Page 1


EESTI PARIMAD ETTEVÕTTED

2012 Eesti ettevõtete eelmise, 2011. aasta majandustulemusi vaadates võib öelda, et absoluutnumbrites on nii mitmelgi juhul saavutatud või kohe kätte jõudmas tase, mida nägime viimati enne kriisi algust. Kui kõrvutada eelmise aasta majanduskasvu numbreid teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, paistab aga olukord lausa suurepärane. Kas see kõik ka reaalse majanduse poole pealt niisama hästi silma paistab, jäägu vaatajate hinnata. Fakt on siiski see, et mitme varasema aastaga võrreldes oli enam neid, kes positiivse poole peale jäid. Kahtlemata väärivad aga tunnustamist kõik Eesti ettevõtjad. Konkurentsis püsimine ja edukas tegutsemine nõuab ettevõtjalt alati pühendumist ja oskusi. Täna rohkemgi kui varem. Maailmamajandus on pidevas muutumises ning riigid ja ettevõtjad teevad kõik selleks, et just nende juures oleks kõige parem ettevõtluskeskkond või et just nende tooted ja teenused oleksid kõige läbilöögivõimelisemad. See sunnib meidki rohkem ja aktiivsemalt pingutama, sest paigalseis konkurentsivõitluses tähendab üsna kindlat lüüasaamist. Ettevõtlusauhindade väljaandmist ja konkurentsivõime edetabeli koostamist saadab tänaseks juba üsna väärikas ajalugu. Kui viimastel aastatel olime tunnistajaks sellelegi, et ettevõtjaid, kes üksteiselt mõõtu võtta soovisid, jäi mõnevõrra vähemaks, siis tänavu toimunud pööre teeb selget heameelt. Konkurentsivõime edetabelis osalejate arv küündis üle mitme aasta taas igati esindusliku numbrini – ligemale viis ja poolsada ettevõtet. Ka osalejate kasvav arv on märk sellest, et ettevõtetel on hakanud paremini minema ja taas on näidata positiivseid kasvunumbreid. Loodame selle tendentsi jätkumist ka järgmistel aastatel. Täname kõiki osalejaid ning soovime teile edu ja kindlalt konkurentsis püsimist!

Ülari Alamets

Toomas Luman

Enn Veskimägi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus juhatuse esimees

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda juhatuse esimees

Eesti Tööandjate Keskliit volikogu esimees


SISUKORD

EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 • Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2012

3

• Üldvõitja, Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte – EMT AS

24

• Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte – EMT AS

26

• Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte – Norpe Eesti OÜ

28

• Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte – Eesti Energia AS

38

• Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte – A. Le Coq AS

46

• Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte – Riigi Kinnisvara AS

50

• Konkurentsivõimelisim turismiettevõte – GoAdventure OÜ

54

• Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte – Tallinna Kaubamaja AS

60

• Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte – Orlen Eesti OÜ

64

• Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte – Tallinna Sadam AS

66

• Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte – Merko Ehitus AS

70

• Konkurentsivõimelisim arhitektuuri- ja projekteerimisettevõte – Esplan OÜ

74

• Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte – Swedbank AS

76

• Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte – Trustcorp OÜ

80

• Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte – Riigimetsa Majandamise Keskus

84

• Mitmekülgselt konkurentsivõimeline ettevõte – Santa Monica Networks Group OÜ

88

ETTEVÕTLUSE AUHIND 2012 • Ettevõtluse Auhind 2012

91

• Üldvõitja ja välisinvestor – PKC Eesti AS

94

• Aasta alustaja – Creative Mobile

98

• Turismi uuendaja – Vihula mõisa puhkeküla

100

• Eksportöör – Molycorp Silmet AS

104

ERIAUHIND • Parim õpilasfirma 2012 – Student Network

112

ÜLEVAATED • 2011 – majanduse tõusuaasta – Leev Kuum, Eesti Konjunktuuriinstituut

116

• Ettevõtluskonkursside ajalugu

118

• Ettevõtluskonkursside 2011. aasta auhinnagala ülevaade

126


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

2012

September 2012 • Tallinn


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

2012

2012. aastal on Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis 33., Euroopa Liidu järjekorras 13. kohal. Rahvusvaheline konkurentsivõime näitab, kuidas riik loob ja säilitab keskkonda, mis annab ettevõtetele konkurentsijõudu. Ka suudavad konkurentsivõimelised riigid teistest enam rahvusvahelistel turgudel kaupu ja teenuseid müüa ning saavad rohkem välismaiseid otseinvesteeringuid. Konkurentsi arengut ergutab muude abinõude kõrval ka siinsete ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamine. See pakub võimalust võrrelda end konkurentidega, hinnata ettevõtte edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust ning seada uusi ambitsioonikaid eesmärke.

„Vahel arvatakse, et riik peaks oma sekku-

kaubandus, tööstus ja energeetika, toidu-

misega ettevõtete käitumist palju suuremas

ainetööstus, ehitus, side/kommunikatsioon/IT-

mahus mõjutama, kuid süsteemile, mis

teenused, transport ja logistika, põllu- ja

põhineb vabal turumajandusel ning avatud

metsamajandus, turism, finantsvahendus, äri-

konkurentsil, ei ole keegi suutnud pakkuda

teenindus ja kinnisvara, teenindus. 2012.

ühtegi tõsiseltvõetavat alternatiivi, mis mo-

aastal otsustati konkursi käigus lisada ede-

tiveeriks rohkem ettevõtlusega tegelema ning

tabelisse uus valdkond – projekteerimine ja

tulu genereerima,”

arhitektuur.

Sel aastal juba 10. korda koostatava konkurentsivõime edetabeli eesmärk on välja selgitada konkurentsivõimelisimad ettevõtted ja pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega. Konkurentsivõime edetabel koostatakse üldedetabelina, alates aastast 2007 ka väike- ja keskettevõtete arvestuses ning

ütleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

Kõikide edetabelite koostamisel lähtutakse

tegevusalade kaupa 13 kategoorias prot-

peadirektor Mait Palts.

ettevõtete statistilistest näitajatest, mistõttu

sentuaalses võrdluses esimestega.

nende järjestus eri tabelites ei pruugi täielikult kokku langeda. See leitakse nende kõigi näitajate nominaalhälvete liitmise teel, st mida Konkurentsivõime edetabelis tuuakse ära

suurem positiivne summa või väiksem nega-

ettevõtted, kes selleks ise soovi avaldavad,

tiivne summa, seda kõrgem koht.

esitades möödunud majandusaasta kohta järgmised näitajad: müügitulu, puhaskasum/kahjum, tööjõukulud, investeeringud põhivarasse, ekspordikäive, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv. Seejärel selgitatakse välja üldine konkurentsivõime paremusjärjestus, mille tulemusena selgub Eesti konku-

EESTI KONKURENTSIVÕIMELISIMA ETTEVÕTTE TIITLID:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on edetabelit

• 2003: Eesti Energia

koostanud alates 2003. aastast, 2006. liitus

• 2004 – 2006: Hansapank

Eesti Tööandjate Keskliit, tehniliste arvestuste

• 2007 – 2008: Tallink Grupp

ja edetabeli koostamise metoodikaga abistab

• 2009: Mazeikiu Nafta Trading House

Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd

• 2010: Tallink Grupp

Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituu-

• 2011 – 2012: EMT

diga.

rentsivõimelisim ettevõte. 2012. aastal sai selleks EMT AS. Lisaks üldvõitjale seatakse

Selleks et väärtustada ettevõtjate rolli Eesti

paremusjärjestusse konkurentsivõimelisimad

ühiskonnas, tegi ETV ettevõtluskonkursside

väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.

(nii „Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2012” kui „Ettevõtluse auhind 2012”)

Tegevusvaldkonniti koostatakse edetabelid

pidulikust galaõhtust 20. septembril Estonia

järgmistes valdkondades: jaekaubandus, hulgi-

kontserdisaalis ka teleülekande. G


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

% esimesest

koht

(0...100)

1

1

22

20

EMT AS*

178 420

12

102,6

453

29 462

6

70,6

439

51,0

95

2 196

50

376

51

22 190

5

100,0%

2

12

28

34

ELION ETTEVÕTTED AS*

207 390

9

109,5

386

26 387

7

81,4

415

27,3

209

2 034

72

133

210

29 352

4

90,0%

EESTI ENERGIA AS*

857 500

1

107,7

409

149 200

2

127,5

232

12,7

357

1 490

213

113

237

507 800

1

87,5%

SWEDBANK AS*

311 900

6

99,9

474

180 600

1

185,4

151

10,6

379

2 260

45

123

225

13 000

6

85,5%

Koht

2009

Puhaskasum

2011

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

2010

Müügitulu Ettevõte

3 4

7

5

89

2

20

46

6 7

17

8

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

TALLINNA SADAM AS*

89 230

27

102,8

451

36 376

4

85,9

404

10,4

381

2 154

53

256

91

11 900

7

80,8%

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

137 038

18

117,9

282

31 993

5

119,8

247

3,0

481

1 883

107

164

170

10 164

10

78,8%

SEB PANK AS*

181 295

10

97,7

485

98 101

3

179,9

156

16,9

310

2 299

40

144

188

3 453

33

78,5%

STORA ENSO EESTI AS

180 111

11

110,2

379

15 109

12

86,2

401

15,6

326

1 618

175

295

75

10 191

8

77,8%

BLRT GRUPP AS*

347 268

4

114,3

319

9 585

21

23,3

504

3,3

478

1 461

222

93

278

53 670

2

75,4%

9

2

36

15

10

43

34

22

TALLINNA KAUBAMAJA AS*

435 977

3

105,6

428

21 538

9

129,4

228

16,1

322

930

413

143

194

5 830

17

75,1%

11

6

2

1

ORLEN EESTI OÜ

463 748

2

200,2

35

2 298

72

288,1

81

95,2

27

4 817

1

51 528

1

21

358

73,0%

12

48

17

IF P&C INSURANCE AS*

113 932

21

105,0

434

21 466

10

132,6

225

21,4

257

2 073

67

208

117

2 248

45

71,1%

13

9

179

PKC EESTI AS

159 596

13

127,1

217

24 927

8

160,0

182

75,0

48

1 022

370

131

215

1 111

66

70,5%

14

237

MOLYCORP SILMET AS

15

87 699

28

281,0

14

17 646

11

341,4

55

76,2

46

1 075

350

165

167

7 600

13

70,4%

125 865

19

119,2

272

2 620

64

68,6

443

4097,2

1

3 231

10

3 312

4

635

97

65,5%

ABB AS*

150 316

15

133,9

181

9 734

18

184,8

152

23,6

235

1 873

109

138

202

4 598

26

64,5%

STATOIL FUEL & RETAIL EESTI AS

244 648

7

124,5

235

7 912

28

89,8

393

2,5

486

1 315

275

507

31

3 067

37

64,1%

SELVER AS

318 703

5

102,9

450

10 954

16

125,0

236

45,3

119

843

447

161

173

4 873

24

63,7%

51 853

45

136,9

161

4 160

46

224,5

118

82,9

39

4 783

2

513

29

1 286

62

62,7%

TOYOTA BALTIC AS*

16

102

17

18

68

33

18 19

14

SANTA MONICA NETWORKS GROUP OÜ*

20

22

71

HENKEL MAKROFLEX AS

21

77

88

SILBERAUTO AS*

22

3

60

23 24

56

25

88

101

44

26

20

27

21

28

5

29

29

66

35

3

30

23

129,5

207

12 196

14

114,3

256

21,4

258

2 068

68

833

17

1 044

71

61,3%

16

138,2

153

4 474

42

292,5

79

9,6

391

1 639

167

317

66

307

136

59,7%

RIIGI KINNISVARA AS*

37 215

59

113,8

330

6 742

34

60,1

462

5,0

459

2 843

20

380

50

9 909

11

58,5%

MECRO AS*

93 762

25

144,2

126

4 830

41

441,9

48

42,8

124

2 123

60

263

88

790

85

57,9%

A. LE COQ AS

76 077

31

109,5

387

12 236

13

100,9

290

17,7

302

1 696

148

246

98

4 635

25

57,1%

NORDEA FINANCE ESTONIA AS*

22 467

89

109,8

383

9 653

20

219,8

122

22,6

246

3 358

9

381

49

32

325

56,8%

119 078

20

146,1

119

3 445

51

167,8

169

19,8

276

2 871

17

2 589

5

240

155

56,8%

HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS

BALTIC AGRO AS

57 216

39

110,7

369

12 088

15

140,8

208

22,3

251

1 454

225

140

198

10 167

9

54,6%

E.R.S. AS

67 674

34

100,8

467

9 356

24

102,8

284

66,8

60

1 853

115

274

80

2 289

43

53,8%

TOP CONNECT OÜ

61 380

35

122,0

250

9 334

25

112,5

262

37,8

154

1 897

102

990

14

285

139

53,4%

8 835

148

146,1

120

7 015

32

98,1

377

21,3

261

3 835

5

2 209

6

480

52,6%

RUSSIAN ESTONIAN RAIL SERVICES AS

31

ESTONIAN AIR AS*

32 33

96 650 148 483

76 88

34

121

25 38

35

RAKVERE LIHAKOMBINAAT AS* NOVOTRADE INVEST AS*

27

MERKO EHITUS AS*

12

NORPE EESTI OÜ*

76 114

30

111,8

356

-57,0

538

2 744

22

244

99

48 248

3

52,5%

140 704

17

108,1

404

6 755

33

106,1

278

11,2

373

967

397

101

260

7 276

14

52,3%

43 243

53

182,3

48

1 527

84

253,1

96

450,4

4

984

387

428

39

1

463

52,1%

219 322

8

127,6

214

-12,0

531

2 005

78

235

104

1 752

52

50,7%

484

50,6%

2 190

301

73,3

528

67

360

20 133,5

4

16,8

311

4 322

3

1 095

11

LEMEKS AS*

92 341

26

116,2

299

7 281

31

97,2

381

26,6

216

1 421

234

170

161

5 203

21

50,1%

ENSTO ENSEK AS

69 345

33

114,0

327

9 536

22

209,8

131

47,4

108

1 330

269

166

163

2 106

47

48,8%

DBT AS*

31 766

69

114,4

317

9 728

19

136,2

218

34,6

170

2 639

23

191

133

952

78

48,8%

FORTUM TARTU AS*

25 253

82

87,0

509

8 449

26

68,9

442

20,6

268

1 823

123

272

81

5 557

19

48,5%

40

ALTIA EESTI AS*

33 239

64

142,4

132

709

128

1 012,9

23

8,9

402

2 083

66

489

33

64

270

48,4%

41

SANDMANI GRUPI AS

59 460

36

118,8

277

2 691

63

172,0

163

22,4

250

2 380

34

991

13

270

143

48,4%

42

TRUSTCORP OÜ

2 133

308

68,2

530

795

118

2 228,9

11

39,7

144

3 179

12

427

40

129

207

47,9%

43

FLIR SYSTEMS ESTONIA OÜ

49 156

48

183,4

47

3 175

55

152,8

193

46,2

113

1 692

150

1 069

12

669

95

47,6%

44

PAULIG COFFEE AS*

24 533

84

147,5

116

1 090

100

165,3

172

79,2

44

3 140

13

1 887

7

481

47,5%

49

REMEI BALTICA OÜ

1 585

345

143,7

129

108

305

388,4

51

15,1

335

4 289

4

264

87

491

47,3%

KRIMELTE OÜ*

76 057

32

112,7

346

3 501

49

65,5

450

17,8

301

1 443

226

357

54

55

47,2%

KAAMOS KINNISVARA OÜ*

4 557

215

110,3

375

5 776

37

7 475,1

6

NORDIC CONTRACTORS AS*

154 489

14

144,2

125

MERKTRANS AS

36 675

60

150,8

109

1 762

77

226,7

27

TOFTAN AS

38 168

58

96,7

492

6 047

36

MARU EHITUS AS*

32 653

66

335,6

11

1 390

217

SINEAR OÜ

3 086

259

455,1

5

188

36 37

100

268

19

47

38 39

43

45

74

46

39

112

137

266

73

39

47 48 49 50 51 52 53 54 55

83

59

163

252

2 311

38

228

108

964

77

46,8%

534

1 667

157

201

126

3 594

30

46,7%

115

25,7

220

2 216

48

340

59

19

365

46,7%

88,3

395

21,3

259

1 950

89

310

71

881

81

46,5%

87

100,0

296

108,5

19

2 028

73

270

83

219

169

46,3%

257

703,9

29

41,8

129

1 381

253

309

72

94

231

46,2% 46,2%

90

LAJOS AS*

82 359

29

1 298,2

3

251

222

100,0

315

22,5

247

935

411

980

15

248

147

136

PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ

15 756

108

153,6

101

1 668

82

210,1

130

33,0

178

2 460

26

415

43

1 243

63

46,1%

85

24

FILTER AS*

53 642

43

157,4

90

2 491

67

106,7

276

23,9

233

2 307

39

260

90

1 179

64

45,9%

ADMIRAL MARKETS AS

8 716

152

201,0

33

4 294

44

126,5

234

65,1

62

1 913

100

415

44

190

177

45,9%

SAKU ÕLLETEHASE AS

57 552

38

115,8

303

3 799

47

241,3

104

7,1

426

1 861

111

217

113

2 010

50

45,4%

SCHENKER AS

45 641

52

149,6

111

2 127

73

239,8

105

9,6

390

1 884

106

285

77

1 076

69

45,3%

978

397

180,3

51

99

314

2 208,3

12

63,9

63

1 633

169

326

63

61

274

44,7%

308

58

22,2 -16,5

142

56 57

1 714

156 VARMAPARTNER OÜ

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

9

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 Müügitulu Koht

2011

2010

2009

60

150

152

206 WENDRE AS*

61

62

215

*konsolideeritud

tuh €

158

71

51

141

42

72

tuh €

koht

% esimesest

koht

(0...100)

68

44,3%

482

43,8%

5 979

16

43,8%

42

929

80

43,5%

585

26

13

381

43,4% 43,4%

410

115

234

5 069

202

224,2

23

189

256

313,4

69

31,7

181

1 911

101

1 690

8

MAAG GRUPP AS*

110 278

22

114,0

326

1 289

94

40,4

488

7,8

413

1 013

374

207

122

BALTEM AS*

25 909

80

183,8

45

1 063

102

100,0

298

11,7

367

2 094

62

418

1 756

331

165,9

66

409

172

423,8

50

16,7

313

1 843

118

MAINOR ÜLEMISTE AS

70

tuh €

koht

937

57

167

€/kuus

269

134

69

koht 20,5

EXCELLENT GRUPP AS

68

%

183

183

92

koht

159,0

176

35

%

Investeeringud

29

71

130

koht

Tootlikkus ühe töötaja kohta

7 742

64

67

tuh €

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

227

175

92

koht

Omakapitali tootlikkus

126,0

59

66

%

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

24

63

65

koht

Puhaskasum

96 153

ADVANCED SYSTEMS BALTIC OÜ*

62

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte

1 086

1 553

346

35,5

544

5 470

39

225,8

116

9,3

395

1 933

94

311

70

2 691

40

PANAVIATIC AS*

10 456

136

144,1

128

98

316

100,0

331

43,6

123

3 709

6

283

79

64

272

43,3%

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA AS

55 416

40

110,1

380

7 730

30

122,3

244

21,6

256

1 569

193

123

226

2 576

42

43,2%

GOADVENTURE OÜ

12 962

121

334,6

12

130

284

213,9

126

44,3

122

1 239

291

341

58

51

293

43,0%

KONEKESKO EESTI AS*

32 489

67

109,4

392

1 306

92

84,1

408

40,7

133

2 345

36

591

25

88

241

42,8%

TAVID AS*

42,8%

16 509

106

134,2

179

10 566

17

137,8

214

37,1

159

2 061

69

138

201

193

176

MILSTRAND AS

7 296

170

173,4

55

1 844

76

458,9

46

35,3

164

1 852

116

235

105

755

86

42,7%

PURUSTAJA OÜ

2 152

306

197,7

36

79

348

197,7

142

70,7

51

2 127

57

359

53

346

127

42,6%

73

35

69

85

METAL EXPRESS OÜ*

5 841

187

172,3

58

473

160

431,0

49

86,8

33

977

394

974

16

32

323

42,5%

74

38

206

174

ECOMETAL AS

22 694

88

123,6

240

2 847

60

109,2

272

42,1

127

1 755

136

405

45

380

124

42,4%

75

53

218

74

TATOLI AS

21 485

93

156,7

93

986

107

201,3

138

15,3

331

1 855

113

508

30

243

154

42,4%

76

94

ON24 AS*

5 170

200

134,6

178

361

180

353,6

54

67,3

58

1 675

155

323

65

11

390

41,8%

LENNULIIKLUSTEENINDUSE AS

15 203

109

113,4

335

3 458

50

124,8

237

24,6

229

3 504

7

97

269

4 564

27

41,7%

KUUSAKOSKI AS

55 341

42

97,0

489

-0,7

514

2 126

59

494

32

1 734

53

41,7%

VEHO EESTI AS

32 971

65

133,8

182

261

4,0

469

2 147

54

262

89

4 227

29

41,6%

FORTUMO OÜ

8 570

155

202,4

30

864

41,4%

FLOW SERVICE OÜ

2 412

290

286,2

13

194

70

131,5

194

6 438

35

77

57

50

78 79

223

191

10

212

100,0

314

114

136,8

217

74,9

49

1 643

166

571

28

5

421

251

583,2

31

92,8

29

1 863

110

161

172

8

403

41,1%

227,3

114

28,4

204

1 396

247

174

152

993

75

41,0%

80

10

81

274

82

114

242

259 UPM-KYMMENE OTEPÄÄ AS

31 569

83

51

109

67

13 172

119

130,2

202

568

146

100,7

291

12,4

361

2 525

25

387

46

83

243

41,0%

447

467

1 879,8

1

90

329

11 521,3

5

186,1

6

390

530

224

109

65

267

40,9%

84

ADDINOL LUBE OIL OÜ TRAVEL BUS OÜ*

85

58

PÄRNU SADAM AS

9 291

143

114,1

325

3 633

48

114,8

255

18,1

297

2 043

71

251

95

3 148

34

40,6%

86

84

FEST-FOREST AS*

6 022

184

214,7

25

128

285

131,1

226

15,9

324

1 929

96

430

38

76

252

40,5%

87

37

162 NORES PLASTIC OÜ

5 844

186

97,2

487

211

240

78,9

418

35,3

165

2 806

21

731

19

322

134

40,1%

88

MOREK IT OÜ

3 097

258

167,2

65

303

195

250,7

99

67,2

59

1 338

264

387

47

309

135

40,1%

89

RAMIRENT BALTIC AS*

25 731

81

149,3

112

2 473

68

100,0

294

12,1

362

2 351

35

143

191

5 064

23

40,0%

HARJU EHITUS AS*

9 916

140

358,7

9

358

181

100,0

308

6,8

430

1 156

322

342

57

106

221

40,0%

ALGOL CHEMICALS OÜ

4 346

220

116,8

295

75

354

86,2

402

16,4

315

2 862

18

724

20

3

438

40,0%

90

30

121

91 92 93

279

173

94 95

132

135

124

96

ESPAK AS

49 986

47

112,0

352

1 746

78

147,7

202

6,3

441

1 333

267

266

86

1 506

58

40,0%

G4S EESTI AS

48 984

50

98,9

476

7 946

27

91,0

391

10,0

385

953

402

19

524

1 037

72

40,0%

ESTRAVEL AS*

50 149

46

105,3

430

594

142

63,2

456

31,0

188

1 750

138

300

74

126

209

39,9%

HARJU ELEKTER AS*

46 674

51

114,2

320

2 948

58

128,4

229

6,7

431

2 126

58

109

243

3 112

35

39,7%

IM ARVUTID AS*

29 093

72

142,9

131

372

177

100,0

307

19,1

283

1 629

171

469

35

115

214

39,6%

97

CRAMO ESTONIA AS

12 603

122

134,6

177

1 867

75

983,4

24

6,5

439

2 134

56

103

250

2 955

39

39,1%

98

223 OLYMPIC CASINO EESTI AS*

29 407

71

114,2

321

9 501

23

156,5

186

11,2

374

1 426

230

78

322

1 028

74

38,6%

99

SWECON AS

100 101

8 545

157

131,8

193

756

122

261,5

92

14,1

345

2 325

37

244

100

76

253

38,5%

218 LEMMINKÄINEN EESTI AS

55 415

41

156,7

92

1 539

83

100,0

295

14,2

344

1 676

154

188

137

528

103

38,4%

124

467,5

45

55

102 103

57

104

30

221

93

105 106 107

PIPELIFE EESTI AS

24 336

85

131,1

195

FEB AS

26 311

78

123,0

244

748

BALTIC PULP AND PAPER OÜ

187

108

4

186

109

72

29

111

79

112

49

113

65

16 61

1 941

93

420

41

1 034

73

38,1%

446

1 489

214

195

130

51

294

38,0%

344

128

37,9%

20 436

97

110,4

372

1 728

79

66,1

449

12,6

360

1 474

216

3 406

3

3 275

256

121,6

256

87

332

150,9

194

55,9

80

1 683

152

1 638

9

SYNNOVE FINDEN EESTI AS

3 509

249

94,6

499

50

384

114,3

259

31,4

184

2 144

55

702

21

3

353

483

159,8

79

99

315

300,9

74

142,7

9

3 186

11

118

230

RONDAM GRUPP AS*

28 815

73

113,4

334

3 221

54

279,2

84

23,7

234

1 459

224

172

155

704

OILSEEDS TRADE AS*

28 000

75

131,8

192

-2,6

518

1 695

149

683

23

718

2 830

267

132,9

187

139

277

167,7

170

23,2

240

1 782

128

314

68

GREENCOAL AS

7 486

168

164,9

68

861

115

278,8

85

52,5

91

1 016

373

267

84

TASKU KESKUS AS

3 630

243

115,7

306

154

266

100,0

321

4,0

468

2 027

74

454

MEIREN ENGINEERING OÜ*

2 949

265

170,0

61

875

112

252,8

98

104,1

21

2 093

63

276 REPAL-E OÜ

110

524

5,9

ALMARO TRANS OÜ

META ADVISORY GROUP OÜ* 136

-5,3

483

37,7%

442

37,5%

503

37,4%

92

37,4%

89

37,2%

489

37,2%

641

96

37,2%

37

91

235

37,1%

184

142

392

121

37,0% 36,8%

PK OLIVER AS*

8 509

158

141,6

134

416

169

124,5

238

23,0

242

1 213

299

387

48

571

101

114

BEIERSDORF OÜ

3 231

257

87,9

507

339

183

74,4

431

17,8

300

2 243

47

323

64

14

376

36,7%

115

TALLINNA LENNUJAAM AS*

26 088

79

100,6

470

4 202

45

209,1

133

9,7

389

1 577

190

51

409

5 473

20

36,6%

116

140

MASS AS*

2 060

313

128,1

212

347

182

276,9

86

14,3

342

1 310

277

294

76

434

113

36,5%

117

180

TALLEGG AS

49 039

49

111,2

365

3 070

56

139,9

211

11,8

366

1 130

329

103

252

5 077

22

36,4%

NORDECON BETOON OÜ*

26 889

77

163,2

70

700

129

100,0

301

63,2

66

1 839

119

207

119

57

281

36,2%

118

174

271

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

10

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 2009

2011

2010

Koht

Müügitulu *konsolideeritud

119

OST STEEL AS

120 121

144

247

122

155

291

123 124

7

157

241

108

127

223

128

187

129 130

171

132

11

133

61

134 135

34

26

136

15

83

14

137 138

210

139

50

164

146

82

147

159

148 149

€/kuus

tuh €

koht

koht

koht

(0...100)

485

36,2%

97

1 225

296

472

34

BALTFER CO. OÜ

25 009

83

113,3

337

31

424

10,2

509

12,9

354

1 631

170

1 563

10

279

141

36,2%

SEMETRON AS*

6 357

176

110,8

368

321

193

1 429,1

17

13,6

348

1 833

121

182

144

97

227

36,2%

363

36,2%

2 824

268

122,7

248

62

100,0

335

19,2

280

1 963

85

314

67

1

466

3 005

263

86,0

513

230

233 2 303 870,0

1

33,8

175

1 599

183

215

115

83

244

36,1%

1 726

332

143,0

130

180

259

618,2

30

21,3

260

2 270

44

144

189

20

361

36,1%

EST-DOMA OÜ*

1 534

349

207,8

27

14

463

100,0

359

28,8

201

1 988

82

256

92

FINEST METALLID OÜ

3 343

254

202,9

29

136

280

122,5

241

45,5

118

964

398

304

73

VEPAMON OÜ

1 054

385

193,9

39

54

377

934,1

26

49,4

102

1 584

186

151

EKSEKO AS*

35 857

61

124,3

237

2 370

69

202,7

136

10,0

384

948

407

189

492

35,8%

441

111

35,8%

183

6

415

35,7%

136

1 728

54

35,4%

16 877

105

108,3

401

1 718

80

110,9

268

25,7

221

1 683

153

234

106

746

87

35,2%

21 199

95

114,4

318

3 308

53

143,5

205

23,3

239

1 665

159

181

145

226

168

35,2%

JOT EESTI OÜ

20 126

99

151,2

107

1 250

95

114,3

258

18,2

295

2 024

75

195

128

TRIGENDI OÜ*

16 028

107

168,1

63

57

375

86,2

403

58,7

75

561

514

8 014

2

23

494

35,1%

350

35,0% 35,0%

VIISNURK AS*

17 330

104

124,4

236

2 565

66

332,6

60

39,4

146

1 021

371

49

418

7 200

15

SEBE AS

21 276

94

163,2

71

1 201

96

165,2

174

33,8

176

1 167

319

39

460

9 293

12

35,0%

KAVIAL OÜ

3 005

264

125,1

234

558

148

140,8

209

1719,8

2

1 207

301

120

227

11

388

34,9%

NAPAL AS

4 835

210

80,7

521

264

209

65,3

451

27,3

208

2 294

41

284

78

51

292

34,9%

BAV ENGINEERING OÜ

1 051

386

186,1

44

93

323

231,5

111

24,2

230

2 429

27

175

151

30

332

34,9%

42 153

55

114,1

323

5 665

38

107,7

275

11,2

372

1 422

233

80

314

44

300

34,9%

36

443

116,0

301

363

179

105,1

281

84,1

36

956

400

609

24

484

180,6

50

8

483

100,0

364

37,7

155

817

458

352

55

KRYOS AS*

2 229

299

158,0

86

274

205

3 260,9

10

69,1

54

2 001

79

101

256

PALMSE METALL OÜ

6 206

179

123,7

239

745

125

95,9

386

37,4

156

2 008

77

239

101

SAKSA AUTOMAATIKA OÜ

2 391

292

121,8

252

271

206

293,7

77

61,4

69

2 284

43

171

158

27 736

76

114,5

316

4 323

43

119,5

248

18,8

289

1 615

177

139

8 939

147

152,1

105

848

116

313,4

68

41,6

130

1 419

235

186

10 683

135

164,8

69

1 149

97

108,1

274

53,8

86

1 603

182

1 663

337

250,6

18

164

263

316,4

67

79,3

43

983

43 133

54

119,3

271

2 911

59

114,3

257

41,8

128

1 177

146 PRINTALL AS

54

tuh €

50,5

RGR AIRON OÜ 64

koht

235

352

67

162

145

%

125,9

609

143 144

koht

% esimesest

163

MAJA TREIDING OÜ

141 70

%

Investeeringud

158 SONA SYSTEMS OÜ

140

142

koht

Tootlikkus ühe töötaja kohta

439

BIGBANK AS* 120

tuh €

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

186

165 GLAMOX HE AS

131

koht

Omakapitali tootlikkus

132,9

VARA SAEVESKI OÜ 121

%

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

255

100 HAKLIFT BALTIC OÜ

240

koht

Puhaskasum

3 301

SCHÖTTLI KESKKONNATEHNIKA AS

125 126

tuh €

244 SKS VÕRU OÜ

29

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte

MOBI SOLUTIONS OÜ* TOCI OÜ

172

VILJANDI AKEN JA UKS AS

310

34,8%

488

34,6%

1

456

34,6%

453

110

34,5%

53

289

34,5%

200

60

276

34,4%

140

114

215

34,4%

218

112

11

387

34,3%

389

166

164

522

104

34,1%

312

79

318

3 099

36

33,9%

254

RANTELON OÜ

2 014

318

273,0

16

424

168

777,7

28

18,6

294

1 343

263

88

295

18

368

33,9%

73

4

RENTEST OÜ*

2 505

284

56,7

541

91

325

81,5

414

25,3

224

1 058

358

313

69

3 585

31

33,8%

151

146

65

152

148

31

150

3 671

240

100,2

472

202

245

444,7

47

45,8

115

2 999

14

62

366

24

349

33,8%

304 ESTIKO-PLASTAR AS

COLUMBUS IT PARTNER EESTI AS

22 283

90

116,9

292

2 352

70

231,6

110

30,8

190

1 408

239

154

179

178

183

33,6%

1 100

67

33,5%

487

33,5%

153 154

125

155

212

156

80

333

157

66

158

240

227

56

159

173

97

VKG TRANSPORT AS*

18 000

102

127,7

213

5 200

40

129,7

227

40,7

134

980

391

144

190

KWH PIPE EESTI AS

3 729

235

67,2

533

48

387

31,2

495

2,9

483

1 781

129

373

52

RIIGIRESSURSSIDE KESKUS OÜ*

3 522

248

130,9

197

1 950

74

198,9

140

5,0

458

701

492

271

82

238

157

33,5%

INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR EESTI AS

14 223

115

115,8

305

1 378

88

81,6

412

26,8

215

1 337

265

219

111

2 259

44

33,5%

MERKO TARTU AS*

11 887

128

145,1

122

6

490

16,3

507

0,2

509

1 053

360

699

22

14

378

33,4%

4 184

222

159,6

80

159

264

1 049,7

22

30,9

189

1 472

218

127

220

53

288

33,4%

700

93

33,3%

486

33,3%

249 FINNLAMELLI EESTI OÜ AQ LASERTOOL OÜ

160 292

18 194

101

129,6

206

2 789

62

275,9

87

60,8

72

1 414

236

99

263

MULTIPIPE OÜ

462

463

139,7

143

92

324

106,5

277

26,1

217

846

445

462

36

PROFEX SIDETEENUSED OÜ

654

432

105,9

427

26

434

171,7

164

21,2

262

775

475

327

62

5

424

33,1%

191

105,2

431

1 448

86

69,7

441

17,9

299

576

511

338

60

247

148

33,1%

161

86

162

69

PAKPOORD OÜ

5 749

163

118

ADVOKAADIBÜROO SORAINEN AS

5 798

188

111,7

358

1 314

90

133,3

223

75,4

47

2 991

15

100

261

34

315

32,8%

574

448

81,3

520

41

398

83,6

409

12,6

359

1 280

284

574

27

0

477

32,8%

164 165

MAITIM AS 85

EHITUSFIRMA RAND & TUULBERG AS*

166

SIGNITI AS

167

55

41 601

56

84,2

516

958

109

36,4

492

5,2

457

1 508

211

207

121

304

137

32,6%

1 335

361

134,7

176

204

243

144,6

204

131,3

11

1 733

142

191

134

1

471

32,6%

WIRTGEN EESTI OÜ

1 547

348

85,5

514

28

427

100,0

349

3,4

476

2 925

16

193

132

273

142

32,3%

168

RUU KIVI OÜ

4 968

205

57,4

540

558

149

99,3

376

62,1

67

576

510

828

18

499

107

32,2%

169

SYSTEMAIR AS

2 721

273

121,0

260

121

295

133,0

224

7,0

428

2 417

30

194

131

495

32,2%

170

TERASKOMPANJON AS*

5 158

201

145,3

121

144

274

155,5

189

17,5

305

1 396

248

234

107

37

309

32,1%

171

KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK OÜ

4 940

206

129,1

209

192

253

39 923,0

2

66,1

61

2 088

64

40

454

329

132

32,1%

172

ESPAK VILJANDI AS

5 293

195

125,9

228

100

313

536,6

37

5,5

452

1 004

380

165

169

7

410

32,1%

AS BUDAMPEX

6 291

177

106,1

423

297

197

110,7

270

33,5

177

1 466

220

252

94

7

407

32,0%

REITING PR OÜ

608

444

275,9

15

142

276

945,9

25

47,5

107

1 228

295

51

411

336

130

32,0%

173 174

368

175

NORDIC HOTELS OÜ

176 177

216 291

127

LINDREM AS INOX BALTIC OÜ

6 149

180

132,9

185

632

135

100,0

302

884,7

3

1 102

341

61

370

55

283

31,8%

10 730

134

144,4

123

156

265

100,0

320

60,7

73

1 663

160

195

129

9

399

31,8%

1 676

336

139,5

144

239

230

547,4

36

48,1

105

1 515

205

99

262

137

203

31,7%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

12

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 2009

2011

2010

Koht

Müügitulu

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte *konsolideeritud

koht

(0...100)

168

28,1

205

1 074

353

204

123

30

333

31,5%

179

TAMULT AS

2 511

282

194,6

38

118

299

1 402,6

18

25,9

218

1 522

202

74

331

6

416

31,5%

180

106 BENEFIT AS

2 327

294

117,5

286

97

319

171,4

165

10,6

378

2 424

28

166

162

169

189

31,5%

687

425

179,1

53

90

327

527,9

39

77,7

45

1 410

238

76

327

19

363

31,5%

8 564

156

202,3

32

251

221

254,0

95

4,8

461

1 624

173

132

213

75

255

31,5%

185

REAL-E STATE OÜ 138

KLIKO OÜ*

186

KH ENERGIA-KONSULT AS

187

276

181

188 189

AEK OÜ* KG KNUTSSON AS

165

CLEVERON OÜ

190

TERVE MINA OÜ

191

ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ

192

125

193

242

199 BALTI VESKI AS HAT-AUTO AS

koht

tuh €

168,2

329 PEETRI PUIT OÜ

%

tuh €

430

90

koht

€/kuus

28

197

%

koht

koht

% esimesest

22

184

koht

Investeeringud

227,3

183

tuh €

Tootlikkus ühe töötaja kohta

442

AD ANGELS OÜ

koht

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

612

RESTOR AS

%

Omakapitali tootlikkus

GEOSOFT OÜ

182

koht

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

178

181

tuh €

Puhaskasum

5 530

193

170,2

60

1 048

103

224,5

119

39,9

142

1 004

379

173

154

707

91

31,5%

350

485

158,6

84

36

408

56,5

469

39,6

145

259

541

350

56

49

295

31,4% 31,4%

957

400

132,1

190

13

466

65,1

452

6,6

436

1 886

105

239

102

8

401

11 684

130

98,0

481

1 087

101

283,4

82

8,4

405

1 822

124

134

208

32

326

31,3%

4 144

224

161,2

74

220

235

100,0

317

28,5

202

1 607

181

207

120

33

321

31,2%

12 346

124

118,9

275

569

145

202,5

137

14,4

341

1 740

141

162

171

70

262

31,2%

3 354

253

230,2

21

987

106

72,6

435

46,3

112

1 756

135

140

195

199

175

31,2%

203

510

170,3

59

82

339

244,0

103

69,7

52

850

442

203

124

3

439

31,2%

1 590

344

93,6

500

324

191

567,2

34

56,3

78

2 051

70

66

357

25

347

30,9% 30,9%

3 420

251

121,6

255

200

247

116,8

251

13,6

347

1 747

139

214

116

102

223

4 255

221

154,4

100

202

244

238,8

106

15,0

337

1 422

232

177

150

9

400

30,9%

113

117,3

288

557

151

143,3

206

7,9

412

1 614

178

180

148

231

163

30,8%

194

TOODE AS*

14 259

195

SCANFIL OÜ

39 786

57

132,4

189

2 820

61

100,0

293

83,2

37

835

452

97

271

726

88

30,8%

196

ESPLAN OÜ*

243

496

336,0

10

41

400

518,3

41

106,5

20

842

448

30

502

11

384

30,7%

168

518

98,1

480

24

441

20 693,9

3

49,9

100

1 917

99

84

299

3 722

236

113,1

340

536

154

99,4

375

67,8

57

1 770

132

186

139

197

255

198

124

102

229 MAVAM OÜ TARPLANI KAUBANDUSE OÜ

199

LORE EESTI OÜ

200

28

201

175

202

117

141,4

135

114

301

100,0

326

32,8

179

900

426

267

85

92

119,1

273

3 043

57

122,4

242

29,2

196

1 359

260

102

255

614

SERTIFITSEERIMISKESKUS AS*

2 598

276

120,0

268

102

310

163,6

176

6,7

432

2 858

19

108

245

433

115

30,4%

TELEGRUPP AS

9 014

145

130,9

196

1 144

98

142,7

207

48,7

104

1 688

151

143

192

83

245

30,4% 30,3%

72

205

45

49

196

140

3 595

245

125,2

233

199

248

87,8

396

52,9

88

1 851

117

180

147

425

116

393

139,7

142

242

229

301,5

73

129,3

12

2 110

61

63

362

10

394

30,3%

81

KAAMOS EHITUS OÜ

1 867

324

55,4

542

210

241

49,0

479

5,5

453

2 592

24

207

118

493

30,2%

AKTSIASELTS MEFO

1 015

390

117,5

287

50

386

326,5

61

9,0

401

1 745

140

145

186

501

30,2%

214

METOS AS

8 794

151

130,8

198

968

108

135,9

219

34,9

167

1 925

98

133

211

29

337

30,1%

438

468

151,1

108

32

420

100,0

347

36,8

160

1 401

242

219

110

2

450

30,1%

1 637

340

204,3

28

131

283

529,3

38

92,3

31

896

427

61

371

34

316

30,1%

335

210 96

212

254

30,4%

1 005

EB THERM OÜ

211

30,4%

99

INTEREXPRESS EESTI OÜ

208 209

490

DIRECTO OÜ

206 207

414

113

151

30,5%

801

198 PROMENS AS

204

30,7%

280

21 706

244

203

57

508

SUJA EHITUS OÜ* ICEFIRE OÜ

3 073

260

111,5

362

481

159

67,2

448

37,1

158

3 459

8

75

329

146

176

AF-CONSULTING AS

3 640

242

67,6

531

72

356

100,0

333

34,6

169

2 086

65

202

125

17

511

30,1%

371

30,0% 29,9%

107

145

ESTANC AS*

7 057

171

158,0

85

366

178

222,9

121

21,8

255

1 521

203

104

248

2 076

49

213

198

122

KOMPRESSORIKESKUS OÜ

2 375

293

136,4

164

283

200

146,7

203

39,7

143

1 982

83

148

185

40

306

29,8%

214

159

129 TNT EXPRESS WORLDWIDE EESTI AS

7 518

166

117,5

285

1 105

99

99,9

374

57,5

77

1 894

103

137

204

237

158

29,8%

147

143

8 979

146

121,5

258

1 026

104

154,2

190

50,7

96

1 597

184

140

197

235

160

29,8%

219

499

250,8

17

23

442

495,1

42

117,8

14

905

423

27

509

4

434

29,8%

215

97

216 217

DPD EESTI AS MINNOLI OÜ

261

177

218

T-TAMMER OÜ

7 841

163

165,8

67

489

158

100,0

305

40,1

138

1 729

143

140

196

229

165

29,7%

LPP RETAIL ESTONIA OÜ

9 801

141

126,1

225

1 022

105

5 351,8

8

45,8

116

814

460

73

336

485

109

29,7% 29,5%

219

216

CV-ONLINE ESTONIA OÜ*

2 065

312

157,5

88

581

143

294,6

76

115,3

16

1 856

112

52

406

8

402

220

311

ALDENA SHIPPING OÜ

517

453

420,7

7

72

355

91,0

392

28,4

203

831

455

172

157

21

357

29,5%

221

134

SEATRADER AGENCY OÜ

460

464

137,6

158

228

234

149,9

196

102,8

23

2 390

33

92

282

2

452

29,5%

222

78

223

283

164 HAMMER SERVICE OÜ

232

194 MAINOR AS*

703

423

142,2

133

64

362

179,8

157

29,9

194

1 766

133

156

177

2

447

29,5%

11 508

132

79,0

524

3 411

52

292,3

80

6,1

444

696

493

43

442

5 646

18

29,4%

224

ARTEREGA OÜ

685

428

125,5

231

45

392

2 115,7

13

19,4

279

1 617

176

69

344

206

173

29,3%

225

LAVINTON OÜ

826

413

128,7

210

32

417

524,0

40

7,7

414

1 351

261

92

284

1

469

29,2%

95

226

103

227 228 229

75

143

177

230 231

110

232 233 234

310

79

8

235 236

219

327

KODUMAJA AS*

33 457

63

136,7

162

1 325

89

30,1

497

7,3

422

1 581

188

93

276

ALION EST PL OÜ

782

417

173,1

57

7

486

1 071,7

21

6,7

434

1 001

382

98

266

230

29,1%

505

29,1%

THOMEKO EESTI OÜ

4 934

208

151,8

106

0

516

1,8

515

0,0

512

1 609

179

215

114

KULBERT AS

3 827

233

83,0

518

98

317

53,9

470

7,3

420

1 333

266

255

93

79

247

29,1%

8

405

MERCANTILE GROUP AS

10 455

137

122,9

246

687

131

197,2

145

13,2

352

1 550

196

132

29,1%

214

237

159

28,9%

BALTRONIC OÜ

28,8%

10 209

139

115,4

308

775

119

111,9

264

55,8

81

1 193

306

173

153

40

307

AR AGENTUURI AS

963

399

135,4

173

80

343

6 480,8

7

61,2

70

1 131

328

69

348

67

265

28,6%

ASPERAAMUS OÜ

2 246

298

126,5

221

22

445

100,0

353

6,3

442

815

459

250

96

2

451

28,6%

PROREXOIL OÜ

991

395

67,6

532

119

298

100,6

292

31,6

183

1 127

331

248

97

108

220

28,6%

KEMIFLORA AS

4 775

212

115,0

313

133

282

196,2

146

8,1

410

1 393

249

171

159

74

258

28,6%

Ü&A AS

1 321

362

113,4

336

101

312

309,9

71

20,2

274

1 032

366

165

168

498

28,5%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

14

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 2009

2011

2010

Koht

Müügitulu

237 238

127

169

119

239

246

220

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

%

Puhaskasum

koht

tuh €

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Omakapitali tootlikkus

%

koht

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

koht

koht

koht

% esimesest

(0...100)

MIKROVAI OÜ

2 161

305

136,4

165

250

224

199,7

139

22,9

244

1 944

90

114

235

5

423

28,4%

PINTAVÄRI EESTI OÜ

1 132

374

110,4

374

81

341

67,5

446

12,7

356

1 855

114

189

135

7

408

28,4% 28,3%

222 INFOTARK AS

14 230

114

116,8

294

551

153

232,4

109

6,5

438

1 318

273

119

229

390

122

240

TRIDENS AS*

32 029

68

115,8

304

607

140

70,0

440

18,8

292

1 315

274

125

222

91

236

28,3%

241

ESTEL AS*

13 836

116

429,3

6

337

184

56,6

468

16,9

309

1 178

311

83

306

268

144

28,2%

242

219 VÄRVALTRANS OÜ*

2 270

296

108,6

398

244

227

559,6

35

18,9

286

1 360

259

67

354

46

296

28,2%

243

287

235

LIIMPUIT AS

2 510

283

129,2

208

165

262

1 858,3

15

27,0

212

901

424

84

302

4

427

27,9%

244

306

TMB AS*

21 888

91

141,0

136

1 298

93

100,0

297

13,3

350

1 361

258

89

292

570

102

27,9%

PELLTECH OÜ

1 123

376

159,1

82

416

170

100,0

306

124,0

13

1 142

326

140

199

28

340

27,9%

K.MET AS*

3 065

261

168,2

62

260

213

1 256,5

19

27,0

214

1 019

372

45

433

104

222

27,9%

209

506

1 478,7

2

119

297

100,0

325

113,9

17

678

497

104

249

53

286

27,8% 27,8%

245 246

316

170

247

SÕBRALAEN OÜ KONSOLIDEERIMISGRUPP*

248

KALEV AS

249 250

53 23

251

74

111,3

364

618

138

100,0

303

4,5

466

1 293

280

91

285

1 585

57

993

394

97,0

491

61

365

103,2

283

7,7

415

1 974

84

165

166

3

440

27,7%

PAINTLINES OÜ

465

462

153,6

102

58

373

197,7

143

94,3

28

756

479

155

178

6

418

27,7%

14 432

111

109,7

384

283

201

1 520,8

16

3,7

474

724

486

79

320

35

314

27,7%

2 047

314

161,2

75

145

273

335,0

57

55,7

82

1 204

303

82

310

1

465

27,6%

TOOM TEKSTIIL AS

252 253

28 780

SÖDERHAMN ERIKSSON EESTI AS*

170

254

311

315

ESTNOR OÜ

259

167

KAESER KOMPRESSORIT OY EESTI FILIAAL

141

255 256

244

257

89

154

1 426

354

109,9

382

17

451

43,8

485

1,8

492

1 956

88

178

149

4

430

27,6%

PÕLTSAMAA FELIX AS

20 206

98

111,9

355

919

110

198,8

141

11,5

368

1 076

349

103

253

823

83

27,5%

PRIME PARTNER AS*

3 608

244

111,4

363

151

269

191,3

149

22,4

249

1 118

334

172

156

622

438

154,6

99

255

218

211,1

129

68,8

55

2 019

76

62

367

27,5%

NTN EST AS

138

ISIS MEDICAL OÜ*

2 565

278

102,0

459

29

425

39,8

489

7,5

418

1 652

164

197

127

1

473

27,4%

BALTIC TRAVEL GROUP OÜ

2 086

311

118,7

278

77

353

137,1

215

80,6

41

1 175

315

160

174

5

422

27,4%

686

426

136,2

167

136

281

274,1

88

29,0

200

1 124

333

130

217

34

318

27,3%

3 413

252

120,7

262

563

147

193,5

148

30,3

191

1 529

199

118

231

55

285

27,3%

2 022

317

161,0

76

767

120

156,5

187

42,7

126

1 522

201

96

272

441

172

517

115,4

310

7

487

338,4

56

3,7

475

2 208

49

57

384

259

238

261

260

202

185

261

234

94

209 NURME TURVAS AS*

262

152

149

187

263

27,5%

448

133

258

160 AURE OÜ ECOPRO AS

PÕLVAMAA HOIU-LAENUÜHISTU TUÜ

2

497

112

27,3%

520

27,2%

288

202 PROFLINE AS

1 820

326

193,5

40

35

412

100,0

346

17,5

304

1 161

320

152

182

161

238

237

VIPEX AS

4 938

207

113,7

332

254

220

134,7

220

5,9

447

1 064

356

183

143

82

SAME OÜ

4 452

218

139,2

146

326

190

260,8

93

17,2

307

1 492

212

84

301

244

153

26,9%

207

163

193

EESTI TURBATOOTED AS

3 581

246

127,3

215

412

171

150,0

195

25,2

225

1 295

279

143

193

112

216

26,9%

267

TRIO LSL AS*

2 786

270

115,1

312

259

215

468,0

44

33,9

174

1 402

241

34

482

32

322

26,9%

268

TERASTIIM OÜ

458

465

238,2

20

45

390

325,8

63

51,0

94

1 207

302

35

478

1

462

26,9%

264 265 266

500

27,0%

246

27,0%

269

98

144

HANSAB AS

6 597

175

95,9

497

328

188

72,7

434

19,8

275

1 961

86

132

212

34

317

26,9%

270

267

115

307 RAJA K.T. OÜ

4 969

204

126,4

222

403

173

128,3

230

18,9

285

850

443

166

165

990

76

26,8%

12 040

127

138,5

151

864

113

333,5

59

20,5

270

677

498

83

307

499

106

26,8%

233

273

1 940

321

125,7

230

219

236

322,0

65

30,2

192

1 943

91

38

464

99

225

26,7%

14 696

110

112,8

343

2 614

65

219,4

123

27,2

211

848

444

80

316

4

428

26,7%

271

M.V.WOOL AS

272 273

BALTMAN OÜ

274

NBI EKSPEDITSIOONI AS

275 276

ANDMEVARA AS

224

906

403

179,1

52

14

462

1 173,7

20

2,4

487

867

437

57

388

523

26,7%

63

166 ADM INTERACTIVE OÜ*

1 469

352

117,0

291

257

216

181,8

153

85,5

34

2 179

51

54

396

524

26,6%

264

305 MISTRA-AUTEX AS

13 130

120

117,7

283

473

161

236,5

107

14,5

340

1 330

270

82

309

147

199

26,6%

VALDEK AS

1 765

330

195,9

37

137

279

193,8

147

40,5

137

1 472

217

74

332

93

232

26,6%

210 SEVE EHITUSE AS*

5 283

196

115,3

311

633

134

358,3

53

38,8

150

1 256

288

59

376

23

351

26,6%

277 278

265

279

32

266

NETWORK TOMORROW OÜ

280

251

TESA LOGISTICS OÜ

281

143

13

123

BESTRA ENGINEERING AS*

282

184

271

116

SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU TUÜ

283

FOODTRADE OÜ

284

FAVOR AS

285 286

237

VILJANDI METALL AS*

448

36

407

134,5

221

69,5

53

1 037

364

171

160

2

453

26,5%

6,9

546

17

453

1,6

516

0,2

506

506

519

338

61

4

433

26,5%

3 581

247

125,8

229

121

296

86,7

398

15,7

325

1 941

92

116

232

212

172

26,5%

33 824

62

108,4

399

832

117

164,4

175

14,6

338

785

471

90

291

520

105

26,4% 26,4%

1 405

355

1 220,8

4

143

275

105,4

280

68,1

56

584

508

94

274

235

161

17 920

103

126,2

224

274

203

100,0

312

9,8

388

1 392

250

111

239

68

264

26,3%

759

418

100,9

466

45

393

100,0

339

1,0

497

1 771

131

152

181

61

275

26,2%

23 187

87

139,3

145

380

175

36,0

493

3,0

480

1 397

246

92

283

709

90

26,2%

627

436

138,1

155

27

432

171,1

166

63,6

65

1 187

308

125

223

3

445

26,2%

288

LASITA AKEN AS

2 807

269

117,2

290

61

366

576,1

33

9,4

393

943

408

58

382

45

297

26,1%

SILLAMÄE SEJ AS

13 803

117

106,5

421

1 690

81

215,6

125

23,9

232

793

469

79

319

1 333

61

26,1%

516

26,1%

53

287

26,0% 26,0%

196

131

103,3

274

LOGOTRADE OÜ

278

231

454

287

289

269

EGCC AS

514 2 707

290

ENTEC EESTI AS

675

430

107,3

413

40

401

100,0

342

81,6

40

2 400

31

68

349

291

EHITUSKOMPAKT OÜ

492

456

137,8

157

1

508

1 875,4

14

0,8

498

1 244

290

35

477

292

286

293 294 295

272

BDO EESTI AS

1 013

391

100,2

473

90

326

306,4

72

51,7

92

1 999

80

39

456

63

273

E-BETOONELEMENT AS

20 845

96

114,1

324

556

152

100,0

304

2,9

482

1 523

200

73

334

126

208

25,9%

VIKING WINDOW AS

11 765

129

126,3

223

333

185

236,5

108

12,1

363

1 194

305

81

313

228

167

25,9%

3 759

234

12,3

545

65

361

320,8

66

4,7

465

1 237

292

150

184

25

345

25,8%

INFAST OIL AS*

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

16

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 2009

2011

296

2010

Koht

Müügitulu

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte

290

204 AEROC AS

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

Puhaskasum

tuh €

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Omakapitali tootlikkus

%

koht

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

koht

koht

% esimesest

koht

(0...100)

7 489

167

160,2

78

108

306

100,0

328

1,3

494

1 549

197

103

251

109

219

25,8%

127

528

202,4

31

7

485

479,4

43

52,8

89

381

532

42

449

19

366

25,7%

297

LEHETU SEPIKODA OÜ*

298

A&R CARTON AS

6 033

183

135,7

171

95

321

13,0

508

9,1

399

1 713

146

134

209

130

206

25,7%

PROEKSPERT AS

6 247

178

104,5

438

698

130

52,2

471

21,9

253

2 422

29

52

405

29

336

25,6%

KILPLANE OÜ*

34

544

214,9

24

14

459

580,2

32

27,2

210

357

536

34

485

216

171

25,5%

FILOLOOG OÜ

186

514

140,7

137

11

473

67,5

447

36,5

161

778

473

186

141

14

379

25,5%

59 378

37

113,6

333

-116,5

539

1 155

323

138

203

331

131

25,5%

299

135

72

300

374

100

301 302

293

303

RAUTAKESKO AS*

709

422

242,1

19

127

288

100,0

323

190,4

5

884

430

42

447

19

362

25,4%

LABELPRINT OÜ

4 550

216

116,6

297

263

210

123,0

240

20,6

267

1 514

207

101

257

820

84

25,4%

305

ETS NORD AS*

8 188

161

140,5

138

112

302

100,0

327

9,2

397

1 718

144

84

300

161

192

25,3%

306

PROFEXPO OÜ

201

511

103,0

449

36

409

228,5

113

92,7

30

1 146

325

101

258

8

406

25,3%

AVERA-TRADING AS*

1 781

328

101,1

465

23

444

100,0

352

135,6

10

926

416

137

206

KITMAN THULEMA AS

9 572

142

155,2

95

901

111

100,0

299

22,5

248

1 365

257

70

341

304

225

264 SIRKEL & MALL OÜ

188

307 308

329

309

293

73

25,2% 25,1%

YIT EMICO AS

3 867

231

168,0

64

35

410

100,0

344

31,3

186

1 514

206

90

287

3

436

18 682

100

163,1

72

215

238

47,8

481

9,0

400

913

421

107

247

1 063

70

25,1%

8 649

153

162,3

73

716

127

100,0

300

23,3

237

1 190

307

89

293

187

179

25,1%

174

311

348

222

278 PAIDE MEK AS

343

251

316

MIVAR AS*

313

25,2%

166

SPRATFIL AS

310

312

502 228

ZIRCON GROUP OÜ

RAIKKÜLA FARMER OÜ*

1 974

319

149,7

110

270

207

64,8

453

40,8

131

839

450

116

233

2 594

41

25,1%

12 346

125

120,5

265

641

133

365,9

52

12,9

353

754

481

45

435

328

133

25,1%

695

314

232

2 565

279

119,0

274

680

132

325,2

64

16,4

316

1 114

336

55

394

315

364

204

94

IN NOMINE OÜ

196

512

153,1

104

13

464

100,0

360

111,2

18

1 879

108

49

415

94

25,1%

528

25,0%

316

273

210

58

TERASMAN OÜ

7 762

165

126,7

219

251

223

100,0

316

20,4

272

1 696

147

74

330

433

114

25,0%

317

312

HORIZON TISSUE OÜ

8 111

162

157,7

87

-8,4

528

1 184

309

159

175

19

364

24,9%

318

KATRAMEKS OÜ*

191

513

136,4

166

42

397

4 822,9

9

160,8

7

434

524

8

541

14

377

24,9%

319

KMV AS

6 739

174

122,0

251

195

250

108,8

273

15,0

336

949

405

91

286

3 485

32

24,9%

TNC-COMPONENTS OÜ

6 855

173

128,2

211

722

126

121,8

245

38,1

153

1 074

352

93

280

934

79

24,9%

NT LOGISTIKA AS

1 165

370

107,0

418

104

308

229,7

112

20,7

265

1 716

145

73

333

66

KMT PREFAB OÜ

3 704

237

177,8

54

573

144

212,0

128

40,0

141

1 094

346

53

402

1 099

379

114,7

315

127

289

139,9

212

34,4

172

821

456

157

176

212

241

INTERCONNECT PRODUCT ASSEMBLY AS

11 603

131

115,9

302

1 307

91

115,7

253

37,3

157

1 010

375

94

273

27

304

300 CARRING AS

320

156

239

321 322

225

323 324

REGINETT OÜ 209

325 326

54

327

186

151 181

199

289

328 329

39

152

45

391

153,6

192

8,2

408

1 289

282

110

242

110

217

127,3

216

26

435

269,3

90

50,0

98

1 550

195

49

416

11

385

24,7%

BCS ITERA AS*

1 813

327

121,8

253

83

337

98,0

378

25,5

223

2 293

42

55

391

32

327

24,6%

153

VÄRSKA VESI AS

5 756

190

98,7

477

218

237

84,5

407

15,3

333

1 233

294

137

205

407

119

24,6%

275

ARHDISAIN OÜ

1 881

323

130,6

199

4

497

46,5

482

1,0

495

803

464

188

138

496

24,5%

290

491

135,5

172

27

431

209,8

132

45,2

120

1 069

355

97

270

507

24,5% 24,4%

261 ESRO AS*

267

VELVET OÜ

336

268

279 NAVIREC OÜ

252

337 182

117

339

248

217

147

341

154

342 343

249

351

317 171

295

352

500

3,4

477

1 513

208

145

187

247

149

56,7

467

7,0

427

1 751

137

93

275

146

200

24,3%

687

424

105,9

426

33

415

280,7

83

24,8

227

1 626

172

53

400

10

393

24,3% 24,3%

153,2

103

8

479

248,2

102

54,9

83

1 310

276

45

432

155

195

360

126,6

220

127

287

252,9

97

19,4

278

1 114

335

85

297

27

341

24,3%

PALMATIN OÜ

2 428

288

146,8

118

259

214

173,7

162

23,3

236

1 056

359

90

290

350

126

24,2%

507

455

144,2

127

37

405

326,4

62

103,5

22

837

451

39

463

18

369

24,2%

4 049

228

90,6

503

628

136

101,9

288

19,2

281

2 175

52

41

450

167

190

24,0% 23,9%

EKTACO AS

1 622

342

130,3

201

87

334

148,4

199

15,5

329

1 825

122

58

379

92

234

MERLAIN AS*

2 434

286

118,4

280

333

186

75,9

423

29,2

197

878

431

135

207

633

98

23,8%

REBRUK GH OÜ

1 127

375

104,8

435

123

291

147,9

201

30,1

193

1 780

130

70

340

514

23,8%

4 091

226

101,3

462

285

199

117,1

250

1,8

491

1 282

283

44

436

4 262

28

23,7%

10 239

138

108,6

397

609

139

149,0

198

7,4

419

940

409

77

326

1 480

59

23,7% 23,5%

543

451

107,9

408

11

469

86,6

400

24,7

228

512

518

181

146

9

397

CHEMI-PHARM AS*

2 169

304

108,1

406

97

320

207,3

134

6,5

440

1 381

255

77

324

96

229

23,5%

EESTI ELECSTER AS

4 104

225

146,8

117

303

196

100,0

310

15,6

327

1 663

161

57

385

521

23,4%

233

350

28,8

217

157

42

349

246

256

404

AVANTI PLUSS OÜ

348

201

388

SALVEST AS

346 347

511

109,5

231

344 345

86,2

164

905

PÄRNU VESI AS* 301

192

7 834

1 367

CYBERNETICA AS

340

5 638

ARTIUM ITC OÜ*

PÕLVA TEHNIKA METALLITÖÖD OÜ

338

24,7%

138,3

333

280

24,8%

287

FENESTRA AS

263

24,9%

342

494

260

335

499

245

332

334

24,9%

2 428

ECONET SYSTEMS OÜ 162

24,9%

151

322 HOLZ PROF OÜ

330 331

246

512

SOLEEST OÜ

887

407

111,0

367

88

330

162,1

177

38,8

149

1 148

324

99

264

25

346

23,4%

EVENTUS EA OÜ

834

412

112,2

350

53

378

181,7

154

60,7

74

1 834

120

32

491

1

460

23,4%

ARCO COLOR AS

884

408

138,8

149

150

271

137,0

216

MORRIGAN OÜ

477

460

63,0

537

4 155

223

124,3

238

380

176

180,8

23 484

86

103,7

445

496

157

207 NUIA PMT AS PÕLVA TARBIJATE ÜHISTU

52,7

90

1 568

194

52

407

526

23,3%

-5,4

525

576

512

238

103

13

380

23,3%

155

14,2

343

1 318

272

59

375

230

164

23,3%

168,2

167

12,7

358

668

499

83

308

141

201

23,2%

353

113

287

200 MERINVEST OÜ

14 303

112

121,6

254

753

123

115,3

254

34,0

173

1 063

357

47

426

125

210

23,2%

354

259

258

297 ORGITA PÕLD OÜ

1 655

338

123,3

242

503

156

133,4

222

17,6

303

1 007

378

52

408

3 055

38

23,1%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

18

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 2009

2011

2010

Koht

Müügitulu

355 356

*konsolideeritud

tuh €

PLASTIKTOOS OÜ 181

357

333

358

345

359

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte

koht

%

Puhaskasum

koht

tuh €

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Omakapitali tootlikkus

%

koht

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

koht

koht

koht

% esimesest

(0...100)

580

447

122,9

247

60

369

260,8

94

11,0

376

1 209

300

58

381

154

196

23,0%

VIOLANTE MÖÖBEL OÜ

5 043

203

105,1

432

557

150

117,4

249

32,3

180

1 139

327

90

288

22

355

23,0%

AGROVARU AS

23,0%

2 402

291

186,3

43

-1,9

516

1 111

338

114

236

292

138

159 Q-HAUS BALTIC OÜ

1 771

329

155,0

98

42

394

248,6

100

8,8

404

981

390

59

377

22

354

23,0%

179

ELKDATA OÜ

414

471

114,2

322

59

370

67,9

445

40,6

136

1 649

165

83

304

35

313

22,9%

2 127

309

158,6

83

190

254

160,4

181

20,4

273

757

478

89

294

244

152

22,9%

361

13

TOMBERG MANAGEMENT & CONSULTING GROUP OÜ

129

527

80,1

523

60

367

72,5

436

54,1

85

1 173

316

129

218

42

302

22,9%

362

149

KAARDIEKSPERT OÜ

388

478

109,5

391

80

342

85,5

405

31,4

185

986

386

129

219

11

389

22,8%

5 260

197

110,4

373

60

368

100,0

336

4,4

467

872

436

131

216

60

277

22,8%

305

489

98,0

482

26

436

79,9

417

13,5

349

1 591

185

102

254

26

344

22,8%

EQUA OÜ

1 375

357

133,7

183

62

364

203,0

135

16,0

323

1 258

287

57

386

181

181

22,8%

GRANT THORNTON RIMESS OÜ

2 776

271

107,2

414

401

174

149,6

197

57,6

76

1 544

198

33

486

249

146

22,8%

86

335

212,6

127

22,8%

306

360

HELMETAL IMS OÜ

363

RAKTOOM AS

364

281

365

185

248

366

149 ROVICO BÜROO OÜ

91

367

ELECTROAIR OÜ

368

KIM JOHANSEN TRANSPORT OÜ

369

253

TALENT PLASTICS TALLINN AS

668

431

136,1

169

12 248

126

129,8

205

7 485

169

109,5

389

621

97,4

26

979

392

42

446

120

212

-9,5

529

1 609

180

21

519

27

343

22,7%

147

1 108

339

67

355

55

284

22,7%

137

128,1

231

39,3

370

172

193

254 SIGARI MAJA OÜ

2 669

275

115,6

307

153

267

74,6

430

12,1

364

994

385

127

221

44

301

22,7%

371

241

74

64

3 690

239

107,1

416

5

491

2,8

514

0,3

505

2 400

32

47

425

76

254

22,7%

372

145

71

REGIO AS BCS KOOLITUS AS

683

429

66,5

535

109

304

95,4

387

23,1

241

2 252

46

57

383

6

413

22,7%

373

RÖDL & PARTNER OÜ

466

461

112,8

345

42

395

100,0

340

56,0

79

1 993

81

36

468

9

396

22,6%

374

ARHITEKTUURIBÜROO TOOMAS KIVI OÜ

51

541

144,4

124

22

446

921,2

27

16,7

312

412

528

17

534

1

459

22,5%

375

GREIF OÜ

4 380

219

113,1

339

441

162

224,5

120

9,3

394

1 074

354

56

390

78

249

22,5%

TK-TEAM AS

2 889

266

108,1

405

275

202

102,8

285

29,0

199

834

453

120

228

10

391

22,5%

INLOOK COLOR OÜ

2 036

316

104,2

440

330

187

111,4

265

14,0

346

1 475

215

78

321

56

282

22,5%

990

396

109,5

390

52

381

77,2

422

8,4

406

1 926

97

66

358

1

470

22,5%

376

220

377

91

156

161

378

GRT EESTI OÜ

379

195

BALTIC COMPUTER SYSTEMS AS*

1 962

320

85,3

515

248

225

111,2

266

38,5

151

1 792

126

56

389

30

331

22,5%

380

126

TBD-BIODISCOVERY OÜ

580

446

213,4

26

138

278

87,1

397

40,7

132

1 269

285

34

483

175

185

22,5%

381

119

RADIONET OÜ

652

433

107,2

415

103

309

75,8

424

34,5

171

1 400

243

93

279

77

250

22,5%

58

539

384,7

8

83

338

269,3

89

25,8

219

498

108

22,4%

382

EESTI ERAMETSA OÜ

383

203

384

361

385

215

386

315

8

197

166

6 035

182

97,8

484

305

194

112,1

263

38,4

152

1 424

231

55

393

76

251

22,3%

1 310

363

120,5

266

77

351

100,0

332

116,8

15

1 397

245

39

459

0

476

22,3%

530

22,3%

65

268

22,2%

3K&T RAAMATUPIDAMINE OÜ AJAKIRJADE KIRJASTUS AS

387

109 EA RENG AS

388

RAKISTE TEHAS AS

389

213

390

230

391

LUX EXPRESS ESTONIA AS* 5

AGAINST ALL ODDS OÜ

16

COLLIERS INTERNATIONAL ADVISORS OÜ

392 393

CLYDE BERGEMANN EESTI AS LINDORFF EESTI AS

236

394

154

521

108,8

396

28

429

113,6

260

63,9

64

1 816

125

39

457

8 380

159

95,9

496

198

249

100,0

319

36,1

162

1 431

229

55

392

2 444

285

107,5

411

274

204

100,0

313

42,7

125

1 569

192

53

401

1

468

22,1%

2 247

297

155,2

96

321

192

161,3

178

22,7

245

1 023

367

50

413

240

156

22,1%

10 740

133

125,2

232

436

165

123,8

239

19,1

282

787

470

46

431

1 600

56

22,0%

560

450

129,9

204

10

476

29,8

498

15,4

330

1 518

204

93

277

36

311

22,0%

22

448

100,0

354

155,8

8

1 099

343

42

445

4

432

22,0%

-53,3

537

876

434

39

462

336

129

22,0% 22,0%

297

490

126,1

226

BALTIKA AS*

53 409

44

102,3

455

RELDOR AS

1 076

383

102,2

457

214

239

113,2

261

7,2

424

1 656

163

63

363

44

299

RADIUS MACHINING OÜ

1 021

389

119,8

270

84

336

94,3

388

39,2

148

1 381

254

68

350

65

269

21,9%

SANGAR AS

4 805

211

137,3

159

432

166

297,1

75

18,8

288

702

491

19

526

148

198

21,9%

395

99

396

300

5 779

189

86,2

510

290

198

100,0

311

18,7

293

1 215

298

86

296

32

324

21,8%

397

67

TARMEKO KV OÜ*

8 796

149

93,3

501

1 510

85

63,4

454

15,2

334

889

428

46

430

2 142

46

21,8%

398

304

NELICO OÜ

1 928

322

105,5

429

32

416

292,9

78

4,9

460

997

384

45

434

74

257

21,7%

399

250

180

180 KRAVER AS*

1 077

382

132,6

188

255

219

139,2

213

47,4

109

955

401

63

364

180

182

21,7%

400

214

201

236 LUKU SERVICE OÜ

624

437

116,9

293

14

460

57,3

466

10,3

382

930

414

125

224

1

474

21,7%

150

111

8 601

154

97,8

483

-3,5

521

1 933

95

41

451

92

233

21,7%

401

46

402 403

235 JÄRVA TEED AS

KPMG BALTICS OÜ* SUNWAY OÜ

235

201 FEIN-ELAST ESTONIA OÜ

1 624

341

111,6

361

79

347

110,9

269

25,7

222

729

484

108

246

408

118

21,7%

4 630

214

115,4

309

166

261

75,2

429

4,8

463

1 223

297

83

305

156

194

21,6%

245

495

132,0

191

38

403

160,9

180

97,5

25

729

483

61

372

33

320

21,6%

1 230

366

139,2

147

95

322

175,9

160

49,9

99

963

399

49

419

89

240

21,6%

4

429

21,6%

519

21,6%

404

SALIBAR OÜ

405

OSHINO ELECTRONICS ESTONIA OÜ

406

ALLIANSS ARHITEKTID OÜ

847

410

160,9

77

47

388

100,0

338

27,7

207

1 406

240

42

444

407

AMHOLD AS

2 310

295

108,0

407

106

307

100,0

329

27,0

213

1 508

210

58

380

1 087

381

139,7

141

16

454

47,9

480

11,1

375

1 390

251

78

323

8

404

21,6%

75

534

123,5

241

12

468

334,7

58

54,6

84

704

490

25

516

12

382

21,4%

6 103

181

135,1

175

328

189

100,0

309

1 619

174

153

180

97

228

21,4%

409

139,2

148

52

380

86,7

399

1 254

289

72

337

31

330

21,4%

408

285

KINKSTON OÜ

409

324

L.L CORRECTOR OÜ

410

BETOONIMEISTER AS*

411

PARKLI HL OÜ*

867

KLIINIK32 OÜ

2 039

315

120,6

264

3

501

3,0

253 MS BALTI TRAFO OÜ

5 349

194

123,0

245

760

121

147,9

412

176

413

194

278

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

20

• Konkurentsivõime edetabel

9,5

392

511

2,0

489

1 958

87

58

378

4

431

21,4%

200

23,3

238

1 008

377

35

479

132

205

21,3%


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012

208

2009

2011

414

2010

Koht

Müügitulu *konsolideeritud

309 DELUX OÜ

416

SWECO PROJEKT AS

417

252

418

335

koht

€/kuus

tuh €

tuh €

koht

koht

koht

(0...100)

388

107,3

412

121

294

97,7

379

11,0

377

1 378

256

41

453

1 912

51

21,3%

12 474

123

102,4

454

269

208

92,2

389

5,2

456

978

393

68

352

161

191

21,2%

7

488

100,0

365

0,3

504

1 784

127

38

465

33

319

21,2%

38

404

38,1

490

7,2

423

1 511

209

69

346

246

150

21,2%

4 026

229

138,1

154

193

252

121,4

246

6,6

435

927

415

67

356

148

197

21,1%

109

530

87,8

508

23

443

140,0

210

99,7

24

1 384

252

36

471

531

21,1%

1 653

339

157,3

91

28

428

100,0

350

18,8

291

984

388

72

338

513

21,1%

970

398

104,1

441

244

228

156,3

188

89,6

32

1 195

304

29

503

3

444

21,1%

RAIN AS

2 525

281

112,0

354

50

385

85,0

406

8,3

407

1 583

187

48

423

135

204

21,0%

292 RAPALA EESTI AS

8 249

160

97,3

486

2 299

71

75,7

425

11,3

371

856

439

42

448

173

188

21,0%

GIRF OÜ*

1 185

368

159,3

81

34

414

156,6

185

29,6

195

968

396

39

461

123

211

21,0%

756

419

192,1

41

32

418

81,7

411

40,1

139

833

454

54

399

20

359

20,9%

533

20,9%

182

180

20,9%

504

20,9% 20,8%

VALMAP GRUPP AS

269 KINDLUSTUSEST KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

VECTA DESIGN OÜ

426

TALENTOR ESTONIA / IN RE OÜ

427

290

LIHULA TARBIJATE ÜHISTU*

428

222

SUPERSERVICE OÜ 92

%

1 022

376

123

429

koht

% esimesest

263

424 425

%

Investeeringud

110,3

422 246

koht

Tootlikkus ühe töötaja kohta

120,7

KAGUMERK OÜ

284

tuh €

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

310

420

423

koht

Omakapitali tootlikkus

307

15

101

%

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

2 144

BILANSS OÜ

139

koht

Puhaskasum

2 100

291 STRUCTO INDUSTRY OÜ

419

421

tuh €

VÕRU VESI AS

415

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte

136,2

168

13

467

100,0

361

46,4

110

1 460

223

34

480

172

109,4

393

150

272

91,9

390

11,3

370

767

477

93

281

397

476

106,3

422

21

449

104,8

282

53,7

87

690

495

99

265

618

439

116,7

296

4

499

100,0

368

0,6

500

1 667

156

48

422

5

420

270

MULTIPAKEND AS

3 695

238

112,0

353

123

292

72,1

437

18,8

290

1 099

344

77

325

36

312

20,7%

431

257

ARRAS CONSTRUCTION FURNITURE OÜ

1 526

350

136,7

163

54

376

57,6

465

5,7

450

1 100

342

80

315

102

224

20,7%

432

239

GSMVALVE OÜ

1 689

334

118,7

279

246

226

75,3

428

25,1

226

950

404

60

374

1 467

60

20,7%

WASTELAND OÜ*

2 722

272

173,3

56

87

333

50,0

476

20,8

264

813

461

68

353

361

125

20,7%

4 530

217

89,7

505

38

402

100,0

343

8,0

411

926

417

98

267

1 147

373

103,8

443

70

358

41,0

487

15,3

332

1 657

162

64

360

82

433 434 435

238 NURMIKO HULGI OÜ 204

METAGRUPP OÜ

436 437

VAHKON OÜ 166

99

103

438 439

LUISA TÕLKEBÜROO OÜ POLARIA AS*

251

LSAB VÄNDRA AS

440

134

441 442

PLANSERK AS

525

430

116

52

137 6 895

271

87

506

20,7%

15

374

20,7%

75

533

109,7

385

1

509

310,6

70

15,6

328

1 023

369

19

523

1

472

20,7%

1 824

325

102,3

456

77

352

63,3

455

16,4

317

1 759

134

36

469

22

353

20,5%

574

449

100,7

469

110

303

225,4

117

4,8

462

901

425

57

387

1 369

359

110,3

377

232

232

105,7

279

19,4

277

1 268

286

51

410

7

–9,8

530

1 309

278

46

428

1 126

65

20,3%

78,9

419

46,4

111

592

507

111

240

2

455

20,3%

EESTI KREDIIDIPANK AS*

13 801

118

109,3

394

FREESPORT TRADING OÜ

334

488

98,5

478

41

399

522

20,5%

412

20,4%

265 TIPTIPTAP OÜ

1 680

335

111,0

366

115

300

77,9

420

22,9

243

1 098

345

70

342

52

290

20,3%

K.U.MELL AS

1 374

358

121,6

257

58

374

100,0

337

6,7

433

1 111

337

62

368

115

213

20,2%

443 444

612

441

122,7

249

42

396

100,0

341

80,1

42

1 103

340

36

472

5

419

20,2%

445

299

96

PROLEXPLAST AS* VIRAITO OÜ

1 441

353

118,9

276

80

345

49,5

478

5,3

455

1 044

362

76

328

613

100

20,1%

446

243

77

POLVEN FOODS OÜ

3 447

250

101,3

464

237

231

75,6

427

29,1

198

805

462

82

311

177

184

20,1%

257

493

118,3

281

15

458

100,0

358

72,4

50

844

446

64

361

517

20,0%

447

PAIVET OÜ

448

289

11

9 155

144

138,7

150

189

255

44,5

483

16,9

308

931

412

46

429

69

263

19,9%

449

325

323

VILLAARE OÜ

402

475

155,8

94

53

379

161,2

179

85,0

35

424

527

40

455

22

356

19,9%

224

FLORTO OÜ

412

472

104,3

439

10

475

110,6

271

45,7

117

793

468

82

312

510

19,9%

ELEMARK AS

735

420

134,0

180

88

331

97,1

382

48,8

103

1 179

310

29

504

66

266

19,9%

BDA CONSULTING OÜ

686

427

70,4

529

31

422

26,5

501

28,1

206

1 577

189

69

345

5

426

19,8% 19,7%

450

170

451 452

141

80

107

HUMANA SORTEERIMISKESKUS OÜ

453

RIVA LAB OÜ

454

HARKU KARJÄÄR AS 302

308 MATEK AS

205

508

126,9

218

3

502

100,0

369

1,4

493

1 438

227

34

481

89

238

3 031

262

149,0

113

124

290

51,7

472

2,5

485

1 161

321

44

437

29

338

19,7%

5 226

199

58,9

539

431

167

63,2

457

9,2

396

1 003

381

54

398

2 094

48

19,7%

455

36

456

190

MELPOL OÜ

213

504

90,0

504

11

474

33,7

494

24,0

231

1 889

104

35

475

532

19,7%

457

219

ASSISTOR AS

3 952

230

104,6

436

151

270

18,8

505

9,9

386

1 170

318

71

339

200

174

19,7%

458

227

339 TVS PARTNERID AS

784

416

112,3

349

26

437

49,6

477

31,1

187

1 462

221

41

452

3

435

19,6%

459

317

NAUTA MV OÜ

241

497

109,0

395

37

406

165,3

173

61,4

68

915

419

34

484

534

19,6%

460

31

MINDWARE OÜ

1 171

369

105,1

433

437

164

116,0

252

49,6

101

801

465

53

403

461

322

WIEDEMANNI TÕLKEBÜROO OÜ

643

435

129,9

203

25

439

102,5

287

36,0

163

1 033

365

43

440

462

318

PRIMUS EESTI OÜ

2 215

300

105,9

425

16

455

100,0

356

5,8

448

770

476

85

298

70

537

140,0

140

2

506

100,0

370

40,0

140

667

500

70

343

2 174

303

111,7

359

152

268

71,0

438

20,7

266

1 173

317

49

417

463 464

BALTIC MULCH OÜ* 276

184

97

465

338

315

185 SAMESTI METALL OÜ

466

298

467

337

468

INVARU OÜ

GEO S.T. OÜ ESPAK PÄRNU AS 305

469

274

KEMEHH OÜ

302 M JA P NURST AS

470

APL PRODUCTION AS

471

UNOLIK OÜ

472

277

303

115

TERG OÜ

147

524

133,0

184

15

456

174,4

161

45,8

114

818

457

29

506

895

406

120,0

269

7

484

24,3

503

5,4

454

1 635

168

39

458

2 181

302

112,6

347

4

498

100,0

367

0,2

507

734

482

84

303

375

479

191,1

42

15

457

100,0

357

6,2

443

861

438

31

498

5 859

185

102,0

458

261

211

102,5

286

9,2

398

912

422

49

8 795

150

135,7

170

98

318

30,6

496

7,1

425

922

418

43

490

459

117,3

289

1

510

100,0

371

0,7

499

1 176

314

54

397

1 112

378

108,3

402

–23,5

535

1 091

348

101

259

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

22

• Konkurentsivõime edetabel

41

3

41

28

304

19,6%

529

19,6%

437

19,6%

515

19,5%

305

19,5%

536

19,5%

339

19,5%

509

19,5%

78

248

19,4%

420

261

145

19,4%

441

409

117

19,4%

525

19,2%

411

19,2%

7


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 2009

2011

2010

Koht

Müügitulu

473

*konsolideeritud

tuh €

REAALPROJEKT OÜ*

474

320

300

306 IKODOR AS

475

309

205

126 ÖSEL CONSULTING OÜ

286

318

476

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte

koht

%

koht

Puhaskasum

tuh €

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

koht

123

293

%

koht

1 394

356

104,0

442

100,0

1 615

343

101,4

461

211

505

103,8

444

13

465

101,3

Omakapitali tootlikkus

koht

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

koht

koht

% esimesest

koht

(0...100)

11,5

369

1 332

268

31

496

52

291

19,2%

-2,2

517

1 126

332

90

289

31

329

19,1%

289

18,1

298

1 347

262

35

476

0

478

19,1% 19,0%

324

%

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

VELMA MÖÖBEL OÜ

1 205

367

114,7

314

26

438

59,5

463

12,7

355

1 046

361

60

373

3

443

477

142

PRINT BEST TRÜKIKODA OÜ

4 930

209

100,7

468

11

470

2,8

513

0,4

502

1 039

363

73

335

860

82

19,0%

478

357

AUDIITORBÜROO ÕNNE KURVET OÜ

55

540

96,5

493

3

500

262,4

91

20,9

263

851

441

18

529

540

18,9% 18,9%

479

FINROPORT PLUSS OÜ

480

314

481

332

309

ASTERA AS AMER INVEST OÜ

482

173

483 484

302

485

491

458

89,0

506

0

514

100,0

373

0,1

510

705

489

98

268

3

446

1 117

377

120,3

267

32

419

44,0

484

2,8

484

876

433

66

359

404

120

18,7%

839

411

135,4

174

187

258

73,1

433

34,8

168

948

406

29

505

217

170

18,6%

FINANCE MANAGEMENT OÜ

206

507

95,2

498

8

481

216,6

124

16,2

318

878

432

26

512

1

467

18,6%

TINTER-PROJEKT OÜ

406

474

123,2

243

29

426

100,0

348

16,1

321

1 177

313

25

513

16

373

18,6%

AVAKS OÜ*

492

457

106,6

420

3

505

68,0

444

0,4

501

998

383

62

369

31

328

18,4%

2 569

277

98,4

479

58

371

51,6

473

4,8

464

1 321

271

33

487

98

226

18,4%

197

205 TAASTAVA KIRURGIA KLIINIK AS

4 064

227

106,0

424

536

155

96,4

384

17,3

306

854

440

25

514

158

193

18,4%

487

273

224 KOOPIA NIINI & RAUAM OÜ

903

405

117,7

284

32

421

111,0

267

6,1

445

1 009

376

33

488

74

256

18,3%

488

168

312

SWIPE EESTI OÜ*

125

529

83,8

517

27

433

166,9

171

83,0

38

503

63

365

RTG PROJEKTBÜROO AS

415

470

107,6

410

-13,8

532

1 666

158

38

466

486

SAARMAS AS

489

518

18,3%

15

375

18,3%

174

186

18,2%

543

18,2%

490

226

NANSO GROUP EESTI AS

3 842

232

101,3

463

80

346

63,1

458

16,2

319

1 023

368

37

467

491

350

DARINGOLA OÜ

216

502

121,2

259

51

382

248,2

101

45,0

121

426

526

12

538

NORDOPTIKA OÜ

650

434

106,9

419

90

328

197,3

144

8,8

403

705

488

33

489

139

202

18,1%

ALVO INDUSTRIES AS*

270

492

183,7

46

2

507

127,4

233

1,0

496

621

503

21

520

2

454

18,1%

492 493

284

494

64

339

487

104,6

437

17

452

50,8

474

7,6

417

1 130

330

48

424

6

417

18,0%

495

339

294

320 LEKU METALL OÜ VIKING FORELL OÜ

388

477

113,8

331

71

357

158,7

184

31,6

182

380

533

49

421

73

260

18,0%

496

372

ESTONIAN NATURE TOURS (KUMARI REISID OÜ)

222

498

200,3

34

-309,3

542

1 571

191

111

238

3

441

17,9%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

23

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 Müügitulu 2011

2010

2009

18

234 EVO DESIGN OÜ

Koht

327

497 498

153

499 500

298

96

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

Puhaskasum

tuh €

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Omakapitali tootlikkus

%

koht

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

1 711

333

112,8

344

46

389

81,6

413

19,0

284

705

AMANJEDA GROUP OÜ

218

500

86,1

512

5

492

82,7

410

13,3

351

379

ANDRESE KLAASI AS

2 424

289

137,1

160

128

286

100,0

322

SVARMIL AS

4 673

213

107,0

417

82

340

97,4

380

3,3

479

koht 487

koht

koht

% esimesest

(0...100)

53

404

12

383

17,9%

109

244

9

398

17,9%

1 400

244

110

241

70

261

17,8%

873

435

19

525

190

178

17,8%

89

239

17,5%

539

17,5%

501

LCDVF OÜ

410

473

63,2

536

22

447

6,6

510

6,9

429

1 236

293

68

351

502

PÄRNU EKE PROJEKT AS

359

481

120,9

261

0

512

100,0

372

1,8

490

1 093

347

18

528

503

344

213

KINKEKAART OÜ

18

545

181,1

49

4

496

176,3

159

51,3

93

546

17,5%

504

346

279

TÕRVA ELEKTER AS

1 069

384

112,3

348

102

311

100,0

330

10,3

383

548

516

55

395

7

409

17,5%

ATLANT VII OÜ

1 290

365

140,2

139

35

411

100,0

345

6,5

437

599

505

29

507

39

308

17,1%

354

482

96,3

494

14

461

60,3

461

5,7

449

972

395

44

438

2

449

17,1%

505 506

319

QP TRÜKIKODA OÜ

507 508

RAASIKU ELEKTER AS 363

299

AGROTARVE AS

509

STAGECRAFT OÜ

510

32

511 512

366

513 514

33

401

112,9

342

19

450

100,0

355

3,7

473

795

466

31

499

1

461

17,0%

364

101,5

460

68

359

100,0

334

3,8

470

662

501

44

439

5

425

16,9%

605

445

148,1

115

6

489

37,9

491

7,6

416

840

449

32

493

29

335

16,9%

ADEPTE OÜ*

1 032

387

137,8

156

207

242

100,0

318

7,3

421

594

506

21

521

110

218

16,9%

QUALITEX AS

5 251

198

97,0

490

8

480

61,5

460

0,2

508

687

496

43

443

232

162

16,9%

HÄCKE OÜ

1 158

372

103,4

447

80

344

178,6

158

10,6

380

571

513

17

532

10

392

16,8%

9

395

16,7%

537

16,7%

K & M PROJEKTBÜROO OÜ 303

916 1 307

195 MEGARAM OÜ

148

523

155,2

97

24

440

100,0

351

16,5

314

440

523

25

517

166

519

91,4

502

0

513

2,9

512

3,8

472

1 414

237

28

508

515

JT AGENTUUR OÜ

71

536

157,5

89

3

503

154,0

191

14,6

339

364

535

12

539

516

IS ENGINEERING SERVICE OÜ*

722

421

60,5

538

0

515

89,5

394

0,1

511

614

504

80

317

KASSETITANKLA OÜ

100

531

97,1

488

11

472

42,3

486

47,9

106

658

502

50

414

OPTIMAL KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

173

516

108,4

400

9

477

81,4

416

61,1

71

691

494

16

536

517 518

81

519 520 521

257

MAMETA H OÜ 295

LADE OÜ SAIDAFARM AS

www.konkurents.ee

544

16,7%

0

479

16,7%

527

16,5%

1

464

16,5% 16,4%

131

526

113,2

338

8

482

100,0

363

40,6

135

434

525

33

490

16

372

3 656

241

102,8

452

77

350

24,9

502

18,8

287

581

509

47

427

58

279

16,3%

538

452

116,1

300

79

349

122,4

243

11,9

365

552

515

19

527

73

259

16,2%


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012

331

523

2009

2011

522

2010

Koht

Müügitulu

281

524 525

358

297

*konsolideeritud

tuh €

koht

tuh €

koht

495

MAVES AS

364

480

73,4

527

PRESTO OÜ

449

466

116,3

298

4

495

18,3

1 007

392

130,5

200

35

413

77,6

906

402

110,3

378

ELIIT TEENINDUS OÜ

529

AKSI-METALL OÜ 138

ECOPRINT AS

312

336 MAASIKAS & KO OÜ

1 158

371

110,0

381

214

503

108,2

403

67

538

112,1

351

2 560

280

113,1

341

11

511

koht

96,1

287 VOKA MASIN AS

1

%

509

528

530

%

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

204

REPSTON OÜ

527

koht

Puhaskasum

CD LAHENDUSED OÜ

348 RONI REM AS*

526

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Ettevõte

471

28,9

96,2

Omakapitali tootlikkus

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

koht

(0...100)

755

480

51

412

24

348

16,0%

-3,3

520

1 292

281

30

501

18

367

15,8%

506

2,1

488

795

467

32

494

87

242

15,7%

421

8,2

409

531

517

17

533

64

271

15,7%

-16,3

533

951

403

36

473

282

140

15,6%

167

260

96,7

383

koht

koht

-7,6

527

915

420

32

492

535

15,6%

35,0

166

449

522

18

531

542

15,4%

-0,4

513

889

429

27

510

1

457

15,2%

1 472

219

69

347

20

360

15,2%

23

352

15,2%

531

373

617

440

99,2

475

4

493

100,0

366

3,8

471

401

529

32

495

532

326

WELCOMEST OÜ

164

520

77,5

526

31

423

73,3

432

20,4

271

778

474

18

530

533

370

344 EMAJÕE ÄRIKESKUS AS

785

415

78,3

525

603

141

187,7

150

5,5

451

534

362

301

337

DEMJANOV AS

1 096

380

113,9

328

-6,8

526

535

371

228

192 NORDIUM OÜ

1 503

351

148,2

114

9

478

100,0

362

9,8

387

536

330

KREEDIX OÜ

537

122

BALTIC IT SOLUTIONS OÜ

538

356

539

236 81

SKAMET OÜ 44

GALVI-LINDA AS

540

308

VUDILA OÜ*

541

369

LUHTRE TURISMITALU OÜ

45

298

14,7%

0

475

14,6%

66,7

534

58

372

75,7

426

16,1

320

478

521

36

474

59

278

14,6%

113,9

329

4

494

57,8

464

21,9

254

389

531

21

522

1

458

14,6%

345

486

100,3

471

-4,6

523

781

472

27

511

1 552

347

82,2

519

-1,0

515

804

463

15

537

90

217

501

111,7

360

-3,3

519

309

539

31

500

173

187

13,4%

74

535

110,6

371

-3,8

522

327

537

25

518

42

303

13,0%

18,1

296

545

13,0%

35

543

110,7

370

3

504

62,2

459

431

469

103,7

446

50

383

50,7

475

544

FINE MANAGEMENT OÜ*

153

522

80,6

522

JUKOTEC OÜ

12

546

52,2

543

VTT-NTM OÜ

45

542

111,8

357

www.konkurents.ee

25

515

14,9%

515

GEOMARK AS

Ettevõtluse auhind •

25

123

532

ARRITOR OÜ

375

485

15,1%

389

85

543

546

729

541

179

542

545

% esimesest

503

385

koht

Tootlikkus ühe töötaja kohta

0,4

499

%

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

• Konkurentsivõime edetabel

538

14,5%

237

14,0%

216

542

4

542

1 435

228

36

470

30

334

12,1%

541

1 075

351

31

497

17

370

12,0%

-24,2

536

293

540

12

540

11

386

10,2%

-136,4

540

314

17

535

6

414

9,5%

-158,2


VALDO KALM: Eesti klient on innovatiivne ja nõudlik. Valdo Kalm on EMT juhatuse esimees

EESTI KONKURENTSIVÕIMELISIM ETTEVÕTE 2012

EMT


EMT AS

EMT KONKURENTSIVÕIMELISIM SIDE-, KOMMUNIKATSIOONIJA IT-ETTEVÕTE

2012

Möödunud aastal leidis EMTs aset kaks olulist sündmust: võtsime kasutusele uue logo ning hakkasime mõõtma kliendirahulolu uuel meetodil – soovitusindeksi ehk NPSi järgi. Hea on tõdeda, et oleme saanud klientidelt vaatamata ebastabiilsele majandusseisule päris häid hindeid. Ja ka värske logo võeti väga hästi vastu. Muide, TeliaSonera grupp läks uue logo alla kõikides riikides korraga ning kõige paremini on kliendid suhtunud uuendusse just Eestis.

1991. aastal loodud EMT on enam kui 800 000 kliendiga Eesti suurim mobiilioperaator. Ettevõte kuulub Eesti Telekomi gruppi ja TeliaSonera kontserni. EMT eesmärgiks on pakkuda klientidele parimat kõne- ja andmesidelevi ning innovaatilisi teenuseid ja tooteid. Ettevõte investeerib pidevalt oma võrkude arendamisse ning plaanib katta aasta lõpuks 70% elanikkonnast Eestis uudse, neljanda põlvkonna mobiilsidevõrguga. EMT on esirinnas olnud väga paljude oluliste lahenduste turuletoomisega, tuntumad neist on näiteks positsioneerimine, m-parkimine, Mobiil-ID ja MMSteenused. Mobiil-ID teenuse vahendusel toimus mullu maailma esimene m-hääletamine riigikogu valimistel.

Eelmist ja tänavust aastat võib pidada EMT suurte investeeringute aastaks. Mullu investeerisime plaanitust rohkem – investeeringud kolmanda ja neljanda põlvkonna mobiilsidevõrku ületasid aasta lõpuks 20 miljoni euro piiri. Selle tulemusel kattis EMT 4G-levi 2011. aasta lõpu seisuga 30% elanikkonnast. Tehnilise järelevalve ameti, aga ka sõltumatute mõõtmisbüroode Linkmes OÜ ja Digita OY korraldatud uuringute põhjal pakub EMT 3,5G-võrk üle Eesti kõige kvaliteetsemat mobiilset andmesidet. Seega on konkurentidest suuremate investeeringute viljad selgelt näha ning sama joont jätkame ka sel aastal. Tänu investeeringutele on meil tugevad eelised teiste operaatorite ees: väga kiire mobiilne andmeside ja väga hea kõnelevi üle riigi. Internetipõhiste lahenduste maht ja võimaluste arv on lähiaastail kindlasti kasvamas ning EMT on selleks valmis oma internetipõhise telefoniside ning tänavu kevadel turule toodud mobiilse televisiooniga. Veidi aeglasemalt meie prognoosidest on arenenud müük online- ehk veebimüügiturul. Klientidele meeldib juba väga täita liitumislepinguid ja teha lepingumuudatusi meie veebipõhises iseteenindusbüroos, kuid meie ootused on olnud suuremad. Samas on näha, et interneti kaudu tellitavate teenuste turg areneb pidevalt ja trend mugavalt ise kodus

EMT ASi tulemused 2011

kõigega hakkama saada jätkub. Tõusuteel on ka internetikasutus – mullu kasvasid mobiilse andmeside mahud kolm korda ja samuti tõusis kõneminutite arv. Kõneside on aga üks vähestest teenustest, mille hind iga aastaga aina langeb, sest hinnasurve on meeletu. Samal ajal on Eesti kliendi ootused

(tuh eur) Müügitulu

178 420

Müügitulu muutus (2010=100)

102,6%

teenusepakkujale väga kõrged – nõutakse kvaliteeti, levi, head internetikiirust, aina pare-

Puhaskasum

29 462

maid tehnoloogilisi näitajaid ja professionaalset teenindust – seda kõike aina langevate

Puhaskasumi muutus (2010=100)

70,6%

hindade juures. Eestlased on huvitavalt nõudlikud inimesed. Loomulikult tegeleme pidevalt innovatsiooniga ja otsime väljundeid ka mujal kui Eestis. Meie turistidele mõeldud SIM-kaardil põhinev Travel SIM on tänaseks jõudnud juba 80 riiki. Oleme arendamas TeliaSonera-sisest eksporti, avades tänavu kevadel EMTs IT arenduskeskuse, kus arendame IT lahendusi kogu grupile. See on Eesti mõistes midagi täiesti uut ja annab uusi võimalusi meie tehnoloogiainimestele. G

Ettevõtluse auhind •

27

• Konkurentsivõime edetabel

Omakapitali tootlikkus

51%

Tootlikkus 1 töötaja kohta

376

Investeeringud

22 190

Koht üldtabelis

1


SIDE-, KOMMUNIKATSIOONI- JA IT-ETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

EMT AS*

178 420

2

102,6

31

29 462

1

70,6

28

51,0

11

2 196

8

376

6

22 190

2

41 951

2

100,0%

2

ELION ETTEVÕTTED AS*

207 390

1

109,5

24

26 387

2

81,4

26

27,3

24

2 034

11

133

13

29 352

1

64 339

1

90,0%

3

SANTA MONICA NETWORKS GROUP OÜ*

51 853

4

136,9

9

4 160

4

224,5

6

82,9

5

4 783

1

513

4

1 286

3

9 957

4

62,7%

4

TOP CONNECT OÜ

61 380

3

122,0

16

9 334

3

112,5

17

37,8

19

1 897

13

990

1

285

5

10 745

3

53,4%

5

FORTUMO OÜ

8 570

9

202,4

3

864

7

136,8

14

74,9

6

1 643

19

571

3

5

28

1 159

15

41,4%

6

IM ARVUTID AS*

29 093

5

142,9

7

372

14

100,0

23

19,1

30

1 629

20

469

5

115

9

1 583

13

39,6%

7

SONA SYSTEMS OÜ

34,8%

8

MOBI SOLUTIONS OÜ*

9

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

koht

tuh €

609

28

116,0

19

363

15

105,1

21

84,1

4

956

30

609

2

36

18

374

24

10 683

6

164,8

4

1 149

5

108,1

20

53,8

10

1 603

21

218

8

11

26

2 091

11

34,3%

RANTELON OÜ

2 014

16

273,0

2

424

13

777,7

1

18,6

31

1 343

24

88

19

18

25

795

19

33,9%

10

COLUMBUS IT PARTNER EESTI AS

3 671

13

100,2

32

202

20

444,7

2

45,8

15

2 999

3

62

23

24

24

2 325

8

33,8%

11

PROFEX SIDETEENUSED OÜ

654

26

105,9

27

26

30

171,7

8

21,2

28

775

32

327

7

5

29

45

33

33,1%

12

SIGNITI AS

1 335

21

134,7

11

204

19

144,6

12

131,3

1

1 733

16

191

9

1

32

349

25

32,6%

13

SERTIFITSEERIMISKESKUS AS*

2 598

15

120,0

18

102

23

163,6

9

6,7

34

2 858

4

108

14

433

4

926

18

30,4%

14

TELEGRUPP AS

9 014

8

130,9

12

1 144

6

142,7

13

48,7

13

1 688

17

143

12

83

12

2 420

7

30,4%

15

DIRECTO OÜ

1 005

24

139,7

8

242

17

301,5

4

129,3

2

2 110

10

63

22

10

30,3%

16

ICEFIRE OÜ

3 073

14

111,5

23

481

11

67,2

30

37,1

20

3 459

2

75

21

17

BALTRONIC OÜ

10 209

7

115,4

20

775

8

111,9

18

55,8

8

1 193

26

173

10

18

SÕBRALAEN OÜ KONSOLIDEERIMISGRUPP*

19

ANDMEVARA AS

20

NETWORK TOMORROW OÜ

21

PROEKSPERT AS

22

BCS ITERA AS*

23

ECONET SYSTEMS OÜ

24

NAVIREC OÜ

25

40

27

647

22

34

2 183

10

30,1%

17

1 620

12

28,8%

209

33

1 478,7

1

119

21

100,0

24

113,9

3

678

33

104

15

53

15

135

29

27,8%

1 940

18

125,7

15

219

18

322,0

3

30,2

22

1 943

12

38

34

99

10

1 408

14

26,7%

514

30

103,3

30

36

27

134,5

15

69,5

7

1 037

28

171

11

2

30

73

31

26,5%

6 247

10

104,5

29

698

9

52,2

32

21,9

26

2 422

5

52

28

29

23

4 215

5

25,6%

1 813

19

121,8

17

83

25

98,0

25

25,5

25

2 293

7

55

26

32

21

991

17

24,6%

290

32

135,5

10

27

29

209,8

7

45,2

16

1 069

27

97

16

33

66

32

24,5%

905

25

153,2

6

8

33

248,2

5

54,9

9

1 310

25

45

31

155

7

323

26

24,3%

CYBERNETICA AS

4 049

11

90,6

34

628

10

101,9

22

19,2

29

2 175

9

41

32

167

6

3 186

6

24,0%

26

EKTACO AS

1 622

20

130,3

13

87

24

148,4

11

15,5

32

1 825

14

58

24

92

11

700

20

23,9%

27

ELKDATA OÜ

414

31

114,2

21

59

26

67,9

29

40,6

17

1 649

18

83

20

35

20

158

28

22,9%

28

REGIO AS

3 690

12

107,1

26

5

34

2,8

35

0,3

35

2 400

6

47

30

76

14

2 280

9

22,7%

29

BALTIC COMPUTER SYSTEMS AS*

1 962

17

85,3

35

248

16

111,2

19

38,5

18

1 792

15

56

25

30

22

1 001

16

22,5%

30

RADIONET OÜ

652

27

107,2

25

103

22

75,8

27

34,5

21

1 400

23

93

18

77

13

221

27

22,5%

31

AGAINST ALL ODDS OÜ

560

29

129,9

14

10

32

29,8

34

15,4

33

1 518

22

93

17

36

19

119

30

22,0%

32

GIRF OÜ*

1 185

22

159,3

5

34

28

156,6

10

29,6

23

968

29

39

33

123

8

382

23

21,0%

33

MINDWARE OÜ

1 171

23

105,1

28

437

12

116,0

16

49,6

12

801

31

53

27

41

16

648

21

19,6%

34

KASSETITANKLA OÜ

100

34

97,1

33

11

31

42,3

33

47,9

14

658

34

50

29

35

27

34

16,5%

35

BALTIC IT SOLUTIONS OÜ

85

35

113,9

22

4

35

57,8

31

21,9

27

389

35

21

35

31

23

35

14,6%

www.konkurents.ee

1


NORPE EESTI KONKURENTSIVÕIMELISIM VÄIKE- JA KESKETTEVÕTE

TIIT TOOMSALU: lähituleviku võtmesõnaks kujuneb energiasääst ja toote elutsükli madalaim hind. Tiit Toomsalu on Norpe Eesti tegevdirektor

2012


NORPE EESTI OÜ

Tiit Toomsalu sõnul on rahulolu eksitav tunne, mis toob kaasa rutiini igapäevases töös. Alati peab seadma uusi eesmärke, mille poole püüelda. Siiski võib tema sõnul hetkel rahul olla kogu kontserni uue strateegia (2012–2015) ülesehituse ja elluviimisega, mille üheks lüliks on ka Norpe Eesti. Oleme praegustes majandusoludes väga edukalt hakkama saanud – selle on taganud pikaajalised koostööpartnerlikud suhted suurte ja edukate kaubanduskettidega. Suured kaubandusketid on investeerinud aastati erinevalt, kuid siiski on toimunud stabiilne ja positiivne areng meie kaubandusturul, mille osaliseks on olnud ka Norpe Eesti oma klientide kaudu.

Norpe on üks vanimaid külmseadmete valmistajaid Euroopas, kes alustas oma tegevust 1953. aastal Soomes Porvoos. Eesti turul alustasime 1993. aastal Norpe OY Eesti esindusena, jätkates alates 1997. aastast Norpe OY tütarettevõttena. Ettevõtte tugevaks küljeks on lai külmseadmete valik, mida pakutakse nii väikekauplustele kui ka hüpermarketitele. Viimaste aastate jooksul on Norpe teinud mahukaid investeeringuid ENi nõuetele vastavatesse testlaboritesse ning igat külmseadme kvaliteeti testitakse enne tehasest väljastamist. Bränditoodete turust on välja kasvanud Norpe toodangu üks eriharusid. Viimastel aastatel on Norpe varustanud paljusid tootjafirmasid eri Euroopa maades bränditoodete müügiks vajalike külmseadmetega.

Norpe lähiaastate strateegia näeb ette meie tootebrändi positsiooni tugevdamist nii kogu Euroopas kui ka Baltimaades. Eesti seisukohalt võime rahul olla sellega, et kogu meie majandusareng on vaatamata Euroopa Liidus toimuvale olnud siiski suhteliselt stabiilne. Kui areneb majandus, suureneb ka tarbimine. See omakorda on oluline alus selleks, et kliendid saaks oma ärisse investeerida. Viimaste aastate jooksul on Norpe leidnud võimalusi oma toodete omahinna alandamiseks vaatamata maailmaturul toimuvatele tooraine hinnakõikumistele. Samas oleme säilitanud Norpe brändi teada-tuntud kvaliteedi ja investeerinud palju tootearendusse. Võtmesõnadeks on siin toote elutsükli madalaim hind, konkreetselt mõõdetav tulu klientidele meie toodete kasutamisel ja kliendikeskne tootearendus. Väga tähtsaks osaks tootearendusel on ka järjest keskkonnasõbralikumate materjalide ja külmaainete kasutamine, koostöös oma suurklientidega alustasime neid protsesse mullu ka Eestis.

NORPE EESTI OÜ tulemused 2011 (tuh eur)

Oleme viimaste aastate jooksul tõusnud Eestis oma tootesegmendis kindlaks turuliidriks ja seega on lähiaastate eesmärgiks mitte ainult turuosa säilitamine, vaid ka selle suurendamine. Lähitulevikus on võtmesõnaks energiasääst, seega pöörame suurt tähelepanu kompleksprojektides just selle saavutamise meetoditele.

Müügitulu Müügitulu muutus (2010=100) Puhaskasum

Eesmärgiks on ka Nopre brändi ühe osa Plug-In-seadmete turuosa suurendamine Eestis. Selle tooterühma tugevaks küljeks ja müügiargumendiks on toodete kõrge kvaliteet ja suur kogemus Skandinaavia turul toiduainetetööstuse brändide müümisel. Tänu kontsernis töötamisele teeme ka selliseid projekte, mille lepingud on sõlmitud rahvusvahelisel tasemel, aga müük toimub Eestis, luues lisaväärtust kogu meie majandusele. Areneme ja kasvame koos rahvusvaheliste ja kodumaiste võtmeklientidega. Plaanime suurendada Eestis pakutavate toodete ja teenuste hulka, et anda klientidele koos toodete ja teenuste müügiga ka lisaväärtust nende käibe ja kasumi kasvatamiseks. G

Ettevõtluse auhind •

31

• Konkurentsivõime edetabel

2190 73,3% 67

Puhaskasumi muutus (2010=100) 20 133,5% Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta Koht üldtabelis

16,8% 1095 35


VÄIKE- JA KESKETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Koht

Müügitulu Ettevõte

1

NORPE EESTI OÜ*

2 190

84

73,3

294

67

163

20 133,5

3

16,8

190

4 322

1

1 095

3

2

TRUSTCORP OÜ

2 133

91

68,2

296

795

13

2 228,9

8

39,7

100

3 179

5

427

15

3

REMEI BALTICA OÜ

1 585

125

143,7

83

108

120

388,4

37

15,1

207

4 289

2

264

39

4

SINEAR OÜ

3 086

52

455,1

4

188

80

703,9

21

41,8

89

1 381

119

309

32

5

ADMIRAL MARKETS AS

8 716

4

201,0

27

4 294

2

126,5

141

65,1

47

1 913

44

415

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

koht

tuh €

koht

tuh €

Lisandväärtus

koht

koht

(0...100)

253

170

205

100,0%

62

985

26

94,5%

258

417

118

93,5%

94

76

354

133

91,3%

16

190

51

4 776

2

90,7%

61

129

6

VARMAPARTNER OÜ

978

167

180,3

38

99

127

2 208,3

9

63,9

48

1 633

80

326

26

7

ADVANCED SYSTEMS BALTIC OÜ*

5 069

23

224,2

18

189

79

313,4

47

31,7

120

1 911

45

1 690

1

8

EXCELLENT GRUPP AS

1 756

111

165,9

49

409

31

423,8

36

16,7

192

1 843

54

585

9

13

9

MAINOR ÜLEMISTE AS

1 553

126

35,5

308

5 470

1

225,8

76

9,3

231

1 933

41

311

31

2 691

10

MILSTRAND AS

7 296

9

173,4

41

1 844

5

458,9

34

35,3

111

1 852

52

235

49

755

tuh €

% esimesest

99

158

211

88,3%

251

258

166

86,6%

170

475

101

85,8%

4

5 586

1

85,7%

10

2 533

4

84,3%

11

PURUSTAJA OÜ

2 152

89

197,7

28

79

155

197,7

87

70,7

38

2 127

23

359

19

346

33

232

178

84,1%

12

METAL EXPRESS OÜ*

5 841

15

172,3

44

473

25

431,0

35

86,8

26

977

200

974

4

32

131

544

80

83,9% 82,5%

13

ON24 AS*

5 170

21

134,6

114

361

34

353,6

38

67,3

45

1 675

71

323

27

11

177

683

57

14

FORTUMO OÜ

8 570

5

202,4

25

864

10

136,8

133

74,9

36

1 643

78

571

11

5

201

1 159

17

81,7%

15

FLOW SERVICE OÜ

2 412

74

286,2

9

194

77

583,2

23

92,8

22

1 863

49

161

87

8

187

529

83

81,1%

16

TRAVEL BUS OÜ*

447

235

1 879,8

1

90

139

11 521,3

4

186,1

2

390

294

224

51

65

96

99

248

80,8%

17

PÄRNU SADAM AS

9 291

2

114,1

186

3 633

3

114,8

148

18,1

184

2 043

28

251

42

3 148

2

4 540

3

80,2%

18

FEST-FOREST AS*

6 022

13

214,7

20

128

103

131,1

138

15,9

200

1 929

42

430

14

76

88

452

106

79,9%

19

NORES PLASTIC OÜ

5 844

14

97,2

269

211

70

78,9

239

35,3

112

2 806

9

731

6

322

35

480

98

79,2%

20

MOREK IT OÜ

3 097

51

167,2

48

303

43

250,7

67

67,2

46

1 338

127

387

17

309

36

431

113

79,2%

21

HARJU EHITUS AS*

9 916

1

358,7

7

358

35

100,0

165

6,8

247

1 156

155

342

22

106

70

760

46

79,1%

22

ALGOL CHEMICALS OÜ

4 346

31

116,8

174

75

158

86,2

229

16,4

194

2 862

7

724

7

3

216

281

154

79,0%

23

SWECON AS

8 545

6

131,8

122

756

15

261,5

63

14,1

211

2 325

16

244

45

76

89

1 732

7

75,9%

24

ALMARO TRANS OÜ

3 275

50

121,6

151

87

142

150,9

121

55,9

58

1 683

70

1 638

2

252

128

221

74,4%

25

META ADVISORY GROUP OÜ*

353

249

159,8

55

99

128

300,9

52

142,7

5

3 186

4

118

113

269

213

184

73,9%

256

331

140

73,5%

13

1 202

16

73,4%

26

REPAL-E OÜ

2 830

57

132,9

118

139

96

167,7

106

23,2

156

1 782

60

314

29

27

GREENCOAL AS

7 486

8

164,9

50

861

11

278,8

57

52,5

66

1 016

187

267

37

28

TASKU KESKUS AS

3 630

39

115,7

180

154

87

100,0

169

4,0

269

2 027

29

454

13

91

79

349

136

73,2%

29

MEIREN ENGINEERING OÜ*

2 949

55

170,0

47

875

9

252,8

66

104,1

15

2 093

25

184

69

392

29

1 277

15

73,2%

30

PK OLIVER AS*

8 509

7

141,6

86

416

28

124,5

142

23,0

158

1 213

143

387

18

571

16

737

50

72,7%

31

MASS AS*

2 060

95

128,1

130

347

36

276,9

58

14,3

210

1 310

131

294

34

434

23

457

105

72,0%

32

SEMETRON AS*

6 357

10

110,8

208

321

42

1 429,1

13

13,6

214

1 833

56

182

71

97

73

1 091

22

71,4%

33

SKS VÕRU OÜ

2 824

58

122,7

146

62

165

100,0

178

19,2

176

1 963

36

314

28

1

239

274

157

71,4%

34

SCHÖTTLI KESKKONNATEHNIKA AS

3 005

54

86,0

283

230

65 2 303 870,0

1

33,8

118

1 599

85

215

53

83

84

499

94

71,4%

35

HAKLIFT BALTIC OÜ

1 726

112

143,0

84

180

82

618,2

22

21,3

164

2 270

20

144

98

20

36

EST-DOMA OÜ*

1 534

128

207,8

22

14

250

100,0

199

28,8

133

1 988

34

256

40

37

FINEST METALLID OÜ

3 343

49

202,9

24

136

99

122,5

144

45,5

84

964

203

304

33

38

NAPAL AS

4 835

27

80,7

289

264

50

65,3

259

27,3

139

2 294

17

284

35

39

BAV ENGINEERING OÜ

1 051

160

186,1

34

93

133

231,5

73

24,2

153

2 429

11

175

76

40

SONA SYSTEMS OÜ

609

212

116,0

179

363

33

105,1

158

84,1

29

956

205

609

8

41

MAJA TREIDING OÜ

352

250

180,6

37

8

268

100,0

204

37,7

105

817

242

352

20

42

KRYOS AS*

2 229

82

158,0

61

274

47

3 260,9

7

69,1

41

2 001

32

101

125

1

43

PALMSE METALL OÜ

6 206

11

123,7

141

745

16

95,9

219

37,4

106

2 008

31

239

46

453

44

SAKSA AUTOMAATIKA OÜ

2 391

75

121,8

148

271

48

293,7

54

61,4

53

2 284

19

171

80

53

45

RGR AIRON OÜ

8 939

3

152,1

74

848

12

313,4

46

41,6

90

1 419

109

186

67

114

46

TOCI OÜ

1 663

117

250,6

13

164

85

316,4

45

79,3

34

983

197

166

84

47

RANTELON OÜ

2 014

100

273,0

11

424

27

777,7

20

18,6

182

1 343

126

88

48

RENTEST OÜ*

2 505

69

56,7

305

91

135

81,5

236

25,3

148

1 058

178

49

RIIGIRESSURSSIDE KESKUS OÜ*

3 522

44

130,9

123

1 950

4

198,9

86

5,0

265

701

265

50

FINNLAMELLI EESTI OÜ

4 184

33

159,6

56

159

86

1 049,7

17

30,9

124

1 472

102

127

641

154

507

91

71,3%

259

157

213

70,8%

441

21

263

163

70,7%

51

112

732

51

68,9%

30

137

268

159

68,9%

36

123

374

128

68,7%

255

17

301

68,4%

231

802

40

68,3%

20

1 372

13

68,2%

109

655

59

68,2%

66

1 665

8

67,9%

522

17

282

153

67,3%

145

18

159

795

43

66,9%

313

30

3 585

1

193

198

66,8%

271

36

238

44

2 060

6

66,1%

108

53

108

742

48

65,9%

254

102

243

65,7%

204

45

280

65,5%

51

MULTIPIPE OÜ

462

231

139,7

93

92

134

106,5

156

26,1

143

846

231

462

12

52

PROFEX SIDETEENUSED OÜ

654

201

105,9

239

26

222

171,7

102

21,2

165

775

253

327

25

5

53

PAKPOORD OÜ

5 749

17

105,2

241

1 448

6

69,7

253

17,9

186

576

278

338

23

247

39

1 566

9

65,3%

54

MAITIM AS

574

217

81,3

288

41

189

83,6

232

12,6

219

1 280

135

574

10

0

248

57

275

64,8%

55

SIGNITI AS

1 335

139

134,7

113

204

72

144,6

127

131,3

7

1 733

68

191

63

1

243

349

135

64,4%

56

WIRTGEN EESTI OÜ

1 547

127

85,5

284

28

215

100,0

190

3,4

273

2 925

6

193

62

273

38

309

146

63,9%

57

RUU KIVI OÜ

4 968

25

57,4

304

558

21

99,3

213

62,1

51

576

277

828

5

499

18

599

72

63,7%

58

SYSTEMAIR AS

2 721

60

121,0

154

121

111

133,0

137

7,0

245

2 417

13

194

61

261

527

84

63,6%

59

TERASKOMPANJON AS*

5 158

22

145,3

80

144

93

155,5

118

17,5

189

1 396

115

234

50

122

513

90

63,4%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

32

• Konkurentsivõime edetabel

37


VÄIKE- JA KESKETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte

60

REITING PR OÜ

608

213

275,9

10

142

95

945,9

18

47,5

77

1 228

142

51

220

336

34

318

143

63,2%

61

INOX BALTIC OÜ

1 676

116

139,5

94

239

63

547,4

27

48,1

75

1 515

95

99

129

137

61

548

78

62,6%

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

koht

tuh €

koht

(0...100)

62

GEOSOFT OÜ

612

211

227,3

17

28

218

168,2

105

28,1

136

1 074

175

204

57

30

138

66

267

62,2%

63

TAMULT AS

2 511

67

194,6

30

118

115

1 402,6

14

25,9

144

1 522

93

74

164

6

196

739

49

62,2%

64

BENEFIT AS

2 327

77

117,5

169

97

130

171,4

103

10,6

226

2 424

12

166

83

169

57

504

93

62,2%

65

AD ANGELS OÜ

687

194

179,1

40

90

137

527,9

29

77,7

35

1 410

111

76

161

19

156

243

173

62,2%

66

PEETRI PUIT OÜ

5 530

19

170,2

46

1 048

7

224,5

78

39,9

98

1 004

190

173

77

707

11

1 434

12

62,2%

67

REAL-E STATE OÜ

350

251

158,6

60

36

199

56,5

268

39,6

101

259

304

350

21

49

113

39

283

62,0%

68

KLIKO OÜ*

957

170

132,1

120

13

253

65,1

260

6,6

251

1 886

47

239

47

8

185

104

241

62,0%

69

AEK OÜ*

4 144

34

161,2

51

220

67

100,0

168

28,5

134

1 607

84

207

56

33

130

606

66

61,7%

70

CLEVERON OÜ

3 354

48

230,2

16

987

8

72,6

250

46,3

81

1 756

65

140

100

199

50

1 493

10

61,6%

71

TERVE MINA OÜ

203

275

170,3

45

82

149

244,0

71

69,7

39

850

229

203

58

3

217

92

254

61,5%

72

ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ

1 590

124

93,6

275

324

40

567,2

25

56,3

57

2 051

27

66

182

25

146

914

30

61,1%

73

BALTI VESKI AS

3 420

46

121,6

150

200

75

116,8

146

13,6

213

1 747

66

214

54

102

71

535

81

61,1%

74

HAT-AUTO AS

4 255

32

154,4

70

202

73

238,8

72

15,0

208

1 422

108

177

75

9

184

612

65

61,0%

75

ESPLAN OÜ*

243

262

336,0

8

41

191

518,3

31

106,5

14

842

233

30

276

11

76

MAVAM OÜ

168

282

98,1

267

24

229

20 693,9

2

49,9

72

1 917

43

84

148

77

TARPLANI KAUBANDUSE OÜ

3 722

36

113,1

191

536

22

99,4

212

67,8

44

1 770

63

186

66

78

LORE EESTI OÜ

801

183

141,4

87

114

117

100,0

173

32,8

119

900

218

267

38

79

SERTIFITSEERIMISKESKUS AS*

2 598

63

120,0

159

102

124

163,6

109

6,7

248

2 858

8

108

121

433

80

INTEREXPRESS EESTI OÜ

3 595

41

125,2

140

199

76

87,8

224

52,9

63

1 851

53

180

73

81

DIRECTO OÜ

1 005

165

139,7

92

242

62

301,5

51

129,3

8

2 110

24

63

186

82

KAAMOS EHITUS OÜ

1 867

105

55,4

306

210

71

49,0

275

5,5

262

2 592

10

207

83

AKTSIASELTS MEFO

1 015

163

117,5

170

50

179

326,5

41

9,0

232

1 745

67

145

438

236

151,1

75

32

209

100,0

188

36,8

108

1 401

113

219

52

2

1 637

120

204,3

23

131

102

529,3

28

92,3

24

896

219

61

193

34

173

122

223

60,6%

274

70

264

60,6%

103

961

28

60,3%

257

146

216

60,1%

24

926

29

60,0%

425

25

643

62

59,8%

10

180

647

61

59,8%

55

260

490

96

59,7%

96

267

197

196

59,6%

225

65

270

59,5%

127

421

117

59,4% 59,4%

57

84

EB THERM OÜ

85

SUJA EHITUS OÜ*

86

ICEFIRE OÜ

3 073

53

111,5

204

481

24

67,2

258

37,1

107

3 459

3

75

163

277

2 183

5

87

AF-CONSULTING AS

3 640

38

67,6

297

72

160

100,0

176

34,6

115

2 086

26

202

59

17

162

522

87

59,3%

88

KOMPRESSORIKESKUS OÜ

2 375

76

136,4

103

283

44

146,7

126

39,7

99

1 982

35

148

95

40

120

664

58

58,9%

89

MINNOLI OÜ

90

CV-ONLINE ESTONIA OÜ*

91

219

264

250,8

12

23

230

495,1

32

117,8

10

905

215

27

283

4

213

110

236

58,9%

2 065

94

157,5

62

581

19

294,6

53

115,3

11

1 856

50

52

217

8

186

1 472

11

58,4%

ALDENA SHIPPING OÜ

517

222

420,7

5

72

159

91,0

222

28,4

135

831

239

172

79

21

151

102

245

58,3%

92

SEATRADER AGENCY OÜ

460

232

137,6

101

228

66

149,9

123

102,8

17

2 390

15

92

140

2

227

371

129

58,2%

93

HAMMER SERVICE OÜ

703

192

142,2

85

64

164

179,8

97

29,9

127

1 766

64

156

90

2

222

160

210

58,2%

94

ARTEREGA OÜ

685

197

125,5

139

45

184

2 115,7

10

19,4

175

1 617

83

69

172

206

49

239

174

57,9%

95

LAVINTON OÜ

826

182

128,7

129

32

206

524,0

30

7,7

238

1 351

124

92

141

1

242

178

201

57,6%

96

ALION EST PL OÜ

57,6%

97

KULBERT AS

98

782

186

173,1

43

7

271

1 071,7

16

6,7

250

1 001

191

98

132

271

103

242

3 827

35

83,0

287

98

129

53,9

269

7,3

242

1 333

128

255

41

8

189

338

138

57,4%

AR AGENTUURI AS

963

169

135,4

110

80

152

6 480,8

5

61,2

54

1 131

159

69

176

67

94

270

158

56,6%

99

ASPERAAMUS OÜ

2 246

81

126,5

135

22

233

100,0

194

6,3

254

815

243

250

43

2

226

111

234

56,6%

100

PROREXOIL OÜ

991

166

67,6

298

119

114

100,6

163

31,6

121

1 127

161

248

44

108

69

173

203

56,5%

101

KEMIFLORA AS

4 775

28

115,0

182

133

101

196,2

90

8,1

236

1 393

116

171

81

74

92

601

69

56,4%

102

Ü&A AS

1 321

140

113,4

189

101

126

309,9

49

20,2

173

1 032

184

165

86

103

MIKROVAI OÜ

2 161

88

136,4

104

250

57

199,7

85

22,9

160

1 944

39

114

117

264

201

194

56,3%

5

203

693

56

56,2%

104

PINTAVÄRI EESTI OÜ

1 132

150

110,4

212

81

150

67,5

256

12,7

218

1 855

51

189

64

7

191

215

183

56,1%

105

VÄRVALTRANS OÜ*

2 270

79

108,6

220

244

60

559,6

26

18,9

179

1 360

123

67

181

46

114

799

42

55,6%

106

LIIMPUIT AS

2 510

68

129,2

128

165

84

1 858,3

12

27,0

141

901

216

84

149

4

207

489

97

55,2%

107

PELLTECH OÜ

1 123

152

159,1

58

416

29

100,0

164

124,0

9

1 142

158

140

101

28

142

525

85

55,2%

108

SÕBRALAEN OÜ KONSOLIDEERIMISGRUPP*

209

271

1 478,7

2

119

113

100,0

172

113,9

12

678

268

104

123

53

106

135

220

54,9% 54,6%

109

PAINTLINES OÜ

465

230

153,6

71

58

171

197,7

88

94,3

21

756

256

155

91

6

198

85

256

110

ESTNOR OÜ

2 047

96

161,2

52

145

92

335,0

39

55,7

59

1 204

146

82

152

1

238

506

92

54,5%

111

KAESER KOMPRESSORIT OY EESTI FILIAAL

1 426

133

109,9

215

17

238

43,8

279

1,8

279

1 956

38

178

74

4

209

205

191

54,4%

112

PRIME PARTNER AS*

3 608

40

111,4

205

151

90

191,3

93

22,4

162

1 118

164

172

78

263

433

112

54,4%

113

NTN EST AS

622

207

154,6

69

255

54

211,1

81

68,8

42

2 019

30

62

190

2

223

498

95

54,3%

114

ISIS MEDICAL OÜ*

2 565

64

102,0

255

29

213

39,8

282

7,5

241

1 652

76

197

60

1

245

287

151

54,1%

115

BALTIC TRAVEL GROUP OÜ

2 086

93

118,7

164

77

157

137,1

131

80,6

32

1 175

152

160

88

5

202

260

164

54,1%

116

AURE OÜ

686

195

136,2

106

136

100

274,1

59

29,0

132

1 124

163

130

106

34

128

207

190

53,9%

117

ECOPRO AS

3 413

47

120,7

155

563

20

193,5

92

30,3

125

1 529

91

118

114

55

105

1 095

21

53,9%

118

NURME TURVAS AS*

2 022

99

161,0

53

767

14

156,5

116

42,7

88

1 522

92

96

136

441

22

1 150

18

53,9%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

34

• Konkurentsivõime edetabel


VÄIKE- JA KESKETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Koht

Müügitulu Ettevõte

119

PROFLINE AS

1 820

106

193,5

31

35

202

100,0

187

17,5

188

1 161

154

152

94

120

VIPEX AS

4 938

26

113,7

188

254

56

134,7

134

5,9

257

1 064

177

183

70

121

EESTI TURBATOOTED AS

3 581

42

127,3

131

412

30

150,0

122

25,2

149

1 295

132

143

99

122

TERASTIIM OÜ

123

RAJA K.T. OÜ

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

Lisandväärtus

koht

tuh €

% esimesest

koht

(0...100)

266

202

193

53,4%

82

85

599

71

53,3%

112

67

800

41

53,2%

458

233

238,2

15

45

182

325,8

43

51,0

69

1 207

145

35

257

1

236

233

175

53,1%

4 969

24

126,4

136

403

32

128,3

139

18,9

178

850

230

166

85

990

8

709

54

52,9%

124

NBI EKSPEDITSIOONI AS

906

172

179,1

39

14

249

1 173,7

15

2,4

276

867

226

57

205

287

180

200

52,7%

125

ADM INTERACTIVE OÜ*

1 469

131

117,0

172

257

53

181,8

95

85,5

27

2 179

22

54

210

288

963

27

52,6%

126

VALDEK AS

1 765

110

195,9

29

137

98

193,8

91

40,5

95

1 472

101

74

165

93

77

561

75

52,5%

127

NETWORK TOMORROW OÜ

514

223

103,3

252

36

198

134,5

135

69,5

40

1 037

182

171

82

2

228

73

261

52,3%

128

TESA LOGISTICS OÜ

2 707

61

6,9

309

17

240

1,6

295

0,2

289

506

283

338

24

4

212

66

269

52,3%

129

BESTRA ENGINEERING AS*

3 581

43

125,8

138

121

112

86,7

226

15,7

201

1 941

40

116

115

212

48

843

34

52,3%

130

FOODTRADE OÜ

1 405

134

1 220,8

3

143

94

105,4

157

68,1

43

584

276

94

137

235

45

248

172

52,2%

131

EGCC AS

759

187

100,9

260

45

185

100,0

182

1,0

283

1 771

62

152

93

61

100

151

214

51,8%

132

LOGOTRADE OÜ

627

205

138,1

99

27

220

171,1

104

63,6

50

1 187

148

125

110

3

220

98

251

51,7%

133

ENTEC EESTI AS

675

199

107,3

231

40

192

100,0

184

81,6

31

2 400

14

68

177

282

328

141

51,5% 51,4%

134

EHITUSKOMPAKT OÜ

135

BDO EESTI AS

136

LEHETU SEPIKODA OÜ*

137

KILPLANE OÜ*

138

FILOLOOG OÜ

139

SIRKEL & MALL OÜ

140

LABELPRINT OÜ

141

PROFEXPO OÜ

492

225

137,8

100

1

289

1 875,4

11

0,8

284

1 244

139

35

256

53

107

210

189

1 013

164

100,2

263

90

136

306,4

50

51,7

67

1 999

33

39

243

63

98

714

53

51,4%

127

291

202,4

26

7

270

479,4

33

52,8

64

381

296

42

239

19

157

21

297

50,8%

34

307

214,9

19

14

246

580,2

24

27,2

140

357

299

34

262

216

47

19

300

50,5%

186

279

140,7

88

11

259

67,5

257

36,5

109

778

251

186

68

14

168

20

298

50,4% 50,2%

709

191

242,1

14

127

105

100,0

170

190,4

1

884

221

42

238

19

155

308

147

4 550

29

116,6

176

263

51

123,0

143

20,6

170

1 514

96

101

126

820

9

1 081

23

50,1%

201

276

103,0

253

36

200

228,5

75

92,7

23

1 146

157

101

127

8

190

63

272

50,0%

142

AVERA-TRADING AS*

1 781

108

101,1

259

23

232

100,0

193

135,6

6

926

211

137

103

143

ZIRCON GROUP OÜ

1 974

101

149,7

76

270

49

64,8

261

40,8

91

839

235

116

116

www.konkurents.ee

2 594

268

167

207

49,8%

5

442

108

49,6%


VÄIKE- JA KESKETTEVÕTTED 2012 Koht

Müügitulu Ettevõte

144

RAIKKÜLA FARMER OÜ*

145

*konsolideeritud

tuh €

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Puhaskasum

tuh €

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Omakapitali tootlikkus

%

koht

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

koht

koht

Lisandväärtus

koht

(0...100)

12

1 308

14

49,5%

292

104

239

49,3%

167

161

209

49,3%

166

278

433

111

49,1%

89

265

195

197

49,1%

110

68

385

123

48,8%

11

174

119

224

48,7%

207

32

132

991

25

48,6%

137

102

407

27

839

36

48,6%

188

65

262

100

246

48,5%

135

273

66

268

48,4%

2 565

65

119,0

162

680

17

325,2

44

16,4

195

1 114

166

55

208

IN NOMINE OÜ

196

277

153,1

73

13

251

100,0

200

111,2

13

1 879

48

49

224

146

KATRAMEKS OÜ*

191

278

136,4

105

42

188

4 822,9

6

160,8

3

434

288

8

304

147

NT LOGISTIKA AS

1 165

147

107,0

233

104

122

229,7

74

20,7

168

1 716

69

73

148

REGINETT OÜ

1 099

155

114,7

184

127

106

139,9

129

34,4

117

821

240

157

149

CARRING AS

2 428

72

138,3

98

45

183

153,6

120

8,2

235

1 289

134

110

119

150

HOLZ PROF OÜ

245

260

127,3

132

26

223

269,3

61

50,0

70

1 550

90

49

225

151

BCS ITERA AS*

1 813

107

121,8

149

83

147

98,0

214

25,5

147

2 293

18

55

152

VÄRSKA VESI AS

5 756

16

98,7

265

218

68

84,5

231

15,3

206

1 233

141

153

ARHDISAIN OÜ

1 881

104

130,6

124

4

278

46,5

277

1,0

281

803

246

154

ECONET SYSTEMS OÜ

290

257

135,5

109

27

219

209,8

82

45,2

85

1 069

176

97

koht

695

14

tuh €

% esimesest

155

ESRO AS*

5 638

18

86,2

281

201

74

28,8

288

3,4

274

1 513

97

145

97

247

40

909

31

48,1%

156

VELVET OÜ

687

193

105,9

238

33

204

280,7

56

24,8

151

1 626

81

53

213

10

179

286

152

48,0%

157

NAVIREC OÜ

905

173

153,2

72

8

265

248,2

70

54,9

60

1 310

130

45

230

155

58

323

142

48,0%

158

ARTIUM ITC OÜ*

1 367

138

126,6

134

127

104

252,9

65

19,4

174

1 114

165

85

146

27

143

341

137

47,9%

159

PALMATIN OÜ

2 428

73

146,8

79

259

52

173,7

101

23,3

155

1 056

179

90

143

350

32

601

68

47,8%

160

PÕLVA TEHNIKA METALLITÖÖD OÜ

507

224

144,2

82

37

196

326,4

42

103,5

16

837

236

39

247

18

160

168

206

47,7%

161

EKTACO AS

1 622

122

130,3

125

87

144

148,4

124

15,5

203

1 825

57

58

199

92

78

700

55

47,2%

162

MERLAIN AS*

2 434

71

118,4

166

333

37

75,9

242

29,2

129

878

222

135

104

633

163

REBRUK GH OÜ

1 127

151

104,8

243

123

107

147,9

125

30,1

126

1 780

61

70

169

164

AVANTI PLUSS OÜ

165

CHEMI-PHARM AS*

166

SOLEEST OÜ

167 168

14

523

86

47,0%

280

465

103

46,9% 46,4%

543

220

107,9

227

11

256

86,6

228

24,7

152

512

282

181

72

9

182

30

289

2 169

87

108,1

225

97

131

207,3

83

6,5

253

1 381

121

77

159

96

75

561

74

46,3%

887

176

111,0

207

88

140

162,1

110

38,8

103

1 148

156

99

130

25

145

212

185

46,3%

EVENTUS EA OÜ

834

181

112,2

197

53

174

181,7

96

60,7

56

1 834

55

32

266

1

ARCO COLOR AS

884

177

138,8

97

150

91

137,0

132

52,7

65

1 568

89

52

218

169

MORRIGAN OÜ

477

229

63,0

302

-5,4

299

576

279

238

48

170

ORGITA PÕLD OÜ

1 655

118

123,3

143

503

23

133,4

136

17,6

187

1 007

189

52

171

PLASTIKTOOS OÜ

172

Q-HAUS BALTIC OÜ

173

ELKDATA OÜ

174

HELMETAL IMS OÜ

175

KAARDIEKSPERT OÜ

176

RAKTOOM AS

177

ROVICO BÜROO OÜ

178

EQUA OÜ

179

235

625

64

46,2%

290

470

102

46,1%

13

169

4

305

46,1%

219

3 055

3

889

32

45,5%

580

216

122,9

145

60

168

260,8

64

11,0

224

1 209

144

58

201

154

59

205

192

45,5%

1 771

109

155,0

68

42

186

248,6

68

8,8

234

981

198

59

197

22

149

395

122

45,4%

414

239

114,2

185

59

169

67,9

255

40,6

94

1 649

77

83

151

35

126

158

212

45,3%

2 127

92

158,6

59

190

78

160,4

114

20,4

172

757

255

89

144

244

42

408

119

45,2%

388

245

109,5

217

80

151

85,5

230

31,4

122

986

195

129

107

11

176

116

227

45,1%

5 260

20

110,4

211

60

167

100,0

179

4,4

268

872

225

131

105

60

101

479

99

45,0% 45,0%

305

255

98,0

268

26

224

79,9

238

13,5

215

1 591

86

102

124

26

144

83

257

1 375

136

133,7

116

62

166

203,0

84

16,0

199

1 258

137

57

203

181

52

424

116

45,0%

ELECTROAIR OÜ

668

200

136,1

108

86

145

212,6

80

97,4

20

979

199

42

237

120

64

274

156

44,9%

180

SIGARI MAJA OÜ

2 669

62

115,6

181

153

88

74,6

247

12,1

220

994

194

127

109

44

116

403

120

44,9%

181

BCS KOOLITUS AS

683

198

66,5

300

109

119

95,4

220

23,1

157

2 252

21

57

202

6

194

433

110

44,7%

182

ARHITEKTUURIBÜROO TOOMAS KIVI OÜ

51

304

144,4

81

22

234

921,2

19

16,7

191

412

292

17

298

1

234

37

286

44,5%

183

TK-TEAM AS

2 889

56

108,1

224

275

45

102,8

160

29,0

131

834

237

120

112

10

178

515

89

44,5%

184

INLOOK COLOR OÜ

2 036

98

104,2

246

330

38

111,4

151

14,0

212

1 475

100

78

157

56

104

790

44

44,5%

185

BALTIC COMPUTER SYSTEMS AS*

1 962

102

85,3

285

248

58

111,2

152

38,5

104

1 792

59

56

206

30

136

1 001

24

44,4%

186

TBD-BIODISCOVERY OÜ

580

215

213,4

21

138

97

87,1

225

40,7

92

1 269

136

34

260

175

55

397

121

44,3%

187

RADIONET OÜ

652

202

107,2

232

103

123

75,8

243

34,5

116

1 400

114

93

139

77

87

221

180

44,3%

188

EESTI ERAMETSA OÜ

189

3K&T RAAMATUPIDAMINE OÜ

58

39

244

190

EA RENG AS

2 444

191

RAKISTE TEHAS AS

2 247

192

AGAINST ALL ODDS OÜ

560

193

COLLIERS INTERNATIONAL ADVISORS OÜ

297

194

RELDOR AS

1 076

158

58

302

384,7

6

83

148

269,3

60

25,8

145

154

285

108,8

219

28

217

113,6

149

63,9

49

1 816

498

19

83

259

44,2%

294

115

228

44,0%

70

107,5

229

274

46

100,0

167

42,7

87

1 569

88

53

214

80

155,2

66

321

41

161,3

111

22,7

161

1 023

185

50

222

1

241

1 140

19

43,7%

240

43

874

33

43,7%

219

129,9

127

10

262

29,8

286

15,4

204

1 518

94

93

138

256

126,1

137

22

236

100,0

195

155,8

4

1 099

170

42

236

36

124

119

225

43,5%

4

211

114

231

102,2

254

214

69

113,2

150

7,2

244

1 656

75

63

43,5%

187

44

115

552

76

43,4%

195

RADIUS MACHINING OÜ

1 021

162

119,8

161

84

146

94,3

221

39,2

102

1 381

120

68

178

65

97

332

139

43,3%

196

NELICO OÜ

1 928

103

105,5

240

32

205

292,9

55

4,9

266

997

193

45

231

74

91

547

79

42,8%

197

KRAVER AS*

1 077

157

132,6

119

255

55

139,2

130

47,4

78

955

206

63

188

180

53

450

107

42,8%

198

LUKU SERVICE OÜ

624

206

116,9

173

14

247

57,3

267

10,3

227

930

210

125

111

1

246

70

265

42,8%

199

SUNWAY OÜ

1 624

121

111,6

203

79

154

110,9

154

25,7

146

729

260

108

122

408

26

211

187

42,8%

200

SALIBAR OÜ

245

261

132,0

121

38

194

160,9

113

97,5

19

729

259

61

194

33

129

73

262

42,7%

201

OSHINO ELECTRONICS ESTONIA OÜ

1 230

143

139,2

95

95

132

175,9

99

49,9

71

963

204

49

227

89

82

383

125

42,7%

202

ALLIANSS ARHITEKTID OÜ

847

179

160,9

54

47

180

100,0

181

27,7

138

1 406

112

42

235

4

208

385

124

42,7%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

36

• Konkurentsivõime edetabel


VÄIKE- JA KESKETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

Koht

Müügitulu Ettevõte

203

AMHOLD AS

2 310

78

108,0

226

106

121

100,0

174

27,0

142

1 508

99

58

200

204

KINKSTON OÜ

1 087

156

139,7

91

16

241

47,9

276

11,1

223

1 390

117

78

158

54,6

61

*konsolideeritud

205

L.L CORRECTOR OÜ

206

BETOONIMEISTER AS*

207

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

75

297

123,5

142

12

255

334,7

40

6 103

12

135,1

112

328

39

100,0

166

PARKLI HL OÜ*

867

178

139,2

96

52

176

86,7

227

208

KLIINIK32 OÜ

2 039

97

120,6

157

3

282

3,0

293

209

VÕRU VESI AS

1 022

161

107,3

230

121

110

97,7

215

210

STRUCTO INDUSTRY OÜ

2 144

90

120,7

156

38

195

38,1

283

7,2

243

211

BILANSS OÜ

109

293

87,8

280

23

231

140,0

128

99,7

18

212

KAGUMERK OÜ

1 653

119

157,3

64

28

216

100,0

191

18,8

181

213

KINDLUSTUSEST KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

970

168

104,1

247

244

61

156,3

117

89,6

214

GIRF OÜ*

1 185

145

159,3

57

34

203

156,6

115

koht

koht

Lisandväärtus

koht

tuh €

koht

% esimesest

(0...100)

285

830

37

42,7%

8

188

249

171

42,6% 42,3%

704

264

25

288

12

171

38

285

1 619

82

153

92

97

74

1 105

20

42,3%

230

1 254

138

72

167

31

135

233

176

42,2%

2,0

278

1 958

37

58

198

4

210

826

38

42,2%

11,0

225

1 378

122

41

241

1 912

6

535

82

42,0%

1 511

98

69

174

246

41

600

70

41,8%

1 384

118

36

250

295

73

263

41,7%

984

196

72

168

279

300

150

41,7%

25

1 195

147

29

277

3

219

732

52

41,7%

29,6

128

968

202

39

246

123

63

382

126

41,4%

20

152

172

204

41,3%

297

83

258

41,3% 41,2%

9,5

215

VECTA DESIGN OÜ

756

188

192,1

32

32

207

81,7

234

40,1

96

833

238

54

212

216

TALENTOR ESTONIA / IN RE OÜ

137

289

136,2

107

13

254

100,0

201

46,4

79

1 460

105

34

258

217

SUPERSERVICE OÜ

397

244

106,3

236

21

237

104,8

159

53,7

62

690

267

99

131

270

54

278

218

PLANSERK AS

618

208

116,7

175

4

280

100,0

207

0,6

286

1 667

72

48

228

5

200

264

162

41,1%

219

MULTIPAKEND AS

3 695

37

112,0

199

123

108

72,1

251

18,8

180

1 099

171

77

160

36

125

756

47

41,0%

220

ARRAS CONSTRUCTION FURNITURE OÜ

1 526

129

136,7

102

54

173

57,6

266

5,7

260

1 100

169

80

155

102

72

305

149

41,0%

221

GSMVALVE OÜ

1 689

114

118,7

165

246

59

75,3

246

25,1

150

950

208

60

196

1 467

7

565

73

40,9%

361

222

WASTELAND OÜ*

2 722

59

173,3

42

87

143

50,0

272

20,8

167

813

244

68

180

223

NURMIKO HULGI OÜ

4 530

30

89,7

278

38

193

100,0

185

8,0

237

926

212

98

133

224

METAGRUPP OÜ

1 147

149

103,8

249

70

161

41,0

281

15,3

205

1 657

74

64

184

225

VAHKON OÜ

75

296

109,7

216

1

290

310,6

48

15,6

202

1 023

186

19

293

226

POLARIA AS*

574

218

100,7

261

110

118

225,4

77

4,8

267

901

217

57

204

227

FREESPORT TRADING OÜ

334

254

98,5

266

41

190

78,9

240

46,4

80

592

275

111

118

www.konkurents.ee

31

477

100

40,9%

272

549

77

40,9%

15

165

428

115

40,9%

1

244

50

279

40,8%

286

218

182

40,4%

230

62

273

40,1%

2


VÄIKE- JA KESKETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte

koht

(0...100)

228

TIPTIPTAP OÜ

1 680

115

111,0

206

115

116

77,9

241

22,9

159

1 098

172

70

170

52

110

431

114

40,0%

229

K.U.MELL AS

1 374

137

121,6

152

58

172

100,0

180

6,7

249

1 111

167

62

191

115

65

351

134

39,9%

230

PROLEXPLAST AS*

612

210

122,7

147

42

187

100,0

183

80,1

33

1 103

168

36

251

5

199

267

160

39,8%

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

koht

tuh €

231

VIRAITO OÜ

1 441

132

118,9

163

80

153

49,5

274

5,3

264

1 044

181

76

162

613

15

318

144

39,8%

232

POLVEN FOODS OÜ

3 447

45

101,3

258

237

64

75,6

245

29,1

130

805

245

82

153

177

54

643

63

39,6%

233

PAIVET OÜ

257

259

118,3

167

15

245

100,0

198

72,4

37

844

232

64

185

234

VILLAARE OÜ

402

243

155,8

65

53

175

161,2

112

85,0

28

424

291

40

242

235

FLORTO OÜ

412

240

104,3

245

10

261

110,6

155

45,7

83

793

249

82

154

236

ELEMARK AS

735

189

134,0

115

88

141

97,1

216

48,8

74

1 179

149

29

278

237

BDA CONSULTING OÜ

686

196

70,4

295

31

211

26,5

289

28,1

137

1 577

87

69

238

RIVA LAB OÜ

205

273

126,9

133

3

283

100,0

208

1,4

280

1 438

106

34

239

MELPOL OÜ

213

269

90,0

277

11

260

33,7

285

24,0

154

1 889

46

35

254

240

TVS PARTNERID AS

784

185

112,3

196

26

225

49,6

273

31,1

123

1 462

104

41

240

241

NAUTA MV OÜ

241

263

109,0

218

37

197

165,3

108

61,4

52

915

213

34

261

242

MINDWARE OÜ

1 171

146

105,1

242

437

26

116,0

147

49,6

73

801

247

53

215

243

WIEDEMANNI TÕLKEBÜROO OÜ

643

204

129,9

126

25

227

102,5

161

36,0

110

1 033

183

43

234

244

PRIMUS EESTI OÜ

245

BALTIC MULCH OÜ*

246

INVARU OÜ

2 174

247

SAMESTI METALL OÜ

147

248

GEO S.T. OÜ

895

283

55

277

39,4%

150

104

240

39,4%

276

58

274

39,4%

66

95

441

109

39,3%

173

5

206

220

181

39,1%

259

89

80

107

238

39,0%

2 215

83

105,9

237

16

242

100,0

196

5,8

258

770

254

85

147

70

300

140,0

90

2

287

100,0

209

40,0

97

667

269

70

171

86

111,7

201

152

89

71,0

252

20,7

169

1 173

153

49

226

288

133,0

117

15

243

174,4

100

45,8

82

818

241

29

280

175

120,0

160

7

269

24,3

290

5,4

263

1 635

79

39

245

22

3

41

3

41

28

296

147

215

38,9%

214

359

130

38,8%

298

114

230

38,8%

118

648

60

38,7%

293

211

186

38,7%

215

256

168

38,7%

281

10

303

38,5% 38,5%

119

771

45

300

64

271

38,5%

141

459

104

38,4%

275

233

177

38,4%

86

139

218

38,4%

289

128

222

38,0% 37,9%

249

ESPAK PÄRNU AS

2 181

85

112,6

194

4

279

100,0

206

0,2

290

734

258

84

150

250

KEMEHH OÜ

375

246

191,1

33

15

244

100,0

197

6,2

255

861

227

31

273

251

UNOLIK OÜ

490

228

117,3

171

1

291

100,0

210

0,7

285

1 176

151

54

211

252

TERG OÜ

1 112

154

108,3

222

-23,5

303

1 091

173

101

128

7

193

19

299

253

REAALPROJEKT OÜ*

1 394

135

104,0

248

123

109

100,0

171

11,5

222

1 332

129

31

271

52

111

842

35

37,9%

254

IKODOR AS

1 615

123

101,4

257

-2,2

294

1 126

162

90

142

31

134

184

199

37,8%

255

ÖSEL CONSULTING OÜ

256

VELMA MÖÖBEL OÜ

257

AUDIITORBÜROO ÕNNE KURVET OÜ

258

FINROPORT PLUSS OÜ

259

ASTERA AS

260 261 262

78

211

270

103,8

250

13

252

101,3

162

18,1

185

1 347

125

35

255

0

249

110

235

37,7%

1 205

144

114,7

183

26

226

59,5

264

12,7

217

1 046

180

60

195

3

218

277

155

37,4% 37,4%

55

303

96,5

271

3

281

262,4

62

20,9

166

851

228

18

295

303

34

288

491

227

89,0

279

0

294

100,0

211

0,1

291

705

263

98

134

3

221

43

281

37,3%

1 117

153

120,3

158

32

208

44,0

278

2,8

275

876

224

66

183

404

28

211

188

36,8%

AMER INVEST OÜ

839

180

135,4

111

187

81

73,1

249

34,8

114

948

209

29

279

217

46

517

88

36,8%

FINANCE MANAGEMENT OÜ

206

272

95,2

274

8

266

216,6

79

16,2

196

878

223

26

286

1

240

92

253

36,7%

TINTER-PROJEKT OÜ

406

242

123,2

144

29

214

100,0

189

16,1

198

1 177

150

25

287

16

164

254

169

36,7%

263

AVAKS OÜ*

492

226

106,6

235

3

286

68,0

254

0,4

287

998

192

62

192

31

133

98

250

36,4%

264

KOOPIA NIINI & RAUAM OÜ

903

174

117,7

168

32

210

111,0

153

6,1

256

1 009

188

33

263

74

90

359

131

36,2%

27

221

166,9

107

63

189

38

248

265

SWIPE EESTI OÜ*

125

292

83,8

286

266

RTG PROJEKTBÜROO AS

415

238

107,6

228

267

DARINGOLA OÜ

216

267

121,2

153

51

177

248,2

69

268

NORDOPTIKA OÜ

650

203

106,9

234

90

138

197,3

89

269

ALVO INDUSTRIES AS*

270

258

183,7

35

2

288

127,4

140

83,0

30

503

-13,8

301

1 666

73

45,0

86

426

290

12

301

306

8,8

233

705

262

33

264

139

60

1,0

282

621

272

21

291

2

229

15

284

39

284

36,1%

166

163

208

36,0%

143

217

35,9%

259

165

35,8%

98

249

35,8%

270

LEKU METALL OÜ

339

253

104,6

244

17

239

50,8

270

7,6

240

1 130

160

48

229

6

197

112

232

35,5%

271

EVO DESIGN OÜ

1 711

113

112,8

193

46

181

81,6

235

19,0

177

705

261

53

216

12

172

317

145

35,4%

272

AMANJEDA GROUP OÜ

218

265

86,1

282

5

273

82,7

233

13,3

216

379

109

120

9

183

14

302

35,3%

273

LCDVF OÜ

410

241

63,2

301

22

235

6,6

292

6,9

246

1 236

140

68

179

89

81

111

233

34,6%

274

KINKEKAART OÜ

18

308

181,1

36

4

277

176,3

98

51,3

68

309

4

306

34,6%

275

TÕRVA ELEKTER AS

1 069

159

112,3

195

102

125

100,0

175

10,3

228

548

281

55

209

7

192

229

179

34,6%

276

ATLANT VII OÜ

1 290

142

140,2

89

35

201

100,0

186

6,5

252

599

274

29

281

39

121

358

132

33,8%

277

QP TRÜKIKODA OÜ

354

248

96,3

272

14

248

60,3

263

5,7

259

972

201

44

232

2

224

107

237

33,8%

278

AGROTARVE AS

1 307

141

101,5

256

68

162

100,0

177

3,8

270

662

270

44

233

5

205

306

148

33,5%

279

STAGECRAFT OÜ

605

214

148,1

78

6

272

37,9

284

7,6

239

840

234

32

268

29

140

198

195

33,4%

280

K & M PROJEKTBÜROO OÜ

148

287

155,2

67

24

228

100,0

192

16,5

193

440

287

25

289

9

281

MEGARAM OÜ

166

283

91,4

276

0

293

2,9

294

3,8

272

1 414

110

28

282

181

56

276

33,1%

301

102

244

33,0%

307

29

290

33,0%

250

67

266

32,9% 32,5%

282

JT AGENTUUR OÜ

71

299

157,5

63

3

284

154,0

119

14,6

209

364

298

12

302

283

IS ENGINEERING SERVICE OÜ*

722

190

60,5

303

0

295

89,5

223

0,1

292

614

273

80

156

284

KASSETITANKLA OÜ

100

294

97,1

270

11

258

42,3

280

47,9

76

658

271

50

223

291

27

293

285

OPTIMAL KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

173

281

108,4

221

9

263

81,4

237

61,1

55

691

266

16

300

1

237

100

247

32,5%

286

MAMETA H OÜ

131

290

113,2

190

8

267

100,0

203

40,6

93

434

289

33

265

16

163

29

291

32,4%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

38

• Konkurentsivõime edetabel

0


VÄIKE- JA KESKETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

€/kuus

tuh €

tuh €

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte

koht

(0...100)

287

SAIDAFARM AS

538

221

116,1

178

79

156

122,4

145

11,9

221

552

280

19

294

73

93

264

161

32,0%

288

CD LAHENDUSED OÜ

204

274

96,1

273

1

292

28,9

287

0,4

288

755

257

51

221

24

147

37

287

31,6%

289

MAVES AS

364

247

73,4

293

-3,3

296

1 292

133

30

275

18

158

175

202

31,1%

290

PRESTO OÜ

449

234

116,3

177

2,1

277

795

248

32

269

87

83

138

219

31,1%

291

REPSTON OÜ

282

292

VOKA MASIN AS

293

ELIIT TEENINDUS OÜ

294

AKSI-METALL OÜ

295

ECOPRINT AS

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

4

276

%

18,3

koht

291

%

koht

koht

koht

tuh €

906

171

110,3

213

-16,3

302

951

207

36

252

37

250

170

30,9%

1 158

148

110,0

214

-7,6

300

915

214

32

267

299

381

127

30,8%

214

268

108,2

223

35,0

113

449

286

18

297

305

76

260

30,4%

67

301

112,1

198

-0,4

293

889

220

27

284

1

232

27

292

30,1%

2 560

66

113,1

192

1 472

103

69

175

20

153

820

39

30,0%

23

11

167

257

96,2

83

96,7

218

217

296

MAASIKAS & KO OÜ

617

209

99,2

264

4

274

100,0

205

3,8

271

401

293

32

270

297

WELCOMEST OÜ

164

284

77,5

292

31

212

73,3

248

20,4

171

778

252

18

296

298

EMAJÕE ÄRIKESKUS AS

785

184

78,3

291

603

18

187,7

94

5,5

261

299

NORDIUM OÜ

1 503

130

148,2

77

9

264

100,0

202

9,8

229

300

KREEDIX OÜ

179

280

66,7

299

58

170

75,7

244

16,1

197

478

285

36

301

BALTIC IT SOLUTIONS OÜ

85

295

113,9

187

4

275

57,8

265

21,9

163

389

295

21

302

SKAMET OÜ

345

252

100,3

262

-4,6

298

781

250

27

285

303

VUDILA OÜ*

217

266

111,7

202

-3,3

295

309

302

31

274

304

LUHTRE TURISMITALU OÜ

74

298

110,6

210

-3,8

297

327

300

25

290

305

ARRITOR OÜ

35

306

110,7

209

3

285

62,2

262

18,1

183

216

305

4

305

306

GEOMARK AS

431

237

103,7

251

50

178

50,7

271

1 435

107

36

249

307

FINE MANAGEMENT OÜ*

153

286

80,6

290

-158,2

306

1 075

174

31

272

308

JUKOTEC OÜ

12

309

52,2

307

-24,2

304

293

303

12

309

VTT-NTM OÜ

45

305

111,8

200

-136,4

305

314

17

www.konkurents.ee

koht

148

96

252

30,0%

304

115

229

29,8%

389

30

603

67

29,5%

0

247

9

304

28,9%

253

59

102

87

255

28,9%

292

1

233

23

296

28,8%

302

117

226

28,6%

173

56

24

295

26,5%

42

117

-3

307

25,7%

308

24

294

25,6%

30

139

257

167

23,9%

17

161

42

282

23,7%

303

11

175

-7

309

20,0%

299

6

195

-6

308

18,8%


EESTI ENERGIA KONKURENTSIVÕIMELISIM TÖÖSTUS- JA ENERGEETIKAETTEVÕTE

MARGUS KAASIK: oleme püsinud ka rasketes oludes edukad tänu sellele, et meie turg on lai. Margus Kaasik on Eesti Energia finantsdirektor

2012


EESTI ENERGIA AS

Eesti Energia on keerulistes majandusoludes väga hästi hakkama saanud ja võib öelda, et omal moel on meil läinud isegi paremini kui buumiajal. Kriisi tingimustes oleme võtnud vastu palju olulisi tegevuse laiendamise otsuseid. Näiteks investeerisime uue õlitehase ja elektrijaama ehitusse just kriisi ajal. Kriis on suurepärane aeg valmistuda uueks tõusuks ning me suudame õnneks teha investeeringuid. Oleme majandussurutise negatiivsete mõjudega toimetulemiseks suurendanud oma efektiivsust ja vähendanud püsikulusid, pöörame suuremat tähelepanu oma varade ja ressursside ärakasutamisele ning riskijuhtimisele ja riskide maandamisele. Viimane on masuaastatel meile märkimisväärset kasu andnud ja praegu oleme tänu riskide põhjalikule

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, kes tegutseb Baltija Põhjamaade elektriturul. Maailmas on hinnas Eesti Energia põlevkivi töötlemise unikaalsed teadmised, oskused ja tehnoloogia. Eesti Energia edu põhineb Eestis paikneva elektrivõrgu, regionaalse elektrituru ja globaalse vedelkütuste äri kaalutletud omavahelisel sidumisel. Ettevõte arendab elektrienergia ja vedelkütuste tootmist ning põlevkivienergeetikaga seotud tehnoloogiaid ja teenuseid. Selline riskidega äritegevuste ühtne juhtimine võimaldab Eesti Energial kiiremini kasvada ja luua omanikule, st Eesti riigile, rohkem väärtust. Ettevõte peab väga tähtsaks keskkonna- ja ohutusnõuete täitmist. Eestis kannab ettevõte Eesti Energia nime, aga maailmas tutvustatakse oma pikaajalist kogemust Enefiti nime all.

analüüsile veelgi edukamad. Meie tootmisüksus töötab maksimaalse efektiivsusega, kasutades ära kõik võimalused toota rohkem, kiiremini ja paremini. Meie äris on toodete ja teenuste muutmine ja arendamine keeruline – elekter on ikka elekter ning õli jääb ikka õliks. Pigem oleme kasvatanud olemasolevate toodete tootmisefektiivsust. Tooteportfelli laiendamise asemel oleme kohati isegi pigem mõnest ärist väljunud – heaks näiteks on see, et eelmisel aastal müüsime oma KÕU teenuse telekomiettevõttele Tele2. Oleme püsinud ka rasketes oludes edukad tänu sellele, et meie turg on lai. Kui oleksime vaid Eestis elektrit müüv ettevõte, siis oleks ca 10% elektritarbimise vähenemine mõjunud meile kurnavalt. Kuna tegutseme aga nii Baltikumi kui Põhjamaade elektriturul, on meil õnnestunud kogu toodang, mida koduturul ära ei tarbita, börsidel ja teiste riikide jaeturul realiseerida. Meid on saatnud edu turgude laiendamisel, mis on eelkõige seotud sellega, et

EESTI ENERGIA ASi tulemused 2011

kriisiaastatel on samm-sammult avanenud Läti ja Leedu. Tänaseks on meie positsioon seal tugev. G

(tuh eur)

Teistele ettevõtjatele julgen anda kolm soovitust: 1) muutke oma protsessid nii efektiivseks ja raha väljavool nii väikeseks kui võimalik; 2) leidke võimalusi oma turgusid laiendada, et te ei sõltuks ühest-kahest partnerist ja võimalusest; 3) hinnake oma riske: mängige otsuseid langetades läbi kõik võimalikud stsenaariumid ja valmistage ette lahendusplaanid.

Ettevõtluse auhind •

41

• Konkurentsivõime edetabel

Müügitulu

857 500

Müügitulu muutus (2010=100)

107,7%

Puhaskasum

149 200

Puhaskasumi muutus (2010=100)

127,5%

Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta

12,7% 113

Investeeringud

507 800

Koht üldtabelis

3


TÖÖSTUS- JA ENERGEETIKAETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

EESTI ENERGIA AS*

857 500

1

107,7

136

149 200

1

127,5

76

12,7

115

1 490

48

113

56

507 800

1

284 800

1

100,0%

2

STORA ENSO EESTI AS

180 111

3

110,2

127

15 109

4

86,2

122

15,6

103

1 618

33

295

11

10 191

3

26 950

5

88,9%

3

BLRT GRUPP AS*

347 268

2

114,3

109

9 585

8

23,3

152

3,3

146

1 461

52

93

72

53 670

2

75 377

2

86,2%

4

PKC EESTI AS

159 596

4

127,1

74

24 927

2

160,0

60

75,0

12

1 022

111

131

50

1 111

23

39 911

3

80,6%

5

MOLYCORP SILMET AS

87 699

9

281,0

3

17 646

3

341,4

14

76,2

11

1 075

102

165

32

7 600

5

24 506

6

80,4%

6

ABB AS*

150 316

5

133,9

58

9 734

7

184,8

50

23,6

70

1 873

16

138

47

4 598

9

34 208

4

73,7%

7

HENKEL MAKROFLEX AS

96 650

6

129,5

68

12 196

5

114,3

85

21,4

80

2 068

8

833

3

1 044

25

15 074

12

70,1%

8

HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS

57 216

12

110,7

124

12 088

6

140,8

70

22,3

77

1 454

54

140

44

10 167

4

19 227

7

62,4%

9

NOVOTRADE INVEST AS*

43 243

17

182,3

14

1 527

33

253,1

30

450,4

1

984

120

428

4

1

151

2 719

42

59,5%

10

LEMEKS AS*

92 341

8

116,2

102

7 281

13

97,2

113

26,6

63

1 421

57

170

29

5 203

8

16 520

9

57,2%

11

ENSTO ENSEK AS

69 345

11

114,0

111

9 536

9

209,8

46

47,4

26

1 330

72

166

30

2 106

16

16 191

10

55,8%

12

FORTUM TARTU AS*

25 253

24

87,0

160

8 449

10

68,9

133

20,6

83

1 823

18

272

12

5 557

7

10 484

15

55,4%

13

FLIR SYSTEMS ESTONIA OÜ

49 156

15

183,4

13

3 175

20

152,8

64

46,2

29

1 692

27

1 069

2

669

36

4 109

31

54,4%

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

koht

14

REMEI BALTICA OÜ

1 585

123

143,7

41

108

107

388,4

12

15,1

107

4 289

1

264

14

15

KRIMELTE OÜ*

76 057

10

112,7

118

3 501

17

65,5

134

17,8

95

1 443

55

357

8

16

TOFTAN AS

38 168

20

96,7

157

6 047

15

88,3

120

21,3

81

1 950

12

310

17

PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ

15 756

36

153,6

32

1 668

32

210,1

45

33,0

52

2 460

2

415

18

FILTER AS*

53 642

14

157,4

28

2 491

28

106,7

91

23,9

68

2 307

4

260

15

1 179

19

WENDRE AS*

96 153

7

126,0

78

7 742

11

159,0

61

20,5

84

937

130

115

55

1 086

20

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA AS

55 416

13

110,1

128

7 730

12

122,3

79

21,6

79

1 569

36

123

51

2 576

13

21

ECOMETAL AS

22 694

27

123,6

83

2 847

24

109,2

90

42,1

33

1 755

22

405

7

380

47

22

FLOW SERVICE OÜ

2 412

103

286,2

2

194

90

583,2

7

92,8

7

1 863

17

161

33

8

135

tuh €

154

417

123

54,1%

1 714

19

7 189

20

53,9%

10

881

29

8 925

17

53,1%

6

1 243

21

2 790

41

52,6%

22

8 193

19

52,5%

24

17 169

8

50,7%

16 186

11

49,4%

4 027

32

48,5%

529

107

46,9% 46,9%

23

UPM-KYMMENE OTEPÄÄ AS

31 569

21

131,5

63

6 438

14

227,3

38

28,4

59

1 396

62

174

25

993

27

9 470

16

24

HARJU ELEKTER AS*

46 674

16

114,2

110

2 948

22

128,4

74

6,7

134

2 126

6

109

59

3 112

10

13 840

13

45,3%

25

PIPELIFE EESTI AS

24 336

26

131,1

64

–5,3

157

1 941

14

420

5

1 034

26

1 139

79

43,6%

26

RONDAM GRUPP AS*

28 815

22

113,4

112

3 221

19

279,2

24

23,7

69

1 459

53

172

27

704

34

6 163

24

42,7%

27

GREENCOAL AS

7 486

59

164,9

20

861

45

278,8

25

52,5

20

1 016

114

267

13

641

37

1 202

77

42,5% 42,3%

28

MEIREN ENGINEERING OÜ*

2 949

95

170,0

17

875

44

252,8

31

104,1

4

2 093

7

184

21

392

46

1 277

75

29

BALTFER CO. OÜ

25 009

25

113,3

113

31

143

10,2

154

12,9

113

1 631

31

1 563

1

279

51

344

129

41,4%

30

GLAMOX HE AS

21 199

31

114,4

108

3 308

18

143,5

68

23,3

73

1 665

28

181

22

226

67

5 646

26

40,2%

31

JOT EESTI OÜ

20 126

32

151,2

34

1 250

39

114,3

87

18,2

93

2 024

9

195

19

155

3 752

33

40,1%

32

VIISNURK AS*

17 330

35

124,4

80

2 565

27

332,6

15

39,4

42

1 021

112

49

130

7 200

6

6 865

22

40,0%

33

BAV ENGINEERING OÜ

1 051

136

186,1

12

93

113

231,5

37

24,2

66

2 429

3

175

24

30

116

268

137

39,9%

34

KRYOS AS*

2 229

106

158,0

26

274

77

3 260,9

2

69,1

14

2 001

11

101

63

1

147

802

92

39,5%

35

PALMSE METALL OÜ

6 206

63

123,7

82

745

50

95,9

116

37,4

48

2 008

10

239

16

453

41

1 372

72

39,5%

36

SAKSA AUTOMAATIKA OÜ

2 391

104

121,8

87

271

78

293,7

22

61,4

16

2 284

5

171

28

53

109

655

97

39,5%

37

PRINTALL AS

27 736

23

114,5

107

4 323

16

119,5

81

18,8

91

1 615

34

139

46

60

105

8 198

18

39,4%

38

RGR AIRON OÜ

8 939

49

152,1

33

848

46

313,4

20

41,6

35

1 419

58

186

20

114

87

1 665

60

39,3%

39

TOCI OÜ

1 663

121

250,6

4

164

95

316,4

19

79,3

10

983

121

166

31

522

40

282

134

39,0%

40

VILJANDI AKEN JA UKS AS

43 133

18

119,3

94

2 911

23

114,3

86

41,8

34

1 177

87

79

90

3 099

11

10 597

14

38,8%

41

ESTIKO-PLASTAR AS

22 283

28

116,9

100

2 352

29

231,6

36

30,8

54

1 408

60

154

36

178

73

4 802

28

38,4%

42

INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR EESTI AS

14 223

40

115,8

104

1 378

36

81,6

124

26,8

62

1 337

71

219

18

2 259

14

2 421

49

38,2%

43

AQ LASERTOOL OÜ

18 194

33

129,6

67

2 789

26

275,9

26

60,8

17

1 414

59

99

67

700

35

5 895

25

38,1%

44

PAKPOORD OÜ

5 749

68

105,2

141

1 448

35

69,7

132

17,9

94

576

160

338

9

247

54

1 566

64

37,8%

45

TERASKOMPANJON AS*

5 158

74

145,3

39

144

97

155,5

63

17,5

97

1 396

63

234

17

37

112

513

110

36,7%

46

INOX BALTIC OÜ

1 676

120

139,5

45

239

87

547,4

9

48,1

25

1 515

43

99

66

137

82

548

105

36,3%

47

TAMULT AS

2 511

99

194,6

9

118

104

1 402,6

5

25,9

64

1 522

41

74

97

6

139

739

96

36,0%

48

PEETRI PUIT OÜ

5 530

70

170,2

16

1 048

40

224,5

39

39,9

41

1 004

117

173

26

707

33

1 434

71

36,0%

49

CLEVERON OÜ

3 354

92

230,2

6

987

41

72,6

130

46,3

28

1 756

21

140

42

199

69

1 493

67

35,6%

50

TOODE AS*

14 259

39

117,3

98

557

56

143,3

69

7,9

128

1 614

35

180

23

231

62

2 087

56

35,2%

51

SCANFIL OÜ

39 786

19

132,4

62

2 820

25

100,0

95

83,2

8

835

144

97

69

726

32

6 928

21

35,1%

52

PROMENS AS

21 706

30

119,1

95

3 043

21

122,4

78

29,2

57

1 359

69

102

62

614

38

6 517

23

34,8%

53

METOS AS

8 794

52

130,8

65

968

42

135,9

73

34,9

50

1 925

15

133

49

29

117

2 492

47

34,4%

54

ESTANC AS*

7 057

61

158,0

25

366

65

222,9

41

21,8

78

1 521

42

104

60

2 076

18

1 607

62

34,2%

55

T-TAMMER OÜ

7 841

56

165,8

19

489

57

100,0

98

40,1

38

1 729

23

140

43

229

64

1 651

61

33,9%

56

HAMMER SERVICE OÜ

703

147

142,2

42

64

123

179,8

52

29,9

56

1 766

20

156

35

2

145

160

151

33,7%

57

LAVINTON OÜ

826

143

128,7

70

32

140

524,0

10

7,7

129

1 351

70

92

74

1

152

178

147

33,4%

58

ESTEL AS*

13 836

41

429,3

1

337

66

56,6

143

16,9

99

1 178

86

83

85

268

52

2 684

43

32,3%

59

LIIMPUIT AS

2 510

100

129,2

69

165

94

1 858,3

3

27,0

60

901

135

84

83

4

142

489

112

31,9%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

42

• Konkurentsivõime edetabel


TÖÖSTUS- JA ENERGEETIKAETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

60

TMB AS*

21 888

29

141,0

43

1 298

38

100,0

96

13,3

111

1 361

68

89

78

570

39

5 300

27

31,9%

61

PELLTECH OÜ

1 123

132

159,1

23

416

62

100,0

99

124,0

3

1 142

91

140

45

28

119

525

108

31,9%

62

K.MET AS*

63

TOOM TEKSTIIL AS

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

koht

tuh €

koht

(0...100)

3 065

93

168,2

18

260

83

1 256,5

6

27,0

61

1 019

113

45

137

104

90

1 092

81

31,9%

14 432

37

109,7

130

283

74

1 520,8

4

3,7

144

724

154

79

92

35

114

1 873

57

31,6%

441

64

NURME TURVAS AS*

2 022

112

161,0

21

767

47

156,5

62

42,7

32

1 522

40

96

70

65

PROFLINE AS

1 820

115

193,5

10

35

137

100,0

108

17,5

96

1 161

88

152

38

42

1 150

78

31,2%

156

202

145

30,9%

66

SAME OÜ

4 452

81

139,2

46

326

70

260,8

28

17,2

98

1 492

47

84

82

67

EESTI TURBATOOTED AS

3 581

90

127,3

72

412

63

150,0

65

25,2

65

1 295

75

143

41

244

59

1 274

76

30,8%

112

88

800

93

68

TERASTIIM OÜ

458

152

238,2

5

45

130

325,8

17

51,0

21

1 207

82

35

30,8%

151

1

150

233

141

69

MISTRA-AUTEX AS

13 130

43

117,7

97

473

58

236,5

34

14,5

108

1 330

73

30,7%

82

86

147

81

3 027

38

30,4%

70

VALDEK AS

1 765

117

195,9

8

137

98

193,8

49

40,5

37

1 472

50

74

98

93

94

561

104

30,4%

71

BESTRA ENGINEERING AS*

3 581

91

125,8

79

121

103

86,7

121

15,7

102

1 941

13

116

53

212

68

843

90

30,2%

72

FAVOR AS

17 920

34

126,2

77

274

76

100,0

102

9,8

119

1 392

64

111

57

68

101

2 964

39

30,1%

73

LASITA AKEN AS

2 807

97

117,2

99

61

125

576,1

8

9,4

120

943

129

58

117

45

111

604

100

29,8%

74

SILLAMÄE SEJ AS

13 803

42

106,5

138

1 690

31

215,6

42

23,9

67

793

149

79

91

1 333

20

3 345

35

29,8%

75

VIKING WINDOW AS

11 765

46

126,3

76

333

67

236,5

35

12,1

116

1 194

83

81

87

228

66

2 410

50

29,6%

76

INFAST OIL AS*

3 759

86

12,3

165

65

122

320,8

18

4,7

142

1 237

78

150

39

25

121

436

119

29,5%

77

AEROC AS

7 489

58

160,2

22

108

108

100,0

106

1,3

150

1 549

39

103

61

109

89

1 465

69

29,4%

78

LEHETU SEPIKODA OÜ*

127

163

202,4

7

7

155

479,4

11

52,8

18

381

164

42

146

19

128

21

163

29,4%

79

A&R CARTON AS

6 033

66

135,7

55

95

111

13,0

153

9,1

125

1 713

25

134

48

130

84

1 020

84

29,3%

80

LABELPRINT OÜ

4 550

80

116,6

101

263

81

123,0

77

20,6

82

1 514

44

101

64

820

31

1 081

83

29,0%

81

ETS NORD AS*

8 188

54

140,5

44

112

106

100,0

105

9,2

123

1 718

24

84

81

161

77

2 112

54

29,0%

82

KITMAN THULEMA AS

9 572

48

155,2

29

901

43

100,0

97

22,5

76

1 365

67

70

101

228

65

3 145

36

28,8%

83

ZIRCON GROUP OÜ

1 974

113

149,7

35

270

79

64,8

135

40,8

36

839

142

116

54

2 594

12

442

117

28,7%

84

MIVAR AS*

12 346

45

120,5

91

641

52

365,9

13

12,9

112

754

153

45

139

328

49

3 121

37

28,6%

85

TERASMAN OÜ

7 762

57

126,7

75

251

86

100,0

103

20,4

85

1 696

26

74

96

433

43

2 388

51

28,5%

86

HORIZON TISSUE OÜ

8 111

55

157,7

27

-8,4

159

1 184

84

159

34

19

127

456

115

28,5%

87

KATRAMEKS OÜ*

88

TNC-COMPONENTS OÜ

89

KMT PREFAB OÜ

90

INTERCONNECT PRODUCT ASSEMBLY AS

91

HOLZ PROF OÜ

92

ESRO AS*

5 638

93

PALMATIN OÜ

2 428

94

PÕLVA TEHNIKA METALLITÖÖD OÜ

507

95

REBRUK GH OÜ

96

CHEMI-PHARM AS*

97

EESTI ELECSTER AS

98

SOLEEST OÜ

99

ARCO COLOR AS

100

NUIA PMT AS

101

MERINVEST OÜ

102

PLASTIKTOOS OÜ

103

191

161

136,4

52

42

133

4 822,9

1

160,8

2

434

162

8

165

14

131

161

150

28,5%

6 855

62

128,2

71

722

51

121,8

80

38,1

47

1 074

103

93

73

934

28

1 676

59

28,5% 28,4%

3 704

87

177,8

15

573

54

212,0

44

40,0

40

1 094

100

53

124

246

57

1 492

68

11 603

47

115,9

103

1 307

37

115,7

83

37,3

49

1 010

115

94

71

27

120

2 810

40

28,3%

245

158

127,3

73

26

144

269,3

27

50,0

22

1 550

38

49

129

11

133

119

153

28,2%

69

86,2

161

201

89

28,8

150

3,4

145

1 513

45

145

40

247

55

909

87

27,8%

101

146,8

38

259

84

173,7

55

23,3

71

1 056

106

90

77

350

48

601

101

27,7%

151

144,2

40

37

135

326,4

16

103,5

5

837

143

39

147

18

129

168

149

27,6%

1 127

131

104,8

143

123

101

147,9

67

30,1

55

1 780

19

70

100

157

465

114

27,2%

2 169

108

108,1

135

97

110

207,3

47

6,5

135

1 381

66

77

94

93

561

103

26,8%

4 104

84

146,8

37

303

73

100,0

101

15,6

104

1 663

29

57

118

159

1 740

58

26,8%

887

141

111,0

123

88

114

162,1

57

38,8

45

1 148

90

99

68

122

212

142

26,8%

884

142

138,8

48

150

96

137,0

72

52,7

19

1 568

37

52

126

4 155

83

124,3

81

380

64

180,8

51

14,2

109

1 318

74

59

114

96

25

160

470

113

26,7%

230

63

1 503

66

26,7%

14 303

38

121,6

88

753

49

115,3

84

34,0

51

1 063

105

47

134

125

85

4 670

29

26,5%

580

150

122,9

85

60

126

260,8

29

11,0

118

1 209

81

58

116

154

79

205

144

26,3%

VIOLANTE MÖÖBEL OÜ

5 043

75

105,1

142

557

55

117,4

82

32,3

53

1 139

92

90

75

22

124

1 323

74

26,3%

104

Q-HAUS BALTIC OÜ

1 771

116

155,0

31

42

131

248,6

32

8,8

126

981

122

59

115

22

123

395

126

26,3%

105

HELMETAL IMS OÜ

2 127

110

158,6

24

190

91

160,4

59

20,4

86

757

152

89

79

244

58

408

125

26,2%

106

EQUA OÜ

1 375

125

133,7

59

62

124

203,0

48

16,0

101

1 258

77

57

119

181

71

424

122

26,0%

107

ELECTROAIR OÜ

668

148

136,1

53

86

116

212,6

43

97,4

6

979

123

42

144

120

86

274

136

26,0%

108

TALENT PLASTICS TALLINN AS

7 485

60

109,5

131

621

53

128,1

75

39,3

43

1 108

95

67

108

55

108

2 109

55

26,0%

109

GREIF OÜ

4 380

82

113,1

114

441

59

224,5

40

9,3

121

1 074

104

56

120

78

97

1 446

70

25,7%

110

TK-TEAM AS

2 889

96

108,1

134

275

75

102,8

93

29,0

58

834

145

120

52

10

134

515

109

25,7%

111

INLOOK COLOR OÜ

2 036

111

104,2

145

330

68

111,4

89

14,0

110

1 475

49

78

93

56

107

790

94

25,7%

112

CLYDE BERGEMANN EESTI AS

6 035

65

97,8

154

305

72

112,1

88

38,4

46

1 424

56

55

121

76

98

2 185

53

25,5%

113

RAKISTE TEHAS AS

2 247

105

155,2

30

321

71

161,3

58

22,7

75

1 023

109

50

128

240

60

874

88

25,3%

114

RADIUS MACHINING OÜ

1 021

137

119,8

93

84

117

94,3

117

39,2

44

1 381

65

68

105

65

103

332

130

25,1%

115

SANGAR AS

4 805

77

137,3

49

432

60

297,1

21

18,8

90

702

156

19

161

148

80

2 539

46

25,0%

116

TARMEKO KV OÜ*

8 796

50

93,3

159

1 510

34

63,4

136

15,2

106

889

136

46

136

2 142

15

3 538

34

25,0%

117

NELICO OÜ

1 928

114

105,5

140

32

139

292,9

23

4,9

140

997

119

45

138

74

99

547

106

24,8%

118

KRAVER AS*

1 077

135

132,6

61

255

85

139,2

71

47,4

27

955

127

63

112

180

72

450

116

24,8%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

44

• Konkurentsivõime edetabel


TÖÖSTUS- JA ENERGEETIKAETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte

koht

(0...100)

119

FEIN-ELAST ESTONIA OÜ

4 630

79

115,4

105

166

93

75,2

129

4,8

141

1 223

80

83

84

156

78

988

86

24,7%

120

OSHINO ELECTRONICS ESTONIA OÜ

1 230

127

139,2

47

95

112

175,9

53

49,9

23

963

126

49

131

89

96

383

127

24,7%

121

BETOONIMEISTER AS*

6 103

64

135,1

56

328

69

100,0

100

1 619

32

153

37

97

92

1 105

80

24,5%

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

koht

tuh €

122

MS BALTI TRAFO OÜ

5 349

71

123,0

84

760

48

147,9

66

23,3

72

1 008

116

35

152

132

83

2 586

45

24,3%

123

DELUX OÜ

12 474

44

102,4

148

269

80

92,2

118

5,2

139

978

124

68

107

161

76

2 428

48

24,2%

124

STRUCTO INDUSTRY OÜ

2 144

109

120,7

90

38

134

38,1

148

7,2

131

1 511

46

69

103

246

56

600

102

24,2%

125

RAPALA EESTI AS

8 249

53

97,3

155

2 299

30

75,7

128

11,3

117

856

140

42

145

173

75

4 332

30

24,0%

126

VECTA DESIGN OÜ

756

144

192,1

11

32

141

81,7

123

40,1

39

833

146

54

123

20

125

172

148

23,9%

127

MULTIPAKEND AS

3 695

88

112,0

120

123

102

72,1

131

18,8

92

1 099

98

77

95

36

113

756

95

23,7%

128

ARRAS CONSTRUCTION FURNITURE OÜ

1 526

124

136,7

51

54

127

57,6

142

5,7

138

1 100

97

80

88

102

91

305

132

23,7%

129

METAGRUPP OÜ

1 147

130

103,8

146

70

121

41,0

147

15,3

105

1 657

30

64

110

15

130

428

121

23,7%

130

LSAB VÄNDRA AS

1 369

126

110,3

125

232

88

105,7

92

19,4

87

1 268

76

51

127

7

137

643

98

23,3%

131

TIPTIPTAP OÜ

1 680

119

111,0

122

115

105

77,9

126

22,9

74

1 098

99

70

102

52

110

431

120

23,2%

5

141

267

138

23,1%

158

55

161

22,8%

132

PROLEXPLAST AS*

612

149

122,7

86

42

132

100,0

107

80,1

9

1 103

96

36

149

133

PAIVET OÜ

257

157

118,3

96

15

151

100,0

111

72,4

13

844

141

64

111

134

ELEMARK AS

735

145

134,0

57

88

115

97,1

114

48,8

24

1 179

85

29

156

66

102

441

118

22,7%

135

HARKU KARJÄÄR AS

3 031

94

149,0

36

124

100

51,7

144

2,5

149

1 161

89

44

140

29

118

1 085

82

22,5%

136

MATEK AS

5 226

73

58,9

164

431

61

63,2

137

9,2

122

1 003

118

54

122

2 094

137

NAUTA MV OÜ

241

159

109,0

132

37

136

165,3

56

61,4

15

915

132

34

153

138

PRIMUS EESTI OÜ

2 215

107

105,9

139

16

149

100,0

110

5,8

136

770

151

85

80

139

SAMESTI METALL OÜ

147

162

133,0

60

15

150

174,4

54

45,8

30

818

147

29

157

140

M JA P NURST AS

5 859

67

102,0

149

261

82

102,5

94

9,2

124

912

134

49

132

261

141

APL PRODUCTION AS

8 795

51

135,7

54

98

109

30,6

149

142

TERG OÜ

1 112

134

108,3

133

3

17

1 598

63

22,5%

161

114

155

22,4% 22,4%

143

256

139

163

64

160

22,3%

53

1 564

65

22,2%

7,1

132

922

131

43

142

409

44

2 355

52

22,2%

-23,5

161

1 091

101

101

65

7

136

19

164

22,0% 21,9%

143

IKODOR AS

1 615

122

101,4

150

-2,2

155

1 126

94

90

76

31

115

184

146

144

VELMA MÖÖBEL OÜ

1 205

128

114,7

106

26

145

59,5

141

12,7

114

1 046

107

60

113

3

144

277

135

21,7%

145

PRINT BEST TRÜKIKODA OÜ

4 930

76

100,7

152

11

153

2,8

156

0,4

151

1 039

108

73

99

860

30

859

89

21,7%

146

ASTERA AS

1 117

133

120,3

92

32

142

44,0

146

2,8

148

876

138

66

109

404

45

211

143

21,3%

147

NANSO GROUP EESTI AS

3 842

85

101,3

151

80

119

63,1

138

16,2

100

1 023

110

37

148

174

74

1 357

73

20,9%

148

DARINGOLA OÜ

216

160

121,2

89

51

128

248,2

33

45,0

31

426

163

12

164

165

143

152

20,8%

149

LEKU METALL OÜ

339

156

104,6

144

17

148

50,8

145

7,6

130

1 130

93

48

133

6

140

112

156

20,6%

150

EVO DESIGN OÜ

1 711

118

112,8

117

46

129

81,6

125

19,0

88

705

155

53

125

12

132

317

131

20,5%

151

ANDRESE KLAASI AS

2 424

102

137,1

50

128

99

100,0

104

1 400

61

110

58

70

100

497

111

20,4%

152

SVARMIL AS

4 673

78

107,0

137

82

118

97,4

112

3,3

147

873

139

19

160

190

70

2 606

44

20,3%

153

LCDVF OÜ

410

153

63,2

162

22

146

6,6

155

6,9

133

1 236

79

68

106

89

95

111

157

20,1%

154

QP TRÜKIKODA OÜ

354

154

96,3

158

14

152

60,3

140

5,7

137

972

125

44

141

2

146

107

158

19,5%

155

RAASIKU ELEKTER AS

916

139

112,9

116

19

147

100,0

109

3,7

143

795

148

31

155

1

149

305

133

19,4% 19,3%

156

QUALITEX AS

157

IS ENGINEERING SERVICE OÜ*

5 251

72

97,0

156

8

154

61,5

139

0,2

152

687

157

43

143

232

61

1 014

85

722

146

60,5

163

0

156

89,5

119

0,1

153

614

158

80

89

0

153

67

159

158

19,1%

LADE OÜ

3 656

89

102,8

147

77

120

24,9

151

18,8

89

581

159

47

135

58

106

614

99

18,6%

159

RONI REM AS*

1 007

138

130,5

66

35

138

77,6

127

160

REPSTON OÜ

906

140

110,3

126

161

VOKA MASIN AS

1 158

129

110,0

162

AKSI-METALL OÜ

67

164

112,1

163

ECOPRINT AS

2 560

98

113,1

115

164

SKAMET OÜ

345

155

100,3

153

-4,6

165

VTT-NTM OÜ

45

165

111,8

121

-136,4

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

46

• Konkurentsivõime edetabel

8,2

127

531

161

17

162

64

104

417

124

17,9%

-16,3

160

951

128

36

150

282

50

250

140

17,9%

129

-7,6

158

915

133

32

154

162

381

128

17,8%

119

-0,4

154

889

137

27

158

1

148

27

162

17,4%

1 472

51

69

104

20

126

820

91

17,3%

156

781

150

27

159

164

117

154

16,5%

162

314

17

163

138

-6

165

10,9%

167

92

96,7

115

6


A. LE COQ KONKURENTSIVÕIMELISIM TOIDUAINETÖÖSTUSE ETTEVÕTE

TARMO NOOP: suudame teha igat liiki õlut ja muid jooke kõikvõimalikes pakendites, mis vastavad kogu Euroopa turu vajadustele. Tarmo Noop on A. Le Coqi juhatuse esimees

2012


A. LE COQ AS A. Le Coq on Eesti vanim õlle- ja ühtlasi suurim joogitootja.

Pean ütlema, et toiduainetööstus on suhteliselt stabiilne valdkond ja mõneprotsendilised tõusud-langused ei tee olukorda veel väga keerukaks. Kõige keerulisem majandusolu on see, et Eestis elab vaid 1,3 miljonit inimest, nii et kui arvestatav turuosa on kätte võidetud, tuleb panustada eksporti.

A. Le Coq & Co rajas 1807. aastal Preisimaal samanimeline perekond. 1820. aastatel asus aga Albert L. J. Le Coq Londonisse, et kaubelda seal perekonna veinimõisa toodetega. Peagi hakkas ta oma nime all villima ja eksportima ka Vene keiserlikku stout’i. Kõrged tollimaksud ja kaubamärgi sage võltsimine sundisid 1904. aastal A. Le Coq & Co (Russia) Ltd oma peakontori ja villimistehase Londonist Peterburi üle kolima. Omanikud otsisid aastaid imperial stout’i tootmiseks sobivat õlletehast Venemaal, lõpuks valiti AS Tivoli Tartus, kus ettevõte töötab tänaseni.

Peamine ja suurim muudatus A. Le Coqis on olnud tehase viimine tehniliselt maailma tipptasemeni. Ehk teisisõnu me suudame teha igat liiki õlut ning muid jooke kõikvõimalikes pakendites, mis vastavad kogu Euroopa turu vajadustele. Sisemaises tootearenduses on meie ettevõtte peamine eesmärk üllatada tarbijaid ja pakkuda neile positiivseid elamusi. Oleme enamikus tooterühmades saavutanud turuliidri positsiooni ja konkurentide arvelt meil seega enam erilist arenguruumi pole. Järelikult peab

Täna on A. Le Coqi olulisemateks brändideks A. Le Coq, Fizz, Aura ja Limonaad. Ettevõte ekspordib tooteid peamiselt Soome, Rootsi, Taani, Inglismaale, Lätti ja Leetu.

meil järgmiste aastate kasv tulema peamiselt ekspordi arvelt ja sellele on meie tulevikufookus ka seatud. Loomulikult pole see lihtne ja kiire tee, kuid olen kindel, et mõtestatud ja järjepideva tegutsemisega on ka siis võimalik edu saavutada. Mida soovitada teistele ettevõtjaile, et olla edukas? Arvan, et igas ärivaldkonnas on oluline saada aru, millest sõltub edu turul ehk millised on kriitilised edutegurid. Seejärel tuleb paika panna kindlad strateegiad, mida teha, et neid edutegureid täita, ning siis on juba vaja järjekindlust ja tahet, et neid ellu viia. Väga oluline on otsida ka pidevalt kasvuvõimalusi ja suunata oma põhitähelepanu ennekõike tulude suurendamisele, mitte niivõrd kulude kärpimisele. G

A. LE COQ ASi tulemused 2011 (tuh eur) Müügitulu Müügitulu muutus (2010=100) Puhaskasum Puhaskasumi muutus (2010=100) Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta

Ettevõtluse auhind •

49

• Konkurentsivõime edetabel

76 077 109,5% 12 236 100,9% 17,7% 246

Investeeringud

4635

Koht üldtabelis

24


TOIDUAINETÖÖSTUSETTEVÕTTED 2012 Koht

Müügitulu Ettevõte

1

A. LE COQ AS

2

RAKVERE LIHAKOMBINAAT AS*

3

ALTIA EESTI AS*

4

SAKU ÕLLETEHASE AS

5

MAAG GRUPP AS*

6

TALLEGG AS

7 8

*konsolideeritud

tuh €

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Puhaskasum

tuh €

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

koht

%

koht

Omakapitali tootlikkus

%

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

koht

€/kuus

Tootlikkus ühe töötaja kohta

koht

tuh €

Investeeringud

koht

tuh €

Lisandväärtus

koht

tuh €

% esimesest

koht

(0...100)

76 077

3

109,5

13

12 236

1

100,9

11

17,7

5

1 696

5

246

2

4 635

4

18 526

2

100,0%

140 704

1

108,1

15

6 755

2

106,1

9

11,2

11

967

11

101

11

7 276

1

22 954

1

91,5%

33 239

6

142,4

3

709

8

1 012,9

1

8,9

13

2 083

1

489

1

64

16

2 409

8

84,8%

57 552

4

115,8

7

3 799

3

241,3

3

7,1

16

1 861

2

217

3

2 010

5

9 716

3

79,5%

110 278

2

114,0

8

1 289

5

40,4

17

7,8

14

1 013

10

207

5

5 979

2

7 769

5

76,7%

49 039

5

111,2

12

3 070

4

139,9

6

11,8

9

1 130

8

103

9

5 077

3

9 499

4

63,7%

BALTI VESKI AS

3 420

15

121,6

5

200

15

116,8

8

13,6

7

1 747

4

214

4

102

14

535

15

54,1%

TARPLANI KAUBANDUSE OÜ

3 722

13

113,1

9

536

11

99,4

13

67,8

2

1 770

3

186

6

57

17

961

12

53,5% 48,6%

9

KALEV AS

28 780

7

111,3

11

618

9

100,0

12

4,5

17

1 293

6

91

13

1 585

6

5 538

6

10

PÕLTSAMAA FELIX AS

20 206

8

111,9

10

919

6

198,8

4

11,5

10

1 076

9

103

10

823

9

3 462

7

48,2%

11

M.V.WOOL AS

12 040

10

138,5

4

864

7

333,5

2

20,5

4

677

15

83

14

499

10

2 042

11

46,8%

12

FOODTRADE OÜ

13

SPRATFIL AS

14

VÄRSKA VESI AS

15

SALVEST AS

16

POLVEN FOODS OÜ

17

SAIDAFARM AS

1 405

16

1 220,8

1

143

16

105,4

10

68,1

1

584

16

94

12

235

12

248

17

46,2%

18 682

9

163,1

2

215

14

47,8

16

9,0

12

913

13

107

8

1 063

8

2 132

9

44,0%

5 756

12

98,7

17

218

13

84,5

14

15,3

6

1 233

7

137

7

407

11

839

13

43,1%

10 239

11

108,6

14

609

10

149,0

5

7,4

15

940

12

77

16

1 480

7

2 108

10

41,5%

3 447

14

101,3

16

237

12

75,6

15

29,1

3

805

14

82

15

177

13

643

14

35,1%

538

17

116,1

6

79

17

122,4

7

11,9

8

552

17

19

17

73

15

264

16

28,4%

www.konkurents.ee

on disainibüroo, kes kujundab enamasti ilusaid asju. Nagu ka see raamat.

www.disainikorp.ee

Ettevõtlusauhind •

50

• Konkurentsivõime edetabel


RIIGI KINNISVARA KONKURENTSIVÕIMELISIM ÄRITEENINDUS- JA KINNISVARAETTEVÕTE

JAAK SAARNIIT: Eesti majandus on saanud uue hingamise, aga küsimärke on endiselt palju. Jaak Saarniit on Riigi Kinnisvara juhatuse esimees

2012


RIIGI KINNISVARA AS Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on 2001. aastal riigi kinnisvara senisest tõhusamaks haldamiseks loodud Eesti vabariigile kuuluv 114,7 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100% riigile. Aktsiaid valitseb rahandusministeerium. Ettevõttel on kuueliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Taavi Rõivas, Arto Aas, Tarmo Porgand, Meelis Niinepuu, Kalev Kukk ja Arnout D. Lugtmeijer. Võiks küll arvata, et mis Riigi Kinnisvaral muutuvas majanduskeskkonnas viga – riik on omanik ja hätta ei jäta. Tegelikult see asi ikka päris nii ei ole. Meil on üldkoosolek väga

RKASis töötab 126 põhikohaga töötajat.

resoluutse rahandusministri Jürgen Ligi isikus, meil on nõukogu, audiitor, kes lähtub hinnangus ikkagi tulenevalt meie ärivormist, st eraõiguslikust äriühingust, reaalsest elust ja konkreetsest eelarvest. Mõni aasta tagasi tuli olukorras, kus ka meie müügikäive ja teenuste mahud vähenesid, meil kõvasti kokku tõmmata eelkõige inimeste pealt: palga- ja tegevuskulud, üldhalduskulud. Me ei tegutsenud teistmoodi kui ükskõik milline teine Eesti ettevõtlusmaastikul tegutsev äriühing. Nõukogus on meil nii poliitikud kui majandusinimesed ja nemad ikkagi lähtuvad sellest, et kui meil pole lihtne, ei saa ka teil lihtne olla. Aitasime riiki ehk paljusid ministeeriume

RKASi gruppi kuulub kaks tütarettevõtet: OÜ Hooldus Pluss jätkab ja arendab edasi kinnisvara korrashoiu tagamise teenust tehnohoolduse, heakorra ja väikesemahuliste ehitusremonditööde vallas; Erika Neli AS tegeleb kinnisvara väljaüürimisega.

sellega, et proovisime vähendada nende kulu ehk üüri ja need summad olid päris suured. Riik annab meile üle nii mittevajalikku kui ka vajalikku kinnisvara – nii palju, kui me riigile mittevajalikku vara ära müüme, saame investeeringuteks raha juurde. Tasapisi näeme kasvu, ent ma olen nõus sellega, et ega need masu sõrad veel kadunud pole. Eesti majandus on tervikuna küll taastumas, aga küsimärke on endiselt palju. Ja kui need küsimärgid tulevad Euroopast, võimenduvad need ka Eestis. Olen seda meelt, et ei maksa tekitada uusi buume. See puudutab ka riike. Ehitasime omal ajal hulga uusi koolimajasid, kuid praegu on ülal suur küsimus, kui palju lapsi tegelikult on täna ja homme – kui palju meil koolimaju vaja on. Ka mina olen selle ettevõtte juhina pigem konservatiivse lähenemise poolt. Peame mõtlema hästi ratsionaalset: kui palju on vaja koolimaju, politseijaoskondi, tuletõrjedepoosid jne.

RIIGI KINNISVARA ASi tulemused 2011 (tuh eur)

Need ei ole lihtsad küsimused, nendega on seotud ka inimesed. Arenguvõimalusi meil siiski on, 2007. aastal määras riik oma kinnisvarastrateegia, millest

Müügitulu

me lähtume. Ja meie portfell läheneb suures plaanis ruutmeetrile. Aktiivset pinda on ca

Müügitulu muutus (2010=100)

500 000 ruutmeetrit, osa on teatavasti arenduses. Meil on ka ajalooline Patarei merekind-

Puhaskasum

37 215 113,8% 6742

lus, mis ei tooda meile midagi. Nii et portfell on keeruline. Puhaskasumi muutus (2010=100) Ent tegelikult oleme viimase pooleteist aastaga pinna ja võimekuse mõttes kahekordis-

Omakapitali tootlikkus

60,1% 5,0%

tunud. On olnud muidugi ka tagasilööke, ent kui kasv jätkub sama tempoga, siis saavutame lähiaastail mitmekordse kasvu. See on seadnud meid keerulisse olukorda – kust leida personal või kuidas organisatsioon oleks korraldatud selliselt, et suudaksime tagada jätkusuutlikkuse. Ent tuleviku vaade on sellegipoolest konservatiivselt optimistlik. G

Ettevõtluse auhind •

53

• Konkurentsivõime edetabel

Tootlikkus 1 töötaja kohta

380

Investeeringud

9909

Koht üldtabelis

22


ÄRITEENINDUS- JA KINNISVARAETTEVÕTTED 2012 Koht

Müügitulu Ettevõte

1

RIIGI KINNISVARA AS*

2

*konsolideeritud

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

Tootlikkus ühe töötaja kohta

koht

tuh €

Investeeringud

koht

tuh €

Lisandväärtus

koht

tuh €

% esimesest

koht

(0...100)

6 742

1

60,1

36

5,0

38

2 843

2

380

2

9 909

1

10 085

1

100,0%

KAAMOS KINNISVARA OÜ*

4 557

6

110,3

20

5 776

2

7 475,1

1

22,2

19

2 311

4

228

5

964

6

6 331

3

80,1%

3

MAINOR ÜLEMISTE AS

1 553

11

35,5

42

5 470

3

225,8

9

9,3

29

1 933

10

311

3

2 691

5

5 586

5

74,2%

4

RAMIRENT BALTIC AS*

25 731

2

149,3

4

2 473

5

100,0

26

12,1

27

2 351

3

143

7

5 064

3

7 552

2

68,5%

5

CRAMO ESTONIA AS

12 603

3

134,6

7

1 867

7

983,4

2

6,5

32

2 134

6

103

10

2 955

4

4 991

6

66,9%

6

TASKU KESKUS AS

3 630

7

115,7

15

154

14

100,0

28

4,0

39

2 027

7

454

1

91

11

349

20

63,4%

7

RIIGIRESSURSSIDE KESKUS OÜ*

3 522

8

130,9

8

1 950

6

198,9

11

5,0

37

701

35

271

4

238

9

2 060

8

57,2%

8

ADVOKAADIBÜROO SORAINEN AS

5 798

5

111,7

19

1 314

8

133,3

19

75,4

7

2 991

1

100

12

34

17

3 395

7

56,1% 50,3%

11

tuh €

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

16

MAINOR AS*

koht

Omakapitali tootlikkus

113,8

PAINTLINES OÜ

%

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

1

10

koht

Puhaskasum

37 215

9

tuh €

Müügitulu muutus % (2010 = 100)

11 508

4

79,0

37

3 411

4

292,3

6

6,1

33

696

36

43

20

5 646

2

5 642

4

465

24

153,6

2

58

20

197,7

12

94,3

4

756

33

155

6

6

27

85

33

47,3%

ADM INTERACTIVE OÜ*

1 469

12

117,0

14

257

11

181,8

14

85,5

6

2 179

5

54

17

35

963

11

45,5%

12

BDO EESTI AS

1 013

16

100,2

31

90

15

306,4

5

51,7

15

1 999

8

39

22

63

13

714

12

44,5%

13

PROFEXPO OÜ

201

31

103,0

28

36

24

228,5

8

92,7

5

1 146

25

101

11

8

26

63

36

43,3%

14

IN NOMINE OÜ

196

32

153,1

3

13

33

100,0

31

111,2

2

1 879

11

49

18

36

104

29

42,7%

15

EVENTUS EA OÜ

834

19

112,2

18

53

21

181,7

15

60,7

9

1 834

12

32

33

1

30

625

13

40,0%

16

TOMBERG MANAGEMENT & CONSULTING GROUP OÜ

129

36

80,1

36

60

18

72,5

34

54,1

13

1 173

24

129

8

42

16

74

34

39,1%

17

KAARDIEKSPERT OÜ

388

27

109,5

22

80

16

85,5

32

31,4

17

986

30

129

9

11

23

116

25

39,0%

18

GRANT THORNTON RIMESS OÜ

2 776

9

107,2

24

401

10

149,6

17

57,6

10

1 544

18

33

31

249

8

1 958

9

38,9%

19

RÖDL & PARTNER OÜ

466

23

112,8

17

42

23

100,0

29

56,0

11

1 993

9

36

25

9

24

353

19

38,7%

20

3K&T RAAMATUPIDAMINE OÜ

154

35

108,8

23

28

27

113,6

20

63,9

8

1 816

13

39

23

38

115

26

38,1%

21

COLLIERS INTERNATIONAL ADVISORS OÜ

297

28

126,1

10

22

30

100,0

30

155,8

1

1 099

26

42

21

4

29

114

27

37,6%

22

RELDOR AS

1 076

14

102,2

30

214

12

113,2

21

7,2

31

1 656

15

63

16

44

15

552

16

37,6%

23

KINKSTON OÜ

1 087

13

139,7

5

16

32

47,9

38

11,1

28

1 390

21

78

14

8

25

249

22

36,9%

24

L.L CORRECTOR OÜ

75

39

123,5

11

12

35

334,7

3

54,6

12

704

34

25

36

12

21

38

39

36,6%

25

BILANSS OÜ

109

37

87,8

35

23

29

140,0

18

99,7

3

1 384

22

36

28

39

73

35

36,1%

26

SUPERSERVICE OÜ

397

26

106,3

25

21

31

104,8

23

53,7

14

690

37

99

13

34

54

37

35,7%

27

VAHKON OÜ

75

38

109,7

21

1

40

310,6

4

15,6

25

1 023

28

19

38

1

32

50

38

35,4%

28

LUISA TÕLKEBÜROO OÜ

1 824

10

102,3

29

77

17

63,3

35

16,4

22

1 759

14

36

26

22

20

1 133

10

35,0%

29

BDA CONSULTING OÜ

686

21

70,4

39

31

26

26,5

39

28,1

18

1 577

17

69

15

5

28

220

23

33,8%

30

WIEDEMANNI TÕLKEBÜROO OÜ

643

22

129,9

9

25

28

102,5

24

36,0

16

1 033

27

43

19

37

211

24

33,5%

31

GEO S.T. OÜ

895

18

120,0

12

7

37

24,3

40

5,4

36

1 635

16

39

24

28

19

459

17

33,3%

32

ÖSEL CONSULTING OÜ

211

29

103,8

26

13

34

101,3

25

18,1

21

1 347

23

35

30

0

33

110

28

32,7%

33

AUDIITORBÜROO ÕNNE KURVET OÜ

55

41

96,5

32

3

38

262,4

7

20,9

20

851

32

18

39

41

34

40

32,4% 31,8%

34

FINANCE MANAGEMENT OÜ

206

30

95,2

33

8

36

216,6

10

16,2

23

878

31

26

35

1

31

92

31

35

KOOPIA NIINI & RAUAM OÜ

903

17

117,7

13

32

25

111,0

22

6,1

34

1 009

29

33

32

74

12

359

18

31,3%

36

ADEPTE OÜ*

1 032

15

137,8

6

207

13

100,0

27

7,3

30

594

38

21

37

110

10

563

15

28,9%

37

MEGARAM OÜ

166

34

91,4

34

0

41

2,9

41

3,8

40

1 414

20

28

34

40

102

30

28,6%

38

JT AGENTUUR OÜ

71

40

157,5

1

3

39

154,0

16

14,6

26

364

40

12

40

42

29

41

28,5%

39

EMAJÕE ÄRIKESKUS AS

785

20

78,3

38

603

9

187,7

13

5,5

35

389

7

603

14

25,5%

40

KREEDIX OÜ

179

33

66,7

40

58

19

75,7

33

16,1

24

29

59

14

87

32

25,0%

41

GEOMARK AS

431

25

103,7

27

50

22

50,7

37

42

JUKOTEC OÜ

12

42

52,2

41

-24,2

41

www.konkurents.ee

478

39

36

1 435

19

36

27

30

18

257

21

20,7%

293

41

12

41

11

22

-7

42

17,4%


GOADVENTURE KONKURENTSIVÕIMELISIM TURISMIETTEVÕTE

OKSANA GOLOVINA: selle aasta alguses saime Eesti esimese reisiettevõttena kvaliteeditunnistuse ISO9001 Oksana Golovina on GoAdventure’i direktor ja juhatuse liige

2012


GOADVENTURE OÜ GoAdventure OÜ registreeriti Eestis reisibüroona 2006. aasta novembris. Ettevõtte alustas paari töötajaga ja paistis kohe silma oma erakordselt kiire ja sõbraliku teeninduse poolest. Heade rahvusvaheliste partnerite tõttu on reisikorraldaja GoAdventure alati saanud olla paindlik ja tänu sellele on firma pakettreisid teiste büroodega võrreldes olnud alati soodsamad.

Nagu tulemuste põhjal näha, saime kenasti hakkama, kuigi viimased kaks aastat polnud ehk kellelegi meist väga kerged. Pidime otsima võimalusi, kuidas vähendada kulusid ja kasvatada tulusid, nii tuli teha mõned optimeerimisega seotud sammud, mis ei olnud ehk esialgu kõige mõnusamad, kuid kokkuvõttes tõid ka tulemuse. Pidime tegema ümberkorraldusi meeskonnas, jaotades tööd inimeste vahel sedaviisi, et vältida vajadust kasutada turul hinnatud kõrgepalgaliste, kuid madalaefektiivsete töötajate teenuseid, kelle väärtus on eelnevate „heade aastate” jooksul kunstlikult üles puhutud. Selle asemel hakkasime rohkem ise koolitama suurte kogemusteta, aga andekaid noori töötajaid. Optimeerisime ka sisseostetavate teenuste osa ja hakkasime mõnda neist ise pakkuma

2008. aastal tõusis GoAdventure suurimate müüginumbritega turismivaldkonnas tegutsevate firmade seas tippu. Alates novembrist 2009 kuulub reisikorraldaja GoAdventure Vene-Türgi kapitalil põhinevasse rahvusvahelisse kontserni Tourism Holding & Consulting. Kontserni kuuluvad veel mitmed Venemaa, Türgi, Ukraina, Egiptuse ja teiste riikide turismiettevõtted. Alates 2010. aasta maist tegutseb GoAdventure ka reisikorraldajana.

oma töötajate jõuga. Kärpisime sellega tegevuskulusid ca 30% võrra. Keskendusime kvaliteedile, juurutades terve rida protseduure, mis on olnud eduka kvaliteedijuhtimise ja efektiivsuse tõstmise aluseks – selle tulemusel saime ka 2012. aasta alguses Eesti esimese reisiettevõttena kvaliteeditunnistuse ISO9001. Reisikorralduslikul poolel hakkasime rohkem tegelema oma hotellidebaasi laiendamisega sihtkohtades – see andis rohkem vabadust reisitoode hinnakujundamisel ja aitas tagada soovitud kvaliteeditaseme – 2010–2011 on meie holding TH&C juurde ostnud neli hotelli Türgis (üks neljatärni- ning kolm viietärnihotelli, kokku 1526 tuba). Viisime sisse kvaliteedikontrolli protseduurid, ka hotellides, lennukompaniis, meie incoming-ettevõtetes, saavutades seeläbi üldise kulude kokkuhoiu ja kvaliteedi. Optimeerisime ka lennunduse poolt, leides võimaluse pakkuda klientidele turu kvaliteetsemat lennuteenust uute lennukite pardal ja mitme hinna sees oleva pardateenusega, ilma et see mõjutaks teenuse hinda, või õigemini isegi soodsama hinnaga kui enne.

GOADVENTURE OÜ tulemused 2011 (tuh eur) Müügitulu

Üldiselt rääkides panustasime hinna-kvaliteedi suhte tagamisele lõpptarbija jaoks igas

Müügitulu muutus (2010=100)

valdkonnas ja see meil ka õnnestus – seeläbi toimus ka loomulik turgude laiendamine. Sest

Puhaskasum

kui sulle pakutakse turu parimat ja kvaliteetsemat teenust turu mõistlikema hinnaga, siis valik on lihtne, aga ettevõtte juhatuse ülesanne on leida viis pakkuda seda teenust sedaviisi, et jääda ka kasumisse. Seega, väljapääsmatuid olukordi ei ole ja lahendus on alati olemas, kuigi see ei pruugi

Puhaskasumi muutus (2010=100) Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta

12 962 334,6% 130 213,9% 44,3% 341

ka alati meeldida. Rasketel aegadel tuleb valida just õiged, mitte meeldivamad lahendused.

Investeeringud

51

Oma tööd ja klienti peab armastama, kogu tegevus peab tulema otse südamest, nii on

Koht üldtabelis

68

sinu ümber toimuv väga inspireeriv, pakkudes ideid ka kõige keerulisemate olukordade puhuks. G

Ettevõtluse auhind •

57

• Konkurentsivõime edetabel


TURISMIETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

GOADVENTURE OÜ

12 962

2

334,6

1

130

4

213,9

2

44,3

3

1 239

4

341

1

51

8

695

3

100,0%

2

ESTRAVEL AS*

50 149

1

105,3

12

594

2

63,2

9

31,0

6

1 750

2

300

2

126

4

4 102

1

92,9%

3

NORDIC HOTELS OÜ

6 149

3

132,9

6

632

1

100,0

5

884,7

1

1 102

6

61

6

55

7

1 967

2

74,0%

4

BALTIC TRAVEL GROUP OÜ

2 086

4

118,7

7

77

5

137,1

4

80,6

2

1 175

5

160

3

5

12

260

7

63,6%

759

8

100,9

13

45

7

100,0

6

1,0

9

1 771

1

152

4

61

6

151

8

61,0%

34

13

214,9

2

14

9

580,2

1

27,2

7

357

11

34

8

216

2

19

11

59,4%

5

EGCC AS

6

KILPLANE OÜ*

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

koht

tuh €

koht

tuh €

koht

tuh €

7

AMER INVEST OÜ

839

7

135,4

5

187

3

73,1

8

34,8

4

948

7

29

10

217

1

517

4

43,3%

8

VIKING FORELL OÜ

388

9

113,8

9

71

6

158,7

3

31,6

5

380

10

49

7

73

5

108

9

41,8%

-309,3

13

1 571

3

111

5

3

13

3

12

41,7%

35

8

100,0

7

6,5

8

599

9

29

11

39

11

358

6

39,8% 34,2%

9

ESTONIAN NATURE TOURS (KUMARI REISID OÜ)

222

10

200,3

3

10

ATLANT VII OÜ

1 290

5

140,2

4

11

DEMJANOV AS

1 096

6

113,9

8

-6,8

12

729

8

25

12

45

9

368

5

12

VUDILA OÜ*

217

11

111,7

10

-3,3

10

309

13

31

9

173

3

24

10

31,2%

13

LUHTRE TURISMITALU OÜ

74

12

110,6

11

-3,8

11

327

12

25

13

42

10

-3

13

30,3%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

58

• Konkurentsivõime edetabel


JAEKAUBANDUSETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

TALLINNA KAUBAMAJA AS*

435 977

1

105,6

24

21 538

1

129,4

16

16,1

9

930

15

143

11

5 830

1

55 683

1

100,0%

2

STATOIL FUEL & RETAIL EESTI AS

244 648

3

124,5

9

7 912

3

89,8

25

2,5

25

1 315

7

507

1

3 067

4

15 535

3

85,4%

3

SELVER AS

318 703

2

102,9

26

10 954

2

125,0

17

45,3

2

843

20

161

9

4 873

2

30 923

2

84,8%

4

SILBERAUTO AS*

148 483

4

138,2

5

4 474

5

292,5

5

9,6

15

1 639

3

317

2

307

12

13 696

5

79,5%

5

MECRO AS*

93 762

5

144,2

2

4 830

4

441,9

3

42,8

3

2 123

2

263

4

790

6

13 898

4

77,1%

6

VEHO EESTI AS

32 971

10

133,8

6

261

12

100,0

18

4,0

23

2 147

1

262

5

4 227

3

3 506

10

55,4%

7

ESPAK AS

49 986

8

112,0

19

1 746

7

147,7

14

6,3

19

1 333

5

266

3

1 506

5

4 752

7

53,2%

8

ESPAK VILJANDI AS

5 293

17

125,9

8

100

20

536,6

2

5,5

20

1 004

12

165

8

7

23

485

18

42,7%

9

HAT-AUTO AS

4 255

19

154,4

1

202

13

238,8

6

15,0

10

1 422

4

177

6

9

22

612

17

41,1%

10

LPP RETAIL ESTONIA OÜ

9 801

14

126,1

7

1 022

8

5 351,8

1

45,8

1

814

22

73

22

485

8

2 340

14

39,5% 38,0%

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

koht

tuh €

11

Ü&A AS

1 321

23

113,4

15

101

19

309,9

4

20,2

7

1 032

11

165

7

25

201

25

12

INFOTARK AS

14 230

13

116,8

11

551

10

232,4

7

6,5

18

1 318

6

119

15

390

9

2 449

12

37,7%

13

BALTMAN OÜ

14 696

12

112,8

17

2 614

6

219,4

9

27,2

6

848

19

80

21

4

24

4 485

8

35,6%

14

SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU TUÜ

33 824

9

108,4

22

832

9

164,4

12

15

RAUTAKESKO AS*

59 378

6

113,6

14

14,6

11

785

23

90

18

520

7

4 365

9

35,2%

-116,5

29

1 155

10

138

12

331

11

1 540

15

33,9%

26

195

26

33,1%

16

385

21

32,9%

16

REGINETT OÜ

1 099

24

114,7

13

127

17

139,9

15

34,4

5

821

21

157

10

17

CARRING AS

2 428

21

138,3

4

45

23

153,6

13

8,2

17

1 289

8

110

16

110

18

PÕLVA TARBIJATE ÜHISTU

23 484

11

103,7

25

496

11

168,2

11

12,7

12

668

27

83

20

141

14

2 758

11

30,9%

19

RAKTOOM AS

5 260

18

110,4

20

60

22

100,0

19

4,4

22

872

18

131

13

60

18

479

19

30,4%

20

SIGARI MAJA OÜ

2 669

20

115,6

12

153

15

74,6

26

12,1

13

994

13

127

14

44

19

403

20

30,2%

21

BALTIKA AS*

53 409

7

102,3

27

-53,3

28

876

17

39

26

336

10

8 474

6

29,3%

22

LIHULA TARBIJATE ÜHISTU*

6 895

16

109,4

21

150

16

91,9

24

11,3

14

767

24

93

17

182

13

831

16

27,8%

23

POLARIA AS*

574

27

100,7

28

110

18

225,4

8

4,8

21

901

16

57

23

28

218

24

27,2%

24

HUMANA SORTEERIMISKESKUS OÜ

9 155

15

138,7

3

189

14

44,5

27

16,9

8

931

14

46

25

17

2 390

13

26,5%

25

ESPAK PÄRNU AS

2 181

22

112,6

18

4

26

100,0

22

0,2

27

734

25

84

19

27

233

23

25,9%

26

UNOLIK OÜ

490

28

117,3

10

1

27

100,0

23

0,7

26

1 176

9

54

24

29

128

27

25,6%

27

NORDOPTIKA OÜ

650

25

106,9

23

90

21

197,3

10

8,8

16

705

26

33

27

139

15

259

22

24,1%

28

MAMETA H OÜ

131

29

113,2

16

8

24

100,0

20

40,6

4

434

28

33

28

16

21

29

29

21,8%

29

MAASIKAS & KO OÜ

617

26

99,2

29

4

25

100,0

21

3,8

24

401

29

32

29

23

20

96

28

20,2%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

60

• Konkurentsivõime edetabel

69


TALLINNA KAUBAMAJA KONKURENTSIVÕIMELISIM JAEKAUBANDUSETTEVÕTE

RAUL PUUSEPP: võtmeküsimus on meeskond ja selles on mul tohutult vedanud. Raul Puusepp on Tallinna Kaubamaja juhatuse esimees

2012


TALLINNA KAUBAMAJA AS Tallinna Kaubamaja sündis 1960. aasta 21. juulil, mil avati riigiettevõte Tallinna Kaubamaja. 1966 avati Tartu Kaubamaja ja 1973 Tallinna Kaubamaja juurdeehitus B-maja. 1995. aastal avati Tallinnas Punasel tänaval esimene Selver. Aasta hiljem noteeriti Tallinna Kaubamaja aktsiad Tallinna Väärtpaberibörsil. 1996. aastal omandas Tallinna Kaubamaja AS 57% AS Tartu Kaubamaja aktsiatest. Oleme liikunud samamoodi nagu Eesti majandus – parematel aegadel suurema hooga, keerulisemates oludes tagasihoidlikumalt. Siiski on meil tõesti alati õnnestunud olla turu keskmisest mõnevõrra edukam ja efektiivsem. Meie kontserni kõik ettevõtted on teinud tublit tööd ja üliedukate aastate järel oleme hästi läbi tulnud ka rasketest aegadest, mis muide ei ole tegelikult veel ju päriselt lõppenud. Oleme teinud mõningaid muudatusi oma töökorralduses ja protsesside juhtimises. Kulude juhtimine ja efektiivsus on olnud küll fookuses kõikidel aegadel, aga tuleb tunnistada, et buumi ajal nihkus tähelepanu enam tuludele ja kasvule. Raskemad ajad sundisid jälle rohkem sisemiselt pingutama. Oma kontseptsioonides – kaubamajas, Selveris, kinga-, auto- ja kosmeetikaäris – me iseenesest suuri muutusi teinud ei ole. Tavapärasest enam on olnud soodsa hinnaga kaupade pakkumisi. Kohanesime muutunud oludega, kuid rapsima ei hakanud – jäime iseendaks, mõistliku hinnaga kvaliteetset kaupa ja teenindust pakkuvaks kaupmeheks. Kui rääkida geograafilisest laienemisest, siis rasketel aastatel koondasime oma tähelepanu

2004. aasta 15. aprillil avati Tallinna Kaubamaja laiendus Viru Keskuses ja 2005. aasta 12. oktoobril uus Tartu Kaubamaja. 2008. aastal ostis ettevõte ära Suurtüki Naha- ja Kingaärid ning ASi ABC King, aasta hiljem avati esimene I.L.U. kauplus. 2010. aastal toodi turule kingakaupluste kett Shu ja 2012. aasta märtsis avati Tallinna Kaubamaja uus naistemaailm ja lastemaailm. 2006. aasta lõpus ostis Tallinna Kaubamaja 100% osaluse ASis Kia Auto. Tänavu suvel omandati veel AS Viking Motors.

koduturule. Samas oleme tähelepanelikult jälginud ka naaberturgude arenguid ja olnud avatud võimalikele uutele ärisuundadele Eestis. Headeks näideteks on hiljuti omandatud autoäri Viking Motors või asutatud tütarettevõtte Topsec Turvateenused, kuhu koondame kõik, mis on seotud turvateenuste osutamisega. Samuti on oluline märkida, et vaatamata keerulisematele aegadele ei ole me pidurdanud oma ettevõtete arendustegevusi, ükskõik kas räägime infosüsteemide kaasajastamisest, partnerkaardiprogrammi arendamisest, uutest Selveri, ABC, SHU, I.L.U. poodidest või investeeringutest kaubamaja naiste-

TALLINNA KAUBAMAJA ASi tulemused 2011 (tuh eur)

ja lastemaailma nii Tallinnas kui ka Tartus. Müügitulu

435 977

Müügitulu muutus (2010=100)

105,6%

Muidugi oleks hea mitmesuguseid arenguid ette näha ja nendeks siis valmis olla, kuid paraku ei pruugi see alati õnnestuda. Seepärast on oluline, et sa oleks valmis muudatustele kiiresti reageerima, nii prognoositutele kui ka ootamatutele. Ei tohi jääda lootma ja ootama,

Puhaskasum

vaid tuleb tegutseda. Võtmeküsimuseks on meeskond ja selles on mul tohutult vedanud.

Puhaskasumi muutus (2010=100)

Mul on õnnestunud end ümbritseda kolleegidega, kellest siiralt lugu pean, nii inimeste kui spetsialistidena. Tegutseda tuleb südamega. Kõige paremini tuleb inimestel välja see, mida neile teha meeldib. G

Ettevõtluse auhind •

63

Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta

• Konkurentsivõime edetabel

21 538 129,4% 16,1% 143

Investeeringud

5830

Koht üldtabelis

10


HULGIKAUBANDUSETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

ORLEN EESTI OÜ

463 748

1

200,2

5

2 298

4

288,1

11

95,2

4

4 817

1

51 528

1

21

35

2 818

7

100,0%

2

TOYOTA BALTIC AS*

125 865

2

119,2

37

2 620

3

68,6

59

4097,2

1

3 231

3

3 312

4

635

3

4 093

4

89,7%

3

BALTIC AGRO AS

119 078

3

146,1

18

3 445

1

167,8

25

19,8

31

2 871

6

2 589

5

240

13

5 030

1

77,8%

4

NORPE EESTI OÜ*

2 190

43

73,3

70

67

45

20 133,5

1

16,8

36

4 322

2

1 095

8

58

170

55

69,4%

11

4 405

3

66,3%

56

1 580

15

65,0%

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

koht

tuh €

koht

5

SANDMANI GRUPI AS

59 460

4

118,8

39

2 691

2

172,0

22

22,4

29

2 380

12

991

9

6

PAULIG COFFEE AS*

24 533

10

147,5

17

1 090

7

165,3

28

79,2

7

3 140

4

1 887

6

978

60

180,3

9

99

38

2 208,3

2

63,9

9

1 633

35

326

24

5 069

22

224,2

2

189

27

313,4

10

31,7

20

1 911

23

1 690

7

7

VARMAPARTNER OÜ

8

ADVANCED SYSTEMS BALTIC OÜ*

tuh €

koht

270

61

tuh €

26

158

57

61,3%

57

258

46

60,1% 59,6%

9

BALTEM AS*

25 909

9

183,8

8

1 063

8

100,0

41

11,7

49

2 094

18

418

20

929

1

2 620

8

10

EXCELLENT GRUPP AS

1 756

47

165,9

13

409

19

423,8

8

16,7

37

1 843

27

585

16

13

38

475

30

59,5%

11

KONEKESKO EESTI AS*

32 489

5

109,4

52

1 306

6

84,1

53

40,7

16

2 345

13

591

15

88

19

2 854

6

58,6%

12

METAL EXPRESS OÜ*

5 841

21

172,3

10

473

17

431,0

7

86,8

5

977

58

974

10

32

29

544

24

58,2%

13

TATOLI AS

21 485

11

156,7

14

986

9

201,3

18

15,3

39

1 855

25

508

17

243

12

1 928

11

58,1%

14

ADDINOL LUBE OIL OÜ

13 172

14

130,2

29

568

15

100,7

39

12,4

48

2 525

9

387

21

83

20

1 598

14

56,2%

15

NORES PLASTIC OÜ

5 844

20

97,2

61

211

26

78,9

55

35,3

17

2 806

8

731

11

322

7

480

29

54,9%

16

MOREK IT OÜ

3 097

35

167,2

12

303

23

250,7

16

67,2

8

1 338

44

387

22

309

8

431

34

54,9%

17

ALGOL CHEMICALS OÜ

4 346

27

116,8

43

75

43

86,2

51

16,4

38

2 862

7

724

12

3

47

281

41

54,8%

18

SWECON AS

8 545

17

131,8

27

756

10

261,5

14

14,1

42

2 325

14

244

35

76

23

1 732

13

52,7%

19

FEB AS

26 311

8

123,0

33

748

11

467,5

6

5,9

61

1 489

40

195

40

51

27

3 160

5

52,1%

20

BALTIC PULP AND PAPER OÜ

20 436

12

110,4

49

1 728

5

66,1

62

12,6

47

1 474

41

3 406

3

344

6

1 834

12

52,0%

21

SYNNOVE FINDEN EESTI AS

3 509

31

94,6

63

50

50

114,3

34

31,4

22

2 144

17

702

13

3

49

179

53

51,3%

22

OILSEEDS TRADE AS*

28 000

7

131,8

26

–2,6

72

1 695

33

683

14

718

2

731

19

51,0%

23

REPAL-E OÜ

2 830

37

132,9

24

139

30

167,7

26

23,2

27

1 782

29

314

27

24

BEIERSDORF OÜ

3 231

34

87,9

66

339

21

74,4

57

17,8

35

2 243

16

323

25

14

25

MASS AS*

2 060

44

128,1

30

347

20

276,9

12

14,3

41

1 310

47

294

29

434

26

OST STEEL AS

3 301

33

132,9

23

439

18

125,9

32

50,5

11

1 225

48

472

18

27

SEMETRON AS*

6 357

18

110,8

48

321

22

1 429,1

3

13,6

43

1 833

28

182

46

28

SKS VÕRU OÜ

2 824

38

122,7

35

62

46

100,0

44

19,2

33

1 963

21

314

26

29

HAKLIFT BALTIC OÜ

1 726

48

143,0

19

180

28

618,2

5

21,3

30

2 270

15

144

55

20

30

EST-DOMA OÜ*

1 534

50

207,8

3

14

63

100,0

48

28,8

24

1 988

19

256

31

31

FINEST METALLID OÜ

3 343

32

202,9

4

136

31

122,5

33

45,5

15

964

59

304

28

32

VEPAMON OÜ

1 054

56

193,9

6

54

49

934,1

4

49,4

12

1 584

38

151

33

TRIGENDI OÜ*

16 028

13

168,1

11

57

48

86,2

52

58,7

10

561

70

8 014

34

KAVIAL OÜ

3 005

36

125,1

32

558

16

140,8

29

1719,8

2

1 207

49

35

KWH PIPE EESTI AS

3 729

29

67,2

72

48

52

31,2

69

2,9

65

1 781

30

62

331

37

51,0%

37

608

20

50,3%

5

457

31

50,0%

59

542

25

49,6%

97

17

1 091

16

49,6%

1

52

274

42

49,6% 49,5%

36

507

27

64

157

58

49,1%

441

4

263

44

49,1%

53

6

44

187

52

49,0%

2

23

34

71

65

48,0%

120

61

11

39

920

17

47,9%

373

23

61

262

45

45,9%

36

MULTIPIPE OÜ

462

68

139,7

21

92

41

106,5

37

26,1

26

846

64

462

19

37

WIRTGEN EESTI OÜ

1 547

49

85,5

67

28

56

100,0

46

3,4

64

2 925

5

193

42

38

SYSTEMAIR AS

2 721

39

121,0

36

121

35

133,0

31

7,0

59

2 417

11

194

41

39

AS BUDAMPEX

6 291

19

106,1

54

297

24

110,7

35

33,5

18

1 466

42

252

33

273

7

60

102

61

45,6%

10

309

38

44,3%

65

527

26

44,1%

42

737

18

43,9%

40

GEOSOFT OÜ

612

65

227,3

1

28

57

168,2

24

28,1

25

1 074

55

204

38

30

31

66

67

43,2%

41

BENEFIT AS

2 327

42

117,5

40

97

40

171,4

23

10,6

50

2 424

10

166

50

169

15

504

28

43,2%

42

KLIKO OÜ*

43

KG KNUTSSON AS

44

LORE EESTI OÜ

45

AKTSIASELTS MEFO

46

THOMEKO EESTI OÜ

47

KULBERT AS

48

MERCANTILE GROUP AS

49

957

61

132,1

25

13

64

65,1

63

6,6

60

1 886

24

239

36

8

40

104

60

43,0%

12 346

15

118,9

38

569

14

202,5

17

14,4

40

1 740

32

162

52

70

25

2 155

10

42,8%

801

62

141,4

20

114

37

100,0

42

32,8

19

900

63

267

30

63

146

59

41,7%

1 015

57

117,5

41

50

51

326,5

9

9,0

53

1 745

31

145

54

68

197

51

41,3%

4 934

24

151,8

15

0

70

1,8

70

0,0

70

1 609

36

215

37

79

22

444

32

39,8%

3 827

28

83,0

69

98

39

53,9

65

7,3

58

1 333

45

255

32

8

41

338

36

39,8%

10 455

16

122,9

34

687

12

197,2

19

13,2

45

1 550

39

132

57

237

14

2 156

9

39,6%

PROREXOIL OÜ

991

59

67,6

71

119

36

100,6

40

31,6

21

1 127

50

248

34

108

16

173

54

39,2%

50

KEMIFLORA AS

4 775

25

115,0

45

133

33

196,2

20

8,1

54

1 393

43

171

49

74

24

601

21

39,1%

51

PINTAVÄRI EESTI OÜ

1 132

55

110,4

50

81

42

67,5

61

12,7

46

1 855

26

189

43

7

43

215

47

38,9%

32 029

6

115,8

44

607

13

70,0

58

18,8

34

1 315

46

125

59

91

18

4 646

2

38,7%

993

58

97,0

62

61

47

103,2

38

7,7

56

1 974

20

165

51

3

48

203

50

38,0%

4

46

205

49

37,8%

67

433

33

37,7%

1

53

287

40

37,5%

52

TRIDENS AS*

53

SÖDERHAMN ERIKSSON EESTI AS*

54

KAESER KOMPRESSORIT OY EESTI FILIAAL

1 426

52

109,9

51

17

61

43,8

67

1,8

66

1 956

22

178

47

55

PRIME PARTNER AS*

3 608

30

111,4

47

151

29

191,3

21

22,4

28

1 118

52

172

48

56

ISIS MEDICAL OÜ*

2 565

40

102,0

56

29

55

39,8

68

7,5

57

1 652

34

197

39

57

AURE OÜ

686

63

136,2

22

136

32

274,1

13

29,0

23

1 124

51

130

58

34

28

207

48

37,4%

58

VIPEX AS

4 938

23

113,7

46

254

25

134,7

30

5,9

62

1 064

56

183

45

82

21

599

22

37,0%

59

AVERA-TRADING AS*

1 781

46

101,1

58

23

60

100,0

47

135,6

3

926

61

137

56

69

167

56

34,6%

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

64

• Konkurentsivõime edetabel


ORLEN KONKURENTSIVÕIMELISIM HULGIKAUBANDUSETTEVÕTE

TÕNU ÄÄRO: edu taga on meeskonna tugevus, professionaalsus ja motivatsioon. Tõnu Ääro on Orlen Eesti juhatuse esimees

2012


ORLEN EESTI OÜ

Kuidas me raskes majandusolukorras oleme hakkama saanud? Ma ei ütleks, et majandusolukord oleks 2011. aastal olnud väga palju keerulisem kui 2010 – pigem oli see isegi lihtsam ja selgem. 2011. aastal muutus meie sektoris päris palju, tänu seadusemuudatusele korrastus suurel määral kütuseturg ja pisut tõusis ka tarbimine. Ent sellegipoolest tuleb ära märkida, et suurenes ka konkurents. Selleks et konkurentsis püsida, on meie ettevõte suurendanud oma kliendibaasi, muutnud struktuuri ja läinud klientide jaoks paindlikumaks ja avatumaks. Kuid otse loomulikult on palju veel ära teha mitmes olulises valdkonnas, et olla veelgi efektiivsem ja konkurentsivõimelisem. Orlen Eesti tegutseb vaid Eesti turul, seega on siin võimalik küll suurendada turuosa, kuid mitte turgu ennast.

Orlen on Kesk-Euroopa suuremaid kütusefirmasid, millele pandi alus juba poolteist sajandit tagasi. Eestis on ettevõte tegelenud peaasjalikult kütuse hulgimüügiga, kuid alates 2010. aasta lõpust hakati teenindama ka erakliente, pakkudes kodukütteks kvaliteetset kütteõli. Orleni kütuse muudab eriliseks asjaolu, et see pärineb otse tootjalt. Nii puuduvad vahendajad ja etapid, kus oleks võimalik kütuse kvaliteeti muuta või selle hinda üles kruvida. Kõik on aus, puhas ja korralik. Eestis pakub ettevõte Orlen Lietuva (endise nimega AB Mažeikių Nafta) toodangut. Orlen Lietuva varustab lisaks Leedule ja Eestile kütusega ka Lätit, Ukrainat ja mitmeid Lääne-Euroopa riike. Muu hulgas eksporditakse Orleni kütust ka USAsse. Orleni toodangu kõrgeimat kvaliteeti kinnitavad ka juhtivatelt autotootjatelt (MercedesBenz, Volkswagen, Volvo, BMW, MAN, Porsche) ning tööstusseadmete tootjatelt (Flender, Denison, Siemens) saadud soovitused.

Üks asi, mis viimasel ajal tõsiselt heameelt valmistab, on maksu- ja tolliameti aktiviseerunud tegevus piiridel, et vähendada illegaalset piiriülest kütusekaubandust. Mida soovitada teistele ettevõtjaile, et olla sama edukas kui Orlen Eesti? Ei tahaks siinkohal kedagi õpetama hakata, kuid minu kindel seisukoht on alati olnud selline: edu taga on meeskonna tugevus, professionaalsus ja motivatsioon. Kui need asjad on paigas, siis ettevõte toimib. G

ORLEN EESTI OÜ tulemused 2011 (tuh eur) Müügitulu

463 748

Müügitulu muutus (2010=100)

200,2%

Puhaskasum Puhaskasumi muutus (2010=100)

Ettevõtluse auhind •

67

• Konkurentsivõime edetabel

2298 288,1%

Omakapitali tootlikkus

95,2%

Tootlikkus 1 töötaja kohta

51 528

Investeeringud

21

Koht üldtabelis

11


TALLINNA SADAM KONKURENTSIVÕIMELISIM TRANSPORDI- JA LOGISTIKAETTEVÕTE

AIN KALJURAND: Tallinna Sadam on Eestis üks kõige enam ohutusse ja keskkonda investeerinud ettevõte. Ain Kaljurand on Tallinna Sadama juhatuse esimees

2012


TALLINNA SADAM AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna.

Eesti transiit on üks enim muutunud valdkond Eestis ja ühes sellega on muutunud ka Tallinna Sadam, täpsemalt öeldes on see olnud valdkonna arengu üks keskseid suunanäitajaid ja mootoreid. Ettevõtte nõukogu ja juhatus nägi saabuvaid muutusi eelmisel kümnendil ette ja võttis neli aastat tagasi vastu uue strateegia. Seadsime kolm peamist eesmärki: esmalt konkurentsi-

Tallinna Sadama kõik aktsiad kuuluvad Eesti vabariigile. Aktsiaselts, mis kuulub riigile, tähendab seda, et kaudselt on iga Eesti elanik enam kui 200 Tallinna Sadama aktsia omanik. Ehkki tegemist on riikliku aktsiaseltsiga, tegutseb Tallinna Sadam nagu iga teinegi aktsiaselts oma põhikirja, äriseadustiku ja teiste õigusaktide alusel. Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis. 1996. aastal muudeti see aktsiaseltsiks.

olukorra loomine operaatorite vahel, teiseks olemasolevate kaupade kõrvale uute leidmine ja kaubavedude mitmekesistamine ning viimaks kaupadele lisandväärtuse loomine. Need märksõnad tähendasid suuri investeeringuid ja kui me operaatoritevahelisest konkurentsist kõneleme, siis tekitasid ja tekitavad siiani ka vastasseisu. Raskete olude kiuste suutsime investeerida ja infrastruktuuri arendada. Tänaseks on tollased investeerimisotsused end õigustanud ning riskid varasemast palju enam maandatud. Muugal on valminud uue konteinerterminali infrastruktuur ja alanud Läänemere ühe suurima logistikakeskuse ehitus – kunagisest vedellasti transiitsadamast on saanud kaasaegne mitmekülgse kaubaveo ja lisandväärtusega jaotuskeskus. Muuga on liikumas iga sadama

AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam ja Vanasadama jahisadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam, Saaremaa sadam. Lisaks kuuluvad ettevõttele veel Muuga ja Paldiski lõunasadama tööstuspark.

unistuse, hub’iks kujunemise suunas ja pole kaugel aeg, mil sinna jõuavad esmakordselt ka ookeanilaevad. Tallinna kesklinnas paiknevas Vanasadamas on renoveeritud reisijaterminalid, avatud uus kruiisiala ja jahisadam ning alanud täiendava kruiisikai ehituse ettevalmistus – Vanasadam on muutunud Eesti suurimaks väravaks, teenindades aastas üle kaheksa miljoni reisija. Paldiski lõunasadam on pidevas arengus ja Paljassaare sadam uute väljundite otsinguil. Muutusi plaanitakse ka Saaremaa sadamas, mis lisaks reisijateveole ja turismi edendamisele võiks alustada ka kaubavedu ning hoogustada seeläbi saare ettevõtlust. ASi Tallinna Sadama koosseisu kuuluvate sadamate kasv saab toimuda vastutustundlikult, see on elanikkonna huve ja keskkonda arvestades. Tallinna Sadam on Eestis üks kõige

TALLINNA SADAM ASi tulemused 2011 (tuh eur)

enam ohutusse ja keskkonda investeerinud ettevõte. Meri tahab majandamist, kuid see peab toimuma kooskõlas kõige elavaga. Ettevõttena tunneme oma vastutust edendada elukeskkonda. Eesti inimene väärtustab üha enam merd ja üha enam on meri meile avatud. Meri on saanud oluliseks ja meist on

Müügitulu Müügitulu muutus (2010=100)

89 230 102,8%

saanud mereriik. Ka Tallinna Sadam on andnud selleks oma võimaluste raames panuse,

Puhaskasum

36 376

olgu selleks siis Merepäevade toetamine või koos partneritega Vanasadama piirkonna rikas-

Puhaskasumi muutus (2010=100)

85,9%

Omakapitali tootlikkus

10,4%

tamine kohvikute, turu ja jahisadamaga. Sadama roll on eelduste ja tingimuste loomine – see on infrastruktuuri rajamine ning seejärel kõigile võrdsete võimaluste tagamine. Sealjuures peame oma otsustes olema ajast ja

Tootlikkus 1 töötaja kohta

256

oludest paar sammu ees, mõnel juhul võtma ka riske ning taluma kriitikat. Võetud riskid on

Investeeringud

11 900

end majanduslikult õigustanud – Tallinna Sadam annab kolmandiku riigi omanikutulust.

Koht üldtabelis

5

Ettevõtte viimaste aastate edu võtmeks pean kombinatsiooni koostööst ja konkurentsist ning mõistagi kogu meeskonna pühendumist ja järjekindlust valitud sihi poole liikumisel. G

Ettevõtluse auhind •

69

• Konkurentsivõime edetabel


TRANSPORDI- JA LOGISTIKAETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

TALLINNA SADAM AS*

89 230

1

102,8

33

36 376

1

85,9

30

10,4

27

2 154

8

256

10

11 900

2

45 395

1

100,0%

2

E.R.S. AS

67 674

4

100,8

34

9 356

3

102,8

20

66,8

3

1 853

14

274

9

2 289

8

14 847

3

66,7%

3

RUSSIAN ESTONIAN RAIL SERVICES AS

8 835

16

146,1

9

7 015

4

98,1

26

21,3

22

3 835

1

2 209

1

34

7 199

7

65,2%

4

ESTONIAN AIR AS*

76 114

3

111,8

27

–57,0

37

2 744

4

244

13

48 248

1

–7 049

37

65,0%

5

DBT AS*

31 766

7

114,4

23

9 728

2

136,2

13

34,6

13

2 639

5

191

15

952

12

14 985

2

60,4%

6

MERKTRANS AS

36 675

6

150,8

7

1 762

11

226,7

6

25,7

17

2 216

7

340

5

19

27

4 634

10

57,8%

7

LAJOS AS*

82 359

2

1 298,2

1

251

19

100,0

21

22,5

21

935

27

980

3

248

18

1 193

17

57,2%

8

SCHENKER AS

45 641

5

149,6

8

2 127

9

239,8

4

9,6

30

1 884

13

285

7

1 076

11

5 745

9

56,1%

9

PANAVIATIC AS*

10 456

13

144,1

10

98

25

100,0

22

43,6

10

3 709

2

283

8

64

25

1 745

16

53,6%

10

MILSTRAND AS

7 296

18

173,4

4

1 844

10

458,9

3

35,3

12

1 852

15

235

14

755

13

2 533

13

52,9%

15 203

11

113,4

25

3 458

8

124,8

15

24,6

20

3 504

3

97

24

4 564

5

10 017

5

51,7%

9 291

14

114,1

24

3 633

7

114,8

17

18,1

25

2 043

9

251

11

3 148

7

4 540

11

50,3%

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

koht

tuh €

11

LENNULIIKLUSTEENINDUSE AS

12

PÄRNU SADAM AS

13

ALMARO TRANS OÜ

3 275

23

121,6

18

87

26

150,9

11

55,9

7

1 683

18

1 638

2

35

128

32

46,6%

14

TALLINNA LENNUJAAM AS*

26 088

8

100,6

35

4 202

6

209,1

8

9,7

29

1 577

21

51

33

5 473

4

13 911

4

45,4%

15

SEBE AS

21 276

9

163,2

5

1 201

12

165,2

9

33,8

14

1 167

23

39

36

9 293

3

8 905

6

43,3%

16

VKG TRANSPORT AS*

18 000

10

127,7

13

5 200

5

129,7

14

40,7

11

980

25

144

19

1 100

10

6 670

8

41,5%

17

RUU KIVI OÜ

4 968

20

57,4

36

558

15

99,3

25

62,1

4

576

35

828

4

499

15

599

22

39,9%

18

INTEREXPRESS EESTI OÜ

3 595

22

125,2

16

199

21

87,8

28

52,9

8

1 851

16

180

17

425

16

643

21

37,5%

19

TNT EXPRESS WORLDWIDE EESTI AS

7 518

17

117,5

21

1 105

13

99,9

24

57,5

6

1 894

12

137

21

237

19

2 355

14

36,9%

20

DPD EESTI AS

8 979

15

121,5

19

1 026

14

154,2

10

50,7

9

1 597

19

140

20

235

20

2 252

15

36,9%

21

ALDENA SHIPPING OÜ

517

35

420,7

2

72

29

91,0

27

28,4

16

831

30

172

18

21

26

102

34

36,6%

22

SEATRADER AGENCY OÜ

460

36

137,6

11

228

20

149,9

12

102,8

1

2 390

6

92

25

2

32

371

27

36,5%

23

AR AGENTUURI AS

963

31

135,4

12

80

27

6 480,8

1

61,2

5

1 131

24

69

29

67

24

270

28

35,5%

24

ASPERAAMUS OÜ

2 246

27

126,5

14

22

32

100,0

23

6,3

33

815

31

250

12

2

31

111

33

35,5%

25

NTN EST AS

622

33

154,6

6

255

18

211,1

7

68,8

2

2 019

10

62

31

2

30

498

24

34,1%

26

NBI EKSPEDITSIOONI AS

906

32

179,1

3

14

34

1 173,7

2

2,4

34

867

29

57

32

37

180

30

33,0%

27

TESA LOGISTICS OÜ

2 707

24

6,9

37

17

33

1,6

36

0,2

36

506

37

338

6

4

29

66

35

32,8%

28

KMV AS

6 739

19

122,0

17

195

22

108,8

19

15,0

26

949

26

91

26

3 485

6

1 038

19

30,9%

29

NT LOGISTIKA AS

1 165

29

107,0

31

104

24

229,7

5

20,7

23

1 716

17

73

27

36

433

25

30,8%

30

MERLAIN AS*

2 434

26

118,4

20

333

17

75,9

33

29,2

15

878

28

135

22

633

14

523

23

29,5%

31

AVANTI PLUSS OÜ

543

34

107,9

30

11

35

86,6

29

24,7

19

512

36

181

16

9

28

30

36

29,1%

32

GRT EESTI OÜ

990

30

109,5

29

52

30

77,2

32

8,4

31

1 926

11

66

30

1

33

399

26

27,9%

33

LUX EXPRESS ESTONIA AS*

10 740

12

125,2

15

436

16

123,8

16

19,1

24

787

33

46

35

1 600

9

2 617

12

27,3%

34

SUNWAY OÜ

1 624

28

111,6

28

79

28

110,9

18

25,7

18

729

34

108

23

408

17

211

29

26,8%

35

RAIN AS

2 525

25

112,0

26

50

31

85,0

31

8,3

32

1 583

20

48

34

135

22

1 057

18

26,0%

36

ASSISTOR AS

3 952

21

104,6

32

151

23

18,8

34

9,9

28

1 170

22

71

28

200

21

938

20

24,4%

37

PRESTO OÜ

449

37

116,3

22

4

36

18,3

35

2,1

35

795

32

32

37

87

23

138

31

19,5%


MERKO KONKURENTSIVÕIMELISIM EHITUSETTEVÕTE

ANDRES TRINK: eduka tegutsemise võtmesõnaks on professionaalne koostöö. Andres Trink on Merko Ehituse juhatuse esimees

2012


MERKO EHITUS AS

Andres Trinki sõnul puudub praegu motivatsioon ehitusvaldkonna arendamisse investeerida, senikaua kuni ehitustegevuse kasumlikkus on ääretult madal. Ta usub, et mõistlik tasakaal tellija ja ehitaja vahelistesse suhetesse tuleb professionaalsest koostööst, mille osas meil kõigil veel arenguruumi. Kuna Merko jaoks traditsiooniliselt tugev eratellijate segment langes majanduslanguse ajal sisuliselt ära, tuli kiiresti ümber orienteeruda riiklikele ehitustellimustele ja vähendada kulubaasi. Sellega saime suhteliselt hästi hakkama, säilitades eelkõige tänu kogutud

Merko Ehitus on 1990. aastal alguse saanud ettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus. 1997. aastast on ettevõtte aktsiad noteeritud Tallinna börsil. Möödunud aasta lõpu seisuga andsid kontserni ettevõtted tööd enam kui 900 inimesele. Ettevõtte 2011. aasta müügitulu oli 219,3 miljonit eurot. Tänane valdusettevõte Merko Ehitus hõlmab Eesti juhtivat ehitusettevõtet AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merksi, Leedu turul tegutsevat UAB Merko Statybat ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksust koos kinnisvara omavate äriühingutega. Ehitusettevõtetele on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

rahalistele reservidele oma turupositsiooni Balti suurima ehitusettevõttena. Paraku ei saa rahul olla ettevõtte ärilise poolega selles mõttes, et ehitustegevuse madal kasumlikkuse tase ei taga piisavalt atraktiivset kapitali tootlust. Seega ehitusvaldkond tervikuna ei arene, kuna puudub motivatsioon ehitusvaldkonna arendamisse investeerida. Üheks põhjuseks on ehitusturu üldine olukord, kus tellijad, sh riiklikud, keskenduvad ainult kõige odavamale hinnale, mis ei taga aga tihtipeale soovitud lõpptulemust. Kuna ehitus on keeruline tegevusvaldkond, kus oluline on professionaalne koostöö kõigi osapoolte vahel, pole ka normaalne olukord, kus enamik riskidest jääb ehitaja kanda. Viimase kolme aasta jooksul oleme tunduvalt vähendanud elamuarenduse mahtu, lähtudes turusituatsioonist. Sel aastal oleme ettevaatlikult hakanud taas arendusprojekte käivitama. Suurima osa tegevusest moodustab praegu inseneri- ja infrastruktuuriobjektide ehitus, mida 10 aastat tagasi sisuliselt polnudki. Lähiajal on meil plaanides kesksel kohal kasumlikkuse parandamine ja likviidsuspositsiooni tugevdamine. Meie eesmärk ei ole olla suurima käibega ettevõte, vaid tegutseda kasumlikult. Nii et sel aastal on olnud fookuses ka

MERKO EHITUS ASi tulemused 2011

kulude vähendamine neis valdkondades ja riikides, kus käibemahud ei taga kasumlikku tegevust. Kuna majanduses tervikuna on raha vähe, siis on tellijad huvitatud eelkõige madalast hin-

(tuh eur) Müügitulu

219 322

Müügitulu muutus (2010=100)

127,6%

nast. See ei taga aga tihtipeale soovitud tulemust ei tellijale ega ehitajale. Ehitusturg on

Omakapitali tootlikkus

meil jätkuvalt arengujärgus, et liikuda mõistliku tasakaalu poole tellija ja ehitaja vahelistes

Tootlikkus 1 töötaja kohta

suhetes. Kuna ehitus on keeruline valdkond, siis võtmesõnaks on professionaalne koostöö, mille osas on meil kõigil arenguruumi. G

Ettevõtluse auhind •

73

• Konkurentsivõime edetabel

–12% 235

Investeeringud

1752

Koht üldtabelis

34


EHITUSETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

MERKO EHITUS AS*

219 322

1

127,6

30

–12,0

44

2 005

5

235

10

1 752

2

8 387

1

100,0%

2

NORDIC CONTRACTORS AS*

154 489

2

144,2

24

–16,5

45

1 667

12

201

18

3 594

1

8 290

2

92,3%

3

MARU EHITUS AS*

32 653

6

335,6

4

1 390

2

100,0

17

108,5

2

2 028

4

270

9

219

7

4 335

8

91,4%

4

SINEAR OÜ

3 086

24

455,1

2

188

22

703,9

6

41,8

10

1 381

26

309

7

94

15

354

30

91,3%

5

PURUSTAJA OÜ

2 152

28

197,7

7

79

29

197,7

13

70,7

5

2 127

3

359

3

346

5

232

33

84,0%

6

TRAVEL BUS OÜ*

7

HARJU EHITUS AS*

8

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

koht

tuh €

koht

tuh €

koht

tuh €

447

39

1 879,8

1

90

28

11 521,3

2

186,1

1

390

44

224

11

65

19

99

41

80,7%

9 916

13

358,7

3

358

11

100,0

21

6,8

32

1 156

33

342

6

106

13

760

20

79,0%

LEMMINKÄINEN EESTI AS

55 415

3

156,7

19

1 539

1

100,0

16

14,2

26

1 676

11

188

20

528

4

7 451

4

75,7%

9

NORDECON BETOON OÜ*

26 889

7

163,2

12

700

7

100,0

19

63,2

6

1 839

8

207

15

57

20

3 569

9

71,5%

10

SCHÖTTLI KESKKONNATEHNIKA AS

3 005

25

86,0

41

230

18 2 303 870,0

1

33,8

15

1 599

16

215

13

83

16

499

26

71,3%

11

NAPAL AS

4 835

19

80,7

44

264

14

65,3

34

27,3

20

2 294

2

284

8

51

23

732

22

68,9%

41

17

45

68,4%

31

221

35

66,0% 65,8%

12

MAJA TREIDING OÜ

352

43

180,6

9

8

40

100,0

32

37,7

13

817

41

352

4

13

MERKO TARTU AS*

11 887

10

145,1

22

6

42

16,3

43

0,2

43

1 053

35

699

1

14

14

FINNLAMELLI EESTI OÜ

4 184

20

159,6

16

159

23

1 049,7

5

30,9

18

1 472

22

127

23

53

22

742

21

15

MAITIM AS

574

37

81,3

43

41

32

83,6

33

12,6

27

1 280

27

574

2

0

40

57

43

64,7%

16

EHITUSFIRMA RAND & TUULBERG AS*

41 601

4

84,2

42

958

5

36,4

39

5,2

38

1 508

21

207

17

304

6

4 596

6

64,4%

17

LINDREM AS

10 730

12

144,4

23

156

24

100,0

25

60,7

7

1 663

13

195

19

9

32

1 254

16

62,7%

18

RESTOR AS

8 564

15

202,3

6

251

16

254,0

11

4,8

39

1 624

14

132

22

75

18

1 518

14

62,2%

19

REAL-E STATE OÜ

20

KH ENERGIA-KONSULT AS

21

350

44

158,6

17

36

33

56,5

36

39,6

11

259

45

350

5

49

24

39

44

62,0%

11 684

11

98,0

38

1 087

4

283,4

10

8,4

29

1 822

9

134

21

32

28

2 989

10

61,8%

AEK OÜ*

4 144

21

161,2

14

220

19

100,0

24

28,5

19

1 607

15

207

16

33

26

606

24

61,7%

22

KAAMOS EHITUS OÜ

1 867

30

55,4

45

210

20

49,0

38

5,5

37

2 592

1

207

14

42

490

27

59,6%

23

EB THERM OÜ

438

40

151,1

21

32

35

100,0

29

36,8

14

1 401

24

219

12

2

37

65

42

59,4%

24

SUJA EHITUS OÜ*

1 637

32

204,3

5

131

26

529,3

7

92,3

3

896

39

61

37

34

25

421

28

59,4%

25

KODUMAJA AS*

33 457

5

136,7

28

1 325

3

30,1

42

7,3

30

1 581

17

93

27

95

57,5%

26

ALION EST PL OÜ

782

36

173,1

10

7

41

1 071,7

4

6,7

34

1 001

36

98

25

27

MIKROVAI OÜ

2 161

27

136,4

29

250

17

199,7

12

22,9

23

1 944

6

114

24

28

ESTNOR OÜ

2 047

29

161,2

15

145

25

335,0

9

55,7

8

1 204

31

82

32

1

29

SEVE EHITUSE AS*

5 283

18

115,3

32

633

8

358,3

8

38,8

12

1 256

28

59

38

23

30

VILJANDI METALL AS*

23 187

8

139,3

25

380

10

36,0

40

3,0

40

1 397

25

92

28

709

3

4 589

7

51,7%

31

EHITUSKOMPAKT OÜ

492

38

137,8

27

1

43

1 875,4

3

0,8

42

1 244

29

35

44

53

21

210

36

51,4%

32

E-BETOONELEMENT AS

20 845

9

114,1

33

556

9

100,0

20

2,9

41

1 523

19

73

33

126

11

5 764

5

51,1%

33

YIT EMICO AS

3 867

23

168,0

11

35

34

100,0

28

31,3

16

1 514

20

90

29

3

36

817

19

49,6%

34

PAIDE MEK AS

8 649

14

162,3

13

716

6

100,0

18

23,3

22

1 190

32

89

30

187

8

2 102

11

49,6%

35

FENESTRA AS

7 834

16

109,5

36

256

15

56,7

35

7,0

31

1 751

10

93

26

146

10

2 021

12

48,0%

36

EA RENG AS

2 444

26

107,5

37

274

13

100,0

23

42,7

9

1 569

18

53

40

1

39

1 140

17

43,7%

37

JÄRVA TEED AS

5 779

17

86,2

40

290

12

100,0

22

18,7

25

1 215

30

86

31

32

27

1 267

15

43,1%

38

VALMAP GRUPP AS

4 026

22

138,1

26

193

21

121,4

15

6,6

35

927

38

67

35

148

9

861

18

41,7%

39

KAGUMERK OÜ

1 653

31

157,3

18

28

36

100,0

30

18,8

24

984

37

72

34

44

300

32

41,7%

40

K.U.MELL AS

1 374

33

121,6

31

58

30

100,0

27

6,7

33

1 111

34

62

36

115

12

351

31

39,9%

41

VILLAARE OÜ

402

41

155,8

20

53

31

161,2

14

85,0

4

424

43

40

42

22

30

104

39

39,4%

42

MELPOL OÜ

213

45

90,0

39

11

39

33,7

41

24,0

21

1 889

7

35

43

45

147

37

38,8%

43

TVS PARTNERID AS

784

35

112,3

35

26

37

49,6

37

31,1

17

1 462

23

41

41

3

35

359

29

38,7%

44

KEMEHH OÜ

375

42

191,1

8

15

38

100,0

31

6,2

36

861

40

31

45

78

17

139

38

38,4%

45

TÕRVA ELEKTER AS

1 069

34

112,3

34

102

27

100,0

26

10,3

28

548

42

55

39

7

33

229

34

34,6%

5

14

8 154

3

43

103

40

57,5%

34

693

23

56,1%

38

506

25

54,5%

29

1 974

13

52,4%

ARHITEKTUURI- JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

€/kuus

tuh €

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte

koht

(0...100)

1

ESPLAN OÜ*

243

9

336,0

1

41

4

518,3

2

106,5

3

842

10

30

7

11

6

122

9

100,0%

2

MINNOLI OÜ

219

10

250,8

2

23

8

495,1

3

117,8

2

905

8

27

8

4

9

110

10

97,1%

3

ENTEC EESTI AS

675

5

107,3

11

40

5

100,0

7

81,6

4

2 400

1

68

1

11

328

4

84,9%

4

SIRKEL & MALL OÜ

709

4

242,1

3

127

1

100,0

4

190,4

1

884

9

42

3

19

3

308

5

82,7%

5

ARHITEKTUURIBÜROO TOOMAS KIVI OÜ

51

12

144,4

6

22

9

921,2

1

16,7

6

412

12

17

12

1

10

37

12

73,4%

6

ALLIANSS ARHITEKTID OÜ

847

3

160,9

4

47

3

100,0

6

27,7

5

1 406

4

42

2

4

8

385

3

70,5%

7

SWECO PROJEKT AS

2 100

1

110,3

9

7

10

100,0

10

0,3

11

1 784

2

38

4

33

2

1 184

1

69,0%

8

REAALPROJEKT OÜ*

1 394

2

104,0

12

123

2

100,0

5

11,5

9

1 332

5

31

6

52

1

842

2

62,5%

9

TINTER-PROJEKT OÜ

406

7

123,2

7

29

6

100,0

8

16,1

8

1 177

6

25

9

16

4

254

7

60,5%

10

RTG PROJEKTBÜROO AS

415

6

107,6

10

–13,8

12

1 666

3

38

5

15

59,4%

11

PÄRNU EKE PROJEKT AS

359

8

120,9

8

0

11

100,0

11

1,8

10

1 093

7

18

11

12

K & M PROJEKTBÜROO OÜ

148

11

155,2

5

24

7

100,0

9

16,5

7

440

11

25

10

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

www.konkurents.ee Ettevõtluse auhind •

74

• Konkurentsivõime edetabel

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

koht

koht

tuh €

koht

9

tuh €

5

163

8

12

263

6

57,1%

7

56

11

54,5%


ESPLAN KONKURENTSIVÕIMELISIM ARHITEKTUURI- JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTE

PRIIT PÄÄSO: edu toob kõrgelt kvalifitseeritud ja motiveeritud meeskond. Priit Pääso on arhitektuuri- ja inseneribüroo Esplan juhataja

2012


ESPLAN OÜ Esplan OÜ on loodud 1987. aastal Eesti Maaehitusprojekti juures Eesti ja Soome ühisettevõttena. Eesti taasiseseisvumise järel said omanikeks Maaehitusprojekti juhtfiguurid. Firma teeb mahulist peaprojekteerimist, sealhulgas arhitektuuri, läbi aegade on ettevõttes töötanud mitmed nimekad arhitektid.

Priit Pääso sõnul hindavad inimesed head arhitektuuri, kuid ei oska näha seal taga inseneride suurt tööd. Oma büroo edu võtmeks peab ta töö kvaliteeti, töötajate pidevat

Praegu on ettevõttega seotud ligi 20 spetsialisti, keskmine tööstaaž on 22 aastat. Kui panna ritta kõik ehitised ja rajatised, mida Esplan 25 aasta jooksul on projekteerinud, saaks kokku ühe korralikult toimiva linna.

koolitamist ning motiveerimist ja häid kliendisuhteid. Pika tegutsemisaja jooksul omandatud märkimisväärne erialane kogemus on kindlustanud Esplanile usaldusväärsed suhted partneritega. Ettevõte toimib ladusalt ja kriisijärgselt kasvas möödunud aasta müügitulu 3,5 korda – seega pole hetkel nurisemiseks põhjust. Rahul saab eelkõige olla oma professionaalsete töötajatega ja heade klientidega. Ehituslik projekteerimine koosneb kahest peamisest komponendist: arhitektuurist ja insener-tehnilistest lahendustest. Tihti ei ole inimesed kursis projekteerimise mõistega – arvatakse, et arhitektuurne lahendus ongi kogu projekteerimine, ega osata väärtustada inseneride panust. Projekteerimisturg on Eestis suhteliselt killustunud ja lõpuni korrastumata, kõikumine hindades ja kvaliteedis võib olla üsna suur. Korralikku teenust ei saa pakkuda odavalt, töö on väga vastutusrikas ja nõuab suuri kogemusi. Enamik tellijaid saab õnneks aru, et head projekteerimist ei saa odavalt ja kiirelt, nüüd ollakse juba nõus kvaliteedi eest maksma. Kui rääkida arhitektuurilistest ja projekteerimise trendidest, siis need on jätkuvalt energiasäästlikud lahendused. Konkurentsis püsimiseks lihvib Esplan jätkuvalt firma organisatoorset poolt ja tegeleb tööde kvaliteedi tõstmisega, mis tähendab pidevat töötajate koolitamist nii Eestis kui ka mujal, ning uute tööks vajalike programmide ja vahendite sisseostmist. Oluline roll on kliendisuhetel. Kuna projekteerimise puhul on tegemist areneva protsessiga, siis paljud väärtuslikud mõtted sünnivadki just hea koostöö käigus.

ESPLAN OÜ tulemused 2011

Ettevõtte lähiajaplaanid on suures osas seotud ehitussektori käitumisega, kus näeme ette mõõdukat kasvu. Hetkel on fookus seatud ainult Eesti turule, kuna siin saab garanteerida

(tuh eur) Müügitulu

243

kvaliteedi. Uute sihtturgude tundmaõppimine on väga ajamahukas, sisenemiseks on mõistlikum üles osta mõni kohalik ettevõte. G

Müügitulu muutus (2010=100) Puhaskasum

Ettevõtluse auhind •

77

• Konkurentsivõime edetabel

336% 41

Puhaskasumi muutus (2010=100)

518,3%

Omakapitali tootlikkus

106,5%

Tootlikkus 1 töötaja kohta

30

Investeeringud

11

Koht üldtabelis

196


SWEDBANK KONKURENTSIVÕIMELISIM FINANTSVAHENDUSETTEVÕTE

PRIIT PERENS: Eesti inimene eelistab aina enam pangakontorile telefoni ja arvutit. Priit Perens on Swedbank Eesti peadirektor

2012


SWEDBANK AS Swedbanki juured ulatuvad 1820. aastatel Rootsis tegutsenud hoiupankadeni. Kaubamärk ise sündis aga 2006. aastal Rootsi FöreningsSparbankeni ja meie kohaliku Hansapanga koostöös. Universaalpangana pakub Swedbank oma teenuseid eraisikutele ja ettevõtetele Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus. Pangal on Rootsis 317 kontorit ning Baltimaades üle 200, lisaks harukontorid Põhjamaades, USAs, Hiinas, Venemaal ja Ukrainas. Swedbankil on 9,5 miljonit eraklienti ja 622 000 äriklienti. Swedbankil on hästi läinud: tulime edukalt masust läbi, ehkki kaotasime 2009. aastal poole 2008. aasta kasumist. Oleme säilitanud efektiivsuse ja saavutanud väga hea laenuportfelli kvaliteedi. Paranenud on klientide tagasiside jälgimine ja krediiditoodete vastutustundlik müük. Väga eesrindlik on Eestis olnud elektrooniliste kanalite areng ning klientide valmisolek uusi lahendusi kasutusele võtta – mobiilirakendused, mis Swedbank esimesena turule tõi, on enim eesti keeles allalaaditud rakendused. Eesti majandus on püsinud tugevana, seda usku kinnitavad ka meie tehtud investeeringud ja laenuotsused. Näiteks on Swedbank investeerinud Eesti ettevõtetesse ca 35 miljonit eurot, mis moodustab umbkaudu 6% meie pensionifondide varadest. Kokku oleme andnud 2011. aastal Eesti ettevõtetele laenu ja muid investeerimistooteid ligi pool miljardit eurot. Mida saaksime veel paremini teha? Muidugi ei tohi me kaotada silmist klassikalist klienditeenindust. Sõltumata tegelikest põhjustest peame tagama, et ka kaardimaksed hästi toimiksid. Kindlasti soovime tihendada infovahetust ka oma korporatiivklientidega – pangas on hulgaliselt ettevõtjate jaoks vajalikku ja olulist informatsiooni, ühtlasi suudame me seda analüüsida. Selle ajel avasime hiljaaegu ettevõtete infoportaali. Oleme arendanud kliendi vajadusest lähtuvat vastutustundlikku müüki, nõustamiskeskkonda, samuti mobiilipanka ja rakendusi nutitelefonidele. Meil on hea meel, et kliendid on uued lahendused nii hästi vastu võtnud: juunis ületasid mobiilis tehtud maksed esmakordselt Swedbanki kontorites tehtud maksete hulga, mis tähendab ligi 47 000 mobiiliga tehtud makset.

SWEDBANK ASi tulemused 2011 Swedbanki toodete ja teenuste arendamise aluseks on klientide ettepanekud ja tagasiside.

(tuh eur)

Meie küsitlused näitavad, et kliendid ootavad väga personaalseid pakkumisi, mis toetuvad tervikpildile – see tähendab igapäevast asjaajamist pangaga, säästmist, laenamist. Üha

Müügitulu

enam eelistatakse kontorikülastuse asemel nõu saada kas telefonitsi või elektroonilisel

Müügitulu muutus (2010=100)

teel. Kliendid ootavad pangalt seda, et nende olukorda mõistetaks ja neid sellele vastavalt nõustataks. Hinnatakse mugavust ja paindlikkust, kuid eelkõige siiski professionaalsust. Pangad ei ole ammu enam pelgalt laenukontorid, vaid nad võtavad vastutuse majanduse stabiilsuse eest laiemalt. Lähiajal plaanime klientide vajaduste põhjal pakkumisi edasi arendada ning suhelda kliendi ja panga jaoks õiges kanalis, tõstes internetikeskkonna müügi ja lepingusõlmimise aktiivsust. G

Ettevõtluse auhind •

79

• Konkurentsivõime edetabel

311 900 99,9%

Puhaskasum

180 600

Puhaskasumi muutus (2010=100)

185,4%

Omakapitali tootlikkus Tootlikkus 1 töötaja kohta

10,6% 2260

Investeeringud

13 000

Koht üldtabelis

4


FINANTSVAHENDUSETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

SWEDBANK AS*

311 900

1

99,9

12

180 600

1

185,4

3

10,6

12

2 260

3

123

7

13 000

1

249 200

1

100,0%

2

SEB PANK AS*

181 295

2

97,7

13

98 101

2

179,9

4

16,9

10

2 299

2

144

5

3 453

3

132 892

2

91,8%

3

IF P&C INSURANCE AS*

113 932

3

105,0

10

21 466

3

132,6

8

21,4

9

2 073

5

208

4

2 248

4

35 126

3

83,2%

4

NORDEA FINANCE ESTONIA AS*

22 467

5

109,8

7

9 653

5

219,8

2

22,6

8

3 358

1

381

2

32

9

12 030

6

66,5%

5

ADMIRAL MARKETS AS

8 716

8

201,0

1

4 294

7

126,5

9

65,1

3

1 913

7

415

1

190

7

4 776

7

53,7%

6

TAVID AS*

16 509

6

134,2

3

10 566

4

137,8

7

37,1

6

2 061

6

138

6

193

6

13 533

5

50,0%

7

BIGBANK AS*

42 153

4

114,1

6

5 665

6

107,7

10

11,2

11

1 422

8

80

8

44

8

14 658

4

40,8%

8

RENTEST OÜ*

2 505

9

56,7

14

91

9

81,5

12

25,3

7

1 058

12

313

3

3 585

2

193

11

39,6%

9

PÕLVAMAA HOIU-LAENUÜHISTU TUÜ

172

13

115,4

5

7

12

338,4

1

3,7

13

2 208

4

57

9

13

87

13

31,9%

10

LINDORFF EESTI AS

1 310

10

120,5

4

77

10

100,0

11

116,8

1

1 397

9

39

11

0

12

647

10

26,1%

11

KINDLUSTUSEST KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

244

8

156,3

6

12

EESTI KREDIIDIPANK AS*

13

KINKEKAART OÜ

14

OPTIMAL KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

koht

%

80

tuh €

koht

%

koht

%

koht

970

11

104,1

11

13 801

7

109,3

8

18

14

181,1

2

4

13

176,3

5

51,3

5

173

12

108,4

9

9

11

81,4

13

61,1

4

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

koht

• Konkurentsivõime edetabel

€/kuus

koht

tuh €

koht

tuh €

koht

tuh €

89,6

2

1 195

11

29

12

3

10

732

9

24,7%

–9,8

14

1 309

10

46

10

1 126

5

2 403

8

23,8%

14

4

14

20,5%

691

13

16

13

1

11

100

12

19,3%


TRUSTCORP KONKURENTSIVÕIMELISIM TEENINDUSETTEVÕTE

EERIK-NIILES KROSS: majanduslik ebakindlus pole tingimata halb asi. Eerik-Niiles Kross on Trustcorpi juht

2012


TRUSTCORP OÜ 2001. aastal asutatud Trustcorp on edukas kohalik konsultatsiooniettevõte, mis tegeleb Eesti kogemusele tuginedes vabadusele pürgivate riikide ja valitsuste ning teiste firmade nõustamisega. Trustcorpi tegevus on suunatud peamiselt väljapoole Eestit, klientide hulka kuuluvad lisaks riiklikele institutsioonidele ka näiteks laevanduse ja energiatööstuse ettevõtted.

Eerik-Niiles Krossi sõnul ei pruugi paljuräägitud ülemaailmne keeruline majandusseis olla konsultatsioonifirma jaoks sugugi kehv, kui viimaste aastate majanduslik püsitus käib kaasas poliitilise ebastabiilsusega. Meie põhitegevuseks on kujunenud konsultatsiooniteenused strateegilise juhtimise ja kriisijuhtimise vallas. Konsultatsiooniteenust osutame valdavalt väljapoole Eestit, peamiselt

Praegu töötab Trustcorpis viis inimest, kuid lepingulise koostöö alusel kaasatakse konsultatsioonitöösse mitmeid oma ala eksperte. Trustcorpi kliendid hindavad usaldusväärsust, isiklikku lähenemist ja professionaalsust, mistõttu peab ettevõte õigeks mitte reklaamida end oma klientide kaudu.

Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Ameerika regiooni klientidele. Trustcorpi klient on rasketes oludes, tõsi, pigem küll poliitilistes või julgeolekuoludes tuge sooviv riik või liikumine. Kuivõrd viimaste aastate majanduslik volatiilsus käib enamasti kaasas poliitilise ebastabiilsusega, ei pruugi majanduslik ebakindlus olla meie äri jaoks otseselt ilmtingimata halb. Oleks tore, kui Eesti ametlikud struktuurid ühest küljest kasutaksid enam erasektori võimalusi riigi tutvustamisel ja selle majandushuvide edendamisel ning samas ei häbeneks toetada Eesti ettevõtete eksporti ja välisturgudele sisenemise katseid ka otseste poliitiliste vahenditega. Seda teevad kõik mulle teadaolevad ekspordiambitsiooniga riigid. Trustcorpi teenus on nii spetsiifiline, et konkurentsi mõttes oleme tegelikult globaalsel turul ja Eestis sisuliselt kellegagi ei konkureeri. Konsultatsiooniteenuste järele on jätkuvalt väga suur nõudlus, eriti Lõuna-Kaukaasia, Balkani ja ka Kesk-Ameerika regioonis. Tegemist on arenevate regioonidega, kus olukordade lahendamine ja reformide tegemine nõuab kogemustega ekspertide abi.

TRUSTCORP OÜ tulemused 2011 Meie peamine tulevikuplaan on kliendiportfelli suurendamine ja jätkuvalt kvaliteetse

(tuh eur)

teenuse pakkumine oma klientidele. Selleks et ennast veelgi paremini kohandada turul toimuvate protsessidega, püüame keskenduda senisest rohkem oma tegevuse tugevatele

Müügitulu

külgedele, nagu paindlikkus, kiire reageerimine, professionaalsus ja tõhusus. G

Müügitulu muutus (2010=100) Puhaskasum Puhaskasumi muutus (2010=100) Omakapitali tootlikkus

Ettevõtluse auhind •

83

• Konkurentsivõime edetabel

2133 68,2% 795 2228,9% 39,7%

Tootlikkus 1 töötaja kohta

427

Investeeringud

129

Koht üldtabelis

42


TEENINDUSETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte

koht

(0...100)

1

TRUSTCORP OÜ

2 133

21

68,2

51

795

3

2 228,9

3

39,7

15

3 179

2

427

2

129

13

985

16

100,0%

2

ON24 AS*

5 170

8

134,6

15

361

7

353,6

10

67,3

6

1 675

14

323

3

11

37

683

22

87,3%

3

KUUSAKOSKI AS

55 341

1

97,0

41

–0,7

48

2 126

4

494

1

1 734

3

2 689

7

87,2%

4

G4S EESTI AS

48 984

2

98,9

37

7 946

2

91,0

33

10,0

38

953

38

19

49

1 037

5

36 771

1

83,6%

5

OLYMPIC CASINO EESTI AS*

29 407

3

114,2

26

9 501

1

156,5

19

11,2

35

1 426

24

78

15

1 028

6

15 969

2

80,7%

6

META ADVISORY GROUP OÜ*

353

41

159,8

7

99

23

300,9

11

142,7

1

3 186

1

118

11

48

213

37

78,2%

7

KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK OÜ

4 940

9

129,1

18

192

16

39 923,0

1

66,1

7

2 088

5

40

37

329

9

3 249

5

67,0%

8

REITING PR OÜ

608

36

275,9

1

142

18

945,9

5

47,5

11

1 228

34

51

30

336

8

318

31

66,9%

9

AD ANGELS OÜ

687

31

179,1

4

90

24

527,9

8

77,7

4

1 410

25

76

16

19

31

243

34

65,8%

10

TERVE MINA OÜ

203

48

170,3

6

82

26

244,0

14

69,7

5

850

41

203

5

3

45

92

44

65,1%

11

ADVOKAADIBÜROO LEXTAL OÜ

1 590

25

93,6

45

324

9

567,2

6

56,3

9

2 051

7

66

21

25

29

914

17

64,7% 64,2%

*konsolideeritud

tuh €

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

koht

tuh €

koht

tuh €

koht

tuh €

12

MAVAM OÜ

168

50

98,1

39

24

36

20 693,9

2

49,9

10

1 917

12

84

14

49

70

48

13

AF-CONSULTING AS

3 640

12

67,6

52

72

28

100,0

25

34,6

19

2 086

6

202

6

17

34

522

27

62,7%

14

KOMPRESSORIKESKUS OÜ

2 375

17

136,4

13

283

11

146,7

20

39,7

14

1 982

8

148

8

40

22

664

23

62,3%

15

CV-ONLINE ESTONIA OÜ*

2 065

22

157,5

8

581

4

294,6

12

115,3

2

1 856

13

52

29

8

41

1 472

12

61,7%

16

ARTEREGA OÜ

685

32

125,5

20

45

31

2 115,7

4

19,4

30

1 617

17

69

18

206

10

239

35

61,2% 58,8%

17

VÄRVALTRANS OÜ*

2 270

19

108,6

29

244

14

559,6

7

18,9

31

1 360

28

67

20

46

20

799

20

18

ECOPRO AS

3 413

13

120,7

21

563

5

193,5

15

30,3

21

1 529

19

118

12

55

19

1 095

14

57,0%

19

TRIO LSL AS*

2 786

14

115,1

25

259

12

468,0

9

33,9

20

1 402

26

34

40

32

25

1 638

10

56,3%

20

HANSAB AS

6 597

7

95,9

44

328

8

72,7

39

19,8

29

1 961

9

132

9

34

23

1 505

11

56,1%

21

LOGOTRADE OÜ

627

34

138,1

12

27

35

171,1

17

63,6

8

1 187

35

125

10

3

46

98

43

54,7%

22

FILOLOOG OÜ

186

49

140,7

10

11

39

67,5

41

36,5

16

778

45

186

7

14

35

20

52

53,4%

23

VELVET OÜ

24

PÄRNU VESI AS*

25

MORRIGAN OÜ

26

KIM JOHANSEN TRANSPORT OÜ

27

687

30

105,9

34

33

33

280,7

13

24,8

24

1 626

16

53

28

10

39

286

32

50,8%

4 091

10

101,3

36

285

10

117,1

22

1,8

43

1 282

31

44

34

4 262

1

1 731

9

49,6%

477

39

63,0

54

–5,4

52

576

50

238

4

13

36

4

54

48,8%

12 248

4

129,8

17

–9,5

53

1 609

18

21

47

27

28

11 350

3

47,5%

BCS KOOLITUS AS

683

33

66,5

53

109

21

95,4

32

23,1

25

2 252

3

57

26

6

42

433

29

47,3%

28

TBD-BIODISCOVERY OÜ

580

38

213,4

2

138

19

87,1

34

40,7

13

1 269

32

34

41

175

11

397

30

46,9%

29

AJAKIRJADE KIRJASTUS AS

8 380

6

95,9

43

198

15

100,0

23

46,3%

30

KPMG BALTICS OÜ*

8 601

5

97,8

40

31

SALIBAR OÜ

245

43

132,0

16

38

32

AMHOLD AS

2 310

18

108,0

31

33

PARKLI HL OÜ*

867

29

139,2

11

34

KLIINIK32 OÜ

2 039

23

120,6

35

VÕRU VESI AS

1 022

28

36

TALENTOR ESTONIA / IN RE OÜ

137

53

37

PLANSERK AS

618

35

38

GSMVALVE OÜ

1 689

39

WASTELAND OÜ*

2 722

40

RIVA LAB OÜ

41

INVARU OÜ

42 43 44

36,1

17

1 431

23

55

27

65

18

2 825

6

–3,5

51

1 933

11

41

35

92

15

4 835

4

45,3%

3

729

48

61

22

33

24

73

47

45,2% 45,2%

32

160,9

18

97,5

106

22

100,0

24

27,0

22

1 508

20

58

25

50

830

18

52

30

86,7

35

9,5

39

1 254

33

72

17

31

26

233

36

44,7%

22

3

43

3,0

47

2,0

42

1 958

10

58

24

4

44

826

19

44,7%

107,3

32

121

20

97,7

29

11,0

36

1 378

27

41

36

1 912

44,4%

136,2

14

13

37

100,0

26

46,4

12

1 460

21

34

38

116,7

24

4

42

100,0

27

0,6

46

1 667

15

48

33

24

118,7

23

246

13

75,3

37

25,1

23

950

39

60

15

173,3

5

87

25

50,0

44

20,8

26

813

43

68

205

46

126,9

19

3

44

100,0

28

1,4

44

1 438

22

2 174

20

111,7

27

152

17

71,0

40

20,7

27

1 173

36

TAASTAVA KIRURGIA KLIINIK AS

2 569

16

98,4

38

58

29

51,6

43

4,8

41

1 321

29

33

SAARMAS AS

4 064

11

106,0

33

536

6

96,4

30

17,3

33

854

40

25

ALVO INDUSTRIES AS*

270

42

183,7

3

2

46

127,4

21

1,0

45

621

49

21

45

AMANJEDA GROUP OÜ

218

44

86,1

46

5

41

82,7

36

13,3

34

379

46

STAGECRAFT OÜ

605

37

148,1

9

6

40

37,9

45

7,6

40

840

42

2

535

26

51

83

45

43,7%

5

43

264

33

43,5%

23

1 467

4

565

24

43,3%

19

361

7

477

28

43,3%

34

39

89

17

107

41

41,2%

49

32

41

21

771

21

40,8%

42

98

14

1 279

13

38,4%

46

158

12

2 207

8

38,4%

48

2

47

98

42

37,9%

109

13

9

40

14

53

37,3%

32

43

29

27

198

38

35,3% 35,2%

47

HÄCKE OÜ

1 158

27

103,4

35

80

27

178,6

16

10,6

37

571

51

17

52

10

38

559

25

48

CD LAHENDUSED OÜ

204

47

96,1

42

1

47

28,9

46

0,4

47

755

47

51

31

24

30

37

50

33,5%

49

MAVES AS

364

40

73,4

50

–3,3

50

1 292

30

30

45

18

32

175

39

32,9%

50

ELIIT TEENINDUS OÜ

214

45

108,2

30

11

38

96,2

31

35,0

18

449

52

18

51

53

76

46

32,2%

51

WELCOMEST OÜ

164

51

77,5

49

31

34

73,3

38

20,4

28

778

46

18

50

52

115

40

31,5%

52

GALVI-LINDA AS

1 552

26

82,2

47

–1,0

49

804

44

15

53

16

995

15

29,2%

35

54

110,7

28

153

52

80,6

48

53

ARRITOR OÜ

54

FINE MANAGEMENT OÜ*

www.konkurents.ee

Ettevõtluse auhind •

84

• Konkurentsivõime edetabel

3

45

62,2

42

18,1

32

216

54

4

54

–158,2

54

1 075

37

31

44

90

17

54

24

51

27,1%

33

42

49

25,1%


RMK KONKURENTSIVÕIMELISIM PÕLLU- JA METSAMAJANDUSETTEVÕTE

AIGAR KALLAS: mets peab säilima ka tulevastele põlvedele. Aigar Kallas on RMK juhatuse esimees

2012


RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS (RMK)

RMK istutab metsa praegu rohkem kui eales varem ja tegeleb ka järjest suuremas mahus metsahooldusega, et tulevikus oleks oodata eriti kvaliteetset puitu. Juhatuse esimees Aigar Kallas loodab, et RMK strateegiad aitavad Eestis puidukasutust veelgi enam laiendada. RMK tootmismahud on alates 2008. aastast kasvanud poolteist korda, mis peegeldub ka nii käibe- kui ka kasuminumbrite muutuses. Tootmismahtu on kasvatatud vaatamata sel-

Eestis on metsaga kaetud ligi pool maismaast ehk 2,2 miljonit hektarit, millest umbes 40% kuulub riigile. Neid metsi hoiab, kasvatab ja majandab RMK. Enam kui 800 töötajaga RMK ülesannete hulka kuulub riigimetsa kaitsmine ja valvamine, uue metsa istutamine ja kasvatamine, metsatööde korraldamine, puidu müük, metsateede korrashoid ja tuleohu jälgimine. 1999. aastal loodud RMK on oma vormilt riigitulundusasutus, mis annab lepingute alusel töö mitmele tuhandele eestimaalasele. RMK koosseisu kuuluvad Elistvere loomapark, Sagadi metsakeskus, Tartu puukool ja 70% Eesti-Soome ühisettevõttest Eesti Metsataim.

lele, et turud on olnud pidevas muutumises ja stabiilset müügitulemust on õnnestunud saavutada vaid valitud kaubagruppide puhul. Samas oleme suutnud investeerida tootmise laiendamisse ja taganud sellega oma pikaajaliste kohustuste täitmise – mets peab säilima ka tulevastele põlvkondadele. Oma põhitegevuses, metsa kasvatamises, oleme tubli sammu edasi astunud. Istutame metsa rohkem kui kunagi varem, ka selle hooldamiseks tehtavate raiete maht on läbi aegade suurim. Süvenev konkurents puiduturul nõuab kulude kokkutõmbamist ning parim viis selleks on täpne ja õigeaegne kauba toimetamine kliendini. Seetõttu tuleb meil senisest paremini korraldada tootmise plaanimist, mis omakorda algab juba meie käsutuses oleva metsaressursi hindamisest. Viimaste aastate suuremad muudatused olemegi teinud tootmise korraldamises – väiksema inimeste arvuga teeme rohkem. Ühtlasi püüame tagada paremat teenindust. Siiski oleme püüdnud ka veidi oma tootevalikut suurendada, näiteks toonud turule energia tootmiseks kasutatava hakke. Samas on sellised tootegrupid nagu kasvava metsa müük ja lankidelt mahalangenud puude kogumine oluliselt suurendanud inimeste võimalusi endale

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE tulemused 2011

soodsamalt küttepuitu varuda.

(tuh eur)

Lähiaja plaanide hulka kuulub metsateede ja -kuivendussüsteemide rekonstrueerimine.

Müügitulu

137 038

Nõukogude aja lõpus rajatud teede- ja kraavivõrk on aja jooksul amortiseerunud ning vajab

Müügitulu muutus (2010=100)

117,9%

kindlasti korrastamist.

Puhaskasum

Metsamajandus on ikka olnud stabiilsusele ja kindlale mahule orienteeritud äri. Viimased aastad on siiski tõestanud, et ka siin kehtivad samad põhimõtted nagu mujalgi. Klient peab saama täpselt selle kauba ja täpselt sellisel ajal, nagu tal tarvis on. Ka metsamaterjalide

Puhaskasumi muutus (2010=100) Omakapitali tootlikkus

31 993 119,8% 3,0%

tootjad peavad sellega arvestama ja oma tootmise selle võrra paindlikumaks muutma.

Tootlikkus 1 töötaja kohta

Viimaste aastate suurimateks võitudeks on investeeringud vineeritööstusesse (UPM

Investeeringud

10 164

Koht üldtabelis

6

Kymmene tehase laiendus Otepääl ja hiljutine Kohila vineerivabriku ost Euroopa suurimalt kasevineeri tootjalt Latvijas Fineriselt) ja tselluloositööstusesse (Horizon Pulp and Paperi tehase moderniseerimine Kehras). G Ettevõtluse auhind •

87

• Konkurentsivõime edetabel

164


PÕLLU- JA METSAMAJANDUSETTEVÕTTED 2012 Müügitulu muutus % (2010 = 100)

Puhaskasum

Puhaskasumi muutus % (2010 = 100)

Omakapitali tootlikkus

Tööjõukulud ühe töötaja kohta

Tootlikkus ühe töötaja kohta

Investeeringud

Lisandväärtus

% esimesest

Koht

Müügitulu Ettevõte *konsolideeritud

tuh €

koht

(0...100)

1

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

137 038

1

117,9

10

31 993

1

119,8

8

3,0

11

1 883

2

164

6

10 164

1

50 860

1

100,0%

2

FEST-FOREST AS*

6 022

5

214,7

2

128

8

131,1

5

15,9

8

1 929

1

430

1

76

10

452

8

51,3%

3

PK OLIVER AS*

8 509

4

141,6

3

416

6

124,5

7

23,0

4

1 213

4

387

2

571

8

737

6

46,7%

4

EKSEKO AS*

35 857

2

124,3

6

2 370

2

202,7

3

10,0

9

948

8

189

4

1 728

3

4 532

2

44,9%

5

VARA SAEVESKI OÜ

16 877

3

108,3

11

1 718

3

110,9

9

25,7

3

1 683

3

234

3

746

5

3 173

3

44,7%

6

RAJA K.T. OÜ

4 969

6

126,4

5

403

7

128,3

6

18,9

5

850

9

166

5

990

4

709

7

34,0%

7

RAIKKÜLA FARMER OÜ*

2 565

7

119,0

8

680

4

325,2

1

16,4

7

1 114

5

55

9

695

6

1 308

4

31,8%

8

ORGITA PÕLD OÜ

1 655

8

123,3

7

503

5

133,4

4

17,6

6

1 007

7

52

10

3 055

2

889

5

29,3%

498

9

83

10

28,4%

613

7

318

9

25,5%

11

10

11

24,8%

9

EESTI ERAMETSA OÜ

10

VIRAITO OÜ

11

BALTIC MULCH OÜ*

www.konkurents.ee

koht

%

koht

tuh €

koht

%

koht

%

koht

€/kuus

koht

tuh €

koht

58

11

384,7

1

83

9

269,3

2

25,8

2

1 441

9

118,9

9

80

10

49,5

11

5,3

10

1 044

6

76

7

70

10

140,0

4

2

11

100,0

10

40,0

1

667

10

70

8

tuh €

koht

tuh €


SANTA MONICA NETWORKS GROUP

JUSTAS DARGUŽAS: põhitegevusele keskendumine tasub alati ära. Justas Dargužas on SMN Groupi juhatuse esimees

MITMEKÜLGSELT KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTE 2012


SANTA MONICA NETWORKS GROUP OÜ

SMN Grupi fookuseks on alati olnud kliendi aitamine, et ehitada usaldusväärne, töökindel ja turvaline IT-lahendus. Rasketel aegadel toonitasime, et eelkõige tuleb tähelepanu pöörata põhitegevusele – just see strateegia aitas meil keskenduda valdkondadele, milles

Santa Monica Networks sai alguse 1989. aastal Soomest. Kolm aastat hiljem laiendati oma tegevust Eestisse ning 1999 moodustati Santa Monica Software’i ja Rootsi firma Salcom Communicationsi ühinemisel ettevõte Cygate Grupp. 2003. aasta alguses eraldati Eesti ja Leedu tütarettevõtted MBO tulemusena iseseisvaks äriüksuseks ning asutati tütarfirma Lätis. Santa Monica Networks AS moodustab koos Läti firmaga Santa Monica Networks SIA, Leedu firmaga Santa Monica Networks UAB ja Soome firmaga Santa Monica Networks OY ühtse kontserni.

oleme kõige edukamad. Selline käitumine ei aidanud grupil mitte ainult võita turgu kõigis neljas riigis, vaid suurendada ka kasvu. Üks otsustest, mille me masu ajal ehk 2008. aastal vastu võtsime, oli arendada SMN Grupi oma teenuste valikut. Läbi raskuste alustasime hooldusteenuste pakkumise projektiga, mis tänaseks kasvab jõudsalt iga aastaga – parim tõestus sellele on Prime Investmenti aastaraport meie IT-teenuste kohta. Lisaks märkasime nõudlust koolitusteenuste järele ning otsustasime eelmisel aastal hakata pakkuma esialgu Soome turul infovõrgustike ja turvasüsteemide koolituste teenust. SMN Grupp on esindatud neljas riigis: Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. Tänu vahenditele ja

Ettevõte on keskendunud ennekõike võrgu-, turvalahenduste ja andmekeskuste täislahenduste ja tugiteenuste pakkumisele. Klientideks on finantsasutused, riigiasutused, suurfirmad ja eraettevõtted ning partneriteks maailma juhtivad tehnoloogiafirmad.

oskustele spetsiifilises valdkonnas ühes riigis on grupil võimalik sama edu korrata ka teistes. Seega on lähimas tulevikus eesmärk korrata SMN Finland SantaCare Trainingu teenuste edukust ka Balti riikides, potentsiaali on näha juba praegu. SMN Grupp jälgib hoolikat turutrende ja analüüsib neid. Pärast väga detailset analüüsi otsustasime hakata pakkuma ka andmekeskuste lahendusi, nii et klient saab tervikliku infrastruktuuripaketi, alustades serverite ja andmesalvestustega ning lõpetades võrkude ja turvasüsteemidega.

SMNi üks olulisemaid eesmärke ongi andmekeskuste äri arendamine kõigis neljas riigis. Viimastel aastatel tegelesid paljud meie kliendid oma ettevõtte süsteemide ja infrastruktuuri juurutami-

Mitmekülgselt konkurentsivõimeliste ettevõtete TOP 10

sega. Tänaseks on ilmne, et aina enam püüavad

Kohapunkte

Koht

nad olemasolevatest IT-süsteemidest välja võtta

Santa Monica Networks Group OÜ*

544

1

maksimumi ega keskendu pelgalt baaslahendus-

Mecro AS*

628

2

Orlen Eesti OÜ

691

3

Molycorp Silmet AS

700

4

Flir Systems Estonia OÜ

805

5

Palmse Mehaanikakoda OÜ

847

6

Baltic Agro AS

885

7

Kui mainida veel trende, siis üks kasvav valdkond

Maru Ehitus AS*

893

8

on näiteks audio-videokonverentsid. Vajadus nen-

Admiral Markets AS

923

9

Henkel Makroflex AS

940

10

*konsolideeritud

Ettevõtluse auhind •

tele. See valdkond nõuab aga väga suurt teadmistepagasit IT-süsteemide, infovahetuse ja turvalisuse vallas ning parimaks partneriks kliendile on vaid see ettevõte, kes on järjepidev ja investeerib teadmiste uuendamisse ning oskuste lihvimisse.

de järele ei tulene mitte igaks-juhuks-olgu-olemas mentaliteedist, vaid pigem pidevast majanduslikust survest kärpida kulusid reisimiste arvelt, hoida kokku aega ja tõsta efektiivsust.

91

• Konkurentsivõime edetabel

G


ETTEVÕTLUSE AUHIND

2012


Konkurss „Ettevõtluse auhind 2012”

Juba 17. korda valiti Eesti ettevõtjate seast

juhi tasandil New Yorgis 2013. aasta juuni

välja parimad, keda tunnustatakse riigi vääri-

keskel toimuval kõrgetasemelisel rahvusvahe-

kaima, ettevõtluse auhinnaga. 2012. aasta

lisel konverentsil World Innovation Forum, ka

konkursil valiti kõige ettevõtlikumad tegijad

on PKC Eesti palutud osalema 2013. aasta

neljas kategoorias: aasta alustaja, eksportöör,

konkursi žürii töös.

2012. aasta konkursi žüriisse kuulusid: Andres Keevallik, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Võitjate valimisel uuriti kandidaatide reaalseid

Ardo Hansson, Eesti Panga president

Eesti kõige pikema ajalooga ettevõtluskon-

majandustulemusi, arvesse võeti ka riigi esin-

Cinzia Siig, EASi nõukogu esimees

kurssi korraldab 2000. aastast Ettevõtluse

dajate subjektiivsed hinnangud ning ettevõtte

Arendamise Sihtasutus (EAS), kes valis esmalt

edusammud ja tulevikuperspektiivid.

Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister

2012. aasta Eesti parimad ettevõtted kuulutati välja pidulikul auhinnagalal 20. septembril

Martin Koppel, Fortumo OÜ – „Ettevõtluse Auhind 2011” peavõitja

Estonia kontserdisaalis. Auhinnaõhtut sai

Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor

turismi uuendaja ning välisinvestor.

valdkonnaekspertide toe ja abiga kõigis neljas kategoorias välja kolm parimat ettevõtet ehk nominenti. Seejärel valis žürii nominentide seast kategooriavõitjad, kes omakorda kandideerisid konkursi üldvõitja auhinnale. 2012. aastal pärjati konkursi „Ettevõtluse auhind 2012” üldvõitjaks PKC Eesti AS, kes tegeleb peamiselt juhtmeköidiste lepingulise tootmisega veoauto- ja elektroonikatööstustele. Kõikide kategooriate võitjad saavad lisaks austavale äramärkimisele võimaluse osaleda tipp-

jälgida ka teleri vahendusel, ülekande tegi

Urmas Paet, välisminister

ETV. Konkurssi kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond, seda korraldatakse paralleelselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatava Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamisega.

G

Rohkem infot mõlema konkursi kohta: www.eas.ee/auhind

• • • Viimase viie aasta „Ettevõtluse auhinna” konkursi üldvõitjad: 2011 – Fortumo OÜ (samuti parim eksportöör) 2010 – Ericsson Eesti AS (samuti parim välisinvestor)

Konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga tunnustada tublimaid ettevõtjaid, aidata kaasa ettevõtliku mõtteviisi levikule Eestis, julgustada välisinvestoreid Eestis tegutsema, toetada siinsete ettevõtete kasvu ja ekspordiambitsioone – ühesõnaga aidata kaasa majanduse arengule.

Ettevõtluse auhind •

95

• Konkurentsivõime edetabel

2009 – VKG Oil AS (samuti parim eksportöör) 2008 – ABB AS (samuti parim välisinvestor) 2007 – Tallink Grupp AS (samuti parim turismi uuendaja)


ETTEVÕTLUSE AUHIND 2012 ÜLDVÕITJA

PKC EESTI VÄLISINVESTOR

IVO VOLKOV: kliendid hindavad paindlikkust. Ivo Volkov on PKC Eesti juhatuse esimees


PKC EESTI AS PKC Eesti tegeleb peamiselt juhtmeköidiste lepingulise tootmisega veoauto- ja elektroonikatööstustele. Põhjuseks, miks suured kliendid just PKCd eelistavad, peab ettevõte ise nii pikaajalisi kogemusi juhtmeköidiste ja ühenduskaablite tootmises kui ka väljaõppinud ja professionaalset personali.

Ivo Volkovi sõnul on ettevõtte tegutsemise vältel olnud klientidele olulised toodangu kvaliteet, tarnekindlus ja hind. Praeguses ebastabiilses majanduskeskkonnas aga mängib suurt rolli ettevõtte paindlikkus. PKC Eesti AS on tänu headele töötajatele saanud üle keskmise hästi hakkama ka raskemates majandusoludes. Kliendid on meiega endiselt rahul. See näitab usutavasti, et me oleme suutnud nende ootusi täita ka keerulistel aegadel. Pakume üha enam oma klientidele lisaks tootmisteenustele ka arendusteenuseid, nii olemasolevate toodete parendamisel kui ka uute väljatöötamisel. Soovime olla järjest paremad partnerid oma klientidele, laiendada teenuste valikut ja parandada pidevalt teenuste kvaliteeti ja paindlikkust. Lisaks tegeleme igapäevaselt ja järeleandmatult efektiivsuse tõstmisega. Meie klientide ootused ei ole oma olemuselt aja jooksul kuigivõrd muutunud. Nii eile kui ka

PKC Eestil on kaks tehast: üks neist asub Haapsalus, kus töötab ligi 350 töötajat, teine, Keila tehas annab tööd 750 inimesele. Peale selle on PKC kontsernil, kuhu PKC Eesti AS kuulub, esindused ka Brasiilias, Hiinas, Saksamaal, Iirimaal, Mehhikos, Poolas, Venemaal, Ukrainas ja Ameerika Ühendriikides. PKC Eesti AS on Põhja-Soomes asuva PKC Group Oy tütarettevõte Eestis, mis asutati aastal 1991 esmalt allhanketööde pakkujana kontsernile. Hiljem, aastast 2002, tegutseti edasi juba PKC Group Oy tütarettevõttena.

täna olid ja on olulised toodangu kvaliteet, tarnekindlus ja loomulikult hind. Lisaks kasvab meie ebastabiilses majanduskeskkonnas paindlikkuse roll – sa pead olema võimeline kiirelt tootmismahtu kasvatama ja ka kahandama, kui selleks vajadus tekib, ka sealjuures ellu jääma. Samal ajal tuleb üha kiiremini uusi tooteid juurutada. PKC Eesti AS keskendub eelkõige oma geograafilise piirkonna ehk Põhja-Euroopa teenindamisele. Meie emaettevõte PKC Group Oy on laienenud viimastel aastatel globaalselt jõudsalt nii Kesk-Euroopas kui ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Üritamegi teenindada oma kliente võimalikult lühikeselt distantsilt, et säilitada paindlikkust. G

Ettevõtluse auhind •

97

• Konkurentsivõime edetabel

www.pkcgroup.com


VÄLISINVESTOR 2012 NOMINENDID Ettevõte

Asutatud

Töötajaid

Tegevusvaldkond

Müügitulu 2010

MOLYCORP SILMET AS

1997

532

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine

PKC EESTI AS

2002

1222

Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine

RAGN SELLS AS

1997

277

Tavajäätmete kogumine

Müügitulu 2011

Ärikasum 2010

Ärikasum 2011

Ärikasumi kasv

31 213 618

87 699 365

5 875 846

18 354 878

12 479 032

125 535 305

159 596 464

25 514 878

16 176 376

-9 338 502

18 763 925

18 879 330

773 017

1 604 071

831 054

RAGN-SELLS AS

MOLYCORP SILMET AS

Ragn-Sellsi ajalugu sai alguse 120 aastat tagasi, kui Sellbergide perekond Stockholmi lähistel veoteenust ja hiljem ka jäätmeveoteenust pakkuma asus. Praegu on Ragn-Sells Rootsi suurim jäätmekäitleja, millel on tütarettevõtted Norras, Poolas, Taanis, Lätis ja Eestis. Ragn-Sells annab tööd ligikaudu 2300 inimesele, kontserni aastane kogukäive on üle 500 miljoni euro.

Euroopa üks suurimaid haruldaste metallide ja muldmetallide tootjaid ning nende ainus väljaspool Hiinat asuv töötleja, kellel on sedavõrd lai ülikõrge puhtusastmega tootevalik – see on Molycorp Silmet AS. Tegu on tõeliselt globaalse ettevõttega – 99% tootmises kasutatavatest materjalidest ostetakse väljastpoolt Eestit (peamiselt Brasiiliast, USAst ja Venemaalt) ja 99% toodangust müüakse Eestist välja (valdavalt Euroopa Liitu, USAsse ja Jaapanisse). Ettevõttel on kolm vabrikut: haruldaste muldmetallide vabrik (aastatoodangu maht 3000 t), haruldaste metallide vabrik, (aastatoodangu maht 700 t) ja metallurgiavabrik.

Eestis alustas Ragn-Sells 1992. aastal esimese eraomandis oleva jäätmekäitlejana, nüüdseks ligi 260 töötajaga ettevõte kogub-käitleb ca 145 jäätmeliiki, sh olme-, pakendi-, tööstus-, ehitus-, biolagunevaid, ohtlikke, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ning saastunud pinnaseid. Taaskasutatavatest materjalidest suunatakse ringlusse peamiselt paberit, pappi, klaasi, plasti, metalli, kummi ja puitu. 1996. aastal alustas Ragn-Sells ühena esimestest Eestis eraldi vanapaberi kogumist ja selle propageerimist, 2002. aastal hakkas aga välja andma aasta taaskasutaja auhinda. 2003. aastal alustati eraklientidelt tasuta pakendijäätmete kogumisega unikaalse „pakendikoti teenuse” abil ning 2005. aastal Eesti esimeses jäätmejaamas opereerimisega. 2011. aastal avas Ragn-Sells AS Skandinaavias ja Baltikumis ainulaadse jäätmekütuse tehase ning pälvis aasta keskkonnategu 2011 tiitli. Ragn-Sells on üks vähestest jäätmekäitlejatest, kelle teenindusvõrk katab nii Mandri-Eestit kui ka saari ja kellel on teenindusluba kogu Eestis, samuti on ta ainus, kes on võimeline eri tüüpi jäätmeid käitlema kompleksselt. www.ragnsells.ee

Ettevõtluse auhind •

98

• Konkurentsivõime edetabel

Molycorp Silmeti tooteid kasutatakse nii autotööstuses, lennunduses ja elektroonikas kui ka kõrgtehnoloogia rakendustes, kusjuures kuni kümnendik maailmas vajaminevast tantaalist ja kuni viiendik puhtast metallilisest nioobiumist tuleb just Molycorp Silmetist. Ettevõte sai alguse juba 1920. aastail, kui Rootsi firma siin põlevkivitöötlemistehase asutas. Nõukogude ajal tegutseti nime all Kombinaat nr 7 ja alustati uraanitöötlemisega, 1970. aastal tehti algust ka haruldaste metallide ja muldmetallide tootmisega. 1990. nimetati ettevõte ümber Silmetiks, mis lõpetas uraanitöötlemise ja keskendus vaid haruldaste muldmetallide ja metallide tootmisele. Aastal 2011 ühines AS Silmet Molycorpi korporatsiooniga ja sai uueks nimetuseks Molycorp Silmet AS. www.molycorp.com


AASTA ALUSTAJA 2012 NOMINENDID Ettevõte

Asutatud

Töötajaid

Tegevusvaldkond

CREATIVE MOBILE OÜ

2009

9

Programmeerimine

ESTELAXE OÜ

2008

29

Muude plasttoodete tootmine

IGNITE OÜ

2010

20

Programmeerimine

Müügitulu 2010

Müügitulu 2011

Ärikasum 2010

Ärikasum 2011

Ärikasumi kasv

24 134

2 662 546

-51 228

2 161 724

2 212 952

1 336 272

2 275 731

109 270

297 508

188 238

626 040

1 240 486

251 884

376 259

124 375

ESTELAXE OÜ

IGNITE OÜ

Estelaxe OÜ asutati 2008. aastal, ent selle lugu algas juba varem. Aastast 1993 tegutsenud ettevõtte Lapi MT ASi põhitoodang oli ja on siiani mitmed metalltooted ja konstruktsioonid. 2008. aastal asutati aga uus ettevõte, Estelaxe OÜ, mis valmistab polüuretaantooteid ning põhineb täielikult Eesti erakapitalil. Praegu töötab seal 35 inimest.

2010. aastal asutatud Ignite OÜ loob kliendi vajadustest lähtuvaid tarkvaralahendusi. Ettevõte ei teosta pelgalt programmeerimist, vaid pakub kõrgtasemelist ja kvaliteetset tarkvara arendusteenust, alates arendusprotsessi juurutamisest kuni kliendi soovidele vastava toote üleandmiseni. Tarkvara loomise ja klientide ärieesmärkide saavutamise alustaladeks peab ettevõte tulemustele suunatust, tihedat koostööd kliendiga ja toote kõrget kvaliteeti.

Estelaxe valmistab elastomeerist, pehmvahust ja plastmassist tooteid, teisisõnu nii lumesaha terasid, istmeid, selja- ja peatugesid, patju, madratseid kui ka lumekelgu- ja rongiistmeid. Esmalt tehtigi algust istmepatjadega – osteti seadmed ning hakati istmeid polsterdama, seejärel asuti vaakumkuumutusmeetodil ABS- ja HDPE-plaatidest ja elastomeerist detaile valmistama. Tol hetkel oli elastomeer Eestis peaaegu tundmatu materjal. Sellest saab valmistada väga mitmekesiste omadustega tooteid: kummitaoliselt elastseid ja jäiku detaile, nt (käigukastide) korpused ja hammasrattad. Estelaxes aga, mis praegu müüb 95% oma toodangust Soome, usutakse materjali kõvasti. Koguni nii kõvasti, et suve lõpul plaanitakse osta uus elastomeeri valumasin, millega saab tootlust märgatavalt suurendada ja kvaliteeti tõsta. Et seejärel uusi turge vallutama asuda. www.estelaxe.ee

Ettevõtluse auhind •

99

• Konkurentsivõime edetabel

Ignite kontoris ollakse harjunud mõtlema loovalt, töötama ühiste eesmärkide nimel ja looma uudseid lahendusi – kõik see annab vajalikud eeldused selleks, et tööd tehakse südamega. Vastutundlikkuse, põhjalikkuse ja eduka meeskonnatöö kaudu saab loodud tarkvara kasutama hakata juba mõne nädalaga. Tarkvara luuakse lühikeste arendustsüklitena, kaasates esimesest päevast peale kvaliteedi spetsialistid ning arendades toodet järkjärguliselt kuni selle täieliku valmimiseni. www.ignite.ee


ETTEVÕTLUSE AUHIND 2012

CREATIVE MOBILE AASTA ALUSTAJA

VLADIMIR FUNTIKOV: kasutasime keerulise majandusolukorra enda kasuks ära. Vladimir Funtikov on Creative Mobile’i looja ja juht


CREATIVE MOBILE OÜ Creative Mobile’i stardipauk on olnud võimas: nende esimest mobiilimängu Basketball Shots 3D on alla laaditud enam kui 7,4 miljonit korda – seega siiamaani üks Androidi menukamatest sportmängudest. Järgmist mängu, kuue nädalaga loodud Drag Racingut on alla laaditud 60 miljonisse unikaalsesse seadmesse (Android ja iOS). Mängu eest maksma küll ei pea, ent kui tahad oma võidusõiduautot uhkemaks teha, tuleb siiski teatud summa lunastada.

Vladimir Funtikov leiab, et keeruline majandusseis tuleb inimestele kasuks, sest see tekitab võimaluse midagi ära teha. Just nii tekkis ka tema firma. Kuna Creative Mobile asutati vaid kaks aastat tagasi, ei saa meie tegevust võrrelda aas-

Nüüdseks on Drag Racing mobiilimängudes esikohal trooniv võidusõidurakendus, välja on arendatud iOS-versioon, mis on 50 riigis jõudnud mängude edetabelites esikohale ja sai esimese nädalaga miljon allalaadimist, ning mängu jätk Drag Racing: Bike Edition.

taid turul olnud firmadega, keda masu arvatavasti rohkem mõjutas. Meie äritegevus sai alguse 2009. aastal, kui ettevõtte loojad olid oma senise töö kaotanud ning vaatasid uue otsingul ringi. Raske majanduslik olukord andis meile võimaluse midagi ette võtta ning ise teha – ja me kasutasime selle situatsiooni ära. Samas aitas just seesama raske aeg leida meile esimesed väga head töötajaid. Alguses olime väga tagasihoidlikud – ei julgenud inimesi palgata ega investeeringuid otsida. Aga aja möödudes leidsime pingsa töö tulemusena Creative Mobile’i jaoks õige ärimudeli ning nüüd, vaid mõni aasta hiljem, töötab meil juba üle 50 inimese. Meie tooted on mobiilmängud. Nende tarbimine on maailmas viimaste aastate jooksul kasvanud mitu korda, sõltumata sellest, mis globaalse majandusega toimus. Meie kontor on Tallinnas, teistes riikides, nagu Venemaal, Ukrainas, Leedus, on meil partnerid, kellelt tellime mänguporte või komponente. Meie mängud on saadaval peaaegu kogu maailmas, aga kõige enam mängitakse neid USAs (30%), seejärel Venemaal, Inglismaal ja Saksamaal

Kõige selle taga seisab sotsiaal- ja mobiilimänge loov Creative Mobile OÜ, mille asutasid 2010. aastal Vladimir Funtikov, Sergei Panfilov ja Serhiy Slyeptsov. Ettevõte tegutseb ülemaailmsetel turgudel ja kuulub TOP10 Android Marketi (Google Play) ning TOP100 Apple AppStore’i väljatöötajate nimekirja. Aastal 2011 sai Creative Mobile Google Top Developeri tiitli, 2012. aastal lisandus sellele auhind Webby Awards.

(3,7–3,9%). Meil on lähiajal plaanis luua ja turule tuua mitu uut mängu ning ka sihtturgu laiendada. Selleks oleme loonud uue osakonna, mis hakkab tegema sotsiaalmänge, näiteks Facebookis, ja proovima uusi mobiilplatvorme, nagu Windows RT. Samuti on plaanis senisest rohkem teha koostööd Aasia partneritega, sest nutitelefonide ja tahvelarvutite arv selles regioonis on Põhja-Ameerikaga võrreldav, kuigi levitamise viisid ja kasutajate meelelaad on hoopis teised. G

Ettevõtluse auhind •

101

• Konkurentsivõime edetabel

www.creative-mobile.com


ETTEVÕTLUSE AUHIND 2012

VIHULA MÕISA PUHKEKÜLA TURISMI UUENDAJA

KADI ELMESTE: Vihula mõisa külalised ootavad puhkuselt nii huvitavat kultuuri- ja looduselamust kui ka heal tasemel meelelahutust. Kadi Elmeste on Vihula Manor Country Club & Spa müügi- ja turundusjuht


VIHULA MÕISA PUHKEKÜLA 16. sajandist pärit elegantne Vihula mõis Lääne-Virumaal, mis uhkeldab suurima mõisakompleksiga Balti riikides, pakub oma 2012. kevadel avatud puhkekülas nii unikaalset mõisamiljööd kui ka kaasaegseid mugavusi. Romantilise külamiljööga ülejäänud mõisakompleksist selgelt eristuv Vihula Mõisa Puhkeküla ootab külla nii Vihulas pikemalt peatuvaid külalisi kui ka ühepäevaturiste.

Kadi Elmeste sõnul ootavad Baltikumi ühe suurema mõisakompleksi külalised puhkuselt nii huvitavat kultuuri- ja looduselamust kui ka heal tasemel meelelahutust. Sageli ollakse üllatunudki, et see, mis maapiirkonnas pakutakse, võib nii kvaliteetne olla. Oleme seni kenasti hakkama saanud ja võime esimese suve tulemustega rahule jääda. Vana ja väärikas Vihula mõisakompleks sai lõplikult kogumahus renoveeritud alles mais, nii et see suvi oli meile hea testimisaeg – nüüd oleme kogemuse võrra rikkamad ja ka paremini ette valmistunud. Oleme väga rahul sellega, et 800-aastase ajalooga Vihula mõis on saanud populaarseks nii eestlaste kui ka välismaalaste hulgas. Meil on suurepärased suhted kohaliku kogukonnaga, kuna oleme selles piirkonnas suur tööandja ja pakume ka põnevat meelelahutust. Sel suvel korraldasime palju kontserte, mida käis nautimas üle 10 000 inimese. Lisaks tegime suure jaanipäevapeo, rahvusvahelise vanade autode näituse, lahtiste uste päeva mõisa teenuste tasuta testimiseks, pere- ja laadapäevi jms. Külastajate huvi oli suur, nii et

Lahemaa Rahvuspargis asuva puhkeküla trumbiks paljude konkurentide ees on teenuste oskuslik pakkumine ajaloohõngulises miljöös. Siin asub 15 renoveeritud ajaloolist ehitist, mh vesiveski, jääkelder, endisest karjakastellist ümber tehtud basseinimaja, ökospaaks muudetud tõllakuur, majutus tuvimajas jne. Kaval-Antsu kõrts pakub traditsioonilist Eesti rahvustoitu, kasutusel on maaküte, päikesepaneelid, oma ürdiaed ja ökofarm ning 18 vaatamisväärsusega minigolf Baltimaade suurimal minigolfiväljakul. Peale selle asub Vihula Mõisa Puhkekülas külastuskeskus koos elegantse kohviku ja disainipoega, kus müüakse mõisa oma Vihula Manor Lifestyle’i kollektsiooni tooted.

kindlasti korraldame selliseid ettevõtmisi veel.

www.vihulamanor.com Vihula mõisa külastajatel on peamiselt kaks suuremat ootust: soov saada põnevat looduselamust ja heal tasemel meelelahutust. Asume kaunis Lahemaa rahvuspargis, kus on mitmekesine looduskeskkond, hästi korrastatud matkarajad, romantilised rannakülad ja mitmed teised kaunid kohad. Vihula mõis pakub omalt poolt põnevat meelelahutust ja väga heal tasemel teenuseid, et külalised saaksid mõnusas looduskeskkonnas hästi puhata, nautida maitseelamusi Vihula mõisa restoranis ja kõrtsis ning veeta aega aktiivselt puhates või basseinis ujudes ja spaa teenuseid nautides. Sageli saame tagasisidet, et meie tase ületas kõik ootused ja nii rohket teenuste valikut ei osatud maapiirkonnas oodatagi. Vihula mõis on ka põnev koht eriliste töiste väljasõitude jaoks. Tänaseks on Vihula mõisas kokku kaheksa seminariruumi ja 10 kuud aastas on meie peamiseks kliendiks konverentside ja seminaride korraldajad. Endiselt on olulisteks klientideks eestimaalased, kellele pakume väga heal tasemel seminaride korraldamise võimalust vaid tunnisõidu kaugusel Tallinnast. Kuid ka välisturgudel on Vihula mõisa tuntus järjest suurenemas. Rahvusvahelistest turgudest on meie jaoks esmase tähtsusega Soome ja Vene, lisaks sellele on olulised ka Saksa ja Läti turg. G

Ettevõtluse auhind •

103

• Konkurentsivõime edetabel


TURISMI UUENDAJA 2012 NOMINENDID

SA TEADUSKESKUS AHHAA

EESTI AJALOOMUUSEUMI SUURGILDI HOONE

AHHAA Teaduskeskuse idee taga oli kolm füüsikust Jaaku: Jaak Kikas,

Tallinna Suurgildi hoone valmis 1410. aastal saksa hansakaupmeeste

Jaak Jaaniste ja Jaak Aaviksoo, kel olevat Tartu Tähetorni sattudes

esindushoonena. Tänaseks on sellest saanud Tallinna vanalinna üks

tekkinud idee sinna tulevikus teaduskeskus ehitada. Ideest sai 1997.

märgilisemaid ja kõrge arhitektuuriväärtusega ehitisi. Pärast põhjalikke

aastal Tartu ülikooli projekt. 2004. aastal asutati sihtasutus Teadus-

restaureerimistöid avas ajaloomuuseum 2011. aasta kevadel Suurgildi

keskus AHHAA ning 2011. aasta kevadel avati pärast pikka ootamist

hoone uksed taas külastajatele, jätkates juba üle 600 aasta kestnud

avalikkusele oma uue maja uksed, et teadust põneval ja interaktiivsel

traditsiooni olla avalikus kasutuses.

moel tutvustada. Suurgildi hoone põnevad siseruumid on külastajatele nüüdsest avatud Tänaseks on AHHAAd külastanud enam kui 200 000 igas vanuses

90% ulatuses. Gildihoones on avatud ajaloomuuseumi uus interak-

inimest, peamised meetodid on nn käed-külge-näitused, sh plane-

tiivne püsinäitus „Visa hing. 11 000 aastat Eesti ajalugu”, millega liitu-

taarium ja teadusteater. Siia vuravad ekskursioonibussid üle Eesti, ka

vad väliekspositsioonid Börsi käigus ja sisehoovis. Ajaloomuuseumi

käivad keskuse teadusteatrid ja töötoad (nt šokolaadi valmistamise

ekspositsioon on üks kaasaegsemaid ning elamuslikumaid muuseu-

töötuba või seasilma lahkamine) ise koolides, festivalidel, messidel ja

mikeskkondi, kus esitatakse Eesti ajalugu nii mitmetahuliselt. Eri-

ettevõtetes.

päraste lahendustena jäävad silma nt interaktiivne ajakapsel, loheretk lastele, eksperimentaarium ja relvakamber. Keskaegset muinsuskait-

AHHAAl on 4D elamuskino, näitusepinnad Tallinnas ja Tartus, sihtasu-

sealust hoonet saavad uudistama tulla ka liikumispuudega inimesed.

tus on teadusfestivali korraldaja ning üle-eestilise Teadlaste Öö koordinaator. Ka on sihtasutus olnud leiutiste konkursi kaaskorraldaja.

Nii Suurgildi hoone kui püsinäitus on pälvinud rohkelt tunnustusi: aren-

Teadushuvilistele lastele toimuvad öö- ja linnalaagrid, täiskasvanuile

dustegu 2011 Tallinna linnalt, Eesti parima uuenenud muuseumi

aga teaduskohvikud.

preemia Muuseumirott 2011 ja aasta muinsuskaitsja muuseumist 2011 seoses toimunud restaureerimistöödega. Peale selle valiti

www.ahhaa.ee

Suurgildi hoone 2012. aastal Tallinna disainikaardile. www.ajaloomuuseum.ee

Ettevõtluse auhind •

104

• Konkurentsivõime edetabel


ETTEVÕTLUSE AUHIND 2012

MOLYCORP SILMET EKSPORTÖÖR

DAVID O’BROCK: sa pead oskama klientide vajadusi mitu aastat prognoosida. David O’Brock on Molycorp Silmeti juhatuse esimees


MOLYCORP SILMET AS Euroopa üks suurimaid haruldaste metallide ja muldmetallide tootjaid ning nende ainus väljaspool Hiinat asuv töötleja, kellel on sedavõrd lai ülikõrge puhtusastmega tootevalik – see on Molycorp Silmet AS. Tegu on tõeliselt globaalse ettevõttega – 99% tootmises kasutatavatest materjalidest ostetakse väljastpoolt Eestit (peamiselt Brasiiliast, USAst ja Venemaalt) ja 99% toodangust müüakse Eestist välja (valdavalt Euroopa Liitu, USAsse ja Jaapanisse). Ettevõttel on kolm vabrikut: haruldaste muldmetallide vabrik (aastatoodangu maht 3000 t), haruldaste metallide vabrik (aastatoodangu maht 700 t) ja metallurgiavabrik. David O’Brock sõnab, et väga oluline on vaadata tulevikku ning suurelt unistada. Kui oma klientide vajadusi mitu aastat prognoosida, saab neid tulevikus ka palju tõhusamalt rahuldada. Molycorp Silmet AS pole mitte üksnes toime tulnud muutunud olukorraga turgudel, vaid osanud prognoosida ka tulevikutrende ja vastavalt sellele koordineerida tootmist. Tore on näha Molycorp Silmeti töötajate positiivset suhtumist ja soovi Molycorpi perre kuuluda. Kuna selja taga on mitmeid keerulisi aastaid, peame jälle õppima suurelt unistama ning julgelt ideid ellu viima. Prognoosime alati oma klientide vajadusi vähemalt kaks aastat ette – nii jääb meil piisavalt aega nende alusel toodete spetsiifikat välja töötada. Näiteks rääkisid meie nioobiumikliendid juba mitu aastat tagasi oma kasvuplaanidest ja meie vastasime omalt poolt nioobiumitootmise võimsuse suurendamisega. Nüüd, kus nõudlus nioobiumi järele on kasvanud, suudame kohe ka suurenenud vajaduse rahuldada. Lähiajal ootavad Molycorp Silmetit taas ees suured muutused, näiteks avame peatselt uue metallide ja oksiidide labori, millest tänapäevasemat pole minu silmad veel näinud. Loomulikult on meil palju muudki plaanis, kuid anname neist üldsusele teada vastavalt oma korporatiivsetele ja börsiettevõttele seatud reeglitele. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) abiga oleme saanud suurendada oma kohalolekut mitmetel turgudel, kus meil muidu ei õnnestuks nii nähtaval olla. G

Molycorp Silmeti tooteid kasutatakse nii autotööstuses, lennunduses ja elektroonikas kui ka kõrgtehnoloogia rakendustes, kusjuures kuni kümnendik maailmas vajaminevast tantaalist ja kuni viiendik puhtast metallilisest nioobiumist tuleb just Molycorp Silmetist. Ettevõte sai alguse juba 1920. aastail, kui Rootsi firma siin põlevkivitöötlemistehase asutas. Nõukogude ajal tegutseti nime all Kombinaat nr 7 ja alustati uraanitöötlemisega, 1970. aastal tehti algust ka haruldaste metallide ja muldmetallide tootmisega. 1990. nimetati ettevõte ümber Silmetiks, mis lõpetas uraanitöötlemise ja keskendus vaid haruldaste muldmetallide ja metallide tootmisele. Aastal 2011 ühines AS Silmet Molycorpi korporatsiooniga ja sai uueks nimetuseks Molycorp Silmet AS. www.molycorp.com

Ettevõtluse auhind •

107

• Konkurentsivõime edetabel


EKSPORTÖÖR 2012 NOMINENDID Ettevõte

Asutatud

Töötajaid

Tegevusvaldkond

Eksport 2010

Eksport 2011

Ekspordikäibe kasv (EUR)

Ärikasum 2010

Ärikasum 2011

CLEVERON OÜ

2007

24

Uue põlvkonna pakiautomaatide tehnoloogia arendamine, tootmine ja müük

879 036

KRAH PIPES OÜ

2007

35

Ternoplastist torude tootmine Krahi tehnoloogiaga

794 808

3 122 414

2 243 378

1 395 125

1 067 500

2 781 453

1 986 645

-207 200

ALUTEC GROUP OÜ

2010

6

Akende paigaldus ja fassaadide klaasimine

344 098

588 405

282 136

244 307

52 068

110 973

30 938 350

85 899 125

4 352 000

21 131 000

54 960 775

5 875 846

18 354 878

16 779 000

2 099 000

34 968 447

40 118 809

3 574 000

5 150 362

8 267 982

9 486 266

ALUSTAV EKSPORTÖÖR 2012 NOMINENDID

SUUR EKSPORTÖÖR 2012 NOMINENDID MOLYCORP SILMET AS

1997

532

Haruldaste metallide ja muldmetallide tootmine ja müük

NORTAL AS

1998

590

Tarkvara arendus, programmeerimine

TOP CONNECT OÜ

2000

65

Muu telekommunikatsioon

MEIREN ENGINEERING OÜ

2003

16

Talihooldustehnika tootmine, arendus ja masinaehituslik projekteerimine

1 323 698

24 746 42

1 150 944

340 621

833 775

FORTUMO OÜ

2007

15

Muu telekommunikatsioon

3 787 133

8 198 812

4 411 679

630 732

864 474

ELME MESSER GAAS AS

1998

47

Tööstuslike ja meditsiiniliste gaaside tootmine ja müük

719 347

3 295 067

2 575 720

2 176 528

3 908 555

VÄIKE EKSPORTÖÖR 2012 NOMINENDID

ALUTEC GROUP OÜ

KRAH PIPES OÜ

Klaas- ja puitalumiiniumfassaadid, alumiiniumuksed ja -aknad, lükand- ja voldikuksed, samuti talveaiad, klaaskatused, trepipiirded ja tulekindlad tooted – 2010. aastal loodud Alutec Group OÜ pakub klaas-alumiinium lahenduste valdkonnas täisteenust. Kliendile tähendab see nii tehnilise lahenduse projekteerimist, tehnilist nõustamist, tootmist kui ka paigaldust.

Eesti ettevõte Krah Pipes OÜ on asutatud 2009. aastal, tootevalikusse kuuluvad lisaks suurediameetrilistele polüeteentorudele ning -liitmikele ka mitmesugused eritooted, nt uputatavad torustikud, mahutid, pumplad, kaevud, reaktorid keemiatööstusele jpm. Krah Pipesi edu aluseks on individuaalne lähenemine projektidele, arvestades kõiki kliendi vajadusi. Eriti hinnatud on ettevõtte oskus leida lahendusi toodete keeruliste paigaldusja kasutustingimuste korral. Kasutatav tootmistehnoloogia võimaldab konstrueerida ning pakkuda paindlikke lahendusi praktiliselt kõikide ülesannete lahendamiseks.

Enne oma ettevõtte loomist töötasid omanikud ühes endises suures avatäiteid tootvas ettevõttes, kust pärinevad ka nende pikaajalised valdkondlikud kogemused. Saadud kogemuste ja oskustega on lõviosa Alutec Groupi toodangust (pea 90%) suunatud Norrasse, kus peamisteks klientideks on kohalikud ehitusettevõtted ning mõned edasimüüjad. Edasiste plaanide sekka kuulub nii oma turupositsiooni säilitamine kui ka kasvatamine, mis on õnnestunud ettevõtte algusest saati ja mida Alutec Group prognoosib ka edasisteks aastateks. Samuti on plaanis laieneda teistesse Skandinaavia maadesse. www.alutec.ee

70% toodangust reisib võõrsile, peamised eksporditurud on Venemaa, Rootsi, Poola, Soome, Läti, Leedu, Taani ja Inglismaa. Krah Pipesi toodang on sertifitseeritud Euroopas, Skandinaaviamaades ja ka Venemaal ning Valgevenes. 2012. aasta algul läbis ettevõtte toodang seismoloogilised katsetused Moskvas – väljastatud otsus soovitab Krah Pipesi tooteid kasutada seismoloogiliselt aktiivsetes piirkondades. www.krah-pipes.ee

Ettevõtluse auhind •

108

• Konkurentsivõime edetabel


ELME MESSER GAAS AS

FORTUMO OÜ

1999. aastal otsustasid Eesti üks juhtivaid tööstuskoondisi, AS BLRT Grupp, ja maailma gaasitööstuse liidreid, Messer Group GMBH, käed lüüa ning asutada Eestisse uue ettevõtte – aktsiaseltsi Elme Messer Gaas. Vastloodud ettevõtte põhiülesandeks sai mitmete tööstusharude, näiteks metallurgia-, meditsiini-, keemia-, klaasi-, elektroonika-, toiduainete, paberi-, keskkonna- ja isegi kosmosetööstuse varustamine gaasiga. Valikus on nii hapnik, lämmastik, süsihappegaas, keevitus- ja meditsiinilised gaasid ja vesinik kui ka teised gaasid.

2009. aastal nimetati Fortumo OÜ kolme edukaima eksportööri hulka Eestis, 2011. aastal aga pärjati juba nii Eesti edukaima eksportööri kui ka ettevõtluse auhinna 2011 peavõitja tiitliga.

Praegu tegutseb Elme Messer Gaas Lätis, Leedus, Ukrainas ning Venemaal Kaliningradi oblastis ja Peterburis, andes tööd kokku ligi 300 spetsialistile. 2012. aastal käivitas ettevõte uued kaasaaegsed gaasitehased Liepājas (Läti) ning Dnepropetrovskis (Ukraina). Samalaadne tehas on sel aastal plaanis käivitada ka Eestis Vaivara vallas. Taolised investeeringud suurendavad Elme Messer Gaasi toodangumahtu enam kui 20 korda. www.elmemesser.ee

Ettevõtte eduloo põhjuseks on rahvusvaheliste mobiilimaksete platvormi arendamine, mis aitab online-mängudel, veebiäridel ning sotsiaalsetel võrgustikel oma kliente maksustada. 2007. aastal Eesti juhtivast mobiiliteenustefirmast Mobi Solutions välja kasvanud Fortumo teenus on saadaval 70 riigis, Euroopas, Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Aafrikas. Fortumo on välja murdnud ka ihaldusväärsesse Silicon Valleysse, kus neil lisaks Tartule kontor on, 2012. aastal avatakse esimene Aasia kontor Pekingis. Fortumo saab üle 95% oma käibest välisturgudelt. Klientideks on maailma juhtivad mängude ja internetiteenuste arendajad, näiteks Angry Birds, Electronic Arts, Gameloft, Badoo, TopEleven, ka mobiilioperaatoritest partnereid on leitud üle maailma. Kliendid kiidavad Fortumo teenuse laia geograafilist katvust ja võimalust teenida tulu tärkavatelt turgudelt, kus paljudel inimestel puudub võimalus krediitkaardi või pangalingiga maksta. www.fortumo.com

CLEVERON OÜ Maailma kaasaegseim ja efektiivseim postipakkide logistikalahendus – nii tutvustab enda toodetavaid pakiautomaate ja tarkvara Cleveron OÜ, endine SmartPOST. Uhkuseks on põhjust, Cleveroni tehnoloogia abil pakutavat SmartPOSTi teenust on praeguseks kasutanud enam kui 20% Eesti elanikest, saavutatud on rohkem kui 30% suurune turuosa Eesti kaugmüügipakkide turust ning oma jah-sõna on Cleveronile öelnud üle 2000 ärikliendi. Cleveron OÜ pakub modernset terviklikku postipakkide logistikalahendust. See koosneb pakiautomaatidest, kus klient saab iseteeninduses pakke saata ning vastu võtta, tarkvaralahendustest, mis juhivad pakiautomaatide tööd, ning äriprotsessidest ja ärimudelist, mis paneb kogu pakiautomaatide võrgu efektiivselt ja kasumlikult toimima. Seda mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja Venemaal. Alguse sai Cleveroni edulugu 2006. aastal, kui selle eestvedajad alustasid ON24 ASis logistikateenuste pakkumist, aasta hiljem loodi SmartPOST OÜ, mis alustas iseteeninduslike pakiautomaatide väljatöötamist ja kasutuselevõttu. 2009. aastal käivitas SmartPOST iseteeninduslike pakiautomaatide võrgu Eestis, teenus sai logistika aastakonverentsil aasta logistikateo tiitli. Seejärel müüdi võrk Soome ettevõttele Itella Corporation, mistõttu muudeti Eesti ettevõtte ärinimi Cleveron OÜks. www.cleveron.eu

Ettevõtluse auhind •

109

• Konkurentsivõime edetabel


MEIREN ENGINEERING OÜ

NORTAL AS

2003. aastal loodud Meiren Engineering OÜ pakkus algaastail peamiselt projekteerimist ja muid inseneriteenuseid. Kuna aga üks asutajaliikmeist oli tegelenud lumesaha projekteerimisega ja kohalikul turul oli sahkade järele nõudlus, otsustati tootearendusega algust teha. Lumesahast sai inseneribüroo omatoode. Esimesed prototüübid müüdi kohalikul turul, kusjuures iga järgmine müüdud sahk oli eelmisest etem. Paari aastaga jõuti esimese tehinguni Soomes. Nüüd on kaubamärk Meiren Snow tuntud kogu Skandinaavias ja Baltikumis, mitmes riigis on neil tähelepanuväärne turuosa.

„Me ei tegele kõigega. Kuid seda, mida teeme, oskame väga hästi,” ütleb Nortal AS oma kodulehel. Neil võib õigus olla: 2008. ja 2010. aastal pälvisid nad Eesti kõige pere- ja töötajasõbralikuma ettevõtte tiitli, 2008–2009 kuulus Nortal Kesk- ja Ida-Euroopa 30 kõige kiiremini kasvava ning EMEA regiooni 500 kõige kiiremini kasvava tehnoloogiaettevõtte hulka, 2009. aasta EASi ettevõtlusauhindade väljakuulutamisel nimetati nad majandussurutisega parimaks kohanejaks ning juhatuse esimees Priit Alamäe ja juhatuse liige Taavi Kotka valiti aasta ettevõtjaks 2011.

Skandinaavia masinatööstus on üks maailma innovaatilisimaid, ent Meiren on suutnud end tänu heale tootearendusele, klienditeenindusele ja müügijärgsele teenindusele karmist konkurentsist läbi närida, mis teeb neist lumekoristuse valdkonnas kogu regioonis teenäitaja. Tahavad ju teemeistrid peale sahkamist näha võimalikult puhast jälge.

Nortal AS (endise nimega Webmedia Group) on Baltikumi suurim rahvusvaheline tarkvaraarendusettevõte, pakkudes peamiselt rätsepatööna tehtud IT-lahendusi avaliku ja erasektori ettevõtetele Põhjamaades, Baltikumis, Venemaal, Pärsia lahe riikides, Aafrikas ja mujal. Nortali tarnitud lahendusi kasutavad kliendid telekommunikatsiooni, finantsteenuste, tööstuse, logistika, tervishoiu ja avalikus sektoris. Ettevõttes töötab üle 650 töötaja 8 riigis ning üle 75% käibest tuleb väljastpoolt Eestit. Ettevõtte uude, alles 2012. aasta mais kasutusele võetud nimesse Nortal on peidetud kaks inglisekeelset sõna – Nordic ja Talent.

Arenguplaanides on peale lumesahkade ka teised tooted, mil pole lumega mingit pistmist, ning lähiaastail loodab Meiren tarkade otsuste najal areneda Eesti üheks juhtivaimaks masinatootjaks. Lisaks propageerib ettevõte inseneriharidust, näidates Eesti noortele, et peale IT on olemas ka masinatööstus, kus end suurepäraselt teostada saab. www.meiren.ee

TOP CONNECT OÜ Telekommunikatsiooniettevõte Top Connect OÜ pakub oma klientidele Eestis, Lätis ja Leedus kvaliteetseid sideteenuseid, kasutades selleks uusimaid tehnoloogiaalaseid saavutusi. Alguse sai see 1995. aastal Kanadas asutatud CSC Telecomist, mis 1998. aastal ka Baltimaadesse laienes, Eestis pakubki CSC Telecomi nimel sideteenuseid Top Connect. Ettevõtte teenustespekter on laiahaardeline, lisaks sideteenustele pakutakse kliendi individuaalsete vajaduste analüüsi ja konsultatsioone, samuti telekommunikatsioonivõrkude projekteerimist ja süsteemide integreerimist. Peamisteks klientideks on firmad ning valitsusasutused. Top Connecti üks brände on TravelSim, maailma juhtiv rahvusvaheline kõnekaart, mis vähendab välismaal rääkides kõnearveid kuni 85%. Ülemaailmselt on sel enam kui 3,2 miljonit kasutajat. Top Connectil on ulatuslik partnerlusvõrgustik, koostööd tehakse nii Läti, Eesti, Leedu, Venemaa, Rootsi, Soome, USA kui ka teiste riikide juhtivate telekommunikatsiooniettevõtetega. Hetkel on Top Connectil käsil laienemine Kagu-Aasiasse ja Ladina-Ameerikasse. www.top-connect.com

Ettevõtluse auhind •

110

• Konkurentsivõime edetabel

www.nortal.com


– TUNNE OMA TURGU –

Baltic Facts annab statistilise ülevaate EESTI, LÄTI ja LEEDU majanduslikust arengust ja saavutatud elatustasemest. Aastaraamat ilmub 1991. aastast.

• Aegread võimaldavad majanduse arengut jälgida pika perioodi vältel. • Vajalik infoallikas ettevõtjale oma turu tundmaõppimisel ja äri planeerimisel. • Jooniseid on mugav kasutada illustreeriva materjalina firma arengukavasid tutvustavatel presentatsioonidel.

eesti konjunktuuriinstituut • www.ki.ee


ERIAUHIND

2012


Eesti parim õpilasfirma 2012

Student Network Viis ettevõtlikku Tallinna 21. Kooli 11. klassi õpilast otsustasid eelmise õppeaasta algul, et teeks midagi kasulikku ja muudaks Eesti elu paremaks. Pead pandi kokku, ajurünnakutel vaieldi ideed sel-

„Oluline on olla motiveeritud, võtta riske, proovida uusi asju, vaadata, mis ärimaailmas toimub, ja ise palju ära teha.”

Vedas, et me oma firma tegime ja alla ei andnud!

geks ning loodi õpilasfirma Student Network, mis aitab põhikooliõpilastel gümnasistide abiga rasked kooliained selgeks

Joan Kangro, tegevjuht • Olen Student Networkist saanud hea inimeste ja meediaga suhtlemise ning tiimitöö kogemuse. Ka on oluline mõista, et sa pead alati oma ideesse

saada. Mida Joan Kangro, Silver Vapper,

uskuma. Me ei saanud algul oma ettevõtmist käima, sest ei teadnud, kui raske reaalselt ühe

Martin Tammvee, Geithy Sepp ja Anete

firma loomine on. Aga ühel päeval, kui olime just meediast läbi käinud ning mu telefon terve

Advelk, kel tänaseks seljataga ka edukas

päev helises, sest kõik tahtsid meie õpiabiteenust saada, jõudis mulle kohale – vedas!

ülesastumine Bukarestis rahvusvahelisel

Vedas, et me oma firma tegime ja alla ei andnud!

õpilasfirmade võistlusel European Competition, ise oma kogemusest kõige enam

Teine oluline kogemus: ära jää paigale. Me oleksime võinud ju jäädagi pakkuma seda ühte

väärtustavad ja oma tööellu kaasa võta-

teenust, aga me arendasime seda edasi – tõime juurde Skype’i teel õpiabi, töötasime välja

vad?

abimaterjalid ja alustasime arvutiõppe teenuse pakkumisega eakatele. Lisaks sain ma aru, et alati tuleb ka need tööd, mis endale nii väga ei meeldi, väga hästi ära teha, sest see on firmale väga kasulik.

Joan Kangro

Kõige olulisem on aga usalduse loomine sinu ja kliendi vahel. Alguses me tõesti kartsime,

Silver Vapper

et õpilaste vanemad ei usalda meid. Aga siis tuleb lihtsalt uskuda sellesse, mida sa teed, ja

Martin Tammvee

seda kindlalt edasi teha.

Geithy Sepp Silver Vapper, finantsjuht • Sa pead firmat tehes terve aasta jooksul aktiivselt tegutsema,

Anete Advelk

mitte alustama suure pauguga ja siis vahepeal vaikselt toimetama. Ka meil oli perioode, kus

Juhendaja: Riin Saar

tegevus oli passiivsem. Seda tuleks vältida. Kindlasti tasub lisaks oma firma tegemisele ka teiste tegijatega suhelda. Meie näiteks oleme käinud nii Eestis kui mujal õpilasfirmade laatadel ja konverentsidel, kust saab vajalikke kontakte.

Ettevõtluse auhind •

114

• Konkurentsivõime edetabel


Minul endal on suhtlemisoskus tunduvalt arenenud, olen suhelnud paljude võhivõõrastega, mis on mulle julgust ja enesekindlust juurde andnud. Kindlasti on suurenenud ka mu majandusalased teadmised, sest on ju loomulik, et kui teed oma firmat, siis teed ka majandusalased terminid endale selgeks ja süvened sellesse maailmasse. Martin Tammvee, arendusjuht • Mina olen hästi palju ärinduse kohta teada saanud. Kui teen nüüd näiteks oma firma, siis oskan mõnda viga juba vältida, näiteks tuleb kindlasti palju tähelepanu pühendada finantsidele. Meil oli sellega vahepeal probleeme, sest me ei osanud selle tähtsust hinnata. Muuhulgas olen aga omandanud kõige elementaarsemaid oskusi, näiteks seda, et ka raske töö peab tehtud saama ja et sa ei tohi kuhugi mugavustsooni püsima jääda, vaid ikka edasi püüdlema. Geithy Sepp, personalijuht • Mina võtan õpilasfirma kogemusest väga palju tööellu kaasa. Üks asi on see, et oleme saanud ärimaailmast maitse suhu, vähemalt osa sellest. Äritegemine pole sugugi nii lihtne, kui algul tundub! Suur õppetund oli see, et alati ei saa oma sihtgrupile otse läheneda. Meil läks aega, enne kui sellest aru saime. Tahtsime teha turu-uuringu, aga olgem ausad – teha õpilaste seas uuringut, mille tulemused oleksid tõsiseltvõetavad, on üsna keeruline. Algul proovisimegi neid vahetundide ajal küsitleda, aga need polnud 100% tõesed tulemused. Siis mõistsimegi, et tegelikult peame õpilasteni jõudmiseks sõnumi nende vanemateni viima. Mina isiklikult sain hea disainialase kogemuse, näiteks aruanded ja muu taoline on minu disainitud. Kindlasti tahaksin me tegevusega jätkata, sest meil on hea idee ning kahju oleks praegu lõpetada. Ühiskonnas on sellise teenuse järele vajadus ja ka tagasiside on olnud hea. Eks me loodame, et Student Networkil on ka pärisfirmana tulevikku. Anete Advelk, turundusjuht • Oluline on olla motiveeritud, võtta riske, proovida uusi asju, vaadata, mis ärimaailmas toimub, ja ise palju ära teha. Meie üheks heaks küljeks ongi see, et me teeme kõik asjad ise, ilma teiste abita. Turundusjuhina ütleksin, et otsene turundus on väga tähtis ja vajalik. Kui kuuled kellegi teenusest raadiost või telerist, siis jääb see küll kõrvu, aga otsene suhtlus mõjub siiski kõige etemini. Sihtrühma leidmine ja kontakti võtmine oli alguses muidugi raske. Käisime koolides oma teenusest rääkimas, aga Tallinnas on väga palju koole ja sama jutu rääkimine päevast päeva oli üsna kurnav. Pealegi oli meil arusaamatu, et kes siis ikkagi on me sihtrühm. Siis saime aru, et 5.–9. klassi õpilaste eest võtavad veel otsuseid vastu nende vanemad, seega oli meie sihtgrupp lapsevanemad. Pean sotsiaalset vastutust väga tähtsaks ja kuna haridus on edasist elukäiku silmas pidades oluline, siis on tõeliselt hea tunne, kui saame siin kedagi aidata. www.studentnetwork.ee www.facebook.com/OFStudentNetwork

IDEE 2012. aasta parim õpilasfirma Student Network on töötanud välja nutika teenuse – õpiabi põhikooliõpilastele, kes vajavad tuge ning järeleaitamist eelkõige reaal-, ent ka humanitaarainetes. Praegu õpetavad gümnasistid Tallinna ja selle lähipiirkonna õpilasi, uuel õppeaastal on aga ambitsioonikas eesmärk pakkuda õpiabiteenust juba üle kogu Eesti. Taoline õpiabivõrgustik, kus muuhulgas saab õppida ka Skype’i vahendusel, on Eestis teadaolevalt ainus. Lisateenuse väljaarendamiseks andsid viiele noorele inspiratsiooni nende endi vanaemad-vanaisad. Nimelt olid vanavanemad sageli arvutiga jännis – lapselapsed haarasid aga härjal sarvist ja nüüd saavad kõik pensionäridest huvilised arvuti kasutamise endale personaalsete tundide abil selgeks teha.

Ettevõtluse auhind •

115

• Konkurentsivõime edetabel

STUDENT NETWORK 10. klassi lõpus mõlgutasid kolm Tallinna 21. Kooli noormeest, Joan Kangro, Silver Vapper ja Martin Tammvee, mõtet luua oma õpilasfirma. Hea eeskuju oli juba olemas Joani vanema venna näol, kes kuulub 2011. aasta parimasse õpilasfirmasse SockMe. Eelmisel õppeaastal võeti kampa Geithy Sepp ja Anete Advelk ning löödigi käed, et pakkuda põhikoolinoortele õpiabiteenust. Student Network oli loodud. Algus oli keeruline, näiteks tahtis viisik Viru keskuses noortega turu-uuringu teha, aga kuna asi oli keskusega kooskõlastamata, visati nad sealt esimesel korral välja. Ka tekitas peavalu sihtgrupi ja turunduskanalite väljaselgitamine. Ent lõpuks kõik laabus ja praeguseks on Student Networkil juba ligi 100 püsiklienti, st õpilast, kes neilt õpiabiteenust korduvalt ostavad, lisaks ühekordsed ostjad. Firma tutvustab end aktiivselt nii kodulehel, Facebookis, koolides kohapeal, õpilasfirmade laatadel ja konverentsidel kui ka ajalehtedes ja televisioonis (nt Ringvaates). Selleks et firma ikka edasi areneks, loodi mõne aja eest ka Skype’i teel õpetamise-õppimise võimalus ning töötati välja abimaterjalid. Talvevaheaegki ei möödunud päevi laisalt õhtusse saates, vaid ikka lisateenuseid välja mõeldes. Selle tulemusena saavad eakad inimesed nüüd personaalsetes arvutiõpetuse tundides oma arvutikasutusoskusi lihvida. Student Networkil on tagataskus 2012. aasta parima õpilasfirma tiitel, Eesti õpilasfirmade laada meedia tähelepanu auhind, Rootsi õpilasfirmade laadal müügipreemia ja kogemus edukast esinemisest rahvusvahelisel õpilasfirmade konkursil European Competition Rumeenias. Ent loorberitele nad puhkama jääda ei kavatse. 12. klassis jäävad nad nõukogusse ja osanikeks, otsides uusi koostööpartnereid ning arendades uusi teenuseid – uus juhtkond, kes igapäevaste asjadega tegeleb, on juba välja valitud. Plaanid on ambitsioonikad, nimelt kavatsevad noored leida regioonijuhid, kes õpiabiteenust üle Eesti pakkuma hakkavad. Kokkulepped on olemas juba õige mitmes linnas. Ka on plaanis suurendada õpetajate arvu 40ni, leides mõned neist ülikoolide esmakursuslaste seast. Seejärel teevad Joan, Silver, Martin, Geithy ja Anete tagasivaate ning otsustavad, kas luua pärisfirma.


ÜLEVAATED

2012


2011– majanduse tõusuaasta SISEMAJANDUSE KOGUTOODANG (SKT)

Leev Kuum,

kasvas 2011. aastal 7,6% ja moodustas jook-

Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur

sevhindades 16,0 mld eurot (2010. a 14,3 mld eurot, rekordilisel 2008. aastal 16,3 mld

Aasta, mis oli Euroopa Liidu jaoks raskuste ja

eurot). Majandusharude lõikes olid lisand-

2011. aastal 12,5%-le, olles madalaim III kvar-

ebakindluse aasta, osutus Eesti majandusele

väärtuse peamisteks suurendajateks töötlev

talis – 10,9%. Aasta keskmine töötute arv oli

küllaltki edukaks ning isegi paremaks, kui

tööstus, ehitus ning info- ja sidevaldkond.

87 000 ehk 29 000 vähem kui 2010. aastal.

2011. aasta alguses prognoositi. Tulemustest

Kvartalite lõikes arenes SKT vastupidiselt

Töötus meeste hulgas oli jätkuvalt suurem kui

on näha, et majandus on ennast kriisiaastatel

eelmisele aastale aeglustuvas tempos: I kvar-

naiste hulgas (vastavalt 13,1% ja 11,8%), kuid

oluliselt korrastanud ning toimib nüüd

tal 9,5%, II kvartal 8,4%, III kvartal 8,3% ja IV

vahe aasta jooksul vähenes. Pikaajaliste (üle

tõhusamalt kui varem. Parimaks tõestuseks

kvartal 4,5%.

aasta) töötute keskmine arv oli 49 000, neist 28 000 oli tööd otsinud juba üle kahe aasta.

sellele on ettevõtete ekspordivõimekuse suur

SKT arvestus tarbimismeetodil näitab, et

kasv. Valitsuse õigeaegne kasinusprogramm

majanduse areng toetus eelkõige kõrgele vä-

TARBIJAHINNAD tõusid 2011. aasta kesk-

võimaldas Eestil ennast maailmas positiivselt

lisnõudlusele, kuid ka sisenõudlus kasvas

misena 5% (2010 – 3,0%), seejuures I kvar-

näidata – me oleme hea näide sellest, et üle-

tänu investeeringutele jõudsalt (kasv 11%).

talis 5,4%, II kvartalis 5,2%, III kvartalis 5,3%

arust laenamist ja üle jõu elamist vältiv

Eratarbimiskulutused kasvasid vaatamata

ja IV kvartalis 4,1% (aasta võrdluses). Toidu-

majanduspoliitika on jätkusuutlik. Samas

madalale baasile vaid 4% (2009. ja 2010.

ja mittealkohoolsete jookide 9,7% kallinemine

põhjustasid karmid eelarvepiirangud kõrge-

aastal langus vastavalt 16,1% ja 1,8%) ja

andis koguhinnatõusust kaks viiendikku ning

mat tööpuudust ning viisid sotsiaaltoetuste

investeeringud 27% (2009. ja 2010. aastal

elektri, soojusenergia ja kütte 6,2% ning

kärpimiseni, riiklike investeeringute vähen-

langus vastavalt 38,0% ja 9,0%). Investee-

mootorikütuse 12,2% hinnatõus lisas üldisele

damiseni jne.

ringute osakaal SKTst mõnevõrra tõusis ja

hinnatõusule veel ühe viiendiku. 2011. aasta

moodustas 21,5%, eratarbimiskulutuste ja

detsembris olid võrreldes 2010. aasta sama

avaliku sektori lõpptarbimiskulutuste osakaal

kuuga kaubad 3,4% ja teenused 4,4% kalli-

oli vastavalt 49,6% ja 19,5%.

mad. Kaupade ja teenuste administratiivselt

2011. aasta läheb Eesti ajalukku euro tulekuga ehk riigi tunnistamisega eurokõlbu-

reguleeritavad hinnad olid detsembris 6,5% ja

likuks. See muutis juba 2011. aastal pangalaenud odavamaks ning Eesti investorite

TÖÖHÕIVE (aasta keskmine hõivatute arv)

mittereguleeritavad hinnad 2,8% kallimad kui

jaoks atraktiivsemaks, ent eurotsooni kuulu-

kasvas 38 000 inimese võrra ehk 6,7% ja

aasta varem. Inflatsiooni oodatust (3,5%)

mise tõeline mõju selgub tõenäoliselt alles

moodustas aasta keskmisena 609 000 ini-

kiiremat kasvu põhjustas osaliselt toormehin-

aastatega. Seda aastat jääb iseloomustama

mest (2008. aasta rekordtase oli 656 000).

dade kallinemine rahvusvahelistel turgudel.

kiire majanduskasv, jooksevkonto ülejääk,

Hõivatute arv kasvas kvartalist kvartalisse ja

kolmandiku võrra kasvanud eksport, uute

saavutas kõrgeima taseme III kvartalis –

KAUPADE EKSPORT kasvas 2011. aastal

ettevõtete aktiivne loomine, tööhõive parane-

628 000 inimest. Tegevusharude lõikes kas-

jooksevhindades 37% ja moodustas 12,0 mld

mine, äriettevõtete kasumlikkuse märgatav

vas hõive kõige rohkem tööstuses – 13 000

eurot, mis on teise iseseisvusaja parim tule-

suurenemine jpm. Kõik see annab alust

inimese võrra. Tööhõive määr tõusis III kvar-

mus (senine rekord oli eelmise aasta 8,75 mld

nimetada 2011. aastat (konjunktuuritsükli

talis 61%-ni, jäädes vaid napilt alla rekor-

eurot). Kvartalite lõikes oli ekspordikäive

järgi) majanduse tõusuaastaks. Nüüd kõigest

dilisele 2008. a III kvartali tasemele (63,3%).

järgmine: I kvartal 2,74 mld eurot, II kvartal

lähemalt.

Töötuse määr alanes 2010. aasta 16,9%-lt

3,17 mld eurot, III kvartal 3,06 mld eurot ja IV

Ettevõtluse auhind •

118

• Konkurentsivõime edetabel


kvartal 3,05 mld eurot. Ekspordi kiire

andmetel) finantsvahenduses – 1369

kasv näitab Eesti ettevõtete konkurentsi-

eurot ja IT sektoris – 1359 eurot.

võime tõusu ja ekspordinõudluse kasvu

KUI HEAD ME OLEME? Lisame rahvusvaheliste reitinguagentuuride hinnangud Eestile (seisuga 21. august 2012).

Euroopa Liidus ja mujal. Ekspordi peami-

Buumi ajal hoogsalt laienenud laenu-

sed sihtriigid olid Rootsi (15,6%), Soome

turg kahanes kolmandat aastat järjest.

(15,0%), Venemaa (11,0%) ja Läti

2011. aasta lõpus moodustas laenujääk

(8,0%). Euroopa Liidu osa Eesti eks-

14,1 mld eurot, mis on rekordtasemest

pordis oli 66%, mis on mõnevõrra

2008. aastal 2,6 mld eurot ehk 15%

31. koht 59 riigi arvestuses. Reiting iseloomustab

madalam kui 2010. aastal (69%). Eesti

väiksem. Aasta teisel poolel laenuturg

Eesti majanduse seisundit, valitsuse töö tõhusust,

töötleva tööstuse ettevõtted eksportisid

mõnevõrra elavnes. Samas, vaatamata

äritegevuse efektiivsust ja infrastruktuuri arengu-

oma toodangust esialgsel hinnangul üle

laenude tagasimaksmisele kasvasid

taset. Võrreldes aasta varasemaga on reiting ühe

70%. Kõrge tulemus on osaliselt põhjus-

elanike ja ettevõtete rahasäästud pan-

koha võrra tõusnud.

tatud veel taastumata sisenõudlusest.

kades, ulatudes aasta lõpus 11,6 mld

• Globaalne konkurentsivõime reiting

Suuremad eksportöörid olid välisoman-

euroni (kasv 10,1%). Tavatult suur on

dis või välisosalusega ettevõtted.

tähtajatute hoiuste osakaal, kuna pan-

33. koht 142 riigi võrdluses. Reiting iseloomustab

kade intressimäärad püsivad madalad.

riigi võimet tagada jätkusuutlik majanduskasv

KAUPADE IMPORT moodustas 2011. aastal 12,6 mld eurot, ületades 2010.

KINNISVARATURG teist aastat järjest

aasta taseme (9,25 mld eurot) 36%

mõnevõrra elavnes, jäädes siiski nii

võrra ja senise rekordtaseme (2007 –

tehingute arvult kui ka nende kogumak-

11,44 mld eurot) 12% võrra. Kvartalite

sumuse poolest oluliselt alla 2006. aasta

lõikes oli import üsna võrdne, olles

rekordtasemele. Notariaalselt tõestatud

tugevalt mõjutatud kaupade ekspordist:

kinnisvaratehingute arv oli 32 486 ning

I kvartal 2,96 mld eurot, II kvartal 3,30

see suurenes aastaga 3%. Tehingute

mld eurot, III kvartal 3,20 mld eurot ja IV

kogumaksumuseks kujunes 1,5 mld

kvartal 3,17 mld eurot. Valdav osa kaupu

eurot, mis ületas eelmise aasta taseme

imporditi ELi liikmesriikidest – kokku

neljandiku võrra. Keskmine kinnisvara-

9,9 mld euro eest ehk 78,4% kogu

tehingu väärtus oli 47 528 eurot. Kõige

impordist. Väliskaubavahetuse bilanss

rohkem tehinguid tehti korteriomandi-

paranes kriisiaastatel kõvasti, kuid oli

ga – 48% (kõikidest kinnisvaratehingu-

siiski mõõdukas defitsiidis: 2011 moo-

test). Võrdluseks olgu märgitud, et buu-

dustas defitsiit 0,6 mld eurot, 2010.

mi ajal (2006) sõlmiti 62 800 tehingut ja

aastal 0,5 mld eurot ning rekordilisel

nende koguväärtus oli 4,8 mld eurot

2007. aastal 3,4 mld eurot. Suurim posi-

(keskmine maksumus 76 700 eurot).

tiivne bilanss oli Eestil puidu ja puidutoodete osas. Teenuste bilanss oli 2011. aastal traditsiooniliselt positiivne, kusjuures eksport moodustas jooksevhinnas 3,9 mld eurot ja import 2,7 mld eurot. Mõlemad näitajad, nii eksport kui ka import, on rekordilised. Võrreldes 2010. aastaga kasvas eksport 15% ja import 27%. Teenuste käibe positiivne saldo korvas kaubavahetuse puudujäägi ning juba kolmas aasta järjest on jooksevkonto positiivne,

tõusid 5,0%, siis reaalpalk mõõdukalt (0,9%) kasvas, seda esmakordselt pärast kriisi (2009. aasta langus 4,9%,

iseloomustab riigi arengutaset sõltuvalt sellest, kas areng toimub ressursside, tehnoloogia või innovatsiooni baasil. Võrreldes aasta varasemaga on reiting jäänud samaks. • Rahvusvaheline inimarengu indeks (ÜRO) 34. koht 187 riigi edetabelis. Indeks arvestab elanike haridustaset, eluiga, majanduse arengutaset jne. Võrreldes eelmise aastaga jäi Eesti koht edetabelis samaks. • Rahvusvaheline majandusvabaduse indeks (The Heritage Foundation)

14. koht 179 riigi võrdluses. Hindamise aluseks on kaubanduspoliitika, riiklik sekkumine, rahanduspoliitika, musta turu osakaal majanduses jne. Võrreldes möödunud aastaga on Eesti koht jäänud samaks. • Rahvusvaheline pikaajaliste väliskohustuste täitmise võimet iseloomustav reiting

med: ettevõtlussektori käive oli 42,1 mld

Reitinguagentuur Standard & Poor’s (S&P) tõstis

eurot ehk 18% suurem kui eelmisel

2011. aasta augustis Eesti riigireitingut ühe astme

aastal, kogukasum kasvas 40% ja ulatus

võrra, tasemelt A tasemele AA – väljavaade nega-

2,8 mld euroni. Ettevõtete investeerin-

tiivne. Aluseks on riigis tehtud struktuurireformid,

gud olid 2,3 mld eurot ja kasvasid 2010.

otseinvesteeringute maht, fiskaal- ja rahapoliitika.

aastaga võrreldes poole võrra, kulud

• Rahvusvaheline korruptsiooni indeks

kasvasid 17%, sh tööjõukulud 11%.

(Transparency International)

Ettevõtlussektori tunnitootlikkus (puhta

29. koht 183 riigi edetabelis. Esikohal olevas riigis

lisandväärtuse alusel) suurenes 15%.

on korruptsioon väikseim. Aastaga on Eesti positsioon kolme koha võrra halvenenud.

vas 17,9%, kaupade jaemüük (mahu-

aasta taseme. Kuna tarbijahinnad (THI)

keskpikal perioodil. Tugineb informatsioonile, mis

(Standard & Poor’s)

SKP suhtes.

ületab 14 euro võrra ka rekordilise 2008.

(World Economic Forum, Geneva)

ÄRIETTEVÕTETE TEGEVUST 2011.

TÖÖSTUSTOODANG (mahuindeks) kas-

aastal 5,9% ja ulatus 839 euroni, mis

(Institute for Management Development, Lausanne)

aastal iseloomutavad järgmised and-

2011. aastal 0,5 mld eurot ehk 3,2%

KESKMINE BRUTOPALK tõusis 2011.

• Rahvusvaheline konkurentsivõime reiting

• Rahvusvaheline infotehnoloogia indeks (World Economic Forum)

indeks) 5,6% ja omal jõul tehtud ehitus-

24. koht 142 riigi võrdluses. Aluseks on IT kasuta-

tööd püsihindades moodustasid 1,7 mld

mine riigi majanduse edendamisel. Võrreldes aasta

eurot (mahu kasv 27%). Jääb veel lisada,

varasemaga on Eesti kahe koha võrra tõusnud.

et valitsemissektori koondeelarve oli

• Turismi konkurentsivõime indeks

163,9 mln euroga (1% SKPst) ülejäägis, kusjuures keskvalitsuse kulutused ületasid tulusid 0,7 mln euro võrra. G

(World Economic Forum)

Eestile kuulub 139 riigi hulgas 25. koht. Indeks võtab arvesse riigis valitsevat turvalisust, trans-

2010. aasta langus 1,9%). Tegevusalade

pordi- ja IT-infrastruktuuri, loodus- ja kultuurires-

lõikes olid kõrgemad palgad (IV kvartali

sursse, tervishoiu- ja hügieenitingimusi jne. Viimase aastaga pole Eesti koht muutunud.

Ettevõtluse auhind •

119

• Konkurentsivõime edetabel


ETTEVÕTLUSE AUHINNA AJALUGU

VÄLISINVESTORI KONKURSS

EKSPORDIFOORUM

1995

PEAAUHIND: AS NORMA

PEAAUHIND: AS EESTI TELEFON

1996 PEAAUHIND: AS ELCOTEQ TALLINN Eestit tutvustanud välisinvestor: Tolaram Grupp Ekspordi arendaja: AS Kunda Nordic Tsement Töökohtade looja: AS Loksa Laevaremonditehas Nüüdisaegse keskkonnasõbraliku tehnoloogia levitaja: Ragn-Sells AS

1997 PEAAUHIND: TOLARAM GRUPP Ekspordi arendaja: Kreenholmi Valduse AS Töökohtade looja: AS Järvakandi Klaas Toodete kvaliteedi arendaja: AS Elcoteq Tallinn Suurim investeering: AS Eesti Merelaevandus

1997 Väike- ja keskmise suurusega eksportöör: AS Viljandi Aken ja Uks Kiire arenguga eksportöör: AS Balteco Töökohtade looja: AS Elcoteq Tallinn Kodumaise tooraine kasutaja: AS Viisnurk

1998 PEAAUHIND: KREENHOLMI VALDUSE AS Väike- ja keskmise suurusega eksportöör: AS Rõngu Tehas Kiire arenguga eksportöör: AS Tarkon Töökohtade looja: AS Toom Tekstiil Kodumaise tooraine kasutaja: AS Repo Vabrikud

1999 PEAAUHIND: VIISNURK AS

1998 PEAAUHIND: AS HANSAPANK Ekspordi arendaja: Tolaram Grupp Töökohtade looja: AS Britannic Eesti AS Toote kvaliteedi arendaja: AS Elcoteq Tallinn Suurim välisinvesteering: AS Hansapank

ETTEVÕTLUSE AUHIND

1999 PEAAUHIND: AS KUNDA NORDIC TSEMENT Ekspordi arendaja: OÜ HTM Sport Eesti Töökohtade looja: Lindegaard Eesti AS Suurim investeering: AS Eesti Telekom Innovaator: OÜ JOT Eesti Ettevõtluse auhind •

120

Väike- ja keskmise suurusega eksportöör: AS Hansa Candle Kiire arenguga eksportöör: AS Wendre Töökohtade looja: AS Repo Vabrikud

2000 PEAAUHIND: AS VIISNURK Väike- ja keskmise suurusega ettevõte: AS Mikskaar Eksportöör: AS Silmet Välisinvestor: OÜ JOT Eesti Tehnoloogia arendaja: OÜ JOT Eesti

• Konkurentsivõime edetabel

Turismi uuendaja: Reval Hotelligrupi AS Piirkonna edendaja: AS Viisnurk

2001 PEAAUHIND: AS SILMET Väike- ja keskmise suurusega ettevõte: AS Viljandi Liimpuit Eksportöör: AS Silmet Välisinvestor: „Horizon” Tselluloosi ja Paberi AS Tehnoloogia arendaja: AS Silmet Turismi uuendaja: Ammende Villa Catering OÜ Piirkonna edendaja: AS Silmet

2003* PEAAUHIND: BLRT GRUPP AS Väike- ja keskmise suurusega ettevõte: Viking Window AS Eksportöör: BLRT Grupp AS Välisinvestor: Velsicol Eesti AS Tehnoloogia arendaja: OÜ Curonia Research Turismi uuendaja: AS Tallink Grupp Piirkonna edendaja: Velsicol Eesti AS

2004 PEAAUHIND: AS VILJANDI METALL Suureksportöör: OÜ Krimelte Väike- ja keskmise suurusega eksportöör: Mountain Loghome OÜ Välisinvestor: AS Imavere Saeveski Tehnoloogia arendaja: Aqris Software AS Turismi uuendaja (suurettevõte): AS Estonian Air Turismi uuendaja (väikeettevõte): OÜ Pintmann Grupp Piirkonna edendaja: AS Viljandi Metall

2005 PEAAUHIND: REGIO AS Eksportöör: Polimoon AS Välisinvestor: Elcoteq Tallinn AS Turismi uuendaja: Estravel AS Piirkonna edendaja: Pühajärve Puhkekodu AS Innovaator: Regio AS

2006 ETTEVÕTLUSE AUHIND: VERTEX ESTONIA AS Rahvusvahelistuja: Regio AS Välisinvestor: Enics Eesti AS Piirkonna edendaja: Põltsamaa Felix AS Turismi uuendaja: Otepää Seikluspark OÜ Aasta areneja: Haka Plast OÜ Innovaator: Vertex Estonia AS

2007 PEAAUHIND: TALLINK GRUPP AS Turismi uuendaja: Tallink Grupp AS Innovaator: Elion Ettevõtted AS Eksportöör: Krimelte OÜ Välisinvestor: ABB AS Piirkonna edendaja: Viking Windows AS Tööstusettevõte: VKG Oil AS Aasta areneja: Nova Haus Element AS

2008 PEAAUHIND: ABB AS Välisinvestor: ABB AS Turismi uuendaja: Emajõe Lodjaselts MTÜ Innovaator: VKG Oil AS Eksportöör: Ecometal AS Tööstusettevõte: Favor AS Aasta areneja: Tiptiptap OÜ


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

2009 PEAAUHIND: VKG OIL AS Eksportöör: VKG Oil AS Aasta areneja: Flow Service OÜ Turismi uuendaja: Narva Muuseum SA Innovaator: Modesat Communications OÜ Välisinvestor: ABB AS

2010

EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABELI AJALUGU

PEAAUHIND: ERICSSON EESTI AS Eksportöör: Wendre AS Aasta areneja: Polarwek OÜ Turismi uuendaja: Maarja-Magdaleena Gild MTÜ Innovaator: Massi Miliano OÜ Välisinvestor: Ericsson Eesti Disaini rakendaja: Balteco AS

2011 PEAAUHIND: FORTUMO OÜ Eksportöör: Fortumo OÜ Välisinvestor: ABB AS Turismi uuendaja: Maanteemuuseum Innovaator: ZeroTurnaround OÜ Disaini rakendaja: Krimelte OÜ

2003 Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: EESTI ENERGIA AS Konkurentsivõimelisim väikeettevõte: Tallinna Laevatehas OÜ Konkurentsivõimelisim kaubanduse suurettevõte: Kesko Food AS Konkurentsivõimelisim kaubanduse väikeettevõte: Baltic Pulp & Paper OÜ Konkurentsivõimelisim tööstuse ja energeetika suurettevõte: Eesti Energia AS Konkurentsivõimelisim tööstuse ja energeetika väikeettevõte: Krimelte OÜ Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Merko Ehitus AS

* Alates 2003. aastast nimetatakse konkurssi selle aasta järgi, mil auhind välja kuulutatakse, mitte selle järgi, mille majandustulemusi hinnatakse.

Konkurentsivõimelisim transpordi ja sideettevõte: Russian Estonian Rail Services AS

Konkurentsivõimelisim metsa- ja põllumajandusettevõte: Imavere Saeveski AS Konkurentsivõimelisim teeninduse suurettevõte: Hansapank AS Konkurentsivõimelisim teeninduse väikeettevõte: Nordea Finance Estonia AS

2004 Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: HANSAPANK AS Konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte: Silberauto AS Konkurentsivõimelisim kaubanduse keskettevõte: Kolomna Energy Service OÜ Konkurentsivõimelisim kaubanduse väikeettevõte: Agris Software AS Konkurentsivõimelisim tööstuse ja energeetika ettevõte: BLRT Grupp AS

Konkurentsivõimelisim tööstuse ja energeetika keskettevõte: Maxit Estonia AS Konkurentsivõimelisim tööstuse ja energeetika väikeettevõte: Örnplast Eesti AS Konkurentsivõimelisim ehituse suur- ja keskettevõte: Merko Ehitus AS Konkurentsivõimelisim ehituse väikeettevõte: Peri AS Konkurentsivõimelisim transpordi-, logistika- ja sideettevõte: Russian Estonian Rail Services AS Konkurentsivõimelisim metsaja põllumajandusettevõte: Ekseko AS Konkurentsivõimelisim teeninduse suur- ja keskettevõte: Hansapank AS Konkurentsivõimelisim teeninduse väikeettevõte: Riigiressursside Keskus OÜ


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABELI AJALUGU

EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte: Tallinna Sadam AS

2005

2006

2007

Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: HANSAPANK AS

Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: HANSAPANK AS

Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: TALLINK GRUPP AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte: Hansapank AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte: Hansapank AS

Konkurentsivõimelisim turismiettevõte: Tallink Grupp AS

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte: Tallinna Kaubamaja AS

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte: Tallinna Kaubamaja AS

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte: Betoonimeister AS

Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte: Silberauto AS

Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte: Mazeikiu Nafta Trading House OÜ

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte: Catwees AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte: BLRT Grupp AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte: BLRT Grupp AS

Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte: Mazeikiu Nafta Trading House OÜ

Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte: A. Le Coq Tartu Õlletehas AS

Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte: A. Le Coq Tartu Õlletehas AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte: BLRT Grupp AS

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte: A. Le Coq AS

Konkurentsivõimelisim side-, transpordi- ja logistikaettevõte: EMT AS

Konkurentsivõimelisim side-, transpordi- ja logistikaettevõte: Eesti Telekom AS

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim metsa- ja põllumajandusettevõte: Ekseko AS

Konkurentsivõimelisim metsa- ja põllumajandusettevõte: Riigimetsa Majandamise Keskus

Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte: EMT AS

Konkurentsivõimelisim hotelli- ja restoraniettevõte: Delegatsioon OÜ

Konkurentsivõimelisim hotelli- ja restoraniettevõte: Domina Management AS

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte: Ekseko AS

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte: Kodumajagrupi AS

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte: Falck Eesti AS

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte: Artig KV OÜ

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte: Oilseeds Trade AS

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte: Kuusakoski AS

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte: Kuusakoski AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte: Hansapank AS

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte: Mainor AS

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte: Tallinna Vesi AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte: Gild Professional Services AS

Ettevõtlusauhind •

122

• Konkurentsivõime edetabel

2008 Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: TALLINK GRUPP AS Konkurentsivõimelisim turismiettevõte: Tallink Grupp AS Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte: Kaamos Kinnisvara OÜ Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte: Varmapartner OÜ Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte: Mazeikiu Nafta Trading House OÜ Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte: BLRT Grupp AS Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte: Saku Õlletehase AS Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Oma Ehitaja AS Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte: Eesti Telekom AS


EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABELI AJALUGU

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte: Olympic Casino Eesti AS Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte: Tallinna Sadam AS

2009 Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: MAZEIKIU NAFTA TRADING HOUSE OÜ Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte: Riverside OÜ Konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte: Mazeikiu Nafta Trading House OÜ Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte: BLRT Grupp AS Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte: A. Le Coq AS Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Merko Ehitus AS Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte: Eesti Telekom AS Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte: EKE Invest AS Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte: Swedbank AS

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte: Tallinnk Grupp AS

Ettevõtlusauhind •

123

2010

2011

Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: TALLINK GROUP AS

Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte: EMT AS

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte: Rentest OÜ

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte: Pärnu Sadam AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte: BLRT Grupp AS Konkurentsivõimelisim turismiettevõte: Deneesti OÜ Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte: A. Le Coq AS Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte: Humana Sorteerimiskeskus OÜ Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte: Mazeikiu Nafta Trading House OÜ Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte: Riigi Kinnisvara AS Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte: AS Vopak E.O.S. Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Merko Ehituse AS Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT–ettevõte EMT AS Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte: AS IF Eesti Kindlustus

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte: Tallinna Vesi AS

EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

Konkurentsivõimelisim põlluja metsamajanduse ettevõte: OÜ Markilo Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte: AS G4S Eesti

• Konkurentsivõime edetabel

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte: BLRT Grupp AS Konkurentsivõimelisim turismiettevõte: GoAdventure AS Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte: A. Le Coq AS Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte: Eesti Statoil AS Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte: Oilseeds Trade AS Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte: Riigi Kinnisvara AS Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte: E.R.S. AS Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte: Napal AS Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte: EMT AS Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte: Swedbank AS Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte: AS G4S Eesti


VÕÕRKEELSED KOKKUVÕTTED

ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012

Entrepreneurship Award is the entrepreneurship competition with the longest history in Estonia which dates back to the year 1996. Just in this year the competition was organised under the leadership of the President Lennart Meri for the issue of the title “Foreign Investor 1995”. The competition has changed and expanded with time and since 2000 Enterprise Estonia organises the choosing and recognition of the best companies under the name of “Entrepreneurship Award”.

ПРЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 2012

Премия предпринимательства – это проводимый в Эстонии предпринимательский конкурс, история которого началась в 1996 году. Именно в этом году под предводительством президента Леннарта Мери был организован конкурс на присуждение титула «Зарубежный инвестор 1995». Со временем конкурс видоизменялся и расширялся, и с 2000 года отбором и награждением лучших предприятий в рамках конкурса «Премия предпринимательства» занимается Целевой фонд развития предпри нимательства EAS.

The primary objective of the competition is to recognise the successful and perspective Estonian companies and set them as the examples for others. The wider aim is to contribute to the promotion of entrepreneurship, growth of the international competitiveness of the Estonian companies and therewith to the faster economic development.

Главная цель конкурса заключается в признании успешных и перспективных предприятий Эстонии и приведении их в пример другим. Более широкой целью конкурса является содействие продвижению пред при ниматель ства, росту международной конкурентоспособности эстонских предприятий, а вместе с тем и быстрому развитию экономики.

Each year the number and name of categories are slightly updated to guarantee the valuation of the companies in the more important sectors from the viewpoint of the state economy. This year the categories were: Starter of the Year, Exporter, Foreign Investor and Tourism Innovator of the Year.

Каждый год вносятся некоторые изменения в количество и названия категорий для того, чтобы оценивание предприятий осуществлялось по существенным с точки зрения государственной экономики сферам дея тель ности. В этом году отбор проводился по следующим категориям: Новичок годa, Экспортер года, Зарубежный инвестор и Новатор в сфере туризма.

The basis of choice is the questionnaires sent by the companies. In cooperation with the Estonian Institute of Economic Research the ranking of each category is specified, of which the advisory committees of Enterprise Estonia choose the three nominees and the winner company per each category. The main winner of the Entrepreneurship Award is chosen among the category winners by the representative jury, the members of which are the representatives of the universities, key ministries and circles of entrepreneurship. The participation in the competition has increased from year to year, good companies worthy of recognition exist in all categories and therefore the making of choices is complicated. In several cases the discussions lasted for hours, but finally the results were also achieved.

Основанием для отбора предприятий служат поступающие от них анкеты. При сотрудничестве с Институтом конъюнктуры Эстонии в каждой категории составляется рейтинг предприятий, из которых советники EAS в каждой категории выбирают по три номинанта и победителя. Единого победителя, заслуживающего Премии предпринимательства, среди победителей по категориям выбирает жюри, в состав которого входят предс тавители университетов, ключевых министерств и предпринимательских кругов. С каждым годом участников конкурса становится все больше. Поскольку в каждой категории есть замечательные и достойные признания предприятия, процесс отбора становится очень сложным. Иногда обсуждения велись часами, однако в конечном итоге решение все-таки было принято. Кульминацией конкурса «Премия предпринимательства

The competition “Enterprise Award 2012” culminated traditionally with the festive gala night in the concert hall of Estonia, where the winners will be announced and the deserved awards will be given to the best. G

Ettevõtluse auhind •

124

• Konkurentsivõime edetabel

2012» станет торжественный гала-вечер в концертном зале «Эстония», где будут объявлены победители и лучшие предприниматели получат заслуженные призы.

G


VÕÕRKEELSED KOKKUVÕTTED

ESTONIAN COMPANIES’ COMPETITIVENESS RANKING 2012

ПЕРВЕНСТВО ЭСТОНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 2012

In total 556 companies sent their financial indicators of 2011 in order to participate in the Estonian Companies’ Competitiveness Ranking 2012. According to the methodology 546 of them qualified for the final ranking. The main reason for not qualifying was the insufficient number of full financial years necessary for participation. Organisers of the competition are happy to see that the number of participating companies has greatly increased – by 170 participants.

В 2012 году для участия в таблице первенства эстонских предприятий по конкурентоспособности показатели своей хозяйственной деятельности за 2011 год прислали 556 предприятий. В соответствии с методикой отбора при составлении окончательной таблицы квалификацию прошли 546 предприятий. Основной причиной дисквалификации являлось недостаточное для участия количество полных хозяйственных лет. Организаторов конкурса радует возросшее количество участников, которое по сравнению с прошедшим годом увеличилось на 170 предприятий.

The participants could choose between 12 fields of activity in order to benchmark themselves against their competitors. During the course of the competition, the organisers decided to add a thirteenth area of activity – project design and architecture. There are hundreds of companies in Estonia that fall into this category and for them competing with the construction companies (so far it has been the closest category) is not very reasonable. Thus the new category was introduced thanks to the commendable proposal from a company of this area.

Участники могли выбрать из 12 сфер деятельности ту, в которой хотели бы сравнить себя с конкурентами. В ходе конкурса организаторы решили добавить еще одну новую, тринадцатую сферу – проектирование и архитектуру. В этой области в Эстонии действуют сотни предприятий, для которых конкурирование со строительными предприятиями не представ- ляется достаточно разумным (до сих пор строительство являлось наиболее близкой им областью). В связи с этим в конкурсе появилась новая сфера благодаря заслуживающему одобрения предложению одного из архитектурнопроектировочных предприятий.

The Most Competitive Small and Medium-Sized Enterprise is established in addition to the general winner. We are glad to see that already 309 companies wished to be compared against other companies in this category – this is 75 companies than last year. Nearly in all categories the number of participating companies increased as compared to the previous year, the number of participants in the categories of wholesales, transport and logistics, construction and other services increased by 20-30 companies. Only in communications and IT services the number of participating companies remained lower than during the previous year, the number of competitors in the tourism category remained the same as in 2011. This year, an especially large number of companies participated in the category of industrial and energy enterprises (165, last year 140 and in 2010 88). Also during the previous years, the number of competitors has been the highest in this category. Already for the second consecutive year it was decided to recognize the most Diversely Competitive Company, whose competitiveness is simultaneously based on its size, dynamism (speed of development) as well as efficiency. Ever since the year 2003, when the most competitive Estonian company was first recognized, the principle holds that the ranking includes only the companies who themselves express the wish to be included and who submit the necessary data in time. The companies themselves decide in which category they compete. Furthermore, the companies have the right to decide if they participate in a consolidated manner or each sub-company participates independently. The technical calculations needed for compiling the ranking are done by the operator company Estonian Institute of Economic Research. In eight years, four companies have been named the most competitive enterprise in Estonia: Eesti Energia AS (2003), Hansapank (2004, 2005, 2006), Tallink Grupp (2007, 2008, 2010), Mažeikiu Nafta Trading (2009) and EMT (2011). This year, the most competitive company turned out to be EMT, which already for the second consecutive year won in the category of communications and IT-services. BLRT Grupp in the category The Most Competitive Industrial and Energy Enterprise has the longest standing as a winner – 7 times. A. Le Coq has been named the most competitive food industry enterprise and Mazeikiu Nafta Trading House (now Orlen) the most competitive wholesale trading enterprise six times. G

Ettevõtluse auhind •

125

• Konkurentsivõime edetabel

В дополнение к общему победителю будет определено также самое конкурентоспособное малое и среднее предприятие. Приятно отметить, что в этой категории пожелали сравнить свое предприятие с другими уже 309 участников – это на 75 предприятий больше, чем в прошлом году. Почти во всех сферах деятельности количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось. В областях оптовой торговли, транспорта, логистики, строительства и других сферах обслуживания численность участников возросла на 20–30 предприятий. Только в сферах связи, коммуникации и услуг ИТ участие сократилось по сравнению с прошлым годом, а в сфере туризма количество кандидатов осталось на том же уровне, что и в 2011 году. Особенно многочисленным было участие в этом году в сфере промышленности и энергетики (165 предприятий, в прошлом году 140 и в 2010 году 88). В предыдущие годы в этой сфере также наблюдалось самое большое количество участников. Уже второй год подряд, в дополнение к самым конкурентоспособным предприятиям по сферам деятельности, было принято решение определить также и предприятие, обладающее самой разносторонней конкурентоспособностью, которая основывается одновременно как на размере, динамичности (скорости развития), так и на эффективности деятельности фирмы. Начиная с 2003 года, когда началось выявление самых конкурентоспособных предприятий Эстонии, действует принцип, на основании которого в таблицу первенства включаются предприятия, которые сами объявляют о своем желании участвовать и своевременно представляют необходимые сведения. Предприятия сами решают, в какой сфере деятельности они намерены соперничать, а также предполагают ли они выступать консолидировано или же каждое предприятие будет представлено отдельно. Необходимые для составления таблицы технические расчеты проводит наша фирма-партнер – Эстонский институт конъюнктуры. В течение 8 лет самыми конкурентоспособными предприятиями Эстонии были признаны 5 предприятий: АО Eesti Energia (2003), Hansapank (2004, 2005, 2006), Tallink Grupp (2007, 2008, 2010), Mažeikiu Nafta Trading (2009) и EMT (2011). В этом году самым конкурентоспособным предприятием уже второй год подряд стала фирма EMT, признанная лучшей в сфере связи, коммуникаций и IT. Самым продолжительным стажем победителя в категории «Самое конкурентоспособное предприятие в сфере промышленности и энергетики» обладает предприятие BLRT Grupp, ставшее лучшим уже в 7-й раз. В 6-й раз самым конкурентоспособным предприятием в категории предприятий пищевой промышленности признана фирма A. Le Coq, а среди предприятий оптовой торговли – Mažeikiu Nafta Trading (на сегодняшний день Orlen). G


ESTONIAN EXPORT DIRECTORY • • • • • • •

Mahukas töövahend ettevõtja jaoks nii siin- kui sealpool piiri Aitab leida uusi koostöövõimalusi ja partnereid Tutvustab Eestit ja Eesti majandust mujal maailmas Näpunäited Eestis äri alustamiseks Enam kui 1000 Eesti ettevõtja tutvustused Raamat ja aina laienev veebileht WWW.ESTONIANEXPORT.EE Inglise, saksa ja prantsuse keeles

KASVATA OMA ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIMET! Avalda väljaandes oma ettevõtte andmed ning leia uued koostöövõimalused ja partnerid! Käimas on 2013. aasta väljaande koostamine. Osalema on oodatud kõik Eesti ettevõtted, kes on huvitatud oma kaupade või teenuste pakkumisest või omavad potentsiaali laienemiseks ekspordi-impordi turgudele. Väljaande koostamine toimub 2012. aasta septembrist detsembrini.

2013. aasta jaanuaris ilmub „Estonian Export Directory” juba kaheksateistkümnendat korda. Sellest praktilisest ärikataloogist on saanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja kohalike import-eksportööride tähtsaim ning esinduslikem väljaanne. EED tugevaimaks küljeks on laialdased levikanalid, milleks on suur hulk kaubanduskodasid, impordiekspordi agentuure, Eesti välissaatkondi ja EAS-i välisesindusi ning muid asjakohaseid organisatsioone pea 80 riigis.

Väikesest per e suureks eksp firmast ortööriks. 1995.

aastal tegevu st alustanud puitsõrestikmaju tootev fir ma Seve Ehitus e AS on kümnekonna aastag a kasvanud üh e pere ettevõ misest oluliseks tpuitmajade to otjaks Põhjam de turule. Firm aa a ekspordidire ktor ja juhatu liige Henri En se niste räägib aj akirjas Ehitaja : „Eksportimine tundus meile alguses liiga ka üritus. Alguse llis ajend tuli Ka ub andus-Tööstu kojast, kes tegi settepaneku pa igutada meid om ekspordikatalo a ogi. See sai te htud ning esim tellimused tu esed lidki kahe kõ ne järel Norra üks Rootsist.” st ja

Info reklaami ja andmete avaldamise kohta Kaubanduskoja koostööpartnerilt: Ekspress Hotline AS – Tel: 626 6910 Info väljaande kohta: Piret Salmistu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, tel: 604 0060, piret@koda.ee 2012. aasta väljaanne Kaubanduskojas tasuta saadaval. Küsi telefonil 604 0060 või e-postiaadressil koda@koda.ee.


Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon, mis asutati kaupmeeste, töösturite, pankurite ja laevaomanike ühishuvide esindamiseks ja kaitseks aastal 1925. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja roll on jäänud läbi ajaloo samaks – parema ettevõtluskeskkonna ja majanduspoliitika kujundamine.

Eesti konkurentsivõimelisimad ettevõtted on Kaubanduskoja liikmed* Vaata lähemalt: www.konkurents.ee EESTI ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME EDETABEL

Soovid seista ettevõtjate ühishuvide eest ja kaasa rääkida majanduskeskkonda puudutavate otsuste tegemisel? LIITU EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJAGA! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda lühidalt: • esindab ja kaitseb Koja liikmete huvisid • mõjutab ja arendab ettevõtluskeskkonda • kujundab hariduspoliitikat • edendab eksporti • koolitab ettevõtjaid • vahendab kontakte • jagab EL-alast nõu • pakub teenuseid • toetab regionaalset arengut • jagab informatsiooni • aitab lahendada vaidlusi Arbitraažikohtu kaudu • tunnustab edukaid ja mõõdab konkurentsivõimet • on suhtluskanal ettevõtjate jaoks • aitab talentidel koju tulla • vahendab kontakte.

Liikmeksastumine on lihtne – täida ankeet ja maksa liikmemaks. Kõik tegevusalad ja huvitatud on teretulnud

KAUBANDUSKOJA PEA 3200 LIIGET ANNAVAD EESTI MAJANDUSEST: 42% NETOKÄIVETEST 37% OMAKAPITALIDEST 37% PUHASKASUMITEST 31% TÖÖTAJATEST

* allikas: Eesti-Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldatud Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2012

WWW.KODA.EE www.estonianexport.ee • www.konkurents.ee • www.enterprise-europe.ee www.unistusedellu.ee • www.talendidkoju.ee • www.ettevotlusope.ee

EKSPORDI AKADEEMIA


ETTEVÕTLUSKONKURSSIDE 2011. AASTA AUHINNAGALA ÜLEVAADE

Ettevõtluse auhind •

128

• Konkurentsivõime edetabel


EESTI KONKURENTSIVÕIME EDETABEL 2012 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Piret Salmistu • E-post: piret@koda.ee Tel: 604 0060 Eesti Konjunktuuriinstituut Marje Josing • E-post: marje@ki.ee Mati Reiman • E-post: mati@ki.ee Tel: 668 1242 • • • ETTEVÕTLUSE AUHIND 2012 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Margit Shein • E-post: margit.shein@eas.ee Tel: 627 9700 • • • SISU JA PROJEKTIJUHTIMINE Director Meedia Kadri Kaljumets • E-post: kadri.kaljumets@directormeedia.ee Tel: 651 8284 KUJUNDUS Disainikorp Karel Korp • E-post: karel@disainikorp.ee Tel: 661 0355 TRÜKK Kroonpress

Eesti Parimad Ettevõtted 2012  

Eesti Parimad Ettevõtted 2012