Page 1


BACHE UDDAN UN GR STU


ELOR NNELSE NDERRADUAT TUDIES


/06 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Kasper Sprange

LÆRER/TEACHER Helle Brabrand Maya Lahmy Lizette Araza Jensen

Rum og skala/landskab og bygning

Space and scale/landscape and building

Studiet giver indsigt i en skalamæssig konkretion, hvor de kompositoriske erfaringer omkring fladens udspænding og det arkitektoniske rum sættes i relation til et givent landskab. I denne kontekst udvikles en beskrivelse af en bygningsopgave med et enkelt rumligt og funktionelt indhold. En topografi der kan beskrives som en tilstand af både byskab og landskab; et nyt operativt landskab, der gennem sin indtagelse og transformation fremtræder som en arkitektonisk modelleret topologi med en kompleksitet i det morfologiske, der udmåler relationer og fastsætter størrelser i en given kontekst.

This study provides an insight into scale concretions, in which the compositional experiences of the extent of the surface and the architectural space are related to a given landscape. In this context, a description of a building task is developed with a simple spatial and functional content. A topography can be described as comprising both cityscape and landscape; a new operative landscape that through its use and transformation appears as an architecturally modelled topology with a morphological complexity that measures relations and determines dimensions in a given context.

48

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Maja Ifergan

LÆRER/TEACHER Helle Brabrand Maya Lahmy Lizette Araza Jensen

/06 AFDELING/DEPT

Rum og skala/landskab og bygning

Space and scale/landscape and building

Den landskabelige bearbejdning indeholder skalamæssige overvejelser om hvordan overgangene mellem forskellige ”rumligheder/domæner” kan fremkalde særlige arkitektoniske artikulationer i den landskabelige fremtræden. I forlængelse af denne bearbejdning udtænkes et indhold for en bygning. Opgaven består i at indsætte og udtrække bygningen af det konstruerede landskab, så de skalamæssige relationer indskrives som en række arkitektoniske konsekvenser, der udgør en integreret del af den formede helhed. Der beskrives en række funktionelle forhold som medvirker til en dimensionering.

The work with a landscape comprises considerations regarding the scale at which the transitions between different ‘spaces/domains’ can result in particular architectural articulations in the appearance of the landscape. The content of a building is defined in connection with this work. The assignment consists in inserting and extracting the building from the constructed landscape whereby the relations of scale are incorporated as a series of architectural consequences that form an integral part of the constructed whole. A number of functional aspects that contribute to the dimensioning are described.

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR

49


/06 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 02

NAVN/NAME Xenia von Buchwald

LÆRER/TEACHER Maria Mengel Andreas Michelsen

Kulturhus på Refshaleøen

Rum og konstruktion/krop og protese

Space and construction/body and prosthesis

Studiet giver indsigt i rumlige konstruktioner og konkretioner af rum som en sammenbinding af formmæssige overvejelser og konstruktive sammenføjninger. I en dualisme mellem krop og protese opbygges relationer, der sammentænker genstand, rum og stof. Observationer af rumlige sammenhænge, rytmer og omskiftelige tilstande ligger til grund for serien af skitsemodeller. Disse modeller bearbejdes med henblik på at diskutere specifikke rumlige egenskaber, der alle relaterer til udgangspunktet krop og protese. I dette eksempel er der arbejdet med lys og bevægelse, som gennem animationer skaber et filmisk forløb.

This study provides an insight into spatial structures and concretions of space as a binding together of design considerations and structural combinations. In dualism between body and prosthesis, relations are built up that link objects, space and material. Observations of spatial correlations, rhythms and changing conditions are the starting point for the series of sketch models. These models are processed with a view to discussing specific spatial characteristics, all of which relate to the point of departure of body and prosthesis. This example works with light and movement that use animation to create a cinematic sequence.

50

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 02

NAVN/NAME Birgir Jonsson

LÆRER/TEACHER Maria Mengel Andreas Michelsen

/06 AFDELING/DEPT

At bo

To inhabit

Studiet giver indsigt i udformningen af en bygningskunstnerisk besvarelse af en række komplekse problemstillinger, der omhandler de strukturer, hvori arkitekturen sætter ramme om vores eksistens. Gennem fabulerende og eksperimenterende modelopstillinger skabes en serie af forestillinger, der beskriver et nyt arkitektonisk ”landskab” for vores bosætning. Med afsæt i Rum og konstruktionsopgavens erfaringer opstilles en eller flere optikker, der fabulerende undersøger/spørger til et udpeget sted. Iagttagelserne bearbejdes og omsættes til et ”operativt byfragment” (kontekstmodel), der vægter en analytisk konceptuel tilgang, der senere bearbejdes som projekt.

This study provides insight into the elaboration of an architectural answer to a number of complex issues concerning the structures in which architecture sets up the framework for our existence. Through fabulating and experimental models, a number of concepts are created which describe a new architectural ‘landscape’ for our inhabitation. One or more theories are defined based on the experience gained in the Space and construction assignment, which imaginatively examine/question a given location. The observations are processed and converted to a ‘functional city fragment’ (a context model) with an emphasis on an analytical and conceptual approach that later forms the subject of a project. KA 09 /BACHELOR/BACHELOR

51


/06 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Petur Eyjolfsson Henrik Wilson Malmqvist

LÆRER/TEACHER Helle Brabrand Gitte Juul Nikoline Dyrup Carlsen

Et arkitektonisk modul – kompleksitetsbehandling. Bacheloropgave

An architectural module – complexity process. Bachelor project

Studiet giver indsigt i at sammenbinde program og intention til byggede former, der viser den arkitektoniske forestilling som en syntese: som en kompleksitetsbehandling af indbyrdes relationer og som et arkitektonisk mulighedsfelt der rummer en særlig udviklet forslagsstillelse. Projektet New Study Capacity er en ramme for musik, visuelle og eksperimenterende performances organiseret som lydstudier, produktionssteder m.m. indsat i en passage mellem flere større bygningsvolumener. Projektet er bygget op som en smidig struktur af foldede flader, der danner krydsende rumligheder og forbindelser samtidig med at der skabes hulrum, som sammenbinder bevægelsesforløbene på tværs af strukturen.

This study provides insight regarding ways to combine programmes and intentions into built forms that show the architectural idea as a synthesis, i.e. as a complexity process of mutual relationships, and as an architectural field of possibilities containing specially developed proposals. The New Study Capacity project is a framework for music as well as visual and experimental performances organised as sound studios, production facilities, etc. placed in a passage between several large building volumes. The project is constructed as a flexible structure of folded surfaces that create a criss-cross of spatialities and connections while at the same time creating a void that links the movements across the structure.

52

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Søren Oskar Duvald

LÆRER/TEACHER Helle Brabrand Gitte Juul Nikoline Dyrup Carlsen

/06 AFDELING/DEPT

Et arkitektonisk modul – kompleksitetsbehandling. Bacheloropgave

An architectural module – complexity process. Bachelor project

Studiet er rettet mod opbygningen af arkitektoniske moduleringer, der sammenbinder rummets udformning og stoflige fremtræden med en udadrettet spørgen gennem sit programmatiske og kontekstuelle indhold. En musikskole: Bygningen er vertikalt orienteret og bevægelsen afspejles af høje rum, linjer, spor og aftryk der går gennem og på kryds af etager. Disse skaber særlige vendinger langs den vertikale retning. Trappen skaber en ramme og gentager bevægelsen. Rummene indbyder til afsøgning og en særlig opmærksomhed rettes mod én selv og selve rummet. Den faste orientering brydes ved en række indsættelser; et møbel der for hver etage skaber sin egen fænomenologiske oplevelse.

The study focuses on the creation of architectural modulations that combine the shape of the room and the appearance of the materials with an outward search through its programmes and contextual content. A music school: The building has a vertical orientation, and the movement is reflected by rooms with high ceilings as well as lines, traces and imprints through and across the floors that create particular turns along the vertical axis. The staircase creates a frame and repeats the movement. The rooms encourage exploration, and special attention is drawn to the spectator and the room itself. The fixed orientation is broken by a number of added elements; a piece of furniture on each floor that creates its own phenomenological experience.

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR

53


KANDIDATUDDANN GRADUATE STUDIES

GR ST


NNELSEN /

S

GRADUAT STUDIES


/06 AFDELING/DEPT

Vesterpor t

NAVN/NAME Morten Sylvest Nøhr

ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

LÆRER/TEACHER Anna Katrine Hougaard

tegningskonstruktioner i udsnit af byen

kobling til omkringliggende højder (vesterport - buen)

kobling til omkringliggende højder (imperial - bygningen)

indslusning i system

afvikling af bevægelse (S-tog, af og påstigning)

potentiel udveksling mellem nivauer

glidning mellem niveauer (trappe)

bevægelser afvikles (perron afslutning)

opstaltudsnit 3

opstaltudsnit 2

opstaltudsnit 1

Programmatisk opstalt 1:200 glidning mellem niveauer (rulletrapper)

stopkolds (stationens afslutning)

kobling til takt (S-tog, af og påstigning)

vertikal bevægelse (elevator)

hastighed (s-tog)

Udvalgte optiker oversættes derefter til forskellige tegningssignature.

Vesterport, Borgmestervangen, Fælledparken – tre steder i byen

Vesterport, Borgmestervangen, Fælledparken – three places in the city

Kandidatuddannelsen giver kompetencer inden for komplekse bygningsopgaver, hvor traditionelle sfærer og samfundsmæssige kontekster udfordres og de arkitektoniske forestillinger beskrives og sammenflettes med den urbane og kulturelle situation. Den selvprogrammerede opgave om udvalgte steder i byen beskriver gennem kartografi, foto m.m. sammensatte domæner, tegn og strømme, der skaber en særlig optik for at se nye strukturer og muligheder for at vitalisere områderne. Banens struktur, dens hastighed, brudflader og åbninger i bebyggelsen er alle afsæt for nye urbane transformationer.

The Master’s degree programme provides competence in working with complex building assignments in which traditional spheres and social contexts are challenged and where architectural concepts are described and interwoven into the urban and cultural situation. The self-programmed assignment on chosen places in the city uses cartography, photos, etc. to describe mixed domains, signs and flows that create a special perspective for seeing new structures and possibilities for vitalising the areas. The structure of the railway, its speed, fractured surfaces and openings between buildings are all starting points for new urban transformations.

106

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE


/06

LÆRER/TEACHER Cort Ross Dinesen

NAVN/NAME Kristine Mogensen

ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

AFDELING/DEPT

Indgang

Teknik

Toilet Café

Toilet

Øvelokale Produktion

Scene

Øvelokale Øvelokale Koncertsal

Scene

Øvelokale

Musikhus på kanten af Sydhavnen

Music house on the outskirts of Sydhavnen harbour

Musikhuset er en selvprogrammeret opgave som i sit arkitektoniske layout relaterer sig til havnens landskab med dets restarealer og åbne rum. Projektet trækker disse flader ind i det byggede, som artikulationer i den arkitektoniske fremtræden og i den rumlige disponering af programmet, der fletter landskabets bevægelser sammen med bygningens passager og skaber således en særlig topologi omkring form og de handlinger, der udspiller sig. Musikhuset ses som en aktiv brik i områdets transformation, der ønsker at fastholde en særlig identitet i konteksten og tilføre den nogle karakterer, som åbner for en videre udvikling.

The music house is an independently defined assignment with an architectural layout that relates to the landscape of the harbour with its recreational areas and open spaces. The project draws these surfaces into the surrounding buildings, as articulations in the architectural appearance and the spatial planning of the project that merge the movements of the landscape with the passages of the building, thereby creating a special topology around the form and the events that take place. The music house is seen as an active element in the area’s transformation. It wishes to maintain a special identity in the context and add some characteristics that open up for further development. KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE

107


/06 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Ane Sofie Abildstrup

LÆRER/TEACHER Cort Ross Dinesen

At se – overgange i arkitektonisk modulering

To see – transitions in architectural modulations

Den stillede opgave tog udgangspunkt i en række animationer, der udviklede en række transformationer og bevægelser mellem metriske og flydende mere amorfe tilstande. I opgaven blev vægtet en række af de traditionelle målestokke vi anvender: 1:200, 1:100 og 1:20 med hver deres bearbejdningsform/informationer som supplerende beskrivelser af den arkitektoniske intention.

The set assignment was based on a number of animations that generated a number of transformations and movements between metric and more amorphous and flowing states. The assignment emphasised a number of the traditional scales we use: 1:200, 1:100 and 1:20, each with their own process/information as supplementary descriptions of the architectural intention.

Eksempel: 1:100 hvor skærmens formsprog forplanter sig i resten af bygningen og hvor den store grad af bevægelighed tones ned i de mere regulære rumligheder. Det sitrende forplanter sig i trappeforløb, der vrider sig i forhold til hinanden og i små knæk i vægflader - en bevægelse og retning afleder den næste.

Example: 1:100 where the idiom of the screen spreads to the rest of the building and where the large degree of mobility is toned down to more regular spatialities. This quivering propagates to staircases that twist in relation to each other and to small kinks in the wall surfaces – one movement and direction generating another.

108

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Kevin Hviid Nielsen

LÆRER/TEACHER Cort Ross Dinesen

/06 AFDELING/DEPT

At se

To see

Afdelingen stiller ved studieårets start en opgave med intentionen om at udvikle betydningen af en plastisk anskuelse af rummet der kan føje noget virkeligt nyt til den traditionelle arkitektoniske rumopfattelse.

At the beginning of the study year, the department hands out a set assignment with the intention of developing the importance of a plastic approach to space that can add something brand new to the traditional architectural perception of space.

At se rummede dels animation – bevægelsesforløb, model – dels tilstandsbeskrivelse og konkretion – arkitektonisk modulering, der var rettet mod en reflekterende udfoldelse af en åben form og en bearbejdning, der er en arkitektonisk beskrivelse af en tektonik, som indeholder konkretisering af det topologiske rum, en beskrivelse af tektonik og rumlig komposition m.m.

To see comprised both animation – movements, model – and a description of the existing state and a concretisation – architectural modulation directed towards a reflective unfolding of an open form and a process that is an architectural description of a tectonic approach that includes a concretisation of the topological space, a description of tectonics and spatial composition, etc. KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE

109


/06

NAVN/NAME Guro Sollid

ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

AFDELING/DEPT

LÆRER/TEACHER Cort Ross Dinesen

snitt c-c

c

b inn

galleri

inn

depot

inn takterrasse inn

utstilling IT lounge

a

computerlokale

computersal

balkong

utstilling

kontorfellesskap

a

vinterhave

tekjøkken

b

c

plan 0, 1:200

tekjøkken

c

privat kontor

Under Dybbølsbro – felt og konstruktion

Underneath the Dybbølsbro bridge – field and structure

Projektet er placeret i en kontekst, der er kendetegnet ved en række kontrastfyldte funktioner, skalaer og spor. De udgør den kompleksitet af landskabelige bevægelser, spor og skjulte strukturer som fremkalder og producerer et nyt landskab af strømme og kræfter der skaber afsæt for projektets topologi. De overordnede programmer i projektet er af temporær karakter: en større udstillingshal, boliger for arbejdende kunstnere, café etc. der alle indgår i en flydende rumlighed, hvor spillet mellem det flydende og faste, både rumligt og programmatisk skaber en særlig dynamik i tid og bevægelse, således at bevægelserne bliver operationer der skaber stederne.

The project has been placed in a context that is characterised by a number of functions, scales and tracks full of contrasts. They constitute the complexity of movements in the landscape; tracks and hidden structures that give rise to and produce a new landscape of flows and forces that form the basis of the project’s topology. The project’s overall programmes are of a temporary nature: a large exhibition hall, accommodation for working artists, a café, etc, that all form part of a floating spatiality in which the interplay between the floating and the fixed, both spatially and as a programme create a special dynamic in time and movement, so that the movements become operations that create the places.

110

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

NAVN/NAME Jacob Riber

LÆRER/TEACHER Cort Ross Dinesen

/06 AFDELING/DEPT

elevator

Kunsthal København

Copenhagen Art Hall

En kunsthal udgør en ramme om skiftende udstillinger med forskellige kunstnere eller kuraterede udstillinger og udtrykker et ønske om at rumme moderne og innovativ samtidskunst. Kunsthallen er indrettet i Den store Kedelsmedje mellem Arkitektskolen og et af havnens mindre bassiner. Den arkitektoniske intention er at danne en udfordrende ramme, der sætter spørgsmål til udstillingernes fremtræden - et særligt sted der må indtænkes i udstillingernes udformning. Det store rum står således helt frit i den ene halvdel og i den anden er indskudt en let konstruktion der har en indbygget fleksibilitet. Et skråt plan fører ned til en underliggende etage for service, værksted m.m.

An art hall is the framework for changing exhibitions with different artists or curators and expresses a wish to give room to modern and innovative contemporary art. The art hall is located in Den store Kedelsmedje (The large boiler shop) between the School of Architecture and one of the smaller docks in the harbour. The architectural intention is to create a challenging framework that questions the appearance of the exhibitions – a special place that has to be incorporated in the design of the exhibitions. The large space has thus been left completely empty in one half of the hall, whereas a light structure with built-in flexibility has been placed in the other half. An incline leads to a lower floor with service facilities, workshop, etc. KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE

111

KA09 afdeling 6  

Elevprojekter fra Kunstakademiets Arkitektskole, afdeling 6.

KA09 afdeling 6  

Elevprojekter fra Kunstakademiets Arkitektskole, afdeling 6.

Advertisement