Page 1

BØRNEHUS I GLOSTRUP FUGLEKÆR II AFLEVERINGSKRAV 2


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

VISION 03 HELHEDSGREB

06

LANDSKAB

08

DISPONERING

12

FACADER OG MATERIALER

20

TEKNISK KVALITET

25

BØRNEHUS I GLOSTRUP AFLEVERINGSKRAV 2 DENNE MAPPE INDEHOLDER TILBUDSBILAG 2 - ARKITEKTUR OG FUNKTIONALITET MAPPEN SUPPLERES AF: BILAGSMAPPE FOR BØRNEHUSET I GLOSTRUP DER INDEHOLDER: AFLEVERINGSKRAV 1 - FULDSTÆNDIGT TILBUDSLISTE AFLEVERINGSKRAV 3 - KVALITET OG DRIFT AFLEVERINGSKRAV 4 - PROJEKTORGANISATION, NØGLEMEDARBEJDERE OG PROCESBESKRIVELSE TRO OG LOVE-ERKLÆRING

MODTAGER: GLOSTRUP KOMMUNE TEAM: ENEMÆRKE OG PETERSEN A/S KANT ARKITEKTER A/S DOMINIA RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S AFLEVERET:

2

18. JANUAR 2017


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

...at være med til at skabe de bedste betingelser for at udvikle børn, der kan mestre og udfolde sig i livet.. Pæagogik og læring Fuglekær, Kerneopgaver

VISION / det levende og legende hus Med Børnehuset i Glostrup flytter daginstitutionen Fuglekær i nye rammer. Det nye hus skal både favne vuggestue, børnehave og specialgruppe, og bygningen skal skabe gode forhold for både børn og voksne - og bidrage til at Fuglekærs pædagogiske visoner kan leves ud i hverdagen.

Et solidt stenkast fra den eksisterende daginstitution Fuglekær - 1,6 km for at være præcis - vil der på Dommervangen om et års tid rejse sig en ny bygning, der bliver omdrejningspunktet for mere en 100 børn og 30 voksnes hverdag. Den nye bygning vil understøtte de mål og visioner, der er grundlaget for Fuglekærs pædagogiske virke og være med til aktivt at udvikle børnenes færdigheder og kompetencer. Vores bud på det nye Fuglekær - eller Fuglekær II - er derfor en bygning, der giver plads til samvær og aktivitet i hverdagen - mestring og udfoldelse. En bygning hvor leg og læring er i højsædet - med mulighed for fysisk udfoldelse ude såvel som inde. Men det er også et hus, hvor man kan trække sig tilbage i de individuelle grupper og søge de mindre fællesskaber - et sted hvor individet kan trives i det store og det lille fællesskab.

Vi har organiseret huset, så arbejdsgange for personale er enkle og overskuelige - med barnet i centrum. Bygningsstrukturen udnytter gangarealer aktivt i huset til ophold og aktivitet og er med til - på en enkel måde - at disponere vuggestue og børnehave, så de fremstår som egne enheder i et større fællesskab. For at få mest mulig værdi for projektøkonomien har vi udviklet projektet i et enkelt og robust byggesystem med en høj grad af præfabrikation. Systemet muliggør en forskydning af husets tagflader, hvorved der bliver himmelkig fra de centrale fællesrum, som lyset siler smukt ned i. Huset er også tæt forbundet med udelivet, hvor den frodige grund udnyttes til både leg og læring - også her bruges bygningen aktivt til at skabe zoner, der retter sig mod de forskellige alderstrin og aktivitetsniveauer - og til at skabe glæde ved udendørslivet. Velkommen til Fuglekær II.

3


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

BOTILBUD PARKVÆNGET

UNGDOMSHUS

FAMILIEBOLIGER

FUGLEKÆR

DOMMERVANGEN

DOMMERVANGEN NYTTEHAVEFORENING

GENO

ØSTERVANG

ÆLDRECENTERET DALVANGEN

4


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

DEGNESTIEN

KOPENHAGEN FUR

OPTRÆNING

ØSTERVANG BANERNE

KIRKE

FUGLEKÆR II Det nye Fuglekær kommer til at ligge lige midt mellem bolig- og erhvervskvarter - med både familieboliger, kirke, plejecenter, boldbaner og nyttehaver i nærområdet. Der giver børnene i Fuglekær rig lejlighed til at stifte bekendtskab med både kunstneriske, kulturelle og kreative oplevelser i hverdagen - bare ved at gå ud af hoveddøren.

Arkitekturen i lokalområdet er også farverig. Med den runde Østervangkirken, de små haveforeningshuse, genoptræningscenteret og det gamle vandværk er området en arkitektonisk smeltedigel, som det nye børnehus bliver en del af. Den lidt selvgroede karakter i området har inspireret os til at udforme en udtryksfuld bygning, der kan bidrage positivt til stedets ånd.

5


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

... 86 procent af de danske etårige går i institution Danmarks Statistik, Helle Harbo Holm

ILLUSTRATION / ANKOMSTEN TIL INSTUTUTIONEN

HELHEDSGREB / børnehuset I Danmark går 96,9 % af de 3-5-årige børn i børnehave. Også derfor er det vigtigt, at pædagogerne i børnehaven er i stand til at sikre det gode børneliv i et trygt og udviklende fællesskab. At fremme børns trivsel, og dermed det gode børneliv, kræver at man har nogle rammer, der understøtter de pædagogiske principper.

Dagligdagen i Rødkælken, Mejsebo og Mejsegruppen er nøje tilrettelagt for at skabe de bedst mulige rammer om børnenes læring og leg. Derfor giver det også god mening at skabe en bygning, der understøtter den pædagogiske virkelighed på en enkel og uforstyrrende måde - og som bygger bro mellem udviklingstrinnene, så det at rykke fra vuggestue til børnehave bliver en enkel overgang - fordi den sker i samme hus med samme organisering. Vi har organiseret bygningen, så Rødkælken (børnehaven) ligger mod syd på grunden med egen indgang og ud til et større legeareal, der udnytter grundens træer og attraktive natur aktivt.

6

Mod nord har vi placeret Mejsebo (vuggestuen) med dertil hørende liggehal. Mejsebo har også sin egen indgang med et mere skærmet udeareal, der er tilpasset de aktiviteter, der finder sted i denne børnegruppe.

etablere pædagogisk køkken, hvis det en dag skulle blive aktuelt.

Mellem de to enheder ligger Mejsegruppen (specialgruppen), fællesfunktioner som motorik og soverum samt personaleafsnit og køkken.

Gruppernes fællesrum ligger centralt i bygningen og er visuelt forbundet til udearealet via gruppernes garderobe - og til himmelrummet gennem de højtsiddende vinduer.

Personaleafsnittet ligger centralt, men lidt skærmet fra de mere aktive rum, så man kan fordybe sig her. Fra personaleafsnittet er der udkig til både ankomsten og de to legepladser, så man kan følge med i aktiviteterne, selv når man arbejder på kontoret. Produktionskøkkenet er placeret i midtersektionen. Der er mulighed for, at man her også kan

Køkkenet og personaleafsnittet har begge indgang fra børnehavesiden.

De to fællesrum suppleres af en ekstra fælleszone i midten af bygningen, der kan bruges fleksibelt af både børnehave og vuggestue. Ved større fællesarrangementer kan fællesrummene fungere som et stort rum.


18. JANUAR 2017

D

A

B

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

D

C

BØRNEHUS: ENHEDER

BØRNEHUS: DISPONERING

BØRNEHUS: DAGSLYS

BØRNEHUS: SKALA

Det nye børnehus kommer til at bestå af 5 enheder. A) børnehave, B) vuggestue, C) personaleafsnit D) specialgruppe og funktionsrum (skal placeres mellem VU-afd. og BH-afd.) og E) liggehal.

Den kompakte bygningskrop forskydes vertikalt på udvalgte steder for at skaffe dagslys til indeliggende rum.

Med udgangspunkt i funktionsdiagrammet fra bygherre organiserer vi enhederne med specialgruppe og funktionsrum centralt flankeret af børnehave og vuggestue. Personalerum placeres med udkik til udearealer, og liggehal placeres i tæt forbindelse med vuggestuen.

Tagfladerne vinkles, så de bedst muligt afleder vand. Forskydningerne nedbryder husets store skala, så det indpasses i det lokale boligmiljø. Med rum, der er åbne til kip, skabes der oplevelsesrige rumligheder.

VUGGESTUE De tre grupper organiseres omkring fællesrummet - med direkte udgang til det fri

LIGGEHAL Liggehallen ligger med tæt kontakt til vuggestuen

OVERDÆKKET UDELIV Hele bygningens vestside er overdækket. Arealet indrettes, så der opstår større og mindre kroge til differentieret ophold LEGEAREAL Mod nordøst etableres et skærmet legeareal til småbørnsleg

LEGEAREAL Mod vest etableres der et afskærmet legeareal til specialgruppen med sansemotorisk indretning LYSBÅND Supplerer dagslyset med himmellys BØRNEHAVE De tre grupper organiseres omkring fællesrummet - med direkte udgang til det fri

ANKOMST NORD Det mere skærmede ankomstareal til vuggestuen

LYSBÅND Supplerer dagslyset med himmellys

LYSBÅND Supplerer dagslyset med himmellys

LEGEAREAL Mod syd etableres et større aktivt legeareal for husets større børn

ANKOMST SYD

Ankomstarealet fungerer som indgang for både børnehave, personale og køkken

PERSONALEAFSNIT Skærmet fra resten af huset, men med udkig til legearealerne

7


UDELIV OG NATURRUM Det er sundt! det der udeliv - men det er også lærerigt og godt for barnets udvikling. Når børnene for eksempel plukker blomster og samler bær, øver de øje-/håndkoordinationen som en vigtig motorisk forudsætning for senere at kunne lære at læse og skrive. Naturen pirrer også børnenes nysgerrighed og gør dem opmærksomme og hittepåsomme.

Børn stimuleres i naturen, hvor der er masser af frisk luft, rum til fordybelse og plads til at bevæge sig. Her kan de finde på og eksperimentere med kroppen i et varieret og ujævnt terræn. Forskning viser, at børn i udegrupper har mindre sygefravær end børn i hjemmegrupper.


SITUATIONSPLAN 1:200


DISPONERING / landskab Forskning viser, at børn, som færdes og får lov til at udfolde sig i naturen, udvikler en bedre motorik, en bedre opmærksomhed, en bedre opfindsomhed og er mere raske end børn, som ikke opholder sig så meget ude i naturen.

Daginstitutionens udearealer består af to legeområder – mod nord vuggestuebørnenes beskyttede udeareal, og mod syd børnehavebørnenes mere aktive og udadvendte legeareal. Begge arealer har både formiddags- og eftermiddagssol. Imellem dem ligger specialgruppens skærmede udeareal, beskyttet af bygningskroppen og i randbeplantningen af træer. Udearealerne er indrettet, så de bedst muligt stimulerer børnenes sanser og motorik.

af grunden, hvor træer og krat skaber en buffer mod nabobebyggelserne - her kan der skabes særlige opdagelsesområder for børnene, fx. tarzanbane og pilehytter.

I de mere centrale områder etableres kørebaner, vipper og de mere aktive legeredskaber. I vuggestuen placeres der mindre zoner med fx overdækket sandkasse centralt og en mindre, grøn yderzone, man kan gå på opdagelse i. Derudover etablerer vi små nyttehaver i plantekasser, der Bygningens vestside er overdækket med små kan indgå i aktivt i den pædagogiske hverdagen. kroge til ophold, leg og udendørs spisning. Herfra Herfra kan der såes og høstes, duftes og smaer der direkte indgang til garderoberne og her- ges. fra videre ind i fællesrummene. De eksisterende træer bevares så vidt muligt, særligt den store Skure til opbevaring placeres i nærheden af anpil midt på grunden er i fokus her. Naturen tæn- komstsarealet og danner en naturlig buffer melkes brugt aktivt til leg og læring, særligt i kanten lem hente/bringe-situationen og legen.


LEGEPLADS, BØRNEHAVE


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

DISPONERING / det sociale hus Fællesskab. Ordet og tanken er en selvfølge for de fleste af os. Vi er vant til at være en del af fællesskabet. Vi bor i fællesskaber, med naboer, og vi arbejder i fællesskaber, med kollegaer. Via vores børn kommer vi til at indgå i fællesskaber med andre forældre, og i vores fritid dyrker vi ofte sport og interesser i fællesskaber.

Men for at indgå i fællesskaber skal vi have en forståelse for, hvad et fællesskab består af, noget de fleste af os har lært fra barnsben - og noget af det, der netop skal læres videre til næste generation gennem den sociale leg.

øgede rumhøjde giver mulighed for at placere hemse oven på depoterne. Her kan der skabes små opholdsrum for børnene, hvor de stadig er i tæt fysisk og visuel kontakt med pædagogerne.

Fra fællesrummet er der kig til det omkringligVi har organiseret huset, så grupperne ligger gende landskab gennem de åbne garderober omkring et fællesareal i tæt kontakt til hinan- det øger oplevelsen af og nærværet til naturen. den. På den måde kan der arbejdes på tværs af grupperne i hverdagen, fx i ydertimerne. Garderoberne skaber en veldefineret overgang til grupperne og udelivet. Med et stort måtteaFællesrummet indbyder til aktiviteter; det er her real ved udgangsdøren sikres det gode skofri der bages og spises sammen; men det er også indemiljø i institutionen. her der - bogstaveligt talt - er højt til loftet. Den

12


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

RUMOVERSIGT 3.1.3 Grupperum 3.1.4 Fællesrum med pædagogisk køkken i vuggestue og børnehave 3.1.5 Depot ved grupperum 3.1.6 Garderober ved grupperum 3.1.7 Toilet/puslerum 3.1.8 Toilet (ude) 3.1.9 Værksted 3.1.10 Motorikrum 3.1.11 Kombineret sove- og fordybelsesrum 3.1.12 Depot ved motorik og sove-/fordybelsesrum 3.1.13 Handicaptoilet med brus 3.1.14 Kontor til institutionsleder 3.1.15 Kontor til pædagogiske ledere 3.1.16 Møderum 3.1.17 Medarbejderrum 3.1.18 Fællesrum 3.1.19 Toiletter og medarbejdergarderobe 3.1.20 Kontordepot og kopirum 3.1.21 Køkken 3.1.22 Depot til køkken 3.1.23 Vaske- og rengøringsrum (ejendomsservice) 3.1.24 Vaske- og rengøringsrum (medarbejderne) 3.1.25 Teknikrum 3.1.26 Liggehal 3.1.27 Depot til liggehal

ETAGEPLAN 1:100 13


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

INKLUSION Inklusion er en følelse af samhørighed, at føle sig respekteret og værdsat for den, man er. At vores børn sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende fællesskab. Alle børn har behov for at være en del af fællesskabet, og fællesskabet skal kunne rumme og værdsætte børns mangfoldighed og forskelligheder.

14

Det er ikke børnene, der skal passe ind i rammen, det er rammen, der skal tilpasses børnene. Vi indretter huset så det kan tilgodese det enkelte barns styrker og indlæring, bl.a. med differenterede opholdsmuligheder og rumligheder. På den måde kan samvær ske med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og ressourcer.


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

FÆLLESRUM

15


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

... Vi er en stor institution med mere end 100 børn, men vi vægter det nære og strukturerede børnemiljø

om fuglekær, fuglekaer.glostrup.dk

HIMMELLYS HIMMELLYS

TEKNIK

GARDEROBE BØRNEHAVE

LEGEHEMS

FÆLLESRUM BØRNEHAVE

INDGANG GRUPPERUM

PÆDAGOGISK KØKKEN

FLEKSIBELT AREAL

DISPONERING / supportfunktioner Midt i daginstitutionen ligger motorikrum, sove- og fordybelsesrum, specialgruppe, produktionskøkken og personaleafsnit. Den centrale placering sikrer godt flow og nemme arbejdsgange for personalet og skaber samtidig en naturlig mellemzone mellem børnehave og vuggestue.

Særligt i forhold til specialgruppen giver placeringen mulighed for at gruppens seks børn kan indgå i fællesskaber på tværs af vuggestue og børnehave - samtidig med at de har nær kontakt til motorikrum og et skærmet udeareal. Personalefacilliteterne er placeret lidt væk fra det mere aktive ’hovedstrøg’ for at give ro til møder og samtaler. Her ligger møderum og arbejdspladser med kig mod henholdsvis vuggestuens og børnehavens udeareal, så der hele tiden er overblik over aktiviteterne. Medarbejderrum og fællesrum placeres væk fra institutionens udeareal, centralt i personaleafsnittet, for at skærme mod indkig og give personalet ro til mere støj- og ståhejfølsomme aktiviteter.

16

Husets forskudte tagflader sikrer gode dagslysforhold i gang- såvel som opholdsarealer, og den varierede loftshøjde giver mulighed for en differentieret brug af rummene - så det både kan rumme store forsamlinger og bruges til fordybelseskrævende aktiviteter for enkelte medarbejdere. Produktionskøkkenet er programsat som et minimalkøkken på 20 m2. For at sikre fornuftige arbejdsvilkår har vi øget nettoarealet til 28 m2, men det er stadig et lille produktionskøkken detailindretningen regner vi med at afklare med bygherre og brugere i den videre proces. Køkkenet er placeret, så der på sigt kan indarbejdes en pædagogisk køkkenfunktion - hvis det bliver aktuelt.

UDGANG OVERDÆKKET AREAL

DEPOTER


18. JANUAR 2017

TEKNIKFØRING

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

HIMMELLYS

FÆLLESRUM VUGGESTUE

FLEKSIBELT AREAL

MOTORIKRUM

UDGANG OVERDÆKKET AREAL

FLEKSIBELT AREAL

PÆDAGOGISK KØKKEN

INDGANG GRUPPERUM

GARDEROBE VUGGESTUE

LÆNGDESNIT 1:100

TEKNIK

GRUPPERUM VUGGESTUE

TOILET PUSLERUM

TOILET PUSLERUM

GRUPPERUM VUGGESTUE

GARDEROBE VUGGESTUE

TVÆRSNIT 1:100 17


ENEMÆRKE & PETERSEN

18

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

GRUPPERUM Alle grupperum er orienteret mod to verdens- siddende vindue ind mod grupperummet. Alle hjørner, så man har glæde af dagens og dags- puslerum er placeret med oplukkeligt vindue lysets skiften i rummet. til det fri. Grupperummene er indrettet, så de har direkte udgang til udearealet, selvom forbindelsen nok oftest vil ske igennem de tilknyttede garderober. I forbindelse med grupperummene er toiletter/puslerum placeret med et højt-

Grupperne kan opdeles med foldevægge, og rummets højde giver mulighed for at arbejde med legehuler i den ene ende af rummet. De brede vindueskarme kan bruges som siddeog liggebænke.

19


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

FACADE- & TAGELEMENT • Tagpaptag – to lag • 18 mm tagkrydsfiner • 45x95 C18 cc 800 mm på siden ventilation udhæng til kip • 45x295 C18 ribbe cc 600 mm spænder mellem stålspær 295mm isolering •

Dampspærre

• 45x95 C18 på siden 95mm isolering • 2 x gipsplade

TAGELEMENTER ►

VÆGELEMENTER:

• Træbeklædning: 20,5 x 100 mm opsat med 10 mm mellemrum. •

Cementbaseret vindspærre

• Lodret 45x245 C18 cc450, 450 mm isolering. Vandret underlagslægte på 600 mm imellem lodstolper •

Dampspærre

• Vandret lægte påforing 45x45 pr. 450, 45 mm isolering •

2 x gipsplader

FACADER OG MATERIALER Gode materialer med høj patineringsgrad giver fine sanseoplevelser i mødet med bygningen. Det øger både glæden ved og værdien af bygningen over tid, ligesom det giver lave driftsomkostninger og dermed god totaløkonomi.

Facaden er tænkt udført i præfabrikerede elementer, der produceres på fabrik. Herved opnåes der høj, ensartet kvalitet med minimalt spild - hvilket er godt for både projektøkonomien og for miljøet. Facadeelementerne udføres som ikke-bærende præfabrikerede ventilerede træbaserede helvægselementer, der fastgøres ved terrændæk og tagskive. Udvendigt beklædes de med Thermowood, som er en træbeklædning med et minimalt vedligeholdelsesbehov.

til vikingerne, der forkullede træoverflader, når disse skulle bruges i særligt udsatte miljøer. På samme måde behandles træet i dag - blot i store ovne, hvorved de nedbrydelige elementer i træet fjernes og gør det utrolig modstandsdygtigt over for vind, vejr og trænedbrydende svampe. I princippet kan Thermowood-overfladen stå ubehandlet uden at tage skade i hele bygningens levetid. Dog anbefales det, at beklædningen nedvaskes årligt med fx Bioclean fra Pinotex. Det kan fx ske i forbindelse med den almindelige vinduesvask.

rigtig godt miljøregnskab, både grundet dets nære lokalitet (mindsket CO2 til transport), dets tilhørsforhold til certificeret bæredygtig skovdrift samt processen til at behandle det, der udelukkende består af damp. Dette har gjort, at materialet er svanemærket, som er den højeste miljøtilkendegivelse, der findes i øjeblikket.

Thermowood er et efterhånden godt gennemtestet materiale, der giver mulighed for træfacader med ingen eller lav vedligehold og en garanteret levetid på min. 30 år. Selve processen med at varmebehandle træ kan dateres tilbage

Det ubehandlede træ fremstår varmt i gyldne nuancer men får med tiden en sølvagtig glød, der giver det et meget nobelt udtryk i lighed med fx lærketræ. Ud over de æstetiske og funktionelle fordele ved materialet har det også et

De valgte løsninger er udvalgt med fokus på at understøtte gode sanseoplevelser med minimalt vedligehold. Skulle bygherre havde andre ønsker, der er økonomisk neutrale, indarbejdes disse i projektforløbet.

20

Som kontrast til den varme glød i træet, udføres tagene med tagpap, som har minimalt vedligehold og vinduer males grå (RAL 7016) for at binde tag og facade sammen.


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

FACADER 1:200

▲ Grupperum børnehave

▲ Nabobebyggelse

▲ Garderobe

▲ Grupperum børnehave

▲ Personale

▲ Parkeringsplads

▲ SYDFACADE

▲ Parkeringsplads

▲ Personale

▲ Grupperum vuggestue

▲ Garderobe

▲ Grupperum vuggestue

▲ Nabobebyggelse

▲ NORDFACADE

▲ Legeplads børnehave

▲ Indgang Rødkælken

▲ Personaleafsnit

▲ Indgang Mejsebo

▲ Legeplads vuggestue

▲ ØSTFACADE

▲ Grupperum vuggestue

▲ Grupperum vuggestue

▲ Garderobe

▲ Motorikrum

▲ Specialgruppe

▲ Garderobe

▲ Grupperum børnehave

▲ Grupperum børnehave

▲ VESTFACADE 21


DAGLIGDAGEN I arbejdet med udformningen af daginstituti- Fællesrummet kan i lige så høj grad som onen har vi haft for øje at skabe en bygning, grupperum bruges til fordybelse og gruppeder på en enkel måde kan understøtte dag- ringer alt efter aktivitet og alder. ligdagen for både børn og vokse. Bygningen lægger op til, at man både kan Der arbejdes med en disponering, der øger være fysisk aktiv i og uden for huset, og samsamværet på tværs af grupper, og med rum- tidig er der plads til roen og de mere fordyligheder, der giver mulighed for, at 4-6 børn belseskrævende aktiviteter. Et hus til fælleskan indgå i mindre fællesskaber. skab.


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

HOVEDFØRINGSKANALER

Princip for ventilationsføringerne i huset: Et centralt anlæg servicerer hele huset uden synlige kanalføringer. Anlægget skjules under tag.

TEKNISK KVALITET / overflader og indeklima I arbejdet med børnehusets overflader og tekniske løsninger har vi anvendt enkle og gennemtestede løsninger, der giver mest mulig kvalitet med lavest mulig driftsog vedligeholdelsesbehov.

Vi følger byggeprogrammets anvisninger, og vi har stort fokus på at skabe en så vedligeholdelsesvenlig bygning som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten og oplevelsen af børnehuset. Omkring bygningen etableres gang- og opholdszoner som flisebelægning. Ved hver indgangsdør placeres en skraberist. De indvendige vægge udføres fuldspartlede, beklædt med væv og malerbehandles - pånær i våde zoner, hvor der opsættes klinker. Gulve udføres i linolium (vådzoner udføres i vinyl). Farve på linolium og vinyl aftales i projekteringen. Der etableres gulvvarme over hele huset.

24

Lofter udføres som nedhængte systemlofter i garderober og puslerum, og som hygiejneloft i produktionskøkkenet. I rum, hvor der er åbent til kip, monteres der akustikpaneler under loftet. VENTILATION OG VVS Teknikrummet placeres centralt i bygningen og under tag for optimerede serviceforhold og minimal synlighed. Der etableres et ventilationsanlæg, som udformes med både indblæsning og udsugning, idet der tilstræbes luftbalance. Der opstilles ventilationsanlæg i tagrum over produktionskøkken, og kanaler føres ned i bygningen herfra. Afkast og friskluftindtag placeres på tag. Indblæsning og udsugning sker via armaturer i lofter og højt i vægge ved vægarmaturer.

På kanaler for friskluft, afkastluft, indblæsning og udsugning monteres kanaltermometre for let aflæsning af driftstilstanden. Overstrømningsarmaturer mellem forareal og puslerum placeres højt, så gulvtræk undgås. Renselemme og spjæld for indregulering etc. placeres, så de er let tilgængelige. Emfang i produktionskøkkenet kobles på anlægget. Grundet emfang monteres ekstra fedtfilter før aggregat. Der monteres panel i lederkontoret med lampe for filterskift, knapper for indstilling af driftstid samt en markeret indstillingsknap for indstilling af den ønskede temperatur, som reguleres med en kanalføler i indblæsningskanalen.


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

TEKNISK SNIT 1:200

ventilationsaggregat

teknik parkering

personale

toilet

HCtoilet

reng.

reng.

føringskanal fællesrum

depot

motorikrum

MATERIALEPLAN GULVE 1:200

GRUPPERUM

GRUPPERUM

GRUPPERUM

MOTORIK

GARDEROBE

GRUPPERUM GARDEROBE

FÆLLESRUM

FÆLLESRUM

GARDEROBE

GRUPPERUM

GRUPPERUM

GARDEROBE

FÆLLESRUM

VÆRKSTED

TEKNIK

GRUPPERUM

SOVE

KØKKEN

KONTOR

LINOLEUM GARDEROBE

VINYL

KONTOR

PERSONALE

KONTOR

UDVALGTE MATERIALER

LOFTER, TROLDTEKT Gennemgående loftstype Træbetonplader. Struktur; mellem. Farve: Hvid

VÆGGE, KRYDSFINER Indbyggede møbler. Krydsfinerplader monteret på trækonstruktion. eventuelt med perforerede felter (højt placeret) for arkustikregulering

GULVE, LINOLEUM Gulve i grupperum, fællesrum og personaleafsnit. Farve: Aftales

GULVE, VINYL Gulve i vådrum/birum, køkken Farve: Grøn (jade) med små sorte/hvide/grå nistre

TERASSEBELÆGNING Kantzone rundt om huset IBF-fliser der er velegnede til terrasser, stier og lignende. I modul 30, 40 og 50. Farve: Grå

FACADEBEKLÆDNING TRÆ Facader under tagkant Thermowood 20,5 x 100 mm

25


ENEMÆRKE & PETERSEN

KANT arkitekter

DOMINIA Rådgivende Ingeniører

KONSTRUKTIVT PRINCIP

De bærende og afstivende søjleunderstøttede stålrammer bærer tagkonstruktionen og giver sikring af tværstabiliteten.

Længdestabiliteten sikres ved indbygning af afstivende vindkryds mellem rammebenene. Stål-rammeben og -søjler indbygges skjult i de lette skillevægge.

TEKNISK KVALITET / konstruktive og funktionelle forhold Overalt i huset benytter vi os af velkendte og gennemprøvede løsninger for konstruktioner og installationer. Æstetisk træder teknikken i baggrunden og overlader scenen til den pædagogiske hverdag. Her har vi især fokus på komfortkrav i form af gode dagslys- og lydforhold.

KONSTRUKTIONER Der udføres bærende og afstivende søjleunderstøttede stålrammer til bæring af tagkonstruktionen og sikring af tværstabiliteten. Længdestabiliteten sikres ved indbygning af afstivende vindkryds mellem rammebenene.

VARMEANLÆG Bygningen opvarmes ved gulvvarme. Hovedrør udføres af sort gevindrør eller press system. Koblingsledninger i PEX-rør med iltbarriere. Hovedrør føres over nedhængt loft i gang-/fællesområder frem til fordelerrør til gulvvarme og blandesløjfen til ventilationsanlæg i teknikrum. Stål-rammeben og -søjler indbygges skjult i de Rør isoleres jf. forskrifterne. Automatik for varlette skillevægge. Der udføres en let tagkon- mecentral er CTS jf. byggeprogram. Liggehallen struktion opbygget med præfabrikerede træba- opvarmes ved hjælp af luft/luft-varmepumpe. serede ventilerede tagelementer, der spænder BRAND imellem og fastgøres til stålrammerne. Bygningen opdeles i to brandsektioner på hhv. 2 Tagelementerne samles, således at der opnås 965 m² (institution) og 175 m (personaleafsnit). tilstrækkelig skivevirkning til fordeling af vandret Alle rum har direkte adgang til det fri. I forbindelse med opdeling af grupperum med foldevægge last. etableres der redningsåbninger

26

DAGSLYS Vi har udarbejdet en generel lysberegning, der viser, at husets facadeareal og orientering giver et godt og veltilpasset lys i grupperummene. De højtsiddende vinduer er med til at skabe gode lysforhold i fællesarealerne og tilskudslys i de øvrige rum. Ikke dagslyskrævende funktioner er placeret i bygningens midte, så man udnytter facadearealet optimalt. LYD Gode lydforhold er en væsentlig del af et godt indeklima. For at sikre et optimalt akustisk indeklima har vi i projektet haft fokus på at sikre god lydisolering mellem grupperummene og forhindre lydtransmisioner i fx gulve og lofter. Bygningsreglementets krav til daginstitutioner overholdes.


18. JANUAR 2017

BØRNEHUS I GLOSTRUP

AFLEVERINGSKRAV 2

GLOSTRUP KOMMUNE

DAGSLYS

DAGSLYSFAKTOR 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

BRANDPLAN 1:200

Flugtvej fællesrum

Brandcelle (køkken)

Brandcelle (teknik) ▲ Brandsektion 1 965 m2

Brandsektion 2 175 m² ▼

27


Børnehus i Glostrup  
Advertisement