Suomen YMCA:n liiton vuosikertomus 2020

Page 1

2020 VuosikertomusSisällysluettelo

3 Puheenjohtajan tervehdys 5 Pääkirjoitus 7 YMCA Peacemakers -toiminta Suomessa 9 Gambia Work for Peace 11 2250-päätöslauselma 13 Libanonin hanke 17 Beirutin räjähdys 21 YMCA World map 23 SOSTEn kampanja Onneksi on joku 25 Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen 27 Camera obscura 29 YMCA Oulu aloitti eSports-toiminnan 30 Suomen NMKY:n Urheiluliitto ja Höntsä-toimintamalli 31 Valmentaminen poikkeusaikoina 33 Leadership Academy 34 ACT Erasmus + -hanke 35 Change Agents 37 Suomen YMCA:n liiton talous 41 Info


VUOSIKERTOMUS 2020

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Markku Sointu, Hallituksen puheenjohtaja Suomen YMCA:n liitto

Vuosi 2020 jää historiaan koronaviruksen vuotena. Pandemiaksi levinnyt tauti on vaikuttanut yhteiskuntiin eri puolella maailmaa tavalla, jota on vieläkin vaikea ymmärtää. Silti on hyvä tarkastella, miten me erityisolosuhteissa selvisimme. Seuraavaksi pohdin mennyttä vuotta Suomen YMCA:ssä yhden puheenjohtajuuteni alussa valitsemani prioriteetin kautta. Tärkein hankkeeni puheenjohtajana on työ nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Olen oman YMCA-taipaleeni alkumetreiltä lähtien ja erityisesti työssäni opettajana huomannut osan nuorista jäävän sivuun. Viime vuodesta lähtien osallisuutta edistävä työ on noussut entistä tärkeämmäksi, sillä koronakriisi on lisännyt nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Syitä syrjään jäämiselle on monia, niin kuin on myös tapoja edistää osallisuutta. Hyväksikin havaituissa keinoissa voi kuitenkin olla tarkasteltavaa. YMCA:n hienoissa toimintamuodoissa urheilussa ja musiikissa on läsnä usein nuorten itselleen asettama vaatimus olla riittävän hyvä. Olen ikäväkseni joutunut kuulemaan nuoren sanovan: En voi mennä treeneihin, koska ne ovat vain hyviä varten tai en ole tarpeeksi hyvä lajissani. Aikuisten vastuulla on aktiivisesti pohtia, miten harrastukseen liittymisen kynnystä voidaan madaltaa mahdollisimman paljon. Se on yksi liikunnan arvokkaimmista tavoitteista ja se näyttäytyy itselleni erityisen kirkkaasti: urheilun sosiaalisesti vahvistava puoli pääsee oikeuksiinsa. Jos ovi onnistutaan pitämään auki kaikille, tulija on tervetullut mukaan omana itsenään. Monille tärkein syy osallistua liikuntaharrastukseen onkin yhteinen tekeminen omien ikätovereiden kanssa. YMCA:ssä tätä tavoitetta on edistetty hienosti tarjoamalla rentoa ja samalla matalan kynnyksen liikuntaa muun muassa Höntsä-hankkeen ja Yökoriksen avulla. Erityisen kiitoksen viime vuodesta haluan osoittaa liiton toimiston työntekijöille, joiden ammattitaidosta yksi osoitus on erinomainen menestys hakemuksissa. Kehitysyhteistyöhankeissa kolme osumaa kolmesta on tulos, josta voimme olla aidosti ylpeitä. Valtakunnallisista hankkeista myös Liike-hanke ja Urheiluliiton Kasvattava yhteisö -hanke saivat toivotun rahoituksen. Näiden onnistumisten myötä saamme olla vahvistamassa yhä useampien nuorten asemaa. Mainio yhteistyö ja luottamus paikallisten YMCA-yhteisöjen kanssa on ollut myös minulle korvaamattoman tärkeää.

-03


VUOSIKERTOMUS 2020

Koronakriisistä huolimatta saimme vuoden aikana paljon aikaan. Muutos on kaikkien meidän kovan työskentelymme tulos. Menestyksessämme haluan myös nähdä Johdatusta, jonka turvin on hyvä tukea YMCA-liikkeen kulkua nöyrällä ja rohkealla mielellä kohti yhä suurempia onnistumisia ja haasteita. Kohdataan ne pystypäin itseemme luottaen ja toisiimme tukeutuen. Olemme enemmän kuin moni tietääkään.

-04


VUOSIKERTOMUS 2020

PÄÄKIRJOITUS Juha Virtanen, Pääsihteeri

Kun kohtaaminen on ollut kiellettyä Koko toimintamme nojaa ajatuk-

silti voi huonosti. Korona-aika on

seen siitä, että kohtaamme nuoria,

entisestään korostanut nuorten vä-

olemme läsnä ja kuljemme rinnal-

lisiä eroja. Kriisin haittavaikutuk-

la. Mutta miten rakentaa vuorovai-

set ovat kasautuneet niille, jot-

kutusta, kun kohtaaminen on ollut

ka ovat jo valmiiksi heikommassa

kiellettyä?

asemassa. On selvää, että riski eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen

Vuosi 2020 jätti monella tapaa jäl-

on kasvanut. Nuorten välisten ero-

kensä Suomen YMCA:n liiton ja

jen kiinni kurominen ja poisjää-

sen paikallisyhdistysten toimin-

neiden löytäminen takaisin tur-

taan. Kuuluminen kansainväliseen

valliseen toimintaan vaatii entistä

järjestöön on mahdollistanut noin

enemmän – etsivämpää, osallista-

600 nuorelle väyliä kansainväli-

vampaa ja saavutettavampaa toi-

siin kokemuksiin. Odotetut ulko-

mintaa.

maan tapahtumat, koulutukset ja

-05

matkat jouduttiin kuitenkin pe-

Globaali pandemia asetti Suomen

rumaan vuoden 2020 helmikuus-

YMCA:n liiton nuorisojärjestönä

ta eteenpäin. YMCA:n liiton jä-

täysin poikkeukselliseen tilantee-

senien tarjoamasta toiminnasta,

seen. Vastatessamme muuttunei-

jossa kohdataan lapsia ja nuoria,

siin olosuhteisiin olemme kehit-

väheni kokonaisuudessaan arviol-

täneet digitaalista toimintaamme.

ta 15 %. Korona-ajan rajoituksissa

Maailma on toisaalta tullut pal-

on huolestuttanut se, kuinka suu-

jon lähemmäksi. Nyt niin suoma-

ri osuus nuorista jättää palaamat-

lainen kuin gambialainenkin nuori

ta tuttuun yhteisöönsä. Samaan ai-

käyttää zoomia sujuvasti. Digiloik-

kaan tuen ja arkisten kohtaamisten

ka tapahtui automaattisesti, ja tuli

puuttuminen on näkynyt nuorten

jäädäkseen. On selvää, että nuor-

elämässä. Moni kantaa huolta pär-

ten kohtaaminen etänä ei voi kor-

jäämisestään ja tulevaisuudestaan,

vata samassa tilassa tapahtuvaa

myös masennuksen tunteet ovat

vuorovaikutusta ja yhdessäoloa.

lisääntyneet. Kaikki nuoret eivät

Ratkaisujen etsiminen ja verkossa


VUOSIKERTOMUS 2020

Nuorten välisten erojen kiinni kurominen ja poisjääneiden löytäminen takaisin turvalliseen toimintaan vaatii entistä enemmän – etsivämpää, osallistavampaa ja saavutettavampaa toimintaa.

tapahtuvan toiminnan mahdollistaminen ovat kuitenkin muuttaneet meitä myös hyvällä tavalla, sillä työstämme on tullut aiempaa saavutettavampaa, kustannustehokkaampaa ja vihreämpää. Digitaalisten tapahtumien järjestämisen myötä olemme paitsi kehittäneet toimivia malleja myös löytäneet uusia yleisöjä. Vaikka pandemia-ajan uusi normaali jatkuu yhä, haluamme jo suunnata katseemme koronan jälkeiseen maailmaan. Suomen YMCA:n liitolle vuosi 2020 oli osin kasvun vuosi ja toimistollamme tehtiin uusia rekrytointeja, myös taloudellinen tilanteemme on pysynyt vakaana. Olemme käyttäneet aikaa toimintamme kehittämiseen ja uusien ohjelmien suunnitteluun. Koronan jälkeiset akkumme ovat ladattuina ja odotamme innolla tulevaa. IT IS FUN TO STAY AT THE YMCA - MYÖS KORONAN JÄLKEEN!

-06


VUOSIKERTOMUS 2020

YMCA Peacemakers -toiminta Suomessa VUODEN 2020 AIKANA YMCA Peacemakers -toimintaa kehitettiin ja laajennettiin Suomessa. Nuorten aktiivisuus ryhmässä lisääntyi ja vuoden aikana järjestettiin muun muassa opintomatka Gambiaan ja kaikille avoin Gambia-ilta, jossa päästiin keskustelemaan matkalla opituista asioista.

YMCA PEACEMAKERS -OPINTO-

painuvaa oli gambialaisten läm-

MATKA Gambiaan toteutettiin hel-

min vastaanotto, nuorten kosket-

mi-maaliskuun vaihteessa. Mat-

tavat tarinat ja vahva tunne siitä,

kalla nuoret pääsivät tutustumaan

että eri taustoistamme huolimat-

Gambian YMCA:n kanssa toteu-

ta olemme kaikki yhtä ja samaa

tettavaan Work for Peace -hank-

suurta yhteisöä.

keeseen ja verkostoitumaan paikallisten Peacemakers-nuorten

Pian Gambian matkan jälkeen voi-

kanssa. Viikon ohjelmaan sisältyi

maan astuneet koronarajoitukset

muun muassa tutustuminen Gam-

saattoivat myös YMCA Peacema-

bian YMCA:n toimintaan, vierailut

kers -toiminnan tauolle. Syksyl-

ammattiin valmistavissa opistois-

lä juhlistettavalla Nuorten rau-

sa, syventymistä siirtolaisuuden ja

hanviikolla onnistuttiin kuitenkin

rauhan teemoihin ja osallistumi-

järjestämään YMCA Peacemakers

nen hankkeen oikeudenhaltijoiden

Gambia -ilta, jonka kuluessa kes-

valmistujaisiin. Matka oli ajatuksia

kusteltiin Afrikan megatrendeistä

herättävä kokemus monelle mu-

ja jaettiin kokemuksia helmi-

kana olleelle vapaaehtoiselle, sil-

maaliskuun matkalta opituista

lä se tarjosi ainutlaatuisen mah-

asioista. Vieraana tapaamisessa oli

dollisuuden kuulla gambialaisten

myös ulkoministeriön Afrikan sar-

nuorten kokemuksista ja keskus-

ven ja itäisen Afrikan yksikön joh-

tella nuorten yhteisistä toiveista,

tava asiantuntija Martti Eirola.

unelmista ja haasteista. Mieleen-

-07

Osa suomalaisten ja gambialaisten YMCA Peacemakers -nuorten työpajoista järjestettiin yhteisten ulkoiluaktiviteettien ympärille.


#ymcapeacemakers


VUOSIKERTOMUS 2020

->

Nuoret gambialaiset naiset ammattikoulutuksen valmistujaisjuhlassa.

VUOSI 2020 OLI GAMBIASSA toteutettavan Work for Peace -hankkeen toinen vuosi. Koko maailman pysähtyessä koronapandemian vuoksi jouduttiin myös hyvään alkuun päässeen hankeen toimintoja muokkaamaan. Akti-

Gambia Work for Peace

viteettien toteutuksissa kiinnitettiin huomiota kouluttajien ja oikeudenhaltijoiden turvallisuuteen sekä WHO:n ja Gambian hallituksen esittämiin rajoituksiin; toiminnoissa muun muassa pienennettiin luokkien kokoa, edellytettiin turvavälien huomioimista ja kasvomaskien käyttöä. Vaikeasta vuodesta huolimatta Work for Peace -hanke tarjosi positiivisia tulevaisuudennäkymiä osallistujien, heidän perheidensä ja yhteisöjensä elämään. Ammatillista koulusta järjestettiin muun muassa satelliittiantennien asennuksesta, hitsauksesta, sähköasennuksesta, puusepäntyöstä ja kampaamo- ja kauneusalasta. Koulutettuja nuoria valmistui vuonna

-09


VUOSIKERTOMUS 2020

2020 yhteensä 99 14:ltä eri koulutusalalta. 70 % valmistuneista työllistyi tai perusti oman yrityksen, 30 % etsii töitä tai on jäänyt työttömäksi pandemian seurauksena. Nuoret valmistuivat helmikuun lopussa 2020. Myös suomalaiset YMCA Peacemakers -nuoret pääsivät osallistumaan gambialaisten nuorten valmistujaisjuhlallisuuksiin opintomatkansa aikana. Gambian Work for Peace -hankkeessa toteutetaan koulutusten rinnalla YK:n päätöslauselmaan 2250, Nuoret, rauha ja turvallisuus liittyvää vaikuttamistyötä. Koulutukseen osallistuvien YMCA Peacemakers -aktiivien on tarkoitus kohdata nuoria näiden omissa ympäristöissä, käsitellä paikallisia konflikteja yhdessä heidän kanssaan sekä lisätä tietoisuutta laittoman siirtolaisuuden ongelmista. Tänä vuonna gambialaiset nuoret tekivät vaikuttamistyötä paitsi yhteisöissä myös sosiaalisen median kanavissa tiedottaen koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista ja käytänteistä. Kuten hankkeen ensimmäisenä vuonna myös vuonna 2020 järjestettiin Youth, Peace and Security -konferenssi. Sen teemana oli nuorten keskeinen rooli yhteiskunnallisessa kehityksessä ja laittoman siirtolaisuuden negatiiviset vaikutukset nuorten elämään ja koko yhteiskuntaan. YMCA Peacemakers-toiminta Gambiassa on aktiivista. Peacemakers -nuoret ovat sitoutuneita toimintaan ja vaikuttamistyöhön ja tiedostavat, että gambialaisten nuorten hyvinvoinnin ja toimeentulon takaaminen on tärkeä etappi matkaljatkuvuutta työlle myös sen jälkeen, kun hank-

-> ->

la kestävän rauhan saavuttamiseen. Tämä lupaa keemme tulee päätökseen.

nuoret kokoontuivat pohtimaan omaa rooliaan rauhan edistämisessä konkreettisen harjoituksen avulla.

->

Myös suomalaiset YMCA Peacemakers -nuoret pääsivät osallistumaan gambialaisten nuorten valmistujaisjuhlallisuuksiin opintomatkansa aikana.

Joulukuun Youth, Peace and Security -konferenssissa

Gambian opintomatkalla vierailtiin myös Saint Joseph’s -tyttökoulussa, Banjulissa.

-10


2250-päätöslauselma kulkee mukana Suomen YMCA:n liiton tavoitteissa Yksi vuoden tavoitteista oli lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä YK:n päätöslauselmasta 2250, Nuoret, rauha ja turvallisuus ja tuoda sen sisältöjä mukaan Suomen YMCA:n toimintaan. Samalla tavoitteena oli vahvistaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia heihin liittyvässä keskustelussa. Suomen kansallisen 2250-toimintaohjelman valmistelu tarjosi näille konkreettisen kanavan.


VUOSIKERTOMUS 2020

PÄÄTÖSLAUSELMAAN 2250 LIITTYVÄ VAIKUTTAMISTYÖ

maisten YMCA/ YWCA-pääsihteereiden kokoontumisessa Helsingissä tammikuussa 2020 sekä kah-

Osana Allianssin koordinoimaa 2250-verkostoa

dessa virtuaalitapaamisessa syksyllä 2020. Lisäksi

käynnistettiin Task Force, erillinen työryhmä, jon-

helmikuun 2020 opintomatka Gambiaan oli osa

ka vastuulla on kansallisen toimintaohjelman val-

2250-toimintaa, sillä nuorten työllistymisen edis-

mistelu. Suomen YMCA on mukana käynnissä ole-

tämisen lisäksi Gambian ja Suomen YMCA:n ke-

vassa työryhmässä ja on ottanut aktiivisen roolin

hitysyhteistyöhankkeessa koulutetaan 2250-pää-

ohjelman työstämisessä sekä 2250-verkostossa

töslauselmasta, vaikuttamistyöstä ja konfliktien

että itsenäisesti. Sisältöihin on ollut perehtymäs-

ennaltaehkäisyn perusteista nuorten työllistymi-

sä YMCA:n työntekijöitä ja luottamushenkilöi-

sen edistämisen lisäksi.

tä. Erityisesti nuoria kannustettiin osallistumaan prosessiin.

YMCA RAUHANTEKIJÖIDEN KASVATTAJASEURANA

KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET ULOTTUVUUDET

Suomen YMCA:n liiton tavoitteena on kehittää nuorten rauhankasvatusohjelma, joka olisi muo-

Vaikka pandemiavuonna kohtaavaa toimintaa ku-

kattavissa Suomesta eteläisiin kumppanimaihin.

ten koulutuksia ja työpajoja ei voitu toteuttaa

Mallinnettaessa ohjelmaa kansainvälisesti se täy-

suunnitellussa mittakaavassa, joitain tilaisuuksia

dentäisi sekä YMCA Peacemakers -oppimisympä-

pystyttiin kuitenkin viemään läpi. Ulkoministe-

ristöä että tarjoaisi potentiaalia globaalissa

riö ja Allianssi järjestivät toimintaohjelman val-

YMCA-verkostossa. YMCA:n Maailmanliiton kaut-

misteluun liittyvät viisi työpajaa verkossa. Myös

ta avautuisivat entistä vahvemmin yhteydet glo-

kansainvälisiä työpajoja onnistuttiin korvaamaan

baaleihin toimijoihin, esimerkiksi YK-instituu-

virtuaalitapaamisilla ja rauhanteemoja käsiteltiin

tioihin.

webinaareissa ja nuorten rauhanviikon podcastissa. Toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksis-

Vuoden 2020 aikana käynnistettiin rauhankou-

ta viestittiin sosiaalisen median kanavissa, muun

lutusohjelman valmistelu. Asiantuntijana työssä

muassa YMCA Peacemakers -ryhmässä. Suomen

toimi joulukuun 2020 ajan Olli Pitkänen, jolla on

YMCA järjesti paneelikeskustelun NUORI2020-ta-

taustalla vuosikymmenien ura suomalaisissa ke-

pahtumassa tammikuussa 2020 teemalla Nuoret,

hitysyhteistyöjärjestöissä. Jotta Suomen YMCA:n

rauha ja turvallisuus -päätöslauselma – Mitä nyt?

kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja

Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa ajankohtais-

sidosryhmien näkökulmat saatiin osaksi suun-

ta tietoa päätöslauselmaan liittyvistä prosesseis-

nitelmaa, Pitkänen selvitti heidän näkemyksiään

ta Suomessa ja maailmalla. Myös Pohjoismaista

koulutusohjelmasta sekä toi esiin mahdollisia uu-

tiedonvaihtoa ja yhteistyötä toteutettiin Pohjois-

sia yhteistyöavauksia heidän kanssaan.

-12


Suomalaiset ja libanonilaiset nuoret vapaaehtoiset järjestivät vapaa-ajan toimintaa haavoittuvassa asemassa olevien syyrialais- ja palestiinalaisperheiden lapsille.


Libanon

VUOSIKERTOMUS 2020

Päättyvän hankkeen tuloksia ja oppeja tulevaan Vuosi 2020 oli Libanonin YMCA:n kanssa toteutetun ensimmäisen #840siltaa -kehitysyhteistyöhankkeen viimeinen vuosi. Hankkeen päättyessä tarkastellaan kuluneen vuoden tuloksia ja neljän vuoden yhteistyön vaikutuksia. JO YHTEISTYÖN ALUSSA tunnistettiin Libanonin haastava toimintaympäristö, jossa yksi keskeisistä tekijöistä on riittämätön infrastruktuuri noin 1,5 miljoonalle syyrialaiselle pakolaiselle. Silti vuoden 2019 lopulla alkaneet laajat ja jatkuvat mielenosoitukset ja seuraavana vuonna yhä syventynyt finanssikriisi yhdistettynä koronapandemiaan yllättivät kaikki ja osoittivat jälleen maan poliittisen eliitin kyvyttömyyden toimia yhdessä haasteiden edessä. Pandemiasta johtuneet tiukat sulut ja finanssikriisiin liittyvät pankkien rajoitukset sekä valuutan arvon romahdus ovat halvaannuttaneet talouden toiminnan ja johtaneet siihen, että jopa puolet väestöstä elää nyt köyhyysrajan alapuolella. Tammi–heinäkuussa 99 nuorta ehti osallistua Libanonin YMCA:n järjestämille ammatillisen koulutuksen kursseille, joista neljä viidestä siirrettiin koronarajoitusten vuoksi verkkoon. Tarve opetuksen nopealle digitalisoinnille muodosti uuden haasteen ja YMCA:n henkilökunta osallistuikin koulutukseen verkkoopetuksen työkaluista. Avustusoperaatiosta voit lukea lisää sivulta 17.

-14


VUOSIKERTOMUS 2020

Vapaaehtoistoiminnassa sovellettiin liikunnallisen ja inklusiivisen nuorisotyön malleja.

->

Libanonilais- ja syyrialaisnuoria osallistumassa maatalousalan koulutukseen.

-> ->

NEL JÄN V U ODE N T U L O K SIA Vuosina 2017–2020 yhteensä 860 nuorta val-

nuorisotyöstä. Koulutuksia järjestettiin kolmena

mistui 53:lta ammatillisen koulutuksen kurssil-

vuotena ja paikalliset vapaaehtoiset arvioivat kou-

ta. Koulutuksia järjestettiin 16:lla eri alalla, muun

lutukset hyviksi tai erittäin hyviksi. 95 % osallis-

muassa rakennus-, maatalous-, sairaanhoidon

tujista kertoi hyödyntäneensä oppimaansa myö-

ja tekniikan aloilla. Osallistujista 60 % oli haa-

hemmin.

voittuvassa asemassa olevia naisia ja 55 % syyrialaisia pakolaisia. 7 % koulutetuista oli vammaisia

Suomalaisten kouluttajien ja vapaaehtoisten tuella

nuoria.

52 libanonilaista ja syyrialaista vapaaehtoista jär-

jestivät yhteensä 48 yhteisöllistä tapahtumaa jopa

Vaikka pysyvämpi työllistyminen on maassa hy-

4600 lapselle ja nuorelle vuosien 2017–2019 ai-

vin hankalaa ja sen tueksi tulisi kehittää entis-

kana. 139 lasta tai nuorta sai myös yksilöllistä

tä parempia mekanismeja, 87 % osallistujista

psykologin tukea. Psykososiaalisen tuen toimin-

koki, että koulutus vaikutti positiivisesti heidän

taan osallistuneista 26 % oli vammaisia lapsia ja

toimeentulomahdollisuuksiinsa. Uusien taitojen

nuoria. Toimintaa järjestettiin paikallisten yhteis-

avulla nuorten on mahdollista hankkia lisätulo-

työtahojen kanssa muun muassa pakolaisleireil-

ja työskentelemällä esimerkiksi keikkaluontoisesti

lä, lastenkodissa ja yhteisökeskuksissa Beirutis-

tai kotoa käsin.

sa sekä Bekaan laaksossa. Koulutuksia sovellettiin

myös Libanonin ja Syyrian rajoilla toimivien 24 eri

Hankeyhteistyö mahdollisti uusien ja kaivattu-

järjestön työntekijöille. Syyrialaisten järjestöjen

jen koulutuksien aloittamisen paikallisissa oppi-

työntekijät järjestivät niiden pohjalta viisi työ-

laitoksissa. Hanke loi myös uusia työ- ja ansain-

pajaa, joihin osallistui työntekijöitä kymmenestä

tamahdollisuuksia esimerkiksi kasvihuoneiden

eri kansalaisjärjestöstä kolmella paikkakunnalla

rakentamisen ja ompelukoneiden käyttöönoton

Syyriassa.

avulla. Erään yhteistyökumppanin tarkoituksena on palkata 12 YMCA:n koulutuksen käynyt-

teistyökumppanit arvioivat, että noin puo-

H UO M I O I TA L O P P UAR V I O I N N I S TA

let koulutetuista on pystynyt löytämään töitä tai

Vuoden päätteeksi hankkeesta teetettiin myös

hankkimaan tarpeellisia tuloja.

ulkopuolinen loppuarviointi. Arviointi toteaa,

että hanke vastasi hyvin paikallisiin tarpeisiin,

Ammatillisen koulutuksen lisäksi hankkeessa

vaikka oli haastava toteuttaa. Onnistumisessa

pyrittiin lieventämään jännitteitä libanonilais-

keskeistä oli Libanonin YMCA:n kyky reagoida

ten ja syyrialaisten nuorten välillä sekä tarjoa-

nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja sopeuttaa toi-

maan psykososiaalista tukea hyvin haastavissa

mintaa. Toisaalta muutokset haastoivat hankkeen

olosuhteissa eläville lapsille ja nuorille. Helsingin

vaikutuksien arviointia. Sen mukaan on silti sel-

NMKY:n työntekijöiden sekä monipuolisen vapaa-

vää, että alunperin lievemmäksi arvioiduista jän-

ehtoisten joukon avulla sovellettiin Yökoris-toi-

nitteistä huolimatta toiminta vahvisti positiivisen

minnan ideoita liikunnallisesta ja inklusiivisesta

rinnakkaiselon mahdollisuuksia tuomalla libano-

tä opiskelijaa ompelemaan koulupukuja alueen oppilaitoksiin Bekaan laaksossa. Paikalliset yh-

-15


VUOSIKERTOMUS 2020

nilaisia ja syyrialaisia yhteen monipuolisen toi-

Yhteistyö on vahvistanut Libanonin YMCA:n toi-

minnan keinoin.

mintakykyä, asemaa ja näkyvyyttä paikallisessa

kansalaisyhteiskunnassa. Myös YMCA:n paikalli-

Yksi selkeistä muutoksista tapahtui nuorten va-

set yhteistyötahot saivat käyttöönsä uusia ink-

paaehtoisten asenteissa ja käytöksessä. Nuo-

lusiivisia toimintamalleja ja välineitä toiminnan

ret olivat avoimempia ja hyväksyvämpiä toisiaan

jatkamiseen. Loppuarviointi auttaa edelleen ke-

kohtaan ja tietoisempia omista ennakkoluulois-

hittämään toimintaa vuosina 2021–2024 toteutet-

taan. 93 % libanonilaisista nuorista koki, että suo-

tavaa Suomen ja Libanonin YMCA:n jatkohanket-

malaisten vapaaehtoisten kanssa järjestetyt yh-

ta silmällä pitäen.

teiset koulutukset muuttivat heidän käsityksiään syyrialaisista positiivisemmiksi. Kaikki syyrialaiset vapaaehtoiset kokivat samoin libanonilaisista kanssanuorista. -16


Beirutin räjähdys 4. elokuuta 2020 Beirutin satamassa tapahtui mittava räjähdys, jonka seurauksena yli 200 ihmistä kuoli ja yli 7000 ihmistä loukkaantui. Räjähdys kylvi laajaa tuhoa kaupungissa, tuhansia rakennuksia vaurioitui ja osa taloista raunioitui kokonaan. Vaikutukset ulottuivat myös Beirutin lähialueille. Onnettomuus vaikutti noin 200 000 kotiin, lisäksi ihmiset menettivät yrityksiään. Räjähdys tapahtui keskellä maan syvää taloudellista ja poliittista kriisiä.


VUOSIKERTOMUS 2020

Vaikka räjähdys tapahtui maantieteellisellä mittapuulla pienellä alueella, se vaikutti viljasiilojen tuhoutumisen myötä vakavasti myös koko maan ruokaturvaan. Samalla maahan tulevat kuljetukset jouduttiin ohjaamaan Tripolin kautta, mikä hidasti ruokakuljetusten lisäksi monien muiden välttämättömien tarvikkeiden maahan saapumista.

HETI RÄJÄHDYKSEN JÄLKEEN YMCA Libanonin työntekijät käynnistivät vahinkojen kartoittamisen, hädänalaisten auttamisen sekä varastoimiensa lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden turvaamisen. Räjähdystä seuraavana aamuna YMCA Libanon kokoontui 23 paikallisen humanitäärisen ja kansalaisjärjestöjen ryhmittymän kanssa avustustoiminnan ja tilannekartoituksen koordinoimiseksi. YMCA toimi ryhmän varapuheenjohtajana. Ensisijaiseksi tarpeeksi määriteltiin kotitalouksien suojaaminen ja raivausapu kärsineillä alueilla. Raivaustöihin ja vaurioituneiden asuntojen korjaamiseen tarvittiin kiireesti apuvoimia, joiden rekrytointi aloitettiin välittömästi. Liikkeelle saatiin 80 vapaaehtoista, jotka tekivät tauotta töitä lähes kuukauden ajan. Suomen YMCA:n liitto ohjasi loput päättymässä olevan hankkeen rahoituksesta välittömän tuen tarpeeseen. Yhdessä Suomen Lähetysseuran ja Filantropian sekä Suomen YMCA:n paikallisyhdistysten kanssa lahjoituksia uhrien auttamiseen ja hätäaputyöhön saatiin kanavoitua yli 69 000 euroa YMCA Libanonin kautta.

-18


VUOSIKERTOMUS 2020

Raivaustöihin ja asuntojen korjauksiin osallistui 80 vapaaehtoista.

YMCA Libanonin vapaaehtoiset auttoivat perhei-

Vuoden 2020 loppuun mennessä YMCA Libanon

tä raivaamaan tuhon jälkiä ja palauttamaan ko-

oli tukenut suoraan 426:ta räjähdyksestä kärsi-

teja asumiskelpoisiksi. Vapaaehtoiset kartoittivat

nyttä perhettä ja täten välillisesti yli 1600 henki-

perheiden tarpeita ja kotitalouksiin toimitettiin

löä, toimittanut laitteita Libanonin väestönsuoje-

välttämättömiä kodinkoneita, kuten vesisäiliöi-

lukeskukseen, toimittanut kouluille ja laitoksille

tä, jääkaappeja ja liesiä. YMCA Libanon teki myös

vesisäiliötä, joista osaa käytetään Beirutin haa-

yhteistyötä muiden paikallisten kansalaisjärjestö-

voittuvimmilla ja kärsineimmillä alueilla.

jen kanssa. Nämä toimittivat avun tarpeessa oleville perheille lämmintä ruokaa, käteistä rahaa ja

YMCA Libanon kiittää Suomen YMCA:tä, yhteis-

puuttuvia perustarvikkeita. Vapaaehtoisten nuor-

työjärjestöjä sekä yksityisiä lahjoittajia avustuk-

ten ja nuorisotyöntekijöiden joukossa oli myös

sista, joita ilman hätäavun toimittaminen ei olisi

syyrialaisia pakolaisia. Yhteisessä avustusprojek-

ollut mahdollista.

tissa onnistuttiin luomaan jännitteisestä tilanteesta huolimatta yhteistyökykyisiä suhteita libanonilaisten ja syyrialaisten nuorten välille.

-19


VUOSIKERTOMUS 2020

H YVÄT K U M PP AN UUDE T M AH DO L L I S T I V AT B EIR U T IN Y H T E I S T Y Ö O P E R AAT I O N SUOMEN LÄHETYSSEURASSA humanitaarisen avun asiantuntijana työskentelevä Miia Barrow pitää Suomen YMCA:n liiton yhteistyöoperaatiota Lähetysseuran ja ortodoksisen kirkon avustusjärjestön Filanropian kanssa erittäin onnistuneena. Hän nostaa esiin avustustyölle kriittisen aikajanan: inhimillisen onnettomuuden tai luonnonkatastrofin tapahtuessa avun liikkeelle saamiseen kuluu yleensä aikaa. Libanonissa avustustyö saatiin käyntiin välittömästi, sillä Suomen YMCA:n liitolla oli Beirutissa libanonilainen YMCA-kumppani valmiina. Vaikka vapaaehtoisilla oli valtavasti työtä, raivausta onnistuttiin tekemään hallitusti ja hyvin koordinoidusti. Myös kumppanijärjestöjä pidettiin hyvin ajan tasalla operaation etenemisestä. Onnistumisen kannalta merkittävänä Barrow pitää myös Libanonin YMCA:n ammattitaitoa ja kokemusta. ”Libanonin YMCA:llä on pitkä historia ja syvät juuret paikallisena kansalaisjärjestönä. YMCA:n työntekijöillä oli jo käytössään avustustyön ja kansalaisjärjestötoiminnan best practices, parhaat mahdolliset toimintamallit, nimenomaan Beirutin kontekstissa”, hän toteaa. Barrow muistuttaa, että tällainen lähtökohta on tärkeä kriisitilanteessa myös taloudellisesta näkökulmasta. Humanitaarisen avun asiantuntija on pohtinut Libanonin epäonnisuutta ja ihmisten arkea loputtomilta vaikuttavien vaikeuksien keskellä. Maailmanlaajuisen pandemian vuonna uusi katastrofi kasautui edellisten päälle maassa, jossa oli entuudestaan puutteellinen infrastruktuuri, toimimaton hallinto ja Syyrian sodasta johtuva pakolaiskriisi. Barrow arvelee, että koronarajoituksista oli avustustyössä miltei mahdoton pitää kiinni. ”Ihmiset asetettiin ikään kuin toinen toistaan huonomman vaihtoehdon väliin.” Vaikka räjähdys tapahtui maantieteellisellä mittapuulla pienellä alueella, se vaikutti viljasiilojen tuhoutumisen myötä vakavasti myös koko maan ruokaturvaan. Samalla maahan tulevat kuljetukset jouduttiin ohjaamaan Tripolin kautta, mikä hidasti ruokakuljetusten lisäksi monien muiden välttämättömien tarvikkeiden maahan saapumista. Vaikka Suomen Lähetysseura reagoi humanitaarisiin kriiseihin ensisijaisesti omilla toiminta-alueillaan, järjestö halusi lähteä mukaan yhteiseen avustusprojektiin kahdesta syystä. Lähetysseurassa koettiin, että YMCA oli entuudestaan tuttu, luotettava ja ammattitaitoinen kumppani. Toinen tärkeä tekijä oli mahdollisuus osoittaa yhteisenä ja samalta arvopohjalta toimivien järjestöjen ryhmänä solidaarisuutta myös eri uskontokuntien yli. ”Mahdollisuudessa myötäelää tilannetta ja olla mukana yhteisessä työssä on itsessään paljon arvokkuutta”, Miia Barrow summaa.

”Mahdollisuudessa myötäelää tilannetta ja olla mukana yhteisessä työssä on itsessään paljon arvokkuutta”, Miia Barrow summaa.

-20


VUOSIKERTOMUS 2020

-21


VUOSIKERTOMUS 2020

-22


VUOSIKERTOMUS 2020

EDMOND ANNIINA

SOSTEn kampanja

Onneksi on joku

MIKU EIJA

RASMUS

-23


VUOSIKERTOMUS 2020

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN järjestöissä toimii 550 000 työntekijää ja vapaaehtoista, joita ilman monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Tämä arvokas työ jää helposti näkymättömiin. Onneksi on joku -kampanjalla haluttiin kertoa SOSTEn jäsenjärjestöjen työstä ja tehdä sitä näkyväksi työntekijöiden, vapaaehtoisten ja toimintaan osallistuvien ihmisten tarinoiden kautta. Onneksi on joku -konseptin ytimessä on ajatus siitä, että jossain vaiheessa elämää meistä jokainen tarvitsee apua. Silloin on onni, kun on joku. Suomen YMCA:n liitto osallistui SOSTEn jäsenjärjestöjen yhteiseen kampanjaan viidellä tarinalla. YMCA:n julkaisuissa ääneen pääsivät YMCA:n työntekijät ja vapaaehtoiset. YMCA:n liitossa ja paikallisyhdistyksissä huolehditaan siitä, että lapsille, nuorille ja eri-ikäisille aikuisille monenlaisissa elämäntilanteissa löytyy aina joku, joka kuuntelee ja kulkee rinnalla.

ANNIINA KETTULA

MIKU AALTO

Ajatus hyvän näkemisestä ja hyvän vahvistamisesta, ihmisten välisestä kunnioituksesta taustoihin katsomatta, aidosta ja läsnä olevasta kohtaamisesta ja merkityksellisten hetkien luomisesta – nämä saavat minut aina vain vahvemmin sitoutumaan työhöni.

Aikuisilta nuoret toivovat ennen kaikkea aikaa ja uskallusta kysyä, mitä kuuluu. Projektikoordinaattori Miku vastaa Suomen YMCA:n liiton Camera obscura -toiminnasta. Hän ja 550 000 muuta suomalaista ovat niitä jokuja, joiden avulla sosiaali- ja terveysalan järjestöt pyörivät. Il-

Anniina Kettula työskentelee ohjaajana ja kehittä-

man heitä monia suomalaisten hyvinvointia tukevia

jänä YMCA Tampereen Rinnalla kulkija -toimin-

palveluita ei olisi.

nassa. Hän on läsnä silloinkin ja erityisesti silloin, kun elämänpolulle on vaikea löytää suuntaa ja asioiden hoitaminen yksin on liian raskasta.

RASMUS SIMELL Monessa asiassa voin olla suunnannäyttäjänä, tukena tai ihan vain läsnä.

EIJA SJÖBLOM Halu auttaa – heidän ehdoillaan, on minulle suurin ja vahvin motiivi tehdä työtä itsenäistyvien nuorten kanssa.

Rasmus Simell toimii YMCA Vantaalla nuorisotilan talopäällikkönä ja ylläpitää verkostoja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän kohtaa nuoria niin kasvokkain, verkossa kuin skeittirampilla.

Eija Sjöblom liittyy hienoon joukkoon ammattilaisia, joiden työnä on tukea nuoria heidän arjessaan. Eija työskentelee Turun YMCA:n Nuorten kohtaamispaikka Toivossa sosiaaliohjaajan sijaisena. Lisäksi hän toimii tukiperhetyöntekijänä YMCA Tasku -tukiasunnoilla. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja nuorten rinnalla kulkeminen ovat molempien tukipalveluiden kulmakiviä.

EDMOND Because of my knowledge in sports, I also bring some impact and can share it with my peers. Edmond is a Ghanaian living in Helsinki. He has been involved in the YMCA Helsinki activities for four years, originally through his introduction to sports. He volunteers as a football coach with TAT Activities.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt koskettavat jossain vaiheessa jokaisen suomalaisen elämää. -24


VUOSIKERTOMUS 2020

Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen SUOMEN YMCA:n Savumerkeistä lisättyyn todel-

(YMCA Hackathon). Hackathon-tapahtumia jär-

lisuuteen -hankkeen (2017–2021) tarkoituksena

jestettiin Jyväskylässä, Kuopiossa ja Vantaalla.

oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten

Niiden pohjalta kehitettiin järjestö- ja nuoriso-

osaamista sekä valmiuksia hyödyntää digitaali-

työn käyttöön soveltuva hackathon-konsepti,

suutta toiminnassaan ja ihmisten kohtaamisessa.

jota on hyödynnetty myös hankkeen ulkopuolella.

Hanke tuki pieniä yhdistyksiä digitaalisen työ- ja

Nuorten aikuisten ratkaisuehdotukset julkais-

toimintakulttuurin kehittämisessä sekä tarkoi-

tiin verkossa yhdistysten saataville.

tuksenmukaisten välineiden käyttöönotossa.

Hankkeen puolessavälissä keväällä 2019 siirryt-

Hankkeen ensimmäisen puoliskon (2017–2019)

tiin toimimaan suoraan sote-yhdistysten kans-

aikana kerättiin yhdistysten työntekijöiltä ja

sa, koska kuilu nuorisotyöllisen otteen ja sosiaa-

vapaaehtoisilta kokemuksia siitä, mitkä asiat

li- ja terveysalan yhdistysten sähköisen asioinnin

digitalisaatiossa vaikeuttavat omaa arkea ja työtä.

ja digivalmiuksien kehittämisen välillä osoittau-

Vastaukset muokattiin haasteiksi, joita paikallis-

tui odotettua suuremmaksi. Hankkeen toisella

ten nuorisojärjestöjen rekrytoimat nuoret aikui-

puoliskolla kartoitettiin yhdistyksen digitaitojen,

set ratkoivat yhteisöllisissä kilpailutapahtumissa

tiedonhallinnan ja viestinnän tarpeita.

-25


VUOSIKERTOMUS 2020

Niiden pohjalta työyhteisöä ja luottamushenkilöä opastettiin ja kannustettiin sähköisten työkalujen käyttöönotossa. Hankkeeseen osallistuneet yhdistykset saivat myös tukea laitteiden sekä laadukkaiden, tietoturvallisten ja yhdistyksille lähes maksuttomien palveluiden valitsemisessa.

HANKKEEN T O IM INTA J A L AAJU U S Yleisimmät yhdistysten käyttöön ottamat työkalut olivat sähköinen toimistotila, sähköinen kalenteri ja pilvipalvelu. Käyttöön ottamisen yhteydessä yhdistyksiä tuettiin työpajoissa toiminta- ja ajattelutapojen kehittämisessä. Niitä autettiin esimerkiksi yhteisten toimintatapojen luomisessa tiedonhallinnan ja tietoturvan käytäntöihin. Tarkoitus oli lisätä tietämystä siitä, että yhdistyksen on yhdessä rakennettava juuri heille sopiva ja omaa työtä tukeva tapa ajatella ja käyttää

Taustalla Pienet sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ovat monelle vaikeassa tilanteessa olevalle ainoa tuki ja turva, joka pitää kiinni elämässä. Ne toimivat ruohonjuuritasolla lähellä avun tarpeessa olevia ihmisiä ja niiden asiakasryhmät ovat vaarassa pudota avun ulkopuolelle erityisesti palvelujen digitalisoituessa. Vapaaehtoistyötä hyödyntävät yhdistykset ovat hyvin toimiva ja edullinen tapa järjestää apua, siksi niiden elinvoimaisuudesta on tärkeää huolehtia. Hankkeessa havaittiin, että monet yhdistykset ovat jääneet työ- ja toimintatavoissa hieman yleisestä kehityksestä jälkeen.

digitaalisuutta.     Yhdistysten tarpeet vaihtelivat suuresti, joten hankkeessa mukautettiin työpajojen määrää (315) sen mukaisesti. Vuonna 2020 Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hanke toteutti 52 työpajaa paikan päällä ja etänä. Lisäksi yhdistyksiä opastettiin puhelimitse ja etäyhteyksin. Kohtaamisia oli 231. Hankkeessa koulutettiin myös verkostoja ja järjestettiin etänä valtakunnallisia digisparrauspajoja toiminnan markkinoimiseksi ja taitojen jalkauttamiseksi. Kuntoutussäätiö, Sininauhaliitto ja SOSTE ohjasivat yhdistyksiä hankkeen toimintaan.   Hankkeessa kehitettiin yhdistysten digitaaliseen työ- ja toimintakulttuuriin siirtymisen tukiprosessia, jota voidaan jatkossa hyödyntää oppaan muodossa yhdistysten toimintaa nykyaikaistettaessa. Samalla kerättiin ajantasaista tietoa yhdistyskentän digitaitotilanteesta.  Hankkeessa toteutettiin toimintaa kasvokkain tai etänä Lah-

Johtopäätöksiä Tarkoituksenmukaiset laitteet, yhteydet ja ohjelmat sekä henkilöstön kyky hyödyntää niitä edistävät sekä yhdistysten saavutettavuutta että asiakkaiden digiosallisuutta. Mahdollisuus hoitaa omia asioita itsenäisesti on kansalaisoikeus, joka voi yhteiskunnan digitalisoituessa vaarantua, ellei asiakkaiden digiosallisuutta tueta. Pelko digilaitteita ja -ohjelmia kohtaan voi hidastaa niin asiakkaiden, vapaaehtoisten kuin henkilöstön digitaitojen kehittymistä. Pienten yhdistysten työntekijät, vertaiset ja vapaaehtoiset ovat avainasemassa huolehtimassa, että tämä oikeus toteutuu myös jatkossa mahdollisimman monen kohdalla. Siksi henkilöstön ja vapaaehtoisten digiosaamiseen kannattaa panostaa.

dessa, Kuopiossa, Virroilla, Keuruulla, Ähtärissä, Varkaudessa, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Hyvinkäällä sekä tilaisuuksissa, joissa oli osallistujia valtakunnallisesti. Hankkeen rahoittaa STEA ja se päättyy elokuussa 2021.

-26


Camera

Kahdeksasluokkalaiset Fartuun ja Deka osallistuivat Camera obscura -toimintaan Vantaan Lehtipuiston koululla.

obscura Kysyimme nuorilta, mitä hyötyä Camera obscura -toiminnasta on ollut. Vastauksia saimme yhteensä noin 2500 kappaletta. Vastanneista 49 % kertoo kokeneensa hyötyä Camera obscura -toiminnasta ja sen käynnistäneen omiin vahvuuksiin ja itsetuntemukseen liittyvää pohdintaa. Ohessa muutama poiminta vastauksista.

• ”Auttoi ajattelemaan tulevaisuutta.” • ”Opin tietämään vähän vahvuuksiani ja haaveitani.” • ”Tuli varmempi olo ja heräsi uusia ajatuksia.” • ”Opin arvostamaan läheisiä, itseäni ja muitakin.”

www.cameraobscura.fi


VUOSIKERTOMUS 2020

M IK Ä O N C AM E R A O BS C UR A? KOKEMUKSELLISEEN OPPIMISEEN perustuva

Lisäksi opettajat pitävät oppilaille seikkailuun

arvo- ja terveyskasvatusohjelma Camera obscu-

liittyvät ennakko- ja purkutunnit.

ra on tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Se soveltuu

sosiaalisen vahvistamisen ja mielenterveyden

Camera obscura kerää vuosittain nuorilta palau-

edistämisen työkaluksi esimerkiksi koulujen

tetta toiminnasta ja tukee nuorten osallisuutta

yhteisölliseen oppilashuoltoon ja ehkäisevään

tarjoamalla vaikuttamismahdollisuuksia nuoria

päihdetyöhön. Toimintamalli toteutetaan paikal-

itseään koskevan toiminnan kehittämisessä.

lisesti, usein nuorisoalan ja koulun yhteistyönä. Mitä paremmin Camera obscura on integroitu osaksi koulun kasvatussuunnitelmaa, sen parempi vaikutus toiminnalla on.

CAMERA OBSCURA -TOIMINNASSA

Toimintamallin tarkoituksena on auttaa kouluja ja

TYÖSKENTELI VUODEN 2020 AIKANA:

nuorisoalan toimijoita toteuttamaan laaja-alaista

Miku Aalto, Minna Berg,

opetusta, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koke-

Ari Inkinen, Kari Kurkela, Liisa Nerg,

mukselliseen oppimiseen perustuvaa nuorta ja

Tuire Silvennoinen

yhteisöä vahvistavaa toimintaa. Toimintamallin ydin on mielikuvaseikkailu, joka toteutuu noin 60

Toimintaa rahoittaa Veikkaus (STEA).

neliömetrin kokoisessa rakennelmassa.

D IG ITA AL I S TA S O V E L TAM I S TA HALUSIMME TAVOITTAA KOHDERYHMÄN nuo-

suus, elämyksellisyys ja nuoren yksilöllinen koh-

ria myös koronan tuomien rajoitusten aikana ja

taaminen. Kokemuksesta voi myös tulla eriar-

kehitimme Camera obscurasta digitaalisen ver-

voinen, jos nuoren kotiympäristö ei mahdollista

sion. Digitaalista Camera obscuraa voidaan ohjata

rauhallista hetkeä itsenäiselle tekemiselle. Tule-

etäyhteyksillä ja se sisältää arvoihin ja itsetunte-

vaisuudessa digitaalinen toteutus voisi olla mah-

mukseen perustuvia tehtäviä. Digitaalisen version

dollisuus toiminnan itsenäiselle läpiviennille esi-

rakenne on samanlainen kuin perinteisessä toi-

merkiksi niillä paikkakunnilla, joilla toiminta on

mintamallissa: toimintaan sisältyy ennakkotunti,

jo entuudestaan tuttua.

mielikuvaseikkailu ja purkutunti. Kuten perinteisessä toiminnassa, myös koulun ja nuoriso- sekä sosiaalitoiminnan välistä yhteistyötä pyritään vahvistamaan. Nuorten antama arvosana digitaa-

TYÖRYHMÄ:

liselle toiminnalle asteikolla 4–10 oli 8,3. Digitaa-

Miku Aalto, Minna Berg, Kari Kurkela,

lisuus ei kuitenkaan pysty korvaamaan perinteistä

Liisa Nerg, Tuire Silvennoinen

toimintaa. Siitä jää puuttumaan kokemukselli-

-28


Suomen NMKY:n urheiluliitto

YMCA Oulu aloitti eSportstoiminnan SYKSYLLÄ 2019 NOUSI ESILLE ehdotus e-urheilutoiminnan aloittamisesta Oulun NMKY:ssä. Ehdotuksesta innostuttiin kovasti ja tapoja toiminnan aloittamiselle ryhdyttiin kartoittamaan. Huolellisen pohdinnan jälkeen päätettiin, että toiminta kannattaa aloittaa Oulun nuorisotalojen pelitiloissa. Aloittamiseen saatiin apua Tampereen YMCA:n eSports-toiminnasta vastaavilta, joilta saimme lyhyen koulutuksen nuorten kanssa toimimiseen ja käyttöömme hienon logon. Aloittamiseen saatiin apua lokakuun alussa 2020 ja ensimmäisen kahden viikon aikana harrastajia saatiin mukavat neljä kappaletta. Korona toi haastetta toiminnan kunnolliseen käynnistymiseen, sillä nuorisotalot jouduttiin sulkemaan jo vain kuukauden kuluttua eSports-pelien aloittamisesta. Onneksi monilla pelaajilla on kuitenkin kotona välineet pelaamiseen, joten harjoituksia oli mahdollista järjestää etänä. E-urheilu monissa muodoissaan on ollut nuorten keskuudessa viime vuosina kovassa nousussa ja on osoittautunut hyväksi tavaksi tavoittaa nuoria. Varsinkin koronapandemia on kiihdyttänyt e-urheilun suosiota. YMCA Oulun eSports-toiminnan tarkoituksena on tarjota oululaisille nuorille osallistavaa nuorisotoimintaa e-urheilun parissa. Turvallisessa ja valvotussa ympäristössä harrastaminen mahdollistaa tasavertaisen yhteisön luomisen, jossa kyetään myös vaikuttamaan pelikulttuurin haasteisiin ja kehittymään pelaajina monella tapaa.

EETU ASIKAINEN eSports-koordinaattori YMCA Oulu eSports


Suomen NMKY:n urheiluliitto

Suomen NMKY:n Urheiluliitto rakentamassa Höntsä-toimintamallia SUOMEN NMKY:N URHEILULIITTO toimi tois-

HNMKY:n kanssa. Hankkeessa koulutettiin

ta vuotta osatoteuttajana Höntsä – Silta eteenpäin!

YMCA-nuoria Helsingissä ja Heinolassa sekä tuet-

-hankkeessa, jossa tuetaan ja kannustetaan nuo-

tiin Vantaan ja Porvoon YMCA-yhdistyksiä uu-

ria höntsäilyn pariin. Höntsäily on monelle tut-

den Höntsä-toiminnan käynnistämisessä. Suo-

tua, mutta tarkemmin se on määritelty iloa tuot-

men YMCA:n näkökulmasta hankkeesta saatiin

tavaksi, osaamisesta riippumattomaksi ja kaikille

hyviä vinkkejä olemassa olevan harrastustoimin-

avoimeksi toiminnaksi liikunnan ja taiteen saral-

nan kehittämiseen ja konkreettisia työkaluja har-

la. Matalan kynnyksen liikuntatoiminnalle on yhä

rastustoiminnan käynnistämiseen jäsenyhdistyk-

enemmän kysyntää Suomen YMCA-kentässä ja sen

sissä.

ulkopuolella. Harrastustoiminnan ei aina tarvitse olla vakavamielistä touhotusta hampaat irvessä,

Hankkeen kääntyessä loppusuoralle valmistui sen

vaan rennommallakin otteella pystytään tukemaan

päätuotos Höntsä-opas, jossa jaetaan sidosryhmi-

hyvin lasten ja nuorten kasvua.

en kokemuksia höntsäilyjen toteuttamisesta. Oppaassa on myös helposti käyttöön otettava ma-

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti

teriaalipankki, josta voi halutessaan katsoa vink-

myös Höntsä-hankkeen suunnitelmiin, mutta työ-

kejä omaan ohjaustyöhön. Lapset ja nuoret omak-

ryhmä onnistui pitämään läpi vuoden positiivisen

suvat liikunnallisen elämäntavan monella eri

ja tuotteliaan ilmapiirin. Tästä iso kiitos kuuluu

tavalla. Höntsäilyä edistämällä annamme mahdol-

yhteistyökumppaneillemme Metropolia Ammatti-

lisuuden myös niille nuorille, jotka eivät koe kil-

korkeakoululle, Nuorisoseuroille ja Urheiluopisto

pailullista ympäristöä omakseen.

Kisikselle. Suomen NMKY:n urheiluliiton työnte-

kijöiden kädenjälki näkyi hankkeessa vuoden 2020

Lue lisää Höntsä-hankkeesta:

aikana oppilaitos- ja seurayhteistyötä tukemaan

www.hontsa.metropolia.fi

tuotetussa videosarjassa, joka tehtiin yhteistyössä

www.hontsaopas.fi -30


Suomen NMKY:n urheiluliitto

Valmentaminen poikkeusaikoina Koripallo on lähikontakti - ja joukkuelaji. Kilpaileminen yhtä tai useampaa vastaan on lajin suola. Tästä kaudesta on jäänyt päällimmäisenä mieleen vain kilpaileminen itseä vastaan. Kauden meistä muistaa jokainen varmasti vielä pitkään muun muassa ulko- ja etätreenien ja oheisharjoittelun kultavuotena.

VALMENTAMINEN ON LÄSNÄOLOA, kuuntelua ja toisen kohtaamista tasavertaisena. Toisten kohtaaminen lasten ja nuorten kesken on korvaamattoman tärkeää ryhmädynamiikalle. Tätä myös lapset itse valmennuksessa kaipaavat. Poikkeuksellinen vuosi on todella haastanut meidät valmentajat näiden asioiden äärellä. Läsnäoloa oman joukkueen kanssa on ollut vaihtelevasti ja todella epätavallisissa ympäristöissä. Jokaiselta valmentajalta on vaadittu aiempaa enemmän monipuolisuutta ja organisointikykyä. Virallinen kausi alkoi syyskuussa, jolloin erityisohjeistuksella myös Klaukkalan NMKY:ssä pääsimme aloittamaan syksyn harjoittelun sisätiloissa. Valmentajien johdolla harjoittelu toteutettiin huolellisilla ohjeistuksilla sekä toimintatavoilla, jotta toiminta olisi mahdollisimman turvallista ja lapset saisivat jatkaa harrastustaan pitkään. Koripallon sisätreenejä ehdittiin tehdä pari kuukautta pienryhmissä ja sarjapelejä pelata noin puolet, ennen kuin syyskausi laitettiin katkolle – taas. Valmentajien suunnitelmat ja tavoitteet muuttuivat jälleen kuluvalla kaudella. Siirryttiin jo tuttuun tapaan ulkotreeneihin, tosin tällä kertaa ajankohta oli ”hieman” hankalampi kuin keväällä. Marras- ja joulukuun epävakaat säät eivät ole ulkokoriksen kannalta varsinaisesti suotuisat. Keväällä ulkona heittely kevätauringosta nauttien on huomattavasti mukavampaa ja pallokin pomppii paremmin kuin lumihangessa.

-31


Suomen NMKY:n urheiluliitto

Ulkotreeneissä keskityimme yhdessä tekemiseen ja

Korona-aika on luonut paineita meille valmenta-

pidimme tärkeimpänä tavoitteenamme saada kaik-

jille saada innostettua lapsia liikkumaan, vaikka he

ki liikkumaan joukkueen kanssa. Luistelu oli nuo-

eivät pääsisi lajia saliin normaalisti harrastamaan.

rista kivaa vaihtelua ja haastoi motorisesti erilai-

On ollut hienoa huomata, miten sitoutuneista ja

sella tavalla. Olimme onnekkaita, kun joulukuussa

innokkaista lajia rakastavista nuorista joukku-

pääsimme myös kokeilemaan juuri valmistunutta

eemme koostuu. Valmentajana on ollut mieletöntä

ulkokuntosalia. Onneksemme tämä ehti valmistua

todistaa, millaisella innokkuudella ja ilolla lapset

juuri ennen kuin koulujen salit sulkeutuivat. Mutta

treeneihin ovat tulleet huolimatta siitä, että välil-

kuten arvata saattaa meidän seuramme ei ollut ai-

lä olosuhteet ovat olleet haastavat. Valmentajina

noa, joka oli tämän uutuuden löytänyt. Oli hienoa

olemme saaneet tästä paljon iloa ja voimme tode-

huomata miten eri seurojen ja eri lajien harrasta-

ta, että olemme onnistuneet tehtävässämme myös

jat kaikki sulassa sovussa omalla vuorollaan kun-

tänä poikkeuksellisen vaikeana vuotena. Jokai-

toilivat ulkokuntosalilla, luistelukentällä ja koulun

nen meistä haluaa olla hyvä valmentaja. Kuluneen

pihalla.

vuoden aikana kaikista on kuoriutunut oheistreenien mestareita, motivaattoreita, liikkumiseen

Ulkotreenien ohella etätreenien suunnittelu

kannustavia etäkuntopiirin pitäjiä, ulkotreeneihin

tuli ”bonuksena” kaikille nuorten valmentajille. Jos

houkuttelijoita. Muutos on ollut valtava siinä la-

yrityksissä on tehty digiloikkia, niin loikkia on ta-

jivalmentajan roolissa, johon meistä jokainen oli

pahtunut myös valmentajien toimintatavoissa.

aiemmin tottunut.

Sopivan etätreenialustan löytymisen jälkeen saimme tekniikan toimimaan ja järjestettyä etätreene-

Kirjoittajina Klaukkalan NMKY tytöt 07-09

jä, jotka koostuivat kuntopiireistä, lihashuollos-

joukkueen valmentajat Mia Elojärvi & Päivi Ekholm

ta ja liikkuvuudesta. Uskon, että me valmentajat olemme päässeet hupaisien meemien kohteeksi, kun olemme kotona kameran edessä motivoineet nuoria liikkuvuusharjoitteluun. Lisäksi lähetämme pahoittelut kerrostalossa asuvien koripallonuorten naapureille. Valitettavasti pallon pomputtaminen kuuluu tähän lajiin ja pallonkäsittelytaitoja oli hiottava myös kotioloissa. -32


VUOSIKERTOMUS 2020

Leadership Academy Poikkeuksellinen vuosi on koskettanut myös kansainvälisessä toiminnassa mukana olevia nuoria. Iina Salmi, Nea Tuomela ja Tuulia Toivanen hakivat mukaan Euroopan YMCA:n Leadership Academyyn, jonka oli tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020. Syyskuussa koulutus alkoi verkkototeutuksena ja siihen kuuluvat matkat peruttiin. Vaikka matkustaminen ja kansainvälisen verkoston luominen ei onnistunut, koulutuksen online-formaatti on toiminut yllättävän hyvin.

KANSAINVÄLISEN KOKEMUKSEN lisäksi Iina, Nea

tiin, että maailman suurimman nuorisojärjestön

ja Tuulia toivoivat saavansa koulutuksesta lisää

on käytettävä vahvasti toimijuuttaan edistämään

projektinhallintaan, johtoryhmätyöskentelyyn ja

ympäristöagendaa. YMCA-liike on lisäksi merkit-

hallintoon liittyvää tietotaitoa. Alun hapuilun jäl-

tävä kansainvälinen toimija ja esimerkiksi YMCA:n

keen verkkototeutus pääsi hyvin vauhtiin. Työs-

liiton kehitysyhteistyöhankkeiden kautta on mah-

kentelysessiot on rakennettu interaktiivisiksi, ja

dollisuus tavoitella ilmastoagendalle suurempaa

etenkin pelien ja pienryhmätyöskentelyn toteutus

yleisöä. Nuorten liikkeenä YMCA:n tulee olla ajan

on ollut onnistunutta. Koulutuksessa on mukana

hermolla nuorille tärkeistä asioista, ja ilmasto-

23 nuorta 18:sta eri Euroopan maasta, ja osanotta-

kysymykset ovat nuorten huoli ympäri maailmaa.

jilla on sekä ammatillista että vapaaehtoistaustaa.

Nuorten itsensä luoma ilmastoagenda painottaa

Ammattimaisesta toteutuksesta huolimatta ryh-

omistajuutta ja toimintaa. Samalla se pyrkii edis-

mähengen luominen online-formaatissa on han-

tämään kestävän kehityksen tavoitteita.

kalaa. Erityisesti harmittaa ryhmäytymisen sekä rennon sosiaalisen kanssakäymisen puute.

Ilmastoagenda esiteltiin YMCA:n 2021 kevätliittopäivillä. Vaikka agendaan sisältyy konkreettisia

Haasteista huolimatta suomalaisten oma ryhmä on

toimia, joilla voidaan pyrkiä kohti hiilineutraaliut-

ollut tärkeänä vertaistukena, ja loppuprojektin to-

ta, nuoret korostavat myös kunnianhimoisempien

teuttaminen on ollut yhdessä hauskaa. Loppupro-

tavoitteiden tärkeyttä. Agenda tulisi nähdä jatku-

jektin aihe on vapaa ja toteutukset vaihtelevat.

vana prosessina, joka pyrkii pitkällä tähtäimel-

Iina, Nea ja Tuulia ovat pohtineet ilmastoasioi-

lä rakenteelliseen muutokseen ilmastonmuutoksen

ta omassa toiminnassaan ja näin ilmastoagendan

hillitsemiseksi.

luominen Suomen YMCA-liikkeelle tuntui luonnolliselta. Ilmastokysymykset ovat globaaleja ja nuorisoliikkeenä YMCA:llä on merkittävää potentiaalia niiden edistämisessä. Nuoret ovat olleet vaikuttavasti esillä ilmastoasioissa. Siksi myös koet-33


VUOSIKERTOMUS 2020

ACT - Activities, Competencies and Training on Social Inclusion Keväällä Suomen YMCA:n liitolle myönnettiin Erasmus+ -rahoitus hankkeeseen ACT – Activities, Competencies and Training on Social Inclusion. Hanke on kolmen maan YMCA-liikkeiden välinen yhteishanke, jonka tavoitteena on tukea nuorten pakolaisten ja maahanmuuttajien sosiaalista inkluusiota. Mukana hankkeessa ovat liiton lisäksi Helsingin NMKY, YMCA Lebanon sekä YMCA Thessaloniki Kreikasta.

JOKAINEN HANKEKUMPPANI tuo hankkeeseen

Hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaan

erilaisen näkökulman, sillä kaikki toimivat pako-

kouluttajille ja vapaaehtoisille järjestettävät kou-

laisnuorten kanssa, mutta toisistaan poikkeavis-

lutusmatkat oli tarkoitus aloittaa jo keväällä 2020,

sa ympäristöissä. Libanonissa kohdataan pako-

mutta koronapandemian vuoksi toteutuksen aika-

laisnuoret ensimmäisinä Syyrian kriisin vuoksi.

taulu viivästyi. Koulutusmatkojen tavoitteena on

Keväällä 2020 Libanonissa oli UNHCR:n mukaan

lisätä kouluttajien osaamista sekä rakentaa koko-

1,5 miljoonaa syyrialaista pakolaista. Kreikka puo-

naisvaltaista ymmärrystä pakolaisnuorten tilan-

lestaan toimii kauttakulkumaana matkalla muual-

teesta sekä heidän matkastaan.

le Eurooppaan vastaanottaen jopa 60 000 tuhatta

ihmistä päivässä. Suomi taas on yksi kotimaansa

Syksyllä 2020 aloitettiin keskustelut hankkeen to-

jättäneiden ihmisten kohdemaista. Nuori tarvit-

teuttamisesta ja ryhdyttiin samalla suunnittele-

see tukea matkan jokaisessa vaiheessa. Hankkeen

maan uusia aikatauluja, joiden mukaan hankkeen

merkitys syntyykin eri kumppaneiden osaamisten

aktiviteetteja voidaan toteuttaa vuoden 2021 lisäksi

ja kokemusten yhdistämisestä.

vielä vuonna 2022.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri maiden YMCA liikkeiden välillä ja vahvistaa pakolaisten kanssa työskentelevien organisaatioiden välistä yhteyttä.

-34


VUOSIKERTOMUS 2020

Change Agents YMCA:n Maailmanliiton järjestämä Change Agents on johtajuuskoulutus nuorille YMCA-työntekijöille ja

Pandemian alettua vuosikurssimme kehit-

vapaaehtoisille. Neljättä kertaa järjestetyn koulutuksen tavoitteena on valtauttaa nuoria muutoksentekijöiksi omissa yhteisöissään. Suomalaiset Nea Tuomela ja Roosa Saarni valmistuivat lähes kaksivuotisesta koulutuksesta vuoden 2020 päättyessä.

tuina oman kodin seinien sisään. Tähän tar-

ti uusia keinoja olla yhdessä. Tarve viettää aikaa ihmisten kanssa ja jutella näkyi koulutukseen osallistuneista nuorista, joista osa saattoi olla rajoitusten vuoksi täysin suljetpeeseen kehitettiin Change Agent Covid Response Team. Sen toimintaan kuului muun muassa kaksi kertaa viikossa järjestetyt tapaamiset, projektit ja pääsiäisteemaisen videon toteuttaminen. Tapaamisiin kutsuttiin kaikki Change Agentit sekä juuri päättyneestä koulutuksesta että aiemmilta vuosilta. Zoomin välityksellä saatettiin vaihtaa kuulumisia, viettää aikaa ja pelata erä tuttua Kahoot-visaa. Kokoontuminen tuttujen ihmisten pariin verkon välityksellä oli hyvä tapa saada ajatukset toisaalle jatkuvasta koronauutisoinnista. Kokoontumisten aikatauluissa huomioitiin aikavyöhykkeet ja tapaamisia järjestettiin sekä englanniksi että espanjaksi. Yksi tapaamisista poikinut toteutus oli palestiinalaisen Change Agentin johdolla laadittu nuorten YMCA-reseptikirja, jossa Change Agentit ympäri maailmaa esittelivät omia suosikkireseptejään. Vaikka intensiivisempi yhteydenpito ja viikottaiset tapaamiset ovat nyt loppuneet, olen edelleen viikoittain yhteydessä saamiini ystäviin. Koulutus oli ikimuistoinen ja se antoi minulle rohkeutta hakea YMCA:n edustajaksi Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan työryhmään, jossa olen nyt toista kautta mukana. – Nea Tuomela

-35


Kuvassa oikealla Nea Tuomela ja Roosa Saarni.

Muutosagenttikoulutukseen osallistumi-

normaalia varten. Koulutukseen kuului yk-

nen on ehkä yksi siisteimmistä kokemuk-

sin tai ryhmissä toteutettava projekti, joka

sista, johon nuori namikalainen voi päästä.

itselläni painottui soveltavaan liikuntaan.

Meidän kohorttimme, 130 muutosagenttia

Projektin aiheen sai päättää omien kiin-

50:stä eri maasta, kokoontui ennen jou-

nostusten kohteiden mukaan, ja uudet ys-

lua juhlimaan etävalmistujaisia. Yhteinen

tävät ympäri maailmaa auttoivat toisiaan,

tiemme on ollut ainutlaatuinen.

jotta kaikkien projektisuunnitelmat saatiin toteutettua.

Melkein kaksivuotinen koulutus käynnistyi heinäkuussa 2019 Englannissa Fairt-

Muutosagenttien yhteydenpito ei loppunut

horne Manorin leirikeskuksessa. Opiskelua,

valmistumiseemme. Huhtikuussa järjestet-

tutustumista ja aktiviteetteja täynnä olleen

tiin ensimmäinen Global Virtual Chill Out,

viikon jälkeen paikaksi vaihtui Lontoo, jos-

jonka järjestämisessä oli mukana monta

sa muutosagentit yhdessä muiden namika-

muutosagenttia eri puolilta maailmaa. En-

laisten kanssa loivat unohtumattoman

simmäiseen Zoom-tapaamiseen osallistui

YMCA175-tapahtuman. Sen jälkeen koulu-

yli 80 nuorta 12 maasta. Lisäksi meitä on

tus siirtyi verkkoon, ja sujuvasti toimivaa

ollut mukana monessa muussakin projek-

sähköistä oppimisalustaa käyttäen opimme

tissa. On ollut mahtavaa huomata, miten

paljon YMCA:n historiasta, arvoista ja ta-

paljon kaikkea voi itse saada aikaan. Be

voitteista aina toimintatapoihin ja käytän-

the change you want to see in the world!

nön juttuihin, kuten rahoituksen hakemiseen ja omien ideoiden toteuttamiseen asti. Etäopiskelu oli kaiken kaikkiaan myös hyvää harjoittelua pandemianaikaista uutta

– Roosa Saarni


VUOSIKERTOMUS 2020

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto r.y.

Tuloslaskelma

TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

575 400,56

756 469,73

-380 145,39

-362 106,07

-5 145,41

-193,88

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä

-473 036,87

-747 562,03

-858 327,67

-1 109 861,98

Paikallisprojektit 1 051 351,14

1 232 044,00

-1 103 911,14

-1 289 488,50

-52 560,00

-57 444,50

-335 487,11

-410 836,75

76 280,00

77 885,00

-259 207,11

-332 951,75

Tuotot

34 571,14

72 960,37

Kulut

-8 463,65

-5 835,36

26 107,49

67 125,01

Tuotto-/kulujäämä

-233 099,62

-265 826,74

TILIKAUDEN TULOS

-233 099,62

-265 826,74

300 000,00

300 000,00

66 900,38

34 173,26

Tuotot Kulut

Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot yhteensä Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Yleisavustukset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-37


VUOSIKERTOMUS 2020

Tase

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2020

31.12.2019

Koneet ja kalusto

15 436,24

581,65

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

15 436,24

581,65

Muut osakkeet ja osuudet

62 320,77

67 712,74

Sijoitukset yhteensä

62 320,77

67 712,74

Pysyvät vastaavat yhteensä

77 757,01

68 294,39

Lainasaamiset

0,00

15 000,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

0,00

15 000,00

Myyntisaamiset

17 920,00

14 118,70

Lainasaamiset

15 000,00

0,00

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

76 172,58

14 628,83

109 092,58

28 747,53

820 800,28

698 545,66

820 800,28

698 545,66

Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset 336 877,66

188 393,04

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

1 266 770,52

930 686,23

Vastaavaa

1 344 527,53

998 980,62

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

yhteensä

-38


Tase

VUOSIKERTOMUS 2020

Vastattavaa

31.12.2020

31.12.2019

104 657,51

104 657,51

314 125,81

279 590,05

OMA PÄÄOMA Oma pääoma

365 625,09

Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä

66 900,38

365 625,09 34 173,26

851 308,79

784 045,91

367 871,59

78 632,43

6 648,34

6 351,01

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot

60 282,88

Ostovelat Muut velat

58 415,93

Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa

-39

yhteensä

85 788,09 44 163,18

125 347,15

214 934,71

1 344 527,53

998 980,62

493 218,74

214 934,71


VUOSIKERTOMUS 2020

-40


VUOSIKERTOMUS 2020

SUOMEN YMCA:n LIITTO | VUOSIKERTOMUS 2020

Julkaisija: Suomen YMCA:n liitto ry

Julkaisuvuosi: 2021

Toimittanut: Martiina Woodson

Taitto: Lemonworks

Kansi: Vantaalaisnuoret Fartuun ja Deka osallistuivat Camera obscura -toimintamalliin Lehtikuusen koululla (Kuva, Martiina Woodson)

Kuvat: Suomen YMCAn liiton kuva-arkisto ellei toisin mainita

Painopaikka: Euran Paino Oy 2021

-41Suomen NMKY:n liitto ry Liisankatu 27 A 4 00170 Helsinki www.ymca.fi