Page 1


/05 Arkitektur, rum, bosætning og bygningskultur Tage Lyneborg/Studieleder

Årets studier på studieafdeling 5 vises her i et lille udsnit. Mange ordinære, skæve, overraskende og sublime projekter er kommet til verden gennem det daglige arbejde, og det er altid interessant at se hvad den enkelte unge studerende bringer med til akademiet, og gennem sin uddannelse formår at udvikle sin faglighed til. Studiet starter ganske enkelt med at noget måles op, hvorved et abstrakt syn fra starten er sat i værk som en særlig faglig metode. Gennem arbejdet med grundlæggende arkitektoniske spørgsmål udvikler stu­diet sig herefter mod mere komplekse problemstillinger, samtidig med at færdigheder og viden fra det grundlæggende niveau udvikler sig imod beherskelse. Igennem studiet arbejdes der med dels komplekse, dels dybtgående enkle eller specialiserede arkitektoniske problemstillinger i et sigte mod et personligt arkitektonisk udtryk. I denne sammenhæng lægges der naturligvis også vægt på refleksioner over arkitekturens rolle. Hvad er en given bygnings begrundelse? Hvad vil den sine brugere ud over at svare på et program? Hvad er dens udsagn i forhold til den omgivende verden? Dette indebærer også overvejelser omkring arkitekturens umiddelbare virkning i kraft af rummets og formens udtryk, af materialer, tekstur, lys, farver osv. Hvordan sanses og opleves bygningen umiddelbart og hvordan aflæses den? Udstråler den en atmosfære, som vi – arkitekterne – har tiltænkt den? Afdelingen er optaget af spørgsmålet om bæredygtighed i arkitekturen. Det er naturligvis et teknologisk spørgsmål, som i vores opfattelse allerbedst udtrykker sig i en bygnings grundlæggende og naturlige beskaffenhed. Men det er ikke mindst som kontekstuel og kulturel bæredygtighed at vi kan skærpe blikket for, hvad en given problemstilling i en opgave kræver af svar, afmålt og doseret i nøjagtig passende mængde – hverken mere eller mindre.


/05 Architecture, Space and Habitation Tage Lyneborg/Head of Department

This year's studies at Study Department 5 are shown here as a small selection. Many ordinary, unusual, surprising and sublime projects have emerged through the everyday work, and it is always interesting to see what the individual young student brings to the Academy and how he/she manages to develop professional skills through the programme. The course starts quite simply with something being measured, and through this, an abstract vision is launched as a particular academic method right from the beginning. The studies then develop towards more complex issues through the work with foundational architectural questions, whilst at the same time skills and knowledge develop from a foundational level towards mastery. Throughout the years of study, students work with both complex and in-depth individual or specialised architectural issues with the objective of mastering a personal architectural expression. Naturally, the students' ability to reflect on architecture's role is also considered significant in this connection. What is a given building's justification? What does it want in relation to its users, apart from being the answer to a programme? What is its statement in relation to the surrounding world? This also involves deliberations about architecture's immediate effect by virtue of the expression of space and form, of materials, texture, light, colours etc. How is the building sensed and experienced and how is it interpreted? Does it exude an atmosphere that we – the architects – have intended? The Department is engaged in the issue of sustainability in architecture. Of course, this is a technological question, which in our opinion is best expressed in a building's basic and natural qualities. However, it is not least in contextual and cultural sustainability that we are able to sharpen our view of what is required by a given architectural issue in terms of answers, measured out and dosed in exact and appropriate amounts – neither more nor less.


/05 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Mona Smidth Mads Max Ibenfeldt

LÆRER/TEACHER Stine Henckel Schultz Camilla Hornemann Høgni Hansen

Fra det indre til det ydre

From the Interior to the Exterior

På 1. år arbejder den studerende med et opgaveforløb der strækker sig fra det indre til det ydre, fra det enkle til det sammensatte, forstået både rumligt konkret og abstrakt. I denne vekslen udvikles rumligheder hvor karakter, stoflighed og atmosfære afspejler en rumlig idé materialiseret i forlængelse af præcise registreringer af omgivelserne.

During the 1st year, students work with assignments that span from the interior to the exterior, from the simple to the complex, understood both spatially concrete and abstract. In this interchange, spatialities are developed in which character, materiality and atmosphere reflect a spatial concept materialised in continuation of precise registrations of the surroundings.

Opgaven på 1. semester viser en model af et enkelt hus i en række. Opgaven på 2. semester viser en tegning af en multibygning i en spredt bebyggelse.

54

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR

The 1st semester project shows a model of a terraced house. The 2nd semester project shows a drawing of a multipurpose building in a sparsely built-up area.


ÅRGANG/YEAR 02

NAVN/NAME Mikael Stenström Kenneth Hinkel

LÆRER/TEACHER Rikke Gry Rasmussen Maria Hellesø Mikkelsen

/05 AFDELING/DEPT

Huset i byen - huset i det industrielle landskab

The House in the City – the House in the Industrial Landscape

Forståelsen af konstruktionens betydning for rummet som rumgenererende parameter er central for opgaven. Derudover behandles forskellige materialers egenskaber, konstruktive sammenhænge og lysets betydning for rummet. Aflæsningen og forståelsen af det tætte byrum og det åbne landskab er udgangspunktet for årets to semestre.

Understanding the structure's significance for the space as a space-generating parameter is essential to the assignment. In addition, the assignment deals with the properties of different materials, structural connections and light's significance for the space. Reading and understanding the dense urban space and the open landscape is the starting point for the year's two semesters.

Efterårssemestrets program er boligenheder med tilhørende boghandel på en infill-grund i København. Forårssemestrets program er et spisested ved vandkanten på Refshaleøen.

The autumn semester's programme focuses on residential units with appertaining bookshop on an infill site in Copenhagen. The spring semester's programme is an eatery at the waterfront of Refshaleøen.

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR

55


/05 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Niels Edvard Nørgaard Sørensen

LÆRER/TEACHER Nini Leimand Anders Munck

Laboratoriet

The Laboratory

Studierne i laboratoriet udforsker og præciserer brugen af forskellige typer redskaber der har betydning for udfoldelsen af et projekts rum.

Studies at the laboratory investigate and clarify the use of different types of tools that are of relevance to the unfolding of a project's space.

Derudover udvikler studierne i laboratoriet forskellige repræsentationsformer - tegninger og modeller - som analyserer, tolker og genfremstiller værkerne for den moderne betragter.

The studies at the laboratory also develop different representation forms – drawings and models – which analyse, interpret and reproduce the works for the modern spectator.

56

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Sjavit Maestro Emma Elfvik

LÆRER/TEACHER Nini Leimand Anders Munck

/05 AFDELING/DEPT

Kroppen i rummet

The Body in Space

I bachelorprojektet sammenfattes tre års studier i en opgave der behandler grundlæggende og almene arkitektoniske problemstillinger med studieafdelingens studiefelt som tema. Opgavens hovedsigte er at skabe et karakter- og stemningsfuldt rum, der udspringer fra konteksten, det sociale liv og materialernes egenart. Årets bacheloropgave er et fælleshus til Haveforeningen Frem.

In the Bachelor project, the three years of studies are summarised in a project that describes fundamental and general architectural issues with a theme based on the Department's field of interest. The main objective of the project is to create a space full of character and atmosphere arising from the context, the social life and the distinctive character of the materials. This year's Bachelor project is a communal house for the Frem Garden Association.

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR

57


/05 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Lina Broström

LÆRER/TEACHER Høgni Hansen

Bibliotek ved jernbanen

Library by the Railway

Projektet behandler en arkitektonisk tilstand af transparens med det formål at generere rumlige forestillinger. Ved at begynde arbejdet uden et konkret problem udelukkes forudfattede meninger, og derved tillades en udvikling af ren rumlig tilstand.

This project deals with an architectural state of transparency with the objective of generating spatial perceptions. By starting the work without a concrete issue, preconceived ideas are avoided, and this allows for the development of a purely spatial condition.

Projektet udspiller sig i byen, på et sted hvor jernbanen møder byens mønster og danner et tomrum. Stedet føles på en gang flydende og samlet - det søger efter en harmonisk tilstand.

The project unfolds in the city, in a place where the railway meets the city's pattern and forms a void. The place feels both transient and gathered – it searches for a harmonious state.

58

KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Kenneth Andersen

LÆRER/TEACHER Poul Ingemann

/05 AFDELING/DEPT

Omkring karréen

Around the Block

Ekko af tid der gik... På grænsen mellem Nørrebro, Frederiksberg og Nordvest ligger et afskåret fragment af en stor karré. Den ligger i indsvinget til byen som en ramme for tid. For øjeblikkets opståen når toget suser forbi og efterlader et energiladet tomrum. Togets bevægelse giver et øjebliks indblik i dette landskab. Byens kulisser opstår, forsvinder, drejer og afslører det bagvedliggende maskineri som byens teater indeholder.

Echo from times past… On the border between the Nørrebro, Frederiksberg and Northwest districts of Copenhagen, there is a cut-off fragment of a large block. It lies at the entrance to the city as a setting for time. For the moment that occurs when a train speeds past, leaving an energised void.The train's movement gives a moment's insight into this landscape. The backdrop of the city emerges, disappears, turns and reveals the underlying machinery that the city's theatre contains.

KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE

59


/05 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

NAVN/NAME Søren Johansen

LÆRER/TEACHER Stine Henckel Schultz

En tilføjelse til Musikhistorisk Museum

An addition to the Danish Music Museum

Projektet tager form som henholdsvis en ny foyer til Musikhistorisk Museum og en tilføjelse på grunden mellem den tilstødende præstegård og kirke. Det er et bidrag til den historiske kollage der udgør stedets kontekst på flere niveauer.

The project takes shape as a new foyer for the Danish Music Museum and as an addition on the site between the adjacent vicarage and church, respectively. It is a contribution to the historic collage that forms the place's context at several levels.

Boligen, værkstedet, auditoriet og museet fungerer både hver for sig og i samspil med hinanden. Derfor er der lagt et studie i deres indbyrdes relationer, hvordan de bruges af og afgrænses fra hinanden, herunder også hvordan bygningsprogrammet bidrager til og betjener sig af byrummet.

The dwelling, the workshop, the lecture hall and the museum function both individually and in interplay with each other. This is why a study focuses on their mutual relations, how they are used by and delimited in relation to each other, including how the building programme contributes to and makes use of the urban space.

Med andre ord tematiserer projektet spændet mellem by og bolig, og den række af afgrænsninger og overgange, der knytter sig til en sådan bebyggelse.

In other words, the project thematises the difference between city and dwelling and the series of delimitations and transitions that are related to such a built-up area.

60

KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

NAVN/NAME Ida Marie Brøns Christensen

LÆRER/TEACHER Poul Ingemann

/05 AFDELING/DEPT

Et børnehus i Valby

A Children's House in Valby

Imellem en hovedvej og et banelegeme ligger et helt særligt kvarter, placeret på grænsen mellem den tætte by og villakvarteret. I dette område udspændes et felt mellem skole, villabebyggelse, grønne stier og karrébebyggelse. Feltet danner rammen for en ny daginstitution i Valby.

Located between a main road and a railway track, a special district is found at the border between dense city and residential neighbourhood. This area spans a field between school, villas, green paths and blocks of flats. The field forms the setting for a new daycare institution in Valby.

Bygningen er placeret ud fra punkter i området, som den orienterer sig imod. Bygningens længde følger stiens retning, der danner rammen for en vigtig grøn strækning gennem hele Valby. Bygningen bliver således et punkt på ruten.

The building is located in relation to points in the area towards which it is orientated. The building's length follows the direction of the path which forms the setting for an important green stretch through the town of Valby. Thus the building becomes a point on this route.

Det sidste element i kompositionen er den lille pavillon, som knytter sig til byggeforeningen 'Lyset mod øst'. Pavillonen fremstår nærmest som et spor fra den velplanlagte haveby, og skuer tilbage mod resten af flokken, som var den glemt på den anden side.

The last element in the composition is the small pavilion related to the housing association ‘Lyset mod øst’ (The Light towards the East). The pavilion appears almost as a trace from the well-planned garden suburb, and looks back towards the rest of the flock, as if it were forgotten on the other side. KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE

61

KA11 studieafdeling 5  

Uddrag fra KA11, årets skolepublikation fra Kunstakademiets Arkitektskole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you