Page 1


BACHE UDDAN UN GR STU


ELOR NNELSE NDERRADUAT TUDIES


/01 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Jonathan Houser

LÆRER/TEACHER Claus Bohn Jacob Bang

Ikonmodel

Gipsafstøbninger og udtegning

Havnetaxacentral på Christianshavn Med udgangspunkt i gipsafstøbninger af lerskulpturer frembringes et formbibliotek - en serie aftegninger og strukturmodeller. Sammen med rumlige studier af opgavens program og grundens fysik udvikles en ikonmodel, der danner grundlag for det egentlige projekt. Således skabes projektet på baggrund af øvelser, der river den studerende fri af forestillingen om arkitekturen som vi kender den fra bladene. Havnetaxacentralen er et forholdsvis simpelt hus der indeholder værksted, café og kontorfunktioner. Huset er placeret på Wilders Plads og er den afsluttende opgave på 1. år med både et konkret program og kontekst. 24

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Jonathan Houser

LÆRER/TEACHER Claus Bohn Jacob Bang

/01 AFDELING/DEPT

Snitmodel 1:20

Taxi rank building on Christianshavn harbour A library of shapes – a series of drawings and structural models – is created on the basis of a plaster cast of clay sculptures. An icon model is created that forms the basis of the actual project combined with spatial studies of the programme involved and the geophysics of the area. The project is thus based on exercises that cause the student to discard the perception of architecture as we know it from magazines. The taxi rank building on the harbour is a relatively basic building containing a workshop, a café and offices associated with the operation of the taxi rank. The building is located in the Wilders Plads square and is the final assignment in the first year, comprising both a specific programme and a context. KA 09 /BACHELOR/BACHELOR

25


/01 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 02

En forlængelse af det grønne bånd mellem bycentrene

NAVN/NAME Laura Myllyluoma

LÆRER/TEACHER Steen Høyer Jacob Bang Christina Prip

Zoneinddeling og grusvej, der skaber tillgængelighed og adgang fra by og små veje

Landskab: Det grønne bånd i Ballerup og Egedal kommune

Landscape: The green belt in Ballerup and Egedal municipalities

Ved at forbedre adgangen til lokale naturområder og trække landskabet ind i byen, skabes byparken eller den grønne kile for beboerne i området. Landskabet deles ind i tre zoner: byzone (Måløv, Stenløse og Veksø), erhvervszone, der etablerer grænsen for industri og erhverv tæt på infrastruktur og Måløv bykerne, samt en grøn zone mellem byerne med nyoprettede sø- og skovforløb, sammenknyttet af et vådområde og en grusvej for fodgængere og cyklister. Betonplinter følger grusvejen, men peger også på retninger i landskabet og skaber sidespring samt relaterer til den menneskelige skala og byen, som kontrast til det bølgende landskab. Mose- og søområder genoprettes ved hjælp af en dæmning, der udgøres af den største af betonplinterne.

The city park or the green wedge-shaped area is created for local residents by improving access to local nature areas and bringing the landscape into the city. The landscape is divided into three zones: a town zone (Måløv, Stenløse and Veksø); a business zone that establishes the borders for trade and industry, close to infrastructure and the town centre of Måløv, and a green zone between the towns with newly established stretches with lakes and woods, connected by a wetland and a gravel path for pedestrians and cyclists. Concrete plinths are placed along the gravel path but also point to directions in the landscape, create digressions and relate to the human scale and the town in contrast to the undulating landscape. Bogs and lakes are recreated by means of a dam made up of the largest of the concrete plinths.

26

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 02

NAVN/NAME Laura Myllyluoma

LÆRER/TEACHER Steen Høyer Jacob Bang Christina Prip

/01 AFDELING/DEPT

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR

27


/01 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Sara Winther Andersen

LÆRER/TEACHER Henning Stüben

Kvartercenter Herstedøster Kvartercenteret skal være visuelt, aktivitetsmæssigt og identitetsgivende centrum for en kommende boligby. Grunden er placeret i det gamle industrikvarter Herstedernes Industri i Albertslund. Anlægget er lagt som hængsel mellem den kommende boligby og Vestskoven, og består af et bygningsanlæg med en rideskole og en børnehave, tilknyttet en offentlig plads. For at åbne anlægget og tiltrække alle beboere, ikke kun dem med ærinde i børnehaven og rideskolen, er den offentlige plads formet som en passage til skoven. Selve bygningsanlægget er placeret helt op til vejen med en fremskudt glasfront over indgangen. Det er ønsket at understrege porten til skoven og eksponere anlægget visuelt mod boligbyen. Børnehave og klubfaciliteter er placeret i en tung konstruktion foldet omkring en transparent ridehal, hvor der er lagt vægt på visuel kontakt mellem heste og børn.

28

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Sara Winther Andersen

LÆRER/TEACHER Henning Stüben

/01 AFDELING/DEPT

Herstedøster community centre The community centre must be a visual, active and identity-forming centre of a future residential town. The piece of land is located in the former Herstedernes Industri industrial area in Albertslund. The facility forms a hinge between the future residential town and the Vestskoven wood and consists of a building complex with a riding school and a kindergarten in close proximity to a public square. To open up the facility and attract all residents, not only those with an errand in the kindergarten or the riding school, the public square has been shaped as a passageway to the wood. The building structure as such is placed directly adjacent to the street with a protruding glass frontage above the entrance. The aim has been to emphasise the gateway to the wood and expose the facility visually towards the residential town. The kindergarten and the club facilities have been placed in a heavy construction folded around the translucent riding hall, which emphasises the visual contact between horses and children.

KA 09 /BACHELOR/BACHELOR

29


KANDIDATUDDANN

GRADUATE STUDIES

GR


NELSEN /

S

RADUAT


/01 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

VAND_anlæg

NAVN/NAME Kristine Holten-Andersen

LÆRER/TEACHER Steen Høyer Christina Prip

SLETTE_dyrkningslandskab

VAND_sø JORD_deponeringshøje

VAND_åløb

OVERDREV_græsning+spredt bevoksning

SKOV_sammenhængende volumener VAND_vådeng

Flyvestation Værløse, en Agropark

Værløse Air Base, an agro park

Dette projekt arbejder med Flyvestation Værløse som et fremtidigt rekreativt anlæg. Anlægget optager samfundsrelevante funktioner, såsom skæve boliger og agropark. Traditionelle rekreative programmer er lagt i et produktions- og forskningslandskab, som den besøgende kan færdes rundt i og som beboere og regionale aktører kan agere i. Flyvestation Værløse ligger på en stor smeltevandsflade i det nordsjællandske tunneldalssystem. Området er omgivet af vand med de naturlige åløb mod Roskilde fjord, og med udløbet fra Måløv Rensningsanlæg. Smeltevandsfladen tænkes omdannet til et finmasket marklandskab, hvor spildevandet fra Måløv bruges som gødning og genoprettede vådenge fungerer som bufferzoner til åløbene. Projektet indeholder særskilte strategier for eksisterende bebyggelse, forurenet jord, beplantning og afgræsningsplan for uopdyrkede områder, samt forslag til anlæg for friluftsliv og rekreation.

The current project focuses on Værløse Air Base as a future recreational facility. In addition, the facility performs socially relevant functions with temporary accommodation for the socially disadvantaged and an agro park. Traditional recreational programmes have been placed in a manufacturing and research landscape where visitors can walk around and residents and regional players be active. Værløse Air Base is located on a large outwash plain in the subglacial stream trench system in Northern Zealand. The area is surrounded by water with natural streams flowing towards the Roskilde inlet and the outlet from Måløv water treatment plant. The intention is to convert the outwash plain to a fine-meshed landscape with fields fertilised by the waste water from Måløv and with reestablished meadows acting as buffer zones for the streams. The project comprises special strategies for existing housing developments, polluted soil, planting, a cropping plan for uncultivated areas and a proposal for facilities for outdoor life and recreation.

82

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Kristine Holten-Andersen

LÆRER/TEACHER Steen Høyer Christina Prip

/01 AFDELING/DEPT

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE

83


/01 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Svein Hertel-Aas

LÆRER/TEACHER Thomas Kock Jens Kvorning Søren Hell Hansen

Kildedal aktivitetsby

Kildedal activity town

Med turisme som katalysator for byutvikling i forstaden blandes storbyens funksjoner med herlighetsverdien i det bølgende landskapet som omgir Kildedal. Hovedmålgruppen er profesjonelle idrettsutøvere. Aktivitetsbyen kan fungere selvstendig, men også inngå i utviklingen av området rundt S-togstasjonen. Skog anlegges i skrentene til våtmarkene og skaper intime opplevelser i landskapet, samtidig som de åpne, karakteristiske markene bevares. Aktivitetsbyen følger landskapet og plasserer aktivitet og tett boligbebyggelse på sletten samt enkeltstående boliger i skrentene. Svømmehallens storskala kontrasterer med den fragmenterte boligbebyggelsen og skaper forskjellige rom. De ubehandlede trefasadene assosierer til landsbyen og møter den urbane steinbelegningen som binder aktivitetsbyen sammen.

With tourism as the catalyst for urban development in the suburb, the functions of a metropolis are mixed with the delights of the undulating landscape around Kildedal. Professional athletes are the main target group. The activity town can function independently or be part of a development of the area around the train station. Trees are planted on the slopes to the wetlands and create intimate experiences in the landscape while the characteristic open fields are being preserved. The activity town follows the landscape; placing activities and high-density residential complexes on the plain and a number of individual houses on the slopes. The large-scale swimming pool contrasts with the fragmented residential area, thus creating different spaces. The untreated wooden facades create a village association and meet the urban paving that keeps the activity town together.

84

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Svein Hertel-Aas

/01

LÆRER/TEACHER Thomas Kock Jens Kvorning Søren Hell Hansen

AFDELING/DEPT

Rumligheder i bebyggelse

Terrasse landskab i bebyggelse

Stalde/byrum fra indersiden af bebyggelse

Ridebane og bebyggelse

Udsnit bebyggelsesplan

Lejlighed i bebyggelse

Snit i badeland og bebyggelse vest

Lejlighed i bebyggelse

Snit bebyggelse vest

Huse ved sø

Opstalt bebyggelse vest

Huse vådmark

Belægning, Belysning, Bygninsspråg store volumen, facade ubehandlet træ, vand

Badeland ud mod torvet og bebyggelse

Tidlig visualisering idrætsbane

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE

85


/01 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

NAVN/NAME Morten Kjer Jeppesen

LÆRER/TEACHER Andreas Klok Pedersen

The Urban Edge - en helhedsplan for et industriområde ved Vestvolden Udviklingen i København har i de seneste år været fokuseret på omdannelsen af industriområderne langs havnen og kysten. Med omstrukturering i erhverv og industri i forstæderne bliver store områder på størrelse med Københavns middelaldercentrum nu tomme og efterlader huller i fingerstrukturen. Intentionen med opgaven er at arbejde med modernismens forstad og forsøge at gentænke dens planlægning for det 21. århundrede. De overordnede temaer der arbejdes med i opgaven er: Hvordan omdanner man industriområder der stadig er aktive over tid? Hvordan bygger man i forstaden i det 21. århundrede? Hvordan planlægger man bæredygtigt? 86

KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

NAVN/NAME Morten Kjer Jeppesen

LÆRER/TEACHER Andreas Klok Pedersen

/01 AFDELING/DEPT

The Urban Edge – an overall plan for an industrial area at Vestvolden In recent years, development in Copenhagen has focused on the redevelopment of the industrial areas along the harbour and the coast. The restructuring of trade and industry in the suburbs results in large areas the size of the medieval centre of Copenhagen becoming empty, leaving gaps in the finger structure. The intention with the assignment is to work with the modern suburb and try to rethink the plans for the suburb in the 21st century. The general themes of the assignment are: How do you convert still active industrial areas over time? How do you build in a 21st century suburb? How do you plan sustainable development? KA 09 /KANDIDAT/GRADUATE

87

Afdeling 1 KA09  
Afdeling 1 KA09  

KA09, afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole

Advertisement