Page 1


คำนำ บทความ ๙ บทนีร้ วบรวมไว ้เป็ น ๒ ชุด ชุดหนึง่ เรียงกันตามวันเวลา ทีต ่ พ ี ม ิ พ์ อีกชุดหนึง่ รวบรวมตามหัวข ้อเรือ ่ ง ท่านผู ้ใดได ้ชุดใดไปก็จะมีคา่ เท่ากัน คือได ้อ่านทุกๆเรือ ่ งเหมือนกัน ประโยชน์ของความแตกต่าง หากจะมีก็คงไม่มาก อันแรกเป็ นการราลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต แต่ละตอนและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน ้ หรือเกีย ่ วข ้องกับตอนนัน ้ ๆ ท่านทีอ ่ ยูใ่ นเหตุการณ์ ทราบหรือ คุ ้นเคยว่าอะไรเป็ นอะไร ก็จะราลึกได ้ และลงความเห็นของท่านได ้ ว่าสงิ่ ไม่พงึ ปรารถนาทีไ่ ม่สมควร จะเกิดขึน ้ แต่ก็เกิดขึน ้ จนได ้ และสงิ่ ทีพ ่ งึ ปรารถนาอันน่าจะเกิดขึน ้ แต่ก็เกิดขึน ้ ไม่ได ้ เพราะมีอะไร เป็ นมูลเหตุสาคัญ เป็ นเรือ ่ งของบุคคลหรือโครงสร ้าง เรือ ่ งของผลประโยชน์ทไี่ ม่ลงตัวฯลฯ สาหรับ ้ ึ ื พิมพ์ ทีว ี วิดโี อเก่าๆตอนนั น ท่านทีอ ่ ยากจะรู ้ให ้ลึกซงมากขึน ้ ไปอีก ก็อาจกลับไปหาหนั งสอ ้ ๆมาดู ึ ั ื ได ้เป็ น ทาการศกษาสมภาษณ์แต่ละบุคคลทีเ่ กียวข ้องหรือรู ้เรือ ่ งเพิม ่ เติม ก็จะสามารถเขียนหนั งสอ เล่มๆหรือแม ้แต่เขียนวิทยานิพนธ์ถงึ ขัน ้ ปริญญาเอกก็ยังได ้ สว่ นท่านทีส ่ นใจจะอ่านเอาเรือ ่ งเป็ นหัวข ้อๆในอีกชุดหนึง่ ซงึ่ ไม่เรียงตามลาดับเหตุการณ์ ท่านก็อาจจะทาความเข ้าใจกับแนวความคิด ทฤษฎี ปรัชญาและตัวอย่างทัง้ ทางตะวันตกและไทย ่ เรือ ทีน ่ ามาอธิบายเรือ ่ งในเหตุการณ์แต่ละเรือ ่ ง เชน ่ งการเลือกตัง้ เรือ ่ งพระราชอานาจเรือ ่ งการ ปฏิวต ั ย ิ ด ึ อานาจ เรือ ่ งประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ เรือ ่ งพระราชดารัสของพระเจ ้าอยูห ่ ัวเป็ นต ้น เรือ ่ งทุกเรือ ่ งนอกจากเรือ ่ ง “โอกาสสุดท ้ายของยิง่ ลักษณ์” ล ้วนแต่เขียนขึน ้ ก่อนยุคยิง่ ิ้ จึงยืนยันได ้ว่ามิได ้เขียนขึน ลักษณ์ทัง้ สน ้ โดยมุง่ ร ้ายหมายขวัญต่อยิง่ ลักษณ์และคณะแต่อย่างใด เลย แต่นั่นแหละ ไม่ตา่ งอะไรกับกฎหมาย ถ ้าหากมีกฎหมายอยูก ่ อ ่ นแล ้วไม่วา่ จะใหม่หรือเก่า หากมี ิ้ จะมาหาว่าศาลใจร ้ายหรือมี ผู ้กระทาผิดและละเมิดในภายหลัง ก็ยอ ่ มจะต ้องรับโทษานุโทษทัง้ สน สองมาตรฐานหาได ้ไม่

ปราโมทย์ นาครทรรพ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

2|Page


สำรบ ัญ หน ้า โอกาสสุดท ้ายของทักษิณ

3

่ ลักประกันประชาธิปไตย กกต.และการเลือกตัง้ มิใชห

8

พลเอกสายหยุด ยอดทหารประชาธิปไตยกับการหยุดเลือกตัง้

12

โอกาสสุดท ้าย...

16

ิ วัตร จดหมายเปิ ดผนึกถึงทักษิณ ชน

19

จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและพีน ่ ้องชาวไทย

22

ั (1) 26 อวิชชาและความเข ้าใจผิดเรือ ่ งการคืนพระราชอานาจ-มาตรา 7 และราชประชาสมาสย ั (2) มาตรา 7 และราชประชาสมาสย

29

โอกาสสุดท ้ายของยิง่ ลักษณ์

32

3|Page


โอกำสสุดท้ำยของท ักษิณ โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 13 กันยายน 2549 15:30 น. ทักษิณยังไม่ไปอีกหรือ ี เถอะ ไม่มเี วลาไหนเหมาะเท่าเวลานี้ รีบไปเสย จะลาป่ วยก่อน ตามด ้วยใบลาออกทีหลัง ตามธรรมเนียม ค.ก.ห. ก็คงไม่มใี ครว่าอะไร นัก ฉวยโอกาสมหัศจรรย์ไหนเลยจะควรพลาดโอกาสสุดท ้ายอย่างนี้ ิ ใจผิด จะไม่มโี อกาสเสย ี ใจ ถ ้าตัดสน พีน ่ ้องชาวไทยในต่างประเทศทีเ่ คารพ ไม่วา่ ท่านจะเป็ นพันธมิตร หรือเป็ นกัลยาณมิตรของ ื นีแ ทักษิณ ไม่วา่ จะเป็ นทีล ่ อนดอน นิวยอร์ก หรือแอลเอ เมือ ่ เห็นหนั งสอ ้ ล ้ว โปรดกรุณานาไปสง่ ต่อให ้ทักษิณด ้วย ถ ้าหากยังถึงตัวไม่ได ้ ก็ขอให ้พากันเอาไปฝากสถานทูตไว ้ ทักษิณคงตระหนักดีบัดนีเ้ วลาทีจ ่ ะแก ้ตัวของทักษิณหมดแล ้ว หากทักษิณจะขัดขืน และ พาพรรคพวกบริวารขัดขืนในนามทักษิณ เหมือนทาสทีก ่ ลัวขาดลาภยศอามิสเมือ ่ ขาดนาย ื ขึน ประชาชนไทยจะพากันลุกฮอ ้ ขับไล่ทักษิณ ้ ี ใจและเสย ี ดายทีท ถึงตอนนั น ้ เหตุผลจะสูอารมณ์ ไม่ได ้ ผมคงต ้องเสย ่ ักษิณอาจจะไม่ได ้รับ ่ งิ่ ทีผ ความคุ ้มครองทางกฎหมายตามหลักรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย นั่ นมิใชส ่ มปรารถนา และสาบานได ้ว่าผมจะไม่มส ี ว่ นผสมโรงด ้วยเลย ทนายของทักษิณคงจะมีข ้อแก ้ต่างอเนกอนันต์วา่ ทักษิณกระทาผิดอะไรหรือ ทักษิณไม่ม ี ผิดอะไรเลย ทักษิณเป็ นคนรักชาติ รักประชาชน ความจริงอาจจะเป็ นอย่างนัน ้ ก็ได ้ แต่ผู ้นา ประเทศนัน ้ ย่อมจะต ้องมีความรับผิดชอบทัง้ ตามกฎหมายและกฎจริยธรรม ผู ้นา เพียงแต่ทาให ้ ั หรือเชอ ื่ ว่ากระทาผิดเท่านัน ประชาชนสงสย ้ ก็อยูไ่ ม่ได ้แล ้ว กฎแห่งจริยธรรมสาหรับผู ้นาย่อมสูง ี อีก เพราะการกระทาผิดของนักบวชก็แค่กระเทือน กว่าคนธรรมดา และสูงยิง่ กว่านั กบวชเสย เหล่าสาวกผู ้ศรัทธาเท่านั น ้ แต่ความผิดของผู ้นากระเทือนไปทัง้ บ ้านทัง้ เมือง วิชาบริหารความ ั นิษฐานไว ้ก่อนว่าเป็ นผู ้บริสท ยุตธิ รรมทีท ่ ักษิณเรียนมา บุคคลถูกกล่าวหาต ้องสน ุ ธิ์ แต่ทักษิณ ่ ค มิใชบ ุ คลธรรมดา ั หรือความเชอ ื่ ของประชาชนจะถูกต ้องเสมอไปหรือ ไม่จาเป็ นเลย และบ่อยครัง้ ความสงสย ื่ ของประชาชนก็ไม่ต ้องสอดคล ้องกับความจริงเสย ี ด ้วยซ้า เชน ่ ความเชอ ื่ ของรากหญ ้า ความเชอ ทีม ่ ต ี อ ่ ทักษิณ เป็ นต ้น ื่ ในเรือ ื่ แต่ความเชอ ่ งทีส ่ าคัญทีส ่ ด ุ ทีท ่ ักษิณเคยพูดถึงบ่อยๆ สาคัญกว่า นั่ นก็คอ ื ความเชอ ั ญาประชาคม ความเชอ ื่ นีก ในทฤษฎีสญ ้ ลับอยูเ่ หนือบทบัญญัตข ิ องรัฐธรรมนูญ ตัวบทกฎหมาย ื่ ว่า เมือ รวมทัง้ การเลือกตัง้ ด ้วย นั่ นก็คอ ื ความเชอ ่ ใดผู ้ปกครองประ พฤติตนเป็ นปฏิปักษ์ ตอ ่ ิ ผลประโยชน์ทแ ี่ ท ้จริงของประชาชนและบ ้านเมือง เมือ ่ นั น ้ ประชา ชนมีสทธิโค่นล ้มผู ้ปกครองได ้ จะด ้วยวิธก ี ารใดๆ ก็ตาม แต่ผมเองเห็นว่า เราควรใชวิ้ ธป ี ระชาธิปไตย

4|Page


ั ทีส ตัวอย่างทีเ่ ห็นได ้ชด ่ ด ุ เมือ ่ สองปี มานี้ ก็คอ ื การทีช ่ าวแคลิฟอร์เนียขับผู ้ว่าราชการมลรัฐ ี งโดยตรงจาก เกรย เดวิสออกจากตาแหน่ง ทัง้ ๆ ทีผ ่ ู ้ว่าได ้รับเลือกมาจากการลงคะแนนเสย ประชาชน ตัวอย่างทีย ่ ังพอจะจาได ้ก็คอ ื กรณีของประธานาธิบดีเฟอร์ดน ิ ัน มาร์กอส แห่ง ฟิ ลป ิ ปิ นส ์ และอีกไม่นานเกินรอ เราก็จะเห็นจากประเทศต ้นตารับประชาธิปไตยไทย นั่ นก็คอ ื โทนี แบลร์ นายกฯอังกฤษทีพ ่ าพรรคชนะเลือกตัง้ สมัยที่ 3 มาด ้วยคะแนนล ้นหลาม จะต ้องถูก ขับออกจากตาแหน่งอย่างแน่นอน ่ ันฟั งสนุกๆ ว่าดวงของทักษิณเหมือนแบลร์ เพราะวันเกิดลงท ้ายเลข ผมเคยเขียนเล่าสูก กาลกิณีคอ ื 6 เหมือนกัน เลยต ้องขึน ้ ลงและประสบปั ญหาทางการเมืองคล ้ายกัน ทัง้ หมดนี้ ทักษิณโชคดีทส ี่ ด ุ เพราะทักษิณเป็ นคนไทย วัฒนธรรมไทยแท ้นัน ้ เมือ ่ มีความ จาเป็ นและถึงเวลา คนไทยพูดกันรู ้เรือ ่ งเสมอ อีกประการหนึง่ เราโชคดีทม ี่ พ ี ระมหากษั ตริยอ ์ ัน ประเสริฐ หากทักษิณได ้อ่านคาแนะนาของผมเมือ ่ สองปี ทแ ี่ ล ้วให ้หาทางพึง่ พระราชอานาจ ป่ านนีท ้ ักษิณอาจจะสบายแล ้วภายใต ้ร่มพระบารมี ทาไมผมจึงย้านักย้าหนาว่าทักษิณควรลาออก นั่นก็เป็ นเพราะว่าการลาออกนอกจากจะ ื่ ว่าเป็ นผู ้ร่วมใจ บรรเทาความรุนแรงยุง่ ยากให ้กับทักษิณและครอบครัวแล ้ว ทักษิณยังจะได ้ชอ พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญไว ้ มิปล่อยให ้ถูกทาลายลงด ้วยอุบัตเิ หตุ และชว่ ยไม่ให ้คนไทยทาลาย ิ วัตรด ้วย ล ้างกันเอง สง่ ผลถึงชวี ต ิ และความปลอดภัยของครอบครัวชน ่ วามพ่ายแพ ้ แต่เป็ นชย ั ชนะ เป็ นความเสย ี สละกล ้าหาญ เป็ นวิถแ การลาออกมิใชค ี ห่ง วีรบุรษ ุ เป็ นความสง่างามตามวิถท ี างแห่งรัฐธรรมนูญ ทาได ้ง่ายๆ ทักษิณลองใชฝ่้ าเท ้าตรองดูวา่ ทาไมทักษิณจึงไม่ควรอ ้างการเลือกตัง้ เพียงเพือ ่ จะนาไปสู่ การปฏิรป ู ื่ การปฏิรป ู แบบทักษิณกับบรรหาร เด็กอมมือทีไ่ หนมันจะเชอ ี ก่อนแล ้วจึงเลือกตัง้ จะได ้ไม่เปลืองเงินทองและเลือดเนือ ทาไมไม่ปฏิรป ู เสย ้ ของแผ่นดิน ี สละลาออกคนเดียวเท่านั น เพียงแต่ทักษิณเสย ้ ก็เริม ่ ต ้นได ้ทันที ถามจริงๆ เถอะ ทักษิณเคยตัง้ ใจฟั งพระราชดารัส แล ้วลองนาไปปฏิบัตบ ิ ้างไหม หรือเคย แต่คอยพยักหน ้า แล ้วเก็บเอาไปนินทาโกรธขึง้ ลับหลัง ยังไม่สายเกินไปทีท ่ ักษิณจะนาพระราช ิ มาให ้ ดารัสมาอ่าน ผมจะอัญเชญ “คนทีพ ่ ย ักหน้ำเนีย ่ ไม่ได้แก้ไข นีผ ่ ด ิ ตรงนี้ ไม่ได ้แก ้ไข หลบควำมร ับผิดชอบ มันเป็ น อย่างนัน ้ คือมันในเมืองไทยนี่ คนไหนทีท ่ ำอะไรไม่คอ ่ ยเข้ำร่องเข้ำรอยก็ลำออก ลำออก แล้วไม่มอ ี ะไรผิดเลย แม ้จะทาอะไรผิดอย่างมากๆ”( 4 ธันวาคม 2548) “ทีท ่ า่ นได ้ปฏิญาณไว ้เมือ ่ กีน ้ ี้ ก็เป็ นหมันทีบ ่ อกว่าจะต ้องทาทุกอย่างเพือ ่ ให ้การปกครอง แบบประชาธิปไตยต ้องดาเนินการไปได ้ท่านก็เลยทางานไม่ได ้ ถ้ำท่ำนทำงำนไม่ได้ ท่ำนก็ อำจจะต้องลำออก” (25 เมษายน 2549) ทักษิณอาจจะเถียงว่านีเ่ ป็ นการตัดตอนมาบางสว่ น และมิได ้หมายถึงทักษิณ ก็จริงอยู่ ทักษิณควรกลับไปอ่านทัง้ หมดหลายๆ เทีย ่ ว แล ้วคิดดูให ้ดีๆว่า สุภาษิตทีค ่ นโบราณท่านสงั่ สอน นัน ้ เป็ นการเจาะจงถึงบุคคลคนเดียว ในเวลาหนึง่ เวลาใดจาเพาะเท่านัน ้ หรือ แทนทีจ ่ ะนาพระ ่ ัวใสเ่ กล ้าไปเป็ นหลักพิจารณา ทักษิณกลับจ ้วงจาบไม่รู ้จักทีต ราชดารัสนีใ้ สห ่ า่ ทีส ่ งู เหิมเกริมจะ 5|Page


ิ ทีห ให ้พระเจ ้าอยูห ่ ัวทรงกระซบ ่ ู ้ ้ๆ ยังต ้องถวายบังคมในหลวง ทักษิณไม่เคยเห็นหรือ แม ้สมเด็จพระพีน ่ างฯ เป็ นพีใ่ นไสแท ิ ทีห หาทรงไปกระซบ ่ เู ล่นๆ ได ้ไม่ ทักษิณมัวแต่อ ้างมาตรา 215 ว่าไม่ให ้ลาออก แม ้แต่มาตรา 215 ทักษิณก็ยด ึ อยูว่ รรค ้ เดียวทีต ่ นได ้ประโยชน์ วรรคอืน ่ ๆ ทักษิณก็มองข ้ามไม่นามาใชเลยหรื อมิใช ่ ถามหน่อยเถอะ ถ ้าลาออกไม่ได ้เพราะรัฐธรรมนูญห ้าม แล ้วตายได ้ไหม หรือว่า รัฐธรรมนูญห ้ามเหมือนกัน ผมอยากเห็นทักษิณออกไปตามครรลองแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 216 ขณะนีม ้ าตรา 216 ิ้ แล ้วในอายุรัฐบาลของทักษิณ เหลือเพียงแค่วงเล็บ วงเล็บและวรรคอืน ่ ๆได ้ถูกทาลายจนหมดสน 1, 2 และ 4 (1) คือ ตาย (2) คือ ลาออก (4) คือ ต ้องคาพิพากษาให ้จาคุก ิ อยู่ และกาลังจะประดัง ผมเกรงอยูเ่ หมือนกันว่าบรรดาคดีความทัง้ หลายทีท ่ ักษิณเผชญ เข ้ามา จะทาให ้หวยออกเลข 4 ผมได ้ยินข่าวลือว่าอดีตนายกฯ ท่านหนึง่ ซงึ่ รักใคร่เมตตาทักษิณ ไม่สร่างซา แนะนาให ้ทักษิณเลือกเอาว่า จะไปอยูอ ่ ังกฤษหรือจะติดคุก ผมไม่รู ้ว่าจริงหรือไม่ แต่ ก็อยากให ้ทักษิณเลือกวรรค 2 ื่ ว่าทักษิณคงรู ้อยูเ่ หมือนกันว่าเรือ ผมเชอ ่ งคาร์บอมบ์นัน ้ จริงครึง่ ไม่จริงครึง่ หรือไม่จริงเลย คุณหมอประเวศได ้หาทางออกให ้ทักษิณอย่างดีแล ้ว ผมเองไม่อยากเห็นความโหดร ้ายใน การเมือง และไม่เห็นด ้วยการลอบสงั หารทีเ่ กิดจากโครงสร ้างหรือน้ ามือของทางการ ี สละสว่ น (structural killing) แต่ถ ้าเป็ น random killing ทีเ่ กิดจากความเคียดแค ้นหรือเสย ี ว่ามันเป็ นเรือ บุคคล ผมก็ไม่รู ้จะว่าอย่างไร ต ้องถือเสย ่ งของวิบากกรรม ทีผ ่ มทนเขียนถึงทักษิณอยู่ ก็เพราะไม่ต ้องการเห็นการลอบสงั หาร ไม่วา่ จะเป็ นแบบใด มาถึงวันนีแ ้ ล ้ว ป่ วยการทีจ ่ ะมากความ คนสว่ นใหญ่ทพ ี่ อจะมีปัญญา เขามองเห็น เหมือนกันหมดว่า ทักษิณคนเดียวคือตัวปั ญหาของประเทศ ทีจ ่ ะทาให ้เกิดความแตกร ้าวไม่สงบ ทีจ ่ ะทาให ้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุขล่มสลาย ทีจ ่ ะทาให ้องค์พระประมุข ี่ งภยันตราย เสย ื่ ว่าทักษิณเป็ นตัวสร ้างปั ญหาทัง้ หมดหรอก แต่ทักษิณเป็ นคนเท พูดไปทาไมมี ผมไม่เชอ ่ องไฟ ด ้วยการพูดและการกระทาของทักษิณเอง ทีว่ น น้ ามันใสก ั นีอ ้ ย่าง พรุง่ นีอ ้ ย่าง ไม่อยูก ่ ะ ั ว่าทักษิณกับพวกกระทาทุจริตผิด ร่องกะรอย ขัดกันเองเป็ นประจา ทีส ่ าคัญเมือ ่ เขาสงสย ี้ จงด ้วยอ่อนน ้อม กลับโมโหโกรธาเข ้าใส ่ กฎหมายตัง้ 30-40 เรือ ่ ง แทนทีท ่ ักษิณจะรับฟั งและชแ และ ปล่อยให ้ลูกน ้องบริวารสาแดงฤทธิเ์ ดชอันธพาล ใชอ้ านาจเถือ ่ นทาลายกลไกของเสรีภาพ ี จนหมดสน ิ้ และการตรวจสอบเสย ่ รือทีเ่ คยพูดว่า “ประชาธิปไตยมิใชเ่ ป้ าหมายของผม ประชาธิปไตยเป็ นเพียง ทักษิณมิใชห ี เอง ทักษิณมาพูดทีหลังว่าจะปกป้ อง เครือ ่ งมือเท่านัน ้ ” เมือ ่ ทักษิณกับพวกเป็ นเสย ื่ เขากลับจะยิง่ พาโลว่าให ้สละชวี ต ี เถอะ แล ้ว ประชาธิปไตยด ้วยชวี ต ิ ใครเลยเขาจะเชอ ิ เสย ประชาธิปไตยจะกลับคืนมาเอง ขณะนี้ ตอนทีท ่ ักษิณไม่อยูใ่ นประเทศ บรรดาบริวารของทักษิณออกมาตีปลาหน ้าไซว่ามี ้ อ ข่าวลือหนาหูเรือ ่ งทหารจะปฏิวต ั ิ ทีแรกก็มค ี นเกรงว่าทักษิณจะใชเพื ่ นเตรียมทหารรุน ่ 10 6|Page


ี เอง แต่ผู ้สน ั ทัดกรณีบอกว่าหลังจากผบ.ทบ.ย ้ายผู ้บังคับกองพันคราวทีแ ปฏิวต ั เิ สย ่ ล ้ว ทักษิณ ั ยภาพทีจ หมดศก ่ ะปฏิวต ั ห ิ รือป้ องกันปฏิวต ั ไิ ด ้ จะทาได ้อย่างเดียวคือแอบประกาศภาวะฉุกเฉิน ด ้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เครือข่ายของโทรคมนาคม และความเติบกล ้าทางปั ญญาของ ภาคประชาชน ไม่วา่ ทีไ่ หนในโลกนี้ ไม่มใี ครเขากลัวหรือยอมแพ ้การประกาศภาวะฉุกเฉินอีก แล ้ว ยิง่ นักสูผู้ ้กล ้า แนวหน ้าประชาธิปไตยของไทย ได ้พิสจ ู น์ครัง้ แล ้วครัง้ เล่าว่าเขาไม่เป็ นรอง ใคร ทักษิณจะได ้อ่านบทความเรือ ่ งทหารกับประชาธิปไตยของท่านทูตสุรพงษ์หรือเปล่าไม่ ทราบ การปฎิวต ั ป ิ ระชาธิปไตยของโปรตุเกส สาเร็จได ้ด ้วยกองทัพ ทาให ้โปรตุเกสเป็ น ์ งึ สเปนและกรีกให ้ต่อสูได ้ ้ประชาธิปไตยมาด ้วย กลายเป็ น ประชาธิปไตย และเกิดอานิสงสถ ่ ด องค์ประกอบทาให ้สหภาพยุโรป เข ้มแข็งขึน ้ นาไปสูจ ุ จบของระบอบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซ เวียตและยุโรปตะวันออกในทีส ่ ด ุ ผมทราบว่าบรรดาผู ้นาทหารของเราพากันสนใจอ่านเรือ ่ ง The Armed Forces Movement ของโปรตุเกสกันอยู่ ผมทราบว่าทหารสะเทือนใจกับการเมืองทีแ ่ ทรกแซงการ ั้ แต่งตัง้ โยกย ้ายเป็ นทีส ่ ด ุ รวมทัง้ การทีต ่ ารวจปฏิบัตก ิ ับผู ้ต ้องหาคาร์บอมบ์ทเี่ ป็ นนายทหารชน ั ญาบัตรเยีย ั ้ เลวอีกด ้วย ทัง้ หมดนีไ้ ม่เป็ นผลดีกับทักษิณเลย สญ ่ งอาชญากรชน แต่ผมคงไม่ยน ิ ดีทท ี่ หารจะปฏิวต ั ิ ผมอยากจะเห็นประเทศไทยแสดงวุฒภ ิ าวะ และหาทาง ออกทีน ่ ุ่มนวลแนบเนียนกว่านัน ้ ยังมีทางเลือกอยูอ ่ ก ี หลายทาง ี ดีๆ ทางทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ เป็ น best case scenario คือทักษิณลาออกไปเสย ถ ้าผมมีอานาจบังคับได ้ ผมจะบังคับให ้ทักษิณลาออก ี เถอะ ลำออกเสย ี ดีๆ อย่ำให้ถงึ ต้องบ ังค ับก ันเลย ลำออกเสย เคยได ้ยินผู ้ใหญ่สอนไหมว่า อย่าอวดเก่งขืนฟ้ า อย่ากวดกล ้าข่มดิน ไม่มอ ี านาจใดจะต ้านทานอานาจประชาชนได ้ดอก

7|Page


่ ล ักประก ันประชำธิปไตย กกต.และกำรเลือกตงมิ ั้ ใชห โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 13 กันยายน 2549 20:42 น. ื ไปเกือบหนึง่ เดือน เพราะเกิดความเซง็ ขึน ผมหยุดเขียนหนั งสอ ้ มาอย่างแสนสาหัส ทาให ้นึกถึง ื่ ผู ้ใหญ่ทเี่ คารพนั บถือท่านหนึง่ คือนายศุขเล็กหรือคุณประยูร จรรยาวงศ ์ นั กเขียนการ์ตน ู และสอ แนวหน ้า รางวัลแมกไซไซยุคต ้นๆ ในบัน ้ ปลายชวี ต ิ ยุคหลังการเปลีย ่ นแปลง 14 ตุลาคม ท่าน เกิดเซ็งวิบัตท ิ เี่ กิดขึน ้ ในสงั คมไทยจนหมดอาลัยตายอยาก เวลาเจ็บป่ วยก็ไม่ยอมรักษาพยาบาล ิ ฯ ไปเผยแพร่ ท่านเป็ นผู ้เดียวทีย ่ น ื หยัดอยูข ่ ้างผม ไม่ยอมอนุมัตงิ บก ้อนโตให ้ศูนย์นส ิ ต ึ ษาเกลียดเสย ี พอแรง ประชาธิปไตย ผมถูกผู ้นานั กศก ื่ ว่าประชาธิปไตยจะเผยแพร่ได ้โดยคนทีย ผมไม่เชอ ่ ังไม่เคยใชช้ วี ต ิ อยูอ ่ ย่างประชาธิปไตย หรืออยูภ ่ ายใต ้องค์กรทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย ่ เดียวกับทีผ ื่ ในขณะนีว้ า่ กกต.จะสามารถดาเนินการเลือกตัง้ ให ้เป็ น เชน ่ มไม่เชอ ประชาธิปไตยได ้ หรือจะเป็ นหลักประกันอะไรให ้กับประชาธิปไตยได ้เลยแม ้แต่น ้อย โอกาสที่ กกต.จะทาลายประชาธิปไตยมีมากกว่าโอกาสที่ กกต.จะชว่ ยสร ้าง ประชาธิปไตย ื่ นีไ ความเชอ ้ ม่เกีย ่ วกับคุณสมบัต ิ ความสามารถ ความตัง้ ใจจริงของผู ้ได ้รับการคัดเลือก ิ กลุม กระบวนการสรรหา หรือแม ้กระทั่งข ้อกล่าวหาทีว่ า่ มีวฒ ุ ส ิ มาชก ่ หนึง่ ทาตัวเป็ นทาส พากัน ่ ื โหวตเป็ นบล็อก เพือ ่ กีดกันบุคคลทีเ่ ชอว่าเป็ นปฏิปักษ์ ตอ ่ พรรคไทยรักไทย ื่ ดัง้ เดิม ทีผ แต่เป็ นความเชอ ่ มเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบันไม่เป็ นประชาธิปไตย การมี ่ ก กต.ทีม องค์กรอิสระ เชน ่ อ ี านาจเบ็ดเสร็จไม่เป็ นประชาธิปไตย เมือ ่ ได ้เห็นองค์ประกอบและ การปฏิบัตข ิ อง กกต.ชุดแรก ทีเ่ ลือกทีร่ ักมักทีช ่ งั และมีการต่อรองกันเอง ผมก็ยงิ่ แน่ใจ และได ้ เขียนทักท ้วงไปแล ้วหลายครัง้ ผมเข ้าใจดีวา่ การทีส ่ งั คมไทยพากันโมทนาสาธุการ กกต.นั น ้ เป็ น เพราะสงั คมไทยขีเ้ กียจคิดและมีความลาเอียงเป็ นอุปาทาน ื่ ดัง้ เดิมของผมก็ยงิ่ หนั กแน่นขึน สาหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความเชอ ้ ถ ้าหากจะไม่นับ ปรากฏการณ์ทักษิณกับปรากฏการณ์สนธิ ซงึ่ ทาให ้สงั คมไทยหูตาสว่างและเข ้าใจประชาธิปไตย มากขึน ้ ความเห็นทีผ ่ มได ้จากการสนทนาเร็วๆ นีก ้ ับผู ้ทีม ่ บ ี ทบาทสาคัญ 2 ท่าน คือรักษาการ ประธานรัฐสภา กับพลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ ก็ยงิ่ ทาให ้เรามีความเห็นคล ้อยตามกันว่า การ เลือกตัง้ รังแต่จะทาให ้ประเทศไทยหายนะ และโอกาสจะคืนตัวเป็ นประชาธิปไตยจะยิง่ ยากขึน ้ ไม่วา่ กกต.ทีเ่ ลือกขึน ้ มาใหม่จะเก่งกล ้าสามารถขนาดไหนก็ตาม ผมจะอ ้างคาพูดของพลเอกจารุภัทรแต่ผู ้เดียว ท่านผู ้อ่านคงจาได ้ว่า พลเอกจารุภัทรเป็ น กกต.หนึง่ เดียวทีล ่ าออกจากกลุม ่ กกต.ทีเ่ หลืออยูจ ่ นถูกศาลสงั่ จาคุกทัง้ 3 คน แต่ทา่ นผู ้อ่าน อาจจะไม่ทราบว่าพลเอกจารุภัทรนอกจากจะจบจากโรงเรียนนายร ้อย จปร.แล ้ว ยังได ้รับ ั ้ นาของอเมริกาในแคลิฟอร์เนีย และ ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์จากแคลร์มอนต์ มหาวิทยาลัยชน ยังเป็ นน ้องคนสุดท ้องของคุณจารุบต ุ ร เรืองสุวรรณ อดีตประธานรัฐสภา นักการเมือง ั ้ นาของภาคอีสาน ทีม ประชาธิปไตยชน ่ ก ี ต ิ ติศัพท์เป็ นทีร่ ู ้ทั่วกันว่าชอบด่าชาวบ ้านทีม ่ าขอเหล ้า ี กินแลกคะแนนเสยงว่า “กูไม่ให ้ พวกมึงจะเอาประชาธิปไตยหรือประชาธิปตีน” พีจ ่ ารุบต ุ รเป็ นผู ้ ์ าเรียนหนั งสอ ื ในกรุงเทพฯ พลเอกจารุภัทรเล่าให ้ผมฟั ง อุปถัมภ์พานายแพทย์กระแส ชนะวงศม 8|Page


ี งทุกหนทุกแห่งตัง้ แต่จาความได ้ จึงน่าจะนั บว่าพลเอกจารุภัทร ว่าได ้ตามพีจ ่ ารุบต ุ รไปหาเสย เป็ นผู ้มีความรู ้เรือ ่ งการเลือกตัง้ ดีทัง้ ในทางทฤษฎีและในภาคปฏิบัต ิ พลเอกจารุภัทรสรุปให ้ผมฟั งว่า การเลือกตัง้ ทีเ่ ขารู ้จักมาตัง้ แต่อายุ 10 ขวบจนถึงทุกวันนี้ มีแต่เลวลง ยังไม่เคยเห็นมีดข ี น ึ้ เลย สาหรับการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไป พลเอกจารุภัทรสลัดคราบอดีต กกต.และนายพลแห่ง กองทัพบกมาวิเคราะห์ให ้ผมฟั งอย่างนั กรัฐศาสตร์ โดยใชวิ้ ธ ี Input-Output Analysis ทีผ ่ มขอ ้ เรียกง่ายๆ ว่า วิธ ี “เอาอะไรใสเ่ ชาไป-อั นนัน ้ ก็กลับออกมา” (ถ ้าหากไม่มเี งือ ่ นไขเงือ ่ นเวลาที่ ใหญ่พอมาเป็ นตัวแปร) ท่านบอกลองให ้ผมคิดดูเอาเองว่าอะไรบ ้างทีเ่ ปลีย ่ น ผู ้เลือกตัง้ ก็ยัง เหมือนเดิม ผู ้สมัครรับเลือกตัง้ ทีม ่ อ ี ยู่ 2-3 พันคนก็หน ้าเดิมๆ ชนะไหนเข ้าด ้วยชว่ ยกระพือ พรรค หรือภาวะผู ้นาพรรคการเมืองก็เดิมๆ กกต.ทัง้ จังหวัดทัง้ ภาคก็เดิมๆ กลไกของรัฐทีว่ า่ นอนสอน ง่ายและเลียมือเลียเท ้า ก็เดิมๆ ล ้วนแล ้วแต่เป็ นสาเหตุทเี่ กิดวิกฤตการเมืองครัง้ นี้ ต่อให ้กกต.ที่ เลือกมาใหม่ 5 คนเป็ นเทวดา ก็อย่าหวังว่าอะไรจะเปลีย ่ น ผมจึงสรุปเอาเองว่า เราอย่ามัวหวังลมๆ แล ้งๆ ว่า ทุกอย่าง + 5 กกต. = ประชาธิปไตย เลย ั เล็กน ้อย ผมอยากจะพูดถึงคนสว่ นใหญ่ของประเทศ ทีพ ทีนเี้ รามาพูดกันถึงเลือกตัง้ สก ่ วก ี เถอะ บ ้านเมืองจะได ้สงบเสย ี ที อีกพวกหนึง่ กลับมีความเห็น หนึง่ มีความเห็นว่า รีบๆ เลือกตัง้ เสย ว่า เลือกให ้โง่เหรอ เลือกก็เข ้าล็อกทักษิณนะซ ี กูขเี้ กียจประท ้วงแล ้วโว ้ย ขืนรีบเลือก คราวนี้ จะต ้องประท ้วงกันจนถึงลูกหลานแน่ๆ นอกเหนือไปจากนี้ ยงมีสงครามวาทกรรมของบุคคลอีก 2 กลุม ่ ต่างก็อ ้างว่าตนมีความ รอบรู ้และบริสท ุ ธิเ์ กินกว่าคนอืน ่ ไม่วา่ จะเป็ นเรือ ่ งประวัตศ ิ าสตร์การเมืองไทย หรือเรือ ่ งทฤษฎี การเมืองตะวันตก ผมเองอยูน ่ อกวงของคนพวกนี้ แต่มักจะถูกอ ้างหรือเตะเข ้าไปเป็ นพวกนีบ ้ ้าง พวกนัน ้ บ ้าง แล ้วแต่เงือ ่ นไขและเงือ ่ นเวลาของสถานการณ์ จริงๆ แล ้วผมเบือ ่ หน่ายทัง้ 2 พวก ่ ื ผมเชอว่าความจริงในทางการเมืองนัน ้ หากมีเสรีภาพมากๆ และมีการเปิ ดเผยความจริงให ้หมด ิ ธิตัดสน ิ ใจ เปลือก คนทีจ ่ บ ป.4 ก็อาจจะเข ้าใจได ้ไม่แพ ้คนจบปริญญาเอก และทุกคนย่อมมีสท อย่างลาเอียงเข ้าข ้างผลประโยชน์ของตน ผมจะไม่อธิบายอะไรให ้ยืดยาว แต่อยากจะพูดว่า ระหว่างกลุม ่ “เมินกษั ตริย-์ กาหนัด ื่ ทัง้ คู่ เรามาชว่ ยกันคิดดีกว่า เลือกตัง้ ” กลับกลุม ่ “หน่ายเลือกตัง้ -คลั่งกษั ตริย”์ นั น ้ เราไม่ควรเชอ ว่า ทาอย่างไรเราจึงจะชว่ ยกันสร ้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย ์ เป็ นประมุขได ้ แน่นอนทีส ่ ด ุ ประชาธิปไตยจะต ้องมีการเลือกตัง้ แต่การเลือกตัง้ นัน ้ จะต ้องเป็ น ประชาธิปไตย การเลือกตัง้ ทั่วไปเมือ ่ วันที่ 2 เมษายน 2549 นัน ้ ไม่เป็ นประชาธิปไตย เพราะนอกจากจะ เป็ นการเลือกตัง้ ระบบพรรคเดียวแล ้ว ศาลยังพิพากษาว่า กกต.ทาลายประชาธิปไตย จัดการ เลือกตัง้ แบบไม่สจ ุ ริตเทีย ่ งธรรมและเข ้าข ้างพรรคไทยรักไทย ถ ้าหากพระเจ ้าอยูห ่ วั ไม่ทรงโปรด ป่ านนีป ้ ระเทศไทยกลายเป็ นการเมืองระบบพรรคเดียว อย่างสมบูรณ์แบบไปแล ้ว เป็ นแบบทีพ ่ ล.ต.อ.วาสนา ประธาน กกต.ออกมาสวนพระราชดารัสว่า ผู ้สมัครพรรคเดียว 9|Page


ี ดาย อยากจะพูดอะไรก็พด ไม่เป็ นประชาธิปไตย แล ้วบัญญัตไิ ว ้ในรัฐธรรมนูญทาไม “น่าเสย ู ” เป็ นแบบทีท ่ ักษิณพูดอย่างไม่อายฟ้ าว่า “มีทไี่ หนในโลกนีท ้ เี่ รียกรัฐบาลพรรคเดียวว่า ื่ ในตัวผม” เผด็จการ มันจะผิดตรงไหนในเมือ ่ ประชาชนมีความเชอ ื่ ว่าประชาชนยังบูชาตนอยูท เพราะเชอ ่ ักษิณกับคณะจึงเรียกร ้องให ้มีการเลือกตัง้ วันแล ้ววัน เล่า อ ้างว่า การเลือกตัง้ คือหลักประกันสุดท ้ายและอย่างเดียวของประชาธิปไตย โดยไม่คานึงว่า เมือ ่ เลือกตัง้ มาเป็ นรัฐบาลแล ้ว รัฐบาลทักษิณและตัวทักษิณเองได ้ทาลายประชาธิปไตย บทบัญญัตริ ัฐธรรมธรรมนูญและกฎหมายอืน ่ ๆ อีกจนจะนับไม่ถ ้วน ไม่ยอมให ้มีการตรวจสอบ ไม่ ยอมตอบคาถามใดๆ ว่าตนและรัฐบาลกระทาการฉ ้อโกงและฝ่ าฝื นกฎหมายกว่า 40 ข ้อหา คงตัง้ ้ หน ้าทาลายองค์กรและกลไกของรัฐธรรมนูญเพือ ่ จะให ้ตนพ ้นผิด และจะใชการเลื อกตัง้ เป็ น เครือ ่ งมือฟอกตัวลูกเดียว ผมขอยกตัวอย่างทักษิณทาลายรัฐธรรมนูญและพระราชอานาจตามมาตรา 224 เรือ ่ งเดียว ั ญาการค ้าเสรี โดยไม่ผา่ นรัฐสภา ปิ ดโอกาสมิให ้ในหลวงทรงท ้วงติง คือการจงใจลงนามสนธิสญ หรือแนะนาก่อนลงพระปรมาภิไธย ทาให ้พระองค์ไม่สามารถคุ ้มครองเกษตรกรผู ้ปลูก หอมหัวใหญ่ มันเทศ มันฝรั่ง กะหลา่ ปรีหรือผลิตผลเกษตรอืน ่ ๆ ปล่อยให ้ผลผลิตราคาถูกจาก ต่างประเทศเข ้ามาโจมตีตัดราคาจนย่อยยับเป็ นต ้น เรือ ่ งอืน ่ ๆ ยังมีอยูน ่ ับไม่ถ ้วน มีอะไรเป็ นหลักประกันว่าการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไปจะปราศจากการครอบงาด ้วยอานาจและ เงินของทักษิณและคณะอีก เพราะกลไกอืน ่ ๆนอกจาก กกต.ใหม่ได ้ถูกวางไว ้เรียบร ้อยและ ทางานอยูแ ่ ล ้ว มีอะไรเป็ นหลักประกันว่าทักษิณจะไม่ทาลายรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยอีก ้ อกโหวตในวุฒส ิ ดูแต่การใชบล็ ิ ภาเพือ ่ เลือก กกต.ชุดใหม่ ดูแต่ผลการเลือกตัง้ วุฒส ิ มาชก ั ดาห์ไล่หลังการเลือกตัง้ ทั่วไปทีโ่ มฆะครัง้ ทีแ ื้ เหล ้าแถมเบียร์ ใหม่เพียง 2 สป ่ ล ้ว อันเป็ นแบบซอ ้ ี งของ ส.ส.อุ ้มลูกเมียและชูเข ้ ้าสภาตามโผไทยลักไทยไปอย่างสง่างาม โดยใชการหาเส ย ศาสตราจารย์ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตรองประธานวุฒส ิ ภาให ้ฉายาวุฒส ิ ภาชุดทีแ ่ ล ้วว่า ี เลย จะ “ทายาทอสูร” อดีตประธานวุฒอ ิ ก ี ท่านหนึง่ บอกว่าชุดนี้ “โคตร” จะยิง่ กว่า หากไม่มเี สย เป็ นบุญแก่บ ้านเมือง ื ผีหา่ ” ทีค เราเข ้าใจความกระเหีย ้ นกระหือรือของพรรคไทยลักไทย และบรรดา “กระสอ ่ อย “ชนะไหนเข ้าด ้วยชว่ ยกระพือ” ทีจ ่ ะให ้มีการเลือกตัง้ ในวันในพรุง่ การแอบอ ้างทฤษฎี ประชาธิปไตยกับการเลือกตัง้ ก็เป็ นเรือ ่ งทีเ่ ข ้าใจได ้ แต่การนาเอาพระเจ ้าอยูห ่ ัวมาแอบอ ้างว่า ้ พระองค์ทรงต ้องการเลือกตัง้ เร็วหรือเลือกตัง้ ชาของแต่ ละฝ่ ายไม่บังควรกระทา และคนระดับ ิ วุฒส ื่ ผู ้ใด ทีอ ิ พระยุคลบาท ทีน ประธานหรือสมาชก ิ ภาก็มค ิ วรเชอ ่ ้างว่าใกล ้ชด ่ ากระแส พระราชดาริมาบอกครัง้ แล ้วครัง้ เล่า การเลือกตัง้ นัน ้ สมควรและจาเป็ นต ้องมีแน่เมือ ่ ถึงเวลา เมือ ่ ไรจึงจะถึงเวลา ตอบว่าเมือ ่ มี ื่ ถือพอสมควรว่าจะเป็ นการเลือกตัง้ ทีเ่ สรี มีความยุตธิ รรม มีผลอันเกิดจากคะแนน ความน่าเชอ ี งทีแ เสย ่ น่นอน มีภาวะแห่งความเป็ นตัวแทนพอดี ปราศจากการแทรกแซงทีเ่ งินและอานาจ ี้ าดในระบอบทักษิณ กลายเป็ นปั จจัยชข ่ นัน วาระเชน ้ จะมาถึงก็ตอ ่ เมือ ่ สงั คมไทยมีความกล ้า ทักษิณและบริวาร ทหารและ ี พันธมิตรและศัตรูรับจ ้าง ต่างก็มค ประชาชน นั กวิชาการ กลุม ่ อาชพ ี วามกล ้าทีจ ่ ะชว่ ยกันสร ้าง ี ก่อน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุขทีก ่ าลังถูกทาลายให ้ฟื้ นฟูกลับมาเสย ด ้วยการปฏิรป ู อย่างจริงจัง

10 | P a g e


ี ก่อนจึงเลือกตัง้ มิใชเ่ ลือกตัง้ แล ้วจึงปฏิรป ปฏิรป ู เสย ู ื่ ของทักษิณ ชน ิ ถ ้าหากเลือกตัง้ แล ้วจึงปฏิรป ู เราก็จะได ้การปฏิรป ู ตามแบบหรือความเชอ ิ ปอาชา วัตร กับ บรรหาร ศล ิ วัตร กับ บรรหาร ศล ิ ปอาชาเป็ นอย่างไร เราควรจะเดาได ้จาก การปฏิรป ู แบบทักษิณ ชน ปากของคนทัง้ คูน ่ ี้ ทักษิณเคยบอกว่า “ประชาธิปไตยมิใชเ่ ป้ าหมายของผม ประชาธิปไตยเป็ นเพียงเครือ ่ งมือ เท่านัน ้ ” ิ ปอาชาเคยบอกว่า “เป็ นฝ่ ายค ้าน ต ้องพากันอดอยากปากแห ้งทุกข์ และบรรหาร ศล ทรมานเหลือเกิน” ใครยังต ้องการระบอบทักษิณกับระบอบหูฉลามอยูอ ่ ก ี บ ้าง โปรดยกมือขึน ้ ยังมีบทเพลงง่ายๆ อยูบ ่ ทหนึง่ “เลือกตัง้ เลือกตัง้ เลือกตัง้ เลือกตัง้ ทัง้ ที ต ้องเลือกให ้ดี ให ้มีประชาธิปไตย เลือกตัง้ เลือกตัง้ เลือกตัง้ หากมันสงั คังจะเลือกทาไม ดีไม่ดพ ี วกมันได ้ใจ แอบทาจัญไร ทาร ้ายพ่อเรา” ใครอยากให ้ลูกหลานหัดร ้องเพลงนี้ โปรดยกมือขึน ้ .

11 | P a g e


พลเอกสำยหยุด ยอดทหำรประชำธิปไตยก ับกำรหยุดเลือกตงั้ โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 2 เมษายน 2550 18:23 น.

ท่านผู ้อ่านโปรดอย่าเข ้าใจผิดว่า พลเอกสายหยุด เป็ นผู ้หยุดการเลือก ถ ้ามีการเลือกตัง้ เมือ ่ ใดนั่นแหละพลเอกสายหยุดถึงจะไม่หยุด เพราะท่านจะอาสาสมัครดูแลการเลือก เพือ ่ ให ้มัน สกปรกน ้อยลงและเป็ นประชาธิปไตยมากขึน ้ ี ชน ั ้ แนวหน ้า อยูใ่ น พลเอกสายหยุด เกิดผล อดีตผู ้บัญชาการทหารสูงสุด เป็ นทหารอาชพ กองทัพฝี มอ ื ไม่เป็ นรองใคร แต่เนือ ่ งจากไม่ฝักใฝ่ การเมือง จึง ถูกข ้ามหัวหรือย ้ายข ้ามห ้วย ไป ่ หล่งอานาจ ไม่ถงึ ผู ้บัญชาการทหารบก เมือ ่ เกษี ยณแทนทีจ ่ ะเล่นการเมืองหรือกระโดดเข ้าสูแ กลับหนีไปทาหน ้าทีอ ่ าสาสมัครดูแลการเลือกตัง้ รวมทัง้ การเลือกตัง้ 2 เมษายน 2549 ทีใ่ นหลวงทรงถามว่าอย่างนี้เป็ นประชาธิปไตยหรือ ่ ารยึดอานาจ 19 กันยายน 2549 ในชว่ งนี้วาทกรรม แต่นัน ้ วิกฤตก็นาเมืองไทย ไปสูก ื่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “กาหนัดเลือกตัง้ กับหน่ายเลือกตัง้ ” ก็ปะทะกันอย่างหนั กหน่วงผ่านสอ เว็บไซต์ของฝ่ ายแรก แต่ละวาทกรรมก็ผก ู โยงสถาบันพระมหากษั ตริยเ์ ข ้าไปด ้วยตามอุปาทาน ่ าว่า “หน่ายกษั ตริยก และผลประโยชน์ของตน เมือ ่ ผมใสค ์ ับคลั่งกษั ตริย”์ เข ้าไปข ้างหน ้า หวังจะ เตือนพวกทีร่ ักในหลวงและห่วงประชาธิปไตยแท ้จริง ให ้รู ้ตัว ไม่ตงั ้ อยูใ่ นความประมาท ผมถูก ี น่าดู มือปื นรับจ ้างกับผู ้ไร ้เดียงสาถล่มเสย ชว่ งนัน ้ ผมเดาเอาว่าพลเอกสายหยุดไม่หว่ งการเลือกตัง้ แล ้ว แต่หว่ งประชาธิปไตยรวม ศูนย์แบบใหม่จะทาลายประเทศและสถาบัน กับห่วงว่าทหารจะผลุนผันยึดอานาจ พลเอก สายหยุดไม่ชอบให ้ทหารทาการยึดอานาจ ห่วงหน ้า พลเอกสายหยุดลงทุนเขียนบทความและออกทีว ี ห่วงหลัง พลเอกสายหยุด อยากจะให ้ทหารบรรลุถงึ วุฒภ ิ าวะระดับใหม่ ด ้วยการรักษาวินัยอยูใ่ นกรมกอง แต่ประกาศเทใจ อย่างเปิ ดเผยอยูข ่ ้างประชาชนและประชาธิปไตย เมือ ่ จาเป็ นทหารต ้องเข ้าไปสว่ นหนึง่ ของ อานาจประชาชน ิ พลเอกสายหยุดจะเดินทางไปต่างประเทศในวันที่ 31 สงิ หาคม 2549 ได ้ขอให ้ผมเชญ อดีตแม่ทัพนายกองมาแลกเปลีย ่ นความคิดเห็นทีบ ่ ้าน กับทัง้ มีความประสงค์จะพบพลเอกเปรม ื่ ว่าพลเอกเปรมเป็ นคนเดียวทีจ มาก เพราะเชอ ่ ะปั ้นหนทางออกทีง่ ดงามให ้ได ้ จนกระทั่งถึงวันนี้ ผมเดาว่าพลเอกทัง้ สองยังมิได ้พบกัน พลเอกสายหยุดเป็ นทหารปั ญญาชนทีร่ อบรู ้ พูดภาษาอังกฤษได ้ดีมาก น่าจะเขียนและ ื ผมก็สง่ หนังสอ ื ฝรั่งไปให ้ อ่านได ้ดีด ้วย บางครัง้ เราคุยกันไม่จบ ต ้องตามด ้วยบันทึกหรือหนั งสอ ปรากฏว่าคุยกันต่อได ้สบาย ก่อนการเลือกตัง้ ทั่วไป 2 เมษายน 2549 พลเอกสายหยุดยังตืน ่ เต ้นในการทาหน ้าที่ สง่ เสริมติดตามการเลือกตัง้ เหมือนกับการเลือกตัง้ ทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ 2548 ได ้ขอความเห็นว่า เอ มันยังไงกันแน่ ผมจึงสง่ ทฤษฎีการเลือกตัง้ ทั่วไปกับการเลือกตัง้ ภาคปฏิบต ั ใิ นเมืองไทยไป ่ ั ่ ื ชอ ื่ “On ให ้ ผมมีเวลาอยูไ่ ม่กช ี่ วโมงจึงรีบๆ เขียน พร ้อมสงสาเนาทฤษฎีทั่วไป จากหนั งสอ ื่ Representative Government หรือ ว่าด ้วยรัฐบาลเลือกตัง้ ” เฉพาะตอนต ้นของบทที่ 7 ทีม ่ ช ี อ 12 | P a g e


ว่า “Of True and False Democracy; Representation of All, and Representation of the Majority only: ว่าด ้วยประชาธิปไตยจริงกับประชาธิปไตยปลอม : ตัวแทนของคนทัง้ หมด หรือ ี งสว่ นใหญ่เท่านัน ตัวแทนของเสย ้ ” John Stuart Mill ปรัชญาเมธีอังกฤษ (1803-1873) เขียนเรือ ่ งนีใ้ นปี 1861 หรือ พ.ศ. 2404 ผมนึกไม่ถงึ ว่าเรือ ่ งของเขาจะอธิบายการเมืองไทยปั จจุบันได ้ ทีผ ่ มเขียนด ้วยลายมือให ้พลเอกสายหยุด ผมทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปบ ้าง ในทีน ่ ี้ ผมจะวงเล็บให ้ท่านผู ้อ่านทีต ่ ้องการภาษาไทย ดังนี้ 1. การเลือกตัง้ ขาดไม่ได ้ใน democracy (ระบอบประชาธิปไตย) แต่การเลือกตัง้ จะเป็ น ี ง ประชาธิปไตยต ้อง (1) free (เสรี) (2) fair (ยุตธิ รรม) (3) accurate (แน่นอน) คือคะแนนเสย มีผลแน่นอนได ้ตัวตามทีเ่ ลือก (4) representative (มีความเป็ นตัวแทนจริง) คือกระจายความ เป็ นตัวแทนได ้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกล่มชน ไม่ต ้อง equal (เท่าเทียม) การเลือกตัง้ ไทยยังเป็ นไปไม่ได ้ ต ้องปฏิรป ู กันไปเรือ ่ ยๆ 2. แต่ประชาธิปไตยมิได ้อยูท ่ ผ ี่ ลเลือกตัง้ หรือการมีเลือกตัง้ เท่านัน ้ จะต ้องมีการปฏิบัตเิ ป็ น ิ ใจต่างๆ ที่ free (เสรี) และfair (ยุตธิ รรม) ประจาในการบริหารและออกกฎหมาย การตัดสน รวมทัง้ การมี accountability (รับผิดชอบตามกฎหมายและจริยธรรม) ทัง้ โดยกฏเกณฑ์และโดย การตรวจสอบตลอดชวี ต ิ ของรัฐบาลทีม ่ าจากการเลือกตัง้ และตลอดเวลาในชวี ต ิ จริงของชุมชน ประชาธิปไตย 3. ดังนัน ้ จึงกล่าวว่าประชาธิปไตย เป็ น 1. รูปแบบของการปกครองทีม ่ าจากการเลือกตัง้ ื่ ความเชอ ื่ แบบ 2. เป็ นวิถช ี วี ต ิ ของสงั คม (รัฐบาล+ประชาชน) 3. เป็ นอุดมการณ์หรือความเชอ ื่ ในความเสมอภาคของมนุษย์ เสรีภาพและความยุตธิ รรม คนทาอะไรต ้อง ประชาธิปไตยคือเชอ ื่ ในสงิ่ นัน ื่ ในสงิ่ ใดต ้องทาสงิ่ นั น เชอ ้ และเชอ ้ 4. การบังคับให ้มีพรรคการเมืองทีจ ่ ดทะเบียนเหมือนบริษัทรับเหมาสร ้างถนนกรมทางทา ให ้การเมืองไม่ free (ไม่เป็ นอิสระ) และไม่fair (ยุตธิ รรม) 5. การบังคับให ้สงั กัดพรรคการเมืองทาให ้พัฒนาระบบพรรคการเมืองทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย ไม่ได ้ เป็ นการทาลายเสรีภาพขัน ้ พืน ้ ฐาน และขัดกับอุดมการณ์การเลือกตัง้ ทีด ่ ใี นข ้อ 1 6. พรรคการเมืองไทยเป็ น electoral company (บริษัทเลือกตัง้ ) หรือ electoral gang (แก๊งสมัครเลือกตัง้ ) ใน behavior (พฤติกรรม)และการจัดการและ task orientation (มอง ผลงาน) มากกว่าทีจ ่ ะเป็ นพรรคการเมือง 7. อดีต กกต.(พลเอก Ph.D)บอกว่าเคยเห็นการเลือกตัง้ แต่อายุ 10 ขวบ การเลือกตัง้ เลว ั แต่วา่ จะเลือกบ ้านเมืองไม่มท ลงเรือ ่ ยๆ และเลวถึงขีดสุดคราวทีแ ่ ล ้ว ถ ้าสก ี างเป็ นประชาธิปไตย 8. รก.ประธานรัฐสภา บอกว่าถ ้าเลือกก่อนปฏิรป ู จะหายนะ เพระปฏิรป ู ไม่มท ี างสาเร็จ ส.ว. ชุดใหม่จะเลวกว่าชุดเก่าซงึ่ ไม่ดอ ี ยูแ ่ ล ้ว หลายเท่า ื ชวี ประวัตข ื่ “ชวี ต ในหนั งสอ ิ องพลเอกสายหยุดชอ ิ นีม ้ ค ี า่ นั ก” คุณหมอประเวศ วะส ี ได ้ เขียนคานาสว่ นหนึง่ มีข ้อความว่าคุณหมอกับผมพากันไปขอร ้องให ้เตือนพวกทหารรุน ่ 5 อย่าให ้ 13 | P a g e


ี หาย พลเอกสายหยุดตอบเราสองคนว่า “ไม่มป ทาการยึดอานาจ เพราะชาติจะเสย ี ระโยชน์ มัน ี แล ้ว” ไม่ฟังเราหรอก คนมันบ ้าอานาจเสย ต่อมา คนบ ้าอานาจเหล่านีก ้ ็ยด ึ อานาจเป็ น รสช. เป็ นต ้นตานานการเขียนรัฐธรรมนูญให ้คน ไปตายหมู่ แล ้วโทษคนอืน ่ ทีผ ่ มเขียนถึงในฉบับทีแ ่ ล ้ว ประเด็นสาคัญ และข ้ออ ้างมรณะนัน ้ ก็คอ ื “ไม่ต ้องเขียนว่า นายกรัฐมนตรีต ้องมาจาก ส.ส. เพราะเวลาบ ้านเมืองถึงจุดตัน จะได ้มีทางออก” ั ) ก็ไม่ฟัง แกคงชอ ื่ ว่าทหารคุมได ้ นึกไม่ถงึ ว่าจะ มิไยจะคัดค ้านกันอย่างไร คมช. (คุณมีชย ั ) ยังมี เกิดพฤษภาทมิฬ คราวนี้ คมช.ก็บอกว่าทหารคงไม่ปฏิวต ั อ ิ ก ี ตราบใดที่ คมช. (คุณมีชย ชวี ต ิ อยู่ ้ พฤษภาทมิฬนอกจากจะพิสจ ู น์วา่ คนไทยยอมสูตายเพราะอุ ดมคติแล ้ว แต่สงั คมไทยก็ ั ปลับกลับใจได ้อย่างเหลือเชอ ื่ เมือ สบ ่ คุณอานั นท์ขห ี่ ัวรสช.กลับมาเป็ นนายกรัฐมนตรีทา่ มกลาง ี เสยงเฮสามวันสามคืน ผมไม่รู ้จะเตือน คมช.กับ ส.ส.ร.ว่าอย่างไร แต่คด ิ ว่า ครัง้ นี้ ปั ญหาคนนอก อาจจะไม่ใช ่ ประเด็นเลือดแล ้วก็ได ้ แต่เพือ ่ ความไม่ประมาท ควรร่างรัฐธรรมนูญไว ้ทานองนี้ ิ สภาผู ้แทนราษฎรตามคา มาตรา....“พระมหากษั ตริยท ์ รงแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีจากสมาชก กราบบังคมทูลของประธานสภาผู ้แทนราษฎร ในภาวะวิกฤต ทีไ่ ม่มส ี ภาผู ้แทนราษฎร พระมหากษั ตริยท ์ รงมีพระราชอานาจแต่งตัง้ บุคคล ใดก็ได ้เป็ นนายกรัฐมนตรี แต่ในกรณีภาวะวิกฤตทีม ่ ส ี ภาผู ้แทนราษฏร และสภาผู ้แทนราษฎรไม่ ิ สภาผู ้แทนราษฎรคนใดได ้ บุคคลภายนอกทีจ สามารถเลือกสมาชก ่ ะทรงแต่งตัง้ จะต ้องได ้รับ ี งเกินกึง่ หนึง่ ของสมาชก ิ สภาผู ้แทนราษฎรทัง้ หมด” คะแนนเสย ่ ี 2404 ดูบ ้าง John Stuart Mill พูดว่าอย่างไรเรือ เราลองเดินทางย ้อนไปสูป ่ ง “ว่าด ้วย ี งสว่ น ประชาธิปไตยจริงกับประชาธิปไตยปลอม : ตัวแทนของคนทัง้ หมด หรือตัวแทนของเสย ใหญ่เท่านัน ้ ” ผมขอแปลลวกๆ เพียงบางสว่ น ดังนี้ “เป็ นทีป ่ ระจักษ์วา่ อันตรายทีค ่ วบมากับระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีอยู่ 2 อย่าง อย่างทีห ่ นึง่ คือ อันตรายจากความโง่หรือภาวะปั ญญาตา่ ของสภาผู ้แทนราษฎรกับความเห็นของ ั ้ ทีม ประชาชนซงึ่ เป็ นผู ้ควบคุมมัน อย่างทีส ่ อง คืออันตรายจากชนชน ่ าเป็ นผู ้แทนราษฎร ทีไ่ ด ้รับ ี งข ้างมาก ล ้วนแล ้วแต่ประกอบด ้วยชนชน ั ้ เดียวกันทัง้ สน ิ้ เราจะต ้องคิดให ้ออกว่า ทาอย่างไร เสย จึงจะเป็ นไปได ้ทีเ่ ราจะจัดระบบประชาธิปไตย ให ้สามารถกาจัดอันตรายชวั่ ร ้ายทัง้ สองนีไ ้ ด ้ โดย ไม่ต ้องเข ้าไปแทรกแซงเนือ ้ หาอันเป็ นประโยชน์ของการปกครองแบบประชาธิปไตย เรือ ่ งนี้ จะต ้องพยายามจนสุดความสามารถเท่าทีส ่ ถิตป ิ ั ญญาของมนุษย์จะทาได ้” ิ ธิการเลือกตัง้ (limited มิล (John Stuart Mill) อธิบายว่าวิธแ ี ก ้ไขโดยทั่วไปก็คอ ื จากัดสท ่ อายุ เพศ การศก ึ ษา การเสย ี ภาษี และภูมล ิ ธิการเลือกตัง้ ของ suffrage) เชน ิ าเนา แทนสท ประชาชนทุกคน( universal suffrage) แต่นั่นก็ยังไม่ได ้ประชาธิปไตยอยูด ่ ี และไม่วา่ จะใชวิ้ ธ ี ไหน ก็ยากทีจ ่ ะได ้ประชาธิปไตยในอุดมคติ แบบ “รัฐบาลของประชาชนทัง้ หมด โดยประชาชน ทัง้ หมด ด ้วยการมีตัวแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน” เขาสรุปว่า ระบบประชาธิปไตยทัง้ หลายทีม ่ อ ี ยูล ่ ้วนแต่ ั ้ ทีม ไม่เสมอภาค หากเป็ นการจัดตัง้ ทีไ่ ม่เท่าเทียมกันอย่างเป็ นระบบ เพือ ่ ผลประโยชน์ของชนชน ่ ี อานาจ 14 | P a g e


ั แต่วา่ มีการ มิลได ้ตัง้ คาถามและหาคาตอบให ้ระบบการเลือกตัง้ ต่างๆ แล ้วสรุปว่า สก เลือกตัง้ หาได ้หมายความว่าจะเป็ นประชาธิปไตยทันทีไม่ ถึงแม ้การเลือกตัง้ จะสะอาดปราศจาก การคดโกงก็ตาม ี งข ้างมากในสภา กลุม ี งข ้างน ้อยในสภา “กลุม ่ ชนข ้างมากย่อมมีเสย ่ ชนข ้างน ้อยก็ต ้องมีเสย ่ นี้ ก็ต ้องถือว่าไม่ใชร่ ัฐบาลแห่งความ ทุกๆ คนจึงรวมกันเป็ นตัวแทนของทุกๆ คน หากมิเป็ นเชน ิ ธิ์ ชนกลุม เสมอภาค แต่เป็ นรัฐบาลแห่งความไม่เท่าเทียมและอภิสท ่ หนึง่ นั่ งอยูบ ่ นหัวปกครอง ่ ึ ่ ี งในการ ชนอีกกลุม ่ หนึง่ ซงถูกจากัดและกีดกันมิให ้ได ้รับความยุตธิ รรมกับสวนแบ่งของเสย ปกครอง ตรงกันข ้ามกับหลักรัฐบาลทีย ่ ต ุ ธิ รรม และเหนือสงิ่ อืน ่ ใด ตรงกันข ้ามกับหลัก ประชาธิปไตย ซงึ่ ยืนหยัดในหลักแห่งความเท่าเทียมเป็ นพืน ้ ฐานและรากแหง ้าของการปกครอง” ื ของมิลเล่มนีม หนังสอ ้ ี 18 บท แต่ละบทตัง้ คาถาม มีคาตอบ และเสนอหลักฐานทาง ิ้ ทฤษฎีและภาคปฏิบัตท ิ เี่ กีย ่ วกับการออกแบบรัฐบาลโดยการเลือกตัง้ ทัง้ สน ื ผมอยากทราบว่าบรรดาอาจารย์รัฐศาสตร์และนั กกฎหมายในสภาร่างใครเคยอ่านหนั งสอ เล่มนีเ้ หมือนพลเอกสายหยุดบ ้าง ผมได ้คาตอบจากปากกรรมาธิการร่างหลายท่านว่า อย่าว่าแต่มล ิ เลย การร่างรัฐธรรมนูญ ื สถิตห ิ้ ครัง้ นีไ ้ ม่มห ี ้องสมุด หนังสอ ิ รือระบบอ ้างอิงใดๆ ทัง้ สน ้ ผมอยากใชสรรพนามพ่ อขุนรามคาแหงตะโกนถามว่า “นีพ ่ วก_คุณเห็นประเทศของ_ผม เป็ นอะไร” ผมอยากจะถามพลเอกสายหยุดว่า ท่านจะยังตืน ่ เต ้นกับการเลือกตัง้ เดือนธันวาคมนี้ ตาม กาหนดของพลเอกสุรยุทธ์หรือไม่ ถ ้าหากตอนนั น ้ ประชามติไม่ผา่ น ประเทศชาติใชรั้ ฐธรรมนูญ ั ) ท่านจะว่าอย่างไร ของ คมช. ตามคาแนะนาของ คมช.(คุณมีชย ่ ยุดการเลือกตัง้ ไว ้สก ั หรือว่า ท่านในฐานะยอดทหารประชาธิปไตยจะชว่ ยผมยุด ไม่ใชห ครัง้ จนปฏิรป ู สาเร็จก่อนจะดีไหม.

15 | P a g e


โอกำสสุดท้ำย... โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 8 เมษายน 2552 00:03 น.

ท่านผู ้อ่านทีเ่ คารพ ผมไตร่ตรองถีถ ่ ้วนแล ้ว จาเป็ นต ้องเขียน ื่ ว่าขณะนี้ในหลวงทรงโทมนั ส เป็ นห่วงประเทศชาติและ พระราชอาญาไม่พ ้นเกล ้า ผมเชอ พสกนิกรของพระองค์ เกรงว่าจะเกิดเหตุร ้ายจนเกินแก ้ลุกลามมาจากการชุมนุมใหญ่ของ ื้ แดง ขบวนการเสอ ื้ แดงเอาแต่ได ้ ไม่รู ้จักกาลเทศะ วันที่ 6 เมษายน นี้ เป็ นวันครบรอบสถาปนา ขบวนการเสอ ์ ักรี กรุงรัตนโกสน ิ ทร์ และราชอาณาจักรไทยทีย ราชวงศจ ่ ั่งยืนมาจนถึงปั จจุบน ั และอีกไม่กวี่ น ั ก็ จะถึงวันฉลองสงกรานต์ ั บุรษ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า หนึง่ ในคุณสมบัตข ิ องสต ุ คือ ต ้องเป็ นผู ้รู ้กาลเทศะ ใน ื้ แดง และพลพรรคทัง้ หมดของทักษิณ ซงึ่ ผู ้เป็ นหัวหน ้าได ้ประกาศให ้รวมเป็ นพวก ขบวนการเสอ ั ปุรษ เดียวกันทัง้ หมด ไม่มผ ี ู ้เป็ นสป ุ เหลืออยูเ่ ลยหรือ ื้ แดงเลือกเอาวันที่ 8 เมษายน เป็ นวันต ้นชต ี้ าย ผมเองไม่สบายใจมากทีข ่ บวนการเสอ ปลายชเี้ ป็ น หมายว่าจะก่อการปฏิวต ั ป ิ ระชาชน ล ้มล ้างรัฐบาล และรัฐธรรมนูญ ปี 2550 การ ่ นี้ เท่ากับการก่อกบฏภายในและภายนอก ประกาศอย่างโจ่งแจ ้งและไม่เกรงกลัวเชน ราชอาณาจักรอย่างแน่นอน ผมคิดถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ซงึ่ ผมเคยให ้ความหวังดีเสมอมา ในวันที่ 14 และ 18 กันยายน ื พิมพ์ เพราะผม 2549 ก่อนการปฏิวต ั ข ิ อง คมช. ผมตีพม ิ พ์บทความใน ผจก.ออนไลน์และหนังสอ รู ้ว่าจะมีการปฏิวต ั ิ ผมบอกว่า “แต่ผมคงไม่ยน ิ ดีทท ี่ หารจะปฏิวต ั ิ ผมอยากจะเห็นประเทศไทยแสดงวุฒภ ิ าวะ และหาทางออกทีน ่ ุ่มนวลแนบเนียนกว่านัน ้ ยังมีทางเลือกอยูอ ่ ก ี หลายทาง” ี แล ้วนอกจากทักษิณ ผมจึงให ้ชอ ื่ บทความว่า ถึงตอนนัน ้ ไม่มใี ครจะป้ องกันปฏิวต ั ไิ ด ้เสย “โอกาสสุดท ้ายของทักษิณ” และผมแนะนาทักษิณลาออก เพือ ่ รักษาประชาธิปไตยและรักษา อนาคตการเมืองของทักษิณเอง “ทาไมผมจึงย้านักย้าหนาว่าทักษิณควรลาออก นั่นก็เป็ นเพราะว่าการลาออกนอกจากจะ ื่ ว่าเป็ นผู ้ร่วมใจ บรรเทาความรุนแรงยุง่ ยากให ้กับทักษิณและครอบครัวแล ้ว ทักษิณยังจะได ้ชอ พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญไว ้ มิปล่อยให ้ถูกทาลายลงด ้วยอุบัตเิ หตุ และชว่ ยไม่ให ้คนไทยทาลาย ิ วัตรด ้วย ล ้างกันเอง สง่ ผลถึงชวี ต ิ และความปลอดภัยของครอบครัวชน ่ วามพ่ายแพ ้ แต่เป็ นชย ั ชนะ เป็ นความเสย ี สละกล ้าหาญ เป็ นวิถแ การลาออกมิใชค ี ห่ง วีรบุรษ ุ เป็ นความสง่างามตามวิถท ี างแห่งรัฐธรรมนูญทาได ้ง่ายๆ” เมือ ่ คมช.ปฏิวต ั ไิ ด ้ 2-3 วัน ผมเขียนบทความ “ระวังปฏิรป ู จะหลงทาง” และบอกว่าผม ยินดีทรี่ ัฐบาลทักษิณออกไป แต่สาหรับการยึดอานาจนั น ้ “ผมรู ้ แต่ไม่รว่ ม เห็นใจ แต่ไม่เห็นด ้วย ยินดีชว่ ย แต่ไม่ขอเกีย ่ วข ้อง” แปลว่าผมจะไม่รว่ มสังฆกรรมใดๆ กับ คมช.แต่ยน ิ ดีจะให ้ความ คิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ ่ คมช.และประเทศชาติเป็ นสว่ นรวม 16 | P a g e


ในวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ผมเห็นลวดลายของ คมช.แล ้ว จาเป็ นต ้องสรุปในบทความว่า คมช.จะทาให ้ระบอบการปกครองทีม ่ พ ี ระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุข ต ้องพ่ายแพ ้ระบอบทักษิณใน ทีส ่ ด ุ ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ ผมเฝ้ าเพียรบอกรัฐบาลว่าอย่าเพิง่ รีบเลือกตัง้ จนกว่าจะปฏิรป ู เสร็จ ี ก่อน รัฐธรรมนูญ 2550 นัน ่ ารปฏิรป ื ขึน เสย ้ มิใชก ู และผมเขียนหนั งสอ ้ มาเล่มหนึง่ ในเดือน ตุลาคม 2550 ว่า “เลือกตัง้ 23 ธันวา น้ าเน่า เราจะพากันไปตาย” ี ใจทีท ผมได ้ทานายว่าอะไรจะเกิดขึน ้ บ ้าง ผมเสย ่ ก ุ อย่างเกิดขึน ้ ตามทีผ ่ มคาด และในวันที่ ื้ แดงประกาศสงคราปฏิวต 8 เมษายน 2552 ทีข ่ บวนการเสอ ั ป ิ ระชาชนนี้ ผมเกรงว่าคนไทยจะฆ่า กันได ้มากทีส ่ ด ุ เป็ นประวัตก ิ ารณ์ ี แต่ระบอบทักษิณจะชนะตามทีผ ่ มเคยกลัวหรือไม่ ผมคิดว่าเหตุปัจจัยได ้เปลีย ่ นไปเสย แล ้ว นั่นก็คอ ื การปลุกตืน ่ ของประชาชนให ้ป้ องกันชาติ ศาสน์ กษั ตริยด ์ ้วยชวี ต ิ ใน 193 วันบันลือ โลกของขบวนการพันธมิตรประชาชนเพือ ่ ประชาธิปไตย และโลภโมหะของทักษิณและ ื้ แดง ซงึ่ เปลือยกายออกมาโจมตีสถาบันองคมนตรี ศาล และกองทัพ ซงึ่ เป็ น ขบวนการเสอ สถาบันรองรับความมั่นคงของพระมหากษั ตริยโ์ ดยตรง ดังนัน ้ สมการอานาจในวันที่ 8 เมษายนนี้ จึงเป็ นสมการใหม่ และอาจจะเป็ นโอกาส สุดท ้ายของถึง 3 อย่าง คือ โอกำสสุดท้ำยของระบอบประชำธิปไตยอ ันมีพระมหำกษ ัตริยเ์ ป็นประมุข ว่าจะมี โอกาสเกิดขึน ้ และเติบโตได ้หรือไม่ โอกำสสุดท้ำยของพรรคประชำธิปต ั ย์ ว่าจะดารงอยูใ่ นระบบพรรคและระบบการเมือง ของไทยได ้หรือไม่ โอกำสสุดท้ำยของระบอบท ักษิณ ว่ำจะหวนกล ับมำครองอำนำจได้หรือไม่ ื่ ว่าโอกาสของระบอบทักษิณจะชนะมีน ้อยทีส ผมเชอ ่ ด ุ นอกจากจะฟลุกทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ชนะ แต่ พรรคประชาธิปัตย์ยอมแพ ้เอง ด ้วยการเสแสร ้งมารยาทรักษากติกาประชาธิปไตยทัง้ ๆ ทีร่ ู ้ว่า ื้ แดงมิได ้เป็ นประชาธิปไตย และไม่มส ิ ธิเอาประชาธิปไตยมาอ ้างเลย ขบวนการเสอ ี ท ี ดงจะยังไม่ โอกาสทีพ ่ รรคประชาธิปัตย์จะล่มสลายมีอยูไ่ ม่น ้อย แม ้กระทั่งว่าขบวนการสแ ั ชนะเด็ดขาด เพราะพรรคประชาธิปัตย์พส ประสบชย ิ จ ู น์วา่ ใชอ้ านาจรัฐาธิปัตย์คุ ้มครองตนเองและ ประชาชนไม่ได ้ แม ้แต่ความปลอดภัยของนายกฯ จากการกลุ ้มรุมก็ยังกระทามิได ้ โอกาสทีร่ ะบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุขทีจ ่ ะเกิดและเติบโตขึน ้ ได ้ก็ ยังมีอยู่ แต่จะแน่นอนได ้ก็ตอ ่ เมือ ่ รัฐบาลและสงั คมไทยรู ้จักพึง่ บุญญาธิการและพระราชอานาจใน ่ ้วยการขอพระราชทานมาตรา 7 หรือรัฐบาลเฉพาะกาล แต่ด ้วยการทีน หลวง มิใชด ่ ายกฯ จะต ้อง เข ้าเฝ้ าฯ ขอบรมราชวินจ ิ ฉั ยตามจารีตประชาธิปไตย และนามาตรการทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยที่ ั ลักษณ์ โครงสร ้าง องค์ประกอบ และพฤติกรรมซงึ่ จะเป็ นทางรอดอย่าง แท ้จริงครบถ ้วนด ้วยสญ ่ ากวิกฤตเกือบกลียค เดียว มิใชจ ุ ในวันที่ 8 นีเ้ ท่านัน ้ แต่จะเป็ นการนาประเทศออกจากวงจรอุบาทว์และวัฏจักรน้ าเน่า อันเกิดจากประชาธิปไตย จอมปลอมทีอ ่ ยูไ่ ด ้เพราะและอยูไ่ ปเพือ ่ อานาจและเงินเท่านัน ้ 17 | P a g e


แต่ปวงชนชำวไทยพึงจะสำนึกว่ำ พวกเรำทงมวลจะผ ั้ ันวิกฤตให้เป็นโอกำส ด้วย ั ซงึ่ เป็นล ักษณะพิเศษประจำประเทศไทยได้ ควำมยึดมนใน ่ั “รำชประชำสมำสย” อย่ำงไร

18 | P a g e


ิ ว ัตร จดหมำยเปิ ดผนึกถึงท ักษิณ ชน โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 19 เมษายน 2552 15:42 น.

คุณทักษิณ ทีร่ ัก คุณทักษิณเคยแผ่เมตตาบ ้างหรือไม่ หากคุณทักษิณแผ่เมตตาทุกๆ เชา้ คุณจะพ ้นจาก ั ว์รว่ มโลกทัง้ หลาย รวมถึงคุณ ความโกรธเกลียดโลภหลงได ้มาก เหมือนกับผมทีแ ่ ผ่เมตตาให ้สต ั เชาเดี ้ ยว ทักษิณด ้วยไม่เคยขาดสก

ั เพ สต ั ตา สต ั ว์ทัง้ หลายทีเ่ ป็ นเพือ สพ ่ นทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด ้วยกันทัง้ หมดทัง้ สนิ้ อะเวรา จงเป็ นสุขๆ เถิดอย่าได ้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปั ชฌา จงเป็ นสุขๆ เถิด อย่าได ้เบียดเบียนซงึ่ กันและกันเลย อะนีฆา จงเป็ นสุขๆ เถิดอย่าได ้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุข ี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให ้พ ้นจากทุกข์ภัยทัง้ สนิ้ เถิด คุณทักษิณครับ ผมจาเป็ นต ้องเขียนจดหมายนี้ ด ้วยเหตุ 2 ประการ คือ ประกำรทีห ่ นึง่ ผมต ้องพิสจ ู น์วา่ ระหว่างคุณทักษิณกับผม ใครเป็ นคนโกหกเรือ ่ งของใคร ื้ แดงเชย ี งใหม่วน คุณทักษิณโฟนอินมาทีช ่ ม ุ นุมเสอ ั ที่ 22 มีนาคม 2552 ว่าผมเทีย ่ วไปโกหกเรือ ่ ง ื่ และผมได ้ไปร่วมกับท่านจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาฟิ นแลนด์จนคนเชอ ั ลิขต ท่านอักขราทร จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ท่านชาญชย ิ จิตถะ อดีตประธานศาล ฎีกา ขณะนีเ้ ป็ นองคมนตรี วางแผนล ้มรัฐบาลของคุณร่วมกับทหารและองคมนตรีบางท่าน และ หลังจากนัน ้ คุณก็วด ิ โี อลิงก์มาเล่าซ้าทีท ่ าเนียบฯ อีกหลายครัง้ ื่ ว่า สาหรับผมเอง ในสมัยทีค ่ ณ ุ เรืองอานาจ ก็เขียนบทความถึงคุณทักษิณนั บร ้อยฉบับ ชอ จับโกหกทักษิณก็ม ี โกหกของทักษิณก็ม ี ทักษิณโกหกอีกครัง้ ก็ม ี ดับเครือ ่ งชนทักษิณก็ม ี รวม แล ้วเป็ นเรือ ่ งทีผ ่ มตาหนิวา่ คุณโกหก คุณทักษิณกลับไม่ฟ้อง แต่กลับมาฟ้ องเรือ ่ งทีผ ่ มไม่ได ้พูด ี ทีวา่ ใครเป็ นคนโกหกเพือ ก็ดไี ปอย่าง จะได ้รู ้กันเสย ่ ตัวเอง และใครเป็ นคนพูดเรือ ่ งจริงโดย สุจริตเพือ ่ ประโยชน์ของสว่ นรวมกันแน่ ผมขอยืนยันว่า ผมไม่เคยเขียนเรือ ่ ง “ปฏิญญาฟิ นแลนด์” ตามทีค ่ ณ ุ กล่าวอ ้าง ผมไม่ทราบ ว่าปฏิญญาฟิ นแลนด์มห ี รือไม่ อนึง่ ผมไม่เคยพบท่านผู ้พิพากษาทัง้ 3 เป็ นการจาเพาะโดยไม่ม ี คนอืน ่ อยูด ่ ้วย และไม่ได ้พบท่านทัง้ 3 พร ้อมกับพลเอกสุรยุทธ์และพลเอกพัลลภตามวันเวลาที่ คุณปี ย ์ มาลากุล อ ้าง แต่ได ้พบทุกๆ ท่านทีก ่ ล่าวมา พร ้อมกับคนอืน ่ ๆ อีกหลายคนทีบ ่ ้านคุณปี ย ์ ิ ธิอานวย สนธิ ลิม ผมรู ้จักคุณปี ยม ์ านานตัง้ แต่ครัง้ แกทางานอยูบ ่ ้านไทยกับเพือ ่ นผมคือพร สท ้ ทองกุล ก็ทาอยูท ่ น ี่ ั่น ผมต่อต ้านปฏิวต ั ริ ัฐประหารมาตลอดชวี ต ิ และได ้เขียนจนกระทั่งวันสุดท ้ายก่อนทีค ่ ณ ุ ทักษิณจะโดนขับไล่วา่ ผมไม่เห็นด ้วยกับการเปลีย ่ นรัฐบาลโดยม็อบหรือรัฐประหาร ขอให ้คุณไป อ่านดูวา่ จริงหรือไม่ รวมทัง้ เรือ ่ งทักษิณโกหกด ้วย ั ไม่ พร ้อมนี้ ผมแนบจดหมายเปิ ดผนึก 11 ฉบับทีผ ่ มเคยเขียนถึงคุณทักษิณมาด ้วย ผมชก แน่ใจว่าคุณทักษิณจะเคยอ่านหรือไม่ บางทีลก ู น ้องอาจจะกีดกันไม่ให ้มากวนสายตาของคุณก็ เป็ นได ้ คาแนะนาหลายๆ อย่างจึงกลายเป็ นหมันไป คุณทักษิณเองและบ ้านเมืองจึงต ้องประสบ ชะตากรรมอย่างทีเ่ ป็ นอยูท ่ ก ุ วันนี้ 19 | P a g e


ั 2 ฉบับ คือ 1.ท ักษิณควรฉวยโอกำสพึง่ พระรำชอำนำจ 17 ขอยกตัวอย่างย่อๆ สก พ.ย. 2548 ดังนี้ “1. ให ้ทักษิณคิดหาวิธก ี ารและลงมือพึง่ พระราชอานาจโดยถวายรายงานบ่อยๆ ก็ด ี ขอ ึ ษาและปฏิบัตต บรมราชวินจ ิ ฉั ยก็ด ี ศก ิ ามพระราชดารัสก็ด ี นามาแก ้ไขรัฐธรรมนูญม. 313 ตาม แนวของดร.อมร ก็ด ี ฯลฯ 2. ขอให ้ทักษิณลดความเป็ นเผด็จการลงและเพิม ่ ความเป็ นประชาธิปไตยขึน ้ ทัง้ ในพรรค ในรัฐบาล และในรัฐสภาเปิ ดโอกาสให ้มีความคิดและมาตรการแตกต่างแบบประชาธิปไตยสว่ น ่ ระชาธิปไตยตามใบสงั่ ทักษิณควรจะถอนฟ้ องสอ ื่ เสย ี เพราะไม่มผ ร่วมของจริง มิใชป ี ู ้นารัฐบาล ื่ ฯลฯ ประชาธิปไตยทีพ ่ ัฒนาประเทศใดทีฟ ่ ้ องสอ ั ปทาน ตลาดหุ ้น 3. ขอให ้ทักษิณนาตนเอง ลูกเมียและบริวารออกจากวงการค ้า วงการสม ั และการเอาเปรียบคดโกงโดยผู ้มีอานาจ และผ่านกฎหมายปฏิรป ู ธุรกิจให ้ปลอดจากคอร์รัปชน ฯลฯ” อีกฉบับหนึง่ 13 กันยายน 2549 ก่อนปฏิวต ั ิ 6 วัน เรือ ่ ง “โอกำสสุดท้ำยของ ท ักษิณ” “หากทักษิณได ้อ่านคาแนะนาของผมเมือ ่ สองปี ทแ ี่ ล ้วให ้หาทางพึง่ พระราชอานาจ ป่ านนีท ้ ักษิณอาจจะสบายแล ้วภายใต ้ร่มพระบารมี ทาไมผมจึงย้านักย้าหนาว่าทักษิณควรลาออก นั่นก็เป็ นเพราะว่าการลาออกนอกจากจะ ื่ ว่าเป็ นผู ้ร่วมใจ บรรเทาความรุนแรงยุง่ ยากให ้กับทักษิณและครอบครัวแล ้ว ทักษิณยังจะได ้ชอ ่ พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญไว ้ มิปล่อยให ้ถูกทาลายลงด ้วยอุบัตเิ หตุ และชวยไม่ให ้คนไทยทาลาย ิ วัตรด ้วย” ล ้างกันเอง สง่ ผลถึงชวี ต ิ และความปลอดภัยของครอบครัวชน คุณทักษิณคิดเอาเองเถิดว่า ผมหวังดีหรือหวังร ้าย ประกำรทีส ่ อง ผมอยากทาสงิ่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได ้ นั่ นก็คอ ื ี ตัง้ แต่บัดนี้ นปก.นีพ (1) ขอร ้องให ้คุณท ักษิณเลิกทาตัว เป็นห ัวโจก นปก. เสย ้ ลตรี ิ ธิเ์ พราะให ้คาจากัดความล่วงหน ้าว่า นรกป่วน จาลอง ผู ้มีพระคุณให ้ชวี ต ิ การเมืองคุณ มีวาจาสท กรุง ขณะนีก ้ าลังป่ วนประเทศอยูท ่ ก ุ หย่อมหญ ้า ้ ้กากิน ด ้วยการทาตัวเป็ นโกหกตลกหลวงไปทั่วโลก (2) ขอร ้องให ้คุณทักษิณเลิกสาวไสให ้ อ ว่า นปก.และคุณทักษิณสูเพื ่ ประชา ธิปไตยด ้วยอุดมการณ์บริสท ุ ธิโ์ ดยสงบและปราศจากอาวุธ ้ ั อีกแล ้ว คุณ การกระทาอันหยาบชาของพวกคุณปรากฏต่อสายตาชาวโลกจนไม่มใี ครสงสย ื่ ทั่วโลก ทักษิณยิง่ พูดก็ยงิ่ เหมือนวัวพันหลัก นอกจากคุณจะพูดภาษาอังกฤษไม่รู ้เรือ ่ งแล ้ว สอ ั ดาน เขาเห็นด ้วยตาว่าอะไรเกิดขึน ้ ทีเ่ มืองไทย ทาให ้เขาสรุปว่าคุณเป็ นตัวตลกทีโ่ กหกติดสน ิ และอานาจ (3) ผมขอร ้องให ้คุณทักษิณเลิกฝั นทีจ ่ ะฟอกตัวเองให ้พ ้นผิด คิดเอาทรัพย์สน ี ที ความผิดพลาดทีร่ ัฐบาลพวกคุณได ้ทาต่อประชาธิปไตยและประเทศชาติ การทาลาย คืนเสย ความเป็ นไทยทีส ่ ร ้างมานั บพันปี ให ้ย่อยยับลงทีพ ่ ัทยา และการประกาศสงครามการเมือง การก่อ กบฏ การกลุ ้มรุมทาร ้ายนายกฯ และเลขาธิการนายกฯ การเผารถโดยสาร การเตรียมเผา ื้ แดงการลอบสงั หารสนธิ บ ้านเมืองและชวี ต ิ ของประชาชนผู ้บริสท ุ ธ์ด ้วยก๊าซในรถบรรทุกโดยเสอ ด ้วยอาวุธสงครามอุกอาจกลางกรุงฯ การปิ ดล ้อมศาลากลาง ฯลฯ พลอำกำศโทว ัชระ ฤทธำคนี เรียกว่า นำยทุนสำมำนย์จำกอเวจีมหำนรกปลุกเปรตจำกอเวจีมหำนรก กระทา 20 | P a g e


อาชญากรรมอุกฤษ บังเอิญ 2-3 วันนี้ คุณทักษิณกล่าวอ ้างถึงทีพ ่ งึ่ 2 อย่าง คือ ท่านอาจารย์พท ุ ธทาสและพระ เจ ้าอยูห ่ ัว คุณจะจริงใจหรือไม่หรือว่าจวนตัว ผมไม่ทราบ แต่จะยกประโยชน์ให ้ หากคุณทักษิณต ้องการเอาธรรมซงึ่ เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนาทีอ ่ าจารย์พท ุ ธทาสพร่า สอน คือ ปฏิจจสมุปบำท มาใคร่ครวญถึงการกระทาในอดีตของคุณ คุณก็จะแจ ้งว่าสมควรจะ กระทาอะไรในปั จจุบันและอนาคต ั ภเวสไี ปทั่วโลก จนกระทั่งวันหนึง่ จิตแตกต ้องฆ่าตัวตายกับการ ระหว่างการร่อนเร่เป็ นสม ่ ้อมอกของบ ้านเราเพือ ิ หน ้ากับความจริงอย่างลูกผู ้ชาย กลับมาสูอ ่ เผชญ ื่ ยิง่ กว่าเชอ ื่ ว่า บารมีและพระมหากรุณาของพระเจ ้าอยูห ผมเชอ ่ ัวมีให ้แก่ทก ุ คน เมือ ่ คุณ ทักษิณรับโทษพอสมควร อาจจะไม่กวี่ น ั หลังพระราชทานอภัยโทษแล ้วคงมีโอกาสไปบวช ์ อ การล ้างบาปและสร ้างบุญกุศลในพุทธศาสนานั น ้ จะมีอานิสงสผ ่ นหนั กเป็ นเบาในการต่อสู ้ ้ คดีอน ื่ ๆ ของคุณทักษิณ จนกระทั่งวันหนึง่ คุณจะมีอส ิ รภาพ มีโอกาสใชความรู ้ ความสามารถและ ี สละรับใชส้ งั คมไทยได ้ดีกว่าตอนทีเ่ รืองอานาจเสย ี อีก คุณจะมีสว่ นสาคัญทาให ้ ความเสย บ ้านเมืองสงบร่มเย็นได ้ ่ นทำงทีเ่ ป็นสุคติ ท่ำมกลำงกำรสรรเสริญ ในทีส ่ ด ุ คุณก็จะนอนตำยตำหล ับไปสูห ของมนุษย์และเทวดำ ด ้วยความปรารถนาดี ปราโมทย์ นาครทรรพ 18 เมษายน 2552

21 | P a g e


จดหมำยถึงนำยกร ัฐมนตรีและพีน ่ อ ้ งชำวไทย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 23 พฤษภาคม 2553 13:26 น. ฯพณฯนายกรัฐมนตรีและพีน ่ ้องชาวไทยทีเ่ คารพ จดหมายเปิ ดผนึกฉบับนีแ ้ ปลก เพราะเขียนถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะประมุขผู ้ปกครองและ พีน ่ ้องชาวไทยในฐานะผู ้อยูใ่ ต ้ปกครองในฉบับเดียวกัน ฐานะตามแนวความคิดและวัฒนธรรมการเมืองไทย เป็ นแบบอานาจนิยม ั พันธ์อย่างฝรั่ง ก็จะเป็ นอีกอย่างหนึง่ เพราะเขาถือว่า ความคาดหมายและสายสม ิ ธิทจ ั โขกและตาหนิตเิ ตียน นายกรัฐมนตรีเป็ นหัวหน ้าผู ้รับใช ้ ประชาชนเป็ นนาย ย่อมมีสท ี่ ะสบ อย่างไรและเมือ ่ ใด จะเป็ นธรรมหรือไม่ก็ได ้ ท่านนายกรับคตินย ิ มฝรั่งได ้ เพราะท่านได ้พิสจ ู น์ขน ั ติธรรมของผู ้นาอย่างสูง ต่างกับอดีต นายกทักษิณทีต ่ งั ้ ข ้อหาคุกคามผู ้กากับภาพยนต์ฐานทาลายความมั่นคงของรัฐ เพียงแต่เขาทา ื่ “ยอดชายนายโอ็คอ็าค” เท่านัน หนังล ้อเลียนชอ ้ ฝรั่งเขายังมีคตินย ิ มอีกว่า ประชาชนเป็ นยังไง รัฐบาลก็จะเป็ นยังงัน ้ พูดเป็ นสานวน ว่า People deserve their government เทียบกับสานวนไทยได ้ว่า ขนมสมน้ ายา ื่ สารและการคมนาคมทุกอย่างเหลือล ้น “ลัทธิ ในยุคโลกาภิวต ั มีการปฏิวต ั เิ ทคโนโลยีสอ เอาอย่าง” และ “การเปรียบเทียบทีฉ ่ าบฉวย” อาจเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ เป็ นเหตุยั่วหัวเราะ ่ การพูด (โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากนายกรัฐมนตรี รัฐบาล สอ ื่ หรือเป็ นอันตรายมหันต์ก็ได ้ เชน ื้ แดงเป็ นการใชส้ ท ิ ธิเสรีภาพตามระบอบ และนั กวิชาการ) ให ้เข ้าใจว่าการชุมนุมของเสอ ิ ชล ิ และว่าประเทศไทยโชคดี ประชาธิปไตย หรือการเปรียบนายกสุรยุทธ์วา่ เหมือนวินซตัน เชช ื่ อภิสท ิ ธิ์ เวชชาชวี ะ เป็ นต ้น ทีม ่ น ี ายกรัฐมนตรีชอ ผมเองพูด เขียน และยืนยันมาตลอดว่าท่านนายกมีคณ ุ สมบัตแ ิ ละคุณลักษณะเหมาะทีจ ่ ะ เป็ นผู ้นาประเทศ คนทีไ่ ม่ชอบหรือคลางแคลงในตัวท่านนายกก็โจมตีผมว่า คนอย่างผมนี่แหละทีท ่ าให ้ได ้ คนอย่างท่านนายกมาทาลายชาติและความมั่นคงของสถาบัน ี ดายทีร่ ัฐบาลไม่ทาสงิ่ ทีค ผมพูดและเขียนอีกเหมือนกันว่าผมเสย ่ วรทา แต่กลับไปทาสงิ่ ที่ ี เทเสย ี หาว่า ไม่ควรทา คนทีเ่ ป็ นแฟนพันธุแ ์ ท ้ของท่านนายกและประชาธิปัตย์ก็รม ุ ด่าผมสาดเสย ั อย่าง ผมเอะอะเพราะเข ้าไม่ถงึ ท่านนายก ผมคงจะหุบปากหากตัง้ เป็ นอะไรสก ื ไม่อยากเป็ นอย่างอืน ผมชอบเขียนและสอนหนั งสอ ่ บางคนก็เยาะเย ้ยว่า ตราบใดทีผ ่ มยังสงั่ สอนคนทีน ่ ามสกุลเดียวกันคือ นอ.อนุดษ ิ ฐ์ ไม่ได ้ ิ ธิจะวิจารณ์หรือแนะนาอะไรใคร ผมไม่มส ี ท ื่ สุรนั นท์ เวชชาชวี ะ จึงสนับสนุนทักษิณ ระบบคิดเยีย ่ งนี้ คงไม่มวี น ั เข ้าใจว่าทาไมคนชอ ทาไมพรรคกิจสงั คมของมรว.คึกฤทธิจ์ งึ ล ้มรัฐบาลประชาธิปัตย์ของมรว.เสนีย ์ ปราโมช พีใ่ นไส ้ 22 | P a g e


ถ ้าศาสนาพุทธดีจริง ทาไมจึงมีไทยพุทธไปฆ่าข่มขืนแหม่มนักท่องเทีย ่ ว ฯลฯ ่ นีแ ท่านนายกครับ คนสว่ นใหญ่ทข ี่ น ั แข็งอยูใ่ นระบบการเมืองไทยมักจะเป็ นเชน ้ หละ เป็ น ้ ้าแทนหัว มีสมองเท่ารูเข็ม แต่ปากกว ้างเท่าสนามฟุตบอล พวกทีใ่ ชเท ึ ษาของไทยล ้มเหลว และถ ้าหากไม่ปฏิรป ึ ษาอย่างจริงจัง นีค ่ อ ื พยานบ่งชวี้ า่ การศก ู การศก ไทยจะหนีไม่พ ้นจากการเป็ นประเทศล ้มเหลว ี ใจทีจ ผมเสย ่ ะต ้องกล่าวว่า ท่านนายกโชคร ้ายทีส ่ ด ุ ทีต ่ ้องมาเป็ นนายกในเวลานี้ และ ประเทศไทยโชคไม่ดท ี ม ี่ ท ี า่ นนายกมาเป็ นผู ้นาในยามคับขัน ท่านนายกมิใช ่ the right man in the right job at the right time ด ้วยความเคารพ ผม คิดว่าถึงเวลาแล ้วทีท ่ า่ นนายกจะต ้องแสดงความรับผิดชอบในความล ้มเหลวด ้านความมั่นคง ตัง้ แต่ประชุมสุดยอดพัทยาล่มมาจนถึงการเผากรุงเทพและหัวเมืองครัง้ ล่าสุด ่ ารยุบสภาหรือลาออกตามเงือ การแสดงความรับผิดชอบนัน ้ มิใชก ่ นไขและเงือ ่ นเวลาของ ่ งว่างหรือสุญญากาศทางการเมือง ตามข ้อเขียนของ นปช. แต่เป็ นการลาออกหลังจากเปิ ดชอ ท่านนายกเรือ ่ ง “มาตรา 7 ข ้อเสนอเพือ ่ ปฏิเสธการนองเลือดและรัฐประหาร” แต่เนือ ่ งจากบัดนี้ เลือดนองแผ่นดินเพราะสงครามกลางเมืองแล ้ว ท่านนายกจาต ้อง รับผิดชอบนาพาความสงบสุขกลับคืนมาให ้สงั คมและปูพน ื้ ฐานให ้เกิดการปฏิรป ู ทีแ ่ ท ้จริงให ้ได ้ ี ก่อน การปฏิรป เสย ู ทีแ ่ ท ้จริงไม่มท ี างเป็ นไปได ้ตามคาถา “การเมืองแก ้การเมือง” โดยอาศัยองค์ ประ กอบของพรรคและส.ส.ปั จจุบัน แท ้ทีจ ่ ริงคนพวกนีแ ้ หละคือต ้นตอปั ญหาของเมืองไทย ท่านนายกทีเ่ คารพ ผมยังยืนยันในคุณสมบัตแ ิ ละคุณลักษณะอันเลิศของท่าน และเห็นใจ อย่างยิง่ ทีท ่ า่ นนายกพลอยกลายเป็ นปั ญหาของบ ้านเมืองไปด ้วย ทัง้ นีก ้ ็เพราะองค์ประกอบของ พรรคและส.ส.โสโครกทีม ่ อ ี ยู่ ประกอบกับองค์ประกอบของตารวจ ข ้าราชการ ทหาร ทีด ่ อ ื้ แพ่ง แข็งข ้อต่อต ้านท่านนายกภายในทาเนียบลงไปถึงกองบัญชาการและรากหญ ้า การผิดฝาผิดตัวดังกล่าว มันไม่ใชเ่ รือ ่ งของปั จเจกบุคคลดอก มันเป็ นเรือ ่ งของโครงสร ้าง และองค์ประกอบทางการเมือง และกลไกของระบบราชการทหารตารวจทีถ ่ ก ู ครอบครองและ ิ้ ครอบงาโดยคนประเภททีบ ่ รรยายมาข ้างต ้นทัง้ สน และคนประเภทนีถ ้ ก ู กดปุ่ มโดยคนชวั่ คนเดียวได ้ง่ายๆ ี ดายตัง้ แต่คมช.จนกระทั่งถึงวันนี้ ผมนึกถึงพระราชดารัสวันทีท ผมเสย ่ า่ นนายกพาครม.เข ้า ั ถวายสตย์วา่ “คนทั่วๆ ไปทาไม่ดค ี นหนึง่ คนใด ก็ทาให ้ประเทศชาติลม ่ จมได ้” ี ดายทีพ ผมเสย ่ วกเราไม่ตงั ้ ใจจับตาดูวา่ คนไม่ดค ี นหนึง่ คนใดนั น ้ มีกค ี่ นกันแน่ และแต่ละคน มันร่วมกันทาร ้ายประเทศชาติอย่างไรบ ้าง ี 100 คน ในเดือนเมษายน 2534 ผมเคยเขียนเตือน รสช. ว่า“สุภาษิตทีว่ า่ ปล่อยคนผิดเสย ้ ได ้ เพราะบางทีการปล่อยคนผิดเพียงหนึง่ คน อาจจะ ยังดีกว่าจับ(ผิด)คนถูกคนเดียว นัน ้ ใชไม่ พากันอับจนทัง้ ชาติได ้” เราจะโทษรัฐบาล ศาลหรือตารวจดี ทีป ่ ล่อยให ้คนผิดเพียงหนึง่ คนเผาผลาญชาติจนจะ วอดวาย 23 | P a g e


่ ง พีน ่ ้องชาวไทยทีเ่ คารพ ประวัตศ ิ าสตร์กาลังจะซ้ารอย วันนีพ ้ วกนั กการเมืองทีเ่ คยซอ เสพย์กันมาทัง้ ในพรรครัฐบาลพรรคร่วมและพรรคฝ่ ายค ้านกาลังพากันน้ าลายไหลคิดถึงวัน เลือกตัง้ และพรบ.งบประมาณ จะพากันเรียกร ้องความปรองดองสมานฉั นท์ด ้วยการปล่อยโจรนับ ร ้อยทีพ ่ ากันเผาเมืองและเข่นฆ่าทหารกับประชาชนตาดาๆไปหยกๆ ผมขอวิงวอนให ้พีน ่ ้องประชาชนเรียกร ้องสนับสนุนให ้ท่านนายกเข ้มแข็งและบังคับใช ้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าเห็นแก่พวกพ ้องในอดีตมากกว่าความสงบสุขและขือ ่ แปของ บ ้านเมืองในอนาคต พีน ่ ้องชาวไทยและท่านนายกทีเ่ คารพ พวกเราอย่าเพิง่ พากันประมาทและคิดเอาง่ายๆว่า ฝั นร ้ายผ่านไปแล ้ว และจะไม่หวนคืนมาอีก ผมเกรงว่าสงครามกลางเมือง การนองเลือด และ วินาศกรรม ยังจะตามมาด ้วยการลอบสงั หารผู ้นาและการจับตัวคนสาคัญเป็ นตัวประกัน อันเป็ น ้ ธรรมชาติอันโหดร ้ายของการต่อสูทางการเมื อง การมีสว่ นร่วมอย่างแท ้จริงของพีน ่ ้องประชาชนกับรัฐบาลเท่านั น ้ จึงจะระงับเหตุร ้ายต่างๆ ั ติสข และนาสน ุ กลับคืนมาได ้ ผมอยากขอร ้องให ้พีน ่ ้องประชาชนทุกภาคสว่ นหันมาสนั บสนุนท่าน นายกรัฐมนตรีตราบเท่าทีย ่ ังดารงตาแหน่งอยูจ ่ นกว่าจะกวาดล ้างกบฎสาเร็จ ผมหวังว่าท่านนายกคงจาคาขอ 3 ข ้อของผมก่อนทีจ ่ ะได ้เป็ นนายกได ้ ผมขอให ้ท่านนายก (1)เข ้าเฝ้ าพระเจ ้าอยูห ่ ัวเป็ นประจาตามจารีตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุข ิ สมาคมพรรคอนุรักษ์ นย (2)นาประชาธิปัตย์เข ้าเป็ นสมาชก ิ มสากล อันจะเป็ นประโยชน์ตอ ่ ไทยใน อียู (บัดนีเ้ พือ ่ นรุน ่ น ้องของท่านนายกก็ได ้เป็ นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษตามทีเ่ ราคาดกัน แล ้ว) และ(3) สร ้างยุทธศาสตร์อส ี านเพือ ่ นาประชาธิปัตย์ให ้พ ้นสภาพแก๊งเลือกตัง้ เป็ นพรรค ี ดายเวลา 15 เดือนทีผ การเมืองทีแ ่ ท ้จริง ผมเสย ่ า่ นไป นอกจากจะมิได ้สร ้างแล ้วรัฐบาลยังปล่อย ให ้พรรคนรกแดงปลุกปั่ นคนอิสานทาลายประเทศไทยจนแทบจะพังพินาศ ท่านนายกทีเ่ คารพ ไหนๆไม่นานท่านนายกก็จะต ้องไป ผมขอร ้องท่านนายกอย่าได ้คิดนา ่ ารเลือกตัง้ สมัยหน ้าเลย ผมขอให ้ท่านนายกร่วมกับพีน พรรคร่วมเข ้าสูก ่ ้องชาวไทยปูพน ื้ ฐานไปสู่ การปฏิรป ู และความสงบสุขจะดีกว่า ผมอยากเห็นพีน ่ ้องประชาชนสนับสนุนท่านนายกให ้ทาดังต่อไปนีค ้ รับ (1)ออกพระราช กฎษฎีกางดใชรั้ ฐธรรม นูญบางมาตราทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการปกครอง (2)เข ้าเฝ้ าถวายรายงาน พระเจ ้าอยูห ่ ัว (3)ยุบสภา-ลาออกเพือ ่ ให ้เกิดสุญญากาศ (4)สนับสนุนให ้นาม.7และมาตราอืน ่ ๆที่ ่ ารปฏิวต จะนาไปสูก ั ป ิ ระชาธิปไตยอย่างแท ้จริง และ(5)ข ้อสุดท ้ายทีค ่ วรนามาทาก่อนโดยเร็ว ทีส ่ ด ุ คือผ่านพ.ร.บ.สง่ เสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองทีจ ่ ะ เป็ นหลักประกันความสงบและประชาธิปไตยอย่างแท ้จริงตามแนว Public Order Act ของ อังกฤษโดย (ก)กาหนดจานวนบุคคลและสถานทีช ่ ม ุ นุมโดยไม่ต ้องขออนุญาต(ข)จานวนที่ จะต ้องขออนุญาต(ค)ทะเบียนยานพาหนะและบุคคลผู ้รับผิดชอบและการประกันล่วงหน ้า(ง) ่ โรงพยาบาล เขตพระราชฐาน ทาเนียบรัฐบาล รัฐสภา ทัง้ นีเ้ พือ กาหนดสถานทีต ่ ้องห ้ามเชน ่ ยุต ิ เด็ดขาดมิให ้มีการชุมนุมกดหมูข ่ องโจรป่ าทีอ ่ ้างประชาธิปไตยมาทาลายบ ้านเมืองได ้ต่อไปอีก ตลอดกาล ื่ ผมเถิดครับ บรรดานั กการเมืองทีม ท่านนายกและพีน ่ ้องชาวไทยทีเ่ คารพ เชอ ่ อ ี ยูร่ ักษา บ ้านเมืองประชาธิป ไตยและสถาบันไว ้ไม่อยูแ ่ น่ๆ โปรดร่วมกันเปิ ดหนทางให ้ในหลวงปวงชนและกองทัพได ้ชว่ ยกันสร ้างประชาธิปไตยที่ 24 | P a g e


แท ้จริงไว ้เป็ นมรดกให ้ลูกหลานและบ ้านเมืองในครัง้ นีด ้ ้วยเถิด ด ้วยความเคารพยิง่ จากปราโมทย์ นาครทรรพ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

25 | P a g e


อวิชชำและควำมเข้ำใจผิดเรือ ่ งกำรคืนพระรำชอำนำจั (1) มำตรำ 7 และรำชประชำสมำสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 3 มิถน ุ ายน 2553 15:00 น.

ท่านผู ้อ่านทีเ่ คารพ เมือ ่ ผมเขียนว่า “โปรดร่วมกันเปิ ดหนทางให ้ในหลวง ปวงชนและกองทัพได ้ ่ ชวยกันสร ้างประชาธิปไตยทีแ ่ ท ้จริงไว ้เป็ นมรดกให ้ลูกหลานและบ ้านเมืองในครัง้ นีด ้ ้วยเถิด” (“จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและพีน ่ ้องชาวไทย” ผจก. 23 พค 53) มีปฏิกริ ย ิ าต่างๆ ดังนี้ ื่ มั่นในทศพิธราชธรรม 1. เรือ ่ งในหลวง 1.1 ถวายพระราชอานาจคืนให ้หมดเลย เพราะเชอ 1.2 ระคายเคืองเบือ ้ งยุคลบาท ดึงฟ้ าลงมาตา่ และ 1.3 ในหลวงอยูเ่ หนือการเมือง จะทาผิด รัฐธรรมนูญได ้อย่างไร 2. เรือ ่ งปวงชน 2.1 อานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชนอยูแ ่ ล ้ว 2.2 คืนอานาจให ้ประชาชน ด ้วยการยุบสภา 2.3 ประชาชนต ้องเคลือ ่ นไหว เพราะการมีสว่ นร่วมมิใชเ่ ฉพาะหย่อนบัตร เลือกตัง้ เท่านัน ้ 3. เรือ ่ งกองทัพ 3.1 ทางรอดของบ ้านเมืองอยูท ่ ท ี่ หารปฏิวต ั เิ ท่านัน ้ หาผู ้นากองทัพที่ เด็ดขาดอย่างจอมพลสฤษดิม ์ าเป็ นนายกฯ 3.2 เอาอย่างทหารโปรตุเกสหรือตุรกี ร่วมกับ ประชาชนสร ้างโรดแมปประชาธิปไตย ไม่เข ้ามาสวมอานาจ 3.3 ทหารอยูเ่ ฉยๆ ดีแล ้ว ปล่อยให ้ การเมืองแก ้ด ้วยการเมือง ความคิดทีแ ่ ตกต่างกันนีเ้ ป็ นเพราะอุปาทานและความรู ้ทีแ ่ ตกต่างกัน หรือไม่ก็ตด ิ ยึดในสูตร สาเร็จทีไ่ ม่เหมือนกัน ่ 1.1+ 2.1+2.3+3.2 ก็ ความจริงจับเอาความเห็นต่างๆ ของผู ้อ่านมาผสมกัน เชน กลายเป็ นสูตรขึน ้ มาได ้ แต่ต ้องมีรายละเอียดเงือ ่ นไขเงือ ่ นเวลา ไม่วา่ จะเป็ นโครงสร ้าง องค์ประกอบหรือพฤติกรรมทีส ่ อดคล ้องกับจารีตประชาธิปไตย มีผู ้รู ้รวมทัง้ นักกฎหมายปริญญาและตาแหน่งสูงๆ และผู ้หวังดีเป็ นจานวนมากร ้องโฮ บอก ว่าทาไม่ได ้ แม ้ว่าจะดีหรือพึงปรารถนาเพียงใด เพราะรัฐธรรมนูญและระบบประชาธิปไตยของเรา ่ ง ต ้องทาตามรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเท่านัน ไม่เปิ ดชอ ้ ซงึ่ หมายความว่า ต ้องเอารัฐสภาทีม ่ อ ี ยูใ่ น ปั จจุบันนีเ้ ป็ นหลักและเป็ นตัวตัง้ ในการแก ้ปั ญหา หากทานอกกรอบนีไ ้ ปก็เท่ากับเป็ นการยึด อานาจล ้มล ้างรัฐธรรมนูญ ขอโทษด ้วยครับ เป็ นความเข ้าใจผิดมืดบอดอวิชชา พวกทีพ ่ ด ู อย่างนีแ ้ หละเวลาเขาปฏิวต ั ิ ยึดอานาจก็ดแ ี ต่หดหัวอยู่ กล่าวจาเพาะการคืนพระราชอานาจก่อน ท่านผู ้อ่านทีส ่ นใจจริงๆ โปรดอ่านบทความ ิ ธิ์ เวชชา ต่อไปนี้ คือ (1) มาตรา 7 ข ้อเสนอเพือ ่ ปฏิเสธการนองเลือดและรัฐประหาร โดยอภิสท ชวี ะ (2) นายกฯ พระราชทาน นายกฯ คนกลาง นายกฯ คนนอก (ผจก. 2 พค 49) (3) มาตรา 7 ่ าลายรัฐธรรมนูญ (ผจก. 9 มีค 49 ) และการงดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตราเป็ นการรักษา มิใชท นอกจากนัน ้ ผมจะแถมบทความภาษาอังกฤษ “The Extraconstitutionality of Lockean Prerogative “ กล่าวถึงทฤษฎีอานาจพิเศษของกษั ตริยเ์ หนือรัฐธรรรมนูญในระบอบ 26 | P a g e


ประชาธิปไตยของ John Locke ปรัชญาเมธีทม ี่ อ ี ท ิ ธิพลยิง่ ในการปฏิวต ั ป ิ ระชาธิปไตยของ อังกฤษ อเมริกาและฝรั่งเศส ผมได ้ขอร ้อง ศ.ดร.สมบัต ิ จันทรวงศ ์ ให ้เขียนอธิบายทฤษฎีของ Locke ใน “ Two Treatises of Government ” ว่าทาไมกษั ตริยต ์ ามหลักกฎหมายธรรมชาติจงึ มีอานาจทีจ ่ ะ กระทาอะไรก็ได ้ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ ่ บ ้านเมืองโดยไม่ต ้องมีกฎหมายรองรับหรือแม ้แต่ขด ั กฎหมาย ก็ยังได ้ “ the prince possesses, by the “common Law of Nature” (II 159), a right to act for the good of society without the sanction of law, even against the law.” ั นิษฐานว่าผู ้นาทีใ่ ชอ้ านาจอธิปไตยทัง้ 3 คือ อานาจบริหาร อานาจนิตบ ผมสน ิ ัญญัต ิ และ อานาจตุลาการน่าจะมีความรู ้เรือ ่ งนีด ้ ี หรือถ ้าไม่รู ้เพราะไม่เคยเรียนมาก็น่าจะหาอ่านหรือใชฝ่้ าย ึ ษาวิจัยมาเสนอได ้ วิชาการไปศก ิ ธิ์ เป็ นหัวแถวของแนวหน ้านักเรียนหลักสูตรการเมืองปรัชญาและ นายกฯ อภิสท เศรษฐศาสตร์ทล ี่ อ ื เลือ ่ งทั่วโลกของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สอบไล่ได ้เกียรตินย ิ มสูงสุด ่ ปั ญหาจึงมิใชไม่รู ้แต่อยูท ่ ค ี่ วามเต็มใจหรือกล ้าหาญทีจ ่ ะนาความรู ้นั น ้ มากอบกู ้ประเทศหรือไม่ ั ลักษณ์” แฟนของระบอบทักษิณ ซงึ่ มีเป้ าหมายทีจ ่ ะลดพระราชอานาจลงมาเป็ นเพียง “สญ ิ ธิว์ า่ “มาร์ค มาตรา 7” เพราะเข ้าใจว่าอภิสท ิ ธิเ์ ดินตามรอย พากันเย ้ยหยันตัง้ ฉายาอภิสท พันธมิตรฯ ทีเ่ สนอถวายคืนพระราชอานาจ ิ ธิเ์ สนอว่าเมือ ความจริง อภิสท ่ ทักษิณยุบสภาแล ้ว ขอให ้นาคณะรัฐมนตรีทัง้ หมดลาออก ่ งให ้ใช ้ ม.7 และม.อืน ด ้วย เพือ ่ ให ้เกิดสุญญากาศ เปิ ดชอ ่ ๆ ในรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การตัง้ คน ั ี กลางมาทาการปฏิรป ู การเมืองสก 4 เดือนเสยก่อนจึงกลับไปสูร่ ะบบเดิม ิ ธิต การกระทาดังกล่าว “ถามว่า ผิดรัฐธรรมนูญไหม” อภิสท ์ อบว่า “ไม่ผด ิ แน่นอน” ถาม ิ ธิต ว่า “เป็ นประชาธิปไตยไหม” อภิสท ์ อบว่า “ต ้องเป็ นประชาธิปไตยแน่นอน” และการกระทา ิ ธิเ์ ชอ ื่ ว่าจะป้ องกันการนองเลือดและรัฐประหารได ้ ดังกล่าวอภิสท ิ ธิใ์ นฐานะนายกรัฐมนตรี ว่าพร ้อมทีจ บัดนี้ คาถามได ้ย ้อนกลับมาหาอภิสท ่ ะกระทาอย่างที่ เสนอทักษิณหรือไม่ ภายใต ้เงือ ่ นไขหรือเงือ ่ นเวลาฉั นใด เลือดได ้นองแผ่นดินแล ้วและเกรงว่าจะนองต่อไปยิง่ กว่าครัง้ ใดในประวัตศ ิ าสตร์การ เมืองไทย และการปฏิวต ั ริ ัฐประหารก็ปรากฏเค ้าอยูร่ าไร ิ และถูกครอบงาโดยโครงสร ้างและระบบพฤติกรรมของ หลายคนวิตกว่านายกฯ จะเคยชน ่ ึ พรรคประชาธิปัตย์ ซงเป็ นองค์ประกอบสว่ นหนึง่ ของระบบการเมืองน้ าเน่าทีค ่ รอบครองพืน ้ ทีก ่ าร เมืองไทยในปั จจุบันเกือบทัง้ หมด พรรคการเมืองและ ส.ส.ปั จจุบันนีย ้ ังมีความต ้องการและความสามารถทีจ ่ ะผูกขาดอานาจ ี แต่วา่ สงั คมไทยเกิดปั ญญาและความกล ้าทีจ การเมืองของประเทศต่อไปอีกนาน เว ้นเสย ่ ะลุก ี ที” ขึน ้ มาบอกว่า “พอเสย ิ ธิจ์ ะได ้ยินหรือไม่ มีปัญหาตอนนีว้ า่ นายกฯ อภิสท ่ วามปรองดองโดยไม่มอ เหตุการณ์สงบแล ้ว บ ้านเมืองควรจะก ้าวไปสูค ี ป ุ สรรคใดๆ จริง ้ ้เปรมเถิด การอภิปรายทั่วไปไม่ไว ้วางใจ หรือไม่ งบประมาณแผ่นดินก็ผา่ นแล ้ว มาชว่ ยกันใชให 27 | P a g e


ี งเถิด ให ้มหาประชาชนเป็ นผู ้ตัดสน ิ รัฐบาลก็ฉลุยแล ้ว รีบมาปรองดองจับมือกันหาเสย ิ ธิเ์ ปรียบเสมือน J (ack) ผู ้ฆ่ายักษ์ เป็ นทหารเสอ ื ของ Q และ K โดยแท ้ นายกฯ อภิสท ้ อน ผมกลับเห็นว่าทีร่ าชประสงค์นัน ื้ แดงชนะศก ึ และกาลังขยายไปสูส ่ งคราม แต่ชาก่ ้ เสอ ี อะไรทีส ใหญ่ชงิ อานาจรัฐต่อไป ฝ่ ายแดงแทบจะไม่สญ ู เสย ่ ลักสาคัญเลย ึ ราชประสงค์ม ี 10 อย่าง คือ 1. ทาให ้รัฐบาลอ่อนแอไร ้น้ ายาใน สมมติวา่ เป้ าหมายของศก สายตาต่างประเทศและประชาชน 2. ทาให ้ทหารตารวจแตกกัน และแตกกันเองภายในกองทัพ ิ คนได ้ทดสอบต่อกรกับกองทัพตารวจทหารเป็ นพันเป็ นหมืน 3. ทาให ้กองกาลังแดงเพียงไม่กส ี่ บ ่ ้ โดยใชประชาชนก าบัง 4. ทาให ้ประชาชนหวาดระแวงหวัน ่ กลัวกองทัพแดงเพราะรัฐบาล คุ ้มครองไม่ได ้ 5.ทาให ้รากหญ ้าและมวลชนแดงและไม่แดงเกลียดชงั รัฐบาลเพิม ่ ขึน ้ 6. จังหวัดสาคัญถึงแม ้จะมีกองทัพตัง้ อยูก ่ ็ไม่สามารถทานพลังมหาประชาชนทีบ ่ ก ุ เข ้าเผา ี ดงเข ้าไปในกองทัพ ตารวจ ราชการทีช ศาลากลางได ้ 7. การขยายเซลล์สแ ่ มชอบผู ้ชนะในอัตรา เร่ง 8. ในต่างประเทศทีต ่ อ ่ สายถึงชนบทไทยได ้เลยแบบเรียลไทม์ ผู ้บังคับบัญชาทหารใน ั ้ นาทางฐานะและการศก ึ ษาจากประเทศไทย 40 กว่าคน จังหวัดใหญ่เล่าให ้ผมฟั งว่า มีบค ุ คลชน ั มนาเปลีย ื้ ไปเปิ ดรีสอร์ตหรูเพือ ่ สม ่ นประเทศไทยเป็ นมหาชนรัฐภายใต ้ประธานาธิบดีขวัญใจเสอ แดงคนแรก ฯลฯ ั ฤทธิผลเหล่านี้ รัฐบาลเล่าได ้อะไรเป็ นชน ิ้ เป็ นอันบ ้าง เห็นหรือไม่วา่ กองทัพแดงสม ั แม ้แต่บทเรียนว่า ความประมาทคือหนทางแห่งความตาย รัฐบาลจะได ้บ ้างหรือไม่ยังสงสย สมมติวำ ่ ร ัฐบำลประมำท กองท ัพและประชำชนสมควรจะทำอย่ำงไร ลองตอบคนละด้ำนก ับเลนินดูวำ ่ What is to be done

28 | P a g e


อวิชชำและควำมเข้ำใจผิดเรือ ่ งกำรคืนพระรำชอำนำจ-มำตรำ 7 ั (2) และรำชประชำสมำสย โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 4 มิถน ุ ายน 2553 14:56 น.

ผมเคยแนะนายกฯ สุจน ิ ดาและนายกฯ ทักษิณให ้ขอพึง่ พระราชอานาจ (ร ัฐธรรมนูญ พระรำชทำน : โอกำสทีพ ่ ลำดไปยุคสุจน ิ ดำ, ผจก. 16 พ.ย. 48 และ ท ักษิณควรฉวย โอกำสพึง่ พระรำชอำนำจ, 17 พ.ย. 48) ทัง้ คูอ ่ าจไม่เห็นไม่ฟังหรือเมินเฉยเพราะหลงว่าตนมี ี อานาจมีเสยงและกาลังสนับสนุนล ้นเหลือ จึงต ้องตกกระ ป๋ องไปอย่างชว่ ยไม่ได ้ ิ ธิก ่ เดียวกัน หากนายกฯ รู ้จักพึง่ ในหลวง ทศพิธราชธรรมของพระองค์จะ นายกฯ อภิสท ์ ็เชน ชว่ ยคุ ้มครองนายกฯ และประเทศชาติให ้ร่มเย็นเป็ นประชาธิปไตยได ้ ่ ารแก ้ไขวิกฤต อยูท ผมเขียนไว ้ในรหัสแก ้วิกฤต (ผจก. 9 มี.ค. 53) ว่า “กุญแจนาไปสูก ่ ี่ เข ้าใจพึง่ พระปั ญญาบารมีและพระมหากรุณาฯ เข ้าใจข ้อเสนอของนายกรัฐมนตรี เข ้าใจ กฎหมายตามหลักรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย” ึ ษาและเข ้าใจพระราชดารัส ทัง้ 4 และการ อย่างน ้อย ปวงชนกองทัพและนายกฯ ต ้องศก ขยายอธิบายความเพิม ่ เติมในทีต ่ า่ งๆ รวมทัง้ พระบรมราชโองการในเรือ ่ งนัน ้ ๆให ้ถ่องแท ้ เมืองไทยจึงจะมีโอกาสพึง่ พระปั ญญาบารมีและพระมหากรุณาฯ ของในหลวงได ้ พระราชดารัสทัง้ 4 โดยย่อคือ (1) นายกฯ ต ้องเข ้าเฝ้ าเป็ นประจาตามหมายกาหนดการ เหมือนนายกฯ อังกฤษ โดยไม่มจ ี ดบันทึกหรือโฆษณา เป็ นการเคารพพระราชอานาจทั่วไปของ กษั ตริยท ์ จ ี่ ะแนะนา ตักเตือน และให ้กาลังใจรัฐบาล “ถ ้าทรงเห็นว่าพระองค์ควรจะพระราชทาน คาปรึกษาเกีย ่ วกับความมั่นคงของประเทศชาติและทุกข์สข ุ ของราษฎรไม่วา่ ในเรือ ่ งใด พระมหากษั ตริยก ์ ็จาเป็ นต ้องพระราชทานคาปรึกษานัน ้ ให ้กับรัฐบาล” (2) “สถาบันจะลงไปเล่น การเมืองอย่างเต็มตัวได ้ ก็ตอ ่ เมือ ่ เกิด void หรือสุญญากาศทางการเมืองขึน ้ จริงๆ” ฯลฯ “พร ้อม ทีจ ่ ะลงมาชว่ ยได ้อีก ถ ้าเกิดสุญญากาศขึน ้ มาอีก” ิ ปี ไม่เคยทาอะไรตามใจ (3) “ตัง้ แต่เป็ นมา มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล ้วก็ทามาหลายสบ ่ ล ัว ถ้ำต้องทำก็ตอ ชอบ” ฯลฯ “ไม่ใชก ้ งทำ ฯลฯ อยูท ่ ผ ี่ พ ู้ พ ิ ำกษำศำลฎีกำเป็นสำค ัญทีจ ่ ะ บอกได้” (4) “มาตรา 7 นัน ้ ไม่ได ้หมายถึงมอบให ้พระมหากษั ตริยม ์ อ ี านาจทีจ ่ ะทาอะไรตาม ชอบใจ” ฯลฯ “นายกฯ พระราชทานหมายความว่าตัง้ นายกฯ โดยไม่มก ี ฎเกณฑ์อะไรเลย. ตอน ั ญาได ้รับตัง้ เป็ นนายกฯ เป็ นนายกฯ ทีม นัน ้ มีกฎเกณฑ์. เมือ ่ ครัง้ อาจารย์สญ ่ ผ ี ู ้รับสนองพระบรม ราชโองการ คือ รองประธานสภานิตบ ิ ัญญัต ิ นายทวี แรงขา” นอกจากนัน ้ ยังมีพระราชดารัสเรือ ่ ง the King can do no wrong ซงึ่ ต ้องแปลตามทฤษฎีของ Locke ทีก ่ ล่าวมาแล ้วอย่างหนึง่ และ แปลว่าพระเจ ้าแผ่นดินทาอะไรก็ไม่ผด ิ เพราะมีผู ้รับผิดชอบลงนามสนองแทนอีกอย่างหนึง่ บัดนี้ พระเจ ้าอยูห ่ ัวว่า บ ้านเมืองกาลังจะล่มจม จะไปทางไหน อย่างไรก็ยังไม่รู ้ จึงไม่ใช ่ เวลาทีเ่ ราจะมาเล่นสานวนกัน ปั ญหามีอยูว่ า่ เราต ้องการทีจ ่ ะรักษาองค์ประกอบของพรรค การเมืองและ ส.ส.ปั จจุบน ั ให ้ผูกขาดชะตาการเมืองของประเทศต่อไปอีกหรือไม่ ถ ้าไม่ เราก็ ต ้องเลือกทางออกอย่างอืน ่ นั่นก็คอ ื การขอพึง่ พระราชอานาจของพระมหากษั ตริยซ ์ งึ่ เป็ นจอม ทัพและประมุขของปวงชนชาวไทย สงั คมไทยเข ้าใจผิดและกระพืออวิชชาว่า มาตรา 7 เป็ นการถวายคืนพระราชอานาจเพือ ่ ให ้ ่ ึ ่ พระราชทานนายกฯ คนกลาง ซงไม่ใชเลย 29 | P a g e


มาตรา 7 จะเป็ นเรือ ่ งอะไรหรือใครจะเป็ นผู ้ใชก็้ ได ้ หากจะเป็ นประโยชน์สข ุ หรือแก ้ภัยพิบัต ิ ให ้แก่บ ้านเมือง บังเอิญเรือ ่ งนัน ้ ๆ ไม่มท ี ัง้ ข ้อบัญญัตแ ิ ละข ้อห ้ามระบุไว ้ในรัฐธรรมนูญ จึงให ้ อนุโลมอ ้างอิงเอาจากตัวอย่างและจารีตประชาธิปไตยได ้ การทีพ ่ ระนางเจ ้าอลิซาเบธทรงแต่งตัง้ ลอร์ด Home ซงึ่ เป็ นคนนอกมาเป็ นนายกฯอังกฤษ ั ญาเป็ นนายกฯ และตัง้ สมัชชาแห่งชาติหรือสภา ในปี 1963 หรือในหลวงทรงแต่งตัง้ อาจารย์สญ สนามม ้าขึน ้ มาเลือกสภานิตบ ิ ัญญัตใิ นปี 1973 ก็ด ้วยจารีตและหลักการประชาธิปไตยทีก ่ ล่าวมา ิ้ ทัง้ หมดนีม นีท ้ ัง้ สน ้ ผ ี ู ้ลงนามสนองพระบรมราชโองการตามหลัก The King Can Do No Wrong ทุกประการ สงิ่ ทีไ่ ม่เป็ นประชาธิปไตยก็คอ ื การปฏิวต ั ริ ัฐประหารยึดอานาจอธิปไตยจากปวงชนและพระ ประมุข จึงระคายเคืองฯ ถึงกับต ้องพระราชทานนิรโทษกรรมทุกครัง้ ไป ความเข ้าใจผิดอวิชชาอีกอย่างก็คอ ื ความเข ้าใจว่าการถวายคืนพระราชอานาจได ้แก่การไป ขอพระราชทานโน่นนีร่ วมทัง้ นายกฯ จากในหลวง หรือการทูลเกล ้าถวายฎีกาให ้ทรงมีพระบรม ่ ระราชอานาจตามระบอบประชาธิปไตย ราชโองการนั่ นนี่ อันมิใชพ การถวายพระราชอานาจคืนได ้แก่การทีผ ่ ู ้ใชอ้ านาจอธิปไตยทัง้ สามในนามพระมหากษั ตริย ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักการเมือง จะต ้องไม่เบียดบังบิดเบือนพระราชอานาจ ไม่ยอมให ้ในหลวง ้ ทรงใชพระราชอ านาจทีท ่ รงมีอยูต ่ ามจารีตและครรลองของกษั ตริยใ์ นระบอบประชาธิปไตยได ้ ้ ถ ้าหากเราจะใชพระราชอ านาจของกษั ตริยอ ์ ังกฤษ เนเธอร์แลนด์และเบลเยียมในปั จจุบัน เป็ นบรรทัดฐานและข ้ออ ้างอิงทัง้ ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัต ิ เราจะเห็นได ้ว่าพระราชอานาจ ทั่วไป (General Powers) คือการปรึกษา ตักเตือนและให ้กาลังรัฐบาลก็แทบจะไม่มเี ลย เพราะ ้ ไม่มก ี ารเข ้าเฝ้ าถวายรายงานเป็ นประจา ในหลวงจะทรงใชพระราชอ านาจนีก ้ ็แต่ทางอ ้อมโดย พระราชดารัสในวาระต่างๆ เท่านัน ้ สาหรับพระราชอานาจพิเศษ (Royal Prerogatives) และพระราชอานาจสารอง (Reserve ่ รงลงพระปรมาภิไธยเป็ นตรายางเท่านั น Powers) กษั ตริยป ์ ระชาธิปไตยทัง้ 3 ประเทศมิใชท ้ แต่ ทรงออกความคิดเห็นถึงเรือ ่ งคุณสมบัตแ ิ ละความเหมาะสมของการแต่งตัง้ รมต.การยุบสภา หรือ การอนุญาตให ้ ครม.เดินทางออกนอกประเทศ ฯลฯ ื่ นั กกฎหมายและนั กวิชาการไทยได ้สมคบกันบิดเบือนและเบียดบังอานาจ นักการเมือง สอ ของกษั ตริยม ์ าตัง้ แต่ปี 2475 แล ้ว โดยอ ้างลัทธิผด ิ ๆ ว่ากษั ตริยอ ์ ยูเ่ หนือการเมืองแต่อยูใ่ ต ้ รัฐธรรมนูญ ในขณะทีร่ ัฐธรรมนูญเราอยูใ่ ต ้การเมืองเกือบทุกยุคทุกสมัย ่ การประกาศสงครามหรือทา ในเรือ ่ งทีร่ ะบุไว ้ให ้สภาเคารพในพระราชอานาจ เชน ั ญากับต่างประเทศ สภาจะต ้องไม่ปล่อยให ้ฝ่ ายบริหารสง่ ทหารไปรบนอกบ ้านหรือทา สนธิสญ ั ญากับต่างประเทศโดยไม่ผา่ นสภาและปราศจากพระปรมาภิไธย สนธิสญ นอกจากนัน ้ การถวายพระราชอานาจคืนไม่จาเป็ นต ้องออกเป็ นกฎหมายหรือแม ้แต่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เพียงแต่นายกรัฐมนตรี หรือผู ้มีอานาจหน ้าทีป ่ ฏิบัตต ิ ามคาปฏิญาณต่อ พระมหากษั ตริย ์ และเข ้าเฝ้ ากราบบังคมทูลขอพระบรมราโชวาทหรือพระบรมราชวินจ ิ ฉั ยเป็ นครัง้ คราว หรือเมือ ่ มีเหตุฉุกเฉินจาเป็ น บัดนีเ้ รามาถึงทางตันแล ้ว บ ้านเมืองเราจะหวังพึง่ ฝากอนาคตไว ้กับลูกสมุนบริวารของ 30 | P a g e


ระบอบทักษิณทัง้ อดีตและปั จจุบันกระนัน ้ หรือ ่ รวนของระบบการเมืองทรามในปั จจุบัน นายกฯ จะต ้อง ผมเห็นว่าทางทีเ่ ราจะหลุดจากโซต (1) ออกพระราชกฤษฎีกางดใชรั้ ฐธรรมนูญบางมาตราทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการปกครอง (2) เข ้าเฝ้ า ถวายรายงานพระเจ ้าอยูห ่ ัว (3) ยุบสภา-ลาออกเพือ ่ ให ้เกิดสุญญากาศ เปิ ดหนทางให ้ปฏิรป ู ใหญ่ หรือปฏิวต ั ป ิ ระชาธิปไตย หากนายกฯ ยังไม่กล ้าหรือติดขัดทีพ ่ รรคและพรรคร่วม พวกเรา-ปวงชนและกองทัพื ขึน จะต ้องลุกฮอ ้ ให ้กาลังใจสนั บสนุนนายกฯ ให ้พึง่ บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห ่ ัว “ถ ้าทรงเห็นว่าพระองค์ควรจะพระราชทานคาปรึกษาเกีย ่ วกับความมั่นคงของประทศชาติ และทุกข์สข ุ ของราษฎรไม่วา่ ในเรือ ่ งใด พระมหากษั ตริยก ์ ็จาเป็ นต ้องพระราชทานคาปรึกษานัน ้ ” (พระราชดารัส) อดีตนายกฯ อานันท์ ปั นยารชุนเป็ นผู ้หนึง่ ทีผ ่ มเห็นว่าเข ้าใจและเคารพพระราชอานาจใน หลวงอย่างแท ้จริง ั ดาห์ทแ ื่ ถือว่า“เมืองไทย สป ี่ ล ้ว นายกฯ อานั นท์เขียนบทความมีข ้อสรุปทีห ่ นั กแน่นน่าเชอ ไปอย่างเดิมไม่ได ้อีกแล ้ว” ดังนี้ “ในความเป็ นชาติ เราได ้ก ้าวมาถึงจุดทีไ่ ม่สามารถย ้อนกลับไปเหมือนเดิมได ้อีกแล ้ว กำร ี ในอนาคตของประเทศชาติ เปลีย ่ นแปลงเป็นสงิ่ ทีห ่ ลีกเลีย ่ งไม่ได้ พวกเราทุกคนมีสว่ นได ้เสย ฯลฯ ขอให ้เราจงมาร่วมกันแปรวิกฤตนีใ้ ห ้กลายเป็ นโอกาส เพือ ่ ทีจ ่ ะสร ้างฉ ันทำมติใหม่ทำง กำรเมือง “ ั หรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย ์ ฉั นทามติใหม่ทางการเมืองก็คอ ื ราชประชาสมาสย เป็ นประมุขทีแ ่ ท ้จริงทีเ่ รายังไม่เคยมีนั่นเอง

31 | P a g e


โอกำสสุดท้ำยของยิง่ ล ักษณ์ โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 20 กุมภาพันธ์ 2557 14:05 น.

20 กุมภำพ ันธ์ 2557 ี เถอะ ถ ้าเกรงจะไม่ปลอดภัย ขอให ้ ยิง่ ลักษณ์ยังไม่ไปอีกหรือ ยิง่ ลักษณ์รบ ี ไปเสย เจ ้าหน ้าทีฝ ่ ่ ายความมั่นคง หรือถ ้าจะให ้ดี ขอความกรุณาผู ้นาเหล่าทัพท่านใดท่านหนึง่ ไปสง่ ถึง ี เลย บันไดเครือ ่ งบินอย่างทีเ่ ขาเรียกว่า Safe Conduct เสย จะไปไหนก็ไปเถิด ไม่จาเป็ นต ้องเป็ นดูไบ และไม่จาเป็ นต ้องลาออกดอก เพราะเรือ ่ ง ทัง้ หมดทีผ ่ า่ นมา การกระทาของยิง่ ลักษณ์และพวกพ ้องบริวาร มันทาให ้ทุกสงิ่ ทุกอย่างเป็ น โมฆะเรียบร ้อยแล ้ว รวมทัง้ ตัวยิง่ ลักษณ์เองด ้วย ผมได ้สง่ จดหมายเปิ ดผนึกถึงยิง่ ลักษณ์ครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ ทีส ่ ามแล ้ว ยังยืนยันอยูว่ า่ ทาด ้วย ่ เดียวกับจดหมายฉบับสุดท ้ายถึงทักษิณในเดือนกันยายน 2549 ซงึ่ ผมย้าว่าถ ้า ความเมตตา เชน ิ ใจผิด จะไม่มวี น ี ใจได ้อีก สาหรับยิง่ ลักษณ์ครัง้ นีก ทักษิณตัดสน ั ข ้างหน ้าให ้พูดคาว่าเสย ้ ็ ่ เดียวกัน เชน ื่ ผมในตอนนั น ี หายถึงขนาดนี้ และทักษิณก็จะไม่ ถ ้าทักษิณเชอ ้ ป่ านนีบ ้ ้านเมืองก็จะไม่เสย ่ ทุกวันนี้ ต ้องทนทุกข์ทรมานท่องอยูใ่ นอบายภูมอ ิ ยูเ่ ชน ี หายยิง่ กว่านี้ ยิง่ ลักษณ์ต ้องการเหมือนทักษิณหรือ ยิง่ ลักษณ์ต ้องการให ้บ ้านเมืองเราเสย หรือ และยิง่ ลักษณ์ไม่ต ้องการจะกลับมาใชช้ วี ต ิ อย่างสงบสุขในบ ้านเมืองของเราเองอีกหรอก หรือ ื่ คาสงั่ ของทักษิณ หนีไปหาความปลอดภัย ถ ้าอยาก จงอย่ากระทาอย่างทักษิณ จงอย่าเชอ ชวั่ คราวก่อน แล ้วจึงกลับมาสารภาพผิด และรับเมตตาธรรมจากกฎหมาย และความกรุณาปรานี อันเป็ นคุณสมบัตป ิ ระจาชาติไทย อนึง่ กว่าจะถึงวันนั น ้ กระบวนการยุตธิ รรมของเราก็ควรจะได ้รับการสงั คายนาและปรับปรุงดี ขึน ้ แล ้ว จะไม่ผเี ข ้าผีออกเป็ นเครือ ่ งมือของบุคคลเป็ นครัง้ คราวเยีย ่ งปั จจุบัน โอกาสทีย ่ งิ่ ลักษณ์ จะถูกเช็กบิลแบบทีข ่ ม ่ ขูแ ่ ละหวาดกลัวกันอยูก ่ ็จะไม่เกิดขึน ้ และเกิดขึน ้ ไม่ได ้ อยากให ้ยิง่ ลักษณ์กลับไปอ่านจดหมาย 2 ฉบับแรกของผม แล ้วยิง่ ลักษณ์จะเข ้าใจเองว่า กฎหมายและคดีความต่างๆ ทีผ ่ มบอกว่ามันจะตามไล่ลา่ ยิง่ ลักษณ์จนตัง้ ตัวไม่ตด ิ นัน ้ มันเป็ น เรือ ่ งจริงของจริง มิไยทีย ่ งิ่ ลักษณ์จะเอารัฐธรรมนูญกับการเลือกตัง้ มาบังหน ้า มันก็ไม่สามารถ ชว่ ยอะไรยิง่ ลักษณ์ได ้หรอก เดีย ๋ วนีม ้ ันยกโขยงกันมาแล ้ว เห็นไหม เมือ ่ ก่อนนีข ้ ม ุ นรกของยิง่ ลักษณ์ยังจากัดอยูใ่ นกรุงเทพฯ เท่านัน ้ เดีย ๋ วนี้แม ้แต่สวรรค์ราก หญ ้าของยิง่ ลักษณ์และพรรคเพือ ่ ไทยก็กลายเป็ นอเวจีไปแล ้ว ยิง่ ลักษณ์จะหนีร ้อนไปพึง่ เย็นที่ ิ้ ชาวนาทีห ื่ บูชา ไหนได ้ในประเทศนี้ ทีไ่ หนๆ ในเมืองไทยก็มช ี าวนาทัง้ สน ่ ลงคาโฆษณาชวนเชอ ทักษิณและรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ราวกับพระศรีอาริย ์ ื ขึน บัดนีไ ้ ฟนรกได ้ลุกฮอ ้ แล ้ว ชาวนา 11 คนจาก 11 จังหวัดถึงกับฆ่าตัวตาย ชาวนาทั่ว ประเทศได ้ประจักษ์แล ้วว่าพรรคเพือ ่ ไทยและยิง่ ลักษณ์โกงชาวนาอย่างเลือดเย็น การป้ ายผิดให ้ 32 | P a g e


ื่ อีกแล ้ว ตอนนีท คนอืน ่ ไม่มใี ครเขายอมเชอ ้ ก ุ ตารางนิว้ ของเมืองไทยเขาไม่ต ้อนรับยิง่ ลักษณ์ ื่ ก็ลองดู ต่อไปอีกแล ้ว แม ้ทักษิณเองก็เถอะ ไม่เชอ ี ดีๆ และออกไปเสย ี เร็วๆ นั น การทีผ ่ มเสนอว่ายิง่ ลักษณ์ออกไปเสย ้ เป็ นเพราะความเมตตา ต่อยิง่ ลักษณ์อย่างหนึง่ และเป็ นเพราะผมเข ้าใจหลักรัฐธรรมนูญเป็ นอย่างดีอก ี ประการหนึง่ ผม ั ญา ธรรมศักดิต เป็ นตุลาการรัฐธรรมนูญรุน ่ เดียวกับอาจารย์สญ ์ งั ้ แต่ครัง้ ยิง่ ลักษณ์ยังไม่ แตกเนือ ้ สาวด ้วยซ้านะ การทีย ่ งิ่ ลักษณ์ออกไปเฉยๆ มันจะทาให ้สุญญากาศทางการเมืองเกิดขึน ้ โดยอัตโนมัต ิ ไม่ ต ้องลากยาวเพราะคนหนึง่ คนใดในคณะของยิง่ ลักษณ์ยังอาลัยอาวรณ์เก ้าอีแ ้ ละอยากเป็ นใหญ่ อยู่ หรือไม่ก็ยังไม่ยอมเป็ นเห็บหมา คอยหากินกับการยุยงและรับคาสงั่ ทักษิณ สร ้างความ วุน ่ วายให ้กับบ ้านเมืองต่อไป ี สละของยิง่ ลักษณ์ในเรือ ความเสย ่ งนีจ ้ ะเป็ นอานิสงส ์ 3 ต่อ คือกับตัวยิง่ ลักษณ์เอง กับ กองทัพ และกับมวลมหาชนทีก ่ าลังว ้าวุน ่ หาทางออกทีด ่ ใี ห ้กับชาติบ ้านเมืองอยู่

ิ สว่ นตัวของยิง่ ลักษณ์ ซงึ่ แน่นอนอยู่ ขณะนีผ ้ มเป็ นห่วงความปลอดภัยในชวี ต ิ และทรัพย์สน ิ ธิทจ แล ้วว่าย่อมมีสท ี่ ะได ้รับความคุ ้มครองจากรัฐธรรมนูญไม่ยงิ่ หย่อนกว่าคนอืน ่ ผมไม่แน่ใจว่า มวลมหาประชาชนเขาจะเห็นอย่างเดียวกับผมหรือไม่ ผมไม่เห็นด ้วยเลยว่าใครก็ตามจะไป ิ ของยิง่ ลักษณ์ ได ้ตามอาเภอใจ ถึงแม ้ยิง่ ลักษณ์จะมีข ้อกล่าว คุกคามครอบครัวและทรัพย์สน หาทางอาญาและการเมืองร ้ายแรงอย่างไรก็ตาม ผู ้มีอานาจรัฏฐาธิปัตย์ทแ ี่ ท ้จริงก็ยังต ้องคอย ั อาศยอานาจทีม ่ อ ี ยูห ่ รือทีจ ่ ะออกมาอย่างเป็ นกิจจะลักษณะจึงจะไปจัดการกับบริษัทหรือ ิ ของยิง่ ลักษณ์ได ้ เชน ่ เดียวกับการประกาศยึดทรัพย์โดยคณะปฏิวต ้ ทรัพย์สน ั ห ิ รือการใชมาตรา 17 ยึดทรัพย์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร 33 | P a g e


เป็ นตัวอย่าง ี สละเพือ สรุปแล ้ว ผมขอแนะนาให ้ยิง่ ลักษณ์เสย ่ ชาติเถิด อย่ามัวแต่ทาทุกสงิ่ ทุกอย่างเพือ ่ ี สติไปแล ้วจะต ้องหาทางเยียวยากันเป็ นกรณีๆ ไป อานาจหรือเพือ ่ ทักษิณเลย ทักษิณนัน ้ เขาเสย ตามแต่กรรมของแต่ละบุคคล ี สละของยิง่ ลักษณ์จะมีอานิสงสต ์ อ การเสย ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ และตัวยิง่ ลักษณ์ ์ ะทาให ้ยิง่ ลักษณ์หายใจ เอง ทันทีทข ี่ น ึ้ ไปอยูบ ่ นเครือ ่ งบินและคืนแรกในต่างประเทศ อานิสงสจ ทั่วท ้องเต็มอก และนอนหลับโดยไม่ต ้องกินยากล่อมประสาทเลย ื่ ผมเถิด ไปเสย ี ดีๆ ชวนป๊อบ (และครอบคร ัว) ไปเป็นเพือ เชอ ่ นก็ย ังได้ ขอให้โชคดี ด ้วยความเมตตาและปรารถนาดี ปรำโมทย์ นำครทรรพ

34 | P a g e

The Final Days for Thaksin-Yingluck  
The Final Days for Thaksin-Yingluck  

This book is a collection of 9 articles, written by Dr. Pramote Nakornthab, through time of publication. All articles serve as a kind warnin...

Advertisement