Page 1

DISPOSITIONSFORSLAG | KAJERØDGRUNDEN RUDERSDAL KOMMUNE

DE 5 GÅRDE

14. AUGUST 2017


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

VISION

3

HOVEDGREB

6

SITUATIONSPLAN / 1:750 PLANUDSNIT, GÅRDRUM / 1:200 PALNUDSNIT FÆLLED + FÆLLESHUS / 1:200

ARKITEKTUR 21 OPSTALTER / 1:200 FACADEUDSNIT / 1:50

HJEMLIGHED

27

BOLIGTYPE 1 / 1:100 BOLIGTYPE 2 / 1:100

AREALOPGØRELSE 35

BILAG MAPPEN HER INDEHOLDER PROJEKTBESKRIVELSE SVARENDE TIL DISPOSITIONSFORSLAG MAPPEN ER SUPPLERET AF: 1. TILBUDSBREV

DE 5 GÅRDE MODTAGER: RUDERSDAL KOMMUNE BYDENDE: BOLIGSELSKABET BIRKEBO BOLIGKONTORET DANMARK MED KANT ARKITEKTER AFLEVERET:

14. AUGUST 2017

2 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

Kajerød bestod i 1682 af 5 gårde og 5 huse uden jord Landboliv. Nordsjælland gennem 200 år Hanne Mikkelsen og Tormod Hessel

VISION / De 5 gårde Med 70 nye boliger, heraf 25 almennyttige - er det vores intention at transformere Kajerødskolen fra et hærværksplaget og udsat område - til et dynamisk oplevelsesrigt minisamfund, der inviterer nærmiljøet indenfor og bidrager positivt til udviklingen af lokalområdet, nu og i fremtiden. Projektet tager udgangspunkt i de kvaliteter stedet besidder i dag (uden den nu snart nedrevne skolebygning) Her er et sted der i den grad har inviteret naturen indenfor og som karakteriseres af dets store træer og grønne alléer. Vi har brugt stor energi på at tilpasse boligerne så de tager hensyn til de eksisterende træer. Både fordi de er karakterfulde og fordi det vil øge bo-kvaliteten på stedet, at have store skyggefulde træer i baghaven fra den dag man flytter ind - man får nærmest en lille bid historie, foræret! Apropos historien har vi også bevaret den høje murede skorsten, der var en del af det tidligere spidsbelastningsanlæg. Den fungerer i dag som et pejlemærke for området og det syntes vi at den skal blive ved med, men vi gentænker den som en integreret del af et nyt pladsrum.

Vores forslag består af 5 boliggårde som kan udvikles samtidigt eller over tid. Hver gård består af 12-15 boliger som alle er disponeret omkring indre grønne gårdrum. Størrelsen og placeringen af gårdene vil give gunstige kår for udviklingen af det gode naboskab i området. Gårdene forbindes til hinanden og til nærområdet med udlagte stier og pladser og vi har bestræbt os på at lave udearealer til både leg, ophold og rekreation. Det grønne træk på stedet forstærker vi ved at skabe en ny byfælled, der hvor den almene og private del af bebyggelsen mødes - og her placerer vi en særlig gave til lokalmiljøet: Fælleshuset. Fælleshuset opføres og drives af Boligselskabet Birkebo og bliver et sted til både hverdag og fest - og ligesom skolen engang gjorde det, inviterer fælleshuset hele lokalmiljøet indenfor.

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

3


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

BYAGER VÆNGE 124 BOLIGER

KAJERØD VÆNGE 126 BOLIGER

DE 5 GÅRDE 70 BOLIGER

4 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

BELLISBAKKEN 178 BOLIGER

KAJERØD OG BIRKEBO Placeret et solidt stenkast fra Sjælsø med skov, park og mose i nærområdet, har man her ved Kajerød skole, en helt særlig mulighed for at bo tæt på storslået natur. Og med kongevejen i baghaven er man kun 5 min fra bykernen i Birkerød og 30 min fra Københavns centrum. Det er en attraktion som Boligselskabet Birkebo har været bevidst om i flere år, og måske netop derfor har området her, en helt særlig historisk tilknytning til boligselskabet som har opført mange hundrede attraktive boliger i nærområdet, gennem årene.

Birkebo vil derfor kunne skabe nogle helt særlige gunstige kår for en kommende bebyggelse på Kajerødgrunden, da man vil kunne drage nytte af de erfaringer og driftsstrategier boligforeningen har udviklet for de omkringliggende afdelinger. Ved at etablerer en fælles grundejerforening er det ikke kun den almennyttige del af bebyggelsen, men også den private del der kan nyde godt af fordelene med en optimeret drift - og udover at skabe pæne velholdte udeområder i hverdagen kan en effektiv drift også mærkes direkte på pengepungen.

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

5


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

Når skolen lukker, er der alvorlig fare for at bydelen bliver et sted hvor folk alene kan bo i deres huse, men hvor der ellers ikke foregår noget som helst LokalListens bestyrelse v/Sten Troelstrup

HOVEDGREB / læsning af stedet Kajerødskolen (der blev sammenlagt med parkvejsskolen i 2013) har levet sit eget liv efter nedlæggelsen på godt og ondt. På positivsiden er den blevet et omdrejningspunkt for lokalsamfundet, hvor der i den tidligere sportshal, har udviklet sig et stærkt foreningsliv - men samtidig er skolebygningen også blevet hjemsted for hærværk og kriminalitet. Når man bevæger sig igennem området ved og omkring Kajerødskolen slås man straks af kontrasten mellem de fine villaveje med pænt klippede hække og (ned)slået græs. Her står Kajerødgrunden frem som en lidt vild oase, hvor naturen i de seneste år har fået overtaget - det er vildt og uplejet og meget dragende, trods indhegningen. Hvor de omkringliggende bygninger forskanser sig bag hække, træder skolen frem i bybilledet som et nysgerrigt flimmer mellem pil, birk og røn - og selvom skolen (da vi besøgte grunden) var i fuld gang med at blive revet ned, kan vi godt forstå at stedet er blevet hjemsted for et aktivt foreningsliv, og at man er bange for at området overgår til ”bare” at blive endnu et villakvarter. Man møder grunden ved parkeringspladserne (flot udført i chaussesten) hvor man kan træde væk fra vejen og i stedet kan nyde at vandre imellem platantræerne langs grunden - trods det lidt ujævne underlag.

6 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

Ved hjørnet mod bebyggelsen Grøndalsvej bemærker man den høje murede skortsten, der skaber et naturligt pejlepunkt, når man bevæger sig længere ind på det grønne område. Man træder af alléen og al oplevelse af by forsvinder som man drages ind i en grøn verden, der kun lejligehdsvis sættes på pause når man støder på veje og pladser. En lidt labyrintisk oplevelse, hvor netop skortstenen som pejlemærke giver en ro i sjælen. Med skolen godt igang med at blive nedrevet, oplever man hvor naturpræget grunden er. Der er de store træer, der har stået i årtier og fornøjet i skolegårdene og de 100 træer skolens elever plantede i 2009 som en del af ’Genplant planeten’,Tilsammen giver de en næsten skovagtig oplevelse på stedet. Vi har i udviklingen af projektet fokuseret på; at bevare så meget af den eksisterende træbevoksning som muligt; at skabe et område der er offentligt tilgængeligt og give stedet nye fællesfacilliteter, til glæde for beboerene og det aktive foreningslivet.


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

LÆSNING AF STEDET

7

6 5 4

8 3 9 2 10

1 1

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

7


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

POTENTIALER + DET VILDE GRØNNE + STORE TRÆER + FORENINGSLIV + HISTORISKE SPOR

UDFORDRINGER - LUKKET FOR OMVERDEN - FOR STOR SKALA - BOLIG=MONOFUNKTION

HOVEDGREB / gentænkning af stedet Den overordnede idé bag helhedsplanen har været, at skabe en robust bebyggelse, der tager de mest positive dele af fortiden med sig og bruger dem til at skabe en endnu mere attraktiv fremtid for stedet og de kommende beboere. Kajerød bestod i 1682 af 5 gårde, og man må sige at meget er sket siden dengang, men alligevel har de 5 gårde været det motiv, vi lod os inspirere af i udviklingen af projektet, både fordi det er en del af det historiske Kajerød, men også fordi gårdmotivet som bebyggelsesform skaber nogle stærke overgange mellem de offentlige og private byrum, som vi mener passer rigtig godt til stedet. I oplægget til disponeringen af Kajerødegrunden har vi taget udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter ved området, særligt de grønne træk, vi har således i oplægget bevaret de større træer og placeret bygningerne imellem dem. Vi har fordelt de 70 bygninger i 5 gårde, hver med 12-15 huse hvor alle boligerne ligger omkring et fælles indre gårdrum. Dette er det optimale antal af boliger, hvis naboskabet og fællesskabet skal trives og have gode kår, det viser forskning fra bl.a. Jan Gehl. Vi har haft fokus på at binde det nye beboelsesområde op på den eksisterende infrastruktur med veje og stier og dermed skabe gode bolignære parkeringsforhold i kanten af bebyggelsen. Fra nord til syd forbindes 8 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

hele bebyggelsen af et urbant stræde, her er der plads til fodgængere og cykelister, og - i sjældne tilfælde - bilister (strædet fungerer også som brandvej). Formålet er, at udvikle bebyggelsen til et slentrekvarter og et boligområde med leg på gaderne, hvor alle er velkomne. Den almene del af bebyggelsen er placeret længst mod Birkerød Kongevej da dette er blevet identificeret som mindre attraktiv for de private. Beliggenheden muliggører samtidig en fremtidig udvidelse mod syd, hvis brandstationen afvikles. Skulle det ønskes at ændre disponeringen af almene og private boliger, er planen så fleksibel at dette kan ske. Midt på grunden skaber vi en byfælled, hvor vi bevarer og dyrker det vilde og selvgroede naturpræg på grunden og forbinder stedet med den grønne kile fra Høvelte/Sjælsøområdet. Det er ved byfælleden, på kanten mellem beboelse og natur, at vi placerer fælleshuset - som et hængsel der binder den almennyttige og private beboelse sammen, med hinanden og med det omkringliggende lokalmiljø. Et sted hvor foreningslivet igen kan blomstre.


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

STEP 1 BEVAR SÅ MEGET AF DE EKSISTERENDE KVALITETER VED AT LÆGGE BEBYGGELSEN OMKRING DEM

45 private boliger

eksisterende træer eksisterende skorsten

STEP 2 SKAB OVERSKUELIGE FÆLLESSKABER VED AT OPDELE BEBYGGELSEN I MINDRE ENHEDER

25 almennyttige boliger

BIR J

VE

GE

ON DK

KE

STEP 3 FORBIND OMRÅDET MED DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG SKAB NYE FORBINDELSER OG OPHOLDSAREALERFOR KVARTERETS BEBOERE

STEP 4 GIV FORENINGSLIVET GUNSTIGE KÅR MED ET NYT FÆLLESHUS OG ET REKREATIVT GRØNT STRØG

stræde gennem hele bebyggelsen

KUNST

GRÆSRODSKULTUR

nyt fælleshus ny grøn forbindelse HEMMELIGE Byfællede

BYRUM

DETALJERIGDOM

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

9


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

A

Boliggård, almen 13 boliger

B

Boliggård, almen 12 boliger

C

Boliggård privat 15 boliger

D

Boliggård privat 15 boliger

E

Boliggård privat 15 boliger

F

Eksisterende brandstation

G

Eksistsrende tankstation

0.

Parkering, ialt 140 pladser

J

E ØJV DEH

LIN

1. Renovation 2. Regnvandsopsamling 3. Plads 4.

Slentregade - bystrædet

5. Fællestorv

2.

A

F

BIRK

ERØ D KO NGE

VEJ

4.

4.

B

G 0

1.

0 GRØNDALSVEJ

10 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

2.

E

2.

C

4.

FÆLLESHUS 5.

0

D

2.

3. 4.

1.

0 GRØNDALSVEJ

SITUATIONSPLAN | 1:750 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

11


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

3D VIEW

12 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

BYFÆLLED & FÆLLESHUS Byfælled bliver et vigtigt omdrejningspunkt i området Med træer, planteøer og vandopsamling er Byfælleden et rart område, hvor alle områdets beboere kan gå, lege og mødes. På kanten mellem by og natur ligger fælleshuset som er tænkt som et kvarterhus for nærmiljøet. Et sted hvor det aktive foreningsliv kan udleves og hvor byens borgere og stedets beboere kan nyde hinandens selskab.

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

13


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

FÆLLESHUSET & BYFÆLLED På det højeste punkt på grunden placerer vi også den højeste bygning, nemlig fælleshuset. Vi placerer det midt i det grønne, med god plads omkring sig, så både stedets beboere og lokalmiljøet kan få gavn af det. I tiden hvor Kajerødskolen har ligget øde hen, er der opstået en ny form for fællesskab på stedet, nemlig et blomstrende foreningsliv. Foreningslivet var allerede tilstede i skolens tid, hvor man brugte facilliteterne uden for åbningstid - men med afviklingen af skolefunktionen fik foreningslivet lidt mere plads, og det kan mærkes - særligt på reaktionerne der kom, da skolen skulle rives ned. Fællesskabstanken er en af grundværdierne i den almene boligsektor. Det er et af de særlige karaktertræk, der gør successfulde boligafdelinger robuste over tid, så de forbliver søgte og endda med øget attraktionsværdi over årene.

BYFÆLLEDEN Byfælleden, hvor fælleshuset er placeret, er tænkt som en særlig vild bynatur der tager udgangspunkt i et driftsvenligt udeareal med lokale arter repræsenteret. Fælledens lidt vildere karakter står i kontrast til de mere private haverum ved boligerne og der indarbejdes regnvandsbede som en del af LAR projektet. Det høje græs brydes af de eksisterende træer og som supplement plantes der frugttræer og bærbuske i fælleden, der vil øge brugen af den for både beboere og lokale borgere. Natur som klimatilpasning. Taasinge plads, københavn

Natur som produktion, Nyttehaver, hønsegård + urtehaver

Denne fællesskabstanke vil vi gerne videreudvikle i helhedsplanen med to overordnede tiltag, der er sigtet mod at skabe et nyt fællesskab mellem de kommende beboere og lokalmiljøet og istedet for at bygge mur, vil vi hellere bygge bro.

EKS. TRÆ

De to tiltag er fælleshuset og byfælleden Vi inviterer naboskabet indenfor i fælleshuset. Selvom vi ikke har råderum til at etablere en ny sportshal, kan vi lave et multianvendeligt fælleshus, der kan bruges af både stedets beboere og lokalmiljøet. Et hus der kan blive ” bydelens ’forsamlingshus’ eller ’kulturhus’, med lokaler der kan lånes ud til kortklubber, billardklubben, studiekredse, foreningsaktiviteter, generalforsamlinger, lektiehjælp, frivilligt socialt arbejde, forældrerådgivning m.v.”* Sammen med fælleshuset etablerer vi et grønt autentisk nyttelandskab, byfælleden, der kan bruges til klimatilpasning og udviklingen af biodiversiteten på stedet, med tilførelsen af nye arter.

FÆLLESHUS

Fælleshuset er som indrettet fleksibelt, med plads til både større og mindre forsamlinger. Multisalen kan bruges til både hverdag og fest og her er god plads til både det lokale zumba hold, kortklubben og lektiecafé - og til festlige lejligheder er der muligt at bruge det store køkken og dække op til fest.

1.

Multisal

150 m²

Byfælleden kan også skabe sammenhæng og forbindelse med de grønne arealer nordvest for grunden (den grønne kile) og bidrage til at ” skabe luft og give nærrekreative arealer til bydelen”*

2.

Køkken

30 m²

3.

HC toilet

8 m2

4.

depot

7 m²

Samspillet mellem boliger, byfæled og fælleshus skal være med til at åbne en kommende bebyggelse op for bydelen og samtidig skabe nogle helt særlige rekreative oplevelsesværdier for de kommende beboere, her får man naturoplevelser - bogstaveligt talt - i baghaven.

5.

toilet

5 m²

6.

entré/bryggers

20 m²

7.

kontor/møderum

15 m²

8.

kontor/møderum

15 m²

9.

1.sal, fleksibelt rum

50 m²

* citat fra ” Hvad skal Kajerødskolens grund bruges til” v/Sten Troelstrup

14 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

BOLIGGÅRD REGNVANDSSØ

BYFÆLLED

OFFEN

TLIGT

STRÆ

DE

EKS. TRÆ

EKS. TRÆ

EKS. TRÆ

2 4

1.

3

5 6

EKS. TRÆ

8

9

BYTORVET

7

EKS. TRÆ EKS. TRÆ

OFFENTLIGT STRÆDE

STIFORLØB

GÆSTEPARKERING 25 PLADSER

PLANUDSNIT 1:200 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

15


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

16 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

GÅRDRUM & FÆLLESSKAB Erfaringen viser, at størstedelen af aktivitet og ophold udendørs sker tæt ved bygningerne, ikke midt i uderummet. Hvis området tæt ved husene er udlagt til ophold og rekreation vil flere mennesker opholde sig ude. Det betyder, at der opstår flere snakke, flere møder, mere aktivitet og et godt kendskab naboerne imellem - Når ’naboen’ er ’Erik inde ved siden af’ eller ’Margrethe fra derovre’ får man en stærkere tilknytning til det sted, man bor, og i fællesskabet bliver man mere omsorgsfuld ikke bare over for sin egen bolig, men over for det nære boligfællesskab og hele bebyggelsen.

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

17


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

UDEAREALER & DRIFT Driftsvenlige udearealer behøver ikke at betyde maskinklippet græs og bøgehæk. Der er flere måder at arbejde med mere autentiske landskabstanker, der både sikre lavt vedligehold og oplevelsesrige udearealer. ’Vild med vilje’er et koncept hvor man skaber et mere naturpræget landskab, der både er oplevelsesrigt og driftsvenligt - og konceptet går godt i hånd med Boligselskabet Birkebos tanker om en bedre og billigere drift af boligselskabets afdelinger. Rent praktisk har Birkebo organiseret en fælles drift der varetager boligselskabets mere end 1.000 boliger, heraf over 500 i nærområdet. Visonen for den fælles drift har været at samle arbejdskraft, erfaring og viden et sted, så man på den måde kan sikre at alle boligselskabets afdelinger drager mest mulig nytte af den. Det giver alle afdelinger adgang til en bred vifte af kompetencer til gavn for beboerne og afdelingernes økonomi og det øgede samarbejde sikre også bedre arbejdsmiljø for medarbejderne både fysisk og mentalt. Fysisk da medarbejderne ved samarbejde nedbringer belastningen på den enkelte medarbejder ved de tunge opgaver og mentalt ved at medarbejderne indgår i et dagligt samarbejde og kollegaskab - her udveksles viden og ideer. Det sikre også at gode initiativer og erfaringer fra en afdeling kan spredes som ringe i vandet til den næste. Et sted har man hjulpet beboerene til at etablerer en hønsegård og et andet har man sammen med beboerne fremelsket en fælles køkkenhave. Det skaber både arbejdsglæde og højner oplevelsesværdien af fællesarealerne for alle. Den fælles drift giver mulighed for at man kan løse større opgaver sammen, der før skulle løses af udefra kommende ekspertiser og man kan have en central veludstyret maskinpark, istedet for mange decentrale med det samme udstyr. Med etableringen af 70 nye boliger, vil man både kunne drage økonomisk nytte af den fællesdrift der allerede er etableret i nærområdet, men man vil også kunne lære af de tanker og ideer der er blevet udviklet i de andre afdelinger, således at man kan blive inspireret til at viderudvikle de grønne områder alt efter beboerenes ønsker, fremadrettet.

VILD MED VILJE I samarbejde med Boligselskabet Birkebos driftsfolk har vi udarbejdet en strategi for at retænke driften af udearealerne og frigive dem til de beboere, der ønsker det. Vi erstatter de klassiske, intensive landskabstræk (tætklippede plæner og hække) med en mere ekstensiv, lokal og lidt vildere natur, der har et markant lavere driftsbehov. Det betyder, at vi udover stordriftsfordelene, kan minimere den lokale drift af bebyggelsens friarealer og maximere muligheden for, at de beboere, der har tid, lyst og kræfter til det, kan indtage dele af friarealerne. Natur med vildere karakter: høje græsser + lavt pleje-

Natur med biodiversitet: flere forskellige planter og dyr

FÆLLES DRIFT AFD.4

AFD.3 AFD.5

BIRKEBOS DRIFTSFOLK

AFD.6

AFD.1

AFD.7 AFD.2 18 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

TLIG S

OFFEN

TI

EKS. TRÆ

EKS. TRÆ

EKS. TRÆ BAGHAVE

BAGHAVE

FORHAVER FORHAVER EKS. TRÆ

EKS. TRÆ

FÆLLES HAVE

BELAGT AREAL

GRILL PLADS

FÆLLES SKUR FORHAVER

T LIG

BYFÆLLED

OFFE NTLI

NT FE

OF

BAGHAVE

GT S TR

ÆDE

MØDESTED EKS. TRÆ ´FÆLLESHUS

E

ÆD

R ST

EKS. TRÆ

EKS. TRÆ

PLANUDSNIT 1:200 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

19


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

ARKITEKTUR & IDENTITET Bygningernes form tager udgangspunkt i det klassiske hus med saddeltag, der kan genfindes i store mængder i lokalområdet. Ved at arbejde med tagformen og lave indskæringer og forskydninger i volumen og udvikle på ophold langs kantzonen, tilføres det klassiske volumen nye kvaliteter og en egen identitet. Resultatet skulle gerne være en moderne bygningen med klassiske dyder, der kigger fremad, men ikke glemmer hvor den kommer fra

20 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

21


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

ARKITEKTUR / klassisk moderne En god bebyggelse er en oplevelsesrig bebyggelse. Særligt i bygningernes facadeudtryk er det muligt, at skabe gode oplevelser, der stimulerer oplevelsesværdien af bebyggelsen og dermed til at øger glæden ved bebyggelsen ’De 5 gårde’ henter inspiration fra de omkringliggende bebyggelser, som tilføres en smule nutid. Så resultatet bliver en bebyggelse, der er både klassisk og moderne. Vi har arbejdet med et tagprofil, der er typisk, og som funktionelt optager terrænfald og forskydninger på en enkel og elegant måde. Tagprofilet bliver således et særligt karakteristika for bebyggelsen, hvor der skabes gode rumligheder indendørs med åbne rum til kip - og hvor tagets nedtrapning mod fællesskabet skaber en behagelig oplevelse af husets skala mod gårdrummet.

GAVLFACADE, SYD 1:200

I gårdrummet fokuserer vi på dialogen mellem beboerne og derfor er der mod fællesarealerne, skabt en større transparens med høje glaspartier der signalerer, at bygningen er en integreret del af fællesskabet. Mod de mere private haverum er det en mindre transparent facade, der møder omverdenen. Her signaleres en større privathed og mulighed for tilbagetrækning. Fra alle boligens rum er der mulighed for at skabe direkte kontakt til udearealerne - dette øger interaktionen med omverdenen og bidrager til at udvikle og vedligeholde fællesskabet nu og fremover. Facaderne består af gode gedigne materialer, der har en høj patineringsgrad med et minimalt vedligeholdsbehov. Det betyder, at bebyggelsen vil fremstå kvalitetsfuld og smuk ved opførelsen og kun bliver smukkere med årene.

GAVLFACADE, NORD 1:200

22 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

STRÆDEFACADE, ØST 1:200

GÅRDFACADE, VEST 1:200

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

23


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

ARKITEKTUR / materialer Gode materialer giver en god sanselig oplevelse på stedet og øger oplevelsesværdien ved området, samtidig med at det sender et signal til omverdenen om, at det her er et dejligt sted at bo.

FACADE, TRÆ

I udformningen af ’De 5 gårde’ har vi stort fokus på at skabe en så vedligeholdelsesvenlig bebyggelse som muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten og oplevelsen af byggeriet. Vi har valgt materialer, der patinerer smukt over tid, og som opleves indbydende og af høj kvalitet. Vi arbejder med få, men gode materialer, der kræver minimalt vedligehold. Facaderne består derfor af tegl og træ. Facaderne nærmest fællesskabet og bygningernes gavle består af tegl. Vi har valgt en lys tegl med lyse fuger, der harmonerer med tagets grå toner. Træfacaden tænkes som thermowood, der er en træbeklædning med et minimalt vedligeholdelsesbehov. Thermowood er et gennemtestet materiale, der giver mulighed for træfacader med ingen eller lav vedligehold og en garanteret levetid på min. 30 år. Selve processen med at varmebehandle træ kan dateres tilbage til vikingetiden, der forkullede træoverflader, når disse skulle bruges i særligt udsatte miljøer. På samme måde behandles træet i dag - blot i store ovne, hvorved de nedbrydelige elementer i træet fjernes og gør det utrolig modstandsdygtigt over for vind, vejr og trænedbrydende svampe. I princippet kan overfladen stå ubehandlet uden, at tage skade i hele bygningens levetid. Dog anbefales det, at beklædningen nedvaskes årligt med fx Bioclean fra Pinotex. Det kan fx ske i forbindelse med den almindelige vinduesvask.

TEGL: TEGL D72

FACADE, TRÆ

TRÆ: THERMOFYR

Det ubehandlede træ fremstår varmt i gyldne nuancer, men får med tiden en sølvagtig glød, der giver det et eksklusivt udtryk i lighed med eksempelvis lærketræ. Ud over de æstetiske og funktionelle fordele ved materialet har det også et godt miljøregnskab, både grundet dets nære lokalitet (mindsket CO2 til transport), dets tilhørsforhold til certificeret bæredygtig skovdrift samt processen til at behandle træet, der udelukkende behandles med damp. Dette har gjort, at materialet er svanemærket, som er den højeste miljøtilkendegivelse, der findes i øjeblikket.

TAGPAP

24 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

TAG, TAGPAP


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

GÅRDFACADE, VEST 1:50

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

25


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

HJEMLIGHED For de fleste af os er hjemmet fristedet, der afspejler hvem vi er, hvilke ting vi lægger vægt på, og hvilke værdier vi står for. Mange definerer hjemmet som stedet hvor man slapper af, holder en pause fra at planlægge og udføre, smider skoene og smækker benene op. Hjemmet er varme, sikkerhed og hygge – en fæstning, der beskytter mod alt det uforudsigelige ude i verden. ”Et hus er en genstand. Men et hjem er en tilstand - en relation, et forhold, en forbindelse mellem et menneske og en genstand. En bolig kan man købe, og vi kan godt tale om huse uden at tale om dem, der bor i dem. Men taler vi om et hjem, er det altid nogens. Et hjem er noget, man gør - noget, som man skaber over tid.” fortæller antropolog Mark Vacher. Mark Vacher henter et eksempel fra hverdagen: ”Den første nat i en ny bolig går du ud for at tisse. Du famler efter lyskontakten, tænder lys, snubler måske lidt over dørtrinnet og kan ikke helt falde til ro, når du er tilbage i din seng igen. Det er ikke et hjem. Men efter et stykke tid kan du knap nok huske, om du har været oppe om natten. Boligen er blevet til et hjem.” I ’De 5 gårde’ skaber vi de bedst mulige forudsætninger for, at mennesker med forskellige behov kan finde sig godt tilpas i deres bolig og uden de store virkemidler kan etablere lige netop det hjem, de altid har drømt om.

26 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

ETPLANS BOLIGEN, 3D ILLUSTRATION BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

27


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

Der skal skabes mulighed for, at der kan bygges flere boliger, som passer til forskellige målgruppers ønsker og behov, - særligt boliger til ældre og børnefamilier PLANSTRATEGIENS VISION: ”NYE BOLIGER - NYE BORGERE

DISPONERING / boliger DE 5 GÅRDE er tænkt i tråd med Rudersdal kommunes planstrategi, om en by som bidrager til en balanceret befolkningsudvikling med en varieret boligmasse. Derfor har vi arbejdet med boliger der kan tiltrække forskellige mennesker og derved skabe det rette grundlag for et mangfoldigt kvarter. I udviklingen af boligområdet har vi fokuseret på området som en helhed og de potentialer, den samlede bebyggelse har for at blive et helt særligt sted i Kajerød. Vi har som ønsket udlagt 70 boliger, heraf 25 almennyttige.

Planløsningerne i boligerne er robuste nok til, at de kan viderudvikles til større boenheder eksempelvis for den private del. Generelt arbejdes der med to udlæg: Gavlhuse og midterboliger

Bebyggelsesplanen er tænkt så robust, at der er mulighed for at variere antallet af et og to plans boliger og endda tillægge 3 plans boliger hvis man ønsker at øge eller formindske det samlede etageareal - alt efter behov og ønsker.

Gavlhusene udnytter den ekstra facade i gavlen, som giver mulighed for en fleksibel boligindretning med lys fra flere verdenshjørner

Det er muligt, men diskutabelt, at opnå det maksimale etageareal, da det med 70 boliger vil svare til gmnsn. 155 m2/bolig - hvilket ikke er tilladt for den almennyttige boligdel, hvilket derfor vil kræve boliger, i den private del på gmns. 177 m2, hvis den samlede byggeret skal udnyttes fuldt ud. I indeværende projekt har vi fokuseret på de almennyttige boliger og udlagt 25 boliger som rækkehuse og med en blanding af et og to planshuse.

28 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

Midterboligerne er generelt toplansboliger, som får forøget bokvalitet ved altaner og dobbelthøje arealer Boligerne er indrettet med henblik på at skabe så god livskvalitet og så gode indretningsmæssige forhold som muligt. Det gælder tilgængelighed og det gælder lys, akustik, flow og fleksibilitet. Der er direkte udgang til udearealerne fra alle opholdsrum og store glaspartier mod fællesarealet sikrer den gode visuelle forbindelse til fællesskabet.


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

OFFENTLIG STRÆDE

baghave

baghave

baghave stue/alrum soveværelse stue/alrum

køkken

soveværelse

stue/alrum

værelse wc/bad

entré bryggers

værelse

entré bryggers

køkken

værelse

værelse

køkken

◄indgang depot

entré bryggers værelse

forhave

forhave

forhave depot

depot

GÅRDRUM

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

29


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

TYPE 1 / gavlboligen 105 m2 Ankomsten sker fra fællesarealet gennem forhaven, en gårdhave med fast belægning - det giver optimal tilgængelighed for alle beboere uanset førlighed.

relse og stue/køkken/alrum, der spænder mellem den private baghave og den mere fællesskabsorienterede gårdhave.

lationsanlæg er placeret over kenen og der sikres gode indblæsningsmuligheder til alle husets rum fra den centrale kerne.

Indgangen til huset er placeret så den er skærmet mod indkig og med det gennemgående tag som overdækning.

Baderum/toilet er udført som et fritstående kerne, man kan bevæge sig omkring med direkte adgang til og fra køkkenet, uden at skulle igennem stue/ophold.

Boligen består af en entre/bryggers, hvorfra der er direkte adgang til husets værelser, badevæ-

Kernen udføres med opbevaringsmuligheder og indeholder husets tekniske installationer. Ventl-

Stue, køkken og spiseområde udføres åbent til kip og værelserne samt toilet med nedhængt loft. Værelserne placeres langs den ene side af bygningen med gode kik mod omgivelserne. Ovenpå værelserne etableres mulighed for opbevaringsrum for husets beboere.

30 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

relse

sov evæ

else

vær

bad wc/ ik tekn

g dgan ◄ in

ave forh

rels

e

en køkk

stu e

de mrå

eo spis

soveværelse 14 m²

værelse 10 m²

ISOMETRI, ETPLANSBOLIGEN

værelse 10 m²

entré/bryggers 10 m2 baghave

wc/bad 5 m2

▲indgang

stue / alrum 25 m2 køkken 10 m2

forhave

BOLIGPLAN 1:100 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

31


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

TYPE B / midterboligen Ankomsten sker fra ligeledes fra fællesarealet gennem forhaven, en gårdhave med fast belægning - det giver god tilgængelighed for alle beboere uanset førlighed. Indgangen til huset er placeret så den er skærmet mod indkig og med det gennemgående tag som overdækning. Boligen består af en entre/bryggers, hvorfra der

er direkte adgang til et af værelser, badeværelse og stue/køkken/alrum, Fra stuen er der adgang til første salen, som står i åben forbindelse med stueetagen og adderer en ekstra bokvalitet til boligen. På øvre plan er boligens resterende værelser placeret, hvoraf det ene har mulighed for at have udgang direkte til altan.

32 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

Boligindretningen er fleksibel så ønsker man i stedet at have stuen på førstesal og inddrage dele af nedre plan til værelser - er det også muligt. Stue og spiseområde udføres åbent til kip og køkken, værelser samt toilet med nedhængt loft.


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

wc / tek bad nik

else vær sove

rels

e

alt an

ang

dg ◄ in

else

vær

ave forh

é entr stu e

pe trap spi

seo

wc/bad 5 m2 stue køkken / alrum 30 m2

entré/bryggers 10 m2

op

en køkk

mr

åde

ISOMETRI, TOPLANSBOLIGEN

altan

værelse 10 m²

◄indgang

soveværelse 14 m²

værelse 10 m²

forhave

STUEPLAN 1:100

dbb. højt

1.SAL 1:100

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

33


DE 5 GÅRDE | 70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN

34 BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER


70 BOLIGER PÅ KAJERØDGRUNDEN | DE 5 GÅRDE

AREAL OPGØRELSE ALMENNYTTIGE AFDELING antal boliger: 1 etage 2 etager total bolig størrelse

GRUNDAREAL PRIVAT 20.000 m²

13 stk 12 stk 25 boliger 105 m²

etagemeter bolig: 2.625 m² fælleshus: 300 m² samlet etagemeter: 2.925 m²

GRUNDAREAL ALMEN 11.000 m²

PRIVAT AFDELING antal boliger: 1 etage 2 etager total bolig størrelse samlet etagemeter:

17 stk 28 stk 45 boliger 150 m² 6.750m²

BOLIGSELSKABET BIRKEBO | BOLIGKONTORET DANMARK | KANT ARKITEKTER

35


De 5 gårde  
Advertisement