Page 1

Pelgulinnaajalehelugejaile Meie ajalehe esimene nimber n[gi triikivalgust mittetulunduslik organisatsioonja seni on ajalehe oktoobris 1993. aastal.Ajaleht ilmus kord kuus ja vlilj aandmisttoetanudP6hja-Tallinnavalitsus.Aj alehe kiiesolevon 40. number.Oleme piiiidnud oma ajalehes miiiigist ja reklaamistsaadudtulud ei kataajalehetri.ikioma linnaosa,eriti aga Pelgulinna asumi elanikele ja teisi ajaleheviiljaandmisegaseotudkulusid.Viimasel edastadavajalikku infot, et viihendadanende vaeva volikogu koosolekulj6uti seisukohale,et hrlebmuuta olmeprobleemidelelahendusteotsimiselja tarvilike ajalehe"Pelgulinn" viiljaandmisekordaj a otsidauusi ametnike leidmisel. Selleks oleme avaldanudpidvalt variante.Otsustatitdcjtadavillja uus projekt, kus on rubriiki "Sedatasubteaff',kus on infot linnaosaasufuste arvestatudhetkeseisuja rahalisi v6imalusi ning see tti6 ja struktuuridekohta. koosk6lastada linnaosavalitsusega. jooksul Kolme aasta on paljugi muutunud.On saadud Seosessellegaon kiiesolev ajalehe"Pelgulinn" Raepressannabvlilja tasuta viimaneselliselkujul ilmunud number.Ootamekdigilt iile esialgsestinfovaegusest. ajalehte"Linnalehf', "Ohtulehes"avaldataksepidevalt ajalehelugejateltomapoolseidettepanekuid:milliseid linnaosade rubriike.Seosessellegaon ajaleht"Pelgulinn" materjale,mis teemadeljnesooviksitelugeda.Kui uus omaseniseotstarbetiiitnudja tulebilnselt teham6ningaid projekt sabteoksja leiab toetajaid,siis loodameuuel muudatusilehesisusja vormis.PelgulinnaSeltsivolikogu kujul j litkatastigisel. Pelgulinna Seltsi volikogu on korduvalt arutanud tekkinud olukorda. Oleme

Linnaosapfievakeskusavati ametlikult Tegelikult alustas meie linnaosapiievakeskustegewst juba 1995. aastaaprillis, kuid samal ajal tehti ruumides remonti.M<jddunudaastal6pul saadisellegavalmis. Ruumid on hiisti korda seatudja ametlik saigi teoks. avamine Piievakeskusestegutsevad mitmed ringid. Mari Kariste juhendab keisitti<iringi.Niisugusedringid on ka Pelgulinna Rahvamajasja vanurite majas L6ime tiinavas. Niiiid, uutes ruumides alustas tegevust ka kudumisring, saadi ka kangasteljed. Raviv6imlemist juhendab Evi Nell. Piievakeskuseson kaks riihma, raviv6imlemise riihmadon ka vanuritemajasja PelgulinnaRahvamajas.Piievakeskuse ruumides toimub ka

juristi tasutavastuv6tt.Seeon iga kuu 1.ja 3. esmaspiievalkell 9 12ja 14 - 18. Piievakeskuseson ka ruum Pensioniiride Uhenduse kohalikule organisatsioonile, kus esimees K. Junisov soovijaid vastu vdtab. Tegutseb ka s6ltuvushaigeidn6ustavprojekt "Osalus". Paljud meie linnaosa vanurid vajavadtoitlusabi. Ka see toimub niiiid piievakeskuses. On mitmeid plaane, titles piievakeskusejuhataja Sirje Pallo. On kavas avada vdikese tasu eest pesemispunkt, vahendadar6ivaid, avada viiike raamatukogu.Raamatuidonjuba saadudja samas on v6imalik lugeda ajalehti. Tiihtpiievade puhul korraldatakse mitmesuguseid huvitavaid iiritusi ja t?ihistataksesuuri juubeleid.

Avamisel lSikasid lindi liibi linnaosa vanem Peeter Lepp (paremal) ja halduskogu esimees Vladimir Velman. Tagaplaanil pievakeskuse juhataja Sirje Pallo. P6hja-Tallinna Piieva- sotsiaalabiosakond (iilemisel keskus asub Kotzebue 2 komrsel). alumisel korrusel. Samas Pievakeskuse telefon on majas on ka linnaosa 6 413SG.


C

I

Pdhja-Tallinna

poegja ttitar.Elanud S3-aastane. Abielus. Tdiskasvanud Tallinnas 35 aastat.Ka meielinnaosas, kusomaaegses Balti Laevaremonditehases algaskitematoomehe-elu. Hiljem

PeeterLepp

Hariduselt mehaanikainsener. diplomeeritud Taon ka l6petanud TartuUlikooli vdlismajandussuhete eriala.Enne meielinnaosa vanemaks saamist olita Kristiine linnaosa valitsuse vanemselleloomisest alates.

on aastas v aI i ts u se v an em [il:ijlilli: Jil"?5i,,H: filT:iffi J"','j LinnaosavanemPeeterLepp iitlesjutuajamisel: "P6hja-Tallinn on vana linnaosa oma ajaloolisepfirandiga. K5igi sellega seonduvate probleemide lahendamine on m6nev6rra takerdunud, kuid probleemid vajavad kiiret lahendamist turumajanduse tingimustes, et mitte jiiiida jalgu iildisele linnamajanduse arengule. Praegu Tallinna linnavalitsuses toimuvate struktuuri muudatustega peame arvestama. Tahetakse kiirendada omandireformi ja maade tagastamise protsessi. Tahaksime ka oma linnaosale maakorraldajat ja arhitekti. Linnaosa vanema asetriitja koht oli seni pikemat aegavaba. Tiiitsime selleja elamumajanduse kiisimustega hakkas niiiid tegelemaEnno Tihve.tt Peeter Lepp toonitas, et eesmirk on teha konkretseid asju, mida elanik kohe nieb ja tunnetab.

Seeoleks nAiteks linnaosa iildvdljaniigemise parandamine. Haljasalade korrastamine, majade virvimine. Tdnavakaubanduses on juba putkad hakanud asenduma ndgusate miiiigipaviljonidega. "Olen v5hrud osahalduskogu k6igist istungeisf" iitles Peeter Leppr "ja mulle on jiiiinud positiivne mulje. Linnaosa valitsus arvestab halduskogu seisukohtadega,seda enam et erialased kiisimused arutatakse eelnevalt liibi vastavateskomisjonides." Juttu ajas Hugo Avila Linnaosa vanema Peeter l,epa vasfuvStt on igal esmaspieval kell 15 - 18 ja neljapieval l0 - 12 Niine 2 teisel korrusel. Eelregistreerimine telefonil 6 407 000.

Pdhja-Tallinna linnaosavalitsusevastuvdtuajad P6hja-Tallinna vanem Peeter Lepp - E 15 - 18 (eelregistreerimine tel.640 70 ffi). N10-12. Vanema aseGiitja Helle Nahko - R 10 - 13. Vanema asetiiitja Enno Tiihve (Niine 2) - E 15 - 18, N 10 - 12. Haldussekre&ir Grista Vorobjov - E 15 - 18. N6unik Liina Kiiter - T 16 - 18. Sotsiaaln6unik Tiiu Perker - E 15 - 18, N 9 - 12. N6unik Lembit Sinivee - T 15 - 18 (eelregistreerimine tel 640 70 05). Elamispinna arveshrseja personali osakond (Tiiiistuse 3), juhataja Holly-Fleur UIm E15-18.K10-12: osakonna vastuv6tt E ja "I 14 - 17, K 11 - 13, 15 - 17. Kommunaalmajanduse osakond, juhataja Arvo Soorand - E 15 - 18, T ja N 10 - 12. Elanike registri osakond, juhataja Tiiu Laaneots - Kl4 - 17; osakonna vastuv6tt E, K N, R 9 - 12, lisaks Kl4 - 17, Hoonete haldusosakond (Niine 9), juhataja Aavo Viifln - E 15 - 18; juhataja asetiiitja E 15 - 18; peainsenerE15-18; pearaamatupidaja E 15 - 18, N 9 - 12; korterite privatiseerimise sektor E 9 - 12 ja 15 - 18, K 14 - 16, N 9 - 12. Sotsiaalabi osakond (Kotzebue 2),juhataja Katrin Gorelov - E 15 - 18, N 9 - 12. Haridusosakond (Tel'nika 23), juhataja Urmas Raidma E 15 - 18. Ettev6tluse peaspetsialistLille Jenk - E 14 - 18,K9 - 12. Tarbijakaitse vanemspetsialistMarga Tulp - E 14 - 1.8,K9 - 12, Kunstnik Katrin Josing - T ja N 14 - 15. NoorsookasvatusepeaspetsialistTiina Riitsep - E 15 - 18, N 9 - 11. Kultuuri- ja sporditiiii peaspetsialistMalle Gerretz - N 10 - 12.


I !

TeedhtutestPelgulinnaRahvamajas Nagu te ise kogesite,on tee6htute korraldamiseltekkinudm6ningased rasku'sed,mis on kUllajutised.Tdnu t e i l e o m a p o o l s e t ee t t e p a n e k u t e tegemisel!Need aitavad korraldajaid 6htuidsisustadanii,et Uritusedoleksid huvitavamad.Tule-tan meelde, et t d n a p d e v a le i t o i m u m i d a g i i l m a rahata.Selles suhtes on Pelgulinna Selts vaene. Siiamaanioleme hakkamasaanudja loodamesedaka edaspidi.JdlrgmiSed tee6htudtoimuvad21. mdrtsilja18. aprillil. Maikuutee6htu otsustateise - kas

teha v6i mitte. Kena oleks ka, kui leiduksmehi,kesaitaksidlauadpaika pannaja piirastdra koristada.Tahaks oelda PelgulinnaRahvamajakollektiivile,eeskdtt Mall Haamerileja HelleS6erdelesuuretdnu abi eestja tiinada ka rahvamajadirektrissiUrve. Miigi, et ta on leidnudpraeguselajal v6imalusekasutadarahvamajaruume tasuta.Aittih teile k6igileja loodame sama head koost66dning suhtumist ka edaspidi. Saima Kallau

J a a n u a r,i " " U * r , a v a l d a t si o o v i e d a s p i d ki o h t u d am e i e l i n n a o s a politseijuhtide valitsuseametnikega, ja Pelgulinna konstaabliga. Samuti kutsudakohtumisele meie asumist ja linnavolikogu piiritriigikogu liikmeid. Soovitika vestlusisotsiaaltootajate, ja arstidega.Ptiiiame ps0hholoogi nendele soovidele vastutulla. PelgulinnaSelts

Peetelikirik sai oreli Peetelikirikus jumalateenistustelkiiinud teavad,et kirikul on ntiiid oma orel. See saadi kingitusena Rootsi-Mihkli kirikult. Orel on sadaaastatvanaja selletegi korda orelimeisterOlev Kents. Koguduse 6petajaAvo Uprus iitles, et kiriku taastamine jiitkub. Tiinu firma Fesconabile tehti korda kiriku sissepiids. Fuajeeon ilusastiviirvitud ja p6randuuesti kaetud. Jiitkub ka teiste kirikuruumide remontimine. K6ige tiihtsam on kiriku kiittesiisteemikordaseadmine.Saksamaa Kieli piaostkonnalt saadiniiiid kiitte nende poolt lubatudabi, mis on iimmarguselt200 tuhat krooni. Seeliihebki suuresosasuue gaasikatlamajaehitamiseks. Siis ei tule enamktitta kalli elektriga.Tallinngaaslubas ehitadaka gaasitrassikirikuni oma kulu ja kirjadega. Avo Uprus titles, et abi Peeteli kiriku restaureerimisekson alati teretulnud ja sedaoodatakse,et kirik t6estikord ilusa viiljandgemisesaaks.

TASUB TEADA Koerteomanikele Tallinna Loomakliinik asub Vdstriku 2a, telefonid 55 72 5Oja 55 60 83.

Kliinik on avatudE - R kella 8 - 20. L 9 - 15jaP9-14. Seal saab koera vaktsineeridaja ka arstiabi.

panna vdrvitu, rohelisse vdrviline k6lbmatuklaastaara. Patareikastidon punasedhooneseinale paigutatudkastid,kuhu elanikv6ib panna kella-,lambi-, raadio-jms. patareidning diktofoniakumulaatorid. Kuhu viia olmejridtmed T a n k l a d v 6 t a v a d v a s t u v a n a n e n u d ravimeid,patareisid,pdeval'alguslampe Pudelikonteinerid: ( m i t t e U l e 3 k o r r a g a ) ,v a n u 6 l i s i d j a S6le7 (kaupluse"Lahe"k6rval),S6le43, akumulaatoreid. ja Mulla Ristikunurk. Ettev6ttedei v6i oma ohtlikkejiiiitmeid Ohtlikud jddtmed: Paldiskimnt. ja S6le bensiinitanklate vastuv6tupunktidesse nurgalStatoil,S6le 27 Neste. viia. Pudelikonteinerid on paaris valgesse


Konkurents panebasjadpaika Erinevaltkesklinnasuurtest kauplusteston ddrelinnades paljuviiikesitoidupoode.Kuid mitmedon juba oma uksed sulgenud- ei tule kauplemisegaviilja.AS InrekoCibusoma on "Lahe"kauplusPelgulinnas,"Marie"kauplusKoplis,kus on ka pagarit60koda,ja kauplus "Lembitu",mis asub samanimelises tenavas. AS Inreko Cibus tegevdirektor Tiit Eerma iltles, et k6ik olenebtarbijatesoovidearvestamisest. Aastaalgulja l6pul liibimUUktavaliseltsuureneb,suvekuudelvdheneb. "Lahe" Sedatulebalatikaubatellimiseljavalikularvestada. k a u p l u s e sl a i e n d a t it o i d u k a u p a d eo s a k o n d aj a k a u b a v a l i k u t ,a l k o h o l im U U kv i i d i e r a l d i o s a k o n d a ,S e l l e s t osakonnastsaab nUUdosta ka torte ja muud magusat, samutilillija kosmeetikatarbeid. Uue artiklinaon mUrigil 16hnateraapia kaupu,milleleon n6udlust.Samutisaabsealt o s t a i l u s a i d k e r a a m i k a t o o t e i dE . ndise klaastaara vastuv6tupunktiruumides on aga avatud nn. Lahe turg. Liha-,kala-, piima-ja muud tooted saadakseotse, ilma v a h e n d a j a t e t aS . ee mddrab ka hinna.Uhes endises kontoriruumis tegutsebnUUdhoopis6mblustddkoda. Tiit E e r m a o n k i n d e l , e t t e g e v u s e l a i e n e m i n ea i t a b 0mbruskonnaelanikkepareminiteenindada.Pealegion viilja kujunemaskindelostjaskond. Kogemus niiitab, et kodumaisttoidukaupapakutakse hoopisvdhem kui viilismaist.Asi on selles,et kodumaist kvaliteetsettoidukaupaveel napib. LiibimUiigianal0iis nditab, et vdlismaistekirevatepakenditegamaiustuste ostmisbuumhakkabm66duma.Taas eelistatakse"Kalevi" maiustusi.Aga mahladetootmiselme veelvdlismaistevastu ei saa. P6ltsamaamahlukUllmUUme,kuid valikon vdike. jiireleaga n6udmine lgasugustemehudeja kontsentraatide vdheneb. T i i t E e r m a U t l e s ,e t k 6 i g e r o h k e m m U U a k s ep i i m a j a piimatooteid. Toidukaupadehinnadpoleniijtirskuja suurelt t6usnud nagu nditeks elektri hind. Seal mddrab hinna on tihe konkurents,mis ei lase nrcnopol.Toidukaubanduses hindu jiirsult t6sta. Konkurentson positiivneilming, kuid t u l e b j i i l g i d a , e t k O i k k o n k u r e n d i do l e k s i d v 6 r d s e t e s tingimustes.Viimaselajal on paljujuttu olnud turgudestja nendesuhetesJkauplustega. Tarbijaotsustabise,kasoslab ei turultv6i kauplusest.Kuid kindelon see, et turumUUja tea tihti, kust kaup piirit, ka kvaliteedisv6ib m6nigi kord toidukaupadepiiritolu kahelda.Kauplusija seal mUUdavate kontrollitakse viiga tihedaltja eksijailpoletrahvidestpaasu. Vestles Hugo Avila

-fI .\

Tiiit elamumajanduse jiitkub parandamiseks

Praegusekson meie linnaosas munitsipaal-elamufondist erastatud11 tuhat korterit, titles linnaosa valitsusehoonete haldus-osakonnajuhatajaAavoViiAn. Meie linnaosason palju elamuid, mis liihevad tagasi omanikele. Just nende majadega on takistuseksmaja osaluseprobleem: milline osa elamust kuulub erastamiseleja milline tagastatud omanikule. Linnavolikogu peab majade reaalosadekonkreetsejaotamise probleerni kiiresti latrendama. Elamureformi ldppeesmiirk on korteritihistute loomine, et majadsaalcslinna elamufondistmahakanda.Inimesteteadwsse pole aga ikka veel j6udnud t6ik, et korterite iihistutel on orna eelised.Meie linnaosason loodud seni ainult 8 korteriiihistut. Aga neid ei saaju tehakiisu korras. Elanikud on hikanud ise rohkem kontrollima kommunaaltenustemaksumustja 6igsust. Aavo Viiiin arvab, et seoses Ziriseaduse rakendamisega hakkavad munitsipaalettev6tete(end. majavalitsused) asemel tekkima iseseisvadosaiihingudvdi aktsiaseltsid.Aavi Viiiin toonitas,et haldusosakonnatiheks esmaseksiilesandekson tugevdada praegu kontrolli munitsipaaletevdtetetegevuseja raha kulutamise tile. Suuremat tiihelepanu ptiiiratakse ka kokkuhoiule. Tugevdataksejiirelvalvet veeja elektri tarbimise iile. Juttu ajas Hugo Avila

PtHtill(0Gulfust ftlrHr Piihapiieval,2. miirtsil kell 11jumalabenistus Fiihapiieval,9. miirstil kell 11jumalateenistusarmulauaga Piihapiieval,16.miirtsil kell 11jumalateenishrsarmulauaga Piihapiieval,23. mertsil kell 11 Palmipuudepiihajumalateenistus m{rtsil kell 18 kannatusaja6htupalvus EsmaspAeval,24. Teisipiieval,25. miirtsil kell 18 kannatusaja6htupalvus Kolmapiieval,25. mfirbil kell 18 kannatusaja6htupalvus Neljapiieval,27.mlrstil Suur Neljapiiev.Jumalateenisfusarmulauaga

\

Reedel,28.martsil kell 18 Suur Reede. Liturgiline jumalateenistus.

11 m6rtsil kell Piihapiieval, 30. l.t Jlestiusmispiiha.Jumalateenistusarmulauaga. Kell 14 lastejumalateenistus.

PETGULINNA

sEtrs A. rrz

^a

Pelgulinna Seltsi ajaleht Toimetaja Hugo Avil4 tel. 472 3O3 Reklaam P.-M. Arro. tel. 499 094 Fotograaf A(ur Rebep Layout Endla Toots, Piret Miieniit

Raamitud ja kujundatud reklaam 100-250 kr. suurusest olenevalt. Reklaami tellimisel 3 jfiestikuses Iehes hinnaalandus 25 protsenti. Triikitud Riigi Arvutuskeskuse Triikikojas 600 eks.

kell Esmaspf,,eval, 31. mflrtsil jumalateenistus. 2.Ulest6u-smispiiha

18

Ajaleht Pelgulinn 1 (35)  

Ajaleht Pelgulinn 1 (35)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you