Page 1

THE

FRIEND FOREVER WITH ALL HONEST

DOG D

G O

D DOG G ! ย ั ภ O น อ ื ต Dเ

OG

DOG

D G O คุณพร้อมหรือO ยัง? G D ก่อนจะเลี้ยงไ ซบีเรียน ฮัลก ี้ DOG

อาหารอันตรายสำ�หรับสุนัข

G O

D DOG


Contents

เตือนภัย!อาหารอันตรายสำ�หรับ สุนัข 5 “เลี้ยงสุนัขในบ้าน”ทำ�อย่างไรให้ แฟชั่นน้องหมา 12 สุขภาพดี 8 รู้ไว้ก่อนเลี้ยงไซบีเรียน ฮัลกี้ 13 ถึงเวลาควรเลือกอาหารของ น้องหมาแล้ว 10 3


! ย ั ภ น เตือ

อาหารอันตรายสำ�หรับสุนัข

เรียบเรียง: สุชาดา โตยิ่งสิริกุล

ไม่น่าเชื่อว่าอาหารบางชนิดที่คนเรารับประทานกันเป็นประจำ�ทุกวันและมี ประโยชน์สำ�หรับเรากลับมีอันตรายร้ายแรงสำ�หรับสุนัข ทุกอย่างในโลกนี้มีทั้ง คุณและโทษ อาหารที่มีระโยชน์หากใช้ไม่ระมัดระวังหรือมากเกินไปก็อาจมี โทษได้เช่นกัน ลองมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างที่ไม่ควรให้สุนัขกิน

Chocolate เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้การ

ไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง อาจทำ�ให้ หัวใจวายได้และเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆ ช็อกโกแลตยิ่งดำ� ยิ่งอันตราย (เพราะสาร พิษส่วนใหญ่มันอยู่ในโกโก้ milk chocolate มีสารพิษน้อยกว่า) อาการของสุนัขคือ ฉีบ่ อ่ ย ท้องร่วง หัวใจเต้นแรง รุกรน ไม่อยูน่ งิ่ กล้ามเนื้อเกร็ง สั่นจนถึงอาการโคม่า 5


Bones

เป็ น อั น ตรายอาจทำ �ให้ เสี ย ชี วิ ต ได้ อาจทิ่ ม ตำ � ในช่ อ งปาก รวมถึงระบบย่อยอาหาร ถ้าไปทำ�ปัญหา ให้กับระบบทางเดินหายใจ จะหายใจไม่ ออกอาจเสียชีวติ ทันที พาไปพบหมอทัน ทีหากสังเกตเห็น มีอาการผิดปกติ

Liver เนืองจากตับมีไวตามิน A มาก มี

ประโยชน์ตอ่ สุนขั แต่ถา้ ได้รบั ในปริมาณ มากเกินไปอาจทำ�ให ม้ ี ปัญหาเรือ่ งกระดูก ถ้าสุนขั ได้รบั ไวตามิน A จากอาหารเสริม เพียงพอตามกำ�หนดแล้ว ไม่ควรให้ตับ เพิ่มอีก

Raw meat and Poultry เนือ้ สัตว์

สัตว์ปีก เป็ด ไก่ ที่ยังไม่ได้ทำ�ให้สุก มี แ บคที เ รี ย ที่ ทำ � อั น ตรายถึ ง ตายได้ จะมีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย ติดต่อถึง สัตว์อื่นและคนได้

Raw eggs ถึงแม้ไข่จะมีประโยชน์

ทำ � ให้ ร่ า งกายสุ นั ข แข็ ง แรง แต่ ใ ห้ ระวังการให้ไข่ดิบเนื่องจากในไข่ดิบมี แบคทีเรียบางตัวที่เป็นสาเหตุให้ ขนร่วง อ่อนแอ โตช้า และมีปัญหากระดูก

6


Onion

Milk ในนมจะม Lี actose ที่ในสุนัข

บางตัวอาจไม่มีเอ็นไซม์ที่ช่วยย่อยได้ถ้า สุนขั กินนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมแล้วมี อาการท้องเสีย ,ขาดน้ำ� ,ระคายเคือง ผิว หนัง ก็แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเอ็นไซม์ ช่วยย่อยจึงควรหยุดให้นมทันที

Mushroom ไม่เป็นอันตรายต่อสุนขั

แต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรไม่ให้สุนัขกิน เพราะถ้าสุนขั เคยชินกับ รสชาติและกลิน่ ของเห็ดเมื่อสุนัขออกไปเจอเห็ดมีพิษที่ ขึ้นตามสนามหญ้าหรือสวนสาธารณะ ได้กลิ่นเห็ดที่คุ้นเคยอาจทำ�ให้สุนัขกิน เห็ดมีพิษได้

หัวหอมมีฤทธิ์ทำ�ลายเซลล์เม็ด เลือดแดงทำ�ให้มีการนำ� oxygen เข้าสู่ ร่างกายสุนัขได้น้อยลงถึงแม้สุนัขจะได้กิน เพียงแค่ 2 ชิ้นต่อ 1 อาทิตย์ก็เป็นปริมาณ เพียงพอที่จะทำ�ให้สุนัขมีอาการอ่อนแอ เพลียน้ำ�หนักลด ซึม หัวใจเต้นเร็ว

Pork

เนื้อหมูส่วนใหญ่มีส่วนที่เป็นไข มันเยอะ ถ้าให้สนุ ขั กินมากเกินไปอาจทำ�ให้ ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดโดยเฉพาเบคอน นอกจากจะมีไขมันเยอะแล้วยังมีสารโซเดียม ไนเตรทอีกด้วย

ที่มา:http://pirun.ku.ac.th/~b5001214/a8.html

7


“เลี้ยงสุนัขในบ้าน”

ทำ�อย่างไรให้สุขภาพดี ? เรียบเรียง: สุชาดา โตยิ่งสิริกุล

8


การเลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆไว้เป็นเพื่อน อุดตันอยู่ในช่องปาก อาจเป็นเศษกระดูก กำ�ลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน พลาสติกที่สุนัขกัดเล่นแล้วแตกออกเป็น ส่วนใหญ่เจ้าของมักเลี้ยงอย่างใกล้ชิด ชิ้นขนาดกลาง ให้อยู่ด้วยกันในบ้าน ซึ่งหากขาดการ • สุนขั ทีม่ ภี าวะของไตวาย ทำ�ให้ลมหาย ใจ ดูแลที่ดีสุนัขอาจมีปัญหาด้านสุขภาพ มีกลิ่นของยูเลียแทนลมหายใจปกติ เรือ่ งทีพ่ บได้บอ่ ยก็เช่น อุจจาระมีกลิน่ แรง อ้วน และมีกลิ่นปาก สำ�หรับปัญหาอุจจาระมีกลิ่นแรง มักมี สาเหตุมาจากลักษณะและประเภทของ อาหารยกตัวอย่าง เช่น สุนัขที่กินอาหาร ที่มีสัดส่วนของไฟเบอร์สูง กลิ่นของ อุจจาระจะไม่แรงเท่าสุนัขที่กินอาหาร ที่มีโปรตีนสูงจึงทำ�ให้อาหารสำ�เร็จรูป ของสุนัขมีการพัฒนาสูตรที่มีโปรตีน และไฟเบอร์ในปริมาณที่สมดุลกัน ต่อมาก็เรื่องกลิ่นปาก เป็นปัญหาที่พบ หินปูน สามารถรักษาและป้องกันได้ ด้วย ได้ในสุนัขส่วนใหญ่มากน้อยแตกต่าง การพาสุนขั ไปตรวจสุขภาพและขูด หินปูน กันไปซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อย่างสม่�ำ เสมอเฉลีย่ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้ • มีหินปูนที่ฟัน รวมถึงแปรงฟันให้สนุ ขั อย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ • ฟันผุ ราก หรือโพรงฟันอักเสบ ป้องกันหรือลดภาวะการเกาะตัวของหินปูน • เหงือกและช่องปากอักเสบหรือมีเนื้อ ช่วยลดโอกาสของการเกิดฟันผุ เนื่องจาก งอกในช่องปาก แบคทีเรียที่มาสะสมอยู่ในช่องปากรวม • มีแผลในช่องปาก อาจเกิดจากการกัด ถึงการเกิด เหงือกและช่องปากอักเสบด้วย กันกับสุนัขอื่น • มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปขวางทาง หรือ ที่มา: http://www2.nestle.co.th/petloverzone/dog-caredetail.aspx?id=83

9


. . . ก อ ื ล เ ร ว ถึงเวลาค อาหารน้องหมาแล้ว เรียบเรียง: รัตติยา เจริญสุข

การเลือกอาหารให้ลูกหมา สำ�หรับผู้ที่ เพิ่งเริ่มเลี้ยง • ไม่ ค วรให้ น มวั ว เพราะย่ อ ยยาก อาจทำ�ให้ท้องเสียได้ แต่ถ้าท้องเสีย จากการกินนมวัวไม่ใช่อาการเจ็บ ป่วยร้ายแรงอะไร วางใจได้ • ถ้าจะให้นม ควรเป็นนมแพะหรือนมผ งสำ�หรับลูกหมาโดยเฉพาะ การเลือกอาหารสำ�หรับหมากินยาก • ถ้าลูกหมาโตพอที่จะให้อาหารเม็ด • ถ้าหมาคุณเป็นพวกกินยาก ไม่ต้องไป ได้ให้เลือกอาหารเม็ดที่เป็นสูตรลูก คำ�นึงเรือ่ งอะไรมาก ขัน้ แรกต้องทำ�ให้ สุนัขโดยเฉพาะ เพราะว่าจะมีสาร มันยอมกินให้ได้ก่อน ถ้าคุณอยากให้ อาหารทีเ่ ค้าต้องการในการเจริญเติบโต มันกินยี่ห้อไหน ให้พยายามฝึกก่อน ซึ่งไม่เหมือนอาหารของสุนัขโต • ถ้าฝึกยังไงก็ไม่สำ�เร็จ คงถึงเวลาต้อง การเลือกอาหารสำ�หรับหมาโต เปลี่ยนอาหาร เพราะมันอาจไม่ชอบ • เลือกซือ้ ตามกำ�ลังทรัพย์ ถ้าให้ได้มากก็ซอื้ จริงๆก็ได้ ลองซื้อถุงเล็กมาให้ลองกิ ยี่ห้อดีๆ เกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยมไปเลย นก่อน ถ้าเริ่มเบื่อก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนทัน • ถ้าคุณเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ ที ให้ลองพยายามยัดเยียดดูสักพัก ถ้า ค่อยสะดวกในการเดินทาง หาซื้อ ยัดเยียดจนเหนื่อยแล้วไม่ส�ำ เร็จจริงๆ พวกเกรดพรีเมี่ยมธรรมดาและเป็นยี่ ค่อยเปลี่ยน แล้วในที่สุดคุณน่าจะเจอ ห้อที่หาง่ายดีกว่า ยี่ห้อที่เค้ายอมกิน 10


• สรุปแล้วสำ�หรับหมากินยาก เรื่อง ยี่ห้อและคุณสมบัติของแต่ละยี่ห้อ อาจไม่สำ�คัญ สำ�คัญที่ว่าเค้ายอมกิน รึเปล่ามากกว่า การเลือกอาหารสำ�หรับหมาแก่ หมาอ้วน หมาที่เพิ่งคลอดลูก และหมาป่วย • สำ�หรับหมาพวกนี้ มีอาหารทีท่ �ำ ขึน้ มาเป็ นสูตรเฉพาะอยูแ่ ล้ว แทบทุกยีห่ อ้ ต้องมี ดังนั้นเมื่อถึงเวลาคุณสามารถหา สู ต รเฉพาะพวกนี้ จ ากยี่ ห้ อ ที่ คุ ณ ซื้อประจำ�ได้เลย

ที่มา: http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic. php?t=12113

11


แฟชั่นน้องหมา

12


รู้ไว้ก่อนเลี้ยงไซบีเรียน ฮัลกี้ เรียบเรียง: รัตติยา เจริญสุข

ไม่ว่าจะเป็นสุนัขสายพันธุ์ไหน ก็ย่อมจะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งคนรักสุนัขจะ ต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะเลือกเลี้ยง สุนัข และใครที่กำ�ลังจะตัดสินใจเลี้ยงน้องหมา ไซบีเรียน ฮัสกี้ เรามีข้อมูลมาให้คุณพิจารณาก่อนตัดสินใจเลี้ยง ไซบีเรียน ฮัสกี้ • ผลัดขนจนเวียนหัว ไซบีเรียนจึงยังไม่ใช่สุนัขที่เหมาะกับคุณ หากคุณคิดจะเลี้ยงสุนัขไซบีเรียนขอ แต่หากคุณต้องการจะเลี้ยงไซบีเรียน สิ่ง ให้เตรียมพร้อมกับการที่บ้านของคุณจะ สำ�คัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือการฝึกให้พวกเขา เต็มไปด้วยขนสุนัขทั้งบริเวณพื้น เสื้อผ้า สนุกกับการแปรงขนตัง้ แต่ยงั เป็นลูกสุนขั เฟอร์นเิ จอร์และทุกหนทุกแห่ง ด้วยเหตุนี้ และเตรียมเครื่องดูดฝุ่นไว้ให้พร้อมรับ ถ้าคุณเป็นโรคภูมแิ พ้ขนสุนขั หรือต้องการ การผลัดขน ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้งเป็น ให้บ้านของคุณดูสะอาดอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อย 13


• เป็นสุนัขครอบครัว ไม่ใช่สุนัขอารักขา ด้วยอุปนิสัยที่เป็นมิตรและเข้ากับคนได้ ง่ายทำ�ให้สุนัขไซบีเรียนมักจะมีความสุขที่ ได้นงั่ และเฝ้ามองใครก็ตามทีเ่ ข้ามาและออก ไปจากบ้าน ซึง่ จะเป็นเรือ่ งดีส�ำ หรับบรรดา หัวขโมย เนือ่ งจากสุนขั ไซบีเรียน จะเพียงแค่ “มองดู” พวกเขาเหล่านัน้ เข้ามาในบ้าน แลบ ลิ้นเลียอย่างเป็นมิตรและส่งหัวขโมยออก จากบ้านพร้อมกับทรัพย์สินต่างๆของคุณ ทัง้ นีไ้ ซบีเรียนเป็นสุนขั ทีไ่ ม่มสี ญ ั ชาตญาณ ในการระวังภัย และจะต้อนรับเหล่าผูบ้ กุ รุก ด้วยไมตรีเช่นเดียวกับที่ให้แขกคนอื่นๆ • หอนมากกว่าเห่า ไซบีเรียน เป็นสุนัขช่างเจรจาโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเวลาที่เขาต้องการให้เล่นด้วย พวก เขาเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยเห่าแต่จะชอบหอน แบบสุนัขป่า ซึ่งมีเสียงค่อนข้างดังกังวาน และมีน้ำ�เสียงที่แตกต่างไปตามความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าของพูดคุยกับ สุนัขบ่อยๆก็จะช่วย ให้ “คลังคำ�ศัพท์” ซึ่ง หมายถึงระดับเสียงความสั้น-ยาว ในการ หอนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น • ซ่าอยู่ในสายเลือด ไซบีเรียน เป็นสุนัขที่เฉลียวฉลาดเคลื่อน 14

ไหวได้อย่างปราดเปรียวมีพลังอย่างเหลือ ล้นเขาจะใช้เวลนอนกลางวัน ประมาณ 3-4 ชั่วโมง และนอนในเวลากลางคืน ประมาณ 10 ชั่วโมง นอกจากนั้นคือเวลา สำ�หรับเล่นสนุกซึ่งเจ้าของควรมีกิจกรรม ให้เขาทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ อาจเป็นการวิ่ง ไล่จับ กระโดดคาบของ ฟัดของเล่นหรือ หากเจ้าของกลัวเหนื่อย ก็อาจใช้จักรยาน เป็นตัวช่วยเสริมการทำ�กิจกรรมจะช่วย ลดพลังงานของเจ้า ไซบีเรียนคลายความ เหนื่อยหน่าย ทั้งยังเป็นการกันข้าวของใน บ้านของคุณ ไม่ให้กลายเป็นของขบเคี้ยว แก้เซ็ง เพราะหากไซบีเรียน เกิดรู้สึกเบื่อ


เขาจะขุดสวนหลังบ้านของคุณจนเต็มไป ด้วยหลุม ที่แย่กว่านั้น เข่าอาจจะหนีออก จาบ้านไปเที่ยวเล่นตามลำ�พังก็ได้ • รักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไซบีเรียนไม่ใช่สนุ ขั ทีจ่ ะอยูใ่ นโอวาทของ เจ้าของตลอดเวลา เขาเป็นสุนขั ทีร่ กั อิสระ มีความคิดเป็นของตัวเอง การอยู่ร่วมกับ ไซบีเรียนจึงไม่ใช่การควบคุมแบบที่เจ้า นายปฏิบัติต่อลูกน้อง แต่ต้องอาศัยความ ผูกพันและมิตรภาพระหว่างเพื่อน ถึงแม้ ว่าไซบีเรียนจะเป็นสุนขั ทีต่ อ้ งใช้เวลาและ ความพยายามในการฝึกค่อนข้างมาก แต่ การฝึกโดยเสริมแรงจูงใจด้วยขนม ของว่าง คำ�ชม หรือการให้เวลาร่วมทำ�กิจกรรม ก็ จะทำ�ให้เขาได้เรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ ในทางตรง กันข้าม หากเจ้าของใช้ความรุนแรงก็จะ ทำ�ให้ สุนขั เกิดความรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจและ เกิดอาการต่อต้านเจ้าของได้ในที่สุด

• บ้านแสนสุข ผู้ที่เลี้ยง ไซบีเรียนจะต้องมีพื้นที่บริเวณ บ้านทีก่ ว้างพอสมควร มีรวั้ ทีแ่ ข็งแรง มิดชิด เพือ่ ป้องกันไม่ให้เขาแอบหนีไปเทีย่ วนอก บ้าน ไซบีเรียนเป็นสุนัขรักสะอาด ไม่มี กลิน่ ตัว จึงสามารถเลีย้ งในบ้านได้ ปัญหา ทีพ่ บจากการเลีย้ งในบ้านอาจมีเฉพาะช่วง ผลัดขน แต่หากคุณต้องการเลีย้ ง ไซบีเรียน ฮัสกี้ ไว้นอกบ้าน ทางทีด่ ไี ม่ควรปลูกดอก ไม้เล็กๆ ไว้ในสนามหญ้า เนือ่ งจากดอกไม้ ของคุณอาจจะกลายเป็นของเล่นของเจ้า ไซบีเรียน ฮัสกี้ เจ้าหมาจอมขุดก็เป็นได้ • กิจกรรมนอกบ้าน ด้วยสัญชาตญาณนักล่าที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ความกระฉับกระเฉง และความตื่นตัวอยู่ ตลอดเวลา ไซบีเรียนจึงควรอยู่ในสายจูง เสมอเวลาที่คุณพาเขาออกไปนอกบ้าน และจะปล่อยให้เป็นอิสระได้เฉพาะเวลา ที่อยู่ในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ

ที่มา: http://pet.kapook.com/view3672.html

15


JRI312_01_The Dog