Kaitse Kodu! nr 2 2018. a

Page 24

Inglid või kangelased? Erioperatsioonide väejuhatuse lugu 7

Afganistan: esimene välismissioon Alljärgnev keskendub 2012. aasta lõpust alates Afganistanis ISAF-i koosseisus osalenud Eesti sihtüksuse tegevusele, andes eluliste näidete kaudu ülevaate sellest, kuidas erioperatsioonide väejuhatuse liikmed on irregulaarse sõja keskkonnas läbi viinud sõjalist toetust ning olnud võime kordistajad (force multiplier). Tekst: ERIOPERATSIOONIDE VÄEJUHATUS (Julgeolekukaalutlustel autori identiteeti ei paljastata)

24

2 | 2018

käsitletav juhtum on hea näide selle ra väljaselgitamisele ja analüüsile kohta, kuidas väga väike üksus on – kuidas see kõik mõjutab meid ja võimeline küllaltki suurel vastutusmeie tegevusi. alal (pool miljonit elanikku umbes Lisaks vastase suuruse, struktuu4000 km2 alal) sõjalise toetuse ri, paiknemise ja tegevuse väljaselgitamisele kulus palju aega ka ülevaakaudu muutma märgatavalt julgete saamiseks sõbralikest üksustest: olekuolukorda. alas opereerivad erinevad AfgaArtikli eesmärk ei ole kirjeldada nistani üksused, nende asukohad, eesti sihtüksuse esimese rotatsiooülesanded, struktuurid, alluvussuhni ajal Afganistanis toimunut kui ted jne. kogu see eeltöö muutis eesti veatut või tagasilöökideta ajajärku. kõik probleemid, nagu korruptsioon, sihtüksuse tegevuse kohale jõudes nõrk keskvalitsuse mõju, mässuliste lihtsamaks ja efektiivsemaks. informaatorid julgeolekujõudude hulgas jne – need ja paljud muud kit- Olukord kohale jõudes saskohad olid ja on endiselt Afganis- olles kohale jõudnud, ennast sisse tanis olemas, kuid sellest hoolimata seadnud, ala üle võtnud ning läbi oli võimalik küllaltki lühikese ajaga viinud esimesed tutvumisvisiidid saavutada objektiivselt mõõdetavad ja -patrullid, tuli tõdeda, et olukord positiivsed muudatused. provintsis oli täpselt nii kriitiline, kui erinevatest ettekannetest ja ülevaadetest välja võis lugeda. Ettevalmistused üks provintsi läbivatest põhikuivõrd tegemist oli esmakordse (erioperatsioonide) välismissiooniga, maanteedest oli kogu Afganistani siis kulus suur osa ettevalmistustest arvestuses auväärsel teisel kohal isevalmistatud lõhkekehade initkõikvõimalike logistika-, side-, luure- ja teiste asjaolude väljaselgitami- sieerimise „edetabelis“. kohalikud sele ning „paika loksutamisele,“ mis üksused tegelesid peamiselt enda baaside valvamisega ning provintoli küll ajamahukas ja stressirohke, si keskuseks olevast linnast paari kuid kokkuvõttes edukas ja andis kilomeetri kaugusel oli mässulistel hindamatuid kogemusi. Tänu sellele, et eelnevalt oli teada tegutsemisvabadus nii päeval kui öösel. raketirünnakud baasidele täpne operatsiooniala, kohalik (ka sellele, kus paiknes eesti sihtükpartnerüksus ja meie tõenäolised sus) leidsid aset nii tihti, kui jõuti ülesanded, keskendus suur osa etteprovintsi rakette juurde tuua. Heaks valmistustest kohaliku geograafia, ilmastiku ning poliitilise, sotsiaalse, näiteks julgeolekuolukorra kohta oli see, et Afganistani armee varustas majandusliku ja julgeolekuolukor-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.