Kaitse Kodu! nr 3 2018. a

Page 40

Inglid või kangelased? Erioperatsioonide väejuhatuse lugu 8

suheldes kui ka nende omavahelisi suhteid analüüsides. ühistegevuse ajal vastutas armee teede puhastamise ja välise perimeetri eest aladesse liikumisel. Politsei tegeles sisemise perimeetri ja läbiotsimistega, samuti ülekuulamiste ja kinnipidamistega. kriminaalpolitsei, julgeolekuteenistus ja Tekst: Erioperatsioonide väejuhatus varjatud jälgimise üksus edastasid enne operatsiooni ja selle ajal luureinfot vastase tegevuse kohta operatsioonialas ja selle läheduses. kokku oli provintsis umbes 5000 Politsei eriüksus, meie peamine afganistani julgeolekujõudude liiget – afganistani armee, afganistani po- partner, oli reeglina operatsiooni raskuspunktis, kui ohuhinnang oli litsei, julgeolekuteenistus ja nende kolme erinevad allüksused. Veendes kõrgem, või asus reservis ja reageeris tekkinud olukordadele vajadust erinevaid ülemaid (armee brigaadimööda. ülem, politseiülem, julgeolekuteelisandusid veel prokuröride ja nistuse ülem) ja provintsi kuberneri koostöö vajalikkuses ja kasulikkuses, kohtute tegevus operatsioonide ajal ja järel, samuti tegevuste kajastamijõudsime pärast mitme kuu pikkust ne meedias. kahtlemist ja planeerimist ühiste kõik see kokku kujunes kompleksoperatsioonideni. seks ning nõudis palju ühist koorerinevate ülemate veenmine oli dineerimist ja planeerimist. kuid vaevarikas, kohati diplomaaditööd juba esimene operatsioon veenis meenutav tegevus – eeltingimuseks oli arusaam kõikide ülemate isiksus- kõiki osalejaid koostöö kasulikkuses. test, üksuste erinevast töökultuurist sealt edasi ei olnud harvad üle 1000 liikmega, mitmeid päevi kestvad ning lõpuks ka sellest, mis kedagi operatsioonid mässuliste tõrjeks ja motiveeris. alade kontrolli alla võtmiseks. suur osa kohalike julgeolekujõudude kõrgemast juhtkonnast Kohalikud turvama oli ju aktiivselt sõjategevuses juba üks suuremaid ressursside raiska1980ndatel – kes mässuliste poolel, jaid ning ohte inimeludele afganiskes koostöös tolleaegse valitsuse ja tanis ja iraagis on isevalmistatud nõukogude liiduga. seda kõike tuli lõhkekehad ning nende kasutamine teada ja arvesse võtta nii ülematega

Sarja eelmises osas vaatasime Eesti erioperatsioonide väejuhatuse esimese Afganistani rotatsiooni algfaasi – alasse sisenemist ja sellega kaasnenud väljakutseid. Nüüd on aeg keskenduda lahendustele, mis võeti kasutusele olukorra normaliseerimiseks – eelkõige koostöö ja kaine mõistus.

ERIOPERATSIOONIDE VÄEJUHATUS

üksus

Afganistan: ühisrinne Talibani vastu

40

3 | 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.