Vuosikertomus 2021 – Suomen YMCA:n Liitto

Page 1

2021 VUOSIKERTOMUS

SUOMEN YMCA:N LIITTO

YMCA/ NMKY-paikallisyhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestöSisällysluettelo

3

Pääkirjoitus – Koronan varjosta kohti kasvavaa toimintaa

4

Suomen YMCA:n Liitosta ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö

5

Suomen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma

7

Camera obscura

9

Liikkeellä hyvää oloa!

11

Globaalikasvatus starttaa!

12

Nuorten ilmastoagenda

13

Kasvattava yhteisö

15

Ultimate

17

Virkistymistä ja vertaisuutta -hanke

18

Kosovo

19

Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hanke

21

Yhteistyö Kenian kanssa käynnistyi lupaavasti

23

Kestävä viljely innostaa kenialaisnuoria

26

YMCA Peacemakers

27

Work for Peace -hanke jatkui Gambiassa

29

Monien haasteiden koettelema Libanon

33

Palestiinassa edistetään haavoittuvien ryhmien kuntoutusta ja rauhaa

37

Suomalaiset YMCA-aktiivit vaikuttavat maailmalla

41

Suomen YMCA:n Liiton talous

45

Infosivu


VUOSIKERTOMUS 2021

PÄÄKIRJOITUS Juha Virtanen, KT, Pääsihteeri Suomen YMCA:n Liitto

Koronan varjosta kohti kasvavaa toimintaa VUOSI 2021 oli globaalin pandemian toinen vuo-

Koronakriisistä huolimatta Liitolle vuosi 2021 oli

si. Koronakriisin aiheuttama epävarmuus vaikut-

tärkeä työn laajenemisen vuosi. Liiton kansain-

ti mahdollisuuksiin suunnitella tulevaa toimintaa ja

välisen työn edellytykset paranivat merkittäväs-

erityisesti vuoden ensimmäisellä puolikkaalla usei-

ti Suomen YMCA:n Liiton tullessa valituksi ulko-

ta tapahtumia jouduttiin perumaan tai siirtämään.

ministeriön ohjelmatukijärjestöksi. YMCA nousi

Etätilaisuuksia järjestettiin aktiivisesti, mutta vuo-

ohjelmatukijärjestöjen joukkoon yhtenä neljästä uu-

den aikana huomattiin myös ruutuväsymystä ja on-

desta järjestöstä. Ohjelmamme sai erityistä kiitosta

line-tilaisuuksiin osallistuvien innostuksen laskua.

2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman edistämisestä ja sen sisältöjen tukemisesta kumppa-

Osa paikallisyhdistyksille tutuista nuorista ei koke-

nimaissa. Kiitosta sai lisäksi globaalin muuttoliik-

nut verkkotapaamisia omikseen ja kohtaavan toi-

keen huomioiminen sekä ohjelman pääteemat toi-

minnan ollessa tauolla näitä nuoria oli vaikea ta-

meentulo ja rauha.

voittaa. Lasten ja nuorten elämässä kaksi vuotta on pitkä aika – merkittävä osa elettyä elämää. Tär-

Menneenä vuonna huipentui myös kymmenen vuo-

keiden kohtaamisten puuttuminen on näkynyt ar-

den aktiivinen vaikuttamistyö nuoria, rauhaa ja tur-

jessa, ja yksinäisyys ja mielenterveyden vaikeudet

vallisuutta koskevasta päätöslauselmasta, kun Suo-

ovat lisääntyneet erityisesti niillä nuorilla, joilla on

men samanniminen toimintaohjelma julkaistiin

ollut entuudestaan vaikeaa. Pandemian vaikutus-

elokuussa. Toimintaohjelma on historiallinen merk-

ten vuoksi on alettu puhumaan koronasukupolves-

kipaalu, sillä se vahvistaa nuorten mahdollisuuksia

ta nostettaessa esiin pitkittyneen kriisin mukanaan

osallistua heitä koskevaan yhteiskunnalliseen kes-

tuomia vaikutuksia.

kusteluun. Samalla toimintaohjelmasta on muodostunut tärkeä työkalu YMCA:n vaikuttamistyössä

Poikkeuksellisessa ajassa nuorilla on ollut suuri tar-

Suomessa. Järjestömme oli keskeisessä roolissa ko-

ve tuelle, harrastuksille ja yhdessäololle.

konaisuuden valmistelussa ja jatkaa tärkeää tehtä-

Nuoria on kohdattu haasteista huolimatta – ja nii-

väänsä sen toimeenpanoa seuraavassa verkostossa.

den vuoksi – järjestämällä heille vapaa-ajan ohjelmaa, liikuntaa, leirejä, virkistystoimintaa ja mielen

Tässä vuosikertomuksessa pääset kurkistamaan

hyvinvointia edistävää tekemistä. Pandemian väis-

YMCA- ja NMKY-yhdistysten keskusliiton vuoden

tyessä on tärkeää, että nuorten rinnalla kulkua ja

2021 tärkeimpiin kohokohtiin. Antoisia lukuhetkiä.

toimintoja jatketaan.

-03


VUOSIKERTOMUS 2021

Suomen YMCA:n Liitosta ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ULKOMINISTERIÖN myöntämällä

Uusi rahoitus yhdistettynä käyn-

ohjelmatuella suomalaiset kansa-

nissä olleiden hankkeiden ra-

laisjärjestöt edistävät YK:n kestä-

hoitukseen mahdollistaa Nuoret,

vän kehityksen tavoitteita ja to-

rauha ja toimeentulo -kehitys-

teuttavat Suomen kehityspoliittisia

yhteistyöohjelmamme toteutuk-

tavoitteita äärimmäisen köyhyy-

sen vuosittain noin 1,1 miljoonalla

den poistamiseksi, eriarvoisuuden

eurolla.

vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi yhteistyössä kehit-

Suomen YMCA:n Liiton

tyvien maiden toimijoiden kanssa.

kehitysyhteistyöohjelma katsot-

Rahoituksella tuetaan monivuoti-

tiin eheäksi kokonaisuudeksi,

sia ohjelmallisia kokonaisuuksia,

joka vastaa nuorten hyödynsaajien

joilla on selkeät tulostavoitteet ja

tarpeisiin hauraissa valtioissa.

pidemmän aikavälin myönteisiä

Ohjelmamme sai erityistä kiitosta

kehitysvaikutuksia. Ohjelmatu-

2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus

ella rahoitettavaa työtä toteute-

-päätöslauselman edistämisestä

taan pääosin vähiten kehittyneissä

ja näiden sisältöjen tukemisesta

maissa.

kumppanimaissa. Kiitosta sai lisäksi globaalin muuttoliikkeen

Ohjelmatuen avoin hakuproses-

huomioiminen sekä ohjelman

si toteutettiin kaksivaiheisena.

pääteemat toimeentulo ja rauha.

Ensimmäisessä vaiheessa arvi-

Lisäarvona pidettiin nuorten

oitiin hakijoiden avustuskelpoi-

resilienssin parantamista hauraissa

suutta tuelle. Toiseen vaiheeseen

maissa sekä demokratiakehityksen

keväällä 2021 valikoitui 31 avus-

ja ihmisoikeuksien edistämistä.

tuskelpoiseksi arvioitua järjes-

Suomen YMCA:n Liiton ohjelmaa

töä. Haun päätteeksi ulkoministe-

toteutetaan vuosina 2022–

riö myönsi 23 kansalaisjärjestölle

2025 Keniassa, Gambiassa,

ohjelmatukea kehitysyhteistyöhön

Etiopiassa, Libanonissa ja

noin 276 miljoonaa euroa vuosille

Palestiinalaisalueilla. Lisäksi

2022–2025. YMCA nousi joukkoon

ohjelmaan sisältyy Suomessa

yhtenä neljästä uudesta järjestös-

toteutettavaa globaalikasvatusta.

tä: Suomen YMCA:n Liitto sai uutta ohjelmatukea 2,1 miljoonaa euroa seuraavalle neljälle vuodelle.

-04


VUOSIKERTOMUS 2021

Suomen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma on historiallinen merkkipaalu

Kymmenen vuotta sitten Suomen YK-liitto ja suomalaiset nuorisojärjestöt tekivät aloitteen nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta silloiselle YK:n pääsihteerille Ban Ki-moonille. Taustalla oli huoli nuorison hyvinvoinnista globaalisti.

JO TUOLLOIN maailman väestös-

myös YMCA:tä harppauksen

tä yli puolet oli alle 30-vuotiaita,

eteenpäin. Suomen YMCA:n Lii-

ja nuorten osuus on yhä jatkanut

ton ohjelmapäällikkö Milla Mäki-

kasvamistaan. Vuonna 2015 hy-

nen osallistui toimintaohjelman

väksytty YK:n päätöslauselma 2250

julkaisutilaisuuteen ja paneeli-

Nuoret, rauha ja turvallisuus ottaa

keskusteluun ulkoministeri Pekka

kantaa nuorten osallisuuden ja so-

Haaviston ja YK-delegaatti Katri

siaalisen yhteenkuuluvuuden vah-

Leppälaakson rinnalla.

vistamiseen, rauhankasvatukseen ja väkivaltaa ehkäisevään toimin-

Nuoret ja nuorisojärjestöt olivat

taan.

keskeisessä roolissa toimintaohjelman valmistelijoina ja Suomen

Vuosikymmenen vaikuttamistyö

YMCA:n Liitto jatkoi aktiivista

huipentui Suomen – ja samalla

vaikuttamista ohjelman sisältöön.

maailman – ensimmäisen Nuo-

Viimeisen vuoden aikana ulko-

ret, rauha ja turvallisuus -toi-

ministeriö ja kansalaisjärjestö-

mintaohjelman julkaisuun elo-

jen 2250-verkosto pitivät yhdessä

kuussa 2021. Toimintaohjelma

viisi ohjelman sisältöön liittyvää

on historiallinen merkkipaalu ja

työpajaa. Yksi verkoston paina-

tärkeä etappi nuorten nostami-

vimmista viesteistä liittyi inter-

sessa yhteiselle agendalle. Aktii-

sektionaaliseen lähestymistapaan,

vinen ja pitkäjänteinen osallis-

joka nostettiin ohjelman läpileik-

tuminen tähän työhön on vienyt

kaavaksi teemaksi. Se kiinnittää

-05

“Toimintaohjelma on historiallinen merkkipaalu ja tärkeä etappi nuorten nostamisessa yhteiselle agendalle.”


VUOSIKERTOMUS 2021

Ulkoministeri Pekka Haavisto, YK-nuorisodelegaatti Katri Leppälaakso, Suomen YMCA:n Liiton ohjelmapäällikkö Milla Mäkinen ja YK-nuorten puheenjohtaja ja Nuoret ja rauha -koordinaattori Camilla Ojala 2250-toimintaohjelman julkaisutilaisuudessa elokuussa 2021.

huomion nuoren identiteettiin ja asemaan

Päätöslauselma on vahvistanut nuorten

vaikuttaviin risteäviin ominaisuuksiin ja

mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan

moniperustaiseen syrjintään. Ratkotta-

keskusteluun, ja se on ollut tärkeä työkalu

vaa riittää myös Suomessa, eikä ohjelmaa

myös YMCA:n vaikuttamistyössä Suomes-

haluttu siksi rajata vain ulkopolitiikkaan.

sa. Vuoden 2021 aikana 2250-teemoihin

2250-verkosto on lisäksi järjestelmällisesti

liittyi monenlaista toimintaa ja yhteistyö-

korostanut tavoitteiden konkreettisen ni-

tä: 2250-verkoston kautta pidettiin muun

meämisen, mittareiden ja selkeiden seu-

muassa puheenvuoroja kansainvälisille

ranta- ja rahoitusmekanismien tärkeyttä.

verkostoille sekä toteutettiin Nuorten rau-

Ohjelma tunnistaa nuorisotyön yhteiskun-

hanviikko ja YMCA Peacemakers -tapahtu-

nallisen merkityksen, ja siksi kansalaisjär-

mia. Yhteistyössä Ruotsin YMCA-YWCA:n

jestöt nostettiin ohjelman vastuutahoihin.

ja YMCA:n Maailmanliiton kanssa järjestettiin Y4Peace-webinaari, jossa syvennyt-

Lopputuloksen lisäksi myös toimintaohjel-

tiin 2250-sisältöihin Pohjoismaiden lisäksi

man valmisteluprosessi oli arvokas. Olen-

Gambiassa ja Etelä-Afrikassa. Maailman-

naista oli kiinnittää huomiota siihen, ketkä

liiton kanssa keskusteltiin erityisesti Suo-

prosessiin osallistuivat, kuinka se oli to-

men keskeisestä roolista agendan edis-

teutettu ja millaisia eväitä siitä sai ohjel-

tämisessä YMCA-liikkeen sisällä. Teemat

man toimeenpanoon.

eivät tietenkään ole 178-vuotiaalle järjestölle uusia, mutta päätöslauselma antaa niille selkeät ja jaetut raamit.

-06


VUOSIKERTOMUS 2021

Camera obscura Camera obscura on toiminnallinen oppimiskokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten itsetuntemusta, positiivista minäkuvaa sekä tunne-, vuorovaikutus- ja selviytymistaitoja.

www.cameraobscura.fi -25


VUOSIKERTOMUS 2021

TOIMINTA on valtakunnallista ja sen keskiössä ovat paikkakuntien nuoret ja nuorten parissa toimivat aikuiset. Toiminta soveltuu mielen hyvinvoinnin, ehkäisevän päihdetyön ja sosiaalisen vahvistamisen työkaluksi ja mahdollistaa monialaista yhteistyötä paikkakunnilla. Toimintamallin tarkoituksena on auttaa kouluja sekä nuorisoalan toimijoita toteuttamaan laaja-alaista opetusta, yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa nuorta ja yhteisöä vahvistavaa toimintaa. Toimintamallin näkyvin elementti on paikkakunnalle pystytettävä 60 neliön kokoinen mielikuvaseikkailu, joka koostuu seitsemästä huoneesta.

PALAUTE TARJOAA TIETOA JA KEHITTÄÄ TOIMINTAA Camera obscura kerää toimintaan osallistuvilta nuorilta sekä kasvatusyhteisöjen jäseniltä palautetta, jonka avulla molemmat tahot voivat vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Palautteen perusteella toiminta on vaikuttavaa ja tarpeellista sekä nuorille että kasvattajille. Viime vuonna palautteeseen vastasi yli 2700 nuorta ja 300 kasvatusyhteisön jäsentä.

TOIMINTAAN OSALLISTUNEISTA NUORISTA: • 11 % ei kokenut toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen tai itseään hyödylliseksi

NUORTEN MIELENTERVEYS – CAMERA OBSCURAN ROOLI Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulokset osoittivat, että nuorten tyytyväisyys elämään on laskussa ja yhä useampi kokee yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Mielenterveyteen vaikuttavat lukuisat yksilölliset, yhteisölliset ja rakenteelliset

• 12 % ei kokenut päivittäisiä tekemisiään merkityksellisiksi ja hyödylliseksi • 10 % nuorista ei ole yhtään turvallista aikuista, kenelle voi kertoa noloista ja ikävistäkin asioista • 35 % oli itseensä erittäin tyytyväisiä • 87 % kokee voivansa vaikuttaa elämänsä kulkuun • 80 % kokee saavansa apua silloin kun sitä todella tarvitsee

tekijät. Mielen hyvinvoinnin edistämisessä oleellista on hyvinvointia suojaavien tekijöiden lisääminen ja toisaalta riskitekijöiden kasautumisen välttäminen.

Camera obscura toiminnassa työskenteli vuoden 2021 aikana Miku Aalto, Anita Kirvesniemi, Jari Suvanto ja Kari Kurkela.

Camera obscuran mielikuvaseikkailuun ja oppimiskokonaisuuteen liittyvät tehtävät antavat nuorille työkaluja suojaavien tekijöiden, kuten hyvän itsetunnon ja kaveritaitojen, rakentamiseen sekä vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamiseen. Kasvatusyhteisön tuki ja turvalliset aikuiset luovat pohjaa nuorten hyvinvoinnille. Camera obscura -toiminta tarjoaa myös nuorten parissa toimiville työkaluja keskustella ja käsitellä mielenterveyteen liittyviä asioita nuorten kanssa. -8


VUOSIKERTOMUS 20201

Liikkeellä hyvää oloa! Vuosi 2021 oli Liike-hankkeen ensimmäinen vuosi. Hanketta toteutettiin neljällä paikkakunnalla: Oulussa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. HANKETTA toteuttivat viisi liikun-

Positiivisia tuloksia oli havaittavissa

taetsivää, yksi kullakin paikkakun-

jo hankevuoden puolivälissä.

nalla, lukuun ottamatta Helsinkiä, jossa etsiviä oli kaksi. Toiminnalla

Lisääntynyt aktivisuus sai aikaan

tavoitettiin 16–29-vuotiaita koko-

myönteisiä vaikutuksia monilla elä-

naisvaltaista tukea tarvitsevia nuo-

mänalueilla, muun muassa nuorten

ria, jotka olivat esimerkiksi työelä-

unenlaadussa, ruokavaliossa, sosi-

män tai koulutuksen ulkopuolella

aalisissa suhteissa ja kokemukse-

ja kokivat yksinäisyyttä, mielenter-

na kohentuneesta itsevarmuudes-

veyden haasteita tai olivat muista

ta. Joidenkin nuorten toimintakyky

syistä syrjäytymisvaarassa.

parantui niin paljon, että he kykenivät aloittamaan opinnot tai työn.

Liikuntaetsivät järjestivät nuorille

Tärkeätä oli lisätä aktiivisuutta vä-

yksilö- ja pienryhmätoimintaa, jol-

hitellen ja kunkin nuoren yksilölli-

la he tukivat nuoria liikkeen ja ar-

set voimavarat huomioiden.

jen aktiivisuuden lisäämisessä. Liikunnan ohella parannettiin samalla

Vuoden aikana toteutettiin yhteen-

nuorten työ- ja toimintakykyä sekä

sä hieman yli 1000 henkilökohtais-

hyvinvointia. Liikuntaetsivien ko-

ta tapaamista ja noin 700 ryhmä-

konaisvaltainen työote ulottui lii-

tapaamista. Lajikokeilujen kautta

kuntaneuvonnasta ja -ohjaukses-

nuoret pääsivät testaamaan erilai-

ta nuoren tukemiseen arkielämän

sia tapoja liikkua. Niiden innos-

haasteissa ja ongelmissa. Keskuste-

tamina jotkut nuorista aloittivat

luilla ja vuorovaikutuksella nuorten

muun muassa itsenäisen kuntosa-

kanssa oli keskeinen rooli hankkeen

liharjoittelun tai palasivat lapsuu-

toteutuksessa.

den harrastuksen pariin. Kynnys liikkumiseen madaltui, negatiiviset

Liike-hankkeen toimintaan osallis-

mielikuvat liikunnasta muuttuivat

tui vuoden aikana 233 kohderyhmän

positiivisemmiksi, ja loppukartoi-

nuorta. Hankkeeseen osallistuneilta

tuksen perusteella liikunnasta tuli

nuorilta kerätty palaute oli positii-

monelle nuorelle luonteva rutiini.

vista ja kuvasti hyvin sekä hankkeen onnistumista että sen sisältämän toiminnan tarvetta.

-9


“Vuoden aikana toteutettiin yhteensä hieman yli 1000 henkilökohtaista tapaamista ja noin 700 ryhmätapaamista”.


VUOSIKERTOMUS 20201

Bahara Ebrahim ja Elina Hamppu ovat mukana Pelinkentiltä rauhanrakentajiksi -toiminnassa Helsingin NMKY:n Yökoriksen kautta.

Namikalaiset kestävän tulevaisuuden ja rauhan rakentajina GLOBAALIKASVATUS STARTTAA! ILMASTOHÄTÄTILA, nuorten syrjäytyminen,

edistää moninaisuutta ja rauhaa omassa ympäris-

eriarvoisuuden kasvu, pakolaisuus,toivottomuus…

tössään ja omista lähtökohdistaan.

Vai sittenkin toivo, rauhan rakentaminen, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, antirasistinen

Pelikentiltä rauhanrakentajiksi on Suomen YMCA:n

toiminta, yhä aktiivisemmin osallistuvat nuoret

Liiton globaalikasvatusohjelman pilotti. Liiton

ja jaettu tahto toimia yhdenvertaisen ja kestävän

saaman ohjelmatuen myötä myös globaalikasva-

tulevaisuuden puolesta!

tusohjelma kasvaa ja vuonna 2022 sitä kehitetään yhdessä paikallisyhdistysten ja vapaaehtoisten

Suomen YMCA:n Liiton globaalikasvatus käyn-

kanssa. YMCA:n globaalikasvatuksen tavoitteena

nistyi vuonna 2021 ulkoministeriön rahoittaman

on, että nuorten ymmärrys kestävän kehityksen ja

VGK-hankkeen kautta. Pelikentiltä rauhanraken-

rauhan teemoista, maailman eri todellisuuksista

tajiksi -toiminta on suunnattu Yökoriksen kaut-

ja globaalista keskinäisriippuvuudesta vahvistuu.

ta YMCA:n toimintaan mukaan tulleille nuorille.

Samalla heistä tulee aktiivisia rauhanrakentajia ja

Nuoret viettävät aikaa yhdessä ja käyvät keskuste-

kestävän kehityksen edistäjiä, jotka löytävät oman

luja, joissa he pohtivat arkeaan koskettavia aiheita,

tapansa vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin –

maailman tapahtumia ja globaaleja ilmiöitä. Kes-

lähellä tai kaukana.

kusteluilla tuodaan esiin nuorten mahdollisuuksia

-11


VUOSIKERTOMUS 2021

Nuorten ilmastoagenda Nuorten ilmastoagenda sai alkunsa tarpeesta tuoda ilmastoasiat ja kestävä kehitys vahvemmin esiin YMCA-liikkeen piirissä Suomessa. ILMASTONMUUTOS on valtava

YMCA Peacemakers -verkostolla

eksistentiaalinen uhka elämälle

on valtavasti potentiaalia kasvattaa

maapallolla ja se tulee yhä enenevässä

valveutuneita nuoria, jotka voivat toimia

määrin vaikuttamaan jokaisen ihmisen

ilmastoasioiden lähettiläinä omissa

elämään. Suomessa YMCA:llä on

paikallisyhdistyksissään.

velvollisuus paitsi länsimaisena toimijana myös suurena nuorisojärjestönä ottaa

Ilmastoasioita ja kestävää kehitystä

kantaa ja vaikuttaa omalla toiminnallaan

huomioidaan varmasti jo eri tavoin

ilmastonmuutoksen torjumiseen. Lisäksi

monen paikallisyhdistyksen toiminnassa.

YMCA:n Maailmanliiton Vision 2030

Liiton kehitysyhteistyöohjelman ja

nostaa ilmastoasiat (A Sustainable Planet)

globaalikasvatuskokonaisuuden myötä

yhdeksi toimintakehyksen neljästä

teemat tulevat toivottavasti näkymään

pääpilarista, joten myös kansainvälisen

yhä monipuolisemmin ja laajemmin

liikkeen puolesta kehotus toimintaan on

YMCA:n toiminnassa. Yksi liikkeemme

vahva.

eduista on, että tarjolla on valtavasti erilaisia toimintoja, joihin kestävä

Lähdimme rakentamaan Ilmastoagendaa

kehitys sopii kuin valettu:

painottaen tietopohjaa, jotta kaikki sisällön lukevat ymmärtäisivät, kuinka

YMCActivities opettaa seikkailu-

akuutista asiasta ilmastonmuutoksessa

kasvatuksen ohella arvostamaan luontoa,

on kyse ja kuinka jokainen YMCA

ohjaajakoulutuksiin on luonnollista

pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan

sisällyttää globaalia vastuullisuutta

sen torjumisessa. Työ voi lähteä

ja monimuotoisuutta, Yökoris tarjoaa

pienistä asioista kuten vastuullisten

alustan keskustelulle ja niin edespäin.

tuotteiden hankinnasta, kasvisruoan

Mitään uutta ei siis tarvitse kehittää,

lisäämisestä ruokavalioon tai kierrätys-

tarvitaan ainoastaan tietoa ja halua

mahdollisuuksien parantamisesta.

vaikuttaa!

Jokainen YMCA on omanlaisensa, siksi käytännön vinkkien lisäksi agendassa

Teksti: Iina Salmi, Tuulia Toivanen ja

painotetaan, että kaikilla toimijoilla

Nea Tuomela

työntekijöistä luottamushenkilöihin ja vapaaehtoisiin tulisi olla riittävästi tietoa ja ymmärrystä kestävien päätösten ja valintojen tekemiseen.

Yhteisenä tavoitteenamme on hiilineutraali YMCA ja valoisampi tulevaisuus! -24


Suomen NMKY:n Urheiluliitto

Kasvattava yhteisö

“YMCA:llä harrastamisen tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen hyvinvoinnin tukeminen.” -31


Suomen NMKY:n Urheiluliitto

Vuoden 2021 aikana Suomen NMKY:n Urheiluliitossa toteutettiin Kasvattava yhteisö -hanke. Tavoitteena oli kehittää YMCA:llä toteutettavan urheilu- ja harrastustoiminnan kasvatuksellista otetta ja lisätä yhteistyötä ohjaajien, vanhempien sekä harrastavien lasten ja nuorten välille. ​​

YMCA:n PAIKALLISYHDISTYKSISSÄ toimii moni-

oman roolinsa merkityksen ja mahdollisuutensa

puolinen ja laaja joukko ohjaajia ja valmentajia,

vaikuttaa ohjattavan lapsen tai nuoren kehitty-

jotka tulevat eri taustoista ja joilla on monenlaisia

miseen.

taitoja ohjaamiseen. Yhteistä kaikille on innostus lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusten mahdol-

Osana hanketta tuotettiin Kasvattava yhteisö

listamiseen. Työ tuo mukanaan myös vastuuta las-

-opas. Sen tarkoituksena on käsitteellistää YMCA:n

ten ja nuorten kasvattamisesta. Kasvattava yhtei-

urheilu -ja harrastustoiminnan yhteiset kasvatuk-

sö -toimintamallin tavoitteena on lisätä ohjaajien

selliset periaatteet. Oppaasta ohjaajat ja valmen-

ymmärrystä roolistaan lasten ja nuorten kasvatta-

tajat saavat kuvan namikalaisesta ohjaamisesta ja

misessa osana harrastustoimintaa. Pidemmällä ai-

sen kasvattavasta lähestymistavasta sekä ohjaus-

kavälillä lapsia ja nuoria on tarkoitus myös osal-

toiminnan yhteisistä periaatteista. Samalla opas

listaa oman harrastustoiminnan suunnitteluun ja

tarjoaa käytännönläheisen ja yhtenäisen ohjeistuk-

sisältöön.

sen kaikille YMCA:llä toimiville valmentajille ja ohjaajille.

YMCA:llä harrastamisen tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen hyvinvoinnin

Oppaassa on neljä teemaa, joiden avulla kasvat-

tukeminen. Hyvinvointia tarkastellaan kolmiomai-

tavaan yhteisöön liittyviä periaatteita käsitellään.

sen ulottuvuuden kautta: harrastustoiminnassa

Jokaiseen teemaan kuuluu harjoitteita, joita voi-

keskitytään fyysisen ja liikunnallisen puolen lisäk-

daan hyödyntää esimerkiksi ohjaajien ja valmenta-

si lasten ja nuorten henkiseen ja hengelliseen hy-

jien koulutuspäivillä. Oppaassa läpikäytävät teemat

vinvointiin.

ovat ohjaaminen kasvattamisena, ryhmän hallinta ja erilaiset kasvatettavat, liikuntamotivaatio ja

Ohjaaja on lapselle ja nuorelle enemmän kuin

namikalaisuus. Kaikki kokonaisuudet ovat toisiaan

harrastustoiminnan koordinaattori tai valmentaja.

täydentäviä.

Kasvatusta kokonaisvaltaisesti tukeva ohjaaja opettaa teknisen ja taktisen lajiosaamisen

Kasvattava yhteisö -opas valmistui vuoden 2021

rinnalla myös sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja.

kuluessa ja sen voi ladata Suomen YMCA:n Liiton

Kasvattavassa ohjaamisessa ohjaaja tiedostaa

nettisivuilta. -14


Suomen NMKY:n Urheiluliitto

ULTIMATE ON liitokiekolla pelattava joukkuepeli, jossa tavoitteena on frisbeetä kopitellen tehdä maaleja vastustajan päätyyn. Kesäisin lajia pelataan tyypilli-

Ultimate Kesällä 2021 Suomen YMCA:n urheilukenttään saapui uusi tulokas, kun YMCA Heinola käynnisti seurassaan uuden lajin – ultimaten.

sesti nurmikentillä, talvisin puolestaan kiekot liitävät liikuntahalleissa. Ajatus ultimate-toiminnan käynnistämisestä syntyi valtaisan suosion saavuttaneen frisbeegolfin myötä, kun frisbeeharrastamiseen haluttiin tarjota mahdollisuus myös joukkuelajin muodossa. Idea sai innostuneen vastaanoton Suomen Liitokiekkoliitolta, joka tuli järjestämään valmentajakoulutuksen Heinolaan. Ultimate on monipuolinen urheilulaji, joka soveltuu kaikenikäisille ja -tasoisille pelaajille. Ensimmäisenä kesänään Heinolassa ultimate profiloitui vahvasti koko perheen yhteiseksi harrastukseksi. Vauhdikkaan ja taktisen mutta myös hauskan ja yhteisöllisen lajin ehdoton valttikortti on juuri sen aloittamisen helppous – mukaan tarvitsee vain pelikengät. Vaikka rehtiin henkeen perustuva ultimate on todellinen hyvän mielen peli, taistellaan siinä myös SM-mitaleista. Kilpailuja on tarjolla rantaotteluista sarjapeleihin asti. Alkavalla kesäkaudella myös Heinolassa tähdätään useampien harjoitusryhmien perustamiseen, jotta kaikilla kiekkoilusta kiinnostuneilla on mahdollisuus liikkumiseen ja hauskanpitoon samanhenkisessä porukassa. Ultimate on itsessään mainio lajivalinta, mutta sopii loistavasti myös muiden urheilulajien rinnalle. Spurtteja, loikkia ja peliälyä vaativa laji soveltuu erityisesti koripallon tueksi. Tukijalan käyttö ja kiekottoman pelaajan puolustaminen ovat vain muutamia esimerkkejä lajien välisistä yhteneväisyyksistä. Heinolassa useat juniorit ovatkin jo valinneet ultimaten kesälajikseen koripallon rinnalle.

Teksti: Iivari Hämäläinen

-15


VUOSIKERTOMUS 2020

Suomen NMKY:n urheiluliitto

“Ultimate on itsessään mainio lajivalinta, mutta sopii loistavasti myös muiden urheilulajien rinnalle.”


VUOSIKERTOMUS 20201

Virkistymistä ja vertaisuutta -hankkeella lievitettiin koronakriisin vaikutuksia nuoriin Suomen YMCA:n Liiton koordinoimaa ja hallinnoimaa hanketta toteutetaan Helsingin NMKY:n sekä Turun, Tampereen ja Vantaan YMCA:n paikallisyhdistyksissä 1.8.2021–31.12.2022. Hankkeella lievitetään koronakriisin vaikutuksia nuorten elinoloihin ja vahvistetaan ajasta toipumista. Hanke on suunnattu nuorille ja heidän perheilleen – kohderyhmänä on nuoret, joiden oma tai perheen tilanne on pandemian myötä entisestään vaikeutunut. Nuorten oppimisvaikeuksia tai koulupudokkuutta, sosiaalisia haasteita ja omaa tai perheenjäsenen mielenterveys- tai päihdeongelmia on huomioitu riskitekijöinä. Hankkeessa lisätään nuorten ja lähiaikuisten mahdollisuuksia vertai-

HANKETTA TOTEUTETAAN YHTEISTYÖSSÄ Virkistymistä ja vertaisuutta -hanketta toteutetaan nuorten ja perheiden parissa työskentelevien kasvatus- tai sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Saattaen vaihtaen -toiminnassa nuorta voidaan tukea sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla. Kouluvalmentajilla on tiedossa tukea kaipaavia nuoria, mutta heillä on rajalliset mahdollisuudet tukea oppilaita kouluajan ulkopuolella. Paikallisyhdistysten ja koulujen yhteistyöllä on onnistuttu vahvistamaan nuorten kokemusta siitä, että koulun kautta löytyy kokonaisvaltaista tukea.

suuden kokemiseen ryhmissä.

HANKKEELLE TOIVOTAAN JATKOA NUORTEN ANTAMA PALAUTE KERTOO TOIMINNAN TARPEESTA Paikallisyhdistysten opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) keräämän palautteen perusteella toiminnalle on ollut suuri tarve. Osallistuneet nuoret ovat kokeneet toiminnan merkitykselliseksi, ja kohtaamiset ja yhdessäolo ovat auttaneet jaksamaan etäopetuksen leimaamaa kouluaikaa ja arkea. Erityisen tärkeänä on pidetty vertaiskohtaamista. Yhdessä toisten nuorten kanssa on voitu rakentaa uudelleen kaveriverkostoa ja löytää samaistumispintaa elämäntilanteen, haasteiden ja toisaalta yhteisten kiinnostuksenkohteiden kautta.

-17

Ryhmä- ja vertaistoiminnalle on koettu olevan tarvetta myös korona-ajan jälkeen. Erityisesti nuorten lähiaikuisten saaminen mukaan vertaistoimintaan sitoutuneesti vaatii aikaa. Toiminnan nähdään kuitenkin vaikuttavan laajakantoisesti nuoren ja tämän läheisten hyvinvointiin. Jos sosiaalialan palveluissa siirrytään enenevässä määrin etäpalveluihin, kohtaavan työn merkitys korostuu entuudestaan. Artikkelin pohjana on käytetty OKM:n kyselystä saatuja paikallisyhdistysten vastauksia.


Camp Pjetershanin leirin johtaja Adrian Davies ja Kosovon YMCA:n pääsihteeri Dorina Lluka Davies yhdessä Jenni Enqvistin ja Kaisa Strömbergin kanssa Camp Pjetershanin tulevan päärakennuksen edustalla.

Kosovo Suomen YMCA:n lahjoitus YMCA Kosovolle löysi tiensä perille marraskuussa toteutetun vierailun yhteydessä.

13 000 EURON tuella toteutetaan Camp Pjetershanin rakenteilla olevaan leirikeskukseen keittiö. Lahjoituksen kokosivat eri YMCA/ NMKY-paikallisyhdistykset ja Suomen YMCA:n Liitto. Vuoden aikana leirikeskukseen lahjoitettiin myös käytettyjä huonekaluja ja keittiötarvikkeita. Lahjoituksen ojensivat Gjakovassa Suomen YMCA:n puolesta Liiton ja Euroopan YMCA:n hallitusten varapuheenjohtaja Jenni Enqvist, vapaaehtoinen Alli Eräkorpi ja hanketyön ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Kaisa Strömberg. Lahjoituksen vastaanottivat Kosovon YMCA:n johtaja Adrian Davies, talouspäällikkö Mërgime Berberi ja hallituksen edustaja Drenusha Rogova. Matkalla keskusteltiin Kosovon ja Suomen YMCA:n pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja myös tulevaisuuden suunnitelmista. Kosovon YMCA on kuin toinen koti monelle motivoituneelle ja inspiroivalle nuorelle, jotka palavat halusta verkostoitua kansainvälisessä YMCAliikkeessä ja oppia muilta nuorilta.

-30


VUOSIKERTOMUS 2021

Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen HANKE oli osa STEA:n Suomi100-

Digitaalisen työotteen tehokkaan

avustusohjelmaa ja se tarjosi mak-

omaksumisen myötä yhdistyksil-

sutonta tukea sosiaalialan pienille

lä on enemmän aikaa niiden perus-

yhdistystoimijoille niiden digitaali-

tehtävien toteuttamiseen. Työotteen

sen työ- ja toimintakulttuurin ke-

omaksuminen mahdollistaa myös

hittämiseen.

sen, että työntekijät ja vapaaehtoiset osaavat tukea asiakkaan kykyä

Tehtävänämme oli kartoittaa yhdis-

toimia digitalisoituvassa yhteiskun-

tyksen tiedonhallinnan ja viestin-

nassa. Se on digimurroksen aika-

nän tarpeet ja opastaa laadukkaiden

kaudella keskeinen keino ehkäistä

ja yhdistyksille lähes maksuttomien

syrjäytetyksi tulemista.

sähköisten työkalujen käyttöönotossa muun muassa kansalais-

Ilman digilaitteita ja niiden käyttä-

järjestöjen digitaalisuutta tukevaa

miseen tarvittavia taitoja on miltei

Techsoup-ohjelmaa hyödyntämällä.

mahdotonta olla nyky-yhteiskun-

Kävimme prosessin läpi yhdistysten

nan täysvaltainen jäsen. Palveluiden

rinnalla, koulutimme niiden työn-

digitalisoituminen vaatii käyttäjil-

tekijöitä ja luottamushenkilöitä uu-

tä paljon uuden omaksumista, mikä

sien käytäntöjen haltuunotossa.

on osalle ihmisistä hyvin haastavaa. Myös asiakastyötä tekevät työyhtei-

MISTÄ ON KYSE?

söt voivat kokea digitaalisen työotteen opettelemisen vaikeana tai ylimääräisenä taakkana, vaikka se

Digitaalisessa työkulttuurissa työs-

osaavasti toteutettuna vapauttaa

kentelyn tavoista verkossa ja digi-

runsaasti resursseja asiakastyöhön.

taalisilla välineillä on sovittu työ-

Hankkeen aikana huomasimme,

yhteisössä yhteisesti. Digitaalisia

että erityisesti Office 365 -ohjel-

työvälineitä käytetään tehokkaas-

mien (mm. Microsoft Teams, jaettu

ti ja kynnystä uusien digitaitojen

kalenteri, videopalaverit, sähköinen

opettelemiseen pyritään madalta-

toimisto) järkevään käyttöönot-

maan.

toon panostaminen kevensi yhdistyksissä työskentelevien työtaak-

-19


VUOSIKERTOMUS 2021

Suomen YMCA:n Liiton Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen hankkeen (2017–2021) tarkoituksena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten osaamista sekä valmiuksia hyödyntää digitaalisuutta toiminnassaan ja ihmisten kohtaamisessa.

Hankkeen päättyessä sen sisällöt koottiin Suomen YMCA:n Liiton verkkosivuilta ladattavaan sähköiseen oppaaseen: https://ymca.fi/ suomen-ymcanliiton-julkaisut/

kaa. Techsoup-ohjelman kautta tukemamme sote-yhdistykset saivat O365-paketit lähes maksutta (katso www.techsoup.fi). Niiden tarjoamien työkalujen käyttöönotto ei ollut ainoastaan tekninen vaan myös yhteisöllinen prosessi, jonka tuotimme hankkeessa yhdistyksille.

TUETAAN IHMISTEN JA YHDISTYKSIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ Pienillä yhdistyksillä ei yleensä ole käytössään paljon taloudellisia resursseja digitaalisen toimintakulttuurin kehittämiseen, minkä vuoksi ne ovat vaarassa jäädä digitaalises-

MIKSI SOTEYHDISTYKSILLÄ SITTEN ON ERITYINEN ASEMA DIGITALISOITUVASSA YHTEISKUNNASSA? Yhdistykset toimivat ruohonjuuritasolla lähellä asiakkaiden arkea. Niiden asiakasryhmät tarvitsevat yleensä erityisen paljon palveluita. Sote-yhdistysten asiakkaille on yleensä kasaantunut riskitekijöitä joutua digisyrjäytetyksi. Yhdistykset voivat yhdessä asiakkaiden kanssa tuottaa palveluiden kehittäjille arvokasta käytettävyystietoa. Henkilöstön henkilökohtaiseen digi-

sa kehityksessä isompien toimijoiden jalkoihin. Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hanke tuki pienten toimijoiden toimintaedellytyksiä sekä nykyisessä että tulevaisuuden digiyhteiskunnassa mahdollistamalla välttämättömän digisiirtymän yhdistyksille minimikustannuksin. Yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää meiltä kaikilta ponnisteluja, mutta se samalla myös tehostaa työskentelyä ja helpottaa elämäämme monin tavoin. Huolehditaan yhdessä siitä, että yhä digitalisoituvan yhteiskunnan hyödyt ja palvelut ovat meidän kaikkien käytettävissä!

osaamiseen kannattaa siis panostaa. Henkilöstö ja asiakkaita kohtaavat vapaaehtoiset ovat myös avainasemassa digiosallisuuden edistämisessä.

-20 -34


VUOSIKERTOMUS 2021

Yhteistyö Kenian YMCA:n kanssa käynnistyi lupaavasti Yhteistyön ensimmäinen vuosi ja toiminta Keniassa käynnistyi koronaan liittyvistä rajoituksista, kuten koulujen väliaikaisesta sulusta, huolimatta hyvin.

KENIAN YMCA:n kahdessa hank-

Kenya YMCA College of Agricultu-

keeseen osallistuvassa ammattiop-

re (KYCAT) Limurussa keskittyy

pilaitoksessa koulutetaan nuoria

ilmastoviisaan ja uudistavan maa-

ammatteihin, työelämään ja yrit-

talouden opetukseen. Koulun hen-

täjyyteen. Tarkoituksena on kun-

kilökunta osallistui alkuvuodes-

nostaa ja päivittää koulujen tiloja ja

ta alan koulutukseen ja on sen

välineistöä sekä täydentää opetta-

jälkeen käynnistänyt malli- ja

jien koulutusta ja opetusohjelmia.

verrokkipalstojen viljelyn.

Tuemme myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria,

Kenya YMCA National Training

joilla ei muuten olisi varaa koulu-

Institute (NTI) keskittyy ammatil-

tukseen. Yhteistyöhön osallistuu

listen taitojen opetukseen Nairo-

Kenian YMCA:n lisäksi maanosan

bin Shauri Moyon köyhällä asuina-

kattojärjestö Afrikan YMCA, mikä

lueella. Opiskelijat kouluttautuvat

vahvistaa paikallisten toimijoiden

muun muassa mekaanikoiksi, om-

kapasiteettia ja tukee toiminnan

pelijoiksi, putkiasentajiksi ja kam-

seurantaa.

paajiksi. Koulussa keskitytään kehittämään työssäoppimiseen ja näyttötutkintoihin perustuvia menetelmiä.

-21

Naomi Nyaboke, 34, opiskelee moottoriajoneuvojen mekaniikkaa Kenian YMCA:n ammattioppilaitoksen peruskurssilla. Nairobi, Kenia 2021.


Molempien oppilaitosten opiskelijamäärät kasvoivat vuoden aikana. National Training Institute Nairobissa koulutti 462 opiskelijaa vuoden aikana ja Kenya YMCA College of Agriculture and Technology koulutti 250 opiskelijaa. Oppilaitoksissa tuettiin taloudellisesti yhteensä sataa kriteeristön pohjalta valittua haavoittuvimmassa asemassa olevaa opiskelijaa. Kouluissa toteutettiin vuoden aikana myös oppilaiden ja henkilökunnan koronarokotuksia. Vuoden aikana kouluihin rakennettiin lisäksi ramppeja, hankittiin apuvälineitä vammaisille opiskelijoille ja palkattiin viittomakielen opettaja kouluttamaan sekä opettajia että hallinnollista henkilökuntaa.


Maatalousoppilaitoksessa toista vuotta opiskeleva Paul Kamunu, 21, on kiinnostunut eroosion ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten lieventämisestä maisemoinnin avulla. Limuru, Kenia 2021.


VUOSIKERTOMUS 2021

Kestävä viljely innostaa kenialaisnuoria

HIILIVILJELY HILLITSEE ILMASTONMUUTOSTA

muokkaamatta jättäminen pitää paitsi kasvien

SUOMEN YMCA:n Liiton tukemalla Kenian

rään. Samalla menetelmä suojaa maata eroosiolta.

YMCA:n maatalousoppilaitoksella on käytössään 30 hehtaaria (74 eekkeriä) maata. Koulun opetussisältöjä halutaan kehittää vastaamaan ilmaston-

juuriston elinvoimaisena hillitsee myös ilmastonmuutosta auttamalla hiiltä sitoutumaan maapePeltojen hyvän kasvukunnon ylläpitäminen on herättänyt kiinnostusta myös paikallisissa viljelijöissä.

muutokseen sopeutumiseen ja muutoksen mukanaan tuomien vaikutusten hillitsemiseen. Valtaosa opiskelijoista asuu Limurussa sijaitsevan oppilaitoksen asuntolassa, mutta ammattikoulutus vetää myös lähiseutujen nuoria päiväoppilaiksi. Maatalousoppilaitoksessa otettiin vuonna 2021 käyttöön maissin koe- ja kontrollipeltoja, joilla havainnollistetaan ilmastoviisaiden menetelmien vaikutuksia maahan. Kaksi vierekkäistä palstaa mahdollistavat perinteisten käytäntöjen ja ilmastoviisaiden menetelmien vaikutuksien vertailun näkyvästi. Vuoden aikana tuloksia olikin nähtävissä nopeasti: uudistavin menetelmin viljelty maissi kasvoi metrin pidemmäksi ja sisälsi selvästi enemmän tähkiä. Myös maan muokkaus minimoitiin ja keinotekoiset lannoitteet voitiin jättää

“Yhteistyöhankkeen tavoitteena on löytää käytännönläheistä tietoa ja neuvoja viljelytapojen muuttamisessa hiiltä sitoviksi.” Vuoden aikana Suomen YMCA:n Liitto alkoi kartoittamaan yhteistyötä Kenian YMCA:n maatalousoppilaitoksen ja Ilkka Herlinin ja Saara Kankaanrinnan vetämän Qvidjan koetilan sekä Helsingin yliopiston kanssa. Paraisilla sijaitsevalla Qvidjan tilalla etsitään ratkaisuja ilmastokriisiin kehittämällä hiiltä sitovia, Itämeren päästöjä minimoivia ja ravinteita kier-

pois.

rättävää ruoantuotantoa. Qvidjan tilalla kartoite-

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on löytää käy-

töjä ekologiselle maataloudelle. YMCA:n ja Qvidjan

tännönläheistä tietoa ja neuvoja viljelytapojen muuttamisessa hiiltä sitoviksi. Hiiliviljelyyn eli regeneratiiviseen viljelyyn kuuluvan peltoalan

taan samalla laajasti kopioitavissa olevia käytäntilan yhteistyössä on pohdittu parhaiden käytänteiden soveltamista ja jakamista sekä niiden vaikutusten mittaamista.

-24


VUOSIKERTOMUS 2021

ILMASTOVIISAAT MAATALOUSMENETELMÄT KIINNOSTAVAT KENIALAISNUORIA Maatalous ei ole viime vuosikymmeninä ollut vetovoimainen ala kenialaisnuorten silmissä, mutta kestävään kehitykseen perustuvien maatalousmenetelmien uskotaan innostavan uusia sukupolvia suuntautumaan alan opintoihin. Myös Kenian valtion agendalle on neljän tärkeimmän painopisteen joukkoon nostettu ruokaturva ja maatalous julkisen terveydenhuollon, kohtuuhintaisen asumisen ja työpaikkojen luomisen rinnalla.

“Suomen YMCA:n Liiton Keniassa toteuttamaa ohjelmaa tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin.” Työmarkkinoiden kysyntään vastaavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen on Suomen YMCA:n Liiton pääsihteeri Juha Virtanen tarkastelee hiiliviljellyn maissipellon satoa yhdessä YMCA:n maatalousoppilaitoksen rehtorin Henry Kiriin kanssa. Limuru, Kenia 2021.

ratkaisevassa asemassa parannettaessa nuorten työllistymistä ja toimeentuloa. KYCAT:issa koulutuksia on pyritty räätälöimään juuri paikallisen viljelijäyhteisön tarpeet huomioiden edistämään ilmastoviisasta viljelytapaa. Ilmastoviisailla menetelmillä halutaan myös tuoda yhteen nuoret, maanviljelijät, tutkijat ja startup -yritykset. Suomen YMCA:n Liiton Keniassa toteuttamaa ohjelmaa tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin.

Samuel Anyal opettaa maatalousoppilaitoksessa kasvinviljelytieteen sisältöjä. Limuru, Kenia 2021.

-25


VUOSIKERTOMUS 2021

Peacemakers-toiminta pyöräytettiin käyntiin haastavan koronavuoden jälkeen täynnä toivoa ja inspiraatiota. LIITON uusi vapaaehtoistoiminnan koor-

ympäristökysymyksiä käsittelevässä

dinaattori otti vuoden alussa ohjat kä-

tapaamisessa oli mukana Nathalie

siinsä, ja toimintaa alettiin suunnittele-

Vukmanic Ruotsin KFUK-KFUM:ltä ja

maan Liiton kehitysyhteistyöhankkeiden

Palestiinan tapaamisessa mukana oli-

keskeisten sisältöjen pohjalta. Koska

vat kollegamme Sandy Jarayseh ja Mona

koronapandemia varjosti edelleen mah-

Zaghrout Itä-Jerusalemin YMCA:stä.

dollisuuksia kokoontua, myös Peacemakers-toiminta siirtyi pääosin verkkoon.

Muita YMCA Peacemakers -vapaaehtoisia kiinnostaneita tapahtumia olivat

Vuoden aikana toteutettiin onnistuneesti

muun muassa Nuorten rauhanviikolla

viisi tapahtumaa, joista yksi järjestettiin

syyskuussa järjestetty paneelikeskuste-

kasvokkain tapahtuvana kokoontumi-

lu pienistä ja suurista rauhanteoista sekä

sena Liiton tiloissa. Koronapandemiaan

Tanskan YMCA:n edustajien tutustumi-

liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi

nen Suomen YMCA:n Liiton toimintaan

toimintaa toteutettiin pääosin etäyhteyk-

lokakuun lopussa. Myös syksyn liittopäi-

sin Zoomissa. Peacemakers-toiminnassa

villä Heinolassa toteutettiin pienimuo-

panostettiin viestintään ja nuoria tavoi-

toinen koulutus konfliktianalyysistä ja

tettiin myös YMCA/ NMKY -yhdistysten

rauhan edistämisestä.

ulkopuolelta, esimerkiksi korkeakouluista. Tapahtumissa tavoitteena oli tarjota

Tapahtumissa keskusteltiin esimerkiksi

monipuolista, inspiroivaa ja osallistavaa

ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista,

sisältöä. Myös kollegoita muiden maiden

globaalista Etelästä viestimisen keinoista

YMCA-liikkeistä kutsuttiin mukaan tilai-

ja nuorten osallisuudesta.

suuksiin. Esimerkiksi Kenian hanketta ja

-26


YMCA:n tukemat oikeudenhaltijat ovat perustaneet muun muassa pienyrityksiä, joissa liiketoiminnan pyörittämisen lisäksi opetetaan myös aloilla tarvittavia taitoja ja työllistetään paikallisia nuoria. Soma, Lower River Region, Gambia.


VUOSIKERTOMUS 2021

Work for Peace -hanke jatkui Gambiassa Suomen YMCA:n Liiton ja Gambian YMCA:n yhteistyönä toteuttama Work for Peace -hanke jatkui menneenä vuonna suunnitelmien mukaan.

KORONAPANDEMIA asetti edelleen haasteita

Gambiassa joulukuussa järjestetyt presidentin-

toiminnan toteuttamiselle, mutta ensimmäisen

vaalit vaikuttivat koulutusten suunnitteluun ja

koronavuoden kokemuksien myötä toiminnan

toteutukseen. Vaikuttamistyön sisällöissä keski-

ylläpitäminen oli huomattavasti helpompaa.

tyttiin erityisesti rauhanomaisten vaalien ja us-

Toteutuksissa huolehdittiin kouluttajien ja

kontojenvälisen vuoropuhelun edistämiseen, sillä

nuorten koronaturvallisesta osallistumisesta

vaalivuosi lisää jännitteitä eri yhteisöjen välillä.

paikallisia koronarajoituksia ja -suosituksia

Yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä nuorten rooli

noudattaen.

on kuitenkin keskeinen niin äänestyksen alla kuin sen jälkeen.

Ammatillista koulusta järjestettiin 13 alalta yhteensä sadalle hyödynsaajalle. Puolet osallistu-

Vuotuinen Nuoret, rauha ja turvallisuus -konfe-

neista saivat ammatin harjoittamiseen vaadittavat

renssi järjestettiin edellisvuosien tavoin syksyllä.

työkalut (startup kit). 80 % koulutuksen käyneis-

Tilaisuuteen pääsi osallistumaan myös yksi Suo-

tä on saanut joko osa- tai kokoaikaisen työpaikan

men YMCA:n Liiton edustaja. Gambian YMCA:n

tai perustanut oman yrityksen. Koronapandemia

Peacemakers-toimintaan osallistuvat nuoret oli-

on kuitenkin vaikeuttanut viidesosan työnsaantia;

vat erityisen sitoutuneita toimintaan ja vaikutta-

valmistuneista osa jatkaa opintojaan täydentääk-

mistyöhön.

seen osaamistaan ja osa etsii yhä töitä. Suomen YMCA:n Liiton uuden kehitysyhteisYK:n päätöslauselmaan 2250 Nuoret, rauha ja tur-

työohjelman myötä yhteistyö Gambian YMCA:n

vallisuus liittyvä vaikuttamistyö on keskeinen osa

kanssa Work for Peace -sisältöjen kautta jatkuu

Gambiassa toteutettavaa ohjelmaa. Koulutukseen

vuoteen 2025 asti.

osallistuvien YMCA Peacemakers -nuorten on tarkoitus kohdata muita nuoria eri yhteisöissä ja käsitellä tilaisuuksissa paikallisia konflikteja sekä kasvattaa tietoisuutta sääntöjen vastaiseen muuttoliikkeeseen liittyvästä todellisuudesta.

-28


Kadunvarsimainoksessa toistuu libanonilaisen runoilijan Nadia Tuenin sanat: Beyrouth, elle est mille fois morte, mille fois revécue. (Beirut on tuhannesti kuollut, tuhannesti syntynyt uudelleen.)


VUOSIKERTOMUS 2021

Monien haasteiden koettelema Libanon Toimintavuosi Libanonissa on ollut poikkeuksellisen haasteellinen. Epävakaus ja epävarmuus ovat lisääntyneet merkittävästi syksystä 2019 alkaen ja kierre on yhä jyrkentynyt vuoden 2021 aikana monien syiden vuoksi. Pitkittynyt kriisi Libanonissa vaikeuttaa noin 1,5 miljoonan syyrialaisen pakolaisen sekä lähes 5 miljoonan libanonilaisen tilannetta entisestään.

JATKOHANKE Libanon YMCA:n kanssa vastaa uusiin haasteisiin kahdella tavalla. Yhtäältä se keskittyy nuorten taloudellisiin valmiuksiin ja ammatillisten taitojen kehittämiseen painottaen erityisesti nuorten naisten ja vammaisten ihmisten koulutusta. Toisaalta hanke vastaa yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin haasteisiin rakentamalla siltoja Syyrian ja Libanonin nuorten välille vahvistamalla rauhanomaisia toimintamalleja, lisäämällä tietoisuutta yhteiskunnallisen muutoksen keinoista sekä luomalla monikulttuurisia oppimiskokemuksia Libanonin, Syyrian ja Suomen nuorten välille.

-30


VUOSIKERTOMUS 2021

“Vuosi 2021 syvensi Libanonin moniulotteista kriisiä rajusti ja hanke kohtasi useita haasteita.”

Vuosi 2021 syvensi Libanonin moniulotteista krii-

Vuoden aikana hankittiin ja varusteltiin liikku-

siä rajusti ja hanke kohtasi useita haasteita. Mie-

va oppimisyksikkö, jonka avulla voidaan opettaa

lenosoitusten, levottomuuksien, poliittisen epä-

esimerkiksi tietojenkäsittely- ja yrittäjyystaito-

vakauden ja koronapandemian lisäksi Beirutin

ja seuduilla, joissa koulutuspalveluita ei ole saa-

satamaräjähdys 2020 ja vuoden 2021 aikana kärjis-

tavilla. Tällaisia ovat muun muassa pakolaisleirit

tynyt valuutta- ja pankkikriisi ovat johtaneet hy-

Bekaan laaksossa Syyrian vastaisella rajaseudulla.

perinflaatioon ja akuuttiin polttoainepulaan. Nämä

Opetus- ja kurssisuunnitelmat olivat suurimmaksi

tekijät ovat vaikuttaneet dominoefektin lailla koko

osin viimeistelty ja koulutuksia ja leirejä oli jo val-

yhteiskunnan toimintaan, elinoloihin ja perus-

misteltu. Ensimmäisiä työelämätaitoihin keskitty-

palveluiden ja -hyödykkeiden saatavuuteen aina

viä koulutuskokonaisuuksia pilotoitiin loka-mar-

sähköstä leipään ja lääkkeisiin. Libanonissa asuvat

raskuussa, vaikka niiden laajempaa toteutusta on

ihmiset joutuvat elämään jatkuvien sähkökatkos-

jouduttu siirtämään tuleville vuosille. Syyrialaisil-

ten kanssa ja polttoainepulan takia liikkuminen on

le kansalaisjärjestöille toteutettiin yksi koulutus

hankaloitunut. Hyperinflaatio on ajanut yli 80 %

syyskuussa 2021.

köyhyysrajan alapuolelle, koskettaen niin libanonilaisia kuin syyrialaisia.

Vaikka vuonna 2021 Libanonissa kohdattiin haastetta haasteen perään, YMCA:lla on keskitytty

Samanaikaiset kriisit ovat myös kasvattaneet vas-

positiiviseen – mitä tilanteesta voidaan oppia ja

takkainasetteluja libanonilaisten ja syyrialaisten

miten toimintatapoja voidaan sopeuttaa. Vuoden

pakolaisten välillä johtaen yhteiskunnallisen ti-

aikana riskejä on opittu analysoimaan yhä tar-

lanteen vaikeutumiseen. Turvattomuus ja väkival-

kemmin, toimintaa on pyritty järjestämään jous-

ta ovat lisääntyneet. Työttömyys ja köyhyys ovat

tavammin ja haavoittuvia ryhmiä tukemaan ko-

ajaneet syyrialaisten ja libanonilaisten väliset suh-

konaisvaltaisemmin. Kriisien keskellä nuorille ja

teet kärjistymisen partaalle.

haavoittuville ryhmille on erityisen tärkeää tarjota tukea ja toivoa.

Libanonin YMCA on jatkanut toimintaansa keskellä maan kasautuvia haasteita. Ensimmäisen puolen vuoden aikana valmistelevat työt ja henkilökunnan koulutus etenivät hankalasta tilanteesta huolimatta suunnitelmien mukaisesti. Kohtaavaan toimintaan liittyvien esteiden vuoksi viivästykset ovat olleet ilmeisiä. Jatkuvat toimintaympäristön muutokset, epävarmuus ja kohtaavan toiminnan siirtymiset ovat vaikeuttaneet suunnittelua ja toteutusta.

-31


VUOSIKERTOMUS 2021

Hoiva-avustajiksi opiskelevat nuoret harjoittelevat verenpainemittarin käyttöä. Beirut, Libanon.

-18


East Jerusalem YMCA:n vierastalo Beit Sahurissa, Palestiinalaisalueella 2021.


VUOSIKERTOMUS 2021

Suomen YMCA:n Liiton kehitysyhteistyöhanke Palestiinassa käynnistyi vuonna 2021 ja sitä toteutetaan yhdessä ItäJerusalemin YMCA:n (EJ YMCA) kanssa. Hankkeella tuetaan yhteiskunnan haavoittuvaisimpia ryhmiä, kuten poliittista väkivaltaa kokeneita nuoria, naisia ja vammaisia henkilöitä.

Palestiinassa edistetään haavoittuvien ryhmien kuntoutusta ja rauhan rakennusta HAAVOITTUVIEN ryhmien nuoret ovat usein syrjäytyneitä ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa yhteiskuntaan ovat rajatut. Psykososiaalista tukea tarjoamalla varmistetaan, että hankkeeseen osallistujat saavat riittävät voimavarat työllistymiseen. Yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen jälkeen nuorten kanssa aloitetaan ammatillinen tai kuntouttava koulutus ja työelämätaitojen kartuttaminen. Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten sitoutumista rauhan edistämiseen etenkin kansalaistoiminnan ja vaikuttamisen kautta. Toimintaan osallistuneet nuoret muodostavat YMCA Peacemakers-vapaaehtoisryhmiä, joissa he voivat kehittää vaikuttamistaitojaan ja oppia rauhan edistämisestä omassa yhteiskunnassaan.

-34


VUOSIKERTOMUS 2021

PALESTIINALAISALUEIDEN MIEHITYS MÄÄRITTÄÄ NUORTEN ELÄMÄÄ Palestiinalaisalueiden pitkittynyt miehitys vaikuttaa väistämättä paikallisen yhteiskunnan kaikkiin osiin. Ihmisoikeusloukkaukset, hauras talous ja rajalliset resurssit hidastavat kehitystä ja lisäävät marginalisoitumista. Miehityksestä johtuvat tarkastuspisteet tekevät liikkumisesta hidasta ja vaikeasti ennustettavaa. Länsirannan eristäytyneimmät alueet kärsivät palveluiden puuttumisesta ja

Haavoittuvaisia ryhmiä tuetaan Länsirannalla Hebronin, Nabluksen ja Jeninin alueilla. Osa hankkeen toiminnoista tapahtuu C-vyöhykkeen syrjäytyneimpien yhteisöjen parissa. EJ YMCA on toiminut Länsirannalla 80-luvun lopulta psykososiaalisen tuen ja nuorten kuntouttamisen parissa. Palestiinalaisten ensimmäisen kansannousun,

rakennusten pakkopuruista.

ensimmäisen Intifadan, jälkeen EJ YMCA:lla huo-

Nuoret muodostavat kolmanneksen Länsirannan

tavista psyykkisistä traumoista. YMCA:lla haluttiin

väestöstä, mutta heistä vain murto-osa on koulutuksen piirissä ja noin kolmannes työttömiä. Monet nuoret kokevat miehityksen vuoksi poliittista väkivaltaa, kuten laittomia pidätyksiä tai fyysistä

mattiin, että monet nuoret kärsivät arkea lamauttukea nuorten kuntoutusta, jotta he voivat tulla jälleen osaksi yhteiskuntaa. Neljä vuosikymmentä myöhemmin kuntouttavalle työlle nuorten parissa on edelleen yhtä paljon tarvetta.

vammautumista. Naisista vain pieni osa on työelämässä ja suurin osa vammaisista henkilöistä elää köyhyydessä.

-35

“Nuoret muodostavat kolmanneksen Länsirannan väestöstä, mutta heistä vain murto-osa on koulutuksen piirissä ja noin kolmannes työttömiä.”


PSYKOSOSIAALISTA TUKEA JA TOIMEENTULON MAHDOLLISUUKSIA Suomen YMCA:n Liiton delegaatio kävi marraskuussa 2021 vierailulla Palestiinassa. Delegaation edustajat pääsivät tapaamaan hankkeen parissa toimivia ohjaajia ja vammaisia nuoria, joita toiminnoilla on tuettu. Osa nuorista oli kokenut pidätyksiä ja he kärsivät mielenterveysongelmista. EJ YMCA:n ohjaajat olivat auttaneet nuoria psykososiaalisessa kuntoutuksessa, jonka jälkeen nuoria oli tuettu ammatillisen koulutuksen pariin. Kaksi tavatuista nuorista oli saanut lähtötukea oman pienen yrityksen perustamiseen. Tavatut nuoret korostivat moninaisia haasteita, joita he kohtaavat palestiinalaisen yhteiskunnan tilanteen ja miehityksen takia. Hankkeen avulla saatu tuki on valanut nuoriin kuitenkin toivoa. EJ YMCA:n työntekijät korostavat, että saamalla toimeentuloa ja vaikuttamalla oikeuksiensa toteutumiseen nuoret alkavat uskomaan valoisampaan tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa. Vain tukemalla nuorten uskoa tulevaisuuteen voidaan edistää rauhanomaista kehitystä Palestiinassa.

YMCA Peacemakers -vapaaehtoisryhmissä keskustellaan rauhan edistämisestä omissa yhteisöissä vaikeasta kontekstista huolimatta.VUOSIKERTOMUS 2021

Suomalaiset YMCA-aktiivit vaikuttavat maailmalla Suomen YMCA:n Liiton tehtävänä on edistää yhteistyötä paikallisyhdistysten, kansainvälisen liikkeen ja YMCA:n laajojen sidosryhmien välillä.

LIITON tavoitteena on myös tarjota kansainvälisiä polkuja ja vaikuttamismahdollisuuksia. YMCA:n luottamushenkilöt ovat olleet ihailtavan aktiivisia juuri globaaleissa vaikuttamistehtävissä. Suomen YMCA:n Liiton hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Enqvist on ollut mukana Euroopan YMCA:n hallituksessa ja toiminut sen varapuheenjohtajana vuoden 2020 marraskuusta lähtien. Jenni on ollut mukana työstämässä Euroopan YMCA:n uutta strategiaa ja edistämässä liikkeen vahvistumista. Luottamustoimi on tarjonnut näköalapaikan Euroopan YMCA:n toiminnan suunnitteluun ja kansallisten liikkeiden työhön Euroopassa sekä tuonut mukanaan arvokkaita vuorovaikutusmahdollisuuksia eurooppalaisten YMCA-liikkeiden välillä.

Jenni Enqvist toimii sekä Suomen YMCA:n Liiton että Euroopan YMCA:n hallitusten varapuheenjohtajana.

Jenni rohkaisee myös muita nousemaan kansainvälisen järjestön portaita. – YMCA on tarjonnut ainutlaatuisen polun kasvaa luottamustehtävissä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Näihin mahdollisuuksiin kannustan kaikkia tarttumaan.

-38


VUOSIKERTOMUS 2021

Myös kaksi muuta Liiton hallitusjäsentä ovat toimineet ensin aktiivisesti omissa paikallisyhdistyksissään ja nykyisin myös globaalilla YMCA-kentällä. Otto Vainion polku on kulkenut Tampereen YMCA:ltä Maailmanliittoon, jonka johtokunnassa hän on vaikuttanut kahdeksan vuoden ajan. Otto on ollut muun muassa mukana luomassa World YMCA:n Vision 2030 -strategiaa ja lisäämässä kansallisten liikkeiden tiedonvaihtoa. Hän summaa kokemuksiaan viereisen sivun kolumnissa. Maailmanliiton suomalaisedustukselle toivotaan jatkoa Monika Autiosta, joka on ehdolla uudeksi jäseneksi heinäkuun yleiskokouksessa Tanskan Århusissa. Monika toimii Helsingin NMKY:n ja Suomen YMCA:n Liiton hallituksissa ja on käynyt muun muassa Change Agent -koulutuksen sekä osallistunut YMCA:n edustajana YK:n talous- ja sosiaalineuvoston, ECOSOC:in, nuorisofoorumiin kesäkuussa 2021. YMCA-aktiivi muistuttaa kolmannen sektorin ja YMCA-kaltaisten kansalaistoimijoiden roolin tärkeydestä kestävän kehityksen mahdollistajina. ”Nuoret ovat aktiivisesti vaikuttaneet tahoillaan poliittisten rakenteiden ulkopuolella esimerkiksi puhumalla yhdenvertaisuuden puolesta, kannustamalla ilmastotekoihin ja osallistumalla aktiivisesti ajankohtaisiin sosiaalisen median Monika Autio on ehdolla Maailmanliiton johtokuntaan heinäkuussa 2022 pidettävässä yleiskokouksessa Århusissa Tanskassa.

kampanjoihin, ja siten edistäneet kestävän kehityksen tavoitteita. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, nuoret tarvitsevat kuitenkin rinnalleen liittolaisia. Nuorisojärjestönä YMCA:lla on merkittävä mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä tukemalla nuoria heille tärkeiden agendojen ajamisessa”.

“Jotta tavoitteisiin päästäisiin, nuoret tarvitsevat kuitenkin rinnalleen liittolaisia.”

-39


VUOSIKERTOMUS 2021

Otto Vainio yhdessä ammattikoulutuksesta valmistuneen Moses Jattan kanssa päättäjäisjuhlallisuuksissa, Kanifing, Gambia 2020.

YMCA RAKENTAA KESTÄVIÄ TULEVAISUUKSIA POLARISOITUVASSA MAAILMASSA

voimme todeta, että olemme läsnä edelleen: olem-

Kahdeksan vuotta on nuoren elämässä todel-

libanonilaisia Beirutin satama-alueen räjähdysten

la pitkä aika. On ollut suuri kunnia edustaa ja edistää nuorten asiaa ajanjakson läpi maailman suurimman ei-poliittisen nuorisojärjestön kansainvälisessä johtokunnassa. Viime vuosien aikana YMCA:n merkitys maailmalla – sekä erityisesti paikallisissa yhteisöissä, joihin olemme 178-vuotisen historiamme aikana vahvasti juurtuneet – ei ole suinkaan vähentynyt, vaan olemme entistä relevantimpia. Siinä missä viimeisen kahdeksan vuoden aikana olemme rakentaneet kestäviä suhteita suuriin järjestöihin, YK:n eri toimielimiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin, jotka aidosti tahtovat olla mukana nuorten asioiden ja elinolojen parantamisen tukemisessa, on myös nuorten ja lasten jokapäiväisissä kohtaamisissa entistä

me olleet ensimmäisten toimijoiden joukossa auttamassa Yhdysvalloista pois ohjattuja pakolaisia, tukemassa kaikkien vaikeimmassa asemassa olevia välittömissä seurauksissa sekä edistämässä sotilasvallankaappauksen kokeneiden myanmarilaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Polarisoituvassa ja edelleen hyvin epäoikeudenmukaisessa maailmassa roolimme korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä me voimme vaikuttaa ihmisten elämään konkreettisin teoin. Itselleni tämä kahdeksan vuoden kokemus on opettanut, että tekemällä hyvää kaiken maailmassa tapahtuvan pahan keskellä rakennamme kestäviä tulevaisuuksia. Se on samalla paras investointi mitä voimme ihmiskunnan hyväksi tehdä. Olen äärimmäisen kiitollinen näistä kahdeksasta vuodesta, joiden aikana olen saanut palvella nuoria

suurempi tarve YMCA:lle.

ihmisiä ympäri maailmaa järjestössä, jonka pariin

2020-lukua ovat leimanneet useat kriisit, kon-

pomputtamista. Niin rakas koripalloharrastukseni

fliktit ja jopa sotatoimet, jotka erityisesti ovat vaikuttaneet nuorten asioihin. YMCA on ollut jo vuosikymmeniä läsnä näissä kaupungeissa, kylissä ja kaduilla, joissa nuoret eniten kärsivät käynnissä olevien suurten murrosten keskellä. Onneksemme

tulin yhdeksänvuotiaana opettelemaan koripallon kuin puuhasteluni YMCA:n piirissä jatkuu edelleen, sillä näitä asioita kohtaan olen innokas ja ikuisesti nuori. – Otto Vainio

-40


VUOSIKERTOMUS 2021

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto r.y.

Tuloslaskelma

TILINPÄÄTÖS 31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

1 008 138,40

575 400,56

-411 781,43

-380 145,39

-3 859,06

-5 145,41

-938 572,72

-473 036,87

-1 354 213,21

-858 327,67

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Paikallisprojektit 0,00

1 051 351,44

0,00

-1 103 911,14

0,00

-52 559,70

-346 074,81

-335 486,81

74 930,00

76 280,00

-271 144,81

-259 206,81

Tuotot

54 345,05

34 571,14

Kulut

-1 481,76

-8 463,65

52 863,29

26 107,49

Tuotto-/kulujäämä

-218 281,52

-233 099,32

TILIKAUDEN TULOS

-218 281,52

-233 099,32

300 000,00

300 000,00

81 718,48

66 900,68

Tuotot Kulut

Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot yhteensä Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Yleisavustukset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-41


VUOSIKERTOMUS 2021

Tase

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2021

31.12.2020

Koneet ja kalusto

11 577,18

15 436,24

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

11 577,18

15 436,24

Muut osakkeet ja osuudet

67 380,96

62 320,77

Sijoitukset yhteensä

67 380,96

62 320,77

Pysyvät vastaavat yhteensä

78 958,14

77 757,01

56 535,00

17 920,00

Lainasaamiset

0,00

15 000,00

Siirtosaamiset

453 517,56

76 172,58

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

510 052,56

109 092,58

900 339,42

820 800,28

900 339,42

820 800,28

170 560,19

336 877,66

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

1 580 952,17

1 266 770,52

Vastaavaa

1 659 910,31

1 344 527,53

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset

Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

yhteensä

-42


Tase

VUOSIKERTOMUS 2021

Vastattavaa

31.12.2021

31.12.2020

104 657,51

104 657,51

381 026,19

314 125,81

OMA PÄÄOMA Oma pääoma

365 625,09

Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä

81 718,48

365 625,09 66 900,38

933 027,27

851 308,79

578 692,59

367 871,59

6 318,36

6 648,34

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot

78 412,02

Ostovelat Muut velat

63 460,07

Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa

-43

yhteensä

60 282,88 58 415,93

148 190,45

125 347,15

1 659 910,31

1 344 527,53

726 883,04

493 218,74


VUOSIKERTOMUS 2021

-44


VUOSIKERTOMUS 2021

JULKAISIJA:

KANSI:

Suomen NMKY:n Liitto ry

Kenian YMCA:n maatalousoppilaitoksessa

Liisankatu 27 A 4

(Kenya YMCA College of Agriculture and

00170 Helsinki

Technology) opiskeleva Eunice Ngunyo, 21, on kiinnostunut luonnonmukaisten

JULKAISUVUOSI:

torjunta-aineiden kehittämisestä ja

2022

haaveilee maatalousalan jatko-opinnoista Nairobin yliopistossa. Limuru, Kenia 2021.

TOIMITTANUT:

(Kuva Martiina Woodson)

Martiina Woodson KUVAT: TAITTO:

Suomen YMCA:n Liiton kuva-arkisto/

Lemonworks

Martiina Woodson, Miku Aalto, Kaisa Strömberg. Kuvatoimistot Unsplash, Shutterstock, Pexels PAINOPAIKKA: Grano Oy 2022

-45suomen nmky


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.