdt 7 møter og behandlet i alt 54 protokollførte saker. Valgkomiteen har hatt 2 møter. Godtgjørelser: Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2008 har vært kr 60.291,-. I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 2.juni 2008 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar kr 44.000,Styremedlemmers honorar kr 11.000,Møtegodtgjørelse kr 1.000,- pr. møte Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapet KBBL Prosjekt AS. For dette styrearbeidet får de halve av overnevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2008 utgiftsført med kr. 192.000,-. Datterselskaper: KBBL Utleieboliger AS har fem boliger som leies ut til flyktninger bosatt i Kristiansund. Driften i selskapet er god. Vi har for tiden ulike prosjekter til vurdert med tanke på utleie av lettstelte leiligheter til våre eldre medlemmer. KBBL Prosjekt AS foretar utvikling av byggeprosjekter i egenregi, og i samarbeid med utbyggere og entreprenører gjennom deleide selskaper. Selskapet har overskudd i driften og økonomien anses som god. KBBL er 50% eier i Kristiansund Boligutvikling AS og KBBL Bygg AS, samt 33,33% eier i Skorpa Eiendom AS. Tahiti-Brygga AS er et langsiktig prosjekt som er under stadig utvikling. Den siste tiden har Vikaneset AS stått som leietaker og drifter av brygga. KBBL eier 50 % av aksjene og de resterende aksjene eies av Frode Alnæs, Anne Elisabeth Gjeldnes og Ole Gunnar Solskjær. KBBLsmuget på Tahiti-Brygga benyttes av mange borettslag til generalforsamlinger, og har i år vært opptatt nesten samtlige ukedager fra februar til april.

Sundbåten Nordsund AS som eies 50% av KBBL ble stiftet i 2006 sammen med eierne av Vikaneset AS. Vikaneset AS står for driften av båten som i den senere tid har fraktet folk mellom Kirkelandet og Innlandet utenfor Kristiansunds kommunale sundbåtvesen sine rutetider. Sameiet KBBL Servicesentral: Ved årsskiftet var det 4 heltidsansatte i servicesentralen. Dette har vært Eivind Gjerde, arbeidsformann, samt Axel Nilsson, Åge Karlsson og Per Gunnar Iversen som i tillegg til vaktmesteroppgaver har utført mindre snekker og malingsarbeider. Med stor sorg mottok vi budskapet om at Axel Nilsson var gått bort 31.01.09. Axel har vært med i sentralen siden starten og før det var han med og drev Borettslagsservice. Hans dyktighet og store kunnskap om de forskjellige borettslagene er svært dypt savnet, i tillegg til savnet av en trivelig kollega. Viser for øvrig til Sameiet KBBL Servicesentrals egne årsmelding. Medlemsmassen: I løpet av 2008 er medlemsmassen økt med 181 nye medlemmer, når man tar med nye som har tegnet medlemskap minus utmeldinger strykninger. Ved årets utgang har KBBL dermed totalt 3 520 medlemmer. Medlemsfordeler: Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktigste fordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg er det inngått avtaler med 16 lokale samarbeidspartnerne som gir våre medlemmer eksklusive rabatter og andre fordeler. På nasjonalt plan har NBBL på vegne av sine totalt 790 000 medlemmer forhandlet fram flere svært gunstige tilbud på bla forsikring, telefoni, finansiering med mer. Medlemsbladet og hjemmesiden: Medlemsbladet "Bomagasinet" gis ut 6 ganger i året til samtlige medlemmer, samarbeidspartnere og offentlige instanser i Kristiansund, og har et opplag på rundt 3 600. I løpet av året har flere av våre nye prosjekter så vel eldre borettslag blitt presentert i bladet. På hjemmesiden www.kbbl.mr.no blir det presenteret regelmessig nyheter fra både KBBL, NBBL, borettslagene og medlemmene. Kursvirksomhet: Nyvalgte styreledere i boligselskap ble i mai 2008 invitert til "KBBL-smuget" for en gjennomgang av elementære ting de må ha kjennskap til. De ansatte ved økonomi- og forvaltningsavdelingen var til stede og redegjorde for blant annet om styrets arbeid og ansvar, samt at det ble gjennomgått forskjellige regnskapsrapporter. Årets kurs for tillitsvalgte ble avholdt i Tahiti Brygga lørdag 30. august. Første halvdelen av dagen ble viet til emnet om internkontroll i boligselskap, mens andre delen ble mer av juridisk karakter med hensyn til styrets ansvar i de forskjellige daglige gjøremål i borettslaget. Som avslutning på kurset ble det tur til Vikaneset hvor det ble servert middag og man fikk overvære operaen "Donna Bacalao". Tilbakemeldingen fra deltakerne viste at de var godt fornøyd med både kurset og det sosiale arrangementet. Planer fremover: I de senere år har KBBL hatt mange prosjekter under bygging, og denne utviklingen tror vi også vil fortsette i tiden framover. Vi har som målsetning å være den største tilbyderen av nye boliger på Nordmøre. Dette skal skje gjennom utvikling av byggeprosjekter i egen regi, og i samarbeid med utbyggere og entreprenører. Vi vil i tiden fremover ha spesiell fokus på energisparende og klimavennlige boligløsninger. KBBL har som mål å befeste sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner og tjenesteleverandør til boligselskap. Vi har økning i etterspørselen, og har derfor valgt å styrke vår stab både innenfor regnskap og forvaltning – samt tekniske tjenester. I 2008 oppnådde vi vårt mål om å være den eiendomsmegler som solgte flest boliger i den nye storkommunen Kristiansund. Vi har som mål å befeste vår posisjon, og vi vil i løpet av kort tid utvide vår stab med en ny megler. Vår sterke posisjon som eiendomsmegler gir viktig synergi til blant annet boligbyggingen. Styret og administrasjonen vil gjennom systematisk innhenting av synspunkter fra våre kunder, fremdeles ha fokus på utvikling av nye tjenester og videreutvikling av tilbudene til medlemmene. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2008!

Kristiansund, 15. mai 2009. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Steinar Betten (styreleder) Yngve Pettersen (styremedlem)

Anders Marthinussen (nestleder)

Kristian Roksvåg (styremedlem)

Hedda Nielsen (kommunens representant)

Anne Nilssen (styremedlem)

Heidi Knutsen (ansattes repr.)

Vidar Solli (adm. dir.)

3


Balanse EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forretningsbygg Langvn. 16 og tomt Andre varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler

2008

2007

3, 7 3, 7

4.197.000 1.205.000

4.115.000 1.231.000

4 4 8

6.823.292 1.500.000 286.500 14.011.792

5.887.158 0 286.500 11.519.658

929.216 1.565.625 3.421.956 0 1.543.281 7.460.077 21.471.869

57.759 150.000 4.452.181 318.656 424.580 5.403.175 16.922.833

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Overkursfond (oppskrivningsfond) Sum innskutt egenkapital

1.486.650 3.230.000 4.716.650

1.427.250 3.230.000 4.657.250

Opptjent egenkapital Fond for vurderingforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

4.512.892 4.484.492 8.997.384

3.576.758 4.595.346 8.172.104

13.714.034

12.829.354

11

443.429 443.429

473.973 473.973

7

3.952.627 3.952.627

1.175.484 1.175.484

1.184.705 47.236 1.007.404 1.122.433 3.361.779

671.526 19.110 994.019 759.367 2.444.022

21.471.869

16.922.833

Omløpsmidler Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre fordringer Klientmidler (bundne bankinnskudd) Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Noter

4 9 10

Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

5

SUM EGENKAPITAL og GJELD

Kristiansund, den 31. desember 2008 / 15. mai 2009. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Steinar Betten

Anne Nilssen

Kristian Roksvåg

Styrets formann

Styremedlem

Styremedlem

Anders Marthinussen

Yngve Pettersen

Hedda Nilsen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Heidi Knutsen Styremedlem (ansattes representant)

4


Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Meglerinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Medlemsinntekter Salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader

Noter

1, 2 3

DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap Sum finanskostnader

4

4

NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat

5

ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære inntekter Ekstraordinær inntekt Sum ekstraordinære inntekter NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER

4, 6

ÅRETS OVERSKUDD OVERFØRINGER Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

Resultat 2008

Resultat 2007

5.124.453 3.903.305 4.898.730 618.652 650.495 379.763 15.575.397

5.534.203 3.358.741 4.519.865 444.135 3.858 487.129 14.347.931

1.753.577 9.744.226 557.486 3.736.026 0 15.791.314

1.473.816 9.419.489 488.804 3.355.274 10.206 14.747.589

(215.917)

(399.658)

1.393.235 1.033.003 2.426.238

1.258.642 626.460 1.885.102

0 911.275 457.101 1.368.376

230.000 252.390 0 482.390

1.057.862

1.402.712

841.945

1.003.054

16.665

23.095

825.280

979.959

0 0 0

2.318.116 2.318.116 2.318.116

825.280

3.298.075

936.134 (110.854) 825.280

3.576.758 (278.683) 3.298.075

Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

skaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til an-

5


Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 14,5 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

I år 7.324.131 1.168.080 918.931 333.084 9.744.226

Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor

fjor 6.800.448 1.110.330 1.052.487 456.224 9.419.489

825.919 192 000 50.732 2.750 6.809 60.291

Note 2 - Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. 2008 2007 Antall personer som omfattes 15 14 Aldersfordeling: <30 år 2 2 30-40 år 4 5 40-50 år 6 4 50-60 år 3 3 >60 år 0 0

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Avskrivningstablå for varige driftsmidler Forretningsbygg L og tomt

Maskiner og anlegg

Sum

505.000 200.000 500.000 2.310.400

Inngående balanse pr 01.01. +/- Inntektsført resultat - Utbytte mv i året + Innbetalt aksje- og selskapskapital +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12.

5.692.832

8.924.903

Note 6 - Ekstraordinær inntekt

Oppskrivning pr. 1/1 - Avgang Oppskrivning pr. 31/12

3.230.000 0 3.230.000

0 0 0

3.230.000 0 3.230.000

Akk. av/nedskr. pr 1/1 + Ordinære avskrivninger + Avskr. på oppskrivning - Tilbakeført avskrivning + Ekstraord nedskrivninger

2.110.676 89.395 65.000 0 0

4.084.741 403.091 0 0 0

6.195.417 492.486 65.000 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

2.265.072

4.487.832

6.752.903

Balanseført verdi pr 31/12

4.197.000

1.205.000

5.402.000

1-10

10-33

KBBL Prosjekt AS KBBL Utleieboliger AS

1.000.000 105.400

10.000.000

841.945 -870.980 216.989 187.953 -107.901 80.052 22.414 24.822 47.236 -27 -30.544 16.665

Skattesats 31.12

3.232.072

Eier- og stemmeandel 100% 100%

65.361

Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat Formuesskatt 0,3% = Sum betalbar skatt - For mye avsatt tidligere + Endring utsatt skatt (bokført) = Ordinær skattekostnad

Anskaffelseskost pr. 31/12

Balanseført Egenkapital 4.582.095 1.500.724

10.137

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført underskudd - Anvendt skattemessig framførbart underskudd = Inntekt

8.311.417 1.815.491 1.202.005

Anskaffelseskost

Tollbodenbygningen AS 500.000 -434.639 0 0

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

5.315.741 377.091 0

Firma / kontorsted

Sundbåten Nordsund AS 32.599 -22.462 0 0

Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap 0

2.995.676 1.438.400 1.202.005

Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden.

50% 50% 20%

Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Virksomhetstype: Pr 31.12. i år Pr 31.12. i fjor Kortsiktig fordring Datterselskap 1.565.625 150.000 Langsiktig fordring Datterselskap 1.500.000

Anskaffelseskost pr. 1/1 + Tilgang - Avgang

Note 4 - Investeringer i datterselskap

665.006 10.137 65.361 6.823.292

Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL Prosjekt AS KBBL Utleieb. AS Tahiti Brygga AS Inngående balanse pr 01.01. 3.953.568 737.683 663.308 +/- Inntektsført resultat 628.528 763.009 1.698 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selskapskapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr 31.12. 4.582.096 1.500.692 665.006

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt +/- Effekt av skatt på konsernbidrag = Betalbar skatt i balansen

Prosentsats for ord.avskr

6

Tahiti Brygga AS Sundbåten Nordsund AS Tollbodenbygningen AS Totalt

28 47.236 0 47.236

Aksjer i datterselskaper samt tilknyttede selskaper er i 2007 bokført etter egenkapitalmetoden mot tidligere kostmetoden. Andel av resultater i selskapene før 2007 er ført som ekstraordinær inntekt i 2007.

Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 3.952.627

I fjor 1.175.484

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 Øvrig driftstilbehør Sum pantsatte eiendeler

4.197.000 1.205.000 5.402.000

4.115.000 1.231.000 5.346.000

Note 8 - Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Nordic Light AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Aksjer i Kvernberget Vekst AS Andel i Sameiet KBBL Servicesentral

120.000 100.000 25.000 25.000 15.000 1.500


Revisjonsberetning Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL for regnskapsåret 2008, som viser et overskudd på kr 825.280. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av boligbyggelagets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Kristiansund, den 18.05.2009. Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

NOTER TIL REGNSKAPET ... Note 9 - Klientmidler (bundne bankinnskudd) Bundne bankinnskudd ut over bankinnskudd for skattetrekk fordeler seg på følgende poster; 31.12.2008 31.12.2007 Bankkonto for klientmidler 30.390.597 10.288.153 kjøp/salg borettslagsinnskudd Sum Klientmidler (bundne bankinnskudd) 30.390.597 10.288.153 Klientansvar kjøp/salg borettsinnskudd 30.390.597 9.969.498 Sum Klientansvar 30.390.597 9.969.498 Klientmidler stemmer med klientansvar. Det foreligger periodiseringsavvik rundt årsskiftet i 2007 som medfører at bokført innskudd bank ikke regnskapsmessig stemmer med bokført klientansvar. Klientmidler er underlagt særskilt kontroll av Kredittilsynet. Det avgis årlig revisorbekreftede rapporter til Kredittilsynet.

Teistholmveien Borettslag. Foto: Terje Holm)

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne bankinnskudd for skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 352.859 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 348.221.

Note 11 - Utsatt skatt + Driftsmidler inkl. goodwill - Andre avsetninger for forpliktelser - Skattem. fremf. underskudd som utlignes

2008 1.701.056 117.380 0

= Grunnlag utsatt skatt

1.583.676

2007 1.800.665 0 107.901 0 1.692.764

443.429 0 0 0 0

473.973 0 0 0 0

Utsatt skattefordel

0

0

Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel Ikke bokført utsatt skattefordel

0

0 0

Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt + Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes + Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes = Grunnlag utsatt skattefordel

Eneboliger på ett plan i Jørihaugen Borettslag. (Foto: Terje Holm)

7


Boligselskap og andre selskap tilsluttet KBBL som forretningsfører

Nedre Enggate 13 Borettslag Vestre Bydel I Borettslag Vestre Bydel II Borettslag Talgøenga lag 1 Borettslag Talgøenga lag 2 Borettslag Talgøenga lag 3 Borettslag Talgøenga lag 4 Borettslag Talgøenga lag 5 Borettslag Stavnesveien Borettslag Bendiksens gate Borettslag Allanengen Borettslag Skonnertgt./Schjetnansgt. Borettslag Galeasgt./Skonnertgt. Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Knudtzondalen Borettslag Tors vei Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Teistholmveien Borettslag Gomalandets Borettslag Storenggata 1–6 Borettslag Gomagata 29–35 Borettslag Gomagata 30–34 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Kvennberggata 43–47 Borettslag Kvennberggata 31–39 Borettslag Grendalsgate 24–34 Borettslag Grendalsgate 6–22 Borettslag Grendalsgate 1–5 Borettslag Dalegata 3–5 Borettslag Nordlandets Borettslag Ganger Rolvsgate Borettslag Omagata Borettslag Innlandets Borettslag Bentnesveien Borettslag Storenggata 10–12B Borettslag

A L

Hegerberget 16–34 Borettslag Hegerberget 2–8 Borettslag Storgata 89–95 Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Kariveien Borettslag Kokkolaveien Borettslag Härnösandveien Borettslag Solsvingen Borettslag Grindalsenga Borettslag Myra Borettslag Milnveien 1 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Karihola Borettslag Havgapet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Liabø Borettslag Liatun Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Boxaspenenga Borettslag Roligheten Borettslag Storskarven Borettslag Karitunet Borettslag Horisonten Borettslag Kirkelandet Borettslag Jørihaugen Borettslag Kroghkaia Borettslag Rensviktunet Borettslag Ole Jullumsgt Borettslag Røsandåsen Borettslag Kjørsetorget Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Marcussundet Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Jøritunet Borettslag

K R I S T I A N S U N D

Rådhustunet Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Hauggata 22 Borettslag Dahlbakken Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Marstrandsgata 17 Borettslag Dalegata 54 B - C - D Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Måseveien 20 Borettslag Dalegt. 21 Borettslag Fredericiaveien Borettslag Rensvik Borettslag Storbakken Borettslag Parken Borettslag Kyrhaug Hyttefelt Borettslag Fredericiaveien 41 Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Sameiet Freivn. 79 Sameiet Storgata 18 Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Sameiet KBBL Servicesentral Tahiti-Brygga AS Kr.sund Boligutvikling AS Sundbåten Nordsund AS KBBL Bygg AS Skorpa Eiendom AS KBBL Utleieboliger AS KBBL Prosjekt AS KBBL

B O L I G B Y G G E L A G

HOLM Kristiansund 71 57 10 70 • Foto: Terje Holm

Tahiti-Brygga er en sentral del av kulturbeltet på Innlandet, og er en viktig arena under bl.a. Nordic Light fotofestival og Tahiti-festvalen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.