Page 87

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS (RMK)

RMK istutab metsa praegu rohkem kui eales varem ja tegeleb ka järjest suuremas mahus metsahooldusega, et tulevikus oleks oodata eriti kvaliteetset puitu. Juhatuse esimees Aigar Kallas loodab, et RMK strateegiad aitavad Eestis puidukasutust veelgi enam laiendada. RMK tootmismahud on alates 2008. aastast kasvanud poolteist korda, mis peegeldub ka nii käibe- kui ka kasuminumbrite muutuses. Tootmismahtu on kasvatatud vaatamata sel-

Eestis on metsaga kaetud ligi pool maismaast ehk 2,2 miljonit hektarit, millest umbes 40% kuulub riigile. Neid metsi hoiab, kasvatab ja majandab RMK. Enam kui 800 töötajaga RMK ülesannete hulka kuulub riigimetsa kaitsmine ja valvamine, uue metsa istutamine ja kasvatamine, metsatööde korraldamine, puidu müük, metsateede korrashoid ja tuleohu jälgimine. 1999. aastal loodud RMK on oma vormilt riigitulundusasutus, mis annab lepingute alusel töö mitmele tuhandele eestimaalasele. RMK koosseisu kuuluvad Elistvere loomapark, Sagadi metsakeskus, Tartu puukool ja 70% Eesti-Soome ühisettevõttest Eesti Metsataim.

lele, et turud on olnud pidevas muutumises ja stabiilset müügitulemust on õnnestunud saavutada vaid valitud kaubagruppide puhul. Samas oleme suutnud investeerida tootmise laiendamisse ja taganud sellega oma pikaajaliste kohustuste täitmise – mets peab säilima ka tulevastele põlvkondadele. Oma põhitegevuses, metsa kasvatamises, oleme tubli sammu edasi astunud. Istutame metsa rohkem kui kunagi varem, ka selle hooldamiseks tehtavate raiete maht on läbi aegade suurim. Süvenev konkurents puiduturul nõuab kulude kokkutõmbamist ning parim viis selleks on täpne ja õigeaegne kauba toimetamine kliendini. Seetõttu tuleb meil senisest paremini korraldada tootmise plaanimist, mis omakorda algab juba meie käsutuses oleva metsaressursi hindamisest. Viimaste aastate suuremad muudatused olemegi teinud tootmise korraldamises – väiksema inimeste arvuga teeme rohkem. Ühtlasi püüame tagada paremat teenindust. Siiski oleme püüdnud ka veidi oma tootevalikut suurendada, näiteks toonud turule energia tootmiseks kasutatava hakke. Samas on sellised tootegrupid nagu kasvava metsa müük ja lankidelt mahalangenud puude kogumine oluliselt suurendanud inimeste võimalusi endale

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE tulemused 2011

soodsamalt küttepuitu varuda.

(tuh eur)

Lähiaja plaanide hulka kuulub metsateede ja -kuivendussüsteemide rekonstrueerimine.

Müügitulu

137 038

Nõukogude aja lõpus rajatud teede- ja kraavivõrk on aja jooksul amortiseerunud ning vajab

Müügitulu muutus (2010=100)

117,9%

kindlasti korrastamist.

Puhaskasum

Metsamajandus on ikka olnud stabiilsusele ja kindlale mahule orienteeritud äri. Viimased aastad on siiski tõestanud, et ka siin kehtivad samad põhimõtted nagu mujalgi. Klient peab saama täpselt selle kauba ja täpselt sellisel ajal, nagu tal tarvis on. Ka metsamaterjalide

Puhaskasumi muutus (2010=100) Omakapitali tootlikkus

31 993 119,8% 3,0%

tootjad peavad sellega arvestama ja oma tootmise selle võrra paindlikumaks muutma.

Tootlikkus 1 töötaja kohta

Viimaste aastate suurimateks võitudeks on investeeringud vineeritööstusesse (UPM

Investeeringud

10 164

Koht üldtabelis

6

Kymmene tehase laiendus Otepääl ja hiljutine Kohila vineerivabriku ost Euroopa suurimalt kasevineeri tootjalt Latvijas Fineriselt) ja tselluloositööstusesse (Horizon Pulp and Paperi tehase moderniseerimine Kehras). G Ettevõtluse auhind •

87

• Konkurentsivõime edetabel

164

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012

Advertisement