Årsmelding 2007

Page 1

K R I S T I A N S U N D

B O L I G B Y G G E L A G

Ă…rsmelding og regnskap

07

A L

Generalforsamling 2. juni 2008 Behandlet i styremøte 7. mai 2008

2007


Årsmelding 2007 Kristiansund Boligbyggelag med forretningskontor i Kristiansund, er et samvirkeforetak som har til hovedmål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseierne.

Likestilling Bedriften har 15 ansatte, 7 menn og 8 kvinner. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Styret har i perioden bestått av: Steinar Betten (leder), Anne Nilssen, Kristian Roksvåg*, Anders Marthinussen, Yngve Pettersen*, Heidi Knutsen (ansattes representant) og kommunens representant har vært Roger Hagen t.o.m 29.10.07 og Hedda Nielsen etter samme dato.

Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Vararepresentanter: Erna Grundstrøm*, Astrid Aubert*, Svein Ottesen*, Liv Berit Bach*, Anne G. Rønning/Roger Hagen (kommunens representant) og de ansattes representant har vært Åse Vebenstad fram t.o.m. 30.09.07 og Inger Lise Berg etter samme dato. Valgkomitéen: Irene Gjerde*, Per Gunnar Aasprong*, Axel Nilsson*, Tor Johan Ryther* og Steinar Betten (styrets representant). Varamedlemmer: Inger Lise Berg*, Ann Torunn Mack*, Stein Sættem*, Jan Reitan* og Anders Marthinussen (styrets representant). (De representantene som er merket med * er på valg i 2008) Revisor: Statsautorisert revisor André Hansø AS, v/statsautorisert revisor André Hansø. Administrasjonen: Administrasjonen besto i starten av året av administrerende direktør Vidar Solli, kontorleder Britt Stokke, regnskapsansvarlig Inger Lise Berg, kunderådgiver Åse Vebenstad, kunderådgiver Berit Ludvigsen, autorisert regnskapsfører Inger Øksenvåg (ansatt 18.6.07), salgsleder Andreas Sakshaug, megler Toril Gustad, megler Rune Johansen, statsautorisert eiendomsmegler Heidi Knutsen, teknisk sjef Johan Grønvik, byggmester og takstmann Pål Sæther, seniorrådgiver Per Dagfinn Fagerli samt prosjektmedarbeider Vidar Fagerheim. Endringer i løpet av året: Åse Vebenstad sluttet 30.09.07 og Toril Gustad tok over hennes stilling fra samme dato. Toril Gustad som var megler ble erstattet med statsautorisert eiendomsmegler Karen Heggset Monge fra 15.09.07. Andreas Sakshaug sluttet 30.10.07, mens Berit Bjercke ble ansatt i 50 % stilling som medhjelper på oppgjør fra 01.10. 07 og Øystein Svendsen ble ansatt som jurist og eiendomsmegler fra 01.01.08. Vidar Solli har i tillegg til sin stilling i KBBL vært daglig leder i datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. Hovedtrekk Ved utgangen av året hadde KBBL en medlemsmasse på 3.339 medlemmer. Borettslagsmodellen som boform og våre medlemsfordeler viser seg å være populært. Dette bekreftes av en fornøyd medlemsmasse som stadig øker. Vi opplever også en etterspørsel fra andre borettslag som ønsker oss som forretningsfører, og i 2007 ble ytterliggere to lag tilknyttet oss. I 2007 ser man fullt ut effekten for boligbyggelaget av at all nybygging ligger i aksjeselskapene. Dette medfører reduksjon i driftsinntekter for boligbyggelaget, men finansinntektene økes som følge av god utvikling i datterselskapene. Driftsresultatet for 2007 er negativt, noe som vi skal bestrebe oss på å ha positivt i årene fremover. I tillegg er målsetningen at vi skal ha et positivt resultat på finanspostene blant annet pga nybygging i aksjeselskapene. Fortjeneste i datterselskapene gir en sikrere plattform for driften i KBBL. Det har vært stor aktivitet på nybygging og prosjekter under planlegging. Vårt utvidede samarbeid med ulike prosjektutviklere har gjort KBBL i stand til å delta i kjøp av eiendommer for videreutvikling. Denne delen av virksomheten anses som viktig i forhold til vårt formål – samt at den har positive synergieffekter på den øvrige driften. Imidlertid har det vært et lavt antall salg av nye boliger siste halvdel av 2007, og vi opplever et litt avventende marked. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som ble bekreftet av en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av NBBL, som ble gjennomført på slutten av 2007. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2007. Samlet sykefravær har vært 145 av totalt 3 320 dager, hvilket utgjør 4,4 %. Det høye tallet skyldes en langtidssykemelding på begynnelsen av året samt at en ansatt ble skadet på fritiden.

2

Forsidebildet viser Lyhsalmenningen Borettslag, som ble innflyttet i 2006. Vi planlegger nye leiligheter som byggetrinn II i bygningen til venstre.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Økonomi og forvaltning Fra 01.01.07 er det Statens Kartverk i Ullensvang som registrerer all overføring av andeler og pantenoteringer på leiligheter i boretttslag. Det blir ikke gitt noen beskjed om overdragelsen fra kartverket til borettslaget eller boligbyggelaget, derfor må selger gi opplysninger til boligbyggelaget om overdragelsen. Eierskifte blir så registrert i KBBLs arkiver, slik at lover og regler i borettslaget kan bli overholdt. KBBL er en seriøs aktør i markedet og stadig flere ser merverdien av å ha et boligbyggelag som hjelper styrene med hele den forvaltningsmessige delen og ikke bare det regnskapsmessige. I tillegg til at nybyggingen har gitt KBBL flere forvaltningsoppdrag, kommer det stadig henvendelser om forretningsførsel for frittstående borettslag og sameier. I 2007 inngikk KBBL avtale med to nye frittstående borettslag. Den nye borettsloven åpner for at tidligere frittstående borettslag kan vedta å bli tilknyttet et boligbyggelag. Begge de nye klientene vedtok å være tilknyttet KBBL, i tillegg har et frittstående borettslag som man har hatt forretningsførselen for i flere år valgt å bli tilknyttet fra 2008. KBBL har i 2007 utført forretningsførsel for totalt 1 759 enheter. Av disse var 166 leiligheter i frittstående borettslag og 75 i sameie, aksjeselskap og stiftelser. Eiendomsmegling KBBL eiendomsmegling har gjennomført en markedsundersøkelse blant de som i 2007 solgte borettslagsleilighet tilknyttet KBBL. Hele 93 % var totalt sett fornøyd med salget – mot 80 % av de som valgte andre meglere. Vi er veldig fornøyd med "scorene" i undersøkelsen, men har samtidig iverksatt tiltak for å nå ennå høyere. Vi har fått erfare at våre konkurrenter er ivrige etter å komme inn på "vårt " marked og vi har ved utgangen av året en markedsandel på 67 % på tilknyttede borettslag. KBBL eiendomsmegling får stadig høyere markedsandel på fast eiendom – og vil fortsatt jobbe med å oppnå høyere markedsandel her, samtidig som at vårt fokus vil være på borettslagene. KBBL eiendomsmegling har valgt å endre sin logo slik at vi nå har samme profil som KBBL – vi ser det som en styrke å vise vår tilhørighet. Tekniske tjenester 2007 har vært preget av stor aktivitet i nybygging og vedlikehold av eksisterende borettslag, samt oppfølging av ulike forsikringsskader. Disse arbeidene har vært gjennomført i KBBL eller vårt datterselskap KBBL Prosjekt AS. Oppstartete rehabiliteringer: Undervisningspersonalets Borettslag har skiftet vinduer, tilleggsisolert og skiftet bordkledning. Hegerberget 16-34 Borettslag holder på å skifte tak. Storenggt 1-6 Borettslag utskifting av vindu, etterisolering og ny bordkledning. I 2008 vil et av satsingsområdene for Teknisk avdeling være å utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner for de borettslag som ønsker å få kontroll over sitt vedlikehold, samt å få satt vedlikeholdet i system. Ved årsskiftet var det følgende rehabiliteringer under planlegging: Gomagata 29-35 Borettslag, Grendalsgata 6-22 Borettslag, Omagata Borettslag, Bentnesveien Borettslag og Grindalsenga Borettslag Nye boliger: Ferdigstilt i 2007: 9 boliger Jøritunet Borettslag 2 av boligene Rådhustunet Borettslag Igangsatt i 2007: 45 boliger Midtbyen Hage BRL trinn I, Rådhustunet- og Breilisikten BRL, samt Brattøya trinn I. Igangsatt i 2008: 26 boliger Midtbyen Hage BRL trinn II og Dalbakken BRL i Averøy kommune.


Regnskap/økonomi i 2007 2007 Driftsinntekter 14.347.931 Driftsresultat -399.658 Årsresultat 3.298.075 Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent

2006

2005

15.445.966 1.552.896 1.196.074

13.206.371 2.198.265 1.140.817

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

16.922.833 12.829.354 75,8%

14.496.409 9.448.479 65,1%

12.661.359 8.162.925 64,4%

Driftsresultatet for 2007 ble negativt, men årsresultatet ble positivt på grunn av at det gode resultatet i våre datterselskap føres som kapitalinntekt og ekstraordinær inntekt ved overgang til vurdering av aksjene etter egenkapitalmetoden. På bakgrunn av endrede anvendte regnskapsprinsipper i 2007 blir årsresultatene vanskelige å sammenligne. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet på kr 3.298.075: Overføring til annen egenkapital - 278.683 Overføring til fond for vurderingsforskjeller 3.576.758 Totalt 3.298.075 Møter Styret har avholdt 9 møter og behandlet i alt 54 protokollførte saker. Valgkomiteen har hatt ett møte. Godtgjørelser Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2007 har vært kr 59 385,-. I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 4.juni 2007 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar kr 40 000,Styremedlemmers honorar kr 10 000,Møtegodtgjørelse kr 1 000,- pr. møte Styrets medlemmer har i tillegg halve av ovennevnte honorar i datterselskapet KBBL Prosjekt AS. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2007 utgiftsført med kr. 161 500,-. Datterselskaper KBBL Utleieboliger AS har fem boliger som leies ut til flyktninger bosatt i Kristiansund. Driften i selskapet er god. Ulike prosjekter blir stadig vurdert med tanke på utvidelse av utleievirksomheten. KBBL Prosjekt AS foretar utbygging av prosjekter i egenregi, og er i tillegg deleier i selskaper hvor vi samarbeider med andre utbyggere om prosjektutvikling. I 2007 deltok KBBL Prosjekt AS i stiftelse av to selskaper. KBBL Bygg AS ble stiftet i samarbeid med Utbygging Møre AS og Skorpa Eiendom AS i samarbeid med Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. KBBL Prosjekt AS eier henholdsvis 50 % og 33,33 % av aksjene. Fra før har vi selskapet Kristiansund Boligutvikling AS i samarbeid med Lønnheim Eiendom AS hvor vi eier 50 % av aksjene. Selskapene har som formål å foreta investeringer av eiendommer for videreutvikling til blant annet boliger. Tahiti-Brygga AS er et langsiktig prosjekt som er under stadig utvikling. I 2007 ble det inngått en leieavtale med Vikaneset AS som vil stå for virksomheten ved brygga. KBBL eier 50 % av aksjene og de resterende aksjene eies av Frode Alnæs, Anne Elisabeth Gjeldnes og Ole Gunnar Solskjær. Sundbåten Nordsund AS ble stiftet i 2006 sammen med eierne av Vikaneset AS. Formålet med selskapet er drift av Sundbåten Nordsund. Det er i 2007 inngått driftsavtale med Vikaneset AS som sørger for dekning av selskapets utgifter.

Per Gunnar Iversen ble ansatt som vaktmester fra 10.03.08. Arne Steen har hatt et halvårs engasjement som tok slutt 31.03.08. I tillegg har man hatt innleid ekstrahjelp i sommermånedene til sesongbetont arbeid. Det er stor etterspørsel av servicesentralens tjenester og med 4 ansatte vil man nå være bedre rustet til å betjene kundene. I underetasjen i KBBLs lokaler i Langveien 16 er det gjort i stand egnede lokaler til servicesentralen mht til kontor, møterom og garderober, og de ansatte har basen sin her. Medlemsmassen I løpet av 2007 er medlemsmassen økt med 174 nye medlemmer, når man tar med nye som har tegnet medlemskap minus utmeldinger og strykninger. Ved årets utgang har KBBL dermed totalt 3 339 medlemmer. Medlemsfordeler Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktigste fordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg er det inngått avtaler med 16 lokale samarbeidspartnerne som gir våre medlemmer eksklusive rabatter og andre fordeler. På nasjonalt plan har NBBL Partner i kraft av sin størrelse forhandlet fram flere svært gunstige tilbud på bla forsikring, telefoni, finansiering med mer. Medlemsbladet og hjemmesiden Medlemsbladet "Bomagasinet" gis ut 6 ganger i året til samtlige medlemmer, samarbeidspartnere og offentlige instanser i Kristiansund, og har et opplag på rundt 3 600. I løpet av året har flere av våre nye prosjekter så vel eldre borettslag blitt presentert i bladet. På hjemmesiden www.kbbl.mr.no blir det presenteret regelmessig nyheter fra både KBBL, NBBL, borettslagene og medlemmene. Kursvirksomhet Nyvalgte styreledere i boligselskap ble i juni 2007 invitert til "KBBL-smuget" for en gjennomgang av elementære ting de må ha kjennskap til. De ansatte ved økonomi- og forvaltningsavdelingen var tilstede og redegjorde for blant annet om styrets ansvar og om hvordan man setter opp et budsjett. Årets kurs for tillitsvalgte ble avholdt i Tahiti Brygga over 2 kvelder i november. Den ene kvelden var det forsikring og skadevern som var emnet og det var Nina Radeid fra NBBL Partner som holdt foredraget. Den siste kvelden var det borettslagets vedtekter som ble omhandlet av NBBLs advokat Finn Stormfeldt. Evalueringsskjemaene fra deltakerne viste at de var godt fornøyd med både emnevalg og utbytte av kurset. Etter kurset var det en sosial tilstelning i bryggas 1.etasje hvor det ble servert smaksprøver fra Nordmørsbrygg og forskjellige klippfiskretter sammen med kåseri om Kristiansunds klippfiskhistorie. Planer fremover I de senere år har KBBL hatt mange prosjekter under bygging, og denne utviklingen tror vi også vil fortsette i tiden framover. Vi har stor tro på fremtiden, og har posisjonert oss godt med større og mer langsiktige prosjekter under planlegging sammen med andre. Skorpa og andre øvrige prosjekter gjør at vi planlegger en relativ stor utbygging fra 2010 og fremover. KBBL har som mål å befeste sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner innen både nybygging og rehabilitering. Med dette som bakgrunn har vi valgt å satse på utvikling av tilbudet av tekniske tjenester. Vi tror at utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for boligselskapene vil være et viktig redskap for å planlegge en effektiv forvaltning av boligene. I tillegg kommer vi fortsatt til å satse hardt på å ha en god oppfølging fra vår tekniske avdeling når det kommer til nybygging også i tiden fremover. Dette er viktig for vårt omdømme, og ikke minst for våre fremtidige medlemmer i nye borettslag. Vi skal i tillegg til å ha god kontroll på nye prosjekter og nybyggingen, være bevisste på å forsterke og underbygge det allerede positive inntrykket rundt borettslag med forretningsførselen i KBBL. Styret og administrasjonen vil gjennom systematisk innhenting av synspunkter fra våre kunder, fremdeles ha fokus på utvikling av nye tjenester og videreutvikling av tilbudene til medlemmene. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2007!

Sameiet KBBL Servicesentral Teknisk sjef Johan H. Grønvik fungerer som daglig leder i Sameiet KBBL Servicesentral. Byggmester Ragnar Øyen ble ansatt som vaktmesterformann 26.02.07, men valgte å slutte etter at prøvetiden var ute. Eivind Gjerde ble ansatt som ny vaktmesterformann fra 01.11.07. Sigurd Marsteen, som har hatt 40 % stilling siden 01.07.07 valgte å slutte 31.01.08. Kristiansund, 7. mai 2008.

I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Steinar Betten (styreleder) Yngve Pettersen (styremedlem)

Anders Marthinussen (nestleder)

Kristian Roksvåg (styremedlem)

Hedda Nielsen (kommunens representant)

Anne Nilssen (styremedlem)

Heidi Knutsen (ansattes repr.)

Vidar Solli (adm. dir.)

3


Balanse EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forretningsbygg Langvn. 16 og tomt Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler

2007

2006

3, 7 3, 7 3, 7

4.115.000 78.000 1.153.000

3.893.220 95.000 1.245.000

4 8

5.887.158 286.500 11.519.658

2.110.400 516.800 7.860.420

57.759 150.000 4.452.181 318.656 424.580 5.403.175 16.922.833

11.510 690.000 2.974.796 76.888 2.882.795 6.635.989 14.496.409

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Overkursfond (oppskrivningsfond) Sum innskutt egenkapital

1.427.250 3.230.000 4.657.250

1.344.450 3.230.000 4.574.450

Opptjent egenkapital Fond for vurderingforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

3.576.758 4.595.346 8.172.104

0 4.874.029 4.874.029

12.829.354

9.448.479

11

473.973 473.973

467.802 467.802

7

1.175.484 1.175.484

1.271.313 1.271.313

671.526 19.110 994.019 759.367 2.444.022

894.759 514.068 1.102.377 797.610 3.308.814

16.992.833

14.496.409

Omløpsmidler Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Klientmidler (bundne bankinnskudd) Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Noter

4 9 10

Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

5

SUM EGENKAPITAL og GJELD

Kristiansund, den 31. desember 2007 / 7. mai 2008. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Steinar Betten

Anne Nilssen

Kristian Roksvåg

Styrets formann

Styremedlem

Styremedlem

Anders Marthinussen

Yngve Pettersen

Hedda Nilsen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Heidi Knutsen Styremedlem (ansattes representant)

4


Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Meglerinntekter Andre inntekter forvaltning / teknisk Forretningsførerhonorar Medlemsinntekter Inntekter fra nybygging Salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Resultat 2007

Resultat 2006

5.637.205 4.069.388 3.348.016 444.135 358.926 3.858 486.402 14.347.931

5.658.702 3.636.025 2.920.267 420.260 2.555.362 10.000 245.349 15.445.966

3.150 9.241.001 488.804 5.004.428 10.206 14.747.589

0 7.696.847 464.749 5.731.474 0 13.884.903

(399.658)

1.552.896

4

1.258.642 626.460 1.885.102

0 260.459 260.459

8

230.000 252.390 482.390

0 89.883 89.883

NETTO FINANSPOSTER

1.402.712

170.575

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

1.003.054

1.723.471

23.095

527.397

979.959

1.196.074

2.318.116 2.318.116 2.318.116

0 0 0

3.298.075

1.196.074

Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader

Noter

1, 2 3

DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat

5

ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære inntekter Ekstraordinær inntekt Sum ekstraordinære inntekter NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER

4, 6

ÅRETS OVERSKUDD

Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet. Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felles kontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Endring av regnskapsprinsipper Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskaper er tidligere år regnskapsført etter kostmetoden. I år er regnskapsprinsippet endret ved at egenkapitalmetoden er benyttet. Justering av tidligere års andel av resultat er ført som ekstraordinær inntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

5


Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 14 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

I år 6.800.448 1.110.330 1.052.487 277.736 9.241.001

I fjor 5.787.719 928.109 770.422 210.597 7.696.847

Ytelser til ledende personer og revisor Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder 805.644 Styremedlemmer 161.500 Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon 37.374 Attestasjonsoppgaver 5.500 Skatterådgivning 0 Andre tjenester 7.700 Samlet honorar til revisor 50.574

Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL Prosjekt AS KBBL Utleieb. AS Tahiti Brygga AS Inng. balanse pr 01.01. 1.000.000 105.400 505.000 +/- Inntektsført resultat 1.224.885 123.683 51.328 - Utbytte mv i året 0 0 0 + Innbetalt aksje- og selsk.kapital 0 0 0 +/- Andre egenkapitaltrans. Prinsippendring overgang 1.728.683 508.600 106.980 til EK-metoden = Utg. balanse pr 31.12. 3.953.568 737.683 663.308

Inngående balanse pr 01.01. +/- Inntektsført resultat - Utbytte mv i året + Innbetalt aksje- og selskapskapital +/- Andre egenkapitaltransaksjoner Prinsippendring overgang til EK-metoden = Utgående balanse pr 31.12.

Sundbåten Nordsund AS 200.000 -141.254 0 0

Tollbodenbygningen AS 500.000 0 0 0

-26.147

0

32.599

500.000

Note 2 - Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. 2007 2006 Antall personer som omfattes 14 12 Aldersfordeling: <30 år 2 2 30-40 år 5 4 40-50 år 4 5 50-60 år 3 1 >60 år 0 0

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Avskrivningstablå for varige driftsmidler Forretningsbygg Driftsløsøre i Langvn 16 verktøy kontor Anskaff.kost pr. 1/1 + Tilgang - Avgang

Maskiner og anlegg

Sum

2.639.700 1.307.031 951.054

4.964.708 324.857 93.858

120.034 0 0

7.724.442 1.631.888 1.044.913

Anskaffelseskost pr. 31/12 2.995.676

5.195.707

120.034

8.311.417

3.230.000 0 3.230.000

0 0 0

0 0 0

3.230.000 0 3.230.000

Akk. av/nedskr. pr 1/1 1.976.480 + Ordinære avskrivninger 69.197 + Avskr. på oppskrivning 65.000 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0

3.719.708 337.607 0 14.608 0

25.034 17.000 0 0 0

5.721.222 423.804 65.000 14.608 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

2.110.676

4.042.707

42.034

6.195.417

Balanseført verdi pr 31/12

4.115.000

1.153.000

78.000

5.346.000

1-10

10-33

10-14

Oppskrivning pr. 1/1 - Avgang Oppskrivning pr. 31/12

Prosentsats for ord.avskr

Note 4 - Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost KBBL Prosjekt AS KBBL Utleieboliger AS Tahiti Brygga AS Sundbåten Nordsund AS Tollbodenbygningen AS Totalt

6

1.000.000 105.400 505.000 200.000 500.000 2.310.400

Balanseført Egenkapital 3.953.567 737.715 1.320.616 65.198 2.500.000 7.953.413

Eier- og stemmeandel 100% 100% 50% 50% 20%

Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det foreligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden. Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Virksomhetstype: Pr 31.12. i år Pr 31.12. i fjor Kortsiktig fordring Datterselskap 150.000 690.000 Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap 10.000.000

0

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt

-25.588 47.630 -129.943 -107.901

Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat + Beregnet formuesskatt = Sum betalbar skatt

0 19.110 19.110

- For mye avsatt tidligere + Endring utsatt skatt (bokført) = Ordinær skattekostnad

2.186 6.171 23.095

Skattesats 31.12

28

Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt +/- Effekt av skatt på konsernbidrag = Betalbar skatt i balansen

19.110 0 19.110

Boligbyggelag behandles skattemessig som samvirkeforetak. De særlige regler for inntektsligningen av slike samvirkeforetak (prosentligning etter tidligere sktl. § 10-51) er opphevet fra og med inntektsåret 2005, og boligbyggelaget skal ilignes skatt av det faktiske overskuddet av virksomheten fastsatt etter de alminnelige reglene for samvirkeforetak. Det skal svares formuesskatt og inntektsskatt til staten.

Note 6 - Ekstraordinær inntekt Aksjer i datterselskaper samt tilknyttede selskaper er i 2007 bokført etter egenkapitalmetoden mot tidligere kostmetoden. Andel av resultater i selskapene før 2007 er ført som ekstraordinær inntekt.

Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser Gjeld sikret med pant

I år 1.175.484

I fjor 1.271.313

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langvn. 16 Gnr. 6, Bnr. 363 Inventar og driftstilbehør Sum pantsatte eiendeler

4.115.000 1.231.000 5.346.000

3.893.220 1.340.000 5.233.220

Note 8 - Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Nordic Light AS Aksjer i Rullebaneutvidelse AS Aksjer i BBL DK Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger Aksjer i Kvernberget Vekst AS Andel i Sameiet KBBL Servicesentral

kr. 120.000,kr. 100.000,kr. 25.000,kr. 25.000,kr. 15.000,kr. 1.500,-


Revisjonsberetning Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr 3.782.235. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av boligbyggelagets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Kristiansund, den 13.05.2008. Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

NOTER TIL REGNSKAPET ... Note 9 - Klientmidler (bundne bankinnskudd) Bundne bankinnskudd ut over bankinnskudd følgende poster; Bankkonto for klientmidler kjøp/salg borettslagsinnskudd Sum Klientmidler (bundne bankinnskudd) Klientansvar kjøp/salg borettsinnskudd Sum Klientansvar

for skattetrekk fordeler seg på 31.12.2007 31.12.2006 10.288.153 9.010.954 10.288.153

9.010.954

9.969.498 9.969.498

8.934.066 8.934.066

Kariveien Borettslag.

Klientmidler stemmer med klientansvar. Det foreligger periodiseringsavvik rundt årsskiftet som medfører at bokført innskudd bank ikke regnskapsmessig stemmer med bokført klientansvar. Klientmidler er underlagt særskilt kontroll av Kredittilsynet. Det avgis årlig revisorbekreftede rapporter til Kredittilsynet.

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne bankinnskudd for skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 348.221 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 441.547.

Note 11 - Utsatt skatt + Driftsmidler inkl. goodwill - Andre avsetninger for forpliktelser - Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt

2006 1.820.722 150.000 0 1.670.722

2007 1.800.665 0 107.901 1.692.764

Utsatt skatt

467.802

473.973

Negativt grunnlag utsatt skatt + Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes + Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes = Grunnlag utsatt skattefordel

0 0 0 0

0 0 0 0

Utsatt skattefordel

0

0

Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel Ikke bokført utsatt skattefordel

0

0 0

KBBL er sentral i byutviklingen. Det planlegges nye boligområder på Draget og Skorpa. (Foto: Industrikopi)

7


Boligselskap og andre selskap tilsluttet KBBL som forretningsfører

Nedre Enggate 13 Borettslag Vestre Bydel I Borettslag Vestre Bydel II Borettslag Talgøenga lag 1 Borettslag Talgøenga lag 2 Borettslag Talgøenga lag 3 Borettslag Talgøenga lag 4 Borettslag Talgøenga lag 5 Borettslag Stavnesveien Borettslag Bendiksens gate Borettslag Allanengen Borettslag Skonnertgt./Schjetnansgt. Borettslag Galeasgt./Skonnertgt. Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Knudtzondalen Borettslag Tors vei Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Teistholmveien Borettslag Gomalandets Borettslag Storenggata 1–6 Borettslag Gomagata 29–35 Borettslag Gomagata 30–34 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Kvennberggata 43–47 Borettslag Kvennberggata 31–39 Borettslag Grendalsgate 24–34 Borettslag Grendalsgate 6–22 Borettslag Grendalsgate 1–5 Borettslag Dalegata 3–5 Borettslag Nordlandets Borettslag Ganger Rolvsgate Borettslag Omagata Borettslag Innlandets Borettslag Bentnesveien Borettslag

A L

Storenggata 10–12 B Borettslag Hegerberget 16–34 Borettslag Hegerberget 2–8 Borettslag Storgata 89–95 Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Kariveien Borettslag Kokkolaveien Borettslag Härnösandveien Borettslag Solsvingen Borettslag Grindalsenga Borettslag Myra Borettslag Milnveien 1 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Karihola Borettslag Havgapet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Liabø Borettslag Liatun Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Boxaspenenga Borettslag Roligheten Borettslag Storskarven Borettslag Karitunet Borettslag Horisonten Borettslag Kirkelandet Borettslag Jørihaugen Borettslag Kroghkaia Borettslag Rensviktunet Borettslag Ole Jullumsgt Borettslag Røsandåsen Borettslag Kjørsetorget Borettslag

K R I S T I A N S U N D

Jørihaugen Terrasse Borettslag Marcussundet Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Jøritunet Borettslag Rådhustunet Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Hauggata 22 Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Marstrandsgata 17 Borettslag Dalegata 54 B - C - D Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Måseveien 20 Borettslag Dalegt. 21 Borettslag Fredericiaveien Borettslag Rensvik Borettslag Storbakken Borettslag Parken Borettslag Sameiet Freivn. 79 Sameiet Storgata 18 Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Sameiet KBBL Servicesentral Tahiti-Brygga AS Kr.sund Boligutvikling AS Sundbåten Nordsund AS KBBL Bygg AS Skorpa Eiendom AS KBBL Utleieboliger AS KBBL Prosjekt AS KBBL

B O L I G B Y G G E L A G

HOLM Kristiansund 71 57 10 70 • Foto: Terje Holm

Tahiti-Brygga er en sentral del av kulturbeltet på Innlandet, og er en viktig arena under bl.a. Nordic Light fotofestival og Tahiti-festvalen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.