Page 1

ถวายบังคม บรมนาถ มหาราชภูมิพล ภูวดล พนภัยพาล ทุกกาลสมัย ดวยพระบารมี จักรีวงศภูวนัย พสกไทย จงรัก และภักดี ภูวนาถ ทรงทศพิธราชธรรม ทรงพระคุณประเสริฐล้ำ อำนวยศรี ทรงหวงใย ทวยราษฎร ทั่วธานี พระภูมี ทรงภูมิธรรม เลิศดำรง ขออำนาจ องคพระรัตนตรัย ทวยเทพในทิพยพิมาน ประทานประสงค ปวงราษฎรนอม ขอพรชัย ถวายพระองค พระชนมชพี ยืนยง....ทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา นางสาวสมใจ สะสมทรัพย ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3 และคณะขาราชการสำนักประชาสัมพันธเขต 3 กรมประชาสัมพันธ กัญญารัตน อันตระกูล : รอยกรอง

ส ง เสริ ม วิ ช าการประชาสั ม พั น ธ สร า งสรรค ภ าพลั ก ษณ อ งค ก ร ISSN : 1685-6090

วารสารสื่ อ สั ม พั น ธ

ปที่ 15 ฉบับที่ 202 เดือนธันวาคม 2551 | http://region3.prd.go.th

ฉบับนี้มีอะไร

2

ถวายพระพรชัย 5 ธันวามหาราช

5 ประสบการณสื่อ ลัดฟาสูก วั ลาลัมเปอร (1)

8 เที่ยวลำพูน จาริกบุญ อุดหนุน สปาฟูดส

3 4 6 7

สารพันขาว การปรับโครงสรางตำแหนง และเงินเดือนใหม กฎหมายคอมพิ ว เตอร , ธรรมะกับการทำงานเปนทีม มองผานเลนส


2

13

5

1

6

7

2

8

3

12

4

มองผานเลนส

11 9

10

ถวายพระพรชั พรชัย 5 ธันวามหาราช

1 - 8 น.ส.สมใจ สะสมทรัพย ผอ.สปข.3 นำขาราชการรวมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 โดยจังหวัดเชียงใหม จัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนายวิบูลย สงวนพงษ ผวจ.เชียงใหมเปนประธานในพิธี 9 - 13 พิธีในชวงเย็นรวมจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่หนาศาลา กลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม ร ว มกั บ ข า ราชการ พ อ ค า และประชาชน ชาวเชียงใหม


เชิญรวมจาริกบุญหนุนชีวิต สปข.3 จัดเสวนาแนวทางการดำเนินการวิทยุชุมชน เชญ

ระหว่างการเตรียมออกใบอนุญาตชั่วคราว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 แหง กุลธวัช วัฒนโชติ / สขร. นางสาวสมใจ สะสมทรัพย ผูอำนวยการ สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เปดเผยวา เพื่อให การดำเนิ น การของวิ ท ยุ ชุ ม ชนในระหว า งการ เตรียมการออกใบอนุญาตชั่วคราวตามพระราช บั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและ กิจการโทรทัศนพุทธศักราช 2551 เป น ไปด ว ย ความเรี ย บร อ ยและอยู ใ นกรอบของกฎหมาย คณะทำงานดานกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชน ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทั ศ น จึ ง ได จั ด การเสวนา เรื่ อ ง “แนวทาง การดำเนินการวิทยุชุมชนในระหวางการเตรียม การออกใบอนุ ญ าตชั่ ว คราว” จำนวน 5 ครั้ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและต า งจั ง หวั ด โดยภาคเหนือจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ หองเชียงใหม ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็มเพรส ถนนชางคลาน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม เวลา 08.30-15.00 น.

NBT.เชียงใหมรวม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นภาคเหนือ นันทนา อินหลี / NBT เชียงใหม จากวิ สั ย ทั ศ น “เป น สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ท อ งถิ่ น ที่ มุ ง มั่ น บริ ก าร สร า งสรรค สิ่ ง ที่ ดี เพื่อพัฒนาภาคเหนือ” ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย NBT. จังหวัดเชียงใหม รวมกับ กิจวิจัยเพื่อพัฒนา ทองถิ่น OKRD. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม จัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ แผนยุทธศาสตรของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ภายใต โครงการวิจัย “การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสั ง คมของภาคชุ ม ชนและชนบทในจั ง หวั ด เชียงใหม” เพือ่ สรางพลังในการขับเคลือ่ นนำกระบวนการ พั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมภาคชนบทให เ กิ ด มิ ติ ใ หม ข องการเรี ย นรู ด ว ยการนำเอาตั ว อย า งของ การพัฒนาที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น มานำเสนอผานสื่อประชาสัมพันธเพื่อบอกเลาถึงรูป แบบของการพั ฒ นาชุ ม ชนตามแผนยุ ท ธศาสตร แบบข 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ การเกษตร การทองเที่ยว ,ดานการศึ นก กษา ,ดานสังคมและวัฒนธรรม และดาน อนามัยและสิ่งแวดลอม โดยมีองคการบริหารสวน ตำบล 43 แหง เขารวมกิจกรรมเผยแพรผานรายการ มองเมืองเหนือทุกวันจันทร-ศุกร ในชวงยุทธศาสตร อบต.เพื่อชุมชน ตั้งแตเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551 ซึ่ ง ผู ช มทางบ า นได มี ส ว นร ว มส ง SMS ร ว มโหวต อบต.ขวัญใจมหาชน และทางเว็บไซด www.okrd.org และเมื่อวันอาทิตย ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ ผ า นมา ได มี ก ารจั ด กิ จ กรรมสรุ ป ผลงาน “อบต. เชียงใหมกาวไกลเทิดไทองคราชัน” ณ ลานอนุสาวรีย

ประเด็ น ที่ น า สนใจในการเสวนาครั้ ง นี้ ไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินการวิทยยุ ชุ ม ชน, แผนการดำเนิ น งานของคณะทำงาน ดานกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชน, กรอบการ ใหใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น พ.ศ. 2551 และการเตรี ย มตั ว ของผู ป ระสงค ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน รวมทั้ง เปดโอกาสใหผูเขารวมเสวนา เสนอแนะความ คิ ด เห็ น ต อ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ชุ ม ชน ตามหลักเกณฑดังกลาว ขอเชิญชวนกลุมผูดำเนินการวิทยุชุมชน ในภาคเหนือ หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ สถาบัน การศึกษา สื่อมวลชน องคกรตางๆ และบุคคล ทั่ ว ไปที่ ส นใจ เข า ร ว มการเสวนาโดยไม เ สี ย คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ติดตอสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ สวนขาวและรายการภูมิภาค สำนัก ประชาสัมพันธเขต 3 โทร. 053-283740

สามกษั ติ ร ย มี ก ารจั ด แสดงนิ ท รรศการเอกลั ก ษณ ชุมชน, ขบวนแหและการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที สำหรั บ ผลการประกวดสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ รางวั ล ยอดเยี่ยม ไดแก อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง รางวัลดีเดน ดานเศรษฐกิจ ทองเที่ยวและเกษตร ไดแก อบต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก อบต.บานแปะ อ.จอมทอง ดานการศึกษา ไดแก อบต.ยุหวา อ.สันปาตอง รางวัลผลโหวต “อบต.ขวัญใจมหาชน” ทาง SMS ไดแก อบต.ยุหวา อ.สันปาตอง ผลของการจั ด ทำโครงการดั ง กล า วนั บ เปนการนำรองในการสรางตนแบบของการพัฒนา ทองถิน่ ของแตละ อบต. ไดสรางโอกาสของการเรียนรู ผานสื่อโทรทัศนเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่นยืนตอไป ในอนาคต.

ในเมืองลำพูน

นริศ สายแปลง / ปชส.ลำพูน

นายดิเรก กอนกลีบ ผูว า ราชการจังหวัด ลำพูน พรอมดวยนางสาวสมใจ สะสมทรัพย ผู อ ำนวยการสำนั ก ประชาสั ม พั น ธ เขต 3 และคณะสื่อมวลชนนั่งรถสามลอทองเที่ยว เพื่ อ ตระเวณไหว ส าสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 8 แห ง ตามโครงการ “จาริกบุญ หนุนชีวิตใหสูงสง เปนวงเวียนชีวติ ทีง่ ดงาม” ซึง่ จังหวัดลำพูนจัดขึน้ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม 2551 เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล

“ในวั น พ อ แห ง ชาติ ” รวมทั้ ง ยั ง เป น การ สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดลำพูน ทั้ง ทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี ชีวิตใหเปนที่รูจักแพร ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมี แผนทีจ่ ะผลักดันใหเปนเมืองมรดกโลก ดังคำ ที่วา “ลำพูนเมืองบุญหลวงแหงลานนา สู มรดกโลก” โครงการ “จาริกบุญ หนุนชีวติ ใหสงู สง เป น วงเวี ย นชี วิ ต ที่ ง ดงาม” เป น กิ จ กรรม การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยจัดเปนการ จาริกบุญ ไหวสาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ำคัญของเมือง ุ ชัย, ลำพูน 8 แหง ไดแก ไหวสาพระธาตุหริภญ ไหวสาพระยืน, ไหวสาพระแมเจาจามเทวี, ไหวสาพระสุวรรณจังโกฏ, ไหวสาพระรอด, ไหวสาพระคง, ไหวสากูช า ง กูม า และไหวสา พระนอน ซึง่ เปนมงคลตอชีวติ แกผรู ว มบุญ

3


โครงสร า งตำแหน ง และเงิ น เดื อ นใหม

4

ในป 2552 ทีก่ ำลังจะมาถึงนี้ ถือเปนปเริม่ ตนการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำคัญของขาราชการไทย อันเนือ่ งมาจากการประกาศใช พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลตอการปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จากเดิม ทีเ่ ปนทัง้ ผูจู ดั กา การงานบุคคลของฝายบริหาร ผูพ ทิ กั ษระบบคุณธรรม และผูจ ดั โครงสรางสวนราชการ ปรับใหเปนเพียงผูจัดการงานบุคคล ของฝายบริหาร เพื่อไมใหซ้ำซอนกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนหนาที่ ของคณะกรรมก ของคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมแยกไปตางหาก การเป การเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีหลายเรื่อง แตที่จะกลาวในที่น้เี ฉพาะการเปลี่ยน ที่มา พ.ร.บ. ระเบียบ ตำแหน ง และอัตราเงินเดือนเทานั้น วากันวาในอนาคตขาราชการไทยจะไมยึดติดกับคำวา “ซี” อีกตอไป การกำหนดอัตรา ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เงินเดือนแตละะตำแหนง แตละประเภท และแตละระดับก็จะแตกตางกันตามคาของงานและอัตราการตลาด โครงสรางตำแหนงขาราชการตาม พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหารโดยแตละประเภทยังแบงเปนหลายระดับ แตละระดับขั้นเงินเดือนก็จะแตกตางกันออกไป ดังนี้.

สรรหามาเลา

ระดับทรงคุณวุฒิ (ซี10, ซี11 เดิม) ว/วช

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับอาวุโส (ซี7, ซี8 เดิม) ระดับชำนาญงาน (ซี5, ซี6 เดิม) ระดับปฏิบัติงาน (ซี1-ซี4 เดิม)

ระดับสูง (ซี10,ซี11 บส. เดิม ระดับสูง (ซี9 บส. เดิม)

ระดับเชี่ยวชาญ (ซี9 เดิม) ว/วช ระดับชำนาญพิเศษ (ซี8 เดิม) ว/วช ระดับชำนาญการ (ซี6, ซี7 เดิม) ว/วช ระดับปฏิบัติการ (ซี3-ซี5 เดิม)

ระดับสูง ผอ.สำนัก/เทียบเทา ระดับตน ผอ.กอง / เทียบเทา

วิชาการ

อำนวยการ

ทั่วไป

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของขาราชการพลเรือน

บริหาร บัญชีอัตราเงินประจำตำแหนง ของราชการพลเรือน

1. ตำแหนงประเภททั่วไป

1. ประเภทบริหาร

บาท

บาท

บาท

บาท

ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

ขัน้ สูง

18,190

33,540

47,450

59,770

ระดับสูง

21,000

ขัน้ ต่ำ

4,630

10,190

15,410

48,220

ระดับ

ปฏิบตั งิ าน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

14,500 ระดับตน

10,000

2. ประเภทอำนวยการ

2. ตำแหนงประเภทวิชาการ บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ขัน้ สูง

22,220

36,020

50,550

59,770

66,480

ขัน้ ต่ำ

7,940

14,330

21,080

29,900

41,720

ขัน้ ต่ำชัว่ คราว

6,800

12,530

18,910

23,230

28,550

ระดับ

ปฏิบตั กิ าร

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชีย่ วชาญ

ทรงคุณวุฒิ

3. ตำแหนงประเภทอำนวยการ บาท

ขัน้ สูง

50,550

59,770

ขัน้ ต่ำ

25,390

ขัน้ ต่ำชัว่ คราว ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง

10,000

ระดับตน

5,600

3. ประเภทวิชาการ ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

ทรงคุณวุฒิ

15,600 13,000

4. ตำแหนงประเภทบริหาร

บาท

ระดับ

บาท

บาท

ขัน้ สูง

64,340

66,480

31,280

ขัน้ ต่ำ

48,700

53,690

18,910

23,230

ขัน้ ต่ำชัว่ คราว

23,230

28,550

ตน

สูง

ระดับ

ตน

สูง

เชีย่ วชาญ

9,900

ชำนาญการพิเศษ

5,600

ชำนาญการ

3,500

4. ประเภททั่วไป ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

ทักษะพิเศษ

9,900


5

ประสบการณสื่อ

ลัดฟาสูกัวลาลัมเปอร (1) ศรีสขุ อาชา / ผูจ ดั รายการ 6 ว. ยางเขาสูปลายฝนตนหนาวลมหนาวก็พัด โชยมาแตฝนก็ยังไมหายไปไหน ยังคงชุมฉ่ำดวย สายน้ำ เอื้ออาทรแกชีวิตผูคนอยางไมขาดสาย... วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 คือวันที่ฉัน ต อ งเดิ น ทางจากสนามบิ น เชี ย งใหม ไ ปยั ง กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เพื่อเขารวม ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง Culture Conflict Communication ซึ่งจัดโดย Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) รวมกับ รั ฐ บาล Switzerland ระหว า งวั น ที่ 3 - 5 พฤศจิ ก ายน 2551 ในฐานะเป น ตั ว แทนของ กรมประชาสั ม พั น ธ ห รื อ อาจจะเรี ย กว า เป น ตัวแทนของประเทศไทยเลยก็วาได เพราะครั้งนี้ ประเทศไทยไปเพี ย งคนเดี ย วเท า นั้ น และฉั น ก็ เ ลื อ กที่ จ ะไม ไ ปต อ เครื่ อ งบิ น ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ต บิ น ตรงจากเชี ย งใหม ซึ่ ง ใช เวลา ในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง อันที่จริงการเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ ไมใชการเดินทางไป เปนครั้งแรก แตเปนครั้งที่สามที่ตองกลับไปที่เดิม หลังจากที่เคยไปครั้งแรกเมื่อป 2546 ในฐานะ ตั ว แทนเยาวชนไทยตามโครงการเรื อ เยาวชน เอเชียอาคเนย และครั้งที่สองคือการเดินทางไป ทำขาวเปดตัวสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑของ จังหวัดตรังเมื่อป 2547 ทำใหความรูสึกตื่นเตน ไมมีหลงเหลืออยู แตมีสิ่งหนึ่งที่กังวลก็คือภาษา อังกฤษที่หางหายไปคอนขางนานจากการพูดคุย และสนทนาดวยภาษาอังกฤษเมื่อหลายปกอน จากการอบรมสื่อมวลชนอินโดจีนในอนุภูมิภาค ลุมแมน้ำโขง ทันทีที่เครื่องบินจะลงแตะพื้น Runway ของสนามบิ น ต น ทุ น ต่ ำ ของมาเลเซี ย (LCCT) ซึ่งแยกออกมาตางหากจากสนามบินนานาชาติ มาเลเซีย (KLCC) ก็สัมผัสไดถึงสภาพความชุมชื้น ของประเทศที่ อ ยู ใ กล แ ถบศู น ย สู ต รมากที่ สุ ด และฝนยั ง คงตกตลอดการเดิ น ทาง โดยการ เดินทางเขาไปในกรุงกัวลาลัมเปอร ที่อยูหางจาก สนามบินประมาณ 60 กิโลเมตร สามารถเลือก ไดหลากหลายทัง้ TAXI Shuttle Bus และรถไฟฟา แต เ นื่ อ งจากมี สั ม ภาระฉั น จึ ง เลื อ กเดิ น ทาง เขาเมืองดวย TAXI ซึ่งใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ระหวางเดินทางเขาเมืองในฐานะที่เคย มาที่นี่แลวเมื่อราว 4 ปกอน สังเกตไดถึงความ เปลี่ยนแปลงของความเปนเมืองที่ไดเริ่มขยายตัว ออกไปจากกั ว ลาลั ม เปอร ยั ง เมื อ ง Sepang อั น เป น ที่ ตั้ ง ของสนามบิ น ติ ด ทะเลฝ ง อ า วไทย และความเขี ย วขจี ข องต น ปาล ม น้ ำ มั น ตลอด สองขางทางแมจะเปนเวลาค่ำแลวซึ่งเวลาของ มาเลเซียจะเร็วกวาเมืองไทย 1 ชั่วโมง โดยมอง เห็ น เมื อ ง Putrajaya เมื อ งราชการแห ง ใหม ของมาเลเซียอยูบนเนินเขาไกลออกไปทางทิศใต ของกรุงกัวลาลัมเปอร

ผานทางเขาเมือง Putrajaya ประมาณ 30 นาที รถ Taxi จากสนามบิ น ก็ ม าส ง ฉั น ที่ โรงแรมในยาน Bukit Bintang สถานที่ประชุม อั น เ ป น ใจ ก ล า ง ย า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ แ ห ล ง Shopping รวมทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ มาเลเซี ย ที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วหลากหลายเชื้ อ ชาติ และราคาของสิ น ค า ต า ง ๆ ก็ จ ะเป น ราคานั ก ทองเที่ยวดวยเชนกัน แตกใ็ ชวาจะแพงมากจนซื้อ ไมไดเพราะแมวา 1 ริงกิตของมาเลเซียจะตองใช เงินไทยถึง 10 บาท แตโดยทั่วไปแลวก็ มีราคาแพงกวาสินคาในเมืองไทยเพียง เล็กนอยเทานั้น หลังจากที่ Check in และรับ หนังสือตารางการจัดประชุมจาก AIBD ที่ ฝ ากไว Counter Check in ของ โรงแรมแลวก็เอาของไปเก็บบนหองพัก ชั้ น 14 ซึ่ ง เป น ที่ น า สั ง เกตว า โรงแรม แหงนี้ไดจัดแบงหองพักที่ไมสูบบุหรี่ คือ ชั้น 12-13 และ ชั้น 17-18 ที่เหลือเปน หองปกติ สวนหองทีฉ่ นั พักนัน้ อยูบ นชัน้ 14 นับวา โชคดีมากเพราะสามารถมองเห็น KL Tower ซึ่ ง เป น เสาส ง โทรทั ศ น ทีส่ งู เปนอันดับสีข่ องโลก และตึกแฝด (Twin Tower) ที่สูงเปนอันดับสอง ของโลกได อ ย า งชั ด เจนที่ สุ ด จากห อ งที่ พั ก อยู แม ว า ตลอด เวลาของการสั ม มนาจะไม ไ ด เดินทางไปตึกทั้งสองแหงเพราะ ฝนตก แตก็ไดอาศัยวิวที่มองเห็น จากหองพักแกขัดไปได หลังจาก นั้นก็ไดเวลาเดินสำรวจถนนหนา โรงแรมเพือ่ หาอาหารเย็นรับประทาน บนถนน Jalan Bukit Bintang ถื อ เป น ถนนสายเศรษฐกิ จ และ เปนที่ตั้งของโรงแรมชั้นนำรวมทั้ง ร า นจำหน า ยของที่ ร ะลึ ก แก นักทองเทีย่ วหลากเชือ้ ชาติ แตเดิน ออกมาสำรวจได ไ ม น านก็ ต อ ง เ ดิ น ก ลั บ ที่ พั ก เ พ ร า ะ ฝ น ต ก หนั ก มาก พรุ ง นี้ ต อ งเตรี ย มตั ว ประชุ ม ร ว มกั บ รวม 20 ประเทศ รวม 31 คนบรรยากาศในการ ตัวแทนจากประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียและแปซิฟก ประชุมจะเปนเชนไร ติดตามไดในตอนตอไป...


6

it.03

กฎหมายคอมพิ ว เตอร

http://region3.prd.go.th/

สวัสดีครับทานผูอานทุกทานฉบับนี้ผมขอเขียนถึงเรื่องที่อานแลวคงจะหนักสมองเอาการอยู แตจะ ไมเขียนถึงเลยก็ไมได เมื่อระยะเวลาของการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดผานมานาน พอสมควร แตยังมีผูคนที่ใชคอมพิวเตอรจำนวนมากที่ไมรูวามีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนเรื่องที่นาเปนหวงพอสมควร โดยเฉพาะ อยางยิ่งในองคกรที่มีการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตจำนวนมาก ฉบับนี้ผมคงจะนำเสนอเพียงเฉพาะมาตราสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับผูใชงาน และผูใหบริการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร ที่ควรทำความเขาใจอยางยิ่งกอนที่จะ เผลอตัวทำความผิดลงไป กฎหมายฉบับนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ 2550” ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2550 ที่ผานมา สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้มีไวบังคับใชกับผูเกี่ยวของ 3 สวนดวยกันคือ ผูใชงานคอมพิวเตอร, ผูใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร และสวนของพนักงานเจาหนาที่

ศุภชัย กัลปสันติ

เนือ้ หาสวนทีเ่ กีย่ วของกับผูใ ชงานคอมพิวเตอรและผูใ หบริการนัน้ จะอยูใ นหมวดที่ 1 ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร นับแตมาตราที่ 5 ถึง 16 และหมวดที่ 2 พนักงานเจาหนาที่ มาตราที่ 26 ซึ่งจะมีเนื้อหาโดยรวมที่พอจะสรุปรูปแบบการกระทำที่เขาขายความผิดและบทลงโทษในแตละมาตราไดดังนี้ มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา มา าตร 13 มาตรา มา าตร 14 มาตรา มา าตร 15 มาตรา มา าตร 16 มาตรา มา าตร 26

แอบเจาะระบบคอมฯของผูอื่น (Hacker), จำคุก 6 เดือน/ปรับ 1 หมื่น/ทั้งจำ+ปรับ การเปดเผยขอมูลดานความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร, จำ 1 ป/ปรับ 2 หมื่น/ทั้งจำ+ปรับ การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรผูอื่นโดยที่ไดปองกันไวแลว, จำ 2 ป/4 หมื่น/ทั้งจำ+ปรับ การดักจับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น, 3 ป/6 หมื่น/ทั้งจำ+ปรับ การทำใหเสียหาย ทำลาย แกไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมชอบ, 5 ป/1 แสน/ทัง้ จำ+ปรับ การกระทำเพื่อใหการทำงานของระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นไมสามารถทำงานไดตามปกติ, 5 ป/1 แสน/ทั้งจำ+ปรับ การสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของคนอื่นโดยปกติสุข, ปรับ 1 แสนบาท บทเพิ่มโทษสำหรับมาตรา 9 และ 10 ถาสงผลเสียหายตอประชาชน, ความมั่นคง และเปนเหตุใหผูอื่นเสียชีวิต การจำหนายชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใชเปนเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 5 – 11, จำ 1 ป/ปรับ 2 หมื่น/จ+ป การนำเขาขอมูลเท็จสงผลเสียหายตอผูอื่น/ความมั่นคง, การเผยแพรหรือสงตอขอมูล/ภาพลามก, จำ 5 ป/ปรับ 1 แสน/จ+ป ผูใหบริการใดสนับสนุน สงเสริม ยินยอมใหมีการกระทำความผิดตาม 14 ยอมตองรับผิดเชนเดียวกันกับมาตรา 14 ดวย การตกแตง, นำเขาขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพบุคคล ที่สรางความเสียหายแกบุคคลนั้น, 3 ป/6 หมื่น/จำ+ปรับ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลการจารจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 90 วัน, ถาไมดำเนินการปรับ 5 แสนบาท

สำหรับผูใ หบริการจะหมายความรวมถึงผูใ หบริการระบบเครือขายโทรคมนาคม, ผูใ หบริการ เครือขายอินเตอรเน็ต และผูใ ชบริการ อินเตอรเน็ตทีย่ นิ ยอมใหผใู ชอนื่ ใชเครือขายของตนเองรวมดวย ผูด แู ลระบบ หรือผูใ หบริการจะตองดำเนินการตามกฎหมายเพิม่ เปน 2 เทา เพือ่ ปองกั องกันการกระทำ ความผิดผานเครือขายทีร่ บั ผิดชอบดูแลอยูอ กี ชัน้ หนึง่ นับวาเปนงานทีห่ นักพอควร และคราวหนาผมจะเลาถึงวิธกี ารปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. วา ดว ยกา ยการกระทำ ความผิดทางคอมพิวเตอรฉบับนี้กันอีกครั้ง.... สวัสดี

บทความสารพัน

ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม ที่มา : จากคอลัมน“มองชีวิต” นิตยสารดิฉัน โดย ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ

มีหนวยงานแหงหนึ่งเชิญผมไปบรรยายใหผูบริหารประมาณ 200 คนฟง ในหัวขอ “อุปสรรคของการทำงานเปนทีม” และ “การประยุกตนำธรรมะมาใชในการทำงานเปนทีม” คงจะเห็นวาระยะหลัง ๆ นี้ ผมสนใจธรรมะผสมจิตวิทยามากขึ้น จึงเชิญใหบรรยาย ในหัวขอดังกลาวแตก็เราใจดีทั้งผูพูดและผูฟง วาผูพูดจะพูดไดนางวงหรือนาสนใจ หรือผูฟง จะตั้ ง ใจฟ ง หรื อ ตกใจที่ จ ะฟ ง ในระยะหลั ง ๆ นี้ การทำงานเป น ที ม ทำได ย ากมากขึ้ น แมจะพยายามใหรางวัลหรือเงินตอบแทนอยางดี ใหเวลาและเทคนิคการพัฒนามากขึ้น ผลออกมาก็ไมไดดีดังใจ อุปสรรคของการทำงานเปนทีมในขณะนี้ก็คือ 1. เปาหมายของการทำงานอยูที่ความสำเร็จ ไมใชความสุข แตมนุษยตองการ ความสุข เขาจึงหนายที่จะทำงาน และงานนั้นเมื่อทำเสร็จแลวก็ไมมีความสมบูรณแบบ จึงถูกตอวาหรือถูกประเมิน ซึง่ ขึน้ อยูก บั ความคาดหวังของนายหรือผูร ว มงาน ถาคาดหวังไวสงู ผลงานก็ไมไดดังใจไมวาจะทำดีอยางไรก็ตาม คนจึงเซ็งและหนายกับการทำงาน จึงตาง ทำงานแบบจำใจหรือฝนใจ แต ถ า ทำให เขารู สึ ก ว า เขาทำงานแล ว เขาได ค วามสุ ข ชองชี วิ ต ซิ เขาจึ ง จะทำ! แลวความสำเร็จจะคอย ๆ ตามมา... นี่เห็นแตละองคกรอยากใหพนักงานทำงานเพื่อความ สำเร็จขององคกรทั้งนั้น ไมนึกถึงความสุขของเขา แลวใครจะอยากทำเลา? 2. คนไมเชื่อคน ไมศรัทธาคน ทำใหลูกนองไมเชื่อนาย และนายก็ระแวงลูกนอง พนักงานระแวงกันเอง ในสังคมของเราคนเชื่อเรื่องผีกันมาก เพราะฟงเรื่องผี ๆ บอยมากจากหนัง ละคร หรือคนเลาตอ ๆ กันมา ในสังคมที่คนเชื่อเรื่องผี เขาจะไมเชื่อคนหรือสิ่งที่ควรเชื่อ แตเขา จะเชื่อสิ่งลี้ลับและเหลือเชื่อ! จึงเปนการยากตอการบริหารจัดการ สั ง เกตดู ซิ คนจะเชื่ อ โชคลาง ไสยศาสตร สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หมอดู ลางสั ง หรณ มิติประหลาด ๆ ถ า คนบอกให เชื่ อ อะไรที่ ส ร า งสรรค เขากลั บ ไม เชื่ อ เช น ถ า มี ค นไปป ส สาวะ หน า บ า นเรามี ก ลิ่ น เหม็ น เราป ก ป า ยบอกว า “กรุ ณ า อย า ป ส สาวะ” เขาไม เชื่ อ หรอก ยังปสสาวะตอไปแมเปลี่ยนปายเปน “ที่หมาเยี่ยว” ก็ไมไดผล แตถาเอาศาลไปปกที่ตรงนั้น ผูกผาแดงเขาไป จุดธูปกำใหญ ๆ ปกไวโดยไมตองทำพิธีกรรมอะไร คนก็จะเชื่อและไมกลาไป ปสสาวะอีกตอไป

อยางนี้แลวจะทำงานเปนทีมไดอยางไร ตองให “ผี” มาเปนนายดีกวาไหม? ขณะนี้คนขาดศรัทธาในคนกันมาก เกิดภาวะระแวงและศรัทธา “ผี” มากกวาคน! 3. คนด อ ยคุ ณ ภาพทั้ ง นายและลู ก น อ ง ขาดประสิ ท ธิ ใ นการทำงาน ขาดวิ นั ย ขาดแบบอยางที่ดี ไมมีคุณธรรม ออนแอ ชอบเรียกรอง แตไมลงมือทำ และไมรับผิดชอบ 4. การสื่อความหมายไมชัดเจน ขาดสมาธิในการฟง และพูด แยงกันพูด พูดแลว ไมมีคนฟง (เหมือนรายการทีวีที่มีพิธีกรแยงกันพูดหลาย ๆ คน ซึ่งเปนแบบอยางไมดีเลย) ชอบระบาย ใจน อ ย งอน ใจลอย สั บ สน และขั ด แย ง ในตั ว เอง เครี ย ด กั ง วลมากขึ้ น การสื่อความหมายจึงไมดี การทำงานก็ไมไดผลดี 5. ขาดการติดตามผลที่ดี มักใชเสนสาย อคติ หรือ เขาขางในการติดตามผล หรือประเมินผล รวมทั้งผลตอบแทน หรือบทบาทการลงโทษ 6. คนขาดขวัญ - กำลังใจในการทำงาน หรือแมในการดำรงชีวิตอยูไปวัน ๆ ไมคอยมีเปาหมาย ขาดความคิดสรางสรรค 7. มองอนาคตไมเห็น จึงไมรูจะทำงานไปทำไม มีแตคนอยากรวยเร็ว ๆ อยากได งานเบา ๆ มีชื่อเสียงหรือดังเร็ว ๆ จึงคิดเรียนลัดกันทุกทางที่จะทำใหไดสิ่งที่กลาวแลว จนถึงกับทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม คุณธรรมไดงาย ๆ สวนการแกไขทีจ่ ะใหคณ ุ ภาพของการทำงานเปนทีมรวมทัง้ การดำเนินชีวติ ทีด่ ขี นึ้ นัน้ ผมแนะนำใหทกุ คนทำ “ความดี” ใหมากขึน้ ถาคนทีไ่ มเชือ่ “กฎแหงกรรม” ก็จะไมลงมือทำหรอก ถาคนที่เชื่อกฎแหงกรรมก็จะลงมือทำไดงายขึ้นเพราะเชื่อวาผลดีจากการทำความดีจะได “บุญ” ทำใหชีวิตเจริญรุงเรือง ทำงานรวมกันไดดีดวย การทำความดีซึ่งทำใหไดผลดีคือ “บุญ” ไดแก 1. ทำทาน 2. ถือศีล (5 ขอ ก็ใชได) 3. ภาวนา เพื่อใหเกิดสติ สมาธิ และปญญา 4. ออนนอมถอมตน 5. บริการคนอื่น รับใชคนอื่น 6. เฉลี่ยสวนดีใหคนอื่น 7. ยินดีในความดีของคนอื่น 8. ฟงธรรมบอย ๆ หาความรูใสตัว 9. สั่งสอนคนอื่น ใหความรู ใหธรรมะคนอื่น 10. ทำความเห็นใหตรง คือเชื่อในพระพุทธเจา เชื่อกฎแหงกรรม ุ มี 10 อยาง ทัง้ 10 ขอนีจ้ ริง ๆ ก็คอื “บุญกิรยิ า 10” หรือการทำกรรมดี ซึง่ จะไดบญ ลองทำดูซิครับ ไมวาคุณจะอยูในทีมงาน หรืออยูในวิถีชีวิตที่พนจากการทำงานแลวจะเห็นวา ชีวิตของคุณจะเจริญขึ้น รูสึกมีคา มีความหมาย และการทำงานรวมกับคนอื่นไดดี เขากับคน อื่นไดมากขึ้น ขอสำคัญคุณจะเขากับตัวเองไดมากขึ้น รูสึกนับถือตัวเองไดมากขึ้นทุกวัน ๆ และความสุขก็มาเคาะประตูหัวใจทุกวันเชนกัน...


7

มองผานเลนส 3

2

1

13

14

6

8

7

12

10

11

4

5 ที่ปรึกษา บรรณาธิการ

นางสาวสมใจ สะสมทรัพย ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3 นางจิรพร ทองบอ ผูอำนวยการสวนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ

9 1 – 3 นายสมชาย วงศสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีแถลงจุดยืนทางการเมืองที่ NBT เชียงใหม (26 พ.ย. 2551) 4 – 5 ที ม งาน NBT เชี ย งใหม ติ ด ตามสถานการณ ท างการเมื อ งอย า งใกล ชิ ด ก อ นที่ ศาลรัฐธรรมนูญจะยุบ 3 พรรคการเมือง 6 น.ส.สมใจ สะสมทรัพย ผอ.สปข.3 รวมงาน อบต.เชียงใหมเทิดไท องคราชัน และมอบรางวัล ประกวดแผนยุ ท ธศาสตร ข องชุ ม ชนท อ งถิ่ น จ.เชี ย งใหม โดย NBT บั น ทึ ก เทปรายการ ออกอากาศ 7 - 9 นายไพฑูรย ศรีรอด รปส. และน.ส.สมใจ สะสมทรัพย ผอ.สปข.3 มอบผาหมกันหนาวที่ จ.นาน ในโครงการ NBT รวมมือตานภัยหนาวเมืองนานอบอุน NBT เชียงใหมถายทอดสด 10 – 11 น.ส.สมใจ สะสมทรัพย ผอ.สปข.3 เปดแขงขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถวยเกียรติยศอธิบดี กรมประชาสัมพันธที่ยูโฟโบวลิ่ง จ.เชียงใหม หารายไดสนับสนุนการผลิตรายการเพื่อบริการ ทองถิ่น 12 - 14 น.ส.สมใจ สะสมทรัพย ผอ.สปข.3 รวมพิธีสวดพระพุทธมนตถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีว่ ดั พระสิงหวรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม มีนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปดงานกอนพนจากตำแหนงนายกรัฐมนตรี

กองบรรณาธิการ นางสาวปริยา เธียรประดิษฐ นางศศิธร สุดเจริญ นางเหมือนใจ วงศใหญ นางสาวปรัศนียาภรณ ตันเกียรติชัย ออกแบบ/พิมพ ดาวคอมพิวกราฟก (MaxxPRINTING

)

TM

นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน นางลัดดารัตน สุขกิจประเสริฐ นายอธิชัย ตนกันยา นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ 086 6547376, 053221097 | maxx.me


เที่ยวกิน ถิ่นเหนือ พรสวรรค ศิริอินทราทร / ปชส.ลำพูน

เที่ยวลำพูน จาริกบุญ อุดหนุน สปาฟูดส เที่ยวกินถิ่นเหนือฉบับนี้ จะขอเชิญชวนรวมงาน “จาริกบุญ หนุนชีวิตใหสูงสง เปนวงเวียนชีวิตที่งดงาม” ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 แหงในจังหวัดลำพูน โดยจะขอแนะนำ วั ด แรกที่ วั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย วรมหาวิ ห าร ซึ่ ง เป น พระอารามหลวงของจั ง หวั ด มีสิ่งปลูกสรางสมัยศรีวิชัย ลวดลายวิจิตรสวยงาม ภายในบริเวณวัดยังมีปูชนียสถานที่ สำคัญยิ่ง คือ พระบรมธาตุหริภุญชัย เปนพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย นับเปนปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในลานนาไทย และยังมี ปูชนียสถานที่สำคัญที่นาสนใจอีกมากมาย อาทิ เจดียปทุมวดี, เจดียเชียงยัน, เจดียป ทุมวดี, หอยอ, หอไตร, หอระฆังและกังสดาลทีใ่ หญทสี่ ดุ ในประเทศไทย, พระสุวรรณเจดีย, วิหารหลวง และซุมประตูโขง แนะนำสถานที่ทองเที่ยวกันไปแลวพอสังเขปไปแลวคงขาดไมได ที่จะแนะนำเรื่องอาหารการกิน รานอาหารที่อยากจะแนะนำในวันนี้ อยู ไ ม ไ กลจากวั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย หลั ง จากนมั ส การกราบไหว พระธาตุแลว หาอาหารอรอย ๆ ทานได ในบรรยากาศธรรมชาติ ริ ม แม น้ ำ กวง เยื้ อ งวั ด พระธาตุ ป ระมาณ 200 เมตร คื อ รานสปาฟูดส ลำพูน ของ คุณอัมพร ไชยรังษี เจาของรานผูมี อัธยาศัยอันดีไดแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะปจจุบัน อาหารเป น เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ อย า งยิ่ ง สำหรั บ ผู ที่ รั ก สุ ข ภาพ เพราะสปาฟูด ส ลำพูน จะคัดสรรวัตถุทใี่ ชประกอบอาหาร เลือกแตสิ่งที่มีคุณคาและประโยชนทางโภชนาการ มีอาหาร หลากหลายสไตสใหเลือกรับประทาน อาหารพื้นเมือง เชน แกงเห็ดถอบ แกงแค แกงฮังเล และขาวซอย นอกจาก นั้นยังมีอาหารไทยและยุโรป เชน ทูนาสลัดสปาฟูดส ปลาหิมะ สปาฟูดสนึ่งตะไคร เปนอาหารที่ขึ้นชื่อของ ทางราน ภายหลั ง จากได รั บ ทราบข อ มู ล จาก คุ ณ อั ม พรแล ว ที ม งานได รั บ ประทานอาหาร ตองขอยืนยันวารสชาติอรอย ถาไมบอกจะไมทราบ เลยว า สปาฟู ด ส ร า นนี้ คื อ อาหารมั ง สวิ รั ติ หากทานมีโอกาสแวะเวียนมาลำพูน ก็ขอแนะนำ ใหหาโอกาสมารับประทานอาหารที่รานสปาฟูดส ลำพูน ที่รสชาติอรอยและไดคุณคาทางโภชนาการ ที่สำคัญยังดีตอสุขภาพอีกดวย สนใจสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0-5351-0822

วิสัยทัศน

สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เปนองคกรหลักดานการวางแผนการประชาสัมพันธของรัฐ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดมุงเสริมสรางความเขาใจ และสงเสริมการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอยางเสมอภาคและทั่วถึง

สำนักประชาสัมพันธเขต 3 49 ถ.ประชาสัมพันธ ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทรศัพท/โทรสาร 0-5328-3748

สื่อสัมพันธ สปข.3 สงเสริมวิชาการประชาสัมพันธ สรางสรรคภาพลักษณองคกร

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 9/2543 ไปรษณียชางคลาน

วารสารสื่อสัมพันธ์ 202  

วารสารสื่อสัมพันธ์ 202 MaxxPRINTING

วารสารสื่อสัมพันธ์ 202  

วารสารสื่อสัมพันธ์ 202 MaxxPRINTING

Advertisement