Vision 2023

Page 1

Så är det dags att lämna ett 2022 präglat av Ukraina kriget och dalande ekonomi, och gå in i 2023 med optimism, framtidstro och glädje. Nu är det blott några veckor som återstår av det gamla året och dags att blicka framåt, känna förväntan och inspiration inför det nya som ska komma.

Stöd till landsbygdsbutiker som är servicenoder Sidan 4

Fina priser till lantbruksinnovationer Sidan 6

Skogsbolag

satsar på eltransporter

Sidan 10 Lönsammare jordbruk ger ökad motståndskraft Sidan 15

Veckans Peter Borring:

Den ljusnande framtid är vår

E t t å r g å r f o r t o c h n u s t ä n g e r v i b ö c k e r n a f ö r 2 2 M e d r e s p e k t f ö r a t t d e t var kallt i våras i Skåne, blött i västra Sve rige som vanligt och nästan torrare än 2018 i v i s s a ö s t l i g a d e l a r a v l a n d e t , s å k a n s k e 22 går till historien som det odlingsmäs s i g t b ä s t a å r e t p å m å n g a å r K a n s k e i n t e nödvändigtvis rekordskördar, men hyfsade skördar och för en gång skulle hyfsade bra priser samtidigt Nåja, en bonde ska ju in te vara nöjd och för att gardera stereotypen är det väl läge för tillägget att allt inte är sålt ä n o c h a l l a b ö n d e r v e t j u a t t d e t ä r i n t e f ö r r ä n a l l t ä r s å l t s o m å r e t v e r k l i g e n k a n summeras upp!

M e n v ä d e r m ä s s i g t b l e v d e t ä n d å i m å n g a d e l a r e t t b r a å r , s k ö r d e n i Ö s t e r g ö t l a n d gick extremt bra med låga vattenhalter och l e r o r n a r e d d e s i g f a n t a s t i s k t b r a S å d a n t k a n j u ä v e n d e b ö n d e r g l ä d j a s i g å t s o m t v i n g a s k ö p a f o d e r o c h i n t e ä r r i k t i g t l i k a

glada åt höga spannmålspriser Men bå d e f ö r o s s o c h k a n s k e s a m h ä l l e t i s t o r t kommer så klart 2022 bli året som går till h i s t o r i e n a v h e l t a n d r a s k ä l ä n b r a t r ö s k förhållanden

Rysslands invasionskrig i Ukraina har på v e r k a t s t o r a d e l a r a v v ä r l d e n o c h p å m i n t o s s o m d e l s h u r h e l a ä r l d n i d är i hopflätad men ock s å r b a r a v i i S v e r i g e ä b e k y m r a t o s s f ö r p å v produktion här hemm s ä k r a o s s a t t d e t f i n n tion att ta av Detta o gäller mat, energi eller nödenheter Ingen su vande människa vill h krig men med risk för v e r k a c y n i s k t y c k s d tyvärr varit enda sätte a t t f å s v e n s k a r n a a t t

Även om det så klart är stora skillnader mellan olika delar av jord och skogsbruket och inte minst mellan olika gårdar, så tillhör de areella modernäringarna ändå de som trots allt står för tillväxt på riktig

v a k n a u r s i n n a i v i t e t o c h g r ö n a b u b b l a M å n g a ä r j u f o r t f a r a n d e k v a r i d e n , m e n det gröna skimret är trots allt inte riktigt så grumligt längre

Vad tror vi då om 23? Ja den som kan ge e t t s ä k e r t s v a r p å d e t b e h ö v e r n o g a l d r i g m e r t a e t t h e d e r l i g t a r b e t e O c h d e n s o m t r r i t h r n a l d r i g h a f t e t t h e ndamenta, det vill r e r f ö r v ä r l d e n s världslagren är de kommande vete i h i A u s t r a l i e n h a r a t b o r t M e n s o m ft och prispressare u e n l å g k o n j u n k vara effektiv Hur r r ä n t e h ö j n i n g e n o m s k e r i m å n g a ä n d e r ? O l i k a ä r det enkla svaret I U S A h a r m å n g a b u n d n a r ä n t o r s å någon sade att det k o m m e r t a 2 5 å r i n n a n e n r ä n t e h ö j n i n g f u l l t u t har slagit igenom

d ä r , m e d a n p å d e t h å r t b e l å n a d e s v e n s k a folket (näst mest belånade i förhållande till disponibel inkomst i hela världen) slår en räntehöjning igenom fullt ut på två år!

Men jag är ändå hoppfull Trots att likvi d i t e t e n k a n ä n b l i m e r a a n s t r ä n g d 23 än 22 som bonde, är det för en gång s k u l l s å a t t j o r d b r u k e t s p r o d u k t e r ä r m e d o c h d e l i i n f l a t i o n e n v i l k e t i n t e a l l a b r a n s c h e r o c h l ö n e r k o m m e r h a f ö l j s a m h e t med Även om det så klart är stora skillna der mellan olika delar av jord och skogs bruket och inte minst mellan olika gårdar, så tillhör de areella modernäringarna ändå de som trots allt står för tillväxt på riktigt!

2 0 2 2 v a r d e s s u t o m å r e t d å j o r d b r u k o c h m a t f ö r s ö r j n i n g e n k o m i b l i c k f å n g h o s m å n g a o c h v å r a f r å g o r h a r å k t u p p i f i n rummet Måtte detta hålla sig trots att kri g e t f ö r h o p p n i n g s v i s k o m m e r t i l l e t t s l u t !

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2022 tillönskas alla läsare!

Nya tag på stormässa – svenskt och ekologiskt i fokus

Den tyska ekomarkna den fortsätter att växa Efter en explosions artad ökning av omsättningen på drygt 22 procent under 2020 höll trenden i sig under 2021 med en ökning på nästan sex procent. Den tyska efterfrågan av ekologiska livsmedel skapar möjligheter för svenska företag att exporte ra mera.

Att stärka svensk export av ekologiska livsmedel till Tysk l a n d ä r m å l e t n ä r S v e r i g e n u förbereder sin fjärde medver k a n p å e n v ä r l d e n s s t ö r s t a m a t m ä s s o r : I n t e r n a t i o n a l e G r ü n e W o c h e i B e r l i n d e n 20 29 januari 2023

T y s k l a n d ä r E u r o p a s största marknad för ekologis ka produkter och det innebär e n s t o r p o t e n t i a l f ö r s v e n s k a p r o d u c e n t e r M å l e t m e d v å r medverkan på Grüne Woche är att visa upp de mervärden s o m s v e n s k l i v s m e d e l s p r o

duktion har, i synnerhet den ekologiska Samtidigt hoppas

v i a t t d e l t a g a n d e t k a n f å f l e r p r o d u c e n t e r h ä r h e m m a a t t i n s e v i l k a m ö j l i g h e t e r s o m f i n n s , s ä g e r C a m i l l a B e n d e r L a r s o n , u p p d r a g s l e d a r e p å J o r d b r u k s v e r k e t f ö r d e n svenska satsningen

E f t e r a t t p a n d e m i n s a t t e s t o p p f ö r g e n o m f ö r a n d e t 2 0 2 2 ä r n u f ö r b e r e d e l s e r n a i n f ö r I n t e r n a t i o n a l e G r ü n e W o c h e i j a n u a r i 2 0 2 3 å t e r u p p t a g n a o c h i n n e p å s l u t spurten För de utvalda före tagen har det extra året av för b e r e d e l s e r i n n e b u r i t m e r t i d för utveckling av verksamhe ten och deras exportsatsning ar Jordbruksverket har sedan p r o j e k t s t a r t e n j o b b a t m e d m ä s s f ö r b e r e d a n d e h a n d l e d ning för att stötta företagens medverkan

M ä s s a n ä r e n f a n t a s t i s k möjlighet för svenska företag a t t f å t i l l g å n g t i l l e n t e s t a r e n a , f ö r a t t ö k a s i n k u n s k a p och få erfarenheter som de se d a n k a n a r b e t a v i d a r e m e d i

Svenska företag på Internatio nale Grüne Woche i Berlin 20 29 januar 2023:

Arvid Nordquist Föreningen Sveriges Obero ende småbryggerier: Göteborgs Nya bryggerier Gamla Enskede Bryggeri Kornheddinge BryggeriKom pani

Lundabryggeriet Råå Bryggeri

Smögenbryggar n Wetterstadens Bryggeri

s i n a e g n a e x p o r t s t r a t e g i e r , fortsätter Camilla Bender Lar son

A v d e 2 0 u t s t ä l l a r e s o m m e d v e r k a r i s v e n s k a p a v i l jongen 2023 finns även någ r a n y t i l l k o m n a f ö r e t a g j ä m fört med den ursprungliga la guppställningen för 2022

I d e n s v e n s k a m o n t e r n kommer matintresserade be sökare att kunna smaka på be k a n t a r ä t t e r s o m k ö t t b u l l a r o c h p o t a t i s m o s , ä l g b u r g a r e , t a c o s o c h k a v i a r a l l t i e k o

Jordbrukaren

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

Grinnemo Hallon och Honung Mjödhamnen Orkla Foods

Pomologik Roots of Malmö Sörgården Måla Stockholms Bränneri

Swedish Bee Company

The Nordic Soda Company Älgburgare i regi av Chris toffer Robins Mat AB med produkter från Väddö Mejer , Fagerås, Stöpaforskvarn och Torfolksgård Österlenkryddor

l o g i s k a v e r s i o n e r P å G r ü n e Woche 2023 erbjuds även en r a d d r y c k e s a l t e r n a t i v a t t a v n j u t a e n s k i l t e l l e r t i l l m a t ; hantverksöl, kombucha, läsk o c h t o n i c w a t e r , g i n , m j ö d , kaffe och hantverkscider Den s o m v i l l k a n h a n d l a m e d s i g p r o d u k t e r h e m o c h h i t t a r bland annat kryddblandning a r , h o n u n g , t r a t t k a n t a r e l l chutney och grillsåser

D e u t v a l d a u t s t ä l l a r n a ä r s m å o c h s t o r a f ö r e t a g m e d produktion i Sverige som i så stor utsträckning som möjligt

Många människor framför Sveriges monter på mässan Grüne Woche i Tyskland ett tidigare år Bild: BERNHARD LUDEWIG

a n v ä n d e r s v e n s k a r å v a r o r P r o d u k t e r n a s o m v i s a s p å m ä s s a n ä r e k o l o g i s k a m e d E U c e r t i f i e r i n g e l l e r K R A V märkning eller är sådana pro dukter som utställarna arbetar p å a t t s t ä l l a o m o c h c e r t i f i e ra

M å l e t m e d S v e r i g e s m e d v e r k a n ö v e r e n s s t ä m m e r v ä l

m e d m å l e n i l i v s m e d e l s s t r a tegin som är antagen av riks dagen I korthet innebär den e n a m b i t i o n a t t ö k a s v e n s k livsmedelsproduktion inklusi v e d e n e k o l o g i s k a a n d e l e n J o r d b r u k s v e r k e t s a m v e r k a r med en rad parter inom både l i v s m e d e l o c h b e s ö k s n ä r i n g för att maximera det svenska avtrycket på mässan

Post och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141 560 03 • Telefax: 0141 560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag fredag 09 00 16 00

TRYCKNING

tryckeri MILJÖ

VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland,
Örebro län 2 Vision 2023 • December 2022
norra Småland och
ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én E post: gunil a norlen@kurirengruppen se REDAKTION E post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub ice ring ska göras innan mater a et pub iceras Missnöjd? Du kan anmä a publicering som du anser är felakt g t ll PO Al mänhe tens pressombudsman Adress: Box 22310 104 22 Stockho m Te : 08 692 46 00 Fax: 08 692 46
Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt
Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel
som stödjande
PETER BORRING peter borring@telia com samhällsdebattör och opinionsbildare Svensk Våtmarksfond
s
företag i
(http://www vatmarks fonden com/) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sve rige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se
PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E post: pren@ anstidningen se Prenumerationspris: Helår 475: Halvår 260 Kvarta 150: Postgiro: 51 49 70 3 Utebliven tidning? R ng 0141 560 03 Postutdelning Jordbrukaren
kommer med posten
Vision 2023 • December 2022 3

landsbygdsbutiker

LINKÖPING (LT) Landsbygdsbutiker som är så kallade ser vicenoder ges möjlig het att söka extrastöd. Kommunen anslår 500 000 på grund av butikernas ökade kostnader

Värdet av landsbygdsbase r a d e a f f ä r e n , a t t h a e n b u t i k p å d e n o r t m a n ä r b o s a t t ä r o m v i t t n a t s t o r t L i n k ö p i n g s kommun har ett antal så kal l a d e s e r v i c e n o d e r D e t b e t y d e r a t t l a n d s b y g d s b u t i k e r o c k s å e r b j u d e r e n v i s s k o m munal service Att tillhanda h å l l a d e n g e r e n e r s ä t t n i n g I d a g a r n a b e s l u t a d e k o m m u n s t y r e l s e n a t t g e d e h ä r s e r v i c e n o d e r n a e n m ö j l i g h e t att söka extrastöd Totalt för d e f e m a k t u e l l a b u t i k e r n a handlar det om 500 000 kro nor

Bakgrunden är att det, som bekant, råder ” en extraordinär situation med skenande varu , bränsle och elpriser ” Den p å v e r k a r d e f l e s t a o c h p å landsbygden riskerar tillgång en på dagligvaruförsörjningen i s e r v i c e n o d e r n a f ö r s ä m r a s

När fick ni indikationer på att det här stödet behövs?

V i b l e v i n b j u d n a t i l l e n p o l i t i k e r v e c k a i S k e d a U d d e och jag tror alla partier var där o c h b e s ö k t e , b e r ä t t a r k o m munstyrelsens ordförande Ni k l a s B o r g ( M ) V i f i c k o c k s å t i l l f ä l l e a t t p r a t a m e d S k e d a Uddeborna och en del av det där var att vi pratade lite om f ö r u t s ä t t n i n g a r n a f ö r v å r a lanthandlare

D e t v a r i a u g u s t i S e d a n är det ju klart att vartefter ut vecklingen som slår rätt emot handlarna så har vi fått signa ler från flera av dem att läget är ganska akut

Vi har utifrån det startat upp en diskussion i den poli tiska ledningen utifrån vad vi k a n o c h i n t e k a n g ö r a D e t landade i att vi har fattat beslut att vi ska jobba med serviceno der på våra landsbygdsorter, vi har pekat ut fem orter O r t e r n a ä r B e s t o r p , B r o kind, Nykil, Skeda Udde och U l r i k a , m e n e n l i g t u p p g i f t omfattas inte Bestorp av den här möjligheten eftersom af fären är för stor

Det finns också ett ganska t y d l i g t r e g e l v e r k o m v a d e n kommun får och inte får och

just ekonomiskt stöd får man i regel inte ge Samtidigt kan m a n i o c h m e d a t t s y s t e m e t m e d s e r v i c e n o d e r p å l a n d s bygden användas till att ge li t e b ä t t r e f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r handlarna om man som nu i d e t h ä r l ä g e t b e h ö v e r g e e t t akut stöd för att säkerställa att kommuninvånare kan få fort satt tillgång till den här kom munala servicen

Förslaget om det här stödet m ö t t e s a v b i f a l l i k o m m u n styrelsen

Vi kommer från årsskiftet ha ett styre bestående av Mo deraterna och Socialdemokra terna Vi pratade ihop oss re d a n n u o m d e t h ä r f ö r s l a g e t o c h s å m ö t t e s d e t a v t o t a l e n i g h e t i k o m m u n s t y r e l s e n

I n t e m i n s t i v a l r ö r e l s e n när vi varit ute på många stäl l e n i k o m m u n e n s å v a r d e t många som lyft betydelsen av affärerna säger Niklas Borg vi dare Sedan är det ju så att vi inte gör några anspråk på att tro att det här är lösningen på deras bekymmer utan för att lätta upp bördan i ett akut lä ge

V a d h ä n d e r d å o m k r i s e n fördjupas eller fortsätter?

Det vi fattat beslut om nu är ett engångsstöd Stödet till de här butikerna utifrån att de h a r d e n h ä r r o l l e n s o m s e r vicenod på landsbygden löper ju på

S t a t e n h a r , o m k r i s e n b l i r värre, möjligheter att ge eko nomiskt stöd på ett annat sätt än vad kommunen har utifrån lagstiftningen

Sedan kommer vi givetvis b e h ö v a h a e n d i s k u s s i o n o m

h u r d e n h ä r r o l l e n s k a s e u t f r a m ö v e r , v a d d e t f ö r t y p a v kommunal service de ska till handahålla och hur ska ersätt ningen se ut för det Jag vill ju h e l l r e d e t ä n a t t p r a t a a k u t s t ö d , m e n v i k o m m e r a l l t i d b e h ö v a f ö r h å l l a o s s t i l l v e r k ligheten

S t ö d i a l l ä r a , m e n N i k l a s Borg framhåller också en vik tig omständighet, själva grun d e n f ö r l a n d s b y g d s b u t i k e r s vara eller inte vara:

Ä r m a n r ä d d o m s i n l o kala butik på sin ort då mås te man också se till att hand la där, att visa att man är be redd att stötta den genom att h a n d l a d ä r A n n a r s k o m m e r d e t i n t e h j ä l p a o a v s e t t v i l k a olika stödsystem vi har för att d e t s k a f i n n a s e n b r a s e r v i c e p å d e h ä r o r t e r n a u t i f r å n kommunens perspektiv

4 Vision 2023 • December 2022
Nytt stöd till
Ser vicenoder på landsbygden får akut hjälp
Ge bort en julklapp som räcker länge! Beställ en gåvoprenumeration till någon Du tycker om! Halvår 260 :- Helår 475:Gåvobevis prenumeration Ring vår redaktion och beställ Din gåva så skickar vi ett gåvobevis att ge bort! Tel 0141-560 03 Beställ idag eller senast den 15 december. VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla. Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Vision 2023 • December 2022 5 Maskinparken Mjölby • Kungsvägen 13, 595 51 Mjölby • Växel: 0142-800 40 maskinparken.se Lättarbetat med Stihl ! Lättarbetat med Stihl ! Gör din växtodlingsplan redan nu! Vi hjälper dig även med underlag till det nya stödet precisionsodling - planering. Hushållningssällskapet Östergötland |013-35 53 00 | hushallningssallskapet.se Brukar det bli stressigt på våren? hypro.se hypro.se Modell NORDIC 42+ HK38 Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1500 kg Bredd 110-148 cm Höjd223 cm FOPS Se mer på: www.skrukeby.se [falling object protective structure] ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer Kvalitet & säkerhet från Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141 560 03 FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar
Besök oss på något av våra kontor
5,
alt.
31,
40. , , , ,  
Norrgårdsgatan
Mjölby
Storgatan
Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164

JÖNKÖPING (LT)

Elmia Lantbruk Innova tion Award 2022 prisar tre bidrag med utmär kelsen Guld och åtta med utmärkelsen Sil ver. Produkterna är in telligenta, automatiska och ger lantbrukaren fördelar så väl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt.

Elmia Lantbruk Innovation

A w a r d ä r e n u t m ä r k e l s e s o m ska lyfta fram nya, innovativa p r o d u k t e r s o m u t v e c k l a r d e t svenska lantbruket De nomi nerade bidragen bedömdes av en branschkunnig jury bestå e n d e a v r e p r e s e n t a n t e r f r å n Åby Storgård, Linköpings uni versitet, Rise, Växa Sverige AB, L a n d L a n t b r u k o c h E l m i a Lantbruk Prisutdelning sker på Elmia Lantbruk i oktober Att Elmia Lantbruk får va r a e n a r e n a f ö r i n n o v a t i o n e r och lyfta innovationskraften i branschen känns oerhört vik tigt, säger Carolina Axelsson, mässansvarig för Elmia Lant b r u k o c h j u r y n s o r d f ö r a n d e Priserna delas ut till allt från drivlina till harv och det är stor b r e d d p å t y p e r a v p r o d u k t e r som får pris Elmia Lantbruk I n n o v a t i o n A w a r d ä r e t t s ä t t att synliggöra och lyfta nya in novativa produkter och på så v i s b i d r a t i l l b r a n s c h e n s u t veckling

I en tid med stora utma ningar är det extra viktigt med innovationer Lantbruksinno v a t i o n e r p å v e r k a r i n t e b a r a l a n t b r u k e t u t a n h e l a b e f o l k ningen Det behövs nya radi kala produkter för att möta de u t m a n i n g a r s o m l a n t b r u k e t står inför, säger Per Frankelius, en av juryns medlemmar

För att en produkt ska till delas silver har juryn bedömt den som en intressant nyhet A t t f å s i l v e r i n n e b ä r a t t p r o dukten sticker ut bland de no m i n e r a d e b i d r a g e n o c h h a r placerat sig bland de bästa när d e o l i k a k r i t e r i e r n a v ä g s samman

Totalt åtta produkter vinner silver: DeLaval comfort con trol CL från DeLaval Sales AB, FaunaWood från Poda Stäng s e l , M C P T o r v f r å n R a a t e c AB, DirectInject från Söder b e r g o c h H a a k M a s k i n A B , I M P A X f r å n T a m a G r o u p , GEOSPREAD interface med lutningsgyro från Kverneland Group AB samt både NZ Ex t r e m e 1 2 5 0 1 4 2 5 o c h S p i r i t 6 0 0 C o m b i I n L i n e f r å n V ä derstad AB

För att vinna ett guld krävs att produkten är ny på mark n a d e n o c h a t t t e k n i k e n ä r p r i n c i p i e l l t n y D e t ä r e n i n novation som bidrar till att ut veckla hela lantbruket Totalt tre produkter vinner guld John Deere eAutoPowr väx e l l å d a f r å n S v e n s k a J o h n Deere AB är en ny typ av driv lina för traktorer Till skillnad från hydrostatiska växellådor ä r e A u t o P o w r e l e k t r o m e k a nisk Dieselmotorn driver en e l m a s k i n s o m i s i n t u r s t å r i förbindelse med en annan el maskin De båda elmaskinerna samspelar med fyra mekaniska v ä x e l l ä g e n o c h s a m m a n t a g e t u p p n å s e n s t e g l ö s o c h d e l v i s elektrisk transmission E x a c t U n l o a d , f ö r K r o n e G X 4 4 0 / G X 5 2 0 t r a n s p o r t vagn från Söderberg & Haak M a s k i n A B ä r e t t i n t e l l i g e n t o c h a u t o m a t i s k t s y s t e m s o m tömmer vagnen under en för i n s t ä l l d l ä n g d a v e x e m p e l v i s

e n p l a n s i l o e l l e r s t u k a i f ä l t

A l l t e f t e r s o m e k i p a g e t r ö r s i g g e n o m p l a n s i l o n j u s t e r a r systemet tömningstakten auto matiskt mot den aktuella kör h a s t i g h e t e n F ö r d e l e n m e d d e t t a ä r a t t t ö m n i n g e n s k e r

väldigt jämnt, vilket skapar ett jämntjockt material plansilon igenom

S i l o k i n g S t r a w C h o p p e r från Kverneland Group AB är ett tillbehör till Silokings själv g å e n d e f o d e r b l a n d a r e s o m

genom en integrerad hack ser till att halmen är finsnittad re dan innan den kommer i be hållaren Med finsnittad halm förkortar lantbrukaren bland ningstiden väsentligt och mi n i m e r a r r i s k e n f ö r a t t k o r n a

s o r t e r a r f o d r e t F o d e r b l a n d ningen blir homogen till

och sammantaget möj l i g g ö r s e n e f f e k t i v a r e f o d e r

alla djuren hantering
VISION 2023 Vision 2023
jordbrukare
6 Vision 2023 • December 2022
Text: TOBIAS PETTERSSON
utkommer till alla
i Östergötland,
södra Södermanland, norra Småland och Örebro län John Deere eAutoPowr växellåda är en av årets tre guldvinnare. Till skillnad från hydrosta tiska växellådor är eAutoPowr elektromekanisk. Bild: JOHN DEERE
Tänk om man bara kunde trycka på en knapp och systemet skötte sig självt Med ExactUnload går det Bild: SÖDERBERG OCH HAAK Priser till lantbruksinnovationer Viktiga uppfinningar utvecklar det svenska jordbr uket Ring vår redaktion – senast 15 dec –och beställ Länstidningen som gåva så skickar vi ett gåvobevis. Tel 0141-560 03 En julklapp som räcker lääääääängre! En julklapp som räcker lääääääängre! Pris från 260:-
Med finsnittad halm förkortar lantbrukaren blandningstiden väsentligt och minimerar ris ken för att korna sorterar fodret. Bild: KVERNELAND.

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Att köpa och sälja en fastighet är ett stort beslut

Jag har många års erfarenhet av försäljning av Jord- och skogsfastigheter samt hästgårdar och kulturbyggnader. Med min utbildning som agronom ekonom och min egna Jord och Skogsfastighet är jag väl insatt i lantbruksfrågor och dess villkor.

Jag tar även uppdrag gällande försäljning av villor, fritidshus och kommersiella objekt.

Vi på EgendomsMäklarna erbjuder värdering / rådgivning,

försäljning och kontraktskrivning eller om ni har andra frågor som berör er fastighet.

Vi hjälper er den dagen ni behöver en fastighetsmäklare.

Ring gärna för en kostnadsfri konsultation. Johan von Arnold Reg. Fastighetsmäklare Ledamot Mäklarsamfundet Tel: 0150-300 05 Mobil: 0730-800 688

Vision 2023 • December 2022 7 Kompletterar din verksamhet All mark och yta är av intresse Höj avkastning på oanvänd mark Vi hjälper dig tjäna pengar på din mark Biologiskmångfaldingår! Ändåplatsförodling... Ändåplatsfördjurhållning... Ändåplatsförbinäring... EN SOLCELLSPARK PÅ DINA ÄGOR..? Hög avkastning per hektar Stabila, fasta intäkter Ingen arbetsinsats Inga kostnader Trivs även på stenig mark! Trivs även på kalhyggen! Trivs även på mossmark! Tag kontakt idag om din solodling! Håkan 0706 85 11 78 Sven 0737 56 40 82 konsulter inom solcellsparker *# % ' %,# ! % #& $$ %!# +# # # % % #+ ," # !' $ % ! $ &% $ % ' # # ' $ ! $" %$ ' ! ! $ % %) # % # $)$% ,# %% " $$ % ' # & $ !' ,# %% &"" + $%,#$% % ' % % # !' $ ! # ' $ ! $ )#+ ' $ ! # ,# # % ! % % !$$ ,# # !# % ! ," !% !# $ # !#$ !" # # ' $ ! $ ((( # # ' $ ! $ Intensivkurs startar 4 mars 2023 För mer information kontakta Stefan Lenér 070-22 90 993 info@wallajakt.se Hitta hit! Valla Tomta, 590 22 Väderstad Vill du ta jägarexamen? Se hit...
# # !!!" " Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800 Nya & begagnade. f o ... re för omgående leverans. VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
julklapp som räcker länge! Ge bort en prenumeration på Länstidningen, ring 0141 560 03, så hjälper vi dig
vet väl
på nätet?
på www jordbrukaren se
En
Du
att du kan läsa Jordbrukaren
Klicka bara
tidningens framsida uppe till höger

Mycket kött och mjölkförluster på svenska gårdar och slakterier

Minskat svinn kan öka både mängden mat och lönsamheten

SVERIGE (JB) På svenska gårdar och slakterier är det myck et kött, mjölk och biprodukter som inte blir till mat, visar två rap porter från Jordbruksverket. Ökad resursef fektivitet i produktionen kan ge mer mat, öka lönsamheten och minska klimatpåver kan.

Förlusterna av nötkött, gris k ö t t o c h m j ö l k u n d e r 2 0 2 0 stod för:

• Åtta procent av nötkötts produktionen, vilket motsva rar 13 000 ton nötkött i slak tad vikt

• Tre procent av grisproduk tionen, vilket motsvarar 7 000 ton griskött i slaktad vikt

• 0,4 procent av mjölkpro d u k t i o n e n , v i l k e t m o t s v a r a r 11 000 ton mjölk

D e t f i n n s o l i k a o r s a k e r t i l l f ö r l u s t e r B l a n d a n n a t k a n skador eller sjukdomar leda till a t t d j u r m å s t e a v l i v a s u n d e r u p p f ö d n i n g e n N ä r d j u r ä r sjuka och behandlas med läke medel med karenstid får var k e n d e r a s k ö t t e l l e r m j ö l k g å till livsmedel Och för att kun na transporteras till slakteriet får de till exempel inte heller vara halta

Det här är ett sätt att räk n a p å r e s u r s e f f e k t i v i t e t o c h l i v s m e d e l s f ö r l u s t e r t i d i g t i kedjan Syftet är att se hur re s u r s a n v ä n d n i n g e n k a n ö k a o c h h u r m e r k a n b l i m a t e n l i g t d e t n y a e t a p p m å l e t f ö r minskat matsvinn, säger Ka rin Lindow, projektledare på Jordbruksverket

Förlusterna gav sammansla get ett växthusgasutsläpp på nästan 330 000 ton koldioxi dekvivalenter under 2020, vil ket är lika mycket som nio pro cent av de totala växthusgas

utsläppen från djurhållningen D j u r producenterna påverkas o c k s å e k o n o m i s k t U n d e r 2020 utgjorde förlusterna av nötkött och griskött nästan sex procent av produktionsvärdet

Frågor som rör livsmedels förluster behöver få en tydli g a r e p l a t s i a r b e t e t f ö r a t t minska miljö och klimatpå verkan och öka lönsamheten Det kan även stärka Sveriges f ö r s ö r j n i n g s f ö r m å g a , s ä g e r

Christina Nordin, Jordbruks verkets generaldirektör

V å r a s v e n s k a m e r v ä r d e n som god djurvälfärd och god djurhälsa är viktiga förutsätt n i n g a r f ö r a t t f ö r e b y g g a f ö r luster Ökad kunskap möjlig g ö r y t t e r l i g a r e f ö r b ä t t r i n g a r

F ö r b ä t t r a d e d j u r s t a l l a r , skydd mot smittor, mer råd givning och ny teknik för att e x e m p e l v i s ö v e r v a k a d j u r e n s h ä l s o s t a t u s k a n b i d r a t i l l a t t minska förluster Det behöver

också undersökas vad som be hövs för att fler djur, som in te kan transporteras, ska kun na avlivas på gård och sen tas t i l l s l a k t e r i , s ä g e r K a r i n L i n dow

Av de biprodukter från grisar och nötkreatur som hade kun nat ätas gick drygt hälften till mat under 2020 Det handlar b l a n d a n n a t o m p r o d u k t e r som blod, kind, hjärta, njure och lever De 13 000 ton blod

som inte blev mat hade till ex e m p e l k u n n a t r ä c k a t i l l 1 5 6 miljoner portioner blodpud ding De biprodukter som in te blev mat hanterades fram förallt som avfall och gick till biogas Ökade möjligheter till handel och export, samverkan o c h p r o d u k t u t v e c k l i n g k a n öka re s urs användninge n och bana väg för att en större an del av biprodukterna blir mat Svenskt kött ska vara det bästa klimatvalet i sin katego

ri och det är självklart för både producenter och slakterier att ta tillvara på resurserna så bra vi kan Ökad kunskap om för luster gör det möjligt för bå d e o s s i b r a n s c h e n a t t j o b b a med förbättringar men också för myndigheter och samhäl let att satsa på ökad resursef f e k t i v i t e t , s ä g e r T h e r e s e Strand på Svenska Köttföreta gen

Malin Jennerholm blir ny vd på Svenska Retursystem

kollegor, säger Malin Jenner h o l m , t i l l t r ä d a n d e v d f ö r Svenska Retursystem

I n f ö r d e k o m m a n d e å r e n h a r s t y r e l s e n t a g i t b e s l u t o m stora investeringar i fortsatt ut byggnad och tillväxt, samt ac celererad digitalisering

Jag är glad över förtroen det att få leda en verksamhet som är en riktig pionjär inom d e n c i r k u l ä r a e k o n o m i n o c h samtidigt aldrig har varit så re

levant som nu Jag är impone rad av hur verksamheten har u t v e c k l a t s u n d e r d e s e n a s t e åren och ser en stor potential i de progressiva möjligheter som l i g g e r f r a m f ö r b o l a g e t M e d hjärtat i hållbarhet, ledarskap och tillväxt ser jag fram emot a t t f o r t s ä t t a u t v e c k l a b o l a g e t t i l l s a m m a n s m e d m i n a n y a

Malin har en lång bakgrund i n o m l i v s m e d e l s b r a n s c h e n med ett flertal ledande positio n e r , s e n a s t s o m v d f ö r O r k l a Confectionery & Snacks Sve rige och dessförinnan roller in om Jacobs Douwe Egberts och Mondelez International Hon sitter också i styrelsen för Clo etta AB och Sweden Food Are na Vi välkomnar Malin och är mycket glada över att hon

h a r t a c k a t ja till att le da SRS in i nästa spän n a n d e f a s Jag är över t y g a d o m a t t h o n kommer att t a v a r a p å v å r s t o r a tillväxtpo tential och fortsätta utveckla vår cirkulära affärsmodell mot ö k a d d i g i t a l i s e r i n g o c h s p å r barhet På så sätt kan vi göra v e r k l i g s k i l l n a d f ö r h e l a l i v s

m e d e l s b r a n s c h e n s h å l l b a r h e t s a g e n d a o c h e f f e k t i v i t e t , säger Magnus Lagergren, sty r e l s e o r d f ö r a n d e f ö r S v e n s k a Retursystem

I s a m b a n d m e d a t t M a l i n t i l l t r ä d e r l ä m n a r n u v a r a n d e V D A n n a E l g h b o l a g e t Under Annas ledning har bo l a g e t h a f t e n k r a f t i g t i l l v ä x t med lönsamhet samtidigt som organisationen infört ett mo dernt ledarskap där en stor del a v m e d a r b e t a r n a a r b e t a r i självstyrande team Anna läm n a r e f t e r s i g e t t b o l a g m e d

starkt strukturkapital

E f t e r n i o l ä r o r i k a , s p ä n nande och roliga år känns det b r a a t t f å l ä m n a ö v e r s t a f e t t pinnen till Malin som med sin bredd och bakgrund kommer att ta bolaget vidare på resan mot en hållbar framtid Jag är ö v e r t y g a d o m a t t S R S k o m m e r f o r t s ä t t a a t t u t v e c k l a s starkt såväl tillväxtmässigt men o c k s å d i g i t a l t b a s e r a t p å d e n starka entreprenörsandan och d e t s t o r a e n g a g e m a n g e t s o m f i n n s i b o l a g e t , s ä g e r A n n a Elgh, nuvarande vd för Svens ka Retursystem

8 Vision 2023 • December 2022
De biprodukter som inte blir mat hanteras framförallt som avfall och går till biogas Endast mindre andelar går till foder Bild: TOBIAS PETTERSSON VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
2021 bidrog Svenska Retursystem till att branschen sparade in 36 000 ton koldioxid genom sitt effektiva och klimatsmarta system med gemensamma lastbärare. Bolaget arbetar hållbart i alla dimensioner med syftet att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan.
Under
Malin Jenner holm, ny vd för Svenska Retur system
Vision 2023 • December 2022 9 Rebecca Regnander..................................0709-992 375 Caroline Lundén.........................................0761-153 211 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577 Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det. Överlåta gården? Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, värdering eller upplösning av samägande. Välkommen att höra av dig. Areal | Linköping | 013-24 20 00 | Areal | Vadstena | 0143-125 00 | areal.se Våra erfarna EU-specialister hjälper vi dig att optimera din SAM-ansökan. Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EUstöden och får ut maximal ersättning. Vi gör tusentals SAM-ansökningar varje år - det gör att vi är ledande i Sverige. Kontakta oss på Ludvig & Co (fd LRF Konsult) så berättar vi mer, 0771 27 27 27 eller läs mer på ludvig.se/sam Vi optimerar och säkrar dina EU-stöd ludvig.se •

Skogsbolag satsar på eltransport

Utreder möjligheten till elektrifiering av lastbilar, tr uckar och lastmaskiner

SVERIGE (JB)

Nu inleder Södra en storsatsning på elektrifiering av verksam hetens transporter. Ett nytt projekt kommer utreda möjligheten för att framåt ha eldrivna lastbilar, truckar och lastmaskiner som bi drar till att minska för eningens fossila ut släpp ytterligare

Södra är i dag nettoprodu cent av el och har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040 Ett na t u r l i g t s t e g i d e t t a a r b e t e ä r e l e k t r i f i e r i n g a v f o r d o n s f l o t tan och verksamheten Sedan t i d i g a r e d r i v s d e l a r a v f o r donsflottan i industrin på el, bland annat genom eltruckar på sågverken i Värö och Lång asjö Nu går detta arbete in i nästa fas och Södra inleder ett projekt om storskalig elektri fiering av interna och externa transporter

Projektet omfattar elektrifi e r i n g a v s å v ä l t i m m e r o c h f l i s l a s t b i l a r n a i S ö d r a s e g e t åkeri som transporterna inom industrin Det ska också klar g ö r a v i l k a f o r d o n o c h v i l k e n t y p a v l a d d u t r u s t n i n g s o m p a s s a r S ö d r a s o l i k a e n h e t e r samt hur infrastruktur och lo gistik ska planeras

I p r o j e k t e t i n g å r o c k s å a t t u t r e d a h u r e l e k t r i f i e r i n g k a n ske på ett säkert sätt och hur framtidens affärsmodeller ser ut för att skapa rätt förutsätt ningar för en storskalig elek trifiering

Målet är att elektrifiera sto ra delar av fordonsflottan och m i n s k a d e f o s s i l a u t s l ä p p e n

y t t e r l i g a r e V a r j e d a g g å r 1 0 0 0 t u n g a v ä g t r a n s p o r t e r från Södras medlemmars sko g a r t i l l i n d u s t r i n D e s s u t o m p r o d u c e r a r i n d u s t r i n p å h i s toriskt höga nivåer

S ö d r a ä r e n a v S v e r i g e s s t ö r s t a t r a n s p o r t k ö p a r e o c h t r a n s p o r t e r n a s t å r f ö r d e n största delen av våra fossila ut s l ä p p D ä r f ö r ä r s t o r s k a l i g elektrifiering en viktig pussel

bit, tillsammans med biodriv m e d e l , i a t t m i n s k a v å r a f o s s i l a u t s l ä p p o c h k u n n a b i d r a ytterligare till samhällets kli matomställning, säger Henrik Brodin, som är energichef och ansvarig för programmet Ett Fossilfritt Södra

Närmast till hands ligger en f o r t s a t t e l e k t r i f i e r i n g a v i n terna transporter, där en ma j o r i t e t a v S ö d r a s i n t e r n a t r u c k f l o t t a s k a e r s ä t t a s m e d

n ä s t a g e n e r a t i o n s e l t r u c k a r För externa lastbilstransporter är tidshorisonten längre, inne f a t t a r f l e r a k t ö r e r o c h s t ä l l e r n y a k r a v p å a f f ä r s m o d e l l e r

För att elektrifieringen ska lyckas krävs också utbyggnad a v l a d d i n f r a s t r u k t u r p å s å v ä l Södras egna enheter som över h e l a G ö t a l a n d S ö d r a s e g e t åkeri kommer vara drivande i u t v e c k l i n g e n t i l l s a m m a n s

med strategiska partners Pro j e k t e t ä r e n d e l a v p r o g r a m met Ett Fossilfritt Södra och k o m m e r p å g å t i l l o c h m e d 2025 Därefter är ambitionen att kunna driva omställningen i linjeverksamheten

Vi är i dag en nettoprodu cent av el, vilket innebär att vi k o m m e r k u n n a b l i s j ä l v f ö r sörjande på fossilfri el till vå ra transporter Det är ett lång

s i k t i g t o c h h ö g t s t ä l l t m å l , m e n s o m ä r v i k t i g t a t t v i t a r s i k t e m o t D e t k o m m e r k r ä v a e t t s y s t e m s k i f t e a v i n f r a s t r u k t u r , f o r d o n o c h e n e r g i tillförsel Det är en stor utma ning och det krävs att alla ak törer fortsätter jobba tillsam mans för att lyckas skapa rätt förutsättningar, säger Henrik Brodin

Källa: Södra Skogsägarna
10 Vision 2023 • December 2022 VISION 2023
Varje dag går 1000 tunga vägtransporter från Södras medlemmars skogar till industrin Bild: ANDERS ANDERSSON Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Projektet omfattar elektrifiering av såväl timmer och flislastbilarna i Södras eget åkeri som transporterna inom industrin För att elektrifieringen ska lyckas krävs också utbyggnad av laddinfrastruktur på såväl Södras egna enheter som över hela Götaland Bild: SÖDRA Storskalig elektrifiering är en viktig pusselbit i att bidra yt terligare till samhällets klimatomställning, säger Henrik Brodin, energichef Södra Bild: SÖDRA
Vision 2023 • December 2022 11 Gullviks
NÄRKE MARTIN OLSSONtfn
01 66 ERIK ERIKSSONtfn
02 18 SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN tfn
77 31 ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUNDtfn 072-234 84 99 ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELLtfn 076-118 77 38 ANDERS GUSTAFSSON tfn
77 39 www.gullviks.se Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd $ ! ! "& & & & ! & ! "( & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '! Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige Andreas Brunåker L antmästare 076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk mail@faust.dk www.faust.dk MASKINSERVICE Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34 Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar. TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas! BEGAGNADE TRAKTORDELAR Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65 Vi kan lantbruk! För oss är ekonomi och juridik naturligt Vi är experter inom ekonomi och juridik, vi vet också hur vardagen ser ut inom skogsbruk, jordbruk och djurhållning. Hos oss får du hjälp med nyttjanderätter, fastighetsfrågor, skogsbeskattning, EU-rådgivning och mycket annat. Kontakta oss du också! Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Gå in på www.4klovern.se/jordochskog Vi finns på Klustervägen 11 i Vreta Kloster 013 – 327 26 30 · info@4klovern.se Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141 560 03 Maskinparken Mjölby • Kungsvägen 13, 595 51 Mjölby • Växel: 0142-800 40 maskinparken.se Polaris erbjudande gäller t.o.m. 221231 Dags för en Polaris ? Dags för en Polaris ?
är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss.
070-221
073-075
076-118
076-118

Mörkervandring lär barn bära reflex

Reflexslingan visar vägen i skogen

GREBO (LT)

Det har blivit tradition i Grebo med reflexs lingor i skogen på vin tern Där kan barn lysa med ficklampor och följa ett spår av upphängda reflexer

Så här års när vintermörk r e t l ä g g e r s i g r e d a n v i d t r e t i d e n p å e f t e r m i d d a g e n ökar olycksrisken för den som r ö r s i g i t r a f i k e n D e f l e s t a m ö r k e r o l y c k o r d ä r g å e n d e dödas eller skadas sker i tätt bebyggda områden där gatu belysningen är tänd Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär in te att andra trafikanter ser dig Det mänskliga ögat är anpas

sat för dagsljus och synförmå gan försämras kraftigt i mör ker Framför allt blir det svårt att urskilja kontraster

Ä v e n p å b e l y s t a g a t o r b l i r kontrasterna sämre, och där f ö r f å r b i l f ö r a r e s v å r a r e a t t upptäcka fotgängare Tänk på att vägbanan blir mörkare när den är blöt, och då minskar ga tubelysningens effekt Med re flex syns man som gående på u n g e f ä r 1 2 5 m e t e r s h å l l i mörker om man möter en bil med påslaget halvljus

Om man har mörka kläder och inga reflexer så ser inte en bilförare dig förrän dennes bil är 20 30 meter bort Om du har ljus klädsel så syns du på ungefär 60 meters håll

Reflexer gör stor nytta, men d e t f i n n s s a k e r a t t t ä n k a p å :

• Reflexer syns bäst när de s i t t e r l å g t o c h ä r i r ö r e l s e Långt ner på ben och armar är bästa placeringen

• G å r d u p å e n v ä g m e d t u n g t r a f i k k a n d u b e h ö v a k o m p l e t t e r a r e f l e x e r n a m e d en ficklampa

• Hundar och hästar behö v e r o c k s å r e f l e x e r f ö r a t t s y nas i mörkret

• R e f l e x e r b e h ö v s ä v e n i s t ä d e r o c h t ä t o r t e r d ä r d e t finns gatubelysning

• Kontrollera när du hand l a r r e f l e x a t t d e n ä r S I S e l l e r C E m ä r k t E n n o r m a l l i v s l ä n g d f ö r e n r e f l e x ä r u n g e fär tre år Därför bör reflexer bytas ut regelbundet

R e f l e x e r b e s t å r a v e n r a d s p e g l a r O m m a n t a r t v å speglar och skapar en 90 gra ders vinkel mellan dem, oav s e t t v i l k e n v i n k e l d u s k i c k a r l j u s i n i , å t e r s p e g l a r d e t a l l tid tillbaka i samma riktning Prismatiska reflektorer gör e x a k t d e t t a , o c h r e f l e k t e r a n d e t e j p a n v ä n d e r s a m m a a l l m ä n n a p r i n c i p , m e n i s t ä l l e t f ö r e n p r i s m a f o r m a n v ä n d e r de små sfärer Reflexer kastar i n g e t e g e t l j u s u t a n r e f l e k t e r a r b a r a b i l s t r å l k a s t a r e J u s k a r p a r e s t r å l e a v i n f a l l a n d e l j u s , d e s t o s k a r p a r e r e f l e k tion

D e t k a n v a r a b r a a t t v ä n j a b a r n v i d r e f l e x e r o c h e t t s ä t t a t t f å u p p i n t r e s s e t k a n v a r a

a t t g å s å k a l l a d e r e f l e x s p å r i skogen om kvällarna Det har G r e b o b o r n a g j o r t i n å g r a å r nu och det uppskattas av bar n e n s o m t y c k e r d e t ä r s p ä n nande att lysa med ficklampa i k v ä l l s m ö r k r e t o c h l å t a r e f l e x e r s o m h ä n g e r i t r ä d g r e narna visa vägen

2 0 2 0 a n o r d n a d e s e t t r e flexspår i skogen utmed Mår sängsvägen Det började nära b u s s h å l l p l a t s e n , v i d b ä n k e n som står vid cykelvägen mot G r e b o v a l l e n , o c h f ö l j d e e n s t i g i s k o g e n i n å g r a h u n d r a meter

2 0 2 1 f a n n s e t t r e f l e x s p å r a t t f ö l j a m e l l a n c y k e l v ä g e n l ä n g s t i n p å M o r k u l l e v ä g e n t i l l c y k e l v ä g e n l ä n g s t i n p å

B j ö r k s t i g e n O c h ä v e n i å r h a r d e t s a t t s u p p e t t r e f l e x s p å r D e n n a g å n g b ö r j a r p r o m e n a d e n l ä n g s t u p p i P r ä s t g å r d s b ä c k e n , d ä r v ä g e n svänger 90 grader, och slutar l ä n g s t n e r v i d M o r m o r s g r u vanvägen

En tradition i Grebo så här års är ju att gå reflexspår Nu h a r s c o u t e r n a i G r e b o h ä n g t u p p e t t r e f l e x s p å r V ä l k o m men att ta med familjen och några ficklampor och ge er ut p å e n m y s i g k v ä l l s p r o m e n a d i s k o g e n , s k r i v e r N i k l a s Zackrisson i ett Greboforum på nätet

Reflexer är en färskvara – byt ut dem varje år

November och decem ber är de månader då flest fotgängare ska das och omkommer.

Under den mörka års tiden, innan snön fal lit, lever fotgängarna särskilt farligt i trafi ken 40 procent av alla fotgängarolyckor sker i mörker. Trots att en reflex minskar ris ken att råka ut för en olycka betydligt, är det många som går utan.

U n d e r v i n t e r m å n a d e r n a b l i r d e t m ö r k t u t e t i d i g t p å d y g n e t D e t ä r m ö r k t b å d e när vi går eller cyklar till för s k o l a n , s k o l a n e l l e r a r b e t e t , och när vi är på väg hem Att bära reflex är ett enkelt sätt att skydda sig själv från att bli på körd och skadad av bilar, cyk

l a r o c h a n d r a f o r d o n D e n som bär reflexer syns mycket b ä t t r e o c h p å l ä n g r e a v s t å n d än den som är utan

2018 året omkom 324 per s o n e r i t r a f i k e n o c h 2 1 9 5 personer skadades svårt, enligt officiell statistik från polisrap p o r t e r a d e o l y c k o r 3 4 p e r s o ner som dödades och 241 av de som svårt skadades var gå e n d e D r y g t h ä l f t e n a v a l l a o l y c k o r m e d o m k o m n a f o t g ä n g a r e s k e d d e i n o v e m b e r december

A t t a n v ä n d a e n r e f l e x ä r viktigt i alla miljöer Somliga kanske tror att gatubelysning räcker för att synas i trafiken, m e n d e f l e s t a o l y c k o r m e d f o t g ä n g a r e i n b l a n d a d e s k e r i t ä t b e b y g g d a o m r å d e n o c h s t ä d e r d ä r d e t f i n n s g o t t o m g a t l y k t o r , s ä g e r I r e n e I s a k s

s o n H e l l m a n , t r a f i k s ä k e r h e t s f o r s k a r e p å f ö r s ä k r i n g s bolaget If

När If frågade 3 518 svens kar svarade nära tre av tio att de inte använder reflex under den mörka delen av året

R e f l e x e n s k a h e l s t b ä r a s på sådant sätt att den rör sig, då syns de bäst Det kan vara a t t d e s i t t e r p å a r m a r e l l e r b e n , e l l e r a t t d e h ä n g e r i e t t snöre eller kedja Placera gär na reflexen lågt så syns de bra i bilens halvljus Det viktigas t e ä r d o c k a t t h a e n r e f l e x H e l l r e e n s o m ä r o r ö r l i g ä n i n g e n a l l s , s ä g e r I r e n e I s a k s son Hellman

E n r e f l e x ä r e n o p t i s k p r o dukt som bör hanteras försik t i g t E n r e f l e x b l i r s n a b b t gammal Helst ska den bytas ut varje år

Du kan kontrollera att re flexen fungerar bra genom att lysa på den på cirka fyra me t e r s h å l l J ä m f ö r g ä r n a e n g a m m a l m e d e n n y , o c h o m den gamla reflexen syns säm r e b ö r d u b y t a u t d e n , s ä g e r Irene Isaksson Hellman

Det bör finnas uppgifter på förpackningen om att reflexen är certifierad och var detta är u t f ö r t I S v e r i g e ä r d e t S P (Sveriges tekniska forskning sinstitut) som testar och certi fierar fotgängarreflexer

Enligt lag ska det i mörker finnas reflexer på cyklar, mo p e d e r , r u l l s t o l a r , s p a r k a r , traktorer, hästfordon, släpfor don som dras av traktor eller motorredskap

Det vanligaste skälet att in t e h a r e f l e x ä r a t t d e t g l ö m s bort Men många väljer ock

så aktivt bort reflexen för att d e t ä r f u l t , o p r a k t i s k t e l l e r känns töntigt, visar en tidiga re undersökning av If

För att fler ska vilja bära reflex och synas i mörkret har det kommit reflexkollektioner

med nya

och accessoa rer de senaste åren En reflek terande mössa eller väska kan vara ett bra alternativ för den som inte vill ha en vanlig, mer traditionell reflex, säger Irene Isaksson Hellman

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON Vill man synas i mörkret ska man bära reflex, det lär sig Grebobarnen i reflexspåret. Börja där det hänger en scoutreflex och en julgransgula. plagg
4 Vision 2023 • December 2022 VISION 2023
För att fler ska vilja bära reflex och synas i mörkret har det kommit reflexkollektioner med nya plagg och accessoarer de senaste åren Men oavset vilken typ av reflexer man väljer är det viktigt att kontrollera funktionen varje år Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
Vision 2023 • December 2022 13 Dags för ny anläggning? Akron har marknadens mest kompletta utbud av lösningar för hantering, lagring och torkning av spannmål och biobränsle. Kontakta din Akronrepresentant idag! Östergötland: Anders Olausson 070-346 11 11 Södermanland: Linda Karlsson 072-515 18 31 Närke: Kent Folkesson 070-337 16 28 Läs mer på vår hemsida akron.se Traktorer MF 5610 lastare...............................-14 Valtra 6350 lastare.........................-07 Valtra 6650, dubbelkommando..-02 Valtra 6850 lastare.........................-02 Valtra A75 lastare skogshytt.......-04 Valtra 6350 HT, frontlyft...............-00 Valtra 600, Skogshytt....................-99 Valmet 8150, frontlastare, FL......-97 Valmet 805.......................................-85 Valmet 6400......................................98 Valmet 6400, lastare......................-96 Valmet 6300, lastare......................-99 Valmet 900.......................................-99 Valmet 455, lastare........................-89 Valmet 405.......................................-87 Valmet 605, lastare........................-84 Valmet 502 2WD last......................-78 Ford 5610, 2WD, lastare................-83 Ford 4000.........................................-69 IH 955................................................-82 BM 700, 2WD med griplastarkärra Lastmaskiner JCB 418S...........................................-15 BM L90..............................................-90 BM L30..............................................-99 BM 4300, nyrenoverad motor Everun alla modeller..................-nya Tippkärror & Övrigt Maskintransportvagn, 20 ton Kreatursvagn, 6 m Trava, 6 ton Containers, 6-40 fot Betesputsar Perugini, Kellfri, Bonneti olika storlekar. NYA Griplastarkärror Mowi och Farma till extra fördelaktiga priser och snabba leveranser! Mowi 1050 P30T..............................-22 Mowi 300 10 ton.............................-06 Mowi 300 8,5 ton............................-06 Farma T10F med rulldrift, 6.7 m kran, 10 ton..........................-22 Farma CT 6.7, 9 ton........................-22 Farma CT 6.3, 9 ton........................-22 Niab traktorprocessor 515 B med längdmätning.......................-22 Valmet 8100 med Moheda 500 kran..................-06 Tajfun RCA400 vedmaskin............-22 Lunning vinsch, 3–4 ton Star kran med hydraulsväng Skogskärra 3–7 ton Redskap Schaktblad fram-/bakmont. Front-/hjulvikter JD & Valmet Balgripar Stora BM & Trimafäste Vägsladdar 2-skärig med strängspridare 3-skärig, bogserad m strängspridare Dieseltankar Färmartanken 1,5–3 m3, besikt. Farmartankar 1,5–5 m3, besiktningsintervall 6–12 år Lastväxlarvagnar Bigab 10-14 G2, 15-19, 7-10, 8-12, 10-14, 2-15 Bigab dumperkärror T8, T10 fördelaktiga priser! Anders Bil & Maskin AB www.anders-bilmaskinab.nu Anders Svensson: 0495-202 80, 070-606 12 23 Anders Johansson: 0456-500 05, 0708-99 27 93 Fabriksgatan 26 · MOTALA 0141-38 18 00 www.motalaboat.se Ur/barometer på teakplatta Ordinarie pris 3495:NU 2990:Uppblåsbar flytväst Compact 100N Ordinarie pris 1498:NU 1195:Seglarsko Endeavor Oiled Waxy Brown Ordinarie pris 1600:NU 1195:Plotter/ekolod Dragonfly 5PRO Ordinarie pris 5390:NU 3490:Ge en resa, en upplevelse som julklapp! God Jul & Gott Nytt År! önskar Vid intresse, kontakta: Lars-Gunnar Samuelsson 070-567 51 90 · lars-gunnar@lgtemaresor.se
•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg •Över 35 års erfarenhet av branschen •Lämnar kostnadsfri offert på plats •Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment Vi
till Uppland Carl
04 carl@stragard.se
Boka rödfärgning! HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg. KINGQUAD LT-A500XPM 2022 129.900:Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63 SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se Högtryckstvättar Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2022! FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Service och försäljning av Nilfisk, Kränzle och Reno % $ " $ " # " & ! ! Effektiv inventering av barkborre vindfällen och toppbrott Volymmätning • Inspektioner • Gårdsfotografering 0730-35 13 31· info@gullby-sjolander.se www.gullby-sjolander.se 070-696 19 44 Från missväxt till tillväxt! Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se Underhåll av grusvägar Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning. VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län 20 000 läsare kan se din annons ! Ring 0141 560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!
Hemsida: www.lgtemaresor.se facebook.com/lgtemaresor Följ med på någon av våra resor: Lördagen den 11 februari 2023 till ”En värld av Skifs” på Börsen med trerätters meny och övernattning.Pris: 2 740:”Ack Värmland Du Sköna” Den 16-18 maj 2023 Pris: 3 490:-
målar allt ifrån Småland
Stråkander 0730 66 00
www.stragard.se

Ny villastad växer fram i Kolmården

300 bostäder i form av villor, radhus och lägenheter

TORSVIKEN (LT)

Torsviken ligger två mil nordost om Norr köping och två kilome ter väster om Kolmår den station i Krokek Det anrika Kolmårds sanatoriet är byggna den som sticker ut mest i Torsviken. Det invigdes 1918 och ritades av arkitekt Ernst Stenhammar, känd för att ha ritat bland annat vinterträdgården i Grand Hôtel Royal och Centralpalatset vid Te gelbacken i Stockholm.

Sanatoriet är uthyrt till och m e d m a j 2 0 2 3 , d ä r e f t e r p l a neras det för bostäder eller an nan verksamhet i byggnaden S a n a t o r i e t h a r m e d t i l l h ö rande bebyggelse i form av lä karvillor och andra personal bostäder från tidigt 1900 tal l ä n g e u t g j o r t b e b y g g e l s e n längs med Torsvägen i Tors viken Idag är utbyggnaden av området i full fart Obos har sålt slut på sin första etapp Brf Trivsamheten med 18 radhus o c h p a r h u s o c h h a r ä v e n p å

b ö r j a t f ö r s ä l j n i n g e n a v s i n nästa etapp Brf Skogsprome naden samt separata villatom ter

När Brabo och Obos är kla r a m e d s i n u t b y g g n a d k o m m e r d e t n y a s a m h ä l l e t b e s t å a v c i r k a 3 0 0 b o s t ä d e r i f o r m av villor, radhus och lägenhe ter

Vi omvandlar Torsviken t i l l e n b a r n v ä n l i g , t r y g g o c h trivsam trädgårdsstad nära bå de natur och samhällsservice Den gamla bebyggelsen beva r a s f ö r a t t i n t e g r e r a s m e d d e nya husen på ett hållbart och smakfullt sätt, säger Patrik Er icson, affärsutvecklingschef på Brabo

Förutom Obos nyproduce r a d e r a d h u s f i n n s ä v e n ä l d r e bebyggelse i området Som ett första steg i Brabos utveckling a v T o r s v i k e n h a r e n a v d e g a m l a v i l l o r n a m e d u t s i k t m o t h a v e t i B r å v i k e n n u genomgått en gedigen totalre novering

Huset på Torsvägen 155 är totalt på 211 kvm och är be l ä g e t m e l l a n B r å v i k e n o c h Torsjöns badplatser

VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
14 Vision 2023 • December 2022
Källa: Brabo Kolmårdssanatoriet i Torsviken, invigt 1918, efter maj 2023 kan bli nya bostäder här Nyrenoverad villa på Torsvägen 155 Den kommer att få sällskap av såväl fler villor som radhus och lägenheter Bild: EMMA DYSELL

ökad motståndskraft vid framtida samhällskriser

Det kan behövas ett omtag för livsmedelsstrategin med åtgärder som mera direkt tar sikte på jordbrukets lönsamhet och som ger en mer påtaglig effekt för den enskilde jord brukaren. Genom att stärka företagens lön samhet kan åtgärder vidtas som ger ökad motståndskraft vid kri ser som uppstår.

För tio år sedan tillsatte den d å v a r a n d e r e g e r i n g e n e n u t redning med uppgift att bely s a k o n k u r r e n s k r a f t e n i d e t svenska jordbruket samt läm na förslag på hur produktio n e n s k u l l e k u n n a ö k a B å d e s t a t i s t i k o c h v i t t n e s m å l f r å n näringens företrädare visar att lönsamheten står och stampar, vilket gör att långsiktiga inves teringar uteblir K u n g l S k o g s o c h L a n t b r u k s a k a d e m i e n s t i d i g a r e k o m m i t t é S v e r i g e s j o r d b r u k 2030 vägen dit (2030 kom mittén) menar att de åtgärder som hittills satts in inom livs medelsstrategin främst har va r i t ä g n a d e a t t l ö s a i s o l e r a d e p r o b l e m u t a n a t t s e t i l l d e n helhet som främst bottnar i att majoriteten av de jordbruks f ö r e t a g s o m s t å r f ö r l i v s m e delsproduktionen i Sverige in t e ä r t i l l r ä c k l i g t l ö n s a m m a

Under kort tid har två hän delser i världen, pandemin och Rysslands anfall mot Ukraina, v i s a t p å b e h o v e t a v e t t m o t s t å n d s k r a f t i g t j o r d b r u k s o m även under exceptionella för hållanden förmår att förse be folkningen med mat 2030 kommittén vill därför s e e t t o m t a g f ö r l i v s m e d e l s s t r a t e g i n m e d å t g ä r d e r s o m mera direkt tar sikte på jord b r u k e t s l ö n s a m h e t o c h s o m ger en mer påtaglig effekt för d e n e n s k i l d e j o r d b r u k a r e n G e n o m a t t s t ä r k a f ö r e t a g e n s lönsamhet kan åtgärder vidtas som ger ökad motståndskraft

vid kriser som uppstår 2030 kommittén ger några konkre ta förslag på åtgärder som kan genomföras

Till att börja med: ett jord bruksavdrag enligt den modell som föreslås i utredningen Vä gen mot fossiloberoende jord b r u k J o r d b r u k s a v d r a g e t h a r förutsättningar att gynna det aktiva jordbruket samt att sti m u l e r a f ö r e t a g a t t ö k a l ö n s a m h e t e n f ö r a t t k u n n a d r a nytta av avdraget Jordbruks avdraget skulle därför kunna b l i d e n p u s s e l b i t s o m h i t t i l l s saknats för att livsmedelsstra tegin ska kunna uppfyllas Åtgärder för att stärka före tagandet Den enskilde jord brukarens förmåga att utnytt j a f ö r u t s ä t t n i n g a r n a p å s i n gård är troligen den viktigaste förklaringen till de stora skill n a d e r i l ö n s a m h e t s o m f ö r e kommer Det bör därför inom livsmedelsstrategin i kombina tion med åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspoli t i k C A P g ö r a s s a t s n i n g a r f ö r a t t k o m p e t e n s u t v e c k l a v å r a jordbrukare för att stärka före tagandet

Större utrymme för kapital försörjning och nya företags former Kapitalförsörjningen är en flaskhals för unga och in v e s t e r i n g s b e n ä g n a j o r d b r u k a r e F ö r a t t n å m å l e n i n o m livsmedelsstrategin måste ka p i t a l f ö r s ö r j n i n g e n g e s s t ö r r e u t r y m m e l i k s o m f r å g a n o m nya företagsformer Även in o m d e s s a o m r å d e n b ö r e n samordning ske med de möj l i g h e t e r s o m f i n n s i n o m CAP

S ä k e r t i l l g å n g t i l l p r o d u k tionsmedel De senaste årens kriser har visat på betydelsen a v s ä k e r t i l l g å n g t i l l p r o d u k tionsmedel Livsmedelsstrate gin bör prioritera att utveckla m e t o d e r f ö r a t t t r y g g a j o r d b r u k e t s b e h o v a v p r o d u k tionsmedel

Vision 2023 • December 2022 15 Containrar uthyres. Unicrental.se • 070-875 67 35 Vifinnsiområdetmellan BoxholmochLinköping. Vi levererar grus och grusar dina vägar! Vi levererar grus och grusar dina vägar! VA-produkter www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90 vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22 FRI OFFERT! Skörda solenergi! SEDAN 2014 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert” Stora inom lantbruksdäck Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera! Din lokala skadedjurstekniker med snabb åtgärd! Åke Wall mobil: 076 – 525 93 00 RODENT AB www.rodent.nu Tel: 0431-222 90 E-post: info@tradgardsteknik.se www.tradgardsteknik.se Växthusodling Besök webbsidan www.ttshop.se Flytgödselkörning Fastgödselkörning Fyrkantspressning Slåtterkrossning Rundbalspressning Sådd Rapid 4m Fälthack Claas Krokvagnar Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08 Har flygfotot bleknat? Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se VI STÖDJER MISSING PEOPLE SWEDEN 20 Levererarfärdigbetong certifierad av VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se VÄGSLADD 15.500:+moms 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
behöver bli lönsammare Ger
Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141 560 03 Du har väl sett vår hemsida? www jordbrukaren se
Jordbruket
Jordbruksföretag måste kunna bli lönsamma Vilket kan låta som en självklarhet Bild: JORCHR

RINGARUM (JB)

Nu har en Ferguson Brown införlivats med samlingarna Den an lände på släpkärra från Norge, via Leif Larsson i Värmland som stod för transporten Sista biten satt klubbens ordförande, Paul Johansson, på traktorn och vinkade till folk utmed vägen genom Ringarum.

H a r r y F e r g u s o n s u n i k a hydraulsystem fanns först på T h e B l a c k T r a c t o r s o m t i l l verkades i ett exemplar 1933 Den första serietillverkade mo dellen var sedan just Ferguson Brown

D e n n a t i l l v e r k a d e s i c i r k a 1 350 exemplar, varav cirka 30 exporterades till Norge Exak t a s i f f r o r ä r s v å r a a t t f å t a g i , men det finns uppgifter sin gör g ä l l a n d e a t t H a r r y F e r g u s o n hade en bekant i Norge Den ne köpte en Ferguson Brown, vilket i sin tur ledde till att 30 stycken importerades till vårt grannland i väst Till Sverige kom emellertid inte någon en d a a v d e n n a t r a k t o r s o m n y

I dagsläget lär det f i n n a s f e m s t y c k e n a v d e n n a u n i k a modell i Sverige, varav nume ra en i Svenska Fergusonklub bens museum i Ringarum

Det är mycket sällan som en Ferguson Brown finns till salu Men nu lades ett exemplar av årsmodell 1938 ut på en web b a u k t i o n i N o r g e S t y r e l s e medlemmen Anders Carlsson, bevakade auktionen och lyck a d e s t i l l s l u t f å h ö g s t a b u d e t precis innan auktionen stäng des V i v a r t v å s p e k u l a n t e r D e n a n d r a , s o m v i i n t e v e t v e m d e t v a r , l a d e p å 1 0 0 0 0

v

D e t v a r e n m y c k e t b e l å t e n o r d f ö r a n d e s o m g l a d d e s t i l l sammans med den välkomst kommitté av Grålleentusiaster som hade mött upp

Ferguson Brown är ju lik s o m u r s p r u n g e t t i l l G r å l l e n och nu har vi den tillsammans m e d d e n m e d t i l l v e r k ningsnummer två av 1946 års modell, vilket är det ”riktiga” startåret för Grållen, säger Pa ul Johansson

Inte underligt att såväl grål l e f l a g g a n s o m d e n s v e n s k a

a r j e g å n g h a n h ö j d e b u d e t , m e d a n j a g n ö j d e m i g m e d 1 0 0 0 k r o n o r , b e r ä t t a r A n ders
gula och blå diton, vajade på f l a g g s t ä n g e r n a v i d G r å l l e klubbens kansli och museum denna dag Text och bild: HANS ANDERSSON Dagen till ära bjöds det på smörgåstårta på Grålleklubbens kansli i Ringarum för att fira att en Ferguson Brown kommit ”hem” till klubbens museum Både Grålleflaggan och den svenska dito är hissad i topp när välkomstkommittén tog emot klenoden från 1938 VISION 2023 December 2022 Vision 2023 VISION 2023 Vision 2023 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Här anländer Ferguson Brown till Grålleklubbens museum Det är Leif Larsson som transpor terat den från Norge via Värmland På traktorn ser vi klubbens ordförande Paul Johansson men han har inte suttit på ända från Norge Fergusonemblemet i fronten på traktorn som såldes ny i Norge en gång i tiden Ovanlig traktor anlände i Ringarum Nu har en Ferguson Brown införlivats med samlingarna i Grålleklubbens museum