Page 1

Novas da xustiza CCOO de Xustiza

Número 231. 21 de maio de 2010

http://ccooxustiza.blogspot.com/

Eleccións na Mutualidade Votación: 27 de maio, das 9:00 as 18:00 horas, no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, A Coruña

MINERVA-NOX Sumario

Minerva-Nox ....................... 1 Mesa de seguimento da implantación do Minerva-Nox

Mesa de seguimento da implantación do Minerva-Nox

Artigo publicado en La Opinión Os sindicatos avisan de que os xulgados non volverán traballar ao 100% ata fin de ano

Nota informativa da reunión celebrada o día 19 de maio entre a Administración e os Sindicatos

A tesoirada ......................... 8 O recorte As concentracións “Nos cortan la cabeza a los funcionarios, que es lo fácil”

A nova Oficina xudicial ....... 19 Ámbito non transferido. Mesa Sectorial

Revista de prensa ............... 22 Manifesto de apoio a Luciano

As concentracións de traballadores diante dos centros

Varela

de traballo e as continuas denuncias ante os distintos medios de comunicación obrigan á Administración a re-

Mutualidade ........................ 23

formularse a implantación do Minerva NOX

Eleccións

Vacacións ........................... 24 Cómputos dos días de vacacións de verán e dos días de permiso por asuntos particulares


2

Novas da Xustiza

Nota informativa da reunión celebrada o 19 maio entre a Administración e os Sindicatos

As concentracións de traballadores diante dos centros de traballo e as continuas denuncias ante os distintos medios de comunicación obrigan á Administración a reformularse a implantación do Minerva NOX

A protesta masiva dos traballadores nas distintas concentracións convocadas por CCOO obriga á Administración a recoñecer o estrepitoso fracaso na implantación do Minerva NOX, e informa que está a celebrar reunións cos diversos sectores da Administración de Xustiza para valorar a posibilidade de continuar utilizando esta aplicación do Ministerio ou ben elaborar unha propia para Galicia, tamén para recoller as posibles melloras que se poidan realizar no Minerva NOX e informar das que teñen previsto facer. Dende CCOO fixémoslle saber que, á marxe dos incontables erros na aplicación dos que esiximos unha pronta solución, a meirande parte do fracaso na súa implantación débese á inexistente formación previa dos funcionarios, malia solicitalo CCOO no mes de decembro de 2009 por carta o Conselleiro, xa que algúns dos erros da aplicación non son tales, senón descoñecemento sobre como funciona o programa. CCOO expúxolle á Subdirectora a necesidade de que todos os traballadores da Administración de Xustiza en Galicia reciban a formación necesaria sobre o Minerva-Nox, non só o 20% actual . A Subdirectora de Modernización comprometeuse na extensión da formación a todo o persoal. Despois de informarnos de que a marxe de operatividade que teñen sobre este programa é moi limitada e de que as novas versións do programa son remitidas á Xunta con moi pouca antelación

21 de maio de 2010

para facer probas ou correccións (e tendo en conta que nas CCAA que teñen un programa informático propio non padecen estes colapsos coas modificacións procesuais), CCOO mostrou a necesidade de traballar na flexibilidade do Minerva NOX que permita superar as limitacións actuais, ou (pese ao elevado custo que isto pode supoñer) que a Consellería fose elaborando unha nova aplicación propia para Galicia. Tras as múltiples alegacións feitas por CCOO e o resto de sindicatos e os proxectos que ten a propia Consellería, a Administración informounos que tentarán poñer en marcha as seguintes melloras:


FSC-CCOO Novas da Xustiza

3

Elaborar un plan de formación propio para a utilización do Minerva NOX, formando ademais un grupo de monitores informáticos, que se encargarían á súa vez de formar aos funcionarios, funcionar como enlaces co CAU e resolver pequenas incidencias. Publicar na intranet unha relación diaria de incidencias manifestadas e outra das solucionadas. Elaborar os documentos en galego unha vez que estea estabilizado o Minerva. Mellorar o sistema de videoconferencia, que xa está a funcionar en Santiago correctamente. Implantar un certificado dixital de funcionario público que estaría incorporado a unha tarxeta individualizada, coa que se accedería -sen máis claves- aos PCs e a todos os Rexistros e Bases de Datos para os que cada usuario fose autorizado (isto non será posible, como pronto, ata finais deste ano). Implantar o Minerva nos Servizos Comúns de Actos de Comunicación, coa posibilidade de modificar nas bases de datos as direccións dos particulares segundo o resultado das dilixencias practicadas. Facilitar en todos os terminais o acceso ás páxinas web dos sindicatos de xustiza. Estandarizar as bases de datos para evitar a duplicidade dos rexistros e facilitar os mesmos. Elaborar unha aplicación informática que permita que nos sobres do correo se impriman os códigos de barras esixidos polo ente público de Correos.

Unha vez se elabore o Plan de Sistemas propoñendo as medidas que se adoitarán cara ao futuro,

Nas seguintes páxinas reproducimos un artigo publico o domingo 16 de maio no xornal “La Opinión” da Coruña

Ir ao Sumario

21 de maio de 2010

seranos remitido xunto coa súa memoria económica


6

Novas da Xustiza

Los sindicatos avisan de que los juzgados no volverán a trabajar al 100% hasta fin de año La Secretaría Xeral de Modernización Tecnolóxica se plantea formar a un grupo de funcionarios judiciales para que enseñen a sus compañeros a usar el programa y canalicen parte de las incidencias

Publicado en www.laopinioncoruna.es

Dos semanas después de la accidentada entrada en vigor de la reforma procesal, los juzgados gallegos todavía no han recuperado la normalidad. Los problemas derivados de la aplicación informática que se estrenó con la reforma el 4 de mayo persisten en muchos órganos y aunque los fallos más graves quedaron subsanados la semana pasada, el nuevo sistema de gestión sigue siendo un quebradero de cabeza para funcionarios y secretarios judiciales. Ésta fue la principal queja que le plantearon ayer los sindicatos a la subdirectora xeral de Medios Informáticos de la Xunta, con quien se reunieron para analizar el Plan de Sistemas e Tecnoloxías da Información en la Justicia y poner sobre la mesa posibles soluciones a la ralentización del trabajo y los fallos asociados al nuevo programa.

21 de maio de 2010

Formularios

incorrectos

o

inexistentes,

la segunda mitad de 2010", pronostica Xosé

problemas para tramitar la ejecución de sen-

Barreiro, secretario nacional de Xustiza de la

tencias y falta de formación sobre cómo utili-

CIG, que calcula que sólo "a final de año se

zar la aplicación son los principales obstáculos

podrá empezar a trabajar al 100%" e insta a

que hacen que, a día

la Xunta a "azuzar"

de hoy, los juzgados

al

estén trabajando a

que resuelva cuanto

un

antes los fallos del

ritmo

bastante

Ministerio

para

inferior al habitual.

programa.

"A corto plazo no se

muy parecidos reali-

ven

za Manuel Aguiar,

soluciones.

nuevo

sistema

El no

delegado

Cálculos

provincial

empezará a funcio-

de Justicia de CCOO,

nar como debe hasta

que

estima

que


harán falta "unos seis meses más para que los

la reforma procesal más importante desde

juzgados puedan volver a funcionar a pleno

1870 ponía patas arriba el trabajo administra-

rendimiento".

tivo en todos los órganos judiciales, llegando

Desde la Secretaría Xeral de Modernización

incluso a paralizar la tramitación de algunos

Tecnolóxica admiten que el nuevo sistema si-

procedimientos, en comunidades como Cana-

gue dando problemas pero aseguran que la

rias o el País Vasco los juzgados vivían un ate-

Xunta "está poniendo todos los medios" para

rrizaje mucho más suave. Aunque las tres au-

que las incidencias se resuelvan en el menor

tonomías tienen asumidas competencias judi-

tiempo posible.

ciales, la diferencia fundamental es que Gali-

Para evitar que esta situación se repita en

cia depende informáticamente del Ministerio

el futuro, la Xunta dejó claro hace dos sema-

de Justicia, lo que en la práctica supone un

nas que su objetivo es ganar autonomía a la

ahorro de costes notable pero significa tam-

hora de gestionar el sistema informático de

bién que carece de autonomía para modificar

sus juzgados. En todo caso, se trataría de una

el sistema a su gusto y con sus plazos.

solución "a medio o largo plazo", apuntan los

La precipitación con la que el ministerio re-

sindicatos, que dejaría sin resolver la pro-

partió a la comunidades el nuevo sistema

blemática actual, donde lo urgente es enseñar

(cuatro días antes de la entrada en vigor de la

a los trabajadores a manejar el programa y

reforma) unido a la impotencia de la Xunta

depurar sus errores.

para agilizar la resolución de la mayor parte

Aunque ayer no se tomaron decisiones vin-

de las incidencias fueron la gota que colmó el

culantes, la representante de la Xunta se

vaso y el Gobierno gallego anunció su inten-

comprometió a trabajar en un nuevo plan de

ción de gestionar directamente todo el siste-

formación que, según CCOO, incluiría cursos

ma informático de la Administración de Justi-

para monitores informáticos. La idea sería

cia. La duda ahora es cómo conseguir esa in-

formar a un grupo de funcionarios judiciales

dependencia de Madrid: o bien adquiriendo su

para que fuesen ellos los que resolviesen las

propio programa, tal y como hicieron ya otras

dudas más frecuentes de sus compañeros y

comunidades, o bien negociando con el Minis-

canalizasen a la vez todas aquellas consultas

terio de Justicia la cesión parcial o completa

que no requiriesen de la intervención de un

del Minerva NOX para poder adaptarlo a las

técnico. De hecho, el Centro de Atención al

necesidades de Galicia. Desde la Secretaría

Usuario (CAO) de la Xunta sigue recibiendo un

Xeral de Modernización aseguran que aún no

número ingente de llamadas por incidencias

hay una decisión tomada y "se estudian todas

de la aplicación Minerva NOX pero que "en un

las opciones", aunque los sindicatos dan por

porcentaje importante", como explica Aguiar,

hecho que cuando se presente el Plan de Sis-

se deben "al desconocimiento de cómo funcio-

temas Informáticos de la Administración Judi-

na un sistema complejo y totalmente nuevo".

cial en junio ya habrá tomado una determina-

Mientras en Galicia la entrada en vigor de

ción.

Ir ao Sumario

7

21 de maio de 2010

FSC-CCOO Novas da Xustiza


8

Novas da Xustiza

A tesoirada

Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en quince mil millones más en dos años Acuerdos del Consejo de Ministros

Publicado en www.la-moncloa.es

PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA REDUCIR EL GASTO PÚBLICO EN QUINCE MIL MILLONES MÁS EN DOS AÑOS

El Real Decreto Ley aprobado hoy permitirá cerrar el año 2011 con un déficit del 6 por 100 del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas frente al 7,5 por 100 previsto anteriormente Las medidas aprobadas tratan de distribuir el esfuerzo de forma equitativa entre toda la sociedad e implican al conjunto de las Administraciones Públicas El plan reducirá el gasto público en 5.250 millones de euros adicionales este mismo año y en otros 10.000 millones más en 2011

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley y tres Acuerdos por los que se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público. Se trata de un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos de la Administración, diseñado con el objetivo principal de acelerar la senda de consolida-

21 de maio de 2010

ción fiscal prevista en el Programa de Estabilidad y Crecimiento y que permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6 por 100 del PIB, frente al 7,5 por 100 previsto inicialmente. Este plan extraordinario de ajuste subraya la contribución española a la estabilidad de la moneda única y a la respuesta coordinada que los países miembros de la Unión Monetaria han decidido dar a las turbulencias que han afectado en las últimas semanas a las economías del euro, y que han aconsejado acelerar los planes de consolidación fiscal previstos en buena parte de los países del área. Del mismo modo, se enmarca también dentro del compromiso firme del Gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ya se concretó en los Presupuestos del Estado de 2010, con un


FSC-CCOO Novas da Xustiza

9

recorte del gasto corriente equivalente al 0,8 por 100 del PIB, y en el que se profundizó aún más con la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento que se remitió a Bruselas el pasado mes de enero y que dejó sentado el objetivo de reducir el déficit público español al 3 por 100 del PIB en 2013. Ese mismo documento detallaba los instrumentos con los que se alcanzaría ese objetivo: el Plan de Acción Inmediata 2010, que supuso una reducción de cinco mil millones de euros, a través de acuerdos de no disponibilidad, en los gastos presupuestados por el Estado para el presente ejercicio; los Acuerdos Marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las entidades territoriales en el senda de consolidación fiscal; y el Plan de Austeridad 2011-2013, que plantea un recorte generalizado de las partidas del gasto público para alcanzar un ahorro equivalente al 2,6 por 100 del PIB. También definía una senda de reducción del déficit para cada una de las Administraciones Públicas, según la cual el déficit del conjunto del sector público seguiría el siguiente camino: 11,2 por 100 en 2009; 9,8 por 100 en 2010; 7,5 por 100 en 2011; 5,3 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013. Las medidas aprobadas hoy modifican esta senda, concentrando casi dos terceras partes del ajuste entre 2010 y 2011 y dejando para los dos últimos años del programa apenas un tercio de la consolidación total, de modo que ahora quedaría establecida en 9,3 por 100 en 2010; 6 por 100 en 2011; 4,4 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013. Para conseguirlo, el Gobierno ha aprobado en este Real Decreto Ley y en uno de los acuerdos una serie de medidas de ajuste en diferentes ámbitos. Y, por otra parte, plantea a comunidades autónomas y corporaciones locales nuevos acuerdos marco, para que las entidades territoriales también cooperen en este nuevo objetivo, más ambicioso, de consolidación fiscal. Medidas incluidas en el Real Decreto Ley El contenido del Real Decreto Ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las próximas semanas para conseguir esa reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011. Reducción de un 5 por 100 de los salarios públicos El Real Decreto Ley establece una reducción media del 5 por 100 en términos anuales de los salaefectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56 por 100 y el 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100.Esta reducción se hará efectiva en las nóminas a partir del mes de junio, y los salarios quedarán congelados para el año 2011.

21 de maio de 2010

rios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus


10

Novas da Xustiza El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo. Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011 En segundo lugar, queda suspendida excepcionalmente la revalorización de las pensiones durante el año 2011, con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras. En 2010, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, procediéndose a su revalorización en los términos que establece la ley en el caso de que el Índice de Precios al Consumo de noviembre supere la subida prevista del 1 por 100. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado. Suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial El texto aprobado hoy adelanta, asimismo, con efectos a partir del próximo 1 de junio de 2010, la eliminación del régimen transitorio de jubilación parcial previsto en la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, cuya suspensión estaba prevista para el 1 de enero de 2013 y que preveía unos requisitos menores en el acceso a la jubilación parcial hasta esa fecha. Así, para acceder a la jubilación parcial habrá que tener un mínimo de 61 años, haber cotizado un mínimo de treinta años y haber trabajado un mínimo de seis años en la última empresa. La reducción en el número de pensiones que se derivará de esta medida generará un ahorro total de 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones ya se restarán este mismo año, sumándose a esta cifra 150 millones adicionales en 2011. Eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia A partir del próximo 1 de junio, se fijará un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir. Esta medida permitirá eliminar retrasos en la recepción de los servicios y prestaciones por parte de los beneficiarios y aportará una mayor eficacia en el gasto público, ya que eliminará la cuenta por pagos derivados de la aplicación del principio de retroactividad cuando este reconocimiento se retrasaba. El Real Decreto Ley establece, asimismo, la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco

21 de maio de 2010

años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida originará un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales. Eliminación del “ cheque-bebé ” El Real Decreto Ley también dejará sin efecto, a partir del 1 de enero de 2011, la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, también conocida como “cheque-bebé”, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. El ahorro estimado por la supresión de este régimen será de 1.250 millones de euros.


FSC-CCOO Novas da Xustiza

11

Recorte del gasto farmacéutico Esta medida tiene el objetivo de avanzar en la optimización del gasto sanitario, que ya recibió un notable impulso como consecuencia del Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. El texto aprobado hoy establece un descuento obligatorio del 7,5 por 100 al Sistema Nacional de Salud en las ventas de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, una rebaja en los precios de los productos sanitarios del 7,5 por 100 general y del 20 por 100 en los absorbentes, y la adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas en 1.300 millones de euros. En torno a 275 millones ya se podrán detraer del gasto público este mismo año. A cuerdo de no disponibilidad y plan de revisión El Consejo de Ministros también ha aprobado en el día de hoy un acuerdo que concreta, por una parte, la no disponibilidad de créditos por valor de 2.425 millones de euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 para dar cumplimiento al ajuste adicional aprobado hoy y, por otra, el Plan de Revisión del Gasto del Estado para el periodo 2011-2013, que prevé un recorte de 2,4 puntos del PIB del gasto público. El acuerdo por el que se declara la no disponibilidad de créditos por 2.425 millones en los Presupuestos de 2010 instrumenta el recorte adicional de gasto público aprobado en el día de hoy, que se corresponde a una reducción de 2.125 millones de euros en inversiones y de 300 millones en Ayuda Oficial al Desarrollo. El Plan de Revisión del Gasto 2011-2013 concreta la estrategia que seguirá la Administración del Estado para, junto a las medidas adoptadas para 2010 tanto en los Presupuestos como en el Plan de Acción Inmediata y en el Real Decreto Ley aprobado hoy, reducir el déficit del Estado desde el 6 por 100 del PIB previsto para este año hasta el 2,1 por 100 fijado como objetivo para 2013 dentro de la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento. Por el lado del gasto son tres los factores esenciales que contribuirán a este ajuste: la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y, por último, las medidas de ajuste que el Go-

Congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal durante 2011, tras la rebaja del 5 por 100 prevista para 2010. Aplicación de la tasa de reposición del 10 por 100 en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013 Reducción en un 15 por 100, en términos nominales, en los gastos en bienes corrientes y servicios

21 de maio de 2010

bierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Son las siguientes:


12

Novas da Xustiza Aplicación de acuerdos de no disponibilidad a la inversiones de infraestructuras en 2010 y 2011, y ajuste a las necesidades de consolidación en los dos ejercicios siguientes. Reducción en un 25 por 100 del resto de inversiones en el periodo 2011-2013. Reducción en quinientos millones de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2011, adicionales a los trescientos millones recortados en 2010. Reducción de otros gastos de la Administración General del Estado en el volumen necesario para hacerlos compatibles con los objetivos de estabilidad acordados Además, el Plan de Revisión del Gasto Público establece una serie de directrices generales a las que se deberán someter todos los departamentos a la hora de definir sus programas de gasto y que obligarán, por ejemplo, a destinar a la reducción del déficit cualquier incremento adicional de los ingresos, a que cualquier nueva actuación de gasto se supedite a los objetivos de consolidación fiscal o a adoptar nuevas medidas de control del gasto público en el caso de que se produzcan desviaciones al alza respecto del objetivo previsto. Modificación de los acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Entidades Locales La Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento remitido a Bruselas el pasado mes de enero ya establecía que, para dar mayor eficacia y alcance al Plan de Austeridad previsto en el marco de la Administración General del Estado, se suscribieran sendos acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las administraciones territoriales, que gestionan más de dos terceras partes del gasto público, en el objetivo de consolidación fiscal para 2013. Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales suscribieron hace unas semanas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local respectivamente, dichos acuerdos marco, formalizando así su compromiso con la senda de reducción del déficit establecida en el Programa de Estabilidad y Crecimiento. En línea con el ajuste de gasto para la Administración General del Estado contenido en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para acelerar la reducción del déficit público, el Consejo de Ministros ha aprobado, paralelamente, nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales mil millones se asignarían a las Comu-

21 de maio de 2010

nidades Autónomas y doscientos millones a las entidades locales. Esta nueva propuesta reforzará la condicionalidad para autorizar las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas que supongan un incremento de la deuda pública. En el ámbito de las Entidades Locales, se mejorará el control económico financiero y se aplazarán las operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta 2012.


FSC-CCOO Novas da Xustiza

13

Miles de empleados públicos rechazan la rebaja salarial mediante protestas en las siete ciudades gallegas Más de 1.500 personas acuden a la marcha de UGT, CC.OO. y CSIF en La Coruña, ciudad en la que la CIG reunió a unos 200 manifestantes

Publicado en www.elpais.com

Miles de empleados públicos rechazaron hoy la rebaja salarial progresiva de un 5% de media que aplicará el Gobierno central a este colectivo mediante diversas protestas que se celebraron en las siete ciudades gallegas convocadas, en un caso, por UGT, CC.OO. y

La concentración que contó con la mayor afluencia fue la que organizaron en La Coruña UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, sindicatos que contaron con el respaldo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión de Guardias Civiles (Unión UGC) y Unión Federal de Policías, entre otras organizaciones. Bajo el lema 'No a los recortes salariales y sociales', unas 2.000 personas, según la organización, y entre 1.500 y 2.000, según la policía local, mantuvieron cortado el tráfico en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Galicia. La consigna más coreada fue la de 'Zapatero, dimisión', así como 'El público es servicio, el privado es beneficio'.

21 de maio de 2010

CSI-CSIF, así como por la CIG, en el otro.


14

Novas da Xustiza El secretario xeral de UGT, José Antonio Gómez, consideró que las medidas anunciadas por el Ejecutivo central son "injustas", "insolidarias", "ineficaces" y "precipitadas" por sostener que se dirigen a recortar el gasto y "no van por el ingreso". A este respecto, señaló que el Gobierno tenía "otro tipo de opciones", entre las que citó la lucha contra la economía sumergida y el incremento de los impuestos "a los que más tienen". "QUIEN NO TIENE CULPA, PAGA LA CRISIS" Su homólogo de CC.OO., Xosé Manuel Sánchez Aguión, manifestó "total y profundo rechazo" a las citadas medidas, que tachó de "injustas y desproporcionadas", y criticó que "una vez más" aquel que "no tiene la culpa, acaba pagando la crisis". Por ello, demandó que se recupere la senda del diálogo social. Sobre la huelga general, deseó que sea "evitable" y recordó que los sindicatos han dicho "hasta la saciedad" que no van a permitir recortes de derechos. "Queda un margen pequeño para intentar evitarla", afirmó, pese a advertir de que los sindicatos no agotarán "ninguna vía, entre ellas la huelga general". Acerca de la falta de unidad sindical, con la convocatoria de actos paralelos el mismo día y a horas similares, interpretó que es "lamentable", aunque instó a realizar la misma pregunta a "quien hace un planteamiento sectario de las movilizaciones". Por su parte, el presidente de CSI-CSIF en Galicia, José Francisco Méndez, afirmó que con la protesta de hoy "termina la burla del Gobierno". "Es vergonzosa la negativa al diálogo social y que nos tengamos que enterar por los medios de las medidas, como en el 23-F tenemos que estar pendientes de la radio, situación nunca vista en la democracia, hay que remontarse a la dictadura de Primo de Rivera", reprochó. DEFENSA DE SALARIOS, EMPLEOS Y SERVICIOS PÚBLICOS Otras 200 personas se concentraron también ante la Delegación del Gobierno en La Coruña convocadas por la CIG una hora más tarde, a partir de las 19.00 horas. Los manifestantes portaban una pancarta bajo el lema 'En defensa de los salarios, el empleo y los servicios públicos' y corearon consignas con las que reclamaron una huelga general y rechazaron el

21 de maio de 2010

recorte del Gobierno central. "El público es servicio, el privado beneficio". La secretaria nacional de la Federación de Administración Pública de la CIG, María Carmen López Santamariña, acusó al Ejecutivo de utilizar a los empleados públicos "de forma populista" y sostuvo que los recortes previstos exigen "una contestación social más amplia". Así, reclamó la convocatoria de una huelga general y sostuvo que "por primera vez en la historia" se aplicará un recorte salarial "sin pasar por ninguna negociación". También culpó a los sindicatos mayoritarios de la falta de unidad sindical. Al respecto, les acusó de actuar de manera "casi sectaria" y con "imposiciones" en la respuesta sindical a los recortes previstos.


FSC-CCOO Novas da Xustiza

15

"MENOS GASTO Y MÁS PARO" Unas 200 personas participaron en la concentración organizada por UGT, CCOO, CSIF y otras organizaciones de ámbito estatal ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra bajo el lema 'No a los recortes salariales y sociales. Movilízate'. La protesta transcurrió entre banderas, pancartas y ruido de silbatos. El secretario de CC.OO. en la Diputación, José Ramón Piñeiro, advirtió de que el recorte salarial implicará "menos gasto y más paro" y acusó al Ejecutivo de aplicar una medida "tremendamente discriminatoria". También le reprochó que esta decisión se hubiera tomado "sin consultar ni llegar a acuerdos con los trabajadores", a los que les queda "un margen de confianza prácticamente nulo". "METER MANO EN LAS GRANDES FORTUNAS" Por su parte, el secretario general de la Federación de Ensino de UGT en Pontevedra, Marcelino Brea, instó al Gobierno a "meter mano a las grandes fortunas de este país" para atajar la crisis. Algunos de los delegados de UGT acudieron a la protesta ataviados con sus uniformes de trabajo de cocineros o celadores. El secretario general de Servicios Públicos de UGT en Pontevedra, Fernán Couto, justificó este "guiño" para "que la gente sepa que dentro de los empleados públicos hay colectivos profesionales que tienen oficios, como camareros, auxiliares de clínica, psicólogos, peones o jardineros" que rechazan el recorte de sus salarios. EL GOBIERNO "NO SE VA A QUEDAR" EN ESTAS MEDIDAS Por su parte, el secretario xeral de la central nacionalista, Suso Seixo, defendió en Santiago la necesidad de "caminar hacia una huelga general" al ver "evidente" que el Gobierno "no se va a quedar" en estas medidas, sino que las va a trasladar al mercado laboral. En la protesta celebrada en Compostela y a la que asistieron más de un centenar de personas, el responsable de la CIG abogó por "protestas más duras" ante un "recorte de derechos. Seixo afirmó que no hay acuerdo para una huelga general por el momento, aunque, tal y como avanza la situación, "a las otras centrales no les va a quedar más remedio". En la misma línea, un centenar de empleados públicos convocados por este mismo sindicato en Vicado' en una protesta ante el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Marco). SUELDOS DE 800 EUROS Medio centenar de delegados del área pública de la CIG protestaron ante la subdelegación del Gobierno en Pontevedra y pidieron que la crisis "la pague el capital".

21 de maio de 2010

go corearon consignas como 'Funcionarios y no millonarios' o 'El funcionario también está hipopte-


16

Novas da Xustiza Su responsable, Duarte Correa, coincidió con las centrales estatales en que hay empleados públicos cuyos sueldos rondan los 800 euros, por lo que calificó de "increíble que un gobierno socialista tome estas medidas" en vez de actuar sobre las grandes empresas. En cuanto a la división sindical, las centrales sindicales de ámbito estatal y la CIG se culparon mutuamente en Pontevedra de la falta de unión, aunque la central sindical gallega anunció su apoyo a la huelga en el sector público prevista para el 8 de junio.

"Nos cortan la cabeza a los funcionarios, que es lo fácil"

Publicado en www.elpais.com

Colectivo: Funcionarios. ¿Cuántos son? 2,8 millones de trabajadores. Horquilla de sueldos: El grueso percibe entre 1.200 y 3.000 euros al mes. Efectos de la crisis: El Gobierno les va a reducir el sueldo entre el 2% y el 15% (en el caso de los altos cargos) lo que supone entre 36 y 800 euros al mes. Con la medida se pretende ahorrar unos 4.400 millones de euros al año. Grupo del encuentro: Tres auxiliares administrativas, una administrativa y una funcionaria del cuerpo de Gestión del Ministerio de Justicia: Maribel Hernández, Loli Sandoval, Eva Salgueiro, Alicia Cano y Almudena Cejalvo. ¿Cuándo? Miércoles 19 de mayo, 10.30, Madrid.

21 de maio de 2010

Huele a café. Las tazas tintinean contra la

pausa de media mañana. Sobre la mesa repo-

barra. Alguien pide

san

"para

café,

mí,

siempre".

lo

de

las

tazas

varios

con

platos

Estamos

con jamón york y un

en la cafetería Tem-

chocolate con chu-

po de la calle San

rros.

Bernardo, en el co-

Al igual que los

razón de Madrid. Al

2,8 millones de fun-

fondo, un grupo de

cionarios españoles,

auxiliares

el

terio charla

de

del Justicia

durante

la

pasado

12

de

mayo estas mujeres recibieron un chorro


FSC-CCOO Novas da Xustiza de agua fría en la forma de una rebaja de en-

daricemos nosotros con los parados que se

torno al 5% de su sueldo. Una semana des-

solidaricen los bancos y los empresarios en

pués, el tema sigue siendo el centro de sus

épocas de beneficios, que nunca se han soli-

conversaciones. ¿Por qué este giro del Go-

darizado. Yo me aprieto el cinturón si se lo

bierno? ¿Acaso no hay medidas más eficien-

aprietan los cientos de asesores de las admi-

tes? ¿Y sobre qué cantidad se les va a aplicar

nistraciones locales y autonómicas, los altos

el tijeretazo? ¿Sobre su sueldo base o el ínte-

cargos...

gro? Estas son algunas de las cuestiones que

Eva S. Si se le baja a todo el mundo que

rondan el desayuno, que llega con un aviso:

nos lo bajen también, el problema es que

"Que conste que hoy hemos tardado más en

nunca pasa eso.

Pregunta. ¿Cómo han recibido la decisión del Gobierno? Maribel Hernández. Muy mal. Yo lo oí por

P. Una de las justificaciones que se escuchan es que este es el coste que los funcionarios deben pagar por tener un puesto fijo.

la radio al despertar. Del PP me lo esperaba,

Maribel H. No estoy de acuerdo. Cuando

pero del PSOE no. Hace una semana todavía

las cosas iban bien ser funcionario era una

seguían afirmando que no iba a haber recortes

vergüenza. Y ahora somos la envidia.

sociales.

Alicia C. Es que todo es relativo. Yo soy li-

Loli Sandoval. Está claro que lo han

cenciada en Historia y nunca pude encontrar

hecho porque les favorece políticamente. La

trabajo de lo mío. He sido dependienta, secre-

gente no va a protestar.

taria... Me costó, pero asumí que no iba a ga-

Eva Salgueiro. Yo no estoy de acuerdo. Por el sondeo que he hecho en mi entorno, la mayoría opina que se le ha cortado la cabeza a un sector que no ha provocado la crisis. Alicia Cano. Yo tampoco creo que sea una medida populista. Se debe a la presión que han recibido de otros países porque estamos a la cola de Europa.

nar más de mil euros y decidí opositar a auxiliar. Pero nunca me he dado pena. Almudena C. Yo cobro 1.200 euros por 40 horas de trabajo semanales. Cuando oposité éramos 40.000 candidatos para 140 plazas. La gente se cree que ganamos todos 3.000. P. ¿Creen que la medida ayudará a paliar la crisis?

P. ¿Les parece una medida justificada?

Maribel H. Yo creo que la empeorará. Los

Eva S. Si fuera una más dentro de una se-

funcionarios, al tener un sueldo fijo, somos de

rie de medidas generales, quizá. Pero han ido

los pocos que podemos seguir consumiendo.

a lo fácil, como siempre.

El recorte restringe el consumo.

Maribel H. Como se dice, son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Los funcionarios parecemos los parásitos de la sociedad. Yo hice una carrera de cinco años y tres oposiciones para estar donde estoy. Llevo 22 años en la administración pública. Y de ese

Eva S. Y a lo mejor dentro de unos meses vuelven a bajarnos el sueldo. Maribel H. Y va a subir el IVA. Y espérate que no suba el IRPF. Almudena C. Y el impuesto de sociedades y el de patrimonio siguen sin tocarse...

tiempo llevo más de la mitad con el sueldo

Maribel H. Por no hablar del futuro: las

congelado. Desde que empecé he perdido un

pensiones. Si nos bajan el sueldo y aumenta

25% de poder adquisitivo. Y ahora me lo van

el cómputo de años también nos bajarán las

a bajar un 8%. ¿Es normal? Para que nos soli-

pensiones.

21 de maio de 2010

desayunar porque estás tú aquí".

17


18

Novas da Xustiza P. ¿Les parece una medida eficiente?

plazas. A cambio de ser fijos se nos exige pro-

Alicia C. Eficiente sería reducir la duplica-

fesionalidad y dedicación exclusiva, pero eso

ción de puestos que implica el estado de las autonomías. Loli S. Es que está el trabajo muy mal re-

Eva S. ¿Y quién nos dice que no nos vayan a despedir dentro de ocho años?

partido. En el registro civil están desbordados

Maribel H. De hecho, ya se ha reducido la

y en otros centros la gente está de brazos

plantilla de la administración. La reposición de

cruzados.

los funcionarios que se jubilan o fallecen se ha

Maribel H. Por no hablar de lo que cuestan los nuevos ministerios. Por cada uno hay que nombrar ministros, secretarios de Estado, asesores... Alicia C. Igual que ha habido una especulación inmobiliaria también la habido en la administración. Pero en vez de esforzarse por ganar eficiencia se le recorta el sueldo al funcionario, que es lo fácil y rápido. P. Según un sondeo de Metroscopia, el 58% de los españoles apoya la medida.

21 de maio de 2010

no incluye que te bajen el sueldo.

bajado de un 25% a un 10%. Eva. Y cada vez se hacen más contratos a empresas privadas. P. ¿Piensan hacer huelga? Loli S. Sí. Eva S. En principio, sí; estoy a la espera de los acontecimientos. Alicia C. No lo sé, estoy dudosa. Si no voy, es por dinero. Mi pareja también es funcionario y no podemos permitírnoslo. Maribel H. Por supuesto que iré. Ese es el

Maribel H. Este es un país libre, el que

problema de los funcionarios, que no protes-

quiera opositar puede hacerlo. Cuando yo lo

tamos ni somos solidarios. Por eso nos pueden

hice éramos 112.000 candidatos para 3.000

hacer esto y mucho más.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

19

Nova Oficina xudicial

Ámbito non transferido. Reunión da Mesa Sectorial Reunión celebrada no Ministerio de Xustiza o 19 de maio

No es tolerable que el Ministerio de Justicia mantenga obcecadamente un proyecto que es contradictorio con el recorte presupuestario que ha aprobado el Gobierno

CCOO REITERA EN LA MESA SECTORIAL LA NECESIDAD DE PARALIZAR LA PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL ANTE LAS MEDIDAS DE AJUSTE DEL DÉFICIT PÚBLICO ACORDADAS POR EL GOBIERNO

Tal y como expusimos en la carta remitida ayer al Ministro de Justicia, en la mesa sectorial celebrada hoy, CCOO hemos exigido la necesidad de paralizar el proceso de implantación de la propio Ministro de Justicia a fin de que explique cómo va a afectar las medidas de ajuste del déficit a la Administración de Justicia y a su proyecto estrella: la implantación de la NOJ.

El resto de sindicatos presentes en la mesa, han coincidido también en solicitar la suspensión de la mesa de hoy y la necesidad de mantener una reunión con el Ministro, a fin de valorar en ese momento sus explicaciones sobre el recorte presupuestario anunciado y su influencia en la implantación de la NOJ, aunque no han mostrado ninguna contundencia ni han exigido su paralización.

21 de maio de 2010

NOJ, y hemos solicitado la suspensión de la misma hasta mantener una reunión urgente con el


20

Novas da Xustiza CCOO hemos esgrimido las razones que nos han llevado a exigir la paralización de la implantación de la NOJ por absoluta responsabilidad y seriedad con la Administración de Justicia, con los ciudadanos, con el servicio público y, por supuesto, con los trabajadores de la Administración de Justicia y el resto de empleados y empleadas públicas:

1) El nuevo escenario económico anunciado por el Gobierno y que, previsiblemente mañana se concretará en unas medidas de ajuste del déficit que recaen fundamentalmente en un fuerte recorte en la inversión pública, en la congelación de las pensiones, en la bajada de salarios de los empleados públicos, entre otras, hacen prever que el mismo afectará, como no puede ser de otra manera, a la Administración de Justicia, en la misma medida que también afectará al resto de Servicios Públicos.

2) La modernización de la Administración de Justicia es una necesidad imperiosa desde hace muchos años y que requiere una importante inversión económica en infraestructuras, modernización tecnológica, medios personales,…además de las leyes procesales que, una vez reformadas, ya han entrado en vigor en todos y cada uno de los órganos judiciales, fiscales,.. de este país.

Pero dicha modernización no tiene que ir necesariamente ligada a la implantación de una nueva estructura organizativa de la oficina judicial que también requiere, por sí misma, una importante apuesta presupuestaria que, en estos momentos de crisis, no justifica el empeño del Ministerio en su puesta en marcha, a toda costa, en ocho ciudades.

3) Los argumentos que han dado los representantes del Ministerio en la mesa acerca de que el recorte de gastos no afectará al Plan de modernización y al despliegue de la NOJ ya que todas las actuaciones correspondientes al 2010 están en marcha, no son suficientes pues no garantizan la continuidad presupuestaria durante los años siguientes para el desarrollo íntegro del “Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia” que debería finalizar con un despliegue total de la NOJ en todo el ámbito ministerio.

21 de maio de 2010

De seguir adelante con este proyecto en el actual contexto de crisis económica sólo podría garantizarse, como mucho, su implantación en las ocho ciudades de la primera fase pero no así su continuidad en el resto de ciudades y partidos judiciales del ámbito ministerio, pues la Administración de Justicia se va a ver abocada irremediablemente a un recorte presupuestario para los próximos años que afectarán a la OEP (como ya le ha ocurrido al resto de la Administración Pública para este mismo año 2010) a la creación de unidades judiciales y fiscales (que hasta la fecha, aún no se han aprobado las correspondientes al 2010), a la inversión en edificios judiciales, a las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, etc…


FSC-CCOO Novas da Xustiza

21

4) En este contexto de graves recortes presupuestarios en inversión pública, y dado que es imposible que la inversión que realmente se requiere para una implantación de la NOJ con garantías se pueda mantener en la Administración de Justicia sin poner en tela de juicio el recorte que así mismo sufrirán las inversiones sobre otros servicios públicos igual de importantes y necesarios, y, cuando todos los esfuerzos económicos han de dirigirse hacia medidas que potencien la creación de empleo y la salida de la crisis, los ciudadanos no entenderían el empeño del Ministerio de Justicia en mantener a toda costa un nuevo proyecto organizativo que no repercute, por sí mismo, ni en una mejora del servicio público de la Justicia, ni en la creación de empleo.

Por lo tanto, parece imposible que los responsables del Ministerio de Justicia sean capaces de garantizar que la implantación de la NOJ se va a poder realizar con la suficiente dotación presupuestaria para que ésta se despliegue con garantías de calidad en todos los órganos judiciales y fiscales de todo el ámbito ministerio, no solo en ocho ciudades que quedarán como una isla en un mar, si el proyecto carece, como parece evidente, de continuidad.

Por todo ello, CCOO exige la paralización inmediata de la puesta en marcha de la NOJ, porque en la actual situación económica y con las medidas que el Gobierno ha tomado de recorte del gasto público, es obsceno y un insulto a los ciudadanos y trabajadores pretender implantar un nuevo modelo de oficina judicial que exige una millonaria inversión, pero que no genera empleo, y que su mantenimiento lo entenderemos como una obstinación exclusivamente publicitaria del Ministerio de Justicia.

Es evidente que los esfuerzos del Gobierno deberían centrarse en dar respuesta a la salida de esta crisis a la que nos hemos visto abocados y que ya estamos pagando injustamente, y con creces, los ciudadanos y los trabajadores.

Ir ao Sumario

21 de maio de 2010

Madrid, 19 de mayo de 2010


22

Novas da Xustiza

Revista de prensa

Ante el proceso abierto contra Garzón, más de 200 profesionales del Derecho en Galicia piden "rigor y racionalidad" Exigen "máximo respeto" a Luciano Varela y ven "un error" decir que la causa "es el enjuiciamiento de la democracia por la ultraderecha"

Publicado en www.europapress.es

Más de 200 profesionales del mundo del Derecho que ejercen en Galicia reclaman "rigor y racionalidad" en el debate sobre el proceso penal abierto contra el juez Baltasar Garzón después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictase apertura de juicio oral contra él por un supuesto delito de prevaricación al investigar sin tener competencia para ello las desapariciones del franquismo. Así lo recogen en un manifiesto suscrito por magistrados, jueces, fiscales, secretarios, notarios, registradores, abogados, procuradores, catedráticos, profesores universitarios y otros, en el que piden "máximo respeto" a la labor del juez Luciano Varela Castro. "Es un error afirmar que la causa abierta contra un magistrado de la Audiencia Nacional es el enjuiciamiento de la democracia por la ultraderecha", explican y dice que se trata de "la investigación de la posible comisión de un hecho delictivo, algo que, en el marco de una democracia consolidada, sólo en el curso de un proceso puede esclarecerse". Por ello, consideran que "el atentado contra la democracia se produce, por el contrario, pretendiendo llevar la solución del proceso fuera de las reglas y procedimientos que lo disciplinan". De este modo, reclaman "el máximo respeto a la labor del instructor Luciano Varela Castro porque "es manifiesto el compromiso de este magistrado en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas a lo largo de su dilatada trayectoria profesional".

21 de maio de 2010

"SIMPLIFICACIÓN INJURIANTE" "Rechazamos las calificaciones que desconocen ese compromiso personal y consideramos una injusticia la simplificación injuriante que algunas personas no dudan en proclamar desde todo tipo de tribunas", resaltan. "La libertad y la democracia deben mucho a compromisos como el indicado, pero, sobre todo, a la defensa de los límites a los poderes estatales y de las reglas que aseguran los espacios de racionalidad en los debates", concluyen.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

23

Mutualidade

Eleccións na Mutualidade Candidaturas de CCOO de Xustiza

Candidatos en Galicia Polo Grupo I, Nicolás Santos Álvarez (xestor titular da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia). Polo Grupo II, Juan Manuel Amado Rodríguez (funcionario do corpo de Auxilio Xudicial do Servizo Común de Notificacións e Embargos da Coruña).

Recordamos que os compromisarios e as compromisarias do Grupo I representan ás carreiras e corpos de Xuíces, Fiscais, Secretarios Xudiciais, Forenses, Facultativos do INT e Xestores Procesuais e Administrativos; e que os compromisarios e as compromisarias do Grupo II representan aos Corpos de Tramitación Procesual e Administrativa, Auxilio Xudicial, Técnicos Especialistas do INT e Axudantes de Laboratorio. Non obstante, nas eleccións todos os mutualistas votan tanto para o Grupo I coma para o Grupo II, calquera que sexa o seu corpo de funcionario, polo que todos os mutualistas dos territorios en que se celebran eleccións estamos chamados ás urnas. Para informarte sobre a forma de exercer o voto polos destinados fóra da localidade da Coruña, podes poñerte en contacto, por teléfono ou por correo electrónico, cos nosos

Programa electoral Podes descargalo desde aquí

Ir ao Sumario

21 de maio de 2010

delegados.


24

Novas da Xustiza

Vacacións

Cómputo dos días de vacacións de verán e dos días de permiso por asuntos particulares

CADRO DE VACACIÓNS DE VERÁN

Correspondencia de días de goce de vacacións de acordo cos anos traballados: Total anos traballados:

15 anos

20 anos

25 anos

30 anos

Días hábiles de vacacións:

23 días

24 días

25 días

26 días

Cada 5 anos increméntase 1 día máis de vacacións que empezará a gozarse ao ano seguinte en que se cumpre (Exemplo: Se no 2009 se cumpren 15 anos traballados = no 2010 gozarás de 23 días hábiles de vacacións). Obteranse ata un máximo de 26 días de vacacións.

CADRO DE DÍAS POR ASUNTOS PARTICULARES

Correspondencia de días de goce por asuntos particulares de acordo cos trienios obtidos (sen límite máximo fixado): Trienios:

6º Y 7º

10º

11º

12º

Días por asuntos par-

11 días

12 días

13 días

14 días

15 días

16 días

21 de maio de 2010

ticulares: Cada trienio obterás 1 día máis de goce por asuntos particulares, que poderás empezar a gozar ao día seguinte de cumprirse o trienio (Exemplo: O 01/05/2009 cumpres o teu 6º trienio, en consecuencia, a partir do 02/05/2009 poderás gozar de 1 día máis). Se coincidisen os días 24 e 31 de decembro con días non laborables, incrementaranse os asuntos particulares en 2 días máis.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

25

Taboleiro de avisos

Espazo aberto Unha aposta por la información e pola participación Número 1. 11 de maio de 2010 Descarga: - Preme aquí

Mutualidade Eleccións

Semanas grandes O Barco de Valdeorras, 18, 19, 20, 21 e 25 de

Votación

maio Vilagarcía de Arousa, 18, 19, 20, 21 e 24 de maio

27 de maio, das 9:00

A Cañiza e Mondariz 25, 26, 27, 28 e 31 de maio

as 18:00 horas, no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, A Coruña

Axentes (Auxilio), preme aquí

Auxiliares (Tramitación), preme aquí

Oficiais (Xestión), preme aquí

Escala pechada a 09-03-2003 O Ministerio ten outra escala, pechada a 11-042009 e contabilizada por días, pero non é publica

Ir ao Sumario

21 de maio de 2010

Escalas (ano 2003)


26

Novas da Xustiza

Delegados – Subscricións Contacto

As nosas páxinas web A CORUÑA Raquel e Estrela 981.18.20.32 saxgccoo@gmail.com

FERROL Manolo e Mati 981.33.73.25 matildeav1@gmail.com

CCOO de Xustiza

CCOO de Justicia

Rexistro Civil

Los blogs de Justicia

SANTIAGO Argimiro e Mati 981.54.03.73 ccoosantiago@gmail.com

OURENSE Carlos e Justo 988.68.71.92 jclamela@yahoo.es

Podes consultalas desde o teu posto de traballo.

PONTEVEDRA Belén 986.80.39.79 belenpontevedraccoo@gmail.com

VIGO Mercedes e Pablo

CCOO en Mugeju

Para acceder, preme nas ligazóns ou nas imaxes

986.81.78.35 ccoogalicia@yahoo.es

21 de maio de 2010

LUGO José Antonio 982.40.21.95 ccoo.xustiza@gmail.com

Subscricións - Colaboracións Se queres publicar un artigo ou un comentario no boletín, se queres realizar unha consulta ou unha suxestión ou se queres recibir o boletín remítenos un correo electrónico a ccoo.xustiza@gmail.com

21-05-2010. Novas da Xustiza nº 231  

Boletin informativo de CCOO de Xustiza Minerva-Nox - A tesoirada - A nova Oficina xudicial - Revista de prensa - Mutualidade - Vacacións

Advertisement