Page 1


/07 Arkitektur, bygning og realisering/ Architecture, Building and Realisation Jan Søndergaard/Studieleder/Head of Department På Studieafdeling 7 resulterede studieåret 2010-11 i gennemførelsen af et flerårigt arbejde for at få Studieafdelingens øvelsesopgaver og institutternes kursusudbud til at indgå som et samlende hele i Studieafdelingens opgavestillelser. Målet er opbygningen af en kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der gradvis introduceres gennem de stillede øvelsesopgaver op gennem bachelorstudiet. Under forløbene fokuseres der på særlige identificerende steder i projektet. Disse udpegninger lægges til grund for en særlig arkitektonisk fordybelse forud for en videre præcisering under vidensdelingen på de respektive obligatoriske kurser. Refleksionerne fra kursusforløbet bibringer faserne i øvelsesforløbet fornyet inspiration, hvorved den ny viden påvirker til, at kvalificere tidligere trufne beslutninger. På 3. år sker en formel udveksling med kandidatstudiet, hvor bevidstheden om det kunstneriske udviklingsarbejde intensiveres. På kandidatstudiet skærpes den studerendes personlige tilgang til arkitekturen yderligere gennem arbejdet med at udvikle et dynamisk rum for en kunstnerisk virksomhed, der ender med et realiseret projekt. Realiseringen indregnes i de 100 dage som er afsat til den traditionelle afgang. Studieafdelingen ser denne modernisering som en nødvendighed for at frigive det fornødne rum til en kunstnerisk udviklingsvirksomhed der bliver udnyttet helt frem til studiets afslutning. De næste opslag viser denne særlige tilgang til studiet, illustreret og beskrevet som relationer studietrinene imellem. At Study Department 7, the 2010-11 academic year resulted in the completion of a multi-year work to make the department’s assignments and the institutes’ offer of courses combine to form a whole in the Study Department’s assignment requirements. The objective is to establish artistic development activities that will gradually be introduced through the assignments given in the course of the Bachelor’s programme. During the study courses, focus is on specific identifying places in the project. These selected aspects form the basis for particular architectural in-depth studies ahead of further clarification during the knowledge part in the respective compulsory courses. Reflections from the courses add new inspiration to the different phases of the assignment course, and in this way, the new knowledge contributes to increasing the quality of decisions made earlier. During the third year, a formal exchange with the Master’s programme takes place, where the awareness of artistic development work is intensified. During the Master’s programme, the individual student’s approach to architecture is further strengthened through the work to develop a dynamic space for an architectural activity, which concludes with the realisation of a project. The realisation of the project is included in the 100 days allocated to the traditional graduation project. The Department sees this modernisation as a necessity in order to release the appropriate space for artistic development activities that will be used right till the end of the study programme. The following pages show this special approach to the programme, illustrated and described as relations between the different programme levels.


ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Gruppe/Group

/07 AFDELING/DEPT

LÆRER/TEACHER Erik Brandt Dam Vicki Thake

aksonometri

husets placering i forhold til grunden

SITUASJONSPLAN 1:50 snit b

En oval have og et kolonihavehus Tredeling og samhørighed

Rikke Arnfred stud4603, Afd. 7, 1 år.

plan

Isometri

Aksonometri

A-A

Opstalt 1:20

Axonometri 1:20

AXONOM

ETRI 1:20

AKSONOMETRI 1:20

Et kolonihavehus

An Allotment House

Opgaven er lille i omfang, men stor i kompleksitet. I opgaven arbejdes der dynamisk med at formulere synsvinkler på og stillingtagen til relationerne mellem krop, rum, bord, stol, skab og briks samt mellem hus og have. Disse forhold er basalt vigtige for at kunne udvikle en bygningskrop, hvor det rumlige, funktionelle, materialemæssige og konstruktive udveksler og udfolder både klarhed og flertydighed. Dette er starten på at indleve sig i de bestanddele som det kunstneriske udviklingsarbejde på Studieafdelingen består af.

The assignment is small in scope, but great in complexity. For this assignment, students work dynamically to phrase perspectives of and decisions about the relations between body, space, table, chair, cupboard and plank bed and between house and garden. These relations are fundamentally important in order to be able to develop a building body in which the spatial, the functional, the material-related and the structural exchange and unfold both clarity and ambiguity. This is the beginning of an identification with the components that make up the artistic development work at the Study Department.

KOLONIHAVEHUS - 4759 Magnus N.R Hellum


/07 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 02

NAVN/NAME Morten Nøhr Frandsen

LÆRER/TEACHER Johnny Svendborg Andersen, Martin Kock, Morten Vedelsbøl, Vicki Thake

Nye rækkehuse i Humleby/Carlsberg

New Terraced Houses in Humleby/Carlsberg

Opgaven er kompleks og kræver en stillingtagen til begreberne skala, del og helhed, relateret til et additativt udgangspunkt. Undervejs i opgaveforløbet udvælges et særligt arkitektonisk krydsfelt, hvor der fokuseres på identificeret arkitektonisk stemthed. Dette danner udgangspunkt for et udvidet kunstnerisk udviklingsarbejde, der udfolder problematikker som danner udgangspunkt for yderligere fordybelse herunder teoretiske tilgange fra parallelle kursusforløb.

This assignment is complex and requires the students to make decisions about the concepts of scale, part and whole in relation to an additive starting point. While working on the assignment, students select a particular architectural crossfield, which focuses on identified architectural voicing. This forms the basis for an advanced artistic development work, which unfolds problems that form the basis for further immersion, including theoretical approaches from parallel courses.

52

KA 12 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Domenique Hauderowicz

LÆRER/TEACHER Maria Gomez-Guillamon Martin Kock Thomas Ryborg Jørgensen

/07 AFDELING/DEPT

Pendlerboliger

Commuter Homes

Den afsluttende bacheloropgave tager ligesom de forrige projekter udgangspunkt i Studieafdelingens årstema: bosætning. Opgaven dokumenterer afslutningen på et bachelorforløb, hvor besvarelsens indhold dokumenterer den studerendes grundlæggende evne til at tænke i helheder. Et forløb der ligger til grund for og formidler overgangen til det videre studium på kandidatdelen. Et studium der inspirerer og danner grundlag for en udvidet kunstnerisk virksomhed frem til uddannelsens afslutning.

The final Bachelor’s project takes its starting point in the same theme of the year as the previous projects at the Study Department: settlement. The assignment marks the conclusion of the Bachelor’s course, the content of the paper documenting the student’s basic ability to think in terms of wholes. This course is the foundation for and serves as the transition to further studies in the Master’s programme. This course of studies inspires and forms the foundation for advanced artistic activities right through to the end of the degree programme. KA 12 /BACHELOR/BACHELOR

53


/07 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

BRUGEREN / TID

NAVN/NAME Ida Garvik

‘den minimale bolig’ bad - køkken - soverum - ophold 50 m2

2016 - ÅR +5 4 PERSONER

‘den optimale bolig’ bad - køkken - 2 soverum - ophold atelier 85 m2

2020 - ÅR +9 7 PERSONER

‘den eksterne bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5 soverum - opholdszoner atelier 130 m2

2030 - ÅR +19 5 PERSONER

‘den rumlige bolig’ 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner atelier - omrokeringer af funktioner 130 m2

2035 - ÅR +24 3 PERSONER

‘den lukseriøse bolig’ 2 bad - 2 køkken - 3 soverum - opholdszoner atelier - omrokeringer af funktioner 150 m2

2037 - ÅR +26 5 PERSONER

‘bolig + arbejde’ 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner atelier - galleri 180 m2

2060 - ÅR +49

‘den udvekslende bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5/6 soverum - opholdszoner atelier - galleri 150 m2

TO VOKSNE + TO BARN

RUMLIGE ELEMENTER

LÆRER/TEACHER Johnny Svendborg Andersen

2011 - ÅR 0

3 PERSONER TO VOKSNE + ETT BARN

FUNKTION / m2

FUNKTION / m2

RUMLIGE ELEMENTER

‘den minimale bolig’ bad - køkken - soverum - ophold 50 m2

TO VOKSNE + TO BARN + TO NYFØDTE BARN + AU PAIR

‘den optimale bolig’ bad - køkken - 2 soverum - ophold atelier 85 m2

‘den eksterne bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5 soverum - opholdszoner atelier 130 m2

TE BARN + AU PAIR

TO VOKSNE + TO BARN + EN TEENAGER

‘den rumlige bolig’ 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner atelier - omrokeringer af funktioner 130 m2

GER

‘den lukseriøse bolig’ 2 bad - 2 køkken - 3 soverum - opholdszoner atelier - omrokeringer af funktioner 150 m2

EN VOKSEN + TO TEENAGERE

‘bolig + arbejde’ 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner atelier - galleri 180 m2

AGERE

‘den udvekslende bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5/6 soverum - opholdszoner atelier - galleri 150 m2

TO VOKSENE + ETT BARN + TO TEENAGERE

2 PERSONER EN VOKSEN + EN LEJETAGER

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads, mulighed for arbejdsplads

50 m2

AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

A-A tværsnit

A-A tværsnit

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra semioffentlig have

AFSLAPNINGSZONE ophold for Ylva/læsekrog med udsyn for Ola og Kari

kt. 0

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra udendørs terasse

OVERGANGSZONE ankomst

SAMLINGSZONE bibliotek på væg

OPBEVARINGSZONE garderobe

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

PLAN STEP 01 1-100

OVERGANGSZONE dejligt ovenlys fra syd

AFSLAPNINGSZONE sovehems

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads, mulighed for arbejdsplads

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra privat udeterasse

AFSLAPNINGSZONE brusebad

OVERGANGSZONE trappe til sovehems

TVÆRSNIT A-A 1-100

54

KA 12 /KANDIDAT/GRADUATE


/07

2037 - ÅR +26 R +9 ‘den eksterne bolig’ ‘den lukseriøse bolig’ 2035 - ÅR +24 ‘den optimale bolig’ 5 -PERSONER 2 bad - 2 køkken - 5 soverum - opholdszoner 2 bad - 2 køkken - 3 soverum - opholdszoner ONER 3 PERSONER køkken - BARN 2 soverum - ophold TO VOKSENE + ETT BARN + TO TEENAGERE atelier atelier - omrokeringer af funktioner E + TO BARNbad + TO- NYFØDTE + AU PAIR EN VOKSEN + TO TEENAGERE atelier ÅRGANG/YEAR NAVN/NAME LÆRER/TEACHER 130 m2 150 m2 85 m2 Afgang/Final Ida Garvik Johnny Svendborg Andersen

‘bolig + arbejde’ 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner atelier - galleri 180 m2

‘den eksterne bolig’ ‘bolig ‘den rumlige bolig’ 2037 - ÅR +26 R +19 2060 - ÅR +49+ arbejde’ 2 bad - 2 køkken - 5 soverum - opholdszoner - 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner -2 PERSONER 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner old 5 PERSONER ONER atelier - galleri atelier - omrokeringer af funktioner TO VOKSENE + ETT BARN + TO TEENAGERE E + TO BARNatelier + EN TEENAGER EN VOKSEN + EN LEJETAGER 130 m2 180 m2 130 m2

‘den udvekslende bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5/6 soverum - opholdszoner atelier - galleri 150 m2

‘den rumlige bolig’ ‘den lukseriøse bolig’ R +24 opholdszoner 2060 - ÅR +49 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner - 2 bad - 2 køkken - 3 soverum - opholdszoner ONER atelier - omrokeringer af funktioner 2 PERSONERatelier - omrokeringer af funktioner N + TO TEENAGERE EN VOKSEN + EN LEJETAGER 130 m2 150 m2

‘den R +26 opholdszoner - lukseriøse bolig’ 2 bad - 2 køkken - 3 soverum - opholdszoner er ONER atelier omrokeringer af funktioner NE + ETT BARN + TO- TEENAGERE 150 m2

‘bolig + arbejde’ R +49 opholdszoner 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner er ONER atelier - galleri N + EN LEJETAGER 180 m2

AFDELING/DEPT

‘den udvekslende bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5/6 soverum - opholdszoner atelier - galleri 150 m2

‘bolig + arbejde’ 2 bad - 2 køkken - 4 soverum - opholdszoner atelier - galleri 180 m2

‘den udvekslende bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5/6 soverum - opholdszoner atelier - galleri 150 m2

‘den opholdszoner - udvekslende bolig’ 2 bad - 2 køkken - 5/6 soverum - opholdszoner atelier - galleri 150 m2

- opholdszoner -

OPSTALT set mod syd

D-D længdesnit

OVERGANGSZONE primær ankomst til atelier udsyn til semiprivat område

OVERGANGSZONE primær ankomst til atelier udsyn til semiprivat område

kt. 0

OVERGANGSZONE primær ankomst til atelier udsyn til semiprivat område

kt. 0

OVERGANGSZONE primær ankomst til atelier udsyn til semiprivat område

kt. 0

OPSTALT set mod vest

OVERGANGSZONE trappe til 'hems' - smutvej til soveværelse

OVERGANGSZONE trappe til 'hems' - smutvej til soveværelse OPBEVARINGSSZONE malerudstyr under trappe

ARBEJDSZONE malevæggen

35 M2

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

ARBEJDSZONE malevæggen

35 M2

kt. 2

AFSLAPNINGSZONE seng som også kan fungere som sofa

OVERGANGSZONE visuel og fysisk forbindelse/afgrænsning til familiens bolig i form af et afgrænsende hegn man kan gå i gennem næt fyldt med knuste musten et semioffentlig rum mellem familien og deres naboer

kt. 2

AFSLAPNINGSZONE toilet og brusebad

ARBEJDSZONE Ylva sin bolig udendørs ophold med mulighed for ophold og leg med børnene

30 M2

OVERGANGSZONE koblingen mellem familie og arbejde overliggende 'hems' - direkte adgang til soveværelse

30 M2

AFSLAPNINGSZONE Ylva og Alexander sit soveværelse med bunkbed

30 M2

AFSLAPNINGSZONE Tvillingernes værelse

AFSLAPNINGSZONE Ny søn sit værelse

OVERGANGSZONE start på fundament til planlagt galleri

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra semioffentlig have

AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

OVERGANGSZONE ankomst for lejetager galleriet er blevet en lille bolig

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

AFSLAPNINGSZONE hyggekrog

AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

OVERGANGSZONE ankomst for lejetager galleriet er blevet en lille bolig

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse AFSLAPNINGSZONE hyggekrog

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra semioffentlig have

AFSLAPNINGSZONE lille tv-krok med udsigt til fælles have

AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

kt. 0

OVERGANGSZONE trappe til sovehems for Ola og Kari + tvillingerne

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra udendørs terasse

OVERGANGSZONE ankomst

SAMLINGSZONE bibliotek på væg

50 m2

50 m2

AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

18 m2

AFSLAPNINGSZONE Ny søn sit værelse

OVERGANGSZONE visuel og fysisk forbindelse/afgrænsning til familiens bolig i form af et urbant møbel der intages af familien og naboer i forbindelse med den nye boligen

OVERGANGSZONE visuel og fysisk forbindelse/afgrænsning til familiens bolig i form af et urbant møbel der intages af familien og naboer i forbindelse med den nye boligen

50 m2

AFSLAPNINGSZONE hyggekrog

kt. 0

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra udendørs terasse

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads, mulighed for arbejdsplads

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads, mulighed for arbejdsplads

OVERGANGSZONE visuel og fysisk forbindelse/afgrænsning til familiens bolig i form af et urbant møbel der intages af familien og naboer i forbindelse med den nye boligen

AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra semioffentlig have + au-pair ankomst om morningen

kt. 0

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra udendørs terasse

OVERGANGSZONE ankomst

OPBEVARINGSZONE garderobe

SAMLINGSZONE bibliotek på væg

OVERGANGSZONE familiens private uderum skabes i form af afgrænsningen

skabes i form af afgrænsningen

50 m2

AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

OVERGANGSZONE koblingen mellem familie og arbejde overliggende 'hems' - direkte adgang til soveværelse

AFSLAPNINGSZONE familiens private uderum i form af grilplads - en ophøjet terasse

OVERGANGSZONE OVERGANGSZONE familiens private uderum uderum familiens private • • • • • • ••••• •• •• ••• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

B-B tværsnit

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads, mulighed for arbejdsplads

AFSLAPNINGSZONE Alexander sit eget værelse

50 m2

AFSLAPNINGSZONE hyggekrog

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra semioffentlig have

30 M2

OVERGANGSZONE koblingen mellem familie og arbejde overliggende 'hems' - direkte adgang til soveværelse

SAMLINGSZONE ••••• ••• • • • • • • ••• •••• ••••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

OVERGANGSZONE familiens private uderum skabes i form af afgrænsningen

B-B tværsnit

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads, mulighed for arbejdsplads

ARBEJDSZONE teenagernes udeplads

OVERGANGSZONE koblingen mellem familie og arbejde overliggende 'hems' - direkte adgang til soveværelse

SAMLINGSZONE lille tekøkken for Ylva

OVERGANGSZONE familiens private uderum skabes i form af afgrænsningen

OVERGANGSZONE visuel og fysisk forbindelse/afgrænsning til familiens bolig i form af et afgrænsende hegn man kan gå i gennem næt fyldt med knuste musten et semioffentlig rum mellem familien og deres naboer

kt. 2

AFSLAPNINGSZONE toilet og brusebad

ARBEJDSZONE teenagernes udeplads

OVERGANGSZONE koblingen mellem familie og arbejde overliggende 'hems' - direkte adgang til soveværelse

SAMLINGSZONE lille tekøkken for au-pair

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads, mulighed for arbejdsplads

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse ARBEJDSZONE Ola sit atelier

OVERGANGSZONE ankomst for au-pair

OVERGANGSZONE visuel og fysisk forbindelse/afgrænsning til familiens bolig i form af et afgrænsende hegn man kan gå i gennem næt fyldt med knuste musten et semioffentlig rum mellem familien og deres naboer

OPBEVARINGSSZONE malerudstyr under trappe

kt. 0

ARBEJDSZONE Ola sit atelier

OVERGANGSZONE ankomst for Ylva

OVERGANGSZONE trappe til 'hems' - smutvej til forældrenes og tvillingernes soveværelse

OVERGANGSZONE visuel og fysisk forbindelse/afgrænsning til familiens bolig i form af et afgrænsende hegn man kan gå i gennem næt fyldt med knuste musten et semioffentlig rum mellem familien, au-pair og nabo

AFSLAPNINGSZONE toilet og brusebad

ARBEJDSZONE malevæggen

35 M2

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

kt. 0

ARBEJDSZONE Ola sit atelier OVERGANGSZONE ankomst for au-pair

kt. 2

ARBEJDSZONE au-pair boligen udendørs ophold med mulighed for ophold og leg med børnene

kt. 0

OPBEVARINGSSZONE malerudstyr under trappe

ARBEJDSZONE malevæggen

35 M2

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

kt. 0

ARBEJDSZONE Ola sit atelier

OVERGANGSZONE primær ankomst til atelier udsyn til semiprivat område

OVERGANGSZONE trappe til 'hems' - smutvej til soveværelse OPBEVARINGSSZONE malerudstyr under trappe

OVERGANGSZONE atelieret vil fungere som midlertidig værelse for Ylva da tvilllingerne er rett små

kt. 0

kt. 0

OVERGANGSZONE trappe til 'hems' - smutvej til soveværelse OPBEVARINGSSZONE malerudstyr under trappe

35 M2

kt. 0

kt. 0

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra udendørs terasse

OVERGANGSZONE ankomst

OPBEVARINGSZONE garderobe

SAMLINGSZONE bibliotek på væg

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra semioffentlig have AFSLAPNINGSZONE toilet, bad, vaskerum

kt. 0

kt. 0

OVERGANGSZONE alternativ ankomst fra udendørs terasse

OVERGANGSZONE ankomst

OPBEVARINGSZONE garderobe

SAMLINGSZONE bibliotek på væg

AFSLAPNINGSZONE hyggekrog

OVERGANGSZONE ankomst

45 M2

OPBEVARINGSZONE garderobe

SAMLINGSZONE bibliotek på væg

OPBEVARINGSZONE garderobe

45 M2

20 m2

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

20 m2

AFSLAPNINGSZONE overliggende innendørs/udendørs terasse/'bro'

ARBEJDSZONE Ola sit eget galleri med sydvendt ovenlys

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

AFSLAPNINGSZONE overliggende innendørs/udendørs terasse/'bro'

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

AFSLAPNINGSZONE udendørs terasse

AFSLAPNINGSZONE Soveværelse åben løsning

SAMLINGSZONE køkken, spiseplads

PLAN STEP 03 1-100

PLAN STEP 07 1-100

PLAN STEP 06 1-100 D-D længdesnit

PLAN STEP 04 1-100

PLAN STEP 02 1-100

OPSTALT set mod nord

OVERGANGSZONE dejligt ovenlys fra syd

ARBEJDSZONE Ola sit atelier

OVERGANGSZONE bro og udvendig terrasse mellem arbejdszone og afslapningszone OVERGANGSZONE adgang til 'broen' der forbinder atelier med hus

AFSLAPNINGSZONE sovehems for Ola og Kari

ARBEJDSZONE Ola sit atelier, der fungerer som Ylvas værelse da tvillingerne er født

OVERGANGSZONE koblingen mellem familie og arbejde overliggende 'hems' - direkte adgang til soveværelse

OVERGANGSZONE ankomst

OVERGANGSZONE semiprivat adgang til intim have

OVERGANGSZONE semioffentlig mellemgrund

OVERGANGSZONE overbygget opbevaringsrum

OVERGANGSZONE semioffentlig mellemgrund

OPSTALT set mod vest 1-100

ARBEJDSSZONE Ola sit galleri

AFSLAPNINGSZONE tvillingernes teenagebolig

Addition – subtraktion: Den overordnede typologi som helheden med boligen som delen

SAMLINGSZONE køkken, spis og ophold for hele familien

OVERGANGSZONE semioffentlig mellemgrund

OVERGANGSZONE overbygget opbevaringsrum

OVERGANGSZONE ankomst til aupairs lejlighed og gennemgang til familiens mer private gårdsrum

AFSLAPNINGSZONE tvillingernes soveværelse

OVERGANGSZONE urant møbel som skaber den mer private gårdhave modsat den semioffentlige relation med naboerne på den anden side

OPSTALT set mod syd 1-100

At skabe en ny struktur og at udvikle en bolig der vil være et forbillede for, hvordan man kan forny og samtidig berige det traditionelle parcelhuskvarter, er en proces. Opslaget afspejler den proces, den studerende har gennemgået for at skabe og udvikle boligen som system og som en del af helheden. Et system der tilføjer noget eller fjerner noget i forhold til en fiktiv families udvikling. Det er de små nuancer, der gør arkitekturen unik og spændende, og de små nuancer har været en katalysator for udviklingen af dette projekt.

Addition – Subtraction: The Overall Typology as the Whole with the Dwelling as the Part OVERGANGSZONE urbant møbel der afskærmer og forbinder

OVERGANGSZONE ankomst for lejeboer

OVERGANGSZONE overdækket opbevaring til cykler, griludstyr +++ start kt. 0 - slut kt. 2

B-B tværsnit 1-100 med opstalt mod nord

OVERGANGSZONE udgang til privat terasse for Ola

LÆNGDESNIT D - D 1-100

OPSTALT set mod nord

Creating a new structure and developing a dwelling that will be a role model showing how to renew and enrich the traditional housing estate is a process. The proposal reflects the process the student has gone through to create and develop the dwelling as a system and as a part of a whole. A system that adds something and removes something in relation to a fictive family’s development. It is the little nuances that make architecture unique and exciting, and the little nuances have been a catalyst for the development of this project.

KA 12 /KANDIDAT/GRADUATE

55

KA12 studieafdeling 7  

Kunstakademiets årspublikation 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you