Page 1


கா ற்று வெ ளி

.

2013

.

ஆசிரி஬ர்:

ஷ க

,

ாபா

.

னி஬ிடலும்,ெடிெம஫ப்பும்:

OVIYA PATHIPPAGAM

.

BATLAGUNDU - 624 202 TAMILNADU, INDIA. phone: 04543 -26 26 86 cell: 766 755 711 4 96 2 96 52 6 52 email: vathilaipraba@gmail.com mahakavimonthly@yahoo.com

. ல

. ல . ல

(

2) ல

2012

. ல

பமடப்புக்களின் கருத்துக்களுக்கு

>

4

ஆக்கதா஭ஷ஭ வபாறுப்பு

. .

பமடப்புக்கள் அனுப்ப ஷெண்டி஬ முகெரி:

.

R. MAHENDRAN 34, REDRIFFE ROAD, PLAISTOW, LONDON E13 0JX

.

஫ின்னஞ்சல்:

mullaiamuthan@gmail.com . . ல . ல

.

நன்மிகள்: . ,

ாபா

2013 1


.

>

>

>

> ல .

1964 . .

>

> .

>

, ல

ல >

.

>

> ல

> >

>

>

>

> >

>

>

> ல

> ல

>

> ல

>

>

. ல

>

>

. .

'

'

' ல

.

'

'

ல ல

ல . ல

-

. .

2013 2

>

>

>

>

>


ро▓

flw;fiuNahuk; kzy; jiukPJ - ty;iy flyiy Ml Eiu jpiuNghLk;- mk; kzw;f;fiuNahlk; jkpozHntOe;J kdtiyahl tPuk; tpisayhFk;. fl;lg;Nghy; fl;b Fwpitj;J FUtpabj;j gapw;rpfs; fhyg;Gul;rpapy; cNyhfg;gwitfs; cUz;l epfo;r;rpfs; Fwpitj;J mbg;gjpy; fHzDf;Ff; epiwahdtd; Fwpj;jhH ahH cz;Nlh jkpOf;F eP kiwahdd; je;ijAld; te;jTd;id jl;bnaOg;gpa rq;fjp- flw;iuapy; rpq;fsthkpapd; G+l;fhybapy; xUjkpodpd; epHf;fjp rPwpa cd;rpdj;ijj; je;ij jLj;Jg; NghdhH -md;W khwpa cd; czHTfis ahH jLf;fjyhdhH? mbf;f mbf;f Xbj; Jbj;jJ jkpodpd; tuyhW jpUg;gp mbj;Jf; fhl;ba tPuk;jhNd cd; GyptPW cztpd;wp miye;jNghJ cd;idf;fz;ltH ahH? czHTfs; caHe;jNghJ NjbdhHfs; vj;jidNgH JUg;gpbj;j Jg;ghf;fpahy; ,dj;jpy; JUj;Jilj;j tPudlh cUg;ngUj;j Nghuhy; jkpio cyFf;Ff; fhl;ba Nte;jdlh fUj;njhiyj;Jg; Nghdtpdj;jpy; kPz;Lk; fUj;jupj;jJ <ok;- eP cUj;njhiye;J NghdhYk; NghFkh cd; fUf;fiyah ahfk;. cyfk; vq;fZk; xt;nthU tPuDf;Fkha; Vw;Wtha; eP jPgk; mfpyk; midj;JNk cdf;Fr; nra;aNtz;LNk ngUahfk;- eP cd;gpwe;j ehs; ,d;W ,dj;jpd; rpwe;jehs; vd;W epiwe;jehsha; vd;Wk; ehk; cd;id Nerpg;Nghk; vd;Wk;. vy;yhsd; rkhjpapy; vwptpisahba fd;W vy;NyhUk; kiyj;jpl vOe;jhNah md;W ey;NyhUk; ehdpyj;J ty;Nyhuha; tho;j;jpl nrhy;NyWk; eyk;ehb ey;tho;T ngWthNa. -

2013 3


(rpWfij)

ல Rtp];rpYs;s kpfg;nghpa tpahghu ];jhgdq;fSs; xd;Wjhd; "kpf;FNwh];" mtru mtrukhf cs;Ns nrd;w vd;id ` nthd;A+h;` ( fhiy tzf;fk; ) uNk]; vd;W gpd;dhy; ,Ue;J te;j Fuy; xd;W jpLf;fpl;L vd;idj; jpUk;g itj;jJ. rphpj;jgb epd;whh; "nlhf;uh; fw;yd;." gjpYf;F tzf;fk; $wp ifnfhLj;Njd;. vd; ifia FYf;fpagbNa mg;gh kUe;Jfis xOq;fhf ghtpf;fpwhuh? ehd; Rfk; Nfl;ljhf $Wk;gb nrhd;dth; vd;dplkpUe;J tpilngw;whh;. ,Ugj;ije;J tUlq;fSf;F Kd; mg;gh Rtp];rpw;F te;j fhyj;jpypUe;Nj mth;jhd; vq;fs; FLk;g nlhf;uh;. fle;j ,uz;L tUlq;fshf mg;ghTf;F ,UjaNeha; te;jjpypUe;J mg;ghtpy; mjpf mf;fiw fhl;b te;jhh;. nghUl;fis thq;fpf;nfhz;L tPl;bw;F te;jJk; nlhf;uiu re;jpj;jijg;gw;wp mg;ghtplk; $wpNdd;. INuhg;gpadhf ,Ue;jhYk; vq;fspy; vt;tsT mf;fiwahf ,Uf;fpwhh;. rhp uNk]; ehd; Fspr;rpl;L thwd;. eP ghZf;F VjhtJ érpr; rhg;gpL. vd;NdhL Nrh;j;J cdf;Fk; ,g;gb xU tpjp.

2013 4


vdf;ndd;W xU tpUg;gKk; ,y;iy> cq;fNshL Nrh;e;J ePq;fs; rhg;gpLwij rhg;gpwjpiy re;Njhrk; jhNd mg;gh. vd;iu mk;khit ,oe;j gpwF jhahfTk;> ey;y jfg;gdhfTk; vd;id tsh;j;jJ ePq;fs; jhNd! vdf;F ePq;fs;jhd; cyfk;. czh;r;rpg;ngUf;fpy; fz;fyq;f $wpa kfdpd; jiykapiu ghpNthL jltpdhh;. vdf;F ,e;j re;Njhrk; NghJklh uNk];. cdf;F xU ey;y ,lj;jpiy fypahzk; nra;J nfhLj;jpl;lhy; ehDk; vd; tho;ehis epk;kjpahf fspj;Jg; NghLtd;. mg;gh vd;dg;gh ePq;fs; ,g;g Vdg;gh Njitapy;yhky; fypahzf; fij fijf;fpwPq;fs;. Kjy;iy ehd; gbr;r "nfkpf;fy; bg;NshKf;F" jFe;jJNghy VjhtnjhU ,lj;jpiy Ntiy fpilr;rhy; cq;fisAk; ,dp Ntiy nra;a tplhky; tPl;Nlhil itr;Rg; ghf;fpwJf;Fj;jhd; kdR epiwa Mirag;gh! uNk]; eP nrhd;dJf;Fg; gpwFjhd; vdf;F epidTf;F tUFJ. NIhd;kwpg; gpw;Y vd;W vd;Dila gioa Rtp]; rpNdfpjd; xU "nfkpf;fy; gf;uwp buf;lh;"; jhd;! mtiu re;jpr;R cd;iu Ntiyiag;gw;wp fijr;Rg; ghf;fpwd;. Mh;r;rhpaj;Jld; jfg;gidg; ghh;j;j uNk];! Vdg;gh ,t;tsT fhyKk; cq;fSf;F ,g;gb xU rpNdfpjd; ,Uf;fpwhh; vd;W nrhy;Nyy;iyNa. mfjp tho;T vd;id Kw;Wf;ifapl;lNghJ vd;iu Njitfis G+h;j;jp nra;J gpuQ;ghir njhpahj fhyj;jpy; mt;tg;NghJ Mq;fpyj;jpy; nkhopngah;g;Gr; nra;j md;ghd rpNdfpjd; jhd; gpw;Y. jhd; Ntiy nra;j gf;uwpia jhNd tpiy nfhLj;J thq;fp ,g;Ngh nghpa "buf;lh;" Mfpl;lhd;. cdf;F MW tarhf ,Uf;Fk;NghJ mk;khit ,oe;J jtpr;R epf;Nff;if te;J MWjy; $wpdth;. mjd; gpwF NtW Ntiy Njbf;nfhz;L mk;kh tho;e;j tPl;by; ,Uf;fg; gpbf;fhky; kdepk;kjpf;fhf ,lk; khwp fdJhuk; te;jjhy; mtiu xNunahU Kiwjhd;. re;jpr;rdhd;. .mtUk; ehDk; vLj;j Nghl;Nlhf;fs; gioa my;gj;jpiy ,Uf;fNtZk; tpUf;Nff;if Njb vLj;Jf; fhl;Lwd; vd;W nrhd;dth; Fspf;fg; Gwg;gl;lhh;. Fspj;Jtpl;L fhiy rhg;ghl;il Kbj;Jf;nfhz;L Ntiyf;F Gwg;glj; jahuhdhh;. ,Uja Neha; fhuzkhf Ik;gJ tPjk;jhd; Ntiy nra;fpwhh;. Ntiy Kbe;J tUk;NghJ VjhtJ rhg;ghl;L rhkd;fs; Ntz;bf; nfhz;L tUtjw;fhf uNkrplk; VjhtJ Ntz;l NtZkh? vd;W Nfl;lhh;. xz;Lk; Ntz;lhkg;gh ,y;yhtpl;lhy; ehNd Ngha; Ntz;bf;nfhz;L tUtd;. kwf;fhky; vd;iu Ntiy tprakhf vd;W jaf;fj;Jld;; nrhd;dgb epd;whd;. fkyuhId; mtidg; ghh;j;J rphpj;jgbNa vdf;F epidtpUf;F fl;lhak; gpw;Yitg; Ngha;g; ghj;jpl;Lj;jhd; tUtd;. rpyNtis NeuQ;nrd;why; Nahrpf;fhij tUk;NghJ rhg;ghL VJk; Ntz;bf;nfhz;L thwd;. vd;W $wpf;nfhz;Nl thry; fjitr; rhj;jpf;nfhz;L Gwg;gl Kw;gl;lNghJ! Vdg;gh vd;Dila Ntiyf;fhf cq;fil nfsutj;ij tpl;Lf; nfhLj;J nfQ;rNtz;lhk;. nfQ;r Ntz;ba mtrpkpy;iy. gpw;Y ey;y rpNdfpjd; vd;iu kfDf;F xU Ntiy NtZk;> cd;iu gf;wpapiy VjhtJ xU ,lkpUe;jhy; jUtpah? vd;W chpikNahL Nfl;gd;. ehd; Nfl;lhy; epl;rakhf vd;iu tpUg;gj;ij jl;lkhl;lhd;. vjw;Fk; ehd; Nghar;; re;jpr;rpl;L thwd; vd;wtiu uNk]; thry;tiu te;J re;Njhrkhf topaDg;gpdhd;. 2013 5


khiy Ntiy Kbe;jJk; ez;gd; gpw;Yitr; re;jpf;f jdJ "];$l;lhpy;" gj;J fpNyhkPwu; h; Jhuj;jpw;FNky; Xbte;jth; ];$l;liu gf;uwpapd; Kd;dhy; epWj;jptpl;L ,wq;fpath; fl;blj;ijg; ghh;j;J gpukpj;J epd;whh;. vj;jidNah Vf;fhpy; me;jf; fl;blk; fl;lg; gl;bUe;jJ. vg;NghNjh gpw;Y nfhLj;j tprpw;wpq;fhl; ,g;NghJ cgNahfkhf ,Ue;jij epidj;J re;Njhrj;Jld; "Nrl;gf;fw;wpy;" gj;jpug;gLj;jpathW "hprg;rd;" vd;W mk;Gf;Fwpapl;L fhl;bapUe;j ,lj;ij Nehf;fp ele;jhh;. kidtp ,we;j nra;jpNfl;L te;j gpw;Yit tUlq;fSf;Fg; gpd;G ,d;Wjhd; re;jpf;fg; Nghwjhy; ,g;NghJ vg;gbapUf;Fk; vd;W Nahrpj;jthW tuNtw;giwf;Fs; Eioe;jhh;. njhiyNgrpapy; njhlh;G nfhz;lgb ,Ue;jhs;. kpfg;nghpa me;j ,Ue;j ,Uf;iffSk;> fz;zhbj; jLg;GfSk; tpj;jpahrkhd moifj;

mjd;gpd; vt;tsNth mtUila tuNtw;G mofhd ,sk;ngz; miwAk;> miwf;Fs; je;jJ.

jhd; gpw;Yitr; re;jpf;f te;jpUg;jhf ngz;zplk; $wpaJk; mts; njhiy Ngrpapy; mDkjp Nfl;lJk; cldbahf mDkjp fpilj;jJ. neQ;rk; glglf;f mtuJ miwf;Fs; fkyuhId; cs; Eioe;jhh;. fkyuhIidf; fz;lJk; cw;rhfj;Jld; vOe;J te;J ifFYf;fpagbNa kWifahy; mizj;J md;NghL tuNtw;uth; miwf;Fs; ,Ue;j ,Uf;ifapy; mku itj;J jhDk; mUfpy; mkh;e;jth;> fky; cq;fisg; ghh;g;Ngd; vd;W fdtpYk; epidf;ftpy;iy. cq;fs; kfd; ngah; …. uNk]; mofhdtd; ,g;Ngh tsh;e;jpUg;ghd; vg;gb? ,Uf;fpwhd;! rpd;d tajpy; ghh;j;jpUf;fpNwd;. ,g;Ngh mtDf;F vd;id Qhgfk; ,Uf;fhJ vd;W epidf;fpNwd;. rpd;d tajpy; re;jpj;jJjhNd mtDf;F QhgfNk ,y;iy. ,UtUk; ey;y Rfkhf ,Uf;fpNwhk;. nghpatdhfptpl;lhd;. Ntiyf;F NghfNtZk; Ntiy fpilj;jgpd; vd;id Ntiyf;F tplf;$lhJ vd;W mlk; gpbf;fpwhd;. epahakhd MirjhNd! mtd; tpUg;gg;gbNa nra;ayhNk. mtDila Mirf;F Nfl;lTld; vq;Nf Ntiy fpilf;fpwJ gpw;Y. VjhtJ Kaw;rp nra;Jjhd; ghh;f;fNtZk;. mJjhd; cd;dl;il VjhtJ Ntiy Nfl;fyhnkd;W te;jdhd;. fky; vd;dl;il Nfl;f vd;d jaf;fk;.. vd; gps;isf;F xU Ntiy jh gpw;Y vd;W chpikNahL Nfl;fyhNk! "Nkh;rp" ( ed;wp ) gpw;Y "Nkh;rp nthf;F" ( kpf;f ed;wp ) vd;W jd; ed;wpia njhptpj;jNghJ Nkh;rp nrhy;yp vd;id cd;dplkpUe;J me;epag;gLj;jhNj vd;W ngha;ahff; Nfhgpj;Jf; nfhz;lhh;.

tprhhpj;Jf; ,y;iyNa!

kd;dpf;fTk; gpw;Y> ,dpNky; ed;wp nrhy;ykhl;Nld;. vd;idg; gw;wpNa nfhz;bUe;jhy; NghJkh? cd;Dila kiztp> kfisg;gw;wp nrhy;yNt

mth;fSf;nfd;d Mz;ltd; fpUigahy; eykhfNt ,Uf;fpwhh;fs;. njhopw;rhiyia kidtp gpuhd;rpd;jhd; ftdpf;fpwhs;. kfs; ,d;W tutpy;iy ,y;iynad;why; eP tUk;nghONj re;jpj;jpUg;gha;. mts; tuNtw;giwapy; "hprg;rdpdp];w;uhf" 2013 6


( tuNgw;ghsuhf ) Ntiy nra;fpwhs;. kpfTk; mikjpahdts; eP ghh;j;jpUe;jhy; re;Njhrg;gl;bUg;gha;. mts; vq;fs; fyhr;rhug; ngz;zhf ,y;iy. jd;id xU jkpo; fyhr;rhug; ngz;zhfNt myq;fhpj;Jf; nfhs;ths;. Fwpg;ghf cq;fs; fyhr;rhuk; mtSf;Fg; gpbf;Fk;. cq;fisg; NghyNt gz;ghfg; gofTk; fw;Wf;nfhz;lhs;. $ba rPf;fpuk; ,e;jf; fk;gdpg; nghWg;Gfis mtsplk; xg;gilf;fyhk; vd;W epidj;jpUf;fpNwd;. kd;dpf;fNtz;Lk; gpuhd;rpd; gf;uwp tplakh ];ngapd; NghapUf;fpwh. ,y;iynad;why; cd;idr; re;jpf;F ,g;Ngh ,q;Nf te;jpUg;gh. ml gpuhd;rpd; ,y;iyah? vd;wth; ,d;ndhU ehs; re;jpf;fyhk;jhNd vd;W $wpa fky; tpilngwj; Jbj;jNghJ clNd Gwg;gLfpw mtrunky;yhk; Ntz;lhk; ,uT ,UtUk; VjhtJ nu];w;Nuhud;hpy; "bdh;" vLf;fg; NghfNtZk;. cd;Dila kfid ,e;j khjKbtpy; mDg;gptpL mtDila "bg;nshkpw;F" jFe;j Ntiy nfhLf;fpNwd; vd;W nrhy;ypajhy; mtuJ Ntz;LNfhis kWf;fKbahky; fky; mkh;e;Jtpl;lhh;. ,uT gj;J kzpf;F tPl;bw;F te;j fky; uNk]; fk;gpA+l;lh; Nkirapy; VNjh ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jijg; ghh;j;jJk; ghrj;NjhL jd; kfid mioj;J mtDf;fhf Ntz;bte;j gpw;rhit rhg;gpLk;gb nfhLj;jhh;. rhg;ghL ,Uf;fl;Lkg;gh ePq;fs; Nghd tprak; vd;dkhjphp. gpw;Y cdf;F Ntiy jhwjhfr; nrhd;dhh;. ,e;jkhj Kbtpy; fhiy xd;gjiuf;F eP Ngha; gpw;Yitr; re;jp. cd;iu bg;NshKf;Nfw;wJ Nghy Ntiy jUthh;. mth; mg;gbr; nrhd;dJNk re;Njhr kpFjpahy; jd; je;ijia mizj;J Kj;jkpl;lhd; mikjpAk;> ngUikahf ,Ue;jJ.

md;Gk;

epiwe;j

jd;

kfid

epidf;Fk;NghJ

fkYf;F

khjKbtpy; je;ij $wpaJNghy; gpw;Yitr; re;jpg;gjw;fhf tuNtw;giwf;Fs; Eioe;j uNk]; xUfzk; ];jk;gpj;J tpl;lhd;. moNf cUthf ePz;L tsh;e;j nghd;epwf; $e;jYk;> ePyf; fz;fSld;> rpfg;G epwj;jpy; Rbjhh; mzpe;jgb kpd;dyhf kpd;dpf;nfhz;bUe;j mtisg; ghh;j;jJk; Mr;rhpag;gl;ltd; mtsUfpNy nrd;W Va; ….. GNshuh eP vq;Nf ,q;Nf vd;wgb ifyhF nfhLg;gjw;fhf ifePl;bdhd;. tzf;fk; uNk]; vd;W jkpopy; $wpagbNa gjpYf;F mtSk; if ePl;bdhs;. mJrhp uNk]; ePnaq;Nf ,q;Nf vd;W nfhr;irahd jkpkpoy; Nfl;lts; rphpj;jhs;! X! mJth? ,d;iwf;F tur;nrhd;dth;. mtiur; re;jpf;fyhkh?

vd;

Ntiy

tprakhf

fk;gdp

"buf;lh;"

cdf;Fj;jhdh? xd;gjiuf;F mg;nghapd;w;nkd;l;! nfhQ;rk; nghW vd;wts; fzdpapy; ghh;j;Jtpl;L hprptiu vLj;J xU ek;giu mOj;jpf; fijj;Jtpl;L ,uz;lhtJ GNshUf;F "ypg;hpy;" Ngha; njhlh; topahy; NeNuNgha; ,lg;gf;fk; jpUk;gpdhy; Kjy; miwjhd; "buf;uhpd;" miw vd;W nrhd;dts; ypg;w;Uf;F NghFk; topiaf; fhl;bdhs;. miw Kd;dhy; epd;;W miog;Gkzpia mOj;jpatDf;F ( Xd;Nw ) cs;Ns tuyhk; vd;w njhdpiaf; Nfl;ltd; fjitj; jpwe;jgb cs;Ns nrd;wtd; miwia myq;fhpj;j ,Uf;iffisAk;> mjd; myq;fhu moifAk; ghh;j;J gpukpj;jgb NeNu gpw;Ytpd; Nkirf;Fr; nrd;W fhiy tzf;fk; $wp jd;id mwpKfg;gLj;jpf; nfhz;lhd;.

2013 7


moNf cUthf epd;w mtdJ mlf;fj;ijAk;> gzpitAk; ghh;j;J tpae;jgb ,Uf;ifapy; mkur; nrhd;dth; mtd; ifaspj;j "bg;Nshk;" ngWNgWfis ghprPypj;jgbNa hprPtiu vLj;J kNdjiu tUk;gb $wptpl;L uNkirg; ghh;j;J rphpj;jgb cdf;F gf;uwp "hpNrr;" gFjpapy; Ntiy. %d;W khjk; "nwapdpq;" vd;W "nfhd;whf;w;" gj;jpuj;jpy; ifnaOj;J ngw;Wf;nfhz;L mjd; Nghl;Nlh gpujpia vLj;Jf; nfhLf;Fk;NghJ cs;Ns Eioe;j kNdjiu mtDf;F mwpKfg;gLj;jp "gf;uwpia" Rw;wpf;fhl;Lk;gb $wpath; uNkrpw;F ehis kWjpdNk Ntiyf;F tUk;gb $wpf;nfhz;Nl ifFYf;fp tpilnfhLj;jDg;gpdhh;. uNk]; Ntiyapy; Nrh;e;J xd;gJ khjq;fs; cUz;Nlhbtpl;ld. ,e;j xd;gJ khq;fspy; gf;uwpapy; Ntiynra;Ak; midj;J ehl;bdh;f;Fk; mtd; xU nry;yg;gps;isahfp tpl;lhd;. md;W uNk]; toikNghy; fhiy ,ilNtisapd;NghJ gf;uwp rpw;Wztfj;jpw;Fr; nrd;wNghJ GNshuh mtDf;fhff; fhj;jpUe;jhs;. ,e;j xd;gJ khjj;jpw;Fs; mth;fs; goFtijg; ghh;g;gth;fSf;F mth;fs; fhjypf;fpwhh;fs; vd;w re;Njfk; Vw;glj;jhd; nra;Ak;> Mdhy; INuhg;gpahtpy; ,it rfjk; vd;gjhy; ahUNk fz;L nfhs;tjpy;iy. ,d;W vg;gbAk; uNkrplk; Kbitj; njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lnkd;gjw;fhf fhj;jpUe;jts; uNkirf; fz;lJk; Gd;difG+j;jgb tuNtw;whs;. gjpYf;F Gd;dif Ghpe;jtd; mtsUNf mkh;e;jhd;. uNk]; ,d;iwf;F cd;NdhL kdRtpl;L fijj;Jtpl;Lg; Nghfj;jhd; fhj;jpUf;fpNwd;. cd;NdhL gbj;j fhyj;jpypUe;Nj cd;id ehd; fhjypf;fpNwd;. Mdhy; ePjhd; VNjhnthU kdj;jhf;fj;NjhL tpyfpepw;fpwha;. cz;ikapy; vd;dpy; tpUg;gkpy;iynad;why; mjw;fhd fhuzj;ij vdf;F $wptpL vd;wts; md;NghL mtd; iffisg; gw;wpdhs;. mtSila nfhr;irj; jkpio urpj;jgbNa uN]; mtis epkph;e;J ghh;j;jtd;> GNshuh cd; vz;zk; xUNghJk; epiwNtwhJ> cd; Mirf;F vdJ epwk; xU gpur;rpidapy;iy vd;whYk; vdf;Fk;> cdf;FKs;s fyhr;rhuq;fs; vt;tsNth tpj;jpahrk;.. myq;fhuNkhfk;> fdtpYk; itDk;> rpful;Lk; Njitnad;W Guz;nlOk; cq;fs; fyhr;rhuj;Js; vg;gb tho;if elj;jKbAk; vd;gij nfhQ;rk; NIhrpj;Jg; ghh;. mg;gbf; $whNj uNk];. cd;NdhL gbj;j fhyj;jpypUe;Nj cq;fSila ghir> fyhr;rhuk;> gof;ftof;fq;fs; midj;ijAk; vdf;F gf;Ftkhfr; nrhy;ypj;jUtha;. eP $wpa mj;jid Rje;jpuq;fs; vdf;fpUe;Jk; cq;fSila fyhr;rhug; gw;wpdhy; ,d;Wtiu mjw;Fs; jhNd ehd; %o;fp epw;fpNwd;. eP bg;Nshk; nra;tjw;fhf fle;j %d;whz;Lfspy; tpyfpapUe;jhYk; cd;NkYs;s Mirapdhy; vj;jidKiw njhiyNgrpapy; njhlh;G nfhz;bUg;Ngd;. mg;Nghnjy;yhk; vd; vz;zj;ij nrhy;y Kw;gl;bUf;fpNwd;. eP VjhtnjhU fhuzj;ij nrhy;yp njhlh;igj; Jz;bj;J tpLtha;. ,q;F Ntiyf;F tUtjw;F Kd; Vd;? ehd;jhd; gpw;Ytpd; kfs; vd;gJ njhptjw;F Kd; ,uz;L jlit cd;id Nehpy; re;jpf; tpUk;gpaNghJ eP re;jpf;f kWj;Jtpl;lha;. ,q;Fs;sth;fs;Nghy; khjj;jpw;F xU ez;gNdhL jphpe;jpUf;fyhk;. xUtDf;nfhUj;jp vd;w cq;fs; fyhr;rhuj; jhf;fk; vdf;Fs; NtNuhbtpl;lJ. mjpypUe;J ntspNaw vd;dhy; KbahJ. mts; nrhd;dijf; Nfl;l uNk]; rphpj;jhd;. Vd;? uNk]; rphpf;fpwha;! GNshuh cd;id ehd; ve;jtifapYk; Fiwnrhy;ytpy;iy. Vndd;why; vd;NdhL gbj;j fhyj;jpypUe;Nj cd;Dila moF> mlf;fk;> gz;G vy;yhNk 2013 8


vdf;Fg; gpbj;jpUe;jJ. re;jh;g;gk; fpilj;jnghOnjy;yhk; vd; mg;ghNthL cd;idg;gw;wpAk;> cd; ey;y Fzq;fisAk; $wpapUf;fpNwd;. ,q;Nf Ntiyf;Fr; Nrh;e;j gpd;Gjhd; eP gpw;Ytpd; kfs; vd;gJ vdf;Nf njhpAk;. mg;ghtplKk; vd;NdhL gbj;j GNshuh gpw;Ytpd; kfs; jhd; vd;W $wpapUf;fpNwd;. Mdhy; eP $wpaJNghy; vq;fs; fyhr;rhuj;ij eP Vw;Wf;nfhz;lhYk; fhyg;Nghf;fpy; ,q;Fs;sth;fspd; epue;jukpy;yhj tho;ifNghy> tpthfuj;J vd;w ngahpy; FLk;gj;ij tpl;L ehis VNjhnthU fhuzj;jpw;fhf eP gphpe;J nrd;W tpl;lhy; ghjpf;fg;gLtJ ePah? my;yJ ehdh? ,y;iy gpwf;Fk; Foe;ijfsh? nfhQ;rk; Njhrpj;Jg; ghh;! ,q;F tho;Nthhpy; vOgJ tPjkhNdhhpd; tho;if mg;gbj;jhNd? eilKiwapy; ,Uf;fpwJ! uNk]; me;j vOgJ tPjkhNdhhpy; vd;id xUj;jpahff; fzpj;J tplhNj. mg;gb xUtho;if vdf;F mike;J tplf;$lhNj vd;w Vf;fk; vdf;Fs; ,Ug;gjhy; jhNd ,j;jid tUlq;fSk; cdf;fhff; fhj;jpUf;fpNwd;. xUtDf;F xUj;jp vd;w G+tdk; NghYs;s me;j tho;iff;fhfj; jhNd cd;NdhL tho Mirg;gLfpNwd;. ,ilNtisapd; Neuk; neUq;fp tpl;lhjhy; gjpNyJk; nrhy;yhky; Gd;difAld; tpilngw;whd;. me;jg; Gd;diff;Fs; vNjhnthU GhpahjGjph; Gije;jpUe;J. xUtpj Vf;fj;NjhL fz;fspy; fz;zPh; Jsph;f;f mtSk; jiyairj;J tpilnfhLj;jts; me;j epiyapypUe;J kPz;L jjhj;jpw;F tu rpy epkplq;fshapd. md;W rdpf;fpoikahjyhy; Kjy;ehs; GNshuh jd;Dila epahakhd Mirfis ntspg;gLj;jpa tpjj;ij vz;zpg; ghh;j;jjgbNa kjpaNeur; rikaYf;fhf jfg;gDf;F rikayiwapy; cjtpnra;J nfhz;bUe;jNghJ jd; je;ij cUisf;fpoq;if nghhpg;gjw;fhf ntl;Lk; moifg; ghh;j;jtd;> Vdg;gh! cUisf;fpoq;if xNu mstptpy; ntl;LwJf;F mk;khjhdh? nrhy;ypj; je;jth! ehq;fs; fypahzk; Kbr;r fhyj;jpy; cd;iu mk;khTf;F rikaNy njhpahJ. rikay; Ntiynay;yhk; ehd;jhd; nra;fpwdhd;. mtis f];lg;gltplhky; fz;zpd; ,ikNghy;jhd; ghh;j;jdhd;. Mdhy; vq;fs; vy;yhiuAk; Vkhj;jpg;Nghl;L mt Ngha;r; Nrh;e;jpl;lh! NtjidAld; fz;fyq;Fk; je;ijia ftiyAld; ghh;j;jhd;. miog;Gkzp Xiriaf; Nfl;l uNk]; Xbr;nrd;W fjitj; jpwe;jtd;> mg;gh vd;W mioj;jgb cs;Ns thq;Nfh md;hp> thq;Nfh mq;fps; vd;W tuNtw;wtd; mth;fNshL te;j uQ;rpjhitg; ghh;j;J xUkhjphp Kfk; Rspj;jhd;. jd; Fiwe;j moif kpifg;gLj;jp msTf;fjpkhd Kfg;G+r;Rld;> ehfhpfNkhf cilAlDk; epd;wtisg; ghh;j;J xUtpj ntWg;Gld; jfg;gd; te;jJk; cs;Ns Ngha;tpl;lhd;. jd; rNfhjhpiaf; fz;l fkyehjd; th rpj;jpuh vd;W tuNtw;wgbNa vNjh xg;Gf;F jd; ikj;Jdd; utPe;jpuidg; ghh;j;J ,Uq;Nfh vd;W $wptpl;L uQ;rpjh vg;gb Rfkhf ,Uf;fpwpah? vd;W tprhhpj;jhh;. jd; rNfhjhpiag; gpbj;jhYk; utPe;jpuid mtUf;Fg; gpbf;fhJ. aho;g;ghzj;jpy; nlhf;uh; xUthpd; "b];ngd;rhpapy;" Ntiy nra;J nfhz;bUe;jtiu> fky; Rtp]; te;jgpd; rNfhjhpapd; fztd; vd;gjhy; ,q;Nf $g;gpl;lhh;. Mdhy; utpf;F fpilj;j khfhzk; ehDhW fpNyhkPww ; h; Jhuk;. vg;NghjhtJ mG+h;tkhfr; re;jpj;Jf; nfhs;thh;fs;. ,q;F te;jgpd; gy khw;wq;fs; mthpy; njhpe;jJ kl;Lky;y Rj;Jkhj;J Ntiyf;F ngah; Nghdth; vd;why; mth;jhd;. ghiria gpbj;Jtpl;Nld; vd;w fh;tk; NtW> mj;NjhL nlhf;uhplk; Ntiy nra;jjhy; mtiuj; njhpe;jth;fs; nlhf;uh; vd;wioj;jjhy; mij epjkhfNt jhq;fp jd; tPl;bd; Kd;thrypy; nlhf;uh; utPe;jpud; mwpg;G 2013 9


gyifAk; khl;lg;gl;bUf;Fk;. ey;yfhyk; vk;.gp.gp.v]; vd;w gl;lk; kl;Lk; mjpypy;iy. mJkl;Lky;yhky; tl;bf;F gzk; nfhLg;gJ> rPl;Lg; gpbg;gJ> rPli ; lf; fspg;gjw;nfd;Nw jd;Dila ez;gh; xUtiu xOq;FgLj;jp itj;jpUg;ghh;. nkhop ngah;g;G vd;W ahUk; tpguk; njhpahjth;fs; te;Jtpl;lhy; mth;fsplk; gzk; Ntz;Ljy;. ,ijtpl ahuhtJ ,dj;jth;fs; md;ghfg; gofptpl;lhy; mth;fisg; ghtpj;J jdJ Njitf;fhf tq;fpapy; mth;fs; ngahpy; fld; ngw;W mjidf; nfhLf;fhkNy rpyiu Vkhw;wpAk; ,Uf;fpwhh;. ,jdhy;jhd; jd; jq;ifapd; fztd; Nghf;Ffs; gpbf;fhky; ,th;fsplkpUe;J tpyfpNa ,Ue;jhh;. te;jth;fis kjpa tpUe;Jld; cgrhpj;J Kbe;jgpd; N`hypy; MWjyhf ,Ue;j fkyplk; utPe;jpud; nkJthfg; Ngr;Rf; nfhLj;jhh;. ehq;fs; te;j tprak; vd;dntd;W cq;fSf;Fr; nrhy;yNtZk;jhNd! uQ;rpjhTf;F jk;gp uNkirf; fypahzk; nra;ayhk; vd;W jhd; ehDk; rpj;jpuhTk; KbntLj;J cq;fisf; Nfl;fyhk; vd;W te;jdhq;fs;……! cq;fil KbT vd;dNth ed;whfj;jhdpUf;fpwJ. Mdhy;! KbntLg;gJ ehdy;y> vd;iu gps;is uNk];jhd;. ehd; mtNdhil fijr;rpl;L tpUg;gj;ij MWjyhf cq;fSf;Fr; nfhy;Ywd;. ,g;Nghijf;F ,e;j tprak; Ntz;lhk; NtW VjhtJ NgryhNk vd;W KfKwptpy;yhky; nrhd;dhh;. cz;ikapy; mtUf;F ,jpy; nfhQ;rKk; ,];lkpy;iy. ,Usj;njhlq;fpJk; tpilngw;wf;nfhz;L Gwg;gl;lhh;fs;.

,uT

rhg;ghl;il

Kbj;jth;fs;

thry;tiu te;J topaDg;gpitj;Jtpl;L jpUk;gpa jfg;gidg; ghh;j;J mg;gh vd;wioj;j uNk]; vdf;F gpbf;ftpy;iyag;gh. nfhQ;rKk; mlf;fkpy;yhky;> ghh;gjw;Nf ntWg;igj; jUk; cil> vq;fs; fyhr;rhuj;ij kPwpa ehfhpfNkhfk; xd;WNk gpbf;ftpy;iy. vdf;Fk; jhd; gpbf;ftpy;iy mjdhy;jhd; mth;fSf;F ve;j gjpYk; nrhy;yhky; mDg;gpddhd;. ehd; vd;iu tpUg;gj;ijr; nrhd;dhy; mJf;F kjpg;G jUtPq;fsh? vd;W nrhd;d uNkir md;NghL mizj;jgb cd; tpUg;gj;ij gag;glhky; nrhy;Y cd; tpUg;gk; vJNth mij nra;Awd; Vd;? eP ahiuahtJ tpUk;Gwpah! mg;gh vd;Ndhil gbr;r gpw;Ytpd; kfs; GNshuh vq;fSila fyhrhuj;jpw;F chpatshf tho;ths; vd;w ek;gpf;if vdf;fpUf;F. vq;fs; fyhrhuj;ij Nerpg;gJ kl;Lky;y vd;idAk; Nerpf;fpwhs;. fyhrhuj;NjhL thoNtz;bath;fs; me;epa fhyrhuj;jpw;Fs; %o;fp> mrpq;fkhf cLj;J myq;Nfhykhfj; jphpgth;fitpl mts; vt;tsNth Nky; mg;gh! mg;gbnad;why; ePq;fs; tpUk;GwJ gpw;YTf;Fj; njhpAkh? nrhy;yj; njhpatpy;iy> ,Ue;jhYk; GNshuh vd;NdhL gofpwij itj;J Ghpe;J nfhs;sr; re;jh;g;gk; ,Uf;F! cd;Dila tpUg;gj;jpw;F ehd; jilnrhy;Nyy;iy> vJf;Fk; ehd; cd;iu md;hpl;il tUfpw rdpf;fpoik xUf;fh Ngha; fypahz tpraj;jpy; tpUg;gkpy;iy vd;W nrhy;Yg;Nghl;L te;J ,ijg;gw;wp gpw;Ytplk; fijr;Rg; ghg;gk; vd;W nrhd;dth; gLf;iff;F Maj;jkhdhh;. 2013 10


rdpf;fpoik rpj;jpuh tPl;bw;F te;jth; miog;Gkzpia mOj;jptpl;L thrypy; fhj;J epd;whh; fjitj; jpwe;j rpj;jpuh Vd;? mz;zh nuypNghd;iy xU thh;j;ij th;wd; vd;W nrhy;yhky; nfhs;shky; te;jpl;bas; thq;Nfh cs;Ns vd;wioj;jhs;. cs;Ns Eioe;jth; mq;Nf fz;l fhl;rpiaf; fz;lJk; mjph;e;J Nghdhh;. uQ;rpjh ahNuh xU ,isQNdhL neUq;fp ,Ue;jthW NIh;kd; nkhopapy; rphpj;Jf; fijj;Jf; nfhz;bUe;jtisg; ghh;j;jth; rpj;jpuhit jpUk;gp Nfhgj;NjhL ghh;j;jhh;. mth; Nfhgj;ijg; ghh;j;J nfhQ;rk; jpifj;jhYk; rkhspj;Jf;nfhz;L Vdz;zh vd;d? Fbf;fg;Nghwpas;! vd;wtisg; ghh;j;jth;. nrhy;yhky; te;jjhiy jhd; rpy tpraq;fis fz;zhy; fhzf; $bajhf ,Uf;FJ. vd;dz;iz nrhy;ypwas;! ,y;iy uQ;rpjhNthL xUtd; neUf;fkhf ,Ue;J fijf;fpwhd; ePNah mijf; fz;Lk; fhzjts; Nghy; elf;fpwha;. te;j vd;idf;$l thq;Nfh mq;fps; vd;W nrhy;yhky; mg;gb vd;db fij mtNdhil. rpd;d tarpiyapUe;J xd;wha; cJfis kdrpiy vLf;fpwNjh? mJ ehfhpfkpy;iy!

gbr;rJfs;

ntsp

ehl;biy

ehd; Nehpiy te;jJ ey;jhfg;Nghr;R> cd;Ndhil fdf;f fijf;f Neukpy;iy. vd;iu kfDf;F ,e;jf; fypahzj;jpiy nfhQ;rKk; ,];lkpy;iy mijr; nrhy;ypg;Nghl;L Nghfj;jhd; te;jdhd;. ehfhpfk; vd;w Nghh;itapy; ,sk; rKjhak; ghij khwpg; NghwJf;F ngw;wth;fSk; fhuzk; vz;Lwij cd;dplk; ,Ue;J nfhQ;rk; njhpQ;R nfhz;ld;. uQ;rpjhitf; nfhQ;rk; fz;br;R tsf;fg;ghh;> ,y;iynad;why; ehisf;F ,d;ndhUtd; ifapiy gpbr;Rf; nfhLf;f rhpahf; f];lg;gLtha; vd;W nrhd;dth; rpj;jpuh tPl;il tpl;L Nfhgj;jld; ntspNawpdhh;. fhiu jd;tPl;L thryUNf epWj;jptpl;L xUtpj ntWg;Gld; ,wq;fpath; vjpNu te;J epWj;jpa fhhpypUe;J rphpj;jgb ,wq;fpa gpw;Yitf; fz;lhh;. mtNuhL mth; kidtp gpuhd;rpDk;> Rbjhh; mzpe;jgb new;wpapy; fWj;jg; nghl;Lld; ,sk;ngz; xUj;jp ,wq;Ftij ftdpj;jth; ,ts;jhd; uNk]; nrhd;d GNshuhth? vz;zpf; nfhz;bUe;jNghNj mtuUfpy; te;j gpw;Y uNkrplk; fhiyapNyNa tUtjw;fhf njhiyNgrp vLj;jNghJ MW kzpf;Fg; gpwFjhd; mg;gh tUthh; vd;W nrhd;djhy; ,g;Ngh te;jpUf;fpNwd;. Kjd;Kjyhf jd; kfs; GNshuhit mwpKfg; gLj;jpaNghJ> tPl;bw;Fs;Ngha; NgryhNk vd;W midtiuAk; mioj;Jr; nrd;whh;. mth;fs; vy;NyhiuAk; xUkpj;Jg; jpifg;G ,Ue;jhYk; Gd;rphpg;gld; vy;NyhiuAk; tuNtw;whd;.

ghh;j;j

uNkRf;F

kdRf;Fs;

,Uf;ifapy; mkh;e;jth;fis Nfs;tpf;FwpNahL fky; ghh;j;Jf; nfhz;bUf;f gpw;YNt Ngr;irj; njhlq;fpdhh;. mofhd xU tho;iff;fhf ,UtUNk NghuhLfpwhh;fs;. mth;fSila Nghuhl;lj;jpw;F eLNt epw;gJ ,e;j me;epa fyhr;rhuk; xd;Wjhd;. vd;idg; nghWj;jstpy; ehd; KOek;gpf;if itj;jpUf;fpNwd;. mts; cq;fs; fyhr;rhuj;NjhL xd;wptpl;lhs;. uNk]; nfhQ;rk; mDgtG+h;tkhf Nahrpf;fpwhh; vd;gJ njhpfpwJ> jjhh;j;jKk; mJjhd;! vdNtjhd; vd; kfspd; Miria epiwNtw;wp itf;fNtz;Lk; vd;gjhy; NeuhfNt cd;dplk; Ngr te;jpUf;fpNwd;. mth; $wpaij nksdkhff; Nfl;Lf;nfhz;bUe;j fky; uNk]; fle;jthuk; vd;dplk; jhd; GNshuhit tpUk;Gtjhff; $wpdhd;. ehd;jhd; gpw;Y vg;gb ,e;j tpraj;ij Nehpy; cd;dplk; nrhy;tJ vd;W NIhrpj;Jf; nfhz;bUe;jdhd;. 2013 11


vd;dplk; nrhy;Ywjw;F ,t;tsTJhuk; NIhrpf;f Ntz;Lkh? ehq;fs; mg;gbah gofpNdhk;.! vq;fs; gps;isfs; ,ize;J thoNtz;Lnkd;gjw;fhfj; jhNdh? vd;dNth! md;iwf;Nf ehq;fs; ez;gh;fshfp tpl;Nlhk;. mth;fSila Miria epiwNtw;wp itg;gjpy; vkf;F re;Njhrkpy;iyah? mth; $wpa thh;j;ijfs; fkypd; ,jaj;jpy; Eioa re;Njhrkhf vOe;jth; ,d;Dk; cq;fSf;F Fbf;f xd;WNk jutpy;iy> " nfhgpah> ,y;iy A+rh" vd;W vOe;jtiug; ghh;j;J> vd;d fky; mj;NjhL epWj;jg; NghfpwPh;fsh? ,d;W ,uT "bdh;" cq;fNshLjhd;> me;j "rpyp];gTlh;"; Nghl;Lr; rikAq;Nfh vd;wJk; vy;NyhUk; re;Njhrkhfr; rphpj;jhh;fs;. ,e;j me;epag; gwitapd; nky;ypir jpUkzkhf muq;NfwpaNghJ gpw;YTk;> gpuhd;rpDk; gl;LNtl;b> fhQ;rpGuk;Nriy ruruf;f jpUkzNkilapy; GNshuhit kbapypUj;jp fd;dpfhjhdk; nra;Ak;NghJ FUf;fs; nrhy;gtw;iw jpUk;gr; nrhy;y mth; gl;lghl;il Rw;wpepd;W ghh;j;jth;fs; vy;NyhUk; rphpj;J kfpo;e;jhh;fs;. -

: epytuk; (Rtp];)

2013 12


பெருங் கடப ொன்றின் வொர் த்தைகள்... ல ல .

.

.

ல ல ல

. . ல . ல ல ல

.

!!!

-

(

2013 13

)


ல , -

ல .

>

-

cyfpy;

vy;yh caphpdq;fSk; gpwg;gJk;> tho;tJk;> ,wg;gJk; Mfpa Kg;gphpTfisj; njhl;Lr; nrd;Yk; Roy; tl;lj;jpd; xU Rw;W epfo;thFk;. kdpjd; 20 ,yl;rk; Mz;LfSf;FKd; Njhd;wpatd;. md;wpypUe;J mtd; gq;F rw;W tpj;jpahrkhdJk; Kd;Ndw;wkhdJkha; mike;J nfhz;L tUtij ehk; fhz;fpd;Nwhk;. mjw;F mtdpy; Fbnfhz;bUf;Fk; MwwpNt fhuzkhFk;. jhapy; ,Ue;J gpwf;Fk; Foe;ijahdJ xU rpukKkpd;wpr; rphpj;Jf;nfhz;Nl gpwf;fpd;wJ. Mdhy; mf; Foe;ijiag; ngw;nwLf;f mts; gLk; ghL ngUk; ghlhFk;. Gpwe;j Foe;ij tho;e;J Kba ,we;J tpLfpd;wJ. ,wg;gth;fs; vy;yhUk; mtjpg;gl;L ,wg;gJjhd; epajpahFk;. kdpj tho;tpd; cah;T> jho;T vy;yhk; mtd; tho;tpaiyg; nghWj;jJ. Kd; $wpa %g;gphpTfspy; ,ilg; gphpthd tho;tpay;jhd; $ba fhyg;gFjpiaAk;> tho;tpd; cah;T jho;TfisAk;> fUg;nghUshd Neh;ik> jiyik Mfpatw;wpd; mlf;fKkhFk;. ,dp> kdpj tho;tpy; Neh;ikAk;> jiyikAk; vt;tz;zk; gpd;dpg; gpize;NjhLfpd;wd vd;gJ gw;wpf; fhz;Nghk;.

gukrptd; - ghh;tjp fhyk; ,f;fhyg; gFjpapy; NkYyfj;jpy; Njth;fSf;Fk;> mRuh;fSf;Fk; epj;jKk; jPuhg; gifAk;> rr;ruTk;> rz;ilAk; epfo;e;j tz;zk; cs;sJ. Njth;fs; gf;fj;jpy; Neh;ik> ePjp> epahak;> jh;kk; epiyj;jpUe;jJ. mNj Neuk; mRuh; gf;fj;jpy; mePjp> nfhLik> ngha;> mjh;kk;> ahTk; jhz;ltkhbf; nfhz;bUe;jJ. vd;Wk; Aj;jk;> Nghh; %z;ljhy; ,U gf;fj;jhUf;Fk; caph;r; Nrjk; Vw;gl;Lf; nfhz;NlapUe;jJ. ,ijf; ifyhrj;jpypUe;J rptd; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jhh;. ,U gf;fj;jhUk; rptdpd; jiyikia ehbr; nrd;W jj;jkf;Fr; rhfhtuk; jUkhW Ntz;b epd;wdh;. rptd; mjw;F cld; gl;lhh;. ‘ePq;fs; ghw;fliyf; file;J mkph;jk; vLj;J cz;Zq;fs;’ vd;W gzpj;jhh;. mth;fSk; ke;jhukiyia kj;jhfTk;> thRfpg; ghk;ig ehzhfTk; ghtpj;J> ghk;gpd; jiyg; gf;fj;jpy; mRuh;fSk;> ghk;gpd; thy;g; gf;fj;jpy; Njth;fSk; epd;W file;j nghOJ> typ nghWf;f KbahJ ghk;G Myfhy eQ;irf; ff;fp tpl;lJ. ,ijf; fz;Zw;w rptd; Xbr; nrd;W eQ;ir ms;spg; gUf> ghh;tjp rptd; fOj;ij mkh;j;jpg; gpbf;f eQ;R fz;lj;jpypUe;J fPo; ,wq;fhJ mNj ,lj;jpy; epd;W tpl;lJ. md;WKjy; rptd; eQ;Rz;l fz;ld; Mdhh;. mjd;gpd; Njth;fSk;> mRuh;fSk; mkph;jj;ij cz;L> rptdpd; Neh;ikiaAk;> jiyikiaAk; thahug; Nghw;wp> kfpo;e;J> ez;gh;fsha; ,Ue;jdh;. Neh;ikAk;> jiyikAk; Kjy;Kjypy; rptgpuhd; mbnaLj;Jf; nfhLj;j ngUik tpz; epiwe;j nrayhFk;.

2013 14


kfhghujk; jUkh; jiyikapy; ghz;lth; ItUk; Neh;ik> ePjp> jh;kk;> mwk; ahTk; filg;gpbj;J murhz;L te;jdh;. JhpNahjdd; jiyikapy; E}w;nwhUtUk; nfhLq;Nfhy; Ml;rp elhj;jp te;jdh;. jUkh; vy;yhr; nry;tq;fSld; ,Ug;gij tpUk;ghj JhpNahjdd; mtiur; #jhl;lj;Jf;F mioj;jhd;. mjpy; jUkh; vy;yhr; nry;tq;fisAk>; ehl;ilAk; ,oe;J gjpd;%d;W Mz;Lfs; tdthrk; Ghpe;J> kPz;Lk; jpUk;gp te;J ,oe;j ehl;ilf; Nfl;f> JhpNahjdd; ehL juKbahnjd;W $w> ,UtUf;Fkpilapy; Aj;jk; 18 ehl;fs; njhlh;e;J eilngw;W> JhpNahjdd; midtUk; khz;L Nghapdh;. jUkh; ehL KOtjw;Fk; murdhfp> ehl;ilAk; kf;fisAk; rpwe;j Kiwapy; murhz;L tu> ehl;Lr; nry;tKk; ngUf;nfLj;jJ. mjdhy; kf;fSk; FJ}fyk; mile;jdh;. Neh;ik> ePjp> mwk;> jh;kk; vd;Wk; rhfhnjd;gJ njspthfpd;wJ.

njhy;fhg;gpak; fztd; - kidtpaiuj; njhy;fhg;gpah; (fp.K. 711) ‘jiytd; – jiytp’ vd;Wk;> ‘fpotd; fpoj;jp’ vd;Wk; cah;epiyapy; itj;Jg; Ngrpajhy; mth;fs; kj;jpapy; Neh;ikAk;> jiyikAk; Mfpa mwnewpfs; ehsiltpy; tsuj; njhlq;fpd. ‘ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpa gpd;dh;’ vd;w njhy;fhg;gpah; $w;W> mth; fhyj;Jf;F Kd;dh; ngha;Ak;> tOTk; epiynfhz;bUf;ftpy;iy vd;gij czh;j;Jfpd;wJ. jiykfid topgl;Lj; jho;e;njhOFk; chpikAk;> mUnshLgl;l md;Gepiwe;j nrhw;fis cz;ikg;gl vLj;Jf; $WjYk; jiykfSf;F chpajhFnkd;W njhy;fhg;gpak; $Wfpd;wJ. gil> nfhb> Fb> KuR> Fjpiu> fspW> Njh;> jhh;> Kb Mfpa xd;gJk; nrq;NfhiyAila murh;f;F chpadthk;. ,t;tidj;Jk; mth; ifapy; ,Uf;ifapy; mtDf;Fj; jiyik jhNd te;JtpLfpd;wJ. jiyik te;jtplj;J Neh;ikAk; te;JtpLfpd;wJ. mjdhy; kd;dd; Ml;rpAk; Gfo; ngWfpd;wJ. “gilAq; nfhbAq; FbAk; KuRk; eiletpy; GutpAk; fspWe; NjUk; jhUk; KbAk; Neh;td gpwTk; njhpTnfhs; nrq;Nfhy; murh;f; Fhpa.” – (nghUs; - 616)

GwehD}W rq;f ,yf;fpaq;fspy; xd;whd GwehD}W vd;Dk; E}ypy; ‘ehlhdhy; vd;d> fhlhdhy; vd;d? Nklhdhy; vd;d> gs;skhdhy; vd;d? vt;tplj;Nj Mlth; ey;ytuhf tpsq;Ffpd;wdNuh> mt;tplj;jpNy> epyNd!> ePAk; ed;whf tpsq;Ftha.;’ vd;w xsitahh; ghly; Mlthpd; Neh;ikiaAk;> jiyikiaAk; vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. “ehlh nfhd;Nwh; fhlh nfhd;Nwh; mtyh nfhd;Nwh; kpirah nfhd;Nwh; vt;top ey;yth; Mlth;> mt;top ey;iy; thopa epyNd!” ---- (Gwk; - 187) “mwnewp Kjw;Nw> murpd; nfhw;wk;” (Gwk; - 55) vd;wjhy; ‘mwnewpia Kjyhf cilaNj murdJ rpwg;G’ vd;W GwehD}W $Wfpd;wJ. NkYk; ‘QhapW Nghd;w nfhilAk;> jpq;fs; Nghd;w mUSk;> kio Nghd;w nfhilAk; cilatdhf eP tpsq;Ff!’ vd;W %d;W mwq;fSk; epiwe;jtdhfg; ghz;ba kd;dd; ed;khwd; vd;gtd; Neh;ikAk;> jiyikAk; jhq;fp murhz;lhd; vd;W kJiu kUjd; ,sehfdhh; vDk; Gyth; ghbAs;shh;.

2013 15


“… Qhapw; wd;d nte;jpwy; Mz;ikAk;> jpq;fs; md;d jz;ngUQ; rhaYk;> thdj;J md;d tz;ikAk;> %d;Wk;> cilia Mfp> ,y;Nyhh; ifaw> eP ePL thopa neLe;jif: ……. “ – (Gwk; - 55)

rpyg;gjpfhuk; ‘ghpTk;> ,Lf;fZk;> ghq;Fw ePq;Fkpd;! nja;tk; njspkpd;! ngha;Aiu mQ;Rkpd;! GwQ;nrhy; Nghw;Wkpd;! CZ}z; Jwkpd;! caph;f;nfhiy ePq;Fkpd;! jhdk; nra;k;kpd;! jtk;gy jhq;Fkpd;! nra;e;ed;wp nfhy;yd;kpd;! gpwh;kid mQ;Rkpd;! mwkid fhkpd;! my;yit fbkpd;! fs;Sk;> fsTk;> fhkKk;> ngha;Ak;> nts;isf; Nfhl;bAk;> tpufpdpy; xopkpd;! ,sikAk;> nry;tKk;> ahf;ifAk;> epiyah; nry;Yk; Njvaj;Jf;F cWJiz NjLkpd;! ky;yy; khQhyj;J tho;tPh;> <q;F> vd;’ vd;W rpyg;gjpfhuj;jpy; ,sq;Nfh mbfs; $wpAs;s mwnewpfs; ahTk; kf;fis Neh;ik> jiyik Mfpa Jiwfspy; gazpf;fr; nra;Js;sd. md;W ghz;ba kd;dd; neLQ;nropad; CbapUe;j nghOJ> ghz;bkh Nfhg;ngUe; Njtpapd; fhw;rpyk;igf; Nfhtyd; jpUbdhd; vd;w ngha; tof;ifj; jPu tprhhpahky; Nfhtyidf; nfhd;Wtpl;lhd;. ,ij mwpe;j Nfhtyd; kidtp fz;zfp kd;did mZfpf; Nfhtyd; fs;tdy;yd; vd;Wk;> mr;rpyk;ig tpw;gjw;fhfj; jhd; Nfhtydplk; nfhLj;jnjd;Wk;> kw;wr; rpyk;G ,Jjhd; vd;Wk; fhl;b tpthjpf;f> kd;dd; jtiw czh;e;J jhNd fs;td; vd;W $wp caph; Jwe;jhd;. ,ij mwpe;j Nfhg;ngUe;NjtpAk; cld; caph; Jwe;jhs;. mwnewp jtwpa jPh;g;ghy; ,U xj;j caph;fs; khz;ld.

jpUf;Fws; ‘tha;ik vdg;gLtJ ahnjhd;Wk; jPik ,yhj nrhy;> GiujPh;e;j ed;ik gaf;Fnkdpd; ngha;k;ikAk; ed;ik gaf;Fk;> cs;sj;jhy; ngha;ahnjhOfpd; cyfj;jhh; cs;sj;jpy; vy;yhk; csd;> ngha;ahik md;d Gfopy;iy va;ahik vy;yh mwKk; jUk;> ngha;ahik ngha;ahik Mw;wpd; mwk;gpw nra;ahik nra;ahik ed;W> vy;yh tpsf;Fk; tpsf;fy;y rhd;Nwhh;f;Fg; ngha;ah tpsf;Nf tpsf;F’ vd;W tha;ik vd;w mjpfhuj;jpy; jpUts;Sthpd; (fp.K. 31) ngha;ah nkhopfisf; fhz;fpd;Nwhk;. ‘nraYf;F nra;gtd; ngw;wtd; kjpEl;gk; gf;fj;Js; mikr;rpd;

chpa fUtpAk;> Vw;w fhyKk;> nra;Ak; tifAk;> nra;ag;gLk; mhpa nraYk;> rpwg;Gwr; mikr;rd;; mQ;rhik> Fbgpwg;G> fhf;Fk; jpwd>; fw;w mwpT> Kaw;rp Mfpa Ie;Jk; mikr;rd;; njhpjYk; Njh;e;J nraYk; xUjiyahr; nrhy;yYk; ty;yJ mikr;R ; E}NyhL cilahh;f;F mjpEl;gk; ahcs Kd;dpw; git; gOnjz;Zk; ke;jphpapd; nja;Nthh; vOgJ Nfhb cWk;’ vd;W mikr;R vDk; mjpfhuj;jpy; ngha;ah nkhopahh; rpwg;igf; fhl;Lfpd;whh;.

fk;guhkhazk; jdpatsha; ,Ue;j rPijia> ,yq;fhGhp ,uhtzd; fth;e;J nrd;Wtpl;lhd;. ,uhkDk; ,yl;RkzDk; rPijiaj; Njbr; nrd;W ,uhtzDld; 18 khjq;fs; Nghh; Ghpe;J ,uhtzidAk; mtd; NridfisAk; mopj;Jr; rPijia kPl;Lf; Nfhry ehl;Lf;F te;jdh;. ,uhtzd; kpfg; Gfo; ngw;w rptgf;jd;> Kf;Nfhb tho;ehs; tho;T tuk; ngw;wtd;. gpwd; kidahspy; Nkhfq; nfhz;ljdhy; mtd; Neh;ikAk;> jiyikAk;> ngw;w tuq;fSk; mtid tpl;L tpyfp tpl;lijAk; fhz;fpd;Nwhk;.

2013 16


kd;dh;- kf;fs;- Ml;rp Nrud;> Nrhod;> ghz;bad;> re;jD> ghz;L> jUkh;> fh;zd;> jrujh;> rdfd;> ,uhkh;> ,uhtzd;> thyp> Rf;fphPtd;> rr;re;jd;> rPtfd;> nrq;Fl;Ltd;> fdftpirah;> mhpr;re;jpud;> Kjw; FNyhj;Jq;f Nrhod; Mfpa khkd;dh;fs; mwnewp tOthJ Neh;ikAk;> jiyikAk; rpuNkw; nfhz;L Ml;rp Ghpe;J te;jdh;. kd;dh; Ml;rp kiwe;jJk; kf;fs; Ml;rp kyh;e;J ,d;Wk; Xbf;nfhz;bUf;fpwJ. kd;dh; Ml;rpapy; fz;l epiwit kf;fs; Ml;rpapy; fhzKbatpy;iy. kd;dh; mwnewp epd;W nghJ eyk; fUjp Ml;rp Ghpe;jdh;. ,t;tz;zk; kf;fs; Ml;rpapy; eilngwtpy;iy. mth;fs; mwnewp jtwp> Ra eyk; fhj;jhy;> kf;fs; kj;jpapy; tho;tpay; khz;G Fd;wp> rr;ruTfs; Vw;gl;L> ehL Fog;g epiyf;F te;JtpLk;. vdNt kf;fs; Ml;rpapdh; mwnewp epd;W> Neh;ikAk; jiyikAk; ngw;W> kf;fisAk; ehl;ilAk; fhg;gJ mth; jiyaha flikahFk;.

2013 17


...

ல ல

. ல ல

.

!

-

(

2013 18

)


! ! Ms; Fs;skhf fl;ilahf ,Ue;jgbahy; Chpy; vy;NyhUk; Fl;b Mr;rp…Fl;b Mr;rp vd;Nw nry;ykhf mioj;J te;jdH. gps;isfs; ntspehL nrd;W gy Mz;Lfs;. Ngug;gps;isapd; fypahzj;Jf;F ntspehl;Lf;Fg; Nghf Ntz;ba epiy te;jJ. kfd; miog;gjw;F murhq;fj;jpy; rfy xOq;FfisAk; Nkw;nfhz;bUe;jhd;. Mr;rpf;F ntspehL Nghf tpUg;gkpy;iy. tajhd fztiu jdpNa tpl;Ltpl;Lg; NghtJ vd;gJ kdJf;F Ntjidahf ,Ue;jhYk; kdjpYs;s eg;ghir tpl;Ltpltpy;iy. M;r;rp mtrug;gl;L nfhOk;G te;J flTr;rPl;L vLj;J gazj;Jf;fhd hpf;fl;Lk; vLj;Jtpl;lhH. gpuahzj;jpfjpAk; te;jJ. ,U Njhzpapy; fhy; itj;jJ Nghy Fl;b Mr;rpapd; kdk; glglj;jJ. Kjd; Kjy; tpkhdj;jpy; Vwpa Fl;b Mr;rpf;F kdg;gak; mjpfhpj;jJ. gf;fj;jpy; ,Ue;j jkpoHfsplk; fijj;Jg; Ngrp kdijj; njd;ghf;fpf;nfhz;L ntspehl;L tpkhd epiyak; xd;wpy; te;J ,wq;fpdhH Fl;b Mr;rp. te;jpwq;fpa Mr;rpia gdpf;fl;bf;Fs; Nghl;lhy; vg;gb ,Uf;FNkh.. mg;gbf;FspH jhq;fKbatpy;iy. Nriyahy; ,Oj;Jg; NghHj;J %bf;nfhz;L tpkhd epiyaj;jhy; ntspNatu..kfDk; Ngug;gps;isfSk; XNlhbr; nrd;W Kj;jkionghope;J ,d;Gw…Mr;rpf;Ff; fLk; Nfhgk; te;Jtpl;lJ…Vdk;kh!..vd;dtpilak; vd;whd; kfd;. vd;id ,e;jf; FspUf;if $g;gpl;Lr; rhf;fhl;lg; NghfpwpNah!..INah!... jpUk;gpg; Nghw gpNsdpiy vd;id Vw;wptpL!... jk;gp ehd; CUf;Fg;Nghfg;NghfpNwd;!..vd;dhy; KbahJ!..,e;jf;FspUf;f ahH tho;tpdk;!..vq;fl ehL vd;d..Rthj;jpak; vd;d..,e;jg;gho;gl;l FspUf;f ,Ue;J nrj;JkbaNt ,q;F $g;gpl;ldp!.. vd;W kfdplk; xU NghL Nghl;lhH.. kfNdh jhahiur; rkhjhdg;gLj;jp.. jhd;nfhz;Lte;j FspH mq;fpiaAk; mzpe;J jiy> fhJ vy;yhk; %bf;fl;bf; fhhpy; Vw;wpf;nfhz;L tPLnrd;whd;. Fl;b Mr;rp tPl;iltpl;L tpyfNt 2013 19


,y;iy. ,uz;Lfpoikahf R+Nlw;wpf;F Kd;dhy;jhd; fhyk; XbaJ. rhg;ghL> kUkfspd; ftdpg;G> Ngug;gps;isfspd; md;G mutizg;G vy;yhk; kdij kfpo itj;jhYk; kWGwk; vg;nghOJ CUf;Fg; Nghfyhk; vd;w Mjq;fk; kdij tUbf;nfhz;bUe;jJ. ,g;gbNa ehl;fs; khjq;fs; cUz;Nlhb Ngj;jpapd; fypahzKk; Kbe;JtplJ MWkhj tprhTk; Kbe;Jtpl;lJ. Mr;rp ,dp CUf;Ff; fpok;gNtz;baJjhNd. mk;kh ePq;fs; mLj;jfpoik CUf;Fg; NghfNtz;Lk; murhq;f mYtyfj;jpypUe;J fbjk; te;jpUf;fpwJ vd;W kfd; $wNt..Fl;b Mr;rpf;F kdk; khwpaJ. tpPl;L thliff;fhR> itj;jpar; nryTf;fhR> Jzpkzpf;Ff;fhR> rhg;ghl;Lf;Ff;fhR> Rw;Wyhtpw;Ff;fhR vd taJNghd vq;fSf;F vt;tsT!.. vt;tsT cjtpfis ,e;j murhq;fk; jUk;nghOJ ehd; Vd; ehl;Lf;Fg; Nghthd; vd;W Nahrpj;j Fl;b Mr;rp jhd; ,e;j ehl;bNyNa jq;fptpl Ntz;Lk; vd kdk; Mirg;gl;lJ. mLj; ehs; xUtUf;Fk; njhpahky; tprh mYtyfk; nrd;W mOJ Gyk;g mtHfs; nkhopngaHg;ghsiu mioj;J tprhuiz nra;jnghOJ Mr;rp mOJ mOJ kfd;> kUkks;; jd;idf; nfhLikg;gLj;jpajhfTk;> Chpy;. jdf;F xUtUk; ,y;iy vd;Wk; Mkpf;fhuhpd; nfhLikfisAk; ms;sptpl;L mOJ fz;zPH nrhhpa mtHfSk; ,uf;fk;nfhz;L NkYk; xUtUlk; tprh mbj;Jf; nfhLj;jJld; Mr;rpf;Fj; jdp tPLk; xOq;Fgz;zp rfy tPl;Lj;jsghlq;fSk; Gjpjhff; nfhLj;J xUkhjg; gzKk; nfhLj;J MDg;gp itj;jhHfs;. Mr;rp tpW…tpW vd Xbte;J jdJ kfDf;Fr; rthy;tpl;lhH. eP ,e;j ehl;by; ,Ugj;ije;J tUlq;fs; nra;ahj Ntiyia ehd; xU ehspiy nra;J Kbj;jpUf;fpwd; vd;Wk;… jhd; jdpf;Fbj;jdk; Nghfg;NghfpNwd; vd;Wk; KBTnrhy;yp jdJ nghUs; gz;lq;fSld; Gwg;gl;Ltpl;lhH. kfDk; kUkfSk; vd;d nra;a KbAk;. Mr;rpf;Fj; jdpNa ,Ue;J ,d;Dk; epiwaNt gzk; rk;ghjpf;f Ntz;Lk; vd;w Mir NkNyhq;fptpl;lJ. jdJ fztd; Chpy; jdpahf ,Ug;gijAk; kwe;J fhR Mirgpbj;J Mr;rp miyaj;njhlq;fptpl;lhH. ,e;j ehl;Lf;F tUk;NghJ Fsphpd; nfhLikahy; ghjpf;fg;gl;L ,e;jehl;bYk; ahUk; tho;thHfNsh vdf;Nfs;tpNfl;l Mr;rp clNd jpUk;gpg; Nghfepd;w Mr;rp ,g;Ngh mtHfs; fiyj;jhYk; mbj;jhYk; jpUk;gpg; Nghtjw;F jahuhf ,y;iy vd;gNj KbthfpaJ. gzk; vd;Dk; nfhba Mirahy; jdJ fztidAk; ,of;fNtz;ba epiyAk; te;jJ. ghrKk; ge;jKk; mWe;J njhiyj;Jtpl;Lg; gzk;!... gzk;!... fhR!...fhR!...vd;Dk; Nguhirapy; %o;fptpl;lhH Fl;b Mr;rp. ,e;j Mr;rpiag; Nghy; vj;jhid Fl;b Mr;rpfs; ntspehLfspy;!..ahH mwpthH!.. -

.

(

2013 20

)


..? .. ல ல

,

..

... ல

..

..

... ல

... ல

.. ..

..

..

.. .. ல

...

.... ...

...

..

... ...

..

..

.. ல

...

..

..?? ... ...

-

ல 2013

21


11

. 18 ,19 .

.

ல.

.

ல.

.

.

“ ல

?”

–“

” – ல ல

. .

2013 22


.

„ .‟ . „

..... “

.

“ . ல

ல ல

ல ‟

.

ல ல “

? “ ல

.

.

ல.

ல .

.

ல ல.

.

ல ல ல ,

.

,

, ல

:

ல .

2013 23

ல.


ல .

.

. .

.

. ல ல

. ல

.

. .

(

)

. ல

. .

. ல

.

ல ல

.

. . .

.

2013 24


.

.

ல .

. ,

, ல

.

. ல

ல ல

.

. ல

.

.

ல ல .

. ல

,

,

,

.

ல .

ல ,

, ல

ல ல

.

. ல ல

. .

ல ல

. . .

2013 25


ல “

...”

...

.

. ல ல

“ ”

.

ல .

ல. ல

. ல

ல ல

. ல

.

ல. .

. .

.

20

.

. ல

.

“ ? ”

. “ ல

” .

.

2013 26


? ”

. “

.

.

. ல

. ல

. . . .

ல “ ல ல

.

ல . ல

. .

ல . “

. ”

.

. . .

“ ல

” .

. . ல

.

.

“ ல

. “

? ” ல

? ”

. ”

.

2013 27

.


. . “

.

.

ல . ல .

ல .

. ல

. . . . ல .

?”

.

.

? ”

? ” “

.

“ ல

ல ல?“

.

.

. .

2013 28

.


ல ல

.

ல ல

. “ ல

.

.

-

2013 29


ல ல

ல ல ல

. ல

ல ல ல

ல ல ல

.

ல .

ல,

-

2013 30


” ல

“ ” ல

ல ல .

ல ல”

–“ ல

. . ல

, . –

. ல ல

,

ல ல . ல

– “ ”

2013 31

-


. . .

ல ல

. ல

.

. ல

.

.

.

. .

-

-

. ல

.

. , ,

.

,

,

..‟ “

. ல

,

,

,

, ல

– ல , . ல

.

...

” ”

2013 32


. ல. ல

, ல

-

. ல

“ “

. ல

. . , . ல

.... ” . ல

“ ல

.

.. ல

ல . ல ல ல .... ல

..”

......

, ல

.

2013 33


.

.

-

, ல

.

ல . ல

.

. ல .

ல ல

.

.

ல ”

” “ .

ல. ல ல

” ல

. ல

ல ல

. .

2013 34


ல ல

.....”

.

ல...... ல

....

.

. ல

; . ல

,

,

,

,

.

ல ல

... ல

.

‟ .

, , ..

....

... ..

…..

..

..

..

. ”

: . “

ல....

....

ல .....

.... ... ல

.

-

.

(

2013 35

)


..

-

ро▓

Ntz;Lk; vkf;nfhU Njrk; vd;wth; nte;jzy; Mw;wpy; ePe;jpf;Fspj;jth; kPz;Lk; kz;zpy; tpUr;rkha; tphpe;jth; kpUJtha; neQ;nryhk; epiwe;jth;jk;ik Mz;Lf;F xUKiw G+[pg;gij epWj;jp mDjpdKk; epide;J Jjpj;jpL neQ;Nr...! neUg;ig nehUf;fpj; ep[nkdj;jpd;wth; ePSk;gifjid epWj;jpNa nfhd;wth;;-vk; ,Ug;ig epiyaha; cWjpnra;jplNt ,uTk; gfYk; ,ikJQ;rhJioj;J tpUg;G ntWg;ig fle;jth; jk;ik tpopfis %bj;njhOtha; neQ;Nr...! ghrj;ij <oj;jpy; ghukha;f;nfhz;lth; ghhpNy cah;e;j ghlyha; epd;wth;;-ngUk; ehrj;ij ek;kz;zpy; ehSk;nra;jpl;l ehrfhu ehpfisNa eLtpNy nfhd;wth; Njrj;ij kPl;fte;j nja;tq;fisnad;Wk; jpdKk; Nghw;wpj; njhOtha; neQ;Nr...! Jhf;fj;ij grpiaj; Jhnrdj; Jwe;jth;; Jha ,yr;rpaj;jpy; JspAk; gpwohjth;-jk; Vf;fj;ij <oj;jpy; vd;Wk;nfhz;nlhOfp ,wg;gpid mh;j;jkha; ,ikakhahf;fpNa Jf;fj;ij Jilj;jpl;l mj;Jhhpiffis jpdKk; Jjpj;jpl eP kwtha; neQ;Nr...!

2013 36


Cid cUf;fpNa cWjpaha; cioj;jth;; cjpuk; rpe;jpNa cjphpaha; cjph;e;jth;;-gy Nridfs; elhj;jp nray;fspy; ntd;W nrUf;fsk; MbNa nrk;ikaha; Kbj;jth; thidg;NghyNt epkph;ej ; th; jk;ik tUlk; KOtJk; epidj;jpL neQ;Nr...! cz;ikaha; <oj;Jf;F cah;e;J cioj;jth;; cukha;j; jk;ik cjpu%w;wp tpijj;jth; fz;izg;Nghy vk;ik fhj;Nj epd;wth; fhyidNa Vkhw;wpr; fhyj;ij ntd;wth; tpz;zpy; thOk; vk; Ntq;iffs; jik tpopfis %b tzq;fpLtha; neQ;Nr..

2013 37


-

.

„];…..];…….];……];……..];………Lk;…….‟ njw;Fg; rpjWfpwJ.

gf;fj;jpypUe;J

$tpf;nfhz;L

nrd;w n~y;

vq;Nfh

ntbj;Jr;

„];…..];…….];……];……..];………Lk;…….‟ ,g;Ngh tlf;Fg; gf;fj;jpypUe;J njw;Fg;gf;fkhff; $tpf;nfhz;L nrd;w n~y; ntbf;Fk; rj;jk; Nfl;fpwJ. ,g;gb ,U Gwj;jpypUe;Jk; gilj;jug;gpdUk; ,af;fj;jpdUk; xUtiu Nehf;fp kw;nwhUtH jhf;Fjy;fis elj;jpf; nfhz;bUf;fpd;wdH. ,ilapilNa Fz;L tPr;R tpkhdq;fSk; n`ypfSk; jkJ iftupirfisf; fhl;bf;nfhz;bUf;fpd;wd. mtw;iwr; Rl;L tPo;j;Jk; Kaw;rpapy; fPopUe;J eilngWfpd;wd. ,ilNa mfg;gl;L nghJkf;fs; nfhz;bUf;fpwhHfs;.

jhf;Fjy;fSk; me;jupj;Jf;

Nfhg;gha; gFjp kf;fs; gJq;F FspfSf;Fs; jQ;rkiltJk; ntspNa tUtJkhf fhyj;ij Xl;bf;nfhz;bUf;fpd;wdH. jhf;FjYf;F mfg;gl;ltHfs; tz;bfspy; kUj;Jtkidf;F Vw;wpr; nry;yg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wdH.

2013 38


fle;j gj;J ehl;fSf;F Nkyhf gbg;gbahf jhf;Fjy;fs; mjpfhpj;j te;jtz;zkpUe;jd. tlkuhl;rpg; gf;fj;jpy; Muk;gkhd gil eltbf;if> Kd;Ndwp te;J mr;RNtypiaf; fle;Jtpl;bUe;jJ. ,af;fj;jpdH gbg;gbahfg; gpd;thq;fpf; nfhz;bUe;jdH. Nkhjy; eltbf;if Muk;gkhdjpypUe;J gUj;jpj;Jiw tPjpia xl;bAs;s Gj;J}H> mr;RNtyp> ePHNtypg; gFjp kf;fspy; gyH tPl;il tpl;L ntspNawp Ntwplq;fSf;Fr; nrd;Wtpl;bUe;jdH. gyH Flhehl;il tpl;Nl ntspNawp nfhOk;G> ePHnfhOk;G> tTdpah Nghd;w gpuNjrq;fSf;Fr; nrd;Wtpl Maj;jkhdNghJk;> ,af;fj;jpdu; „gh];‟ toq;f kWj;Jtpl;ljhy; mtHfisj; jpl;bj; jPHj;jgb Ntwplq;fSf;F ,lk;ngaHe;jpUe;jdH. jpBnud xypngUf;fp xypf;fj; njhlq;fpaJ. “gilapdH Kd;Ndwpf;nfhz;bUf;fpwhHfs;. cq;fsJ ghJfhg;gpd; epkpj;jk; Flhehl;il tpl;L ntspNaWq;fs;. ,J xU jw;fhypf ,lg;ngaHT kl;LNk. XupU jpdq;fspy; vy;NyhUk; nrhe;j ,lq;fSf;Fj; jpUk;gp tplyhk;.” vd mwptpj;jgb xt;nthU xOq;iffshYk; tPjpfshYk; nrd;Wnfhz;bUe;jJ xypngUf;fp G+l;ba thfdk;. Flhehl;il tpl;L ntspNa Nghfj; mwptpj;jJk; kf;fs; gPjpahy; ciwe;J NghapdH.

jiltpjpj;jtHfs;

,t;thW

“Neuj;Njhil ehq;fs; ntspf;fpNlf;if „gh];‟ mJ ,njz;L jLj;Jg;Nghl;L ,g;g eLj;njUtpy tpl;lkhjpupnay;Ny iftpl;Ll;lhq;;fs;. vspa gaYfs;” „gh];‟ ngw Kaw;rpj;Jj; Njhy;tpfz;l tbNtYtpd; kdf;FKwy;. mwptpj;jy; fpilj;J rpwpJ Neuj;Jf;nfy;yhk; tPjp epiwe;j rdf;$l;lk; Nfhg;ghapypUe;J efuj; njhlq;fptpl;lJ. rpyH nyhwpfspYk; l;uhf;lHfspYk; tPl;Lg; nghUl;fis Vw;wpathWk;> rpyH irf;fps;fspYk; yhz;l; kh];lHfspy; nghUl;fis Vw;wpathWk;> rpyH irf;fps;fspy; taJ KjpHe;jtHfisAk; rpW Foe;ijfisAk; Vw;wpathWk; rpyH ML> khLfis ,Oj;jthWk; rpyH tPl;Lg; nghUl;fis %lil Kbr;Rf;fshff; fl;bj; jiyapy; Rke;jthWk; tPjpapy; ele;Jnfhz;bUe;jdH. rpyH tha;f;F te;jgb ,af;fj;ijj; jpl;bj; jPHj;jgb nfhz;bUe;jdH. mtHfspd; Jd;gepiy mtHfSf;Fj; jhNd njhpAk;!

nrd;W

mg;gbg; NgrpatHfis> rpyH rhe;jg;gLj;j Kad;wdH. “rj;jk; Nghl;Lf; fijf;fhijAq;Nfh. gpwF Ntiw re;jpf;f Ntz;b te;jpLk;” vdr; rpyH vr;rupf;if nra;jdH.

fiur;riyAk;

rdf;$l;lj;jpd; Muk;gg; Gs;sp Nfhg;gha; re;jpia mile;jJk; mjw;fg;ghy; aho;gg ; hzg; gf;fk; NghftplhJ jLj;j ,af;fj;jpdH;> re;jpahy; jpUk;gp ifjbia Nehf;fpr; nry;YkhW mwpTWj;jpdH. mij kPWk; ijupakpy;yhjjhy; kf;fSk; re;jpahy; jpUk;gpr; nry;y Muk;gpj;jdH.

2013 39


Ntfkhfr; nry;yf;$ba epiyapy; ,Ue;jtHfshYk; mt;thW nry;y Kbatpy;iy. „vs;Sg; Nghl;lhy; vs;S tpohj $l;lk;‟ vd ,JNghd;w $l;lj;ijg; ghHj;Jj; jhd; nrhd;dhHfNsh njhpatpy;iy! mj;jid neupry;! mNjNeuk; Nfhg;gha; re;jpapy; ,Ue;j fdfehafj;jpd; tPl;lhUk; Kf;fpakhd nghUl;fis irf;fpspy; fl;bf;nfhz;L Gwg;gl Maj;jkhdhHfs;. fdfehafj;jpw;F xd;gJ tajpYk; VO tajpYk; MW tajpYkhf %d;W gps;isfs;. kidtpiaAk; gps;isfisAk; je;ijiaAk; ghJfhg;ghff; nfhz;L NghfNtz;ba fl;lha epiy mtDf;F…….. jfg;gd; KUNfRTf;F vOgJ tajpUf;fyhk;. Ntfkhf elf;f Kbahtpl;lhYk; ele;J nry;yf;$batuhf ,Ue;jhH. fdfehafj;jpd; kidtp gps;isfs; Maj;jq;fs; nra;Jnfhz;bUe;jNghJ> me;j tplaj;jpy; jdf;F ve;jtpj xl;Lwtpy;iy vd;gJ Nghy KUNfrH Kw;wj;J kzypy; mkHe;Jnfhz;bUe;jhH. “vd;dg;gh>…… ntspf;fpLq;Nfhtd;…… mr;RNtypiaf; fle;J Mkp te;J nfhz;bUf;fhk;. fpl;lf; fpl;lth n~y;YfSk; Fz;LfSk; te;J tpoj; njhlq;fpapl;LJ. nghbas; Mf;fis ntspf;fplr; nrhy;ypg;Nghl;lhq;fs;. ehq;fSk; vq;ifahYk; Nghtnkz;L nrhy;Ywd;. ePqf ; s; Nfl;Lk; Nff;fhjJ Nghy kz; misQ;Rnfhz;bUf;fpwpas;.”…… vd fdfehafk; jfg;gDf;F epiyikia tpsf;fpdhd;. “eP gps;isaisg; ghJfhg;gh nfhz;L Ngh fdF. ,uz;nlhU ehs;y jpUk;gyhk; vz;L jhNd nrhd;dtq;fs;. mJtiuf;Fk; ehd; ,Q;ir ,Ue;J rkhspr;Rf; nfhs;Std;. vdf;nfhz;Lk; elf;fhJ. vd;idg;gw;wp Nahrpf;fhik ePq;fs; ntspf;fpLq;Nfh……….” vd ntspf;fpl kWj;jhH KUNfrH. mtH xU gpbr;rpuhtp vd;gJ fdfehafj;Jf;Fj; njhpahjjy;yj;jhd;. Mdhy;> ,J gpbthjk; gpbf;fpw NeuNkh tpraNkh my;yNt! capH rk;ge;jg;gl;l tpranky;Ny! “mg;gh> ,J gpbthjk; gpbf;fpw Neukpy;iy. xz;L fplf;f ele;jpl;lh gpwF vy;yhUf;Fk; ftiy jhNd. mJ jhd; vy;yhUkh vz;zpwd;. cq;Sf;F mtrpak; NjitahdijAk; fhe;jpkjp itr;rpl;lh. Nahrpf;fhk ntspf;fpLq;Nfh” vd mtuJ ifiag; gpbj;J Kad;whd; fdF vd;w fdfehafk;.

xz;L Nghtk; vLj;J vOg;g

“,y;iyf; fdF> vd;d ele;jhYk; ehd; ,q;if jhd; ,Uf;fg; Nghwd;. thoNtz;ba ePq;fs; vq;ifNad; Xbj; jg;Gq;Nfh. vdf;nfhz;Lk; elf;fhJ vz;L vd;iu cs;kdk; nrhy;YJ. ePq;fs; jpUk;gp thwNeuk; ehd; tPlL ; f;Fg; ghJfhg;gh ,Ug;gd;. me;j ek;gpf;ifNahil Rfkhg; Nghq;Nfh………” vd;W nrhy;ypagb Ngug;gps;isfis mioj;J cr;rp Nkhe;J> “ftdkhg; Ngha; thUq;Nfh………” vd tpilnfhLj;jhH KUNfrH.

2013 40


“khkh> cq;fis ehq;fs; tpl;bl;Lg; Nghdh> CH cyfj;jpy vd;d nrhy;Ytpdk; vz;L cq;fSf;Fj; njupahNj. mJTkpy;yhik cq;fis jdpa tpl;bl;Lg; Ngha; vq;fshyjhd; epk;kjpah vq;ifnaz;lhYk; ,Uf;NfYNk. ntspf;fpLq;Nfh khkh………” vd kUkfs; fhe;jpkjpAk; jdJ gq;Ff;Ff; Nfl;L itj;jhs;. “fdF. ,e;j kz;zpiy jhd; ehd; gpwe;jdhd;. ey;yJ nfl;lJ vy;yhj;ijAk; ,e;j taJf;if ehd; fz;bl;ld;. ,dp vdf;F vd;d ,Uf;F. vdf;F vJ ele;jhYk; ,e;j kz;zpiy jhd; elf;fNtZk; vz;L tpUk;Gwd;. vd;iu capH ,e;j kz;zpiy jhd; NghfNtZk;. ,e;j kz;Nzhil kz;zhfpg;Nghfj;jhd; ehd; tpUk;Gwd;.” vd;W jiuapy; ,Ue;J rpW gps;isfs; Nghy njhlHe;Jk; kz;iz mise;jthW KUNfrH $wpf;nfhz;bUf;Fk;NghJ> „];…..];…….];……];……..];………Lk;…….‟ vd;w rj;jKk; mjidj; njhlHe;J Fz;L tPr;R tpkhdq;fspd; gwg;Gk; njd;gl;lJ. vq;Nfh fPo;g; Gwj;jpypUe;J tpkhdq;fis Nehf;fpa jhf;Fjy;fSk; njhlq;fpaJ. fdfehafj;jpd; gps;isfs; gaj;jpdhy; moj; njhlq;fptpl;bUe;jdH. “mg;gh> ghj;jpaNs vd;d elf;Fnjz;L. ,dpAk; gpbthjk; gpbf;fhk vOk;Gq;Nfh. Nwhl;ilg; ghUq;Nfh> rdk; vy;yhk; epiwQ;R topAJ. ePq;fs; kl;Lk; jdpa ,Ue;J vd;dj;ijf; fhzg;Nghwpas;. gf;fj;jpiy> maypiyAk; xUj;jUkpy;iy. mtruj;Jf;F cjtTk; MUk; tukhl;bdk;. thUq;Nfh mg;gh……..” vd mOj;jkhf jfg;gdpd; iffisg; gpbj;Jj; J}f;fpdhd; fdF. “vd;id tpL fdF………. ehd; KbntLj;jh vLj;jJ jhd;. MH vd;d nrhd;dhYk; ehd; ,e;j kz;iz tpl;L tukhl;ld;. ePq;fs; tpl;Ll;Lg; Nghwnjz;L vdf;Ff; ftiyAkpy;iy. Mdgbah> eP gps;isaNshil ntspf;fpL”vd mWjpahff; $wTk;> fz;fs; Fskhf je;ijiaf; fl;baizj;j fdF “ftdkh ,Uq;Nfh……..” vdf; $wpf;nfhz;L kidtp> gps;isfSld; Gwg;gl;lhd;. mtdJ fhy;fs; efHe;jdNt jtpu mtd; kdk; je;ijia vz;zpf; ftiyg;gl;lgbNa ,Ue;jJ. tPl;iltpl;L ntspNa te;J $l;lj;NjhL fye;J elf;fj; njhq;fpdH. ele;jdH vd;gij tpl CHe;jdH vd;W jhd; nrhy;yNtz;Lk;. khiy ehY kzpastpy; elf;fj; njhlq;fpatHfs;> mjpfhiy %d;W kzpastpNyNa ifjbr; re;jpia te;jile;jdH. mtHfs; ele;J te;j gjpndhU kzpj;jpahy Neuj;jpy; mtHfs; re;jpj;j Jd;g> Jauq;fs; nrhy;Ye; jukd;W. gps;isfs; J}f;ff;fyf;fj;jpy; f~;lg;gl;lNghJ mtHfisf; fhe;jpkjpAk; mtDk; khwp khwpj; J}f;fpf;nfhz;L ele;jdH. jz;zPH gpur;rpid> rhg;ghl;Lf; fis> ,aw;iff; fld; gpur;rpid vd gy Jauq;fSld; te;J NrHe;jpUe;jdH.

2013 41


Kjpa tajpdiu mtHfsJ gps;isfs; Njhspy; Rke;J te;j fhl;rp fy;kdk; nfhz;ltiuAk; fyq;f itg;gjhf ,Ue;jJ. ifjbr; re;jpia fdfehafk; te;jile;jNghJjhd;> nrk;kzpg; ghyj;jpD}lhfTk; kf;fs; te;Jnfhz;bUg;gJ njhpe;jJ. ,g;NghJ Kd;diutpl rdneUf;fk; gyklq;fhfpaJ. ifjbr; re;jpapYs;s NfhtpYf;Fg; gf;fj;jpYs;s tay;ntspapy; fdfehafk; FLk;gk; rpwpJ Neuk; Xa;ntLj;Jf; nfhz;lJ. mg;NghJ> Nfhg;gha; re;jpapypUe;J tUgtHfsplk; mt;tplj;J epiyikfis ,ilf;fpil tprhupj;Jf; nfhz;bUe;jhd; fdfehafk;. New;iwf;F MW kzp tiuf;Fk; jhf;Fjy; ,Ugf;fKk; tY fLikah ,Ue;jJ…….. mJf;Fg; gpwF Fz;Lr; rj;jq;fs;> n`yp> tpkhdj; jhf;Fjy;fs; Xa;Q;rpUf;F…….. vd;d fhuzNkh njhpNay;iy……. Mdh> ,af;fg; nghbas; xUj;jiuAk; tplhik Nghfr; nrhy;yp fiyr;Rf;nfhz;bUf;fpwhq;fs;….. New;W MW kzpf;Fs;s fd rdk; ,U gFjpf;Fk; ,ilapiy mfg;gl;Lr; nrj;Jg; Nghr;R…….. vd;w jftNy mtDf;Ff;; fpilj;jJ. fhiy gj;J kzpahfpaNghJ> Nfhg;gha; re;jpapypUe;J tUgtHfspd; vz;zpf;if Fiwtile;J> tPjpAk; neUf;fb Fiwe;J fhzg;gl;lJ. fdfehafj;jw;F xU Nahrid njd;gl;lJ. irf;fpspy; Ngha; jfg;gid Vw;wp te;Jtpl Ntz;Lnkd KbT nra;J kidtpaplk; nrhd;dNghJ> mtNsh rk;kjpf;ftpy;iy. “khkh> rpyNtis vq;ifNad; ntspf;fpl;Lg; NghapUg;ghH. f~;lg;glg; NghwPqf ; Ns” vdj; jLj;jhs; fhe;jpkjp. mtd; jpUg;jpg;gLtjhf Mshf;fptpl;l je;ijay;yth! jPHkhdpj;Jtpl;lhd;.

,y;iy. mtidg; vJ ele;jhYk; Ngha;g;

ePqf ; s; Ngha;

ngw;W> tsHj;J ghHj;JtUtnjdj;

Kjypy; kidtp> gps;isfis ghJfhg;ghd xU tPlb ; y; tpLtnjd KbT nra;jhd;. mtDld;; Kd;G xNu mYtyfj;jpy; gzpahw;wpa nry;tnuj;jpdj;jpd; tPL me;jr; re;jpapypUe;J miu iky; J}uj;jpy; ,Ug;gij mtd; mwpthd;. vdNt> kidtp gps;isfis mq;F tpl;Ltpl;L jhd; Ngha; tu KbT nra;J nry;tnuj;jpdk; tPl;il Nehf;fp elf;fj; njhlq;fpdhd;. xU kzp Neuj;jpd; gpd; jhd; mq;F Ngha;r; Nru Kbe;jJ. mj;jid rd neUf;fb. mtHfs; NghdNghJ> nry;tnuj;jpdj;jpd; tPl;by; ,lk;ngaHe;j gyH Vw;nfdNt epiwe;jpUe;jdH. ,Ue;jNghJk;> ,tHfis KfkyHr;rpNahL tuNtw;w nry;tnuj;jpdj;jplk; fdfehafk; jdJ jfg;gdpd; epiyia tpsf;fp> jhd; Ngha; xUKiw ghHj;JtUk;tiu ,tHfs; jq;f ,lkspf;FkhW Nfl;Lf;nfhz;lhd;.

2013 42


“fdF> eP NghwJ Gj;jprhypj;jdkhf vdf;Fg; gNly;iy. ehd; jLg;gjhf epidf;fhij. mq;if epiyik rupapy;iy. ,dp cd;iu tpUg;gk;……..” vd jdJ mgpg;gpuhaj;ijAk; $wp Kbit mtdplNk tpl;Ltpl;lhd;. “ehd; xU khjpup Rspr;Rf;nfhz;L Ngha;tpLtd;. Nghw topapiy epiyik njhpAk; jhNd. ,af;fg; nghbaSk; mq;fpidf;if epg;ghq;fs;. mtq;fspl;il epiyikia tprhupr;Rg; Ngha;> mg;ghit vg;gpbAk; nfhz;L te;jpLtd;. mtH kWj;jh fapj;jhiy fl;bnaz;lhYk; nfhz;L te;J NrHg;gd;” vd;W nrhy;ypagb NkYk; jhkjpf;fhJ Gwg;gl;lhd;. irf;fpspy; NghtJ mtd; vjpHghHj;jgb mt;tsT ,yFthf ,Uf;ftpy;iy. ,g;nghOJk; kf;fs; nts;sk; fiuGuz;L te;Jnfhz;NlapUe;jJ. xUthwhf ifjbr; re;jpapypUe;J Nfhg;gha; tPjpapy; jpUk;gpaJk; rw;W ,yFthd gazkhf ,Ue;jJ. rdk; te;Jnfhz;bUe;jNghJk;> neupry; Fiwe;jpUe;jJ. mg;gb te;jtHfsplk; epiyikia tprhupj;jwpe;J nfhz;Nl Kd;Ndwpdhd;. “New;W uhj;jpupapyapUe;J ey;y mikjpah ,Uf;F. vg;g vd;d elf;FNkh njhpahJ. mikjp ey;yJf;fpy;iy.” vd;whH xU eLj;ju tajpdH. te;jtHfspilNa> mtdJ tPl;Lf;F mz;ikapy; ,Uf;Fk; RNue;jpuidf; fz;lJk;> jfg;gidf; fz;lJ Nghd;w czHr;rp mtdplk; njd;gl;lJ. “RNue;jpud;> ePq;f tNuf;if mg;ghit mq;fpNdf;if fz;ldPq;fNs? me;j kdprd; tukhl;lnkz;L gpbthjk; gpbr;rjhy tpl;Ll;L te;jpl;ld;” vd epiyikiar; nrhd;dhd; fdF. “vd;dlhg;gh> ,e;j taJ Nghd Neuj;jpiy kdpridj; jdpa tpl;bl;L vd;d Jzpr;ry;y eP………. . ehd; mtiuf; fhNzy;iy. Mdh> cq;fil tPl;Lg; gf;fk; Fz;Lfs; ntbr;Rr; rpjwpf; fple;jJ. mtH vq;ifAk; NghdhNuh njhpNay;iy. eP Vd; gpwF Nkhl;Lj;jdkh mq;if Nghwha;? vd Nghtijj; jilnra;Akhg; Nghy; njhptpj;jhd;. “me;j kdprd; xU ,lKk; NghfhJ. ehd; xUf;fh Xbg;Ngha;g; ghj;jpl;L tug;Nghwd;…….” vd gjpYf;Fk; fhj;jpuhJ irf;fpis Ntfkhf kpjpf;fj; njhlq;fpdhd;. mtd; Ngha;f; nfhz;bUe;jNghJ> Mq;fhq;Nf ntbr; rj;jq;fs; Nfl;ltz;zk; ,Ue;jNghJk;> thd; jhf;Fjy;fNsh n~y; jhf;Fjy;fNsh ,Uf;ftpy;iy. ,ilapilNa ,af;fg; nghbas; mtidj; jLj;jNghJ epiyikia vLj;Jr; nrhy;ypf;nfhz;Nl te;jtid> Nfhg;gha; re;jpapy; epd;w nghbas; mJf;F Nky; nry;y mDkjpf;ftpy;iy. fdfehafk; mtq;fSf;Fj; jhd; NghfNtz;bajd; mtrpaj;ij tpsf;fpr; nrhd;dNghJ>

2013 43


“ePq;fs; nrhy;Yw Fwpg;gpd;gb ghj;jh New;W me;jg; gf;fk; jhd; mjpfk; Fz;L tPr;R ele;jpUf;F. rpyNtis me;jg; gf;fk; tpOe;j Fz;Lfs; ntbf;fhkYk; ,Uf;Fk;. Mdgbah> mq;if NghwJ Mgj;jhdJ. mJ jhd; nrhy;Ywk; mq;if NghwJ Gj;jpapy;iynaz;L” vd;W nrhy;yp ,af;fg; nghbas; jLj;jhHfs;. mtHfs; nrhd;d nra;jp> fl;lhak; Nghfj;jhd; NtZk; vd mtid NkYk; J}z;LtjhapUe;jJ. mj;NjhL mtdJ ftiyiaAk; mjpfhpj;J jfg;gDf;F VNjDk; ele;jpUf;FNkh vd;w gaj;ijAk; Vw;gLj;jptpl;lJ. “jk;gpait> ehd; mjpiy ,jpiy njhlkhl;ld;. Ngha;g; ghf;fpwJk; mg;ghitf; $l;bf;nfhz;L thwJkh jpUk;gpapLtd;> jaTnra;J jLf;fhijAq;Nfh” vdf; nfQ;rpdhd; fdfehafk;. “New;iwapy; Fz;L ntbg;Gf;F mtH mq;if epz;bUf;fkhl;lhH. vq;ifNad; NghapUg;ghH. ePq;fs; Vd; tPz; miyr;ry; miyapwpas;. ,Jf;F Nkiy cq;fil tpUg;gk; NghwJk; thwJkh thq;Nfh. ve;j Neuk; vd;d elf;Fk; vz;L ahuhYk; nrhy;y KbahJ” vd nghbas; nrhy;yTk;> Ntfkhf efHe;jhd; fdfehafk;. tPl;il mz;kpj;jNghNj VNjh tpguPjk; Vw;gl;bUf;f NtZk; vd;gjhf mtd; kdk; nrhy;ypaJ. me;j ,lnky;yhk; rpjwpr; rpije;J NghapUe;jJ. tstpy; fhiy vl;b itj;jJNk>… “vd;iu mg;gh………. Vdg;gh ,g;gpbr; nra;jdPqf ; s;?” vdf; fj;jpf; Fswj; njhlq;fpdhd;. Mk;! mtd; mq;F fz;l fhl;rp mtid mt;thW ftiyailar; nra;jJ. mj;jifa vj;jidNah fhl;rpfis mtd; fz;bUe;jNghJk;> jdJ je;ijf;F ,g;gb NeUk; vd mtd; fdtpYk; epidj;jpUf;ftpy;iy. tPl;L Kw;wj;jpy;; rpije;j epiyapy; KUNfrupd; cly; fple;jJ. mtH ve;j kz;iz tpl;L tu kWj;jhNuh me;j kz;zpd; kPJ rpije;J fple;jhH. mtNdhL NrHe;J moNth> MWjy; nrhy;yNth mq;F ahUkpy;iy. kahd mikjp Fbnfhz;bUe;jJ. mtuJ cliyj; J}f;fpr; nrd;W vupf;fNth> Vida flikfisr; nra;aNth ,ayhJ vd;gij czHe;J nfhz;ltd;> ,dpAk; jhkjpg;gJ crpjky;y vd KbT nra;J> tPl;bDs;Ns nrd;W kz;ntl;bia vLj;J te;jhd;. cly; mq;Fkpq;Fkhfr; rpjwpf; fple;jjhy;> mjpf J}uk; J}f;fpr; nrd;W Gijg;gJk; rhj;jpakpy;iy vd;gjhy;> Kw;wj;jpNyNa Fopiaj; Njhz;bdhd;. rpije;j cWg;Gf;fis xd;Wtplhky; NrHj;njLj;J mjpy; Nghl;L %bdhd;. jfg;gd; ehw;Wg; Nghl;L itj;j njd;dk;gps;isfspy; xd;iwf; fpsg;gp vLj;J te;J GijFop kPJ ehl;b itj;J jz;zPH nfhz;L te;J thHj;jhd;. eha;fs; Fopiaj; Njhz;b tpLk; vd;gjhy; mq;Fkpq;Fk; Njb ngupa

2013 44


fw;fisAk; nfhz;Lte;J me;jf; Fopapd; kPJ itj;Jtpl;L rh~;lhq;fkhf tpOe;J Fk;gpl;ltd; fz;fspy; ,Ue;J fz;zPH Mwhfg; ngUfpaJ. ,we;j clYf;Fr; nra;aNtz;ba flikiaf;$lr; nra;a Kbahj ghtpahfptpl;l jq;fspd; epiyia vz;zp kdKile;jtdhf je;ijapd; Fopiaj; jpUk;gpj; jpUk;gpg; ghHj;jthNw tPjpf;F te;jhd;. Fz;Lr; rj;jq;fSk; ntbr; rj;jq;fSk; Nfl;fj; njhlq;fpaJ. rj;jq;fs; jdJ tPl;Lg; gf;fj;ij mz;kpj;J tpl;ljhd xU gpuik mtDf;F. ,dpAk; jhkjpj;jhy; kidtp gps;isfisAk; me;jhpf;f tplNtz;Lnkd;w gak; Vw;gl irf;fps; Ntfkhf Xlj; njhlq;fpaJ ifjbia Nehf;fp.

2013 45


1.

-

ல ல

-

2. – -

-

… ….

– ல

…..

2013 46


3.

….

..

-

….

ல… … ல

4.

..

….

ல-

……

.

-

2013 47

-


– !

...

...

...!

ல ல

! ...

ல ல *

!

... ல ல

ல ல

– !

...

-

2013 48


ல ல

ல ....

-

2013 49


kz;Zk; kioAk;

Nkhjpg; ghu;j;jjpy;iy.

epwNtw;Wik

gFj;jwpTgilj;j gz;ghsd;

vd;Wk; ghu;j;jjpy;iy.

nrJf;fp itj;j

ney;Yk; Gy;Yk;

Ntw;Wikfshy;

kz;zpd; kbapy;

kdpj czu;Tfs;

cwthl

rpije;J Ngha;f;fplf;fpd;wd.

kwe;jjpy;iy.

fw;Wf;nfhLf;Fk;

tpupAk; G+Tk;

fy;tpaw; rhiyfis

tPRk; fhw;Wk;

Rw;wpg;gpbf;fpwJ kjk;.

mizf;fhky; nrd;wjpy;iy!

rhiyNahu

Nja;fpw epyTk;

jq;Fk; tpLjpapy;

mofpa thdKk;

njhq;fpf; fplf;fpwJ

2013 50


rhjy;.

gzk; Nfl;L Rwz;Lk;

Ntiy NjLifapy;

kNfhd;dj njhopypd;

Coy;.;

fz;zpathd;

gzk;,y;iynad;why;

itj;jpad;.

fhiyNtis fQ;rpf;Fk;

fl;rpf; nfhb fl;l

,ug;Gj;jhd;!

mur gPlj;jpypUe;Nj

jhunkd mtis

me;epa ehl;blk; ifNae;Jk;

Vw;wplTk;

iff;$yp

jhyp fl;b Nghw;wplTk;

murpay; thjpfs;.

mq;fnkyhk; n[hypj;jhYk;

ciog;gtu; cau;j;jg;gl;lhy;

jq;feif Nfl;bLk;

Coy;fs; epWj;jg;gl;lhy;

mtis

cupikf;fha; NghuhLk;

vd; nrhy;yp Njw;wpLNtd;

cwTfspd; czu;Tfs;

epkprj;jpw;F gyjlit

kjpf;fg;gl;lhy;

kpd;rhuk;jilg;gLk;

Kj;jhd nry;tq;fs;

me;jg; Gz;zpaG+kpapy;

ahTk;

,ytrnjhiyf;fhl;rpahk.;

KiwNa gfpug;gl;lhy;

tPjp tpgj;jpy;

rkhjhdk; tpisAk;

rpf;fpNahdpd;

xspj;jpUehlha;

ghjp capu; clypypUf;f

gfd;wpLk; ek; jha;j;jpU ehL!!!

-

.

2013 51


...

? ல ! ல

!

ல ல ல

! !

ல ! ல

!

ல ல !

! ! ! ல

..... ல

ல!

! !

-

,

2013 52


ல ல ல

ல ல

. 10/2013 12/08/2013 10:53:00 PM

2013 53


ல -

-

-

ல ல

-

ல ல -

-

-

-

2013 54


.. : VATHILAIPRABA OVIYA PATHIPPAGAM 17-16-5A, K.K. Nagar, Batlagundu – 624 202. TamilNadu, INDIA. Phone: +91 04543 – 26 26 86 Cell: +91 766 755 711 4, +91 96 2 96 52 6 52 email: vathilaipraba@gmail.com, mahakavimonthly@yahoo.com

“xw;iwabg; ghijf;F XH Vf;fk; ,sturpapd; ghjk;gLkh?” re;jpuh kNdhfudpd; tiftifahd i`f;$ ftpijfspy; xd;W ,J. xNu xU xspf;fPw;W Nghjhjh Mjtdpd; Gfo; ghl! cs;sf;fplf;ifiaj; J}z;b mij ntspapy; nfhz;L tUtjpy;jhNd ,Uf;fpwJ Ngdhtpd; kfpikNa. ,jdhy;jhNdh vd;dNth ey;ynjhU ftpQd; jd; fw;gidf;F vOj;J tbtk; nfhLf;Fk;NghJ mJ tw;whj [PtejpNghy; kdf;Fif XtpakhfNt khwp khwp fhyh fhyj;jpw;F fij nrhy;ypf; nfhz;bUf;fpwJ. %q;fpy; fhl;Lf;Fs; Eioe;j re;jpuh kNdhfud; jd; ,U fz;fshy; ,U fhl;rpfisf; fhz;fpwhH. ,e;j khjphpahd fz;fs; ftpQDf;F kl;LNk cz;L. xU fz;zhy; %q;fpy;fs; curpf; nfhs;tij urpf;fpwhH. kW fz;zhy; jdpikahd me;j %q;fpy; fhl;by; ,U cly;fs; curpf; nfhs;tijAk; urpf;fpwhH. mt;tsTjhd;. ekJ ftpQH ftp fhsNkfkhfNt khwpg;NghfpwhH. rpNyil gpwf;fpwJ: “%q;fpy; fhl;Lf;Fs; NjhNshL curyhkh? gw;wpaJ neUg;G.” re;jpuh kNdhfudpd; cjpUk; nksdk; Vwf;Fiwa Kd;D}W i`f;$ ftpijfisf; nfhz;lJ. ,itfis xl;L nkhj;jkhfg; gbf;Fk; NghJjhd; njhpfpwJ ftpQH re;jpuh kNdhfud; xU rpwe;j Xtpaf; ftpQH vd;gJ. ,jw;F ,Njh ,d;DnkhU rhl;rp: “thdpy; NkNywpj; jw;nfhiyah fpzw;wpy; kpjf;Fk; epyh” -

.

.

CHANDRA MANOHARAN 45A, Telecom City, Sengodampalayam, Thindal (PO), Erode - 638 012. +91 94438 41122 +91 96559 20002

2013 55


.

. . . .

ல . ல ல .

(

. .

)

. ல .

(

. .

)

ல ல

2012 ல . ல

2013 ல

ல .

2013 56


. . . . ல

.

ல .

ல ல . ல ல

ல 200

. ல ல ல ல

. ல

. . .

ல ல

.

ல ல .

.

. ல

.

.

2013 57


ல . ல ல

.

. . ல ல

.

. ல . .

. ல

.

-

2013 58

...


... ல ல ல

ல ல

.

-

.

ல ல

-

2013 59


! ல

2013

,

. ல

,

.

,

. '

'

'

.

'

'

:

? ('

')

"

'.

,

,

.

.

.

' ..

'

.

'

'

. ல

.

. ல

ல ல

.

' '--

. '

', '

',

' ---

;

.

, .

:

'It is not the struggle which makes us into artists,but the art which compels us to join in the struggle ' ( ) ல

.

2013 60


, ல

,

,

, ...

. ( )-

.

110 '

' '

'

'

!'

!

-

,

,

,

2013 61

Kaatruveli December 2013  

December 2013, ENJOY!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you