Page 1

365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

™ÂÏ›‰·9

ΣTOIXEIA KATOXOY ONOMA: E¶øNYMO: ¢IE£YN™H KATOIKIA™: TH§EºøNO KATOIKIA™: ¢IE£YN™H EP°A™IA™: TH§EºøNO EP°A™IA™: KINHTO TH§EºøNO: e-¢IEY£YN™H: AP. ¢E§. TAYTOTHTA™ AP. ¢IABATHPIOY AºM: E¶A°°E§MA:

γονιός


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

™ÂÏ›‰·10


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

™ÂÏ›‰·11

Τα πολυτιμότερα δώρα που μπορείς να δώσεις στο παιδί σου είναι: αγάπη, ποιοτικός χρόνος, ενσυναίσθηση, προσεκτική ακρόαση, διαθεσιμότητα, κατανόηση, άνευ όρων αποδοχή.

ιανουαριος


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

17:31

1

¢Â ÁÂÓÓÈ¤Û·È ÁÔÓÈfi˜, ÙÔ ·È‰› Ô˘ ·Ó·ıÚ¤ÊÂȘ Û οÓÂÈ.

™ÂÏ›‰·12


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

17:31

2

ΔÔ ÌˆÚfi ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ‹¯Ô˘˜. ∞Ó ÙÔ ·Ú·ÙËÚ›˜, ı· Ì¿ıÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Î·È ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›˜ ηχÙÂÚ· Ì·˙› ÙÔ˘.

™ÂÏ›‰·13


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

∞Ó¿ıÚ„ ÙÔ ·È‰› ÙÔ‡ ı¤Ïˆ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ‡ Ú¤ÂÈ.

3

™ÂÏ›‰·14


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

17:31

4

MËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ Ó· ηÙ‚¿ÛÂȘ ÙÔ ·È‰› ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· fiÙ·Ó ÚÔÛ·ı› Ó· η٤‚ÂÈØ ÂÎ·›‰Â˘Û¤ ÙÔ Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.

™ÂÏ›‰·15


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

ãEÓ·˜ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ Î¿ÓÂÈ ¤Ú·.

17:31

5

™ÂÏ›‰·16


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

∏ ‚›· ʤÚÓÂÈ ‚›·. 2

17:31

6

™ÂÏ›‰·17


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

ΔÔ Í‡ÏÔ ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ.

17:31

7

™ÂÏ›‰·18


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

17:31

8

∏ ηٿ ̤وÔ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô «Û¿ÂÈ Ù· ÌÔ‡ÙÚ·» Î·È Û·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ.

™ÂÏ›‰·19


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

ιανουαριος

17:31

9

«§‡Óˆ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘» ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÛ·ÎÒÓÔÌ·È, ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È.

™ÂÏ›‰·20


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

10

÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÔ˘, fi¯È fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÏÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ù·Ì¤Ï˜.

™ÂÏ›‰·21


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

11

ãAÎÔ˘Û Ò˜ ÓÈÒıÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ¿ ÙÔ˘ ‹ Ó· ÙÔ˘ ÂȘ Ò˜ Ó· ÓÈÒıÂÈ.

™ÂÏ›‰·22


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

12

ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘ Î·È ÚÒÙËÛ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘.

™ÂÏ›‰·23


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

13

ãOÙ·Ó Â›Û·È ÁÔÓÈfi˜ Ù˘ ηډȿ˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ Û›‰ÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÍÂÛÎÔÓfi·ÓÔ˘, ÂÚÓ¿˜ ηχÙÂÚ· Î·È ÂÛ‡ Î·È ÙÔ ·È‰› ÛÔ˘.

™ÂÏ›‰·24


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

14

ΔÔ ÌˆÚfi ÛÔ˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰Â ÌÈÏ¿ÂÈ, ÓÈÒıÂÈ, ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ. ¡· ÙÔ˘ ÌÈÏ¿˜Ø ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Á›ÓÂÙ·È Â͢ÓfiÙÂÚÔ.

™ÂÏ›‰·25


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

15

Δ· fiÚÈ· Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì·˜Ø ·Ó ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·È‰›, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô‡Ù ӷ ÚÔÛٷ٢ٛ Ô‡Ù ӷ ·Ì˘Óı›.

™ÂÏ›‰·26


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

16

ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È Â˘Ï‡ÁÈÛÙÔ, ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ãOÙ·Ó Â›Ó·È ¿Î·ÌÙÔ, Û¿ÂÈ. ãEÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ fiÚÈ·.

™ÂÏ›‰·27


365 ª∂ƒ∂™ Ãøƒπ™ Ã√¡√§√°π∞

10-09-09

17:31

ιανουαριος

17

√ ÛfiÚÔ˜ Ô˘ ¤ÛÂÈÚ˜, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·ÏÔ‡˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¯‹ ÊÚÔÓÙ›‰·.

™ÂÏ›‰·28

Δάφνη Φιλίππου - 365 μέρες γονιός  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you