Årsmelding 2005

Page 1

A L

K R I S T I A N S U N D

B O L I G B Y G G E L A G

Ă…rsmelding og regnskap Generalforsamling pĂĽ Tahiti-Brygga 29. mai 2006 Behandlet i styremøte 2. mai 2006 Behandlet i representantskapet 8. mai 2006

2005


Årsmelding 2005 Styret har i perioden bestått av: Steinar Betten (leder), Anne Nilssen, Kristian Roksvåg*, Anders Marthinussen, Yngve Pettersen*, Åse Vebenstad (ansattes representant) og Alf Aasgaard (kommunens representant). Vararepresentanter: Erna Grundstrøm*, Per Dagfinn Fagerli*, Astrid Aubert*, Egil Røe*, Heidi Knutsen (ansattes representant) og Anne G. Rønning (kommunens representant). Representantskapet: Arne Bårseth (ordfører), Per Gunnar Neergaard, Inger Johanne Austheim, Kåre Edøy, Roger Hagen (kommunens representant). Vararepresentanter: Per Gunnar Aasprong, Tanja Solli Strand, Marit Slensvik, Henry Visnes og Tony Olsen (kommunens representant). Fra og med 15. august 2005 ble representantskapet oppløst, i tråd med ny lov om boligbyggelag med tilhørende vedtekter, som trådte i kraft fra samme dato. Valgkomitéen: Linda Grimstad*, Per Gunnar Aasprong*, Inger Wikan*, Dagfinn Larsen* og Steinar Betten (styrets representant). Varamedlemmer: Inger Lise Berg*, Irene Gjerde*, Ann Torunn Mack*, Per Gunnar Aasprong* og Anders Marthinussen (styrets representant). (De representantene som er merket med * er på valg i 2006) Revisor: Statsautorisert revisor André Hansø AS, v/statsautorisert revisor André Hansø. Administrasjonen: Administrasjonen har bestått av administrerende direktør Vidar Solli, kontorleder Britt Stokke, regnskapsansvarlig Inger Lise Berg, kunderådgiver Åse Vebenstad, kunderådgiver Liv Berit Bach (svangerskapspermisjon fra 12.10.05 ), salgsleder Andreas Sakshaug, megler Toril Gustad, statsautorisert eiendomsmegler Heidi Knutsen og byggmester Johan Grønvik. Megler Rune Johansen ble ansatt 01.04.05. I tillegg ble John Erik Klinge ansatt i tidsbegrenset opplæringsstilling som meglerassistent (60 % stilling) fra 01.09.05. Stillingen er tilrettelagt for praksis i henhold til eiendomsmeglerutdanning. Berit Ludvigsen har arbeidet som økonomikonsulent i midlertidig stilling, med fast ansettelse fra 01.05.06. Vidar Solli har i tillegg til sin stilling i KBBL vært daglig leder i datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. Hovedtrekk. Antall medlemmer passerte 3 000 i starten av 2006. Nytt i 2005 var innføringen av juniormedlemskap, som er medlemskap opprettet på vanlige vilkår, men der det er fritak for årskontingent fram til fylte 18 år. Vi har opplevd god respons på den nye medlemstypen. Den alminnelige økonomiske utviklingen viste fortsatt god vekst i 2005. Satsingen på KBBL eiendomsmegling har vært en suksess, og staben er styrket med ansettelse av megler og meglerassistent. Fortsatt prisstigning og lavt rentenivå har bidratt til en høy omsetning både av brukte og nye boliger. KBBL eiendomsmegling har hatt en sterk omsetningsøkning på om lag 39 %. Det har vært stor aktivitet på nybygging og prosjekter under planlegging, og aktiviteten er nå dobbelt så høy som det historiske snittet for KBBL. Brukerundersøkelse i forvaltningen. I løpet av sommeren 2005 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant styreledere og styremedlemmer i boligselskaper som forvaltes av KBBL. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvor fornøyde våre kunder er med de tjenester og produkter som leveres av boligbyggelaget, for å finne fram til områder hvor det eventuelt bør iverksettes tiltak for å styrke kunderelasjonene. Resultatet av undersøkelsen viser at boligselskapene stort sett er meget godt fornøyd med KBBL, men at det finnes områder for forbedring innenfor rabattavtaler, informasjon om forsikringer, råd om drift og vedlikehold og tekniske tjenester innen rehabilitering og vedlikehold. Forsikringene ble gjennomgått på høstens kurs

2

etter tilbakemelding fra undersøkelsen. Når det gjelder rabattavtaler og medlemsfordeler er dette tatt til etterretning og vil bli tatt hensyn til når nye avtaler skal inngås høsten 2006. Forvaltningsvirksomhet. Det nye lovverket for borettslag og boligbyggelag ble iverksatt fra 15.08.2005. Unntatt er den delen av borettsloven som omhandler det nye borettsregisteret, som planlegges ikrafttredelse fra 01.07.06. Mye av tilpasningene til det nye lovverket var gjort på forhånd, slik at både KBBL og borettslagene var godt forberedt da lovene trådte i kraft. I tillegg til at nybyggingen har gitt KBBL flere forvaltningsoppdrag, kommer det stadig henvendelser om forretningsførsel for frittstående borettslag og sameier. I 2005 inngikk KBBL avtale med tre nye frittstående borettslag, i tillegg til fire tilknyttede borettslag. KBBL er en seriøs aktør i markedet og stadig flere ser merverdien av å ha et boligbyggelag som hjelper styrene med hele den forvaltningsmessige delen og ikke bare det regnskapsmessige. KBBL har i 2005 utført forretningsførsel for totalt 1 638 enheter. Av disse var 124 leiligheter i frittstående borettslag og 75 i sameie, aksjeselskap og stiftelser. Forretningsførsel for boligselskap i ordinær drift er på mange måter basisvirksomheten i KBBL, men utgjør bare om lag 21 % av den samlede inntekt. Eiendomsmegling. KBBL eiendomsmegling har gjennom 2005 befestet sin ledende posisjon innen salg av borettslagleiligheter, ca. 8 av 10 tilknyttede borettslagleiligheter selges gjennom KBBL eiendomsmegling. I tillegg har satsningen på tradisjonell eiendomsmegling gitt gode resultater. Vi er kjent for å oppnå gode priser, noe som selvsagt er viktig for våre kunder. Dette sammen med vårt anerkjente varemerke, og det faktum at vi arbeider etter de strengeste etiske rammer, både lovfestede regler og bransjens egne anbefalinger - gjør KBBL eiendomsmegling til den naturlig samarbeidspartner for de som skal kjøpe og selge bolig. KBBL eiendomsmegling var med å bidra til et godt samlet resultat. Byggevirksomhet/rehabilitering. Med bakgrunn i tilbakemelding fra borettslagene, samt høy aktivitet på nybygging, har KBBL valgt å styrke sin tekniske stab ved å ansette to nye medarbeidere. Allerede i april i år startet den første medarbeideren, mens den andre vil være på plass fra september 2006. 2005 har vært preget av stor aktivitet i vedlikehold av borettslagene, prosjektutvikling av nye boliger og administrasjonen av forsikringsskader. Disse arbeidene har vært gjennomført i KBBL eller vårt datterselskap KBBL Prosjekt AS. I en del tilfeller har KBBL i tillegg leid inn tjenester fra vår samarbeidspartner Prosjektbygg AS. De største rehabiliteringsoppgavene som er ferdigstilt er fasader og utvidelse av verandaer i Dalegata 40 Borettslag. Mange av borettslagene er nå over 50 år og flere har sett nødvendigheten av å skifte vindu for 2. gang. Blant borettslagene som har foretatt vindusutskifting er Nedre Enggt. 13 Borettslag og Dalegata 3 – 5 Borettslag; sistnevnte isolerte og skiftet bordkledning samtidig. Nye fasader og skifting av vinduer i Havgapet Borettslag sluttføres våren 2006, det samme gjør Kvennberggt. 43-47 Borettslag som utvider verandaene i tillegg til utskifting av vindu, etterisolering og ny bordkledning. Skonnertgata/Schjetnansgata Borettslag har også inngangsatt en større rehabilitering med vindusutskifting, isolering og skifte av bordkledning. Prosjektbygg AS har bistått disse borettslagene med innhenting av anbud og byggeledelse. Nye boliger: Ferdigstilt i 2005: 33 boliger Renviktunet-, Jørihaugen trinn II, Ole Jullumsgate- og Røsandåsen Borettslag Igangsatt i 2005: 39 boliger Kjørsetorget- , Jørihaugen Terrasseog Marcussundet Borettslag og Mellomveien. Igangsatt 2006 : 29 boliger Lyhsalmenningen- og Jøritunet Borettslag Datterselskaper. KBBL Utleieboliger AS har fem boliger som leies ut til flyktninger bosatt i Kristiansund. Driften i selskapet er god. Det vil i tiden framover bli arbeidet med å vurdere ulike prosjekt for utvidelse av utleievirksomheten. KBBL Prosjekt AS foretar utbygging av prosjekter i egenregi, og er i tillegg deleier i selskaper hvor vi samarbeider med andre utbyggere om prosjektutvikling. I 2005 stiftet KBBL Prosjekt AS, i


samarbeid med Lønnheim Eiendom AS, selskapet Kristiansund Boligutvikling AS. KBBL Prosjekt AS eier 50 % av aksjene. Selskapet har som formål å foreta investeringer av eiendommer for videreutvikling til blant annet boliger. Tahiti-Brygga AS er et langsiktig prosjekt som er under stadig utvikling. Formålet er at brygga skal bli attraktivt for både medlemmene og byens og regionens befolkning for øvrig. TahitiBrygga skal utvikles til å bli et levende og bevaringsverdig kulturog representasjonssted. KBBL eier 50% av aksjene og de resterende aksjene eies av Frode Alnæs, Anne Elisabeth Gjeldnes og Ole Gunnar Solskjær. Regnskap/økonomi i 2005. Regnskapet viser et årsresultat på kr. 1 140 817,-. Driftsresultatet i 2005 viser et overskudd med kr 2 198 265,-. KBBL sin økonomi er tilfredsstillende hvor egenkapitalen er på kr 8 162 305,-. Både KBBL Prosjekt og KBBL Utleieboliger har sunn økonomi og drives med et lite overskudd. Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfredsstillende og foreslår at årsoverskuddet, kr. 1 140 817,-, disponeres ved overføring til annen egenkapital. Møter. Styret har avholdt 8 møter og behandlet i alt 56 protokollførte saker. Representantskapet har hatt 1 møte og behandlet 2 protokollførte saker. Valgkomiteen har hatt ett møte. Godtgjørelser. Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2005 har vært kr 43 195,-. I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 23. mai 2005 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar ............................... kr 36 000,Styremedlemmers honorar ................... kr 9 000,Representantskapets ordfører .............. kr 18 000,Representantskapets medlemmer ........ kr 4 500,Møtegodtgjørelse for tillitsvalgte: kr 750,- pr. møte. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2005 utgiftsført med kr 218 150,-. Sameiet KBBL Servicesentral. Etter å ha vært i drift i 2,5 år, er KBBL Servicesentral godt innarbeidet i boligselskapene. En del borettslag har valgt å kjøpe faste vaktmestertjenester fra sentralen, mens andre bestiller sporadisk ved behov. I 2005 ble det gjort forsøk på å opprette en stilling som renholdsmedarbeider, men på grunn av liten etterspørsel fra boligselskapene ble det avsluttet. Sameiet KBBL Servicesentral har to fast ansatte. Fra inneværende år er det iverksatt en forsøksordning med en person i midlertidig stilling, for å se om behovet er tilstede for en utvidelse av staben. Det gjør at Servicesentralen står rustet til å ta på seg flere oppussings- og snekkeroppdrag enn før. Ut i fra antall henvendelser tror vi at det skal være nok oppdrag til etter hvert å fylle tre stillinger. Som et supplement til tilbudene fra Servicesentralen, har KBBL fremforhandlet gode samarbeidsavtaler innenfor flere fagområder, for å få utført oppdrag som bl.a. krever godkjente installatører innenfor elektriker- og rørleggerfaget. Avtalene kan også benyttes i tilfeller det skal utføres større oppgaver enn det Servicesentralen kan påta seg. Medlemsmassen. I løpet av 2005 er det tegnet 195 nye medlemmer i KBBL. Utmeldinger og strykninger har kommet til fradrag i medlemstallet med 83. Ved årets utgang har KBBL totalt 2 966 medlemmer. Medlemsfordeler. Våre medlemmer har en rekke medlemsfordeler og den kanskje viktigste er forkjøpsretten. I tillegg arbeides det med å oppnå avtaler og fordeler for KBBLs medlemmer lokalt, og for perioden 2005/2006 har KBBL avtaler med 14 lokale samarbeidspartnerne. Vi arbeider stadig med å forbedre tilbudene, og avtalene skal være eksklusive for KBBLs medlemmer. På nasjonalt plan har Boligsamvirket i kraft av sin størrelse for-

handlet fram flere svært gunstige tilbud på vegne av de tilknyttede boligbyggelagene. I årene framover vil vi presentere tilbud på ulike aktiviteter i "Tahitiprosjektet". Vi har allerede hatt samarbeid med Dødeladen de siste tre årene, der de gir redusert pris på både bespisning og møtelokaler til medlemmene. Medlemsbladet og www.kbbl.mr.no. KBBL gir ut 6 nummer av medlemsbladet "Bomagasinet" hvert år. Dette er et bladsamarbeid mellom ca. 25 boligbyggelag i Norge og her presenteres både lokalt og nasjonalt stoff. I løpet av året har flere av våre borettslag blitt presentert i bladet. Bomagasinet er bindeleddet mellom KBBL og det enkelte medlem, og her publiseres artikler om både juridiske spørsmål, byggteknisk informasjon, renteopplysninger, medlemsfordeler- og avtaler og andre aktuelle saker. På www.kbbl.mr.no presenteres jevnlig nyheter fra både KBBL, NBBL, borettslagene og medlemmene. Her finnes opplysninger om bl.a. nye prosjekter, medlemsfordeler og samarbeidspartnere, samt omtale av alle borettslagene. Alle boliger som til enhver tid er for salg hos KBBL eiendomsmegling presenteres her. Kursvirksomhet. Årets kurs for tillitsvalgte ble avholdt ved Quality Hotell Grand Kristiansund, og ble gjennomført over 2 dager en helg i oktober. I hovedsak var det temaer rundt styrets oppgaver og plikter som ble belyst, med vektlegging på de endringer som er kommet etter ikrafttredelse av ny Borettslov. I tråd med resultatet av spørreundersøkelsen ble borettslagenes totalforsikring gjennomgått. Produkter og tips innen brann- og vannskadeforebygging i praksis ble også presentert. Kurset ble avsluttet med gruppeoppgaver, noe som vi har fått positive tilbakemeldinger på. Nyvalgte styreledere får hver vår tilbud om innføringskurs i styrearbeid. De tilbakemeldingene vi fikk etter årets kurs var svært gode, da de nyvalgte setter pris på den informasjonen administrasjonen kan gi i oppstartsfasen. På denne måten blir styreoppgavene lettere å ta fatt på. Nytt av året var arrangement for styremedlemmer under TahitiFestivalen,- en annen vri på den årlige idèdugnaden. Målet var å samle de tillitsvalgte i uformelle rammer for å knytte kontakter. Deltakerne ble invitert med på båttur med "Anne Margrethe" fra byen til Vikaneset, og med retur til Innlandet. Kvelden ble avsluttet med gratiskonsert på Tahiti. Planer fremover. I sitt 60. driftsår, er KBBL en dynamisk organisasjon som retter blikket framover. I årenes løp har vi deltatt aktivt i gjenoppbygging og utvikling av nye boligområder i Kristiansund og på Nordmøre. Vi har tilpasset oss til markedet og den stadig økende konkurransen, og fremstår i dag som et moderne og sprekt boligbyggelag. De senere årene har KBBL igjen hatt mange prosjekter under bygging, og denne utviklingen tror vi også vil fortsette i tiden framover. KBBL satser sterkt på å beholde sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner innen både nybygging og rehabilitering. Med bakgrunn i denne strategien, har vi derfor valgt å satse på utvikling av tilbudet av tekniske tjenester, og i løpet av 2006 vil staben øke fra 1 til 3 medarbeidere. I tillegg styrker vi vår satsing gjennom etablering av felles utviklingsselskaper med viktige aktører i markedet. Som et ledd i markeringen av 60- års jubileet, ønsker vi å invitere alle våre medlemmer til et arrangement som vi håper vil bli godt mottatt. Vi har foreløpig ikke rammene helt på plass, men arrangementet vil gå av stabelen i tiden rundt KBBL sin "bursdag" 13. september. Styret og administrasjonen vil gjennom systematisk innhenting av synspunkter fra våre kunder, fremdeles ha fokus på utvikling av nye tjenester og videreutvikling av tilbudene til medlemmene. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2005!

Kristiansund, 2. mai 2006. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Steinar Betten (styreleder) Yngve Pettersen (styremedlem)

Anders Marthinussen (nestleder)

Kristian Roksvåg (styremedlem)

Alf Aasgaard (kommunens representant)

Anne Nilsen (styremedlem)

Åse Vebenstad (ansattes repr.)

Vidar Solli (adm. dir.)

3


Balanse EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forretningsbygg Langvn. 16 og tomt Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler

Noter

2005

2004

3, 5 3, 5 3, 5

2.902.000 335.000 708.000

3.025.000 109.000 720.000

6 7

2.110.400 667.800

860.400 77.400

6.723.200

4.791.800

0 21.414 155.000 1.287.597 34.814 4.439.334 5.938.159

31.311 214.062 0 1.288.227 8.885 3.713.571 5.256.056

12.661.359

10.047.856

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Overkursfond (oppskrivningsfond)

1.254.350 3.230.000

1.198.350 3.230.000

Sum innskutt egenkapital

4.484.350

4.428.350

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

3.677.955

2.537.138

Sum opptjent egenkapital

3.677.955

2.537.138

Sum egenkapital

8.162.305

6.965.488

10

453.066 453.066

0 0

5

1.385.604 1.385.604

1.508.952 1.508.952

383.559 688.126 924.196 664.502 2.660.383

216.446 128.703 672.366 555.901 1.573.416

12.661.359

10.047.856

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under arbeide Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Klientmidler (bundne bankinnskudd) Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler

6 6 8 9

SUM EIENDELER

Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

4

SUM EGENKAPITAL og GJELD

Kristiansund, den 31. desember 2005 / 2. mai 2006. I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag

4

Steinar Betten

Anders Marthinussen

Styreleder

Nestleder

Kristian Roksvåg Styremedlem

Alf Aasgaard

Yngve Pettersen

Åse Vebenstad

Kommunens representant

Styremedlem

Ansattes representant

André Hansø

Anne Nilsen

Vidar Solli

Statsautorisert revisor

Styremedlem

Adm. direktør


Årsregnskap Noter

Resultat 2005

Resultat 2004

406.750 2.754.066 2.562.981 4.673.747 2.566.577 0 242.250

406.450 2.608.115 2.365.674 3.051.003 2.220.000 200.000 573.133

13.206.371

11.424.375

–6.264.163 –4.352.950 –390.994

–4.799.994 –4.425.497 –313.833

–11.008.106

–9.539.323

DRIFTSRESULTAT

2.198.265

1.885.052

FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader

160.830 –68.348

83.178 –47.638

92.482

35.541

2.290.747

1.920.593

–1.149.930

–146.299

1.140.817

1.774.294

DRIFTSINNTEKTER Medlemsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning/teknisk Meglerinntekter Inntekt fra nybygging Salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger

1, 2 3

Sum driftskostnader

Netto finansposter RESULTAT FØR SKATT Skatt

4

ÅRSRESULTAT

Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak. Arbeid under utførelse (aktiverte prosjektkostnader) Ved verdsettelse av prosjekter under utførelse er der kun tatt hensyn til kostnader påløpt prosjekter som er kommet såvidt langt i byggeprosessen at prosjektet vil bli gjennomført etter planen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

5


Note 1 - Lønnskostnad

byggelaget skal ilignes skatt av det faktiske overskuddet av virksomheten fastsatt etter de alminnelige reglene for samvirkeforetak.

Opplysninger om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse mv. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 11 personer. Spesifikasjon av lønnskostnader I år Lønn 4.652.378 Arbeidsgiveravgift 743.170 Pensjonskostnader 271.754 Andre lønnsrelaterte ytelser 16.675 Total lønnskostnad 5.683.978 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Honorar til revisor består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Skatterådgivning Andre tjenester Samlet honorar til revisor

Det skal svares formuesskatt og inntektsskatt til staten.

I fjor 3.512.938 594.667 304.470 18.500 4.449.075

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar

Lønn og andre godtgjørelser 694.257 218.150

I år 1.385.604

I fjor 1.508.952

Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr. 363 Inventar og driftstilbehør Sum pantsatte eiendeler

2.902.000 1.043.000 3.945.000

3.025.000 829.000 3.564.000

Note 6 - Investeringer i datterselskap 40.625 8.183 0 3.825 52.633

Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden.

Note 2 - Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har kun AFP ordning. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. 2005 2004 Antall personer som omfattes 12 12 Aldersfordeling: <30 år 2 1 30-40 år 4 6 40-50 år 5 3 50-60 år 1 2 >60 år 0 0

Avskrivningstablå for varige driftsmidler Forretningsbygg Driftsløsøre i Maskiner Langvn. 16 og t. verkt. kontor og anlegg

Sum

Anskaff.kost pr. 1/1 + Tilgang - Avgang Ansk.kost pr. 31/12

1.521.059 0 0 1.521.059

3.903.391 216.822 0 4.120.213

137.000 265.172 0 402.172

5.561.450 481.994 0 6.043.445

Oppskrivn. pr. 1/1 - Avgang Oppskrivn. pr. 31/12

3.230.000 0 3.230.000

0 0 0

0 0 0

3.230.000 0 3.230.000

Akk. av/nedskr. pr 1/1 1.726.059 + Ordinære avskr. 58.000 + Avskr. på oppskrivn. 65.000 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0

3.183.391 228.822 0 0 0

28.000 39.172 0 0 0

4.937.450 325.994 65.000 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 1.849.059

3.412.213

67.172

5.328.445

Bal.ført verdi pr 31/12 2.902.000

708.000

335.000

3.945.000

20-33

14-14

2-10

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader + permanente og andre forskjeller + endring i midlertidige forskjeller = inntekt

Selskapet har følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr): Datterselskap: Eierandel % Stemmerett % Årsresultat Bokf. EK 31.12. KBBL Prosjekt AS 100% 100% 295.168 1.477.273 KBBL Utleieboliger AS 100% 100% 118.186 562.303 Tahiti Brygga AS 50% 50% 72.444 1.082.933 Konsernfordringer og -gjeld: Gruppe i balansen: Mellomværende pr 31.12.05 Fordringer 155.000 Kortsiktig gjeld – Langsiktig gjeld –

Mellomværende pr 31.12.04 200.000 12.550 0

Samlet pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse og garantier mv overfor foretak i samme konsern utgjør kr 0. Det er ikke foretatt noen interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap i regnskapsåret ut over ordinær husleie for kontorlokaler.

Note 7 - Investeringer i aksjer og andeler

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Prosentsats for ord.avskr.

Pantsettelser Gjeld sikret med pant

2.254.747 94.005 463 2.349.215

Innskudd i Røsandåsen BL kr. 600.000,Aksjer i BBL DK kr. 25.000,Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger kr. 25.000,Aksjer i Kvernberget Vekst AS kr. 15.000,Andel i Sameiet KBBL Servicesentral kr. 1.500,Andel i Jørihaugen Borettslag kr. 300,Andel i Ole Jullumsgt. BL kr. 300,Andel i Røsandåsen BL kr. 300,Andel i Jørihaugen Terrasse BL kr. 300,Andel i Røsandåsen BL kr. 300,Innskuddet i Røsandåsen Borettslag er solgt primo 2006 for kostpris.

Note 8 - Klientmidler (bundne bankinnskudd) Bundne bankinnskudd ut over bankinnskudd for skattetrekk fordeler seg på følgende poster; 31.12.2005 31.12.2004 Bankkonto for klientmidler kjøp/salg borettslagsinnskudd 4.201.448 4.264.867 Sum Klientmidler (bundne bankinnskudd) 4.264.867 4.264.867 Klientansvar kjøp/salg borettsinnskudd 4.166.634 4.255.982 Sum Klientansvar 4.166.634 4.255.982 Klientmidler stemmer med klientansvar. Det foreligger periodiseringsavvik rundt årsskiftet som medfører at bokført innskudd bank ikke regnskapsmessig stemmer med bokført klientansvar. Klientmidler er underlagt særskilt kontroll av Kreditttilsynet. Det avgis årlig revisorbekreftede rapporter til Kredittilsynet.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne bankinnskudd vedr skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 489.155 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 323.533.

Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat = sum betalbar skatt + for lite avsatt skyldig foregående år + endring utsatt skatt (bokført) + endring utsatt skattefordel (bokført) = ordinær skattekostnad Skattesats 31.12.

687.557 687.557 8.687 453.066 0 1.149.310 28

Betalbar skatt i balansen består av: Beregnet skatt av årets resultat Beregnet formuesskatt +/– effekt av skatt på konsernbidrag = betalbar skatt i balansen

655.130 32.376 0 687.506

Boligbyggelag behandles skattemessig som samvirkeforetak. De særlige regler for inntektsligningen av slike samvirkeforetak (prosentligning etter tidligere sktl. § 10-51) er opphevet fra og med inntektsåret 2005, og bolig-

6

Note 10 - Utsatt skatt Utsatt skatt/utsatt skattefordel: + driftsmidler inkl. goodwill – andre avsetninger for forpliktelser = grunnlag utsatt skatt

2004 1.718.558 100.000 1.618.558

2005 1.768.095 150.000 1.618.095

Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt + skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes + neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes = grunnlag utsatt skattefordel

0 0 0 0 0

453.066 0 0 0 0

Utsatt skattefordel

0

0

Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel Ikke bokført utsatt skattefordel

0

0 0


Revisjonsberetning Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd på kr 1.140.817. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av boligbyggelagets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at ● årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ● ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge ● opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Kristiansund, den 04.05.2006.

Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor

Kroghkaia Borettslag.

Havgapet Borettslag.

7


A L

K R I S T I A N S U N D

B O L I G B Y G G E L A G

Nedre Enggate 13 Borettslag Vestre Bydel I Borettslag Vestre Bydel II Borettslag Talgøenga lag 1 Borettslag Talgøenga lag 2 Borettslag Talgøenga lag 3 Borettslag Talgøenga lag 4 Borettslag Talgøenga lag 5 Borettslag Stavnesveien Borettslag Bendiksens gate Borettslag Allanengen Borettslag Skonnertgt./Schjetnansgt. Borettslag Galeasgt./Skonnertgt. Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Knudtzondalen Borettslag Tors vei Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Teistholmveien Borettslag Gomalandets Borettslag Storenggata 1–6 Borettslag Gomagata 29–35 Borettslag Gomagata 30–34 Borettslag Dalegata 40 Borettslag Kvennberggata 43–47 Borettslag Kvennberggata 31–39 Borettslag Grendalsgate 24–34 Borettslag Grendalsgate 6–22 Borettslag Grendalsgate 1–5 Borettslag Dalegata 3–5 Borettslag

Nordlandets Borettslag Ganger Rolvsgate Borettslag Omagata Borettslag Innlandets Borettslag Bentnesveien Borettslag Storenggata 10–12B Borettslag Hegerberget 16–34 Borettslag Hegerberget 2–8 Borettslag Storgata 89–95 Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Kariveien Borettslag Kokkolaveien Borettslag Härnösandveien Borettslag Solsvingen Borettslag Grindalsenga Borettslag Myra Borettslag Milnveien 1 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Karihola Borettslag Havgapet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Liabø Borettslag Liatun Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Boxaspenenga Borettslag Roligheten Borettslag Storskarven Borettslag Karitunet Borettslag Horisonten Borettslag

Kirkelandet Borettslag Jørihaugen Borettslag Kroghkaia Borettslag Rensviktunet Borettslag Ole Jullumsgt Borettslag Røsandåsen Borettslag Kjørsetorget Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Marcussundet Borettslag Bremsneshatten Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Dalegata 54 B - C - D Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Måseveien 20 Borettslag Dalegt. 21 Borettslag Fredericiaveien Borettslag Rensvik Borettslag Storbakken Borettslag Sameiet Freivn. 79 Sameiet Storgata 18 Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Sameiet KBBL Servicesentral Tahiti-Brygga AS Kr.sund Boligutvikling AS KBBL Utleieboliger AS KBBL Prosjekt AS KBBL

HOLM Kristiansund 71 57 10 70 • Forsidefoto: Terje Holm

Boligselskap og andre selskap tilsluttet KBBL som forretningsfører


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.