Page 1


(1979 mes ÒekeÀeefMele)

peveJejer - petve 2014 meb³egkeÌleebkeÀ ë 125 Je 126 ÒeOeeve mebHeeokeÀ [e@. ceeOeJe mekeÌmesvee ’DejefJebo“ DeefleefLe mebHeeokeÀ [e@. ªHeeEmen ®ebosue mebHeeefokeÀe cebpegÞeer mebHeeove men³eesie pe³e ÒekeÀeMe ef$eHeeþer Deeféeveer kegÀceej efceÞe DeMeeskeÀ JeefMeÿ ncceeo Denceo ]Keeve mebHeeove-meb®eeueve HetCe&le: DeJewleefvekeÀ leLee DeJ³eJemeeef³ekeÀ lmeom³elee MegukeÀl

DeepeerJeve : 500 ©., $ewJeeef<e&keÀ : 125 ©., Jeeef<e&keÀ : 50 ©., (Jeeef<e&keÀ MegukeÀ 5 ©. kesÀ [ekeÀ efìkeÀìeW kesÀ ªHe ceW Yeer mJeerkeÀe³e& nw) ke=ÀHe³ee meom³elee MegukeÀ ®ewkeÀ (keÀceerMeve pees[æ keÀj), ceveerDee@[&j, ef[ceeb[ [^e]HeÌì Üeje kesÀJeue ’keÀLeeefyebye“ kesÀ veece ner YespeW.

keÀLeeefyebye Deveg ¬ eÀce DeefleefLe mebHeeokeÀer³e ’kegÀí keÀner, kegÀí DevekeÀner“ uesìj yee@keÌme

3 4 6

keÀneefve³eeb He®®eermeJeW ceeues keÀe ]HeÌuewì - [e@. DejefEJeo oerJeej kesÀ Heej - Deefveue ÒeYee kegÀceej GmekeÀe Yeespeve -DecejerkeÀ efEmen oerHe efOeveeefOeve...efOeve...efOeveeefOeve - DeuekeÀe efmevne Jeer]pee - Fuee Òemeeo ... Deewj peue ie³ee GmekeÀe meJe&mJe - G<ee jepes mekeÌmesvee oes Heeìve keÀs yeer®e ceW... - ke=À<Ce efyenejer yespegyeeve - iepeWê jeJele Heeræef{³eeb Heeke&À ceW - HegVeerefEmen ceevemeer Fve Jeb[j ueQ[ - Heg<Hee mekeÌmesvee megyen nesves Jeeueer nw - yeêer eEmen Yeeefì³ee veìJej keÀe veevekeÀe - yeuejece DeûeJeeue GmekeÀe me®e - cebpegÞeer yebefoMeW - censMe oJesmej oerHekeÀ efKeæ[keÀer - lespesbê Mecee& Deve®eens ceesæ[ - oeceesoj Keæ[mes SkeÀ efJeOeJee Deewj SkeÀ ®eebo - veeruee Òemeeo JewlejCeer Heej - jCeerjece ieæ{Jeeueer jeceueKeve ogKeer veneR nes Hee jne Lee - [e@.jceekeÀeble Mecee& megjueer Yeewpeer - [e@. ªHeefEmen ®ebosue efkeÀleves ÒeMve - efJekesÀMe efvePeeJeve DeeMe-efkeÀjCe - efJepe³e Gpeeues keÀe DebOesje - efJeJeskeÀ efceÞe vesÖeÀìerìer keÀer JeeHemeer - meblees<e ÞeerJeemleJe

9 15 19 27 33 39 49 61 65 71 79 91 97 103 109 113 119 129 137 143 147 151 155 157


lj®eveeSb Je MegukeÀ Yespeves keÀe Heleel S-10 yemesje, Dee@HeÀ efove-keÌJeejer jes[, osJeveej, cegbyeF&-400 088. HeÀesve : 2551 5541, 9819162648 l DecesefjkeÀe Je kewÀvee[e mes meerOee mebHeke&À l Tel : 847-944-8813

megyen, 7 mes 10 Je Meece, 6 mes 11 yepes lekeÀ (Yeejleer³e mece³eevegmeej) l v³et³ee@ke&À mebHeke&À l Naresh Mittal (M) 845-304-2414 Namit Saksena (M) 347-514-4222

l efMekeÀeiees mebHeke&À l Tulika Saksena (M) 224-875-0738

l’keÀLeeef ’keÀLeeefyebye“ JesyemeeFì Hej GHeueyOe l www.kathabimb.com

e-mail : kathabimb@yahoo.com

’keÀneveer-efJeMes<eebkeÀ“ keÀer Òeefle ÒeeHle keÀjves nsleg [ekeÀ-J³e³e efceueekeÀj ke=ÀHe³ee 40 ©. YespeW. meeceev³e DebkeÀ keÀer SkeÀ Òeefle keÀe cetu³e : 15 ©. ke=ÀHe³ee vecetvee Òeefle cebieeves nsleg 15 ©. kesÀ [ekeÀ efìkeÀì DeJeM³e YespeW. (meeceev³e DebkeÀ : 40-44 He=ÿ.)

DeeJejCe ef®e$e : [e@. MeesefYele yejleefj³ee iebiee leì, jeveer Ieeì, HeÀlesnieæ{ (G. Òe.) ef®e$eebkeÀve : meboerHe jeefMevekeÀj, Fboewj cees. ë 9425314422, 80853599770

’keÀLeeefyebye“ cegbyeF& keÀer ’mebmke=Àefle mebj#eCe mebmLee“ kesÀ meewpev³e mes ÒekeÀeefMele nesleer nw. keÀneveer efJeMes<eebkeÀ

keÀlueieen - megOee Dejesæ[e cegPes cee]HeÀ keÀj osvee - megYee<e veerjJe Heb®eceer kesÀ ®eebo keÀer efJeef]peì- met³e&yeeuee neomes Ssmes Yeer neWies - metjpe ÒekeÀeMe GÊejeefOekeÀejer - [e@. mJeeefle efleJeejer Deæ[leeueerme Iebìs - Mewue DeûeJeeue Gme Heej - MewueWê efleJeejer Kees³eer ngF& e]Epeoieer- nefj megceve efyeä

161 169 173 177 189 193 201 207

ueIegkeÀLeeSb me]pee / yekegÀuee HeejsKe 25 íefJe / mewueer yeuepeerle 31 cegefie&³eeb / [e@. megjWê iegHle 37 cesje H³eej ³ener nw / %eeveosJe cegkesÀMe 47 keÀce&³eesieer“ 57 nJeueoej / jIegjepe eEmen ’keÀce& efE®elee efkeÀme yeele keÀer / mewueer yeuepeerle 60 meeFefkeÀue / [e@. yeer. ieeseEJeo Mesvee@³e 60 keÀce&³eesieer“ 83 metoKeesj / jIegjepe eEmen ’keÀce& YetKe / HeÀe©Ke ngmewve 135

]ie]peueW / keÀefJeleeSb oes ]ie]peueW / efcemoe]keÀ Dee]peceer Mecme ®eej ]ie]peueW / [e@. efovesMe ef$eHeeþer ’Mecme Mecme“ keÀefJelee / DeMeeskeÀ JeefMeÿ keÀefJeleeSb / meblees<e kegÀceej efleJeejer ]ie]peue / nefj½ebê keÀefJeleeSb / Deefveue Hegjesefnle Meeo ]ie]peue / ’Meeo Meeo“ yeeieuekeÀesìer keÀefJeleeSb / megMeeble megefÒe³e keÀefJelee / lespe jece Mecee& ]ie]peue / jepeWê efveMesMe cegkeÌlekeÀ / kesÀ. Heer. mekeÌmesvee ’ototmejs“

14 26 43 70 89 90 128 136 141 172 192

peveJejer-petve 2014 2


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

keâneveer efJeMes<eebkeâ Deewj cesjer Yetefcekeâe

- [e@. ¤heefmebn Ûebosue ‘keâLeeefyebye’ efnboer keâer Gve efJeefMe° ueIeg heef$ekeâeDeeW ceW mes Skeâ nw pees Skeâue ØeÙeeme Deewj meerefcele meeOeveeW kesâ yeeJepeto DeveJejle ØekeâeefMele nesleer Dee jner nQ. Ssmeer heef$ekeâeDeeW ceW ‘mebyeesOeve’ Ùeefo ]keâcej cesJeeÌ[er kesâ veece keâe heÙee&Ùe yevee lees ‘keâLeeefyebye’ [e@. ceeOeJe mekeämesvee ‘DejefJebo’ kesâ veece keâe, efpevnW meeefnlÙe peiele DejefJebo veece mes peevelee nw. Ùen cesje meewYeeiÙe nw efkeâ efheÚues leerve oMekeâeW mes Fve oesveeW ner efce$eeW keâe cegPes Deštš Øesce efceuelee Dee jne nw. Fve leerve oMekeâeW ceW cesjer Deveskeâ keâneefveÙeeb, GhevÙeeme–DebMe, DeeuesKe, mebmcejCe, meceer#eeSb Deewj mee#eelkeâej Deeefo ØekeâeefMele keâjves keâe efjkeâe@[& Yeer FvneR heef$ekeâeDeeW kesâ veece nw. jÛevee Yespeves ceW peye Yeer ceQves uebyeer Ûeghheer DeesÌ{er, Fve oesveeW mebheeokeâeW ves he$e Deewj ]Heâesve mes cesjer Gme Ûeghheer keâes leesÌ[ves kesâ efueS cegPes efJeJeMe efkeâÙee. Deepe Ssmes mebheeokeâ keäÙee ogue&Ye veneR? Ssmeer efmLeefle ceW peye DejefJebo peer ves cegPes ‘keâLeeefyebye’ kesâ Fme keâneveer efJeMes<eebkeâ keâe mebheeove mebYeeueves keâe ØemleeJe efoÙee lees ceQ ogefJeOee ceW Hebâme ieÙee. ogefJeOee kegâÚ efvepeer JÙemleleeDeeW keâes ueskeâj Leer... ceQ Ùekeâ-ye-Ùekeâ ve ‘neb’ keân heeÙee Deewj ‘ve’ ner cevee keâj mekeâe. DejefJebo peer mes pees DeelceerÙelee cegPes efceueer ngF& nw Deewj efpeme ØeieeÌ{ DeelceerÙelee mes GvneWves Ùen ØemleeJe efkeâÙee Lee Gmes šeue peevee cesjs efueS keâef"ve Lee. DejefJebo peer Gve efoveeW Deheveer Úesšer heg$eer kesâ heeme efMekeâeiees ceW Les. Gvekesâ ØemleeJe kesâ Gòej ceW ceQves pees Yeer kegâÚ Gvemes keâne, Gmes megvekeâj GvneWves MeeÙeo cesjs Demecebpeme keâes Yeebhe efueÙee Lee Deewj Deheves cegbyeF& ueewšves keâer efleefLe metefÛele keâjles ngS F&-cesue efueKee Lee efkeâ ueewškeâj Jen Fme efJe<eÙe ceW efJemleej mes ÛeÛee& keâjWies. DejefJebo peer kesâ cegbyeF& ueewšves lekeâ JÙemleleeDeeW hej heej heekeâj ceQ Fme efmLeefle ceW Dee Ûegkeâe Lee efkeâ GvnW efJeMes<eebkeâ kesâ mebheeove kesâ efueS Devegketâue Gòej os obt. nceves hejmhej ÛeÛee& keâer. Skeâ efJeMes<e yeele Ùen jner efkeâ DejefJebo peer ves cegPes cegòeânmle Útš oer... jÛeveekeâejeW kesâ ÛeÙeve keâer hetjer Dee]peeoer. Debkeâ Ùeeoieej yeves Deewj hegjeveer heerÌ{er mes ueskeâj ÙegJee keâLeekeâejeW lekeâ keâe ØeefleefveefOelJe nes Fme hej efJeÛeej keâjkesâ ceQves keâLeekeâejeW keâer metÛeer lewÙeej keâer Deewj Gvekeâes he$e Yespe efoÙes. meYeer keâLeekeâejeW ves mekeâejelcekeâ Gòej efoÙes Deewj DeefOekeâebMe ves megefveef§ele meceÙe meercee kesâ Debleie&le Deheveer lee]pee keâneefveÙeeb Yespe oeR. efkeâmeer mebheeokeâ kesâ Dee«en hej veÙeer keâneveer efueKe Yespevee Skeâ keâef"ve keâece neslee nw — mJeÙeb Skeâ keâLeekeâej nesves kesâ veeles ceQ Ùen peevelee Lee. pees efce$e meceÙe meercee kesâ Debleie&le keâneveer veneR Yespe heeÙes Gvekeâer efmLeefle ceQ mecePe jne Lee... Fme efJeMes<eebkeâ kesâ efueS veÙeer keâneveer efueKeves kesâ efueS kegâÚ keâLeekeâej efce$eeW ves kegâÚ Deewj meceÙe DeJeMÙe ceebiee uesekf eâve DeefveÛÚe peeefnj veneR keâer. veKejs veneR efoKeeÙes. keâneveer veneR efueKe heeÙes lees Jeefj‰ keâLeekeâej jepeWõ jeJe ves ve efueKe heeves keâe keâejCe Yeer yeleeÙee. oes Ssmes Yeer keâLeekeâej Les — Skeâ cesjer heerÌ{er kesâ Deewj Skeâ peÙeßeer jeÙe, efpevneWves Deheveer ØekeâeefMele keâneveer Yespeer LeeR. peÙeßeer jeÙe cesjer heerÌ{er kesâ keâLeekeâej mes ome ]keâoce Deeies jneR. GvneWves meb«en ceW ØekeâeefMele keâneveer Yespeer. Ùen mebÙeesie Lee efkeâ ]Hesâmeyegkeâ kesâ Úheeme keâer Jepen mes Gvekeâer Ùen keâce]peesjer hekeâÌ[ ceW Dee ieÙeer. ceQves mhe°erkeâjCe ceebiee. yeÛeves keâe keâesF& GheeÙe ve osKe GvnW yeleevee heÌ[e. uesefkeâve yeleeles ngS Jen Ùen Yee<eCe osvee veneR YetueeR efkeâ efkeâleveer ner heef$ekeâeSb Deewj mebheeokeâ Gvekeâer Úheer keâneefveÙeeb ieJe& mes Deheves efJeMes<eebkeâ ceW Úeheles nQ. cegPes meblees<e nw efkeâ keâneefveÙeeW kesâ mlej hej Ùen efJeMes<eebkeâ Gme lejn kesâ ‘ieJe&’ mes cegòeâ nw. nceejer Ùeespevee keâneveer keWâefõle oes DeeuesKe ØekeâeefMele keâjves keâer Yeer Leer, uesefkeâve he=‰ mebKÙee keâer meercee kesâ keâejCe nce Ssmee veneR keâj heeÙes. yenjneue, Fme efJeMes<eebkeâ kesâ efueS cegPes pees menÙeesie efceuee Gmekesâ efueS ceQ meYeer jÛeveekeâejeW keâe ùoÙe mes DeeYeejer ntb Deewj efJeMes<e ¤he mes DejefJebo peer keâe efpevneWves cegPes Fmekesâ mebheeove keâe oeefÙelJe meeQheves ÙeesiÙe mecePee.

(DeefleefLe mebheeokeâ) 3 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

kegÀí keÀner, kegÀí DevekeÀner

’keÀLeeefyebye“ kesÀ 125 Je 126 JeW DebkeÀeW keÀes meb³egkeÌle keÀjkesÀ ³en ’keÀneveer-efJeMes<eebkeÀ“ Òemlegle nw. efHeíues Je<e& peye efJeMes<eebkeÀ kesÀ ÒekeÀeMeve kesÀ yeejs ceW efJe®eej efkeÀ³ee Lee lees FmekeÀe Devegceeve keÀleF& veneR Lee efkeÀ ³en keÀe³e& efkeÀlevee ÞecemeeO³e Deewj mece³e uesves Jeeuee nesiee. HetJe& ceW Yeer oes yeej, oes-oes Keb[eW ceW ’keÀLeeefyebye“ kesÀ oes ’keÀneveer-efJeMes<eebkeÀ“ ÒekeÀeefMele ngS nQ efpeveceW Òel³eskeÀ ceW cee$e Deeþ keÀneefve³eeb ner meceeefnle LeeR. Fme yeej Yeer, ÒeejbYe ceW ’efJeMes<eebkeÀ“ ceW 24 keÀneefve³eeb uesves keÀer yeele Leer. efJeMes<eebkeÀ kesÀ DeefleefLe mebHeeokeÀ YeeF& ªHeeEmen ®ebosue ves j®eveekeÀejeW mes DekeÌletyej-veJebyej 2013 ceW mebHeke&À keÀjvee Megª efkeÀ³ee. ueieYeie meYeer j®eveekeÀejeW ves legjble ner menceefle Yespe oer. DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeb veJebyej-efomebyej 2013 ceW ner Dee ie³eer LeeR. kegÀí ves DeJeM³e Leesæ[e mece³e ceebiee. keÀjles ve keÀjles keÀneefve³eeW keÀer mebK³ee 30 Hengb®eer Deewj Debleleë efpeve oes j®eveekeÀejeW ves ÒeejbYe ceW DemeceLe&lee peeefnj keÀer Leer GvekeÀer keÀneefve³eeb Yeer Dee ie³eeR ö- kegÀue efceueekeÀj 32 keÀneefve³eeb! DeefOekeÀ keÀneefve³eeb ³eeveer DeefOekeÀ He=ÿ Deewj DeefOekeÀ J³e³e. nj yeej ve³ee yepeì yeveevee Heæ[e. j®eveekeÀejeW mes mebHeke&À keÀjves keÀe keÀece YeeF& ªHeeEmen peer keÀe Lee. nce oesveeW ]HeÀesve ³ee F&=-cesue Üeje efvejblej SkeÀ otmejs kesÀ mebHeke&À ceW yeves jns. efHeíues DebkeÀ ceW efJeMes<eebkeÀ ÒekeÀeMeve keÀer Iees<eCee osKeves kesÀ yeeo DeveskeÀ keÀneveerkeÀejeW ves keÀneveer Yespeveer ®eener uesefkeÀve HeefjefmLeefleJeMe cegPes cevee keÀjvee Heæ[e. ceQ Ssmes meYeer j®eveekeÀejeW kesÀ Òeefle #eceeÒeeLeea ntb. efHeíues 35 Je<eeX ceW ’keÀLeeefyebye“ keÀes DeveskeÀeveskeÀ j®eveekeÀejeW keÀe men³eesie efceuee nw. ’keÀLeeefyebye“ keÀer YetefcekeÀe ncesMee ner SkeÀ mJemLe ceb®e keÀer jner nw. nceves ncesMee ve³es j®eveekeÀejeW keÀes Òeeslmeenve efo³ee nw. Deepe kesÀ keÀF& mLeeefHele j®eveekeÀejeW ves DeHeveer meeefnl³e-³ee$ee ’keÀLeeefyebye“ mes Megª keÀer Leer. Fleves yejmeeW ceW ÒekeÀeMeve ceW DeveskeÀ Gleej®eæ{eJe Dee³es. DeveskeÀ meeefnl³ekeÀejeW mes cew$eerHetCe& mebyebOe yeves. meyekeÀe veece efieveevee ³eneb mebYeJe veneR nw. keÀeveHegj kesÀ megveerue keÀewefMeMe Deewj YeesHeeue kesÀ ke=À<Ce keÀceuesMe efpevekeÀer Deye cee$e mce=efle Mes<e nw ves ÒeejbefYekeÀ efoveeW ceW ncesMee nceeje Glmeen yeæ{e³ee. YeeF& efceefLeueséej kesÀ SkeÀ uesKe ves ’Deeceves-meeceves“ mlebYe keÀe met$eHeele efkeÀ³ee leyemes DeelcekeÀL³eeW keÀer ³en Þe=bKeuee Deìtì ®eueer Dee jner nw.’meeiej-meerHeer“ mlebYe kesÀ mee#eelkeÀejeW nsleg YeWìkeÀlee&DeeW kesÀ ªHe ceW DeveskeÀ ueesieeW keÀe men³eesie nceW efceuee nw. FveceW mes oes uesefKekeÀeDeeW kesÀ veece ceQ efJeMes<e leewj Hej GuuesKe keÀjvee ®eentbiee, ceOeg Òemeeo (Denceoeyeeo) Deewj ceOeg Dejesæ[e (cegbyeF&). men³eesefie³eeW keÀer met®eer yengle uebyeer nw. ’yeeFmkeÀesHe“ mlebYe keÀer uesefKekeÀe, peeveer ceeveer ef]HeÀuce-keÀueekeÀej Je He$ekeÀej meefJelee yepeepe keÀe Yeer ceQ efJeMes<e DeeYeejer ntb. efHeíues Heeb®e-íë Je<eeX mes Jes nceejs meeLe nQ. efJeMes<eebkeÀ keÀer DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeb nceW ªHe eEmen peer kesÀ ceeO³ece mes F&-cesue Üeje ÒeeHle ngF& LeeR. Fmemes SkeÀ megefJeOee DeJeM³e ngF& efkeÀ cewìj keÀes ìeFHe veneR keÀjvee Heæ[e uesefkeÀve nj keÀneveerkeÀej Üeje Deueie mee@]HeÌìJes³ej kesÀ GHe³eesie keÀjves kesÀ keÀejCe DeHesef#ele HeÀe@vì keÀvJe]pe&ve ceW keÀe]HeÀer efokeÌkeÀle Dee³eer. keÀvJe]pe&ve kesÀ oewjeve cee$eeSb Deewj eEyeefo³eeb De#ejeW mes ef®eHekeÀ peeleer nQ. FmekeÀes megOeejves ceW yengle mece³e pee³ee ngDee.’keÀLeeefyebye“ kesÀ men³eesieer mebHeeokeÀ DeMeeskeÀ JeefMeÿ peer ves ÒetHeÀ jereE[ie ceW yengle ceoo keÀer. ceQ GvekeÀe efJeMes<e DeeYeejer ntb. [erìerHeer Dee@Hejsìj éeslee Iecemes keÀe Yeer ceQ DeeYeejer ntb efpevneWves yeej-yeej, ]KegMeer-]KegMeer ÒetHeÀ keÀer meYeer ]ieueefle³eeW keÀes megOeeje. Fme meyekesÀ yeeo Yeer kegÀí ]ieueefle³eeb DeJeM³e jn ie³eer neWieer. HeeþkeÀeW mes efveJesove nw efkeÀ ke=ÀHe³ee Fme Deesj O³eeve efouee³eW. nce meYeer efJe%eeHeveoeleeDeeW kesÀ Yeer Ëo³e mes DeeYeejer nQ efpevekesÀ men³eesie kesÀ efyevee efJeMes<eebkeÀ efvekeÀeuevee keÀleF& mebYeJe veneR nes Heelee. l

efEnoer uesKekeÀeW keÀe SkeÀ keÀe]HeÀer yeæ[e Jeie& nw pees Deye Fbìjvesì keÀe Òe³eesie keÀjlee nw. yuee@ime Deewj F&-Heef$ekeÀeDeeW kesÀ ceeO³ece mes Deblejeä^a e ³e HeeþkeÀeW lekeÀ DeHeveer j®eveeSb Hengb®eevee ®eenlee nw. uesKekeÀ F&-cesue kesÀ ceeO³ece mes SkeÀ meeLe DeHeveer keÀneveer keÀF& Heef$ekeÀeDeeW keÀes ÒekeÀeMeve nsleg Yespelee nw. efkeÀmeer Yeer Heef$ekeÀe kesÀ mebHeeokeÀ kesÀ efueS ³en mebYeJe veneR nw efkeÀ Jen ì^wkeÀ jKes efkeÀ ÒekeÀeMeve nsleg Dee³eer j®evee keÀneR Deewj lees veneR íHeer nw? [ekeÀ mes Dee³eer j®eveeDeeW kesÀ meeLe meeceev³eleë ³en Iees<eCee jnleer nw efkeÀ ³en j®evee DeÒekeÀeefMele-DeÒemeeefjle nw. ’keÀLeeefyebye“ ceW meoe mes nceejer keÀesefMeMe jner nw efkeÀ peuoer mes peuoer efveCe&³e keÀer met®evee uesKekeÀ keÀes oW leeefkeÀ DemJeerke=Àefle keÀer efmLeefle ceW Jen j®evee keÀes Dev³e$e Yespe mekesÀ. uesKekeÀ ves j®evee efkeÀme Heef$ekeÀe keÀes Yespeer, Jen íHeer ³ee veneR FmekeÀe ì^wkeÀ Gmes æKego jKevee ®eeefnS. Hetjer lejn ³en ef]peccesoejer uesKekeÀ keÀer ner yeveleer nw. efJeMes<eebkeÀ kesÀ mebyebOe ceW nce Megª mes meleke&À Les efkeÀ HetJe&ÒekeÀeefMele keÀesF& keÀneveer ve peeves Hee³es. oes j®eveekeÀejeW kesÀ yeejs ceW YeeF& ªHeeEmen ves DeHeves mebHeeokeÀer³e ceW GuuesKe efkeÀ³ee nw. ueieYeie Hebên efove Henues efJeMes<eebkeÀ íHeves kesÀ efueS lew³eej Lee. Henueer keÀneveer kesÀ ªHe ceW [sveceeke&À efveJeemeer De®e&vee Hewv³etueer keÀer SkeÀ keÀneveer peeveer Leer. ceeuetce Heæ[e efkeÀ ³en keÀneveer keÀF& ]peien ÒekeÀeefMele nes ®egkeÀer nw. Gvemes mebHeke&À efkeÀ³ee ie³ee lees GvekeÀe ]peJeeye Lee efkeÀ GvneWves keÀneveer ÒekeÀeMeve kesÀ efueS keÀF& peien Yespeer lees Leer Hej íHeer ³ee veneR GvnW %eele veneR. ®eenW lees nce keÀneveer efvekeÀeue oW. Fleveer peuoer otmeje keÀesF& GHee³e veneR nes mekeÀlee Lee. ³en cenpe FÊe]HeÀekeÀ ner Lee cesjs Heeme SkeÀ keÀneveer lew³eej Leer Deewj DeekeÀejeefo ¬eÀce ceW Gmes De®e&vee Hewv³etueer kesÀ mLeeve Hej efue³ee pee mekeÀlee Lee ! peveJejer-petve 2014 4 keÀneveer efJeMes<eebkeÀ


DeHeveer lej]HeÀ mes nceves keÀesefMeMe keÀer nw efkeÀ efJeMes<eebkeÀ ceW veJe-me=efpele keÀneefve³eeb ner pee³eW, Deiej efHeÀj Yeer keÀesF& j®evee HetJe&-ÒekeÀeefMele nw lees FmekeÀe Hetje oeef³elJe j®eveekeÀej keÀe nw. He=ÿ mebK³ee keÀer meercee kesÀ keÀejCe Fme meb³egkeÌleebkeÀ ceW efve³eefcele mlebYe veneR pee Hee³es nQ. efJeMes<eebkeÀ kesÀ Debeflece He=ÿ Hej efHeíues Je<e& kesÀ ’keÀceueséej-mce=efle keÀLeeeEyeye keÀLee HegjmkeÀej“ kesÀ HeefjCeece keÀer Iees<eCee íHeer nw. meYeer efJepesleeDeeW keÀes yeOeeF&. MeerIe´ ner meyekeÀes HegjmkeÀej keÀer jeefMe Je ÒeMeefmle-He$e Yespes pee jns nQ. Gve meYeer HeeþkeÀeW kesÀ nce DeeYeejer nQ efpevneWves DeefYecele-He$e YespekeÀj efveCe&³e Òeef¬eÀ³ee ceW men³eesie efkeÀ³ee.

l

efJeMes<eebkeÀ keÀer meYeer keÀneefve³eeb nceejs Deepe kesÀ mejeskeÀejeW mes mebye× nQ. ceesìs leewj Hej FvnW oes-leerve JeieeW& ceW jKee pee mekeÀlee nw. keÀF& keÀneefve³eeb efJeosMeer He=ÿYetefce Hej DeeOeeefjle nQ. FveceW DeHeveer peæ[eW keÀer leueeMe keÀer PeìHeìenì nw. Mee³eo ³en yeele Hegjeveer Heeræ{er kesÀ ueesieeW Hej DeefOekeÀ ueeiet nesleer nw. mecekeÀeueerve keÀneveer osMe keÀeue keÀer meerceeDeeW keÀes veneR ceeveleer. HeefjJesMe ®eens pees Yeer nes peerJeve keÀer efJemebieefle³eeb Deewj efJejesOeeYeeme Jele&ceeve ceW SkeÀ pewmes nQ. jes]peer-jesìer keÀer leueeMe ceW Deeoceer keÀe ieebJe mes Menj Deevee, uesefkeÀve efHeÀj Yeer ieebJe mes pegæ[eJe, ìtìles meb³egkeÌle-HeefjJeej, JewJeeefnkeÀ-mebyebOe peefvele DeeHemeer ìkeÀjeJe, ]pee³epe-vee]pee³epe ÒescemebyebOe, peefleJeeo, DeelebkeÀJeeo, Òeeke=ÀeflekeÀ DeeHeoeDeeW mes meye kegÀí efyeKej peevee. Fve meejer HeefjefmLeefle³eeW Deewj efJejesOeeYeemeeW keÀes ueskeÀj efJeMes<eebkeÀ keÀer keÀneefve³eeb DeeHekesÀ meeceves GHeefmLele nQ.

l

Fme yeej keÀe ueeskeÀmeYee keÀe ®egveeJe 45 efoveeW ceW, veew ®ejCeeW ceW DeYeer kegÀí efove Henues meHeÀueleeHetJe&keÀ mebHeVe ngDee. ®egveeJe kesÀ Fme cenemecej ceW Demmeer keÀjesæ[ mes kegÀí DeefOekeÀ celeoeleeDeeW ves Yeeie efue³ee. ³en mebK³ee DecesefjkeÀe keÀer pevemebK³ee keÀer leerve iegvee kesÀ Deeme-Heeme nw. osMe keÀer Deeyeeoer GÊej mes oef#eCe Deewj HetJe& mes Heef½ece lekeÀ SkeÀ yengle ner efJemle=le YetYeeie ceW HewÀueer ngF& nw. kegÀí FueekesÀ Deefle-mebJesoveMeerue nQ. FvneR meye keÀejCeeW mes Hetjs osMe ceW SkeÀ meeLe ®egveeJe veneR keÀje³ee pee mekeÀlee. ígì-Hegì IeìveeDeeW keÀes íesæ[keÀj ®egveeJe MeebefleHetCe& {bie Je efve<He#elee mes mebHeVe ngDee. efve½e³e ner FmekeÀe Hetje Þes³e ®egveeJe Dee³eesie keÀes peelee nw. leceece Seqipeì Heesume Je meJex#eCeeW kesÀ HeefjCeeceeW kesÀ Devegmeej je. pe. ie. keÀer mejkeÀej yevevee ueieYeie le³e nw Deewj osMe kesÀ Deieues ÒeOeeveceb$eer vejWê ceesoer ner neWies. ®egveeJeeW kesÀ HeefjCeeceeW mes keÀe@vûesme kesÀ meeLe-meeLe DeveskeÀ jepeveereflekeÀ oueeW keÀes OekeÌkeÀe Hengb®esiee. efHeíues Je<e& Heeb®e jep³eeW ceW ngS efJeOeeve meYee kesÀ HeefjCeeceeW ves mHeä mebkesÀle efo³ee Lee efkeÀ osMe meÊee HeefjJele&ve ®eenlee nw. keÀe@vûesme kesÀ ome meeue kesÀ Meemeve mes pevelee Hetjer lejn $emle nes ie³eer Leer. keÀneR keÀesF& megveJeeF& veneR. yeeyee jeceosJe Deewj DeCCee n]peejs kesÀ DeeboesueveeW ves ueesieeW keÀes jemlee efoKee³ee efkeÀ neb HeefjJele&ve mebYeJe nw. FmeceW FueskeÌì^e@efvekeÀ ceeref[³ee ves Yeer meeLe efo³ee. Fve DeeboesueveeW mes pees ]peceerve lew³eej ngF& GmekeÀe meerOee ]HeÀe³eoe efceuee kesÀpejerJeeue keÀes. peesæ[-leesæ[ mes efouueer kesÀ cegK³eceb$eer yeve yewþs. Hejbleg GvnW mejkeÀej ®eueeves keÀe keÀesF& DevegYeJe veneR Lee, næ[yeæ[er ceW Jes DeHeveer mejkeÀej iebJee yewþs. kesÀpejerJeeue keÀes ueiee efkeÀ Fmemes GvnW ueeskeÀmeYee kesÀ ®egveeJe ceW ueeYe nesiee. Hej ngDee Fmemes Guìe. Gve Hej mes pevelee keÀe Yejesmee Gþ ie³ee. 2014 keÀe ueeskeÀmeYee keÀe ³en ®egveeJe efHeíues efkeÀmeer Yeer ®egveeJe mes meJe&Lee Deueie nw. meÊee HeefjJele&ve keÀe SkeÀ SsefleneefmekeÀ DeJemej! keÀnvee ®eeefnS, Dee]peeoer keÀer leermejer ueæ[eF&! yengle kegÀí 1977 ceW DeeHeelekeÀeue kesÀ yeeo ngS ®egveeJe pewmee. ueesieeW ves þeve efue³ee efkeÀ nceW keÀe@vûesme mes ígìkeÀeje ®eeefnS. peeefle Deewj Oece& kesÀ meejs Hegjeves meceerkeÀjCe HesÀue nes ie³es. meebÒeoeef³ekeÀlee keÀes cegÎe yeveeves keÀer ]peyejomle keÀesefMeMe keÀer ie³eer Hej keÀece³eeyeer veneR efceue Hee³eer. pevelee kesÀ mece#e mHeä efJekeÀuHe GHeefmLele nesves kesÀ keÀejCe ’efìvee (os³ej F]pe vees DeeuìjvesefìJe) ]HewÀkeÌìj“ Yeer Fme yeej keÀece veneR keÀj Hee³ee. yengle ner Òees]HesÀMeveue lejerkesÀ mes 20 ueeKe ueesie ceesoer keÀes ÒeOeeveceb$eer yeveeves ceW DeeOegefvekeÀlece lekeÀveerkeÀer keÀe Òe³eesie keÀj, efove-jele SkeÀ keÀj jns Les. Fme ®egveeJe ceW 70 ÒeefleMele celeoelee ³egJee Jeie& kesÀ nQ. GvekesÀ Heeme efkeÀmeer Yeer ÒekeÀej keÀe yewies]pe veneR nw. vesnª-Fbefoje ieebOeer ves ke̳ee efkeÀ³ee? SkeÀ HeefjJeej ves osMe kesÀ efueS efkeÀlevee yeefueoeve efkeÀ³ee? efJeOeevemeYee kesÀ ®egveeJeeW ceW nej kesÀ yeeo ³egJejepe jengue ves ye³eeve efo³ee Lee efkeÀ keÀe@vûesme DeHeveer GHeueeqyOe³eeW keÀe mener {bie mes Òe®eej-Òemeej veneR keÀj Hee³eer, Jes nej mes meerKe ueskeÀj Ssmeer mì^sefì]peer yevee³eWies efpemekeÀer keÀesF& keÀuHevee Yeer veneR keÀj mekeÀlee. keÀe@vûesme ves jengue keÀes ÒeOeeveceb$eer Heo keÀe DeHevee GcceeroJeej Ieesef<ele veneR efkeÀ³ee Hejbleg meeje Òe®eej jengue keWÀefêle ner jne. keÀe@vûesmeer efoiiepeeW keÀe keÀneR Helee ner veneR Lee. ®egveeJe Òe®eej kesÀ oewjeve SkeÀ Hewìve& yeve ie³ee Lee. efove Yej jwefue³eeW keÀe keÀJejs]pe Deewj Meece keÀes Hewveue ef[mkeÀMeve, Jes ner ueesie meye ®ewveueeW Hej. efkeÀmeves Deepe ke̳ee keÀne, efkeÀmekeÀes ke̳ee ieeueer oer? ceesoer keÀer uenj nw ³ee veneR? efEkeÀleg FOej jes]pe mewvmeskeÌme ve³eer Tb®eeF& ít jne Lee. ceesoer keÀer mejkeÀej kesÀ Deeves cee$e keÀer Deenì mes ©He³ee Yeer les]peer HekeÀæ[ jne Lee. l

ve³eer mejkeÀej kesÀ meeceves DeveskeÀ ®egveewefle³eeb nQ, keÀe]HeÀer ef]peccesoeefj³eeb nQ. pevelee keÀer DeeMeeSb Deewj DeekeÀeb#eeSb Deemeceeve ítves ueieer nQ. Deeves Jeeues mece³e ceW, nj #eCe YeepeHee Deewj ceesoer keÀer DeeqiveHejer#ee nesieer. vejWê ceesoer yeje]keÀ Deesyeecee keÀer lejn ner ’ve³eer DeeMee“ kesÀ ÒeleerkeÀ nQ.

5 peveJejer-petve 2014

keÀneveer efJeMes<eebkeÀ


uesšj-yee@keäme ‘keâLeeefyebye’ Debkeâ 124 (Deòetâ.–efome. 2013) ceW veerje efmevne peer keâer ueIegkeâLee ‘Skeâ uebyeer ]KeeceesMeer’ heÌ{er. ceve ceW meJeeue G"lee nw efkeâ keäÙee heefMceÛe ceW Dee]pecee keâj ojefkeâveej keâj oer ieÙeer nj DeÛÚeryegjer yeele keâes Deheveevee Deewj Dee]peceevee nceejs efueS DeeJeMÙekeâ DeLeJee GefÛele nw? ]Heâejmeer keâer keâneJele nw, ‘Dee]pecetoe jeb Dee]pecetove penue Demle’ DeLee&le ‘Dee]peceeÙes ngS keâes Dee]peceevee yesJeketâ]Heâer nw.’ veÙes ]Ketve ceW peesef]Kece G"eves keâe pe]pyee neslee ner nw ceiej peneb Deble ceW veg]keâmeeve Skeâ ner he#e keâe nesvee efveef§ele ner nes Jeneb heoehe&Ce keâjves mes henues Deuš^e cee@[ve& efce]peepe JeeefueÙeeW keâes Yeer keäÙee ome yeej meesÛevee veneR ÛeeefnS? ogKe keâer yeele lees Ùen Yeer nw efkeâ nceejer Meer<e& vÙeeÙeheeefuekeâe keâe ®Ke Yeer Fme ceeceues ceW yeme Ùetb ner mee Øeleerle ngDee nw! ‘kegâÚ keâner, kegâÚ Devekeâner’ nj yeej keâer Yebeefle Fme yeej Yeer jesÛekeâ nw. efyevee efkeâmeer ueeie-uehesš kesâ Kejer–Kejer nw. Deuueen keâjs peesj-S-]keâuece Deewj ]pÙeeon! - DeesceØekeâeMe yepeepe yeer-2, ieieve efyenej, ieghlesÕej, peyeuehegj-482001. ‘keâLeeefyebye’ kesâ 124 JeW Debkeâ kesâ meeLe meHeâue ØekeâeMeve kesâ 35 Je<e& hetjs keâjves hej yeOeeF&! heef$ekeâe, keâLee, uesKe, ]ie]peue SJeb keâefJelee Deeefo kesâ ceeOÙece mes meceepe, efpemeceW meye kegâÚ meceeefnle nw, keâe melÙeeLe& Øeefleefyebye nw. ‘kegâÚ keâner, kegâÚ Devekeâner’ yeeleW meenme Je melÙeefve‰e keâe heefjÛeÙe osleer nQ. efouueer Je osMe kesâ DevÙe YeeieeW ceW yeÌ{leer yeueelkeâej keâer IešveeSb efoue efocee]ie keâes PekeâPeesj keâj jKe osleer nQ. vÙeeÙe ØeCeeueer Deewj yeQkeâeW ceW JÙeehle Yeü°eÛeej, efJeMes<ekeâj «eeceerCe FueekeâeW ceW, keâer IešveeDeeW keâes Keguekeâj meeceves ueeves Je meceehle keâjves keâer Øeef›eâÙee keâer me]Kle ]pe¤jle nw. Fmeer Debkeâ ceW ‘mebleeW keâer ueeÌ[es keâe yÙeen’ ceW uesKekeâ DeMeeskeâ JeefMe‰ peer ves meceepe ceW Jheehle kegâØeLee, yegjer DeeoleW, DemebÙeefcele peerJeve Je yeerceej ceeveefmekeâlee keâe efÛe$eCe ye]Ketyeer efkeâÙee nw. uesKekeâ ves meÛÛeeF& keâes Gpeeiej keâj uesKeve, SJeb meceepe kesâ Øeefle melÙeefve‰e mes oeefÙelJe keâe efveJee&n keâe heefjÛeÙe efoÙee nw. uesKeve Mewueer Je Yee<ee keâer meeoieer mejenveerÙe nw. YeeweflekeâJeeo kesâ oewj ceW efJeefYeVe ceeOÙeceeW kesâ Éeje meceepe keâes veweflekeâ, ceewefuekeâ, Oeeefce&keâ, ie=nmLe Deeßece keâer ieefjcee, mebyebOeeW kesâ veweflekeâ cetuÙeeW Je mJeÛÚ, GÛÛe mJemLe ceeveefmekeâlee keâe meIeve JeeleeJejCe yeveeves keâer ]pe¤jle nw. Fme efoMee ceW ‘keâLeeefyebye’ keâe hetCe& oeefÙelJe efveJee&n ceW Ùeesieoeve mejenveerÙe nw. – Fbõpeerle Mecee& 603, SLeervee Dehee., šeÙeketâvme jsmeer[Wmeer, KeÌ[keâheeÌ[e, keâuÙeeCe-421301 ‘keâLeeefyebye’ keâe 124 Jeeb Debkeâ Øeehle ngDee. DeeojCeerÙee

keâneveer efJeMes<eebkeâ

cebpegßeer SJeb Deehekesâ menÙeesie mes Ùen heef$ekeâe hee"keâeW keâes efceue jner nw efpememes ueeKeeW hee"keâ melmeeefnlÙe keâe Deevebo G"e jns nQ. Ùen Deehekeâer ke=âhee keâe ner Heâue nw. Fme Debkeâ ceW meefcceefuele mebhetCe& meece«eer yeÌ[er jesÛekeâ, he"veerÙe ueieer. efpemeceW henues ner ‘kegâÚ keâner, kegâÚ Devekeâner’ ceW Deehekesâ efJeÛeejeW mes DeJeiele ngDee efpemeceW Deeheves mecemeeceefÙekeâ efšhheCeer keâer nw pees yeÌ[er mejenveerÙe nw. keâneefveÙeeW ceW meYeer keâneefveÙeeb ØesjCeeoeÙeer ueieeR. megjefYe yeesnje keâer keâneveer ‘Yeerieer nLesefueÙeeW keâe mheMe&’ yeÌ[er ceeefce&keâ ueieer. ueIegkeâLeeSb meYeer ßes‰ SJeb mejenveerÙe nw leLee mLeeÙeer mlebYe Yeer nj yeej keâer lejn yengle-yengle-yengle ner DeÛÚs yeve heÌ[s nQ. meeOegJeeo! cegPes yeÌ[er iueeefve cenmetme nes jner nw efkeâ ceQ heef$ekeâe keâe Megukeâ meceÙe hej Yespe veneR heeÙee. Fmekesâ heerÚs cesjer ceeveefmekeâ efmLeefle keâe "erkeâ veneR nesvee nw. ßeerceeve ceQ iele Deòetâyej ’13 mes peveJejer ’14 lekeâ yeÌ[er Ieesj efJeheoeDeeW mes petPee ntb. 21 Deòetâyej keâes cesjer ceeleeßeer kesâ ùoÙe keâer yeeF&heeme me]pe&jer ngF& efpemeceW ceQ Skeâ ceefnvee peÙehegj jne. leLee Gmekesâ Deeves kesâ yeeo efheleeßeer keâer leefyeÙele veemee]pe jnves ueieer Deewj 12 peveJejer 2014 keâes Gvekeâe ùoÙeeIeele mes efveOeve nes ieÙee. cesjs Thej heneÌ[-meer efJeheoe Deeve heÌ[er. keäÙee keâjlee? meye kegâÚ yeyee&o nes ieÙee. efheleeßeer keâe 70 Je<e& keâer Gceü ceW efyeÚesn Ùen ceQves meheves ceW Yeer veneR meesÛee Lee. ceeb keâer leefyeÙele "erkeâ nesves keâer peien efyeieÌ[ ieÙeer. Fmeer ›eâce ceW Deehekesâ Éeje Øesef<ele Debkeâ cegPes meceÙemeceÙe hej efceueles jns, ceQ Gvekeâes Yeer yejeyej heÌ{ veneR heeÙee. uesefkeâve ceQ Deehekeâe ùoÙe mes DeeYeejer ntb efkeâ Deeheves cesjer ØeeCeefØeÙe

peveJejer-petve 2014

6


heef$ekeâe ‘keâLeeefyebye’ keâes Yespevee yebo veneR efkeâÙee. otmejer Deewj heef$ekeâeSb nesleeR lees Megukeâ kesâ DeYeeJe ceW heef$ekeâe ner yebo keâj osleeR. Deehe mecePeles nQ hee"keâeW keâer ce]peyetjer keâes. Fme IeveIeesj efJeheoe keâer IeÌ[er ceW cegPes ‘keâLeeefyebye’ heef$ekeâe ner Ssmeer heef$ekeâe ueieer efpemeves cegPes keâe]Heâer Meebefle henbgÛeeÙeer, leLee cesjs efmej hej Dehevee Je=no nmle jKeleer cenmetme ngF&. - De®Ce kegâceej Yeó yueekeâ veb. 44, keäJee. veb. 262, Yee. he. me. keâe@ueesveer, jeJeleYeeše (jepe.)-323307. ‘keâLeeefyebye’ kesâ meHeâueleehetJe&keâ 35 Je<e& hetjs keâjves kesâ megDeJemej hej Fmekesâ mebÛeeueve ceW efvejblej heefjßece Je efve‰e kesâ meeLe mebueie> jnves kesâ efueS mebheeokeâ cenesoÙe SJeb keâLeeefyebyeheefjJeej kesâ DevÙe meomÙeeW keâes cesjer neefo&keâ yeOeeF&! ‘kegâÚ keâner, kegâÚ Devekeâner’ kesâ Debleie&le jepeveerelf ekeâ ceenewue ceW DeeÙes heefjJele&ve keâer mecÙekeâ peevekeâejer oer ieÙeer nw. Fmekesâ meeLe ner Ùen Yeer %eele neslee nw DeVee kesâ veneR Ûeenves kesâ yeeJepeto DejefJebo kesâpejerJeeue Deewj Gvekesâ meeefLeÙeeW ves meef›eâÙe jepeveerefle ceW Deeves leLee ÛegveeJe ueÌ[ves keâe ceve yeveeÙee. Fme lejn ‘Deehe’ heešea keâe jepeveereflekeâ ef#eeflepe hej GoÙe ngDee. cenbieeF&, efyepeueer, heeveer Deewj DevÙe megueieles cemeueeW kesâ efvejekeâjCe kesâ efueS efouueer kesâ $emle Deece veeieefjkeâeW keâes Yejesmes keâe Ssmee ceer"e Je ]peeÙekesâoej Meye&le Úkeâkeâj Flevee efheueeÙee efkeâ Jeneb kesâ celeoeleeDeeW ves Gvekesâ ØelÙeeefMeÙeeW keâer peerle megefveef§ele keâj oer efkebâleg Ùen meJe&efJeefole nw efkeâ Gvekeâer peerle #eCeYebiegj meeefyele ngF& Deewj DebleleesielJee yengle yeÌ[er veewšbkeâer kesâ yeeo efouueer ceW je°^heefle Meemeve ueie ieÙee. meceueQefiekeâ mebyebOeeW kesâ heefjØes#Ùe ceW ceQ Deehekesâ efveCe&Ùe mes Mele-ØeefleMele mencele ntb. Fme lejn kesâ efJeke=âle mebyebOe efkeâmeer Yeer Âef°keâesCe mes GefÛele veneR nQ. Ùen meeceeefpekeâ efveÙece kesâ efJe®æ nw. Fmemes Ghepeer efJeke=âle ceeveefmekeâlee meceepe ceW efyeKejeJe hewoe keâjkesâ Fmekesâ {ebÛes keâes lenme–venme keâj osieer, meceepe Deewj otef<ele nes peeÙesiee. ‘Úesše mee Skeâ neomee’ (megjWõ DebÛeue) Skeâ ceeefce&keâ Je ùoÙemheMeea keâneveer nw. Fme lejn kesâ neomes Yeü°eÛeej keâer Ghepe nQ, melener leewj hej Úesšer efoKeleer nQ Ssmeer IešveeSb, hej Gme heefjJeej kesâ efueS yengle yeÌ[er heerÌ[eoeÙeer $eemeoer nesleer nw.

7 peveJejer-petve 2014

DeØelÙeeefMele ogKeo Je»eheele Gme kegâveyes keâes DeJemeeo JÙeLee Deewj Deefveef§elelee keâer KeeF& ceW {kesâue oslee nw. keâLee kesâ Devegmeej Ùen Úesše–mee kegâveyee keâF& keâ°oeÙeer IešveeDeeW mes henues mes ner heerefÌ[le Lee Gme hej Ùen Úesšer meer keâner peeves Jeeueer Iešvee Gme efJeOeJee kesâ efueS ogKe keâe heneÌ[ meeefyele neslee nw. efpememes Gmekeâer ef]peboieer Jeerjeve Deewj cejCeleguÙe nes peeleer nw. ‘Deeoeye’ ([e@. DeefceleeYe Mebkeâj jeÙe ÛeewOejer) Skeâ meeLe&keâ keâneveer nw pees ueeskeâ-keâueekeâej keâer Jele&ceeve meceÙe ceW oÙeveerÙe efmLeefle keâes Gpeeiej keâjleer nw. Gmekesâ DeeefLe&keâ henuet Je lebieneueer keâe yeKeeve keâjleer nw. efkebâleg Skeâ keâueekeâej keâer cenevelee Gme meceÙe Âef°ieesÛej nesleer nw, peye Jen Deheves hegjmkeâej keâer jeefMe keâes Deheves DeYeeJe«emle Gmleeo keâer DeebKeeW kesâ ceesefleÙee efyebo kesâ Dee@hejsMeve kesâ efueS os oslee nw, Deheveer efJeheVelee kesâ yeeJepeto Yeer. ‘Yeerieer nLesefueÙeeW keâe mheMe&’ (megjefYe yesnje) Skeâ YeeJeveeØeOeeve heefle-helveer Deewj Úesšs Gceü kesâ heg$e keâer keâneveer nw. efkeâmeer no lekeâ uesefKekeâe ves keâLee keâes peerJeble yeveeves keâe ØeÙeeme efkeâÙee nw. Deblejbielee kesâ meboYe& ceW Deehemeer meyebOe kesâ ceOÙe GlheVe ]ieuele]Heânceer kesâ keâejCe Gvekeâe oebhelÙe peerJeve ogKe, leveeJe Deewj celeYeso keâe efMekeâej nes peelee nw. oesveeW meeLe veneR jnkeâj Yeer Deheves heg$e keâer ]KegMeer kesâ efueS meeLe jnves keâe veeškeâ keâjles jns yengle efoveeW lekeâ. efHeâj Skeâ Ssmee meceÙe Yeer DeeÙee peye yeeefjMe keâer Meerleue HegânejeW ves heefle-helveer keâes efJeJeMe keâj efoÙee Skeâ otmejs mes efceueves kesâ efueS. ‘meblees keâer ueeÌ[es’ (DeMeeskeâ JeefMe‰) ceW Skeâ veejer Éeje Deheveer veeyeeefueie heg$eer keâer Meeoer kesâ efJe®æ G"eÙee ieÙee meenefmekeâ ]keâoce mejenveerÙe nw. ueIegkeâLeeDeeW ceW ‘meesÛe’ (vejWõ keâewj ÚeyeÌ[e), ‘Skeâ uebyeer ]KeeceesMeer’ (veerje efmevne) DeÛÚer ueieeR. ‘Deeceves-meeceves’ kesâ peefjS [e@. megjWõ ieghle kesâ Øesjkeâ peerJeve mes heefjefÛele lees nesles ner nQ, Fmekesâ DeueeJee jÛevee Deewj jÛeveekeâej mes mebyebeOf ele keâF& ÙeLeeLe&hejkeâ leLÙeeW mes Yeer DeJeiele nesles nQ. Gvekeâer ueIegkeâLeeSb ‘ceeb’ Deewj ‘YetKe’ meeLe&keâ Deewj ØeYeeJeMeeueer jÛeveeSb nQ. megMeeble megefØeÙe keâer keâefJelee, Mejer]Heâ kegâjwMeer keâer ]ie]peue Deewj ceOegØemeeo kesâ oesns efoue keâes Út uesles nQ. ‘yeeFmkeâeshe’ (meefJelee yepeepe) kesâ peefjS mebJeeo Je ef]Heâuceer uesKekeâ, veeškeâkeâej Je ieerlekeâej peueerme MejJeeveer kesâ ØesjCeeoeÙeer peerJeve mes DeJeiele nesves keâe DeJemej efceuelee nw. FvneWves Deheves

keâneveer efJeMes<eebkeâ


DeLekeâ heefjßece Je mebIe<e& kesâ yeue hej Dehevee cegkeâece neefmeue efkeâÙee. Deepe Fvekeâer meHeâuelee kesâ [bkesâ Ûelegefo&keâ yepe jns nQ. efkeâmeer ves "erkeâ ner keâne nw, ‘‘keâebšeW ceW efKeuelee jne, Deewj ve KeesÙeer Deeye, let Yeer peer Ssmes Ùeneb, pewmes efpeÙes iegueeye ~’’ - cegkegbâo ueeue [erhetieÌ{e, efMeJecebefoj kesâ heeme, n]peejeryeeie (PeejKeb[) ‘keâLeeefyebye’ keâe pegueeF&-efmelebyej Debkeâ cesjs neLe ceW nw. MeeÙeo cesje ogYee&iÙe nw efkeâ Dekeämej Fmekeâe Debkeâ cegPes osj mes ner efceuee keâjlee nw. hesMes mes Yeues ceQ ieerlekeâej ntb, hej meeLe-meeLe ueesieeW keâer hegmlekeWâ mebMeesefOele-heefjceeefpe&le keâj Úehelee jnlee ntb. Keeueer meceÙe ceW heÌ{vee cesje meyemes yeÌ[e Meew]keâ nw. Fme hej Deiej meeefneflÙekeâ Oejeleue Jeeueer efJe<eÙe-Jemleg efceue peeÙes lees heÌ{ves keâer DeefYe®efÛe kegâÚ DeefOekeâ ner yeÌ{ peeleer nw. Dele: ceQ ‘keâLeeefyebye’ kesâ Øeefle neefo&keâ DeeYeej Øekeâš keâjlee ntb. Deepe peneb meeefnlÙe peiele keâer DeefOekeâebMe heef$ekeâeSb LeesÌ[emee efšceefšceekeâj oce leesÌ[ osleer nQ Jeneb ‘keâLeeefyebye’ keâer Ùen uebyeer megoerIe& Ùee$ee Gmekesâ meyeue Deewj meMeòeâ nesves keâe megÂÌ{ ØeceeCe nw. Yeues keâLee-keâneveer Fmekeâer cegKÙe Oeeje nw hejbleg Fmekesâ meeLemeeLe ÚhevesJeeueer DevÙe jÛeveeSb — ieerle, ]ie]peue, ueIegkeâLeeSb SJeb efJeefYeVe Je=òeeble Fmes efJeefJeOelee Øeoeve keâjles nQ. ‘Deecevesmeeceves’ ceW Skeâ mes yeÌ{keâj Skeâ efmeænmle jÛeveekeâejeW kesâ leLÙeelcekeâ Deelce DeeuesKe, pees efve:mebosn MeleØeefleMele melÙe kesâ Oejeleue hej DeeOeeefjle nesles nQ, ùoÙe keâes mheMe& keâjles jnles nQ. peye Yeer heef$ekeâe Deeleer nw, DejefJebo peer keâer ‘kegâÚ keâner, kegâÚ Devekeâner’ kesâ yeeo cegPes meerOes ‘Deeceves-meeceves’ Jeeues he=‰ keâer leueeMe jnleer nw. Debkeâ pegueeF&-efmelebyej ceW ceeuee Jecee& ves lees YeeJeefJeYeesj keâj efoÙee. Fmeer Debkeâ keâer keâneefveÙeeb nefjØekeâeMe je"er keâer ‘ceneÙeesieer’, heg<hee mekeämesvee keâer ‘Oethe-ÚebJe’ leLee [e@. efveneefjkeâe keâer ‘Fbmeeve nesves keâe oo&’ ves lees pewmes PekeâPeesjkeâj jKe efoÙee. GoÙepeer keâer ]ie]peue leLee ue#ceer ¤heue keâer ueIegkeâLee SJeb keâefJelee — ‘mejoejveer’ Je ‘cesjer heeleer veeRo kesâ veece’, mJeCe&jsKee efceßee keâer ‘cegPe ceW efÛevceÙe ØeeCe Oej oes’ yeÌ[er Demejoej SJeb mlejerÙe jÛeveeSb nQ. ‘keâLeeefyebye’ keâes osKe keâYeer-keâYeer Ssmee ueieves ueielee nw ceevees ‘keâLeeefyebye’ Skeâ megboj mJemLe-meIeve Je=#e nw, keâLeeSb efpemekeâe levee nw leLee DevÙe jÛeveeSb — [eefueÙeeb, heòes Deewj Heâue-Hetâue. Fme Glke=â°lee keâe ßesÙe ceQ meerOes megÂÌ{ leLee otjoefMe&leehetCe& mebheeokeâ keâes oslee ntb. keâesF& ve keâesF& yeele lees nw ‘keâLeeefyebye’ ceW efkeâ Gòejesòej Fmekesâ ÛeenvesJeeueeW keâer mebKÙee yeÌ{leer ner pee jner nw.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

meÛe yeele lees Ùen nw efkeâ ceQ ‘keâLeeefyebye’ pewmeer mebmke=âefleefve‰ SJeb meeefneflÙekeâ DeefYe®efÛe mebheVe heef$ekeâe keâes heekeâj OevÙe ntb. heef$ekeâeDeeW keâer YeerÌ[ ceW Fmekeâer henÛeeve efyeuekegâue efvejeueer nw. cesjer neefo&keâ MegYekeâeceveeSb meowJe Fmekesâ meeLe nQ. - ieerlekeâej nefj§ebõ efmeefæ ieCesMe, huee@š veb. 857/4-yeer, meskeäšj-8, Ûeejkeâeshe, keâebefoJeueer (he.), cegbyeF&-400067. ‘keâLeeefyebye’ keâe Debkeâ 124 Øeehle ngDee. ‘keâLeeefyebye’ keâer 35 Je<e& keâer Ùee$ee hetCe& ngF&. ceve kesâ efkeâmeer keâesves ceW Ùen DeefYeuee<ee hevehe jner nw efkeâ Fme heQleermeJeeR Je<e&ieeb" hej Deye lekeâ kesâ ØekeâeefMele DebkeâeW keâer efJeefMe° keâneefveÙeeW hej keWâefõle me]Heâjveecee Fme Debkeâ ceW meceeefnle neslee lees meesves ceW megneiee nes peelee. ‘keâLeeefyebye’ keâer keâneefveÙeeb heÌ{vee megKeo DevegYetefle nw. Fme Debkeâ keâer keâneefveÙeeb ceve ceefmle<keâ hej ienjer Úehe Debefkeâle keâjves ceW meHeâue jner nQ. [e@. DeefceleeYe Mebkeâj jeÙe ÛeewOejer keâer keâneveer ‘Deeoeye’ keâer efJe<eÙe-Jemleg veJeerve Oejeleue keâe Denmeeme keâjeleer nw. Fbogceefle mejkeâej keâer keâneveer ‘Oece&-DeOece&’ ves Jele&ceeve ceW ØeÛeefuele DebOe-efJeÕeeme keâes Gkesâjves keâe meenme efkeâÙee nw efkebâleg ogjeÛeejer ieg¤peer keâe Yeb[e HeâesÌ[ves keâer mevemeveer keâneveer ceW Peuekeâ veneR heeÙeer. Fme Debkeâ keâer ueIegkeâLeeSb ØeYeeefJele keâjleer nQ. meefJelee yepeepe lees nQ ner keâLeeefyebye keâes meeLe&keâ mJe¤he Øeoeve keâjvesJeeueer jÛeveekeâej. ‘kegâÚ keâner, kegâÚ Devekeâner’ ceW mecemeeceefÙekeâ IešveeDeeW keâe uesKee-peesKee YeefJe<Ùe kesâ ØeYeeJeeW Je mebYeeJeveeDeeW kesâ meeLe ye]Ketyeer JÙeòeâ ngDee nw. - kewâueeMeÛebõ peeÙemeJeeue Devegjeie YeJeve, hebÛeJešerveiej-2, keâjeWo, Yeesheeue-462038 ‘keâLeeefyebye’ keâer ceQ efveÙeefcele heeef"keâe ntb. Skeâ Gcoe heef$ekeâe nce hee"keâeW lekeâ hengbÛeeves nsleg meeOegJeeo! ‘kegâÚ keâner, kegâÚ Devekeâner’ ncesMee ner meejieefYe&le Je efJeÛeejesòespekeâ nesleer nw. Fme yeej Yeer ef]Heâuce mšej keâes efceueves Jeeueer hewjesue hej Deeheves efyeukegâue mener ØeMveefÛevn ueieeÙee nw. cegPes ueielee nw nceejs osMe ceW ceeref[Ùee Je mejkeâej yeeleeW /cegöes keâes efme]He&â Deheves efnmeeye mes Ûeueeles nQ. ceesoer peer hej G"leer efve]ieenW, ieesOeje kesâ peues jsue kesâ ef[yyeeW keâe meÛe veneR osKeleeR Ùee keâMceerjer hebef[leeW keâer heerÌ[e GvnW veneR ve]pej Deeleer. ceeref[Ùee efpemes Ûeens ]ieuele Ùee mener meeefyele keâj oslee nw. meeLe&keâ mebheeokeâerÙe nsleg hegve: OevÙeJeeo. - pÙeesefle pewve 1432/24, veboeveiej, Fboewj-452011.

peveJejer-petve 2014

8


keâneveer

heÛÛeermeJeW ceeues keâe ]Heäuewš [e@. DejefJebo

ßeer

keâeble kesâ efueS Decesefjkeâe veÙee veneR nw. Fmemes Henues Yeer oes yeej ken Ùeneb Dee Ûegkeâe Lee. Skeâ yeej yengle Henues DeHeveer HeerSÛe. [er. kesâ efmeueefmeues ceW ken Ùeneb leerve meeue jne nw. yeme Skeâ ner Oegve Leer efkeâ kewâmes peuoer mes peuoer keâece ]Kelce nes Deewj mkeosMe ueewškeâj keâesF& DeÛÚer meer veewkeâjer efceue peeÙes. Deewj ngDee Yeer Ssmee ner, ef[ieÇer Hetjer nesves mes Henues Gmes veewkeâjer keâe Dee@]Heâj Dee ieÙee Lee. Gve efoveeW efkeosMe keâer HeerSÛe. [er. keâe]Heâer yeÌ[er yeele ceeveer peeleer Leer. veewkeâjer efceueer yebyeF& kesâ Skeâ yeÌ[s kew%eeefvekeâ DevegmebOeeve keWâõ ceW. veewkeâjer Deewj Heefjkeej keâer kÙemleleeDeeW ceW meceÙe keâneb Yeeielee Ûeuee ieÙee kegâÚ ceeuetce ner veneR HeÌ[e. yeerÛe ceW Skeâ kew%eeefvekeâ mebiees<"er kesâ efmeueefmeues ceW Yeer ken Decesefjkeâe DeeÙee Lee. nj yeej Deueie-Deueie DevegYeke ngS nQ. Henues Fkeäkesâ-ogkeäkesâ YeejleerÙe efoKeles Les, Deye efEnogmleeefveÙeeW kesâ Deueekee Yeer DevÙe osMeeW kesâ ueesieeW keâer mebKÙee yengle yeÌ{ ieÙeer nw. Ûeerveer, Heeefkeâmleeveer, efHeâefueefHeveer... Helee veneR efkeâleves DevÙe osMeeW kesâ ueesie kegâyesj kesâ Kepeeves keâer Keespe ceW jes]pe Ùeneb Deeles nQ. Decesefjkeâe Yeer Deye leerme meeue Henues keeuee veneR jn ieÙee. DeeF&. šer. efkemHeâesš kesâ keâejCe Fme osMe keâes meYeer osMeeW kesâ efueS DeHeves Éej Keesueves HeÌ[s nQ. ßeerkeâeble kesâ ueÌ[kesâ keâer veewkeâjer Skeâ yeÌ[er DeeF&. šer. kebâHeveer ceW ueieer Leer. ns[ Dee@ef]Heâme vÙetÙee@ke&â ceW šeFcme mkeäkeeÙej Hej Lee. uesefkeâve yeÇebÛe Dee@ef]Heâme pemeea efmešer ceW `HeeLe' meye-kes kesâ ‘SkeämeÛeWpe Huesme’ mšsMeve kesâ Skeâoce Heeme. Skeâ cenerves kesâ efueS kebâHeveer ves Dee@ef]Heâme kesâ Heeme ner ceejyesuee efyeefu[bie ceW HeÛÛeermekeW ceeues Hej jnves kesâ efueS Skeâ ]Heäuewš efoÙee Lee. Helveer kesâ meeLe ßeerkeâeble Yeer eEnogmleeve mes Decesefjkeâe Ùen meesÛekeâj DeeÙee Lee efkeâ oesveeW Decesefjkeâe Yeer Ietce ueWies Deewj Deeies kesâ efueS MesKej kesâ jnves-Keeves keâer meejer kÙekemLeeSb Yeer keâj mekeWâies. Hej Helveer keâes Ùeneb keâe ceewmece jeme veneR DeeÙee. Deeves kesâ otmejs efove mes Gmes yegKeej Deeves ueiee. nes mekeâlee nw jemles keâer Lekeâeve jner nes. ]Heäuewš ceW Keevee yeveeves kesâ efueS ]pe¤jer yele&ve ke]iewjn efceues ngS Les. ßeerkeâeble ves ner leerve efove lekeâ jmeesF& mebYeeueer. MesKej lees otmejs efove mes Dee@ef]Heâme peeves ueiee Lee. ieveercele Leer efkeâ Gmes yengle otj veneR peevee HeÌ[lee Lee. Ûeuekeâj meele-Dee" efceveš ceW Dee@ef]Heâme HengbÛee pee mekeâlee Lee. kewmes Skeâ Deewj ‘ueeFš š^sve’ keâer jsukes ueeFve Yeer ceejyesuee kesâ yeieue mes peeleer Leer Deewj Gmekeâe otmeje mšsMeve SkeämeÛeWpe Huesme kesâ Heeme ner Lee. leermejs efove peye Helveer keâer leefyeÙele kegâÚ "erkeâ nes ieÙeer lees šnuevess kesâ Fjeos mes kes oesveeW veerÛes Glejs. Henueer efokeäkeâle meÌ[keâ Heej keâjves keâer ngF&. Gmekeâer Yeer Deeole Útš ieÙeer Leer. Helveer kesâ efueS Ùen Henuee DevegYeke Lee. ieeefÌ[Ùeeb meye meÌ[keâ kesâ oeÙeeR Deesj Ûeueleer LeeR. MesKej ves leekeâero keâer Leer efkeâ mebYeue keâj meÌ[keâ Heej keâjsb. kewâmes meÌ[keâ Heej keâjvee nw Ùen Gmeves keâF& yeej yeleeÙee Lee. ‘ueeFš š^sve’ Yeer š^ece keâer lejn keâYeer Yeer Dee mekeâleer Leer, Ùen š^sve yengle Oeerces Ûeueleer Leer Deewj meÌ[keâ keâer ›eâe@efmebie heeme Deeves Hej Iebšer yepeeleer Leer. yenjneue oes-leerve efoveeW ceW oesveeW DeYÙemle nes ieÙes Deewj yeieue kesâ Mee@HejeFš ef[Heeš&ceWšue mšesj mes jes]peceje& keâer ]pe¤jle keâe meeceeve Deeefo ueeves ueie ieÙes. megyen veeMlee keâjkesâ oesveeW ves keešj øebâš Hej Ietcevee Yeer Meg¤ keâj efoÙee Lee. meejer efyeefu[bieeW ceW keäÙeeefjÙeeW ceW ueies megboj Hetâue yengle DeÛÚs ueieles Les. pemeea efmešer keâe Ùen efnmmee n[meve veoer keâe Heef§eceer leš Lee. keešj øebâš mes n[meve kesâ otmejer Deesj Hetje cewvenšve efoKelee Lee. oef#eCe keâer Deesj Skeâ Úesšs ÉerHe Hej efueyešea keâer cetefle& efoKeleer Leer. ceewmece Yeer ]KegMeiekeej Lee. ßeerkeâeble Deewj Helveer vebefolee keâe Ùen jes]pe keâe efveÙece yeve ieÙee Lee efkeâ ome yepes kesâ ]keâjerye veerÛes Glej Deeles Deewj šnueles. keešj øebâš mes Ûeuekeâj ‘vÙet-Heesš&’ Yeer peeÙee pee mekeâlee Lee. Ssmes ner Skeâ efove Ietceles-Ietceles kegâÚ eEnogmleeefveÙeeW mes peeve-HenÛeeve ngF&. ceeuetce HeÌ[e efkeâ keâe]Heâer meejs YeejleerÙe Heefjkeej vÙet-

9 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. DejefJebo pevce : 17 ceeÛe& 1946, HeâlesnieÌ{ (G. Øe.); efMe#ee : efJeMeejo, Sce. Sme-meer., heer-SÛe. [er. (Yeeweflekeâ MeeŒe) cegbyeF& efJeÕeefJeÅeeueÙe. DeOÙeJemeeÙe : meved 1965 mes YeeYee hejceeCeg DevegmebOeeve keWâõ, cegbyeF& ceW veewkeâjer, Jeefj‰ Jew%eeefvekeâ kesâ heo mes ceeÛe&, 2006 ceW mesJeeefveJe=efòe. uesKeve : henueer keâneveer ‘Øeefle#ee«emle’ meved 1967 ceW ‘meeefjkeâe’ ceW ØekeâeefMele. leye mes Deveskeâ he$e-heef$ekeâeDeeW ceW ueieYeie 30 keâneefveÙeeb ÚheeR. Skeâ keâneveer-meb«en ‘efnbogmleeve / heeefkeâmleeve’ ØekeâeefMele. Deveskeâ keâLee-meb«eneW ceW keâneefveÙeeb meefcceefuele. ÛeefÛe&le keâneefveÙeeb : efnbogmleeve heeefkeâmleeve, Øeleer#ee«emle, FlÙeeefo, Deheeefnpe, megjbie, Deewj velLet cej ieÙee, cesjs efnmmes keâe Deemeceeve, ceerve ceeves ceÚueer, onMele]peoe, Deeoceer ceje veneR!... Deeefo. Deveskeâ efJe%eeve uesKe ØekeâeefMele. mebheeove : $ewceeefmekeâ efJe%eeve heef$ekeâe ‘Jew%eeefvekeâ’ keâe mebheeove (1968-1988). meved 1979 mes hetjer lejn efvepeer ØeÙeemeeW mes ‘keâLeeefyebye’ keâe DeveJejle mebheeove Je ØekeâeMeve. Deveskeâ efJe%eeve uesKe ØekeâeefMele Je kegâÚ efJeÉeve hegmlekeâeW keâe mebheeove. DevegJeeo : Deb«es]peer, ceje"er Deewj iegpejeleer mes efnboer ceW DevegJeeo. efJeMes<e : Yeejle mejkeâej Éeje ieef"le Jew%eeefvekeâ Je lekeâveerkeâer MeyoeJeueer kesâ mLeeÙeer DeeÙeesie kesâ meomÙe. ceneje°^ mejkeâej Éje mhesMeue SkeäpeerkeäÙetefšJe ceefpemš^sš kesâ heo hej efveÙegefòeâ. otjoMe&ve keWâõ kesâ keâeÙe&›eâceeW ceW menYeeefielee. efomebyej 2008 ceW vÙetÙeeke&â keâer DeeF& šer. Jeer. Ûewveue hej ‘Meyo-mšej’ keâeÙe&›eâce kesâ Debleie&le mee#eelkeâej Je keâneveer hee". keâceuee ieesFvkeâe HeâeGb[sMeve kesâ hegjmkeâejeW kesâ efveCe&Ùeelcekeâ ceb[ue kesâ efveÙeefcele meomÙe. Deveskeâ yeej efJeosMe Ùee$eeSb, oes Je<e& kesâ efueS (1988-90) efJekeäšesefjÙee efJeÕeefJeÅeeueÙe (keâvee[e) ceW heesmš [e@keäšjue HesâueesefMehe. ceeÛe&, 2007 ceW peeheeve kesâ DeeskeâesÙeecee efJeÕeefJeÅeeueÙe Éeje DevegmebOeeve kesâ efueS Deecebef$ele. leerve yeej (1990, 2004 Je 2007) keâesuebyeme, DeesneÙees (Decesefjkeâe) ceW Debleje&°^erÙe cee@ueerkegâuej keâe@vøeWâme ceW MeesOe-he$e Øemlegle efkeâÙes. mecceeve : Deveskeâ mebmLeeDeeW Éeje mecceeefvele-cegbyeF&, Fboewj, JeejeCemeer, Fueeneyeeo, ueKeveT, efÚyejeceT, ]Heâ®&]Keeyeeo Deeefo. mebØeefle : mJeleb$e uesKeve Je ‘keâLeeefyebye’ keâe mebheeove. hebpeerke=âle mebmLee ‘mebmke=âefle mebj#eCe mebmLee’ cegbyeF& kesâ ØeyebOe vÙeemeer.

Heesš& mšsMeve kesâ Heeme kesâ DeHeeš&ceWšdme ceW jnles nQ Deewj jes]pe keneR kesâ Skeâ Heeke&â ceW yew"keâ keâjles nQ. yeeo ceW Helee Ûeuee efkeâ Fme ieÇgHe keâe veece `vecemles Fbe[f Ùee' nw. Ùeneb yengle mes ueesieeW mes peeve-HenÛeeve nes ieÙeer. Ùeneb Deekeâj, kegâÚ osj kesâ efueS ner mener Hetje ceenewue YeejleceÙe nes peelee Lee. neb, meyemes K] eeme yeele Ùen jnleer efkeâ Yeejle kesâ Deueie-Deueie HeÇelb eeW mes DeeÙes meYeer ueesie efnob er ceW yeeleW keâjles. kegâÚ ueesie lees nj meeue Ú: cenerves kesâ efueS DeHeves ueÌ[kesâ Ùee ueÌ[keâer kesâ Heeme Dee peeles nQ Deewj pewmes ner meefoÙ& eeb Meg¤ nes peeleeR DeHeÇkeemeer Heef#eÙeeW keâer lejn keeHeme Yeejle ueewš peeles. keešj øebâš keâe Ûekeäkeâj ueieeves kesâ yeeo kes oesveeW Yeer Dekeämej keneR Heeke&â ceW keâe]Heâer osj lekeâ yew"ves ueies. petve Meg¤ nes ieÙee Lee uesefkeâve ieceea efyeukegâue veneR Leer. oesveeW Heeke&â ceW yeWÛe Hej yew"keâj megmlee jns Les. kegâÚ ceefnueeSb Úesšs yeÛÛeeW keâes HeÇece ceW Iegcee jner LeeR. vebefolee kesâ meeLe ner, yeieue ceW Skeâ HeÇewÌ{ ceefnuee yew"er Leer. meeLe keâer HeÇece ceW Skeâ Úesše yeÛÛee mees jne Lee. vebeof lee ves ceefnuee mes HetÚe efkeâ keäÙee yeÛÛee Gmekeâe nw ? ceefnuee ves `ve' ceW efmej efnuee efoÙee. ``lees efHeâj ?'' ``ceQ Gmekeâer vewveer ntb, yeÛÛes kesâ ceeb-yeeHe oesveeW keâece Hej peeles nQ. n]Heäles kesâ HeebÛe efove ceQ Fmekeâer osKeYeeue keâjleer ntb.'' ``DeeHe Fbe[f Ùee mes neue ner ceW DeeÙeer nQ, keâneb mes nQ ?'' ``nce ueesie cegbyeF& mes nQ, Deewj DeeHe?'' ``ceQ iegpejele kesâ Skeâ Úesšs mes ieebke ntb. Ùeneb DeHeves ueÌ[kesâ kesâ Heeme jnleer ntb. efove ceW Keeueer jnleer ntb lees yesyeer efmeeEšie keâe Ùen keâece keâj uesleer ntb. DeÛÚe nw kegâÚ Hewmes neLe Dee peeles nQ.''

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Gme ceefnuee ves Deeies pees kegâÚ yeleeÙee ken Lees[Ì e ÛeeQkeâeves keeuee Lee. Gmekesâ ueÌ[kesâ keâe Yeer Skeâ Úesše ueÌ[keâe nw uesekf eâve ken kewâvee[e ceW Gmekeâer ueÌ[keâer Ùeeveer DeHeveer yegDee kesâ Heeme jnlee nw. keâe]Heâer osj nes ieÙeer Leer, kes oesveeW ceejyesuee ueewš DeeÙes. veerÛes, efjmesHMeve keâe@Gbšj Hej ceewpeto efcemšj yeÇe@Gve ves ``nuees'' keâer Deewj Heeme yegueekeâj yeleeÙee efkeâ efyeefu[bie ceW Heeveer keâer HeÇe@yuece nw, DeeHe ]Heäuewš ceW peekeâj LeesÌ[e Heeveer Yej keâj jKe ueW. Decesefjkeâe ceW Ssmee Yeer nes mekeâlee nw Fmekeâer keâleF& keâuHevee veneR Leer. leerme ceeues keâer efyeefu[bie ceW nj cebef]peue Hej Dee" ]Heäuewš Les — Ûeej Skeâ lej]Heâ Deewj Ûeej otmejer lej]Heâ. Fme lejn kegâue 240 ]Heäuewš. Ûeej efue]HeäšW LeeR. kes ueesie ]Heâewjve THej Dee ieÙes. ]Heäuewš ceW efpeleves Úesšs-yeÌ[s yele&ve Les meyeceW Heeveer Yej efueÙee. MeeÙeo kegâÚ Deewj IejeW ceW Yeer Ùener ieefleefkeefOe Ûeue jner nesieer. Meece nesles-nesles efyeefu[bie keâer THej keâer šbkeâer keâe ]pecee Heeveer ÌKelce nes ieÙee. ve ner efjmesHMeve keeueeW keâes Deewj ve efkeâmeer Deewj keâes ceeuetce Lee efkeâ DeÛeevekeâ keäÙee nes ieÙee. efyeefu[bie ceW Heeveer keäÙeeW veneR Dee jne nw. nj keâesF& yeieue keeues Mee@HejeFš mšesj mes efcevejue keešj kesâ keâeš&ve ueeves ceW pegše Lee. Meece keâes MesKej kesâ Deeves Hej kes ueesie Yeer efcevejue keešj keâer keâe]Heâer meejer yeesleueW ues DeeÙes. efmLeefle Ùen nes ieÙeer efkeâ mšesj ceW efcevejue keešj keâe mše@keâ ]Kelce nes ieÙee Lee. MeeÙeo kegâÚ otmejer efyeefu[bieeW keâe Yeer Ùener neue nesiee. ken jele pewmes-lewmes keâšer. otmejs efove Yeer keâesF& peevekeâejer veneR efceue mekeâer. Flevee ]pe¤j Lee efkeâ ieÇe@Gb[ ]Heäueesj Hej yeves

peveJejer-petve 2014 10


keâe@ceve veueeW ceW Heeveer Dee jne Lee. MeeÙeo Heeveer keâer Ùen keâesF& DevÙe HeeFHe-ueeFve nesieer. ueesie-yeeie ueeFve ueieekeâj pees Yeer yele&ve efceuelee Ùee efHeâj efcevejue keešj keâer Keeueer yeesleueeW ceW Yej-Yej keâj Heeveer ues pee jns Les. meelekeW ceeues Hej Sveskeäme keeues efnmmes ceW mkeereEceie Hetue Lee. Fme mebkeâš keâeue ceW Hetue keâe Fmlesceeue ueesie veneves kesâ efueS keâj jns Les. peyeefkeâ Mee@kej uesves kesâ yeeo ner Hetue ceW peeves keâe efveÙece Lee. Fmeer ]Heäueesj Hej ef]pece Yeer Lee Deewj Skeâ efnmmes ceW meejs kebâHÙetšj ueies Les, efpevekeâe keâesF& Yeer Fmlesceeue keâj mekeâlee Lee. ßeerkeâeble Yeer efove ceW DeHeveer F&-cesue osKeves ÙeneR Deelee Lee. oes-leerve efoveeW lekeâ Heeveer keâer mecemÙee yejkeâjej jner. yeeo ceW ceeuetce HeÌ[e efkeâ keâneR ]peceerve kesâ veerÛes keâe Heeveer keâe HeeFHe Heâš ieÙee Lee. Henues lees Fmekeâe Helee ner osj mes Ûeuee efHeâj cejccele ceW Yeer keâe]Heâer meceÙe ueie ieÙee. MesKej keâer eEnogmleeveer keâueerie efkeveerlee Yeer ceejyesuee ceW meelekeW ceeues Hej jnleer Leer. ken Dekesâueer Leer lees Dekeämej Meece keâes vebefolee Deewj ken efceuekeâj Keevee yeveeles Deewj meeLe Keeles. Skeâ efove Gmeves yeleeÙee efkeâ Gmekesâ ]Heäuewš ceW, efyemlej ceW Kešceue efoKes lees Gmeves neGme keâerefEHeie keeueeW mes efMekeâeÙele keâj oer. ]Heâewjve ]Heäuewš keâer me]HeâeF& keâer ieÙeer Deewj cewves]peceWš keâer lejHeâ mes ieg[efkeue kesâ veece Hej 25 [e@uej keâe ketâHeve efoÙee ieÙee efpememes Gmeer efyeefu[bie kesâ ieÇeGb[ Heäueesj Hej efmLele ÛeeFveer]pe jsmlejeb ceW Keevee KeeÙee pee mekeâlee Lee. Skeâ keerkeâSv[ ÛeejeW ves ketâHeve mes uebÛe KeeÙee. veÙeer-veÙeer veewkeâjer kesâ keâejCe MesKej keâes kesâkeue keerkeâSb[ ceW ner meceÙe efceue Heelee efkeâ ken ßeerkeâeble Deewj vebefolee keâes keâneR Iegceeves ues peeÙes. Skeâ Meefvekeej keâer Meece šeFcme mkeäkeeÙej peeves keâe keâeÙe&›eâce yevee. šeFcme mkeäkeeÙej vÙet Ùee@ke&â keâer Heâe@šea meskebâ[ mš^erš Hej nw. ojDemeue Ùen cewvenšve keâe keWâõ nw. Ùeneb keâe]Heâer yeÌ[s #es$e ceW, efyeefu[bieeW Hej Ûeueles-efHeâjles jbie-efyejbies, efkeMeeuekeâeÙe ef[ef]pešue efke%eeHeve nesef[Ëime nQ efpevekeâes osKeves ogefveÙee Yej kesâ HeÙe&škeâ Deeles nQ. yengle YeerÌ[ pegÌ[leer nw. Ùes efove ceW Yeer yebo veneR nesles, ÛeewyeermeeW Iebšs Ûeueles jnles nQ. TbÛeer-TbÛeer efyeefu[bieeW keâe keâesF& Yeer efnmmee Ssmee veneR yeÛee nw peneb efke%eeHeve ef[mHues ve efkeâÙee ieÙee nes. kegâÚ meercee lekeâ Ùener neue DeemeHeeme keâer meÌ[keâeW keâe Yeer nw. nj meceÙe Ùeneb Skeâ keâe@efve&keeue pewmee ceenewue jnlee nw. šeFcme mkeäkeeÙej kesâ Heeme ner je@kesâHesâuej Yekeve nw. ken Yeer jele ceW jesMeveer ceW peieceieelee jnlee nw. yeieue ceW, Skeâ yeÌ[s mes efHeš ceW DeeFme eEjkeâ nw efpemeceW Úesšs-yeÌ[s peesÌ[s efLejkeâles jnles nQ. šeFcme mkeäkeeÙej mes Ûeuekeâj kes leerveeW je@kesâHesâuej meWšj HenbgÛes. kes ueesie Skeâ yeWÛe Hej yew" ieÙes. peyemes kes oesveeW Decesefjkeâe DeeÙes nQ keâF& yeej osKee efkeâ keâneR Yeer cesš^es ceW, meÌ[keâ Hej, Heeke&â ceW Ùegkekeâ-Ùegkeleer DeeefEueieveyeæ neskeâj efkeâme keâj jns

11 peveJejer-petve 2014

nQ. Ùen yengle ner meeceevÙe yeele nw. Fmekeâe keâesF& veesefšme Yeer veneR ueslee. uesefkeâve GvneWves osKee efkeâ eEjkeâ keâer jweEueie kesâ Heeme KeÌ[s Skeâ Ùegkekeâ ves otmejs ÙegJekeâ keâes DeHeves yeengHeeMe ceW efueÙee ngDee nw Deewj Gmekeâe Ûegyb eve ues jne nw. meceueQeif ekeâ mebyebOeeW kesâ yeejs ceW yengle kegâÚ HeÌ{-megve jKee Lee. Hej Fme lejn Kegues Deece keâYeer kegâÚ osKee veneR Lee. yeÌ[e Depeerye ueie jne Lee. kegâÚ efuepeefuepeenš cenmetme nes jner Leer. Hej MeeÙeo Decesejf keâe kesâ efueS Ùen Yeer Skeâ meeceevÙe yeele nes! keâe]Heâer jele nes Ûeueer Leer. kes ueesie vÙet-Heesš& mes cesš^es keâer HeeLe ueeFve ueskeâj Henues ef›eâmšes]Heâj mš^erš Deewj efHeâj keneb mes Heâe@šea Le[& mš^erš mšsMeve lekeâ DeeÙes Les Deewj Deye Gmeer lejn keeHeme Yeer ueewšvee Lee. Ûeens Dekesâues Ùee meeLe ceW oesveeW keâes Deevespeeves keâer megefkeOee jns FmeefueS MesKej ves Gvekeâs Fmlesceeue kesâ efueS cesš^es keâe Skeâ keâe[& ues efueÙee Lee. vÙetÙee@ke&â ceW ]peceerve kesâ veerÛes 20-22 meye-kes Ùee cesš^es keâer Deb[j ieÇeGb[ ueeFveeW keâe peeue efyeÚe ngDee nw. Skeâ mLeeve mes otmejs mLeeve peeves kesâ efueS, keâneR mes keâneR lekeâ kesâ efueS cesše^ s HekeâÌ[er pee mekeâleer nw. cesše^ s mšsMeve mes HuesšH] eâe@ce& lekeâ peeves kesâ efueS DeeHekeâes Skeâ yewejf Ùej Heej keâjvee neslee nw pees leYeer Keguelee nw peye DeeHe yewejf Ùej kesâ Hewveue Hej keâe[& mkeeFHe keâjW. Skeâ yeej kesâ GHeÙeesie Hej oes [e@uej ueieles nQ. efHeâj Ûeens DebojDeboj DeeHe efkeâleveer cesše^ s yeoueW Deewj efkeâleveer otjer leÙe keâjW. Ietceves-efHeâjves ceW keâe]Heâer Lekeâeve nes ieÙeer Leer. vÙet-Heesš& mes ceejyesuee keâer otjer Yeer keâce veneR. Ùen lees DeÛÚe ngDee efkeâ GvneWves Henues ner šeFcme mkeäkeeÙej Hej HeerÌpee Kee efueÙee Lee. DeeOeer jele kesâ ueieYeie ]Heäuewš HengbÛe HeeÙes. Ùen ]Heäuewš MesKej keâes veewkeâjer kesâ Meg¤ kesâ Skeâ cenerves kesâ efueS ner efceuee Lee. Hebõn efove Ùetb ner osKeles-osKeles yeerle ieÙes. pemeea efmešer ceW peve&ue mkeäkeeÙej mšsMeve kesâ DeemeHeeme keâe]Heâer YeejleerÙe jnles nQ Deewj Ùeneb cekeâeveeW keâe efkeâjeÙee Yeer DeefOekeâ veneR nw. uesefkeâve MesKej keâe keânvee Lee efkeâ pemeea efmešer ceW ueeF]Heâ veneR nw. Meece keâes meele-Dee" yepes kesâ yeeo meye lejHeâ DebOesje nes peelee nw. yeme ÛegHeÛeeHe Deekeâj DeHeves oÌ[yes ceW yebo nes peeDees. Gmeves cewvenšve ceW efueyešea Heeke&â ceW mštef[Ùeesvegcee Skeâ Úesše ]Heäuewš osKe efueÙee Deewj Gmekeâer Ûeeyeer Yeer ues ueer Leer. ]Heäuewš LeesÌ[e yengle Heâefve&M[ Lee — Ùeeveer kegâeEkeâie jWp] e, ceeF›eâeskesJe Deeskeve, Skeâ yeÌ[e-mee eføeâ]pe, DeueceeefjÙeeb ke]iewjn. uesekf eâve Keeves yeveeves kesâ yele&ve, kegâÚ HeâveeaÛej ke Iej ie=nmLeer keâe DevÙe meeceeve K] ejerovee DeekeMÙekeâ Lee. vebeof lee Deewj MesKej ves efuemš yeveeÙeer Deewj peye Yeer ceewk] eâe efceuelee Meece keâes K] ejeroejer keâe HeÇeis eÇece yeve peelee. MesKej kesâ Dee@ef]Heâme Ûeues peeves kesâ yeeo ßeerkeâeble Deewj vebefolee keâe jes]pe keešj øebâš Hej Ietceves keâe efveÙece-mee yeve ieÙee Lee. Skeâ efove ‘vecemles Fbef[Ùee’ ieÇgHe kesâ ueesieeW mes yeeleÛeerle kesâ oewjeve ceeuetce HeÌ[e efkeâ Dešueebefškeâ efmešer Ùeneb mes yengle otj veneR nw. ueesieeW ves megPeeke efoÙee efkeâ keäÙeeWefkeâ LeesÌ[s efoveeW yeeo kes ueesie Fbef[Ùee keeHeme peeves keeues nQ lees DeÛÚe nesiee efkeâ kes keâYeer keneb Ietce DeeÙeW. Ùen

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Yeer peevekeâejer efceueer efkeâ Mee@HejeFš mšesj kesâ Heeme ner megyen Dee" yepes yeme efceueleer nw Deewj efkeâjeÙee Yeer ]pÙeeoe veneR nw. keneb meye lej]Heâ kewâefmevees ner kewâefmevees nQ. DeÛÚer le]Heâjern jnsieer. Deieues efove jefkekeej Lee. Meece keâes ner ‘HeeLe’ kesâ ‘ieÇeske mš^erš’ mšsMeve kesâ Heeme kesâ Skeâ mšesj mes yeme kesâ efškeâš ues efueÙes. Ùen meejer peevekeâejer ‘vecemles Fbef[Ùee’ kesâ ueesieeW mes efceue ieÙeer Leer. Skeâ efškeâš leerme [e@uej keâe Lee. Dešueebefškeâ efmešer keâe Ùen efjmeeš& vÙet pemeea mšsš keâer Dešueebefškeâ keâeGbšer ceW ner nw Deewj ceejyesuee mes ueieYeie 200 efkeâueesceeršj keâer otjer Hej nw. Ùee$ee ceW mekee oes Iebšs ueies. yeme ves Skeâ kewâefmevees kesâ HeeefkeËâie uee@š ceW peekeâj Gleej efoÙee. yeeo ceW ceeuetce HeÌ[e efkeâ Ùen meer]pej kewâefmevees keâe HeeefkeËâie uee@š Lee. Skeâ kesâ yeeo Skeâ yengle meejer yemeW ueesieeW keâes uee jner LeeR. ueeFve mes ueesie Glej jns Les Deewj megboefjÙeeW Éeje Gvekeâe mkeeiele efkeâÙee pee jne Lee. meyemes ce]pes keâer yeele Ùen Leer efkeâ mkeeiele kesâ meeLe ner HeÇlÙeskeâ kÙeefkeäle keâes yeerme [e@uej keeHeme efoÙes pee jns Les. Ùeeveer Deeves peeves keâe yeme keâe efkeâjeÙee cee$e ome [e@uej! nceW mee" [e@uej efceues. Ùen kegâÚ veneR, kesâkeue ceekexâeEšie keâe Skeâ ceveeskew%eeefvekeâ lejerkeâe cee$e Lee. Hewmes DeeHekesâ ner Hej cenmetme nes efkeâ DeeHekeâes ]HeâeÙeoe nes ieÙee nw. keäÙeeWefkeâ DeefOekeâlej ueesie kewâefmevees ceW peerleves keâer Gcceero ceW Hewmes iebkeeles ner nQ. IebšeW muee@š ceMeerveeW Hej yew"s jnles nQ efpevekeâer keneb keâesF& efieveleer veneR nw Ùee efHeâj otmejs lejn keâer ieQeEyueie ceW nejles jnles nQ. Gve ueesieeW ves Henues ner leÙe keâj efueÙee Lee efkeâ kewâefmevees ceW DeefOekeâ meceÙe veneR efyeleevee nw. DevegYeke keâjves kesâ efueS meye lejn kesâ Kesue Kesuevee nw, YejHetj ce]pee keâjvee nw uesefkeâve jnvee DeHeveer meercee ceW nw. Iebšs oes Iebšs kewâefmevees ceW efyeleekeâj kes yeenj Dee ieÙes. Ùeneb yeerÛe kesâ efkeâveejs-efkeâveejs uekeâÌ[er keâe keâe]Heâer ÛeewÌ[e yees[& keekeâ Lee. pees Skeâ keâceeve pewmee oes-leerve ceerue otjer lekeâ uebyee Lee. meer]pej kesâ Deueekee `š^bHe' keeueeW keâe lee]pecenue, yeesjieeše, jskesue, š^e@efHekeâevee Deeefo keâF& otmejs kewâefmevees Yeer Les. oMe&keâeW keâes uegYeeves kesâ efueS keâneR peeot efoKeeÙee pee jne Lee Deewj keâneR Deewj leceeMes Ûeue jns Les. Skeâ peien ne@Gme Dee@Heâ ne@jj Lee. keâneR kegâÚ, keâneR kegâÚ Deewj. nj lejn kesâ Keeves-Heerves kesâ mšeume Les. meye lej]Heâ Skeâ yeÌ[s cesues pewmee ceenewue Lee. yees[& keekeâ Hej peneb Yeer LeesÌ[er Kegueer peien nesleer ueesie-yeeie veerÛes Glej keâj ‘yeerÛe’ Hej veneves kesâ efueS Yeer Dee-pee jns Les. mecegõ mes Deeleer ngF& nkee DeÛÚer ueie jner Leer. efHeâj Yeer yengle osj lekeâ OetHe ceW veneR jne pee mekeâlee Lee. keekeâ Hej ner LeesÌ[er-LeesÌ[er otjer Hej ÚeÙeeoej Mes[ yeves Les peneb yew" keâj ueesie megmlee mekeâles Les. HeÙe&škeâeW keâer nj megefkeOee keâe Fble]peece Lee. MesKej ves yeleeÙee efkeâ ÙeneR Dešueebefškeâ efmešer ceW ner nj meeue

keâneveer efJeMes<eebkeâ

efceme Decesefjkeâe HespeWš keâe DeeÙeespeve efkeâÙee peelee nw. Gve ueesieeW ves uebÛe kesâ veece Hej Skeâ-Skeâ yeie&j Deewj Skeâ-Skeâ ne@š [e@ie ueskeâj Kee efueÙee. Ûeenles lees ®keâves kesâ efueS Deewj ®keâe pee mekeâlee Lee. leerve yepes kesâ yeeo nj DeeOes Iebšs kesâ yeeo keeHemeer kesâ efueS yeme ueer pee mekeâleer Leer. Hej Deye keâjves kesâ efueS kegâÚ Mes<e veneR Lee. meer]pej kewâefmevees kesâ HeeefkeËâie uee@š ceW keeHemeer kesâ efueS yemeW ueieer LeeR ceiej ueesieeW keâer YeerÌ[ veneR Leer. meeÌ{s leerve yepes keâer yeme ueieYeie DeeOeer Keeueer Leer. Gvekeâes Deemeeveer mes peien efceue ieÙeer. DeefOekeâlej ueesie MeeÙeo DeYeer Yeer kewâmeerveeW keâer ceMeerveeW keâes ÚesÌ[keâj keeHeme veneR peevee Ûeenles Les. keâye pewkeâ–Hee@š neLe ueie peeÙes! nj heue pewkeâ-Hee@š keâer jeefMe yeÌ{leer peeleer Leer. megyen kes ueesie peuoer G" ieÙes Les. efove Yej keâer Lekeâeve Leer. yeme kesâ Ûeueles ner veeRo kesâ PeeWkesâ Deeves ueies. ßeerkeâeble Deewj vebefolee meeLe yew"s Les Deewj MesKej Skeâ meerš ÚesÌ[keâj Deeies. Gmekesâ yeieue ceW yew"er ceefnuee MeeÙeo efHeâefueefHevees Leer. kes oesveeW DeeHeme ceW yeeleeW ceW ceMeietue Les. MeeÙeo Decesefjkeâe kesâ DeHeves-DeHeves DevegYeke MesÙej keâj jns neWies. Fleves keâce efoveeW ceW ner MesKej keâe DebieÇs]peer keâe GÛÛeejCe Hetje Decejerkeâer nes ieÙee Lee. DeÛÚe nw peye jesce ceW jnvee nw lees jescekeemeer yevekeâj ner jnvee ÛeeefnS. Meece nesves mes Henues ner kes ceejyesuee HengbÛe ieÙes. ieefce&ÙeeW ceW Ùeneb keâe]Heâer osj mes metjpe [tyelee nw. meeceevÙeleÙee Dee"-veew yepes lekeâ Gpeeuee jnlee nw. ueieYeie meYeer Decejerkeâer, Ú: meeÌ{s yepes lekeâ jele keâe Keevee Kee uesles nQ. Meece keâes yengle meejs Ùegieue DeeHekeâes HeekeâesË ceW, meeF[ keekeâ Hej Ùee š^wkeâ Hej pee@efEieie keâjles ngS efoKe peeÙeWies. eEkeâleg ßeerkeâeble Deewj vebefolee kesâ ¤šerve ceW keâesF& yeoueeke veneR DeeÙee Lee. Fleveer peuoer Keevee Kee uesvee GvnW yeÌ[e DešHeše ueielee. cegefMkeâue leye nesleer peye keâesF& GvnW ef[vej Hej yegueelee. kewmes Yeer Deye Gvekesâ Yeejle ueewšves kesâ efove Heeme Dee jns Les. Gme Meece Henues mes leÙe Lee efkeâ jele keâe Yeespeve efkeveerlee kesâ ]Heäuewš ceW KeeÙee peeÙesiee. efkeveerlee ves Henues mes keâe]Heâer kegâÚ lewÙeejer keâj ueer Leer. vebefolee ves efme]He&â jesefšÙeeb yeveeÙeeR. efkeveerlee kesâ Heeme yesueve lees Lee uesefkeâve Ûekeâe veneR Lee. efkeâÛeve muewye kesâ Skeâ efnmmes keâes mee]Heâ keâjkesâ vebefolee ves jesefšÙeeb yesueeR. Decetceve efkeveerlee yeÇs[ mes keâece Ûeuee uesleer Leer. jesšer yeveeves keâe PebPeš keäÙeeW Heeues? Dekeämej lees Flevee meceÙe ner veneR neslee. Gme Meece ÛeejeW ves le=Hle neskeâj Keevee KeeÙee. efkeveerlee keâer Meeoer keâes HeebÛe-Ú: cenerves ner ngS Les. efceÙeeb-yeerJeer oesveeW Yeejle ceW, HegCes ceW veewkeâjer ceW Les. efkeveerlee keâes kebâHeveer ves Decesejf keâe Yespe efoÙee. Heefle Yeer Deeves keâer keâeseMf eMeW keâj jne Lee. efkeâlevee meceÙe ueiesiee kegâÚ keânvee cegeMf keâue Lee. efkeveerlee ves yeleeÙee efkeâ nj meeue keâer lejn Fme yeej Yeer, Deieues Meefvekeej

peveJejer-petve 2014 12


meelekeW ceeues Hej mkeerecE eie Hetue kesâ Heeme keeues iee[&ve ceW ceejyesuee keâe keeef<e&keâ Glmeke ceveeÙee peeÙesiee. veerÛes efjmesHMeve kesâ Heeme veesešf me yees[& Hej mekegâ& uej ueiee nw. pees ueesie Yeeie uesvee ÛeenW GvnW veece osvee nesiee. HeebÛe [e@uej keâer Fbše^ r ]Heâer nw. iesmš Yeer Dee mekeâles nQ. megyen mes ueskeâj Meece lekeâ keâe keâeÙe&›eâce nw. [erpes keâe Yeer Fble]peece nw. DeeFef[Ùee yegje veneR Lee. MesKej keâes Yeer veÙes cekeâeve ceW efMe]Heäš nesvee Lee. Iej-ie=nmLeer keâe meeje meeceeve ]Kejero efueÙee ieÙee Lee. MesKej keâes Keevee yeveevee veneR Deelee. peye mej Hej HeÌ[sieer lees Oeerjs-Oeerjs meerKe ner peeÙesiee. vebefolee ves yele&ve-cemeeues meYeer kegâÚ pecee efueÙes Les. kes ueesie LeesÌ[e-LeesÌ[e keâjkesâ nj otmejsleermejs efove veÙes Iej peekeâj meeceeve jKe Deeles Les. DeYeer Hetje meHleen yeerÛe ceW Lee Deiej kegâÚ Ùeeo DeeÙesiee lees Fme yeerÛe ]Kejeroe pee mekeâlee nw. yeerme-HeÛÛeerme efove efkeâleveer les]peer mes ieg]pej ieÙes kegâÚ ceeuetce ner veneR HeÌ[e. peye DeeHekesâ Heeme kegâÚ keâjves keâes veneR nes lees Skeâ-Skeâ Heue keâešs veneR keâšlee Deewj Ùeefo DeeHe kÙemle neW lees meceÙe keâe kegâÚ Helee ner veneR Ûeuelee. peye lekeâ veÙes ceenewue kesâ kegâÚ Deeoer ngS efkeâ peeves keâe ke]keäle Dee ieÙee. kewâmes leerve meHleen GÌ[ve Út nes ieÙes kegâÚ Helee ner veneR Ûeuee. Deieues Ûeej-HeebÛe efove keâjves keâes efkeMes<e kegâÚ veneR Lee. MesKej kesâ Dee@ef]Heâme peeves kesâ yeeo kes Dekeämej `vecemles Fbef[Ùee' ieÇgHe keeues ueesieeW mes efceue Deeles. veneR ngDee lees vÙet Heesš& keâer ceeue ceW eEke[es Mee@eEHeie keâjles jnles. Gvekesâ Yeejle ueewšves kesâ yeeo ner MesKej keâes veÙes cekeâeve ceW efMe]Heäš nesvee Lee. keeef<e&keâ [s keeues efove ceejyesuee ceW megyen mes ner keâe]Heâer Ûenue-Henue Leer. yengle meejer kebâHeefveÙeeW ves ceejyesuee ceW ]Heäuewšdme ues jKes Les efpevnW kes š^ebefpeš Skeâcees[sMeve keâer lejn Fmlesceeue keâjles Les. Fve kebâHeefveÙeeW ceW keâece keâjves Decesefjkeâe mes yeenj mes Deeves keeues ueesie peye lekeâ cekeâeve ve efceues ÙeneR jnles Les Deewj Fme lejn DeeHeme ceW Skeâ pegÌ[eke cenmetme keâjles Les. SvegDeue[s Hegjeves oesmleeW mes oesyeeje efceueves-pegueves keâe Skeâ Dekemej HeÇoeve keâjlee Lee. DeeHeme ceW yeeleÛeerle mes oesmleeW keâes HeÇesieÇece keâer ]Keyej efceue peeleer. mkeereEceie Hetue kesâ ÛeejeW Deesj peneb peien efceueer ieÇgHe yevee keâj ueesie yew"s Les. meejer Deejece kegâefme&Ùeeb efpeve Hej Hewj Hewâueekeâj uesše pee mekeâlee Lee, efIejer LeeR. oes GceÇoje]pe ueesieeW keâes DeeÙee osKekeâj efkeâmeer ves Skeâ kegâmeea Keeueer keâj oer. efkeveerlee Deewj MesKej Dee@ef]Heâme kesâ DeHeves kegâÚ oesmleeW kesâ meeLe Henues mes keneb ceewpeto Les. meyemes Gvekeâe HeefjÛeÙe keâjeÙee ieÙee. Keeves kesâ yengle meejs mšeue ueies Les. keâesu[ ef[^bkeâ ÚesÌ[keâj efyeÙej, keâe@Heâer Deewj yee]keâer meye Ûeer]peeW kesâ efueS Hewmes osves HeÌ[ jns Les. kes ueesie veeMlee keâjkesâ ner veerÛes DeeÙes Les. Fleveer

13 peveJejer-petve 2014

peuoer kegâÚ Keeves keâer FÛÚe veneR Leer. kegâÚ ueesie mebieerle keâer Oegve Hej Skeâ ieesues ceW efLejkeâ jns Les. ]pÙeeoelej ueesie osmeer Les. Ùeeveer eEnogmleeveer Ùee Heeefkeâmleeveer. yeerÛe-yeerÛe ceW SkeâDeeOe yee@ueerkeg[ keâe ÛeueleeT eEnoer ieevee Yeer megveves keâes efceue jne Lee. ueesie Gme Hej [evme keâjves ueie peeles. kegâÚ ueesie mkeereEceie Hetue keâe Deevebo G"e jns Les. Úesšs yeÛÛes DeHeves ceelee Ùee efHelee kesâ meeLe ner Hetue ceW pee mekeâles Les. kes Hetjer lewÙeejer mes DeeÙes Les. veneves keeueeW Ùee lewjves keeueeW keâes Henues eq]pece kesâ Heeme kesâ mveeveIejeW mes Mee@kej ueskeâj Deevee neslee Lee. Ùen Hetue MesKej kesâ HeÛÛeermekeW ceeues kesâ ]Heäuewš keâer yeeuekeâveer mes efoKeeÙeer oslee Lee. Gleves THej mes meÌ[keâ Hej Ûeueleer ieeefÌ[Ùeeb, ueeFš š^sve Deewj Deeoceer Yeer yengle Úesšs-Úesšs efKeueewves pewmes efoKeles Les. efove ÛeÌ{ves kesâ meeLe YeerÌ[ yeÌ{leer pee jner Leer. OetHe Leer Hej les]pe veneR. nkee ceW nukeâer Kegvekeâer Leer, MeeÙeo n[meve veoer Heeme nesves keâer kepen mes GOej mes Deeves keeueer nkee "b[er Leer. Oeerjs-Oeerjs Keeves keâe meye meeceeve ÌKelce neslee pee jne Lee. Henues DeeÙes kegâÚ ueesie Deye peeves ueies Les. ßeerkeâeble Deewj vebefolee ves meesÛee efkeâ Deye GvnW Yeer ]Heäuewš Hej peekeâj Deejece keâjvee ÛeeefnS. Ûeeyeer MesKej kesâ Heeme Leer. GvneWves osKee efkeâ ken DeHeves kegâÚ veÙes oesmleeW mes efIeje Lee. Gmekeâer Heer" Gvekeâer lej]Heâ Leer. Skeâyeejieer kes Gmes ef[mšye& veneR keâjvee Ûeenles Les. kes LeesÌ[er otj HengbÛekeâj ®keâ ieÙes. uesefkeâve oesmleeW keâes DeeYeeme nes ieÙee efkeâ mebYekele: oesveeW MesKej kesâ ceelee efHelee nQ. leYeer MesKej keâes Yeer Gvekesâ Deeves keâe Yeeve ngDee. Fve veÙes efce$eeW mes Gmeves oesveeW keâe HeefjÛeÙe keâjeÙee. Lees[Ì er osj FOej-GOej keâer yeeleW nesleer jneR — ``DeeHekeâes Decesejf keâe kewâmee ueiee?'' ``MeeÙeo efkeâmeer otmejs Menj lees veneR pee HeeÙes neWies?'' ``keäÙee-keäÙee osKee?'' ``mšwÛÙet Dee@H] eâ efueyešea osKe HeeÙes Ùee veneR?'' efkeâmeer efce$e ves yeleeÙee efkeâ mšwÛÙet Dee@]Heâ efueyešea peeves Hej Deepekeâue Heeyeboer nw. menmee efkeâmeer DevÙe oesmle ves HetÚe, ``DebkeâueDeebšer DeeHe yebyeF& mes nQ?'' ßeerkeâeble ves neb keâne lees Gmeves efHeâj keâne efkeâ DeeHe HeÛÛeermekeW ceeues Hej "njs nQ? ßeerkeâeble ves neb ceW efmej efnueeÙee. Fme oesmle keâe veece MeeÙeo DeeMeer<e Lee. DeeMeer<e kesâ Ûesnjs kesâ neke-Yeeke ceW Skeâoce yeoueeke Dee ieÙee. ``DebkeâueDeebšer keäÙee mebÙeesie nw oes meeue Henues peye ceQ ÛewVes mes DeeÙee Lee lees cegPes Yeer Hetue keâer Deesj keeuee Ùener HeÛÛeermekeW ceeues keeuee ]Heäuewš Suee@š ngDee Lee. kebâHeveer ceW meeLe keâece keâjves keeues, yebyeF& mes DeeÙes megoerHe mes cesjer peeve-HenÛeeve nes ieÙeer. LeesÌ[s efoveeW ceW kees cesje DeÛÚe oesmle yeve ieÙee. Dee@ef]Heâme kesâ yeeo Dekeämej nce oesveeW meeLe jnles. ken vÙet-Heesš& ceW keâneR HesFbie iesmš Lee. Hej DeefOekeâlej ceejyesuee Dee peelee Lee. keâF& yeej jele ceW Yeer cesjs Heeme ®keâ peelee. Fme lejn efjmesHMeve keeueeW mes Yeer Gmekeâer ]Keemeer peeve-HenÛeeve nes

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ieÙeer Leer. nce oesveeW eq]pece Yeer meeLe peeles. DeÛeevekeâ Gmes mkeereEceie meerKeves keâer Oegve mekeej nes ieÙeer. cegPes lewjvee Deelee nw. ken cesjs HeerÚs HeÌ[ ieÙee efkeâ ceQ Gmes mkeereEceie efmeKeeTb. cevee keâjves keâe keâesF& keâejCe veneR Lee. DeYeer Gmes lewjvee meerKeles ngS oes-leerve efove Yeer veneR ngS Les. Meece keâes Dee@ef]Heâme ceW ceereEšie kesâ keâejCe cegPes ®keâvee HeÌ[e. ef[vej keâjkesâ ]Heäuewš Hej ueewše. Ssmes ner yeeueke@âveer Hej KeÌ[e Lee, osKee mkeereEceie Hetue ceW keâesF& lewj jne. meesÛee Fleveer jele ceW keâewve nes mekeâlee nw ? kegâÚ osj keneR KeÌ[e jne. ueiee lewjves keeuee efyeuekegâue efnue-[gue veneR jne nw. cegPes Mebkeâe ngF& efkeâ keâesF& neomee ve nes ieÙee nes. legjble efjmesHMeve keâes ]Heâesve Hej metÛevee oer Deewj ]Kego Yeer efyevee meceÙe iebkeeÙes Hetue Hej HengÛb e ieÙee. cegPes keâešes lees Ketve veneR. ken Deewj keâesF& veneR megoerHe Lee. Fleves osj ceW yengle meejs ueesie p] ecee nes ieÙes Les. peuoer-peuoer Gmes Hetue mes yeenj efvekeâeuee ieÙee. Hej Deye keâjves keâes kegâÚ Mes<e veneR jn ieÙee Lee. Deeies keäÙee kegâÚ ngDee nesiee DeeHe mkeÙeb mecePe mekeâles nes! ceejyesuee Deevee cesjs efueS Skeâ veeFšcesÙej nw. ceQ efyeuekegâue veneR Deevee Ûeenlee Lee eEkeâleg oesmleeW kesâ keânves Hej cevee Yeer veneR keâj mekeâe.'' DeYeer DeeMeer<e Hetjer lejn DeHeveer yeele keân Yeer veneR HeeÙee

Lee efkeâ vebefolee keâes ueiee efkeâ ken keâneR yesnesMe ve nes peeÙes. ``Dees, ceeF& iee@[, Ùen meye keäÙee nw ?'' Deeies Gmemes yeesuee veneR pee jne Lee. vebefolee keâe neLe HekeâÌ[ keâj ßeerkeâeble Gmes Deejece kegâmeea lekeâ ues DeeÙee. efkeâmeer keâes kegâÚ mecePe ceW veneR DeeÙee efkeâ DeÛeevekeâ Ùen keäÙee nes ieÙee. MesKej efyevee Skeâ Heue iebkeeÙes, ueHekeâ keâj cecceer keâes efcevejue keešj keâer yeesleue mes Heeveer efHeueeves ueiee. FOej ßeerkeâeble kesâ ceefmle<keâ ceW Yeer GLeue-HegLeue ceÛeer ngF& Leer. Gmekeâer DeebKeeW kesâ meeceves oes meeue Henues keâe meeje Iešvee›eâce Ietce ieÙee. Meg¤ ceW ner megoerHe veece megvekeâj Gmekesâ ceve ceW Keškeâe DekeMÙe ngDee Lee. megoerHe Gmekesâ yengle ner ]keâjeryeer oesmle keâe Fkeâueewlee ueÌ[keâe Lee. oesmle ves ueÌ[kesâ keâe nesjmkeâesHe efkeâmeer pÙeesefle<eer keâes efoKeeÙee Lee. pÙeesefle<eer ves keâne Yeer Lee efkeâ Heg$e keâes Deieues kegâÚ efoveeW Heeveer mes ]Keleje nw. Fme yeele keâer oesmle ves megoerHe keâes ]Heâesve Hej Ûesleekeveer Yeer oer Leer. ØeOeeve mebHeeokeâ ‘keâLeeefyebye’, S-10 yemesje, Dee@Heâ efove-keäJeejer jes[, osJeveej, cegbyeF&-400 088. cees. 9819162648

i] e]peueW efcemoe]keâ Dee]peceer nes efkeâmeer keâe Yeer oce Kece osj lekeâ veneR jnlee ~ ]peguceeW peyeÇ keâe Deeuece osj lekeâ veneR jnlee ~~ cesjer ]KegMevemeeryeer nw ogMceveeW kesâ efoue hej Yeer ~ cesjer nj ]KegMeer keâe ]iece osj lekeâ veneR jnlee ~~ ceewle efpemekeâer yesce]keâmeo nes Ûegkeâer nw nceDemjes ~ Ssmeer ceewle keâe ceelece osj lekeâ veneR jnlee ~~ keäÙee efve]peece yeouesiee osKelee ntb kegâmeea hej ~ Deehekeâe Je]peerj Dee]pece osj lekeâ veneR jnlee ~~ FMkeâ nw lees efHeâj Deeef]Kej DeeefMekeâeW kesâ efoue hej Yeer ~ keäÙeeW pegvetve keâe Deeuece osj lekeâ veneR jnlee ~~ Deehe iej ve nesles lees ceQ Ùener mecePelee ntb ~ keâesF& Yeer nmeeR ceewmece osj lekeâ veneR jnlee ~~

lesjer nj leKueer]keâ keâe cegPekeâes meceeb DeÛÚe ueiee ~ Ùes ]peceeR DeÛÚer ueieer Ùes Deemeceeb DeÛÚe ueiee ~~ efoue ceW GuHeâle Deewj ve]pej ceW hegjkeâefMeMe peueJes efueÙes ~ efpemeves Yeer osKee keâne efnboesmlee DeÛÚe ueiee ~~ efpemekeâer Men hes ]Keekeâ meye kegâÚ keâj ieÙeer LeeR efyepeefueÙeeb ~ efHeâj Jener Denues Ûeceve keâes yee]ieyeeb DeÛÚe ueiee ~~ ÚebJe ceW yew"s ngS Yeer efoue keâer jenle kesâ efueS ~ lesjer ner ]peguHeâeW keâe ncekeâes meeÙeyeeb DeÛÚe ueiee ~~ yes]pegyeeb nesles ngS Jees Deepe nce keâes oesmleeW ~ peye ueiee Deheveer megveeves oemleeb DeÛÚe ueiee ~~ keâye leuekeâ jnles Mepej keâer ÚebJe ceW nce FmeefueS ~ Oethe peye efvekeâueer lees Dehevee ner cekeâeb DeÛÚe ueiee ~~

«eece-peewcee, hees. cespeJeeb (Hetâuehegj), efpe. DeepeceieÌ{-276304. cees. : 9451431700, 9793098128

keâneveer efJeMes<eebkeâ

peveJejer-petve 2014 14


keâneveer

oerJeej kesâ heej [e@. Deefveue ØeYee kegâceej meuee nes ieÙee. keâesš& keâer DeYesÅe ]KeeceesMeer Yesoves keâer ve efkeâmeer Deen, ve keâjen Deewj ve ner Jeen ceW efnccele ngF&. Skeâ iuesefMeÙej Thej mes mejkeâe Deewj meyekeâes Deheves Yeej kesâ leues oyeelee veerÛes-veerÛes jmeeleue lekeâ ues ieÙee. melen kesâ Thej efkeâmeer Deewjle keâer efmemeefkeâÙeeb GYejeR. Jen meeÙeeme Gme Deesj veneR osKeleer, keâYeer Yeer veneR osKee. meebPeeheve nw Gme efnbogmleeveer Deewjle mes, ceeb nesves keâe. oesveeW uegšer ngF& ceeSb. Skeâ keâe yesše meeue Yej kesâ efueS meueeKeeW kesâ heerÚs jnsiee Deewj otmejer keâe? keäÙee ]Heâke&â heÌ[lee nw Deye? keäÙee ]Heâke&â heÌ[lee nw efkeâmeer Yeer yeele mes? keâesF& veneR ueewše mekeâlee Gmes, pees Gmeves KeesÙee nw Ùee Kees efoÙee nw. heeršj ves cesjer keâes yeebn mes hekeâÌ[keâj meneje efoÙee. yeesues kegâÚ veneR. efmej PegkeâeÙes yeenj efvekeâue DeeÙes. DeeJeeje kegâòeeW keâer lejn mebJeeooelee Deheves kewâcejs efueÙes Gvekesâ heerÚs Yeeies. heeršj ves mebkesâle mes cevee keâj efoÙee. cesjer efmej G"eÙes Ûeueleer jner. Jen Deye ueeskeâueepe, Mece&, mener-]ieuele, Fve meye yeeleeW mes Thej G" Ûegkeâer nw. meye kegâÚ DeveosKee keâj Deeies yeÌ{leer ieÙeer. peye kegâÚ Deewj Keesves keâe [j veneR neslee lees Deeoceer efve[j nes peelee nw. heeršj ves cesjer kesâ Iej kesâ Deeies keâej jeskeâer. Jen kegâÚ osj GvnW osKeleer jner. yengle kegâÚ IegceÌ[e hej meye OegbDee-OegbDee. "esme kegâÚ veneR Lee pees MeyoeW keâe ™he ues heelee. heeršj keâer GbieefueÙeeb efmšÙeefjbie LeheLeheeleer jneR. Skeâ ve]pej cesjer keâer Deesj [eueer. ‘‘DeÛÚe, Dehevee OÙeeve jKevee.’’ keânkeâj ieeÌ[er mšeš& keâj oer. Jen otj peeleer ieeÌ[er keâes osKeleer jner. Skeâ cenerve-mee met$e peesÌ[s ngS Lee GvnW Deye lekeâ. Deepe Jen Yeer Ûeškeâ ieÙee. keâesF& ]Heâke&â veneR heÌ[lee. Keeueerheve mes Deewj keäÙee Ieše heeDeesies. MetvÙe keâes IešeÙee-yeÌ{eÙee veneR pee mekeâlee. MetvÙe lees MetvÙe ner jnsiee. ve Úesše MetvÙe ve yeÌ[e MetvÙe. Jen hemle ]keâoceeW mes Deheves Iej kesâ ojJee]pes keâer Deesj yeÌ{er. Ûeeyeer ueieekeâj ojJee]pee Keesuee. hewj ef›eâme kesâ keâcejs lekeâ ues ieÙes. ojJee]pee yebo Lee. JeneR yeenj ef""keâer KeÌ[er jner. Gceü Yej keâer Skeâ Deeole Leer. yeenj mes ueewškeâj ncesMee henues peermeme keâer lemJeerj kesâ Deeies KeÌ[er nes peeleer. DeebKeW yebo keâjkesâ meerves hej ›eâe@me keâe efveMeeve yeveeleer Deewj efHeâj Deeies yeÌ{ peeleer. helee ner veneR Ûeuee efkeâ kewâmes Jen Gceü-Yej keâer Deeole OegbOeuee ieÙeer Deewj Gmekeâer peien Jen ef›eâme kesâ yebo ojJee]pes kesâ Deeies Deheves keâes KeÌ[e heeleer nw. cetkeâ efJecetÌ{-meer. Ùen ojJee]pee pewmes Skeâ yengle yeÌ[er oerJeej nes, Gmekesâ Deewj Gmekesâ yesšs kesâ yeerÛe. Jen Ûeenleer nw Fme oerJeej keâes ueebIevee. ef›eâme lekeâ henbgÛevee. Gmes Útvee hej ueielee nw efkeâ Fme oerJeej kesâ heej Skeâ ienjelee, keâeuee yeJeb[j nesiee efpemeceW Jen eflevekesâ kesâ meceeve GÌ[ peeÙesieer. yeme ÛegheÛeehe KeÌ[er jnleer nw. ncesMee keâer lejn efmej PegkeâeÙes ueewš DeeÙeer. Gmeves Deheves meerves keâes menueeÙee. ueiee Skeâ DeÂMÙe Kebpej pees Jeneb Oebmee ngDee Lee LeesÌ[e Deewj ienjs Glej ieÙee. kegâÚ keâlejs heerÌ[e kesâ ÛegnÛegneÙes. Deekeâj Gmeer kegâmeea hej Oebme ieÙeer peneb Deeef]Kejer yeej yew"keâj ef›eâme mes yeele keâer Leer. metveer DeebKeeW mes osKeleer jner. ueiee ef›eâme DeYeer Yeer JeneR Gmekesâ meeceves mees]Hesâ hej yew"e nw. cesjer Gmekesâ Peyejs megvenjs yeeueeW keâer Deesj osKeleer jnleer nw. oes efove ceW keâe@uespe Ûeuee peeÙesiee. meesÛe-meesÛe keâj cesjer kesâ efoue ceW newue mee G"lee nw. Skeâ

]Hewâ

15 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. Deefveue ØeYee kegâceej heerSÛe. [er (efnob er kesâ meeceeefpekeâ veeškeâeW ceW ÙegieyeesOe efJe<eÙe hej MeesOe). keâeÙe&#es$e : efJeÅeeLeea-peerJeve ceW ner efouueer otjoMe&ve hej efnboer ‘heef$ekeâe’ Deewj ‘veF& DeeJee]pe’ keâeÙe&›eâce efkeâÙes. ‘%eeveesoÙe’ kesâ veÙeer keâuece efJeMes<eebkeâ ceW ‘Keeueer oeÙejs’ keâneveer hej ØeLece hegjmkeâej heeves hej efueKeves ceW Øeeslmeenve efceuee. kegâÚ jÛeveeSb ‘DeeJesMe’, ‘mebbÛeslevee’, ‘%eeveesoÙe’ Deewj ‘Oece&Ùegie’ ceW Yeer ÚheeR. Decejerkeâe Deekeâj, vÙetÙee@ke&â ceW ‘Jee@Ùeme Dee@]heâ Decejerkeâe’ keâer mebJeeooelee kesâ ™he ceW keâece efkeâÙee Deewj efheâj Deieues meele Je<eeX lekeâ ‘efJe]pevÙet]pe’ ceW lekeâveerkeâer mebheeokeâ kesâ ™he ceW. Fme oewj ceW keâefJeleeSb efueKeeR pees efJeefYeVe heef$ekeâeDeeW ceW ÚheeR. vÙetÙee@ke&â kesâ mLeeveerÙe otjoMe&ve hej keâneefveÙeeW keâe ØemeejCe. efheÚues kegâÚ Je<eeX mes keâneefveÙeeb Deewj keâefJeleeSb efueKeves ceW jle. JeeieLe&, nbme, DevÙeLee, keâLeeosMe, heeKeer, meceeJele&ve, uecener, heefjkeâLee, heg<heiebOee, nefjiebOee, MeesOe-efoMee, DeeOeejefMeuee Deewj Jele&ceeve-meeefnlÙe Deeefo heef$ekeâeDeeW kesâ DeueeJee, ‘DeefYeJÙeefòeâ’ kesâ keâLee ceneslmeJe ceW ‘efheâj mes’ keâneveer hegjmke=âle ngF&. ‘yenlee heeveer’ keâneveer meb«en (2012), ‘Gpeeues keâer keâmece’ keâefJelee meb«en (2013) ØekeâeefMele. mebØeefle : efJeefueÙece hewšme&ve ÙetefveJeefme&šer, vÙet ]pemeea ceW efnboer Yee<ee Deewj meeefnlÙe keâe ØeeOÙeeheve Deewj uesKeve.

yeej yeÛÛee Iej ÚesÌ[keâj keâe@uespe Ûeuee ieÙee lees efHeâj Iej keâye ueewšlee nw? Gmekeâer Deheveer ogefveÙee keâer Meg®Deele nesieer. Deheveer ÚefJe, DeeJee]peW, Dehevee nesvee meye meeLe ues peeÙesiee. efoueemee osves keâes Deheveer peien ÚesÌ[ peeÙesiee Skeâ Goeme metveeheve. ef›eâme ves Deheveer veerueer DeebKeW meerOes cesjer kesâ Ûesnjs hej efškeâe oeR. ‘‘cee@ce Deehemes Skeâ yengle ]pe¤jer yeele keâjveer nw.’’ ÙeneR yew"keâj Gmeves keâne Lee. Meceeauee, yengle keâce yeesueves Jeeuee, ]pÙeeoelej DeebKeW veerÛes keâjkesâ jnves Jeeues ef›eâme kesâ Ûesnjs hej Skeâ Deueie lejn keâer ÂÌ{lee cesjer ves Gme efove osKeer. ‘‘ceQves [w[ keâes yelee efoÙee nw. Deehekeâes Yeer keâe@uespe peeves mes henues yelee osvee ]pe¤jer mecePelee ntb.’’ Jen efme]He&â meebme uesves kesâ efueS ®keâe Lee. ‘‘ceeb Deehekeâes keâye mes yeleevee Ûeenlee Lee efkeâ ceQ meceefuebieer ntb, nescees ntb.’’ cesjer mekeâles ceW Dee ieÙeer. ueiee, pewmes Gmes efkeâmeer ves efyepeueer keâe ]peesjoej Peškeâe efoÙee nes. uehekeâkeâj KeÌ[er nes ieÙeer. ‘‘kewâmes keân mekeâles nes legce? legcnW kewâmes ceeuetce nw?’’ ef›eâme Ùetb ner Meeble yew"e jne Lee pewmes Gmes Deheveer ceeb keâer Øeefleef›eâÙee keâe Yeeve nes. ‘‘cegPes keâF& Je<eeX mes ceeuetce nw.’’ cesjer keâes ueiee Gmekesâ heebJe leues keâer ]peceerve ojkeâ jner nw. meejer Gceü efpeme efJeÕeeme, mebmkeâejeW keâer nJee ceW meebme uesleer jner Jen nJee ner Deye heueš ieÙeer. meebme uesves keâes Úšheševes ueieer. meye [ebJee[esue nes ieÙee. ueiee, Oejleer ves Dehevee ieg®lJeekeâ<e&Ce Kees efoÙee Deewj Jen DebOeÌ[ ceW efIej ieÙeer nw. Gmes Deewj ef›eâme keâes ÛeejeW Deesj mes mebyebefOeÙeeW, efce$eeW Deewj efkeâleves ner Devepeeves ueesieeW ves Iesj efueÙee nw. neLe ceW helLej G"eÙes Gmekeâer Deesj yeÌ{leer YeerÌ[

keâneveer efJeMes<eebkeâ

keâe ngpetce Deewj meyekeâe vesle=lJe keâjles ]Heâeoj efjukesâ. Jen [j ieÙeer. Deheveer Deeef]Kejer meebme lekeâ keâer lee]keâle mes Deheves Deewj ef›eâme keâes yeÛee uesvee Ûeenleer Leer. Gmeves pewmes Skeâ Gvceeo ceW ef›eâme keâes kebâOeeW mes hekeâÌ[keâj PekeâPeesjvee Meg™ keâj efoÙee, ‘‘Ùen ]ieuele nw, heehe nw. let Ssmee keâYeer veneR keâj mekeâlee. keâYeer veneR.’’ ef›eâme DeebKeW PegkeâeÙes yew"e jne. efmej DeYeer Yeer TbÛee Lee. cesjer ves efieÌ[efieÌ[ekeâj ef›eâme kesâ oesveeW neLe pekeâÌ[ efueÙes. ‘‘cesjs meeLe ÛeÛe& Ûeue, DeYeer. keâv]HewâMeve keâj ues Deheves iegveen keâe. ]Heâeoj efjukesâ ]pe™j lesjs efueS ØeeLe&veeSb keâjkesâ legPes yeoue oWies. let meeceevÙe nes peeÙesiee.’’ ef›eâme keâer DeebKeW Yej DeeÙeeR. Meeble Lee Jen. Yejer ngF& DeebKeeW mes ceeb keâes osKelee jne. helee veneR efkeâlevee kegâÚ keân jner LeeR Jes DeebKeW. cesjer keâer nj Ûeer]pe hej Gme Je]keäle OegbOe ner OegbOe Leer, kegâÚ ve heÌ{ heeÙeer. Jen Oeerjs mes G"keâj Iej mes yeenj peeves ueiee. cesjer heerÚs Yeeieer. ‘‘heeršj keäÙee keânlee nw?’’ ‘‘[w[ keâes keâesF& Deeheefòe veneR.’’ Gmeves heerÚs cegÌ[keâj keâne. cesjer onMele mes megVe nes ieÙeer. Fme ceesÛex hej Yeer Jen Dekesâueer Leer. Deieues efove heeršj keâe ]Heâesve DeeÙee — ‘‘keäÙee keâne legceves Deheves yesšs keâes?’’ ‘‘keäÙeeW, keäÙee Gmeves cesjer keâesF& efMekeâeÙele keâer?’’ ‘‘veneR, efme]He&â ]Heâesve hej cegPes šwkeämeš cewme]spe Yespee nw. ceeb ves cegPes DemJeerkeâej keâj efoÙee.’’ cesjer ves ]Heâesve jKe efoÙee. yeme leYeer Ùen Kebpej Oebme ieÙee Lee. cesjs yesšs ves yeme cegPes Flevee ner peevee efkeâ ceQves Gmes DemJeerkeâej

peveJejer-petve 2014 16


keâj efoÙee? Gmes ueiee, Gmekeâer cecelee ves ef]peboieer Yej jsle hej IejeQoe yeveeÙee Lee. Skeâ ner les]pe uenj meye yene keâj ues ieÙeer Deewj Jen {ns ngS Iej keâer meheeš YegjYegjer ]peceerve keâes osKe jner nw, yeme! Deieues efove ef›eâme keâe@uespe pee jne Lee. henuee efove Lee Gmekesâ veÙes peerJeve keâe. cesjer ves meeceevÙe nesves keâe cegKeewše henve efueÙee. Gmes ÚesÌ[ves ieÙeer. heeršj Yeer henbgÛe ieÙes. ef›eâme Glmeeefnle ueiee Deheves veÙes JeeleeJejCe, veÙes keâcejs ceW. cegmlewoer mes meye meeceeve efškeâeles ngS Gmeves Deheves JeeÙeefueve kesâ efueS Skeâ ]Keeme peien yeveeÙeer, efKeÌ[keâer kesâ heeme. heeršj yengle menpe Deewj Glmeeefnle Les. hetÚe, ‘‘ef›eâme, legce Ùen keâceje efkeâmekesâ meeLe meePee keâj jns nes’’ ‘‘helee veneR. uee@šjer efvekeâueleer nw, Gmeer kesâ efnmeeye mes meeLeer Ûegves peeles nQ.’’ Skeâ meebJeuee mee ueÌ[keâe oes Deewj ueÌ[keâeW kesâ meeLe keâcejs ceW oveoveelee ngDee Iegmee. ‘‘ne@Ùe, Dee’ Ùece Sefjve, SDeejÙetSve’’ ]peeefnj Lee efkeâ Gmeves Deheves veece keâe DecejerkeâerkeâjCe keâjkesâ yeleeÙee Lee. ‘‘ef›eâme’’, ef›eâme ves mebkeâesÛe kesâ meeLe neLe yeÌ{eÙee. ‘‘Ùen JeeÙeefueve efKeÌ[keâer kesâ heeme mes nšeDees. Ùen cesjer peien nw.’’ meyeves heueš keâj Gme meeJeues ueÌ[kesâ keâes osKee. ef›eâme ves JeeÙeefueve G"ekeâj otmejs keâesves ceW jKe efoÙee. ‘‘yegjer uee@šjer’’, heeršj cesjer kesâ keâeve ceW HegâmeHegâmeeÙes. cesjer ]Heâesve keâjleer, yesšs keâe neue hetÚleer. DeewheÛeeefjkeâlee keâer ye]He&â ceW ef""gjer yeeleW nesleeR. ‘‘kewâmee ueielee nw veÙee peerJeve?’’ ‘‘"erkeâ nw. kegâÚ veÙes keäueyeeW mes pegÌ[ jne ntb. kegâÚ veÙes oesmle yeveeÙes nQ.’’ ‘‘ntb.’’ ‘‘ne@mšue keâe Keevee kewâmee nw? cesjer keâes ØeMve meesÛevee heÌ[lee.’’ ‘‘"erkeâ nw.’’ efHeâj mebJeeo Kees peelee. oesveeW peves ]Heâesve keâeve hej ueieeÙes jKeles. Ûeghheer, Ûeghheer mes yeele keâjleer. pees yeele oesveeW kesâ yeerÛe DeÂMÙe oerJeej yeve keâj KeÌ[er nes ieÙeer Leer Jener yeele Ùen Ûeghheer yengle leer›elee mes yeesue osleer. ‘‘™ce-cesš kewâmee nw?’’ cesjer keâes pewmes Skeâoce Ùeeo Dee peelee. ef›eâme kegâÚ heue ®keâe. ‘‘oyebie nw, yeengyeueer. ceQ keâceje

17 peveJejer-petve 2014

yeoueves keâer meesÛe jne ntb.’’ ‘‘pewmee "erkeâ mecePees.’’ yeele meceehle nes peeleer. Skeâ Peeie kesâ yegueyegues ves ceeb-yesšs kesâ yeerÛe Skeâ owlÙeekeâej iegyyeejs keâe ™he ues efueÙee. oesveeW Skeâ otmejs keâes DeeJee]pe mes ššesueles hej Út ve heeles. cesjer keâes ueielee pewmes Gmekeâer cecelee hej keâesF& ieboer, efIeveewveer meer Ûeer]pe Deekeâj efueheš ieÙeer nw. Gmekeâer ØeeLe&veeSb yeÌ{ ieÙeeR. meerves kesâ Thej Skeâ Yeejer yeesPe, Skeâ DehejeOeyeesOe. cesjer hejJeefjMe ceW keäÙee kegâÚ keâceer jn ieÙeer? Jen peermeme mes cee]Heâer ceebieleer. ]Heâeoj efjukesâ kesâ Meyo keâeveeW ceW ietbpeles — ‘‘meceueQefiekeâlee heehe nw, Ùen DeØeeke=âeflekeâ nw. Ssmes ueesieeW kesâ efueS nceejs Oece& ceW keâesF& mLeeve veneR.’’ Jen Ùen megveleer DeeÙeer nw. yeme Ùener peeveleer nw Deewj ceeveleer Yeer nw. Deye Gmekeâe Dehevee yesše? ueppee, Mece&. kewâmes Jen efmej TbÛee keâjkesâ jnsieer meceepe ceW? ÛeÛe& efvekeâeue osiee Gme keâes. Gmekeâe Oece& ner efÚve peeÙesiee Gmemes lees yee]keâer keäÙee yeÛesiee? meesÛekeâj Jen keâF& keâF& ceewleW cejleer nw. cesjer efceueves Yeer veneR ieÙeer yesšs mes. ef›eâme Yeer Iej veneR DeeÙee. ]Heâesve keâjlee Lee keâYeer-keâYeer. Gmes ef›eâme keâer DeeJee]pe hejsMeeve ueieleer. ‘‘meye "erkeâ nw ve?’’ Jen Deheveer DeeJee]pe keâes meeceevÙe keâjkesâ hetÚleer. ‘‘neb "erkeâ nw. yeme, Jen ™cecesš...’’ Jen yeele hetjer veneR keâjlee. ‘‘keäÙee keâjlee nw?’’ ‘‘kegâÚ veneR...’’ ef›eâme keâer DeeJee]pe ceW Yeje&nš Leer. cesjer keâes ueiee yengle efove nes ieÙes ef›eâme keâes Iej DeeÙes. ‘‘DeeF& efceme Ùet nveer.’’ yeme Flevee ner keân heeÙeer. ‘‘DeeF& efceme Ùet št cee@ce. ueJe Ùet.’’ Jen Úle keâer Deesj leekeâleer nw. keäÙee meeceevÙe nw Deewj keäÙee veneR? Jen efocee]ie kesâ ef[yyes ceW yebo n]peejeW ØeMveeW kesâ {sj ceW mes Fme Skeâ ØeMve keâe Gòej {tb{leer nw. ef›eâme ves keâne Lee, ‘‘ceeb, ceQ Ssmee ner ntb. cegPes legcnejs F&Õej ves Ssmee ner yeveeÙee nw. cesjer FÛÚeSb, Deekeâ<e&Ce, cesjer Ûeen meye Øeeke=âeflekeâ nw. ceQves kegâÚ veneR efkeâÙee.’’ yesšs kesâ Ûesnjs keâes Ietjleer cesjer jner Leer. ueiee, meÛe keân jne nw. hej ÛeÛe&? Gmekeâe Oece&? Jen Kebieeueleer nw Gve meye yeeleeW keâes efpeve yeeleeW keâer jmmeer ves jieÌ[-jieÌ[ keâj Gmekeâer meesÛe hej DeÂMÙe efueefhe efueKe oer nw. Jen kewâmes efcešeÙes efveÙeefle kesâ Fme uesKe keâes. meceueQefiekeâ ueÌ[kesâ keâer ceeb yevekeâj, meyemes henues metueer ÛeÌ{ves keâer efnccele GmeceW veneR nw. peeveleer nw, ef›eâme Skeâ DebOesjs kegbâS ceW Glejves pee jne nw. Jen efkeâmeer Yeer lejn mes jeskeâvee Ûeenleer nw Fme

keâneveer efJeMes<eebkeâ


nesveer keâes. ]Heâesve keâer Ûeer]Keleer DeeJee]pe mes Jen Ieyeje keâj G" yew"er. OegbOeuekesâ ceW Gme efove ]Heâesve keâjvesJeeues keâe veece Yeer veneR heÌ{ heeÙeer. heesš&-De@Leesefjšer hegefueme keâe ]Heâesve Lee. GvnW Menj kesâ meyemes yeÌ[s hegue hej ef›eâme keâe yešgDee Deewj ceesyeeFue ]Heâesve efceuee nw. ef›eâme keâe kegâÚ helee veneR. cesjer keâer DeebKeeW kesâ Deeies DebOesje mee Úe ieÙee. DebOesje, ÛeejeW Deesj Ieghhe DebOesje. Jen peuoer mes Iej kesâ yeenj keâer lej]Heâ Yeeieer. heebJe peJeeye os ieÙes. Gmes ueiee Gmekesâ hewjeW kesâ veerÛes keâe "esme ]HeâMe& oueoue ceW yeoue ieÙee nw. oueoue kesâ mÙeen, ienjs YebJej ceW Jen Oebmeves ueieer. Ieyejekeâj oerJeej keâes hekeâÌ[ves keâer keâesefMeMe keâer. ueiee, ]peceerve Gmes ueerue jner nw. heeršj ]Keyej efceueles ner cesjer kesâ heeme Ûeues DeeÙes Les. Jen yegle yeves šsueerefJe]peve kesâ heox keâes Ietjles jns. cesjer mes keâesF& mebyebOe veneR nw Deye Gvekeâe Fmekesâ efmeJeeÙe efkeâ Jen Gvekesâ yesšs keâer ceeb nw, Leer. cesjer metpeer ngF& DeebKeeW mes osKe jner nw, ef›eâme keâe [^eÙeefJebie ueeÙemeWme, Gmekeâe keâe@uespe keâe DeeF&. [er. keâe[&. Skeâ efjheesš&j heox hej DeeÙee. ‘‘helee Ûeuee nw efkeâ DeelcenlÙee keâjves mes henues Fme Úe$e ves ]Hesâmeyegkeâ hej mebosMe Yeer ÚesÌ[e Lee, — hegue hej mes ketâoves pee jne ntb.’’ heerÌ[e mes cesjer efyeueefyeuee ieÙeer. peueles DebieejeW hej ueesšueesš ieÙeer Jen. cegPemes lees yeele keâjlee. ceeb keâes Fme ]keâeefyeue Yeer venerb mecePee? pees yeeleW yesšs kesâ cegbn mes veneR megve heeÙeer Jen meye yeeleW Gmeves De]KeyeejeW ceW heÌ{eR Deewj šsueerefJe]peve hej osKeeR. ceewle ves Deye Gmekeâer ef]peboieer keâes Ûeewjens hej yesheoe& KeÌ[e keâj efoÙee. ef›eâme kesâ ™cecesš ves Deheves keâcejs ceW Ûeesjer mes Jewyekeâe@ce ueieeÙee Lee. ef›eâme kesâ Deheves Øesceer kesâ meeLe Deblejbie #eCeeW keâes otmejs efce$eeW kesâ meeLe yew"keâj oerJeej kesâ heej, otmejs keâcejs mes osKelee Lee. helee veneR kewâmee ›etâj Deevebo Dee jne Lee Gmes efkeâ Fbšjvesš hej meeJe&peefvekeâ keâjkesâ, ef›eâme keâes ]peueerue keâjves keâer Deeef]Kejer no Yeer heej keâj oer. Gmekeâer efvepelee keâer mejsDeece veerueeceer! helee veneR keäÙee-keäÙee IegceÌ[e nesiee ef›eâme kesâ ceve ceW. MeeÙeo meYeer Deesj mes Deheves keâes DemJeerke=âle heeÙee nesiee. DeelcenlÙee ves ner Gmes mJeerkeâej keâjves keâe DeeÕeemeve efoÙee nesiee. Gmekeâer ceeb Gmes peerves keâe DeeÕeemeve keäÙeeW veneR os heeÙeer? cesjer keâe ceve keâjlee Dehevee efmej oerJeej hej heškeâ os. De]Keyeej Deewj šsueerefJe]peve JeeueeW keâes Skeâ Deewj veÙee cemeeuee efceue ieÙee. Menj ceW ÛeÛee& Leer Gmekesâ yesšs keâer DeelcenlÙee keâer. veÙes-veÙes cegös G" jns Les. ef›eâme keâe meebJeuee ™cecesš, ef›eâme mes Yeer ]pÙeeoe metÛeveeDeeW ceW ÚeÙee ngDee Lee. Gmekeâer Ieyejenš-

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Yejer lemJeerjW Deewj Gme hej ÛeÛee& nj peien. kegâÚ keânles, Mewleeveer keâer Leer Gmeves. DeØeJeemeer Lee. Decejerkeâer ]keâevetve keâer iebYeerjlee keâes mecePee ner veneR. MeeÙeo Gmeves Iej kesâ JeeleeJejCe mes Ùener meerKee Lee efkeâ meceueQeif ekeâ keâesF& Depetyee nesles nQ, Gheneme kesâ hee$e. yeele Ùeneb lekeâ henbÛg esieer, Gme ueÌ[kesâ keâer meesÛeves keâer meercee mes Yeer yeenj. efvepelee keâe GuuebIeve, meceueQefiekeâeW kesâ Øeefle Ie=CeehetCe& DehejeOe, he#eheelehetCe& Oecekeâevee, ]keâevetve keâe helee veneR efkeâveefkeâve Me=bKeueeDeeW ceW Jen pekeâÌ[e ieÙee. meceueQefiekeâ DeefOekeâejeW keâer hewjJeer keâjves JeeueeW ves keâÌ[er mes keâÌ[er mepee keâer ceebie keâer. cesjer megveJeeF& kesâ oewjeve keâesš& peeleer jner. meye kegâÚ leceeMee. oes ÙegJee ueÌ[keâeW keâer $eemeoer. oes ef]peboefieÙeeb. Skeâ leyeen nes Ûegkeâer Leer Deewj otmejer leyeener mes yeÛeves kesâ efueS mebIe<e& keâj jner Leer. Deepe ]Hewâmeuee nes ieÙee keâesš& keâe. Gmekeâe Dehevee ]Hewâmeuee DeYeer yee]keâer Lee. Gmekeâer Yeerlejer ueÌ[eF&, meJeeue-peJeeye, meyekeâer megF& Skeâ ner oo& hej Deškeâ peeleer. keäÙeeW Jen Deheves yesšs keâes Ùen efJeÕeeme veneR efouee heeÙeer efkeâ Skeâ ceeb ves keâYeer Deheves yesšs keâes DemJeerkeâej veneR efkeâÙee. MeeÙeo leye ef›eâme Gmekesâ heeme Deelee. Gmekeâer ieeso ceW efmej jKe keâj jeslee. cesjer DeebKeW ieÌ[eÙes Deheveer Keeueer ieeso keâer Deesj osKeleer jner. helee veneR keâye lekeâ? cesjer peeveleer nw efkeâ keâesš& ves Gmes keâesF& me]pee veneR oer. efHeâj keäÙeeW ueielee nw efkeâ Gmes ceewle keâer me]pee ngF& nw, ef]peboe jnles ngS. Jen heerÌ[e mes ]HeâHeâkeâ heÌ[er. efyeueKeleer jner, Keeueer ieeso keâes leekeâleer jner. neLe nJee ceW kegâÚ menueeles jns. Ûeer]Ke heÌ[er Gmes ueewševes keâes, pees Deye keâYeer Yeer ueewš veneR mekeâlee Lee. efve{eue neskeâj helee veneR keâye lekeâ yew"er jner. DeÛeevekeâ G"er. peekeâj uewšj-hew[ Deewj hesve G"eÙee. keâe]ie]pe hej efueKee — ‘‘efØeÙe ]Heâeoj efjukesâ, efpeme Oece& ceW cesjs yesšs kesâ efueS mJeerke=âefle veneR, Deepe mes ceQ Gmekeâes ner DemJeerkeâej keâjleer ntb. ceQ Deye keâYeer ÛeÛe& veneR Dee heeTbieer— cesjer’’ efÛeªer equeKekeâj Jen Iej kesâ yeenj ueies [ekeâ kesâ yekeämes ceW [eue DeeÙeer. keâue [eefkeâÙee ues peeÙesiee. meOes, ce]peyetle ]keâoceeW mes Jen Iej ceW oeef]Keue ngF&. ef›eâme kesâ keâcejs kesâ yeenj Deekeâj KeÌ[er nes ieÙeer. ®keâer, ienjer meebme ueer. Dejmes mes yebo heÌ[s keâcejs kesâ ojJee]pes keâes ]peesj mes Oekeäkeâe efoÙee. Skeâ meerueve Yeje nJee keâe PeeWkeâe yeenj ogyekeâ ieÙee. 119 Osage Road, Wayne, NJ 07470, USA, Phone : 9736281327 Email : aksk414@hotmail.com

peveJejer-petve 2014 18


keâneveer

Gmekeâe Yeespeve Decejerkeâ efmebn ‘oerhe’ efšme yees[& hej Ûemhee ]Hewâkeäš^er Dee@[&j keâes osKekeâj Jes #egyOe ner veneR yesno #egyOe nQ — ‘Ùen keâneb keâe vÙeeÙe nw, ceQ meve GVeerme meew mee" keâe Yeleea ntb Deewj Ùen meve GVeerme meew yenòej keâe Yeleea veÙee ueeQ[e ØeceesMeve heekeâj cegPemes meerevf eÙej nes ieÙee?’’ veesefšme yees[& kesâ efieo& pegšs nceooea Yejs Ûesnjs Gvekesâ oo& mes efyeueefyeueeles ùoÙe keâer heerÌ[e keâes yetPeles nQ, hej Ûeghe nQ. hÙeeos keâes Jepeerj yevee osvee Gvekesâ yeeÙeW neLe keâe Kesue nw. hebef[le peer keâer #egyOelee Dee›eâesMe keâe ¤he OeejCe keâjleer Ûeueer ieÙeer — ‘mejkeâej ves Fve mejkeâejer hebef[leeW keâes efmej ÛeÌ{e jKee nw. leYeer lees memegjs Deye Deeie cetle jns nQ. Deheveer Deueie heešea yevee ueer nw Deewj meve veyyes lekeâ meòee nefLeÙeeves keâe oeJee keâj jns nQ. Deej#eCe....Deej#eCe...Deej#eCe... Fme Deej#eCe kesâ keâejCe Skeâ efove Fme osMe ceW cenemeb«eece ve nes peeÙes lees cesje veece yeoue osvee.’ cegbn ceW heeve keâer efieueewjer Yejs meesyejve efmebn ieo&ve TbÛeer keâj, ÛegYeueeÙes pee jns heeve kesâ keâejCe efveÛeuee neW" Thej keâer Deesj G"e keâj yeesuee — ‘oerveeveeLe YeÙes efveceexner, keâewve megves efJeheefleÙee jece.’ Svees[eFef]pebie kesâ les]peeye kesâ ]Heâewueeoer šQkeâeW hej keâece keâjves Jeeuee hegkeâF& heeue, pees les]peeye mes keâheÌ[s ]Kejeye nes peeves kesâ YeÙe mes ncesMee yeefveÙeeFve Deewj Deb[jefJeÙej hej jyej keâe SØesve SJeb heebJe ceW jyej kesâ ueebie Met henves jnlee nw, ves jyeÌ[ kesâ omleeves Gleej ÛeeÙeJeeues kesâ keâvemlej mes Skeâ yeÇs[ hekeâewÌ[e efvekeâeuee Gmes hebef[le peer keâes DeeOee leesÌ[ keâj osles ngS keâne — ‘hebef[lepeer, yeeyee keâyeerj oeme keân ieÙes nQ efkeâ ¤Keer-metKeer KeeÙe kesâ "b[e heeveer heerÙe, osKe hejeF& ÛetheÌ[er keâens ueueÛeeÙes peerYe.’ hebef[lepeer ves DeebKeW lejsj yeÇs[ hekeâewÌ[e uesves mes Fbkeâej keâj efoÙee. Jes Deewj megueie ieÙes. yeueJeleer FÛÚe yeueyeueeÙeer.... oW Iemeerš kesâ Skeâ keâvešehe Fme ieÌ[efjÙes kesâ yeÛÛes keâes. hej ceve cemeesme keâj jn ieÙes. Fvemes efYeÌ[vee yej& kesâ Úòes keâes ÚsÌ[vee nw. ceOÙeeJekeâeMe nesves keâes nw. meeÌ{s Ûeej Iebšs keâer neÌ[leesÌ[ cesnvele kesâ keâejCe nj Goj ceW YetKe ieoj keâeš jner nw. Dee›eâesMe mes hejMegjece nes jns hebef[lepeer keâer hejMegjeceer Pesueves keâer leeye Deye efkeâmeer ceW Yeer yeÛeer veneR jn ieÙeer. uebÛe keâe ntšj yepeles ner meye Deheves-Deheves Keeves kesâ ef[yyeeW keâer Deesj uehekesâ. ÛengbDeesj mes ]Kego keâes efveleeble Dekesâuee heekeâj Dee›eâesMe mes Debieej ngS hebef[le peše Mebkeâj yegPes ceve mes Jeeleevegketâefuele neue ceW Deheveer keâece Jeeueer ceMeerve hej ueewš DeeÙes. GvneWves DeMeHeâea ueeue Deewj Deheveer ceMeerve kesâ ceOÙe mLeeefhele Ûeej Hegâš TbÛes hewveue yee@keäme hej jKes Deheves KeevesJeeues ef[yyes Je megyen mes ner ceebpe Oeeskeâj jKes heeveer mes Yejs heerleue kesâ ueesšs keâes G"eÙee Deewj hetpee Iej kesâ meceerhe ]HeâMe& hej yeesje efyeÚe keâj Keevee Keeves kesâ efueS yew" ieÙes. cegbn ceW henuee keâewj [eueles ner Keeves kesâ peeÙekesâ ves Gvekesâ #egyOe ceve keâes Deheveer Deesj ceesÌ[ efueÙee... ueielee nw Deepe Keevee yeÌ[keâer yent ves yeveeÙee nw. mJeYeeJe keâer LeesÌ[er me]Kle ]pe¤j nw hej Keevee ueepeJeeye yeveeleer nw. kegâcnÌ[e-keâjsuee lekeâ Fme efJeefOe mes yeveeleer nw efkeâ GbieefueÙeeb Ûeešlee jn peelee nw Deeoceer. leerve yengSb nQ Gvekeâer. leerveeW yeejer-yeejer mes Keevee yeveeleer nQ. efheÚues kegâÚ efoveeW mes mebPeueer yent Keevee yevee jner Leer. Ùes mebPeueer Keevee keäÙee yeveeleer nw yesieej šeueleer nw memegjer. Keevee Skeâoce yeesieme... ieeÙe ieesj

vees

19 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Decejerkeâ efmebn ‘oerhe’ 5 Deiemle 1942, keâevehegj (G. Øe.) uesKeve : keâneb peeÙesiee efmeæeLe&, keâeueeneb[er, Ûeeboveer ntb ceQ, efmej HeâesÌ[leer efÛeefÌ[Ùee, keâeueer efyeuueer, Skeâ keâesF& Deewj, JeveheeKeer (meele keâneveer meb«en ØekeâeefMele), Dee]peeoer keâer ]Heâmeue (ueIegkeâLee meb«en), keâÌ[s heeveer keâe Menj, PeeÌ[s jnes keâuekeäšj iebpe (MenjDeeKÙeeve). jsle ceW [tyeer veefoÙee (GhevÙeeme), vees cewvme ueQ[, ye]He&â keâe oeveJe, Meeves hebpeeye, $e+legveeiej (keâneveer meb«en) hebpeeyeer mes efnboer ceW Devetefole. efJeMes<e : ‘yesmš Jeke&âj’ keâneveer hej jebÛeer otjoMe&ve Éeje šsueeref]Heâuce efveefce&le, ‘leerLee&šve’ keâneveer ef]Heâuce efvecee&Ce nsleg DevegyebefOele, yeerme Je<e& mes melele nj Je<e& nesvesJeeues je°^mlej kesâ keâLeekeâej meccesueve ‘mebieceve’ kesâ mebmLeehekeâ meomÙe. DeeOee o]pe&ve keâneefveÙeeb hebpeeyeer Yee<ee ceW Deewj DeeOee o]pe&ve keâneefveÙeeb Got& ceW Devetefole Je ØekeâeefMele. hegjmkeâej : meJe& Yee<ee keâLee ØeefleÙeesefielee ceW ‘yesmš Jeke&âj’ keâneveer ØeLece hegjmkeâej mes hegjmke=âle. mebØeefle : mJeleb$e uesKeve.

kesâ Deeies [eueves kesâ ]keâeefyeue Yeer veneR. keâewj cegbn ceW [eueles ner cegbn pekeâÌ[ kesâ jn peelee nw. yecegefMkeâue nuekeâ mes veerÛes {kesâuevee heÌ[lee nw. cenejeveer peer keâes efmevescee, mensefueÙeeW Deewj efmebieej-hešej mes ]Hegâme&le efceues leye ve.... Ùes vejsMe Yeer ceewie nw meej. cesnefjÙee kesâ veeÌ[s mes yebOee jnlee nw njoce. yegpejer keâe keäÙee ye]Kele Dee ieÙee nw... nceejs ]peceeves ceW lees efove ceW hebef[leeFve keâes osKe uesvee ietuej keâe Hetâue osKe uesves peFmeve Lee. hej Deepekeâue.... ceo&-cesnje® efove ceW ner meyekesâ meeceves keâcejs keâe efkeâJeeÌ[ yebo keâj jemeueeruee Meg¤ keâj osles nQ. F& šer. Yeer. ves memegj meejer vemeue efyeieeÌ[ keâj jKe oer nw Deeoceer keâer.... yeÌ[keâer yent kesâ neLe keâe yevee mJeeefo° Yeespeve GojmLe keâj hebef[le pešeMebkeâj ves ueesše Yej heeveer heerkeâj uebyeer [keâej ueer... ‘peÙe nes meye og:Ke njveer, meyekeâe hesš Yejveer ceeb DeVehetCee& keâer. ceeb Ùetb ner DeVepeue osleer jn njoce.’ Goj pJeeuee Meeefcele nesles ner Dee›eâesMe kesâ DebieejeW hej Yeer je]Ke ]peceves ueieer. yeÌ[keâer yent keâes DeMeer<eles ngS Jes ]HeâMe& hej efyeÚs yeesjs hej cegÌ[JeeÌ[er hej heeueerefLeve yewie ceW petš Yej keâj yeveeÙee leefkeâÙee jKekeâj uesš ieÙes. ceefmle<keâ ceW kegâÚ osj lekeâ efJeÛeejeW keâer G"eheškeâ GvnW yesÛewve yeveeÙes jner, hej Yeespeve keâe veMee meejs veMeeW mes peyejpebie neslee nw. Fme veMes kesâ meeceves Gvekesâ efJeÛeejeW keâer Skeâ veneR Ûeueer. Yeespeve kesâ veMes ceW GvnW veeRo ceW [gyees keâj ner oce efueÙee. ]keâjerye DeeOes Iebšs yeeo ØeceesMeve keâer yeOeeFÙeeb mJeerkeâej keâjles ngS DeMeHeâea ueeue peye Deheveer ceMeerve hej Jeeefheme ueewše Deewj ceMeerve keâer ye]ieue ceW yeves hewveue yee@keäme hej jKee Dehevee efšef]Heâve kewâefjÙej G"e keâj ceMeerve kesâ ye]ieue ceW jKeer yeWÛe hej Keevee Keeves yew"e lees Keeves keâe ef[yyee Keesueles ner Jen efÛebngkeâ G"e....‘Dejs yeehe js! Ùen lees hebef[le peer keâe Keeves keâe ef[yyee nw.’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Gmeves lelkeâeue efšef]Heâve yee@keäme keâes yebo efkeâÙee Deewj hebef[le peer kesâ hengÌ[ves kesâ mLeeve keâer Deesj uehekeâe. hebef[le peer veeRo kesâ veMes ceW ienjs lekeâ [tyes ngS nQ. Gvekesâ neW"eW kesâ yeeÙeW keâesj mes ueej jWie keâj Gvekeâer efKeÛeÌ[er oeÌ{er kesâ KetšeW keâes meeRÛe jner nw. veeRo ceW [tyee Gvekeâe Ûesnje yesno efvejern Deewj oÙeveerÙe ueie jne nw. DeMeHeâea ueeue kegâÚ osj lekeâ Gvekesâ veeRo ceW [tyes Ûesnjs keâes KeÌ[e osKelee jne. efHeâj Gvekesâ efmej kesâ ]keâjerye peekeâj Gmeves newues mes GvnW hegkeâeje — ‘hebef[le peer...’ veeRo kesâ mJehve jLe hej meJeej hebef[le peer MeeÙeo efkeâmeer otmejs ner ueeskeâ ceW efJeÛej jns nQ. DeMeHeâea ueeue keâer DeeJee]pe Gve lekeâ hengbÛeer ner veneR. nej kesâ DeMeHeâea keâes GvnW efPebPeesÌ[ keâj peieevee heÌ[e. Jes Dekeâyekeâe keâj G" yew"s — ‘keâeÓÓ keâe nw?.... keâewve....keâewve nw yes memegj?’ ‘hebef[le peer, ceQ... ceQ ntb DeMeHeâea ueeue. Yetue mes Deehe hewveue yee@keäme hej jKee cesje Keeves keâe ef[yyee G"e ueeÙes nQ... Ùes jne Deehekeâe efšef]Heâve.’ ‘legcneje efšef]Heâve!... cesje efšef]Heâve...!!’ keâÛÛeer veeRo mes peie peeves kesâ keâejCe kegâÚ osj lekeâ lees peše Mebkeâj kegâÚ yetPe ner veneR heeÙes. Gvekeâer Ûeslevee hej leejer veeRo keâer Kegceejer keâer OegbOe Oeerjs-Oeerjs peye Úšer leye keâneR peekeâj GvnW JemlegefmLeefle mecePe ceW DeeÙeer. Gvekeâe efoue Oekeäkeâ mes jn ieÙee. ns jece, Ùen keäÙee nes ieÙee? Ùen keäÙee keâj [euee ceQves? Fmeer kesâ meeLe GvnW Ùetb ueiee, Gvekeâer efMeKee keâer ieeb" Kegue ieÙeer nw Deewj Jen yee¤oer heueerles ceW yeoue ieÙeer nw. efkeâmeer ves Fme heueerles ceW Deeie ueiee oer nw. Deye efkeâmeer Yeer heue Gvekeâer KeesheÌ[er yece keâer lejn Heâš peeÙesieer.

peveJejer-petve 2014 20


yecegefMkeâue Gvekesâ neW" njkeâle ceW DeeÙes — ‘legcneje efšef]Heâve.... Jen lees...’ ojDemeue Ú: ceen hetJe& Gvekeâer mejkeâejer ]Hewâkeäš^er ves Deheveer Gceü kesâ heÛeeme Je<e& hetjs efkeâÙes Les. ieesu[ve pegyeueer kesâ GlmeJe kesâ Gheue#e ceW mecemle keâce&ÛeeefjÙeeW keâes Ghenej mJe¤he oes ef[yyes Jeeues mšwveuesme mšerue kesâ efšef]Heâve kewâefjÙej efJeleefjle efkeâÙes ieÙes Les. ef[]peeFve SJeb Deekeâej-Øekeâej meceeve nesves kesâ keâejCe FOej ]Ketye ie]Heâuele nes jner Leer. Deheves Keeves keâe ef[yyee mecePekeâj pewmes ner keâesF& keâce&Ûeejer Keevee Keeves yew"lee, Keeves kesâ jbie ¤he Deewj mJeeo mes ner Gmes helee Ûeuelee — Dejs! Ùen lees yešgkeâ YeÙÙee keâe efšef]Heâve nw. keâce&Ûeejer Fmes ‘oeves-oeves hej efueKee nw Keeves Jeeues keâe veece’ ceevekeâj nbme keâj mJeerkeâej keâj ueslee.... Deeef]Kej Ùen DevegYeeie Gvekeâe otmeje Iej ner lees nw. heefjJeej Jeeues Iej ceW lees Deeoceer Meece keâes [Ÿetšer mes ueewšves kesâ yeeo kegâÚ osj yeerJeer-yeÛÛeeW kesâ meeLe efyeleelee nw Deewj efHeâj Keevee Keekeâj mees peelee nw. megyen G" keâj efHeâj [Ÿetšer Ûeuee Deelee nw. Ùeneb Fme Iej ceW efoveYej DevegYeeie kesâ menkeâefce&ÙeeW kesâ meeLe ner jnvee neslee nw. megKe-ogKe, nejer-yeerceejer Ùee Iešvee-ogIe&švee nes Ùeneb meye mebie-meeLe jnles nQ. efšef]Heâve yeoue peeves Jeeueer Fme mecemÙee keâe meceeOeeve kegâÚ keâce&ÛeeefjÙeeW ves Deheves {bie mes efvekeâeue efueÙee. kegâÚ jbieefyejbies Peesues ceW efšef]Heâve kewâefjÙej jKe keâj ueeves ueies. kegâÚ ves yele&veJeeueer ogkeâeveeW hej peekeâj Dehevee veece GlkeâerCe& keâjJee efueÙee. hej kegâÚ ueesie Deye Yeer efyevee veece Deewj Peesues Jeeuee efšef]Heâve kewâefjÙej ner uee jns nQ. FveceW mes Jes ueesie DeefOekeâ nQ pees meeFefkeâue kesâ [b[s ceW ueies keäueQhe ceW Keeves Jeeuee ef[yyee šebie keâj ueeles nQ. pešeMebkeâj Yeer Fmeer ßesCeer kesâ JÙeefòeâ nQ. kegâÚ osj lekeâ pešeMebkeâj DeJemeVeeJemLee ceW yegle yeves yew"s jns. efHeâj Jes SkeâeSkeâ G"s Deewj uehekeâ keâj GvneWves DeMeHeâea ueeue kesâ ieesÌ[ Ûeehe efueÙes — ‘DeMeHeâea, ceesj YeeF&, ceesj yeÛeJee... ie]Heâuele ceW nce leesnj Keevee Kee efueÙes nQ. ceesj ueepe Deye leesnjs neLe nw js yeÛeJee. Ùen yeele efkeâmeer mes keânvee veneR... veeneR lees nce keâentb "ewj kesâ ve jnWies. Fme peie nbmeeF& mes nce peer veneR heeÙeWies. Deye nceej peervee-cejvee leesnjs neLe nw.’ DeMeHeâea mes pegyeeve meer uesves keâe JeÛeve ues uesves kesâ he§eele ner pešeMebkeâj ves Gmekesâ heebJe ÚesÌ[s. JeÛeve ues uesves kesâ yeeo Yeer Gvekesâ ùoÙe keâer JÙeekegâuelee keâce veneR ngF&. efHeâj mes Jes efyemlej hej uesš lees ieÙes hej GvnW Ùetb ueie jne nw pewmes Jes efyemlej hej veneR DebieejeW hej uesšs ngS nQ. Gvekeâer Deelcee GvnW efOekeäkeâej jner nw... Ùen letves keäÙee efkeâÙee? henues Skeâ oefuele DeMeHeâea ueeue

21 peveJejer-petve 2014

yeeuceerefkeâ, Skeâ cesnlej kesâ Iej keâe yevee Keevee Kee efueÙee, efHeâj Gme DeOece Metõ kesâ heebJe hekeâÌ[ efueÙes... Let nw legPe hej, lesjs yeÇeÿeCe nesves kesâ veece hej. let Ùen kewâmes Yetue ieÙee efkeâ let yeerme efyemJes keâe GÛÛe kegâue keâevÙekegâype yeÇeÿeCe nw? nj peeefle Jeeues lesjs heebJe hetpeles nQ, Deeoj mecceeve mes legPes efmej DeebKeeW hej efye"eles nQ. Deheves mes keâce efyemJes Jeeues yeÇeÿeCe mes Deepe lekeâ legceves Deheveer efkeâmeer mebleeve keâe efjMlee veneR efkeâÙee. GÛÛe kegâue Deewj iees$e keâe neskeâj Ùen kewâmee efveke=â° keâece keâj [euee letves ? hejueeskeâ ceW yew"s hegjKes keäÙee meesÛe jns neWies lesjs yeejs ceW? efkeâlevee DeOece, veerÛe Deewj heeflele efvekeâuee nceeje Ùen JebMepe... efpemeves hesš keâer ]Keeeflej Deheves JebMe Deewj kegâue ieewjJe keâes iebos iešj ceW [eue efoÙee. Deekedâ Let... Deekedâ Let... kegâue kebâuekeâer heelekeâer nw js let... hebef[le pešeMebkeâj efyeueefyeuee keâj efyemlej mes G" yew"s Deewj G" keâj cebefoj ceW mLeeefhele YeieJeeve keâer cetefle&ÙeeW kesâ meccegKe efmej veJee keâj yew" ieÙes. Jes DeebKeW cebtos efmej PegkeâeÙes leye lekeâ Jeneb yew"s DeelceØeueehe keâjles jns peye lekeâ uebÛe ]Kelce nesves keâe ntšj veneR yepe ieÙee Deewj Ûee]pe&cewve peešJe ves Deheveer kegâmeea mes G" keâj meyekeâes peieevee veneR Meg¤ keâj efoÙee. Jeeleevegketâefuele neue G]He&&â S. meer. ¤ce Ùen cegKÙe DevegYeeie keâer heef§eceer oerJeej mes pegÌ[e ngDee keâ#e cegKÙe DevegYeeie keâe ner Deveg<eebie nw. Fme hetjs neue ceW heÛÛeerme-Úyyeerme keâce&Ûeejer keâece keâjles nQ. uebÛe ceW ieceea mes jenle heeves kesâ efueS cegKÙe DevegYeeie kesâ Yeer keâF& keâce&Ûeejer Deheves šeš-yeesjeW Jeeues efyemlej ueskeâj Ùeneb Dee peeles nQ Deewj peneb meceeÙeer nes Jeneb efyemlej efyeÚe keâj mees peeles nQ. kegâÚ ueesie HeâÌ[ ]pecee keâj leeMe keâe Kesue šdJevšer veeFve Yeer Kesueles nQ, kegâÚ ueesie oMe&keâ kesâ yeleewj Kesue osKeves keâe uegl]Heâ Yeer uesles nQ. Ssmes ceW oes ueesieeW kesâ yeerÛe ngF& yeele Deewj keâewue keâjej heesMeeroe jn mekeâlee nw Yeuee! cegKÙe DevegYeeie ceW efMekeâejer ueeue šer JeW[j pewmes ner oeshenj leerve yepes kesâ ueieYeie Deheveer meeFefkeâue kesâ nQef[ue kesâ Skeâ Deesj ÛeeÙe keâe Lece&me Deewj otmejer Deesj yeÇs[ hekeâewÌ[s mes Yeje keâvemlej ueškeâeÙes Øekeâš ngDee DevegYeeie keâer meejer ceMeerveeW kesâ ueeue yešve Oeerjs-Oeerjs yebo nes ieÙes. ceMeerveeW keâe Meesj yebo nesles ner ceMeerveeW keâer nj hebefòeâ kesâ ØeejbYe ceW ueies yeÌ[s-yeÌ[s nuueJeer Sipeemš ]Hewâve keâe Meesj cegKej nes G"e. ÛeeÙe Jeeues kesâ Ûeewefieo& ueesie pegÌ[ves ueies. ÛeeÙe kesâ hÙeeueeW mes G"leer iejceeiejce Yeehe ÛesceieesFÙeeW ceW yeoueves ueieer. Deewj osKeles ner osKeles Fve ÛesceieesFÙeeW kesâ keWâõ ceW hebef[le pešeMebkeâj Dee ieÙes. ‘YeeFÙeeW, keâue DeMeHeâea ueeue kesâ ueeQ[s keâe pevceefove jne.

keâneveer efJeMes<eebkeâ


hebef[le peer ves meesÛee nesiee, efšef]Heâve Yej keâj lej ceeue ueeÙee nesiee DeMeHeâea... DeebKe cetbo Ûeebhe ieÙes hebef[le peer.’ Deheves jyej kesâ SØeve keâer pesye mes hewmes efvekeâeue ÛeeÙe Deewj yeÇs[ hekeâesÌ[s kesâ hewmes Ûegkeâlee keâjles ngS keâne hegkeâF& heeue ves. ‘Deyes Peebhe leÌ[er kesâ, Ssmee kewâmes nes mekeâlee nw?.... nj Jeke&âj kesâ Iej kesâ Keeves keâe šsmš pegoe-pegoe neslee nw Deewj jesefšÙeeW keâe meeF]pe Yeer Deueie.’ Ùen efuemšj [^eFJej Kesot ueeue nw. Ú: ceen henues ner efuemšj [^eFJej keâe šsmš heeme keâj uesyej mes efuemšj [^eFJej yevee nw. FmeefueS efuemšj hej ceeue ueeo keâj meÌ[keâ hej peye Ûeuelee nw lees ]Kego keâes efkeâmeer MenveMeen mes keâce veneR mecePelee. ‘hej ßeerceeve, Keerj keâe Yeer Yeuee keâesF& meeF]pe neslee nw?’ ›esâve [^eFJej ueHeâesoer jece Yeuee keâneb Ssmes ceew]kesâ hej Ûetkeâves Jeeuee nw. nj Je<e& ]Hewâkeäš^er-Fmšsš keâer jeceueeruee ceW veejo keâer Yetefcekeâe DeefYeveerle keâjles-keâjles Fmekeâe Ûeefj$e ner veejoJeeuee nes ieÙee nw. nj efkeâmeer kesâ Heâšs ceW heebJe DeÌ[evee, nj yeele ceW uegòeer ueieevee, Fmeer ceW Gmes megKe efceuelee nw, Deevebo Deelee nw. ‘Dejs Keerj veneR YeeF&peeve, keâue DeMeefHe&âÙee keâer yeerJeer ves keâefueÙee hekeâeÙee nesiee... efyeuueer keâer veeFË DeebKe cetbo Ûeebhe ieÙes hebef[le peer.’ Ûeesjer Úghes nj efkeâmeer keâer ceMeerve Deewj "erÙes hej peekeâj heeve Deewj heeve cemeeues keâe heeGÛe yesÛeves Jeeues yeMeerj efceÙeeb ves Skeâ Deewj hegefÌ[Ùee ÚesÌ[ oer. osj lekeâ Deheveer efKebÛeeF& menve veneR keâj heeÙes hebef[le pešeMebkeâj. efyeueefyeuee keâj Deheves Keesue mes yeenj efvekeâue DeeÙes — ‘Jener cemeue nw, lesueer keâe lesue peues, ceMeeueÛeer keâer Úeleer Heâšs. efpemekeâe Keevee KeeÙee Jen Ûeghe nw, legce ueesieeW keâer efyevee celeueye Heâšer pee jner nw... Dejs peeefnueeW, ]ieueleer mes nceves DeMeHeâea ueeue YeÙÙee kesâ Iej keâe Deheveer Yeewpeer kesâ neLe keâe yevee Keevee Kee ner efueÙee lees keâewve mee Deemeceeve štš ieÙee? peye Meyejer kesâ pet"s yesj YeieJeeve jece peer Kee mekeâles nQ lees keäÙee nce YeieJeeve mes Thej nQ?’ meÛe lees Ùen nw efkeâ Yeespeve keâer Fme YeÙebkeâj Yetue Jeeueer Iešvee ves hebef[le pešeMebkeâj kesâ DeefmlelJe keâer ÛetueW efnuee keâj jKe oer nQ. Jes Deheves Deehe hej Fleves ueefppele nQ efkeâ Deheves Deehe ceW ner keâneR Úghe peevee Ûeenles nQ. Jes meesÛe jns nQ, Gvemes Ùen Yetue ngF& kewâmes? ncesMee mes Jes Dehevee efšef]Heâve hewveue yee@keäme hej Deheveer ceMeerve Jeeueer meeFš hej jKeles nQ. Gmekesâ ye]ieue ceW {keâ keâj jKee heeveer Yeje ueesše. efHeâj Deepe efšef]Heâve G"eles Je]keäle Gvemes Yetue kewâmes nes ieÙeer?... Skeâ ner keâejCe mecePe ceW DeeÙee GvnW, veesefšme yees[& hej DeMeHeâea ueeue kesâ ØeceesMeve keâe ]Hewâkeäš^er Dee@[&j

keâneveer efJeMes<eebkeâ

osKe keâj Gvekeâe yeewKeuee peevee. MeeŒeeW ceW meÛe ner efueKee nw, ›eâesOe Deeoceer keâe meyemes yeÌ[e Me$eg nw. ›eâesOe mes yegefæ keâe efJeveeMe neslee nw. ... Gvekeâe lees ÛeeÙe Jeeues kesâ heeme Deeves keâe ceve keâòeF& veneR Lee. Ùen lees DeMeHeâea ueeue Fmejej keâj ues DeeÙee. Jes Yeer lee]pee-lee]pee ngS keâewue-keâjej kesâ efuene]pe mes yebOes Ûeues DeeÙes. Ssmee veneR nw efkeâ Meyejer kesâ pet"s yesj Jeeueer Gefòeâ Gvekesâ yeÇeÿeCe oefhe&le mebmkeâejer ùoÙe keâes ceevÙe nw. Fmes lees GvneWves Ùeneb Je]keäleer leewj hej {eue keâer lejn Fmlesceeue efkeâÙee nw. meÛe lees Ùen nw efkeâ uebÛe meceehle nesles ner Jes oewÌ[s ngS veue hej ieÙes Les Deewj nuekeâ ceW ÛeejeW GbieefueÙeeb [eue keâj Guešer keâjves keâer peer leesÌ[ keâesefMeMe keâer Leer. Fme ØeÙeeme ceW Gvekeâer DeebKeeW mes Deebmet Yeer efvekeâue DeeÙes Les. hej Iebšs Yej henues Goj ceW Glej Ûegkeâe Yeespeve DeebleeW kesâ ve peeves efkeâme ieej ceW pee Gleje Lee efkeâ Guešer kesâ ¤he ceW Gmeves yeenj Deeves mes mee]Heâ Fbkeâej keâj efoÙee Lee. yeele Deye Kegue ieÙeer nw. DeMeHeâea ueeue hej Deye efkeâmeer keâewue–keâjej keâer yebefoMe veneR jn ieÙeer nw. hebef[le peer keâer yeele megve Gmeves Deheves efmeues neW" Keesue efoÙes — ‘hebef[le peer, yee]keâer meye lees "erkeâ nw hej Ùes YeÙÙee-Yeewpeer Jeeuee ceeceuee LeesÌ[e šsÌ{e nw. Deye Deehe ncemes efjMlesoejer ieeb" keâj nceejs Deej#eCe kesâ keâesšs ceW meWOeceejer keâjvee Ûeenles nQ.’ hebef[le pešeMebkeâj kesâ mecetÛes Ûeesues ceW Deeie ueie ieÙeer. ... efÚhekeâueer keâer peele Deewj MenleerjeW mes Deeefuebieve. mejkeâej kesâ efmej ÛeÌ{ keâj Deeie cetleves ueies nQ Ùes ueesie. efheÚuee ]peceevee neslee lees Fme DeMeefHe&âÙee mes efjMlesoejer lees keäÙee heeme Yeer ve Heâškeâves oslee kegâòes keâer lejn ogjogje keâj KeosÌ[ oslee. nceejs hegjKes ner mener Les, pees Fvekesâ ieues ceW neb[er Deewj ÛetleÌ[ heerÚs PeeÌ[t yebOeJee keâj ieg]pejves osles Les jemleeW mes FvnW. ... ceve ner ceve {sj meejer ieboer ieeefueÙeeb IešeDeeW keâer lejn Yeerlej IegceÌ[eR hej ueyeeW hej Deekeâj yejmeer FmeefueS veneR efkeâ Deiej nefjpeve Sskeäš ueie ieÙee lees veewkeâjer lees neLe mes peeÙesieer ner Leevee-hegefueme, keâesš& keâÛenjer Yegieleles-Yegieleles Iej kesâ yele&ve-Yeeb[s lekeâ efyekeâ peeÙeWies. GvnW Goeme osKe keâj Gvekesâ efpeues-peJeej kesâ meesyejve efmebn ves GvnW mecePeeves keâer Ûes°e keâer— ‘Deeve keâe mesvetj osKe Deeheve efueueej HeâesÌ[yee keâe?’ šer šeFce meceehle nesves kesâ yeeo pešeMebkeâj DevegYeeie ceW ®kesâ veneR. ve ner Deheveer ceMeerve hej ner ieÙes. Deheves meskeäMeve kesâ ØeJesMe Éej keâer lej]Heâ DeevesJeeueer meÌ[keâ kesâ otmejer Deesj yeves Skeâ Deewj DevegYeeie kesâ otmejer Deesj mLeeefhele Peerue keâer Deesj efvekeâue ieÙes. Fme Peerue keâe mebyebOe meerOee nefjÉej mes Deekeâj Fme Menj mes ieg]pejves Jeeueer iebiee kewâveeue mes nw. mšerce DevegYeeie, {ueeF&

peveJejer-petve 2014 22


Iej Deewj jesefuebie efceue pewmes keâF& keâeÙe&Jeeues meskeäMeveeW keâer peue Deehetefle& Fmeer Peerue mes nesleer nw. Peerue kesâ Skeâ keâesves hej hebhe neGme mLeeefhele nw. pees Peerue keâe heeveer Fve DevegYeeieeW lekeâ henbgÛeelee nw. Fmeer Peerue kesâ efkeâveejs Peerue mes pegÌ[s DevegYeeie kesâ kegâÚ keâce&ÛeeefjÙeeW ves heebÛe-Ú: uekeâÌ[er kesâ KeesKesvegcee ‘nš’ yevee jKes nQ. Ùes nš otmejs MenjeW mes DeeÙeer veÙeer ceMeerveeW kesâ Keesues ieÙes hewefkebâie yee@keäme kesâ le]KleeW mes yeveeÙes ieÙes nQ. oeshenj Keevee Keeves Je meesves kesâ efueS. keâece kesâ Je]keäle Yeer iebpesÌ[er FveceW Úghe ieebpes keâer leueye efcešeles nQ. Peerue kesâ ÛeejeW Deesj Ieves ÚeÙeeoej Je=#e nQ, efpevekeâer nefjÙeeueer DeebKeeW keâes megKe SJeb megketâve osleer nw Deewj Peerue kesâ peue keâes mheMe& keâj yenves Jeeueer nJee efoueefocee]ie Deewj osn keâes "b[keâ henbgÛeeleer nw. hebef[le pešeMebkeâj Deheves meblehle ùoÙe Deewj megueieles ngS ceefmle<keâ kesâ meeLe Skeâ Keeueer heÌ[s nš ceW Deekeâj uesš ieÙes. uesš lees ieÙes hej Ûewve efkeâmeer keâjJeš veneR Dee jne. jn-jn keâj yeme Skeâ ner yeele yej& keâer lejn efocee]ie ceW Ûekeäkeâj keâešs pee jner nw... Fme efveKeæ Ûeekeâjer kesâ Ûeueles Deepe Jes efpeme kegbâYeer heekeâ ceW pee efiejs nQ kewâmes efvekeâue heeÙeWies Jes Fmemes? kewâmes nes heeÙesiee Gvekeâer Fme Yetue keâe heefjceepe&ve? Peerue kesâ peue keâe mheMe& keâj nš kesâ Deboj lekeâ Ûeuee DeeÙee "b[er nJee keâe PeeWkeâe Gvekesâ Ûesnjs keâes menuee ieÙee. Fme Peerue ves ieebJe keâer Ùeeo lee]pee keâj oer. ... ieebJe ceW peye lekeâ jns hetje ieebJe ‘heeb ueeieer hebef[le peer’ keânkeâj ]keâoceeW ceW efyeÚe jnlee Lee. hej heeÙe ueeieer mes hesš lees veneR Yejlee. mebÙegòeâ heefjJeej ceW leeTpeeo Deewj ÛeÛeepeeo YeeFÙeeW kesâ meeLe-meeLe peye Deheves Yeer YeeFÙeeW keâer leeoeo yeÌ{er Deewj Kesleer Je pepeceeveer keâer ]peceerve Fleveer Úesšer heÌ[ ieÙeer efkeâ {bie mes jesšer efceuevee ogÕeej nes ieÙee lees ieebJe kesâ efmeJeeve keâes MeerMe veJeekeâj Jes Menj Ûeues DeeÙes Les. leerve Je<e& lekeâ Skeâ ØeeFJesš keâej]Keeves ceW uesyej keâer veewkeâjer keâer. yeeo ceW yeÌ[er cegefMkeâue mes Fbheuee@ÙeceWš SkeämeÛeWpe mes keâe[& efvekeâueJee keâj Fme me]Kle veewkeâjer lekeâ hengbÛes. uesyej heoveece nesves kesâ keâejCe Ûeueleer ngF& yeÌ[er-yeÌ[er nwJeer ceMeerveeW keâer Debieej– meer peueleer DeeOee FbÛe ÛeewÌ[er ueesns keâer yeeJejer keâes meefjÙes mes ceMeerve mes KeeRÛeves keâe keâece efceuee. Meg¤ ceW DeveeÌ[erheve ceW keâF& yeej neLe heebJe peuee yew"s. Skeâ yeej lees ceMeerve mes efvekeâues Fme Deefie> Depeiej ves GvnW Deheveer kegbâ[ueer ceW ner keâme efueÙee neslee. Ùen lees keânes ye]ieue Jeeueer ceMeerve kesâ heerÚs yeeJejer KeeRÛe jns meeLeer uesyej ves osKe efueÙee Deewj ceMeervecewve mes keân keâj lelkeâeue ceMeerve yebo keâjJeeÙeer, veneR lees n]Heäles ome efove kesâ efueS Demheleeue henbgÛe ieÙes nesles. ... heebÛe Je<e& yeeo ceMeervecewve keâer

23 peveJejer-petve 2014

š^sefvebie keâe ]Hewâkeäš^er Dee@[&j efvekeâuee. ]Heâewjve Yej efoÙee. Ú: cenerves keâer š^sefvebie kesâ yeeo ceMeerve kesâ heerÚs mes ceMeerve kesâ Deeies ceMeerve cewve yeve keâj KeÌ[s ngS leye keâneR peekeâj megKe keâer meebme DeeÙeer. Meece keâes [Ÿetšer meceehle nesves keâe ntšj peye nes ieÙee lees ntšj nesves kesâ ome efceefveš yeeo, hetje DevegYeeie peye keâce&ÛeeefjÙeeW mes Keeueer nes ieÙee leye Jes efšefkeâš yees[& mes Dehevee efšefkeâš Gleej DevegYeeie mes yeenj efvekeâues. helee veneR keäÙeeW Skeâ Devepeevee mee YeÙe Gvekesâ Deboj Yej ieÙee nw. GvnW ueieves ueiee nw efkeâ Gvemes Devepeeves ner keâesF& Yeer<eCe heehe nes ieÙee nw. Jes efkeâmeer keâes cegbn efoKeeves kesâ ]keâeefyeue veneR jns. Fmeer kesâ meeLe GvnW Deheves Deboj kegâÚ yegPeleeyegPelee cenmetme nes jne nw. ]Kego keâes ueeKe mecePeeves keâer keâesefMeMe kesâ yeeJepeto Ùen yegPeeheve ]Kelce veneR nes jne, Ùen heehe yeesOe efceš veneR jne, ]Kego mes [j ueievee keâce veneR nes jne. keäÙee nes jne nw GvnW? yetPe veneR hee jns. Iej henbgÛe keâj GvneWves meeFefkeâue efheÚues Jeeues Deebieve ceW KeÌ[er keâer Deewj Iej ceW efkeâmeer keâes kegâÚ yeleeÙes efyevee efMeJecebefoj keâer Deesj efvekeâue DeeÙes. Ûeej KebYeeW hej heÌ[er efuebšj Jeeueer Úle Deewj Úle hej FËšmeerceWš mes efveefce&le keâueMe Jeeues iegbyeo Jeeuee ÛeejeW Deesj mes Keguee cebefoj nw Ùen. Jes kegâÚ osj lekeâ cebefoj kesâ Ûeyetlejs hej yew"s jns uesefkeâve cebefoj ceW peue jns yeuye keâer heerueer jesMeveer peye GvnW Deheveer DeebKeeW ceW ÛegYeleer cenmetme ngF& lees cebefoj kesâ ye]ieue ceW KeÌ[s heerheue kesâ Je=#e kesâ leves kesâ efieo& yeves meerceWšs[ ieesue Ûeyetlejs hej peekeâj uesš ieÙes. DeMeeble, GefÉie>, Deekegâue efÛeòe efueÙes. Deepe DevegYeeie ceW oeshenj šer-šeFce ceW ngS Deheceeve keâer Deeie pebieue keâer Deeie keâer lejn Gvekesâ hetjs ùoÙe Øeeblej ceW Hewâue ieÙeer nw. ... Deeie ueies Ssmeer Dee]peeoer keâes, efpemeceW Mesj Deewj yekeâjer Skeâ ner Ieeš hej heeveer heer jns nQ. ]iepeye lees Ùen nw efkeâ Fme Ieeš hej yekeâjer henues heeveer heer jner nw Deewj Mesj yeeo ceW. kewâmee Gušer efve]peece nw Ùen? Fmemes Gòece lees Deb«es]peeW keâe jepe Lee. Gvekesâ jepe ceW Ssmeer OeebOeueer lees veneR Leer. uesšs-uesšs pešeMebkeâj keâes Skeâ yeej efHeâj GyekeâeF& cenmetme ngF&. Jes Ûeyetlejs mes G"keâj cebefoj mes kegâÚ otj yeveer veeueer hej peekeâj yew" ieÙes. hesš mes Gyekeâ keâj kegâÚ kebâ"veueer lekeâ lees DeeÙee hej ieues mes yeenj veneR efvekeâuee. Jes yeÌ[er osj lekeâ veeueer hej GkeâÌ[Ò yew"s jns hej ncesMee keâer lejn JÙeLe& ner jne Ùen yew"vee. ojDemeue GyekeâeF& keâe Ùen efmeueefmeuee oeshenj yeeo mes ner Meg¤ nes ieÙee Lee. Jes Peerue Jeeues nš mes efvekeâue keâj keâF& yeej Peerue kesâ efkeâveejs GyekeâeF& keâjves yew"s Les. hej nj yeej neslee Ùener Lee efkeâ hesš mes kegâÚ Gyekeâ keâj kebâ"veueer lekeâ Deelee Lee uesefkeâve ueeKe ÙelveeW kesâ he§eele

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Yeer yeenj efvekeâue keâj Guešer ceW veneR yeouelee Lee. yeej-yeej keâer Fme ceMekeäkeâle mes Gvekesâ Goj ceW SW"ve-meer nesves ueieer Leer, hesš ogKeves ueiee Lee. SW"ve Deewj oo& mes efvepeele heeves kesâ efueS Jes meb[eme ceW ieÙes Les. uesefkeâve Jeneb Yeer Jener neue. heerÚs mes nJee lees Keeefj]pe nesleer Leer hej efJe‰e yeve Ûegkeâe DeMeHeâea ueeue kesâ Iej keâe Yeespeve DeebleeW kesâ Yeerlej mes šme mes ceme veneR neslee Lee. ueielee Lee pewmes DeebleeW mes ner efÛehekeâ ieÙee nes. veeueer mes G"keâj hebef[le pešeMebkeâj efHeâj heerheue Jeeues Ûeyetlejs hej Dee yew"s Deewj škeâškeâer ueiee keâj efMeJecebefoj kesâ ceOÙe mLeeefhele efMeJeefuebie keâer Deesj osKeves ueies. efMeJeefuebie mes ]keâjerye Skeâ-[sÌ{ Hegâš keâer TbÛeeF& hej ueesns keâe Úerkeâe ueškeâe ngDee nw. Úerkesâ ceW peue mes Yeje efceóer keâe Úesše ceškeâe jKee ngDee nw. efpemekeâer heWoer ceW Skeâ Úesše–mee Úso keâj GmeceW keâheÌ[s keâer yeòeer [eueer ieÙeer nw. efpememes yetbo-yetbo peue efMeJeefuebie hej šhekeâ jne nw. pešeMebkeâj keâes ueiee, Ùen Úesše-mee ceškeâe Gvekeâe keâuespee nw. efpememes yetbo-yebto jkeäle efMeJeefuebie hej šhekeâ jne nw, uesefkeâve efMeJeefuebie Jewmes ner efmLej nw. ve Jen leermeje ves$e Keesue jne nw, ve cebefoj ceW ieÌ[e ef$eMetue G"ekeâj leeb[Je ve=lÙe keâj jne nw. KeerPe G"s Jes Deewj Fmeer KeerPe ceW G" keâj yee]peej keâer Deesj Ûeue efoÙes. yee]peej henbgÛe keâj YeeefšÙee ces[erkeâue mšesj mes GvneWves Skeâ efceukeâ Dee]Heâ cesievesefMeÙee keâer meew efceueerueeršj keâer MeerMeer ]Kejeroer Deewj Iej Jeeefheme ueewš DeeÙes. peye Gvekeâe yeer. «es[ ceMeerve cewve ceW ØeceesMeve ngDee Lee lees ØeceesMeve kesâ kegâÚ ceen yeeo ner ]Hewâkeäš^er keâer DeeJeemeerÙe keâe@ueesveer ceW Ùen [yeue ¤ce Jeeuee keäJeeš&j Suee@š ngDee Lee. keäJeeš&j kesâ oes keâcejeW kesâ heerÚs jmeesF& Iej, uewefš^ve-yeeLe¤ce Deewj ]Ketye Keguee Deebieve nw. Deebieve kesâ Skeâ keâesves ceW DemLeeÙeer oerJeejW G"e keâj Gve hej Smyesmšme Meerš keâer Úle [eue Skeâ leermeje Úesše keâceje yevee efueÙee ieÙee nw. leerveeW yesšeW keâer meheefjJeej meceeF& GveceW nes peeleer nw. pešeMebkeâj henues yeenj Jeeues yejeceos ceW meesles Les, uesefkeâve Skeâ yeej Menj ceW Fleveer Yeer<eCe meoea heÌ[er efkeâ veueeW keâe heeveer lekeâ pece ieÙee. jele keâes jpeeF& kesâ meeLe kebâyeue DeesÌ{ves hej Yeer meoea Gvekeâer nefñÙeeW ceW Glej ieÙeer. leerve efove lekeâ pJej«emle neskeâj efyemlejMeeÙeer jns. pJejcegòeâ nesves kesâ yeeo henuee Fjeoe keäJeeš&j kesâ meeceves keâer Keeueer ]peceerve hej Deheves efueS Skeâ ceÌ[ÙÙee [eue uesves keâe efkeâÙee. yee]peej mes ueewš keâj Deheveer Fme ceÌ[ÙÙee ceW Deekeâj pešeMebkeâj ves henuee keâece Ùen efkeâÙee efkeâ efieueemeYej heeveer ceW efceukeâ DeeHeâ cesievesefMeÙee kesâ oes ÛecceÛe Ieesue keâj heer ieÙes. heerves kesâ yeeo Jes le]Kle hej efyeÚs efyemlej hej uesš oJee kesâ Demej keâer

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Øeleer#ee keâjves ueies. DeJewOe ¤he mes efveefce&le ceÌ[ÙÙee ceW DemLeeÙeer ¤he mes efyepeueer keâe leej KeeRÛe yeuye lees ueškeâe efoÙee ieÙee nw hej hebKes keâer megefJeOee mebYeJe veneR nw. hebKes kesâ DeYeeJe ceW leerKeer Gceme Deewj ieceea Yejer ngF& nw ceÌ[ÙÙee ceW. uesefkeâve efoue kesâ oen kesâ meccegKe Ùen ieceea DeesÚer heÌ[ jner nw. oesnjer ieceea keâes Pesueles ngS yesÛewveer mes keâjJešW yeoueles ngS Jes ÛegheÛeehe uesšs jns. jele kesâ ueieYeie meeÌ{s Dee" yepes Gvekeâe heeslee iegñÒ GvnW Keevee Keeves kesâ efueS yegueeves DeeÙee. pegueeye keâer ]Kegjekeâ efueÙes nesves kesâ keâejCe Gmes cevee keâj efoÙee — ‘peer keâÚg veerkeâ veeneR yee... KeeÙes keâe ceve veeneR nw.’ heesles kesâ ueewš peeves kesâ yeeo ve keâesF& Gvekesâ ceve keâe neue hetÚves DeeÙee vee ner Keeves kesâ efueS hetÚves. Gceü kesâ Fme cegkeâece hej Deekeâj GvnW Ùen Fuenece nes Ûegkeâe nw efkeâ meejs mebyebOe mJeeLe& kesâ nQ. Gvekesâ leerveeW yesšs ØeeFJesš veewkeâefjÙeeW ceW nQ. Gvekesâ Jesleve mes Gvekesâ yeerJeer-yeÛÛeeW keâe ner ]KeÛe& hetje veneR heÌ[lee. Iej kesâ jeMeve-heeveer, Ieer-otOe, cekeâeve Je efyepeueer kesâ YeeÌ[s Deewj Iej keâer DevÙe Úesšer-yeÌ[er ]pe¤jleeW keâe meeje Yeej GvnW ner Jenve keâjvee heÌ[lee nw. efHeâj Yeer yesšs-yengDeeW keâer efieæ Âef° Gvekeâer pesye hej ueieer jnleer nw. keâYeer-keâYeer lees pesye ceW hewmes ve jnves kesâ keâejCe Ûegvener lebyeeketâ lekeâ kesâ efueS lejme peeles nQ. heebÛe yejme henues lekeâ efmLeefle Ssmeer veneR Leer. leye Gvekeâer Iejsefleve meeefJe$eer peerefJele Leer. Iej keâe meeje ]KeÛe& Gmekesâ neLe ceW Lee. Iej keâer ]pe¤jleeW keâer Deehetefle& kesâ meeLe-meeLe Gvekeâer FÛÚeDeeW keâer Deehetefle& keâe Yeer Jen hetje ]KÙeeue jKeleer Leer. Gmekesâ hejueeskeâ efmeOeejles ner DeveeLe neskeâj jn ieÙes nQ Jes. efkeâmeer keâes Gvekesâ Keeves-heerves, henvevesDeesÌ{ves Deewj nejer-yeerceejer keâer keâesF& ef]Heâ›eâ ner veneR. keâesunt kesâ yewue neW Jes pewmes. yeehe nesves kesâ veeles ef]peboieer Yej keâcee keâj efKeueevee GvneR keâe keâòe&JÙe nw. yee]keâer efkeâmeer Deewj keâe keâesF& keâle&JÙe veneR nw. yesšs lees Ùener Ûeenles nQ efkeâ veewkeâjer jnles Jes Ûeue yemeW Deewj GveceW mes efkeâmeer Skeâ keâes ce=lekeâ kesâ Deeefßele kesâ ¤he ceW mejkeâejer veewkeâjer neefmeue nes peeÙes. Gvekeâer veewkeâjer kesâ Deye Ú:-meele meeue ner yeÛes nQ. Deheves yeg{Ì ehes keâes ueskeâj FOej Jes yegjer lejn mes efÛebelf ele jnves ueies nQ. DeYeer keâcee–Oecee jns nQ lees oes petve hekeâerhekeâeÙeer efceue jner nw. mesJeeefveJe=eòf e kesâ yeeo keäÙee nesiee? me]Kle GuePeve nw. jele veerce kesâ ieeÚ mes Glej keâj Gvekeâer ceÌ[ÙÙee keâer efKeÌ[keâer kesâ efvekeâš Dee KeÌ[er ngF& nw. pegueeF& ceen kesâ yeeefjMe Jeeues efove nQ. hegveJe&meg ve#e$e Ûeue jne nw. Fme yeej DeYeer lekeâ yeeefjMe keâer Skeâ yetbo lekeâ keâneR veneR efiejer. efove ceW metjpe Deeie Gieuelee nw. Gmekesâ oen mes jele ceW Yeer Oejleer keâer

peveJejer-petve 2014 24


ueIegkeâLee

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234

me] p ee

ßeerceleer yekegâuee heejsKe

‘‘efJeosMe ceW yeÛÛeeW keâes Meejerefjkeâ me]pee veneR os mekeâles nQ, Ûeens Iej ner keäÙeeW ve nes.’’ ßegefle ves Deheveer mensueer Øe%ee mes keâne. Jen efJeosMe ceW oes meeue jnkeâj ueewšer Leer. ‘‘nesiee YeF& Jeneb keâe ]keâevetve, Ùen lees nceeje osMe nw, yeÛÛes Oecee ÛeewkeâÌ[er ceÛeeles nQ lees Skeâ-oes ueieevee Yeer heÌ[lee nw.’’ Øe%ee yeesueer. leYeer Deboj mes ‘‘Úcce’’ keâer DeeJee]pe DeeÙeer. ‘‘cecceer, cegVee ves iegueoeve leesÌ[ efoÙee.’’ efjÙee ]peesj mes efÛeuueeÙeer. ‘‘DeYeer oerheeJeueer hej ner ]Kejeroe Lee...’’ yeÌ[yeÌ[eles ngS Øe%ee Deboj ieÙeer. cegVee keâes ]peesj mes oes PeeheÌ[ peÌ[ efoÙes. cegVee jesles ngS yeenj Ûeuee ieÙee.

Meece keâes Keevee yeveeles meceÙe cevehemebo meerefjÙeue keâe meceÙe nesles ner Jen Peš mes oewÌ[er. Deewj nÌ[yeÌ[er ceW neLe mes Fbheesšx[ ›eâe@keâjer keâe yeeGue efiej heÌ[e. ef""keâ keâj Jen KeÌ[er ngF&, mensueer keâer yeele Ùeeo DeeÙeer. mJeÙeb keâes LehheÌ[ ueieeves kesâ efueS neLe G"eÙee, ieeue hej efueÙee, uesefkeâve Gleveer ]peesj mes veneR ueiee heeÙeer efpeleveer ]peesj mes cegVee keâes ueieeÙee Lee. Deye Gmeves Yeer mJeÙeb kesâ DevegYeJe Éeje efJeosMeer ]keâevetve keâes Dehevee efueÙee. 18, petefveÙej Sce. DeeF&. peer., peÙe yepejbie veiej, Fboewj (ce. Øe.) cees. : 9826952602

Úeleer OeOekeâleer jnleer nw. jele ceW Ùen OeOekeâ leerKeer Gceme ceW yeoue peeleer nw, pees efkeâmeer keâjJeš Ûewve veneR uesves osleer. efoveYej Jeeleevegketâefuele JeeleeJejCe ceW jnves kesâ keâejCe pešeMebkeâj kesâ efueS ieefce&ÙeeW ceW ceÌ[ÙÙee ceW jele keâešveer cegefMkeâue nes peeleer nw. ueÌ[kesâ-yeÛÛeeW kesâ keâejCe meye menvee heÌ[lee nw. yesÛewveer Deewj GuePeve peye no mes ]pÙeeoe yeÌ{ ieÙeer lees pešeMebkeâj ves G"keâj ceÌ[ÙÙee kesâ Deeues ceW jKeer IeÌ[er osKeer. jele kesâ meeÌ{s veew yepe ieÙes. pegueeye keâer ]Kegjekeâ keâes efueÙes oes Iebšs nes ieÙes efHeâj Yeer hesš ceW keâesF& nueÛeue veneR nw. ceue yevekeâj Goj ceW Skeâ$e DeMeHeâea ueeue kesâ Iej keâe Yeespeve Debieo keâe heebJe nes ieÙee nw. šme mes ceme veneR nes jne. Deepekeâue nj Jemleg vekeâueer efceueves ueieer nw. oJeeFÙeeb ner veneR vekeâueer otOe, Ieer, cemeeues, oeueW Ùeneb lekeâ keâer HetâueheefòeÙeeb lekeâ Deeves ueieer nQ. Deewj lees Deewj vekeâueer Deewjle lekeâ yee]peej ceW Gleej oer nw efJeosMeer kebâheefveÙeeW ves. nJee Yejes, keâece ÛeueeDees. nJee efvekeâeue keâj Oees-heeWÚ keâj efHeâj mes lene keâj jKe oes. efJe%eeve pees ve keâjs mees keâce.... KeerPe keâj pešeMebkeâj ves efceukeâ Dee@]Heâ cesievesefMeÙee keâer Skeâ Deewj ]Kegjekeâ heeveer Yejs efieueeme ceW [eue keâj heer ueer. Iebšs Yej yeeo Gvekeâer Ùen KeerPe Fleveer yeÌ{ ieÙeer efkeâ ]iegmmes ceW Deekeâj GvneWves efyevee heeveer kesâ hetjer MeerMeer heer [eueer. jele kesâ iÙeejn yepes hebef[le pešeMebkeâj kesâ hesš ceW ]peyejomle {bie mes IešeSb IegceÌ[ves ueieeR. Iej kesâ meejs ojJee]pes

yebo nes Ûegkesâ nQ. yecegefMkeâue ceÌ[ÙÙee mes efvekeâue keâj Jes keäJeeš&j kesâ ojJee]pes lekeâ DeeÙes Deewj omlekeâ oer. uesefkeâve ketâuej kesâ Meesj ceW Gvekeâer omlekeâ oce leesÌ[ ieÙeer. hesš hej oJeeye Flevee DeefOekeâ nw efkeâ Øeleer#ee keâjvee mebYeJe veneR nw. Jes heeveer Yeje ueesše ueskeâj SÛešeFhe kesâ keäJeeš&jeW kesâ meecetefnkeâ MeewÛeeueÙe keâer Deesj les]pe ]keâoceeW mes uehekesâ. Skeâ yeej. oes yeej. heebÛeJeer yeej ceW Jes hemle nes ieÙes. Gvekesâ Goj mes DeMeHeâea ueeue kesâ Iej keâe Yeespeve efJe‰e kesâ ¤he ceW MeewÛeeueÙe kesâ nJeeues nes Ûegkeâe nw. Gvekesâ mebmkeâejer ùoÙe Deewj meblehle Deelcee keâes Meebefle efceue Ûegkeâer nw. uesefkeâve Deye Gvekesâ mevcegKe Skeâ veÙeer cegmeeryele Dee KeÌ[er ngF& nw. ... hesš lees mee]Heâ nes ieÙee nw hej Deye heeveer mes Yeer heleues omle Meg¤ nes ieÙes nQ. Ú"JeeR yeej Gvekesâ Mejerj ceW meecetefnkeâ MeewÛeeueÙe lekeâ peeves keâer efnccele veneR yeÛeer. Jes Deheves keäJeeš&j kesâ efheÚJeeÌ[s yeveer veeueer hej pee yew"s. efHeâj Ùen efmeueefmeuee nj hebõn efceefveš yeeo DeveJejle nes ieÙee. megyen lekeâ Gvekeâe Mejerj hemle heÌ[ ieÙee Deewj Jes G"ves kesâ Yeer ]keâeefyeue veneR jns.

25 peveJejer-petve 2014

huewš veb. 101, ieesu[er Deheeš&ceWš, 119/373-yeer, oMe&ve hegjJee, keâevehegj-208012. cees.: 8765379718

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. efovesMe ef$ehee"er ‘Mecme’ keâer ]ie]peueW ve]pej Kego mes efceueeves ceW hemeerves Útš peeles nQ, Kegoer keâes Deepeceeves ceW hemeerves Útš peeles nQ. nceejer cegmkeâjenš mes meYeer keâes jMkeâ neslee nw, ceiej Ùetb cegmkegâjeves ceW hemeerves Útš peeles nQ. cegnyyele Deeheves keâj ueer Ùes DeÛÚer yeele nw uesefkeâve, cegnyyele keâes efveYeeves ceW hemeerves Útš peeles nQ. ngvej keâes yesÛe uesves keâe ngvej Deelee veneR meyekeâes, cegveeefmeye oece heeves ceW hemeerves Útš peeles nQ. ]Heâmeue ve]Heâjle keâer hewoe keâj jns nQ Deye efmeÙeemeleoeb, Deceve kesâ iegue Gieeves ceW hemeerves Útš peeles nQ. hegjeveer yeele nw peye DeebÛe meÛe mes otj jnleer Leer, DeYeer meÛe keâes yeÛeeves ceW hemeerves Útš peeles nQ. Ùes pees Gcceero keâer ueew nw Fmes yegPeves ve oW Ùeejes, DebOesjs keâes efceševes ceW hemeerves Útš peeles nQ. x

x

x

efoue JeneR ÚesÌ[keâj Ûeues DeeÙes, ¤"keâj neb ceiej Ûeues DeeÙes. ncekeâes yee]peej cegbn efÛeÌ{elee Lee, pesye Keeueer Leer, Iej Ûeues DeeÙes. ueesie Peb[eW kesâ meeLe DeeÙes nQ, Deewj nce }s kesâ mej Ûeues DeeÙes. ]KJeeye DeebKeeW ceW DeeÙes cegªer Yej, meeLe ceW efkeâleves [j Ûeues DeeÙes. Deheveer cebef]peue lees Ùes veneR ueieleer, nce Ùes Deeef]Kej efkeâOej Ûeues DeeÙes. nce yegueeles jns GvnW uesefkeâve, kegâÚ Deiej kegâÚ ceiej Ûeues DeeÙes. ef]peboieer keâer keâef"ve hejer#ee ceW, ‘Mecme’ hee kesâ efme]Heâj Ûeues DeeÙes.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

hetÚ cele cegPemes efkeâ keäÙee kewâmee ngDee, pees ngDee pewmee ngDee DeÛÚe ngDee. ceQ Yejesmee ues ieÙee yee]peej ceW, cegPekeâes nj JÙeeheej ceW Ieeše ngDee. peeves keâye ueewšsiee Deheveer jen hej, Deeoceer nw osJelee Yeškeâe ngDee. Yetue peelee ntb ceQ Deheves iece meYeer, osKelee ntb peye legPes nbmelee ngDee. ceevelee ntb peerle ceQ heeÙee veneR, cele mecePe uesefkeâve cegPes neje ngDee. pees Deueceyeoe&j Dee]peeoer keâe nw, ]Kego Jener yebOeve ceW nw pekeâÌ[e ngDee. hÙeej keâe metjpe ve peeves keâye Gies, ve]HeâjleeW keâe nj lej]Heâ kegânje ngDee. x

x

x

Skeâ Pet"er cegmkegâjenš keâes ]KegMeer keânles jns, efme]He&â peerves Yej keâes nce keäÙeeW ef]peboieer keânles jns. ueesie hÙeemes keâue Yeer Les nQ Deepe Yeer hÙeemes yengle, efHeâj Yeer meye menje keâes peeves keäÙeeW veoer keânles jns. nce lees Deheves Deehekeâes ner {tbÌ{les Les oj-ye-oj, ueesie peeves keäÙee mecePe DeeJeejieer keânles jns. Deye nceejs ueye Kegues lees Deehe Ùetb yesÛewve nQ, peyeefkeâ meefoÙeeW Ûeghe Les nce yeme Deehe ner keânles jns. jnvegceeDeeW ceW efle]peejle keâe ngvej keäÙee ]Ketye nw, leerjieer os keâjkesâ ncekeâes jesMeveer keânles jns. peJeenj veJeesoÙe efJeÅeeueÙe, «eece Je heesmš-IegIeguehegj, efpe.- yeuejecehegj (G. Øe.)-271201

E-mail : yogishams@yahoo.com

peveJejer-petve 2014 26


keâneveer

eqOeveeefOeve... efOeve... efOeveeefOeve... Deuekeâe efmevne ukeâer yejmeele kesâ yeeo ceewmece megneJevee nes ieÙee Lee. jemles ceW efyeÚs megvenues HeòeeW mes Deeleer Ûej&-cej& keâer DeeJee]pe DemHegâšmeer kegâÚ keân jner Leer pees mecePe ve Dee Heeves kesâ yeeJepeto yeÌ[er Yeueer ueie jner Leer. Meebefle HeLe kesâ oesveeW Deesj mepeer jbieerve HetâueeW keâer keâleejW Deewj yeerÛe-yeerÛe ceW jbieesueer-meer yeveeles ngS IegceeJeoej ieefueÙeejs... keâe@uespe peeves keâe Ùen jemlee cegPes ncesMee ner uegYeelee jne nw, ceQ Fmeer keâe@uespe ceW HeÌ{er Deewj Deye ÙeneR HeÌ{e Yeer jner ntb. TbÛeer-veerÛeer HeneefÌ[ÙeeW Hej ÛeÌ{les ngS cenmetme neslee pewmes Fve HeneefÌ[ÙeeW keâer ieeso ceW meceeÙeer Ùen ieume& keâe@uespe keâer efyeefu[bie veneR, yeefukeâ keâesF& ¤He ieefJe&lee veeefÙekeâe nes pees HeneefÌ[ÙeeW keâer Deesš ceW ve]peekeâle kesâ meeLe KeÌ[er efkeâmeer keâe Fble]peej keâj jner nes. Gmes ceQves Henueer yeej ÙeneR osKee Lee, "erkeâ Fmeer peien. oueeue kesâ Ûebiegue mes ÚgÌ[eÙeer ieÙeer kegâÚ Deewj ueÌ[efkeâÙeeW kesâ meeLe Jen Yeer Ùeneb ueeÙeer ieÙeer Leer. Jen veneR peeveleer Leer efkeâ Jen efkeâme YeÙebkeâj peerJeve keâe efnmmee yeveves mes yeÛee ueer ieÙeer Leer. Jen veneR peeveleer Leer efkeâ Gmekeâer ef]peboieer ceewle mes yeolej nes mekeâleer Leer. Jen ]KegMeefkeâmcele Leer efkeâ Gvekesâ Ûebiegue mes ÚgÌ[e ueer ieÙeer Leer. Jen ]KegMeefkeâmcele Leer efkeâ Jen ]KegMeefkeâmceleer Ùee yeoefkeâmceleer keâe celeueye veneR peeveleer Leer. ceQves Gmekeâer lej]Heâ ]ieewj mes osKee — meebJeuee jbie, Úesšer-Úesšer DeebKeW, ÛeHešer-Hetâueer veekeâ, ceesšs-keâeues neW" Deewj IegbIejeues yeeue. Fleveer peeÙeoeo kesâ meeLe meesuen-me$en meeue keâer Jen DeeefoJeemeer ueÌ[keâer, efouueer pewmes ceneveiej ceW DeHeveer peVele yemeeves keâer nmejle efueÙes Ûeueer DeeÙeer Leer. Gmekesâ Yeerlej mes Skeâ ef]peöer DeelceefJeMJeeme Peebkeâ jne Lee efpemeves cegPes yeslejn Deekeâef<e&le efkeâÙee Deewj ceQves Gmes DeHeves Heeme yeguee efueÙee. DeHeveer HeÇOeeveeÛeeÙee& kesâ Éeje ÛeueeÙes pee jns SvepeerDees kesâ Mele&veeces Hej nmlee#ej keâj ceQves Gmes DeHeves meeLe jKeves keâer F]pee]pele ues ueer. ¤Hebleer, Gmeves DeHevee veece yeleeÙee pees cegPes Gmekesâ keâe]Heâer Devegketâue ueiee. Iej kesâ keâece mecesšleer Jen cesjs meeLe ner keâe@uespe Dee peeleer peneb SvepeerDees Éeje ÛeueeÙes pee jns mketâue ceW Jen Yeer Deewj ueÌ[efkeâÙeeW kesâ meeLe HeÌ{eF& keâjleer. Keeueer Je]keäle ceW Jen DeHeveer GceÇ keâer ueÌ[efkeâÙeeW kesâ meeLe Kesueleer, lees keâYeer njer Ieeme Hej yew"er, ÙetkeâefueHšme kesâ TbÛes HesÌ[eW keâes DeHeveer Úesšer-Úesšer DeebKeeW ceW Yejleer. ueÌ[efkeâÙeeW kesâ Pegb[ ceW Jen Deueie mes HenÛeeveer peeleer Deewj cesjer efve]ieeneW kesâ oeÙejs ceW ]kewâo nes peeleer. peye ceQ Gmes kegâÚ yeleeleer leye Gmekeâer DeebKeW nwjle mes Yej peeleeR pewmes ceQ efkeâmeer Deewj ner ogefveÙee kesâ yeejs ceW yelee jner ntb. Ùen ogefveÙee Gmekesâ efueS meÛecegÛe ner otmejer ogefveÙee Leer, Jejvee pebieueeW keâe Gvcegòeâ mJeYeeJe Gmekeâer peerJeve Mewueer keâe efnmmee Lee. Jen yeÌ[er efp] eccesoejer mes mketâue ceW efmeKeeÙes Hee" Ùeeo keâjleer, meeLe ner cegPes DeHeveer Yee<ee kesâ ieerle megveeleer. keâYeer-keâYeer Jen cegPes DeeefoJeemeer ve=lÙe Yeer efoKeeleer. ceQves cenmetme efkeâÙee efkeâ DeHeveer meeoieer kesâ meeLe Jen meÛecegÛe megob j Leer. nwjeveer mes Kegueer Gmekeâer DeebKeW, Gmekeâer megob jlee keâes Deewj yeÌ{e osleeR. ceQves HeeÙee Lee efkeâ ¤Hebleer kesâ Yeerlej peeveves-mecePeves keâer ueeuemee Leer. Jen cesjer yeeleeW keâes yeÌ[s OÙeeve mes megveleer Deewj efvejblej DeHeveer menceefle peleeleer jnleer. ceiej peye lekeâ Gmes keâesF& yeele mecePe veneR Deeleer, Jen DeHeveer iejove veneR efnueeleer. HetÚs peeves Hej Yeer Jen ]KeeceesMe osKeleer jnleer. ceQ oesyeeje efkeâmeer Deewj lejn mes DeHeveer yeele keâes mecePeeleer. mecePe Dee peeves Hej Gmekesâ Ûesnjs keâer KeesÙeer ngF& jbiele JeeHeme ueewš Deeleer. Jen ]Kego Flevee veneR yeesueleer, efpeleveer Gmekeâer DeebKeW yeesueleeR. Gmekeâer menceefle-Demenceefle,

n

27 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Deuekeâe efmevne efnboer keâefJelee Deewj keâneefveÙeeW kesâ DeueeJee meceer#eelcekeâ efveyebOe uesKeve Deewj DevegJeeo keâce& ceW Yeer cenleer GHeueefyOe kesâ meeLe Deuekeâe efmevne keâe veece Skeâ Glke=â<š keâeÙe&›eâce HeÇmleeslee Deewj GodIeesef<ekeâe kesâ ¤He ceW DeekeâeMeJeeCeer leLee otjoMe&ve ceW meceeÂle nw. DeHeves yengÛeefÛe&le keâefJelee-mebieÇneW ‘keâeue keâer keâes]Ke mes’, ‘ceQ ner lees ntb Ùes’, ‘lesjer jesMeveeF& nesvee Ûeenleer ntb’ Deewj keâneveer-mebieÇn ‘megjef#ele HebKeeW keâer GÌ[eve’ leLee ‘cegPemes kewâmee vesn’ mes efnboer meeefnlÙe ceW HeÇefleef<"le ßeerceleer efmevne keâes efnboer Dekeâeoceer, efouueer mejkeâej leLee osMe keâer peeveer-ceeveer meeefneflÙekeâ mebmLee ‘HejbHeje’ meefnle Deveskeâ HeÇcegKe mebmLeeDeeW Éeje mecceeefvele efkeâÙee ieÙee nw. Fvekesâ ke=âeflelJe Hej efvejblej MeesOe keâeÙe& mebHeVe nes jns nQ. mebmeoerÙe efnboer Heefj<eo Éeje mebmeo kesâ kesâbõerÙe keâ#e ceW je<š^Yee<ee ieewjJe mecceeve HeÇeHle Fme jÛeveekeâej ves osMe-efJeosMe ceW DeHeves ieefjceeceÙe jÛevee Hee" Deewj kegâMeue cebÛe-mebÛeeueve mes Deketâle ueeskeâefHeÇÙelee Deefpe&le keâer nw. lesjn Je<eesË lekeâ ieCeleb$e-efoJeme Hejs[ keâe DeebKeeW osKee neue megveeves keâe ieewjJe neefmeue keâjves Jeeueer Ùen uesefKekeâe DeeJee]pe keâer ogefveÙee keâer Yeer meMeòeâ nmlee#ej nQ.

nwjeveer, efpe%eemee meye Gmekeâer DeebKeeW mes peeefnj nes peeleer. keânves keâes Gmes DeHeveer Yee<ee kesâ DeueeJee efkeâmeer otmejer Yee<ee keâe %eeve veneR Lee. ceiej Jen mecePeleer nj Yee<ee Leer. Gmekeâer DeebKeeW ceW mewkeâÌ[eW meJeeue lewjles Deewj Jen nj meJeeue keâe peJeeye leueeMeleer. cesjer Yejmekeâ keâesefMeMe nesleer efkeâ ceQ Gmekeâer nj efpe%eemee Meeble keâj mekebtâ Deewj Gmes veÙeer peevekeâeefjÙeeW mes mece=æ keâj mekebtâ. Jen peuoer ner Menj keâer yeesueer yeesueves ueieer Leer. ceQ [jleer Leer efkeâ keâneR Jen DeHevee iebJeF&Heve ÚesÌ[keâj Menj Jeeueer ve yeve peeÙes. ceiej ceQves cenmetme efkeâÙee Lee efkeâ Menjer Deekeâ<e&Ce kesâ yeeJepeto Gmekeâe DeHeves ieebJe-Iej mes Deštš mebyebOe Lee. DeHeves ieÇeceerCe peerJeve mes meerKeer keâF& lejn keâer DeveesKeer peevekeâejer oskeâj Jen Yeer cegPes DeÛebefYele keâj osleer. ‘ceewmece yeoueves Jeeuee nw, peeÌ[e Deewj HeÌ[siee...’ Gmekeâer yeele Hej ceQ nbme HeÌ[leer, ‘legPes ceewmece efJeYeeie JeeueeW keâe ]Heâesve DeeÙee Lee?’ Jen DeHeveer yeele Depeerye lekeâesË kesâ meeLe efmeæ keâjleer. keâF& yeej Jen efkeâmeer He#eer keâes efoKeekeâj Deeves Jeeues Je]keäle keâer peevekeâejer Fme lejn yeleeleer pewmes Jen Gve Heef#eÙeeW keâer yeesueer mecePeleer nes Deewj Gve Heef#eÙeeW ves Gmekesâ keâeve ceW Ùen peevekeâejer oer nes efkeâ peuoer ner Ùeneb let]Heâeve Deeves Jeeuee nw. Ûetns keâer GÚueketâo osKekeâj, YetkebâHe kesâ yeejs ceW keâer ieÙeer Gmekeâer GodIees<eCee cesjs efueS DeefJeMJemeveerÙe melÙe Leer. Gmekeâer ogefveÙee cesjs efueS Yeer efJemceÙe keâe efJe<eÙe nw. Gmes cesjs meeLe jnles leerve meeue yeerle Ûegkesâ nQ Deewj Deye Jen Skeâ mecePeoej, HeefjHekeäJe ueÌ[keâer yeve Ûegkeâer nw. cesjs DekesâuesHeve keâes Skeâeble ceW yeoueves Jeeueer Fme ueÌ[keâer keâer cesjs peerJeve ceW yengle DenefceÙele nw. Gmekeâer ]KeeceesMeer cesjs Skeâeble keâer ueÙe keâes štšves veneR osleer, lees Gmekeâer ÛeHeue DeebKeW efvejblej mebJeeo keâer HeÇleer#ee ceW efoKeeÙeer HeÌ[leer nQ. Gmekeâe nesvee Ssmee nw pewmes Jen nw Yeer,

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ceiej Gmekesâ nesves keâer keâesF& Deenš Yeer veneR. Gmeves yeÌ[er nesefMeÙeejer kesâ meeLe cesjer ]pe¤jleW mecePe ueer LeeR Deewj Jen cesjer meceÙe meeefjCeer kesâ cegleeefye]keâ ]keâoceleeue keâjleer efceueleer. Iej kesâ keâece efveHešekeâj, Jen cesjs keâe@uespe peeves kesâ meceÙe Hej lewÙeej efceueleer. cesjs Skeâebieer peerJeve ceW Jen cesjer menÙeesieer Yeer Leer Deewj meeLeer Yeer. cesje Gmemes efjMlee Flevee Ieefve<" nes Ûegkeâe Lee efkeâ Jen keâYeer cegPes efkeâmeer yeÛÛeer-meer ceeuetce HeÌ[leer, lees keâYeer ef]peccesoeefjÙeeW mes Yejer ceeb pewmeer ueieleer. ceQ Gmekesâ efueS yengle kegâÚ lees veneR keâj HeeÙeer ceiej neb, ef]peboieer keâes ueskeâj Gmekesâ ]Ketyemetjle YeüceeW keâes yeÛeeÙes jKeves keâer keâesefMeMe ueieeleej keâjleer jner ntb. Gmekeâer meeoieer Deewj efveMÚuelee osKekeâj cegPes Dekeämej Ùen YeÙe ueielee efkeâ Deiej Gmes nkeâerkeâle keâer keâ"esjlee mes ¤-ye-¤ nesvee HeÌ[e lees ef]peboieer ceW kegâÚ Yeer veneR yeÛesiee -- ve Ùes veefoÙeeb, ve HeneÌ[, ve Pej-Pej yenles Pejves, ve nefjÙeeueer IeeefšÙeeb. leye Oejleer yeebPe nes peeÙesieer Deewj HeJe&le mebvÙeemeer. Skeâ jes]pe Gmeves cegPes DeHeveer yeesueer ceW kegâÚ iegveiegveeles ngS Skeâ ]Keeme lejn keâe ve=lÙe efoKeeÙee. efOeveeefOeve...efOeve... efOeveeefOeve...efOeve... keâer DeeJee]pe kesâ meeLe, keâYeer Jen DeHeves efmej keâes ieesue-ieesue Iegceeleer lees keâYeer neLe-HewjeW keâes. ceQ Fme ve=lÙe keâes osKe keâj nbmeves ueieer. efOeveeefOeve...efOeve... efOeveeefOeve...efOeve... Fmekesâ efmeJee cesjer mecePe ceW kegâÚ veneR DeeÙee. Gmeves yeleeÙee efkeâ Ùen Ssmeer efleleefueÙeeW keâe ieerle nw pees efkeâmeer kesâ cejves keâer HeÇleer#ee ceW Fme ]Keeme HeÇkeâej kesâ mJej ceW iegveiegveeleer nQ. Gmeves yeleeÙee efkeâ Fme HeÇpeeefle keâer efleleefueÙeeb efMekeâej keâj DeHevee Yeespeve veneR pegšeleeR yeefukeâ DeHeveer efJeMes<e HeÇkeâej keâer YeveYeveenš kesâ meeLe ve=lÙe keâjles ngS DeemeVe ce=lÙeg keâe peMve ceveeleer nQ, FmeefueS Fvekeâer ceewpetoieer ce=lÙeg keâe mebkesâle

peveJejer-petve 2014 28


ceeveer peeleer nw. Gmekeâer Fme peevekeâejer mes ceQ DeÛebefYele jn ieÙeer ceiej Gmes keâesF& DeÛebYee veneR Lee, ve ner keâesF& efMekeâeÙele Leer. efHeâj Yeer, cesjs Ûesnjs Hej ÚeÙeer ceeÙetmeer keâes osKeles ngS Gmeves otmeje ieerle megveeÙee. Gmekeâe cenerve mJej Fme yeej kegâÚ Guueeme efueÙes ngDee Lee ceiej ceQ yengle meeceevÙe veneR jn HeeÙeer. Gmeves cesje neLe HekeâÌ[keâj cegPes KeÌ[e keâj efoÙee Deewj cesjer keâcej ceW neLe [eue keâj DeHeves Hewj Deeies-HeerÚs keâjles ngS DeeefoJeemeer {bie mes ve=lÙe keâjves ueieer. Gmeves yeleeÙee, Jeneb keâer ueÌ[efkeâÙeeb meecetefnkeâ mJej ceW Fme lejn keâe ieerle ieeles ngS pebieue kesâ osJelee mes meyekesâ efnle keâer keâecevee keâjleer nQ. Skeâ yeej Gmeves Deešs keâer Úesšer-Úesšer ieesefueÙeeb yeveekeâj, ÛeeMeveer ceW Gyeeuekeâj cegPes efKeueeÙeeR. Gmekeâe mJeeo yengle YeeÙee veneR lees Ssmee ]Kejeye Yeer veneR ueiee. ‘DeÛÚe nw.’ HeÇefleef›eâÙee keâes Glmegkeâ, Gmekeâer DeebKeeW keâes osKekeâj ceQ nbme oer. Jen Ssmes ]KegMe nes ieÙeer pewmes Gmekeâe pebieue Menj mes peerle ieÙee nes. efHeâj lees Jen Dekeämej ner cegPes DeHeves HeejbHeefjkeâ Yeespeve keâe mJeeo ÛeKeeves ueieer. cegPes Helee ner veneR Ûeuee efkeâ keâye Deewj kewâmes ceneveiej kesâ Fme DeeOegefvekeâ ]Heäuewš ceW Skeâ DeeefoJeemeer pebieue neJeer nesves ueiee. keâF& yeej lees ceQ Yeer Gmekesâ DeefYeJeeove keâe Gòej ‘peesnej’ keânkeâj osleer. peye ceQ Gmes ‘Deemees pegDee’ keânkeâj yegueeleer Ùee ‘yemees pegDee’ keânkeâj yew"ves keâes keânleer lees Jen yeslejn ]KegMg e nes peeleer. Gmekeâer yeesueer, Gmekesâ ieerle, Kesue-nerKesue ceW cesjer efoveÛeÙee& ceW efnmmesoejer keâjves ueies Les. keâYeer-keâYeer ceQ meesÛeleer efkeâ Gmekesâ meeLe Gmekesâ ieebJe Ûeuetb ceiej efHeâj Ùen meesÛe keâj [j peeleer efkeâ keâneR Jeneb peekeâj, Gmekeâer pebieue keâer ogevf eÙee ceW JeeHeme ueewš peeves keâer FÛÚe peeie G"er lees cesje keâece kewâmes Ûeuesiee. meÛe nw, mJeeLe& nce Menjer ueesieeW kesâ K] etve ceW Dee yemee nw. Deepe kesâ ]KegMevegcee ceewmece ceW yeerleer keâF& yeeleW ÙeeoeW ceW IegceÌ[ves ueieer LeeR Deewj ceeveefmekeâ ogefveÙee ceW ceQ yengle uebyeer mewj keâj DeeÙeer Leer Jejvee efHeÚues kegâÚ jespe mes lees efyemlej mes efnueves[gueves keâe Yeer ceve veneR keâj jne Lee. ojDemeue kegâÚ meceÙe mes ceenJeejer yengle DeefveÙeefcele nes ieÙeer nw. keâYeer oes-leerve cenerves Deeleer ner veneR lees keâYeer Deeflejskeâ nes peeleer nw. DeHeves mJeYeeJe keâe Yeer Fve efoveeW keâesF& ef"keâevee veneR jnlee. Jees lees ¤Hebleer nw lees mebYeeue uesleer nw. [ekeäšj keânleer nw, Deepekeâue Ûeeueerme keâer GceÇ ceW Yeer ceerveesHee@pe nes peelee nw. Ùes efove YeeJeelcekeâ Deeflejskeâ kesâ

29 peveJejer-petve 2014

Yeer nesles nQ, MeeÙeo Fmeer ›eâce ceW ceQ efHeÚueer yeeleW oesnjeves ueieer Leer. Deepe leefyeÙele kegâÚ yesnlej ceeuetce HeÌ[er lees Iej mes efvekeâueves keâes ceve kegâueyegueeves ueiee. meesÛee, keâe@uespe Ûeueleer ntb, keâesF& keäueeme uetb Ùee ve uetb, keâce mes keâce ¤šerve lees yeouesiee. ceiej pewmes ner Iej mes yeenj efvekeâueves ueieer efkeâ ueÌ[KeÌ[e ieÙeer. ¤Hebleer ves Peš yeÌ{keâj meneje efoÙee Deewj mebYeeuekeâj cegPes Iej JeeHeme ues DeeÙeer. cesjs efmej ceW lesue "eWkeâles ngS Jen DeÛeevekeâ ner HetÚ yew"er — ‘‘oeroer,cesjs ieebJe Ûeueesieer? Jeneb Ssmeer keâF& peÌ[er-yetefšÙeeb nQ efpevekeâe jme Heerves mes Ketve yenvee Yeer ®keâ peeÙesiee Deewj keâce]peesjer Yeer otj nes peeÙesieer...’’ ¤Hebleer keâer yeele megvekeâj ceQ LeesÌ[e Demenpe nes ieÙeer. Fmes kewâmes Helee, cegPes keäÙee HejsMeeveer nw? nes mekeâlee nw, Fmeves [e@keäšj kesâ meeLe cesjer yeeleÛeerle megveer nes Deewj Deboe]pee ueieeÙee nes. ]Kewj, pees Yeer nes, ceQ Fme lejn keâer yeeleeW ceW efnmmesoejer keâjves keâer Deeoer veneR Leer. cegPes DeYeer Yeer OÙeeve nw, peye ceQ Henueer yeej Fme lejn kesâ HeefjJele&ve mes ieg]pejer Leer lees Skeâeble ceW yew"keâj ]Kego keâes ueÌ[keâer nesves Hej efkeâlevee keâesmee Lee. efkeâleves ner DeJemejeW Hej Fme DeJemLee kesâ keâejCe cesjer HeÇefleYeeSb yeeefOele ngF& LeeR. ceeb ves yenglesje mecePeeÙee efkeâ Œeer nesves kesâ efueS Ùen ]pe¤jer nw, Ùen Œeer keâes HetCe&lee HeÇoeve keâjlee nw, Fmekesâ yeeo ner JebMe Deeies yeÌ{lee nw. ceiej ceQ cenerveeW DeHeveer ueeÛeejer Hej jesleer jner. ceQ HetÚvee Ûeenleer Leer efkeâ Heg®<e keâer HetCe&lee kesâ efueS Ssmeer me]pee mes ieg]pejvee ]pe¤jer keäÙeeW veneR neslee peyeefkeâ JebMe lees Gvekesâ veece keâe Ûeuelee nw, Deewj Yeer yengle mes ØeMve ceve ceW G"les ceiej ceQ Fmeer Demenpelee kesâ keâejCe keâYeer HetÚ veneR HeeÙeer. Deepe ¤Hebleer keâe Fme lejn Kegues leewj Hej kegâÚ keânvee cegPes ÛeeQkeâe ieÙee. cegPes lees Ùen Yeer Deboe]pee veneR Lee efkeâ ¤Hebleer Fve yeeleeW kesâ yeejs ceW peeveleer Yeer nw. ‘‘legcnW cenervee... neslee nw? cegPes lees Deepe lekeâ Helee ner veneR Ûeuee...’’ LeesÌ[e nkeâueeles ngS ceQ HetÚ yew"er. ojDemeue Gmeves Deepe lekeâ cegPemes Ssmee keâesF& meeceeve Yeer veneR cebieJeeÙee peyeefkeâ Gmekeâer nj ]pe¤jle keâe meeceeve ceQ ner ]Kejero keâj ueeleer Leer. cesjs mebMeÙe Hej Jen efJepeÙe ieJe& mes cegmkeâje jner Leer. Gmeves cegPes yeÌ[er ner KegefHeâÙee peevekeâejer osles ngS yeleeÙee efkeâ Ùeneb ueeves mes Henues SpeWš ves meYeer ueÌ[efkeâÙeeW keâes kegâÚ Ssmeer peÌ[er-yetefšÙeeb efKeueeÙeer LeeR efpevemes Gvekeâe ceeefmekeâ Oece& nesvee ®keâ ieÙee. ‘‘celeueye?’’ ceQ nwjeveer mes Ûeer]Ke HeÌ[er, ‘‘legceves keäÙeeW keâjeÙee Ssmee?’’ Gmeves yeleeÙee efkeâ SpeWš ves veewkeâjer Hej ueieeves keâer Ùen Mele& jKeer Leer. Gmekesâ cegleeefye]keâ Ssmee keâjJeeves mes Fve ueÌ[efkeâÙeeW keâes keâF& lejn keâer HejsMeeefveÙeeW mes yeÛeeÙee pee mekesâiee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ceQ mekeâles ceW Dee ieÙeer. Ùen keäÙee keân jner nw? kewâmeer HejsMeeefveÙeeW mes yeÛeeÙee pee mekesâiee? celeueye Deye Fme Mejerj keâes veesÛees-Kemeesšes, keâesF& efÛevn veneR jnsiee...? Menj osKeves Deewj Menj ceW peekeâj Hewmee keâceeves keâe meHevee osKeves Jeeueer yesÛeejer Yeesueer-Yeeueer ueÌ[efkeâÙeeb, keâneb peeveleer nQ efkeâ FvneWves efkeâlevee yeÌ[e meewoe efkeâÙee nw. ceQ Gmes yeleevee Ûeenleer Leer efkeâ Œeer keâer HetCe&lee Fmekesâ efyevee veneR nw Deewj Fme cegmeeryele mes yeÛekeâj ve kesâJeue Jen ceele=lJe megKe mes JebefÛele jn peeÙesieer yeefukeâ Gmekeâer JebMe-yesue keâe efJekeâeme ®keâ peeÙesiee. Ssmeer keâF& yeeleW efpevekesâ HeÇefle cesjer ceeb ves cegPes mepeie efkeâÙee Lee, Jes meye cesjer ]pegyeeve Hej LeeR. Deye lekeâ MeeÙeo cesjs efueS Deewjle nesvee JÙeefòeâ nesves mes DeefOekeâ cenlJeHetCe& veneR Lee ceiej ¤Hebleer mes Gmekeâe Ùen DeefOekeâej Úerves peeves keâer meeef]peMe ves DeÛeevekeâ ner Fmes meJee&efOekeâ cenlJeHetCe& yevee efoÙee. Deieues ner efove ceQ Gmes DeHeveer ieeFveskeâesuee@efpemš kesâ Heeme ues ieÙeer. keâF& lejn keâer peebÛe kesâ DeeOeej Hej oer ieÙeer [e@keäšj keâer efjHeesš& cesjer DeeMebkeâe mes Hejs veneR Leer. ceve yeÌ[e Deenle ngDee. mebyebOeeW keâes ueskeâj cesjer JÙeefòeâiele OeejCee yengle mebJesoveMeerue jner nw efpemekeâer Jepen mes ceQves ]Kego keâes efJeJeen Deewj HeefjJeej kesâ yebOeve mes otj jKee Lee ceiej ¤Hebleer kesâ Deeves kesâ yeeo cesjer OeejCeeSb yengle no lekeâ yeoueer LeeR. ¤Hebleer kesâ meeLe ngS Fme Úue keâes ceQ yejoeMle veneR keâj Hee jner Leer. ceQves [e@keäšj mes osj lekeâ Fme mebyebOe ceW yeele keâer. [e@keäšj ves cegPes kegâÚ Gcceero yebOeeÙeer Deewj ceQ Gmekesâ keâns cegleeefye]keâ Gmekeâe efveÙeefcele GHeÛeej keâjeves ueieer. Je]keäle yeerlelee jne ceiej ngDee kegâÚ veneR, yeme cesje Fble]peej cesjs meyeÇ keâe Fcleneve ueslee jne. efHeâj ceQves [e@keäšj yeoue efueÙee. keâF& [e@keäšj yeoue efueÙes. ¤Hebleer cesjs keâns Devegmeej meye keâjleer jner. peneb-peneb ceQ Gmes ues peeleer jner, Jen peeleer jner. pees oJeeFÙeeb ceQ Gmes osleer jner, Jen Keeleer jner ceiej veleer]pee efmeHeâj ner jne. FOej ¤Hebleer kesâ mJeYeeJe ceW DeÛeevekeâ ner "njeJemee Dee ieÙee Lee. Deye Jen keâece keâjles ngS iegveiegveeleer veneR Leer, cegPemes efpe%eemee Yejs meJeeue veneR HetÚleer. Jen ÛegHe-ÛegHe jnleer. keâF& yeej Jen Skeâeble ceW oerJeej keâer lej]Heâ škeâškeâer ueieeÙes MetvÙe ceW osKeleer jnleer. Gmekeâer Ùen K] eeceesMeer cegPes lees[Ì ves ueieer. ceQves efnmeeye ueieeÙee efkeâ Gmes DeHevee Iej ÚesÌ[s ueieYeie HeebÛe meeue Hetjs nesves Jeeues Les Deewj Fve HeebÛe meeueeW ceW Jen keâce mes keâce ome meeue yeÌ[er nes ieÙeer Leer. Yejer peJeeveer ceW ner Jen DeOesÌ[-meer efoKeves ueieer Leer. ‘legcnejs ieebJe ÛeueW?’ ceQves meesÛee, keâce mes keâce Iej peekeâj, DeHeves ueesieeW mes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

efceuekeâj ]KegMe lees nes peeÙesieer. ieebJe peeves keâer yeele mes meÛecegÛe Gmekesâ Ûesnjs Hej ÛebHeF& jbie Glej DeeÙee ceiej Gmekesâ Heeme Gmekesâ ieebJe keâe Hetje Helee veneR Lee. ‘ceesje veoer Heej keâjves kesâ yeeo yesueleguee ceW Skeâ yeÌ[emee mketâue nw...’ Jen DeHeves ieebJe kesâ yeejs ceW yeleeves ueieer. Fbšjvesš keâer meneÙelee mes nce neLeerieesÌ[ veece kesâ Gme ieebJe keâe Helee ueiee HeeÙes pees Demece kesâ iegefÌ[ÙeePeej pebieue Heej keâjves kesâ yeeo efmLele nw. nceves yesueleguee keâer efškeâš yegkeâ keâje ueer Leer. Fmekesâ yeeo iegefÌ[ÙeePeej keâe Ievee pebieue Lee, peneb mes ÙeeleeÙeele keâe mebHeke&â veneR Lee. jsue kesâ ef[yyes ceW ÛeÌ{les ngS Gmekesâ Ûesnjs Hej yeÛeHeve keâer HeejoMeea lejuelee Glej DeeÙeer Leer. Jen eqKeÌ[keâer mes meškeâj yew"er Leer. yeenj kesâ ÂMÙe Gmekesâ Ûesnjs Hej Glejles pee jns Les. njs HesÌ[eW keâer ÚeÙee, Gme Hej Dee-pee jner Leer. Gpeñ nJee meeefOekeâej Gmekesâ yeeueeW mes ef{"eF& keâj jner Leer. DeHeveer DeebKeeW kesâ jemles Jen njs cewoeveeW ceW Glejleer pee jner Leer, Oetueoej Heie[bef[ÙeeW Hej oewÌ[leer pee jner Leer. meceÙe Deewj mLeeve keâer otefjÙeeb, jsue keâer meceeveeblej HešefjÙeeW-meer meeLe-meeLe oewÌ[er pee jner LeeR. ueieYeie oes efove keâe meHeâj, ¤Hebleer kesâ yeerles yejmeeW keâer keâLee yeebÛe jne Lee. keâYeer Jen Útšs ngS ieebJe keâer Ùeeo keâjleer lees keâYeer Menj keâer keâneveer ieebJe keâes megveeves ueieleer. ]Kegueer ef]keâleeye-mee Gmekeâe Ûesnje cesjer DeebKeeW kesâ meeceves Lee Deewj ceQ pewmes keâesF& uebyee GHevÙeeme HeÌ{ jner Leer. peye nceejer š^sve ceesje veoer kesâ Hegue mes ieg]pejves ueieer lees ¤Hebleer kesâ Yeerlej pewmes yeeÌ{-meer GceÌ[ DeeÙeer. Gmekeâer DeebKeW Pej-Pej yejme jner LeeR. Deepe ceQ Yeer Gmekesâ meeLe Jewmes ner GHeefmLele Leer pewmes ceQ Leer Yeer Deewj cesjs nesves keâer keâesF& Deenš Yeer veneR Leer. Jen efveyee&Oe DeHeves Skeâeble keâes peer jner Leer, DeHeveer efvepelee ceW K] ego mes yeele keâj jner Leer, K] ego keâes megve jner Leer. yesueleguee Glejkeâj nceW LeesÌ[e HetÚvee HeÌ[e. Deeies keâer Ùee$ee nceW Hewoue keâjveer Leer. pebieue keâe Fuee]keâe Meg¤ nes Ûegkeâe Lee Deewj Jeneb ieeefÌ[ÙeeW keâer DeeJeepeener veneR Leer. ¤Hebleer jemleeW keâes HenÛeeveles ngS neceer Yejleer pee jner Leer. ‘Jees osKees, šscejme...’ Gmeves GÚuekeâj HesÌ[ mes ueškeâlee DeOeHekeâe Dece¤o leesÌ[ efueÙee. Gmes Helee Lee efkeâ DeOeHekeâe Dece¤o cegPes efkeâlevee Hemebo nw. HesÌ[ mes leesÌ[s lee]pee Dece¤o keâe efKeÛÛee-efKeÛÛee mJeeo ceve keâes lejeslee]pee keâj ieÙee. Deye Jen yeÛÛeeW-meer Ûenkeâ jner Leer. Gmeves DeHevee Fuee]keâe HenÛeeve efueÙee Lee. Jen cegPes HesÌ[eW Hej Ûenkeâleer efÛeefÌ[ÙeeW mes efceueJeeves ueieer, ‘cewvee HeeKegj... ÛeewšeF& HeeKegj... Hee®Dee HeeKegj...’ Jen GvnW Yeer cesjs yeejs ceW yelee jner Leer. Ssmes HebÚer ceQves

peveJejer-petve 2014 30


ueIegkeâLee

Úef J e

Menj kesâ ÛeejeW lej]Heâ yeÌ[s-yeÌ[s yewjerkesâ[ ueiee efoÙes ieÙes Les. Menj pewmes ieefle efJenerve nes ieÙee Lee. keâesF& Yeer Jeenve Deye Menj ceW oeef]Keue veneR nes mekeâlee Lee. hegefuemekeâceea efmLeefle hej efveÙeb$eCe jKes ngS Les. ueiee Lee. Menj ceW DeIeesef<ele ]keâ]HeäÙet& ueeiet nes ieÙee nw. Menj ceW ogkeâeveeW kesâ Deefle›eâceCeeW keâes nševes nsleg Ùen keâeÙe&Jeener nes jner Leer. hegefueme keâer šgkeâefÌ[Ùeeb... pes. meer. yeer. ceMeerveeW meefnle Menj keâer ogkeâeveeW keâer lej]Heâ Skeâ ueMkeâj keâer lejn yeÌ{ves ueieeR lees Deeves-peeves Jeeues ueesieeW keâes Yeejer cegmeeryeleeW keâe Yeer meecevee keâjvee heÌ[e Lee. Jen Deheves mketâšj mes Menj keâer lej]Heâ DeeÙee lees osKee keâe" kesâ hegue hej yeÌ[e-mee yewefjÙej ueieekeâj, Menj keâes Deeves Jeeueer meÌ[keâ keâes yebo keâj efoÙee ieÙe Lee. ‘‘®keâes lees... legceW yeesue jne ntb yeeT...’’ Skeâ hegefuemekeâceea ves Gmes ®keâves keâes keâne Lee. ‘‘cegPes keâne?’’ Gmeves DeveosKeer keâjles ngS keâne Lee. ‘‘legces ner keân jne ntb ®keâ lees...’’ Fme yeej hegefuemekeâceea LeesÌ[e veceea mes yeesuee Lee. Jen SkeâeSkeâ mketâšj keâes jeskeâles ngS yeesuee Lee, ‘‘keâefnS...’’ Fme yeerÛe Gmekesâ pesnve ceW hegefueme keâer Jeoea keâer onMele

mewueer yeuepeerle

keâe [j Skeâyeejieer GYej DeeÙee Lee. Jen ueieYeie YeÙeYeerle nes G"e Lee. Yeerlej mes... Gmekesâ ceve ceW ]KeÙeeue Deeves ueies Les... keäÙeeW jeskeâe nw Gmes... mketâšj kesâ ]keâe]iepe .... [^eFefJebie ueeFmeWme... mketâšj keâer FbMÙeesjWme... efkeâmeer Yeer yeele hej keâesF& Yeer Ûekeäkeâj heÌ[ mekeâlee nw... hegefueme Jeeuee yeesuee Lee, ‘‘keâneb peevee nw... Menj keâer lej]Heâ pee jns Les?’’ ‘‘veneR peer... ceQves lees {ekeâer jes[ keâer lej]Heâ peevee nw...’’ Jen ueieYeie oyes mes mJej ceW yeesuee Lee. ‘‘Menj keâer lej]Heâ efvekeâue Ûeue... yeme-Deñs lekeâ peevee nw ceQves.’’ ‘‘DeeDees... yew" peeDees... hej... Jeneb lees jemlee yebo nw...’’ ‘‘Ûeue efvekeâue ues Deye.... ÛegheÛeehe... Skeâ lej]Heâ mes...’’ Jen hegefuemekeâceea Flevee keânles ner, Gmekesâ heerÚs Jeeueer meerš hej yew" ieÙee Lee. Gmekeâer meebme ceW meebme DeeÙeer Leer. keâe" kesâ hegue hej ueies yewefjÙej keâer Skeâ lej]Heâ mes Gmeves mketâšj efvekeâeuee lees Jeneb lewveele hegefuemekeâceea efKeefmeÙeeveer nbmeer nbme efoÙee Lee. Gmekesâ efocee]ie hej Gmekeâer ÚefJe Deye Keew]Heâpeoe veneR jner Leer, Gmekesâ efueS.

1288, uesve-4, ßeerjeceMejCeced keâe@ueesveer, [uenew]peer jes[, he"evekeâesš (hebpeeye)-145001. cees. 9878078570 efouueer ceW Yeer osKes Les ceiej keâYeer Gvemes Fme lejn yeele veneR keâer Leer. ceQ nwjeve Leer efkeâ keäÙee meÛecegÛe Ùes Skeâ-otmejs keâer ]pegyeeve mecePeles Les! ‘efceveewleers, efleuueesleceess, iegbpejess’ ieebJe kesâ cegneves Hej HengbÛeles-HengbÛeles Jen meÛe ceW DeHeves DeeHes ceW veneR jn ieÙeer Leer Deewj DeHeveer mensefueÙeeW kesâ veece Hegkeâejves ueieer Leer. efJe£uelee ceW Jen DeHeveer mLeeveerÙe yeesueer ceW kegâÚ yeesueves ueieer Leer. MeeÙeo Jen DeHeves yeÛeHeve keâer keâesF& Iešvee yeÙeeve keâj jner Leer pees Fve mensefueÙeeW mes pegÌ[er Leer. ceQ nwjeve Leer efkeâ Fleves meceÙe ceW pees yeesueer Gmeves Skeâ yeej Yeer veneR yeesueer Leer, Jen Deepe yejmeeW yeeo Yeer Gmekesâ kebâ" mes Pejves keâer lejn Pej jner Leer Deewj pees keâesÙeue keâer leeve keâer lejn ceer"er ueie jner Leer. Jen kegâÚ-kegâÚ yeesueleer pee jner Leer, efyevee Fmekeâe Denmeeme efkeâÙes efkeâ

31 peveJejer-petve 2014

ceQ Fmes mecePe Yeer Hee jner ntb Ùee veneR. ojDemeue Jen lees DeelceeueeHe keâj jner Leer, pebieue-PeeÌ[ mes Gvekeâe neue-meceeÛeej HetÚ jner Leer, Fleves yejmeeW yeeo Jeneb keâer Oetue-efceóer keâes ieues ueiee jner Leer. Gmekeâer neuele osKe keâj ceQ Yeerlej-Yeerlej Skeâ lejn keâer legef<š keâe Denmeeme keâj jner Leer efkeâ ceQ efkeâmeer keâer KeesÙeer ngF& ]KegMeer keâe ceeOÙece yeveer Leer. Deeef]Kej veoer, kegâDeeb, pebieue, cewoeve Heej keâj nce Skeâ FËšIej kesâ meeceves KeÌ[s Les. ¤Hebleer keâer DeebKeW Pej-Pej yejme jner LeeR. Iej kesâ Yeerlej mes cebPeesues keâo keâe Skeâ DeOesÌ[ yeenj DeeÙee, ¤Hebleer ‘yee’ keânkeâj efpememes efueHeš ieÙeer Leer. Jen nceW Yeerlej ues ieÙee. ¤Hebleer DeHeveer ceeb mes ieues ueiekeâj osj lekeâ jesleer jner. cesjer GHeefmLeefle ieewCe nes Ûegkeâer Leer. Jes DeHeveer yeesueer ceW yeesue jns Les pees cesjer mecePe mes Hejs Leer. Henueer yeej ueiee efkeâ ceQves lees Ieešs keâe

keâneveer efJeMes<eebkeâ


meewoe efkeâÙee. Gmes lees DeHeveer yeesueer efmeKee oer ceiej Gmekeâer yeesueer lees meerKeer ner veneR. neLeerieesÌ[ yengle megboj ieebJe Lee. Jen Ssmee efHeÚÌ[e Fuee]keâe Yeer veneR Lee, Fvekesâ ieebJe keâes ueskeâj pewmeer Yeüebefle nce Menj JeeueeW ves Heeueer ngF& nw. yeefukeâ meÛe keântb lees Ùes ueesie Fleves ]iejerye Yeer veneR Les efkeâ nceejs IejeW ceW mee]Heâ-me]HeâeF&, Keevee yeveeves keâe keâece keâjles. Ùeeveer Ùes ueesie meÛecegÛe yeme Menj keâes osKeves kesâ ueesYe mes ner ieebJe ÚesÌ[ keâj Deeles nQ. cegPes He§eeleeHe ngDee, efpevemes nce veewkeâjeW keâer lejn JÙeJenej keâjles nQ, Gvekeâer efmLeefle nceejer efmLeefle mes keâesF& keâcelej Yeer veneR Leer. ¤Hebleer ves DeHeves ieebJe kesâ meYeer ueesieeW mes cesje HeefjÛeÙe keâjeÙee, DeHeves pebieue, yeeieeve IegceeÙes Deewj K] etye Meewk] eâ mes lee]pee ceÚueer efKeueeÙeer. meYeer kegâÚ DeevebooeÙekeâ Lee, Flevee efkeâ cesje Jeneb mes ueewš Deeves keâes ceve ner veneR keâj jne Lee. Gmeves cegPes DeHeves ieebJe kesâ DeesPee, yeeyee mes Yeer efceueJeeÙee Deewj cesjer lekeâueer]Heâ keâer ÛeÛee& keâer. keân veneR mekeâleer efkeâ Ùen Gve pebieueer yetefšÙeeW keâe keâceeue Lee Ùee Gve DeeefoJeeefmeÙeeW kesâ HÙeej keâe, efkeâ oes efove kesâ Yeerlej ner cesjs keâcej oo& ceW Deejece cenmetme nesves ueiee Lee. cegPes Gcceero yebOeer efkeâ ¤Hebleer keâer Yeer ®keâer ngF& ceenJeejer ]pe¤j Meg¤ nes peeÙesieer Deewj Jen ceele=lJe kesâ megKe keâes Hee mekesâieer. ¤Hebleer cesjs yeejs ceW lees cegPes meye peevekeâejer osleer peeleer Leer ceiej DeHeveer yesnlejer kesâ yeejs ceW kegâÚ veneR yelee jner Leer. cegefMkeâue Ùen Leer efkeâ Jen ieebJe JeeueeW mes DeHeveer yeesueer ceW yeele keâjleer Leer pees cesjs mecePe keâe efnmmee veneR Leer. efHeâj Yeer, yeele kegâÚ mekeâejelcekeâ veneR ceeuetce HeÌ[ jner Leer, keäÙeeWefkeâ kegâÚ Yeer mekeâejelcekeâ neslee lees Jen cegPes Peš yeleeleer. Gmekeâe kegâÚ ve yeleevee ner cesjer MebkeâeDeeW keâe peJeeye Lee. Helee ner veneR Ûeuee kewâmes oes mes leerve Deewj leerve mes Ûeej efove yeerle ieÙes. ueewšves keâer FÛÚe ve nesles ngS Yeer cesjs Yeerlej ueewš Ûeueves keâe oyeeJe les]pe nes jne Lee. ‘keäÙee Fjeoe nw, Deye efJeoe oes cegPes.’ Deeef]Kej ceQves Ûeueves keâer yeele G"eÙeer, ceiej Gmes meeLe Ûeueves keâes keânves keâer efnccele efHeâj Yeer veneR pegše HeeÙeer. Jewmes Yeer, Deye Jeneb kegâÚ DeOesÌ[ GceÇ JeeefmeÙeeW kesâ efmeJee yeÛes ner efkeâleves ueesie Les? ]pÙeeoelej ueÌ[kesâ-ueÌ[efkeâÙeeb Menj Yespes pee Ûegkesâ nQ. Heeveer Yejves peeleer ueÌ[efkeâÙeeW keâer šesefueÙeeb lees keâye keâer iegce nes Ûegkeâer LeeR. pebieueer HesÌ[eW keâer šnefveÙeeW Hej Petueleer, jbie-efyejbies efjyeve yeebOes ieerle ieeleer ueÌ[efkeâÙeeW keâer DeeJee]peW lees keâye keâer meVeešs ceW yeoue Ûegkeâer LeeR. Ûeueles Je]keäle ceve yeÌ[e Yeejer nes ieÙee. ¤Hebleer keâe meeLe Deye cesjer ]pe¤jle keâe efnmmee yeve Ûegkeâe Lee. Dekesâues Ùee$ee keâe

keâneveer efJeMes<eebkeâ

]KÙeeue Yeer ceve keâes JÙeefLele keâj jne Lee. ceiej Gmemes Yeer ]pÙeeoe, Fme yeele keâe ceueeue Lee efkeâ ¤Hebleer keâer mecemÙee keâe keâesF& "esme GHeÛeej Ùeneb Yeer veneR efceue HeeÙee. efHeâj Yeer, Fleveer lemeuueer lees Leer ner efkeâ Jen DeHeves ieebJe JeeHeme Dee ieÙeer Leer, DeHeves ueesieeW kesâ yeerÛe JeeHeme Dee ieÙeer Leer. mšsMeve Hej ieeÌ[er Dee ueieer Leer, ¤Hebleer ves cesje meeceeve ieeÌ[er Hej ÛeÌ{e efoÙee. Gmeves eqKeÌ[keâer keâer lej]Heâ mes cesje neLe hekeâÌ[ jKee Lee efkeâ iee[& ves njer Peb[er efnueekeâj efmeieveue os efoÙee. ieeÌ[er Oeerj-s Oeerjs mšsMeve Úes[Ì ves ueieer Deewj Útšves ueiee ¤Hebleer keâe neLe. ieebJe keâe jbie-¤He efkeâmeer jbieerve efÛe$e-mee efmLej nes ieÙee Lee. yenleer veoer "nj ieÙeer Leer, Hes[Ì eW Hej Petueleer nJee Lece ieÙeer Leer, pebieue-PeeÌ[, Hes[Ì -HeneÌ[, meye meocee KeeÙes KeÌ[s Les. DeÛeevekeâ ceQves osKee, ieebJe kesâ THej ]Ketyemetjle efleleefueÙeeW keâe Pegb[ ceb[je jne nw, efOeve-efOeve keâer Devegietbpe efueÙes keâesF& YeveYeveenš megveeÙeer HeÌ[ jner Leer. cesje keâuespee Oekedâ mes jn ieÙee, keäÙee Ùes Jener efleleefueÙeeb nQ efpevekeâe ef]pe›eâ ¤Hebleer ves efkeâÙee Lee... efOeveeefOeve...efOeve... efOeveeefOeve... ¤Hebleer keâe efmej Iegceekeâj-Iegceekeâj ve=lÙe keâjvee, cesjer Ûeslevee ceW mepeerJe nesves ueiee. cegPes ueiee, ¤Hebleer DeHeves neLeHewjeW keâes uenjeles ngS cegPemes HetÚ jner nw... Hetje ieebJe GpeÌ[ ieÙee, Hetjer HeÇpeeefle ]Kelce nesves keâer keâieej Hej nw, Ssmes ceW pees peëve keâe ieerle ieeÙes, Jen keâewve nes mekeâleer nw? efOeveeefOeve...efOeve... efOeveeefOeve... Gme jes]pe lees ceQ ¤Hebleer keâe ieerle veneR mecePe HeeÙeer Leer ceiej Deepe Gmekeâer yeesueer ]Ketye DeÛÚer lejn mecePe jner ntb. ‘Menj ceW ues ieÙes hekeâÌ[ kesâ efpeve, Deewjle ngF& Hej ÛeÌ{s ve efove, efOeveeefOeve...efOeve...efOeveeefOeve...’ ceQ osKe jner Leer efkeâ ¤Hebleer keâer mensefueÙeeb — efceveewleer, efleuueeslecee, iegbpejes Yeer Gmekesâ meeLe Dee efceueer nQ. ceQves HeeÙee, pebieue yeebPe nes ieÙes Les, Hes[Ì mebvÙeemeer nes ieÙes Les. DeeefoJeemeer peeefle keâer meceeefHle keâer JÙeLee Fve efleleefueÙeeW kesâ mJej ceW cegKeefjle nesleer pee jner Leer. efOeveeefOeve...efOeve... efOeveeefOeve... efOeveeefOeve...efOeve... efOeveeefOeve... ieeÌ[er ves j]Heäleej hekeâÌ[ ueer Leer. 371, ieg® DeHeeš&ceWšdme, Huee@š veb.-2, meskeäšj-6, Éejkeâe, veÙeer efouueer-110075. cees. : 9868424477 F&-cesue : alkasays@gmail.com

peveJejer-petve 2014 32


keâneveer

Jeerp] ee [e@. Fuee Øemeeo efKeS, nce kegâÚ veneR keâj mekeâles. DeeHekesâ keâe]ie]peele Hetjs veneR nQ, DeeHekeâe Jeer]pee veneR nes mekeâlee.’ YeejleerÙe JeeefCepÙe otleeJeeme keâer efKeÌ[keâer Hej yew"er ceefnuee ves efHeâj mes Jener jše-jšeÙee JeekeäÙe ognjeÙee Deewj Deieues vebyej kesâ efueS Iebšer yepee oer. efKeÌ[keâer kesâ "erkeâ THej ueiee yees[& ueeue jbieeW ceW Deieuee vebyej efoKeeves ueiee. MegYeWog kesâ HeerÚs KeÌ[s ueesie Dekegâueeves ueies efkeâ Jen nšs lees Gvekeâer yeejer DeeÙes. efHeÚues oes efoveeW mes, megyen-Meece Fme efKeÌ[keâer Hej neef]pejer ueieeles-ueieeles MegYeWog yeewKeuee Ûegkeâe Lee. ceeb keâer ceewle Hej ]keâeÙeos mes jes Yeer veneR Hee jne. nj #eCe Ùen Denmeeme efkeâ keâuekeâòes ceW, ieefjÙeeneš Jeeues Iej ceW, ceeb keâer ueeMe HeÌ[er nw, Gmekesâ Éeje cegKeeefive efoÙes peeves keâer HeÇleer#ee ceW Deewj Ùeneb Jeer]pee keâeÙee&ueÙe kesâ ve]Kejs! ‘cew[ce, DeeHe mecePeleer keäÙeeW veneR, ceQ efHeÚues yeerme meeue mes Decesefjkeâe keâe veeieefjkeâ ntb. cegPes Ùeeo Yeer veneR efkeâ Yeejle keâe cesje Hegjevee HeemeHeesš& keâneb nw. DeeHe yeerme meeue yeeo Yeejle keâe Hegjevee HeemeHeesš& ceebie jns nQ cegPemes, keâneb mes ueeTb ceQ?’ ‘osefKeS mej, Ùes efveÙece efouueer mes Deeles nQ. nceW Fvekeâe DevegHeeueve keâjvee nw. nce DeeHekeâes Gmekesâ efyevee Yeejle keâe Jeer]pee veneR os mekeâles.’ efKeÌ[keâer Hej yew"er Œeer keâer DeeJee]pe Deye Yeer Meeble Leer. ‘DeeHe peeveleer nQ, cegPes Yeejle keäÙeeW peevee nw? cesjer ceeb keâer ce=lÙeg nes ieÙeer nw.’ ‘ceQ kegâÚ veneR keâj mekeâleer.’ ‘DeeHe yeleeÙeWieer, keâewve keâj mekeâlee nw?’ ‘DeeHe keâewvmeue ]pevejue Ùee DeefmemšWš keâewvmeue ]pevejue mes efceue ueerefpeS.’ yeewKeueeÙee ngDee MegYeWog efKeÌ[keâer mes nš ieÙee. Henuee keâece lees Ùen efkeâ Iej Hej ]Heâesve efceueeÙee. jeKeer keâes metÛevee oer, Jen Keevee Keeves Deepe Yeer veneR DeeÙesiee. Jeer]pee ngDee veneR Deye lekeâ. ‘Dejs GvnW yeleeDees, nceeje keâue Meece keâe efškeâš yegkeâ nw. Skeâ yeej SkeämšW[ keâj Ûegkesâ, Ú: meew [e@uej yejyeeo nes Ûegkesâ....’ ‘keâesF& kegâÚ megves leye lees!’ ‘leye? keäÙee nesiee, kewâmes peeÙeWies? jeKeer keâer efÛebleekegâue DeeJee]pe. ‘keâewvmeue ]pevejue mes efceuekeâj osKelee ntb.’ ‘neb, efceuees. yeesuees efkeâ peevee ]pe¤jer nw Deewj neb, keâneR cewkeâ[esveeu[ nw Deeme-Heeme lees peekeâj kegâÚ Kee Yeer uees.’ ‘osKelee ntb.’ Gmeves ]Heâesve keâeš efoÙee. Jen keâewvmeue ]pevejue keâer leueeMe ceW efvekeâuee. keâeÙee&ueÙe yeÌ[e nw. DeYeer-DeYeer veÙeer Fceejle ceW Dee@ef]Heâme mLeeveebleefjle ngDee nw FmeefueS LeesÌ[er HetÚleeÚ keâjveer HeÌ[er. Helee Ûeuee keâewvmeue ]pevejue lees Keevee Keeves Ûeues ieÙes. DeefmemšWš ]pevejue Kegjevee Yeer efvekeâueves ner Jeeues nQ.

‘os

33 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. Fuee Øemeeo pevce : jebÛeer (PeejKeb[), efMe#ee : Heer SÛe [er. ( Yeeweflekeâer), keâeMeer efnbot efJe. efJe. ØekeâeMeve : Úe$e peerJeve mes uesKeve keâer Meg®Deele. DeejbYe ceW keâe@uespe Heef$ekeâe SJeb DeekeâeMeJeeCeer lekeâ meerefcele. meeefnlÙe keâer keâF& efJeOeeDeeW leLee keâefJelee, keâneveer, DeeuesKe, mebmcejCe Deeefo ceW Skeâ meeLe meef›eâÙe. efJeJeenesHejeble Decesefjkeâe Deeves kesâ yeeo uesKeve ceW ieefle DeeÙeer. Deye lekeâ Yeejle meefnle osMe /efJeosMe keâer ueieYeie meYeer HeÇcegKe Heef$ekeâeDeeW/Jesye Heef$ekeâeDeeW ceW jÛeveeSb HeÇkeâeefMele. keâneveer mebieÇn ‘legce Flevee keäÙeeW jesÙeeR ¤Heeueer’ ØekeâeefMele. kegâÚ jÛeveeDeeW keâe efnboer mes Flej Yee<eeDeeW (leefceue,Deesef[Ùee) ceW DevegJeeo Yeer. kegâÚ jÛeveeSb [sveceeke&â kesâ jsef[Ùees ‘meyejbie’ Hej megveer pee mekeâleer nQ. ‘HeÇJeeefmeveer kesâ yeesue’, ‘HeÇJeemeer DeeJee]pe’, ‘Meyo ogie& Hej omlekeâ’, ‘neefMeÙes GueebIeleer Œeer’, ‘osMeeblej’ Deeefo keâF& mebkeâueveeW ceW jÛeveeSb mebkeâefuele. Decesefjkeâe keâer Heef$ekeâe ‘efnboer peiele’ kesâ mebHeeokeâ ceb[ue ceW. keâvee[e keâer Heef$ekeâe ‘efnboer Ûeslevee’ kesâ keâeefceue yegukesâ efJeMes<eebkeâ ceW mebHeeove menÙeesie. Yeejle keâer Heef$ekeâe ‘MeesOe-efoMee’ kesâ Decesefjkeâer HeÇJeemeer keâLeekeâej Debkeâ keâe mebHeeove. ‘OetHe keâe šgkeâÌ[e’ (keâefJelee mebieÇn) leLee ‘Fme keâneveer keâe Deble veneR’ (keâneveer mebieÇn) SJeb ‘Gme Œeer keâe veece’ (keâneveer mebieÇn) HeÇkeâeefMele. Skeâ GHevÙeeme ‘jesMeveer DeeOeer–DeOetjer meer’ HeÇkeâeMeveeOeerve. JÙeJemeeÙe : DeOÙeeHeve (Yeeweflekeâer). mebHeÇefle : Decesefjkeâe kesâ ¢etmšve Menj ceW efveJeeme.

MegYeWog Yeeiee. DeefmemšWš ]pevejue keâes Gmeves keâe@jer[esj ceW HekeâÌ[e. ‘mej, Hueer]pe!’ ‘keäÙee nw?’ ‘mej, ceQ MegYeWog mejkeâej.’ cesje ceeb keâe [sLe nes ieÙee keâesuekeâelee ceW.’ ‘lees ceQ keäÙee keâ¤b?’ yeele keâeš keâj yeesues efcemšj Kegjevee. MegYeWog keâer FÛÚe ngF& Gmekeâe keâe@uej HekeâÌ[ ues — yeoleceer]pe! uesefkeâve Gmeves DeHeves keâes mebÙele efkeâÙee — ‘mej ncekeâes Jeer]pee ÛeeefnS, keâesuekeâelee peevee nw. ncekeâes ner cegKeeefive osvee nw mej. nce yeerme meeue mes Decesefjkeâve efmeefš]peve nQ, nceeje Fbef[Ùee keâe Hegjevee HeemeHeesš& ceebie jns nQ Ùes ueesie.’ ‘Jees ]pecee efkeâÙes efyevee Jeer]pee veneR efceuesiee. nJeeF& Ùee$ee keâe efškeâš Yeer efoKeevee nesiee.’ ‘nceeje efškeâš keâue Meece keâe nw mej. keâue ner peevee Lee uesefkeâve keâue Yeer Jeer]pee veneR efceuee lees Deepe Gmekeâes SkeämšW[ efkeâÙee, keâue Meece kesâ efueS.’ MegYeWog ves Ûeej F&-efškeâš Kegjevee kesâ meeceves keâj efoÙes. ‘"erkeâ nw, uesefkeâve Fbef[Ùee keâe HeemeHeesš& meyeefceš efkeâÙes efyevee lees Jeer]pee veneR nes mekeâlee.’ ‘mej, cesjer meneÙelee keâerefpeS, keâesF& jemlee yeleeFS.’ MegYeWog ves ÙeLeemebYeJe DeHeves ceveesYeeJeeW Hej efveÙeb$eCe jKee. ‘osKees, cesje meceÙe ]Kejeye cele keâjes,’ keânlee ngDee Kegjevee efvekeâue ieÙee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Skeâ yeej efHeâj Gmekeâer FÛÚe ngF& efkeâ KeeRÛe keâj Skeâ PeeHeÌ[ os meeues keâes. Gmekeâe keâe@uej HekeâÌ[ keâj Gme Hej ÛeÌ{ yew"s. meeues, keâceerves! lesjer ceeb cejer nesleer, lees legPes mecePe ceW Deelee. ceQ keäÙee Pet" yeesue jne ntb! Kegjevee pee Ûegkeâe Lee. Jen Gmekesâ Dee@ef]Heâme kesâ yeenj HeÇleer#eeueÙe keâer kegâmeea Hej peekeâj yew" ieÙee. kegâÚ osj Ùetb ner yew"e jne. keäÙee keâjs! Ùen ueewš keâj DeeÙesiee lees keâesF& yesnlej JÙeJenej lees keâjsiee veneR. Fmemes lees Gcceero keâjvee yeskeâej nw. Keevee Keeves peeves keâer FÛÚe ner ve ngF&. keâesF& jemlee leueeMevee nesiee. Jen efve®ösMÙe mee FOej-GOej Ietcelee jne. keâewvmeue ]pevejue kesâ Dee@ef]Heâme mes DeefmemšWš ]pevejue kesâ Dee@ef]Heâme kesâ yeerÛe keâe@jer[esj ceW oerJeejeW Hej HeWefšbie LeeR. YeejleerÙe efÛe$ekeâuee kesâ veeÙeeye vecetves. Jen Skeâ-Skeâ keâes ®keâ keâj osKeves ueiee, ieesÙee GvnW osKeves kesâ efueS ner Ùeneb DeeÙee nes. kebâOes Hej ueškesâ yewie mes Heeveer keâer yeesleue efvekeâeue keâj Heeveer efHeÙee. efHeâj neLe keâer ]HeâeFue keâes Gmeves JeeHeme yewie ceW "tbme efoÙee. Keeueer yeesleue keâes ketâÌ[s kesâ šye kesâ nJeeues efkeâÙee Deewj efHeâj mes keâewvmeue pesvesjue kesâ Dee@ef]Heâme keâer efoMee ceW Ûeue efoÙee. Dee@ef]Heâme kesâ yeenj Skeâ yeguesefšve yees[& Lee. MegYeWog Gmes HeÌ{ves ueiee. ‘Dejs Jeen!’ Gmekesâ efocee]ie ceW efyepeueer keâeQOeer, ‘keâue yegOeJeej nw.’ Gmekeâer ve]pejW les]peer mes metÛevee Hej efHeâmeueves ueieeR — keâewvmeue ]pevejue ves HeÇJeemeer YeejleerÙeeW keâer mecemÙeeDeeW keâes megveves kesâ efueS yegOeJeej keâe efove efveef§ele efkeâÙee nw — megyen iÙeejn mes yeejn yepes efove. nj meHleen.’ Jen efceuesiee Fvemes, keâue.

peveJejer-petve 2014 34


Jen Iej JeeHeme Dee ieÙee. jeKeer Gmes osKe keâj Skeâ #eCe keâes ÛeeQkeâer. HeÇëveekegâue efve]ieeneW mes leekeâe Deewj DeHeves DeeHe mecePe ieÙeer efkeâ Jeer]pee Deepe Yeer veneR ngDee. keäÙee yeleueeÙesieer Deepe jele DeHeveer veveo ieesHee keâes? keâue leermeje efove nw. keâye lekeâ jKeWies ceeb keâes yesšs mes cegKeeefive kesâ Fble]peej ceW. jKevee GefÛele nw keäÙee! ieesHee ves yÙeen efkeâÙee neslee lees peceeF& yeeyet Yeer cegKeeefive os mekeâles Les uesefkeâve Gmekeâes lees DeHeveer veewkeâjer keâjveer nw yeme! ceeb keâye lekeâ meeLe jnleeR! ‘keâue nes peeÙesiee Jeer]pee.’ MegYeWog ves jeKeer keâes lemeuueer oer. ‘DeÛÚe.’ efHeâj MegYeWog ves Hetjs efove keâe neue Deewj keâewvmeue ]pevejue mes efceueves keâer Ùeespevee yeleueeÙeer. ‘legce Helee keäÙeeW veneR keâjles efkeâ Deeef]Kej keäÙeeW Fvekeâes Hegjevee HeemeHeesš& ÛeeefnS.’ ‘HetÚe Lee, keânles nQ pevceefleefLe keâe HeÇceeCe ÛeeefnS.’ ‘Decesefjkeâe kesâ HeemeHeesš& ceW efueKee lees nw.’ ‘Dejs! Heeieue nQ meye!’ ‘Deepe JeeefMebiešve mes ceerje keâe ]Heâesve DeeÙee Lee. yeesue jner Leer efkeâ Hetjs Decesefjkeâe ceW meejs otleeJeeme Ssmes ner nQ Deewj meye peien Ssmes ner HejsMeeve keâjles nQ. efHeÚues meeue Gmekesâ memegj keâer ceewle ngF& Leer. Gvekesâ Heeme Gvekeâe Yeejle keâe Hegjevee HeemeHeesš& Lee, GvneWves ]pecee efkeâÙee uesefkeâve Jes ueesie Gvemes Decesefjkeâve HeemeHeesš& kesâ meeLe vesÛegjueeF]pesMeve meefš&efHeâkesâš ceebie jns Les. Jees veneR Lee, Kees ieÙee nw. GvneWves nej keâj Gmekesâ efueS DeeJesove efkeâÙee uesefkeâve Gmekesâ efceueves ceW Yeer oes-leerve efove ueieles nQ lees Deble ceW Gme jmeero keâer keâe@Heer efoKeeÙeer efkeâ DeeJesove efkeâÙee nw, leye Fcepexbmeer Jeer]pee efoÙee. legce Yeer ome meeue kesâ Jeer]pee kesâ yeoues FcejpesËmeer Jeer]pee ceebie keâj osKees.’ ‘Deewj pees ]Heâerme Yejer nw Jees Fvekeâer pesye ceW peeÙesieer!’ ‘keäÙee keâjesies, mecePe uees, Heeveer ceW ieÙeer. legcneje Jeer]pee ner lees ÛeeefnS ve. cesje, jeKeeue Deewj megefcele keâe Yeejle keâe Jeer]pee meceeHle veneR ngDee nw. ceerje ueesieeW keâer Yeer ]Ketye ]Heâerme yejyeeo ngF&. efškeâš SkeämšW[ ngDee, nceejs pewmee ner.’ ‘Fve ueesieeW ves leceeMee mecePe jKee nw. otleeJeeme kesâ yeenj Oejvee oes lees keânWies nceejer Fces]pe Kejeye cele keâjes Deewj keâece keâjves keâe Je]keäle DeeÙesiee lees keânWies – ceQ keäÙee keâ¤b? meeuee Kegjevee....’ MegYeWog keâe ]iegmmee DeYeer lekeâ ieÙee veneR Lee. efHeÚues Skeâ meHleen mes Jen Ùetb Yeer yesno GefÉive Ûeue jne Lee. peye mes kebâHeveer ceW meerefveÙej cewves]pej kesâ ¤He ceW HeoesVeefle

35 peveJejer-petve 2014

ngF& Leer, keâece Flevee yeÌ{ ieÙee Lee efkeâ Iej Deeves kesâ yeeo Yeer Dee@ef]Heâme kesâ keâece ceW ner GuePee jnlee. jele yeejn yepes mes Henues keâYeer efyemlej vemeerye veneR neslee Deewj megyen Dee" yepeles ner Iej ÚesÌ[ osvee HeÌ[lee. ieesHee ueieeleej Gmes ceeb kesâ yeejs ceW yeleueeleer jner Leer. ceeb keâer leefyeÙele GceÇ kesâ efnmeeye mes Fleveer Yeer yegjer veneR Leer efkeâ Jen Ssmeer efkeâmeer Deekeâefmcekeâ efJeHeefòe keâer DeeMebkeâe Heeuelee. ieesHee keâe ]Heâesve jele ceW DeeÙee — ‘DeYeer, iÙeejn yepes efove ceW ceeb Ûeue yemeeR.’ leye jele keâe [sÌ{ yepes keâe meceÙe Lee Gmekesâ efueS. meesles mes yeewKeuee keâj G" yew"e. jeKeer keâes G"eÙee. jeKeeue Deewj megefcele meesles ner jns. ‘keâye Dee jns nes?’ jesles-jesles yenve ves meJeeue efkeâÙee. peevee lees Gmes Lee ner. DeHeveer ceeb keâe Dekesâuee Heg$e Jen, ceeb keâes cegKeeefive veneR osiee lees keâewve osiee! ‘DeYeer efškeâš yegkeâ keâj ueslee ntb. keâue megyen Jeer]pee ues uetbiee. efHeâj ]Heâesve keâjlee ntb.’ Gmeves mebef#eHle Gòej oskeâj ]Heâesve keâeš efoÙee Lee. veeRo GÌ[ Ûegkeâer Leer. ceeb mes pegÌ[er meejer mce=efleÙeeb SkeâSkeâ keâj efmej G"e jner LeeR. DebOesjs ceW ner Ùeb$eÛeeefuele mee, DeeOeer veeRo ceW G"keâj Ûeuelee ngDee Jen DeHeves Dee@ef]Heâme ¤ce ceW ieÙee, šsyeue Hej HeÌ[e uewHeše@He G"eÙee Deewj efueefJebie ¤ce ceW mees]Hesâ Hej pee yew"e. kebâhÙetšj Hej Ùee$ee keâe meceÙe osKelee Deewj leguevee keâjlee jne efkeâ efkeâme SÙejueeFve mes meyemes peuoer hengbÛe mekeâlee nw Deewj efHeâj Hetjs HeefjJeej kesâ efueS peye lekeâ efškeâš yegkeâ ngDee, megyen kesâ Ûeej yepeves pee jns Les. jeKeer keâes Ùee$ee keâer JÙeJemLee keâjves keâes keân keâj Jen megyen-megyen YeejleerÙe otleeJeeme keâs Jeer]pee keâeÙee&ueÙe ceW DeHeves ]pe¤jer keâe]ie]peeleeW kesâ meeLe ueeFve ceW pee ueiee Lee. Dee@ef]Heâme ceW ÌF&cesue mes metÛevee Yespe oer Leer Deewj DeHeves yee@me keâe F&cesue Gmeves ueeFve ceW KeÌ[s-KeÌ[s DeHeves ]Heâesve Hej HeÌ{e Lee. Gmekeâer Úgóer keâer mJeerke=âefle kesâ meeLe mebJesovee mebosMe Yeer. Gmes DeÛÚe ueiee Lee efkeâ Ùes DeewHeÛeeefjkeâleeSb efveYeeves ceW Decesefjkeâve keâYeer HeerÚs veneR jnles. Deewj DeHevee Kegjevee — cegPes ]Keso nw! yeesuevee lees otj, ‘legcnejer ceeb cej ieÙeer lees ceQ keäÙee keâ¤b!’ Jen jele ieÙes osj lekeâ efyemlej ceW Yeer peeielee jne. ieesHee mes yeele keâer, keân efoÙee Skeâ efove Deewj ®keâ peeÙes. ceve ner ceve ÙeespeveeSb yeveelee jne efkeâ Skeâ yeej Jeer]pee efceue peeÙes Deewj Yeejle mes ueewšs lees Kegjevee kesâ efJe®æ nmlee#ej DeefYeÙeeve ÛeueeÙesiee. Oejvee oWies otleeJeeme kesâ yeenj, pewmes iegpejeleer meceepe ves efkeâÙee Lee. leYeer mes keâewvmeue ]pevejue ÛeesHeÌ[e ves Ùen yegOeJeej Jeeueer ceerefšbie Meg¤ keâer nw. DeHeveer ÚefJe megOeejves kesâ efueS. meeues.... Gmekesâ ceve ceW Skeâ Yeöer meer ieeueer GYejer efpemes Gmeves oyee efueÙee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ


jeKeer ves Ùee$ee keâer meejer lewÙeeefjÙeeb keâj ueer LeeR. Menj ceW meejs efce$eeW HeefjefÛeleeW keâes metefÛele keâj efoÙee Lee efkeâ Gvekesâ Iej Hej efve]ieen jKeW, Jes le]keâjeryeve cenerves Yej yeenj jnWies. Deepe Yeer megyen mes ner efce$eeW kesâ ]Heâesve Deeves Meg¤ nes ieÙes. Jeer]pee efceuee? Deepe efvekeâue jns nes? DeÛÚe, MegYeWog keâewvmeuesš ieÙee nw.... Gmes keânes DeHeves yee@me mes Skeâ efÛeªer ues ues efkeâ Jen meÛecegÛe pee jne nw, meÛecegÛe Gmekeâer ceeb keâer ce=lÙeg ngF& nw. efkeâmeer De]Keyeej ceW metÛevee ÚHeer nes lees kebâHÙetšj mes efHeÇbš Dee@Gš ues uees. efoKeeves kesâ efueS nj keâesF& DeHeves DevegYeJe mes GvnW meueen os jne Lee. — ‘cegPes lees Jeer]pee Deble lekeâ veneR efceuee. cesje Yeer SkeämHeeÙej nes ieÙee Lee. cesjer meeme keâer [sLe ngF& Leer. veeruesMe lees Ûeuee ieÙee, Jen DeYeer lekeâ Yeejle keâe veeieefjkeâ nw, uesefkeâve cegPes ome efoveeW lekeâ oewÌ[eles jns. Deble ceW veeruesMe ves keân efoÙee efkeâ Deeves keâer ]pe¤jle veneR nw. meejs ef›eâÙeekeâce& nes ieÙes Deewj Jen JeeHeme Dee jne nw.’ - mewvøeâeefmemkeâes mes De®bOeleer ves yeleeÙee. — ‘cesjs efHelee lees yeÌ[er nmleer nQ, legce peeveleer nes. Gvekeâer ce=lÙeg keâer ]Keyej lees De]KeyeejeW ceW ÚHeer Leer. kebâHÙetšj mes De]Keyeej keâe efHeÇbš Dee@Gš efvekeâeue efueÙee Lee. ueskeâj ieÙes Les uesefkeâve leye Yeer meHleen Yej yeeo FcepeXmeer Jeer]pee oskeâj Yespee. peye lekeâ HengbÛeer leye lekeâ meye kegâÚ nes Ûegkeâe Lee. ueiee, pewmes Mekeâue efoKeeves kesâ efueS ieÙeer. nceeje Yeer vesÛegjueeFpesMeve meefš&ef]Heâkesâš Kees ieÙee nw. Flevee keâewve jKelee nw Ùeej!’ Dešueebše mes Mekegâve yeesueer. — ‘Ùen meye ns[ueer-keâeb[’ kesâ yeeo Meg¤ ngDee nw. Henues Fleveer HejsMeeveer veneR nesleer Leer. DeebKe cetbo keâj efveÙece Ûeuee jns nQ. cesje Skeâ cenerves Henues Decesefjkeâe keâe HeemeHeesš& efjvÙet nes keâj DeeÙee Lee leye Yeer vesÛegjueeFpesMeve meefš&ef]Heâkesâš ceebiee Deewj Jeerpee jeskeâ efoÙee.’ Deeskeâueenecee mes megveerlee ves yeleueeÙee. efoJeekeâj lees Gme Iešvee kesâ meeue yeerleves kesâ yeeo Yeer yeewKeueeÙee ngDee Lee — ‘meeuee Kegjevee, cesjs keâes lees yeesuelee Lee — keäÙee HeÇtHeâ nw efkeâ legcekeâes peevee nw? SÙej efškeâš efoKeeDees. ceQ yeesuee, SÙej efškeâš yegkeâ keâj uetb, legce Jeer]pee ve oes lees [sÌ{ n]peej [e@uej lesje yeeHe Yejsiee? Flevee ]iegmmee DeeÙee.’ ‘nceejs lees Ún meew [e@uej yejyeeo nes Ûegkesâ. efškeâš SkeämešW[ efkeâÙee nw. Deiej Fcepexvmeer Jeer]pee osles nQ lees ome meeue kesâ Jeer]pee keâe pees DeeJesove efoÙee Gmekeâer ]Heâerme Yeer yejyeeo ner nesveer nw.’ jeKeer keâer keâelej DeeJee]pe ]Heâesve Hej ietbpeer. ‘efJeMe Ùet uekeâ!’ ‘LeQkeâ Ùet.’ jeKeer ves ]Heâesve jKe efoÙee. Jen meyekeâer keâneveer megvelesmegveles Ieyeje ieÙeer Leer. keâesF& lees MegYe-MegYe yeesues! MegYeWog Yeer leerve

keâneveer efJeMes<eebkeâ

efove mes oewÌ[ jne nw. ve "erkeâ mes Kee jne nw, ve mees jne nw. ceeb keâer ceewle keâe ogKe Deueie! Gmeves meesÛee Deye efkeâmeer mes yeele ner ve keâjsieer. MegYeWog otleeJeeme pee Ûegkeâe nw. efove kesâ iÙeejn yepe jns nQ. Jen Keevee yeveeÙesieer Deewj ]Heâesve leye lekeâ veneR G"eÙesieer peye lekeâ MegYeWog keâe ]Heâesve ve nes. MegYeWog otleeJeeme ceW keâewvmeue ]pevejue ÛeesHeÌ[e kesâ Dee@ef]Heâme ceW yew"e Lee. ÛeesHeÌ[e kesâ meeceves. Gmes DeefOekeâ Fble]peej veneR keâjvee HeÌ[e Lee. ÛeesHeÌ[e mes efceueves kesâ efueS Jen Henues vebyej Hej Lee Deewj Gmekesâ yeeo kegâue oes ueesie ner Les. Fme veÙeer JÙeJemLee keâer peevekeâejer MeeÙeo DeYeer ueesieeW keâes ngF& veneR nw, Jen meesÛe jne Lee. keâceje yeÌ[e Lee. keâcejs ceW kegâÚ Deewj ueesie Les. kewâcejs kesâ meeLe, Gmekeâer Heer" kesâ HeerÚs. Skeâ JÙeefòeâ ÛeesHeÌ[e mes kegâÚ otj nš keâj yew"e. ]keâuece Deewj keâe]ie]pe kesâ meeLe. DeÛÚs mes metš ceW mepee-Oepee, Deewmele uebyeeF&, DeOesÌ[, meeceves mes DeeOee iebpee, Deewmele veekeâ-vekeäMe, MegYeWog Gmekeâe ]ieewj mes efvejer#eCe keâj jne Lee, mecePeves keâer keâesefMeMe ceW efkeâ Ùen Deeoceer Yeer Gmekeâe keâece keâjsiee Ùee veneR. DeHeveer Deesj Gmes osKeles Heekeâj ÛeesHeÌ[e cegmekeâjeÙee. DeHeveer kegâmeea mes G"keâj Gmeves šsyeue kesâ otmejer Deesj yew"s MegYeWog mes neLe efceueeÙee — ‘ieg[ cee@efveËie.’ ‘ieg[ cee@efveËie.’ ‘legce keâewve nes?’ ‘ceQ MegYeWog mejkeâej.’ Fme yeej Gmeves Gmes Ietj keâj osKee. MegYeWog keâer mecePe ceW DeeÙee — Ùen peevevee Ûeenlee nw efkeâ Gmeves pees Fleveer efnccele keâer nw Gmekesâ o]Heälej ceW Deekeâj efMekeâeÙele keâjves keâer lees Gmekeâer Heer" Hej keâewve ueesie nQ, Gmekeâer nmleer keäÙee nw DeeefK] ej! uesekf eâve Jen lees MegYeWog mejkeâej ner Lee, pevce mes Yeejle keâe Deewj Deye Decesejf keâe keâe veeieefjkeâ. Gmekeâer nmleer lees Fleveer ner nw, Pet" keäÙeeW yeesues. ‘keäÙeeW DeeÙes nes?’ Fme yeej efyeukegâue ¤Kee mJej. MegYeWog ves DeHeveer mecemÙee yeleueeÙeer. ‘cegPes ]Keso nw efkeâ legcnejer ceeb keâe efveOeve nes ieÙee. cesjer mebJesoveeSb legcnejs meeLe nQ.’ efueKeves Jeeues ves veesš efkeâÙee. ‘legce Ssmee keâjes, Fcepexvmeer Jeer]pee ues uees. Ún cenerves keâe neslee nw, legcneje keâece nes peeÙesiee.’ efHeÚues leerve efoveeW mes Jeer]pee kesâ ]keâe]iepeele osKeves Jeeueer HeÇeFJesš Spesvmeer Deewj otleeJeeme kesâ yeerÛe oewÌ[les- oewÌ[les, efce$eeW keâer keâneveer megveles–megveles MegYeWog kesâ %eeve Ûe#eg Kegue Ûegkesâ Les. Jen Fcepexvmeer Jeer]pee kesâ DeeJesove He$e kesâ meeLe ner ÛeesHeÌ[e kesâ o]Heälej ceW neef]pej ngDee Lee. HeÇeF&Jesš Spesvmeer Éeje ‘DeieÇmeeefjle’ keâer cegnj Gmekesâ keâe]ie]peeW Hej Leer.

peveJejer-petve 2014 36


ueIegkeâLee

cegefie&Ùeeb

[e@. megjWõ ieghle

Jen Deheves meies-mebyebefOeÙeeW kesâ meeLe megyen mes ner Flevee megveles ner Iej kesâ meYeer meomÙe ogef§ebleeDeeW mes jesšer-jes]peer keâer leueeMe ceW efvekeâue ieÙee Lee. onMele Yejs efIej ieÙes Deewj lejn-lejn keâer DeeMebkeâeSb Gvekesâ Yeerlej Fme ceenewue ceW Gmeves Deheves yeÛÛeeW keâes Ùen keân jKee Lee pevce uesves ueieeR. Jes meesÛe jns Les efkeâ nes ve nes Deepe efkeâ Gmekesâ heerÚs mes keâesF& Yeer DeeÙes, ojJee]pee veneR Keesuevee, DeelebkeâJeeefoÙeeW ves Gvekesâ Iej keâes efveMeevee yevee efueÙee nw. Ùen hej Gmekesâ peeles ner kegâÚ ueesie Iej kesâ yeenj DeeÙes leLee meesÛeles ner meYeer keâebheves ueies Les. Yeeieves keâe keâesF& jemlee Yeer ojJee]pee KešKešeÙee. veneR Lee. ojJee]pes keâes KešKelee osKe Yeerlej mes ueÌ[keâer yeesueer DeÌ[esme-heÌ[esme ceW Yeer Ùen yeele Deeie keâer lejn Hewâue — ‘‘keâewve?’’ ieÙeer efkeâ Deepe ceesncceo efjÙee]pe kesâ Iej kesâ yeenj DeelebkeâJeeoer yeenj KeÌ[s ueesieeW ceW mes Skeâ yeesuee — ‘‘ceesncceo KeÌ[s nQ. hejbleg efkeâmeer ves Yeer yeenj efvekeâueves keâer efnccele veneR efjÙee]pe keâe Ùener Iej nw?’’ pegšeÙeer. yeenj efvekeâueves keâe celeueye neslee — ‘ceewle’. ‘‘neb Ùener nw. hej Deehe keâewve nQ?’’ peye ojJee]pee veneR Keguee lees GvneWves ojJee]pee leesÌ[vee ‘‘ceQ ntb Heâ]peue Denceo, ceQ ceesncceo efjÙee]pe kesâ Meg¤ keâj efoÙee. Iej kesâ Yeerlej ceewle-mee Skeâ meVeeše ÚeÙee meeLe ner keâece hej peelee ntb, cegPes Deehekeâer Decceer mes ]pe¤jer ngDee Lee. ojJee]pes keâes leesÌ[ves kesâ efueS Gme hej ]peesj-]peesj yeele keâjveer nw, peje ojJee]pee lees Keesuees.’’ mes Øenej efkeâÙes pee jns Les. ]peesj-]peesj mes heÌ[ jner ÛeesšeW mes ‘‘Deyyee Iej hej vener nw.’’ ojJee]pes kesâ Yeerlej mes meVeešs keâes onueeleer ngF& ceeb leLee ‘‘Jen Iej hej veneR nQ, Ùen lees nceW Yeer helee nw. yesefšÙeeW keâer ùoÙe-efJeoejkeâ Ûeer]KeW efvekeâue jner LeeR. pewmes ner ceesncceo efjÙee]pe nceejs meeLe ner keâece hej peelee nw. peye ojJee]pee štš keâj Skeâ Yeejer ›ebâove kesâ meeLe veerÛes efieje lees Jen keâece hej pee jne Lee lees Ieešer ceW Skeâ peien helLej mes Yeerlej yew"er cegefie&Ùeeb, pees heeuelet LeeR, Skeâ Peškesâ mes HeâÌ[HeâÌ[e "eskeâj Keekeâj efiej heÌ[e. nceves Gmes Demheleeue ceW Yeleea keâj yeenj efvekeâue ieÙeeR. GOej DeelebkeâJeeoer Deboj Iegme keâjJeeÙee nw.’’ ieÙes. pewmes ner cegefie&Ùeeb yeenj efvekeâueeR Gvekesâ heerÚs ieueer kesâ Ùen megvekeâj meYeer YeeF&-yeefnveeW leLee Gvekeâer Decceer kegâòes ueie ieÙes. keâe]Heâer osj lekeâ cegefie&Ùeeb Gve jefòeâce hebpeeW mes keâer DeebKeeW ceW Keew]Heâ kesâ oo&veekeâ yeeoue Glej DeeÙes. hejbleg yeÛeves kesâ efueS FOej-GOej HeâÌ[HeâÌ[eleer ngF& Yeeieleer jneR. GvnW Fme yeele keâe efJeÕeeme veneR ngDee, FmeefueS GvneWves Deblele: GveceW mes Skeâ keâes kegâòeeW ves oyeesÛe efueÙee. GOej ojJee]pee veneR Keesuee. peye ojJee]pee veneR Keguee lees yeenj ]Ketveer oefjbos ceesncceo efjÙee]pe keâer peJeeve yesšer keâes G"e keâj KeÌ[s ueesie Fme yeej ]peesj mes efÛeuueeÙes — ‘‘ojJee]pee yeenj efvekeâue jns Les. Keesueles nes Ùee veneR?’’ Deej.Sve-7, censMe veiej, Debyeeuee ÚeJeveer-133001. cees. : 9416250279.

ÛeesHeÌ[e ves Gmekesâ ]keâe]iepeeW Hej nmlee#ej keâj efoÙes. kewâcejs Ûecekesâ. ÛeesHeÌ[e ves cegmkeâje keâj efHeâj Gmemes neLe efceueeÙee. ‘nwJe De messHeâ peveea.’ ‘LeQkeâ Ùet.’ kewâcejs efHeâj Ûecekesâ. efueKeves Jeeues keâer ]keâuece ves ]keâe]iepe Hej kegâÚ De#ej Deewj Gkesâjs. Jen keâcejs mes yeenj nes ieÙee. cegÌ[ keâj osKee. Gmekeâer mecePe ceW DeeÙee efkeâ Hetjer Jeeref[Ùees efjkeâe@ef[Ëie Ûeue jner Leer. keâue kesâ De]Keyeej ceW Ùen Keyej nesieer. Gmekeâer Heer" Deewj ÛeesHeÌ[e keâe Ûesnje nesiee.... YeeÌ[ ceW peeÙes! Gmes Meece Ûeej yepes Jeer]pee efceue ieÙee Lee. YetKee- HÙeemee Deewj Lekeâe ngDee Jen HeefjJeej kesâ meeLe DeHeveer ]HeäueeFš HekeâÌ[ves

37 peveJejer-petve 2014

kesâ efueS SÙej Heesš& Yeeiee Lee. Meece meele yepes efJeceeve ceW ÛeÌ{ves kesâ yeeo Gmeves ieesHee keâes ]Heâesve efkeâÙee — ‘nce yees[& keâj ieÙes nQ.’ ‘ueeMe mes ogieËOe G"ves ueieer Leer. nceves ceeb keâe mebmkeâej keâj efoÙee. yee]keâer lees legce Dee ner jns nes.’ MegYeWog DeHeveer keâesves keâer meerš Hej yew"e, DeeOes Ûesnjs keâes ¤ceeue mes {bkesâ, efJeceeve keâer efKeÌ[keâer keâer lej]Heâ cegbn efkeâÙes, HetâšHetâš keâj jes jne Lee! 550 Normandy St, Apt 1521, Houston , TX 77015-3436

F&-cesue : ila_prasad1@yahoo.com

keâneveer efJeMes<eebkeâ


JMD JAI MATA DI Real Estate Property consultant

Rakesh Sharma 9930400500/ 9870248488 BUY/SELL/LEASE RESIDENTAL/COMMERCIAL/INDUSTRIAL LAND CHEMBUR/GHATKOPAR/WADALA/POWAI/THANE/NAVI MUMBAI

Shop No. 2, Runwal Grand, Nr. Dhanlaxmi Bank, 15th Road, Chembur(E), Mumbai-400071. Email : infojaimatadi@gmail.com www.jaimatadirealestate.com ke창neveer efJeMes<eebke창

peveJejer-petve 2014 38


keâneveer

....Deewj peue ieÙee Gmekeâe meJe&mJe G<ee jepes mekeämesvee mes meceÙe ieg]pej peelee nw! keâHeÌ[s yeoueles ngS meefÛeve meesÛe jne Lee. DeYeer HeebÛe Je<e& HetJe& ner lees Jen Meesyevee mes Henueer yeej iegefuemleeb Fbef[Ùeve jsmlejeb ceW efceuee Lee. Meesyevee ‘yee@efueJeg[ efmebiej’ Leer. nj MeefveJeej keâes Jen jsmlejeb kesâ cegKÙe Yeespeve keâ#e ceW efnboer efmevescee kesâ ieeves efiešej Hej yepee keâj ieeles ngS cesnceeveeW keâe ceveesjbpeve keâjleer Leer. Meesyevee Skeâ Ssmeer ieeefÙekeâe Leer efpemes efnboer veneR Deeleer Leer Hej efnboer ieeves Jen efpeme HeÇJeerCelee mes ieeleer Leer Gmemes ueielee ner veneR Lee efkeâ Jen efnboer Yee<eer veneR nw. Gmekesâ ieerleeW ceW peneb Skeâ Deesj ieerlee oòe keâe ÛegueyegueeHeve Deewj Gcebie Leer lees otmejer Deesj Gmekeâer ]ie]peueeW ceW vetjpeneb keâer mebpeeroieer, oo& Deewj keâefMeMe Leer. Meesyevee kesâ ÛeenvesJeeueeW keâer metÛeer ceW nj lejn kesâ ueesie Meeefceue Les — GmeceW ceeefuekeâeW, ieÇenkeâeW kesâ Deefleefjòeâ Jesšj Deewj jmeesF& Iej ceW meejs efove yele&ve-Yeeb[s mee]Heâ keâj, mey]peer keâešlee Jen mJeÙeb Yeer Lee. Gve efoveeW meefÛeve Deewj Gmekeâe meeLeer ieesHeeue oesveeW ner Gve leceece Fuueerieue FefceieÇQš ceW mes Les pees uebove kesâ jsmlejeDeeW ceW keâece keâjles ngS iegceveece ef]peboieer peer jns Les. oesveeW nj Je]keäle [js-[js, mences, oye-ÚgHe keâj jsmlejeb kesâ efveÛeues leuues ceW yeves jmeesF&Iej ceW jnles Les. ieesHeeue Keevee Hekeâelee Lee. meye Gmes ]Keevemeecee keânles Les Deewj Jen HÙee]pe-uenmegve Deewj mey]peer Je]iewjn keâešves kesâ meeLe yele&ve Yeeb[s Oeesves keâe keâece keâjlee, Skeâ Deovee veewkeâj Lee. Gmekeâer keâesF& HenÛeeve veneR Leer. efHeâj Yeer Jen mebleg<š Lee efkeâ keâce mes keâce Gmes jnves Deewj Keeves–Heerves keâer megefJeOee lees efceueer ngF& Leer. Henues keâer lejn Deye Jen meÌ[keâeW Hej ueeJeeefjme ef]peboieer lees veneR efyelee jne Lee. DeHeves Deboj Heueles [j kesâ keâejCe, Jen Ûeenlee Lee efkeâ ueesie Gmes efpelevee keâce peeveW Gmekesâ efueS Glevee ner DeÛÚe nw. meefÛeve kesâ efouees-efocee]ie ceW ]iewj ]keâevetveer nesves keâe Deelebkeâ nj Je]òeâ ÚeÙee jnlee Lee. meyemes ]pÙeeoe [j Gmes uebove keâer Hegefueme keâe ueiee jnlee Lee efkeâ keâneR Jen hekeâÌ[e ieÙee lees yeme pesue ceW yebo oce leesÌ[lee ve]pej DeeÙesiee. FmeefueS Jen ncesMee ]KeeceesMeer keâer Ûeeoj DeesÌ{s jnlee. keâYeer keâesF& yeele keâjlee lees yeme ‘neb, vee’ ceW peJeeye oslee. ceunes$ee meeye ves Jewmes Yeer keâeve Gces" Deewj LeHHeÌ[ ceejkeâj Gmes ]Keeme efnoeÙele os jKeer Leer efkeâ Deiej Gmeves ]peje Yeer ÛeeR-ÛeHeÌ[ keâer lees Jes Gmes meerOes Leeves keâe jemlee efoKee oWies. ieesHeeue keâer Deewj yeele Leer. Jen Keevee Hekeâeves ceW ceeefnj Lee. ceunes$ee Gmes efkeâmeer ]keâercele Hej Keesvee veneR Ûeenlee Lee. Jewmes Yeer Gmeves ieesHeeue mes keân jKee Lee efkeâ Deiej Jen "erkeâ mes keâece keâjsiee lees Jen Gmekeâer Meeoer efkeâmeer mLeeveerÙe ueÌ[keâer mes keâje keâj Gmes ueerieue keâje osiee. Hej Gme pewmes veewkeâj šeFHe ueeQ[s lees keâerÌ[s–cekeâesÌ[eW keâer lejn meejs uebove ceW yepeyepeeles efHeâjles jnles nQ. Skeâ ieÙee Deewj otmeje DeeÙee. THej ]Heäueesj Hej keâece keâjves Jeeues Jesšj peye Dee@[&j osves efveÛeues leuues ceW Deeles lees Dekeämej Meesyevee kesâ ¤He Deewj ieeves keâer HeÇMebmee ]Keevemeecee ieesHeeue mes keâjles, ‘Ùeej Ùen pees veJeer DeeFšce DeeÙeer nw ve Skeâoce keâšjervee kewâ]Heâ nw. legPes Helee nw Gmes efnboer veneR Deeleer nw, Hej efnboer ef]Heâuceer ieeves Skeâoce šÛÛe ieeleer nw.’ ‘nQ! keäÙee yeesuee?’ ieesHeeue Ûeefkeâle nes keânlee, ‘Jener lees.... meeueer, DeeOeer Fbef[Ùeve nw. ceeb ieesjer Deewj yeeHe iegppet. ]Ketyemetjle lees Ssmeer efkeâ pees osKes Jen IeeÙeue!’ lees otmeje keânlee, ‘meeueer, Keeves Hej

kewâ

39 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


G<ee jepes mekeämesvee 22 veJebyej 1943 (ieesjKeHegj, G. Øe.), mveelekeâesòej- DebieÇs]peer meeefnlÙe- ieesjKeHegj efJe.efJe. - F&.Sme.Sue- uebove. uesKeve : HeÇefleef<"le keâLeekeâej G<ee jepes mekeämesvee oMekeâeW mes, keâneefveÙeeW kesâ meeLe-meeLe keâefJeleeDeeW, ]ie]peueeW, efveyebOeeW SJeb mecekeâeueerve jHešeW kesâ efueS Yeer ÛeefÛe&le nQ. G<ee peer keâer jÛeveeDeeW keâe cetue Œeesle efyeÇšsve Yetefce Hej yemes YeejleerÙeeW keâer efJe[byeveeDeeW Deewj Gvekeâer yeoueleer ceeveefmekeâleeDeeW keâer DeefYeJÙeefòeâ nw. Ùet. kesâ. keâer HeÇefmeæ efnboer Heef$ekeâe ‘HegjJeeF&’ keâer men-mebHeeefokeâe, ‘Ùet.kesâ. efnboer meefceefle’ keâer GHeeOÙe#e, ‘meeGLe uebove efJeceWme efieu[ Dee@]Heâ efnboer jeFšme&’ keâer mebmLeeHekeâ-mebj#ekeâ. G<ee jepes mekeämesvee Ùet. kesâ. ceW nesvesJeeues ueieYeie meYeer je<š^erÙe SJeb Debleje&<š^erÙe meeefneflÙekeâ keâeÙe&›eâceeW keâer Oegjer jner nQ. DeeHekeâer keâefJeleeSb Deesmeekeâe efJe.efJe. (peeHeeve) kesâ Hee"Ÿe›eâce ceW meefcceefuele nQ. Hegmlekeâ ‘efceóer keâer megiebOe’ SJeb ‘Jeeefkebâie Heeš&vej’ Hej kegâ®#es$e Deewj cenef<e& oÙeevebo efJe.efJe. (jesnlekeâ) kesâ Úe$eeW ves Sce. ef]Heâue efkeâÙee. keâneveer ‘Jen jele’ cesj" kesâ ‘ÛeewOejer ÛejCe efmebn efJeMJeefJeÅeeueÙe’ Deewj keâneveer mebieÇn ‘Jen jele Deewj DevÙe keâneefveÙeeb’ cenef<e& oÙeevebo efJe.efJe. (jesnlekeâ) kesâ Hee"Ÿe›eâce ceW meefcceefuele nw. keâF& keâneefveÙeeW keâe DevegJeeo Hebpeeyeer, iegpejeleer, leefceue Deewj DebieÇs]peer ceW. HeÇefmeæ ieeefÙekeâe efceefLeuesMe efleJeejer ves DeeHekeâer ]ie]peueeW keâes Oegve ceW yeebOe keâj, ‘keâesF& mebosmee ve DeeÙee’ kesâ veece mes meer. [er. keâes efouueer keâer ‘De#ejce’ mebmLee kesâ keâeÙe&›eâce ceW uee@vÛe efkeâÙee. mecceeve SJeb Hegjmkeâej : keâneveer ‘efJejemele’ ÙegJee uesKeve Hegjmkeâej-1962, ‘vee@š mees meeFueWš’- 1995 (Ùet. kesâ.) ‘efJeosMeeW ceW efnboer meeefnlÙe-mesJee, HeÇÛeej HeÇmeej mecceeve’ Gòej-HeÇosMe, efnboer-mebmLeeve- ueKeveT-2004, yeeyet iegueeye jeÙeHegjmkeâej, leepe-ceneslmeJe (Deeieje), ‘[e@. nefjJebMe jeÙe yeÛÛeve Hegjmkeâej’- YeejleerÙe GÛÛeeÙeesie (uebove). Ûeslevee meeefnlÙe Heefj<eo mecceeve (ueKeveT). HeÇkeâeefMele ke=âefleÙeeb : 1.‘FbõOeveg<e keâer leueeMe ceW’ ( keâefJelee mebieÇn, jme Je<ee& mecceeve- yeveejme), 2.‘efJeMJeeme keâer jpele meerefHeÙeeb’ (keâefJelee mebieÇn), 3.‘keäÙee efHeâj Jener nesiee’ (keâefJelee mebieÇn), 4. ‘HeÇJeeme ceW’ (keâneveer mebieÇn) 5.‘Jeeefkebâie Heeš&vej’ (keâneveer mebieÇn- He©eevebo meeefnlÙe mecceeve-keâLee Ùet.kesâ.), 6.‘Jen jele’ Deewj DevÙe keâneefveÙeeb (keâneveer mebieÇn), 7.‘efyeÇšsve ceW efnboer’- (HeÇJeemeer mecceeve, ce. Øe.), 8.efceóer keâer megiebOe- keâneveer mebieÇn, mebHeeove. 9.‘osMeeblej’ keâeJÙe mebieÇn- mebHeeove. keâneveer ‘efkeäuekeâ’ keâer šsueer-ef]Heâuce, cegbyeF& otjoMe&ve, Fbef[Ùeve keäuewefmekeâue ßebKeuee ceW meefcceefuele. mebHeÇefle : DeJekeâeMe HeÇeHle efMe#ekeâ, mJeleb$e-uesKeve.

®keâleer ner veneR ‘šskeâ-DeJes’ ues peeleer nw Jevee& let Yeer osKe ueslee.’ meefÛeve ves Yeer megvee Hej ÛegHe jne. Meesyevee kesâ ieeveeW ves lees Jewmes Yeer Gmekesâ efouees efocee]ie Hej keây]pee keâj jKee Lee. meejer yeeleW megvelee ngDee Yeer Jen ncesMee keâer lejn ÛegHe, DeHeves keâece ceW ueiee jne. Jesšj ueesie Gmes DeHeveer yeeleÛeerle ceW Meeefceue veneR keâjles. jes]pe Meece keâes Dee" yepes kesâ yeeo Meesyevee kesâ ieeÙes ieeveeW keâer mJej uenjer mejkeâles ngS efveÛeues leuues lekeâ Deeleer Leer. Gme meceÙe Jen meye kegâÚ Yetue keâj levceÙelee mes ieeveeW keâer Oegve Hej meueeo, Deeuet, HÙee]pe, šceešj Deewj njer efceÛe& keâešles ngS Meesyevee kesâ ieeÙes ieerle megve yeÛeHeve keâer megjcÙe ieefueÙeeW kesâ Ûekeäkeâj ueieeves ueielee. Jes yengle keâef"ve Deewj DebOekeâejceÙe efove Les. ceunes$ee meeye ves me]Kleer mes keân jKee Lee efkeâ Jen keâece ]Kelece keâj jele keâes ]Keevemeecee ieesHeeue kesâ meeLe efoKeeJes kesâ efueS jsmlejeb kesâ cegKÙe Éej mes yeenj efvekeâue keâj LeesÌ[er osj FOej-GOej šnue-Ietce keâj,

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ÛegHeÛeeHe jsmlejeb kesâ efveÛeues leuues kesâ efHeÚues ojJee]pes mes Deboj Deekeâj mees peeÙee keâjs. Jen Yeer peevelee Lee efkeâ ]peje meer Yeer ueeHejJeener Hegefueme keâes megjeie os mekeâleer Leer. Hegefueme-js[ kesâ leceece ef]keâmmes Jen ieÇenkeâeW Éeje ÚesÌ[s ieÙes De]KeyeejeW ceW HeÌ{e keâjlee Lee. jes]pe jele keâece ]Kelce keâjkesâ meyekeâer ve]pejeW mes yeÛeles ngS oesveeW DebOesjs ceW ÚgHeles-ÚgHeeles Deboj Deekeâj Gme yeernÌ[ DekesâuesHeve mes petPeles pees Gvekesâ DeJewOe nesves kesâ keâejCe GvnW efveieuelee pee jne Lee. ÛegHeÛeeHe Skeâ Oeerceer meer yeòeer peueekeâj nukeâer DeeJee]pe ceW Jeeref[Ùees ueiee keâj keâesF& efnboer ef]Heâuce osKeles Ùee mevejeF]pe jsef[Ùees Hej ieerle-]ie]peue megveles. peye veeRo Deeleer lees mey]peer Deewj ieesMle keâešves Jeeueer šsyeue Hej De]Keyeej efyeÚe, Goeme DeHeveer eq]keâmcele Deewj DekesâuesHeve keâes keâesmeles Lekeâ keâj mees peeles. ieesHeeue ÛegHHeer leesÌ[ves efueS Dekeämej keânlee, ‘Ùeej Fme kegâòeer ef]peboieer Deewj DekesâuesHeve keâes {esves ceW Deiej Ùen eq]HeâuceeW keâe

peveJejer-petve 2014 40


Dece=le Deewj ieeveeW keâe meesce jme nceW ve efceuelee lees nce ueesie DeHeves osMe Deewj HeefjpeveeW keâes Ùeeo keâjles-keâjles ieues ceW Heâebmeer ueiee keâj peeves keâye kesâ Deuuee efceÙeeb kesâ HÙeejs nes Ûegkesâ nesles.’ jmeesF&Iej kesâ Gme DekesâuesHeve ceW ieesHeeue Gmes DeÛÚe ]Keemee veewšbkeâer ueielee Lee, Jen nbme HeÌ[lee. HÙeej mes Gmekesâ ieeue veesÛeles ngS keânlee — ‘neb Ùeej, let "erkeâ keânlee nw. Yeuee nes Fme ceunes$ee keâe pees Gmeves nceW Ùen Hegjevee Jeeref[Ùees efjkeâe@[&j Deewj šsueerefJe]peve os efoÙee nw. Ùes ef]HeâuceW ner lees nQ pees nceW ef]peboe jKeleer nQ. Jevee& Ùen meVeeše, Ùen DekesâueeHeve lees nceW keâye keâe efveieue Ûegkeâe neslee.’ ‘neb Ùeej ! pevcee<šceer kesâ efove peye DeHeve cebefoj ieÙes Les ve, Jeneb YeieJeeve keâer cetjle kesâ oMe&ve ceW Yeer Jen meketâve veneR efceuee Lee pees ‘peÙe ßeer ke=â<Ce’ meerefjÙeue osKe keâj efceuelee nw.’ Deewj ieesHeeue Gmes nbmeeves kesâ efueS yesueve hekeâÌ[, ke=â<Ce keâer cegõe ceW KeÌ[e nes peelee. Hej leye lekeâ Jen YeeJegkeâ nes Ûegkeâe neslee, ‘Ùeej! yee@efueJeg[ kesâ Ùes ieerle nceejs peerJeve ceW MeeÙeo Jener ceeÙeves jKeles nQ pees efiejefceefšÙeeW kesâ peerJeve ceW jece Ûeefjle ceeveme Deewj nvegceeve Ûeeueermee jKeles Les. ef]HeâuceW Deewj ef]Heâuceer ieeves nceejs efoueeW ceW jme keâer HegânejW yejmeeleer osMe keâes nceejs efoue ceW yemeeÙes jKeleer nQ.’ keânles-keânles meefÛeve keâes Deccee Ùeeo Dee peeleer pees Gmes efiejefceefšÙee ce]peotjeW keâer keâLee-JÙeLee megveeles ngS Gmes efJeosMe peeves mes jeskeâleer jner LeeR. Deccee ves jesles-jesles, efmemeefkeâÙeeW kesâ yeerÛe Gmes keâF& yeej yeleeÙee Lee efkeâ Gmekesâ keâF& HegjKes DebieÇs]peeW kesâ ]peceeves ceW YegKecejer Deewj ]iejeryeer kesâ keâejCe Heeveer kesâ penepe mes [sÌ{-Heewves oes meew Je<e& HetJe& Heâerpeer Deewj cee@jerMeme ieÙes Deewj efHeâj keâYeer veneR ueewšs. Deccee kesâ keâns keâe keäÙee keâesF& Demej HeÌ[e Gme Hej? FOej Deccee keâer lesjnJeeR ngF& Deewj GOej Jen efJeef]pešj Jeer]pee ueskeâj ef]keâmcele Deepeceeves uebove HengbÛe ieÙee. keâF& yeej Gmes ]Kego Hej ]iegmmee Yeer yengle Deelee Lee, Hej Jen keâj Yeer keäÙee mekeâlee Lee. Deccee kesâ meeLe meejs ceesn-yebOeve ]Kelce nes ieÙes. pees kegâÚ Iej ceW Lee, yesÛe-yeeÛe keâj Dee ieÙee efJeef]pešj Jeer]pee Hej uebove. Deye lees Jen ]Heâjej nes, Ssmes cekeâÌ[ peeue ceW Hebâme Ûegkeâe Lee efpemeceW mes efvekeâuevee DemebYeJe Lee. keäÙee efceuee Ùeneb Deekeâj Gmes ]iejeryeer! efyeÚÌ[ve! metveeHeve! [j! Ieyejenš! ogefveÙee ceW kegâÚ Yeer veneR yeouee, Jen meesÛelee. Deepe Yeer Jener, meye kegâÚ Jewmee ner nw yeme mJe¤he yeouee nw. ]iejeryeer, YegKecejer Deewj Mees<eCe pees Henues Lee Deye Yeer nw. Henues ieesj-s DebieÇp]s e Mees<eCe keâjles Les Deewj Deye DeHeves ner osmeer efye]pevesmecewve, ]Hewâkeäš^er, ieesoeceeW Deewj jsmlejeb ceW DeHeves ner ueeÛeej osMeJeeefmeÙeeW

41 peveJejer-petve 2014

keâe oesnve keâjles ngS GvnW iegceveece DebOesjer ogefveÙee ceW jnves keâes ce]peyetj keâj osles nQ. meefÛeve keâes FbieueQ[ DeeÙes HeebÛe Je<e& nes Ûegkesâ Les Hej DeYeer Yeer Jen DeJewOe keâe DeJewOe ner jne. ceunes$ee Yeer keâce IeeIe veneR Lee Gmeves Yeer Jener efkeâÙee pees meyeves efkeâÙee Lee. Hegefueme Deewj ]keâevetve mes [je Gmeves GvnW iegefuemleeb kesâ jmeesF&Iej ceW ]kewâo keâj jKee Lee. Ùetb Jen nj efove nvegceeve peer kesâ Deeies Deiejyeòeer peuee keâj F&MJej keâe Meg›eâ ceveelee efkeâ Fme ]kewâo ceW keâce mes keâce Hesš Yej ]peeÙekesâoej Keevee Deewj peeÌ[s keâer keâÌ[keâÌ[eleer meefo&ÙeeW ceW meesves keâes iece& jpeeF& lees efceueer ngF& nw. Jen Gve efoveeW keâes Yetue peevee Ûeenlee nw peye Jen veÙeeveÙee DeeÙee Lee. Hej ÙeeoW nQ efkeâ efkeâmeer Je]Heâeoej kegâòes keâer lejn Je]keäle-yesJe]keäle metbIeleer ngF& Dee ueHekeâleer nQ. keäÙee-keäÙee og:Ke veneR osKes Gmeves, nJeeF& penepe ceW efceues Gme Oetle& efceòeue ves efkeâme Ûeeueekeâer mes Gmekesâ {eF& meew HeeQ[ [keâej efueÙes. yenuee-Hegâmeuee keâj efceòeue Gmes DeHeves Iej ues DeeÙee, efoueemee efoÙee efkeâ Gmes veewkeâjer efoueJee osiee. veewkeâjer lees efoueJeeÙeer veneR Gmeves Guše jes]pe megyen meele yepes Iej mes efvekeâeue yeenj keâj oslee efkeâ pee veewkeâjer Keespe. efove Yej "eskeâjW Kee, Meece keâes meele yepes peye Jen Iej Deelee lees efceòeue keâer yeerJeer YegveYegveeleer-leVeeleer yeskeä[-yeervme Deewj yeÇs[ kesâ šgkeâÌ[s Gmekesâ Deeies jKe osleer. GOej efceòeue yeesef[Ëie Deewj uee@efpebie kesâ veece Hej Úeleer Hej KeÌ[s neskeâj yeerme HeeQ[ nj n]Heäles efvekeâueJee ueslee. peye Gmekeâe Hewmee ]Kelece nes ieÙee lees Gmeves Gmekeâer DešwÛeer meÌ[keâ Hej jKe oer. efkeâlevee jesÙee Deewj efieÌ[efieÌ[eÙee Lee Jen Hej Gmekeâe efoue veneR Hemeerpee. Oecekeâeles ngS yeesuee, ‘Ûeues Deeles nQ meeues cegbn G"eÙes Ùeneb. ve ngvej ve leceer]pe, ve keâesF& ef[ieÇer. pewmes uebove ceW ]Kewjele yebšlee nes. Yeeie Ùeneb mes, Jevee& Hegefueme keâes Fve]Heâe@ce& keâj otbiee efkeâ lesjs Fjeos "erkeâ veneR nQ.’ Jen YeewÛekeäkeâe, GvnW osKelee jne. peye lekeâ Gmekesâ Heeme HeeQ[ Les efkeâme HÙeej mes yeeleW keâjlee Lee efceòeue. Deepe peye Gmekesâ Hewmes ]Kelece nes ieÙes lees kewâmes iejpeles megveeceer mes lesJej efoKee jne Lee pewmes Jen Gmekeâer ce]peyetjer peevelee ner veneR nw. Deye Jen keâjs lees keäÙee keâjs? keâneb peeÙes? JeeHeme Yeejle peeves kesâ meejs jemles yebo nes Ûegkesâ Les. pesye ceW efme]He&â ome HeeQ[ kesâ efÛeuuej! cenerveeW Jen meerues ngS efyemkegâš Keeles ‘nesceuesme’ Deewj [^ie Sef[keäšeW kesâ meeLe keâYeer Jeešjuet lees keâYeer Ûesefjbie ›eâe@me mšsMeve kesâ veerÛes yeveer HegefueÙee kesâ veerÛes De]Keyeej Deewj ieòes efyeÚe keâj meoea, ieceea Deewj yejmeele ceW meesÙee. Gme Skeâ jele peye Gmekeâer Heâšer pesye ceW Skeâ Yeer Hewmee veneR Lee Gmekeâer DebleefÌ[Ùeeb YetKe mes kegâÌ[kegâÌ[ keâj jner LeeR. Jen jesšer kesâ šgkeâÌ[eW kesâ efueS efkebâime ›eâe@me keâer ieefueÙeeW ceW iegefuemleeb jsmlejeb kesâ

keâneveer efJeMes<eebkeâ


HeerÚs yeves keâceefMe&Ùeue ketâÌ[s kesâ efyeve ceW Keeves-Heerves keâer Ûeer]peW ššesue jne Lee efkeâ leYeer jmeesF& keâe keâÛeje HeWâkeâves DeeÙes ieesHeeue keâer ve]pej Gme Hej HeÌ[er. ieesHeeue keâes osKe keâj, [j mes Gmekeâe Ûesnje Heeruee HeÌ[ ieÙee Lee pewmes Gmeves Yetle osKe efueÙee nes. hekeâÌ[e ieÙee! yeme Deye Gmes pesue nes peeÙesieer! ieesHeeue ]Kego Ssmes efove ieg]peej Ûegkeâe Lee. Yeesuee-mee osmeer Ûesnje osKe Gmes oÙee Dee ieÙeer. FOej-GOej osKeles ngS ieesHeeue HegâmeHegâmeeÙee. ‘Dejs! Dees Úeskeâjs Ùeneb keäÙee keâj jne nw? Iej mes Yeeiee ngDee keâesF& efyeieÌ[wue nw keäÙee?’ peeves keäÙee Lee ieesHeeue kesâ Ûesnjs Hej efkeâ Jen meÛe Gieue ieÙee. efceefceÙeelee ngDee neLe peesÌ[ keâj yeesuee, ‘ceWjs YeeF& cegPe Hej oÙee keâj. ceQ Yeeiee ngDee veneR ntb, efJeef]pešj Jeer]pee Hej DeeÙee Lee, Skeâ Deeoceer ves Oetle&lee mes cesje meeje Hewmee efvekeâueJee efueÙee Deewj cegPes meÌ[keâ Hej [eue ieÙee.’ ieesHeeue keâes Gme Hej oÙee Dee ieÙeer. Jen jmeesF&Iej ceW Dekesâuee jnlee–jnlee lebie Dee ieÙee Lee. Gmes DeHevee ÛeÛesje YeeF& yeleeles ngS ceunes$ee kesâ Heeme ueeÙee Deewj Gmeer jele, Gmekesâ mee]Heâ-megLejs, Yeesues Ûesnjs keâes osKe, ceunes$ee ves Gmes ome HeeQ[ n]Heäles Hej yele&ve-Yeeb[s Oeesves kesâ efueS jKe efueÙee. ome ceW mes HeebÛe HeeQ[ ceunes$ee efkeâjeS kesâ keâeš ueslee Lee. Jen lees Gmekeâer yeme ef]keâmcele DeÛÚer Leer pees peuoer ner Gmekeâer ceguee]keâele Meesyevee mes nes ieÙeer Deewj Jen ceunes$ee kesâ Ûebiegue mes yeenj efvekeâue DeeÙee. Gme efove Skeâ Jesšj keâes Keevee Hejesmeles Je]keäle Keebmeer Dee ieÙeer. ieÇenkeâ ]ieggmmes Jeeuee Lee Gmeves cewvespej, jveJeerj ceunes$ee keâer Jees Ssmeer-lewmeer keâer efkeâ Jes Yeeies-Yeeies jmeesF& ceW DeeÙes, meeceves GvnW meefÛeve efoKee, yeesues ‘Ûeue, cegb[s Jesšj kesâ keâHeÌ[s Hee, nesj ceWjs meeLe THHej Ûeuekeâj Keevee meJe& keâj’. Gmeves keâYeer Keeves keâer meefJe&me veneR keâer Leer. Jen efceefceÙeeÙee, ‘Hej meeye ceQves lees Deepe lekeâ keâYeer Keevee meJe& veneR efkeâÙee nw. ceQ kewâmes....’ ceunes$ee ]iegmmes mes yeesuee — ‘DeesS! [jlee keäÙetb nw meeues. ceQ meeLe ntb ve. G"e š^s, nesj Ûeue. Ûesnjs Hej ]KegMeer uee Deewj cegmkeâje.’ Jen [jlee ngDee Ûesnjs Hej yeveeJešer cegmkeâjenš efÛeHekeâeÙes THej Keevee meJe& keâjves ieÙee Lee. Gme ]iegmmewue ieÇenkeâ keâes DeHeves ef]Heâpetue ]iegmmes Hej iueeefve ngF& Ùee Gmes Gmekeâer meefJe&me Hemebo Dee ieÙeer, Gmes Deepe Yeer veneR Helee nw. Ûeueles-Ûeueles Gmeves Gmekesâ neLe Hej HeebÛe HeeQ[ keâer efšHe jKe oer. yeme Gme efove kesâ yeeo peye keâYeer keâesF& FcejpeWmeer nesleer lees Jen ueeue keâesš Deewj ‘yees’ ueiee keâj THejer leuues ceW keâYeer Jesšj lees keâYeer yeej-cewve keâe keâece keâjlee. yeej ceW ef[^bkeâ yeveeles ngS peye Gmeves Henueer yeej Meesyevee keâes neLe ceW ceeFkeâ efueÙes efmebLesmeeF]pej mes efvekeâueer Oegve Hej ieerle ieeles osKee lees Gmekeâe efoue ]peesjeW mes OeÌ[keâ G"e Lee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Ssmes ceW Skeâ efove Gmes ueiee efkeâ Meesyevee keâes MeeÙeo nukeâe mee ]pegkeâece nw. Gmekeâer DeebKeW Meyeveceer Deewj veekeâ meg]Ke& nes jns Les. meefÛeve kesâ ceve ceW peeves keäÙee DeeÙee efkeâ iece& Heeveer ceW yeÇeb[er [eue keâj Meesyevee keâes hekeâÌ[e DeeÙee. Gme jele peye meejs Jeke&âj Keeves yew"s lees Gmeves Meesyevee kesâ Deeies iece& Heeveer keâe peie jKeles ngS keâne — ‘cegPes ueiee efkeâ MeeÙeo DeeHekeâes meoea ueie ieÙeer nw FmeefueS "b[s Heeveer kesâ yepeeÙe DeeHekesâ efueS iegveiegvee Heeveer keâe peie ueeÙee ntb.’ Meesyevee ves ‘LeQkeäme’ keânles ngS Gmes DeHeveer ye]ieue Jeeueer kegâmeea Hej neLe hekeâÌ[ keâj yew"e efueÙee. jsmlejeb kesâ yebo nesves keâe meceÙe nes jne Lee. meejs Jesšj pee Ûegkesâ Les. meefÛeve efkeâÛeve keâe keâece peuoer-peuoer mecesš, keâesš Henve jsmlejeb kesâ yeenj LeesÌ[e Ietce-efHeâj keâj efHeÚues ojJee]pes mes Deboj peeves kesâ efueS cegÌ[ves ner Jeeuee Lee efkeâ Meesyevee Gmekesâ ye]ieue ceW Oeerjs mes Deekeâj ]Ke[er nes ieÙeer. Jen ÛeeQkeâe, Hej efHeâj mebYeue ieÙee. Jen MeesYevee keâer ]KegMeyet HenÛeevelee Lee. ‘ceQ.... Meesyevee, DeHevee veece lees yelee ceWjs MegYeefÛeblekeâ.’ Meesyevee ves nukeâer nbmeer kesâ meeLe keâne Lee. ‘meefÛeve, peer cegPes meefÛeve keânles nQ.’ ‘ceQ ÙeneR Heeme keâer HeebÛeJeeR ieueer šeÙejuesve ceW jnleer ntb. let cegPes Iej lekeâ ÚesÌ[ osiee meefÛeve’, Gmeves DeHeves neLe ceW hekeâÌ[e Keeves keâe yewie meefÛeve keâes HekeâÌ[eles ngS efyevee ueeie ueHesš kesâ keâne. ‘peer, ]pe¤j, ceQ DeeHekeâe ]Hewâve ntb peer. nj MeefveJeej keâes DeeHekeâer DeeJee]pe keâe Fble]peej jnlee nw.’ ‘meÛe! lees efHeâj Deepe mes ceQ lesjer ]Hewâve... ceWjs Ùeej!’ jele kesâ DebOesjs ceW, efyepeueer keâer nukeâer jesMeveer ceW Jen Meesyevee kesâ Ûesnjs Hej DeeÙes Gme ke=âle%e HeÇsce HeÇmleeJe keâes HeÌ{ ieÙee pees MeeÙeo efove keâer jesMeveer ceW Jen keâYeer ve HeÌ{ Heelee. ieesHeeue ves Yeer Gmekeâer yeeneW ceW Ûegškeâer keâešles ngS FMeeje efkeâÙee, ‘pee, Gmes Iej HengbÛee Dee.’ ....Deewj efHeâj Jen Gmekesâ meeLe Ûeue HeÌ[e. Meesyevee meejs jemles efKeue-efKeue keâjleer Gmemes uesšsmš Fbef[Ùeve eq]HeâuceeW keâer yeeleW keâjleer jner. yeerÛe-yeerÛe ceW ieeveeW keâer kegâÚ jesceebefškeâ HebefòeâÙeeb Yeer iegveiegvee peeleer. Gmes Ùeeo nw efkeâme lejn Gme efove Gmekesâ yeove ceW "b[er Deewj iece& HegâjnefjÙeeb G" Deewj efiej jner LeeR. LeesÌ[er osj ceW Meesyevee keâe Iej Dee ieÙee. oesveeW osj lekeâ yeenj KeÌ[s, HesÌ[ kesâ veerÛes yeeefjMe keâer efPej-efPej mes yes]Keyej yeefleÙeeles jns. yeeleW LeeR efkeâ ]Kelece nesves keâes veneR Dee jner LeeR. Ûeueles-Ûeueles Meesyevee yeesueer — ‘lees efHeâj keâue efceueles nQ, meefÛeve. [sÌ{ yepes, ‘uebove DeeF&’ kesâ veerÛes šscme veoer kesâ efkeâveejs. osKe! nce oesveeW keâer ®efÛeÙeeb efkeâleveer efceueleer ngF& nQ. legPemes yeele keâjkesâ DeYeer cesje efoue veneR Yeje nw.’ keânles ngS Meesyevee ves Gmes nukeâe–mee

peveJejer-petve 2014 42


Deeefuebieve efoÙee. Jen veJe&me, yegle KeÌ[e jne. Meesyevee Gmekeâer neuele osKe keâj cegmkeâjeÙeer, Gmekeâe neLe hekeâÌ[ keâj yeesueer — ‘osKe meefÛeve! letves ceWjs ceve keâes Út efueÙee nw. ceQ legPemes oesmleer keâjvee Ûeenleer ntb. DeHeves og:Ke oo& legPemes MesÙej keâjvee Ûeenleer ntb Deewj lesjs og:Ke-oo& mes Jeeef]keâ]Heâ nesvee Ûeenleer ntb.’ ‘meÛe! Meesyevee peer, Hej ceunes$ee meeye keâes Ùen meye "erkeâ veneR ueiesiee. keâneR efkeâmeer ves osKe efueÙee lees?’ ‘celeueye?’, ‘DeeHe veneR mecePeWieer!’, ‘ osKe! meefÛeve, let mceeš& nw. Skeâ DeÛÚe yeejcewve Deewj Jesšj nw. DeHeves keâes HenÛeeve. let ceunes$ee mes Flevee cele [j. Jesšj keâer veewkeâjer legPes yenglesjer efceueWieer. Deewj efHeâj ef]peboieer Yej let Jesšj LeesÌ[s ner yevee jnsiee. yeesue DeeÙesiee ve.’ ‘ce...ceQ....’ kegâÚ keânlee ngDee Jen ÛegHe nes ieÙee efHeâj yeesuee —‘neb....Dee... DeeTbiee, Meesyevee peer.’ peye Jen JeeHeme DeeÙee lees Meesyevee kesâ HeÇsce HeÇmleeJe kesâ keâejCe kegâÚ IeyejeÙee ngDee Lee. ieesHeeue kesâ HetÚves Hej Jen kegâÚ veJe&me–mee nkeâueekeâj yeesuee, ‘Meesyevee ves keâue efceueves keâes ‘uebove DeeF&’ kesâ veerÛes yegueeÙee nw.’ ieesHeeue kegâÚ osj ienjeF& mes meesÛelee jne efHeâj yeesuee — ‘osKe! let Ieyeje cele, meefÛeve. let keâue Meesyevee mes efceueves peeÙesiee.’ Deeies Gmeves Gmes ieues mes ueieeles ngS Heer" LeHeLeHee keâj keâne — ‘osKe, cegPes mecePe Dee jne nw efkeâ lesjer ef]keâmcele yeoue jner nw. Meesyevee lesjer ues[er-uekeâ nw. Jesšj kesâ keâHeÌ[eW Deewj HeQš-šeF& pewmes Deece keâHeÌ[eW mes Fbmeeve keâer Heme&vewefuešer ceW yeÌ[e ]Heâke&â Dee peelee nw. keâue let cesje OetHe keâe ÛeMcee Deewj ng[ Jeeuee keâesš HeQš-Meš& kesâ THej Henve keâj peeÙesiee efHeâj keâesF& ceeF& keâe ueeue legPes veneR HenÛeeve HeeÙesiee.’ Deewj efHeâj lees [Ÿetšer kesâ yeeo peye Yeer oesveeW keâes meceÙe efceuelee, oesveeW keâneR ve keâneR efceue yew"les. Meesyevee Ûešj-Hešj ]Ketye yeeleW keâjleer. Jen ]Kegodoej Deewj F&ceeveoej Leer. leerve Ûeej n]Heäles yeeo peye meefÛeve keâes Hetjer lejn ueieves ueiee efkeâ Meesyevee efoue keâer Hetjer ienjeF& mes Gmes Hemebo keâjleer nw lees Gmeves Gmes yeleeÙee efkeâ Jen DeJewOe veeieefjkeâ nw, FmeefueS [je-[je Deewj oye-ÚgHe keâj jnlee nw. Jen veneR Ûeenlee nw efkeâ Jen hekeâÌ[e peeÙes, pesue peeÙes Deewj efHeâj yesF]p]pele nes keâj JeeHeme osMe HengbÛe peeÙes, peneb Deye Gmekeâe keâesF& veneR nw. Ùeneb ve lees Gmekesâ Heeme keâesF& ®HeÙee-Hewmee nw ve ner Jen ]pÙeeoe HeÌ{e efueKee nw efkeâ DeHevee kesâme ueÌ[ mekesâ. Meesyevee ves Gmes lemeuueer osles ngS keâne efkeâ Jen keâesF& Dekesâuee DeJewOe veeieefjkeâ veneR nw. FbiueQ[ ceW {sjeW nj peeefle, jbie Deewj vemue kesâ DeJewOe veeieefjkeâ Yejs HeÌ[s nQ. meye keâYeer ve keâYeer, efkeâmeer ve efkeâmeer yeneves ueerieue nes peeles nQ. Jewmes Yeer Ùeneb ueerieueeF]pe nesves kesâ yenglesjs lejerk] esâ nQ. efHeâj ceQ lesjs meeLe ntb ve. ceQ

43 peveJejer-petve 2014

keâefJe

lee

efveÙeefle DeMeeskeâ JeefMe‰

ueeskeâleb$e keâer yenleer iebiee ceW, Deblejeue kesâ meeLe Dee efceues nQ yenles veeues, yejmeeleer veefoÙeeb, efpevekeâer ]ieboieer kesâ meeLe Ûeues DeeÙes nQ Deveskeâ pebleg, efpeveceW Meeefceue nQ ceiejceÛÚ, IeefÌ[Ùeeue, yengle mes ceW{keâ, efyeÛÚt Deewj veeie, šje& jns nQ ceW{keâ, leekeâ ceW yew"s nQ ceiejceÛÚ, efÛebIeeÌ[ jns nQ IeefÌ[Ùeeue, [bkeâ G"eÙes yew"s nQ efyeÛÚt, Heâve HewâueeÙes efJeÛej jns nQ veeie, efmej hej jKes Øepeeleb$e keâer šesefheÙeeb. efÛebeflele nQ ceÚefueÙeeb, Deheveer Øepeeefle keâer j#ee kesâ efueS, GvnW efoKeeÙes pee jns nQ mey]peyeeie ]KegMeneueer Deewj Deceve-Ûewve kesâ, ceiej peeveleer nQ ceÚefueÙeeb Ùes nQ meye jmce DeoeÙeieer keâer yeeleW, ceew]keâe efceueles ner Deheves-Deheves Deekeâej kesâ Deveg¤he meye ueerueves ueie peeÙeWies GvnW, ues ueWies Gvekeâer ]kegâyee&veer ueeskeâleb$e kesâ veece hej Ùener nw Gvekeâer efveÙeefle. meer-608, meeiej jsmeer[Wmeer, meskeäšj-27, ves®ue (hetJe&), veJeer cegbyeF&-400706. cees. 9869337618 lees ÙeneR pevceer Deewj yeÌ[er ngF& nt.b Deewj Gme jesp] e Meece keâes Meesyevee Gmes DeHeves HeefjJeej mes HeefjefÛele keâjeves kesâ efueS Iej ues ieÙeer. Meesyevee keâe HeefjJeej Skeâ Úesšs mes ]Kemleeneue ]Heäuewš ceW Gmekesâ cecee, HeeHee, Skeâ Hewj mes efJekeâueebie Úesše YeeF& Deewj Meesyevee keâer leerve cenerves keâer vevneR yeÛÛeer kesâ meeLe jnlee Lee. Ùen yeÛÛeer

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Meesyevee kesâ meeLe ngS Skeâ yeueelkeâej keâer GHepe Leer. Meesyevee keâes ce]peyetjve Gmes pevce osvee HeÌ[e. Meesyevee keâes yeÛÛeer mes Ie=Cee Leer. Jen Gmes Gme ve=Mebme Iešvee keâer Ùeeo efouee osleer Leer efpemes Jen Yegueevee Ûeenleer Leer. Gmes yeÛÛeer keâes osKe keâj DeHeves DeeHe mes efIeve Deeves ueieleer Leer. keâe]Heâer efoveeW Jen ef[HeÇsMeve ceW jner. DeYeer Yeer Gmekeâe Fueepe Ûeue jne Lee. FmeefueS yeÛÛeer keâes Meesyevee keâer ceeb efHeâefueHHee Heeue jner Leer. yeÛÛeer Gmeer kesâ keâcejs ceW meesleer Leer. efpeme meceÙe Meesyevee, meefÛeve keâes ueskeâj Iej DeeÙeer, Meesyevee keâe efHelee efpeievesMe Deewj YeeF& Deebõs keâece Hej peeves kesâ efueS lewÙeej KeÌ[s yeme meefÛeve Deewj Meesyevee mes efceueves kesâ efueS ®kesâ ngS Les. efpeievesMe šsmkeâes megHej ceekexâš ceW meskeäÙetefjšer iee[& Deewj efJekeâueebie Deebõs meskeäÙetefjšer šer.Jeer. Hej JeeÛecewve ueiee ngDee Lee. Fve efoveeW Gvekeâer jele keâer [Ÿetšer Leer. Jes meefÛeve mes yeÌ[er iece&peesMeer mes ieues efceues Deewj keâne efkeâ Gmekeâer oesmleer ves Meesyevee keâes veÙeer ef]peboieer oer nw. Deye Jen ]KegMe jnleer nw. nj Meece, Iej ceW Gmekeâer ner ÛeÛee& nesleer nw. Meesyevee ves Gmekesâ yeejs ceW meyekeâes Flevee kegâÚ yelee efoÙee nw efkeâ Jen Gvekesâ efueS DeHeefjefÛele veneR nw. GvneWves meefÛeve keâes Deieues jefJeJeej keâes efHeâj Iej Deeves keâes keâne peye Jes meeLe yew" keâj Keevee KeeÙeWies Deewj {sjeW ieHeMeHe keâjles ngS leyeuee, nejceesefveÙece Deewj efiešej Hej {sjeW ieerle ieeÙeWies.... Gvekesâ peeves kesâ yeeo efHeâefueHHee ves meefÛeve Deewj Meesyevee kesâ efueS šsyeue Hej ÛeeÙe jKeles ngS keâne, ‘legce ueesie ÛeeÙe efHeÙees leye lekeâ ceQ jmeesF& mecesš, yesyeer keâe otOe yeveekeâj ueeleer ntb.’ vevneR yesyeer JeneR Úesšs mes Heeueves ceW mees jner Leer. ‘Deesn! efkeâleveer HÙeejer yesyeer nw. Fmekeâe jbie lees efyeukegâue legcnejer lejn megvenje Deewj DeebKeW Mejyeleer nQ. ceQ Fmes ieeso ceW uesvee Ûeenlee ntb Meesyevee.’ ‘lees G"e uees.’ Meesyevee ves DeefveÛÚe mes keâne, ‘peieevee lees nesiee ner, ceeb otOe ueeves ieÙeer nw. Jevee& meesleer jnsieer.’ ieeso ceW G"eles ner yeÛÛeer peie ieÙeer Deewj šgkeâj-šgkeâj meefÛeve keâes osKeves ueieer. meefÛeve keâes yeÛÛeer Hej yengle HÙeej DeeÙee Jen Gmes ueskeâj kegâmeea Hej yew" ieÙee. efHeâj peye efHeâefueHHee otOe keâer yeesleue ueskeâj DeeÙeer lees Jen yeesuee — ‘cesje peer Fmes ieeso mes Gleejves keâes veneR keâj jne nw. ueeFS Fmes Deepe ceQ otOe efHeueeves keâer keâesefMeMe keâjlee ntb.’ yeÛÛeer YetKeer Leer. yeesleue cegbn mes ueieeles ner iešj–iešj otOe Heerves ueieer. ‘Fmekeâe veece keäÙee nw?’ ‘keâesF& veece veneR nw Fme ueeJeeefjme keâe.’ Meesyevee ves Goeme Deewj ¤Kes mJej ceW keâne. ‘keäÙetb? yeÛÛeeW kesâ pevce ceW Gvekeâe keâesF& oes<e veneR neslee nw Meesyevee. Jes lees YeieJeeve keâe Jejoeve nesles nQ. lees efHeâj Deepe mes Fme HÙeejer meer iegefÌ[Ùee keâes nce efpeÙee keânWies. Fmeves cesje peer pees ceesn efueÙee nw.’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Gme Meece efHeâefueHHee ves DevegYeJe efkeâÙee efkeâ Hetjs Skeâ Je<e& yeeo Meesyevee kesâ Ûesnjs Hej Skeâ menpe Ûecekeâ DeeÙeer nw pees Gme neomes kesâ yeeo mes Gmekesâ Ûesnjs mes ]ieeÙeye nes ieÙeer Leer. efHeâefueHHee ienve Âef<š Jeeueer ceeb Leer Gmeves meefÛeve mes keâne, ‘yeenj cetmeueeOeej yeeefjMe nes jner nw. jele Yeer keâe]Heâer ieg]pej Ûegkeâer nw. Deepe let ÙeneR ®keâ pee. Deebõs keâe mees]Heâe-yes[ ]Keeueer nw.’ meefÛeve kesâ ®keâ peeves mes Gme jele Meesyevee Deewj Gmekesâ HeefjJeej keâes Ssmeer ]KegMeer efceueer efkeâ GvneWves Meesyevee keâes Hetjer lejn DeeMJemle keâjves kesâ efueS peuoer ner Skeâ Jekeâerue Éeje nesce Dee@ef]Heâme ceW meefÛeve keâe kesâme ueieJee efoÙee. Meesyevee keâe kesâme Ûetbefkeâ meÛÛee Lee Deewj Jekeâerue Meesyevee kesâ efJe<ece peerJeve-mebIe<e& mes Hetjer lejn HeefjefÛele Lee. Gmeves kesâme Fme lejn keâesš& ceW jKee efkeâ Meesyevee keâes peuoer ner meefÛeve mes efJeJeen keâer F]pee]pele efceue ieÙeer Deewj meefÛeve efpeievesMe ceveÛeboe kesâ HeefjJeej keâe mLeeÙeer meomÙe yeve ieÙee. efHeâefueHHee kesâ Fme Úesšs mes oes keâcejs kesâ ]Heäuewš ceW DeefOekeâ peien veneR Leer. peye efove keâer [Ÿetšer nesleer lees jele ceW Deebõs mees]Heâe-yes[ Hej meeslee Lee. yeÛÛeer Meg¤ mes efHeâefueHHee Deewj efpeievesMe kesâ keâcejs ceW Heeueves ceW meesleer Leer. Meesyevee kesâ Úesšs mes keâcejs kesâ efmebieue yes[ Hej Deye meefÛeve Yeer meeslee Lee. Meesyevee kesâ yeueelkeâej HeerefÌ[lee Deewj efmebieue ceeb nesves kesâ keâejCe meoke&â keâe@Gbefmeue ves Gmes ]Heäuewš osves keâe DeeMJeemeve efoÙee ngDee Lee. Meesyevee ves De]peea ueiee jKeer Leer Hej keâe@Gbefmeue keâer DeeefLe&keâ efJeHeVelee kesâ keâejCe Deye lekeâ Gmekeâer yeejer veneR DeeÙeer Leer. efpeÙee Skeâ Je<e& keâer nesves pee jner Leer. Heeuevee Gmekesâ efueS Úesše HeÌ[ves ueie ieÙee. vevneR efpeÙee keâes Gme Úesšs mes Heeueves ceW meeslee osKe peye mJeemLÙe efJeYeeie keâer veme& ves efMe]keâeÙele keâer lees keâe@Gbefmeue keâes cepeyetjve ueeFve leesÌ[, Meesyevee Deewj meefÛeve keâes efueve keâesš& veece keâer Skeâ Hegjeveer Kemleeneue efyeefu[bie ceW ]Heäuewš osvee HeÌ[e. efueve keâesš& ceW HetJeea ÙetjesHe Deewj Le[& Jeu[& mes DeeÙes FefceieÇQš Deewj DeYeeJeieÇmle ueesieeW keâes efjneFMe oer peeleer Leer. Meeoer kesâ yeeo meefÛeve keâes Yeer JewOe veeieefjkeâ keâe mšsšme efceue ieÙee Deewj Jen Skeâ mejkeâejer ]Heâce& ceW meskeäÙetefjšer iee[& ueie ieÙee. Meesyevee ]KegMeefcepee]pe Leer Gmekeâer meye HeÌ[esefmeÙeeW mes oesmleer Leer. peye Meesyevee jsmš^eb peeleer lees Gmekeâer HeÌ[esmeve efmebefLeÙee nj MeefveJeej keâes oes-leerve Iebšs efpeÙee Deewj efmeÙee keâer yesyeer efmeefšbie keâj osleer yeoues ceW Jen Gvekeâer Mee@efHebie Jeiewjn keâj osleer. meefÛeve efpeÙee mes yengle HÙeej keâjlee Lee. peye efpeÙee ves Gmes Henueer yeej ‘[w[er’ keân keâj Hegkeâeje lees Jen Gmes ieesoer ceW ueskeâj yengle osj lekeâ yeboj keâer lejn GÚuelee, veeÛelee jne Lee. Gmeves ceesyeeFue ]Heâesve ceW efpeÙee keâer DeeJee]pe Yej ueer Deewj peye keâYeer

peveJejer-petve 2014 44


keâece Hej Gmekeâer Ùeeo Deeleer lees yeÌ[s HÙeej mes Gmes yeej-yeej megvelee. Fmeer yeerÛe efpeÙee keâer Úesšer yenve efmeÙee Yeer Dee ieÙeer Leer. Gme efove megyen Meesyevee ves keâye efyemlej ÚesÌ[e, meefÛeve keâes Helee veneR Ûeue HeeÙee. Deece leewj Hej meefÛeve Deewj Meesyevee meeLe ner G"les nQ. oesveeW meeLe ner yeÛÛeeW kesâ keâcejs ceW peekeâj GvnW peieeles nQ. efHeâj Gvekesâ efvelÙekeâce& Meg¤ nesles nQ, pewmes yeÛÛeeW kesâ ve]Kejs G"evee, GvnW mketâue kesâ efueS lewÙeej keâjvee, veeMlee keâjevee Je]iewjn....Je]iewjn. meefÛeve DeYeer yeeueeW Hej neLe efHeâje keâj DeebKeW ceue ner jne Lee efkeâ ieWo meer GÚueleer HeebÛe Je<e& keâer efpeÙee neLe ceW yeLe&-[s keâe[& efueÙes OeHe mes Deekeâj Gmekeâer ieeso ceW yew" ieÙeer. keâe[& keâes Gmekesâ Ûesnjs kesâ Heeme ueeles ngS yeesueer, ‘nwHeer yeLe&-[s [w[er, osKees ceQves ]Kego legcnejs efueS yeLe&-[s keâe[& yeveeÙee nw.’ keâe[& Hej oes meeRkeâ pewmeer uebyeer šebieeW Hej Skeâ DeveieÌ{ Deb[e efškeâe Lee efpemeceW oes ceW{keâ pewmeer DeebKeW Deewj ieepej pewmeer uebyeer veekeâ yeveer ngF& LeeR. ‘Deewj ceQves Yeer...’ keânles ngS Úesšer yesšer, leerve Je<e& keâer efmeÙee Yeer DeHevee keâe[& efoKeeves ueieer. ‘Ùes DeeHe nQ [w[er.’ oes uekeâerjeW Hej jKee Deeuet pewmee šsÌ{e ces{e Skeâ ieesuee efpemeceW DeebKeeW kesâ efueS oes yegboefkeâÙeeb Ùeneb-Jeneb ueieer ngF& LeeR. ]Kego keâer Ssmeer efJeefÛe$e lemJeerj osKe keâj meefÛeve keâer nbmeer Útš HeÌ[er, yeÛÛes Yeer efKeueefKeueeles ngS Gmekesâ Hesš Hej yew" keâj iegoiegoer ceÛeeves ueies. leYeer Meesyevee ÛeeÙe keâer š^s ueskeâj Deboj oeef]Keue ngF&, YeeQnW veÛeeles ngS nbme keâj yeesueer, ‘nwHeer yeLe&-[s [eefueËie. osKee, yeÛÛeeW ves legcnejer kewâmeer megboj lemJeerj yeveeÙeer nw....’ Meesyevee peye nbmeleer nw lees yengle ]Ketyemetjle ueieleer nw. ]Keemekeâj leye peye Jen meefÛeve keâer efKebÛeeF& keâjleer nw. meefÛeve Deewj Gmekeâe HeefjJeej osj lekeâ nbmelee Deewj efKeueefKeueelee jne. Fve meyekesâ yeerÛe meefÛeve ceve ner ceve YeieJeeve keâes OevÙeJeeo oslee jne efkeâ F&MJej ves keâef"ve mes keâef"ve meceÙe ceW Yeer Gmes Deewj Gmekesâ HeefjJeej keâes Demeerce ]KegMeer kesâ #eCe efoÙes nQ. Meesyevee keânleer jner — ‘meefÛeve Deepe legcneje pevceefove, legce Deepe Deejece keâjes.’ Hej meefÛeve veneR ceevee. yeÛÛeeW Deewj Meesyevee kesâ meeLe efyeleeÙee Skeâ-Skeâ #eCe Gmes DecetuÙe ueielee nw. Jen oesveeW Meesj ceÛeeles yeÛÛeeW keâes kebâOes Hej yew"e keâj yeeLe¤ce ues ieÙee. Gvekesâ neLe cegbn OegueJeekeâj jmeesF&Iej ceW veeMlee keâjves kesâ efueS yew"eÙee efHeâj DeHeves ÛeejeW kesâ efueS šesmšj ceW šesmš ueiee keâj, keâe@ve]&Heäueskeäme keâšesjeW ceW [eueves ueiee Lee efkeâ leYeer Meesyevee Yeer lewÙeej nes keâj Dee ieÙeer. Jen Oegueer-Oegueer, lee]peer Deewj efKeueer-efKeueer iegueeye pewmeer efoKe jner Leer. yeÛÛeeW keâes mketâue ues peeles Je]keäle Ûeueles-Ûeueles ojJee]pes Hej ®keâ keâj Meesyevee Gmes Deeefuebieve osles ngS yeesueer, ‘meefÛeve,

45 peveJejer-petve 2014

Deepe lesje pevceefove nw. keâue jele, [Ÿetšer keâjkesâ let meeÌ{s leerve yepes DeeÙee. lesjer veeRo DeYeer Hetjer veneR ngF& nw. DeYeer lees let peekeâj mees pee. meeÌ{s leerve yepes peye nce JeeHeme Deeles nQ lees meeLe efceue keâj Keevee yeveeÙeWies, KeeÙeWies Deewj efHeâj lesje yeLe&-[s ceveeÙeWies. Deewj osKe, efpeÙee, efmeÙee kewâmeer SkeämeeFšs[ nes jner nQ.’ efHeâj efpeÙee, efmeÙee keâe yewie kebâOes Hej "erkeâ mes šebieles ngS Gmekesâ nes"eW Hej Ûegbyeve osles ngS yeesueer, ‘efmebefLeÙee keâue lesjs efueS yeLe&-[s kesâkeâ yevee keâj ueeÙeer Leer. Meece keâes kesâkeâ keâešves kesâ yeeo ner keâece Hej peevee Jevee& efmeÙee Deewj efpeÙee yengle Meesj ceÛeeÙeWieer... Hueer]pe, yele&ve efmebkeâ ceW ÚesÌ[ osvee. ceQ Meece keâes Deekeâj efveHeše obtieer.’ Meesyevee jes]pe efpeÙee keâes mketâue ÚesÌ[keâj, efmeÙee keâer veme&jer keäueeme ceW šerÛej keâer oes Iebšs meneÙelee keâjleer nw efHeâj Skeâ yepes Debpevee meejeYeeF& keâes yee@efueJeg[ ieeves efmeKeeleer nw. meeÌ{s leerve yepes yeÛÛeeW keâes mketâue mes uesles ngS Iej Deeleer nw. Meesyevee jes]pe Gmemes efceVeleW keâjleer nw efkeâ Meece keâe Keevee Jen yeveeÙesieer Hej meefÛeve keâes yeÛÛeeW Deewj Meesyevee keâer Hemebo keâe Keevee yeveeves ceW pees ce]pee efceuelee Jen Gmes efkeâmeer Deewj Ûeer]pe ceW veneR Deelee nw. Jen DeHevee meeje HÙeej Keevee yeveeves ceW GÌ[sue oslee. Gme efove Yeer Meesyevee kesâ peeves kesâ yeeo meefÛeve ves LeesÌ[e Deejece keâjves kesâ yeeo ceMeerve ceW mes keâHeÌ[s efvekeâeue keâj yeeukeâveer Hej HewâueeÙes efHeâj Meece keâe Keevee yeveeÙee. šsyeue mepeeÙeer, Gmes Helee Lee yeÛÛeeW keâer ]KegMeer kesâ efueS Meesyevee vevnW vevnW ]HesâÙejer kesâkeâ, pesueer-yeervme Deewj Hetâue ueskeâj DeeÙesieer. Gmeves ceesceyeefòeÙeeW kesâ meeLe Skeâ iegueomlee ces]pe Hej jKee. meeLe ceW JeeFve iueeme Deewj js[ JeeFve keâer yeesleue Keesue keâj jKe oer leeefkeâ JeeFve keâcejs kesâ leeHeceeve Hej Dee peeÙes. yeÛÛeeW kesâ ]KegMeer kesâ efueS pevceefove keâer šesefHeÙeeb, oes leerve iegyyeejs Deewj meerefšÙeeb Yeer ces]pe keâer oje]pe mes efvekeâeue keâj šsyeue Hej mepee oeR. oes-leerve Iebšs yeeo Gmes DeHeveer [Ÿetšer Hej peevee nesiee. Gmeves DeHevee meskeäÙetefjšer iee[& keâe ÙetefveHeâe@ce& efvekeâeue keâj efyemlej Hej jKee ner Lee efkeâ efpeÙee Deewj efmeÙee kesâkeâ efueÙes nwHeer yeLe&-[s ieeles, Meesj ceÛeeleer ngF& Iej ceW Iegmeer.... ‘uesšdme keâš o kesâkeâ, uesšdme keâš o kesâkeâ,’ keânles ngS efpeÙee Deewj efmeÙee Meesj ceÛeeles ngS yeLe&-[s Jeeueer šesHeer efmej Hej ueiee keâj meeršer yepeeles ngS iegyyeejs ueskeâj FOej-GOej oewÌ[ves Deewj mees]Hesâ Hej ketâo-Heâebo keâjves ueieeR. Meesyevee GvnW Meeble keâjves keâer keâesefMeMe keâjves ueieer Hej meefÛeve ]Kego Gvekesâ meeLe yeÛÛee yevekeâj hekeâÌ[-Út Kesueves ueiee. ‘Dees ceeF& iee@[! efpeÙee, efmeÙee Deiej legce ueesie Fmeer lejn Oecee-ÛeewkeâÌ[er keâjles jns lees keâesF& ve keâesF& Ûeer]pe Deepe ]pe¤j štšsieer.’ Meesyevee keâer les]pe DeeJee]pe megvekeâj leerveeW ]KeeceesMe nes ieÙes. ‘osKees cesjer yeele megvees, nce Henues Keevee KeeÙeWies

keâneveer efJeMes<eebkeâ


efHeâj kesâkeâ keâešWies Deewj efHeâj efiešej Hej Jen HÙeeje mee ieerle ‘...ef]peboieer Skeâ me]Heâj nw megnevee, keâue keäÙee nes efkeâmeves peevee...’ ieeles ngS [w[er keâes keâece Hej peeves kesâ efueS efJeoe keâjWies, yeeo ceW ‘js[ jeFef[bie ng[’ keâer keâneveer megveles ngS mees peeÙeWies Deewj megyen [w[er kesâ JeeHeme Deeves keâe Fble]peej keâjWies..."erkeâ. ‘ÙeHHe’ keânles ngS meye Gme Úesšer-meer ces]pe kesâ Fo&-efieo& Deekeâj DeHeveer– DeHeveer kegâefme&ÙeeW Hej yew" ieÙes. meceÙe Yeeie jne Lee. Fleveer osj ceW HeebÛe yepe ieÙes. meele yepes meefÛeve keâes keâece Hej peeves keâes efvekeâue peevee Lee. ÚsÌ[-ÚeÌ[, Meesj-Mejeyes Deewj MejejleeW kesâ yeerÛe Keevee ngDee, efpeÙee, efmeÙee Deewj meefÛeve ves efceuekeâj yeLe&-[s kesâkeâ keâer yeefòeÙeeW Hej Hetbâkeâ ceejer Deewj kesâkeâ keâeše. nbmeles-efKeueefKeueeles ieerle ieeles HeefjJeej keâes HÙeej mes yeeF&-yeeF& keâjlee ngDee meefÛeve efue]Heäš ceW peeves kesâ efueS cegÌ[e ner Lee efkeâ efpeÙee Gmekeâe ceesyeeFue ]Heâesve efoKeeles ngS yeesueer — ‘[w[er! DeeHe DeHevee ]Heâesve uesvee lees Yetue ner ieÙes.’ ‘Deesn! vešKeš ueÌ[keâer letves Fmes cesjer pesye mes keâye efvekeâeue efueÙee.’ Gmeves efpeÙee keâes ieeso ceW G"e keâj ceeLes Hej Skeâ Ûegbyeve peÌ[e, Fleves ceW efmeÙee Yeer šw[er yeerÙej hekeâÌ[s ngS Gmekeâer ieeso ceW ÛeÌ{ves kesâ efueS ceÛeueves ueieer. Meesyevee ves efmeÙee keâes ieeso ceW G"eles ngS meefÛeve keâes YejHetj Deeefuebieve oskeâj keâne — ‘Jevme Deiesve nwHeer yeLe&-[s [eefueËie, meer Ùet metve. šskeâ kesâÙej’ Deewj efJeoe keâe Ûegbyeve osles ngS efue]Heäš keâe ojJee]pee yebo keâj efoÙee. ‘[w[er uegkeäme mceeš& Fve efn]pe yuet Ùetefve]Heâe@ce&. [mevš ner?’ Gmeves efpeÙee Deewj efmeÙee mes keâne. ‘[w[er F]pe o yesmš. ner F]pe o yesmš Fve o nesue Jeu[&.’ oesveeW yeÛÛeeW ves Skeâ meeLe keâne. Meesyevee efpeÙee Deewj efmeÙee keâes meerves mes ueieeÙes meefÛeve kesâ HÙeej ceW mejeyeesj yeÛÛeeW kesâ keâHeÌ[s yeoue keâj ueesefjÙeeb ieekeâj megueeves keâe HeÇÙeeme keâj ner jner Leer efkeâ Gmes ]Kego Yeer ienjer veeRo Dee ieÙeer. GOej meefÛeve ves Dee@ef]Heâme Deekeâj DeHevee šeFce keâe[& HebÛe keâj meer. meer. šer. Jeer. keâe m›eâerve Dee@ve keâj Hetjs Dee@ef]Heâme keâe efvejer#eCe efkeâÙee efkeâ meejer efKeÌ[efkeâÙeeb Deewj ojJee]pes yebo nQ. keâneR keâesF& ieÌ[yeÌ[ lees veneR! Helee veneR keäÙeeW Deepe Gmes Ssmee ueie jne Lee efkeâ keâneR kegâÚ "erkeâ veneR nw. ]Kego keâes DeeMJemle keâjves kesâ efueS Gmeves Skeâ yeej efHeâj m›eâerve Hej DeebKeW ieÌ[ekeâj osKee. yeenj efvekeâue keâj Yeer ÛeejeW Deesj osKee — keâneR kegâÚ Yeer mebosnHetCe& veneR, meeLe Jeeues meskeäÙetefjšer iee[& mes ]Heâesve Hej HetÚe Jeneb Yeer meye "erkeâ Lee. Ùen ceve Deepe Flevee DeefmLej keäÙeeW nes jne nw. LeesÌ[er osj

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Jen ceesyeeFue ]Heâesve Dee@ve keâj Meesyevee Deewj yeÛÛeeW keâer lemJeerjW osKelee, Gvekeâer efjkeâe@[x[ DeeJee]peW megvelee jne. jele kesâ meeÌ{s iÙeejn yepe jns Les efpeÙee Deewj efmeÙee keâer efKeueefKeueenš keâe šŸetve Gmekesâ ]Heâesve Hej yepe G"e, Heâesve Meesyevee keâe Lee. [j Deewj Ieyejenš mes LejLejeleer DeeJee]pe ceW Jen yeesueer — ‘meefÛeve ueielee nceejer Fceejle ceW Deeie ueie ieÙeer nw, ceQ OegDeeb metbIe jner ntb. efyepeueer Yeer Ûeueer ieÙeer nw.’ ‘Deesn! ceeF& iee@[, Meesyevee ojJee]pee keâme keâj yebo keâj uees leeefkeâ OegDeeb Deboj ve HengbÛes. ceQ veeFve veeFve veeFve keâes ]Heâesve ueieelee ntb. Deewj neb ceesyeeFue ]Heâesve nj Je]]keäle meeLe jKevee.’ meefÛeve ves keâebHeles neLeeW mes veeFve veeFve veeFve HebÛe efkeâÙee. FcejpeWmeer Dee@Hejsšj ves meefÛeve keâes DeeMJemle keâjles ngS yeleeÙee efkeâ Gve lekeâ efueve-keâesš& ceW Deeie ueieves keâer ]Keyej Dee Ûegkeâer nw. HeebÛe ]HeâeÙej efyeÇies[ ue#Ùe Hej HengbÛeves kesâ efueS Ûeue Ûegkesâ nQ leerve Deewj efvekeâueves Jeeues nQ. meefÛeve ves DeHeves meeLe Jeeues Dee@ef]Heâme kesâ meskeäÙetefjšer iee[& Deewj Dee@ef]Heâme kesâ DeeHeelkeâeueerve efJeYeeie keâes ]Heâesve keâjkesâ yeleeÙee efkeâ efpeme Fceejle ceW Jen jnlee nw GmeceW Deeie ueie ieÙeer nw Deewj Gmekeâer Helveer Deewj yeÛÛes Deeie keâer ueHešeW ceW efIejs ngS nQ Jen Iej pee jne nw. Gmeves ueHekeâ keâj šwkeämeer hekeâÌ[er Deewj [^eFJej mes yeesuee — ‘Hueer]pe...Hueer]pe ]peje les]pe ieeÌ[er ÛeueeDees. cesje Iej Deeie keâer ÛeHesš ceW Dee ieÙee nw.’ Jen pewmes ]Kego mes yeele keâj jne nes ‘DeYeer yeme Ûeej Iebšs HetJe& ner lees ceQ Meesyevee Deewj yeÛÛeeW kesâ ceeLes Hej Ûegbyeve os keâj MegYe-jeef$e keânles ngS [Ÿetšer Hej DeeÙee Lee Deewj DeYeer–DeYeer cesjer Meesyevee ves ]Heâesve Hej yeleeÙee efkeâ nceejer Fceejle ceW Deeie ueie ieÙeer nw. Deesn! cesje HeefjJeej meeleJeeR cebef]peue Hej nw, Deeie Ú"er cebef]peue Hej ueieer nw. ceeF& iee@[! Ú"er ceef]peue Hej ner lees Jes leceece ]Keeueer ]Heäuewš nQ pees Kemleeneue nQ efpevekeâer JeeÙeefjbie Je]iewjn GKeÌ[er HeÌ[er nw efpeveceW jnvee ]iewj-]keâevetveer nw. Hej keâe@Gbefmeue DeebKeW cetbos ngS nw. efyeefu[bie ceW ve lees Deeie yegPeeves Jeeues Ùeb$e ueies nQ ve ner Heeveer efÚÌ[keâves Jeeues Heâewnejs. leceece ]iejerye ceeFieÇQš HeefjJeej keâerÌ[s-cekeâesÌ[eW keâer lejn Ùeneb yemes ngS nQ. Hueer]pe, cegPes peuoer mes peuoer Iešvee mLeue Hej HengbÛevee nw leeefkeâ ceQ DeHeves HeefjJeej keâes yeÛee meketbâ. Deesn iee@[! Meesyevee yelee jner Leer efkeâ efyepeueer Ûeueer ieÙeer nw lees efHeâj efue]Heäš kewâmes Ûeuesieer... efHeâj GvnW yeÛeeÙee kewâmes peeÙesiee....’ DeYeer meefÛeve Ùen HeÇueeHe keâj ner jne Lee efkeâ Meesyevee keâe ]Heâesve efHeâj DeeÙee, ‘meefÛeve, cegPes ]Kelejs keâe DeeYeeme nes jne nw. Hueer]pe nceW yeÛee uees. OegDeeb HeâMe& kesâ megjeKeeW Deewj ojJee]peeW kesâ veerÛes mes Deewj les]peer

peveJejer-petve 2014 46


ueIegkeâLee

cesje hÙeej Ùener nw !

%eeveosJe cegkesâMe

yeuuet meenye Deheves veewkeâj keâes ncesMee Kejer-Keesšer megveeÙee keâjles Les. keâYeer cet[ DeÛÚe Yeer neslee lees veewkeâj mes Ssmes yeele keâjles ceevees lewMe ceW ner neW. cemeueve, ‘keäÙee js jcegDee, Ûeyeea ]pÙeeoe ÛeÌ{er nw keäÙee? keân lees lesje šsšgDee ner oyee otb? heeveer Yejkeâj ueeÙesiee Ùee efkeâ lesjer šebie leesÌ[ otb? Keevee Ssmee yevesiee js? lesjer Deccee keäÙee Ssmee ner peuee Keevee yeveeleer nw? veemeheeršs! njeceKeesj!’ nwjeveer keâer yeele Ùen efkeâ jcegDee hej Fve peueer-Yegveer yeeleeW keâe keâesF& efJehejerle Demej veneR neslee. yeefukeâ Jen cebo-cebo cegmekegâjeves ner ueielee Deewj efoÙee ngDee nj keâece keâneR ]pÙeeoe cegmlewoer mes keâjkesâ uee oslee. pewmes Fve penj-yegPeer yeeleeW mes GmeceW Gušs Tpee& Dee peeleer nes. meceÙe yeerlelee jne. Skeâ efove yeuuet meenye keâes Deheves JÙeJenej hej yeÌ[er Keerpe ngF&. GvnW ueiee, Gvekeâe veewkeâj meye kegâÚ menkeâj GvnW cee]Heâ keâj oslee nw, ceiej ThejJeeuee GvnW veneR yeKMesiee. efuene]pee, GvneWves Fme Keew]Heâ mes Deheveer Deeole yeoue [eueer. Jes jcegDee mes Øesce keâer [ueer Ieesuekeâj yeele keâjves ueies. Meg¤ ceW lees GvneWves Ùen OÙeeve veneR efoÙee efkeâ Gvekesâ Fme yeoueeJe keâe jcegDee hej keäÙee Demej heÌ[e nw. hej GvneWves peuoer ner Ùen cenmetme efkeâÙee efkeâ jcegDee Deye kegâÚ yegPee-yegPee mee jnves ueiee nw. Skeâ-oes efove Deewj yeerleles jcegDee Ssmee ogKeer jnves ueiee ceevees Gme hej keâesF& efJeheoe Dee štšer nes. yeuuet meenye kegâÚ mecePe veneR heeÙes. GvneWves jcegDee mes yeÌ[s meueerkesâ mes hetÚe, ‘‘jecet yesše, keäÙee ngDee? lesjer Deccee yeerceej heÌ[ ieÙeer nw keäÙee?’’ Flevee megvevee Lee efkeâ jcegDee efyemegj-efyemegj keâj jesves ueiee. Gmeves jesles-jesles hetÚe, ‘‘meenye, Deehe cegPemes Ke]Heâe nes keâe? cegPes keâece mes efvekeâeues Jeeues nes keâe?’’ yeuuet meenye ves nwjle mes hetÚe, ‘‘let Ssmee keäÙeeW hetÚ jne nw?’’ jcegDee ves Kegueemee efkeâÙee, ‘‘meenye, Deehe ieeueer osJes nQ lees Jener hÙeej ueeies nw, Deewj DeÛÚs mes yeele keâj jns nes lees nceW yeesngle [j ueeie jne nw. cnejs mes keâesF& ]ieueleer ngF& nw keâe?’’ meÛÛeeF& mecePekeâj yeuuet meenye Skeâoce mekeâles ceW Dee ieÙes. GvneWves Thej Kegoe keâer lej]Heâ neLe G"eÙee Deewj keâne, ‘‘Ss Kegoe, cee]Heâ keâjvee. cegPes Fmekeâer ner hÙeejer Yee<ee ceW yeele keâjves oes.’’ efHeâj GvneWves jcegDee mes keâne, ‘‘js meeuee, cegbn keäÙee osKelee nw? Keevee keäÙee lesjer Deccee efvekeâeue keâj osieer?’’ Flevee megvevee Lee efkeâ jcegDee efKeueefKeuee G"e Deewj meenye kesâ efueS Keevee efvekeâeueves oewÌ[ heÌ[e.

ßeer DeeF& Sve ceefuuekeâ keâe cekeâeve, mšsš yeQkeâ kesâ heeme, efMeJeepeer keâe@ueesveer, hetefCe&Ùee-854301 (efyenej). cees. 9470200491 mes Deboj Deeves ueiee nw. efpeÙee Deewj efmeÙee Keebme jner nQ.’ ‘cesjer peeve! GHeeÙe meesÛees, GHeeÙe! ]HeâeÙej mkesâHe... Deesn iee@[! Gmekeâer lees meerefÌ{Ùeeb štšer ngF& nQ. Deewj Jen otmejs efkeâveejs Hej nw.’ Jen peuoer mes yeesuee — ‘legce ]Heâewjve yeÛÛeeW keâes ueskeâj yeeLe¤ce ceW Ûeueer peeDees Deewj yeÛÛeeW keâes veekeâ, cegbn Deewj DeebKe Hej jKeves keâes ]Heäuewvesue efYeiees keâj osvee Deewj megvees yeeLešye Heeveer mes Yej uesvee. leewefueS ieerues keâj kesâ megjeKeeW keâes {bkeâ osvee. yeÛÛeeW keâes ieerues leewefueS Deewj ÛeeojeW ceW ueHesš oes. Oeerjpe jKees cesjer peeve. ceQ ]HeâeÙej-efyeÇies[ Deewj Hegefueme mes yeele keâj Ûegkeâe ntb. Hueer]pe... Hueer]pe... Jes legce lekeâ peuoer ner HengbÛe jns nQ.’ Deewj Jen HeeieueeW keâer lejn šwkeämeer mes Glej keâj ueeue Deewj veerueer

47 peveJejer-petve 2014

HeefóÙeeW keâes leesÌ[les ngDee Deeie ueieer Fceejle keâer Deesj ]HeâeÙej efyeÇies[eW, Hegefueme keâejeW Deewj SWyegueWmeeW kesâ yeerÛe efÛeuueelee ngDee Yeeiee, ‘yeÛeeDees! yeÛeeDees! cesjer Helveer Deewj yeÛÛes 71 vebyej kesâ ]Heäuewš kesâ yeeLe¤ce ceW Deeie Deewj OegSb ceW efIej ieÙes nQ.’ Gmeves Skeâ HeâeÙej cewve keâes PekeâPeesjles ngS keâne, ‘Hueer]pe...Hueer]pe cesjer Helveer Deewj yeÛÛeeW keâes yeÛeeDees.’ ‘Jes yes[¤ce mes yeeLe¤ce ceW kewâmes HengbÛe ieÙes. DeYeeies! nce lees yeej-yeej ueeG[mHeerkeâj mes Iees<eCee keâj jns nQ efkeâ DeeHe ueesie peneb nQ JeneR jnW. yes[¤ce mes DeefOekeâlej ueesieeW keâes efvekeâeuee pee Ûegkeâe nw. Deye oef#eCeer nJee Ûeue jner nw. yeeLe¤ce keâer lej]Heâ mes ueesieeW keâes yeÛeevee cegefMkeâue nw Hej nce keâesefMeMe keâjles nQ.’

keâneveer efJeMes<eebkeâ


‘Deesn! Deesn!’ keânles ngS meefÛeve ]Kego keâes mebYeeues Meesyevee mes ueieeleej yeeleW keâjlee, Gmes Oeerjpe yebOeelee jne, ‘peeve! efnccele jKees, ]HeâeÙej efyeÇies[ kesâ peJeeve meerefÌ{Ùeeb ueiee jns nQ. ocekeâue Heeveer keâer les]pe yeewÚejeW mes Fceejle keâer oerJeejeW keâes efYeieeslee pee jne nw. Deeie Hej efveÙeb$eCe nes jne nw. ]HeâeÙej efyeÇies[ kesâ peJeeve legce meyekeâes yeÛee ueWies.’ Hej ]Kelejs keâer ienjer iebOe, Ieyejenš Deewj YeÙe kesâ keâejCe Meesyevee keâer DeeJee]pe efmemeefkeâÙeeW ceW ®bOe jner Leer, yeÛÛeeW keâerr KeebefmeÙeeW Deewj jesves-efÛeuueeves keâer DeeJee]pe lesp] e nesleer pee jner Leer. Meesyevee efnccele ve nejles ngS Yeer efnccele nej jner Leer. OegDeeb Gmekesâ Deewj yeÛÛeeW kesâ HesâHeâÌ[eW ceW Iegme jne Lee. efmeÙee yesnesMe nes Ûegkeâer Leer. Meesyevee yegjer lejn Keebme jner Leer Deewj efHeâj meefÛeve keâe mebHeke&â Gmemes štš ieÙee Lee. meefÛeve ‘nwuees, nwuees’ keâjlee jne Hej Meesyevee keâe H] eâesve ‘[w[’ nes Ûegkeâe Lee. leYeer nJee kesâ yeneJe ceW yeoueeJe DeeÙee, Deeie keâer ueHešW efmelkeâeefjÙeeb Yejleer les]peer mes meeleJeeR cebef]peue keâer oerJeejeW Deewj efKeÌ[efkeâÙeeW keâer Deesj yeÌ{leer Skeâ Peškesâ ceW Deeie keâer ueeue-Heerueer ueHeueHeeleer efpe£e meeleJeeR cebef]peue keâes les]peer mes efveieue ieÙeer. meefÛeve HeeieueeW keâer lejn efÛeuuee jne Lee, ‘GOej-GOej Gme eqKeÌ[keâer kesâ Deboj cesjer Meesyevee Deewj ceWjs yeÛÛes nQ. GvnW yeÛee uees.... Hueer]pe.’ ]HeâeÙej efyeÇies[ kesâ veewpeJeeveeW keâer leceece keâesefMeMeeW kesâ yeeJepeto veJeeR cebefpeue kesâ yeeLe¤ce mes mš^sÛej Hej ÙegieeW ceW yeerles Skeâ Iebšs yeeo Meesyevee Deewj yeÛÛeeW keâer osn kebâyeue ceW efueHešer yeenj DeeÙeer. Meesyevee keâe yeebÙee neLe mš^sÛej ceW mes yeenj ueškeâ jne Lee efpemeceW Jen Ûeeboer keâe yeÇsmeuesš DeYeer Yeer HeÌ[e ngDee Lee pees Gmeves Gmes efHeÚues pevceefove Hej Gmes efoÙee Lee. Meesyevee keâer megvenjer osn keâeueer Deewj efÛelekeâyejer nes jner Lee. meefÛeve Ûeer]Kee Ùen cesjer Helveer nw Deewj Gmekesâ Heeme peeves keâer keâesefMeMe keâer, Hej meoces mes yesnesMe nes, Jen JeneR {sj nes ieÙee. Meesyevee kesâ meeLe Gmekeâe meJe&mJe peue ieÙee. peye meefÛeve keâes nesMe DeeÙee lees veme& ves yeÌ[er nceooea Deewj De]Heâmeesme kesâ meeLe Gmes yeleeÙee efkeâ Jes Gmekeâer Helveer Deewj Úesšer yeÛÛeer keâes veneR yeÛee mekesâ efkebâleg leewefueS keâer keâF& HejleeW ceW efueHešer Gmekeâer yeÌ[er yesšer Heeveer kesâ šye ceW efiej peeves kesâ keâejCe MeeÙeo ef]peboe nw efkebâleg DeYeer Jen YeÙebkeâj ceeveefmekeâ DeeIeele Deewj les]pe leeHeceeve kesâ keâejCe meoces ceW nw. Gmekeâer Meejerefjkeâ Deewj ceeveefmekeâ efmLeefle efÛebleepevekeâ nw. Gmes FbšsefvmeJe kesâÙej ceW jKee ieÙee nw. veme& meefÛeve keâes DeeF&. meer. Ùet. ceW ues ieÙeer. efpeÙee efyemlej Hej efvepeeaJe HeÌ[er Leer Gmekeâe megvenje jbie OegSb kesâ keâejCe keâeuee nes jne Lee efpeme Hej veme& ves cejnce ueiee efoÙee Lee. Deye lekeâ Meesyevee kesâ efHelee efpeievesMe Deewj ceeb efHeâefueHHee

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Yeer Dee ieÙes Les. ]keâevetveer keâeÙe&Jeener kesâ efueS peye meefÛeve mes keâne ieÙee efkeâ Jen Deekeâj DeHeveer Helveer Deewj DeHeveer yeÛÛeer kesâ MeJeeW keâer efMevee]Kle keâj GvnW ef›eâÙee-keâce& kesâ efueS ues peeÙes lees Jen štš ieÙee Deewj Hetâš–Hetâš keâj jesves ueiee. efpeievesMe ves Gmekeâer neuele osKe keâj keâne, Oeerjpe jKees meefÛeve ceQ Meesyevee Deewj efmeÙee kesâ osn keâer efMevee]Kle keâj MeJe ie=n ceW jKeJee oslee ntb. Skeâ n]Heäles yeeo MeJe-oen keâer efleefLe efceueer. meefÛeve DeYeer YeÙebkeâj meoces ceW Lee. Gmes jes]pe mesef[efšJe keâe FbpeskeäMeve efoÙee pee jne Lee. MeJe-oen lees nesvee ner Lee. efkeâmeer lejn Ùen keâeÙe& Meesyevee kesâ ceelee efHelee ves ]Kego keâes mebYeeueles ngS meeoieer mes keâj efoÙee. DeJemeeo Deewj vewjeMÙe mes HeerefÌ[le neskeâj meefÛeve DeHeves DeeHekeâes mebYeeue veneR Hee jne Lee Deewj Skeâ jele Gmeves veeRo keâer {sjeW ieesefueÙeeb Kee ueeR, Jen lees efHeâefueHHee kegâÚ meeceeve uesves kesâ efueS keâcejs ceW ieÙeer lees JewefueÙece keâer ]Keeueer yeesleue osKe keâj Mebefkeâle nes G"er Deewj SWyegueWme keâes ]Heâesve keâj efoÙee. DemHeleeue ves meefÛeve keâes yeÛee efueÙee Hej Gmekeâe Meeskeâ, Gmekeâe oo& Deewj DeHeveer efHeÇÙee Deewj yesšer keâes Keesves keâe og:Ke keâce ve ngDee. meceepe mesefJekeâe Gmekeâer keâe@Gbefmeefuebie keâjleer jneR. DemHeleeue kesâ FbšsefvmeJe kesâÙej ceW efpeÙee Dee§eÙe&pevekeâ ¤He mes mJeemLÙe ueeYe keâj jner Leer. meefÛeve keâes peye Helee Ûeuee efkeâ efpeÙee yeÛe ieÙeer nw, ef]peboe nw Deewj yeej-yeej Gmes Hegkeâej jner nw lees GmeceW ve peeves keâneb mes Ssmeer peerJeve Meefòeâ DeeÙeer efkeâ Jen oewÌ[e-oewÌ[e efpeÙee kesâ Heeme HenbgÛe ieÙee Deewj Gmes meerves ueiee keâj jes HeÌ[e, ‘cesjer yeÛÛeer, ceQves legcnejer ceceer Deewj yenve keâes Kees efoÙee. ceQ legcneje DeHejeOeer ntb. Hej legce...legce yesšer efpeÙee, cesjer Meesyevee keâer efveMeeveer, ceWjs Heeme nes, cesjer peeve. ceQ legcnW veneR KeesTbiee. legce meoe ceWjs Heeme jnesieer. efpeÙee Gmemes efÛeHešleer ngF& yeesueer, ‘mee@jer [w[er ceQ ceceer Deewj efmeÙee keâes veneR yeÛee HeeÙeer. cegPes šye ceW efueše, cecee efmeÙee keâes ieeso ceW G"eÙes, Debeflece meceÙe lekeâ efKeÌ[keâer mes legcnW Hegkeâejleer jner...[w[er legce nceW yeÛeeves keäÙeeW veneR DeeÙes. nce legcnW yeej-yeej Hegkeâej jns Les.’ keânles-keânles efpeÙee efHeâj yesnesMe nes ieÙeer. ‘Deesn! efpeÙee cesjer peeve, cesjer yeÛÛeer, cecee Deewj efmeÙee keâneR veneR ieÙeer nQ Jes nceejs ùoÙe ceW peerefJele nQ. nce Gvekeâer Ùeeo ceW jes]pe efoÙes peueeÙeWies......’ 54. Hill Road, Mitcham, Surrey,CR4 2HQ. UK E-mail : usharajesaxena@gmail.com

otjYee<e: 00442086408328 ceesyeeFue: 00447871582399

peveJejer-petve 2014 48


keâneveer

oes heešve kesâ yeerÛe ceW... Jeemevee keâer mebleeve nw Øesce

ke=â<Ce efyenejer

yeÌ[e neslee nw meeceeefpekeâ efve]iejeefveÙeeW kesâ yeerÛe yesF]p]pele nesves kesâ efueS Deewj #ejCe neslee nw Gmekeâe Deheves pevce kesâ meeLe Øesce ceW neslee veneR lÙeeie nesleer nw ceewkeâehejmle uetš, DeheefjneÙe& efnbmee Deewj DemeeceefÙekeâ ce=lÙeg. (cesjer ner keâefJelee mes) nj meeue keâer lejn Deheves Jeeef<e&keâ DeJekeâeMe ceW Gmemes efceueves ieÙee Lee.... Gmes osKekeâj De]Heâmeesme ngDee. DeebKeeW hej Ùe]keâerve veneR ngDee. ome cenerves henues Yeer ceQves Gmes osKee Lee ceiej Fme yeej ueiee efkeâ Gmes ve osKelee, Gmemes ve efceuelee lees DeÛÚe neslee. keâce mes keâce Jen cesjer mce=efle ceW "erkeâ-"ekeâ yemee lees jnlee. efkeâmeer keâes efheÚueer yeej pewmee osKee neslee nw Jen leye lekeâ Gmeer lejn ÙeeoeW ceW yemee jnlee nw peye lekeâ Gmes oesyeeje ve osKees. yejmeeWyejme Skeâ ner ÚefJe yeveer jnleer nw. Gme ÚefJe kesâ štšves hej lekeâueer]Heâ nesleer nw. Fme yeej pees Gmes osKee lees lekeâueer]Heâ ner ngF&. mee]Heâ nes ieÙee efkeâ Gmekeâer nwefmeÙele ]Kelce nes Ûegkeâer nw. Gmekeâer meòee efceš ieÙeer nw Deewj Deye Gmekeâe Jepeto Yeer efcešvesJeeuee nw. efheÚues heQleeueerme meeue mes Gmekeâer ef]peboieer keâer ef]keâleeye keâe Skeâ-Skeâ he=‰ cesjer ÙeeoeW ceW nw. ØeosMe ceW ÛegveeJe nesves Jeeues nQ Deewj Gmekeâer keâesF& Yetefcekeâe veneR efoKeleer. peyeefkeâ efheÚues keâF& ÛegveeJe pees cesjer mce=efleÙeeW ceW nQ GveceW Gmekeâer Deewj Gmekesâ heefjJeej keâer Gme keâebefmššŸetSbmeer ceW Yetefcekeâe Leer. Ûeens oueeue keâer ner jner nes. cesjer efJeÛeejOeeje Gmemes keâYeer veneR efceueer ceiej Gmemes cesjer efce$elee Leer. Skeâ ner ceesnuues ceW jnles ngS omeJeeR lekeâ nce meeLe heÌ{s Les. yeeo ceW Deueie-Deueie keâe@uespeeW ceW heÌ{les ngS Yeer nce efce$e yeves jns. pes. heer. Deeboesueve kesâ meceÙe Deewj Gmekesâ yeeo Yeer Jen Gmeer keâeb«esme heešea mes pegÌ[e jne efpemes osMe ves ueieYeie leÌ[erheej keâj efoÙee Lee. ceQves keâF& yeej Gmemes keâne Lee efkeâ heešea ÚesÌ[ os Deewj efveo&ueerÙe ÛegveeJe Skeâ yeej lees ueÌ[s efHeâj Gmekesâ efueS jepeveerefle keâe jemlee Deemeeve nes peeÙesiee. uesefkeâve Jen keânlee Lee efkeâ Ùen Gmekeâer efve‰e keâe ØeMve nw. peyeefkeâ meÛe Ùen Lee efkeâ Gmekeâer efve‰e heešea mes DeefOekeâ "ekegâj uee@yeer kesâ meeLe Leer. Jes efove Gmekeâer yeometjle yeoneueer kesâ efove Les. ceiej {eF& meeue yeeo ner keâeb«esme heešea Ûecelkeâeefjkeâ ¤he mes efHeâj meòee ceW Dee ieÙeer Deewj Gmekeâe ]keâo efoKeves ueiee Lee. Gmekeâe efouueer Deevee-peevee yeÌ{ ieÙee Lee. efouueer ceW Jen keâYeer Ùet. heer. YeJeve ceW efškeâlee lees keâYeer efkeâmeer ceb$eer kesâ DeeGš ne@Gme ceW. peye ueewšlee lees Pet"-mener efceueekeâj uebyeer-uebyeer Ssmeer ÚesÌ[lee efkeâ uehesšvee Yetue peelee. PeeWkeâlee, efkeâ cew[ce keâer efkeâÛesve kewâefyevesš mes efpelevee Jen JeeefkeâHeâ nw Glevee efkeâme meeues keâes ceeuetce nw? Gmekeâer kegâÚ yeeleW meÛe Yeer nesleer LeeR cemeueve, Jen keânlee Lee, ‘‘Fbefoje ieebOeer kesâ ÛeejeW lej]Heâ Ssmes ÛeceÛeeW keâe Iesje nw efkeâ Gmes leesÌ[ heevee Gmekesâ yetles mes yeenj nw....’’ Jen "ekegâj uee@yeer mes pegÌ[e Lee. efpeme osMe ceW peeefle Deewj Oece& keâer jepeveerefle FkeäkeâermeJeeR meoer ceW Yeer megDej keâer lejn meÌ[s heeveer ceW veekeâ [gyeesÙes nw Jen yeermeJeeR meoer ceW Yeer efmej mes heebJe lekeâ Oebmeer ngF& Leer. efJeOeevemeYee kesâ nesves Jeeues nj ÛegveeJe ceW Gmes

ceQ

49 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ke=â<Ce efyenejer 29 Deiemle 1954, efnboer meeefnlÙe ceW Sce.S. ØekeâeMeve : ‘oes DeewjleW’, ‘hetjer n]keâerkeâle hetje ]Heâmeevee’, ‘veeletj’, ‘Skeâ efmejs mes otmejs efmejs lekeâ’, ‘Fble]peej, ‘ye-yeeÙe’, ‘mJesle mÙeece jleveej’, ‘oes DeewjleW Deewj leerve keâneefveÙeeb’, ‘keâe" nesles ngS ueesie’ (meYeer keâneveer meb«en), ‘oespe]Ke’, ‘jsKee T]He&â veewueefKeÙee’, ‘heejoefMe&Ùeeb’ (GhevÙeeme). DevÙe : Skeâ o]pe&ve mes DeefOekeâ veeškeâeW keâe uesKeve Deewj efveoxMeve. ‘meeiej kesâ Fme heej mes, Gme heej mes’ Deelce-keâLee. mebÙegòeâ Dejye Fcejwš mes efnboer keâer henueer heef$ekeâe ‘efvekeâš’ keâe meele Je<eeX mes mebheeove.

efškeâš efceueves keâer Gcceero jnleer Leer uesefkeâve keâYeer keâesF& hee"keâ keâeš oslee Lee lees keâYeer keâesF& Deefie>nes$eer. nj yeej Menj keâer yeÌ[er ceÚefueÙeeb yeepeer ceej uesleeR Deewj Jen keânlee efkeâ Fme yeej efškeâš veneR efceuee lees keâesF& yeele veneR, Deieueer yeej meyekeâe heòee keâšJeekeâj efškeâš nefLeÙee uesiee. Úesšs-ceesšs ner veneR keâYeer-keâYeer lees yeÌ[s-yeÌ[s keâece Yeer Jen "ekegâj uee@yeer mes keâje ueslee Lee. pewmes, efkeâmeer keâe š^ebmeHeâj yeenj mes Deheves efpeues ceW keâje uesvee lees keâYeer efpeues mes yeenj nes ieÙes š^ebmeHeâj keâes ®keâJee uesvee. neueebefkeâ, Ssmes meYeer keâece Jen Deheves yengle ]keâjeryeer ueesieeW kesâ ner keâjJeelee Lee. Deheves Úesšs YeeF& kesâ keâF& š^ebmeHeâj lees Gmeves nesves kesâ henues ®keâJee efueÙes Les Deewj oes yeej Gmes otmejs ØeosMe mes Jeeheme yegueJee efueÙee Lee. Ssmee keâje uesves keâer Jepen ner Leer efkeâ Iej ceW Gmekeâe ]keâo yeÌ{lee ieÙee Deewj Gmekeâer yesno IeefšÙee Deewj yespee njkeâle keâes Yeer Iej kesâ ueesieeW ves vepejDeboe]pe keâj jKee Lee. meyeves DeebKeeW hej heóer yeebOe jKeer Leer Deewj meeLe ner keâeveeW ceW lesue Yeer [eue efueÙee Lee.... peye Jen efouueer ceW ve neskeâj efpeues ceW neslee lees Gmekeâer efoveÛeÙee& ceW megyen veew yepes efyemlej ÚesÌ[ves kesâ yeeo yeejn yepes lekeâ hetpee-hee" Meeefceue neslee. hetpee mes G"lee lees ØecegKe cebefojeW keâes ueebIelee jnlee. keâYeer nvegceeve cebefoj lees keâYeer Meefve cebefoj. Iej kesâ heeme keâe efMeJe cebefoj lees ]Kewj Meeefceue Lee ner. Fmekesâ DeueeJee Jen Iej Yeer Gmekesâ efueS cebefoj ner Lee efpemeceW Gmekeâer Øesefcekeâe yeueefpeboj jnleer Leer. efove nes Ùee jele Jen OeÌ[uues mes Gmekesâ Iej Ûeuee peelee. efkeâmeer keâer Deewkeâele veneR Leer efkeâ keâesF& Gmes jeskeâ heelee. Gmekeâer yeerJeer Yeer Úeleer hej helLej jKekeâj Jen meye kegâÚ megveleer efpemes Gmekesâ Iej JeeueeW ves ve osKeves Deewj ve megveves keâer ]keâmece Kee jKeer Leer. MeeÙeo Gmeves Deheves efoue hej helLej jKe efueÙee Lee. efkeâmeer ves Gmekeâe meeLe veneR efoÙee. ve meeme-memegj ves ve osJej-osJejeefveÙeeW ves. efpemekeâe heefle ner meeLe ve os Gmekeâe meeLe keâewve oslee? Deheveer yeerJeer keâer nj FÛÚe keâes Jen jeQo jne Lee, keäÙee Gmekeâer yeerJeer Gve Je]keäleeW ceW ceešer ngF& Ùener meesÛeleer Leer efkeâ Skeâ efove Ssmee DeeÙesiee, ceQ jewotbieer leesefn. Deepe kesâ neueele lees

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Ùener keân jns nQ. Deye peye Gmekeâe jepeveereflekeâ ]keâo nemÙeemheo nes Ûegkeâe nw lees meye Gme hej ÛeÌ{ yew"s nQ. keâneR Jen efJeOeeÙekeâ nes ieÙee neslee Ùee efkeâmeer ueeYe kesâ heo hej neslee lees keäÙee Gmekeâer efmLeefle Ssmeer ngF& nesleer? keäÙeeWefkeâ peye-peye Jen ueeYe kesâ heo hej jne leye lees Gmekesâ Iej kesâ meYeer ueesie Gmekeâer ØeMeefmle ceW keâmeeros keâeÌ{les efoKes Les. uesefkeâve Deye Gmekeâer neuele Deewj neueele yeoue Ûegkesâ Les, ueieYeie hemle nesles ngS Gmeves cegPemes keâne, ‘‘cegPeceW efveCe&Ùe uesves keâer #ecelee veneR nw ceQ cej peeTbiee. cegPes yeÛee uees... Gmekeâe keäÙee nesiee... Ûeeueerme meeue mes Jen cesje meeLe os jner nw... Deewj ceQves Gmes keäÙee efoÙee... Jen keânleer nw efkeâ Deye jKewue yevekeâj veneR jnsieer... ceQves Gmes efcemš^sme yeveekeâj ÚesÌ[ efoÙee nw... meceepe ceW Gmekeâe ce]peekeâ yevee jKee nw... meÛe lees Ùener nw ve...’’ Jen yejeyej yeueefpeboj kesâ yeejs ceW ner yeesuelee jne. ceQ Gmes Ûeghe keâjelee uesefkeâve Jen efHeâj Meg¤ nes peelee, ‘‘Gmekeâe keäÙee nesiee? Gmekesâ yetÌ{s ceeb-yeehe keâe keäÙee nesiee? kegâòes keâneb jnWies? kewâmes jnWies?’’ efpeme lejn Jen yeesue jne Lee Deewj yeesueles ngS keâebhe jne Lee Gmemes mee]Heâ ueiee efkeâ Gmekeâe ceeveefmekeâ meblegueve efyeieÌ[ Ûegkeâe nw Deewj Jen DehejeOe-yeesOe mes ieg]pej jne nw keäÙeeWefkeâ pewmee Jen keân jne Lee, yeele Jewmeer lees keâleF& veneR Leer. yeueef]peboj... Gmekeâer Øesefcekeâe... Deewj yeerlee Je]keäle... meye cegPeceW Ietce ieÙee... neueebefkeâ ceQ Gmemes hetÚvee Ûeenlee Lee efkeâ efpemekeâes DeªeFme meeue mes Iej ceW Deheves peerles-peer yesJee yeveekeâj jKes ngS nes, Gmekesâ yeejs ceW keäÙee meesÛeles nes? ceiej Gmekeâer neuele osKekeâj ]KeeceesMe jn ieÙee Deewj efoue-efocee]ie yeueefpeboj keâer Deesj Ietce ieÙee... yeueefpeboj.... meWš^ue mketâue ceW heer. peer. šer. Leer. Deheves mejkeâejer keäJeeš&j (Jen keäJeeš&j Yeer Gmeer ves Deheves ØeYeeJe mes yeueefpeboj keâes DeeJebefšle keâjeÙee Lee) ceW Jen šŸetMeve Yeer keâjleer Leer. Skeâ ceen henues lekeâ ueieYeie heQleerme n]peej ®heÙes Gmekeâe Jesleve Lee. šŸetMeve Deueie mes — ueieYeie heÛeheve-mee" n]peej ®heÙes cenerves keâer Deeceoveer. Gmeves Deiej keâF& š^ebmeHeâj mJeerkeâejs

peveJejer-petve 2014 50


nesles lees ØeceesMeve heekeâj Deye mes yengle henues keâneR efØebefmeheue nesleer. efheÚues hebõn meeueeW ceW oes yeej Gmekeâe š^ebmeHeâj ngDee Yeer. Skeâ yeej vee@Le& F&mš kesâ efkeâmeer ØeosMe kesâ mketâue ceW Deewj otmejer yeej otj hetJeeËÛeue ceW. oesveeW yeej ØeceesMeve kesâ meeLe ngDee Deewj Jen ieÙeer Yeer uesefkeâve efHeâj meeue Yej ceW Jeeheme Yeer Dee ieÙeer. Gmeves ØeceesMeve DemJeerkeâeje Lee. yeueefpeboj keâes Jeeheme ueeves ceW Yeer Gmeer keâe neLe Lee. Skeâ ]keâöeJej veslee kesâ neLe ceW Jen ceb$eeueÙe Lee Deewj veslee ceOÙeØeosMe kesâ "ekegâj Les. Gvemes pegieeÌ[ ueieekeâj Deheveer Øesefcekeâe kesâ IejJeeueeW keâe ogKe yeÙeeve keâjkesâ oesveeW yeej Deheves Menj ceW Jeeheme keäÙee yeguee efueÙee, Gmekeâe lees ]keâo ner yengle TbÛee nes ieÙee. Jen Deheves G¤]pe hej Lee... ceiej Ún cenerves henues yeueefpeboj keâe efHeâj š^ebmeHeâj ngDee lees Jen Úgóer ueskeâj Iej yew" ieÙeer. oes-leerve cenerveeW lekeâ Gmeves Gcceero keâe jemlee osKee efkeâ MeeÙeo Fme yeej Yeer Gmekeâe š^ebmeHeâj Jen ®keâJee osiee Ùee Deeme-heeme keâneR yegueJee uesiee uesefkeâve Fme yeej Jewmee kegâÚ nes heeves keâer mebYeeJevee ner veneR Leer. Jen {eF&-leerve meeue mes efyemlej hej Lee. heebJe štše lees je@[ heÌ[er. peye lekeâ Jen efvekeâueer leye lekeâ otmeje heebJe štš ieÙee. Jen efyemlej mes G" heelee efkeâ efHeâj efyemlej hej heÌ[ ieÙee. yeueeqpeboj keâes peye DeeYeeme nes ieÙee efkeâ Deye Jen kegâÚ veneR keâjJee heeÙesiee lees Gmeves mJewefÛÚkeâ efjšeÙejceWš ues efueÙee. heÛÛeerme meeue keâer veewkeâjer Leer. ]HeâeFveue mesšueceWš ceW Gmes yengle DeÛÚer j]keâce efceueves Jeeueer Leer. heWMeve Yeer Gmes yeerme n]peej ®heÙes cenerves mes keâce veneR efceuesieer. yeueefpeboj kesâ yeehe keâes Yeer ueieYeie Ûeewon n]peej ®heÙes kesâ ]keâjerye heWMeve efceue jner Leer. cee$e leerve ØeeCeer Deewj nj cenerves Iej ceW Deeves Jeeuee Flevee hewmee... efkeâleveer Yeer cenbieeF& yeÌ{ ieÙeer nes... oeue, Yeues ner heÛenòej ®heÙes efkeâuees efyekeâ jner nes ceiej Fleveer j]keâce keâce lees veneR Leer jesšer-oeue kesâ efueS. ØeeCeer lees Iej kesâ meomÙeeW ceW oes Deewj Les. yeueefpeboj keâer oes Úesšer yenveW ceiej yejmeeW henues Meeoer kesâ yeeo Jes Deheves IejeW keâes Ûeueer ieÙeer LeeR Deewj Jes Yeer yengle DeÛÚer veewkeâefjÙeeW ceW LeeR. neb, Iej ceW Skeâ kegâòee ]pe¤j jnlee Lee. keâYeer osmeer lees keâYeer efkeâmeer ]Keeme vemue keâe. Fve efoveeW oes Les. Skeâ osmeer Deewj Skeâ [eyejcewve. osmeer Meeble mJeYeeJe keâe Lee Deewj efove Yej Keguee jnlee Lee. peye ceve neslee leye Iej kesâ yejeceos ceW Deekeâj uesš peelee. otmeje [eyejcewve Lee pees Deheves mJeYeeJeevegmeej ve kesâJeue efnbmekeâ efoKelee Lee yeefukeâ Lee Yeer. kegâòes jKeves keâe leke&â Lee efkeâ yetÌ{s ceeb-yeehe keâer megj#ee kesâ efueS Fvemes yeÌ{keâj kegâÚ veneR nes mekeâlee. lees, osmeer-efJeosMeer kegâòeeW hej Yeer kegâÚ j]keâce ]KeÛe& nesleer Leer ceiej Ùen meye meercee mes yeenj veneR Lee efkeâ

51 peveJejer-petve 2014

Jen heeieue ngDee ceeLee veesÛes efkeâ yeueefpeboj kesâ IejJeeues Deewj Gmekesâ kegâòes Deye keâneb jnWies? yeueefpeboj keâes neueele keâer keâesF& efÛeblee keâYeer jner nes Ssmee keâYeer ueiee veneR. Jen lees Deheveer ceesnyyele keâes Decej Deewj Deefceš yeveeves kesâ efueS ogefveÙee mes yesieeveer nes ieÙeer. Jen ®meJee ngF& Deewj ]Ketye ngF&. Gmeer yeueefpeboj Deewj Gmekesâ heefjJeej kesâ Gme YeefJe<Ùe keâes ueskeâj Jen heeieue ngDee efoKee Lee pees keâneR mes Yeer keâce]peesj veneR Leer. Deiej Jen keâce]peesj nesleer lees keäÙee yeermeJeeR meoer ceW Ssmeer ceesnyyele keâes meerves mes efÛehekeâeÙes jKeleer pees FkeäkeâermeJeeR meoer lekeâ Ûeueer. Jen yeboefjÙee keâer lejn Dehevee ceje ngDee yeÛÛee Úeleer mes ueieeÙes Ietce jner Leer... DeeJeeje... yeueefpeboj keâes Jen Deheveer ogefveÙee ceeves yew"e Lee. mJewefÛÚkeâ efjšeÙejceWš uesves kesâ yeeo Gmekeâes mejkeâejer keäJeeš&j Keeueer keâjvee Lee pees meWš^ue mketâue ves j#eeefJeYeeie mes ueesve hej efueÙee Lee. yeueefpeboj Fleveer meceLe& Leer efkeâ Jen keâneR Yeer efkeâjeÙes kesâ cekeâeve ceW ceeb-yeehe Deewj Deheves kegâòeeW kesâ meeLe jn mekeâleer Leer. Gmekesâ efueS DemeceLe& ngDee Jen nemÙeemheo efmLeefle keâes Øeehle nes Ûegkeâe Lee. Gmeves yeueefpeboj keâer ceoo keâF& yeej keâer Leer. yeueefpeboj Yeer keâjleer Leer. nj cenerves Jen Gmes Únmeele n]peej ®heÙes efoueeÙee keâjleer Leer efkeâ Gmekeâer efouueer Ùee$eeSb nesleer jnW... ceesšj meeFefkeâue hej Menj ceW keâeb«esmeer vesleeDeeW mes efceuelee jns Deewj heeve hejeie keâer hegefÌ[Ùee ieškeâlee jns. ceew]kesâyesceew]kesâ efmeiejsš Hetbâkesâ Deewj Gmekeâer vesleeefiejer Ûeueleer jns Deewj vesleeefiejer kesâ Keesue ceW yeueefpeboj Gmes Fme lejn heeÙes jns efkeâ oesveeW kesâ peIevÙe ke=âlÙe {bkesâ jnW. Mejeye Jen heerlee Lee ceiej Deheves hewmes keâer veneR. Meece nesles ner keâesF& ve keâesF& cegiee& Heâebme ueslee. Úesšeceesše keâesF& keâece efkeâmeer keâe keâjekeâj hebõn-yeerme efove keâer Meece keâe pegieeÌ[ Jen keâj ueslee Lee. keâYeer-keâYeer SkeâeOe Deæe kegâòe&s keâer pesye ceW [eue ueslee. Gme jele Jen Deewj yeueefpeboj, oesveeW heerles... ceQ Gmekesâ heeme mes nšvee Ûeen jne Lee, ‘‘Ûeuelee ntb... efHeâj DeeTbiee....’’ uesefkeâve Jen Yeer G" KeÌ[e ngDee, ‘‘ceQ Yeer Ûeuelee ntb legcnejs meeLe...’’ efnuelee-[guelee ngDee Jen cesjs heerÚs nes efueÙee. Gmeves Deheveer ceesšj meeFefkeâue efvekeâeueveer Ûeener leYeer Gmekesâ Úesšs YeeF& ves šeskeâe, ‘‘keâneb Ûeues?’’ ‘‘jepe YeeF& keâes Iej ÚesÌ[ves...’’ Gmeves nkeâueeles ngS keâne. Deheves Úesšs YeeF& mes Yeer DeebKe efceueeves keâer leeye GmeceW veneR yeÛeer Leer. ‘‘YeeF& meenye Ûeues peeÙeWies... YeeF& meenye keâes ceQ keâej mes efYepeJee otbiee... legce lees Iej ceW ner jnes... yeenj veneR peevee.. keâewve nw Jen legcnejer efpemekesâ Ûekeäkeâj ceW keâyetlej keâer lejn HeâÌ[HeâÌ[e jns nes... Iej ceW jnes... mecePes kegâÚ...?’’ Úesšs YeeF& kesâ mJej ceW

keâneveer efJeMes<eebkeâ


leerKee JÙebiÙe Lee. Gmekeâe Úesše YeeF& efHeâj cegPemes cegKeeefleye ngDee, ‘‘YeeF& meenye, keâewve Deeoceer nw pees Ûeej peien cegbn veneR ceejlee... metbIe-meebIekeâj ÚesÌ[ oslee nw... Skeâ Ùes n]pejle nQ efkeâ ... ieues ceW nñer ueškeâeÙes Ietce jns nQ... yeÌ[s YeeF& ve nesles lees ÙeneR heškeâ-heškeâkeâj Flevee ceejlee efkeâ ceesnyyele keâe Yetle Fvekeâer... ceW Iegme peelee....’’ Gmeves hetjer oÙeveerÙelee mes Deheves Úesšs keâes osKee. Gmekeâer keâelej DeebKeeW ceW heeveer Glej DeeÙee, ‘‘Dee jne ntb DeYeer... osKees ve jepesÕej.... Ùes ueesie cegPes Iej mes efvekeâueves Yeer veneR os jns ...’’ Gmekeâer DeeJee]pe keâebhe jner Leer. Jen efnue jne Lee. Gmekeâe efmej Yeer efnue jne Lee. cegPes ueiee efkeâ Jen MeeÙeo heeefke&âvmebme yeerceejer keâe Yeer efMekeâej nes ieÙee nw. ceQ Gmekesâ meceLe&ve ceW kegâÚ keân heeves keâer neuele ceW veneR Lee Deewj Jen Lee efkeâ cesjs meeLe Iej mes yeenj efvekeâueves keâe Skeâ ceew]keâe heeves kesâ yeeo Gmes Keesves keâes njefie]pe lewÙeej veneR Lee. Jen Deheveer ceesšj meeFefkeâue Iej keâer Ûeewnöer kesâ yeenj ues DeeÙee. Úesše YeeF& JeneR KeÌ[e Lee, ‘‘YeeF& meenye keâes ÚesÌ[keâj meerOes Iej DeeDees... jemlee cele Yetuevee... mecePes? veneR lees JeneR hengbÛekeâj legcekeâes Deewj Gmekeâes, oesveeW keâes mener keâ¤biee...’’ efHeâj Gmeves cegPemes keâne, ‘‘YeeF& meenye... penVegce Yeer meeuee jnves ueeÙekeâ neslee nesiee... hetjer ogefveÙee ceW Let-Let nes jner nw.... yenveÛeeso ef]peboieer cee"e nes ieÙeer nw....’’ Ùen Jener YeeF& Lee pees oMekeâeW lekeâ Gmeer kesâ menejs ve kesâJeue Dehevee ®leyee yeveeÙes jne yeefukeâ ve peeves efkeâleveer MeeceW yeÌ[s YeeF& kesâ Heâebmes cegiex kesâ Iej ceW efÛekesâve-cešve kesâ meeLe oe¤ Yeer ieškeâer Leer. Gmekesâ leerve š^ebmeHeâj efpeme yeÌ[s YeeF& ves keâYeer ®keâJeeÙes Les, Gmeer YeeF& keâer ]Heâpeernle Jen hetjer efnkeâejle kesâ meeLe keâj jne Lee... ‘‘neb, Iej ner DeeTbiee...’’ keânles ngS Gmeves ceesšj meeFefkeâue mšeš& keâer. ceQ heerÚs yew"e ]pe¤j ceiej [j ueieves ueiee. Gmekeâer iejove efJeefÛe$e lejn mes efnue jner Leer. ceQves ieewj efkeâÙee efkeâ efheÚues ome cenerveeW ceW ner Gmekesâ yeeue Yeer yengle efiej ieÙes nQ. cegPes Fme yeele keâe Yeer [j ueiee efkeâ keâneR Jen Mejeye keâer HeâjceeFMe ve keâj yew"s. keâce]peesj lees Jen nes ner Ûegkeâe Lee. Mejerj mes Yeer Deewj ceve mes Yeer. keâce]peesj ve ngDee neslee lees keäÙee Gmekeâe Úesše YeeF& Gmes Oecekeâeles ngS DeeosMeelcekeâ nes mekeâe neslee. Ùener YeeF& keâue lekeâ nj efkeâmeer mes Gmekesâ yeejs ceW keânlee Lee efkeâ vesleepeer efouueer ieÙes nQ... vesleepeer cebefoj ieÙes nQ... vesleepeer Deheveer keâes"jer ceW nQ... vesleepeer ÙeneR lees Les... lees vesleepeer... vesleepeer Les. Gmekesâ Úesšs YeeF& mes Úesšs, oes YeeF& Deewj Les Deewj Jes oesveeW Yeer JeneR Les ceiej ueiee efkeâ Gvekeâes Yeer Gmekesâ nesves ve nesves mes keâesF& celeueye veneR nw.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ceQ lees Gmekeâer Fme efmLeefle keâes peeves efyevee nj meeue keâer lejn Gmemes efceueves ieÙee Lee. Jen cegPes efyemlej hej efoKee Lee. uegše ngDee, efheše ngDee. ve° Deewj ]Kelce ngDee-mee uesše ngDee. efyemlej lees Gmeves leerve meeue henues hekeâÌ[e hej efheÚues meeue Jen KeÌ[e nes ieÙee Lee. Gmekeâer HeâerefpeÙeesLesjsheer Ûeue jner Leer. ceesšj meeFefkeâue ogIe&švee ceW Gmekeâer šebie štš ieÙeer Leer Deewj šebie ceW ÚÌ[ heÌ[er ngF& Leer, Gme ogIe&švee ves Gmes efyemlej hej heškeâ efoÙee Lee. je@[ heÌ[ves Deewj efvekeâueves kesâ oewjeve Gmes yeenjer peiele kesâ Deheves Je=òe mes Fme lejn Iej kesâ Yeerlej HeWâkeâ efoÙee pewmes keâesF& Ghe«en Oejleer keâer ieg®lJeekeâ<e&Ce meercee kesâ yeenj Oekesâue efoÙee peelee nw. DeekeâeMe keâer peien heeleeue ceW efmeceškeâj Jen ceesnleepe nes ieÙee Lee. peye Jen Deheves Iej mes ceesšj meeFefkeâue hej Deeies yeÌ{ DeeÙee leye ceQves Gmemes keâne, ‘‘Deelceyeue yeveeÙes jnes, meye "erkeâ nes peeÙesiee... cegPes ÙeneR ÚesÌ[ oes... Iej peeDees... ceQ Ùeneb mes hewoue Ûeuee peeTbiee...’’ ‘‘Deye kegâÚ "erkeâ veneR nesiee... meye yejyeeo nes peeÙesiee...’’ Gmeves meÌ[keâ kesâ efkeâveejs ceesšj meeFefkeâue jeskeâer Deewj keâne, ‘‘oes meeue nes ieÙes ceQ Iej kesâ Deboj ]kewâo neskeâj jn ieÙee ntb. efouueer ieÙes lees pewmes Skeâ ]peceevee yeerle ieÙee... jepeveerefle ceW Deehekeâe efoKevee yebo ngDee veneR efkeâ Deehekeâer ceewle nes ieÙeer... cesjer ceewle nes Ûegkeâer nw....’’ Gmeves Deeies keâne, ‘‘Ùes yeleeDees efkeâ cesjs Iej hej keâesF& keâuebkeâ lees veneR ueie peeÙesiee...’’ Jen yeesueles ngS keâebhe jne Lee.... ‘‘legcnejer hejsMeeveer keâe keâejCe keäÙee nw... kegâÚ yeleeDeesies...’’ ‘‘jepe YeeF&... yeerJeer Deewj yeueefpeboj oesveeW ves ef]peboieer njece keâj jKeer nw... cesjer ef]peboieer keâe Skeâ-Skeâ heue vejkeâ nes ieÙee nw... GHeäHeâ.... DeelcenlÙee kesâ DeueeJee Deye Deewj keâesF& jemlee veneR nw....’’ Gmeves oesveeW neLeeW mes Dehevee efmej hekeâÌ[keâj oyeevee Meg¤ efkeâÙee. meeLe ner De]peerye lejn mes efmej keâes efnueeves Yeer ueiee. Gmekeâer Fme njkeâle mes cegPes [j-mee ueiee efkeâ keâneR JeneR hej Gmes kegâÚ nes ve peeÙes.... ‘‘yeueefpeboj keâes keäÙee Øeeyuesce nw? pewmes Fleveer ef]peboieer ieg]peej oer Jewmes yee]keâer keäÙeeW veneR ieg]peejleer?’’ ‘‘Jen efnbmekeâ Deewj yeoleceer]pe nesleer pee jner nw.... ceQves Yeer lees Gmes Ssmes ner yeveeÙes jKee... cesje efmej Heâš jne nw... jepe YeeF&, yengle oo& nes jne nw efmej ceW.... ceQ Deye veneR yeÛetbiee... cej peeTbiee... cegPes yeÛee uees jepe YeeF&.... cesjs Iej hej keâesF& keâuebkeâ ve ueieves heeÙes... jepe YeeF&, keâesF& keâuebkeâ cele ueieves osvee... cesjs heefjJeej keâe Fme ]keâmyes ceW yeÌ[e veece nw...’’ ceQves Gmekesâ yegPes ngS Ûesnjs keâes osKee. Gve keâuebkeâeW kesâ yeejs

peveJejer-petve 2014 52


ceW meesÛee pees Gme ]keâmyes ves meceÙe-meceÙe hej ueieeÙes Les. lees Jeeueer ogie&efle keâe Skeâ efmeje Gmekesâ ÛeeÛee megjbpeve efmebn kesâ Deleerle henues Jen ]keâmyee... mes Yeer pegÌ[lee Lee FmeefueS megjbpeve efmebn keâes peevevee Yeer yengle ]pe¤jer nw leeefkeâ veeÙekeâ keâer JÙeLee-keâLee keâes mener {bie mes peevee neb, lees, Skeâ ]keâmyee Lee efpemes ÚeJeveer keânles Les. Deye pee mekesâ.... Yeer ÚeJeveer ner keânles nQ, ]keâmyes keâe jkeâyee heÛeeme Jeie& efkeâueesceeršj Kesue keâer ogefveÙee ceW megjbpeve efmebn keâe veece Ûecekeâlee pee nesiee. ueesie yeleeles nQ efkeâ Deb«espeer jepe ceW Ùeneb efmeheener jnles jne Lee. ØeosMe mlej hej šerce ceW Ûegve Yeer efueÙes ieÙes Les efkeâ Les. ]keâmyee Deheveer Deueie nwefmeÙele Deewj henÛeeve keâer Jepen mes DeÛeevekeâ meye kegâÚ efyeieÌ[ ieÙee. megjbpeve efmebn keâes Keebmeer Deeves hetjs efpeues ceW peevee peelee nw. Fme ]keâmyes keâer ]Keeme henÛeeve j#ee- ueieer. veleer]pee šer. yeer. kesâ ¤he ceW meeceves DeeÙee Deewj yeermeJeeR meoer efJeYeeie kesâ leerve keâej]KeeveeW kesâ keâejCe nQ. FveceW Ùegækeâ-meece«eer kesâ meeleJeW oMekeâ ceW Ùen ceeve efueÙee ieÙee efkeâ megjbpeve efmebn yeveleer nw. n]Heäles ceW keâF& efove Ûeeboceejer nesleer nw. efove Yej ØetHeâ jepejesieer nes ieÙes Deewj Deye YeieJeeve ner Gvekeâe ceeefuekeâ nw. Ùen jWpe ceW ieesueeW keâer šsefmšbie nesleer nw. celeueye Ùen efkeâ OeeÙeb-OeeÙeb Gme heefjJeej hej otmejer leesncele Leer. ueesie keânles jbieyeepe yengle Deewj Keš-Keš neslee ner jnlee nw. efJemHeâesš keâer OJeefve mes keâeve Les ve... Deewj jeceueeruee keâe Ûeboe Keeves Jeeues heefjJeej keâes Deewj kesâ heox Deewj IejeW kesâ efKeÌ[keâer-ojJee]pes YeVeeÙes jnles nQ. Fve keäÙee nesiee? ceiej meÛecegÛe, megjbpeve efmebn kesâ ceeefuekeâ YeieJeeve ner keâej]KeeveeW ceW Dee" n]peej keâer mebKÙee ceW ce]peotj keâece keâjles Les. nes ieÙes... FvneR ce]peotjeW kesâ veslee Les "ekegâj efvejbpeve efmebn. Fme keâLee kesâ Menj kesâ meyemes yeÌ[s Demheleeue kesâ šer. yeer. Jee[& ceW Yeleea veeÙekeâ DeefYejece efmebn kesâ efhelee. ce=ogYee<eer efvejbpeve efmebn veslee Les ngS. Fueepe Ûeuee. efvejbpeve efmebn ves Deheves Úesšs YeeF& megjbpeve efmebn lees veslee keâer lejn ner jnles Yeer Les. ojJee]pes hej heerheue keâe hesÌ[, kesâ Fueepe ceW keâesF& keâmej veneR ÚesÌ[er. uebove mes oJeeSb DeeleeR. Ûeyetleje. Meece keâes Jeneb yew"keâ ueieleer. keâej]Keeves ceW lejn-lejn megjbpeve efmebn kesâ mJeemLÙe ceW Dee§eÙe&pevekeâ {bie mes megOeej nesves keâe keâer yeoceeefMeÙeeb nesleeR. keâesF& ce]peotj Ûeesjer keâjles hekeâÌ[e peelee keâejCe kegâÚ Deewj Yeer Lee. Demheleeue ceW Gvekeâer osKe-jsKe keâjves lees keâesF& De]Heâmej mes ceejheerš kesâ ceeceues ceW Hebâmelee — meyekesâ Jeeueer kesâjue keâer Skeâ veme& Yeer Leer Sbpesuee. megboj, megMeerue, ceeceues efvejbpeve efmebn efvehešeles. Skeâ lejn mes vesleeefiejer keâe ce=ogYee<eer Deewj keâle&JÙe efve‰ Sbpesuee keâer mvesnhetCe& leerceejoejer ves peueJee nj Meece Jeneb pecelee Deewj osj jele lekeâ ieccepe ceÛee megjbpeve efmebn keâe ve kesâJeue efoue peerlee yeefukeâ Jen Gvekesâ efoue ner jnlee. Sefhemees[ hej Sefhemees[ pegÌ[les. efvejbpeve efmebn jeceueeruee ceW Iej keâj ieÙeer. ... megjbpeve efmebn keâes [sÌ{ meeue ueies "erkeâ nesves keâcesšer kesâ Yeer meJexmeJee& Les lees Fme Jepen mes Yeer ueesie pegše ceW. Jen šer. yeer. mes lees cegòeâ ngS efkebâleg GvnW otmeje ner jesie ueie keâjles. jele ome-iÙeejn yepes ueesieyeeie Oeerjs-Oeerjs ef]Kemekeâles leye ieÙee. ... Øescejesie... Jen Iej lees DeeÙes ceiej Deheves keâes Sbpesuee keâneR efvejbpeve efmebn Iej ceW oeef]Keue nesles. "kegâjeFve Yeer "mekesâ kesâ heeme ÚesÌ[keâj... mes jnleeR. ncesMee yeveer-"veer. GvneWves Yeer "ekegâj efvejbpeve efmebn keâes Deheves efoue keâer yeele GvneWves meyemes henues YeeYeer keâes efvejeMe veneR efkeâÙee. heebÛe mebleeveW oeR. Skeâ yesšer Deewj efHeâj yeleeÙeer. metÙe&JebMeer "ekegâj Iejeves ceW YetÛeeue Dee ieÙee. Deevee ner Lee. DeefYejece efmebn.... meb«eece efmebn... meye "erkeâ Lee efmeJeeÙe yesšer Gme ]peceeves ceW "ekegâj heefjJeej ceW ef›eâmleeve ueÌ[keâer keâes yent kesâ ¤he kesâ. yesšer petner pevceebOe Leer... henueer mebleeve... mLeeÙeer DebOesje ceW mJeerkeâejvee keâneb mebYeJe Lee ceiej megjbpeve efmebn ves Sueeve keâj ueskeâj hewoe ngF& Leer. ueesie oyeer oyeeve mes keânles efkeâ vesleeefiejer efoÙee efkeâ peye ef]peboieer GvnW OeesKee osves hej Glee¤ nes ieÙeer Leer leye ceW efkeâÙes ieÙes DehejeOeeW keâe Heâue nw petner... Kewj, ueesieeW keâe Gmeer ves meÛÛee meeLe efoÙee. Jes Gmes veneR Yeguee mekeâles Deewj Gmes keäÙee? petner kesâ yeeo peye DeefYejece efmebn hewoe ngS lees efHeâj OeesKee Yeer veneR os mekeâles. GvneWves Gmemes Meeoer keâe Jeeoe efkeâÙee Gmekesâ DebOesheve keâe DeKejvee kegâÚ keâce ngDee... nw... "ekegâj efvejbpeve efmebn kesâ Úesšs YeeF& Les megjbpeve efmebn... megjbpeve efmebn Iej kesâ ceeefuekeâ Les ceiej Fme ceeceues ceW Fbšjheeme Les Deewj Jee@ueeryeeue kesâ efKeueeÌ[er kesâ ¤he ceW yengle les]pe Gvekeâe ceeefuekeâevee n]keâ keâece veneR DeeÙee. ef]peo keâece DeeÙeer Deewj ieefle mes GYej jns Les. neFhej Les. ncesMee Deheveer Pekeâ ceW jnles. GvnW meyemes efjMles leesÌ[ves heÌ[s. keâÛenjer ceW Meeoer ngF&. "ekegâj Iejeves uebyes leieÌ[s Les ner. Kesue keâer Jepen mes Mejerj Yeer ie"e ngDee Lee. hej Skeâ keâuebkeâ Deewj ueiee. Iej mes Deueie GvneWves Dehevee Iej Skeâ Deueie ner ®Deeye ceW jnles efvejbpeve efmebn kesâ Iej ceW Gvekeâer yemeeÙee. Skeâ keâheÌ[e efceue ceW veewkeâjer Meg¤ keâer ceiej ef]keâmcele keâes nwefmeÙele ceeefuekeâ keâer Leer. DeefYejece efmebn keâer YeefJe<Ùe ceW nesves kegâÚ Deewj efoKeevee Lee. ]peceeves kesâ meeceves lees megjbpeve efmebn ves

53 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Deheves hÙeej keâe [bkeâe yepee Yeer efueÙee Deewj peMve Yeer cevee efueÙee uesefkeâve Thej Jeeues keâer Deoeuele ceW hÙeej keâer Depeea MeeÙeo cebpetj veneR ngF&. DeYeer oes-{eF& meeue Yeer veneR yeerles Les efkeâ Sbpesuee keâes Yeer šer. yeer. nes ieÙeer. efpeme yeerceejer mes Jen megjbpeve efmebn keâes ceewle kesâ cegbn mes KeeRÛe ueeÙeer Leer Gmeer mes ]Kego keâes veneR yeÛee mekeâer. Útle keâe jesie Gmes efkeâmemes ueiee keâewve peeves? megjbpeve efmebn ves nj mebYeJe keâesefMeMe keâer. Gmekesâ Fueepe ceW GvneWves Deheveer ef]peboieer nesce keâj oer ceiej Sbpesuee šer. yeer. keâer ÛeewKeš heej veneR keâj mekeâer. leerve meeue lekeâ petPeves kesâ yeeo Gmeves nej ceeve ueer Deewj Skeâ jele leerve efnÛeefkeâÙeeW ceW Gmekesâ ØeeCe Útš ieÙes. Skeâ Øescekeâneveer keâe ogKeo Deble ngDee. megjbpeve efmebn štš ieÙes Les. efyeKej ieÙes Les. Dekesâues Les. ceiej Fme yeerÛe efvejbpeve efmebn kesâ Iej ceW peÙejece efmebn Deewj efØeÙejece efmebn Dee ieÙes Les. petner, DeefYejece efmebn Deewj meb«eece efmebn lees henues mes ner Les. Fve meyekeâer ]Keyej megjbpeve efmebn keâes Leer. Iej kesâ Øeefle Gvekeâe ueieeJe Yeer keâce veneR ngDee Lee ceiej Gvekesâ ceve ceW Lee efkeâ peye Iej ves ner GvnW oglkeâej efoÙee lees Jes efkeâmeefueS Gme Iej ceW peeÙeW. GvneWves Deye Deheves keâes keâheÌ[e efceue ceW PeeWkeâ efoÙee. JÙeefòeâlJe ceW Ûegbyekeâ Deewj nvekeâ lees Leer ner. GvneWves GmeceW heefjßece keâes Deewj peesÌ[ efoÙee. Gvekeâe ]keâo efceue ceW G"lee ieÙee Deewj Skeâ efove GvnW ]Heâesjcewve keâer kegâmeea efceue ieÙeer. Gvekeâe G"vee-yew"vee Skeâ Deueie ner leyekesâ mes pegÌ[ jne Lee. Je]keäle cesnjyeeve Lee. efpeme Ûeer]pe keâes neLe ueiee oW Jener meesvee nes peeÙes. GvneR efoveeW Skeâ "ekegâj meenye Gvekesâ ojJee]pes hej Deheveer yesšer keâe efjMlee ueskeâj DeeÙes efpemes megjbpeve efmebn ves menpelee mes šeueles ngS keâne efkeâ Deye pees kegâÚ nesiee Jen YewÙee-YeeYeer keâer cepeea mes nesiee. "ekegâj meenye ves efvejbpeve efmebn kesâ Iej keâe jemlee hekeâÌ[e. efvejbpeve efmebn Deewj "kegâjeFve ves Yeer keâne efkeâ Deye lees Jen ef›eâmleeve Yeer veneR jner. megjbpeve keâes cee]Heâ keâjvee ner GefÛele nw. oes-Ûeej oewj keâer cegueekeâeleeW ves štšs mebyebOeeW keâes peesÌ[ efoÙee. yejmeeW yeeo oesveeW YeeF& pees efceues lees efpeleveer ceefuevelee Leer Jen DeebmegDeeW ceW Oegue ieÙeer Deewj megjbpeve efmebn keâer Iej Jeehemeer ngF&... efpeve megjbpeve efmebn ves keâYeer Øesce-efJeJeen efkeâÙee Lee GvneR ves YewÙee-YeeYeer kesâ leÙe keâjves hej efyevee ueÌ[keâer osKes efJeJeenØemleeJe keâes mJeerkeâej efkeâÙee. efleuekeâ kesâ peMve keâes ]keâmyes ves Yeer osKee... hevekeâer Deewj peeueewve kesâ DeeefleMeyeepeeW ves ceenewue ceW Gpeeuee Deewj osj lekeâ pecee jnves Jeeuee OegDeeb ÚesÌ[ efoÙee Lee. efJeJeen kesâ yeeo megjbpeve efmebn Skeâ yeej efHeâj mes yeme ieÙes. veÙeer "ekegâjeFve ves megjbpeve efmebn keâes Skeâ kesâ yeeo Skeâ leerve yesefšÙeeb oeR — ieeÙe$eer, meeefJe$eer Deewj DepeŒeer. ef]peboieer Deheves {bie mes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Ûeue jner Leer ceiej megjbpeve efmebn ceW "kegâjF& keâe yeueyeuee Lee. keâesF& yeeF&–FueskeäMeve Lee Deewj GvneWves efveo&ueerÙe GcceeroJeej keâer nwefmeÙele mes hejÛee Yej efoÙee. megjbpeve efmebn keâes ueesie peeveles Les Ùen Deueie yeele Leer ceiej Jeesš lees keâF& DevÙe keâejCeeW mes efceueles nQ Deewj Jes keâejCe Gvekesâ meeLe veneR Les lees pees nesvee Lee Jener ngDee Deewj megjbpeve efmebn keâer ]peceevele peyle nes ieÙeer. ceiej Fme ÛegveeJe ceW Iej ceW Skeâ veslee keâe pevce nes ieÙee. DeefYejece efmebn yeejnlesjn Je<e& kesâ Les. ceesnuues ceW Jeevej mesvee yeveekeâj GvneWves Deheves ÛeeÛee keâe OegDeebOeej ØeÛeej efkeâÙee Lee. Gvekeâe ÛegveeJe-ØeÛeej ]keâmyes lekeâ ner meerefcele Lee. Ùen Gvekeâer vesleeefiejer kesâ ef]peboeyeeo-cegoe&yeeo keâe Je]keäle Lee. henues Iej kesâ ueesieeW ves GvnW vesleepeer kesâ veece mes yegueevee Meg¤ efkeâÙee. ÙeÅeefhe Ùen Skeâ Ûegnue Yej Leer ceiej efHeâj Oeerjs-Oeerjs ]keâmyes kesâ ueesieeW ves Yeer Gvekeâes vesleepeer kesâ veece mes hegkeâejvee Meg¤ keâj efoÙee. neueebefkeâ... veslee nesves keâer Jen keâesF& Gceü veneR Leer. keâesF& Fmes mebpeeroieer mes keânlee Yeer veneR Lee. ceiej DeefYejece efmebn keâes Deheves veece kesâ meeLe vesleepeer megvevee DeÛÚe ueieves ueiee Lee. meceÙe Deeies yeÌ{lee jne. yejme-oj-yejme efKemekeâles jns Deewj GvneWves ceve ner ceve Ùen "eve efueÙee efkeâ ÛeeÛee efJeOeeÙekeâ veneR yeve heeÙes lees keäÙee Jes ]pe¤j yevekeâj efoKeeÙeWies Deewj efJeOeeÙekeâ ner veneR Skeâ efove ueeskeâmeYee ceW yew"Wies. ueeueyeòeer Jeeueer ieeÌ[er ceW ÛeueWies. Ùes meeues keâueskeäšj-meueskeäšj Gvekesâ Deeies-heerÚs IetceWies Deewj Jes efkeâmeer keâes Ieeme veneR [eueWies. veeyeeefueie vesleepeer keâer heesMeekeâ ceW DeYeer kegâjlee-heeÙepeecee Meeefceue veneR ngDee Lee. uesefkeâve efHeâj ]pÙeeoe efove Yeer veneR ieg]pejs efkeâ henues DeueerieÌ{er Deewj efHeâj yengle yeeo ceW mebpeÙe ieebOeer mšeFue kegâjlee heeÙepeecee Gvekeâe henveeJee ner nes ieÙee. leye lekeâ vesleepeer yeeefueie nes ieÙes Les uesefkeâve peye GvneWves DeueerieÌ{er henvevee Meg¤ ner efkeâÙee Lee GvneR efoveeW ceesnuues ceW yeueefpeboj keâe heefjJeej Yeer Dee yemee. Gme ceesnuues ceW Deye lekeâ keâesF& efmeKe heefjJeej veneR Lee. efpeme mejkeâejer keäJeeš&j ceW yeueefpeboj keâe heefjJeej jnves ueiee GmeceW keâesF& yebieeueer heefjJeej yejmeeW mes jnlee Dee jne Lee Deewj meYeer ueesie Ùener peeveles Les efkeâ Jen Gmeer kesâ veece Deueeš jne nesiee. Jen lees peye Keeueer keâjkesâ peeves ueiee lees helee Ûeuee efkeâ keäJeeš&j Gmekesâ veece veneR yeefukeâ efkeâmeer mejoejpeer kesâ veece Deueeš nw. GvneWves efkeâjeÙes hej efoÙee Lee Deewj ]Kego Menj keâer ØecegKe hebpeeyeer keâe@ueesveer ceW mebÙegòeâ heefjJeej ceW jnles Les. heefjJeej keâe]Heâer yeÌ[e Lee. keâF& YeeF& Les. meyekeâer MeeefoÙeeb nes Ûegkeâer LeeR. meyekesâ yeÛÛes-keâÛÛes Les. Iej-Iej ve neskeâj Oece&Meeuee nes ieÙee Lee. meye kegâÚ Demle-JÙemle. njoce efkeâÛÛeeFve ceÛeer jnleer. Øesce-YeeJe, yewj-YeeJe ceW yeoue ieÙee Lee. cekeâeve Úesše heÌ[

peveJejer-petve 2014 54


veerÛes keâje efoÙee efpememes heeveer Ûeewyeermees Iebšs efceueves ueiee. yeeLe¤ce ceW meerceWš keâer Skeâ šbkeâer yeveJee oer. Deebieve ceW F&šeW hej peneb meerceWš keâer efšhekeâejer Leer Gme hej heuemlej keâje efoÙee Deewj JeneR mšesj ¤ce keâer lejn Skeâ DeveefOeke=âle keâes"jer Yeer yeveJee oer. Ùen meye DeefYejece efmebn ves Deheves efhelee kesâ ®leyes keâe Fmlesceeue keâjles ngS efkeâÙee Lee. mejoejpeer kesâ Iej ceW Jen ÙeneR mes ØeYeeJeMeeueer neslee ieÙee. yejme oj yejme yeerleles ieÙes. ]keâmyes keâer jepeveerefle mes efvekeâuekeâj Jen Menj kesâ keâeb«esmeer vesleeDeeW kesâ yeerÛe G"ves–yew"ves ueiee. Gmekeâer yeeleW yeÌ[er nesleer ieÙeeR. Deye Jen efJeOeeÙekeâeW Deewj meebmeoeW kesâ IejeW ceW mehleeneble keâes ueieves Jeeues ojyeej keâer MeesYee yeÌ{eves ueiee. keâYeer-keâYeer efkeâmeer efJeOeeÙekeâ Deewj meebmeo kesâ mecceeve keâe DeeÙeespeve Yeer ]keâmyes Deewj Deheves mketâue ceW keâjeves ueiee. Gmekeâe ØeYeeJe efove ye efove yeÌ{ jne Lee. Fmeer ØeYeeJe keâe Skeâ Ûecelkeâeefjkeâ veleer]pee Ùen Yeer ngDee efkeâ DeefYejece efmebn ves keâeb«esme kesâ lelkeâeueerve Øeleeheer "ekegâj veslee kesâ peefjS Deheves ÛeeÛee megjbpeve efmebn keâes veiej ceW efyeÇefšMe keâesueeyejsMeve mes veÙes Kegues keâej]Keeves ceW meneÙekeâ ØeyebOekeâ kesâ heo hej efveÙegòeâ keâje efoÙee. keâeb«esme ceW ner veneR yeefukeâ otmejs oueeW kesâ ØecegKe "ekegâjeW keâes Gmeves meeLe keâj efueÙee Lee. yeueefpeboj ves Deb«es]peer meeefnlÙe ceW ceemšme& ef[«eer ueer. yeer. S[. efkeâÙee ceiej Deheves jepeveereflekeâ ØeYeeJe mes DeefYejece efmebn ves meWš^ue mketâue ceW Gmekeâer veewkeâjer ner veneR ueieJeeÙeer yeefukeâ ]keâmyes ceW ner pees oes keWâõerÙe efJeÅeeueÙe Les GveceW mes ner Skeâ ceW efveÙegefòeâ Yeer keâje ueer. Deheves Úesšs YeeF& keâes Yeer j#ee mebmLeeve ceW meerOes Dejepeheef$ele DeefOekeâejer kesâ heo hej efveÙegòeâ keâje efueÙee. Jen veslee nes ieÙee Lee. Iej ceW Gmekeâe efmekeäkeâe pece ieÙee Lee, GvneR efoveeW Skeâ jepeveereflekeâ heefjJeej mes Gmekeâer Meeoer kesâ efueS efjMlee DeeÙee efpemes Gmekesâ efhelee ves mJeerkeâej keâj efueÙee. Gvekeâer mJeerkeâejesefòeâ DeefYejece efmebn kesâ efueS peye Yeejer heÌ[ ieÙeer leye Skeâ efove Gmeves Deheves ÛeeÛee megjbpeve efmebn mes keâne, ‘‘ceQ Ùen Meeoer veneR keâ¤biee... yeueefpeboj mes keâ¤biee... ceQ Gmemes hÙeej keâjlee ntb...’’ megjbpeve efmebn kesâ meeceves Fefleneme Deheves Gmeer efJeõthe ¤he ceW KeÌ[e Lee peye GvneWves Deheveer Yeewpeer mes keâne Lee efkeâ Jen Sbpesuee mes Meeoer keâjWies. megjbpeve efmebn pewmee Deeoceer pees ef]peboieer Yej Deheveer "kegâjF& kesâ yeueyeues keâes peerlee DeeÙee Lee, Deheves Yeleerpes kesâ meeceves ]KeeceesMe Lee. ceiej GvnW kegâÚ lees yeesuevee Lee. lees, megjbpeve efmebn ves keâne, ‘‘ceQ legcnejer ceesnyyele keâer keâõ keâjlee ntb... uesefkeâve.... legce YeFÙee Deewj Yeewpeer keâes peeveles nes... GvneWves cegPes Yeer Iej mes yeenj keâj efoÙee Lee... legce Yeer yesIej ceesnyyele keâer Ùen jemeueeruee Ûeueleer jner. DeefYejece efmebn nes peeDeesies... Ùen ceeceuee Deemeeve veneR nw....’’ ‘‘Ùen Meeoer ceQ veneR keâ¤biee... Deiej Deehe ueesieeW ves ves yeueefpeboj kesâ Iej ceW ]keâmyes kesâ ceWšsveWme efJeYeeie keâer Deesj mes keâF& keâece keâjJee efoÙes. cemeueve, mejkeâejer veue keâes keâšJee keâj peyejomleer keâer lees Debpeece "erkeâ veneR nesiee...’’ jne Lee Deewj efoue Yeer Úesšs ngS pee jns Les. lees, leye mejoejpeer kesâ efueS Deheves yeerJeer-yeÛÛeeW keâes ueskeâj YeeFÙeeW kesâ meeLe Jeneb jn heevee cegefMkeâue nes ieÙee lees ef]keâjeÙesoej mes cekeâeve Keeueer keâjekeâj jnves Dee ieÙes. Gvekeâer leerve yesefšÙeeb LeeR. yeueefpeboj, megKeefceboj Deewj njefpeboj. leerveeW Menj kesâ Øeefleef‰le keâe@vJeWš mketâue PeFÙecehegj ceW heÌ{leer LeeR. MeeÙeo ÚeJeveer ceW jnves Jeeueer Ùes henueer leerve ueÌ[efkeâÙeeb LeeR pees yeme mes Menj heÌ{ves peeleer LeeR Deewj Heâje&šs mes Deb«es]peer yeesueleer LeeR. Deekeâ<e&keâ ÙetveerHeâe@ce& henvekeâj peye Jes megyen Ún yepes Deheves yeehe mejoej vejWõ efmebn kesâ meeLe mketâue kesâ efueS yeme hekeâÌ[ves efvekeâueleeR lees Skeâ yeej meyekeâer ve]pejeW ceW Dee peeleeR. Ûeewjens hej yeme Deeleer Leer Deewj Ûeewjene Gvekesâ Iej mes ueieYeie Skeâ efkeâueesceeršj otj Lee... DeefYejece efmebn keâe efyeieÌ[e Jele&ceeve GvneR efoveeW keâer Ghepe nw. ... efkeâMeesjeJemLee Leer... FbieefueMe ceeref[Ùece kesâ mketâue ceW heÌ{ves Jeeueer Deewj veKejerues Deboe]pe ceW veekeâ mes keâe@vJeWšer efnboer yeesueves Jeeueer yeueefpeboj keâes efÚhe-efÚhekeâj osKeves keâe efmeueefmeuee Meg¤ ngDee. yeueefpeboj kesâ Iej mes Ûeewjens kesâ yeerÛe Skeâ efMeJe cebefoj Lee. cebefoj eflejens hej Lee Deewj Jeneb Skeâ ÛeeÙe keâer iegcešer Leer. Skeâ iegcešer heeve-yeerÌ[er-efmeiejsš keâer Yeer Leer. leermejer iegcešer meeFefkeâue cejccele keâer Leer. DeefYejece efmebn ves megyen-megyen cebefoj peevee Meg¤ efkeâÙee Deewj ueÌ[efkeâÙeeW hej yengle ceewpet nw efkeâ ceQ legPemes efceueves DeeÙeer cebefoj peeves kesâ yeneves... Jen DeefYejece efmebn hej Ûemhee nes ieÙee. pewmes ner mejoej vejWõ efmebn Deheveer leerveeW yesefšÙeeW kesâ meeLe eflejens hej hengbÛeles Jewmes ner, ‘vecemles-Debkeâue’ kesâ meeLe Jen Gvekesâ meeLe nes ueslee Deewj Ûeewjens lekeâ Heâeuelet yeeleeW kesâ meeLe mejoej peer kesâ efoue ceW Glejves keâer keâesefMeMe keâjlee. mejoej peer Yeer peeve ieÙes Les efkeâ ueÌ[keâe š^s[ ÙetefveÙeve kesâ Øesmeer[Wš keâe nw, ceiej Jes leerve ueÌ[efkeâÙeeW kesâ yeehe neskeâj Yeer veneR peeve heeÙes efkeâ ueÌ[kesâ keâer veerÙele keäÙee nw? keäÙee yesefšÙeeW kesâ yeehe Fleves cetKe& nesles nQ Ùee peeveyetPekeâj yegæÒ efoKeles nQ? peyeefkeâ ueÌ[kesâ keâer veerÙele keâes ceesnuues kesâ meYeer ueesie Yeebhe ieÙes Les yeefukeâ DeÛÚer lejn peeve ieÙes Les. oyeer ]pegyeeve mes oesveeW kesâ veece pegÌ[ ieÙes Les uesefkeâve "kegâjeves mes keâewve yewj ceesue ues? cebefoj mes Ûeewjens lekeâ Deheveer Ûeenle keâe heerÚe DeefYejece efmebn keâes yeueeqpeboj kesâ Iej ceW ner veneR yeefukeâ Gmekesâ ]keâjerye ues ieÙee...

55 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


megvees, YeFÙee Yeewpeer keâer yeele ceeve uees... legcnW Øesce keâjves mes efkeâmeves jeskeâe nw. Deeies meye "erkeâ nes peeÙesiee... Fleves yeÌ[s Iej mes efjMlee DeeÙee nw... legcneje jepeveweflekeâ YeefJe<Ùe Fmeer ceW nw efkeâ Ùen Meeoer keâjes... Skeâ yeej jepeveweflekeâ ieefueÙeejs ceW ]keâeÙeos mes henbgÛe peeDees efHeâj pees ceve DeeÙes keâjvee... keâewve yeesuesiee...’’ megjbpeve efmebn keâer yeele ceW keâesF& jnmÙe Lee Ùee efkeâ DeefYejece efmebn ves ceve ner ceve meesÛee efkeâ ÛeeÛee keâer yeele "erkeâ nw ceveceeveer lees Ûeue ner jner nw Deewj Deeies Yeer Ûeueleer jnsieer. Gmeves Iej JeeueeW keâer yeele ceeve ueer Deewj yeueefpeboj keâes Yeer cevee efueÙee efkeâ Meeoer keâjves mes neslee keäÙee nw. efjMlee lees cesje legcnejs meeLe nw Deewj cejles oce lekeâ jnsiee... DeefYejece efmebn ves jepeveweflekeâ heefjJeej keâer ueÌ[keâer mes Meeoer keâj ueer... yeueefpeboj mes Gmekesâ efjMles ÙeLeeJele yeves jns. neb, helveer mes Gmekeâe keâesF& efjMlee veneR yevee. Jen keâYeer Iej kesâ Deboj veneR ieÙee. yeenj ner venelee, keâes"jer ceW Gmekeâe Keevee Dee peelee. keâheÌ[s Dee peeles JeneR ojyeej ueieelee Deewj JeneR mes Deheveer vesleeefiejer kesâ Ûekeäkeâj ceW yeenj nes peelee. hejoe Flevee keâÌ[e Lee efkeâ helveer Iej keâer ÛeewKeš lekeâ Deekeâj yeenj Peebkeâ Yeer veneR heeleer. meeme-memegj kesâ nesles Jen Deewj Yeer hejeOeerve Leer. heefle keâe oyeoyee Ssmee efkeâ Fme heerÌ[e keâes heerves kesâ DeueeJee otmeje Ûeeje veneR Lee. Jen Yeerlej ner Yeerlej megueieleer uekeâÌ[er keâer lejn Skeâ pJeeueecegKeer efueÙes Hegbâkeâ jner Leer. DeefYejece efmebn Deewj yeueefpeboj kesâ efjMles keâe helee lees Gmes Ûeue ieÙee uesefkeâve Gmekesâ efnmmes ]Ketve keâe Ietbš ner DeeÙee Deewj Gmes ÛegheÛeehe heervee Lee. DeefYejece efmebn keâer ef]peboieer mJeÛÚbo veslee keâer lejn Deeies yeÌ{ jner Leer. ueesieeW kesâ Úesšs ceesšs keâece keâje osvee, Meece keâer Mejeye keâe pegieeÌ[ keâj uesvee, cenerves ceW Skeâ oes yeej efouueer keâer oewÌ[ Deewj efHeâj Deeieeceer ÛegveeJe ceW efšefkeâš heeves kesâ ]KJeeye. ueesie vesleepeer-vesleepeer keâjves ueies Les Deewj Jen nJeeDeeW ceW GÌ[ves ueiee. ieg]pejles Je]keäle kesâ meeLe Gmekesâ Úesšs YeeFÙeeW ceW mes oes keâer Meeoer ngF&. Gvekesâ yeÛÛes Yeer ngS. meyemes Úesše YeeF& j#ee Øeefle‰eve ceW "skesâoejer keâjves ueiee. hewmee yejmeves ueiee. ojJee]pes hej oes ÛeewheefnÙee Jeenve Deewj leerve-leerve ceesšjmeeFefkeâueW KeÌ[er ngFË ceiej DeefYejece efmebn keâer helveer keâer keâesKe metveer ner jner. efvejbpeve efmebn osKeles, "kegâjeFve osKeleeR. megjbpeve efmebn osKeles ceiej Ûeghe Ûeghe. Ùen Yeer<ce efheleecen Jeeueer efmLeefle Leer Ùee ieebOeejer Jeeueer kegâÚ helee veneR Ûeuelee Lee efkeâ meYeer Yeerlej Yeerlej Iegue jns nQ Ùee efHeâj efveefJe&keâej YeeJe mes Jele&ceeve kesâ Deeieeceer YeefJe<Ùe mes DeheefjefÛele nQ...

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Jener efove Les efkeâ ßeerceleer ieebOeer keâer nlÙee nes ieÙeer. ve peeves efkeâleves efvejhejeOe efmeKe ceej [eues ieÙes. Gme keâef"ve IeÌ[er ceW DeefYejece efmebn ves yeueefpeboj kesâ heefjJeej keâes yeÛee efueÙee Deewj leye lekeâ nesves Jeeues GhekeâejeW ceW Ùen meyemes yeÌ[e Lee pees DeefYejece ves efkeâÙee Lee, uesefkeâve Ùener Jen IeÌ[er Leer peye jepeerJe ieebOeer ves otve mketâue keâer mebmke=âefle keâes keâeb«esme ceW ØecegKe peien os oer. Fbefoje ieebOeer kesâ efJeÕeemehee$e veslee {keäkeâve nes ieÙes Deewj DeefYejece efmebn keâer efmLeefle efoveeWefove Deheves efMeKej mes veerÛes uegÌ{keâves ueieer. osMe Deewj ØeosMe keâer jepeveerefle mes Jen Menj keâer jepeveerefle ceW efmecešlee ieÙee. Gmes ueieves ueiee Lee efkeâ Deye efÛejeieeW ceW Jen jesMeveer veneR jner. oeÙeje efmecešves ueiee. Meece keâer Mejeye kesâ ueeues heÌ[ves ueies. heefjJeej ceW Deeceoveer lees Leer ceiej Gmekesâ heeme Deheveer Deeceoveer veneR Leer. oeshenjer kesâ metjpe keâe {uevee efoKeves ueiee Lee efkeâ Skeâ Meece efvejbpeve efmebn keâes efoue keâe oewje heÌ[e. peye lekeâ GvnW keâej ceW efuešekeâj Demheleeue kesâ efueS ieeÌ[er Ûeueleer Gvekesâ ØeeCe efvekeâue ieÙes. "kegâjeFve keâes Fme neomes mes uekeâJee ceej ieÙee Deewj Ún cenerves yeerleles ve yeerleles Jen Yeer ogefveÙee mes G" ieÙeeR. Gvekesâ cejles ner DeefYejece efmebn keâer helveer keâes Iej keâer ÛeewKešer ]kewâo mes cegefòeâ efceue ieÙeer. Jen yeenj uee@ve ceW kegâmeea [euekeâj yew"ves ueieer Deewj heeveer heerheerkeâj yeueefpeboj keâes keâesmeves ueieer. Iej Yeer heeme-heeme Les. yeueefpeboj peye Yeer mketâue Ùee keâneR Yeer Deeles-peeles oerKeleer, veÙeer "kegâjeFve ]Ketye TbÛeer DeeJee]pe ceW hetjer Yeosme nes peeleer. Jen DeefYejece efmebn keâes Yeer peueer-keâšer megveeleer keâesF& cevee keâjlee lees Gmeer hej ÛeÌ{ yew"leer. peye Dehevee heeuee keâce]peesj nes lees ØeefleJeeo keâer efmLeefle keâes veoejo nesvee ner Lee. Oeerjs-Oeerjs Jen neJeer nesleer ieÙeer. ceesnuuee osKelee Deewj oyeer ]pegyeeve mes keânlee efkeâ keâuebkeâeW keâer mebKÙee ceW Skeâ Deewj pegÌ[e. cejoeveieer vehegbmekeâ nes ieÙeer. DeefYejece efmebn ves yeueefpeboj kesâ Iej peevee ÚesÌ[ efoÙee. efceuevee-peguevee Menj kesâ otj-ojepe mLeeveeW hej nesves ueiee. "kegâjeFve keâe jele-efove ieefjÙeevee Deewj ef]peboieer keâe Deheveer j]Heäleej mes efIemešvee peejer jne efkeâ leYeer Skeâ yejmeeleer Meece keâes ceesšj meeFefkeâue efHeâmeueves mes efiej heÌ[s. DeefYejece efmebn keâe heebJe štš ieÙee. Dee@hejsMeve ngDee, je@[ heÌ[er, cenerveeW efyemlej hej. je@[ efvekeâueer lees Yeer keâF& cenerves ÚÌ[er kesâ menejs jns. Iej ceW jnlesjnles Iegš ieÙee Jen efkeâ Skeâ efove efHeâj heebJe efHeâmeuee Deewj otmeje heebJe Yeer štš ieÙee. efHeâj Jener Øeef›eâÙee, Jener ef]peboieer. Gmekesâ meeLe ngF& ogIe&švee keâes megveves kesâ yeeo ceQ Gmemes efceueves ieÙee Lee. henues cesjs Deewj Gmekesâ IejeW kesâ yeerÛe keâesF& otjer veneR Leer uesefkeâve efhelee kesâ efjšeÙej nesves kesâ yeeo Jen mejkeâejer

peveJejer-petve 2014 56


cekeâeve ÚesÌ[vee heÌ[e Deewj YeeF& keâes Gmekesâ heo kesâ efnmeeye mes pees keäJeeš&j efceuee Jen ueieYeie oes efkeâueesceeršj otj Lee. peyeefkeâ Gmekesâ YeeF& keâes Jener cekeâeve efceue ieÙee efpemeceW jnles ngS Gmekesâ efhelee efjšeÙej ngS Les. Jener heerheue keâe hesÌ[, JeneR yeÌ[e mee uee@ve ceiej cekeâeve kesâ meeceves meVeeše hemeje Lee. Jen Deheveer keâes"jer ceW Gmeer efyemlej hej uesše Lee pees efheÚues leerve meeue mes Gmes ve ÚesÌ[ves keâer ]keâmece KeeÙes Lee. mJeemLÙe Ûeewheš Lee Deewj ceeveefmekeâ MetvÙelee ves Gmes Deheveer efiej]Heäle ceW pekeâÌ[ efueÙee Lee. Gmekeâer efvejeMee keâe Deble veneR efoKe jne Lee. Gmes mecePee-yegPee Deewj meeblJevee oskeâj ceQ Fme MegYekeâecevee kesâ meeLe ueewše Lee efkeâ Deieues meeue peye Gmemes efceuetbiee lees Jen hetCe& mJemLe neskeâj Deheveer jepeveweflekeâ ogefveÙee ceW meef›eâÙe nes Ûegkeâe nesiee. ceiej....Deieues meeue... Ùeeveer efkeâ Fme meeue peye Gmes osKee lees yee]keâer lees kegâÚ Yeer veneR yeÛee Lee. Jen Ûeueves-efHeâjves kesâ ueeÙekeâ lees Lee ceiej Gmekeâer Ûeeue ceW kebâheve Lee. cegPes osKeles ner Gmekeâer DeebKeeW ceW Skeâ heue kesâ efueS keâeQOe G"er, ‘‘keâye DeeÙes?’’ ‘‘keâue.... legcneje neue lees..’’ ‘‘osKe lees jns nes... peerJeve vejkeâ nes ieÙee. ... keâneR pee veneR heelee.. keâesF& efceueves veneR Deelee... ÛeeÛee keâes nwhšeFefšme nes ieÙee nw... petner oeroer efyemlej hej leerve cenerves mes nQ... meb«eece keâe efHeâj š^ebmeHeâj nes ieÙee nw eflejÛeveeheuueer... Deye š^ebmeHeâj Yeer veneR ®keâ jne... Gmekesâ peeves kesâ yeeo Ùen mejkeâejer cekeâeve ÚesÌ[vee heÌ[siee... yeeme" meeue mes Fme cekeâeve ceW nce ueesie jn jns nQ.... pees cekeâeve nce ueesieeW ves veeues kesâ heeme yeveeÙee Lee Jeneb leerve-leerve efove efyepeueer veneR jnleer. FveJeš&j keäÙee K] eekeâ Ûeuesiee... meeceves ner efnpeÌ[eW kesâ Iej nQ... keâesF& Jeneb peevee veneR Ûeenlee... Deewj yeueefpeboj ves Jeer. Deej. Sme. ues efueÙee. ... Gmekeâes Yeer cekeâeve Keeueer keâjvee nw. ... Ùen keäJeeš&j ueesve hej Lee... kewâmes nesieer Gmekeâer efMeef]Heäšbie... keâewve Gmekeâer ceoo keâjsiee... Gmekesâ yetÌ{s ceeb-yeehe Deewj oes kegâòes keâneb jnWies. ... cesje efmej Heâš jne nw. ... jepe YeeF&... cegPes ÛegveeJe ceW heešea efškeâš osieer ve?’’ ceQ kegâÚ keânlee leye lekeâ Gmekeâe Úesše YeeF& Yeer keâes"jer ceW Dee ieÙee. heebJe ÚgÙes Deewj yeesuee, ‘‘YeeF& meenye, Ùes efškeâš ceebie jns neWies... Gmekesâ cekeâeve keâer efMeef]Heäšbie keâje jns neWies. peje hetefÚS Fvemes efkeâ ... Jen keäÙee ueieleer nw Fvekeâer?’’ ‘‘Ûeeueerme meeue mes Jen cesje meeLe efveYee jner nw... Gmekeâe ]KeÙeeue Yeer lees jKevee nw.’’ Jen cejer-cejer DeeJee]pe ceW yeesuee. ‘‘Deewj Ùes keâewve nQ pees DeªeFme meeue mes legcnejs veece keâe

57 peveJejer-petve 2014

âLee e k g e I e u

nJeueoej jIegjepe efmebn ‘keâce&Ùeesieer’

Ûeesj meÌ[keâ hej Ûeue jner ceefnuee keâer Ûewve leesÌ[ keâj Yeeie jne Lee. ceefnuee ‘Ûeesj–Ûeesj’ keân keâj efÛeuueeves ueieer. meeceves ÛeeÙe keâer LeÌ[er hej Gmes hegefueme kesâ oes efmeheener ÛeeÙe keâer ÛegefmkeâÙeeb uesles efoKeeÙeer heÌ[s lees lemeuueer ngF&. Jen Gvekesâ heeme henbgÛeer. neLe peesÌ[ keâj yeesueer — ‘‘nJeueoejpeer, cesjs ieues keâer Ûewve leesÌ[ keâj meeceves Ûeesj Yeeie jne nw. Gmes MeerIeÇ hekeâefÌ[S ve.’’ efmeheeefnÙeeW ves ceefnuee keâes Skeâ ve]pej Thej mes veerÛes osKee Deewj GveceW mes Skeâ leheekeâ mes yeesuee — ‘‘Deehe meesves kesâ pesJej henveleer ner keäÙeeW nes? yee]peej ceW vekeâueer Yeer lees efceueles nQ. efpevekesâ efueS ve Ûeesj keâe YeÙe ve iegce peeves keâe De]Heâmeesme.’’ ‘‘efmeheener peer, Gmes oewÌ[ keâj hekeâefÌ[S. DevÙeLee Yeeie peeÙesiee. ceQ heefle keâes keäÙee cegbn efoKeeTbieer?’’ ‘‘ceiej nce lees Ùeneb ÛeeÙe heerves kesâ efueS yew"s nQ. Ùeneb nceeje Leevee LeesÌ[s ve ueielee nw. Ùeneb pees Leevee ueielee nw GmeceW jheš efueKeeFS. Jeneb keâer hegeuf eme ner Ûeesj keâes hekeâÌ[keâj Deehekesâ pesJej efoueJee osieer.’’ ceefnuee ves efmeheener keâe [eÙeuee@ie megvee lees ceeLee hekeâÌ[keâj yew" ieÙeer Deewj jesleer jner. keâce&Ùeesieer meove, leermeje SJesvÙet, 1059/8, DeeoMe& keâe@ueesveer, [[JeeÌ[e. keâesše peb.—324002. cees. : 8003851458 efmebotj {es jner nQ... Fvekeâe ]KeÙeeue keâewve jKesiee?’’ ‘‘Fvekeâe Yeer jKeWies...’’ ‘‘keäÙee yeesues? osKe jns nQ YeeF& meenye Fme Deeoceer keâes... Dejs yeesuees... Fvekeâe ]KeÙeeue jKeWies... yeesue jns nQ efkeâ Fvekeâe Yeer... Ûeej ]keâoce Ûeue veneR mekeâles Deewj ]KeÙeeue jKeWies Fvekeâe Yeer... Fvekeâes heešea efškeâš osieer... Dehevee neue veneR osKeles.. YeeF& meenye, Fme Deeoceer ves meyekeâes hekeâekeâj jKe efoÙee nw...’’ ‘‘meye "erkeâ nes peeÙesiee...’’ keânles ngS ceQ G" heÌ[e. ceenewue keâleF& Ssmee veneR Lee efkeâ Jeneb kegâÚ Deewj osj ®keâlee. cesjs

keâneveer efJeMes<eebkeâ


meeLe ner Jen Yeer G" heÌ[e Deewj leYeer meb«eece efmebn ves Gmes ÛesleeJeveer oer efkeâ YeeF& meenye keâes ÚesÌ[keâj meerOes Iej Deevee. Iej mes kegâÚ otj henbgÛeles ner ceQves Gmemes ceesšj meeFefkeâue ®keâJeeÙeer, efnccele ner veneR nes jner Leer efkeâ ceQ Gmekeâer ceesšj meeFefkeâue hej yew"e jn meketbâ. nce meÌ[keâ kesâ efkeâveejs KeÌ[s yeele keâj jns Les. Jen Iej peeves keâer efmLeefle ceW veneR Lee Deewj pewmee meb«eece efmebn ves keâne Lee Gme DeeOeej hej ceQ Gmes DeefOekeâ osj lekeâ jeskeâ veneR mekeâlee Lee, ‘‘Deye legce Iej peeDees... ceQ legcemes keâue efceueves DeeTbiee...’’ yeÌ[er cegefMkeâue mes Gmeves ceesšj meeFefkeâue IegceeÙeer. ceQves Iej keâe jemlee hekeâÌ[e. .. efocee]ie ceW PevePeveenš Leer... ceQ Deheves Iej keâer Deesj pee jne Lee Deewj GOej ieg®Éejs mes ueewšleer yeueefpeboj Leer, ‘‘Dejs... YewÙee legce...De...? keâye DeeÙes? DeefYejece mes efceues?’’ ‘‘neb, efceuee... keâue DeeÙee ceQ... Gmekeâer neuele lees yengle ]Kejeye nw... Gmes ne@efmhešue ceW S[efceš keäÙeeW veneR keâjeles legce ueesie...’’ ‘‘keäÙeeW... keäÙee ngDee nw Gmes... "erkeâ lees nw...’’ ‘‘"erkeâ nw? Gmes Øee@hej š^eršceWš ÛeeefnS...’’ ‘‘Gmes kegâÚ veneR ngDee... Deewj peeveles nes... Jen yengle Pet" yeesueves ueiee nw... Gmekeâer nj yeele Pet" nw. Gmes Iej mes keâneR yeenj ues Ûeuees ve keâue Meece keâes... keâneR ef[vej uesles nQ... JeneR yeele keâjWies. ... Deepekeâue lees Jen cegPemes efceuelee Yeer veneR...’’ ‘‘ceQ Gmes keâneR Yeer veneR ues pee mekeâlee.... Jen keâneR peeves kesâ ueeÙekeâ Yeer veneR... Gmekeâer mener peien Demheleeue nw peneb GefÛele osKeYeeue nes... cegPes yengle osj nes Ûegkeâer nw efHeâj efceuetbiee...’’ ‘‘YewÙee... Jen cegPes OeesKee os jne nw... Deheveer yeerJeer kesâ keâcejs ceW meesves ueiee nw... ceQ meleer ntb... Gmekesâ Iej keâer Deesj osKe Yej otbieer lees meye Yemce nes peeÙesiee. Ûeeueerme meeue Fmekeâe Fble]peej efkeâÙee nw. Deye Deewj veneR... cegPes cesje n]keâ ÛeeefnS...’’ ‘‘n]keâ lees leye efceuesiee peye Jen peerÙesiee... cegPes lees veneR ueielee efkeâ Fme neue ceW Gmekeâer ef]peboieer keâer ieeÌ[er Ûeuesieer..’’ ‘‘Jen veeškeâ keâj jne nw... Iej Deevee YewÙee...’’ ‘‘neb... keâesefMeMe keâ¤biee efkeâ peeves mes henues DeeTb...’’ Jen Deheves Iej keâer Deesj Ûeue oer Deewj ceQ meesÛeles ngS Deheves Iej keâer Deesj yeÌ{e efkeâ Fmeer ueÌ[keâer kesâ efueS Jen nj heue efÛeblee ceW nw. Fmeer ueÌ[keâer kesâ efueS Gmeves DeªeFme meeue Deheveer helveer keâer Deesj veneR osKee. Fmeer ueÌ[keâer kesâ efueS Gmeves ef]peboieer Yej keâe jesie ueieeÙee. Fmeer kesâ ceeb-yeehe Deewj kegâòeeW kesâ jnves keâer efÛeblee ceW ceje pee jne nw Deewj Ùener ueÌ[keâer keân jner nw efkeâ Gmekesâ Iej keâer Deesj osKe osieer lees meye Yemce nes peeÙesiee...’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Deieues efove DeYeer megyen kesâ ome Yeer veneR yepes Les efkeâ DeefYejece efmebn cesjs Iej Dee ieÙee yengle hejsMeeve Lee Jen, ‘‘legcnejer keâes"jer ceW mees peeTb... jele Yej veneR meesÙee... pee@veerJeekeâj ueeÙes nes... Skeâ hesie oesies cegPes. cegöle ngF& Mejeye keâe jbie osKes...’’ cegPes Gmekeâer neuele hej lejme DeeÙee ceiej Ùen Yeer keâesF& Je]keäle ngDee heerves keâe.... ‘‘Fleves meyesjs efheÙeesies?’’ ‘‘neb... meesvee Ûeenlee ntb... veeRo ÛeeefnS cegPes...’’ ‘‘yeele keäÙee nw?’’ ‘‘yeerJeer ves Deepe Deheves YeeF& keâes yeguee efueÙee nw... nj cenerves yegueJeeleer nw... yejeyej Oecekeâer os jner nw efkeâ cegPes Deewj yeueefpeboj keâes peeve mes cejJee osieer... jepe YeeF&... Jen Deheves YeeFÙeeW keâer ceoo mes yeueefpeboj keâes cejJee osieer... Deewj MeeÙeo cegPes Yeer... hueer]pe... peje-meer Mejeye oes ve... ceQ Skeâ DeÛÚer veeRo meesvee Ûeenlee ntb....’’ cegPes [j ueiee efHeâj Yeer ceQves DeefYejece keâes oes hesie efoÙes Deewj Gmekesâ meeLe yew"e jne. heerves kesâ yeeo Yeer Gmes veeRo veneR DeeÙeer. yeej-yeej Mejeye keâes osKeles ngS DeefceleeYe yeÛÛeve keâe mebJeeo yeesuelee jne, ‘‘Deepe Fleveer Yeer ceÙemmej veneR ceÙe]Keeves ceW... efpeleveer keâYeer nce ÚesÌ[ efoÙee keâjles Les hewceeves ceW... peeveles nes jepe YeeF&.. Deewjle Fbmeeve keâer ef]peboieer keâes ceewle Yeer osleer nw Deewj peerJeve Yeer... cesje cegkeâöj osKees... ceQves efpememes hÙeej efkeâÙee Jener cegPes ceewle os jner nw... efpememes Meeoer keâer Gmekesâ meeLe lees ]ieuele efkeâÙee ceQves, uesefkeâve yeueefpeboj kesâ meeLe keäÙee ]ieuele efkeâÙee... Jen Yeer Oecekeâer osleer nw... ogjogje jner nw cegPes Úglens kegâòes keâer lejn... jepe YeeF&.. keâneb jnsieer Jen... Deye lees mejkeâejer keäJeeš&j Keeueer keâjves ceW Skeâ n]Heäles mes Yeer keâce meceÙe yeÛee nw... efocee]ie keâece veneR keâj jne cesje...’’ ‘‘legce mees peeDees LeesÌ[er osj...’’ ‘‘peye mes Skeämeer[Wš ngDee Deewj ceQ Iej ceW ]kewâo ngDee leyemes veeRo keâYeer veneR DeeÙeer... cegPes yeÛee uees jepe YeeF&... ues Ûeuees Skeâ Deeoceer kesâ heeme... Jen yeÛee uesiee cegPes...’’ ‘‘keâewve nw Jees...?’’ ‘‘Skeâ leebef$ekeâ nw... cegPes Yejesmee nw efkeâ Gmekesâ heeme henbgÛe ieÙee lees yeÛe peeTbiee... hueer]pe ... cegPes DeYeer ues Ûeuees... Gmeves cegPes henues Yeer cegmeeryele mes efvekeâeuee nw...’’ ‘‘cegPes Ssmes ueesieeW hej jòeer Yej Ùe]keâerve veneR nw... legcekeâes mener Fuee]pe keâer ]pe¤jle nw...’’ ‘‘keâewve keâjeÙesiee cesje Fuee]pe... cesjs heeme lees ]penj Keeves

peveJejer-petve 2014 58


keâe Yeer hewmee veneR nw... jepe YeeF&... keäÙee ceQ efkeâmeer keâece keâe veneR jne....?’’ ‘‘heeieueheve keâer yeeleW cele keâjes. meye "erkeâ nes peeÙesiee...’’ ‘‘hueer]pe... cegPes Gme leebef$ekeâ kesâ heeme DeYeer ues Ûeuees...’’ ‘‘keâneb jnlee nw Jen...?’’ ‘‘yeeoMeen keâe@ueesveer... hueer]pe ues Ûeuees cegPes... DeYeer...’’ Skeâ Iebšs yeeo ceQ Gmes ueskeâj Gmekesâ yeleeÙes heles hej Lee. leebef$ekeâ ves Gmes osKee. henÛeevee Yeer Deewj keâne, ‘‘ceneefJeveeMe keâe Ùeesie nw... Ùen meeue yeerlevee DemebYeJe nw...’’ ‘‘cenejepe... kegâÚ GheeÙe keâjW...’’ DeefYejece keâebhe jne Lee, ‘‘yeeyee.... jepeveerefle ceW cesje keäÙee nesiee?’’ ‘‘GheeÙe... GheeÙe nw... ceewle kesâ yeoues ef]peboieer veneR nw... ceQ GheeÙe lees keâj otbiee ceiej GmeceW Ùeefo efJeIve heÌ[e lees ce=lÙeg DeJeMÙebYeeJeer nw... ]KeÛee& DeeÙesiee... cegPes kegâÚ veneR ÛeeefnS... jepeveerefle ceW legcneje meye kegâÚ ]Kelce nes ieÙee.... legcnejs jepeveweflekeâ YeefJe<Ùe keâe heefjCeece nw... MetvÙe... neb, ef]peboieer yeÛeeves kesâ GheeÙe ceW ueieYeie ome-yeejn n]peej keâe ]KeÛee& nw...’’ ‘‘cesjs heeme lees Deepe kegâÚ Yeer veneR nw... jepe YeeF&... legce oesies... ceQ Jeeheme keâj otbiee...’’ ‘‘yeeyeepeer... Deehe GheeÙe yeleeÙeW...’’ ceQves keâne. ‘‘Skeâ Ûeeboer keâer yeesleue ÛeeefnS Deewj DeeOee efkeâuees Meno... Deehe Deepe Ùee keâue os oW Deewj Ûeewyeerme Iebšs yeeo Gmes ues peeÙeW... uesefkeâve OÙeeve jns... yeesleue Kegueveer veneR ÛeeefnS... Deiej yeesleue ceW Skeâ Yeer ÛeeRšer Ûeueer ieÙeer lees ce=lÙeg efveef§ele nw... yeesleue keâes Jeneb jKevee nesiee peneb G"les-yew"les Fvekeâer DeebKeeW kesâ meeceves nes...’’ ‘‘jepe YeeF&....uee oesies Ûeeboer keâer yeesleue Deewj Meno... ceQ Skeâ-Skeâ hewmee ueewše otbiee...’’ DeefYejece kesâ mJej ÙeeÛevee keâer oÙeveerÙelee keâes heej keâj ieÙes. ‘‘neb, uee otbiee... Deewj Deepe ner... yeeyeepeer, keâneb efceuesieer yeesleue...?’’ ‘‘meewieele šekeâer]pe kesâ heeme... Ùee efHeâj šeše keâer efceue kesâ meeceves Ûeewjens hej Skeâ otkeâeve nw... OÙeeve jns.. yeesleue ceW Úso veneR nesvee ÛeeefnS...’’ ‘‘ceQ osKekeâj uetbiee....’’ leebef$ekeâ kesâ heeme mes nšves kesâ yeeo Gmekesâ yeleeÙes GheeÙe keâe meeceeve ]Kejerokeâj nce efHeâj Gmekesâ heeme ieÙes. ‘‘Deye lees meye "erkeâ nes peeÙesiee ve...’’ DeefYejece ves hetÚe. ceewle keâe [j Gmekesâ Ûesnjs hej "nj ieÙee Lee. ‘‘GheeÙe... GheeÙe... nw... Ùecejepe keâe yebOeve keâešves keâe

59 peveJejer-petve 2014

nefLeÙeej veneR... ceQ YeieJeeve Yeer veneR ntb... yeme pees yelee jne ntb... Gmekeâe heeueve keâjW.... Deewj neb... Deehekeâe hewj efHeâj štšves keâe Ùeesie nw. ... Ûehheue ve henveW... ncesMee petlee henveW. ... keâue Deekeâj Ùen meeceeve ues peeÙeW Deewj Deheves meeceves Fmes jKeW...’’ otmejs efove jele Dee" yepes ceQves peye Jen yeesleue Gmes oer lees Ùen mecemÙee hewoe ngF& efkeâ Fmes jKee keâneb peeÙes. Gmeves yeueefpeboj keâes Yeer yelee efoÙee Lee efkeâ yeeyee ves Ùen GheeÙe yeleeÙee nw Deewj jepe YeeF& ves meejs hewmes ]KeÛe& efkeâÙes nQ. Deye meye "erkeâ nes peeÙesiee. Jen cesjs Iej Ûeueer DeeÙeer efkeâ yeesleue keâes Gmekesâ heeme jKee peeÙes. Deiej yeesleue DeefYejece efmebn kesâ Iej ceW jner lees efceÙeeb-yeerJeer kesâ mebyebOe "erkeâ nes peeÙeWies Deewj Gmekesâ efyeieÌ[ peeÙeWies. meb«eece efmebn ves ]Hewâmeueekegâve Deboe]pe ceW keâne efkeâ yeesleue Yeewpeer kesâ keâcejs ceW jKeer peeÙesieer keäÙeeWefkeâ jele ceW DeefYejece efmebn keâes Gmeer keâcejs ceW yebo efkeâÙee peelee nw. Deiej [^eFbie ¤ce ceW jKeer ieÙeer lees keâesF& Yeer Gmes G"e ues peeÙesiee.’’ efmLeefle yeÌ[er nemÙeemheo nes ieÙeer Deewj yeesleue keâes DeefYejece efmebn keâer helveer kesâ keâcejs ceW jKeJeeÙee ieÙee. cegPes oes-leerve efove kesâ efueS keâneR peevee Lee. Jeeheme Deeves kesâ yeeo ceQ Gmekeâer neuele osKeves henbgÛee lees Jeneb keâe ÂMÙe ner yeÌ[e lekeâueer]Heâosn Lee. Gmekeâer yeerJeer kesâ neLe ceW yeesleue Leer Deewj Jen Gmes Keesuekeâj hetje Meno veeueer ceW GÌ[sueves keâer ]keâmece Kee jner Leer. JeneR Skeâ ceesyeeFue ]Heâesve Yeer Lee efpemekesâ DeefmLe-hebpej efyeKejs heÌ[s Les. ceQves DeefYejece efmebn keâer yeerJeer kesâ yeejs ceW megvee ]pe¤j Lee uesefkeâve osKee Gmes henueer yeej, ‘‘ceej otbieer peeve mes... keäÙee mecePelee nw Ùes Deheves keâes... peye osKees leye yeele keâjlee jnlee nw Gme jb[er mes ceesyeeFue hej... yeguee, Gmes osKetb efkeâ Gmekeâer... ceW keâewve mee ueeue ueiee nw... Ûeeueerme meeue mes... jner nw Deewj ceve veneR Yeje... Deye peje Keesues Dehevee uenbiee... efoKeeÙes Deheveer Decceeb keâer... Deewj YeeF& meenye... Deehe lees Fme yeerÛe ceW heefÌ[S cele... Fvekeâer lees peeve uetbieer ceQ...’’ Jen DeefYejece efmebn mes iegbLeer heÌ[er Leer. yeesleue keâe {keäkeâve Kegue ieÙee Lee. ‘‘jepe YeeF&... osKees ve... cesje ceesyeeFue Yeer leesÌ[ efoÙee FvneWves...’’ yeoues keâer Ùen hejekeâe‰e Leer. Gušs heebJe Deheves Iej ueewš DeeÙee Deewj, leÙe efkeâÙee efkeâ Deye Fme ceeceues ceW heÌ[ves keâer keâesF& ]pe¤jle veneR nw. Ùen ceeceuee oes heešve kesâ yeerÛe Hebâmekeâj peeve iebJeeves keâe nw. P. Box-52088, Abu Dhabi, UAE Mob.: 4561090 Email : krishnabihari@yahoo.com

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ueIegkeâLeeSb ‘‘Ûeue os cegPes Skeâ Deewj... kegâÚ veneR nesiee... nwpes keâer Ssmeer keâer lewmeer.’’ Jes oesveeW JeneR hemej ieÙes Les. ÚebJe ceW... ceve keâe jebPee mewueer yeuepeerle jepeer keâj efueÙee Lee. Meece keâes G"s lees Mejerj Ûegmle nes ieÙee Lee. GvnW kegâÚ Yeer veneR ngDee Lee. Jes oesveeW neLe ceW YeerK] e ceebieves Jeeues Jes ieebOeer Ûeewkeâ mes ieg]pejs lees Gvekeâe OÙeeve ]peceerve hej keâšesjs Leeces ngS, Meefve cebefoj keâer lej]Heâ Ûeue efoÙes Les. Gvekesâ heÌ[s ieues-meÌ[s DeeceeW hej heÌ[e, efpevnW jsnÌ[er JeeueeW ves keâÛeje ÛesnjeW hej efÛeblee keâer uekeâerjW ]ieeÙeye LeeR. mecePe HeWâkeâ efoÙee Lee. - 1288, uesve-4, ßeerjeceMejCeced keâe@ueesveer, ‘‘G"eues... osKelee keäÙee nw... yeÌ[s efoveeW mes Deece keâes lejme [uenew]peer jes[, he"evekeâesš (hebpeeye)-145001. ieÙes Les.’’ Skeâ pevee yeesuee Lee. cees. 9878078570 ‘‘let ÙeneR KeÌ[e jn... ceQ ueelee ntb G"e keâj...’’ otmeje pevee efÛengbkeâe Lee. Jen legjlb e jsn[Ì er kesâ veerÛes heÌ[s ieues-meÌ[s DeeceeW keâes p] eceerve mes yeerveves ueiee Lee. ueieYeie Dee"-ome Deece Gmeves Heâšs-mes [e@. Jeer. ieesefJebo Mesvee@Ùe hee@efueLeerve kesâ efue]Heâe]Hesâ ceW [eue efueÙes Les. oesveeW Yeerlej lekeâ nÌ[leeue ves yebo keâer meer efmLeefle hewoe keâer Leer. [e@keäšj ØemeVe nes G"s Les. mejpet ‘veefmeËie nesce’ mes hewoue ner Iej Ûeue efoÙes, DehejeÜ. henues Jeeuee Deeoceer yeesuee Lee, ‘‘keâneR ÚebJeoej oj]Kle jemles ceW Skeâ Deewjle Gvekeâer Deesj oew[Ì leer Deeleer efoKeer. Jes ®kesâ. kesâ veerÛes peekeâj Keeles nQ...’’ Deewjle ves keâne — yeÛÛee yeerceej nw, me]Kle yegKeej nw. JewÅejepe ‘‘Ûeue efHeâj... Oethe ves lees Deepe ]keânj yejmee jKee nw...’’ ves keâeÌ{e yeveekeâj osves keâer hejÛeer efueKe oer nw. otkeâeve yebo nw otmejs Jeeuee metjpe keâes keâesmeles ngS yeesuee Lee. peÌ[er-yetefšÙeeW keâer. Deehe Deekeâj osKe ueW. ke=âhee nesieer. nceeje Jes oesveeW [uenewp] eer jes[ Jeeues ueereÛf eÙeeW kesâ yeeie kesâ heeme cekeâeve heeme ner nw. [e@keäšj mejpet Gmekesâ Ùeneb ieÙes. {eF&-leerve Ieves me]HesâoeW keâer ÚebJe leues yew"keâj Deece Ûetmeles ngS ÛešKeejs meeue keâe yeÛÛee. yegKeej me]Kle. [e@keäšjer yewie mebÙeesie mes meeLe uesves ueies Les. Lee. yegKeej keâer ieesefueÙeeb oeR. Deebieve ceW meeFefkeâue efoKeer. Gme ‘‘ueielee nw... cejWies... nwpes mes.. FvnW keâesF& Keelee nw...? hej veefmeËie nesce Ûeue efoÙes oJeeFÙeeb ueeves. nÌ[leeefueÙeeW kesâ peguetme nce ner G"e ueeÙes nQ.’’ Skeâ pevee yeesuee Lee. ceW Hebâme ieÙes. meeFefkeâue keâer Meecele Dee ner ieÙeer. LeesÌ[er yengle ‘‘veneR cejlee... henues Yeer lees ÙeneR mes G"ekeâj Keeles jns [e@keäšj keâer Yeer. [e@keäšj veefmeËie nesce mes oJeeFÙeeb ues hewoue nQ... yeesue, cej lees veneR ieÙes nce... efp] eboe nQ vee?’’ otmejs ves keâne ueewšs cejerpe kesâ Ùeneb. meeFefkeâue GvneWves veefmeËie nesce ceW ner Úes[Ì er. Lee. yeÛÛes keâer efmLeefle megOejleer pee jner Leer. [e@keäšj ves keâne — ‘‘[j ueielee nw!’’ yeÛÛes keâes Deehe keâue veefmeËie nesce ues DeeFS, efÛeblee keâer keâesF& ‘‘let keäÙeeW efÛeblee keâjlee nw... efÛeblee mes cejvee Lee lees keäÙeeW yeele veneR. Jes Deheves Iej Ûeueves keâes ngS. osKee, yeÛÛes keâe efhelee G"e ueeÙee Jeneb mes .. Deece kesâ efyevee cej Ûeuee Lee let...?’’ Dee jne nw. nÌ[leeue keâer efJepeÙe hej ieJeexuueeme ceW cemle Lee. ‘‘yeme ceve keâj DeeÙee Lee... cejves keâer yeele keâyyeer meesÛeer [e@keäšj keâes osKe nwjeve! cegbn mes efvekeâue heÌ[e. Deehe peguetme ceW veneR... Deepe... peeves keäÙeeW ueie jne nw... nwpes mes cejs ner cejs...’’ Hebâmes Les, Deehekeâer meeFefkeâue keâe keäÙee ngDee? [e@keäšj ves keâne ‘‘kegâÚ veneR neslee keâceye]Kle... meoea....iejceer... yejmeele... meeFefkeâue Deehekeâer nw. veefmeËie nesce ceW jKeer ngF& nw. keâue ues Oethe... meyyeer Pesueles nQ vee?... yeesue cejs lees veneR vee..? keâceye]Kle peeFSiee. ]iejerye Deeoceer lees pevcelee ner ceewle kesâ meeLe nw... cej ieÙes lees ‘meewYeeiÙe’, Deesuuegkeäkeâje, keâewve-mee heneÌ[ štš heÌ[siee... yeesue...?’’ ef$eÛegje (kesâjue)-680655.

efÛeblee efkeâme yeele keâer

meeFefkeâue

keâneveer efJeMes<eebkeâ

peveJejer-petve 2014 60


keâneveer

yesp] egyeeve iepeWõ jeJele le yengle nes Ûegkeâer Leer, Thej mes DebOesjs Deewj "b[ keâer ]peyejomle pegieueyeboer ves Ùeneb keâer meYeer ieefleefJeefOeÙeeW keâes hetjer lejn "hhe keâj efoÙee Lee. ueesne-ceeefke&âš ceW peneb efove ceW ]peceeves Yej keâer efÛeuueheeW, ceesue-YeeJe Deewj lejn-lejn keâer G"e-heškeâ Ûeue jner Leer Deye Jeneb keâer Skeâ-Skeâ Ûeer]pe DebOesjs, "b[ Deewj ]KeeceesMeer ceW [tyeer ngF& Leer. yeme keâneR otj-oje]pe Úgšhegš jesMeveer keâe OegbOeuee De]keäme efoKeeÙeer os peelee. Fbmeeve lees otj, ceeefke&âš kesâ DeeJeeje kegâòes lekeâ Fme keâÌ[ekesâ keâer "b[ ceW ketbâ-ketbâ keâj jns Les Deewj Ùeneb-Jeneb ogyekeâves keâer ceeef]Heâkeâ peien {tbÌ{ jns Les. meYeer ogkeâeveoej ogkeâeveW yeÌ{ekeâj keâYeer kesâ pee Ûegkesâ Les. hetjer ueesne-ceb[er ceW yeme meer. ueeue Sb[ mevme keâe Mešj Keguee Lee Deewj ogkeâeve kesâ Deeies Yeerlej mes KeeRÛekeâj ueeÙes efyepeueer kesâ leej hej ueškesâ ueóÒ keâer jesMeveer Hewâueer ngF& Leer. jesMeveer kesâ meerefcele HewâueeJe kesâ veerÛes meefjÙes ÛeÌ{eÙes pee jns Les. Fmeer jesMeveer Deewj DebOesjs kesâ Ieeuecesue ceW leerve ce]peotj Ùeb$eeW pewmes ]KeeceesMe keâece hej ueies Les. Jes oesveeW lej]Heâ mes meefjÙes G"eles Deewj jesMeveer kesâ veerÛes KeÌ[er ieeÌ[er hej ueeo osles. Jeneb "njer ]KeeceesMeer ceW ueesns kesâ meefjÙes škeâjeves keâer DeeJee]peW LeeR. Yeejer-Yejkeâce meefjÙee G"eves kesâ uebyes DeYÙeeme ves Gve ce]peotjeW keâes ueesns-mee yevee efoÙee Lee. Deepe Yeer efove Yej ueesne {esles-{esles GveceW ]peje Yeer oce-Kece veneR yeÛee Lee, ceiej ve peeves efkeâve ce]peyetefjÙeeW kesâ Ûeueles Jes jele ceW Fme keâece keâes keâjves kesâ efueS je]peer nes ieÙes Les. Fve Lekeâe-leesÌ[ osves Jeeueer ieefleefJeefOeÙeeW mes LeesÌ[e nškeâj hegjeves Menletle kesâ metKes Kejb[ mes heer" efškeâekeâj efJe<Ceg yew"e Lee. Gmeves kebâyeue DeesÌ{ jKee Lee ceiej Gmekesâ neLe yeenj keâer nJee ceW ueieeleej Ûeue jns Les. Jees yeerÌ[er peueelee, kegâÚ osj lekeâ OegDeeb GÌ[elee jnlee. Skeâ yeerÌ[er yegPeleer lees Jees Gmeer heue otmejer megueiee ueslee. .... Gmekeâer njkeâleeW mes Ssmee ueie jne Lee ceevees Jees efkeâmeer Yeer<eCe yesÛewveer mes petPe jne nes. Gmekeâe keâeuee jbie DebOesjs ceW Flevee Iegue ieÙee efkeâ Jeneb yeerÌ[er kesâ megueieles Debieejs Deewj G"les ngS me]Hesâo OegSb kesâ efmeJeeÙe kegâÚ Yeer veneR efoKe jne Lee. metKes keâšs leves kesâ otmejer Deesj yewue yebOee Lee efpemekeâer oes DeebKeW Ieghhe DebOesjs ceW Ûecekeâ jner LeeR. ogkeâeve kesâ Yeerlej yeehe kesâ Ûeues peeves kesâ yeeo ogkeâeveoej keâe ueÌ[keâe ceew]kesâ keâe ]HeâeÙeoe G"eles ngS oe¤ kesâ hewie hej hewie ÛeÌ{eÙes pee jne Lee. LeesÌ[er osj henues efJe<Ceg ves ner Gmekesâ efueS oe¤, mees[e Deewj vecekeâerve keâe pegieeÌ[ efkeâÙee Lee. GvneR yeÛes ngS hewmeeW mes Jees jele kesâ efueS oes yeerÌ[er kesâ yeb[ue ues DeeÙee Lee. leerveeW ce]peotjeW keâes Oeerjs-Oeerjs keâece keâjles osKe keâj efJe<Ceg yesÛewve nes G"e Deewj yeerÌ[er keâe keâMe KeeRÛekeâj OegDeeb ÚesÌ[les ngS yeÌ[yeÌ[eÙee, ‘‘Dejs! DeYeer lees DeeOes mes ]pÙeeoe ÛeÌ{ves yee]keâer nQ.’’ efHeâj ieues keâes KebKeejles ngS hetjs ]peesj mes heerÚs DebOesjs ceW Letkeâ efoÙee Deewj yewue keâer lej]Heâ iejove Iegceeles ngS HegâmeHegâmeeÙee, ‘‘Ùes Skeâ-oes Iebšs ner nQ Deejece kesâ!.... efHeâj veneR ®keâvee meejer jele!... yeme kegâÚ efoveeW keâer yeele nw...’’ yewue ves ve peeves keäÙetb iejove efnuee oer. Gmekesâ ieues ceW ueškeâer Iebšer Deye šve-šve yepeves ueieer. ‘‘lesje yeÌ[e meneje nw....’’ yeerÌ[er KeeRÛeles ngS efJe<Ceg meeceves DeeoefceÙeeW keâes keâece keâjles osKelee jne Deewj HegâmeHegâmeeÙee, ‘‘Deiej let ve neslee lees ceQ Yeer Ssmes ner meefjÙes {es jne neslee... Deewj {esÙes Yeer nQ ceQves meeueeW-meeue....’’

je

61 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Gmeves Skeâ uebyee keâMe KeeRÛee Deewj veerÛes efceóer ceW yeerÌ[er keâe Deeef]Kejer efmeje cemeue efoÙee. Keebmeles ngS efmej oeefnves Iegceekeâj yewue keâer lej]Heâ osKee — yewue Gmeer lejn pegieeueer efkeâÙes pee jne Lee. ‘‘kegâÚ yeesuesiee Yeer Ùee cegbn ner Ûeueelee jnsiee?’’ efJe<Ceg kegâÚ osj Ûeghe jne — ]KeeceesMeer leveer jner. ... Fbot Deiej heerÚs ve heÌ[er nesleer lees ceQ Fleveer "b[ ceW, ye]Heâeaueer nJeeDeeW ceW jele-jele meÌ[keâeW hej Ùetb ve efHeâjlee. ... hej Gmekeâer ef]peö Yeer ]peeÙepe nw Deewj kegâÚ nes ve nes efmej hes Úle lees ÛeeefnS ner ÛeeefnS. ... meejer Úle šhekeâleer nw keâneb peeÙesieer yesÛeejer Deiej meefo&ÙeeW ceW heeveer yejme ieÙee! ... ]Kewj peye Skeâ meeLe Fkeâªs yeerme n]peej ®heÙes Yespetbiee lees nwjeve jn peeÙesieer. ... Gmes Yeer lees helee Ûeues ceQ Yeer keâcee mekeâlee ntb. .... efJe<Ceg meesÛelee jne... Deewj efHeâj ceQ Yeer Ùeneb keäÙeeW Keš jne ntb. ... GvneR kesâ efueS lees! cegPe Dekesâues keâe keäÙee, KeeÙee KeeÙee veneR KeeÙee, veneR KeeÙee! meefjÙes ieeÌ[er hej ÛeÌ{ekeâj ce]peotj kebâOes hej heÌ[s DebieesÚs mes Deheves-Deheves keâheÌ[s PeeÌ[keâj JeneR veerÛes ]peceerve hej yew" ieÙes. GvneWves Yeer yeerefÌ[Ùeeb megueiee ueeR. Skeâ oes keâMe KeeRÛekeâj JeneR mes Øeerlece ves DeeJee]pe ueieeÙeer, ‘‘nes ieÙee keâekeâe! ues peeDees...’’ ‘‘Dejs Øeerlece! megve, heerÚs ueeuešsve ]pe¤j yeebOe osvee.’’ ‘‘keâekeâe ueeue keâheÌ[e yeebOe oslee ntb... Jees Yeer Ûeuelee nw.’’ Øeerlece yew"s-yew"s yeesuee. ‘‘veneR, veneR Ssmee cele keâefjÙees yesše! ueeue keâheÌ[e keäÙee efoKeeÙeer osiee Fme Ieghhe DebOesjs ceW. let yee]keâer kesâ keâece ÚesÌ[keâj henues ueeuešsve yeebOe os. .... ]pe¤jer nw Deheveer Deewj otmejs keâer efn]Heâepele.’’ efJe<Ceg meeceves jesMeveer ceW yew"s ce]peotjeW keâer hebefkeäle keâes osKelee jne. Øeerlece ogkeâeve kesâ Yeerlej mes ueeuešsve peueekeâj ueeÙee Deewj yewueieeÌ[er kesâ efheÚues efnmmes hej yeebOeves ueiee. Jeneb mes G"ves keâe efJe<Ceg keâe efyeukegâue Yeer ceve veneR keâj jne Lee. KeÌ[s nessves kesâ yepeeÙe Gmeves Skeâ Deewj yeerÌ[er megueiee ueer Deewj uebyee-mee keâMe Yeerlej KeeRÛekeâj OegDeeb ÚesÌ[les ngS meesÛeves ueiee. ... keäÙee cegmeeryele nw! ... ceve veneR nw efHeâj Yeer peevee nw Deewj peievee nw meejer jele.... Jes leerveeW ce]peotj Deewj ogkeâeveoej keâe ueÌ[keâe pee Ûegkesâ Les. yeenj ueškeâe yeuye yegPe Ûegkeâe Lee. ogkeâeve kesâ yebo Mešj kesâ Deeies DebOesje ]keâeefyepe nes Ûegkeâe Lee. oes jesefšÙeeb, DeÛeej, heeveer keâer hegjeveer yeesleue Deewj yeb[ueceeefÛeme pewmeer ]pe¤jer Ûeer]peeW kesâ meeLe efJe<Ceg yewue-ieeÌ[er hej yew"

keâneveer efJeMes<eebkeâ

iepeWõ jeJele efJe%eeve mveelekeâ. ‘yeeefjMe, "b[ Deewj Jen’ keâneveer meb«en ØekeâeefMele. meeefneflÙekeâ heef$ekeâeDeeW ceW keâneefveÙeeW keâe efvejblej ØekeâeMeve.

ieÙee. ÛeejeW Deesj mes kebâyeue uehesškeâj [esjer KeeRÛeles ngS Jees yeesuee — ‘‘Ûeue YeF& jepee!’’ yewueieeÌ[er yebo ogkeâeveeW kesâ yeerÛe keâer TyeÌ[-KeeyeÌ[ meÌ[keâ hej [ie-ceie ieefle mes Ûeueves ueieer. ‘‘yeme Ùener nw, [sÌ{-oes efkeâueesceeršj ]Kejeye meÌ[keâ! Deeies lees DeebKe yebo keâjkesâ Ûeuevee nw. .... LeesÌ[er-meer hejsMeeveer yeme.’’ efJe<Ceg ieeÌ[er kesâ efnÛekeâesues Pesuelee ngDee HegâmeHegâmee jne Lee. Gmeves keâcej meefjÙeeW mes efškeâe oer efHeâj keâeve hej ueieer Yejer efmeiejsš keâes neLe ueieekeâj peebÛee pees Øeerlece ves efvekeâueles Je]keäle Gmes oer Leer, Ùen keânles ngS efkeâ hetjer jele keâešveer nw ueiee uesvee yeerÛe ceW keâneR. ueesne ceb[er kesâ jemles ceW Ieghhe DebOesje Deewj meVeeše Hewâuee ngDee Lee. yeme yewueieeÌ[er kesâ heefnÙeeW keâer Ûej&-Ûej& mhe° ietbpe jner Leer. .... meÌ[keâ kesâ ie̺eW ceW Glejves-ÛeÌ{ves hej yewue keâer Iebšer Deewj Ûej&-Ûej& keâer OJeefve Skeâ megjeruee-mee leejlecÙe yevee jns Les. kegâÚ ner osj ceW yewueieeÌ[er yeÌ[er meÌ[keâ lekeâ hengbÛe ieÙeer. meÌ[keâ hej DeefOekeâ š^wefHeâkeâ veneR Lee. yeme keâYeer keâesF& les]pe ieeÌ[er ieg]pej peeleer. meÌ[keâ Deeies peekeâj ]HeäueeF& DeesJej mes pegÌ[ jner Leer. efJeMeeue ]HeäueeF& DeesJej hej ueieer TbÛeer-TbÛeer ]Heäue[-ueeFš mes hetje Fuee]keâe peieceiee jne Lee. ... Deye hegue heej keâjvee heÌ[siee yesše! henues šeFce ner lees ueielee Lee .... Heâeškeâ yebo Yeer jnlee Lee, uesefkeâve meÌ[keâ lees huesve ner ngDee keâjleer Leer. ... Deye ÛeÌ{es, heneÌ[ hej. Ùes lees ceesšj-ieeÌ[er JeeueeW kesâ efueS nw, mej& mes efvekeâue ieÙes. ... Ùeneb lees peeve ueieeveer heÌ[leer nw, IeeJe nes peeles nQ kebâOeeW hej! yeesPe lees osKees efkeâlevee nw. leewyee! Jees meesÛelee jne. ]HeäueeF&-DeesJej hej yewue kesâ heebJe Oeerces heÌ[ ieÙes Deewj Gmeer Devegheele ceW yewueieeÌ[er Deeefnmlee nes ieÙeer. Deeoleve efJe<Ceg ves mebšer KeeRÛekeâj nJee ceW uenje oer uesefkeâve efHeâj ]KÙeeue DeeÙee lees efveÙeb$eCe keâjles ngS yewue keâer heer" hej heÌ[ves mes henues ner jeskeâles ngS yeÌ[yeÌ[eÙee, ‘‘Dees .... nes keäÙee keâj jne ntb ceQ! .... cesje jepee! FmeceW Yeer lees cesjer pewmeer peeve nw! .... oo&, Lekeâeve Ùes meye lees nesleer nesieer? ... Ùes Fbpeve mes LeesÌ[s ner Ûeuelee nw.’’ mebšer heerÚs keâer lej]Heâ, meefjÙeeW kesâ yeerÛe IegmesÌ[ oer leeefkeâ neLe yeej-yeej

peveJejer-petve 2014 62


ve peeÙes. yewue Oeerjs-Oeerjs TbÛeeF& ÛeÌ{ jne Lee. efJe<Ceg Gmekeâer keâcej hej G"er nefñÙeeW keâes osKekeâj meesÛeves ueiee. ... yengle keâce]peesj nes ieÙee nw jepee. ... keäÙee keâ¤b? ]peje Deejece veneR nw, efheÚueer leerve jeleW meÌ[keâ hej ner ieg]pejer nQ ... Ùes ÛeewLeer nw.... efJe<Ceg peye ieebJe mes DeeÙee DeeÙee ner Lee leYeer mes ueesne ceb[er ceW ueesef[bie keâe keâece keâjves ueiee Lee. Jees DeYeer Yeer Yetuee veneR Lee, MeeÙeo keâYeer Yetues Yeer veneR efkeâ efoveYej keâer {gueeF& mes Meece {ueves lekeâ kewâmes kebâOes Deewj keâcej štš peeles Les. kewâmes jelejele Jees Deheves ner heebJe oyeelee Deewj IebšeW yew"s-yew"s jeslee jnlee. efkeâlevee keâef"ve Lee Jees Je]keäle. Skeâ yeej lees Jees Yeeie keâj ieebJe Ûeuee ieÙee Lee, cenerves Yej Ùeneb-Jeneb keâer ]Keekeâ Úeveer efHeâj ueewš DeeÙee ueesne ceb[er Deewj DeebKe cetbokeâj keâece hej ueie ieÙee Lee. Ùeefo jepee ve neslee lees ueiee neslee DeYeer Yeer Gmeer ce]peotjer ceW Ùee efveyeš ieÙee neslee ef]peboieer mes. jepee kesâ Øeefle ke=âle%elee peleeles ngS efJe<Ceg ieeÌ[er mes Glej ieÙee Deewj kebâyeue DeesÌ{s hewoue meeLemeeLe Ûeueves ueiee. ... Deewj kegâÚ veneR lees heÛeheve-mee" lees cesje Yeer Je]peve nesiee ner. ... Deewj Ùes KeÌ[er TbÛeeF&... ]HeäueeF&-DeesJej hej les]pe jesMeveer Leer. efJe<Ceg ves ieeÌ[er kesâ heerÚs henbgÛe keâj meeceeve hej ve]pej [eueer, ueeuešsve keâes efnueekeâj osKee Deewj efHeâj Deeies meceeveeblej Deekeâj Ûeueles-Ûeueles yeesuee — ‘‘Ûeue jepee DeeOee hegue lees ueieYeie heej nes ner ieÙee nw Deeies lees GlejeF& ner jn peeÙesieer. ... yeme LeesÌ[er Deewj! .... cegPes helee nw let leerve jeleeW mes meÌ[keâ hej ner nw. ... Skeâ n]Heäles Deewj ueie kesâ keâj ues... efHeâj legPes Úgóer otbiee, ]Ketye Deejece keâjvee, [š kesâ Keevee-heervee. .... DeYeer lees ce]peyetjer "njer!’’ Jees Fleveer jele ieÙes megvemeeve meÌ[keâ hej jepee mes yeefleÙeelee Ûeue jne Lee. hegue hej TbÛeeF& keâe meceleue efnmmee Dee ieÙee Lee. keâYeer ye]ieue mes les]pe ieeÌ[er ieg]pej peeleer Deewj "b[er nJee keâe PeeWkeâe Gmekeâes Yeerlej lekeâ ef""gje oslee lees Jees Mejerj hej Petueles kebâyeue keâes Deewj DeefOekeâ keâme ueslee. ... meYeer jpeeFÙeeW ceW ogyekesâ neWies. .... TbÛes DeekeâeMe keâer Deesj lekeâles ngS Gmeves meesÛee efHeâj ieeÌ[er hej hebpes šskeâkeâj GÚuee Deewj kebâyeue mecesšles ngS ieeÌ[er ceW yew" ieÙee. LeesÌ[er ner osj ceW "b[ cenmetme keâjles ngS Gmeves ueškeâer šebieeW keâes Thej mecesš efueÙee Deewj Deeueleer-heeueleer ceej ueer. kegâlex keâer pesye mes yeerÌ[er keâe yeb[ue efvekeâeue keâj yeerÌ[er megueiee ueer. Skeâ uebyee keâMe KeeRÛee Deewj yeÌ[s Flceerveeve mes OegDeeb ÚesÌ[ efoÙee. Fleveer "b[ ceW yeerÌ[er yeÌ[er jenle Leer. Jees efmej veerÛes keâj yeerÌ[er keâe keâMe KeeRÛelee Deewj efmej G"ekeâj OegSb keâes Kegues DeekeâeMe ceW GÌ[e oslee. Gmeves

63 peveJejer-petve 2014

keâF& yeej Fme Øeef›eâÙee keâes oesnjeÙee. Ùeneb hegue kesâ yeerÛeeW-yeerÛe TbÛeeF& hej nJee keâer mejmejenš yeÌ{ ieÙeer Leer. Gmeves yeerÌ[er keâe yeÛee ngDee šgkeâÌ[e HeWâkeâ efoÙee. Skeâ Debieeje nJee kesâ meeLe heerÚs keâer lej]Heâ Ûeuee ieÙee. Gmeves oesveeW neLeeW Deewj efmej kesâ Thej mes kebâyeue ues efueÙee. Deye yeme Gmekesâ cegbn, veekeâ Deewj DeebKeW yeenj keâer "b[er nJee kesâ mebheke&â ceW LeeR. ... Fme keâÌ[er "b[ ceW Skeâ efmeiejsš mes keäÙee nesiee? Deheves keâeve ceW ueieer Yejer ngF& efmeiejsš keâes efvekeâeuekeâj Jees meesÛeves ueiee. ... Deiej DeYeer heer uees lees hetjer jele kewâmes keâšsieer. Fve ye]Heâeaueer nJeeDeeW keâe ceg]keâeyeuee kewâmes nes heeÙesiee? Gmeves efmeiejsš efHeâj mes keâeve hej ueiee ueer. ... hegue Glej keâj ueieelee ntb, Ùeneb lees nJee Yeer yengle nw. ... DeeOeer efmeiejsš lees nJee mes ner ]Kelce nes peeÙesieer. ... veerÛes efkeâmeer DeeÌ[ ceW osKelee ntb. heerÚs osKekeâj Gmeves veesš efkeâÙee, ueeuešsve keâer ueew HeâÌ[HeâÌ[e jner Leer. hegue keâer {ueeve ceW ieeÌ[er les]pe j]Heäleej mes oewÌ[ves ueieer. heefnÙeeW keâer ieefle kesâ meeLe-meeLe yewue keâer ieefle Yeer les]pe nesleer pee jner Leer. Fme les]pe j]Heäleej kesâ oewjeve efJe<Ceg meebmeW Leeces jepee kesâ les]pe ]keâoceeW keâes osKelee jne. keâe]Heâer osj yeeo meceleue hej henbgÛe keâj ner efJe<Ceg ves jenle keâer meebme ueer. jepee keâer ieefle meeceevÙe nes Ûegkeâer Leer. ... Deewj leerve Skeâ efkeâueesceeršj Ûeuekeâj peneb meÌ[keâ kegâÚ DeefOekeâ ÛeewÌ[er nes jner Leer, Gmeves yewueieeÌ[er keâes hešjer kesâ menejs jeskeâ efoÙee. ... Deewj Lewues mecesle veerÛes Glej ieÙee. hegue kesâ ceg]keâeyeues HegâšheeLe hej "b[er nJee LeesÌ[er yengle keâce lees ngF& Leer hej DeYeer Yeer nefñÙeeW lekeâ henbgÛeves keâer leer›elee yeveer ngF& Leer. Jees oes mešs ngS me]Hesâos kesâ hesÌ[eW keâer peÌ[ ceW hebpeeW kesâ yeue yew" ieÙee. hesÌ[ keâer DeeÌ[ ceW Gmeves ]keâe]iepe hej efuehešer jesefšÙeeb Keesue ueeR Deewj DeÛeej keâer HeâeÌ[ ueskeâj efveJeeuee-efveJeeuee Keeves ueiee. metKee-metKee meškeâves ceW nes jner cegefMkeâue keâes Jen heeveer keâe Ietbš Yej keâj veerÛes nuekeâ ceW Gleej os jne Lee. Keevee ]Kelce keâj Gmeves keâeve hej ueieer efmeiejsš megueiee ueer. henues oes-leerve keâMe ]peesjoej KeeRÛekeâj Gmeves efmej hesÌ[ kesâ leves mes efškeâe efueÙee Deewj LeesÌ[e ®keâkeâj OegSb keâes ÚesÌ[ efoÙee Deewj efHeâj nJee ceW ienjer uebyeer meebme ueer. Jees yeÌ[er ner lemeuueer mes OeerjsOeerjs efmeiejsš heerlee jne Ùeneb lekeâ efkeâ Deeef]Kejer efmeje Gmeves GbieefueÙeeW kesâ yeerÛe ner cemeue efoÙee. Gmekeâe ceeLee Ietceves ueiee Deewj DeebKeeW kesâ ieesues Yeejer nes ieÙes. ]keâjerye DeeOes Iebšs kesâ Deblejeue kesâ yeeo efJe<Ceg ieeÌ[er ceW ÛeÌ{ ieÙee. cegbn mes škeâ-škeâ keâer OJeefve efvekeâeuekeâj [esjer keâes FMeeje Yej efnueeÙee efkeâ jepee meerOeer efoMee ceW Ûeueves ueiee. Gmeves šebieW Hewâuee ueeR Deewj kebâyeue mes {keâ ueeR. yeerÌ[er megueiee ueer. heerÚs ieeÌ[er

keâneveer efJeMes<eebkeâ


hej yebOeer ueeuešsve efHeâj HeâÌ[HeâÌ[eves ueieer. Gmeves kebâyeue kesâ Yeerlej ner heebJe, šKeveeW Deewj IegšveeW kesâ peesÌ[ KeeRÛekeâj Ûeškeâe efoÙes. Gmeves meefjÙeeW keâer ieesueeFÙeeW mes heer" mešekeâj meYeer DebieeW keâes Skeâ yeej {eruee ÚesÌ[ efoÙee Deewj Oeerjs-Oeerjs keâMe KeeRÛelee jne. Jen yeenj mes Meeble uesefkeâve Yeerlej ceve ceW yengle GefÉie> Lee. ... Ssmes kewâmes Ûeuesiee?... jepee keâes Yeer Deejece veneR nw. ... Jees yesÛeeje Yeer Ûeuelee pee jne nw efyevee KeeÙes efheÙes! ... efkeâmeer mes keäÙee keânvee, ®heÙes pegÌ[ peeÙeW lees ]Kego ner Ûeuee peeTbiee ieebJe Yeer. ... obie jn peeÙesieer cegPes osKekeâj! ... meheves ceW Yeer veneR meesÛee nesiee Gmeves efkeâ ceQ Ssmes hengbÛe peeTbiee. ... Jees meesÛelee jne. DeekeâeMe mes Pejlee heeuee Deewj meÌ[keâ hej efšceefšceeleer Úesšer-Úesšer jesMeefveÙeeW kesâ yeerÛe DeoYegle mebIe<e& ]peejer Lee. Thej mes "b[er nJee keânj yejhee efkeâÙes ngS Leer. efJe<Ceg Deemeceeve keâer Deesj osKelee ngDee meesÛeves ueiee. ... keâewve keânsiee. metjpe Yeer ÙeneR mes efvekeâuelee nesiee. ... efkeâleveer DebOesjer nw Ùen jele! meesÛeves Yej mes Gmes PegjPegjer G"er, Gmeves kebâyeue keâes efHeâj Skeâ yeej keâme efueÙee. Deeles-peeles Jeenve Gmes {ebÌ{me os jns Les, Gvekeâer ieefle Deewj Ûecekeâleer jesMeefveÙeeb peerJeve kesâ ÛeueeÙeceeve nesves keâe DeeYeeme os jner LeeR. ieeÌ[er kesâ Ûeueles-Ûeueles Gmeves Skeâ Pehekeâer ueer hej ceejkeâ meoea keâer ef""gjve ves peuoer ner DeebKeW Keesue oeR. peye lekeâ menpe ngDee ogyekeâe yew"e jne hej peye "b[ DemenveerÙe nes ieÙeer lees Gmeves venj kesâ efkeâveejs hesÌ[eW kesâ Pegjcegš kesâ heeme ieeÌ[er jeskeâ oer efHeâj Thej hesÌ[eW lekeâ henbgÛe keâj veerÛes efiejer metKeer šnefveÙeeb Deewj heòes yešesj ues DeeÙee. HegâšheeLe mes Yeerlej keâer lej]Heâ efceóer kesâ šerues keâer DeeÌ[ ceW Gmeves Deeie peuee ueer. osj lekeâ nLesefueÙeeb meWkeâlee jne efHeâj Skeâ Debieejs mes yeerÌ[er megueiee ueer. Deye Jees meehes#e ¤he mes lemeuueer cenmetme keâj jne Lee. Deeie yegPe jner Leer. peueer ngF& uekeâefÌ[ÙeeW kesâ Deeef]Kejer efmejs OegDeeb osves ueies Les. efJe<Ceg ves G"keâj kebâyeue keâe efveÛeuee efnmmee PeeÌ[e Deewj DeÛÚer lejn uehesšles ngS yewueieeÌ[er lekeâ henbgÛe ieÙee. Gmeves KeÌ[er yewueieeÌ[er kesâ Deeies heerÚs Ûekeäkeâj ueieeÙee Deewj jepee keâer heer" hej neLe Hesâjles ngS yeesuee, ‘‘yeme oes efove keâe Deewj....’’ jele Yej ieeÌ[er Ûeueleer jner. yeerÛe-yeerÛe ceW efJe<Ceg ves oes leerve uebyeer-uebyeer PeheefkeâÙeeb ues ueeR hej jepee kesâ ]keâoce ve ®kesâ. megyen metjpe keâer henueer efkeâjCe kesâ meeLe ner efJe<Ceg Deheveer cebef]peue lekeâ hengbÛe ieÙee. meefjÙes Gleejves kesâ yeeo Jeehemeer ceW metjpe DeekeâeMe hej ÛeÌ{e ngDee Lee. Oethe les]pe nesves hej Yeer ceve keâes megne jner Leer. jele keâer "b[ mes DekeâÌ[s DebieeW keâes ]Keemee meWkeâ efceue jne Lee. Jees Keeueer

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ieeÌ[er keâes oewÌ[elee ues pee jne Lee leeefkeâ peuoer mes peuoer ueesne ceb[er hengbÛee pee mekesâ. yeerÛe jemles ceW Gmes jepee keâer Ûeeue ceW ueÛekeâ-meer ueieer, Gmeves Ûeueleer ieeÌ[er mes Pegkeâkeâj osKee efkeâ jepee kesâ Deieues Kegj mes veeue Keguekeâj yeenj keâer Deesj efvekeâue DeeÙeer Leer. Gmeves jepee keâes Oeercee keâj YeeieerjLe keâer lej]Heâ mes peeves keâe ceve yevee efueÙee. Deheves ef"Ùes hej YeeieerjLe Skeâ ceefjÙeue IeesÌ[s keâer veeue "eskeâ jne Lee, efJe<Ceg keâes osKeles ner yeesuee — ‘‘yengle efoveeW ceW Deevee ngDee...?’’ ‘‘Dejs keäÙee yeleeÙeW, ve jele Ûewve nw ve efove ceW Deejece. DeYeer Yeer pecegvee-heej ceeue [euekeâj ner Dee jne ntb.’’ ]peceerve hej heÌ[s Skeâ yeÌ[s helLej keâes "eWkeâles ngS yeesue jne Lee. ‘‘Dejs keâece lees ncesMee ueiee ner jnlee nw hej Je]keäle lees efvekeâeuevee ner heÌ[lee nw DeheveeW kesâ efueS.’’ YeeieerjLe IeesÌ[s kesâ Kegj hej nLeewÌ[er mes "eWkeâles ngS yeesue jne Lee. ‘‘Dejs YeF&, ieebJe kesâ Iej keâer cejccele keâjveer nw. IejJeeueer yengle efoveeW mes heerÚs heÌ[er Leer, keân jner Leer Deye lees Úle šhekeâves ueieer nw. ... yeme Gmeer ]Keeeflej peesÌ[-leesÌ[ ceW ueiee ntb. ... kegâÚ GOeej, kegâÚ Jewmes. keâce mes keâce hebõn-yeerme lees Yespeves ner heÌ[iW es, Fmemes keâce lees keäÙee ner Ûeuesiee.’’ Ùen keânlee ngDee efJe<Ceg G" KeÌ[e ngDee Deewj ieeÌ[er mes jepee keâes Keesuekeâj Deueie keâj efoÙee. JeneR efkeâveejs hej jepee keâes yeebOe keâj efHeâj Gmeer helLej hej Dee yew"e. ‘‘Ùes meye lees nes ner peeÙesiee, LeesÌ[e megmlee ues, yeerÌ[er ner ueiee ues! megyen mes kebâye]Kle yeerÌ[er ner vemeerye veneR ngF&.’’ YeeieerjLe DeYeer Yeer Gme ceefjÙeue IeesÌ[s keâer šebieeW hej Pegkeâe ngDee Lee. ‘‘yeerÌ[er lees ceQves Yeer veneR heer meyesjs mes, ... ceiej jele lees no ner nes ieÙeer, cegbn ceW DeYeer Yeer peueve nes jner nw...’’ efJe<Ceg ves GbieefueÙeeW ceW Hebâmee keâj oes yeerefÌ[Ùeeb megueiee ueeR Deewj nJee ceW nLesueer efnueeles ngS Skeâ YeeieerjLe keâes hekeâÌ[e oer. YeeieerjLe IeesÌ[s keâes ÚesÌ[keâj JeneR efJe<Ceg kesâ meeceves yew" keâj yeerÌ[er heerves ueiee. oes-leerve keâMe KeeRÛekeâj yeesuee — ‘‘legPes Yeer ueieJeeveer nw?’’ efJe<Ceg ves neb ceW efmej efnuee efoÙee. yeerÌ[er ]Kelce keâj ]keâcej hej neLe jKeles ngS YeeieerjLe G" KeÌ[e ngDee Deewj IeesÌ[s keâer lej]Heâ peeles ngS yeesuee, ‘‘let Yeer yew" ues veerÛes leye lekeâ.’’ efJe<Ceg ves yeerÌ[er veerÛes efceóer ceW jieÌ[ oer. jepee keâes ieeÌ[er mes Keesuekeâj ueeÙee efHeâj [esjer KeeRÛeles ngS nes"eW keâes šsÌ{ekeâj škeâ-škeâ keâer OJeefve efvekeâeueves ueiee. yeme LeesÌ[s ner ØeÙeeme mes jepee ]peceerve hej yew" ieÙee. (Mes<e he=‰ 69 hej osKeW...)

peveJejer-petve 2014 64


keâneveer

heerefÌ{Ùeeb heeke&â ceW hegVeer efmebn

Me

nj keâer DeÛÚer keâe@ueesefveÙeeW ceW mes Ùen keâe@ueesveer Skeâ nw. Ùeneb meÌ[keWâ ÛeewÌ[er Deewj ueieYeie Deefle›eâceCe jefnle nQ, peyeefkeâ ]peceerveeW keâer ]keâerceleW Ùeneb Yeer Deemeceeve Út jner nQ. Fme keâe@ueesveer keâer efJeMes<e yeele Ùen Yeer nw efkeâ cekeâeveeW keâer nj oes ueeFveeW kesâ yeerÛe Skeâ yeÌ[e heeke&â DeJeMÙe nw. Deewj meYeer heekeâeX keâer osKejsKe Yeer "erkeâ lejn mes nesleer nw. Jeneb hej keâšeF&, ÚšeF& Deewj efmebÛeeF& keâer mecegefÛele JÙeJemLee nw. FmeerefueS Fve heekeâeX ceW megyen-Meece ]Keemeer Ûenue-henue jnleer nw. uesefkeâve megyen keâer Ûenuehenue keâe Skeâ ]Keeme keâejCe Yeer nw. pewmee efkeâ nj peien osKee ieÙee nw efkeâ Deepekeâue Deeoceer Deheves mJeemLÙe kesâ Øeefle kegâÚ ]pÙeeoe ner peeie=le ngDee nw Deewj mJeemLÙe ueeYe Depe&ve nsleg Jen Ùeesie-ef›eâÙeeDeeW keâe Yejhetj ueeYe G"eves ueiee nw. Ùener keâejCe nw efkeâ IejeW mes ueskeâj heekeâeX lekeâ ceW megyen kesâ meceÙe ueesie Ùener ef›eâÙeeSb keâjles efoKeeF& osles nQ. Fmeer Jepen mes megyen kesâ Je]keäle Ùeneb kesâ heekeâeX ceW ]Keemeer Ûenue-henue jnleer nw. uesefkeâve Fve heekeâeX ceW Meece keâe ve]peeje kegâÚ Deewj ner neslee nw. cegKÙe¤he mes ieceea kesâ efoveeW ceW Meece kesâ meceÙe Ùeneb Œeer-heg®<e, yeeue-ÙegJee, meYeer DeeÙeg Jeie& kesâ ueesie yeÌ[er leeoeo ceW pegšles nQ. leye ef]peboieer ceevees veÙes-veÙes ¤heeW ceW Øeieš nesleer nw Deewj pewmee efkeâ mJeeYeeefJekeâ nw, ÙegJee Jeie& kegâÚ ]pÙeeoe ner Keguekeâj Kesueves kesâ Fjeos mes Deelee nw. Jeneb efoue osves-uesves keâe keâejesyeej kegâÚ ]pÙeeoe ner Hetâuelee-Heâuelee nw. Ùen IejeW Ùee ieefueÙeeW keâer Dehes#ee Ùeneb heeke&â ceW kegâÚ ]pÙeeoe ‘mhesme’ hee peelee nw. keäÙeeWefkeâ Ùeneb lekeâ henbgÛeles ner meceepe keâer ceeve-ceÙee&oeDeeW kesâ yebOeve, Deiej štšles veneR nw lees {erues lees heÌ[ ner peeles nQ. ... Ùeneb {sj meejs yeÛÛes Deheves heehee-cecceer keâer Gbieueer hekeâÌ[s LeesÌ[s [js mences mes Deeles nQ, uesefkeâve Ùeneb heeke&â ceW Deeles ner hejce mJeleb$e nes peeles nQ. Ùeneb lekeâ efkeâ heehee-cecceer keâer yengle ]pÙeeoe hejJeen Yeer veneR keâjles nQ. keâesF&-keâesF& lees Deheveer meeceLÙe& mes ]pÙeeoe GÚueles-ketâoles nQ, oewÌ[les-Yeeieles nQ. Deewj Deiej keâesF& oewÌ[les-GÚueles ngS efiej peeÙes lees keâesF& efHeâ›eâ veneR, FOej-GOej yengle meejs ‘Debkeâue’- ‘Deebšer’ ceewpeto nQ. keâesF& Yeer uehekeâ keâj G"e uesiee Deewj MeeyeeMeer osiee. ... efHeâj mes oewÌ[ves keâes keânsiee. ... Ùeneb kesâ heekeâeX ceW yeg]pegieeX keâer Yeer leeoeo keâce veneR nesleer nw. Jes kegâÚ lees Ietceles-šnueles ]Kego ner heeke&â lekeâ Ûeues Deeles nQ Deewj Ùeneb keâer jefyeMe hej Ietceles-šnueles jnles nQ. peye Lekeâ peeles nQ leye efkeâmeer Keeueer yeWÛe keâes šesnles nw Deewj ceew]keâe osKekeâj Gme hej pee yew"les nQ. Gmeer yeWÛe hej Deiej keâesF& henues mes yew"e nes Deewj Deiej Jen Gvekeâer ner JeÙe keâe nes lees efHeâj yeeleeW kesâ uegkeäkeâeÌ[s GÌ[ves ceW osj veneR ueieleer nw. uesefkeâve efpeve yeg]pegieeX keâes Gvekesâ veeleer-heesles ueskeâj Deeles nQ Deewj efkeâmeer Yeer yeWÛe hej efye"e keâj Ûeueles yeveles nQ, Gvekeâes Yeejer keâes]Heäle nesleer nw, heeke&â keâe meeje ce]pee efkeâjefkeâje nes peelee nw Deewj meceÙe keâmecemeenš kesâ meeLe yeerlelee nw. Gme efove Meece nesves kesâ kegâÚ henues ner keâvekeâ heeke&â ceW Ssmes ner meye kegâÚ Ûeue jne Lee. Jeneb hej Yeer meYeer Gceü kesâ ueesie Deheveer–Deheveer lejn mes heeke&â keâe Deevebo G"e jns Les. Jen Dee<eeÌ{ keâe cenervee Lee Deewj Skeâ mehleen henues ner henueer yeeefjMe ngF& Leer. JeeleeJejCe ]Keemee Gceme jne Lee. Ssmes ceW heeke&â keâer Meece keâe keäÙee keânvee? Deewj Gmeer ienceeienceer kesâ yeerÛe heeke&â ceW mes" yeõerØemeeo Øeieš ngS Les. Jes Deheves heesles kesâ kebâOes hej neLe jKes yengle Oeerjs-Oeerjs Ûeue jns Les Deewj GvnW osKeles ner keâesF& mecePe mekeâlee

65 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


hegVeer efmebn 1 Deiemle 1939, efceueeJeueer ieebJe (efpe. cewvehegjer.) ØeejbefYekeâ SJeb efvece>ceeOÙeefcekeâ efMe#ee ieebJe ceW, GÛÛe ceeOÙeefcekeâ mes mveelekeâ lekeâ keâer efMe#ee efMekeâesneyeeo ceW mveelekeâesòej efMe#ee Deeieje SJeb iJeeefueÙej ceW. meved 1970 mes lelkeâeueerve ceOÙeØeosMe kesâ Menj jepeveeboieebJe kesâ Gmeer ceneefJeÅeeueÙe ceW ØeeOÙeeheve keâeÙe& DeejbYe efkeâÙee, peneb cenekeâefJe cegefòeâyeesOe Yeer Deheves peerJeve kesâ Debeflece efoveeW ceW ØeeOÙeehekeâ Les Deewj Gme meceÙe Jeneb [e@. he©eueeue hegVeeueeue yeKMeer ØeeOÙeehekeâ Les. uesKeve : henueer keâneveer (hebÛeeÙele) mebYeJele: 1965 ceW Deeieje ceW efueKeer Leer. uesefkeâve Gve efoveeW Fhše mes pegÌ[ peeves kesâ keâejCe veešŸe uesKeve keâer Deesj ®efÛe kegâÚ ]pÙeeoe Leer. ueieYeie Gmeer meceÙe 1963-64 ceW Skeâ yeÌ[e veeškeâ - js]peebieuee’ efueKee pees 1962 kesâ Ûeerveer nceues keâer kegâÚ IešveeDeeW hej keWâefõle Lee. Gmekesâ DeueeJee kegâÚ Skeâebkeâer Yeer efueKes. efveÙeefÙele ¤he mes keâneveer efueKeves keâe keâece Dee"JeW oMekeâ ceW. mebYeJele: 1974-75 ceW Úheer ‘pebieue keâe keâesÌ{’ keâneveer kesâ meeLe. efpemekesâ Úheles ner keâneveer peiele ceW ØeejbefYekeâ leewj hej henÛeeve yeveer Leer. Gmeer meceÙe Skeâ GhevÙeeme efueKee Lee — ‘efleueÛeós’, uesefkeâve GhevÙeemekeâej kesâ leewj hej henÛeeve 1994 kesâ yeeo yeveer peye ‘heeLej Ieešer keâe Meesj’ veece keâe otmeje GhevÙeeme Úhee. ØekeâeefMele ke=âefleÙeeb : ‘js]peebieuee’, ‘OeefveÙee’ (veeškeâ); ‘keâeefHeâj leeslee’, ‘pebieue keâe keâesÌ{’, ‘ceesÛee&’, ‘pegcceve efceÙeeb keâer Iees[Ì er’, ‘veeie Heâebme’, ‘pegieueyeboer’, ‘keâÙeecele keâe efove’, ‘ieesefueÙeeW keâer Yee<ee’, ‘keâevee keâewDee’ (keâneveer meb«en); ‘efleueÛeós’, ‘heeLej Ieešer keâe Meesj’, ‘menjevee, ‘leesj ¤he ]ie]peye’, ef$eÙee leerve pevce’, ‘Jen’, ‘pees Ieešer ves keâne’, ‘ceb[ueer’ (GhevÙeeme). hegjmkeâej : ce. Øe. meeefnlÙe Dekeâeoceer keâe iepeeveve ceeOeJe cegefòeâ yeesOe hegjmkeâej, meeefnlÙe meccesueve keâe YeJeYetefle DeuebkeâjCe. efJeMes<e : ‘JemegOee’ kesâ oefuele meeefnlÙe efJeMes<eebkeâ keâe mebheeove. Deveskeâ keâneefveÙeeW keâe DevÙe Yee<eeDeeW ceW DevegJeeo, kegâÚ keâe veešŸe ¤heeblejCe Deewj kegâÚ keâe ef]Heâuceebkeâve. mebØeefle : ce. Øe. Meemeve kesâ GÛÛe efMe#ee efJeYeeie kesâ ØeeOÙeehekeâ heo mes mesJee efveJe=òe SJeb hetCe&keâeefuekeâ uesKeve.

Lee efkeâ Deye Gvekesâ neLe-hewj "erkeâ mes MeeÙeo G"les veneR nw Deewj MeeÙeo DeebKeeW keâer jesMeveer Yeer keâce nes Ûeueer nw. jekesâMe Deheves oeoe keâe OÙeeve jKelee ngDee LeesÌ[e Oeerjs-Oeerjs Ûeue jne Lee Deewj nj efkeâmeer mes ve]pej Ûegjelee heeke&â keâer jefyeMe hej yeeÙeW neLe keâer Deesj cegÌ[ ieÙee Lee. leYeer SkeâeSkeâ mes" yeõerØemeeo LeesÌ[e ÛeeQkesâ Deewj ]Heâewjve ueÌ[kesâ kesâ kebâOes mes neLe KeeRÛekeâj yeesues — ‘‘veneR jekesâMe, GOej veneR, heerÚs keâer Deesj ueewšes! GOej heeke&â kesâ oef#eCeer-heef§eceer keâesves keâer Deesj Ûeuevee nw. Jeneb {sj meejer yeWÛeW Keeueer heÌ[er efceueleer nQ.’’ ueÌ[keâe Deheves oeoe keâer yeeleW megvekeâj efÛeÌ{ ieÙee Lee. Jen peevelee nw efkeâ GOej keâer yeWÛeeW hej Skeâ ]Keeme Jeie& kesâ yetÌ{s ncesMee peces efceueles nQ. kegâÚ yetÌ{s Oeveheefle, efjšeÙe[& GÛÛe JeieeaÙe DeefOekeâejer Deewj efJeefMe° Jeie& kesâ kegâÚ obYeer ueesie. Jes Gmekesâ oeoe pewmes cebPeesues JÙeeheeefjÙeeW keâes keâesF& YeeJe veneR osles nQ. oeoepeer Gvekeâer yeÌ[eF& keâjles veneR Lekeâles nQ Deewj Jes Fvekeâer efKeuueer GÌ[eles veneR Lekeâles nQ. Deewj efHeâj Yeer Ùes Gvekesâ yeerÛe ceW yew"ves keâes ieewjJe keâer yeele ceeveles nQ. ... uesefkeâve jekesâMe keâe ceeceuee kegâÚ Deewj Yeer nw, GOej ue#ceeriebpe keâer DevegjeOee mes Gmekeâer veÙeer-veÙeer oesmleer ngF& nw. Jen Yeer Deheves oeoepeer keâes heeke&â ceW ÚesÌ[ves Fmeer meceÙe

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Deeleer nw. Gmekeâe oeoe veiejmes" nw Deewj Gmekeâer ve]pej Yeer keâce]peesj veneR nw. Demmeer meeue keâer Gceü nw Deewj Deepe Yeer GÌ[leer efÛeefÌ[Ùee kesâ hej efieve mekeâles nQ. FmeefueS jekesâMe ve lees keâYeer Yetue keâj Yeer ue#ceeriebpe keâer Deesj peelee nw Deewj ve Ùeneb heeke&â ceW oef#eCeer-heef§eceer keâesves keâer Deesj Peebkeâlee nw. neb, jes]pe DevegjeOee ner heeke&â kesâ otmejer Deesj Dee peeleer nw. Deyekeâer yeej Gmeves Deheves oeoepeer keâe neLe hekeâÌ[ keâj KeeRÛee Deewj jefyeMe hej Deeies keâer Deesj Ûeueles-Ûeueles yeesuee — ‘‘DeeDees, efpeOej Deehe peevee Ûeenles nes GOej keâesF& yeWÛe Keeueer veneR nw. FOej cebefoj kesâ heerÚs keâF& yeWÛeW Keeueer neWieer. Ûeenes lees Skeâ hetjer yeWÛe hej hewj Hewâuee keâj yew" mekeâles nes. ... Deewj oeoepeer, Skeâ yeele Deewj nw, Jeneb yew" keâj cebefoj kesâ Deboj yepe jne Yeefòeâ-mebieerle Deehe Deejece mes megve mekeâles nes.... ’’ Deye jekesâMe ves osKee efkeâ Gmekesâ oeoepeer jefyeMe hej Ûeueles meceÙe pees LeesÌ[s kegbâo ngS Les, Jes Deye efHeâj mes ]KegMe ve]pej Deeves ueies nQ. FmeefueS oeoepeer keâe cet[ Yeebhe keâj efHeâj yeesuee — ‘‘oeoepeer cesjs šŸetMeve kesâ keäueeme keâe Je]keäle nes jne nw. Skeâ Iebšs mes LeesÌ[e ]pÙeeoe meceÙe ueiesiee. Deehe Deejece mes Ùeneb yew"es. LeesÌ[e FOej-GOej Ietcevee Ûeenes lees Ietce Yeer mekeâles nes. uesefkeâve Ietcevee

peveJejer-petve 2014 66


meeJeOeeveer mes, keâneR efiej veneR peevee. IejJeeues nceW [ebšWies. .... osKe jns nes, cebefoj ceW kewâmes Oeerces-Oeerces Yeefòeâjme ceW [tyes mJej Pebkeâej jns nQ.’’ Deewj Jen peuoer mes Ûeuee ieÙee. Jen Ûeuee ieÙee lees mes" meesÛeves ueies, Úeskeâje Jewmes ]Heâjsyeer veneR nw Deewj Jewmes Deiej meesÛee peeÙes lees meYeer Úeskeâjs ]Heâjsyeer keâns pee mekeâles nQ. nce meye yeÌ[eW kesâ mebmkeâej ner kegâÚ Ssmes nQ efkeâ meye kegâÚ nce Deheveer lejn meesÛeles nQ. uesefkeâve Ùes keâleF& veneR meesÛe heeles efkeâ nce yewueieeÌ[er kesâ Ùegie keâer hewoeFMe nQ Deewj Ùes Úeskeâjs ueesie... veneR, keâesF& yejeyejer vener nw Fvekesâ Deewj nceejs ÙegieeW ceW. ... Deye FOej-GOej Pegb[eW ceW Ietceles ÙegJee Úeskeâjs GvnW DeÛÚs ueieves ueies Les. Gvekeâer De"KesefueÙeeb Gvekeâe ceve uegYee jner LeeR. Úesšs yeÛÛeeW keâer GÚueketâo Deewj ]pÙeeoe Yeueer ueieves ueieer. Deewj Gme meyekesâ meeLe FOej-GOej Pegb[eW ceW yew"er ceefnueeSb Yeer Gleveer ]pÙeeoe DeKej veneR jner LeeR. Deye cebefoj mes Deeleer Yeefòeâmebieerle keâer ceer"er-ceer"er OJeefve Deewj ueesyeeve keâer oyeer-oyeer meer cenkeâ megKe osves ueieer Leer. GvnW ueiee efkeâ Jes Yeues ner meòej meeue mes Thej kesâ Je=æ nQ uesefkeâve Gvekesâ YeeJe Deewj YeeJeveeSb Deepe Yeer mepeerJe nQ. keâewve keânlee nw efkeâ Jes heeke&â kesâ JeeleeJejCe ceW efHeâš veneR nesles nQ. Jes meJe&Lee Gme JeeleeJejCe kesâ ÙeesiÙe nQ. .... Deye Gvekeâe ceve GÚeue ceejves ueiee. henues lees meesÛee efkeâ Deye G" KeÌ[s neW Deewj heeke&â keâer nefjle yeeGb[jer ueebIe keâj jefyeMe hej Ûeue heÌ[W Deewj Skeâ hetje Ûekeäkeâj ueiee keâj efHeâj Ùeneb hej Deekeâj yew" peeÙeW. uesefkeâve leYeer LeesÌ[er keâce]peesjer DevegYeJe ngF& Deewj Jes ceve ceej keâj pÙeeW kesâ lÙeeW yew"s jns. ... uesefkeâve Deeef]Kejkeâej Jes G" ner KeÌ[s ngS Deewj efHeâj Oeerjs-Oeerjs Ûeue keâj jefyeMe lekeâ Dee ieÙes. efHeâj JeneR LeesÌ[er osj KeÌ[s-KeÌ[s meesÛeles jns efkeâ Deeies keâes yeÌ{e peeÙes Ùee ueewš keâj Deheveer henuesJeeueer yeWÛe hej peekeâj yew"e peeÙes? DebleleesielJee GvneWves heerÚs peevee GefÛele veneR mecePee. Jes Oeerjs-Oeerjs Deeies keâer Deesj yeÌ{ Ûeues. Jes Ûeueves ceW [ieceiee jns Les Deewj yengle OeerjsOeerjs Ûeue jns Les. Jes [j jns Les efkeâ hewj Guše-meerOee ve heÌ[ peeÙes Deewj Jes Gme efove pewmes efiej ve peeÙeW. ... GvnW LeesÌ[er osj ]pe¤j ueieer uesefkeâve Jes heeke&â kesâ oef#eCeer-heef§eceer keâesves lekeâ Deeef]Kej pee hengbÛes. Deye Jes JeneR «eerve yee@Gb[jer mes ueie keâj Deboj keâer Deesj osKeles jns. Jeneb keâer yeWÛeeW hej meÛecegÛe TbÛeer nmleerJeeues ueesie yew"s Les. kegâÚ ueesieeW ves Gvekeâer Deesj osKe Yeer efueÙee Lee uesefkeâve efkeâmeer ves Gvekeâe keâesF& veesefšme veneR efueÙee Lee. yeefukeâ Jes Deeheme ceW

67 peveJejer-petve 2014

Kegmej-hegmej ]pe¤j keâj jns Les. mes" yeõerØemeeo keâes Gve meyekeâe JÙeJenej osKe keâj LeesÌ[e ]iegmmee Yeer DeeÙee. Skeâ yeej lees Gvekeâe ceve Yeer ngDee efkeâ Jes yeeGb[jer ueebIe keâj Deboj Ûeues peeÙeW Deewj efpeme efkeâmeer yeWÛe hej LeesÌ[er peien efoKeeF& os Jeneb "me keâj yew" peeÙeW Deewj Deiej keâesF& Ssleje]pe keâjs lees Gmekeâes ome Kejer-Keesšer megveeÙeW. uesefkeâve Jes ve lees heeke&â kesâ Deboj pee mekesâ Deewj ve efkeâmeer keâes Kejer-Keesšer megvee mekesâ. yeefukeâ Jes Gušs hewj cebefoj keâer Deesj ueewš Ûeues. ueewš keâj peye Jes cebefoj kesâ heerÚsJeeueer peien DeeÙes leye lekeâ Jeneb Yeer Gvekeâer yeWÛe hej keây]pee nes Ûegkeâe Lee. Gvekeâer yeWÛe hej Deye leerve ueesie yew"s Les. GveceW mes Skeâ hebõn meeue keâe ueÌ[keâe Yeer Lee. Jen GvnW osKeles ner G" KeÌ[e ngDee Deewj yeesuee — ‘‘DeeDees yeeyee, yew"es! nceW lees heÌ{ves peevee nw.’’ Flevee keânkeâj Jen ueÌ[keâe yeWÛe mes G"keâj Ûeuee ieÙee Deewj mes" KeÌ[s-KeÌ[s Gmes peeles osKeles jns. Jes osKeles jns Deewj meesÛeles jns. Jes mecePe veneR hee jns Les efkeâ keâneb lees Jes GvneR keâer efyejeojer kesâ yeÌ[s-yeÌ[s ueesie Deewj keâneb Ùen efveneÙele ]iejerye Úesše ueÌ[keâe. mecePe oewuele mes veneR Deeleer nw. yeÌ[s nesves mes Yeer veneR. Gvekeâe ceve KeerPe mes yepeyepee G"e Lee, uesefkeâve Gme ueÌ[kesâ keâe JÙeJenej Ùeeo keâjves hej KeerPe peeleer jner Leer. efHeâj Gvekeâe ceve yeWÛe hej yew"ves keâes veneR ngDee. Jes heerÚs keâes cegÌ[s Deewj LeesÌ[e Deeies peekeâj cegueeÙece ieerueer Ieeme hej peekeâj yew" ieÙes. JeneR Deeme-heeme kegâÚ DeewjleeW kesâ Pegb[ Les Deewj Gvekesâ yeÛÛes FOej-GOej Kesue jns Les. leYeer Skeâ yeÛÛes Éeje HeWâkeâer ieÙeer ieWo Gvekeâer veekeâ hej Deekeâj ueieer. Jes SkeâeSkeâ ÛeeQkeâ ieÙes. GvneWves ieWo neLe ceW ues ueer Deewj veekeâ keâes menueeves ueies. ieWoJeeuee ueÌ[keâe LeesÌ[er otjer hej KeÌ[e Lee. Jen LeesÌ[er osj Jewmee ner KeÌ[e jne efHeâj Gvekesâ heeme lekeâ DeeÙee. GvneWves Deheveer veekeâ hej Gbieueer jKe keâj keâne — ‘‘Ùen osKees, legceves cesjer veekeâ leesÌ[ oer ve? Deye yeleeDees kewâmes "erkeâ nesieer?’’ ueÌ[keâe henues mes [je-[je mee Lee Deye Gmekeâer DeebKeW ÚueÚuee DeeÙeeR. efHeâj GvneWves Gmekeâe neLe hekeâÌ[ keâj Deheveer Deesj KeeRÛee Deewj cegmkegâjekeâj Oeerjs mes keâne — ‘‘legce cesjs meeLe yee@ue Kesueesies?’’ Deye ueÌ[kesâ keâe Ûesnje efKeue ieÙee. Jen neLe Hewâuee keâj ieWo ceebieves ueiee. uesefkeâve GvneWves vekeâejelcekeâ mej efnueeÙee Deewj keâne — ‘‘veneR-veneR-veneR, Ssmes legce keâes ieWo veneR oer peeÙesieer? henues heerÚs nškeâj KeÌ[s nes, .... Deewj heerÚs.... LeesÌ[e Deewj!’’ Deye ueÌ[keâe hetjs leewj hej ceieve Lee Deewj Gvekesâ Éeje HeWâkeâer ieÙeer ieWo iehekeâves kesâ efueS hetjer cegmlewoer kesâ meeLe KeÌ[e Lee. Gmekesâ

keâneveer efJeMes<eebkeâ


heerÚs kegâÚ ueÌ[kesâ Deewj Deekeâj KeÌ[s nes ieÙes Les leeefkeâ yeeyee kesâ Éeje GÚeueer ieÙeer ieWo Jen Úeskeâje ve iehekeâ heeÙes lees Jes hekeâÌ[ ueW. leYeer mes" ves ieWo GÚeue oer Deewj Gmeer ueÌ[kesâ ves yengle Deemeeveer mes hekeâÌ[ ueer. meYeer ueÌ[kesâ nbmeves ueies. FOej efyevee nbmes mes" Yeer veneR jn mekesâ. Jes Dekesâues yew"s-yew"s nbme jns Les Deewj Gvekesâ heeme mes ieg]pejles ueesie nkeäkesâ-yekeäkesâ mes GvnW efvenej jns Les. peye mes" yeõer Øemeeo keâer nbmeer ®keâer leYeer Gvekeâer Âef° heeke&â ceW LeesÌ[er otj hej nes jner kegâÚ nueÛeue hej pee efškeâer. Jeneb kegâÚ ueesie Fkeâªs nes jns Les Deewj Deeheme ceW kegâÚ keâne-megveer nes jner Leer. Deye lekeâ efove {ues keâe OegbOeuekeâe heeke&â ceW keâce mes keâce Gvekesâ efueS DeJeMÙe Ievee nes Ûeuee Lee. Gve keâes jleeQOeer keâe jesie henues mes nw uesefkeâve Deye yegÌ{ehes kesâ meeLe efceuekeâj Deewj Ieelekeâ nes ieÙee Lee. Ssmes ceew]kesâ hej lees Jen ØeeCeIeelekeâ nes peelee Lee. .... Jes yeej-yeej GOej keâes ner osKe jns Les Deewj kegâÚ mecePe ceW veneR Deelee lees Peuuee G"les Les. leYeer Skeâ Deeoceer yeÌ[yeÌ[elee ngDee GOej mes DeeÙee. mes" ves Gmes jeskeâ keâj hetÚe — ‘‘keäÙee yeele nw YewÙee, GOej heeke&â ceW?’’ ‘‘Dejs, kegâÚ cele hetÚes yeeyee, megveesies lees hewjeW leues keâer ]peceerve ef]Kemekeâ peeÙesieer?’’ Jen keân keâj Deeies yeÌ{ peevee Ûeenlee Lee, uesefkeâve mes" ves Gmes neLe hekeâÌ[ keâj jeskeâ efueÙee — ‘‘keâesF& yeele lees nesieer Deeef]Kej YewÙee! yeleeDees lees keäÙee yeele nw?’’ ‘‘yeeyee, legce kegâÚ cele hetÚes, legcnejer heerÌ{er kesâ ueesie megve-osKe keâj heeieue nes peeÙeWies. DeelcenlÙee keâj ueWies yeeyee!’’ Flevee keânkeâj Jen Deeoceer Deeies yeÌ{ ieÙee. mes" Deheveer OegbOeueer ve]pej mes efHeâj Iešvee mLeue keâer Deesj osKeles jns. Deye GvnW Deheves heesles jekesâMe keâes ueskeâj helee veneR keäÙeeW efÛeblee nesves ueieer. Gmekeâer keäueeme lees keâye keâer Útš ieÙeer nesieer. efHeâj Jen ueewš keâj keäÙeeW veneR DeeÙee? LeesÌ[er osj Deewj ngF& leye lekeâ jekesâMe lees veneR DeeÙee, uesefkeâve Gvekesâ cegnuues keâe veeF& Gue]Heâle Dee ieÙee. Jen Jeneb mes ieg]pej jne Lee Deewj mes" keâes osKe keâj ®keâ ieÙee Lee. Jen Yeer ueieYeie mes" keâer Gceü keâe Lee Deewj DemLecee keâe efMekeâej Lee. FmeefueS Gvekeâer ye]ieue ceW yew"les-yew"les Gmeves Deeies keâer Deesj yeueiece Letkeâ efoÙee. Deewj ueesieeW keâer efve]ieen Gme hej ve peeÙes FmeefueS Ieeme veeWÛe keâj Gme hej [eue oer. Ùen keâjles Gmes FOejGOej peeles-Deeles Deveskeâ ueesieeW ves osKee Lee. kegâÚ ueesie yegoyeoeÙes Les Deewj kegâÚ yegje-mee cegbn yeveekeâj jn ieÙes Les. mes" osKe keâj LeesÌ[e yeÌ[yeÌ[eÙes Deewj yegoyegoeÙes Les. uesefkeâve GvneWves keâne kegâÚ veneR.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

efHeâj kegâÚ osj kesâ yeeo GvneWves Gue]Heâle keâes osKee Deewj Gmemes Deheves heesles jekesâMe kesâ yeejs hetÚe — ‘‘Gue]]Heâle let keâneb mes DeeÙee nw? GOej nceeje jekesâMe lees veneR osKee? šŸetMeve heÌ{ves ieÙee Lee. heebÛe meew Dee" vebyej ceW Gmekesâ mej jnles nQ, GvneR kesâ heeme peelee nw. .... Deye lekeâ lees Dee peevee ÛeeefnS Gmes.’’ Gvekeâer yeeleW megve keâj Gue]Heâle veeF& ienje cegmkegâjeÙee. meesÛeves ueiee efkeâ mes" hekeäkeâe ]Heâjsyeer nw. Pet" keâe yebpe keâjlee nw. pees keâece ogkeâeve hej yew" keâj Leeskeâ ceW efkeâÙee nw Deewj ef]peboieer Yej efkeâÙee nw Jen Deye yegÌ{ehes ceW Útš Yeer kewâmes mekeâlee nw. cegbn kesâ "erkeâ meeceves Iešvee Iešer nw. ueÌ[keâe-ueÌ[keâer keâes DeMueerue njkeâleW keâjles yengle meejs ueesieeW ves osKee nw, hegefueme DeeÙeer nw Deewj oesveeW keâes hekeâÌ[ keâj Leeves ues ieÙeer nw Deewj yesÛeejs mes" keâes Deye lekeâ heesles keâe keâesF& meceeÛeej ner veneR efceuee. ... efkeâlevee Yeesuee nw mes" yesÛeeje ueÌ[kesâ keâe šŸetMeve mes Deeves keâe Fble]peej keâj jne nw. veeF& mes" kesâ keâeve lekeâ Dehevee cegbn ues ieÙee Deewj Oeerjs mes hetÚe — ‘‘mes"peer, Deepe Deehe kesâ heesles ves lees ]Ketye yeÌ[e neLe ceeje nw Deewj legce Ùeneb Gmekeâe šŸetMeve mes ueewšves keâe Fble]peej keâj jns nes? nce mes efÚheekeâj keäÙee ]HeâeÙeoe nesiee mes"peer! Deye lekeâ lees MeeÙeo hetje Menj peeve ieÙee nesiee!’’ Deye keâer yeej Jes Gue]Heâle keâer Deesj LeesÌ[s cegÌ[ ieÙes. GvneWves Gmekesâ oesveeW neLe Deheves keâebheles neLeeW ceW ues efueÙes Deewj GvnW nukesâ mes oyee keâj yeesues — ‘‘veneR, lesjer keâmece Gue]Heâle, nceW kegâÚ helee veneR nw. legPes helee nes lees yelee, Ssmeer keâewve-meer yeele ngF& nw? Gue]Heâle ves Skeâ yeej efHeâj ]ieewj mes GvnW osKee Deewj LeesÌ[s peceeT MeyoeW ceW keâne — ‘‘mes"peer, meceeÛeej LeesÌ[e TbÛee nw. Deehe kesâ heesles jekesâMe ves yengle GbÛee neLe ceeje nw. mes" Ûeeboceue kesâ Iej ceW meWOe ueiee oer nw. neb, kegâÚ mecePes?’’ ‘‘veneR js, nce kegâÚ veneR mecePes.’’ mes" yengle GuePesGuePes mes ueie jns Les. Jes LeesÌ[er osj lekeâ veeF& kesâ neLeeW keâes menueeles jns Deewj [js–[js-mes Gmes efvenejles jns. veeF& ves Devegketâue DeJemej osKee Deewj Dehevee cegbn Gvekesâ keâeve kesâ heeme lekeâ ues ieÙee. efHeâj Oeerjs mes yeesuee — ‘‘mes" peer yeele ceecetueer veneR nw. Deiej Deehekeâer pesye ceW meew ®heÙes keâe veesš nes lees ueeDees oes! ceQ DeYeer yelee mekeâlee ntb, veneR lees Fble]peej keâjes. Iej henbgÛe keâj meye kegâÚ helee ueie ner peeÙesiee.’’ Gmekeâer yeeleW megvekeâj mes" keâmece Keeves ueies. yeeo ceW GvneWves Oeerjs mes kegâlex keâer pesye ceW neLe [euee Deewj GmeceW veesš kegâjsoves ueies. efHeâj Skeâ meew ®heÙes keâe veesš efvekeâeuee Deewj veeF&

peveJejer-petve 2014 68


keâer Deesj yeÌ{eles ngS yeesues — ‘‘ues Leece meew ®heÙes Deewj yelee peuoer, Ssmeer keäÙee yeele ngF& nw?’’ veesš heekeâj Gue]Heâle Yeer ]KegMe ngDee. veesš Deheveer pesye ceW jKekeâj Gvekesâ keâeve kesâ heeme efHeâj cegbn ues ieÙee, uesefkeâve leYeer Jeneb jekesâMe Dee ieÙee. Gmes osKe keâj veeF& ÛeeQkeâ keâj G" KeÌ[e ngDee. jekesâMe ves meesÛee efkeâ Gue]Heâle ceecetueer Deeoceer veneR nw peneb Deeie ueieves keâer keâesF& mebYeeJevee ve nes Jeneb Deeie ueiee mekeâlee nw. Gmeves Gmekesâ oeoepeer kesâ ]pe¤j keâeve Yejs neWies. Gmeves Gmekeâe hengbÛee hekeâÌ[e Deewj Jeneb mes LeesÌ[er otj hej ues ieÙee Deewj yeesuee — ‘‘yeleeDees, cesjs oeoepeer keâes keäÙee yeleeÙee nw...?’’

yespegyeeve

(he=‰ 64 keâe Mes<e Yeeie...)

YeeieerjLe IeesÌ[s mes Úgóer hee Ûegkeâe Lee. yewue kesâ heeme Deekeâj yeesuee — ‘‘Dejs Deepee YeeF& iegue]Heâece, ]peje ieesueeuee"er yebOeJee os.’’ heueYej ceW Jeneb Skeâ yeÌ[er ]keâo keâe"er keâe JÙeefòeâ Øekeâš nes ieÙee. efJe<Ceg Dee§eÙe& mes Gmes osKelee jne. Jees yeÌ[s-yeÌ[s neLeeW leLee ÛeewÌ[s hewjeW Jeeuee Deeoceer Lee. Deye lekeâ Jees efoKee ner veneR Lee ve peeves kewâmes YeeieerjLe keâer Skeâ DeeJee]pe ceW meeceves Dee ieÙee. leerveeW ves jepee keâer šebieeW ceW uee"er Hebâmeekeâj jmmeer yeebOe oer. YeeieerjLe ves efIemeer veeue efvekeâeue HeWâkeâer Deewj veehe-veehe keâj veÙeer yew"eves ueiee. Jes oesveeW LeesÌ[er otjer hej GkeâÌ[Ò yew" ieÙes Deewj cegbn G"ekeâj YeeieerjLe kesâ Ûeueles neLeeW keâes osKeves ueies. iegue]Heâece pees jepee kesâ efmej kesâ meceerhe yew"e Lee, DeÛeevekeâ Ûeer]Kee, ‘‘Dejs! Fmes keäÙee nes ieÙee?’’ jepee keâer DeebKeeW keâer hegleefueÙeeb heueš jner LeeR, Jees ueieeleej efnÛeefkeâÙeeb Deewj uebyeer meebmeW ues jne Lee. efJe<Ceg les]peer mes Gme Deesj uehekeâe Deewj IegšveeW kesâ yeue veerÛes yew"keâj jepee kesâ ceeLes keâes menueeves ueiee. efnÛeefkeâÙeeb yebo veneR ngFË. efJe<Ceg yegjer lejn yesÛewve nes G"e uesefkeâve Deye keâebheles neLeeW mes Gmekeâer iejove menuee jne Lee. YeeieerjLe kesâ neLe peme kesâ leme Lece ieÙes Les. Jees Dee§eÙe& mes DeebKeW HeâeÌ[s yewue keâes osKelee jne. Deye uebyeer efnÛeefkeâÙeeW Deewj les]pe meebmeeW mes jepee keâe meeje Mejerj efnÛekeâesues Keeves ueiee. ceiej, DeÛeevekeâ ner LeesÌ[er osj ceW Gmekesâ Mejerj keâer GLeue-hegLeue Skeâoce ®keâ ieÙeer. Gmeves iejove

69 peveJejer-petve 2014

Jen Gmemes Dehevee neLe ÚgÌ[e keâj yeesuee — ‘‘DeYeer yeleeÙee veneR nw, Deye yeleeTbiee. legcnejs heeme Deiej meew ®heÙes neW lees ueeDees oes, leye efkeâmeer keâes kegâÚ veneR yeleeTbiee.’’ efHeâj jekesâMe ves kegâÚ veneR keâne. heWš keâer pesye mes heme& KeeRÛee Deewj GmeceW mes Skeâ meew ®heÙes keâe veesš Keeme Deoe kesâ meeLe efvekeâeuee Deewj Gmekeâes Lecee efoÙee. Gue]Heâle ienje cegmkegâjeÙee Deewj Jeneb mes Ûeuee ieÙee. yeeo ceW jekesâMe Yeer Deheves oeoepeer keâer yeebn hekeâÌ[ keâj heeke&â mes yeenj efvekeâue ieÙee. SHeâ-557, keâceuee veiej, Deeieje-282005. cees. 9410631974

Skeâ lej]Heâ ÚesÌ[ oer. meye kegâÚ Meeble nes ieÙee. Gmekesâ Mejerj ceW ]peje Yeer mhebove veneR jne. efJe<Ceg keâer ceevees meebme ner ®keâ ieÙeer nes. iejove menueeles ngS, Gmekesâ neLe ®keâ ieÙes, Gmeves cenmetme efkeâÙee jepee keâer OeÌ[keâveW yebo nes Ûegkeâer LeeR. Jeneb Gvekesâ yeerÛe Skeâ YeÙeeJen ]KeeceesMeer efmeceš ieÙeer. ... Deewj leye štšer peye efJe<Ceg HeâHeâkeâ–HeâHeâkeâ keâj jesves ueiee. jesves keâer Depeerye OJeefve ceewle keâer lejbieeW-meer Deeme-heeme Hewâue ieÙeer. ‘‘.... ceQ ner yes]pegyeeve hes ]peguce keâjlee jne, Jees lees keâYeer kegâÚ ve yeesuee, ... yeme, ueiee jne yesÛeeje. ... cesjer ner De]keäue hes helLej heÌ[ ieÙes Les...’’ efJe<Ceg jesles-jesles keânlee pee jne Lee, ‘‘... jele-efove keâece efkeâÙee nw cesjs jepee ves. .. Lekeâkeâj cej ieÙee hej keâYeer keâece ...’’ Jees DeefOekeâ ve yeesue heeÙee, Gmekeâe efoue [tyee pee jne Lee. iueeefve kesâ yeÌ{les yeesPe keâes Jees Deheveer Úeleer hej cenmetme keâj jne Lee. Jees yengle jesÙee hej efheÚueer keâF& jeleeW mes ve mees heeves keâer Je]pen mes Gmekeâer DeebKeW metKekeâj helLej-meer nes ieÙeer LeeR Gvemes oes yetbo Deebmet Yeer ve efvekeâues. efJe<Ceg Deye Ûeghe nes Ûegkeâe Lee. Gmeves oesveeW nLesefueÙeeb ceeLes hej jKe oeR Deewj DeebKeW yebo keâj ueeR, efmej veerÛee efkeâÙes yew"e jne. Gmekeâer yebo DeebKeeW ceW efheÚueer peeieer jeleeW kesâ meheves, Deheveer Deewjle keâe cegKeÌ[e Deewj ieebJe keâe Útše ngDee cekeâeve lewjlee jne. YeeieerjLe Deewj iegue]Heâece Ûeefkeâle, ogKeer Deewj Meeskeâekegâue Gmekeâer ye]ieue ceW yew" ieÙes. [yuÙet.heer.-33 meer, heerlecehegje, efouueer-110034. cees.: 9971017136 F&cesue- rawatgsdm@gmail.com

keâneveer efJeMes<eebkeâ


melees<e kegâceej efleJeejer

meblees<e kegâceej efleJeejer keâer keâefJeleeSb ceeb keâes Ùeeo keâjles ngS Ûeenlee Lee LeesÌ[e meceÙe yeerceej ceeb kesâ meeLe ieg]pee¤b met K e Ûeg k eâer Gvekeâer šebieeW hej uesš peeTb, Deewj keântb — ‘‘Deccee meg v eeDees keâes F & keâneveer . ’’ ueeKe ef Û eÌ [ ef Û eÌ [ eves kes â yeeJepet o Gvekes â Ûeenlee Lee Deccee kes â jes h es heew O eeW keâes heeveer ot b yeef l eÙeeTb Gvemes Gvekeâe meg K e-og K e iegueceesnj mes keâeve ceW hetÚtb — ‘‘Deccee keâes nb m eles keâye os K ee, meÛe-meÛe yeleevee?’’ keâF& yeej Ûeene helveer keâes Keg u ekeâj [eb š ueieeTb , peye Jen Yeg v eYeg v eeleer Leer Deccee keâer DeeoleeW hej yeer c eejer kes â Ûeueles Lees Ì [ s ef o veeW mes Deccee Tb Û ee meg v eves ueieer LeeR . het j s ceve mes Ûeene Lee ef k eâ Deb e f l ece meceÙe ceW ceeb keâes Deheves keb â Oes hej G"eTb i ee "er k eâ Gme Je] k eäle Iej mes ot j Lee n] p eej ceer u e. Deepe Deccee keâes ieJeeb Ûeg k eâves hej Deheves Deehemes ef m e] H e& â Skeâ meJeeue keâjlee nt b — keäÙee Fme ogefveÙee ceW cegPes hewoe keâjves keâer ]Keeeflej hew o e ng F & LeeR Deccee?

keâneveer efJeMes<eebkeâ

efhelee IeÌ[er Les yejmeeW henues ef h elee ieg ] p ejs keg â Ú Ss m es , pew m es keâ#ee mes ef y eve yeleeÙes keâes F & yeÛÛee ef v ekeâue peeÙes yeenj, Ssmes ieg]pejs efhelee Gme IeÌ [ er mejer K es ef p emekeâer leer v eeW meg F Ùeeb GuePe ieÙeer neW Deeheme ceW pees keâYeer Yeer ef š keâ...ef š keâ...ef š ...keâ... ve keâjs i eer . ef h elee peye ieg ] p ejs Ss m ee ueiee, ceevees Deece keâer ceb p eef j ÙeeW keâes heeuee ceej ieÙee. ef h elee keâe ieg ] p ejvee, Fme Øekeâej pew m es cenepeve kes â ‘Meg Y e ueeYe’ hej keâeef u e] K e heg l e ieÙeer nes . meÛe keânlee nt b Dees ef h elee leg c nejs ieg ] p ejles ner keâepeue keâer lees peien ner yeoue ieÙeer ceeb ves Deye keâepeue yepeeÙe Deeb K e kes â ceeb i e ceW Yej ef u eÙee.

ØeJeòeâe efnboer, jepekeâerÙe Fbšj keâeuespe, «eece Je hees. ef{kegâueer, jeceveiej-244715 efpe. vewveerleeue (G. Keb.). cees. 9456137315, 9411759081.

peveJejer-petve 2014 70


keâneveer

‘‘ceevemeer Fve Jeb[j ueQ[’’ heg<hee mekeämesvee yes yeeueeW keâer keâme kesâ yeebOeer oes ÛeesefšÙeeW kesâ meeLe meeoe-mee meueJeej metš Deewj keâesš henves ngS, ceevemeer ves pewmes ner keâbhÙetšj keäueeme ceW ØeJesMe efkeâÙee, pescme ves ]peesj mes meeršer yepee keâj efjceeke&â efkeâÙee — ‘‘Jesuekeâce, Deiej ceQ ]ieuele veneR ntb lees Ùes vecetvee ]pe™j efkeâmeer DepeeÙeye Iej mes DeeÙee nw.’’ pescme keâer yeele hej keäueeme ceW "nekesâ ietbpe G"s. ‘‘cegPes ueielee nw De heesveer efJeo št šsume keânvee ]pÙeeoe "erkeâ nesiee.’’ pescme kesâ meeLe KeÌ[er ueÌ[keâer ves keâne. ceevemeer keâes Decesefjkeâe DeeÙes ngS Skeâ mehleen ner ngDee Lee. ceeb keâer efJeveleer hej Decesefjkeâe ceW jnves Jeeues ÛeÛesjs ÛeeÛee ves oÙee keâj kesâ ceevemeer keâes Deheves Ùeneb DeeßeÙe osves keâer ke=âhee keâer Leer. leer›e cesOee Deewj nj hejer#ee ceW ØeLece mLeeve heeves Jeeueer ceevemeer kesâ efhelee keâes Deheveer ceevet yesšer hej ieJe& Lee. keâbhÙetšj meeFbme ceW yeer. šskeâ. ceW DeÛÚs Debkeâ heeves hej Gmekesâ heehee ves efve§eÙe keâj efueÙee — ‘‘Deheveer yesšer keâes keâbhÙetšj meeFbme ceW heesmš «espÙegSMeve keâjves Decesefjkeâe Yespebtiee. cegPes hetje efJeÕeeme nw, Jeneb Yeer Ùen DeJJeue vebyej hej jnsieer.’’ ‘‘keäÙeeW ueÌ[keâer keâes Pet"s meheves efoKee jns nes? ueÌ[keâer keâer peele nw oes-Ûeej meeue ceW Meeoer kesâ yeeo hejeÙes Iej Ûeueer peeÙesieer. heÌ{ves kesâ efueS keäÙee Decesefjkeâe ner jn ieÙee nw?’’ ceeb jes<e efoKeeleeR. ‘‘Dejs keâceuee legce Deheveer yesšer keâes meeOeejCe cele mecePees, cesjer yesšer ner cesje veece jesMeve keâjsieer. Fmes lees Decesefjkeâe ]pe¤j peevee nw, Ùen cesjer ef]peboieer keâe mehevee nw. efpeme yesšs hej Deeme ueieeÙes yew"s Les, Jen lees ]Keeveoeve hej keâuebkeâ ueiee keâj keâneR Yeeie ieÙee. Deye cesjer ceevet ner cesjs meheves hetjs keâjsieer.’’ YeeF& keâe Iej mes DeÛeevekeâ Yeeie peevee Skeâ Ssmeer ogKeo Iešvee Leer efpemeves hetjs heefjJeej keâes leesÌ[ efoÙee, hej ceevemeer kesâ heehee ves Deheves keâes menspe, ceevemeer hej ner Dehevee hetje OÙeeve keWâefõle keâj efoÙee Lee. nukesâ meebJeues jbie kesâ meeLe Deekeâ<e&keâ veÙeve vekeäMe Jeeueer ceevemeer keâer yegefæ-Øeoerhle DeebKeW DeveeÙeeme ner otmejeW keâes Deeke=â° keâj uesleer LeeR, meeoe peerJeve GÛÛe efJeÛeej keâer yeele Gme hej hetjer lejn mes ÛeefjleeLe& nesleer Leer. heehee keâer lejn ceevemeer ves Yeer Decesefjkeâe kesâ meheves osKeves Meg™ keâj efoÙes Les. meesÛeleer Deiej Jen Decesefjkeâe henbgÛe keâj Sce. šskeâ. ceW DeÛÚs Debkeâ hee mekeâer lees ceeb-heehee keâe YeeF& kesâ Iej mes Ûeues peeves keâe og:Ke kegâÚ keâce keâj mekesâieer. hej pees meesÛee peeÙes Jees ncesMee hetje ner lees veneR neslee. efhelee keâer Deekeâefmcekeâ ce=lÙeg ves ceevemeer Deewj Gmekeâer ceeb keâes peerJeve keâer keâšg JeemleefJekeâlee mes heefjefÛele keâje, GvnW mleyOe keâj efoÙee. Goej efhelee ves Kegues neLeeW otmejeW keâer meneÙelee keâj kesâ ÙeMe ]pe¤j heeÙee, hej Deheves heefjJeej kesâ efueS kegâÚ veneR ÚesÌ[ ieÙes Les. Deheveer efmLeefle mecePe keâj ceevemeer ves Yeejle ceW ner keâbhÙetšj meeFbme ceW Sce.šskeâ. keâjves keâe efve§eÙe efkeâÙee, hej keâceuee keâes heefle keâe Debeflece mehevee Ùeeo nes DeeÙee. pees Yeer nes peeÙes ceevemeer kesâ efhelee keâer Deeef]Kejer FÛÚe Jen ]pe¤j hetjer keâjsieer. meyemes yeÌ[er mecemÙee Decesefjkeâe kesâ keâe@uespe ceW heÌ{eF& kesâ efueS Yeejer ]Heâerme keâer Leer. ceevemeer kesâ DeÛÚs heefjCeece kesâ keâejCe S[ceerMeve lees nes ieÙee, hej ShueerkesâMeve osj mes henbgÛeves kesâ keâejCe mkeâe@uejefMehe veneR efceue mekeâer Leer. ceevemeer kesâ YeejleerÙe heÇes]Hesâmej keâes Ùe]keâerve Lee, ceevemeer pewmeer cesOeeJeer ueÌ[keâer Skeâ yeej Decesefjkeâe henbgÛe peeÙes lees Gmes DeeefLe&keâ meneÙelee ]pe™j efceue peeÙesieer. ceevemeer kesâ yeej-yeej cevee keâjves hej Yeer ceeb veneR ceeveer, Dehevee Iej efiejJeeR jKe keâj ceevemeer keâe Decesefjkeâe

ueb

71 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


heg<hee mekeämesvee Sce. S. (Yetieesue Je efnboer), heer-SÛe. [er (efnboer) uesKeve : je°^erÙe he$e-heef$ekeâeDeeW ceW 100 mes DeefOekeâ keâneefveÙeeb, uesKe Je Ùee$ee-mebmcejCe Deeefo ØekeâeefMele. ØekeâeMeve : keâneveer meb«eneW, GhevÙeemeeW, yeeue meeefnlÙe Je Skeâebkeâer keâer 24 hegmlekeWâ ØekeâeefMele. ceemkeâes efJe. efJe. kesâ efnboer efJeYeeie kesâ keâesme& ceW Skeâ hee"Ÿe-hegmlekeâ. JeeefMebiešve efJe. efJe. ceW hee"Ÿe-›eâce ceW keâF& keâneefveÙeeb. ØemeejCe : mLeeveerÙe Je je°^erÙe šer.Jeer. kesâ efueS Deveskeâ Mewef#ekeâ efm›eâhšeW keâe uesKeve Je efJekeâeme. ÙeLee : ØeÙeeme, Je]peto, Útvee nw DeekeâeMe, hegkeâej Deeefo. efkeâjCe yesoer, Yeercemesve peesMeer, jepeWõ ÙeeoJe, leerpeve yeeF& Deeefo keâe šer.Jeer. kesâ efueS mee#eelkeâej. efouueer Je jebÛeer DeekeâeMeJeeCeer kesâ keWâõeW mes keâF& keâneefveÙeeb Je Skeâebkeâer Øemeeefjle. je°^erÙe S[dme efveÙeb$eCe mebmLee Éeje ØeeÙeesefpele keâeÙe&›eâceeW keâe uesKeve Je efveoxMeve, efpevnW leerve Je<eeX lekeâ 12 Yee<eeDeeW ceW Øemeeefjle efkeâÙee ieÙee. DevegYeJe : keâeÙe&›eâce efveosMekeâ (mesue keâcÙetefvekesâMeve vesšJeke&â)- 9 Je<e&. Jeefj‰ efnboer DeefOekeâejer (mesue)- 12 Je<e&. ØeOeeveeÛeeÙee& (yeeskeâejes ieume& keâe@uespe)- 5 Je<e&. ØeOeeveeÛeeÙee& (ueeuee uepehelejeÙe mketâue, jebÛeer) - 3 Je<e&. efnboer Deewj Yetieesue DeefOeJeòeâe (jeGjkesâuee, yeeskeâejes Je efouueer)- 20 Je<e&. hegjmkeâej/mecceeve : yeer. S. ceW leerve mJeCe&-heokeâ Je ØeLece mLeeve (Fueeneyeeo efJe. efJe.), G. Øe. mejkeâej Éeje Glke=â°lee kesâ efueS Úe$eJe=efòe, leerve efJeefMe° mesJee hegjmkeâej (mesue, jebÛeer), ‘DeueefJeoe’ hegmlekeâ kesâ efueS YeejleerÙe Dee@Leme& efieu[ Éeje je°^erÙe hegjmkeâej. Deveskeâ mebmLeeDeeW keâer meomÙe.

keâe efškeâš ues ner efueÙee. Decesefjkeâe ceW jnves kesâ efueS osJej keâe meneje efceue ner ieÙee Lee. Deheves Fmeer ÛeÛesjs YeeF& keâes Decesefjkeâe Yespeves kesâ efueS ceevemeer kesâ heehee ves yengle yeÌ[er OevejeefMe oer Leer. Decesefjkeâe henbgÛeer ceevemeer keâes Skeâ Deewj JeemleefJekeâlee keâe meecevee keâjvee heÌ[e. ÛeeÛee kesâ Iej Gmes DeveÛeens cesnceeve keâer lejn mJeerkeâej efkeâÙee ieÙee Lee. ÛeeÛeer ves mee]Heâ MeyoeW ceW pelee efoÙee — ‘‘Ùeneb pees Yeer jnlee nw, yeoues ceW Gmes Iej kesâ keâeceeW ceW neLe yebševee heÌ[lee nw. Ùes efnbogmleeve veneR nw, peneb Iej ceW keâece keâjves kesâ efueS yeeF& Ùee veewkeâjeveer Deeleer nw. ceQ Dekesâueer meejs keâece kewâmes keâj mekeâleer ntb. peye jnves Deewj Keeves Jeeues yeÌ{Wies lees keâece Yeer lees yeÌ{siee.’’ ‘‘peer ÛeeÛeer peer, cesjer Jepen mes Deehekeâes keâesF& lekeâueer]Heâ veneR nesieer. Deehe pees keânWieer ceQ keâ™bieer.’’ keâcejs ceW Deeles ner ceevemeer keâer DeebKeeW mes Deebmet yen efvekeâues. ceeb keâe hÙeej Deewj ogueej Ùeeo nes DeeÙee. Ùes Jener ÛeeÛee-ÛeeÛeer nQ pees Gmekesâ Goej efhelee kesâ keâejCe Decesefjkeâe ceW megKe Yeesie jns nQ. Deepe keâe@uespe Deeles meceÙe Gmekeâe efoue OeÌ[keâ jne Lee, hej Gmes Deheveer #ecelee hej hetje efJeÕeeme Lee. Gmes Deheves efhelee keâe mehevee Deewj ceeb kesâ lÙeeie keâes melÙe efmeæ keâjvee nw. ceevemeer keäueeme ceW meceÙe mes hetJe& hengbÛe ieÙeer Leer. DeYeer Øees]Hesâmej keäueeme ceW veneR DeeÙes Les. pescme Deewj Gme ueÌ[keâer kesâ efjceekeäme& mes DeefJeÛeefuele ceevemeer ves Deheves yew"ves kesâ efueS keäueeme-™ce ceW Âef° [eueer. keäueeme ceW Decejerkeâer ueÌ[kesâ ueÌ[efkeâÙeeW kesâ DeueeJee kegâÚ yeenj mes DeeÙes mšt[Wšdme Les. Gmes ÛeejeW Deewj ve]pej oewÌ[eles osKe

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Skeâ ueÌ[keâer ves hegkeâeje Lee — ‘‘keâce efnÙej. legce cesjs meeLe yew" mekeâleer nes.’’ ‘‘LeQkeäme, ceQ Skeâ Jeerkeâ henues ner Fbef[Ùee mes DeeÙeer ntb. cesje veece ceevemeer nw, hej meye cegPes ceevet hegkeâejles nQ. Deehekeâe veece peeve mekeâleer ntb?’’ ceevemeer ves Meebefle mes Deb«es]peer ceW keâne. ‘‘ceQ pesefveHeâj ntb. meye cegPes pesveer keânles nQ. legce pescme Deewj ceeefjÙee keâer yeele ceeFb[ cele keâjvee, pescme keâer Deeole nw meyekeâes hejsMeeve keâjlee nw. yeÌ[s yeehe keâe yesše nw, FmeefueS ceeefjÙee pewmes kegâÚ mšt[Wšdme Gmekeâe meeLe osles nQ. "njes, ceQ legcneje heefjÛeÙe meyemes keâjeleer ntb.’’ ‘‘ieeF&pe, ceerš DeJej vÙet kegâueerie, ceevemeer G]He&â ceevet, pescme Heâe@j Ùeesj keâeFb[ Fv]Heâe@cexMeve ceevet efkeâmeer DepeeÙeye Iej mes veneR Fbef[Ùee mes DeeÙeer nw, hueerped ceeFb[ Ùeesj ueQiJespe.’’ ‘‘Dees kesâ pesveer, Deye cegPes Yeer efceme ceevet mes Fbef[Ùee kesâ yeejs ceW kegâÚ peevekeâejer uesves keâer lees hejceerMeve nw?’’ Deheveer yeele ]Kelce keâjlee pescme ceevemeer kesâ meeceves Deekeâj yew" ieÙee. ‘‘megvee nw, Fbef[Ùee ceW ueesie yuewkeâ cewefpekeâ peeveles nQ. Deheves cewefpekeâ mes Jees Deeoceer keâes yeboj yevee osles nQ. efnbogmleeve keäÙee meebhe Deewj yebojeW keâe osMe nw?’’ pescme ves Mejejleer Deboe]pe ceW hetÚe. pescme keâer yeele hej hetje keäueeme nbme heÌ[e, hej ceevemeer ves Meebefle mes keâne — Deehe lees kebâhÙetšj meeFbme kesâ mšt[Wš nQ, Fbšjvesš hej Fbef[Ùee kesâ yeejs ceW heÌ{ ueerefpeS. Deehe peeve peeÙeWies

peveJejer-petve 2014 72


efnbogmleeve kewâmee osMe nw. Jewmes lees [eefJe&ve keâer LÙeesjer kesâ Devegmeej nce meYeer kesâ hetJe&pe yeboj ner Les.’’ ‘‘Skeâ yeele lees ceeveveer heÌ[sieer, ceevet yengle FbšsefuepeWš nw. pescme ves ceevemeer keâes ØeesJeeskeâ keâjvee Ûeene, hej Gmeves keäÙee ceekexâ keâe peJeeye efoÙee nw.’’ pesveer ves ceevemeer keâer leejer]Heâ keâer. ‘‘ceevemeer, legce keâbhÙetšj meeFbme keâer heÌ{eF& keâjves Decesefjkeâe DeeÙeer nes, hej Deye lees Yeejle Yeer lekeâveerkeâer #es$e ceW yengle Deeies nw. legce Deheves osMe ceW Yeer Ùener keâesme& keâj mekeâleer LeeR. ceeFkesâue ves meJeeue efkeâÙee. ‘‘yeÛeheve mes cesje mehevee Lee, Decesefjkeâe keâer efkeâmeer DeÛÚer ÙetveerJeefme&šer mes heesmš «espegSMeve keâ¤b. cesjs heehee Yeer Ùener Ûeenles Les. Gvekeâe mehevee hetje keâjves ceQ Ùeneb DeeÙeer ntb.’’ Flevee keân keâj ceevemeer Ûeghe nes ieÙeer. ceevemeer Ùen osKe keâj Dee§eÙe& ceW heÌ[ ieÙeer efkeâ keäueeme ceW Øees]Hesâmej efJevmeWš kesâ ØeJesMe hej Yeer mšt[Wšdme Gvekesâ Deeoj ceW KeÌ[s veneR ngS yeefukeâ pescme lees šsyeue hej hewj jKes ce]pes mes keâeskeâ heerlee jne. Øees]Hesâmej ves meyekeâe heefjÛeÙe ues keâj heÌ{evee Meg™ efkeâÙee. ceevemeer hetjs OÙeeve mes Øees]Hesâmej keâe ueskeäÛej megve jner Leer Deewj kegâÚ veesš Yeer keâjleer pee jner Leer. LeesÌ[er osj ceW ner pescme Deewj Gmekesâ oes-leerve meeLeer keäueeme ÚesÌ[ keâj yeenj Ûeues ieÙes. Gmekesâ meeLe Skeâ ueÌ[keâer Yeer Ûeueer ieÙeer Leer. Gvekesâ yeenj peeves hej Yeer Øees]Hesâmej ves keâesF& Øeefleef›eâÙee ]peeefnj veneR keâer Deewj henues keâer lejn mes ner ueskeäÛej osles jns. keäueeme kesâ yeeo efJeefmcele ceevemeer ves pesveer mes hetÚe — ‘‘Ùeneb Øees]Hesâmej keâe keäueeme ÚesÌ[ keâj yeenj peeves hej Øees]Hesâmej keâes keâesF& DeesypeskeäMeve veneR neslee?’’ ‘‘veneR, Ùen mšt[Wš keâer Deheveer efjmhee@efvmeefyeefuešer nw, Jewmes mescesmšj kesâ keâece hej ceekeäme& efceueles nQ. pescme yesno Mejejleer Deewj kesâÙejøeâer nesves kesâ yeeJepeto yengle FbšsefuepeWš nw. FmeerefueS Øees]Hesâmej keâes Gmemes efMekeâeÙele veneR nesleer. pees ueÌ[keâer pescme kesâ meeLe yeenj ieÙeer Leer, Jen ceeefjÙee nw Deewj pescme keâer ]Keeme oesmle nQ.’’ ceevemeer keâer mecePe ceW Dee ieÙee Yeejle Deewj Decesefjkeâe ceW yengle Deblej nw Deewj Gmes Fme Deblej keâes mecePevee nw Deewj Gmekesâ Deveg¤he Deheves keâes {euevee nesiee. Iej ceW ÛeeÛeer keâe ™Kee JÙeJenej Gmes Deenle keâjlee, hej Deheveer efmLeefle keâes ceeb mes efÚheeÙes jKeleer. Iej keâe yengle mee keâece Gmekesâ ef]pecces Dee ieÙee Lee. keâece ]Kelce keâjkesâ Jen efoveYej heÌ{eÙes ieÙes uesmevme oesnjeleer. keäueeme ceW pees Øee@yuesce oer peeleeR, GvnW mee@uJe keâjleer. Flevee ]pe¤j Lee keâef"ve mes keâef"ve Øee@yuesce Yeer Jen peuo ner

73 peveJejer-petve 2014

mee@uJe keâj uesleer. pesveer kesâ meeLe Gmekeâer DeÛÚer efce$elee nes ieÙeer Leer. Dekeämej pesveer Øee@yuesce mee@uJe keâjves ceW ceevemeer keâer meneÙelee uesleer. pesveer ceevemeer keâer yegefæ mes Ûecelke=âle nesleer. osj jele lekeâ yeòeer peueeÙes jKeves hej ceevemeer keâes ÛeeÛeer keâer yeeleW Yeer megveveer heÌ[leeR, hej ceevemeer kesâ heeme Deewj keâesF& efJekeâuhe Yeer veneR Lee. keâYeer-keâYeer ÛeeÛeer kesâ [j mes ceesceyeòeer keâer nukeâer jesMeveer ceW heÌ{eF& keâjleer ceevemeer keâer DeebKeW Yej DeeleeR. Decesefjkeâe Deekeâj JÙeefòeâ efkeâleves mJeeLeea Deewj JÙeeJeneefjkeâ nes peeles nQ, ÛeeÛee-ÛeeÛeer Fme yeele kesâ GoenjCe Les. DeYeer lekeâ ceevemeer keâes mkeâe@uejefMehe veneR efceue mekeâe Lee. Gmekesâ DeeJesove hej efJeYeeieeOÙe#e ves Gmemes keâne Lee, Ùeefo ceevemeer keâes mescesmšj ceW ØeLece mLeeve eqceues Ùee yengle DeÛÚs vebyej DeeÙeW lees Jen Úe$eJe=efòe keâer n]keâoej nes mekeâleer nw. Deheves meeLe ueeÙes meerefcele hewmeeW keâes ceevemeer yengle meesÛe-mecePe keâj ]KeÛe& keâjleer. jespe yeme mes Deeves-peeves ceW Gmekeâe keâe]Heâer meceÙe yeyee&o nes peelee, hej otmeje keâesF& GheeÙe Yeer veneR Lee. pesveer keâes ceevemeer kesâ meeLe menevegYetefle Leer. ‘‘ceevet, yeme ceW keäueeme kesâ efueS Deeves-peeves ceW lesje yengle meceÙe JÙeLe& peelee nw, Decesefjkeâe ceW Deheves heeme keâej Ùee yeeFkeâ nesves mes yengle Deemeeveer nesleer nw. Deiej legce [^eFefJebie peeveleer nes lees legce keâesF& hegjeveer keâej ]Kejero mekeâleer nes. Fmekesâ DeueeJee legce Ûeenes lees keâneR heeme ceW efkeâmeer ueÌ[keâer kesâ meeLe Deheeš&dceWš MesÙej keâj mekeâleer nes. let keâns lees ceQ efkeâmeer ueÌ[keâer mes yeele keâ¤b, lesje yengle meceÙe yeÛe peeÙesiee.’’ ‘‘Lewkeäme, pesveer, cegPes lekeâueer]Heâ menves keâer Deeole nw. ceQ Skeâ heefjefÛele ]Hewâefceueer kesâ meeLe jnleer ntb. legce peeveleer nes, cegPes ]HeâeFvesefvMeÙeue-S[ veneR efceueleer nw. ceQ DeYeer keâej De]Heâes[& veneR keâj mekeâleer. DeYeer ceQ Deheeš&ceWš Yeer MesÙej keâjves keâer efmLeefle ceW veneR ntb. legce hejsMeeve cele nes.’’ Flevee keân keâj ceevemeer Ûeghe nes ieÙeer, hej Ûesnjs hej Goemeer mhe° Leer. ceevemeer keäueeme ceW Meeble jnleer, Deiej efkeâmeer ves keâesF& yeele hetÚer lees peJeeye os osleer, hej Deheveer Deesj mes efkeâmeer kesâ meeLe yeele veneR keâjleer. Dekeämej Jen pewmes keâneR Kees meer peeleer, Ûesnjs hej Goeme ÚeÙee lewj peeleer. ‘‘ieeF&]pe, Ùes ueÌ[keâer ceevemeer Fleveer Ûeghe kewâmes jnleer nw, Ssmee ueielee nw pewmes efkeâmeer Devepeeveer ogefveÙee ceW Deekeâj Kees ieÙeer nw.’’ nsvejer lee]p]pegye keâjlee. ‘‘ueielee nw Fmekeâer nbmeer keâesF& [sefJeue ues ieÙee nw. DeeF& nsš meÛe ieume&. Fmes lees Jeeheme Fbef[Ùee ner hewkeâ keâjkesâ Yespevee DeÛÚe nesiee.’’ pescme cegbn yevee keâj keânlee. ‘‘ueielee nw, legPes Fme ueÌ[keâer mes [j ueielee nw, keâneR

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Deheves yuewkeâ cewefpekeâ mes legPes yeboj ve yevee os. Deeef]Kej Fbef[Ùee mes DeeÙeer nw, keâeuee peeot peeveleer nesieer.’’ je@efyeve ves ce]peekeâ efkeâÙee. ‘‘Meš Dehe, Ssmeer yeele keânves keâer lesjer efnccele kewâmes ngF&? Fme yuewkeâ kewâš keâer ce]peeue pees cesjs heeme Yeer Heâškeâ mekesâ.’’ pescme keâe Ûesnje ]iegmmes mes ueeue nes ieÙee. ‘‘veeje]pe keäÙeeW neslee nw, ceQ lees ce]peekeâ keâj jne Lee, Gme efove letves ner keâne Lee Fbef[Ùee kesâ ueesie keâeuee peeot peeveles nQ. Jewmes Gmes keâeueer efyeuueer keânvee efyeuekegâue ]ieuele nw cegPes lees Ùes ueÌ[keâer yeÌ[er ÛeeefceËie ueieleer nw. DeeF& ueJe nj keâe@Heâer keâuej. Fmeer keâuej kesâ efueS lees nce efkeâleveer meve-šwefvebie keâjles nQ.’’ je@efyeve ves keâne. ‘‘keâe@Heâer keâuej Ùee keâÌ[Jee šsmš?’’ pescme efÛeÌ{ ieÙee. ‘‘cegPes lees Ùen Yeesueer meer ueÌ[keâer ‘ieue& Fve De Jeb[j ueQ[’ ueieleer nw. FmeerefueS Ssmeer KeesÙeer-KeesÙeer–meer jnleer nw.’’ meeFceve ves Deheves ceve keâer yeele keâner.’’ ‘‘Dejs Jeen keäÙee veece efoÙee nw, Deye nce Gmes lesjs efoÙes veece mes ner hegkeâejWies ‘ieue& Fve Jeb[j ueQ[’, let lees ]peerefveÙeme nw, meeFceve.’’ nsvejer ves Yeer ]KegMeer ]peeefnj keâer. ‘‘Deesn iee@[, nce Gme ]Heâeuelet keâeueer efyeuueer kesâ yeejs ceW yeele keâjkesâ Dehevee šeFce keäÙeeW Jesmš keâj jns nQ. uesšdme iees, pescme nceW peevee nw.’’ Deye lekeâ Ûeghe KeÌ[er ceeefjÙee mes Deye veneR jne ieÙee. Gme jele Yeejer mvees-Heâeue ngDee Lee. meyesjs G"er ceevemeer Iej kesâ yeenj efyeÚer ye]He&â keâer me]Hesâo Ûeeoj osKe keâj ]KegMe nes ieÙeer. Gmeves peerJeve ceW henueer yeej ]peceerve hej Fleveer ye]He&â osKeer Leer. keäueeme kesâ efueS lees peevee ner Lee. ve peeves keäÙee meesÛe keâj ÛeeÛee ves keâne — ‘‘ceevet, Deepe legPes yeme mšQ[ lekeâ peevee keâef"ve nesiee, ceQ keâej mes ÚesÌ[ otbiee. hej kegâÚ peuoer Ûeuevee nesiee. let lewÙeej nw vee?’’ ‘‘peer ÛeeÛee peer’’, ÛeeÛee kesâ Fleves mes kebâmeve& hej ner ceevemeer keâer DeeKeW Yej DeeÙeeR. keäueeme kesâ meeceves keâe]Heâer mvees pecee Leer. yeenj meeLe kesâ ueÌ[kesâ mvees keâer yee@ue yevee keâj Skeâ-otmejs hej HeWâkeâ keâj Kesue jns Les. mvees hej Ûeueves keâe DeYÙeeme ve nesves keâer Jepen mes ceevemeer keâe heebJe ye]He&â hej efH] eâmeue ieÙee. ceevemeer kesâ efiejles ner meeFceve, nsvejer Deewj otmejs ueÌ[kesâ Gmes G"eves ceW ceoo keâjves kesâ efueS Dee ieÙes. G"leer ngF& ceevemeer kesâ Ûesnjs hej mebkeâesÛe keâer ueeefuecee Úe ieÙeer. ‘‘mee@jer, cegPes mvees hej Ûeueves keâer Øewefkeäšme veneR nw. LeQkeäme Heâe@j Ùeesj nsuhe.’’ ‘‘Fšdme Deeskesâ, ceQ Yeer keâF& yeej efiej Ûegkeâe ntb.’’ meeFceve

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ves Gmekeâe mebkeâesÛe otj keâjvee Ûeene. ‘‘Dejs Deiej Fmekesâ heeme mvees yetšdme kesâ efueS hewmes veneR nQ lees ceQ [esvesš keâj otb?’’ pescme ves ceevemeer kesâ ceecetueer meQ[ue osKe keâj še@vš efkeâÙee. ‘‘vees LeQkeäme, efkeâmeer mes YeerKe uesves keâer peien ceQ yeej-yeej efiej keâj G"vee hemebo keâ™bieer.’’ Deheceeve mes ceevemeer keâer DeebKeW peue G"eR. pescme Gmekeâer DeeJee]pe keâer les]peer mes DeJeekeâ jn ieÙee. ‘‘pescme Deheves keâes mecePelee keäÙee nw, lesjer Fbmeuš keâjves keâer Gmekeâer efnccele kewâmes ngF&? Deheves Heâeoj keâer Deceerjer hej meyekeâes veerÛee efoKeelee nw. DeYeer peekeâj Gmekeâer ]Keyej uesleer ntb.’’ hetjer yeele megve keâj pesveer veeje]pe nes ieÙeer. ‘‘veneR pesveer, MeeÙeo Gmekeâer yeele ceW kegâÚ meÛÛeeF& ]pe¤j nw. Ùeneb lees Dekeämej mvees-Heâeue nesiee, cegPes mvees-yetšdme ]Kejeroves ner neWies. legPes lees helee nesiee yetš efkeâleves [e@uej ceW efceueWies.’’ mebkeâesÛe mes ceevemeer ves hetÚe. ‘‘Skeâ yeele keântb, cegPes ]ieuele lees veneR mecePesieer.’’ ‘‘veneR pesveer, let ner lees cesjer meÛÛeer oesmle nw, lesjer yeele ceW ]pe¤j cesjer YeueeF& nesieer.’’ ‘‘osKe Deepekeâue keâF& peien mesue Ûeue jne nw. Skeâ ogkeâeve ceW DeeOes oeceeW hej petles efceue jns nQ. Ùeneb ]pÙeeoelej ueesie Ssmes ner mesue keâe Fble]peej keâjles nQ. Deiej let Ûeens lees ceQ lesjs meeLe Ûeue mekeâleer ntb.’’ ‘‘LeQkeäme, pesveer, keâue hewmes ues DeeTbieer leye lesjs meeLe Ûeuetbieer.’’ ‘‘hewmes keâer efÛeblee cele keâj, cesjs heeme [sefyeš keâe[& nw, Ùeneb kewâMe keâce ner jKee peelee nw. meejs hesceWšdme keâe[& mes keâjles nQ. hewmes keâue os osvee. Deiej keâue efHeâj mvees Heâeue ngDee lees legPes Ùeneb Deeves ceW cegefMkeâue nesieer.’’ pesveer ves hÙeej mes keâne. petleeW keâer ogkeâeve hej lejn-lejn kesâ petles, ÛehheueeW kesâ meeLe mvees yetšdme mepes ngS Les. ceevemeer ves meyemes keâce oece Jeeues yetšdme hemebo efkeâÙes Les. Deheveer DeeeqLe&keâ efmLeefle Jen peeveleer Leer. Deye Gmes otmejer megyen keâe Fble]peej Lee peye Jen Deheves yetšdme henve keâj peeÙesieer. otmejs oes-Ûeej efove mvees-Heâeue ve nesves mes ceevemeer efvejeMe nes ieÙeer. efHeâj efpeme efove mvees Heâeue ngDee ceevemeer Glmeen mes Deheves yetšdme henve keâj keâe@uespe ieÙeer. ye]He&â hej Ûeuevee yengle Deemeeve ueie jne Lee. Gmekesâ ceve ceW DeÛeevekeâ ner ]KÙeeue DeeÙee pescme Gmekesâ yetšdme hej keâesF& efjceeke&â ]pe¤j osiee, hej pescme DeYeer henbgÛee ner veneR Lee. MeeÙeo ceevemeer kegâÚ efvejeMe Yeer ngF& Leer. Gme efove kesâ pescme kesâ Deheceevepevekeâ MeyoeW keâer peien Deepe kegâÚ

peveJejer-petve 2014 74


DeÛÚe megveves keâer FÛÚe ceve ceW jner nesieer. heeme kesâ keâe@uespe ceW Skeâ keâbhÙetšj-efJeMes<e%e keâe ueskeäÛej Lee, GmeceW ceevemeer kesâ efJeYeeie keâes Yeer Deecebef$ele efkeâÙee ieÙee Lee. efveÙele efove hej meyekeâes yeme mes peevee Lee. ceevemeer Gvekeâe ueskeäÛej megveves kesâ efueS yengle Glmegkeâ Leer. efJeMes<e%e keâes Deheves Glke=â° keâeÙeeX kesâ efueS yengle mes hegjmkeâej efceues Les. efveÙele meceÙe hej efJeYeeie kesâ meejs mšt[Wšdme yeme keâer Øeleer#ee keâj jns Les, leYeer pescme Deheveer ueeue ueskeämeme keâej ceW Dee hengbÛee. Gmekesâ meeLe meeceves Jeeueer meerš hej Meeve mes ceeefjÙee yew"er Leer. pescme ves ueÌ[efkeâÙeeW keâes DeeJee]pe oer — ‘‘ns Deeue yÙetšerHegâue ieume&, DeeFS Deewj cesjer keâej keâer MeesYee yeÌ{eFS.’’ oes-leerve ueÌ[efkeâÙeeW kesâ meeLe pesveer ves ceevemeer keâe neLe KeeRÛeles ngS Deeies yeÌ{vee Ûeene. ceevemeer efnÛeefkeâÛee jner Leer, hej pesveer Gmes KeeRÛe jner Leer. ‘‘neÙe pesveer ef[Ùej, DeeF& mes[ yÙetšerHegâue ieume& Deesveueer. Deheves meeLe efpemes uee jner nes, Gmemes cesjer keâej keâer Meeve ceW Oeyyee ueie peeÙesiee. mee@jer legce Ûeenes lees Dekesâueer Dee mekeâleer nes.’’ ‘‘iees št nsue efJeo Ùet. Sb[ Ùeesj keâej. nce yeme mes DeeÙeWies.’’ ]iegmmes mes peJeeye osleer pesveer ceevemeer kesâ meeLe yeme keâer Deesj Ûeue oer. ‘‘pesveer, let keâej ceW Ûeueer peeleer. cesjer Jepen mes....’’ ‘‘"erkeâ keân jner nw lesjer Jepen mes Gme Ieceb[er keâer yeeleW megveves mes yeÛe ieÙeer. osKe uesvee Skeâ efove Fmes Deheves Ieceb[ keâer me]pee ]pe¤j efceuesieer.’’ ceevemeer keâer yeele keâeš keâj pesveer ves ]iegmmes mes keâne. efJeMes<e%e kesâ meejieefYe&le ueskeäÛej ves ceevemeer keâe leveeJe otj efoÙee. ceevemeer ves ØeMveesòej mesMeve ceW pees meJeeue hetÚ,s Gvekeâer efJeMes<e%e ves yengle ØeMebmee keâer Deewj ceevemeer kesâ GppJeue YeefJe<Ùe kesâ Øeefle efJeÕeeme Øekeâš efkeâÙee. ueewšles meceÙe yeme ceW Yeer meeFceve, nsvejer, je@eyf eve Deewj otmejs meeefLeÙeeW ves ceevemeer keâes yeOeeF& oer. ‘‘nceW lees helee ner veneR Lee nceejs meeLe ceevemeer veece keâer Skeâ ]peerefveÙeme ueÌ[keâer heÌ{leer nw.’’ je@efyeve ves keâne. ‘‘cegPes lees ceevemeer kesâ ØeMve lekeâ mecePe ceW veneR DeeÙes.’’ nsvejer ves mJeerkeâej efkeâÙee. ‘‘Dejs FmeerefueS lees Skeämeheš& ves keâne ceevemeer keâe HeäÙetÛej yengle yeÇeFš nw.’’ pesveer ves ]KegMeer mes keâne. ‘‘ceevemeer Fmeer yeele hej keâue keäueeme kesâ yeeo š^erš nes peeÙes.’’ meeFceve ves keâne. ‘‘ceevemeer keâer Deesj mes š^erš ceQ otbieer. cegPes ]KegMeer nw, ceQ Skeâ ]peerefveÙeme keâer øeWâ[ ntb.’’ pesveer ves peesMe mes keâne. Demeue ceW Jen ceevemeer keâer DeeefLe&keâ efmLeefle peeve Ûegkeâer Leer.

75 peveJejer-petve 2014

‘‘Lewkeäme, pesveer, Ùen cesje Yeer meewYeeiÙe nw efkeâ cegPes legce pewmeer oesmle efceueer.’’ ceevemeer pesveer keâer DeeYeejer Leer. Deye meye meeLeer ceevemeer keâer yegefæ keâe ueesne ceeve Ûegkesâ Les. otmejs efove peye ceevemeer keäueeme kesâ efueS henbgÛeer lees osKee meye meeLeer leveeJe ceW Les. meyekesâ ÛesnjeW hej efÛeblee Leer. pesveer ceevemeer keâe neLe hekeâÌ[ keâj Skeâ Deesj ues ieÙeer. ‘‘peeveleer nw, keâue jele pescme keâe Skeämeer[Wš nes ieÙee. les]pe mheer[ ceW keâej Ûeuee jne Lee, keâej hesJeceWš mes škeâje keâj Gueš ieÙeer. pescme meerefjÙeme nw. Gmekeâe yengle ]Ketve yen ieÙee nw. cegPes ueie jne nw, keâue ner ceQves keâne Lee Gmes Deheves Ieceb[ keâer me]pee efceuesieer. Deepe Deheves keâns ngS hej yengle og:Ke nes jne nw.’’ pesveer leveeJe ceW Leer. ‘‘veneR pesveer, efkeâmeer kesâ keânves mes kegâÚ veneR neslee. let Deheves keâes oes<e cele os. les]pe mheer[ ceW keâej Ûeueevee "erkeâ veneR neslee, Gme hej kebâš^esue veneR jn heelee. pescme efkeâme ne@efmhešue ceW nw?’’ ‘‘peerpeme-cesjer ne@efmhešue ceW nw. Øee@yuesce Ùen nw efkeâ Gmekeâe yue[ «eghe yeer-vesiesefšJe nw. Ùen «eghe yengle jsÙej neslee nw, pescme keâes keâeHeâer yue[ keâer ]pe¤jle nw. keâe@uespe ceW yue[ [esvesš keâjves kesâ efueS Deheerue keâer ieÙeer nw.’’ ‘‘pesveer, cegPes peuoer ne@efmhešue peevee nw, cesje yue[-«eghe yeer-efveiesefšJe nw. cesje yue[ pescme kesâ keâece Dee mekeâlee nw.’’ ceevemeer keâer DeeJee]pe ceW meÛÛee kebâmeve& Lee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ


‘‘keäÙee let Gme pescme kesâ efueS yue[ [esvesš keâjsieer? Yetue ieÙeer Jees lesjer efkeâleveer Fbmeuš keâjlee jne nw?’’ ‘‘Ùes Je]keäle Jes meye yeeleW Ùeeo keâjves keâe veneR nw, FbmeeefveÙele kesâ veeles cegPes efkeâmeer keâer peeve yeÛeeveer nw. cegPes ne@efmhešue ues Ûeuesieer, pesveer hueer]pe.’’ pesveer kesâ meeLe henbgÛeer ceevemeer ves [e@keäšj keâes yeleeÙee efkeâ Gmekeâe yue[-«eghe yeer-vesiesefšJe nw Deewj Jen yue[ [esvesš keâjves keâes lewÙeej nw. Jen yeeefueie nw Dele: Ssmes efveCe&Ùe Jen mJeÙeb ues mekeâleer nw. ceevemeer keâe jòeâ-hejer#eCe kesâ efueS ues efueÙee ieÙee. pescme kesâ hesjWšdme ceevemeer kesâ mej hej neLe jKe keâj ogDee osles jns. ceevemeer keâe jòeâ pescme kesâ efueS metšsyeue heeÙee ieÙee. ceevemeer keâe yue[ pescme keâes ÛeÌ{eÙee peeves ueiee. yue[ osves kesâ yeeo ceevemeer ves [e@keäšj mes keâne — ‘‘[e@keäšj peye Yeer cesje Deewj yue[ ÛeeefnS cegPes FvHeâe@ce& keâj oerefpeSiee. ceQ hetjer lejn mes mJemLe ntb. Deiej cesje jòeâ pescme keâes peerJeve os mekesâ lees cegPes yengle ]KegMeer nesieer.’’ ceevemeer ves meÛÛes ceve mes keâne. ‘‘LeQkeäme, legce Skeâ yeÇsJe Deewj yengle DeÛÚer ueÌ[keâer nes. nce Deewj peien mes Yeer yue[ kesâ efueS keâesefMeMe keâj jns nQ, hej Fme cegefMkeâue Je]keäle ceW legcneje yue[ yengle keâece DeeÙee.’’ [e@keäšj ves keâne. ‘‘let meÛecegÛe DeÆgle nw, ceevet, cegPes legPe hej ieJe& nw. cegPes hetje Ùe]keâerve nw, Deye pescme p] e¤j "erkeâ nes peeÙesiee keäÙeeWekf eâ Gmekesâ Mejerj ceW lesje Goej jòeâ henbÛg e ieÙee nw.’’ pesveer YeeJegkeâ nes G"er Leer. Gme efove kesâ yeeo mes ceevemeer jes]pe keäueeme kesâ yeeo pescme keâer efmLeefle peeveves keâes ne@efmhešue peeleer Leer. efove yeerleves ueies. pescme keâer efmLeefle ceW megOeej yeleeÙee pee jne Lee, hej DeYeer Yeer Gmes ueesieeW mes efceueves keâer F]pee]pele veneR Leer. Deeef]Kej Skeâ efove pescme keâes DeeF&. meer. Ùet. mes yeenj ØeeFJesš Jee[& ceW efMe]Heäš keâj efoÙee ieÙee Deewj ueesieeW keâes Skeâ-Skeâ keâjkesâ kegâÚ osj kesâ efueS efceueves keâer F]pee]pele os oer ieÙeer. nukeâer cegmkeâeve kesâ meeLe ceevemeer ves Jee[& ceW ØeJesMe efkeâÙee. ‘‘Deye kewâmee cenmetme keâj jns nes, pescme?’’ ‘‘Skeâ meJeeue cegPes hejsMeeve keâj jne nw, legceves Dehevee yue[ cegPes keäÙeeW efoÙee, ceevemeer? ceQ Fme ueeÙekeâ veneR Lee. legcemes lees ve]pejW efceueeves keâer Yeer pegjl& e veneR keâj mekeâlee. cee]Heâer keâe n]keâoej lees nes ner veneR mekeâlee, efHeâj Yeer keäÙee cegPes cee]Heâ keâj mekeâesieer?’’ pescme keâer MeefceËoe Âef° ceevemeer kesâ Ûesnjs hej efveyeæ Leer. ‘‘Ùes keäÙee yeeleW ues yew"s, pescme legcnejs cegbn mes Ssmeer meerefjÙeme yeeleW DeÛÚer veneR ueieleeR. Deee]fKej legce keäueeme kesâ efyeboeme nerjes nes. legcnejer ÚsÌ[Keeveer ner meye SbpJeeÙe keâjles nQ.’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ceevemeer ves heefjneme ceW yeele šeueveer Ûeener. ‘‘legce meÛecegÛe meyemes efkeâleveer Deueie nes ceevet. mecePe veneR heelee keâesF& Flevee DeÛÚe kewâmes nes mekeâlee nw, peye mes nesMe DeeÙee cee@ce mes helee ueiee legceves cesjs efueS Dehevee yue[ ner veneR efoÙee yeefukeâ Gmekesâ yeeo Yeer jes]pe cesje neue peeveves Deeleer jner, keäÙeeW ceevet?’’ ‘‘Ùen keâesF& yeÌ[er yeele veneR Leer, pescme. cegmeeryele keâer IeÌ[er ceW efkeâmeer Depeveyeer keâer Yeer ceoo keâjvee nj Fbmeeve keâe ]Heâpe& neslee nw efHeâj legce lees cesjs meeLeer nes.’’ mvesn mes ceevemeer ves keâne. ‘‘Deheves yelee&Je kesâ yeejs ceW meesÛe keâj Deheves Thej Mece& Deeleer nw. Skeâ Deesj ceQ, efpemeves legcnejer Fbmeuš keâjves keâe keâesF& ceewk] eâe veneR Úes[Ì e Deewj otmejer Deesj legce pees Gme ›etâMeue Je]keäle ceW iee@[ms e keâer lejn DeeÙeeR Deewj cegPes mebkeâš mes Gyeej efueÙee. [w[ Deewj cee@ce kesâ efueS lees legce ceoj cesjer keâe Øeefle™he ner nes.’’ pescme keâer DeebKeeW kesâ cegiOe YeeJe ves ceevemeer keâes mebkegâefÛele keâj efoÙee. ‘‘yeme Deye legce peuoer mes "erkeâ nes peeDees, nce meye legcneje Fble]peej keâj jns nQ.’’ ‘‘keäÙee legce Yeer cesjer SymeWme cenmetme keâjleer nes, cesje Fble]peej keâj jner nes ceevet? Skeâ meÛe yeleeTb, ceQ legcnejs heebJeeW keâer Deenš henÛeeveves ueiee Lee. cegPes legcneje Fble]peej jnlee Lee, cesjs efueS Ùen efyeuekegâue veÙeer Heâerefuebie Leer, Ssmee keäÙeeW neslee Lee, ceevet, keäÙee legce yelee mekeâleer nes?’’ pescme keâer meJeeefueÙee ve]pej ceevemeer kesâ Ûesnjs hej Leer. ‘‘meye ceW keäÙee ceQ Meeefceue veneR ntb, pescme? Deye Ûeueleer ntb, Deepe keâe]Heâer nesce Jeke&â efceuee nw. yeeÙe.’’ pescme kesâ meJeeue keâes Devegòeefjle ÚesÌ[, Jeeheme peeleer ceevemeer keâer heer" hej pescme keâer Âef° efveyeæ Leer. Jeeefheme ueewšleer ceevemeer meesÛe ceW heÌ[ ieÙeer. pescme Gmekeâe Fble]peej keâjlee Lee. efpeme efove DeeF&. meer. Ùet. ceW S[efceš pescme keâes yeenj mes osKee Lee lees Jen efkeâlevee efvejern Deewj Yeesues efMeMeg– mee ueiee Lee. ncesMee kesâ oyebie pescme keâes Gme efmLeefle ceW osKe keâj Gmekesâ ceve ceW pescme kesâ efueS keâ®Cee keâe pJeej-mee GceÌ[ DeeÙee Lee. MeeÙeo FmeerefueS Jen jes]pe ne@efmhešue peeleer jner. keâF& yeej Gmes Ssmee ueiee pewmes Gmes osKe pescme ves cegmkegâjeves keâer DemeHeâue Ûes°e Yeer keâer Leer, hej Gmeves Gmes Dehevee Yeüce ner ceevee Lee, hej Deepe peeve heeÙeer Jen meÛe Lee. eqpeme efove keâce]peesjer kesâ keâejCe pescme ÚÌ[er kesâ menejs cegmkegâjeles ngS keäueeme ceW oeef]Keue ngDee, meyeves ]KegMeer mes Gmekeâe ]peesjoej mJeeiele efkeâÙee. meeFceve ves Deeies yeÌ{ keâj pescme mes neLe efceueeÙee.

peveJejer-petve 2014 76


‘‘LeÇer efÛeÙeme& Heâe@j ef[Ùej pescme’’, nsvejer ves ]peesj mes keâne Deewj meyeves leeefueÙeeb yepeekeâj ]KegMeer peeefnj keâer. ‘‘øeWâ[dme Deepe ceQ legce meyemes Deheveer ]ieueefleÙeeW kesâ efueS cee]Heâer ceebielee ntb. ]Keemekeâj Gme ueÌ[keâer keâe ceQ iegvenieej ntb pees Deepe cesjs ceve ceW Skeâ ceecetueer ueÌ[keâer mes Skeâ ]Keeme ueÌ[keâer keâer lejn Deheveer peien yevee Ûegkeâer nw. ceevemeer mes ceQves peevee yegjeF& kesâ yeoues YeueeF& keâjvee efkeâlevee ceneve keâeÙe& neslee nw. cesjer ef]peboieer ceW Skeâ Deewj ueÌ[keâer Yeer Leer, efpemes Deheveer oesmle mecePelee Lee, cesjs Skeämeer[Wš kesâ meceÙe Jen Deheves veÙes øeWâ[ kesâ meeLe nJeeF& Ûeueer ieÙeer. DeÛÚe ngDee cesjer DeebKeeW mes Pet" keâe heoe& nš ieÙee. Jeeoe keâjlee ntb. Deye DeÛÚeF& keâer jen hej Ûeueves keâer hetjer keâesefMeMe keâ¤biee. Gcceero nw legce meye Yeer cesje meeLe oesies.’’ pescme ves meÛÛeeF& mes keâne. ‘‘MÙeesj cesjs oesmle, nce meye lesjs meeLe nQ.’’ meeFceve ves ]KegMeer mes keâne. Jees efove nbmeer-]KegMeer ceW yeerle ieÙee. pescme kesâ Iej mes Gmekesâ "erkeâ nesves keâer ]KegMeer ceW kesâkeâ DeeÙee Lee. meyekesâ meeLe yeeleW keâjles pescme keâe heeruee Ûesnje ]KegMeer mes Ûecekeâ jne Lee. Deieues efove ceevemeer keâes keäueeme ceW ve osKe pesveer lee]p]pegye ceW heÌ[ ieÙeer. ]Heâesve hej yeele keâjves hej ceevemeer ves ®bOeer DeeJee]pe ceW yeleeÙee, Gmekeâer ceeb yengle yeerceej nQ. Fbef[Ùee ceW Gmes ne@efmhešue ceW S[efceš efkeâÙee ieÙee nw. ceevemeer keâes Fbef[Ùee peevee nesiee, hej Jeehemeer MeeÙeo ner nes mekesâ. ceeb kesâ heeme Gmes efHeâj Decesefjkeâe Yespeves kesâ efueS hewmes veneR nQ. DeYeer lees ne@efmhešue keâe ]KeÛe& ner ]pe¤jer nw. ceevemeer keâes DeeMee Leer, Gmes mkeâe@uejefMehe efceue peeÙesiee, hej DeYeer lekeâ kegâÚ veneR nes mekeâe nw. hejer#ee ceW Gmekesâ hesheme& DeÛÚs ngS Les, hej mescesmšj Skeä]peece keâe DeYeer efj]peuš veneR Dee mekeâe nw. otmejs efove keäueeme ceW pesveer mes ceevemeer kesâ efJe<eÙe ceW megve keâj meye efÛebeflele nes ieÙes. kegâÚ ner efoveeW ceW ceevemeer meyekeâes DeÛÚer ueieves ueieer Leer. Gmekeâer yegefæ Deewj Meeble mJeYeeJe ves meyekeâe efoue peerle efueÙee Lee. Dekeämej keâesF& keâef"ve meJeeue nesves hej Gmekesâ meeLeer Gmekeâer ceoo mes meJeeue nue keâjles Les Deewj ceevemeer yeÌ[er ]KegMeer mes Gvekeâer ceoo keâjleer Leer. ‘‘pewmes Yeer nes nceW ceevemeer keâer nsuhe keâjveer ÛeeefnS. Gme pewmeer efyeÇefueSbš Deewj DeÛÚer ueÌ[keâer keâes nce Kees veneR mekeâles. nceW Gmekesâ YeefJe<Ùe kesâ efueS kegâÚ keâjvee nesiee.’’ meeFceve ves keâne. ‘‘meeFceve lesjer yeele mes ceQ Yeer mencele ntb, hej Fleves hewmes kewâmes Fkeâªs keâjW?’’ je@efyeve ves keâne.

77 peveJejer-petve 2014

‘‘nce Skeâ cÙetef]pekeâ keâe@vmeš& keâe efškeâš-Mees keâj mekeâles nQ’’, efjÛe[& ves megPeeJe efoÙee. ‘‘cÙetefpekeâ keâe@vmeš& kesâ efueS Deye šeFce keâneb nw?’’ nsvejer keâer yeele ceW meÛÛeeF& Leer. ‘‘legce meyekeâes hejsMeeve nesves keâer ]pe¤jle veneR nw, cesjs [w[ ]KegMeer mes ceevemeer keâe Fbef[Ùee kesâ efueS efjšve& efškeâš DejWpe keâj oWies. Deiej ]pe¤jer ngDee lees yeeo ceW nce keâesF& Mees Ùee otmeje keâece keâj kesâ [w[ kesâ hewmes ueewše mekeâles nQ, hej MeeÙeo Gmekeâer ]pe™jle ve nes.’’ pescme ves keâne. ‘‘LeQkeäme, pescme, hej ceevemeer pewmeer mJeeefYeceeveer ueÌ[keâer legcneje ØemleeJe cebpetj veneR keâjsieer.’’ pesveer ves keâne. ‘‘ceQ keâesefMeMe keâjkesâ osKelee ntb.’’ pescme kesâ Ûesnjs hej iebYeerjlee Leer. pescme keâes Deheves Iej DeeÙee osKe, ceevemeer efJeefmcele Leer. ceevemeer kesâ Ûesnjs hej Goemeer Peuekeâ jner Leer. ‘‘pescme legce Ùeneb kewâmes, keäÙee kegâÚ keâece nw?’’ ‘‘[w[ ves legcnejs efueS Ùen hewkesâš Yespee nw.’’ ‘‘FmeceW keäÙee nw, pescme?’’ ‘‘Keesue keâj osKe uees, cegPes Yeer veneR helee.’’ efue]Heâe]Heâe Keesueves hej Fbef[Ùee kesâ efjšve& efškeâš kesâ meeLe Skeâ yeÌ[er OevejeefMe keâe Ûeskeâ Lee. ‘‘Ùes keäÙee nw, pescme, ceQ Fmes mJeerkeâej veneR keâj mekeâleer. ceQves ÛeeÛee peer mes efškeâš DejWpe keâjves keâes keâne nw.’’ ‘‘ÛeeÛeepeer MeeÙeo cegefMkeâue mes Skeâ lej]Heâ keâe efškeâš os mekeWâ, efHeâj legce Jeeheme kewâmes DeeDeesieer, ceevet?’’ ‘‘MeeÙeo cesjer efkeâmcele ceW Ùener efueKee Lee.’’ ceevemeer keâer DeebKeW Yej DeeÙeeR. ‘‘Ùe]keâerve veneR neslee ceevemeer pewmeer ueÌ[keâer Fleveer keâce]peesj nesieer, legcnejer yeeleeW mes ueielee Lee, legce Deheveer efkeâmcele ]Kego efueKeesieer. legce efkeâmeer Yeer heefjefmLeefle mes nej veneR ceeve mekeâleeR. Deye cesjer yeele ceevees, Fbef[Ùee peeDees Deewj efHeâj ceeb kesâ "erkeâ nesves hej ueewšves keâer yeele meesÛees.’’ pescme ves ]peesj os keâj keâne. ‘‘efkeâme DeefOekeâej mes legcneje Ùes Snmeeve ues mekeâleer ntb, pescme? keâneR legce cesje Snmeeve lees veneR ceeve jns nes, hej Ùes efyeukegâue ]ieuele yeele nesieer.’’ kegâÚ meesÛeleer ceevemeer yeesueer. ‘‘Skeâ efove Dehevee DeefOekeâej ]pe¤j peeve peeDeesieer. jne legcneje Snmeeve. Jees lees cesjs yue[ ceW yen jne nw, Gmemes lees Deye Úgškeâeje hee veneR mekeâlee. Deye yeme Flevee ner keântbiee. legce Fmes ]keâpe& ner mecePe keâj mJeerkeâej keâj uees. [w[ ves keâne nw, legce Deheveer ceeb keâe Fuee]pe Fbef[Ùee kesâ yesmš ne@efmhešue ceW keâjevee leYeer GvnW

keâneveer efJeMes<eebkeâ


meblees<e nesiee. Jes ]Kego Deeles, hej Deepe Ùeneb veneR nQ.’’ pescme ves yeÌ[er iebYeerjlee mes Deheveer yeele keâner. ‘‘helee veneR ceeb kewâmeer nw, Deiej Jees peuoer "erkeâ veneR ngF& lees kewâmes Jeeefheme DeeTbieer, pescme? legcneje keâ]pe& kewâmes Ûegkeâe heeTbieer?’’ ceevemeer hejsMeeve Leer. ‘‘hejsMeeve cele nes, cesjs efueS legcnW Jeeheme lees Deevee ner nesiee, ceevet. Deiej legce veneR DeeÙeeR lees ceQ ]Kego Fbef[Ùee mes legcnW Jeeefheme KeeRÛe ueeTbiee. Deheveer keâ]pe&oej keâes Ssmes ner lees veneR ÚesÌ[ otbiee.’’ Mejejle mes pescme ves keâne. helee veneR Ùen "erkeâ nw Ùee veneR, ogeJf eOee ceW ceevemeer ceewve Leer. ‘‘efkeâme meesÛe ceW heÌ[ ieÙeer ceevet, legce pewmeer Fleveer FbšsefuepeWš ueÌ[keâer keäÙee Flevee Yeer veneR mecePe mekeâer efkeâ ceQ legcemes hÙeej keâjves ueiee ntb Deewj hÙeej ceW kegâÚ Yeer keâjvee mebYeJe nw.’’ ‘‘veneR pescme legce MeeÙeo DeYeer cesjs Øeefle DeeYeej ceeve jns nes Deewj Fmes Dehevee hÙeej mecePe jns nes, hej hÙeej efyeuekegâue Deueie Ûeer]pe nesleer nw. cegPes ueielee nw legce DeYeer Deheves ceve keâes "erkeâ mes mecePe veneR hee jns nes, legcnW lees yengleeW ves Dehevee yue[ efoÙee nw, keäÙee Gve meyemes hÙeej keâj mekeâles nes.’’ ‘‘Deheves Deehekeâes Deewj Deheves ceve keâes DeYeer ner lees mecePe mekeâe ntb, ceevemeer. cegPes Deheves ceve hej hetje Ùe]keâerve nw, pees meesÛe jne ntb, Jees ]ieuele veneR nw. Ùen meÛe nw cegPes yengleeW ves yue[ efoÙee nw, Gve meyekeâe DeeYeejer ntb, hej ceQves hÙeej lees yeme Deheves Skeâ heefjefÛele mes efkeâÙee nw.’’ ‘‘Deiej ceQ keântb efkeâ cegPes legcemes hÙeej veneR, menevegYetefle nw, leye lees Ùe]keâerve keâjesies. hÙeej Skeâ lej]Heâe veneR nes mekeâlee. pescme. Deheveer heefjefmLeefleÙeeW ceW cegPes efkeâmeer mes Yeer hÙeej keâjves keâe DeefOekeâej veneR nw. efpeme GösMÙe mes Ùeneb DeeÙeer ntb, Gmes hetje keâjvee ner cesje ue#Ùe nw.’’ ceevemeer Goeme Leer. ‘‘Deiej ve]Heâjle Skeâ efove hÙeej ceW yeoue mekeâleer nw lees menevegYetefle lees hÙeej kesâ yengle ve]peoerkeâ nw, cegPes hetje Ùe]keâerve nw, cesje hÙeej legcnW cegPemes hÙeej keâjves keâes ce]peyetj keâj osiee.’’ pescme ves ÂÌ{lee mes keâne. ‘‘hueer]pe pescme, Ssmeer yeeleW cele keâjes, veneR peeveleer keâue keäÙee nesvesJeeuee nw. Fve yeeleeW keâes Je]keäle hej ÚesÌ[vee ner "erkeâ nw.’’ ‘‘cegPes Deheves Je]keäle hej hetje Ùe]keâerve nw Deewj neb jner keâue keâer yeele lees keâue ]HeäueeFš kesâ efueS šeFce hej lewÙeej jnvee nw. legcnW SÙejheesš& ÚesÌ[ves DeeTbiee. veneR, [jes cele, keâej ceQ veneR cesje [^eFJej [^eFJe keâjsiee. Jewmes Yeer legcemes Jeeoe efkeâÙee nw keâYeer lesp] e mheer[ ceW [^eFJe veneR keâ¤biee. keâneR efHeâj Skeämeer[šW keâj yew"e leye lees legce i] egmmes mes yue[ Yeer veneR oesieer.’’ pescme ves ce]peekeâ efkeâÙee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

‘‘efÚ: kewâmeer yeele keâjles nes, Fleveer lekeâueer]Heâ Pesue keâj meyekeâ veneR meerKee.’’ ceevemeer ves ceer"er efPeÌ[keâer oer. otmejs efove ceevemeer keâes ÚesÌ[ves SÙejheesš& hej pesveer kesâ meeLe keâF& meeLeer Les. pesveer ves Ûenkeâles ngS keâne — ‘‘ceevemeer lesjs efueS Skeâ ]KegMe]Keyejer nw, letves mescesmšj ceW še@he efkeâÙee nw. otmejer DeÛÚer ]Keyej pescme keâer hee@kesâš ceW nw. MeeÙeo legPes Dekesâues ceW osvee Ûeenlee nw, keäÙeeW pescme "erkeâ keân jner ntb ve?’’ ‘‘ceevemeer legcnW mkeâe@uejefMehe efceue ieÙee nw. legcnejs še@he keâjves keâer Jepen mes efpeme efove mes legceves keâe@uespe pJeeFve efkeâÙee nw, Gmeer efove mes ]HeâeFveWefMeÙeue-S[ efceueer nw. Fkeâªs hewmes efceueves keâer Jepen mes Deye lees legce keâe]Heâer hewmes Jeeueer nes ieÙeer nes.’’ nbmeles ngS pescme ves uesšj ceevemeer keâes LeceeÙee. ‘‘meÛe? legce meyekeâe Megef›eâÙee kewâmes Deoe keâ™b, cesjs keâef"ve meceÙe ceW legcnejer yesmš efJeMes]pe ves cesjer efkeâleveer ceoo keâer nw, efnccele oer nw. Deye keân mekeâleer ntb, cegPes Ùeeveer Fme ceevemeer keâes Decesefjkeâe meÛecegÛe Jeb[j ueQ[ efmeæ ngDee nw, peneb Deheves ceelee-efhelee kesâ meheves hetjs keâj meketbâieer. legceves cegPes "erkeâ veece efoÙee Lee. meeFceve.’’ ]KegMeer mes ceevemeer ves keâne. ‘‘Fmekeâe celeueye legce peeveleer Leer, nce legcnW De ieue& Fve Jeb[j ueQ[ keânles Les.’’ meeFceve ves hetÚe. ‘‘neb, Deewj Ùes Yeer peeveleer ntb, pescme cegPes yuewkeâ kewâš Ùeeveer keâeueer efyeuueer keânlee Lee, hej Jen Ùen veneR peevelee, cegPes efyeefuueÙeesb mes efkeâlevee hÙeej nw. cesjs Iej ceW Skeâ hÙeejer–meer keâeueer efyeuueer nw.’’ nbmeles ngS ceevemeer ves keâne. ‘‘lees Skeâ meÛe Deewj Yeer peeve uees, pescme keâes Yeer keâeueer efyeuueer DeÛÚer ueieves ueieer nw Ùeeveer Gmes yuewkeâ kewâš mes hÙeejmee nes ieÙee nw, keäÙeeW pescme ]ieuele lees veneR keân jner ntb?’’ pesveer ves Mewleeveer mes keâne. ‘‘Oeòe, pees peer ceW Deelee nw yeesue osleer nw.’’ keânleer ceevemeer keâe Ûesnje Deyeerjer nes ieÙee. ‘‘neb, Deye cegPes yuewkeâ kewâš yengle DeÛÚer ueieleer nw. legce meÛe keân jner nes, pesveer.’’ ceevemeer hej hÙeej Yejer ve]pej [eueles pescme ves keâne. ]HeäueeFš keâe DeveeGvmeceWš nes jne Lee. pescme kesâ neLeeW mes ueeue iegueeye uesleer ceevemeer meyekeâer MegYe keâeceveeDeeW kesâ meeLe efmekeäÙeesefjšer Ûeskeâ kesâ efueS Ûeue oer. Deye Gmekeâer DeebKeeW ceW Fme Jeb[j ueQ[ ceW Jeehemeer kesâ efve§eÙe keâer Ûecekeâ Leer. 13819 NE 37TH Pl, Bellevue, WA 98005 Tel : 425-869-5679 E-mail : pushpasaxena@hotmail.com

peveJejer-petve 2014 78


keâneveer

megyen nesves Jeeueer nw yeõerveeLe efmebn YeeefšÙee oer DeHeveer ieefle mes yen jner nw. jele nesves mes Henues peye Deeke=âefleÙeeb cee$e ÚeÙee-meer ner efoKeleer nQ Deewj jele keâe mevveeše DeejbYe nes jne neslee nw veoer kesâ yenles Heeveer keâe Meesj JeeleeJejCe ceW THej G"ves ueiee nw. Ùen Gmeer meceÙe keâer yeele nw. veoer efkeâveejs Skeâ Œeer ieesue HelLej Hej yew"er nw. Jen LeesÌ[er-LeesÌ[er osj yeeo veoer ceW keâbkeâj-HelLej Hesâbkeâ jner nw. ueielee nw, Jen Goeme nw. ceiej Gmekeâer Goemeer veneR osKeer pee jner nw, kesâJeue keâbkeâj-HelLej Hesâbkeâves mes Helee Ûeuelee nw efkeâ Jen Goeme nesieer. SkeâeSkeâ Jen cenmetme keâjleer nw efkeâ keâesF& HeerÚs mes oewÌ[lee Dee jne nw. ÛeeQkeâleer nw. HelLej Hesâbkeâves keâer HeÇef›eâÙee ®keâleer nw. Jen ®keâer nw. Hesâbkeâe peeves Jeeuee HelLej Gmeer lejn neLe ceW jn peelee nw. cegÌ[leer nw Deewj osKeleer nw efkeâ Skeâ Œeer Deeke=âefle yeonJeeme meer oewÌ[leer LeHHe...LeHHe keâjleer yeÌ{er Dee jner nw veoer keâer Deesj. meceerHe Deeves Hej Gmeves DeeJee]pe oer, keâewve? ceiej Gmekeâer nukeâer nebkeâ-meer DeeJee]pe keâe Gmes keâesF& Snmeeme veneR ngDee. ueiee Jen ®keâ veneR jner Deewj veoer cesb Úueebie ueiee osieer. Jen Úesj Hej HengbÛeer ner Leer efkeâ Gme Œeer ves ]peesj mes DeeJee]pe oer ‘‘S.. Dejer, DeesÓÓ, keâneb pee jner nw? Deeies veoer nw. yengle Jesie nw. cej peeCeer.’’ Gmekesâ neLe keâe HelLej Útš peelee nw. Jen Peškesâ mes G" peeleer nw Deewj Gmekeâer Deesj oewÌ[leer nw ceiej Œeer ®keâleer veneR nw. oewÌ[leer Jen efHeâj ]peesj mes Hegkeâejleer nw. ‘‘SsÓÓÓ, megve! keâneb pee jner nw, cejves?’’ Deewj Gmekesâ Heeme HengbÛe peeleer nw. DeÛeevekeâ DeeJee]pe megve Deewj DeHeves meceerHe efkeâmeer kesâ Jeneb nesves kesâ Snmeeme mes Œeer Peškesâ mes mebYeueleer ngF& ®keâ peeleer nw ceiej leye lekeâ Jen Heeveer ceW keâe]Heâer Deeies Ûeueer ieÙeer nw. Jen les]pe uenjeW kesâ keâe]Heâer ]keâjerye ner Leer. yeme Skeâ ]keâoce Deewj Deeies Ûeueer peeleer lees efHeâj nenekeâej keâjleer veoer Gmes DeHeves Yeerlej ues uesleer. Jen efiejves keâes nesleer nw efkeâ Henues Jeeueer Œeer Gmes Leece uesleer nw. Peškesâ mes HeerÚs KeeRÛe uesleer nw Deewj ]peje mebYeue keâj Gmes Iemeerš keâj efkeâveejs ues Deeleer nw. DeelcenlÙee keâjves pee jner Leer. cejpeeCeer Ùes peerJeve...~ yeeneW ceW HekeâÌ[er Gme Œeer keâes Jen efueše osleer nw. Gmekesâ Yeejer Mejerj keâes KeeRÛe keâj ueeves mes Lekeâeve cenmetme keâjleer nw. neb]Heâveer Útš peeleer nw. neb]Heâles ngS yeesueleer nw — ‘‘Dejer cetKe&! Ùen keäÙee keâj jner Leer? DeelcenlÙee. ÚerÓ. Ùen efJekeâjeue veoer Kee peeleer legPes. Fmekeâer uenjW ... ceiej keâesF& ØelÙegllej veneR. Jen uesšer Œeer kesâ ieeue LeHeLeHeeleer nw-- G", DeebKeW Keesue. let ef]peboe nw. efHeâj mJeÙeb mes yeesueleer nw, ‘‘]pe¤j efkeâmeer keâer meleeÙeer ngF& nw. Jevee&....’’ Œeer mes ceg]Keeefleye nes keâj, ‘‘cejpeeCeer, Ùes keäÙee keâj jner Leer?’’ Fme yeej Œeer Ûesleleer nw. G"leer nw Deewj HetÚleer nw, ‘‘ceQ keâneb ntb?’’ Henues Jeeueer Œeer ves keâne — ‘‘cesjs Heeme.’’ [tyeves Jeeueer Œeer ves HetÚe — ‘‘DeeHe keâewve?’’ ‘‘legPes yeÛeeves Jeeueer. Hej let keâewve nw? Ssmee keâjves keâer keäÙee HeÌ[er? cejpeeCeer Ùes peerJeve...’’ Jen ®keâ peeleer nw. [tyeves Jeeueer Œeer ves keâne — ‘‘ceQ keâewve ntb? ceQ.... ceQ.... ceQ... keâewve ntb?’’ Jen G"leer nw, efmej keâes Peškeâe osleer nw Deewj ÛegbÛegDeeleer-meer DeeJee]pe ceW HetÚleer nw — ‘‘ceQ keâewve ntb?’’ Ûeer]Keleer nw, ‘‘ceQ keâewve ntb?’’ Fme Ûeer]Ke kesâ meeLe Gmekeâer neb]Heâveer Útš peeleer nw. Jen les]pe-les]pe meebme uesves ueieleer nw. Henues Jeeueer Œeer ves Pegkeâ keâj Oeerces mes HetÚe — ‘‘Ùener lees ceQ HetÚ jner ntb. let keâewve

ve

79 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


yeõerveeLe efmebn YeeefšÙee 4 pegueeF&, 1947 keâes meesueve efpeues keâer Dekeâea lenmeerue kesâ ieebJe iÙeeCee ceW. mveelekeâesòej (efnob er) leLee ueeskeâ mebheke&â SJeb efJe%eeheve keâuee ceW ef[hueescee. ØekeâeMeve : ome keâneveer meb«en, Skeâ GhevÙeeme, Skeâ keâefJelee meb«en, Fmekesâ DeueeJee Deveskeâ mebheeefole meb«eneW ceW keâneefveÙeeb mebkeâefuele leLee osMe keâer Deveskeâ heef$ekeâeDeeW ceW ØekeâeefMele, kegâÚ keâneefveÙeeb Devetefole Yeer. efJekeâemeelcekeâ uesKeve, henueer mejkeâejer veewkeâjer kesâ meceÙe ceW cesef[keâue keâe@ues]pe efMeceuee keâer keâce&Ûeejer ÙetefveÙeve keâer heef$ekeâe ‘le®-ØeÚeÙee’ keâe mebheeove, keâeueeblej ceW metÛevee SJeb peve mebheke&â efJeYeeie ceW veewkeâjer kesâ meeLe meehleeefnkeâ he$e ‘efieefjjepe’ Deewj ceeefmekeâ heef$ekeâe ‘efnceØemLe’ ceW mebheeove menÙeesie. mecceeve : meeefneflÙekeâ Ùee$ee ceW mejkeâejer Deewj ]iewj-mejkeâejer mebmLeeDeeW mes kegâÚ hegjmkeâej Yeer Øeehle. DevÙe : Dekeâea-Oeeceer «eece megOeej meefceefle Deewj iÙeeCee ceb[ue efJekeâeme mebmLee kesâ DeOÙe#e heo hej jnles ngS meceepe mesJee leLee efJeefYeVe keâce&Ûeejer ÙetefveÙeveeW–SmeesefmeSMeveeW ceW Deveskeâ ieefjceeceÙe heoeW hej meef›eâÙe Yeeieeroejer. ‘Dehe&Cee’ (meeefneflÙekeâ SJeb JewÛeeefjkeâ cebÛe) kesâ DeOÙe#e heo hej Yeer keâeÙe&. Deye mejkeâejer mesJee mes efveJe=efòe kesâ yeeo uesKeve kesâ DeueeJee hewle=keâ ieebJe iÙeeCee ceW Kesleer-yeeÌ[er ceW mebueive. mebØeefle : efn. Øe. metÛevee SJeb peve mebheke&â efJeYeeie, efMeceuee ceW mebheeokeâ heo hej mes heâjJejer 2005 ceW mesJee efveJe=efòe.

nw Deewj Ùen ke=âlÙe keâjves keâer....’’ Gmeves DeHeveer yeele yeerÛe ceW ner ÚesÌ[ oer. [tyeves Jeeueer Œeer ves meebme mebÙele keâj HetÚe — ‘‘DeeHe [e...[e..Ùeve nes? pees Fme meceÙe Ùeneb.....’’ Deewj Peškesâ mes G" Gmekeâe ieuee HekeâÌ[leer nw. Henues Jeeueer Œeer ves DeHeves ieues kesâ Heeme HekeâÌ[er keâceerpe ÚgÌ[eÙeer Deewj keâne — ‘‘venerb. ceiej mecePe ues ceQ ntb.’’ [tyeves Jeeueer Œeer ves Lees[Ì e HeerÚs nškeâj keâne — ‘‘leye "erkeâ nw. ceQ, ceQ...Yeer...cesje veece [eÙeve nw. ceQ DeeoefceÙeeW Deewj yeÛÛeeW keâes Kee peeleer nb.t efJekeâjeue nbmeer nbmeleer nw, neR...neR...ner.b ..nerb ceQ, [eÙeve nt.b ’’ Deewj Gme Œeer keâer yeeneW ceW Petue peeleer nw. yesmegOe meer. Henues Jeeueer Œeer ves keâne — ‘‘legce [eÙeve veneR nes. ceQ Yeer veneR.’’ ]peje peesj mes keânleer nw — ‘‘legce [eÙeve venerb nes.’’ oÇefJele meer DeeJee]pe ceW keâne — ‘‘cesjer yenve legce [eÙeve veneR nes.’’ ®Deebmeer nes peeleer nw. Gmekeâer DeebKeeW ceW Deebmet Dee peeles nQ Deewj veekeâ mes Heeveer. veekeâ keâer megÌ[keâ megveeÙeer osleer nw. Jen Gmes Jeneb mes G"eleer nw Deewj DeHeves Heeme Jeeues HelLej Hej efye"e osleer nw, ‘‘yew"es, mebYeeuees DeHeves DeeHekeâes. ceQ Heeveer ueeleer ntb.’’ [tyeves Jeeueer Œeer mebYeueves keâer keâeseMf eMe keâjleer nw. Henueer veoer efkeâveejs pee keâj Debpegjer ceW Heeveer ueeleer nw. efHeueeves ueieleer nw, ceiej Debpegjer ceW Glevee Heeveer veneR yeÛee Lee. efHeâj peeleer nw Deewj DeHevee ogHeóe efYeiees keâj ueeleer nw. efveÛees[Ì keâj Gmes Heeveer efHeueeleer nw. Œeer Heeveer Heer keâj oerIe& efve:Õeeme Úes[Ì leer nw Deewj Skeâoce KeÌ[er nes peeleer nw. otmejer Œeer HetÚleer nw — ‘‘legce keâewve nes? Deewj Fme meceÙe Ùeneb?’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Henues Jeeueer ves keâne, ‘‘ceQ Ó!’’ ceve ves HetÚe — ‘‘keäÙee Gòej os? keäÙee yelee os efkeâ...’’ efHeâj keâneR Yeerlej ienjs mes DeeJee]pe DeeÙeer, ‘veneR! DeYeer Fmes mebÙele nesves oes. Fmes menejs keâer ]pe¤jle nw.’ yeesueer,‘‘ Ùes mecePe ues legcnW yeÛeeves Jeeueer F&Õej keâer Yespeer HeÇefleefveefOe.’’ DeHevee DeJemeeo jeskeâ cegmkeâjeves keâer keâesefMeMe keâjleer nw. otmejer Œeer ves HetÚe — ‘‘letves cegPes keäÙeeW yeÛeeÙee?’’ Henues Jeeueer ves keâne — ‘‘keäÙee HetÚleer nw? cesjs meeceves keâesF& [tye jne nes Deewj ceQ ÛegHe osKeleer jntb Ùen kewâmes nes mekeâlee nw Deewj Ùen cesjs GmetueeW kesâ efJe®æ Yeer nw. cesjs ceve ves keâne efkeâ legcnW yeÛeevee ÛeeefnS. ef]peboieer F&Õej keâer oer ngF& efveÙeecele nw Deewj Ùen ogefveÙee yengle ner megboj nw...FmeefueS.’’ otmejer Œeer ves keâne — ‘‘]ieuele, Ùen ogefveÙee Fleveer megboj veneR nw efpelevee legce keânleer nes..... keäÙee efoÙee Fme ogefveÙee ves cegPes? peueeuele. peueeuele kesâ DeueeJee Deewj keäÙee kegâÚ efoÙee? keâleje-keâleje keâj ceeje Deewj peye...ceiej Ùen yeleeDees legce keâewve nes?....neb! ceQ peeveleer ntb legce Hegefueme nes. GvneWves ner legcns Yespee nw. cesjs HeerÚs. Ùeneb Yeer veneR ÚesÌ[e.’’ G"leer nw, ceiej Henues Jeeueer Gmes yeepet mes HekeâÌ[ uesleer nw. efye"eleer nw, ‘‘yew" Henues. DeYeer yeele Hetjer vener ngF&. ceQ Hegefueme-Gueerme vener ntb. ceQ yelee jner ntb... yeme Ùes mecePe ues legPes yeÛeeves Jeeueer... Hej legcnW DeHeves Mejerj keâes ]Kelce keâjves keâe keâesF& n]keâ veneR nw...keäÙee veece nw legcneje?’’ Gmekeâer yeele mes otmejer Œeer efJeÛeefuele nesleer nw, ‘‘keäÙeeW?’’ Jen ÛegHe nes peeleer nw. keâe]Heâer osj yeeo ]peesj mes yeesueleer nw, ‘‘megvevee ner nw lees megve, cesje veece [eÙeve nw. ceQ DeeoefceÙeeW Deewj yeÛÛeeW.....’’ LeesÌ[e mebYeue keâj HetÚleer nw, ‘‘Skeâ yeele

peveJejer-petve 2014 80


yelee? peye Ùen mebmeej efpemes legce megboj keânleer nes, Deiej legcnW veneR mJeerkeâejs Deewj HeÇleeefÌ[le keâjlee jns, leye....leye peerves keâe keäÙee DeLe& jn peelee nw. keâneb peeÙes Jen? kewâmes efpeÙes?’’ ‘‘neb, Ùen "erkeâ nw. ceiej leye Yeer veneR. Deewj legce efkeâme mebmeej keâer yeele keâj jner nes? Ùen pees kegâÚ ueesieeW kesâ yeerÛe jn keâj, efpemes legce ieebJe, ]keâmyee Ùee Menj keânleer nes Ùee efHeâj HeefjJeej. GvneWves yeveeÙee nw. Skeâ mebmeej legcneje DeHevee Yeer nw yesyeer. Gmes osKee nw keâYeer...keäÙee veece nw legcneje?’’ otmejer Œeer ]peesj mes Ûeer]Keleer nw, ‘‘veece, veece, veece! yeej-yeej keäÙeeW HetÚ jner nes? cesje veece ]Kelce nes ieÙee nw. cesje veece.... ceQ DeHevee veece veneR peeveleer. ueesie peeveles nQ. Heer" HeerÚs yeesueles nQ. [eÙeve. Deewj leye, peye keâesF& efJeJeeo neslee nw lees cegbn Hej Yeer yeesueles nQ. ...ceQ lebie Dee ieÙeer ntb Fme veece mes ...?’’ Henueer Œeer ves Meeble ceve mes keâne, ‘‘ceevee. Hej Jes Kegbokeâ Ùee efkeâmeer peueve Ùee efkeâmeer Deewj Jepen mes Yeer lees keânles neWies. Deepe meceepe ceW efkeâleveer lejn kesâ ueesie nQ. let Fmes ÚesÌ[. legcnejs ceebyeeHe?’’ otmejer Œeer ÛegHe jnleer nw, Deewj mJeÙeb mes yeefleÙeeleer nw, Oeerces mes, ‘‘Ùen veece HetÚ jner nw. ceeb-yeeHe kesâ yeejs ceW Yeer. keäÙeeW, keâewve nesieer Ùes? DeHeves yeejs ceW kegâÚ Yeer veneR yelee jner Deewj cesjs mes ner HetÚs pee jner nw. keâneR keâesF&....’’ ÛegHe nes peeleer nw. meeceves efvenejleer jnleer nw. Henues Jeeueer Œeer Gmekeâer yegoyegoenš megve uesleer nw Deewj keânleer nw — ‘‘neb leYeer lees ceQ....’’ Gmekeâer Deesj GvcegKe nes keâj keânleer nw, ‘‘ceelee-efHelee ves lees mJeCe&uelee jKee Lee.’’ ‘‘"erkeâ nw mJeCe&uelee. Deewj ueesieeW ves jKe efoÙee....’’ mJeCe&uelee HeerÚs osKeleer nw. Gmes efkeâmeer Deewj kesâ nesves keâe DeeYeeme neslee nw. Ieyeje peeleer nw. yeesueleer nw, ‘‘Jes Dee jns nQ. cesjs HeerÚs oewÌ[ jns nQ. cegPes {bt{ efvekeâeueWies. cegPes ceejWies,’’ Deewj jesves ueieleer nw. Henueer Œeer ves Deeme-Heeme osKee. keâne, ‘‘Ùeneb lees keâesF& veneR nw. otj lekeâ keâesF& Deenš Yeer veneR nw.’’ Hej cegPes megveeÙeer os jner nw. G"leer nw Deewj Ûenue]keâoceer keâjleer nw. ®keâleer nw. ‘‘Ssmee ueie jne nw ceeveeW Jes oewÌ[ jns nQ. cegPes {tb{ jns nQ.’’ Gbieueer mes Fbefiele keâjleer nw, ‘‘Jes pebieue ceW nQ. Deepe lees Jes cegPes ]Kelce ner keâj oWies.’’ HeerÚs nšleer nw. ‘‘legce Yeeie keâj DeeÙeer nes. Gvemes yeÛe keâj.’’ ‘‘neb Ó Jes cesjs HeerÚs oewÌ[s. ceQ Yeeieer.’’ ‘‘keâneb mes DeeÙeer nes? efkeâmeer...’’

81 peveJejer-petve 2014

otmejer Œeer ÛegHe jnleer nw. kegâÚ osj yeeo keânleer nw, ‘‘legce ceeveleer ner vener.’’ efHeâj Gmes HekeâÌ[leer nw, ‘‘cegPes yeÛee uees. ceQ Ó ceQ Ó ceQ peervee Ûeenleer ntb.’’ Henueer Œeer Gmekeâe neLe Hekeâ[leer nw, ‘‘neb! ceQ legcnW yeÛeeTbieer. ceQ legcnW veneR cejves otbieer. efkeâmeer keâes ceejves Yeer veneR. legce cesjer Úesšer yenve nes. uesefkeâve....’’ ‘‘uesefkeâve!’’ Henues DeHeves yeejs ceW yeleeDees — ‘‘Ùeneb, Fme cebpej lekeâ Deeves keâe meyeJe...’’ mJeCe&uelee LeesÌ[e menpe ngF&. metKes ieues keâes Letkeâ ieškeâ keâj lej keâjleer nw. yeesueer, ‘‘ceQ... ceQ ... veneR, ceQ veneR yelee HeeTbieer.’’ ceve ner ceve meesÛeleer nw — ‘‘keâewve nesieer Ùen? Fme lejn kegâjso-kegâjso keâj keäÙeeW HetÚ jner nw? ]pe¤j keâesF& [eÙeveJeeÙeve nesieer. keâesF& ÛegÌ[wue Ùee keâesF& Deewj pees Fme meceÙe oefjÙee kesâ efkeâveejs....keâesF& yeefue osves Jeeueer Ùee...Ùen keâesF& Ssmeer Yeer nes mekeâleer nw pees DeHeves HeÇsceer mes efceueves DeeÙeer nes Deewj Jen DeeÙee ve nes. Fmekeâe Ùeneb efceuevee "erkeâ veneR ngDee....Gmekeâe cebleJÙe meHeâue veneR ngDee. cej peeleer lees "erkeâ Lee. Fme Je]keäle lekeâ lees peeves veoer kesâ yeneJe ceW keâneb lekeâ Ûeueer ieÙeer nesleer. keäÙee Helee efkeâmeer efkeâveejs ueie ieÙeer nesleer efkeâ yeÛe ner ieÙeer nesleer. ueesie keânles nQ veoer keâF& yeej Deeoceer keâes mJeerkeâej veneR keâjleer, efkeâveejs Hesâbkeâ osleer nw. Ùeefo Ssmee neslee lees Gmekeâe keäÙee neslee? keâneR Ssmes efJekeâš mLeeve Hej HeWâkeâe neslee peneb mes efvekeâuevee ner cegefMkeâue neslee leye...leye keâesF& pebieueer peeveJej Yeer lees Gmes Kee mekeâlee Lee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ


veneR, peeveJej Ssmes meceÙe ceW nceuee veneR keâjles. Jes lees ]Kego [jles nQ efkeâ Ùen keâewve Dee ieÙee Gvekesâ Skeâeble ceW... efHeâj Jen efkeâmeer otmejs #es$e ceW Ûeueer peeleer Ùee keâesF& Gmes osKe ner ueslee leye Yeer....’’ Deveskeâ meJeeue Gmes Iesj jns Les. Jen meesÛeleer peeleer efkeâ Henues Jeeueer Œeer ves HetÚe — ‘‘legce Iej mes Yeeieer ngF& nes. keâesF& HeÇsce-JeÇsce keâe Ûekeäkeâj. legce Meeoer-Megoe ueieleer nes. HesÇceer nesiee keâesF&, Heefle ves HekeâÌ[ efueÙee nesiee Deewj ceejves oewÌ[e nesiee, leye legce Yeeieer nesieer. Ùen [eÙeve keâe Ûekeäkeâj pees legce ieÌ{ jner nes, ieues veneR Gleje....Ùen Yeer nes mekeâlee nw efkeâ legce efkeâmeer ienjer Ùeelevee mes ieg]pej jner nes Ùee legcnW keâesF& yesÛe jne Lee Ùee keâesF& Deewj ke=âlÙe pees legcnejs ceve kesâ efJe®æ nes. legce nej ieÙeer nesieer. DeHeveer nej keâes menve ve keâj Heeves kesâ keâejCe Yeer kegâÚ efŒeÙeeb...keâesF& onspe-Jenspe keâe ceeceuee lees veneR? Deepekeâue keâer meemeeW keâer FÛÚeSb Hetjer ner veneR nesleeR. Heefle Yeer ueeueÛeer nesles nQ...’’ ‘‘veneR Ssmee kegâÚ veneR nw. legce Ùetb ner DeškeâueW ueiee jner nes.’’ ‘‘legce efkeâmeer yeeF& keâer Heg$eer nes Deewj legcnejs meeLe keâesF& yeueelkeâej Ùee pewmee ke=âleIve ke=âlÙe keâjves pee jne nes Ùee efHeâj...’’ ‘‘ceQ vener mecePe Hee jner ntb legce keäÙee HetÚ jner nes? ceQ mJeCe&uelee ntb. Skeâ [eÙeve. efpemes ueesie ]Kelce keâjvee Ûeen jns Les. ceQ les]pe Yeeieer Deewj Jes HeerÚs Útš ieÙes. yeme.’’ ‘‘[eÙeve! keäÙeeW nes legce [eÙeve? Deewj Ùeefo legce nes lees... legcnejs Yeeieves, Fme lejn oewÌ[ves Deewj veoer ceW Úueebie ueieeves keâe meyeye ieues veneR Glej jne... osKees jele ienjeves ueieer nw. nceW Ùeneb mes efvekeâuevee ÛeeefnS. pebieueer Fuee]keâe nw, keâneR keâesF& peeveJej...legce cegPes yeleeDees, leye Deeies keâer meesÛeles nQ. keâneb keâer jnves Jeeueer nes?’’ ‘‘[eÙeve, cesjs HeefjJeej Jeeues keânles nQ. ieebJe kesâ ueesie keânles nQ. GvneWves cegPes [eÙeve yevee keâj ÚesÌ[e. cegPemes nj keâesF& HetÚlee nw efkeâ.... Gvekesâ ueebÚveeW keâer Fleveer no nes ieÙeer efkeâ menve veneR keâj mekeâer. Gvekesâ HeÇMve cesjs keâeveeW ceW Deepe Yeer ietbpe jns nQ. Deewj Jes cegPes.... FmeefueS ceQ Yeeie ieÙeer. Fmemes Henues efkeâ Jes cegPes ceejW ceQ mJeÙeb ner... ‘‘lees legce JeemleJe ceW [eÙeve nes?’’ ‘‘veneR Ó ceQ [eÙeve veneR ntb.’’ Jen Ûeer]Keleer nw. ‘‘Ssmee cele yeesuees, cegPes Fme Meyo mes efÛeÌ{ nw. Ùen Meyo Deewj ØeMve megve cesjer keâveHešer keâer vemeW ]Ketve mes Yej peeleer nQ. Yeerlej kegâÚ neslee nw. keâneR vemeW Heâš ieÙeeR lees Ùebt ner cej peeTbieer Deewj ceQ....’’ ‘‘legce keâneb keâer jnves Jeeueer nes?’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

‘‘meguleeveHegj. megvee nw. Ùener keâesF& Skeâ keâesme nesiee.’’ ‘‘keäÙee ngDee legcnejs meeLe?’’ Dee›eâesMe ceW TbÛes mJej ceW keânleer nw, ‘‘keäÙee veneR ngDee! Jes cegPes leÌ[Hee-leÌ[Hee keâj ceejvee Ûeen jns Les. cegPes Gvekeâer Ùeespevee keâe Helee Ûeue ieÙee Lee. yeÌ[er cegefMkeâue mes Gvekeâer ]kewâo mes Útš keâj DeeÙeer Leer. ceQ oewÌ[ jner Leer. leYeer efveCe&Ùe efueÙee efkeâ cej peevee ÛeeefnS. ceQ GvnW Ûekeâcee oskeâj Fme Deesj DeeÙeer Leer ceiej DeeHeves cesje mebkeâuHe ner leesÌ[ efoÙee.’’ ‘‘Deye keäÙee efJeÛeej nw?’’ ‘‘kegâÚ veneR. DeYeer meesÛee veneR.’’ ‘‘keäÙee efkeâÙee Lee GvneWves? Gvekeâer ]kewâo. ceQ mecePeer veneR. efmeueefmeues mes yeleeDees.’’ mJeCe&uelee Deemeceeve keâer Deesj osKeleer nw. ceevees keâesF& leeje Gmekeâer ceoo keâjs. Jen FOej-GOej pebieue kesâ mevveešs keâes cenmetme keâjleer nw. veoer kesâ Meesj keâes cenmetmeleer nw. Henueer Œeer efpe%eemee mes Gmekesâ Ûesnjs keâer Deesj leekeâleer jnleer nw. keâe]Heâer osj keâer ÛegHHeer kesâ yeeo yeesueer, ‘‘ceQ... efHelee keâer Henueew"er keâer mebleeve. mJeCe&uelee. nce Ú: yenveW nQ. meeleJeW mLeeve Hej Skeâ YeeF& nw. DeYeer efHelee cesje Deewj Úesšer keâe efjMlee leÙe keâjkesâ DeeÙes ner Less efkeâ GvnW neš& Dešwkeâ HeÌ[ ieÙee. Jes veneR jns. yeme leye mes efyeieÌ[ ieÙee meye kegâÚ.’’ Jen #eCe Yej keâes ®keâleer nw, efHelee ves Heg$e megKe kesâ efueS ....DeesHeän, Jen yeefÛÛeÙeeb ner Hewoe keâjlee ieÙee...ceiej Gmeves MeeÙeo kegâÚ meesÛee nesiee. Hejbleg Gmekeâe cejvee...’’ ‘‘Dejs! Ú: ueÌ[efkeâÙeeb.... keäÙee nesiee Fme osMe keâe? Ùes ceo&...’’ ‘‘Deewj cesjer DeveHeÌ{ ceeb. Gmeves pewmes-lewmes nceeje yÙeen keâj efoÙee.’’ efHeâj ®keâleer nw. ‘‘ceQ ÙeneR meguleeveHegj ceW yÙeener ieÙeer ntb. memegjeue keâe keäÙee yeÙeeve keâjvee? Ùeneb ner lees cegPes veke&â efceuee.’’ ‘‘kewâmee veke&â?’’ Deewj Jen DeHeves memegjeue kesâ efoveeW keâe DeHevee neue yeÙeeve keâjves ueieer. Gme efove cesjer meeme Deewj veveo oesHenj keâer veeRo uesves kesâ yeeo Deebieve ceW yew"er LeeR. MeeÙeo keâesF& Deveepe mee]Heâ keâj jner LeeR. leYeer meeme keâer DeeJee]pe ietbpeer. keâke&âMe. ‘‘mJeCe&uelee Ó! DeesÓ mJeCe&uelee!’’ ceQves Yeerlej mes ner keâne — ‘‘DeeÙeer ceeb Ó’’ ‘‘ceeb keâer yeÛÛeer. HeMegDeeW keâes Ieeme-Heele efoÙee kegâÚ. ceQ ve keântb lees Ùeneb kegâÚ veneR neslee. Ùes veJeeyepeeoer mepeves kesâ DeueeJee kegâÚ keâjleer ner veneR. Deeves os Gmes, lesjer lees Ssmeer OegveeF&

peveJejer-petve 2014 82


keâjeTbieer efkeâ let Ùeeo jKesieer.’’ meeme ves DeHevee jeie ]peejer jKee. ceQves keâne, ‘‘ceeb os efoÙee nw. Hej Deepe Ieeme kegâÚ keâce Leer.’’ ‘‘keäÙeeW let ueeÙeer veneR Leer?’’ ‘‘ceeb ueeÙeer Leer. ceiej...Deepe veveo peer Yeer veneR ieÙeeR. MeeÙeo FmeefueS...’’ Fme Hej veveo legvekeâ keâj yeesueer — ‘‘keäÙeeW ceQ keäÙeeW peeleer? let keäÙee keâjleer nw? YeF& Ùes lesje Iej nw, legPes Ûeueevee nw, ceQ lees keâue Ûeueer peeTbieer Ùeneb mes.’’ ceQves keâne — ‘‘veveo peer, ceQ DeYeer Ieeme keâešvee meerKe jner ntb. efpelevee neslee nw keâjleer ntb.’’ cesjer veveo keâe veece jlevee Lee. Jen HeÇefleJeeo ceW yeesueer, ‘‘osJeer peer, Ùen lees Meeoer mes Henues meerKevee ÛeeefnS Lee. ieebJe ceW DeeÙeer nes lees Ùen keâjvee HeÌ[siee. lesje yeeHe lees yeesuelee Lee efkeâ nce Yeer ieebJe kesâ ner nQ.... Ùeneb lesjer ceeb lees veneR DeeÙesieer. ve GvneWves keâesF& veewkeâj Yespee nw pees lesje keâece keâj osiee. Ieeme lees legPes ner ueeveer HeÌ[sieer.’’ ceQves keâesF& HeÇefleJeeo veneR efkeâÙee. kesâJeue Flevee keâne — ‘‘veveo peer cesjer Gbieueer keâš ieÙeer Leer. FmeefueS Hetjer Ieeme veneR keâeš mekeâer.’’ ‘‘Gbieueer keâš ieÙeer Leer efkeâ keâesF& Ùeeo Dee ieÙee Lee. efHeÚuee. megvee nw lesje Lee keâesF&.’’ ‘‘veveo peer Ùes keäÙee keân jner nQ? DeeHe Ùetb ner...’’ ceQ ®Deebmeer nes ieÙeer. keâesF& Yeer ]Kegöej ueÌ[keâer DeHeves Hej Ssmes ueebÚve veneR megvevee Ûeenleer. ieÙeer ieg]pejer Yeer veneR. ceiej veveo keâneb ÛegHe jnves Jeeueer Leer. yeesueer, ‘‘keäÙeeW jer? Jees legcnejs meeLe pees mketâue peeÙee keâjlee Lee. Jees keäÙee veece...’’ ceQ nwjeve. Fmeves lees cesjer kegbâ[ueer ner yeebÛe keâj jKeer nw. ceiej ceQ keâneb ]ieuele Leer? ceQves keâne, ‘‘veveo peer Jen DeeHekesâ YewÙee kesâ... cesje Gmemes keâesF&....’’ ‘‘DeÛÚe....Ó lees nceejs YewÙee mes...’’ efHeâj DeHeveer ceeb keâes Fbefiele keâj keâne, ‘‘osKe Deccee. Deye YewÙee veneR jne DeeHekeâe. Ùen nceejer efMekeâeÙele keâjsieer. nceW [ebš efoueJeeÙesieer. efHešJee Yeer mekeâleer nw.’’ ‘‘cej ieÙeer Ùes efHešJeeves Jeeueer. Fmekeâe cegbn nw Flevee. Hej nw peeotiejveer. cesjs yesšs Hej Ssmee peeot efkeâÙee nw efkeâ kegâÚ yeesuelee ner vener.’’ efHeâj cesjer Deesj DeebKe G"e keâj keâne, ‘‘Deiej cesjs ueÌ[kesâ Hej peeot efkeâÙee lees osKe uesvee... efHeâj SkeâeSkeâ G"er, Heeme HeÌ[e PeeÌ[t G"eÙee Deewj os ceeje cegPes. ues...meÌ[ekeâ, meÌ[ekeâ. Fmemes Henues efkeâ let kegâÚ keâns, ceQ ner lesje peeot Gleej osleer ntb. ]Keyejoej pees Gmemes nceejs yeejs ceW kegâÚ keâne. Gmeer yeerÛe veveo Yeer G"er. Gmeves ceeb mes PeeÌ[t efueÙee Deewj oess leerve mešekesâ cesjer Heer" Deewj šebie Hej ceejs. Fme DeHeÇlÙeeefMele HeÇnej mes ceQ

83 peveJejer-petve 2014

ueIegkeâLee

metoKeesj jIegjepe efmebn ‘keâce&Ùeesieer’

]iejerye efkeâmeeve ome Je<eeX mes metoKeesj keâes yÙeepe os jne Lee. metoKeesj keâes cetueOeve ceW keâesF& Deekeâ<e&Ce ve Lee. efkeâmeeve kesâ efieÌ[efieÌ[eves hej mes" keâe efce$e efJepeÙe efheIeue ieÙee Deewj yeesuee — ‘‘Ùeej, let Fme ]iejerye mes yÙeepe kesâ leewj hej cetueOeve mes keâF& iegvee j]keâce Jemetue Ûegkeâe nw. Deye lees Fmekeâe heerÚe ÚesÌ[!’’ Ûesnjs keâe Yetieesue heefjJeefle&le keâjles ngS mes" leheekeâ mes keânves ueiee — ‘‘cetue mes yÙeepe hÙeeje neslee nw. cegieea kesâ Deb[eW keâer lejn efveÙeefcele yÙeepe keäÙeeW Úes[tb. lesjs efnmeeye mes yÙeepe ÚesÌ[ves ueiee lees cesje OebOee ner Ûeewheš nes peeÙesiee.’’ efJepeÙe Dehevee-mee cegbn ueskeâj Ûeuelee yevee. keâce&Ùeesieer meove, leermeje SJesvÙet, 1059/ 8, DeeoMe& keâe@ueesveer, [[JeeÌ[e. keâesše peb.—324002. cees. : 8003851458. jesleer, DeHeves keâes yeÛeeleer, HeerÚs nšleer ojJee]pes mes Yeerlej Ûeueer ieÙeer...DeesHeän! Jes efove Ùeeo keâj Yeerlej ner Yeerlej peueve nesleer nw. ceQ kewâmes menve keâjleer ieÙeer?’’ Jen LeesÌ[er osj lekeâ ÛegHe jner. efHeâj yeesueer, ‘‘ceQ Yeerlej ieÙeer leye veveo ves newues-mes meeme mes keâne, ‘‘Deccee Ùes yeenjer ueÌ[keâer yÙeen keâj ]ieuele efkeâÙee DeeHeves. Deye lees Fmes Yeieevee ner nesiee.’’ ‘‘cele ceejer ieÙeer Leer. meesÛee Lee, Fmekeâe yeeHe Heer.[yeuÙet.[er. ceW nw, "erkeâ-"ekeâ onspe osiee. Hej Jen lees Fmemes Henues ner Ûeue efoÙee. leye keäÙee keâjles...’’ ‘‘Fmekeâer ceeb ves oyee keâj jKee nesiee. Deeef]Kej DeYeer Ûeej Deewj nQ. cegS keâceerves. osKe cegPes metš efoÙee vekeâueer, Jees....Deewj neb, keâue ceQves Fmemes keâne efkeâ DeHeveer meesves keâer Ûesve cegPes Henveves keâes os os, Hej....cegkeâj ieÙeer.’’ meeme ves keâne, ‘‘Ùetb ceebieveer Leer osKeves keâes Ùee efHeâj Úerve uesveer Leer. Ùes keäÙee keâjleer? Ùeefo keâjleer kegâÚ lees ceQ Fmekeâer peeve efvekeâeue osleer.’’ Jen ÛegHe nes ieÙeer. Ùetb ner Úepe ceW kegâÚ Úebšleer jner. LeesÌ[er osj yeeo keâne, ‘‘ÚebJe Dee jner nw. Ûeue Yeerlej Ûeueles nQ. Ùes jecepeeCeer lees efyemlej ceW ner nesieer. ceQ YeQme keâes Yeer osKeleer ntb. Helee veneR keâuecegbner ves keäÙee efkeâÙee nesiee? Ieeme ueeveer HeÌ[sieer....ÙeneR Heeme kesâ Kesle ceW osKeles nQ.’’ Fme Hej veveo ves keâne, ‘‘neb, Deewj Ieeme os osvee. ceQves Fmes

keâneveer efJeMes<eebkeâ


HejKeves kesâ efueS efÚHee keâj jKeer Leer efkeâ osKeleer ntb keäÙee keâjleer nw. DeYeer efvekeâeueleer ntb.’’ Flevee keân Gmeves Henueer Œeer mes HetÚe — ‘‘Deye legcneR yeleeDees yenve... ceQves yenve keâne nw DeeHekeâes.’’ mJeCe&uelee ves keâne. ‘‘neb, neb! legce Deeies megveeDees.’’ ‘‘Ùen lees Skeâ yeeveieer nw. Fmemes Yeer ]pÙeeoe. Jes cesjs nj keâece ceW kegâÚ ve kegâÚ keâceer efvekeâeueleer jnleeR. Gvekesâ Éeje oer ÙeeleveeDeeW keâes Heefle keâes yeleeleer. ceiej Jen kegâÚ veneR keânlee. Deewj Gme efove keâer Yeer efMekeâeÙele ceQves Heefle mes keâer. ‘‘efHeâj.’’ ‘‘efHeâj keäÙee. Jener Henues keâer meer ÛegHHeer. ceevees Gmes Helee nes. keâe]Heâer osj yeeo yeesuee — osKe mJeCe&uelee. ceQ ceeb mes PeieÌ[e Ùee leHeäleerMe veneR keâ™biee. let efkeâmeer lejn GvnW ]KegMe jKe. jlevee keâer lees Deeole nw. Jen lees cegPemes Yeer ueÌ[leer nw. let kegâÚ keâj.’’ Flevee keânves kesâ yeeo Jen ®keâer, efHeâj FOej-GOej efveneje. leye yeesueer, ‘‘ceQves efHeâj Heefle kesâ Heew™<e keâes ueuekeâeje. DeeHe yeerÛe keâe jemlee keäÙeeW efvekeâeueles nes? cesjs Heefle nes, cesjer ]ieueleer yeleeDees? ceQ keäÙee keâ™b, cej peeTb Fvekesâ Deeies. Deye efpelevee keâece Deelee nw, efpelevee meerKee nw keâj lees jner ntb. keâjleer ntb Hej Ùes...Deewj Jen cesjer yeele yeerÛe ceW keâeš peelee — uelee ceQ veneR keâj mekeâlee Ùes meye. let...ner...Deewj ÛegHe nes peelee. leye ceQ leu]Ke nes peeleer. keânleer — kewâmes ceo& nes? keâue keâesF& cegPe mes yeoleceer]peer keâjsiee lees Yeer legce... ceQ ÛegHe keâj ieÙeer Leer. keâe]Heâer osj yeeo Gmeves efHeâj Jener efuepeefuepee mee Gòej efoÙee, ‘‘Ssmee veneR neslee, nceeje ieebJe Ssmee veneR nw.’’ ceQves Gmes kegâÚ veneR keâne. ceQ peeveleer Leer, Ùen Ssmee ner yeesuesiee, ceiej ceve keâe mebleeHe megveeves Deewj megveves kesâ efueS keâesF& lees ÛeeefnS. GmeceW Fleveer lees yeele Leer efkeâ Jen Ùeefo kegâÚ keâj veneR mekeâlee Lee lees megve lees mekeâlee Lee. ÛegHeÛeehe.’’ Gmekeâer yeele mes Henueer yegoyegoeleer nw, ‘mHeeFveuesme Heme&ve’ Deewj efHeâj keânleer nw, ‘‘neb! jerÌ{ efJenerve JÙeefkeäle mes keäÙee DeHes#ee keâer pee mekeâleer nw? Ssmes JÙeefkeäle DeHeves efueS Skeâ keâkegâve yeveeÙes jKeles nQ. ceQ Ssmes ueesieeW mes Ie=Cee keâjleer ntb. cesjs meeLe...’’ Jen DeHeves peerJeve keâe keâesF& HeÇmebie peesÌ[vee Ûeenleer Leer ceiej ®keâ ieÙeer. yeesueer, ‘‘efHeâj?’’ mJeCe&uelee keâes Gmekeâe neb, ntb Deewj Ùen efHeâj keânvee DešHeše ueielee nw. Jen Deemeceeve keâer Deesj osKeleer nw. kegâÚ osj yeeo HetÚleer nw, ‘‘Henues Ùen yeleeDees, DeeHe keâewve nQ? Ùeneb kewâmes, keâneR keâesF&...’’ Deewj yeele yeerÛe ceW ÚesÌ[ osleer nw. Henueer Gmekeâe DebleÉËÉ mecePe ieÙeer Leer. Jen Ùebt Yeer Gmes yeÛeeves kesâ keâejCe yeÌ[e yevevee efoKeevee Ûeenleer Leer. Jewmes Jen GceÇ ceW Gmemes yeÌ[er Leer Yeer. yeesueer, ‘‘]Kelejveekeâ veneR ntb. otj osMe keâer

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ntb. ceQ Yeer yeleeTbieer ceiej Henues DeHeves yeejs ceW yeleeleer peeDees. ceQ megvevee Ûeenleer ntb. efHeâj keäÙee ngDee? Flevee lees DeelcenlÙee kesâ efueS keâe]Heâer veneR. keâesF& Yeer ueÌ[keâer DeHeves HeefjJeej ceW jnves kesâ efueS yengle mes S[pemšceQš keâjleer jnleer nw. DeelcenlÙee lekeâ HengbÛeves kesâ efueS lees... Ùeelevee keâer Hejekeâe<"e mes...’’ Jen yeele yeerÛe ceW ÚesÌ[leer nw. ‘‘neb Ùes lees "erkeâ nw ceiej Flevee neslee lees Ûeue peelee. ceQ Fmemes Yeer ]pÙeeoe Ùeelevee mes ieg]pejer ntb. ceceeËlekeâ.’’ ‘‘yeesuees ve. Ùeneb nce oes ner nQ. efHeâj je]peoej Yeer. efkeâme yeele keâer efPePekeâ? jele ienje jner nw. Jees osKees, otj efkeâmeer ieebJe Ùee ]keâmyes keâer Jen osj lekeâ peueves Jeeueer yeòeer Yeer yegPe ieÙeer.’’ ‘‘legce Fme yemleer keâer jesMeveer keâe meneje ues jner Leer.’’ nbmeleer nw. ‘‘Fleves otj keâer yemleer keâe YeÇce...keäÙee nes legce Yeer?’’ ‘‘veneR Ssmee veneR nw, ceQ lees Ùen meceÙe keâes mecePeves kesâ efueS keân jner Leer.’’ ‘‘legcnejs Heeme IeÌ[er Ùee ceesyeeFue veneR nw?’’ ‘‘veneR.’’ ‘‘keäÙeeW?’’ ‘‘nÌ[yeÌ[er ceW Útš ieÙes. legce yeleeDees, Deeies keäÙee ngDee? legcnejer yeele mes cesjer efpe%eemee yeÌ{ jner nw.’’ mJeCe&uelee ves keâne, ‘‘"erkeâ nw, efHeâj ceQ DeHeveer lekeâueer]HeâeW mes ieg]pejleer ieÙeer Deewj Skeâ efove ceeb yeve ieÙeer. ueÌ[keâer ngF&. ceQ peneb ceele=megKe mes mejeyeesj Leer Jeneb meeme kesâ šesnkesâ ]peejer Les. veveo Gmeer lejn HeerÌ[eoeefÙeveer Leer. Gmekeâe yÙeen veneR nes jne Lee. GceÇ kesâ meeLe Gmekeâer efÛeÌ[efÛeÌ[enš ]pÙeeoe yeÌ{ jner Leer. Jes efove Ùeeo keâj ceQ Deepe Yeer Gme ceeveefmekeâ HeerÌ[e keâes veneR Yetueleer. DeesHeän!’’ Jen ÙeeoeW ceW Kees peeleer nw. Deewj THej Deemeceeve keâer Deesj leekeâves ueieleer nw. Jen osKeleer nw — meeme keâe Jen keâÌ[Jee mJej, ‘‘mJeCe&ueleeÓ! DeesÓ mJeCe&uelee!!’’ efHeâj keâke&âMe mJej, ‘‘ueleeÓ!’’ ‘‘DeeF& ceebÓ.’’ ‘‘ceeb keâer peCeoer, cejpeeCeer, keâneb Leer? cesje ieuee Heâš ieÙee DeeJee]pe osles. Ûeue cesjs efmej ceW lesue ueiee. pegSb Yeer osKe. keâue veerÛes ieÙeer Leer keâeomeer kesâ Iej. ]peje mee uesšer efkeâ... mejmejenš nes jner nw. yengle ]KeeefjMe nes jner nw.’’ ‘‘DeÛÚe Ó ceeb peer Deeleer ntb. ceQ LeesÌ[er osj ceW Deekeâj Gmekesâ HeerÚs yew" keâj efmej ceW lesue ueieeves ueieer. lesue ueieeles meeme ves keâne, osKe uelee. cegPes lees ueÌ[keâe ÛeeefnS. nceejs kegâue

peveJejer-petve 2014 84


ceW Henueew"er keâe ueÌ[keâe ner ngDee nw. Ùes lesjs ueÌ[keâer keâneb mes nes ieÙeer? ‘‘ceebÓ peer.’’ ‘‘neb! let meesÛe ues. Jevee&.’’ ceQves neLe jeskeâ keâj HetÚe, ‘‘Jevee&.’’ ‘‘ceQ ueÌ[kesâ keâe otmeje yÙeen keâ™bieer. efHeâj ve keânvee.’’ Deewj osKees nceeje meceepe Ùen veneR osKelee efkeâ keâneb keäÙee Ûeue jne nw? keäÙee nes jne nw? yeme efkeâmeer ves keâne kegâÚ lees efyevee Úeveyeerve kesâ ceeve efueÙee. Fmeer HeÇÛeueve kesâ DeeOeej Hej lees meeme ves Ssmee keâne. leYeer veveo Yeer keâneR mes Dee ieÙeer. Gmeves nceejer yeele megve ueer Leer. yeesueer, ‘‘keäÙee yeele keâjleer nes ceeb? Fmekeâer ceeb ves lees Ú: ueÌ[efkeâÙeeb peveer nQ leye keâneR...’’ yeele keâes Skeâ veÙee DeLe& os DeHeveer yeele yeerÛe ceW ner ÚesÌ[ Deeies yeesueleer efvekeâue ieÙeer, Ùes Yeer.... cesjs efoue keâes Ûeerj keâj. Gmekeâer yeele mes meeme ves keâne, ‘‘Ùes ceQ veneR peeveleer. neb let keâue Fmes efkeâmeer [eT (DeesPee) keâes efoKee keâj uee. Jener yelee HeeÙesiee efkeâ Fmekesâ keäÙee nesvee nw?’’ veveo ves Ùen megve efueÙee Lee. ueewšer Deewj yeesueer, ‘‘"erkeâ nw. HejmeeW cebieueJeej nw.’’ efHeâj cesjer Deesj Fbefiele keâj keâne, ‘‘uelee lewÙeej jnvee. otj peevee nw.’’ leye ceQves keâne Lee, ‘‘Hej oeroer, cesjs lees efove...’’ ceQves Gmes DeHeveer Jele&ceeve efmLeefle yeleeÙeer. ceQ jpeemJeuee Leer. Ssmes ceW keâneR peevee "erkeâ veneR Lee. cesjer Fme yeele mes meeme peue-Yegve ieÙeer. yeesueer — ‘‘lesje lees mÙeeHee ner jne. peye Yeer efkeâmeer MegYe keâece keâer yeele nesleer nw lees Fmekeâe Ùener neue neslee nw. ceQves meesÛee Lee keâesF& leeJeer]pe Je]iewje efceuesiee lees nes peeÙesiee.’’ Jen Peškesâ mes G"er Deewj Yeerlej Ûeueer ieÙeer. veveo Yeer kegâÚ yeÌ[yeÌ[eleer Yeerlej Ûeueer ieÙeer. Yeerlej mes meeme keâe mJej megveeÙeer efoÙee, ‘‘Deieues n]Heäles Ûeues peevee, Hej....’’ Deewj Fme lejn cesjs leerve ue[efkeâÙeeb nes ieÙeeR. leermejer kesâ yeeo peye meeme ves Gueenvee efoÙee lees Skeâ efove ceQves Gvemes keân ner efoÙee — keân keäÙee, cebgn mes efvekeâue ieÙee, ‘‘ceeb peer, ueÌ[keâe Hewoe keâjvee Deewjle kesâ JeMe ceW veneR neslee Ùes lees....’’ ceQ DeYeer DeHeveer yeele Hetjer keâj Yeer veneR HeeÙeer Leer efkeâ meeme ves Heeme HeÌ[e [b[e G"eÙee Deewj os ceeje cesjs ceeLes Hej. ‘‘meeueer peJeeye osleer nw.’’ Ùes osKees Gmekesâ efveMeeve. ]Ketye ieeefueÙeeb oeRr Gmeves. cesjs ceeÙekesâ Deewj ve peeves efkeâme-efkeâme keâes. Jen ÛegHe nes ieÙeer Leer. Gmekeâer HeerÌ[e Gmekesâ Ûesnjs Hej Dee ieÙeer Leer. ‘‘efHeâj?’’ Henueer Œeer ves HetÚe. ‘‘efHeâj keäÙee? ceQ Gme meceÙe Hesš mes Leer. Helee veneR meeme

85 peveJejer-petve 2014

keâer ceej mes Ùee efkeâmeer DevÙe Jepen mes Jen ieYe& efiej ieÙee. Fme Hej Yeer yeJesuee ceÛee. leye Skeâ Deewj ieYe& "nje. pevce ngDee ueÌ[kesâ keâe ceiej ce=le. Fme Hej Deewj cegmeeryele ngF&. cegPe HeÇmetlee keâer efyevee yeÛÛes kesâ mesJee keâe yeesPe. leye Skeâ efove megvee. veveo meeme mes keân jner Leer. Kegues Deebieve ceW. TbÛes mJej ceW. ‘‘ceebÓ legcnejer Ùes yent lees [eÙeve nw. ceQves [eT mes HetÚe Lee. Gmeves yeleeÙee Lee efkeâ [eÙeve kesâ ueÌ[kesâ veneR nesles. Deewj Ùeefo nes Yeer ieÙes lees Jen DeHeves ueÌ[kesâ keâes Kee peeleer nw. Fmekesâ pees ieYe& efiej ieÙee Lee Jen Yeer ueÌ[keâe ner nesiee. FmeefueS Gmes ieYe& ceW ner Kee ieÙeer. Deewj otmejs keâes pevceles ner....’’ veveo keâer Ùen yeele jen ceW Ûeueles Ùee efkeâmeer otmejs Deebieve ceW yew"er DeewjleeW ves Yeer megveer nesieer. Skeâ oes efove yeeo kegâÚ nce GceÇ meeefLeveeW ves HetÚ ner efueÙee. cesjs ve keâjves Hej Gvekeâe Skeâ ner meJeeue Lee — ‘‘leye legcnejer meeme Deewj veveo Ùen keäÙeeW keânleer efHeâj jner nQ?’’ ceQ keäÙee peJeeye osleer? GvnW ÚesÌ[ Deeies yeÌ{ peeleer DeHeveer ceeveefmekeâ HeerÌ[e keâes menleer. ceve neslee meeme Deewj veveo keâes Ssmee keâjeje peJeeye obt efkeâ veeveer Ùeeo Dee peeÙes. Hej... menve keâjves kesâ efmeJee Ûeeje veneR Lee.... Deewj ceQ nes ieÙeer [eÙeve. ueeskeâefCeÙeeb cegPes DeHeves Deebieve ceW Deeles osKe DeHeves yeÛÛeeW kesâ cebgn {keâ osleeRr. ceQ mecePeleer Gvekeâer yeele. keân osleer — ceQ veneR ntb [eÙeve. legce Keece]KJeen [j jner nes. efHeâj Gvekesâ Heeme DeHevee keâece yeleeves mes Henues keânleer, Ùes cesjer meeme Deewj veveo keâe HeÇHebÛe nw. Jes cegPes Iej mes efvekeâeuevee Ûeenleer nQ. DeHeves ueÌ[kesâ keâe otmeje yÙeen keâjvee Ûeenleer nQ. Deewj Ùen yeele meeme kesâ Heeme HengbÛe peeleer. leye Jen efHeâj cegPes ceejleer — cesjer ÛeÛee& keâjleer nw, cegPes Skeâ Heeslee lees veneR os mekeâer Deewj... ‘‘DejsÓ Ssmee Yeer neslee nw!’’ Henueer ves keâne. ‘‘neb, Flevee ner veneR DeYeer Deewj Yeer nw.’’ ‘‘keäÙee?’’ ‘‘Gmekesâ yeeo cesjer Ùeelevee keâe Skeâ Deewj oewj Ûeuee.... Iej ceW onspe, ueÌ[keâe ve nesves keâer HeÇleeÌ[vee. Heefle keâe meeLe ve osvee cegPes DeJemeeo ceW Iesjves ueiee. ceQves DeHevee og:Ke ceeb keâes yeleeÙee — ‘‘Deccee peer Ùes kewâmee veke&â efoÙee cegPes?’’ ceeb ves mecePeeÙee — ‘‘yesše Ùen keâeueeblej mes neslee DeeÙee nw. Fmes DeHevee HeÇejyOe ceeve. nce meye Heg®<e meceepe keâer ieesefšÙeeb nQ. nceW Ùen yeÛeHeve mes ner efmeKee efoÙee peelee nw efkeâ legcneje keäÙee mLeeve nw....’’ efHeâj ceQves ceeb mes HetÚe Lee — ‘‘Deiej yesefšÙeeW keâes yeÛeHeve mes ner oye keâj jnvee efmeKeeÙee peelee nw lees cegPes keäÙeeW veneR efmeKeeÙee. cesjer meeme Deewj veveo keâes keäÙeeW veneR efmeKeeÙee ieÙee?’’ cesjer meebme ÛeÌ{ ieÙeer Leer. leu]Ke DeeJee]pe nes ieÙeer Leer. leye ceeb ves keâne Lee — ‘‘neb kegâÚ efŒeÙeeb nesleer nQ pees Heg®<e Hej oyeeJe yevee uesleer nQ. Heefle Hej

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Deewj yesšs Hej Yeer ceiej Jeneb Heg®<e keâce]peesj nesles nQ Ùee efkeâmeer ceÙee&oe kesâ keâejCe ÛegHe jnles nQ. yesše, ceoeX keâer Yeer keâF& peeefleÙeeb nesleer nQ. keâF& HeÇkeâej kesâ nesles nQ. meye Skeâ mes veneR nesles. ceiej pees keâce]peesj nesles nQ Jes kegâÚ Yeer veneR keâj Heeles. yesše Ùes meceepe nw Fmes mecePevee keâef"ve nw. let meceepe mes mecePeewlee keâj. Deye pees peerJeve efceuee nw Gmes lees efkeâmeer lejn peervee ner HeÌ[siee. Deewj osKe, Ssmee-Jewmee kegâÚ ve keâjvee. DeYeer HeerÚs Ûeej HeÌ[er nQ. oes keâe efjMlee nes ieÙee nw...’’ Deewj ceeb ves DeHevee He#e meceeHle keâj efoÙee Lee. Gvemes keâesF& HeÇefleJeeo Ùee menevegYetefle keâer DeHes#ee veneR keâer pee mekeâleer Leer. Henueer ves Dee›eâesMe ceW keâne, ‘‘legcnejer ceeb ves legcnW Yeer® yevee efoÙee. Hej mJeCe&uelee Deepe meceÙe yeoue ieÙee nw. Deye meye meceeve nQ. Ssmeer DeewjleW pees %eeveJeeve veneR nQ, efpevnW kesâJeue DeHevee efvepe ner efoKelee nw, Jes JeekeâF& nlÙeejer nesleer nQ — Jes DeHeves mJe keâer meeOevee kesâ efueS iele& kesâ efkeâmeer Yeer mlej lekeâ Ûeueer peeleer nQ. ceQves....’’ Jen DeHeveer yeele yeerÛe ceW ner ÚesÌ[ osleer nw. Gmekeâer yeele mes mJeCe&uelee keâes Keškeâ-meer nesleer nw. ceve ner ceve meesÛeleer nw Ùen Yeer ]pe¤j cesjer lejn ner HeÇleeefÌ[le nw. leYeer Ùeneb DeeÙeer nw. nes mekeâlee nw Ùen Yeer...Jen DeHeveer meesÛe keâes ÚesÌ[ DeHeves ceve kesâ mebleeHe keâes keâÌ[er ve štšves kesâ keâejCe yeÙeeve keâjves ueieleer nw. ‘‘neb! DeeHeves mener keâne — cesjer meeme ves Heesles keâe cegbn osKeves kesâ efueS peeves efkeâleves šesškesâ efkeâÙes Deewj Skeâ efove....’’ Jen Goeme nes peeleer nw. ‘‘Skeâ efove?’’ ‘‘Skeâ efove peeves keäÙee ngDee efkeâ cesje Heefle jele keâes pees meesÙee megyen G"e ner veneR.’’ Gmekeâer DeeJee]pe ceW oo& Lee. ‘‘Dejs! Ùen lees yegje ngDee.’’ mJeCe&uelee ves ]peje oerIe& Õeeme efueÙee Deewj keâne — ‘‘neb! kewâmee Yeer Lee ceiej cesje meneje Lee. Gmekesâ Heeme ceQ DeHevee ogKeÌ[e jes uesleer Leer. Jen ÙeÅeefHe kegâÚ veneR keâj Heelee Lee ceiej Gmekesâ Heeme cesjs Yeerlej keâe iegyeej efvekeâue peelee Lee. Jen Heer" Hej LeHekeâer oslee lees Yeerlej keâe og:Ke Meeble neslee. leye Gmekeâer DemeneÙelee keâe Yeer Snmeeme neslee — Ssmeer KeÌ[tme ceeb kesâ cegbn ueieves keâer Fmekeâer #ecelee veneR. Ùee Ùen Gmemes DeHeveer ]Heâpeernle kesâ [j mes ÛegHe jnvee GefÛele mecePelee nes.’’ Henueer ves keâne — ‘‘Ùen peerJeve nw uelee. efkeâmeer keâes HetCe& megKe efceuelee nw efkeâmeer keâes veneR. nce Skeâ megKe keâer keâecevee ceW peerJeve efpeÙes peeles nQ. keâesF& meye kegâÚ Hee keâj Yeer megKeer venerb jnlee. keâesF& megKe keâer leueeMe ceW Yeškeâlee otj lekeâ Ûeuee peelee nw. Deewj og:Ke. keâesF& meercee veneR. keâesF& Heg$e kesâ efueS og:Keer nw lees

keâneveer efJeMes<eebkeâ

keâesF& Oeve kesâ efueS. keâesF& ]peceerve kesâ efueS lees keâesF& efkeâmeer DevÙe FÛÚe keâer Hetefle& ve nesves Hej. Ssmes ceW Deepe peeves efkeâleves De]Keyeej HeeefjJeeefjkeâ efnbmee keâer IešveeDeeW mes Yejs jnles nQ. legce keäÙeeW...’’ Jen Yejs ieues mes ®keâ peeleer nw. ‘‘yenve peer. De]Keyeej lees keâYeer efHelee kesâ Iej HeÌ{les Les. memegjeue ceW šer. Jeer. lees nw ceiej peye lekeâ šer. Jeer. osKeves keâe meceÙe efceuelee nw leye lekeâ jele yengle yeerle ieÙeer nesleer nw. Lekeâeve mes Mejerj štše neslee nw. leye meesves keâes ner ceve keâjlee nw. keâYeer Ûeueles-Ûeueles, keâece keâjles Ùebt šer. Jeer. kesâ Heeme KeÌ[s nes Yeer ieÙes lees Jes yeesj keâjves Jeeues veeškeâ ceve keâes veneR Yeeles. Skeâ ner PeieÌ[e. meeme-yent keâe. keâF& yeej meesÛeleer efkeâ keäÙee meceepe Flevee efiej ieÙee nw? keâneR cesjer meeme šer. Jeer. Hej oMee&Ùes Heâe@ce&tues cesjs Hej lees veneR ueeiet keâj jner?’’ Henueer ves keâne, ‘‘MeeÙeo neb! meceepe yengle efiej ieÙee nw. Deepe Hewmee ner meye kegâÚ nw. YeieJeeve veneR lees YeieJeeve mes keâce Yeer veneR. legceves Deeies veneR yeleeÙee. efHeâj keäÙee ngDee?’’ ‘‘Heefle keâe ve jnvee Yeer cesjs ceeLes ceÌ{e ieÙee. keâne ieÙee efkeâ Fmeves Heefle Hej JeMeerkeâjCe efkeâÙee Deewj Gmekesâ efueS kegâÚ Keeves keâes efoÙee efpememes Jen cej ieÙee. efkeâ Ùen peeotiejveer nw. [eÙeve nw. Ùen Skeâ efove nce meyekeâes Kee peeÙesieer.... meeme Deewj veveo Deye cesjs neLe keâe yevee Keevee veneR KeeleeRr. ceQ DeHeves ner Iej ceW DeÚtle nes ieÙeer. cesjer yesefšÙeeb Yeer cegPemes HetÚleeR — ceeb keäÙee legce meÛe ceW [eÙeve nes? ceQ keäÙee Gòej osleer? ÛegHe keâj peeleer. Yeerlej ner Yeerlej HeerÌ[e mes ÚšHešeleer, [ebšleer GvnW. keâF& yeej GvnW DeHeves DeeieesMe ceW ueskeâj keânleer — ‘‘veneR yesše, Ùes lesjer oeoer keâe....’’ ceiej Deieues efove efHeâj cesjer efHešeF&. GvnW Helee Ûeue ieÙee Lee. keäÙee Helee Jes nceejer yeeleW megve jner nesbieer Ùee GvneWves yeefÛÛeÙeeW mes [je keâj HetÚe nes? .... efkeâleveer yeej!... efkeâleveer yeej! ceQves DeHeves keâeveeW mes megvee — meeme keâe HeÇueeHe — Ùen cegPes Heeslee lees veneR os mekeâer, cesjs yesšs keâes ner Kee ieÙeer. Henueer Gmekeâer yeele mes Yeerlej ner Yeerlej HeerÌ[e cenmetme keâjves ueieer Leer. Fme yeej Jen kegâÚ veneR yeesue mekeâer. Gmekeâer ÛegHHeer osKe mJeCe&uelee ves keâne, ‘‘neb, yenve neb. ceQves mene nw Ùen. Ùener veneR, DeYeer Heefle keâes cejs cenervee Yeer veneR ngDee Lee. meeme Skeâ efove DeHeves efkeâmeer efjMlesoej keâes ues DeeÙeer. cegPes keâne ieÙee efkeâ...yeÛÛee Hewoe keâjes. ‘‘Ùeeveer!’’ ‘‘neb. Jen yeleevee Ûeenleer Leer efkeâ peye Gmekeâe ueÌ[keâe ceje lees Ùen ieYe& mes Leer.’’ ‘‘Ùen lees mejemej ]pÙeeoleer nw. JÙeefYeÛeej...Flevee veerÛes...’’

peveJejer-petve 2014 86


‘‘neb, Deewj...’’ ‘‘Gme efove....’’ Jen HeerÌ[e mes ÛegHe nes peeleer nw. kegâÚ osj lekeâ Ùetb ner jnleer nw, leye keânleer nw, ‘‘Gme efove ieebJe ceW Skeâ Iešvee Iešer.’’ ‘‘keäÙee?’’ ‘‘ieebJe ceW [eÙeveeW keâe nesvee lees ÛeÛee& keâe efJe<eÙe ner Lee. Skeâ ceQ ner veneR Leer pees Fme HeerÌ[e mes ieg]pej jner Leer. FmeefueS kegâÚ ueesie Skeâ cenekeâeueer kesâ GHeemekeâ keâes ues DeeÙes. Gvekeâer cevMee Leer keâer ieebJe ceW efpeleveer Yeer [eÙeveW nQ, Gvekeâe Helee ueieeÙee peeÙesiee Deewj GvnW jeskeâ keâj Gvekesâ Yetle oefjÙee ceW efHeâkeâJee efoÙes peeÙeWies. Ùen Yeer yeleeÙee ieÙee efkeâ Ùen GHeemekeâ Flevee les]pe nw efkeâ keâeueer ceeb Gmemes meerOes yeeleW keâjleer nQ, efkeâ meejer [eÙeveW Gmekesâ Heeme mJeÙeb peeÙeWieer Deewj yeleeÙeWieer. Jen Gvekesâ HeeHe keâes efÚHee keâj jKesiee Deewj ÛegHekesâ mes GvnW Gvekesâ keâce& mes Úgškeâeje efouee osiee. ieebJe leye Megæ nes peeÙesiee.... meeme keâes Ùen Skeâ megvenje ceew]keâe efceuee. Jen GHeemekeâ kesâ Heeme ieÙeer Deewj kegâÚ ceb$eCee keâjkesâ DeeÙeer. leye GHeemekeâ ves keâne efkeâ Jen DeHevee keâewMeue meeJe&peefvekeâ ¤He mes efoKeeÙesiee. Deewj Gmeves...’’ mJeCe&uelee Gme Iešvee keâes Ùeeo keâjleer nw. cegbn ceW DeeÙee Letkeâ efveieue keâj yeesueer, GHeemekeâ (leebef$ekeâ) DeeÙee Deewj Skeâ Deemeve Hej efJejepeceeve nes ieÙee. Gmekesâ HeerÚs kegâÚ ieebJe kesâ ueesie DeeÙes. yew"ves kesâ yeeo Gmeves DeesÓce keâe GÛÛeejCe efkeâÙee Deewj ieebJe JeeueeW mes keâne — Gve DeewjleeW keâes yegueeDees efpeve Hej [eÙeve nesves keâe Mekeâ nw. Gmekeâer yeele Hej cegeKf eÙee ves keâne, ‘‘peer cenejepe. Mekeâ veneR Gve Hej efkeâmeer ve efkeâmeer ves ueebÚve ueieeÙee nw ceiej Jes DeHeves keâes efveoex<e ceeveleer nQ.’’ ‘‘"erkeâ nw, GvnW cesjs meeceves mes ieg]peejes. pees [eÙeve nesieer Gme Hej ceelee DeHeves DeeHe ÚÌ[er ueiee osieer. yee]keâer mee]Heâ efvekeâue peeÙeWieer. DeHeves DeeHe otOe keâe otOe Deewj Heeveer keâe Heeveer nes peeÙesiee.’’ cegefKeÙee ves keâne — ‘‘"erkeâ nw cenejepe. nce Yeer Ùener lees Ûeenles nQ. Ùen jes]pe-jes]pe keâe yeKesÌ[e "erkeâ veneR. ieebJe keâer yeoveeceer nes jner nw. keâneR pee veneR mekeâles. efjMles veneR nes mekeâles. ueesie Skeâ ner meJeeue HetÚles nQ — [eÙeve keâe. leye efmej Mece& mes Pegkeâ peelee nw.’’ ‘‘Deye Ssmee veneR nesiee. meye "erkeâ nes peeÙesiee. lees keâjes Meg™.’’ Jen kegâÚ yegoyegoeves ueielee nw. Deewj leYeer Gmekesâ meeceves mes ieebJe keâer DeewjleW ieg]pejves ueieleer nQ. otmejs ceo& efpe%eemee mes osKeves ueieles nQ. cesjer yeejer Deeles ner leebef$ekeâ ves cegPes ÚÌ[er ueiee oer. ceQ nkeäkeâer-yekeäkeâer. ceQ JeneR ÛegHe KeÌ[er nes ieÙeer. Ùen keäÙee?

87 peveJejer-petve 2014

keâer cegõe ceW. ueesie Skeâ mJej ceW yeesueves ueies. neb Skeâ [eÙeve lees HekeâÌ[er ieÙeer. ceiej ceQ Deeies veneR yeÌ{er. cegPes ]iegmmee Dee ieÙee. Keece]KJeen keâe Fue]peece...HeerÚs cegÌ[er Deewj Gmekesâ yeeueeW keâes HekeâÌ[ves kesâ efueS PeHešer. HekeâÌ[ efueÙes Les ceiej Jen HeerÚs nš ieÙee. HeÇef›eâÙee ®keâ ieÙeer. keâne, ‘‘ceQ [eÙeve veneR ntb. let cegDee YeÌÌ[ÏJee...efkeâmekeâer Ûeeue mes keâj jne nw Ùes?’’ ceiej leYeer cegefKeÙee ves Deeies Dee keâj cegPess jeskeâ efoÙee. ‘‘keäÙee yeesueleer nw? Ùen Deeoceer ogiee& keâe GHeemekeâ nw. iegCeer nw. legce keäÙee peeveleer nes? Fmeves legPes [eÙeve keâne lees keâne. legPes kegâÚ keânvee nesiee lees yeeo ceW keânvee. DeYeer [eÙeve HejKeves keâer HeÇef›eâÙee Ûeueves oes. let ner veneR nw, Deewj Yeer nQ.’’ ieebJe JeeueeW ves meceJesle keâne, ‘‘neb, neb, meÛÛeer-Pet"er keâe ]Hewâmeuee yeeo ceW nesiee.’’ ceiej ceQ Jeneb mes veneR nšer, ‘‘veneR cegDee Ùes...cesje ]Hewâmeuee lees DeYeer ner nesiee. ceQ lees..’’ leYeer kegâÚ Deewj DeewjleW Deeies Dee ieÙeeR. Jes Skeâ mJej cesb yeesueerb — ‘‘neb, Ùes [eÙeve veneR nw’’, ceiej kegâÚ ves keâne efkeâ Henues [eÙeveeW keâe Helee Ûeueves oes. Skeâ ÙegJee mJej Yeer GYeje — Ùes cegefKeÙee keâe leb$e nw Deewj leYeer cesjer meeme Ûeer]Keleer ngF& Deeies DeeÙeer. keânleer — ‘‘neb, Ùes [eÙeve nw. leYeerÓ....’’ jesles ngS keânleer nw — ‘‘leYeerÓ Ùes cesje yeÛÛee Kee ieÙeer. DeHeves ueÌ[kesâ Yeer Kee ieÙeer. jsÓ Ùes [eÙeve nw. [eÙeve. Fmekeâe PeeWše KeeRÛe keâj Fmes ieebJe mes yeenj keâjes keâesF&.’’ efmLeefle keâes efyeieÌ[lee osKe cegefKeÙee ves TbÛeer DeeJee]pe ceW keâne — ‘‘keâesF& kegâÚ veneR keâjsiee. Fmekeâe ]Hewâmeuee keâue HebÛeeÙele cesb nesiee. DeYeer Deewj Yeer Helee keâjvee nw. ceQ Henuess ner Fme keâeÙe& kesâ meeJe&peefvekeâ ¤He mes keâjves kesâ e]fKeuee]Heâ Lee. Hej let ner veneR ceeveer.’’ ceQ DeJeekeâ. ‘‘lees Ùen keâeÙe& cesjer meeme keâe Lee.’’ ceQ yegoyegoeÙeer. Deewj Jen <e[Ùeb$e JeneR ®keâ ieÙee Lee. efHeâj otmejs efove HebÛeeÙele keâe Skeâ ®keäkeâe DeeÙee. peevee HeÌ[e. Heefle lees Lee veneR efpememes efJejesOe keâjves keâes keânleer. FmeefueS ieÙeer.’’ Gmekeâe ieuee ®bOe ieÙee Lee. DeOeerjlee mes Henueer ves HetÚe — ‘‘otmejs efove keäÙee ngDee HebÛeeÙele ceW?’’ ‘‘ceQ jele Yej mees veneR mekeâer. megyen ceQ Henues HeÇOeeve kesâ Heeme ieÙeer. HeÇOeeve lees yesÛeejer DeveHeÌ{ Leer. meeje keâece Gmekeâe Heefle ner keâjlee Lee. Gmeves meerOee keâne — ‘‘legce cesjs Heefle kesâ Heeme peeDees Gmemes yeele keâjes. Jes keânWies lees ceQ kegâÚ keâj HeeTbieer. Ùen ceeceuee ueesieeW keâe nw. cesjs JeMe ceW venerb.’’ ‘‘keäÙeeW Gmekesâ JeMe keâe keäÙeeW vener? Jen HeÇOeeve nw lees... Gmekeâe Heefle... mecePe veneR DeeÙee. Ùeefo Jen meceLe& veneR Leer lees

keâneveer efJeMes<eebkeâ


HeÇOeeve keäÙeeW yeveer?’’ ‘‘Jen veneR yevevee Ûeenleer Leer. Gmes lees Gmekesâ Heefle ves yeveeÙee. Fme yeej HebÛeeÙele ceW keâesše ceefnuee kesâ efueS Lee. FmeefueS... ieebJe keâe cegefKeÙee lees Gmekesâ Deeies Heeveer Yejlee nw. keânlee nw, mejkeâej keâesF& Yeer nes. ieebJe keâe veslee lees Jener jnsiee.’’ ‘‘Ùeeveer oue-yeouet. Jen keâesF& Ûeeuet efkeâmce keâe Fvmeeve nesiee. DeJemejJeeoer...DeesHeän! Ùen meceepe kewâmes-kewâmes ueesieeW mes Yeje ngDee nw. neb, leye keäÙee ngDee?’’ mJeCe&uelee ves keâne — ‘‘HebÛeeÙele ceW kegâÚ veneR ngDee. Ùetb yeele šeueer ieÙeer. peye ceQ HebÛeeÙele kesâ HeÇebieCe mes yeenj DeeÙeer lees kegâÚ efŒeÙeeW Deewj yeÛÛeeW ves cegPes HelLej ceejs. ceQ nwjeve. ceQves HeerÚs cegÌ[keâj GvnW HeÇleeÌ[e ceiej leye lekeâ Skeâ HelLej cesjs ceeLes Hej ueiee, ceQ efiej ieÙeer. efHeâj G"er. uent mes cesjs keâHeÌ[s Yeerieves ueies. ieebJe ve peekeâj HeerÚs Yeeieer DeHeves ceeÙekesâ keâer Deesj.’’ ‘‘Dejs! Flevee nes ieÙee Deewj keâesF& Deeies veneR DeeÙee pees legcnW yeÛeelee.’’ ‘‘veneR, keâesF& veneR. meye leceeMee osKeles jns. Ssmee ueiee Ùen meye HetJe&efveÙeesefpele Lee. cesjer meeme DeHeves cebleJÙe ceW keâeceÙeeye nes ieÙeer Leer... yenve Ùener veneR. ceQ yeonJeeme Yeeieves ueieer efkeâ GOej mes Deeles ieebJe kesâ Skeâ JÙeefkeäle mes škeâjeÙeer. Gmeves cegPes HekeâÌ[e Deewj JeeHeme ues DeeÙee.’’ ‘‘Ùen lees "erkeâ ngDee, keâesF& lees efceuee.’’ ‘‘]Keekeâ "erkeâ ngDee.’’ Jen ®Deebmeer DeeJee]pe ceW yeesueer — ‘‘GvneWves cegPes HekeâÌ[e efHeâj cesje cegbn keâeuee efkeâÙee. ieues ceW petleeW keâer ceeuee [eueer Deewj ieebJe kesâ yeenj keâj efoÙee. Jes lees vebiee Yeer keâjvee Ûeen jns Les ceiej Skeâ Deewjle ves Fme Hej Deeheefòe keâer. Gmekesâ keânves mes vebiee keâjves Jeeueer Deewjle kesâ yeÌ{les neLe ®keâ ieÙes. keâewve Leer Jen? veneR HenÛeeve HeeÙeer. DeebKeeW ceW Heeveer Deewj ›eâesOe keâe uent Glej DeeÙee Lee. kegâÚ veneR keâj Hee jner Leer. DeesHeän! Fleveer HeÇleeÌ[vee....ceQ Útš keâj Yeeieer. osKe veneR mekeâer efkeâme Deesj. Jes Yeer Yeeies cesjs HeerÚs. Jes HelLej ceejves ueies. ceQ Skeâ lees Mece& kesâ ceejs, otmejs Gvekesâ HelLejeW kesâ [j mes Deewj les]pe Yeeieves ueieer. Jes cesjs HeerÚs Yeeieles jns. HelLej ceejles. keâesF& HelLej Hewj Hej ueielee keâesF& Heer" Hej. ceQ Yeeieleer jner. efHeâj HelLej ueieves yebo nes ieÙes ceiej ueiee efkeâ Jes cesjs HeerÚs Yeeie jns nQ efkeâ Jes cegPes ceejvee Ûeenles nQ. Deewj ceQ oewÌ[leer ieÙeer. Ùeneb lekeâ..... Deewj.... ceQves DeHevee keâeuee cegbn jemles ceW oewÌ[les heeWÚe. MeeÙeo keâneR Deye Yeer kegâÚ efveMeeve neW. osKees.’’ Henueer efvenejleer nw. ‘‘efoKe veneR jns. Ùen keâye keâer yeele nw?’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

‘‘Deepe keâer. DeHejeÖ keâer.... efHeâj?’’ ‘‘yeerÛe ceW keâesF& Deewj veneR efceuee?` ‘‘efceues. ceQ leye Gvemes efÚHe peeleer Ùee DeHeveer Ûeeue Oeerceer keâj osleer. efkeâmeer Úesšs ieebJe kesâ Heeme Deeleer lees efkeâveejs mes efvekeâue peeleer. yeme Skeâ ner Oegve ceW efkeâ Deye veneR...’’ ‘‘IeefšÙee meceepe. DeewjleeW keâer efIeveewveer ÛeeueW. Deewjle kesâ efJe®æ <eÌ[Ùeb$e. Ùes Deepe nce keâneb Dee ieÙes nQ? keâneb pee jns nQ?’’ ‘‘DeeHeves cegPes yeÛee efueÙee. cejves osleerb lees Fme peerJeve mes Úgškeâeje efceue peelee. keäÙee keâ¤bieer ceQ Deye Fme peerJeve keâe. keâneR pee veneR mekeâleer. keâneR....Hej...’’ ‘‘Hej... cegPes yeÛeeves Jeeueer, F&Õej keâer otle. DeeHe DeHeves yeejs ceW Yeer yeleeDees. Fme meceÙe, Fme DeeoceKeesj veoer kesâ efkeâveejs DeeHe keäÙee keâj jner nQ?'’ efHeâj DeHeveer DeeJee]pe me]Kle keâjleer nw, ‘‘keâewve nes legce?’’ ‘‘ceQ!’’ ‘‘neb legce?’’ Fme HeÇMve mes Jen yeÛevee Ûeen jner Leer. ceiej keâneR Ùen meesÛe Yeer Leer efkeâ Skeâ efyebog Hej Ùen meJeeue meeceves Dee mekeâlee nw. Gmekesâ meJeeue mes ieuee metKe-mee ieÙee Lee. keäÙee peJeeye os? yeesues efkeâ Jen lees Ùetb ner DeeÙeer Leer. leheâjern keâjves. meesÛeles Ùen Je]keäle nes ieÙee efHeâj legce efceue ieÙeeR efkeâ ... leYeer mJeCe&uelee ves HetÚe — ‘‘keânes ve~’’ Letkeâ efveieue keâj Gmeves keâne, ‘‘ceQves keâne ve. ]Kelejveekeâ vener ntb. legcnejer efnlew<eer ntb. ceQves legcnW yenve keâne nw ve.’’ ‘‘mees lees nw ceiej...’’ ‘‘legcneje yeÛe peevee Skeâ Peškeâe Lee cesjs efueS. legcnWW megve efueÙee. ueiee DeelcenlÙee keâjves Jeeuee Skeâ He#eerÙe meesÛe keâe neslee nw. Jen yeÛe peeÙes lees Gme Hej ner cegkeâöcee Ûeuelee nw. Ùeefo cej Yeer peeÙes lees Ùen meceepe Gmeer lejn yeomletj Ûeuelee jnlee nw... Ùeefo kegâÚ neslee nw lees meceepe mes Skeâ Deeoceer keâer keâceer efpemekeâe efkeâmeer keâes ]Heâke&â veneR HeÌ[lee. mecegoÇ mes ueesše Yej peue Yejves keâer lejn. Ùeefo keâneR HeÌ[lee Yeer nw lees keäÙee efkeâÙee pee mekeâlee nw....Jener kegâefšue ÛeeueW. Jener efjMleeW keâer yuewkeâcesefuebie Deewj G"eHeškeâ.’’ ‘‘ceQ mecePeer veneR let keäÙee keânvee Ûeenleer nw.’’ Henueer DeHeves mes ner keânleer nw, ‘`keäÙee Gòej otb? ceQ Yeer lees....’’ Ûenue]keâoceer keâjleer nw. efHeâj mJeÙeb mes keânleer nw, efkeâmeer Yeerlejer nebkeâ ves ner lees jeskeâe Lee cegPes. ‘‘®keâes Deveeefcekeâe! ®keâes; Ùes peerJeve Fme lejn ve iebJeeDees. Gme DeeJee]pe mes ceQ ÛeeQkeâer Leer.

peveJejer-petve 2014 88


Deewj uenjeW keâer Deesj yeÌ{leer ®keâ ieÙeer Leer. HeerÚs nšer lees DeHeves ke=âlÙe Hej Mece& meer DeeÙeer Leer Deewj....ceQ ®keâer jner. Ùen meesÛe efkeâ peeves efHeâj ceve yeve peeÙes Deewj...ceiej leYeer Yeerlej mes DeeJee]pe DeeÙeer, ‘‘veneR, cegPes peervee nw.....DeYeer "erkeâ mes mebYeueer Yeer veneR Leer efkeâ... Deye cegPes peerves keâe meyeJe efceue ieÙee nw.....ceQ peerTbieer Fmekesâ efueS. DeHeveer yenve mJeCe&uelee kesâ efueS. Fmekesâ n]keâ kesâ efueS. Fmekeâer yesefšÙeeW kesâ efueS. ceQ KeÌ[er ntbieer Gme ke=âleIve meceepe kesâ Deeies Deewj HetÚtbieer. DeYeer lekeâ ceQ mJeÙeb keâes Dekesâuee Heeleer Leer, Hej veneR, Fme meceepe ceW cesjer lejn Deewj Yeer nQ. Ùeefo kegâÚ efYevve nw lees keâejCe. Deveskeâ keâejCe.’’ mJeCe&uelee Gmes šeskeâleer nw, ‘‘legce kegâÚ keân veneR jneRr. Ùettb Ûenue]keâoceer mes cesje meJeeue ]Kelce vener nesiee.’’ Henueer Gmekeâer Deesj cegÌ[ keâj, ‘‘ceQ legcnejs ieebJe mes ]peje ]pÙeeoe otj mes DeeÙeer Leer. Skeâ ]keâmyes mes. yeme ceW meesÛeleer jner. DeHeves efveCe&Ùe kesâ yeejs ceW. Ùeneb Deeves Hej veoer keâer Oeeje ceW Ûeueer Yeer ieÙeer Leer. ceiej efHeâj keâneR mes keâesF& DeeJee]pe DeeÙeer Ùee ceQ meenme veneR keâj HeeÙeer. ueewš ieÙeer. MeeÙeo DeHeves efveCe&Ùe keâes Debpeece osves ceW osj nes ieÙeer nesieer. Ùen Skeâ keâejCe Yeer nes mekeâlee nw. leYeer DeHeves mes ceesn nes DeeÙee. cesje Ùen peerJeve....ueewšer lees Ùeneb efMeuee Hej yew" meesÛeves ueieer Leer. DeYeer meesÛe ner jner Leer efkeâ legcnejer OeHHeÌ[-OeHHeÌ[ keâer DeeJee]pe megveer. ceQ ÛeeQkeâer. [j Yeer ieÙeer Leer. keâneR keâesF& cesjer šesn ceW Dee lees veneR jne. FmeefueS G" keâj peeves ueieer Leer efkeâ ceve efkeâÙee efkeâ osKeleer ntb. Deewj...Deye legce peeveleer nes.’’ ‘‘celeueye! legce Yeer!’’ ‘‘neb. ceQ Yeer....ef]peboieer keâer oewÌ[ ceW legcnejs meeLe keâce mes keâce legcneje Heefle lees Lee. yesMekeâ Jen Skeâ keâce]peesj ceeveefmekeâlee keâe JÙeefkeäle Lee. ceiej cesjs meeLe keâesF& veneR Lee. ve Heefle, ve meeme-memegj ve keâesF& keâueerime. ceQ Iej ceW keâceeT Deewj keâece keâer peien Skeâ vekeâeje ceeveg<e veneR yeefukeâ Ûeer]pe yevee oer ieÙeer Leer. cesje yesše Yeer cesje veneR Lee. cesjs YeeF& Yeer veneR. Deewj leye ueiee Ùen peerJeve efvejLe&keâ nw. keâneb peeÙes keâesF&? efkeâmekesâ Heeme keâns DeHevee og:KeÌ[e? keâesF& megvelee ner veneR. Ùeefo keâesF& megvelee Yeer nw lees Gmekesâ Heeme keâesF& nue veneR. Jen Ûeškeâejs ueslee Ssmeer meueen oslee nw efpemes ceevevee GefÛele veneR neslee. Deewj Ùeefo keâneR keâesF& efJeJeeo nes peeÙes Ùee cee$e Demenceefle keâer yenme lees meeje kegâÚ yeÙeeve nes peelee. ueewšeÙee peelee efkeâ....legce lees nes ner Ssmeer. Deye yeleeDees keäÙee jn peelee nw? peerJeve kewâmee nes peelee nw? leye ceve ceW DeeÙee efkeâ keäÙee ]pe¤jle nw Fmekeâer. FmeefueS Ûeueer DeeÙeer Leer....’’

89 peveJejer-petve 2014

i] e]peue nefj§ebõ Deeoceer F&ceeve hej peye cej efcešsiee, ]Kego-ye-]Kego metjpe veÙee efHeâj mes Giesiee ~ nw Oejesnj keäÙee efkeâmeer keâer Ùen ]peceeR, pees keâesF& Fmekesâ keâF& šgkeâÌ[s keâjsiee? keâewve-meer nw yeele Fvemeeb mes yeÌ[er, Deeoceer peye keâme keâcej keâjves Ûeuesiee? nQ mecemÙeeSb yengle lees keäÙee ngDee, meguePeves ceW Je]keäle LeesÌ[e lees ueiesiee ~ yeele keâes iebYeerjlee mes ues Deiej, neLe js legPekeâes veneR ceuevee heÌ[siee ~ let veneR Pegkeâvee efkeâmeer kesâ meeceves, meeceves lesjs peneb ]Kego ner Pegkesâiee ~ efmeefæ ieCesMe, huee@š veb. 857/4-yeer, meskeäšj-8, Ûeejkeâeshe, keâebefoJeueer (he), cegbyeF&-400067. Heâesve : 9322182627 mJeCe&uelee yeerÛe ceW ner šeskeâ osleer nw, ‘‘ceiej legceves...’’ efHeâj peeves efkeâmeer Deble:-HeÇsjCee mes DeHeveer yeele jeskeâ osleer nw. ‘‘neb, Deye cegPes legcemes yeue efceuee nw. peerves keâe meyeJe. legce cesje meeLe oesieer lees nce Skeâ veÙee jemlee efvekeâeue peerJeve Meg¤ keâj mekeâleer nQ. legcnejer yesefšÙeeb...GvnW meceepe keâer peueeuele mes yeÛeevee ]pe¤jer nw. Jevee& GvnW yengle lebie efkeâÙee peeÙesiee. GvnW meceepe ceW Skeâ mLeeve efoueevee nw...’’ Jen ®keâleer nw. ‘‘ceiej Ùen kewâmes mebYeJe nesiee? cegPes cesjer yesefšÙeeb Ùeeo Dee jner nQ.’’ mJeCe&uelee ves ®Deebmes mes keâne. ‘‘Deye nce oes nes ieÙeer nQ..... keâjves keâes yengle kegâÚ nw...’’ leYeer Jen osKeleer nw HetJe& efoMee ceW Yeesj keâe leeje Ûecekeâves ueiee nw. yeesueer — ‘‘DeeDees ÛeueW. Deepe keâer keâeueer jele efJeoe ues jner nw. megyen nesves Jeeueer nw. Fmemes Henuess efkeâ megyen nes, nceW efkeâmeer "erkeâ peien HengbÛe peevee nw.’’ Deewj Jes oesveeW neLe HekeâÌ[keâj pebieue kesâ otmejs jemles mes Deeies yeÌ{ves ueieleer nQ. 2-njyebme keâe@šspe, mebpeewueer, efMeceuee-171006 cees. : 9418478878. F&-cesue : bsbhatia1947@gmail.com

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Deefveue hegjesefnle keâer keâefJeleeSb vee ner ue#Ùe vee keâesF& heLe mÙeen meeÙes yeJeb[j mee ceÛee jKee meyeves. keâ"hegleueer mes Ûeueles osKee ceQves ]keâoce mes ]keâoce efceueeles keâesF& Deenš veneR meVeešs ceW Deewj meVeeše Ieesueles. jewMeveer kesâ efÚheles ner efueheš ieÙes cegPemes mÙeen meeÙes— Oeerjs-Oeerjs meebmeeW ceW Iegueles Deewj jie-jie ceW cesjs jce jns. efÛebieeefjÙeeb ®keâ-®keâ keâj G"leeR, lejeMeleer FvnW. hej jbieeW keâes Ûegje efHeâj efÚhe peeles DebOesjeW ceW. metjpe Ûeebo leejeW kesâ Fo&-efieo& ceb[jeles efHeâjles jnles DeekeâeMeiebiee mes efLejkeâles ef#eeflepe kesâ Fme Úesj mes Gme Úesj lekeâ. oerJeejeW, jewMeveoeve mes efjmeles efÛeceefveÙeeW mes Glejles ojJee]pes, efKeÌ[efkeâÙeeW lekeâ DeefOekeâej pecee jKee efyeKejs ngS Deye nj keâesves ceW.

lejkeâMe yeeROe Úueveer keâj efoÙee nj lej]Heâ mes Ûeueles MeyoeW kesâ yeeCe. penj ceW meves-leerj penjerues meve-meve keâj Deeles keâj osles meye kegâÚ megVe. YeeJenerve, DeLe&nerve, meb%eenerve Ûeues pee jns nj efoMee,

keâneveer efJeMes<eebkeâ

mejeW keâer MewÙÙee hej efueše ÛeejeW lej]Heâ Iesj jKee cegPes Ûeeheuetme, ceeflenerve, mJeeLeea ueies nQ Dehevee heew®<e peleeves. efkeâme yeeCe ves Deenle efkeâÙee, efkeâmeves ueieeÙee cejnce mebJesovenerve Mejerj — meyemes DeveefYe%e, meejer FbefõÙeeb efveef<›eâÙe. keâesF& DeLe& yešesjves ceW, keâesF& heesšueer Oece& keâer Keesues keâesF& meheves efJekeâeme kesâ efoKee jne, keâesF& keâesjs %eeve Yeebpe jne. meye kegâÚ osKe mekeâlee ceQ hej Skeâ uekeâerj efMekeâve keâer ceeLes hej veneR, vee ner ueyeeW hej lewjleer cegmkeâeve. yeme hegleefueÙeeb FOej mes GOej, osKe jner Deefievele Ûeueles yeeCe. Skeâ ueÛeeruee Oeveg<e, efÚhee jKee peeves keâneb lejkeâMe. Deveie&ue yeewÚejW keâjlee pee jne, pewmes yetboW šhekeâleer yeeefjMe mes. ]peceerve hej Skeâ efiejleer, lees n]peejeW GmeceW mes efHeâj GÚueleeR. hejle oj hejle Úueveer keâj jner, G«e mes G«elej nesleer pee jner. 3892, Stoney Cres. Mississauga, ON LSN 0N7, Canada.

peveJejer-petve 2014 90


keâneveer

vešJej keâe veevekeâe yeuejece De«eJeeue uuet keâekeâe....Ó...., Heeveer ueevee Skeâ efieueeme.’ megoerHe keâer DeeJee]pe DeeÙeer lees ceuuet Heeveer Yeje efieueeme š^s ceW jKekeâj ues Ûeuee. DeYeer-DeYeer efkeâmeer ves keâe@ue-yesue oyeeÙeer Leer lees efvekeâš KeÌ[e nesves kesâ keâejCe ojJee]pee megoerHe ves ner Keesue efoÙee Lee. megoerHe yeeyet keâe keâesF& oesmle nesiee—ceuuet ves meesÛee Lee. iesmš ¤ce ceW ]keâoce jKee lees [eFefvebie šsyeue keâer kegâmeea Hej Hegjevee-mee keâeuee meueJeej-kegâlee& Henves yew"er Skeâ Deewjle keâer Heer" keâes osKee. megoerHe Gmemes Deueie mees]Hesâ Hej yew"e Lee. ‘cegPes Deboj Deeves oskeâj DeeHeves yeÌ[er cesnjyeeveer keâer mej peer.’ Jen Deewjle keân jner Leer, ‘Deepe kesâ meceÙe ceW DeeHe-pewmes oÙeeJeeve efceueles keâneb nQ?’ ‘Deeoceer ner Deeoceer kesâ keâece Deelee nw yenve’, megoerHe keân jne Lee, ‘DeeHeves DeÛÚe efkeâÙee pees yesue oyee oer. Fleveer jele ceW Dekesâueer Deewjle keâe Menj keâer meÌ[keâ Hej keâneR ®keâvee-yew"vee ]Kelejs mes Keeueer veneR nw. ]peceevee keâe]Heâer ]Kejeye nw.’ ‘DeeHekeâer cesnjyeeveer.’ Jen yeesueer, ‘ceQ cegbn-DebOesjs ner Ùeneb mes efvekeâue peeTbieer.’ leYeer, š^s neLeeW ceW Leeces ceuuet Gme Deewjle kesâ meeceves pee KeÌ[e ngDee. Gmekeâer ve]pej Deewjle kesâ Ûesnjs Hej HeÌ[er Deewj Deewjle keâer ve]pej Gmekesâ Ûesnjs Hej. oesveeW keâer ve]pejW efceueeR. keâewS keâes pewmes ÛeceieeoÌ[ ve]pej Dee ieÙee nes Deewj ÛeceieeoÌ[ keâes peeve Hej yeve DeeÙee ]Keleje—Ùes oesveeW IešveeSb Heuekeâ PeHekeâves kesâ Yeer meewJeW meskeWâ[ ceW yeÌ[er les]peer mes Ieš ieÙeeR. ceuuet ›eâesOe mes keâebHe G"e. š^s Gmekesâ neLeeW mes Útš ieÙeer Deewj [eFefvebie šsyeue keâer kegâmeea Hej efvejern yeveer yew"er Jen Deewjle Hegâleea keâe DeJeleej yevekeâj cesve-iesš keâer Deesj Yeeie KeÌ[er ngF&. ceuuet Gmes HekeâÌ[ves keâes oewÌ[e Deewj DebOesjs ceW kegâÚ otj lekeâ leueeMe keâjves Yeer ieÙee, uesefkeâve ojJee]pee Keesuekeâj Jen efkeâOej GÌ[ve-Út nes ieÙeer, Helee ner ve Ûeuee. megoerHe lees Ùen meye osKekeâj nkeäkeâe-yekeäkeâe jn ieÙee. ceuuet keâekeâe keâes osKeles ner Jen efuepeefuepeer Deewj [jer-[jer-meer Deewjle keäÙeeW Yeeie KeÌ[er ngF& Deewj ceuuet keâekeâe ›eâesefOele neskeâj keäÙeeW Gmes HekeâÌ[ves keâes oewÌ[s—Gmekeâer kegâÚ mecePe ceW ve DeeÙee. Jes peye nleeMeneue ueewškeâj DeeÙes lees Gmeves HetÚe — ‘keäÙee ngDee keâekeâe? keâewve Leer Jen Deewjle?’ ‘keäÙee yeleeTb.’ ceuuet yeesuee, ‘neLe Dee peeleer lees iejove cejesÌ[ oslee DeYeer.’ ÙeeW keânlee ngDee Jen [eFefvebie šsyeue kesâ veerÛes pee HeÌ[s efieueeme Deewj š^s keâes G"eves ueiee. ‘DeeHe peeveles Les Gmes?’ Dee§eÙe&HetJe&keâ megoerHe ves HetÚe. ‘neb.’ keânlee ngDee ceuuet Deboj Ûeuee ieÙee. efieueeme Je š^s keâes efkeâÛeve ceW jKekeâj Jeneb mes JeeFHej ues DeeÙee Deewj ]HeâMe& Hej efyeKejs ngS Heeveer keâes HeeWÚves ueiee. megoerHe Fme yeerÛe Gmekesâ yeesueves keâe Fble]peej keâjlee Gmekeâer Deesj leekeâlee yew"e jne. heesÚe ueieekeâj Yeeries ngS JeeFHej keâes ceuuet Hegve: efkeâÛeve ceW [mšefyeve kesâ efvekeâš jKe DeeÙee Deewj Deekeâj yeleeves ueiee. ‘peJeeveer kesâ efove Les. keâece-OebOes keâer leueeMe ceW ieebJe mes efvekeâuekeâj ceQ Hee@šjer GÅeesie keâer veiejer Kegpee& HengbÛe ieÙee Lee. keâF& efoveeW lekeâ Ùeneb-Jeneb ceeje-ceeje efHeâjlee jne. keâesF& keâece veneR efceuee. keâF& efoveeW mes Keeves keâes kegâÚ veneR efceuee Lee. SkeâeSkeâ ]KÙeeue DeeÙee efkeâ mejkeâejer cesnceeve yeveves mes kegâÚskeâ efoveeW kesâ efueS oevee-Heeveer keâe Fble]peece nes mekeâlee nw. uesefkeâve Ûeesjer-G"eF&ieerjer keâjvee

‘ce

91 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


yeuejece De«eJeeue 26 veJebyej, 1952 efpeuee yegueboMenj. efMe#ee : Sce. S., HeerSÛe. [er. (efnboer), DevegJeeo ceW mveelekeâesòej ef[Hueescee ØekeâeMeve : keâLee-mebieÇn : mejmeeW kesâ Hetâue (1994), ‘pegyewoe’ (2004), ÛeVee Ûejveoeme (2004). yeeuekeâLee mebieÇn : otmeje Yeerce (1997), iÙeejn DeefYevesÙe yeeue Skeâebkeâer (2012). meceieÇ DeOÙeÙeve : GòejeKeb[ (2011); Keueerue efpeyeÇeve(2012). DebieÇs]peer mes DevegJeeo : Heâeskeâ šsume DeeHeâ Deb[ceeve Sb[ efvekeâesyeej (2000); uee@[& DeeLe&j mesefJeues]pe ›eâeFce Sb[ Deoj mšesjer (Dee@mkeâj JeeFu[); Deveskeâ efJeosMeer keâneefveÙeeb Je ueIegkeâLeeSb. mebHeeove : ceueÙeeuece keâer ÛeefÛe&le ueIegkeâLeeSb (1997), lesuegieg keâer ceevekeâ ueIegkeâLeeSb (2010), ‘mecekeâeueerve ueIegkeâLee Deewj HeÇsceÛebo’ (DeeueesÛevee :2012), ‘peÙe nes!’ (je<š^HeÇsce kesâ ieerleeW keâe mebÛeÙeve :2012); kegâÚ Jeefj<" keâLeekeâejeW keâer ÛeefÛe&le keâneefveÙeeW kesâ 12 mebkeâueve; 1993 mes 1996 lekeâ meeefneflÙekeâ Heef$ekeâe ‘Jele&ceeve peveieeLee’ keâe HeÇkeâeMeve/mebHeeove; menkeâej mebÛeÙe (pegueeF& 1997), ÉerHe uenjer kesâ kegâÚ efJeMes<eebkeâ leLee DeeuesKe mebJeeo (pegueeF& 2008) kesâ efJeMes<eebkeâeW keâe mebHeeove. efnboer meeefnlÙe keâuee Heefj<eo, Heesš&yuesÙej keâer meeefneflÙekeâ Heef$ekeâe ‘ÉerHe uenjer’ keâes 1997 mes DeÅeleve mebHeeove menÙeesie.

DeHeves ]Ketve ceW veneR Lee Deewj Gmekesâ efyevee lees keâesF& pesue Yespeves mes jne. SkeâeSkeâ meesÛee efkeâ cesue-SkeämeHeÇsme š^sve mes efyevee efškeâš efouueer peeÙee peeÙe. šeršer ueesie ]Kego-ye-]Kego Hetjer keâj oWies leceVee Deewj Deiej ve keâer, lees efouueer jepeOeeveer nw osMe keâer, keâesF& ve keâesF& keâece lees Jeneb efceue ner peeÙesiee. yeme, Gmeer jele jsueJes mšsMeve pee HenbgÛee Deewj veÙeer efouueer keâer Deesj peeves Jeeueer Skeâ jsueieeÌ[er ceW meJeej nes ieÙee. meesÛee, HekeâÌ[e ieÙee lees pesue Yespe efoÙee peeTbiee, YetKee veneR cejvee HeÌ[siee. uesefkeâve ogYee&iÙe keâer yeele efkeâ mueerHej keâesÛe ceW ÛeÌ{e nesves kesâ yeeJepeto efkeâmeer ves efškeâš veneR ceebiee. ieeÌ[er peye veÙeer efouueer mšsMeve Hej ®keâer lees efve[j neskeâj cegKÙe efvekeâeme Éej keâer Deesj ieÙee peneb oes-oes efškeâš Ûeskeâj KeÌ[s Les. ]ie]peye nes ieÙee! Gve oesveeW kesâ yeerÛe mes yeenj efvekeâue ieÙee Deewj Skeâ ves Yeer efškeâš veneR ceebiee.’ ‘ceQ DeeHekesâ veneR, Gme Deewjle kesâ yeejs ceW HetÚ jne ntb keâekeâe.’ yesÛewve ngS mes megoerHe ves mees]Hesâ Hej ner keâjJeš-meer yeouekeâj ceuuet mes keâne. ‘ceQ Jener DeeHekeâes yelee jne ntb yeeyet.’ Gmekeâer efpe%eemee mes efJeÛeefuele ngS efyevee ceuuet yeesuee, ‘peye oes-oes efškeâš ÛeskeâjeW ves Yeer efškeâš veneR ceebiee lees ceQves ceve ner ceve meesÛee, ef]keâmcele ceW DeYeer kegâÚ Deewj efove YetKeeW cejvee efueKee nw ceuuet!—Deewj meÌ[keâ Hej Dee ieÙee. Hetbpeer kesâ veece Hej efme]He&â HeebÛe ÛeerpeW LeeR cesjs Heeme — efIemeer-efHešer-meer nJeeF& ÛeHHeueW, keâÛÚe, yeefveÙeeve, Keeueer pesyeeW Jeeuee kegâlee& Deewj efyevee pesyeeW Jeeuee Oeejeroej Heepeecee. neLe ]Keeueer Les Deewj DeebKeW GcceeroeW mes ueyeeueye. efocee]ie ceW yeme Skeâ ner yeele Leer—Hewj efškeâeves keâes keâneR peien efceue peeÙes, yee]keâer ceQ ]Kego osKe uetbiee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

DeYeer kegâÚ ner ]keâoce Deeies yeÌ{e Lee efkeâ oeÙeeR Deesj mes Meesj megveeÙeer HeÌ[e—‘HekeâÌ[es, HekeâÌ[es!’ ceQves osKee efkeâ ÛeceÌ[s keâe yeÇer]Heâkesâme efueÙes Skeâ veewpeJeeve Yeeiee Ûeuee Dee jne Lee pees ]Kego Yeer ‘HekeâÌ[es-HekeâÌ[es’ efÛeuuee jne Lee. uesefkeâve HeerÚs mes Dee jns Meesj keâes megvekeâj Skeâ Heue ceW efveCe&Ùe efueÙee. Yeeieles Dee jns veewpeJeeve keâes šbieÌ[er ceejkeâj efieje efoÙee Deewj pekeâÌ[ efueÙee. Gmeves yengle keâesefMeMe keâer cesjer pekeâÌ[ mes efvekeâue Yeeieves keâer uesefkeâve ]Kego keâes ÚgÌ[e veneR HeeÙee. HeerÚs mes DeeÙes ngS ueesieeW ceW mes Skeâ ves meyemes Henues Gmekesâ neLe mes yewie keâes DeHeves ]keâeyet ceW efkeâÙee. yee]keâer ves Gme Ûeesj keâes Oegvevee Meg¤ keâj efoÙee. leYeer, Skeâ Hegefuemecewve Yeer keâneR mes Dee ieÙee Deewj šebieeW kesâ efveÛeues efnmmes Hej yeWleW ceejlee ngDee efkeâmeer mes kegâÚ Yeer keâns-HetÚs efyevee Ûeesj keâes DeHeves meeLe Iemeerš ues ieÙee. YeerÌ[ eflelej-efyelej nes ieÙeer. ‘yengle-yengle Megef›eâÙee YeeF&.’ yewie Jeeues meppeve ves cegPemes keâne, ‘Ùen yewie Ûeuee peelee lees cesje yengle veg]keâmeeve nes peelee.’ ceQ kegâÚ ve yeesuee, cegmkeâje Yej efoÙee. Gmekesâ yeeo GvneWves cegPemes Jener yeeleW HetÚer pees Keejer yeeJeueer ceW Gme efove DeeHeves HetÚer LeeR.’ Flevee keânkeâj ceuuet pewmes meebme uesves kesâ efueS ®keâ ieÙee. ‘keâewve-meer yeeleW?’ megoerHe ves HetÚe. ‘Ùener efkeâ keâneb kesâ jnves Jeeues nes?’ ceuuet yeesuee, ‘ceQves keâne—ÙettHeer keâe. ‘ÙettHeerr ceW keâneb kesâ?’ yegueboMenj keâe. ‘]Keeme yegueboMenj kesâ? ‘veneR, Heeme ceW ner k] eâmyee nw.’ ‘efkeâme veece keâe? ‘efMeMe...’ efMekeâejHegj’ ceQ nkeâueelee ngDee yeesuee. k] eâmyes keâe veece megveles ner Jes cesjs nkeâueeves keâer Jepen mecePe ieÙes; uesekf eâve nbmes veneR, meeceevÙe yeves jns. kegâÚ osj yeeo HetÚe, ‘keâjles keäÙee nes?’

peveJejer-petve 2014 92


‘Hesš Heeueves ueeÙekeâ keâece keâer leueeMe ceW Kegpee& ieÙee Lee. Deye efouueer DeeÙee ntb. DeYeer-DeYeer Gleje ntb š^sve mes.’ ceQves keâne. ‘efkeâlevee HeÌ{s nes?’ ‘yeejnJeeR lekeâ HeÌ{e, hej Heeme veneR keâer.’ ‘keâesF& Sleje]pe ve nes lees cesjs meeLe Ûeuees.’ Jen yeesues. Yeerlej mes DeeJee]pe DeeÙeer—Hewj jKeves keâes peien efceue jner nw ceuuet, cevee cele keâj. legjble ‘ÛeefueS’ kesâ Deboe]pe ceW efmej keâes efnueeÙee Deewj Gvekesâ meeLe nes efueÙee. Jen JeeHeme GOej ues ieÙes efpeOej mes Jen Ûeesj kesâ HeerÚs Yeeiekeâj DeeÙes Les. Jeneb HeÇerHes[ yetLe Hej peekeâj Skeâ šwkeämeer keâer HeÛeea keâšJeeÙeer, šwkeämeer ceW [^eFJej kesâ efvekeâš cegPes yew"eÙee Deewj ]Kego HeerÚs keâer meerš Hej yew" ieÙes. ‘Jemeble kegbâpe’ šwkeämeerJeeues mes Flevee keânkeâj Jen cegPemes cegKeeefleye ngS, ‘nQ[ jeFefšbie kewâmeer nw?’ ‘"erkeâ-"ekeâ nw, yengle megboj veneR lees ieboer Yeer veneR nw.’ ceQves keâne. Gmekesâ yeeo nce oesveeW kesâ yeerÛe keâesF& yeele veneR ngF&. Jemeble kegbâpe veÙee-veÙee yeme jne Lee Gve efoveeW. pebieue Deewj FceejleeW keâe efceuee peguee-mee Fuee]keâe Lee. šwkeämeer Jemeble kegbâpe keâer Skeâ yengcebef]peuee Fceejle kesâ Deeies pee ®keâer. GvneWves Hewmes ÛegkeâeÙes Deewj cegPes meeLe ueskeâj meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{les ngS Skeâ ]Heäuewš kesâ meeceves pee ®kesâ. leeuee ueiee Lee. yewie mes ÛeeefyeÙeeb efvekeâeuekeâj leeuee Keesuee Deewj Deboj oeef]Keue nes ieÙes. cegPemes keâne, ‘DeeDees. veece keäÙee nw legcneje?’ ‘peer, ceueKeeve. ieebJe ceW meye ‘ceuuet’ keânles nQ.’ ‘ceQ Yeer ceuuet ner keântb, yegje lees veneR ceeveesies?’ ‘peer, Ùener keâefnS. ceQ DeeHekeâes ‘meenye’ keântbiee.’ ceQ yeesuee. megoerHe keâe OewÙe& Skeâ yeej efHeâj peJeeye os ieÙee. ojDemeue, efpeme yeejs ceW Jen peevevee Ûeenlee Lee, Gmekeâe DeYeer eq]pe›eâ ner ceuuet ves veneR efkeâÙee Lee. FmeefueS Jen efkebâefÛele veeje]peer Yejs Deboe]pe ceW Gmemes yeesuee — ‘ceQ pees HetÚ jne ntb, Gmekeâe peJeeye osves keâer yepeeÙe DeeHe DeHeveer ner keâneveer megveeÙes pee jns nQ!’ meerOes-meerOes cegös Hej DeeFS Deewj Ùen yeleeFS efkeâ Ùen Deewjle, pees DeeHekeâes osKeles ner [jkeâj Yeeie ieÙeer Deewj efpemekesâ HeerÚs DeeHe efMekeâejer kegâòes keâer lejn ueHekeâkeâj ieÙes, keâewve Leer?’ ‘veeje]pe ve nesDees yeeyet.’ Gmekeâer yeele megvekeâj ceuuet DeHeveer peien mes G"keâj efkeâÛeve keâer Deesj yeÌ{lee ngDee yeesuee, ‘ceQ ÛeeÙe yeveekeâj ueelee ntb DeeHekesâ efueS. Gmes Heerles ngS megveles jnvee Gme jeb[ keâer jecekeâneveer.’

93 peveJejer-petve 2014

‘ÛeeÙe veneR, HesHmeer keâe keâvšsvej ueekeâj os oes Skeâ.’ megoerHe ves keâne, ‘yeej-yeej Gmekeâer Meg¤ keâjkesâ DeHeveer jecekeâneveer megveeves ueieles nes. Gmemes ]pÙeeoe DeeHeves iece& keâj efoÙee nw efocee]ie.’ ‘"erkeâ nw, ceQ ueelee ntb.’ keânkeâj ceuuet efkeâÛeve ceW ieÙee Deewj HesHmeer keâe Skeâ 200 SceSue Jeeuee keâvšsvej š^s ceW jKe ueeÙee. š^s keâes Gmekesâ meeceves keâjkesâ Jen yeesuee — ‘Ùen ueerefpeS. Deye Deejece mes megefveS efkeâ Jen Deewjle keâewve Leer.’ megoerHe ves š^s mes G"ekeâj keâvšsvej keâe {keäkeâve Keesuee Deewj nukeâe-mee efmeHe ueskeâj yeesuee — ‘"erkeâ nw, Deye HekeâeDees cele, peuoer yeleeDees.’ ‘Ùen pees DeeHekeâes DeHeves yeejs ceW yelee jne ntb ve yeeyet, Ùen Yeer Gme Deewjle kesâ yeejs ceW ner yeleevee meceefPeS.’ Keeueer š^s keâes ces]pe Hej efškeâekeâj Jen megoerHe mes yeesuee, ‘lees cesjer yeele megvekeâj GvneWves keâne—meenye Ùee ueeš meenye, legce cegPes pees Ûeenes, keânes. Deepe mes legce Ùeneb jnesies. Fme ]Heäuewš keâer osKeYeeue, mee]Heâ-me]HeâeF&, efyepeueer-Heeveer-šsueer]Heâesve kesâ efyeueeW keâes pecee keâjekesâ Deevee, Deeves Jeeueer [ekeâ keâes uesvee, mecneuekeâj jKevee Deewj Gmekesâ yeejs ceW nj Meece šsueer]Heâesve keâjkesâ cegPes yeleevee—Ùen legcnejer [Ÿetšer nesieer. Keeves-Heerves Deewj jnves kesâ DeueeJee pesye-]KeÛe& kesâ efueS kegâÚ ®HeS nj cenerves Deueie mes. yeesuees.’ THejJeeuee Skeâoce mes Flevee cesnjyeeve nes peeÙesiee, ceQves meesÛee veneR Lee. uesefkeâve legjble ‘neb’ veneR keâj HeeÙee. Helee veneR kewâmee Deeoceer nw? keäÙee keâjlee nw?—Fme pewmes efkeâleves ner meJeeue cesjs pesnve ceW Ietceves ueies Les. ‘meesÛees cele. Ùeneb jnles ngS DeHeves efueS otmejs keâece keâes leueeMe keâjves keâer Dee]peeoer legcnW jnsieer. peye Yeer DeÛÚe keâece efceue peeÙes, peeves mes oes efove Henues cegPes ]Heâesve keâj osvee, ceQ Dee peeTbiee.’ cegPes meesÛelee osKekeâj meenye ves keâne — ‘neb, Skeâ yeele keâe OÙeeve jKevee, Dekesâues jnles ngS Fme keâcejs Hej keâesF& ieÌ[yeÌ[ keâece cele keâjvee. cesjer [ekeâ keâes Keesuekeâj cele osKevee. legcnejer yeneogjer lees ceQves osKe ueer, F&ceeveoejer Deewj meÛÛeeF& osKevee yee]keâer nw.’ ceQves ‘neb’ keân oer. Gmekesâ DeueeJee kegâÚ Deewj keân Yeer keäÙee mekeâlee Lee. efouueer ceW Hewj jKeles ner jnves-Keeves keâe pegieeÌ[ nes ieÙee Lee, pesye-]KeÛe& kesâ efueS ®HeS Deueie mes ! ‘Deewj neb, cegPes efpeme efove Yeer legcnejer efkeâmeer Ûeeueekeâer Ùee yeoceeMeer keâe Helee Ûeuesiee, yengle Heerštbiee, Ùeeo jKevee.’ cesjs ‘neb’ keânles ner meenye ves Oecekeâer Yejs Deboe]pe ceW keâne. Gvekesâ Gme lesJej keâes osKekeâj ceQ mence-mee ieÙee Lee. leye GvneWves ]peesj keâe "nekeâe ueieekeâj cesjs kebâOes Hej neLe jKee — ‘[j cele, ce]peekeâ keâj jne

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ntb. Yeues ueesie keâYeer Yeer otmejeW keâer efÛeefªÙeeb Keesuekeâj veneR HeÌ{les; Deewj ceQ peevelee ntb efkeâ Ùen yeele let DeÛÚer lejn peevelee nw.’ ceuuet pewmes-pewmes DeHeveer oemleeve keâes Deeies yeÌ{e jne Lee, Gme Deewjle kesâ yeejs ceW peeveves keâes Glmegkeâ megoerHe keâe OewÙe& JewmesJewmes peJeeye oslee pee jne Lee. leveeJe Gmekesâ Ûesnjs Hej Peuekeâves ueiee Lee. uesefkeâve Gme leveeJe mes Devepeeve ceuuet DeHeveer jew ceW yeesuelee ner pee jne Lee — ‘Skeâ-oes efove meeLe jnkeâj GvneWves cegPes efyeue Je]iewje ]pecee keâjves Jeeueer DeemeHeeme keâer meejer peienW efoKee oeR. kegâÚ ner otjer Hej Skeâ {eyes Hej meeLe ues ieÙes Deewj megyen-Meece cesjs Keeves keâe cenerves Yej keâe Yegieleeve S[Jeebme ceW keâj DeeÙes. ]Heâesve keâe Fmlesceeue ceQves Henues-Henue JeneR efkeâÙee Lee. Meg¤-Meg¤ ceW lees mee]Heâ-mee]Heâ megveeF& lekeâ veneR oslee Lee efkeâ GOejJeeuee yeesue keäÙee jne nw! Oeerjs-Oeerjs Deeole HeÌ[ ieÙeer. Jeneb jnlee jne. Henues ieefce&Ùeeb yeerleeR, efHeâj yejmeele. meefo&Ùeeb Dee ieÙeeR. ‘meenye’ nj cenerves Skeâ yeej lees efouueer Deeles ner Les, efkeâmeer-efkeâmeer cenerves oes-leerve yeej Yeer. efHeÚueer yeej Jes DeHeves Gleejs ngS kegâÚ iece& keâHeÌ[s cesjs efueS ues DeeÙes Les. HeâšsHegjeves veneR, veÙes-pewmes ner Les. Skeâ j]peeF&-ieöe GvneWves ieebOeer Deeßece mes ]KejeroJee efoÙee Lee. ‘Deewjle ... ceuuet keâekeâe ‘Gme Deewjle’ kesâ yeejs ceW yeleeFS Deye.’ Deblele: oeble efkeâmeefkeâmeekeâj megoerHe yesno KeerPes mJej ceW ueieYeie Ûeer]Kelee-mee yeesuee. ‘megefveS—’ neLe kesâ FMeejs mes Gmes Oeerjpe yejleves keâes keânlee-mee ceuuet HetJe&Jele yeesuelee jne — ‘Skeâ jele keâer yeele nw. {eyes mes Keevee Keekeâj ueewš jne Lee. IegHe DebOesje Lee. otjotj lekeâ keâesF& veneR. Ùen megvemeeveHeve cesjs efueS veÙee veneR Lee. Jen Fuee]keâe ner Gve efoveeW kegâÚ Ssmee Lee efkeâ jele veew yepes kesâ yeeo Hetjer lejn DebOesjs ceW [tye peelee Lee. efkeâmeer-efkeâmeer ]Heäuewš keâer efKeÌ[keâer kesâ Hejos Yeerlej kesâ HeÇkeâeMe keâer Jepen mes jesMeveer ceW vene jns nesles Les, yeme. cemle Ûeeue mes ceQ DeHeves ]Heäuewš keâer Deesj yeÌ{e Ûeuee pee jne Lee efkeâ Deeies efyepeueer kesâ Skeâ KebYes kesâ Heeme mes efmemeefkeâÙeebmeer megveeÙeer HeÌ[eR. OÙeeve mes osKee—Skeâ peJeeve ueÌ[keâer GkeâÌ[Ò yew"er efmemekeâ jner Leer. ‘keäÙee ngDee?’ Gmekesâ Heeme HengbÛekeâj HetÚe — ‘keâewve nes? Ùeneb DebOesjs ceW yew"er jes keäÙeeW jner nes?’ ‘ce]peotjve ntb peer.’ ueÌ[keâer ves keâne — ‘DeHeves meeLeJeeueeW mes Yeškeâ ieÙeer ntb. metPe veneR jne efkeâOej peeTb?’ ‘jnleer keâneb nes?’ ceQves HetÚe. ‘veece mes peien veneR ceeuetce.’ ueÌ[keâer ves keâne, ‘efove kesâ meceÙe jemlee HenÛeevekeâj pee mekeâleer ntb.’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

‘lees keäÙee ÙeneR yew"keâj ieg]peejesieer meejer jele?’ ceQves HetÚe. ‘Deewj keäÙee keâ¤bieer?’ jesles ngS Jen yeesueer, ‘"b[ Deewj kegâòeeW-YesefÌ[ÙeeW mes yeÛeer jn ieÙeer lees megyen keâes Iej Ûeueer peeTbieer.’ ‘Deiej cegPe Hej Yejesmee nes lees cesjs keâcejs Hej Ûeuekeâj keâeš mekeâleer nes Ùen jele.’ ceQ Gmemes yeesuee, ‘megyen Ûeueer peevee.’ Ùen HeÇmleeJe megvekeâj ueÌ[keâer ves ke=âle%eleeYejer ve]pejeW mes osKee Deewj G"keâj KeÌ[er nes ieÙeer. ceQ Gmes keâcejs Hej ues DeeÙee. Skeâ ner j]peeF&-ieöe Lee.’ yeleeÙeer pee jner keâneveer ceW peJeeve ueÌ[keâer keâer Deeceo Deewj Iej ceW Skeâ ner jpeeF&-ieöe nesves keâer yeele ves megoerHe kesâ ceve ceW otmeje ner jesceebÛe Hewoe keâj efoÙee. Jen DeebKeW HeâeÌ[keâj Dee§eÙe&HetJe&keâ ceuuet keâer Deesj osKeves ueiee. Gmekeâer Fme cegõe kesâ HeerÚs efÚHeer Glkeâš efpe%eemee keâes YeebHekeâj ceuuet keâes ueiee efkeâ Jen Hegve: Gmes šeskeâves Jeeuee nw. FmeefueS DeeefOekeâeefjkeâ keâLeeJeeÛekeâ kesâ Deboe]pe ceW Gmes ÛegHe jnves keâe DeeosMe oslee-mee yeesuee — ‘megveles jnvee yeeyet, šeskeâvee cele yeerÛe ceW. ueÌ[keâer keâes j]peeF&-ieös Hej mees peeves keâes keânkeâj ceQ uee@yeer ceW HeÌ[s meesH] esâ Hej pee uesše — p] Ùeeoe mes p] Ùeeoe Skeâ Iebše iegp] eje nesiee efkeâ keâe@ue-yesue ves lejevee Ús[Ì efoÙee. DeebKe Kegue ieÙeer. ‘keâewve?’ ceQves HetÚe. ‘ojJee]pee Keesuees.’ yeenj mes ceoe&vee DeeJee]pe DeeÙeer. osKeves kesâ efueS yeòeer Dee@ve keâjkesâ ojJee]pee Keesuee. legjble ner efouueer Hegefueme kesâ oes efmeHeener Deboj Dee Iegmes. ÛeejeW Deesj osKeles ngS yeesues —‘ueÌ[keâer efkeâOej nw?’ ‘keâewve ueÌ[keâer?’ ceQves HetÚe. ‘Jener, efpemes let iegueÚjx GÌ[eves kesâ efueS efkeâjeS Hej ueeÙee nw.’ GveceW mes Skeâ ves keâne. ‘Dejs yeeHe js!’ Ùen yeele megvekeâj megoerHe SkeâeSkeâ yeesue G"e — ‘efHeâj keäÙee ngDee?’ ‘Gmekeâer Ùen yeele megveles ner cesjer lees efIeiIeer yebOe ieÙeer.’ ceuuet yeesuee — ‘iegue...iegue...iegueÚjW GÌ[eves kesâ efueS! efkeâ... efkeâ... efkeâjeÙes Hej!’ ceQ nkeâueelee ngDee yeesuee. ‘neb peer, iegueÚjx GÌ[eves kesâ efueS efkeâjeS Hej ... efkeâOej efÚHee jKeer nw?’ otmejs ves HetÚe. ‘efÚHee veneR, meguee jKeer nw’, ceQ leekeâle pegšekeâj yeesuee, ‘G... Gme keâcejs ceW nw.’ Ùen megveles ner Jes oesveeW Gme keâcejs ceW pee Iegmes. ueÌ[keâer j]peeF& kesâ Yeerlej megKe keâer veeRo meesÙeer Leer. yesjnceer kesâ meeLe GvneWves

peveJejer-petve 2014 94


Skeâ Peškesâ ceW Gmekesâ THej mes j]peeF& keâes nšekeâj otmejer Deesj HeWâkeâ efoÙee. Jen nÌ[yeÌ[ekeâj G" yew"er. Hegefueme JeeueeW keâes osKeles ner ®Deebmeer DeeJee]pe ceW yeesueer — ‘meenye, cegPes cesjs Iej HengbÛee oes.’ ‘legPes lesjs Iej HengbÛeeves kesâ efueS ner nce DeeÙes nQ cesjer peeve.’ Skeâ yeesuee. otmejs ves SkeâeSkeâ DeHeves neLe kesâ [b[s mes cesjer šebieeW keâes ketâšvee Meg¤ keâj efoÙee, ‘uegieeF&yeepeer keâe Deñe Ûeueelee nw YeeQme... kesâ!’ ‘Dejs, DeeHe Henues Hetjer yeele lees megve uees.’ Gmekesâ [b[eW keâer ceej mes yeÛeves keâer yeskeâej keâesefMeMe keâjlee ceQ efÛeuueeÙee, ‘Fme ueÌ[keâer mes ner HetÚ uees meÛÛeeF& keäÙee nw?’ ‘meÛÛeeF& memegjeue ceW peekesâ yeleeFÙees njece]Keesj.’ Henuee yeesuee — ‘Ûeue, Leeves Ûeue.’ Leeves Ûeueves keâe veece megveles ner cesjs HewjeW kesâ veerÛes mes ]peceerve ef]Kemekeâ ieÙeer. ‘Leeves? Leeves keäÙeeW?’ ceQves HetÚe. ueÌ[keâer Fme yeerÛe menceer-meer Skeâ Deesj KeÌ[er Leer. Hegefueme kesâ efmeHeeefnÙeeW ves Gmemes kegâÚ veneR HetÚe. Jes nce oesveeW keâes Hegefueme Ûeewkeâer ues ieÙes. Jeneb Hej Skeâ S. Sme. DeeF&. Yeer yew"e Lee. nceW osKeles ner yeesuee — ‘yebo keâj oes oesveeW keâes. Skeâ yepes Deekeâj meenye osKeWies. ‘meenye, DeeHe cesjer yeele lees megefveS meenye.’ nJeeueele ceW yebo keâjves keâer Gmekeâer yeele keâes megvekeâj ceQ Gmekesâ Heeme peekeâj efieÌ[efieÌ[eÙee, ‘DeeHe Fme ueÌ[keâer mes HetefÚS ve Ùen DeeHekeâes DemeefueÙele yelee osieer.’ ‘FbmHeskeäšj meenye peye [b[e IegmesÌ[Wies ÛetleÌ[eW ceW lees let ]Kego ner yeÙeeve keâjves ueiesiee meejer DemeefueÙele,’ S. Sme. DeeF&. yeesuee — ‘Fmemes kegâÚ HetÚves keâer ]pe¤jle veneR HeÌ[sieer.’ ceQves megve jKee Lee efkeâ jele kesâ meceÙe HegefuemeJeeues yebefoÙeeW keâes GOesÌ[ves keâe DeÛÚe DeYÙeeme keâjles nQ. Heerš-Heerškeâj Fme neuele ceW HengbÛee osles nQ efkeâ pewmee yeÙeeve Jes ÛeenW Deeoceer Jewmee ner efueKeves-yeesueves ueielee nw. Ùen meesÛekeâj ¤n keâebhe ieÙeer. ‘meenye’ keäÙee meesÛeWies, ceQ meesÛeves ueiee—Ùener efkeâ meerOee-meeoe ueieves Jeeuee Ùen ceuuet jele ceW ueÌ[efkeâÙeeb keâcejs Hej ueelee Lee! ns jece! DeÛÚer-]Keemeer Ûeue jner ef]peboieer ceW Ùen keâewve-mee HeWÛe [eue efoÙee HeÇYeg!! [j Deewj efÛeblee kesâ keâejCe Mejerj Hemeerves mes lej-ye-lej nes ieÙee. SkeâeSkeâ ]KeÙeeue DeeÙee efkeâ pees Yeer nes, Fme meejer Iešvee keâer peevekeâejer meenye keâes os osveer ÛeeefnS. ‘meenye, cegPes cesjs cekeâeve ceeefuekeâ keâes ]Heâesve keâjves oes meenye.’ ceQ S. Sme. DeeF&. mes efieÌ[efieÌ[eÙee.

95 peveJejer-petve 2014

Ùen megveles ner S. Sme. DeeF&. ves KeÌ[s neskeâj Skeâ PeVeešsoej PeeHeÌ[ cesjer keâveHešer Hej os ceeje Deewj efmeHeener Hej efÛeuueeÙee — ‘ues peekesâ yebo keäÙeeW veneR keâjlee nw Fme uegieeF&yee]pe keâes nJeeueele ceW?’ efmeHeener legjble Iemeeršlee-mee Hegefueme Ûeewkeâer kesâ Deboj ner Skeâ keâes"jer ceW ues Ûeuee. Hegefueme Ûeewkeâer ceW ueeÙee peeves Deewj yesyeele Heerše peeves keâe cesjs meeLe Jen Henuee ner Jee]keâÙee Lee FmeefueS S. Sme. DeeF&. kesâ PeeHeÌ[ mes yegjer lejn mence ieÙee. ]pÙeeoe efHešeF& mes yeÛeves kesâ efueS Yeer efmeHeener Éeje DeHeves-DeeHe keâes Iemeerš efueÙee peeves efoÙee. Gme keâes"jer ceW Gme jele ceQ Dekesâuee ner Lee. onMele kesâ keâejCe veeRo DeebKeeW mes keâesmeeW otj nes Ûegkeâer Leer. ueÌ[keâer keâes FvneWves DeewjleeWJeeueer keâes"jer ceW yebo efkeâÙee nesiee—yew"e-yew"e meesÛelee jne—Jen yesÛeejer jele kesâ DebOesjs mes yeÛeer lees Fve meeueeW kesâ Ûebiegue ceW Hebâme ieÙeer. Helee veneR keäÙee meguetkeâ keâjWies Gmekesâ meeLe? keäÙee meesÛeWies Gmekesâ ceeb-yeeHe Ùen megvekeâj efkeâ Gvekeâer yesšer efkeâmeer Devepeeve Deeoceer kesâ meeLe iegueÚjx GÌ[e jner Leer, OebOee keâj jner Leer osn keâe. Jes DeHeveer yesšer keâer yeele Hej Ùe]keâerve keâjWies Ùee Fve kegâòeeW keâer yeele Hej —meesÛeles-meesÛeles Hesš ceW SW"ve-meer cenmetme nesves ueieer. kegâÚ ner meceÙe ceW Jen yeoe&Mle mes yeenj nes ieÙeer. megoerHe keâes ]iegmmee-mee Dee jne Lee efkeâ ceuuet yeele keâes efyevee celeueye uebyeer keäÙeeW KeeRÛe jne nw. les]peer mes yeleelee keäÙeeW veneR efkeâ Hegefueme Ûeewkeâer ceW Gme ueÌ[keâer kesâ meeLe ngDee keäÙee? Jen mees]Hesâ Hej keâYeer oeÙeeR keâjJeš yew"lee lees keâYeer yeeÙeeR. Gmes Ssmee keâjles osKe ceuuet Ùener mecePe jne Lee efkeâ megoerHe yeeyet kesâ meesves keâe meceÙe nes Ûegkeâe nw uesefkeâve Gmekeâer DeeHeyeerleer megveves ceW GvnW ce]pee Dee jne nw FmeefueS keâjJešW yeoue-yeouekeâj Jes veeRo keâes šeueves keâe HeÇÙeeme keâj jns nQ. Glmeeefnle-mee nes Gmeves Deeies megveevee Meg¤ efkeâÙee — ceQves keâes"jer kesâ yeenj kegâmeea Hej TbIe jns efmeHeener mes keâne—‘meenye, cegPes HeÇsMej yeve jne nw meenye.’ ‘yew"e jn ÛegHeÛeeHe’, efmeHeener yeesuee, ‘]pÙeeoe efÛeuueeÙee lees Ùes [b[e "tbme otbiee nuekeâ ceW.’ Depeerye yeele Leer. S. Sme. DeeF&. nes Ùee efmeHeener, Hegefueme keâe nj Deeoceer [b[e "tbmeves keâer ner yeele keâjlee nw! — ceQ meesÛeves ueiee. uesefkeâve Hesš-oo& keâe]Heâer yeÌ{ ieÙee Lee FmeefueS efnccele keâjkesâ keâne, ‘efÛeuuee veneR jne, efJeveleer keâj jne ntb meenye. ®keâe veneR pee jne.’ ÙeeW keânlee ngDee ceQ DeeOee KeÌ[e nes ieÙee Deewj oesveeW neLeeW mes ÛetleÌ[eW keâes oyeeves-mee ueiee. Yeerlej keâe oyeeJe Deme¢e neslee pee jne Lee. jeskeâles-jeskeâles LeesÌ[er nJee Yeer Keeefj]pe nes ieÙeer.

keâneveer efJeMes<eebkeâ


‘Ûeue-Ûeue, Ùeneb mes yeeÙeeR Deesj peekesâ meeceves ner nw.’ efvekeâueer ngF& nJee keâer yeoyet mes yeoneue efmeHeener DeHeveer veekeâ kesâ DeemeHeeme keâer nJee keâes oesveeW neLeeW mes nšelee yegje-mee cegbn yeveekeâj yeesuee — ‘peuoer DeeFÙees efveyeškesâ.’ Ûeue efoÙee. yeeÙeeR Deesj cegÌ[les ner efve]ieen DeÛeevekeâ oeÙeeR Deesj keâer oerJeej kesâ Skeâ PejesKes ceW HeÌ[ ieÙeer pees otmejer Deesj iewuejer ceW Kegue jne Lee. Jeneb Gmeer ueÌ[keâer keâes, efpemes DeHeves keâcejs Hej ues ieÙee Lee Deewj efpemekesâ meeLe Hegefueme kesâ efmeHeener HekeâÌ[keâj Ûeewkeâer ceW ueeÙes Les, Meeve kesâ meeLe Skeâ kegâmeea Hej yew"s osKee. S. Sme. DeeF&. Gmekesâ yejeyej Jeeueer kegâmeea Hej yew"e Lee. ‘HeebÛe n]peej mes keâce keâer cegieea veneR nw yeuejepe.’ ueÌ[keâer Gmemes keân jner Leer, ‘Fmekeâe ceeefuekeâ veekeâ jieÌ[keâj Ùen j]keâce osiee.’ ‘Deiej veneR ceevee?’ S. Sme. DeeF&. ves Mebkeâe peleeÙeer, ‘keânves ueiee, [eue oes meeues keâes pesue ceW, leye?’ ‘kewâmes keân osiee?’ ueÌ[keâer ves keâne, ‘kesâme nce Fme Hej veneR, cekeâeve ceeefuekeâ Hej yeveeÙeWies. Mejer]HeâeW keâer yemleer ceW ÛekeâueeIej Ûeueeves keâe. Fmes ieÇenkeâ efoKeeÙeWies.’ Dejs yeeHe js!—Gvekeâer yeeleÛeerle megveles ner cesje ceue Skeâoce mes THej keâes ÛeÌ{ ieÙee — Ùen lees meeueer vešJejueeue keâer veeveer nw Deewj Ùes meye kesâ meye ceeces! Fme kegâveyes keâer efiej]Heäle mes Deiej efvekeâuevee nw ceuuet lees efnccele Deewj Dekeäue mes keâece uesvee nesiee. ceQves Ûeewkeâme ve]pejeW mes FOej-GOej osKee. meb[eme keâer Deesj peeves keâer yepeeÙe oyes HeebJe JeeHeme ueewše. osKee efkeâ kegâmeea Hej yew"e efmeHeener iejove ueškeâeÙes Keje&šs ues jne Lee. meebme jeskeâkeâj Gmekesâ meeceves mes neslee ngDee yeenj keâer Deesj efvekeâue ieÙee. efHeâj efkeâmeer keâes Yeer DeemeHeeme ve Heekeâj yesleneMee oewÌ[ ueiee oer.’ ‘yeÌ[e efpeieje efoKeeÙee DeeHeves!’ HeÇMebmee YeeJe mes meebme ueskeâj megoerHe yeesuee, ‘efHeâj HekeâÌ[ ceW veneR DeeÙes Hegeuf eme JeeueeW keâer?’ ‘Dee peelee Deiej keâcejs Hej Útš ieÙes DeHeves meeceeve Deewj ¤heÙeeW-HewmeeW keâe ueeueÛe keâjlee.’ ceuuet iejove leevekeâj megveelee ngDee yeesuee — ‘ueewškeâj Jemeble kegbâpe veneR ieÙee. DeebKe-keâeve Keesuekeâj oewÌ[s pee jne Lee, efkeâOej? veneR ceeuetce Lee. yeme Ùener meesÛe jKee Lee efkeâ Jemeble kegbâpe keâer meercee mes yengle otj efvekeâue peevee nw. Ûeesš KeeÙes meebHe keâer lejn Hegefueme Jeeues meeues KeespeWies ]pe¤j. efove efvekeâueves lekeâ keâYeer Yeeielee, keâYeer les]pe Ûeuelee jne. yeerÛe-yeerÛe ceW Hegefueme efpeefHmeÙeeb Yeer efoKeeÙeer oeR. Jeneb Ssmes efoKeelee pewmes megyen keâer mewj kesâ efueS efvekeâuee nesTb. FòeHeâe]keâ mes efkeâmeer HegefuemeJeeues ves kegâÚ HetÚe Yeer veneR.’ Gpeeuee nes peeves lekeâ Skeâ cebefoj kesâ efvekeâš pee HengbÛee. Lekeâ Yeer ieÙee Lee FmeefueS Gmekesâ yeenj ner yew" ieÙee Deewj

keâneveer efJeMes<eebkeâ

YeòeâpeveeW mes Yeer]Ke ceebieves ueiee. pewmes ner omeskeâ ®HeÙes Fkeâªs ngS, G" KeÌ[e ngDee. HetÚlee-HeeÚlee Gme Fuee]kesâ kesâ leejIej ceW ieÙee Deewj Jeneb mes ‘meenye’ keâe vebyej efceueeÙee—‘nwuees! meenye, ceQ yeesue jne ntb, ceuuet. meenye, cegPes DeÛeevekeâ DeeHekeâe keâceje ÚesÌ[keâj Yeeievee HeÌ[ ieÙee nw. keâejCe? keâejCe ]Heâesve Hej cele HetefÚS, keâYeer efceueWies lees Deeceves-meeceves ner yelee HeeTbiee. DeeHekesâ keâcejs keâer ÛeeefyeÙeeb cesjs Heeme ner nQ uesefkeâve os veneR HeeTbiee. DeeHe leeuee legÌ[Jeekeâj otmeje ueieJee uesvee. yeme Flevee ner keânlee ntb efkeâ cesjs yeejs ceW cegPe Hej ner Ùe]keâerve keâjvee, efkeâmeer Deewj keâer yeeleeW Hej cele peevee. Deye jKelee ntb meenye. vecemles. Gmekesâ yeeo Helee veneR keâneb-keâneb "eskeâjW KeeÙeeR. keâYeer jkeâeyeiebpe lees keâYeer MeerMeiebpe ieg®Éejs keâe uebiej Úkeâe, ieewjerMebkeâj cebefoj kesâ yeenj oeveoeleeDeeW keâer jesefšÙeeb Deewj keâÌ{er-ÛeeJeue Keekeâj efove ieg]peejs, keâveeš Huesme Deewj pecevee yee]peej kesâ nvegceeve cebefoj kesâ yeenj mcewefkeâÙeeW kesâ yeerÛe meesÙee. ieeje-ce]peotjer keâer, Keejer yeeJeueer kesâ ogkeâeveoejeW keâe ceeue Heer" Hej {esÙee Deewj JeneR Hej Skeâ efove DeeHemes cegueekeâele nes ieÙeer.’ Flevee keânkeâj ceuuet ÛegHe nes ieÙee. keâcejs ceW oes efceveš meVeeše-mee ÚeÙee jne pewmes efkeâ meebÙe-meebÙe keâjlee YeÙebkeâj let]Heâeve DeYeer-DeYeer Jeneb mes iegpeje nes. ‘lees Ùen Lee ceeceuee...!’ iegg]pej Ûegkesâ let]Heâeve keâer Oetue keâes yeove mes PeeÌ[ves keâer keâesefMeMe keâjles-mes megoerHe ves mees]Hesâ mes KeÌ[s neskeâj SkeâeSkeâ keâne, ‘Ùen Deewjle veÙes yeKesÌ[eW kesâ meeLe Fme keâcejs Hej Oecekeâ mekeâleer nw keâekeâe. DeHeves HenÛeeve efueÙes peeves keâes veÙee ceesÌ[ oskeâj nce-oesveeW keâes Hebâmee [eueves keâe kegâÛe›eâ jÛe mekeâleer nw.’ efHeâj efkebâefÛele nleeMe mJej ceW yeesuee, ‘cegmeeryele Ùen nw efkeâ Fmekesâ efKeuee]Heâ nceW peevee lees Hegefueme keâer ner MejCe ceW HeÌ[siee!’ ‘Hegefueme kesâ efKeuee]Heâ... Hegefueme ceW!’ ceuuet kesâ cegbn mes efvekeâuee. ‘peer, Hegefueme kesâ efKeuee]Heâ Hegefueme ceW.’ megoerHe ves keâne — ‘keâesF& lees efceuesiee, pees Gme keâerÛeÌ[ ceW keâceue-mee KeÌ[e jnlee nes, efmej G"eÙes. neb, ieJeener legcnW Yeer osveer nesieer.’ ‘nceejer lej]Heâ mes DeeHe yeseHf eâ›eâ jnW yeeyet,’ ceuuet efJeMJeemeYejs uen]pes ceW yeesuee — ‘ceuuet ueHeâÌ[eW mes yeÛelee ]pe¤j nw, [jlee efkeâmeer mes veneR nw.’ Sce-70, veJeerve Meenoje, efouueer-110032. cees : 9968094431 F&-cesue : 2611ableram@gmail.com

peveJejer-petve 2014 96


keâneveer

Gmekeâe meÛe cebpegßeer

Dee

pe DeÛeevekeâ ve peeves keäÙee ngDee efkeâ meYeer mekeâles ceW Les. jes]pe megyen ]peesj-]peesj mes efÛeuueekeâj Iej keâes efmej Hej G"e uesves keeueer yeblees ceewmeer Deebieve ceW efyeÚs le]Kle Hej DeeQOeer HeÌ[er efmemekeâ jner LeeR Deewj meoe nbmeleer cegmkegâjeleer jnves keeueer megceve YeeYeer ]iegmmes mes leceleceeleer yeblees ceewmeer keâes Kejer-Keesšer megvee jner LeeR. Gvekesâ neLe ceW keâHeÌ[s Oeesveskeeueer cegiejer Leer pees GvneWves megOeerj kesâ neLe mes Úerve ueer Leer. Deewj THej keâer oesveeW cebef]peueeW ceW jnveskeeues meye ueesie Deebieve ceW ueieer ueesns keâer peeueer mes veerÛes cekeâeve ceeueefkeâve yeblees ceewmeer kesâ Iej keâe Ùen veÙee leceeMee DeuemeeF& DeebKeeW mes osKe jns Les. nce meye keâes Peebkeâles osKekeâj Dekeâyekeâekeâj megOeerj yeeLe¤ce ceW Iegme ieÙee. Menj kesâ ieÌ[efjÙee ceesneue kesâ Hegjeves mes Fme leerve cebef]peues cekeâeve ceW veerÛes cekeâeve ceeueefkeâve yeblees ceewmeer, Gvekeâe yeÌ[e yesše megOeerj, Gmekeâer Helveer megceve Deewj Úesše yesše jekesâMe jnles Les. megceve megOeerj keâer otmejer Helveer Leer. yeerÛe kesâ efnmmes ceW nceeje Ú: ueesieeW keâe Heefjkeej jnlee Lee. nce Ûeej yenveW Deewj cecceer HeeHee. HeeHee DeefOekeâlej yeenj štj Hej jnles Les. ceQ meyemes yeÌ[er Leer. THej keâer cebef]peue ceW oes ueÌ[kesâ efkeâjeÙes Hej jnles Les. HeQleerme ke<eeaÙe ieesHeeue ueeue Fceueer efceue ceW veewkeâjer keâjlee Lee Deewj otmeje efkeveeso [er. S. keer. keâe@uespe ceW yeer. keâe@ce. keâj jne Lee. veerÛes kesâ cekeâeve ceW yeerÛe ceW Deebieve Deewj Gmekesâ ÛeejeW Deesj keâcejs Deewj efkeâÛeve, yeeLe¤ce yeves Les. Gme ef[yyes–mes Iej kesâ yeenj kesâ keâcejs ceW LeesÌ[er-yengle jesMeveer jnleer Leer Hej Deboj kesâ keâcejeW Deewj yejeceos ceW ncesMee DebOesjemee ner jnlee Lee. yejeceoe OegSb mes keâeuee nes ieÙee Lee. efHeâj yejmeeW mes cekeâeve keâer HegleeF& Yeer veneR ngF& Leer. megyen G"les ner cegnuues kesâ meYeer ueesie Iej kesâ yeenj keâer meerefÌ{ÙeeW Hej Debieer"er megueiee keâj jKe osles Les efpememes IejeW ceW OegDeeb ve DeeÙes, Hej OegDeeb Dee ner peelee Lee. efkeâÛeve Deewj yeeLe¤ce lees ncesMee ieerues-mes ner jnles Les. Deebieve kesâ Skeâ keâesves ceW Heeveer keâer Skeâ newefoÙee Leer peneb megceve YeeYeer jes]pe yele&ve ceebpeleer efoKeleer LeeR. yeenj keâer lej]Heâ mes THej peeveskeeueer meerefÌ{ÙeeW kesâ veerÛes Deewj iewuejer ceW Iej Yej keâe štše-Hetâše, ]Heâeuelet meeceeve, meeFefkeâueW, yeeefušÙeeb, PeeÌ[t jKeer jnleer LeeR. Deebieve ceW ueieer ueesns keâer peeueer kesâ THej mes nce ueesie Skeâ keâcejs mes otmejs keâcejs ceW Deeles-peeles Les. Henues nce osKeles efkeâ Deebieve ceW keâesF& yew"e lees veneR nw. nceejs THej keeues efnmmes ceW Yeer peeueer ueieer Leer. oÌ[yes pewmes cekeâeve Les Hej Gme cegnuues ceW meYeer cekeâeve ueieYeie Ssmes ner Les. veerÛes kesâ efnmmeeW ceW jnveskeeues ]pÙeeoelej ueesieeW ves Iej kesâ Deeies meÌ[keâ Hej Yeer peien keâes Iesj keâj Hekeäkeâer ogkeâeveW yevee ueer LeeR Deewj megyen mes ner meÌ[keâ Hej kegâefme&Ùeeb [euekeâj Ssmes "mekeäkesâ mes yew" peeles Les pewmes meÌ[keâ Gvekesâ yeeHe keâer nes. ome-iÙeejn yepes megyen mes jele kesâ iÙeejn yepes lekeâ meÌ[keâ Hej Fleveer YeerÌ[ nes peeleer efkeâ Ûeuevee cegefMkeâue nes peelee Lee. ceQ Gme meceÙe omekeeR keâ#ee ceW HeÌ{leer Leer. cesjer yee]keâer leerveeW yenveW Úesšer keâ#eeDeeW ceW LeeR. megceve YeeYeer mes cesjer DeÛÚer oesmleer Leer. nce oesveeW Dekeämej Gvekesâ keâcejs ceW yeeleW keâjleeR. kes cegPes DeÛÚer ueieleer LeeR. efHeâj Deewj keâesF& Lee Yeer veneR yeeleW keâjves kesâ efueS. ceeb Iej-ie=nmLeer ceW kÙemle jnleeR Deewj HeeHee Iej Hej jnles ner keâce Les. kes peye Iej Hej nesles Yeer lees nce Gvekesâ meeceves ]peje keâce ner Deeles. nce meye DeHeves ceW kÙemle jnles.

97 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


keâYeer-keâYeer ceQ Deewj megceve YeeYeer Úle Hej keâHeÌ[s Hewâueeves peeleeR lees keâe]Heâer osj Úle Hej Skeâ keâesves ceW yew"keâj ieHHeW ceejles. oesveeW ueÌ[kesâ ieesHeeue Deewj efkeveeso peuoer ner Iej mes efvekeâue peeles Les. Úgóerkeeues efove kes oesveeW Yeer Iej Hej nesles Deewj megOeerj Yeer, lees nce Úle Hej veneR peeles Les. yeblees ceewmeer keâer IeeIe DeebKeW megceve YeeYeer Hej ner ueieer jnleeR. megOeerj cegPes keâYeer Yeer DeÛÚe veneR ueiee. peveKee-mee ueielee Lee, ncesMee Heeve Keelee jnlee Deewj ceeb keâer neb ceW neb efceueelee. Hebpeeye vesMeveue yeQkeâ ceW keâece keâjlee Lee. ceQves keâYeer Gmes megceve YeeYeer keâes meeLe ueskeâj yeenj Ietceves peeles veneR osKee Lee. ueieYeie oes meeue nesves DeeÙes Les Gvekeâer Meeoer keâes. Meg¤ ceW megceve YeeYeer keâe]Heâer ]KegMe ve]pej Deeleer LeeR Hej efHeâj ve peeves keäÙee ngDee Gvekeâe Ûesnje kegâcnueeves ueiee. Meeoer kesâ HeebÛe Ú: cenerves yeeo mes ner yeblees ceewmeer keâe yeÌ[yeÌ[evee Yeer Meg¤ nes ieÙee Lee. nj yeele Hej efÛeuueeleeR. ``cesjer lees ef]keâmcele ner Keesšer nw... ueielee nw Heesles keâe cegbn osKes efyevee ner Ûeueer peeTbieer... keâjce peueer... peuoer peuoer neLe Ûeuee...'' kewmes ceewmeer keâe Ûeer]Kevee-efÛeuueevee kegâÚ veÙee veneR Lee. jes]pe megyen mes megceve kesâ nj keâece ceW ceerve-cesKe efvekeâeues efyevee yeblees ceewmeer keâe efove Meg¤ veneR neslee Lee. ogyeueer Heleueer yeblees ceewmeer kesâ ieues ceW yeÌ[e-mee IeeWIee Lee. nce oesveeW nbmeleeR... ``efÛeuuee-efÛeuuee keâj ieuee Hetâue ieÙee nw.'' ``efoKelee veneR... megOeerj keâes osj nes jner nw. yeÌ[er Hetâuekegâceejer nw, ve keâece keâer ve keâepe keâer. Skeâ yeÛÛee lekeâ lees peve veneR mekeâleer...'' Deewj yeblees ceewmeer ]peesj mes ÛeeÙe kesâ yele&ve ceesjer Hej Heškeâ osleeR. ``peye osKees cegbn ueškeâeÙes Ietceleer jnleer nw, cesje ner Iej efceuee Lee.... oesveeW ner efveHetleer efvekeâueeR.'' keâYeer-keâYeer oes Ûeej neLe Yeer peÌ[ osleeR. jekesâMe keâYeer-keâYeer yeerÛe yeÛeeke keâjlee Yeer, Hej ]pÙeeoe kegâÚ yeesue ve Heelee Deewj megOeerj lees yeme ceeb keâe efHeÚueiiet Lee. kegâÚ ve yeesuelee yeme FOej mes GOej [esuelee jnlee. megceve mes otj-otj jnlee. Meg¤-Meg¤ ceW peye keâYeer jele ceW megceve megOeerj mes kegâÚ yeele keâjvee Ûeenleer lees ken otmejer Deesj keâjkeš ueskeâj uesš peelee efyevee kegâÚ pekeeye efoÙes. megceve kesâ Heeme Deeves mes megOeerj ncesMee keâlejelee jnlee Lee. megceve keâes yengle Dee§eÙe& neslee. Meg®Deele ceW Skeâ-DeeOe yeej Gmeves DeHeveer lej]Heâ mes kegâÚ keâesefMeMe Yeer keâer. Gmes ueielee MeeÙeo megOeerj Gmemes veeje]pe nw. efHeâj Skeâ efove ÌKetye let-let, ceQ-ceQ nes ner ieÙeer Deewj leye megceve ves peevee efkeâ megOeerj keâYeer Gmes efkeâmeer HeÇkeâej keâe keâesF& megKe os ner veneR mekeâlee. megceve Deemeceeve mes efiejer, Hej keäÙee keâjleer? efkeâmemes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

cebpegßeer 6 peveJejer 1949, GjF& (G. Øe.), Sce. S. (DeLe&MeeŒe Je efnboer), yeer. S[. ØekeâeMeve : meeefjkeâe, meyejbie (cegbyeF&) Je kegâÚ DevÙe heef$ekeâeDeeW ceW keâneefveÙeeb ØekeâeefMele. keâLeeefyebye, $e+legÛe›eâ, hetJee&, DeeIeele, DehetJee&, Dehe&Ce, owefvekeâ keâMceerj šeFcme Deeefo ceW keâefJeleeSb ØekeâeefMele. DeekeâeMeJeeCeer mes Yeer keâefJeleeDeeW keâe ØemeejCe. efJeefYeVe heef$ekeâeDeeW ceW uesKe, mee#eelkeâej Je ueIegkeâLeeSb Yeer ØekeâeefMele Je hegjmke=âle. mebØeefle : ‘keâLeeefyebye’ keâe mebheeove.

keânleer? Gmes yengle ]iegmmee DeeÙee efkeâ yeblees ceewmeer ves meye peeveles yetPeles megOeerj keâer Skeâ veneR oes-oes MeeefoÙeeb keâjkeeÙeeR. MeeÙeo DeHeves ueÌ[kesâ keâer Fme Meejerefjkeâ keâceer keâes kes yeoe&Mle veneR keâj mekeâleer LeeR. yengDeeW ceW keâceer yeleekeâj .... Henueer Helveer Meebefle keâer lejn Gme Hej Yeer yeÛÛes Hewoe ve keâj Heeves keâe oes<e ceÌ{leer jnleeR. Deewjle neskeâj yeblees ceewmeer ves Deewjle keâes "iee. mecePe ceW veneR Deelee keäÙee keâjs, Oeerjs-Oeerjs ceesnuues keâer DeewjleeW keâer yeeleW Yeer keâeve ceW HeÌ[ves ueieeR. ueesie keâeveeHetâmeer keâjves mes yeepe veneR Deeles. Meebefle keâe peervee yeblees ceewmeer ves kewâmes njece keâj jKee Lee. Meeoer kesâ leerve meeue yeeo Yeer keâesF& yeÛÛee ve nesves keâe oes<e Gme Hej ueiee-ueieekeâj jes]pe ieeueer ieueewpe, ceej-Heerš keâjleer LeeR. keâYeer keâYeer lees oes-oes efove keâcejs ceW efyevee Keevee Heervee efoÙes Meebefle keâes yebo keâj osleer LeeR yeblees ceewmeer. Gme yesÛeejer meerOeer-meeoer ueÌ[keâer ves keâYeer cegbn veneR Keesuee, Deewj DemeefueÙele keâYeer {bie mes meeceves veneR DeeÙeer, Hej DeewjleW YeebHe ieÙeeR Deewj efHeâj DeÛeevekeâ Skeâ efove Keevee yeveeles meceÙe Meebefle kesâ keâHeÌ[eW ceW Deeie ueie ieÙeer. yeblees ceewmeer ves ]Ketye nes-nuuee efkeâÙee. ‘‘.. yeÛeeDees.... yeÛeeDees... cesjer yent keâes...Dejs.. Deeie ueie ieÙeer...’’ Hej peye lekeâ ueesie HengbÛeles, Meebefle Hetjer lejn mes peue ieÙeer Leer. yeÛe veneR mekeâer. DemHeleeue HengbÛeles-HengbÛeles Gmeves oce leesÌ[ efoÙee. Demeue ceW yeblees ceewmeer ves ceoo ceebieves ceW peeve yetPekeâj DeeOee Iebše osj keâj oer Leer. ueesie keâeveeHetâmeer keâjves ueies efkeâ yeblees ceewmeer ves ner Meebefle keâes peueekeâj ceej efoÙee. cegPes lees leye Fleveer De]keäue veneR Leer. Hej Dekeämej ceeb keânleeR — ``DeÛÚe ngDee... Meebefle Fme vejkeâ mes lees cegefòeâ Hee ieÙeer.'' Deewj Meebefle keâer ce=lÙeg kesâ Ú: cenerves yeeo ner megOeerj keâer Meeoer megceve mes nes ieÙeer. Meebefle keâer ceewle kesâ yeejs ceW megceve kesâ IejkeeueeW ves Yeer Gmes meye mener-mener veneR yeleeÙee Lee. ueÌ[keâe yeQkeâ ceW keâece keâjlee nw Úesše Heefjkeej nw. megKeer

peveJejer-petve 2014 98


jnsieer. Ùen meesÛekeâj meye ]KegMe Les. Henueer Helveer keâer peuoer ce=lÙeg nes ieÙeer, keâesF& yeÛÛee veneR nw... yeme. yeblees ceewmeer megceve keâes Ssmes Iej mes ueeÙeer LeeR peneb ueÌ[efkeâÙeeW keâer Yejceej Leer. FmeerefueS Gme Hej jewye ieeb"leer jnleeR. megceve ueKeveT keâer jnveskeeueer Leer. LeesÌ[er HeÌ{er-efueKeer Leer Deewj keâYeer-keâYeer Heueškeâj kegâÚ yeesue Yeer osleer Leer pees yeblees ceewmeer keâes efyeukegâue ve Yeelee. osKeles-osKeles ueieYeie oes meeue nes ieÙes Hej megceve keâes Yeer keâesF& yeÛÛee ve ngDee Deewj yeblees ceewmeer keâer Deekee]pe Oeerjs-Oeerjs yeÌ{ves ueieer. FOej efHeÚues leerve Ûeej cenerveeW mes Meece keâes o]Heälej mes ueewšles meceÙe megOeerj keâe oesmle jbpeve Gmekesâ meeLe Dekeämej Iej Deeves-peeves ueiee. ken ceeue jes[ Hej efkeâjeÙes kesâ cekeâeve ceW oes leerve ueesieeW kesâ meeLe jnlee Lee. Dekesâuee Lee, efHeÚues meeue ner DeueerieÌ{ mes š^ebmeHeâj neskeâj keâeveHegj DeeÙee Lee. nbmecegKe Lee. LeesÌ[er osj yew"lee... ÛeeÙe Heeveer Heerlee Deewj Ûeuee peelee. keâYeerkeâYeer yeblees ceewmeer Keevee Keeves kesâ efueS Yeer jeskeâ uesleer LeeR. megceve keâe Gmemes keâYeer Yeer meecevee veneR ngDee. ken megOeerj kesâ meeLe yeenj keâcejs ceW ner yew"lee. megOeerj ÛeeÙe veeMlee ues peelee. keâcejs mes yeeleÛeerle keâjves Deewj nbmeves keâer Deekee]peW Deeleer jnleeR. Deebieve kesâ le]Kle Hej mey]peer keâešleer megceve keâes Oeerjs-Oeerjs Ùes Deekee]peW DeÛÚer ueieves ueieeR. Iej keâe ceenewue LeesÌ[s meceÙe kesâ efueS DeÛÚe nes peelee. Gmekeâer Deekee]pe mes Deboe]pee ueieeleer kewâmee efoKelee nesiee, megOeerj keâe oesmle? Flevee Keguekeâj nbmeveskeeuee... ceve ner ceve Gmekeâer lemkeerj yeveeleer. Deye Oeerjs-Oeerjs ken Gve MeeceeW keâe Fble]peej keâjves ueieer. Deewj peye keâYeer jbpeve veneR Deelee lees Gmes Depeerye meer yesÛewveer nesves ueieleer. keâece ceW ceve veneR ueielee Lee. Gmekesâ keâeve yeenj keâcejs keâer Deesj ner ueies jnles. Deye megOeerj keâe Gmekesâ Heeme ve Deevee Gmes efyeukegâue ve Keuelee yeefukeâ DeÛÚe ner ueielee. ken DeHeves ]KÙeeueeW ceW [tyeer keâece keâjleer jnleer. yeblees ceewmeer keâe Ûeer]Kevee-efÛeuueevee pewmes Gmes megveeF& ner ve oslee nes. Devepeeves efKebÛeeke keâer keâmekeâ Fleveer ceer"er nes mekeâleer nw Gmeves Henues Ssmee keâYeer DevegYeke ner veneR efkeâÙee Lee. keâye efove neslee, keâye jele Helee ner ve Ûeuelee, ceeveeW HebKe ueie ieÙes neW. yeme nkee ceW GÌ[leer jnleer Deewj ceve ner ceve kegâÚ iegveleer-yegveleer jnleer. ueieYeie HeebÛe cenerves Ssmes ner ieg]pej ieÙes. Skeâ efove ÛeeÙe keâer š^s megOeerj keâes HekeâÌ[eles ngS Gmekesâ neLe mes efiej ieÙeer Deewj š^s efiejves keâer Deekee]pe kesâ meeLe ner megOeerj keâe PeVeešsoej Ûeebše Gmekesâ ieeue Hej HeÌ[e meeLe ner yeblees ceewmeer Yeer efÛeuuee HeÌ[eR. Fleveer Deekee]peW megvekeâj leYeer Peškesâ mes jbpeve Yeer Deebieve ceW Dee ieÙee. megceve keâe ueeue Ûesnje Deewj DeebmegDeeW

99 peveJejer-petve 2014

mes Yejer DeebKeeW keâes #eCeYej ken osKelee ner jn ieÙee Deewj les]peer mes Iej kesâ yeenj efvekeâue ieÙee. Gme efove kesâ yeeo ken ueieYeie oes cenerves lekeâ megOeerj kesâ Iej veneR DeeÙee. megceve nj jes]pe Gmekeâe Fble]peej keâjleer. Gmekeâer yesÛewveer Fleveer yeÌ{ves ueieer efkeâ Deye efkeâmeer keâece ceW Gmekeâe ceve ve ueielee. Iej ceW yeme Ùetb ner FOej-GOej [esueleer. meceÙe keâešs ve keâšlee, Hej jbpeve veneR DeeÙee. efHeâj DeÛeevekeâ Skeâ efove megOeerj peyejomleer jbpeve keâes Iej ues DeeÙee, meeLe ceW oes oesmle Deewj Yeer Les. Úesšer–meer Heeše&r jKeer Leer megOeerj ves jbpeve kesâ efueS keäÙeeWekf eâ jbpeve keâes yeQkeâ keâer lej]Heâ mes keäkeeš&j efceue ieÙee Lee. ken oes Ûeej efoveeW ceW keneb efMe]Heäš nesveskeeuee Lee. jbpeve keâer Deekee]pe megveles ner megceve kesâ ceve kesâ pegievet peeie G"s. ÛeejeW lej]Heâ Gmekesâ nesves keâe Denmeeme... ]K]egMeyet ner ]KegMeyet ...ceer"er–meer peuelejbie yepeves ueieer ceve ceW, efoue keâer OeÌ[keâve keâeyet ceW ve Leer. pegš ieÙeer ÛeeÙe veeMlee yeveeves ceW .. Hej ceve keâneR Deewj Lee. Deepe yeblees ceewmeer keâer peuoer-peuoer neLe Ûeueeves keâer efnoeÙeleW yegjer veneR ueie jner LeeR. Debieer"er kesâ meeceves yew"er megceve keâneR Deewj KeesÙeer ngF& Leer. ``Skeâ efieueeme Heeveer efceuesiee...!'' ``neb, ngbDe..'' ÛeeQkeâ keâj efmej G"eÙee lees jbpeve meeceves KeÌ[e Lee. Debieer"er keâer DeebÛe mes megceve keâe ueeue ngDee Ûesnje Deewj megKe& nes DeeÙee. ``]pe¤j... ]pe¤j..'' nÌ[yeÌ[e keâj G"er Deewj legjble IeÌ[s mes Skeâ efieueeme Heeveer efvekeâeuekeâj LeceeÙee... ueiee jbpeve keâneR efoue keâer yeÌ{er OeÌ[keâve keâes megve ve ues. ``kewâmeer nQ..?'' ``"erkeâ ntb...'' DeHeves DeeHe Hej keâeyet Heeves keâer keâesefMeMe keâjles ngS Oeerjs mes yeesueer. leye lekeâ Deboj kesâ keâcejs mes yeblees ceewmeer yeenj efvekeâue DeeÙeeR. ``Dejs yesše... Deekee]pe os oer nesleer... ceQ ues Deeleer Heeveer.. veneR lees jekesâMe keâes Deekee]pe os oslee...'' ``keâesF& yeele veneR... ceQ ner Ûeuee DeeÙee.'' keânkeâj jbpeve keeHeme keâcejs ceW Ûeuee ieÙee Deewj yeblees ceewmeer ves šsÌ{er ve]pej mes megceve keâer Deesj osKee. efHeâj Skeâ n]Heäles lekeâ Iej ceW meVeeše ÚeÙee jne. megOeerj keâer yeeleeW mes Helee Ûeuee jbpeve DeÛeevekeâ DeueerieÌ{ Ûeuee ieÙee nw, Gmekeâer ceeb keâer leefyeÙele ]Kejeye Leer, Iej mes leej DeeÙee Lee. megceve Goeme nes ieÙeer. yeblees ceewmeer keâer efÛekeâefÛekeâ Gmekesâ keâeveeW ceW Iegmeleer ner veneR Leer. megOeerj ]pe¤j kegâÚ ÛeewkeâVee-mee nes ieÙee Lee, megceve kesâ Fme yeoueles jkewÙes mes. Deye megceve Gmemes kegâÚ Yeer veneR keânleer, ve ner Gmekeâer yeeleeW keâe yegje ceeveleer. meye kegâÚ Ùeb$eÛeeefuele-mee neslee jnlee. ceevees meye keâneR Lece ieÙee nes, ef""keâe-mee...

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ome Hebõn efove yeeo efHeâj jbpeve DeeÙee Hej cee$e ome efceveš kesâ efueS. efyevee ÛeeÙe veeMlee efkeâÙes yeenj mes ner Ûeuee ieÙee. Gmekeâe Deevee "b[s nkee kesâ PeeWkesâ-mee megceve keâes Yeerlej lekeâ menuee ieÙee. Ùen keäÙee nes jne nw Gmes.... Gmekeâe ceve Deye Gmekesâ keâeyet ceW veneR Lee. Iej ceW yee]keâer ueesieeW keâe nesvee ve nesvee Deye keâesF& ceeÙeves veneR jKelee Lee. efHeâj Skeâ efove megyen-megyen yeblees ceewmeer yeeLe¤ce ceW efHeâmeue ieÙeeR Deewj Hewj keâer nñer štš ieÙeer. megOeerj Deewj jekesâMe Iej Hej ner Les legjble GvnW DemHeleeue ues peeÙee ieÙee. Skeämejs ke]iewjn efvekeâuekeeves kesâ yeeo Helee Ûeuee efkeâ Dee@HejsMeve keâjvee HeÌ[is ee. oes peien mes nñer štš ieÙeer nw Deewj Hebõn yeerme efove DemHeleeue ceW jnvee HeÌ[is ee. oesveeW YeeF& megyen mes DemHeleeue ceW ner Les. megceve Iej Hej Dekesâueer Leer efkeâ DeÛeevekeâ jbpeve Dee ieÙee. Gmes osKeles ner megceve mekeâles ceW Dee ieÙeer. ``ceewmeer... lees ... DemHeleeue ceW nQ.. Deewj megOeerj, jekesâMe Yeer... '' ``ceeuetce nw... megOeerj mes cesjer yeele ngF& nw... ceQ legcemes efceueves DeeÙee ntb...'' ``ngbDe...'' Dee§eÙe& mes osKee megceve ves. neueebefkeâ ceve ner ceve ken ncesMee mes Ssmee Ûeenleer Leer. Hej Deye peye ken meeceves KeÌ[e Lee lees Gmekesâ neLe-Heebke {erues HeÌ[ves ueies. Heebke pewmes pece ieÙes neW. KeÌ[s nesves keâer keâesefMeMe keâer lees ueÌ[KeÌ[e ieÙeer. ``megceve...'' Gmes mebYeeueles ngS jbpeve Oeerjs mes yeesuee. ``neb... yengle efoveeW mes legcemes yeele keâjvee Ûeen jne Lee.'' ``cegPemes..., keäÙee yeele...?'' ``Gme efove keâe DeebmegDeeW mes Yeeriee legcneje ueeue Ûesnje cesjer DeebKeeW kesâ meeceves Ietcelee ner jnlee nw.'' megceve ÛegHeÛeeHe megve jner Leer... keânvee Ûeen jner Leer efkeâ veneR Ùen meye ]ieuele nw, Ssmee kegâÚ keânvee-megvevee mener veneR nw. Hej Meyo pewmes ieues ceW Deškeâ ieÙes neW. jbpeve keân jne Lee, ``meesles-peeieles yeme legcnejer DeebKeW cesje HeerÚe keâjleer jnleer nQ. efkeâleveer yeej ceQves legcnejs ]KÙeeue keâes Peškeâves keâer keâesefMeMe keâer. Hej efpelevee keâesefMeMe keâjlee ntb Glevee ner HejsMeeve ngDee ntb...'' megceve keâer YeeQÛekeâ DeebKeeW ceW lewjles n]peejeW Devegòeefjle HeÇMveeW keâes ve]pejDeboe]]pe keâj Jen yeesuelee pee jne Lee... ``peeveleer nes Fleves efove keäÙeeW veneR DeeÙee... Yeeie peevee Ûeenlee ntb keâneR otj... Hej legce peye Ùeneb nes lees ... ceQ pee veneR HeeTbiee keâneR... neueebekf eâ peevelee ntb legce megOeerj keâer Helveer nes.. Hej..''

keâneveer efJeMes<eebkeâ

megceve keneb neskeâj Yeer ceeveeW keneb veneR Leer, meesÛe jner Leer... keäÙee Ssmee mebYeke nw... efkeâ oes kÙeefòeâ pees Henues keâYeer ve efceues neW, Skeâ ner yeele meesÛeles neW ... ceve ceW yekeb[j G"e ngDee Lee, efpemekesâ Yebkej peeue ceW ken ieesue-ieesue Ietceleer Gmekeâer Deleue ienjeF& ceW [tyeer pee jner Leer. Skeâ Leennerve ienjeF& ...Hej ken Gme Yebkej mes efvekeâuevee Yeer veneR Ûeen jner Leer [tye peevee Ûeenleer Leer GmeceW. jbpeve keâer Deekee]pe Gmes yengle otj mes Deeleer ngF& ueie jner Leer — ``megceve... megceve... megve jner nes keäÙee?...'' DeÛeevekeâ jbpeve ves ceevees neLe yeÌ{ekeâj Gmes Gme Yebkej mes THej KeeRÛe efueÙee. Gmekesâ ieeue keâes nukesâ mes Útles ngS yeesuee. jbpeve keâe nukeâe mee mHeMe& Gmes peiee ieÙee. Gmekeâe Mejerj efkeâlevee nukeâe ueie jne Lee. nkee ceW GÌ[ves ueieer, DeÛeevekeâ ®F& kesâ Heâens keâer lejn ... jbpeve ves Gmekesâ Yeerlej keâer leefHeMe keâes nkee os oer Leer. efkeâlevee megboj Snmeeme. meye kegâÚ pewmes "nj ieÙee nes. jbpeve Gmekesâ yengle ]keâjerye Lee. kegâÚ osj ken Gmekesâ Ûesnjs keâes osKelee jne. efHeâj DeHeves DeeHekeâes mebYeeueles ngS yeesuee, ``cegPes Ûeuevee ÛeeefnS. megOeerj Ùee jekesâMe Deeles ner neWies...'' Ùen keânkeâj ken yeenj efvekeâue ieÙee. jbpeve kesâ peeves kesâ yeeo yengle osj lekeâ efyemlej Hej HeÌ[er megceve Gme Snmeeme keâes peerleer jner. Meece keâe]Heâer efIej DeeÙeer Leer. megOeerj Iej keeHeme Dee ieÙee Lee, ceeb kesâ efueS jele keâe Keevee ues peeves kesâ efueS. yeeo ceW jekesâMe Iej Dee peeÙesiee Deewj megOeerj ceeb kesâ Heeme DemHeleeue ceW jnsiee Ùen leÙe nes ieÙee Lee. megceve ves DeHeves DeeHekeâes mebÙele efkeâÙee Deewj ÛeeÙe yeveeves kesâ efueS G" ieÙeer. peuoer-peuoer neLe Ûeuee jner Leer. yele&veeW keâer KešHeš ceW ceve keâes Meeble keâjves keâer keâesefMeMe keâj jner Leer. megOeerj Keevee ueskeâj DemHeleeue Ûeuee ieÙee. megceve ]KegMe Leer megOeerj ves OÙeeve veneR efoÙee Lee. Hej otmejs efove Keevee yeveeles meceÙe megceve keâes Oeerceer Deekee]pe ceW iegveiegveeles megvee lees keâeve KeÌ[s nes ieÙes. yeesuee, ``keâesF& DeeÙee Lee keäÙee?'' ``keäÙee....keâewve DeeÙesiee...?'' ``lees efHeâj Deepe iegveiegvee keäÙeeW jner nes... ceeb kesâ Hewj keâer nñer štš ieÙeer. DemHeleeue ceW nQ....FmeefueS keäÙee...! yeÌ[er ]KegMe ve]pej Dee jner nes! ceeb keâer efÛekeâefÛekeâ mes Úgóer efceueer...?'' lecekeâles ngS yeesuee megOeerj. ``Ssmee ner mecePe uees...'' Oeerjs mes yeesueer megceve. ``keäÙee...ÓÓ.... yeÌ[er ]pegyeeve Ûeueves ueieer nw... otb keäÙee oes neLe?'' Deewj megOeerj ves neLe G"eÙee. megceve ves legjble Gmekeâe neLe

peveJejer-petve 2014 100


HekeâÌ[keâj ]peesj mes Peškeâ efoÙee. Ssmee keâYeer ve ngDee Lee... Ùen keäÙee ngDee...!! mekeâHekeâe ieÙee megOeerj. DeÛekeâÛee keâj yeÌ[er osj lekeâ megceve keâes osKelee jne efHeâj yeeLe¤ce ceW Iegme ieÙee. LeesÌ[er osj yeeo neLe cegbn Oeeskeâj yeenj DeeÙee Deewj Keevee ueskeâj DemHeleeue Ûeuee ieÙee. kegâÚ osj yeeo jekesâMe keeHeme ueewše. jekesâMe keâes megceve ves Keevee Hejesmee. DemHeleeue kesâ neue-Ûeeue HetÚs Deewj efHeâj jekesâMe meesves Ûeuee ieÙee. meesÛe jner Leer efkeâ Deepe efkeâlevee DeÛÚe efove nw... efyemlej Hej ken Dekesâueer Leer. megOeerj keâe ye]ieue ceW ve nesvee Flevee megKekeâj Gmes keâYeer veneR ueiee Lee. FÛÚeDeeW kesâ HebÚer TbÛeer GÌ[eve Yej jns Les, Skeâ keâefuHele Snmeeme efkeâmeer kesâ nesves keâe... DeebKeeW ceW veeRo ve Leer. Gmekeâer yesjbie ef]peboieer ceW jbpeve ves HÙeej kesâ jbie Yej efoÙes Les, n]peejeW iegueeye cenkeâ G"s Les, ÛeejeW lej]Heâ Skeâ ceeokeâ Heg®<e iebOe ! megyen G"er lees meye kewmee ner Lee, efHeâj Yeer kegâÚ Deueie Lee. jekesâMe DemHeleeue peeves kesâ efueS lewÙeej nes jne Lee. megOeerj Iej Deekeâj øesâMe neskeâj Dee@ef]Heâme Ûeuee peeÙesiee. megceve peuoerpeuoer keâece efveHeševes ueieer. oesveeW keâe ef[yyee lewÙeej efkeâÙee Deewj ÛeeÙe Heerves yew"er ner Leer efkeâ leYeer megOeerj Dee ieÙee. ``Skeâ keâHe ÛeeÙe cegPes Yeer efHeueeDees.'' keânkeâj Oecce mes yew" ieÙee le]Kle Hej. ÛeeÙe ueskeâj megceve DeeÙeer Deewj ceewmeer kesâ neueÛeeue HetÚves ueieer. megOeerj meesÛe jne Lee... keäÙee nes ieÙee Fmes? Deepe ceeb kesâ neueÛeeue HetÚ jner nw? Fmes lees ]KegMeer nesveer ÛeeefnS. efpeleves efove ceeb DemHeleeue ceW jnWieer [ebš-Heâškeâej mes yeÛeer jnsieer...! ``"erkeâ nQ... keâce mes keâce Hebõn efove DemHeleeue ceW jnWieer efHeâj Iej Hej osKeYeeue keâjveer nesieer.'' ``meesÛelee ntb Dee@ef]Heâme mes Úgóer ues uetb ome efove keâer. efove ceW ceQ jn uetbiee DemHeleeue ceW Deewj jele ceW jekesâMe..... ken oes yepes keâer keäueemesme Ûeuee peeÙesiee. megyen LeesÌ[e mees uesiee.'' ``ntb.... DeÛÚe nw... kegâÚ lees keâjvee ner HeÌ[siee...'' otmejs efove ner jbpeve DemHeleeue ceW neueÛeeue HetÚves ieÙee Deewj megOeerj keâer Úgóer keâer Depeea Yeer os DeeÙee Dee@ef]Heâme ceW. jekesâMe kesâ keäueemesme peeves kesâ yeeo FOej ueieYeie jes]pe ner jbpeve oes Skeâ Iebšs kesâ efueS megceve kesâ Heeme Deeves ueiee. Meg¤-Meg¤ ceW megceve keâes yengle Ieyejenš nesleer Leer. ceve kesâ efkeâmeer keâesves ceW keâneR kegâÚ ]ieuele efkeâÙes peeves keâe DeHejeOe yeesOe Lee lees otmejer lej]Heâ Skeâ megKeo Denmeeme pees Gmes yejyeme DeHeveer Deesj KeeRÛe jne Lee pees Gmes yengle DeÛÚe ueieves ueiee

101 peveJejer-petve 2014

Lee. Fme meyekesâ efueS yeblees ceewmeer keâes ef]peccesoej "njekeâj DeHeves ceve keâes mecePeeleer. Oeerjs-Oeerjs megceve kesâ nbmeles-cegmkeâjeles Ûesnjs kesâ meeLe-meeLe metKee kegâcnueeÙee Mejerj Yeer Yejves ueiee Lee. Dekeämej keâece keâjles meceÙe Yeer iegveiegveeleer jnleer. jekesâMe keâes megceve ceW DeeÙee Ùen yeoueeke DeÛÚe ueielee. Gmeves Yeer veesš efkeâÙee efkeâ jbpeve kesâ Iej Deeves-peeves mes Iej keâe ceenewue kegâÚ ÌKegMevegcee nes ieÙee nw. ueielee Iej ceW pewmes peeve Dee ieÙeer nes. kevee& ÛeejeW ueesie DeHeves-DeHeves keâeceeW ceW ueies jnles. keâesF& efkeâmeer mes yeele veneR keâjlee... Iej ceW Depeerye cego&veer ÚeÙeer jnleer. Deye megceve jekesâMe mes Yeer nbmeer ce]peekeâ keâjves ueieer Leer. jbpeve keâe Iej Deevee Gmes Yeer DeÛÚe ueielee Lee. Hej megOeerj kesâ ceve ceW MebkeâeSb peeieves ueieeR ... DeÛeevekeâ keäÙee nes ieÙee megceve keâes? Fleveer ]KegMe kewâmes jnves ueieer? Hebõn efove yeeo ceewmeer Iej Dee ieÙeeR Deewj GvnW Deboj kesâ keâcejs ceW efueše efoÙee ieÙee. megceve osKeYeeue keâjves ueieer. Deye yeblees ceewmeer megceve mes mebYeue keâj yeele keâjleeR keäÙeeWefkeâ DeHeveer meYeer ]pe¤jleeW kesâ efueS Gmekesâ THej ner Deeefßele nes ieÙeer LeeR. Gvekeâe meYeer keâece megceve ner keâjleer Leer. Deye jbpeve Deelee lees yeenj kesâ keâcejs ceW ner jnlee. megceve mes efceuelee Deewj Ûeuee peelee. oesHenj ceW ceewmeer mees peeleer LeeR. FOej jbpeve uebÛe kesâ yeeo Dee@ef]Heâme mes Dekeämej ]ieeÙeye jnlee. keâYeer efkeâmeer keäueeFbš mes ceerefšbie, lees keâYeer keâesF& Heme&veue keâece efvekeâue Deelee. megOeerj veesefšme keâj jne Lee efkeâ Deye jbpeve Gmemes Yeer Glevee Keguelee veneR Lee, efpelevee Henues Keguelee Lee. FOej megceve Yeer menpe veneR ueieleer Leer. efHeÚues keâF& efoveeW mes Gmekeâer leefyeÙele Yeer {erueer jnves ueieer Leer. keâYeer Hesš ]Kejeye lees keâYeer GyekeâeFÙeeb. Deye

keâneveer efJeMes<eebkeâ


yeblees ceewmeer LeesÌ[e-LeesÌ[e G"ves-yew"ves ueieer LeeR. Gme efove oesHenj ceW yeeLe¤ce peeves kesâ efueS G"eR lees yeenj kesâ keâcejs mes kegâÚ Deekee]peW megveeÙeer oeR. ``megceve ... keâewve nw keneb... keâcejs ceW...'' jbpeve Peškesâ mes G"e Deewj yeenj keeues ojkee]pes mes efvekeâue ieÙee. megceve legjble yeenj efvekeâueer... ``keâneb keâewve nw? keâesF& lees veneR.'' ``cegPes efkeâmeer kesâ yeesueves keâer Deekee]peW megveeÙeer oeR.'' Gmekeâer lej]Heâ ]ieewj mes osKeles ngS yeesueeR. ``DeeHekeâes Ssmes ner ueiee nesiee... keâewve DeeÙesiee Yeuee... ÛeefueS DeeHekeâes Deboj efueše osleer ntb.'' ``veneR... ÙeneR le]Kle Hej yew"tbieer LeesÌ[er osj.... uesšs-uesšs keâcej šsÌ{er nes ieÙeer nw. ....'' Deewj le]Kle Hej yew" ieÙeeR yeblees ceewmeer. megceve peuoer mes keâcejs ceW ieÙeer Deewj yeenj kesâ keâcejs keâe ieueer keâer lej]Heâ Kegueves keeuee ojkee]pee yebo keâj DeeÙeer. DeeOes Iebšs yeeo jbpeve ves ojkee]pee KešKešeÙee. ``kewâmeer nQ ceewmeer DeeHe ?'' ``Dejs... jbpeve... yeme "erkeâ nt.b .. yengle efoveeW yeeo DeeÙes...'' ``neb... LeesÌ[e kÙemle Lee. Dee veneR HeeÙee.'' Deewj ken yew" ieÙee le]Kle Hej. ceewmeer keâer ye]ieue ceW. ``megcevepeer ÛeeÙe efHeueeFS nce oesveeW keâes...'' cegmkeâjeles ngS megceve keâer Deesj osKekeâj yeesuee. yeblees ceewmeer keâer IeeIe DeebKeW oesveeW keâes osKe jner LeeR... kegâÚ lees nw oesveeW kesâ yeerÛe ! megceve ÛeeÙe yeveeves ceW kÙemle nes ieÙeer Deewj jbpeve ceewmeer mes yeeleW keâjlee jne. LeesÌ[er osj yeeo jbpeve ÛeeÙe Heerkeâj G"ves ueiee lees ceewmeer yeesueeR, ``yew"es ve megOeerj Deelee ner nesiee.'' ``veneR... LeesÌ[e yee]peej ceW keâece nw, efHeâj DeeTbiee.'' jbpeve ves keâveefKeÙeeW mes megceve keâes osKee Deewj ceewmeer keâes vecemles keânkeâj Ûeuee ieÙee. megOeerj keâe]Heâer osj mes Iej ueewše. Dee@ef]Heâme kesâ yeeo [e@keäšj mes efceueves Ûeuee ieÙee Lee. oes leerve efove yeeo ceeb keâe oesyeeje ÛewkeâDeHe Lee. neLe-cegbn Oeeskeâj Keevee KeeÙee Deewj meesves kesâ efueS peeves ueiee leye yeblees ceewmeer yeesueeR, ``megOeerj LeesÌ[e šeFce nw keäÙee yesše... yew" ve cesjs Heeme. kegâÚ yeele keâjveer nw...'' megceve Keevee mecesš keâj Deboj Ûeueer ieÙeer Leer. megOeerj Lekeâe Lee Hej yew" ieÙee. ``keäÙee, ceeb...!'' ``yesše.. pees ceQ osKe jner ntb let Yeer osKe jne nw keäÙee... megceve efkeâleveer yeoue ieÙeer nw. Deye cesjs [ebšves-[Hešves Hej Yeer efÛeÌ{leer veneR nw... Mejerj Yeer Yej jne nw....?'' ``ceQ osKe lees jne ntb... Hej mecePe veneR Deelee... cegPemes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Yeer yeele veneR keâjleer, ve ner PeieÌ[leer nw...'' megOeerj yeesuee. ``neb... kegâÚ lees nw!'' ``nes mekeâlee nw DeeHekeâer leefyeÙele keâer kepen mes [ebšves Hej efÛeÌ{leer veneR.'' ``Helee veneR... Hej kegâÚ Deewj ner nw... kegâÚ "erkeâ veneR nw. neb.... lesje kees oesmle jbpeve...'' ``keäÙeeW, keäÙee ngDee jbpeve keâes...?'' keâeve KeÌ[s nes ieÙes Gmekesâ. ``jbpeve Yeer kegâÚ ]pÙeeoe ner veneR Deeves ueiee nw...?'' HeÇMve efkeâÙee ceewmeer ves. ``legcnW osKeves Deelee nw.'' ``ken lees "erkeâ nw Hej....'' G" keâj peeves ueiee megOeerj. uesefkeâve ceve kesâ keâesves ceW MebkeâeDeeW kesâ veeie Heâve G"eves ueies. efHeÚues keâF& efoveeW mes ken Yeer Fmeer meesÛe ceW [tye-Gleje jne Lee. ceeb ves ceevees Gmekesâ megieyegieeles ceve Hej keâesF& HelLej jKe efoÙee nes. Gmekeâe [j meÛe neslee ueie jne Lee. neueebefkeâ megceve mes ken HÙeej veneR keâjlee Lee Hej Helveer Leer Gmekeâer. Gmekesâ Heleerlke keâer HenÛeeve... megceve mes kegâÚ keânves Ùee HetÚves keâer efnccele veneR nesleer Leer. DeHeveer keâce]peesjer Yeer lees meeueleer Leer Gmes. efkeâme cegbn mes HetÚs... Meebefle lees ÛegHeÛeeHe menleer jner Deewj ken DeHevee øeâmš^sMeve Meebefle Hej Gleejlee jnlee Lee. DeeÙes efove ceejHeerš nesleer jnleer. Hej megceve Ùes yeoe&Mle veneR keâjsieer peevelee Lee ken. ceve cemeesmekeâj jn peelee. ueielee megceve keâe ieuee oyee os...keäÙee keâjs, keäÙee ve keâjs. megceve keâe cegmkeâjelee Ûesnje Yeerlej lekeâ Deeie ueiee peelee... ceevees ken Gmekeâe ce]peekeâ GÌ[e jner nes. Deye ken megceve mes ve]pejW Ûegjeves ueiee Lee. Gmekesâ meeceves Deeves mes keâlejeves ueiee Lee. ve peeves keäÙeeW Gmes megceve mes [j ueieves ueiee Lee Ùee MeeÙeo meyekesâ meeceves vebies nes peeves keâe [j meleeves ueiee Lee. kener megceve Leer, Hej Deye ken oyeer menceer veneR jn ieÙeer Leer. Gmekesâ Ûesnjs Hej ]KegMevegcee meblees<e efoKeeÙeer oslee Lee Deewj Skeâ Deueie-mee "njeke Dee ieÙee Lee. yeblees ceewmeer keâe Yeer yegje neue Lee. megceve keâes meeceves osKeles ner DeHeves yesšs keâer keâce]peesjer Deewj ]Kego kegâÚ ve keâj Hee mekeâves keâer efmLeefle GvnW Deewj yesyeme keâj osleer. keâuespes Hej meebHe ueesšves ueielee. ceevees megceve ves Gvekesâ cegbn Hej ]peesjoej leceeÛee peÌ[ efoÙee nes Deewj pebieues mes Pebekeâleer DeebKeeW kesâ Deveefievele HeÇMve Yeer lees yeblees ceewmeer kesâ Yeerlej Heâebme keâer lejn Deškeâ ieÙes Les. S-10, yemesje, Dee@Heâ efove-keäJeejer jes[, osJeveej, cegbyeF&-400 088 cees. : 9819162949. F&-cesue : manjusaksena@yahoo.co.in

peveJejer-petve 2014 102


keâneveer

yebefoMeW censMe oJesmej ‘oerhekeâ’ efkeâmleeve yeves Skeâ GceÇ yeerle ieÙeer. ueeKeeW ceW DeeÙes Les Jeneb mes GpeÌ[s, leyeen ngS efJemLeeefHele. meYeer Yeejle ceW yemee efoÙes ieÙes. Heâues-Hetâues, HeveHes. ceQ ogefKeÙeejer, jefMce ÛeeJeuee (GHe&â jsMecee kegâjwMeer) DeHeves mJeieeaÙe Heefle HeÇes]Hesâmej ye=pesMe ÛeeJeuee keâer efJeOeJee, Ûeesjer-ÚgHes uebove Dee lees ieÙeer ntb uesefkeâve Ùen ÚgHee-ÚgHeer, ]KeeveeyeoesMeer, keâneb lekeâ mentbieer Deewj keâye lekeâ? YeefJe<Ùe Depevcee nw Deewj Deveble Yeer, cesjer JÙeLee keâer lejn! Deleerle cejlee veneR, Hegkeâejlee jnlee nw. Deepe oesnje jner ntb meYeer ÙeeoW, HegkeâejW! keânves Ûeueer ntb Hetjer keâneveer. 1947 iJeeueceb[er ueenewj! osMe-efJeYeepeve kesâ obieeW kesâ meceÙe ceQ ieYe& mes Leer. yeerceej jnleer Leer. ye=pesMe oJee uesves efvekeâues. n]peej jeskeâe, veneR ®kesâ .... ‘‘Deieueer ieueer ceW menieume keâer keäueerefvekeâ lekeâ ner lees peevee nw. DeYeer ieÙee, DeYeer DeeÙee.’’ Jen ‘Deieueer ieueer’ Dece=lemej ceW pee efvekeâueer. Jes menieue HeefjJeej keâer keäueerefvekeâ mes GvneR keâer keâej ceW Yeeie efvekeâues. yeme meesÛe efueÙee, efmLeefle megOejsieer lees cegPes efvekeâeue ueeÙeWies. Meece keâe ienve neslee DebOesje Deewj yeÌ{leer ngF& Ieyejenš! Fvekeâe Yejesmescebo Lee ye]ieue Jeeues Iej keâe HeÌ[esmeer, Ùetmeg]Heâ kegâjwMeer. Gmeer kesâ meeLe nj Meece Gvekeâer Melejbpe keâer yeepeer ueiee keâjleer. Gme Meece peye Jen DeeÙee ve keâesF& efyemeele efyeÚer, ve yee]peer ueieer Deewj efyevee Men kesâ ceele nes ieÙeer. leej-leej nes ieÙes cesjs JeŒe. yeueelkeâej ngDee Deewj yeej-yeej neslee jne! cesceves keâe keâmeeF& keâer Úgjer kesâ meeLe Jeeuee mecePeewlee cegPes Yeer keâjvee HeÌ[e. efyevee leueekeâ, efyevee efvekeâen, ceQ jefMce ÛeeJeuee mes jsMecee kegâjwMeer yevee oer ieÙeer. efove Hetjs nesves Hej cesje Deewj ye=pe keâe yesše Hewoe ngDee, peeJeso. Jen cesjer ieeso ceW Lee peye Yeejle-Heekeâ mecePeewles kesâ lenle ye=pe kegâÚ ]Heâewpeer ueskeâj ieueer ceW DeeÙes Les. ueeG[-mHeerkeâjeW Hej Hegkeâejles DeHeves veece keâe ceQ keäÙee peJeeye osleer? ceQ Ùetmegg]Heâ kesâ ieesoece ceW ]kewâo Leer Deewj ieues Hej Leer Ùetmegg]Heâ keâer Úgjer! ye=pe mecePe yew"s efkeâ ceQ ogefveÙee ceW veneR jner Deewj ]Keeueer neLe ueewš ieÙes. meceÙe ves ceesÌ[ KeeÙee. ye=pesMe keâe Jen ‘DeYeer’, Jen Skeâ Heue, HeÛeeme Je<e& yeeo ueewše! Fme yeerÛe efkeâlevee kegâÚ nes ieÙee Lee. Ùetmegg]Heâ DeHeveer ]keâyeÇ ceW Lee. ye=pe keâe otmeje efJeJeen nes ieÙee Lee. keâesF& keâceuee cesjer meewle Leer Deewj cesje meewlesuee yesše ÙeesiesMe, Fmueeceeyeeo ceW YeejleerÙe neF& keâceerMeve ceW ]Heâmš& mes›esâšjer Lee. FOej Dee"JeeR ]Heâsue, cesje peeJeso efvekeâccee keâe efvekeâccee jne. yeve ieÙee Hekeäkeâe efpeneoer Deewj Deelebkeâer. ye=pesMe DeHeves veÙes Heesles keâes osKeves Fmueeceeyeeo DeeÙes Les. GvneWves meesÛee Heeefkeâmleeve ceW ntb lees ueenewj Deewj ueenewj ceW DeHevee Hegjevee Iej Yeer osKe uetb. Jes DeeÙes Les ‘Ùetmegg]Heâ YeeF&’ mes efceueves. meeceves ceQ KeÌ[er Leer yeueelke=âle, Ûesnjs Hej Pegefj&ÙeeW keâe peeue, Skeâ ef]peboe ueeMe! Heeefkeâmleeve mejkeâej keâer Dee%eevegmeej Jes ueenewj ceW Les, kesâJeue meele efove! efnušve nesšue ceW "njs ngS Les. cesjer ef]peo Hej Jes nceejs Ùeneb Dee ieÙes. peeJeso mes Pet" keân efoÙee efkeâ efJeYeepeve mes Henues Jes nceejs HeÌ[esmeer nesles Les. Gmes Sleje]pe Lee efkeâ nce Skeâ ‘keâeef]Heâj, HejeÙes ceo& keâes keäÙeeW Heveen oW?’ ceQves Gmekeâer veneR Ûeueves oer... Deeef]Kej ye=pe cesjs Heefle Les! yengle cenbieer HeÌ[er Ùen Yetue! Heeefkeâmleeve mejkeâej keâes Mekeâ nes ieÙee efkeâ Fleves yeÌ[s ueenewj ceW Jes kesâJeue cegPes — ‘jsMecee kegâjwMeer’ — keâes ner keäÙeeW efceueves DeeÙes? Fmueeceeyeeo mes ner Gvekesâ HeerÚs peemetme ueiee efoÙes ieÙes Les. Gušs nce oesveeW Hej Yeejle keâer peemetmeer

hee

103 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


censMe oJesmej ‘oerhekeâ’ pevce : 14 efomebyej 1929 (veÙeer efouueer); efMe#ee : ØeYeekeâj, yeer. S., Sce. S. ]HeâeFveue (DeLe&-MeeŒe), 1952. Yeejle mejkeâej keâer efJeosMe-mesJee kesâ Debleie&le peekeâelee& (Fb[esvesefMeÙee) ceW mLeeveeblejCe kesâ keâejCe hejer#ee ceW veneR yew"s. 1952 ceW ner efJeosMe-mesJee DeJeefOe ceW Fb[esvesefMeÙee mejkeâej kesâ DevegjesOe hej Deewj Yeejle mejkeâej keâer efJeMes<e Dee%ee hej jsef[Ùees efjheefyuekeâ Fb[esvesefMeÙee kesâ efnboer Ùetefveš keâe mebmLeeheve, mebÛeeueve Deewj efnboer keâeÙe&›eâceeW kesâ ØeÛeej keâe Deefleefjòeâ Yeej mebYeeuee. 1971 mes uebove ceW efveJeeme. 1976 mes Debleje&°^erÙe meceeÛeej S]peWmeer ceW efveÙegefòeâ Deewj 1992 ceW DeJekeâeMe «enCe. ÙegJeekeâeue kesâ he§eele leYeer mes uesKeve keâeÙe& oesyeeje Meg¤ efkeâÙee. leerve keâneveer meb«en ØekeâeefMele — ‘henues keâne neslee’, ‘yegPes oerÙes keâer Deejleer’, ‘Deheveer Deheveer Deeie’. Fme Debeflece hegmlekeâ hej Je<e& 2010 ceW YeejleerÙe GÛÛeeÙeesie Éeje ue#eceerceue efmebIeJeer mecceeve Deewj uebove kesâ ne@Gme Dee@]Heâ keâe@cevme ceW heÅeevebo meeefnlÙe mecceeve mes veJee]pee ieÙee. hegjmke=âle keâneveer - ‘Jele&ceeve meeefnlÙe’ Éeje efveÙeesefpele Jeeef<e&keâ keâneveer ØeefleÙeesefielee kesâ Debleie&le uesKekeâ keâer keâneveer ‘oes heešve efyeÛe DeeÙes kesâ’ keâes keâceuesÕej keâneveer hegjmkeâej (2011).

keâe Fu]peece LeesHe efoÙee ieÙee. Fmeer Iej ceW jnlee Lee mejkeâej keâe meyemes yeefÌ{Ùee ceesnje — peeJeso! Gmes iegHle ngkeäce efceuee efkeâ jeleeW-jele Fme ‘]Kelejveekeâ peemetme’ keâes ]Kelce keâj [euees. peeJeso ves ngkeäce keâe Heeueve efkeâÙee Deewj meesÙes ngS DeHeves efHelee keâer nlÙee keâj [eueer. Gmes DeHeves ‘iegveens-De]peerce’ keâer efMeöle leye cenmetme ngF& peye Gmeves cesjer Deewj ye=pe keâer Meeoer keâer ]Heâesšes osKeer pees Deye lekeâ ÚgHeekeâj jKeer ieÙeer Leer. Deye Gmekesâ efmej Heeršves mes keäÙee nes peelee? jeleeW-jele ner cesjer efiej]Heäleejer kesâ Jee@jbš Yeer efvekeâeue efoÙes ieÙes. ]KewefjÙele ngF& efkeâ cegPes nLekeâefÌ[Ùeeb ueieeves DeeÙee peeJeso kesâ yeÛeHeve keâe oesmle, Hegefueme FbmHeskeäšj nceero! Gmekeâe ]peceerj veneR ceevee efkeâ Jen DeHeveer cegbnyeesueer ‘]Keeuee’ keâes nLekeâefÌ[Ùeeb ueieeÙes. Gmeves nceW lewÙeej nesves kesâ efueS Hebõn efcevešeW keâer ceesnuele oer. nce lees "erkeâ mes ye=pesMe keâe ceelece Yeer ve keâj mekesâ. peeJeso kesâ Heeme HeÌ[s ueMkeâj kesâ HeebÛe n]peej [e@uej keâece DeeÙes Deewj nce ceeb-yesše efyeÇšsve kesâ efueS efvekeâue HeÌ[s. keäÙeeWefkeâ peeJeso Yeer cesjs meeLe Lee, Gme Hej ]keâlue Ùee ]ieyeve keâe veneR peemetmeer keâe uesyeue ueiee. efkeâmeer Yeer lejn, yeÌ[er cegefMkeâue mes nce uebove HengbÛe ieÙes — DeJewOe, ]KeeveeyeoesMe! yeÌ[er cegefMkeâue mes Skeâ Úesše-mee keâes"jervegcee keâceje efkeâjeS Hej efceue mekeâe! FbiueQ[ ceW HeebJe jKeles ner nce mecePe ieÙes efkeâ Heeefkeâmleeve kesâ ceg]keâeyeues Ùen osMe ome-yeerme iegvee cenbiee nw. Hewmee Heeveer keâer lejn yeneves keâer yeele megveer Leer. Ùeneb Hewmes keâe yeneJe veneR Lee, yeeÌ{ Leer Deewj Deeceoveer keâe keâesF& meeOeve Yeer veneR. keâece keâer leueeMe ceW peeJeso megyen-megyen efvekeâue peelee Deewj cegbn ueškeâeÙes Iej ueewš Deelee. Deye Dee"JeeR ]Hesâue DeJewOe DeHeÇJeemeer keâes keâewve keâece os? Skeâ efove KeerPekeâj ceQves Yeer [ebš ueiee oer, ‘‘peeDees keânes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Gve Mewleeve ceewueefJeÙeeW keâes efpevneWves legcnW onMele kesâ leewj-lejer]kesâ efmeKeueeÙes Les, legcnejs jes]peieej keâe Fble]peece keâjW!’’ peeJeso MeefceËoe Lee. MeefceËoieer Deewj HeÚleeJes mes keäÙee mebJejleer eE]peoieer? yeÌ[er cegefMkeâue mes Gmes Skeâ kebâHeveer ceW keâece efceuee, Iej-Iej uesšj-yee@keämeeW ceW HeÛex [eueves keâe. efkeâlevee lees Ûeuevee HeÌ[lee Lee. petles Heâš ieÙes, HewjeW ceW Úeues HeÌ[ ieÙes. Meece keâes pees ce]peotjer ueskeâj peeJeso Iej Deelee Gmemes lees oes Je]keäle keâer jesšer Yeer cegefMkeâue nes jner Leer. ceQves meesÛee, Ssmes keâye lekeâ Ûeuesiee? cesje oes<e keäÙee Lee? mJesÛÚe mes veneR yeveer Leer ceQ Heeefkeâmleeveer! cegPemes Úerveer ieÙeer Leer cesjer Deewj pevce HetJe& peeJeso keâer YeejleerÙelee. Ùeefo ceQ ye=pesMe kesâ meeLe Yeejle HengbÛe mekeâleer lees Ùes efove ve osKeves HeÌ[les Deewj nceeje yesše DeveHeÌ{ Deelebkeâer ve neslee — HetCe&leÙee meYÙe, megefMeef#ele Deewj MeebefleefHeÇÙe neslee! ceQ DeHeveer efHešerMeve ueskeâj YeejleerÙe neF& keâceerMeve HengbÛe ieÙeer Deewj Jeneb keâer ]Heâmš& mes›esâšjer veerefuecee Kejs mes efceueer. meerOeer-meer ceebie Leer cesjer — nceW nceejer je<š^erÙelee ueewšeÙeer peeÙes. cesje meewlesuee yesše ÙeesiesMe, veerefuecee keâe menÙeesieer efvekeâuee Deewj DeÛÚe efce$e Yeer. meeGLe yuee@keâ lekeâ ner veneR Leer Gvekeâer oesmleer. IejeW ceW Deevee-peevee Yeer Lee. ye=pesMe Deewj keâceuee Gmekesâ ‘Debkeâue’, ‘Deebšer’ Les Deewj ye=pesMe keâer Henueer Helveer kesâ veeles ceQ Gmekeâer ‘yeÌ[er Deebšer’ nes ieÙeer Deewj efJeMes<e menevegYetefle keâer Hee$e Yeer. Gmeves Hetjer meneÙelee keâe Yejesmee efoÙee Deewj keân efoÙee, ‘meye "erkeâ nes peeÙesiee’. efHeâj HetJe& efveOee&efjle meceÙe Hej nce oesveeW ceebyesšs Gmemes efceueves ieÙes lees Gmeves ncemes efceueves lekeâ mes Fbkeâej keâj efoÙee. efjmesHMeefvemš mes keânueJee efoÙee efkeâ ceeceuee efJeÛeejeOeerve nw. nce DeHeceeefvele Deewj ]peueerue neskeâj ueewš DeeÙes.

peveJejer-petve 2014 104


efHeâj Skeâ efove ‘efš^bie, efš^bie, efš^bie.’ ojJee]pes keâer Iebšer yepeer. Iej keâer THejer cebef]peue Hej Lee nceeje keâceje. meÌ[keâ Hej Kegueleer efKeÌ[keâer keâe Heuuee ]peje mee efKemekeâekeâj #eerCe-meer ojej ceW mes ceQves Peebkeâe. veerefuecee veerÛes KeÌ[er Leer. ‘‘leerve cenerves yeeo, Deye keäÙee uesves DeeÙeer nes?’ GOej mes keâesF& peJeeye veneR. ceQves DeHevee HeÇëve oesnjeÙee— ‘‘Fbef[Ùee ne@Gme ceW nceejs eflejmkeâej mes DeYeer peer veneR Yeje? Deye keäÙee uesves DeeÙeer nes?’’ ‘‘Gme Meece keâer iegmlee]Keer kesâ efueS #ecee-oeve!’’ ‘‘peeDees, cee]Heâ efkeâÙee. Deye nceW nceejs neue Hej ÚesÌ[ oes.’’ ceQves keân lees efoÙee, ‘‘nceejs neue Hej ÚesÌ[ oes’’, Hej efkeâme neue Hej? keäÙee Yetue ieÙeer ceQ DeHeveer yeoneueer? efHeâj Gmekeâer Hegkeâej megveer — ‘‘DeeHe ÚesÌ[ oW, lees ÚesÌ[ oW. cegPes DeHeveer yesšer ceeveW, ve ceeveW. ceQ DeHeveer yeÌ[er Deebšer keâes veneR ÚesÌ[ves Jeeueer. ojJee]pee Keesuekeâj THej Deeves oW lees DeHeveer efmLeefle mecePeeTb.’’ Fbef[Ùee ne@Gme ceW nceejs eflejmkeâej kesâ yeeo Fleveer DeelceerÙelee? yengle efJeefÛe$e ueiee. efHeâj Yeer ceQves ojJee]pee Keesue efoÙee. yengle efJeveceÇ Leer Jen! veerefuecee ves mecePeeÙee — efyeukegâue DemebYeJe Leer nceejer ceebie. {sjeW Je<e& Heeefkeâmleeve keâer veeieefjkeâlee kesâ yeeo, Heeefkeâmleeveer HeemeHeesš& nesles ngS Yeer Deye nceW YeejleerÙe veeieefjkeâlee HeÇoeve keâer peeÙes, mebefJeOeeve ceW Fmekeâer keâesF& JÙeJemLee veneR. ‘‘leye ceQ mecePeer Leer Skeâ "HHes ner keâer lees yeele nw. DeHeves meeceves DeeHe oesveeW mes ]Heâe@ce& YejJeeleer, meceerHe kesâ efkeâmeer mštef[Ùees mes oesveeW keâer ]Heâesšes efKebÛeJeeleer, HeemeHeesšesË Hej Jeer]pee keâer cegnj ueieJeeleer Deewj Úgóer! DeeHekeâer efHešerMeve HeÌ{er Deewj cesjs nesMe GÌ[ ieÙes. DeeHekeâes efkeâme cegbn mes efceueleer? ceQves DeeHekeâer De]peea Yeejle Yespe oer Leer. nesvee keäÙee nw? DeYeer lekeâ keâesF& peJeeye veneR. efJeosMe, ie=n Deewj vÙeeÙe ceb$eeueÙeeW keâer Heefj›eâcee keâjlee nesiee Jen ]keâe]iepe keâe šgkeâÌ[e!’’ Gmeves DeHeveer DeebKeW HeeWÚeR — ‘‘keäÙee keântb, Deebšer peer? oes keâle&JÙeeW kesâ škeâjeJe keâer efmLeefle Leer — Skeâ lej]Heâ mejkeâej Leer Deewj otmejer lej]Heâ DeeHe.... pewmes HeÇsce kesâ DeeÌ[s Oece& Dee peeÙes. nceejer ‘meerOeer-meer ceebie’ meÛecegÛe Skeâ šsÌ{er Keerj Leer! veerefuecee keâer ce]peyetjer cesjer mecePe ceW Deeves ueieer. Skeâ Deesj Gmekeâer Deewj mebefJeOeeve keâer yebefoveer Yeejle mejkeâej keâer ce]peyetjer Leer Deewj otmejer Deesj nceejer DeHeveer! nj veÙee efove Skeâ Ûegveewleer Lee. keâewve peeves keâye yee@[&j SpeWmeer ÚeHee ceej os Ùee Heeefkeâmleeve kesâ YeieesÌ[s nce ‘cegpeefjceeW’ keâes keâesF& efpeneoer ieesueer mes GÌ[e os?

105 peveJejer-petve 2014

YeÙeelegj lees ceQ Leer ner. peeles-peeles veerefuecee cegPes Deewj Yeer Demeblegefuele keâj ieÙeer — ‘‘leerve meeue keâer cesjer DeJeefOe kesâ yeme Ú: ner cenerves jn ieÙes nQ. osKeleer ntb, ceQ DeeHekesâ efueS keäÙee keâj mekeâleer ntb.’’ oes n]Heäles yeeo Jen efHeâj DeeÙeer. nce ceeb-yesšs keâes peuoer mes lewÙeej nesves keâes keâne. Gmekeâer keâej veerÛes KeÌ[er Leer. LeesÌ[er osj ceW nce ‘‘ef]Heâjoewme’’ veece kesâ Skeâ jsmleesjeb ceW HengbÛe ieÙes. Jesšj Dee@[&j uesves kesâ efueS DeeÙee lees Gmes keân efoÙee, efcemšj cemeern mes keânes efceme ÛeeJeuee Dee ieÙeer nQ. ceQves HetÚe, ‘‘veerefuecee...’’ Gmeves šeskeâ efoÙee, ‘‘veerefuecee veneR, veeruet. keâceuee Deebšer Deewj ÙeesiesMe cegPes Fmeer veece mes Hegkeâejles nQ. ye=pesMe Debkeâue Yeer ‘veeruet’ keânkeâj yegueeles Les.’] ‘‘Deeskesâ, veeruet. keâewve nQ Ùes efcemšj cemeern? legce FvnW kewâmes peeveleer nes?’’ ‘‘DeeHe veneR mecePeWieer, Deebšer. meye kebâHÙetšj kesâ Kesue nQ. Fme Yejesmes efkeâ MeeÙeo DeeHekeâe keâesF& ]HeâeÙeoe nes peeÙes yeme ÙeeW ner, DebOesjs ceW leerj ÚesÌ[e Lee. kebâHÙetšj Éeje ‘efšdJešj’ Hej Skeâ meeJe&peefvekeâ mebosMe ÚesÌ[ efoÙee efkeâ ueenewj Jeeues HeÇes]Hesâmej ye=pesMe ÛeeJeuee mes HeefjefÛele ueesie cegPemes mebHeke&â mLeeefHele keâjW. Ûecelkeâej nes ieÙee Deewj Meewkeâle cemeern keâe ]Heâesve Dee ieÙee. keâe@uespe kesâ efoveeW ceW Jen ye=pesMe Debkeâue keâe efMe<Ùe jn Ûegkeâe Lee. kegâÚ efcevešeW ceW HesMe ngDee Jener Meewkeâle cemeern, jsmleesjeb keâe ceeefuekeâ. ienve DeelceerÙe Deewj mvesnue mJej Lee Gmekeâe — ‘‘yenve peer, HeÇes]Hesâmej ÛeeJeuee nceejs ]Keeveoeve kesâ efueS Skeâ ]HeâefjMles mes keâce veneR Les.’’ Fme lejn mes efyeÇšsve ceW Skeâ YeeF& efceue ieÙee. Gmeves oesnjeÙee Jener meye kegâÚ efpemekeâe efMekeâej ceQ mJeÙeb jner ntb. Gmekeâe HeefjJeej Yeer Jener meye Pesue Ûegkeâe nw. Jen Skeâ FmeeF& nw. Heeefkeâmleeve ceW DeuHemebKÙekeâeW keâer yenveW, yengSb, yesefšÙeeb efkeâleveer Demegjef#ele nQ, Fmekeâe GoenjCe nw Gmekeâer DeHeveer yesšer, ceefjÙece. DeuHemebKÙekeâeW keâer ieefueÙeeW kesâ Ûekeäkeâj ueieeles jnles nQ Jeneb kesâ iegb[s, ueHebâies Deewj DeJemej Heeles ner efkeâmeer yenve, yent Ùee yesšer keâe DeHenjCe nes peelee nw. ceefjÙece keâe DeHenjCe nes ieÙee Lee. Hegefueme ceW efjHeesš& keâer, De]HeâmejeW mes efMekeâeÙele keâer. ]KegokegâMeer kesâ efueS lewÙeej Leer yesÛeejer peye yeÌ[er cegefMkeâue mes Jen yejeceo ngF& Deewj Iej ueewšer. Meewkeâle keâes HeefjJeej meefnle efyeÇšsve ceW efveJeeme keâe Jeer]pee efceue ieÙee Lee. Jen Heeefkeâmleeve mes Yeeie KeÌ[e ngDee. ceefjÙece keâer keâneveer megveer Deewj ceQ Hegkeâej G"er — ‘‘ef]keâmcele ]Kejeye! ceQ ner kebâye]Kle yejeceo ve nes mekeâer. ieeso ceW peeJeso Lee

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Deewj ieo&ve Hej Ùetmegg]Heâ keâer Úgjer. ye=pesMe ves cegPes {tb{e Yeer lees keäÙee {tb{e? yeerpe ves HesÌ[ ner keâeš [euee.’’ peeJeso keâer DeebKeW Yeerie ieÙeeR. Gmekesâ MeyoeW ceW HeÚleeJee Yeer Lee, efMekeâeÙele Yeer — ‘‘Decceer, DeeHe cesjer Yetue keâes iegveen veneR keân mekeâleeR. yeej–yeej megvelee ntb Ùen ef]keâmmee. cesjer ]Kelee keâer DeeHe pees Yeer me]pee oWieer, Yegiele uetbiee.’’ ‘‘Yetue nesleer nw, pees Devepeeves ceW nes peeÙes. legce veneR peeveles Les efkeâ ye=pesMe legcnejs efHelee nQ... cesnceeve nQ, Fbmeeve nQ, Ùen lees ceeuetce Lee efkeâ veneR?’’ nceejer cess]pe Hej Glej DeeÙeer ceewve Goemeer, Meewkeâle ves leesÌ[er. Gmeves yeleeÙee efkeâ Gmekesâ efHelee yecee& keâer ueÌ[eF& ceW ceejs ieÙes Les. Jees lees øeâbš Hej Les Deewj Gvekeâer ]iewjneef]pejer ceW Jen efyeieÌ[lee Ûeuee ieÙee. leye Jen yeme veece keâe ner SHeâ. S. keâe efJeÅeeLeea Lee. Skeâ ner Me]ieue Lee Gmekeâe efove-jele keâer DeeJeejieer! yegg]pegieesË, HeÇes]HesâmejeW Deewj DeHeveer ceeb lekeâ keâer DeJe%ee ceW Jen DeHeveer Meeve mecePelee Lee. Skeâ efove Yetues mes keâe@uespe keäÙee ieÙee, ef]peboieer mebJej ieÙeer. ye=pesMe ves Gmekeâer yeebn HekeâÌ[er Deewj mše]Heâ ¤ce ceW Iemeerš ues ieÙes. ]Ketye Heâškeâej efceueer, HÙeej efceuee Deewj HeÇsjCee Yeer — ‘‘ef]peboieer mes pees nce uesles nQ, Gmemes ]pÙeeoe osvee neslee nw. Fmeer ceW nw meceepe keâe, osMe keâe keâuÙeeCe!’’ Meewkeâle kesâ MeyoeW ceW ‘GHeosMekeâ lees yengle efceue peeles nQ Hej keäÙee Jes mJeÙeb DeHeveer keâmeewšer Hej Hetjs Glejles nQ? HeÇes]Hesâmej meenye ves DeHeves GHeosMe keâer ceÙee&oe efveYeeÙeer — Hetjer efve<"e, Meeueervelee Deewj meÛÛeeF& kesâ meeLe! {eF& Je<e& lekeâ, efyeuee vee]iee cegPes cesjs Iej ceW ceg]Heäle šŸetMeve osles jns. GvneR kesâ DevegieÇn Deewj DeeMeerJee&o mes ceQves SHeâ. S., yeer. S. ]Heâmš& keäueeme ceW Heeme efkeâÙes Deewj Ùett. kesâ. ceW yeefÌ{Ùee veewkeâjer HeeÙeer. Deye Fme jsmleesjeb keâe ceeefuekeâ ntb. HeÇes]Hesâmej meenye keâe GHeosMe, Deye cesjs peerJeve keâe cetue-ceb$e nw.’ Meewkeâle kesâ cegbn mes DeHeves efJeJeen mes Henues keâer Ùes yeeleW megvekeâj ye=pesMe kesâ efueS cesje mecceeve Deewj cesjer ßeæe n]peej iegvee yeÌ{ ieÙes. oes efove yeeo Meewkeâle nceejs Iej Dee ieÙee. Gmekesâ jsmleesjeb keâer THejer cebef]peue Hej oes keâcejeW keâe ]Heäuewš nw pees Gmeves efce$eeW, efjMlesoejeW kesâ efueS Keeueer jKe ÚesÌ[e nw. Jen ef]peo keâj yew"e efkeâ nce Jeneb peekeâj jnW. ceQves yengle keâne efkeâ nce ÙeneR "erkeâ nQ, ncemes Gmekesâ ]Heäuewš keâe efkeâjeÙee veneR Yeje peeÙesiee. Gmekeâe peJeeye Lee, Skeâ mvesnue [ebš — ‘‘yenveeW mes efkeâjeÙee veneR Jemetuee peelee. DeeHe cesjer yenve nQ!’’ efkeâjeS keâer ner Útš veneR efceueer Leer, Meewkeâle ves nceejs

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Yeespeve, ÛeeÙe-Heeveer keâe HeÇyebOe jsmleesjeb ceW ner keâj efoÙee Lee. keâYeer meesÛee ve Lee efkeâ cesjs mJeie&Jeemeer ieebOeerJeeoer Heefle kesâ megkeâceesË keâe Heâue Gvekesâ yeeo efJeosMe ceW nceW Fme lejn efceuesiee. peeJeso keâyeeye, efyeefjÙeeveer Deeefo keâF& lejn kesâ HekeâJeeve yengle yeefÌ{Ùee yevee ueslee nw. Gmekesâ DenmeeveeW keâe yeouee lees nce keäÙee Ûegkeâeles, ceQves efyevee Jesleve peeJeso keâes Gvekesâ efkeâÛeve ceW keâece keâjves Yespe efoÙee. Gmekesâ HekeâJeeve Hemebo ngS, ieÇenkeâeW keâes Hemebo DeeÙes Deewj jsmleesjeb keâer DeeÙe yeÌ{ves ueieer Deewj peeJeso keâer pees LeesÌ[er meer Deeceove Leer Jen efyeukegâue yebo nes ieÙeer. Deye efmLejlee Leer ceiej yesÛewveer Yeer Leer. FvneR efoveeW DeemeHeeme kesâ kegâÚ SefMeÙeve mebmLeeveeW ceW ÚeHes HeÌ[ Ûegkesâ Les Deewj kegâÚ DeJewOe ueesie HekeâÌ[s pee Ûegkesâ Les. Skeâ OegkeâOegkeâer meer ueieer jnleer Leer efkeâ Ùeefo ‘ef]Heâjoewme’ ceW Yeer ÚeHee HeÌ[ ieÙee lees nce lees Hebâmes ner Hebâmes! Meewkeâle kegâÚ veneR keânlee Lee keäÙeeWefkeâ Gmeer kesâ efveceb$eCe Hej nce Jeneb ieÙes Les ceiej Gmekesâ Ûesnjs mes Gmekeâer Ieyejenš mHe<š Leer. Jen Yeer cegefMkeâue ceW HeÌ[ mekeâlee Lee Deewj Gme Hej DeJewOe ueesieeW keâes Heveen osves keâe Fu]peece ueie mekeâlee Lee. Jener ngDee efpemekeâe [j Lee. Skeâ efove DeÛeevekeâ Dee šHekesâ yee@[&j SpeWmeer kesâ ueesie. ]KewefjÙele ngF& efkeâ Gme meceÙe ve lees peeJeso kesâ efmej Hej efkeâÛeve keâer šesHeer Leer ve ner yeove Hej SsØeve. Meewkeâle keâer megOe-yegOe Deewj nesefMeÙeejer keâece Dee ieÙeer. yeme keân efoÙee efkeâ peeJeso Gmekeâe Yeebpee nw Deewj nce oesveeW, yeefceËIece mes Skeâ Meeoer kesâ efmeueefmeues ceW uebove DeeÙes ngS nQ. eE]peoieer ceW Henueer yeej yeeueeW keâer me]Hesâoer Deewj cesjs Ûesnjs keâer Pegefj&Ùeeb meneÙekeâ efmeæ ngFË. Gve ueesieeW keâes efJeMJeeme nes ieÙee efkeâ ceQ, Skeâ yegefÌ{Ùee DeJewOe lees nes ner veneR mekeâleer. cesjs meeLe peeJeso Yeer yeÛe ieÙee. GvneWves ‘mee@jer cew[ce’ keâne Deewj meueece keâjkesâ Ûeueles yeves. veeruet nceW yejeyej efceueleer jner Leer. Jen efJeosMe mesJee keâer GÌ[leer efÛeefÌ[Ùee Leer Deewj Gmeves nceW meeJeOeeve efkeâÙee efkeâ uebove ceW Gmekeâer leerve Je<e& keâer DeJeefOe meceeHle nesves keâes nw Deewj keâYeer Yeer Gmekesâ š^ebmeHeâj kesâ Dee@[&j Dee mekeâles nQ. ‘‘yesnlej Ùener nesiee efkeâ cesjs nesles ngS DeeHe efve§eÙe keâj ueW efkeâ DeeHe...’’ ceQves šeskeâe,‘‘cesjer efhešerMeve...nceejer je<š^erÙelee?’ ‘‘Yetue peeFS, Jen meye! jòeer Yej Yeer Ûeebme veneR nw efkeâ DeeHekeâer Jen ceebie mJeerkeâej nes. cesjer ceeefveS, DeeHe Yeejle Ûeues peeFS. JeneR megjef#ele jnWies.’’ efHeâj Gmeves nceejs HeemeHeesš& ceebies. keânvee HeÌ[e efkeâ jö ngS

peveJejer-petve 2014 106


HeemeHeesšesË keâes osKekeâj Jen keäÙee keâjsieer? uebove ceW HeÇJesMe kesâ Deieues ner efove peeJeso ves Ùeneb mes HeÇkeâeefMele ‘pebie’ ceW HeÌ{ efueÙee Lee efkeâ Heeefkeâmleeve mejkeâej ves nceW Heâjej cegpeefjce Ieesef<ele keâj efoÙee Lee Deewj nceejs HeemeHeesš& jö keâj efoÙes Les. ‘‘efHeâj Yeer DeeHe HeemeHeesš& lees efoKeeFS.’’ ceQves HeemeHeesš& HekeâÌ[e efoÙes. Jen efKeueefKeueekeâj nbme HeÌ[er — ‘‘Jes keâjles jnW HeemeHeesš& jö. cesjer ve]pejeW ceW Ùes DeYeer Yeer [sÌ{ meeue lekeâ JewOe nQ.’’ veerefuecee ves yeele Deeies yeÌ{eÙeer— ‘‘DeeHekesâ jö ngS HeemeHeesšesË keâe veesefšme Heeefkeâmleeve mejkeâej ves ogefveÙee Yej ceW Yespee nesiee. efkeâmeer keâes efceuee nesiee, efkeâmeer keâes veneR.’’ efHeâj DeebKe ceejles ngS Jen Mejejleve cegmkegâjeÙeer — ‘‘nceW Jen veesefšme veneR efceuee. ceQ DeHeveer ef]peccesJeejer Hej DeeHe oesveeW kesâ HeemeHeesš& Hej Jeer]pee ueieJee otbieer. Heeefkeâmleeve ogMceveer efveYee jne nw .... peeve yetPekeâj YeejleerÙe veeieefjkeâeW keâes oeGoeW, MekeâerueeW, Fbef[Ùeve cegpeeefnoeW pewmeeW keâes Heeefkeâmleeveer HeemeHeesš& os jne nw leeefkeâ Jes ieöej DeHeves ner osMe ceW Deelebkeâ HewâueeÙeW, yece efJemHeâesš keâjW, ieeefÌ[ÙeeW ceW Deeie ueieeÙeW Deewj Heeefkeâmleeve ueewš peeÙeW. keäÙee Ùen meye Gvekesâ DeeF&ve (mebefJeOeeve) ceW efueKee nw? ceQ lees yesieeves nes ieÙes DeHeves ueesieeW keâes DeHevee jner ntb. GvnW kesâJeue Yeejle keâe Jeer]pee os jner ntb. keäÙee yegje keâj jner ntb?’’ DeHeveer yeele keânles-keânles, Jen ®keâ ieÙeer. efHeâj ]peje cegmkeâjeÙeer Deewj efHeâj mes DeebKe ceejles ngS yeesueer—‘‘Deye ceQ pees keânves pee jner ntb, Jen neF& keâceerMeve keâer ]Heâmš& mes›esâšjer veneR, DeeHekeâer DeHeveer yesšer yeesue jner nw. nceejs efJeMeeue osMe ceW keâneR Yeer ÚgHe peeDees, keâewve HetÚves Jeeuee nw? n]peejeW, ueeKeeW yebieueeosMeer Yeer lees Je<eesË mes yemes ngS nQ. Deejece mes jn jns nQ. osj-meJesj DeHeves DeeHe YeejleerÙe je<š^erÙelee DeeHekeâer Peesueer ceW nesieer. veeruet keâer yeeleW megveeR. lemeuueer ngF&. ceiej DeYeer Yeer Skeâ Yeejer Mebkeâe Leer — ‘‘efyeÇšsve ceW DeJewOe HeÇJesMe Deewj nceejs jö ngS HeemeHeesš&. Jes lees nceW nerLeÇes SÙejHeesš& Hej ner Oej oyeesÛeWies.’’ ‘‘DeJewOe HeÇJesMe, jö HeemeHeesš&... vees HeÇe@yeuece! mJesÛÚe mes DeeHe Gvekeâe osMe ÚesÌ[s pee jns nQ, lees Jes keäÙeeW DeeÌ[s DeeÙeWies? Jes Yeer lees Ùener Ûeenles nQ. DeeHe Gvekeâe keâece Deemeeve keâjWies.’’ Deieues meHleen veeruet efHeâj DeeÙeer Deewj ]Keyej megvee ieÙeer efkeâ Gmes leerve cenerves keâer nesce-ueerJe efceue ieÙeer nw. uebove mes efveJe=òe neskeâj Jen meerOeer efouueer peeÙesieer Deewj DeHeves ueesieeW kesâ meeLe ÚgefóÙeeb ceveeÙesieer. Ùeefo nce ÛeenW lees DeHeveer ner ]HeäueeFš ceW Jen nceejer Yeer yegefkebâie keâjJee osieer. veeruet nceejs jö ngS HeemeHeesšesË keâes JewOe mecePesieer, Yeejle

107 peveJejer-petve 2014

keâe Jeer]pee ueieJee osieer, ceiej ]HeäueeFš keâer yegefkebâie? Gmekesâ efueS Hewmee keâneb mes DeeÙesiee? Yeejle ceW ]KeÛee& kewâmes Ûeuesiee? Ùes HejsMeeefveÙeeb nceejer veeRo GÌ[eves keâes yengle LeeR. DeHeves HeâšerÛejHeve keâer vegceeÙeMe veneR keâer peeleer ceiej peye ceQ veeruet mes Henueer yeej Fbef[Ùee ne@Gme ceW efceueer lees Gmes meye kegâÚ mecePeevee HeÌ[e Lee Deewj ueielee nw Gmeves Meewkeâle keâes Yeer meye kegâÚ keân efoÙee nw. Deye mecePe ceW Deelee nw keäÙeeW Deewj kewâmes nes ieÙee ‘ef]Heâjoewme’ ceW cegg]Heäle keâe jnvee-Keevee! Skeâ Meece Meewkeâle THej ]Heäuewš ceW DeeÙee. ÛeeÙe keâer š^s efueÙes ‘ef]Heâjoewme’ keâe Skeâ Jesšj Gmekesâ meeLe Lee. ÛeeÙe nes Ûegkeâer lees peeles meceÙe efyevee kegâÚ keâns cesjs veece keâe Skeâ ceesše-mee eque]Heâe]Heâe cess]pe Hej jKe ieÙee. Keesuee, lees GmeceW uebove mes osnueer kesâ oes nJeeF& efškeâš Les Deewj HeÛeeme-HeÛeeme HeeGb[eW kesâ yeb[ue. kegâue {eF& n]peej HeeGb[ Les. Fme DeeefLe&keâ Dee@keämeerpeve keâer nceW me]Kle ]pe¤jle Leer. efHeâj Yeer Gmemes HetÚvee lees Lee efkeâ Ùen Flevee Yeejer Denmeeve efkeâme efueÙes? nbme efoÙee Meewkeâle, osJeleeDeeW keâer-meer ceOegj nbmeer — ‘‘ceQves lees kegâÚ veneR efkeâÙee, kegâÚ Yeer veneR! kebâHeveer keâe efkeâÙee Oeje nw meye!’’ ‘‘legce Deewj legcnejer kebâHeveer, keäÙee oes nQ?’’ ‘‘ceQ lees yebOee ngDee ceeefmekeâ Jesleve ueslee ntb. j]keâceeW ceW Ùen j]keâce Yeer kebâHeveer kesâ Keeles ceW pegÌ[ peeÙesieer.’’ ‘‘yengle ]pÙeeoe nQ, Ùes Hewmes.’’ ‘‘keâece DeeÙeWies, jKe ueerefpeS... DeeYeej ceevetbiee! veneR lees

keâneveer efJeMes<eebkeâ


HeÇes]Hesâmej meeefnye kesâ GHeosMe keâer DeJeceevevee nesieer.’’ efJeefÛe$e efmLeefle Leer. GHekeâejer keâer YeWš, Gmeer Hej GHekeâej! Hewmes ceQ vee jKeleer lees keäÙee keâjleer? veeruet Deewj Gmekesâ HeefjJeej keâer yegefkebâie Yeer Gmeer ]HeäueeFš ceW Leer. Jes ueesie ]Heâmš& keäueeme ceW Les Deewj nce Fkeâe@vee@ceer ceW. Meewkeâle nceW SÙejHeesš& lekeâ ÚesÌ[ves DeeÙee. Jen cegPes Skeâ menesoj meies YeeF& keâer lejn ieues efceuee... Jener mvesn, Jener ieefjcee! efHeâj Gmeves peeJeso keâes ieues ueieeÙee — ‘‘legce yengle yeefÌ{Ùee Keevee yevee uesles nes. Jeneb peer. šer. jes[ Hej Ùee efkeâmeer SkeämeHeÇsme-Jes Hej keâesF& {eyee-Jeeyee Keesue uesvee. keâesF& ceoo ÛeeefnS nesieer, lees cegPes efueKevee. ceQ Got& HeÌ{ ueslee ntb. ceoo kesâ efueS Dee peeTbiee. Deeskesâ?’ veerefuecee keâe nj leerj "erkeâ efveMeeves Hej ueiee. nceejs HeemeHeesšesË Hej HeÇmLeeve keâer cegnj ueie ner ieÙeer. Ùee$ee kesâ oewjeve veerefuecee keâF& yeej nceeje kegâMeue#esce HetÚleer jner. efouueer ceW nceeje keâesF& efveef§ele "ewj-ef"keâevee lees Lee veneR. nce keâneb jnWies? Gmeer ves megPeeÙee efkeâ nce kegâÚ efove Gmekesâ Ùeneb efškesâ jnW. pÙeeW–pÙeeW osnueer ]keâjerye Dee jne Lee, peeJeso keâer HejsMeeveer yeÌ{leer pee jner Leer. Ùegieue Ùeeef$eÙeeW Jeeueer meeršW LeeR nceejer. ye]ieue ceW keâesF& Deewj veneR Lee. Gmekeâer cegpeefjce Ieyejenš Gmekesâ neW"eW Hej Glej DeeÙeer. Jen HegâmeHegâmeeÙee — ‘‘Decceer, DeeHekeâer Ùen veerefuecee lees yengle Meeeflej ueieleer nw. DeeHe ÙeeW ner Fmekeâer ueuuees-ÛeHHees ceW Dee jner nQ. osKe uesvee, Huesve mes Glejles ner cesjs neLeeW ceW nLekeâefÌ[Ùeeb neWieer.’’ ceQves efoueemee efoÙee, ‘‘Jence nw legcneje.’’ ‘‘Jence veneR, n]keâer]keâle nw. Ùen efme]Heâjleer cegueeef]pece yengle meerKes-meOes nesles nQ. Ssmes ner yesceleueye keâesF& Devepeeveer Deewjle yesšer veneR yeve yew"leer. Henues nceW Fbef[Ùee ne@Gme mes yesF]p]pele keâjkesâ YeieeÙee. efHeâj keâesF& mejkeâejer ng]keääce efceuee nesiee Deewj Ùen oesyeeje ncemes ÙeeW efceueves ueieer pewmes efkeâ cesjer meieer yenve nes.’’ ceQves mecePeeves keâer keâesefMeMe keâer — ‘‘yesceleueye keâe ]Keew]Heâ nw legcneje. efkeâmeer Hej lees Ssleyeej keâjvee nesiee.’’ ‘‘DeeHekeâe Ùener Ssleyeej yevesiee cesjer peeve keâe pebpeeue.’’ cegPes Yeer lewMe Dee ieÙee. peer ceW DeeÙee efkeâ peeJeso kesâ ieeueeW Hej leceeÛee peÌ[ otb, efkebâleg Huesve ceW otmejs Ùeeef$eÙeeW keâe ]KÙeeue Dee ieÙee — ‘‘pegce& efkeâÙee nw lees Yegielees. me]pee mes keäÙeeW [jles nes?’’ oes-Ûeej Heue keâer Leer Gmekeâer DeebKeeW Deewj neW"eW Hej peceer Skeâ iegveenieej ]KeeceesMeer! efHeâj [jer-menceer DeeJee]pe ceW Jen keân ieÙee — ‘‘Decceer, efouueer SÙejHeesš& mes ceQ keâneb peeTbiee? keâneR Yeeie Yeer veneR mekebtâiee.’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

cegPemes Yeer veneR jne ieÙee — ‘‘MeeyeeMe! Fmeer efove kesâ efueS Hewoe efkeâÙee Lee legPes. Henues yeeHe keâe ]keâlue efkeâÙee Deewj peye DeHeveer peeve Hej yeve DeeÙeer lees yegefÌ{Ùee ceeb keâes ÚesÌ[keâj Yeeieves keâer meesÛeves ueies.... cesje keäÙee? pewmes Yeer nesiee, peer uetbieer.’’ peeJeso keâe [j meÛecegÛe Jence efvekeâuee. keânles nQ efkeâ efMeJepeer keâer leerve DeebKeW nQ, jeJeCe kesâ ome Ûesnjs Les! ceevevee nesiee efkeâ DeeOegefvekeâ ceeref[Ùee keâer Deveefievele DeebKeW Deewj cegKeÌ[s nQ. nce DeYeer Fbefoje ieebOeer SÙejHeesš& Hej ner Les efkeâ veÙes JesMe ceW HesMe DeeÙeer Skeâ veÙeer cegefMkeâue! ceQ lees Heeefkeâmleeve ceW Hebâmeer yew"er jner. cegPes veneR ceeuetce Lee efkeâ Yeejle ceW ye=pe efkeâme yegueboer lekeâ HengbÛe Ûegkesâ Les. Jes jepeveweflekeâ Deewj DeeefLe&keâ ceeceueeW ceW Yeejle mejkeâej kesâ GÛÛe meueenkeâej jns Less. meceeÛeej He$eeW Deewj Heef$ekeâeDeeW ceW Gvekesâ uesKe yeÌ[s Glmeen mes HeÌ{s peeles Les. ueieYeie HeÇlÙeskeâ De]Keyeej kesâ HeÇLece He=<" Hej ]Heâesšes kesâ meeLe HeÇes]Hesâmej ye=pesMe ÛeeJeuee kesâ ]keâlue keâe meceeÛeej ÚHee ngDee Lee. Fmemes Henues GvnW ]iegceMegoe ceevee pee jne Lee. cesjer efHešerMeve keâesF& iegHle omleeJess]pe lees Leer veneR. efkeâmeer nesefMeÙeej He$ekeâej ves efkeâmeer ceb$eeueÙe kesâ efkeâmeer keäueke&â Ùee efkeâmeer DeefOekeâejer keâes efjMJele oskeâj Gmekeâer ]Heâesšeskeâe@Heer efvekeâueJee ueer pees De#ejDe#ej meceeÛeej He$eeW ceW ÚHeer. efJeosMe mesJee keâer DeefOekeâejer veerefuecee Kejs keâes keânvee HeÌ[e efkeâ Fme yeoueer ngF& efmLeefle ceW Jen nceW DeHeves Iej ceW DeeßeÙe veneR os HeeÙesieer. Gmeer ves kegâÚ efoveeW kesâ efueS Skeâ iesmš ne@Gme ceW Skeâ keâceje efoueJee efoÙee. keäÙeeWefkeâ Ùen ]Keyej cesjs Deewj cesjs mJeieeaÙe Heefle keâer Leer. ceQves leerve efJeefYeVe De]Keyeej ]Kejero efueÙes. meYeer cesjs HeÇefle nceoo& Les. keâe]Heâer cee$ee ceW peeJeso keâer efveboe ngF& Hejbleg meJee&efOekeâ ef]peccesoejer Heeefkeâmleeve mejkeâej Hej ueieeÙeer ieÙeer — Heeefkeâmleeve ves ieebOeerlJe keâe ]keâlue keâjJeeÙee! Heeefkeâmleeve ceW HeerÚs Útš ieÙes DeuHemebKÙekeâeW keâer MeesÛeveerÙe efmLeefle... ]peyejomleer Oece&-HeefjJele&ve, Gvekeâer yenveeW, yesefšÙeeW, yengDeeW kesâ DeHenjCe Deewj yeueelkeâej Hej jes<e HeÇkeâš efkeâÙee ieÙee. Yeejle mejkeâej mes DeeieÇn efkeâÙee ieÙee efkeâ efMekeâej ngS Ssmes DeuHemebKÙekeâ HeefjJeejeW keâes nceW MejCe osveer ÛeeefnS Ûeens ]keâevetve Ùee mebefJeOeeve ceW mebMeesOeve keâjvee HeÌÌ[s. Je<eesË Henues Deepe keâer Devenesveer keâe efkeâmekeâes ]KÙeeue Lee? mebefJeOeeve — ]keâeiepe Hej o]pe& MeleX nQ. FvnW yeouee peelee jne nw, efHeâj yeoueer pee mekeâleer nQ! Ùes nceejer pebpeerjW, Ùee HelLej Hej uekeâerjW veneR nes mekeâleeR! Deye Yeer Heeefkeâmleeve ceW efmLele cegPe pewmeer jefMceÙeeW, ceefjÙeceeW keâer yeoneueer Ùeeo Dee ieÙeer! (Mes<e he=‰ 128 hej osKeW....)

peveJejer-petve 2014 108


keâneveer

efKeÌ[keâer lespeWõ Mecee& ieues meHleen Gmekeâe mee"Jeeb pevceefove nw. Deepe megyen Yeer Deueece& leerve yepe keâj Ûeeueerme efceveš Hej ner yepe ieÙee. ]peeefnj nw efkeâ Gmekeâer veeRo ceW ]Keueue HeÌ[e nesiee. Jen mJeÙeb ner Yetue peelee nw efkeâ MeefveJeej keâer jele Gmes DeHeves yuewkeâyejer ]Heâesve mes Deueece& keâer mesefšbie nše osveer ÛeeefnS. ncesMee Ssmee ner neslee nw. nj jefJeJeej keâer megyen PegbPeuee keâj G"lee nw Deewj DeHeves DeeHekeâes keâesmelee nw. efHeâj DeHeves ]Heâesve Hej Deueece& keâes ‘ef[meefceme' keâjlee nw Deewj oesyeeje meesves keâe HeÇÙeeme keâjlee nw. efHeÚues oes Je<eesË mes Jen Dekesâuee jn jne nw. Gmekeâer efoveÛeÙee& ncesMee Skeâ–meer ner jnleer nw. megyen keâer efMe]Heäš nes Ùee oesHenj keâer, Hetje meHleen Skeâ-mee ner yeerlelee nw. megyen keâer efMe]Heäš ceW leerve Ûeeueerme Hej G"lee nw, yeÇMe keâjlee nw, še@Ùeueš mes ]Heâeefj]ie neslee nw. mveeve keâjlee nw, DeHeves efueS meQ[efJeÛe yeveelee nw efpemes efkeâÛeve ]Heâe@Ùeue ceW Hewkeâ keâjkesâ; ÛeeÙe yeveekeâj Skeâ [eF]pesefmšJe efyemkegâš kesâ meeLe megÌ[keâ ueslee nw; Ùetefve]Heâe@ce& Henvelee nw; DeHeveer F&-cesue Ûeskeâ keâjlee nw Deewj leye lekeâ šwkeämeer kesâ Deeves keâe meceÙe nes peelee nw. Ûeej yepe keâj Ûeeueerme efceveš Hej šwkeämeer uesves Dee peeleer nw Deewj Jen DeHevee yewie ues keâj šwkeämeer ceW yew" peelee nw. Jen jsueJes ceW keâece keâjlee nw. Ùeeef$eÙeeW keâer mesJee Gmekeâe Oece& nw. ]keâjerye Hebõn Je<eesË mes Ùener lees keâj jne nw. Jeeš]Heâ[& neF& mš^erš, Deewj yegMeer ceW Je<eesË keâece keâjlee jne nw. Deepekeâue ‘nwÛe-Sb[’ mšsMeve keâer efškeâš efKeÌ[keâer Hej yew"e DeHeveer cegmkeâeve efyeKesjlee jnlee nw. GceÇ kesâ yeÌ{ves ves Gmekeâer cegmkeâeve ceW keâesF& keâceer veneR Deeves oer nw. Jen DeHeves Ùeeef$eÙeeW mes keâYeer Yeer DekeäKeÌ[Heve mes yeele veneR keâj Heelee. ojDemeue DekeäKeÌ[Heve Gmekesâ JÙeefòeâlJe ceW Megceej ner veneR. Gmekesâ meeLe Ùen mecemÙee jner nw efkeâ Gmekesâ nbmekeâj yeesueves kesâ Deboe]pe kesâ keâejCe yengle-meer ceefnueeDeesb keâes ]ieuele]Heânceer nes peeleer nw efkeâ Jen GvnW Hemebo keâjves ueiee nw. Gmekesâ Ùeeef$eÙeeW ceW meYeer lejn kesâ ueesie Meeefceue nQ Ùeeveer efkeâ ieesjs, keâeues, Ûeerveer Deewj oef#eCe SefMeÙeeF& cetue kesâ ueesie. Jen efJeÅeeefLe&ÙeeW kesâ HeÇefle DeefOekeâ keâesceue yevee jnlee. Skeâ–meer Ùetefve]Heâe@ce& ceW mepes ngS yeÛÛes Gmes yengle HÙeejs ueieles. Gmekesâ meeLe yengle yeej neslee jne nw efkeâ efkeâmeer efJeÅeeLeea ves DeHevee Dee@Ùemšj keâe[& iesšueeFve Hej ÚgDeeÙee Deewj HeeÙee efkeâ Gmekesâ keâe[& ceW Hewmes meceeHle nes Ûegkesâ nQ. efJeÅeeLeea Úesše-mee cegbn yevee keâj Gmekeâer efKeÌ[keâer kesâ meeceves KeÌ[e nes ieÙee efkeâ Jen mketâue kewâmes peeÙes! ceve ner ceve Jen Gme yeÛÛes kesâ ceelee-efHelee Hej PegbPeueelee efkeâ Jes Flevee Yeer ]KÙeeue veneR jKeles efkeâ yeÛÛes kesâ Heeme mketâue Deeves-peeves keâe efkeâjeÙee Yeer nw Ùee veneR. Ssmes yengle mes yeÛÛeeW kesâ ‘Dee@Ùemšj keâe[&’ ceW Jen keâF& yeej Skeâ Ùee oes HeeGb[ [eue Ûegkeâe nw. Jen jsefmemš lees keâoeefHe veneR Lee. ceiej efHeâj Yeer meesÛeves keâes ce]peyetj nes peelee efkeâ YeejleerÙe GHe ceneÉerHe kesâ efkeâmeer efJeÅeeLeea kesâ Heeme keâYeer efkeâjeÙes keâer keâceer veneR nesleer Leer. Ùen meJeeue Gmes nwjeve Yeer keâjlee Deewj YeejleerÙe nesves Hej ieJe& Yeer cenmetme keâjJeelee. Jen jsueJes ceW nesves Jeeues yeoueeJeeW keâe mee#eer jne nw. peye Gmeves jsueJes ceW veewkeâjer Meg¤ keâer Leer lees Hetjs efyeÇšsve keâer jsueJes je<š^erÙeke=âle Leer. Gmekeâe Skeâ ner veece Lee — efyeÇefšMe jsue. meYeer keâce&ÛeeefjÙeeW keâes Hetjs osMe ceW ceg]Heäle Ùee$ee keâjves keâer megefJeOee efceueleer Leer. efHeâj meye kegâÚ yeoue ieÙee. jsueJes kesâ šgkeâÌ[s nes ieÙes. nj šgkeâÌ[e Skeâ efvepeer kebâHeveer yeve ieÙee. jsueJes keâer meyemes yeÌ[er ÙetefveÙeve

De

109 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


lespeWõ Mecee& pevce : 21 Dekeäšyt ej 1952 (peiejebJe) hebpeeye. efMe#ee : Deb«es]peer ceW Sce. S. (efouueer efJe. efJe.) ØekeâeMeve : keâeuee meeiej, ef{yejer šeFš, osn keâer ]keâercele, Ùen keäÙee nes ieÙee!, yesIej DeebKeW, meerOeer jsKee keâer hejleW, ]keâyeÇ keâe cegvee]heâe, oerJeej ceW jemlee (meYeer keâneveer meb«en). Ùes Iej legcneje nw... (keâefJelee SJeb ]ie]]peue meb«en). meheves cejles veneR (keâ. meb.ØekeâeMeveeOeerve) efJeMes<e : keâneveer ‘DeefYeMehle’ ÛeewOejer ÛejCe efmebn efJe. efJe. cesj" kesâ Sce. S. efnboer kesâ hee"Ÿe›eâce ceW Meeefceue. Deewj keâneveer ‘heemeheesš& keâe jbie’ ieewlece yegæ efJeÕeefJeÅeeueÙe, veesÙe[e efnboer kesâ hee"Ÿe›eâce ceW Meeefceue. hegjmkeâej/mecceeve : keWâõerÙe efnboer mebmLeeve, Deeieje keâe [e@. ceesšgjer melÙeveejeÙeCe mecceeve (2011), G. Øe. efnboer mebmLeeve keâe ØeJeemeer YeejleerÙe meeefnlÙe Yet<eCe mecceeve (2013), nefjÙeeCee jepÙe meeefnlÙe Dekeâeoceer mecceeve (2012), ‘ef{yejer šeFš’ kesâ efueS ceneje°^ jepÙe meeefnlÙe Dekeâeoceer hegjmkeâej, YeejleerÙe GÛÛeeÙeesie, [e@. nefjJebMejeÙe yeÛÛeve mecceeve (2008). mebØeefle : efyeÇefšMe jsue (uebove DeesJej«eeGb[) ceW keâeÙe&jle.

Deej. Sce. šer. Deewj [^eFJejeW keâer ÙetefveÙeve Ss]peues]Heâ ves keâÌ[er ÛegveewefleÙeeW keâe meecevee keâjles ngS meYeer Hegjeves keâce&ÛeeefjÙeeW keâer megefJeOeeDeesb keâes yeÛeeÙes jKee. Ùeeveer efkeâ Gmes Deepe Yeer Hetjs osMe ceW ceg]Heäle Ùee$ee keâer megefJeOee efceueleer nw. efceueves keâes lees Gmekeâer Helveer Deewj yeÛÛeeW keâes Yeer efceue mekeâleer nw... yeme HeefjJeej kesâ yeejs ceW meesÛeles ner Gmekesâ efJeÛeejeW ceW oo& keâe Denmeeme Meeefceue nes peelee nw. ve peeves Gmemes keâneb keäÙee ]ieueleer nes ieÙeer efkeâ meye efjMles peerefJele nesles ngS Yeer Jen DeHevee HeefjJeej Keespe jne nw. Gmeves Deye meesÛevee yebo keâj efoÙee nw efkeâ ]ieueleer efkeâmekeâer Leer. oes efjMleeW kesâ yeerÛe Hewoe ngF& ojej kesâ yeejs ceW meÛÛeeF& Gve oesveeW keâes ner ceeuetce nesleer nw. yee]keâer meye lees Pet" ner keânueeÙesiee. Pet" meÛe kesâ cemeues Yeer lees Gmekesâ peerJeve keâes ceLeles jnles nQ. keâYeer-keâYeer lees ueielee nw efkeâ meejs peneb keâe oo& yeme Gmeer kesâ efoue ceW nw. Gmes Fme yeele keâer Yeer HejsMeeveer nw efkeâ jsueJes ves Yeuee ‘Dee@Ùemšj keâe[&’ keâe efmeueefmeuee Meg¤ ner keäÙeeW efkeâÙee? DeÛÚs Yeues ]keâe]iepe kesâ yeves efškeâš nesles Les. peye peer Ûeens ]Kejeroes Deewj Ùee$ee kesâ yeeo ceeceuee ]Kelece. ceiej veneR ]keâe]iepe kesâ mLeeve Hej Hueeefmškeâ kesâ keâe[& yevee efoÙes nQ. keâce&ÛeeefjÙeeW keâer mebKÙee Ieše keâj nj mšsMeve Hej ueeKeeW ®HeÙes kesâ iesš ueieJee efoÙes. ‘Dee@Ùemšj keâe[&’ iesš keâes ÚgDeeÙee Deewj Kegue pee efmeceefmece keâer le]pe& Hej iesš Kegue ieÙee. Dejs YeeF&, peerJeve ceW ceMeerve Hej Flevee Deeefßele keäÙeeW ngDee peeÙes. ceMeerve jes]peevee lebie keâjleer nw, ]ieueefleÙeeb keâjleer nw, efHeâj GvnW megOeeje peelee nw. Ùeefo iesš Kegues nQ lees keâYeer–keâYeer Ùee$eer DeHevee keâe[& ÚgDeevee Yetue mekeâlee nw. Ssmeer neuele ceW ceMeerve uegšsjs keâe efkeâjoej efveYeeleer nw Deewj Skeâ HeeGb[ HeÛeeme HeQme kesâ mLeeve Hej Ûeej HeeGb[ mee" HeQme Kee peeleer nw. yegMeer ceW Deepe lekeâ iesš veneR ueies. ceiej Jeneb Yeer Dee@Ùemšj jer[j

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ueiee efoÙes ieÙes nQ. yesÛeejs Ùee$eer ! Yetue ner peeles nQ efkeâ GvnW Dee@Ùemšj ceMeerve Hej ÚgDeevee nw Jevee& Oej efueÙes peeÙeWies. efHeâj Yeer Gmes uebove Skeâ ceeceues ceW efouueer Deewj cegbyeF& mes yesnlej ueielee nw. Ùeneb Ùeefo Ùee$eer efyevee efškeâš Ùee$ee keâjlee Yeer nw lees Gmes DeHejeOeer veneR ceevee peelee. Jen Gme mšsMeve Hej pee keâj Yeer efškeâš ]Kejero mekeâlee nw peneb Gmes Glejvee nw. yeme meÛe–meÛe yelee os efkeâ Jen keâneb mes Dee jne nw. Ùeneb Jen Heelee nw efkeâ HeÇJeeefmeÙeeW ves efyeÇšsve keâer Fme meùoÙelee keâe DevegefÛele ueeYe G"eÙee nw. nwÛe-Sb[ mšsMeve yengle ner ]Ketyemetjle mšsMeve nw. Jeneb Huesš]Heâe@ce& vebyej Skeâ Hej HetâueeW keâer TbÛeer–meer oes keäÙeeefjÙeeb yevee oer ieÙeer nQ. mšsMeve kesâ cegKÙe Éej Hej efueKee nw efkeâ mšsMeve GVeerme meew iÙeejn ceW yevee Lee. Gme meceÙe Ùen cesve ueeFve keâe mšsMeve Lee. Deepekeâue kesâJeue ueeskeâue jsue Ûeueleer nw Fme ueeFve Hej. mšsMeve kesâ THej Skeâ keäuee@keâ še@Jej Yeer yevee nw. otj mes meceÙe efoKeeF& os peelee nw. keâyetlej yengle Deeles nQ mšsMeve Hej Deewj yew"s-yew"s Huesš]Heâe@ce& Hej DeHeves nesves kesâ efveMeeve DeHeveer yeerš kesâ ¤He ceW ÚesÌ[ peeles nQ. jes]peevee efove ceW oes yeej Ssmeer peieneW keâes OeesÙee peelee nw. efHeâj meesÛelee nw, keäÙee Yeejle ceW Ssmee nes mekeâlee nw..... Jen cenmetme keâjlee nw efkeâ nwÛe-Sb[ mšsMeve Hej HeWMeve Heeves Jeeues ueesieeW keâer mebKÙee keâneR DeefOekeâ nw. uebove ceW mee" Je<e& mes DeefOekeâ GceÇ kesâ ueesieeW keâes mejkeâej Éeje Skeâ ]øeâer[ce Heeme efoÙee peelee nw. Fme Heeme kesâ Ûeueles keâesF& Yeer Jeefj<" veeieefjkeâ uebove ceW yeme Ùee Deb[jieÇeGb[ jsue ceW ceg]Heäle Ùee$ee keâj mekeâlee nw. Ùes ]øeâer[ce Heeme Yeer ceg]Heäle Dee@Ùemšj keâe ner Skeâ ¤He nw. ceiej ceMeerve Fvekesâ meeLe DeefOekeâ ]pÙeeoleer keâjleer nw. ceg]Heäle kesâ

peveJejer-petve 2014 110


ceeue keâes HenÛeeve veneR Heeleer nw Deewj Gmes ]Kego G" keâj HeWMeveÙee]Heälee ueesieeW kesâ efueS iesš Keesuevee HeÌ[lee nw. oesHenj kesâ meceÙe Ùeeef$eÙeeW keâer DeeJeepeener ceW kegâÚ keâceer nes peeleer nw. nwÛe-Sb[ cetuele: Skeâ efjneÙeMeer Fuee]keâe nw. megyen mes oesHenj lekeâ Ùee$eer Menj keâer lej]Heâ efvekeâueles nQ Deewj Meece keâes JeeefHeme Iej keâer lej]Heâ ueewšles nQ. kesâJeue oesHenj keâe ner meceÙe Ssmee neslee nw efpemeceW yegefkebâie Dee@ef]Heâme keâer efKeÌ[keâer kegâÚ meceÙe kesâ efueS Keeueer jnleer nw. Fmeer keâeue kesâ oewjeve kegâÚ Ssmes HeWMeve-Ùee]Heälee Ùee$eer Gmemes kegâÚ metÛeveeSb ceebieves Deeles nQ. kegâÚ jšs jšeÙes mes HeÇëve – ‘‘cegPes Deieues cenerves keâer yeerme leejer]Ke keâes cewveÛesmšj peevee nw Deewj HeÛÛeerme keâes JeeefHeme Deevee nw. efškeâš efkeâleves keâe nesiee?’’ ‘‘Jee@šH] eâ[& pebkeäMeve kesâ efueS keâewve mee HuesšH] eâe@ce& nesiee ?’’ ‘‘Deepe jsue meefJe&me "erkeâ Ûeue jner nw?’’ ‘‘meerefveÙej efmešer]peve jsue keâe[& efkeâleves keâe HeÌ[lee nw ? Fmemes efkeâlevee ef[mkeâeGbš efceuelee nw?’’ Skeâ iegpejeleer cenevegYeeJe lees Skeâ ner yeele nj jes]pe HetÚles, ‘‘Fme meHleeneble ceW jsueieeefÌ[Ùeeb Ûeue jner nQ ve? keâesF& Fb]peerefveÙeefjbie keâe keâece lees veneR Ûeueves Jeeues?’’ Meg¤-Meg¤ ceW Gmes yengle nwjeveer nesleer efkeâ Ùes kegâÚ peeves HenÛeeves mes Ûesnjs yeme Skeâ-mes meJeeue HetÚ keâj Ûeues peeles nQ. Gmekesâ meeLeer keâce&Ûeejer Gvekeâe ce]peekeâ GÌ[eles. efkebâleg Gmes Gvekeâer DeebKeeW ceW Skeâ efJeefÛe$e-mee metveeHeve cenmetme nes peelee. efpeme oo& keâes Jen DeHeves Yeerlej efÚHeeÙes ngS Lee, Jener oo& efKeÌ[keâer keâer otmejer Deesj Gmes efPebPeesÌ[lee efoKeeÙeer oslee. Ssmee keäÙee nw pees Gmes Gvekesâ oo& keâes DeHevee og:Ke yevee jne nw? ]peeefnj nw efkeâ Ùes ueesie Heeieue lees nes veneR mekeâles! Gmeves leÙe keâj efueÙee nw efkeâ Deye Jen GvnW šeuesiee veneR. GvnW Ùener cenmetme keâjJeeÙesiee efkeâ Gvekeâer yeele keâes iebYeerjlee mes megve jne nw. Deye Jen yeneves mes Gvekeâe veece Yeer HetÚves ueiee. ‘‘peer DeeHekeâes keâye Ùee$ee keâjveer nw?... DeeHekeâe veece, šsefue]Heâesve vebyej?’’ Deye Gmekesâ Heeme ]keâjerye Dee" veece nes ieÙes nQ. HeebÛe DebieÇs]pe, oes YeejleerÙe Deewj Skeâ DeMJesle veece. Gmekesâ Yeerlej keâe YeejleerÙe Fme yeele mes HejsMeeve Lee efkeâ DekesâuesHeve kesâ Fme me]Heâj ceW Yeejle kesâ ueesie keäÙeeW Meeefceue nQ? efHeâj DeHeves Yeerlej Peebkeâlee... DekesâuesHeve keâer Skeâ uebyeer [iej... otj otj lekeâ meVeeše... keâneR keâesF& DeeJee]pe veneR... ÛeeRšer kesâ meebme uesves keâer DeeJee]pe Yeer Gmekesâ Yeerlej megveeF& os peeÙes... Helveer Dekeâeue-ce=lÙeg

111 peveJejer-petve 2014

keâes HeÇeHle nes ieÙeer... Heg$e uebove kesâ Skeâ efnmmes ceW ner jnlee nw... Heg$eer Yeejle ceW nw... Deewj Jen DeHevee Yeespeve mJeÙeb yeveeves keâes DeefYeMeHle nw. Deye Gmeves eqKeÌ[keâer keâes ner Skeâ Iej yevee efueÙee nw. Gmekesâ efce$eeW ves Yeer DeeHeme ceW efove yeebš efueÙes nQ. meceÙe Jener jnlee nw oesHenj kesâ Skeâ yepes mes leerve yepes kesâ yeerÛe. Gmeer meceÙe Ùeeef$eÙeeW keâer YeerÌ[ veneR nesleer Deewj Gmekesâ Heeme legueveelcekeâ ¤He mes keâece keâce jnlee nw. Deye GvnW efškeâš keâer Pet"er FbkeäJeeÙejer keâjves keâer DeeJeMÙekeâlee cenmetme veneR nesleer. Jes meerOes Deekeâj Gmemes yeele keâjles nQ. Jen Yeer Gve ceefnueeDeeW keâes iee@jefpeÙeme, yÙetšer]Hegâue, ueJeueer ues[er keân keâj mebyeesefOele keâjlee nw. Heg®<e Gmekesâ efueS Ùebie cewve nesles nQ. oo& meyekeâe Skeâ ner mee... šerme G"leer... nwjeveer Yeer nesleer nw efkeâ meyekeâer mecemÙee Skeâ–meer keäÙeeW nw? Ùen DekesâueeHeve efkeâmeer ce]penye, efkeâmeer peele, efkeâmeer mecegoeÙe keâe ceesnlee]pe veneR neslee. yeme efkeâmeer keâes Yeer DeHeves efMekebâpes ceW pekeâÌ[ ueslee nw. meyejervee Fšueer mes nw. Ùeneb Deekeâj yeme ieÙeer nw. yeÛÛes yeÌ[s neskeâj Hegâj& mes GÌ[ ieÙes. Gmes yeme ceome&-[s Hej keâe[& Dee peelee nw... Gmes venevee lekeâ Ùeeo veneR jnlee. peyemes efKeÌ[keâer Hej Deekeâj KeÌ[er nesves ueieer nw, veneves kesâ yeeo Hej]HeäÙetce Yeer ueieeves ueieer nw. pee@ve keâer mecemÙee nw efkeâ Gmekesâ leerve-leerve yesšs nQ ceiej Gmes keâeGbefmeue kesâ Yejesmes Deesu[ HeerHeume nesce ceW jnvee HeÌ[ jne nw. Jen DeHeves DeÛÚs efoveeW keâer ÙeeoW yeebšves kesâ efueS efKeÌ[keâer Hej Dee KeÌ[e neslee nw. leerve meHleen Henues keâeue& Ùebie Deewj Mewjer Ùebie Gmekesâ meeceves Dee KeÌ[s ngS. oesveeW osKeves ceW efHeÛenòej mes keâce veneR ueie jns Les. oesveeW Ùee@ke&â ceW jnles nQ. Ûeeueerme Je<e& kesâ yeeo keâeue& nwÛeSb[ mšsMeve Hej DeeÙee nw. yeleeves ueiee, ‘‘ceQ Ùeneb nwÛe-Sb[ ceW ner Hewoe ngDee, HeÌ{eF& keâer. Henues nwÛe-Sb[ mšsMeve Hej les]pe ieefle keâer ieeefÌ[ÙeeW kesâ efueS Yeer Skeâ Huesš]Heâe@ce& ngDee keâjlee Lee. Deepe kesâ Huesš]Heâe@ce& vebyej Skeâ kesâ HeerÚs. ]keâjerye efyeÙeeueerme Je<e& Henues cesjs efHelee Gme Huesš]Heâe@ce& Hej KeÌ[s Les. ueesieeW keâe keânvee nw efkeâ les]pe ieefle keâer ieeÌ[er Jeneb mes ieg]pejer Deewj cesjs efHelee Gmekeâer ieefle keâer ueHesš ceW Dee ieÙes...ceiej...’’ keâeue& keâer ÛegHHeer ves Iees<eCee keâj oer Leer efkeâ Jen Fme yeele keâes veneR ceevelee. Gmekesâ efueS meÛÛeeF& Ùener nw efkeâ Gmekesâ efHelee ves efyeÙeeueerme meeue Henues nwÛe-Sb[ mšsMeve Hej DeelcenlÙee keâj ueer Leer. ce=lÙeg keâer ]KeeceesMeer leerveeW kesâ yeerÛe Úe ieÙeer Leer. Jen Gve yeg]pegie& Heefle-Helveer keâes Hegue keâer meerefÌ{ÙeeW mes ÛeÌ{e keâj Gme efyebog lekeâ ues ieÙee peneb mes Jees Hegjevee Huesš]Heâe@ce& mee]Heâ efoKeeÙeer oslee

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Lee. keâeue& Deewj Gmekeâer Helveer ves pewmes ]KeeceesMe ieerueer efve]ieeneW mes DeHeves efHelee keâer Deelcee keâer Meebefle keâer HeÇeLe&vee keâer. mebÙeesie mes Gmes jsuJes mes Gmeer efove Skeâ yee@ue Hesve GHenej kesâ ¤He ceW efceuee Lee. Gmeves Ùebie obHeefòe keâes Jees Hesve YeWš ceW os efoÙee. ieerueer DeebKeW efueÙes keâeue& Ùebie ves Gmekeâe neLe oyee keâj OevÙeJeeo veneR keâne... uesefkeâve HeÇsef<ele keâj efoÙee. efHeâj Gmeves DeHeves yewie ceW neLe [euee Deewj Fmlesceeue keâer ngF& keâesueesve keâer DeHeveer MeerMeer efvekeâeue ueer. efceVele Yejer efve]ieeneW mes osKeles ngS Gmes osves ueiee.... Jen Ûeenlee lees cevee Yeer keâj mekeâlee Lee... ceiej kewâmes cevee keâjlee... efHelee keâer ÙeeoW DeÛeevekeâ Gme MeerMeer keâer ]KegMeyet keâe efnmmee yeve ieÙeer LeeR. Pegkeâer Heer" efueÙes Hešsue meenye De]øeâerkeâe mes Foer Deceerve Éeje efvekeâeues ieÙes Les. yeÛÛeeW ves Yeer efoue mes efvekeâeue efoÙee. nj ieg¤Jeej vee@Le&efJekeâ Heeke&â DemHeleeue ceW keâcÙetefvešer meefJe&me keâjles nQ. ceiej DekesâueeHeve DeHevee ]penj Gve Hej Yeer Gieuelee jnlee nw. Gmekeâer meyemes efHeÇÙe efce$e yeve ieÙeer nw kewâmeer. kewâmeer meòej meeue keâer nw. Újnjer nw... HeÇefleefove SkeämejmeeF]pe keâjleer nw... mee]Heâ megLejer nw... ceiej DeebKeeW ceW KeeueerHeve kesâ Deefleefjòeâ kegâÚ Yeer veneR... Henues efove keâe ØeMve Lee, ‘‘uebove Ùetmšve mes 12.57 Hej Ûeueves Jeeueer ieeÌ[er efkeâleves yepes lekeâ nwÛe-Sb[ HengbÛesieer?’’ Deewj efHeâj otmejs, leermejs, ÛeewLes efove Jener meJeeue. Gmes nwjeveer ngF&. Jen meesÛe ceW HeÌ[ ieÙee efkeâ Fmekesâ HeerÚs keâejCe keäÙee nes mekeâlee nw? ueieYeie ieerueer DeebKeeW mes HeÇMve keâj Heevee Deemeeve veneR Lee. Gmekeâe Heg$e Gmes efyevee yeleeÙes ner keâneR Ûeuee ieÙee. meele Je<e& nes ieÙes nQ Gmes HeÇleer#ee keâjles. Gmes Ùen Yeer Ùeeo veneR jne efkeâ Jen uebove mes efkeâme meceÙe keâer ieeÌ[er ceW ÛeÌ{lee Lee. vee peeves keâneb mes 12.57 keâe DeebkeâÌ[e Gmekesâ efocee]ie ceW pece ieÙee Lee. ‘‘ef[Ùej kewâmeer, legce Deye DeHeves yee@Ùe keâer peien keâesF& yee@Ùe øeWâ[ {tb{vee Meg¤ keâj oes. DeYeer legcnejer GceÇ ner keäÙee nw... legcnW Ûeenves Jeeues Skeâ veneR keâF& efceue peeÙeWies.’’ Gmeves kewâmeer kesâ ceve ceW Skeâ veÙeer Gcebie Yej oer, peerves keâer Ûeen! efKeÌ[keâer ves DeÛeevekeâ meyekesâ peerJeve ceW peerves keâer ueuekeâ Hewoe keâj oer nw. peer lees Jes Henues Yeer jns Les ceiej Deye JeeHeme Fbmeeve yeve ieÙes nQ keäÙeeWefkeâ Fbmeeve keâes peeveJej mes Deueie keâjves Jeeueer Ûeer]pe nw mebHeÇs<eCe. Ùeefo DeeHe yeeleÛeerle ner veneR keâj mekeâles lees Yeuee Fbmeeve efkeâme HeÇkeâej kesâ ngS. Deye Gme mšsMeve Hej Gmeves DeHevee Skeâ HeefjJeej KeÌ[e keâj efueÙee nw. DeHeves efce$eeW kesâ efueS efÛekeâve keâjer yevee keâj ueelee nw.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Deueie-Deueie Hueeefmškeâ kesâ ef[yyeeW ceW [euelee nw. oesveeW YeejleerÙe Meekeâenejer nQ. ceiej yee]keâer meYeer Gmekeâer mJeeefo<š Heekeâ keâuee keâe Deevebo G"eles nQ. Deyeevee De]øeâerkeâe mes nw. Jen DeHeves neLeeW mes Gmekesâ efueS cešve HegueeJe yevee keâj ueeleer nw. Gmes peerves keâe keâejCe efceue ieÙee nw. nwÛe–Sb[ mšsMeve keâer Ùen efKeÌ[keâer DeÛeevekeâ mJeie& keâe Éej yeve ieÙeer nw. Gmes efceuee keâj veew ueesieeW keâes peerves keâe keâejCe efceue ieÙee nw. efHeÚues meHleen Yej mes meesÛe jne nw efkeâ DeHevee mee"Jeeb pevceefove kewâmes ceveeÙes. ceveeÙes Yeer Ùee veneR. yeme nes ieÙee efveCe&Ùe. Deye efKeÌ[keâer keâes kesâJeue efKeÌ[keâer veneR yeveer jnves osiee. Deye eqKeÌ[keâer mes yeenj efvekeâuevee nesiee. Gmeves osKee nw efkeâ HeefjJeej DeHeves yeÛÛeeW keâe pevceefove cewkeä[e@veu[ jsmše@jWš ceW ]iegyyeejs Deewj mepeeJeš kesâ meeLe ceveeles nQ. Gmes DeHeves Yeerlej Yeer Skeâ yeÛÛee Ûenkeâlee cenmetme ngDee. Gmeves efveCe&Ùe ues efueÙee Lee. Gmekesâ efKeÌ[keâer kesâ meeLeer yeÛÛes meYeer efceue keâj cewkeä[e@veu[ ceW ner Gmekeâe pevceefove ceveeÙeWies. Gmeves ]Heâesve G"eÙee Deewj cewkeä[e@veu[ keâe vebyej efceueeves ueiee.

33-A, Flat No. 2, Spencer Road, Harrow & Wealdstone, HA3 7AN (Middlesex), U.K. Mobile: 00-44-7400313433. Email: kahanikar@gmail.com

peveJejer-petve 2014 112


keâneveer

DeveÛeens cees[ Ì [e@. oeceesoj KeÌ[mes pe keâer jele DeeMeglees<e keâes efyeuekegâue veeRo veneR Dee jner Leer. veewkeâjer keâe henuee efove Lee Gmekeâe. hegCes kesâ GheveiejerÙe Fueekesâ kesâ Skeâ nesšue ceW Jen "nje Lee. Ùen nesšue Gmekeâer kebâheveer kesâ efyeuekegâue ]keâjerye Lee. efHeâj Yeer 20-25 efceveš ueie ner peeles nQ. Jewmes jes]pe megyen kebâheveer keâer yeme Ùeneb Dee peeÙesieer. henuee efove pJeeFve keâjves keâer DeewheÛeeefjkeâlee Deewj keâece keâes mecePeves ceW ner yeerle ieÙee. DeeMeglees<e hegCes keâer Fme meejer Ûecekeâ-ocekeâ keâes osKekeâj ceesefnle nes ieÙee. mee@]HeäšJesÙej keâer Fme kebâheveer ceW keâece keâjvee Gmekesâ efueS efkeâmeer ÛekeâeÛeeQOe mes keâce veneR Lee. kebâheveer kesâ Yeerlej ØeJesMe keâjles ner Jen pewmes efkeâmeer Debleje&°^erÙe keâe@heexjsš Dee@ef]Heâme-mee cenmetme keâjlee. DecejeJeleer pewmes legueveelcekeâ ¤he mes Úesšs Menj ceW heÌ{-efueKekeâj DeeMeglees<e ncesMee ner hegCes ceW keâece keâjves kesâ meheves mebpeeslee jne. Jen F&cesue kesâ ceeOÙece mes leceece kebâheefveÙeeW kesâ mebheke&â ceW jnlee Deewj Deblele: Skeâ Øeefleef‰le mee@]HeäšJesÙej kebâheveer ceW jes]peieej heekeâj Jen Hetâuee ve meceeÙee. DecejeJeleer Deewj hegCes kesâ yeerÛe keâer mJeefhveue Ùee$eeDeeW ceW Jen Kees ieÙee Deewj DeveeÙeeme ner yeeyee Ùeeo nes DeeÙes efkeâ Deepe Ùeefo Jes nesles lees Gvekesâ Ûesnjs keâer ]KegMeer DeeMeglees<e keâes meeleJeW Deemeceeve hej henbgÛee osleer. Deeoceer ncesMee pees veneR efceue heelee Gmekesâ heerÚs Yeeielee nw. Deleerle Gmekeâe heerÚe keâjlee jnlee nw. hej yeeyee nesles lees... helee veneR keâye Gmekeâer DeebKe ueie ieÙeer... meeje Gneheesn DeÛesleve ceW Glej ieÙee! DeeMeglees<e peuoer ner veÙes keâece keâe DeYÙemle nes ieÙee. meYeer Deheves-Deheves keâece mes celeueye jKeles. Deeheme ceW cegueekeâele uebÛe hej nesleer. meYeer Deheves-Deheves ‘keäÙetye’ ceW JÙemle nesles. meceÙe kewâmes yeerlelee, helee ner ve Ûeuelee. hetjer kebâheveer Deueie-Deueie Øee@peskeäš keâe "skeâe uesleer Deewj keâece keâjJeekeâj mehueeF& keâjleer. efJeosMeer kebâheefveÙeeW kesâ efueS Yeer Jes keâece keâjles. Jesleve "erkeâ Lee heQleerme npeej. otmejs FvmeWefšJe Yeer efceueles. keâece DeefOekeâ neslee hej ceeveefmekeâ oyeeJe veneR. šerce ueer[j kesâ efveÙeb$eCe ceW meye Ûeuelee. ye]ieue keâe ner megjsMe DeeÙee Deewj yeesuee — ‘‘legceves yeÇskeâHeâemš efkeâÙee?’’ ‘‘neb’’ ‘‘keâneb efueÙee?’’ ‘‘heeme kesâ ner nesšue ceW!’ ‘‘Dejs legcnW ketâheve veneR efceues?’’ ‘‘veneR, cegPes veneR ceeuetce!’’ ‘‘Ûeuees ceQ efoueJeelee ntb.’’ oesveeW SÛe. Deej. kesâ heeme ieÙes. DeeMeglees<e keâes yeleeÙee ieÙee efkeâ Deepe meYeer veÙes DeeÙes ueesieeW keâes ketâheve efoÙes peeves Jeeues Les. hej Jen Dee ieÙee Lee lees legjble FMÙet keâj efoÙee. keâesF& hejsMeeveer veneR Leer. Jes mees[smkeâes kesâ ketâheve kebâheveer kesâ yeenj Yeer yeÌ[er otkeâeveeW ceW Ûeueles. DeeMeglees<e veÙee Lee. Oeerjs-Oeerjs meye mecePe jne Lee. ‘‘legce keâneb jnles nes?’’ ‘‘heeme kesâ ner nesšue ceW...’’ DeeMeglees<e

Dee

113 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. oeceesoj KeÌ[mes pevce : 11 veJebyej 1948; efMe#ee : Sce. S., Sce. S[., heerSÛe-[er. (efnboer). keâeÙee&OÙe#e : ceneje°^ jepÙe efnboer meeefnlÙe Dekeâeoceer, ceneje°^ mejkeâej, cegbyeF&. GheeOÙe#e : GheeOÙe#e, efnboer meefceefle, YeejleerÙe yeQkeâ mebIe, cegbyeF& (1988 mes 2005). ØekeâeefMele hegmlekeWâ : ‘Yeškeâles keâesuebyeme’, ‘heeš&vej’, ‘Deeef]Kej Jen veoer Leer’, ‘pevceeblej ieeLee’, ‘Fme pebieue ceW’ (keâneveer meb«en); efveKe[uesues Ûeekebâ (ceje"er mebmkeâjCe) Deveg. efJepeÙee Yegmeejer, ‘GòejeÙeCe’ (ceje"er mebmkeâjCe) Deveg. Ûebõkeâeble YeeWpeeue, mebhetCe& keâneefveÙeeb, ‘keâeuee metjpe’, ‘YeieoÌ[’ (GhevÙeeme), ‘Kebef[le metÙe&’ (ceje"er mebmkeâjCe)- Deveg. Ûebõkeâeble YeeWpeeue, keâesueenue (ceje"er mebmkeâjCe)Deveg. Ûebõkeâeble YeeWpeeue, ‘Deye Jeneb IeeWmeues nQ’, ‘peervee Ûeenlee nw cesje meceÙe’, ‘meVeešs ceW jesMeveer, ‘legce efueKees keâefJelee’, ‘peerefJele meheveeW keâe Ùee$eer’, ‘Skeâ meeiej Deewj’ (keâefJelee meb«en). jepeYee<ee efJe<eÙekeâ : jepeYee<ee ØeyebOeve : meboYe& Je DeeÙeece, JÙeeJeneefjkeâ DevegJeeo, keâeÙee&ueÙeerve Je JÙeeJeneefjkeâ efnboer, yeQkeâeW ceW efnboer : efJeefJeOe DeeÙeece. efJeosMe Ùee$ee : ‘efJeÕe efnboer vÙeeme’ , vÙetÙeeke&â kesâ Jeeef<e&keâ DeefOeJesMeve ceW GodIeešve JeòeâJÙe SJeb mebiees‰er ceW menYeeie. JeeefMebiešve ceW DeeÙeesefpele keâefJe-meccesueve ceW keâefJelee-hee". mebÙegòeâ je°^ Decesefjkeâe kesâ efJeefYeVe YeeieeW keâer meeefneflÙekeâ Ùee$ee. efJeMes<e : efJeÅeeueÙeeW/ ceneefJeÅeeueÙeeW ceW jÛeveeDeeW keâe hee"Ÿe›eâceeW ceW meceeJesMe. mecceeve : keWâõerÙe efnboer efveosMeeueÙe, veÙeer efouueer, efJeÕe efnboer vÙeeme, vÙetÙeeke&â; ceneje°^ jepÙe efnboer meeefnlÙe Dekeâeoceer, cegbyeF&; ieg®kegâue mecceeve, hegCes; ceOÙe ØeosMe meeefnlÙe heefj<eo, Yeesheeue; DeeÛeeÙe& Deevebo $e+ef<e mecceeve, nwojeyeeo; efnboer meeefnlÙe meccesueve, ØeÙeeie; Gòej ØeosMe efnboer mebmLeeve, ueKeveT; keWâõerÙe efnboer mebmLeeve, Deeieje. meomÙe : 1. yees[& Dee@Heâ mš[er]pe, Sme. Sve. [er. šer. efJe. efJe., cegbyeF& (2000 mes 2005), 2. yees[& Dee@Heâ mš[er]pe, hegCes efJe. efJe. hegCes (2005-2010), 3. YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ, kesâ. keâe. cegbyeF& MeyoeJeueer meefceefle (2005 mes 2008); 4. keWâõerÙe efnboer meefceefle. DevegYeJe : 9 Je<eeX lekeâ DeOÙeeheve, 30 Je<eeX lekeâ yeQkeâ Dee@]Heâ ceneje°^ ceW meneÙekeâ ceneØeyebOekeâ kesâ ¤he ceW mesJee-DevegYeJe. mebØeefle : mJeleb$e uesKeve.

‘‘legce cesjs meeLe keäÙeeW veneR Dee peeles?’’ ceQ hee<eeCe Fueekesâ ceW Skeâ ]Heäuewš ceW jnlee ntb. legce osKe uees, legcnW "erkeâ ueies lees nce meeLe jn ueWies. ceQ Dekesâuee ner ntb. efkeâjeÙee MesÙej keâj ueWies. ‘‘henues ceQ ]Heäuewš osKetbiee. efHeâj osKeWies.’’ DeeMeglees<e ves keâne. veeMles keâe efyeue DeeMeglees<e ves ner efoÙee. ketâheve keâer Meg®Deele nes ieÙeer Leer. nesšue henbgÛe keâj DeeMeglees<e ves meesÛee efkeâ ]Heäuewš keâe efkeâjeÙee MesÙej keâjvee DeefOekeâ JÙeeJeneefjkeâ nesiee. DeeMeglees<e Deewj megjsMe keâer peesÌ[er pece ieÙeer. oesveeW JÙeefòeâiele yeeleW Yeer keâjves ueies Les. megjsMe keâes kebâheveer ceW Skeâ meeue nes ieÙee Lee. megjsMe cewmetj keâe jnves Jeeuee Lee. yeWieuetj ceW Yeer Gmeves kegâÚ efove keâece efkeâÙee Lee. ‘‘yeWieuetj ÚesÌ[keâj hegCes keäÙeeW Dee ieÙes? Jen lees cewmetj kesâ ]keâjerye Lee.’’ ‘‘]keâjerye jnkeâj keäÙee keâjWies. Ùeneb mewuejer ]pÙeeoe nw. Deeies keâe mkeâeshe DeefOekeâ nw. Ùeneb pee@ye efpelevee keâjWies Glevee veÙee meerKeves keâer iegbpeeFMe nesieer. meer Jeer ceW yeÌ{esòejer nesieer.’’ ‘‘hej Iej kesâ heeme jnves mes DeÛÚe jnlee nw ve!’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

‘‘keâYeer-keâYeer otj jnves ceW "erkeâ jnlee nw. Øesce yevee jnlee nw...’’ keânkeâj megjsMe šer. Jeer. hej ]KeyejW osKeves ueiee. DeeMeglees<e keâes ueiee efkeâ Gmeves keâesF& DeefØeÙe yeele ÚsÌ[ oer nw. ‘‘Meeoer keâye keâjesies?’’ DeeMeglees<e ves efJe<eÙe yeouevee Ûeene. ‘‘Fmeer PebPeš ceW Hebâmee ntb...’’ ‘‘keäÙeeW FmeceW PebPeš keäÙee nw?’’ ‘‘ceQ hegCes ceW ceje"er ueÌ[keâer mes Meeoer keâjvee Ûeenlee ntb. IejJeeueeW ves efkeâmeer ueÌ[keâer JeeueeW mes yeWieuetj ceW yeele keâer nw. keân jns Les yengle hewmesJeeues ueesie nQ. hej cegPes Jeneb Meeoer veneR keâjveer nw.’’ ‘‘Ùeneb keâewve nw YeF&, efpemeves nceejs megjsMe keâe efoue Ûegje efueÙee nw. Deheveer ner kebâheveer ceW nw keäÙee?’’ ‘‘neb, keâue ceQ uebÛe kesâ meceÙe efceueJeeTbiee. ojDemeue ceQ ]Kego ner legcemes efceueJeevee Ûeenlee Lee. Ùeneb Dehevee keâewve nw? ceevemeer hegCes keâer ner nw. Gmekesâ yeejs ceW cegPes ]pÙeeoe peevekeâejer veneR nw. hej cegPes Jen DeÛÚer ueieleer nw. yeeleeW mes Ssmee ueielee nw efkeâ ceQ Yeer Gmes DeÛÚe ueielee ntb.’’

peveJejer-petve 2014 114


‘‘Meeoer keâer keâesF& yeele keâer nw?’’ ‘‘veneR....’’ ‘‘keâesF& yeele veneR, Deye keâj ueWies.’’ DeeMeglees<e ves DeeÕemle efkeâÙee. neueebefkeâ ueÌ[efkeâÙeeW mes yeele keâjves kesâ ceeceues ceW Jen ]Keggo ner yengle efHeâmeñer Lee. Skeâ yeÌ[er-meer Fceejle kesâ šwjsme hej kebâheveer keâe kewâ]HesâšsefjÙee nw. Fme TbÛes še@Jej keâer heebÛeJeeR Deewj meeleJeeR cebef]peue hej kebâheveer keâe Dee@ef]Heâme nw. šwjsme kesâ kewâ]HesâšsefjÙee hej [sÌ{ yepes meejs ueesie Skeâ meeLe ner Dee peeles nQ, ueieYeie peien hekeâÌ[ves keâer peuoer meyekeâes nesleer nw. heebÛe keâeGbšj Les yegHesâ kesâ. uebyeer-uebyeer ueeFveW nj keâeGbšj hej. Fme šwjsme hej oeshenj ceW Ûenue-henue. Úesšs-Úesšs mecetneW ceW Yeespeve. heÛÛeerme mes leerme-yeòeerme kesâ yeerÛe kesâ ÙegJee. ueieYeie meYeer peeRme ceW. ueÌ[efkeâÙeeb Yeer peeRme ceW ner. Ùeneb ueielee efkeâ ceefnueeDeeW kesâ Deej#eCe kesâ efyevee ner ueieYeie DeeOeer mebKÙee lees ueÌ[efkeâÙeeW keâer ner nw. meye ueÌ[kesâ-ueÌ[efkeâÙeeb efve:mebkeâesÛe nbmeer-ef""esueer kesâ meeLe Deeheme ceW yeefleÙeeles. ueÌ[efkeâÙeeb keâmeer peeRme ceW. keâFÙeeW hej Ùen yengle ]Heâyelee. ÙegJee Tpee&, Glmeen mes ueyeeueye Ùen Ûenue-henue DeeMeglees<e keâes yengle uegYeeleer. Jen keâYeer-keâYeer yengle leuueerve neskeâj osKelee. megjsMe keâer Ûegškeâer mes Gmekeâe OÙeeve štšlee. DeeMeglees<e keâes ueielee efkeâ osMe keâer Ùen leekeâle ner ogefveÙee ceW Dehevee ueesne ceveJeeÙesieer. efkeâlevee DeÛÚe ceenewue nw. meye Yeespeve kesâ meceÙe kesâJeue keâece keâer yeeleW keâjles. ve keâesF& jepeveerefle ve keâesF& G"e-heškeâ. Ùen Skeâ veÙeer lemJeerj Leer. Fmeer YeerÌ[ ceW mes megjsMe efkeâmeer kesâ meeLe DeeMeglees<e keâer Deesj yeÌ{ jne Lee. ceevemeer nesieer... ‘‘ceevemeer Ùes nw — DeeMeglees<e, cesje ¤ce heeš&vej.’’ ‘‘n@uees,... neG Deej Ùet?’’ ceevemeer ves neLe yeÌ{e efoÙee. ‘‘DeeF& Sce ]HeâeFve’’ DeeMeglees<e ves keâne Deewj DeeveveHeâeveve ceW ceevemeer keâe neLe Leece efueÙee. DeeMeglees<e ves cenmetme efkeâÙee efkeâ ceevemeer keâer leguevee ceW Gmekeâe Deb«es]peer GÛÛeejCe keâce ØeYeeJeer nw Deewj mebJeeoeW ceW DeeMeglees<e kegâÚ-kegâÚ oyyet keâer lejn meeefyele lees veneR nes jne nw. leerveeW yeg]Hesâ keâer ueeFve ceW ueie ieÙes. Deheveer-Deheveer hemebo keâer Ûeer]peW ueskeâj Skeâ šsyeue hej leerveeW yew" ieÙes. DeeMeglees<e meesÛeves ueiee efkeâ megjsMe keâer leguevee ceW nj Âef° mes ceevemeer yeermee nw. efoKeves ceW, yeeleeW ceW Deewj JÙeJenej ceW Yeer DeefOekeâ Deeies. Ùen kewâmes hemebo keâjsieer megjsMe keâes...? jele keâes keâcejs hej Deeves kesâ yeeo megjsMe ves yeleeÙee efkeâ ceevemeer ves ØemleeJe mJeerkeâej keâj efueÙee nw. Gmekesâ Iej kesâ ueesie

115 peveJejer-petve 2014

Yeer Fmekesâ efueS jepeer nQ. jefpemš[& Meeoer nesieer Deewj efce$eeW kesâ yeerÛe Skeâ heešea Ùee efjmeshMeve pewmee kegâÚ nes peeÙesiee. Ùen meye ceevemeer kesâ Iej mes henues mes leÙe Lee. ‘‘leye lees cegPes Ùen keâceje ÚesÌ[Òbiee heÌ[siee.’’ ‘‘veneR, keâceje ceQ Úes[tbiee. nceW LeesÌ[e yeÌ[e ]Heäuewš ÛeeefnS.’ DeeMeglees<e mleyOe Lee. ve megjsMe kesâ Iej kesâ ueesieeW keâer menceefle, ve ner ceevemeer Deewj megjsMe kesâ yeerÛe peeefle, Yee<ee, ØeosMe heefjÛeÙe-DeheefjÛeÙe keâer keâesF& mecemÙee, ve kegâÚ uesve-osve, ve yeejele, ve efjMlesoejer... yeme Ûeš cebieveer, heš efJeJeen...! megjsMe ves veÙee ]Heäuewš efkeâjeÙes mes ues efueÙee. Gmekeâer Meeoer nes ieÙeer Deewj Skeâ DeÛÚs heeš&vej mes oesveeW efyeÚgÌ[ ieÙes. Fmeer yeerÛe DecejeJeleer ceW DeeMeglees<e keâer ceeb keâe DeÛeevekeâ osneble nes ieÙee. yenve pÙeesefle Dekesâueer jn ieÙeer. Jen Yeer kebâhÙetšj meeFbme ceW «espÙegSš nes ieÙeer Leer uesefkeâve DecejeJeleer Deewj ceeb keâes ÚesÌ[vee veneR Ûeenleer Leer. ceeb kesâ DeÛeevekeâ Ûeues peeves hej DecejeJeleer ceW Gmekeâe ceve ve ueielee. Jen DeeMeglees<e kesâ meeLe hegCes Dee ieÙeer. ceeb keâer FÛÚe DeOetjer ner jn ieÙeer Leer keäÙeeWefkeâ, pÙeesefle keâer Meeoer veneR nes heeÙeer Leer. ceeb kesâ DeÛeevekeâ osneble mes pÙeesefle ceW helee veneR keâneb mes Yeerlejer ce]peyetleer Dee ieÙeer Leer. Meeoer kesâ yeeo Iej-ie=nmLeer lekeâ meerefcele meheveeW Jeeueer pÙeesefle Deye Skeâ kebâheveer ceW veewkeâjer keâjves ueieer Deewj peuoer ner ]keâmyeeF& meerceeDeeW keâes Peškeâkeâj hegCes kesâ leewj-lejer]keâeW ceW {ue ieÙeer. oesveeW YeeF&-yenve efkeâjeÙes kesâ ]Heäuewš ceW Oeerjs-Oeerjs ]pe¤jer Úesšs-Úesšs meeceeve nj cenerves ]Kejeroves ueies. keâYeer šer. Jeer. lees keâYeer ceeF›eâesJesJe... neb ceeF›eâesJesJe lees yengle ]pe¤jer Lee. Skeâ meceÙe Keevee yeveekeâj Jes oesveeW šeFce Keeles. Meece keâes ceeF›eâesJesJe

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ceW iejce keâjkesâ Jes Dehevee meceÙe Deewj keâeceeW ceW ieg]peejles. Skeâ efove pÙeesefle osj mes Iej henbgÛeer. DeeMeglees<e ves kegâÚ veneR hetÚe. hej ueie jne Lee efkeâ Jen kegâÚ keânvee Ûeenleer nw. ‘‘keäÙee yeele nw? Dee@ef]Heâme ceW meye "erkeâ nw ve?’’ ‘‘neb meye "erkeâ nw.’’ ‘‘Deye lees ueieYeie meeue neslee Dee jne nw... legcnW meeje keâecekeâepe lees Deye ceeuetce ner nes ieÙee nesiee.’’ ‘‘neb, Dee@ef]Heâme keâe keâesF& PebPeš veneR...’’ pÙeesefle ves kegâÚ Fme lejn osKee efkeâ DeeMeglees<e mecePe ieÙee efkeâ yeele kegâÚ Deewj nw. ‘‘efHeâj keäÙee yeele nw?’’ pÙeesefle yengle mebkeâesÛeer ueÌ[keâer jner nw. hej Deye meenme Dee ieÙee nw. DeeMeglees<e Gmekeâe yeÌ[e YeeF& nw. Deye lees ceeb Deewj efhelee oesveeW nw. ceve keâer yeele lees Gmes yeleeveer ner nesieer. ]Keemekeâj Jewmeer pees yengle ]pe¤jer nw. Gmeves keâe]Heâer efJeÛeej efkeâÙee Fme efJe<eÙe hej Deewj keân efoÙee, ‘‘YewÙee, keâue MeefveJeej nw. Úgóer keâe efove. keâesCeeke&â Deehemes efceuevee Ûeenlee nw.’’ ‘‘keâesCeeke&â. keâewve keâesCeeke&â?’’ ‘‘cesjs meeLe keâece keâjlee nw.’’ DeeMeglees<e meye mecePe ieÙee. efHeâj Yeer hetÚlee jne efkeâ keâneb mes nw, keâyemes nw, hegCes ceW keâneb jnlee nw, Gmekesâ ceelee-efhelee keâneb nQ, keäÙee keâjles nQ? DeeMeglees<e keâes Deheves kegâÚ ØeMveeW kesâ Gòej lees efceues hej ceelee-efhelee keâer peevekeâejer hetÚkeâj yeleeves keâer yeele pÙeesefle ves keâner. hetjer jele DeeMeglees<e ceve hej Skeâ Keueyeueer keâe yeesPe efueÙes keâjJešW yeouelee jne. keâesF& Gòej ve efceuelee, neb keânves kesâ DeueeJee. efHeâj Yeer ceelee-efhelee keâe oeefÙelJe efveyeenvee nw. pÙeesefle kesâ YeefJe<Ùe keâe meJeeue Lee. ]Kewj! keâue megyen peye keâesCeeke&â DeeÙesiee, leye yeele keâjWies, meesÛeWies Deewj Debeflece efveCe&Ùe ueWies. DeeMeglees<e meesÛelee jne. Skeâ veÙee meceepe yeve jne nw. Iej mes yeenj efvekeâue ÙegJee Deheves peerJeve keâe efveCe&Ùe mJeÙeb ues jns nQ. ceeb-yeehe nQ leye Yeer Meeoer-yÙeen kesâ ceeceueeW ceW ceelee-efhelee yeÛÛeeW keâer ef]peboieer mes efÚškeâ peeles nQ. DeefOekeâebMe ceeceueeW ceW mecePeewles nes peeles nQ. kegâÚskeâ ceeceues Ssmes Yeer nesles nQ, pees efmLeefleÙeeW kesâ efveCe&Ùe kesâ ¤he ceW mJeerkeâej keâj efueÙes peeles nQ, efpeveceW efjMleeW keâe YeefJe<Ùe Deeves Jeeuee keâue leÙe keâjlee jnlee nw. pÙeesefle-keâesCeeke&â keâe efjMlee DeeMeglees<e ves ceeve efueÙee. keâesCeeke&â, YegJevesÕej keâe jnves Jeeuee Lee. Meeoer ceW ceelee-efhelee Deewj ]keâjeryeer efjMlesoej DeeÙes lees hej Skeâ yegPeer-yegPeer–meer yeeleer ueskeâj. pÙeesefle Meeoer kesâ yeeo keâesCeeke&â kesâ meeLe Ûeueer ieÙeer. keâesCeeke&â keâe efkeâjeÙes keâe ]Heäuewš Lee. DeeMeglees<e efHeâj Dekesâuee nes ieÙee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

DeeMeglees<e Deye Deheves yeejs ceW meesÛeves ueiee Lee. Gmekesâ meheves omlekeâ osves ueies Les. megjsMe keâer ie=nmLeer Gmes yengle DeÛÚer ueieleer. GvneWves keâF& yeej DeeMeglees<e keâes Iej hej Keeves hej yegueeÙee Lee. megjsMe ves veÙee ]Heäuewš ]Kejeroe nw. megjsMe ]Heäuewš efoKee jne Lee. DeeMeglees<e efkeâÛeve ceW Deškeâ ieÙee, ‘‘YeF& megjsMe efkeâÛeve keâe ef[]peeFve yengle DeÛÚe ueiee cegPes.’’ ‘‘ceevemeer keâer hemebo nw. nceves hemebo Deeheme ceW yeebš ueer Leer. efkeâÛeve ceevemeer keâe Deewj [^eFbie ¤ce cesje... Deewj... Deewj Ùes yes[¤ce nce oesveeW keâer hemebo keâe...’’ DeeMeglees<e keâes yes[¤ce ceW ]pÙeeoe efvenejvee DeÛÚe veneR ueiee... ‘‘DeÛÚe nw’’ keânkeâj Jen [^eFbie ¤ce ceW Dee ieÙee Deewj veÙes [skeâ hej hegjeves ieeves keâer meer[er hej Jen ceb$e-cegiOe nes ieÙee Lee. ‘meew yeej pevce ueWies...’ ceesncceo j]Heâer keâer Fme DeeJee]pe hej DeeMeglees<e kesâ meheves efnÛekeâesues ues jns Les...’’ ‘‘keâneb nes DeeMeglees<e.... Ûeuees Keevee Keeles nQ.’’ oesveeW Keeves keâer šsyeue hej Les. ceevemeer Yeer pJeeFve nes ieÙeer. ‘‘yengle DeÛÚe ueiee, legcnejer ie=nmLeer Deewj veÙee ]Heäuewš osKekeâj.’’ DeeMeglees<e ves Yeerlej mes keâne. ‘‘Deye legcnejer yeejer nw DeeMeglees<e... Deye lekeâ efkeâmeer mes keâesF& Jeeoe efueÙee Ùee efoÙee veneR keäÙee? peuoer keâjes. ]HeäuewšeW kesâ YeeJe jes]pe ÛeÌ{ jns nQ Deewj DeÛÚer ueÌ[efkeâÙeeb ]pÙeeoe efove Dekesâues veneR jn heeleeR.’’ ‘‘yeme Yeer keâjes YeF&. ]Heäuewš uesvee lees hegCes ceW Deemeeve veneR ueielee....’’ ‘‘eqHeâj Meeoer keâj uees. oesveeW keâceeÙeWies lees Deemeeve nes peeÙesiee...’’ megjsMe ves ceevemeer keâer Deesj osKee. ceevemeer cegmkegâje oer. DeeMeglees<e keâes oesveeW keâe leeuecesue yengle DeÛÚe ueiee. ceevemeer ves JeekeâF& yengle leuueervelee mes meye kegâÚ mebYeeue efueÙee Lee. DeeMeglees<e efkeâmeer ceevemeer kesâ mebÙeesie keâes ceve ceW Gleejkeâj keâcejs hej ueewš DeeÙee Lee. Deepe lekeâ Gmeves efkeâmeer keâer Deesj Ssmeer ve]pej mes veneR osKee Lee. hej Deye Jen Deheves Deehekesâ Øeefle DeefOekeâ mepeie nes ieÙee Lee. keâheÌ[eW kesâ jbie, petleeW keâer hee@efueMe, ef[Ùees[bš, yeeue keâeÌ{ves keâer mšeFue hej Jen mepeie jnves ueiee. Deheves yeesueÛeeue Deewj JÙeJenej keâes Yeer Gmeves megOeej efueÙee Lee. hej meye kegâÚ menpe Deewj mJeeYeeefJekeâ. yengle SiesÇefmeJe Jen keâYeer veneR Lee. megjsMe keâer yeele Gmes ncesMee Ùeeo jnleer efkeâ Deefle S«esefmeJe ueÌ[keâeW mes ueÌ[efkeâÙeeb efyeokeâleer nQ. ueÌ[efkeâÙeeb meewcÙe JÙeefòeâlJe ner hemebo keâjleer nQ. DeeMeglees<e ve efme]He&â meewcÙe nw, yeefukeâ Jen Deekeâ<e&keâ JÙeefòeâlJe keâe Oeveer Yeer nw.

peveJejer-petve 2014 116


uebÛe kesâ meceÙe Deepe šwjsme hej Skeâ ueÌ[keâer kesâ meeLe DeeMeglees<e keâes Deelee osKekeâj megjsMe yengle ]KegMe ngDee. les]peer mes Deeies yeÌ{lee ngDee Gve lekeâ henbgÛee. henues lees DeeMeglees<e kegâÚ DeÛekeâÛeeÙee, efHeâj heefjÛeÙe keâjeÙee, ‘‘Ùes nw cesje oesmle Deewj hegjevee ¤ce heeš&vej megjsMe... Deewj megjsMe Ùes nw megOee...’’ ‘‘legcnejer veÙeer heeš&vej celeueye veÙeer oesmle... cegyeejkeâ nes...’’ megjsMe ves oesveeW keâes yeejer-yeejer mes efveneje Deewj Keeves keâer huesš G"eves keâe FMeeje efkeâÙee. efHeâj uebyes meceÙe lekeâ megjsMe ves DeeMeglees<e Deewj megOee keâes meeLe-meeLe osKee. Jes oesveeW Keevee Keeves Dekeämej meeLe Deeles. oesveeW keâer kesâefcemš^er megjsMe keâes DeÛÚer ueieleer. DeeMeglees<e keâer DeebKeeW ceW Skeâ veÙeer Ûecekeâ GYej DeeÙeer Leer. Gmekeâe Ûesnje efKeue G"e Lee. Keeves-heerves Deewj keâheÌ[eW hej Gmekeâe OÙeeve henues mes DeefOekeâ jceves ueiee Lee. megOee Yeer Gmekesâ meeLe ]KegMe ueieleer. Újnjs yeove keâer megOee Dekeämej ner peeRme ceW nesleer. Gmekesâ keâheÌ[s yengle cenbies nesles. Gmekesâ efhelee hegCes ceW Skeâ ceušervesMeveue kebâheveer ceW jerpeveue [eFjskeäšj nQ. keäueye mebmke=âefle ceW heueer-yeÌ{er megOee efyeboeme ueÌ[keâer Leer. Meece keâes efyeÙej heerves ceW Yeer Gmes keâesF& hejns]pe veneR Lee. efmeiejsš heervee Gmekesâ efueS Deece yeele Leer. DeeMeglees<e keâes Ùen meye Oeerjs-Oeerjs ceeuetce ngDee. hej peye ceeuetce ngDee leye lekeâ yeele Meeoer lekeâ henbgÛe Ûegkeâer Leer. megOee keâes Meeoer mes henues Yeer owefnkeâ-megKe ]ieuele yeele ve ueieleer, hejbleg DeeMeglees<e Fmekesâ he#e ceW veneR Lee. Gmekesâ mebmkeâej Fmekeâer F]pee]pele ve osles. Gmes ueielee Lee efkeâ Meeoer kesâ yeeo megOee keâes Jen Deheveer lejn {eue uesiee. ceevemeer keâer lejn keäÙeeW veneR efceueer megOee Gmes... megOee uebyes meceÙe lekeâ kebâheveer mes ]ieeÙeye jner. ceesyeeFue Yeer ve G"eleer Gmekeâe. efHeâj helee Ûeuee efkeâ Gmekesâ efhelee Fme Meeoer kesâ efueS je]peer veneR Les. GvneWves megOee mes mebyebOe leesÌ[ves keâer Oecekeâer oer Deewj yeeo ceW megOee keâes Deheveer lejn ceveeves ceW je]peer nes ieÙes... DeÛÚe ner ngDee. DeeMeglees<e keâes oesmleeW ves mecePeeÙee efkeâ Gmekeâer meejer leve]KJeen lees keäueye, keâheÌ[eW ceW ner ]Kehe peeleer nw. Jen jF&me]peeoer nw. hej DeeMeglees<e kesâ meheveeW keâes keâesF& keäÙee mecePeeÙes. henueer yeej Gmeves meheves osKes Deewj Deye Gmekeâer OeefppeÙeeb.... Jen efyeKej ieÙee. Gmekeâer Ûeeue ceW Gmekeâer DeJÙeJemLee osKeer pee mekeâleer Leer. keâheÌ[s efHeâj henues pewmes Les, keâYeer-keâYeer lees Jen efyevee MesJe efkeâÙes ner Dee@ef]Heâme Deeves ueiee. Gmekesâ yeeue Gmekesâ peerJeve keâer yesÛewveer yeÙeeve keâjles. Jen GKeÌ[e-GKeÌ[e jnves ueiee. megjsMe keâe {eÌ{me yebOeevee Yeer Gmes meneje ve oslee. jefJeJeej keâer Meece Leer. Deepe keâneR veneR ieÙee Lee yeenj

117 peveJejer-petve 2014

DeeMeglees<e. keâue jele keâes Gmeves keâeHeâer heer ueer Leer. DeYeer Meece lekeâ Gmekeâe Demej Lee. yesÛewveer, Gkeâleenš Deewj KeerPe mes Yeje Gmekeâe efove efkeâmeer lejn {ue Ûegkeâe Lee. Jen keâheÌ[s yeoue keâj keâneR yeenj peevee Ûeenlee Lee. efHeâj efJeÛeej yeouee... yeenj keâneb peeTb... cee@ue... ceušerhueskeäme, nesšue... megOee keâe meeLe heerÚe keâjlee... Gmekeâe Ûesnje Gmes nj efkeâmeer ueÌ[keâer ceW efoKelee... keâneR veneR ieÙee Jen. šer. Jeer. hej keâesF& ef]Heâuce Dee jner Leer, Gmes osKelee jne. keâewve keâueekeâej nw, ef]Heâuce keâe keäÙee veece nw, Gmes kegâÚ ceeuetce ve Lee. leYeer ojJee]pes keâer yesue yepeer, megOee nesieer... heue Yej ceW Jen keâcejs keâer Demle-JÙemlelee, Deheveer $emlelee DeeF&ves lekeâ peekeâj "erkeâ keâj ojJee]pes keâer Deesj yeÌ{e ner Lee efkeâ efHeâj yesue yepeer. Jen mebYeue ieÙee. keâceeue nw megOee... Gmeves Skeâ Peškesâ ceW uewÛe KeeRÛee... pÙeesefle? Deheves yeÛÛes kesâ meeLe. yeÌ[e-mee metškesâme Deewj Skeâ SÙej yewie... keäÙee yeele nw.... ‘‘pÙeesefle, Fme lejn... keäÙee yeele nw? cegPes ]Heâesve lees efkeâÙee neslee.’’ ‘‘ceQves yengle keâesefMeMe keâer. Deehekeâe ]Heâesve DeeGš Dee@Heâ jerÛe ner jne...’’ ‘‘Dee@Heâ... keâue mes yewšjer Ûee]pe& keâjvee ner Yetue ieÙee. ]Kewj, keäÙee efHeâj keâesF& yeKesÌ[e nw. Fme lejn efkeâleveer yeej Iej ÚesÌ[keâj DeeDeesieer. legce oesveeW ves Deheveer cepeea mes Meeoer keâer nw. Deewj Deye lees Ùen yeÛÛee?’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ


‘‘yengle nes ieÙee YewÙee. ceQves yengle-meer yeeleW Deehemes efÚhee jKeer LeeR. Deye lees no ner keâj oer keâesCeeke&â ves... Deepe Gmeves cegPe hej neLe G"eÙee. nj MeefveJeej-jefJeJeej keâes Jen nesšueeW ceW hewmes uegšelee nw Deewj veÙeer-veÙeer ueÌ[efkeâÙeeW kesâ meeLe iegueÚjx GÌ[elee nw. keâue ceQves šeskeâe lees Gmeves yeele veneR keâer Deewj meerOes mees ieÙee. Deepe megyen mes cegPemes hewmes ceebielee jne. cevee keâjves hej ceejves hej Glee¤ nes ieÙee. yeÛÛes mes Yeer Gmekeâe keâesF& ueieeJe veneR...’’ ‘‘......’’ ‘‘yeme oes cenerves keâer yeele nw YeFÙee! Jees lees DeÛÚe ngDee ceQves Deueie Jeve yes[ ¤ce keâe ]Heäuewš yegkeâ keâj efueÙee nw. oes cenerves ceW hepesMeve efceue peeÙesiee.’’ ‘‘meJeeue oes cenerves keâe veneR nw. meJeeue legcnejer ef]peboieer keâe nw.’’ ‘‘cesjs efueS Deye Ùen meJeeue ]Kelce ngDee. ceQ Deheves yeÛÛes kesâ efueS efpeTbieer. ceQ Gmekesâ meeLe Skeâ Úle kesâ veerÛes veneR jn mekeâleer.’’ ‘‘keäÙee nes ieÙee pÙeesefle...?’’ ‘‘yeme vemeerye nw YeFÙee... osKees ve, legcnejs meeLe Yeer keäÙee nes ieÙee....’’ ‘‘cesjer ÚesÌ[....’’ DeeMeglees<e ves yeÛÛes keâes G"e efueÙee. Jen Deheveer cegefªÙeeb ]peesj mes nJee ceW GÚeue jne Lee Deewj Deheveer otefOeÙee nbmeer efyeKesj jne Lee. Gmes osKeles ner pÙeesefle Hetâš-Hetâškeâj jesves ueieer. DeeMeglees<e Deheveer mecemÙee mes Gyeje Yeer veneR efkeâ pÙeesefle keâer ef]peboieer ves Gmes Úueveer keâj efoÙee. Skeâ Depeerye mes JeeleeJejCe ceW ef]peboieer uegÌ{keâ ieÙeer. oes cenerves yeeo JeemleJe ceW pÙeesefle Deheves ]Heäuewš ceW Ûeueer ieÙeer. kegâÚ ner efoveeW ceW keâesCeeke&â mes leueekeâ nes ieÙee. ]Hewâefceueer keâesš& ceW DeeMeglees<e Yeer ieÙee Lee. efkeâleves meejs ueesie leueekeâ keâer keâleej ceW nQ... hej ueiee DeÛÚe ner ngDee megOee mes Meeoer veneR ngF&, veneR lees Jen Yeer FvneR ueesieeW ceW mes Skeâ neslee. Skeâ Goeme-Goeme-meer ef]peboieer DeeMeglees<e Deewj pÙeesefle keâes ognjeleer jner. pÙeesefle keâe yesše Deye mketâue peeves ueiee Lee. DeeMeglees<e Úòeerme keâer Gceü heej keâj ieÙee. Meeoer keâer Gceü efHeâmeueleer pee jner Leer. yeerÛe ceW pÙeesefle keâes ueiee efkeâ YeeF& keâer ie=nmLeer yeme peeves keâer mebYeeJevee nw. DeeMeglees<e ves Ssmes kegâÚ mebkesâle efoÙes Les. efceueeves keâer yeele Yeer ngF&. hej mebÙeesie veneR yeve heeÙee. FmeefueS pÙeesefle ves leÙe efkeâÙee efkeâ Fme MeefveJeej-jefJeJeej Jen DeeMeglees<e kesâ meeLe efyeleeÙesieer. MeefveJeej keâer megyen Gmeves ]Heâesve efceueeÙee. keâe]Heâer efove nes ieÙes cegueekeâele keâes. hej ]Heâesve veneR G"eÙee DeeMeglees<e ves. Deblele:

keâneveer efJeMes<eebkeâ

pÙeesefle DeeMeglees<e kesâ Iej ieÙeer. ]Heäuewš Deboj mes yebo Lee. yengle yeej yesue ye]peeves kesâ yeeo Yeer keâesF& nueÛeue veneR. pÙeesefle keâer OeÌ[keâveW yeÌ{er. heÌ[esefmeÙeeW mes yeele keâer Deewj Deblele: hegefueme mes mebheke&â. ojJee]pee leesÌ[e ieÙee. yeeLe¤ce kesâ heeme DeeMeglees<e keâer ueeMe.... pÙeesefle keâes ueiee, DeeMeglees<e kesâ peerJeve ceW efHeâj keâesF& Deewj megOee DeeÙeer Deewj efvekeâue ieÙeer. ‘‘DeelcenlÙee keâe ceeceuee nw....’’ hegefuemeJeeuee yeesuee. ‘‘.....’’ ‘‘neb, DeelcenlÙee ner nw. heesmšceeš&ce keâjvee nesiee. hebÛeveeces kesâ yeeo hegefueme mšsMeve DeeFS....’’ pÙeesefle hetjer lejn OJemle nes ieÙeer. hegefueme mšsMeve, mejkeâejer Demheleeue kesâ Ûekeäkeâj Meg¤ nes ieÙes. YeeF& keâer ceewle Úesšer nes ieÙeer, hegefueme keâe Deelebkeâ YeÙebkeâj nes ieÙee. YeeF& ieÙee Deewj hegefueme ieues ceW Deškeâ ieÙeer. DeelcenlÙee keâe kesâme yeveves hej leceece lejn keâer lenkeâe]keâele.... kesâme j]Heâe-o]Heâe keâjves kesâ hegefueme ves {eF& ueeKe efueÙes Deewj heesmšceeš&ce keâes meeceevÙe keâjves kesâ [e@keäšjeW keâes heÛeeme n]peej osves heÌ[s. leye keâneR YeeF& keâe Debeflece mebmkeâej Jen keâj heeÙeer. ceneveiejeW ceW Debeflece mebmkeâej keâjvee efkeâlevee peeveuesJee nes peelee nw, Ùen lees pees heerÚs jn ieÙes Jes ner peeveles nQ. ]Keemekeâj leye peye keâesF& yeenj mes Gme Menj ceW DeeÙee nes. kesâJeue megjsMe keâe meeLe yengle ceooieej meeefyele ngDee. Dee"-ome efove lekeâ pÙeesefle DeeMeglees<e kesâ ]Heäuewš ceW ner ®keâer. Úesšer yeÛÛeer keâes mebYeeuevee efkeâlevee Yeejer Lee. lesjnJeW efove hetpee-hee" keâjkesâ Jen ]Heäuewš ÚesÌ[ osvee Ûeenleer Leer. leYeer yesue yepeer, keâewve nesiee? ‘‘meenye nQ Iej hej....’’ ‘‘veneR, Deehe keâewve nw?’’ ‘‘nce HeâveeaÛejJeeues nQ. meenye ves HeâveeaÛej yegkeâ efkeâÙee Lee. DeeOee S[Jeebme Yeer efoÙee Lee. keâne Lee efkeâ Gvekeâer Meeoer nesves Jeeueer nw... yengle hemebo mes HeâveeaÛej yeveJeeÙee nw.... Gmekeâer ef[ueerJejer osves nce DeeÙes nQ. ncekeâes 20 efove osj nes ieÙeer... cew[ce nce keâneb jKeW HeâveeaÛej....?’’ ‘‘Deye HeâveeaÛej veneR ÛeeefnS. Deehe Jeeheme ues peeFS...’’ ojJee]pee Keguee ner ÚesÌ[keâj pÙeesefle Yeerlej peekeâj HeâHeâkeâHeâHeâkeâkeâj jesves ueieer. yeer-503-504, ‘neF& efyueme’, kewâueeMe peerJeve kesâ heeme, vejns jes[, OeeÙejer, hegCes-411041. cees.:9850088496 E-mail :damodarkhadse@gmail.coms

peveJejer-petve 2014 118


keâneveer

Skeâ efJeOeJee Deewj Skeâ Ûeebo veeruee Øemeeo

Dee

pe Ùeneb Deeef]Kejer jele nw. ]Hewâmeues keâer Ùen jele ceevÙee kesâ efoue Hej yengle Yeejer nw — DeHeveer keân Deewj Depeerle keâer megve mekeâves Jeeueer Deeef]Kejer jele! ‘Deepe keâe efove cesjer Gcceero keâe nw Deeef]Kejer efove', veneR, ‘Deepe keâer jele cesjer Gcceero keâer nw Deeef]Kejer jele’... keâue megyen lees Fme š^sefvebie ne@mšue ceW otj-otj mes Fkeâªe ngS meejs HebÚer DeHeves-DeHeves yemesjs mes GÌ[, efyeÚgÌ[ peeÙeWies! FmeerefueS lees keân jner nw ef]peboieer — ‘legjble ]Hewâmeuee uees Ùee Gcej Yej HeÚleeDees.' Je]keäle keâer GHeâveleer DeeÙeer uenj peye Ssve DeebKeeW kesâ meeceves Skeâ Ûecekeâoej, ]keâerceleer ceesleer [eue ieÙeer nw lees Gmes ceeve oskeâj G"e uesvee ÛeeefnS, Jejvee efveÙeefle keâer otmejer uenj Gmes JeeHeme Yeer lees ues pee mekeâleer nw! efoue kesâ ojJee]pes Hej newues-mes omlekeâ osles Deekeâj KeÌ[s nes ieÙes keâes Deyekeâer Deboj yeguee ues Ùee ncesMee keâer lejn ojJee]pee ce]peyetleer mes yebo efkeâÙes jns? HÙeej Gmekeâer ef]peboieer ceW ncesMee Skeâ Deenš keâer lejn Deelee Deewj Ûeuee peelee jne nw. Gme Deenš keâes megve Deeies Deeves, Gmes DeHevee uesves Ùee GmeceW [tye peeves keâer KJeeefnMe keâYeer Hetjer veneR nes HeeÙeer. ‘Hej Deye lees ceQ efJeOeJee ntb — efoue mes Keeueer!' ceevÙee ves meesÛee. ef[vej nes Ûegkeâe. š^sefvebie ne@mšue kesâ efJeMeeue ome cebef]peues YeJeve kesâ meeceves yeÌ[s mes uee@ve ceW jele kesâ DebOesjs ceW Skeâ kegâmeea Hej Dekesâueer yew"er Leer, Deye yesÛewveer ceW G"keâj šnueves ueieer. nukeâer jesMeveer keâe megboj mebÙeespeve Deewj Ieeme kesâ Deboj efHeâš Úesšs-Úesšs ceeFkeâ! Deelcee keâes Meebefle HengbÛeeleer keâesF& ceer"er Oegve yepe jner nw Hej Jen jesvee Ûeenleer nw. Ûeenleer nw efkeâ HeÇsce-Yebie kesâ ieerle yepeW. meejer ogefveÙee peeve peeÙes efkeâ Gmekeâer ef]peboieer ve keâYeer cenkeâer, ve megiebOe ceW mejeyeej ngF&. veneR, Jen Ûeenleer nw efkeâ keâesF& HeÇsce ieerle yepes. Spe F]pe pemš De vebyej. ef]peboieer DeYeer yee]keâer nw. yee]keâer nw megiebOe ceW mejeyeesj, efkeâmeer ceW [tyekeâj Flejevee! keäÙee Depeerle DeYeer DeeÙesiee, meerves mes ueieeÙesiee? ]pe¤j Deye Yeer kegâÚ nw GmeceW, leYeer lees Depeerle Gmes Ûeenlee nw. Gmekeâer DeebKeeW ceW GceÌ[les oo& kesâ meceboj keâes Heer peevee, Gmes Yejesmee efoueevee Ûeenlee nw efkeâ Jen Deye Yeer ef]peboe nw, HÙeej keâj-keâjkesâ ueyeeueye efYeiees efoÙes peeves kesâ keâeefyeue! Jen meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{ leermejer cebef]peue Hej DeHeves keâcejs ceW Ûeueer ieÙeer. keâleej ceW yeves keâcejs š^sefvebie kesâ efueS DeeÙes Dee@ef]HeâmejeW keâes Deuee@š keâj efoÙes ieÙes nQ. [sÌ{ oMekeâeW mes veewkeâjer keâj jns MeeoerMegoe, JÙemle ef]peboieer peer jns ef]peccesoej ueesie nQ meye-kesâ-meye, lees Fme meeJeOeeveer keâer keâesF& ]pe¤jle veneR efkeâ megj#ee kesâ efuenepe mes ceefnuee DeefOekeâeefjÙeeW keâes otmejs efJebie ceW Hewâkeâušer]pe kesâ yeieue Jeeues keâcejs efoÙes peeÙeW. Ùen meye leye neslee Lee peye Jen kegbâJeejer Leer. Fmeer keâleej ceW HeebÛe keâcejeW kesâ Deblejeue Hej oes HeÇeefCeÙeeW kesâ efoue keâue efyeÚgÌ[ peeves kesâ ]KeÙeeue mes keâmekeâ ceW [tyes nQ. Jes OeÌ[keâ jns nQ efkeâmeer yeej-yeej cenmetmeer, efHeâj Yeer DevemecePeer DeveYetefle mes! mepes-Oepes megiebefOele keâcejs ceW, efyemlej Hej DeeQOes cegbn uesšer, megyekeâ-megyekeâ jesleer ceevÙee Ùeneb Deeves kesâ yeeo kesâ efoveeW keâes Skeâ-

119 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


veeruee Øemeeo pevce : 10 efomebyej 1961 (jebÛeer). efMe#ee : efHeâefpekeäme Dee@veme& kesâ meeLe yeer. Smemeer.; heme&vesue cewvespeceWš Deewj Fb[efmš^Ùeue efjuesMeve ceW heer. peer. ef[hueescee. uesKeve : yeejn meeue keâer Gceü mes efueKevee Meg¤ efkeâÙee Lee. henueer jÛevee meesuen keâer Gceü ceW ‘ÙegJee keâefJe’ efouueer ceW ØekeâeefMele ngF&. Gmekesâ yeeo keâefJeleeSb, uesKe leLee keâneefveÙee De]KeyeejeW, heef$ekeâeDeeW Je]iewjn ceW meceÙe-meceÙe hej ØekeâeefMele Deewj DeekeâeMeJeeCeer mes Øemeeefjle nesleer jneR. DeekeâeMeJeeCeer jebÛeer kesâ efueS keâF& jsef[Ùees veeškeâ Yeer efueKes. efHeâj Skeâ uebyee ceewve Úe ieÙee. uesKeve keâer otmejer heejer keâer Meg¤Deele keâefJeleeDeeW mes efkeâveeje keâjkesâ, efme]He&â keâneefveÙeeb Deewj uesKe efueKeves mes meve 2000 kesâ Deemeheeme Meg¤ ngF&. pevemeòee, efouueer kesâ meeefneflÙekeâ heefjefMe° kesâ DeueeJee ‘keâLeeosMe’ kesâ ØescekeâLee efJeMes<eebkeâ, 2006 ceW ØekeâeefMele keâneveer efkeâmeer Yeer je°^erÙe mlej keâer heef$ekeâe ceW ØekeâeefMele henueer keâneveer Leer. Gmekesâ yeeo DeblejeueeW kesâ meeLe keâneefveÙeeb nbme, heeKeer, heefjkeâLee, keâLee›eâce, keâLeve, FjeJeleer Deeefo ceW ØekeâeefMele nesleer jner nQ. keâneveer kesâ DeueeJee cegöeW hej uesKe efueKevee Yeer hemebo nw. keâefjÙej keâer JÙemlelee Deewj ÛegveewefleÙeeb ueieeleej uesKeve ceW DeeÌ[s Deeleer jnleer nQ. Skeâ keâneveer meb«en ‘meeleJeeR Deewjle keâe Iej’ (2011) ØekeâeefMele. Fmeer meb«en hej 2011 keâe efJepeÙe Jecee& keâLee mecceeve. mebØeefle : keâesue Fbef[Ùee efueefcešs[ ceW Ûeer]Heâ cewvespej-SÛe. Deej.

Skeâ keâj Kebieeue jner nw. š^sefvebie keâe Henuee efove : Deemeceeve ceW Ûeebo efoKeves keâe DeeYeeme š^sefvebie keâe henuee efove Lee. HetÚs ieÙes Ûeej meJeeueeW kesâ oveeove peJeeye keäÙee os efoÙes, meyekeâer ve]pejeW ceW ÛeÌ{ ieÙeer. Jen HeerÚs ner yew"e Lee. šer yeÇskeâ ceW DeeÙee Deewj ieHeMeHe keâjves ueiee. ‘legceves lees cegPes HenÛeevee veneR nesiee?’ mes yeele Meg¤ ngF&. ceevÙee HenÛeeveleer Leer. efHeâj lees Deejece mes yeeleW Meg¤ nes ieÙeeR — efHeÚues Menj ceW Heesefmšbie keâer, o]Heälej Deewj keâe@vHeâjWmeeW ceW keâYeerkeâYeej ngF& Ûebo efcevešeW keâer cegueekeâeleeW keâer...Gve yeeleeW keâer yeeleW, pees keâÛÛeer Gcej ceW mebkeâesÛeJeMe keân veneR Heeles Les. efHeâj Deeefnmlee mes efoue keâer yeeleW! ‘‘yeÌ{leer Gcej kesâ meeLe legce ]pÙeeoe Deekeâ<e&keâ ueieves ueieer nes. kewâmeer Ûeue jner nw ef]peboieer?’’ Depeerle ves HetÚe lees ceevÙee Deboj mes jes HeÌ[er. ‘ceve kesâ GpeÌ[s Ûeceve ceW Deen keâe efoÙee peuelee nw’, Hej HeÇkeâš yeesueer — ‘‘efJeOeJee yeveer peerleer ntb. Iej mes efJeõesn keâjkesâ Ûeueer DeeÙeer Leer DeHeves Skeâ Iej keâer leueeMe ceW, Hej ve Iej yevee, ve yemee.’’ Gmekeâe ieuee ®bOe ieÙee. ‘‘Deesn! DeeF& Ssce mee@jer.’’ Depeerle ves keâne. Depeerle megboj nw. ie"eruee, meebJeuee yeove, leerKes veekeâvekeäMe, uebyee keâo, cesOeeJeer, Deekeâ<e&keâ JÙeefòeâlJe. Jen ceevÙee keâe Ieesj HeÇMebmekeâ nw, Gmes meeleJeW Deemeceeve Hej ÛeÌ{e oslee nw, lees mJeeYeeefJekeâ nw — ceevÙee keâes yengle DeÛÚe ueielee nw. ceevÙee ves šgkeâÌ[s-šgkeâÌ[s nes Ûegkesâ DeHeves efoue keâe Skeâ šgkeâÌ[e HÙeej keâe Pejvee yejmee jns Depeerle keâes os efoÙee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

otmeje efove : otmejs efove efKeuee ceve ceW otpe keâe Ûeebo ‘‘keäÙee legcnW Helee nw, ceQ ceve-ner-ceve legcnW meeue-ojmeeue efkeâlevee Ûeenlee jne? Dee@ef]Heâme kesâ legcnejs keâcejs ceW peelee, legcnW Skeâ ve]pej osKelee Deewj JeneR yeieue keâer ces]pe Hej yew"s legcnejs Fceeref[Sš yee@me mes keâesF& ]Heâeuelet keâer yeele keâjkesâ ueewš peelee Lee. efpeme efove legcemes Yeer oes yeeleW nes peeleer LeeR, efoveYej Flejelee efHeâjlee Lee.’’ ‘‘keäÙee legcnW Helee nw efkeâ ceQ Yeer ceve-ner-ceve legcnW efkeâlevee Ûeenleer Deewj Fble]]peej keâjleer jnleer Leer efkeâ legce keâcejs ceW DeeDees lees efme]He&â cegPemes yeeleW keâjes. DeHeveer Gve ve]pejeW keâes yeKeevees pees cegPes Flevee HejsMeeve keâjleeR Deewj iegoiegoeleer jnleer nQ — HÙeej nw efkeâ veneR nw, kesâ pJeej-Yeešs ceW Pegueeleer jnleer nQ.’’ ‘‘nj HÙeej keân osves Ùee Hee uesves keâes veneR efkeâÙee peelee Heieueer! keâYeer-keâYeer HÙeej keâes meejer leerJüelee mecesle ceve ceW jKe uesvee ner Demeueer HÙeej nw. pelee efoÙee peekeâj DeHeveeÙee veneR peeÙesiee, lees efoueeW ceW OegbDeelee, ef]peboieer ceW ot<eCe Hewâueelee jnsiee. legcneje Skeâ Dee@je Lee — FbšsefuepeWš, efmebefmeÙej, meueerkesâoej Fb]peerefveÙej keâe. Dee@ef]Heâme kesâ meyemes Hee@Heguej Dee@ef]HeâmejeW ceW LeeR, meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâceeW ceW pecekeâj efnmmesoejer keâjleer LeeR, Fleveer DeÛÚer Ssefkeäšbie Yeer keâjleer LeeR... cebÛe Hej legcnW osKe cesjer OeÌ[keâveW ®keâ peeleer LeeR. legcnW mejenlee, meeLe keâer FÛÚe lees keâjlee Lee Hej ueielee Lee efkeâ YeeieoewÌ[ Deewj leceece ef]peccesoeefjÙeeW Yejer DeHeveer eq]peboieer ceW Deiej legcnW ues DeeTbiee, DeHeveeTbiee lees yeyee&o Yeues keâj otb, Deeyeeo veneR keâj HeeTbiee. legcnW ueieeleej efJekeâefmele nesles jnves keâes pees JeeleeJejCe ÛeeefnS, Jees ceQ os veneR

peveJejer-petve 2014 120


HeeTbiee. FmeerefueS Ùener "erkeâ nw — HÙeej keâjvee Hej ceve ceW ner jKevee.. Deewj efHeâj pees keâne veneR ieÙee, Jees HÙeej keäÙee HÙeej veneR neslee?’’ Jen cegmkegâjeleer DeebKeeW kesâ meeLe keân jne nw. ‘‘yeesue osles lees oes kegbâJeejs, pees leye lekeâ efkeâmeer mes keâefcešs[ veneR Les, meeLe-meeLe Ietceles-Yeškeâles-efueKeles-HeÌ{les... HeneÌ[ Hej yew"keâj metjpe keâe Gievee-[tyevee osKeles, ieeves megveles.. keäÙee Helee HeÇsce-He$e Yeer efueKeles!’’ ceevÙee nbme jner nw, Depeerle Yeer nbme jne nw. ‘‘cesjs Heefle keâes Ùener efMekeâeÙele jner efkeâ ceQves keâYeer keâne ner veneR efkeâ cegPes Gvemes HÙeej nw, lees Jes peeveles kewâmes? FmeerefueS Jes efkeâmeer ve efkeâmeer Deewj mes HÙeej keâjles jns — Gvemes, pees efove ceW keâF&-keâF& yeej keânleeR, efueKekeâj peleeleer jneR efkeâ HÙeej nw, HÙeej nw, HÙeej nw...ceQves keâYeer peleeÙee veneR efkeâ Jes efkeâleves DeÛÚs nQ lees GvnW ueiee, ceQ ceve ceW GvnW yegje mecePeleer ntb.'’ Jen DeebKeeW ceW Yej DeeÙes DeebmegDeeW kesâ yeeJepeto cegmkegâjekeâj yeesueer, ‘‘Deye meesÛees efkeâ Meyo ner meye kegâÚ nQ? keäÙee HÙeej keâe yeej-yeej GÛÛeej ner Deboj mes mece=æ keâj mekeâlee nw? ]Kego keâes Hetjs-keâeHetje os osvee, YeeJeeW mes, keâceesË mes, efyeve MeyoeW kesâ mecePee osvee kegâÚ veneR? keäÙee efyeve-yeesuee F]penej DeLe&nerve nw?’’ Depeerle Ùen megvekeâj nbmeves ueiee. ceevÙee jesves ueieer. Gmes jesleer osKe Jen Skeâoce mes meerefjÙeme nes ieÙee. leermeje efove : Deleerle kesâ keâeues yeeoueeW keâes HeÚeÌ[keâj yeenj efvekeâue DeeÙee Ûeebo! ‘‘neb, Depeerle, Meeoer lees keâer, Hej peuo ner efJeOeJee nes ieÙeer. Deewj Jees Yeer Ssmes efkeâ efJeOeJee ngF& lees meeLe jesves lekeâ keâes keâesF& veneR Lee — oesmle, ve HeefjJeej, ve meceepe! efkeâmeer keâes Helee pees ve Ûeuee efkeâ ceQ efJeOeJee nes Ûegkeâer ntb. cesje meye kegâÚ yes-DeeJee]pe štše Deewj ceQ Deepe lekeâ DeHeves Iej kesâ efyeKejs šgkeâÌ[s Ûegveleer peerleer ntb.... efkeâ pewmes efveÙeefle ves keâne efkeâ legceves DeHeves Ûeenves JeeueeW keâe efoue, ce]peyetjve ner mener, yeej-yeej leesÌ[e nw, GvnW DeHeveeves mes Yeejer ceve mes, ce]peyetjer ceW mener —Fvekeâej efkeâÙee nw, lees Deye štšs efoue mes peervee legcnejer efveÙeefle nesieer. legcnejer ef]peboieer Skeâ Ssmeer ef]peboieer nesieer efpemeceW HÙeej keâer Keespe nesieer, leÌ[Heve nesieer Deewj nesieer HÙeej kesâ Denmeeme keâes hekeâÌ[ves keâer DeveJejle keâesefMeMe. Fmeer keâesefMeMe ceW legce yetÌ{er neskeâj cej peeDeesieer, Hej GHeâveles-yejmeles HÙeej ceW keâYeer vene ve HeeDeesieer. HÙeej legcnW Deble lekeâ Úkeâelee jnsiee. keäÙee legce mecePe mekeâles nes Ssmes peervee efkeâlevee cegefMkeâue nw? efkeâ DeeHe Deboj mes ogKe

121 peveJejer-petve 2014

ceW [tyes neW Hej DeeHekeâes megKe keâe DeefYeveÙe keâjles peervee HeÌ[s, Deboj jsefiemleeve ceW DebOeÌ[ Ûeuelee nes Hej yeenj Jeemebleer yeÙeej efoKeeveer HeÌ[s, efocee]ie keâer vemeW leveleer neW Hej cegmkegâjevee HeÌ[s, efkeâ DeeHe..’’ ceevÙee keâer DeebKeeW ceW Deebmet osKe, Depeerle keâer DeebKeW Yeer YeeRie ieÙeeR. Jen G"e Deewj Ûeuee ieÙee. ceevÙee keâes DeHeves Deebmet efoKeevee veneR Ûeenlee. efve:Meyo menevegYetefle Yeer HÙeej nw — ceevÙee ves meesÛee. heebÛeJeeb efove : Ûeebo Deboj Ûecekeâlee nw! Helee veneR efkeâme oesmle keâer keâej G"e ueeÙee Lee Depeerle! ]Ketye IegceeÙee, les]pe-les]pe ieeves megveeÙes — ieekeâj, lees meer. [er. mes Yeer. cemeKeje yevee nbmeelee jne. efHeâj DeÛeevekeâ mes ceevÙee keâes ÚsÌ[lee-mee yeesuee, ‘‘ceQ efheIeuee ngDee Ûeebo ntb — cegPes heer uees.’’ ‘‘ceQ Heâše ngDee efoue ntb, cegPes meer uees’’, ceevÙee ves Ûegnue ueewšeÙee. ‘‘ceQ megyen keâer Deesj yeÌ{leer jele ntb’’, Depeerle ves keâne lees ceevÙee ves peÌ[ efoÙee, ‘‘ceQ ]Kelce nes Ûegkeâer yeele ntb.’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ


‘‘veneR, yeele DeYeer yee]keâerr nw,’’ ceevÙee kesâ keâns keâes Deefpele ves Gueš efoÙee. ‘‘jele DeYeer yee]keâer nw’’ Depeerle keâer Deesj cegÌ[keâj nbmeleer ngF& ceevÙee ves Yeer ef]Heâuceer ueeFve GÛeej oer. oes peesÌ[er neW" Skeâ-meeLe cegmkegâjeles, Skeâ efoue ceW yeoue peeles nQ. šer yeÇskeâ, uebÛe yeÇskeâ mes Meg¤ keâjkesâ Deye MeeceW Yeer meeLe ieg]pejves ueieer nQ. yeerÛe kesâ Hebõn meeueeW keâes meejs DevegYeJe yeebškeâj Heeš efueÙee ieÙee. Skeâ nukesâHeve ves ceevÙee keâes Iesj efueÙee — pewmes ve efkeâmeer Deleerle keâe yeesPe nes, ve YeefJe<Ùe keâer efÛeblee! ve efJeOeJeeHeve efkeâmeer ueeMe-mee kebâOes Hej ueoe nes, efpemes G"ekeâj Ûeueves keâer ce]peyetjer nes, ve ner HejbHeje keâe keâesF& DeÂMÙe hejoe efmej hej [uee nes. ‘‘ceQ keâesF& Yeüce veneR ntb. ceQ meÛecegÛe meeceves ntb. legcnW HÙeej keâjlee ntb, legcnW DeHevee mekeâlee ntb.’’ Depeerle ves keâne, lees meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{leer ceevÙee ef""keâ ieÙeer, efHeâj cegmkegâje oer. Depeerle ves Oeerces mes hetÚe, — ‘‘keäÙee ceQ legcnW Ûetce mekeâlee ntb?’’ ‘‘veneR’’, ÂÌ{lee mes yeesue keâj ceevÙee Peškesâ mes keâcejs ceW Iegme ieÙeer. efyemlej Hej uesšer lees Gmekesâ nes"eW Hej Depeerle kesâ neW" efÛeHekesâ ngS Les. Jen cemeue jne Lee, Ûetme jne Lee, efveMeeve yevee jne Lee ieeueeW Hej. DeYÙeeme yengle Hegjevee nw, Hej mebkeâesÛe veÙee. veneR, mebkeâesÛe yengle Hegjevee nw, DeYÙeeme veÙee... yesMeceea keâer Deeole pees veneR "njer! Fme Deeefuebieve ceW yeengHeeMe kegâÚ ]pÙeeoe keâmes nQ, leekeâle kesâ Fmlesceeue keâer lejn! FmeceW Jees keâesceuelee veneR efpemekeâer Jen Deeoer jner nw, Hej neW" efHeâj Yeer LejLeje jns nQ. Mejerj ceW keâesF& uenj oewÌ[leer nw pewmes, Deewj efyepeueer neW"eW mes Meg¤ neskeâj HeebJeeW kesâ leueJeeW ceW mecee peeleer nw. Jen nes"eW Hej efHeuee ngDee nw — ceevees DeYeer, Fmeer #eCe, Gmekesâ meejs Jepeto keâes nes"eW keâer ceeHe&âle Heer uesiee. Jen HeÇefleoeve veneR os Heeleer. Gmekesâ efueS Ûegbyeve uesves-osves keâer FÛÚe, ogueej ceW meves veepegkeâ-veepegkeâ nes"eW keâer ÚgDeve nw, pewmes keâesF& mebieerle yepeelee nes Deelcee ceW! Mejerj kesâ leejeW keâes Fme Gcceero kesâ meeLe newues-newues ÚsÌ[e peelee nes efkeâ GveceW mes jeie-jeefieefveÙeeb efvekeâueWieer. Deieues efove Gmes osKe Depeerle mJeeYeeefJekeâ lejer]kesâ mes cegmkegâjeÙee lees ceevÙee Skeâoce mes Mecee& ieÙeer. efHeâj DeÛekeâÛeekeâj cenmetmee efkeâ Depeerle ves Demeue ceW Ûetcee LeesÌ[s Lee, Jen lees Fvekeâej megvekeâj ojJee]pes Hej mes ner Ûeuee ieÙee Lee!

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Dee"Jeeb efove : Deboj Ûeebo hetefCe&cee ceW yeouelee ngDee! Jes šnue jns nQ. HesÌ[eW keâer Úebn Yejs IegceeJeoej, mee]HeâmegLejs jemleeW Hej, peneb HesÌ[eW mes Pejs Heerues Heòes efyeÚs nQ. Deleerle metKe-Pejkeâj veerÛes efyeÚ ieÙee nw? ceevÙee HetÚvee Ûeenleer nw. Deieues mesMeve keâe meceÙe nes jne nw. Depeerle keân jne nw — ‘‘nce Deueie jemleeW Hej efvekeâue ieÙes Les, Hej efveÙeefle ves nceW efHeâj mes efceuee efoÙee. Skeâ legce-uentuegneve efoue keâer efJeOeJee; Skeâ ceQ — efyevee efJeJeen, uebyes efjMles mes ieg]pej, HeÇsefcekeâe mes Deueie nes Ûegkeâe kegbâJeeje. lees Jeerjevee Pesue jns, DeeOes-DeOetjs peer jns oes efoue Deye efceuekeâj Skeâ nes mekeâles nQ. nceejs efoue ceW efHeâj mes Hetâue efKeue mekeâles nQ... Deboj Goeme-Goeme meesÙee, cej-mee ieÙee nw pees, Jen peer mekeâlee nw.’’ ceevÙee keâer DeebKeeW ceW meHeves Yejves ueies. Gmes DeHeuekeâ osKelee Depeerle ef""keâ keâj ®keâ ieÙee Deewj HetÚe — ‘‘keäÙee ceQ legcnW yeeneW ceW ues mekeâlee ntb?’’ ‘‘veneR’’, Jen efHeâj mes ÂÌ{lee mes yeesuekeâj keäueeme ¤ce keâer Deesj cegÌ[ves ueieer. Gmekeâer DeebKeeW ceW Deebmet osKe Depeerle ves ®ceeue yeÌ{eÙee, lees ceevÙee ves Gmemes ®ceeue ueskeâj Deebmet HeeWÚ efueÙes. Gme jele ceevÙee keâes ueiee efkeâ efkeâmeer ves Gmes yeeneW ceW keâme jKee nw. peesj Dee]peceeFMe keâjves Hej Yeer Jen efvekeâue veneR Heeleer. ceoe&veer leekeâle keâe Ùen Fmlesceeue yengle uegYeelee nw. Jen efvekeâueves keâes peesj ueieeleer, DeHes#ee ceW nbmeleer nw... Jen ues efueÙes peeves kesâ Kesue ceW nej peevee Ûeenleer nw. Gmeves DeÛeevekeâ HeeÙee efkeâ Jen lees š^sefvebie ne@mšue kesâ DeHeves keâcejs ceW, efyemlej Hej Dekesâueer DeenW Yejleer jes jner nw. efHeâj Gmeves Deebmet HeeWÚkeâj IeÌ[er osKeer. eqme]He&â meeÌ{s veew yepes Les. Gmeves Iej ]Heâesve efceueeÙee. yesšs ves ÚsÌ[e, ‘‘"erkeâ mes HeÌ{ jner nes ve cecee?’’ Jen nbme oer. yesšs Deewj yesšer mes yeele keâjkesâ kegâÚ #eCeeW kesâ efueS efoue nukeâe nes ieÙee. veJeeb efove : Ûeebo efheIeuekeâj Jepeto ceW meceelee ngDee Depeerle kegâÚ mes kegâÚ neslee pee jne Lee ceve ceW. Jen Gmekeâe efHelee Lee — Gmekesâ DeebmegDeeW kesâ HeÇJeen keâes osKelee, Gmekeâe ogKe cenmetmelee, efveoeve Keespelee. Jen Gmekeâe Heefle Lee — yeebneW ceW ueskeâj MeyoeW, mHeMeesË Deewj DeeMJeefmle Yejer LeHeefkeâÙeeW mes ogKe Hej ceuence ueieelee. Jen Gmekeâe Heg$e Lee — iegoiegoekeâj nbmeeves keâer Yeesueer

peveJejer-petve 2014 122


keâesefMeMe keâjlee, ceevees nbmeles ner ogKe ieue peeÙesiee. ‘‘ceQ legcneje Heefle veneR ntb’’, Jen HegâmeHegâmeeÙee,‘‘FmeerefueS Ûetceves lekeâ veneR osleer — pewmes pet"er nes peeDeesieer!’’ ‘‘neb MeeÙeo.’’ ceevÙee KeesÙeer-KeesÙeer-meer yeesue jner nw. ‘‘ceQ Œeer-Heg®<e kesâ efjMles keâes yengle veepegkeâ, HeefJe$e mecePeleer peerleer jner ntb. YeeJeveeDeeW mes pegÌ[e keâesF& jsMeceer Denmeeme, veepegkeâ [esj Ùee HeejoMeea Yebiegj-mee keâebÛe, efpememes ÚsÌ[ÚeÌ[ Gmes leesÌ[ mekeâlee nw. Skeâ yeej štš ieÙee lees efHeâj peesÌ[ves keâer keâesefMeMe ner yesceeveer nw keäÙeeWefkeâ štšer efkeâjÛeeW keâes peesÌ[ves keâer keâesefMeMe yeme neLeeW keâes uentuegneve keâjsieer, štše efjMlee Ùee štše efoue peesÌ[ ve mekesâieer.’’ Depeerle menceefle ceW cegmkegâjeÙee nw. ve efHelee, ve Heefle, ve Heg$e — ceevÙee ves meesÛee — Depeerle, legce efme]He&â Deewj efme]He&â Skeâ Heg®<e nes, efpemeves cesjs Deboj meesÙeer Œeer keâes efHeâj mes peiee efoÙee nw. DeHeves ef]peboe nesves keâes Yetue Ûegkeâer Skeâ efJeOeJee keâes Ùeeo efouee efoÙee nw efkeâ Gmekeâe Yeer Skeâ efoue nw — OeÌ[keâlee, HÙeej Heeves keâes leÌ[Helee, ceÛeuelee!! efoue Hej HeÌ[er ogKe keâer leceece HejleeW keâes GIeeÌ[keâj jKe osles Jees Heg®<e nes legce, pees Skeâ Deewjle kesâ efoue keâer vebieer ÛeenleeW keâe peëve cevee jns nes!

mes efHeâj mes efKeuee efoÙee nw. Deye cenkeâer-cenkeâer peerleer ntb ceQ! Meeoer mes Henues ef]peboieer ceW DeeÙes nj HÙeej keâes, DeHeveeves keâer efmLeefle veneR yeveleer osKe, Depeerle keâer lejn ner efoue Hej HelLej jKe ceQves Yeer "gkeâjeÙee Lee. Meeoer kesâ yeeo ceQves DeHevee meeje HÙeej Heefle Hej uegšeÙee Deewj yeoues ceW Gvemes OeesKee ner OeesKee HeeÙee. Jes HÙeej kesâ yeoues meeQHeles jns mej Hej DeHeveer veÙeer-veÙeer HeÇsefcekeâeSb! veÙes, Devet"s ueieles nj megiebefOele Hetâue keâes metbIee, efHeâj Ûeue efoÙes Deeies. ef]keâmcele efkeâ GvnW veÙes-veÙes HetâueeW keâer keâYeer keâceer veneR jner. Helveer Leer lees Iej keâer nj megefJeOee-megj#ee Leer, meeLe ner yeenj veÙes HetâueeW keâer Deemeeveer mes Deeceo Yeer! Hetâue — efpevekesâ yeejs ceW Jes peeveles Les efkeâ Fvekeâer megiebOe mLeeÙeer veneR nes mekeâleer, Fleveer IeveerYetle Yeer veneR nes mekeâleer efkeâ Iej ceW yeoue peeÙes!! Depeerle, ceQ legcnW yengle-yengle Ûeenves ueieer ntb. Skeâ cesjs Heefle, pees keâYeer cesjs veneR nes mekesâ Deewj Skeâ legce, Fleves cesjs efkeâ meeueeW lekeâ efkeâmeer Deewj keâes Ûeenves, Gmeer keâe nes peeves keâer keâesefMeMe keâjkesâ nej Ûegkesâ, cegPes DeHevee uesves keâes Fleves JÙeieÇ-Glmegkeâ! cegPes HÙeej keâjves keâe n]keâ nw keäÙeeWefkeâ ceQ Skeâ efJeOeJee keâe DeefYeMeHle peerJeve peervee veneR Ûeenleer. meÛÛee HeÇsce ueieeleej HeÇsce ceW yeves jnves keâer Skeâjme DevegYetefle nw. GHeâeve, FvHewâÛegSMeve Deewj Deekeâ<e&Ce keâer uenj lees DeeleeromeJeeb efove : peeleer, ueerueleer, efHeâj Heškeâ osleer nw. Ssmes Yebiegj HeÇsce keâer yepeeÙe Deboj yeme Ûegkeâer Ûeeboveer ceW Skeâekeâej nw efoue! efkeâmeer Meeble Heeveer keâer melen Hej DeebKeW cetbos uesšs-uesšs keäÙeeW ve ceevÙee kesâ efoue kesâ Deboj yemes Iej kesâ HeebJe efvekeâue DeeÙes ieg]peej oW peerJeve!.. Deewj Jees Meeble Heeveer, efpemeceW Yejesmes Deewj Deewj Iej oerJeejeW mecesle otj Ûeuee peekeâj, Skeâoce mes Kees-efyeuee efJeMJeeme kesâ keâceue efKeueles nQ, legce nes mekeâles nes. ieÙee keâneR! Iej ceW Heefle Henues mes DevegHeefmLele Les, Deye Jeneb GHeefmLele yeÛÛeeW keâe efuene]pe Yeer veneR jne. iÙeejnJeeb efove : Iej keâer oerJeejeW kesâ ieue peeves Deewj nJee nes peeves keâe Ûeeboveer mes hetje peieceiee ieÙee Deblemed ! peëve ceevÙee cevee jner Leer. Iej kesâ nJee nes peeves mes Gmes yeenj Depeerle, legceves cejs ngS keâes efpeuee efoÙee. nes"eW Hej Dece=le keâer megiebefOele nJee metbIeves, GveceW meebmeW uesves Deewj o]ewÌ[ ueieeves keâer keâer yetboW Oej oeR — LeQkeäÙet! Hetjer Dee]peeoer efceue ieÙeer Leer. Deboj-Deboj ceve kesâ yebOeve štš megyen meye kesâ meeLe ne@mšue mes keäueeme kesâ efueS yeenj ieÙes. ueiee, Jener ncesMee ceve keâes yeebOes keäÙeeW jns, peye meeLe jnles efvekeâueles Gmeves keânvee Ûeene — HeÇsce keâYeer yeyee&o veneR keâjlee, Yeer Heefle ves keâYeer veneR yeebOee Lee! Deeyeeo keâjlee nw. Jen efJeOJebme veneR, me=peve nw. peye efvekeâue ner DeeÙes Gve oerJeejeW kesâ HeebJe, efpevnW Iej ueJe F]pe keâvmš^keäMeve, vee@š ef[mš^keäMeve. keânleer Leer lees yes-DeeJee]pe ]ieeÙeye nes Ûegkesâ Iej mes ]Kego keâes yeenj Jees keânles nQ ve efkeâ HÙeej efkeâmeer kesâ meeLe mes ]Kego keâes Hetje efvekeâeue ues peeves keâe Fble]peej keâye lekeâ keâ¤b? oerJeejeW kesâ efHeâj cenmetmeves keâe veece veneR, DeHevee HetjeHeve efkeâmeer Deewj kesâ meeLe mes JeeHeme Deeves, Iej yeve peeves kesâ Fble]peej ceW keäÙee Skeâ ner peien yeebšves keâe veece nw. Heefle HÙeej kesâ veece Hej YeeJeveeDeeW keâer Gve KeÌ[er jntb? keâye lekeâ Skeâekeâer, efveÙeefle mes ueÌ[leer-petPeleer uenjeW ceW meceeÙes jns, efpevekesâ efyeKejves Hej štšs Yejesmes keâe keâerÛeÌ[, efJeOeJee yeveer peerleer jntb? keäÙeeW ve keân otb Depeerle mes ceve keâer štšs efJeMJeeme keâer meerefHeÙeeb efyeKejer efceueeR. Jes HÙeej kesâ veece Hej yeele? Gmeves cesjs efoue keâer cemeueer keâueer keâes peeves efkeâme peeot ]penjerues efjMleeW ceW GuePes cegPes ueieeleej leesÌ[les jns. Depeerle legce

123 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Depeerle Skeâ efPeueefceue, efPeueefceue peeot nw! os efoÙee Yejesmes-efJeMJeeme keâer peÌ[ peceekeâj Gme štšs ngS keâes efHeâj mes Gmeves ]Kego keâes Hetjs keâe Hetje, meeLe keâer keâecevee pelee oer Deewj peesÌ[esies? keâjlee pee jne nw cesjs peJeeye keâe Fble]peej. nleeMe neue efJeOeJee yeves peerles ueielee nw efkeâ peye ceQves yeejnJeeb efove : peer ner veneR, lees ef]peboieer kesâ Fleves meeue ]Kelce kewâmes nes ieÙes! Deboj Gies Ûeebo keâes meJeeueeW kesâ keâeues yeeoueeW ves {keâ ceevees Oeve Lee keâesF&, efpemes veneR ]KeÛex peeves keâer efmLeefle ceW, efueÙee. Meece nw. meye yee]peej ceW YeerÌ[ efkeâÙes KeÌ[s nQ. Fme Menj peme-keâe-leme yeves jnvee ÛeeefnS Lee. yeÌ{vee veneR, lees Iešvee Yeer DeeÙes nQ lees Helveer-yeÛÛeeW kesâ efueS kegâÚ ueskeâj ner JeeHeme peeÙeWies. veneR ÛeeefnS Lee, Hej Jen Devepeeves ceW efyeve ]KeÛex ner ]Kelce nes ieÙee. ‘‘legce kegâÚ ueesieer?’’ Depeerle hetÚ jne nw. Depeerle, cegPes Skeâ yeej yeeneW ceW ueskeâj Ûetce uees — ceevÙee Jeneb nw ner keâneb! Jen lees Deefpele mes mešer-mešer ienjs, ienjs! efkeâmeer otmejer ogefveÙee keâer mewj Hej nw. yeme Skeâ yeej, yeme Skeâ yeej...Hej Depeerle keânsiee — Depeerle Deye yeÛÛeeW keâer yeele hetÚ jne nw. yeme Skeâ yeej keäÙeeW, yeej-yeej keäÙeeW veneR? efme]He&â Deepe keäÙeeW, nj ceevÙee yeleekeâj ]KegMe nes pee jner nw. Hetjer lejn ]Kego Hej efveYe&j, vevneR-meer peeveeW keâes yeÌ{les, jes]pe keäÙeeW veneR? efJekeâefmele nesles, efKeueles-nbmeles osKeves keâe megKe, efme]He&â efvepe kesâ megKe ceW [tyee, Helveer-yeÛÛeeW keâes YeeÌ[ ceW PeeWkeâkeâj yeenj HÙeej keâj ÛeewonJeeb efove : jne keâesF& mJeeLeea Heefle keäÙee peeves? keäÙee peeves efkeâmeer mes Yejesmee ogefJeOee kesâ peue ceW [tyelee, ]ieeÙeye neslee peelee nw Ûeebo! ceevÙee kesâ ceve keâer ogefJeOee ienjer nesleer pee jner nw. efjMleeW Deewj efJeMJeeme veneR leesÌ[ves keâe megKe! yeÛÛeeW ves Gmes yeÛee efueÙee, keâer keâF& [esjeW mes ieesue-ieesue, THej mes veerÛes lekeâ yebOeer peerleer Jejvee.... Jen efJemleej mes yelee jner nw — yesšs Deewj yesšer keâer yeeleW, jner nw Jen! [esjeW kesâ peeves efkeâleves efmejs yeenj nQ, efpevnW keâF&Gvekesâ meHeves, keâejmleeefveÙeeb, ceeb Hej Yejesmee... ceeb mes oesmleevee keâF& neLe hekeâÌ[s KeÌ[s nQ — oes efmejs oesveeW yeÛÛeeW kesâ neLeeW ceW, efjMlee. kewâmes Jes ceeb keâes peye-leye ogKe mes Gyeej nbmee osles nQ. Jes Skeâ efmeje ceeb, keâF& efmejs efce$eeW-efjMlesoejeW-HeÌ[esefmeÙeeW-HenÛeeve kesâ ueesieeW kesâ neLeeW ceW. lees Skeâ efmeje pewmes efkeâmeer peeot mes DeÂMÙe efPeueefceueelee YeefJe<Ùe nQ, pees ceevÙee keâes yeebOes jKeles nQ. Depeerle yengle efoueÛemHeer mes megve jne nw. Depeerle keâer Heefle kesâ neLeeW ceW Yeer! Jes meye pees Gmes HÙeej keâjles nQ, Gmes efjMleeW efoueÛemHeer Gmes DeHevee uesves keâer yeele Hej cegnj ueieeves keâer yepeeÙe keâer [esj leesÌ[ [eueves mes jeskeâ jns nQ. HÙeej veneR keâjves Jeeues Heefle ceevÙee kesâ ceve ceW ogefJeOee peiee jner nw. keäÙeeW? Jen mecePe veneR Yeer? ceQ Fleveer meejer ceesšer-ceesšer jefmmeÙeeb kewâmes keâeštb?— Heeleer! keäÙee Jen yeÛÛeeW keâes efkeâmeer mes yeebšvee veneR Ûeenleer? Jen ceevÙee meesÛeleer nw. keäÙee Depeerle cegPes uentuegneve efkeâÙes efyevee, Gve yeÛÛeeW Deewj DeHeves yeerÛe efkeâmeer keâes Deeves osvee veneR Ûeenleer — jefmmeÙeeW mes Deueie keâj HeeÙesiee pees Deboj-Deboj cesjs Hetjs Jepeto, cesjs ceve keâes yeebOes nQ? keäÙee ceQ DeHeves Hetjs Jepeto ceW jÛes-yemes Skeâ Flevee HÙeej keâjves Jeeues Depeerle keâes Yeer veneR? ceevÙee keâer Jees ogefveÙee efpemeceW Depeerle Hetjer lejn meceeÙee Iej mes Deueie nes, keâesF& veÙee Iej jÛe Yeer heeTbieer? ngDee Lee, DeveÛeens ojkeâves ueieer. Keesvee, ÚesÌ[ osvee ner keâF& yeej hebõnJeeb efove : Demeueer HÙeej nw — keäÙee Depeerle meÛe keân jne Lee? Deeiee-HeerÚe meesÛeves keâes ce]peyetj keâjves, ÛesleeJeefveÙeeb osves ]ieeÙeye nesles, DeceeJemÙee ceW yeoueles Ûeebo keâes hekeâÌ[keâj jeskeâ uees keâesF&! Jeeuee HeÇsce, keäÙee DeesÚe-Úesše HeÇsce neslee nw? megyen mes GuePeer Leer. Depeerle mes yeele keâjves lekeâ mes yeÛeleer jner. lesjnJeeb efove : Deye jele nes ieÙeer. Ûeues cele peevee cesjs Ûeebo! Deye keânvee nesiee. meeLe kesâ yeme oes efove Deewj... Skeâ Deepe Deewj Skeâ keâue. keâesF& ]Hewâmeuee uesvee nesiee. meHeveeW keâes peerves-Heerves kesâ yeme oes efove Deewj.. DeÌ[leeueerme Deepe jele Deeef]Kejer yeej efceueWies Ùee efkeâ Deye nj jele Iebšs. efkeâleves meskebâ[?

keâneveer efJeMes<eebkeâ

peveJejer-petve 2014 124


efceueWies? keâue megyen GÌ[ peevee nw lees Depeerle ojJee]pee KešKešekeâj Gmes LeesÌ[er osj veerÛes uee@ve ceW HeÌ[er kegâefme&ÙeeW Hej Ûeue yew"ves keâe efveceb$eCe os jne nw. Jen JeneR lees Leer — kegâÚ osj Henues lekeâ! peeieer ngF& nw lees Fvekeâej keäÙee keâjvee! š^sefvebie ne@mšue keâer Ùes Deeef]Kejer Ùeeoieej jele, meeLemeeLe peerles ngS, keâj uesles nQ efoue keâer Devekeâner yeele! meye kegâÚ ÚesÌ[, nj yebOeve leesÌ[ Fme Ûeebo keâes DeHevee uesves, DeHevee peerJeve mepee uesves keâer Ûeenle keâer yeele? HeÇsce keäÙee ncesMee efveÙeefle kesâ efJe®æ Skeâ nejer ngF& ueÌ[eF& nw? Hee efueÙee, lees Yeer efkeâmeer DeOetjsHeve mes petPeles, Deewj-Deewj ceebieles jns; veneR HeeÙee lees DeOetjeHeve efueÙes, HetjsHeve keâer Ûeen ceW Yeškeâles jns, Yeškeâles jns? keäÙee Heefle keâe keânvee mener Lee efkeâ ceQ Gve jöer ueesieeW ceW mes ntb, pees HeÇsce keâj ner veneR mekeâles? meÛecegÛe? veneR ceQ lees Øesce keâjves Deewj DeHeveekeâj Deeies yeÌ{ peeves keâer efnccele pegše mekeâleer ntb! kegâÚ Ûecekeâerueer Ûeenles nQ pees Deeies KeeRÛeleer nQ. keâesF& [esj nw pees heerÚs KeeRÛeleer nw. kegâÚ meJeeue Gie jns nQ ceve ceW. Depeerle mes HeÇsce me=peve kesâ meeLe efJeOJebme Yeer uee mekeâlee nw — ceevÙee keâes megKe oskeâj, Gmekeâer ef]peboieer mes pegÌ[s, Gmekeâes efHeÇÙe keâFÙeeW keâes ogKe os mekeâlee nw, leye Yeer Jen DeHeveeves ueeÙekeâ nw keäÙee? efkeâmeer ves Gmes DeHeves Deboj ner LeHHeÌ[ ceej efoÙee. keäÙeeW veneR, keäÙeeW veneR Deeef]Kej? Heefle ves keâYeer meesÛee Lee Ùen? nj yeej efyevee efieuš, Helveer-yeÛÛeeW keâer YeeJeveeDeeW, megefJeOee-DemegefJeOee, ceeve-DeHeceeve keâe ]KeÙeeue efkeâÙes efyevee Ûeue heÌ[lee jne ve efvepe megKe keâer Keespe ceW? Deeef]Kej keâye lekeâ DeHeveer ner ueeMe G"eÙes peerles jnW DeefYeMeHle peerJeve? Ùes Ûeebo keâesF& Yeüce lees veneR! Depeerle Deewj ceevÙee kegâefme&ÙeeW Hej yew" ieÙes. Deecevesmeeceves. Deesn! Depeerle Gmekesâ "erkeâ ye]ieue ceW Gmekeâe neLe DeHeves neLeeW ceW ueskeâj keäÙeeW veneR yew"lee? kegâÚ HeueeW keâer ÛegHHeer peye meerves Hej jKee HeneÌ[ yeve peeÙes lees yeesuevee HeÌ[lee nw. ceevÙee keâer DeeJee]pe efkeâmeer otmejer ogefveÙee mes peyejve KeeRÛe

125 peveJejer-petve 2014

ueeÙeer ieÙeer, Deye Yeer KeesÙeer-meer DeeJee]pe Leer. ‘‘kegâÚ keânvee Ûeenleer ntb Depeerle!’’ Depeerle keâer cegmkegâjenš ves neceer keâe mebkesâle efoÙee, lees ceevÙee ves efnccele pegšeÙeer. oes DeelceefveYe&j ueesieeW kesâ meeLe ceW, cesjs peeves efme]He&â Deewj efme]He&â efoue keâe efjMlee neslee nw, pees GvnW yeebOes jKe mekeâlee nw. Deiej Heefle keâe efoue keâneR Deewj GuePee nes, peeveles-yetPeles Helveer keâe efoue leesÌ[lee, Gmekeâe ceeve veneR jKelee nes, lees efJeJeen keâe efjMlee cej peelee nw Deewj Helveer Heefle kesâ peerefJele jnles Yeer DenmeemeeW ceW efJeOeJee nes peeleer – pewmes ceQ nes ieÙeer ntb.’’ Jen Skeâ Heue ®keâer efkeâ Depeerle keâneR ÛeeQkeâe lees veneR! Hej Jen ÛeeQkesâ efyevee, efme]He&â keâeveeW mes veneR, DeebKeeW-DenmeemeeW-meebmeeWjesceefÚõeW lekeâ mes megve jne Lee — SkeâeieÇ! ceevÙee DeeMJemle neskeâj Deeies yeesueer — ‘‘Ssmes Iej ceW jnleer ntb peneb Heefle nesles ngS Yeer veneR nw — ceevees Jen cej Ûegkeâe nw Helveer kesâ efueS... Deewj Helveer keâer efveÙeefle efkeâ Jen cejs ngS efjMles keâer ueeMe mej Hej G"eÙes efJeOeJee yeveer peerleer jns! DeeefolÙe mes efJeJeen cesje ]Hewâmeuee Lee lees efJeJeen keâer keâef"veeFÙeeb, GuePeveW, leceece megKe-ogKe, cegPe Dekesâueer kesâ ner lees ngS! Deye Ssmes efJeOeJeeHeves keâer yeele efkeâmemes kewâmes keânleer, keâewve mecePelee? Deewj peye keâne ner veneR, lees meeLe jeslee keâewve? legce cesjs meKee, legce Jees pees meesÛe ceW cesje ner DeeF&vee — FmeerefueS keân HeeÙeer legcemes... legce mecePe jns nes ve! DeeefolÙe peeves Mewleeve nw Ùee osJelee efkeâ DeHeveer efkeâmeer Yeer keâjveer keâe Gme Hej keâesF& Demej veneR neslee. Jen cesjer YeeJeveeDeeW keâe ]Ketve Yeer keâjlee nw lees efyevee efkeâmeer HeÚleeJes kesâ Gvekeâe Ûesnje njoce cegmkegâjelee jnlee nw. Gmes cesje kegâÚ veneR Útlee — ogKe-oo&, ceeve-DeHeceeve, Meejerefjkeâ-ceeveefmekeâ-YeeJeveelcekeâ lekeâueer]HeWâ. kegâÚ Yeer veneR! Fmekesâ Gueš HeÇsefcekeâe kesâ ogKeeW keâer DeeMebkeâe lekeâ Gmekeâer DeebKeW vece keâj osleer nw. HeÇsefcekeâe kesâ Deebmet Gmes meesves veneR osles. Gmekesâ HÙeej keâer HeÇleer#ee cesjer, Hej Gmekeâe HÙeej efkeâmeer Deewj keâe.... cesjs efnmmes Iej-ie=nmLeer Deewj Gmekesâ efnmmes HeÇsefcekeâeDeeW kesâ HeÇsce-He$e... jeleeW keâe Fble]peej cesje Deewj Gmekeâer jeleW efkeâmeer Deewj kesâ ]KeÙeeueeW keâes meceefHe&le! ceQ Gmekesâ meeLe jnleer ntb, Hej ve Gmemes HÙeej keâj Heeleer ntb, ve Ie=Cee. Petueleer jnleer ntb HÙeej Deewj Ie=Cee kesâ yeerÛe. Ùes efJeOeJeeHeve cesjs JÙeefòeâlJe ceW Ssmes mecee ieÙee nw efkeâ ceQ... FmeerefueS peye legce efceues Deewj legceves GÌ[sue efoÙee Flevee meeje HÙeej cegPe Hej, lees ceQ kegâÚ mes kegâÚ nes ieÙeer. ceQ Hetjer lejn legcnejer ner nes peevee Ûeenleer ntb, ceQ yeÛÛeeW Deewj legcnejs meeLe efHeâj mes ef]peboieer peervee Meg¤ keâjvee Ûeenleer ntb, Hej Deboj kegâÚ nw pees

keâneveer efJeMes<eebkeâ


yeeOee yeve jne nw. Henues ueielee Lee efkeâ DeHeveeÙes peeves kesâ Fble]peej ceW KeÌ[e Skeâ efoue ntb, efHeâj mes meOeJee nesves kesâ Fble]peej ceW KeÌ[er efJeOeJee, Hej Deye peye legce efceue Ûegkesâ lees ceve ceW Ssmes meJeeueeW mes efIej jner ntb, efpevekesâ peJeeye cegPes ceeuetce veneR. keäÙee Iej ÚesÌ[ otbieer lees keâue keâes yeÛÛes cegPemes Ùes HetÚWies efkeâ ceQves DeHeves, efme]He&â DeHeves megKe kesâ efueS Iej keäÙeeW ÚesÌ[ efoÙee? Ùee veneR ÚesÌ[Òbieer lees Ùen efkeâ keäÙeeW menleer jneR meye kegâÚ Deewj leye Yeer Iej ÚesÌ[ keäÙeeW veneR efoÙee? Depeerle, ceQ meejs yebOeve leesÌ[keâj legce lekeâ Deevee Ûeenleer ntb, ceQ legcnW DeHevee uesvee Ûeenleer ntb...' ueieeleej yeesue jner ceevÙee DeÛeevekeâ mes ÛegHe nes ieÙeer, lees Depeerle G"keâj KeÌ[e nes ieÙee. yesÛewveer ceW šnueves ueiee. vece DeebKeW efueÙes, efyevee kegâÚ yeesues meerefÌ{ÙeeW keâer Deesj yeÌ{ Ûeuee. Depeerle Deye meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{ jne nw. peJeeye efoÙes efyevee ueewškeâj pee jne nw. ceevÙee keâer meebmeW ®keâ ieÙeeR. Ûeebo Yeüce veneR, nkeâerkeâle Lee! Depeerle cegÌ[e. Jen meerefÌ{Ùeeb Glejlee JeeHeme Dee jne nw. Jen Deebmet HeeWÚkeâj "b[er meebmeW ueslee cegmkegâjeÙee nw. ceevÙee keâer meebmeW Jeeheme Dee jner nQ. Depeerle keâer cegmkeâeve heejoMeea nw. ‘‘legce mebkeâesÛe ceW nes pewmes legceves keâesF& leLÙe ÚgHeeÙee Deewj Deye ce]peyetjer ceW Gme jnmÙe keâe Kegueemee keâj jner nes... Hej veneR ceevÙee, ceQ lees Henues efove mes mebosn ceW Lee Deewj Jen mebosn efoveeWefove Heg]Klee neslee pee jne Lee. efyevee efkeâmeer efJeJeen efÛevn, meeoer meepe-meppee lees legcnejer Hegjeveer Oepe nw Hej efHeÚues Hebõn efoveeW mes legcneje nj DeeÛejCe Ûeer]Ke-Ûeer]Kekeâj keân jne Lee efkeâ legcneje ceve keâneR yebOee nw, legce ueÌ[ jner nes ]Kego mes Gme yebOeve mes yeenj Dee Heeves keâes... DeHeveer meejer ¤ceeefveÙele, cegPes Heeves-Útves keâer Fleveer meejer Devekeâner keâesefMeMeeW kesâ yeeJepeto meHeâue veneR nes Hee jner nes, keâesF& nw pees DeeÌ[ yevekeâj meeceves Dee KeÌ[e nes peelee nw Deewj legce DeHeveer ÛeenleeW keâes Hejos kesâ HeerÚs keâj uesves keâes ce]peyetj nes peeleer nes. Hej meesÛees efkeâ legcneje ceve Deiej legcnW DeHeveer Skeâefve<"lee yeveeÙes jKeves keâes Gkeâmeelee nw lees Fme vewmeefie&keâ iegCe Hej MeefceËoe keäÙeeW nesvee ÛeeefnS legcnW? legce lees efkeâmeer Yeer Heg®<e kesâ efueS HeÇeF]pe kewâÛe nes ceevÙee... Dee§eÙe& efkeâ legcnejs Heefle ves legcnW ceeve osves keâer yepeeÙe OeesKee efoÙee. .... Deewj jner cesjer yeele, lees ceQ Fme nejer ngF&, HeefjefmLeefleÙeeW kesâ Deeies meceHe&Ce keâj Ûegkeâer ceevÙee keâes veneR DeHevee mekeâlee. Fme ceevÙee keâes lees ceQ HenÛeevelee lekeâ veneR! ceQ lees Gme ceevÙee keâes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

HÙeej keâjlee ntb, pees HeefjefmLeefleÙeeW kesâ Deeies Iegšves šskeâ yew" veneR peeleer, DeHeveer ef]peboieer Hej DeHevee DeefOekeâej ÚesÌ[leer veneR. Dee§eÙe& efkeâ legce meeueeW mes ÛegHeÛeeHe menleer jneR! legceves DeeefolÙe keâes Gmekeâer peien efoKee keäÙeeW veneR oer? keân keäÙeeW veneR efoÙee efkeâ Jen Meeoer ceW yevee jn keâj Ùen veneR keâj mekeâlee — Gmes Ûegvevee ner nesiee, Meeoer ceW Helveer keâe HÙeej Ùee Meeoer ÚesÌ[keâj yeenj keâneR HÙeej... Ùee lees legcneje mener DeLeesË ceW meeLe Ùee DeueieeJe! pelee keäÙeeW veneR efoÙee efkeâ yesJeHeâeF& menles, meeLe jn peeves JeeueeW ceW legce veneR! legce Deye Yeer cegPe lekeâ Dee mekeâleer nes. legcneje cesjer ef]peboieer ceW ncesMee mJeeiele nw, Hej Meeoer kesâ efjMles keâes meguePeekeâj mener HeefjCeefle lekeâ ues Deeves kesâ yeeo!... Deiej legce DeeefolÙe keâes Gmekeâer mener peien efoKee osleeR, Gmes ÚesÌ[ves keâe ]Hewâmeuee cegbn Hej megvee Ûegkeâer nesleeR, lees yeenW Hemeejkeâj yeÛÛeeW mecesle legcnW DeHevee ueslee! Hej Skeâ GuePeer efmLeefle veneR meguePee Heeves kesâ keâejCe ogefJeOeeieÇmle ceve mes, peeves efkeâleves GuePes leej ceve-ner-ceve DeeefolÙe Deewj Deleerle mes peesÌ[s-peesÌ[s legce cegPe lekeâ DeeDeesieer lees Hetjs ceve mes veÙee efjMlee kewâmes yeveeDeesieer? Deewj Ssmeer keâesefMeMe legcnW keâjveer ner keäÙeeW ÛeeefnS? HÙeej Úervekeâj veneR efueÙee pee mekeâlee Hej vÙeeÙe efueÙee pee mekeâlee nw. Deepe efjMleeW kesâ ]Hewâmeues keâer jele veneR, Deepe leekeâle yešesjves, ]Hewâmeuee keâjves keâe efveCe&Ùe ues uesves keâer jele nw. ceQ legcnW leekeâleJej osKevee Ûeenlee ntb, pewmeer efkeâ legce Deleerle ceW jner nes. Fme ogye&ue efveCe&Ùe, YeeJeveelcekeâ ¤He mes keâce]peesj ceevÙee mes cesje keâesF& HeefjÛeÙe veneR nw. legce efHeâj mes Jener ceevÙee yevekeâj cesjs meeceves DeeDees, pees cegPes DeHeerue keâjleer jner nw? Jees ceevÙee keâesF& DevÙeeÙe veneR menleer.. Jen DeHeves ]Hewâmeues efyevee ogefJeOee uesleer nw. ceevÙee, Deye yebo keâjes Ùes jesvee-Oeesvee... Ùen DeelceoÙee Deewj HeÇleeefÌ[le peerJeve Jeeueer efm›eâHš yeoue [euees Ùeej! Skeâ yeej ce]peyetle yevekeâj DeeefolÙe keâes Gmekeâer mener peien efoKee oes. efueJe šg Ùeesj mesuHeâ... legce Ùen keâj mekeâleer nes. Gmes KeeRÛekeâj mener jen Hej JeeHeme ues DeeDees Ùee efHeâj Oekeäkesâ oskeâj yeenj keâe jemlee efoKeeDees, YeeÌ[ ceW peeves oes. DeHeveer ef]peboieer DeHeves lejer]kesâ mes efpeDees, ÚesÌ[es Fme mÙeeHes keâes... Deewj efHeâj Heefle kesâ HÙeej kesâ efmeJee Yeer legcnejer ef]peboieer ceW Flevee kegâÚ lees nw pees legcnW ]KegMeer os mekeâlee nw! legce yengle meejs iegCeeW mes YejHetj ceefnuee nes. Dee§eÙe&, efkeâ legcnW kegâÚ ve]pej ner veneR Deelee? megvee veneR nw legceves — ‘Deewj Yeer ]iece nQ ]peceeves ceW cegnyyele kesâ efmeJee..' Depeerle ves kegâÚ #eCeeW kesâ ceewve kesâ yeeo Heeme Deekeâj

peveJejer-petve 2014 126


ceevÙee keâe kebâOee LeHeLeHeeles cegmkegâjekeâj keâne. ‘‘Heieueer, legcnejer ogefJeOee ceQ mecePelee ntb. pees efkeâmeer Deewj keâe nes, Gmes Úue mes Úervekeâj DeHeveeves Ùee nÌ[Heves keâer veerÙele veneR jKelee. yebšs ceve mes Heeme Deeves Jeeues keâe mJeeiele Yeer veneR keâj Heelee... Hej ceQ Fble]peej keâes lewÙeej ntb. Deiej DeeefolÙe ves Deueie nesvee ner GefÛele mecePee lees jeskeâvee cele, efyevee efkeâmeer ogefJeOee cesjs Heeme Ûeueer Deevee; Hej Deiej Gmeves meye kegâÚ ÚesÌ[-ÚeÌ[keâj legcnejs Heeme ueewšves, legcnW efHeâj mes mener DeLeesË ceW DeHevee uesves keâe ]Hewâmeuee efkeâÙee lees efme]He&â Fme keâejCe cesjs Heeme cele Ûeueer Deevee efkeâ ceQ Fble]peej ceW ntb. Gme efmLeefle ceW legcnejer ]KegMeer ner cegPes megKe ceW Flevee mejeyeesj keâj osieer efkeâ ceQ Ùen meesÛetbiee lekeâ veneR efkeâ legce cesjer keäÙeeW veneR nes HeeÙeer!’’ Ûeuees, Jeeoe keâjes efkeâ efpeme keâeefyeefueÙele mes Dee@ef]Heâme kesâ keâece keâjleer nes, Gmeer keâeefyeefueÙele mes DeHeveer ef]peboieer Yeer cewves]pe keâj ueesieer. efHeâj mes efueKeesieer DeHeveer ef]peboieer keâer keâneveer Deewj Deieueer yeej peye nce efceueWies lees DeebmegDeeW keâer Oeej keâer peien DeHeveer nbmeer kesâ HeâJJeejeW mes cegPes venueeDeesieer. DeYeer Iej peeDees Deewj DeÛÚer lejn meesÛees. š^erš ÙeesjmesuHeâ JeeF]peueer, Ùet ef[]peJe& Fš. Ùes jesves-Oeesves, ef]peboieer keâes mÙeeHes keâer lejn peerves keâer efm›eâHš Deiej ]Kego Ùee yeÛÛeeW kesâ efueS veneR yeoue mekeâleer, lees cesjs efueS yeouees Ùeej! ceQ legcnW legcnejer meejer ogefveÙee, meejs ogKeeW-meHeveeW mecesle DeHevee mekeâlee ntb, Hej legcnejs megKeeW keâer ]Keeeflej legcnW DeHeveer ner ogefveÙee ceW ÚesÌ[ osves keâes lewÙeej Yeer ntb — osDejHeâesj DeeF& ef[]peJe& efome Dee@vej... Jen ienjer DeebKeeW mes cegmkegâjelee Gmes osKe jne nw. Ûeebo uegYeelee nw! ‘‘Ûeuees G"es, Deebmet HeeWÚes Deewj cesjs Heeme DeeDees'’, Depeerle ves keâne Deewj ceevÙee keâes G"ekeâj Skeâ HesÌ[ keâer Úebn ceW yeeneW kesâ Iesjs ceW ues efueÙee. ceevÙee Kegues efoue mes Gmemes efueHeš ieÙeer. efHeâj kegâÚ #eCeeW kesâ yeeo cegmkegâjekeâj yeesueer — ‘‘legcnejer Hej]HeäÙetce cegPes yengle Hemebo nw. DeeefolÙe keâes Helee nw efkeâ ceQ megiebOe keâer oerJeeveer ntb, Hej keâYeer Hej]HeäÙetce veneR ueieelee. Deye lees ]Kewj keâYeer cegPemes yeele keâjlee Ùee cegPes Útlee lekeâ veneR. DeeefolÙe kesâ meeLe jnleer yetÌ{er nes peevee cesjer ]KJeeefnMe jner Hej Gmeves...Deewj Skeâ legce efceues, pees cegPes ues uesves keâer yepeeÙe keânles nes efkeâ...'’ Depeerle Yeer cegmkegâje jne nw. ceevÙee ves HegâmeHegâmeekeâj keâne — ‘‘keäÙee legcnW Helee nw efkeâ legce efkeâleves ]Ketyemetjle nes? legcneje meebJeueeyeefue<" Mejerj, mee]Heâ efoue, meesÛe, mecePeoejer... meye keâe@efcHueceWš

127 peveJejer-petve 2014

osves kesâ keâeefyeue nQ Depeerle!'’ Depeerle ves DeHeves neW" Gmekesâ nes"eW Hej jKe efoÙes lees ceevÙee ves cevee veneR efkeâÙee. Ùen Ûegbyeve, efjMleeW kesâ efkeâmeer Ieeuecesue kesâ efyevee efueÙee-efoÙee pee jne Lee. Fmekeâe mJeeo, Fmekeâer LejLejenš ceevÙee keâer eq]peboieer ceW yeme peeves Jeeueer Leer. Depeerle mes Ùen cegueekeâele, Gmekeâe HÙeej, Gmekeâer yeeleW ceevÙee keâe efJeJeeefnle peerJeve yeoue HeeÙeW Ùee veneR, YeefJe<Ùe ceW kegâÚ keâj ieg]pejves, Deueie {bie mes meesÛeves-peerves keâes Gmes Gkeâmee ]pe¤j jns Les. ef]peboieer DeHeves neLeeW ceW ues uesves keâer Ûeen ceve ceW efHeâj mes Gieves ueieer Leer. keäÙee meÛecegÛe Depeerle mes Deieueer cegueekeâele lekeâ Jen ceve mes efJeOeJee veneR nesieer? DeeefolÙe keâes yeoue veneR Yeer HeeÙes, lees ]Kego keâes yeoue [eue Deueie {bie mes ]KegMeer Keespeleer, megKeer ef]peboieer peer jner nesieer? Skeâ-otmejs keâes mHeMeesË mes meeblJevee osles Jes yengle osj lekeâ Gme HesÌ[ keâer DebOesjer Úebn ceW Skeâ-otmejs mes efueHešs KeÌ[s jns — efoue Deewj peerJeve mebYeeueves kesâ vegm]Kes Heer" Hej neLe Hesâjkeâj Skeâotmejs keâes Leceeles, DeebKeeW mes cegmkegâjeles, ÛegHe nes"eW mes yeesueles! Deeef]Kejkeâej Depeerle ves yengle meeJeOeeveer mes Gmes ]Kego mes Deueie keâj efoÙee — ceevees Jen Fleveer veepegkeâ nw efkeâ leekeâle keâe LeesÌ[e Yeer Fmlesceeue Gmes leesÌ[ os mekeâlee nw. ]Kego mes kegâÚ FbÛeeW keâer otjer Hej KeÌ[e keâjkesâ Gmekeâer DeebKeeW ceW Peebkeâles Depeerle ves HetÚe — ‘‘keäÙee legce Fme Ûegbyeve keâer yeele efkeâmeer keâes yeleeDeesieer?’' ‘‘neb, Deiej efjMles megOej ieÙes, lees DeeefolÙe keâes MeeÙeo..'’ Jen ogefJeOee kesâ ieefueÙeejeW mes yeenj efvekeâue, efHeâj mes JeneR Iegme peeleer yeesueer. Depeerle nbmee Deewj efyevee kegâÚ yeesues cegÌ[ ieÙee. Ûeebo Ûeuee pee jne nw? veneR, Ûeebo lees DeHeves Deboj nw! ueieeleej meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{les, ve]pejeW mes ]ieeÙeye nesles peeles Gme Ûeebo keâes ceevÙee ves osKee Deewj Skeâ veÙeer keâmekeâ mes efIej DeeÙeer. HetefCe&cee ceW yeoue Ûegkesâ Fme Ûeebo keâes efHeâj mes otpe keâe Ûeebo nes peevee Lee, Hej DeÛeevekeâ efkeâmeer DeeMJeefmle mes efIej DeeÙeer. Ûeebo lees Hetjs keâe Hetje Deboj mecee Ûegkeâe Lee. Oeerces ]keâoceeW mes DeHeves keâcejs keâer meerefÌ{Ùeeb ÛeÌ{leer ceevÙee keâes ueiee, keâue megyen ne@mšue ÚesÌ[les meceÙe Depeerle mes efceuevee Deye Gmemes nes veneR HeeÙesiee. SHeâ-103, meekesâle Oeece, meskeäšj-61, veesS[e-201307. F&-cesue : p.neela1@gmail.com

keâneveer efJeMes<eebkeâ


yebefoMeW !

(he=‰ 109 keâe Mes<e....)

Skeâ He$ekeâej ves lees Ùeneb lekeâ efueKe [euee — ‘‘Skeâ Lee keâesF& peJeenjueeue vesn¤. efpemeves keâne Lee, ‘ceneve keâeÙe& efmeæ nesles nQ peye Fbmeeve HeJe&leeW mes škeâjeles nQ, meÌ[keâeW Hej nguueÌ[ mes veneR!’ Deye keâneb jns Jes Fbmeeve, HeneÌ[eW mes škeâjeves Jeeuee Jen Heew¤<e? meÌ[keâeW keâe nguueÌ[ yeÌ{lee-yeÌ{lee Deye nceejs meoveeW ceW HengbÛe ieÙee nw. ]keâevetve ceW yeoueeJe, mebefJeOeeve ceW mebMeesOeve meye otj keâer yeeleW nQ. meeOeejCe mes efyeue Yeer Heeme veneR nes Heeles. me$eeW kesâ yeeo me$e iegg]pej peeles nQ Deewj HeÇmleeefJele efyeue Heeefjle ngS efyevee efkeâvneR efyeueeW ceW ÚgHes jn peeles nQ.’’ ye=pesMe keâes ßeæebpeefue DeefHe&le keâjves kesâ efueS Deieues jefJeJeej keâes peblej–ceblej ceW Skeâ ceerefšbie DeeÙeesefpele keâer ieÙeer Leer. ceQves peeJeso mes HetÚe — ‘‘legcnejs cejntce Deyyet keâes Ùeeo efkeâÙee pee jne nw. Gvekeâer F]p]pele ceW peuemee nes jne nw. Ûeueesies?’’ ‘‘keäÙee Gme YeerÌ[ ceW meyekesâ meeceves nLekeâefÌ[Ùeeb ueieJeeves keâe Fjeoe nw? ceQ veneR peeTbiee.’’ ‘‘legcnejs Ûesnjs Hej efueKee nw efkeâ legce DeHeves Deyyet kesâ yesšs nes.’’ ‘‘veneR, ceQ veneR peeTbiee.’’ peeJeso veneR ieÙee. Heefle keâes ßeæebpeefue keâe DeJemej Lee. cegPes lees peevee ner Lee. Henueer yeej cebÛe Hej osKee ye=pe keâe otmeje HeefjJeej — keâceuee, ÙeesiesMe Deewj Gmekeâer Helveer. veerefuecee ye=pe keâes DeHevee Debkeâue ceeveleer Leer. Yeejle mejkeâej kesâ oes cebef$eÙeeW kesâ Deefleefjòeâ, Jen Yeer mšs]pe Hej Leer. ye=pe kesâ yeÌ[s meejs ]Heâesšes Hej HetâueeW kesâ nej ÛeÌ{eÙes ieÙes Les. Gvekeâer lemJeerj kesâ Deeies Yeer Hetâue ner Hetâue Les. ceQ ner veneR Leer Jeneb. HeefjefmLeefleÙeeW keâe Ùen kewâmee <e[Ùeb$e Lee efkeâ ve ceQ ueenewj ceW ye=pesMe keâer ceewle keâe ceelece keâj mekeâer, ve Deepe ßeæebpeefue kesâ meceÙe Fme otmejs HeefjJeej kesâ meeLe cebÛe Hej yew" mekeâer Ùee Gvekesâ efÛe$e Hej ßeæe kesâ Hetâue ÛeÌ{e mekeâer! yengle leceVee ngF& efkeâ cebÛe Hej peekeâj HetâueeW kesâ nej ye=pe keâer ]Heâesšes Hej ÛeÌ{eTb, keâceuee mes ieues efceuetb Deewj mecePeeTb efkeâ nceeje ogKe meebPee nw. uesefkeâve Ùen kewâmes nes? Jen lees cegPes Heeefkeâmleeveer meewle Deewj ]keâeefleue keâer ceeb mecePesieer, ve]Heâjle mes oglekeâej osieer. ceQ ceve cemeesme keâj jn ieÙeer. cebÛe Hej mes meYeer cenevegYeeJeeW ves ye=pe keâer neefo&keâ HeÇMebmee keâer. osMe Deewj meceepe keâer efve<keâece mesJee Hej ùoÙe mes DeeYeej HeÇkeâš efkeâÙee. Ùen Yeer keâne ieÙee efkeâ yesMe]keâ Jes ieebOeer veneR Les, efkebâleg ieebOeerlJe Gvekesâ jesce-jesce ceW jÛee-yemee Lee. efkeâmeer Yeer Devepeeve keâer meneÙelee kesâ efueS Jes DeeOeer jele keâes Ûeue efvekeâueles. Gvekeâer efve<keâece Deewj efvemmJeeLe& mesJee kesâ GoenjCe megvekeâj ceQ Yeer

keâneveer efJeMes<eebkeâ

i] e]peue ‘Meeo’ yeeieuekeâesšer efkeâmeves meesÛeeW kesâ GpeeueeW keâes efÚhee jKKee nw, cesjer nmleer keâes DebOesjeW hes G"e jKKee nw ~ Gvekesâ heeheeW keâer me]pee heeTb ceQ uecne-uecne, keäÙee Ùener meesÛe kesâ DeheveeW ves yeÛee jKKee nw ~ yeerve ]KJeeefnMe keâer yepeekeâj Ùes ceoejer efoue keâe, cesjer nmleer keâes Yeer Fkeâ veeie yevee jKKee nw ~ jele heerleer jner nj Skeâ leceVee keâe uent, efove kesâ metjpe ves GcceeroeW keâes peuee jKKee nw ~ ceQ lees Fme oewj keâe F&mee Yeer veneR Lee uesefkeâve, cegPekeâes ueesieeW ves meueeryeeW hes ÛeÌ{e jKKee nw ~ ye]ke&â-j]Heäleej ngF& peeleer nw ]KJeeefnMe cesjer, vey]pe hej Gmeves cesjer omles-efnvee jKKee nw ~ ‘Meeo’ ceeuetce nw Deboe]pes-le]Keelegye lesje, letves ogMceve keâes Yeer oerJeevee yevee jKKee nw ~ Deesu[ šeGve, efpe. efMeceesiee, keâvee&škeâ, efMejeuekeâeshhee-577428. cees. : 9980198027 DelÙeble ieewjJeeefvJele Leer. keâceuee ves Yeer Gvekesâ meeLe efyeleeÙes DeHeves peerJeve keâer megKeo, mvesnue, mJeefCe&ce IeefÌ[ÙeeW keâer YejHetj HeÇMebmee keâer. yebo DeebKeeW mes veceve efkeâÙee Deewj ye=pe keâe ieg¤-ceb$e oesnje efoÙee — ‘‘eE]peoieer mes pees nceW efceuelee nw, Gmemes ]pÙeeoe osvee neslee nw.’’ ceQ keâesF& Ssmeer lebieefoue veneR ntb. efHeâj Yeer Ssmee ueiee efkeâ cegPemes Úerveer ngF&, Ûeesjer keâer LeeR Jes mJeefCe&ce IeefÌ[Ùeeb pees keâceuee ves ye=pe kesâ meeLe efyeleeÙeeR. Gme HeefJe$e veceve Hej kesâJeue cesje DeefOekeâej Lee. kegâÚ Ssmee ueiee ceevees cebefoj ceW cesjer Hetpee keâer Leeueer Úerve ueer ieÙeer nes! DebOesje nes ieÙee nw. ]Keeueer ]Keeueer-meer DeHeves ef"keâeves Hej ueewš DeeÙeer ntb. ceiej ye=pesMe, legce lees keâne keâjles Les efkeâ eE]peoieer mes pees HeeDees, Gmemes DeefOekeâ yeebšes. cesjs Heeme yeebšves keâes keäÙee nw DeHeves ner osMe keâe yesieeveeHeve, iegceveeceer, veekeâeceer? 70 Purley Downs Road, South Croydon, Surrey, UK, CR2 ORB. Phone: (0044) 020 8660 4750. E-mail : mpdwesar@yahoo.co.uk

peveJejer-petve 2014 128


keâneveer

yewlejCeer heej jCeerjece ieÌ{Jeeueer lee kesâ Deeef]Kejer oMe&veeW kesâ efueS Jen ieebJe veneR HengbÛe mekeâe Lee peyeefkeâ ieebJe mes Gmekesâ Úesšs YeeF& kesâ Gmekesâ efueS ueieeleej ]Heâesve Deeles jns efkeâ efHelee yengle me]Kle yeerceej nQ. Jes Skeâ yeej DeeHekeâes osKevee Ûeenles nQ. keâye keäÙee nes? kegâÚ Helee veneR. FmeefueS DeeHe pewmes Yeer nes legjble Iej HengbÛeves keâer keâesefMeMe keâjes. keâF& yeej peye Gmes ]Heâesve Hej DeHeveer ceeb keâer efmemeefkeâÙeeb megveeF& osleeR lees Gme Je]keäle Jen ]Heâesve Hej DeHeveer ceeb keâes efoueemee osles ngS keânlee efkeâ Úgóer efceueles ner Jen ieebJe Deekeâj efHelee keâes DeHeves meeLe efouueer ueekeâj meHeâojpebie DemHeleeue ceW Gvekeâe Fuee]pe keâjJeeÙesiee. ieebJe mes peye Yeer Gmekesâ efueS efHelee keâer yeerceejer keâes ueskeâj ]Heâesve DeeÙee Gmeves ieebJe peeves kesâ efueS DeHeves ceeefuekeâ mes Úgóer kesâ efueS keâne. uesefkeâve ceeefuekeâ keâe Skeâ ner peJeeye neslee efkeâ Ùener lees Skeâ cee$e keâceeF& keâe meer]peve nw meesnvee. meeueYej mes nce Deeme ueieeÙes jnles nQ efkeâ keâye Meeoer-yÙeen keâe meer]peve DeeÙes Deewj nceejer meeueYej keâer keâceeF& Hetjer nes. ceeefuekeâ kesâ MeyoeW keâes megvekeâj keâF& yeej Gmekesâ ceve ceW DeeÙee efkeâ Jen veewkeâjer ÚesÌ[ keâj ieebJe DeHeves yeerceej efHelee kesâ Heeme Ûeuee peeÙes, uesefkeâve leYeer ceve ceW ]KÙeeue Deelee efkeâ veewkeâjer ÚesÌ[ves kesâ yeeo Jen ieebJe ceW Keeueer jnkeâj keäÙee keâjsiee? peye Jen Fme ogkeâeve Hej ueiee Lee leye Gmes meesuen meew ®HeÙes leve]Kee efceueleer Leer. uesefkeâve Deye Gmekeâer leve]Kee Ûeej n]peej Hej HengbÛe ieÙeer nw. efHelee keâer yeerceejer keâes ueskeâj Jen yengle yesÛewve jnves ueiee Lee. Jen jes]pe ner ogkeâeve Hej yeeleeW ner yeeleeW ceW ceeefuekeâ mes Úgóer keâer yeeleW keâjlee. uesefkeâve ceeefuekeâ Gmeer kesâ meeceves jeceueuee keâes Gmekesâ ieebJe ]Heâesve keâjles ngS keânlee, ‘‘peuoer Deepee js jeceueuee. meesnve kesâ efHelee keâer leefyeÙele ]Kejeye nes ieÙeer nw. Gmes ieebJe peevee nw. Deiej Jen Yeer Ûeuee peeÙesiee lees ogkeâeve keâewve mebYeeuessiee?’’ ]Heâesve Hej yeele meceeHle nesles ner Jen meesnve mes keânlee, ‘‘legPes Helee nw ve meesnvee efkeâ ceQ otmejer ogkeâeve Yeer Keesueves Jeeuee ntb. Gmes legPes ner lees mebYeeuevee nw. jeceueuee kesâ yeme keâer yeele veneR nw. lesjer leve]Kee efHeâj ceQ heebÛe n]peej ®HeÙes keâj otbiee. legPemes ]pÙeeoe Yejesmee lees cesjs keâes efkeâmeer Deewj Hej nw ner veneR. yemme...jeceueuee Dee peeÙe lees let ome-HeboÇn efoveeW kesâ efueS ieebJe Ûeues peevee.’’ ceeefuekeâ keâer yeeleW megvekeâj meesnve keâmecemeekeâj jn peelee. uesefkeâve peye jeceueuee ueewše, meesnve kesâ efHelee keâe osneble nes Ûegkeâe Lee. efHelee keâer ceewle keâer ]Keyej megvekeâj meesnve leÌ[He keâj jn ieÙee Lee. Jen pewmes-lewmes Iej HengbÛee lees ieebJe Jeeues Gmekesâ Heeme Deekeâj Gmemes lejn-lejn kesâ meJeeue HetÚves ueies Les. Jen ÛegHeÛeeHe ieebJe JeeueeW keâer yeeleW megvelee jne. ceeb ves Gmekesâ Heeme Deekeâj jesles ngS keâne, ‘‘kewâmeer veewkeâjer nw lesjer? pees efkeâ let DeHeves efHelee keâer yeerceejer kesâ yeejs ceW megvekeâj Yeer ieebJe veneR Dee mekeâe. lesjs efHelee keâer DeebKeW legPes osKeves kesâ efueS lejme ieÙeer LeeR. Debeflece meceÙe ceW Yeer GvneWves Ùener keâne efkeâ meesvet veneR DeeÙee ve? Deiej let Gvekesâ peerles peer Dee peelee lees Jes legPes peer Yejkeâj osKe lees uesles.’’ ceeb kesâ MeyoeW keâes megvekeâj Jen Oeerces mJej ceW yeesuee, ‘‘keäÙee keâ¤b ceeb? yeefveÙes keâer veewkeâjer nw. keâF& yeej ceve ceW DeeÙee efkeâ veewkeâjer ÚesÌ[ otb. uesefkeâve efHeâj yeÛÛeeW keâes kewâmes Heeuelee? nceeje ieg]peeje Deiej ieebJe ceW ner nes peelee lees efHeâj ceQ yeefveÙes keâer veewkeâjer ner keäÙeeW

efhe

129 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


keâjlee? keäÙeeW Gmekeâer yeeleW megvelee?’’ Gmekesâ MeyoeW keâes megvekeâj ceeb ]KeeceesMe nes ieÙeer Leer. uesefkeâve velLeer Gmekesâ Heeme mejkeâles ngS yeesuee, ‘‘YeeF& efHelee keâer lesjnJeeR kesâ efueS meeceeve ]Kejerovee nw.’’ velLeer keâer yeeleW megvekeâj Gmekeâe neLe SkeâeSkeâ DeHeveer pesye Hej Ûeuee ieÙee Lee. pesye oyeeles ner Jen meesÛeves ueiee Lee efkeâ efHelee keâer lesjnJeeR Hej efpelevee keâce mes keâce ]KeÛee& nes Glevee ner DeÛÚe jnsiee. Gmes JeeHeme DeHeveer veewkeâjer Hej peeves kesâ efueS Yeer yeme keâe efkeâjeÙee yeÛeevee nw. yeefukeâ efouueer peeles meceÙe ceeb keâes Yeer oesÛeej meew ®HeÙes osves nQ. kegâÚ osj lekeâ meesÛeves kesâ yeeo Gmeves velLeer mes keâne — ‘‘velLeer Ùeneb kegâlee&-He]peecee efkeâleves keâe nesiee? lesjnJeeR kesâ efove kegâlee&-He]peecee Yeer lees oeve ceW osvee nesiee ve?’’ ‘‘oöe Ùeneb lees leerve meew mes THej keâe ner efceuesiee. efouueer mes ner keâesF& memlee-mee ues Deeles lees "erkeâ jnlee.’’ ‘‘meew-[sÌ{ meew lekeâ keâe veneR efceuesiee keäÙee?’’ ‘‘veneR...[sÌ{ meew keâe veneR efceuesiee. keäÙeeWefkeâ Ùeneb meeje meeceeve efouueer mes ner Deelee nw. FmeefueS nj Ûeer]pe cenbieer efceueleer nw.’’ ‘‘Helee veneR Heb[le Yeer ve peeves efkeâleves ®HeÙes uesiee?’’ ‘‘DeeHe lees peeveles ner nQ oöe efkeâ Heb[le efkeâmeer kesâ Iej ieÙee lees keânlee nw efkeâ keäÙee oesies Deewj keâesF& Heb[le kesâ Iej ieÙee lees keânsiee efkeâ keäÙee ueeÙes nes? keâue Heb[le meeceeve efueKeJeeves DeeÙesiee DeeHe ner HetÚ uesvee. uesefkeâve Heb[le keân jne Lee efkeâ meele vebyej keâe petlee Yeer ueevee.’’ ‘‘meele vebyej keâe petlee keäÙeeW? efHeleepeer lees veew vebyej keâe petlee Henveles Les ve velLeer? efHeâj Jen meele vebyej keâe petlee keäÙeeW cebiee jne nw?’’ keânles ngS meesnve JeneR ]peceerve Hej uesš ieÙee Lee. uesefkeâve megyen G"les ner Hebef[le njerjece keâer DeeJee]pe megvekeâj Jen ÛeeQkeâ HeÌ[e Lee, ‘‘Dejs pepeceeve peer mees jns nes Ùee peeie jns nes?’’ ‘‘HeÇCeece Heb[le peer.’’ njerjece kesâ meeceves kegâmeer& jKeles ngS meesnve ves keâne. ‘‘efÛejbpeerJeer jnes. keâye DeeÙes pepeceeve?’’ ‘‘yemme... keâue ner DeeÙee ntb Heb[le peer.’’ ‘‘keäÙee yeele nw pepeceeve? efHelee kesâ Mejerj keâes Deefive osves veneR DeeÙes?’’ ‘‘Úgóer ner veneR efceueer Heb[le peer. Jewmes Yeer efHeleepeer kesâ Mejerj keâes velLeer ves Deefive oer Ùee efHeâj ceQves oer yeele lees Skeâ ner nw.’’ ‘‘Jeen pepeceeve Jeen! kewâmeer yeeleW keâjles nes? yeÌ[s yesšs kesâ

keâneveer efJeMes<eebkeâ

jCeerjece ieÌ{Jeeueer pevce : 6 petve 1957, «eece cešsuee heewÌ[er ieÌ{Jeeue (G. Keb.) ØekeâeefMele ke=âefleÙeeb : Keb[nj, yegjebme kesâ hetâue, osJeoemeer Je efMeKejeW kesâ yeerÛe (keâneveer meb«en); DeeOee efnmmee (ueIegkeâLee meb«en); leLee Skeâ yeeue keâneveer meb«en ØekeâeefMele. Skeâ GhevÙeeme Je Skeâ yeeue keâneveer meb«en ØekeâeMeve heLe hej. DevegJeeo : keâVeÌ[, lesueiet Je DemeefceÙee Yee<eeDeeW ceW jÛeveeDeeW keâe DevegJeeo. mecceeve : GòejebÛeue pevecebÛe hegjmkeâej Je meeefnlÙeeuebkeâej keâer GheeefOe mes mecceeefvele. mebheeove : keâeJÙe meb«en ‘nmlee#ej’ keâe mebheeove.

Éeje efHelee keâes Deefive osves mes ce=le Deelcee keâes Meebefle efceueleer nw. yewlejCeer Heej keâjles meceÙe ]Ketveer ceiejceÛÚ mes meecevee veneR neslee nw.’’ ‘‘uesefkeâve Heb[le peer Deiej efkeâmeer Deeoceer keâer keâesF& mebleeve veneR nesleer nw Ùee pees mevÙeemeer peerJeve JÙeleerle keâjles nQ lees GvnW Yeer lees Deefive oer peeleer nw ve?’’ meesnve kesâ MeyoeW keâes megvekeâj Hebef[le njerjece ÛeeQkeâ HeÌ[e Lee. Gmekesâ Mejerj ceW Fme lejn mes efyepeueer oewÌ[ves ueieer pewmes efkeâ keâeues yeeoueeW kesâ yeerÛe ceW efyepeueer mejkeâleer ngF& efoKeeF& osleer nw. Gmekesâ Ûesnjs Hej keâF& YeeJe GYejs Deewj GYej keâj Ûeues ieÙes. ieebJe ceW keâesF& Yeer Gmekeâer yeele keâes veneR keâešlee nw. uesefkeâve Ùen lees ØeMve Hej ØeMve efkeâÙes pee jne nw. Ssmes ØeMve pees efkeâ keâYeer efkeâmeer ves Deepe lekeâ Gmemes efkeâÙes ner veneR. uesefkeâve Ùen meesnve lees Menj peekeâj Ûeeueekeâ yeve ieÙee nw. njerjece ves Skeâ yeej meesnve keâer Deesj osKee Deewj efHeâj Jen DeHeves Ûesnjs Hej cegmkeâeve ueeves keâe HeÇÙelve keâjles ngS yeesuee, ‘‘keâue legcnejs efHelee cesjs meHeves ceW Deekeâj keânves ueies Les, efkeâ Hebef[le peer cesjs yeÛÛeeW mes jpeeF&-ieöe efYepeJee oes. keäÙeeWekf eâ yewlejCeer Heej keâjves kesâ efueS Gvekeâe vebyej DeYeer veneR DeeÙee nw. FmeefueS peye lekeâ Gvekeâe vebyej veneR Deelee nw leye lekeâ Jes Yeer DevÙe ueesieeW kesâ meeLe DeHeveer yeejer keâe Fble]peej keâjles ngS Ûewve mes meesvee Ûeenles nQ.’’ ‘‘Ùen lees keâceeue nes ieÙee Heb[le peer. Jes efHelee cesjs Les Deewj meHeves ceW DeeÙes DeeHekesâ. jpeeF&-ieöe ceebievee ner Lee lees ncemes ceebieles. nceejs meHeves ceW Deeles. keâceeue nw...’’ ÛeeQkeâles ngS meesnve ves keâne. ‘‘meerOeer meer yeele nw pepeceeve. Deiej legceves DeHeves efHelee keâes Deefive oer nesleer lees ve Jes cesjs meHeves ceW Deeles Deewj ve ner efyemlej ceebieles. yeefukeâ Jes Deye lekeâ yewlejCeer Heej keâj meerOes mJeie& Ûeues ieÙes nesles.’’

peveJejer-petve 2014 130


‘‘lees keäÙee DeYeer lekeâ nceejs efHelee yewlejCeer Heej veneR keâj HeeÙes?’’ velLeer ves DeHevee efmej Kegpeeles ngS keâne. ‘‘veneR pepeceeve, meejer mecemÙee lees Fmeer yewlejCeer Heej ves KeÌ[er keâj jKeer nw. DeHeves efHelee keâer lesjnJeeR ceW pees meeceeve legce oeve keâjesies Jener meeceeve lees Jes ieeÙe keâer HetbÚ Hej yeebOe keâj yewlejCeer Heej keâjWies. lees Deye ceQ meeceeve efueKeJeeTb pepeceeve?’’ meesnve ves ]keâe]iepe-Hesve neLe ceW efueÙee lees njerjece ves keâne, ‘‘efueKees pepeceeve, Oeesleer, kegâlee&-He]peecee (yewlejCeer Heej keâjles Jekeäle legcnejs efHelee FvneR keâHeÌ[eW keâes HenveWies.) meele vebyej keâe petlee, Skeâ ueQoer ieeÙe, Skeâ oce efÛeš me]Hesâo (me]Hesâo ieeÙe keâes osKeles ner osJelee neLe peesÌ[ keâj KeÌ[s nes peeles nQ Deewj Deeoceer ieeÙe keâer hetbÚ HekeâÌ[ keâj meerOes mJeie& ueeskeâ Ûeuee peelee nw.) HešÌ[e, jpeeF&-ieöe, keâbyeue yeefÌ{Ùee Jeeuee efmeievesÛej keâbHeveer keâe, keâce mes keâce HeebÛe efkeâuees osmeer Ieer, meesvee-Ûeeboer (Hegjeveer keâeve keâer yeeefueÙeeb Yeer neW lees Ûeuesiee. keäÙeeWefkeâ cejles Je]keäle legceves DeHeves efHelee kesâ cegbn ceW meesvee veneR jKee Lee.) HeebÛe keâebmeer keâer LeeefueÙeeb, HeebÛe ueesšs, HeebÛe efieueeme, Deewj Skeâ leebyes keâer ieeiej. Fve meYeer kesâ meeLe keâce mes keâce FkeäÙeeJeve-FkeäÙeeJeve ®HeÙes Deueie mes. Jewmes DeHeves efHelee keâes yewlejCeer Heej keâjJeeves kesâ efueS legce efpeleves ®HeÙes DeefOekeâ jKe mekeâes Jes Yeer keâce ner nQ. Fmemes ce=lekeâ keâer Deelcee keâes Meebefle efceueleer nw. pees Yeer ®HeÙes legce ÛeÌ{eJes ceW ÛeÌ{eDeesies Jes meye kegâyesj kesâ ]Kepeeves ceW pecee nesles nQ. Deiej legce Ùes meye Ûeer]peW veneR oesies lees legcnejs efHelee kesâ efueS ØesleÙeesefve keâe Éej Kegue peeÙesiee.’’ njerjece kesâ cegbn mes SkeâeSkeâ ØesleÙeesefve keâe veece megvekeâj meesnve DeÛeevekeâ ner efleueefceuee G"e Lee. Gmekesâ Ûesnjs keâe jbie ]Heâerkeâe HeÌ[ ieÙee Lee. meesnve kesâ Ûesnjs keâes osKekeâj njerjece ves keâne, ‘‘kegâÚ HejsMeeve mes ueie jns nes pepeceeve. keäÙee yeele nw?’’ ‘‘Ssmee kegâÚ veneR nw Heb[le peer. yemme...efHelee peer keâer Ùeeo Dee ieÙeer Leer.’’ ‘‘DeÛÚe pepeceeve Ûeuelee ntb. DeYeer DevÙe ieebJeeW ceW Yeer peevee nw. FmeefueS ceQ Deye lesjnJeeR kesâ ner efove DeeTbiee. neb, Skeâ yeele keâe OÙeeve jKevee, petlee meele vebyej keâe ner ueevee. Deiej kegâÚ meeceeve jn Yeer peeÙesiee lees efHeâj cebieJee ueWies.’’ keânkeâj njerjece Ûeuee ieÙee lees meesnve ves Gmekesâ HewjeW keâer Deesj osKee, Gmekesâ oeÙeW Hewj keâe petlee keâF& peieneW mes efmeuee ngDee Lee. uesefkeâve GbieefueÙeeW kesâ yeerÛe ceW Hebâmeer meeceeve keâer efuemš keâes osKekeâj Gmekeâe efmej Ûekeâjeves ueiee Lee. DeÛeevekeâ ner Gmekeâe neLe Deheveer pesye Hej Ûeuee ieÙee Lee. kegâÚ osj lekeâ Jen DeHeveer pesye keâes ššesuelee jne Deewj efHeâj Jen meesÛe ceW [tye ieÙee Lee.

131 peveJejer-petve 2014

efkeâme lejn mes, Deewj kewâmes Jen Flevee meeje meeceeve ]Kejerosiee? Gmekesâ Heeme lees Fleves ®HeÙes nQ ner veneR. Deiej Gmeves ieebJe ceW efkeâmeer mes keâ]pex kesâ efueS keâne Deewj Gmeves Ùen keân efoÙee efkeâ DeHeves efHelee keâer lesjnJeeR Hej legce Keeueer neLe leceeMee osKeves DeeÙes nes leye Jen Gmes keäÙee Gllej osiee? Jewmes Yeer ueesie meesÛe jns neWies keâer meesnve ieebJe DeeÙee nw lees Jen {sj meejs ®HeÙes ueskeâj DeeÙee nesiee. uesefkeâve Jen lees efouueer ceW cenerves kesâ cee$e Ûeej n]peej ®HeÙes keâceeves Jeeuee veewkeâj nw. efHelee keâer lesjnJeeR kesâ efueS Heb[le Flevee meeje meeceeve cebieJee uesiee Ùen lees Gmeves meesÛee ner veneR Lee. ceeefuekeâ Yeer Flevee ueerÛeÌ[ (keâbpetme) efvekeâuee efkeâ yeej-yeej keânves kesâ yeeo Yeer Gmeves leerve n]peej ®HeÙeeW mes THej Skeâ Yeer ®HeÙee veneR efoÙee. yeefukeâ ®HeÙes osles ngS Jen keânves ueiee efkeâ, ‘‘yesše meesnvee, efpemes cejvee Lee Jen lees cej ieÙee. uesefkeâve cesje OebOee ÛeewHeš cele nesves osvee. cesjer ogkeâeve lesjs ner Yejesmess Ûeue jner nw. lesjs ieebJe mes Deeles ner ceQ lesjer leveKee HeebÛe n]peej ®HeÙes keâj otbiee.’’ DeHeves neLeeW ceW Heb[le Éeje efueKeeÙeer ieÙeer efuemš keâes osKeles ngS meesnve lejn-lejn keâer yeeleW meesÛe jne Lee. uesefkeâve Skeâ yeele Deye Yeer Gmekeâer mecePe ceW veneR Dee jner Leer efkeâ Gmekesâ efHelee veew vebyej keâe petlee Henveles Les. efHeâj njerjece Gmemes meele vebyej keâe petlee keäÙeeW cebieJee jne nw? keäÙee yewlejCeer Heej keâjves kesâ efueS Gmekesâ efHelee keâe Hewj kegâÚ Ieš ieÙee nw. Gmes KeÙeeueeW ceW [tyes osKekeâj velLeer ves keâne, ‘‘keäÙee meesÛe jns nes oöe?’’ ‘‘velLeer ceQ meesÛe jne Lee efkeâ efHelee keâer lesjnJeeR Hej ueesieeW keâes Keevee efKeueeves Je Flevee meeje meeceeve uesves kesâ efueS nceejs Heeme Fleves ®HeÙes veneR nQ. cegPes ueielee nw efkeâ Heb[le ves ]pe¤jle mes ]pÙeeoe meeceeve cebieJee efueÙee nw.’’ ‘‘DeeHekesâ Heeme efkeâleves ®HeÙes nQ oöe?’’ keânles ngS velLeer keâer ve]pejW meesnve kesâ Ûesnjs Hej Fme lejn mes efškeâ ieÙeer LeeR pewmes efkeâmeer yeepe keâer ve]pejW DeekeâeMe mes ]peceerve Hej oevee Ûegieles ngS efkeâmeer efÛeefÌ[Ùee Hej efškeâ peeleer nQ. ‘‘let lees peevelee ner nw velLeer efkeâ cegPes efkeâleveer leve]Kee efceueleer nw. ceQves lees ceeefuekeâ mes ome n]peej ®HeÙes ceebies Les. uesefkeâve Gme ueerÛeÌ[ Deeoceer ves leerve n]]peej mes ]pÙeeoe cegPes kegâÚ Yeer veneR efoÙee. Gve leerve n]peej ceW mes lees cesje Deeves keâe efkeâjeÙee Yeer ueie ieÙee nw.’’ keânles ngS meesnve pesye ceW mes ®HeÙes efvekeâeue keâj efieveves ueiee lees velLeer keâes ueiee efkeâ oöe kesâ Heeme ®HeÙes lees nQ uesefkeâve oöe yeleevee veneR Ûeenles. ®HeÙes efievekeâj DeHeveer pesye ceW jKeles ngS meesnve ves keâne,

keâneveer efJeMes<eebkeâ


‘‘ieguee velLeer Fve HeÛÛeerme meew ®HeÙeeW ceW Deye keäÙee nesiee? meyemes p] Ùeeoe ®HeÙes lees ieeÙe Je efyemlej yeveeves Hej ueieWies. let ceecee kesâ Heeme Ûeuee pee. MeeÙeo ceecee Fme meceÙe nceejer kegâÚ ceoo keâj oW.’’ ‘‘DeeHe "erkeâ keân jns nQ oöe. uesefkeâve ceecee nceejer keâesF& ceoo veneR keâjsiee. keäÙeeWefkeâ efHelee keâer yeerceejer kesâ meceÙe ceeb ceecee mes kegâÚ ®HeÙes ueeÙeer Leer pees efkeâ nce DeYeer lekeâ JeeHeme veneR keâj mekesâ. uesefkeâve ceecee ves MeceMeeve ceW cegPes Oeerjpe osves keâer yepeeÙe cegPemes keâne efkeâ. ‘cejves Jeeuee lees cej ieÙee velLeer, uesefkeâve cesjs ®HeÙes peuoer ueewše osvee. uesve-osve kesâ efyeieÌ[les ner efjMleeW ceW ojej HeÌ[ peeleer nw.’ ceecee kesâ MeyoeW keâes megvekeâj Gme Je]keäle cegPes ueiee efkeâ Jes cegPemes ®HeÙeeW kesâ efueS veneR keân jns nQ, yeefukeâ Jes efÛelee ceW jKes efHelee kesâ Mejerj mes Gvekeâe keâuespee PebPeesÌ[ jns nQ.’’ ‘‘lees efHeâj nce HebÛeeÙele mes keâ]pee& ues uesles nQ?’’ ‘‘HebÛeeÙele mes Yeer keâ]pee& veneR efceuesiee oöe. HebÛeeÙele kesâ Kepeeves mes Skeâ ner yeej ®HeÙes efceueles nQ. pees efkeâ ceQves efHelee kesâ cejves Hej ues efueÙes Les. Deewj Deye Jes ®HeÙes cegPes efHelee keâer lesjnJeeR kesâ yeeo ueewševes nQ. ceQ lees meesÛe jne Lee efkeâ oöe kesâ ieebJe Deeves Hej meye "erkeâ nes peeÙesiee. uesefkeâve cegPes Ùen Helee veneR Lee efkeâ oöe Keeueer neLe ner ieebJe Ûeues DeeÙeWies.’’ ‘‘Jeneb keâesF& HesÌ[ Hej ®HeÙes veneR ueieles velLeer. Dejs Jeneb kesâ ]KeÛes& efkeâleves nQ? Ùen let veneR peevelee. cenbieeF& ves meyekeâer Ssmeer-lewmeer Hesâj jKeer nw. efHeâj Ûeej n]peej ceW neslee ner keäÙee nw? nj cenerves Ùeneb Yeer kegâÚ ve kegâÚ Yespelee ner jnlee ntb.’’ ‘‘efkeâlevee Yespee nw DeeHeves Deepe lekeâ nceejs efueS? Ùener keâYeer oes meew lees keâYeer cegefMkeâue mes HeebÛe meew. Fleves cesb Iej keâe ]KeÛee& Ûeuelee nw keäÙee?’’ ‘‘let veneR mecePesiee velLeer. Menj keâer DeHes#ee Ùeneb ieebJe ceW Flevee ]KeÛee& veneR neslee. jnves kesâ efueS efkeâjeÙee veneR osvee HeÌ[lee. Keeves kesâ efueS ]peceerve ceW Yeer kegâÚ ]Heâmeue nes ner peeleer nw. Ûeej n]peej ®HeÙeeW ceW keâneb-keâneb osKetbiee ceQ?’’ ‘‘DeeHe Yetue keâj jns nQ oöe. ieebJeeW ceW yengle kegâÚ osKevee HeÌ[lee nw. Menj ceW lees Deeoceer DeHeves lekeâ ner meerefcele nes peelee nw. uesefkeâve ieebJe ceW veeles-efjMlessoejer meye osKeveer HeÌ[leer nw. MeeoeryÙeen, peervee-cejvee meye osKevee HeÌ[lee nw. Meeoer kesâ meer]peve ceW vÙeeslee osles-osles ner neueele ]Kejeye nes peeles nQ.’’ ‘‘let lees yenme Hej Glej DeeÙee nw velLeer. Dejs...ceQ peeveyetPekeâj ®HeÙes veneR ueeÙee keäÙee?’’ ‘‘oöe DeeHe efHelee kesâ cejves kesâ yeeo Dee jns nes, Flevee lees meesÛeles efkeâ efHelee keâer lesjnJeeR Hej efkeâlevee ]KeÛee& DeeÙesiee. keâneR mes Deewj pegieeÌ[ keâj uesles. keâ]pee& lees efoÙee ner peeÙesiee. uesefkeâve

keâneveer efJeMes<eebkeâ

DeYeer lees F]p]pele yeÛeeveer cegefMkeâue nes jner nw. Helee venerb keäÙeeW efHelee keâes Yeer Fmeer meceÙe cejvee Lee?’’ ‘‘ceQves yengle keâesefMeMe keâer velLeer uesefkeâve keâneR mes keâ]pee& veneR efceuee.’’ ‘‘lees efHeâj DeeHe Yeer cesjer ner lejn ieebJe ceW Deekeâj keäÙeesb veneR jn uesles oöe. oesveeW YeeF& ÙeneR ieebJe ceW jn ueWies. efHelee kesâ cejves kesâ yeeo lees Deye ceQ Yeer efyeukegâue Dekesâuee nes ieÙee nbt. ceeb keâer oesveeW DeebKeeW ceW ceesefleÙeeefyebo HeÌ[ Ûegkeâe nw. Gmekeâe Fuee]pe Yeer keâjJeevee nw. ieebJe ceW jnkeâj ceQ lees HeÚlee jne ntb oöe. DeeHe oesÛeej efove yeeo Ûeues peeÙeWies Deewj ueesieeW keâer yeeleeW keâes megveves kesâ efueS jn peeTbiee ceQ. HebÛeeÙele peye keâ]pee& ceebiesieer lees keâneb mes otbiee ceQ?’’ velLeer kesâ MeyoeW keâes megvekeâj meesnve keâmecemee keâj jn ieÙee Lee. ceve ceW efJeÛeej DeeÙee efkeâ Jen DeYeer Fmeer Je]keäle velLeer keâes oes-Ûeej Oej os. yengle Ûekeâ-Ûekeâ keâjves ueiee nw. meeues keâes leceer]pe veneR nw DeHeves mes yeÌ[eW mes yeele keâjves keâer. uesefkeâve leYeer ]KÙeeue DeeÙee efkeâ FmeceW velLeer keâe keäÙee oes<e? Jen pees keân jne nw "erkeâ ner keân jne nw. efHelee Dekesâues Gmeer kesâ lees veneR Les. Deiej Jen efouueer ceW ve jnkeâj ieebJe ceW ner jnlee lees pees kegâÚ efHelee kesâ cejves Hej velLeer ves efkeâÙee nw Jen meye Gmeer keâes keâjvee HeÌ[lee. Gmeves yengle yeÌ[er ]ieueleer keâj oer pees efkeâ Jen efHelee keâer lesjnJeeR mes Henues ner ieebJe Dee ieÙee. Deiej Jen lesjnJeeR kesâ yeeo Deelee lees Jen Fve meejer cegmeeryeleeW ceW lees ve HeÌ[lee. velLeer ves efHelee keâer yeerceejer mes ueskeâj Deye lekeâ pewmes efveYeeÙee nw Deeies Yeer efveYee ueslee. ‘‘Deye nce keäÙee keâjW oöe?’’ ‘‘ceeb kesâ Heeme keâesF& pesJej nQ keäÙee?’’ ‘‘veneR oöe. ceeb keân jner Leer efkeâ kegâÚ pesJej DeeHekeâer Meeoer kesâ meceÙe yesÛe efoÙes Les. Deewj yeÛes-KegÛes pesJej cesjer Meeoer ceW efyekeâ ieÙes Les.’’ ‘‘velLeer kesâ MeyoeW keâes megvekeâj meesnve efmej mes ueskeâj HewjeW lekeâ efnue ieÙee Lee. Gmekeâer mecePe ceW veneR Dee jne Lee efkeâ Deye Jen keäÙee keâjs? efHeâj Yeer Gmeves velLeer keâes otmejs ieebJeeW ceW Yeer Yespee uesefkeâve Gmes keâneR mes Yeer ®HeÙes veneR efceues. keâe]Heâer osj lekeâ meesÛeves kesâ yeeo Jen ieebJe mes kegâÚ otj meÌ[keâ Hej keâece keâjves Jeeues vesHeeefueÙeeW keâer yemleer ceW Ûeuee ieÙee Lee. keâYeer Gme yemleer ceW Gmekesâ efHelee keâe vesHeeefueÙeeW kesâ meeLe G"vee-yew"vee Lee. Iej ceW keâesF& Yeer lÙeesnej ceveeÙee peelee Ùee efHeâj keâesF& Yeer ]KegMeer keâe keâece neslee lees Gmekesâ efHelee vesHeeefueÙeeW keâes Yeer yegueeJee Yespeles. Deiej efkeâmeer keâejCe JeMe Jes Yetue peeles lees Gvekesâ efueS Keevee GvneR kesâ IejeW ceW HengbÛee efoÙee peelee Lee. efpeme efove Gmekesâ efHelee cejs

peveJejer-petve 2014 132


Gme efove meYeer vesHeeueer ce]peotjeW ves keâece keâjvee yebo keâj efoÙee Lee. Meece keâes efkeâmeer keâe Yeer Ûetune veneR peuee Lee. Jen yeÌ[er osj lekeâ Gvekesâ meeLe yeeleW keâjlee jne. pees Yeer vesHeeueer Gmes efceuee Jener Gmekesâ efHelee keâer yeÌ{–ÛeÌ{ keâj leejer]Heâ keâjves ueielee. DeHeves efHelee kesâ nesles ngS peye keâYeer Jen ieebJe Deelee lees Jen Yeer Gvekeâer Pegiieer yemleer keâer Deesj Ûeuee peelee Lee. GvnW oe¤ Heerles ngS Je veeÛeles ieeles osKekeâj Jen meesÛelee efkeâ meÌ[keâ Hej keâece keâjles ngS Yeer efpeleves Jes ueesie ]KegMe nQ MeeÙeo ner ogefveÙeeb ceW keâesF& Flevee ]KegMe nesiee. keâYeer-keâYeer Jen Yeer Gvekesâ meeLe yew"keâj meerHe Kesueves ueielee Lee. Gmes osKekeâj Jes meYeer Gmes HenÛeeve ieÙes Les. pees ueesie Gmekesâ meeLe meerHe Kesuee keâjles Les Jes Deepe Yeer Gmes Henues keâer ner lejn ieues efceue jns Les. leYeer Gmes Yeesj yeneogj Deelee efoKeeF& efoÙee. Jen DeHeves ieues ceW ueeue ieceÚe [eues Gmeer keâer Deesj Dee jne Lee. ‘‘Dejs kewâmes nes yeneogj?’’ ‘‘"erkeâ ntb.’’ ‘‘keâneb mes Dee jns nes? legcnejs ceeLes Hej efleuekeâ osKe keâj lees ueie jne nw pewmes efkeâ legce keâesF& MegYe keâece keâjkesâ Dee jns nes?’’ ‘‘neb js meesnvee, Jees yecejeÌ[er Kegmmee keâer yent metueer nes jKeer nw. Deepe Gmes Heeveer Hej ueiee DeeÙee ntb. leerve ueÌ[keâeW kesâ yeeo ueÌ[keâer ngF& nw.’’ ‘‘let Ùen Heb[le keâe keâece keâye mes keâjves ueiee nw? legcneje Jen vesHeeueer Heb[le lees keâneR Yeer efoKeeF& veneR os jne nw.’’ ‘‘nj efkeâmeer keâes Skeâ ve Skeâ efove YeieJeeve kesâ Heeme peevee neslee nw meesnvee. pewmes lesjs efHelee ieÙes Jewmes ner Heb[le Yeer Ûeuee ieÙee. Heb[le keâe Ùeneb keâesF& veneR Lee. Gmekesâ yeeo cebefoj metvee nes ieÙee lees ceQ Gmekeâer osKee-osKeer cebefoj keâe keâece keâjves ueiee. Gmekeâer ef]keâleeyeeW keâes HeÌ{ves ueiee. peye ueesie Gmes peerves ceW, cejves ceW, yegueeles Les. leye ceQ ner Gmekesâ meeLe neslee Lee. Gmekesâ yeeo ueesie cegPes Heb[le keânkeâj yegueeves ueies. uesefkeâve ceQ Heb[le venerb ntb.’’ keânkeâj Jen ner...ner keâjkesâ nbmeles ngS yeesuee, ‘‘peye efkeâmeer keâes keâesF& Heb[le veneR efceuelee ve meesnvee lees ueesie cegPes yegueekeâj ues peeles nQ. LeesÌ[e-yengle ef]keâleeye keâes HeÌ{les ngS ceQ ueesieeW keâe keâece Ûeuee ner ueslee ntb.’’ meesnve Gmekesâ meeLe yeÌ[er osj lekeâ yew"s yeeleW keâjlee jne. Fmeer yeerÛe Yeesj yeneogj ves oe¤ keâe HeGDee leLee keâebÛe kesâ oes efieueeme efvekeâeue keâj Gmekesâ meeceves jKeles ngS keâne, ‘‘yengle efoveeW yeeo DeeÙee nw let, ues ieuee lej keâj ues.’’

133 peveJejer-petve 2014

‘‘veneR yeneogj. DeYeer lees efHelee keâer lesjnJeeR Yeer veneR ngF& nw.’’ ‘‘yeggje cele ceevevee meesnvee. cejves Jeeuee lees cej ieÙee. uesefkeâve peerves Jeeues lees Gmekesâ meeLe veneR cej mekeâles ve? Fve HeneÌ[eW keâer "b[ Deiej legPes HekeâÌ[ ieÙeer ve lees efHeâj peervee cegefMkeâue nes peeÙesiee. efHeÙesiee lees leeT keâes kegâÚ HeueeW kesâ efueS Yetue peeÙesiee.’’ meesnve kegâÚ osj lekeâ lees meesÛelee jne Deewj efHeâj Jen yeneogj kesâ meeLe Heerves ueiee Lee. peye Jen JeeHeme Deeves ueiee lees yeneogj ves keâne, ‘‘®HeÙeeW keâes ÚesÌ[keâj cesjs ueeÙekeâ keâesF& mesJee nes lees yeleevee meesnvee.’’ Gme jele meesnve keâes yengle DeÛÚer veeRo DeeÙeer. Jen Yetue ieÙee Lee efkeâ efHelee keâes yewlejCeer Heej ueieeves kesâ efueS Gmekeâes Skeâ me]Hesâo ieeÙe Yeer uesveer nw. uesefkeâve peye lesjnJeeR keâe Skeâ efove Mes<e jn ieÙee lees megyen-megyen Heb[le ves Gmekeâe ojJee]pee KešKešeles ngS keâne, ‘‘pepeceeve keâue legcnejs efHelee yewlejCeer Heej keâjles ngS mJeie& peeÙeWies. meeceeve ues DeeÙes ve? Ùeeo jKevee ieeÙe, efyemlej, petlee, keâesF& Yeer meeceeve jnves ve HeeÙes.’’ ‘‘Heb[le peer DeÛÚe ner ngDee pees efkeâ DeeHe Dee ieÙes nQ. DevÙeLee ceQ DeeHekesâ Heeme Deeves Jeeuee Lee. Heb[le peer DeeHeves pees efuemš cegPes oer nw Jen kegâÚ keâce veneR nes mekeâleer. Ùee efHeâj efHelee kesâ yewlejCeer Heej keâjves keâe keâesF& otmeje memlee GHeeÙe veneR nw?’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ


‘‘nw ve pepeceeve...nw... otmeje GHeeÙe Yeer nw. HeebÛe yeÇeåceCeeW keâes Yeespeve keâjJeekeâj GvnW Skeâ-Skeâ ueQoer ieeÙe oeve keâjves mes legcnejs efHelee keâe yewlejCeer Heej keâe jemlee Deewj Yeer Deemeeve nes peeÙesiee. Jes meerOes mJeie&ueeskeâ mes nesles ngS yeÇÿe ueeskeâ keâes Ûeues peeÙeWies.’’ hebef[le keâer yeeleW megvekeâj meesnve kesâ ceeLes Hej Hemeervee Úuekeâves ueiee Lee. Gmeves DeHeves ceeLes Hej neLe Hesâje lees neLe keâer GieefueÙeeW Hej ieerueeHeve mHe° ¤He mes efoKeeÙeer osves ueiee Lee. ‘‘keäÙee ngDee pepeceeve? keäÙee meesÛeves ueies?`` ‘‘Hebef[le peer Deiej Fme efuemš ceW mes kegâÚ meeceeve pewmes ieeÙe, efyemlej, ieeiej kegâÚ keâce nes peelee lees...lees...ceQ..’’ ‘‘Jeen! pepeceeve Jeen! efHelee keâes yewlejCeer Heej keâjJeeves kesâ efueS efouueer mes ieebJe DeeÙes nes Deewj meeceeve keâce keâjJee jns nes? keäÙeeW DeHeves efHelee keâes vejkeâ ceW Yespe jns nes? efyevee ieeÙe kesâ lees legcnejs efHelee yewlejCeer Heej veneR keâj mekeâles. Deiej Jes keâjves keâer keâesefMeMe Yeer keâjWies lees GvnW ceiejceÛÚ yeerÛe ceW ner Kee peeÙesiee. efHeâj legcnejs efHelee HeÇsle yevekeâj legcnejs Iej ceW legcnW ner Ûewve mes veneR jnves oWies. Deiej legceves DeHeves neLeeW mes DeHeves efHelee keâes Deefive oer nesleer lees keâF& meeceeve keâce nes peelee. efHelee keâes yewlejCeer Heej keâjJee osves mes legcnejer meele HeerefÌ{Ùeeb HeeHe cegkeäle nes peeÙeWieer.’’ ‘‘uesefkeâve Heb[le peer ceQ Flevee meeje meeceeve veneR uee mekeâlee.’’ ‘‘Dejs...kewâmes pepeceeve nes legce? ueesieeW ves lees DeHeves ceelee-efHelee keâes yewlejCeer Heej keâjJeeves kesâ efueS DeHeves Iej lekeâ efiejJeer jKe efoÙes nQ.’’ Hebef[le keâer yeeleeW keâes megvekeâj meesnve keâe ceeLee PevePevee ieÙee Lee. efHeâj Yeer Gmeves Meeble mJej ceW keâne, — ‘‘uesefkeâve ceQ Hetbâkeâ PeesHeÌ[er osKe leceeMee Jeeueer keâneJele ÛeefjleeLe& veneR keâj mekeâlee.’’ ‘‘lees cele keâjes ve.’’ njerjece ves lewMe ceW Deekeâj keâne, ‘‘legcnejs efHelee mJeie& peeÙeW Ùee vejkeâ, Yetle yeveW Ùee HeÇsle, cesjer mesnle Hej keâesF& ]Heâke&â venerb HeÌ[lee. Skeâ yeele Deewj yelee oslee ntb pepeceeve efkeâ ieebJe Jeeues legcnejs efHelee keâer lesjnJeeR keâe Yeespeve ieÇnCe veneR keâjWies.’’ ‘‘keäÙeeW Heb[le peer?’’ megvekeâj meesnve mevve jn ieÙee Lee. ‘‘keäÙeeWefkeâ efpeme Iej ceW yeÌ[s yesšs kesâ Éeje efHelee keâer efÛelee keâes Deefive veneR oer peeleer nw lees Jen Iej ncesMee DeÚtle ner jnlee nw. GmeceW jnves Jeeues ueesie DeÚtle nesless nQ, Deewj Jes leye lekeâ DeÚtle jnWies peye lekeâ Jes DeHeveer Megefæ kesâ efueS Fkeäkeâerme yeÇeåceCeeW keâes Fkeäkeâerme ieeÙeeW kesâ meeLe meesvee-Ûeeboer oeve veneR

keâneveer efJeMes<eebkeâ

keâjles. legcnejs efHelee keâes yewlejCeer Heej keâjJeeves kesâ Ûekeäkeâj ceW ceQ DeHevee yeÇÿe ueeskeâ ]Kejeye veneR keâj mekeâlee. DeHeves efHelee keâes yewlejCeer Heej keâjJeeves kesâ efueS efkeâmeer otmejs heb[le keâe yeboesyemle keâj uesvee. pew jece peer keâer pepeceeve peer.’’ keânles ngS Heb[le DeHeves Hewj Heškeâles ngS Ûeuee ieÙee Lee. peyeefkeâ meesnve keâer DeebKeeW kesâ Deeies DebOesje Úe ieÙee Lee. Jen ceve ner ceve ceW yeÌ[yeÌ[eÙee Lee efkeâ keâue lesjnJeeR keâe efove nw. mecePe ceW veneR Deelee efkeâ Jen efHelee keâes kewâmes yewlejCeer Heej keâjJeeÙes. Jen yeÌ[er osj lekeâ meesÛe ceW [tyee jne. Gmes ueiee efkeâ Deiej Jen Ùeneb Fmeer lejn mes yew"e jne lees Gmes efmej oo& nes peeÙesiee. Gmeves velLeer keâes DeHeves Heeme yegueekeâj keâne, ‘‘Heb[le lees Deeves keâes cevee keâj ieÙee velLeer.’’ ‘‘keäÙeeW...? keäÙee yeele nes ieÙeer oöe?’’ ‘‘ceQves Gmes kegâÚ meeceeve keâce keâjves kesâ efueS keâne yemme... uesefkeâve Jen Skeâ Yeer Ûeer]pe keâce keâjves keâes je]peer veneR Lee. keäÙee keâesF& Deewj Heb[le efceue peeÙesiee velLeer?’’ ‘‘veneR oöe. Skeâ Heb[le Deewj nw uesekf eâve Jen lees yengle p] Ùeeoe yeerceej nw. cesjs K] eÙeeue mes lees yeneogj mes yeele keâjkesâ osKees ve?’’ ‘‘uesefkeâve Jen Heb[le veneR nw velLeer.’’ ‘‘Deiej Ùener meesÛeles jnesies oöe lees efHelee keâer lesjnJeeR veneR nes HeeÙesieer. keâue efHelee keâer lesjnJeeR nw. Gmes yegueekeâj efHelee keâer lesjnJeeR keâjJee keâj Iej keâe MegefækeâjCe keâjJee uesles nQ. meYeer peeveles nQ efkeâ Jen Heb[le veneR nw uesefkeâve ueesie DeHevee keâece lees Gmemes keâjJee ner jns nQ ve?’’ ‘‘Deiej ieebJe JeeueeW ves keâesF& Sleje]pe efkeâÙee lees efHeâj keäÙee nesiee?’’ ‘‘pees nesiee osKee peeÙesiee.’’ velLeer keâer yeeleW megvekeâj meesnve ves yeneogj kesâ Heeme peekeâj peye Ùen keâne efkeâ Gmes Gmekesâ efHelee keâer lesjnJeeR kesâ efueS keâue nJeve keâjvee nw lees Jen men<e& ner lewÙeej nes ieÙee Lee. meesnve ves peye Gmes meeceeve kesâ efueS keâne lees yeneogj ves keâne, ‘‘Skeâ kegâlee&-He]peecee Deewj HeebÛe yele&ve, Skeâ Leeueer, Skeâ efieueeme, Skeâ keâšesjer, Skeâ ÛecceÛe Je Skeâ ueesše. nJeve meeceieÇer Je LeesÌ[e Ieer. Iej ceW ceer"e ]pe¤j yeveJee osvee.’’ yeneogj kesâ MeyoeW keâes megvekeâj meesnve ÛeeQkeâ HeÌ[e Lee. kegâÚ osj ]KeeceesMe jnves kesâ yeeo Jen yeesuee, ‘‘Deewj keâesF& Ûeer]pe lees venerb ÛeeefnS yeneogj...?’’ ‘‘veneR...meesnvee veneR... pees Deeoceer peuekeâj jeKe nes ieÙee. efpemes MeceMeeve ceW ceesšer-ceesšer uekeâefÌ[ÙeeW ceW jKeles ngS efyemlej keâer ]pe¤jle veneR HeÌ[er lees Deye Gmes efyemlej efkeâme efueS?

peveJejer-petve 2014 134


Hewj peuekeâj je]Ke nes ieÙes lees petles efkeâmeefueS? Ùes meye Ûeer]peW lees Mejerj keâes Deejece osves Jeeueer JemlegSb nQ. pees efpeme efove cej ieÙee Jen Gmeer efove yewlejCeer Heej nes ieÙee. Deiej DeHeves efoue keâer lemeuueer kesâ efueS legce kegâÚ ueesieeW keâes Yeespeve keâjJee mekeâes lees keâjJee osvee. keäÙeeWefkeâ legcnejs ceve keâes Ùen meblegef° efceue peeÙesieer efkeâ legceves DeHeves efHelee keâer lesjnJeeR kesâ efove kegâÚ oeve efkeâÙee nw. cesjs efnmeeye mes lees Ùes pees meeceves HeerHeue keâe HesÌ[ nw ve Fmes neLe peesÌ[es. Fmekesâ HelleeW keâes ÚgDees lees legcnejs efHelee DeHeves DeeHe ner yewlejCeer Heej ueie peeÙeWies.’’ yeneogj keâer yeeleW megvekeâj meesnve Gmeer Je]keääle yee]peej mes HeebÛe yele&ve, nJeve meeceieÇer ueskeâj Dee ieÙee Lee. uesefkeâve otmejs efove yeneogj keâes meesnve kesâ Iej ceW nJeve keâjles osKe ieebJe JeeueeW ceW Kegmej-Hegâmej nesves ueieer Leer. Deiej Heb[le ves nJeve veneR efkeâÙee lees meesnve kesâ efHelee keâer Deelcee keâes Meebefle veneR efceuesieer. ve Gmes mJeie& ner efceuesiee Deewj ve ner vejkeâ. yeefukeâ Jen Yetle yevekeâj ieebJe JeeueeW keâes [jelee jnsiee. Deiej njerjece ves cevee keâj efoÙee Lee lees F&Ì[e kesâ jecejlve Mecee& keâes ner yegueekeâj ues Deelee. Heeieue nw lees keäÙee ngDee? nw lees Heb[le ner ve. Gmes lees {bt{ves keâer ]pe¤jle Yeer veneR Leer. ÙeneR yee]peej ceW keâneR ve keâneR ues]Heäš-jeFš keâjles ngS Ùee efHeâj keâneR meÌ[keâ kesâ efkeâveejs HeÌ[e ngDee efceue peeÙesiee. Gmekeâe neLe HekeâÌ[keâj nJeve ceW kegâÚ DeengefleÙeeb [ueJee oslee lees nJeve Yeer nes peelee Deewj Gmekesâ efHelee yewlejCeer Heej Yeer nes peeles. Helee veneR yeneogj keâewve meer peele nw? ieebJe JeeueeW ceW lejn-lejn keâer yeeleW nesves ueieer LeeR. peyeefkeâ yeneogj ef]keâleeye Keesue Skeâ-Skeâ De#ej keâes oes-oes yeej HeÌ{les ngS nJeve keâjves ueiee Lee. nJeve keâjles ngS Jen keâF& yeej De#ej efceuee-efceuee keâj HeÌ{ves ueielee. uesekf eâve ieebJe keâe keâesF& Yeer Deeoceer nJeve ceW Meeefceue veneR ngDee. Deewj peye Yeespeve keâjves keâer yeejer DeeÙeer lees ieebJe Jeeues DeHeves-DeHeves IejeW ceW ogyekeâ ieÙes Les. ‘‘ieebJe Jeeues keânves Hej Yeer veneR DeeÙes velLeer. let pee Deewj vesHeeueer yemleer ceW mes meyekeâes Yeespeve kesâ efueS yeguee uee.’’ ‘‘nceW ieebJe JeeueeW keâes ]pe¤j yegueevee nesiee oöe. DevÙeLee Ùes ueesie nce Hej keâesF& Yeer pegcee&vee ueiee mekeâles nQ.’’ ‘‘uesefkeâve Jes DeeÙeWies kewâmes...?’’ ‘‘legce Fmekeâer efÛeblee cele keâjes oöe. Ùeneb keäÙee neslee nw Deewj keäÙee veneR. ceQves Fmekeâe Yeer Fble]peece keâj efueÙee nw. pees ueesie yeneogj keâes osKekeâj ]KegMe veneR nQ Jes ner Deye yeneogj keâer leejer]Heâ keâjles ngS ve]pej DeeÙeWies.’’ keânles ngS velLeer ueeše kesâ Iej ieÙee Deewj Gmes yegueekeâj ues DeeÙee Lee. meesnve keâer mecePe ceW veneR Dee jne Lee efkeâ velLeer keäÙee keâjvee Ûeenlee nw? uesekf eâve peye velLeer ves ueeše

135 peveJejer-petve 2014

ueIegkeâLee

Yet K e

Heâe®Ke ngmewve

Jen yeejn Ùee lesjn Je<e& keâer ueÌ[keâer Leer. Heâšs-hegjeves keâheÌ[s henves ngS. Ûesnje YetKe keâer Jepen mes kegbâYeueeÙee ngDee. oes efove mes YetKeer Leer FmeefueS Gmemes Ûeuee veneR pee jne Lee. meeceves nesšue Lee. Jen mekegâÛeeles ngS nesšue ceW Ûeueer ieÙeer. nesšue kesâ ceeefuekeâ mes Gmeves Keevee ceebiee. ceeefuekeâ ves Gmes osKee Deewj cegmkegâje efoÙee. nesšue keâe ceeefuekeâ Gmes Deboj ues ieÙee Deewj Gmes Keevee efKeueeÙee. ueÌ[keâer keâes ueiee keâer nesšue keâe ceeefuekeâ yengle ner oÙeeuet nw. hejbleg kegâÚ ner osj kesâ yeeo keâcejs ceW ueÌ[keâer kesâ ÛeerK] eves efÛeuueeves keâer DeeJee]peW ietpb eves ueieer. ‘DeefYeJÙeefòeâ’ heefueÙee keâueeb (Keerjer)-262902. cees. 9455368501 kesâ neLe ceW efieueeme HekeâÌ[eÙee lees meesnve ves ÛeeQkeâles ngS keâne, ‘‘Deepe efHelee keâer lesjnJeeR kesâ efove Ùen let keäÙee keâj jne nw velLeer?’’ ‘‘ceQ pees keâj jne ntb oöe Jen "erkeâ ner keâj jne ntb. Fve HeneÌ[er ieebJeeW ceW keâesF& efpeÙes Ùee keâesF& cejs Gmemes efkeâmeer keâes keâesF& Heâ]ke&â veneR HeÌ[lee. megyen-Meece, meesles-peeieles, Ùeneb nj efkeâmeer keâes oe¤ ÛeeefnS. DeHevee keâece keâjJeevee nes lees yeesleue Henues ÛeeefnS. pees ueesie yeneogj keâes osKekeâj DeHeves IejeW ceW ogyekeâ ieÙes nQ Jes ner oe¤ keâer iebOe metbIeles ngS Ùeneb ve]pej DeeÙeWies. efHelee lees Ûeues ieÙes. uesefkeâve nceW lees FvneR ieebJe JeeueeW kesâ meeLe jnvee nw, Deewj Deiej Fvekesâ meeLe jnvee nw lees Iej ceW keâesF& efpeÙes Ùee cejs oe¤ ]pe¤j ÛeeefnS. Meeoer-yÙeen, Hetpee-Hee" Deewj MeceMeeve ceW Yeer. velLeer kesâ MeyoeW keâes megvekeâj meesnve ]KeeceesMe nes ieÙee Lee. uesefkeâve velLeer ueeše keâes leye lekeâ efHeueelee jne. peye lekeâ oe¤ Gmes ÛeÌ{ veneR ieÙeer Leer. yemme...efHeâj keäÙee Lee...Jen Gve meYeer ueesieeW keâes yeguee ueeÙee Lee pees efyevee efHeÙes Yeespeve veneR keâj mekeâles Les. peye ueesieeW keâes Helee Ûeuee efkeâ meesnve oe¤ efHeuee jne nw lees Skeâ-Skeâ keâj meYeer ieebJe Jeeues Deekeâj oe¤ Heerves ueies Les. veMes ner veMes ceW Jes Keevee Keeves ueies. SÛe-78, veevekeâhegje, veÙeer efouueer-110021 cees : 995387426

keâneveer efJeMes<eebkeâ


megMeeble megefØeÙe keâer keâefJeleeSb Fbmheskeäšj ceeleeoerve kesâ jepe ceW (nefjMebkeâj hejmeeF& keâes meceefhe&le)

LeesÌ[e meeLe, LeesÌ[e nš keâj

efpeme omeJeW JÙeefòeâ keâes Heâebmeer ngF& Jen efveoex<e Lee Gmekeâe veece Gme veewJeW JÙeefòeâ mes efceuelee Lee efpeme hej cegkeâocee Ûeuee Lee efveoex<e lees Jen veewJeeb JÙeefòeâ Yeer Lee efpemes Dee"JeW JÙeefòeâ keâer efMevee]Kle hej hekeâÌ[e ieÙee Lee efpemes Skeâ meeleJeW ves HebâmeeÙee Lee pees ]Kego Ú"s keâer ieJeener keâer Jepen mes cegmeeryele ceW DeeÙee Lee.

Dees efØeÙes! Deheveer efvepelee ceW Yeer ceQ neslee ntb legcnejs LeesÌ[e meeLe Deewj LeesÌ[e legce mes nš keâj.

Ú"e Yeer keäÙee keâjlee Gmekesâ Thej Gme heebÛeJeW keâe oyeeJe Lee pees ]Kego ÛeewLes keâe efce$e Lee ÛeewLee Yeer efveoex<e Lee, leermeje Gmekeâe efjMlesoej Lee efpemekeâer yeele Jen šeue veneR heeÙee Lee otmeje leermejs keâe yee@me Lee efuene]pee Jen Yeer Gmes ‘vee’ veneR keân mekeâe Lee efveoex<e lees otmeje Yeer Lee Jen Gme nlÙee keâe ÛeMceoero ieJeen Lee efkebâleg Gmes henues ves OecekeâeÙee Lee

pewmes Deheveer DeekeâeMeiebiee ceW nw nceejer he=LJeer LeesÌ[er Deheves metÙe& kesâ meeLe Deewj LeesÌ[er Gmemes nškeâj.

henuee JÙeefòeâ ner Demeue nlÙeeje Lee efkebâleg henues kesâ efJe®æ ve keâesF& ieJeen Lee, ve meyetle FmeefueS Jen keâeb[ keâjves kesâ yeeo Yeer ceocemle meeb[-mee Keguee Ietce jne Lee mJeleb$e Yeejle ceW...

keâneveer efJeMes<eebkeâ

pewmes {ueles metjpe keâer Fme yesuee ceW KeÌ[er nw cesjer hejÚeFË LeesÌ[er cesjs meeLe Deewj LeesÌ[er cegPe mes nš keâj.

neb efØeÙes! keâYeer-keâYeer ceQ neslee ntb legcnejs LeesÌ[e meeLe Deewj LeesÌ[e legce mes nš keâj pewmes mJeie& mes efve<keâemeve kesâ yeeo Deeoce Lee LeesÌ[e nJJee kesâ meeLe Deewj LeesÌ[e Gmemes nškeâj.

Éeje ßeer SÛe. yeer. efmevne 5174, MÙeeceueeue efyeefu[bie, yemeble jes[, (efvekeâš heneÌ[iebpe), veÙeer efouueer-110055 cees. 9868511282/8512070086. F&-cesue : sushant1968@gmail.com

peveJejer-petve 2014 136


keâneveer

jeceueKeve og:Keer veneR nes hee jne [e@. jceekeâeble Mecee&

je

ceueKeve keâer ceeb Deheves YeieJeeve keâer hetpee keâjves kesâ yeeo Peesueer Hewâuee keâj Gvemes yeme Ùener ceebieleer jnleer Leer efkeâ Gmekesâ yesšs keâes efkeâmeer mejkeâejer o]H]eälej ceW meenye keâer kegâmeea hej yew"e os. Gmes helee Lee efkeâ Skeâ yeej Gmekeâe yesše meenye yeve ieÙee lees meejs oefjöj Oegue peeÙeWies. hej, jeceueKeve kesâ YeeiÙe ceW lees Ûehejemeer yevevee efueKee Lee, FmeefueS Jen Skeâ mejkeâejer keâeÙee&ueÙe ceW Ûehejemeer ueie ieÙee. Gmekeâer ceeb yengle Goeme nes ieÙeer Leer. uesefkeâve, Gmes efJeÕeeme Lee efkeâ Jen Skeâ ve Skeâ efove meenye yesšs keâer ceeb ]pe¤j keânueeÙesieer. jeceueKeve keâes veewkeâjer keâjles keâF& Je<e& nes Ûegkesâ Les. Fme oewjeve Gmekeâe keâF& meenyeeW mes heeuee heÌ[e Lee. peye Yeer hegjeves meenye keâer yeoueer nesleer Deewj veÙes meenye Deeves keâes nesles lees Jen meesÛelee MeeÙeo Ùes meenye Gmemes FbmeeveeW keâer lejn yelee&Je keâjWies. hej, nj yeej Gmes efvejeMee ner neLe ueieleer. Gmekeâer ef]keâmcele ceW lees yeme Ùener efueKee Lee efkeâ megyen mes ueskeâj jele lekeâ Kešles jnes, efHeâj Yeer yeele-yesyeele efPeÌ[efkeâÙeeb Deewj Heâškeâej Keeles jnes. keâYeer-keâYeer Jen Flevee hejsMeeve nes G"lee efkeâ veewkeâjer ÚesÌ[ keâj Iej yew"ves keâe ceve yevee ueslee, hej meòej keâes heej keâj Ûeueer ceeb keâer yeerceejer Deewj yeerJeer-yeÛÛeeW keâer ef]peccesoejer Gmes Ssmee ]keâoce G"eves mes jeskeâ uesleer. keâF& yeej Gmekesâ pesnve ceW Ùen meJeeue G"lee efkeâ keäÙee Fve meenyeeW keâer iegueeceer keâjles-keâjles ner Gmekeâer Gceü yeerle peeÙesieer. meÛe hetÚes lees Gmekeâer ]Kego keâer lees keâesF& ef]bpeboieer ner veneR jn ieÙeer Leer. meenye kesâ o]Heälej henbgÛeves mes henues o]Heälej henbgÛees, mee]Heâme]HeâeF& keâjes Deewj Gvekeâer Iebšer keâer DeeJee]pe hej yeboj keâer lejn veeÛeles jnes. ]HeâeFueW FOej-GOej ueeves ues-peeves Deewj meenye kesâ meejs ]keâeÙeos-yes]keâeÙeos Jeeues ngkeäce yepeeles-yepeeles hetjs Mejerj keâe mele efveÛegÌ[ peelee nw, hej keäÙee ce]peeue efkeâ meenye kesâ cegbn mes Meeyeemeer keâe Skeâ Meyo Yeer efvekeâues. neb, ]peje-]peje meer yeele hej [ebšves kesâ efueS ncesMee lewÙeej. Gmes ueielee, Jen Ssmee kegâòee yevee ieÙee nw pees DevÙeeÙe keâjves Jeeues hej Pehešvee lees otj iegje& Yeer veneR mekeâlee, yeme Gmes lees ieo&ve Pegkeâe keâj ncesMee hetbÚ ner efnueeveer nw. Gmes Ùeeo nw, Gmekesâ veewkeâjer mes ueieves kesâ kegâÚ efove yeeo ner keâhetj meenye keâe leyeeouee nes ieÙee Lee Deewj Gvekeâer peien efmebn meenye DeeÙes Les. Gvekeâer Iej-ie=nmLeer keâe meeceeve Skeâ yeÌ[s š^keâ ceW Yej keâj Gvekesâ mejkeâejer yebieues ceW DeeÙee Lee. š^keâ mes Gleejs meeceeve keâes Iej ceW ueieeves ceW meneÙelee kesâ efueS Gmes peye efmebn meenye kesâ Iej peeves kesâ efueS keâne ieÙee lees Gmeves Ùen keânles ngS mee]Heâ cevee keâj efoÙee Lee efkeâ Jen mejkeâejer veewkeâj nw. efkeâmeer keâe Iejsuet veewkeâj veneR. meenye lekeâ pewmes ner Ùen yeele henbgÛeer Jes efyeHeâj ieÙes Les. GvneWves Gmes yegueekeâj yegjer lejn [ebšles ngS keâne Lee — ‘‘keäÙee mecePelee nw let Deheves-Deehekeâes? Ùeeo jKevee DeYeer kegâÚ ner efove ngS nQ legPes veewkeâjer mes ueies. hetjer lejn šschejsjer veewkeâjer nw lesjer. Deiej keâue megyen "erkeâ ome yepes lekeâ Iej veneR hengbÛee lees ye]Kee&mle keâj otbiee, mecePes.’’ efmebn meenye keâer let-leÌ[ekeâ mes Deewj megyen Iej Deeves keâe Heâjceeve ]peejer keâj osves mes Gmekeâe ]Ketve Keewue G"e Lee. Gmes ueiee Lee, Jen Heâš heÌ[siee. hej Gmekesâ heefjCeece keâer keâuhevee mes Gmekeâer peyeeve leeuet mes efÛehekeâ keâj jn ieÙeer Leer Deewj otmejs efove megyen ome yepeves mes henues ner Jen meenye kesâ yebieues hej henbgÛe ieÙee Lee.

137 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. jceekeâeble Mecee& 10 ceF& 1950, Yejlehegj (jepemLeeve), Sce. S. (DeLe&MeeŒe), Sce. keâe@ce (efJeòeerÙe ØeyebOe), Sue Sue yeer, heerSÛe-[er (JeeefCepÙe) uesKeve : eqJeiele 30 Je<e& mes uesKeve keâeÙe& mes mebyeæ. uesKe, keâneefveÙeeb Deewj keâefJeleeSb ueieYeie meYeer Øeefleef‰le he$eheef$ekeâeDeeW ceW ØekeâeefMele. yeQefkebâie efJe<eÙeeW hej ‘keâe[& yeQefkebâie’, ‘efJeòeerÙe meceeJesMeve’, ‘yeQefkebâie efJeefJeOe DeeÙeece’ Deewj ‘yÙeepe cegòeâ yeQefkebâie’ (Fmueeceer yeQefkebâie) hegmlekeWâ ØekeâeefMele. JÙeeJemeeefÙekeâ mebØes<eCe efJe<eÙe hej hegmlekeâ Fbef[Ùeve FbbmšeršŸetš Dee@Heâ yeQkeâme& (Fbef[Ùeve FbmšeršdÙetš Dee@Heâ yeQefkebâie Sb[ HeâeFveWme) kesâ hee"Ÿe›eâce ceW Meeefceue. ØekeâeMeve : yeQefkebâie efJe<eÙeeW hej cetue ¤he mes efnboer ceW Glke=â° uesKeve kesâ efueS Yeejle mejkeâej kesâ efJeòe ceb$eeueÙe mes hegjmke=âle. DevÙe : keâF& keâneefveÙeeb Deewj keâefJeleeSb DeefKeue YeejleerÙe mlej hej hegjmke=âle, jepemLeeve mšsš S«ees Fb[mš^erpe keâe@heexjsMeve peÙehegj ceW keâeÙee&ueÙe DeOeer#ekeâ Deewj ØeMeemeefvekeâ DeefOekeâejer kesâ ¤he ceW ueieYeie 9 Je<e& lekeâ keâeÙe&. 1980 mes YeejleerÙe efj]peJe& yeQkeâ kesâ jepeYee<ee efJeYeeie ceW efJeefYeVe heoeW hej keâeÙe&. yeQkeâ kesâ Meer<e& ØeefMe#eCe mebmLeeve ‘yeQkeâme& ØeefMe#eCe ceneefJeÅeeueÙe’ ceW ueieYeie 12 Je<e& lekeâ keâeÙe& keâjles ngS yeQefkebâie #es$e kesâ Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW keâes ØeefMe#eCe osves kesâ DeueeJee yeQefkebâie #es$e keâer yeQefkebâie efJe<eÙeeW hej Skeâcee$e Øees]HesâMeveue efleceener heef$ekeâe ‘yeQefkebâie efÛebleve-DevegefÛebleve’ kesâ ØeJesMeebkeâ mes ueskeâj 7 Je<e& lekeâ mebheeove-ceb[ue kesâ meomÙe meefÛeJe kesâ ¤he ceW keâeÙe&. mebØeefle : mJeleb$e-uesKeve.

Gme efove kesâ yeeo lees Gmes efkeâmeer ve efkeâmeer keâece kesâ efueS meenye kesâ Iej ueieYeie jes]peevee Yespe efoÙee peelee. Gmes meyemes yeÌ[er keâes]Heäle lees leye nesleer peye o]Heälej Útšves kesâ yeeo Ùee Úgóer kesâ efove Gmes meenye kesâ Iejsuet keâeceeW kesâ efueS peevee heÌ[lee. Jen ceve cemeesme keâj jn peelee Deewj ceve ner ceve kegâÌ{lee ngDee meejs keâece efvehešelee jnlee. efmebn meenye kesâ peeves kesâ yeeo Yeer Gmes ]peje-meer Yeer efjÙeeÙele veneR efceueer Leer Deewj nj veÙes meenye kesâ meeLe Ùener efmeueefmeuee ]peejer jnlee DeeÙee. keâF& yeej Jen meesÛelee, keäÙee Deeoceer kesâ veece kesâ meeLe meenye keâe hegÚuuee ueieles ner, Gmekesâ Mejerj mes efoue ]ieeÙeye nes peelee nw Deewj oÙee, cecelee, menevegYetefle Deewj keâ®Cee pewmeer keâesceue YeeJeveeSb cej peeleer nQ. helee veneR, ceeb keäÙeeW Gmes meenye yeveles osKevee Ûeenleer nw. Gmes MeeÙeo helee veneR nw efkeâ meenye yeveves kesâ meeLe Deeoceer keâer DeeoceerÙele keâneR Kees peeleer nw. meenye lees meenye Gvekeâer cescemeenye Yeer Gvemes oes neLe Deeies efvekeâue peeleer nQ Deewj Deheves keâes Kegoe mes keâce veneR mecePeleeR. keâcejleesÌ[ keâece keâjves hej Yeer ]peje-]peje meer yeele hej Heâškeâejvee Deewj meenye mes efMekeâeÙele keâjkesâ [ebš heÌ[Jeevee Gvekeâe meyemes yeÌ[e Meieue yeve peelee nw. Gmes Ùeeo nw, efheÚues jefJeJeej keâes Gmes megyen mes ner meenye kesâ Iej peevee Lee. uesefkeâve, jele mes ner yeeefjMe nes jner Leer. Gmeves meesÛee Lee efkeâ megyen Gmekesâ peeves lekeâ yeeefjMe ®keâ peeÙesieer, hej Jen lees Deewj Yeer les]pe nes ieÙeer. hetjs Iej ceW efme]He&â Skeâ ner Úelee Lee efpemekeâer oes leeveW štšer ngF& LeeR Deewj GmeceW keâF& Úso nes ieÙes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Les. Gmes helee Lee efkeâ Fleveer les]pe yeeefjMe ceW Gme Úeles keâes ues peeves keâe keâesF& celeueye veneR Lee, Jen ueieYeie hetje Yeerie peeÙesiee. FmeefueS yeeefjMe ®keâves Ùee keâce nesves keâe Fble]peej keâjlee jne. yeeefjMe peye kegâÚ Oeerceer ngF& lees Jen legjble ner Iej mes efvekeâue heÌ[e. Úeles kesâ ÚsoeW mes šhekeâlee heeveer Gmekesâ yeeueeW mes ieg]pej keâj DeebKe, keâeve Deewj veekeâ keâe ]peeÙepee ueslee ngDee Gmekesâ keâheÌ[eW keâes Ùeneb-Jeneb mes efYeieesves ceW cemle Lee. FOej, jemles ceW peienpeien Yejs ngS heeveer ceW Gmekesâ hewj heÌ[les lees Heâšs petleeW ceW heeveer Yej peelee Deewj Gmekeâe Ûeuevee otYej nes peelee. efpelevee ner Gmekesâ Ûeueves ceW ®keâeJeš Deeleer, Gmekesâ ]keâoce keâebheves ueieles. Gmes helee Lee, Jen henues ner keâe]Heâer uesš nes ieÙee nw, Gme hej Gmekeâer Ùen efMeefLeue nesleer Ûeeue Gmes Deewj Yeer ues [tyesieer. Jen [jles-[jles yebieues hej hengbÛee lees yeenj keâece keâjles ceeueer ves Gmes henues ner Deeieen keâj efoÙee efkeâ meenye Deewj cescemeenye efkeâleveer ner yeej Gmes hetÚ Ûegkesâ nQ Deewj ]iegmmes ceW Yejs yew"s nQ. Dehevee Úelee Deewj petles yejeceos ceW jKe keâj Jen OeÌ[keâles efoue mes Deboj peeves keâer meesÛe ner jne Lee efkeâ leYeer cescemeenye Deewj meenye oesveeW ner ojJee]pes mes yeenj efvekeâueles ve]pej DeeÙes. pewmes ner Gvekeâer ve]pej Gme hej heÌ[er Jes oesveeW SkeâmeeLe YeÌ[keâ G"s — ‘‘legcnW yeesuee Lee ve Deepe peuoer Deeves keâes. helee nw, Iej ceW cesnceeve Deeves Jeeues nQ. n]peejeW keâece heÌ[s nQ, hej legcnW Fmemes keäÙee. Dejs, LeesÌ[e peuoer veneR efvekeâue mekeâles Les Iej mes? keäÙee efyeuueer jemlee keâeš ieÙeer Leer? Ûeghe keäÙeeW KeÌ[s nes? kegâÚ cegbn mes Hetâšes Yeer.’’ Gmekesâ Deboj Dee›eâesMe heveheves ueiee Lee, hej Jen

peveJejer-petve 2014 138


Flevee ner keân heeÙee — ‘‘meenye, Jees yeeefjMe yengle les]pe Leer...’’ Gmekeâer yeele hetjer nesves mes henues ner Jes yeesues Les — ‘‘yeeefjMe ner lees nes jner Leer, Deesues lees veneR heÌ[ jns Les Menj ceW. legcnW lees yeme keâece mes yeÛeves keâe yenevee ÛeeefnS. Ùen Yeer veneR meesÛeles efkeâ Deepe cesnceeve Deeves Jeeues nQ. Ûeuees, Deye Ùes yeneves ÚesÌ[es Deewj keâece mes ueie peeDees.’’ efHeâj, cescemeenye keâer lej]Heâ osKeles ngS GvneWves keâne Lee — ‘‘peeDees, Fmes keâece yeleeDees, henues ner yengle osj nes Ûegkeâer nw.’’ cegbn HegâueeÙes cescemeenye Deboj keâer Deesj cegÌ[ ieÙeer LeeR Deewj Jen cegbn ueškeâeÙes Gvekesâ heerÚs Ûeue efoÙee Lee. Yeeries keâheÌ[eW ceW keâece keâjles ngS Gmes efo]ke]äkeâle nes jner Leer Deewj "b[ Yeer ueie jner Leer. hej, Jen peuoer-peuoer keâece efvehešelee jne. Jen Ûeenlee Lee efkeâ oeshenj lekeâ keâece efveheše keâj Iej henbgÛe peeÙes Deewj jefJeJeej keâer Úgóer keâe kegâÚ efnmmee Deheves heefjJeej kesâ meeLe efyeleeÙes, uesefkeâve, yeeefjMe hetjs efove Deheveer les]peer efoKeeleer jner. cesnceeve Yeer oes-{eF& Iebšs uesš henbgÛes. Keevesheerves Deewj nbmeer-"ós ceW keâye Meece ngF& helee ner veneR Ûeuee. peye DebOesje ienjeves ueiee lees Gmeves cescemeenye mes keâne Lee — ‘‘yengle osj nes ieÙeer nw. yeeefjMe Yeer ®keâves keâe veece veneR ues jner nw, Deehe keânW lees ceQ efvekeâue uetb.’’ cescemeenye ves Gmes Depeerye meer ve]pejeW mes osKee Lee Deewj keâne Lee — ‘‘kewâmes Deeoceer nes legce, cesnceeveeW keâes lees Ûeues peeves oes.’’ Ùen keân keâj Jen cegbn yeveeleer ngF& [^eFbie ™ce ceW Iegme ieÙeer LeeR. [^eFbie ™ce mes Deeleer nbmeer keâer DeeJee]pe Gmekesâ keâeveeW ceW efheIeues MeerMes meer Glejleer jner Leer. Deeef]Kej, jele keâes veew yepes cesnceeve Deheveer-Deheveer keâejeW ceW yew" keâj Ûeues ieÙes. GvnW ÚesÌ[ keâj ueewšs meenye ves Gmemes keâne Lee — ‘‘Ûeuees cesnceeve ieÙes, Deye legce Yeer efvekeâue uees, yee]keâer keâece megyen peuoer Deekeâj efveheše uesvee.’’ Jen pesue mes efvekeâues ]kewâoer keâer lejn legjble yeenj efvekeâue heÌ[e Lee. yeeefjMe yeomletj ]peejer Leer. štšs Úeles keâes keâme keâj hekeâÌ[s Jen ueieYeie Jeerjeve meÌ[keâ hej Ûeuee pee jne Lee. Gmekeâer yesyemeer Gmekesâ ieues mes nesleer ngF& Gmekeâer DeebKeeW ceW Glej DeeÙeer Leer. efmebn meenye mes ueskeâj Deepe lekeâ kesâ meenyeeW ves Gmekeâer ce]peyetjer Deewj Deheveer lee]keâle keâe pees ]HeâeÙeoe G"eÙee Lee, Gmekesâ ÂMÙe Gmekeâer Deebmet Yejer DeebKeeW ceW [tyeves-Glejeves ueies Les. Gmekeâe ceve efkeâÙee efkeâ Gve meYeer keâes ueeFve ceW KeÌ[e keâj Jen Deheves Úeles keâer uee"er mes Gvekeâer pece keâj OegveeF& keâj os Deewj Dehevee meeje Dee›eâesMe efvekeâeue yeenj keâjs. hej, Gmes helee nw, Jen

139 peveJejer-petve 2014

efme]He&â meesÛe mekeâlee nw, kegâÚ keâjves keâer efnccele veneR nw Gmekeâer. uesefkeâve, YeieJeeve keâes keäÙee ngDee nw. Jen lees meJe&Meefòeâceeve nw, Fve ]Ketve ÛetmevesJeeueeW keâes Jen keâesF& meyekeâ keäÙeeW veneR efmeKeelee? Gmes Deheveer ce]peyetjer Deewj yesyemeer keâe efMeöle mes Denmeeme nes DeeÙee Lee Deewj Jen "b[ mes Ùee Yeerlej Ghepes ›eâesOe mes keâebheves ueiee Lee. efHeâj, Deheves peÌ[ nes DeeÙes ]keâoceeW ceW ieefle Yejves kesâ efueS Gmeves Deheves meejs Dee›eâesMe keâes hewjeW ceW Glej peeves efoÙee Lee. Ssmee yengle keâce neslee Lee peye meenye meheefjJeej Menj mes keâneR yeenj Ûeues peeles neW. Ssmes efove jeceueKeve kesâ peerJeve kesâ meyemes DeÛÚs efove nesles Les. o]Heälej ceW lees Gmes Deejece efceuelee ner Lee, meenye kesâ yebieues hej neef]pejer yepeeves Yeer Gmes veneR peevee neslee Lee. Jen meceÙe hej Iej hengbÛelee Deewj Fve yesMe]keâerceleer #eCeeW ceW Deheveer lejn mes ef]peboieer peerves keâer keâesefMeMe keâjlee. Ssmes meceÙe Gmekesâ Deboj keâe efKeueboÌ[eheve Kegue keâj yeenj Dee peelee. Jen Deheveer helveer mes hegjeves Øesceer keâer lejn JÙeJenej keâjlee Deewj yeÛÛeeW kesâ meeLe nbmelee-Kesuelee. Fleves efoveeW keâer Meejerefjkeâ Deewj ceeveefmekeâ Lekeâeve Gleejves kesâ efueS Gmes Deebieve ceW efyeÚer Keeš hej uesš peevee Deewj leejeW Yejs Deemeceeve keâes efvenejvee yengle DeÛÚe ueielee. veerce kesâ hesÌ[ kesâ heòeeW keâes Útkeâj DeeÙeer "b[er nJeeDeeW keâes Jen yesjeskeâšeskeâ Deheves yeove mes De"KesefueÙeeb keâjves oslee. hej, pewmes ner Gmes Ùeeo Deelee efkeâ meenye keâue ueewšves Jeeues nQ, Jen nÌ[yeÌ[e keâj G" yew"lee. Gmes Ssmee ueieves ueielee pewmes Gmekeâer hewjesue keâer DeJeefOe ]Kelce nesvesJeeueer nw Deewj Gmes efHeâj mes yeeceMekeäkeâle me]pee keâešves kesâ efueS pesue keâer meueeKeeW kesâ heerÚs Ûeuee peevee nw. Fme cenerves kesâ leermejs mehleen ceW efme]He&â Skeâ efove keâe DeJekeâeMe ueskeâj ueieeleej Ún efove keâer ÚgefóÙeeb yeve jner LeeR. meenye ves Ssueeve keâj efoÙee Lee efkeâ Fve ÚgefóÙeeW ceW Jes heefjJeej meefnle Deheves ieebJe peeÙeWies. jeceueKeve kesâ efueS lees Ùen ceveceebieer cegjeo pewmeer Leer. Jen Skeâ-Skeâ efove efieve jne Lee efkeâ keâye ÚgefóÙeeb Meg™ neW Deewj keâye meenye Deheves ieebJe peeÙeW. pewmes-pewmes ÚgefóÙeeW kesâ efove ve]peoerkeâ Deeles pee jns Les, Gmekeâer Ûeeue ceW Ûegmleer, keâece ceW Hegâleea Deewj nj yeele ceW cemleer ve]pej Deeves ueieer Leer. uesefkeâve, jeceueKeve keâer Ùes ]KegefMeÙeeb ÚgefóÙeeb Meg™ nesves mes henues keâer ]Kelce nes ieÙeeR. ngDee Ùetb efkeâ nw[ Dee@e]fHeâme mes DeÛeevekeâ Ùen metÛevee efceueer efkeâ Úgóer nesves mes Skeâ efove henues ÛesÙejcewve meenye ]Kego Gvekesâ keâeÙee&ueÙe keâe efvejer#eCe keâjves Dee jns nQ. Gvekesâ meeLe Gvekeâe heefjJeej Yeer Dee jne nw. efvejer#eCe kesâ yeeo Jes Menj ceW ner ®keâ keâj ÚgefóÙeeb efyeleeÙeWies. Fme ]Keyej kesâ efceueles ner meenye ves Deheveer ÚgefóÙeeb jö keâj oeR Deewj Jes Deheves ]Keeme meueenkeâejeW kesâ meeLe efceuekeâj ÛesÙejcewve

keâneveer efJeMes<eebkeâ


meenye kesâ efvejer#eCe Deewj ÚgefóÙeeW ceW GvnW Menj kesâ oMe&veerÙe mLeue Iegceeves keâe keâeÙe&›eâce lewÙeej keâjves ceW yegjer lejn JÙemle nes ieÙes. peye jeceueKeve keâes Ùen yeleeÙee ieÙee efkeâ Gmes ÚgefóÙeeW kesâ efoveeW ceW Yeer ÛesÙejcewve meenye Deewj Gvekeâer šerce keâer ef]Keocele kesâ efueS nj efove GheefmLele jnvee nesiee lees Gmes Ssmee ueiee pewmes efkeâmeer ves Gmemes Gmekeâer Dee]peeoer Deewj Ûewve oesveeW ner Úerve efueÙes neW. Gmes mecePe veneR Dee jne Lee efkeâ Fve Úgdóer kesâ efoveeW mes "erkeâ Skeâ efove henues ÛesÙejcewve meenye keâes Gvekesâ keâeÙee&ueÙe keâe efvejer#eCe keâjves Deewj efHeâj Gmekesâ yeeo ÙeneR ÚgefóÙeeb efyeleeves keâer keäÙee metPeer Leer. Ùen keâece keâYeer yeeo ceW Yeer efkeâÙee pee mekeâlee Lee. meenye meefnle efkeâleves meejs ueesie Fve ÚgefóÙeeW ceW Deheves ieebJe peeves Jeeues Les, keäÙee GvnW Yeer Ùen yegje veneR ueiee nesiee? yengle meejs ØeMve Les Gmekesâ efocee]ie ceW, hej meyemes yeÌ[e ØeMve Ùener Lee efkeâ Gmekeâer ÚesšerÚesšer ]KegefMeÙeeW hej Ùen «enCe keäÙeeW ueie peelee nw? Oeerjs-Oeerjs Gmes ØeMveeW kesâ Gòej efceueves Meg™ nes ieÙes Les. efvejer#eCe lees efme]He&â Skeâ yenevee Lee, ÛesÙejcewve meenye JeemleJe ceW Fme Menj kesâ efJeÕeefJeKÙeele oMe&veerÙe mLeueeW keâe meheefjJeej Deevebo G"evee Ûeenles Les. Gvekesâ Fme Deeceeso-Øeceeso keâe meeje Fble]peece Deewj ]KeÛe& mejkeâej kesâ efmej [eueves keâe Fmemes DeÛÚe GheeÙe Deewj keäÙee nes mekeâlee Lee. Gmekesâ meenye lees keâye mes Ssmes ceew]kesâ keâer leekeâ ceW Les peye Jes ÛesÙejcewve meenye kesâ ve]peoerkeâ Dee mekeWâ Deewj GvnW Gheke=âle keâj mekeWâ. Gvekeâe ØeceesMeve nesves Deewj ÛesÙejcewve meenye kesâ ]KegMe nesves kesâ yeerÛe ienje mebyebOe pees Lee. Fme meyekesâ yeerÛe jeceueKeve Ùen veneR mecePe hee jne Lee efkeâ Gmes keäÙee efceueves Jeeuee Lee. Jen efpelevee ner meesÛelee, Glevee ner Gmekesâ Yeerlej DebieejeW ceW efueheše Dee›eâesMe onkeâves ueielee. Fve meenye ueesieeW keâer ceew]pe-cemleer Deewj ØeceesMeve keâer jCeveerefle kesâ efueS Gmekeâer ÚgefóÙeeb keäÙeeW ]kegâyee&ve keâer pee jner nQ? hej, Jen Gvekesâ neLeeW Deheveer ]KegefMeÙeeb uegšles osKeves kesâ DeueeJee Deewj keâj ner keäÙee mekeâlee Lee? Gmekesâ Yeerlej keâe ueeJee Heâš heÌ[ves kesâ efueS jemlee leueeMeves ueiee. ÛesÙejcewve meenye Deewj Gvekesâ heefjJeej keâer ef]Keocele ceW Gmes meeceevÙe efoveeW mes Yeer ]pÙeeoe [Ÿetšer efveYeeveer heÌ[ jner Leer. efove efvekeâueves mes henues Jen Iej mes efvekeâuelee Deewj osj jele ieÙes Iej ueewšlee. ÛesÙejcewve meenye Deewj Gvekesâ heefjJeej keâes oMe&veerÙe mLeueeW keâer mewj keâjeves kesâ efueS hetje ueeJe-ueMkeâj meeLe jnlee. jeceueKeve kesâ meenye Deewj keâF& DeefOekeâejer lees meeLe nesles ner, Skeâ peerhe ceW Gvekesâ Keeves-heerves keâe meeceeve Yeer meeLe Ûeuelee. peerhe ceW meeceeve jKeles-Gleejles Deewj meenye ueesieeW kesâ DeeosMe hej FOej-GOej Yeeieles jeceueKeve Keerpe G"lee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Gme efove Menj mes ]keâjerye yeerme efkeâueesceeršj otj efmLele Skeâ efJeKÙeele jceCeerkeâ mLeue hej efhekeâefvekeâ keâe keâeÙe&›eâce Lee. meYeer ueesie megyen mes ner efvekeâue ieÙes Les leeefkeâ efhekeâefvekeâ keâe ]pÙeeoe mes ]pÙeeoe Deevebo G"eÙee pee mekesâ. peien JeemleJe ceW yengle megboj Leer. ÛeejeW Deesj heneÌ[, Gvekesâ yeerÛe mes yenles Pejves, Úesšer-meer uesefkeâve megjcÙe Peerue, DeekeâeMe hej GÌ[les yeeoue Deewj Gvekesâ yeerÛe DeebKe-efceÛeewveer Kesueles he#eer. otj-otj lekeâ ve]pej Deeleer nefjÙeeueer Deewj Gvekesâ yeerÛe ceebie meer efvekeâueer Úesšer-Úesšer heie[bef[Ùeeb. kegâue efceueekeâj Ssmee meceeb efkeâ yeme uegš peeves keâes ceve keâjves ueies. meenye ueesieeW keâe heefjJeej ]keâjerye Skeâ ceerue keâer otjer hej yeves he#eer-efJenej keâe Deevebo uesves kesâ efueS efvekeâue ieÙee Lee. jeceueKeve ves meenye ueesieeW kesâ efueS Skeâ Ieves hesÌ[ kesâ veerÛes ]heâesefu[bie kegâefme&Ùeeb ueiee oer LeeR Deewj Jewmeer ner Skeâ efleheeF& hej efyeÙej keâer yeesleueW, efieueeme, ye]He&â Deewj Yegves keâepet-yeeoece jKe efoÙes Les. Gvekesâ efieueeme Yej keâj Jen ]Kego meeceves yenleer Peerue kesâ efkeâveejs heÌ[s Skeâ yeÌ[s mes helLej hej pee yew"e Lee. Gleveer otj mes Gmes efoKeeF& os jne Lee efkeâ meYeer ves efyeÙej Yejs efieueeme G"e efueÙes Les Deewj Deeheme ceW škeâje keâj GvnW nes"eW mes ueiee efueÙee Lee. huesšeW ceW mes keâepet-yeeoece keâce nesves ueies Les Deewj Gvekesâ "nekesâ jeceueKeve kesâ keâeveeW lekeâ henbgÛeves ueies Les. nj "nekesâ kesâ meeLe jeceueKeve keâer kegâÌ{ve yeÌ{leer pee jner Leer. Øeke=âefle keâe Ùen meeQoÙe& GmeceW lee]peieer Deewj ØemeVelee Yejves keâer peien keâÌ[Jeenš Ieesue jne Lee. meeceves hesÌ[ kesâ veerÛes yew"s pees ueesie ]KegefMeÙeeW ceW ceieve Les, Jes ner Gmekeâer Deewj Gmekesâ heefjJeej keâer ]KegefMeÙeeb Úerve uesves kesâ iegvenieej Les. Gmes Ùen meesÛe keâj KeerPe nes DeeÙeer efkeâ Jen Fme efhekeâefvekeâ ceW Meeefceue veneR nw, efme]He&â Fve meenye ueesieeW keâer Ûeekeâjer yepeeves kesâ efueS Ùeneb nw. Fve ueesieeW keâer Jepen mes ner, Fleveer meejer ÚgefóÙeeW ceW Gmes Deheves heefjJeej mes otj jnvee heÌ[ jne nw. Gmekesâ cegbn ceW kegâÚ keâÌ[Jee mee Iegue ieÙee Deewj Gmeves Gmes efheÛÛe mes Letkeâ efoÙee. "nekesâ efHeâj mes Gmekesâ keâeveeW mes škeâjeÙes lees Jen efÛebngkeâ G"e. Gmemes yew"e veneR ieÙee Deewj Jen G"keâj yesÛewveer mes šnueves ueiee. leYeer Skeâ efceveer yeme Jeneb Deekeâj ®keâer Deewj efhekeâefvekeâ ceveeves DeeÙes ueesie nbmeles-efKeueefKeueeles GmeceW mes yeenj efvekeâueves ueies. ]keâjerye yeerme ueesie Les efpeveceW DeeOes mes ]pÙeeoe ome mes ueskeâj hebõn Je<e& keâer Gceü kesâ yeÛÛes Les. peneb jeceueKeve kesâ meenye ueesie yew"s Les, Gmemes LeesÌ[er ner otjer hej Gve ueesieeW ves Dehevee Deñe pecee efueÙee. DeewjleW Deewj yeÌ[s ueesie ieeÌ[er mes meeceeve efvekeâeueves Deewj Gmes ]peceerve hej efyeÚe oer ieÙeer ojer kesâ Deemeheeme jKeves ceW JÙemle

peveJejer-petve 2014 140


nes ieÙes. GOej yeÛÛeeW ves Deheves meeLe ueeÙes ef›eâkesâš kesâ meeceeve keâes JeneR heeme keâer meceleue ]peceerve hej jKe keâj oes šerceeW keâe ie"ve Meg™ keâj efoÙee. LeesÌ[er ner osj ceW efJekesâš ieeÌ[ efoÙes ieÙes Deewj keâeueer šesheer ueieeÙes DebheeÙej keâer efveiejeveer ceW Kesue Meg™ nes ieÙee. Glmeen mes Kesueles Deewj pece keâj Deevebo uesles Gve yeÛÛeeW keâes osKekeâj jeceueKeve keâer ve]pejeW ceW Deheves yeÛÛeeW keâe Ûesnje Ietce ieÙee. helee veneR Gmekesâ yeerJeer-yeÛÛes Fme meceÙe keäÙee keâj jns neWies. Fve meenye ueesieeW ves Gmekesâ meeLe-meeLe Gmekesâ hetjs heefjJeej keâer ÚgefóÙeeb efyeieeÌ[ oer LeeR. keâneb Fve ÚgefóÙeeW ceW Deejece keâjves Deewj heefjJeej kesâ meeLe meceÙe efyeleeves keâe Jen yesmeyeÇer mes Fble]peej keâjlee jne Lee Deewj keâneb Jen Gvemes Fleveer otj yew"e Fve meenye ueesieeW keâer Deewj Gvekesâ heefjJeejeW keâer ]iegueeceer keâj jne Lee. JeemleJe ceW, efheÚues oes-leerve efoveeW mes lees Jen Deheves yeerJeeryeÛÛeeW keâer Me]keäue Yeer osKeves keâes lejme ieÙee Lee. Gmekeâer yesÛeejieer efHeâj mes GHeâeve uesves ueieer Deewj Deheves efmej keâer leve DeeÙeer vemeeW keâes {eruee keâjves kesâ efueS Gmeves IegšveeW hej efškeâeÙes Deheves neLeeW mes efmej keâes keâme keâj hekeâÌ[ efueÙee. kegâÚ mebÙele nesves hej Skeâ uebyeer meebme ÚesÌ[les ngS Gmeves Dehevee efmej G"eÙee. meeceves Gme Ieves Je=#e keâer ÚeÙee ceW yew"s meenye ueesieeW hej efyeÙej keâer cemleer Úeves ueieer Leer. Jes efieueeme neLe ceW efueÙes DeewheÛeeefjkeâlee mes yeenj efvekeâue DeeÙes Les Deewj Gvekesâ yeerÛe nbmeer-ce]peekeâ Ûeue jne Lee. jeceueKeve keâes ueiee, Jen Skeâ yeej Gvekesâ heeme peekeâj Ùen hetÚ DeeÙes efkeâ GvnW efkeâmeer Ûeer]pe keâer ]pe™jle lees veneR nw. hej, Jen Ùen meesÛe keâj JeneR yew"e jne efkeâ keâesF& ]pe™jle nesieer lees Jes Gmes DeeJee]pe ueiee ner ueWies. "erkeâ Gmeer meceÙe Jen DeØelÙeeefMele Iešvee Iešer. ef›eâkesâš Kesueles yeÛÛeeW ceW mes efkeâmeer ves Skeâ ]peesjoej Mee@š ueieeÙee Deewj helLej pewmeer ieWo yebotkeâ mes efvekeâueer ieesueer keâer lejn Gme Ieves Je=#e kesâ Thejer efnmmes keâes Ûeerjleer ngF& heefòeÙeeW ceW mecee ieÙeer. yeÛÛes DehejeOe yeesOe efueÙes "ies mes Deheveer peien KeÌ[s jn ieÙes. GOej hesÌ[ kesâ veerÛes yew"s ueesie Deheves neLeeW kesâ efieueeme HeWâkeâ keâj Ûeer]Keles ngS Yeeieves ueies. jeceueKeve mecePe veneR hee jne Lee efkeâ peye ieWo hesÌ[ mes veerÛes šhekeâer ner veneR lees efHeâj meenye ueesie Ssmes keäÙeeW Yeeie jns Les. Jen Gvekeâer lej]Heâ peeves ner ueiee Lee efkeâ Gmeves pees kegâÚ osKee Gmemes Gmekeâer Yeer efmeóer-efheóer iegce nes ieÙeer Deewj Gmeves Deheves kebâOes hej heÌ[e yeÌ[e mee ieceÚe efmej mes ueskeâj hetjs cegbn lekeâ uehesš efueÙee. ueielee Lee, ef›eâkesâš keâer ieWo Gve heefòeÙeeW kesâ yeerÛe Úghes ceOegceefkeäKeÙeeW kesâ efkeâmeer yeÌ[s Úòes mes pee škeâjeÙeer Leer. ›eâesefOele

141 peveJejer-petve 2014

keâefJe

lee

ce=lÙeg ceW legce

lespe jece Mecee&

ce=lÙeg kesâ yeeo Yeer keäÙee jnesieer ce=lÙeg ceW legce. ce=lÙeg kesâ yeeo Yeer keäÙee neslee nw ce=lÙeg keâe ner meeceüepÙe efkeâ lemJeerj ceW legce yebo DeebKeeW ceW legce IeeJe keâer KejeWÛe ceW legce IeeJe Yejves kesâ yeeo Yeer legce. efÛelee keâe OegDeeb leehe, nJee Deewj DeekeâeMe yevee iegce nes peelee nw keâneR. jeKe peue ceW yen efceóer yeve peeleer nesieer keâneR Flevee meye kegâÚ nesves kesâ yeeo Yeer kewâmes jn peeleer nes, peme-keâer-leme legce ! legcnejer Deesj yeÌ{e cesje neLe Peguemeves mes yeÛee uesleer nes pJeeueecegKeer keâer Meerleuelee ceW legce keäÙee keâesF& keâesvee yeÛee Yeer jnlee nw peneb veneR nesleer nes legce? ßeer jece ke=â<Ce YeJeve, Devee[sue, efMeceuee-171003. Heâesve : 0177-2812020 ceOegceefkeäKeÙeeW keâe yeÌ[e Pegb[ meenye ueesieeW hej štš heÌ[e Lee. meenye ueesie Ûeer]Keles-efÛeuueeles Deewj Deheveer peeve yeÛeeles Peerue keâer lej]Heâ efiejles-heÌ[les Yeeie jns Les. Gvekesâ yeove kesâ leceece Kegues efnmmeeW hej ceOegceefkeäKeÙeeb efÛehekeâ ieÙeer LeeR Deewj GvnW ye]KMeves kesâ cet[ ceW efyeuekegâue ve]pej veneR Dee jner LeeR. keâesF& Deewj Ûeeje ve osKekeâj meenye ueesie Peerue ceW ketâo ieÙes Les. LeesÌ[er ner osj ceW meejer ceOegceefkeäKeÙeeb ve peeves keâneb ]ieeÙeye nes ieÙeeR. nwjle keâer yeele Leer efkeâ ef›eâkesâš Kesueles yeÛÛeeW Deewj Gvekesâ heefjJeej keâer lej]Heâ efkeâmeer Yeer

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ceOegcekeäKeer ves keâesF& ®Ke veneR efkeâÙee Lee. efHeâj Yeer Jes Ùen ÂMÙe osKekeâj efJehejerle efoMee ceW Yeeie efueÙes Les. Peerue ceW veeJe Ûeueeves Jeeues ueesieeW Deewj Ûee]rKe hegkeâej megve keâj Jeneb pecee nes DeeÙes mLeeveerÙe ueesieeW keâer ceoo mes meenye ueesieeW keâes heeveer mes yeenj efvekeâeuee ieÙee. Gve meYeer keâer neuele yengle ]Kejeye Leer. cegbn Deewj neLe-hewj Deveej pewmes ueeue nes jns Les Deewj hekesâ HeâesÌ[s mes metpe jns Les. Jes meYeer peueve kesâ ceejs yegjer lejn leÌ[he jns Les. ÛesÙejcewve meenye lees yesnesMe ner nes ieÙes Les. leYeer meenye ueesieeW kesâ heefjJeej he#eer-efJenej osKekeâj Jeeheme ueewš DeeÙes Les. Ùeneb keâer neuele osKe Gvekeâe efhekeâefvekeâ keâe meeje veMee Glej ieÙee Lee Deewj Jes ceoo kesâ efueS iegnej ueieeves ueies Les. mLeeveerÙe ueesieeW ves efkeâmeer hesÌ[ keâer peÌ[W heerme keâj Gvekesâ MejerjeW hej ceue oer LeeR. hej, Gvekeâer leÌ[he ceW keâesF& keâceer veneR DeeÙeer Leer. leÙe ngDee

efkeâ GvnW legjble Menj Jeeheme ues peeÙee peeÙes Deewj Demheleeue ceW oee]fKeue keâj efoÙee peeÙes. meenye ueesieeW keâes Deheveer ÚgefóÙeeW kesâ Mes<e efove Menj kesâ Demheleeue ceW ieg]peejves heÌ[ jns nQ. Gvemes efceueves DeevesJeeueeW keâe leeblee ueiee ngDee nw. meYeer Fme Iešvee hej ienje og:Ke pelee jns nQ. hej, jeceueKeve kesâ Yeerlej keâer mebJesovee kebgâef"le nes keâj jn ieÙeer nw, Jen og:Keer nesvee Ûeenlee nw, hej veneR nes hee jne nw. helee veneR Gmekeâe Dee›eâesMe Yeer keâneb eflejesefnle nes ieÙee nw. 402, ßeerjeceefveJeeme, "ªe efveJeemeer neGefmebie meesmeeÙešer, hesmlece meeiej jes[ veb. 3, ÛeWyetj, cegbyeF&-400089. cees. : 9833443274.

ë ÒeeeqHle-mJeerkeÀej ë ÙegieHeg®<e ieCesMeMebkeâj efkeÅeeLeea (oes Yeeie) : meb. ßeer efleuekeâ, HeÇYeele HeÇkeâeMeve, 4/19 DeemeHeâ Deueer jes[, veÙeer efouueer- 110002. DecetuÙe. Deueefkeoe DeVee (efkeosMe-Ùee$ee mebmcejCe) : [e@. metÙe&yeeuee, 1661 oKeveerjeÙe mš^erš, ves. meg. ceeie&, veÙeer efouueer-110002. cet. 150 ®. leepecenue Deewj DevÙe keâneefveÙeeb (keâ. meb.) : keuuetj efMekeHeÇmeeo, peÙe efkeâmeeve HeÇkeâeMeve, 101 ke=boekeve Heeke&â jsefme[svmeer, iegbštj-522006 (Deeb. HeÇ.). cet. 400 ®. ÌKetyemetjle Menj Deewj Ûeer]KeW (keâ. meb) : meb. mewueer yeuepeerle, De®Ce HeÇkeâeMeve, F&-54, ceevemejeskej Heeke&â, Meenoje, efouueer-110032. cet. 400 ®. njer-megvenjer HeefòeÙeeb (keâ. meb.) : keâceue keâHetj, De#ejOeece HeÇkeâeMeve, keâjveeue jes[, keâwLeue-136027. cet. 200 ®. DeHeves-DeHeves meÛe (keâ. meb.) : oskeWõ kegâceej efceßee, Heeke&leer HeÇkeâeMeve, 73-S, ÉeefjkeâeHegjer, Fboewj-452001. cet. 200 ®. keâesnjs keâe metjpe (keâ. meb.) : peÙeveeLe ceefCe ef$eHee"er, DebÛeue Yeejleer HeÇkeâeMeve, je. Deew. DeemLeeve, ieesjKeHegj ceeie&, oskeefjÙee -274001. cet. 200 ®. Skeâ Deewj Ûesnje (keâ. meb.) : [e@. leeefjkeâ Demeuece lemveerce, yeesefOe HeÇkeâeMeve, SHeâ-77, mes-9, keâ. Fb. SefjÙee, peÙeHegj-302006. cet. 70 ®. mecekeâeueerve eEnoer ueIegkeâLeeSb (ue. meb.) : [e@.DeMeeskeâ YeeefšÙee, nefjÙeeCee ieÇLb e Dekeâeoceer, mes-14, HebÛeketâuee -134113. cet. 220 ®. veerce keâe HesÌ[ (ue. meb.) : efkeâMeve ueeue Mecee&, DeÙeve HeÇkeâeMeve, 1/20, cenjewueer, efouueer-110030. cet. 200 ®. HeÇefleOkeefve (keâekÙe mebieÇn) : HeÇefleYee Hegjesefnle, jengue HeÇkeâeMeve, meer-74 meeF&Oeece šsveeceWš, Denceoeyeeo-382418. cet. 180 ®. Oevekeâ jbie (ceeefnÙes) : efmejepe osnuekeer, iegefuemleeb HeefyuekesâMevme, 67 Meewkeâle Deueer mš^erš, keâesuekeâelee-700073. cet. 150 ®. mebiele (keâefkelee mebieÇn) : ÌKegospee, Henues Henue HeÇkeâeMeve, 25-S, HeÇsme keâe@cHueskeäme, YeesHeeue. cet. 150 ®. iebiee-meeiej (keâ. meb.) : Sue. Sue. ßeerkeemleke, HeÇ. meg<ecee ßeerkeemleke, 143/2, yeefuenej jes[, ceesjeyeeoer, jebÛeer-8. cet. 125 ®. keâekÙe keâueMe (keâe. mebieÇn) : jbpeve keâueMe, Fboewj, jbpeve keâueMe, 53 yeer meskeäšj, FbõHegjer, YeesHeeue-462021. cet. 100 ®. yeeyegue let yeefieÙee keâe le®kej (keâ. meb.) : De®Ce kegâceej Yeó, HeÇ. Meejoe meeefnlÙe cebÛe, jekeleYeeše (jepe.). cet. 100 ®. keâesuues¤ Peerue (uebyeer keâefkelee) : Sme. Deej. Yeuuece, HeÇ. jÛevee meeefnleer ie=nce, Fbefoje veiej, lee[sHeefuueiet[sce-534101. cet. 100 ®. Meyo ngS efve:Meyo (oes. meb.) : meleerMe iegHlee, HeÇ. Meyoeslmeke, kesâ-221 ÙeMeesoeveiej, keâeveHegj-208011. cet. 100 ®. Ûenkeâ-cenkeâ (yeeue keâefkeleeSb) : meoeefMeke keâewlegkeâ, Heeke&leer HeÇkeâeMeve, 73-S, ÉeefjkeâeHegjer, Fboewj-452001. cet. 50 ®.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

peveJejer-petve 2014 142


keâneveer

megjueer Yeewpeer [e@. ¤heefmebn Ûebosue ...Ó...ve?’’ ojJee]pes Hej omlekeâ megve Yeerlej mes DeeJee]pe DeeÙeer; Deewj Gmeer kesâ meeLe, ojJee]pes lekeâ efkeâmeer kesâ Deeves keâer Deenš. ojJee]pee Keguee lees jJeerMe jesceebÛe mes Yej-mee G"e. ‘Yeewpeer keâe Ûesnje efyeukegâue veneR yeouee....ve ner Mejerj. Jewmeer ner keâmeer ngF& osn, Jewmee ner Yeje-Yeje Ûesnje. GceÇ keâes Oelee yeleeleer Ûesnjs Hej Jener Ûecekeâ-iecekeâ. ome Je<e& uebyes Deblejeue kesâ yeeo Yeer....!!!’— Gvekesâ Ûesnjs Hej ve]pej ieÌ[eÙes Jen meesÛe jne Lee. GOej YeeYeer Yeer Devepeeve-mes ogyeues-Heleues, uesefkeâve Deekeâ<e&keâ veewpeJeeve keâes ojJee]pes Hej KeÌ[e osKekeâj efkebâefÛele DeÛekeâÛeemeer ieÙeer. Jen Gmemes Gmekeâe HeefjÛeÙe HetÚves ner Jeeueer Leer efkeâ Ûesnje HenÛeeve ceW Dee ieÙee. ‘‘Dejs... legce?’’ DeefleMeÙe Dee§eÙe& Deewj n<e& kesâ efceues-pegues YeeJe meefnle Gvekesâ cegbn mes efvekeâuee. efJemceÙe mes Gvekeâer yeÌ[eryeÌ[er DeebKeW Deewj ÛeewÌ[er nes ieÙeeR. Jen [ŸeesÌ{er kesâ Gme Heej Deboj yegueeÙes peeves kesâ Fble]peej ceW KeÌ[e jne, Gvekesâ Ûesnjs Hej ve]pejW ieÌ[eÙes. Yeewpeer keâer ve]pejW Yeer Gme Hej pees Skeâ yeej efškeâeR lees nšves keâe veece ner veneR ues jner LeeR. GvnW efJeMJeeme ner veneR nes jne Lee MeeÙeo efkeâ meeceves pees KeÌ[e nw Jen jJeerMe ner nw. Deeef]Kej Gmes keânvee ner HeÌ[e, ‘‘yeenj mes ner ueewše oesieer Yeewpeer?’’ ‘‘Tb nb....’’ GvneWves Gmekesâ Ûesnjs mes ve]pejW nšeÙeeR, ‘‘DeebKeeW keâes efJeMJeeme ner veneR nes jne jJeerMe efkeâ legce nes... Deeef]Kej legce Ûeues keäÙeeW ieÙes Les; Deewj jns keâneb Fleves efove? legceves lees nceejs nesMe ner iegcee efoÙes Les. keâneb veneR Keespee legcnejs YeFÙee ves. ieebJe, pebieue, Skeâ Menj mes otmejs Menj — Deewj cenerveeW Hegefueme kesâ Ûekeäkeâj keâešs....’’ Gvekeâer yeele yeerÛe ceW ner keâešlee ngDee Jen yeesuee, ‘‘meye yeleeTbiee Yeewpeer...kegâÚ oce lees ues uesves oes!’’ ‘‘Tb nb...’’ yejew"e Heej keâj meeceves Deebieve Lee. Deebieve ceW ÛeejHeeF& HeÌ[er Leer, efpeme Hej Skeâ cešcewuee efyeÚewvee leneÙee ngDee jKee Lee. Yeewpeer ves efyeÚewves keâes ueHekeâkeâj G"eÙee Deewj meeceves keâer otmejer keâes"jer ceW Gmes Heškeâkeâj Skeâ veÙeer mee]Heâ ojer ueekeâj ÛeejHeeF& Hej efyeÚeles ngS yeesueeR —‘‘Deye yew"es.’’ ‘‘ceQ keâesF& cesnceeve ntb Yeewpeer, pees legce Flevee meye keâj jner nes!’’ jJeerMe Gvekeâer Deesj osKelee ngDee yeesuee. ‘‘cesnceeve mes Yeer DeefOekeâ..... Helee veneR efkeâme yeele mes veeje]pe neskeâj ieÙes lees megOe ner ve ueer efkeâ nce meye Hej keâe yeerle jner nesieer?’’ jJeerMe ves ÛegHe jnvee ner GefÛele mecePee. Gmes Fme yeele keâe Denmeeme Deye nes jne Lee efkeâ Gmes keâce mes keâce Fboj YeFÙee kesâ veece Skeâ ]Kele [euekeâj GvnW Ùen yelee osvee ÛeeefnS Lee efkeâ Jes HejsMeeve ve neW....Jen mener meueecele nw. ‘‘Fboj YeFÙee keâneb nQ Yeewpeer?’’ efJe<eÙe yeoueves kesâ efueS Jen yeesuee. ‘‘YeFÙee, Deepe Menj ieÙes nQ. yesše Menj ceW HeÌ{ jne nw...’’ Skeâ #eCe ®keâkeâj Jen yeesueer — ‘‘Meece keâer ieeÌ[er mes Dee

‘‘keâew

143 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. ¤heefmebn Ûebosue pevce : 12 ceeÛe& 1951; ieebJe : veewieJeeb ieewlece (efpeuee-keâevehegj). efMe#ee : Heer-SÛe. [er. (efnboer), keâevehegj efJe. efJe. HeÇkeâeefMele ke=âefleÙeeb : Deye lekeâ 46 HegmlekeWâ HeÇkeâeefMele, efpeveceW 8 GHevÙeeme, 13 keâneveer mebieÇn, 3 efkeâMeesj GHevÙeeme,10 yeeue keâneveer mebieÇn meefnle Ùee$ee mebmcejCe, DeeueesÛevee, ueIegkeâLee mebieÇn, mebmcejCe, MeesOeHetCe& peerJeveer (oe@mleesSJmkeâer kesâ HeÇsce); leLee ceneve ¤meer uesKekeâ efueÙees leesumleesÙe kesâ Debeflece Deewj DeHeÇeflece GHevÙeeme - ‘nepeer cegjeo’ keâe Henueer yeej efnboer ceW DevegJeeo. meeLe ner leesumleesÙe keâe Deblejbie mebmeej, leesumleesÙe Hej Gvekesâ HeefjpeveeW, uesKekeâeW, jbiekeâefce&ÙeeW Deeefo kesâ mebmcejCeeW keâe DevegJeeo. MeerIeÇ HeÇkeâeMÙe : mee#eelkeâej (efnboer, Hebpeeyeer Deewj keâVeÌ[ uesKekeâeW kesâ meeLe yeeleÛeerle). hegjmkeâej/mecceeve : efnboer Dekeâeoceer efouueer mes 1990 Deewj 2000, Gòej ØeosMe efnboer mebmLeeve mes 1994 ceW hegjmke=âle. GhevÙeeme ‘iegueece yeeoMeen’ hej jepemLeeve keâe Øeefleef‰le hegjmkeâej ‘DeeÛeeÙe& efvejbpeveveeLe mecceeve’ mes efomeb. 2013 ceW mecceeefvele. mebHeÇefle : mJeleb$e uesKeve.

peeÙeWies.’’ ‘‘lees njerMe Flevee yeÌ[e nes ieÙee. ...Menj ceW peekeâj HeÌ{ves ueeÙekeâ! efkeâlevee Úesše Lee — ieesue-cešesue...’’— #eCeYej kesâ efueS Jen pewmes Deleerle ceW Glej ieÙee. ‘‘keâneb jns Fleves efoveeW... nce meyekeâer leefvekeâes Ùeeo ve DeeÙeer?’’ Yeewpeer ves HetÚe lees Gmekeâer lebõe štšer. ‘‘Ùeeo ve DeeÙeer nesleer lees Deepe Ùeneb kewâmes yew"e neslee.’’ keânves keâes lees Jen keân ieÙee, uesefkeâve DeHeveer DeeJee]pe kesâ KeesKeuesHeve keâes Gmeves mJeÙeb DevegYeJe efkeâÙee. HeÇmebie keâes šeueves kesâ GösMÙe mes Jen yeesuee — ‘‘Iej ceW keâesF& yeoueeJe veneR efkeâÙee DeeHe ueesieeW ves. ceQ osKelee ngDee DeeÙee ntb efkeâ ceevet efmebn, HejleeHe efmebn, efMeJeHeeue efmebn kesâ ner veneR keâuuet Deewj Hejmet ueesOe kesâ Iej lekeâ Hekeäkesâ yeve ieÙes nQ.... uesefkeâve DeeHe...’’ ‘‘meyekesâ efueS ef]peboieer Fleveer Deemeeve veneR nw. legcnejs peeves mes peeve meebmele ceW jner. legcnejs meeLe efkeâmeer Devenesveer keâer keâuHevee mes nce efkeâlevee HejsMeeve jns neWies legce meesÛe veneR mekeâles. Gmemes petPe ner jns Les efkeâ njerMe keâes Helee veneR keäÙee yeerceejer ngF&! ... Gmekesâ Fuee]pe kesâ efueS ueieeleej Menj Yeeieles jns...’’ ‘‘Deesn!’’ Yeewpeer kesâ Ûesnjs keâer Deesj osKeles ngS Gmeves HetÚe — ‘‘Deye kewâmee nw njerMe?’’ ‘‘"erkeâ nw... efyeukegâue "erkeâ...’’ efHeâj DeÛeevekeâ kegâÚ Ùeeo Dee peeves kesâ YeeJe mes G"les ngS Jen yeesueeR, ‘‘legce Helee veneR efkeâleveer otj mes DeeÙes Deewj ceQ DeHeveer ner ieeÙes pee jner ntb. efyeukegâue ner Heeieue ntb.’’ ‘‘Jen lees legce nes ner Yeewpeer...’’ MejejleYejs Deboe]pe mes Gvekeâer DeebKeeW ceW Peebkeâlee ngDee Jen yeesuee. Gmekeâer Mejejle Hej cegmkeâjekeâj megjueer Yeewpeer G"eR, ‘‘ÛeeÙeveeMlee ueeleer ntb, leye leuekeâ legce Deejece keâjes.’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ÛeejHeeF& Hej Hemejles ngS jJeerMe ves peeleer ngF& Yeewpeer kesâ HeeMJe& keâes osKee. ‘keâeÙee Henues mes keâneR DeefOekeâ Heg<š efoKe jner nw’. Gmeves meesÛee—‘‘Deepe Yeer Ûeeue ceW Jener ve]Heâemele nw! Ùeneb jnves kesâ efoveeW ceW Gvekeâer Ûeeue keâes osKekeâj Jen keâne keâjlee, ‘‘Yeewpeer DeeHekeâer Ûeeue iepeieeefceveer–meer nw’’ Deewj Jen ceeve mes F"ueekeâj Gmes efPeÌ[keâleer ngF& keânleeR, ‘‘efove Hej efove yengle Mejejleer nesles pee jns nes jJeerMe. DeHeveer yekeâJeeme DeHeves Heeme ner jKee keâjes...’’ uesefkeâve Jen peevelee Lee efkeâ Gmekesâ Jewmes yeesueves keâes Yeewpeer yeej-yeej megvevee Ûeenleer nQ. peye Jen Gvekeâer DeeJeepe keâer leejer]Heâ keâjlee ngDee keânlee, ‘‘Yeewpeer... MeeÙeo legcnejer keâesÙeue pewmeer ceOegj Deewj megjerueer DeeJeepe kesâ keâejCe ner legcnejs ceeb-yeeHe ves legcneje Ùen veece jKee Lee.’’ leye veeje]peieer peleeleer-meer Jen keânleeR, ‘‘cegPes Ùen meye Helee veneR... Deye pees jKe efoÙee mees jKe efoÙee.’’ uesefkeâve Ùen keânles ngS Gvekeâer DeebKeeW keâer Ûecekeâ yelee peeleer Leer efkeâ Ùen megvekeâj Jes veeje]pe veneR, yengle ]KegMe nQ. efkeâÛeve ceW Iegmeles ner megjueer Yeewpeer Gmekeâer DeebKeeW mes DeesPeue ngF& lees ceve keâer yesÛewveer oyee Jen Hetjer lejn mes ÛeejHeeF& Hej Hemej ieÙee Deewj Kees ieÙee Deleerle ceW. Jen Dee" meeue keâe Lee efkeâ Skeâ Je<e& kesâ Deblejeue ceW Henues efHelee Deewj efHeâj ceeb keâer ce=lÙeg nes ieÙeer Leer. keâef"veeF& mes Skeâ meeue ieebJe ceW jn HeeÙee. leeT kesâ Ùeneb nj megyen peeveJejeW keâe ieesyej G"eves mes Meg¤ nesleer Deewj efJeÅeeueÙe peeves mes Henues Skeâ keâHe ÛeeÙe; efHeâj Skeâ Hejew"e efceueves mes Henues leeF& keâer n]peej efPeÌ[efkeâÙeeb efceueleeR. oesHenj yeeo Iej ueewšves Hej efyevee meeueve vecekeâ kesâ meeLe oes ÛeHeeleer Deewj efHeâj KesleeW keâer Deesj oewÌ[e efoÙee peelee — DeOeHesš. Úesšer GceÇ Deewj keâece keâe

peveJejer-petve 2014 144


#ecelee mes DeefOekeâ yeesPe; Jen leeT-leeF& keâes efyevee yeleeÙes Skeâ megyen mketâue mes meerOes veefveneue Yeeie DeeÙee. MeeÙeo Jes ueesie Ùener Ûeenles Les. veevee-ceecee Les veneR. Les ceecee keâe Fkeâueewlee yesše — Fboj Deewj veeveer. veeveer yetÌ{er LeeR. Gmekeâer oemleeve megvekeâj veeveer ves Gmes Úeleer mes ueieeles ngS keâne Lee, ‘‘let Deye keâneR veneR peeÙesiee jefJeMe.’’ Jen Gmes jJeerMe veneR Hegkeâej Heeleer LeeR, ‘‘...ÙeneR jnkeâj HeÌ{eF& keâj Deewj yeÌ[e Deeoceer yeve.’’ keânles nQ efkeâ Gmekesâ veevee-ceecee keâer ce=lÙeg Gmekesâ Hewoe nesves mes Henues ner nes Ûegkeâer Leer. Fboj, efpevnW Jen Fboj YeFÙee keânlee Lee, ceecee keâer ce=lÙeg kesâ meceÙe GVeerme Ùee yeerme meeue kesâ Les. Gvekeâer ce=lÙeg kesâ yeeo Fboj keâes HeÌ{eF& ÚesÌ[ Kesle mebYeeueves HeÌ[s Les. uesefkeâve Jen HeÌ{eF& kesâ cenlJe keâes mecePeles Les. GvneWves Deieues ner efove Gmes ieebJe kesâ mketâue ceW Gmeer keâ#ee ceW HeÇJesMe efoueJee efoÙee efpemeceW Jen HeÌ{lee Lee. oes meeue yeeo Fboj keâe efJeJeen ngDee HeâlesnHegj kesâ Skeâ ieebJe ceW. menyeesuee yevekeâj Jen Flejelee Ietcelee jne Lee. Fboj keâer Helveer, efpemes Jen Henues ner efove mes Yeewpeer keânves ueiee Lee, Ssmeer efkeâ DebOesjs ceW KeÌ[er nes lees jesMeveer keâer DeeJeMÙekeâlee ve Leer. ueieYeie Úyyeerme meeue keâer DeeÙeg, yeÌ[er DeebKeW, uebyes kesâMe, Yejer osnÙeef<š, ieesue Deewj Yeje Ûesnje. efJeoe neskeâj Jen Gmeer yewueieeÌ[er ceW ieebJe lekeâ DeeÙee Lee Deewj jemles Yej Yeewpeer keâer ]Kewj-]Keyej ueslee jne Lee. leerve meeue yeerle ieÙes. HeebÛeJeeR GòeerCe& keâj Ûeej ceerue otj otmejs ieebJe ceW Fboj ves Ú"JeeR ceW Gmekeâe oeef]Keuee keâjJee efoÙee. veeveer Heesles keâe cegbn osKeves keâer Deeme efueÙes Ûeue yemeer LeeR. Skeâ efove Gmeves Yeewpeer keâes Fboj YeFÙee mes keânles megvee, ‘‘Deccee Heesles keâer Deeme efueÙes Ûeueer ieÙeeR — cesjs Iej Jeeues Yeer (Yeewpeer keâe celeueye DeHeves ceeÙekesâJeeueeW mes Lee) ieens-yeieens šeskeâ osles nQ — Skeâ efove Ûeuekeâj Menj kesâ DemHeleeue ceW nceW DeHeves keâes efoKee uesvee ÛeeefnS... Mebkeâe keâe meceeOeeve...’’ ‘‘Heieuee ieÙeer nes megjueer... DeYeer Gcej ner keâe nw. kegâÚ efove DeGj osefKe uesJe...’’ Yeewpeer keâes yeerÛe ceW šeskeâ Fboj YeFÙee yeesues Les. Gmeves Gme efove DevegYeJe efkeâÙee Lee efkeâ Yeewpeer mebleeve keâes ueskeâj efpelevee eqÛebeflele LeeR YeFÙee Gleves ner ueeHejJeen. Gmeer Je<e& peeÌ[s kesâ efoveeW ceW, MeeÙeo efomebyej ceen ceW Fboj YeFÙee keâes Deeieje kesâ Skeâ ieebJe Meeoer ceW peevee HeÌ[e. Gvekesâ peeves kesâ yeeo Yeewpeer efoveYej iebYeerj jneR. mketâue mes ueewšves kesâ yeeo Gmeves Ùen DevegYeJe efkeâÙee Lee. peeveJejeW kesâ meeveer-Heeveer Deewj Gvekesâ veerÛes mee]Heâ-me]HeâeF& kesâ efueS Fboj YeFÙee ves ieebJe kesâ Skeâ ce]peotj keâer JÙeJemLee keâj oer Leer. Jen Deekeâj YeQme keâe otOe

145 peveJejer-petve 2014

efvekeâeue ieÙee Lee. Yeespeve kesâ He§eele jele Jen DeHeveer keâes"jer ceW HeÌ{ jne Lee. Ùen Jener keâes"jer Leer efpemeceW veeveer kesâ meeLe Jen meesÙee keâjlee Lee. efyepeueer leye ieebJe ceW ve Leer — ueeuešsve keâer jesMeveer ceW ojJee]pes Hej Yeewpeer HeÇkeâš ngFË. Gmekeâer Deesj iece& otOe keâe efieueeme yeÌ{eles ngS yeesueeR, ‘‘jJeerMe cegPes Dekesâues [j ueie jne nw. HeÌ{ves kesâ yeeo cesjs keâcejs ceW Dee peevee.’’ otOe keâe efieueeme Leeceles ngS Gmeves šeFce Heerme ceW meceÙe osKee, veew yepe jns Les. Gmeves efmej efnueekeâj neceer Yejer lees Yeewpeer ueewš ieÙeer LeeR. Jen HeÇefleefove jele Dee" yepes HeÌ{ves kesâ efueS yew" peelee Deewj oes Iebšs HeÌ{lee. ome yepes Gmeves megyen HeebÛe yepes kesâ efueS Sueece& ueieeÙee Deewj ueeuešsve keâer jesMeveer Oeerceer keâj Deebieve Heej keâj Yeewpeer keâer keâes"jer, efpemes Jen keâceje keânleer LeeR, ceW ieÙee. Jeneb Henues mes ner ueeuešsve peue jner Leer. DeHeveer ueeuešsve yegPeekeâj Gmes Ketbšer mes šebie Gmeves HetÚe, ‘‘Yeewpeer, cesjer ÛeejHeeF& keâneb nw?’’ Yeewpeer ves kegâvecegveeles ngS jpeeF& nšeÙeer Deewj Gmekesâ efueS peien yeveeles ngS yeesueer —‘‘FOej uesš peeDees.’’ ‘‘ce]peekeâ ve keâjes Yeewpeer... cesjs efueS ÛeejHeeF&...?’’ Gmekeâer yeele Hetjer Yeer ve nes HeeÙeer Leer efkeâ Yeewpeer ves ueHekeâkeâj Gmekeâe neLe HekeâÌ[ Gmes jpeeF& ceW KeeRÛe efueÙee Lee. Jen yesno IeyeÌ[e ieÙee Lee, ‘‘Ùen keäÙee... Ùen keäÙee... Yeewpeer... Ùen keäÙee...?’’ uesefkeâve Yeewpeer keâesF& Gòej efoÙes efyevee Gmekesâ ieeue Ûetces pee jner LeeR Deewj Gmes DeHeves Mejerj mes efÛeHekeâeÙes pee jner LeeR. Jen efpelevee ner Gvemes Útšves keâe HeÇÙeeme keâj jne Lee Jen Glevee ner Gmes DeHeves ceW oyeesÛe jner LeeR. Gmekeâe HeÇeflejesOe DeefOekeâ osj lekeâ keâeÙece veneR jn mekeâe. Yeewpeer kesâ Meejerefjkeâ mHeMe& mes Jen Skeâ Ssmeer DevegYetefle ceW Keeslee pee jne Lee efkeâ Gmes mJeÙeb Ùen %eeve veneR jne efkeâ Jen efkeâme ogefveÙee ceW efJeÛejves ueiee Lee. Jen Skeâ Ssmeer ogefveÙee keâe efnmmee yeve Ûegkeâe Lee pees Gmekesâ efueS Devepeeve Leer uesefkeâve Fleveer ]Ketyemetjle, Fleveer Deekeâ<e&keâ efkeâ Jen GmeceW [tye ner ieÙee Lee. Fboj YeFÙee keâer DevegHeefmLeefle kesâ Ûeej efove ner veneR Jen GmeceW [tyee jne yeefukeâ Gme ogefveÙee ves Gmekesâ Deboj mLeeÙeer ¤He mes DeHevee mLeeve yevee efueÙee Lee. Jen ogefveÙee Helee veneR keâye lekeâ Deeies Gmekesâ Deboj Deeyeeo jnleer Ùeefo Jen neF& mketâue ceW DevegòeerCe& ve ngDee neslee. Iej ceW efkeâmeer keâer ve]pejW Yeues ner veneR yeoueer LeeR, uesefkeâve neF& mketâue keâer Hejer#ee ceW Hegve: yew"ves keâer lewÙeejer keâjles ngS Gmeves DeelcecebLeve Meg¤ keâj efoÙee Lee. Fme yeerÛe Yeewpeer ves Skeâ Heg$e keâes pevce efoÙee — ieesue-cešesue Deewj ieesjs-efÛeós Heg$e keâes. Deewj leYeer Skeâ efove cepeekeâ ceW Yeewpeer ves keâne Lee, ‘‘jJeerMe, efpemes legce DeHevee Yeleerpee keânles nes Jen Yeleerpee veneR, legcneje yesše nw...’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Gme efove Gmeves DeHeves Deboj Ie=Cee Deewj ke=âleIvelee keâe Ssmee efceuee–peguee YeeJe DevegYeJe efkeâÙee Lee pees mJeÙeb Deewj Yeewpeer — oesveeW kesâ HeÇefle Lee. Gmeer efove Gmeves Gme Iej keâes ÚesÌ[ osves keâe efve§eÙe efkeâÙee Lee. neF& mketâue keâe Hejer#ee HeefjCeece Devegketâue jne Lee. efÉleerÙe ßesCeer efceueer Leer. efJeÅeeueÙe mes šer. meer. Deewj ceekeäme&Meerš ueskeâj Skeâ megyen Jen veefveneue mes Yeer Yeeie KeÌ[e ngDee Lee. ueKeveT ieÙee Lee ]Heâewpe ceW Yeleea nesves, uesefkeâve meHeâuelee veneR efceueer. lelHe§eele Úesšs-Úesšs keâece keâjkesâ ieg]peeje keâjves ueiee Lee. Skeâ meeue yeeo Jen keâeveHegj Dee ieÙee Deewj Skeâ efHeÇbefšbie HeÇsme ceW kebâHees]peeršj keâer veewkeâjer Heeves ceW meHeâue jne. kegâÚ keâceeF& nesves ueieer lees Gmekesâ Deboj o]Heâve Œeer-mebmeie& keâer ogefveÙee efHeâj peeieves ueieer. Gme ogefveÙee keâes Deewj DeefOekeâ peieeves ceW Dence Yetefcekeâe efveYeeÙeer Leer Gmekesâ meeLe keâece keâjves Jeeues Skeâ DevÙe kebâHees]peeršj ves. Jen Skeâ efove Gmes cetueiebpe kesâ Skeâ keâes"s Hej ues ieÙee Lee. Skeâ yeej Gmeves Jeneb keâe jemlee pees osKee lees peye lekeâ keâeveHegj ceW jne, Jeneb peevee yebo veneR ngDee. ceen ceW Skeâ-oes yeej peeves ueiee Lee. efpeme ogefveÙee keâes Yeewpeer kesâ meeLe Jen ieebJe ceW ÚesÌ[ DeeÙee Lee, Gmeves Gmes cetueiebpe kesâ keâes"eW ceW KeeRÛe efueÙee Lee. Meece {ueles ner veejer osn keâer Ûeen Gmes nesves ueieleer; Deewj jele ienjeves lekeâ Fleveer yeueJeleer nes G"leer efkeâ DeHeves DeeHekeâes cetueiebpe keâer Deesj peeves mes jeskeâ Heevee Gmekesâ efueS DemebYeJe nes G"lee. Gmeves keâYeer keâneR HeÌ{e Lee efkeâ keâce DeeÙeg ceW Ûeeefjef$ekeâ mKeueve ceeveefmekeâ Deewj Meejerefjkeâ jesie keâe ¤He ieÇnCe keâj ueslee nw Deewj JÙeefòeâ DeepeerJeve, Ûeens Heg®<e nes Ùee Œeer, Gmekeâe efMekeâej jnlee nw. Jen Ûeenkeâj Yeer Gme keâce]peesjer mes cegefòeâ keâe jemlee leueeMe veneR keâj Hee jne Lee. uesefkeâve Jen DeHeves keâefjÙej keâes ueskeâj Yeer meÛesle Lee. Deewj Gme Úesšer-meer veewkeâjer kesâ meeLe ner Gmeves HeÇeFJesš Hejer#eeLeea kesâ ¤He ceW Henues Fbšj Heeme efkeâÙee Lee Deewj Gmekesâ yeeo HeÇsme ceeefuekeâ kesâ Skeâ peevekeâej meer. S. kesâ Ùeneb pee yew"e Lee. meer. S. kesâ Ùeneb veewkeâjer keâjles ngS Gmeves meer. S. Fbšj efkeâÙee Deewj keâeveHegj keâes DeueefJeoe keânkeâj efouueer pee HengbÛee Lee, peneb Skeâ yengje<š^erÙe kebâHeveer ceW Gmes veewkeâjer efceueer. Gme veewkeâjer kesâ meeLe ner Gmeves meer. S. ]HeâeFveue keâjvee ]peejer jKee. efouueer ceW DeÛÚer veewkeâjer Leer lees peerJeve kesâ DeYeeJeeW keâes Hetje keâjves kesâ Deveskeâ veÙes mLeeve Deewj meeOeve Yeer Les. Gmekeâer cetueYetle keâce]peesjer ves peuoer ner Gmes Skeâ Ssmeer ÙegJeleer mes efceuee efoÙee pees SÛe. DeeF&. Jeer. meb›eâefcele Leer. peye Gmes Fme yeele keâer peevekeâejer ngF&, yengle efJeuebye nes Ûegkeâe Lee. Jen mJeÙeb iebYeerjlee mes Gme yeerceejer keâer Ûehesš ceW Dee Ûegkeâe Lee Deewj leye Gmes megjueer Yeewpeer keâer Ùeeo nes DeeÙeer Leer... ‘legceves osn keâer Fme ogefveÙee ceW

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ve Oekesâuee neslee Yeewpeer, lees....’ Jen Fmemes Deeies meesÛe veneR mekeâe Lee. Œeer-osn mes efceueves Jeeues mJeefie&keâ megKe keâer DevegYetefle kesâ SkeâeSkeâ veejkeâerÙe heerÌ[e ceW yeoue peeves keâe keâejCe mJeÙeb Gmekeâer mebÙecenervelee jner, Ùen Jen meesÛe veneR mekeâe. owefnkeâ mebmeie& keâe mecej Fme lejn nejves keâer Úšhešenš, heerÌ[e, nleeMee keâe pewmes keâneR keâesF& Deble ner veneR Lee. keâece Deewj Gmekeâer le=efhle mes heefjefÛele keâjeves Jeeueer veeefÙekeâe KeueveeefÙekeâe ceW heefjJeefle&le nes ieÙeer Deewj Gmemes ØeefleMeesOe keâer uehešW efmej TbÛee G"eves ueieer LeeR. ‘‘Yeewpeer, ceQ Dekesâuee veneR ce¤biee, legcnW Yeer efleue-efleuekeâj Fme Deeie ceW peuevee nesiee.’’ Gmeves Skeâ efove efve§eÙe efkeâÙee Lee Deewj Jeeheme ieebJe peeves keâer Ùeespevee yeveeves ueiee Lee. ‘‘mees ieÙes jJeerMe...?’’ Skeâ š^s ceW ÛeeÙe Deewj veeMlee Leeces Yeewpeer KeÌ[er LeeR. Jen G" yew"e. Gmeves Skeâ yeej efHeâj Yejhetj ve]pej Gve hej [eueer. ‘efyeukegâue veneR yeoueer Ùen. Jewmee ner ieojeÙee yeove, Deepe Yeer Jewmee ner peJeeveer pewmee ¤he!!!’ ‘jJeerMe kesâ Ûesnjs ceW Jewmee ner Yeesueeheve nw. leye cemeW Yeerie jner LeeR. uesefkeâve Deye lees veme-veme mes peJeeveer Hetâš jner nw. yeefukeâ efyeukegâue peJeeve. meòeeFme-DeªeFme keâe nw. efkeâlevee ceesnkeâ-Deekeâ<e&keâ. efkeâleves yejme yeerle ieÙes Fmekesâ neLe keâer ÚgDeve DevegYeJe efkeâÙes. Ùen Fble]peej efkeâme yeele keâe keâj jne nw. ÛeeÙe keâes hejs efKemekeâe keäÙeeW veneR oslee.’ Deheves mJeÙeb kesâ Yeerlej Gmes megjueer Yeewpeer ]Kego mes Ùen keânleer megveeÙeer oer. ‘‘legceves kegâÚ keâne Yeewpeer?’’ Fmeer kesâ meeLe Gmekesâ Deboj keâe uebheš heg®<e ceÛeuekeâj ÛeerK] eves ueiee — ‘ÛeeÙe-veeMlee yeeo (Mes<e he=‰ 168 hej osKeW....)

peveJejer-petve 2014 146


keâneveer

efkeâleves ØeMve eqJekesâMe efvePeeJeve keâ ØeMve kesâ Ú: meew ®heÙes, oes ØeMveeW keâe Skeâ n]peej ®heÙee.... Deewj leerve ØeMveeW kesâ kesâJeue yeejn meew ®heÙes. .... Skeâ yeej ceW leerve mes DeefOekeâ ØeMve veneR hetÚ mekeâles Deehe. meYeer ØeMveeW keâes efueefKele ™he ceW oerefpeSiee Deewj efueefKele ™he ceW ner Gvekeâe peJeeye heeFSiee. keâesF& Yeer peJeeye Deiej meceÙee™he "erkeâ veneR neslee Ùee hetje veneR nes heelee lees nceejs neLe keâe efueefKele ]keâe]iepe efoKeekeâj hewmes legjble Jeeheme ues pee mekeâles nQ. ™he veejeÙeCeer pewmes meesles mes peieer. SkeâeSkeâ hebef[lepeer keâe OÙeeve Dee ieÙee Lee Gmes. efheÚues Je<e& FvneR efoveeW lees ieÙeer Leer hebef[lepeer kesâ heeme. MeceMesj keâer yent Je=boe ues ieÙeer Leer Gmes. efkeâleveer efJeÛeefuele Leer ¤he veejeÙeCeer Gme Je]keäle. Je=boe kesâ Deeies Dehevee ogKeÌ[e jes yew"er Leer. ogKeÌ[e Yeer Ssmee pees efkeâmeer kesâ Deeies keânles ve yeves. Fbmeeve ef]peboe peer cegbn ve Keesues, Deiej Keesue Yeer yew"s lees keânles ner cej peeÙes. uesefkeâve veejeÙeCeer cejer veneR Leer. meesÛeleer lees kegâÚ Ssmee ner Leer uesefkeâve peye meeje kegâÚ Gieue efoÙee, lees Gmes ueiee Lee, mej mes cevees yeesPe Glej ieÙee nw pewmes. Je=boe ves Oeerjpe yebOeeÙee Lee — let Flevee keäÙetb Ieyeje ieÙeer veejeÙeCeer. Deewjle keâer ef]peboieer ceW lees Ssmee nes ner peeJes, Deewj efHeâj let lees Jewmes Yeer ™he veejeÙeCeer nw. lesjer metjle osKe keâj lees DeeF&vee Yeer Ûeškeâ peeÙes. efHeâj Jees lees cejo peele... Yeuee kewâmes ÚesÌ[ oslee lesjs keâes! veejeÙeCeer LeesÌ[e keâmecemeeÙeer efHeâj efyeHeâj heÌ[er — legPes "ªe metPes. cesjer peeve hej yeveer nw. keâue keâes kegâÚ nes-nJee ieÙee lees? - Dejer kegâÚ ve nesJes. Skeâ yeej ceW kegâÚ ve nesJes. - let lees Ssmes keân jner, pewmes lesjs meeLe Yeer keâYeer Ssmee ngDee nes. Je=boe nbme heÌ[er. Skeâ efJeõthe meer nbmeer. efHeâj veejeÙeCeer kesâ ogheós keâes Debiegueer hej ieesue-ieesue keâjleer yeesueer — cesjs meeLe lees Ssmee keâF& yeej ngDee jer! – keäÙee yekeâJeeme keâjleer nw ! - meÛe keân jner ntb. efheÚues meeue ceecee kesâ Ùeneb ieÙeer Leer lees ceecee kesâ ueÌ[kesâ ves ner.... - neÙe jece! YeeF& kesâ meeLe ner...! - efjMles lees keânves kesâ nesles nQ jer. Fbmeeve keâes peeveJej yeveves ceW osj LeesÌ[s ve ueies. - letves efkeâmeer mes keâne veneR? - ceeb mes keâne Lee. - efHeâj? - keânves ueieer, ceQ keäÙee keâ¤b! peJeeve ]Ketve nw, kegâÚ Yeer keâj mekeâlee nw. - ceeb ves Ssmee keâne? Deiej nj ceeb Ssmee meesÛeves ueies... - nj ceeb Ssmee veneR meesÛe mekeâleer... Je=boe ves yeele yeerÛe ceW keâešer.

S

147 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


eqJekesâMe efvePeeJeve uesKeve : Deye lekeâ osMe keâer ueieYeie meYeer he$e-heef$ekeâeDeeW ‘Oece&Ùegie’, ‘meehleeefnkeâ efnbogmleeve, meeefjkeâe’, ‘nbme’, ‘keâeobefyeveer, ‘keâLeeefyebye’, ‘Jele&ceeve meeefnlÙe’, ‘keâLeeosMe’, ‘¤hekebâÛeve, ‘JeeieLe&, ‘efnboer Ûeslevee’, ‘meefjlee’, ‘veJeYeejle šeFcme, ‘efMeKej, ‘keâLee›eâce’... Deeefo ceW oes meew mes Thej keâneefveÙeeb SJeb keâefJeleeSb ØekeâeefMele. ome keâneveer meb«en, Ûeej keâefJelee meb«en, oes GhevÙeeme leLee Skeâ ueIegkeâLee meb«en leLee kegâÚ yeeue hegmlekeWâ ØekeâeefMele. keâneveer meb«en : nj Úle keâe Dehevee og:Ke, Deye efove veneR efvekeâuesiee, ceneoeve, Deeef]Kejer heÌ[eJe, keâesF& Skeâ keâesvee, ie"jer, cenemeeiej, cesjer Ûegefveboe keâneefveÙeeb, keâLeeheJe&, ceele=ÚeÙee Deeefo. keâefJelee meb«en : Skeâ ]KeeceesMe efJeõesn, cesjer keâesKe keâe heeb[Je, Skeâ šgkeâÌ[e DeekeâeMe, Mes<e keâes cele osKees. ueIegkeâLee meb«en : ogheóe, GhevÙeeme-cegKeleejveecee. DevÙe : keâneveer meb«en ‘Deye efove veneR efvekeâuesiee’ SJeb keâefJelee meb«en ‘Skeâ šgkeâÌ[e DeekeâeMe’ nefjÙeeCee meeefnlÙe Dekeâeoceer Éeje hegjmke=âle. kegâÚ keâneefveÙeeb je°^erÙe mlej hej hegjmke=âle. keâneefveÙeeb ‘ve Ûeenles ngS’, ‘ToefyeueeJe’, ‘Skeâ šgkeâÌ[e ef]peboieer keâe’ otjoMe&ve hej veešŸe ¤heeblej. DeekeâeMeJeeCeer mes keâneefveÙeeW SJeb keâefJeleeDeeW keâe efveÙeefcele ØemeejCe. kegâÚ keâneefveÙeeW keâe iegpejeleer, Deb«es]peer, hebpeeyeer, lesueieg SJeb Got& ceW DevegJeeo. efJeMes<e : ‘efJekesâMe efvePeeJeve keâe peerJeve SJeb meeefnlÙe’ hej kegâ®#es$e efJe. efJe. mes Skeâ Úe$ee Éeje heer-SÛe. [er. keâer GheeefOe Øeehle. mebØeefle : meeefneflÙekeâ heef$ekeâe ‘heg<heiebOee’ keâe mebheeove.

- keäÙeeW? - yeme, meewlesueer ceeb ner Ssmee meesÛe mekeâleer nw. Je=boe keâer DeeJee]pe Yeejer nes DeeÙeer Leer. veejeÙeCeer Gmes osKeleer Yej jn ieÙeer Leer. ]peje ®keâ keâj yeesueer let lees yeÛe ieÙeer uesefkeâve cegPes kegâÚ nes-nJee ieÙee lees ÓÓ? veejeÙeCeer Je=boe keâes kebâOes mes hekeâÌ[ keâj efPebPeesÌ[ves ueieer Leer. - [e@keäšjveer keâes efoKee ues. – ve! hetjs ieebJe ceW yeele Hewâuee osieer. - lees efHeâj Skeâ keâece keâj. - keäÙee? - cesjs meeLe hebef[lepeer kesâ Ûeue. - keâewve mes hebef[le peer? - otmejs ieebJe kesâ nQ. Ùeneb efkeâmeer keâes keâeveeW-keâeve ]Keyej ve nesieer. - Jees keäÙee keâjsiee? - efueKe keâj osiee efkeâ kegâÚ nesves Jeeuee nw Ùee veneR. - Gmes keäÙee keântbieer, Mece& ueeies nw. - legPes kegâÚ veneR keânvee. Jees ]Kego ner yelee osiee. efueKe keâj Yeer osiee. Deiej efueKee ngDee Pet" efvekeâuee lees hewmes Jeeheme. - let meÛe keâns? - meesuen Deeves meÛe! ceQ lees efheÚues leerve meeue mes peevebt GvnW. - hewmes efkeâleves ueieWies?

keâneveer efJeMes<eebkeâ

- henues lees Skeâ meJeeue keâe meew ®heÙee ueWJes Les, Deye oes meew nes ieÙes neWies. Fleves lees neWies lesjs heeme. - hewmes lees yeLesjs nQ cesjs heeme. efJe<Ceg keâer pesye keâešvee DeÛÚer lejn peevetb. - otmejs keâer lees pesye keâešvee ner peeves, Deheveer lees F]p]pele ner keâšJee DeeÙeer. - ÛeesÓhe, njeceKeesj! legPes yelee efoÙee Fmekeâe celeueye pes lees ve.... - DeÛÚe yeme keâj! ce]peekeâ keâj jner Leer ceQ lees. Iej mes cebefoj keâe yenevee keâjkesâ efvekeâueer Leer ™he veejeÙeCeer. Je=boe jemles ceW efceue ieÙeer Leer. meele efkeâueesceeršj keâe jemlee leÙe efkeâÙee Lee oesveeW ves. jemles ceW Skeâ-Skeâ Yegóe ues efueÙee Lee Deewj Ûeyeeleer Ûeueer ieÙeer LeeR. - Jewmes DeeOeer hebef[leeFve lees ceQ Yeer ntb. lesje YeefJe<Ùe lees ceQ Yeer yelee otb. Je=boe Ûeueles-Ûeueles yeesueer Leer. - keäÙee celeueye! - legPes kegâÚ ve ngDee. meye heÛee ieÙeer let lees. - legPes kewâmes helee? - Flevee yeÌ[e Yegóe Kee ieÙeer. Gušer lees keäÙee, Skeâ GyekeâeF& lekeâ ve DeeÙeer legPes. - Ûeghe yesJeketâHeâ! Fleveer peuoer efceleueer LeesÌ[s ve ueies. - "erkeâ nw, hebef[lepeer keâer yeele ner ceevesieer let lees. Deeef]Kej oesveeW mejkeâleer ngF& henbgÛeer LeeR hebef[le peer kesâ heeme.

peveJejer-petve 2014 148


hebef[lepeer ves ]keâe]iepe hesve meeceves jKe efoÙee. ™he veejeÙeCeer ves ]keâe]iepe hesve lees neLe ceW ues efueÙee, uesefkeâve keäÙee efueKes. neLe keâebheves ueies Les. keâewve mes Meyo nQ Gmekesâ heeme...? ™he veejeÙeCeer efheIeue DeeÙeer. Deebmet peej-peej Gmekeâer DeebKeeW mes šhekeâves ueies. hebef[le peer cegmkeâje efoÙes — keâesF& yeele veneR. pees letves efueKevee Lee lesjer DeebKeeW ves keân efoÙee. lesjs heehe keâe ØeeÙeef§ele nes ieÙee. efveef§eble neskeâj Iej pee Deewj Ûewve keâer veeRo mees. lesjs hej keâesF& keâ° veneR Deeves keâe. hebef[le peer keâer Skeâ meJeeue keâer Heâerme Deye heebÛe meew ®heÙee nes ieÙeer Leer. GvneWves ]keâe]iepe hej meJeeue Yeer efueKe efoÙee Deewj peJeeye Yeer. ]keâe]iepe keâes oesnje-Ûeewnje keâj veejeÙeCeer keâer Deesj yeÌ{eles yeesues — Fmes mebYeeue keâj jKevee. kegâÚ ]ieuele efvekeâuee lees hewmes Jeeheme ues peevee. veejeÙeCeer ves Iej Deeles ner ]keâe]iepe mebotkeâÛeer kesâ nJeeues keâj efoÙee. Gmes lees keâesF& ve Keesue mekesâ. Fme hej leeueer efpeleveer Úesšer nw Gleveer ner ce]peyetle Yeer. Deewj Fmekeâer Ûeeyeer.... keâesF& ueeKe keâesefMeMe keâj ues, Deiej efceue peeÙes lees! veejeÙeCeer keâes Deheves hej efJeÕeeme Yeer Lee, Ieceb[ Yeer. uesefkeâve ]pÙeeoe efove lekeâ veejeÙeCeer keâes keâe]ie]pe mebYeeue keâj veneR jKevee heÌ[e. ome-yeejn efove yeeo ner ceenJeejer Dee ieÙeer Leer Deewj veejeÙeCeer nukeâer nes DeeÙeer Leer. ceve ceW yew"e [j Yeer nš ieÙee Lee. heeE[le peer hej efJeÕeeme Yeer ÛeesKee pece ieÙee. Deye lees hebef[lepeer kesâ heeme oesyeeje peeves keâer FÛÚe hewoe nes DeeÙeer ™he veejeÙeCeer keâer. ]Kego ceeb keâye yeve heeÙesieer, Fme Je]keäle Ùen meJeeue Gmekesâ meeceves cegbn yeeÙes KeÌ[e Lee. hebef[le peer lees cenervee leejer]Ke Yeer yelee oWies Deewj efHeâj Deiej Gvekeâe peJeeye ]ieuele efvekeâue DeeÙee, hewmes lees Jeeheme nes ner peeves nQ. Fme yeej veejeÙeCeer ves Je=boe keâes efHeâj mes heše efueÙee. hebef[le peer ves mej mes heebJe lekeâ osKee ™he veejeÙeCeer keâes. yeesues — Fleveer otj mes Skeâ meJeeue kesâ efueS Deeleer nw... heebJe Yeer Lekeâles neWies.... meceÙe Yeer peeÙee peelee nw. Skeâ meceÙe ceW leerve ØeMve hetÚ efueÙee keâj lees DeÛÚe jnlee nw. otmejs hej Yeer efveYe&j veneR nesvee heÌ[lee. hewmes Yeer keâce ueieles nQ. leerve meJeeueeW hej Útš pees nw. hebef[le peer keâer yeele lees "erkeâ nw. meJeeue lees Gmekesâ ceve ceW DeYeer keâF& nQ. hejeÙes ceo& kesâ meeLe menJeeme nes peeves kesâ yeeo mes Flevee [j keäÙeeW yew" ieÙee nw Gmekesâ ceve ceW? henuee meJeeue lees Ùener nw. otmeje meJeeue, hejeÙes ceo& Deewj Deheves ceo& kesâ yeerÛe Jen Skeâ

149 peveJejer-petve 2014

Deblej keâes ceeheves ueieer nw? oesveeW ceW keäÙee Deblej nw? Deewj leermeje meJeeue... hejeÙes ceo& keâes ueskeâj Gmes DeYeer lekeâ Skeâ ogieËOe keâe Denmeeme yevee ngDee Lee, Deye Jen ogieËOe megiebOe ceW keäÙeeW yeoueves ueieer nw? efÚ:! efkeâleveer ieboer yeele meesÛe yew"er nw Jen. hetje [sÌ{ meeue nes Ûeuee nw Gmekesâ efJeJeen keâes. DeYeer lekeâ Gmekesâ ieYe& veneR "nje. efheÚueer yeej ceeb kesâ heeme ieÙeer Leer lees ceeb ves mee]Heâ-mee]Heâ hetÚ efueÙee Lee — lesje ceo& "erkeâ lees nw ve? keâneR DeeOee-DeOetje lees veneR. ™he veejeÙeCeer keâer DeebKeeW ceW pewmes ]Ketve Glej DeeÙee Lee. ceeb Ùen keäÙee keân jner nw! veejeÙeCeer yeesue lees veneR heeÙeer Leer uesefkeâve ]penj Yejer DeebKeeW mes ceeb keâer Deesj osKeves ueieer Leer. - DeeÙe-neÙe! Ssmes keäÙee osKe jner nw cegPes. cegF&, nceejs Ùeneb lees efkeâmeer keâes leerve cenerves mes ]pÙeeoe ve ueies. nce lees henues Hesâjs hej ner ]KegMe-]Keyejer ueskeâj peeleer LeeR. peje ®keâ keâj ceeb yeesueer Leer — Deepe lees ceQ hetÚ jner ntb, keâue keâes ieueer-cegnuues JeeefueÙeeb hetÚves ueieWieer, leye keäÙee peJeeye osieer? ™he veejeÙeCeer keâe ceve lees ngDee Lee ceeb keâer Ùen yeele efJe<Ceg mes keân [eues. hej Ùen Yeer keâesF& keânves keâer yeele nw. efkeâlevee lees Jen Gmes hÙeej keâjlee nw. uesefkeâve ™he veejeÙeCeer keâes Deepe ueie jne nw efkeâ hÙeej Deewj ceoe&veieer ceW Deblej neslee nw. Deepe Jen hebef[lepeer kesâ Deeies hetjs leerve meJeeue jKesieer. henuee Ùener efkeâ Jen ceeb keâye yeve heeÙesieer? otmeje Ùen efkeâ efJe<Ceg yeehe yeveves ueeÙekeâ nw efkeâ veneR? Deewj leermeje... leermejs meJeeue keâe meesÛe keâj lees veejeÙeCeer ]Kego ner keâebhe ieÙeer. Gmekeâer Fme yeele keâes keâesF& peeve ieÙee lees Gmekeâe ieuee ner oyee osiee. ceeb Deewj Jeerj lees Gmes e]fpeboe ]peceerve ceW ieeÌ[ oWies. uesefkeâve Deye Gmes ceeb Deewj Jeerj mes keäÙee uesvee-osvee! Deye lees Jen efJe<Ceg keâer Deceevele nw. Gmekeâer yeerJeer nw. Deye Fmekeâe DeÛÚe-yegje, yeme Jener peeve mekeâlee nw. ve-ve! Jen efJe<Ceg keâes kewâmes ÚesÌ[ mekeâleer nw. Gmekeâer yÙeenlee helveer nw Jen. Gmekesâ meeLe Hesâjs ueskeâj DeeÙeer Leer Fme Iej ceW. heÛeemeeW ueesie ieJeen nQ. efJe<Ceg keâes ÚesÌ[ keâj hejeÙes ceo& kesâ heeme peeÙesieer, lees ueesie Let-Let ve keâjWies. uesefkeâve Jen Yeer keäÙee keâjs! ceeb ves ]Kego ner lees keâne Lee, Deiej peuoer hesš ve Hetâuee lees ueesieyeeie meJeeue keâjves ueieWies. leye keäÙee efJe<Ceg keâer yeoveeceer ve nesieer? uesefkeâve DeYeer Gmes hekeäkeâe lees ve helee. henues hebef[le peer mes meJeeue lees hetÚ ues. - keäÙeeW yeerJeer, efheÚues meejs meJeeue mener efvekeâues Les ve? - mener lees efvekeâues Les, hej Skeâ ceW LeesÌ[er keâmej jner. - Jees keäÙee?

keâneveer efJeMes<eebkeâ


- pees leejer]Ke-efove Deeheves yeleeÙee Lee, keâece Gme efove lees ve yevee. leerve efove yeeo peekeâj ngDee Lee. - lees nce ]ieuele ngS ve! hebef[lepeer ves Deheveer kegâleea ceW mes heebÛe meew keâe veesš efvekeâeuee Deewj veejeÙeCeer kesâ Deeies jKe efoÙee. heebÛe meew keâe keâÌ[keâÌ[elee veesš osKe Skeâ heue kesâ efueS veejeÙeCeer keâer DeebKeW kegbâefOeÙeeÙeeR. uesefkeâve Deieues ner heue efJeÛeej DeeÙee, Deepe lees leermeje meJeeue Yeer hetÚ ner [euesieer. - Deehe Fmes jKe ueerefpeS hebef[lepeer. veejeÙeCeer ves veesš hebef[le peer keâes Jeeheme osles ngS keâne — DeYeer lees cegPes yengle hetÚvee nw Deehemes. Depeerye yeele! Fme yeej meJeeue efueKeles ngS veejeÙeCeer kesâ neLe ]peje Yeer ve keâebhes. yeÌ[s Deejece mes Gmeves efueKe efoÙee — cesjs peerJeve ceW keâesF& otmeje Deeoceer...? - Deiej Ûeenes lees neb, veneR Ûeenes lees ve! efyeukegâue mešerkeâ peJeeye efoÙee hebef[le peer ves. Ùen meye lees Gmeer hej efveYe&j! hej Ùen lees DeOetje peJeeye ngDee. Gmes lees GuePeve ceW [eue efoÙee hebef[lepeer ves. Jen efkeâmekeâer megves? efoue keâer Ùee efocee]ie keâer? Gmekeâe Ûesnje osKe hebef[le peer cegmkeâje efoÙes — yeerJeer, DeYeer LeesÌ[e meyeÇ keâj ues. ÙeneR hej peceer jn. ueewšles ngS veejeÙeCeer kesâ heebJe ueÌ[KeÌ[e jns Les. hebef[lepeer ves meyeÇ keâjves keâes keâne nw. uesefkeâve Deye Gmemes meyeÇ keâneb nes jne nw. efMeJee Gmes keâF& yeej FMeeje keâj Ûegkeâe nw. peye keâYeer Iej mes yeenj efvekeâueleer nw lees keâneR ve keâneR KeÌ[e oerKe peelee nw. Deepe Jen cegDee ve ner oerKes lees DeÛÚe. ™he veejeÙeCeer jece-jece keâjleer Deeies yeÌ{ jner Leer. - let keäÙee yeesue jner nw? Je=boe ves hetÚe lees veejeÙeCeer mekeâhekeâe ieÙeer. Deye lekeâ peeves keâewve meer ogevf eÙee ceW efJeÛej jner Leer. keâye Iej keâe ojJee]pee meeceves Dee ieÙee, Gmes helee ner ve Ûeuee. Je=ob e lees yeerÛe jemles ceW ner Deheves Iej keâer Deesj ceg[Ì ieÙeer Leer. efJe<Ceg ojJee]pes hej ner KeÌ[e Lee. Gmes osKeles ner Deeies keâes uehekeâe — let keâneb ieÙeer Leer jer? - ceQ!... ceQ hebef[le peer kesâ heeme ieÙeer Leer. veejeÙeCeer keâer pegyeeve ueÌ[KeÌ[e meer DeeÙeer. - Ùes hebef[leeW-Jebef[leeW kesâ Ûekeäkeâj ceW keâens keâes heÌ[ ieÙeer let! keäÙee keâesF& mecemÙee Dee ieÙeer lesjs keâes? - veÓÓ neR- veneR lees! Jees lees Je=boe meeLe ues ieÙeer Leer. - Gmes Yeer mecePee, hebef[leeW kesâ Ûekeäkeâj ceW ve heÌ[s. keâesF& mecemÙee nw lees yegefæ mes keâece ues. Iej ceW Ûeej ueesie nesles nQ, Gvemes yeeleÛeerle keâjkesâ meueen ues ues.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

veejeÙeCeer kegâÚ veneR yeesueer. ÛegheÛeehe Yeerlej Ûeueer DeeÙeer. efJe<Ceg Deepe o]Heälej mes peuoer kewâmes Dee ieÙee, Glevee Yeer ve hetÚ heeÙeer. iegmeue mes efveyeš keâj meerOes jmeesF& ceW Ûeueer ieÙeer. efJe<Ceg ieefueÙeejs ceW mes efÛeuueeÙee Lee — Dejer ÛeeÙe yevee keâj FOej ner ues Dee. efJe<Ceg mecePe ieÙee Lee efkeâ veejeÙeCeer ÛeeÙe yeveeves ner pee jner nesieer. yeenj mes Deekeâj ÛeeÙe heerves keâer leueye oesveeW keâes jnleer nw. Fme yeerÛe veejeÙeCeer Deheves keâes mebYeeueves ceW ueie ieÙeer. keâneb-keâneb GÌ[ jner Leer Jen. efJe<Ceg keânlee nw, Iej ceW Ûeej ueesie nesles nQ, Gvemes meueen ues uesveer ÛeeefnS. Dejs peerJeve ceW Fbmeeve keâe Dehevee Yeer lees kegâÚ neslee nw. Deepe Jen efJe<Ceg kesâ meeceves ceeb keâer meejer yeele jKe osieer. ÛeeÙe heleerueer mes efiejles-efiejles yeÛeer. veejeÙeCeer ves GvnW hÙeeueeW ceW Gb[suee Deewj yeenj Deebieve ceW ues DeeÙeer. - yew" FOej! efJe<Ceg ÛeeÙe keâer hÙeeueer hekeâÌ[lee yeesuee — keäÙee Øee@yuece nes ieÙeer Je=boe keâes pees hebef[lepeer kesâ Ùeneb peevee heÌ[ ieÙee? - cegPes lees kegâÚ veneR yeleeÙee. - letves hetÚe Yeer veneR. - yeleeves Jeeueer yeele nesleer lees ]Kego ner yelee osleer. - mees lees "erkeâ! hej Gmes mecePee, pees yeeleW yeleeves Jeeueer veneR nesleer, Jes lees Iej kesâ Yeerlej ner jnveer ÛeeefnS. Deye ™he veejeÙeCeer keäÙee keâns! Ûeghe yeveer jnsieer lees efJe<Ceg keâes Mekeâ nesves ueiesiee. Jewmes lees Ûeyej-Ûeyej keâjleer jnleer nw. Deye keäÙee meebhe metbIe ieÙee. Ùener yeele yeesuesiee efJe<Ceg. Fmemes henues efkeâ efJe<Ceg kegâÚ keânlee, ™he veejeÙeCeer ner yeesueer — Je=boe kesâ Iej keâe lees legce peevees ner. Gmekeâer Jeneb keâewve megves. efJe<Ceg ves meJeeue veneR efkeâÙee. veejeÙeCeer keâer yeele mes hetjer lejn mencele Lee. efHeâj Yeer yeesuee — veejeÙeCeer! Iej keâer yeele Deiej yeenj peeleer nw lees Iej keâer Úle ojkeâ peeleer nw. Deiej Gmekeâer yeele keâesF& veneR megveves Jeeuee lees Gmes keân, Iej kesâ KebYeeW mes yeele keâjs. Iej keâer ÚleW KebYeeW hej efškeâer nesleer nQ. Iej keâer Úle keâes ojkeâves ve os. KebYes Gmekeâer yeele megveWies... ]pe¤j megveWies! efJe<Ceg ÛeeÙe ]Kelce keâj G" KeÌ[e ngDee. efHeâj heQš keâer pesye ceW neLe [eue ]keâe]iepe keâe Skeâ heg]pee& efvekeâeue veejeÙeCeer keâer Deesj yeÌ{elee yeesuee — legcneje Ùes keâe]ie]pe Deueceejer kesâ yeenj efieje heÌ[e Lee. keâesF& ]pe¤jer ]keâe]iepe ueielee nw. veejeÙeCeer ves osKee, Ùen Jener ]keâe]iepe Lee, pees hebef[le peer ves meyemes henues efueKee Lee. Gmeves lees ]keâe]iepe efKeÌ[keâer kesâ yeenj (Mes<e he=‰ 200 hej osKeW...)

peveJejer-petve 2014 150


keâneveer

‘DeeMe-efkeâjCe!’ eqJepeÙe

n ÛeewJeeueerme-heQleeueerme meeue keâer nw. ceiej ]Kego keâes Jen yetÌ{er mecePeleer nw Deewj yetefÌ{ÙeeW kesâ meceeve ner jnleer nw peyeefkeâ Menjer Deewjle Fme Gceü ceW meyemes ]pÙeeoe ØemeeOeveeW keâe Fmlesceeue keâj keâce Gceü efoKeeves keâer keâesefMeMe keâjleer nw. ceiej DeeYee ves heefle kesâ nesles ngS Yeer keâYeer ØemeeOeveeW keâer ceebie ve keâer Leer Deewj heefle kesâ mJeie&Jeemeer nesves hej lees Deheveer Deesj mes Jen yengle Goemeerve jnves ueieer Leer. Jen Ûeenleer Leer Deewj Gmekeâe OÙeeve Yeer ncesMee Deheves yeÛÛeeW keâer lej]Heâ ner jnlee Lee. yesše Deye GVeerme meeue keâe nw Deewj oes yeÛÛes cej peeves kesâ yeeo ngF& ueÌ[keâer yeejn-lesjn keâer nw. ceeÙekesâ ceW Gmekeâe veece pÙeeslmevee Lee. Ûeej yesšeW kesâ yeeo Iej keâes peieceie keâjvesJeeueer yesšer nesves kesâ keâejCe. ceiej Meeoer kesâ yeeo yetÌ{er meeme pÙeeslmevee ve yeguee mekeâer lees heefle ves Gmekeâe meceeveeLeea veece DeeYee keâj efoÙee. Deye lees keâF& yetefÌ{Ùeeb efpevneWves Gmes yent ™he ceW efJejue [b[er (heeuekeâer) mes Glejles osKee Ùee Gmes DeeYee yent keânkeâj ner yegueeleer nQ. ieebJe ceW Dee"JeeR lekeâ keâe mketâue Lee. hebõn keâer nesles Gmekeâer Meeoer nes ieÙeer. Dee"JeeR keâe Fefcleneve Yeer ve os mekeâer Jen. heefle DeeMeejece ]Heâkeäle heebÛeJeer lekeâ heÌ{e Lee. Gmekeâer šerkeâjer Yeer Úesšer Leer. Meg™ ceW lees ome Iej Les pees Deye Úyyeerme-meòeeFme nes ieÙes nQ. meeme keâes heeslee-heesleer efKeueeves keâer Ûeen Leer. Gvekeâer Ûeen hetjer nesves kesâ meeLe-meeLe DeOetjer Yeer jn ieÙeer keäÙeeWefkeâ Gvekesâ peerJeve keâeue ceW oes meeue kesâ Deblej mes yeÛÛes ngS Jes Skeâ oes meeue kesâ nesles-nesles peeles jns, YeieJeeve keâes hÙeejs nesles jns. nj Skeâ yeÛÛes keâer ceewle hej DeeYee cetkeâ jn peeleer Deewj meeme Úeleer heerš keâj jesleer, .... YeieJeeve Fvekeâer peien cegPes keäÙeeW veneR G"e ueslee nw. efHeâj Jen efove Dee ieÙee peye yetÌ{er meeme keâer DeLeea G"er. ]Ketye jesÙeer Leer DeeYee. cenmetme ngDee Lee efkeâ meeme veneR Deefheleg ceeb cejer nes. heefle DeeMeejece efkeâmeeve Lee. DeewjeW keâer lejn šerkeâjer hej peeheeveer {bie mes Kesleer keâjlee Lee. ieg]peeje nes peelee Lee. DeeMeejece keâer ce=lÙeg meebhe kesâ keâešves mes ngF&. leye otmejs vebyej keâe yesše Ûeewon meeue keâe Lee. Gmemes yeÌ[e yesše De"ejn keâe nesles-nesles pees ueKeveT, efouueer veewkeâjer kesâ efueS ieÙee lees iegce nes ieÙee. Gmekeâe keâesF& helee DeeMeejece ve leueeMe mekeâe. yeÌ[s ÛeeJe mes DeeMeejece ves Gmekeâe veece efveMeeveeLe jKee Lee. DeeYee keâes meeme keâer yeeleW Ùeeo Deeleer jnleeR. Meeoer kesâ yeeo leerve Je<e& lekeâ peye Gmekeâer keâesKe ve Yejer lees meeme ves ieb[e henveeÙee Deewj yekeâjs keâer ]kegâyee&veer oskeâj hetpee keâjeÙeer Leer ceiej peye heÌ[esefmeÙeeW ves Gmekesâ keâesKe ve Yejves keâe ØeMve G"eÙee lees meeme ves nbmekeâj keâne Lee efkeâ cejer heÌ{er-efueKeer nw. FmeefueS De"ejn Je<e& mes henues keâesKe ve Yejvee Ûeens. meeme keâer efve]ieen mes yent heÌ{er efueKeer Leer. Dekeämej keânleer LeeR, nceeje DeeMeejece lees heebÛeJeer mes mketâue ÚesÌ[ KesleeW ceW ueie ieÙee Lee keäÙeeWefkeâ Gmekesâ efmej mes yeehe keâe meeÙee G" ieÙee Lee. megvekeâj heÌ[esme keâer DeewjleW ØeMve veneR keâjleeR. ]Kego nbmeleer DeeYee Ùen meye megvekeâj. jele DeeMeejece keâes yeleeleer lees Jen oyeesÛe ueslee, let Deeefuece Heâeef]peue nes Ûeens hej yeveer cesjs efueS nw. megvekeâj DeeYee keâes yeÌ[e megKe efceuelee. ceiej peye meòejn keâer Leer lees DeeMeejece ves keâne Lee efkeâ Ûeue legPes [e@keäšj keâes efoKee

Je

151 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


efJepeÙe 6 efmelebyej 1936, Deeieje. ØekeâeefMele ke=âefleÙeeb : (keâ) keâneveer meb«en : ‘nLesefueÙeeW keâe ce®mLeue’, ‘pebieue yeyetue keâe’, ‘yeewmegjerueer’, ‘veeruekebâ" Ûeghe nw’, ‘DeefYecevÙeg keâer leueeMe’, ‘iebiee Deewj [suše’, ‘efkeâues’, ‘ieceve’, ‘IeesÌ[e yee]peej’, ‘JebMeyesue’, ‘ieeLee’, ‘heÌ[eJe’, ‘heesmšj mes Peebkeâles Ûesnjs’, ‘pe. Pe. o.’, ‘oemleeves-ue#egveer’ ØekeâeefMele. keâneveer meb«en ‘Skeâ veece metjpecegKeer’ (MeerIeÇ ØekeâeMÙe). (Ke) GhevÙeeme : ‘meekesâle kesâ Ùetkeâefuehšme’, ‘meerceWš veiej’, ‘ueewšsiee DeefYecevÙeg’, ‘veerÌ[ keâe efleefcej’, ‘cegefòeâyeesOe’, ‘vebyejoej ngDee veeKegoes’, ‘cegneef]Heâpe’. (ie) yeeue meeefnlÙe : ‘meueesveer keâer ef]peo’, ‘F&veece Deewj pegcee&vee’. (Ie) DevegJeeo keâeÙe& : peesefiebojheeue keâer kegâÚ keâneefveÙeeb, ueIegkeâLeeSb Je GhevÙeeme — heej hejs (Got& mes efnboer). mebØeefle : Jew%eeefvekeâ (mesJeeefveJe=òe) j#ee DevegmebOeeve SJeb efJekeâeme mebie"ve.

oW! efyeieÌ[ G"er Leer DeeYee Deewj keâne Lee efkeâ henues ]Kego keâes efoKeeDees. peye [e@keäšj keân oW efkeâ legce ceW keâesF& oes<e veneR nw leye cegPes efoKeevee. ceiej DeeMeejece ves ]Kego keâes veneR efoKeeÙee. keäÙeeW efoKeelee peye efkeâ DeeYee keâes Dekeämej ner yegueelee jnlee Lee. Deheves heg®<elJe hej Gmes efJeÕeeme pees Lee. De"ejn keâer nesles-nesles Jen ieYe&Jeleer nes ieÙeer. meeme keâes Deheveer yeele hej meneje efceue ieÙee. heÌ[esefmeefveÙeeW mes Dekeämej keânleer efkeâ ceQves pees keâne Lee Jen meÛe ngDee ve! efveMeeveeLe kesâ iegce nes peeves hej mekeâles ceW Lee DeeMeejece. Dekeämej DeeYee mes keânlee efkeâ keâefheue keâer osKeYeeue DeÛÚer lejn keâjs. leYeer Skeâ efove oewÌ[les ngS Deekeâj jeceueKeve peesMeer ]Keyej os ieÙee Lee efkeâ DeeMeejece keâes meebhe ves keâeš efueÙee nw KesleeW hej. megiebOeer keâes ueskeâj oewÌ[er Leer DeeYee. ceiej Kesle keâer peien GvnW efceuee DeeMeejece cebefoj ceW, peneb meebhe kesâ keâešs keâe GheÛeej nes jne Lee. Ûeer]Keer Leer DeeYee efkeâ cebefoj keâer peien GvnW ]Heâewjve kesâoejveeLe kesâ Demheleeue ues Ûeuees. ceiej efkeâmeer ves veneR megvee Deewj Ûeej Iebšs yeeo GvnW DeeMeejece keâer ueeMe meeQhe oer ieÙeer. leye lekeâ keâefheue Yeer mketâue mes Jeeheme ueewš DeeÙee Lee. efhelee kesâ veerues heÌ[s efpemce hej ueesš ieÙee Lee. Gmekesâ yeeo Jen mketâue veneR ieÙee. KesleeW hej ceeb kesâ meeLe keâece keâjlee Deewj Lekeâkeâj ueewš Deelee. pees Kesle DeeMeejece keâer cesnvele mes meesvee Gieueles Les Deye Jees veneR jns. nejkeâj Deeuet yeesvee Meg™ keâj efoÙee DeeYee ves. ceiej keäÙee DeeuegDeeW mes hesš Yej mekeâlee Lee? keâefheue ueieeleej keânlee efkeâ Gmes IeesÌ[e Ùee šóÒ efoueJee oes. Jen kesâoejveeLe Ieešer ceW Ùee$eer Ùee meeceeve {eskeâj hewmee keâceeÙesiee. Gmes %eele Lee efkeâ KesleeW keâer cesnvele mes Jen Glevee veneR keâcee mekeâleer efkeâ leerve-Ûeej ueesie {bie mes jn mekeWâ. nejkeâj DeeYee ves DeeOes Kesle yesÛekeâj IeesÌ[er ]Kejero oer

keâneveer efJeMes<eebkeâ

keâefheue kesâ efueS. keâefheue ves IeesÌ[er keâes veece efoÙee Lee cemleer! keäÙeeWefkeâ Gme hej yew" keâj keâefheue kesâ Deboj Depeerye meer cemleer Dee peeleer Leer. ceiej Deboj ner Deboj DeeYee DeeMebefkeâle nes peeleer.... keâneb jnsiee Jen? keäÙee KeeÙesiee? ueesie lees ome-yeerme ®heÙeeW kesâ efueS ceejheerš keâj osles nQ efHeâj keâefheue kesâ heeme lees OebOes mes kesâoejveeLe ceW yeÌ[er j]keâce jnsieer. keâneb jKesiee Jen ®heÙee? ceiej leYeer megveeF& os peeleer Gmes ceboeefkeâveer keâer Úve-Úve. megneveer OJeefve ceW Jen Keespeleer efHeâj neLe hemeej kesâ iebiee cewÙee mes keâefheue keâer j#ee kesâ efueS YeerKe ceebieves ueieleer. meesceJeej keâes peelee keâefheue Deewj MeefveJeej keâer Meece Ùee jeef$e ueewš Deelee. meesceJeej keâes leÌ[kesâ Glej peelee šerkeâjer mes keäÙeeWefkeâ Gme efove cebefoj ceW efJeMes<e hetpee nesleer. heš yebo nesves hej IeesÌ[er cemleer keâer ceeefueMe Deewj oesmleeW kesâ meeLe efÛeÙeeieesšer Kesueves ceW efyeleelee. yeJes (ceeb) keâes mecePeelee jnlee. jnves keâer hekeäkeâer mejeÙe mejkeâej ves yevee jKeer nw. jele mejkeâejer Deeoceer Deekeâj heeleer oslee nw Deewj jeskeâÌ[ ues ueslee nw. peye Deelee ntb heeleer oskeâj jeskeâÌ[ ues Deelee ntb. let ef]heâ›eâ ceW keäÙeeW jnleer nw. ‘‘Deye lesjs heeme jeskeâÌ[ Yeer nw lees lesjs efueS yÙeejer (yent) leueeMeleer ntb.’’ ‘‘ve, henues megiebOeer keâer nesieer leye keâ™biee ceQ.’’ DeeYee keâes ueielee efkeâ keâeMe keâefheue kesâ yegJee (efhelee) Fme Je]keäle peerles nesles Deewj Deheves yesšs keâer yeele megveles. keâefheue keânlee Deewj yeenj efvekeâue peelee. leÌ[kesâ meesceJeej keâer megyen cemleer keâer jeme hekeâÌ[s šerkeâjer mes veerÛes Glej peelee. ceboeefkeâveer heej keâj DeeOee ceerue Ûeue hegue mes hengbÛe peelee kesâoejveeLe. efHeâj hetjs efove JÙemle jnlee. keâYeer meJeejer lees keâYeer Ùeeef$eÙeeW keâe meeceeve Yeer {eslee. megiebOeer mes yeleelee efkeâ Ùee$eer kegâÚ ]pÙeeoe ner Dee jns nQ kesâoejveeLe, efkeâ IeesÌ[s keâce heÌ[ peeles nQ. heebÛe meeLeer Les Gmekesâ

peveJejer-petve 2014 152


pees šerkeâjer mes IeesÌ[e, IeesÌ[er Ùee KeÛÛej ueskeâj Glejles. meye nbmeles-yeesueles. jele meeLe-meeLe efyeleeles. Skeâ Keevee yeveelee yeejer-yeejer mes lees heebÛe nbmeles-Kesueles jnles Les. GveceW mes leerve yegOeJeej Deewj leerve FleJeej keâes Úgóer jKeles. peye yegOeJeej Deelee keâefheue keâes mejeÙe ceW ÚesÌ[ oes meeLeer efvekeâue peeles kesâoejveeLe kesâ yeenj peneb ueÌ[efkeâÙeeb GvnW Mejeye hejesmeleerb Deewj Gvekesâ meeLe jele keâešleeR. ceiej meesuen petve keâes keânj štše Lee. yeeoue Heâše Lee keâneR. meesveeceer mes yeÌ[er meesveeceer DeeÙeer Leer kesâoejveeLe ceW. njnjeleer ceboeefkeâveer ÛeejeW lej]Heâ Hewâue ieÙeer Leer. Ûehesš ceW DeeÙes Fbmeeve Deewj ÛeewheeÙes. meyekeâes yenekeâj Deheves meeLe ues ieÙeer. IeveIeesj Je<ee& yejme jner Leer. heneefÌ[ÙeeW mes keâerÛeÌ[, efceóer Je yeesu[me& efiej jns Les. pees Ùee$eer Thej keâer Deesj Yeeies Jes ÛeóeveeW mes oye ieÙes. ieebJe kesâ ieebJe Keeueer nes ieÙes heneÌ[eW mes. pees cebefoj kesâ Deboj megj#ee nsleg ieÙes Jes Yeer veneR yeÛes. cebefoj kesâ Deboj heeveer pees Iegme ieÙee Lee. ÛeejeW lej]Heâ ueeMeW ner ueeMeW efyeKejer ngF& LeeR. pees yen ieÙes mees yen ieÙes. kesâJeue cebefoj KeÌ[e jn ieÙee Lee. cesnves yesneue keâj efoÙee Lee nefjveece šskeâjerJeeueeW keâes Yeer. Gme hej nJee keâe YetÛeeue! nJee peye keâce ngF& lees ueesie yeenj keâer lej]Heâ Yeeies. Deheves-Deheves Keb[nj ngS Iej GvnW [je jns Les. ceboeefkeâveer kesâ efkeâveejs mes Gušer lej]Heâ ueesie Glejves ueies. keâesF& [sÌ{ meew ueesie Les. megiebOeer Yeer Deheveer yeJes (ceeb) keâe neLe hekeâÌ[keâj Yeeieer. heeieue-meer Deheves Keb[nj ngS cekeâeve keâes DeeYee osKeleer, megiebOeer kesâ meeLe Yeeieer. keâF& yeej megiebOeer Ùee DeeYee keâe hewj efHeâmeuee ceiej Skeâ otmejs kesâ menejs ves yeÛee efueÙee. DeeOee Iebšs keâe jemlee GvneWves DeÌ{eF& Iebšs ceW keâeše. ceewle peye heeme nesleer nw lees peerves keâe peesMe ]pÙeeoe ner yeÌ{ peelee nw. Skeâ ceOÙece o]pex keâe yeesu[j veerÛes Dee jne Lee. megbieOeer ves ceeb keâes Pešheš otmejer Deesj KeeRÛe efueÙee. veerÛes henbgÛe GvneWves Øeke=âefle keâe meJe&veeMe osKee. n]peejeW keâer mebKÙee ceW hesÌ[ GKeÌ[s heÌ[s Les. leueeMeves hej oes ÚeÙeeoej hesÌ[ GvnW efceues. keâesF& [sÌ{ meew ueesie FvneR kesâ Fo&–efieo& Hewâue ieÙes. Je<ee& nes jner Leer. Thej šerkeâjer mes Úesšs-yeÌ[s helLej Deye Yeer efiej jns Les hej Jes Gvemes otj Les. YetKes hÙeemes Jes ]Kego Deewj cetefÚ&le nes jns yeÛÛes Ûeej efoveeW lekeâ leÌ[heles jns. leye keâneR Gvekeâer megOe ueer ieÙeer. štšs-Heâšs šWš Gvekesâ efueS ueie ieÙes. šWš ueieeves JeeueeW ves ner yeleeÙee efkeâ kesâoejveeLe Deewj Gmekesâ Deemeheeme MeeÙeo ner keâesF& yeÛee nw. DeveeÙeeme hetÚe Lee DeeYee ves, ‘‘cesje keâefhe! kewâmee nesiee cesje keâefheue!’’

153 peveJejer-petve 2014

nbmeer Leer megiebOeer ceiej Fme nbmeer kesâ heerÚs oe®Ce ogKe Úghee Lee, ‘‘yengle hekeäkeâer nw oeroe (yeÌ[e YeeF&) keâer mejeÙe. Gme hej TbÛeeF& nw, oeroe keâesF& Kegues ceW veneR meesles nQ.’’ Gmeves šWšJeeueeW kesâ meeLe DeeÙes De]Heâmej mes megvee Lee, oef#eCe ceW keâF& meeue henues megveeceer DeeÙeer Leer Gmemes pees efJeveeMe ngDee Gmemes ]pÙeeoe YeÙeeJen meJe&veeMe GòejeKeb[ keâe ngDee nw. keânles nQ kesâoejveeLe Deewj Gmekesâ heeme TbÛes heneÌ[eW hej yemes ieebJe, ]keâmyes leyeen nes ieÙes. kewâueeMe keâe cebefoj peeves kewâmes yeÛe ieÙee. Fmekesâ Deboj MejCe uesvesJeeues Yeer veneR yeÛes. nwueerkeâe@hšj ceewmece "erkeâ nesves kesâ Fble]peej ceW nQ. Deeceea kesâ peJeeve Ùeeef$eÙeeW keâes yeÛee jns nQ. nceejer šerkeâjer Deewj kesâoejveeLe kesâ ceOÙe yevee hegue Yeer štše heÌ[e nw. kesâoejveeLe ceW ueeMeW "b[ Deewj Je<ee& men jner nQ. ceboeefkeâveer efJeveeMe keâjkesâ hegve: Deheveer ieefle mes yen jner nw. DeeYee DeveeÙeeme megiebOeer mes hetÚleer, ‘‘Ùeneb ceboeefkeâveer keâer Úve-Úve veneR megveeÙeer os jner nw?’’ ‘‘yeJes nce šerkeâjer mes Guešs Glejs nQ. Ùeneb ceoebefkeâveer keâneb? Deewj Gmekeâer Úve-Úve heeÙepesye Jeeueer DeeJee]pe keâneb?’’ ‘‘nce keâye Deheves Iej ueewšWies?’’ ‘‘MeeÙeo peye cesn keâer ceej keâce nes peeÙes,’’ megiebOeer keânleer nw ceiej Deboj ner Deboj cenmetme keâjleer nw efkeâ MeeÙeo keâYeer veneR. peneb oeroe ieÙee JeneR nceW Yeer peevee nw. Je<ee& ®keâer kegâÚ #eCe. DeeYee ves keâne, ‘‘Ûeue! Deye

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Iej ÛeueW.’’ ‘‘let jsef[Ùees hej ]KeyejW veneR megveleer nw, yeJes! DeYeer yebo nw yeeefjMe! ve peeves keâye Meg¤ nes peeÙes.’’ ceiej Deieueer yeej peye Je<ee& ®keâer lees DeeYee veneR ceeveer. megiebOeer keâes meeLe ues Thej šerkeâjer hej ÛeÌ{ ieÙeer. Iej osKee lees jes heÌ[er, ‘‘keâneb yebeOesiee cesje keâefheue IeesÌ[er?’’ Deboj leueeMee lees veesšeW keâer uegieoer neLe DeeÙeer. jes heÌ[er DeeYee, ‘‘keâneb mes keâ™bieer lesjer Meeoer?’’ ‘‘Meeoer keâer ve meesÛe! ef]peboieeveer keâer meesÛe yeJes!’ efHeâj cebLej ieefle nesles ngS Yeer ueewš DeeÙeer megiebOeer kesâ meeLe. oeshenj keâe Keevee nes Ûegkeâe Lee keQâhe ceW. oesveeW YetKes jns. uesšs-uesšs hetÚe Lee megiebOeer mes, ‘‘kewâueeMe cebefoj Ssmes KeÌ[e nw ceevees nceejs IejeW keâes cegbn efÛeÌ{e jne nes. DeeÙee nesiee keâefhe Deewj Iej štše osKe ueewš ieÙee nesiee. peeves efkeâme keQâhe ceW nes? megvee nw kesâoejveeLe ceW Yeer keQâhe nQ. JeneR nes MeeÙeo keâefhe?’’ keâefheue oeroe keâYeer ve ueewšsiee yesJes, keânles-keânles ®keâ ieÙeer. DeeKeeW mes Deebmet Pej-Pej šhekeâves ueies. DeeYee ves mebYeeuee Gmes, ‘‘heieueer! meye "erkeâ nes peeÙesiee. cesje keâefhe meye "erkeâ keâj osiee Ûeej efove ceW. LeesÌ[s efoveeW keâer yeele nw megiebOeer,’’ DeeYee ves megbieOeer keâes mecePeeÙee. megiebOeer keân ve mekeâer efkeâ Jen keäÙeeW jes jner Leer. Deewj Skeâ efove Dee ieÙes yeeyet Deewj De]Heâmej. veesš keâjvee Lee efkeâ keâewve-keâewve veneR DeeÙee nw. ueehelee nw. efkeâmeer ves yesšs, efkeâmeer ves ceo& Deewj efkeâmeer ves Yeleerpes kesâ kesâoejveeLe mes ve ueewšves keâer JÙeLee efueKeeÙeer. ]KeeceesMe jner DeeYee. Jees lees megiebOeer ves De]Heâmej keâes efueKee efoÙee keâefheue keâe ngefueÙee Deewj ve ueewšves keâer Jepen. De]Heâmej ves ØeMve efkeâÙee, ‘lesjer yesJes lees ]KeeceesMe jner?’’ ‘‘Gmes ueielee nw efkeâ oeroe ueewšsiee Skeâ efove. hej pees kesâoejveeLe ceW peeveJej kesâ meeLe Lee keäÙee yeÛee nesiee?’’ megbieOeer keânles-keânles jes heÌ[er. peeveleer Leer efkeâ oeroe keâYeer ve ueewšsiee. De]Heâmej oÙeeueg Lee. Gmeves megiebOeer kesâ keâns keâes ceeve efueÙee. Ûeuee ieÙee otmejs keQâheeW ceW. megiebOeer otmejs šWšeW ceW peeleer jnleer. jsef[Ùees megveleer hej yesJes keâes kegâÚ ve yeleeleer. Je]keäle ves Gmes mecePeoej yevee efoÙee Lee. DeeYee nbmeleer, ‘‘Úesšs mes ef[yyes ceW peekeâj keäÙee megveleer nw?’’ megiebOeer keäÙee yeleeÙes efkeâ yeÌ[s jsef[Ùees Ùee Úesšs mes š^ebef]pemšj ceW ]Heâke&â veneR neslee nw. Jen peeveleer nw efkeâ ieesefJeboIeeš, kesâoej[eWye, jeceJeeÌ[e, ieewjer kegbâ[, nscekegbâ[ meenye, meesveØeÙeeie Je iebiees$eer hej yeÌ[e

keâneveer efJeMes<eebkeâ

veg]keâmeeve ngDee nw. keâneR-keâneR lees keâesF& veneR yeÛee nw. kesâoejveeLe ceW lees ceboeefkeâveer ves keânj {eÙee Lee. Jen YeeF& keâefheue kesâ yeejs ceW meesÛeleer nw. kewâmes De"KesefueÙeeb oesveeW kesâ ceOÙe nesleer LeeR. Deepe lees Jen Keguekeâj jes Yeer veneR mekeâleer nw. yesJes ]Heâewjve keânsieer, keäÙee DeheMekegâveer Hewâueeleer nw? kesâoejveeLe kesâ Keb[nj Gmekeâer DeebKeeW ceW Hewâue peeles. ‘‘kewâhe ceW De]Heâmej DeeÙee Lee. štšs cekeâeveeW keâes yeveJeeves keâer j]keâce osves. meeLe DeeÙes Les yeQkeâ Jeeues. yeQkeâJeeues Keelee Keesueves DeeÙes Les. n]peej ®heÙee ]pe™j pecee jKevee nesiee. DeeYee ves Ûeskeâ ueskeâj veboefmebn efJe° keâes os efoÙee. j]keâce hej nmlee#ej keâj Ûeskeâ Lecee efoÙee Gmekeâe. "skesâoej ves ®heÙee heekeâj keâece Meg™ keâj efoÙee. keQâhe ÚesÌ[keâj DeeYee Deewj megiebOeer ueewš DeeÙes. efceueer j]keâce mes Skeâ yeÌ[e keâceje, jmeesF& Deewj iegmeue]Keevee yeve heeÙee Lee. PeieÌ[ heÌ[er Leer DeeYee "skesâoej hej, Deewj oes keâcejs keäÙeeW ÚesÌ[ efoÙes? Demleyeue keânbe yeveeÙee?’’ "skesâoej nbmee, ‘‘mejkeâejer iegÌ[ mes Fleveer ner efce"eme Dee heeÙeer. Deiej hetje Iej "erkeâ keâjvee nw lees Deheves heeme mes jeskeâÌ[ efvekeâeuees.’’ veboefmebn efye° Dee ieÙes. DeeYee keâes mecePeeÙee, mejkeâej cegDeeJe]pee efmej Úgheeves keâes osleer nw ve efkeâ DeeueerMeeve keâes"er kesâ efueS. PeeRkeâleer ngF& DeeYee ueewš DeeÙeer. megiebOeer mes yeesueer, ‘‘lesjs yÙeen ceW lees Je]keäle nw hej keâefheue keâes lees yÙeenvee nw. Gmes lees Deueie keâceje ÛeeefnS ner.’’ megiebOeer yesJes keâes ueskeâj meesÛe ceW heÌ[ ieÙeer. Gmekesâ yeeo ceb$eer peer Yeer DeeÙes. ce=lekeâeW kesâ efueS Ûeskeâ yeebšves. DeeYee veneR ieÙeer. Jen ceeveves keâes lewÙeej veneR nw efkeâ keâefheue veneR jne. Ûeskeâ cegefKeÙee veboefmebn efJe° keâes os efoÙee. Ûeej yeej Jes DeeYee kesâ Éej ieÙes hej Ûeskeâ DeeYee ves mJeerkeâeje veneR. Deble ceW Jes nleeMe ueewšs keäÙeeWefkeâ Ûeskeâ keâer leejer]Ke oes cenerves keâer nesleer nw. KesleeW hej keâece keâjleer DeeYee megiebOeer mes keânleer nw, ‘‘Ùes oerJeeueer lees ieÙeer hej Deieueer oerJeeueer peye keâefheue ueewš DeeÙesiee lees Oetce-Oeece mes ceveeÙeWies.’’ ‘‘Deewj meyemes yeÌ[s oeroe?’’ megiebOeer keânleer nw. DeeYee Skeâ efveÕeeme KeeRÛekeâj jn peeleer nw. 1410-S yueekeâ meer, ieewj yesueesefjÙee, meeceves efouueer heefyuekeâ mketâue, Deefnbmee Keb[-21, efpe. ieeef]peÙeeyeeo, Fbefojehegjce-201014. cees.: 9313301435

peveJejer-petve 2014 154


keâneveer

Gpeeues keâe DebOesje eqJeJeskeâ efceße

Ie

j mes efvekeâueves mes Henues Gmes ueiee efkeâ Jen Skeâ yeej ienjer veeRo ceW meesleer efveMee keâes veeRo mes G"eÙes. Jewmes veneR pewmes Jen keâYeer Gmes oesHenj keâer veeRo mes G"elee nw, yeefukeâ efPebPeesÌ[keâj Fme lejn G"eÙes efpememes Gmekeâer meeueeW meeue Hegjeveer veeRo, efpemeceW Jen peeieles ngS Yeer yeveer jnleer nw, štš peeÙes Deewj efHeâj DeHeves meerves ceW oyes ngS leceece ]iegmmes keâes Fkeäúe keâjkesâ keâns efkeâ Jen Fme Iej mes pee jne nw Deewj Jen Yeer keâYeer ve ueewšves kesâ efueS. Jen DeHeves peerJeve mes, Gmekeâer jes]pe-jes]pe keâer efKeš-efKeš mes Tye ieÙee nw, Deekebâ" Yej ieÙee nw. Gmes meesles-peeieles ncesMee Ùes Snmeeme neslee nw efkeâ ceevees Jen Heâš HeÌ[siee, yen efvekeâuesiee — Gmekeâe ogKe — keâYeer Yeer, keâneR Yeer. Gmeves meesÛee efkeâ Jen G"e keâj keâns Gmemes efkeâ efpeme oebHelÙe keâer yeele efove keâer jesMeveer ceW Jen meyekesâ meeceves cegmkeâje-cegmkeâjekeâj keâjles nQ, jele ceW Gmeer oebHelÙe keâe KeesKeueeHeve Gmes efveieueves kesâ efueS cegbn HeâeÌ[lee nw. Jen Skeâ meeLe, Skeâ Úle kesâ veerÛes jnles ngS Deueie-Deueie efoMeeDeeW kesâ me]Heâj Hej nQ. Skeâ Ssmes me]Heâj Hej efpemekeâer keâesF& cebef]peue veneR nw. ....Hej Gmeves Gmes veneR G"eÙee. Gmes ueiee MeeÙeo Gmes peieekeâj Gmemes Ùen meye keân osves ceW Gmekeâer yeneogjer veneR yeefukeâ Gmekesâ Yeerlej keâer keâesF& keâce]peesjer nw, Jen DeHeves efveCe&Ùe mes ef[ie peeves kesâ efueS yenevee {tbÌ{ jne nw, Jen peevelee nw efkeâ Gmekesâ Ssmee keâjves Hej kegâÚ Yeer nes mekeâlee nw Hej Gmekeâe Fme lejn Iej mes peevee veneR nes mekesâiee. Jen efHeâj meoe keâer lejn Ssmes ner Fmeer ÛeejoerJeejer ceW jn peeÙesiee. MeeÙeo FmeerefueS Gmekesâ ceve ceW Ùen ]KÙeeue Dee jne nw efkeâ Jen peeves mes Henues Gmes peieeÙes Deewj Jees Skeâ-Skeâ yeele Gmemes keân [eues pees ncesMee efkeâmeer ve efkeâmeer efuene]pe ceW Gmeves veneR keâner Hej Jen peevelee nw efkeâ Ùen meye keân Ûegkeâves kesâ yeeo Gmekeâe ›eâesOe Ûegkeâ peeSiee, Jen jerle peeÙesiee — Fme ›eâesOe mes, Fme leveeJe mes Deewj Fme lejn, Fme meceÙe efveefce<e Deewj efveMee keâes ÚesÌ[ kesâ, veneR pee mekesâiee. #eCe Yej yeeo Gmes DeHeves DeeHe Hej, DeHeves ceeve Hej, DeHeveer Ie=Cee Deewj ›eâesOe Hej ner mebosn nesves ueiee. Gmes ueiee efkeâ Ùen meye MeeÙeo Gmekeâe DeHeves DeeHekeâes mecePeeves keâe {eWie Yej nw, Jen ojDemeue Fme meyemes cegòeâ nesvee ner veneR Ûeenlee, peevee ner veneR Ûeenlee Ùeneb mes Ùee efHeâj GmeceW meenme ner veneR nw, Ùeneb mes Ûeues peeves keâe. Jen meesÛeves ueiee — keäÙee nj ie=nmLe Ssmes ner Tyelee nesiee, DeHeveer ie=nmLeer mes? ... Yeeie peevee Ûeenlee nesiee ÛegHeÛeeHe jele kesâ DebOesjs ceW... Hej Ssmee Ûeenles ngS Yeer yevee jnlee nesiee DeHeves Iej Hej ner, DeHeves HeefjJeej kesâ meeLe, ... efkeâmeer Devepeeves [j mes efIeje ngDee, keâesves ceW ogyekeâe, ... meeueeW-meeue. Gmes efJeMJeeme nes Ûeuee efkeâ Jen jes]pe Úesšer-Úesšer ueÌ[eFÙeeb ueÌ[keâj DeHeves DeeHekeâes efkeâmeer yeÌ[er ueÌ[eF& kesâ Gme DeHeÇlÙeeefMele ]Kelejs mes yeÛeelee Dee jne nw efpemekesâ yeeo Jen meye Jewmee veneR jn peeÙesiee efpemekeâer MeeÙeo Gmes Deeole nes ieÙeer nw. DeHeves Yeerlej Peebkeâkeâj pewmes Gmeves ]Kego keâes efOekeäkeâeje — Jen Skeâ keâeÙej, [jHeeskeâ Deewj IejIegmeje Deeoceer nw pees keâF& yeej DeHeves keâes meenmeer efoKeeves kesâ efueS yesJepen efÛeuueelee, oneÌ[lee, efÛebIeeÌ[lee nw, Ùeneb-Jeneb HeebJe Heškeâlee nw Hej kegâÚ keâj veneR Heelee, ....Ssmee keâjles

155 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


eqJeJeskeâ efceße 15 Deiemle 1970 Peebmeer ceW. efJe%eeve ceW mveelekeâ, oble mJeemLe efJe%eeve ceW efJeMes<e efMe#ee, He$ekeâeefjlee SJeb pevemebÛeej ceW mveelekeâesòej. ØekeâeMeve : Skeâ keâneveer mebieÇn — ‘nefveÙeeb leLee DevÙe keâneefveÙeeb’ HeÇkeâeefMele. ueieYeie meYeer HeÇefleef<"le He$eHeef$ekeâeDeesb ceW keâefJeleeSb Je keâneefveÙeeb HeÇkeâeefMele. mee" mes DeefOekeâ Je=òeefÛe$eeW keâer mebkeâuHevee SJeb HeškeâLee uesKeve. ‘ueeFš LeÇt De uesefyeefjbLe’ Meer<e&keâ mes keâefJeleeDeeW keâe DebieÇs]peer DevegJeeo jeF&šme& Jeke&âMeeHe keâuekeâòee mes leLee keâneefveÙeeW keâe yebieuee DevegJeeo [evee HeefyuekesâMeve, keâuekeâòee mes HeÇkeâeefMele. ngS Gmekesâ Dence keâes yengle ienjer Ûeesš ueieer. ... Hej Deepe Jen yengle efvece&ce Lee — peerJeve kesâ HeÇefle, DeHeves HeÇefle, DeHeveer ogye&ueleeDeeW kesâ HeÇefle. Deepe Jen jsMee-jsMee DeHeves ogKe keâes Úerue jne Lee. Jen efkeâmeer lejn Gmekesâ Meeble nes peeves Hej, Gmes efkeâmeer mecePeewles Hej HengbÛeles ngS veneR osKevee Ûeenlee Lee yeefukeâ Jen Gme Tye mes pevces ›eâesOe Hej meJeej nes Ùeneb mes Ûeues peevee Ûeenlee Lee. Jen pewmes ueieeleej DeHeves ›eâesOe Hej Oeej Oej jne Lee. Jen Gme veeceeuetce mes pJeeueecegKeer kesâ Heâšves keâer jen osKe jne Lee. Jen DeHeves Yeerlej yew"s efkeâmeer Deeoceer kesâ veeKetve Hewves keâj jne Lee. Gmes ueiee efveMee kesâ peeieles ner Ùen meye Skeâ efleefuemce keâer lejn štš peeÙesiee FmeefueS Gmeves efveMee keâes peieekeâj Gmemes kegâÚ Yeer keânves keâe ]KÙeeue ÚesÌ[ efoÙee. ... Gmeves kegâÚ DevÙecevemkeâ neskeâj keâerues Hej šbiee keâesš Gleeje efpemekesâ veerÛes veerues yeuye keâer jesMeveer ceW Gmeves DeHeveer, efveMee Deewj efveefce<e keâer leerve meeue Hegjeveer lemJeerj osKeer. Jen Skeâ Heue Gmekeâes osKeves kesâ efueS JeneR KeÌ[e jne, efHeâj pewmes menmee ]Kego Hej PegbPeueeÙee Jen ncesMee mes peevelee Lee efkeâ Ùeneb "erkeâ Fme keâerues kesâ veerÛes Ùen lemJeerj nw efpemes osKekeâj Jen leceece Hegjeveer yeeleeW keâes, DeÛÚs efoveeW keâes Ùeeo keâjves ueielee nw efHeâj Deepe Jen keäÙeeW Fme lemJeerj kesâ veerÛes Dee KeÌ[e ngDee. yeenj Fleveer meoea lees nw veneR efkeâ Gmes keâesš keâer ]pe¤jle HeÌ[leer. Gmeves efHeâj ]Kego keâes DeeFvee efoKeeÙee — Jen ojDemeue keâesš uesves Ùeneb, Fme lej]Heâ DeeÙee ner veneR Lee, Jen Fme megvemeeve jele ceW yeme Ssmee keâesF& yenevee {tb{ jne nw pees Gmes efkeâmeer lejn Fme Iej ceW jeskeâ ues. ncesMee keâer lejn keâce]peesj keâj os Deewj megyen Jen Ùen keânkeâj DeHeves DeeHekeâes yenuee mekesâ efkeâ keâue jele Jen lees ]ieggmmes ceW Ûeuee ner ieÙee neslee Deiej Gmekesâ meeLe Heâueeb yeele veneR nes ieÙeer nesleer, Ùee Heâueeb kesâ ]KÙeeue ves Gmes Ssve ceew]kesâ Hej jeskeâ ve efueÙee neslee! Gmes Deye DeHeves DeeHe Hej KeerPe nes jner Leer. Gmeves ]iegmmes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

mes keâesš DebOesjs ceW GÚeue efoÙee. keâesš Heuebie kesâ Gme keâesves ceW efieje peneb DeHeves Hewj efmekeâesÌ[s efveefce<e mees jne Lee. Gmes ueiee keâesš kesâ efiejves keâer DeeJee]pe mes efveefce<e peeie ieÙee nesiee. Jen DeYeer HetÚsiee — Fleveer jele keâes DeeHe keâneb pee jns nQ, Ùee efHeâj keânsiee — Fve keâHeÌ[eW ceW cee@efveËie Jee@keâ Hej keäÙebt pee jns nQ. Jen yengle OÙeeve mes efveefce<e keâes osKe jne Lee. efveefce<e ves kegâvecegveekeâj keâjJeš yeoueer, Gmes ueiee Jen peeie jne nw Hej Gmekesâ yeeo Jen yengle osj lekeâ efyeuekegâue Yeer veneR efnuee yeefukeâ Gmekesâ Oeerces-Oeerces efueÙes pee jns ]Keje&šeW mes keâcejs kesâ Gme keâesves ceW Hemeje DebOesje ieeÌ{e nesves ueiee. Gmeves efmej keâes Peškeâe Deewj efyevee efkeâmeer mes kegâÚ keâns Iej mes efvekeâue peeves keâe ]Hewâmeuee efkeâÙee leYeer Gmes ueiee — Gmes efvekeâueves mes Henues Skeâ efmeiejsš Heerves keâer ]pe¤jle nw. Jen efmeiejsš Heerkeâj yesnlej efveCe&Ùe ues Heelee nw. ... Deewj Jen DeHeveer HeÌ{ves keâer šsyeue Hej efmeiejsš ššesueves ueiee. efyevee efkeâmeer Deenš kesâ ef[yyeer Gmekesâ neLe Dee ieÙeer. ceeefÛeme Yeer "erkeâ JeneR Gmeer kesâ Heeme ner nesveer ÛeeefnS, ... Hej Jen Jeneb veneR nw. Deepe efHeâj efveMee ves iewme peueeves kesâ efueS Gmekeâer šsyeue mes ceeefÛeme G"e ueer nesieer. efkeâleveer yeej cevee efkeâÙee Fve ueesieeW keâes efkeâ Gmekeâer Ûeer]peW ve G"eÙee keâjW Hej Jes DeHeveer DeeoleeW mes ce]peyetj nQ. ojDemeue Ùeneb efkeâmeer keâes Gmekeâer HejJeen ner veneR. Gmeves ]iegmmes ceW šsyeue Hej jKes meeceeve keâes efHeâj mes ššesuevee Meg¤ efkeâÙee. šsyeue kesâ efkeâveejs KeÌ[er keâjkesâ jKeer ieÙeer še@Ûe& Gmekeâe neLe ueieves mes efiejkeâj uegÌ{keâves ueieer efpemes Gmeves Deboe]pes mes HekeâÌ[ efueÙee. Gmes DeHeves Hej Deewj ]iegmmee DeeÙee. Gmes Henues ner še@Ûe& peuee uesveer ÛeeefnS Leer, leye efmeiejsš Deewj ceeefÛeme Deemeeveer mes Gmekesâ neLe Dee ieÙes nesles. DeYeer Jen še@Ûe& peueeves keâer meesÛe ner jne Lee efkeâ IeÌ[er keâe Deueece& yepe G"e. Henues keâYeer Fleveer peuoer megyen veneR ngF&. (Mes<e he=‰ 168 hej osKeW....)

peveJejer-petve 2014 156


keâneveer

vesøeâšeršer keâer Jeeefhemeer meblees<e ßeerJeemleJe

ceQ

efceœe kesâ Menj Deceevee mes leerve meew yeerme efkeâueesceeršj otj Jewueer Dee@]Heâ efo efkebâime ceW efhejeefce[eW keâes osKeves kesâ Meew]keâerve štefjmš oue kesâ meeLe Yeejle mes Ùeneb ef]HeâucesefheÙee ‘štj Sb[ š^sJnume’ keâer štj cewves]pej keâer nwefmeÙele mes DeeÙeer ntb. Ûegueyegueer veerjpee keâer ]Keeme H] eâjceeFMe nw — ‘‘cew[ce, cegPes lees vesøeâšeršer keâe ce]keâyeje Deewj Gmekeâer ceceer osKeveer nw.’’ ‘‘keâewve nw Ùes vesøeâšeršer?’’ kesâJeue ceewpe ce]pes kesâ efueS DeeÙes DeOesÌ[ ceejJeeÌ[er obheefòe ves otj-otj lekeâ keâneR Yeer Oethe mes yeÛeves kesâ efueS ÚeÙee keâes ve hee efmej hej kesâ nwš keâes metjpe keâer lej]Heâ LeesÌ[e eflejÚe efkeâÙee. meÛecegÛe Oethe leerKeer les]pe Leer Deewj ntb-ntb keâjleer nJeeSb jsle kesâ LehesÌ[eW mes meerOes Mejerj hej ner Jeej keâj jner LeeR. Fleves meeueeW mes ef]HeâucesefheÙee ceW veewkeâjer keâjles ngS ceQves keâF& osMeeW keâer Ùee$ee keâer uesefkeâve efceœe kesâ efhejeefce[ cesjs efueS Yeer Depetyee ner Les. ]Keeme keâj vesøeâšeršer ... leerve n]peej Je<eeX mes jsle ceW oyeer Deheves Meeveoej, jesceebÛekeâejer peerJeve keâes mecesš Jen cegPes pewmes efkeâmeer ÛegbyekeâerÙe lee]keâle mes Deheveer Deesj KeeRÛe jner Leer. Deheveer ]Ketyejmetjleer ceW yesefcemeeue vesøeâšeršer, pees Skeâ MeefòeâMeeueer ceefnuee kesâ ™he ceW efceœe kesâ Fefleneme ceW GYejer Deewj Deheveer ›eâebeflekeâejer ngketâcele, meòee, Øesce, efJeÕeemeIeele Ùeneb lekeâ efkeâ nlÙee keâer $eemeo keâLee yeve ieÙeer. leerKeer les]pe Oethe keâes DeveosKee keâj nceeje keâeef]Heâuee ‘Jewueer Dee@Heâ efo efkebâime’ henbgÛe Ûegkeâe Lee. ÛeejeW Deewj jsleerueer heneÌ[er Deewj {tn Les. otj-otj lekeâ Fleves DeefOekeâ efhejeefce[ Les pewmes ceOegcekeäKeer kesâ Úòes neW. cesjer ieeF[ yegkeâ ceW vesøeâšeršer kesâ efhejeefce[ kesâ Deeies kesâ. Jeer. heQleerme efueKee Lee. ‘‘leueeefMeS... kesâ. Jeer. heQleerme’ štefjmš oue ceW nesÌ[ ueie ieÙeer ‘‘cew[ce, osefKeS.... kesâ. Jeer. heQleerme.’’ Jen ]KegMe Leer efkeâ Gmeves efhejeefce[ {tbÌ{ efvekeâeuee. yeerme-heÛÛeerme meeue henues Fme efhejeefce[ ceW ØeJesMe veneR efkeâÙee pee mekeâlee Lee, uesefkeâve vesøeâšeršer hej MeesOe keâjvesJeeueer ceefnuee [e@. ]HeäuesÛej ves keâes"jer keâer oerJeej legÌ[Jeekeâj ØeJesMe efkeâÙee Lee. štefjmš oue štšer oerJeej mes Deboj Dee ieÙee. Deboj ienje DebOesje Lee. meyekesâ neLeeW ceW hekeâÌ[s še@Ûe& peue G"s. ce]keâyejs kesâ j#ekeâ ves meÛe& ueeFš peuee keâj ieg]Heâe keâes peieceiee efoÙee uesefkeâve Jeneb leyeener keâe ceb]pej Lee. vesøeâšeršer keâer ceceer hej keâ]Heâve lekeâ ve Lee. ceceer kesâ Ûesnjs hej Meener ®Deeye Deewj DeLeen ]Ketyemetjleer Leer. uesefkeâve Gmekesâ Mejerj hej keâer nj Ûeer]pe pewmes efkeâmeer ves peeveyetPekeâj leyeen keâj [eueer Leer. Meener keâ]Heâve Ûeerj [euee Lee. efmej hej mes yeeueeW keâer efJeie veeWÛe [eueer Leer. ceceer keâe Skeâ neLe yeepet ceW keâše heÌ[e Lee. neLe keâer GbieefueÙeeW kesâ veeKetveeW hej ceWnoer kesâ efveMeeve Les. ceceer kesâ DebieeW hej Meener ienves lees pÙeeW kesâ lÙeeW Les hej Ûesnjs keâes KejeWÛe [euee ieÙee Lee. mhe° Lee efkeâ leyeener ve]Heâjle keâer Jepen mes keâer ieÙeer. ... hej Fme ve]Heâjle keâe keâejCe? efheÚueer jele keâeefnje ceW Deheves nesšue kesâ keâcejs ceW ceQ jeleYej Fve meJeeueeW mes petPeleer jner Leer ... peJeeye kesâ efueS ceQves ietieue ceW vesøeâšeršer keâe Fefleneme Úeve ceeje Lee. ... yesno jesceebÛekeâejer Fefleneme... leYeer kegâCeeue keâe ]Heâesve DeeÙee — ‘‘keâye ueewš jner nes keâveg?’’ ‘‘yeleeÙee lees Lee.... leerve efove yeeo... kegâCeeue, DeYeer ceQ uewheše@he hej vesøeâšeršer keâes heÌ{ jner Leer. yeme Ùetb mecePees Skeâ DebOeÌ[ Yejer GLeue-hegLeue mes ieg]pej jner ntb. keâue Jewueer Dee@Heâ oer efkebâime peevee nw. ... meye yeleevee heÌ[siee ve štefjmš oue keâes.’’

157 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


meblees<e ßeerJeemleJe 23 veJebyej, peyeuehegj, Sce. S. (efnboer, Fefleneme), yeer. S[., he$ekeâeefjlee ceW yeer. S. ØekeâeMeve : yenkesâ yemeble legce, yenles iuesefMeÙej, Ùeneb meheves efyekeâles nQ, Øesce mebyebOeeW keâer keâneefveÙeeb (keâLee meb«en). ceeueJeieÌ{ keâer ceeueefJekeâe, oyes heebJe hÙeej, šscme keâer mejiece, nJee ceW yebo cegefªÙeeb (GhevÙeeme). cegPes pevce oes ceeb (Œeer efJeceMe&), Heâeiegve keâe ceve (ueefuele efveyebOe meb«en), veneR Deye Deewj veneR (mebheeefole meb«en), veerues heeefveÙeeW keâer MeeÙejevee njejle, (Ùee$ee mebmcejCe). efJeMes<e : eqJeefYeVe Yee<eeDeeW ceW jÛeveeSb Devetefole, hegmlekeâeW hej Sce. ef]Heâue. leLee Meenpenebhegj keâer Úe$ee Éeje heerSÛe. [er., jÛeveeDeeW hej ef]Heâuceebkeâve, keâF& he$e heef$ekeâeDeeW ceW mlebYe uesKeve Je meeceeefpekeâ, ceeref[Ùee, ceefnuee SJeb meeefneflÙekeâ mebmLeeDeeW mes mebyeæ, ØeefleJe<e& nsceble Heâe@Gb[sMeve keâer Deesj mes nsceble mce=efle keâefJelee mecceeve SJeb efJepeÙe Jecee& keâLee mecceeve keâe cegbyeF& ceW DeeÙeespeve. hegjmkeâej : Dee" je°^erÙe SJeb oes Deblejje°^erÙe meeefnlÙe SJeb he$ekeâeefjlee hegjmkeâej efpeveceW ceneje°^ kesâ ieJeve&j kesâ neLeeW jepeYeJeve ceW ‘ueeF]Heâ šeFce DeÛeerJeceWš DeJee[&’ efJeMes<e GuuesKeveerÙe nw. ‘cegPes pevce oes ceeb’ hegmlekeâ hej jepemLeeve efJeÕeefJeÅeeueÙe Éeje heerSÛe.[er. keâer ceeveo GheeefOe. Yeejle mejkeâej Deblejje°^erÙe he$ekeâej efce$elee mebIe keâer Deesj mes ØeefleefveefOe kesâ ¤he ceW 17 osMeeW keâer Ùee$ee.

‘‘ceQ Yeer Fme efJe<eÙe mes efjuesšs[ meece«eer legcnW yeme oes efceveš ceW cesue keâj jne nt. MeeÙeo legvnW vesøeâšeršer keâes mecePeves ceW Deewj DeefOekeâ ceoo efceue peeÙes.’’ ‘‘LeQkeäme kegâCeeue... ef[vej efueÙee legceves?’’ ‘‘DeeOes Iebšs yeeo uetbiee. legcnW yengle efceme keâj jne ntb ef[Ùej!’’ Skeâ-otmejs keâer ceesnyyele ceW efiej]Heäle nceves Ûeeueerme keâer Gceü heej keâj ueer uesefkeâve Skeâekeâer jn keâj ... keâYeer-keâYeer ]Kego mes meJeeue keâjleer ntb, Fmekeâer Jepen? les]peer mes ]Heâemeues leÙe keâj ceQ peneb henbgÛeer ntb. ... Keb[nj ngF& nJesueer keâe ØeJesMe Éej nw Jen. Øeefleef‰le ]peceeRoej Iejeves kesâ Dekesâues Jeeefjme efoefiJepeÙe ves nJesueer keâer peien Meeveoej keâes"er yeveJeeves kesâ Fjeos mes efJeMeeue ]peceerve keâes veeRJe kesâ efueS KegoJeevee Meg™ efkeâÙee lees heef§ece efoMee ceW jKeer Yeejer Ûeóeve yeÌ[er cegefMkeâue mes keâF& ce]peotjeW ves efceuekeâj mejkeâeÙeer Leer. Ûeóeve kesâ veerÛes heebÛe ]Heâerš ienjs ieºs mes Skeâ vejkebâkeâeue efvekeâuee. meye [j ieÙes. ce]peotjeW ves onMele keâer Jepen mes keâece jeskeâ efoÙee. uesefkeâve peye efoefiJepeÙe keâer helveer megceve osJeer ves kebâkeâeue osKee lees meesÛe ceW heÌ[ ieÙeer. jeef$e kesâ Skeâeble ceW efoefiJepeÙe mes efceueles ner yeesueer — ‘‘kebâkeâeue keâe efnbot efJeefOe mes oen mebmkeâej keâjJee oerefpeS. ve peeves efkeâmekeâe kebâkeâeue nw. uesefkeâve GbieefueÙeeW ceW henveer Ùes nerjs keâer Debiet"er Deewj neLe keâe kebâieve yeleuee jne nw efkeâ kebâkeâeue efkeâmeer mece=æ Iejeves keâer ceefnuee keâe nw.’’ Debiet"er Deewj kebâieve osKekeâj ÛeeQkeâ heÌ[s Les efoefiJepeÙe. ÙeeoeW keâe Deueyece Kegue ieÙee Lee. heÛeeme Je<e& hegjeves, heerues, OegbOeues efÛe$eeW ceW Jes Deheveer ceeleepeer kesâ neLe kesâ Ùes ienves ye]Ketyeer henÛeeveles Les. DeebKeeW ceW mewueeye GceÌ[ DeeÙee. Jes kebâieve Deewj Debiet"er keâes Ûetcekeâj jes heÌ[s —

keâneveer efJeMes<eebkeâ

‘‘megceve, Ùes ceeleepeer kesâ ]pesJej nQ.’’ ‘‘keäÙeeÓÓÓ’’ leeppegye mes Yej G"erb megceve osJeer. GvneWves keâYeer Deheveer meeme ceeueleer osJeer keâes osKee veneR Lee uesefkeâve Gvekesâ Deheej efJeog<eer nesves kesâ ef]keâmmes Jes megveleer DeeÙeer LeeR. megveleer DeeÙeer LeeR efkeâ Gvekesâ memegj ØesceveeLe keâer ce=lÙeg kesâ yeeo Gvekeâe otj-otj lekeâ Hewâuee meeceüepÙe efkeâleveer kegâMeuelee mes mebYeeuee Lee ceeueleer osJeer ves. mece=efæ ØesceveeLe kesâ ]keâoce Ûetce jner Leer. nJesueer ceevees Fbõ keâer Deuekeâehegjer Deewj FbõeCeer Gme ]peceeves kesâ ]peceeRoej ]Keeveoeve keâer heg$eer ceeueleer osJeer. ... ™he, iegCe Deewj yegefæ keâer Keeve. ØesceveeLe kesâ mebie yeerles ome Je<eeX kesâ JewJeeefnkeâ peerJeve ceW Jes leerve yeej ceeb lees yeveer LeeR uesefkeâve Gvekesâ yeÛÛes pevce kesâ leermejs, ÛeewLes cenerves ceW ner Ûeue yemeles. ve peeves efkeâleveer ceVeleW, ieb[e, leeyeerpe kesâ šesškeâeW kesâ yeeJepeto ØesceveeLe efhelee veneR yeve heeÙes Deewj peye yeve heeÙes lees ... ]peceeRoejer ØeLee keâe Deble nes Ûegkeâe Lee Deewj mejkeâej Éeje ]peceeRoejeW, veJeeyeeW kesâ efØeJeerheme& Yeer yebo keâj efoÙes ieÙes Les. ØesceveeLe keâejesyeej keâes yeÌ{eves ceW jele-efove pegšs jnles uesefkeâve Deuekeâehegjer keâes pewmes efkeâmeer keâer ve]pej ueie ieÙeer Leer. ÛeeÛee, leeT kesâ yesšeW ves keâejesyeej nefLeÙeeves keâer Ùeespevee hej efJeÛeej keâjvee Meg™ keâj efoÙee Lee. yeÌ[s YeeF& meesceveeLe kesâ nesves kesâ yeeJepeto ØesceveeLe keâejesyeej ceW Dekesâues heÌ[ ieÙes nQ Ùen yeele ÛeeÛee leeT kesâ yesšs DeÛÚer lejn mecePeles Les. meesceveeLe efovejele jbiejsefueÙeeW ceW [tyes jnles ... Gvekeâer SÙÙeeMeer hegMlewveer keâejesyeej keâes keâneR ]Kelce ve keâj os FmeefueS ØesceveeLe ves keâÌ[er cesnvele keâj Dekesâues ner keâejesyeej mebYeeuee. meesceveeLe keâes efme]He&â Mejeye, Deewjle Deewj Deheves megj#ee keâJeÛe ceW efveÙegòeâ efkeâÙes keâeefjboeW hej uegševes kesâ efueS hewmee ÛeeefnS Lee. henues F]Heâjele efueÙee efHeâj

peveJejer-petve 2014 158


ceeueleer osJeer kesâ keâejesyeej ceW ®efÛe uesves kesâ yeeo Gvekeâe ceeefmekeâ pesye ]KeÛe& leÙe keâj efoÙee ieÙee pees meesceveeLe keâes yeoe&Mle veneR Lee. ‘‘osKees Øesce... Iej keâer ue#ceer Iej ceW ner MeesYee osleer nw. legce yent keâes keäÙeeW keâejesyeej ceW FvJee@uJe keâj jns nes?’’ ØesceveeLe meesceveeLe keâer yengle F]p]pele keâjles Les. mej Pegkeâekeâj yeesues — ‘‘YeeF& meenye, Jes DeLe&MeeŒe heÌ{er nQ, mener meueen osleer nw’’ "nekeâe ueieekeâj nbmes meesceveeLe — ‘‘Dejs Jeen... legce lees pees¤ kesâ ]iegueece efvekeâues.’’ ØesceveeLe ves yegje veneR ceevee. Ssmeer iegCeJeleer yeerJeer keâe iegueece nesvee GvnW mJeerkeâej nw. nJesueer kesâ nj keâece ceW ceeueleer osJeer keâe o]Keue Lee. veewkeâj-Ûeekeâj, veeles-efjMles, Kesle-Keefueneve, ›ele-GheJeeme, leerpelÙeewnej... ce]peeue nw efkeâ kegâÚ Gvekeâer ve]pejeW mes Útš peeÙes. uebÛe kesâ yeeo Jes Dee@ef]Heâme Ûeueer peeleeR Deewj ØesceveeLe kesâ mebie Meece keâes Iej ueewšleeR. Dee@e]fHeâme ceW Gvekeâe Deueie kesâefyeve Lee. mebheefòe keâe yebšJeeje nes Ûegkeâe Lee. ceeueleer osJeer kesâ keâejCe ØesceveeLe keâer mebheefòe peneb Skeâ Deesj yeÌ{ jner Leer JeneR meesceveeLe keâer Gvekeâer jbiejsefueÙeeW kesâ keâejCe Ieš jner Leer. meesceveeLe Fme yeele keâes ueskeâj Yeer Deboj ner Deboj efJeõesn heeues Les. Skeâ Deewjle Gve hej Yeejer heÌ[ jner nw Deewj Jes kegâÚ veneR keâj hee jns nQ. ØesceveeLe lees meerOee meeoe nw FmeerefueS Jen veneR mecePe hee jne nw efkeâ ceeueleer ves Gmes kewâmee keâ"hegleueer yeveekeâj jKee nw. ueevele nw Ssmeer ceoe&veieer hej Deewj Jes ceeueleer keâes jemles mes nševes keâer Ùeespevee yeveeves ueies. yeme Skeâ yeele mes jenle efceueleer GvnW efkeâ ØesceveeLe keâer mebheefòe keâe keâesF& Jeeefjme veneR nw. uesefkeâve F&Õej ves Gvekeâer Fme meesÛe keâes Yeer vekeâej efoÙee. Meeoer kesâ ome meeue yeeo ceeueleer osJeer ves efoefiJepeÙe keâes pevce efoÙee. nJesueer lees keäÙee hetje Menj DeeefleMeyee]peer keâer ÛekeâeÛeeQOe mes Yej G"e. mÙeen Deemeceeve ceW Deeie kesâ Hetâue efKeueles Deewj Oejleer lekeâ henbgÛeves mes henues ner ]ieeÙeye nes peeles. efoefiJepeÙe peeÌ[eW ceW efomebyej ceeme ceW hewoe ngS Les. Gme meeue yesleneMee "b[ heÌ[er, Deesues efiejs Deewj yeeefjMe Yeer ngF&. KesleeW ceW uenueneleer ]Heâmeue heeuee heÌ[ves mes Pegueme ieÙeer. KesleeW keâe cegDeeÙevee keâjkesâ ueewš jns ØesceveeLe keâes peeves kewâmeer nJee ves oyeesÛee efkeâ yeeÙeeb Debie uekeâJee«emle nes ieÙee. Gvekesâ efyemlej hej Deeles ner meesceveeLe ves Gvekesâ keâejesyeej keâer yeeie[esj Deheves neLe ceW uesveer Ûeener efkeâ ceeueleer osJeer ves o]Keueboe]peer keâer. ‘‘DeYeer ceQ ef]peboe ntb pes"peer... mecneue uetbieer meye. Deehe

159 peveJejer-petve 2014

efÛeblee ve keâjW.’’ meesceveeLe efleueefceuee ieÙes uesefkeâve Ûetbefkeâ peeÙeoeo Deewj keâejesyeej ceW Jes Dehevee efnmmee henues ner ues Ûegkesâ Les FmeefueS GvnW Ûeghe jn peevee heÌ[e. uesefkeâve metKeer ngF& Ieeme ceW efÛebieejer lees heÌ[ ner Ûegkeâer Leer. GvneWves ÛeÛesjs YeeFÙeeW keâes Yeer Deheveer efiej]Heäle ceW ueskeâj ceeueleer osJeer kesâ efJe®æ YeÌ[keâevee Meg™ keâj efoÙee. Gvekeâer keâesefMeMe jnleer efkeâ ØesceveeLe keâes keâejesyeej ceW veg]keâmeeve henbgÛes Deewj hetjs Keeveoeve keâer ve]pejeW ceW Gvekeâer pees meeKe nw Gmes efceóer ceW efceuee oW. uesefkeâve ceeueleer osJeer keâe Jes kegâÚ veneR efyeieeÌ[ mekesâ. Gvekeâer Fmeer kegâMeuelee ves meesceveeLe kesâ efoue keâer efÛebieejer keâes ueheš osvee Meg¤ keâj efoÙee. ceeueleer osJeer ueeKe keâesefMeMeeW kesâ yeeJepeto ØesceveeLe keâes veneR yeÛee heeÙeeR. Dee" yejme nueÛeueefJenerve Mejerj mes efyemlej Yeesie keâj ØesceveeLe ves meb›eâebefle kesâ otmejs efove ØeeCe lÙeeie efoÙes. ceeueleer osJeer keâe mebmeej GpeÌ[ Ûegkeâe Lee. Dee" yejme kesâ vevns efoefiJepeÙe keâer hejJeefjMe Deewj ØesceveeLe keâe keâejesyeej... efleme hej ]Keeveoeveer ogMceveeW keâer efieæ ve]pej. ... uesefkeâve ceeueleer osJeer ves Jen keâj efoKeeÙee efpemekeâer meesceveeLe keâes Gcceero Yeer veneR Leer. GvneWves efoefiJepeÙe keâes osnjeotve heÌ{ves kesâ efueS Yespe efoÙee Deewj hetjer lejn keâejesyeej kesâ efueS meceefhe&le nes ieÙeeR. hegjKeeW keâer Meeve-yeeve keâes ]keâeÙece jKevee Deewj efoefiJepeÙe keâes GÛÛe efMe#ee oskeâj hegMlewveer keâejesyeej kesâ ueeÙekeâ yeveevee Deye ceeueleer osJeer keâe ce]keâmeo yeve ieÙee. GvneWves lees, pewmes Deheves Deemeheeme megÂÌ{ efkeâuesyeboer keâj ueer Leer efpemeceW Gvekeâer ce]peea kesâ ef]Keuee]Heâ heefjboe Yeer hej veneR ceej mekeâlee Lee. Ùen Jen Ùegie Lee peye Deewjle ceo& keâer peeÙeoeo mecePeer peeleer Leer. Ssmes ceW ceeueleer osJeer kesâ ceelenle ef]peboieer ieg]peejves keâes efJeJeMe veeles-efjMlesoej hebieg keâj osvesJeeueer ceve:efmLeefle mes ieg]pej jns Les. SÙÙeeMe meesceveeLe Oece&, keâce& Yetue Deiej kegâÚ Ùeeo jKes Les lees ceeueleer osJeer ... ceeueleer osJeer Gvekesâ efocee]ie ceW Ssmeer Úe ieÙeer LeeR efkeâ Deewj kegâÚ metPelee ner veneR Lee GvnW. ceeueleer osJeer Gvekesâ efoue keâe Ûewve Deewj jeleeW keâer veeRo ues GÌ[er LeeR. ceeueleer osJeer Fme yeele mes Jeeefkeâ]Heâ LeeR. Jes Thej mes Ûeens efpeleveer keâ"esj Deewj ÂÌ{ JÙeefòeâlJe Jeeueer LeeR uesefkeâve hÙeej mes DeesleØeesle Skeâ keâesceue efoue Yeer lees Lee Gvekesâ heeme. peye Yeer Jes keâejesyeej mes LekeâleeR ØesceveeLe keâer lemJeerj kesâ meeceves yew"keâj ]KeeceesMe ]peyeeve ceW Deheves efoue keâe nJeeuee osleeR. GvnW ueielee pewmes ØesceveeLe GvnW lemeuueer os jns nQ, Deeies yeÌ{les jnves keâer ØesjCee os jns nQ. MeeÙeo Fmeer Deueewefkeâkeâ meeLe kesâ yeue hej Jen Deheves ]Keeveoeve keâer meyemes MeefòeâMeeueer ceefnuee yeve Ûegkeâer LeeR. Jen efoefiJepeÙe keâer hebõnJeeR meeueefiejn Leer. ef›eâmeceme keâer

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ÚgefóÙeeW ceW efoefiJepeÙe Iej DeeÙes Les. Fme yeej ceeueleer osJeer kegâÚ veÙee keâjves keâer Ùeespevee yevee jner Leerb. ‘‘ceeleepeer Fme yeej efJeosMeer Dee@kexâmš^e keâe Øees«eece jefKeS ve,’’ efoefiJepeÙe Yeer Glmeen ceW Les. ‘‘keäÙeeW veneR. ... nj yeej DeeefleMeyee]peer nesleer nw, Fme yeej Dee@kesâmš^e cebieJeeles nQ. Deehe cesnceeveeW keâer efuemš Ûeskeâ keâj ueW. ... keâesF& Útš ve ieÙee nes.’’ ceeueleer osJeer ves efuemš efoefiJepeÙe kesâ neLeeW ceW LeceeÙeer Deewj nJesueer keâer mepeeJeš osKeves kesâ efueS Ûeueer ieÙeeR. Meece mes Iej ceW cesnceeveeW keâe leeblee ueie ieÙee. Dee@kexâmš^e keâer Oegve hej meye veeÛe-efLejkeâ jns Les. ceeueleer osJeer yesšs keâes ]Ketyemetjle heesMeekeâ ceW osKe meerOee ØesceveeLe keâer lemJeerj kesâ meeceves pee KeÌ[er ngFË — ‘‘osKe jns nQ yesšs keâes. efyeukegâue Deehe ner keâe Øeefle™he nw. Gmekeâer leeueerce ceW ceQves keâesF& keâesj keâmej ÚesÌ[er nes lees yelee oerefpeS. Deheveer mecePe mes ceQ pees keâj jner ntb Jees Deehekeâer cevece]peea keâe lees nw ve?’’ ceeueleer osJeer keâes ueiee ØesceveeLe Fme yeej cegmkegâjeÙes veneR yeefukeâ Gvekeâer DeebKeeW ceW ]Keew]Heâ keâer hejÚeFÙeeb LeeR. ]Heâesšes kesâ keâebÛe ceW ceeueleer osJeer ves Deheveer Deesj yeÌ{les Gme ]KeewHeâ keâes henÛeeve efueÙee. Dee@kexâmš^e kesâ Meesj ceW Gvekeâer Ûeer]Ke oye ieÙeer. eqHeâj keâneR veneR efceueeR Jes. keâneb ieÙeeR? ]peceerve Kee ieÙeer Ùee Deemeceeb efveieue ieÙee. .... leueeMe....leueeMe.... ceeueleer osJeer keâer peien efoefiJepeÙe ves ues ueer. Úesšer Gceü kesâ yeeJepeto GvneWves meesceveeLe kesâ hewj efškeâves veneR efoÙes. De]HeâJeeneW keâe yee]peej iece& Lee. ceeueleer osJeer keâer Meeq]KmeÙele hes ®meJeeF& kesâ oe]ie ueieevee veecegceefkeâve Lee. meesceveeLe ves ]keâeefjboeW keâe cegbn ®heÙeeW mes Flevee "tbme efoÙee Lee efkeâ keâesF& ve Gieue heeÙee efkeâ meesceveeLe ves ceeueleer osJeer keâer nlÙee keâjJeeÙeer nw. osnjeotve ceW heÌ{eF& kesâ oewjeve ner efoefiJepeÙe keâe heefjÛeÙe megceve osJeer mes ngDee pees henues hÙeej, efHeâj efJeJeen ceW leyoerue nes ieÙee. efoefiJepeÙe Ú: meeue Dee@mš^sefueÙee ceW keâejheesjsš peiele mes pegÌ[s jns. peye Yeejle ueewšs lees nJesueer keâes Keb[nj ceW leyoerue heeÙee. ]Keeveoeve eflelej-efyelej nes ieÙee Lee. ... kegâÚ ves Menj ÚesÌ[ efoÙee, kegâÚ ves ogefveÙee. Deheves efhelee efoefiJepeÙe Deewj ceeb megceve osJeer keâer ceQ Fkeâueewleer yesšer keâvegefØeÙee. ceQves oeoer keâes veneR osKee. heehee ves peye hegjeveer nJesueer legÌ[Jeekeâj veÙeer keâes"er yeveJeeÙeer lees efpeme peien Gvekeâe MeJe efceuee Lee Gme hej leguemeer keâe Ûeewje yeveJeeÙee. cecceer megyen-Meece Jeneb oerhekeâ peueeleer nQ. keâes"er kesâ [^eFbie ™ce ceW Gvekeâer lemJeerj osKekeâj ceQves ceeve efueÙee Lee efkeâ Jes mebmeej keâer

keâneveer efJeMes<eebkeâ

meyemes ™heJeleer Œeer LeeR. ™heJeleer vesøeâšeršer Yeer Leer. vesøeâšeršer keâer lemJeerj Gmekesâ efhejeefce[ ceW ueieer osKe ceQ heuekeâ Pehekeâevee Yetue ieÙeer. Fleveer ]Ketyemetjleer? ieg]Heâe keâer oerJeejeW hej jepeIejeves kesâ efÛe$e Gkesâjs ieÙes Les. Skeâ-Skeâ efÛe$e vesøeâšeršer kesâ mebie Iešer IešveeDeeW keâer ieJeener os jns Les. ceQ Gve efÛe$eeW keâes Ûeuelee-efHeâjlee cenmetme keâjves ueieer. veerue veoer kesâ efkeâveejs yemee yesno K] etyemetjle Menj ceuekeâeše. meceüeš keâe efJeMeeue cenue. meeceüe%eer še@Ùe meceüeš keâer jKewueeW keâer osKeYeeue ]Kego keâjleer LeeR. vesøeâšeršer keâes pevce osvesJeeueer jKewue keâer ce=lÙeg ØemeJe kesâ oewjeve ner nes ieÙeer. vesøeâšeršer keâe yeÛeheve cenue kesâ jerefle-efjJee]peeW, ]keâeÙeos-]keâevetve kesâ yeerÛe Deejece mes ieg]pej jne Lee uesefkeâve meeceüe%eer še@Ùe keâer hewveer ve]pej ves peeve efueÙee Lee efkeâ vesøeâšeršer keâe yesheveen meeQoÙe&, efJeue#eCe ØeefleYee Deewj DeoYegle meesÛe jKewueeW keâer DevÙe DeewueeoeW pewmee veneR nw. Gmeves vesøeâšeršer keâer Meeoer Deheves yesšs SKesveešve mes keâj oer. uesefkeâve Meeoer kesâ efueS keâneb yeveer Leer Jen. SKesveešve meceüeš neskeâj Yeer meeceüepÙe kesâ Øeefle Deheves ]Heâpe& veneR efveYee jne Lee. Jen efme]He&â vesøeâšeršer kesâ ™he keâe ]iegueece Lee. efuene]pee meceüeš Deewj meeceüe%eer oesveeW keâer Yetefcekeâe Jener efveYee jner Leer. Jen Skeâ MeefòeâMeeueer Deewjle kesâ ™he ceW GYejer Deewj efceœe kesâ Fefleneme hej Úe ieÙeer. DebOesje efIejves ueiee Lee. ... nceW keâeefnje ueewš peevee ÛeeefnS Lee uesefkeâve ieg]Heâe keâer oerJeejeW kesâ efÛe$e pewmes cegPes hegkeâej jns Les — keâvegefØeÙee. ... ceQ vesøeâšeršer ... ueieeleej keâF& yejmeesb lekeâ cesjs kegâMeue Meemeve ceW jnles ngS cesjs ner mewefvekeâeW ves cesjs efKeuee]Heâ meeef]peMe jÛeer Deewj Skeâ efove Leeryme ceW cegPes efvenlLee hee cesjer nlÙee keâj oer ieÙeer. nlÙee cesjer oeoer ceeueleer osJeer keâer Yeer keâj oer ieÙeer Leer. oeoer ves Yeer ceo& keâer meòee keâes Ûegveewleer oer Leer. oesveeW meeef]peMe keâe efMekeâej neskeâj ogefveÙee mes ketâÛe keâj ieÙeeR uesefkeâve ogefveÙee kesâ efueS Skeâ meJeeue ÚesÌ[ ieÙeeR. ... Deeef]Kej Deewjle keâer meòee ceW Fbkeâej keäÙeeW nw? ‘‘Ùes ieg]pejs Je]keäle keâer IešveeSb nQ keâveg... Fvemes Deepe keâe Deekeâueve veneR efkeâÙee pee mekeâlee. meceepe efkeâlevee yeoue ieÙee nw, meesÛe efkeâleveer yeoue ieÙeer nw.’’ ]Heâesve hej mecePee jne Lee kegâCeeue Deewj ceQ keâeefnje ceW Debeflece ef[vej uesles ngS meesÛe jner Leer. ... veneR, yeouee veneR nw ]peceevee. ... ]Heâke&â yeme Flevee DeeÙee nw efkeâ Deewjle henues ]Kego kesâ Deboj Leer Deye yeenj DeeÙeer nw. 204, kesâoejveeLe keâes. ne@. mees., meskeäšj 7, efvekeâš Ûeejkeâeshe yeme ef[hees, keâebefoJeueer (he.), cegbyeF&-400067. cees. : 9769023188.

peveJejer-petve 2014 160


keâneveer

keâlueieen megOee DejesÌ[e

yen keâer mewj hej efvekeâueves mes henues Fme keâmeeF& yeeÌ[s keâes heej keâjvee ner heÌ[lee Lee peneb peeueer kesâ Skeâ yeÌ[s–mes efhebpejs ceW cegefie&ÙeeW keâe pelLee "gbmeecegmee DeOeceje-mee heÌ[e jnlee Lee. pewmes ner efhebpejs keâe ojJee]pee Keguelee Deewj Skeâ neLe Skeâ ieo&ve keâes ceÛeesÌ[lee ngDee yeenj KeeRÛelee, meYeer cegefie&ÙeeW kesâ hej HeâÌ[HeâÌ[eves ueieles Deewj cegefie&ÙeeW keâer DeeJee]pe IeeÙeue efÛeefÌ[ÙeeW keâer ÛeeR-ÛeeR ceW leyoerue nes peeleer. ceveØeerle Gme Deesj osKevee veneR Ûeenlee Lee. Ssmeer [jer ngF& efÛebefÛebÙeeleer DeeJee]peW megyen–meJesjs Gmekesâ cegbn keâe ]peeÙekeâe efyeieeÌ[ osleeR. Jen leye keâmeeF& keâer ogkeâeve mes Deeies les]peer mes ]keâoce yeÌ{elee Deewj cesve jes[ mes nesles ngS Gme heeke&â ceW oeef]Keue nes peelee peneb keâleej keâer keâleej Fleves jbieeW kesâ Hetâue Les efkeâ Gve jbieeW keâes efceueekeâj keâF& FbõOeveg<e lewÙeej efkeâÙes pee mekeâles Les. Fleves megvenjs-®henues, heerues-veejbieer, ueeue-iegueeyeer jbieeW kesâ yeerÛe peye Gmekeâe henuee ]Heâesve Deheveer Øesefcekeâe ceesefnveer keâe vebyej efceueelee lees Gme Deesj mes jbieeW ceW Petceleer-uenjeleer, yeue Keeleer ceesnkeâ DeeJee]pe keâeveeW ceW ietbpeleer — ieg[cee@efveËie ceveØeerle! ceveØeerle kesâ keâeveeW mes lewjlee ngDee ceeokeâ Kegceej Gmekesâ pesnve lekeâ henbgÛelee Deewj jele keâer yesnesMeer, ÛeewkeâVeer megyen keâes Yeer OegbOeuee keâjves ueieleer. ÙeeW ceveØeerle keâe henuee Øesce veneR Lee Ùen. henuee lees yesvet mes Lee efpememes Gmeves Meeoer keâer Deewj pees Deye nj yeerme meeue hegjeveer yeerJeer keâer lejn, yeerJeer keâce Deewj ceeb keâe jesue ]pÙeeoe efveYeeves ueieer Leer. Keeves-heerves Deewj oJee-oe¤ mes ueskeâj Gmekesâ ®ceeue Deewj cees]peeW lekeâ keâe efnmeeye-ef]keâleeye Gmeves jKevee Meg™ keâj efoÙee Lee. Ssmeer yeerJeer keâes ueefÌ[Ùeeves Deewj yeebneW ceW Yejves keâe ]KÙeeue meeLe ÚesÌ[ Ûegkeâe Lee. Ssmes ceW YegJeveceesefnveer ceoceeleer yeÙeej keâer lejn ceveØeerle kesâ peerJeve ceW oeef]Keue nggF&. Gmekeâe Skeâ ve]pej osKe Yej uesvee Deewj Deheveer Yejer DeeJee]pe ceW hetÚvee — ‘‘kewâmes nes? keâneb nes?’’ ceveØeerle keâes OejeMeeÙeer keâjves kesâ efueS keâe]Heâer Lee. uesefkeâve Øesce keâes Oeerjs- Oeerjs heeRieW yeÌ{eves keâe ceew]keâe ner veneR efceuee. Øesce ceveØeerle keâer ef]peboieer ceW ÛeewkeâefÌ[Ùeeb Yejles ngS DeeÙee Deewj Skeâ kesâ yeeo Skeâ Iešvee›eâce keâes Heâueebielee, Ssmes ketâolee-Heâebolee efvekeâue ieÙee efkeâ Jen Deheves keâes KeeF& ceW efiejves mes jeskeâ veneR heeÙee. Øesce kesâ ceeceues ceW ceveØeerle Yeó Meg™ mes ]KegMeefkeâmcele jne Lee. Jen ]Kego Yeer keâce efoue HeWâkeâ Deeoceer veneR Lee. keâesF& ueÌ[keâer Deekeâj ieues heÌ[ ner peeÙes lees Gmes ieues mes efueheševes ceW Dehevee keäÙee peelee nw! Skeâ mes heuuee Útšlee veneR efkeâ otmejer Deheveer keâefJeleeSb ueskeâj neef]pej nes peeleer. keâefJelee efueKekeâj LeesÌ[er-meer Meesnjle neefmeue keâjves keâe Ùen yeÌ[e ]HeâeÙeoe nw. oeÙesb-yeeÙeW, efpeOej ve]pej [euees — ueÌ[efkeâÙeeb ner ueÌ[efkeâÙeeb. YegJeveceesefnveer Gme efuene]pe mes ueÌ[keâer veneR Leer Deewj ceveØeerle Yeó mes oes-Ûeej meeue yeÌ[er ner nesieer, efHeâj Me]keäue metjle Yeer Ssmeer veneR efkeâ keâesF& oesyeeje Ietcekeâj osKes. mees ceveØeerle kesâ Deeies-heerÚs [esueleer jner, ceveØeerle DeveosKee keâjlee jne. Deye Iej Ûetbefkeâ hebõn efceveš kesâ ]Heâemeues hej Lee, nj meeefneflÙekeâ Øees«eece ceW meeLe ueie uesleer. Skeâ hejeF& Deewjle keâe meeLe Ûeuevee efkeâme Deeoceer keâes DeKejlee nw. Ûeues! efHeâj Gmeves efyevee veeiee ]Heâesve Meg™ keâj efoÙes. "erkeâ nw, DeeJee]pe LeesÌ[er DeÙÙeeMe ef]keâmce keâer — ceoe&veer Leer — hej ®ceeveer meesÛe efueÙes, pewmes oes-Skeâ hes]ie ÛeÌ{ekeâj DeeÙeer nw. ceveØeerle ves meesÛee — yeele keâjves ceW Dehevee keäÙee peelee nw. leye Ùen veneR meesÛee Lee efkeâ Ùen efJe<eyesue Gmekeâer ieo&ve keâes Fme keâoj pekeâÌ[ uesieer efkeâ meebme uesvee otYej nes peeÙesiee. Skeâ efove Ûeej oesmleeW kesâ yeerÛe ceesefnveer Dekesâueer meeLe nes ueer. Jeneb efJnmkeâer kesâ kegâÚ Ietbš Yeer Yej efueÙes. meye Deheveer–Deheveer

meg

161 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


megOee DejesÌ[e 4 Deòetâyej 1946 ØekeâeMeve : 1967 ceW Úe$e peerJeve ceW ner ØeLece keâneveer meb«en ‘ye]iewj lejeMes ngS ØekeâeefMele. iÙeejn keâneveer meb«en, Skeâ GhevÙeeme (ÙeneR keâneR Lee Iej), Œeer efJeceMe& mebyebOeer Ûeej hegmlekeWâ ØekeâeefMele. keâefJelee mebkeâueve : ‘jÛeWies nce meePee Fefleneme’, Skeâebkeâer : ‘Dee@[ cewve DeeGš GHe&â efyejeojer yeenj’ mebheeove : ‘Deewjle keâer keâneveer’, ‘YeejleerÙe ceefnuee keâueekeâejeW kesâ DeelcekeâLÙeeW kesâ oes mebkeâueve — ‘onueerpe keâes ueebIeles ngS’ Deewj ‘hebKeeW keâer GÌ[eve’, ‘ceVet Yeb[ejer : me=peve kesâ efMeKej’, ‘ceVet Yeb[ejer keâe jÛeveelcekeâ DeJeoeve’. DevegJeeo : keâneefveÙeeb ueieYeie meYeer YeejleerÙe Yee<eeDeeW kesâ Deefleefjòeâ Deb«es]peer, øeWâÛe, heesefueMe, Ûeskeâ, peeheeveer, [Ûe, pece&ve, FleeueJeer leLee leeefpekeâer Yee<eeDeeW ceW Devegefole Deewj Fve Yee<eeDeeW kesâ mebkeâueveeW ceW ØekeâeefMele. ‘jnesieer legce Jener’ (Go&t Yee<ee ceW); ‘Gbyej{ŸeeÛÙee DeuÙee[ heuÙee[’ (Œeer efJeceMe& hej DeeuesKeeW keâe mebkeâueve ceje"er Yee<ee ceW).

jen Ûeue efoÙes lees Ssmes [ieceieeves ueieer efkeâ ceveØeerle keâes Gmes meneje osvee ner heÌ[e. keâmekeâj Gmeves ceveØeerle keâer keâueeF& Leece ueer Deewj Deheves Øesce keâer Iees<eCee keâj oer — ‘‘ceve! cesjs ceve! legce jnes Deheveer yesvet kesâ heeme hej ceQ legcemes yengle hÙeej keâjleer ntb. meÛe, legcnejer yesvet yengle DeÛÚer nw. ceQ Gmekesâ n]keâ hej [ekeâe veneR [eue jner hej ceQ Deheves ceve keâe keäÙee keâ™b efkeâ Jen legcnejs ceve mes Skeâekeâej nes ieÙee nw? yeesueles-yeesueles Jen ceveØeerle keâer yeebn keâe meneje efueÙes meÌ[keâ hej Petceleer jner. veMes kesâ yeneves mes meye kegâÚ yeesue ieÙeer efpemes yeesueves keâe ceew]keâe yengle efoveeW mes {tbÌ{ jner Leer. ceveØeerle keâes Dehevee veÙee veecekeâjCe ‘ceve’ Yee ieÙee Deewj veecekeâjCe mes Yeer ]pÙeeoe Gmes GÛÛeejves keâe ceesefnveer keâe ceesnkeâ Deboe]pe — ‘cevve!’ ueielee pewmes DeebKeeW keâer ceeokeâlee uešhešeleer ]peyeeve keâe heuuee Leece jner nw. cenerves Yej yeeo ceveØeerle ves yeleeÙee efkeâ Deheveer kebâheveer keâer Skeâ š^sefvebie kesâ efmeueefmeues ceW Gmes veeiehegj peevee heÌ[ jne nw. meesceJeej mes yegOeJeej lekeâ leerve efove Jen veeiehegj ceW jnsiee. ceesefnveer ves uebyeer meebmeW Yejkeâj keâne — ‘‘Ùeeveer leerve efove legcnejer DeeJee]pe Yeer megveves keâes veneR efceuesieer?’’ ceveØeerle ves keâne — ‘‘keäÙeeW, jes]pe Meece keâes Jeneb mes ]Heâesve lees keâj ner mekeâlee ntb.’’ ceesefnveer ves hetÚe — ‘‘Deheves Ùeej oesmleeW kesâ meeLe heerves veneR yew"esies?’’ ‘‘kewâmes Ùeej oesmle?’’ ceveØeerle ves šeskeâe — ‘‘Deheveer kebâheveer mes lees ceQ Dekesâuee ner pee jne ntb. yee]keâer ueesieeW mes keâesF& peeve henÛeeve LeesÌ[s ner nw.’’ ceesefnveer ves keâne — ‘‘Ûeuees ceve, legce pee jns nes lees ceQ Yeer hetvee kesâ GjueerkeâebÛeve nes Deeleer ntb. keâye mes [Ÿet nw! Je]peve yeÌ{lee pee jne nw. keâce keâjvee nw.’’ MeefveJeej keâes oesveeW efceues Deewj Skeâ otmejs mes efJeoe ueer.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

meesceJeej keâer oeshenj peye ceveØeerle veeiehegj kesâ nJeeF& Deñs hej Gleje lees ceesefnveer nJeeF& Deñs keâer oMe&keâ oerIee& ceW neLe ceW HetâueeW keâe iegueomlee efueÙes ceveØeerle kesâ mJeeiele kesâ efueS KeÌ[er Leer. ceveØeerle pewmes Deemeceeve mes efieje — ‘‘legce Deewj Ùeneb?’’ ‘‘leerve efove kewâmes jnleer Jeneb?’’ ceesefnveer ves DeebKeeW ceW DeebKeeW kesâ jemles ØeJesMe efkeâÙee, meJeeue kesâ peJeeye ceW meJeeue efkeâÙee Deewj JeneR ef""keâ ieÙeer — ‘‘legcnejs efyevee!’’ ‘‘DeeÙeer kewâmes?’’ ceveØeerle Deheveer nwjeveer mebYeeue veneR hee jne Lee. ‘‘nJee kesâ PeeWkeâeW hes meJeej neskeâj!’’ metjpecegKeer kesâ efKeues ngS veejbieer HetâueeW keâe iegueomlee Leceeves ceesefnveer, ceveØeerle kesâ ]keâjerye mejkeâ DeeÙeer, ‘‘lelkeâeue mes efškeâš efvekeâeueer, yeme, ieeÌ[er hekeâÌ[ ueer.’’ ceveØeerle oes ]keâoce heerÚs nše — Ùen yeuee lees ieues ner heÌ[ ieÙeer. Fme DeJeeblej efmLeefle kesâ yeejs ceW lees meesÛee ner veneR Lee. ‘‘Ùeneb jnves keâe keâneR "ewj ef"keâevee nw?’’ ceveØeerle ves JÙeeJeneefjkeâ nesles ngS keâne. ‘‘cesjs jnves kesâ efueS lees legcnejer DeebKeW ner keâe]Heâer nbw, ceve!’’ cetjle yeveer ceesefnveer, DeebKeeW ceW ner efLej nes Ûeueer. iegueomlee neLe ceW ueskeâj ceveØeerle menpe nesves keâer keâesefMeMe ceW ueiee. ‘‘Ûeuees!’’ ceveØeerle ves kegâefšue cegmkegâjenš kesâ meeLe keâne, Deewj meesÛee — keäÙee ]Heâke&â heÌ[lee nw, Fme lejn cej efcešer nw lees Fmes neLe mes peeves keäÙeeW efoÙee peeÙes. Fme DeÙÙeeMe efkeâmce keâes DeepeceeÙee peeÙes! šwkeämeer ceW yew"les ner hej]HeäÙetce keâer leerKeer iebOe nJee kesâ PeeWkesâ kesâ meeLe ieg]pejer lees ceveØeerle keâes ieg]pejer Skeâ Meece keâer yeele Ùeeo DeeÙeer. Skeâ yeej ceesefnveer pewmes ner heeme yew"er, hemeerves keâer

peveJejer-petve 2014 162


]peyejomle iebOe keâe YeYekeâe ceveØeerle kesâ veLegveeW mes efocee]ie lekeâ pee henbgÛee. ceveØeerle kesâ cegbn mes efvekeâuee — GHedâ! hemeerves keâer kewâmeer ]peyejomle yet Dee jner nw. yeme š^sve ceW yengle Oekeäkesâ Kee keâj Dee jner nes keäÙee? .... ceesefnveer ves ]Heâewjve kebâOes YeeRÛes Deewj ieo&ve Deboj keâer Deesj KeeRÛekeâj yeesueer — hemeerves keâer iebOe? Deewj "nekeâe ueiee efoÙee —cegPes lees keâYeer hemeervee Deelee ner veneR? ceveØeerle keâes yeÇskeâ ueiee — Dejs, legce Fbmeeve veneR nes keäÙee, hemeervee lees nj Skeâ keâes Deelee ner nw! Gmeves nbmekeâj yeele yeoue oer — hej Deepekeâue [Ÿees[jWš ]Ketye efceueles nQ. efkeâmeer Yeer keâe@mcesefškeâ keâer ceecetueer ogkeâeve mes ueskeâj kesâefcemš lekeâ ceW. Deye Fme osmeer hej]HeäÙetce keâer leerKeer iebOe ves cegnj ueiee oer efkeâ Jen hetjer lewÙeejer kesâ meeLe metjpecegKeer keâe iegueomlee efueÙes Fme veiej ceW heOeejer nw. efcemšj Yeó kesâ veece mes yegkeâ efkeâÙes ieÙes ceveØeerle kesâ keâcejs ceW efcemes]pe Yeó keâe veece peesÌ[ efoÙee ieÙee. ceesefnveer Jeneb efškeâ ieÙeer Deewj efHeâj veeiehegj, veeiehegj ve jne, veeefievehegj nes ieÙee. keâcejs kesâ yeenj PeceePece yeeefjMe nesleer jner Deewj keâcejs kesâ Deboj jeie osn ceunej yepelee jne. Ssmee pJeej Yeeše GceÌ[e efkeâ ceveØeerle keâer meejer Dejepekeâlee GmeceW leej-leej neskeâj yen ieÙeer. Gme yes[ewue osn kesâ meejs {erues efmejs ueghle nes ieÙes Deewj lejeMes ngS Debie efveKej keâj meeceves Dee ieÙes. Gve leerve jeleeW ves yesvet kesâ meeLe ceveeÙes nveercetve keâer hebõn jeleeW keâes heerÚs ÚesÌ[ efoÙee. leerve jeleeW kesâ Ùes [bkeâ, Deheves efmeÙeen efveMeeve, ceveØeerle kesâ efpemce hej Ssmes ÚesÌ[Wies efkeâ Gmekeâe peervee cegneue nes peeÙesiee, Ùen ceveØeerle keâes Yeer leye keâneb ceeuetce Lee. Jen keâneb peevelee Lee efkeâ Jen ceesefnveer keâer Melejbpe keâer efyemeele keâe ceesnje yeve Ûegkeâe nw efpemeceW ceele Kee peevee Gmekeâer efHeâlejle nw. ‘cesjs ceve, cesjs ØeeCe, cesje legcneje Øesce lees iebiee-pecegvee keâe mebiece nw?’ ‘ceve Deewj ceener’ — pewmes ‘nerj Deewj jebPee’, ‘MeerjeR Deewj Heâjneo’, ‘uewuee Deewj cepevet’... ‘cesjer osn hej yeueelkeâej ngDee hej cesjs neW" Deye lekeâ kegbâJeejs nQ.’... Ùes pegceues efpevnW, ome meeue henues YegJeve ceesefnveer ves Deheves heefle vebyej oes MeerueYeõ Ûeewyes keâer ‘meefceOee’ yevekeâj MeerueYeõ mes keâns Les, Ùeneb Yeer oesnjeÙes ieÙes. leye nJeeF& Øesce keâe ceeje, MeerueYeõ yesÛeeje, henueer yeej efkeâmeer Œeer osn kesâ ve]peoerkeâ DeeÙee Lee Deewj Fleves ieefj‰ pegceueeW keâes heÛeeves keâe Gmekeâe ne]pecee keâce]peesj Lee, hej Ùeneb KeeÙee-efheÙee, DeIeeÙee ceveØeerle {eyes kesâ veÙes efkeâmce kesâ JÙebpeve ÛeKe jne Lee Deewj Gmekeâer mJeeosefvõÙe meYeer mJeeoeW keâe Úkeâ keâj Deevebo uesvee Ûeenleer Leer. Jeneb Ùes pegceues efjMlee štšves keâe meyeJe yeves Les, Ùeneb

163 peveJejer-petve 2014

pegÌ[ves keâe yeve ieÙes. veeiehegj mes pees efmeueefmeuee Meg™ ngDee efkeâ cegbyeF& Yeer nj Jeerkeâ Sb[ hej ‘veeiehegj’ yeveves ueiee. Mesj keâer oeÌ{ ceW ]Ketve keâe mJeeo ueie Ûegkeâe Lee. Deye Jen Deemeeveer mes ÚtšvesJeeuee veneR Lee. o]Heälej keâer Deesj mes ceveØeerle keâes efpeme Menj ceW š^sefvebie kesâ efueS Yespee peelee, ceveØeerle mes henues ceesefnveer keâe metškesâme js[er nes peelee, hej nj Menj keâes lees veeiehegj yeveeÙee veneR pee mekeâlee Lee. Deieueer yeej ceveØeerle keâes iegJeenešer peevee heÌ[e. FOej yesšt keâes šeÙeHeâeÙe[ nes ieÙee. yesšt keâes mebYeeueves kesâ efueS yesvet keâe]Heâer Leer hej ceveØeerle keâe OÙeeve Iej keâer Deesj Deškeâe Lee. SDejheesš& hej nJeeF& penepe kesâ ueQ[ keâjves Deewj Sefkeä]peš mes yeenj efvekeâueves kesâ yeeo, oMe&keâ oerIee& keâer Deesj osKeles ngS ceveØeerle keâes OegkeâOegkeâer nesves ueieleer — Fme efmejefHeâjer ueÌ[keâer keâe keäÙee Yejesmee — oes efove henues š^sve hekeâÌ[ ues Deewj HetâueeW keâe iegueomlee efueÙes mJeeiele ceW KeÌ[er efceues. Ùen Deueie yeele Leer efkeâ Gmekeâer DeebKeW Deye nj SDejheesš& hej HetâueeW keâe iegueomlee leueeMeves keâer DeYÙemle nes ieÙeer LeeR. iegJeenešer hengbÛeles ner Gmeves yesvet keâes ]Heâesve ueieeÙee efkeâ yesšt kesâ yeejs ceW peeve ues — Gmekeâe yeg]Keej kegâÚ Gleje efkeâ veneR. yesvet mes Jen yeele keâj ner jne Lee efkeâ FOej ceesyeeFue hej Jesefšbie keâe@ue keâe Sueš& peieceie keâjves ueiee. ‘‘Ûeuees, efHeâj yeele keâjlee ntb’’ keânkeâj Gmeves yesvet keâes DeÛeevekeâ ueeFve mes ®]Kemele efkeâÙee Deewj ceener keâer Deesj cegÌ[e, ‘‘keâneR Skeämeer[Wš nes ieÙee keäÙee, keäÙeeW ]Heâesve hej ]Heâesve efkeâÙes pee jner nes?’’ meJeeue kesâ peJeeye ceW ]Heâesve kesâ mheerkeâj keâe ®Ke jsef[Ùees keâer Deesj Lee, peneb Skeâ hegjevee ieerle yepe jne Lee — ‘‘Ss Ûeebo, peneb Jees peeÙeW, let meeLe Ûeues peevee, kewâmes nQ, keâneb nQ Jees, nj jele ]Keyej ueevee....’’ ceveØeerle KeerPe ieÙee. pewmes ner ceesefnveer keâer DeeJee]pe megveeÙeer oer, Jen oneÌ[ G"e, ‘‘jele keâes meeÌ{s iÙeejn yepes Ùen ieevee megveeves kesâ efueS ]Heâesve hes ]Heâesve efkeâÙes pee jner nes?’’ ceesefnveer ves Deheves ceesnkeâ Deboe]pe ceW keâne — ‘‘pees ceQ veneR keân heeÙeer, Jen yeele Ùen ieevee legce lekeâ hengbÛee jne nw, ceve!’’ ceveØeerle Deewj ]peesj mes yeesuee, ‘‘megyen kesâ hee@Jej hee@Fbš ØespeWšsMeve kesâ efueS cegPes lewÙeejer keâjveer nw Deewj legce Fme Je]keäle hegjeveer ef]HeâuceeW kesâ ieeves megveekeâj cegPes hejsMeeve keâj jner nes?’’ Deye ceesefnveer kesâ mJej ceW Oecekeâ Leer, ‘‘DeÛÚe, lees ceQ peveeye keâes hejsMeeve keâj jner ntb? iegJeenešer ceW henues mes keâesF& ceew]peto nw FmeefueS cegPes ues peeves mes keâleje jns Les. "erkeâ nw, jnes Deheveer iegJeenešer yeeuee kesâ heeme. ]Kegoe neef]Heâpe.’’

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ceveØeerle ves efmej heerš efueÙee. js]Heâ lees ueieevee ner veneR Deelee Fmes ve]Ke yeesuevee Deelee nw, ve ]Heâ Deewj ve ]pe. yeeJepeto ceW js]Heâ ueiee keâj yeesuesieer Deewj ef]peboieer mes j]sHeâ keâes KeeRÛekeâj Deheveer keâebKe ceW oyee uesieer. efkeâmeer lejn iegJeenešer keâe mesefceveej efveyeše keâj cegbyeF& hengbÛee lees oesveeW ceesnlejceeDeeW ves cegbn Hegâuee jKee Lee. yesvet ves ]iegmmes mes keâne, ‘‘DeÛÚer jmceDeoeÙeieer keâer, yesšt keâe yeg]Keej peeveves kesâ efueS ]Heâesve efkeâÙee Deewj peye lekeâ ceQ hetje yeleeTb, ueeFve ner keâeš oer! Ûekeäkeâj keäÙee nw?’’ FOej ceesefnveer Deueie Gòej-oef#eCe osKeleer jner, ‘‘meÛemeÛe yeleevee ceveØeerle Yeó, efkeâleves MenjeW ceW efkeâleveer ØesefcekeâeSb heeue jKeer nQ?’’ ceveØeerle ®Deebmee nes ieÙee. Deye mecePe ceW DeeÙee, FmeerefueS yeÌ[s yeg]pegieeX ves yeerÛe cebPeOeej oes veeJeeW hej meJeej nesves kesâ ]KelejeW mes Deeieen efkeâÙee nw. efJehejerle efoMee ceW peeleer oes DeewjleeW keâes ueeFve hej ueeves ceW ceveØeerle kesâ efmej mes GÌ[les yeeueeW keâer ueeFve Deewj ÛeewÌ[er nesleer Ûeueer ieÙeer. keâYeer ceesefnveer megyen-megyen ]heâesve keâjleer, ‘‘meÛe yeleevee ceve!’’ Gmekeâe veMeeruee mJej ]Heâesve kesâ Ûeesies keâes Ûeerj keâj Gmekesâ keâeve keâer ueJeeW keâes onkeâe oslee. legce keâue jele keâes yesvet kesâ heeme ieÙes Les ve? ceQves meheves ceW osKee.’’ Deye meheves Jen ]pe™jle mes ]pÙeeoe osKeves ueieer Leer. pees yeeleW meerOes ve keân heeleer, meheveeW kesâ yeneves mes hetÚ yew"leer. ceveØeerle keânlee, ‘‘ceener, legce Deheves Deewj cesjs yeerÛe ceW yesvet keâes keäÙeeW ues Deeleer nes yeej-yeej?’’ Deye ceesefnveer De]keämej keânleer, ‘‘keäÙee keâ¤b ceve! ceQ legcnW Deye efkeâmeer Deewj kesâ meeLe yeebš veneR mekeâleer. yeebšvee Ûeenleer Yeer veneR — Ûeens Jen legcnejer yeerJeer ner keäÙeeW ve nes. ceveØeerle Deewj ceener Øeerle. ceener Øeerle Deewj ceveØeerle. yeme, nce oesveeW kesâ yeerÛe ceW keâesF& leermeje veneR Deevee ÛeeefnS. legcnejer yesvet Yeer veneR.’’ efHeâj Jen meerOeer DeebKeeW ceW Oebme peeleer, ‘‘Ssmee veneR nes mekeâlee ceve efkeâ nce Skeâ Úesšer-meer kegâefšÙee ÚJee ueW peneb yeme ceQ jntb Deewj legce! legce Deewj ceQ! nce Meeoer keäÙeeW veneR keâj uesles ceve? Ssmee keâye lekeâ Ûeuesiee yeesuees Skeâ efove Ûeuees yeebõe keâesš& Ûeueles nQ.... Ûeueesies ve?’’ Deewj yeme, Meeoer keâer Ssmeer ceeveefmekeâ lewÙeejer kesâ yeeo kegâÚ heueeW ceW ner cegbyeF& keâes veeiehegj ceW leyoerue keâj osvee Deemeeve nes peelee. Deece leewj hej Øesce DeebKeeW kesâ jemles Meg™ neskeâj osn ceW veerÛes Glejlee nw hej Ùen Øesce lees Gušs ÛeÌ{e Lee Deewj Gmes meeJeve

keâneveer efJeMes<eebkeâ

keâe DebOee yevee jne Lee. ceveØeerle keâes hetje YegJeve ceesefnveerceÙe ve]pej Dee jne Lee. Deye ceveØeerle peye Yeer ceesefnveer keâes osKelee lees Gmekeâer DeebKeeW ceW ]kewâo neskeâj jn peelee. Fme Øesce kesâ efyevee Gmekeâe efvemleej veneR Lee. ceesefnveer G]He&â ceener keâer ‘Øesce’ mes Debšer Ketb]Keej ve]pejeW keâes osKeles ngS ceveØeerle keâes Yeer De]keämej ueielee efkeâ Fme ‘Øesce’ keâer lees ef]keâmce ner DeveesKeer nw. Fme lejn keâe efnbmekeâ Øesce lees keâYeer yesvet ves efkeâÙee ner veneR. keâYeer-keâYeer ceveØeerle cenmetme keâjlee efkeâ Jen Fme Øesce mes nebHeâves ueiee nw hej Gmes Fme HeâenMe ‘Øesce’ keâer uele ueie ieÙeer Leer. Deye ceesefnveer yesvet mes Deewj ]pÙeeoe Øesce mes yeele keâjleer leeefkeâ Iej Deeves-peeves keâe jemlee Yeer Keguee jns. hej Yeerlej lees kegâÌ{ve heue ner jner Leer efkeâ yeerme meeueeW mes Fme KeeÙeer-DeIeeÙeer yeerJeer keâes efme]He&â Iegceewjer Keekeâj Ûekeäkeâj ner Deeles nQ, kegâÚ nes keäÙeeW veneR peelee. nes peeÙes lees Gmekeâer ueeFve efkeäueÙej nes. yesšt keâe keäÙee nw, Gmes ne@mšue ceW [eue oWies, heÌ{ uesiee, JeneR heue Yeer peeÙesiee. ceesefnveer lees keâšer helebie keâer [esj ueeskeâves keâes cegmlewo KeÌ[er Leer, hej [esj yesšt kesâ ce]peyetle neLeeW ceW Leer Deewj yesšt Lee efkeâ Gmekeâes heehee keâer Ùen oesmle, Hetâšer DeebKeeW veneR megneleer Leer. Iej kesâ ojJee]pes hej ce]peyetle meebkeâue ÛeÌ{ekeâj yesšt Deheveer ceceer kesâ efueS megj#ee keâJeÛe yeve ieÙee. keâF& yeej yeÌ[s pees Ûeer]peW mecePe Yeer veneR heeles, yeÛÛes Yeebhe uesles nQ. keâjJeeÛeewLe kesâ efove ceveØeerle Deheveer ceener kesâ meeLe ce[ DeeFueQ[ kesâ Skeâ memles heye kesâ Thej yeves keâcejs ceW yew"e ÛeewLe kesâ Ûeebo keâes efvenej jne Lee Deewj yesvet Deheves heefle keâer hebõn meeue hegjeveer lemJeerj meeceves jKe ieerueer DeebKeeW mes Úeveveer mes OegbOeueeÙee Ûeebo osKe jner Leer. Skeâ efove ef]peo keâjkesâ ceesefnveer ceveØeerle keâes Dehevee Iej efoKeeves ues ieÙeer. Iej keäÙee Lee, yeme, hewj Hewâuee mekeâves ueeÙekeâ Skeâ uebyee-mee keâceje Lee efpemeceW Ûeej Deeoceer mees mekeWâ. Skeâ keâceje efkeâjeÙes hej keäÙeeW veneR ues uesleer? ceesefnveer Yeer peye leye ceveØeerle keâes keânleer, ‘‘ceve! Deewj kegâÚ veneR, yeme, Skeâ keâceje ÛeeefnS peneb ceQ Flceerveeve mes yew"keâj efueKe-heÌ{ meketbâ.’’ Deewj ceveØeerle ves meÛecegÛe Je[euee mes ueskeâj meeÙeve keâesueerJeeÌ[e lekeâ ceW efkeâjeÙes kesâ keâcejs osKeves Meg™ keâj efoÙes. oes n]peej cenerves hej jceeyeeF& Ûee@ue ceW Skeâ keâceje leÙe Yeer keâj efueÙee efpemeceW ceesefnveer šŸetMeve efueÙee keâjsieer lees Iej keâer ceeueer neuele Yeer megOejsieer Deewj Skeämš^e Deeceoveer Yeer nesieer. ceveØeerle keâer mejkeâejer veewkeâjer keâer lees Fleveer nwefmeÙele Leer veneR efkeâ oes-oes heefjJeej heeue mekeâlee. neb, ceesefnveer Dehevee keâceeleer–Oeceeleer lees ceveØeerle leeGceü Gmekesâ efnbmekeâ Øesce keâes ye]KegMeer Pesue ues peelee. hej šŸetMeve efkeâmes uesveer

peveJejer-petve 2014 164


Leer. ceesefnveer ves efpeme Fjeos mes ‘keâceje ÛeeefnS’ keâe jeie Deueehee Lee, Jen õgle leeve hej meceehle nes ieÙee. ceesefnveer keâer ceeÙee ceveØeerle mecePe ner ve heeÙee. Gvekeâe ‘veeiehegj’ iesmš ne@Gme kesâ keâcejeW ceW ner HeâueleeHetâuelee jne. ceveØeerle lees cegbyeF& ceneveiej ceW veeiehegj keâe Yeer uegl]Heâ G"eves ceW ceMeietue Lee. Gmes veneR ceeuetce Lee Jen veeiehegj ceW ]kewâo neskeâj jn ieÙee nw peyeefkeâ ceesefnveer cegbyeF& mes hetjs Yeejle keâer heefj›eâcee keâjves keâer Ùeespevee ceW efove-jele ueieer ngF& nw. FOej keâevehegj kesâ Skeâ [er. DeeF&. peer. mes ceesefnveer keâer henÛeeve nes ieÙeer. Gmeves Skeâ meccesueve ceW yegueeÙee. Jeneb mes ]Ketye Ûenkeâ–Ûenkeâ keâj ]Heâesve keâjleer jner. meccesueve ceW Gmekeâe efmekeäkeâe pece ieÙee Lee lees hejce ØemeVe Leer hej efpeme efove Jeneb mes Ûeuevee Lee, Gme efove meeje efove ]heâesve keâj keâjkesâ yeleeleer jner, DeYeer š^sve Heâueeves mšsMeve hengbÛeer nw, DeYeer Heâueeves huesš]Heâe@ce& hej nw, ÛeeÙe heer jner ntb. ceveØeerle megvelee jne. efove ceW hebõn yeej ]Heâesve DeeÙes Deewj nj yeej S. SÛe. Jneruej keâe, yešeše JeÌ[e keâe, heeveer keâer yeesleue keâe, ÛeeÙeJeeues keâe DeebKeeW osKee efJeJejCe. ceveØeerle keâes Keškeâe ngDee — DeebKeeW osKee neue kegâÚ keân jne nw Deewj yewkeâ«eeGb[ keâe OJeefveefJenerve efJeJejCe kegâÚ Deewj. Deieues efove Jen meerOes ceesefnveer kesâ Iej ner henbgÛe ieÙee. osKee lees yewie hej SDejueeFbme keâe šwie ueiee Lee. Gmemes kegâÚ yeesueles ve yevee — pewmes ceesefnveer keâer veneR, Deheveer ner Ûeesjer hekeâÌ[er ieÙeer nes. ceveØeerle ves keâne, ‘‘legcnejs yewie hej Ùen šwie....?’’ ‘‘Dejs JJees....JJees lees YeeF& efouueer mes DeeÙee Lee. cesje yewie ues ieÙee Lee.’’ YeeF& keâer štšer ngF& nJeeF& Ûehheue Deewj ye]ieue mes meerJeve GOeÌ[s kegâjles hej ve]pej [euekeâj ceveØeerle ceve cemeesme keâj Ûeghe nes jne. meÛe keâe meecevee keâjves keâer lee]keâle veneR Leer GmeceW, FmeefueS Gmes ve]pejDeboepe keâjvee Ûeenlee Lee. ceveØeerle keâes mecePe ceW veneR DeeÙee efkeâ meccesueve keâer meejer efyejeojer peye jsueieeÌ[er mes ueewšer lees Fme ceesefnveer keâes [er. DeeF&. peer. ves nJeeF& Ùee$ee keâe efškeâš keäÙeeW efoÙee. Deewj efškeâš efoÙee lees efoÙee, jsueÙee$ee kesâ Skeâ efove keâe keâeuheefvekeâ ØemeejCe megveekeâj Gme nJeeF& Ùee$ee keâes {keâves-efÚheeves keâer ]pe¤jle keäÙeeW heÌ[er? kegâÚ lees nw efpemekeâer heoe&oejer nw. meJeeue meeceves [š keâj KeÌ[e Lee hej peJeeye ceveØeerle kesâ n]keâ ceW veneR peelee Lee. meesÛee, Fme yeeyele ]pÙeeoe hetÚleeÚ keâer lees keâneR cegbyeF&

165 peveJejer-petve 2014

ceW veeiehegj hevehevee yebo ve nes peeÙes. ceveØeerle ves Fme yÙeewjs hej ner jeKe [eue oer, yesMekeâ Yeerlej ner Yeerlej Jen OegbOeDeelee jne. ceesefnveer keâer ceeÙee ceesefnveer ner peeves. Deye ceeÙee lees ÛebÛeue nw. Jen Skeâ peien efškeâ keâj keâneb jnleer nw mees Deheves ceeÙeeJeer ™he efoKeeves Meg™ keâj efoÙes. ceveØeerle kesâ Skeâ hegjeves yeg]pegie& keâefJe efce$e ieesheeuepeer Gmekesâ Iej heOeej jns Les, oes efove kesâ efueS. ceesefnveer keâes yeleeÙee lees Gmekeâer DeebKeeW ceW ]ie]peye Skeâ keâer Ûecekeâ keâeQOeer — ‘‘Dejs Jeen! metjle kesâ ieesheeue peer Dee jns nQ. ceQ lees Gvekeâe mee#eelkeâej uetbieer.’’ ceveØeerle ves keâne — ‘‘]pe¤j uesvee. hej Skeâ yeele Ùeeo jKevee, veece yeÌ[s nQ hej oMe&ve Úesšs. Deeoceer "erkeâ veneR nw. pevcepeele uebheš nw, Fmemes yeÛekeâj jnvee.’’ ceveØeerle ves lees Deeieen efkeâÙee. Deeieen keâjves ceW ceesefnveer keâes mebYeeJeveeSb efoKeeÙeer osves ueieeR. ceveØeerle kesâ heeme lees efme]He&â cee®efle Jewve Leer — Jees Yeer efyemetjleer ngF&, Ùeneb lees ÛeceÛeceeleer efmeuJej «es jbie keâer cee®efle ]pesve Deewj neW[e efmešer ieeÌ[er kesâ meeLe–meeLe, Deeies uee@ve Deewj heerÚs DeebieveJeeuee, «eeGb[ hueme Jeve keâe keâjesÌ[eW keâe yebieuee Yeer Lee. ceveØeerle keâer yesvet keâes lees efme]He&â IegceewefjÙeeW kesâ yeeo Ûekeäkeâj Deeles Les,

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Ùeneb ieesheeue peer keâer ieesheeueve lees neF& yue[ØesMej kesâ meeLe-meeLe efoue keâer hegjeveer cejer]pe Yeer LeeR lees Ùeneb ceesefnveer kesâ ‘keâceje ÛeeefnS’ DeeJesove ceW mLeeÙeer efveÙegefòeâ keâer mebYeeJeveeSb ]pÙeeoe LeeR. meyemes henues lees ieesheeue obheefòe keâes, Gmeebmes Yej-Yej keâj, Dehevee Úesše-mee yemesje efoKeeves ues ieÙeer. efyejuee ner nesiee, Gme yemesjs keâes osKekeâj, efpemekeâer DeebKeW vece ve neW, mees ieesheeue obheefòe hemeerpe ieÙes. GvnW keâneb ceeuetce Lee efkeâ Fme yemesjs keâes osKekeâj oes ope&ve ueesie henues ner hemeerpe Ûegkesâ nQ. yesÛeejer YegJeveceesefnveer. YegJeve keâes ceesn ues, hej Deheves jnves keâe "ewj ef"keâevee veneR. ßes‰ kegâue keâer cesOeeJeer keâvÙee Deewj Iej ceW heÌ{ves-efueKeves keâer Skeâ ces]pe lekeâ jKeves keâer peien veneR. Deye cesOee keâes lejeMeves kesâ efueS otmejeW kesâ IejeW ceW "ewj ve leueeMes lees Deewj keâjs keäÙee! yeme, oes cenerves yeerles Deewj helee Ûeuee efkeâ oes cenerveeW ceW heebÛe yeej metjle nes DeeÙeer. Jeneb Yeer ‘keâceje ÛeeefnS’ hegjeCe oesnjeÙee ieÙee. ieesheeue peer Deheveer efHeâlejle kewâmes ÚesÌ[les. Deheves vekeâueer oebleeW keâer peesÌ[er keâes oyeekeâj, uenkeâ-uenkeâ keâj, cegbn mes keâce Deewj veekeâ mes ]pÙeeoe, yeesues — ‘‘keâcejeb? Dejs YeFÙeeb, Ùeneb lees keâes"er Keeueer heÌ[er nw. peye Ûeenes, DeeDees. efpeleves efove Ûeenes, jnes. nce oes nQ, leerve nes peeÙeWies. yeefÌ{Ùee jnsiee.’’ ieesheeuepeer keâer ieesheeueve DeÌ[ ieÙeeR, ‘‘Deheves veeleer–heesles Deeles nQ, keäÙee osKeWies, Skeâ kegbâJeejer keâvÙee Ùeneb [sje peceeÙes heÌ[er nw.’’ ieesheeueve ves cevee lees keâj efoÙee hej Fmekeâe Debpeece Jees Yegielevee heÌ[e efkeâ oes yeej veJe&me yeÇskeâ [eGve mes Demheleeue ceW Yejleer nes ieÙeeR Deewj ieesheeuepeer ves Deheveer heÛeeme meeue hegjeveer helveer keâes osKeves Demheleeue peeves mes Fvekeâej keâj efoÙee. ceesenf veer Deewj ieesheeuepeer — oesveeW Skeâ otmejs keâe mee#eelkeâej keâjles Fielehegjer Ietce DeeÙes. oesveeW ves efceuekeâj meesÛee — MeeÙeo Thej yemesje keâjves Jeeues ueñÒ ieesheeue ceoo keâjW Deewj Fve meòejJe<eeaÙe ieesheeueve keâes Deheves heeme yegueekeâj Fve oesveeW keâes njer Peb[er efoKee oW. hej Thej Fve yegÌ{ewleer kesâ ieesheeueeW keâer ‘ceesefnefveÙeeW’ keâer uebyeer keâleej kesâ keâejCe š^wef]Heâkeâ pewce Lee, mees oes-oes veJe&me yeÇskeâ [eGveeW kesâ yeeJepeto Demheleeue ØeJeeme kesâ yeeo ieesheeueve Deheveer heoJeer hej ueewš DeeÙeeR. keâewve peeves, Fve ‘ceesefnefveÙeeW’ kesâ yeesPe mes jmeeleue keâes peeleer Oejleer keâes yeÛeeves kesâ efueS Thej Jeeues ieesheeuepeer js[ueeFš keâe mLeeÙeer efmeieveue nšeles ner veneR Deewj ieesheeueveW Deeheelekeâeueerve Éej lekeâ henbgÛe keâj Yeer Deheves-Deheves ‘yemesjeW’ keâes ‘Yetle (Ùee Yetleveer) keâe [sje’ yeveves mes yeÛeeves kesâ efueS ueewš–ueewš DeeleeR.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

ieesheeueve keâes ]Keyej efceue Ûegkeâer Leer, Fme ceesefnveer ves helee veneR efkeâleveeW kesâ veece kesâ efmebotj mes Deheveer ceebie Yejer, efkeâleveeW kesâ efueS keâjJeeÛeewLe kesâ ›ele jKes, efkeâleves cebieuemet$e Fmekeâer oje]pe ceW heÌ[s nQ, efkeâleveeW kesâ ÛejCeeW hej Dehevee ceeLee efškeâe keâj DeebKeeW mes iebiee-pecegvee yene Ûegkeâer nw — yeme FmeefueS efkeâ Deheves oÌ[yes mes efJeoe ueskeâj neW[e efmešer ieeÌ[er ceW yew"keâj uebyeer [^eFJe hej peeÙes Deewj efHeâj yebieues kesâ meeceves yeves uee@ve kesâ yeerÛeesyeerÛe, njefmebieej kesâ hesÌ[ keâes efnuee efnueekeâj, Pejles HetâueeW kesâ veerÛes yeeue Keesuekeâj, oesveeW neLe uenjekeâj ieevee ieeÙes— ‘hebÚer yevetb, GÌ[leer efHeâ¤b.....’ Deye lekeâ ieesheeueve hej meejs peguce-Dees-efmelece {eles ngS Yeer ieesheeue peer Gvekesâ meeLe oeshenj keâe Keevee Keeles jns Les. uesefkeâve Deye Gvekesâ meeLe ÛeeÙe heerveer Yeer yebo keâj oer. ieesheeue peer yebieues kesâ efveÛeues efnmmes ceW jnles, ieesheeueve Thej kesâ keâcejs ceW jnleeR. Ùeej oesmle Deeles lees ieesheeueve Mees-heerme keâer lejn meeceves ueekeâj KeÌ[er keâj oer peeleeR. oesmleeW kesâ efueS yeesve ÛeeFvee kesâ keâhe huesš ceW peye ieesheeueve ÛeeÙe vecekeâerve meJe& keâjleeR lees ieesheeue peer keâer F]p]pele ceW F]pee]Heâe nes peelee. oesmleeW kesâ ®]Kemele nesles ner ieesheeueve Jeeheme Deheves keâcejs ceW heeme&ue nes peeleeR. hej ieesheeueve Deheveer Úesšer-meer mhesme keâes yeÛeeves keâer ]Keeeflej Deheves ]Hewâmeues hej Dešue jneR Deewj ‘keâceje ÛeeefnS’ kesâ iegyyeejs keâer nJee efvekeâue ieÙeer. Deeef]Kej ieesheeueve ves ceesefnveer kesâ Iej Deeves hej jeskeâ ueiee oer lees ceesefnveer keâer HegbâkeâejeW mes ieesheeue peer kesâ yebieues keâe Deemeceeve Leje& G"e. ieesheeueve keâe peervee ieesheeue peer ves njece keâj efoÙee Deewj ieesheeueve kesâ Debeflece ef›eâÙee keâce& keâe yesmeyeÇer mes Fble]peej keâjves ueies. DeewjleW efHeâj me]Klepeeve DeewjleW nesleer nQ. peerleer Ûeueer peeleer nQ. metjle ceW ceesefnveer keâer oeue ve ieueer Deewj Jen Deheveer ceesefnveer metjle ueskeâj Jeeheme Deheveer Keesueer ceW ueewš DeeÙeer. GOej ieesheeue peer ]Heâewjve mes hesMlej otmeje efJekeâuhe leueeMeves ceW pegš ieÙes. Gvekesâ heeme efJekeâuheeW keâer keâceer keâYeer veneR jner. Fve efJekeâuheeW ves GvnW keâefJe mes G"ekeâj GhevÙeemekeâej yevee efoÙee Lee. Skeâ efJekeâuhe, Skeâ veÙee GhevÙeeme. peye Yeer keâesF& efJekeâuhe mebYeeJevee yeveves ueielee, Skeâ veÙes GhevÙeeme keâer ]peceerve lewÙeej nesves ueieleer Deewj ]KegMeer mes Gvekeâer DeebKeW ÛegbefOeÙee peeleeR. FOej ceeÙeeveiejer cegbyeF& ceW ceveØeerle keâece mes ]pÙeeoe Menj ceW memles oj hej IebšeW kesâ efnmeeye mes efceueles keâcejeW ceW efoueÛemheer ues jne Lee. mees efjheesš& Gmekesâ o]Heälej lekeâ pee henbgÛeer. cenerves Yej kesâ Deboj Gmes leyeeoues kesâ ]keâe]iepe Lecee efoÙes ieÙes. ceener kesâ

peveJejer-petve 2014 166


Ûeueles cegbyeF& keâes veeiehegj ceW leyoerue keâjves keâer Ùen me]pee cegkeâj&j Leer ner. Skeâ efove Deheveer heef$ekeâe kesâ efJe%eeheve kesâ efueS ceveØeerle Deheveer ceener keâes meeLe ueskeâj Deheves Skeâ jF&me JÙeJemeeÙeer efce$e [e@. Devespee kesâ o]Heälej ceW Ûeboe ceebieves henbgÛee. henues lees oesveeW meeLe-meeLe peeles jns, efHeâj ceveØeerle keâe heòee keâš ieÙee Deewj ceener kesâ uegYeeJeves Deboe]pe Ùeneb jbie ]peceeves ueies. [e@. Devespee efpevekesâ efueS ceMentj Lee efkeâ o]Heälej keâe keâece keâjles ngS DeebKeW Thej veneR G"eles Les, ]ieueleer mes ceener keâer eflejÚer keâpejejer DeebKeeW hej pees efve]ieenW G"eÙeeR, lees heuekesâb Pehekeâevee Yetue ieÙes. Deye YegJeveceesefnveer ceveØeerle mes keâlejeves ueieer. ceveØeerle mes jne veneR ieÙee, Skeâ efove hetÚ ner yew"e — ‘‘legce Deepekeâue [e@. Devespee kesâ Iej yengle pee jner nes. keâesF& ]Keeme Jepen?’’ heueYej keâes ceesefnveer Leceer, peerYe keâes ieeue ceW IegceeÙee, efHeâj yeesueer — ‘‘legce keânvee keäÙee Ûeenles nes?’’ ceveØeerle ves keâne — ‘‘Jener, pees legce meesÛe jner nes.’’ lecekeâ keâj peJeeye Ssmes DeeÙee pewmes mebJeeo keâe efjnme&ue nes Ûegkeâe nes — ‘‘ceQ mmeeueer njecepeeoer ntb, veerÛe ntb, keâceerveer ntb, jeb[ keâer peveer ntb, keäÙee keâj ueesies? yeesuees.’’ ceveØeerle pewmes Deemeceeve mes veerÛes efieje hej Deškeâves kesâ efueS Kepetj keâer peien mee#eele ‘veeefievehegj’ Gmekesâ meeceves Lee. Deheves ‘hegj’ keâes efleueebpeefue oslee ngDee. ceveØeerle ves Gmekeâer Ssmeer DeeJee]pe otmejeW keâes ieefjÙeeles megveer Leer. Ssmee peJeeye Gmekesâ efueS DeØelÙeeefMele Lee. Gmekeâe cegbn lees Ssmes yebo ngDee pewmes efkeâmeer ves ]peyeeve keâeš [eueer nes. Fmemes ]pÙeeoe keäÙee keân mekeâleer nw keâesF&. ]Kego ner Deheves keâes ieeefueÙeeb os jner nw. Gmekeâe ceve lees ngDee efkeâ Fmekeâer hemeboeroe leerve De#ej keâer ieeueer os oW hej Gme ieeueer mes keäÙee pegÌ[ peelee efmevesefjÙees ceW? Jen ieeueer Gmekeâer DeebKeeW mes yeenj Úuekeâer heÌ[ jner Leer. Gmemes yeÌ[er keâesF& ieeueer os mekeâles nes lees oes, Jevee& jemlee veehees.... Ùen Gmekeâer Sbšerefmehesšjer yesue Leer. eflejÚer ve]pejeW mes Gmeves Ssmes osKee pewmes ceešer kegâcnej mes keân jner nes — let keäÙee ¤bos ceesÙe, Fkeâ efove Ssmee DeeÙesiee, ceQ ¤botbieer leesÙe.... Jen efove DeeÙesiee keäÙee, Jen lees mepe-Oepe kesâ meeLe Deekeâj meeceves KeÌ[e Lee. Deye ceveØeerle keâes ueiee efkeâ Oejleer Heâš peeÙes Deewj Jen meerlee cewÙee keâer lejn GmeceW mecee peeÙes. ceveØeerle keâneb peevelee Lee efkeâ Skeâ efove Jen Deheves Øesce ceW Fme cegkeâece hej KeÌ[e nesiee. ceesefnveer lees Deeies yeÌ{ ueer — Deheves ‘ceve’ keâes ‘pew jecepeer keâer’ yeesue keâj hetjer OeeQme kesâ meeLe.

167 peveJejer-petve 2014

GOej Deheves IeeWmeues kesâ eflevekesâ efyeKejves mes yeÛee uesves kesâ yeeo yesvet Yeó cevee jner Leer, efkeâ F&Õej Gme veÙes cegiex kesâ oÌ[yes Deewj cegiee&yeer keâer j#ee keâjs. hej melÙeveejeÙeCe keâer keâLee megveves kesâ yeeo ÛejCeece=le Jeeueer nLesueer Deheves yeeueeW hej Hesâjles ngS Yeer Gmes ueie jne Lee efkeâ peye lekeâ Jen cegiee& mecePes... mecePes, Ùen meefceOee G]He&â megcesOee G]He&â ceener G]He&â ceesefnveer Dehevee hetje Kesue Jeneb Yeer Kesue keâj Deeies yeÌ{ Ûegkeâer nesieer. Ùen Yeer mebYeJe nw efkeâ Deye Gmekeâe veece Deewj efueyeeme Yeer yeoue Ûegkeâe nes. yesvet keâes ueiee — veejeÙeCe megves, ve megves, keäÙee Yejesmee, Gmekesâ cegbn mes yesmee]Klee efvekeâuee — peÙe Debyes! peÙe YeJeeveer! YegJeveceesefnveer Ssmeer peceele keâer efmejceewj Leer, pees njskeâ keâes meerÌ{er yevee keâj cebef]peue keâer Deesj Deeies yeÌ{leer Ûeueer pee jner Leer Deewj efpeme meerÌ{er keâe keâece meceehle nes peelee, Gmes heebJe kesâ Debiet"s mes hejs Oekesâue osleer. ceveheÇerle Yeó Yeer Deye Jen meerÌ{er Lee pees heeveer ceW [tye Ûegkeâer Leer. Gmes veneR ceeuetce Lee efkeâ Gmemes henues MeerueYeõ Ûeewyes, [e@. efiejOeejerueeue heeb[s, ef$eves$e ÛelegJexoer, efceßee, YeejÉepe, JeepehesÙeer Ùeeveer Fve heesLeer heejeÙeCe efJeÉeveeW kesâ veeceeW keâer keâF& meerefÌ{Ùeeb peuemeceeefOe ues Ûegkeâer nQ. Deye yeejer efÛekeâveer ÛeceÛeceeleer meerÌ{er [e@. meewefce$e keâer Leer. Deheves kebâOes keâe meneje oskeâj meerÌ{er yeveves Jeeuee nj DeeefMekeâ meesÛelee jne efkeâ yee]keâer meye lees efhelegceeleg-meneÙekeâ nQ, mJeeceer-meKee Jen Dekesâuee nw. Øesce lees Fmeves efme]He&â cegPemes ner efkeâÙee nw. cesjs ner efueS Ùen keâvÙee Oejleer hej DeJeleefjle ngF& nw. Gmekesâ yeeo YegJeveceesefnveer keâe «ee]Heâ ueieeleej Thej G"lee ieÙee. Deye Gmekeâer DeebKe Øeefleef‰le mecceeefvele Jeefj‰ veeieefjkeâeW hej ieÌ[ ieÙeer Leer. Deye Gmes efkeâmeer mecceeefvele Jeefj‰ veeieefjkeâ keâer Øesefcekeâe ner yevevee Lee, yeerJeer veneR. Gmeves ØesefcekeâeDeeW keâes heneÌ[eW hej SsMe keâjles Deewj yeerefJeÙeeW keâes Sbšeref[ØesmeWš ieesefueÙeeb Kee Keekeâj veJe&me yeÇskeâ [eGve mes DehemleeueeW ceW Yejleer nesles osKee Lee. Jen yeerJeer yevekeâj ceeveefmekeâ efÛeefkeâlmee keWâõeW ceW meeÙeefkeâSefš^mš kesâ Ûekeäkeâj ueieevee veneR Ûeenleer Leer. Gmes lees ]HeâeFJe mšej efjmee@šeX keâe [yeue yes[ ÛeeefnS Lee, peneb meeceeefpekeâ ™he mes Øeefleef‰le leyekesâ kesâ ceo& Deheveer yeerefJeÙeeW keâes veneR, ØesÙeefmeÙeeW keâes ueskeâj peeles nQ. Deeef]Kej ceesefnveer keâer efiej]Heäle ceW [e@. meewefce$e pewmee Skeâ leieÌ[e cegiee& Dee ner ieÙee. Gmeves leeÌ[ efueÙee efkeâ cegiee& Deye keâšves kesâ efueS ieo&ve ]Kego ner Deeies keâj Ûegkeâe nw. Deye Gmes Skeâ DeÛÚs keâmeeF& keâer Yetefcekeâe ceW Deeves mes Yeuee keâewve jeskeâ mekeâlee Lee. KeÛeekeâ! Gmekeâe henuee ner Jeej Fme yeej keâece keâj ieÙee. cegie&s keâes hej HeâÌ[HeâÌ[eves keâe ceew]keâe Yeer veneR efceuee.

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Gmekeâe Ùen nße osKekeâj nueeue nesves kesâ efueS keâleej ceW KeÌ[s yee]keâer meYeer cegieeX ceW nÌ[kebâhe ceÛe ieÙee Deewj Jes Deheveer meueeceleer keâer ogDee ceebieles ojJee]pes keâer ]Heâebkeâ mes yeenj efvekeâue Yeeieves keâer keâesefMeMe ceW Deeheme ceW efYeÌ[ves ueies. keâesF& veneR yelee mekeâlee Lee efkeâ GmeceW efkeâleves cegiex Les Deewj efkeâleveer cegefie&Ùeeb. meyekeâer ieo&veW DekeâÌ[er ngF& LeeR, meyekesâ ieues ®bOes ngS Les Deewj GveceW Ûeer]Keves keâer veneR, efme]He&â keâjenves Yej keâer lee]keâle yeÛe jner Leer. Gme keâjen ceW ØeeflejesOe Deheveer Deeef]Kejer meebmeW ues jne Lee. Deeies jemlee yebo Lee. 1702, mee@efuešsDej, nerjeveboeveer iee[&svme, heJeF&, cegbyeF&-400076. cees. : 9757494505.

F&-cesue :

megjueer Yeewpeer

sudhaarora@gmail.com

(he=‰ 146 keâe Mes<e....)

ceW let DeeÙee nw efpeme efueS...’ Gmeves yeove ceW lesp] e megjmegjenš DevegYeJe keâer Deewj veerÛes Glejves kesâ efueS GÛekeâves ueie ieÙee. ‘‘legcnejer leyeerÙele "erkeâ veneR ueie jner jJeerMe!’’ GmeceW DemJeeYeeefJekeâlee DevegYeJe keâjleer megjueer ves ÛeeÙe keâer š^s ÛeejheeF& hej jKeles ngS keâne — ‘‘ÛeeÙe efheÙees Deewj mees jnes... meHeâj keâer Lekeâeve ueie jner nw...’’ ‘‘Lekeâeve Ssmes veneR efcešsieer Yeewpeer..’’ keânves kesâ meeLe ner Jen G" KeÌ[e ngDee. uesefkeâve megjueer ]Keleje Yeebhe Ûegkeâer Leer. les]peer mes heueškeâj Jen yejew"s keâer Deesj Yeeieer Leer keânleer ngF&, ‘‘ojJee]pee Keguee ngDee nw...’’ jJeerMe yejew"s keâer Deesj uehekeâe uesefkeâve leye lekeâ Gmes ojJee]pee Kegueves keâer DeeJee]pe megveeÙeer oer Leer Deewj megveeF& oer Leer megjueer Yeewpeer keâer Ûeer]Keleer ngF& DeeJee]pe, ‘‘jJeerMe, Jen Yeewpeer keâye keâer cej Ûegkeâer — YeueeF& Fmeer ceW nw efkeâ legce Fmeer Je]]keäle Fme Iej mes o]Heâe nes peeDees Jevee&...’’ jJeerMe peÌ[ nes ieÙee. neLe DeeÙeer ceÚueer neLe mes efHeâmeue ieÙeer Leer. Gmekesâ keâeve ceW ueieeleej ‘Jevee&’ Meyo ietbpe jne Lee. ‘Yeeie pee..!!’ Gmekesâ keâeve ceW Gmekesâ [j ves keâne Deewj Fmeer kesâ meeLe Gmes Úhhej hej efkeâmeer efÛeefÌ[Ùee keâer Ûeer]Ke megveeÙeer oer. efÛeefÌ[Ùee ueieeleej Ûeer]Ke jner Leer. Gmekeâer ve]pejW ÚHHej Hej efÛeefÌ[Ùee keâer Deesj efškeâ ieÙeer LeeR. yeer-3/230, meeoleHegj efJemleej, efouueer-110 094 cees. : 9810830957/9811365809 F&–cesue : rupchandel@gmail.com

G]peeues keâe DebOesje (he=‰ 156 keâe Mes<e...)

Deepe Gmekeâer ]ieueleer veneR Leer. Deepe Gmekeâer Tye, Gmekeâe ]iegmmee, Gmekeâe efveCe&Ùe — meye Hekeäkeâe Lee Hej Deepe meceÙe ves OeesKee os efoÙee Deewj Jen ncesMee-ncesMee kesâ efueS Ùeneb mes Yeeie KeÌ[s nesves ceW efJeHeâue jne. Gmes ueiee Deepe keâer efJeHeâuelee meeueeW mes Ûeueer Dee jner efJeHeâuelee mes Deueie Leer. Ùen Deueece& pewmes Gmekesâ ]iegmmes Hej, Gmekeâer efkeâmeer keâes efyevee yeleeÙes Iej mes ncesMee kesâ efueS Ûeues peeves keâer Ùeespevee Hej DeHeÇlÙeeefMele nceuee Lee. Jen peevelee Lee Ùen Deueece& efHeâj meye kegâÚ Jewmee ner keâj osiee efpemeceW Jen kegâÚ osj ÚšHeševes kesâ yeeo DeJeMÙe ner Hebâme peeÙesiee. Jen efHeâj cegmkeâjeles ngS Skeâ Deewj efove efpeÙesiee. Gmeves Deeef]Kejer keâesefMeMe keâer Deewj PeHeškeâj yes[ kesâ yeieue ceW jKeer IeÌ[er keâe Deueece& yebo keâj efoÙee. Fme keâesefMeMe ceW efmeiejsš keâer ef[yyeer neLeeW mes Útškeâj keâneR efiej ieÙeer. Gmes ueiee IeÌ[er keâer DeeJee]pe mes efveMee peeie ieÙeer nesieer. Gmeves efyevee efveMee keâer Deesj osKes Gmekeâer Deenš ueer. ueiee Jen DeYeer Yeer mees jner nw. Ûewve keâer meebme ueer. ueiee DeYeer meye kegâÚ ]Kelce veneR ngDee. meye mees jns nQ, megyen ngF& nw Hej Gpeeuee veneR, GmeceW osj nw. DeYeer Jen Gpeeuee veneR ngDee efpemeceW Gmekeâe ]iegmmee Oegue peelee nw, efpemeceW leceece vekeâueer cegmkeâjenšW Gie Deeleer nQ. Gmeves oce meeOee, efoue keâÌ[e efkeâÙee Deewj ojJee]pes keâer Deesj ]keâoce yeÌ{eÙes. Deepe Jen Ûeuee ner peeÙesiee. ... leYeer HeerÚs mes efveMee keâer DeeJee]pe DeeÙeer — ‘‘Deepe peye meceÙe mes G" ner ieÙes nes, lees ÛeeÙe ner yevee oes.’' yeme Ùener, Ùener lees Jen veneR Ûeenlee Lee. Jen ÛegHeÛeeHe efkeâÛeve ceW Ûeuee ieÙee Deewj ueeFš Keesueer. efKeÌ[keâer ceW yew"s keâyetlej Henues mes ner peeie jns Les, yeefleÙee jns Les, Gmes efÛeÌ{e jns Les. Jes Gmekesâ efKeÌ[keâer keâes yeejyeej "eskeâves Hej Yeer Jeneb mes šme mes ceme veneR ngS. ... yeenj Jener Gpeeuee Oeerjs-Oeerjs Hewâue jne Lee. Gmekeâe Ûesnje keâeuee HeÌ[ves ueiee. 123-meer, Hee@kesâš-meer, ceÙetj efJenej Hesâme-2, efouueer-110091. cees-9810853128

roopchandel@gmail.com

keâneveer efJeMes<eebkeâ

peveJejer-petve 2014 168


keâneveer

cegPes cee]Heâ keâj osvee... megYee<e veerjJe

[e

keâ ceW kegâÚ efÛeefªÙeeb DeeÙeer HeÌ[er nQ. efvece&ue Skeâ yeej GvnW Gueš-Heueškeâj osKeleer nw, Hej HeÌ{ves keâes Gmekeâe ceve veneR keâj jne. Jen peeveleer nw efkeâ Ùes meYeer efÛeefªÙeeb Hee"keâeW keâer lej]Heâ mes ner DeeÙeer nQ, pees efve:mebosn DeYeer neue ner ceW Skeâ Heef$ekeâe ceW ÚHes DeelcekeâLee-DebMe keâes ueskeâj ner neWieer. DeefOekeâebMe ceW Gmekeâer leejer]Heâ nesieer, kegâÚ ceW Gmekesâ meeLe menevegYetefle efoKeeves keâer keâesefMeMe keâer ieÙeer nesieer Deewj nes mekeâlee nw, Skeâ-DeeOe efÛeªer ceW DeeueesÛevee Yeer nes. Helee veneR keäÙeeW, Deepekeâue Hee"keâeW kesâ DeeÙes ]KeleeW keâes Jen Gleveer yesmeyeÇer mes veneR HeÌ{leer efpeleveer yesmeyeÇer mes Henues HeÌ{e keâjleer Leer. Gmekeâer jÛevee Hej Ùeefo keâesF& ]Kele Deelee Lee lees Jen meejs keâece ÚesÌ[keâj Gmes HeÌ{ves yew" peeÙee keâjleer Leer. keâF&-keâF& yeej HeÌ{leer Leer, ]KegMe nesleer Leer. efoveYej Skeâ veMee-mee leejer jnlee Lee Gme Hej. Jen Gve efÛeefªÙeeW keâe peJeeye Yeer osleer Leer. Hej Deye Gme lejn keâer Gcebie Gmekesâ Deboj pewmes Mes<e ner veneR jner Leer. efvece&ue G"keâj efKeÌ[keâer kesâ Heeme pee KeÌ[er nesleer nw. efKeÌ[keâer kesâ Heej Skeâ šgkeâÌ[e veeruee DeekeâeMe kewâveJeme keâer lejn Hewâuee ngDee nw. keâneR-keâneR GÌ[eve Yejles Heefjbos Fme DeekeâeMe ceW Skeâ uekeâerj-meer KeeRÛeles HeÇleerle nesles nQ. ]keâjerye yeerme Je<e& nes ieÙes efvece&ue keâes Yeer ]keâe]iepe kesâ DeekeâeMe Hej MeyoeW kesâ heefjbos GÌ[eles ngS. keâF& keâneveer mebieÇn, keâefJelee mebieÇn, efkeâleves ner GHevÙeeme Deewj Deye Jen DeHeveer ef]peboieer kesâ me]Heâs Kebieeue jner nw. GceÇ kesâ Fme HeÌ[eJe Hej Jen DeHeveer DeelcekeâLee efueKe jner nw efpemekeâe Skeâ DebMe efnboer keâer Skeâ HeÇefmeæ Heef$ekeâe ceW DeYeer neue ceW HeÇkeâeefMele ngDee nw. Gmekeâer ve]pej efHeâj mes ces]pe Hej HeÌ[er efÛeefªÙeeW Hej HeÌ[leer nw. Gmekeâes ueielee nw, ceevees ces]pe Hej HeÌ[er efÛeefªÙeeb Gmekeâes DeHeveer Deesj KeeRÛe jner neW. Jen Úesšs-Úesšs Hewj G"eleer ces]pe kesâ Heeme Dee KeÌ[er nesleer nw. efÛeefªÙeeW kesâ {sj keâes Skeâ yeej efHeâj Gueš-Heueškeâj osKeleer nw. DeÛeevekeâ Skeâ efue]Heâe]Hesâ Hej Gmekeâer o=ef° efmLej nes peeleer nw. efue]Heâe]Hesâ kesâ yeenj Yespeves Jeeues keâe veece HeÌ{keâj Jen meesÛe cesb HeÌ[ peeleer nw. Gmekesâ neLe les]peer mes efue]Heâe]Heâe Keesueles nQ. Flevee uebyee Kele! Ùen lees Gmekeâer keâe@uespe keâer meKeer jbpevee keâe ]Kele nw. Jen kegâmeer& Hej yew" peeleer nw. keâebHeleer GbieefueÙeeW ceW HekeâÌ[e ngDee ]Kele Jen yesmeyeÇer mes HeÌ{vee Meg¤ keâjleer nw — efHeÇÙe efvece&ue, Dejs, let lees yengle yeÌ[er uesefKekeâe yeve ieÙeer. lesjer Skeâ oes keâneefveÙeeb ceQvess Henues Yeer HeÌ{er LeeR, ve peeves efkeâme Heef$ekeâe ceW, Hej cegPes veneR Helee Lee efkeâ Gve keâneefveÙeeW keâer uesefKekeâe cesjer meKeer efvece&ue ner nw. Ùen lees cegPes Gme Heef$ekeâe mes Helee Ûeuee efpemeceW lesjer DeelcekeâLee lesjs HeefjÛeÙe Deewj efÛe$e kesâ meeLe ÚHeer ngF& nw. meÛe HetÚes lees ceQ lees Ùetb ner Je]keäle keâešves kesâ efueS Fme Heef$ekeâe kesâ Hevves Heueš jner Leer efkeâ lesjer ]Heâesšes Hej cesjer efve]ieenW ®keâ ieÙeeR. efHeâj lesjer DeelcekeâLee keâe DebMe HeÌ{s ye]iewj jn ve mekeâer. HeÌ{ uesves kesâ yeeo ceQ Hetjer jele yesÛewve jner. veeRo Helee veneR keâneb jemlee Yetue ieÙeer Leer. cegPes lesjs mebie efyeleeÙes Jes efove Ùeeo Deeles jns. Jes keâe@uespe kesâ efove cesjer DeebKeeW kesâ meeceves pewmes Hegve: peerefJele nes G"s neW. letves DeHeveer DeelcekeâLee ceW keâe@uespe kesâ efoveeW keâes mcejCe efkeâÙee nw, cegPes Deewj jJeeRõ keâes Ùeeo efkeâÙee nw. jJeerboÇ Deewj cegPes letves efpeme HeÇkeâej HesMe efkeâÙee nw, Jen lesje meÛe nw. Hee"keâeW keâes Yeer Jen meÛe ner

169 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ueiesiee. Hejbleg keäÙee let meÛecegÛe veneR peeveleer efkeâ lesjs meeLe keäÙee ngDee Lee? Ùee let peeve yetPekeâj Gme meÛe keâes DeebKeeW mes DeesPeue efkeâÙes jKevee Ûeenleer nw. jJeeRõ Deewj cesjer lemJeerj letves DeHeveer DeelcekeâLee ceW efpeme HeÇkeâej HeÇmlegle keâer nw, keäÙee Jen lemJeerj meÛe kesâ yengle ]keâjerye nw? efvece&ue... nceves efnboer ceW Sce. S. Skeâ meeLe ner efkeâÙee. nce oesveeW ves oes Je<e& keâe@uespe kesâ ne@mšue kesâ Skeâ ner keâcejs ceW Fkeâªe ner efyeleeÙes Les. nce DeÛÚer mensefueÙeeb LeeR, Skeâotpes keâes HÙeej keâjleer LeeR. nceejs yeerÛe ueÌ[eF&-PeieÌ[e Yeer neslee Lee. Hej efpelevee ceQves legPes mecePee nw, let Meg¤ mes ner Skeâ ÛegHe Deewj iegcemegce-meer jnves Jeeueer Deewjle jner nw. letves keâYeer HeÇefleJeeo keâjvee meerKee ner veneR. pees legPes efceue ieÙee lees "erkeâ, veneR lees meyeÇ keâj efueÙee. DeHevee oo&, DeHevee og:Ke, DeHeveer Heerj, let DeHeves Deboj ner pepÌye keâjleer jnves Jeeueer Deewjle nw. MeeÙeo, Fmeer pe]pye efkeâÙes oo& ves lesjs neLeeW ceW ]keâuece os oer Deewj let cegbn mes ve yeesuekeâj DeHeves MeyoeW mes GvnW ]pegyeeve osleer jner. cegPes ueielee nw, let Deepe Yeer Jewmeer ner nw, pewmeer Henues Leer. Hej ceQ yeÛeHeve mes ner Ssmeer ueÌ[keâer veneR Leer. ceQves ÛegHe jnvee keâYeer meerKee ner veneR. DeHeveer yeele Ûeer]Ke-Ûeer]Kekeâj keânvee, DeHeveer nj yeele keâes ueesieeW mes ceveJeevee cesjer Deeole keâe Skeâ Dence efnmmee jne nw. pees Ûeer]pe cegPes Hemebo Dee peeleer, Gmekeâes neefmeue keâjvee cesjer ce]peyetjer yeve peelee. Ùeefo cesjer Hemeboeroe Jemleg cegPes Deemeeveer mes veneR efceueleer lees ceQ Gmes Úerve uesves keâer no lekeâ HengbÛe peeleer Deewj Úerve Yeer uesleer. yeÛeHeve ceW yenve-YeeFÙeeW mes Úerve efueÙee keâjleer Leer. yeÌ[er ngF& lees mensefueÙeeW mes Úerve uesvee cesjer Deeole Leer. ceQ Ùen keâYeer yeoe&Mle veneR keâj Heeleer Leer efkeâ efpemekeâes ceQ Hemebo keâjleer ntb, pees ceQ Ûeenleer ntb, Jen Ûeer]pe keâesF& otmeje ues peeÙes. cesjer Fme Deeole mes let YeueerYeebefle Jeeefkeâ]Heâ nw. lesjer keâesF& Yeer Ûeer]pe pees cegPes DeÛÚer ueie peeleer Leer, Hemebo Dee peeleer Leer, ceQ lesjs mes ceebieleer veneR Leer, Úerve uesleer Leer. Ûeens Jen lesje Hesve nes, lesje nsÙej-efkeäueHe nes, metš nes Ùee efHeâj petleer. let keâF& yeej Skeâ–oes efoveeW kesâ efueS cegbn Hegâuee efueÙee keâjleer Leer, Hejbleg cegbn mes keâesF& HeÇefleJeeo veneR keâjleer Leer. keâYeer ueÌ[keâj DeHeveer Ûeer]pe JeeefHeme veneR ueer. lesjs cegbn ceW pewmes ]pegyeeve ner ve nes. efvece&ue...ceQ keâF& yeej meesÛeleer Leer efkeâ let kewâmeer ueÌ[keâer nw. Fmeer yeerÛe, nceejer ef]peboieer ceW jJeeRõ Dee ieÙee. Skeâ megboj, ]Ketyemetjle veewpeJeeve. cesjer yeÌ[er yenve keâer Skeâ mensueer keâe Úesše YeeF&. Helee veneR, Gmekeâer osn ceW kewâmeer ]KegMeyet Leer efkeâ ceQ Henueer ner ve]pej ceW Gmekeâer nes ieÙeer. meesles-peeieles Gmekeâe veMee cesjs Hej leejer jnlee. nj Je]keäle Gmekeâer metjle cesjer DeebKeeWb kesâ meeceves jnleer. Jees peye Yeer cesjs meeLe yeele keâjlee, ceQ efkeâmeer otmejer ner mJeHveceÙeer ogefveÙee ceW HengbÛe peeleer. Jen cesjs mebie Flevee Kegue ieÙee Lee efkeâ

keâneveer efJeMes<eebkeâ

megYee<e veerjJe 27 efomebyej 1953, cegjeoveiej (G. Øe.) mveelekeâ, cesj" efJe. efJe. ØekeâeefMele ke=âefleÙeeb : ‘owlÙe leLee DevÙe keâneefveÙeeb’, ‘Deewjle nesves keâe iegveen’, ‘Deeef]Kejer heÌ[eJe keâe og:Ke’ (keâneveer-meb«en); ‘ÙeeflkebâefÛele’ Je ‘jesMeveer keâer uekeâerj’ (keâefJelee-meb«en); ‘me]Heâj ceW Deeoceer’ (ueIegkeâLee meb«en); oes yeeue keâneveer meb«en (cesnvele keâer jesšer, megvees keâneveer jepee); Skeâ keâneveer meb«en ‘megYee<e veerjJe oerDeeb ÛeewCeefJeÙeeb keâneefveÙeeb’ hebpeeyeer ceW ØekeâeefMele. hebpeeyeer mes ueieYeie oes o]pe&ve mes DeefOekeâ hegmlekeâeW keâe efnboer ceW DevegJeeo. yuee@ime : meeefnlÙe Deewj DevegJeeo mes mebyebefOele Fbšjvesš hej yuee@ime- ‘mesleg meeefnlÙe’, ‘keâLee hebpeeye’, ‘me=peve Ùee$ee’, ‘ieJee#e’ Deewj ‘Jeeefškeâe’. mebØeefle : Yeejle mejkeâej kesâ DeJej meefÛeJe heo mes 2013 ceW mesJee-efveJe=òe.

nce DeeHeme ceW nj HeÇkeâej keâer yeeleW keâj uesles Les. Jes yeeleW Yeer pees meceepe ceW Jeefpe&le keâner peeleer nQ. ef]Heâuce Deewj meeefnlÙe keâes ueskeâj Jen Dekeämej yeeleW keâjlee Lee. efJeMes<ekeâj Jes yeeleW pees ŒeerHeg®<e kesâ yeerÛe keâer Deblejbie yeeleeW keâes JÙeeKÙeeefÙele keâjleer LeeR. cesjs Yeerlej Skeâ Deewjle YetKeer jnves ueieer Leer. ceQ Gmekeâer YetKe keâes kegâÛeueves keâer keâesefMeMe keâjleer, lees Jen Deewj DeefOekeâ YeÌ[keâ G"leer. ceQ meesÛeleer efkeâ Jen YetKe jJeeRõ kesâ meeefveOÙe ceW keâce nes peeÙesieer, Gmekesâ mHeMe& mes Jen Meeble nes G"sieer, Hej Ssmee ve neslee. Jen Deewj DeefOekeâ les]pe nes peeleer. efHeâj meesÛeleer, jJeeRõ keâer DevegHeefmLeefle ceW Ùen YetKe Meeble nes peeÙesieer, Hej peye Jen cesjs ]keâjerye ve neslee lees Fme YetKe keâes pewmes oewje-mee HeÌ[ peelee. cegPes Jen jJeeRõ kesâ Heeme oewÌ[e ues peevee Ûeenleer. DeYeer ceQ DeHeves Yeerlej keâer Deewjle keâer Fme YetKe mes oes-Ûeej nes ner jner Leer efkeâ cegPes Ùen Denmeeme nesves ueiee efkeâ jJeeRõ keâer efoueÛemHeer cegPeceW ]Kelce nesleer pee jner nw, Jen Deye lesjer lej]Heâ Pegkeâ jne nw. peye Jen cegPemes efceueves Deelee Lee, cegPes ueieves ueielee efkeâ Jen cegPes veneR, cesjs yeneves legPes efceueves Deelee nw. Gmekeâer ve]pejW Deye cegPes veneR leueeMeleer Leerb. Jen Deye lesjs ceW efoueÛemHeer uesves ueie HeÌ[e Lee. Ùen yeele Deueie nw efkeâ Jen DeYeer Yeer cegPemes Gmeer HeÇkeâej Kegue keâj yeeleW efkeâÙee keâjlee Lee. Ùen cesjs efueS DemenveerÙe Lee, keâleF& DemenveerÙe efvece&ue... cegPes Ùen efyeukegâue cebpetj veneR Lee efkeâ Jen cegPes Fiveesj keâjkesâ lesjs mebie yeeleW keâjs. efHeâj, cegPes Ssmee HeÇleerle ngDee pewmes let Yeer Gmemes HeÇsce keâjves ueie HeÌ[er Leer. Jen Deelee lees lesje Ûesnje efKeue G"lee. let DeefOekeâ mes DeefOekeâ Gmekesâ mebie jnvee Ûeenleer Leer. cegPes ueiee ceevees let cegPemes cesjer HÙeejer Ûeer]pe

peveJejer-petve 2014 170


keâes Úerve uesvee Ûeenleer nw. ceQ jJeeRõ keâes Hetje keâe Hetje neefmeue keâjvee Ûeenleer Leer. cesjs Yeerlej keâer Deewjle Heeieue ngF& yew"er Leer. ceQves lesjs yeejs ceW jJeeRõ mes keäÙee-keäÙee Pet" veneR yeesuee. lesjs Ûeefj$e keâes oeieer yeleeÙee. lesjer yegjeFÙeeb keâeR. keâe@uespe kesâ efkeâleves ner ueÌ[keâeW kesâ mebie lesjs mebyebOe nQ, jJeeRõ keâes ceQ yeleeleer jner. ceQ Ûeenleer Leer efkeâ jJeeRõ lesjs meeLe keâesF& efjMlee ve jKes. lesjs meeLe yeele ve keâjs. Hejbleg, Deeefnmlee-Deeefnmlee cegPes Helee Ûeuee efkeâ ceQ pees yeele jJeeRõ keâes lesjs yeejs ceW yeleeleer Leer, Jen meye keâer meye legPes yelee oslee Lee. Hej letves keâYeer Fme yeejs ceW cesjs meeLe yeele veneR keâer. ve ner keâesF& PeieÌ[e efkeâÙee, ve ¤"er, ve jesÙeer, ve keâueHeer. efvece&ue... letves DeHeveer keâneefveÙeeW, DeHeveer jÛeveeDeeW kesâ ceeOÙece mes DeHeves og:Ke ueesieeW mes meePes keâjves keâer jen Keespe ueer. legPes HeÇejbYe mes ner meeefnlÙe ceW ®efÛe jner Leer. efnboer meeefnlÙe ner veneR, otmejer YeejleerÙe Yee<eeDeeW keâe meeefnlÙe Yeer let ueeFyeÇsjer mes FMet keâjJeekeâj HeÌ{leer jnleer Leer. lesjs Heeme Deepe Skeâ Yee<ee nw, Skeâ Mewueer nw, Skeâ {bie nw DeHeveer yeele DeHeveer ]keâuece kesâ ceeOÙece mes keânves keâe. Hej, cesjs Heeme lesjs pewmeer ve Yee<ee nw, ve Mewueer nw, ve cegPes efueKeves keâe keâesF& {bie Deelee nw, Hej ceQ Fme ]Kele kesâ ]peefjÙes lesjs meeLe DeHevee og:Ke ner veneR, Skeâ meÛe...keâÌ[Jee meÛe Yeer meePee keâjvee Ûeenleer ntb. efvece&ue...ceQves legPes ner veneR, jJeeRõ keâes Yeer OeesKee efoÙee. Hej Deepe ueielee nw, OeesKee lees ceQves DeHeves DeeHe keâes Yeer efoÙee Lee. ceQ jJeeRõ keâes nj neue ceW DeHevee yeveevee Ûeenleer Leer, Gmekeâer nes peevee Ûeenleer Leer. ceQ Ûeenleer Leer efkeâ Jen cesje jns, Hetje keâe Hetje. ceQ yee]peer nejvee veneR Ûeenleer Leer. nceejs Sce. S. ]HeâeFveue kesâ HesHej nes Ûegkesâ Les. Skeâ efove ceQves jJeeRõ mes keâne efkeâ cesjer keâesKe ceW Gmekeâe DebMe Heue jne nw. Gmekesâ HewjeW leues mes pewmes Oejleer efKemekeâ ieÙeer nes. Jen Ieyeje ieÙee. ceQves Gmemes keâne efkeâ Ùeefo Jen cenerves kesâ Deboj-Deboj cesjs meeLe efJeJeen veneR keâjsiee lees ceQ Ùen yeele DeHeves HeefjJeej ceW yelee otbieer Deewj ]Kego ]penj Kee uetbieer. jJeeRõÇ cesjer Oecekeâer mes [j ieÙee. pees leerj ceQves ÛeueeÙee Lee, Jen "erkeâ efveMeeves Hej ueiee Lee. Gmeves ÛegHeÛeeHe cesjer yeele ceeve ueer. cesjs ceelee-efHelee Deewj YeeFÙeeW ves jJeeRõÇ keâes ueskeâj keâesF& Sleje]pe veneR efkeâÙee. MeeÙeo Fmekesâ HeerÚs jJeeRõÇ keâe Skeâ DeÛÚs HeefjJeej mes nesvee jne nes Ùee efHeâj Gmekesâ HeefjJeej kesâ meHeâue keâejesyeej keâe nesvee Skeâ keâejCe jne nes. ceQ ]KegMe Leer. nJee ceW GÌ[ jner Leer. cesjs Hewj Oejleer Hej veneR HeÌ[ jns Les. cesjs meHeves meÛe nesves pee jns Les. Ùen Jees ]KegMeer Leer efpemes ceQ leye legPemess MesÙej keâjvee Ûeenkeâj Yeer MesÙej veneR keâj Hee jner Leer. cenerves Yej yeeo nceeje efJeJeen nes ieÙee. cegPes Jen efove DeYeer Yeer Ùeeo nw peye ceQves Deeeq]Kejer yeej lesje Ûesnje osKee Lee,

171 peveJejer-petve 2014

letves keâesF& jes<e JÙekeäle veneR efkeâÙee Lee, keâesF& HeÇefleJeeo veneR efkeâÙee Lee. letves nce oesveeW keâes cegyeej]keâyeeo oer Leer Deewj lesjs Ûesnjs Hej ]KegMeer kesâ jbie Les. Hej keäÙee let JeekeâF& Yeerlej mes ]KegMe Leer? veneR, legPes yengle og:Ke ngDee Lee jJeeRõÇ keâer yesJe]HeâeF& Hej, Hej pewmee efkeâ lesje mJeYeeJe jne nw, letves GHeäHeâ lekeâ veneR keâer. DeHevee og:Ke, DeHeveer Heerj DeHeves Deboj ner pe]pye keâj ueer. efJeJeen kesâ yeeo nce cegbyeF& Dee ieÙes. Henues jJeeRõÇ DeHeves efHelee Deewj YeeFÙeeW kesâ mebie efceuekeâj keâejesyeej keâjlee jne, efHeâj Gmeves DeHevee efye]pevesme Deueie keâj efueÙee. DeHeves efye]pevesme keâes ueskeâj Jen Heeieue ngDee efHeâjlee Lee. Jen cegPes HÙeej keâjlee Lee, Ùee efHeâj DeHeves keâece keâes. Hej efvece&ue... ceQ DeHevee Pet" keâye lekeâ efÚHee mekeâleer Leer? efJeJeen kesâ leerve cenerveeW yeeo Yeer peye ceQ Gcceero mes ve ngF& lees cesjer HejsMeeveer yeÌ{ves ueie HeÌ[er. ceQ DeHeves Pet" keâes kewâmes efÚHeeleer. ceQves Skeâ efove jJeeRõ mes meye kegâÚ meÛe-meÛe yelee efoÙee. ceQves Ùen Pet" efme]Heâ& jJeeRõ keâes neefmeue keâjves kesâ efueS yeesuee Lee. ceQ Gmemes yesFblene ceesnyyele keâjleer Leer. Hej jJeeRõÇ Fme meÛe keâes peeveves kesâ yeeo cesjs meeLe keâYeer nbmekeâj veneR yeesuee. Jen pewmes ]KeeceesMeer kesâ ienjs kegâDeeW ceW iegce neslee Ûeuee ieÙee Lee. Jen yengle keâce celeueye keâer yeele ner cesjs meeLe keâjlee. Gmeves DeHeves DeeHe keâes Deewj DeefOekeâ DeHeves keâece Deewj efye]pevesme ceW PeeWkeâ efoÙee. Skeâ Je<e& yeerlee, otmeje yeerlee Deewj efHeâj leermeje... ÛeewLee Deewj ceQ ceeb yeveves keâes lejme ieÙeer. [e@keäšjeW keâes efoKeueeÙee lees GvneWves pees peJeeye

keâneveer efJeMes<eebkeâ


efoÙee, Jen cesjs efueS Ssmee Lee pewmes cesjs keâeveeW ceW efkeâmeer ves iejce efHeIeuelee ngDee MeerMee [eue efoÙee nes. ceQ ef]peboieer ceW keâYeer ceeb veneR yeve mekeâleer Leer. og:Ke keâe Skeâ efJeMeeue HeneÌ[ pewmes cesjer ]KJeeefnMeeW Hej DeÛeevekeâ Dee efieje Lee. meejer ÛeenleW, meejs meHeves Gmekesâ veerÛes oyekeâj, kegâÛeuekeâj oce leesÌ[ jns Les Deewj ceQ yesyeme osKe jner Leer. cegPes kegâÚ Yeer DeÛÚe veneR ueielee Lee. ve Keeves keâes, ve Heerves keâes, ve Henveves keâes. jele-jele Yej ceQ peeieleer jnleer. cegPes DeHeveer ef]peboieer ceW DebOesje ner DebOesje efoKeeÙeer oslee Lee. keâeuee... mÙeen DebOesje... jesMeveer keâer nj efkeâjCe keâes ueeruelee ngDee. Skeâ efove cegPes ]Keyej efceueer efkeâ Heg$e keâer Ûeen ceW cesjer yeÌ[er yenve kesâ Ùeneb leermejer keâvÙee ves pevce efueÙee nw. jJeeRõÇ Deewj ceQves DeeHeme ceW meueen-ceMeJeje efkeâÙee Deewj ceQ DeHeveer yenve keâer Ún cenerveeW keâer yesšer DeHeves Iej ues DeeÙeer. jJeeRõ ves Gmekeâe veece jKee — Õeslee. Õeslee kesâ Dee peeves kesâ yeeo cesjs Deboj keâer ceeb pewmes peerefJele nes G"er. nceves Õeslee keâes Heeuee, Heesmee, HeÌ{eÙee Deewj ÙeesiÙe yeveeÙee. peye Jen yÙeenves ÙeesiÙe ngF& lees jJeeRõ ves keâne, ‘‘nce DeHeveer yesšer keâe efJeJeen Gmekesâ mebie keâjWies pees Iej-oeceeo yeveves keâes lewÙeej nesiee.’’ nceW Jej Keespeves ceW keâesF& DeefOekeâ HejsMeeveer veneR ngF&. jJeeRõÇ keâe Heâuelee-Hetâuelee efye]pevesme Lee, nceejer yesšer HeÌ{er-efueKeer Deewj megboj Leer. nceves Gmekeâe efJeJeen keâj efoÙee. ueÌ[keâe nceejs Iej Hej ner jnves ueiee. jJeeRõÇ kesâ meeLe efye]pevesme ceW neLe Yeer yeševes ueie HeÌ[e. Deewj efHeâj Skeâ efove cesjer ef]peboieer ceW efHeâj mes DebOesje Úe ieÙee. Skeâ efove keâece keâjles meceÙe jJeeRõÇ keâer Úeleer ceW Ssmee oo& G"e efkeâ Jen JeneR keâe JeneR {sj nes ieÙee. Gmekeâes neš&-Dešwkeâ HeÌ[e Lee. efHeâj Fmekesâ yeeo keâer keâneveer ceQ efvece&ue legcnW keäÙee yeleeTb... efpemes ceQves DeHeveer yesšer mecePekeâj Heeuee, Gmeves cegPes ceeb keânvee lees Skeâ lej]]Heâ, ceeb mecePevee Yeer yebo keâj efoÙee. ceeb peer, ceeb peer keâjles oeceeo ves Yeer jbie yeoue efueÙes. oesveeW ves jJeeRõ keâe meeje efye]pevesme DeHeves neLeeW ceW ues efueÙee. Skeâ ]Heäuewš Deewj LeesÌ[ermeer HeÇe@Hešea cesjs veece ÚesÌ[keâj GvneWvess meye kegâÚ yesÛe efoÙee Deewj mšsšdme Ûeues ieÙes. keâF& Je<e& nes ieÙes nQ Deye lees GvnW ieÙes ngS. keâYeer keâesF& ]Heâesve venerb, keâesF& efÛeªer veneR. ceQ ntb Deewj yeme, cesje DekesâueeHeve nw. keâYeer–keâYeer ceQ meesÛeleer ntb efkeâ otmejeW mes Ûeer]peW Úerve uesves Jeeueer ceQ Deepe DeHevee meye kegâÚ ieJeeb Ûegkeâer ntb. efvece&ue... peye ceQves jJeeRõÇ keâes lesjs mes Úervee Lee lees meesÛee Lee efkeâ ceQ peerle ieÙeer Deewj let nej ieÙeer. Hej cegPes ueielee nw, ceQ peerlekeâj Yeer peerleer venerb Leer, Deewj let nejkeâj Yeer nejer veneR Leer. jJeeRõ ves

keâneveer efJeMes<eebkeâ

i] e]peue jepeWõ efveMesMe nJeeDeeW keâe ®Ke yeouee mee ueielee nw, Keew]Heâ-]peoe njskeâ heefjboe ueielee nw ~ neue cele hetÚes legce cesjs Menj keâe meVeešs keâe Skeâ menje ueielee nw ~ neomeeW ceW nj IeÌ[er nce peer jns nQ, štše mehevee ner meneje ueielee nw ~ meerves keâes lees meer uesles nce ]pe]KceeW keâes, meye keânles efkeâ IeeJe hegjevee ueielee nw ~ Skeâ DeeJeeje yeeoue keâes nce {btÌ{ jns, uesefkeâve Jen Yeer Yeškeâe-Yeškeâe ueielee nw ~~ 2698, meskeäšj, 40-meer, Ûeb[erieÌ{- 160036 cees. 9417108632 legPes keâYeer DeHeves efoue mes YegueeÙee veneR Lee. Jen yesMekeâ cesjs meeLe Lee, ogefveÙeeoejer kesâ efueS cegPemes HÙeej keâjlee Lee, Hej efoue mes lesjs Heeme Lee, legPes ner HÙeej keâjlee Lee. keâF& yeej cegPes HÙeej keâjles keâjles cesje veece Yetue peelee Lee Deewj ‘efvece&ue... efvece&ue...’ keânves ueie HeÌ[lee Lee. GvneR #eCeeW ceW cegPes ueielee Lee, Jen cegPes veneR, cesjs ]peefjÙes legPes DeHeveer yeebneW ceW keâme jne nw... legPes HÙeej keâj jne nw. meÛe, efvece&ue, Jen cesje keâYeer ngDee ner veneR. Jen lees lesje Lee efpemekeâes ceQves Pet" keâe meneje ueskeâj legPemes Úerve efueÙee Lee. Deiej cegPes cee]Heâer kesâ ÙeesiÙe mecePees lees cegPes cee]Heâ keâj osvee, efvece&ue... lesjer meKeer - jbpevee. efvece&ue kesâ neLeeW ceW ]Kele DeYeer Yeer Petue jne nw... Gmekesâ neLe keâebHe jns nQ... efvece&ue ves ]Kele keâes Henues DeHeves neW"eW mes ueieeÙee Deewj efHeâj Gmekeâes Úeleer mes efÛeHekeâe efueÙee nw. efvece&ue keâes Ssmee ueielee nw ceevees Gmeves K] ele keâes veneR, jbpevee keâes DeHeveer Úeleer mes ueiee jKee nw... Gmekeâer DeebKeeW ceW mes oes ceesleer efiejles nQ Deewj K] ele kesâ Hevves Gve ceeself eÙeeW keâes DeHeves ceW pe]pye keâj uesles nQ. 372, šeFHe-4, ue#ceeryeeF& veiej, veÙeer efouueer-110023 Heâesve : 09810534373, 084472521 E-mail: subhashneerav@gmail.com

peveJejer-petve 2014 172


keâneveer

hebÛeceer kesâ Ûeebo keâer efJeefp] eš... [e@. metÙe&yeeuee

Jes

oesveeW yesno ]KegMe Les... pewmes pevceeW keâer Ûeen Hetjer ngF& nes, Skeâ otmejs keâes Hee keâj. -ceQves meesÛe efueÙee, Decesefjkeâe Jeeuee pee@ye ÚesÌ[ keâj JeeHeme Fbef[Ùee ueewš Deelee ntb. -Heeieue cele yevees. Fleveer cesnvele mes Deefpe&le Jeneb keâer ef[ieÇer, veÙeer veewkeâjer... Flevee yeÇeFš ]HeäÙetÛej... -cegPes pees ÛeeefnS Lee, efceue ieÙee, cesjer leueeMe Hetjer ngF&... -"erkeâ nw, ceQ efj]peeFve keâj meeLe Ûeueer Ûeueleer ntb... ]KegMe? -meÛe?... Gmes efJeÕeeme veneR ngDee? -neb, nce yengle meejs ]Ketyemetjle meÛeeW keâer leueeMe meeLe-meeLe keâjWiess...

nJeeF& penepe yeeoueeW kesâ THej GÌ[ jne Lee. Jes Skeâ-otmejs keâe neLe Leeces efKeÌ[keâer mes yeeoueeW keâer vece& HebKegefjÙeeb DeHeves ÛeejeW lej]Heâ cenmetme keâj jns Les. DeekeâeMe yengle Heeme Lee. Flevee efkeâ efKeÌ[efkeâÙeeb Kegueer nesleeR lees Út uesles. Fme DeekeâeMe ceW HeÌ[ jner Leer Gvekeâer veÙeer ef]peboieer keâer veeRJe. ceQ yengle meeceevÙe HeefjJeej keâe ntb — Decesefjkeâe kesâ veece Hej DeYeer efme]He&â Skeâ mebkeâje Jeve ¤ce Deheeš&ceWš Deewj oes-Ûeej yele&ve ner os HeeTbiee legcnW... - peeveleer ntb Decesefjkeâe DeeÙee nj ÙegJekeâ, DeHeves Meg®Deeleer efove Ssmes DeHeeš&ceWš Ùee yesmeceWš ceW keâeš keâj ner DeHeves YeefJe<Ùe keâer yesme Heg]Klee keâjlee nw Ûeens Deceerj nes Ùee efveOe&ve! meÛecegÛe, mebkeâje, Úesše mee DeHee&šceWš osKe keâj Jen ]peje Yeer nleeMe veneR ngF&. efÚlejs-efyelejs, jwkeäme, Úesšs-yeÌ[s Hewkesâšdme Jeeuee yewÛeueme& efkeâÛesve efoKeeles ngS Jen Skeâyeejieer PeWHee lees, ‘vees ceesj’ — Deye keâneb (yewÛeuej), keân kesâ Jen efKeueefKeueeÙeer.. ef[yyeeW ceW pees kegâÚ efceuee, efvekeâeuee, HekeâeÙee Deewj Skeâ otmejs keâes efKeuee-efKeuee keâj Hesš Yej efueÙee. efceue–pegue keâj yele&ve Oeesves ueies lees DeÛeevekeâ efKeÌ[keâer mes HebÛeceer keâe DeeOee Ûeebo efoKee... DeHeves DeHeeš&ceWš keâer efKeÌ[keâer keâe Henuee Ûeebo... Ùen Ùeneb lekeâ Ûeuee DeeÙee nceejs meeLe-meeLe Jes DeOe-Oegues yele&ve ÚesÌ[, Skeâ ceW Skeâ Ûesnje mešeÙes. HebÛeceer keâe Hetje Ûeebo Deewj {sj meeje DeekeâeMe osKeves keâer keâesefMeMe keâjves ueies... uesefkeâve DeHeeš&ceWš mes mešs otmejs DeHeeš&ceWš keâer Jepen mes yengle LeesÌ[e efoKe Hee jne Lee Deewj leye lekeâ Ûeebo ieg]pej ieÙee... oesveeW ves Skeâ meeLe meesÛee, nce Ssmee Iej yeveeÙeWies efpemekeâer efKeÌ[keâer mes ncesMee Ûeebo ]pe¤j efoKeeF& os Deewj HebÛeceer kesâ Ûeebo Jeeueer Ùen jele keâYeer YetueWies veneR. Deekeâeb#ee Ùeeveer Gme ueÌ[keâer ves DeHeeš&ceWš keâer efKeÌ[keâer Hej DeeFme›eâerce kesâ Keeueer ef[yyeeW ceW Skeâ-Skeâ iegueeye Deewj ceesieje

173 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


[e@. metÙe&yeeuee 25 Deòetâyej 1943 (G. Øe.); efMe#ee : Sce. S., heerSÛe-[er. (keâeMeer efJe. efJe., JeejeCemeer). ØecegKe ke=âefleÙeeb : ‘cesjs mebefOe-he$e’, ‘megyen kesâ Fble]peej lekeâ, ‘Deefie>hebKeer’, ‘Ùeeefceveer-keâLee’, ‘oer#eeble’ (GhevÙeeme); ‘Skeâ FbõOeveg<e’, ‘efoMeenerve’, ‘Leeueer Yej Ûeebo, ‘ie=nØeJesMe’, ‘meebPeJeeleer’, ‘keâelÙeeÙeveer mebJeeo’, ‘efmemšj! hueer]pe Deehe peevee veneR’, ‘ceeveg<e-iebOe, ‘JesCeg keâe veÙee Iej’, ‘metÙe&yeeuee keâer Øesce keâneefveÙeeb’ (keâneveer-meb«en); ‘Depeiej keâjs ve Ûeekeâjer’, ‘Oe=leje°^ š^eFcme’, ‘osMemesJee kesâ DeKeeÌ[s ceW, ‘YeieJeeve ves keâne Lee’ (nemÙe-JÙebiÙe); ‘DeueefJeoe DeVee’ (efJeosMe-ØeJeeme mebmcejCe). GhevÙeeme ‘oer#eeble’ leLee ‘Ùeeefceveer-keâLee’ ›eâceMe: mveelekeâ leLee mveelekeâesòej hee"Ÿe›eâceeW ceW Meeefceue. šer. Jeer. OeejeJeeefnkeâeW kesâ ceeOÙece mes Deveskeâ keâneefveÙeeW, GhevÙeemeeW leLee nemÙe-JÙebiÙehejkeâ jÛeveeDeeW kesâ ¤heeblej Øemlegle. šer. Jeer. OeejeJeeefnkeâeW ceW ‘heueeMe kesâ Hetâue’, ‘ve efkeâVeer, ve’, ‘meewoeiej ogDeeDeeW kesâ’, ‘Skeâ FbõOeveg<e’, ‘meyekeâes helee nw’, ‘jsme’ leLee ‘efveJee&efmele’ Deeefo. Deveskeâ je°^erÙe SJeb Deblejje°^erÙe mebieesef‰ÙeeW ceW menYeeefielee. Deveskeâ keâneefveÙeeb SJeb GhevÙeeme efJeefYeVe efMe#eCe mebmLeeveeW kesâ hee"Ÿe›eâce ceW meefcceefuele. keâesuebefyeÙee efJe. efJe. (vÙetÙee@ke&â), JesmšFb[erpe efJe. efJe. (ef$eefveoeo) leLee vesn¤ meWšj (uebove) ceW keâneveer SJeb JÙebiÙe jÛeveeDeeW keâe hee". ‘me]peeÙee]Heälee’ keâneveer hej yeveer šsueeref]Heâuce keâes Je<e& 2007 keâe meJe&ßes‰ šsueeref]Heâuce hegjmkeâej. ØecegKe hegjmkeâej/mecceeve : ‘efØeÙeoefMe&veer hegjmkeâej’, ‘IeveMÙeeceoeme mejeHeâ hegjmkeâej’, ‘oef#eCe Yeejle ØeÛeej meYee’, ‘keâeMeer veeiejer ØeÛeeefjCeer melehegÌ[e ueeskeâ mebmke=âefle’, ‘DeefYeÙeeve’, ‘cegbyeF& efJeÅeeheer"’, ‘JÙebiÙe-ßeer hegjmkeâej’, ‘jlveerosJeer ieesFbkeâe JeeiosJeer hegjmkeâej’, ‘jepemLeeve uesefKekeâe mebmLeeve’, ‘JeeiceefCe mecceeve’. ueieeÙes. ceewmece ieeruee Lee, oesveeW HeveHe ieÙes lees Jen ]KegMeer mes efveneue nes DeeÙeer. -legcnW HetâueeW, heewOeeW keâe Flevee Meew]keâ nw!... peye nce yeÌ[s DeHeeš&ceWš ceW cetJe keâjWies lees ]pÙeeoe yeÌ[er efKeefÌ[efkeâÙeeb neWieer! legce Deewj ]pÙeeoe iegueeye ueiee mekeâesieer. ]pÙeeoe iegueeye, ]pÙeeoe Ûeebo... kewâmee ueielee nw ve! efove ieg]pejs. meÛecegÛe Gvekesâ Heeme Deye Skeâ yeÌ[e DeHeeš&ceWš Lee — Deye nj megyen FOej Jen DeHeveer Kešeje keâej ueskeâj Dee@ef]Heâme efvekeâuelee, GOej Jen meejs meejs efove Hetâue, HeewOes, Hee@šdme, kesâ meeLe pegš peeleer. mee]Heâ-me]HeâeF& kesâ yeeo Iej mepeeleermebJeejleer. hej ]pe¤jle keâer Ûeer]peW, «eesmejer ueeleer. efJekeâeme keâer hemebo keâer ef[Mes]pe yeveeleer. Jeen! njer OeefveÙeeb efme]He&â heQme" keâer, Deewj efceÛeer& HeÛeHeve keâer — eqJekeâeme ves efuemš osKe keâj efÛeÌ{eÙee. -meÛecegÛe! leYeer Fleveer leerKeer nw ve! oesveeW nbmes... uesefkeâve Jen yeele keâe cece& Yeer mecePe ieÙeer. Deye mes Jen DeHeves yepeš Deewj ]Kejeroejer ceW ]pÙeeoe mecePeoejer yejlesieer... Dekesâues keâceeves mes efJekeâeme Hej ]pÙeeoe ‘uees[’ HeÌ[ jne nw. ieÇesmejer Deewj ]Kejeroejer yengle nes Ûegkeâer. Jen Skeâ veÙes efJeÕeeme mes G" KeÌ[er ngF&, keâÌ[er cesnvele kesâ meeLe Fbef[Ùee ceW DeHeves Útšs ngS kewâefjÙej keâer keâefÌ[Ùeeb peesÌ[ves. Gmeves megvee Lee, Ùeneb HeÇÙelve

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Deewj HeÇeefHle kesâ yeerÛe Heefjßece lees nw uesefkeâve HeÇeflejesOe venerb. efnccele mes [eFJe ceej peeDees lees neefmeue keâj kesâ ner THej DeeDeesieer. efJekeâeme mes ceve yeebše lees Gmes Yeuee keäÙee DeeHeefòe nes mekeâleer Leer? Gmekeâer ]KegMeer ceW, Gmekeâer ]KegMeer. Deekeâeb#ee pegš ieÙeer. oes meeue keâer keâÌ[er ceMekeäkeâle Deewj leerve cenerves keâer š^sefvebie kesâ yeeo Meg®Deele keâe]Heâer GlmeenHeÇo jner. meg®efÛe Deewj meueerkeâe, cenlJeekeâeb#ee Deewj cesnvele. ueesie HeÇYeeefJele ngS. HewmeeW kesâ meeLe-meeLe HeÇeslmeenve Deewj ØeMebmee Yeer. DeHeÇlÙeeefMele! Ú: cenerves kesâ Deboj ner Gmes ]pÙeeoe Jesleve kesâ meeLe ns[ Dee@ef]Heâme keâe Dee@]Heâj efceue ieÙee. Deekeâeb#ee keâes ueiee, Ùen Dee@]Heâj veneR, meHevee nw. Gmeves efJekeâeme keâer DeebKeeW ceW Fme meHeves keâer DenefceÙele Deewj ]keâercele Deebkeâveer Ûeener... efJekeâeme ieodieod Lee. Ùen efme]He&â legcneje venerb, cesje Yeer lees meHevee nw pees legcnejer cegªer ceW Dee meceeÙee nw. legce cesjer ]Keeeflej DeHevee Flevee yeÇeFš kewâefjÙej ÚesÌ[ keâj DeeÙeer LeeR. legcemes keâne veneR Hej cegPes ncesMee Ùen yeele kegâjsoleer Leer. oesveeW ves Skeâ meeLe efveCe&Ùe efueÙee, DeJemej veneR Keesvee nw. efJekeâeme peuoer G" peeÙee keâjsiee. Deekeâeb#ee keâes ‘meye-Jes’ (ueeskeâue) lekeâ ÚesÌ[ keâj yee]keâer kesâ keâece Hetjs keâj Dee@ef]Heâme peeÙee keâjsiee. Deekeâeb#ee keâes Skeâ Iebšs Henues peevee HeÌ[siee Deesj ueewšles

peveJejer-petve 2014 174


ceW Yeer š^wef]Heâkeâ keâer Jepen mes jele nes peeÙesieer. lees keäÙee, efJekeâeme Deye nj n]Heäles, heKeJeejs, Jeerkeâ-Sb[dme keâer Ùen efoveÛeÙee& ner ueewšles ngS ieÇesmejer Yeer ueslee DeeÙesiee. megyen ueeb[^er ceW [eues megefveef§ele nes ieÙeer. Gmekesâ yeeo uee@[^er, «eesmejer. keâHeÌ[s efvekeâeue efueÙee keâjsiee Deewj Ùetb ner kegâÚ Hekeâe–hegkeâe Yeer uesiee vener blees yeÇs[, še@jefšÙee... [eWš Jejer... Gmeves HÙeej mes Skeâ efove efkeâmeer efce$e keâer ne@Gme JeeefceËie Hej efvecebef$ele Les Deekeâeb#ee keâer cegefªÙeeb oyeeÙeeR. oesveeW. efce$e keâe Iej, DeHeeš&ceWš Ùee ]Heäuewš ve neskeâj meyeye& ceW efueÙee Skeâ yebieuee Lee efpemekesâ ÛeejeW Deesj Keguee, Hewâuee ceKeceueer uee@ve, Henues efove efJekeâeme ves pees mey]peer yeveeÙeer Gme Hej oesveeW ÛeejeW lej]Heâ HetâueeW keâer keäÙeeefjÙeeb Deewj yewkeâÙee[& ceW mee]Heâ veerues Heeveer ""e keâj nbmes. Heveerueer yesmJeeo... uesefkeâve oesveeW ves yešj, mee@me Jeeuee DeeÙeleekeâej mJeerefcebie Hetue Yeer Lee. efceuee-efceuee keâj KeeÙee, efKeueeÙee. Lekeâeve mes uemle nesves kesâ efJekeâeme Deewj Deekeâeb#ee cegiOe Les. yeeJepeto ]KegMeer mes mejeyeesj..... HetÚves Hej efce$e ves yeleeÙee efkeâ Ssmee kegâÚ HengbÛe kesâ yeenj pewmee DemebYeJe veneR nw Ùen. yeÌ[er Deemeeveer mes LeesÌ[s ueesve, efkeâMleeW Henues Jesleve kesâ yeeo ner, efJekeâeme Deekeâeb#ee kesâ efueS keâer ceoo mes Jes oesveeW Yeer Menj mes otj Skeâ Ssmee yebieuee ]Kejero veÙeer ieeÌ[er ues DeeÙee. ]Kego kesâ efueS Kešeje ner jKeer. mekeâles nQ. efce$e ves SpeWšeW kesâ vebyej Yeer veesš keâje efoÙes. Deye oesveeW DeHeveer-DeHeveer ieeefÌ[ÙeeW mes Deueie-Deueie peeles. Deueie Deueie Deeles. meÛecegÛe meeue yeerleles ve yeerleles Deekeâeb#ee Deewj efJekeâeme kesâ ‘meye-Jes’ lekeâ HengbÛeeves keâer ]pe¤jle venerb Leer Deye. Heeme Yeer Jewmee ner ]Ketyemetjle uee@ve, mJeerefcebie Hetue Deewj HetâueeW keâer Iej kesâ keâece Yeer Jen peuoer meueševes ueiee. lees Keeueer keäÙeeefjÙeeW mes mepee ngDee Skeâ yebieuee nes ieÙee. Ûetbefkeâ yebieuee {ueeve meceÙe yeÛe peelee. Deekeâeb#ee keâes lees osj nesveer ner Leer meceÙe JÙeLe& hej Lee FmeefueS Ùeneb lees HetâueeW keâer keäÙeeefjÙeeW kesâ efueS yesMegceej iebJeeves mes ]HeâeÙeoe!... Dele: efJekeâeme ves cewves]peceWš keäueemesme peien Leer. Deekeâeb#ee iegueeyeeW kesâ meeLe šŸetefuehe, efueueer, DeeÌ[t, pJee@Ùeve keâj ueer. Ûesjer Deewj mš^e@yesjer keâer HeewOeW Yeer ]Kejero ueeÙeer, yewkeâÙee[& ceW ueieeves Deekeâeb#ee ieefJe&le ngF&. kesâ efueS. Deye n]Heäles kesâ leerve efove efJekeâeme kesâ keäueemesme osj mes mJeerefcebie Hetue Hej yeves [skeâ kesâ efueS MeesKe jbieeW Jeeueer Útšles. kegâefme&Ùeeb Deewj yeerÛeeW-yeerÛe Hetâueoej Úlejer Yeer. Iej kesâ Deboj mJes[ Deekeâeb#ee Dekesâues ner osj jele lekeâ Kegues mšesjeW, nesceieg[md e, kesâ mees]Hesâ, Hew[mšue ueQHe, yeefÌ{Ùee ef[vejmesš leLee ef›eâmšue keâer ueeF]HeâmšeFue Jeeueer Ûeer]peeW keâer Mee@efHebie keâj uesleer. keâYeer iueemeW... yes[¤ce kesâ efueS ueQhe, keâYeer mš[er kesâ efueS yegkeâ Mesu]Heâ. ]KeÛe& ]pÙeeoe nes peeves mes SkeâeOe yeej efJekeâeme IeyeÌ[elee Yeer Dekesâues kesâ efnmmes ceW DeeÙes meceÙe keâe meogHeÙeesie. uesefkeâve nj megveves Jeeuee Ùener mecePeelee efkeâ Ùeneb lees nj Ûeer]pe Deye HewmeeW keâer efkeâuuele veneR Leer, efkeâuuele meceÙe keâer Deemeeve efkeâMleeW ceW GHeueyOe nw. efHeâj nceW lejmeves keâer ]pe¤jle? Leer. nce YeejleerÙe peervee veneR peeveles, peerJeve keâes {esles nQ... ueeskeâ mes keâYeer Deekeâeb#ee keâer Dee]HeâerefMeÙeue Heešer& ceW keâš&dmeer kesâ ]pÙeeoe Hejueeskeâ keâer yeeleW keâjles-keâjles Fme ueeskeâ keâe keâÛeje keâj veeles efJekeâeme efvecebef$ele neslee, keâYeer efJekeâeme kesâ Ùeneb Deekeâeb#ee... [eueles nQ. Hej Gvekeâe Meeefceue nesvee leYeer mebYeJe neslee peye Gvekeâer DeHeveer FvneR efce$eeW kesâ megPeeJe Hej Skeâ ‘yeejyeer-keäÙet’ Yeer Dee ieÙee [Ÿetšer cegnuele osleer. efJekeâeme {sj meejer iegueeyeeW keâer efkeâmceW Deewj leÙe ngDee efkeâ peuoer mes peuoer efce$eeW Deewj menkeâefce&ÙeeW kesâ ueekeâj Deekeâeb#ee keâe HetâueeW keâe Meew]keâ Hetje keâjvee Ûeenlee. keâjlee efueS ne@Gme JeeefceËie Heešer& jKeer peeÙes. uesefkeâve Ûetbefkeâ efJekeâeme keâer Yeer uesefkeâve HetâueeW keâes Glevee ner megboj, mJemLe yeveeÙes jKeves kesâ keâbHeveer keâer kegâÚ efJeosMeer keâbHeefveÙeeW kesâ meeLe [erue Ûeue jner Leer efueS Gleves ner ]pÙeeoe jKe-jKeeJe keâer Yeer ]pe¤jle nesleer. Deewj Deekeâeb#ee Yeer Hetjs cenerves meefJe&me štj Hej Leer, Dele: ve Ûeenles Deekeâeb#ee keâjleer Yeer. ngS Yeer DeeÙeespeve šeuevee HeÌ[e. efHeâj Yeer iegueeye cegjPeeles efoKes lees oesveeW ves Skeâ Hetjs uebyeer štefjbie Deewj DeefleJÙemlelee keâer Jepen mes Dekeämej kegâÚ Jeerkeâ-Sb[ GvnW veÙeer efceóer Keeo kesâ meeLe yeÌ[s ieceueeW ceW kegâÚ efoveeW yeeo keäÙeeefjÙeeW kesâ iegueeye Deewj iueeF[esefueÙee cegjPeeÙes [euee... efceueles... mJeerefcebie Hetue keâer melen Hej Yeer HesÌ[eW mes Pejer HeeflleÙeeb

175 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


Ùee šnefveÙeeb lewjleer nesleeR Deewj [^eFJe-Jes keâer PeeefÌ[Ùeeb yeslejleerye yeÌ{er ngF& efceueleeR. efJekeâeme Deewj Deekeâeb#ee Jeerkeâ-Sb[ ceW peuoer ner G" keâj oesHenj osj lekeâ mJeerefcebie Hetue ceW HeÌ[er HeeflleÙeeb Úeveles Deewj [skeâ keâer me]HeâeF& ceW pegš peeles. DeHeves veÙes yebieues kesâ uee@ve keâer yeslejleerye nesleer Ieeme kesâ efueS Yeer Jes DeHeves Decesefjkeâve HeÌ[esefmeÙeeW keâer lejn HeâeJeÌ[s, KegefHe&Ùeeb, omleeves Deewj uee@ve ‘cees’ keâjves keâer ceMeerve ues DeeÙes efpememes nj LeesÌ[s efoveeW Hej oesveeW efceue keâj metKeer HeeflleÙeesb keâer jsefkeâbie (PeeÌ[) keâj mekesâb, Deewj yeslejleerye yeÌÌ{er Ieeme keâes ceMeerve mes ‘cees’ keâj Skeâmeej keâj mekeWâ. keäÙeeefjÙeeW keâes Keeso keâj HeewOeeW keâes ef[meFvHesâbkeäšWš keâjvee Yeer Glevee ner ]pe¤jer neslee. Skeâ yeej Hetue Hej Pegkeâ DeeÙes Skeâ HesÌ[ keâes keâšJeeves kesâ efueS ner efJekeâeme ves Henues cÙetefveefmeHeue Dee@ef]Heâme keâes metefÛele efkeâÙee, Jes FvmHeskeäš keâjves DeeÙes, leye Dee@[&j efueÙee Deewj efkeâmeer uekeâÌ[nejs keâes yegueJeeÙee lees Gmeves efme]He&â Fmeer kesâ Hetjs {eF& meew [e@uej Ûee]pe& efkeâÙes. efJekeâeme kesâ Hemeerves Útš ieÙes. leYeer lees keâjesÌ[HeefleÙeeW keâes ÚesÌ[keâj DeHeves efnmeeye mes ner ueesie Meew]keâ heeueles nQ Deewj ]Kego ner Kešles nQ. Fme yeerÛe ye]He&â efiejveer Meg¤ nes ieÙeer Deewj ®keâ-®keâ keâj, n]HeäleeW, cenerveeW keâYeer ®F& kesâ HeâeneW meer, keâYeer GÌ[leer iegyeej–meer Deewj keâYeer les]pe yeewÚejeW keâer Mekeäue ceW efiejleer jner. osKeles-osKeles IejeW keâer ÚleW, HesÌ[, HeewOes, Hetue Deewj [skeâ mes uee@ve lekeâ ye]He&â mes {bkeâ ieÙes. Deye lekeâ DeHeeš&ceWš ceW, yeenj keâer meÌ[keâeW Hej efyeÚer ye]He&â, megyen-megyen cÙetefveefmeHewefuešer keâer ‘LeÇsMej’ nše peeÙee keâjlee Lee uesefkeâve Deye DeHevee [^eFJe-Jes, DeHeveer HeÇe@Hešer& Leer. lees ueieYeie jes]pe ‘Mee@Jesue’ mes ye]He&â nševee, jemlee yeveevee Deewj yeerÛe mes keâej efvekeâeue keâj ues peevee, Gvekeâer efoveÛeÙee& ceW Meeefceue Lee. meyemes ]pÙeeoe cesnvele lees Hetue keâes {ebHeves kesâ efueS keâjveer HeÌ[er. Gmes oyeerpe leejHeesueerve mes KeeRÛe-KeeRÛe keâj {ebHee ieÙee. efHeâj THej yeÌ[s-yeÌ[s leefkeâÙes kesâ Deekeâej kesâ Heäueesšdme [eues ieÙes. efpememes Jen Oemekeâves mes yeÛee jn peeÙes. ceeÛe& kesâ DeeefK] ej lekeâ ye]He&â efHeIeueer. Hes[Ì -HeewOes, pebieue IeeefšÙeeW keâer {bheer nefjÙeeueer uenuene G"er. Gvekesâ DeHeves uee@ve mes Yeer ye]He&â keâer Ûeeoj nšleer ieÙeer Deewj lee]peer njer Ieeme efvekeâue DeeÙeer. menkeâceer& Deewj efce$eeW ves GvnW Jeeheme ne@Gme JeeefceËie keâer Ùeeo efoueeÙeer. ]Kego Gvekeâer yesmeyeÇer Yeer Deye Ûejce Hej Leer. Deieuee cenervee Yeer Gvekesâ efJeJeen keâer Je<e&ieeb" Jeeuee Lee. mees oesveeW meeslmeen lewÙeejer ceW pegš ieÙes. meyemes Henues

keâneveer efJeMes<eebkeâ

Hewmes]pe mes ojJee]pes lekeâ efkeâveejeW Hej ueie DeeÙeer keâeF& KegjÛeer ieÙeer. efKeÌ[efkeâÙeeW Hej efHeIeueleer ye]He&â keâer Petueleer PeeuejeW Jeeueer ‘DeeFefmekeâume’ Henues efpeleveer ]Ketyemetjle efoKeleer LeeR, Deye Gvekesâ yeojbie efveMeeve efceševes ]pe¤jer Les. uesefkeâve Ûetbefkeâ nesce mšesjeW ceW me]HeâeF& kesâ meejs meeOeve GHeueyOe Les FmeefueS oesveeW ves yeÇMe, PeeÌ[t, m›eâyej mes jieÌ[ keâj ve efme]He&â efveMeeve yeefukeâ efKeÌ[efkeâÙeeW kesâ MeerMes, øesâce meye Ûecekeâe efoÙes. ‘uee@ve ceesDej’ mes yeslejleerye yeÌ{er Ieeme lejeMeer Deewj HeewOeeW keâer yeÌ{ DeeÙeer šnefveÙeeb keâeš keâj yejeyej keâeR. Deewj lees Deewj keäÙeeefjÙeeW ceW Fme lejn Hetâue ueieeÙes efpememes DeeÙeespeve kesâ Skeâ oes efoveeW Henues mes meejer keäÙeeefjÙeeb uenuene G"W. Jewmes Yeer Ùeneb kesâ ‘efcejwkeâue-ieÇes’ pewmes jmeeÙeveeW mes HeewOes Fme lejn jeleeWjele yeÌ{les nQ efkeâ Gvekesâ Demeueer nesves ceW Mekeâ nesves ueielee nw. Deye efme]He&â HeebÛe cenerves lekeâ {bkeâs hetue keâer melen Hej lewjles ]Heäueesšme& Deewj leejHeesueerve nše keâj me]HeâeF& keâjveer Leer, Deewj keäueesjerve Yeer [eueveer Leer. yengle MeerIeÇ Gvekesâ yeng HeÇleeref#ele efove, Gvekeâer meejer keäÙeeefjÙeeb HetâueeW mes Yejer neWieer, mJeerefcebie Hetue ceW ef]Heâjespeer Heeveer uenjelee nesiee Deewj THej Deemeceeve ceW HebÛeceer keâe Ûeebo.... ]KegMeer mes Gceieles Jes meHleenebleeW Ùee Hetjs-Hetjs efove DeHeves [skeâ, uee@ve, keäÙeeefjÙeeW Deewj mJeerefcebie Hetue kesâ ÛeejeW efkeâveejeW keâer me]HeâeF& keâjles Deewj yee]keâer efoveeW Meece keâes DeHeves Dee@ef]HeâmeeW mes ueewšles ngS HuesšeW, iueemeeW, vewheefkeâvme kesâ Hewkesâšdme, ef[^bkeäme keâer yeesleueW Deewj mvewkeäme efueÙes (Mes<e he=‰ 200 hej...)

peveJejer-petve 2014 176


keâneveer

neomes Ssmes Yeer neWies...!! (MeeÙej Deoerce mes #ecee ÙeeÛevee meefnle)

metjpe ØekeâeMe

le

Yeer cesjs meeLe Jen neomee ngDee Lee. 13 Deiemle keâer jele. Gme jele YeÙebkeâj yejmeele nes jner Leer. ceQ Metš Hetje keâjkesâ š^sve mes pewmeuecesj mes efouueer Dee jner Leer. yengle yeÌ[e HeÇespeskeäš Lee Deewj Hebõn efove kesâ yeeo efouueer JeeefHeme ueewš jner Leer. ceQ meskeWâ[ Smeer ceW Leer Deewj cesjer šerce kesâ yee]keâer ueesie DeHeves-DeHeves efnmeeye mes otmejs ef[yyeeW ceW Les. keâce ner ueesie Les nceejs ef[yyes ceW. nceejer Ûeej meeršeW Hej nce oes ner HewmeW]pej Les. ceQ DeHevee meeje meeceeve ncesMee DeHeves meeLe ner jKeleer ntb. oes uewHeše@He, Skeâ kewâceje, Deueie-Deueie ueWmeeW keâe mesš, leerve ceesyeeFue, [sefyeš keâe[&, ›esâef[š keâe[&, Hesve [^eFJe, Jee@Fme efjkeâe@[&j Deewj n]peej peeryeer keâer Skeâ Skeämeš^ve&ue ne[& ef[mkeâ, nw[ ]Heâesve, F&Ùej ]Heâesve, [^eFefJebie ueeFueWme, DeeOeej keâe[&, Hewve keâe[& leLee kegâÚ Deewj Úesšs ceesšs meeceeve. meyemes ]keâerceleer n]peej peeryeer keâer Skeämeš^ve&ue ne[& ef[mkeâ efpeme Hej cesjer Deye lekeâ keâer Metš keâer ieÙeer meejer je@ Deewj ]HeâeFveue ef]HeâuceW mesJe keâer ngF& LeeR. Hetjs kewâefjÙej ceW Deueie-Deueie SpeWefmeÙeeW kesâ efueS yeveeÙeer ngF&. kegâÚ ]HeâeFveue nesves kesâ ]keâjerye LeeR Deewj ueewšles ner lewÙeej keâjkesâ meeQHeveer LeeR. yengle cesnvele Deewj ueieve mes yeveeÙeer ngF& kegâÚ DeHeveer ef]HeâuceW LeeR cesjer pees cegPes yesno efHeÇÙe LeeR Deewj mener Je]keäle Hej mener peien mener ]keâercele Hej yesÛeer peeveer LeeR. kegâue meew mes Yeer ]pÙeeoe. FveceW Jees je@ ef]Heâuce Yeer Leer pees nce pewmeuecesj mes Metš keâjkesâ uee jns Les Deewj Ùen cesjer Deye lekeâ keâer meyemes cenbieer, Deewj HeÇsmšerefpeÙeme ef]Heâuce Leer. Ûeeueerme ueeKe keâer. cesje Ùes meeje ]Kepeevee DeeOeer jele ceW Ûeueleer š^sve ceW efkeâmeer ves Ûegje efueÙee Lee. ceQ yejyeeo nes Ûegkeâer Leer. cesje Ùes meeje ]keâerceleer meeceeve oes yewieeW ceW Lee. Fvekesâ DeueeJee Skeâ yeÌ[e Heme& Deewj keâHeÌ[eW kesâ efueS Skeâ metškesâme. meejer ÛeerpeW Skeâ ner peien jKeves keâer DeHeveer ef]peo Ùee ]Kejeye Deeole kesâ Ûeueles ner Ùes neomee ngDee Lee. ]pe¤j keâesF& cesjs meeceeve Hej efve]ieen jKes ngS nesiee. š^sve ceW jele kesâ Je]keäle yejmeele keâe ]HeâeÙeoe G"eles ngS keâesF& neLe mee]Heâ keâj ieÙee. ceQ Skeâoce mes meÌ[keâ Hej Deeves keâer neuele ceW Dee ieÙeer Leer. efme]He&â cewues keâHeÌ[eW keâe metškesâme ner ÚesÌ[ efoÙee ieÙee Lee. cesje Heme& Deewj ]keâerceleer meeceeve kesâ oesveeW yewie pee Ûegkesâ Les. Heme& lees efyeukegâue cesjs efmej kesâ Heeme mes ner G"e efueÙee ieÙee Lee. Helee veneR jele keâes efkeâme Je]keäle Deewj efkeâme mšsMeve Hej Ùen neomee ngDee nesiee uesefkeâve cegPes megyen G"ves Hej ner Helee Ûeuee Lee. ceQ Keeueer neLe jn ieÙeer Leer. ÛeeÙe uesves lekeâ kesâ Hewmes veneR yeÛes Les cesjs Heeme. ceQves Meesj ceÛeeÙee Lee, jesÙeer Leer, efÛeuueeÙeer Leer, uesefkeâve ve lees cegPes keâesF& {bie keâer meueen efceue HeeÙeer Leer Deewj ve ner keâesF& ceoo efceue HeeÙeer Leer. SšW[Wš kegâÚ yelee veneR HeeÙee Lee Deewj šeršer keâe kegâÚ Helee veneR Lee. yesMekeâ oes Skeâ menÙee$eer ]pe¤j cesjer ceoo kesâ efueS Deeies DeeÙes Les. cegPes veneR Helee Lee efkeâ Ûeesjer keâer efjHeesš& keâneb keâjveer nw. cegPes Ùen Yeer ]Keyej veneR Leer efkeâ cesjs meeLeer efkeâme-efkeâme ef[yyes ceW nQ. ceQ yeonJeeme Leer. efkeâmeer lejn Smeer Lüeer šerÙej ceW pee keâj DeHeves meneÙekeâ efJeefHeve keâes Keespee Lee Deewj Gmekesâ ]peefjÙes Hetjer šerce lekeâ ]Keyej HengbÛeer Leer. cesjs meejs meeceeve kesâ peeves keâe celeueye cesje Deewj cesjer Hetjer šerce keâe yesjes]peieej nes peevee Lee. meyemes Henues lees Ûeesjer keâer efjHeesš& efueKeJeeveer Leer. menÙeeef$eÙeeW ves Ùener meueen oer efkeâ Ûeesjer Jeeues Ùee Gmekesâ yeeo kesâ meyemes ve]peoerkeâ kesâ mšsMeve Hej ner efjHeesš& efueKeevee "erkeâ jnlee nw. Ùener meesÛe keâj ceQ Deewj efJeefHeve Deieues mšsMeve Hej Glej ieÙes

177 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


metjpe ØekeâeMe ØekeâeMeve : DeOetjer lemJeerj, Útšs ngS Iej, ceo& veneR jesles, Kees peeles nQ Iej, Úesšs veJeeye yeÌ[s veJeeye (keâneveer meb«en); neomeeW kesâ yeerÛe (GhevÙeeme); osme efyejevee (GhevÙeeme, Dee@ef[Ùees meer[er kesâ ¤he ceW Yeer GheueyOe); peje mebYeue kesâ Ûeuees (JÙebiÙe meb«en); oeÌ{er ceW eflevekeâe (efJeefJeOe). DevegJeeo : pee@pe& DeeJexue keâe GhevÙeeme Sefveceue Heâe@ce&, iewefyeÇÙeue ieeefme&Ùee ceeKexpe kesâ GhevÙeeme, ‘›eâe@efvekeâue Dee@Heâ De [sLe Heâesjšesu[’, ‘Ssve HeQâkeâ keâer [eÙejer keâe DevegJeeo’, ‘ÛeeueeA Ûewefhueve keâer DeelcekeâLee’, ‘Ûeeume& [eefJe&ve keâer DeelcekeâLee’, Fvekesâ DeueeJee keâF& efJeÕe Øeefmeæ keâneefveÙeeW kesâ DevegJeeo ØekeâeefMele, keâF& iegpejeleer hegmlekeâeW keâe DevegJeeo. mebheeove : yebyeF&-1 (yebyeF& hej DeeOeeefjle keâneefveÙeeW keâe meb«en), keâLee uebove 2005, keâLee oMekeâ mecceeve : iegpejele meeefnlÙe Dekeâeoceer (1994) Deewj ceneje°^ Dekeâeoceer (2002), DeeMeerJee&o (2011) DevÙe : keâneefveÙeeW keâe otjoMe&ve hej ØeoMe&ve. uesKeve hej Skeâ Sce. ef]Heâue Deewj jÛeveeSb leerve heerSÛe-[er. keâeÙe& ceW Meeefceue.

Les. Ùes DeueJej pebkeäMeve Lee Deewj Ùeneb š^sve efme]He&â oes ner efceveš kesâ efueS ®keâleer Leer. leÙe Lee efkeâ ve lees oes efceveš ceW efjHeesš& efueKeer pee mekeâleer Leer Deewj ve ner efkeâmeer ceoo keâer Gcceero keâer pee mekeâleer Leer. jsueJes Hegefueme ceW efjHeesš& efueKeJeevee Flevee Deemeeve veneR Lee. yewie kesâ meeLe ner cesje peve&efuemš keâe[& Yeer pee Ûegkeâe Lee Deewj cegPes DeHeves DeeHekeâes peve&efuemš efmeæ keâjves ceW ner DeÛÚer ]Keemeer lekeâueer]Heâ ngF&. meb[s keâer megyen nesves kesâ keâejCe Jeneb keâesF& ef]peccesJeej Deeoceer veneR Lee. Skeâ efmeHeenervegcee Deeoceer yew"e Lee efpemes ve efnboer efueKeveer Deeleer Leer Deewj ve ner keâesF& Deewj Yee<ee ner. efpeme Deeoceer keâes efjHeesš& Meyo mener ve efueKevee Deelee nes Gmemes Ùen Gcceero ner kewâmes keâer pee mekeâleer Leer efkeâ Jen cesjs meeLe vÙeeÙe keâjlee Ùee Ûeesj keâes hekeâÌ[ves ceW cesjer ceoo keâjlee. Gmeves efjHees&š efueKee Lee. mee]Heâ-mee]Heâ ueie jne Lee Gmes efjHeesš& keäÙee, kegâÚ Yeer efueKevee veneR Deelee Lee. oes ueeFveW efueKeves ceW ner Gmekesâ Hemeerves Útšves ueies Les. ceQ ]iegmmes ceW lees Leer ner, DeÌ[ ieÙeer — peye lekeâ keâesF& ef]peccesJeej HegefuemeJeeuee Jeneb veneR DeeÙesiee, nce efjHeesš& veneR efueKeJeeÙeWies Deewj efyevee efjHeesš& efueKeJeeÙes peeÙeWies veneR. leye Jeneb DeÛÚer ]Keemeer YeerÌ[ pecee nes ieÙeer Leer. mšsMeve ceemšj keâes efkeâmeer ves ]Keyej keâj oer Leer Deewj Jes Yeer JeneR Ûeues DeeÙes Les. nceeje ]iegmmee osKe keâj GvneWves nceW Meeble keâjves keâer keâesefMeMe keâer Deewj DeueJej ceW ceew]peto meyemes meerefveÙej jsueJes Hegefueme Jeeues keâes yegueJee efueÙee ieÙee Lee. Helee veneR efkeâme jQkeâ keâe jne nesiee. uesefkeâve mceeš& Deewj yeeleÛeerle ceW mecePeoej Deewj keâÌ[keâ ueiee. Gmeves Deeles ner veÙeer mecemÙee KeÌ[er keâj oer. yesMekeâ Ùes Helee Ûeueves Hej efkeâ ceQ He$ekeâej ntb Jen LeesÌ[e vejce ngDee. nceejs efueS ÛeeÙe cebieeÙeer. OÙeeve mes Hetjer yeele megveer. HetÚe keäÙee-keäÙee

keâneveer efJeMes<eebkeâ

meeceeve ieÙee nw. ceQves DeHeveer ÙeeooeMle keâe meneje uesles ngS Ûeesjer ieÙes meeceeve keâer Hetjer metÛeer efueKe keâj os oer. yeÇQ[ vescme kesâ meeLe efpelevee yeleeÙee pee mekeâlee Lee. - kegâue efkeâleves keâe meeceeve ieÙee nesiee? - meeceeve keâer ]keâercele lees leerve ueeKe lekeâ keâer nesieer uesefkeâve uewHeše@He Deewj ne[& ef[mkeâ ceW pees ef]HeâuceW LeeR, cesjer FbšsueskeäÛegDeue HeÇe@Hešea keâer ]keâercele Yeer ueieeÙeW lees Ûeej mes HeebÛe keâjesÌ[. - Ùes FbšsueskeäÛegDeue HeÇe@Hešea keäÙee nesleer nw? Jen nwjeveer mes yeesuee Lee. Ssmes leveeJeHetCe& HeueeW ceW Yeer cesjs Ûesnjs Hej nukeâer-meer cegmekeâeve Dee ieÙeer Leer — DeeHe veneR mecePe HeeÙeWies. SHeâDeeFDeej efueKeJeeles meceÙe Fme cegös keâes veneR mecePeeÙee pee mekeâlee. Jewmes Yeer Fme efjHeesš& ceW Gmekeâe eq]pe›eâ keâjves keâe keâesF& celeueye veneR. ceQves yeele ]Kelce keâjveer Ûeener Leer. - uesefkeâve DeeHe lees yelee jner LeeR efkeâ DeeHe He$ekeâej nQ. Flevee lees ceQ Yeer peevelee ntb efkeâ Ùes meeje meeceeve He$ekeâej lees ueskeâj veneR Ûeueles. Gmeves DeHeveer mecePe efoKeeveer Ûeener Leer. - DeeHe mener keân jns nQ. ceQ ef]HeâuceWs yeveeleer ntb. [ekeäÙetceWšjer ef]HeâuceW. Skeâ øeWâÛe kebâHeveer kesâ efueS. Ùen keâece Yeer ceeref[Ùee ceW Deelee nw. - kewâMe efkeâlevee Lee? - yeerme n]peej kesâ ]keâjerye. - keâe[& efkeâleves Les? - oes ›esâef[š keâe[& Deewj Skeâ [sefyeš keâe[&. [^eFefJebie ueeFmeWme, DeeOeej keâe[&, Hewve keâe[&, nsuLe FbMeesjWme keâe[& Je]iewjn. - yueekeâ keâjJee efoÙes nQ? ceQ Henues ner nleeMe Leer, yeesueer — DeYeer nceW š^sve mes

peveJejer-petve 2014 178


Glejs DeeOee Iebše Yeer veneR ngDee. keâe[& keâer ef[šsume Ùee lees uewHeše@He Ùee ceesyeeFue ceW mesJe LeeR Ùee efouueer ceW Iej Hej neWieer. kegâÚ mecePe ceW veneR Dee jne keäÙee nes ieÙee. - uewHeše@He HeemeJe[& mes ner Kegueles nQ Ùee Jewmes ner? Gmeves DeHeveer šwefkeävekeâue peevekeâejer yeIeejer. - LeQkeâ iee@[, oesveeW uewHeše@He HeemeJe[& mes ner Kegueles nQ. - ceesyeeFue efkeâleves Les? - leerve. Fmemes Henues efkeâ Jen ceesyeeFue keâer mebKÙee kesâ yeejs ceW kegâÚ keâceWš keâjlee, ceQves Gmes Ùen keân keâj ÛegHe efkeâÙee efkeâ Ùes meye HeÇesHesâMeveue ]pe¤jleW nQ. Deye Gmeves DeHeves Heòes Keesues — DeeHekeâes DeHeveer efjHeesš& Gme mšsMeve Hej efueKeJeeveer ÛeeefnS peneb DeeHekeâes Ûeesjer keâe Helee Ûeuee. ceQves DeHeves ]iegmmess Hej keâeyet jKeles ngS Gmes yeleeÙee efkeâ cegPes Ûeueleer š^sve ceW yeerme efceveš Henues ner Ûeesjer keâe Helee Ûeuee Deewj Gmekesâ yeeo DeueJej pebkeäMeve ner Henuee mšsMeve DeeÙee nw Deewj nceves ÙeneR efjHeesš& efueKeJeeves kesâ efueS DeHeveer š^sve ÚesÌ[er nw. Ùen megveves kesâ yeeo Jen Skeâ Heue kesâ efueS ®keâe Deewj veÙee ]Heâjceeve megvee efoÙee — osefKeS nce ÛeenWies Deewj Hetjer keâesefMeMe Yeer keâjWies keâer DeeHekeâe meeje meeceeve DeeHekeâes mener meueecele efceue peeÙes Deewj Ûeesj keâes me]pee Yeer efceues uesefkeâve oes Skeâ yeeleW DeeHekeâes yelee otb. Henueer lees DeeHekeâer Fme Ûeesjer kesâ yeejs ceW ]Keyej DeYeer LeesÌ[er ner osj ceW JeeÙejuesme mes Fme ¤š kesâ meYeer LeeveeW Deewj mšsMeveeW Hej Ûeueer peeÙesieer. DeeHekeâer keâF& Ûeer]peW nQ. uewHeše@He, kewâcejs, ceesyeeFue, keâe[& Je]iewjn. Ûeesj Deece leewj Hej oes Ûeej efove "nj keâj meeceeve yesÛeves efvekeâueles nQ. Heme& Deewj Gmekeâe meeceeve meyemes Henues FOej-GOej HeWâkeâles nQ Hewmes efvekeâeueves kesâ yeeo. neb, ceesyeeFue keâce mes keâce Skeâ cenervee Fmlesceeue veneR keâjles. Gmekesâ yeeo ner efmece keâe[& efvekeâeue keâj ceesyeeFue ef"keâeves ueieeles nQ. uesefkeâve Hegefueme kesâ Yeer keâF& lejer]kesâ nesles nQ DeHeves keâece keâjves kesâ Deewj Ûeesj hekeâÌ[ves kesâ. Ûeesjer kesâ ceeue Hej efve]ieen jKeves kesâ. Ûeesj kesâ yeejs ceW Ùee DeeHekesâ meeceeve keâer ]Keyej efceueles ner DeeHekeâes Ùeneb meeceeve keâer HenÛeeve kesâ efueS yegueeÙee peeÙesiee. Ùen yegueevee keâF& yeej Deewj leye lekeâ neslee jnsiee peye lekeâ DeeHekeâe meeje meeceeve ve efceue peeÙes. leÙe nw meeceeve keâF& peien yesÛee peeÙesiee Deewj leYeer Gmekesâ hekeâÌ[s peeves keâer Gcceero yevesieer. Deye DeeHe yeleeÙeW efkeâ keäÙee DeeHekesâ efueS yeej-yeej efouueer mes Ùeneb Deevee nes HeeÙesiee. yeele efme]He&â JeneR ]Kelce veneR nesleer. Hegefueme kesâ jesue kesâ yeeo Deoeuele keâer keâej&JeeF& Ûeueleer nw.

179 peveJejer-petve 2014

yejeceo nesves kesâ yeeo Yeer DeeHekeâes DeeHekeâe meeceeve Hegefueme veneR os mekeâleer. Ùen keâece Deoeuele kesâ DeeosMe kesâ yeeo neslee nw. Gvekeâer uebyeer HeÇesmesme Ûeueleer nw. ceQ kegâÚ keânleer Fmemes Henues ner Gmeves cegPes šeskeâles ngS keâne — ceQ DeeHekeâes nleeMe Ùee efvejeMe veneR keâj jne. cesjer Hetjer yeele megve ueerefpeS Henues efHeâj DeeHe DeHeveer yeele keânvee. - lees Fmekeâe celeueye DeeHe Fme Ûeesjer keâer efjHeesš& veneR efueKe jns? - mee@jer cew[ce, DeeHe ]ieuele mecePe jner nQ. DeeHekeâer efjHeesš& efueKeer peeÙesieer Deewj ]pe¤j efueKeer peeÙesieer uesefkeâve ceQ DeeHekesâ Yeues kesâ efueS DeeHekeâes yeleevee Ûeenlee ntb efkeâ š^sve kesâ Deeef]Kejer mšsMeve Hej Yeer efjHeesš& efueKeJeeÙeWieer lees Yeer efueKeer peeÙesieer Deewj Gme Hej Yeer Jewmes ner SkeäMeve nesiee pewmes Ùeneb Hej efjHeesš& efueKeves mes nesiee. yeme Jeneb efjHeesš& efueKeeves mes DeeHekeâes yeej-yeej Ùeneb Deeves keâer ]pencele veneR G"eveer HeÌ[sieer. cesjs efueS Ùen veÙee Sbieue Lee. ceQ kegâÚ meesÛe veneR Hee jner Leer. Jewmes Yeer Deye ceQ Keeueer neLe Leer Deewj osKee peeÙes lees cesjs Heeme Deye efouueer peeves keâe efškeâš Yeer veneR Lee. mšsMeve mes Iej peeves kesâ efueS Dee@šes kesâ Hewmes Yeer veneR Les. Helee veneR keâye lekeâ Ùes neuele Ûeueves Jeeueer Leer. ceQves efJeefHeve keâer lej]Heâ osKee Lee. Gmeer ves Hegefueme Jeeues mes HetÚe Lee — leye GHeeÙe keäÙee nw? efouueer Jeeues efjHeesš& efueKeWies keäÙee? Jes Yeer lees DeeHekeâer lejn Henuee meJeeue Ùener HetÚWies efkeâ Ûeesjer keâe Helee Ûeueles ner Deieues mšsMeve Hej efjHeesš& keäÙeeW veneR efueKeJeeÙeer. DeeHe jepemLeeve ceW ngF& Ûeesjer keâer efjHeesš& jepemLeeve ceW veneR efueKe jns lees Jes jepemLeeve keâer Ûeesjer keâer efjHeesš& efouueer ceW keäÙeeW efueKeves ueies? yeerÛe ceW nefjÙeeCee Yeer Deeves Jeeuee nw. - Deewj kegâÚ? - keäÙee DeeHekeâes veneR ueielee efkeâ Ûeesjer keâer peien mes DeeHe ]pÙeeoe ve]peoerkeâ nQ Deewj DeYeer Ûeesjer ngS ]pÙeeoe Je]keäle Yeer veneR ngDee nw. efouueer peekeâj efjHeesš& efueKeJeeves keâe celeueye Jeejoele keâer peien mes otjer Deewj Skeämeš^e šeFce? Fleveer osj ceW Hegefueme Jeeuee Henueer yeej cegmkegâjeÙee Lee — DeeHekeâer oesveeW yeeleW mener nQ. Fme ¤š Hej Ùen Henueer Ûeesjer veneR nw. keâF& yeej vee@Le& mes Deeves Jeeueer ieeefÌ[ÙeeW ceW Yeer Ûeesjer nes peeleer nw lees efjHeesš& jepemLeeve ceW ner efueKeer peeleer nw. leYeer efJeefHeve ves Deieuee meJeeue HetÚ efueÙee — lees efouueer ceW efjHeesš& efueKeJeeves keâe nceW ]HeâeÙeoe Ùen nesiee efkeâ nceW yeej-yeej peebÛe kesâ efmeueefmeues ceW Ùeneb veneR Deevee HeÌ[siee. - peer DeeHeves mener mecePee. Hegefueme Jeeuee Deye mebleg<š

keâneveer efJeMes<eebkeâ


ve]pej Dee jne Lee. - Skeâ meJeeue Deewj. efJeefHeve Deye meejer lemeuueer keâj uesvee Ûeenlee Lee. - peer keâefnS. - efouueer Jeeues Fme efjHeesš& keâe keäÙee keâjWies, celeueye Jes efouueer ceW peebÛe kewâmes keâjWies peyeefkeâ Ûeesjer jepemLeeve ceW ngF& nw? Deye Hegefueme Jeeuee LeesÌ[e nkeâueeÙee — Jes ojDemeue Fme ¤š Hej Ûeesjer keâer Iešvee kesâ yeeo kesâ meYeer mšssMeveeW Hej efjHeesš& keâer keâe@Heer YespeWies. - "erkeâ, lees Fmekeâe celeueye Gmekeâer keâe@Heer peebÛe kesâ efueS DeeHekesâ Heeme Yeer DeeÙesieer. Deye Hegefueme Jeeuee efIej Ûegkeâe Lee — neb, DeeÙesieer lees mener. - Deewj efveÙeceevegmeej DeeHekeâe mšsMeve ner Ûeesjer keâe Helee ueieves kesâ yeeo Henuee mšsMeve HeÌ[lee nw. Deye Gmekesâ Heeme keâesF& peJeeye veneR Lee. efJeefHeve Gme Hej ÛeÌ{ yew"e — Deewj DeeHe nceejer ner HejsMeeveer yeÛeeves kesâ efueS keân jns Les efkeâ nce efjHeesš& efouueer ceW efueKeJeeÙeW. DeeHe lees efouueer ceW mejeÙe jesefnuuee mšsMeve kesâ jsueJes Hegefueme FbÛee]pe& mes nceejer yeele Yeer keâjJee jns Les. no nw. uesefkeâve DeeHeves Ùen veneR yeleeÙee efkeâ Jeneb mes efjHeesš& DeeHe ner kesâ Heeme JeeefHeme Deeveer nw. Deye ceQ mecePeer Leer efkeâ Ùen meeje veeškeâ efjHeesš& efueKeves mes yeÛeves kesâ efueS Lee. ceQ Ùen meesÛe keâj Yeer keâebHe ieÙeer Leer efkeâ Deiej nce Fmekeâer yeele ceeve keâj efouueer Ûeues ieÙes nesles lees efkeâleveer HejsMeeveer nesleer. yesMekeâ He$ekeâej peeve keâj efjHeesš& efueKe ueer peeleer uesefkeâve Jener efjHeesš& Deeef]Kej ÙeneR Yespeer peeleer. Fme meejer keâej&JeeF& ceW meceÙe yejyeeo neslee mees Deueie. Deye Jener mceeš& HegefueefmeÙee DeebÙe-yeebÙe leke&â osves ueiee. mšeHeâ keâer keâceer keâe jesvee jesves ueiee. Deye efJeefHeve ves keâÌ[keâ DeeJee]pe ceW keâne — efueefKeS nceejer S]HeâDeeFDeej Deewj oerefpeS nceW Gmekeâer Skeâ keâe@Heer. Leevee FbÛee]pe& ce]peyetjve cegbMeer peer mes yeesuee — FvnW ]keâe]iepe Deewj keâeye&ve os oerefpeS Deewj efjHeesš& ues ueerefpeS. ceQ peje Skeâ SmeHeer meenye kesâ Heeme pee jne ntb. yegueeJee DeeÙee nw. Jewmes Yeer yengle osj nes ieÙeer nw. Deye Gme Hej ÛeÌ{ yew"ves keâer yeejer cesjer Leer. Gmekeâe jemlee jeskeâ keâj KeÌ[er nes ieÙeer — nceW efjHeesš& veneR efueKeeveer nw yeefukeâ S]HeâDeeFDeej efueKeJeeveer nw. nceW S]HeâDeeFDeej keâer keâe@Heer ner ÛeeefnS. jemlee jeskesâ peeves mes Jen efÛeÌ{ ieÙee — Gmemes DeeHekeâes

keâneveer efJeMes<eebkeâ

keäÙee ]Heâke&â HeÌ[lee nw. nce efjHeesš& efueKe lees jns nQ. SkeäMeve Yeer ueWies ner. ceQves Gmeer keâer mšeFue ceW peJeeye efoÙee — Flevee lees cegPes Yeer Helee nw Deewj yee]keâer DeeHekesâ keâece keâjves kesâ lejer]kesâ mes Helee Ûeue ieÙee nw efkeâ Fmemes ]Heâke&â nceW veneR DeeHekeâes HeÌ[lee nw. DeeHe ncemes Ùener efueKeJeevee ÛeenWies efkeâ š^sve ceW cesje meeceeve Kees ieÙee nw. Flevee lees cegPes Yeer Helee nw efkeâ meeos ]keâe]iepe Hej efueKeer Fme efjHeesš& kesâ keâesF& ceeÙeves veneR nesles. DeeHekeâes Gme Hej keâesF& SkeäMeve veneR uesvee neslee. cesje yengle ]keâerceleer meeceeve Ûeesjer ngDee nw Deewj nce DeeHekesâ Heeme ceoo ceebieves ner DeeÙes nQ. nce Ùeneb mes S]HeâDeeFDeej efueKeJeeÙes efyevee veneR peeÙeWies. ceQ peve&efuemš ntb Deewj keâece keâjJeeves kesâ lejer]kesâ nceW Yeer efmeKeeÙes ieÙes nQ. Jewmes Yeer DeeHe nceeje Hetje Skeâ Iebše yejyeeo keâj Ûegkesâ nQ. Gmeves peeles peeles cegbMeer keâes neLe mes FMeeje efkeâÙee Deewj les]peer mes efvekeâue ieÙee. cegbMeerpeer ves keâce mes keâce oes Iebšs ueieeÙes S]HeâDeeFDeej efueKeves ceW. Skeâ lejn mes efJeefHeve ves ner meeje keâece efkeâÙee. meeos ]keâe]iepe Hej Gmes efueKe-efueKe keâj meejer yeeleW yeleeÙeeR efpemes Gmeves jefpemšj ceW keâe@Heer efkeâÙee. peye lekeâ S]HeâDeeFDeej keâer keâe@Heer nceW efceueleer, oesHenj nes Ûegkeâer Leer. meeLe ceW yeerme efnoeÙeleW — Menj ÚesÌ[ keâj cele peeÙeW. ueieeleej mebHeke&â ceW jnW. keâYeer Yeer yegueeÙee pee mekeâlee nw. DeHevee keâebšwkeäš vebyej ÚesÌ[ peeÙeW. DeYeer DeHeves vebyej yueekeâ ve keâjJeeÙeW Deewj DeHeves KeesÙes vebyejeW Hej yeej-yeej ]Heâesve keâjkesâ osKeleer jnW. keâYeer Fbies]pe efceues lees nceW yeleeÙeW. cepes keâer yeele, cegbMeer ves Leeves keâe vebyej Yeer veneR efoÙee Lee. Henues lees Jen jsueJes Jeeuee vebyej oskeâj ner šeuevee Ûeenlee Lee uesefkeâve peye efJeefHeve ves keâne efkeâ nce jsueJes Jeeues vebyej Hej yeele ner kewâmes keâj mekeâles nQ leye pee keâj Gmeves Leeves keâe vebyej efoÙee Le. efJeefHeve Deye yengle mes]Heâ iesce Kesue jne Lee. DeHeves ceesyeeFue mes Gme vebyej Hej Skeâ yeej ]Heâesve keâjkesâ Ûewkeâ keâj efueÙee efkeâ nceW mener vebyej efoÙee ieÙee nw. ef]Heâueneue efjHeesš& ceW efJeefHeve keâe ner vebyej efueKeJeevee HeÌ[e Lee. nceW pees efnoeÙeleW efieveJeeÙeer ieÙeer LeeR, Jes meejs keâece Hegefueme kesâ Les pees nceW keâjves Les Deewj pees efnoeÙele ]peceevele Hej Útšs ÛeesjeW keâes oer peeleer nw, efkeâ Menj ÚesÌ[keâj ve peeÙeW, Jen nceW oer ieÙeer Leer. yeme, nceW Ùener veneR keâne ieÙee efkeâ Ûeesj keâes hekeâÌ[ keâj Yeer ues DeeÙeW Deewj Gvekesâ nJeeues keâj oW. Deye cesjs Heeme keâjves keâes keâesF& keâece veneR Lee uesefkeâve DeÛeevekeâ ner ceQ yengle efye]peer nes ieÙeer Leer. Iej Hej Skeâ Hegjevee ceesyeeFue HeÌ[e Lee, eq]Heâueneue Gmeer ceW Skeâ veÙee efmece keâe[&

peveJejer-petve 2014 180


[euekeâj Jen vebyej DeueJej kesâ Leeves ceW o]pe& keâjJee efoÙee Lee. mebÙeesie mes peye leerveeW ceesyeeFue ]Kejeros ieÙes Les lees JeW[j mes ner Gvekesâ DeeFJeer vebyej veesš keâjJee efueÙes Les. leye Helee veneR Lee efkeâ Ùes DeeFJeer vebyej efkeâleves keâece Deeves Jeeues Les. ceQves Hegefueme keâes Ùes vebyej Yeer os efoÙes Les. neueebefkeâ DeueJej kesâ Hegefueme Leeves mes mebHeke&â keâjvee Flevee Deemeeve veneR neslee Lee. keâYeer vebyej ve efceuelee lees keâYeer [Ÿetšer Hej yew"s Hegefueme Jeeues keâes cesjs kesâme kesâ yeejs ceW kegâÚ Yeer Helee ve neslee. nj yeej meejer yeeleW yeleeveer HeÌ[leeR. keâF& yeej DeeOee–DeeOee Iebše lekeâ nesu[ keâjeÙee peelee Deewj keâesF& peJeeye ve efceuelee. Deye neuele Ùen Leer efkeâ cegPemes keâesF& ]Heâesve Hej yeele veneR keâj mekeâlee Lee Deewj cesjs Heeme efkeâmeer keâe vebyej ner jne veneR Lee. Hetjer ogefveÙee mes keâš peeves keâer-meer neuele nes ieÙeer Leer. Hegefueme keâer meueen Leer efkeâ peye lekeâ DeeHekesâ ceesyeeFue š^wkeâ ve nes peeÙeW, ceQ Jener vebyej ve uetb. ce]peyetjve ceQves ]Hesâmeyegkeâ Deewj F&cesue kesâ ]peefjÙes meYeer Heeefš&ÙeeW, oesmleeW Deewj HeefjefÛeleeW mes keân efoÙee Lee efkeâ cesjs leerveeW vebyej Ûeesjer nes Ûegkesâ nQ Deewj cesjs Heeme efkeâmeer keâe Yeer vebyej veneR nw. meye ueesie cegPes DeHevee vebyej oW Ùee cesjs veÙes vebyej Hej keâe@ue keâjW. Deye F&cesue Yespeves Ùee Ûewkeâ keâjves kesâ efueS meeFyej kewâ]Hewâ Ùee oesmleeW kesâ Ùeneb peevee HeÌ[lee Lee. DeYeer veÙee uewHeše@He ]Kejerovee efkeâmeer SsÙÙeeMeer mes keâce veneR Lee. cesjer ef]keâmcele DeÛÚer Leer efkeâ peye lekeâ ceQ DeHeves [sefyeš keâe[& Deewj ›esâef[š keâe[& yuee@keâ keâjJeeleer, Gvemes keâesF& Mee@efHebie veneR keâer ieÙeer Leer. Fmekeâe celeueye Ûeesj meÌ[keâ ÚeHe Ûeesj ner jne nesiee Deewj keâe[& Fmlesceeue keâjves keâer efnccele veneR pegše HeeÙee nesiee. Hetjs mše@Heâ keâer mesuejer yee]keâer Leer Deewj ceQ kegâÚ veneR keâj Hee jner Leer. SpeWmeer keâes ceQves Ûeesjer kesâ yeejs ceW yelee efoÙee Lee uesefkeâve Jeneb mes DeYeer lekeâ efkeâmeer lejn keâe DeeMJeemeve veneR DeeÙee Lee. ceQves mebosMe efYepeJeeÙee Lee efkeâ Deiej Jes kegâÚ Hebâ[dme os oW lees ef]HeâuceW jerMetš keâjves kesâ yeejs ceW meesÛe mekeâleer ntb. Fmemes cesjer Hebâmeer ngF& j]keâce efvekeâueves keâer Gcceero yebOeleer Leer. mebÙeesie mes ef]Heâuce keâer efm›eâHš Deewj otmejer ef[šsume efJeefHeve kesâ uewHeše@He ceW efceue ieÙes Les. Fme ef]Heâuce keâer kegâÚ Hegâšs]pe Yeer efceue ieÙeer Leer. cesjs Heeme DeHeveer yeveeÙeer ef]HeâuceW Yeer lees veneR yeÛeer LeeR efkeâ GvnW ner yesÛe keâj kegâÚ Hewmes pegše uesleer. kegâÚ oesmle Les efpevekesâ Hewmes cesjer ef]HeâuceeW ceW ueieles ner jnles Les. FvJesmšceWš Ùee Heeš&vejefMeHe kesâ ¤He ceW. cesjer neuele osKe keâj meye ÛegHe Les yeefukeâ cesjer Úesšer-ceesšer ]pe¤jleeW kesâ efueS ceoo Yeer keâj jns Les uesefkeâve yeÌ[s HesceWš peme kesâ leme KeÌ[s Les Deewj cesjer veeRo njece efkeâÙes ngS Les.

181 peveJejer-petve 2014

ceve Hej yengle yeesPe Lee Gve efoveeW. DeHeveer lekeâueer]HeWâ efkeâmeer mes MesÙej keâjvee Ûeenleer Leer uesefkeâve efkeâmeer keâer efve]ieen ceW ueuuet ueeue Yeer veneR yevevee Ûeenleer Leer. yesMekeâ ueeHejJeener nes Ûegkeâer Leer Deewj Gmekeâe ]KeeefceÙeepee Yegiele Yeer jner Leer uesefkeâve nj keâesF& cegPes Gmekesâ efueS GHeosMe os Ùee uewkeäÛej efHeueeÙes, Ùes ceQ ieJeeje keâjves keâes lewÙeej veneR Leer. ceQ Gme jele meeFyej kewâ]Hesâ ceW ieÙeer Leer lees ]Hesâmeyegkeâ Hej cegbyeF& ceW jn jner cesjer oesmle efmecejve Dee@veueeFve efceue ieÙeer Leer. ceQves Gmes Hetje ef]keâmmee yeleeÙee Lee. yeleeÙee efkeâ cesjs Heeme DeYeer veÙee vebyej veneR nw, Jen DeHevee ceesyeeFue vebyej os os. Jen Fme neomes keâes megve keâj yesno HejsMeeve nes ieÙeer Leer Deewj Gmeves nj lejn keâer ceoo keâer HesMekeâMe keâer Leer. cegPemes keâmece ueer Leer Gmeves efkeâ kegâÚ Yeer ]pe¤jle nes lees ceQ Gmemes keântb. yeQkeâ ceW Hewmes š^ebmeHeâj keâjves kesâ efueS cesje yeQkeâ SkeâeGbš vebyej lekeâ ceebie efueÙee Lee. peye ceQves yeleeÙee efkeâ ]pe¤jle nesieer lees Gmeer mes Deewj efme]He&â Gmeer mes keântbieer lees Gmeves Skeâ Deewj HeÇmleeJe jKe efoÙee Lee – legcnejs uewHeše@He Yeer lees ieÙes nQ. cesjs Heeme Skeâ Skeämeš^e jKee nw. neue ner ceW veÙee ]Kejeroe nw neueebefkeâ Hegjeves mes Yeer "erkeâ keâece Ûeue ner jne Lee. ceQ kegâefjÙej keâj osleer ntb. Fmekesâ efueS lees cevee ceve keâjvee. yesMekeâ cegPes uewheše@He keâer yesno ]pe¤jle Leer Deewj ceQ veÙee uewHeše@He ]Kejeroves keâer neuele ceW veneR Leer, efHeâj Yeer ceQ Gmemes Flevee yeÌ[e Denmeeve uesves kesâ efueS

keâneveer efJeMes<eebkeâ


]Kego keâes lewÙeej veneR keâj Hee jner Leer. Deeef]Kej ]Hesâmeyegkeâ øeWâ[ ner lees Leer efpememes ve keâYeer efceueer Leer Deewj ve keâYeer efceueves keâer mebYeeJevee ner ve]pej Deeleer Leer. Ûewš ]Kelce nesles ner Gmeves cesjs veÙes vebyej Hej ]Heâesve efkeâÙee Lee Deewj Henueer yeele Ùener keâner Leer efkeâ kegâÚ keâece ve nes lees cet[ yeoueves kesâ efueS cegbyeF& ner Ûeueer DeeDees. ÛeW]pe Yeer nes peeÙesiee Deewj efHeâj legcnejs efueS Ùeneb keâece keâer keâesF& keâceer veneR jnsieer. jnves kesâ efueS cesje Iej nw ner mener uesefkeâve ceQves ner cevee keâj efoÙee Lee efkeâ jes]peevee ner Hegefueme kesâ cewmes]pe keâe Fble]peej jnlee nw. Jeneb kesâ Ûekeäkeâj Yeer keâešves HeÌ[les nQ. Helee veneR keâye cesjs keâece keâe yegueeJee Dee peeÙes. efmecejve mes yeele keâjves Hej DeHeves DeeHe Hej ieJe& nes DeeÙee Lee efkeâ H] esâmeyegkeâ ves nceejs efueS efkeâleveer K] etyemetjle ogevf eÙee keâer efKeÌ[keâer Keesue oer nw Jejvee efmecejve pewmeer oesmle kewâmes efceueleer cegPes. Ùeneb efkeâmeer peevekeâej Ùee oesmle ves keâYeer veneR keâne efkeâ cesje Hegjevee uewHeše@He Ùee Hegjevee ceesyeeFue ner jKe uees kegâÚ efove kesâ efueS.

Deeies YetKe nÌ[leeue Hej yew" peeTb. oes cenerves nes Ûegkesâ Les Deewj nj efove yeerleves kesâ meeLe meeceeve JeeefHeme efceueves keâer Gcce]eroW keâce nesleer pee jner LeeR. FOej keâesF& veÙee keâece efceue veneR jne Lee. lekeâueer]Heâ Ùen Yeer Leer efkeâ Deye lekeâ Hetjer ef]peboieer efkeâmeer kesâ DeOeerve keâece efkeâÙee veneR Lee Deewj Deye Ssmes ner keâece efceue jns Les. Hegjevee keâece Hetjs keâjves kesâ ve lees meeOeve Les Deewj ve ner Glmeen. DeHeves DeÛÚs efoveeW ceW ceQves ]Ketye Hewmes keâceeÙes Les lees Hešvee ceW Skeâ Iej ]Kejeroe Lee. Deye Gmes yesÛeves keâer veewyele Dee ieÙeer Leer. pees ef]HeâuceW Hetjer keâj Ûegkeâer Leer, Jes oesyeeje Metš keâjveer HeÌ[leeR Ùee Gvekesâ efueS pees S[Jeebme ues jKee Lee, Jen ueewševee Lee. kegâÚ keâece Ssmes Yeer Les efpevekesâ efueS Heeš& HesceWš Dee Ûegkeâe Lee Deewj keâece Meg¤ keâjvee Lee. oesveeW ner lejn kesâ keâece keâjves keâer FÛÚe ner veneR jner Leer. osveoeefjÙeeb ueeKeeW ceW LeeR Deewj uesveoeefjÙeeb GbieefueÙeeW Hej efieveer pee mekeâleer LeeR. ]Heäuewš yengle veg]keâmeeve ceW yesÛevee HeÌ[e Lee uesefkeâve kegâÚ no lekeâ keâ]pex Glej ieÙes Les. yee]peej ceW DeHeveer meeKe yeveeÙes jKeves kesâ efueS Ssmee keâjvee ]pe¤jer Lee.

yeeo ceW peye cesjs Skeâ ueeskeâue oesmle keâes Helee Ûeuee Lee efkeâ cegbyeF& ceW jnves Jeeueer cesjer Skeâ ]Hesâmeyegkeâ øeWâ[ DeHevee uewHeše@He cegPes ketâefjÙej keâjves kesâ efueS lewÙeej yew"er nw lees Jen nbmee Lee — cele Ûetkeâes Ûeewneve. ueHekeâ uees. Deepekeâue Ssmes yesJeketâ]Heâ efceueles keâneb nQ. cegPes Gmekeâer yeele megve keâj yesno lekeâueer]Heâ ngF& Leer efkeâ Deepekeâue F&ceeveoej nesvee Deewj Devepeeve Deeoceer keâer ceoo kesâ efueS Deeies Deevee Yeer yesJeketâ]Heâer ceevee peeves ueiee nw. Mece& Yeer DeeÙeer Leer efkeâ Skeâ Ùes nQ pees ceoo keâjves Jeeueer ]Hesâmeyegkeâ øeWâ[ keâes yesJeketâ]Heâ yelee jns nQ Deewj cegPes ve Ûetkeâves keâer meueen os jns nQ peyeefkeâ keâce mes keâce ome yejme mes cesjs HeefjefÛele nQ uesefkeâve keâYeer Ùes veneR meseÛee efkeâ n]peej oes n]peej ®HeÙes ner GOeej ner os oW Ùee Gvekesâ Dee@ef]Heâme efceueves DeeÙeer ntb lees Skeâ keâHe keâe@Heâer ner efHeuee oW. yeeo ceW yesMekeâ ceQves efmecejve mes Ùen Pet" yeesuee Lee efkeâ cesje veÙee ›esâef[š keâe[& Dee ieÙee nw Deewj ceQves keâe[& Hej veÙee uewHeše@He ues efueÙee nw. uewHeše@He uesves mes ]pÙeeoe ]pe¤jer DeHeveer šerce keâer mesuejer osvee Lee Deewj peneb mes Yeer LeesÌ[s mes HewmeeW keâe Fble]peece neslee, ceQ keâ]pe& Gleejleer. Heme&veue keâece lees kegâÚ oesmleeW kesâ Deeef]Heâme pee keâj Ùee meeFyej kewâ]Hesâ pee keâj Ûeue ner jne Lee.

Fme yeerÛe ceQ Henues ner efove mes DeHeveer [Ÿetšer ueieeleej efveYee jner Leer. cesje Skeâ ner keâece Lee. efove ceW keâF&–keâF& yeej Ûeesjer ieÙes leerveeW ceesyeeFueeW kesâ vebyeme& efceueevee. MeeÙeo Ûeesj keâYeer ]ieueleer mes ]Heâesve G"e ner ues Ùee cesjs efkeâmeer Yeer ceesyeeFue mes efkeâmeer mes yeele keâj jne nes Deewj vebbyej Fbies]pe Dee jne nes. Jewmes Yeer peye lekeâ DeHeveer meYeer Heeefš&ÙeeW keâes ve yeleeÙee peeÙes, meYeer Gve vebyejeW Hej ner ]Heâesve keâjles jnves Jeeues Les. Skeâ yeej Yeer Ûeesj ves ceesyeeFue SšW[ keâj efueÙee lees Hegefueme keâer meeFyej yeÇebÛe kesâ efueS Gmekeâer ueeskesâMeve Helee keâjvee Deemeeve nes peelee nw. oes yeej Ssmee ngDee efkeâ cesje Skeâ ceesyeeFue ueieeleej Skeâ Iebšs lekeâ Fbies]pe Deelee jne. Jen cesje meyemes ]keâerceleer ceesyeeFue Lee. ceQves legjble Hegefueme keâes Fme yeejs ceW yeleeÙee Lee. GvneWves Fme yeele keâes veesš keâj efueÙee Lee Deewj cegPes DeeMJemle efkeâÙee Lee efkeâ ceQves Gvekeâe keâece Deemeeve keâj efoÙee nw. Deye Ûeesj keâe Helee ueieevee Deemeeve nes peeÙesiee. Fmekesâ yeeo Yeer keâF& efove lekeâ Jeneb mes cegPes keâesF& yegueeJee veneR DeeÙee Lee Deewj ]Heâesve keâjves Hej meblees<epevekeâ peJeeye ve efceuelee. Skeâ yeej efHeâj ceQ Leer Deewj nleeMee Leer.

efouueer mes Deye cesje ceve GÛeš Ûegkeâe Lee. keâece kegâÚ Lee veneR Deewj Hegefueme keâesF& ceoo veneR keâj jner Leer. efme]He&â DeeMJeemeve Les pees nj yeej oesnjeÙes peeles Les. ceQ mejkeâej ceW, ceb$eeueÙeeW ceW Deewj Hegefueme ceW DeHeves meejs mebHeke&â KešKeše Ûegkeâer Leer. yeme Deye Skeâ ner GHeeÙe yee]keâer Lee efkeâ DeueJej pee keâj jsueJes Hegefueme Leeves kesâ

leYeer kegâÚ ner efove kesâ Deblejeue Hej cesjs leerveeW ceesyeeFue ]HeâesveeW kesâ efyeue DeeÙes Les. ceQves ueHekeâ keâj efyeue Keesues Les Deewj keâer ieÙeer keâe@ue Deewj jesefcebie kesâ yÙeewjs peebÛes Les. oes ceesyeeFueeW mes Ûeesjer keâer leejer]Ke kesâ yeeo keâesF& keâe@ue veneR keâer ieÙeer Leer uesefkeâve cesjs meyemes cenbies Jeeues mewcemebie kesâ ceesyeeFue mes oes efove ceW Skeâ

keâneveer efJeMes<eebkeâ

peveJejer-petve 2014 182


ner vebyej Hej Fkeäkeâerme keâe@ue efkeâÙes ieÙes Les. ceQves DeHeveer [eÙejer Ûeskeâ keâer. Ùes Jener Deewj Gmekesâ yeeo Jeeueer leejer]Ke Leer peye ceQves Hegefueme keâes ceesyeeFue Fbies]pe efceueves keâer ]Keyej oer Leer. ceQves legjble efJeefHeve keâes yegueJeeÙee Lee. efyeue mšsšceWš osKeves kesâ yeeo Gmes Yeer Ùe]keâerve nes Ûeuee Lee efkeâ Fme vebyej kesâ ]peefjÙes ]pe¤j Ûeesj lekeâ HengbÛee pee mekeâlee nw. Deeef]Kej keâesF& Debpeeve Deeoceer keâes oes efove ceW 21 yeej ]Heâesve veneR keâjlee Deewj kegâÚ yeej lees Skeâ-Skeâ Iebšs lekeâ yeele keâer ieÙeer Leer. leYeer efJeefHeve keâes kegâÚ Ùeeo DeeÙee Lee Deewj Gmeves DeHevee ceesyeeFue efvekeâeue keâj Ùen vebyej DeHeves ceesyeeFue ceW ]Heâer[ efkeâÙee Lee. efJeefHeve kesâ Ûesnjs Hej Ûecekeâ Dee ieÙeer Leer. peye HetÚe ceQves lees Gmeves DeHevee ceesyeeFue cesjs Deeies keâj efoÙee Lee. m›eâerve Hej veerÛes keâer lej]Heâ Skeâ veece Ûecekeâ jne Lee — meg<ecee Hejerkeâ. peÙeHegj meke&âue. meeLe ceW ceesyeeFue kebâHeveer keâe veece. peye ceQves HetÚe efkeâ Ùen keäÙee nw lees Gmeves yeleeÙee Lee — Skeâ mee@]HeäšJesÙej nw – š^Ò keâe@uej. cesjs ceesyeeFue ceW nw. Fmemes efkeâmeer Yeer vebyej kesâ Ùet]pej, ueeskesâMeve Deewj meefJe&me kebâHeveer keâe Helee Ûeue mekeâlee nw. Deye Ùen lees Helee Ûeue ieÙee nw efkeâ Fme vebyej Hej keâesF& ueÌ[keâer nw. ]pe¤j Ûeesj keâer ieue& øeWâ[ nesieer. ueeskesâMeve kesâ yeejs ceW kegâÚ keân veneR mekeâles keäÙeeWefkeâ peÙeHegj meke&âue ceW DeemeHeeme kesâ oes leerve meew efkeâceer kesâ Iesjs kesâ meejs vebyej Dee peeles nQ. MeeÙeo Gmekeâer ceesyeeFue kebâHeveer kesâ keâmšcej kesâÙej meWšj mes kegâÚ Deewj Helee Ûeue mekesâ. Ùen nceejs kesâme kesâ efnmeeye mes yengle yeÌ[e keäuet Lee pees DeÛeevekeâ nceW Iej yew"s efceue ieÙee Lee. Deye meg<ecee Hejerkeâ keâer ueeskesâMeve Helee keâjveer yee]keâer Leer efpememes Helee Ûeue mekeâlee Lee efkeâ Ûeesj peÙegHej Ùee Gmekesâ DeemeHeeme kesâ efkeâme Menj keâe nw. nce ceesyeeFue kebâHeveer kesâ keâmšcej kesâÙej meWšj ieÙes Les uesefkeâve S]HeâDeeFDeej keâer keâe@Heer osKeves, cesje ]peve&efuemš keâe[& osKeves Deewj meejs leke&â megveves kesâ yeeo Yeer Jes nceW Flevee ner yeleeves kesâ efueS lewÙeej ngS Les efkeâ Jen vebyej efkeâme kebâHeveer keâe nw. Jes efpelevee yelee jns Les nce Henues mes ner Gmemes ]pÙeeoe peeveles Les. neueebefkeâ nce Deye Ùet]pej keâe veece Yeer peeveles Les Deewj Gme vebyej Hej ]Heâesve keâjkesâ kegâÚ Yeer yeele keâjkesâ nce Gmekeâe Helee HetÚ mekeâles Les uesefkeâve ]peje meer Yeer nÌ[yeÌ[er nceW Yeejer HeÌ[ mekeâleer Leer. Jewmes Yeer Hegefueme ves efHeÚues oes cenerves ceW DeHeveer lej]Heâ mes Skeâ Heòee lekeâ veneR efnueeÙee Lee. keâF& Ûekeäkeâj ueieeves kesâ yeeo Deewj Skeâ lejn mes efieÌ[efieÌ[eves kesâ yeeo Ùener Helee Ûeuee Lee efkeâ Fme yeele keâes GvneWves cesjer ]HeâeFue ceW o]pe& lees keâj efueÙee Lee uesefkeâve cesjs ceesyeeFue mes efkeâÙes ieÙes vebyejeW kesâ ceeefuekeâeW kesâ yeejs ceW Helee ueieeves kesâ efueS Deye lekeâ kegâÚ efkeâÙee veneR Lee. peye

183 peveJejer-petve 2014

efHeÚueer yeej DeueJej ieÙeer Leer lees ceQ DeHeves ]iegmmes Hej ]keâeyet ve jKe HeeÙeer Leer Deewj Skeâ lejn mes Hetje Leevee ner efmej Hej G"e efueÙee Lee. ceQ efÛeuuee jner Leer efkeâ ceQves DeeHekeâes Flevee yeÌ[e keäuet efoÙee Deewj DeeHe Gme Hej Deemeve efyeÚeÙes Fleves efove mes ÙeesieeYÙeeme ner keâj jns nQ. Jes ueesie Skeâ ceefnuee He$ekeâej Éeje Flevee yeÌ[e meerve ef›eâSš efkeâÙes peeves kesâ yeejs ceW meesÛe Yeer veneR mekeâles Les. yesMekeâ cesjer ]HeâeFue efvekeâeueer ieÙeer Leer. [sšdme osKes ieÙes Les. leye Hegefueme ves Skeâ ner Yeso Keesuee Lee efkeâ yee]keâer oesveeW ceesyeeFueeW kesâ efmece keâe[& yeoues pee Ûegkesâ nQ. ceQ nwjeve Leer efkeâ Fve oesveeW peevekeâeefjÙeeW kesâ efceueves kesâ yeeo Yeer Hegefueme kegâÚ veneR keâj jner Leer. ve lees Gmeves keâe@ue efkeâÙes ieÙes vebyej kesâ ceeefuekeâ keâe Helee peeveves keâer keâesefMeMe keâer Leer Deewj ve ner Ùen peeveves keâer ner ]pencele G"eÙeer Leer efkeâ efmece keâe[& yeoueves kesâ yeeo Deye Jes ceesyeeFue efkeâmekesâ Heeme nQ Deewj ce]]pes keâer yeele, keâF&–keâF& yeej HetÚves Hej Yeer cegPes keâesF& yeele veneR yeleeÙeer ieÙeer Leer. ceQ nwjeve Leer efkeâ Jes Flevee cenl]JeHetCe& megjeie oyeeÙes yew"s Les, Deye lekeâ kegâÚ keâece lees efkeâÙee neslee uesefkeâve cesjs Meesj ceÛeeves kesâ yeeJepeto kegâÚ Yeer veneR efkeâÙee ieÙee Lee. ceQ efouueer mes nj yeej DeueJej peeleer uesefkeâve Keeueer neLe ueewšvee HeÌ[lee. ceQ nj yeej efieÌ[efieÌ[eleer Deewj Jes nj yeej keâece keâjves kesâ DeHeves lejer]kesâ keâer ogneF& osles jnles. ceQves DevegjesOe keâjkesâ, efieÌ[efieÌ[e keâj, ]iegmmee nes keâj peleueevee Ûeene efkeâ ceQ DeeHekesâ keâece keâjves kesâ lejer]kesâ Hej Gbieueer veneR G"e jner. cesje [j Ùen nw efkeâ Skeâ-Skeâ efove cegPes FmeefueS Yeejer HeÌ[ jne nw efkeâ Deye lekeâ pewmes cesjs ceesyeeFue ef"keâeves ueieeÙes pee Ûegkesâ nQ, cesjs uewHeše@He Deewj ne[& ef[mkeâ keâneR ef"keâeves ueiee oer ieÙeeR lees Henuee keâece Ùener efkeâÙee peeÙesiee efkeâ GvnW Heâecexš efkeâÙee peeÙesiee Deewj cesje meeje keâece ]Kelce keâj efoÙee peeÙesiee. cesjer yejmeeW keâer cesnvele Skeâ ner efkeäuekeâ ceW Ûeueer peeÙesieer. uesefkeâve MeeÙeo Jes nceejs Henues efove kesâ JÙeJenej keâe yeouee ues jns Les. Deye nceves Ùener "erkeâ mecePee Lee efkeâ ceesyeeFue efyeue ueskeâj Gvekesâ efmej Hej pee yew"W. Deye Fme vebyej keâe meÛe nceejs Heeme Lee Deewj ]pe¤jle HeÌ[ves Hej nce Fme leg®He Ûeeue keâes Ûeue mekeâles Les. Jes Deiej ]Kego kegâÚ veneR keâjles lees nce ]Kego ner ]Heâesve keâjkesâ meg<ecee Hejerkeâ keâe Helee HetÚW Deewj Gmekesâ ]peefjÙes Ûeesj lekeâ HengbÛeW. ceQves efJeefHeve keâes Yeer meeLe Ûeueves kesâ efueS je]peer keâj efueÙee Lee. Jewmes Yeer Jen leye mes yesjes]peieej ner Lee Deewj Hetjs kesâme ceW ueieeleej cesjs meeLe yevee jne. š^sve ceW Ûeueles meceÙe ceQ ueieeleej Gve IešveeDeeW kesâ yeejs ceW Devegceeve ueiee jner Leer pees Deeies pee keâj nesves Jeeueer LeeR. Depeerye

keâneveer efJeMes<eebkeâ


yeele Leer efkeâ cegPes Ûeesj Hej lejme Dee jne Lee. ceQ Ûeenves ueieer Leer efkeâ Jen DeveHeÌ{ iebJeej, peeefnue Deewj keâece Ûeesj efvekeâues. pewmee cesjs [sefyeš Deewj ›esâef[š keâe[esË kesâ meeLe kegâÚ veneR efkeâÙee Lee Gmeves, yee]keâer meeceeve kesâ meeLe Yeer kegâÚ ve efkeâÙee nes. keâeMe, Jen kegâÚ Yeer yesÛe ve HeeÙes. cesje Helee ef"keâevee nw ner cesjs meeceeve ceW. Deekeâj meeje meeceeve os peeÙes Deewj efpeleves Ûeens Hewmes ues peeÙes. efHeâjewleer keâer lejn. ceQ kegâÚ Yeer veneR keântbieer. Ùee efHeâj kewâceje jKe ues, Hewmes jKe ues, keâe[& Gmekesâ efkeâmeer keâece kesâ veneR, ceesyeeFue jKe ues, yeme cegPes cesje yejmeeW keâer Fleveer cesnvele mes efkeâÙee ieÙee ]keâerceleer keâece ueewše os. ceQ ueieeleej [j jner Leer efkeâ keâneR Gmeves uewHeše@He ve yesÛe efoÙes neW Deewj ]Kejeroves Jeeues ves GvnWs Deeies yesÛeves kesâ efueS ]Heâe@cexš ve keâj efoÙee nes. Gmes yesMekeâ ne[& ef[mkeâ ceW kegâÚ Skeämeš^e mHessme efceue peeÙesieer uesefkeâve..... Ùen uesefkeâve ner leye mes cesjer peeve KeeÙes pee jne Lee. nceves efouueer mes Ûeueles meceÙe ner leÙe keâj efueÙee Lee efkeâ Fme yeej Hegefueme JeeueeW mes keâesF& yenme veneR keâjWies yeefukeâ DeHeveer lej]Heâ mes ceoo keâjves keâer ner HesMekeâMe keâjWies. nceW Helee Lee efkeâ nceejer Ùes efJeef]peš efveCee&Ùekeâ nesieer. yesMekeâ meeceeve ve efceues, Gmekeâe Helee ef"keâevee Deewj neuele kesâ yeejs ceW lees kegâÚ ve kegâÚ Helee Ûeuesiee ner. nce oesveeW ner Ùes ceeve keâj Ûeue jns Les efkeâ Ùes ueÌ[keâer ]pe¤j Ûeesj keâer ieue& øeWâ[ nesieer. keâesF& Skeâ Skeâ Iebšs Ùee oes efove ceW keâce mes keâce efkeâmeer oesmle mes lees yeele veneR keâjlee, efye]pevesme [erue keâer yeele Deueie nw. Hegefueme JeeueeW ves peye ceesyeeFue keâe efyeue osKee lees Deye Gvekesâ Heeme yeveeves kesâ efueS keâesF& yenevee veneR yeÛee Lee. Jewmes Yeer nceves Gvekeâe ner keâece Deemeeve efkeâÙee Lee. nceves GvnW DeHeveer lej]Heâ mes kegâÚ veneR yeleeÙee Lee efkeâ Ùen efkeâmekeâe vebyej nw. Jes MeeÙeo Henues Yeer Fme lejn keâe keâece keâj Ûegkesâ Les. Iebšs Yej ceW Hegefueme Jeeuee Hetjer ef[šsume ues DeeÙee Lee. ceQves efHeÇbš DeeGš osKevee Ûeene lees Gmeves ]keâe]iepe cesjs Deeies keâj efoÙee. nce mener Les — meg<ecee Hejerkeâ. GceÇ 21 yejme. ceQves cegbMeerpeer mes HetÚe — Deye keäÙee keâjWies? - keâjWies keäÙee, Hegâuesje peeÙeWies. Jeneb Úeskeâjer keâes Leeves yegueJeeÙeWies Deewj Ûeesj kesâ yeejs ceW HetÚWies. DeeHe ef]Heâefkeâj cele keâjes. Ùes nceeje ¤šerve keâece nw. - uesefkeâve ceQ kegâÚ Deewj meesÛe jner ntb Leevesoej meenye. Gmeves DeHeves neLe keâe keâece jeskeâ keâj cesjer lej]Heâ osKee. FMeejs mes cesjer yeele keâe celeueye HetÚe.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

- cesje celeueye Ùen efkeâmeer Yeer efuene]pe mes "erkeâ veneR nesiee efkeâ Hegefueme meerOes ueÌ[keâer kesâ Iej HengbÛe peeÙes Ùee ueÌ[keâer keâes Leeves yegueJeeÙee peeÙes. FmeceW Gme yesÛeejer keâe keäÙee ]keâmetj efkeâ Gmekeâe yee@Ùe øeWâ[ Ûeesj nw. nceW lees Gmekesâ ceeOÙece mes Ûeesj lekeâ ner lees HengbÛevee nw. Ùen keâece ueÌ[keâer kesâ Iej JeeueeW keâes efyevee yeleeÙes Ùee efyevee nes-nuuee ceÛeeÙes Yeer lees efkeâÙee pee mekeâlee nw. Úesšs Menj kesâ ceesnuues keâe ceeceuee "nje. Gmes yeoveece nesles osj veneR ueiesieer. - lees Gmemes keäÙee ]Heâke&â HeÌ[lee nw? nceW lees DeHevee keâece keâjvee nw. - ]Heâke&â he[lee nw YeFÙee. Jees Ûeesj ]pe¤j Fmekeâe yee@Ùe øeWâ[ nesiee. Helee veneR ueÌ[keâer keâes Gmekesâ Ûeesj nesves keâe Helee Yeer nw Ùee veneR. otmejs Deepekeâue ueÌ[efkeâÙeeb DeHeves Iej Hej yelee keâj yee@Ùe øeWâ[ LeesÌ[s ner yeveeleer nQ. - uesefkeâve nceW lees DeHevee keâece keâjvee ner nw. DeeHe ner kesâ kesâme ceW lees keâj jns nQ. - Ùener ceQ keân jner ntb efkeâ Hegefueme JeeueeW keâes osKe keâj ueÌ[keâer kesâ IejJeeueeW Deewj Deeme–HeÌ[esme ceW meyekeâes Helee Ûeue peeÙesiee efkeâ Skeâ Ûeesj Gmes ]Heâesve keâjlee nw. "erkeâ nw efkeâ nce Gme ueÌ[keâer mes Ûeesj kesâ yeejs ceW Helee ueieeves pee jns nQ uesefkeâve Ùen keâece nce ueÌ[keâer keâes yeoveece efkeâÙes efyevee Yeer lees keâj mekeâles nQ. - lees DeeHe ner yeleeDees nce keäÙee keâjW? yebo keâj oW kesâme efkeâ nce ueÌ[keâer keâes yeguee keâj Ùee Gmekesâ Iej pee keâj Gmemes HetÚ leeÚ veneR keâj mekeâles. DeeHe lees peer nceW DeHevee keâece keâjves oes. - DeeHe keâjes DeHevee keâece uesefkeâve Gmes Fme ceeceues ceW Gmekesâ Iej JeeueeW kesâ ner meeceves yeoveece keâjves keâer ]pe¤jle veneR nw. ueÌ[keâer keâes pÙeeW ner Helee Ûeuesiee efkeâ Jen Deeoceer Ûeesj nw Deewj Ûeesjer efkeâÙes ieÙes ]Heâesve mes ner Gmemes Fleveer yeeleW keâjlee jne nw lees Jen Gmemes ve]Heâjle ner keâjsieer Deewj ncemes menÙeesie ner keâjsieer. - uesefkeâve Ùes nesiee kewâmes? Gmekeâe meJeeue DeHeveer peien Hej Lee. - ceQ yeleeleer ntb. keäÙee keâjWies. ceQ He$ekeâej ntb. peeveleer ntb Ùes keâece kewâmes efkeâÙee pee mekeâlee nw. ceQ Dekesâueer peeTbieer Gmekesâ Iej Deewj Gmemes efkeâmeer Yeer lejer]kesâ mes Dekesâues ner yeele keâ¤bieer. Gmekesâ Iej JeeueeW keâes Yeer ]Keyej veneR nesieer. Ùes cesjer ieejbšer jner efkeâ Gmemes Ûeesj kesâ yeejs ceW peevekeâejer ues keâj ner DeeTbieer. - Deewj Deiej Gmeves Deeveekeâeveer keâer lees? - lees ceQ DeeHekesâ keâece keâjves kesâ lejer]kesâ ceW ®keâeJeš veneR [euetbieer.

peveJejer-petve 2014 184


[Ÿetšer Hej Hegefueme Jeeuee Hetjer lejn mes lees veneR uesefkeâve keäÙeeWefkeâ Ùen vebyej cesje nw. ceQ Gme Deeoceer kesâ yeejs ceW peevevee kegâÚ no lekeâ mencele nes ieÙee nw. Gmekesâ petefveÙej ves Yeer cegPemes Ûeenleer ntb efpemeves Fme vebyej mes legcnW ]Heâesve efkeâÙes. menceefle peleeÙeer. - uesefkeâve cegPes lees efkeâmeer ves keâesF& ]Heâesve veneR efkeâÙes. keâF& yeej jebie vebyej Dee peeles nQ. DeueJej keâer jsueJes Hegefueme ves DeHeveer meejer DeewHeÛeeefjkeâleeSb - meÛe keân jner nes? Hetjer keâer nQ, Hegâuesje pebkeäMeve kesâ jsueJes Leeves Deewj Jeneb keâer Hegefueme - uesefkeâve DeeHe keäÙeeW peevevee Ûeenleer nQ? Gmekesâ Ûesnjs Hej Ûeewkeâer keâes ]Keyej oer nw Deewj oes Hegefueme JeeueeW kesâ meeLe nce DeYeer Yeer ØeMve efÛeÖ šbiee ngDee nw. Gmeves Heuuet mes Hemeervee HeeWÚles Deieueer ieeÌ[er mes Hegâuesje pebkeäMeve kesâ efueS Ûeue HeÌ[s nQ. Jeneb ngS keâne. HengbÛe keâj Hegefueme Jeeues DeHeveer DeewHeÛeeefjkeâleeDeeW ceW ueie ieÙes - keäÙeeWefkeâ Ùes vebyej cesje nw Deewj cesjs meejs meeceeve kesâ meeLe nQ Deewj leÙe HeÇesieÇece kesâ Devegmeej ceQ ]pe¤jer ]keâe]iepeele ues keâj leerve ceesyeeFue Yeer Ûeesjer ngS nQ. efpemeves meeceeve ÛegjeÙee nw Gmeves Dekesâueer ner meg<ecee Hejerkeâ kesâ Iej ieÙeer ntb. Iej Deemeeveer mes efceue Fme vebyej mes legcnW 21 yeej keâe@ue efkeâÙee nw Deewj oes yeej SkeâieÙee nw. meeOeejCe mee Iej. ojJee]pee Gmekesâ YeeF& ves Keesuee nw. Skeâ Iebšs keâer keâe@ue keâer ieÙeer nw. Deewj Skeâ-Skeâ Iebšs lekeâ jebie ceQves He$ekeâej kesâ ¤He ceW DeHevee HeefjÛeÙe efoÙee nw Deewj Skeâ meJex vebyej Hej yeele veneR keâer peeleer. nceW legcemes kegâÚ veneR ÛeeefnS, yeme kesâ efmeueefmeues ceW meg<ecee kesâ efueS HetÚe nw. Fme Deeoceer keâe veece Deewj Helee yelee oes. YeeF& ves Deboj Deeves kesâ efueS keâne nw Deewj meg<ecee keâes Jen Ieyeje ieÙeer nw. jesves ueieer nw. Gmes [j Yeer nw efkeâ keâneR yegueeÙee nw. meg<ecee DeeÙeer nw. meeOeejCe keâo keâe"er keâer Skeâ Deefle YeeF& ve megve ues. efHeâj Yeer Gmeves Deeef]Kejer keâesefMeMe keâer nw — meeOeejCe ueÌ[keâer. ceve ceW DeeÙee nw — Ssmeer ueÌ[keâer efkeâmeer ojDemeue cesje ceesyeeFue efHeÚues efoveeW Ûeesjer nes ieÙee Lee. Ùes keâe@ume Ûeesj keâer HeÇsefcekeâe ner nes mekeâleer nw. Gmeves cegPes Glmegkeâlee mes cesjs Heeme veneR DeeÙes. osKee nw. ceQves efHeâj He$ekeâej kesâ ¤He ceW HeefjÛeÙe efoÙee nw Deewj Skeâ ceQves Gmes mecePeeves keâer keâesefMeMe keâer nw — osKees meg<ecee, meesMeue mecemÙee Hej kegâÚ meJeeue HetÚves keâer Devegceefle Ûeener nw. Skeâ Ûeesj keâes yeÛeeves keâer keâesefMeMe lees keâjes cele. yesMekeâ legcneje Jen lewÙeej nes ieÙeer nw uesefkeâve Gmekeâe YeeF& Yeer JeneR pece keâj oesmle nes. Jees Ûeesj nw pees Ûeueleer š^sve mes cesje keâF& ueeKe keâe yew" ieÙee nw. Deeef]Kej cegPes keânvee HeÌ[e nw efkeâ ceQ meg<ecee mes kegâÚ meeceeve Ûegje keâj DeYeer Yeer Deejece mes Ietce jne nw. cesje meye kegâÚ Ssmes meJeeue HetÚves Jeeueer ntb efpevekesâ MeeÙeo Jees legcnejs meeceves uegš Ûegkeâe nw. cesje Ùes ceesyeeFue Yeer Gmeer kesâ Heeme nw Deewj Fmes peJeeye ve os HeeÙes. Fmlesceeue keâj jne nw. cegPes yee]keâer ]keâerceleer meeceeve keâe Helee YeeF& Depeerye mee cegbn yeveelee ngDee Hejos kesâ HeerÚs Ûeuee ueieevee nw. cegPes Ûeesj ceW keâesF& efoueÛemHeer veneR. cegPes cesje meeje ieÙee nw uesefkeâve Gmekesâ peeles ngS ]keâoceeW keâer Deenš ves yelee meeceeve JeeefHeme ÛeeefnS. efoÙee nw efkeâ Jen otmejs keâcejs ceW Gleveer ner otj ieÙee nw efkeâ ÚgHe Jen efHeâj nkeâueeÙeer — uesefkeâve cesje ceesyeeFue lees keâye mes keâj nceejer yeeleW megve mekesâ. Úesšs Menj keâer efce[ue keäueeme iegce nes Ûegkeâe nw. ceWšwefuešer. ceQves Skeâ Deewj Deeef]Kejer Deewj DeÛetkeâ oebJe Ûeuee - osKees ceQves Fme yeele keâer HejJeen efkeâÙes efyevee Deewj efyevee keâesF& legcneje vebyej cesjs Heeme nw. ceQ DeYeer DeHeves ceesyeeFue mes legcneje Yetefcekeâe yeebOes ceesyeeFue kebâHeveer mes DeeÙeer efuemš Gmekesâ meeceves vebyej [eÙeue keâjleer ntb. DeYeer yepesiee Yeerlej kesâ efkeâmeer keâcejs ceW Ùes keâj oer nw Deewj keâne nw — cegPes legcneje ceesyeeFue vebyej Helee ceesyeeFue Deewj legcneje YeeF& ueskesâ DeeÙesiee — meg<ecee legcneje nw Deewj cegPes Fme veyebj mes legcnW ]Heâesve keâjves Jeeues Deeoceer keâe ]Heâesve. Ùen lees leÙe nw efkeâ Gmekesâ veece keâer peien legceves efkeâmeer veece Deewj Helee ÛeeefnS. mensueer keâe veece [euee nesiee. leye cesjs efueS legcnejs YeeF& kesâ meeceves Jen metÛeer osKe keâj ner Ieyeje ieÙeer nw. Gmekesâ Ûesnjs keâe meÛe yeesueves Deewj meÛe GieueJeeves kesâ DeueeJee keâesF& Ûeeje veneR jbie GÌ[ ieÙee nw Deewj Jen nkeâueeves ueieer nw — Ùen lees cesje jnsiee. vebyej veneR nw Deewj ceQ Fme vebyej Jeeues Deeoceer keâes Yeer veneR Flevee megveles ner Jen jesves ueieer nw Deewj cegPes neLe kesâ FMeejs peeveleer. mes ÛegHe jnves keâe FMeeje efkeâÙee nw. cesjer lej]Heâ ÙeeÛevee Yejer efve]ieen ceQves Gmes HÙeej mes mecePeeÙee nw — osKees meg<ecee. ceQ mes osKee nw. cesjs Ûesnjs keâer me]Kleer osKe keâj Jen Ieyeje ieÙeer nw peeveleer ntb efkeâ legce Fme vebyej Jeeues Deeoceer keâes veneR peeveleer — nce yeenj ÛeueW keäÙee?

185 peveJejer-petve 2014

keâneveer efJeMes<eebkeâ


- neb, Skeâ keâece keâjes, cesjs meeLe ]peje mšsMeve lekeâ Ûeuees. mšsMeve Hej cesje meeceeve jKee nw. JeneR yeele keâjles nQ. efHeâj legce JeeefHeme Dee peevee. Jen Deboj keâer lej]Heâ ieÙeer nw. leÙe nw, Heme& Deewj ceesyeeFue uesves. Deeles-Deeles Gmekeâer DeeJee]pe DeeÙeer nw — YeFÙee, ]peje FvnW mšsMeve lekeâ ÚesÌ[ keâj Deeleer ntb. ]peje ojJee]pee yebo keâj uesvee. nce oesveeW yeenj ieueer ceW DeeÙes lees meg<ecee ves oyeer menceer DeeJee]pe ceW keâne nw — uesefkeâve Jees lees yelee jne Lee efkeâ Ùes ]Heâesve Gmes DeeOeer jele keâes meÌ[keâ Hej HeÌ[e efceuee Lee? lees Deye DeeÙeer ueeFve Hej. HetÚe ceQves efkeâ keâye keâer yeele nw lees yeleeÙee — peye Gmeves Henueer yeej Fme vebyej mes H] eâesve efkeâÙee Lee. ceQves Gmekeâe veece HetÚe lees Jen efIeefIeÙeeÙeer — peer peer Jees ... ceQves {e{me efoueeÙee — IeyejeDees veneR, legcneje veece keâneR veneR DeeÙesiee. efHeâj ceQves Gmekeâe ceveesyeue yeveeÙes jKeves kesâ efueS Gmemes JÙeefòeâiele meJeeue HetÚves Meg¤ keâj efoÙes nQ. ]pe¤jer peJeeye Jen Hegefueme JeeueeW kesâ meeceves os lees ner yesnlej. Fme yeerÛe ceQves efJeefHeve keâes ]Heâesve Hej yelee efoÙee nw efkeâ ceQ ueÌ[keâer keâes ueskeâj Dee jner ntb. mšsMeve HengbÛeves mes Henues ceQves meg<ecee keâes yelee efoÙee nw efkeâ Gmes meejer yeeleW Hegefueme JeeueeW kesâ meeceves yeleeveer neWieer Deewj Jen efyeukegâue Yeer ve IeyejeÙes. Gmekeâe veece keâneR veneR DeeÙesiee Deewj ve ner Gmekesâ Iej JeeueeW keâes Helee Ûeuesiee. uesefkeâve meg<ecee DeYeer Yeer yengle IeyejeÙeer ngF& nw. ceQves Gmekeâe kebâOee LeHeLeHee keâj efoueemee efoÙee nw. ceQves mšsMeve kesâ Hegefueme Leeves ceW HengbÛeles ner Hegefueme JeeueeW keâes FMeeje efkeâÙee — Ùener nw efpemekesâ vebyej Hej ]Heâesve efkeâÙes ieÙes Les. DeHeves DeeHekeâes mšsMeve Hej Hegefueme kesâ Leeves ceW Heekeâj meg<ecee jesves–jesves keâes nw uesefkeâve Gmes Helee Ûeue Ûegkeâe nw efkeâ Deye efyevee veece Deewj Helee yeleeÙes keâesF& GHeeÙe veneR. ceQves Gmes Hegefueme JeeueeW keâes meeQHe efoÙee nw. meyemes Henues Gmemes Ûeesj keâe veece HetÚe ieÙee. Gmeves jesles–jesles yeleeÙee — meblees<e veece nw Gmekeâe. - kewâmes peeveleer nes Gmes? - Henues nce Gmeer ceesnuues ceW jnles Les. Heeme ceW jnlee Lee. - keâjlee keäÙee nw? - [^eHe DeeGš nw. veeQJeeR lekeâ nceejs meeLe HeÌ{e. - legcnejer HeÌ{eF&? - yeejnJeeR kesâ yeeo ÚesÌ[ oer.

keâneveer efJeMes<eebkeâ

- Deye keäÙee keâjleer nes? - Iej Hej ner jnleer ntb. - Deeeq]Kejer yeej Jen keâye efceuee Lee? - keâF& efove nes ieÙes, yeerÛe ceW cesjer leyeerÙele ]Kejeye Leer. - ]Heâesve keâye efkeâÙee Lee Gmeves Deeef]Kejer yeej? - leerve efove Henues. - efkeâme vebyej mes? - DeHeves Jeeues vebyej mes. - Gmekeâe DeHevee vebyej yeleeDees. meg<ecee ves DeHeves ceesyeeFue mes osKe keâj yelee efoÙee nw. - legceves keâye efkeâÙee Lee ]Heâesve Gmes? - ceQ veneR keâjleer, Jener keâjlee nw. peye yeele keâjves keâe ceew]keâe neslee nw lees ceQ efcem[ keâe@ue osleer ntb. Jener yeele keâjlee nw. - Fme meceÙe keâneb efceue mekeâlee nw? - Iej Hej ner nesvee ÛeeefnS, Jewmes Helee veneR, keâesF& keâece Oeece veneR keâjlee. Jen cesjer lej]Heâ osKe keâj DeÛeevekeâ jesves ueieer nw — oeroer Gmes ceQves hekeâÌ[JeeÙee nw, Ùee ceQ Gmes peeveleer Yeer ntb Ùes yeele keâneR veneR Deeveer ÛeeefnS. veneR lees cesjs Iej Jeeues cegPes ceej [eueWies. - veneR, legcneje veece keâneR veneR DeeÙesiee. legce lees nceejer ceoo ner keâj jner nes. - keâesF& ]Keeme yeele? Deieuee meJeeue. - Jees Jees ojDemeue.. Jen keânles keânles ®keâ ieÙeer nw. - neb neb yeesuees. - Jen Jener Jeeuee ceesyeeFue cegPes osvee Ûeenlee Lee. Gmeves Ùener yeleeÙee Lee efkeâ meÌ[keâ Hej HeÌ[e ngDee efceuee nw. - lees efueÙee keäÙeeW veneR? - Iej Hej keäÙee yeleeleer efkeâ Flevee cenbiee ceesyeeFue keâneb mes ues efueÙee. - keâewve mee cee@[ue Lee? - Helee veneR uesefkeâve mewcemebie keâe keâe]Heâer cenbiee cee@[ue Lee. Ùen megve keâj Hegefueme Jeeues ves cesjer lej]Heâ osKee — ceQves efmej efnuee keâj yeleeÙee — neb, cesje ner nesvee ÛeeefnÙes Hegefueme keâe keâece nes Ûegkeâe Lee. meg<ecee keâes Fme efnoeÙele kesâ meeLe peeves efoÙee ieÙee efkeâ Jen Yetue keâj Yeer nceejer cegueekeâele keâe ef]pe›eâ meblees<e mes ve keâjs. ve ner Gmes kegâÚ yeleeÙes. Deiej Jen Deepe neLe ceW veneR DeeÙee lees nce legcnejs Iej efHeâj mes Dee OecekeWâies Deewj leye Fme cew[ce keâer Skeâ vee Ûeuesieer.

peveJejer-petve 2014 186


nceW jele JeneR "njves kesâ efueS keân efoÙee ieÙee. Skeâ ceecetueer mee nesšue ner nceW efceue HeeÙee. jele ome yepes Hegefueme keâe ]Heâesve DeeÙee efkeâ meblees<e keâes hekeâÌ[ efueÙee ieÙee nw. nceW legjble yegueeÙee ieÙee Lee. efJeefHeve Deewj ceQ legjble ueHekesâ. ceQ ogDee keâj jner Leer efkeâ cesje meeje meeceeve mener meueecele efceue peeÙes. nceejs Jeneb HengbÛeves lekeâ Ûeesj keâer efHešeF& keâe Skeâ oewj Hetje nes Ûegkeâe Lee. yeerme–yeeFme yejme keâe ceefjÙeue mee ueÌ[keâe. ceej Keeves kesâ yeeo Jewmes ner ngefueÙee efyeieÌ[e ngDee Lee. nceW osKeles ner Jen jesves ueiee. mecePe ieÙee efkeâ cesjs ner meeceeve keâer Ûeesjer kesâ Fu]peece ceW Gmes Oeje ieÙee nw. DeHeves DeeHekeâes yeskeâmetj yeleelee jne. Deye lekeâ keâer efHešeF& kesâ yeeo Gmeves Flevee ner Gieuee Lee efkeâ kegâÚ meeceeve Gmes yejmeele keâer jele ceW meÌ[keâ Hej Hee@efueLeerve keâer Lewueer ceW yengle Yeerieer ngF& neuele ceW efceues Les. Skeâ ceesyeeFue Deewj uewHeše@He Gmeves jKe efueÙes Les Deewj yee]keâer meeceeve štše–Hetâše mecePe keâj Gmeves HeWâkeâ efoÙee Lee. Ùes megveles ner cesjer lees pewmes peeve ner efvekeâue ieÙeer. ueiee, yesnesMe neskeâj efiej ner peeTbieer. Helee veneR Ùen Demeueer Ûeesj nw Yeer Ùee veneR. meg<ecee Yeer kegâÚ Ssmee ner yelee jner Leer. leYeer Leevee FbÛee]pe& ves cegPes yegueeÙee Deewj [^eJej mes Skeâ ceesyeeFue efvekeâeue keâj efoKeeÙee — Ùen DeeHekeâe nw keäÙee? Fmekeâer pesye mes efvekeâuee nw. ceQves ueHekeâ keâj ceesyeeFue G"eÙee Deewj DeHeves ceeLes mes ueieeÙee. Deesn iee@[! cesjs KeesÙes meeceeve keâer Henueer DeeFšce. ceesyeeFue keâer S[^sme efuemš osKeer. Fces]pes]pe osKeeR. Skeâoce nleeMe nes ieÙeer. meye kegâÚ ef[efueš efkeâÙee pee Ûegkeâe Lee. ceQves Gme ceesyeeFue mes DeHevee veÙee vebyej [eÙeue efkeâÙee. vebyej yeouee pee Ûegkeâe Lee. efcemeÙetpe kesâ keâejCe oes cenerves ceW ner cesje ]keâerceleer ceesyeeFue meefoÙeeW Hegjevee ueieves ueiee Lee. ceQves kegâÚ Deewj Heâesu[j Ûeskeâ efkeâÙes. neb, kegâÚ ]HeâeFueW efceue ner ieÙeeR. ceQves keâv]Heâce& efkeâÙee — neb, Ùes cesje ner nw. uesefkeâve cesje yee]keâer meeceeve? Jees lees yelee jne nw meÌ[keâ Hej yejmeele ceW efceuee Deewj yee]keâer meeceeve HeWâkeâ Yeer efoÙee. ceQ yesmeyeÇ ngF& pee jner Leer. - meye yeleeÙesiee, ]peje Oeerjpe OejW. DeYeer lees Skeâ ner [es]pe efceueer nw Gmes. Ûeesj Fleveer Deemeeveer mes meejer yeeleW veneR yeleeles. keâF&–keâF& efove ueie peeles nQ leye kegâÚ Helee Ûeuelee nw Ùee neLe ueielee nw. keâue Fmekesâ Fuee]kesâ kesâ Leeves ceW Fmekeâer efnmšdjer Meerš efvekeâueJeeÙeWies lees Helee Ûeuesiee. Hegjevee efKeueeÌ[er nw Ùee veÙee. DeYeer DeeHe peeÙeW. DeeHe keâue efove ceW Deevee. leye lekeâ osKeW keäÙee neLe ueielee nw. megyen Dee" yepes ner Hegefueme JeeueeW keâe yegueeJee Dee ieÙee. ceQ nwjeve Yeer ngF& efkeâ keäÙee Gmeves meeje meÛe Gieue efoÙee nw Ùee meeceeve keâe Helee yelee efoÙee nw. ogefJeOee ceW Leer efkeâ keäÙee nes

187 peveJejer-petve 2014

mekeâlee nw uesefkeâve Leeves ceW otmejer ner keâneveer nceeje Fble]peej keâj jner Leer. yeleeÙee ieÙee efkeâ Ûeesj cegPemes Dekesâues ceW yeele keâjvee Ûeenlee nw. ceQ peye Gmekesâ Heeme ieÙeer lees Gmeves efieÌ[efieÌ[eles ngS keâne efkeâ Hegefueme JeeueeW mes keân keâj LeesÌ[er osj kesâ efueS Gmekeâer pebpeerj KegueJee oW. leye ceQves Henueer yeej osKee efkeâ Gmekesâ Hewj mes Skeâ pebpeerj yebOeer ngF& Leer Deewj pebpeerj keâe otmeje efmeje oerJeej ceW ueieer Skeâ keâÌ[er mes yebOee ngDee Lee. cegPes ueiee efkeâ Deiej Jen meÛe yeleeves keâes lewÙeej nes lees Fleveer efjÙeeÙele lees Gmekesâ meeLe keâer pee mekeâleer nw. pebpeerj Kegueves kesâ yeeo Gmeves DeHeves neLe Hewj meerOes efkeâÙes. oes efceveš lekeâ DeebKeW yebo keâeR Deewj keânves ueiee — oeroer, ceQ meÛecegÛe ceW Ûeesj veneR ntb. cegPes Ùes meeceeve meÌ[keâ Hej Skeâ HeeefueLeerve keâer Lewueer ceW efceuee Lee. DeeHe cesje Yejesmee keâjW cew[ce. Ùes HegefuemeJeeues cegPes ceej [eueWies. cesje kewâefjÙej leyeen nes peeÙesiee. Hueer]pe cegPes yeÛee ueW. Jen ]peej ]peej jesves ueiee. cesjs HewjeW Hej efiejves ueiee. ceQves [ebše — Henues lees Ùes oeroer-Jeeroer keâe veeškeâ yebo keâjes. meÛe–meÛe yeleeDees cesje meeje meeceeve keâneb nw? meÛe yeleeDeesies Deewj cesje meeceeve JeeefHeme efoueJeeDeesies lees ceQ osKetbieer efkeâ legcnW keâesF& me]pee ve efceues. cegPes cesjs DeHeves ]keâerceleer meeceeve mes celeueye nw. - cesje Ùe]keâerve keâjes cew[ce, ceQ meÛe ceW Ûeesj veneR. ceQ lees ]Kego Hegefueme keâer veewkeâjer kesâ efueS keâesefMeMe keâj jne ntb. SHueeF& Yeer keâj jKee nw. cegPes Ùes ceesyeeFue Deewj uewHeše@He ner meÌ[keâ Hej efceues Les. yee]keâer meye kegâÚ yejmeele ceW ]Kejeye nes ieÙes Les lees JeneR HeWâkeâ efoÙes Les. - legce efpemes yeskeâej mecePe keâj HeWâkeâves keâer yeele keâj jns nes Jen ne[& ef[mkeâ Leer. legce veneR peeveles meblees<e legceves cesje efkeâleves keâjesÌ[eW keâe veg]keâmeeve efkeâÙee nw. ceQ Fme Ûeesjer kesâ yeeo meÌ[keâ Hej Dee ieÙeer ntb. cesje Iej yeej meye efyekeâ ieÙee nw. oesveeW uewHeše@He Deewj kewâceje Je]iewjn keâneb nw? - efme]He&â uewHeše@He Lee. Jees lees ceQves yesÛe efoÙee Lee. Jees ceQ Hegefueme keâes yelee otbiee. - legcnW Helee nw cesje keäÙee-keäÙee Ûeesjer ngDee nw efpemes legcemes yejeceo keâjeÙee peeÙesiee. - ceQ meÛe keân jne ntb cew[ce, cegPemes Ssmeer Ûeesjer keâe meeceeve kewâmes yejeceo keâjeÙee pee mekeâlee nw pees ceQves keâer ner veneR. Deye cegPes Yeer ]iegmmee Deeves ueiee nw. meÛe nw ueeleeW kesâ Yetle... ceQves yeleeÙee Gmes — oes uewHeše@He, Skeâ kewâceje, DeueieDeueie ueWmeeW keâe mesš, leerve ceesyeeFue, [sefyeš keâe[&, ›esâef[š

keâneveer efJeMes<eebkeâ


keâe[&, ueeFmeWme, DeeOeej keâe[&, Hewve keâe[&, Hewve [^eFJe, Jee@Fme efjkeâe@[&j Deewj n]peej peeryeer keâer Skeâ Skeämešve&ue ne[& ef[mkeâ. nw[ ]Heâesve, F&Ùej ]Heâesve leLee kegâÚ Deewj Úesšs-ceesšs meeceeve. - meÛe ceeefveS, ceQ Ûeesj veneR ntb, cesje kewâefjÙej leyeen.. - efkeâlevee HeÌ{s nes Deewj keäÙee keâjles nes? ceQves Gmeer mes meÛÛeeF& GieueJeeveer Ûeener. - yeejnJeeR Heeme ntb. pee@ye leueeMe keâj jne ntb, .. Hegefueme... celeueye Pet" yeesue kesâ cesjer nceooea uesvee Ûeenlee nw. meg<ecee yelee jner Leer, veJeeR keâe [^eHe DeeGš nw. Ùes ]Kego keâes yeejnJeeR Heeme yelee jne nw. ceQ G" KeÌ[er ngF& — meÛe yeesue kesâ cesje meeje meeceeve JeeefHeme efoueJeeDeesies lees HegefuemeJeeues yeveesies Deewj Pet" yeesueesies lees jece efmebn pewmee neue nesiee. - keâ keâ keâewve jece efmebn, Jen Ieyeje ieÙee. - Jener jece efmebn efpemeves efouueer ceW oeefceveer kesâ meeLe Ûeueleer yeme ceW meecetenf keâ yeueelkeâej efkeâÙee Lee Deewj pesue ceW otmejs ]kewâefoÙeeW ves Gmeer kesâ meeLe DeHeÇeke=âeflekeâ mewkeäme keâjkesâ Gmes DeelcenlÙee kesâ efueS ce]peyetj efkeâÙee. ÛeeFme Fme ÙetDeme& keân keâj ceQ yeenj Dee ieÙeer.

cegPes efoKeeÙee ieÙee nw, ve ner efoKeeÙee peelee lees yesnlej jnlee. Ùes meeceeve Yeer cegPes DeoeueleeW ceW yeerefmeÙeeW leejer]KeW Yegdieleves kesâ yeeo ner efceueWies. FmeceW Ú: cenerves Yeer ueie mekeâles nQ. Deye lekeâ n]peejeW ®HeÙes DeueJej Deewj Hegâuesje lekeâ Deeves-peeves Deewj Ùeneb "njves kesâ ]KeÛe& keâj Ûegkeâer ntb. Fme yeerÛe ceQ DeHeveer Meje]Heâle keâe HeefjÛeÙe osles ngS Skeâ Deewj OeesKee Kee Ûegkeâer ntb. Ûeesj kesâ ner neLeeW. Deye lekeâ keâe meyemes yeÌ[e neomee. Ûeesj keâce mes keâce yeerme efove mes pesue ceW Lee. cegPes oes yeej Hegefueme kesâ yegueeJes Hej Deoeueleer keâej&JeeF& kesâ efmeueefmeues ceW DeueJej peevee HeÌ[e Lee. leYeer DeÛeevekeâ Skeâ efove cesjs efouueer Jeeues Iej ceW Skeâ Deeoceer DeeÙee Deewj cesjs neLe ceW cesje [^eFefJebie ueeFmeWme Lecee efoÙee. Dejs, Ùes lees š^sve ceW Ûeesjer ieÙes yewie ceW Lee. Fmekesâ Heeme keâneb mes DeeÙee? HetÚves Hej yeleeÙee Gmeves efkeâ Jen meblees<e keâe YeeF& nw. meblees<e kesâ meeceeve ceW Ùes ueeFmeWme efceuee efpeme Hej efueKes Heles Hej Jen Ùeneb lekeâ HengbÛee nw. Jen meblees<e mes keân megve keâj yee]keâer meeceeve Deewj HesHeme& Yeer efyevee Hegefueme keâes yeerÛe ceW ueeÙes yejeceo keâjJee osiee Deiej... - Deiej keäÙee ... ceQ Deeies meesÛe Yeer veneR HeeÙeer. - Deiej ceQ meblees<e keâer peceevele keâjJee otb. ceQ lees DeHevee meeceeve efkeâmeer Yeer ]keâercele Hej JeeefHeme Heeves kesâ efueS pewmes GleeJeueer nes jner Leer. Ûeue oer Gme yebos kesâ meeLe DeueJej. Gme efove efJeefHeve Menj ceW veneR Lee uesefkeâve SkeâeOe efove ceW Dee peeves Jeeuee Lee. ceQ Fleveer yesmeyeÇ nes Ûeueer Leer efkeâ Skeâ efove kesâ efueS Yeer Gmekeâe Fble]peej veneR efkeâÙee Deewj ve ner Gmemes ]Heâesve Hej meueen ner ueer.

jsueJes Hegefueme keâes ueeskeâue Leeves mes Gmekesâ efKeuee]Heâ kegâÚ veneR efceuee nw. Deueyellee Gme Leeves ceW Yespes peeves mes Henues Gmekeâer kegâšeF& kesâ keâF& oewj Ûeues Deewj Gmeves Gve oesveeW ogkeâeveoejeW kesâ veece Yeer yelee efoÙes nQ efpevnW Gmeves uewHeše@He Deewj otmeje ceesyeeFue yesÛes Les. Gmeer jele Jes oesveeW Yeer Oej efueÙes ieÙes nQ. uesefkeâve yee]keâer meeceeve kesâ yeejs ceW Jen mee]Heâ cegkeâj ieÙee. yeej–yeej ceej Keeles ngS Yeer Ùener keânlee jne efkeâ pees Yeer meeceeve efceuee Lee Jen yejmeele ceW meÌ[keâ Hej ner efceuee Lee. ne[& ef[mkeâ kesâ yeejs ceW Ùener keânlee jne efkeâ kegâÚ Lee lees mener uesefkeâve Gmes Helee veneR Lee efkeâ Ùes ne[& ef[mkeâ nesleer nw. yeskeâej mecePe keâj Gmeves Gmes JeneR HeWâkeâ efoÙee Lee. Deueyeòee Jen Fme yeele keâe peJeeye veneR os HeeÙee nw efkeâ Fleveer FOej ceQves meblees<e keâer peceevele keâjJeeÙeer Deewj GOej Gmekeâe yejmeele ceW oesveeW ceesyeeFue Deewj uewHeše@He "erkeâ neuele ceW kewâmes jn YeeF& mee]Heâ cegkeâj ieÙee efkeâ Gmeves cegPemes Ssmee keâesF& JeeÙeoe ner efkeâÙee Lee. ieÙes. Gmes pesue Yespe efoÙee ieÙee. ceQves DeHeves neLeeW mes ner DeHeves HewjeW Hej kegâuneÌ[er ceej ueer ceQ DeJeekeâ ntb. kegâÚ Yeer veneR metPe jne efkeâ Ûeesj kesâ hekeâÌ[s nw. Deye efkeâme cegbn mes Deoeuele Ùee Hegefueme kesâ Heeme peeTb? peeves keâer Fleveer jesceebÛekeâ Ùee$ee kesâ yeeo cegPes ]KegMe nesvee ÛeeefnS Ùee ]peesj-]peesj mes jesvee ÛeeefnS keäÙeeWefkeâ efpemeves uewHeše@He ]Kejeroe Lee SÛe1/101 efjefæ iee[&ve, Jen ve kesâJeue Gmekeâer Heâe@cexefšbie keâj Ûegkeâe nesiee yeefukeâ Gmekeâer efHeâuce efmešer jes[, ceeuee[ HetJe& keâeffvHeâieÇsMeve Yeer yeoue Ûegkeâe nesiee. Deye Jen cesje ]keâerceleer cegbyeF& 400097 uewHeše@He veneR, keâyeeÌ[er keâer ogkeâeve Hej efyekeâ jne Skeâ meeOeejCe ceesyeeFue 9930991424 mee uewHeše@He jn ieÙee nesiee. otmeje ceesyeeFue Yeer efpeme neuele ceW Email : mail@surajprakash.com

keâneveer efJeMes<eebkeâ

peveJejer-petve 2014 188


keâneveer

GòejeefOekeâejer [e@. mJeeefle efleJeejer

jves kesâ yeeo efkeâlevee efveefJe&keâej ueielee nw Ûesnje?’’ ‘‘Skeâoce efvece&ue Heeveer keâer lejn mJeÛÚ. ueielee nw yeme DeYeer G"Wies Deewj DeeJee]pe ueieeÙeWies — mecej...’’ efpeppeer keâer efvece&ue Deelcee DeHeves YeeF& kesâ efveefJe&keâej Ûesnjs keâes HeÌ{ jner Leer. ‘‘neb, HeÇeCeefJenerve Ûesnjs efveefJe&keâej ner nesles nQ! efJekeâej lees meejs peerefJele DeJemLee ceW ner Heâueles-Hetâueles nQ.’’ ve Ûeenles ngS Yeer Meyo efvekeâue ner ieÙes Les cesjs cegbn mes. efpeppeer ves DeHeveer ieo&ve Iegceekeâj cesjer lej]Heâ osKee Deewj DeebKeeW ner DeebKeeW ceW cegPes ÛegHe jnves keâe DeeosMe Yeer efoÙee. peeveleer ntb efpeppeer DeHeves YeeF& keâer HeÇefle<"e Hej DeebÛe veneR Deeves osvee ÛeenleeR. Jes keâYeer veneR Ûeenleer LeeR efkeâ ceQ meeJe&peefvekeâ ¤He mes Gvekesâ ceeÙekesâ ceW DeeTb Deewj Gvekeâer YeeYeer kesâ yemes-yemeeÙes ]peceeRoejer kegâšgbye ceW meWOe ueieeTb. meeceves jKee nw Ûeeoj mes {keâe MeJe. Meeble Ûesnje. lJeÛee keâer Ûecekeâ DeYeer pÙeeW keâer lÙeeW nw. MeeÙeo "ekegâjeW keâe ]Ketve cejves kesâ yeeo Yeer osj lekeâ jiees ceW oewÌ[lee nw — Heeveer veneR yevelee! DeOeKegueer yeÌ[er-yeÌ[er DeebKeW cesjer ner lej]Heâ osKe jner nQ. Skeâ Heue keâes ueiee DeYeer FMeeje keâjWies, ‘‘FOej DeeDees, Jeneb keäÙee keâj jner nes. keâesF& Deewj DeevesJeeuee nw keâe?’’ peeve-yetPekeâj HetÚe ieÙee Ùen HeÇMve efkeâlevee efJeÛeefuele keâjlee jne cegPe Hej Heueškeâj, kesâJeue DeebKeW lejsjves kesâ DeueeJee kegâÚ veneR keân HeeÙeer keâYeer. ceve ceW Ske