Kylkirauta 4/2019

Page 33

artikkelit

Kadettiupseerina

kansainvälisessä esikunnassa Teksti: Mikko Kurko

Reilu vuosi sitten sain tiedon tehtävästäni Euroopan unionin sotilasesikunnassa. Lähtötietoni unionista olivat hajanaiset.Vuoden palvelukseni jälkeen osaamiseni sotilasesikunnan roolista Euroopan unionin suunnitteluprosessissa on kehittynyt.

K

erron artikkelissani kansain­ väliseen esikuntatehtävään hakeutumisesta, tehtävään valmistautumisesta ja sen aloittami­ sesta Euroopan unionin sotilasesikun­ nassa. Kuvaan arkea kansainvälisessä esikuntatehtävässä yksittäisen upseerin näkökulmasta ja otan kantaa siihen, miten tehtävä mahdollisesti laajentaa sotilaan kokemuspääomaa. Kirjoitus perustuu havaintoihini, niistä tekemiini päiväkirjamerkintöihini ja merkinnöis­ tä jalostamiini käsityksiin.

Kehityskeskusteluista liikkeelle Ulkomaantehtävään liittyvä ajatustyö alkoi keväällä 2014, kun kehityskes­ kusteluissa ilmoitin halukkuudestani kansainväliseen esikuntatehtävään. Tuolloin ajankohdaksi kirjattiin syksy 2018. Asia vahvistettiin seuraavien vuosien kehityskeskusteluissa. Vuoden 2016 syksyllä siirryin Pääesikunnan suunnitteluosastoon. Suunnitteluosasto yhdessä henkilös­ töosaston kanssa valmistelee sen, ketkä Puolustusvoimat lopulta määrää kan­ sainvälisiin esikuntatehtäviin. Vuoden 2017 kehityskeskusteluissa vahvistin taas halukkuuteni, jolloin tehtäväkseni kirjattiin apulaissotilasedustajan teh­

tävä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa. Puolisen vuotta myöhemmin kuulin esimiehiltäni, että aikataulu pitäisi paikkansa, mutta tieni veisi Naton teh­ täviin Hollantiin, mikä myös vaikutti mielenkiintoiselta. Muutamaa kuukaut­ ta myöhemmin kehityskeskustelussa kuulin, että suunnitelma oli taas muut­ tunut, eikä esimieheni tiedossa ollut suunnitelmaa tulevaisuudestani. Piinallisen odotuksen jälkeen tou­ kokuun lopussa 2018 sain tiedon siitä, että syyskuun alusta minut määrät­ täisiin Euroopan unionin sotilasesi­ kuntaan Belgiaan, eli alkuperäisen tavoitteeni naapurikortteliin ja vain kuukautta aiemmin ehdottamaani aikaa myöhemmin. Lähtöön oli aikaa kolme kuukautta ja viikko. Mitä opin hakeutumisesta? Sen, että prosessi on pitkä ja että sen kestäessä on osoitettava esimiehille tavoitteet ja sitten odotettava ratkaisua – tempoile­ matta. Prosessissa kuluneiden vuosien ajan pidin halukkuuteni johdonmukai­ sesti samana, ja lopulta kävi niin, että toiveeni toteutui. Sekä aikataulu että virkapaikkakunta olivat lopulta juuri ne, joita esitin, ja tehtävän mielekkyy­ destäkin voin todeta, että ”osuma oli vähintään tornissa”.

31

Mikko Kurko Kiireinen kesä 2018 Tehtäväänmääräyksen jälkeinen suun­ nittelu alkoi aikajanan piirtämisellä. Keskeisimmäksi muuttujaksi osoit­ tautui varsinaisen muuton toteutus­ ajankohta. Ensin piti löytää asunto seuraaviksi vuosiksi Brysselin seu­ dulta. Koska tehtäväänmääräys tuli myöhään ja alkavan kesälomakauden vuoksi aika oli kortilla, ainoa vaihto­ ehto asunnonetsintämatkan toteuttami­ seksi oli jo seuraavalla viikolla. Matkaa valmistellessani kuulin Brysselissä palvelevalta kurssikave­ riltani, että asuntojen kirjo on suoma­ laisittain suuri ja asunnon vaihtaminen kesken tehtävän paikallisen vuokraus­

Kylkirauta 4/2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.