Page 38

Kansallisen turvallisuuden vaikuttaja Ministeriöille kuuluvat perinteisesti tehtävät, joita ovat hallinnonalan toiminnan johtaminen ja valvonta, strateginen ohjaus ja säädösvalmistelu. Rajaturvallisuutta ja meripelastusta koskevat tehtävät kuuluvat sisäministeriössä rajavartio-osastolle. Rajavartiolaitoksen esikunta on samalla sisäministeriön rajavartio-osasto.

Kylkirauta 3/2021

Kuvat Rajavartiolaitos. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen

nin rahoitusmekanismeilla ja Euroopan raja- ja merivartioviraston, Frontexin, kautta annettavalla operatiivisella tuella. Yhteisen intressin vuoksi rajavalvontaa koskevista säännöistä päätetään yhteisillä päätöksillä. Käytännössä komissiolla, eri jäsenvaltioilla tai parlamenttiryhmillä on usein hyvin erilaisia tavoitteita ja yksimielisyyden sijaan asioista päätetään määräenemmistöllä. Tässä menettelyssä aktiivinen vaikuttaminen on paras tapa turvata Suomen kaltaisen pienen jäsenvaltion intressit. Organisoidut luvattomat rajanylitykset, joilla pyritään horjuttamaan yksittäisen Euroopan unionin jäsenvaltion yleistä järjestystä tai yhteiskunnan toimivuutta, tuovat esiin unionin toimivallan rajat. Perussopimuksissa jäsenvaltiot ovat sopineet yhdennetystä ulkorajojen valvontajärjestelmästä. Lainsäädännössä korostuu perus- ja ihmisoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen. Esimerkiksi ehdoton palautuskielto estää turvapaikkaa hakevien luvattomien rajanylittäjien välittömän palauttamisen, eivätkä suomalaiset rajavartijat voi osallistua tällaiseen toimintaan Frontex-operaatiossa. Yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu jäsenvaltioille. Kreikan tilanne vuonna 2020 sekä Latvian ja Liettuan tilanteet vuonna 2021 ja niiden ratkaisemiseksi tehdyt kansalliset päätökset turvapaikanhakuoikeuden rajoittamista nostavat esiin kysymyksen siitä, milloin yhteisen sääntelyn piiriin kuuluva yhdennetty rajaturvallisuus muuttuu jäsenvaltion vastuulla olevaksi sisäisen turvallisuuden ylläpidoksi tai vielä pidemmälle meneväksi kansallisen suvereniteetin turvaamiseksi ja miten Euroopan unionin mekanismit toimivat näissä tilanteissa. Rajanveto ja ratkaisut eivät ole helppoja. Lopputuloksena unionissa muodostuu aukkoja, jotka on viimekädessä täytettävä kansallisilla päätöksillä ja toimenpiteillä.

Järjestely, jossa ministeriön osasto ja viraston johtoesikunta ovat sama asia, on valtionhallinnossa poikkeuksellista. Järjestely on ollut voimassa koko itsenäisen Suomen ajan. Vuoden 2005 rajavartiolain perusteluissa todetaan, että Rajavartiolaitoksen ohjaaminen on osoittautunut taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetyksi, eikä sen muuttamista pidetä ajankohtaisena. Rajavartiolaitoksen päälliköllä on edellä mainitun ulkopuolella vastuu pitää valtion ylin johto ja sisäministeri tietoisena Rajavartiolaitosta koskevista asioista. Järjestelyssä on rajaturvallisuuden ja politiikan yhteensovittamisen kannalta kaksi merkittävää etua. Ensinnäkin politiikan valmisteluun osallistuminen ja siihen vaikuttaminen tapahtuu suoraviivaisesti ja tarjoaa hyvin konkreettista tietoa päätöksenteon tueksi. Toisaalta politiikan toimeenpano on yhtä lailla nopeaa ja vaikuttavaa. 28

Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö valmistellaan sisäministeriön rajavartio-osastolla, jolla on käytettävissään ajantasainen tieto Rajavartiolaitoksen operatiivisesta toiminnasta ja siinä havaituista lainsäädännön kehittämistarpeista. Rajavartiolaitoksen esikunnan kaksoisrooli tarjoaa tähän välittömät ja tarkoituksenmukaiset edellytykset. Valtioneuvoston eduskunnalle antamat ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä sisäistä turvallisuutta koskevat selonteot ja eduskunnan niistä antamat mietinnöt antavat hallituskausien yli ulottuvat poliittiset perusteet rajaturvallisuuden ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Selonteot vaikuttavat Rajavartiolaitoksen toimintaa ohjaaviin strategioihin. Selontekojen ohjauksen tulisi heijastua myös viranomaisten voimavarojen vakauteen ja ennustettavuuteen. Valitettavan usein selonteoissa kirjattuihin resurssikysymyksiin joudutaan


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.