Page 1


ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ńōĘú Ŋý ģðýèģń û è õĀñøĀñõÿ à çæññïÖÿ Õ ùõÿ â ĊØă ð Õčùïř × èÿ è çăē Ċéšç×èÿèåăĒ ěĞ ċóŚõÒñÿè ÙĄĒÕåĆÏ×èÿèåăĒêóĂãûûÏïĀ ĎâŚñÿèÏĀñãûèñÿèÖĀÏøïĀØĂÏċóþåřĀçêćŚøçčÖâŚõðâă ×èÿ è çăē û ûÏïĀìñŚ û ïÏÿ è ÏĀñĊéŐ â Ċåûïéő Ï ĀñöĄ Ï ÷Ā Ĝğğĝ ìûâă ċóþûûÏïĀčçåřĀïÏóĀÕċùřÕÒõĀïñŚûç ñŚûçåÿēÕèññðĀÏĀöñûèÐŚĀÕ ċóþñŚûçåÿēÕĊùãĆÏĀñáŝ èŚĀçĊïąûÕ ðÿÕĎïřåñĀèõřĀÖþøÕèñřïĊðđçĊéšçéÏãĂøĆÐ ĊïąĒûĎñ äĄ Õ èññðĀÏĀöÖþñŚ û çċóþûèûŚ Ā õøÿ Ï éĀçčâ ċãř õ ĀñøĀñõÿ à çæññïÐûÕĊñĀĎïř ñĆř ï ñŚ û çĎéÏÿ è èññðĀÏĀö ċóþĊùãĆÏĀñáŝâÕÿ ÏóřĀõ ðÿÕčùŚøĀñþ ÒõĀïÒĂâ ÒõĀïñćŚ éñþĊåąûÕéşÛÛĀ ĊéšçûĀùĀñčÖčùŚÒõĀïñřïĊðđç ċóþøĆÐčÖċÏřøïĀØĂÏêćŚûřĀçãóûâÏĀó čç×èÿ è çăē ïă ĊñąĒ û Õçř Ā øçčÖ çř Ā ûř Ā çùóĀðĊñąĒ û Õ ùóĀðñø ĊØřçĊâĂï ĊØřç ĊñąûĒ Õõÿàçæññï “ãĀçÐÿçĊÐŚĀ” ÐûÕÒçóŚ Ā ççĀ âć ØąĒ û ċóŚ õ çř Ā ûř Ā çâć õř Ā ïÿ ç Òą û ûþĎñ ĊñąĒûÕêŚĀïĆÛÖçþ ÙĄĒÕĊéšçĊÒñąĒûÕøÿÏÏĀñþûðřĀÕùçĄĒÕÐûÕ ØĀõìĆåæĊïąûÕĊØăðÕãĆÕ ċïřÛÕĂ ÐăñĒ ääăèÏŜĀÕÖŚûÕ õĂäØă õă ãĂ ÐûÕÒçĊØăðÕčùïřčçûâăã ĊñąûĒ ÕÐŚĀõðĀÒć ÐûÕÏĂçĕ èŚĀçĊüĀ ĊñąûĒ Õ ÒÿõĒ èřĀċãõŚÕÐï ûřĀçċóŚõçēĀė óĀðøûûðĀÏÏĂçÖñĂÕ Đ ãóûâåÿēÕèĆÒÒóõÿàçæññï çřĀøçčÖ çĀûĀçåÕ çřĀûřĀçåÿēÕøĂēç åĆÏĊñąĒûÕûřĀçċóŚõĎâŚÒõĀïñćŚ ĎâŚÐŚûÒĂâ ĎâŚéñþČðØçŝ ĎâŚÒõĀïèÿçĊåĂÕčÖ ñÿèñûÕõřĀûřĀçċóŚõÖĂãčÖøÕèĊðđç ĎïřñŚûçĎéãĀïèññðĀÏĀö ãĀïÏñþċøø ċóþĎïřñŚûç ċñÕĎéãĀïĊùãĆÏĀñáŝèŚĀçĊïąûÕċçřçûçç øõÿøâăÒñÿè øõÿøâăĊÖŚĀ éŗþÏÿĕç×èÿèùçŚĀ ûÕèññáĀĀæĂÏĀñ ÏûÕèññáĀæĂ


ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

æĄēêòąÐøā

ISSN : 1905-40-607 öĀäåćêòÿùÖÓŞ

Ĝ. ċíĆüē ċëñČíòŚÖāèãśāèöĀáèçòòðĎè×ĀÖúöĀãċÙĄñÖĎúðŚ ĝ. ċíĆēüċêŢèùĆēüÐôāÖĎèÐāòČôÐċêôĄēñèċòĄñèòĈś Ðă×ÐòòðČôÿãĘāċèăèÖāèãśāèöĀáèçòòð òÿúöŚāÖüÖÓŞÐòČôÿċüÐÙè Ğ. ċíĆēüùŚÖċùòăðČôÿùèĀéùèćèüÖÓŞÐòæśüÖåăēèæĄē ãĘāċèăèÖāèãśāèöĀáèçòòðĎúśÐöśāÖÑöāÖñăēÖÑąĔè ğ. ċíĆēüüèćòĀÐøŞðòãÐæāÖöĀáèçòòð ×ĀÖúöĀãċÙĄñÖĎúðŚ

ùĘāèĀÐÖāè

ùïāöĀáèçòòð×ĀÖúöĀãċÙĄñÖĎúðŚ ÷ĈèñŞòāÙÐāò×ĀÖúöĀãċÙĄñÖĎúðŚ ü.ċðĆüÖ ×.ċÙĄñÖĎúðŚ ĠěĞěě čæò÷ĀíæŞ/čæòùāò. ěĠĞ-ĜĜĝĠĤĠ, ěĠĞ-ĜĜĝĠĤġ

ċòĆēüÖĎèØéĀé

üĈś×ŝāÐĀĖèÐŚüè ................................................................. ĝ ÓâÿéòòâāçăÐāò êòÿċíâĄùòÖèĔĘāíòÿíćæçòĈê ....................................... Ğ ÷òĄċôā ċÐøíòúð ÑśāöñāÓĈ / ðçćêāñāù ................................................... ġ ù.ÐöĄöĀáèŞ ČðŚÜăÖÑĄēòååĄéÐŝāÖלüÖ .............................................. ĜĜ ×òĄñŞ ùćèæòùăÖúŞŞ éćÓÓôöĀáèçòòð (íŚüüăèÓĘā æèĀèďÙñ) ....................... ĜĠ ïĀæòā ×ĀèæòāæăäñŞ ëśāðćÜ×èÿ ċÓòĆēüÖùĀÐÐāòÿĎèíćæç÷āùèā ċðĆüÖċÙĄñÖäćÖ ............................................................ ĜĢ íòÿèÓò êòĀÖóæçăė öĀáèçòòð “äāèÑĀèċÑśā” ÑüÖÓèôśāèèā .................ĝĝ ò÷.íăċ÷øåāöò ċùāòŞ÷òĄ×ĀèæòŞ ÑüÖÐăĖèéśāèċýā (ÓĀēöéŚāČÔöśÖÑð) .................................ĝġ ë÷.×ăèäèā ðĀçñðéćòćø ÑŚāööĀáèçòòð×ĀÖúöĀãċÙĄñÖĎúðŚ .............................. ĝģ êāèòãā üćŚè×ĀèæòŞ

ãò.ċלāãöÖċãĆüè â ċÙĄñÖĎúðŚðŚ èāñüăèùð êŠÜÜāčùïā ãò.éćÜÓăã öĀÙò÷āùäòŞ èāÖöĀèċíĒÜ â ċÙĄñÖĎúðŚ

éòòâāçăÐāò

ë÷.×ăèäèā ðĀçñðéćòćø ò÷.íăċ÷øåāöò ċùāòŞ÷òĄ×ĀèæòŞ

éòòâāçăÐāòéòăúāò

èāñďíàĈòñŞ òĀäèŞċôă÷ôé èāÖċץñð×ăääŞ éćÜùð

ÐüÖéòòâāçăÐāò

èāñ÷òĄċôā ċÐøíòúð èāñ×òĄñŞ ùćèæòùăÖúŞ èāÖïĀæòā ×ĀèæòāæăäñŞ èāÖêāèòãā üćŚè×ĀèæòŞ

ÐāòċÖăè

èāÖ÷ăòăöòòâ ùćÑ÷ăòă

×āÐêÐ :-

éèċöæĄêòÿÐöãČðŚÜăÖÑĄēòååĄéÐŝāÖלüÖ : ÑĄēòååĄé (ÑĄēòå×ĀÐòñāè) ċêŢèöăåĄÙĄöăäüñŚāÖúèąēÖÑüÖÓèċÙĄñÖĎúðŚ æĀĔ Ö ĎèÙèéæČôÿĎèċðĆ ü Ö ČäŚ ÐŚ ü èÓèæć Ð ċí÷æć Ð öĀ ñ æĀĔÖċãĒÐ úèćŚðùāö ÓèùĈÖüāñć äŚāÖèăñðÑĄēòååĄéÐĀèðāÐ ×èďãśÙĆēüöŚā "ċÙĄñÖĎúðŚċðĆüÖČúŚÖòååĄé"

íăðíŞæĄē : ãāöÓüðíăöÐòāîőÐ (MaxxPRINTING ) Ĝğ å.÷ăòăðĀÖÓôā×āòñŞ Ú.ùāñèĔĘāëąĔÖ ä.ùćċæí ü.ċðĆüÖ ×.ċÙĄñÖĎúðŚ Ġěĝěě TM

čæò. ěģġ-ġĠğĢĞĢġ, ěĠĞ-ĝĝĜěĤĢ moradoklanna@gmail.com  http://moradoklanna.com


ħīŒôçéĬŀīĐèúþŊçīŒçĚĻőīōħ öñăĊóĀ ĊÏ÷ìñùï

ÏÏññïÏĀñêćŚåñÕÒĆáõĆàĂøîĀõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř

ÏĀñøñÕçēė Ā ìñþìĆ å æñć é ûÕÒŝ øė Ā Òÿ Û ÐûÕ èŚĀçĊïąûÕ ĊØřçìñþìĆåæøĂùĂÕÒŝ ċãřČèñĀáïăìĂæăøñÕčç õÿçøÕÏñĀçãŝ çĂðïøñÕčçõÿçìÛĀõÿç ĊõóĀčçÏĀñøñÕ ÖþĊéšçØřõÕĊØŚĀãÿÕē ċãř 0.9.00 ç.-ÏřûçĊåăðĒ Õõÿç ČâðøñŚĀÕ ïáßéãÿēÕčçåăĒÐřõÕõÿâ (óĀçõÿâ) ãÿēÕåăĒÏóĀÕĊõăðÕùñąûåăĒ ÐřõÕùóõÕ (øçĀïùóõÕ) ùñąûãÿēÕčçåăĒñþČùÞĀçûðřĀÕ èñĂĊõáčÖèŚĀçÏđĎ⌠ċóŚõÖĄÕûĀñĀæçĀûÿÛĊØĂÛìñþìĆåæñćé ĎééñþâĂ ÷ ÞĀç á åăĒ çÿē ç ùÿ ç ìñþìÿ Ï ãñĎéåĀÕåĂ ö ãþõÿçûûÏ ãřûïĀÏĀñøñÕçēėĀìñþìĆåæñćéçûÏÖĀÏÖþåėĀ čçØřõÕøÕÏñĀçãŝċóŚõðÿÕçĂðïåėĀÏÿçčçØřõÕĊâąûç 9 Ċùçąû ÏřûçòâćÏĀñåėĀçĀ ãÏéñþïĀáĊâąûçïĂäĆçĀðç ĊìñĀþ čçØř õ ÕĊõóĀçăē ç ûÏÖĀÏÖþĊéš ç ÏĀñøñÕ⌠õ ðÒõĀï ĊÒĀñìøÿ Ï ÏĀñþċóŚ õ ðÿ Õ Ċéš ç ÏĀñøñÕĊìąĒ û ÐûëçčùŚ ã Ï ĊìąĒ û éñþČðØçŝ č çÏĀñåė Ā çĀ äŚ Ā ìñþìĆ å æñć é ûÕÒŝ č â

øñÕçēė Ā ċóŚ õ ĊÏĂ â ëçãÏìñþìĆ å æñć é ûÕÒŝ çÿē ç ÖþĊéš ç ìñþìĆåæñćéöÿÏâĂĖøĂåæĂĖ ċóþčùŚ×ĀðĀìĂĊö÷õřĀ “ìñþĊÖŚĀ ëçċøçùřĀ” âÿÕçÿēçïăìñþìĆåæñćéÖėĀçõçïĀÏÏñþÖĀð ÏÿçĎéĊÏąûèåĆÏûėĀĊîûåăĒïăØąĒûìñþĊÖŚĀëçċøçùřĀ ìñþìĆåæñćéäąûõřĀĊéšçÐûÕøćÕ ÏĀñøñÕçēėĀÖĄÕ ĎïřĊÐŚĀĎéčÏóŚċóŚõãÿÏçēĀė ñâûÕÒŝìñþìĆåæñćéâÿÕÏÿèåăĊĒ ùđç åėĀÏÿçčçéşÖÖĆèÿç ċãřñâøñÕâŚõðÏĀñčØŚñĀÕóĂç

ñĀÕóĂç

ñĀÕóĂçåėĀÐĄēçâŚõðĎïŚ çĂðïčØŚĎïŚøÿÏ ČâðçėĀĊûĀ ãŚçĎïŚåÕÿē ãŚçïĀãÿâċãřÕčùŚĊéšçñćéìÛĀçĀÒñĀØØćÒû ðĀõ éñþïĀá 15-20 Ċïãñ øřõçùóÿÕÐûÕìÛĀçĀÒĊÖĀþčùŚ ĊéšçñřûÕãÿēÕċãřùÿõÖçäĄÕùĀÕĊÖĀþñćåþóĆûûÏĎéåĀÕéĀÏ ùñąûåþóĆóÕåăĒåŚûÕčÏóŚÏÿèøřõçùÿõ ċóŚõóÕñÿÏéŐâåûÕčùŚ øõðÕĀï ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

Ń


ĊïąûĒ äĄÕãûçèřĀðÖþïăÏĀñÖĆâèûÏĎíùñąûèŚûÕĎí åĀÕĊùçąûĊñĀĊñăðÏ “èûÏĎíÐĄçē ” ÒąûçėĀÏñþèûÏĎïŚĎêř ûÿââĂçéœçÐŚĀÕčç čØŚĎïŚĎêřðĀõåÿēÕóėĀêćÏĊéšçùĀÕ ñûèùÿõ ÐûÕèûÏĎíãĂâÏñþèûÏĎïŚĎêřÐçĀâĊóđÏùóĀðÐçĀâóâ ùóÿĒçÏÿç ðĀõéñþïĀá 1 íĆã ĊñăðÏõřĀ “ČùõŚ” ĊìąĒûčùŚ ĊÏĂâĊøăðÕĊïąĒûèûÏĎíÐĄēçċóþóÕ ÏĀñéñþâĂ÷ÞŝèûÏĎí ċãřóþÒñÿēÕčØŚĊõóĀ ãÿēÕċãř 7 õÿç äĄÕ 1 Ċâąûç ñĀÕóĂç

øėĀùñÿèøñÕçēėĀĊÖâăðŝùñąûìñþìĆåæñćé ÙĄĒÕåėĀâŚõðĎïŚĎêřãÕ ùñąûĎêřÙĀÕ ðÿÕïăčØŚûðćřåÿĒõĎéãĀïõÿâčçØçèå

ċãř Ċ âĂ ï ÏĀñÖĆ â èûÏĎíÖþûðćř č çØř õ ÕĊâą û ç ìò÷îĀÒï-ïĂ äĆ ç Āðç Òą û Ïř û çåăĒ Ö þïă Ï Āñåė Ā çĀ ÒÕÖĆ â ĊìąĒ û èć Ø ĀĊåõâĀåăĒ ØąĒ û éş Ø ØĆ ç Òą û ĊåõâĀċùř Õ ëç ĊìąĒûĊéšçÏĀñÐûëçčùŚãÏãŚûÕãĀïòâćÏĀó ĊØąĒûõřĀëçÖþ çēėĀøñÕ çēėĀøñÕìñþìĆåæñćéåÿĒõĎéčØŚçēėĀøþûĀâċØřâŚõð ãÏùñąûãÏïĀÏãÏçŚûðÐĄēçûðćřÏÿèĊåõâĀûÕÒŝçăē ëşÏøŚïéŔûð øŚïéŔûðĊéšçĊïóđâìąØåăĒäąûÏÿçčçóŚĀççĀõřĀ ãřûïĀÖĆâÏÿçčçØřõÕãÿēÕċãřĊâąûçïăçĀÒï äĄÕ äŚĀçėĀçēėĀåăĒċØřâŚõðëşÏøŚïéŔûðøñþĊÏóŚĀâėĀùÿõÖþåėĀčùŚïă øÕřĀñĀöă ïóåĂçãřĀÕĐ ÖþâÿèùĀðĎé çûÏÖĀÏÏĀñčØŚ Ċâą û çïĂ äĆ ç Āðç ÒõĀïïĆř Õ ùïĀðÐûÕÏĀñÖĆ â èûÏĎí çēėĀåăĒċØřâŚõðëşÏøŚïéŔûðċóŚõ ðÿÕčØŚçēėĀåăĒċØřâŚõðâûÏĎïŚåăĒ ĊéóăĒðçĎéčùŚĊÐŚĀÏÿèìĆåæöĀøçĀ øřõçïĀÏÖþÖĆâÏÿçčç ïăÏóĂĒçùûï ĊØřç âûÏċÏŚõ (ìĂÏĆó) âûÏøĀñîă ĊéšçãŚç ÕĀçĎùõŚìñþæĀãĆ ċóþÕĀçøñÕçēėĀìñþìĆåæñćéåăĒøėĀÒÿÛ ùñąûçēėĀåăĒĊÖąûâŚõðÖÿçåçŝÐĀõ ÏėĀðĀç åėĀčùŚïăÏóĂĒçùûï ĊïąĒûäĄÕõÿçÏėĀùçâçÿâùïĀð ČâðïĀÏÖþĊéšç õÿçìñþ ØĀõèŚĀçåăûĒ ðćčř çĊÐãċÒõŚçãėĀèóåÿõĒ ĎéÖþìĀÏÿç õĂæăøñÕ ãÿēÕĊøĀøėĀùñÿèõĀÕñĀÕóĂç øřõçùĀÕÐûÕñĀÕóĂç ċùřÔŚûÕÏóûÕùóĀðØçĂâ çėĀĊûĀèûÏĎíĎéøćřøäĀçåăĒÖĆâ ÖþĊûĀõĀÕìĀâèçñĀõÐûÕñþĊèăðÕõĂùĀñÏđĎ⌠øřõçùÿõÐûÕ ûĀÖÖþĊéšçåăĒçĀ åăĒčÏóŚîćĊÐĀ ùñąûåăĒČóřÕùřĀÕÖĀÏùïćřèŚĀç ñĀÕóĂçõĀÕìĀâĊÐŚĀĎéčçïáßéåăĒéñþâĂ÷ÞĀçìñþìĆåæ á øäĀçåăÖĒ âĆ ÖþïăÒĀŚ ÕèûÏĎíøćÕùóĀðøĂèĊïãñ øėĀùñÿè ñćéčùŚûðćřčçñþâÿèĊùçąûûÕÒŝìñþìĆåæñćé ČâðčùŚñĀÕóĂç ÖĆâèûÏĎíÐĄçē øćåř ûŚ ÕíŕĀ ïăÏĀñéñþÏõâéñþØÿçÏÿç èûÏĎí óĀâĊûăðÕãĒėĀóÕĎéåĀÕùÿõ åăĒñûèÞĀçÐûÕìñþìĆåæñćé åăĒØçþÒąûèûÏĎíåăĒÐĄēçãñÕ ÐĄēçøćÕ ùĀÕĎïřċÏõřÕ ċóþ ùñąûñûèÞĀçïáßéÖþõĀÕîĀØçþñûÕñÿèçēėĀøñÕåăĒĎùó ïăÒõÿçøõð èûÏĎíåăĒċðřåăĒøĆâ ÒąûåăĒÖĆâċóŚõĎïřÐĄēçĎé ÐŚĀÕèç ĊñăðÏÏÿçõřĀ “ĊðăðĒ õüþÒŚĀÕ” ĊÖŚĀÐûÕèûÏĎíÖþäćÏ óÕÖĀÏûÕÒŝìñþìĆåæñćé ĊìąĒûçëćÕñĆïåĀâŚõðùïĂĒçùïŚûâėĀĎéåÿēÕãÿõ ĊïąĒûìñŚûïċóŚõØĀõèŚĀçØĀõĊïąûÕÖþĊåçēėĀåăĒċØř âŚõðëşÏøŚïéŔûð ùñąûçēĀė åăĊĒ ÖąûâŚõðâûÏĎïŚÐûÕùûïóÕĎé åăĒùĀÕóĂç çēėĀÖþĎùóóÕĎéøñÕûÕÒŝìñþìĆåæñćé ñþùõřĀÕ çÿēçÖþïăÏĀñãăÔŚûÕãăÏóûÕ éñþČÒïâçãñăĊìąĒûĊéšçÏĀñ øñÕĊøì ùóÿÕÖĀÏçÿēçöñÿåæĀéñþØĀØçÖþãÿÏĊûĀçēėĀåăĒ ĎùóÖĀÏûÕÒŝìñþìĆåæñćéçėĀïĀóćèöăñ÷þãÿõĊûÕċóþóćè čùŚċÏřèĆãñùóĀçĊìąĒûčùŚĊÏĂâÒõĀïĊéšçøĂñĂïÕÒó ń

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


čçñþùõřĀÕåăĒïăÏĀñùĀïèûÏĎíĊìąĒûÖþçėĀĎéÐĄēçÒŚĀÕÖĆâ ÖþïăÏõăìąēçèŚĀçÏóřĀõÒėĀñĒėĀèûÏĎéĊéšçñŚûðÏñûÕ ĊéšçåăĒøçĆÏøçĀçÐûÕÒçåÿĒõĎé âÿÕçÿēçÖþçėĀãÿõûðřĀÕÐûÕÒėĀñĒėĀèûÏĎíåăĒčØŚñĒėĀčçûėĀĊîûûïÏŜûð ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ĊïąĒûùóĀðøĂèéőÏřûç ČâðìřûÏŜûÕÒėĀ ĎØðóÿÕÏĀ ûĀðĆ ġĠ éő èŚĀçĊóÐåăĒ ěġĜ ùïćř ě ãėĀèóðĀÕĊéőðÕ ûėĀĊîûûïÏŜûð ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ĎâŚĊÐăðçÒėĀñĒėĀĊéšçûÿÏ÷ñóŚĀççĀ (ãÿĕõĊïąûÕ) õřĀ

ĊÐăðçĊéšçûÿÏ÷ñĎåðÏóĀÕ âÿÕçăē ðÏĊÖŚĀðÏ ĎéĊÖŚĀĎé ÖÿÏðÏÐĄēçÒŚĀÕ ûĀÏĀöĎéèç ĊøăðÕùóõÕĊøăðÕùçŚûð óïċùèêĂõâÿÕ ëćÕùïćřÐăēĊùóŚĀ ĊéšçùïĂĒçĊéšçïûï ðĀïĊïąĒûĊñĀĊùóŚç ñĒėĀèûÏĎíðĀõ ïĀçÿĒÕĊåŚĀĊãŚû ðĀðãĀïÒÿççĀ ãçùóõÕčùÛřĊÒŚĀ ìĀÏÿçïĀñûï ðĀïĊïąĒûĊñĀĊùóŚç ñĒėĀèûÏĎíðĀõ

èřäŚĀûĀóÿð ÖÿÏĎÐČùõŚČåç ìĆåČææÿïïÿÕ øăĊéŐâøăêûï ċïřñŚĀÕçĀÕøĀõ ïĀÖĂéćŔØĀ çēėĀûèçēėĀùûï

ûïÏŜûðċÏŚõÏõŚĀÕ óÿĒçóÕČùõŚÏŚûð êřûâćĊåûþĊÖŚĀ íŕûçñėĀãĒėĀĊãŚç ìĀÏÿçïĀĊùÕŚû ûĀèçēėĀìñþĊÖŚĀ íŕûçñėĀãĒėĀĊãŚç

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

Ņ


ĎĭŊîĿŊķō / ŁőĚħŊĿŊŀ ø.Ïõăõÿàçŝ

ðĀÒćùñąûÐŚĀõãŚïĊéšçÐûÕĊùóõïă Ĝ ØçĂâ ØçĂâ ĊÒđïéñĆÕñøâŚõðĊÏóąû ċóþØçĂâùõĀçéñĆÕñøâŚõðçēĀė ãĀó äąûĊéšçûĀùĀñĊèĀðřûðÕřĀðéñþĊîåÐŚĀõãŚï čØŚâąĒï-Ùâ ùñąûèñĂČîÒñûÕåŚûÕÏřûçäĄÕĊõóĀèñĂČîÒûĀùĀñùçÿÏ øėĀùñÿèØĀõèŚĀç ìñþîĂÏ÷ĆÖþ×ÿçðĀÒćÏřûçèĂáßèĀã æññïĊçăðïéÝĂèÿãĂåăĒĊñĀìèĊùđçéñþÖėĀĊõóĀçĂïçãŝìñþ øÕÔŝĎéèĂáßèĀãčçøäĀçöĄÏ÷ĀãřĀÕĐ ĊÖŚĀîĀìÖþäõĀð ÐŚĀõãŚïčùŚìñþ×ÿçÏřûç ÏřûçÖþåėĀìĂæăñÿèöăóñÿèìñċóŚõ åėĀèĆÛãÿÏèĀãñ ÖþĊéñăðèĎéðĀÒćÏĊđ ùïąûçÐŚĀõãŚï/ČÖśÏ/ çïùñąûçēėĀÙĆéåăĒåėĀÖĀÏæÿÛìąØãřĀÕĐ ĊØřç ÙĆéÐŚĀõČìâ čçéşÖÖĆèÿç čçùçÿÕøąûìñþñĀØìĂæă ěĜ Ċâąûç ìñþñĀØ çĂìçæŝìñþÖĆóÖûïĊÏóŚĀĊÖŚĀûðćřùÿõ ùçŚĀ ğğģ ÒõĀï ãûçùçĄĒÕõřĀ “ðĀÒćĊÒđïçăēìñþøÕÔŝ×ÿçčçĊõóĀĊØŚĀÏřûç ×ÿçûĀùĀñ ĊìñĀþ×ÿçûĀùĀñõÿçóþùçĊâăðõ ĎïřĎâŚ×ÿç ÐŚĀõĊØŚĀĊìóĊùïąûçìñþøÕÔŝåÏĆ õÿççăē èĂáßèĀãùçĊâăðõ Ïđìû ĎâŚÒõĀïõřĀðĀÒćïøă ûÕûðřĀÕ ÒąûðĀÒćĊÒđïĊéšçÐŚĀõãŚï ûðřĀÕùçĄĒÕ ċóþðĀÒćùõĀçåăĒĊéšçÐŚĀõûřûçãŚïĊÖąûçēėĀãĀó ĊéšçÐŚĀõãŚïûăÏûðřĀÕùçĄĒÕ” ņ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ÖĀÏĊñąĒûÕñĀõãřĀÕĐ åăĒïĀčçìñþĎãñéŐÜÏ åÿēÕ ìñþõĂçÿðéŐÜÏċóþìñþøĆããÿçãéŐÜÏ čçøřõçåăĒÏóřĀõ äĄ Õ ÐŚ Ā õðĀÒć ĊïąĒ û Òñÿē Õ ìĆ å æÏĀó ċÒõŚ ç /çÒññÿ Þ åÿē Õ ěĠ ċùřÕ čçØïìćåõăé (éñþĊåöûĂçĊâăðøïÿðČèñĀá) ïă õÿ à çæññïčçÏĀñèñĂ Č îÒÐŚ Ā õðĀÒć û ðř Ā ÕĎñçÿē ç čçùçÿÕøąûæÿïïéåÿÝÞÏäĀċéó îĀÒ ğ ùçŚĀ ěĞģ ĊñąûĒ Õ çĀÕøĂñĂïĀ ÏóřĀõĎõŚõřĀ ÐáþåăĒçĀÕøĂñĂïĀéŔõðùçÿÏčÏóŚõĀðØçïŝ çĀÕ ĎïřûĀÖéñþÒûÕãçĊûÕóĆÏÐĄēçäõĀðûĀùĀñèĂáßèĀã ċÏřìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝĎâŚûðřĀÕåăĒĊÒðéÝĂèÿãĂĊéšçÏĂÖõÿãñïĀ çĀÕøĂ ñĂ ï ĀêćŚ ïă ö ñÿ å æĀÖĄ Õ øÿĒ Õ čùŚ è ññâĀåĀøă Òą û øĀõčØŚ éÝĂèÿãĂùçŚĀåăĒċåçõřĀ “ċçřþ..ĊæûåÿēÕùóĀð ìõÏĊæû ÖÕñÿèèĀãñċóŚõçĂïçãŝìñþêćŚĊéšçĊÖŚĀčùŚçÿĒÕ čùŚâąĒï ÐŚĀõðĀÒć äõĀðÐûÕĊÒăēðõ čçĊõóĀ×ÿçîÿã ÖÕèññÖĆ îÿãčùŚĊãđïèĀãñċóŚõäõĀðìñþêćŚĊéšçĊÖŚĀĊäĂâ” čçùçÿ Õ øą û ïÕÒóåă é çă ċéó Ċóř ï Ğ ùçŚ Ā ěğ ĊñąĒ û ÕéÝĂ øÿ ç äĀñ Òą û ÏĀñãŚ û çñÿ è Ĝ ûðř Ā Õ Ď⌠ċ Ïř ûĀïĂ ø éÝĂ øÿ ç äĀñ ãŚ û çñÿ è ⌠õ ðûĀïĂ ø Òą û éşÖÖÿð Ğ ċóþæÿïïéÝĂøÿçäĀñ ÏĀñãŚûçñÿèâŚõðæññï


čçåăĒçăē ÖþÏóřĀõäĄÕĊñąĒûÕûĀïĂøéÝĂøÿçäĀñìûčùŚĊùđçäĄÕ ÒõĀïøėĀÒÿÛÐûÕûĀùĀñÒąû ðĀÒć âÿÕçăē ĊïąûĒ ûĀÒÿçãĆÏþêćùŚ ïâĊøèăðÕïĀäĄÕåăûĒ ðćř ìĄÕčùŚçĀēė âŚõðÏĀñÏóřĀõäŚûðÒėĀõřĀ “ĊØĂÛâąĒïçēėĀÏřûç” čùŚçēėĀïÿç åĀĊåŚĀ ùĀÏûĀÒÿçãĆÏþêćŚïĀčçÏĀó (ØřõÕĊõóĀĊØŚĀ-äĄÕ ĊåăĒðÕõÿç) ìĄÕčùŚðĀÒćċóþîÿã(ûĀùĀñ) ùĀÏûĀÒÿçãĆÏþ êćïŚ ĀčçĊõóĀõĂÏĀó äŚĀÐŚĀõøĀñïăìÕĄ čùŚÐĀŚ õøĀñ ĎïřÒõñìćâ õřĀ “åřĀçïĀêĂâĊõóĀ ÖÕĎéĊøăðĊäĂâ” ìĄÕčùŚåăĒçûç ûðřĀïĆřÕùõÿÕûþĎñãûèċåç ÒõñåėĀÏĂÖåĆÏûðřĀÕ âŚõðÏĀñ Ċøăðøóþ čçùóÿÏÖñĂðæññïãĀïċçõìĆåææññïÒėĀøûç çÿēç ùĀÏïçĆ÷ðŝĊñĀčëŔčÖçėĀïĀéÝĂèÿãĂãĀïċóŚõ ČóÏçăē ÖþïăċãřøÿçãĂøĆÐ ĊÏĂâøÿçãĂîĀìûðřĀÕäĀõñ ĊïąĒûïçĆ÷ðŝ åĆÏĊêřĀìÿçæĆŝãřĀÕéÝĂèÿãĂãřûÏÿçéñþâĆÖÛĀãĂïĂãñìăĒçŚûÕ ïăÒõĀïéñĀñäçĀâăãûř Ïÿç ċóþčùŚÏĀñĊÏąûē ÏćóÏÿçċóþÏÿç ûðřĀÕèñĂøĆåæĂĖčÖ ÐŚ Ā õðĀÒć ï ĀÖĀÏĎùç čçùçÿ Õ øą û ìñþñĀØ ìĂæă ěĜ Ċâąûç ìñþñĀØçĂìçæŝìñþÖĆóÖûïĊÏóŚĀĊÖŚĀ ûðćřùÿõ ùçŚĀ ğğğ-Ġ ÏóřĀõĎõŚõřĀ ðĆÒìñþõĂéşøøăìĆåæĊÖŚĀ “ïùĀÏĀúÏÿ è ÖĆ ó ÏĀúøûÕìăĒ çŚ û Õåė Ā çĀÐŚ Ā õøĀóă åăĒ ç Ā ċéóÕĊâăðõÏÿç õÿçùçĄĒÕÖĆóÏĀúĎéçĀÐŚĀõøĀóăÙĒĄÕÏėĀóÿÕ ûûÏñõÕ ċÏþĊïóđâÐŚĀõûûÏĊÒăēðõÏĂçÏđñćŚõřĀïăñøùõĀç éñĀñäçĀÖþäõĀðåĀçÐŚĀõøĀóăċÏřìñþøÕÔŝ ÖĄÕèûÏ ÒõĀïéñþøÕÒŝÏèÿ ìăØĒ Āð ìăØĒ ĀðĎïřĊùđçâŚõð ìñŚûïåÿÕē ùŚĀï õřĀûðřĀåėĀĊóðÐŚĀõÖþĊøăðĊéóřĀ çŚûÕØĀðĎïříşÕ ûŚûçõûç ûðćèř ûř ðĐ ìăçĒ ûŚ ÕÖėĀãŚûÕċèřÕçĀÏÿçÒçóþÒñĄÕĒ ÖĆóÏĀúÖĄÕ ùĀÒçïĀØřõðĊÏđèÐŚĀõčçċéóÕçĀÐûÕãç ÏþĊåĀþĊéóąûÏ ûûÏċóŚõ ãŚïâŚõðçēėĀçïøâóŚõç ĊÖąûâŚõðĊçðčø çēėĀêĄēÕ çēėĀãĀóÏñõâ ĊéšçãŚç äõĀðċÏřìñþøÕÔŝïăìñþìĆåæĊÖŚĀ ĊéšçéñþæĀç” øřõçêøïċóþÏĀñåėĀÐŚĀõðĀÒćÐûÕÖĆóÏĀú âćĎéÏđĊùïąûçÏĀñåėĀċóþøřõçêøïÐûÕÐŚĀõïæĆéĀðĀøåăĒ ĊñĀĊÐŚĀčÖÏÿç ÒõĀïÖñĂÕ ÐŚĀõðĀÒćĊéšçûĀùĀñøėĀùñÿèØçåĆÏ Øÿēç ÏĀñåėĀċóþĊÒñąĒûÕéñĆÕÏđĎïřïĀÏĎïřðĀÏ ċóþåăĒçřĀÒĂâ ÏđÒûą õřĀ øĀïĀñäåėĀÏĂçĎâŚčçåĆÏòâćÏĀó ĎïřÖĀė ĊéšçÖþãŚûÕ åėĀâŚõðêóĂãîÿáßŝÒąûĊïóđâÐŚĀõûřûçčçòâćĊÏđèĊÏăĒðõÐŚĀõ

čççĀĎñřĊåřĀçÿçē ĊìñĀþÒõĀïčçìñþøćãñãřĀÕĐ èřÕèûÏõřĀ ĊéšçûĀùĀñåăĒåėĀèñĂČîÒĎâŚčçåĆÏòâćÏĀó čçùçÿÕøąûìÖçĀçĆÏñï×èÿèñĀØèÿáßĂãðøäĀç ì.ö. ĜğĞĜ ĎâŚčùŚçĂðĀïÒėĀ ðĀÒć ĎõŚâÿÕçăē ðĀÒć ĊéšçÒėĀîĀ÷ĀèĀóă ċéóõřĀ ÐŚĀõãŚï, ÐŚĀõĊéőðÏ ÐŚ Ā õðĀÒć ç. ØąĒ û Ðçïûðř Ā ÕùçĄĒ Õ åė Ā ⌠õ ð ĊïóđâÐŚĀõûřûçãėĀċóŚõÒÿēçĊûĀçēėĀãÿēÕĎíÖçøĆÏ čøřçēėĀãĀó ĊñăðÏõřĀÐŚĀõðĀÒćçēėĀ äŚĀĊÒăĒðõčùŚċùŚÕ ĊñăðÏõřĀ ÐŚĀõðĀÒć ċùŚÕ ðĀÒĆ, ðĀÒć ç. ÐŚĀõãŚï ĊñăðÏÐçïØçĂâùçĄĒÕåėĀ âŚõðÐŚĀõûřûçõřĀ ÐŚĀõðĀÒĆ/ÐŚĀõðĀÒć (é.) ÒÿìîøĀóă ç. ÐŚĀõåăĒÏėĀóÿÕåŚûÕðÿÕĎïřċãÏñõÕ ĊûĀïĀÒÿēçĊéšçÐŚĀõðĀÒć (éñþĊìáăøĂèøûÕĊâąûç) éñþČðØçŝÐŚĀõðĀÒć čçùçÿÕøąûìñþĎãñéŐÜÏ×èÿèøėĀùñÿèéñþØĀØç ìĂïìŝÒñÿēÕåăĒ ģě/ĜğĜĢ ùçŚĀåăĒ ĠĢ ÏóřĀõäĄÕéñþČðØçŝ ùñąûûĀçĂøÕøŝÐûÕÐŚĀõðĀÒćĎõŚ ğ éñþÏĀñ Òąû ě. èññĊåĀ ÒõĀïùĂõ Ĝ. èññĊåĀÒõĀïÏñþùĀð ĝ. óïĊâĂçøþâõÏ Ğ. ØėĀñþóėĀĎøŚ ğ. åėĀûĀùĀñåăĒðÿÕĎïřðřûðåăĒĊùóąûčùŚøĆÏ (ĊêĀûĀùĀñĊÏřĀåăĒðÿÕĎïřðřûð) ĊñąĒ û ÕåăĒ çř Ā ÒĂ â Ïđ Òą û õř Ā ìăĒ çŚ û ÕØĀõĎåčùÛř êćŚ ĊÒñřÕÒñÿâčçìñþìĆåæöĀøçĀ ÖþïăìĂæăäõĀðÐŚĀõùðřĀÏćŚ (ðĀÒć) ċÏřìñþøÕÔŝčçØřõÕÐĄēç ě - ěğ ÒĒėĀĊâąûç ĝ øřõç êøïĊÒñąĒûÕéñĆÕÐŚĀõùðřĀÏćŚÐûÕĎåčùÛř ĎïřĊÐŚĀĊÏáßŝÐûÕ ÐŚĀõðĀÒćĊóð ċãřĊùïąûçÐŚĀõïæĆéĀðĀø ċïŚøõř çéñþÏûè ÖþÐĀâçēėĀêĄēÕċóþçïÏđãĀï ö.ûñöĂñĂ éĀáĂçŝ ĊÐăðçĎõŚ ùçÿÕøąûøäĀéşãðÏññïĎã ÏñïöĂóéĀÏñ ìĂïìŝĊêðċìñř ÒñÿÕē ċñÏĊïąûĒ éő Ĝğĝģ èûÏøřõçêøïÐŚĀõùðřĀÏćØŚ ĀõĎåð čùÛřĎõŚõřĀ “ÏõçÐŚĀõĊùçăðõċâÕ ĊÖąûâŚõðçēėĀãĀó ûŚûð ÏþåĂ ÏõçĊøñđÖċóŚõČñðâŚõðäÿĒõ ÕĀÒÿĒõ ċóþ ïþìñŚĀõÐćâĊéšçëûð ãÿâĊéšçØĂēçĐäõĀðìñþøÕÔŝ ċóþċÖÏĊìąĒûçèŚĀç”

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

Ň


ÐŚĀõïæĆéĀðĀø/ ÐŚĀõåĂìðŝ

čçéñþĊåöĎåð ÐŚĀõïæĆéĀðĀøäąûĊéšçÏĀóåĀç ìĂĊö÷ ÖþåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀøÏđĊçąĒûÕâŚõðõÿçøėĀÒÿÛ åĀÕ öĀøçĀ Òąû õÿçĊìđÛĊâąûç ěĜ õÿçóûðÏñþåÕ õÿçĊìđÛ Ċâąûç ĝ ïĀÔèćØĀ õÿçĊìđÛĊâąûç Ġ õĂøĀÐèćØĀ ÕĀçéûð ùóõÕ ÕĀçøïČîØìĆåæĀîĂĊ÷ÏìñþìĆåæñćé ÕĀçåûâ ÏÞĂç ÙĄĒÕÏĀñÏõçÐŚĀõïæĆéĀðĀø äąûĊéšçÕĀçčùÛřčØŚåĆç čØŚċñÕÕĀçċóþĊõóĀïĀÏ ÖĄÕĊéšçÕĀçåăĒñřõïÏÿçåėĀċèè øĀïÿÒÒăñřõïčÖ ØĀõĎåčùÛřïìă æĂ åă ĊăĒ ñăðÏõřĀ äõĀðÐŚĀõïæĆéĀðĀø ċâřìñþìĆåæûÕÒŝ Òąû “ãřĀÕÙûïãřûùóõÕ” (ãřĀÕÙûïãřû čùÛř) ÙĄĒÕéőùçĄĒÕÖþïă Ğ ÒñÿēÕ čçõÿçĊìđÛĊâąûç Ğ Ċâąûç Ġ Ċâąûç ěě ċóþĊâąûç ěĜ âŚõðÏĀñÏõçÐŚĀõïæĆéĀðĀø čçÒąçÐĄēç ěĞ ÒĒėĀ ċóþãŚûÕåėĀîĀðčçĊÐãÏÿēçñĀØõÿãñ ČâðùÛĂÕìñùïÖĀñăùñąûêćŚùÛĂÕøćÕûĀðĆêćŚøïĀåĀçöăó Ģ ÙĄĒÕčçøėĀñÿèûĀùĀñÙûïãřûùóõÕåăĒäõĀðìñþìĆåæûÕÒŝ ÖþïăÐûÕÏĂçÐçïçïĊçðêóĎïŚøĆÏãĀïòâćÏĀóÒñèåĆÏ ûðřĀÕ èññÖÕÖÿâċãřÕčøřäĀâÐçĀâčùÛřéñþâÿèãèċãřÕ ĊðđèÏñþåÕéñþÏûèøõðÕĀï øřõçãřĀÕÙûïãřûùñąûøėĀñÿè ûĀùĀñäõĀðìñþìĆåæéñþÖėĀõÿçìñþ çûÏçÿēçĊéšçãřĀÕ ÙûïãřûæññïâĀïăÐçĀâĊóđÏ ÖÿâčøřÖĀç äŚõð ùñąûÏñþåÕ čèÏóŚõðÏđìû ÒõĀïÖñĂÕÐŚĀõïæĆéĀðĀø äąûĊéšçûĀùĀñÐûÕ ÒçØÿēçøćÕùñąûêćŚïăûÿçÖþÏĂçčçØïìćåõăéùñąûûĂçĊâăðčç ÒñÿÕē ìĆåæÏĀó (âĂçċâçÙĄÕĒ øřõçčùÛřĊéšçéñþĊåöûĂçĊâăð éĀÏăøäĀç ċóþûÿíÏĀçĂøäĀç éşÖÖĆèÿç) ĊéšçĊñąĒûÕÐûÕ éşÖĊÖÏØçÒçïăåñÿìðŝ ãřĀÕÒçãřĀÕåėĀÏĂçĊìąĒûĊéšçÏĀñ ×óûÕøïČîØčçÕĀçïÕÒóãřĀÕĐ ĊØřç ÕĀçċãřÕÕĀç ÕĀç åėĀÐõÿÛ ÕĀçèõÕøñõÕĊÙřçĎùõŚ ÕĀççÿÏÐÿãòÏ÷ŝñąĒçĊñĂÕ ãřĀÕĐ ĊéšçãŚç äąûĊéšçïÿÕÒóĀùĀñČâðċåŚ čçùçÿÕøąûæÿïïéåÿÝÞÏäĀċéóîĀÒ Ĝ ùçŚĀ ģĜ õřĀâŚõðĊñąĒûÕ çĀÕõĂøĀÐĀ ĊïąĒûãûçïĂÒĀñĊöñ÷Þă åėĀìĂæûă ĀõĀùïÕÒóøïñø ñþùõřĀÕóćÏØĀðÏÿèçĀÕõĂøĀÐĀ åăèĒ ĀŚ çÐûÕãçčçÏñĆÕøĀõÿãäăççÿē ïĂÒĀñĊöñ÷Þă ĎâŚçïĂ çãŝ çÿÏèõØØăĊéóąûðìõÏûĊÖóÏþïĀåėĀìĂæăċóþĊóăēðÕâćâŚõð ÐŚĀõïæĆéĀðĀøåăĒïăçēėĀçŚûðčçäĀâåûÕÒėĀ ċóþïĂÒĀñ ň

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

Ċöñ÷ÞăÏđÏėĀóÿÕèñĂČîÒÐŚĀõïæĆéĀðĀøčçøřõçÐûÕãçûðćř âŚõðĊØřçÏÿççÿēç ïăìñþøÕÔŝčçìñþìĆåæöĀøçĀĊâĂçêřĀç ïĀèĂáßèĀãìûâă ċãřĊöñ÷ÞăåėĀĊéšçĎïřĊùđçĎïřøçčÖ ĊìñĀþÐáþðÿÕĎïřĎâŚçÿèäąûìñþìĆåæöĀøçĀ çĀÕõĂøĀÐĀ ÖĄ Õ Ïóř Ā õÐĄē ç õř Ā “çĂ ï çãŝ Ď éÐŚ Ā ÕùçŚ Ā ĊäĂ â ĊÖŚ Ā ÐŚ Ā ìřûøĀïăÐûÕâĂ×ÿç ÏėĀóÿÕèñĂČîÒÐûÕĊÏřĀûðćř” åėĀčùŚ Ċöñ÷ÞăČÏñæïĀÏ ÖçäĄÕÐÿēçÖþÐÿèĎóřçĀÕûûÏÖĀÏèŚĀç çĄÏõřĀóćÏøþčîŚÏóřĀõùĀõřĀãçÏĂçûĆÖÖĀñþ ċåŚÖñĂÕçĀÕ ùïĀðäĄÕìřûøĀïăÏĂçèĆÛĊÏřĀãřĀÕùĀÏ ÐŚĀõïæĆéĀðĀø ùïĀðäĄÕÐŚĀõåăĒĊñĀĊûĀïĀÏõç čøřĊÒñąĒûÕéñĆÕãřĀÕĐ ÙĄĒÕóŚõçċãřĊéšçÐûÕïăÒĆáÒřĀåĀÕ ČîØçĀÏĀñ ãĀïñćéöÿìåŝççÿē ùïĀðäĄÕÐŚĀõåăÏĒ õçĊÖąûéç ùñąûêøïâŚõðçēėĀçïċóþçēėĀêĄēÕ ÐŚĀõïæĆéĀðĀøåėĀĎâŚðĀÏ ĊìñĀþïăøõř çéñþÏûè ÐûÕĊÒñąĒûÕéñĆÕùóĀðûðřĀÕ ÙĄĒÕóŚõçċãřĊéšçÐûÕïăÒĆáÒřĀ ĊéšçéñþČðØçŝãřûøĆÐîĀìñřĀÕÏĀð âŚõðĊùãĆçăē ÖĄÕĊñăðÏ ØąĒûûăÏûðřĀÕõřĀ ÐŚĀõåĂìðŝ ċóþĊØąĒûõřĀ ĊéšçÐûÕöÿÏâĂĖøĂåæĂĖ čÒñĎâŚñèÿ éñþåĀçÖþùĀðÖĀÏČñÒîÿðĎÐŚĊÖđè ċóþïăÒõĀï øõÿøâăãóûâĎé âŚõðĊùãĆçăē ĊõóĀÏõçÐŚĀõïæĆéĀðĀø ÖĄÕãŚûÕåėĀîĀðčçĊÐãñĀØõÿãñ×ÿãñæÕ ċóþãŚûÕčùŚùÛĂÕ øĀõìñùïÖĀñă ùñąûùÛĂÕčçõÿðùïâéñþÖėĀĊâąûçċóŚõċãř ãŚûÕøïĀåĀçñÿèĊûĀöăó ğ öăó Ģ Ïřûç ÖĄÕÖþĊÐŚĀñřõïìĂæă ÏõçÐŚĀõïæĆéĀðĀøĎ⌠“ĊñąûĒ ÕÐŚĀõïæĆéĀðĀøåăïĒ ĀĊÏăðĒ õÐŚûÕÏÿèìñþìĆåæ ûÕÒŝ øąèĊçąûĒ ÕïĀÖĀÏçĀÕøĆØĀâĀ æĂâĀĊöñ÷Þă á ùïćèř ĀŚ ç ĊøçĀçă ãėĀèóûĆñĊĆ õóĀĊøçĀçĂÒï ċÐõÕĊïąûÕìĀñĀáøă çĀÕ ĎâŚèõÕøñõÕÐûèĆãñØĀðãřûĊåõâĀéñþÖėĀãŚçĎåñ ĊïąûĒ Ď⌠èĆãñØĀðãĀïéñþøÕÒŝċóŚõ çĀÕÖĄÕčùŚÏõçÐŚĀõïæĆéĀðĀø çėĀĎéäõĀðĊéšçìóăċÏřĊåõâĀ åăèĒ çÿ âĀóčùŚÒõĀïùõÿÕÐûÕ çĀÕĊéšçÖñĂÕ ċãřçĀÕĎâŚäõĀðÐŚĀõïæĆéĀðĀøìñŚûïåÿēÕ äĀâåûÕÒėĀċÏřĊÖŚĀØĀðøĂåæÿãäþêćŚéñþåÿèçÿĒÕčãŚñřïĎåñ çÿēç ČâðĊÐŚĀĊÐŚĀčÖõřĀĊéšçñĆÏÐĊåõâĀåăĒċøâÕãçïĀĊéšç çÿÏèõØ çÿÏèõØøĂåæÿãäþĎâŚçėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀøïĀċèřÕ Ċéšç Ğģ ÏŚûç åñÕĊøõðÖçùïâ ÖĀÏçÿēçÖĄÕçėĀäĀâĎé óûðčçċïřçēėĀĊçñÿÛØñĀ ĊìąĒûûæĂ÷ÞĀçĊøăĒðÕåĀðâćõřĀ Öþ ĎâŚãñÿøñćŚùñąûĎïř ÐŚĀõïæĆéĀðĀøÐûÕçĀÕøĆØĀâĀÖĄÕçÿèõřĀ


ĊéšçûĀùĀñïąûē øĆâåŚĀðÏřûçåăçĒ Ïÿ èõØøĂåæÿãäþÖþĎâŚèññóĆ ûçĆããñøÿïïĀøÿïïĀøÿïČìæĂÛĀáĊéšçìñþìĆåæĊÖŚĀ”* ĊñąûĒ ÕÏĀñåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀøčçóŚĀççĀ öĀøãñĀÖĀñðŝ ĊÏăðñãĂÒĆá ïáă ìðûïðÕÒŝ ĎâŚĊñăðèĊñăðÕĎõŚčçùçÿÕøąû éñþĊìáăøĂèøûÕĊâąûçóŚĀççĀĎåð ìĂïìŝĊïąĒûéő ĜğĞĢ ïăñĀðóþĊûăðâÒñèäŚõçìñŚûï ÐûûçĆÛĀãåřĀçêćŚĊñăðè ĊñăðÕċóþïùĀõĂåðĀóÿðĊØăðÕčùïř ÒÿâèĀÕãûçïĀóÕĊåřĀ åăĒùçŚĀÏñþâĀ÷ûėĀçõðčùŚ “čçóŚĀççĀĎåðĎâŚÖÿâìĂæăĊÏăĒðõÏÿèÏĀñåėĀÐŚĀõ ïæĆéĀðĀøĎõŚâÿÕçăē ě. åėĀñÿēõìĂæăùñąûñĀØõÿãñ Ĝ. ĊãñăðïîĀØçþøėĀùñÿèåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀø ĝ. ĊãñăðïõÿøâĆøėĀùñÿèåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀø Ğ. ĊãñăðïèĆÒÒóåăĒÖþåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀø ÏĀñåėĀñÿõē ìĂæçă çēÿ ĊñăðÏûăÏûðřĀÕùçĄÕĒ õřĀ åėĀñĀØõÿãñ Òą û èñĂ ĊõáåăĒ Ö þåė Ā ÏĀñùĆ Õ ÐŚ Ā õ çĄĒ Õ ÐŚ Ā õċóþÏõçÐŚ Ā õ ïæĆéĀðĀøčçõÿâ êćûŚ ĀõĆČøùñąûéćûŔ ĀÖĀñðŝĊéšçÒçÏėĀùçâ øäĀçåăčĒ ùŚ ÐçĀâÏõŚĀÕéñþïĀá ğ-ěĚ Ċïãñ Ğ ĊùóăðĒ ï ÖÿãĆñÿø éşÏæÕåĂõ ùçřûÏóŚõð ùçřûûŚûð ċóþĊûĀÏŚĀç ïþìñŚĀõïĀåėĀĊéšçéñþãćéŔĀ ĊÐŚĀĎéøćřèñĂĊõáåăĒåėĀÐŚĀõ ïæĆéĀðĀø åėĀÏŚûçĊøŚĀčçèñĂĊõáåăÏĒ Āė ùçâçÿçē ùñąûĊÏñăðÕ øėĀùñÿèãÿēÕÏñþåþ ùñąûùïŚûĎùåăĒčØŚčçÏĀñÏõçÐŚĀõïæĆ éĀðĀøĎõŚìñŚûï ČðÕøĀðøĂÛÖçŝÖĀÏìñþìĆåæñćéóÕïĀ ùĀñĀØõÿãñ õÕĊéšçåÿÏÐĂáõÿãñĊõăðçÐõĀ øřõçĊÕąûĒ çåăĊĒ õăðç ìñþìĆåæñćéçÿēç ČðÕóÕïĀùĀìñþøÕÔŝĊìąĒûĊõăðçèĀãñ çēėĀïçãŝčçÏĀñåėĀìĂæă

îĀØçþåăĒčØŚøėĀùñÿèåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀø

Ĝ-ĝ ØĆâ

ĝ. Ïñþåþ ĎïŚìĀð øėĀùñÿèÏõçÐŚĀõïæĆéĀðĀø

Ğ. ÏþóþïÿÕ ùñąûùïŚûøėĀùñÿèčøřÐĀŚ õïæĆéĀðĀø øĆÏĎâŚåăĒċóŚõ ğ. äŚõðØĀï ùñąûÖĀçøėĀùñÿèčøřÐŚĀõïæĆéĀðĀø äõĀðĊåřĀÖėĀçõçÏĀñûâìñþÏñþðĀùĀñ ÐûÕìñþìĆåæĊÖŚĀ Ğģ øėĀñÿè õÿ ø âĆ åăĒ čØŚ øė Ā ùñÿ è ÏõçÐŚ Ā õïæĆ é ĀðĀøïă ù óĀð ûðř Ā ÕùóĀðØçĂ â ÙĄĒ Õ ĊÏĂ â ÐĄē ç ãĀïÏė Ā óÿ Õ öñÿ å æĀÐûÕ éñþØĀØç øřõçčùÛřÏėĀùçâĊûĀõÿøâĆãřûĎéçăē

éñþĊîåÐûÕċùŚÕÒąû

ě. ÐŚĀõøĀñÐŚĀõĊùçăðõ Ĝ. äÿĒõâėĀùñąûäÿĒõċâÕ äÿĒõċé (ñĀØïĀãñ) ĝ. ÕĀâėĀ ÕĀÐĀõċóþÕĀùûï (ÕĀÐăēïŚûç) Ğ. äÿĒõâĂçùñąûäÿĒõóĂøÕ ğ. çēėĀãĀóåñĀðùñąûçēėĀãĀóéőè Ġ. çēėĀûŚûðÕè ġ. Ċçð (äŚĀïăčçåŚûÕäĂĒç ùĀÏĎïřïăÏđĎïřãŚûÕ)

éñþĊîåÐûÕøâùñąûåăĒïăçēėĀ

ě. ïþìñŚĀõċùŚÕøėĀùñÿèåėĀçēėĀÏþåĂ Ĝ. çēėĀøėĀùñÿèåėĀçēėĀÏþåĂ ĝ. çïøâùñąûçïÏñþéŗûÕ Ğ. çēėĀûŚûðøâ (ùĀÏïă) ğ. çēėĀãĀóøâ (ùĀÏïă) Ġ. çēėĀêĄēÕċåŚ

ě. ÏþóþïÿÕ ùñąûùïŚûøėĀùñÿèċØřÐĀŚ õøĀñĊùçăðõ ÐÿēçãûçÏĀñåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀø ĊïąĒûçėĀĊûĀõÿøâĆïĀñõïÏÿçìûċÏřÒõĀïãŚûÕÏĀñ ĊìąĒûčùŚÐŚĀõÐðĀðãÿõĊõóĀçĄĒÕÖþçĂĒïçřĀñÿèéñþåĀç Ĝ. ùïŚûçĄÕĒ ĎùÐŚĀõ øėĀùñÿèçĄÕĒ èĀÕċùřÕčØŚóÕÿ äĄÕ ùñąûåĀÕõÿâċóþÒáþÏññïÏĀñÖÿâùĀÖçĊìăðÕìûċóŚõ ÏĀñåėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀøÖþĊñĂïĒ ãÿÕē ċãřĊõóĀðĒĀė ÒĒĀė Òąû ěģ.ĚĚ ç. ĊçąĒûÕÖĀÏçĄĒÕĎâŚéñĂïĀáïĀÏ ĊéšçãŚçĎé ČâðĊñĂĒïãŚçâÿÕçăē * ÐŚĀõïæĆéĀðĀø ..èėĀñĆÕ èĀñïă.. ïćóçĂæĂøĀñĀçĆÏñïõÿàçæññïĎåð æçĀÒĀñĎåðìĀáĂØðŝ øĀñĀçĆÏñïõÿàçæññïĎåð (îĀÒĊùçąû) Ċóřï Ĝ : ÏñĆÕĊåìý- ìĂæăøÕÔŝ ÒćřïąûØĀõìĆåæ. ĊøÕăĒðï ÒĆïìõĀø, ĊåìçĂïĂãÏĀñìĂïìŝ ĜğĚĢ: ĝěĜ-ĝĝĝ ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ʼn


øřõçêøïÐûÕÏĀñåėĀÐŚĀõðĀÒć ÐŚĀõïæĆéĀðĀø/ ÐŚĀõåĂìðŝ - ÏĀñçėĀÐŚĀõøĀñĎéċØřùñąûùïřĀ ĎõŚÖçìûÕãÿõ čØŚĊõóĀéñþïĀá Ĝ ØÿĒõČïÕ - ÐćâïþìñŚĀõčùŚĊìăðÕìû ċóŚõÒÿēçÏþåĂĊãñăðï ĎõŚ - ÖÿâĊãñăðïõÿøâĆìõÏäÿĒõÕĀ ĎõŚûðřĀÕìñŚûïïćó ČâðóŚĀÕčùŚøþûĀâåĆÏûðřĀÕ - ĊãñăðïçēĀė ûŚûð çēĀė ãĀó çïøâ çïÐŚçĎõŚûðřĀÕ ìûĊìăðÕ - ÏřûĎí čçûÿēÕČóřùñąûčØŚĊÏñăðÕ ĊìąĒûåėĀÏĀñ çĄĒÕÐŚĀõĊùçăðõċóþìõÏäÿĒõÕĀãřĀÕĐ - ÖÿâÏĀñÙĀõÐŚĀõùñąûóŚĀÕÐŚĀõøĀñåăĒċØřĎõŚċóŚõ çėĀčøřÙŚĀùõâ (ãþÏñŚĀ) čùŚøþĊâđâçēėĀ ċóŚõçėĀóÕčçäÿÕ ùñąûčçóÿÕäĄÕ ùñąûčçĎùçĄĒÕ çĄĒÕèçùïŚûçĄĒÕÖçøĆÏċóŚõ ðÏóÕ ÏřûĎíîĀðčçñÿēõñĀØõÿãñ ĊûĀÏñþåþÐĄēçãÿēÕèç ĊÏñăðÕċóŚõçėĀĊûĀçēėĀÏþåĂóÕčøř ÒçÖçĊâąûâċóŚõĊûĀ çēėĀûŚûð çēėĀãĀó çēėĀêĄēÕ çï Ċçð čøřóÕĎéčùŚùÛĂÕøĀõ

ìñùïÖĀñăùñąûÒçċÏřåăĒùïâéñþÖėĀĊâąûçċóŚõäąûöăó ğ-Ģ ĊéšçêćŚØřõðûăÏċñÕùçĄĒÕ ĊïąĒûÏõçÖççēėĀãĀóçēėĀ ûŚûðóþóĀðĎâŚåăĒċóŚõ çėĀĊûĀÐŚĀõøĆÏóÕĎéÒçčùŚÐŚĀõċóþ çēėĀÏþåĂĊÐŚĀÏÿçûðřĀÕâăċóþčøřìõÏäÿĒõ ÕĀ ãřĀÕĐ óÕĎé âŚõð ÏõçøóÿèÏÿçĎéïĀãóûâĊõóĀïĂčùŚĊÏĂâÏĀñĎùïŚÏŚç Ïñþåþ ĊìñĀþÖþåėĀčùŚÐĀŚ õïæĆéĀðĀøÐĀâÒĆáÒřĀĎïřûñřûð ĊåřĀåăĒÒõñ ĊïąûĒ ÏõçÖçĎâŚåċăĒ óŚõ ðÏĊåčøřùïŚûùñąûÏþóþïÿÕ çėĀĎéĊÏđèĎõŚâŚĀçùçĄĒÕ ãÿēÕÏñþåþčùïř čøřÏþåĂ çēėĀãĀó çēėĀûŚûð ċóþÐŚĀõåăĒçĄĒÕċóŚõċóþÒçûăÏâŚõðÏóõĂæăĊâĂï ÖçÏõřĀÖþĊìăðÕìûċÏřÒõĀïãŚûÕÏĀñÐûÕÒáþÏññïÏĀñ ÖĀÏçÿēççėĀĊûĀÐŚĀõïæĆéĀðĀøĎéãÿÏčøřîĀØçþ ïăäŚõð ÖĀç åăĒĊãñăðïĎõŚ ãĀïÖėĀçõç Ğģ øėĀñÿè ċóŚõçėĀĎéãÿēÕ ĎõŚåăĒùçŚĀìñþìĆåæñćé ĊãñăðïÖþäõĀðãřûĎé”**

** éñþĊìáăøĂèøûÕĊâąûçóŚĀççĀĎåð ĊñăðèĊñăðÕČâð öĀøãñĀÖĀñðŝĊÏăðñãĂÒĆá ïáă ìðûïðÕÒŝ ì.ö. ĜğĞĢ

Łŀ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


óŁĸëʼnĐĎĬûīĒĒĬğģãŊĐĘĭńĐ Öñăðŝ øĆçåñøĂÕùŝ

ÏññïÏĀñèñĂùĀñøîĀõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř

čçûâăãĊïąûĒ ùŚĀøĂèÏõřĀéő ÏĀñčØŚñääăè (ñäÖÿÏñðĀç) ċóþÕÿõóŚû (ĊÏõăðç) ĊéšçìĀùçþ ĊéšçõĂäØă õă ãĂ ûðřĀÕùçĄÕĒ ÐûÕÒçĊØăðÕčùïř åÿÕē Øçèå ċóþčçĊïąûÕ čçøïÿðçÿēçĎïřõřĀĊâđÏ ùçĆřïøĀõ êćŚĊàřĀêćŚċÏř ãřĀÕçĂðï ÐăñĒ ääăèÏÿçïĀÏ ÖçĎâŚØûąĒ õřĀ “ĊïąûÕċùřÕñääăè” ïÿÏÖþĊùđçøĀõĐ çĆÕř ÙĂçĒ čøřĊøąûē ìąçē ĊïąûÕċÐçåñÕÏñþèûÏ ĊÏóŚĀêïċóþåÿââûÏĊûąûē ÕÐăñĒ ääăè ÏŜĀÕÖŚûÕ (ÐăĒñäÖÿÏñðĀçÏĀÕñřï) ñääăèðûâüĂãĎâŚċÏřðăĒùŚûñĀĊóřùŝøăĊÐăðõ ùÿõĊéšâ ċóþüÿïĊèûñŝãþĊÏăðèÒćřøăĊéóąûÏïÿÕÒĆâ ùŚĀïâĆï ïăñþèèĊÏăðñŝ øĀïÖÿÕùõþ ãûçèřĀðĐ ùĀÏĎéçÿĒÕċäõ “ċÖřÕùÿõóĂç” ùÿçùçŚĀĎé åĀÕâûðøĆĊåì ÖþĊùđççÿÏöĄÏ÷ĀØĀðùÛĂÕÖĀÏ ĊåÒçĂÒãăĕçâûð “õĂåðĀóÿðĊåÒçĂÒîĀÒìĀðÿì” (éşÖÖĆèÿç : ïùĀõĂåðĀóÿð ĊåÒČçČóðăñĀØïÕÒóóŚĀççĀ ĊØăðÕčùïř)

êćŚØçþĊóĂöċïřÛĂÕÐăĒñääăèÏŜĀÕÖŚûÕ éñþÖėĀéő Ĝğğĝ çĀÕøĀõøñõÕøĆâĀ ØÿðØçþ ûĀðĆ ěģ éő çÿÏöĄÏ÷ĀØÿēçéőåăĒ ě ïùĀõĂåðĀóÿðñĀØîÿÝĊØăðÕñĀð ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ŁŁ


ĊóĂÏĊñăðçÐăĒñääăèĊéšçåĂõċäõ èŚĀÕÙŚûçÏÿç èŚĀÕÒĆðÏÿç èŚĀÕùðûÏóŚûÏÿç ÒóþĊÒóŚĀĎéÏÿèĊøăðÕĊÏăðñŝÐûÕñääăè ÒóĂÏ...ÒóĂÏ...ÒóĂÏ...ïĀãĀïäççùŚõðċÏŚõ äççċÒèĐ åăĒïăĊìăðÕøĀðĊâăðõ ÐçĀçÏÿèóėĀĊùïąûÕçēėĀóĄÏĎùóĊØăĒðõ ñþèĀðïĀÖĀÏçēė Ā ãÏùŚ õ ðċÏŚ õ óÕøćř ïĆ ï Òć Ċ ïą û Õ⌠Ā ç åĂöãþõÿçãÏĊ×ăðÕĊùçąû Òąû “ċÖřÕùÿõóĂç” čÏóŚÏÿè ČñÕìðĀèĀóĊØăðÕčùïřñĀïčçéşÖÖĆèÿç ĊïąĒ û ÒõĀïĊÖñĂ Û ĊÐŚ Ā ïĀ éñþØĀØçãŚ û ÕÏĀñ ÏĀñöĄÏ÷ĀčçñþâÿèøćÕÐĄēç ÖþĊùđçéŕĀð “ØĀõĊØăðÕčùïř ãŚ û ÕÏĀñïùĀõĂ å ðĀóÿ ð ” ùñą û “ĊñĀãŚ û ÕÏĀñ ïùĀõĂåðĀóÿðčçîĀÒĊùçąû” ãĂâûðćåř õÿĒ Ďé ÏĀñÐăñĒ ääăè ċóþčØŚÕÿõóŚûÏđĊñĂĒïùĀðĎé ÏóĀðïĀĊéšçñäÖÿÏñðĀçðçãŝ ċóþñäðçãŝĊÐŚĀïĀċåçčçåăĒøĆâ

ÒáþÏññïÏĀñãÿâøĂçÏĀñéñþÏõâý

âñ.ĊÖŚĀâõÕĊâąûç á ĊØăðÕčùïř ïûèøĀðøþìĀðčùŚêćŚØçþĊóĂöċóþñûÕØçþĊóĂö

ÕĀç “óŚ Ā ççĀĎåðčçûâă ã ” ĊñĂĒ ï ãŚ ç ÖĀÏ ÏĀñåăĒ ñ.ã.û.øïÖĂãñ æĊçöçĂãñŝ õĂöõÏñèřûçēĀė ïÿçëĀÕ ĎâŚéñĀñîÏÿèÒĆáûĆáùŝ ØĆãĂïĀ ÙĄĒÕĊéšçĊìąĒûçñřõïñĆřçåăĒ ÖĆúĀóÕÏñáŝïùĀõĂåðĀóÿð ĊùđçÒçĊØăðÕčùïřçðĂ ïċãřÕÏĀð ċèèìąēçĊïąûÕÐăĒñääăèĎéãóĀâ åĆÏÒçÐăĒñääăèĊÏřÕïĀÏ ÏĀñ “ÐăñĒ ääăèÏŜĀÕÖŚûÕ” ÏóĀðĊéšçõĂäØă õă ãĂ ÐûÕÒçĊïąûÕ åăĒïăÒõĀïøĀïĀñäìĂĊö÷åăĒĎïřéñĀÏÝčçåŚûÕäĂĒçûąĒçĐ ĊïąĒ û õÿ ç ĊõóĀêř Ā çĎé ĊÏñÕõř Ā õÿ à çæññïÏĀñÐăĒ ñ ääă è Łł

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ÏŜĀÕÖŚûÕÖþøćÛùĀðĎéÖĀÏĊØăðÕčùïř ÖĀÏÒėĀéñĀñî âÿÕÏóřĀõ ÒĆáûĆáùŝ ØĆãïĂ Ā ÖĄÕĎâŚéñĄÏ÷ĀùĀñąûÏÿèìõÏìŚûÕ ĊìąĒûçëćÕ ĊùđçõřĀ “ÕĀçéñþĊìáăéőťčùïřĊïąûÕ” åĆÏéő ïăçÏÿ åřûÕĊåăðĒ õåÿÕē ØĀõĎåðċóþØĀõãřĀÕéñþĊåöïĀĊåăðĒ õåăĒ ĊØăðÕčùïřÏçÿ ïĀÏ çřĀÖþÖÿâÕĀçċøâÕöĂóéõÿàçæññïċóþ õĂäØă õă ãĂ ÐûÕÒçĊïąûÕčçûâăãčùŚçÏÿ åřûÕĊåăðĒ õĎâŚØï âÿÕçÿçē øïĀÒïøřÕĊøñĂïæĆñÏĂÖåřûÕĊåăĒðõĊØăðÕčùïř ċóþ öć ç ðŝ õÿ à çæññïĊØă ð Õčùïř ÖĄ Õ ñř õ ïïą û Ïÿ ç Öÿ â ÕĀç “óĀççĀĎåðčçûâăã” ÐĄēçĊéšçÒñÿēÕċñÏčçéő ì.ö. Ĝğěģ åăĒöćçðŝõÿàçæññïĊØăðÕčùïř ĊïąĒûõÿçåăĒ ěĜ – ěĝ Ċï÷Āðç Ĝğěģ ČâðïăÏÖĂ ÏññïùóĀðûðřĀÕ ĊØřç ÏĀâïÿõĒ éñþÏõâÐûÕÏĂçìąçē ĊïąûÕ éñþÏõâċïřÒĀŚ ÒçÕĀï éñþÏõâ ċïřÛÕĂ ÐăñĒ ääăèÏŜĀÕÖŚûÕ éñþĊìáăċùřóÏć ċÏŚõ éñþĊìáăñâçēĀė éőťčùïř ÏĀñãăÏóûÕøþèÿâØÿð ÏĀñċøâÕÖśûðÙû âŚĀçÏĀñ óþĊóřçìąēçèŚĀçïă ïŚĀÖśÏÒûÏ ČðçèřĀÏûÕ õĂĒÕĎïŚČÏŜÕĊÏŜÕ çĂåññöÏĀñîĀìäřĀðĊØăðÕčùïřčçûâăã ĊéšçãŚç ÏĀñéñþÏõâ “ċïřÛĂÕÐăĒñääăèÏŜĀÕÖŚûÕ” ĊñĂĒï ãÿēÕċãřéő ì.ö.Ĝğěģ ĊéšçãŚçïĀÖçäĄÕéşÖÖĆèÿç ċãřÏřûç ñÿèøïÿÒñøĀõÕĀïĊÐŚĀéñþÏõâ ĢĚ Òç êćŚĊÐŚĀéñþÏõâ ÖþãŚûÕçĆřÕÙĂĒç čøřĊøąēûìąēçĊïąûÕċÐçåñÕÏñþèûÏ åÿ â âûÏĊûąē û Õ ÐăĒ ñ ääă è ÏŜ Ā ÕÖŚ û Õ ĊñĂĒ ï ãŚ ç ÐèõçåăĒ éñþãćĊØăðÕčùïřĊÒóąĒûçÐèõçĎéãĀïäççõÿõóĀðĊÐŚĀøćř öć ç ðŝ õÿ à çæññïĊØă ð Õčùïř ñþðþåĀÕéñþïĀá Ĝ ÏĂČóĊïãñ ĊïąûĒ ĎéäĄÕčùŚÐñăĒ ääăèČØõŝåóăĒ ĀçûĊçÏéñþøÕÒŝ ÐûÕöć ç ðŝ ý ûă Ï ñûèùçĄĒ Õ ċóŚ õ øĀõÕĀïĊÐŚ Ā ċäõãĀï ùïĀðĊóÐĊìąĒûčùŚÒáþÏññïÏĀñĊâĂçãÿâøĂçčùŚÒþċçç Ċéš ç Øř õ ÕċñÏ ÖĀÏçÿē ç øĀõÕĀïÖþãŚ û ÕĊâĂ ç éñþÏõâ èçĊõåă ĊìąĒâÒÿâĊóąûÏêćŚåăĒØçþĊóĂöċóþñûÕØçþĊóĂöûăÏ Ğ ãėĀċùçřÕ ñĀÕõÿóåăĒĎâŚñÿèÏđÒąûäŚõðñĀÕõÿóċóþñääăè ûă Ï ùçĄĒ Õ Òÿ ç ìñŚ û ïÏÿ è ĊÕĂ ç ñĀÕõÿ ó Öė Ā çõçùçĄĒ Õ Čâðïă øČïøñĎóûûçøŝĊØăðÕčùïřçÒñìĂÕÒŝ ĊéšçêćŚøçÿèøçĆç ñĀÕõÿó èñĂ÷ÿå çĂðïìĀçĂØ ÖėĀÏÿâ ĊéšçêćŚčùŚðąïñääăè åăĒčØŚčçÏĀñéñþÏõâ ĢĚ Òÿç îĀðùóÿÕÒáþÏññïÏĀñĊùđçõřĀ ÐřõÕéñþãćåĀř ċì ĊéšçċùóřÕØĆïçĆïÐûÕçÿÏåřûÕĊåăĒðõ ÖĄÕðŚĀðïĀéñþÏõâ åăĒ Ðř õ Õéñþãć åř Ā ċìċåç ĊñĂĒ ï ãŚ ç ÐèõçåăĒ ìĆ å æøäĀç


ĊØĂÕøþìĀççõñÿÞ (ÐÿõĊùóđÏ)âŚĀçåĂöãþõÿçãÏ ĊÒóąĒûç ÐèõçãĀïäççåřĀċìÖçäĄÕÐřõÕéñþãćåĀř ċì éñĀÏÝõřĀ ïăØĀõĊØăðÕčùïřċóþçÿÏåřûÕĊåăĒðõøçčÖĊéšçÖėĀçõçïĀÏ ñþðþãřûïĀøČïøñĎóûûçøŝĊØăðÕčùïřçÒñìĂÕÒŝ ċóþ öć ç ðŝ õÿ à çæññïĊØă ð Õčùïř é ñþøèéş Û ùĀĊñąĒ û Õ ÕèéñþïĀá ÖĄÕČûçÏĀñéñþÏõâ “ċïřÛĂÕÐăĒñääăè ÏŜĀÕÖŚûÕ” čùŚĊåöèĀóçÒñĊØăðÕčùïř ÙĄĒÕåĀÕĊåöèĀó çÒñĊØăðÕčùïřĎâŚïûèčùŚøČïøñĎóûûçøŝĊØăðÕčùïřçÒñ ìĂÕÒŝ ĊéšçêćŚÖÿâÕĀç “óĀççĀĎåðčçûâăã” ãřûïĀûăÏ ùóĀðéő êćŚñĂĊñĂĒïÖÿâÕĀç “óĀççĀĎåðčçûâăã” ċóþ Ċéš ç ÏññïÏĀñÖÿ â ÕĀç čçðĆ Ò èĆ Ï ĊèĂ Ï éñþÏûè⌠õ ð ìÿçĊûÏìćçìó ûĀøçÖĂçâĀ çĀðÏøïĀÒïøřÕĊøñĂï åř û ÕĊåăĒ ð õĊØă ð Õčùïř ÙĄĒ Õ ãř û ïĀĊéóăĒ ð çĊéš ç øïĀÒï æĆñÏĂÖåřûÕĊåăĒðõĊØăðÕčùïř çĀðèõñ–çĀÕûĆáùŝ ØĆãĂïĀ ĊÖŚĀÐûÕöćçðŝõÿàçæññïĊØăðÕčùïř çĀÕċøÕĊåăðç ïùĀ õññá ùïř û ïæĀâĀ ÐĆ ç öĄ Ï Ċïđ Õ ñĀð çĀÕċÖř ï ÖĂ ã ãŝ ĊóĀùõÿ à çŝ çĀÕĎìßć ñ ðŝ ìÕ÷ŝ Ċ Ïøñ çĀÕûÿ ö ñĂ ì ñ á ĊØăðÕãĆÕ (êû.øřÕĊøñĂïÏĀñåřûÕĊåăðĒ õĊØăðÕčùïř øïÿðçÿçē ) çĀðûĂçøï éşÛÛĀČøîĀ ÏóĆřïùçĆřïøĀõĊØăðÕčùïř Čâð øČïøñĎóûûçøŝĊØăðÕčùïřçÒñìĂÕÒŝ ûÕÒŝÏĀñøřÕĊøñĂïÏĀñ åřûÕĊåăĒðõĊØăðÕčùïř èñĂ÷ÿå çĂðïìĀçĂØ ÖėĀÏÿâ èñĂ÷ÿå æĀçĂçåñŝõĂåðĆ ÖėĀÏÿâ ĊéšçêćŚčùŚÏĀñøçÿèøçĆç ãřûïĀĊçąĒûÕÖĀÏÐřõÕéñþãćåřĀċìĎïřøĀïĀñä ñûÕñÿ è çÿ Ï åř û ÕĊåăĒ ð õĎ⌠ù ïâ ÖĄ Õ ÏñþÖĀðÏĀñ ÖÿâÕĀç “óĀççĀĎåðčçûâăã” ĎéãĀïøäĀçåăĒøėĀÒÿÛ čçĊØăðÕčùïř ûĀåĂ ÏĀñøñÕçēĀė ìñþìĆåæøĂùÕĂ Òŝ ÏĀñċøâÕ öĂóéõÿàçæññïìąçē èŚĀç ÖÿâåăõĒ âÿ ìñþøĂÕùŝ õñïùĀõĂùĀñ ÏĀñøñÕçēĀė ìñþïùĀĊÖâăðŝ éñþÏõâÏĀñãăÏóûÕ ÏĂÖÏññï ûĆŚðøûçùóĀç øąèøĀçîćïĂéşÛÛĀøóřĀĊïąûÕ ÖÿâåăĒõÿâ ČóÏČïŬă øėĀùñÿèÐřõÕéñþãćåřĀċì ïăÏĀñÖÿâÏĀâïÿĒõ Òñÿõüûï éñþÏõâċïřÒĀŚ ÒçÕĀï äççÒçĊïąûÕ ÏĀñċøâÕ öĂóéõÿàçæññïìąēçèŚĀç ÏĀñÖÿâÕĀçøþùóăéőťčùïřĊïąûÕ ĊÖăðÕčùïř ÏĀñéñþÏõâçĀÕÕĀïøÕÏñĀçãŝ ÏĀñéñþÏõâ ċïřÛĂÕÐăĒñääăèÏŜĀÕÖŚûÕ ĊéšçãŚç ÏĀñéñþÏõâ “ċïř ÛĂ Õ ÐăĒ ñ ääă è ÏŜ Ā ÕÖŚ û Õ”

ÐăĒñääăèÏŜĀÕÖŚûÕ

çÿĒÕñûùóÿÕĊõåăéñþÏõâ

ĊåöèĀóçÒñĊØăðÕčùïř ĎâŚïûèùïĀðčùŚ “ØïñïóĀççĀ ĝģ” ÙĄĒÕĊéšçÏóĆřïèĆÒÒóåăĒċðÏûûÏïĀÖĀÏ “øČïøñ ĎóûûçøŝĊØăðÕčùïřûçĂ åççåŝ” ĊéšçêćÖŚ âÿ ÏĀñéñþÏõâ ãÿēÕċãř éő ì.ö.Ĝğĝģ ïĀÖçäĄÕéőéşÖÖĆèÿç éő Ĝğğĝ çÿèĊéšçÒñÿēÕåăĒ ěğ ĊìñĀþïăéñþøèÏĀñáŝÖÿâéñþÏõâ çĀÕøĀõĊØă ð Õčùïř čçÕĀçñąĒ ç ĊñĂ Õ òâć ù çĀõÖÿ Õ ùõÿ â ĊØă ð Õčùïř ïĀäĄ Õ ĝ éő ÙŚ û ç Čâðïă Ï Āñåř û ÕĊåăĒ ð õ ċùř Õ éñþĊåöĎåð øė Ā çÿ Ï ÕĀçĊØă ð Õčùïř øė Ā çÿ Ï ÕĀç ÏĀñåř û ÕĊåăĒ ð õċóþÏă ú ĀÖÿ Õ ùõÿ â ĊØă ð Õčùïř èñĂ ÷ÿ å çĂðïìĀçĂØ ÖėĀÏÿâ ċóþèñĂ÷åÿ ùŚĀÕ ñŚĀç ĊûÏØçùóĀðċùřÕ ĊéšçêćŚčùŚÏĀñøçÿèøçĆç čçċãř ó þéő ñÿ è øïÿ Ò ñøĀõÕĀïĊÐŚ Ā éñþÏõâ čçØř õ ÕãŚ ç Ċâą û çĊï÷Āðç á øė Ā çÿ Ï ÕĀçÏĀñöĄ Ï ÷Ā ĊåöèĀóçÒñĊØăðÕčùïř ċóþ/ùñąûøäĀçåăĒåăĒĊùđçøïÒõñ ċóþøþâõÏ êćøŚ ïÿÒñÖþãŚûÕ ĊéšçÒçĊïąûÕ ûćÏŚ Āė ĊïąûÕ ċóþ ÐăĒñääăèĎ⌠åėĀÏĀñéñþÏõâèçĊõåăåăĒÐřõÕéñþãćåřĀċì õÿçåăĒ ěĝ Ċï÷Āðç êćØŚ çþÏĀñéñþÏõâÖþĎâŚñèÿ äŚõðñĀÕõÿó øĀðøþìĀð ñääăè ě Òÿç ċóþĊÕĂçñĀÕõÿóãĀïóėĀâÿèåÿēÕ ğ ãėĀċùçřÕ ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ŁŃ


ÏññïÏĀñÖÿâÕĀç “ċïřÛĂÕÐăĒñääăèÏŜĀÕÖŚûÕ éő Ĝğğĝ” ě. ÒĆáõĂČñÖçŝ ĊóđÏÏĂÖĊÖñĂÛØÿð éñþæĀçØïñï óĀççĀ ĝģ éñþæĀçûėĀçõðÏĀñ Ĝ. ûĀÖĀñðŝûĆâï ÏĀÛÖçéñþČØãĂ éñþæĀç ÖÿâÕĀç ĝ. øïĀØĂÏÐïñïóĀççĀ ĝģ ÏññïÏĀñ Ğ. çÿÏöĄÏ÷ĀïùĀõĂåðĀóÿðċïřČÖŚ ÏññïÏĀñ çûÏÖĀÏçăðē Õÿ ĎâŚñèÿ ÒõĀïñřõïïąû øçÿèøçĆçÖĀÏ êćûŚ Āė çõðÏĀñČñÕĊñăðçøÿçéŔĀãûÕõĂåðĀÒï ÒáþûĀÖĀñðŝ ÒáþçÿÏĊñăðç çėĀõÕâçãñăìąēçĊïąûÕ “õÕøþóŚûÙĄÕ” ÏĀñíŕûçċèèãřĀÕĐ ïĀñřõïċøâÕèçĊõåăøóÿèÏÿèÏĀñ éñþÏõâý ĊéšçéñþÖėĀåĆÏéő ÒáþÏññïÏĀñãÿâøĂçčùŚÒþċçç ĎâŚĊñăðçĊØĂÛ åřĀçêćïŚ Ċă ÏăðñãĂ ïăØûąĒ ĊøăðÕĊéšçåăðĒ ûïñÿèčçøÿÕÒï čçċãřóþ éőĎâŚñÿèĊÏăðñãĂÖĀÏ âñ.ĊÖŚĀâõÕĊâąûç á ĊØăðÕčùïř éñþæĀçøîĀõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř Ċéšç éñþæĀçÏññïÏĀñ ÒáþÏññïãÿâøĂçÏĀñéñþÏõâ “ċïřÛĂÕÐăĒñääăèÏŜĀÕÖŚûÕ éő Ĝğğĝ” ïăâÿÕçăē ě. âñ.ĊÖŚĀâõÕĊâąûç á ĊØăðÕčùïř éñþæĀçøîĀ õÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř éñþæĀçÏññïÏĀñ Ĝ. ÒĆáûĂçøï éşÛÛĀČøîĀ ñûÕéñþæĀçøîĀ õÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ĝ. ûĀÖĀñðŝõÿçĊìđÛ á ĊØăðÕčùïř ñûÕéñþæĀç øîĀõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř Ğ. ñö. ûĀÒï ÏĀÛÖçéñþČØãĂ ñûÕûæĂÏĀñèâă ïùĀõĂåðĀóÿðċïřČÖŚ ğ. ÒĆáøĆõññáĀ ĊïÔéñþîĀïÕÒó ûĆéçĀðÏ øïĀÒïçÿÏæĆñÏĂÖĎåð-Öăç ĊØăðÕčùïř Ġ. ÒĆáøïØÿð čùïřÖÿçåñŝċâÕ åřûÕĊåăĒðõċóþ ÏĀñÏăúĀÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ġ. ûĀÖĀñðŝðĆìĂç ĊÐđïïĆÏâŝ ÏññïÏĀñêćŚåñÕ ÒĆáõĆàĂ øîĀõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř Ģ. ûĀÖĀñðŝ èĆ Û øř Õ øïïĂ ã ñ êćŚ ûė Ā çõðÏĀñ ČñÕĊñăðçøÿçéŔĀãûÕõĂåðĀÒï Łń

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ģ. ÒĆáĊ×óĂïöÿÏâĂĖ øĆñçÿçåŝ êû.ÏĀñåřûÕĊåăĒðõ ċùřÕéñþĊåöĎåð øėĀçÿÏÕĀçĊØăðÕčùïř ěĚ. ûĀÖĀñðŝÖĂñîĀ øÕõçøĆÐ êćŚûėĀçõðÏĀñ ČñÕĊñăðçØĆïØçĊåöèĀóõÿâöñăâûçĎØð ěě. ĊñąûûĀÏĀöãñăðÕðĆåæ çŚûðĊÖñĂÛ åăéĒ ñĄÏ÷Ā ØïñïóĀççĀ ĝģ ěĜ. ÒĆáøÿçãĂîĀì ìÿçæŝìĂÏĆó åăĒéñĄÏ÷ĀØïñï óĀççĀ ĝģ ċïŚĊõóĀÖþêřĀçĎé ÏĀñéñþÏõâ “ċïřÛÕĂ ÐăñĒ ääăè ÏŜ Ā ÕÖŚ û Õ” ðĂĒ Õ Ď⌠ñÿ è ÒõĀïøçčÖÖĀÏêćŚ Ò çĎïř Ċ ×ìĀþ ċãř Ø ĀõĊØă ð Õčùïř êćŚ åăĒ Ď âŚ ï ĀìèĊùđ ç ãř Ā ÕØąĒ ç ØïðĂ ç âă åăĒØĀõĊØăðÕčùïřðÿÕØřõðÏÿçñÿÏ÷ĀéñþĊìáăûÿçĊéšçõĂäăØăõĂã ûðřĀÕùçĄĒÕÐûÕèññìØçåăĒøûâÒóŚûÕÏÿèçČðèĀðÐûÕ ñÿÞèĀó čçâŚĀçÏĀñéñþùðÿâìóÿÕÕĀçċóþóâîĀõþ ČóÏñŚ û ç ûÿ ç ÖþĊéš ç êóâă ãř û ãçĊûÕċóþïçĆ ÷ ðØĀãĂ ûăÏâŚõð âŚõðÒõĀïÐûèÒĆá ÐŚûïćóÖĀÏ ñĀðÕĀçøñĆéêóÏĀñÖÿâéñþÏõâċïřÛĂÕÐăĒñääăè ÏŜĀÕÖŚûÕ éő Ĝğğĝ ÒĆáûĆáùŝ ØĆãĂïĀ ÒĆáċøÕĊåăðç ïùĀõññá ûĀÖĀñðŝéñþÒûÕ çĂĒïïÕÒóöĂóéŘ ÒĆáûĂçøï éşÛÛĀČøîĀ ĊñąûûĀÏĀöĊûÏäõÿãĂ æĀñçì îÏ.ĊæăðñØÿð èĆÛÛòåæĂĖ

éñþØÿçČ×ïèçĊõåăéñþÏõâ


ğĚķķíîðæèőīīŁ çĸńńʼnèķþŊ ĻèðèöĞĿ

“ôĎĬĿèőīīŁöŁĸôńŊôĐʼnè óíĭîóĝĸĘŒğōĞŊ” îÿåñĀ ÖÿçåñĀåĂãðŝ

øėĀçÿÏøřÕĊøñĂïöĂóéõÿàçæññï ïùĀõĂåðĀóÿðĊØăðÕčùïř

ÏĀñìĂ ï ìŝ çÿ è Ċéš ç ĊåÒČçČóðă åăĒ ïă øř õ çØř õ ðčùŚ ÏĀñøą è åûâċóþÏĀñĊêðċìñř Ò õĀïñćŚ ø ĀïĀñäåė Ā Ď⌠čçõÕÏõŚĀÕ ùĀÏùÿçÏóÿèĎéïûÕčçûâăã ċóŚõûþĎñÒąû ĊÒñąĒûÕïąûčçÏĀñçėĀÒõĀïñćŚïĀøćřČóÏéşÖÖĆèÿç čçøïÿðåăĒ ÒçĎåððÿÕĎïřčØŚÏñþâĀ÷ ÏĀñèÿçåĄÏĊñąĒûÕñĀõãřĀÕĐ Öþ éñĀÏÝčçĊéóąûÏĎïŚ ùñąûċêřçùçÿÕ Òÿïîăñöŝ ĀøçĀãřĀÕĐ åăĒ ï ĀÖĀÏûĂ ç Ċâă ð äć Ï èÿ ç åĄ Ï óÕèçčèóĀç ÖĄ Õ äą û Ċéš ç ċèèûðřĀÕùçĄĒÕÐûÕÏĀñäřĀðåûâÒõĀïñćŚïĀøćřéşÖÖĆèÿç

åėĀùçŚĀåăĒøąèåûâùóÿÏæññïÒėĀøûçÐûÕìñþìĆåæĊÖŚĀ ïĀøćřøÿÕÒïðĆÒčùïřåăĒĊãđïĎéâŚõðĊåÒČçČóðă

ûėĀĊîûċïřċÖřï ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ĊéšçûėĀĊîûùçĄÕĒ ÐûÕĊØăðÕčùïřåïăĒ Òă õĀïČââĊâřçåÿÕē åĀÕâŚĀçîćïéĂ ñþĊåöåăĒ øõðÕĀï øäĀéşãðÏññïåăåĒ ñÕÒĆáÒřĀ ċóþÒõĀïøĀïĀñä åĀÕâŚĀçùÿãäÏññïåăĊĒ éšçĊóĂö ċãřõçÿ çăċē ïřċÖřïðÿÕïăèÒĆ Òó åĀÕâŚĀçõÿàçæññïåřĀçùçĄĒÕ åăĒĎâŚåėĀùçŚĀåăĒøąèåûâ ìñþæññïÒė Ā øÿĒ Õ øûçÐûÕìñþìĆ å æĊÖŚ Ā ìř û ûĂ ç Òė Ā čçøïÿðČèñĀáìñþøÕÔŝÖþĊéšçêćÖŚ âÖĀñìñþæññï åçÿçĎØð čØŚĊõóĀïĀçĀçÏõřĀ ĜĚ éő ĊìąûĒ ÏĀñÖĀñæññï ÒėĀøûç ùñąûãėĀñĀãřĀÕĐ óÕčçÒÿïîăñŝčèóĀç ċóþ ĊìăðÕûðřĀÕĊâăðõ äřĀðåûâčùŚìñþøÕÔŝċóþøĀïĊáñëŒÏûřĀçĊÐăðç ċãřčç éşÖÖĆèÿçêćŚåăĒÖâÖĀñìñþæññï ïăûðćřĊìăðÕçŚûðçĂâ ċóþðÿÕ ÏĀñÖĀñæññï ùïĀðäĄÕ ÏĀñčØŚĊùóđÏóûâċùóï ĊéšçêćŚøćÕõÿðĊéšçøřõçïĀÏ õĀñøĀñõÿàçæññï×èÿèçăē ÐăâĊéšçóĀðóÿÏ÷áŝûÿÏ÷ñèçčèóĀç čèóĀçÖĄÕäąûĊéšç ÏûÕèññáĀæĂÏĀñÐûçėĀĊøçûèĆÒÒóõÿàçæññï åăĒĎ⌠ûÕÒŝéñþÏûèùóÿÏÐûÕÏĀñÖĀñæññï ãŚçóĀçĊéšçĎïŚ ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ŁŅ


ðąçãŚçÐçĀâÏóĀÕ ĎïřïÏă ÕĂĒ óėĀãŚçãñÕċóþċÐđÕ ïăčèčùÛř ðĀõóÿÏ÷áþĊéšçìÿâ ÒõĀïðĀõÐûÕčè ĝ-Ğ Ċïãñ ÒõĀï ÏõŚĀÕåăĒċêřûûÏĎééñþïĀá Ğ.ğ- Ġ Ċïãñ äąûĊéšç ìÿ ç æĆŝ Ď ïŚ åăĒ ïă č èčùÛř åăĒ øĆ â čçČóÏ Ċéš ç ĎïŚ åĂē Õ čèãĀï æññïØĀãĂ ĊçąûĒ ÕÖĀÏóĀçïăóĀė ãŚçĊâăðõ Ďïřïùă çřû âÿÕçÿçē ĊïóđâÖĀÏêóĊåřĀçÿēçåăĒÖþåėĀùçŚĀåăĒøąèìÿçæĆŝĎ⌠øĀïĀñä čØŚĊìĀþÐðĀðìÿçæĆŝ ċãřÏĀñĊÖñĂÛĊãĂèČãÐûÕãŚçóĀçĊéšç ĎéûðřĀÕØŚĀïĀÏ ĊïąĒûãÿâčèóĀçÖĀÏãŚçóĀçċóŚõçėĀïĀåėĀčùŚĊéšç ċêřçĊåřĀÏÿç çėĀĎéċØřčççēėĀïÿçðĀÕĊìąĒûéŕûÕÏÿçċïóÕ ãřĀÕĐ ċóŚõêĄĒÕčùŚċùŚÕ ċóŚõçėĀčèóĀççÿēçïĀ “âăâóĀç” ùïĀðäĄÕ ÏĀñøñŚĀÕĊøŚçèññåÿâóÕèçčèóĀç ÙĄĒÕûĀÖÖþ ïă Ğ, ğ ùñąû Ġ èññåÿâ ĊøŚçèññåÿâÖþåėĀčùŚÏĀñ ÖĀñæññïĊéšçñþĊèăðèøõðÕĀï ÏĀñÖĀñÖþčØŚ “ĊùóđÏÖĀñ” ĊÐăðçóÕèçčèóĀç ùóÿÕÖĀÏÖĀñæññïĊñăðèñŚûðċóŚõ ÖþçėĀĊÐïřĀïĀåĀèç čèóĀç ÏđÖþéñĀÏÝûÿÏ÷ñæññïåăĒøõðÕĀï ĊâřçØÿâ èçčèóĀç ùóÿÕÖĀÏçÿēçÖþçėĀčèóĀçåăĒÖĀñċóŚõĎéĊÖĀþ ñćåăĒâŚĀçÙŚĀðñŚûðâŚõðĊØąûÏ ĊñăðÏõřĀ “øĀðøçûÕ ùñąû øĀðøðûÕ” ñõïčèóĀç ĜĞ óĀçĊÐŚĀĊéšçêćÏ ĊñăðÏõřĀ “ě êćÏ” âÿÕçÿēç ÒėĀõřĀ “êćÏ” ÖĄÕĊéšçóÿÏ÷áþçĀïÐûÕ ùçÿÕøąûčèóĀç ĊçąēûùĀčçùçÿÕøąûčèóĀççăēûĀÖÖþÖè čç ě êćÏ ùñąûùóĀðêćÏÏđĎ⌠ïăÏĀñåėĀċêřçĎïŚÐçĀâ ĊåřĀÏÿèčèóĀçéñþÏèùçŚĀùóÿÕÐûÕÒÿïîăñŝ ĊñăðÏĎïŚçăēõřĀ “ĎïŚéñþÏÿèæññï” ìřûûĂçÒėĀ åçÿçĎØð éşÖÖĆèÿçûĀðĆ Ģĝ éő ĊïąĒû ûĀðĆ ĠĚ éő ċïřãçĆř ċÏŚõ åçÿçĎØðĊøăðØăõãĂ óÕ á ĊõóĀçÿçē ìřûûĂçÒėĀĎâŚĊñĂĒïäąûöăó Ģ ċóþĊñĂĒïÖĀñæññïïĀÖçäĄÕ åĆÏõÿççăē “ĊÐăðçæññïĎïřĊûĀĊÕĂç ċóŚõċãřÖþèćØĀ” ìř û ûĂ ç Òė Ā Ďïř Ċ ÒðĊñă ð ÏñŚ û ÕÒř Ā ÖŚ Ā Õøė Ā ùñÿ è ÏĀñåė Ā ÕĀç åăûĒ åĆ öĂ čùŚÏèÿ ìñþìĆåæöĀøçĀ ìřûûĂçÒėĀ åçÿçĎØð ĊóřĀäĄÕ õĂ æă Ï ĀñÖĀñæññï åăĒ Ċ ãđ ï ĊéőŢ ð ïĎé⌠õ ðÒõĀïöñÿ å æĀ ĊóąûĒ ïčøčçìñþìĆåæöĀøçĀ åĆÏÏñþèõçÏĀñåėĀÕĀçĊéšç ĎéâŚõðÒõĀïóþĊûăðâ øõðÕĀï ċóþċëÕâŚõðÒõĀïïĆÕř ïÿçĒ åăĒÖþåėĀùçŚĀåăĒçăēčçĊõóĀåăĒðÿÕĊùóąûûðćř Łņ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ÒŚĀÕæññï

čØŚõĀÕčèóĀç čçÏĀñÖĀñæññï

ìřûûĂçÒėĀ åçÿçĎØð


äĭŊŁĚëĘèŒ

ôķīœûńĐŀðģģŊīŒ÷èçĚĻőŃŊŀèŊôŁœńĐôĞĬĿĐĝĚĐ ìñþçÒñ éñÿÕòåæĂĖ

ĊÖŚĀùçŚĀåăĒČÒñÕÏĀñöćçðŝöĄÏ÷ĀìñþìĆåæöĀøçĀéñþĊåöĊìąĒûçèŚĀç øėĀçÿÏõĂØĀÏĀñ ïùĀõĂåðĀóÿðïùĀÖĆúĀóÕÏñáñĀØõĂåðĀóÿð õĂåðĀĊÐãĊØăðÕčùïř

îĀðčçõĂùĀñÐûÕõÿâãřĀÕĐ čçĊïąûÕĊØăðÕãĆÕ éñþĊåöøùîĀììïřĀ ïÿÏÖþïăĊÒñąĒûÕøÿÏÏĀñþûðřĀÕùçĄĒÕ ïăóÏÿ ÷áþĊéšçêąçêŚĀøăĊĒ ùóăðĒ ïÐçĀâĊóđÏéşÏâŚõðóõâóĀð ùóĀÏøăÖÿâåėĀÐĄēçøėĀùñÿèäõĀðĊéšçìĆåæèćØĀ ČâðÖþ ãÿēÕûðćřèçÞĀçØĆÏØăèŚĀÕ ìąēçõĂùĀñùçŚĀìñþìĆåæñćéèŚĀÕ ÞĀçæññïĀøçŝčçìĂæăĊåöçĀæññïïùĀØĀãĂĊõøøÿçâñ ØĀâÏèŚ Ā Õ ØĀõĊØă ð ÕãĆ Õ Ċñă ð ÏĊÒñąĒ û Õøÿ Ï ÏĀñþçăē õř Ā “êŚĀïĆÛÖçþ” ùñąû “åĆÕïĆÛÖçþ” êŚĀïĆÛÖçþċãřóþêąç ïăøřõçéñþÏûèâÿÕçăē ě. êŚĀïĆÛÖçþ ïăóÿÏ÷áþøăĒĊùóăĒðïêąçêŚĀùñąû øăĒĊùóăĒðïÖãĆñÿøÒóŚĀðåĆÕÐçĀâĊóđÏåėĀâŚõðêąçêŚĀåûùñąû êŚĀøėĀĊñđÖÖĀÏČñÕÕĀçùóĀÏøă ÐçĀâÒõĀïÏõŚĀÕéñþïĀá ĜĚ Ùï. ÐçĀâÒõĀïðĀõéñþïĀá ĝĚ Ùï. âŚĀçùçŚĀ çĂðïéşÏùñąûÐĂâóõâóĀðâŚõðĊøŚçâŚĀðñćéçÿÏ÷ÿãñéñþÖėĀ éőĊÏĂâ ĊØřç ïŚĀ ØŚĀÕ Õć ùñąûóõâóĀðûąĒçĐ ïăâûÏĎïŚ ĊéšçãŚç èĀÕêąçûĀÖéñþâÿèãÏċãřÕâŚõðóćÏéşâĊóąĒûï

ċóþÏñþâĀ÷åăïĒ øă øă çÿ ìñŚûïÏÿèéñþâÿèìćùř ûŚ ðùñąûãĀÐřĀð âŚĀçÐŚĀÕċóþâŚĀçóřĀÕ øřõçâŚĀçùóÿÕêŚĀïÿÏÖþĊÐăðçØąûĒ ÐûÕ êćäŚ õĀðìñŚûïÏÿèõÿç Ċâąûç éőċóþĊÖãçĀÏĀñûĆåöĂ ÏėĀÏÿèĎõŚ äąûĊéšçøÿÛóÿÏ÷áŝċåçêŚĀĊØđâùçŚĀåăĒÖÿâåėĀĊìąĒûäõĀðċâř ìñþìĆåæĊÖŚĀ Ĝ. âŚĀïĎïŚùñąûĊøĀåĆÕ ïăóÿÏ÷áþĊéšçĎïŚ ĊùóĀÏóïÐçĀâÒõĀïðĀõéñþïĀá ğĚ Ùï. øėĀùñÿèĊøăðè ÏÿèÞĀçĎïŚċóþùŚûðêŚĀïĆÛÖçþčùŚãĄÕċóþÏõÿâċÏõřÕĎâŚ äą û Ċéš ç ĊøĀåĆ Õ åăĒ ø ĀïĀñääûâ⌠Ā ïûûÏÖĀÏÞĀç ðÏÐĄēçïĀäąûĎ⌠ĝ. ĎïŚãĒėĀéćùñąûĎïŚøăĊÐăēðõ ïăóÿÏ÷áþĊéšçĎïŚ ĊùóĀÏóïÐçĀâĊóđÏ Ĝ ûÿç ĊøăðèĊÐŚĀÏÿèðûââŚĀïĎïŚâĀŚ ç èçÐûÕêŚĀïĆÛÖçþÐŚĀÕóþ ě ûÿç ïăóÏÿ ÷áþĊéšçÙăĊĒ ùïąûç ÏŚĀÕéóĀ äąûĊéšçøÿÛóÿÏ÷áŝċåçĎïŚċéñÕíşçåăÖĒ âÿ åėĀĊìąûĒ äõĀðċâřìñþìĆåæĊÖŚĀ Ğ. ÞĀçĎïŚ ïăóÿÏ÷áþĊéšçċêřçĎïŚøăĒĊùóăĒðï ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ŁŇ


êąçêŚĀċóþïăĎïŚċÏþøóÿÏñćéØŚĀÕùñąûïŚĀûðćÐř ĀŚ ÕèçøėĀùñÿè ĊøăðèâŚĀïĎïŚùñąûĊøĀåĆÕåăĒùŚûðêŚĀïĆÛÖçþ ÞĀçĎïŚêŚĀ ïĆÛÖçþçĂðïċÏþøóÿÏñćéØŚĀÕċóþïŚĀĊìñĀþäąûĊéšçøÿãõŝ éñþĊøñĂÞåăĒïăéñþõÿãĂĊÏăĒðõÐŚûÕÏÿèìñþìĆåæĊÖŚĀ ĊØřç Ïřûç åăìĒ ñþçĀÕøĂñïĂ ùĀïĀðĀÖþåñÕãÿÕē ÒññîŝìñþČìæĂøãÿ õŝåñÕ øĆèçĂ çĂïãĂ ĊùđçØŚĀÕĊêąûÏ Òñÿçē ãřûïĀĊÖŚĀØĀðøĂåæÿãäþåñÕ ÐăĒïŚĀÏÿáÞÏþĊéšçñĀØìĀùçþûûÏêçõØ ċïŚčçéñþĊìáă ĊåöçĀæññïïùĀĊõøøÿçâñØĀâÏÏđéñĀÏÝÏñþâĀ÷øĀ åăĒ×óĆĊéšçñćéØŚĀÕċóþïŚĀûðřĀÕóþ ěĚĚ ãÿõ ĊéšçĊÒñąĒûÕ øÿÏÏĀñèćØĀâŚõð âÿÕçÿçē ØĀõĎåĊÐĂç ĊïąûĒ åėĀèĆÛčùŚåĀçÖĄÕ çĂðïåėĀñćéØŚĀÕċóþïŚĀĊéšçĊÒñąûĒ ÕøÿÏÏĀñþäõĀðĊéšçìĆåæ êŚĀïĆÛÖçþ êŚĀïĆÛÖçþéőçÿÏ÷ÿãñÕćčùÛř (øă-ïþČñÕ) ċóþùçć (čÖŚ-Øõâ) èćØĀ ċãřÏđïăêŚĀïĆÛÖçþèĀÕêąçïăÞĀçĊéšçĎïŚéñþÏûè æññïâĀĎïřïăñćéċÏþøóÿÏ ċãřâŚĀçèçÐûÕÞĀçĎïŚïÿÏÖþ ĊÐăðçØąûĒ ÐûÕêćäŚ õĀðìñŚûïÏÿèõÿç Ċâąûç éőċóþĊÖãçĀÏĀñ ûĆåĂöÏėĀÏÿèĎõŚĊØřçÏÿç ùñąûÖŚĀÕõĀçčùŚØřĀÕéşÏóõâóĀðâŚĀçùçŚĀêąçêŚĀâŚõðñćé çÿÏ÷ÿãñéñþÖėĀéőĊÏĂâÐûÕãçĊìąĒûĊéšçøÿÛóÿÏ÷áŝċåç ØĀõĎåĊÐĂ ç çĂ ð ïäõĀðêŚ Ā ïĆ Û ÖçþĊéš ç ìĆ å æ ãÿõêćäŚ õĀð ĊçąûĒ ÕÖĀÏĊØąûĒ õřĀÖþĎâŚêóĀçĂøÕøŝåðăĒ ÕĂĒ čùÛřċóþ èćØĀčçČûÏĀøéñþĊìáăãÿēÕæññïĊõøøÿçãñþùñąûìĂæăÏĀñ äąûĊéšçÏĀñøÿĒÕøïèĆÛèĀñïăčùŚÏÿèãçĊûÕ ĊïąĒûãĀðĎé ĊåöçĀæññïïùĀØĀãĂĊõøøÿçâñØĀâÏÙĄĒÕäąûĊéšçÕĀç ċóŚõâõÕõĂÛÛĀáÖþĎâŚĎéøćřøĆÒãĂøõññÒŝ âÿÕãĀñĀÕċøâÕ èĆÛéñþĊìáăåăĒðĂĒÕčùÛř ĊÖŚĀîĀìùñąûêćŚïăöñÿåæĀïÿÏøñŚĀÕ çÿÏ÷ÿãñéñþÖėĀéőĊÏĂâãĀïÒãĂØĀõĎåĊÐĂçâÿÕçăē óėĀâÿèåăĒ ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ ěĚ ěě ěĜ Łň

óćÏõÿçùñąûóćÏéőċèèĎåĊÐĂç ĎÖŚ ĊéŕĀ ðă ĊùïŚĀ øă ĎøŚ øþÕþ (øÕŚĀ) Ċïđâ øÿç ĊñŚĀ Ċøđâ ĎÒŚ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

çÿÏ÷ÿãñ ùçć õÿõ Ċøąû ÏñþãřĀð ÕćčùÛř ÕćĊóđÏ ïŚĀ ċìþ óĂÕ ĎÏř øĆçÿÐ ùïć-ØŚĀÕ

ĊéñăðèĊåăðèéőÐûÕĎåðîĀÒÏóĀÕ Øõâ ×óć ÐĀó ĊäĀþ ïþČñÕ ïþĊøđÕ ïþĊïăð ïþċï õûÏ ñþÏĀ Öû ÏĆç


ÒãĂÏĀñäõĀðêŚĀïĆÛÖçþçÿēç ØĀõĎåĊÐĂçäąûõřĀ ċïŚìñþìĆåæĊÖŚĀéñĂçĂììĀççĀçċóŚõ ċãřðÿÕïăÒõĀï ĊÒĀñìèćØĀčçìñþûÕÒŝûðćř ÖĄÕäõĀðÏĀñûĆéÝş ÞĀÏìñþûÕÒŝ ĊøïąûçðÿÕåñÕìñþØçïŝûðćřâŚõðÏĀñäõĀðêŚĀïĆÛÖçþ ÙĄĒÕĊéšçøÿÛóÿÏ÷áŝċåçêŚĀĊØđâùçŚĀċóþĎïŚãĒėĀéćùñąûĎïŚ øă Ċ Ðăē ð õÙĄĒ Õ Ċéš ç øÿ Û óÿ Ï ÷áŝ ċ åçĎïŚ ċ éñÕíş ç ÐûÕ ìñþìĆåæĊÖŚĀ ÙĄĒÕÏđÒąûÏĀñäõĀðûĆéşÝÞĀÏâŚõðÏĀñóŚĀÕ ìñþìÿÏãñŝċóþċéñÕìñþåçãŝ ûĆéïĀĊùïąûçÒçĊñĀåăĒ ãŚûÕóŚĀÕùçŚĀċéñÕíşçĊéšçÏĂÖõÿãñéñþÖėĀõÿç ìĂæăÏĀñäõĀðûĆéşÝÞĀÏçÿēç ĊïąĒûĊÖŚĀîĀìäõĀð êŚĀïĆÛÖçþċóŚõ ìñþøÕÔŝêćŚĊéšçĊÖŚĀûĀõĀøçėĀêŚĀïĆÛÖçþ ĎéäõĀðÏĀñûĆéşÝÞĀÏìñþìĆåæñćéčçõĂùĀñĊéšçÏĂÖõÿãñ Ĝ ĊõóĀ ÒąûĊõóĀåėĀõÿãñøõâïçãŝãûçĊðđç (ěĢ.ĚĚ ěģ.ĚĚ ç.) ċóþĊõóĀåėĀõÿãñøõâïçãŝãûçĊØŚĀ (ĚĞ.ĚĚ - Ěğ.ĚĚ ç.) ČâðÏřûçåăĒÖþåėĀõÿãñøõâïçãŝçÿēç ìñþ øÕÔŝêĊćŚ éšçĊÖŚĀûĀõĀøÖþçÿÕĒ ÒĆÏĊÐřĀÏñĀèìñþìĆåæñćéÏřûç ċóŚõäûââŚĀïĎïŚêŚĀïĆÛÖçþûûÏÖĀÏÞĀçäąûâŚõðïąûÐŚĀÕ ùçĄĒÕìñŚûïÏÿèèĂâċÏõřÕĎéïĀ øřõçïąûûăÏÐŚĀÕùçĄĒÕäąû îĀØçþøėĀùñÿèùðĀâçēėĀ ùñąû “ÏđûÏçēėĀùðĀâ” ċóŚõ ÏñõâçēėĀìñŚûïÏÿèÏóřĀõÒėĀäõĀðûĆéşÝÞĀÏìñþìĆåæñćé ĝ ÒñÿēÕõřĀ

“øĀæĆ ûĂïė ïĆŞĈÖçõãĈäė åçĈãÏäė ûĆåÏė îçĈĊã îÒõČã ûĆéūũŏĀïĂ” ùóÿ Õ ÖĀÏçÿē ç ÖĄ Õ ĎùõŚ ì ñþøõâïçãŝ ċ óþçÿĒ Õ ÏÿïïÿÝÞĀçìñŚûïÏÿèøõâċêřĊïããĀċóþùðĀâçēĀė ûăÏÒñÿÕē ùçĄĒÕĊéšçĊøñđÖìĂæă ÒãĂÏĀñäõĀðûĆéÝş ÞĀÏìñþìĆåæñćéâŚõðÏĀñóŚĀÕ ìñþìÿÏãñŝĊØřççăēðÿÕéñĀÏÝčçÒãĂÐûÕØĀõìïřĀ ċóþØĀõ ĎåčùÛřâõŚ ð ÏóřĀõÒąûìĂæóă ĀŚ ÕìñþìÿÏãñŝÐûÕìñþìĆåæñćé øėĀÒÿÛ ČâðĊ×ìĀþìĂæóă ĀŚ ÕìñþìÿÏãñŝ “ìñþïùĀïÿðïĆç”ă ě

ÙĄĒÕĊéšçìñþìĆåæñćéåăĒøėĀÒÿÛåñÕĊÒñąĒûÕÏ÷ÿãñĂðŝċóþïă ØąĒûĊøăðÕčçĊïąûÕïÿáßþĊóðŝ ĊØąĒûÏÿçõřĀĊéšçìñþìĆåæñćé åăĒïăÒõĀïöÿÏâĂĖøĂåæĂĖ øñŚĀÕČâðÏ÷ÿãñĂðŝċùřÕĊïąûÕðþĎÐř (ĊïąûÕóþċÐřÕ) ÒñÿēçãřûïĀĊïąĒûìñþĊÖŚĀéþâĆÕċùřÕĊïąûÕûÿÕ õþðÏåÿìïĀãăĊïąûÕðþĎÐřĎâŚøĀė ĊñđÖÖĄÕûÿÛĊØĂÛìñþïùĀïÿð ïĆçăïĀéñþâĂ÷ÞĀçåăĒĊïąûÕïÿáßþĊóðŝ ÏĂããĂöÿìåŝÒõĀï øõðÕĀïċóþÒõĀïöÿÏâĂĖøĂåæĂĖÐûÕìñþìĆåæñćéûÕÒŝçăēĊéšç åăĒĊóřĀÐĀçÐûÕØĀõìïřĀ ÖĄÕĊéšçĊùãĆčùŚïăêćŚĊÒĀñìèćØĀ ìñþìĆåæñćéûÕÒŝçĊăē éšçÖėĀçõçïĀÏÖĄÕäõĀðÏĀñûĆéÝş ÞĀÏ ìñþìĆåæñćéĊøïąûçìñþìĆåæĊÖŚĀðÿÕåñÕìñþØçïŝûðćâř õŚ ð ÏĀñÖÿâčùŚïìă æĂ óă ĀŚ ÕìñþìÿÏãñŝåÏĆ ĊØŚĀãÿÕē ċãřĊõóĀ Ğ.ĚĚ ç. Ċéš ç ãŚ ç Ďé Čâðçė Ā çēė Ā ûèçēė Ā ùûïåăĒ ïă øř õ çêøïÐûÕ åþçĀÒĀóŚĀÕìñþìÿÏãñŝċóŚõčØŚċéñÕåûÕøăìñþČû÷Þŝ ċóþčØŚêŚĀĊØđâùçŚĀÖĀÏêćŚïăÖĂãöñÿåæĀåăĒïĀñřõïìĂæăĊØđâ ìñþìÿÏãñŝčùŚċùŚÕøçĂåûăÏÒñÿēÕùçĄĒÕ øřõçčçĊïąûÕĊØăðÕ ãĆÕÏđéñĀÏÝìĂæăóŚĀÕìñþìÿÏãñŝìñþìĆåæñćéøėĀÒÿÛčçÒãĂ ĊâăðõÏÿç ÏóřĀõÒąûìĂæăóŚĀÕìñþìÿÏãñŝ “ìñþĊÖŚĀùóõÕ óþċÐřÕ” ùñąû “ìñþìóĀóþċÐřÕ” õÿâìñþĊÖŚĀùóõÕ ÙĄĒ Õ Ċéš ç ìñþìĆ å æñć é øė Ā Òÿ Û åăĒ ø ñŚ Ā ÕÖė Ā óûÕïĀÖĀÏ ìñþìĆåæñćé “ìñþïùĀïÿðïĆçă” čçøïÿðíŕĀÏŚûçċÏŚõ ûĂçċäóÕ ĊÖŚĀíŕĀċùřÕĊïąûÕĊØăðÕãĆÕçÿĒçĊûÕ ÒãĂÏĀñäõĀðêŚĀïĆÛÖçþĊØřççăē çûÏÖĀÏÖþìè čçÏóĆřïĎåĊÐĂçċóŚõðÿÕìèčçÏóĆřïĎåóąēûÙĄĒÕûðćřčçîćïĂîĀÒ čÏóŚĊÒăðÕâŚõð ċãřčçîćïîĂ ĀÒĊùóřĀçÿçē ĊñăðÏõřĀ “êŚĀÖăõñ” âÿÕÕĀçĊÐăðçÐûÕåñÕöÿÏâĂĖ éñĀÕÒŝõÿàçĀÏĆóě ÏóřĀõõřĀ ØĀõĎåóąûē ĊïąûÕøĂèøûÕéşççĀ øĀæĀñáñÿÞéñþØĀØçÖăç ĊñăðÏêŚĀåăĒÖÿâåėĀäõĀðĊéšçìĆåæèćØĀåăĒïăóÿÏ÷áþĊâăðõÏÿç õřĀ “êŚĀÖăõñ” ċóþØĀõĎåóąēûċÐõÕûĆâïĎØðċóþċÐõÕèřû ċÏŚõ øĀæĀñáñÿÞéñþØĀæĂéĎãðéñþØĀØçóĀõÏđĊñăðÏõřĀ êŚĀÖăõñĊØřçÏÿç ċãřûûÏøėĀĊçăðÕåŚûÕäĂĒçõřĀ “êŚĀÙăõûç” øřõçØĀõĎåóąēûčçóŚĀççĀìè “êŚĀÖăõñ” čçÒãĂâÿÕÏóřĀõ åăĒèŚĀçċïřøĀè ûėĀĊîûøþĊïĂÕ ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř óÿÏ÷áþ ĊéšçêąçêŚĀåûóĀðÐĂâñćéØŚĀÕ ïŚĀ Ċøąû ċóþóõâóĀðãřĀÕĐ

åñÕöÿÏâĂĖ éñĀÕÒŝõÿàçĀÏĆó. ïñâÏõÿàçæññïêŚĀåûĎåóąēû. ùçŚĀ ěěĢ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

Łʼn


øřõçûăÏċùřÕùçĄĒÕìèåăĒùïćřèŚĀçĎåóąēû ûėĀĊîûĊØăðÕÒėĀ ÖÿÕùõÿâìþĊðĀ óÿÏ÷áþĊéšçêąçêŚĀåûóĀðÐĂâñćééñĀøĀå åăĒĊéšçøřõçÐûÕùĀÕãĆÕåėĀĊéšçêŚĀÖăõñïăóÿÏ÷áþÐĄÕêąçêŚĀ ãĂ â Ïÿ è ⌠Ā ïĎïŚ ãÿē Õ ĎõŚ è çÞĀçØĆ Ï Øă øė Ā ùñÿ è äõĀðĊéš ç ìĆ å æèć Ø ĀĊØř ç Ïÿ ç čçøř õ çÐûÕêćŚ ĊÐă ð çĊûÕĊïąĒ û Òñÿē Õ èññìØĀĊéšçøĀïĊáñÏđĊÒðĎâŚñèÿ ïûèùïĀðùçŚĀåăÖĒ ĀÏ ĊÖŚĀûĀõĀøčùŚĊéšçêćŚäõĀðûĆéşÝÞĀÏìñþìĆåæñćéčçõĂùĀñ ČâðåėĀùçŚĀåăĒĊéóăĒðççēėĀčçÒáČßùñąûîĀ÷ĀóŚĀççĀ ĊñăðÏõřĀ “çēėĀãŚç” åĆÏĊØŚĀčçĊõóĀ ĚĞ.ĝĚ ç. ĊçąĒûÕÖĀÏ ĊØąĒûõřĀìñþìĆåæñćéïăâõÕìñþõĂÛÛĀáöÿÏâĂĖøĂåæĂĖÐûÕ ìñþìĆåæĊÖŚĀøäĂãûðćřÖþĎâŚóŚĀÕìñþìÿÏãñŝčùŚèñĂøĆåæĂĖ êřûÕčøčçċãřóþõÿç ċãřâŚõðÒõĀïåăĒĊéšçêćŚĊÐăðçðÿÕĊðĀõŝ õÿðÖĄÕĎâŚċãřåėĀãĀïùçŚĀåăĒìûčùŚĊøñđÖĊéšçìĂæăĊåřĀçÿēç ċãřĎïřûĀÖñćŚÒõĀïùïĀðÐûÕõĂäăéÝĂèÿãĂåăĒøąèåûâÏÿçïĀ âÿÕÏóřĀõĎ⌠ÒėĀõřĀ “ïĆÛÖçþ” ïĀÖĀÏöÿìåŝîĀ÷ĀèĀóăõřĀ “ïĆŞĈÖç” ċéóõřĀ ÏĀñìŚç ÏĀñċÏŚ ÏĀñĊéóąēûÕ ÏĀñ éóâéóřûð ÏĀñøóþĜ øřõç “êŚĀïĆÛÖçþ” ùïĀðäĄÕ êŚĀĊØđâìñþìÿÏãñŝčùŚèñĂøĆåæĂĖċóþêřûÕčø ÖÿâåėĀÐĄēçĊìąĒû äõĀðĊéšçìĆåæèćØĀ ĊïąĒûìĂÖĀñáĀÒõĀïùïĀðċóþÏĀñ éñþÏûèìĂæăäõĀðûĆéşÝÞĀÏÙĄĒÕïăÏĀñÏñõâçēėĀċêřĊïããĀ čùŚøññìøÿãõŝìñŚûïÏÿèèĂâêŚĀïĆÛÖçþĎéïĀčçÐáþåăĒ øõâïçãŝ ÖĄÕùïĀðäĄÕÏĀñäõĀðûĆéşÝÞĀÏìñþìĆåæñćé ÙĄĒÕĊØąĒûõřĀïăõĂÛÛĀáöÿÏâĂĖøĂåæĂĖÐûÕìñþìĆåæĊÖŚĀøäĂãûðćř âŚõðÏĀñóŚĀÕċóþĊØđâìñþìÿÏãñŝčùŚøþûĀâ èñĂøĆåæĂĖċóþ êřûÕčø ÙĄÕĒ ûĀÖïăåïăĒ ĀÖĀÏÒãĂĊÏăðĒ õÏÿèìĆåæÏĂÖ ğ éñþÏĀñ åăĒìñþìĆåæĊÖŚĀåñÕØėĀñþìñþøñăñþĊéšçÏĂÖõÿãñÐáþåăĒðÿÕ åñÕìñþØçïŝûðćř ČâðïăìñþûĀççåŝĊäñþåėĀùçŚĀåăĒĊéšç ìĆåæûĆéşÝÞĀÏ ÏóřĀõÒąûčçċãřóþõÿçåñÕéÝĂèÿãĂìĆåæÏĂÖ ĊìąĒûéñþČðØçŝĊÏąēûÏćóãřûøññìøÿãõŝ ğ éñþÏĀñĝ ĎâŚċÏř ě. ÏĂÖčçéĆĊñîÿãñ åñÕãąĒçèññåï ċãř Ċ ØŚ Ā ãñćř ċ óŚ õ Øė Ā ñþìñþøñă ñ þïă Ï ĀñóŚ Ā Õ ìñþìÿÏãñŝċóþéŕõçìñþČû÷Þŝ ĊéšçãŚç ĊøñđÖċóŚõ Ĝ ĝ Ğ

łŀ

åñÕÒñûÕêŚ Ā Öă õ ñĊøâđ Ö ûûÏèĂ á ßèĀãČéñâ ïçĆ÷ðŝìñŚûïÏÿèãñõÖâćÖĂãøÿçâĀçċóþċøâÕ æññïČéñâčùŚãÿēÕûðćřčçøñáÒïçŝ (ÏĀñĊÐŚĀäĄÕ ìñþñÿãçãñÿðĊéšçåăĒìĄĒÕ) Ĝ. ÏĂÖčçéşÖ×Āîÿãñ ùóÿÕÖĀÏĊøõð ìñþÏñþðĀùĀñċóŚõåñÕéñþåĀçČûõĀåċóþ ÏÿïïÿÝÞĀçčùŚċÏřîĂÏ÷ĆåÿēÕùóĀð ÖĀÏçÿēçåñÕ ĊøâđÖĊÐŚĀøćìř ñþõĂùĀñċøâÕæññïċÏřĊùóřĀïçĆ÷ðŝ ĝ. ÏĂÖčçéĆñĂïðĀï čçĊõóĀÒĒĀė ùóÿÕ ÖĀÏøñÕçēėĀċóŚõåñÕéñþåÿèçÿĒÕìĆåæûĀøçŝĊéŐâ ČûÏĀøčùŚîÏĂ ÷ĆåÕÿē ùóĀðåćóäĀïéşÛùĀ íşÕìñþ æññïĊåöçĀ ċóþÐûÏÿïïÿÝÞĀç Ğ. ÏĂÖčçïÿØÚĂïðĀï čçĊõóĀĊåăĒðÕ ÒąçåñÕãûèéşÛùĀċóþċøâÕæññïċÏřĊùóřĀ ĊåìðâĀ ğ. ÏĂ Ö čçéş Ö ×Ă ï ðĀï čçĊõóĀ Öõçøõř Ā ÕĊïąĒ û Ċøâđ Ö ÖÕÏñïċóŚ õ åñÕêÿ Ï êř û ç ìñþûĂñĂðĀèåâŚõðøăùĎøðĀøçŝĞ ÖĀÏçÿēçĊøâđÖ óĆÏÐĄēçéñþåÿèçÿĒÕìĆåæûĀøçŝċóŚõåñÕãñõÖâć øÿãõŝČóÏâŚõðìĆåæÖÿÏ÷ĆĊìąĒûãñõÖâćèĆÒÒóêćŚïă èĆÛÛĀæĂÏĀñċóþïăÒõĀïìñŚûïčçÏĀñøâÿèíşÕ ìñþæññïĊåöçĀâŚõðûėĀçĀÖÐûÕåĀçċóþöăó ĊéšçãŚç âÿÕçÿēçÏĀñäõĀðêŚĀïĆÛÖçþâÿÕÏóřĀõ ÖĄÕĊéšç ÒãĂ Ï ĀñäõĀðûĆ éş Ý ÞĀÏìñþìĆ å æĊÖŚ Ā Čâðêř Ā çìĂ æă óŚ Ā Õ ìñþìÿ Ï ãñŝ ċ óþØė Ā ñþìñþČû÷Þŝ ì ñþìĆ å æñć é ÙĄĒ Õ ïă êŚ Ā ïĆ Û ÖçþĊéš ç øÿ Û óÿ Ï ÷áŝ ċ åçêŚ Ā ĊØđ â ùçŚ Ā ċóþĎïŚ ċéñÕíşç ĊìąĒûčùŚìñþìĆåæñćéïăìñþìÿÏãñŝåăĒèñĂøĆåæĂĖ ċóþêř û ÕčøċóŚ õ ãÿē Õ ÖĂ ã éñĀñäçĀÐûìĄĒ Õ ìñþïùĀ ÏñĆáĀæĂÒĆáčçÏĀñċêřìñþĊïããĀčùŚÏÿèøññìøÿãõŝĎ⌠ùóĆâìŚçÖĀÏÒõĀïåĆÏÐŝčçøÿÕøĀñõÿÝ

ûĆâï ñĆřÕĊñąûÕöñă. ìÖçĀçĆÏñïóŚĀççĀ-Ďåð ×èÿèċïříŕĀùóõÕ. ùçŚĀ ğğğ ìñþøĆããÿçãéŐÝÏ åăÔçĂÏĀð øăóÐÿçæõññÒ Ċóřï ě îĀÒ ě ùçŚĀ ěĜğ øăùĎøðĀøçŝ ĎâŚċÏřÏĀñçûçûðřĀÕñĀØøăùŝ ÒąûçûçãþċÒÕÐõĀċóþïăøãĂÏĀė Ïÿèûðćãř óûâ øĀïĀñäÏėĀùçâÖĂãčùŚãçĒą çûçîĀðčçĊõóĀåăÏĒ Āė ùçâĎâŚ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


åÿēÕçăēøÿççĂ÷ÞĀçõřĀ ÒãĂÏĀñäõĀðêŚĀïĆÛÖçþ èññáĀçĆÏñï ùñą û êŚ Ā Öă õ ñĊéš ç ìĆ å æèć Ø Āâÿ Õ Ïóř Ā õçăē çř Ā ÖþĊéš ç ÒãĂ åăĒ ïă ìÿ à çĀÏĀñïĀÖĀÏÒõĀïĊØąĒ û ĊñąĒ û Õêă ù ñą û õĂ Û ÛĀá åñÕöÿÏâĂĖ éñĀÕÒŝõÿàçĀÏĆó. ïñâÏõÿàçæññïêŚĀåû Ďåóąûē . îĀÒõĂØĀîĀ÷ĀĎåð ÒáþïçĆ÷ðöĀøãñŝ öÿÏâĂĖøĂåæĂĖÙĄĒÕĊéšçÒãĂâÿēÕĊâĂïêøïêøĀçÏÿèÒãĂåĀÕìĆåæ ïùĀõĂåðĀóÿðĊØăðÕčùïř. Ĝğğě. öĀøçĀÖçĊÏĂâĊéšçñćéċèèÏĀñäõĀðûĆéşÝÞĀÏâÿÕÏóřĀõ ċóŚ õ ïă Ï Āñäř Ā ðĊåÙĄĒ Õ Ïÿ ç ċóþÏÿ ç čçÏóĆř ï ØĀãĂ ìÿ ç æĆŝ Ď å ûĆâï ñĆÕř ĊñąûÕöñă. ìÖçĀçĆÏñïóŚĀççĀ - Ďåð ×èÿè ċïříĀŕ ùóõÕ. éñÿèéñĆÕÒñÿÕē åăĒ ě îĀÒõĂØĀîĀ÷ĀĎåð čçîć ïĂ î ĀÒčÏóŚ Ċ Òă ð ÕÏÿ ç ÙĄĒ Õ ûĀÖÖþïă Ï Āñéñÿ è ĊéóăĒ ð ç ÒáþïçĆ÷ðöĀøãñŝ ïùĀõĂåðĀóÿðĊØăðÕčùïř. ñć é ċèèčùŚ ø ûâÒóŚ û ÕÏÿ è øÿ Õ Òïċóþõÿ à çæññï čç ĜğĞġ. ċãř ó þåŚ û ÕäĂĒ ç ÖĄ Õ åė Ā čùŚ ïă ñć é ċèèÏĀñäõĀðûĆ éş Ý ÞĀÏ ìñþĎãñéŐÜÏċóþûññäÏäĀċéó. ÖÿâìĂïìŝčçČûÏĀø åăĒċãÏãřĀÕÏÿç ×óûÕìñþØçïĀðĆ ĢĚ ìññ÷Ā øïĊâđÖìñþ êŚĀïĆÛÖçþùñąûêŚĀÖăõñċãřĊâĂïçÿēçĊéšçêąçêŚĀ ÛĀáøÿ Õ õñ øïĊâđ Ö ìñþøÿ Õ ÔñĀØ øÏóïùĀ åûåăĒÐĂâùñąûéşÏĊûÕ èĀÕåăÏđÖŚĀÕõĀçčùŚêćŚûąĒçåėĀčùŚâŚõð øÿÕÔéñĂáĀðÏ (øĆõßĈàçïùĀĊäñ). ÏñĆÕĊåìý : óõâóĀðãřĀÕĐ ïăñéć ØŚĀÕ ïŚĀ õÿõ ÒõĀð éñĀøĀå ċóþùïŚû ïć ó çĂ æĂ ï ùĀïÏĆ Ü ñĀØõĂ å ðĀóÿ ð čçìñþèñï âûÏĎïŚ ÒñÿēçãřûïĀîĀðùóÿÕèññâĀñŚĀçÒŚĀçĂðïčØŚêŚĀ ñĀØćéäÿïîŝ. ĜğĞĠ. øėĀĊñđÖÖĀÏČñÕÕĀçċóŚõéşÏóõâóĀðøăøÿçãřĀÕĐ ÖėĀùçřĀð čçĊØĂÕæĆñÏĂÖ âŚõðĊùãĆçăēĊûÕêŚĀïĆÛÖçþčçĊïąûÕĊØăðÕãĆÕ ùñąûêŚĀÖăõñčçĊïąûÕøĂèøûÕéşççĀċóþóĀõčçéşÖÖĆèÿçåăĒ øÿïîĀ÷áŝ øõĀåĂûŚĀð ÖçĈåõČñ åėĀâŚõðêŚĀåûïąûÏđĊñĂĒïóâçŚûðóÕãĀïóėĀâÿè øřõçïĀÏ õÿâĊÖâăðŝùçûÕêĀ ĊïąûÕĊØăðÕãĆÕ åėĀÖĀÏêąçêŚĀøėĀĊñđÖÖĀÏČñÕÕĀçĊéšçøřõçčùÛřĊçąĒûÕÖĀÏ Ĝĝ ìò÷îĀÒï ĜğğĜ ïăÒõĀïøþâõÏøèĀðÏõřĀ çûÏÖĀÏçÿçē ðÿÕĊéšçøĂÕĒ øþåŚûç øõĀåĂùçĆřï ÖĂãĈãõáĈČá čùŚĊùđçäĄÕøîĀìøÿÕÒïåăĒĊéóăĒðçċéóÕĎéãĀïðĆÒøïÿðåăĒ õÿâĊØăðÕÐĆřï ĊïąûÕĊØăðÕãĆÕ êćŚÒçãřĀÕÏđñăèĊñřÕÐõçÐõĀðčçÏĀñùĀĊóăēðÕØăì ÏĀñåăĒÖþ ĜĢ æÿçõĀÒï ĜğğĜ øóþĊõóĀÖÿâåėĀêŚĀïĆÛÖçþûðřĀÕéñþáăãøõðÕĀïâŚõð ëőïąûÐûÕãçĊûÕĊùïąûçûðřĀÕåăĒèññìØçĊÒðøñŚĀÕøññÒŝ ĎõŚçÿēçÏđÒÕĊéšçøĂĒÕåăĒåėĀĎâŚðĀÏ

êŚĀïĆÛÖçþÞĀçĎïŚéñþÏûèìñŚûïÏÿèûĀøçþċóþîĀØçþøėĀùñÿèÏñõâçēėĀ čçõĂùĀñõÿâùóõÕĊØăðÕðąç

êŚĀïĆÛÖçþìñŚûïÞĀçĎïŚñćéØŚĀÕċóþïŚĀåăĒéñþâÿèĊÒñąĒûÕåñÕûðřĀÕøõðÕĀï čçõĂùĀñõÿâðĀÕĊÏăĕðÕ ĊïąûÕĊØăðÕãĆÕ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

łŁ


îðæèőīīŁ “ĝŊèĎðèôĎĭŊ” ĎńĐķèíĭŊèèŊ ñö.ìĂĊö÷äĀõñ ĊøĀñŝöñăÖÿçåñŝ

ÏññïÏĀñèñĂùĀñøîĀõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř

ìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝ ċóþðÿÕùïĀðäĄÕÏĀñçėĀøėĀñÿèûĀùĀñïûè ÒėĀõřĀ “ãĀçÐÿçĊÐŚĀ” ĊéšçîĀ÷ĀÐûÕÒçóŚĀççĀ čùŚêćŚčùÛř ùñąûêćŚûĀõĆČøåăĒãçĊÒĀñìçÿèäąûâŚõð äŚĀõĂĊÒñĀþùŝäĄÕÒõĀïùïĀðÐûÕÒėĀçăēøĀïĀñäċðÏûûÏ Ĝ. ÒõĀïĊéšçïĀ ĎâŚĊéšç ĝ ÒėĀ ÒąûÒėĀõřĀ “ãĀç” “Ðÿç” “ĊÐŚĀ” ÒõĀïĊéš ç ïĀÐûÕÏĀñãĀçÐÿ ç ĊÐŚ Ā ïă ï Āãÿē Õ ċãř ãĀç ĊéšçîĀ÷ĀåăĒìćâÏÿçåÿĒõĎéčçäĂĒçâĂçċâç óŚĀççĀ ãñÕÏÿèÒėĀõřĀ “åĀç” çÿĒçĊûÕ äŚĀċéóĊéšç ìĆåæÏĀó ïăéñþõÿãĂĊóřĀõřĀ ÐáþçÿēçĊÖŚĀØĀðøĂåæÿãäþ îĀ÷ĀĎåðĎâŚċÏřÏĀñčùŚ ùñąûøĂĒÕåăĒčùŚ äŚĀĊéšçÏĀñčùŚċÏř ĊøâđÖûûÏêçõØ ĎâŚéñþåÿèčãŚãçŚ ČìæĂñĖ ïĂ ċïřçĀēė ĊçñÿÛØñĀ ìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝčçìñþìĆåæöĀøçĀÖþĊñăðÏõřĀ “äõĀð” ðÿÕĎïřèññóĆøÿÖæññï ïăûĆèĀøĂÏĀøėĀÒÿÛÒçùçĄĒÕ ĊéšçæĂâĀ ĊØř ç äõĀðÖãĆ éş Ö Öÿ ð Ïđ Òą û ÏĀñčùŚ ùñą û ÏĀñïûèčùŚ ÐûÕêćŚïăåñÿìðŝ ÙĄĒÕĊéšççĀðčùÛřċùřÕØĀõèŚĀçĊøçĀçĂÒï ãėĀèóûĆñĆĊõóĀ ĎâŚìèĊùđçìñþìĆåæĊÖŚĀÙĄĒÕéñþåÿèûðćřčãŚ ÖãĆéşÖÖÿðċÏřìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝ Ðÿç ïăÒõĀïùïĀðùóĀÏùóĀð ĊØřç ùïĀðäĄÕ ãŚçČìæĂĖ çĀÕĊÐŚĀčÖõřĀĊéšçĊåõâĀ ÖĄÕçėĀÐŚĀõïæĆéĀðĀø îĀØçþøėĀùñÿèãÿÏ ùñąûčøřçēėĀ, åėĀčùŚãĄÕ ùñąûċçřçâŚõð ĎéäõĀð ÙĄĒÕĊéšçĊõóĀĊØŚĀÐûÕõÿçåăĒìñþûÕÒŝĎâŚãñÿøñćŚĊéšç ÏĀñùïĆç, ùÿõĊñĀþ, çĄÏûðĀÏùÿõĊñĀþ, ñŚûÕĊéšçĊøăðÕûðřĀÕ ìñþøÿïïĀøÿïìĆåæĊÖŚĀ çÿèĎâŚõĀř çĀÕøĆØĀâĀĊéšçûĆèĀøĂÏĀ ÒçċñÏčçìñþìĆåæöĀøçĀ ċóþĊéšçÒçãĀçÐÿçĊÐŚĀ ĎÏř ùñąû çÏèĀÕØçĂâ ĊéšçãŚç ĊÐŚĀ ĊéšçîĀ÷ĀìćâÐûÕÒçóŚĀççĀ ÙĄĒÕéşÖÖĆèÿçÏđ ÒçċñÏčçìñþìĆåæöĀøçĀĊØřçĊâăðõÏÿç ðÿÕčØŚìćâÏÿçûðćř ùïĀðäĄÕÐŚĀõåăĒĊñĀñÿèéñþåĀçÏÿçåĆÏõÿç ĝ. õÿãäĆéñþøÕÒŝÐûÕÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀ çÿĒçĊûÕ ĝ.ě ĊìąĒûûĆåĂöûĀùĀñċóþøĂĒÕÐûÕčùŚÏÿèêćŚóřõÕóÿè âÿÕçÿēç ÒõĀïùïĀðÐûÕÒėĀõřĀ “ãĀçÐÿçĊÐŚĀ” Ïđ Òą û ÏĀñçė Ā øė Ā ñÿ è ûĀùĀñ (øė Ā ñÿ è Ïÿ è ÐŚ Ā õ) ĎéäõĀð ĎéċóŚõ ĊØřçèĂâĀïĀñâĀ ÛĀãĂ ìăĒçŚûÕ ĊéšçãŚç

ě. ÒõĀïùïĀð

łł

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


ĝ.Ĝ ĊìąĒ û ĊÏđ è ûĀùĀñĎõŚ Ċ éš ç Ċøèă ð ÕċÏř ã çĊûÕ čçîĀðîĀÒùçŚĀ (äŚĀãçĊûÕóřõÕóÿèĎéċóŚõ) ĝ.ĝ ĊìąĒûĊéšçÏĀñøřÕĊøñĂïøçÿèøçĆçċÏřèĆÒÒó êćŚâėĀñÕñÿÏ÷ĀìñþìĆåæöĀøçĀ ČâðÏĀñäõĀðûĀùĀñ ċóþøĂĒÕÐûÕċÏřèĆÒÒóĊùóřĀçÿēç ĝ.Ğ ĊìąûĒ ĊéšçÏĀñèėĀĊìđÛèĆÛ ÒąûĎâŚÒõĀïøĆÐčÖċÏř ãÿõĊûÕĊïąĒûĎâŚčùŚûĀùĀñ ċóþøĂĒÕÐûÕċÏřêćŚåăĒĊÒĀñìçÿèäąû ĝ.ğ ĊìąûĒ ĊéšçÏĀñøąèåûâ ċóþûçĆñÏÿ ÷ŝõà ÿ çæññï ÐûÕèññìØçåăĒéÝĂèÿãĂÏÿçïĀċãřČèñĀáÏĀó ĝ.Ġ ĊìąĒûûçĆĊÒñĀþùŝċÏřèĆÒÒóåăĒÒõñûçĆĊÒñĀþùŝ

Ğ. óÿÏ÷áþÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀ

čçÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀ çĂðïåėĀÏÿçãĀïÏĀóĊõóĀåăČĒ è ñĀáĀÖĀñðŝÏėĀùçâĎõŚ ċóþåėĀøąèĐ ÏÿçïĀ ÖçäąûĊéšç éñþĊìáă ãĀçãĀïĊùãĆÏĀñáŝåăĒĊÏĂâÐĄēçÏđïă ãĀçĊïąĒûïă ÒõĀïéñþøÕÒŝÖþãĀçÏđïă øĀïĀñäċðÏĎâŚâÿÕçăē Ğ.ě ãĀçÐÿçĊÐŚĀùçŚĀöì ÐáþåăĒöìðÿÕĎïřĎ⌠ÚĀéçÏĂÖ ûĀÖÖþãÿēÕèėĀĊìđÛÏĆöóûðćřåăĒèŚĀç ùñąûõÿâ ĊïąĒûäĄÕĊõóĀñÿèéñþåĀçûĀùĀñ ÛĀãĂÖþçėĀøėĀñÿèûĀùĀñ ĎéõĀÕĎõŚÐŚĀÕČóÕöì ċóþčØŚïąûĊÒĀþåăĒČóÕöì ĊñăðÏØąĒû ùñąûøññìçĀïÒçãĀðåăçĒ ûçčçČóÕ ĊØřç äŚĀĊéšçöììřû ÏđÖþĊñăðÏõřĀ “ìřûĐ óĆÏïĀÏĂçĕ ĊÐŚĀ” ÖþåėĀûðřĀÕçăåē ÏĆ ÒñÿÕē ĊïąĒûäĄÕĊõóĀñÿèéñþåĀçûĀùĀñ ÖçÏñþåÿĒÕÖþçėĀöìÖĀÏ èŚĀç ùñąûõÿâĎéÚĀéçÏĂÖåăĒéŔĀØŚĀ Ğ.Ĝ ãĀçÐÿ ç ĊÐŚ Ā äĄ Õ ÒçãĀðĎéċóŚ õ ãĀç óÿ Ï ÷áþçăē çĂ ð ïåė Ā Ïÿ ç čçõÿ ç øė Ā Òÿ Û åĀÕöĀøçĀ ĊØř ç õÿçĊÐŚĀìññ÷Ā õÿçûûÏìññ÷Ā õÿçâăéčő ùïř õÿçĊâąûçðăĊĒ éšÕ ČâðĊ×ìĀþåăçĒ ðĂ ïåėĀÏÿçïĀÏ ÒąûčçõÿçĊìđÛĊâąûçøĂèøûÕ ÙĄĒ Õ Ċéš ç õÿ ç åăĒ ĊØąĒ û Ïÿ ç õř Ā Ċéš ç õÿ ç åăĒ ð ïèĀóéóř û ðĊéñã čùŚïĀñÿèøřõçèĆÛÖĀÏÛĀãĂìăĒçŚûÕÐûÕãç Ğ.ĝ ãĀçÐÿçĊÐŚĀĊìąĒûùõÿÕéñþČðØçŝåăĒãçÖþ ĎâŚñÿèčçîĀðîĀÒùçŚĀ ãĀçóÿÏ÷áþçăēĎïřĎâŚÏėĀùçâ ĊõóĀċçřçûçãĀðãÿõ ċãřïăÖĆâùïĀðõřĀøėĀñÿèûĀùĀñ ĎåðåĀçåăĒçėĀĎéäõĀðìñþîĂÏ÷Ćçÿēç ĎïřãŚûÕÏĀñûĆåĂö øřõçèĆÛÏĆöóčùŚčÒñ ċãřãĀçċóŚõĊìąûĒ ùõÿÕêóõřĀ ĊìąûĒ Ċéšç ĊøèăðÕĊÏđèĎõŚÏĂçĎõŚčØŚ ĊïąĒûãçĊûÕċãÏÐÿçÐŝ ÒąûãĀðĎé

Ğ.Ğ ãĀçÐÿ ç ĊÐŚ Ā ûĆ åĂ ö Ċ×ìĀþèĆ Ò Òó ãĀç óÿÏ÷áþçăēĊéšçÏĀñäõĀðøėĀñÿèûĀùĀñ ùñąûĎåðåĀçåăĒ çėĀĎéäõĀðċÏřèĆÒÒóčâèĆÒÒóùçĄĒÕ ÙĄĒÕĊùđçõřĀèĆÒÒóêćŚ çÿēçåėĀÒĆáéñþČðØçŝãřûöĀøçĀċóþøÿÕÒï ĊØřçûĀÖĊéšç ìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝêćŚâėĀñÕñÿÏ÷ĀìñþìĆåæöĀøçĀ ùñąûèĆÒÒó åăĒĎïřčØřçÿÏèõØ ċãřøñŚĀÕÒĆáÕĀïÒõĀïâăċÏřøÿÕÒï ùñąû èĆÒÒóêćûŚ ĀõĆČøčçõÕöŝãñþÏćó ĊØřç éćŔ ðřĀ ãĀ ðĀð ĊéšçãŚç Ğ.ğ ãĀçùĀìřûĊÏĂâċïřĊÏĂâ ÒėĀõřĀìřûĊÏĂâ ċïř Ċ ÏĂ â čçåăĒ çăē ùïĀðäĄ Õ ìř û ċïř åăĒ č ùŚ Ïė Ā ĊçĂ â čçØĀãĂ éĀÕÏřûçĐ ÒÕĎïřčØřìřûċïřčçØĀãĂéşÖÖĆèÿç ĊìñĀþÒç óŚ Ā ççĀøř õ çïĀÏĊØąĒ û õř Ā ÏĀñåăĒ Ò çĊñĀĎ⌠Ċ ÏĂ â ïĀĊéš ç ïçĆ÷ðŝčçØĀãĂçăē ûĀÖÖþĎâŚĊÏĂâĎâŚãĀðïĀċóŚõùóĀðîì ùóĀðØĀãĂ âÿ Õ çÿē ç ĊñĀÒÕïă ìř û ĊÏĂ â ċïř Ċ ÏĂ â ïĀċóŚ õ ùóĀðÒç ÏĀñãĀçùĀìřûĊÏĂâċïřĊÏĂâ ĊéšçÏĀñûĆåĂöøřõç èĆÛøřõçÏĆöóčùŚìřûċïřčçîìčçØĀãĂÏřûçĐ äąûĎâŚõřĀ ĊéšçÏĀñäõĀðåĀçûĆåöĂ øřõçÏĆöóÐŚĀïîìÐŚĀïØĀãĂäÕĄ êćïŚ ă ìñþÒĆá ċïŚÖþĎïřåñĀèõřĀìřûĊÏĂâċïřĊÏĂâÐûÕĊñĀÒççÿēç ÒąûčÒñ ċãřÏïđ Öă ãĂ ĊéšçÏĆöóĊÖãçĀ ïăÒõĀïøėĀçĄÏčçèĆÛÒĆá ïăÒõĀïÏãÿÛŞćÏãĊõåăãûř êćïŚ ìă ñþÒĆáåăĊĒ éšçìřûĊÏĂâċïřĊÏĂâ čçîìčçØĀãĂûâăãÏĀóåăĒêřĀçïĀ ÐÿçĊÐŚĀåăĒçėĀĎéäõĀð ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

łŃ


ìñþîĂ Ï ÷Ć Ïđ Öÿ â Ċãñă ð ïĊùïą û çÏÿ è Ðÿ ç ĊÐŚ Ā åÿĒ õ Ďé ĊïąĒ û âĂçċâçäąûõřĀøėĀÒÿÛċóþöÿÏâĂĖøĂåæĂĖåĀÕìñþìĆåæöĀøçĀ éñþĊÒçċóŚõÏđèûÏìñþîĂÏ÷ĆõřĀ ÐÿçĊÐŚĀøėĀñÿèçăēûĆåĂöčùŚ ÒąûčçĊÐãÏėĀċìÕõÿâĎïřĎ⌠âÿÕçÿēçÛĀãĂìăĒçŚûÕåăĒÖþãĀç ìřûĊÏĂâċïřĊÏĂâ ÐûåřĀçÏñõâçēėĀûĆåĂöèĆÛÏĆöóčùŚâŚõð Ðÿ ç ĊÐŚ Ā čùŚ ì õÏĊÐĀãŚ û Õçė Ā ĊûĀøė Ā ñÿ è Ïÿ è ĊÐŚ Ā ĎéäõĀð ìñþîĂÏ÷ĆçûÏÏėĀċìÕõÿâ ČâðçĂïçãŝìñþîĂÏ÷ĆĎéčùŚìñ Ğ.Ġ ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀäĄÕÒçãĀðåÿĒõĎé ĊõóĀ ċóþùðĀâçēėĀČâðĊûřðçĀïêćŚãĀðçÿēççûÏĊÐãÏėĀċìÕõÿâ ãĀçÐÿ ç ĊÐŚ Ā çĂ ð ïåė Ā Ïÿ ç ãûçĊØŚ Ā ĊñĂĒ ï ĊõóĀéñþïĀá ùÏČïÕĊØŚĀ ÖþçėĀøėĀñÿèÏÿèÐŚĀõåăĒĊãñăðïĎõŚĎéðÿÕõÿâčÏóŚ Ğ.Ģ ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀÒçïăûĀðĆ ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀ èŚĀç ÖþãĀçäĄÕÒçåăĒãĀðĎéċóŚõÖėĀçõçÏăĒÒç ÏđĊãñăðï ĎïřÖĀė ĊéšçãŚûÕäõĀðåĀçÏÿèìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝĊøïûĎé ãĀç øėĀñÿèûĀùĀñčùŚĊìăðÕìûÏÿèÖėĀçõçÒçãĀð ÖþûĆåöĂ ÏĆöó ÏÿèèĆÒÒóûąçĒ ÏđĎ⌠ĊØřç ÒçøćÕûĀðĆ õĂæÏă ĀñÏđÕĀř ðĐ ĊìăðÕçėĀ Òąû ãĀçäĄÕčÒñ ÏđĊÐăðçØąĒûčøřĎõŚčçøėĀñÿèçÿēçéñþĊÒç øė Ā ñÿ è Ïÿ è ÐŚ Ā õĎéïûèčùŚ êćŚ û ĀõĆ Č ø ùñą û ÛĀãĂ êćŚ č ùÛř åăóþøėĀñÿè ċóþçĂïçãŝìñþøÕÔŝčùŚìñåăóþøėĀñÿèĐ Ďé åăĒĊÒĀñìçÿèäąû ïÿÏåėĀčçČûÏĀøûÿçĊùïĀþøï ùñąûåėĀ ìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝĊïąûĒ ñÿèéñþĊÒçċóŚõåřĀçÖþčùŚìñøřõçïĀÏ čçõÿçøėĀÒÿÛãřĀÕĐ øėĀñÿèÏÿèÐŚĀõÏđÖÿâÒóŚĀðĐ ÏÿèøėĀñÿè ĊéšçîĀ÷ĀóŚĀççĀĊñăðÏõřĀ “éşťçéûç” ãÿõûðřĀÕ ĊØřç ÏÿèÐŚĀõåăĒçėĀĎéäõĀðìñþîĂÏ÷Ć ĊïąĒûçėĀøėĀñÿèÏÿèÐŚĀõ “ĊûõÿÕ ČùçãĆ âăċùóþûÿØØþčçõÿççăē ÏđĊéŗçõÿçâăâĂäăûÿç ĎéïûèčùŚåĀř çĐ ÏđÖþčùŚìñ ĊéšçÏĀñÐûèÒĆá ċóþÒõĀï õĂĊö÷ ĊùãĆõřĀùïĀðïă çĀð..., ùñąûçĀÕ... çėĀĊÐŚĀéóŜĀ ĊéšçøĂñĂïÕÒó ûĀùĀñïĀäõĀðĊéŗçãĀç ĊìąĒûûĆåĂøþÏĆöóäĄÕçĀð..., çĀÕ...êćŚóřõÕóÿèâÿèÐÿçæŝĎéċóŚõ ùĀÏâõÕõĂÛÛĀáÐûÕ Ğ.ģ ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀÒçĊàřĀÖėĀöăó ÒçóŚĀç åřĀçûðćřċùřÕùçãėĀèóčâ ÐûÖÕñÿèñćŚïĀñÿèĊûĀÐûÕÏĂĕçÒñÿ çĀäąûĊéšçéñþĊìáăõà ÿ çæññïïĀċãřČèñĀá ČâðĊ×ìĀþ õãĀçĊùóřĀçăēĎéèñĂČîÒ ýóý ” čçòâćÏĀóĊÐŚĀìññ÷Ā ÒçĊàřĀÒçċÏřÖþØõçÏÿçĎéçûç ĊïąĒûìñþîĂÏ÷ĆčùŚìñÖè óćÏöĂ÷ðŝõÿâÏđÖþïĀñÿèĊûĀ ÒŚĀÕÒąçåăĒõÿâčçõÿçìñþ ĊìąĒûñÿÏ÷Āöăó ċóþéÝĂèÿãæĂ ññï øėĀñÿèçÿēçĎéĊÏđèĎõŚ êćŚãĀçÐÿçĊÐŚĀÏđÖþéñþĊÒçøėĀñÿèåăĒ Ĝ éñþØĀØçČâðåÿĒõĎéåăĒĎïřïăČûÏĀøéÝĂèÿãĂĊØřççÿēç ĊÏĂâ öñÿåæĀĊóąĒûïčø ÖĄÕøçÿèøçĆçûçĆČïåçĀČâðÏĀñçėĀ åăĒ ĝ ìñþîĂÏ÷ĆÏđÖþčùŚìñåăóþøėĀñÿèĐ Ďé Öçùïâ éşÖÖĆèÿçãĀçÐÿçĊÐŚĀĊéóăĒðçċéóÕĎé ċåçåăĒÖþ øėĀñÿèÏÿèÐŚĀõĎéïûèčùŚ ĊìąûĒ ĊéšçûĀùĀñĊØŚĀùñąûÏóĀÕõÿç ĊãñăðïøėĀñÿèĊåřĀÏÿèÖėĀçõçÒçãĀðåăĒÖþûĆåĂöÏĆöóäĄÕ ÏĀñéÝĂèãÿ ÏĂ åđ Āė ĊØřçĊâăðõÏÿçÏÿèÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀÒçïăûĀðĆ ċãřåėĀĊìăðÕøėĀñÿèĊâăðõ ĊõóĀìñþîĂÏ÷ĆčùŚìñ ÖþÐûčùŚ åřĀçĊûřðäĄÕØąĒûèĆÒÒóåăĒĊñĀãŚûÕÏĀñ ûĀÖÖþĊéšç Ĝ-ĝ-Ğ Ğ.ěĚ ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀÒçØñĀðĀÏĎñŚ Čâð åÿõĒ ĎéåĆÏùïćèř ĀŚ çÖþïăÒçØñĀåăðĒ ĀÏĎñŚéþéçûðćâř õŚ ð èĀÕ ÒçìñŚûïÏÿçÏđĎ⌠ċóŚõċãřĊÖŚĀîĀìéñĀñäçĀ ÒçĎïřïóă Ïć ùóĀçâćċó èĀÕÒçÏđïČă ñÒéñþÖėĀãÿõØřõðĊùóąû Ğ.ġ ÏĀñãĀçÐÿ ç ĊÐŚ Ā äĄ Õ ÒçãĀðČùÕ Òç ãÿõĊûÕĎïřĎ⌠ØăõĂãÒõĀïĊéšçûðćřïÿÏÖþĎâŚñÿèÒõĀïĊïããĀ ČèñĀá ùñąûØĀõìĆåæčçèĀÕåŚûÕäĂĒçéşÖÖĆèÿç ïăÒõĀï æññï ÏñĆáĀæññï ĊûąēûĊíœţûĊÖąûÖĆçÖĀÏÒçčçøÿÕÒïñûè ĊØąĒûõřĀ ÒçãĀðĎïřéÏãĂåăĒĊñăðÏÏÿçõřĀ “ãĀðČùÕ” ĊØřç ÐŚĀÕ ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀĊéšçÏĂÖÏññïùçĄÕĒ åăØĒ ĀõìĆåæóŚĀççĀ ÒçãĀðäćÏñäØç ãĀðäćÏíŕĀêřĀ ãĀðäćÏðĂÕ ãĀðãÏãŚçĎïŚ éÝĂèÿãĂãĂâãřûÏÿçïĀØŚĀçĀç ĊïąĒûäĄÕĊåöÏĀóãřĀÕĐ ùñąû ĊéšçãŚç ÒçãĀðéñþĊîåçăēĊéšçÏĀñãĀðûðřĀÕÏþåÿçùÿç äĄÕõÿçâă Ċâąûçâă ùñąûČûÏĀøâăÏđÖþçėĀÐŚĀõéóĀûĀùĀñ ČâðĎïřïĊă ùãĆèÕř Øăõē Āř ÖþãŚûÕãĀðâŚõðĊùãĆççÿē Đ õĂÛÛĀá ĎéïûèčùŚ ùñąûèĀÕÒñÿÕē ÏđéñĆÕûĀùĀñìĂĊö÷Đ ĎéïûèčùŚ ÐûÕÒçãĀðéñþĊîåçăē ûĀÖÖþðÿÕãÿēÕøãĂĎïřåÿç ûĀÖÖþ äąûĊéšçÏĀñûçĆĊÒñĀþùŝÒçØñĀðĀÏĎñŚâõŚ ðÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀ õçĊõă ð çùĀåĀÕĎéûðćř ċãř Ò çóŚ Ā ççĀČèñĀáĊØąĒ û õř Ā ĊìąĒûčùŚåřĀçĎâŚñÿèéñþåĀçûĀùĀñâăĐ ÏÿèÐŚĀõâăĐ èŚĀÕ õĂÛÛĀáÐûÕìõÏĊÐĀÖþĊÐŚĀĎéčçĊÐãÐřõÕċÏŚõãÿÕøĀï łń

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


ğ. õĂæăâėĀĊçĂçÏĀñ

ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀåăçĒ ðĂ ïåėĀìñŚûïÏÿçïĀÏĐ ÒąûãĀç ÐÿçĊÐŚĀäĄÕÒçãĀðčçõÿçĊìđÛ ĊâąûçøĂèøûÕ ÏřûçõÿçĊìđÛ ě õÿç Òąû õÿçÐĄēç ěĞ ÒĒėĀ ĊñăðÏÏÿçõřĀ “õÿçâĀ” Òąûõÿç åăĒĊãñăðïÐŚĀõéóĀûĀùĀñÖþçėĀĎéäõĀðìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝ ĊìąĒûûĆåĂöčùŚÒçãĀðčçõÿçñĆřÕÐĄēç øĂĒÕåăĒĊãñăðïøřõçïĀÏÏđ ÖþĊéšçÐŚĀõéóĀûĀùĀñċóþâûÏĎïŚæćéĊåăðç ÖÿâĎõŚĊéšç øė Ā ñÿ è (Ċéš ç Ðÿ ç Đ) čçøė Ā ñÿ è çÿē ç ÖþéñþÏûèĎé⌠õ ð ÐŚĀõøĆÏčøřäĆÕùñąûùřû ûĀùĀñùõĀçÒĀõ êóĎïŚ ûĀùĀñ åăĒçĂðïåėĀĊìąĒûÒçãĀðÏđÒąû ûĀùĀñåăĒÒçãĀðØûèñÿè éñþåĀçÐáþïăØăõĂãûðćř ùĀÏÒçãĀðØûèûĀùĀñØçĂâčâ ÏđÖþåėĀûĀùĀñØçĂâçÿēç èññÖĆóÕčçøėĀñÿèÐÿçĊÐŚĀåăĒÖþçėĀ ĎéäõĀðìñþîĂÏ÷Ć øĂÕĒ åăÐĒ ĀâĎïřĎâŚÏÒđ ûą çēĀė ùðĀâ ĊÖŚĀîĀì ãŚûÕçėĀĎéĊûÕ ĊìąĒûčùŚìñþîĂÏ÷ĆêćŚčùŚìñÏñõâçēėĀÐáþ čùŚìñ ċãřéşÖÖĆèÿçÏĀñÏñõâçēėĀĊÖŚĀîĀìêćŚäõĀðÖþĊéšç êćŚÏñõâĊûÕ ĊïąĒûìñþîĂÏ÷ĆĊñĂĒïčùŚìñâŚõðÒėĀîĀ÷ĀèĀóă ÐĄēçãŚçõřĀ ðäĀõĀñă ÏđÖþĊñĂĒïÏñõâçēėĀìñŚûïÏÿççÿēçÏđÖþ øřÕÏñþċøÖĂãñþóĄÏçĄÏäĄÕèĆÒÒóåăĒĊñĀûĆåĂöÏĆöóčùŚÖç ìñþîĂÏ÷ĆõřĀ ðäĀõĀñă Öè

ġ. èåøñĆé

ÏĀñäõĀðåĀç ĊéšçùóÿÏÏĀñøėĀÒÿÛûðřĀÕùçĄĒÕ čçìñþìĆåæöĀøçĀ õÿãäĆéñþøÕÒŝøėĀÒÿÛÐûÕÏĀñåĀç ÏđÒąû ĊìąĒûøóþÒõĀïĊùđçċÏřãÿõ ĊìąĒûÐÖÿâÒõĀïãñþùçăĒ äăĊĒ ùçăðõ ĊìąûĒ ċèřÕéşçÒõĀïøĆÐčùŚċÏřĊìąûĒ çïçĆ÷ðŝâõŚ ðÏÿç ÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀ äąûõřĀĊéšçéñþĊìáă ċóþõÿàçæññïåăĒïă ñĀÏÞĀçïĀÖĀÏùóÿÏæññïčçìñþìĆåæöĀøçĀ ÏĀñãĀç ÐÿçĊÐŚĀċïŚĊÖŚĀîĀìÖþïăõÿãäĆéñþøÕÒŝãĀçäĄÕčÒñÏđãĀï ċãř êćŚ åăĒ Ď âŚ é ñþČðØçŝ č çéş Ö ÖĆ èÿ ç Ïđ Òą û ìñþîĂ Ï ÷Ć ø ÕÔŝ êćûŚ ĀõĆČø ÒçĊàřĀÒçċÏř êćĎŚ âŚñèÿ øėĀñÿèûĀùĀñĎé×ÿçĎéñÿè éñþåĀç ĊéšçûĀùĀñéşÖÖÿðèėĀñĆÕĊóăðē ÕØăõãĂ čùŚâĀė ñÕûðćčř ç ČóÏûðřĀÕïăÒõĀïøĆÐ éñþĊìáăãĀçÐÿçĊÐŚĀ ĊéšçõÿàçæññïåăĒâăÕĀïÐûÕ ÒçóŚĀççĀ ÒõñÖþØřõðÏÿçåþçĆèĀė ñĆÕñÿÏ÷ĀčùŚĊéšçïñâÏ åĀÕõÿàçæññïÐûÕóŚĀççĀãřûĎé

Ġ. éñþČðØçŝÖĀÏÏĀñãĀçÐÿçĊÐŚĀ

ÏĀñãĀçÐÿ ç ĊÐŚ Ā Ċéš ç ÏĂ Ö ÏññïåăĒ ïă é ñþČðØçŝ ïĀÏïĀð ìûøñĆéĎõŚĊéšçÐŚûĐ âÿÕçăē Ġ.ě ĎâŚéóćÏëşÕÒĆáæññïčùŚÒçïăÒõĀïÏãÿÛŞć ÏãĊõåă Ġ.Ĝ ĊéšçÏĀñøñŚĀÕÒõĀïîćïčĂ Ö ÒõĀïøĆÐčÖčùŚċÏř ãçĊûÕ Ġ.ĝ Ċéš ç ÏĀñøą è åûâûçĆ ñÿ Ï ÷ŝ é ñþĊìáă õÿàçæññïÐûÕÒçóŚĀççĀ Ġ.Ğ ĊéšçÏĀñøřÕĊøñĂïøçÿèøçĆçìñþîĂÏ÷ĆøÕÔŝ čùŚñÿÏ÷ĀìñþìĆåæöĀøçĀ Ġ.ğ ÒçûĀõĆČø ÒçĊàřĀ ÒçċÏř ĎâŚñÿèÏĀñ ûçĆĊÒñĀþùŝâćċó Ġ.Ġ ïăÒõĀïùõÿÕõřĀãĀðĎéċóŚõÖþĎïřûâûðĀÏ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

łŅ


ĎńĐģʼnýèğŊú èôŅŊ

ķðûîğĸŊóĜîĭĐĎŁ

êö.ÖĂãçĀ ïÿæðïèĆñĆ÷

ÏññïÏĀñèñĂùĀñøîĀõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř

èřĀċÓõŚÕÐï ùñąû ùïĀÏċüŚÕâÕ ùñąû ïþċõŚÕ ïăØąĒûõĂåðĀöĀøãñŝõřĀ solanun indicun Linn. ĊéšçĎïŚ ìĆřïÐçĀâĊóđÏ øćÕéñþïĀá Ě.ğ – ě.ğ Ċïãñ èñĂĊõá óėĀãŚç ÏĂÕĒ ãŚçčè ïăÐçûřûçøăïõř ÕéÏÒóĆï čèĊéšçčèĊâăðĒ õ ĊñăðÕãÿõċèèĊõăðç ĊéšçĊÏóăðõĎéñûèóėĀãŚç ÐûèčèÖþ ĊõŚĀ ùĀĊøŚçÏóĀÕčèċèèãąçē Đ Ċéšç ğ ìć čèñćéĎÐř éóĀð čèċùóï ÞĀçčèĎïřĊåřĀÏÿç čèïăÐçĀâÏõŚĀÕ Ĝ-Ġ ĊÙçãĂĊïãñ ðĀõ ĝ – Ģ ĊÙçãĂĊïãñ ãŚçčèðĀõ ĝ-ğ ĊÙçãĂĊïãñ ïăùćčèĊéšçãĂĒÕĊóđÏĐ âûÏĊéšçâûÏØřûûûÏ èñĂĊõáäûçóřĀÕÐûÕčè ÐçĀâ ĝ – ğ ĊÙçãĂĊïãñ Ċéšç âûÏøïèćñáŝĊìö âûÏïă ğ Ïóăè øăïřõÕċðÏÏÿç ñćéĎÐř éóĀðċùóïïăÏĀŚ çĊñăðõĊóđÏ ÐçĀâÏõŚĀÕ ĝ-Ğ ïĂóóĂĊïãñ ðĀõ ě.Ě – ě.ğ ĊÙçãĂĊïãñ êóĊéšçêóøâåăĒïăĊçąēûûřûç çĆřï ñćéñřĀÕÏóï ÐçĀâĊøŚçêřĀöćçðŝÏóĀÕ ġ – ěĚ ïĂóóĂĊïãñ ïăÏóăèĊóăðē ÕĊÖñĂÛãĂâûðćâř õŚ ð êóøĆÏÖþïăøċă âÕ ïăĊïóđâ ÖėĀçõçïĀÏ ñćéÏóïĊéšçñćéĎãċèç ïăÐçĀâĊóđÏ ïăÏĀñûûÏâûÏûûÏêóãóûâéő ìèĊùđçãĀïåăĒñÏñŚĀÕ ċóþéóćÏãĀïèŚĀç øřõçåăĒçėĀïĀĊéšçûĀùĀñ ĎâŚċÏř êó ÙĄĒÕïăøăĊÐăðõ ûřûç ñøÐï çėĀĎéĊéšçêÿÏÖĂïē çĂðïÏĂçÏÿèðėĀĊãĀ (ðėĀĊãĀ łņ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ùñąûøĀùñřĀðçēėĀÖąâ) ÒÿĒõèřĀċÓõŚÕÐï ÙĄĒÕĊéšçûĀùĀñðûâ çĂðïÐûÕêćŚøćÕõÿð ãÿēÕċãřČèñĀá çûÏÖĀÏçăēèřĀċÓõŚÕÐïĊéšçøïĆçĎìñ ċÏŚĊøïùþ ċÏŚĎû ċÏŚçēėĀóĀðĊùçăðõ ċÏŚñŚûçčçċóþčØŚĊéšçøřõç éñþÏûèðĀåĀèõï ðĀĊóąûâÐÿèĊøŚĀ čçïĀñâĀåăĊĒ óăðē ÕóćÏ âŚõðçïċóþãŚûÕÏĀñÖþùðřĀçïóćÏ ÒçČèñĀáïÿÏÖþçėĀ ĊûĀèřĀċÓõŚÕÐïåĀùÿõçï åėĀčùŚĊâđÏĎïřûðĀÏâćâçïãřû Ďé čçÒñÿÕē çăÖē þçėĀĊøçûûĀùĀñÐûÕÒçñĆçř ĊÏřĀ åăçĒ ðĂ ï ÏĂçÏÿçÒąû ÒÿĒõèřĀċÓõŚÕÐï ÙĄĒÕĊéšç ÏÿèÐŚĀõ ÐûÕÒçèŚĀç ØŚĀÕïřûðÙĄĒÕûðćřčÏóŚĐ ÏÿèÏĀâùóõÕ ÒąûèŚĀçÐûÕ ČÏçĂēï ČÏñĂēõ(çĀÕçĂĒïçõó ċóþçĀÕñĂēõåûÕ øĆîĀõÕöŝ) ÙĄĒÕĊéšçåăĒ ãÿēÕÐûÕñŚĀçĎåðöĂñĂčçéşÖÖĆèÿç ÙĄĒÕìõÏĊñĀïÿÏÖþĊñăðÏ ãĂâéĀÏõřĀñŚĀçèĀÖĀ ČÏçĂēï ċóþČÏñĂēõ ØûèåėĀÒÿĒõèřĀ ċÓõŚÕÏĂçċóþċÖÏÖřĀðĎéðÿÕèŚĀçÛĀãĂïĂãñÏÿçèřûðĐ ùóĀçÐûÕČÏçĂēï ĊóřĀõřĀ ÒÿĒõèřĀċÓõŚÕÐïçÿēççėĀïĀÖĀÏ ċçõÒĂâÐûÕÏĀñåėĀĎãéóĀ ÙĄĒÕçĂðïçėĀïĀðėĀÏĂçÏÿç ĊïąĒû ĊùđçèřĀċÓõŚÕÐïÏđĊóðåâóûÕçėĀïĀåėĀČâðčØŚøćãñðėĀ ĎãéóĀ çÿēçĊûÕ


ċÓòĆēüÖêòćÖ

ě. èřĀċÓõŚÕÐï ãŚïčùŚøĆÏ ċóþĊâđâĊéšçóćÏĐ õĀÕĎõŚčùŚ øþĊâđâçēėĀ ċóþçėĀïĀèĆèĐìûċãÏ Ĝ. ÐŚĀõÖŚĀõÒÿĒõ ċóþČÐóÏčùŚóþĊûăðâ ĝ. ÏĆŚÕċùřÕ éŔç Ğ. ùûïċâÕ ċÏþĊéóą û Ï ċóŚ õ çė Ā ïĀùÿĒ ç óþĊûă ð â øřõçùçĄÕĒ ĊãñăðïĎõŚøĀė ùñÿèĊÖăðõ ûăÏøřõçùçĄÕĒ øėĀùñÿè êøïÏÿèĊÒñąĒûÕéñĆÕ ğ. ÏñþĊåăðï ČÐóÏóþĊûăðâ ċèřÕøėĀùñÿèĊÖăðõûăÏøřõç ùçĄĒÕĊãñăðïéñĆÕ Ġ. ãþĎÒñŚ ùÿĒçÙûð ċóþČÐóÏčùŚóþĊûăðâ ġ. ÐĂÕùÿĒç ċóþČÐóÏčùŚóþĊûăðâ Ģ. ìñĂ Ï Ðăē ù çć ÙûðĊóđ Ï Đ äŚ Ā Ďïř ïă û ĀÖčØŚ ì ñĂ Ï ùçĆř ï (ìñĂÏûřûç) ÏđĎ⌠ģ. ĊÏóąû ùçĄĒÕùðĂèïąû ěĚ. ñĀÏêÿÏÙă ČÐóÏčùŚóþĊûăðâ

õĂæăåėĀ

ě. ĊûĀĊÒñąĒûÕéñĆÕ ÐŚû ě- ÐŚû ěĚ óÕÒóĆÏĊÒóŚĀčùŚ ĊÐŚĀÏÿç Ĝ. çēėĀãŚïøĆÏ ċóþåĂēÕčùŚĊðđçóÕÒóĆÏ ċóþÒçčùŚĊÐŚĀÏÿç ĝ. ĊÖă ð õùûï ãÿ Ï Ðÿē ç ìÿ Ï ĎõŚ ċóŚ õ ÖĄ Õ ĊÖă ð õÏñþĊåă ð ï ãÿÏÐĄēçìÿÏĎõŚ ĊØřçÏÿç Ğ. çėĀĊûĀÐŚû Ĝ óÕÒÿĒõčççēėĀïÿçåăĒĊùóąûÖĀÏÏĀñĊÖăðõ ùûïċóþÏñþĊåăðï ğ. ìûøĆÏ ØĂïñøãĀïØûè Čñðùûï ċóþÏñþĊåăðïĊÖăðõ ðÏóÕñÿèéñþåĀçĎâŚ

ĊÒñąĒûÕĊÒăðÕ ě. Ĝ. ĝ. Ğ. ğ. Ġ.

ċÒèùïć ċãÕÏõĀ ïþĊÐąûĊåö êÿÏØă ãþĎÒñŚùÿĒçĊéšçåřûçĐ ĊóđÏĐ ÐĂÕûřûç ùÿĒçèĀÕĐ

êćŚčùŚÐŚûïćó

çĀÕøĀõøĂñĂóÿÏ÷áŝ æăñóÿÏ÷áŝ ûĀðĆ ĠĢ éő èŚĀçĊóÐåăĒ ġĜ äççØŚĀÕïřûð û.ĊïąûÕ ĊØăðÕčùïř

èññáĀçĆÏñï

øĀñĀçĆ Ï ñï õÿ à çæññïĎåðîĀÒĊùçą û – ÏñĆÕĊåìý : ïćóïĂçĂøĀñĀçĆÏñïõÿàçĀĎåð æçĀÒĀñĎåð ìĀáĂØðŝ, ĜğĞĜ ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

łŇ


ĎĸŊîîðæèőīīŁĘðĐłîðėôĞĬĿĐ÷łŁĸ éĀçñâĀ ûĆřçÖÿçåñŝ ÏĀñéñþÏõâèññðĀðæññïĊçąûĒ ÕčçõÿçïĀÔèćØĀ á õÿâóûðĊÒñĀþùŝ ĊìąûĒ ÒÿâĊóąûÏçÿÏĊñăðçĊéšçãÿõċåçĊÐŚĀñřõïéñþÏõâ èññðĀðæññïñþâÿ èîĀÒØĂÕČóřìñþñĀØåĀçÐûÕøïĊâđÖìñþĊåìñÿãçñĀØøĆâĀý øðĀïèñïñĀØÏĆïĀñă čçõÿçåăĒ Ĝġ ÏĆïîĀìÿçæŝ è Ĝğğĝ ċóþïăÏĀñïûèñĀÕõÿó á ùûéñþØĆïìĆåæøäĀçĊØăðÕčùïř Ĝ

øėĀçÿÏÕĀçõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ĎâŚâĀė ĊçĂçÏĀñÖÿâéñþÏõâøõâïçãŝùïćøř ññĊøñĂÛìñþñÿãçãñÿðåėĀçûÕøñîÿÛÛþ ñþâÿèÖÿÕùõÿâ ċóþñþâÿèîĀÒ á õÿâöñăČøâĀ ìñþûĀñĀïùóõÕ ĊïąĒûõÿçåăĒ Ĝĝ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ ÙĄĒÕČñÕĊñăðçåăĒĎâŚĊéšçãÿõċåç ÐûÕîĀÒĊùçąûĎééñþÏõâċÐřÕÐÿçñþâÿèéñþĊåö čçñþâÿèéñþäïöĄÏ÷Ā ĎâŚċÏř ČñÕĊñăðçøÿçéŔĀĊùăðÕ û.ĊïąûÕ Ö.óėĀìćç ċóþ ñþâÿèïÿæðïöĄÏ÷Ā ĎâŚċÏř ČñÕĊñăðçæññïøĀæĂãöĄÏ÷Ā û.éŔĀÙĀÕ Ö.óėĀìćç

ÏñþåñõÕõÿ à çæññï ñř õ ïÏÿ è ïùĀõĂ å ðĀóÿ ð ĊåÒČçČóðăñĀØïÕÒóóŚĀççĀ ĎâŚÖâÿ øÿïïçĀĊñąûĒ Õ ÏĀñäřĀð îĀìðŚûçñûðóŚĀççĀ ĊïąĒûõÿçåăĒ ě Ċï÷Āðç Ĝğğĝ á ČñÕóþÒñ ùûçĂåññöÏĀñöĂóéõÿàçæññï ïùĀõĂåðĀóÿð ĊØăðÕčùïř öĀøãñĀÖĀñðŝ âñ.ûîĂçÿçåŝ Čé÷ðĀççåŝ ñûÕ éóÿâÏñþåñõÕõÿàçæññï ïĀĊéšçéñþæĀçčçìĂæă åÿÕē çăē Ď⌠ñÿèĊÏăðñãĂÖĀÏõĂåðĀÏñêćŚåñÕÒĆáõĆàĂčçÖÿÕùõÿâĎâŚïĀñřõï äřĀðåûâčùŚÒõĀïñćŚċÏřêćŚĊÐŚĀñřõïøÿïïçĀÙĄĒÕĎâŚñÿèÒõĀï øçčÖĊéšçûðřĀÕâăðĂĒÕ øėĀçÿÏÕĀçöĂóéõÿàçæññïñřõïøïÿð ÖÿâČÒñÕÏĀñ ãóĀâçÿâöĂóéþîĀÒĊùçąû “åĂìðùðŚûÕîćïêĂ ÛĀ óŚĀççĀ øóřĀĊïąûÕ” ñþùõřĀÕõÿçåăĒ ģ- ĝĚ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ á ČÙççûñŝåĊåñĂçõĂóóĊóÖ Øÿēç Ĝ öćçðŝÏĀñÒŚĀĊÙđçåñÿó ìóĀÙřĀĊØăðÕčùïř ċûñŝìûñŝã ïăöĂóéŐçøóřĀĊïąûÕçėĀĊøçû êóÕĀçûðřĀÕùóÏùóĀðïăêćŚøçčÖĊÐŚĀñřõïØïêóÕĀçûðřĀÕ ãřûĊçąĒûÕ

łň

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


ÏĀñÖÿ â çĂ å ññöÏĀñîĀìäř Ā ðëő ì ñþùÿ ã äŝ ø ïĊâđ Ö ìñþĊåìñÿãçñĀØøĆâĀýøðĀïèñïñĀØÏĆïĀñă “äŚĀĊâĂçĊñąûĒ ðĎé ðřûïäĄÕéóĀðåĀÕ ” ñþùõřĀÕõÿçåăĒ ģ- ĝĚ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ ČâðĊñąûûĀÏĀöĊûÏøĆñĂðþ öĄÏ÷ĀÏĂÖ êćŚØřõðñÿÞïçãñăéñþÖėĀ ÏñþåñõÕõÿàçæññï ĊéšçéñþæĀçčçìĂæăĊéŐâÕĀççĂåññöÏĀñ á ùûçĂåññöÏĀñöĂóéõÿàçæññï ïùĀõĂåðĀóÿðĊØăðÕčùïř

ÏĀñøÿ ï ïçĀĊñąĒ û Õ õÿ à çæññïóŚ Ā ççĀÏÿ è Ċöñ÷ÞÏĂ Ö øñŚ Ā ÕøññÒŝ ċóþĊåÒçĂÒÏĀñäřĀðîĀìûðřĀÕøñŚĀÕøññÒŝ õÿçåăĒ ěĚ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ á ùŚûÕĊóÒõĂõ ČñÕċñïÏñăçĊóÒ ûėĀĊîûĊïąûÕĊØăðÕčùïř ÙĄĒÕÏĂÖÏññïåÿēÕ Ĝ Ď⌠ñÿ è ÏĀñøçÿ è øçĆ ç ÕèéñþïĀáÖĀÏÏñþåñõÕõÿ à çæññï ñř õ ïÏÿ è ïùĀõĂåðĀóÿðĊåÒČçČóðăñĀØïÕÒóóŚĀççĀ âėĀĊçĂçÏĂÖÏññïãĀïČÒñÕÏĀñ ĊåöÏĀóöĂóéõÿàçæññïĊØĂÕøñŚĀÕøññÒŝ ñþâÿèÖÿÕùõÿâ îĀðčãŚċêçéÝĂèãÿ ÏĂ Āñ ĎåðĊÐŚïċÐđÕ ì.ö.Ĝğğğ øĀÐĀĊöñ÷ÞÏĂÖøñŚĀÕøññÒŝ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

łʼn


ÒáþõĂÖĂãñöĂóéŘ ïùĀõĂåðĀóÿðĊØăðÕčùïř ÖÿâċøâÕçĂåññöÏĀñöĂóéõÿàçæññï ÖĀñăãøćñř õř ï øïÿð ĊìąûĒ ĊéšçÏĀñûçĆñÏÿ ÷ŝċóþøąèøĀçîćïéĂ Û ş ÛĀ åŚûÕäĂĒç äřĀðåûâêřĀçêóÕĀçåĀÕöĂóéþÐûÕ öĂ ó éŐ ç åăĒ ïă ØąĒ û Ċøă ð ÕċóþêóÕĀçĊéš ç åăĒ ð ûïñÿ è éñþÏûè⌠õ ð ûĀÖĀñðŝ õÿ à çþ õÿ à çĀìÿ ç æĆŝ (ÕĀçÖĂãñÏññïñřõïøïÿð) ÒĆáçĆøñĀ ĊãăðÕĊÏãĆ (ÕĀçêŚĀåûãăçÖÏċïřċÖřï) ÒĆáåÿöçăðŝ ðþÖĀ (ÕĀçĊÒñąûĒ Õéşçţ öĂóĀâó) ÒĆáøïöñă êĂõûřûç (ÕĀç ĊÒñąĒûÕĊÕĂçõÿõóĀð) čçõÿçåăĒ Ĝ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ á çĂåññöÏĀñöĂóéõÿàçæññï ïùĀõĂåðĀóÿð ĊØă ð Õčùïř Ď⌠ñÿ è ĊÏă ð ñãĂ Ö ĀÏ çĀðøïØĀð ĊøăðÕùóĀð ĊóÐĀæĂÏĀñøėĀçÿÏÒáþÏññïÏĀñ õÿàçæññïċùřÕØĀãĂ ïĀĊéšçéñþæĀçčçìĂæăĊéŐâ ÏĀñÖÿâċøâÕçĂåññöÏĀñöĂóéõÿàçæññï ÖĀñăã øćřñřõïøïÿð çĀðûïñìÿçæŝ çĂïĀçÿçåŝ êćõŚ Āř ñĀØÏĀñÖÿÕùõÿâ ĊÖŚĀâõÕĊâąûç á ĊØăðÕčùïř çĀðåÿöçÿð èćñáĆéÏñáŝ çĀðÏĊåöïçãñăçÒñĊØăðÕčùïř ñřõïčçìĂæăĊéŐâÕĀç éőčť ùïřĊèĂÏèĀçøĀçëşçÒçĊïąûÕ ĊìąûĒ ĊéšçÏĀññáñÕÒŝÏÖĂ ÏññïåĀÕõÿàçæññï (ċãřÕĊïąûÕ ûćĊŚ ïąûÕ óąûĊóąûĒ ÕçēĀė čÖŜ) ċóþøřÕĊøñĂïÒĆáÒřĀéñþĊìáăøÕÏñĀçãŝ á óĀçìñþèñïñĀØĀçĆøĀõñăðŝøĀïÏ÷ÿãñĂðŝ ĊïąûÕĊØăðÕčùïř ĊïąĒûõÿçûĀåĂãðŝ åăĒ ěě Ċï÷Āðç Ĝğğĝ îĀðčçÕĀçïăÏĀñÖÿâÏĂÖÏññïÏĀñĊøõçĀ “ûćŚïřõç ÖŜĀùõĀç” ÖĀÏ ûŚĀðøçÿĒç æññïæĂ ÒõÕÒćřïĀÏÿèéőţõÿçĊìđÛ á ĊØăðÕčùïř ùóÿÕÖĀÏçÿēç ïăÏĀñéñþÏõâÏĀñċãřÕÏĀðìąēçĊïąûÕÕĀïøĀïõÿð ïăčÒñïÿĒÕ êřûĊûĀĊûÕĊçŚûĊÖŚĀ

ěġ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ñřõïÏÿèûÕÒŝÏĀñèñĂùĀñøřõçÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïřïćóçĂæĂûçĆñÿÏ÷ŝçõñĀØâėĀñĂ ëŔĀðĊùçąû çėĀČâð çĀðØĆïìñ ċøÕïáă ñûÕêćŚõřĀñĀØÏĀñÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ĊÖŚĀõÕöŝøÿÏÏŝ á ĊØăðÕčùïř ĊÖŚĀçĀðëŔĀðĊùçąû ĎâŚÖÿâìĂæăøÿÏÏĀñþÏćřĊÖŚĀùóõÕĊØăðÕčùïř ČâðĎâŚñÿèÒõĀïïąûÖĀÏùçřõðÕĀç ûÕÒŝÏñ øäĀèÿçøäĀçöĄÏ÷Ā čçìąēçåăĒĎâŚčùŚÏĀñ øçÿèøçĆçÏĀñâėĀĊçĂçÏĂÖÏññïčùŚĊéšçĎéûðřĀÕĊñăðèñŚûðċóþûðřĀÕøïĊÏăðñãĂ ČâðĊéšçåăĒøçčÖÖĀÏçÿÏåřûÕĊåăĒðõïĀÒûð ĊëŕĀØïñĂēõÐèõçãóûâĊøŚçåĀÕÖĀÏùûçĂåññöÏĀñöĂóéõÿàçæññï ïùĀõĂåðĀóÿðĊØăðÕčùïř ÖçäĄÕõÿçøõçâûÏ ìñþûĀñĀï ùóõÕ

Ńŀ

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


øîĀõÿ à çæññïÖÿ Õ ùõÿ â ĊØă ð Õčùïř ñř õ ïÏÿ è ĊÒñąûÐřĀðõÿàçæññïčçìąēçåăĒñřõïìĂæăøñþĊÏóŚĀâėĀùÿõ ĊÖŚĀâõÕĊâąûç á ĊØăðÕčùïř éñþæĀçøîĀõÿàçæññï ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř čçõÿçåăĒ ĜĞ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ á öćçðŝõÿàçæññïĊØăðÕčùïř

ñö.ìĂĊö÷ äĀõñ ĊøĀñŝöñăÖÿçåñŝ ÒáþÏññïÏĀñ èñĂùĀñČÒñÕÏĀñóĀçèĆÛóĀçéşÛÛĀÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ċÖŚÕéñþØĀøÿïìÿçæŝÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïřĎâŚâėĀĊçĂçÏĀñÖÿâ ČÒñÕÏĀñóĀçèĆÛ óĀçéşÛÛĀ îĀðčãŚċêçéÝĂèÿãĂÏĀñ ĎåðĊÐŚïċÐđÕ Ĝğğğ ÙĄĒÕîĀðčçéő Ĝğğĝ âėĀĊçĂçÏĀñ ĊéŐâìąēçåăĒöĀøçøäĀçčùŚĊéšçìąēçåăĒøñŚĀÕøññÒŝčçÏĀñ ĊñăðçñćŚ ĊøñĂïøñŚĀÕčùŚØïĆ ØçûðćĊř ðđçĊéšçøĆÐ ČâðïăóĀçèĆÛ óĀçéş Û ÛĀÐûÕöĀøçĀåăĒ ã ççÿ è äą û Ċéš ç öć ç ðŝ Ï óĀÕ čçÏĀñÖÿâÏĂÖÏññï ĊìąĒûøřÕĊøñĂïÒĆáæññï ÖñĂðæññï ċóþìÿàçĀØăõãĂ ÐûÕÒçčçØĆïØç ÙĄÕĒ ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïřĎ⌠ÒÿâĊóąûÏìąēçåăĒçėĀñřûÕĊÐŚĀñřõïČÒñÕÏĀñ ÖėĀçõç Ģ ċùřÕ ĎâŚċÏř õÿâìñþøĂÕùŝõñïùĀõĂùĀñ õÿâĊÖâăðŝùóõÕõñõĂùĀñ õÿâøõçâûÏ (ìñþûĀñĀïùóõÕ) õÿâöñăČøâĀ (ìñþûĀñĀï ùóõÕ) ïÿøðĂâûÿóãÿÏõĀ (øÿçéŔĀÐřûð) øïĀÒïÒĆñøĆ ÕĂ ùŝøîĀ ûĀøçõĂùĀñìñþùòåÿðĊØăðÕčùïř ÒñĂøãÖÿÏñöĂñĂõÿàçĀ

ÏñïÏĀñöĀøçĀ Čâð øėĀçÿÏÕĀçõÿàçæññïÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïřÖâÿ éñþØĆï øÿïïçĀêćŚçėĀöĀøçĀûĂøóĀï éñþÖėĀéő Ĝğğĝ õÿçåăĒ ĜĠ Ċï÷Āðç Ĝğğĝ á ùŚûÕéŔĀøÿÏùóõÕ ČñÕċñïČóãÿøéĀÕøõçċÏŚõĊØăðÕčùïř éñþÏûèâŚõðêćŚçėĀ öĀøçĀûĂøóĀï Ğğ ÖÿÕùõÿâČâðĎâŚñÿèÒõĀïñřõïïąûÖĀÏÒáþÏññïÏĀñûĂøóĀï éñþÖėĀÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ĊéšçûðřĀÕâăðĂĒÕÖĄÕÐûÐûèÒĆáïĀ á ČûÏĀøçăē

ìñþĊåìõñøĂåæĀÖĀñðŝ ñûÕĊÖŚĀÒáþîĀÒ ġ ČéñâĊïããĀĊéšçéñþæĀçøÕÔŝ çĀðøâ ċâÕĊûăðâ ûæĂèâăÏñïÏĀñ öĀøçĀ ĊéšçéñþæĀçëŔĀðÔñĀõĀø ċóþĎâŚñÿèĊÏăðñãĂÖĀÏ çĀðØĆïìñ ċøÕïáă ñûÕêćŚõřĀñĀØÏĀñÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ÏóřĀõ ãŚûçñÿèêćŚĊÐŚĀéñþØĆï čçÏĀñÖÿâéñþØĆïĊØĂÕéÝĂèÿãĂÏĀñêćŚèñĂùĀñöćçðŝöĄÏ÷ĀìñþìĆåæöĀøçĀõÿçûĀåĂãðŝ ěĢ îĀÒÒáþøÕÔŝ éőÕèéñþïĀá Ĝğğĝ îĀÒ ġ (ĊØăðÕčùïř óėĀìćç ċïřüřûÕøûç) ñþùõřĀÕõÿçåăĒ ěğ – ěĠ ìò÷îĀÒï Ĝğğĝ á õÿâìñþ øĂÕùŝõñïùĀõĂùĀñ ûėĀĊîûĊïąûÕĊØăðÕčùïř ÖÿÕùõÿâĊØăðÕčùïř ïăêèćŚ ñĂùĀñöćçðŝöÏĄ ÷ĀìñþìĆåæöĀøçĀõÿçûĀåĂãðŝĊÐŚĀñřõïéñþØĆï ñõïåÿēÕøĂēç ĝěġ ñćé/Òç ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ

ŃŁ


Ńł

ØéĀéæĄē Ĝğ íóøïāÓð - ùăÖúāÓð ĝĠĠĞ


วารสารวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เล่ม 13  

Moradoklanna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you