Page 1

Novas

CCOO de xustiza pon á túa disposición unha dirección de correo

da xustiza

electrónico a consultasaccoo@gmail.com

Consultas a CCOO de Xustiza electrónico para que poidas realizar calquera consulta, pedir información ou realizar unha denuncia. Escríbenos un correo

Nº 306. 13 de outubro de 2010

Outras novas

REVISTA DE PRENSA

Menos diñeiro para avanzar na modernización da Xustiza Os Orzamentos do Estado para o 2011 destínanlle a mesma porcentaxe de gasto que os deste ano, o 0,5% do total,

Revista de prensa 5

Entrevista a Francisco Caamaño

Formación 8

A Xunta convoca os cursos de formación sobre Minerva-NOX

pero case un 7% menos en cifras absolutas.

Iniciativas

A modernización da Administración de Xustiza non vai moito máis

9

Manual para facer o correo On line

alá das boas intencións. Por máis que o ministro Caamaño diga que «segue sendo unha área prioritaria para o Executivo», as cifras dos Orzamentos Xerais do Estado para o próximo ano non avalan tal afirmación.

Opinión 11

Fichar con el dedo y otros recortes

Páxina 2

Texto completo da nova >>>

13

Más Igualdad

REVISTA DE PRENSA

Edificios xudiciais: A eterna materia pendente A Xunta avisa de que en Vigo xa non hai espazo para abrir novos xulgados en 2011

Edita CCOO de Xustiza

Páxina web http://ccooxustiza.blogspot.com/

Correo electrónico Terreo onde está previsto situar o novo edificio xudicial de Ourense

O PSOE preguntará a Xustiza se freou a licitación do novo edificio xudicial de Ourense

ccoo.xustiza@gmail.com

Subscricións - Colaboracións Se queres publicar un artigo ou un comentario no boletín, se queres realizar unha

Páxina 4

Texto completo da nova >>>

consulta ou unha suxestión ou se queres recibir o boletín remítenos un correo electrónico

Oposicións

Taboleiro de avisos

Delegados


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

REVISTA DE PRENSA

Menos diñeiro para avanzar na modernización da Xustiza Os Orzamentos do Estado para o 2011 destínanlle o mesmo porcentaxe de gasto que os deste ano, o 0,5% do total, pero case un 7% menos en cifras absolutas

A modernización da Administración de Xustiza non vai moito máis alá das boas intencións. Por máis que o ministro Caamaño diga que «segue sendo unha área prioritaria para o Executivo», as cifras dos Orzamentos Xerais do Estado para o próximo ano non avalan tal afirmación. Publicado o 11/10/10 en www.lavozdegalicia.es

Porcentualmente, o gasto destinado a este servizo público esencial segue sendo un módico 0,5% do total do orzamento, o mesmo que no exercicio actual.

Ligazón permanente

Pero en cifras absolutas a dotación económica baixa 115 millóns de euros -

http://www.lavozdegalicia.

case un 7%-, aínda que o ministro se consola dicindo que baixa dez puntos

es/espana/2010/10/11/0

menos que a media do resto dos ministerios e que son os segundos mellores da

003_8776864.htm?idioma=

historia do Ministerio de Xustiza.

galego

Do total da torta -1.680 millóns de euros- o groso lévanllo gastos de persoal: [Ligazóns que requiren conexión

1.323 millóns, cantidade que inclúe a dotación para 150 novas prazas de

aberta a internet]

xuíces titulares, 50 de xuíces comodín, de adscrición territorial e 100 novos fiscais. Ao capítulo estrela, a dotación para a modernización e reforma da Xustiza, correspóndenlle pouco máis de 200 millóns de euros. A estes súmanselle outros dez para o programa Ius+rede, xestionado pola entidade pública empresarial rede.é, dependente do Ministerio de Industria. A novas tecnoloxías só se destinan 115,4 millóns, e a maior tallada lévalla o novo Rexistro Civil dixitalizado, que foi aprobado polo Consello de Ministros en xullo deste ano e que tiña que entrar en servizo neste mes. Se nos atemos aos datos que recolle o libro branco do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado, a partida destinada a «modernización tecnolóxica das comunicacións» queda reducida a 104 millóns. Á rehabilitación e equipamento de sedes de órganos xudiciais, rexistros civís e servizos comúns van pouco máis de 49 millóns, case un 25% menos que o ano pasado. O capítulo da nova

2

CCOO de Xustiza

oficina

xudicial,

reordenación

de

persoal,

novas


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

relacións de postos e consolidación da oferta de emprego público deste ano queda con menos de sete millóns. Con estas consignacións orzamentarias, os xuíces consultados entenden que o despregamento da nova oficina xudicial, programado para tres anos, non será unha realidade nin en tres lustros. As consignacións autonómicas serán similares En comunidades que teñen as competencias en materia de Xustiza transferidas, como o caso de Galicia, o panorama non é máis optimista. O proxecto de orzamentos da Xunta non está previsto que se presente ata despois do próximo día 25, pero as estimacións da Dirección Xeral de Xustiza, que tras as próximas eleccións municipais podería obter o rango de consellería, son que van sufrir unha redución nunha porcentaxe similar ao resto dos departamentos, e segundo precisaron as fontes, uns capítulos vanse ver máis afectados que outros. Polo momento, segundo confirmou o conselleiro, o edificio da Fábrica de Tabacos da Coruña só se vai a habilitar parcialmente para sedes xudiciais. 

CCOO de Xustiza

3


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

REVISTA DE PRENSA

Edificios xudiciais. Eterna materia pendente Problemas pola falta de espazo en case todas as cidades

Publicado o 12/10/10 en www.farodevigo.es

Ligaz贸n permanente http://www.farodevigo.es/g ranvigo/2010/10/12/xuntaavisa-vigo-hay-espacio-abrirnuevos-juzgados2011/480473.html

Publicado o 12/10/10 en www.lavozdegalicia.es

Ligaz贸n permanente http://www.lavozdegalicia. es/ourense/2010/10/12/0 003_8778650.htm?idioma= galego

[Ligaz贸ns que requiren conexi贸n aberta a internet]

4

CCOO de Xustiza


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

REVISTA DE PRENSA

Francisco Caamaño: ''Estamos dispostos a sacar cantas prazas de persoal para xulgados nos pida a Xunta''

Publicado o 12/10/10 en http://elprogreso.galiciae.co m

Ligazón permanente http://elprogreso.galiciae.co m/nova/64630.html

De paso por Lugo para visitar o San Froilán, o ministro de Xustiza recordou que a eterna petición dun novo xulgado de instrución para a capital da provincia debe remitirse á Xunta de Galicia, que é a que se encarga de solicitar tanto as unidades xudiciais como o persoal para atendelas. Nun alto na xornada festiva, Francisco Caamaño repasa a actualidade do seu departamento. Está en mans dos xuíces resolver sobre a legalidade do recorte salarial aos funcionarios. Que pasará se se anula a decisión do Goberno?

[Ligazóns que requiren conexión aberta a internet]

Quero recordar que ese asunto non é de funcionarios propiamente ditos. Trátase dun colectivo de traballadores da Casa da Moeda, polo tanto empresa pública, non funcionarios públicos con problemas distintos vinculados a un conflito colectivo. De tódolos xeitos, nós creemos que subir ou baixar os salarios dos funcionarios ou de calquera outro empregado público é unha operación que forma parte da responsabilidade dun Goberno, adoptamos esa decisión porque cremos que era a mellor decisión para España e para o conxunto dos españoles e fixémolo a través dun decreto lei, dado as razóns evidentes de urxencia e necesidade, e polo tanto pensamos que é plenamente legal ese decreto lei. En Lugo, sindicatos e persoal dos xulgados levan moito tempo denunciando a situación de colapso e retraso e pedindo un novo xulgado de instrución. Hai algunha previsión ao respecto? En Galicia as competencias para creación de xulgados, en materia de persoal e en tecnoloxía son da Xunta de Galicia e non do Ministerio de Xustiza. É a comunidade autónoma a que solicita do Consello Xeral do Poder Xudicial e tamén do ministerio -que ten que adxudicar o xuíz e o secretario, pero só iso-, cántos xulgados se necesitan no territorio da comunidade. Para o ano 2011 a Xunta de Galicia solicitou no seu momento once unidades xudiciais, que eran as que lles correspondían de acordo cos criterios que están establecidos polo

CCOO de Xustiza

5


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

Consello Xeral do Poder Xudicial e que se gobernan nas conferencias sectoriais das comunidades autónomas. A Galicia parecíalle que esas once unidades xudiciais eran poucas e é certo que falaron comigo e eu falei co resto das comunidades e dese reparto global conseguimos dous xulgados máis para Galicia. Pero a que se destinan, onde se ubican e a especialidade deses xulgados é competencia exclusiva da comunidade autónoma que o propón. O mesmo ocorre en materia de persoal. Nós estamos dispostos a sacar cantas prazas de persoal a Xunta de Galicia nos pida. Outra vella demanda en Lugo é a creación dun xulgado específico de violencia de xénero. ¿Ve prioritaria a creación destes xulgados? Nós sempre propuxemos a creación deste tipo de xulgados, de feito pensabamos que esas dúas unidades que conseguimos a maiores ían adicarse a xulgados de violencia de xénero. Pero é decisión da Xunta. Dende logo cremos que son fundamentais os xulgados de violencia contra a muller e por iso imos establecer no ano que vén algunhas modificacións lexislativas para potenciar este tipo de institucións. Porque tamén é certo que, en ocasións, tense a percepción de que faltan xulgados e non é de todo certo. En España entran aproximadamente 1.950 asuntos por unidade xudicial; en Galicia estase ao redor de 1.600 e pico e en Lugo nos 1.360. É bo non perder os contextos nos que nos movemos A menudo vese nos xulgados ás vítimas de violencia de xénero chegando en compañía do seu agresor, como pode a xustiza protexer a esas vítimas? A xustiza é moi difícil que protexa ás vítimas de violencia de xénero se elas mesmas non dan o paso adiante de quererse protexer e ser conscientes da realidade na que viven. E, desgraciadamente, tantos anos de cultura machista fan que nesta sociedade existan resistencias e formas de entender as relacións entre home e muller con claves que non se corresponden cos desexos do lexislador nin de calquera persoa que defenda a dignidade das mulleres. A crise incrementou o número de casos que se ven nos casos que se ven nos xulgados do Social? Efectivamente, a crise incrementou o número de asuntos nos xulgados do Social e Mercantil, por razóns obvias. Nuns basicamente por despido e noutros por ERE e concurso. O que fixemos foi facer un plan de reforzo para a xurisdición social, de xeito que se paga máis aos xulgados e a quen traballan neles para que resolvan no prazo máis rápido posible, sobre todo situacións de despido que son as que máis afectan á xente, que está esperando indemnizacións. Outra reforma que acabamos de presentar é a da propia lexislación

6

CCOO de Xustiza


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

social, dando novas competencias a xuíces do Social que agora están dispersas. Hai moitos asuntos para os que hai que ir a tres xulgados de órdenes xurisdicionais distintos: Social, Contencioso Administrativo e Mercantil. O que fixemos é que todo vaia directamente a un só xuíz e poida coñecer do que agora coñecen xurisdicións distintas. Os cadros de persoal no Penal e Fiscalía de Menores en Lugo e nos xulgados de Monforte e Viveiro son as mesmas de hai 25 anos. Son suficientes para o volume de traballo actual? Dependen directamente da Xunta, polo tanto debe ser o conselleiro o que avalíe se son suficientes. O conselleiro de Presidencia solicitou unha modificación da asistencia xurídica gratuíta, de xeito que non se cargue á Administración nos casos no que os que a reclaman teñen capacidade para pagala. Que opinión lle merece isto? A xente debe saber que o beneficio de xustiza gratuíta non é un capricho é unha garantía constitucional. É a única posibilidade que a xente que non ten cartos ten de defender os seus dereitos e liberdades e é unha peza fundamental. É certo que onde hai transferencia de competencias de xustiza ás comunidades autónomas, os gastos por asistencia gratuíta corresponden á comunidade autónoma. E é certo que nos últimos anos incrementáronse moito eses gastos e case todas as comunidades que teñen as transferencias pediron unha modificación para a racionalización dos gastos. O Ministerio está traballando nesas modificacións, a resposta é clara, positiva pero tamén moi firme, estamos dispostos a racionalizar o proceso, abaratar costes, ter sistemas de control máis rigorosos, pero non a privar aos cidadáns dun dereito clave. Trala polémica do caso Mariluz, como está a comunicación entre xulgados de distintas provincias? O asunto que deu pé ao caso Mariluz, non que un xuíz non sabía que había medidas cautelares contra unha persoa, témolo actualmente resolto a través dun sistema que permite intercambio de información de archivos de forma que hoxe calquera xuíz de España pode entrar nese soporte informático e consultar se hai algunha medida cautelar acordada sobre un cidadán español en tempo real. En Galicia firmamos a semana pasada un convenio para modernizar os xulgados, que os porá en contacto co resto de xulgados de España. 

CCOO de Xustiza

7


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

FORMACIÓN

A Xunta convoca os cursos de formación de Minerva-NOX Cuns meses de atraso, as mobilizacións do funcionariado dos xulgados (con concentracións en Vigo, A Coruña, Pontevedra…) e as denuncias nos medios de comunicación tiveron o seu efecto e a Consellería de Presidencia, a través da Secretaría de Modernización, convoca uns cursos de formación sobre o Minerva NOX dirixidos, esta vez si, a todos o funcionariado de Galicia. Nas concentracións convocadas por CCOO denunciábase precisamente a improvisación da Administración á hora de implantar o Minerva-NOX e a falta de formación para utilizar adecuadamente o novo programa que se quixo substituír cuns “acelerados e lamentables” cursos de formación a impartir a unha parte do persoal dos xulgados. Esperemos que, agora si, estes cursos teñan un enfoque práctico, orientado a solucionar as dúbidas e os problemas na súa utilización, e non se convertan nunha mera pantomima, xa que noutro caso CCOO non dubidará en seguir demandando as veces que sexa necesario unha verdadeira formación nesta materia. Os contidos a tratar nos cursos serán os seguintes: Minerva NOX, sistema de xestión procesual da administración de Xustiza de Galicia. SIRAX e PNX, como ferramenta de apoio a actividade xudicial, relativa ao acceso á información centralizada do Rexistro de Penados e Rebeldes, así como Medidas Cautelares e de Violencia de Xénero. Introdución a intranet de xustiza. O persoal pertencente ao corpo de auxilio xudicial recibirá unha formación específica nunhas próximas actividades formativas. 

8

CCOO de Xustiza


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

INICIATIVAS

Manual para facer o correo “On line” A Dirección Xeral de Xustiza, en lugar de repetir ano tras ano os mesmos cursos de formación, debería de investir un pouco do seu tempo e do seu diñeiro en elaborar unha aplicación informática para a xestión do correo nas oficinas xudiciais, tarefa que, ao noso entender, non esixe nin grandes investimentos nin grandes coñecementos informáticos. Mentres tanto, non nos queda máis remedio que servirnos do voluntarismo dalgúns compañeiros que, con esforzo e dedicación non recoñecidos precisamente pola Administración, elaboraron algúns documentos ou aplicacións informáticas para a xestión diaria do correo. Por certo, cando a Dirección Xeral de Xustiza será capaz de fomentar e asumir as iniciativas de todos estes compañeiros? A continuación, transcribimos un comentario publicado na páxina web do sector de xustiza de CCOO de Murcia no que se informa dun manual para a elaboración do correo dende o ordenador elaborado polo compañeiro Vicente Puertas Franco e que tamén se ocupa dos telegramas, burofax e postal express. Ao final da noticia figura o enlace dende o que se pode descargar o manual. Se o devandito enlace non se puidese utilizar dende o xulgado para realizar a descarga,

podedes

mandarnos

un

correo

electrónico

a

consultasac-

coo@gmail.com (ou a calquera delegado sindical) e remitirémosvos o manual. Xaime Meilán

CCOO de Xustiza

9


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

Manual para hacer el correo "On Line" El compañero Vicente Puertas Franco ha confeccionado este manual muy, muy completo sobre cómo hacer el correo con el ordenador, ahorrándonos el repetir datos en sobres, acuses de recibo, listas de correo... así como el poder imprimir los códigos de barras. El sueño de todo Auxilio Judicial... Completísimo manual que ha confeccionado el compañero de Auxilio Judicial Vicente Puertas Franco, al que agradecemos que nos haya permitido poner su

Publicado en

trabajo en nuestra Web, así como su gran dedicación. http://www.fsc.ccoo.es/webfscmur cia/menu.do?Sectores:Administraci

Este manual os permitirá imprimir el sobre, el acuse de recibo ¡con el código

on_de_Justicia:Anuncios_Propuestas

de barras! y la lista del correo; todo ello con solo poner una vez los datos.

_y_Sugerencias:98055

También podéis aprender a realizar telegramas On Line, que se mandan en el acto, sin necesidad de esperar a que pasen a recogerlo ni tener que llevarlo a la Oficina de Correos, con el consiguiente ahorro de tiempo, pudiendo com-

Descarga:

probar cuando ha sido entregado.

http://www.fsc.ccoo.es/comunes/t

¿Quién no ha tenido problemas al leer la pegatina de los Postal-Express? Nun-

emp/recursos/15717/596919.pdf

ca se entienden con suficiente claridad... con este manual podéis aprender a realizarlas con el ordenador. No es ficción, ¡¡se está haciendo ya en varios Juzgados!!. Un gran avance para todos los compañeros de Auxilio Judicial que así podrán realizar esta tediosa función en un plazo más breve de tiempo, con una presentación mucho más aceptable y comprensible.

::Documentos relacionados Manual de Correo On line

10

CCOO de Xustiza


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

OPINIÓN

Fichar con el dedo y otros recortes El Poder Judicial maquilla los gastos y adopta nuevas medidas de control

JOSÉ YOLDI

Publicado o 11/10/10 en www.elpais.com

Ligazón permanente http://www.elpais.com/artic ulo/espana/Fichar/dedo/otr os/recortes/elpepiesp/2010 1011elpepinac_11/Tes

[Ligazóns que requiren conexión aberta a internet]

Ya sé que muchos de ustedes, queridos lectores, lo pondrán en duda. Soy consciente de que es una noticia difícil de creer, pero es rigurosamente cierta. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido apretarse el cinturón, aportar su granito de arena y arrimar el ascua a la sardina de la crisis. ¡Alabado sea el Señor!, que diría su presidente. La semana pasada, el Consejo comunicó a los funcionarios, letrados y otros trabajadores que con efecto inmediato dejarían de percibir las ayudas para aparcamiento negociadas a principios de los años noventa por la entonces vocal y hoy vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Coincidió con el traslado desde la antigua sede del organismo, en el Paseo de la Habana, a la actual, en la calle Marqués de la Ensenada, de Madrid. Todos los funcionarios disponían de plaza de aparcamiento en el edificio de Paseo de la Habana, mientras que el garaje de Marqués de la Ensenada es más pequeño y, aunque también tienen reservadas las plazas en batería frente a la fachada, no son suficientes. Por ello, hace casi 20 años, Fernández de la Vega se comprometió a resolver el problema y llegó a un acuerdo en ventajosas condiciones con un estacionamiento próximo, que proporcionaba el servicio a cambio de cierta cantidad, que abonaba el Consejo. Pues se ha acabado. No para el presidente y los vocales, que seguirán disfrutando no solo de aparcamiento, sino de coche oficial, conductor y escolta. Para los demás se han presupuestado 50.000 euros en 2011 para pagar bonos transporte. Es un ahorro, qué duda cabe, aunque, ya puestos, alguien debería explicar por qué se necesitan más de un centenar de letrados en el Consejo, de los que 58 son magistrados. Con la escasez de jueces que hay, ¿no les parece que esos cuyos servicios son más etéreos estarían mejor poniendo sentencias? Por no hablar de los paquestaníes, esa nutrida panoplia de asesores del presidente Carlos Dívar y del vicepresidente Fernando de Rosa, llamados así por el propio personal del Consejo, porque ¿pa qué están?

CCOO de Xustiza

11


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

O la campaña publicitaria por importe de 236.000 euros, pagada con el dinero de todos y puesta en marcha el jueves pasado "para fomentar la confianza de la ciudadanía en el trabajo de los jueces". En fin, que puestos a ahorrar fastos, perdón, gastos... Sin embargo, la medida estrella de la semana ha sido la de fichar con el dedo. Ya saben, un lector óptico verifica a la hora de entrada y de salida que la huella dactilar del funcionario se corresponde con la que tiene archivada. Todo un adelanto de la técnica para evitar el escaqueo. Antes se fichaba con tarjeta o mediante firma, pero aunque la mayoría de las veces se hiciera correctamente, en ocasiones cuando un funcionario tenía una urgencia y necesitaba salir antes, le entregaba la tarjeta a otro compañero que fichaba por él o simplemente imitaba su firma, que por otro lado, nadie comprobaba más allá de que hubiera una firma en el lugar correspondiente. Todo ello, obviamente regido por el principio de reciprocidad, es decir, que en caso necesario el favor sería devuelto de la misma forma. Pues también se ha acabado. A partir de ahora, dedo al canto.Alguno tendrá miedo de que el índice se le vuelva incandescente, como a ET, el extraterrestre creado por Spielberg, y que como él repita como una salmodia: "Mi caaasa". En todo caso, una medida de control que seguro que aprobará la ciudadanía. Lástima que no se haga extensiva a los cargos y asesores del Consejo y a los magistrados del Supremo, que con honrosas excepciones practican la semana caribeña -acuden al puesto de trabajo de martes a jueves, aunque alegan que trabajan en casa- y solo se vaya a aplicar a los funcionarios que son los que ya iban todos los días a trabajar. Porque convendrán conmigo en que estaría muy bien que Carlos Dívar y sus chicos, que a pesar de los recortes disfrutan de sueldos superiores al del presidente del Gobierno, se pasaran por su despacho a fichar, como todo hijo de vecino, cinco días por semana, con el dedo, con el iris o con lo que fuera, en lugar de mirar en lontananza desde su lugar de residencia. El pasado viernes, ¡pásmense!, acudieron a la sede cuatro de los 21 vocales, aunque pueden hacer una porra sobre los que irán hoy, que es puente, agotados como estarán de tanto trabajo doméstico. Como dice el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona: "Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo ni compra el olvido". Ya ven. 

12

CCOO de Xustiza


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

OPINIÓN

Más Igualdad Dentro de un tiempo, cuando la derecha gane las elecciones y sustituya el Ministerio de Igualdad por el de la Familia, muchos echaremos de menos a Bibiana Aído. La ministra más joven de la democracia tiene también otro récord: el de la más vapuleada, la más injustamente despreciada, la más vilipendiada. Se han inventado bulos contra ella, como aquel estudio sobre el clítoris, que se caricaturizó como un mapa para la masturbación cuando se trataba de una investigación para la reconstrucción genital, en caso de enfermedad o ablación. O esa otra leyenda urbana, tan extendida, que dice que la bruja mala Ignacio Escolar

Aído quiere prohibir la Cenicienta. Han ido a por ella por tres motivos: por joven, por mujer y por llevar una cartera, la de Igualdad, cuya mera mención

Publicado o 11/10/10 en www.escolar.net

Ligazón permanente http://www.escolar.net/MT/ archives/2010/10/masigualdad.html

[Ligazóns que requiren conexión aberta a internet]

levanta tantos sarpullidos que resulta evidente su necesidad, directamente proporcional a las críticas que genera. Hace falta más Igualdad porque en España el techo es de cristal blindado, y las mujeres aún ganan un 26% menos de media que los hombres; porque nos faltan décadas para converger con Europa en este vital asunto; porque la brecha salarial es de 25 años, y una mujer en 2005 ganaba de media lo mismo que un hombre en 1980. Hace falta más Igualdad porque cada año mueren decenas de mujeres a manos de sus parejas, y el amor no es la hostia. Hace falta más igualdad porque en España un columnista puede escribir que una política tiene “cara de película porno” sin que pase nada, sin que toda la profesión lo censure. Hace falta más igualdad porque incluso en el único Gobierno paritario de la historia, cuando pasan cosas como las del señorito Fonsi, son las mujeres las que salen en defensa de la señora Jiménez. Y es un error, porque el machismo jamás terminará hasta que también sea repudiado por los hombres. ——P.D. El presupuesto anual del Ministerio de Igualdad es de 110 millones de euros: una cuarta parte de lo que cobra en subvenciones la CEOE o un quinto del dinero público para la tortura a los toros. 

CCOO de Xustiza

13


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

EN PRAZO

Concurso de traslados Actualización: 11/10/2010

22

de outubro

Concurso de traslados

Publicación no BOE da resolución do concurso de traslados

Cesamentos: - Tramitación o día 25 de outubro - Xestión e Auxilio o día 2 de novembro.

Toma de posesión: - Tres días naturais seguintes ao cesamento se non hai cambio de localidade. Oito días naturais se hai cambio de localidade dentro da Comunidade Autónoma e 20 días naturais se hai cambio de Comunidade Autónoma

14

CCOO de Xustiza


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

OPOSICIÓNS

Informacións sobre os procesos selectivos

Actualización: 08/10/2010

Oposicións 2010

Auxilio Seguimento da convocatoria

Oposicións. Secretarios, promoción interna e quenda libre Publicados na páxina web do Ministerio de Xustiza

Acuerdo del Tribunal N.º Uno por el que se establece la nota mínima necesaria para aprobar el primer ejercicio de turno libre. 8 de octubre de 2010 Documentos asociados

Tramitación

Acuerdo de 7 de octubre (PDF. 34 KB) Acuerdo de 7 de octubre (versión HTML)

Seguimento da convocatoria Relación de calificaciones diarias de los opositores convocados al examen oral de promoción interna 7 de octubre de 2010

Xestión

Documentos asociados

Seguimento da convocatoria Sesión celebrada el 13 de septiembre de 2010 (PDF. 862 KB) Sesión celebrada el 13 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 14 de septiembre de 2010 (PDF. 883 KB) Sesión celebrada el 14 de septiembre de 2010 (versión HTML)

Secretarios Seguimento da convocatoria

Sesión celebrada el 15 de septiembre de 2010 (PDF. 667 KB) Sesión celebrada el 15 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 16 de septiembre de 2010 (PDF. 849 KB) Sesión celebrada el 16 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 20 de septiembre de 2010 (PDF. 945 KB) Sesión celebrada el 20 de septiembre de 2010 (versión HTML)

Forenses Seguimento da convocatoria

Sesión celebrada el 21 de septiembre de 2010 (PDF. 949 KB) Sesión celebrada el 21 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 22 de septiembre de 2010 (PDF. 906 KB) Sesión celebrada el 22 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010 (PDF. 904 KB) Sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 27 de septiembre de 2010 (PDF. 928 KB) Sesión celebrada el 27 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 28 de septiembre de 2010 (PDF. 941 KB) Sesión celebrada el 28 de septiembre de 2010 (versión HTML) CCOO de Xustiza

15


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA] Sesión celebrada el 29 de septiembre de 2010 (PDF. 889 KB) Sesión celebrada el 29 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 30 de septiembre de 2010 (PDF. 919 KB) Sesión celebrada el 30 de septiembre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 4 de octubre de 2010 (PDF. 898 KB) Sesión celebrada el 4 de octubre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 5 de octubre de 2010 (PDF. 920 KB) Sesión celebrada el 5 de octubre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 6 de octubre de 2010 (PDF. 919 KB) Sesión celebrada el 6 de octubre de 2010 (versión HTML) Sesión celebrada el 7 de octubre de 2010 (PDF. 902 KB) Sesión celebrada el 7 de octubre de 2010 (versión HTML)

16

CCOO de Xustiza


[NOVAS DA XUSTIZA]

13 de outubro de 2010

TABOLEIRO DE AVISOS

Semanas grandes. Mutualidade. Escalas Semanas grandes en outubro Consultas a CCOO de Xustiza

A Coruña

CCOO de xustiza pon á túa disposición unha Carnota: 13, 14, 15, 18 e 19

dirección de correo electrónico para que poidas

A Coruña: 4, 5, 6, 8 e 11

realizar calquera consulta, pedir información ou realizar unha denuncia.

Lugo

Se tes dúbidas sobre vacacións, horario ou permisos ou se queres información sobre concursos, oposicións ou bolsas de interinos ou facer unha denuncia,

Lugo: 4, 6, 7, 8 e 11

escríbenos un correo electrtónico a

Mondoñedo: 15, 19, 20, 21 e 22 Monterroso: 24, 27, 28, 30 de setembro e 1 de outubro

consultasaccoo@gmail.com

Pontevedra Lalín: 22, 23, 24, 27 e 28 O Porriño: 28, 29, 30 de setembro e 1 e 4 de outubro

Axentes (Auxilio), preme aquí

Auxiliares (Tramitación), preme aquí

Oficiais (Xestión), preme aquí

Co fin de poder recoller todos os problemas concretos que

Escala pechada a 09-03-2003

lle están a acontecer aos mutualistas, CCOO pon en mar-

O Ministerio ten outra escala, pechada a 11-04-

cha unha dirección de correo electrónico onde os mutualis-

2009 e contabilizada por días, pero non é pu-

tas poidan expoñer os seus casos concretos coas entidades

blica

médicas: ccooenmugeju@gmail.com

13 de outubro de 2010

Escalas (ano 2003)


13 de outubro de 2010

[NOVAS DA XUSTIZA]

DELEGADOS

AS NOSAS PÁXINAS WEB

A Coruña Raquel e Estrela 981.18.20.32 saxgccoo@gmail.com

Ferrol Manolo e Mati 981.33.73.25 matildeav1@gmail.com

CCOO de Xustiza

Santiago Argimiro e Mati 981.54.03.73 ccoosantiago@gmail.com

CCOO de Justicia

Ourense Carlos e Justo 988.68.71.92 jclamela@yahoo.es

Pontevedra

Rexistro Civil

13 de outubro de 2010

Belén 986.80.39.79 belenpontevedraccoo@gmail.com

Vigo Mercedes e Pablo 986.81.78.35 ccoogalicia@yahoo.es

CCOO en Mugeju

Lugo José Antonio 982.40.21.95 ccoo.xustiza@gmail.com

Podes consultalas desde o teu posto de traballo. Para acceder, preme nas ligazóns ou nas imaxes

13-10-2010. Novas da Xustiza nº 306  

Boletin informativo de CCOO de Xustiza Revista de prensa - Formación - Correo online - En prazo - Oposicións - Taboleiro de avisos - Delegad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you