Page 1


/4 /4 Institut for design og kommunikation Jørgen Hauberg/Institutleder

Det er instituttets mål at udvikle kreative forskningsmodeller, som bedst muligt skaber overensstemmelse mellem forskningens proces og metode - og fagets praksis. En sådan praksisbaseret forskning vedrører den direkte relation mellem det analyserende og forslagsstillende, og undersøger hvordan viden udvikles gennem vores praksis og gennem inddragelse af arkitektens redskaber, processer, metoder og erfaringer. Vi anvender betegnelsen 'praksisbaseret forskning' og ser dette som del af den internationale forskningspraksis der udvikles under betegnelsen 'research by design'. Praksisbaseret forskning rummer det metodisk videnskabelige, og rækker på forskellig vis ud mod kunsten, det intuitive og det konkret forslagsstillende. Praksisbaseret forskning er kunstnerisk forskning hvis spændvidde rækker fra et eksperimenterende arbejde med det stoflige og kompositoriske til udviklingsarbejde, der orienterer sig direkte mod fagets behov. Herved indrammes såvel arbejdet med det kunstnerisk abstrakte som det konkret forslagsstillende.

Instituttets forskningsfelt kan beskrives ved et særligt fokus på relationen mellem repræsentationens rum (visuel kommunikation, it og tegning) og det materialebårne (design og digital fremstilling). Instituttet indgår i en række tværfaglige og internationale samarbejder med akademiske såvel som fag- og industriorienterede partnere. Igennem disse samarbejder konsolideres og udbygges forskernes internationale og nationale netværk og teknologisk viden fra andre fagområder overføres til gavn for instituttets forskningsprojekter og skolens studerende, som gennem kurser og workshops modtager forskningsbaseret undervisning. I instituttets undervisning udvikles fælles grundlagsdiscipliner i et samspil mellem analoge og digitale redskaber og teknologier. Desuden bestræber instituttet sig på at udvikle nye kreative krydsninger mellem forskning og undervisning i form af kurser og workshops. Instituttets forskning retter sig mod områderne 'Design', 'Informations- og kommunikationsteknologi' og 'Visuel kommunikation'. Design vedrører udviklingen af typer og bredt anvendelige systemer. Området bidrager til studier af bygningstyper og kompletterende systemer, møbel- og inventarsystemer samt tegn, symboler, skrift- og informationssystemer. Design omfatter faglige felter som design af bygningskomponenter, industriel design, møbel- og rumkunst samt industriel grafik. Informations- og kommunikationsteknologi vedrører udviklingen af it som medium og redskab i designprocessen og omfatter fagfelter som CAD/CAM og digital visualisering.

Visuel kommunikation vedrører udviklingen af arkitektfagets redskaber og fremgangsmåder til brug i arkitektonisk forslagsstillelse og faglig formidling. Visuel kommunikation omfatter fagfelter som arkitektonisk visualisering, deskriptiv geometri og morfologi, farve, fotografering og modelbygning.


4

/4 Institute of Design and Communication Jørgen Hauberg/Head of Institute

It is the Institute's objective to develop creative research models that create the best possible coherence between the process and method of research and the profession's practice. Such practicebased research concerns the direct relationship between the analysing and the proposing, and it investigates how knowledge is developed through our practice and through the inclusion of the architect's tools, processes, methods and experience. We use the term ‘practice-based’ research and see this as part of the international research practice that is developed under the concept of ‘research by design’. Practice-based research encompasses the methodologically scientific, and in various ways, it reaches out towards art, the intuitive and the concretely proposing. Practice-based research is artistic research, and it ranges from experimental work with materiality and composition to development work orientated directly towards the profession's needs. In this way, both the artistically abstract work and the concrete proposal work are set in a framework. The Institute's field of research may be described as a particular focus on the relationship between the space of representation (visual communication, IT and drawing) and that which is carried by materials (design and digital presentation). The Institute participates in a number of interdisciplinary and international collaboration projects with both academic and profession/industry orientated partners. Through these collaboration projects, the researchers' international and national networks are developed and technological knowledge from other disciplines is transferred to the benefit of the Institute's research projects and the School's students who receive research-based teaching through courses and workshops. Teaching at the Institute develops common foundational disciplines in interplay between analogue and digital tools and technologies. The Institute also aims to develop new creative hybrids between research and teaching in the form of courses and workshops. The Institute's research is aimed at the areas of ‘Design’, ‘Information and Communication Technology’ and ‘Visual Communication’. Design deals with the development of types and widely usable systems. The subject area contributes to the study of building types and supplementary systems, furniture and fittings systems along with signs and symbols as well as text and information systems. Design includes subjects such as the design of building components, industrial design, furniture and room design, and industrial graphic design. Information and Communication Technology deals with the development of IT as a medium and tool in the design process and it includes subjects such as CAD/CAM and digital visualisation. Visual Communication deals with the development of architectural tools and approaches to be used in architectural proposals and dissemination. Visual Communication includes subject areas such as architectural visualisation, descriptive geometry and morphology, colour, photography and model making.


/4

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Stolens tektonik/Chair’s Tectonics

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Stine Liv Buur Nicolai de Gier

Stolens tektonik En stor del af den arkitektfaglige viden der er indlejret i møbelkunsten er ikke organiseret eller systematisk nedskrevet, men for størstedelens vedkommende overført gennem fagets særlige mesterlærekultur. En kultur hvor viden om faget og dets udøvelse er videregivet fra lærer til elev. Denne særlige mesterlærekultur betyder, at vigtig viden om fagets udøvelse hvordan man tegner møbler - ikke kan tilegnes ved studier alene, men delvis må erhverves gennem forståelse af fagets såkaldt 'tavse viden'. Men hvad rummer denne viden? Hvad var Wegner, Juhl, Kjærholm og alle de andre møbelarkitekter optaget af, når de sad ved tegnebordet og skulle give form til det vi i dag betragter som kernen i dansk møbelkunst? Hvad var deres tilgange, hvor hentede de deres

158

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

inspiration og hvordan omsatte de den til konkrete forslag? Deres overvejelser gik næppe på, hvordan de kunne skabe en fremtidig møbelklassiker, men de var givetvis optaget af det, som man altid er optaget af når man tegner møbler, nemlig de problemer der ligger lige foran én: delenes sammenføjning, materialernes bearbejdning og stoflige virkninger samt arbejdet med proportionerne. Dette forskningsprojekt tager udgangspunkt i de tektoniske tilgange, og forsøger gennem opstilling af forskellige samlingstypologier og værkanalyser at nærme sig nogle af de kunstneriske problemstillinger som de gamle mestre var optaget af i deres arbejde med at skabe stole.


TITEL/TITLE Stolens tektonik/Chair’s Tectonics

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Stine Liv Buur Nicolai de Gier

/4

INSTITUT/INSTITUTE

Chairs’ Tectonics A large part of the architectural knowledge that is embedded in furniture design has not been organised or written down systematically – the majority has been transferred through the profession’s particular apprenticeship culture. A culture where knowledge of the trade and its practitioners is passed on from teacher to student. This particular apprenticeship culture means that important knowledge about the execution of the trade – how to draw furniture – cannot be acquired by studies alone, in part it has to be acquired through an appreciation of the trade’s so-called ‘silent knowledge’. What does this knowledge contain, then? What were Wegner, Juhl, Kjærholm and all the other furniture architects preoccupied with when they sat at the drawing table and were about to design what

we today consider the core of Danish furniture design? What were their approaches, where did they find inspiration, and how did they convert this into concrete proposals? Their deliberations were hardly to do with how to create future furniture classics; it is more likely that they were preoccupied by that which always fills the mind when furniture is designed – the issues right in front of you: the joining of the parts, the tooling of the materials and their physical effect as well as the work with proportions. This research project takes its starting point in the tectonic approaches and through the presentation of different joining typologies and works analyses it aims to approximate the artistic issues that occupied the minds of old masters in their work to create chairs. KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

159


/4

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Lamella Flock/Lamella Flock

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Martin Tamke

Lamella Flock

Lamella Flock

‘Lamella Flock’ undersøger nye muligheder for a skabe friformskonstruktioner i træ. Mens dette i dag opnås ved brug af ressourcetunge produktionsteknikker, der anvender limtræ, komplekse samlinger og 5-akset valsning, viser vores forskning, at friformsoverfladestrukturer kan opbygges ved brug af lige bjælkeelementer.

‘Lamella Flock’ investigates new possibilities of creating freeform structures in wood. Where this is at the moment achieved through the use of resource heavy production techniques using glue lam, complex joints, and 5-axis milling our research shows that freeform surface structures can be constructed by the use of straight beam elements.

For at opnå dette har vi anvendt principperne fra den traditionelle Zollinger-lamelkonstruktion kombineret med en ikke-standardiseret produktion. Udfordringerne ligger i den komplekse gensidige afhængighed mellem bjælkeelementer i konstruktionen og det ikke-lineære forhold mellem kravene til konstruktion, materiale og fremstilling.

To achieve this we have utilized the principles of the traditional Zollinger lamella construction in combination with a non standardized production. Challenges arise from the complex interdependency of beam elements in the structure, and the nonlinear relationship between requirements of structure, material and production.

Vi tog udgangspunkt i en tilgang, der anvender selvorganiseringsprincipper. Dette førte til udviklingen af generative digitale værktøjer baseret på det fysiske 1:1 resultat, inklusiv strukturel analyse, produktion og materialekendskab. Disse begrænsninger fører tilbage til konstruktionernes geometriske opsætning.

We proposed an approach that utilizes principles of self-organization. This led to the development of generative digital tools that are informed by the physical 1:1 output including structural analysis, production and material knowledge. These constraints loop back into the structures’ geometrical setup.

Ved integrering af dette rekursive feedback-niveau udvides projektets diskussion til at omfatte spørgsmålet om, hvordan dataværktøjer i fremtiden kan hjælpe designere til at agere i en stadigt stigende kompleksitet og integrere designgreb nedefra og op.

Through the integration of this recursive feedback level the projects discussion is widened to the question how computational tools can help designers in the future to deal within an evergrowing amount of complexity and integrate bottom-up design approaches.

Projektet bidrager til den fremtidige brug af træ som et af de få virkeligt vedvarende byggematerialer – både hvad angår stoflighed, og hvad angår nutidig digital produktionsproces. Vores forskning har vist, at komplekse trækonstruktioner kan fremstilles effektivt og samles ved brug af korte, lige bjælker. Nøglen var kombinationen af traditionelle træteknikker og avancerede computermetoder.

The project contributes to the future use of wood as one of the few truly renewable building materials - in terms of both materiality and contemporary digital production process. Our research has shown that complex wood structures can be efficiently made and assembled using short straight beams. The key was the combination of traditional wood techniques with advanced computational methods.

‘Lamella Flock’ blev vist som en del af udstillingen ‘digital.material’ på ROM for Kunst og Arkitektur i Oslo i maj 2010. Udstillingen var støttet af Nordisk Kulturfond.

‘Lamella Flock’ was exhibited as part of the digital material exhibition at ROM Gallery for Art and Architecture, Oslo in May 2010. The exhibition was supported by the Nordic Culture Foundation.

160

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH


TITEL/TITLE Lamella Flock/Lamella Flock

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Martin Tamke

/4

INSTITUT/INSTITUTE

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

161


/4

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Thaw/Thaw

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Mette Ramsgaard Thomsen

5mm @ 80 mm x 800mm

Joint Bespoke 3mm lasercut s eel joint holding Ø 1mm tens on string.

9

5

Thaw

Thaw

‘Thaw’ undersøger, hvordan tekstilbegreber der vedrører friktion og spænding kan anvendes i tektoniske konstruktioner i arkitektonisk skala. Som en vægmembran er ‘Thaw’ lavet af askelameller, der er afstivet af stålsamlinger. Som en friktionsbaseret konstruktion er lamellerne formbøjede og presser mod hinanden, hvorved der skabes intern friktion. I ‘Thaw’ er hver enkel komponent i sagens natur svag. Belastningsstyrken bevæger sig gennem et felt af friktionsbaseret sammenkobling, hvorved den samlede konstruktion bliver stiv. Denne svaghed gør, at konstruktionen bevarer en vis smidighed eller blødhed, så den kan tilpasse sig ændringer i miljø og belastning. ‘Thaw’ udnytter træs stoflige kapacitet. Ved at arbejde med tanken om blød tektonik gennem et konstruktionssystem, der kan tilpasse sig, animeres ‘Thaw’. Spændingskabler forbindes til et simpelt taljesystem, der skiftevis strammer og løsner kablet i en indre udvidende og sammentrækkende rytme, ånder ind og ud i takt med sin iboende stoflige evne.

‘Thaw’ investigates how to use textile concepts of friction and tension for tectonic structures of architectural scale. As a wall membrane, ‘Thaw’ is made of ash slats braced together by steel joints. As a friction based structure each slat is bent into shape pressing against each other and creating an internal friction. In ‘Thaw’ each single member is inherently weak. The load forces move through a field of friction based interconnectivity by which the overall structure becomes stiff. This integral weakness allows the structure to retain a measure of pliability or softness allowing it to adjust to changes in its environment and load. ‘Thaw’ makes use of the material performance of wood. Examining the idea of soft tectonics through an adaptable structural system, ‘Thaw’ is animated. Tension wires are connected to a simple pulley system that alternately tightens and relaxes the wire creating an internal rhythm of expansion and contracting, inhaling and exhaling in resonance with its inherent material performance.

162

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH


TITEL/TITLE Thaw/Thaw

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Mette Ramsgaard Thomsen

/4

INSTITUT/INSTITUTE

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

163


/4

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Berlin, Paris, Tokyo - kartografi/ Berlin, Paris, Tokyo - Cartography

KATEGORI/CATEGORY Kunstnerisk udviklingsarbejde/ Artistic development work

NAVN/NAME Cort Ross Dinesen

Berlin, Paris, Tokyo – kartografi Det at tegne et kort - kartografi - udgør en tolkning af informationer og optræder med skiftende former og koder, som udskiller historiske og politiske interesser, afspejler klimatiske forhold og udtrykker strukturer med programmatisk indhold. Kartografien håndterer en kompleksitet af dynamiske sociale og naturlige processer der som knuder konfigurerer fysiske objekter og samtidig de-territorialiserer objekterne, som informationer i form af kvantiteter, kræfter og forløb. Kartografien reterritorialiserer også steder og felter gennem bevægelser, der udskiller og konfigurerer disse på ny. Kartografi, som kortlægning, har ligheder med kunsten ved at være knyttet til mimesis, afbildning. På tilsvarende vis som kunsten rummer kartografien ikke blot en visuel gen-

164

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

givelse, men fremkalder sit materiale gennem en særlig tegningsform, der er optaget af at gøre det usynlige synligt. Det at tegne kort antager således en rituel form ved at instrumentalisere informationerne. Kortet bliver et objekt blandt andre. Ved at aktivere og trække forbindelser, skabe forskydninger og bevæge sig mellem flere niveauer, skabes møder i materialet og herigennem bæres det fremkaldte og sete ind i sproget og støder her på erfaringen. Kortet placerer sig imellem billedet og sproget og skaber et redskab for en umiddelbar læsning samtidig med, at det giver anledning til refleksive betragtninger.


TITEL/TITLE Berlin, Paris, Tokyo - kartografi/ Berlin, Paris, Tokyo - Cartography

KATEGORI/CATEGORY Kunstnerisk udviklingsarbejde/ Artistic development work

NAVN/NAME Cort Ross Dinesen

/4

INSTITUT/INSTITUTE

Berlin, Paris, Tokyo – Cartography The drawing of maps – cartography – constitutes an interpretation of information and appears in changing forms and codes that separate historical and political interests, reflect climatic conditions and express structures with programmatic content. Cartography handles a complexity of dynamic social and natural processes that configure physical objects like knots while at the same time it de-territorialises the objects as information in the form of quantities, forces and sequences. Cartography also re-territorialises places and fields through movements that separate and configure these anew. Cartography, as mapping, has similarities to art by being associated with mimesis, depiction. In a way similar to art, cartography not only involves a visual rendition, it also

develops its own material through a special form of drawing that is preoccupied with making the invisible visible. Drawing maps thus takes on a ritual form by instrumentalising information. The map becomes one object among others. By activating and drawing connections, making displacements and moving across several levels, encounters are created in the material, and through this that which has been developed and seen is carried into the language, where it meets experience. The map places itself between the image and the language and creates a tool for an immediate reading while at the same time it gives rise to reflective deliberations.

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

165


/4

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Det levende billedes arkitektur/ The Architecture of Live Images

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Morten Meldgaard

Kim Malthe-Bruuns barndomshjem i Canada (1923). Cover-illustration til cd-udgivelsen ‘Soundtrack_Remix’ (2010).

Det levende billedes arkitektur

The Architecture of Live Images

Sideløbende med ph.d.-afhandlingen ’Blikkets Konstruktion’ (2009) har jeg lavet dokumentarfilmen ’Kim’ om modstandsmanden Kim Malthe-Bruun og udgivet soundtracket på en cd med tilhørende booklet, der handler om lyd- og billedrelationen i den vestlige kultur.

In parallel to my PhD dissertation, ‘Blikkets Konstruktion’ (Construction of the Gaze) (2009), I have developed the documentary ’Kim’ about Kim Malthe-Bruun who as a member of the Danish Resistance movement. I have published the soundtrack on a CD along with a booklet about the sound and image relation in western culture.

Forskningsfeltet er således ’Det levende billedes arkitektur’ snarere end den traditionelle forestilling om mødet mellem arkitektur og film, som den kommer til udtryk i scenografien. Denne konstruktivisme, som er kendetegnet både ved afhandlingen som en teoretisk diskurs og filmen om Kim Malthe-Bruun som en praktisk, er et af omdrejningspunkterne i min forskning.

The research field is ‘The Architecture of Live Images’ rather than the traditional idea of an encounter between architecture and film, as it is expressed in scenography. This constructivism, which is characterised both by the dissertation as a theoretical discourse and by the film about Kim Malthe-Bruun as a practical discourse, is one of the points of focus in my research.

I filmen har jeg eksperimenteret med afhandlingens teser om rum og tid, men også udviklet disse teser sideløbende med skrivearbejdet. Her kan nævnes spørgsmålet om hvordan man producerer en konkret brudlinje i et materiale og hvordan man objektiverer problemer af vidt forskellig art: montage, økonomi, materialitet.

In the film, I have experimented with the dissertation’s theses about space and time, but I have also developed these concurrently with my writing. One of the issues worth mentioning is how to produce a concrete yield line in a material and how to objectivise very different issues: montage, finance and materiality.

I denne forstand har det pragmatiske arbejde med filmen ladet sig informere af en ny måde at tænke kunsten at producere sanseblokke på, samtidig med at afhandlingens egne begreber er blevet styrket af at producere konkrete forskelle i et materiale.

In this respect, the pragmatic film work has been informed by a new mindset about the art of producing sensory blocks, while at the same time the dissertation’s own concepts have been strengthened by the production of concrete differences in a material.

Endelig har jeg afprøvet en række greb, som forhandler det visuelle rum mellem 2D- og 3D-animation i forhold til en cutting edge-teknologi, som altid er uden for økonomisk rækkevidde og en montage-tænkning som altid bliver taget for givet. På cd’en ’Soundtrack_Remix’ tematiseres en række af disse spørgsmål i en materialenær essayistisk tekst med titlen ’Picturesque Soundscapes’.

Finally, I have tested a number of approaches that negotiate the visual space between 2D and 3D animation in relation to a cutting edge technology, which is always outside financial reach, and a montage mindset that is always taken for granted. On the CD ‘Soundtrack_Remix’, a number of these issues are thematised in a materials-centred essay-like text entitled, ‘Picturesque Soundscapes’.

Udgivelsen skaber desuden en ny platform for tænkningen af den videnskabelige publikation, samtidig med at den tilbyder en alternativ montage af det færdige værk.

The publication also creates a new platform for the way of thinking of scientific publications, and it offers an alternative montage of the completed work.

166

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH


TITEL/TITLE Det levende billedes arkitektur/ The Architecture of Live Images

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Morten Meldgaard

/4

INSTITUT/INSTITUTE

Kai Gottlobs anlæg i Ryvangen er et kosmisk urværk, der gennem sin beplantning måler årets gang. Kim Malthe-Bruun er begravet i gravfelt nummer 94

Markblomster, Still-billede fra filmen ‘Kim’ (2010)

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

167


/4

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Den vedvarende model/The Persistent Model

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Phil Ayres

Den vedvarende model Dette forskningsprojekt undersøger en designstrategi, der kobler repræsentation og artefakt i et afrundet forhold som en måde at håndtere ubestemmelighed på gennem forskellige faser af arkitektonisk aktivititet, nemlig: design, fremstilling/bygning og beboelse/brug. Forslaget fastholder repræsentationens instrumentale kapacitet som et rum af spekulationer og specifikationer, og samtidig berører det spørgsmål om repræsentationens ideelle, forudsigende og forudbestemte egenskaber i forhold til brugssammenhænge, der bevæger sig mod det endemisk dynamiske og mulige. Vedvarende model nr. 1 betragter ubestemmelighedens sted som fremstillingens egentlige stof. Metal udspilet i fri form danner et konceptuelt overensstemmende materielt

168

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

slør for disse betragtninger. Det er en procedure, gennem hvilken resultater afviger fra at initialisere repræsentationer med større eller mindre grad af forudsigelighed – et resultat af en fintfølende afhængighed skabt mellem materialets opførsel og den indførte geometris natur. Denne afvigelse fordrer feedback-mekanismer, så artefaktet kan geninformere repræsentationen. Når komponenter udspiles, omdannes deres formelle ydelsesegenskaber – disse omdannelser er resultatet af materialets opførsel, der er styret af den pålagte geometri. Den skabende proces’ enkelhed modsiger den komplekse matrix af samspil, der finder sted inden for og mellem forskellige mikrostrukturer (atomgitter og -korn) og makrostrukturer (komponent og aggregat).


TITEL/TITLE Den vedvarende model/The Persistent Model

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Phil Ayres

/4

INSTITUT/INSTITUTE

The Persistent Model This research project investigates a design strategy that couples representation and artefact in a circular relationship as a means of managing indeterminacy throughout the various phases of architectural activity, namely: design, fabrication/construction and occupancy/use.

concerns. It is a procedure through which outcomes deviate from initialising representations with greater or lesser degrees of predictability – a result of a sensitive dependency established between material behaviour and the nature of the imposed geometry. This deviation requires feedback mechanisms for the artefact to re-inform the representation.

The proposition maintains the instrumental capacity of representation as a space of speculation and specification, whilst addressing issues pertaining to representations ideal, predictive and pre-determined attributes in relation to contexts of use that tend towards the endemically dynamic and contingent.

As components are inflated they dramatically transform in formal and performance charateristics - these transforms are an outcome of material behaviour steered through imposed geometry. The simplicity of the forming process belies a complex matrix of interactions occuring within and between a variety of microstructures (atomic lattice and grains) and macrostructures (component and aggregate).

Persistent Model #1 considers the site of indeterminacy as the fabric of the construct itself. Free-form metal inflation provides a conceptually congruent material veil to these

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

169

KA11 Institut 4  

Institut 4's uddrag af skolepublikationen KA11

KA11 Institut 4  

Institut 4's uddrag af skolepublikationen KA11

Advertisement