Page 1

1


หน ้า

ั ยึดอานาจ คืนอานาจ ถวายคืนพระราชอานาจ ราชประชาสมาสย

3

ั (ตอน 2) ยึดอานาจ คืนอานาจ ถวายคืนพระราชอานาจ ราชประชาสมาสย

6

ยึดอานาจ (3) : ขายฝากชาติ ยึดอานาจยุค 3

8

ี ก่อน จึงจะป้ องกันหรือ จะรอให ้นองเลือดเสย

11

คาตอบสุดท ้ายอยูท ่ พ ี่ ระมหากษั ตริย ์

14

เกือบจะถึงเทศกาลไทยฆ่าไทยอีกแล ้วเตรียมตัวฆ่ากันได ้โดยไม่ต ้องกลัวติดคุก?

17

จงกระทาหน ้าทีเ่ ถิด อย่ามัวกลัวกันอยูเ่ ลย

21

ั (1) อวิชชาและความเข ้าใจผิดเรือ ่ งการคืนพระราชอานาจ-มาตรา 7 และราชประชาสมาสย

24

ั (2) อวิชชาและความเข ้าใจผิดเรือ ่ งการคืนพระราชอานาจ-มาตรา 7 และราชประชาสมาสย

27

่ าลายรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 และการงดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตราเป็ นการรักษา มิใชท

29

ิ ทาไมไม่ปฏิรป ู ก่อนเลือกตัง้ วุฒส ิ มาชก

32

ั โอกาสในหนึง่ พันปี ราชประชาสมาสย

34

ประชาธิปไตยทีม ่ พ ี ระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุข-จะได ้มาอย่างไร

37

2


ั ยึดอำนำจ คืนอำนำจ ถวำยคืนพระรำชอำนำจ รำชประชำสมำสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 24 เมษายน 2554 14:37 น.

1. ยึดอำนำจ “หากใครยึด อานาจ ชาติจะแย่ ไทยแท ้ๆ ขนเงินหนี มีเท่าไหร่ ยึดอานาจ แต่ละที ดีอะไร ลองอีกครัง้ พลัง้ ไป เลือดไทยริน ยึดอานาจ จากบดินดร์ ปิ่ นปกเกล้ำ ิ้ อานาจเดิม ของเรา ยกให ้สน เป็ นของขวัญ ปวงประชา ทั่วธานินทร์ แต่ไม่ยน ิ ดีให ้กลุม ่ ใดคุมคับ สองครัง้ หลัง ยังควรจา ให ้จับจิต หนึง่ ..ชวี ต ิ ลูกหลานไทย เท่าใดดับ สอง.. ฉลำด กับอรุณ ก็สญ ู วับ สาม..ความลับ ความแค ้น ยังแน่นทรวง” ปรำโมทย์ นำครทรรพ

วารสารธรรมศาสตร์ครบรอบ 50 ปี สมาคมธรรมศาสตร์ นิวยอร์ก 2527 เมือ ่ วันที่ 21 ทีผ ่ า่ นมา มีขา่ วลือปฏิวต ั โิ ชยทัง้ วัน ในทีส ่ ด ุ ก็เป็ นเพียงผายลม คนไทยถูก ่ ื ่ งขี้ (คี)่ คือ หลอกจนหลงเชอแล ้วว่ายึดอานาจคือการปฏิวต ั ิ เพราะว่าดาวเทียมล่ม สถานีทวี ช ี อ ื้ ส.ส.ยุคโบราณ หรือคี่ 9-11 ก็ไม่รู ้ทีจ 3-5-7 เท่ากับเงินล ้านทีซ ่ อ ่ อมืด ยึดอานาจทีไรก็ยด ึ สถานี ทีวท ี ก ุ ที ก่อนอืน ่ ขอประกาศว่าในชวี ต ิ ผมไม่เคยสนั บสนุนการยึดอานาจ พูดและเขียนนั บร ้อยครัง้ ว่า ไม่ต ้องกวนเบือ ้ งพระยุคลบาท ไม่เอา 1. ยึดอานาจ 2. นายกฯ พระราชทาน 3.รัฐบาลแห่งชาติ ื่ นั กวิชาการและผู ้ใหญ่ผู ้โตทัง้ หลายทีไ่ ม่รู ้จักอ่านให ้จบ แต่ก็ไม่วายถูกบิดเบือนโดยจริตของสอ ื่ ในสงิ่ ทีต ื่ หรือจบแล ้วไม่รู ้จักคิด จึงเชอ ่ นอยากจะเชอ ื่ แน่วา่ ราชประชาสมาสย ั หรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุข สว่ นผมเชอ ยอดปรารถนาทีเ่ ราไม่เคยมี ไม่มท ี างจะเป็ นไปได ้ หาก 1. มิได ้พึง่ บารมีในหลวง 2. ปวงชนไม่ม ี สว่ นร่วม 3. กองทัพไม่สนับสนุนซ้าหมุนกลับไปอีกทาง ผมอยูน ่ วิ ยอร์ก มีขา่ วปฏิวต ั โิ ชยไปในปี 2527 เพราะผบ.ทบ.คือพลเอกอาทิตย์ กาลังเอก ปี นเกลียวกับพลเอกเปรม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ฝ่ ายแรกอยากต่ออายุเหมือนฝ่ าย ี หลัง เมือ ่ พลเอกเปรมลดค่าเงินบาทครัง้ ทีส ่ าม 2 พฤศจิกายน 2527 กองทัพและผู ้นาเสย ้ ื ประโยชน์ เพราะต ้องซออาวุธแพงขึน ้ พลเอกอาทิตย์ถงึ กับออกทีวเี รียกร ้องให ้รัฐบาลพิจารณา กลับลา ื ทีร่ ะลึกธรรมศาสตร์อายุครบ 50 ปี และสง่ มาให ้ ในครัง้ นั น ้ ผมเขียนกลอนลงในหนั งสอ ผู ้เกีย ่ วข ้องทุกคน มีข ้อความบางตอนดังทีค ่ ัดไว ้ต ้นบทความ 3


ผมขออธิบายขยายความว่า ิ ผบ.พล 1 (1) คือ 6 “ตุลามหาโหด” 2519 (2) คือกบฏสงั หารพลตรีอรุณ ทวาทสน ิ ี ่ ั มีนาคม 2520 พลเอกฉลาด หิรัญศร ิ ถูกนายกฯ ธานินทร์ กรัยวิเชยร สงประหารชวี ต ิ ตอนอยูใ่ น คุกพร ้อมพลตรีบญ ุ เลิศ (ตท. 1) และพลตรีสนั่น บุคลิกและทัศนะของพลเอกฉลาดประทับใจ ึ ษารุน ิ พงษ์ ด ้วย (3) กบฏยังเติรก ผู ้นานั กศก ่ 6 ตุลาคม 19 ทีอ ่ ยูใ่ นนัน ้ มาก รวมทัง้ วีระ มุสก ์ 1 ี่ ง ครัง้ ที่ 1 ตุลาคม เมษายน 2524 ซงึ่ นาประเทศชาติราชบัลลังก์ และชวี ต ิ นั บหมืน ่ แสนไปเสย 19 พลเอกเปรมมีสว่ นอยูข ่ ้างเดียวกับยังเติรก ์ และพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ หัวหน ้าคณะปฏิวต ั ิ ครัง้ ที่ ๓ นัยว่ายังเติรก ์ จะโค่นพลเอกเปรม พลเอกอาทิตย์และพลเอกชวลิตผู ้ปราบจึงทะลุพรวด ั ้ ยศและทหารอาชพ ี ขึน ข ้ามชน ้ มาเป็ น ผบ.ทบ. การยึดอานาจแต่ละครัง้ ไม่วา่ จะสาเร็จหรือล ้มเหลวล ้วนแต่สร ้างปั ญหาดึงชาติให ้ตกตา่ จม ลงๆ ผมจึงเขียนถึงพลเอกอาทิตย์วา่ “คนสาคัญ ในปั ญหา คืออาทิตย์ สุจริต ใจจริง อย่านิง่ เฉย” ในตอนนัน ้ พลเอกอาทิตย์กาลังบีบรัฐบาลให ้แก ้รัฐธรรมนูญเพือ ่ ต่ออายุตนเองอย่างลูกพี่ บ ้าง ผมเขียนว่า “เรือ ่ งจะต่อ เคยต่อ ขอคนเดียว กองทัพ แตกแหลกเจียว จาได ้ไหม” ยังเติรก ์ อ ้างว่าพลเอกเปรมต่ออายุเพือ ่ ควบตาแหน่ง ผบ.ทบ.ไว ้ค้าเก ้าอีน ้ ายกรัฐมนตรีทา ื ่ ให ้เสอมศรัทธา ผมเองเคารพพลเอกเปรมและเห็นด ้วยกับนโยบายปรองดองกับพีน ่ ้องร่วมชาติ แต่ผมไม่ แน่ใจว่าประชาธิปไตยของพลเอกเปรมกับของผมจะเหมือนกัน ี พลเอกเปรมในฐานะผู ้ถืออานาจรัฐคงไม่ได ้ยินคาขอของผมให ้เป็ นผู ้นาปฏิรป ู การเมืองเสย เอง “เกือบสามปี จงึ จะมีการเลือกตัง้ หากเปรมยังแข็งอยูส ่ เต็ ู ้ มที่ ควรเป็นผูน ้ ำแก้แต่โดยดี จะ ได ้มีสมานฉั นท์กันทัง้ มวล” ึ ของคนร่วมสมัยในครัง้ นั น ผมขออภัยทีไ่ ด ้สะท ้อนความรู ้สก ้ ว่ามีผู ้ใหญ่หลายคน “เป็ น ิ กระเซาสรวล ้ ผู ้ใหญ่ปากว่าตาขยิบ คนเขาจะซุบซบ เหมือนไม ้หลักปั กในขีค ้ วายกวน ไม่คค ู่ วร คุณค่าน่าเคารพ” ิ ถูก และผมก็อดเตือนทหารผ่านพลเอกอาทิตย์ไม่ได ้ว่า “เพือ ่ นก็ชายชาติทหารชาญวิชต หรือผิดก็ควรแยกจาแนกได ้ เราก็ชาติมาตรหมายฝากลายไทย ไม่ให ้ใครจูงจมูกลูกผู ้ชาย” แปลว่าถ ้าใครยึดอานาจก็เจอกัน ถึงแม ้ผมจะมีอาวุธแค่ปลายปากกา ยุคพลเอกเปรมใกล ้และหลังเป็ นรัฐบาล เป็ นข ้อต่อของยุคทีม ่ ก ี ารยึดอานาจมากทีส ่ ด ุ ทัง้ ื่ ไม่เคย สาเร็จและล ้มเหลว มีทัง้ ยึดอานาจจริง ยึดอานาจปลอม และยึดอานาจเงียบ ชนิด “สอ ึ ษา” รวมทัง้ การยึดอานาจทีท รายงาน นั กวิชาการไม่เคยศก ่ าให ้พลเอกเปรมได ้ขึน ้ เป็ น นายกรัฐมนตรีในวันที่ 3 มีนาคม 2523

4


ี อาลาหลังอาหาร ผมกับ นพ.เสม พริง้ พวงแก ้ว คืนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2523 ทูตรัสเซย ั ดิว์ า่ ท่าน รมว.สาธารณสุข นั่ งคุยต่อกับนายกรัฐมนตรีจนเกือบเทีย ่ งคืน ผมเรียนพลเอกเกรียงศก ี งสภาได ้ร ้อยเปอร์เซ็นต์ ทัง้ นีเ้ พราะท่าน มั่นใจเกินไปทีร่ ับรองกับทูตว่าวันที่ 3 มีนาคมจะคุมเสย มั่นในว่าพันเอกประจักษ์ สว่างจิตรจะคุมยังเติรก ์ จปร. 7 มาหนุนท่านเหมือนกับวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ้ นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2523 จปร. 7 หวิดจะปะทะกันเองหน ้าบ ้านพลเอกเกรียงศักดิ์ เชาวั พัลลภ ปิ่ นมณี จึงขอให ้โหวต ั ดิ์ และปรีด ี เสย ี งของพลเอก ฝ่ ายทีย ่ น ื ข ้างพลเอกเกรียงศักดิม ์ แ ี ค่ 3 คือ ประจักษ์ แสงศก เปรมท่วมท ้น นาด ้วย จาลอง มนูญ พัลลภ ตามด ้วยยังเติรก ์ ทัง้ โขยง ั ดิ์ พลเอกเปรมจะได ้โหวตในสภาให ้เป็ น ถ ้าไม่ได ้โหวตหน ้าบ ้านพลเอกเกรียงศก ื ว่า นายกรัฐมนตรีหรืออะไรเกิดขึน ้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2520 พลเอกพัลลภ เขียนเล่าในหนั งสอ ิ คนฝ่ าด่านรักษาการทหารเรือเข ้ากองบัญชาการ เขากับพันเอกจาลอง ศรีเมือง กับทหารเพียงสบ คณะปฏิวต ั ิ ใชปื้ นพกจีพ ้ ลเรือเอกสงัด และนายพลอาวุโส 20 กว่าคน รออยูจ ่ นหัวใจเกือบวาย รถถังนาโดยพันเอกมนูญ และพันเอกประจักษ์จงึ นากาลังมาสมทบ ด ้วยเหตุนี้ พลเรือเอกสงัดจึงยอมให ้ทหารบกเป็ นนายกรัฐมนตรี ยึดอานาจอย่างนีม ้ อ ี ยูใ่ นบันทึกข ้อมูลหรือตาราการเมืองไทยหรือไม่ เพือ ่ ให ้ท่านผู ้อ่านเข ้าใจดีขน ึ้ ผมขอแบ่งการเมืองไทยตัง้ แต่เปลีย ่ นแปลงการปกครองเป็ น 3 ยุคคือ 1. ยุคคณะราษฎรหรือยุคทดลองประชาธิปไตย (2475-2490) ยุคนีม ้ ก ี บฏทีล ่ ้มเหลว 1 ครัง้ และสาเร็จ 1 ครัง้ เท่ากัน คือกบฏบวรเดชระหว่าง 11-27 ตุลาคม 2476 ซงึ่ นายพันตรีหลวง ่ วงดาว พิบล ู สงครามเป็ นผู ้นาปราบจนกลายเป็ นดาวรุง่ บนหนทางสูด การยึดอานาจทีส ่ าเร็จคือเมือ ่ วันที่ 20 มิถน ุ ายน 2476 เมือ ่ พันเอกพระยาพหลฯ ใชก้ าลัง ั กรรม ทหารยึดอานาจจากนายกรัฐมนตรี ทาให ้พระยามโนปกรณ์ต ้องไปลีภ ้ ัยในปี นังจนถึงอสญ เมือ ่ 1 ตุลาคม 2491 การยึดอานาจจากรัฐบาลโดยทหารครัง้ แรกนีท ้ าให ้พระปกเกล ้าเจ ้าอยูห ่ ัวทรงทานายว่า “จะทาให ้การเปลีย ่ นแปลงโดยราบรืน ่ ต่อไปเป็ นไปได ้ยาก” ยุคนีใ้ ชร้ ัฐธรรมนูญถำวร 10 ธ ันวำคม 2475 ฉบ ับเดียวนำนทีส ่ ด ุ ถึง 9 ธ ันวำคม ่ ก ัน 2489 รวมเวลำ 13 ปี เศษ และร ัฐธรรมนูญต่อมำก็ถอ ื ฤกษ์ว ันที่ 10 ธ ันวำคม เชน หำกไม่มก ี ำรยึดอำนำจอำจเป็นไปได้วำ ่ กำรเมืองไทยจะพ ัฒนำไปอย่ำงยง่ ั ยืนโดยไม่ ต้องเปลีย ่ นร ัฐธรรมนูญอีกเลย ยุคนีเ้ ป็นยุคทีง่ ำนฉลองร ัฐธรรมนูญมีควำมหมำยและ ั ิ้ สุดลงด้วยกำรยึดอำนำจของคณะร ัฐประหำรซงึ่ แปลว่ำผูส สนุกทีส ่ ด ุ และสน ้ งหำร ประเทศในว ันที่ 8 พฤศจิกำยน 2490 (โปรดอ่านต่อฉบับหน ้า)

5


ั (ตอน 2) ยึดอำนำจ คืนอำนำจ ถวำยคืนพระรำชอำนำจ รำชประชำสมำสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 3 พฤษภาคม 2554 16:27 น.

ยึดอำนำจยุค 2 (2490-2516)

ิ ธิ์ ทีถ ่ อ ื ปื น อยูใ่ นมือ ก็ถอ ื สท ี อุทศ ชพ ิ ให ้ประเทศ ป้ องเขตขัณฑ์ ความมั่นคง สง่ เสริม เป็ นประกัน ข ้อสาคัญ ขอข ้าอยู่ เป็ นผู ้ครอง ทีป ่ ั ญญา กล ้าเก่ง เคร่งคัมภีร์ ทาหน ้าที่ แข็งขยัน สรรสนอง หน่อยเมืองไทย ก็จะกลาย เป็ นเมืองทอง เพราะสมอง บวกอานาจ อันอาจอง ปราโมทย์ นาครทรรพ นิวยอร์ก 24 มิ.ย. 2528 ผมกลับไปอยูน ่ วิ ยอร์กหลายปี ปี 2548 ผมเขียนบทกลอนข ้างต ้นราลึกถึงยุครัฐประหาร หรือเผด็จการครองเมือง (2490-2516) ทีเ่ ป็ นยุคตามก ้นอเมริกัน ยุคเข่นฆ่าฟาดฟั นนักการเมือง ิ อันธพาล ยุคทองนั กวิชาการและเทคโน ฝ่ ายตรงกันข ้าม ยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ ยุคพิชต ั ปทาน เปิ ดยุครับเหมางานจากรัฐ แครต ยุคแปดสม เริม ่ ยุคด ้วยการยึดอานาจจากรัฐบาลธารงนาวาสวัสดิ์ (8 พฤศจิกายน 2590) นาโดยพลโท ผิน ชุณหะวัณ (2434-2516) นอกราชการ กับลูกเขยคือพันเอกเผ่า ศรียานนท์(2452-2503) และลูกชายคือร ้อยเอกสมบูรณ์ (ชาติชาย 2463-2541 นายกรัฐมนตรี 4 ส.ค.31-23ก.พ. 34) นายทหารม ้ายานเกราะประจาการ และกลุม ่ ของพันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (16 มิ.ย. 2451-8 ธ.ค. 2506 นายกรัฐมนตรี 9 ก.พ. 2502-8 ธ.ค. 2506) การยึดอานาจครัง้ นีน ้ ายกรัฐมนตรีหลวงธารงนาวาสวัสดิ์ (21 พ.ย. 2444-3 ธ.ค. 2531 ั ถามรู ้ตัวล่วงหน ้า “ก็นอนรอการ นายกรัฐมนตรี 23 ส.ค. 2489-8 พ.ย. 2490) ตอบนักข่าวซก ปฏิวต ั อ ิ ยูแ ่ ล ้ว” เพราะมั่นใจในศักยภาพของรัฐบาล ทีม ่ ผ ี ู ้บัญชาการทหารบกให ้การสนับสนุนอยู่ ้ ไม่ตอ แต่เหตุใด ทัง้ ๆ ทีม ่ อ ี านาจตามกฎหมายและกาลังอาวุธเหนือกว่า มีโอกาสต่อสูแต่ ่ สู ้ ั นิษฐานว่ากลุม ผมสน ่ ขุนนางทีส ่ นั บสนุนนายปรีด ี พนมยงค์ (11 พ.ค. 2443-2 พ.ค. 2526 นายกรัฐมนตรี 24 มี.ค. 2489-23 ส.ค. 2489) เห็นว่าหากปฏิวต ั ส ิ าเร็จ จอมพลป.ซงึ่ เป็ นพวก ี กว่า ส.ส.บ ้านนอกจากอุบลราชธานี คือนายทองอินทร์ ภูรพ เดียวกันกลับมา ก็ยังดีเสย ิ ัฒน์ (9 พ.ค.2449- ตารวจสงั หาร 4 มี.ค. 2492) ขึน ้ เป็ นนายกรัฐมนตรีตามข ้อเสนอของนายปรีด ี ี หากเลือกนายดิเรก ชย ั นาม (2447-2510) พรรคแนวร่วมรัฐธรรมนูญ หรือ หัวหน ้าพรรคสหชพ พลเอกหลวงอดุลยเดชจรัส ผู ้บัญชาการทหารบกขณะนัน ้ (2437-2512) คนใดคนหนึง่ ก็อาจจะ ไม่มห ี รือยึดอานาจไม่สาเร็จก็ได ้ การยึดอานาจครัง้ นีท ้ าให ้ทิศทางการพัฒนาประเทศต ้องเปลีย ่ นแปลงไปหน ้ามือเป็ นหลัง ่ ระชาธิปไตยซงึ่ น่าจะไปได ้ด ้วยดีกลับเป็ นไปไม่ได ้ สาเหตุอาจจะมา มือ พัฒนาการเมืองไปสูป ั่ สะเทือนหลายอย่างทีก จากผลรวมของความสน ่ ระทบสงั คมไทย ได ้แก่ ในหลวง ร. 8 ถูกลอบ ิ แผ่นดินใหญ่ ( 1 ต.ค.2486) สองอภิมหาอานาจ ปลงพระชนม์ (มิ.ย. 2489) เหมาเจ๋อตุงพิชต 6


ี แบ่งกันครองโลก 2 ขัว้ และต่อสูกั้ นด ้วยสงครามเย็น (2489-2534) อันเป็ น อเมริกันกับรัสเซย เหตุให ้อเมริกันหนุนการยึดอานาจครัง้ นีเ้ พือ ่ จะเอาไทยไว ้เป็ นลูกน ้องตามก ้นต่อสูกั้ บการขยายตัว ของคอมมิวนิสต์ ยุคนีม ้ ก ี ารกบฏหรือยึดอานาจล ้มเหลว 3 ครัง้ คือกบฏเสนาธิการนาโดย พล.ต.สมบูรณ์ ิ และพลตรีเนตร เนตรโยธิน เสนาธิการชน ั ้ ครูและเสรีไทย (1 ต.ค. 91) 2 ครัง้ หลังโดย ศรานุชต ่ านาจ ได ้แก่กบฏวังหลวง (26 ก.พ. 92) และแมน ทหารเรือ ทัง้ หมดเพือ ่ นานายปรีดก ี ลับคืนสูอ ื่ เรือทีอ ฮัตตัน (29 มิ.ย. 94) แมนฮัตตันอันเป็ นชอ ่ เมริกาทาพิธส ี ง่ มอบให ้กองทัพเรือไทย น.ต. มนัส จารุภา จีจ ้ อมพล ป.ในพิธแ ี ล ้วนาไปขังไว ้ทีเ่ รือรบหลวงศรีอยุธยา กองทัพอากาศตามมา ี เท่าครัง้ กบฏบวร ทิง้ ระเบิดจนจอมพล ป.ต ้องว่ายน้ าหนี ทุกครัง้ มีการต่อสูกั้ นประปรายไม่สญ ู เสย เดช ทัง้ นีอ ้ าจจะเป็ นเพราะทหารไม่อยากฟาดฟั นกันเอง ไม่เหมือนครัง้ ทหารสูกั้ บเจ ้า ความจริงยุคนีม ้ ก ี ารยึดอานาจจริงๆ ทีเ่ ป็ นการเปลีย ่ นอานาจรัฐเพียง 2 ครัง้ ได ้แก่ ื หนุ่มจอมพลสฤษดิย รัฐประหาร 2490 กับการยึดอานาจกันเองเมือ ่ เสอ ์ ด ึ อานาจเมือ ่ 16 กันยายน ื แก่จอมพล ป.นายทีต ื่ สต ั ย์จงรักภักดีเหมือนลูกหมาทีจ 2500 จากเสอ ่ นปฏิญาณไว ้ว่าจะซอ ่ งู มา มอบ จอมพล ป.ต ้องลีภ ้ ัยไปจบชวี ต ิ ในต่างแดน เหมือน 2 อดีตนายกรัฐมนตรี คือ พระยามโน ปกรณ์นต ิ ธิ าดาทีเ่ ป็ นเหยือ ่ คณะราษฎร กับนายปรีด ี พนมยงค์ทเี่ ป็ นเหยือ ่ คณะรัฐประหาร ื สองตัวอยูถ ชว่ ง 10 ปี แรกเป็ นยุคของ “เสอ ่ ้าเดียวกัน” คือจอมพลสฤษดิก ์ ับพล.ต.อ.เผ่า เจ ้าของสโลแกนว่า “ภายใต ้ดวงอาทิตย์นไ ี้ ม่มอ ี ะไรทีต ่ ารวจทาไม่ได ้” ตารวจเข่นฆ่าฟาดฟั นนักการเมืองฝ่ ายตรงกันข ้ามอย่างหฤโหด “สรี่ ัฐมนตรี-ทองอินทร์ถวิล-จาลอง-ทองเปลว” ถูกตารวจปลอมเป็ นโจรมลายูสงั หารหมูท ่ บ ี่ างเขนตารวจทีค ่ ม ุ มาไม่ตาย ั คน ต่อด ้วยเตียง ศริ ข สก ิ น ั ธ์ พร มะลิทอง ทวี ตะเวทิกล ุ น.ท.พจน์ จิตรทอง พ.ต.อ.บรรจงศักดิ์ ี เป็ นสุข ฯลฯ ผู ้นาการเมืองอีสานและใต ้ทีม ชพ ่ ศ ี ักยภาพถูกถอนรากถอนโคนไม่มเี หลือ ทิง้ ไว ้แต่ เฒ่าแก่และสมุนทีพ ่ ร ้อมจะเป็ นทาสผู ้มีอานาจ ั ราช “ยุคทองของนักวิชาการและเทคโนแครตไทย” เริม ยุคนีเ้ ปิ ดศก ่ ตัง้ แต่ดร.ป๋ วยและคุณ บุญมา วงษ์สวรรค์ ผู ้ทุม ่ เทยอมทางานแต่ไม่ยอมตามใจเผด็จการ กับรุน ่ หลังทีพ ่ ากันได ้ดี เพราะ รู ้จักใชหั้ วเข่าแทนเท ้ายืนเวลาพูดกับนาย นักวิชาการและทหารรุน ่ ใหม่เป็ นผู ้นาตารา Institution Building หรือการสร ้างสถาบันเพือ ่ ี ที่ พัฒนา มาขยายสว่ นราชการจนใหญ่โตเฟอะฟะ รวมทัง้ การหากินกับราชการอันเป็ นอาชพ ิ สร ้างอภิสทธิแ ์ ละความร่ารวยทางลัด 16 ปี หลังเป็ นยุคปราบคอมมิวนิสต์กับอันธพาลโดยเผด็จการทหาร และข ้าราชการเล่นพวก ้ ทีย ่ ด ึ อานาจจากตัวเองครัง้ แล ้วครัง้ เล่า เพราะขัดใจและทนนักการเมืองทีม ่ ารับใชและขึ น ้ ค่าตัว บ่อยๆ ไม่ไหว ั ซอนการยึ ้ ผมมีโอกาสได ้รู ้เห็นความสลับซบ ดอานาจ 2500 ด ้วยตนเอง วันที่ 26 มีนาคม ึ ษาเดินขบวนพังประตูทาเนียบฯ คัดค ้านการเลือกตัง้ สกปรก ผมกับประสท ิ ธิ์ ณรงค์เดช นักศก ิ ิ ธิเ์ ป็ น เป็ นกรรมการสโมสรนิสตจุฬาฯ มีสรวง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็ นนายกฯ ประสท ั ธงลงจากเสาหน ้าหอประชุม ผมเป็ นคนเขียนคาเรียกร ้องยืน คนชก ่ ต่อรัฐบาล วันนั น ้ ประเทศไทย เกิดวีรบุรษ ุ ใหม่ขน ึ้ 2 คน คือ อาทิตย์ กาลังเอก “วีรบุรษ ุ มัฆวาน” ผู ้ปลดเครือ ่ งและกาลังกีดขวาง ิ นักศก ึ ษาเข ้าไปพบจอมพล ป.กับจอมพลสฤษดิซ นานิสต ์ งึ่ ลงมานั่ งต ้อนรับอยูท ่ บ ี่ ันไดทาเนียบฯ กับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู ้กล่าวคาอาลา “พบกันใหม่เมือ ่ ชาติต ้องการ” เป็ นครัง้ ที่ 2 ครัง้ แรก ทีห ่ อประชุมจุฬาฯ 7


ิ ให ้เปิ ด วันที่ 16 ตุลาคม 2500 ชาติต ้องการจอมพลสฤษดิใ์ ห ้เคลือ ่ นรถถัง เพราะคอยนิสต ี งและโปสเตอร์ของ หอประชุมประท ้วงรัฐบาลอีกไม่ไหว ผมเป็ นคนเดียวทีร่ ู ้ว่าโทรโข่งเครือ ่ งเสย ิ หายไปอยูท นิสต ่ ไี่ หน และผมก็รู ้อีกว่าทาไมเพือ ่ นหลายคนจึงมีสร ้อยคอและเงินใชฟุ่้ มเฟื อย ิ เรียนดีและ เพราะในกาลต่อมาผมก็ได ้นาเงิน 6 หมืน ่ บาทมามอบเป็ นทุนธนะรัชต์ให ้กับนิสต ยากจนทีค ่ ณะรัฐศาสตร์ มีอาจารย์หนุ่มไปคุยโขมงว่าเขาเป็ นคนไปหามา ผมสงั่ อารีย ์ ศรีบรู ณ ธรรมทีไ่ ปรับเงินกับผมให ้ปิ ดปาก ผมไม่อยากทาลายความเคลิม ้ ใจของคน วันนัน ้ พล.ต.ต.ชุมพล โลหะชาละ ขับรถพาจอมพล ป.หนีไปทางเมืองตราด แต่ผมรู ้ ล่วงหน ้าว่าพล.ต.อ.เผ่าไม่สและเตรี ู้ ยมตัวบินไปสวิส ตอนนัน ้ ผมพักอยูใ่ นบ ้านเลขที่ 115 ถนนสุรวงศ ์ ศูนย์บัญชาการลับของพล.ต.อ.เผ่า ทีม ่ ี ิ ิ สมาชกพรรคผีเกือบ 20 คนจากประชาธิปัตย์มารับเงินทุกเดือน พ.ต.อ.ศร ิ คชหิรัญ เลขานุการ กรมตารวจเป็ นผู ้จัดหาอุปกรณ์และเครือ ่ งอานวยความสะดวก คุณเดช บุญหลง ผู ้ซงึ่ ต่อมาได ้ เป็ นรองนายกรัฐมนตรียค ุ หลัง 14 ตุลา เป็ นผู ้จ่ายเงิน ผมโชคร ้ายหรือดีก็ไม่รู ้ทีไ่ ด ้มาเรียน รัฐศาสตร์คอร์สพิเศษทีน ่ ี่ ได ้ฟั งเรือ ่ งราวของอัศวินแหวนเพชรหลายคน ิ าพล.ต.อ.เผ่า มักจะพาพรรคพวกมาทีบ ก่อนไปประชุมบ ้านมนังคศล ่ ้านนี้ วันที่ 13-14 กันยายน ผมจาได ้ว่าพล.ต.อ.เผ่า เครียดและดืม ่ จนมึนเมาไม่ไปไหน รอคอยให ้ตานานบ ้าน ่ เดียวกับหลวงธารงฯ ราชครูปิดลงโดยไม่ขด ั ขืนเชน ิ ศก ึ ษานั น ผมรู ้แล ้วว่าความต ้องการของชาติของจอมพลสฤษดิ์ กับของนิสต ้ ไม่ตรงกัน เรา ต ้องคอยไปจนถึง 14 ตุลาคม 2516 กว่าจะฟื้ นฝั นใหม่วา่ ชาติจะออกจากเผด็จการไปสู่ ี ที ประชาธิปไตยเสย แต่ทไี่ หนได้ กำรยึดอำนำจโดยเผด็จกำรคณำธิปไตยของทหำรกำรเมืองและ นำยทุนเลือกตงที ั้ ผ ่ มเรียกว่ำ “กงจ ักรกวนนำ้ เน่ำ” ในยุคที่ 3 ทีท ่ อดมำถึงปัจจุบ ันกล ับมี ี กว่ำยุคทีส ี อีก อำนุภำพทำลำยยิง่ เสย ่ องของจอมพลสฤษดิเ์ สย

ยึดอำนำจ (3) : ขำยฝำกชำติ ยึดอำนำจยุค 3 โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 17 พฤษภาคม 2554 16:43 น.

ในอดีต อธิปไตย ไทยถูกปล้น แถมฉ้อฉล ปัจจุบ ัน ก ันไปหมด ้ งหน้ำ อนำคต ซำ้ จะบน ่ ั เบือ ิ ธิของไทย เอำไปจด จำนอง สท ปราโมทย์ นาครทรรพ

นิวยอร์ก 24 มิถน ุ าน 2528 การยึดอานาจยุคที่ 3 เลวกว่ายุคที่ 2 และยุคที่ 2 เลวกว่ายุคที่ 1 หากมีการยึดแบบ 2 กับ 3 อีก จะเลวยิง่ กว่าเดิม ั ผัสประชาธิปไตยในต่างประเทศ ไม่ใช ่ นักยึดยุค 2 เป็ นพันธุไ์ ทยแท ้ๆ ไม่เคยเรียนหรือสม 8


พันธุผ ์ สมแบบยุค 1 ทีม ่ พ ี ลเรือน-ทหารบก-ทหารเรือครบ ซา้ มีนักคิดนั กวิชาการแนวหน ้าของ ่ ปรีด ี พนมยงค์ ยุคหลังเป็ นทหารบกล ้วนๆ ต ้องไประดมนักวิชาการจากข ้าง ตนเองเป็ นผู ้นา เชน นอกมาใช ้ ได ้มาทัง้ คนดีและนั กฉวยโอกาส ื สน ั ดานมาจากยุคที่ 2 แท ้ๆ เป็ นอานาจนิยมตามก ้น ยุคที่ 3 ครัง้ 6 ตุลาคม 2519 เป็ นผู ้สบ ึ ษาเข ้าป่ าและจัดการกับทหารทรยศ อเมริกัน หลังจากล ้างรอยแค ้น 14 ตุลา เข่นฆ่าไล่ลา่ นั กศก แล ้ว ก็กลับเข ้าสูว่ งจรอุบาทว์และวัฏจักรน้ าเน่าอย่างเดิม บังเอิญ พลเอกกฤษณ์ตายไปก่อน พลโทวิฑรู ย์ ยะสวัสดิ์ เล่าให ้ผมฟั งว่า “มันจะฆ่าพีอ ่ ยู่ ั ดิช แล ้ว โชคดีครูเกรียงมาทัน” พลเอกเกรียงศก ์ ว่ ยให ้หัวหน ้าเทพไปลีภ ้ ัยในญีป ่ นต ุ่ าแหน่งผู ้ดูแล นักเรียนไทย หากเราย ้อนกลับไปอ่านคาแถลงการณ์ยด ึ อานาจทุกฉบับ ยกเว ้นของคณะราษฎร คา ั ญาไว ้เกือบจะ แถลงการณ์นอกนัน ้ ล ้วนแต่โกหก วิเคราะห์ปัญหาบ ้านเมืองผิด แล ้วยังทาสงิ่ ทีส ่ ญ ั อย่าง คาแถลงการณ์ของจอมพลสฤษดิเ์ ท่านั น ั ้ เพียง 84 คา มิได ้ด่าใครหรือ ไม่ได ้สก ้ ทีส ่ น ั ญาอะไรเลย นอกจากจะบอกว่า “ขอให ้พีน สญ ่ ้องประชาชนทัง้ หลายจงตัง้ อยูใ่ นความสงบ และ คอยฟั งประกาศของคณะทหารต่อไป” ิ ธิข มาตรา 17 ปรากฏโฉมใน “ธรรมนูญราชอาณาจักร” ให ้อานาจสท ์ าดจอมพลสฤษดิย ์ งิ เป้ าคนทีเ่ ห็นว่าเป็ นภัยต่อบ ้านเมืองได ้ มาตรา 17 กลายเป็ น “ดาบนีค ้ น ื สนอง” ยึดทรัพย์จอม พลสฤษดิ์ จอมพลถนอม และจอมพลประภาส เมือ ่ หมดอานาจ การยึดอานาจยุคที่ 3 ชว่ งแรกมี 3 ครัง้ ทัง้ ๆ ทีใ่ นตารามีเพียง 2 คือ 6 ต.ค. 2519 รัฐมนตรี กลาโหมรัฐบาลประชาธิปัตย์ (พลเรือเอกสงัด ชลออยู)่ ยึดอานาจจากรัฐบาลตนเอง พลเอก เปรมและยังเติรก ์ จปร.7 เข ้าร่วมเป็ นครัง้ แรก ครัง้ ที่ 2 มี 2 ครัง้ ในวันเดียวกัน คือ 20 ต.ค. 2520 อุปโลกน์พลเรือเอกสงัด เป็ นผู ้นาอีก แต่ยังไม่ทันข ้ามคืนก็โดนยังเติรก ์ จปร.7 ใชปื้ นจี้ ยก ั ดิ์ และ 28 ก.พ. 2523 จปร.7 จีพ ตาแหน่งนายกฯ ให ้พลเอกเกรียงศก ้ ลเอกเกรียงศักดิอ ์ อก ให ้ พลเอกเปรมขึน ้ เป็ นนายกฯ ในสภา 3 วันต่อมา 3 มีนาคม ิ พลเอกสุนทร คง ชว่ งที่ 2 รสช. พลเอกสุจน ิ ดา คราประยูร ผบ.ทบ. 26 ก.พ. 2534 เชด สมพงษ์ เป็ นหัวหน ้า และครัง้ ล่าสุด 19 ก.ย. 2549 คมช. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.ไล่ ิ วัตร รัฐบาลเผด็จการเลือกตัง้ ครบวงจรของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชน การยึดอานาจและครองอานาจ มีบทแทรกหรือรัฐบาลสลับฉากต่างรูปแบบ เหตุการณ์ 14 ิ นั กศก ึ ษาชุมนุมเรียกร ้องรัฐธรรมนูญขับไล่รัฐบาล มิใชย ่ ด ตุลาคม 2516 นิสต ึ อานาจ แต่เกิด ่ งว่าง ทรงโปรดเกล ้าฯ นายกรัฐมนตรีอาจารย์สญ ั ญา สมัชชาสนามม ้าและสภานิตบ ชอ ิ ัญญัต ิ สองพีน ่ ้อง คือ ม.ร.ว.เสนีย ์ กับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ต.ค. 2516-ต.ค. 2519) ขับเคีย ่ ว กันเป็ นรัฐบาลเลือกตัง้ หลงว่าเป็ นประชาธิปไตยเต็มไป แต่ไม่ใช ่ เป็ นยุคทีเ่ ริม ่ ต่อรองโควตา ั สว่ นเก ้าอีผ รัฐมนตรีโดยสด ้ ู ้แทน แต่อานาจเผด็จการทหารยังครอบรัฐและชวี ต ิ คนไทยอยู่ ทหาร ้ เชน ่ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน ผู ้นาแรงงาน พังบ ้านนายกรัฐมนตรี นั กการเมืองฝ่ ายซาย ึ ั ้ ชาวนา และนั กศกษาถูกลอบสงหาร รัฐบาลไม่สามารถบังคับใชกฎหมาย ี ร (8 ต.ค. 2519 - 20 ต.ค. 2520) และอานันท์ ปั นยารชุน (2 รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชย มี.ค. 2534 - 7 เม.ย. 2535 กับ 10 มิ.ย. 2535 - 23 ก.ย. 2535) ก็คล ้ายๆ พระยามโนปกรณ์ฯ ิ (21 ในยุคที่ 1 และนายควง อภัยวงศ ์ (10 พ.ย. 2490 - 8 เม.ย. 2491) กับนายพจน์ สารสน ก.ย. 2500 - 1 ม.ค. 2501) ยุคที่ 2 และ 3 ความแตกต่างในความเหมือนล ้วนถูกอุปโลกน์ โดย 9


ทหารจะบีบก็ตาย จะคลายก็รอด เขาไล่เมือ ่ ไรก็ต ้องไป ข ้อยกเว ้นคือรัฐบาลขิงแก่ พลเอกสุร ยุทธ์ จุลานนท์ ยุค คมช. นายกฯ อุปโลกน์เหล่านี้ สุจริตและเก่งแค่ไหน ก็เป็ นเครือ ่ งมือให ้โครงสร ้างและวัฒนธรรม ั ้ การเมืองอานาจนิยมแบบสมประโยชน์กับชนชนนา เกิดวงจรอุบาทว์ (ยึดอานาจ) และวัฏจักรน้ า ื้ เลือกตัง้ ) เคียงคูห ื ทอดกันมาถึงปั จจุบันเป็ นเวลา เน่า (ซอ ่ รือสลับกันไปมาจนหยั่งรากลึกและสบ 61 ปี (26 ปี +35 ปี ) ิ ธิของไทย” ไม่ใชเ่ สย ี แล ้ว ทีถ ทีว่ า่ “เอาไปจดจานองสท ่ ก ู คือขายฝาก เมือ ่ นายทุนผูกขาด ื้ เลือกตัง้ มากุมอานาจรัฐด ้วยทุนครัง้ ละหลายหมืน อานาจซอ ่ ล ้าน เพือ ่ คืนทุนตุนกาไรจากเมกะ ิ ของประชาธิปไตย โปรเจกต์เป็ นแสนๆ ล ้าน การเลือกตัง้ เป็ นเพียงหุน ่ เชด ตาราสรุปว่าไทยยึดอานาจสาเร็จ 10 ครัง้ ครัง้ สุดท ้าย คือ คมช. 9 กันยายน 2549 ผมว่า ไม่ถก ู ควรนับเฉพาะยึดอานาจทีอ ่ านาจรัฐเปลีย ่ นมือเท่านัน ้ ไม่ควรนับการยึดอานาจจากลูกไล่ ่ นายควง และนายธานินทร์ กับการยึดอานาจจากตนเองตอนจอมพล ป.พิบล ของทหาร เชน ู สงครามกับผิน และสฤษดิ-์ ถนอมอีก 3 ครัง้ 30 พ.ย. 2514 ดร.ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์ เขียนจดหมายเล่าการปฏิวต ั ห ิ ลอกๆ ของสฤษดิ-์ ถนอม “เกีย ่ วกับการ “ปฏิวต ั ”ิ นัน ้ คาว่า ปฏิวต ั ิ ทัง้ คราวก่อนและคราวนี้ เป็ นการหมิน ่ ประมาทพวก Revolutionaries จริงๆ ตัง้ แต่ French Revolution ลงมาถึง Che Quevera เพราะเป็ นเรือ ่ งทีค ่ น มีอานาจแล ้ว รวบอานาจหมดเอาเอง ไม่ต ้องผจญภัยอะไรเลย มองอีกแง่หนึง่ ก็มหาโจร บ่นว่า ี ให ้เข็ด” โจรเล็กๆ น ้อยๆ กวนใจเลยทาเสย แต่ ส. ศวิ รักษ์ ใน “ปริทัศน์รัฐไทย” เห็นว่าการเลือกตัง้ “กึง่ ดิบกึง่ ดี” “ก็ยังดีกว่าเผด็จการ ไม่วา่ จะในรูปแบบ รสช.อันมีสจ ุ น ิ ดา คราประยูร เป็ นตัวหลัก หรือในแบบรัฐประหารอันมี ผิน ชุณ หะวัณ เป็ นตัวชูโรง ทีส ่ ด ุ จนในแบบปฏิวต ั ิ ซงึ่ มี สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นวีรบุรษ ุ ทีม ่ อมเมาคนไทยได ้ ่ ้อย มิไยต ้องเอ่ยถึงการเมือง การปฏิรป ี ร หรือประชาธิปไตยครึง่ อีกมิใชน ู ของธานินทร์ กรัยวิเชย ใบในแบบอภิชนจอมปลอมอย่างเปรม ติณสูลานนท์” แท ้จริง ประชาธิปไตยครึง่ ใบเกิดก่อนยุคเปรม คือยุคที่ ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช นิยามเผด็จ การทีย ่ ด ึ อานาจเอาดือ ้ ๆ ในยุค 2 แล ้วก็จัดให ้มีการเลือกตัง้ เอา ส.ส.เข ้ามารองบ่อน ตัง้ พรรค ของตนเองเอาไว ้กวาดต ้อนข ้าทาส ้ ต่างกันกับพลเอกเปรม ซงึ่ ใชกองทั พเป็ นฐานอานาจวางตัวอยูเ่ หนือการเมือง ไม่มพ ี รรค ของตนเอง ปล่อยให ้พรรคเลือกตัง้ แข่งขันกันเข ้ามา แล ้วก็จัดสรรปั นตาแหน่งและแบ่งขัว้ ให ้ ื้ เสย ี งเลือกตัง้ อย่างเป็ นระบบโดยพรรคจึงเกิดขึน เสร็จสรรพ ตามสมการอานาจของตน การซอ ้ ใน ยุคนี้ เมือ ่ อานาจขาดสมดุลและอยูน ่ านเกินไป รัฐบาลพลเอกเปรมจึงเป็ นรัฐบาลทีย ่ บ ุ สภามาก ่ านาจโดยตรง ทีส ่ ด ุ และมีการก่อกบฏมากทีส ่ ด ุ รวมทัง้ กบฏยังเติรก ์ ซงึ่ เป็ นผู ้นาพลเอกเปรมขึน ้ สูอ รายนามคณะรัฐมนตรี คึกฤทธิ-์ เปรม-ทักษิณ และชุดปั จจุบัน จึงเต็มไปด ้วยนักการเมือง พันธุใ์ หม่พวกเดียวกัน คือ พ่อค ้าใหญ่น ้อยทัง้ ระดับท ้องถิน ่ และระดับชาติ ปฏิสนธิในครรภ์รัฐบาล คึกฤทธิแ ์ ละเติบใหญ่เป็ นหนุ่มฉกรรจ์ในยุคพลเอกเปรม ื สน ั ดานรวมทัง้ ร.ต.ท.ทักษิณ หน ้าห ้องของปรีดา พัฒนถาบุตร ตัวอย่างต ้นตระกูลและผู ้สบ 10


รมต.ประจาสานักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลคึกฤทธิ์ มีบด ิ าของจาตุรนต์ ฉายแสง พงศเ์ ทพ เทพ กาญจนา ปองพล อดิเรกสาร ประวิทย์ รัตนเพียร สรอรรถ กลิน ่ ประทุม และบิดาการเมืองของ มั่น พัธโนทัย คือ วัฒนา อัศวเหม รวมอยูใ่ น ครม.เดียวกันครบครัน ิ ปอาชา วีระ มุสก ิ พงศ ์ มนตรี พงษ์พานิช ล ้วนแต่มโี ยงใยสม ั พันธ์เกิดและ สว่ นบรรหาร ศล ิ้ โตในยุคเปรมทัง้ สน ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ สรุปว่า กฎหมายบังคับ ส.ส.สงั กัดพรรค และกาหนดให ้ นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.ทาให ้เกิดเผด็จการทุนนิยมผูกขาดยากทีจ ่ ะแก ้ได ้ เพราะ 1. ส.ส.ที่ ไหนจะมาแก ้ทาลายประโยชน์ตนเอง 2. นั กกฎหมายและนั กรัฐศาสตร์เมืองไทยยังโง่ สงั คมไทย จึงถูกอวิชชาครอบงา 3. เมืองไทยไม่ม ี statesman ทีจ ่ ะนาการปฏิรป ู จึงยังมองไม่เห็นทางทีจ ่ ะ เป็ นประชาธิปไตย ดร.อมรหลีกเลีย ่ งไม่แปล statesman เป็ นไทยเพราะไม่อยากพาดพิงพลเอก เปรม ยึดอานาจ 2 ครัง้ หลัง คือ รสช.กับ คมช. นายทุนกลับเข ้มแข็งขึน ้ ระบบ “กงจักร-กวนน้ า เน่า” เบ่งบาน เพราะลาพังทหารไม่สามารถทานปั ญญากับอามิสของทักษิณได ้ แม ้แต่รน ุ่ ิ ธิ์ ทหารยังตบแถวขอพึง่ ใบบุญนายทุนการเมืองมากขึน อภิสท ้ ่ องทัพโปรตุเกส หรือตุรกีทม กองทัพไทยมิใชก ี่ ป ี ั ญญากล ้าหาญ เมือ ่ นักการเมืองปล ้น ประชาธิปไตยไปได ้ กองทัพก็กล ้าทีจ ่ ะยึดอานาจนาประชาธิปไตยมาคืนให ้ประชาชน ยกเว้นครงแรก ั้ กำรยึดอำนำจของไทยล้วนแต่สร้ำงเปรตให้กองท ัพและระบอบ ิ้ (ต่อฉบับหน ้า) กำรเมืองทงส ั้ น

ี ก่อน จึงจะป้องก ันหรือ จะรอให้นองเลือดเสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 18 กุมภาพันธ์ 2553 14:56 น.

้ ้าย อนาคตของรัฐบาลแขวนอยูบ ้ ้าย ขณะนีอ ้ นาคตของประเทศไทยแขวนอยูบ ่ นเสนด ่ นเสนด ้ อนาคตของสถาบันกษั ตริยแ ์ ขวนอยูบ ่ นเสนได ้ ความปกติสข ุ ของบ ้านเมืองไม่ต ้องพูดถึง เพราะแม ้แต่ชวี ต ิ ของนายกรัฐมนตรี ชวี ต ิ รัฐบุรษ ุ และประธานองคมนตรี ยังสามารถสาปแชง่ และวางแผนประทุษร ้ายกันได ้อย่างเปิ ดเผยใน หน ้าจอโทรทัศน์ ี แล ้ว ประเทศไทยทีเ่ ราเคยรู ้จักและเติบโตมาจนแก่เฒ่าด ้วยความมั่นใจและภูมใิ จไม่มเี สย ี แล ้ว เป็ นอดีตเสย กาลครัง้ หนึง่ เมือ ่ ไม่นานมานี้ ในปี 2547 นีเ่ อง ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีผู ้เข ้มแข็ง ั ตารวจสนติบาลทีท ่ างานอย่างเคร่งครัด ได ้เข ้าไปตรวจสอบและข่มขูผ ่ ู ้ถ่ายทาภาพยนตร์คณะ หนึง่ โดยอ ้างว่า “อาจมีการกระทาอันเป็ นภัยต่อความมั่นคงต่อรัฐ” ื่ ว่า “ยอดชายนายโอ๊กอ๊าก” ลูกชายของ “เจ ้าสวั รักสน ิ ” เป็ นภาพยนตร์ล ้อเลียนการเมืองชอ

11


ทักษิณให ้เหตุผลว่า “ต ้องระวัง ถ ้าทาให ้ผู ้นาประเทศเป็ นตัวตลก ประเทศก็เป็ นตัวตลกไป ่ นีเ้ ป็ นภัยต่อความมั่นคงต่อรัฐ ด ้วย” การกระทาเชน ตัง้ แต่ปี 2552 เป็ นต ้นมา ประเทศไทยมีรัฐบาลทีบ ่ าเพ็ญขันติบารมี แม ้กระทั่งองค์ ี นถูกทาลาย พระมหากษั ตริยถ ์ ก ู ล่วงละเมิดครัง้ แล ้วครัง้ เล่า แม ้แต่การประชุมสุดยอดผู ้นาอาเซย ื่ ถูกระดมสงั หารด ้วยอาวุธสงคราม แม ้แต่นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการถูกประทุษร ้าย แม ้แต่สอ ึ แม ้แต่สานักงานผู ้บัญชาการทหารบกถูกยิงด ้วย กลางใจเมืองทีท ่ หารรักษาการอยูเ่ ต็มอัตราศก ั แจ ้ง อันอาจ ระเบิดทาลาย ฯลฯ ยังหามีผู ้ใดเล็งเห็นและรับผิดชอบ “ป้ องปราม” “ภัยพิบัตท ิ ช ี่ ด เกิดขึน ้ ได ้ทุกขณะ” ไม่ การ “ป้ องกัน” ด ้วยการตัง้ ด่าน และบริหารวิกฤตด ้วยวิธ ี “ตัง้ คณะกรรมการ” นัน ้ เป็ นการขี่ ้ บตั๊กแตน แตกตืน ชางจั ่ เอิกเกริก ไร ้ผลป้ องกันการก่อการร ้ายแบบ Asymmetricไม่ได ้ สร ้าง ี ภาพลักษณ์ของประเทศ มีวธิ ท ความไม่สะดวกให ้กับประชาชน เสย ี ป ี่ ระหยัดและได ้ผลยิง่ กว่าคือ การจับกุมและคุมขังชวั่ คราวผู ้ทีเ่ คยมีพฤติกรรมบ่อนทาลายและยังกาเริบประกาศแผนการอยู่ อย่างโจ่งแจ ้งทุกวัน จะบาเพ็ญขันติบารมีกันไปถึงไหน หรือว่ายังแยกไม่ออกระหว่างประชาธิปไตยกับคณะ ิ ธิมนุษยชนทีไ่ หนขูเ่ สย ี จนหงอ อนาธิปไตย หรือโดนนักกฎหมายสท ี มารยาทถามรัฐบาลว่าจะเอายังไง เมือ ่ เร็วๆ นีร้ ัฐบาลเยอรมนีอดรนทนไม่ได ้ถึงกับยอมเสย ั กับข่าวลือรัฐประหาร ในการสมมนาคณะทูตจากยุโรปเมือ ่ เร็วๆ นีท ้ จ ี่ ฬ ุ าฯ ได ้ยินมาว่า เอกอัครราชทูตจากบางประเทศมหาอานาจบอกว่า การกระทาเยีย ่ งพลตรีขต ั ติยะ ถ ้าเป็ นใน ประเทศของเขา รับรองว่าติดคุกทหารไปแล ้วภายใน 24 ชวั่ โมง หลังจากนั น ้ ก็จะต ้องติดคุกหัว โต ไม่มท ี างรอดแน่ๆ ี ก่อน จึงจะป้ องกันงัน จะรอให ้นองเลือดเสย ้ หรือ ั การนองเลือดครัง้ นีจ ้ ะน่ากลัวทีส ่ ด ุ และจะไม่หยุดลงง่ายๆ จนกว่าอะไรต่ออะไรจะวินาศสน ตะโรไปตามๆ กัน หากตัง้ ใจอ่านแค่ประมวลกฎหมายอาญาให ้ดีๆ ก็จะแน่ใจได ้ว่ามีบุคคลคณะหนึง่ ต่างกรรม ต่างวาระอย่างต่อเนือ ่ ง ได ้ก่อการอันเข ้าข่ายกบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักรมาเป็ นเวลา เนิน ่ นานแล ้ว การกระทาของบุคคลคณะนี้ เหมือนกับหรือนับได ้ว่าเป็ นการก่อการร ้ายนานาชาติ ซงึ่ กาลัง ื้ แดงของไทยใน เป็ นปั ญหาใหญ่ในโลกยุคโลกาภิวต ั น์ แต่น่ามหัศจรรย์ยงิ่ นั ก ขบวนการเสอ ปั จจุบันยังมีลักษณะคล ้ายกับขบวนการสมัยโบราณทีเ่ ราเรียกว่า ขบถผีบญ ุ ภาคอีสาน ร.ศ. 121 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2444-2445 อีกด ้วย ื้ แดงกับผู ้ก่อการร ้ายสากล เดีย เปรียบเทียบขบวนการเสอ ๋ วนีไ ้ ทยติดอันดับ 9 ของโลกใน ื้ แดงเป็ นขบวนการก่อการร ้าย ความล่อแหลมจากการก่อการร ้าย เหตุผลทีฟ ่ ั งขึน ้ ว่าขบวนการเสอ สากล เพราะว่ามีลักษณะสาคัญดังต่อไปนี้ 1. มีฐานปฏิบัตก ิ ารในต่างประเทศและภายในประเทศ ่ นและผู ้สนั บสนุนทีเ่ ป็ นผู ้นาต่างประเทศ 2. มีผู ้บงการทีห ่ ลบหนีซก ุ ซอ

12


3. ก่อสงครามนอกกาหนดและหลากวิธท ี ท ี่ หารเรียกว่า Asymmetric Warfare คือ ้ ธ เลือกเวลาและจุดทีโ่ จมตีโดยผู ้ป้ องกันตกเป็ นฝ่ าย ผู ้ก่อการร ้ายเป็ นผู ้กาหนดเป้ า เลือกใชอาวุ ี เปรียบ ถึงแม ้จะมีกาลังพลมากกว่าและอาวุธดีกว่า รับและเสย ื่ ถือของ 4. ทาสงครามข่าวสาร-ข่าวลือ หลอกลวงหรือข่มขูป ่ ระชาชน ทาลายความน่าเชอ รัฐบาล 5. เป้ าหมายสุดท ้ายคือการล ้มล ้างรัฐบาลและเปลีย ่ นระบบการปกครอง ลักษณะของขบวนการขบถผีบญ ุ ภาคอีสาน ผมขอเล่าเพียงย่อๆ ท่านทีส ่ นใจโปรดอ่าน “ขบถ ร.ศ. 121” โดย เตช บุนนาค หรือเฉพาะ บท “ขบถผู ้มีบญ ุ ภาคอีสาน ร.ศ. 121” ก็ได ้ ผมสอบถามดร.เตช บุนนาค อดีตปลัดและรมว.กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ นักวิชาการผู ้เป็ นเอตทัคคะเรือ ่ งการก่อกบถสมัยรัชกาลพระปิ ยมหาราช ได ้ความรู ้ย่อๆ ว่าดังนี้ ขบวนการผีบญ ุ มีลักษณะ 1. มีหัวหน ้าตัง้ ตัวเป็ นผู ้วิเศษ สามารถปลดเปลือ ้ งยุคเข็ญและความทุกข์ยากของราษฎร และนาความสุขถาวรมาให ้ได ้ 2. มีราษฎรทีย ่ ากจนขาดความรู ้และหลงใหลงมงาย 3. ยกตัวเปรียบเทียบผู ้เป็ นใหญ่ และท ้าทายล ้มล ้างอานาจศูนย์การปกครอง และความยึด ื่ ถือในสถาบันดัง้ เดิม มั่นเชอ ื้ แดงกับขบถผีบญ เปรียบเทียบขบวนการเสอ ุ ภาคอีสาน ผมบอกแล ้วว่ามหัศจรรย์จริงๆ ทีย ่ ค ุ เทคโนโลยีปฏิวต ั ม ิ ันย ้อนยุคไปเหมือนขบถสมัยโบราณ ั ตัณหาความทยานอยากของมนุษย์มันครองโลกทุกยุคทุก ได ้อย่างไร หรือว่าความโลภโมโทสน สมัยเหมือนกันหมด จึงได ้ทาสงิ่ ทีค ่ ล ้ายคลึงกันยุคแล ้วยุคเล่า ผมจะเปรียบเทียบข ้อความทีล ่ อก ้ มาจากดร.เตช จะเป็ นตัวทึบขีดเสนใต ้ 1. ผู ้วิเศษโบราณทีจ ่ ะลงมาดับยุคเข็ญ คืออ ้ายมั่นองค์สาตรทอง หรือท ้าวธัมมิกราชผีบญ ุ (คือผู ้มีบญ ุ ) ผู ้วิเศษยุคปั จจุบัน จะเสด็จฯ มาปราบความยากจนคือพระเจ ้าแม ้วมูลเมือง 2. อ ้ายมั่นยกพวก 1,000 คนเข ้าปล ้นและเผาเมืองเขมราฐและโขงเจียม จะยกเอาอุบลฯ เป็ นทีต ่ งั ้ ตัวหรือเมืองหลวง อ ้ายมูลเมืองประกาศตัง้ บ ้านทีอ ่ ด ุ รธานีหรืออาจจะเอาขอนแก่นเป็ น เมืองหลวง ี งผีบญ 3.ฐานกาลังผีบญ ุ ร.ศ. 121 กับฐานเสย ุ ร.ศ. 218 เหมือนกันคือ หนองคาย อุดรธานี ิ ธุ์ สกลนคร อุบลราชธานี ศรีษะเกษ และ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ร ้อยเอ็ด กาฬสน สุรน ิ ทร์ ื ลายแทง และคาเล่าลือโจษจันกัน 4. เครือ ่ งมือปลุกระดมของผีบญ ุ ร.ศ. 121 คือหนั งสอ ื สแ ี ดง การ ปากต่อปาก เครือ ่ งมือปลุกระดมของผีบญ ุ ร.ศ. 218 คือวิทยุชม ุ ชน โทรทัศน์ หนั งสอ 13


ชุมนุมเดินขบวน รากหญ ้า โรงเรียนฝึ กอบรม และท่อน้ าเลีย ้ งจากทัง้ ในและต่างประเทศ 5. ผู ้นาผีบญ ุ ร.ศ.121 คือคนที่ “คิดหำกินด้วยหลอกลวงรำษฎร” เป็ น “คนซงึ่ เป็นบอ บ้ำเบำหรือผิดมนุษย์ธรรมดำ หรือคนโง่งง่ ั แลคนโลภน ักม ักใหญ่” ผู ้นาผีบญ ุ ร.ศ. 218 ตามคาของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ “คิดตัง้ ตัวเป็ นประธานาธิบดี” นายสุเทพถูกฟ้ อง ศาลยก ฟ้ อง 6. ผู ้สนับสนุนผีบญ ุ และกลายเป็ นผีบญ ุ น ้อย ร.ศ. 121 ไปด ้วย มีพวก “ ขุนหมืน ่ พ ัน ทนำย” และ “คนทีป ่ ระสงค์หำกินทำงของเก่ำๆ อ ันเวลำนีไ้ ม่มอ ี ำนำจ” ผีบญ ุ รอง ร.ศ. 218 ได ้แก่อดีตอามาตย์หรือนายพลเกษียณทีย ่ ังอาลัยตาแหน่ง เกียรติยศหรือเงินเดือนเพิม ่ บานาญ เดือนละ 2-3 หมืน ่ ก็ยังดี 7. ขบวนการผีบญ ุ ร.ศ.121 นัน ้ อาศัยความทุกข์ยากปากหมองของราษฎรในชนบทเป็ น ั้ น ื้ เพลิง ประกอบด ้วย “นำยหมวดนำยกอง คือกรมกำรชนผู เชอ ้ อ ้ ย”ทีไ่ ด ้รับสว่ นลดหรือเงิน ั ้ ผู ้น ้อยทีไ่ ม่ได ้รับความ แบ่งจากการเก็บสว่ ยน ้อยจึงเกิดความไม่พอใจ ไม่ตา่ งกับทหารตารวจชน เป็ นธรรมในยุคปั จจุบัน แท ้ทีจ ่ ริงทัง้ ผีบญ ุ ทัง้ รัฐบาลไม่วา่ จะยุคใดสมัยใดต่างก็แอบอ ้างว่าจะปลดทุกข์สร ้างสุขให ้ ปวงราษฎร ความไม่พอใจทีร่ ัฐบาลดีแต่พด ู แต่ไม่เห็นทาอะไรให ้บ ้านเมืองดีขน ึ้ ก็เป็ นเหตุให ้ ่ ัศวินการตลาดและเจ ้าพ่อเทคโนโนโลยี ขบวนการผีบญ ุ เติบโตขึน ้ ถึงแม ้ว่าผีบญ ุ สมัยนัน ้ จะมิใชอ ่ ื สอสาร ก็ยังทาให ้ขบวนการผีบญ ุ ขยายตัวได ้รวดเร็วถึงปานนัน ้ นีเ่ ป็ นผีบญ ุ ยุคดิจต ิ อลมีพลัง มากกว่าไม่รู ้กีห ่ มืน ่ กีแ ่ สนเท่า การไม่รู ้จักตัดลมแต่ต ้นไฟ บ ้านเมืองจึงตกอยูใ่ นสภาพอย่างนี้ เตช บุนนาคสรุปว่า “เป็นโชคดีของร ัฐบำลด้วยทีผ ่ ม ู้ บ ี ญ ุ มิได้สร ู ้ บแบบกองโจร แต่ ้ งึ่ ๆ หน้ำ ทำให้ทหำรมีโอกำสใชอ ้ ำวุธท ันสม ัยอย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย บ ังอำจทีจ ่ ะต่อสูซ ้ ่ เมือ ่ กำรณ์เป็นเชนนี้ พวกผีบญ ุ จึงไม่มท ี ำงต่อสู เพรำะมิได้จ ัดท ัพเป็นหมวด เป็นกอง และไม่มอ ี ำวุธเทียบเท่ำก ับทหำร” ้ รัฐบาลปั จจุบันจะไม่โชคดีเหมือนครัง้ นัน ้ นอกจากเขาประกาศจะสูแบบกองโจรแล ้ว เขายัง ้ สูแบบ Asymmetric War ซงึ่ ปราบยากกว่าการรบแบบกองโจรหลายเท่า ซ้าเขายังมีทวี ใี ห ้ผู ้ ชานัญการจากกองทัพบกไทยมานั ดหมาย และแนะนาการจัดกองทัพประชาชนเป็ นหมวด เป็ น ี อีก กอง และวิธก ี ารสูกั้ บกองทัพแห่งชาติเสย ี ก่อน จึงจะป้องก ันหรืออย่ำงไร ผมจึงต้องถำมว่ำ จะรอให้นองเลือดเสย

คำตอบสุดท้ำยอยูท ่ พ ี่ ระมหำกษ ัตริย ์ โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 9 พฤษภาคม 2553 20:19 น.

ความจริงผมอยากเขียนเรือ ่ ง “มวยล ้มต ้มคนดู ค่าผ่านประตูคอ ื ชวี ต ิ ทหารและประชาชน” แต่คด ิ ว่าอาจมีคนใจตรงกันเขียนแทน ในทางการเมืองความจริงกับสงิ่ ทีป ่ รากฏมักจะต่างกัน แต่ความจริงจะเป็ นอย่างไรกลับไม่ ื่ สาคัญเท่ากับความเชอ

14


ื่ ว่า ความลิงโลดของนายกรัฐมนตรีและแกนนาของ นปช.ในเกม คนจานวนมหาศาลเชอ ี ไปแล ้วอย่างย่อยยับ รวมทัง้ แห่งความปรองดองครัง้ นี้ เป็ นมวยล ้มต ้มคนดู ประเทศชาติสญ ู เสย ชวี ต ิ ของทหารและประชาชนทีบ ่ ริสท ุ ธิ์ และฯลฯ ฤาจะมิใช ่ มวยล ้มต ้มคนดู แสดงโดย 2 พรรคการเมืองใหญ่ของเรา ้ อกตัง้ พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคของอังกฤษ ซงึ่ มีระบบการเมืองแบบ 2 พรรค เพิง่ สูเลื ี งไม่พอตัง้ รัฐบาล ทั่วไปเสร็จหยกๆ เมือ ่ วันที่ 6 พฤษภาคมนี้ ผลฝ่ ายค ้านชนะ แต่เสย ผมอยากเปรียบเทียบให ้เห็นความเป็ นพรรคการเมืองทีแ ่ ท ้จริงของอังกฤษกับความเป็ นแก๊ง ั จะจัดตัง้ หรือเข ้าร่วมรัฐบาล เลือกตัง้ แบบพรรคการเมืองของเรา พรรคการเมืองของเขาไม่กระสน ท่าเดียว แต่ของเราน้ าลายหยดกลัวจะอด “สมบัตผ ิ ลัดกันชม” และอานาจในการถลุง งบประมาณแผ่นดิน ี งข ้าง การเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ผมคาดแล ้วว่า พรรคฝ่ ายค ้านจะชนะ และคงไม่มพ ี รรคใดได ้เสย มากเด็ดขาด ี งข ้างน ้อย หรือไม่ก็เป็ นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคทีไ่ ด ้ รัฐบาลอาจจะต ้องเป็ นรัฐบาลเสย ี งที่ 1 กับพรรคทีไ่ ด ้ที่ 3 หรือไม่ก็พรรคที่ 2 กับพรรคที่ 3 หรือไม่ก็จัดตัง้ รัฐบาลไม่ได ้ คะแนนเสย เลย การทีพ ่ รรคทีไ่ ด ้ที่ 1 จะรวมกับพรรคทีไ่ ด ้ที่ 2 อย่างทีแ ่ ก๊งเลือกตัง้ เมืองไทยแอบปรองดอง กันคงจะไม่มท ี าง ี งข ้างมากพอทีจ การทีไ่ ม่มพ ี รรคใดได ้เสย ่ ะจัดตัง้ รัฐบาลนีเ้ รียกว่า hung parliament แต่ ื่ ศาสตราจารย์วช ี้ มสอนนั กการเมืองและประชาชนไทยให ้เข ้าใจผิดๆ อย่าเชอ ิ าการเมืองไทยทีเ่ สย ี งข ้างน ้อยหรือรัฐบาลผสมทีไ่ หนอยูไ่ ด ้ ไม่จริงเลย ว่า ไม่มรี ัฐบาลเสย โอกาสทีอ ่ ังกฤษจะตัง้ รัฐบาลไม่ได ้ครัง้ นีม ้ อ ี ยูไ่ ม่น ้อย ตัวเลขทีน ่ ั่งอย่างนีม ้ ห ี ากเป็ น เมืองไทยมีหรือทีจ ่ ะตัง้ ไม่ได ้ แสดงว่านักการเมืองไทนเก่งกว่า เพราะรู ้จักฉวยโอกาสสวาปาม การเมืองระบบ 2 พรรค คือมี 2 พรรคใหญ่ คือพรรคแรงงาน Labour กับพรรคอนุรักษนิยม Conservative เท่านัน ้ ทีข ่ บ ั เคีย ่ วผลัดกันเป็ นรัฐบาล พรรคที่ 3 คือ พรรค Liberal Democrat ่ านมาให ้ เขา หรือ ลิบเดม อาจได ้ร่วมรัฐบาลเป็ นครัง้ เป็ นคราว แต่หลายคราวแม ้พรรคใหญ่ใสพ ก็ไม่ยอมร่วม เนือ ่ งจากนโยบายเข ้ากันไม่ได ้ ตัวเลขจานวนผู ้แทนคราวนี้ 1. คอนเซอร์เวตีฟ 36% ได ้ 306 ทีน ่ ั่ง เพิม ่ จากคราวทีแ ่ ล ้ว 97 ทีน ่ ั่ง 2. แรงงาน 29% ได ้ 258 ทีน ่ ั่ง ลดลงจากคราวทีแ ่ ล ้ว 89 ทีน ่ ั่ง 3. ลิเบอรัล เดโมแครต 23% ได ้ 57 ทีน ่ ั่ง ลดลงจาก คราวทีแ ่ ล ้ว 5 ทีน ่ ั่ง ทีน ่ ั่งอย่างน ้อยทีจ ่ ะเป็ นรัฐบาลเดีย ่ วได ้คือ 326 จาก 650 ทีน ่ ั่ง ถึงแม ้พรรคลิบเดมจะได ้ ็ เปอร์เซนต์คะแนนรวมทั่วประเทศสูงจนเกือบเฉียดพรรคที่ 2 ก็ตามแต่มาแปลงเป็ นทีน ่ ั่งกลับได ้ ั สว่ นไม่ ทัง้ นีเ้ พราะอังกฤษใชระบบเลื ้ ี งเดียว น ้อยแค่ 57 ทีน ่ ั่ งหาได ้เป็ นสด อกตัง้ คนเดียวเสย ั (passing the post) ได ้ทีน (one man, one vote) แบบใครชนะทีห ่ นึง่ ก็ถงึ หลักชย ่ ั่ง พรรคลิบ เดมซงึ่ มักตามมาที่ 3 จึงได ้ทีน ่ ั่งจากัด การตัง้ รัฐบาลในระบบพรรคของอังกฤษนัน ้ รับรองได ้ว่าไม่มม ี วยล ้มต ้มคนดู ทัง้ นีเ้ พราะ 15


พรรคของอังกฤษเป็ นพรรคการเมืองทีแ ่ ท ้จริง ไม่เหมือนกับของเราซงึ่ ไม่มพ ี รรคการเมืองที่ แท ้จริง มีแต่แก๊งเลือกตัง้ ซงึ่ ตัง้ ขึน ้ โดยและเพือ ่ ประโยชน์ของผู ้เป็ นหัวหน ้า จึงมีลักษณะชวั่ คราว ไม่ยั่งยืน ไม่สามารถสร ้างนโยบายทีแ ่ ท ้จริงและแตกต่างกันได ้ ่ รรคหัวหน ้าตัง้ และไม่มใี ครเป็ นเจ ้าของ ผมนิยมพรรคประชาธิปัตย์ ซงึ่ เป็ นข ้อยกเว ้น มิใชพ ้ แต่โครงสร ้าง พฤติกรรมและระบบบริหารของพรรค ผมพูดหลายครัง้ แล ้วว่าสูสมาคมชาวนาของ อังกฤษยังไม่ได ้ และมีลก ั ษณะเป็ นแก๊งเลือกตัง้ มากกว่า ิ ธิใ์ ห ้รีบยุตส ผมเคยรบเร ้าอดีตนายกฯ ชวนและนายกฯ อภิสท ิ ภาพแก๊งเลือกตัง้ และเป็ น พรรคทีแ ่ ท ้จริงให ้เร็วทีส ่ ด ุ จะได ้เป็ นทีพ ่ งึ่ ของประเทศ มวยล ้มต ้มคนดูในความคิดของประชาชนครัง้ นี้ อาจทาให ้พรรคประชาธิปัตย์สญ ู พันธุ์ อันจะ ี ่ เป็ นความสูญเสยของชาติ มิใชจาเพาะของประชาธิปัตย์เท่านั น ้ ผลการเลือกตัง้ อังกฤษทีอ ่ อกมาแบบนี้ แท ้จริงกอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรี ถึงจะมาเป็ น ิ ธิตงั ้ รัฐบาลก่อน แต่เขาสละสท ิ ธิ ยอมให ้หัวหน ้าพรรคคอนเซอร์เวตีฟ เดวิด คาเม ที่ 2 ก็ยังมีสท ิ ธิท รอน เปิ ดเจรจาตัง้ กับหัวหน ้าพรรคลิบเดมก่อน เดวิด คาเมรอน เป็ นรุน ่ น ้องนายกฯ อภิสท ์ อ ี่ ี ตันและออกซฟอร์ด 1 ปี โอกาสทีส ่ ภาผู ้แทนฯ อังกฤษจะถูกยุบ เพือ ่ ให ้มีการเลือกตัง้ ทั่วไปใหม่มอ ี ยูไ่ ม่น ้อย คน ึ ในบ ้านเรา อังกฤษก็โจษจันกันไปต่างๆ นานา แต่ก็หามีผู ้ใดวิตกทุกข์ร ้อนไม่ ต่างกับความรู ้สก ิ ธิจ์ ะยุบสภายิง่ ฟั งไม่ขน ขณะนีล ้ บ ิ ลับ เหตุผลทีน ่ ายกฯ อภิสท ึ้ เลย นอกจากนัน ้ อังกฤษยังมีทางออกอืน ่ ๆ อีกขึน ้ อยูก ่ ับพระมหากษั ตริยค ์ อ ื พระนางเจ ้าหรือควี นอลิซาเบธ ควีนอลิซาเบธเคยมาเป็ นแขกของในหลวง และทรงประทับพระทัยอย่างยิง่ ถึงกับดารัสว่า ในชวี ต ิ นีเ้ พิง่ เคยพบพระเจ ้าแผ่นดินหรือ King จริงๆ ครัง้ นีแ ้ หละ นสพ.อังกฤษรายงานว่าควีนอลิซาเบธไม่ทรงวิตกเรือ ่ ง hung parliament เลย (A hung parliament will not faze the Queen) และรายงานต่อว่า อังกฤษโชคดีทม ี่ พ ี ระเจ ้าแผ่นดินที่ สุขม ุ และมีประสบการณ์มากทีส ่ ด ุ ในประวัตศ ิ าสตร์ ต่างกับพระเจ ้าจอร์จ ที่ 5 ทีข ่ น ึ้ ครองราชย์ ิ ปั ญหายุง่ ยากเชน ่ เดียวกัน แต่ขาดความรู ้รอบและ วันที่ 6 พฤษภาคม 1910 และเผชญ ่ ประสบการณ์เชนควีนอลิซาเบธ พรรคคอนเซอร์เวตีฟต ้องวิง่ วุน ่ หาคาปรึกษา ผู ้ทีเ่ หมาะสมทีส ่ ด ุ ไม่มใี ครเกินอดีตหัวหน ้า พรรคและนายกรัฐมนตรีทด ี่ ารงตาแหน่งนานทีส ่ ด ุ คนหนึง่ คือท่านผู ้หญิงมาร์กาเรต แทตเชอร์ แต่ Margaret Thatcher ไม่เคยปริปากกับบุคคลภายนอกเลย เพราะเธอมีความเคารพในพระ ราชอานาจอย่างลึกซงึ้ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน ้ นสพ.พาดหัวคาของ Margaret Thatcher ว่า The Queen should have last word on hung parliament คำตอบสุดท้ำยเรือ ่ ง hung Parliament อยูท ่ ี่ พระมหำกษ ัตริย ์ ทาให ้ผมคิดถึงพระราชอานาจในยามวิกฤตและพระราชดารัสของพระเจ ้าอยูห ่ ัว “ก็ม ี ่ รือว่า พระมหากษั ตริยใ์ นระบอบ ประเพณีเป็ นทีย ่ อมรับกันในนานาประเทศแล ้วมิใชห ั พันธ์กับรัฐบาลตามทีไ่ ด ้ย่อไว ้อย่างสน ั ้ เป็ นภาษาอังกฤษว่า “to advise ประชาธิปไตยนั น ้ น่ะ สม 16


and be advised” หมายความว่ารัฐบาลมีหน ้าทีต ่ ้องทูลเกล ้าฯถวายรายงานเป็ นประจาถึงสถานะ ่ ในอังกฤษ นายกฯ ของเค ้า โดยทั่วๆ ไปและเหตุการณ์ทส ี่ าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เชน ิ ีของเค ้าทุกวันศุกร์เพือ ิ จ จะต ้องเข ้าเฝ้ าฯ พระราชน ่ ถวายรายงาน และไม่วา่ พระราชน ี ะเสด็จฯ ไป ไหน ในประเทศอังกฤษเองหรือต่างประเทศ ก็จะต ้องมีทเี่ รียกว่ากระเป๋ าดา คอยตามไป ตลอดเวลา ซงึ่ การรายงานสถานการณ์บ ้านเมืองและรายงานข ้อสาคัญๆ ซงึ่ เกีย ่ วกับความมั่นคง ของประเทศ” “ในทางกลับกัน ถ ้าทางรัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระราชทานคาปรึกษา หรือถ ้าทรงเห็นว่า พระองค์ควรจะพระราชทานคาปรึกษาเกีย ่ วกับความมั่นคงของประทศชาติและทุกข์สข ุ ของ ราษฎรไม่วา่ ในเรือ ่ งใด พระมหากษั ตริยก ์ ็จาเป็ นต ้องพระราชทานคาปรึกษานัน ้ ให ้กับรัฐบาล” ิ ธิข ก่อนและหลังทีอ ่ ภิสท ์ น ึ้ เป็ นนายกรัฐมนตรี สงิ่ ทีผ ่ มขอร ้องเป็ นอันดับแรกก็คอ ื ชว่ ยทาให ้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุข เป็ นความจริงด ้วยเถิด ่ นัน การทาเชน ้ ไม่ยากเลย ไม่ต ้องออกกฎหมายใดๆ เลย เพียงแต่นายกรัฐมนตรีเข ้าเฝ้ าเป็ น ั พันธ์ใดๆ เลย เพียงเท่านัน ประจาตามกาหนด โดยไม่ต ้องจดรายงานหรือโฆษณาประชาสม ้ พระ ราชอานาจในการแนะนา ตักเตือนและให ้กาลังใจนายกรัฐมนตรีทใี่ นหลวงถูกเบียดบังไปก็จะ กลับคืนมาเป็ นของพระองค์ และจะเป็ นประโยชน์ตอ ่ ชาติอย่างมหาศาล การทีน ่ ายกรัฐมนตรีไม่เข ้าเฝ้ าฯ เพราะเกรงจะเป็ นการรบกวนเบือ ้ งพระยุคลบาท เป็ นการ ดึงพระองค์ลงมาเล่นการเมือง หรือเป็ นการป้ องกันมิให ้พระองค์ถก ู นินทานัน ้ เป็ นมิจฉาทิฐอ ิ ัน ยิง่ ใหญ่ และเป็ นการปล ้นพระราชอานาจทีจ ่ ะทรงชว่ ยเหลือพสกนิกรของพระองค์ (ทีปล่อยให ้พระองค์ถก ู โจมตีโดยทีวแ ี ละวิทยุชม ุ ชนแดง โดยกระจายข่าวประจาหมูบ ่ ้าน ิ สานมาตัง้ 15 เดือน) โดยเว็บไซต์ และโดยการชุมนุม ทาไมจึงปล่อยให ้มันกาเริบเสบ พระราชอานาจในอังกฤษ แม ้การตัง้ นายกรัฐมนตรีหรือยุบสภาใน hung parliament คาตอบสุดท ้ายอยูท ่ พ ี่ ระมหากษั ตริย ์ เรำมีพระมหำกษ ัตริยอ ์ ันประเสริฐไม่แพ้เขำ แต่เรำมีระบบกำรเมืองและน ักกำรเมือง เลวกว่ำ ทีใ่ นยำมวิกฤตไม่ยอมให้ คำตอบสุดท้ำยอยูท ่ พ ี่ ระมหำกษ ัตริย ์

เกือบจะถึงเทศกำลไทยฆ่ำไทยอีกแล้วเตรียมต ัวฆ่ำก ันได้โดยไม่ตอ ้ งกล ัว ติดคุก? โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 14 ธันวาคม 2550 01:12 น.

ท่านผู ้อ่านทีเ่ คารพ พลเอกกฤษณ์ สวี ะรา เป็ นคนแรกทีบ ่ อกผมว่า อีกไม่นานผมจะเห็นคนไทย ฆ่ากันตายโดยไม่ต ้องติดคุกเหมือน 14 ตุลาอีก ท่านทานายว่าตุลามหาโหดจะต ้องเกิดขึน ้ แน่ๆ เพียงแต่ไม่ทราบวันเดือนปี ทแ ี่ น่นอน เท่านัน ้ ทัง้ นีเ้ พราะความล ้มเหลวทางการเมือง และความขีข ้ ลาดของผู ้นา ทีป ่ ล่อยให ้ประชาชนผู ้ ี่ งเป็ นเครือ บริสท ุ ธิเ์ อาชวี ต ิ ไปเสย ่ งทดลอง เพือ ่ ตนเองจะได ้ไม่ต ้องเดือดร ้อนสามารถเอา ประโยชน์จากทุกสถานการณ์ 17


พลเอกกฤษณ์ เป็ น ผบ.ทบ. ก่อน 14 ตุลาคม 2516 เพียงไม่กวี่ น ั และไม่ยอมทาตาม ึ ษา คาสงั่ ผู ้บังคับบัญชาทีใ่ ห ้กองทัพใชก้ าลังปราบปรามนั กศก ต่อมาพลเอกกฤษณ์ได ้เป็ นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลหม่อมราชวงศ ์ ั กรรมในตาแหน่ง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมคนต่อๆ มา คือ เสนีย ์ ปราโมช และถึงแก่อสญ ี เอง ภายหลัง พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เป็ นหัวหน ้าคณะทหารยึดอานาจจากรัฐบาลของตนเสย ึ ษาอย่างทารุณโหดร ้ายทีส การก่อจลาจล เพือ ่ อ ้างเป็ นเหตุเข่นฆ่านั กศก ่ ด ุ ในประวัตศ ิ าสตร์การ เมืองไทย พลเอกกฤษณ์บอกผมว่า ถ ้าหากมีการปฏิวต ั ย ิ ด ึ อานาจคืนโดยอานาจเก่า ท่านจะถูกสงั หาร ี ก่อน ก็อาจจะจริง ดูได ้จากมือขวาของท่านคือพล เป็ นคนแรกฐานเป็ นผู ้ทรยศ ถ ้าท่านไม่ตายเสย โทวิทรู ย์ ยะสวัสดิท ์ ห ี่ นีไปญีป ่ นแทบไม่ ุ่ ทัน พีว่ ท ิ รู ย์บอกผมว่าถ ้าครูเกรียง (พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์) ไม่ชว่ ยไว ้อาจเอาชวี ต ิ ไม่รอด พีว่ ท ิ รู ย์กับผมเป็ นสองในห ้าของบุคคลทีย ่ ังมีชวี ต ิ อยู่ อีกสามท่านคือพลเอกกฤษณ์ พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร และอาจารย์ดร.ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์จากไปแล ้ว คืนสุดท ้ายเราพูดกันทีบ ่ ้านซอย พาสนา ถนนเอกมัย ของพลเอกประจวบ อาจารย์ป๋วยยืนกรานปฏิเสธไม่ยอมรับตาแหน่ง ั ญา ทีต นายกรัฐมนตรี ตามข ้อเสนอของคณะทหารและอาจารย์สญ ่ ้องการให ้อาจารย์ป๋วยใช ้ ี ที บารมีและความสามารถตัดวงจรอุบาทว์ของการปฏิวต ั ริ ัฐประหารให ้ขาดจากเมืองไทยเสย ั อนั นต์ สมุทวณิชกับดร.เอือ นอกจากพีว่ ท ิ รู ย์ ทีอ ่ าจเป็ นพยานให ้ผมได ้ ยังมีดร.ชย ้ ย มีสข ุ ทีเ่ ข ้าร่วมปรึกษาหารือหลายครัง้ อาจารย์ป๋วยให ้เหตุผลว่าท่านไม่เหมาะทีจ ่ ะเป็ นนักการเมือง แต่ทา่ นมีศรัทธาในความดี ของคนไทยทัง้ ทีเ่ ป็ นนั กการเมืองและประชาชนว่าจะสามารถชว่ ยกันสร ้างประชาธิปไตยให ้กับ ประเทศชาติได ้ อาจารย์ป๋วยบอกว่าถ ้ารัฐธรรมนูญไม่บังคับให ้สงั กัดพรรคท่านอาจสมัคร ผู ้แทนราษฎร นีเ่ ป็ นเหตุทท ี่ าให ้เพือ ่ นๆและผมถูกหวย ต ้องพากันไปตัง้ พรรคพลังใหม่ ต่อรองไม่ให ้พลเอ กกฤษณ์ปฏิวต ั ป ิ ้ องกันตนเองจากอานาจเก่ากลับมาแก ้แค ้น ิ เข ้าร่วมรัฐบาลทุกครัง้ ไม่วา่ จะเป็ นอาจารย์คก พรรคพลังใหม่ได ้รับเทียบเชญ ึ ฤทธิ์ อาจารย์ เสนีย ์ หรือพีช ่ าติ ต่างก็กรุณายกคณะมาเกลีย ้ กล่อมพวกเราถึงบ ้าน ไม่ทราบว่าพวกพลังใหม่ฉลาดหรือโง่ หรือวาสนาไม่ถงึ ก็ไม่รู ้ทีป ่ ฏิเสธไม่ยอมร่วมรัฐบาล ั ครัง้ แต่ลก สก ึ ๆผมเองรู ้ ว่าถ ้าหากเราเข ้าร่วมมีความรับผิดชอบในรัฐบาลเมือ ่ ใด หากมีการยึด ี จะดุเดือดเลือดพล่าน เพราะถึงแม ้จะไม่ใชศ ่ ษ ิ ย์ อานาจหรือสงครามกลางเมือง การต่อสูสู้ ญเสย เก่าจปร. เราก็มวี ท ิ ยายุทธ์เล่าเรียนวิชาฆ่าคนมาไม่น ้อยเหมือนกัน ผมทาไม่ได ้ ื่ อย่างอาจารย์ป๋วยว่า กรุงศรีอยุธยาไม่สน ิ้ คนดี และประชาชนสว่ นใหญ่ และลึกๆ ผมก็เชอ ของประเทศไทยเป็ นคนดี ย่อมจะหาทางออกตามวิถท ี างประชาธิปไตยได ้ พลเอกกฤษณ์มวี ธิ ห ี ัวเราะเยาะโดยไม่ให ้ผมโกรธ ท่านดูถก ู แต่มไิ ด ้ดูหมิน ่ ว่า เราจะร่าง รัฐธรรมนูญดีอย่างไร ไม่นานก็จะต ้องมีปฏิวต ั อ ิ ก ี แน่ๆ ท่านให ้เหตุผลว่า (1) เราออกแบบ การเมืองให ้ดีไม่ได ้ (2) เราสร ้างนักการเมืองให ้ดีไม่ได ้ (3) เราหาผู ้นาประเทศทีด ่ ไี ม่ได ้

18


ื่ โดยไม่ม ี ผมมานึกทบทวนถึง 3 ข ้อของพลเอกกฤษณ์อยูเ่ สมอ ความจริงเรือ ่ งที่ (1) ผมเชอ ั ระบบการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินของเราถูกครอบงาโดยอานาจนิยม เป็ น สงสย ระบบทีก ่ น ิ ตัวเอง ทาลายคนดี และไม่ให ้โอกาสผู ้อืน ่ ระบบพรรคหรือรัฐบาลเรียกง่ายๆว่า เป็ น แบบ “รวมศูนย์-รวบอานาจ-เป็ นทาสหัวหน ้า” ถ ้าเป็ นระบบบริหารก็เรียกว่า เป็ นแบบ “รวมศูนย์รวบอานาจ-เป็ นทาสสว่ นกลาง” รัฐธรรมนูญทีร่ า่ งขึน ้ มาแต่ละฉบับ ไม่สามารถแก ้ปั ญหา การขาดสมดุลในการแบ่งและแย่ง อานาจกันของแต่ละฝ่ ายได ้ ฝ่ ายบริหารและบริวารรวมทัง้ นักวิชาการมักจะขาดขันติธรรม ทน ผู ้แทนราษฎรไม่ได ้ ไม่วา่ จะเป็ นผู ้แทนน้ าดีทท ี่ าการตรวจสอบตามหน ้าที่ หรือผู ้แทนน้ าเน่าที่ ตามรุมตามทึง้ เพราะถูกเลีย ้ งไว ้แบบชนะไหนเข ้าด ้วยชว่ ยกระพือ ซ้านั กวิชาการยังคอยสรรหา ื่ ไม่ลม ทฤษฎีมาปกป้ องผู ้มีอานาจ จนคนไทยเชอ ื หูลม ื ตาว่ารัฐบาลหรือฝ่ ายบริหารจะต ้อง ี งข ้างน ้อยเป็ นไปไม่ได ้ (ซงึ่ ก็จริงสาหรับเมืองไทย แต่ เข ้มแข็ง รัฐบาลผสมหรือรัฐบาลเสย ตรงกันข ้ามในยุโรปตะวันตกหรือสแกนดิเนเวีย) ร่างรัฐธรรมนูญทีไรจึงประเคนแต่อานาจให ้ รัฐบาล จนผิดหลักการทีร่ ัฐธรรมนูญมีไว ้เพือ ่ จากัดอานาจรัฐบาล (2)พรรคการเมืองเป็ นแบบ หัวหน ้าตัง้ หรือหัวหน ้าสงั่ ให ้ตัง้ จึงไม่มค ี วามยั่งยืนตามวาสนาชะตากรรมของหัวหน ้าซงึ่ ผันแปรไป ไม่คงที่ ซ้าประชาชนยังถูกล ้างสมองว่าอยากให ้นั กการเมืองมีวน ิ ั ยต ้องบังคับให ้สงั กัดพรรค ี ก่อน (3) ทัง้ ข ้อ (1) และข ้อ (2) คือ นักการเมืองดีจงึ เกิดได ้ยาก หากไม่ยอมเป็ นทาสหัวหน ้าเสย ่ กาแพงทีป ่ ้ องกันมิให ้มีการระดมคนดีเข ้ามาสูระบบการเมือง เพือ ่ แข่งขันกันเป็ นผู ้นาตามจังหวะ และขัน ้ ตอน แบบ”หนทางพิสจ ู น์ม ้า-เวลาพิสจ ู น์คน” ผลทีส ่ ด ุ ประเทศก็ขาดผู ้นาการเมืองชูใจที่ สามารถอย่างประเทศอืน ่ ๆ ทีเ่ ขาเป็ นระบบเปิ ด ื่ คาทานายของพลเอกกฤษณ์ จนกระทั่งได ้เห็นวิวฒ ทีแรกผมก็ไม่เชอ ั นาการการรวมพรรค และระบบการเลือกตัง้ ซงึ่ พลเอกกฤษณ์สามารถทายได ้อย่างแม่นยายิง่ กว่าโพล ว่าใครบ ้างจะ ได ้เป็ นผู ้แทนและพรรคใดจะได ้กีท ่ น ี่ ั่ง ทัง้ หมดนีผ ้ มไม่สามารถพึง่ วิชารัฐศาสตร์ทเี่ รียนมาจาก ตะวันตกได ้ ิ ปล่อยให ้ เมือ ่ อาจารย์คก ึ ฤทธิป ์ ระกาศยุบสภา และตนเองไม่ได ้รับเลือกตัง้ ในเขตดุสต อาจารย์เสนีย ์ พีช ่ ายของท่านนาพรรคประชาธิปัตย์กลับมาตัง้ รัฐบาล ผมก็เริม ่ เห็นจริง พล ั กรรม มีการโจษจันว่าท่านถูกลอบ เอกกฤษณ์เข ้าร่วมรัฐบาลเป็ นรัฐมนตรีกลาโหมจนถึงอสญ ื ไม่ได ้ วางยา จริงเท็จอย่างไร ผมสบ แต่ผมก็แน่ใจและทานายได ้ว่าการยึดอานาจกาลังจะเกิดขึน ้ ในไม่ชา้ คนไทยจะต ้องฆ่ากัน ตายอีกครัง้ ภายหลังการยึดอานาจไม่นาน พลเอกฉลาดสงั หารพลโทอรุณจนตนเองต ้องถูกยิงเป้ า หลังจากนัน ้ ไม่ถงึ ปี มีการยึดอานาจ 2 ครัง้ ในวันเดียวกัน สงั คมไทยน ้อยคนนักจะทราบ ผู ้ทีถ ่ ก ู ้ ิ แต่เลขาธิการคณะปฏิรป ั ดิไ์ ด ้เป็ น ปฏิวต ั ซ ิ อนก็ คอ ื พลเรือเอกสงัดทีย ่ ังถูกเชด ู คือพลเอกเกรียงศก นายกรัฐมนตรีคนต่อไป ้ การต่อสูระหว่ างทหารกับทหารในครัง้ นั น ้ หวุดหวิด นั บเวลาได ้เป็ นนาที ั ดิเ์ ป็ นนายกฯ ได ้ไม่นาน คืนสุดท ้ายก่อนทีน พลเอกเกรียงศก ่ ายกฯจะประกาศลาออกกลาง สภาในวันรุ่งขึน ้ ทูตโซเวียตมากินข ้าวทีบ ่ ้าน คุณหมอเสม พริง้ พวงแก ้วกับผมเป็ นแขกคูส ่ ด ุ ท ้าย ทีล ่ ากลับ คืนนัน ้ เรารู ้แล ้วว่าถ ้านายกฯไม่ลาออก ก็จะต ้องถูกบังคับด ้วยกาลัง หากพลเอกเกรียง ิ ใจสู ้ อะไรจะเกิดขึน ศักดิต ์ ัดสน ้ ้ อ การต่อสูที ่ าจจะเกิดขึน ้ และน่าขนหัวลุกทีส ่ ด ุ คงไม่มอ ี ะไรเกิน 42 กองพันของฝ่ ายยังเติรก ์ ในกบฏเมษาฮาวายทีต ่ ้องการโค่นพลเอกเปรม หากมิได ้พึง่ ในหลวง อะไรจะเกิดขึน ้ 19


วันนี้ ผมกาลังเกรงว่าประวัตศ ิ าสตร์จะซา้ รอยพฤษภาทมิฬ ผลพวงของการยึดอานาจของ ึ ษาและประชาชนผู ้บริสท รสช. ทาให ้นั กศก ุ ธิส ์ งั เวยชวี ต ิ ไปมาก จานวนทีแ ่ น่นอนไม่มผ ี ู ้ใดยืนยัน ได ้ ทีย ่ น ื ยันได ้และน่าเศร ้าใจยิง่ ก็คอ ื ผมและเพือ ่ นได ้ทราบก่อนทีร่ สช.จะยึดอานาจ และ หลังจากที่ รสช.ยึดอานาจแล ้วมีการร่างรัฐธรรมนูญมีการตัง้ และรวมตัวของพรรคการเมืองใหม่ คือพรรคสามัคคีธรรมทานองเดียวกับพรรคพลังประชาชน ต่างกันแต่วา่ สามัคคีธรรมอยูฝ ่ ่ ายชนะ การปฏิวต ั ิ แต่พลังประชาชนอยูฝ ่ ่ ายขีแ ้ พ ้ จ ้องจะเอาคืน ในเดือนพฤศจิกายน 2534 เราแน่ใจแล ้วว่าเมืองไทยจะต ้องนองเลือดอีกครัง้ จึงกราบไหว ้ วิงวอนทุกฝ่ ายให ้รับการปฏิรป ู เพราะนั่นคือวิธเี ดียวทีจ ่ ะป้ องกันการนองเลือด แต่ไม่มใี ครทา ื่ ใจประชาชน อะไรได ้ ทุกคนก็อ ้างว่าเลือกตัง้ แล ้วจะดีเอง ขอให ้เชอ จากพฤษภาทมิฬ 2534 มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ โลกได ้เปลีย ่ นแปลงไปอย่างมากมาย ื่ สาร และพัฒนาการอาวุธ เทคโนโลยีในการฆ่าคนนั น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีด ้านการสอ ้ ื่ สาร อุปกรณ์หา ถูกประยุกต์ก ้าวหน ้าสุดหลายรูปแบบ รวมทัง้ การเข ้าไปผนวกกับเทคโนโลยีสอ ้ ื ่ ซอได ้ง่ายซอนเร ้นได ้สะดวก และราคาถูกเหมือนของเล่นเด็ก ต่อไป ความขัดแย ้งทางการเมือง ของไทยจะเป็ นสงิ่ ทีน ่ ่ากลัวยิง่ ขอให ้ดูตัวอย่างทีส ่ ามจังหวัดภาคใต ้ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห ่ ัวได ้ทรงเตือนครัง้ แล ้วครัง้ เล่า ถึง”สถานการณ์ทไี่ ม่น่า ไว ้วางใจ” และขอให ้คนไทยสามัคคีปรองดองกันให ้ดี แต่จนกระทั่งบัดนีค ้ นไทยก็ยังฟั งและพูดกันไม่รู ้เรือ ่ ง และไม่มท ี างจะรู ้เรื่อง เพราะ ผลประโยชน์ทล ี่ ้าลึกของผู ้นาทีน ่ าไปผูกเข ้ากับผลประโยชน์ของนักการเมืองและประชาชนราก หญ ้า เป็ นผลประโยชน์ทม ี่ ากับตัณหาและอุปาทานของแต่ละฝ่ ายซงึ่ ไม่มท ี างจะปรองดองกันได ้ ้ การเลือกตัง้ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นีเ้ ป็ นแต่เพียงข ้ออ ้างและพิธก ี รรมในการต่อสูทาง การเมืองอย่างหนึง่ เท่านัน ้ การยุบหรือไม่ยบ ุ พรรคการเมือง หาได ้มีเนือ ้ หาในทางประชาธิปไตย แท ้จริงไม่ ปั ญหา 3 ประการ ของพลเอกกฤษณ์จะยังคงมีอยู่ ตราบเท่าทีย ่ ังไม่มก ี ารปฏิรป ู ระบบ การเมือง ระบบพรรคและการเลือกตัง้ ใหม่ ทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยและสอดคล ้องกับลักษณะของ สงั คมไทยอย่างแท ้จริง รัฐธรรมนูญกับระบบบริหารเป็ นการออกแบบในการแบ่งอานาจทีย ่ ังไม่ลงตัวจะทาให ้มีการ ิ้ สุด หนึง่ ต่อสูกั้ นไปในแบบเดิมอีกไม่มท ี ส ี่ น นักการเมืองไม่ดม ี แ ี ต่แสวงหาผลประโยชน์ของตนกับพวก หนึง่ ี ฐานะของตนเอง หนึง่ และ ผู ้นาประเทศไม่ด ี เห็นแก่ตัว กลัวแต่จะสูญเสย ย่อมจะทาให ้ทางเลือกทางการเมืองถูกจากัด หากทางเลือกทางการเมืองมีมาก โอกาสทีจ ่ ะขัดแย ้งกันถึงนองเลือดก็มน ี ้อย หาก ทางเลือกหมดลงหรือไม่มเี หลือเลย โอกาสทีจ ่ ะขัดแย ้งกันถึงนองเลือดก็มม ี าก

20


ื่ ในคนดีกรุงศรีอยุธยา และความศรัทธาในประชาชนประชาธิปไตยยังคงเป็ นเพียง ความเชอ ความฝั น เลือกตัง้ น้ าเน่า เราจะพากันไปตาย ฤำเกือบจะถึงเทศกำลไทยฆ่ำไทยอีกแล้ว เตรียมต ัวฆ่ำก ันได้โดยไม่ตอ ้ งกล ัวติด ิ คุก เชญคร ับ

จงกระทำหน้ำทีเ่ ถิด อย่ำม ัวกล ัวก ันอยูเ่ ลย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 10 พฤษภาคม 2553 15:56 น.

ิ้ หวังกับการเปลีย ท่านผู ้อ่านทีเ่ คารพ ผมไม่เครียด สติยังไม่แตก และยังไม่สน ่ นแปลงทีด ่ ก ี ว่า ของไทย ผมเป็ นพุทธและเป็ นนักวิทยาศาสตร์ จึงรู ้ดีวา่ กาลเวลากลืนกินสรรพสงิ่ ไม่มอ ี ะไรยั่งยืน และไม่มม ี นุษย์คนใดหรือสงั คมไหนหลีกพ ้นจากความเป็ นอนิจจัง ิ ธิเ์ มือ เตรียมตัวให ้ดีเถิดครับ หาก 3,038 คาของนายกฯ อภิสท ่ คืนวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ เป็ นไปตามเงือ ่ นไขและเงือ ่ นเวลาเมือ ่ ใด เมืองไทยจะกลายเป็ นสาธารณรัฐภายใน 5 ปี ก่อนจะถึง 5 ปี แล ้วแต่เหตุการณ์ จะเกิดสงครามกลางเมืองครัง้ ยิง่ ใหญ่ทส ี่ ด ุ ใน ประวัตศ ิ าสตร์ของชาติ คนไทยจะห้าหั่นกันเอง มีเพือ ่ นบ ้านรับจ ้างอย่างน ้อยพม่ากับเขมรมาชว่ ย เป็ นไปตามบ่วงกรรมและบาปร่วมของคนไทยในอดีต ั ครัง้ เดียว ขอโทษเถิดครับ ผมยังไม่เคยทานายอนาคตการเมืองไทยผิดเลยสก ในครัง้ รัฐบาลพลเอกชาติชาย ผมทานายว่าจะเกิดปฏิวต ั ก ิ ลางอากาศและเกิดนองเลือดครัง้ สาคัญ ในครัง้ รัฐบาลสุรยุทธ์เร่งรัดจะเลือกตัง้ ให ้ได ้ในเดือนธันวาคม 2550 ผมพยายามอย่าง ยิง่ ยวดทีจ ่ ะให ้เลือ ่ น ได ้รวมบทความมาตีพม ิ พ์เดือนตุลา-พฤศจิกา 2550 เรือ ่ ง “เลือกตงน ั้ ำ้ เน่ำ ..เรำจะพำก ันไปตำย” ิ ธิจ์ ะน้ าเน่ากว่าเดิมแน่นอน และในเวลา 4 การเลือกตัง้ ในเดือนพฤศจิกาของรัฐบาลอภิสท ั อย่าง เพราะจะต ้องทุม ี งตามธรรม เดือนเศษ รัฐบาลดาวลูกไก่จะปฏิรป ู อะไรไม่ทันสก ่ เท หาเสย นิยมของแก๊งเลือกตัง้ ทัง้ มวล ตุลาคม 2552 ผมพิมพ์บทความเรือ ่ ง “หมำต ัวไหนอยำก (ให้) แก้ร ัฐธรรมนูญ วะ” ประท ้วงการทีน ่ ายกรัฐมนตรีพาพวกนักการเมืองต ้องห ้ามเข ้าไปประชุมทีบ ่ ้านพิษณุโลกเพือ ่ วางโรดแมปอนาคตการเมืองไทย (ในเงือ ้ มมือมาร) ั ดาห์เดียวก็คอ บทความอีก 2 ฉบับไล่หลังกันมาในสป ื เรือ ่ ง “กำรเมืองหมำๆ คือปัญหำ 21


หล ักของแผ่นดิน” เพราะสภาและ ครม.ไทยไม่คานึงถึงการออกกฎหมายและการบริหารตาม หลักรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย มัวแต่สาละวนล ้างมลทินให ้นายใหญ่และจ ้องจะถลุง งบประมาณแผ่นดิน จึงกลายเป็ นปั ญหาหลักของบ ้านเมือง ในเดือนพฤษภาคม 2552 ผมเขียนเรือ ่ ง “ชำระล้ำงควำมโสโครกของสภำ ื่ มั่นว่าสภาชุดนี้ เปรียบเทียบกับสภาในอารยประเทศ และ ๋ วนี”้ เพราะผมเชอ ผูแ ้ ทนรำษฎรเดีย ิ ของไทยเอง เป็ นชุดทีโ่ สมมทีส ่ ด ุ ในประวัตศ ิ าสตร์รัฐสภาไทย เราคงเห็นบทบาทของสมาชก สภานีแ ้ ล ้วในการชุมนุมของ นปช.ทีร่ าชประสงค์ และก่อนหน ้านัน ้ นับไม่ถ ้วนครัง้ เป็ นสภาทีไ่ ม่ สนใจและไม่เคยออกกฎหมายเลย และแม ้แต่จะตัง้ หัวหน ้าฝ่ ายค ้านตามรัฐธรรมนูญก็ละเลยไม่ ี ดือ กระทาเสย ้ ๆ ในเดือนมีนาคมปี เดียวกันผมเขียนเรือ ่ ง “สภำจกเปรต” เพราะว่าพฤติกรรมของสภานัน ้ สุดทีจ ่ ะเรียกเป็ นอย่างอืน ่ ได ้ ในเดือนเมษายน 2551 ผมเขียนบทความชุด 4 เรือ ่ ง “ให้แก้ร ัฐธรรมนูญโดยสภำนำ้ เน่ำ ระว ังเรำจะพำก ันไปตำย” และผมได ้เขียนอีกหลายครัง้ ว่าหากองค์ประกอบผู ้นาและนักการเมืองเป็ นอย่างนีค ้ นไทยก็ เตรียมตัวดูมหกรรมคนไทยฆ่ากันตายโดยไม่ผด ิ กฎหมายได ้ ทัง้ นีเ้ พราะผู ้นาขาดความกล ้าหาญ ้ ทีจ ่ ะบังคับใชกฎหมาย ผมยังยืนยันนะครับว่า ด ้วยองค์ประกอบและพฤติกรรมทีย ่ ังเหมือนเดิมของผู ้นาและ นักการเมืองเยีย ่ งนี้ เราจะต ้องฆ่ากันเป็ นเบือ ไม่กอ ่ นก็หลังเลือกตัง้ พฤศจิกายน 2553 นี้ และใน ้ ไม่ชาระบอบทั กษิณจะชนะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุขอย่างแน่นอน ทางเลีย ่ งหรือทางเลือกเหลืออยูท ่ างเดียว คือ ต ้องเปลีย ่ นองค์ผู ้นาและองค์ประกอบของ ี ก่อนและทาการปฏิวต นักการเมืองเสย ั ป ิ ระชาธิปไตย ด ้วยการปฏิรป ู การเมืองเศรษฐกิจสงั คมและ ั ติได ้โดยอาศย ั ปั ญญาสมาธิและ การเมืองแบบถอนรากถอนโคน แต่สามารถทาโดยสงบและสน พระบารมี ิ ธิจ์ ะออกโรดแมปในวันที่ 3 พฤษภาคม นี้ ว่า ผมได ้พูดไว ้เพียง 2 วันก่อนทีน ่ ายกฯ อภิสท “กำรแก้ปญ ั หำแบบกดปุ่มให้เกิดควำมสงบชว่ ั ครำว กำรตงร ั้ ัฐบำลแห่งชำติเฉพำะ กำล กำรยุบสภำ หรือร ัฐบำลลำออกตำมฝ่ำยกบฏ หรือแม้กระทง่ ั กำรเลือกตงเมื ั้ อ ่ สภำ ิ้ ” ครบวำระ ล้วนแล้วแต่ จะเร่งว ันสุดท้ำยของสถำบ ันและประชำธิปไตยทงส ั้ น ผมพูดใน “ประเทศไทยบนทำง 3 แพร่ง : สงครำมกลำงเมือง ร ัฐประหำร หรือปฏิว ัติ ประชำธิปไตย” ว่า “หำกกำรปฏิว ัติประชำธิปไตยไม่เกิด ทำงทีป ่ ระชำธิปไตยอ ันมี พระมหำกษ ัตริยเ์ ป็นประมุข จะดำรงอยูไ่ ด้นนแทบจะมองไม่ ั้ เห็น ” ิ ธิ์ ผมคิดว่าโรดแมปของท่านจะนาไปสู่ 2 ทางแพร่ง ขอโทษด ้วยเถิด ท่านนายกฯ อภิสท 22


แรกอย่างแน่นอน ี ละกองทัพ Facebook เกือบ 5 แสนคนทีเ่ ชย ี ร์ไม่ให ้ ขอโทษด ้วยเถิด คนไทยหลากสแ ิ ธิย ื่ และบัตร นายกฯ อภิสท ์ บ ุ สภา ท่านจะต ้องออกแรงอีก ถ ้าไม่อยากเดินต ้องรวบรวมรายชอ ิ ธิฟ ประจาตัวเรียกร ้องให ้นายกฯ อภิสท ์ ั งท่านบ ้าง ทาอย่างไร ให ้หมอตุลย์บอกอีกทีก็ได ้ ถ ้านายกฯ ไม่ฟัง ท่านต ้องชุมนุมครัง้ ใหญ่แบบผู ้ดีทั่วประเทศและทั่วโลก อย่าให ้เหมือน ื้ แดง ให ้มันรู ้ไปว่าระหว่างผู ้ดีกับขีค เสอ ้ รอกนายกฯ จะอยูข ่ ้างไหน ท่านผู ้อ่านทีเ่ คารพ ทาใจให ้ได ้ แผ่เมตตาให ้นายกฯ และอย่าถอย ต ้องเดินหน ้าไปเรือ ่ ยๆ ฟั งนิทานเรือ ่ งดาวลูกไก่คลายเครียดก่อนดีกว่าครับ ั “ตำนำนไทยเล่ำว่ำ มีตำยำยคูห ่ นึง่ อำศยอยู ใ่ นป่ำ ว ันหนึง่ มีพระธุดงค์ผำ ่ นมำ คิดจะ ้ งไว้ หำอำหำรไปถวำย แต่เนือ ่ งจำกอยูใ่ นป่ำไม่มอ ี ำหำรดีๆ จึงหำรือก ันจะฆ่ำไก่ทเี่ ลีย ี ลูกไก่ทงหกต เพือ ่ ไปทำอำหำรถวำย แม่ไก่ได้ยน ิ ก็สง่ ั เสย ั้ ัวให้ร ักษำต ัวให้ด ี ต ัวเองต้อง ้ งดูมำ เมือ แทนคุณตำยำยทีเ่ ลีย ่ ถึงเวลำตำยำยฆ่ำแม่ไก่ ลูกไก่ก็กระโดดเข้ำเตำไฟตำย ้ ไปเป็น ตำมแม่ไปด้วย เทพยดำเห็นแก่ควำมกต ัญญู จึงให้แม่ไก่และลูกไก่ทงหมดขึ ั้ น ดำวอยูบ ่ นฟ้ำเพือ ่ เตือนใจคน” ื่ กลุม กลุม ่ ดาวลูกไก่อยูก ่ น ั เป็ นกระจุกใกล ้ๆ ดาวธง ฝรั่งเขานับได ้ 7 ดวง จึงตัง้ ชอ ่ ดาวกลุม ่ นี้ ว่า “Seven Sisters” หรือพีน ่ ้องเจ็ดสาว แต่ดวงที่ 7 ดูด ้วยตาเปล่าไม่คอ ่ ยจะเห็น ื่ ว่า อภิสท ิ ธิ์ กอปร์ศก ั ดิ์ สาทิตย์ ศริ โิ ชค ดาวลูกไก่จรัสแสงในวงการเมืองไทยตอนนีม ้ ช ี อ ั วุฒ ิ ปณิธาน สว่ นดวงที่ 7 มองไม่คอ ิ รับว่าเป็ นใคร ชย ่ ยเห็น ลองชว่ ยกันเดาซค ี ดายทีล น่าเสย ่ ก ู ไก่เหล่านีไ ้ ม่ได ้อยูใ่ นกามือตากับยาย อยูก ่ ับตายาย ตายแล ้วจะได ้ขึน ้ สวรรค์ แต่ดาวลูกไก่กระจุกนีอ ้ ยูใ่ นกามือขีค ้ รอก คางคก จกเปรต ตายแล ้วจะตกนรกเพราะเป็ นผู ้ ทาลายอนาคตประเทศชาติและสถาบัน เพราะความเขลาขลาดเอาตัวรอด ้ ้ รอก” ขึน เชาวานนี ้ สถานีวท ิ ยุแห่งประเทศไทยสอนภาษาไทย ยกเอาคาว่า “ขีค ้ มา ้ อธิบาย คนขีค ้ รอกนัน ้ คือคนทีช ่ วั่ ชาสารเลวสุ ดๆ ยิง่ กว่าไพร่หลายเท่า ความเลวของขีค ้ รอกทา ให ้ผู ้ดีสะอิดสะเอียนรังเกียจและไม่อยากเห็น จึงพากันหลบไปเดินก ้มหน ้าอยูใ่ นซอย ปล่อยให ้ ้ รอกเดิน พวกขีค ้ รอกเดินเต็มถนนราชประสงค์ไปหมด สมกับคาพังเพยว่า “ผูด ้ เี ดินตรอก ขีค ถนน” สว่ นคางคกนัน ้ ผมมิได ้หมายถึงพวกทีเ่ ลือดหัวไม่ตกแล ้วไม่รู ้จักสานึก แต่ผมหมายถึงพวก ั อย่าง ได ้แต่กระดก “คางคกขึน ้ วอ” ซงึ่ หมายถึงผู ้ทีต ่ า่ ต ้อยแต่บังเอิญได ้ดี จึงทาอะไรไม่เป็ นสก ิ คออยูใ่ นเครือ หัวเชด ่ งแบบอันสง่างามติดเหรียญตราเต็มหน ้าอก สาหรับจกเปรตนัน ้ ผมได ้อธิบายหลายครัง้ แล ้วในบทความก่อนๆ โปรดกลับไปอ่านจะได ้ 23


ั ภเวสแ ี ละกระสอ ื ที่ “ชนะไหนเข้ำด้วยชว ่ ยกระพือ” ก็คอ เข ้าใจว่ายิง่ กว่าสม ื พวกจกเปรตนีเ่ อง ้ รอก คำงคกและจกเปรต” ผมขออธิษฐานให ้ ก่อนจะจบเรือ ่ ง “ดำวลูกไก่ในกำมือขีค ื้ สามัคคีปรองดองกัน ทาการเคลือ คนดีทก ุ สเี สอ ่ นไหวการเมืองครัง้ ยิง่ ใหญ่ในประวัตศ ิ าสตร์การ เมืองไทย เพือ ่ ปกป้ องชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ อย่าให ้ตกไปอยูใ่ นกามือของขีค ้ รอก คางคก และจกเปรตเหมือนกับดาวลูกไก่ทัง้ เจ็ด ิ้ หวังและจงแผ่เมตตาให ้ดาว ความพยายามอยูท ่ ไี่ หน ความสาเร็จอยูท ่ น ี่ ั่ น อย่าเพิง่ พากันสน ลูกไก่ ี ก่อนเถิด แล ้วพระผู ้เป็ นเจ ้าจะชว่ ย อย่าหวังพึง่ ดาวลูกไก่เลย ชว่ ยตนเองกันเสย สรรพสงิ่ ทีด ่ ารงอยูย ่ อ ่ มต่างก็มห ี น ้าทีจ ่ ะต ้องกระทา ก่อนทีก ่ าลเวลาจะกลืนสรรพสงิ่ ไป ิ้ ด ้วยกันทัง้ หมดทัง้ สน จงกระทำหน้ำทีเ่ ถิด อย่ำม ัวกล ัวก ันอยูเ่ ลย

อวิชชำและควำมเข้ำใจผิดเรือ ่ งกำรคืนพระรำชอำนำจ-มำตรำ 7 และรำช ั (1) ประชำสมำสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 3 มิถน ุ ายน 2553 15:00 น.

ท่านผู ้อ่านทีเ่ คารพ เมือ ่ ผมเขียนว่า “โปรดร่วมกันเปิ ดหนทางให ้ในหลวงปวงชนและกองทัพได ้ ชว่ ยกันสร ้างประชาธิปไตยทีแ ่ ท ้จริงไว ้เป็ นมรดกให ้ลูกหลานและบ ้านเมืองในครัง้ นีด ้ ้วยเถิด” (“จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและพีน ่ ้องชาวไทย” ผจก. 23 พค 53) มีปฏิกริ ย ิ าต่างๆ ดังนี้ ื่ มั่นในทศพิธราชธรรม 1.2 1. เรือ ่ งในหลวง 1.1 ถวายพระราชอานาจคืนให ้หมดเลย เพราะเชอ ระคายเคืองเบือ ้ งยุคลบาท ดึงฟ้ าลงมาตา่ และ 1.3 ในหลวงอยูเ่ หนือการเมือง จะทาผิดรัฐธรรมนูญ ได ้อย่างไร 2. เรือ ่ งปวงชน 2.1 อานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชนอยูแ ่ ล ้ว 2.2 คืนอานาจให ้ประชาชนด ้วย การยุบสภา 2.3 ประชาชนต ้องเคลือ ่ นไหว เพราะการมีสว่ นร่วมมิใชเ่ ฉพาะหย่อนบัตรเลือกตัง้ เท่านัน ้ 3. เรือ ่ งกองทัพ 3.1 ทางรอดของบ ้านเมืองอยูท ่ ท ี่ หารปฏิวต ั เิ ท่านัน ้ หาผู ้นากองทัพทีเ่ ด็ดขาด อย่างจอมพลสฤษดิม ์ าเป็ นนายกฯ 3.2 เอาอย่างทหารโปรตุเกสหรือตุรกี ร่วมกับประชาชนสร ้างโรด แมปประชาธิปไตย ไม่เข ้ามาสวมอานาจ 3.3 ทหารอยูเ่ ฉยๆ ดีแล ้ว ปล่อยให ้การเมืองแก ้ด ้วย การเมือง ความคิดทีแ ่ ตกต่างกันนีเ้ ป็ นเพราะอุปาทานและความรู ้ทีแ ่ ตกต่างกัน หรือไม่ก็ตด ิ ยึดในสูตร สาเร็จทีไ่ ม่เหมือนกัน

24


่ 1.1+ 2.1+2.3+3.2 ก็กลายเป็ น ความจริงจับเอาความเห็นต่างๆ ของผู ้อ่านมาผสมกัน เชน สูตรขึน ้ มาได ้ แต่ต ้องมีรายละเอียดเงือ ่ นไขเงือ ่ นเวลา ไม่วา่ จะเป็ นโครงสร ้าง องค์ประกอบหรือ พฤติกรรมทีส ่ อดคล ้องกับจารีตประชาธิปไตย มีผู ้รู ้รวมทัง้ นักกฎหมายปริญญาและตาแหน่งสูงๆ และผู ้หวังดีเป็ นจานวนมากร ้องโฮ บอกว่า ทาไม่ได ้ แม ้ว่าจะดีหรือพึงปรารถนาเพียงใด เพราะรัฐธรรมนูญและระบบประชาธิปไตยของเราไม่ ่ ง ต ้องทาตามรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเท่านั น เปิ ดชอ ้ ซงึ่ หมายความว่า ต ้องเอารัฐสภาทีม ่ อ ี ยูใ่ น ปั จจุบันนีเ้ ป็ นหลักและเป็ นตัวตัง้ ในการแก ้ปั ญหา หากทานอกกรอบนีไ ้ ปก็เท่ากับเป็ นการยึดอานาจ ล ้มล ้างรัฐธรรมนูญ ขอโทษด ้วยครับ เป็ นความเข ้าใจผิดมืดบอดอวิชชา พวกทีพ ่ ด ู อย่างนีแ ้ หละเวลาเขาปฏิวต ั ย ิ ด ึ อานาจก็ดแ ี ต่หดหัวอยู่ กล่าวจาเพาะการคืนพระราชอานาจก่อน ท่านผู ้อ่านทีส ่ นใจจริงๆ โปรดอ่านบทความต่อไปนี้ ิ ธิ์ เวชชาชวี ะ (2) คือ (1) มาตรา 7 ข ้อเสนอเพือ ่ ปฏิเสธการนองเลือดและรัฐประหาร โดยอภิสท นายกฯ พระราชทาน นายกฯ คนกลาง นายกฯ คนนอก (ผจก. 2 พค 49) (3) มาตรา 7 และการงด ่ าลายรัฐธรรมนูญ (ผจก. 9 มีค 49 ) ใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตราเป็ นการรักษา มิใชท นอกจากนัน ้ ผมจะแถมบทความภาษาอังกฤษ “The Extraconstitutionality of Lockean Prerogative “ กล่าวถึงทฤษฎีอานาจพิเศษของกษั ตริยเ์ หนือรัฐธรรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย ของ John Locke ปรัชญาเมธีทม ี่ อ ี ท ิ ธิพลยิง่ ในการปฏิวต ั ป ิ ระชาธิปไตยของอังกฤษ อเมริกาและ ฝรั่งเศส ผมได ้ขอร ้อง ศ.ดร.สมบัต ิ จันทรวงศ ์ ให ้เขียนอธิบายทฤษฎีของ Locke ใน “ Two Treatises of Government ” ว่าทาไมกษั ตริยต ์ ามหลักกฎหมายธรรมชาติจงึ มีอานาจทีจ ่ ะกระทาอะไรก็ได ้ที่ เป็ นประโยชน์ตอ ่ บ ้านเมืองโดยไม่ต ้องมีกฎหมายรองรับหรือแม ้แต่ขด ั กฎหมายก็ยังได ้ “ the prince possesses, by the “common Law of Nature” (II 159), a right to act for the good of society without the sanction of law, even against the law.” ั นิษฐานว่าผู ้นาทีใ่ ชอ้ านาจอธิปไตยทัง้ 3 คือ อานาจบริหาร อานาจนิตบ ผมสน ิ ัญญัต ิ และ อานาจตุลาการน่าจะมีความรู ้เรือ ่ งนีด ้ ี หรือถ ้าไม่รู ้เพราะไม่เคยเรียนมาก็น่าจะหาอ่านหรือใชฝ่้ าย ึ ษาวิจัยมาเสนอได ้ วิชาการไปศก ิ ธิ์ เป็ นหัวแถวของแนวหน ้านั กเรียนหลักสูตรการเมืองปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ นายกฯ อภิสท ทีล ่ อ ื เลือ ่ งทั่วโลกของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สอบไล่ได ้เกียรตินย ิ มสูงสุด ปั ญหาจึงมิใชไ่ ม่รู ้แต่ อยูท ่ ค ี่ วามเต็มใจหรือกล ้าหาญทีจ ่ ะนาความรู ้นัน ้ มากอบกู ้ประเทศหรือไม่ ั ลักษณ์” แฟนของระบอบทักษิณ ซงึ่ มีเป้ าหมายทีจ ่ ะลดพระราชอานาจลงมาเป็ นเพียง “สญ ิ ธิว์ า่ “มาร์ค มาตรา 7” เพราะเข ้าใจว่าอภิสท ิ ธิเ์ ดินตามรอยพันธมิตรฯ พากันเย ้ยหยันตัง้ ฉายาอภิสท ทีเ่ สนอถวายคืนพระราชอานาจ ิ ธิเ์ สนอว่าเมือ ความจริง อภิสท ่ ทักษิณยุบสภาแล ้ว ขอให ้นาคณะรัฐมนตรีทัง้ หมดลาออกด ้วย ่ งให ้ใช ้ ม.7 และม.อืน เพือ ่ ให ้เกิดสุญญากาศ เปิ ดชอ ่ ๆ ในรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การตัง้ คนกลางมาทา ั 4 เดือนเสย ี ก่อนจึงกลับไปสูร่ ะบบเดิม การปฏิรป ู การเมืองสก ิ ธิต การกระทาดังกล่าว “ถามว่า ผิดรัฐธรรมนูญไหม” อภิสท ์ อบว่า “ไม่ผด ิ แน่นอน” ถาม ิ ธิต ว่า “เป็ นประชาธิปไตยไหม” อภิสท ์ อบว่า “ต ้องเป็ นประชาธิปไตยแน่นอน” และการกระทา 25


ิ ธิเ์ ชอ ื่ ว่าจะป้ องกันการนองเลือดและรัฐประหารได ้ ดังกล่าวอภิสท ิ ธิใ์ นฐานะนายกรัฐมนตรี ว่าพร ้อมทีจ บัดนี้ คาถามได ้ย ้อนกลับมาหาอภิสท ่ ะกระทาอย่างที่ เสนอทักษิณหรือไม่ ภายใต ้เงือ ่ นไขหรือเงือ ่ นเวลาฉั นใด เลือดได ้นองแผ่นดินแล ้วและเกรงว่าจะนองต่อไปยิง่ กว่าครัง้ ใดในประวัตศ ิ าสตร์การเมืองไทย และการปฏิวต ั ริ ัฐประหารก็ปรากฏเค ้าอยูร่ าไร ิ และถูกครอบงาโดยโครงสร ้างและระบบพฤติกรรมของพรรค หลายคนวิตกว่านายกฯ จะเคยชน ประชาธิปัตย์ ซงึ่ เป็ นองค์ประกอบสว่ นหนึง่ ของระบบการเมืองน้ าเน่าทีค ่ รอบครองพืน ้ ทีก ่ าร เมืองไทยในปั จจุบันเกือบทัง้ หมด พรรคการเมืองและ ส.ส.ปั จจุบันนีย ้ ังมีความต ้องการและความสามารถทีจ ่ ะผูกขาดอานาจ ี แต่วา่ สงั คมไทยเกิดปั ญญาและความกล ้าทีจ การเมืองของประเทศต่อไปอีกนาน เว ้นเสย ่ ะลุกขึน ้ มา ี ที” บอกว่า “พอเสย ิ ธิจ์ ะได ้ยินหรือไม่ มีปัญหาตอนนีว้ า่ นายกฯ อภิสท ่ วามปรองดองโดยไม่มอ เหตุการณ์สงบแล ้ว บ ้านเมืองควรจะก ้าวไปสูค ี ป ุ สรรคใดๆ จริงหรือไม่ ้ ้เปรมเถิด การอภิปรายทั่วไปไม่ไว ้วางใจรัฐบาลก็ งบประมาณแผ่นดินก็ผา่ นแล ้ว มาชว่ ยกันใชให ี ิ ฉลุยแล ้ว รีบมาปรองดองจับมือกันหาเสยงเถิด ให ้มหาประชาชนเป็ นผู ้ตัดสน ิ ธิเ์ ปรียบเสมือน J (ack) ผู ้ฆ่ายักษ์ เป็ นทหารเสอ ื ของ Q และ K โดยแท ้ นายกฯ อภิสท ้ อน ผมกลับเห็นว่าทีร่ าชประสงค์นัน ื้ แดงชนะศก ึ และกาลังขยายไปสูส ่ งครามใหญ่ แต่ชาก่ ้ เสอ ิ ี ชงอานาจรัฐต่อไป ฝ่ ายแดงแทบจะไม่สญ ู เสยอะไรทีส ่ ลักสาคัญเลย ึ ราชประสงค์ม ี 10 อย่าง คือ 1. ทาให ้รัฐบาลอ่อนแอไร ้น้ ายาใน สมมติวา่ เป้ าหมายของศก สายตาต่างประเทศและประชาชน 2. ทาให ้ทหารตารวจแตกกัน และแตกกันเองภายในกองทัพ 3. ิ คนได ้ทดสอบต่อกรกับกองทัพตารวจทหารเป็ นพันเป็ นหมืน ทาให ้กองกาลังแดงเพียงไม่กส ี่ บ ่ โดย ้ ใชประชาชนก าบัง 4. ทาให ้ประชาชนหวาดระแวงหวัน ่ กลัวกองทัพแดงเพราะรัฐบาลคุ ้มครองไม่ได ้ 5.ทาให ้รากหญ ้าและมวลชนแดงและไม่แดงเกลียดชงั รัฐบาลเพิม ่ ขึน ้ 6. จังหวัดสาคัญถึงแม ้จะมีกองทัพตัง้ อยูก ่ ็ไม่สามารถทานพลังมหาประชาชนทีบ ่ ก ุ เข ้าเผา ี ดงเข ้าไปในกองทัพ ตารวจ ราชการทีช ศาลากลางได ้ 7. การขยายเซลล์สแ ่ มชอบผู ้ชนะในอัตรา เร่ง 8. ในต่างประเทศทีต ่ อ ่ สายถึงชนบทไทยได ้เลยแบบเรียลไทม์ ผู ้บังคับบัญชาทหารในจังหวัด ั ้ นาทางฐานะและการศก ึ ษาจากประเทศไทย 40 กว่าคนไปเปิ ดรี ใหญ่เล่าให ้ผมฟั งว่า มีบค ุ คลชน ั มนาเปลีย ื้ แดงคนแรก สอร์ตหรูเพือ ่ สม ่ นประเทศไทยเป็ นมหาชนรัฐภายใต ้ประธานาธิบดีขวัญใจเสอ ฯลฯ ั ฤทธิผลเหล่านี้ รัฐบาลเล่าได ้อะไรเป็ นชน ิ้ เป็ นอันบ ้าง เห็นหรือไม่วา่ กองทัพแดงสม ั แม ้แต่บทเรียนว่า ความประมาทคือหนทางแห่งความตาย รัฐบาลจะได ้บ ้างหรือไม่ยังสงสย สมมติวำ ่ ร ัฐบำลประมำท กองท ัพและประชำชนสมควรจะทำอย่ำงไร ลองตอบคนละด้ำนก ับเลนินดูวำ ่ What is to be done 26


อวิชชำและควำมเข้ำใจผิดเรือ ่ งกำรคืนพระรำชอำนำจ-มำตรำ 7 และรำช ั (2) ประชำสมำสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 4 มิถน ุ ายน 2553 14:56 น.

ผมเคยแนะนายกฯ สุจน ิ ดาและนายกฯ ทักษิณให ้ขอพึง่ พระราชอานาจ (ร ัฐธรรมนูญ พระรำชทำน : โอกำสทีพ ่ ลำดไปยุคสุจน ิ ดำ, ผจก. 16 พ.ย. 48 และ ท ักษิณควรฉวย โอกำสพึง่ พระรำชอำนำจ, 17 พ.ย. 48) ทัง้ คูอ ่ าจไม่เห็นไม่ฟังหรือเมินเฉยเพราะหลงว่าตนมี ี งและกาลังสนับสนุนล ้นเหลือ จึงต ้องตกกระ ป๋ องไปอย่างชว่ ยไม่ได ้ อานาจมีเสย ิ ธิก ่ เดียวกัน หากนายกฯ รู ้จักพึง่ ในหลวง ทศพิธราชธรรมของพระองค์จะ นายกฯ อภิสท ์ ็เชน ชว่ ยคุ ้มครองนายกฯ และประเทศชาติให ้ร่มเย็นเป็ นประชาธิปไตยได ้ ่ ารแก ้ไขวิกฤต อยูท ผมเขียนไว ้ในรหัสแก ้วิกฤต (ผจก. 9 มี.ค. 53) ว่า “กุญแจนาไปสูก ่ ี่ เข ้าใจพึง่ พระปั ญญาบารมีและพระมหากรุณาฯ เข ้าใจข ้อเสนอของนายกรัฐมนตรี เข ้าใจ กฎหมายตามหลักรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย” ึ ษาและเข ้าใจพระราชดารัส ทัง้ 4 และการ อย่างน ้อย ปวงชนกองทัพและนายกฯ ต ้องศก ขยายอธิบายความเพิม ่ เติมในทีต ่ า่ งๆ รวมทัง้ พระบรมราชโองการในเรือ ่ งนัน ้ ๆให ้ถ่องแท ้ เมืองไทยจึงจะมีโอกาสพึง่ พระปั ญญาบารมีและพระมหากรุณาฯ ของในหลวงได ้ พระราชดารัสทัง้ 4 โดยย่อคือ (1) นายกฯ ต ้องเข ้าเฝ้ าเป็ นประจาตามหมายกาหนดการ เหมือนนายกฯ อังกฤษ โดยไม่มจ ี ดบันทึกหรือโฆษณา เป็ นการเคารพพระราชอานาจทั่วไปของ กษั ตริยท ์ จ ี่ ะแนะนา ตักเตือน และให ้กาลังใจรัฐบาล “ถ ้าทรงเห็นว่าพระองค์ควรจะพระราชทาน คาปรึกษาเกีย ่ วกับความมั่นคงของประเทศชาติและทุกข์สข ุ ของราษฎรไม่วา่ ในเรือ ่ งใด พระมหากษั ตริยก ์ ็จาเป็ นต ้องพระราชทานคาปรึกษานัน ้ ให ้กับรัฐบาล” (2) “สถาบันจะลงไปเล่น การเมืองอย่างเต็มตัวได ้ ก็ตอ ่ เมือ ่ เกิด void หรือสุญญากาศทางการเมืองขึน ้ จริงๆ” ฯลฯ “พร ้อม ทีจ ่ ะลงมาชว่ ยได ้อีก ถ ้าเกิดสุญญากาศขึน ้ มาอีก” ิ ปี ไม่เคยทาอะไรตามใจ (3) “ตัง้ แต่เป็ นมา มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล ้วก็ทามาหลายสบ ่ ล ัว ถ้ำต้องทำก็ตอ ชอบ” ฯลฯ “ไม่ใชก ้ งทำ ฯลฯ อยูท ่ ผ ี่ พ ู้ พ ิ ำกษำศำลฎีกำเป็นสำค ัญทีจ ่ ะ บอกได้” (4) “มาตรา 7 นัน ้ ไม่ได ้หมายถึงมอบให ้พระมหากษั ตริยม ์ อ ี านาจทีจ ่ ะทาอะไรตาม ชอบใจ” ฯลฯ “นายกฯ พระราชทานหมายความว่าตัง้ นายกฯ โดยไม่มก ี ฎเกณฑ์อะไรเลย. ตอน ั นัน ้ มีกฎเกณฑ์. เมือ ่ ครัง้ อาจารย์สญญาได ้รับตัง้ เป็ นนายกฯ เป็ นนายกฯ ทีม ่ ผ ี ู ้รับสนองพระบรม ราชโองการ คือ รองประธานสภานิตบ ิ ัญญัต ิ นายทวี แรงขา” นอกจากนัน ้ ยังมีพระราชดารัสเรือ ่ ง the King can do no wrong ซงึ่ ต ้องแปลตามทฤษฎีของ Locke ทีก ่ ล่าวมาแล ้วอย่างหนึง่ และ แปลว่าพระเจ ้าแผ่นดินทาอะไรก็ไม่ผด ิ เพราะมีผู ้รับผิดชอบลงนามสนองแทนอีกอย่างหนึง่ บัดนี้ พระเจ ้าอยูห ่ ัวว่า บ ้านเมืองกาลังจะล่มจม จะไปทางไหน อย่างไรก็ยังไม่รู ้ จึงไม่ใช ่ เวลาทีเ่ ราจะมาเล่นสานวนกัน ปั ญหามีอยูว่ า่ เราต ้องการทีจ ่ ะรักษาองค์ประกอบของพรรค การเมืองและ ส.ส.ปั จจุบน ั ให ้ผูกขาดชะตาการเมืองของประเทศต่อไปอีกหรือไม่ ถ ้าไม่ เราก็ ต ้องเลือกทางออกอย่างอืน ่ นั่ นก็คอ ื การขอพึง่ พระราชอานาจของพระมหากษั ตริยซ ์ งึ่ เป็ นจอม ทัพและประมุขของปวงชนชาวไทย สงั คมไทยเข ้าใจผิดและกระพืออวิชชาว่า มาตรา 7 เป็ นการถวายคืนพระราชอานาจเพือ ่ ให ้ พระราชทานนายกฯ คนกลาง ซงึ่ ไม่ใชเ่ ลย

27


มาตรา 7 จะเป็ นเรือ ่ งอะไรหรือใครจะเป็ นผู ้ใชก็้ ได ้ หากจะเป็ นประโยชน์สข ุ หรือแก ้ภัยพิบัต ิ ให ้แก่บ ้านเมือง บังเอิญเรือ ่ งนั น ้ ๆ ไม่มท ี ัง้ ข ้อบัญญัตแ ิ ละข ้อห ้ามระบุไว ้ในรัฐธรรมนูญ จึงให ้ อนุโลมอ ้างอิงเอาจากตัวอย่างและจารีตประชาธิปไตยได ้ การทีพ ่ ระนางเจ ้าอลิซาเบธทรงแต่งตัง้ ลอร์ด Home ซงึ่ เป็ นคนนอกมาเป็ นนายกฯอังกฤษ ั ญาเป็ นนายกฯ และตัง้ สมัชชาแห่งชาติหรือสภา ในปี 1963 หรือในหลวงทรงแต่งตัง้ อาจารย์สญ สนามม ้าขึน ้ มาเลือกสภานิตบ ิ ัญญัตใิ นปี 1973 ก็ด ้วยจารีตและหลักการประชาธิปไตยทีก ่ ล่าวมา ิ้ ทัง้ หมดนีม นีท ้ ัง้ สน ้ ผ ี ู ้ลงนามสนองพระบรมราชโองการตามหลัก The King Can Do No Wrong ทุกประการ สงิ่ ทีไ่ ม่เป็ นประชาธิปไตยก็คอ ื การปฏิวต ั ริ ัฐประหารยึดอานาจอธิปไตยจากปวงชนและพระ ประมุข จึงระคายเคืองฯ ถึงกับต ้องพระราชทานนิรโทษกรรมทุกครัง้ ไป ความเข ้าใจผิดอวิชชาอีกอย่างก็คอ ื ความเข ้าใจว่าการถวายคืนพระราชอานาจได ้แก่การไป ขอพระราชทานโน่นนีร่ วมทัง้ นายกฯ จากในหลวง หรือการทูลเกล ้าถวายฎีกาให ้ทรงมีพระบรม ่ ระราชอานาจตามระบอบประชาธิปไตย ราชโองการนั่ นนี่ อันมิใชพ การถวายพระราชอานาจคืนได ้แก่การทีผ ่ ู ้ใชอ้ านาจอธิปไตยทัง้ สามในนามพระมหากษั ตริย ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักการเมือง จะต ้องไม่เบียดบังบิดเบือนพระราชอานาจ ไม่ยอมให ้ในหลวง ้ ทรงใชพระราชอ านาจทีท ่ รงมีอยูต ่ ามจารีตและครรลองของกษั ตริยใ์ นระบอบประชาธิปไตยได ้ ้ ถ ้าหากเราจะใชพระราชอ านาจของกษั ตริยอ ์ ังกฤษ เนเธอร์แลนด์และเบลเยียมในปั จจุบัน เป็ นบรรทัดฐานและข ้ออ ้างอิงทัง้ ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัต ิ เราจะเห็นได ้ว่าพระราชอานาจ ทั่วไป (General Powers) คือการปรึกษา ตักเตือนและให ้กาลังรัฐบาลก็แทบจะไม่มเี ลย เพราะ ้ ไม่มก ี ารเข ้าเฝ้ าถวายรายงานเป็ นประจา ในหลวงจะทรงใชพระราชอ านาจนีก ้ ็แต่ทางอ ้อมโดย พระราชดารัสในวาระต่างๆ เท่านัน ้ สาหรับพระราชอานาจพิเศษ (Royal Prerogatives) และพระราชอานาจสารอง (Reserve ่ รงลงพระปรมาภิไธยเป็ นตรายางเท่านั น Powers) กษั ตริยป ์ ระชาธิปไตยทัง้ 3 ประเทศมิใชท ้ แต่ ทรงออกความคิดเห็นถึงเรือ ่ งคุณสมบัตแ ิ ละความเหมาะสมของการแต่งตัง้ รมต.การยุบสภา หรือ การอนุญาตให ้ ครม.เดินทางออกนอกประเทศ ฯลฯ ื่ นั กกฎหมายและนักวิชาการไทยได ้สมคบกันบิดเบือนและเบียดบังอานาจ นักการเมือง สอ ของกษั ตริยม ์ าตัง้ แต่ปี 2475 แล ้ว โดยอ ้างลัทธิผด ิ ๆ ว่ากษั ตริยอ ์ ยูเ่ หนือการเมืองแต่อยูใ่ ต ้ รัฐธรรมนูญ ในขณะทีร่ ัฐธรรมนูญเราอยูใ่ ต ้การเมืองเกือบทุกยุคทุกสมัย ่ การประกาศสงครามหรือทา ในเรือ ่ งทีร่ ะบุไว ้ให ้สภาเคารพในพระราชอานาจ เชน ั ญากับต่างประเทศ สภาจะต ้องไม่ปล่อยให ้ฝ่ ายบริหารสง่ ทหารไปรบนอกบ ้านหรือทา สนธิสญ ั ญากับต่างประเทศโดยไม่ผา่ นสภาและปราศจากพระปรมาภิไธย สนธิสญ นอกจากนัน ้ การถวายพระราชอานาจคืนไม่จาเป็ นต ้องออกเป็ นกฎหมายหรือแม ้แต่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เพียงแต่นายกรัฐมนตรี หรือผู ้มีอานาจหน ้าทีป ่ ฏิบัตต ิ ามคาปฏิญาณต่อ พระมหากษั ตริย ์ และเข ้าเฝ้ ากราบบังคมทูลขอพระบรมราโชวาทหรือพระบรมราชวินจ ิ ฉั ยเป็ นครัง้ คราว หรือเมือ ่ มีเหตุฉุกเฉินจาเป็ น บัดนีเ้ รามาถึงทางตันแล ้ว บ ้านเมืองเราจะหวังพึง่ ฝากอนาคตไว ้กับลูกสมุนบริวารของ ระบอบทักษิณทัง้ อดีตและปั จจุบันกระนัน ้ หรือ 28


่ รวนของระบบการเมืองทรามในปั จจุบัน นายกฯ จะต ้อง ผมเห็นว่าทางทีเ่ ราจะหลุดจากโซต (1) ออกพระราชกฤษฎีกางดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตราทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการปกครอง (2) เข ้าเฝ้ า ถวายรายงานพระเจ ้าอยูห ่ ัว (3) ยุบสภา-ลาออกเพือ ่ ให ้เกิดสุญญากาศ เปิ ดหนทางให ้ปฏิรป ู ใหญ่ หรือปฏิวต ั ป ิ ระชาธิปไตย หากนายกฯ ยังไม่กล ้าหรือติดขัดทีพ ่ รรคและพรรคร่วม พวกเรา-ปวงชนและกองทัพื ขึน จะต ้องลุกฮอ ้ ให ้กาลังใจสนั บสนุนนายกฯ ให ้พึง่ บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห ่ ัว “ถ ้าทรงเห็นว่าพระองค์ควรจะพระราชทานคาปรึกษาเกีย ่ วกับความมั่นคงของประทศชาติ และทุกข์สข ุ ของราษฎรไม่วา่ ในเรือ ่ งใด พระมหากษั ตริยก ์ ็จาเป็ นต ้องพระราชทานคาปรึกษานัน ้ ” (พระราชดารัส) อดีตนายกฯ อานั นท์ ปั นยารชุนเป็ นผู ้หนึง่ ทีผ ่ มเห็นว่าเข ้าใจและเคารพพระราชอานาจใน หลวงอย่างแท ้จริง ั ดาห์ทแ ื่ ถือว่า“เมืองไทย สป ี่ ล ้ว นายกฯ อานั นท์เขียนบทความมีข ้อสรุปทีห ่ นั กแน่นน่าเชอ ไปอย่างเดิมไม่ได ้อีกแล ้ว” ดังนี้ “ในความเป็ นชาติ เราได ้ก ้าวมาถึงจุดทีไ่ ม่สามารถย ้อนกลับไปเหมือนเดิมได ้อีกแล ้ว กำร ี ในอนาคตของประเทศชาติ เปลีย ่ นแปลงเป็นสงิ่ ทีห ่ ลีกเลีย ่ งไม่ได้ พวกเราทุกคนมีสว่ นได ้เสย ฯลฯ ขอให ้เราจงมาร่วมกันแปรวิกฤตนีใ้ ห ้กลายเป็ นโอกาส เพือ ่ ทีจ ่ ะสร ้างฉ ันทำมติใหม่ทำง กำรเมือง “ ั หรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย ์ ฉั นทามติใหม่ทางการเมืองก็คอ ื ราชประชาสมาสย เป็ นประมุขทีแ ่ ท ้จริงทีเ่ รายังไม่เคยมีนั่นเอง

่ ำลำย มำตรำ 7 และกำรงดใชร้ ัฐธรรมนูญบำงมำตรำเป็นกำรร ักษำ มิใชท ร ัฐธรรมนูญ โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 9 มีนาคม 2549 23:28 น.

ทุกวันนีม ้ ก ี ารบิดเบือนความรู ้เรือ ่ งประชาธิปไตยอย่างหนักเป็ นรายวัน โดยตัวนายกฯ รักษาการเอง โดยผู ้นารัฐบาล และโดยลูกกะโล่ของพรรคไทยลักไทย นอกจากนัน ้ ยังมี นักวิชาการทีเ่ ขียนเก่งพูดเก่ง แต่ขเี้ กียจค ้นคว ้าให ้ลึกลงไปถึงข ้อเท็จจริงทางปฏิบัตแ ิ ละทฤษฎี ื่ ของประชาธิปไตย บวกกับนั กอุดมการณ์ทค ี่ ด ิ ว่าคนอืน ่ ไม่บริสท ุ ธิเ์ ท่ากับตน และกลุม ่ ชนทีเ่ ชอ เขาเล่าหรือคิดเอาเองโดยสุจริตว่า การนารัฐธรรมนูญมาตรา 7 มาใช ้ หรือ การงดใชรั้ ฐธรรมนูญ บางมาตรานัน ้ เป็ นการ ฉีก ล ้มล ้าง หรือ ทาลาย รัฐธรรมนูญ เป็ นการนาในหลวงมาเล่นการเมือง เป็ นการทารัฐประหารรัฐธรรมนูญ นีเ้ ป็ น อวิชชา ความเข ้าใจผิด หรือ มิจฉาทิฐ ิ แท้ๆ หรือไม่ ก็ รูอ ้ ยูแ ่ ต่ก็แกล้งพูดผิดบิดเบือนไปเพือ ่ ร ักษำผลประโยชน์ของตนและพวก ผู ้ทีเ่ รียนกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนจะต ้องเคยเรียนว่าวัตถุประสงค์ของการงดใช ้ รัฐธรรมนูญบางมาตรา ซงึ่ จะกระทาได ้ก็ตอ ่ เมือ ่ มีความจาเป็ นนั น ้ ก็เพือ ่ จะรักษารัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ และระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญหรือประชาธิปไตยทัง้ ระบอบไว ้ ให ้ดารงอยูแ ่ ละมิ ให ้กระทบกระเทือน 29


เมืองไทยของเรามีการปกครองระบบรัฐสภา แบบประชาธิปไตยทีม ่ พ ี ระมหากษั ตริยเ์ ป็ น ประมุข ทีพ ่ วกเราอ ้างกันนักหนาว่าเรียนและเลียนมาจากแม่แบบคืออังกฤษ อังกฤษนัน ้ ไม่ม ี รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร คือมิได ้เขียนรัฐธรรมนูญขึน ้ ไว ้เป็ นเล่มเหมือนของเรา แต่มต ี ัวอย่าง ั ่ ิ แนวทางปฏิบัตแ ิ ละจารีตประเพณีไว ้คอยกากับมากมาย สงคมอังกฤษรู ้กันทั่วว่าสงใดไม่เป็ น ประชาธิปไตย ใครจะนาสงิ่ ทีไ่ ม่เป็ นประชาธิปไตยมาปฏิบัตก ิ ็จะถูกคัดค ้านขัดขวางปฏิบัตม ิ ไิ ด ้ แม ้แต่เมียนายกรัฐมนตรีก็รว่ มขบวนกับผู ้คัดค ้าน มิยอมให ้ออกกฎหมายพิเศษเพือ ่ กักขังหน่วง ั ก่อการร ้ายโดยมิชอบ นีก เหนีย ่ วหรือขยายเวลาควบคุมผู ้ต ้องสงสย ่ ็คอ ื การงดใชรั้ ฐธรรมนูญข ้อ หนึง่ ในทางลบ แต่ระบุเป็ นมาตรามิได ้ เพราะอังกฤษไม่มรี ัฐธรรมนูญทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษร ื ถึงกระนั น ของไทยเรามีรัฐธรรมนูญทีเ่ ขียนไว ้เป็ นตัวหนั งสอ ้ ก็มก ี ารงดใชรั้ ฐธรรมนูญหลาย ้ มาตราอยูบ ่ อ ่ ยๆ ทัง้ ทีช ่ อบและไม่ชอบ แต่ก็ไม่มก ี ารประกาศให ้ประชาชนรู ้ว่างดใชมาตราใด ่ ั ั เพราะเหตุผลอะไร ตัวอย่างเชน การสงหารผู ้ต ้องสงสยค ้ายาเสพติดหรือภาคใต ้ การประกาศ พระราชกาหนดให ้อานาจทีต ่ ้องห ้ามตามรัฐธรรมนูญแก่รัฐบาล การประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือการ ้ ่ มาตรา 43 เป็ นต ้นฯลฯ ทัง้ หมดนีเ้ ป็ น ทีร่ ัฐบาลเพิกเฉยไม่นารัฐธรรมนูญมาใชบางมาตรา เชน การงดใชรั้ ฐธรรมนูญ ในทางทีล ่ อ ่ แหลมเป็ นการทาลายประชาธิปไตย แต่ไม่มใี ครออกมาว่า กล่าวตักเตือนหรือคัดค ้าน แต่การงดใชรั้ ฐธรรมนูญตามจารีตประชาธิปไตยนัน ้ เป็ นการงดทีด ่ ี เพือ ่ พิทักษ์ประชาธิปไตยทัง้ ระบบ ้ ขอยกตัวอย่าง การงดใชรั้ ฐธรรมนูญทีถ ่ ก ู ต ้อง และการนามาตรา 7 มาใชตามจารี ต ประชาธิปไตย โดยมิได ้มีการประกาศ เอาเฉพาะสมัยรัฐบาลทักษิณ พระราชอาญาไม่พ ้นเกล ้า ้ ตประชาธิปไตย โดยการใชพระราชอ ้ นั่นก็คอ ื ตัวอย่างของในหลวง ในหลวงทรงใชจารี านาจ ั พิเศษ (Royal Prerogative) และงดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตรา อย่างน ้อยก็ใน 2 กรณีทแ ี่ จ ้งชด นั่นก็คอ ื 1. กรณีไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตัง้ นายวิสท ุ ธิ์ มนตริวต ั ร เป็ นผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 312 ื่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรา 297 2. กรณีไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยและสง่ คืนรายชอ ้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นการใชพระราชอ านาจพิเศษ (Royal Prerogative) มาตรา 7 และการงดใช ้ รัฐธรรมนูญบางมาตราไปพร ้อมๆ กันตามจารีตประชาธิปไตยทีถ ่ ก ู ต ้องทุกประการ สาหรับมาตรา 7 ไม่เคยมีบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญมาก่อน เพิง่ จะมีในรัฐธรรมนูญปั จจุบัน พ.ศ. ่ การตัง้ อาจารย์สญ ั ญา 2540 แต่ก็ได ้มีการนามาใชก่้ อนหน ้านัน ้ แล ้วหลายครัง้ หลายหน เชน ธรรมศักดิ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี การตัง้ สมัชชาแห่งชา และการให ้สมัชชาแห่งชาติเป็ นผู ้เลือกตัง้ สภานิตบ ิ ัญญัตแ ิ ห่งชาติ เป็ นต ้น มาตรา 7 บัญญัตไิ ว ้ดังนี้ “ในเมือ ่ ไม่มบ ี ทบัญญัตแ ิ ห่งรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบั้ งคับแก่กรณีใด ให ้ วินจ ิ ฉั ยกรณีนัน ้ ไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท ์ รง เป็ นประมุข” ใครก็ตามทีอ ่ า่ นภาษาไทยเข ้าใจ จะต ้องเข ้าใจว่าการนาประเพณีการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท ์ รงเป็ นประมุขมาใช ้ ย่อมจะเป็ นไปไม่ได ้ทีจ ่ ะเป็ นการฉีก รัฐธรรมนูญ ล ้มล ้างประชาธิปไตย หรือเป็ นการปฏิวต ั โิ ดยรัฐธรรมนูญ เพราะขบวนการ ครรลอง ้ และมาตรการทีน ่ ามาใชจะต ้องสอดคล ้องกับหลักประชาธิปไตยและสอดคล ้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแม่บท 30


การนามาตรา 7 มาใชมิ้ ได ้เจาะจงเฉพาะกรณีการตัง้ นายกรัฐมนตรีพระราชทาน แต่ก็มไิ ด ้ ยกเว ้นกรณีดังกล่าวยังมีกรณีอน ื่ อีกมาก รวมทัง้ กรณีทไี่ ด ้ยกตัวอย่างมาข ้างต ้น ทีเ่ ราสามารถใช ้ มาตรา 7 โดยจะประกาศหรือมิประกาศก็ตาม เพือ ่ เป็ นเครือ ่ งมือรักษาประชาธิปไตยและแก ้ ข ้อขัดข ้องในการบริหารราชการแผ่นดิน ตัวอย่างการนามาตรา 7 มาใช ้ มีอยู่ 4 กรณีใหญ่ๆ ด ้วยกัน คือ ่ การใชพระราชอ ้ 1. กรณีทไี่ ม่มบ ี ัญญัตไิ ว ้ในรัฐธรรมนูญ เชน านาจของพระมหากษั ตริยใ์ น เมือ ่ เกิด “Void หรือ สุญญากาศ” ทางการเมืองตามคาอธิบายของพระบาทสมเด็จพระอยูห ่ ัว 2. กรณีทม ี่ บ ี ัญญัตไิ ว ้ในรัฐธรรมนูญ แต่องค์ประกอบ เงือ ่ นไขหรือเงือ ่ นเวลาแห่งกรณีนัน ้ ๆ ่ เกิดขัดข ้องหรือหายไป หรือนามาปฏิบัตม ิ ไิ ด ้ เชน องค์กรอิสระไม่ม ี หรือเลือกไม่ทันกาหนหาก ี หายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน สวัสดิ ไม่ปฏิบัตก ิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดเป็ นการทดแทนจะเสย ิ ธิแ ่ กรณีทไี่ ม่ม ี ป.ป.ช.ทีอ ภาพของบ ้านเมืองหรือความศักดิส ์ ท ์ ห่งกฎหมาย เชน ่ าจจะใชอั้ ยการ พิเศษ ศาลยุตธิ รรม หรือศาลคดีนักการเมืองแทนเป็ นต ้น 3. กรณีทม ี่ บ ี ัญญัตไิ ว ้ในรัฐธรรมนูญ สามารถปฏิบัตต ิ ามเงือ ่ นไขและเงือ ่ นเวลาได ้ แต่ม ี ่ กรณีการเลือกตัง้ ทั่วไป ความบกพร่องอย่างรุนแรงในด ้านองค์ประกอบและความชอบธรรม เชน 2 เมษายน ทีน ่ ายจาตุรนต์ ฉายแสง และดร.สมบัต ิ ธารงธัญวงศ ์ วิเคราะห์ตรงกันในรายการ ี หายตัง้ แต่ต ้นจนจบและ โทรทัศน์ เมือ ่ คืนวันที่ 6 มีนาคมว่า เมือ ่ ปฏิบัตจิ ะเกิดวิกฤตและผลเสย หลังจากนัน ้ ไปอีก เป็ นต ้น อย่างนีก ้ ็เข ้าหลัก clear and immediate danger ในทฤษฎี ี แทนทีจ รัฐธรรมนูญ ทีจ ่ ะต ้องแก ้ไขเสย ่ ะปล่อยเลยตามเลย 4. กรณีอน ื่ ๆ ทีเ่ กิดการสะดุดหยุดลงของรัฐธรรมนูญ ตามตัวอย่างของนายจาตุรนต์ ทาง โทรทัศน์ในคืนเดียวกัน คือ กรณีทน ี่ ายกรัฐมนตรีรักษาการและคณะรัฐมนตรีรักษาการลาออก ถูกออกหรือเลิกปฏิบัตห ิ น ้าที่ จนกระทั่งเกิดสุญญากาศในทางการเมืองทีห ่ ลีกเลีย ่ งมิได ้ และผม คิดต่อว่าถ ้าหากมีผู ้สมัครพรรคไทยรักไทยตายหรือถอนตัวจากการสมัครอะไรจะเกิดขึน ้ ทีแ ่ น่ๆ ่ นีจ ่ นั น คือเปิ ดสภาและตัง้ รัฐบาลไม่ได ้ กรณีเชน ้ ะต ้องอาศัยมาตรา 7 อย่างหลีกเลีย ่ งมิได ้ ถ ้าเชน ้ ้ ี เลยเล่า ทาไมไม่นามาใชแบบตั ดต ้นไฟแต่หัวลมเสย ผมขอกล่าวถึงการงดใชรั้ ฐธรรมนูญอีกเล็กน ้อย แท ้ทีจ ่ ริงเรือ ่ งนีม ้ ใิ ชเ่ รือ ่ งทีแ ่ ปลกประหลาด หรือใหญ่โตจนเกินเหตุดังทีผ ่ มได ้อธิบายมาแล ้ว ผมใคร่ขอย้า spirit หรือจิตวิญญาณของระบบ ่ าลายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญทีไ่ ด ้กาหนดให ้การงดใชรั้ ฐธรรมนูญเป็ นเครือ ่ งมือในการรักษามิใชท นัน ้ ก็ด ้วยเกรงว่าในเวลาเกิดวิกฤตจะมีผู ้ทีฉ ่ กฉวยโอกาสงดใชรั้ ฐธรรมนูญและปกครองตาม อาเภอหรือเป็ นเผด็จการลูกยาว จึงได ้มีจารีตและข ้อกาหนดในเรือ ่ งการงดใชรั้ ฐธรรมนูญให ้ ้ ตในมาตรา 7 หากจะเป็ นข ้อยกเว ้นต ้องเป็ นเวลาทีส ั ้ ชวั่ คราวและได ้รับ สอดคล ้องกับการใชจารี ่ น ความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน ผมขอย้าและยกตัวอย่างซ้าอีกว่า การงดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตรานั น ้ เป็ นมาตรการเพือ ่ รักษาระบอบรัฐธรรมนูญ เป็ นเรือ ่ งปกติธรรมดา แต่จะต ้องมีเงือ ่ นไขและเงือ ่ นเวลาทีไ่ ม่ปกติ ้ ธรรมดาเกิดขึน ้ ได ้แก่ เกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง เกิดสาธารณจลาจล การสูรบหรื อสงคราม ิ ธิเสรีภาพขัน ่ สท ิ ธิ กลางเมือง จาเป็ นจะต ้องจากัดสท ้ พืน ้ ฐานบางอย่างของประชาชน เชน ่ างแห่งบางเวลา การทาลายบ ้านเรือนเคหสถานเพือ เสรีภาพในการชุมนุม ในการเดินทางไปสูบ ่ ป้ องกันการลุกลามของภัยพิบัต ิ เป็ นต ้น ในประเทศไทยมีการงดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตราอยู่ ่ ภาวะฉุกเฉิน หรือพระราชกาหนดให ้ บ่อยๆโดยไม่มก ี ารประกาศ หรือประกาศเป็ นอย่างอืน ่ เชน ่ การสงั หารผู ้ต ้องหาค ้ายาเสพ อานาจพิเศษกับรัฐบาล หรือแม ้กระทั่งการฝ่ าฝื นรัฐธรรมนูญ เชน 31


ั ในภาคใต ้ เป็ นต ้น ทุกกรณีทก ติดหรือผู ้ต ้องสงสย ี่ ล่าวมาล ้วนแต่ร ้ายแรงและมิพงึ ปรารถนายิง่ กว่าการใชอ้ านาจในมาตรา 7 เพือ ่ งดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตรา ซงึ่ จะเป็ นเฉพาะกรณีท ี่ รัฐธรรมนูญปั จจุบันขัดข ้องและจะต ้องยึดจารีตและครรลองประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด เพื่อให ้ เกิดขบวนการ มาตรการหรือองค์กรทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยและใชอ้ านาจอย่างเป็ นประชาธิปไตยได ้ มีข ้อพิจารณาเหลืออยูอ ่ ก ี เพียง 2 ประการเท่านัน ้ คือ 1. มีจารีตประชาธิปไตยถือว่า พระมหากษั ตริยเ์ ป็ นตัวแทนปวงชนชาวไทยหรือไม่ และ 2. จะต ้องรอคอยให ้เกิดภัยพิบัต ิ หรือ ้ าฟั นกันจนเลือดนองแผ่นดินเสย ี ก่อนหรือจึงจะใชมาตรา ้ การต่อสูฆ่ 7 และการงดใชรั้ ฐธรรมนูญ บางมาตรา ข ้อสุดท ้ายนีต ้ ามหลักวิชารัฐธรรมนูญตอบได ้ว่า ไม่ต ้อง หากมีส ่ งิ่ ทีเ่ รียกว่า Clear ั และใกล ้เข ้ามาเต็มทีแล ้ว ก็ให ้นาเครือ and Immediate Danger คือภยันตรายทีเ่ ห็นได ้ชด ่ งมือ ้ ้ โดยมิต ้องคอยให ้สายเกินไป ป้ องกันรัฐธรรมนูญมาใชได เมือ ่ คืนวานนี้ ผมได ้รับโทรศัพท์จากอดีตทหารเรือท่านหนึง่ ซงึ่ เคยไปรับราชการอยูท ่ ี่ ิ อ ออสเตรเลียนาน ท่านอยากจะนาวิดโี อมามอบให ้ เป็ นเรือ ่ งราวทีพ ่ ระราชน ี ังกฤษโดยข ้าหลวง ้ ใหญ่ใชพระราชอ านาจพิเศษปลดนายก็อท วิตลัม ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และตัง้ เซอร์ มัคคอล์ม เฟรเซอร์ขน ึ้ เป็ นนายกรัฐมนตรีแทน ผมขอบคุณและฟั งท่านบ่นต่อว่า นายกฯ ทักษิณ ่ ก ิ ย์เก่านายร ้อยนายเรือป่ านนี้ต ้องลาออกไปนาน มิใชล ู ผู ้ชาย หากเป็ นชายชาติทหารเหมือนศษ แล ้ว ไม่ปล่อยให ้บ ้านเมืองเดือดร ้อนเพราะตัวคนเดียว แล ้วท่านก็ยกตัวอย่างพลเอกเกรียงศักดิ์ พลเอกเปรม พลเอกชวลิต พลเอกสุจน ิ ดา ผมได ้แต่รับฟั ง มิได ้สวนตอบไปว่า ก็เพราะท่านเป็ น ั ยาตามทีค แค่พันตารวจโทนีค ่ รับ กับทัง้ ยังมิเคยได ้ดืม ่ น้ าพิพัฒน์สต ่ ย ุ โม ้ไว ้เลย

ิ ทำไมไม่ปฏิรป ู ก่อนเลือกตงวุ ั้ ฒส ิ มำชก โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 24 มีนาคม 2557 15:16 น.

ื ขึน มวลมหาประชาชนได ้ลุกฮอ ้ ต่อต ้านรัฐบาลยือ ้ อานาจของระบอบยิง่ ลักษณ์-ทักษิณอย่าง ยิง่ ใหญ่ ทาลายสถิตจิ ักรวาลทัง้ ในทางปฏิบัตแ ิ ละทฤษฎี (ประชาธิปไตย) หากไม่เจออันธพาล ในและนอกเครือ ่ งแบบของรัฐบาล (เถือ ่ น) เข่นฆ่าทาร ้าย ก็จะเป็ นความสวยงามทีส ่ ด ุ ของ การเมืองไทยในประวัตศ ิ าสตร์สากล ผมเองลุ ้นมวลมหาประชาชนจนตัวโก่ง เพราะมวลมหาประชาชนไม่วา่ จะนาโดยใคร ได ้ กระทาสงิ่ ทีผ ่ มอยากเห็น พูดและเขียนเรียกร ้องในฐานะนั กวิชาการมานานโขแล ้ว ว่าการล ้ม ิ ธิแต่เป็ นหน ้าทีข รัฐบาลทีไ่ ม่ชอบธรรมนัน ้ มิใชเ่ ป็ นแต่เพียงสท ่ องประชาชนทุกคน ไม่วา่ จะใน ทฤษฎีการเมืองตะวันตกหรือชาดกในพุทธศาสนาก็วา่ อย่างนั น ้ ื่ เมือ ่ ลุงกานั นเข ้ามานาการโค่นล ้มรัฐบาลอัปรีย ์ ผมก็ยงิ่ ลุ ้นมากกว่าเดิมหลายเท่า เพราะเชอ ว่าความสาเร็จใกล ้เข ้ามาแล ้ว คนทัง้ หลายไม่วา่ ใครก็ไม่สมควรไปเตะตัดขาหรือทอนกาลังของ ิ้ ลุงกานันด ้วยวิธใี ดๆ ทัง้ สน ิ ให ้การเลือกตัง้ ทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็ นโมฆะ ผมเชอ ื่ ว่า ผมดีใจทีศ ่ าลรัฐธรรมนูญตัดสน ่ เดียวกัน และน่าจะมากกว่าผมเสย ี ด ้วยซ้า มวลมหาประชาชนและลุงกานั นก็คงจะดีใจเชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาผู ้ทีอ ่ ยากเห็นการปฏิรป ู ก่อนเลือกตัง้ ตอนนีผ ้ มกาลังจับตาดูอยูว่ า่ มวล ้ ี ิ วุฒส มหาประชาชนหรือลุงกานั นใครจะชนาใครว่าอย่างไรในเรือ ่ งการเลือกตัง้ สมาชก ิ ภาซงึ่ จะ ้ มาถึงภายในวันที่ 30 มีนาคม นีเ้ กรงว่าจะชาไปแล ้วลุงกานั น หรือว่าการปฏิรป ู ก่อนเลือกตัง้ นัน ้ จากัดอยูท ่ ส ี่ ภาผู ้แทนราษฎรเท่านัน ้ วุฒส ิ ภาเป็ น 32


ประชาธิปไตยสมบูรณ์แล ้ว ไม่มป ี ั ญหาเหมือนกับสภาผู ้แทนฯ ความจริงวุฒส ิ ภาของเรานัน ้ มีปัญหาไม่น ้อยกว่าสภาผู ้แทนฯ ข ้อแตกต่างทีม ่ อ ี ยูไ่ ม่กอ ี่ ย่าง คือเป็ นนายกฯ ไม่ได ้ ตัง้ รัฐบาลไม่ได ้ สงั กัดพรรคไม่ได ้นั น ้ ไม่ได ้หมายความว่าวุฒส ิ ภาจะพ่น ี เมือ พิษทาลายประชาธิปไตยและบ ้านเมืองได ้น ้อยกว่าสภาจกเปรตหรือสภาผู ้แทนฯ เสย ่ ไร ดร. บุญทัน ดอกไทสง อดีตรองประธานวุฒส ิ ภาเคยให ้สมญาสภานีว้ า่ สภาทายาทอสูร ทายาทอสูรนีม ้ าจากทัง้ การเลือกตัง้ และสรรหา มีกลุม ่ ใหญ่ๆ ในทัง้ 2 ประเภทที่ “แข็งเท่า แข็ง เงินง ้างอ่อนได ้ดังใจ” จึงพากันเป็ นเครือ ่ งมือทาความป่ นปี้ ให ้กับองค์กรอิสระ และทาให ้ องค์กรอิสระทาความป่ นปี้ ให ้ชาติบ ้านเมืองเป็ นอเนกประการ หรือว่าทีพ ่ ด ู มานีไ ้ ม่จริง ถ ้าไม่จริง ไม่ต ้องปฏิรป ู ก็ได ้ หรือปฏิรป ู หลังเลือกตัง้ ก็ได ้ ไม่เป็ นไรหรอก ความจริง วุฒส ิ ภาของเรานัน ้ เป็ นพิษของอวิชชาทีม ่ าจากนักวิชาการ และความมักง่ายของ นักการเมือง จึงพ่นพิษทาลายบ ้านเมืองได ้ ทัง้ สว่ นหัวทีเ่ ป็ นมงกุฎ และสว่ นท ้ายทีเ่ ป็ นมังกรพอๆ กัน และ “หัวมงกุฎ-ท ้ายมังกร” นี้ ก็เป็ นรูปแบบและโครงสร ้างทีข ่ ด ั แย ้ง ทาลายและเป็ น ปฏิปักษ์โดยตรงกับวัตถุประสงค์และปรัชญาประชาธิปไตยของสภาสูงในระบบรัฐสภาของ ประเทศทีม ่ รี ะบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท ์ รงเป็ นประมุขอย่างอังกฤษ ทีเ่ ราอ ้างนัก อ ้างหนาว่าเป็ นแบบอย่างของประชาธิปไตยไทย อ ้วก (ขอโทษ) วุฒส ิ ภาหรือสภาขุนนาง (House of Lords) ของอังกฤษนัน ้ ใหญ่โต (670 คน) และมี อานาจมากสามารถบรรลุวต ั ถุประสงค์ในการถ่วงดุลสภาผู ้แทนราษฎรรัฐบาลและ ขบวนการยุตธิ รรม เป็ นทีน ่ ามาซงึ่ ความอบอุน ่ ใจและภาคภูมใิ จของคนอังกฤษ ถึงแม ้จะถูก คุกคามว่าจะยุบหรือปฏิรป ู (โดยรัฐบาลและสภาผู ้แทนราษฎร) อย่างไรก็ไม่กระทบกระเทือน ิ ของสภาท่านหลอดหรือ Lords นีต ่ ้วยการแต่งตัง้ สมาชก ้ งั ้ โดยอานาจของกษั ตริยแ ์ ต่มใิ ชด ่ ภาฯ โดยตรงหากเป็ นการเข ้าโดยอัตโนมัตข เป็ นครัง้ เข ้าสูส ิ องบรรดาท่านหลอดทัง้ 4 ประเภท ั ้ ผู ้ใหญ่ในตาแหน่งของประเทศและ คือ (1) ท่านหลอดทางจิตวิญญาณคือบรรดาพระเถระชน ื สายโลหิต (3) ท่านหลอดชวั่ ชวี ต เมืองต่างๆ (2) ท่านหลอดทายาทสบ ิ ของตน และ (4) ท่าน (หลอด)ผู ้พิพากษาศาลสูงต่างๆ ผมขออธิบายเพิม ่ เติมเฉพาะท่านหลอดประเภท 3 ซงึ่ มีจานวนมากทีส ่ ด ุ ซงึ่ พระเจ ้าแผ่นดิน ี ทรงแต่งตัง้ ขึน ้ ตามกฎหมายว่าด ้วยท่านหลอดตลอดชวต ิ (Life Peerages Act of 1958) อันนี้ แหละสาคัญเพราะประกอบด ้วยบุคคลทีป ่ ระสบความสาเร็จในชวี ต ิ และทาคุณงามความดีเป็ นที่ ี ต่างๆ รวมทัง้ กรรมกร นั กฟุตบอล (ทีท ประจักษ์ในอาชพ ่ า่ นอาจจะรู ้จัก) และอดีตผู ้แทนราษฎร พรรคต่างๆ ทีเ่ รียกว่าหลอดพรรคแรงงานและหลอดอนุรักษนิยม เป็ นต ้น ถ ้าท่านอ่านแล ้วจะรีบสรุปว่านั่นไง ไทยจะเอาอย่างอังกฤษได ้อย่างไร ก็ตามสบายเถิด ผม ั ้ (ทีม อยากจะบอกว่าตัง้ แต่เปลีย ่ นแปลงการปกครองมา รัฐธรรมนูญและชนชน ่ ใิ ชเ่ จ ้า) ปกครอง ของเราได ้สร ้างโครงสร ้างการปกครองทีก ่ ด ี กันการมีสว่ นร่วมของพระมหากษั ตริยแ ์ ละราษฎร ธรรมดาๆ มากและแยบยลทีส ่ ด ุ เป็ นเหตุให ้เราสร ้างประชาธิปไตยธรรมดาๆ ก็ไม่สาเร็จ อย่าว่า ั หรือประชาธิปไตย (แบบมีสว่ นร่วม) อันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ น แต่ระบอบราชประชาสมาสย ประมุขเลย ถ ้าหากเราสามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท ์ รงเป็ นประมุขอย่าง ี ทุก แท ้จริงได ้ การแต่งตัง้ บุคคล (ไว ้ล่วงหน ้า) ทีท ่ าคุณงามความดีจนเป็ นทีป ่ ระจักษ์ ทก ุ อาชพ 33


่ งิ่ ทีย จังหวัดทีเ่ ทียบเคียงกับอังกฤษก็มใิ ชส ่ ากเย็น และไม่จาต ้องกังวลต่อไปว่าจะต ้องมีพระ ผู ้ใหญ่ไปติดคุก เพราะวิง่ เต ้น(ขาย)เครือ ่ งราชอิสริยาภรณ์อก ี ด ้วย จวนจบแล ้ว ผมยังไม่ได ้บอกว่าวุฒส ิ ภาของเรามันขัดกับสภาสูงในระบอบอังกฤษอย่างไร ก็กาปั ้นทุบดินไปก่อนว่ามันขัดเพราะมันดันไปเอามาจากระบอบประธานาธิบดีหรือสาธารณรัฐ มันขัดเพราะมันไม่เหมือนกัน มันขัดเพราะมันนามาสร ้างความอัปรียไ์ ด ้อย่างทีต ่ ้นแบบต ้นตารับ คิดไม่ถงึ ไม่ทาและทาไม่ได ้เลยก็แล ้วกัน ทีนม ี้ าถึงคาถามทีส ่ อง ว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ บอกตรงๆ ว่าผมตอบได ้ แต่ไม่ ต ้องการตอบ เพราะผมต ้องการถามว่าจะปฏิรป ู หรือไม่ปฏิรป ู ถ ้าจะปฏิรป ู ก่อนเลือกตัง้ จะปล่อยให ้ ิ เลือกตัง้ วุฒส ิ มาชกไปทาไม อัปรียก ์ น ิ กระบาลอีกนัน ้ ไม่เป็ นไร แต่อ ัปรียก ์ น ิ ประเทศต่อไปอีก ใครจะร ับผิดชอบ มวลมหำประชำชนหรือลุงกำน ันจะตอบว่ำอย่ำงไร

ั โอกำสในหนึง่ พ ันปี รำชประชำสมำสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 7 มกราคม 2557 15:25 น.

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได ้ขนานนามความคิดทีป ่ ระชาชนกับพระมหากษั ตริยร์ ว่ มกันแก ้ไข ั ” วิกฤตทางการเมืองว่า “ราชประชาสมาสย “ราชประชาสมัย” เป็ นคาใหม่ทพ ี่ ระเจ ้าอยูห ่ ัวปั จจุบันทรงบัญญัตข ิ น ึ้ เมือ ่ ปี 2501 นีเ่ อง ทรง แปลให ้ว่า “พระมหากษั ตริยแ ์ ละประชาชนอาศัยซงึ่ กันและกัน (http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2975&title=%C1%D9%C5%B9%D4 %B8%D4%C3%D2%AA%BB%C3%D0%AA%D2%CA%C1%D2%CA%D1%C ) เมือ ่ ครัง้ กระนัน ้ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์จากการฉายภาพยนตร์เสด็จประพาส ั สร ้างโรงพยาบาลบาบัดโรคเรือ ต่างประเทศให ้ตัง้ สถาบันราชประชาสมาสย ้ นซงึ่ เป็ นทีร่ ังเกียจ ื่ ว่ารักษาไม่หาย จนกระทั่งโรคเรือ ั ” ได ้ และเชอ ้ นเกือบจะหมดไปจากแผ่นดิน “ราชประชาสมาสย ่ ารศก ึ ษาทั่วไป พวกเราคอยวันที่ “ราชประชาสมาสย ั ” จะขยายออกมากาจัด ขยายตัวไปสูก นักการเมืองขีเ้ รือ ้ นให ้หมดจากเมืองไทย ั มีมา ความจริงธรรมเนียมประเพณีหรือพฤติกรรมหรือคุณลักษณะแบบราชประชาสมาสย นานแล ้วในระบอบการเมืองไทยแต่โบราณ คือ การปกครองแบบพ่อกับลูกในยุคสุโขทั ย การ ิ ทร์ ปกครองแบบทศพิธราชธรรมในยุคอยุธยา หรือแบบอเนกนิกรสโมสรสมมติในยุครัตนโกสน ซงึ่ พระมหากษั ตริยก ์ ับปวงราษฎรได ้พึง่ ซงึ่ กันและกันมาโดยตลอด เพียงแต่วา่ เน ้นจุด พระมหากษั ตริยเ์ ป็ นทีพ ่ งึ่ ของพสกนิกรมากกว่า การทีพ ่ ระมหากษั ตริยต ์ ้องเป็ นทีพ ่ งึ่ ของประชาชนนีเ้ ป็ นพระราชปณิธานของ ่ พระปฐมบรมราชโองการของพระพุทธยอดฟ้ า พระมหากษั ตริยไ์ ทยทุกพระองค์ ตัวอย่างเชน จุฬาโลก และของพระเจ ้าอยูห ่ ัวองค์ปัจจุบัน ดังนี้ “ตัง้ ใจจะอุปถัมภก ยอยกพระศาสนา ปกป้ อง ี า รักษาประชาชนและมนตรี” และ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ ขอบขัณฑสม ่ 34


ประโยชน์สข ุ แห่งมหำชนชำวสยำม” ประโยคสาคัญทีส ่ ด ุ น่าจะเป็ นเหตุผลสาคัญทีส ่ ด ุ ทีท ่ าให ้พระปกเกล ้าเจ ้าอยูห ่ ัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัตก ิ ็คอ ื ึ ว่าบัดนี้ เปนอ ันหมดหนทำงทีข ่ ยเหลือให้ควำมคุม “ข ้าพเจ ้ารู ้สก ่ ำ้ พเจ้ำจะชว ้ ครอง ให้แก่ประชำชนได้ตอ ่ ไปแล ้ว ข ้าพเจ ้าจึงขอสละราชสมบัต”ิ การทีบ ่ ค ุ คลจะชว่ ยเหลือคุ ้มครองหรือเป็ นทีพ ่ งึ่ ให ้กับบุคคลอืน ่ ได ้นั น ้ อย่างน ้อยก็จะต ้องมี ความเต็มใจหรือตัง้ ใจและมีความสามารถหรืออานาจจึงจะทาได ้เต็มที่ พระเจ ้าแผ่นดินก็ เหมือนกัน และถ ้าหากความสามารถนั น ้ เป็ นอานาจหน ้าทีต ่ ามกฎหมายก็จะง่ายยิง่ ขึน ้ ผมขออธิบายว่าอานาจหน ้าทีต ่ ามกฎหมายของพระมหากษั ตริยท ์ จ ี่ ะชว่ ยเหลือคุ ้มครอง ประชาชนได ้ถูกยึดและเบียดบังไปตัง้ แต่วน ั ที่ 24 มิถน ุ ายน 2475 จนกระทั่งบัดนีก ้ ็ยังไม่ได ้คืน ั ญาประชาชนและหลักกฎหมายธรรมชาติท ี่ อานาจในกรณีนม ี้ ต ี ้นตอมาจากทฤษฎีสญ ิ ธิเสรีภาพตามธรรมชาติของตนแลกเปลีย ประชาชนยอมสละอานาจและสท ่ นให ้พระเจ ้าแผ่นดินมี หน ้าทีค ่ ุ ้มครองให ้เกิดความสงบสุขและปลอดภัย ในประเทศอังกฤษถือว่าอานาจของกษั ตริย ์ ตามนีเ้ ป็ น Extra-Constitutional คืออยูท ่ ัง้ นอกและทัง้ เหนือรัฐธรรมนูญ เป็ นพระราชอานาจ ้ ้ถึงแม ้จะไม่มบ พิเศษหรือ Royal Prerogative ทีก ่ ษั ตริยส ์ ามารถนามาใชได ี ัญญัตไิ ว ้ในกฎหมาย ั ิ หรือแม ้กระทั่งขัดกฎหมายก็ได ้ ในเมือ ่ สงคมเผชญวิกฤตเกิด Imminent Lawless Action หรือ ภยันตรายป่ าเถือ ่ นไร ้กฎหมายทีก ่ าลังจะเกิดขึน ้ ทัง้ นี้เพือ ่ ประโยชน์สว่ นรวมและความปลอดภัย ้ อ ของสงั คม (Public Good) อเมริกันได ้นาหลักนีไ ้ ปประยุกต์ใชเพื ่ ป้ องกัน Real and Present ั แจ ้งทีจ Danger หรือภัยพิบัตช ิ ด ่ ะเกิดขึน ้ ทุกขณะ ฝ่ ายบริหารสามารถใช ้ Executive ิ ธิเสรีภาพของ Prerogative ยกเลิกกฎหมายทีม ่ อ ี ยูแ ่ ละกาหนดมาตรการทีเ่ ป็ นการกาจัดสท ่ ั ประชาชนเป็ นการชวคราวได ้ การทีเ่ มืองไทยสร ้างประชาธิปไตยไม่สาเร็จสว่ นหนึง่ ก็เป็ นเพราะผู ้มีอานาจทางการเมือง ื่ ใจประชาชน จึงสร ้างระบอบและกฎหมาย ไม่ไว ้วางใจพระมหากษั ตริยแ ์ ละสถาบัน และไม่เชอ รัฐธรรมนูญจากัดการมีสว่ นร่วมของพระมหากษั ตริยแ ์ ละ ประชาชนไว ้ให ้มีน ้อยทีส ่ ด ุ โดยสร ้าง วาทกรรมว่า “กษั ตริยอ ์ ยูเ่ หนือการเมืองและอยูใ่ ต ้รัฐธรรมนูญ” ่ ต่ Royal Prerogative แบบอังกฤษจะถูกเบียดบังไปจากพระเจ ้าอยูห ใชแ ่ ัวเท่านัน ้ อานาจ ั ดาห์) ทั่วไปหรือ Regular Power ทีจ ่ ะตักเตือน แนะนาและให ้กาลังใจรัฐบาลเป็ นประจา (ทุกสป และพระราชอานาจสารองหรือ Reserved Power ทีจ ่ ะรับหรือปฏิเสธการลาออกของรัฐมนตรี และการยุบสภาก็พลอยถูกขโมยไปด ้วยเหลือแต่ตรายางกับพระนามาภิไธยเท่านัน ้ พระเจ ้าอยูห ่ ัว จึงทรงคุ ้มครองประชาชนให ้ปลอดจากเผด็จการคณาธิปไตยมิได ้ อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่กงึ่ พุทธกาลเป็ นต ้นมา บุญญาธิการของพระเจ ้าอยูห ่ ัวองค์ปัจจุบันได ้ แผ่ไพศาลไปทัง้ ประเทศและทั่วโลก ั ทีพ นิตริ าชประเพณี ทศพิธราชธรรมและราชประชาสมาสย ่ ระองค์ทรงนามาชว่ ยเหลือปวง ราษฎรนับเป็ นอเนกประการ รวมทัง้ โครงการในพระราชดาริกว่า 4 พันโครงการทาให ้พระองค์ เป็ นทีร่ ักบูชาของพสกนิกรอย่างลึกซงึ้ และไม่สร่างซา ดังจะเห็นได ้จากคลืน ่ มวลมหาประชาชนที่ ออกมาต่อต ้านระบอบทักษิณ และเรียกร ้องให ้สถาปนาประชาธิปไตยทีส ่ มบูรณ์อันมี พระมหากษั ตริยท ์ รงเป็ นประมุข

35


ทีส ่ าคัญทีส ่ ด ุ พระราชอานาจพิเศษเสมือนหนึง่ Royal Prerogative ของอังกฤษก็ได ้นา ้ อ ี ชวี ต ออกมาใชเพื ่ หยุดยัง้ ระงับการปะทะสูญเสย ิ ของมวลชนและเจ ้าหน ้าทีใ่ นเหตุการณ์ 14 ั ญา ตุลาคม และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2534 รวมทัง้ การแต่งตัง้ บุคคลนอกคือศาสตราจารย์สญ ่ เดียวกับพระราชน ิ แ ธรรมศักดิ์ เป็ นนายกรัฐมนตรีในปี 2516 เชน ี ต่งตัง้ Lord Home นายกรัฐมนตรีคนนอกของอังกฤษในปี 2506 หลายคนกล่าวว่านั่ นเป็ นบุญญาธิการสว่ นพระองค์ หากทรงชราภาพประชวร และปราศจาก ั ้ ผู ้ใหญ่ทเี่ ข ้มแข็งกล ้าหาญ คงไม่สามารถทรงใชพระราชอ ้ ข ้าราชบริพารชน านาจพิเศษดังกล่าว ่ นัน ี แต่วา่ จะได ้อภิวฒ ได ้ ซงึ่ ก็อาจจะเป็ นเชน ้ จริง เว ้นเสย ั น์เปลีย ่ นแปลงให ้มีรัฐธรรมนูญราช ั และระบอบประชาธิปไตยทีแ ี โดยเร็ว ประชาสมาสย ่ ท ้จริงอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุขเสย อันทีจ ่ ริง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท ์ รงเป็ นประมุขกับราช ั ่ ิ ่ ประชาสมาสยก็คอ ื สงเดียวกันนั่นเอง นั่ นก็คอ ื ประชาธิปไตยแบบมีสวนร่วม ทีท ่ ัง้ พระมหากษั ตริยก ์ ับประชาชนต่างก็มอ ี านาจหน ้าทีแ ่ ละสว่ นร่วมตามครรลอง และประเพณีของ ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท ้จริง ้ พระราชอานาจของพระเจ ้าแผ่นดินใชมาจากข ้างบนผ่านกองทัพในฐานะจอมทัพ (The King Rules the Realm Through the Army) ผ่านรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีในฐานะประมุข ิ ธิภาพใน ประเทศ (King in the Parliament and Council) ทาให ้เกิดธรรมาภิบาลและประสท การบริหารราชการแผ่นดิน อันจะยังประโยชน์ ความผาสุก คุ ้มครองภัยให ้แก่ปวงราษฎร ในขณะเดียวกัน การมีอานาจหน ้าทีแ ่ ละสว่ นร่วมของประชาชนจะต ้องกว ้างขวางมี ่ าร ความหมายและเป็ น ผลดีในชวี ต ิ และความเป็ นอยูข ่ องประชาชนอย่างแท ้จริง หาใชก ลงคะแนนเลือกตัง้ ไม่กน ี่ าที หรือการตรวจสอบต่อต ้านรัฐบาลเป็ นครัง้ คราวไม่ วัตถุประสงค์ของ การมีสว่ นร่วมก็คอ ื หลักประกันการบริหารรัฐบาลเพือ ่ ความสุข ปลอดภัยและสวัสดิการของ ประชาชน เมือ ่ ประชาชนมีความสุขสมบูรณ์ ประเทศชาติและสถาบันกษั ตริยก ์ ็จะมีความมั่นคง ยั่งยืน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได ้สรุปไว ้อย่างน่าฟั งว่า “ผมใคร่ขอเสนอมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ได ้แก่ การปกครองระบอบราชประชา ั ให ้พระมหากษั ตริยก สมาสย ์ ับประชาชนร่วมกันปกครองแผ่นดิน ให ้พระมหากษั ตริยท ์ รงมีพระ ราชอานาจในการปกครองมากขึน ้ กว่าในระบอบ ประชาธิปไตย และให ้ประชาชนมีอานาจในการ ปกครองมากขึน ้ กว่าในระบอบประชาธิปไตยของไทยทีแ ่ ล ้วมา พระมหากษั ตริยก ์ ับประชาชนใน เมืองไทยนัน ้ ไม่เคยเป็ นภัยต่อกันมีแต่ความรักกัน และมีความอนุเคราะห์เกือ ้ กูลต่อกันและกันมา โดยตลอด ถ ้าหากว่าพระมหากษั ตริยก ์ ับประชาชนได ้ร่วมกันปกครองแผ่นดินด ้วยความรักและความ อนุเคราะห์เกือ ้ กูลต่อกันดังทีไ่ ด ้มีมาแล ้วโดยตลอดนัน ้ ผมก็มค ี วามหวัง ว่า แผ่นดินไทยของเรานี้ ั ติ และความเจริญในทุกทางดังทีค จะเป็ นดินแดนแห่งความสน ่ นทั่วไปปรารถนา” 11 ธ.ค. 2514 ขณะนีเ้ มืองไทยกาลังอยูบ ่ นปากเหวแห่งความวิบัต ิ ผมมองไม่เห็นทางออก นอกจากราช ั คือ การพึง่ บารมีในหลวง การมีสว่ นร่วมของปวงชน ความไม่สับสนของกองทัพที่ ประชาสมาสย ต ้องสนับสนุนจอมทัพกับมวลมหาประชาชนอย่างแท ้จริง ี ก่อน ด้วยกำรขอร้องให้ผม วิธก ี ำรนนไม่ ั้ ยำก รีบระง ับวิกฤตนองเลือดเสย ู้ อ ี ำนำจ ่ ประมุขศำลและผูน ร ับผิดชอบของแผ่นดิน เชน ้ ำเหล่ำท ัพ เจริญเวสำร ัชชกรณธรรม 36


รวบรวมควำมกล้ำทูลเกล้ำฯ ขอหมำยร ับสง่ ั เข้ำเฝ้ำฯ ขอพระรำชทำนพระบรมรำช โองกำรงดใชร้ ัฐธรรมนูญบำงมำตรำทีเ่ ป็นต้นเหตุและอุปสรรคข ัดข้องของกำรแก้วก ิ ฤต เป็นต้นว่ำ หมวดว่ำด้วยคณะร ัฐมนตรี สภำผูแ ้ ทนรำษฏร และคณะกรรมกำรกำรเลือกตงั้ ่ าลาย เป็นต้น (โปรดอ่าน: มาตรา 7 และการงดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตราเป็ นการรักษา มิใชท รัฐธรรมนูญ http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000032885 ) เมือ ่ ระงับวิกฤตสาเร็จแล ้ว มวลมหาประชาชนพากันมีสว่ นร่วม ด ้วยการขอพระราชทาน ั เสย ี เลย รัฐธรรมนูญราชประชาสมาสย ั จะป้ องภัยนองเลือดได ้แล ้วยังจะนาประเทศไปสูร่ ะบอบ นอกจากราชประชาสมาสย ประชาธิปไตยทีแ ่ ท ้จริง เหนือกว่ามาตรฐานสากลและสอดคล ้องกับความเป็ นไทย นีเ่ ป็ นมหัศจรรย์ครัง้ เดียวในประวัตศ ิ าสตร์การเมืองไทย หากประตูแห่งโอกาสปิ ดลงในครัง้ นี้ อย่าหวังเลยว่าอีกพันปี จะหวนคืนมาอีก

ประชำธิปไตยทีม ่ พ ี ระมหำกษ ัตริยเ์ ป็นประมุข-จะได้มำอย่ำงไร โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 5 มกราคม 2549 17:45 น.

ั อยูใ่ นตัวแล ้วว่าจะต ้องมีความ ประชาธิปไตยทีม ่ พ ี ระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุขมีความแจ ้งชด เป็ นประชาธิปไตย ไม่มค ี วามเป็ นเผด็จการ และพระมหากษั ตริยจ ์ ะต ้องมีพระราชอานาจตาม กฎหมาย จารีตประเพณีและครรลองประชาธิปไตย ไม่วา่ จะเป็ นพระราชอานาจทั่วไป (Usual Powers) พระราชอานาจพิเศษ (Royal Prerogative) และพระราชอานาจสารอง (Reserve Powers) มีแปลว่า มีอยูใ่ นความเป็ นจริงทางปฏิบัต ิ จะได ้มาอย่างไร คาตอบคาถามข ้างต ้น อยูใ่ นใจของท่านผู ้อ่านแต่ละคนเรียบร ้อยแล ้ว สาหรับผมไม่มค ี าตอบชนิดฟั นธงทีจ ่ ะถูกใจทุกคน ถ ้าท่านผู ้อ่านผิดหวังหรือมีอะไรจะแนะนาผม โปรดติดต่อผ่าน "ผู ้จัดการ" หรือทีอ ่ เี มล surawich@manager.co.th เพราะผมไม่สามารถตอบ ทางเว็บไซต์ได ้ ขอให ้ท่านคัดค ้านอย่างเต็มทีถ ่ ้าท่านไม่เห็นด ้วยข ้อใด คาตอบข ้างล่างนี้ แต่ละข ้อล ้วนแต่มค ี วามเป็ นไปได ้ จะมากหรือ น ้อยต่างกัน ขึน ้ กับ กาลเวลา และเงือ ่ นไขทางการเมือง อันได ้แก่ องค์ประกอบ ความเคลือ ่ นไหวทางการเมือง และ สงั คมในขณะหนึง่ ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ด ้วยวิธป ี ฏิวต ั ล ิ ้มล ้างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ื ขับไล่รัฐบาล ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 2. ด ้วยวิธล ี ก ุ ฮอ 3. ด ้วยรัฐบาลเป็ นผู ้นาการเปลีย ่ นแปลง ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 4. ด ้วยพลังในสภาทัง้ ฝ่ ายค ้านและภายในรัฐบาล และวุฒส ิ ภากดดันให ้รัฐบาลร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ 5. ด ้วยองค์กรทางการเมืองทัง้ หมดสลายตัว หรือเป็ นง่อย โดยสมัครใจหรือถูกบีบบังคับ 37


ทาให ้เกิดสุญญากาศทางการเมือง จนพระมหากษั ตริยจ ์ าเป็ นต ้องลงมาชว่ ย 6. ด ้วยวิวฒ ั นาการแบบค่อยเป็ นค่อยไปในระบบการเมือง ภายในรัฐบาลและรัฐสภา 7. ด ้วยการเคลือ ่ นไหวอย่างเป็ นระบบ เพือ ่ ทูลเกล ้าฯ ถวายฎีกา และขอพระราชทาน รัฐธรรมนูญ คาตอบที่ 1 กับ 2 เป็ นวิถด ี ้อยพัฒนา มักง่าย และพ ้นสมัย และควบคุมให ้อยูใ่ นทิศทางได ้ ยาก คาตอบข ้อ 3-4 และ 5 เหมือนฝั นกลางวัน แต่นั่นแหละ คนเราถ ้าหากไม่รู ้จักฝั น ความฝั น จะเป็ นจริงได ้อย่างไร คาตอบข ้อที่ 6 กับ 7 จึงเป็ นคาตอบทีม ่ ท ี างเป็ นไปได ้มากกว่าเพือ ่ นทีส ่ ด ุ ข ้อที่ 6 อาจจะ ื่ งชาหรื ้ อต ้องรอถึงชาติหน ้า แต่ข ้อที่ 7 นัน เชอ ้ มีความเป็ นไปได ้สูง หากคนไทยรู ้จักเคลือ ่ นไหว ทาไมจะต ้องเคลือ ่ นไหว ต ้องเคลือ ่ นไหวเพราะว่าในทางการเมืองไม่มอ ี ะไรทีจ ่ ะได ้มา ้ เปล่าๆ โดยไม่ต ้องต่อสู ้ อ ื่ การต่อสูเพื ่ ดารงสถาบันกษั ตริยใ์ นอดีตนัน ้ เป็ นสงิ่ ทีย ่ ากเข็ญยิง่ นั กวิชาการและสอ ตะวันตกจึงมักจะพูดกันเล่นๆ ว่า อีกหน่อยโลกจะเหลือ King 2 องค์เท่านัน ้ คือ คิงของอังกฤษ และคิงในไพ่ป๊อก ความมั่นคงของสถาบันกษั ตริยข ์ น ึ้ กับความมั่นคงของประชาธิปไตย ตามสมการดังต่อไปนี้ ประชาธิปไตยเข ้มแข็ง-กษั ตริยอ ์ อ ่ นแอ-สถาบันมั่นคง ประชาธิปไตยอ่อนแอ-กษั ตริยเ์ ข ้มแข็ง-สถาบันมั่นคง ประชาธิปไตยอ่อนแอ-กษั ตริยอ ์ อ ่ นแอ-สถาบันไม่มั่นคง ประชาธิปไตยเข ้มแข็ง-กษั ตริยเ์ ข ้มแข็ง-สถาบันมั่นคงทีส ่ ด ุ ี ฝรั่งเศส เอธิโอเปี ย อิหร่าน ตัวอย่างความล ้มเหลวของสถาบันดูได ้ทีร่ ัสเซย ญีป ่ น ุ่

ตัวอย่างความสาเร็ จดูได ้ทีอ ่ ังกฤษ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ คนไทยต ้องการสมการแบบไหน น่าจะไม่ต ้องถาม แต่เราจะไม่ออกแรงเลยเห็นจะไม่ได ้ ื่ สต ั ย์วา่ ขณะนีเ้ รามีประชาธิปไตยหรือยัง อ่อนหรือแข็ง ลองถามตนเองอย่างซอ

ถ ้าเราตอบว่ายัง หรือยังอ่อน ก็แปลว่า ถึงเวลาแล ้วทีค ่ นไทยจะต ้องเคลือ ่ นไหวเพือ ่ สร ้าง ประชาธิปไตยทีม ่ พ ี ระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุขให ้จงได ้ ในฉบับทีแ ่ ล ้ว ผมได ้เรียนว่า การถวายคืนพระราชอานาจและขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็ นอีกหนทางหนึง่ ทีจ ่ ะทาให ้เราได ้ระบอบประชาธิปไตยทีม ่ พ ี ระมหากษั ตรย์เป็ นประมุขมา ด ้วย 38


้ อ พระมหากษั ตริย ์ วิธก ี ารทีเ่ ป็ นไปตามครรลองประชาธิปไตย โดยอาศัยสว่ นร่วมสามเสาคื นักการเมือง และประชาชน นักประวัตศ ิ าสตร์ควรจะทราบดีวา่ ทัง้ รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เคยมีพระบรมราชวินจ ิ ฉั ย ่ ทางการเมืองและรัฐธรรมนูญมาแล ้ว ในปั จจุบันโอกาสทีจ ่ ะทรงกระทาเชนนั น ้ ยังมีอยูห ่ รือไม่ เมือ ่ มีโอกาสในหลวงพระองค์นเี้ คยทรงกระทาผิดครรลองประชาธิปไตยหรือไม่ ผมเคยยกตัวอย่าง พระบรมราชวินจ ิ ฉั ยทีส ่ ง่ มาให ้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดทีผ ่ มร่วมด ้วย ทีใ่ นหลวงทรง ี คัดค ้านมิให ้ประธานองคมนตรีเป็ นผู ้สนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ วุฒส ิ ภา เพราะจะทาให ้เสย ความเป็ นกลาง และก่อนหน ้านัน ้ ในยุคทีเ่ กิดสุญญากาศการเมืองหลัง 14 ตุลาคม สภานิต ิ บัญญัตข ิ ณะนัน ้ ลาออกตามจอมพลถนอม แทนทีใ่ นหลวงจะทรงปล่อยให ้นายกรัฐมนตรีเป็ นผู ้ ิ หรือพระองค์เองจะทรงแต่งตัง้ เอง กลับโปรดเกล ้าฯ ให ้สงั คมทุกฝ่ ายเป็ นผู ้เสนอ แต่งตัง้ สมาชก ื่ เป็ นหมืน ชอ ่ ๆ เพือ ่ คัดเลือกเป็ นสมัชชาแห่งชาติ ทีเ่ ราเรียกกันว่าสภาสนามม ้ากว่า 2 พัน 2 พัน คน แล ้วให ้มาเลือกกันเอง นีท ่ รงแสดงตัวอย่างทีเ่ ป็ นครรลองประชาธิปไตยโดยแท ้ ี อีกทีฉ ่ นายกฯ บรรหารแต่งตัง้ สมาชก ิ นั กการเมืองเสย ่ วยโอกาสใชรั้ ฐธรรมนูญ เชน ี เอง ทัง้ ๆ ทีเ่ รือ วุฒส ิ ภาเสย ่ งแบบนีใ้ นหลวง ร. 7 ทรงคัดค ้านมาแล ้วว่าไม่ควร รัฐธรรมนูญปั จจุบันมีเจตนารมณ์มใิ ห ้การเมืองมาครอบงาวุฒส ิ ภา แต่ลก ู เมียและวงศาคณา ญาติของนักการเมืองเต็มสภาไปหมด สมัยหน ้าในเดือนเมษายนทีจ ่ ะถึงนี้ มิไยทีร่ ัฐบาลจะ ิ โคราชทานายว่าสภาจะเป็ น "ทายาทอสูร" ปฏิเสธศาสตราจารย์ดร.บุญทัน ดอกไธสง วุฒส ิ มาชก มากขึน ้ ื่ หรือว่าพรรคการเมืองทัง้ รัฐบาลและฝ่ ายค ้านจะร่วมกัน หากประชาชนไม่เคลือ ่ นไหว เชอ ปรับปรุงตัวเอง ด ้วยการแก ้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรป ู ปรับปรุงพฤติกรรมให ้เข ้ากับจารีตและ ้ ครรลองประชาธิปไตยอย่างแท ้จริง รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให ้ในหลวงทรงใชพระราชอ านาจทีม ่ ี ่ ิ อยูต ่ ามทฤษฎี และความเป็ นจริงก่อนทีจ ่ ะมีการชวงชงพระราชอานาจไป พรรคไทยรักไทยจะสงวนความได ้เปรียบ และรักษาผลประโยชน์ไม่ยอมให ้มีการ เปลีย ่ นแปลง การทีจ ่ ะหวังให ้ประชาชนทั่วไปเคลือ ่ นไหวขึน ้ มาเองอย่างมีระบบ และมีทศ ิ ทางย่อมเป็ น ของยาก เพราะประชาชนทีย ่ ากไร ้และด ้อยความรู ้ย่อมติดยึดผลประโยชน์หวังพึง่ ใบบุญ คา ื่ และอามิสของพรรคการเมืองไม่ตา่ งกันกับบรรดาผู ้แทนราษฎร ดังนั น โฆษณาชวนเชอ ้ จาเป็ น จะต ้องมีกองหน ้าหรือ Vanguard ทางการเมืองทาการขับเคลือ ่ นพลังของประชาชน จากเล็กไป หาใหญ่ จากตา่ ไปหาสูง จนกระทั่งพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษั ตริยป ์ ระชาธิปไตยแผ่ มาปกคลุมคุ ้มครองประชาชน เป็ นราชประชาสมาศัยทีย ่ งิ่ ใหญ่ ในทีส ่ ด ุ นั กการเมืองก็จะต ้อง ค่อยๆ ทยอยกันเข ้ามาร่วมด ้วยมิฉะนัน ้ เขาเองจะถูกทอดทิง้ เป็ นเศษธุลใี นประวัตศ ิ าสตร์ เพราะ เขาเป็ นผู ้ทรยศต่อพระมหากษั ตริยแ ์ ละประชาชน ผมได ้พูดและเขียนมาตัง้ แต่ปี 2514 ถึง 2528 แล ้วว่าเคลือ ่ นไหวอย่างไรจึงจะได ้มาซงึ่ ประชาธิปไตยทีม ่ พ ี ระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุข และได ้นามาตีพม ิ พ์ซ้าในปี 2548 อีกหลายครัง้ ผมถือว่า ปรากฏการณ์สนธิ เป็ น Vanguard อันหนึง่ แต่ขอวิจารณ์วา่ นัน ้ ยังเป็ นเพียง ่ วามเป็ นองค์การหรือสถาบัน การระดมประชาชนมาลง ความเคลือ ่ นไหวยังมิได ้พัฒนาขึน ้ ไปสูค ั ย์ปฏิญาณ จะต ้องขับเคลือ ่ มีผู ้ใด นามถวายสต ่ นต่อไปจนกระทั่งมีองค์ประกอบทีแ ่ น่นอน เชน ิ บ ้าง มีจานวนเท่าใด ขับเคลือ ่ ารถวายฎีกากราบบังคมทูลขอในหลวงให ้เป็ น เป็ นสมาชก ่ นไปสูก รูปธรรมเป็ นเรือ ่ งๆ ไป 39


ในขณะเดียวกัน องค์กรหรือกลุม ่ พลังอืน ่ ๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทัง้ นอกและใน สภา โดยเป็ นอิสระสนธิตอ ่ กันและกัน หรือร่วมมือกัน หรือแยกเหมือนน้ าหลายสายทีม ่ าบรรจบ ิ ธิขบ ิ้ มีข ้อแม ้ว่าควรจะทาด ้วยความเข ้าใจ ด ้วยความสงบสน ั ติ กัน ก็ล ้วนแต่มส ี ท ั เคลือ ่ นได ้ทัง้ สน เป็ นขัน ้ ตอนตามทีผ ่ มเคยกล่าวมา อานาจของประชาชนนัน ้ เหมือนประจุไฟฟ้ าทีล ่ อ ่ งลอยอยูใ่ น อากาศ ถ ้าไม่ลองก็ไม่รู ้ ไม่รวมก็ไม่มพ ี ลัง ความสาเร็จอาจจะอยูแ ่ ค่เอือ ้ ม เพราะคนไทยพูดกันรู ้ เรือ ่ ง และต่างก็รักในหลวง อาจจะไม่จาเป็ นต ้องต่อสูถึ้ งขัน ้ civil disobedience หรือ passive resistance เหมือน 14 ตุลาคม ก็ได ้ ั เชน ่ ประเด็นทีร่ ัฐธรรมนูญเปิ ดชอ ่ งโหว่ให ้คอร์รัปชน ั ประเด็น ควรเลือกประเด็นทีเ่ ด่นชด เรือ ่ งองค์กรอิสระไม่ทางาน ประเด็นทีพ ่ ระราชอานาจในหลวงถูกฉ ้อฉล ประเด็นทีร่ ั ฐธรรมนูญไม่ เป็ นประชาธิปไตย บังคับให ้ผู ้สมัครสงั กัดพรรค กาหนดความรู ้ถึงระดับปริญญาตรี หรือควบคุม ผู ้แทนราษฎรด ้วยกฎเหล็ก จนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัตห ิ น ้าทีผ ่ ู ้แทนโดยปลอดอาณั ตต ิ าม ครรลองประชาธิปไตยอย่างแท ้จริง เรือ ่ งวินัยและการควบคุมของพรรคนีค ้ นไทยยังเข ้าใจผิดกันอยูม ่ าก ในอังกฤษซงึ่ พรรค การเมืองเข ้มแข็งนักการเมืองมีวน ิ ัย เมือ ่ สองเดือนทีแ ่ ล ้ว ส.ส.รัฐบาลแหกคอกคัดค ้านรัฐบาลถึง 49 คน และขณะนีป ้ ระกาศตัวคัดค ้านการปฏิรป ู โรงเรียนของนายกฯ แบลร์อยูอ ่ ก ี 72 คน ในขณะ ่ เดียวกับในอเมริกา ทีพ ่ รรคค ้านต ้านกลับมาลงคะแนนชว่ ยรัฐบาล อย่างนีค ้ อ ื ประชาธิปไตย เชน ิ พรรครีพับลิกันลงคะแนนคัดค ้านรัฐบาลอยูเ่ ป็ นประจา ไม่มก ซงึ่ ส.ส.และวุฒส ิ มาชก ี ารกล่าวหา ้ ื ่ ิ กันว่าใครซอใคร หรือใครไม่มวี น ิ ั ยอย่างของเรา สงทีค ่ ณ ุ เสนาะ เทียนทอง พูดแทนทีจ ่ ะได ้รับ ความเคารพยกย่อง เพราะเป็ นสงิ่ ทีถ ่ ก ู ต ้องเหมือนการปฏิบัตใิ นประเทศทีเ่ จริญ กลับถูก ิ้ กลิน ั ผัสหรือศก ึ ษา นักการเมืองทีป ่ ากยังไม่สน ่ น้ านมมาเยาะหยัน ทัง้ ๆ ทีค ่ ณ ุ เสนาะไม่เคยไปสม ในประเทศประชาธิปไตยเหมือนนักการเมืองรุน ่ เด็กทัง้ หลายทีอ ่ วดอ ้างว่าเป็ นน้ าใหม่เรียนจบมา จากนอก ผมใคร่สรุปว่า คนไทยควรชว่ ยกันเคลือ ่ นไหว ด ้วยการรวมตัวกันตัง้ คาถามเขียนจด หมายถึงผู ้แทนของท่าน ถึงรัฐบาล เข ้าร่วมประชุม ชุมนุมคัดค ้าน แสดงพลังสามัคคีเข ้าต่อรอง เมือ ่ ถึงทีส ่ ด ุ และรอบคอบแล ้วทูลเกล ้าฯ ถวายฎีกา รัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห ้ประชาชนห ้าหมืน ่ คน ื่ ออกกฎหมายในบางหมวดของรัฐธรรมนูญได ้ ประชาชนห ้าหมืน ิ ธิเคลือ เข ้าชอ ่ คนย่อมมีสท ่ นไหว เรียกร ้องแสดงความต ้องการให ้รัฐบาลเริม ่ นาจารีตประชาธิปไตยอันเกีย ่ วกับพระราชอานาจของ ในหลวงมาปฏิบัต ิ หรือขอให ้ผู ้แทนทีอ ่ ยูใ่ นรัฐสภาและรัฐบาลทาการแก ้ไขรัฐธรรมนูญ เพือ ่ ให ้ ิ ชูพระมหากษั ตริย ์ และสงิ่ ทีถ เป็ นประชาธิปไตยและเชด ่ ก ู ต ้องทัง้ หลายทัง้ ปวง อันเป็ นพระราช ิ อานาจและสทธิของราษฎรทีค ่ ล ้องจองกันในระบอบประชาธิปไตย ถ ้าขอกันดีๆ ไม่ยอมให ้ ก็ ต ้องบังคับเอาเท่านัน ้ เอง

40

TAKE BACK THE POWER  

ยึดอำนาจ หรือราชประชาสมาสัย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ