Page 1

Van de redactie Dit najaarsclubblad is niet zoals jullie wellicht gewend zijn geheel gewijd aan de komende jaar- ofwel ledenvergadering. In de eerste helft alles over deze vergadering, vanaf pagina 32 alles over wat er de afgelopen maand(en) heeft plaatsgevonden binnen Holland. Voor mij gelukkig de eindredactie weer geheel in eigen handen, zodat ik in ieder geval geen onverwachte (trouw)foto’s van mezelf tegenkom. Ik ben weer aardig in de oude fotodoos gaan struinen dus wie weet kom jij jezelf wel op één van de volgende pagina’s tegen! Mocht je de volgende keer jezelf zeker terug willen zien of heb je een mooie foto van je collega atleten, stuur ‘m door aan de redactie! Veel leesplezier en graag tot op de ledenvergadering, Carian van der Sman

Van de secretaris In deze speciale uitgave van Hollands Welvaren o.a. alles over de komende Algemene Ledenvergadering op 29 november a.s. Deze vergadering vindt plaats in de Backstop onder de tribune op het honkbalstadion en niet zoals de afgelopen jaren in de kantine van de tennisvereniging. In deze editie leest u de verslagen van de Algemene Ledenvergadering 2006, de verschillende commissies binnen de vereniging, het bestuur, de penningmeester, het financieel overzicht en de begroting voor 2008. De verslagen geven u een beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar maar ook van de plannen voor 2008. Dank aan alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor de vereniging. Elles Harren

Heeft u uw machtiging contributiebetaling al ingevuld? Lees hierover verderop in dit clubblad (blz. 31) en zie het formulier dat apart is bijgevoegd bij dit clubblad!

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 1


Algemene Ledenvergadering KAV Holland DONDERDAG 29 NOVEMBER 2007 AANVANG 20.00 UUR BACKSTOP HONKBALSTADION

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen algemene ledenvergadering 2006 Verslagen (bestuur, commissies en penningmeester) Uitreiking bekers Mutaties in de commissies Samenstelling dagelijks bestuur

PAUZE 8. 9. 10. 11.

Heropening Vaststelling contributie en begroting 2008 Club van 50 Rondvraag en sluiting.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 2


Notulen van de algemene ledenvergadering KAV HOLLAND OP 30 NOVEMBER 2006

Opening De voorzitter opent de vergadering en welkom aan alle aanwezige leden, leden van verdienste en ereleden. Ingekomen stukken en mededelingen De volgende leden hebben een bericht gezonden dat zij vanavond niet aanwezig zijn: Jack van den Haterd, Henk en Loek Piek, Kees Roosen, Cyril Mica, Patricia Roosen, Piet Negenman, Margot Brackenie, Yvonne Roosen, Wigert Thunissen, Han van Leuven, Bernard Al, Hennie Tiben, Mirjam Boxhoorn, Edith Mees en Carry van Viersen. Joost Vollaart (fysiotherapie) heeft aangegeven vanwege andere werkzaamheden elders, zijn praktijk op de baan te stoppen. Tot het einde van het jaar is Joost nog 2x per week aanwezig. Het bestuur zal naar een oplossing zoeken om dezelfde mogelijkheden aan te bieden. Notulen algemene ledenvergadering 2005 Het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar wordt goedgekeurd. Verslagen Verslag bestuur: Josef Oonincx vraagt naar de stand van zaken met AV Haarlem. De voorzitter geeft aan dat er periodiek overleg is met AV Haarlem. De “onderhuur” van de baan is b.v. een onderwerp dat besproken wordt. Verder staan activiteiten tot samenwerking op een laag pitje. Uit een gesprek met de (nieuwe) wethouder blijkt dat vanuit de gemeente geen druk meer is om te fuseren. De wethouder de heer Divendal heeft het bestuur van KAV Holland wel een uitnodiging gezonden om over de accommodatie te komen praten. Verslag commissie PR/activiteiten/sponsering en communicatie: Verslag goedgekeurd. Verslag commissie baan: Ron Huibers geeft aan dat in het verslag staat dat de A/B jeugd regelmatig, traint dit moet zijn onregelmatig. Arno Mul geeft aan dat bij de resultaten de masters niet in het verslag zijn opgenomen. Deze staan hieronder: 10/11 juni 2006 - Emmen - NK Veteranen (ook wel Masters) Mannen 35 100m 1. Matthijs Seijlhouwer 11,51 (-1.1) 800m 7. Arnold Kok 2,35,47 Mannen 45 hoog 3. Wim Roosen 1,65 (bij de mannen 40) Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 3


kogel 3. Wim Roosen 10,76 speer 1. Wim Roosen 49,91 Vrouwen 35 800m 1. Mascha Kunst 2,23,92 Vrouwen 50 800m 1. Martine Bodemans 2,51,12 Competitieresultaten Masters Mannen 18e met 8049 punten Vrouwen 14e met 6596 punten Verslag commissie facilitair: Loes Balm betreurt het dat de kantine beperkt zal worden opengesteld vanwege de energiekosten. Ria Reekers geeft aan dat dit alleen de maand augustus betreft omdat er in de vakantietijd nagenoeg geen inkomsten zijn in de kantine. Het bestuur geeft aan er naar te streven de kantine open te stellen als er wordt getraind. Hiervoor zullen afspraken gemaakt moeten worden met de stichting. De stichting, waarin AV Haarlem en KAV Holland vertegenwoordigd zijn, beheert de kantine. Tevens zal het kantinegebouw worden meegenomen in een overleg met de gemeente Haarlem. Het bestuur zal meer duidelijkheid over de openstelling van de kantine geven in het clubblad. Rien de Groot vraagt of de EHBO koffer die in het materiaalhok is geplaatst voor iedereen te gebruiken is? De EHBO koffer is voor algemeen gebruik tijdens de trainingen. Om de EHBO koffer compleet te houden wordt verzocht na gebruik dit te melden in de kantine. Verslag commissie jeugd: Goedgekeurd. Verslag commissie loopgroepen: Andre Soff meldt dat een geslaagde ATL-ér is vergeten in het verslag: RemcoVisser. Verslag penningmeester: De kas is door de kascommissie bestaande uit Josef Oonincx, Aat Harren en Jack van den Haterd goedgekeurd. Het verslag van de commissie wordt bij dit verslag gevoegd. Uitreiking bekers Door Arno Mul wordt aan de volgende personen een beker uitgereikt: Beste prestatie senioren mannen (Coachbeker) Joost Bouwman – 400m – 49,70 sec. – Amsterdam 8 juli 2006 Beste prestatie senioren vrouwen (Engelbeker) Mirjam Boxhoorn – verspringen – 6.03 mtr. – Hengelo 28 mei 2006 Helaas was Mirjam deze avond niet aanwezig om de beker in ontvangst te nemen. Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 4


Zij zal stoppen met atletiek en heeft helaas haar lidmaatschap bij KAV Holland opgezegd. Beste prestatie junioren mannen (TC- beker) Marinus Winters – 800m – 1,55,77 min. – Utrecht 8 september 2006 Marinus was helaas afwezig. Beste prestatie junioren vrouwen (Jonkiebeker) Rachel Boddy - 800 mtr. – 2,09,91 min. – Vught 25 mei 2006 Marinus en Rachel trainen beiden bij een andere vereniging vanwege het vertrek van onze MILA- trainster. Beste prestatie veteranen (Veteranenbeker) Matthijs Seijlhouwer – 100m – 11,28 sec. – Lelystad 25 juni 2006 Afwezig. Winnaars Onderlinge wedstrijd Mannen: Arno van Steensel Vrouwen: Selma Veerman Door Andre Soff worden de bekers van de loopgroepen uitgereikt: Winnaars ZKA-loop 2006 binnen de vereniging Mannen: Cyril Mica (afwezig) Vrouwen: Esther van Heerde De voorzitter reikt de Hollandbeker uit aan Andre Soff wegens zijn inzet binnen de vereniging en met name voor de loopgroepen. Mutaties in de commissies Tevens zijn er bloemen voor diegene die afscheid nemen van een commissie met dank voor hun inzet voor de vereniging. Afscheid jeugdcommissie: Margot Brackenie. Elise Vriend en Fanny Tielemans. Afscheid commissie loopgroepen: Rens Veerman Afscheid trainers: Ivo van Haaren, Vincent van Binsbergen, Floor Leeftink (tevens Whoznext), Gijs Koning, Ineke Dieperink, Victor Maier Verkiezing dagelijks bestuur Na een periode van 3 jaar zal de secretaris aftreden. Zij heeft aangegeven haar functie voorlopig voort te zetten tot een geschikte kandidaat voor het secretariaat is gevonden. PAUZE

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 5


Heropening Tijdens de ALV van 2005 is het beleidsplan goedgekeurd en het bestuur is hiermee aan het werk gegaan. De commissies zijn inmiddels samengesteld, helaas zijn deze nog niet alle volledig bezet. Het bestuur en de commissies zijn dan ook hard op zoek naar leden die zich willen inzetten om alle plannen te realiseren. De volgende speerpunten staan voor 2007 op het programma: Bestuur: 1. belonings- en aanstellingsbeleid trainers herzien 2. vrijwilligersbeleid vormgeven en invoeren 3. omvang en samenstelling bestuur en commissies 4. verbetering samenwerking bestuur en commissies Commissie Baan: 1. invullen vacature MILA-trainer 2. optimale bezetting competitieploegen 3. deelname A- en B-junioren aan wedstrijden stimuleren 4. invullen vacature voorzitter Commissie Baan en uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie Commissie Facilitair: 1. beschikbaarheid baan en baanhuur 2. kantine (openstellingsmogelijkheden) 3. uitbreiding materiaalhok en materiaal 4. veiligheid op en rond de baan 5. speelmogelijkheid voor kinderen onderzoeken 6. invullen vacature voorzitter Commissie Facilitair en uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie Commissie Weg: 1. uitbouw van trainersbestand vanuit de eigen leden 2. invullen vacature voorzitter Commissie Weg en uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie Commissie PR en Communicatie: 1. uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie 2. uitbreiden aantal adverteerders/werven sponsoren 3. club van XX invoeren 4. onderzoek naar "clubkleding" Commissie Jeugd: 1. opstellen en invoeren gedragscode 2. herkenbaarheid van de jeugd op de Hollandwebsite 3. bijdrage leveren aan een electronische nieuwsbrief 4. opleiding jeugdtrainers Vaststelling contributie en begroting 2007 Voorstel is om de contributie jaarlijks met de prijsindex te verhogen, afgerond op hele euro’s. Alleen als uitzondering zal bij speciale activiteiten de contributie Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 6


extra worden verhoogd. Er is inderdaad vorig jaar (2006) een tekort ontstaan op de begroting. Het bestuur wil niet de contributie extra verhogen. Het komend jaar zullen door meer activiteiten te organiseren, sponsors, club van ….. en advertentie’s de inkomsten verhoogd moeten worden. Door de commissie PR zijn al allerlei activiteiten op touw gezet, de opbrengst hiervan zal volgend jaar zichtbaar moeten worden. Peter van Haaren vraagt naar de contributie opbouw voor een trainingslid. Tevens wordt verzocht of de vereniging als gebaar naar een lid die elders traint de gasttrainingskosten te vergoeden. Het bestuur zal hierover beraden en duidelijkheid scheppen. Contributie 2007

Senioren Junioren A en B Junioren C en D Pupillen Loopgroepen Keep fit Ouders Wedstrijdlid Gezinscontributie Donateur Donateurschap

was € 195,00 € 155,00 € 135,00 € 115,00 € 105,00 € 95,00 € 105,00 € 75,00 € 375,00 € 40,…

wordt € 199,00 € 159,00 € 138,00 € 118,00 € 108,00 € 97,00 € 108,00 € 77,00 € 383,00

Rondvraag Arno Mul: Worden de trainers in 2007 beloont volgens de CAO sport? Het bestuur is voornemens de trainers te belonen volgens de CAO sport, hiervoor zullen opnieuw afspraken moeten worden gemaakt met de trainers en afspraken zullen dan vastgelegd moeten gaan worden. Het blijft een “trainingsvergoeding”. Het is te druk op de baan tijdens de trainingen? Dit punt wordt meegenomen naar de gemeente om de baan eventueel vaker en langer te huren. Er wordt onderzoek gedaan naar de clubkleding, gaan we van kleuren veranderen? Nee, de kleuren oranje/wit blijven, we willen alleen meer uniformiteit en er is veel vraag naar clubkleding. Moeten we ook niet uitkijken naar een meerkamptrainer? Eerst zal worden gezocht naar een MILA trainer en een werptrainer. Over een meerkamptrainer zal op termijn moeten worden gesproken, natuurlijk in samenspraak met de coördinatoren.. Ron Huibers: Er komt in 2008 een nieuwe school “sterrencollege” aan het Badmintonpad, misschien kunnen we daar trainen? Ook de loopgroepen willen gebruik maken van een krachthonk. Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 7


Het voorstel zal worden meegenomen naar de gemeente. Ook in het Pim Mulierpark komt een multifunctionele ruimte. Bij de gemeente is inmiddels aangegeven dat wij hiervan eventueel gebruik willen maken. Josef Oonincx: Waarom sluiten we geen contract met een fitness-centrum? Dit voorstel zal vanuit een commissie moeten komen. Peter van Haaren: Heeft als speerpunt aangegeven om speelwerktuig naast de baan te plaatsen voor de jongsten. Hierover ontstaat discussie. De jeugdcommissie zal, eventueel samen met de commissie Facilitair met een voorstel komen. Waarom doen we niet met de Vomar en grote clubactie mee? De commissie PR komt met diverse voorstellen in de loop van het jaar, maar er moeten wel vrijwilligers zijn die dit willen organiseren. Moet het onderhoudscontract van de stencilmachine niet worden opgezegd? Wim zal dit afronden. Hanna de Boer: Het materiaalhok is echt te klein? De trainers kunnen aan Arnold Kok doorgeven hoe ze het materiaal hok willen indelen, maar het moet ook discipline van de trainers zijn het materiaal op te bergen. De commissie facilitair zal met een voorstel komen. Sluiting

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 8


Verslag Dagelijks Bestuur KAV Holland 2007 Het bestuur werd in 2007 gevormd door Elles Harren, secretaris, Wim Roosen, penningmeester en Maurits Overkleeft, voorzitter. Elles Harren heeft bij de jaarvergadering op 30 november 2006 aangegeven dat zij wilde stoppen. Haar werkzaamheden zou zij voortzetten tot het moment dat er een nieuwe secretaris gevonden was. In de loop van 2007 heeft ook Wim Roosen aangegeven te willen stoppen. Gelukkig kunnen we melden dat er, na lang zoeken en veel overleg, voor beide functies vervangers voorgedragen kunnen worden tijdens de aanstaande jaarvergadering op 29 november 2007. Carla van Zantvliet- van Oerle wordt door het bestuur voorgedragen als Penningmeester als opvolgster van Wim Roosen. Patricia Roosen- du Pau wordt door het bestuur voorgedragen als Secretaris, als opvolgster van Elles Harren. In oktober 2007 heeft Maurits Overkleeft ook aangegeven als voorzitter te willen stoppen. Zolang er geen nieuwe voorzitter gevonden is zal hij de functie van voorzitter blijven vervullen. Het bestuur stelt voor een tijdelijke commissie in het leven roepen, die moet trachten een opvolger als voorzitter te vinden. De vergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen. In alle commissies is het bezettingsprobleem gedurende het hele jaar onderwerp van gesprek geweest. Behoudens de commissie Baanatletiek zijn de andere commissies min of meer voltallig. Hier zijn we heel blij mee. De bezetting van de commissies zal ook de komende jaren continue aandacht verdienen teneinde de belasting van de commissieleden goed te verdelen. Helaas hebben de begin 2007 benoemde trainingscoĂśrdinatoren Jeugd (Hannah de Boer) en Wegatletiek (Henny Tiben) om hun moverende redenen aangegeven de functie niet meer te willen vervullen. Ook voor deze functies worden weer oplossingen gezocht. Maandelijks komt het Dagelijks Bestuur bijeen samen met de voorzitters van de commissies. Deze samenstelling wordt door de deelnemers positief ervaren en als gevolg daarvan is besloten deze vorm van vergaderen definitief voort te zetten. Met name communicatie en afstemming worden hierdoor verbeterd. Het afgelopen jaar zijn diverse vergaderingen met de Gemeente bijgewoond. Onderwerpen zijn o.a. de herstructurering van het Pim Muliersportpark, de overdracht van de opstallen op de sportvelden aan de verenigingen en de overdracht van werkzaamheden van de dienst Sport en Recreatie van de Gemeente Haarlem aan BV RSO. Ook het afgelopen jaar hebben vele vrijwilligers bij de diverse activiteiten hun steentje bijgedragen. Wij bedanken iedereen voor zijn inzet en we hopen ook het komende jaar op jullie te kunnen rekenen. Zonder jullie inzet kan KAV Holland niet doen waar ze voor staat, namelijk het bevorderen van de atletieksport voor alle leeftijden, op de baan en op de weg, voor wedstrijdatleten en recreanten.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 9


Besloten is de ledenadministratie alsmede de inning van de contributies op een andere manier in te richten. Het uitsturen van acceptgiro’s kan niet meer en het aantal leden en daarmee de mutaties sterk toegenomen. Er is een standaardpakket voor de ledenadministratie aangekocht, waaraan tevens de inning van contributies gekoppeld is. Op dit moment wordt gewerkt om het ledenbestand te actualiseren en het pakket te implementeren. Ook is aan de leden verzocht de vereniging te machtigen tot automatisch incasso van de contributie. Vele leden hebben hierop positief gereageerd. We hopen dat de leden die nog geen machtiging hebben afgegeven dit alsnog zullen doen. Het zal duidelijk zijn dat dit de taak van de penningmeester zal verlichten. Het afgelopen jaar heeft KAV Holland voor het eerst de Runnersworld Spaarnwoudeloop georganiseerd. Dit is een succes geweest, waaraan vele KAV Holland vrijwilligers hebben meegewerkt. Inmiddels is besloten de organisatie van dit evenement voort te zetten. Ook is besloten de organisatie van de KAV Holland Cross, als onderdeel van het Kennemer Cross Cup, te verzorgen. Verder verwijzen we naar de verslagen van de betreffende commissies die daarin uitgebreid hun activiteiten hebben aangegeven. Tot slot heeft de commissie Erkentelijkheid zich beraden over adviezen aan het bestuur over de voordracht(en) als erelid respectievelijk Lid van Verdienste. Het bestuur zal de voorgenomen benoemingen in de komende Ledenvergadering aan de Leden voorleggen. Beste medeleden: Wij hopen in 2008 vele sportieve successen te kunnen vieren. Wij hebben veel vertrouwen in de nieuwe bestuurs- en commissieleden en wensen hen veel succes. En nogmaals: wij bedanken alle vrijwilligers voor hun hulp, zonder deze steunpilaren kan KAV Holland niet! Bestuur KAV Holland oktober 2007.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 10


Jaarverslag Commissie Facilitair Afgelopen jaar was het tweede jaar dat de commissie facilitair bestond. In november 2006 heeft Nieske Reijgersberg de voorzitterstaak van Renee van Kan overgenomen. Onder deze commissie vallen de volgende onderdelen: ledenadministratie, kantinebeheer, wedstrijdorganisatie, materiaalbeheer, zaalhuur en opleiding. De volgende mensen waren binnen de commissie actief: Peter van Haaren (ledenadministratie), Terry Burghout (huren van accommodaties), Ria Reekers (kantine), Cees Roosen (wedstrijdorganisatie en kantine), Arnold Kok en Niel Hoogewerf (materiaalbeheer) en Nieske Reijgersberg (opleiding). materialen Het materialenhok is bijgehouden door Arnold Kok en Niel Hoogewerf Niel zal nagaan welke materialen thuishoren bij het CIOS. Deze opleiding heeft inmiddels een eigen opslagruimte voor materialen gekregen naast de baan (achter de trainingsbak voor het kogelstoten). De EHBO-dozen zijn bij de start van het baanseizoen nagekeken en aangevuld (materialenhok en kantine). Regelmatig is het materialenhok, dat helaas ook dit seizoen vaak in zeer slordige staat verkeerde, door de trainers opgeruimd; hier voor onze dank! Baan en zaalhuur Voor het komende verenigingsjaar zijn bij de gemeente aangevraagd: de atletiekbaan en de gymzaal van basisschool De Ark voor de pupillen. De gymzaal in de Meester Jan Gerritszlaan voor de C- en D-junioren en de keepfitters. Voor de baanatleten is op vrijdagavond in de Jeftastraat een gymzaal gehuurd. Verder is het krachthonk van AV Haarlem weer beschikbaar. De zalen in het Kennemer Lyceum en aan de Frieslandlaan zullen niet meer gehuurd worden. ledenadministratie Het was een jaar van de grote veranderingen. Het begon vrij rustig, alhoewel het aantal nieuwe jeugdleden spectaculair te noemen is. Bijna iedere week werden wij verrast met nieuwe jeugdleden, hetgeen in de totaal overzichten goed tot uitdrukking komt. Ook de loopgroepen hebben weer de nodige nieuwe leden opgeleverd. Om een goede indruk te krijgen van het werkelijke aantal leden hebben wij dit jaar getracht, dit in tegenstelling tot vorig jaar, de opzeggers uit onze bestanden te halen. Hierdoor lijkt het aantal leden ten opzichte van vorig jaar te zijn afgenomen. Er zal worden overgestapt op een ander systeem voor de ledenadministratie en de inning van de contributie zal via een automatische incasso gebeuren.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 11


In de vorige Hollands Welvaren is een eerste aanzet gedaan om een vlotte overgang naar het nieuwe systeem mogelijk te maken en iedereen verzocht de bijgevoegde machtiging ingevuld en ondertekend te retourneren Tot op heden zijn er ruim 200 reacties binnengekomen. Deze gegevens zullen tevens worden gebruikt om de ledenadministratie te actualiseren. OVERZICHT VAN HET LEDENBESTAND VAN KAV HOLLAND 1.11.2006

31.10.2007

01.11.2007

CATEGORIE

DAMES

HEREN

DAMES

HEREN

DAMES

HEREN

Senioren

42

56

39

49

41

57

Junioren

72

72

66

60

66

47

Pupillen

36

44

33

39

28

44

Keep-fit groep

33

12

30

12

30

11

Ouders 1 jaar

16

12

20

7

16

10

Loopgroepen

182

165

163

162

163

162

Leden zonder licentie

9

11

7

7

4

4

Totaal dames / heren

390

372

358

336

348

335

Totaal aantal leden

762

694

683

wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) In 2007 zijn de volgende wedstrijden door de WOC (Haarlem/Holland) georganiseerd: 14 april Pupillenwedstrijd 12 mei D-juniorencompetitie 2 juni Pupillencompetitie 10 juni B-juniorencompetitie 1 september Pupillenwedstrijd Holland heeft zelf georganiseerd: December Onderlinge veldlopen Maart Spaarnwouderloop 22, 23 september Onderlinge wedstrijden kantinecommissie Tijdens de vakantieperioden is de kantine op vrijdag gesloten geweest. De financiĂŤle resultaten van het kantine zijn opgenomen in het verslag van de penningmeester. Nieske Reijgersberg.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 12


PR/Activiteiten/Sponsoring en Communicatie commissie Het afgelopen jaar is een aantal zaken op de rit gezet. De club van 50 is officieel opgericht en er zijn 13 leden aangemeld. In maart is voor de eerste keer de Runnersworld Spaarnwoudeloop georganiseerd door KAV Holland en op 4 november is de eerste KAV Holland Cross. Het aantal adverteerders is gelijk gebleven. Dit jaar is het eerste reclamebord verkocht aan Runnersworld voor op de atletiekbaan. De evenementencommissie heeft bijgedragen aan een aantal evenementen namelijk; de zilverenkruisachmea-loop , de onderlinge wedstrijden, waar iedereen een warme maaltijd kon eten, de Runnersworld Spaarnwoudeloop, de Kerstborrel, de Kerstloop en de KAV Holland Cross. Voor de persrelaties lag de focus voor het seizoen 2007 lag op exposure in de weekbladen, omdat daar een groter publiek mee wordt bereikt. Daarnaast verloopt berichtgeving via het Haarlems Dagblad onveranderd. De kwantiteit van het aantal nieuwsberichten is iets terug gelopen. De website is het afgelopen jaar niet veranderd, wel blijven de bezoekersaantallen groeien. De leden maken steeds meer gebruik van de website. Afgelopen jaar is de nieuwswaarde van de site gestegen. De digitale nieuwsbrieven van de loopgroepen zorgen ook voor een effectiever gebruik. Het clubblad komt zoals afgesproken 6 maal per jaar uit. Er is echter wel een terugloop in de aanlevering van kopij. De zichtbaarheid van de vereniging blijft zich verbeteren. Er zijn nieuwe Holland truien beschikbaar en het komende jaar zal er een geheel vernieuwd clubtenue komen. De PR/Activiteiten/Sponsoring en Communicatie commissie

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 13


Jaarverslag baancommissie 2007 De Baancommissie behartigt de belangen van de baanatleten. In de baancommissie zijn alle trainers vertegenwoordigd (behalve die van de loopgroepen en de oudergroepen). Hieronder volgt een verslag met inbreng van Hannah de Boer (jeugd) en Koos Kiers (Jaspers running team) en Ron Huibers (senioren en junioren). Mila (Ron Huibers) De Mila groep heeft een seizoen gedraaid onder leiding van Han van Leuven en Andra Laarhuis (zij is inmiddels trotse moeder), en als er geen begeleiding aanwezig kon zijn nam een meetrainend atleet het heft wel in handen. Andra gaat zich meer met het moederschap bezighouden zodat de begeleiding van deze groep wel versterking vraagt. Naast de Mila groep is er voor de (andere) top-mila- lopers de mogelijkheid om bij de onder begeleiding van Koos Kiers te trainen (grote trainingsomvang en intensiteit). Deze groep dekt een regionale trainingsbehoefte. (Haarlem, Holland en Suomi). Jaspers Running team (Koos Kiers) Omdat veel looptalent op de middenafstand vroegtijdig verloren gaat is het Jaspers Running Team opgericht. Het team is op 1 januari 2007 gestart met 11 atleten van de KAV Holland en omliggende verenigingen. Doel was om vooral jeugdige en getalenteerde middenafstandlopers en loopsters vanaf 14 jaar intensief te begeleiden, studie en sport op elkaar afstemmen en gezamenlijk te laten trainen. De voorbereiding was (te) kort maar alle jeugdige atleten zijn er in geslaagd zich te kwalificeren voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. Ook voor 2008 is dit een belangrijk doel. Voor het nieuwe seizoen wordt het team uitgebreid met o.a. enkele C-Junioren die zich willen specialiseren op de middenafstand. Ook Rachel en Jane Boddy maken per 1 oktober deel uit van het team en er worden nog enkele (jeugdige) atleten verwacht. Vroegtijdige herkenning (scouten) en het ontwikkelen van jeugdig talent vraagt om goede coaches op alle niveaus. Daarom worden twee trainers van het JRT opgeleid via de Atletiekunie. Inmiddels maken ca. 9 atleten deel uit van het Jaspers Running team. Senioren (Ron Huibers) Wigert (sprint/horde groep) en Arno (springgroep) hebben op topniveau trainingen verzorgt voor een aantal Holland-leden en een aantal atleten met een trainingslidmaatschap. Wigert Thunnissen is met ingang van het winterseizoen, mede door zijn drukke KNAU werkzaamheden, gestopt met zijn trainingsactiviteiten voor KAV Holland. Wigert nogmaals dank voor je 25 jaar lange inzet als trainer/coach/coördinator/inspirator… Roel van Ree verzorgt inmiddels de trainingen voor deze sprintgroep. Ik wens Roel hiermee veel succes en plezier. De "niet" wedstrijdatleten (een steeds groter wordende groep) worden op de vrijdagavond getraind door Rens Hoogewerf. Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 14


Inmiddels is er een groep van 8 atleten een verdiepingscursus trainingsleer op trainercoach-B niveau aan het volgen bij Wigert. Er is met een 3e klasse heren- en een 3e klasse damesploeg met de competitie mee gedaan. De 2e klasse ploeg heeft zich, met als rede -een onvolledige bezetting-, teruggetrokken uit de competitie. Na een degradatiewedstrijd is deze ploeg helaas gedegradeerd naar de 3e klasse. Het streven zal zijn in 2008 een promotie naar deze 2e klasse te maken. Dit met een grotere deelname van de onze "top"atleten. Er zal volgend seizoen een accent gelegd worden op meer gezamenlijk trainen en gezamenlijk meedoen aan competitiewedstrijden. Junioren (Ron Huibers) De Junioren AB hebben een seizoen getraind bij Ron Huibers. Yvonne Roosen heeft, na een seizoen training gegeven te hebben, gemeend (tijdelijk??) hiermee te moeten stoppen. Yvonne ..bedankt en hopelijk tot ziens. De atleten hebben aan de competitie deelgenomen met aan AB jongensploeg en een B meisjesploeg. Hierbij zijn we in de landelijke middenmoot geÍindigd. We hebben een redelijk aantal B junioren, het aantal A junioren is laag. Jeugd (Hannah de Boer) De pupillen werden dit jaar getraind door veel jonge trainers. De meeste van hen gaven voor het eerst training, de hoofdtrainers waren al wat meer ervaren. Een goed teken is dat al deze jonge trainers (waarvan het grootste deel de JAL cursus heeft gedaan) blijft training geven aan de pupillen komend jaar. De groep D-junioren was erg groot dit jaar. Twee trainers was dan ook minimaal maar komend seizoen zal er wat meer ruimte komen door drie trainers op deze groep te zetten. Bij de competitie konden helaas niet alle ploegen gevuld worden en ook bij de overige wedstrijden was de opkomst niet erg groot. We hopen dat hier volgend jaar een positieve verandering in gaat komen. De C-junioren trainden onder leiding van Sjoerd Harren. De opkomst bij de trainingen was prima. De groep deed mee aan veel wedstrijden met als hoogtepunt voor velen de meerkamp waarbij ook overnacht werd. Sportief hoogtepunt was er voor Roy Jansen met een derde plaats tijdens de C-spelen op het onderdeel kogelstoten. De specialisatietrainingen op woensdagavond werden goed bezocht. Er werd op hordelopen, polsstokhoogspringen en werpen getraind door de CD-junioren die wat extra’s wilden. De deelname aan wedstrijden moet volgend seizoen beter. Door meer stimulans van trainers naar atleten en een strakkere manier van inschrijven door trainers, hopen we op veel Holland atleten bij de diverse wedstrijden. De competities moeten verplicht worden (alleen bij grote uitzondering niet) en de overige wedstrijden moeten goed gepromoot worden. Dit jaar werden voor de jeugdtrainers een 6 tal clinics verzorgd door Wigert, Arno en Victor. De disciplines horden/sprint, springen en werpen kwamen aan bod. Helaas werden deze clinics niet goed bezocht door de jeugdtrainers. Iets waar volgend jaar goed op gelet moet worden.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 15


Jeugdtraining-coördinator (Hannah de Boer) Het afgelopen jaar heb ik als trainingscoördinator gewerkt bij Holland. Er zijn vorig jaar een aantal ervaren trainers gestopt waardoor we afgelopen winter- en zomerseizoen met een tamelijk nieuw trainerscorps te werk gingen. Het verliep niet vlekkeloos maar met de enorme hoeveelheid jeugdatleten op de baan is dit seizoen toch tot een goed einde gekomen. Ik hoop dat alle trainers veel ervaringen rijker zijn en daardoor het komende seizoen weer fris gaan beginnen. Ik stop met mijn taak als trainingscoördinator. Ten eerste omdat ik mijzelf beter thuis voel in het enthousiasmeren en trainen van een groep junioren. Ten tweede ben ik van januari tot en met juli in het buitenland voor een wereldreis. Voordat ik wegga en als ik weer terug ben zal ik samen met andere trainers de C junioren onder mijn hoede nemen. Bijzondere prestaties (Arno Mul) INDOOR NK JUNIOREN A 800m 1ste Rachel Boddy 800m 3de Jane Boddy NK JUNIOREN B 60mH Tom Schoonen 9,56 60mH 5de Jord Buiting 8,55 (serie 8,67) kogel 4de Thierry Kruithof 14,48 NK SENIOREN 400m Joost Bouwman 50,91 NK MEERKAMP JUNIOREN B JB 4de Thierry Kruithof 4065 punten NK MASTERS 60m M35 1ste Matthijs Seijlhouwer 7,33 OUTDOOR NK CROSS Mannen korte cross (2500m) 44 Elmar Kal 8,43 min. Meisjes A (4900m) 6 Jane Boddy 19,47 18 Bethlehem Teklemedhin 22,55

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 16


Vrouwen masters 50 (4500m) 5 Martine Bodemans 22,15 NK JUNIOREN JA 1500m 4de Elmar Kal 4,12,28 JB 800m Martijn Kamps 2,13,13 110mH Tom Schoonen 17,77 110mH 4de Jord Buiting 14,99 (serie 15,04) kogel 1ste Thierry Kruithof 15,70 discus 2de Thierry Kruithof 43,46 MA 400m 3de Kaira Boddy 57,28 (serie 58,28) 3000m Teklemedhin Bethlehem 11,37,95 NK SENIOREN Mannen 110mH Arno van Steensel 15,54 400m Joost Bouwman 50,75 Vrouwen 400m Eva van Zoonen 59,53 400m 4de Kaira Boddy 55,11 (serie 56,29) NK MASTERS M50 speer 2de Wim Roosen 53,12 hoog 2de Wim Roosen 1,50 kogel 3de Wim Roosen 12,82 discus 3de Wim Roosen 37,48 M60 speer 2de Cees Roosen 34,80 NK MEERKAMP JUNIOREN B 6de Thierry Kruithof 5227 punten

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 17


Jaarverslag Jeugdcommissie Oktober 2006 – oktober 2007 Samenstelling JC In het afgelopen verenigingsjaar hebben er enkele verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de jeugdcommissie (JC). De jeugdcommissie bestaat momenteel uit: • Peter van Haaren (penningmeester) • Edith Mees (wedstrijdsecretaris CD-jeugd) • Maarten Koot/Els Willemse (wedstrijdsecretaris pupillen maart 2007?) • Paulien Kokosky (notulist/secretaris augustus 2007) • Marieke Piek (voorzitter vanaf april 2007) Afscheid hebben we genomen van Rob Schoonen. Op deze plaats willen we Rob nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet. De JC heeft het afgelopen jaar negen keer vergaderd. De eerste drie vergaderingen in aanwezigheid van de jeugd(hoofd)trainers én de trainingscoördinator, de laatste 6 vergaderingen zonder de jeugd(hoofd)trainers. De trainingscoördinator zorgde voor de communicatie tussen JC en de trainers. Aan het eind van het zomerseizoen is Hannah de Boer gestopt met haar functie als trainingscoördinator. Gelukkig blijft zij als trainster van de C jeugd actief. Verder hebben wij ook afscheid genomen van Martin de Groot (trainer C-junioren en Koen Baars (trainer C-junioren). We gaan het komende winterseizoen in met Kim Kop als trainingscoördinator voor de pupillen. Kim gaat voor haar studie aan de ALO een minor stage lopen bij KAV Holland. Zij gaat een plan schrijven waarin de “minimumeisen” geformuleerd worden per leeftijdscategorie. Tevens gaat zij zich bezig houden met een trainingsmap met uitgewerkte trainingen en planning, zij zal hierin begeleid worden door Arno Mul. Afgelopen jaar heeft een groep van 11 jallers (jeugdatletiekleiders) met veel enthousiasme training gegeven aan de pupillen. Kim zal dit jaar deze groep jeugdige trainers gaan begeleiden. De D-jeugd zal getraind gaan worden door Pim Hackman, Manon Limmen en Max Kop en de C-jeugd door Liesbeth Hendriks, Hannah de Boer en Sjoerd Harren. Tevens zullen Liesbeth en Hannah de D-trainers begeleiden, die alle drie een opleiding aan het CIOS volgen. Hannah de Boer zal van januari 2008 tot/met juli 2008 niet beschikbaar zijn voor het geven van trainingen. Een deel van haar taken wordt dan waargenomen door Amber Dickman. Hierover zullen nog verdere afspraken worden gemaakt. Ook over de zomerspecialisatie trainingen door Hannah op de woensdagavond wordt nog nagedacht. Het idee is om in de eerste helft van het baanseizoen 2008 deze trainingen in blokken te gaan geven. Vanaf juli 2008 wil Hannah deze trainingen weer op zich gaan nemen. Ouderparticipatie en wedstrijddeelname Een zorg van de JC is om meer ouders te betrekken bij allerlei activiteiten (jeugd)activiteiten binnen de vereniging. Om de ouders te informeren over en te enthousiasmeren voor de atletiek heeft de JC opnieuw dit jaar een openingswedstrijd georganiseerd voor kinderen en ouders. De ouders (en kinderen) werden vooraf geïnformeerd over wedstrijden, jureren, de vereniging en de JC. Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 18


Als JC vinden wij dat er te weinig atleten deelnemen aan wedstrijden. De wedstrijdsecretariaten binnen de JC zijn dan ook dit jaar erg druk geweest met het informeren/motiveren van kinderen én ouders voor deelname aan wedstrijden. Volgend jaar moeten er in ieder geval naar competitiewedstrijden volle ploegen worden afgevaardigd . Wij gaan er als JC vanuit dat iedereen probeert mee te doen met deze competitiewedstrijden. Hierbij zullen de trainers een actieve rol moeten spelen om de jeugd/ouders te motiveren. WhozNext Helaas heeft WhozNext onlangs te kennen gegeven niet meer door te willen gaan vanwege hun drukke studies en persoonlijke activiteiten . Overige activiteiten Gelukkig heeft ook dit jaar de C/D jeugd weer meegedaan aan de meerkamp in Heerhugowaard. Traditiegetrouw wordt hierbij overnacht op de baan. Ook werd er natuurlijk dit jaar weer gezorgd voor een welverdiend ontbijtje voor atleten en begeleiders. Verder heeft de JC een filmavond met hot dogs voor de C/D jeugd georganiseerd en heeft ze activiteiten van trainers ondersteund, zoals een pannenkoekenfestijn en levend stratego in het Bloemendaalse bos voor de pupillen, ter afsluiting van het zomerseizoen. Ook dit jaar konden we weer zonder problemen een beroep doen op de kantinecommissie. In januari 2007 heeft KAV Holland clinics verzorgd voor de sport-in. De jallers hebben met veel enthousiasme deze clinics gegeven en ook volgend jaar in januari 2008 zullen we weer van de partij zijn. Als KAV Holland hebben we ook dit jaar weer meegedaan met de Haarlemse Jeugdsportpas. Er waren 77 belangstellende en dankzij de coördinatie van Kim Kop en de hulp van een grote groep JALLers konden een groot aantal kinderen op een plezierige manier kennis maken met atletiek. De JC is, net als vorig jaar, terughoudend als het gaat om actieve werving van nieuwe jeugdleden. Onze jeugdafdeling, met name bij de pupillen, is erg groot. Wij zijn erg blij met onze grote groep pupillentrainers. Maar als JC zijn we ons er tevens van bewust dat deze groep ook nog erg jong is en ook dat coaching voor deze groep erg belangrijk is. Nu Hannah de Boer haar functie als trainingscoördinator heeft neergelegd zijn wij als vereniging op zoek naar een goede vervangster voor Hannah. Wij hopen snel iemand te vinden die het coördineren en het aansturen van de jeugdtrainers op zich wil nemen. Prestaties Roy Jansen is op de C-spelen derde geworden op het onderdeel kogelslingeren met een afstand van 32.11 m. Het leverde hem tevens een clubrecord op bij de jongens C. Verder hebben de jongens C de gebiedsfinale gehaald, hierin zijn zij als zesde geëindigd Dit jaar zijn bij de pupillen slechts 2 ploegen, de jongens pupillen A1 en A2 naar de regionale competitiefinale in Amsterdam geweest.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 19


Individueel hadden Jules Angenent Stiven Al Wessel Koot Shanice van Kan Lotte Enzler

zich voor de regionale competitiefinale nog geplaatst: jpA2 (8) jpA2 (10) jpA1 (11) mpA1 (12) mpB (4)

Lotte Enzler (meisje pupillen B) heeft een mooi clubrecord gehaald op de 40m Zij liep deze tijd op onze eigen baan in Haarlem op 2-6-2007 in een tijd van 6.4 sec. Judith Endstra (meisje pupillen C) behaalde maar liefs 3 clubrecords. Zij liep de 40m in 6.7 sec, sprong 3.44 m ver en liep de 600m in 2.11.3 sec. Tijdens de Evening Games zijn er door een groot aantal Holland atleten prijzen in de wacht gesleept. De eerste 6 atleten van elke categorie kregen een leuke geldprijs. De gelukkigen waren: Thijmen Wiltink j. jun D1 (2) Florian van Heijningen j. jun D1 (4) Vester van Heijningen j. jun D2 (3) Machiel smits j. jun C1 (3) Ludo Vahle j. jun C1 (4) Roy Jansen j. jun C2 (2) Lisa van Dijck m. jun C1 (4) Mirthe Wiltink m. jun C1 (5) Herfstkampen In oktober vinden ook dit jaar weer de weekendkampen in Austerlitz plaats. Het pupillenkamp heeft echter nog even op losse schroeven gestaan omdat dit jaar het pupillenkamp samenvalt met het Texelkamp voor AB’s en senioren. Maar gelukkig gaan ook dit jaar weer 6 enthousiaste jeugdtrainers mee en als JC zijn we ervan overtuigd dat ook dit jaar het kamp weer een onvergetelijke happening wordt. Vooruitblik Als JC vinden wij het belangrijk dat onze jeugdige trainers ondersteund worden in het geven van hun trainingen. Ook willen wij zorgen voor een grotere deelname aan wedstrijden. Dit geldt voor de vrije wedstrijden maar met name voor de competitiewedstrijden. De competitiewedstrijden worden gezien als belangrijke wedstrijden waar iedereen aan mee zou moeten doen. De trainers én de JC zullen de atleten zoveel mogelijk motiveren. Omdat WhozNext niet langer bestaat zal de JC, in samenwerking met de trainers voor zowel de pupillen als de junioren zorgen voor leuke/gezellige activiteiten naast het sporten. De JC wil proberen haar geledingen verder uit te breiden. Omdat de JC vooral een “ouders-vertegenwoordiging” van de jeugd is, zullen wij als JC streven naar een zekere doorstroom en zorgen voor een vertegenwoordiging van ouders van verschillende leeftijdscategorieën (ouders van pupillen, D- en C junioren). de Jeugdcommissie Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 20


Jaarverslag wegatletiek Trainers en groepen Er wordt door 6 loopgroepen op dinsdag/woensdag en donderdagavond getraind. Daarnaast is er de oudergroep, die gelijk met de pupillen op dinsdag inde zomer en zondag in de winter traint. De keepfit traint op dinsdagavond en zaterdagochtend. In de loop van het jaar zijn er op dinsdagavond en woensdagavond loopgroepen samengevoegd. Hierdoor zijn de groepen nog groter geworden. De keepfit traint op dinsdagavond, woensdagavond en zaterdagochtend. De dinsdag keepfit avond in de wintermaanden is na afloop van afgelopen winter gestopt wegens een teruglopend aantal deelnemers. Begin van dit jaar is de keepfit training op zaterdagochtend uitgebreid met Nordic Walking. Na een gezamenlijke warming up splitst de groep zich naar hardlopers en Nordic walkers. Hiertoe hebben Harrie Hagenman, Femke Schravemaker en Jozef Oonincx bij de Atletiekunie een cursus gevolgd en met een diploma afgerond. Rens Veerman is aan het eind van het jaar gestopt met het geven van training op dinsdagavond vanwege zijn nieuwe baan bij sportservice Noord Holland. Jan de Ruiter, die training gaf op woensdag, heeft de training van Rens overgenomen en wordt daarbij geassisteerd door Nanning Dijkstra. De training van Jan op woensdag wordt nu gegeven door Ludwien Potveer en Arjan Vink met ondersteuning van Henny Tiben. Onder leiding van Koos Kiers is er een talentengroep middenlange afstand gestart. Deze extra trainingen met talenten van verschillende verenigingen worden op onze baan gehouden. Uit deze talenten moeten ook de toekomstige kampioenen op de weg komen. Op 31 maart deed Eline Zwikstra examen voor haar trainersdiploma. Met hulp van een zelf geselecteerde en gemotiveerde loopgroep van 15 Holland atleten bewees ze dat ze haar diploma zeker verdiend! In de zomer werd er door de groepen van Susan Jansen, Hans Bakkenes en Eline Zwikstra in de duinen getraind. Henny Tiben heeft in april te kennen gegeven dat hij zijn professionele werk in de loopsport niet meer kan combineren met zijn trainersschap en trainerscoordinator. Gedurende de zomermaanden heeft Annie Roodenburg zijn trainingen tijdelijk waargenomen. Vanaf september heeft Thea Smittenaar de trainingen definitief overgenomen en hebben een groot aantal lopers uit deze groep zich opgegeven om assistent trainer te worden. In september heeft Annie Roodenburg haar lidmaatschap opgezegd en stopt na vele jaren met het geven van trainingen. De groep wedstrijdlopers wordt vanaf november getraind door Sam Blom. Behalve de genoemde trainers worden er regelmatig trainingen overgenomen door assistent trainers zoals Ludwien Potveer en Arjan Vink. Arjan Sierveld en Peter van Wees zijn in oktober aan de cursus trainer loopgroepen begonnen.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 21


Dankzij alle trainers , assistent trainers en actieve leden is het het afgelopen seizoen weer gelukt om 52 weken te trainen. Hulde daarvoor. Keep-fit De Keepfit groep werd het afgelopen seizoen getraind door Femke Schavemaker, Jozef Oonincx, Piet Negenman en Jack van de Haterd die bij toerbeurt de zaterdagtraining voor hun rekening namen. Piet en Jack deden daarnaast de dinsdagavond training waarbij Jozef diverse keren als reserve aanwezig was. De zaterdaggroep was heel blij dat Harrie Hagenman op de zaterdagochtend weer terug was en nu als trainer voor de Nordic Walkers, mede dankzij zijn inzet wordt het een succesnummer. Woensdagavond dames keep fit. Weer een jaar om en nog steeds is de woensdagavondgroep actief bezig. Afgelopen jaar moesten we noodgedwongen verhuizen naar een andere, wat kleinere, maar schonere zaal in Haarlem Noord. Ook die zaal wist iedereen te vinden en de opkomst was redelijk te noemen. Er waren geen noemenswaardige blessures in de groep zodat de meeste dames regelmatig aanwezig waren en dat versterkt de onderlinge band natuurlijk. Gelukkig konden we begin september weer naar onze oude vertrouwde zaal, die ingrijpend verbouwd is, terug en dat is een hele verbetering. Een andere verandering voor de dames was dat Micky d’Herripon na 13 jaar gestopt is met training geven (blijf wel in de groep meetrainen) en deze taak wordt voorlopig waargenomen (om de week) door Jozef en Piet. Zij proberen onze conditie op peil te houden met gedegen oefeningen en enthousiaste aanmoedigingen om het toch vooral vol te houden en dat waarderen wij zeer! Ook ons afsluitende “volleyballpotje”, nu met mannelijke inbreng , wordt door een ieder fanatiek gespeeld, we krijgen er geen genoeg van. U ziet we zijn dik tevreden en hopen dit nog lang vol te houden in deze gezellige groep. Bestuur De versterkte en vernieuwde commissie wegatletiek is in september gevormd. De taken zijn de komende tijd als volgt verdeeld: voorzitter: André Soff secretaris: Marian Blankman penningmeester: Jos van der Kooij ledenadministratie: Jacoline Schreuder trainercontacten: Thea Smittenaar loopcursussen: Richard Bekema marathon: Astrid Barnhoorn. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook nog gemaakt door Roland Thon en Christel Cornelissen, helpt Christel Vear bij de loopcursussen en Trix Smid bij de ledenadministratie. Ook gaan er mensen helpen bij de organisatie van de KAV Holland cross en Runnersworld Spaarnwoudeloop. Gelukkig zijn er ook een aantal lopers die gaan voor een toekomstig assistent trainerschap. Als laatste zijn er in de meeste groepen contactpersonen gevonden die de communicatie binnen de groep en met de commissie zullen gaan verbeteren. Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 22


Activiteiten Na de baantrainingen van de loopgroepen op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 december werd door de evenementencommissie een gezellige eindejaarsborrel verzorgd. De wegatleten Loes Balm en Susan Jansen zitten in deze commissie. Door Henny Tiben werd een voorbereidingstraject voor de voorjaarsmarathons begeleid. De ouders hebben hun eigen meerkamp gedraaid tijdens de onderlinge wedstrijden eind september. De keepfit heeft weer veel gezellige activiteiten gehad: zoals de sinterklaasviering op dinsdagavond in de zaal, de jaarlijkse nieuwjaartraining op de baan met een Coopertest als uitsmijter. In het voorjaar zo rond het carnaval hadden we de snertmiddag waarbij we de training verzetten naar de zaterdagmiddag en na afloop naar het clubhuis gaan om te genieten van ouderwetse snert met roggebrood en spek. In juli hadden we onze jaarlijkse sport en speldag, dit keer gingen we op de fiets naar Duinpark Paasdal in Wijk aan Zee. Onderweg tijdens een korte pauze hebben we nog even jeu des boules geoefend. Op het Paasdal werden we getrakteerd op koffie met een taartbuffer. Vervolgens een wedstrijd midgetgolf en daarna weer op de fiets verder richting strand. Onderweg geluncht want door de sterke wind was dat niet mogelijk op het strand. Na uitwaaien op het strand weer op de fiets richting Haarlem. Via het nieuwe fietspad door de duinen weer terug naar de baan. Onderweg weer even gestopt voor een spelletje jeu de boules. Op de baan het geheel afgesloten met een overheerlijke barbecue, zoals vanouds weer verzorgt door Frans en Henk. Nieuwsbrief De nieuwsbrief die via de website naar de leden wordt verstuurd is dit jaar twee wekelijks verstuurd. Niet alleen dankzij de redactieleden Christel Cornelissen, Roland Thon en André Soff maar ook dankzij iedereen die een verslagje of iets anders heeft ingestuurd. Cursussen In januari is er een loopcursus gehouden op donderdagavond die werd afgesloten door deelname aan de Runnersworld Spaarnwoudeloop. Eline Zwikstra heeft de groep van meer dan 20 lopers begeleid. Vanaf februari is er ‘Running Business’ gehouden. Dit is een samenwerking van ING en de Atletiekunie. Het idee erachter is om op een sportieve wijze zakelijk te netwerken of op een zakelijke wijze sportief bezig te zijn. De trainingen zijn georganiseerd door Hans Bakkenes voor meer dan 50 lopers met na afloop in de kantine ruimte om te netwerken onder het genot van een sportdrankje of kopje thee. Er is getraind voor deelname aan de business loop van de marathon van Amsterdam. Half april is de grachtenloopcursus gestart. Op donderdagavond is er onder leiding van Peter van Wees en Arjan Sierveld door een enthousiaste groep getraind.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 23


Vanaf begin juli is er traditioneel een loopcursus georganiseerd voor de ZKA loop. De trainingen zijn dit jaar door een externe trainer gegeven: Martijn Carol. Loopjes De Runnersworld Spaarnwoudeloop is dit jaar voor het eerst georganiseerd door KAV Holland. Deze loop is opgezet door AV Haarlem onder het motto: "voor lopers door lopers" en heeft al jaren als hoofdsponsor Runnersworld. Vorig jaar heeft Runnersworld een zeer groot deel van de organisatie zelf op zich genomen. Dit jaar is de organisatie succesvol overgenomen door KAV Holland. De loop is de start van het "zomer"seizoen en valt in het eerste lenteweekend. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kon doen was er naast de 10, 20 en 30 km ook een 5 km en een kinderloop. Ook is er dit jaar voor het eerst gewerkt met een automatische tijdsregistratie. Met hulp van meer dan 70 vrijwilligers liepen er meer dan 1000 mensen mee en werd het een super Holland dag. De Runnersworld Spaarnwoudeloop is uitgeroepen tot één van de 30 mooiste lopen van Nederland Voor stoere hardlopers is er ieder jaar het Kennemer Cross Circuit. Dit jaar start het circuit op zondag 4 november met de KAV Holland Cross. Deze loop wordt voor het eerst door KAV Holland georganiseerd en belooft weer een echte Holland dag te worden. Ook is er weer assistentie geleverd bij de grachtenloop en ZKA loop. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen. Overig Op de algemene ledenvergadering kreeg André Soff de Holland beker uitgereikt als dank voor zijn inzet voor de wegatletiek. Uitslagen: Waar liep KAV Holland • 24 september Marathon van Berlijn: Paul Zonneveld • 15 oktober 20 km van Parijs: Een deel van de woensdaggroep van Hans Bakkenes deed mee • 5 november New York City Marathon: Marion Hoff en Marianna Bos • 12 november AV Trias Cross in Heiloo: Tijdens de openingscross in Heiloo werd Esther van Heerde fraai 2e. • 19 november Zevenheuvelenloop Cyril Mica werd fraai 5e in zijn categorie in Nijmegen. • 26 november Wijk aan Zee stett cross (KKC) 5-10 km • 3 december Olympisch Stadion Loop Amsterdam 5-10 km • 3 december Sinterklaasloop Suomi • 3 december 22e snertloop Loopgroep de Lutte • 3 december Terspecke loop Lisse • 3 december Wintercanton Montferland • 30 december Diverse hoge noteringen voor KAV Holland in de 40e editie van de Oliebollenloop. • 3e Kerstdagloop in Arnhem • 7 januari 2007 Phanos boscross: Vele KAV Holland noteringen, zowel bij de jeugd (met opvallende familieprestaties voor de families Koot en Kamps) als bij

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 24


• • • •

• •

• • • • • • • • • • •

de senioren met o.a. een 2e plaats voor Esther van Heerde kort op de hielen gezeten door Bethlehem Teklemedhin 14 januari 2007 Egmond halve marathon:We hebben inmiddels allemaal wel gelezen dat het weer een heroische strijd door een mul strandzand en tegen de zuidwester in is geweest. 21 KAV Hollanders daar. 21 januari Vondelparkloop 28 januari Beeckesteijn Cross: Veel KAV Holland prestaties, van jong tot oud. Rachel Boddy is bij de sportman/vrouw/ploeg/belofte verkiezing van Haarlem gekozen tot Sportbelofte van het jaar 2006. Zij kreeg deze prijs omdat zij Nederlands kampioen is geworden op de 400 meter en 800 meter. Deze uitverkiezing werd onlangs meer dan waargemaakt door ook nog eens indoor kampioen van Nederland te worden. 11 februari Schoorl: Regen en wind horen daar nu eenmaal bij. Waar het schaatsen Nederlandse wereldkampioenen opleverde, was Schoorl goed voor vele en vaak fantastische KAV Holland prestaties. 27 februari Rabobank Bosloop: de zesde én laatste cross uit het Kennemer Cross Circuit, plaats. Er zijn weer vele fraaie en soms zelfs zeer fraaie KAV Holland prestaties te melden. Onze snelste dame was Petra Aarts, die de 7.7 km in 34.39 minuten afraffelde. Zij bleef daarmee Bianca Jansen (35,15) net voor. Bij de heren raasde Cyril Mica het parcours van 10,7 km af in 38,54 minuten en werd daarmee eerste. En dat was zelfs voor Getachwe Ayele (39,16), Henny Tiben (39,16) en Marcel de Graaf )40,41) een tandje te snel. In het eindklassement van het Kennemer Cross Circuit is Esther van Heerde als derde bij de vrouwen geëindigd. NK cross Wageningen: Esther van Heerde een fraaie 20e plaats op de 6700 meter. Ook Jane Boddy deed van zich spreken met een fraaie zesde plaats op de 4900 meter; Martine Bodemans eindigde zelfs nog een stapje hoger met een vijfde plek in de categorie masters 50+. 11 maart 20 van Alphen Op de website vonden wij de tijden terug van Bianca Jansen (1.30.22; 7e bij de vrouwen masters 35 jaar), Ronald van der Schoor (1.30.13, 18e bij de mannen masters 35jaar) en Fred Kies (1.35.57, 18e bij de mannnen masters 45 jaar). 17 maart City Pier City: door de straten van Den Haag van City naar Pier tot City. 25 maart; Runnersworld Spaarnwoudeloop: de g1000! eerste plaatsen van Marion Hoff (2.19.18) en Henny Tiben ( 1.53.46) op de 30 km. 18 maart marathon van Rome 1 april Road Air Run 9 april marathon van Utrecht. 9 april ronde van Texel "Ultralopers weten precies hoe hard ze kunnen lopen en hoe lang", aldus Henny Tiben een bijzondere uitspraak als je bedenkt dat je daarvoor 60 km en 5.04.15 uur onderweg bent geweest! 16 april marathon van Rotterdam.Wat was het heet! 22 april Enschede marathon: Kees Toet 4:25:25; 20 mei Hoorn marathon: Simon Luckett 2:53:05 en Rinus Phernambucq 4:08:24. 20 mei 67e Pim Mulierloop. heerlijk hollen door Driehuis, Santpoort en Bloemendaal.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 25


• • • • • • • • •

• • • •

20 mei vond in Nijmegen de Mariekenloop plaats. Ook daar vele KAV Hollandaises. 3 juni Geestgrondenloop: Ayele Getachew won met grote overmacht de vijfde edite van de Geestgrondenloop. Zijn tijd op de 10,5 km van 36.23 minuten betekende een verbetering van het parcoursrecord met ruim een minuut. 10 juni Kikarun: Ruim 2.300 deelnemers waarvan ruim 300 kinderen voor de kidsrun , droegen bij aan het grote succes van de KiKarun. De totale opbrengst is 75.477 Euro.. 10 juli Leiden. Er zijn weer mooie prestaties van onze leden op de 10 km en de halve marathon. 15 juni Grachtenloop 22 juni vond de Velserbroekloop plaats. Marcel de Graaf (37.30), Martin Helmantel (38.31), Martijn Beunk (41,13) en Paul Rietveld (44.26) snelden voor KAV Holland over het 10 km parcours. 24 juni was er de Marquetteloop in Heemskerk. 2 september werd het loopprogramma weer hervat. En hoe! Marathon, halve marathon en 10 km van Haarlemmermeer. 2 september Tilburg ten miles: Arjan Vink liep de 10 km in 44.19. Hij meldde ons: "Het is een aanrader qua gezelligheid. Regelmatig muziekbandjes langs het (stads)parcours, ruim publiek (deed af en toe aan Dam tot Dam denken) met extra water- en sponsplekken. Achteraf lekker een paar terrasjes gepikt, samen met enkele reisgenoten van mijn fietsvakantie die hier ook meeliepen." Misschien een aanrader voor anderen volgend jaar? 9 september waren er diverse KAV leden - zeer- actief tijdens de 30 km van Amsterdam Noord. 23 september Dam tot Dam was bloedje heet. De lopers van de Dam tot Dam loop hebben het geweten. 30 september marathon van Berlijn: Gebreselassie liep een nieuw wereldrecord. Maarten Hoeven leverde met 3.02.12 een heel knappe tijd. Verder nam Stefan Rasch aan de 15 km van de Postbankloop deel (1.05.51). Astrid Barnhoorn (2:03:42) en Arie Hennevanger (2:02:38) reisden af naar Den Burg voor de halve marathon van Texel..Ook op Texel maar dan voor de 10 km verdiende Eva een twee plaats bij de vrouwen senioren met een tijd van 41:30. 7 oktober De ZKA loop werd met stralend weer een groot succes. Vele Holland atleten namen deel. Weer een loopcursus werd afgesloten. De waterposten werden bezet. En de snelste Haarlemmer en Haarlemse werden Holland atleten. De heren wedstrijd werd gewonnen door drie Afrikaanse lopers, de winnaar Muliuki finished in 1.04.43. Esther van Heerde won de halve marathon bij de vrouwen in 1.28.58. Getachew Ayele was de snelste Haarlemmer en eindigde 6e in 1.18.26. Cyril Mica is in Oss Nederlands kampioen geworden op de korte duathlon. Hij werd eerste in de categorie mannen 40+ met een tijde van 1.58,39. De duathlon bestond uit 10 km lopen, 40 km fietsen en 5 km lopen. Hulde voor deze Holland atleet die als volgende wedstrijd de zevenheuvenloop doet, en de KAV Holland cross op 4 november vast als training gebruikt. (bron HD)

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 26


Plan volgend jaar Trainers: assistent trainers opleiden, vooruitlopend op de Atletiekunie cursussen kunnen wij zelf al een eerste aanzet geven om de assistent trainers op te leiden en mee te laten draaien voor de trainingsgroepen trainingsschema’s, zoals voorheen al getraind werd met een trainingsschema voor alle groepen willen we komende periode weer met een schema gaan trainen. Bestuur: commissie goed functioneren, De nieuwe commissie wegatletiek is inmiddels gevormd en de taken zijn verdeeld. De eerste periode zal een gewenningsperiode zijn waarna de commissie op volle kracht zal moeten gaan draaien. Door de uitbreiding in mankacht zal de commissie meer ruimte hebben om de plannen voor volgend jaar tot realisatie te brengen. ledenadministratie project, De ledenadministratie bij de wegatletiek zal extra aandacht vergen contactpersonen in functie, Door de aanstelling van de contactpersonen per trainingsgroep willen wij de communicatie tussen bestuur en leden verbeteren, tevens zullen zij een actieve rol kunnen gaan spelen bij de begeleiding van de nieuwe leden. De contactpersonen zijn de ogen en oren binnen de loopgroepen. verbetering proces nieuwe leden meer vinger aan de pols houden in samenspraak met de contactpersonen per trainingsgroep, welkomstinformatie voor nieuwe leden, nieuwe leden sneller wegwijs maken in de vereniging en zich snel thuis laten voelen Cursussen: cursus voor de Grachtenloop (medio eind maart tot en met eind juni) cursus voor de Zilveren Kruis Achmealoop (medio juli tot en met september) Activiteiten: activiteit in elke groep gezamenlijke activiteiten: kerstcross, zka loop info avonden blessures, de afgelopen jaren is de vraag naar informatieavonden over blessures en blessurepreventie naar boven gekomen. Komend jaar willen wij een infoavond organiseren. Marathon: programma voor een voorjaars- en een najaarsmarathon. Deze groepen zullen moeten gaan trainen met aangepaste trainingsschema’s toegespitst op de marathon. Voor aanvang van de trainingen zullen wij een informatieavond organiseren om nieuwe marathonlopers en nieuwe leden te informeren Communicatie: nieuwsbrief, de nieuwsbrief heeft zich de laatste twee jaar ontwikkeld als een uitermate nuttig medium om de leden te informeren. De reacties op de nieuwsbrief zijn dan ook uitermate positief, de verspreiding hiervan zal aan de hand van het bestand van de ledenadministratie verder geoptimaliseerd worden zodat iedereen deze nieuwsbrief zal gaan ontvangen. Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 27


De website is ons belangrijkste medium om ons te profileren naar buiten toe. Ook niet leden en potentiĂŤle leden zullen via de website gaan kijken wat de vereniging ze te bieden heeft. Het is dan ook van groot belang om de informatie up to date te houden. communicatie tussen trainers, bestuur en leden. De communicatie tussen trainers, bestuur en leden zal door de uitbreiding van het bestuur meeraandacht kunnen krijgen. Loopjes: Runnersworld Spaarnwoudeloop, evenals vorig jaar zullen wij als vereniging weer de Sspaarnwoudeloop gaan organiseren, een prima gelegenheid om ons in de regio als atletiekvereniging voor iedereen te profileren. KAV Holland cross in 2007 organiseren we voor het eerst sinds jaren weer een cross op 4 november a.s. Medewerking aan de Grachtenloop voor hand en spandiensten. Wij verlenen hier al jaren medewerking aan de organisatie tevens is dit het einddoel van de eerste geplande loopcursus in 2008. Medewerking aan de Zilveren kruis Achmea loop. Wij verlenen hier al jaren medewerking aan de organisatie tevens is dit het einddoel van de tweede geplande loopcursus in 2008. Ledenaantal verwachting: Stabilisatie van de groei is noodzakelijk om het ledenaantal in de pas te laten lopen met het aantal beschikbare trainers.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 28


Verslag van de penningmeester Gelukkig is er weer uitbreiding van kader gevonden. Elders leest u daar meer over. Plan is om het financiële deel voor loopgroepen apart te gaan verzorgen en ook daar leest u elders over. Het financieel verslag kent wat nieuwe aspecten. Voor het organiseren van de Runnersworld Spaarnwoudeloop is een aparte rekening geopend, terwijl dat vroeger in de administratie werd opgenomen onder de kop acties. We laten het er nu buiten en het saldo blijft bestemd voor het organiseren van de KAV Holland Cross en de Runnersworld Spaarnwoudeloop, als een soort aparte reserve. Ook de club van 50 blijft een aparte pot binnen de club zodat daar aparte doelen voor gekozen kunnen worden. Gezien de groei van het aantal leden en als gevolg daarvan een ook wat omvangrijkere administratie is gekozen om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden. Door gebrek aan tijd zijn er het afgelopen jaar van mijn kant wat dingen bij ingeschoten die mij ertoe hebben besloten in maart 2007 te stoppen. Ik heb het nu afgerond en een nieuwe penningmeester bereid gevonden het stokje over te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het volgend jaar een stuk professioneler zal gaan mede door de veranderingen die dit jaar zijn ingezet.(o.a. automatische incasso) Ik zal alles zo goed mogelijk overdragen, de lopende zaken afhandelen en assisteren waar nodig.

Overzicht boekjaar 2007 Balans Debetzijde Bank Vooruitbetaald Nog te ontvangen Materialen Materiaalhok Loopgroepen wedstrijdorganisatie

2006 € 29.193,46

2007 € 30.907,17

€ 4.721,17 PM PM

€ 4.550,00 PM PM

€ 33.914,63

€ 35.457,17

Creditzijde Vooruit ontvangen Nog te betalen

2006 € 2.380,00 € 13.000,00

2007 € 0,00 € 17.000,00

Eigen vermogen

€ 18.534,63 € 33.914,63

€ 2.632,48 € 15.824,69 € 35.457,17

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 29


Resultatenrekening Ontvangen contributies Rente Akties Donaties Spaarnwoudeloop Kantine Sponsorinkomsten

Begroot 2007 € 68.000,00 € 100,00 € 6.300,00 € 1.000,00

Werkelijk € 73.323,95 € 210,90 € 7.248,49 € 675,00 € 2.632,48 € 1.969,30 € 875,00 € 86.935,12

Begroot 2008 € 75.000,00 € 200,00 € 6.500,00 € 500,00

Lotto/Toto

€ 2.500,00 € 1.500,00 € 79.400,00 € 550,00

€ 2.200,00 € 2.250,00 € 86.650,00

Creditzijde (Uitgaven) Clubblad Jeugdcommissie Feestuitgaven

Begroot 2007 € 3.250,00 € 2.000,00 € 500,00

Werkelijk € 2.678,06 € 2.172,95 € 157,02

Begroot 2008 € 3.250,00 € 1.500,00 € 800,00

Trainers Wedstrijden Secretariaat Representatie Recreanten Materiaal Cursussen Huur accomodaties Bondscontributie Medische begeleiding

€ 32.000,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 21.000,00 € 14.000,00 € 700,00 € 79.950,00

€ 38.182,76 € 426,80 € 1.443,64 € 691,70 € 0,00 € 1.000,00 € 667,50 € 20.476,48 € 17.324,50 € 0,00 € 85.221,41

€ 34.000,00 € 1.000,00 € 1.600,00 € 500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 23.000,00 € 15.500,00 € 500,00 € 86.650,00

Toelichting op de werkelijke cijfers aan de ontvangstkant • Sommige cijfers zijn samengevoegd, dan wel gesaldeerd. • Er is dit jaar door ING -groep hoog saldo behaald. Toelichting op de werkelijke cijfers aan de uitgavenkant • Trainers hoog door toename van trainers en coördinatieschap Toelichting op de begroting aan de ontvangstkant • Contributieverhoging van 3% • Er zullen meer acties moeten worden opgestart die continu inkomsten garanderen. • Clubbladadvertenties blijven achter. Toelichting op de begroting aan de uitgavenkant • Er zijn wat wisselingen in het trainerscorps waardoor we enige afname verwachten. • Er zal geïnvesteerd worden in trainersopleidingen Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 30


Voorstel contributies Senioren Junioren A en B Junioren C en D Pupillen Loopgroepen Keep fit Ouders Wedstrijdlid Gezinscontributie Donateurschap

2008

was

€ 205,00 € 164,00 € 142,00 € 122,00 € 111,00 € 100,00 € 111,00 € 80,00 € 395,00 € 50,00

€ 199,00 € 159,00 € 138,00 € 118,00 € 108,00 € 97,00 € 108,00 € 77,00 € 383,00 € 40,00

Nieuwe incasso contributie gelden structuur In onze vorige HOLLANDS WELVAREN hebben wij alle leden een formulier doen toekomen om per 1 januari 2008 de contributiegelden via een automatische incassomachtiging te mogen incasseren. Wij hebben gelukkig een groot aantal formulieren volledig ingevuld en met zo nodig aangepaste persoonsgegevens terug ontvangen, waarvoor onze dank. Helaas krijgen wij toch ook regelmatig het verzoek om een nieuw blanco formulier te willen verstrekken omdat het oude formulier in het ongerede is geraakt. Voor de loopgroepen, die in het winterseizoen op de baan trainen hebben wij een aantal formulieren in de kantine beschikbaar. Vraag dit aan de KAV HOLLAND kantinemedewerk(st)ers die in ieder geval op de dinsdagavond aanwezig is/zijn. Omdat onze jeugdleden niet voor maart 2008 op de baan zullen trainen hebben wij besloten om een blanco formulier, zonder uw persoonsgegevens, bij deze editie van Hollands Welvaren te voegen in de hoop dat degene die nog niet gereageerd hebben dit alsnog zullen doen. Mocht u om welke reden dan ook uw lidmaatschap willen opzeggen dan kunt u dit ook d.m.v. dit formulier doen. (zie adres ledenadministratie achterin dit clubblad) Misschien ten overvloede indien het lidmaatschap na 1 november 2007 wordt opgezegd wordt door de Atletiekunie de bondscontributie voor 2008 onze vereniging in rekening gebracht, die wij dan op u zullen verhalen.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 31


Uitslag Onderlinge wedstrijden 22 en 23 september 2007 Senioren Mannen Naam 1 Martin de Groot 2 Koen Baars 3 Pim Hackman 4 Arno v Steensel 5 Bastiaan Roosen 6 Ilja Huner 7 Wim Roosen 8 Sjoerd Harren 9 Max Kop 10 Bram Baars 11 Jeroen Harren 12 Daniel Federer

100 mtr Prest. 12.1 11.9 11.9 11.6 12.4 12.9 13.1 12.3 12.4 12.3 13.0 13.2

Senioren Vrouwen Naam 1 Hannah de Boer 2 Anna Mulder 3 Anne Reigersberg 4 Lotte vd Dries 5 Kirsten Burghout 6 Yvonne Roosen

100 mtr Prest. 13.8 13.9 14.4 16.0 15.9 dns

Ver PNT Prest. PNT 513 6.42 697 552 5.88 578 552 5.75 548 614 5.74 546 456 5.26 434 367 5.37 460 333 4.56 261 474 5.55 502 456 4.81 324 474 5.46 481 350 5.45 479 317 5.02 376

Kogel Prest. 9.36 9.53 7.65 10.41 8.50 9.61 10.60 9.38 8.50 9.33 8.91 8.29

PNT 413 425 277 490 346 431 503 414 346 410 378 329

Hoog Prest. 1.60 1.50 1.65 1.65 1.60 1.70 1.60 1.55 1.40 1.50 1.65 1.45

Ver Discus PNT Prest. PNT Prest. PNT 502 4.33 510 33.59 616 486 4.75 616 18.64 284 412 3.84 379 17.45 252 206 3.95 409 22.91 389 217 3.90 396 18.34 276 0 dns 0 38.60 710

Hoog Prest. 1.30 1.20 1.25 1.15 1.25 dns

PNT 492 394 540 540 492 587 492 444 293 394 540 344

Speer Prest. 44.88 43.65 36.34 45.47 35.06 32.21 47.20 37.91 47.36 32.20 26.96 46.04

PNT 484 348 417 278 417 0

Kogel Prest. 8.70 7.80 7.75 7.94 7.08 dns

PNT 562 545 435 571 414 368 595 459 597 367 276 579

1000 m Prest. 3.02.7 2.54.5 2.52.3 dns 2.53.6 3.08.0 3.12.5 3.30.2 3.06.5 3.22.8 3.40.3 3.40.2

PNT 452 534 557 0 544 403 364 225 417 280 156 156

Totaal PNT 3129 3028 2909 2761 2686 2616 2548 2518 2433 2406 2179 2101

PNT 498 431 427 441 374 0

800 mtr Prest. 2.59.0 3.34.3 2.54.6 3.49.8 3.52.3 dns

PNT 405 178 440 100 88 0

Totaal PNT 3015 2343 2327 1823 1768 710

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 32


B junioren jongens Naam 1 Thierry Kruithof 2 Jord Buiting 3 Tom Schoonen 4 Remco Smit 5 Rimbert Vahle 6 Dennis v Binsbergen

100 mtr Prest. 12.0 11.6 12.4 12.8 dns dns

Ver PNT Prest. PNT 532 5.84 569 614 6.03 612 456 5.18 415 384 5.33 451 0 0 0 0

Kogel Prest. 15.56 10.86 9.91 9.08 dns dns

PNT 822 522 454 391 0 0

B junioren Meisjes Naam 1 Julia Eshuis 2 Marije Siegerist 3 Lianne Langendam 4 Joline Cramer 5 Sasha Mees 6 Aniek Munk 7 Inge Phernambuck 8 Melissa Leeuwe

100 mtr Prest. 14.1 13.8 14.5 15.0 15.5 dns 15.3 17.5

Hoog PNT Prest. PNT 456 1.45 672 502 1.30 484 398 1.25 417 330 1.20 348 266 1.15 278 0 dns 0 291 1.20 348 46 0.95 0

Kogel Prest. 8.57 8.34 6.35 6.82 6.51 dns 8.32 6.84

200 mtr PNT Prest. PNT 489 29.7 485 472 29.0 529 314 30.5 438 353 31.7 371 327 32.3 339 0 dns 0 470 dns 0 354 37.8 96

A junioren Jongens Naam 1 Gijs Koning 2 Robin Tunissen 3 Mark v/d Boon 4 Arno Hoogland

100 mtr Prest. 12.4 12.5 12.6 12.9

Ver PNT Prest. PNT 456 5.67 530 437 4.86 337 419 4.90 347 367 4.65 284

Kogel Prest. 9.78 10.09 8.29 9.80

Polsh Prest. 3.00 2.00 2.00 dns

PNT 444 467 329 446

Polsh Prest. 2.60 2.40 2.10 0.00 0.00 0.00

PNT 404 338 234 0 0 0

PNT 528 198 198 0

PNT 532 630 428 400 0 0

110 mH Prest. 15.6 15.2 16.9 22.4 21.2 19.8

100 m.H Prest. 18.3 20.1 23.0 21.7 22.5 21.1 dns dnf

PNT 435 317 166 229 189 260 0 0

Ver Prest. 4.34 4.02 4.35 4.08 3.65 4.41 dns dns

400 m Prest. 55.2 58.0 56.9 1.02.2

tr PNT 589 492 529 362

110 mH Prest. 18.9 20.7 22.5 dns

400 m Prest. 56.8 54.1 1.00.0 1.00.9

PNT 764 803 649 310 369 447

Discus Prest. 37.46 34.19 23.55 26.11 15.24 20.61

PNT 512 428 515 444 326 530 0 0

Speer Prest. 14.38 24.03 15.57 16.55 16.53 17.01 17.36 13.77

PNT 503 396 305 0

Discus Prest. 26.02 26.57 19.56 dns

PNT 635 567 318 382 81 240

Hoog Prest. 1.75 1.70 1.55 1.50 dns dns

PNT 634 587 444 394 0 0

Speer Prest. 48.23 35.22 30.82 29.16 39.21 24.55

PNT 266 485 296 320 320 332 340 250

800 mtr Prest. 2.55.5 3.00.1 2.54.0 3.00.0 dnf 2.55.1 dns dns

PNT 433 397 445 397 0 436 0 0

Totaal PNT 3748 3614 2989 2792 2045 1558 1449 746

PNT 380 394 211 0

Hoog Prest. 1.50 1.70 1.45 1.50

PNT 394 587 344 394

Speer Prest. 33.37 28.92 23.94 dns

1500 m Totaal PNT Prest. PNT PNT 609 5.03.4 390 5891 417 5.19.1 310 5400 344 5.41.1 211 3953 315 6.01.8 129 3156 479 4.51.1 458 1387 231 5.40.2 215 1133

1500 m Totaal PNT Prest. PNT PNT 387 5.06.2 375 4586 311 6.34.3 17 3636 219 5.07.7 367 3268 0 dns 0 1853

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 33


Een reisje langs de Rijn… Door: Linda van Galen Een marathon wilde we weer lopen, maar ja welke? Amsterdam en Rotterdam waren al gedaan, iets in het buitenland dan misschien? Via het Internet mbv de marathonpagina kwam Keulen in beeld en na een overtuigend betoog van Paul v Z besloten we in februari om voor Keulen te gaan. Zo gezegd zo gedaan, toch? Na 14 weken weer fanatiek trainen (toch wel weer met de nodige bloed, zweet en tranen), op een schema wat Henny voor ons weer in elkaar had gedraaid, gingen we vrijdag 5 okt op weg naar Keulen. Veilig belandde we in een super de luxe hotel, midden in Keulen (met dank aan onze reisleider Ronald en KRAS). Dit kon al niet meer stuk. Met een kabelbaan over de Rijn op naar de Messe voor het ophalen van de startnummers. Lekker het sfeertje proeven. Gelukkig kwam iedereen in het bezit van zijn startnummer, compleet met een grote tas vol met folders en diverse artikelen, heerlijk. Alvast de omgeving verkent zodat we een beetje wisten waar de start was en waar we onze spullen kwijt konden, dat geeft een beetje rust niet waar? Terug naar het hotel (met de kabelbaan waar vanuit je een fantastisch overzicht had hoe mooi en groots Keulen is) en op naar het centrum voor een hapje marathonvoer. Zaterdag, na een uitgebreid ontbijtbuffet (heerlijk zo’n marathonmaag dat vraagt om veel eten!), op pad om Keulen wat nader te gaan verkennen. Het is echt een prachtige stad. Midden door de stad loopt de Rijn die voor een heel mooi stadsbeeld zorgt en ook de Dom staat te stralen in het midden van het centrum en was het bezoek zeker waard. Via een bezoek aan het chocolademuseum (ook goed voedsel voor een marathon!) terug naar het hotel, om de benen wat te laten rusten. Niet iedereen had de rust, dus met z’n drietjes hebben we heerlijk op een bankje aan de Rijn gezeten in een lekker najaarszonnetje. De bedoeling was om lekker even rustig te lezen, maar onze oranje fleecetruien trokken toch de aandacht, wat erg leuke situaties opleverden. Enfin, de benen kwamen wel tot rust. S’Avonds weer lekker op pad voor een volgend portie marathonvoer, inmiddels waren Paul en Lino ook aangeschoven. En dan volgt de laatste nacht naar….

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 34


Helaas bracht de nacht niet voor iedereen de rust die je graag voor zo’n marathon zou willen hebben. Ook ging de wekker al om kwart over 6. Astrid zou de halve marathon gaan lopen, maar die begon al om 08.30u. Dus zij vertok al voor dag en dauw. Het was toen nog maar 6 graden! Om 08.30 aan de ontbijttafel om (al) weer een portie marathonvoer naar binnen te werken. Gek genoeg kostte het nu erg veel moeite om het eea naar binnen te krijgen (zenuwen?). Op pad naar de metro. Het was nog erg koud. Bij de Messe aangekomen was het een drukte van belang. De halve marathon liep al op zijn eind, de in-line skaters stonden klaar om te vertrekken en ongeveer een kleine tienduizend marathonlopers liepen daar zenuwachtig tussendoor. Eindelijk dan voor ons om half twaalf ook het startschot, al duurde het zo’n 20 minuten voordat we daadwerkelijk een stap over de startmat hadden gedaan. Met de eerste aanmoedigingen van Harry en Astrid (die inmiddels een super halve marathon had gelopen) dan eindelijk op pad. Door het lange wachten duurde het wel even voordat de benen het juiste ritme vonden. Helaas voor Leontien en Hans kwam het ritme helemaal niet en als dan ook de maag niet meewerkt, dan is het uit. Dapper zijn ze gestopt (iets wat heel veel moeite kost) op de 23 km, daar waar Astrid en Harry enthousiast stonden aan te moedigen. Ik hoefde niet in mijn uppie door, want er waren nog zo’n tienduizend andere lopers. Onderweg nog een glimp van Bianca gezien. Ondertussen werd je aangemoedigd door het talrijk aanwezige publiek, die ook nog je naam noemde. Eerst dacht ik nog, goh wat lopen er veel linda’s om me heen, wat later besefte ik mij, dat je voornaam op je startnummer stond gedrukt (je bent niet helemaal helder tijdens het lopen!). Bij het afhalen dacht ik nog, jakkes mijn naam erop, maar tijdens het lopen is het toch wel errug leuk hoor, als veel mensen je naam noemen. Bij 32 km stonden Astrid, Harry en anderen weer luid aan te moedigen, heerlijk om aan het laatste stuk te beginnen. Immers de marathon begint pas bij de 35 km. Gelukkig stonden er zeer veel mensen en was er genoeg te drinken, voldoende om de finish te bereiken. De laatste loodjes wegen wel heel erg zwaar. Een stuk met kinderhoofdjes en tot slot nog een brug over de Rijn, allemaal dingen die de benen niet willen op zo’n moment. Eindelijk was daar het doek met “ZIEL”. De klok stond voor mij stil op 04.13.21u. Erg blij dat ik was gefinisht, ging ik op zoek langs de kraampjes met bier en worst naar mijn mede maatjes. Eindelijk vielen we elkaar in de armen, de emoties waren toch wel hoog opgelopen. We hadden het allemaal zwaar gehad en er waren ook nog eens twee maatjes uitgestapt, dus dat was niet niks. Ronald heeft gelukkig wel een PR gelopen nl 03.26. Bianca heeft het tot een keurige 3.37 gebracht, ook een tijd om trots op te zijn, al is het geen tijd die ze had gewild. Paul heeft (op zijn nieuwe gympies!) een 03.54 bereikt en onze debutant Natalino heeft super gelopen in 03.43! Al met al zijn het gewoon super prestaties. Het lopen van een marathon is toch niet iets wat je zomaar even doet, dat blijkt wel weer. Maandags hebben we voor zover het kon, nog lekker een dagje Keulen gedaan. Al met al kunnen we met veel plezier terugkijken op deze paar dagen Keulen. Op naar de volgende..

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 35


Berlin 2007 Door: M. van der Hoeven Op zondagochtend 30 september 2007 zou het gaan gebeuren. Mijn eerste marathon. Ik had ongeveer vijf maanden training in de benen zitten. Ik voelde me goed en het was een mooie dag. Velen zijn in de voetsporen van Pheidippides getreden maar hopelijk zullen weinigen hetzelfde lot ondergaan na het afleggen van de 42 kilometer en 195 meter. Volgens de organisatoren hebben in totaal meer dan 42.000 enthousiastelingen meegedaan aan dit evenement dat een nieuw wereldrecord zou gaan opleveren van Haile. Voor diegenen die dachten dat ze snel waren: het kan het nog steeds sneller. Aangezien ik nog niet eerder een marathon had gelopen werd ik in startvak H ingedeeld maar ik heb mij gevoegd tussen de hardlopers die verwachten dat ze rond de drie uur nodig zouden hebben om onder de Brandenburger Tor door te komen. Volgens de pers waren er meer dan een miljoen supporters op de been om de lopers aan te moedigen en dat hebben ze gedaan! Af en toe voelde het alsof we op handen werden gedragen. Ook onderling kon er af en toe een vriendelijk woordje af om elkaar aan te sporen. De man met de hamer ben ik niet tegengekomen. Mijn benen voelden na twee derde van de race wel zwaarder aan dan voor de start maar van echte pijn, waar naar verluidt velen op getrakteerd worden, geen spoor gelukkig. Dit zal met name te danken zijn aan mijn geweldige trainster Annie die mij heeft klaargestoomd (werkelijk) aangezien zij in eerste instantie minimal zes maanden training voorschreef. Uiteindelijk kwam ik na 3.02.12 over de finishlijn. Het voelde geweldig om het gehaald te hebben, met een brede glimlach op het gelaat nam ik de medaille in ontvangst. Mijn vriendin was zo mogelijk nog blijer mij zonder kleerscheuren te kunnen omhelzen. Dit is een van de mooiste ervaringen van mijn leven die volgend jaar in Berlin een vervolg zal vinden en dan zal ik onder de drie uur eindigen. Wordt vervolgd‌

Annie is trots op haar atleten! Berlijn 30 september 2007

42,195

Maarten van der Hoeven

3:02:12 1ste marathon

Amsterdam 21 oktober 2007

42,195

Martin Helmantel Johan Neve

3:00:41 vet pr 3:04:55

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 36


Hot dogs en een ???? film Door: Peter van Haaren Na het pupillen spektakel op zaterdag 1 september werd de kantine omgetoverd tot een heuse bioscoop zaal. Vooral de verduistering, waaraan de Jeugd Commissie waarschijnlijk het meeste werk heeft gehad, creĂŤerde een sfeer van onwaarachtigheid. Zou dit een voorteken zijn over de inhoud van de film, die door onze Cees en Dees zelf gekozen mocht worden ( de keuze bestond uit twee films ). We lezen later in dit verhaal hoe het allemaal afloopt. Voordat het hoofdmenu werd geserveerd, stond een zeer gerede hoeveelheid HOT DOGS ( of in goed Nederlands : HETE HONDEN : ) gereed om, versierd met de meest exotische combinaties, ( ketchup, mayo, ui en misschien ook zoetigheid ), door onze jeugdleden ( in ruime getale aanwezig ) verorberd te worden. Een woord van dank en erkentelijkheid gaat uit naar Ria Reekers, die geheel belangeloos en niet voor het eerst dit seizoen er weer in geslaagd is om de consumpties met grote vaardigheid en toch in de juiste kleur/temperatuur verhouding uit een zeer aftands hotdogapparaat te toveren om iedereen op tijd zijn of haar honger te kunnen stillen. Atletiek is geen sport van een dag of avond trainen, dit geldt echter ook voor het bereiden van hot dogs. Scherp zijn van de eerste tot de laatste ( nr 90 ) is het devies. Na dit eetfeest werd de filmapparatuur ( beamer, DVD speler, geluidsboxen opgebouwd ( geheel belangeloos en misschien nog belangrijker, bijna geheel kosteloos ) door ons alle Philip ( echtgenoot van Edith Mees Stoevelaar ) . Ook hem en zijn basisschool zijn wij als Jeugd Commissie veel dank verschuldigd.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 37


De Film getiteld “Sleepy Hallow “ met in de hoofdrol Johnny Depp was best wel heftig te noemen, zeker het aantal scenes waarin acteurs/actrices ( het is en blijft slechts een film ) letterlijk een kopje kleiner werden gemaakt. Pop Corn, een must tijdens de film, in ruime mate aanwezig, heeft hopelijk voor wat afleiding gezorgd onder de jongste aanwezigen en een ultieme uitweg als het echt te spannend werd, was natuurlijk de atletiekbaan. Het is allemaal goed afgelopen, iedereen vond zijn of haar weg naar huis en slechts na een week vingen wij wat reacties op, die toch wel aangaven dat deze film moeilijker te verwerken was dan de 1000 meter op een atletiekbaan. Wij als Jeugd Commissie blijven doorgaan met het organiseren van activiteiten voor onze doelgroep, omdat wij van mening zijn dat naast atletiek er ook binnen de vereniging ruimte moet zijn voor andere leuke, aangename en verrassende ontspanningsmomenten.

De Onderlinge Clubkampioenschappen Door Peter van Haaren Geheel tegen alle tradities in werden dit jaar de Onderlinge Clubkampioenschappen gehouden voor het einde van het zomerseizoen. Het zal wel een of meerdere redenen gehad hebben ( ZKA loop, Ned. estafette kampioenschappen ), traditioneel minder goed weer eind September, allemaal spelbrekers om met enige huivering te gaan denken aan dit weekend, wat door de jaren heen de naam en faam heeft het meest gezellige weekend van het jaar te zijn. Hoe kan het anders lopen, twee dagen stralend weer, een record aantal deelnemers, vooral jeugdatleten met een ongekend aantal broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en vriendjes en vriendinnetjes, die zich de komende jaren zullen melden om lid te mogen worden van KAV HOLLAND. Het werd een aangename chaos, te veel onderdelen tegelijkertijd op een beperkte accommodatie (wordt het niet tijd om een tweede atletiekbaan te gaan claimen bij onze Wethouder van Sportzaken en dan en passant te verzoeken een passende kantine met meer faciliteiten, honkbal is vanaf 2008 geen olympische sport meer, dus al dat gemeenschapsgeld dat in onze ogen daarvoor wordt weggegooid kan een betere bestemming krijgen) Vooral dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, waaronder ook ouders, die zich kunnen melden voor een cursus, zandbak harken, hoogspringlat terugleggen, balwerpbordjes plaatsen en na afloop alle vergeten garderobestukken netjes verzamelen werd het een feestelijke happening. Zelfs spandoeken ontbraken niet Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 38


en ook aan de motivatie van onze atleten heeft het niet gelegen. Hoeveel punten krijg ik nu, is een uitspraak die mij bijgebleven is na een geslaagde poging verspringen van een onzer C pupillen (8 jaar oud inmiddels) Dus aan talent geen gebrek, het is onze zaak dit verder te ontwikkelen en dat gaat met behulp van onze JALLERS (jeugd atletiek leiders) zeker lukken. Ook het optreden van een 3 jarige mini, mini, mini pupil, die na 590 meter van de afteleggen 600 meter dacht het is genoeg geweest ik stop ermee is natuurlijk waard om in ons historisch archief opgeslagen te worden. De keerzijde van dit enthousiasme is natuurlijk de beperkte beschikbare tijd om iedereen al zijn onderdelen te kunnen laten beoefenen. Een aantal jaren geleden is er een prachtige Dreamestafette wedstrijd gehouden, waaraan bijna alle atleten van 6 tot en met 88 hebben deelgenomen. Vooral door tijdgebrek ( de prijsuitreiking nam ongeveer anderhalf uur in beslag ) is dit onderdeel niet meer op het programma in te passen. Wie weet volgende jaargang wederom een ouderwetse Onderlinge verdeeld over twee volle dagen, waarbij wij natuurlijk weer rekenen op eenzelfde opkomst als dit jaar want binnen de atletiek is de grootste uitdaging een bestaand record te verbeteren. De traditionele groepsfoto’s, zullen de komende weken zijn weg gaan vinden naar alle jeugdatleten. Tot slot vele woorden van dank aan alle vrijwillgers, van Wedstrijdleider tot Kantinemedewerkers, Prestatiekaart schrijvers(sters) Starter en noem ze maar op. Ook de in grote getale aanwezige ouders, verzorgers, opa’s & oma’s hebben bijgedragen aan deze happening.”KAV ( H ) HOLLAND, atletiek voor iedereen “ waardig.

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 39


Uitslag Onderlinge wedstrijden 22 en 23 september 2007 C pupillen Jongens Naam 1 Boris Hoogervorst 2 Jos Hoogewerf 3 Siebe Koot Boon Kokosky Deforchaux 4 5 Mika Taag 6 Sil Negenman 7 Lukas de Ruiter 8 Tijn Pronk 9 Simon Endstra 10 David Hoogewerf 11 Jeroen Mul 12 Maarten Stuijt 13 Storm Willems 14 Adwen Gieles

40 mtr Prest. 7.6 7.5 8.1

C-pupillen Meisjes Naam 1 Judith Endstra 2 Liselot Thunissen 3 Isa Schouw 4 Lily Kathmann 5 Yanika Einholz 6 Joyce v Kan 7 Priscilla Langius 8 Lieke Stuit 9 Willeke Stuijt 10 Robina Negenman 11 Florence Hagen 12 Evelijn Gieles 13 Luca Griffioen 14 Iris Jonker 15 Nikki Taag 16 Sam Pronk 17 Tinka Zantvliet Fay Griffioen 19 Doris Roelfsema

40 mtr Prest. 6.7 7.0 7.8 8.0 8.0 7.9 8.6 8.3 9.4 8.2 8.5 9.0 9.9 9.1 9.3 9.9 11.9

8.5 7.7 7.7 8.2 8.2 9.0 8.8 8.6 8.4 11.2

PNT 385 403 303 243 368 368 287 287 176 202 229 0 257 0

PNT 565 500 351 318 318 334 229 272 127 287 243 176 73 163 139 73 0 0 0

Balw Ver Prest. PNT Prest. PNT 21.18 334 3.22 362 19.80 315 2.90 298 23.10 360 2.70 258 28.60 12.30 13.30 18.51 7.70 14.34 10.10 12.40 11.41 3.76

428 196 214 296 104 231 154 198 180 0 0

2.60 2.95 2.39 2.30 2.41 2.35 2.25 1.75 1.86 2.05

238 308 196 178 200 188 168 69 91 0 128

Balw Ver Prest. PNT Prest. PNT 17.20 277 3.27 372 15.90 256 3.30 378 14.50 234 3.05 328 14.76 238 2.15 148 11.40 179 2.57 232 6.55 77 2.45 208 10.10 154 2.45 208 9.90 150 2.21 160 13.98 225 2.19 156 7.07 90 2.05 128 13.81 222 2.50 218 8.30 117 2.28 174 6.60 79 2.00 118 3.33 0 1.45 9 5.60 53 1.80 79 4.69 28 1.90 99 3.82 1 1.50 19 4.44 20 1.00 0 3.33 0 1.07 0

Kogel Prest. 3.25 3.21 4.74 4.69 3.28 2.87 3.38 2.26 2.81 2.27 1.98 1.74 1.18

Kogel Prest. 3.54 3.12 3.37 2.19 2.22 2.02 2.27 2.69 2.96 2.04 2.14 2.30 2.23 0.95 1.44 0.68

PNT 210 206 323 320 212 177 220 119 171 120 90 64 0 0

PNT 233 198 220 111 115 95 120 160 185 97 0 106 123 116 0 27 0 0 0

600 m Prest. 2.27.4 2.25.3 2.28.5 2.33.2 2.41.5 2.30.6 2.37.3 2.44.8 3.25.1 2.56.5 3.21.4 4.07.6 3.18.7

600 m Prest. 2.11.3 2.35.4 2.23.1 2.32.9 2.39.7 2.22.0 2.58.1 3.14.0 3.06.1 2.55.8 0 3.08.1 4.09.0 3.52.1 3.22.8 0 4.30.9 0

PNT 277 293 269

Totaal PNT 1568 1515 1513

236 182 254 208 162 0 98 0 0 0 0

1465 1266 1209 1189 872 766 742 586 335 257 128

PNT 410 221 310 238 193 318 90 16 51 101 0 42 0 0 0 0 0 0 0

Totaal PNT 1857 1553 1443 1053 1037 1032 801 758 744 703 683 615 393 288 271 227 20 20 0

PNT 418 385 352 351 334 305 277 324

1000 m Prest. 3.56.2 3.50.3 4.19.3 4.13.0 4.20.5 4.24.1 4.35.2 5.23.2

B pupillen Jongens

1 2 3 4 5 6 7 8

Naam Martijn Hogerwerf Freek Berends Jelmer Datema Anthony Kaffe Govert Komin Koen v Beek Thijs Moerland Jurre ten Broeke

40 Hoogspr mtr Ver Prest PNT Prest. PNT Prest. PNT 1.10 416 6.6 587 3.40 398 1.00 342 6.8 542 3.25 368 0.90 269 7.1 480 3.03 324 0.90 269 7.4 422 2.83 284 0.90 269 7.6 385 2.95 308 0.80 196 7.6 385 2.72 262 0.90 269 7.6 385 2.77 272 8.1 303 3.19 356

Balwe Prest. 21.80 22.39 21.84 22.11 23.63 17.93 9.05 24.93

rpen PNT 342 350 343 346 366 288 133 383

Kogel Prest. 6.19 5.67 5.16 5.15 4.90 4.48 4.10 4.75

PNT 433 463 329 356 324 310 267 118

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 40

Totaal PNT 2594 2450 2097 2028 1986 1746 1603 1484


B pupillen Meisjes Naam 1 Lotte Enzler 2 Anna Kathmann 3 Lotte Rothweiler 4 Linde v Zanten 5 Nienke Veerkamp 6 Meike Prins 7 Marieke Mul 8 Marit Lambers 9 Iris Kuijl

Hoog Prest 0.80 0.90 1.05 0.90 0.90 0.70 0.90 0.80 0.80

40 mtr Ver PNT Prest. PNT Prest. PNT 196 6.8 542 3.22 362 269 7.3 440 2.97 312 379 7.4 422 2.84 286 269 7.4 422 3.02 322 269 7.9 334 2.40 198 122 7.4 422 2.98 314 269 7.9 334 2.59 236 196 7.8 351 2.62 242 196 7.8 351 2.35 188

Balwe Prest. 15.42 16.41 13.70 18.51 19.23 18.62 13.32 11.92 14.24

A pupillen Jongens Naam 1 Jules Angenent 2 Stiven AL 3 Wessel Koot 4 Frank Jonkers 5 Daan de Ruiter 6 Jesse Roosen 7 Matthijs Mees 8 Harmen Komin 9 Job Wiltink 10 Niels Lambers 11 Bram Suweyn Bosse Kokosky Deforchaux 12 13 Wouter vZantvliet 14 Kas Veerkamp 15 Emiel vd Meer 16 Max Jonker 17 Julian Boeree

60 mtr Prest 9.2 9.6 9.8 9.4 9.9 9.9 10.0 10.0 9.7 9.9 10.8

Balw. Kogel PNT Prest. PNT Prest. PNT 569 35.76 507 8.51 548 503 29.84 442 8.13 528 472 31.38 460 7.27 481 535 23.50 365 6.04 408 457 25.95 396 6.23 420 457 24.15 373 7.66 503 442 32.93 477 7.07 470 442 22.85 356 6.34 427 487 16.16 261 6.22 420 457 18.50 296 6.46 434 333 26.43 402 5.33 363

Ver Prest. 4.08 4.16 3.62 3.62 3.61 3.70 3.66 3.62 3.64 3.53 2.92

A Pupillen Meisjes Naam 1 Anna-Noelle Kaffe 2 Mikki Richert 3 Iris v Zantvliet 4 Claudia Groot 5 Bente Onkenhout 6 Maxime Mesker 7 Josi Thunissen 8 Julia Sijm 9 Fee v Zanten 10 Yorieke Bos 11 Shanice v Kan 12 Elise Saager 13 Margot Broekhof 14 Celine Kathmann 15 Rivka v Heijningen 16 Roos Kniest 17 Maaike Merckens 18 Simone de Canne 19 Louise v Giezen 20 Jasmijn Correlissen

60 mtr Prest. 8.8 9.1 10.0 9.5 9.5 9.6 9.4 10.0 9.7 10.2 9.3 11.0 10.9 9.7 9.5 12.1 10.9 11.9 11.9 12.6

10.6 9.9 10.7 10.6 10.7 11.9

359 457 346 359 346 207

25.07 19.41 19.61 27.27 15.80 10.96

385 309 312 412 255 171

4.85 5.26 4.58 5.82 4.75 3.48

331 359 312 395 324 229

Ver Hoog PNT Prest. PNT Prest. PNT 641 4.23 564 1.10 416 587 4.14 546 1.20 489 442 3.62 442 1.00 342 519 3.71 460 1.00 342 519 3.79 476 1.00 342 503 3.73 464 1.00 342 535 3.82 482 1.00 342 442 3.71 460 1.10 416 487 3.65 448 1.10 416 413 3.65 448 1.00 342 552 3.62 442 1.00 342 308 3.21 360 1.00 342 321 3.13 344 1.00 342 487 3.52 422 1.10 416 519 3.61 440 0.90 269 187 3.03 324 0.90 269 321 2.79 276 0.80 196 207 2.60 238 0.80 196 207 2.21 160 0.80 196 138 1.84 87 0.80 196

3.12 3.20 3.32 2.65 2.66

Balw Prest.

rpen PNT 249 264 220 296 307 298 214 189 229

Kogel Prest. 5.01 3.40 3.60 4.52 4.60 4.51 3.77 4.60 3.31

PNT 534 550 442 442 440 458 450 442 446 424 302

Hoog Prest. 1.10 1.20 1.10 1.20 1.20 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00

342 358 382 248 250 0

PNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.00 1.00 0.90 0.90 1.00

Kogel Prest. 7.06 5.35 7.24 5.89 4.76 5.78 6.01 5.52 6.06 6.10 5.93 5.06 5.49 4.81 5.27 4.39 4.54 3.08 3.44 2.69

PNT 342 222 238 308 313 307 252 313 215

1000 m Prest. 4.42.4 4.04.3 4.29.1 4.52.5 4.22.9 5.02.0 5.02.2 5.10.3 5.01.9

PNT 242 394 290 208 314 178 177 153 178

Totaal PNT 1933 1901 1835 1825 1735 1641 1482 1444 1357

PNT 416 489 416 489 489 416 416 342 342 342 342

1000 m Prest. 3.52.9 3.49.7 3.30.3 3.44.9 3.43.4 3.46.9 4.17.1 3.39.6 4.01.9 4.14.9 3.37.8

PNT 450 467 578 492 501 481 338 522 406 347 532

Totaal PNT 3024 2979 2849 2731 2703 2688 2593 2531 2362 2300 2274

372 304 397 206 276 0

2131 2129 2018 1889 1793 607

PNT 394 290 461 432 416 353 285 347 272 334 0 365 274 0 0 187 130 0 1 81

Totaal PNT 2484 2277 2166 2152 2078 2054 2051 2041 2033 1949 1738 1720 1655 1653 1587 1265 1232 836 789 662

342 342 269 269 342 0

PNT 469 365 479 399 325 392 407 376 410 412 402 345 374 328 359 298 309 195 225 160

4.09.3 4.25.6 4.03.7 4.53.0 4.32.7

1000 m Prest. 4.04.3 4.29.2 3.50.7 3.56.4 3.59.8 4.13.5 4.30.4 4.15.1 4.33.8 4.18.0 4.10.9 4.33.4

4.58.9 5.18.8 6.14.6 5.38.0

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 41


Papa’s Naam 1 Erik Negenman 2 Tom Endstra 3 Frits Wiltink 4 Dirk Jan de Ruiter 5 Arjen Merckens 6 Bart Taag 7 Maurits Overkleeft 8 Walter Kokosky 9 Maarten Koot

60 mtr Prest. 8.3 8.4 8.5 8.9 9.2 9.2 8.8 9.3 9.8

Speer Ver PNT Prest. PNT Prest. PNT 741 40.20 553 4.80 680 720 27.57 416 4.54 627 700 22.02 345 4.75 670 623 17.34 279 4.54 627 569 17.61 283 4.02 522 569 27.91 420 4.25 568 641 31.97 466 4.14 546 552 25.87 395 3.91 500 472 25.83 394 3.51 420

Kogel Prest. 11.18 7.90 8.29 8.37 7.01 8.50 6.33 7.80 7.88

Mama’s Naam 1 Sasja Taag 2 Petra Aarts 3 Carla v Zanvliet 4 Marieke Piek 5 Karin Hes 6 Pauline Kokosky

60 mtr Prest. 9.0 10.0 9.6 9.2 9.8 12.4

Speer Ver PNT Prest. PNT Prest. PNT 604 19.67 313 4.64 648 442 21.08 333 3.75 468 503 23.51 365 3.77 472 569 15.28 247 3.83 484 472 11.50 181 2.72 262 157 18.55 297 2.90 298

Kogel Prest. 8.51 7.18 9.27 6.20 5.33 5.29

PNT 678 516 537 541 466 548 426 510 515

600 mtr Prest. 1.43.4 1.43.6 1.51.0 1.44.1 1.49.4 2.02.3 2.03.1 0 0

PNT 1939 1934 1756 1921 1792 1525 1510 0 0

Totaal PNT 4591 4213 4008 3991 3632 3630 3589 1957 1801

PNT 548 476 587 418 363 361

600 mtr Prest. 2.13.4 2.01.6 2.20.3 2.08.1 2.28.8 dns

PNT 1337 1538 1235 1423 1122 0

Totaal PNT 3450 3257 3162 3141 2400 1113

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 42


80 m.H. Prest. 15.5 16.9 15.5 16.6 15.9 16.6 15.2 20.5

D junioren Jongens Naam 1 Vester v Heijningen 2 Thijmen Wiltink 3 Jelle Sijm 4 Hidde Koot 5 Florian v Heijninge 6 Jorn vd Kuil 7 Joren Koops 8 Sebastiaan de Vries 9 Ruben Holst 10 Thomas van Giezen

80 mtr Prest. 11.3 12.0 10.9 12.2 12.0 12.1 12.7 15.1 15.1

Ver Speer PNT Prest. PNT Prest. PNT 534 4.32 482 28.41 470 435 4.30 478 26.98 447 596 4.48 515 17.86 282 409 3.94 406 21.77 357 435 3.93 404 24.77 410 422 3.47 312 20.04 325 347 3.05 228 18.77 300 106 2.77 172 18.81 301 106 2.58 134 12.66 168

D junioren Meisjes Naam 1 Nathalie Angenent 2 Maaike Hartog 3 Lisa Both 4 Juul Klatser 5 Sabine de Canne 6 Julia Dijkstra

60 mtr Prest. 8.7 9.1 9.4 9.3 8.9

PNT 560 487 435 452 523

C Junioren Jongens Naam 1 Roy Janssen 2 Jasper Smit 3 Silvan Stroet 4 Ludo Vahle 5 Machiel Smits 6 Mats Mijttenaere 7 Matthijs Phernambuq

100 m Prest. 12.4 12.8 13.5 13.0 14.5 14.3 15.6

Kogel Hoog 100mH PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. 722 12.65 642 1.60 702 16.4 662 8.78 462 1.40 541 18.3 567 10.04 524 1.50 623 20.0 634 10.36 540 1.50 623 18.3 446 6.92 361 1.35 499 18.5 469 5.58 279 1.15 352 21.3 331 6.59 342 1.05 279

Speer Ver 60 m.H Prest. PNT Prest. PNT Prest. 21.65 355 3.90 398 11.4 17.05 266 4.30 478 12.2 16.42 252 3.89 396 12.7 17.42 273 4.00 418 13.2 16.33 251 3.37 292 12.5 0 14.5

PNT 345 251 345 270 316 270 367 68 0 0

Hoog Prest. 1.35 1.40 1.20 1.20 1.10 1.35 1.20 1.10 0.80 1.10

. PNT 411 333 290 249 307 157

Hoog Prest. 1.30 1.20 1.30 1.10 1.10 1.20

PNT 583 448 350 448 436 285 0

Discus Prest. 34.93 25.78 22.97 29.31 18.10 11.32 16.32

PNT 499 541 389 389 316 499 389 316 96 316

Kogel Prest. 8.04 8.32 6.30 7.00 6.70 6.42 8.25 4.95 4.90 4.74

PNT 462 389 462 316 316 389

Kogel Prest. 7.95 7.83 7.66 8.50 7.59 6.14

PNT 547 408 360 464 271 122 235

Versp Prest. 5.27 5.18 4.77 4.55 4.66 3.59

PNT 423 438 324 366 348 332 434 238 234 223

1000 mtr Prest. 3.27.6 3.31.7 3.14.4 3.39.3 3.50.1 3.44.9 3.55.5 4.14.3 4.51.8 4.16.9

PNT 495 469 585 424 364 392 337 250 110 239

Totaal PNT 3248 3059 3036 2621 2593 2552 2402 1451 848 778

PNT 418 412 403 448 399 315

600 m Prest. 1.58.6 2.02.3 2.00.2 2.16.3 2.09.0 2.39.3

PNT 441 400 423 265 332 95

Totaal PNT 3045 2765 2661 2421 2420 956

PNT 674 656 574 529 552 336 0

Speer Prest. 37.83 31.91 37.91 25.05 21.34 9.08 20.91

PNT 610 525 611 415 349 75 341

1000 m Prest. 3.14.6 3.19.2 3.21.8 3.30.4 3.27.5 3.49.9

PNT 584 551 533 477 496 365 0

Totaal PNT 5064 4253 4142 4130 3410 2283 1528

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 43


C Junioren Meisjes Naam 1 Mirthe Wiltink 2 Lisa v Dijck 3 Odile Janssen 4 Gina Overkleeft 5 Chantal Roosen 6 Nikki Buiting 7 Anna Schoonen 8 Alyanne Bos 9 Marjolijn vd Boon 10 Madeleine v Eijk

80 mtr Prest. 11.5 11.1 11.4 12.4 11.8 12.1 13.2 12.8 13.3 12.0

Kogel Hoog PNT Prest. PNT Prest. PNT 504 8.49 447 1.55 663 564 7.26 380 1.30 462 519 8.37 441 1.20 389 383 8.61 453 1.35 499 462 7.49 393 1.30 462 422 7.86 414 1.20 389 290 6.38 329 1.05 279 335 5.40 268 1.10 316 279 5.33 263 1.05 279 435 6.96 363 1.15 352

150 mtr Prest. 22.1 20.7 22.5 23.3 23.0 23.0 26.0 25.7 26.6 23.9

PNT 428 537 399 345 365 365 186 202 155 307

80 m.H Prest. 16.6 14.9 16.0 16.9 16.1 18.3 16.9 18.5 19.6

. PNT 270 391 310 251 303 171 251 161 107 0

Speer Prest. 26.29 16.78 16.49 25.32 15.42 14.82 15.93 13.58 9.69

PNT 436 260 254 419 231 218 242 190 92 0

Ver Prest. 4.43 4.43 4.25 3.76 4.21 3.81 2.97 3.47 3.12

PNT 504 504 468 370 460 380 212 312 242 0

600 mtr Prest. 1.54.2 1.53.7 2.06.7 2.03.5 2.09.5 2.13.0 2.22.2 2.39.0 2.35.6

PNT 493 500 355 388 327 295 217 97 119 0

Totaal PNT 3745 3598 3135 3108 3003 2654 2006 1881 1536 1457

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 44


Halli Galli, helemaal de BOM! door hannah Zaterdagochtend, koud, prachtige zon, gare begeleiding, fitte kinderen en ouders.....zo begint eigenlijk altijd een weekendkamp voor Holland. Sommigen in joggingpak, anderen nog in hun cocktailoutfit van de avond ervoor. Het maakt niet uit hoe je gekleed bent, het wordt sowieso een super leuk weekend. Aangekomen bij 'de krekel' in Austerlitz zagen we de oude vertrouwde kampstaf. Ook ik hed in mijn tijd al te maken met Diana, Barry en Patricia. Debutant was echter onze eigen Martin de Groot, gelijk de favoriet van iedereen. We begonnen dit jaar met levend stratego om een beetje warm te worden en om natuurlijk te oefenen met het vals spelen. Wat kan wel en wat kan echt niet door de beugel, het is elk jaar weer even aftasten. Voor de speurtocht waren de groepen van Holland bekend. Het lastige is altijd om een geschikte naam te verzinnen voor je eigen groep. Na enige tijd kwamen de volgende namen tot stand: − NIX − afgezaagd − puntmutskabouters − gekke Gerda's Ik mocht mij leider noemen van de Gerda's wat een zeer grote eer was. Zeven meiden in de groep, stuk voor stuk gezellige meiden. De speurtocht liep lekker. Van Ciske de rat tot sjoelhockey, alles was aanwezig. Als je dan ook nog Chantal in je team hebt die gewoon onwijs goed blijkt te kunnen darten dan komen die punten van zelf wel. Barney mag wel oppassen want deze dame gooit met gemak een 'triple 19'. Het volkslied van NIX was echt wel wat. Wat een samenzang, prachtig gewoon. Het luchtbugs schieten was weer echt iets voor de Gerda's. Geef deze meiden een gun en je bent nergens meer veilig. Van grote afstand werden alle roosjes geraakt. Hoogtepunt van het hele kamp was wat mij betreft het kussengevecht. Massaal doken Hollanders op Demmers, Demmers op Spartanen en barry was gewoon alleen tegen de rest. Er werden rake klappen uitgedeeld maar de jongens van Holland deerde het niets. Ludo was letterlijk niet uit het veld te slaan, Machiel was meer de tacticus en ook Vester, Florian en Matthijs wisten hun tegenstanders flink te raken. Als Barry dan met een kussen langs komt is het beter om opzij te stappen. Een rake klap van hem betekent meestal een blessure. Dit jaar was het de bloedneus.... Bij de lunch en het diner is het ieder jaar weer de vraag wie er gesnapt wordt en corvee heeft. Ludo en Sebastiaan deden erg hun best om het hele weekend af te mogen wassen. Maar ja, wat wil je na een gehaktballenwedstrijd met Gijs. Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 45


's Avond kwam Ivo langs om het kamp te vergezellen. Samen met hem en het geweldige 5 fortensixtettenspel konden we de avond inluiden. Jelle was een beetje brutaal door de kampleiding te bekogelen met bladeren en aarde. Iedereen ken de wet van Newton, actie....reactie dus ook Jelle zat binnen de kortste keren onder de herfstblaadjes. Ook dit jaar weer een dropping. Beginnen om 00.30 en pas terugkomen om 03.45 noemen ze in Austerlitz een gezonde avondwandeling. Droppings zijn bedoeld om een heel eind te lopen in the middle of nowhere. blijkt het achteraf zo te zijn dat een bepaalde groep, ik noem geen namen maar het is helemaal niks, hele stukken heeft afgelegd per bus! Ja, dan lig je inderdaad lekker om 01.00 weer in je bedje. Het duurt wat langer als je voor elke auto die langs komt (en tot mijn verbazing zijn dat er nog aardig wat 's nachts) de bosjes in duikt om niet gepakt te worden door de koplampen van Barry's busje. Na een korte nacht mocht iedereen weer vroeg aan het ontbijt verschijnen. Nikki kreeg geen hap meer door haar keel, Sabine was helemaal op, Lisa voelde zich eigenlijk nog best ok maar de ogen van Laurens vielen steeds bijna dicht. Dan weet je het.....tijd voor de cross! Knallen op het onderdeel war we echt goed in zijn. Jelle bleek, ook na weinig slaap, altijd hard te kunnen lopen. Anna en haar sjaal is een ideale combinatie bij een cross, Ruben zet zich volledig in om een goede tijd voor zijn groep neer te zetten. Bikkels zijn die D's en C's van Holland. Wat nog niet genoemd is maar eigenlijk de rode draad van het hele weekend was, is het spel HALLI GALLI. Voor wie het nog niet kent....steengoed spel. Je bent na een keer spelen verslaafd. Wat heb je nodig: een paar bananen, druiven, een receptiebel en een hele snelle hand met veel eelt erop. Gijs bleek gemaakt te zijn voor dit spel en versloeg zelf de doorgewinterde halli galli spelers. Patricia van de kampstaf dacht dat zij de ongeslagen koningin was maar nee, het is Gijs die iedereen weg speelt. De verkoop van dit spel is in Haarlem enorm gestegen, als het goed is heeft iedereen het nu thuis liggen. Het wordt binnenkort tijd voor het eerste KAV HALLI GALLI OPEN. Terug naar de harde werkelijkheid. Sjoerd heeft zijn groep opdracht gegeven om keihard vals te spelen tijdens het laatste en alles beslissende spel. Hij moet hebben geweten dat hij in de top drie van het klassement stond en alleen door een abnormale hoeveelheid punten de winst kon pakken met 'afgezaagd' Puntmutskabouters werden bedreigd om ervoor te zorgen dat ook zij hun eigen punten moesten opofferen voor Sjoerd. Eigenlijk schandalig maar het leverde wel wat op, namelijk een eerste plaats. Verrassend werden de kabouters van Kim tweede. Het was een geweldig weekend met leuke spellen en weinig slaap. Volgend jaar zeker weer!

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 46


Bestuur Voorzitter

Maurits Overkleeft

T. 0653388135

voorzitter@kavholland.nl

Secretaris

Elles Harren

T. 023-5379508

secretaris@kavholland.nl

Penningmeester

Wim Roosen

T. 023-5386399

penningmeester@kavholland.nl

Postadres

Kievitstraat 24

2025 ZJ Haarlem

17.58.35.063

t.n.v. Penningmeester KAV HOLLAND

Bankrekening nr

Technische Zaken Trainerscoördinator Jeugd

Hannah de Boer

T.06-52328321

hannah_deboer@yahoo.nl

Trainerscoördinator Baan

Ron Huibers

T.023-5252104

ronhuibers@hetnet.nl

Trainerscoördinator Loopgroepen

Vacant

Wedstrijd organisatie

Kees Roosen

T.023-5260156

c.roosen@hccnet.nl

Wedstrijdsecretariaat Pupillen

Maarten Koot

T.023-5247849

maartenkoot@planet.nl

Wedstrijdsecretariaat Junioren C/D

Edith Mees

T.023-5255020

edith@exsitement.nl

Wedstrijdrekening pupillen/C&D junioren

Gironummer 3164307

tgv Wedstrijdsecretaris

Wedstrijdsecretariaat Jun A/B/Senioren

Arno Mul

T.023-5340378

Wedstrijdrekening A/B jun/Senioren

Gironummer 3159629

tgv Wedstrijdsecretaris

Voorzitter

Marieke Piek

T.023-5441194

fj.wiltink@hccnet.nl

Penningmeester

Peter v.Haaren

T.023-5264679

petergjvanhaaren@planet.nl

Lid

Edith Mees

T.023-5255020

edith@exsitement.nl

arnomul@gmail.com

Commissies Commissie Jeugd

Notulist

Paulien Kokosky

Lid

Els Willemse

T.023-5247849

maartenkoot@planet.nl

Lid

Maarten Koot

T.023-5247849

maartenkoot@planet.nl

Ron Huibers

T.023-5252104

ronhuibers@hetnet.nl

Andre Soff

T.06-20130907

Andre.soff@tiscali.nl

Voorzitter / opleidingen

Nieske Reijgersberg

T. 023-5273082

nieskereijgersberg@xs4all.nl

huur accomodaties

Terry Burghout

T.023-5332503

t.burghouthartog@chello.nl

kantine/wedstrijdorganisatie

Kees Roosen

T.023-5260156

c.roosen@hccnet.nl

Commissie Baan waarnemend Commissie Loopgroepen waarnemend Commissie Facilitair

kantine

Ria Reekers

T.023-5270409

f.reekers@hetnet.nl

materiaal

Niel Hoogewerf

T.023-5385713

nielhoogewerf@hotmail.com

materiaal

Arnold Kok

T.023-5285809

arnold-kok@quicknet.nl

ledenadministratie

Peter v.Haaren

T.023-5264679

petergjvanhaaren@planet.nl

Commissie PR/SponsoringAdvertentiezaken Voorzitter

Joost Bouwman

T.06-51995413

jobouwman@quicknet.nl

Pers relaties

Arno v. Steensel

T.023-5402467

arno.van.steensel@wanadoo.nl

Pers relaties

Kim Kruithof

T.023-5314368

kimmykruithof@hotmail.com

Hollands Welvaren

Carian v.d. Sman

T.015-3807918

weelsman@zonnet.nl

Webmaster

Bram Baars

T.06-13188008

webmaster@kavholland.nl

Evenementen (voorzitter waarnemend)

Corien Baars

T.023-5380775

debaarsjes@zonnet.nl

Evenementen (lid)

Loes Balm

T. 023-5390903

familiebalm@planet.nl

Evenementen (lid)

Susan Jansen

T. 023-5268687

r.jansen123@chello.nl

Evenementen (lid)

Marianne Dickmann

T. 023-5381348

h.dickmann@planet.nl

Evenementen (lid)

Anja Matakena

T. 023-5321259

anja.matakena@planet.nl

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 47


Commissie van Beroep Johan de Jong

T. 023-5287111

Tiny Oonincx-Braat

T. 023-5261896

Piet Negenman

T. 023-5386898

negenman@wanadoo.nl

T.023-5240600 / M.06-28235833

r_v_ree@hotmail.com

Fysiotherapie vacant

Trainers baanatletiek Senioren sprint horden

Roel v. Ree

Senioren springen

Arno Mul

T.023-5340378 / M.06-21825468

arnomul@gmail.com

Senioren MiLa

Han v. Leuven

T.023-5363581

j.van.leuven3@kpnplanet.nl

Junioren A/B

Ron Huibers

T.023-5252104

ronhuibers@hetnet.nl

Junioren C

Sjoerd Harren

T.06-24898383

sinds1985@hotmail.com

Junioren D

Kim Kop

T.06-47810410

kimmiekop@hotmail.com

Pupillen

Max Kop

T.06-47810029

max_kop87@hotmail.com

Pupillen

Manon Limmen

T.06-23935727

miss_mannonnie@hotmail.com

Susan Jansen

T.023-5268687

123@chello.nl

Jan de Ruiter

T.023-5271506

sandra.jan@planet.nl

Thea Smittelaar

T.023-5272498

g.bas@planet.nl

Hans Bakkenes

T.023-5243738

hjac@planet.nl

Ruud Poll

T.023-5352300

wdpoll@planet.nl

Arjan Sierveld

T.023-5245039

a_sierveld@gwa.nl

Eline Zwikstra

T.023-5259975

e.zwikstra@zwikkauf.nl

Dames Keep Fit

Mickey D'Herripon

T.023-5264047

mdherriponvsoest@planet.nl

Heren Keep Fit

Sjaak van de Haterd

T.023-5251469

sjaakvdh@hetnet.nl

Ouders

Susan Jansen

T.023-5268687

123@chello.nl

Website

http://www.kavholland.nl

Trainers loopgroepen

Hollands Welvaren – Oktober 2007 - pagina 48

Hollands Welvaren oktober 2007 jaarverslag  

Hollands Welvaren oktober 2007 jaarverslag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you